Page 29

ผวภ.นพ. วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี ผู้ว่าการภาค 3360 หมาดๆ ท่านได้กล่าวถึงความคาดหวังและปณิธานใน การบริหารภาคว่า “ โรตารีในประเทศไทยแยกออกเป็น 4 ภาค ในสมัย อผภ.ศิริ ทรวงแสวง(2535-36) โดยมีสโมสร เชียงใหม่อยู่ในภาค 3360 เท่ากับว่าภาคมีอายุเท่าสโมสร เชียงใหม่คือ 50 ปี เป็นอันดับ 3 ในประเทศไทย ภาค 3360 น่าจะพัฒนาใกล้เคียงกับภาค 3350 ในทุกๆด้านของโรตารี แต่ความเป็นจริงเรากับอยู่บ๊วยสุด หรืออย่างเก่งก็รองบ๊วย มาตลอดใน 18 ปีที่ผ่านมา ทั้งด้านสมาชิก กิจกรรม การมี ส่ ว นร่ ว มบริ จ าคให้ มู ล นิ ธิ โรตารี (ตามแผนสโมสรที่ มี ประสิทธิภาพ) โรแทเรียนทีเ่ ข้าใจโรตารีจริงๆ เป็นเปอร์เซ็นต์ น้อย สโมสรต่ำ�กว่ามาตรฐาน (สมาชิก 20 ท่าน) มากกว่า 50% ผมจึงตั้งใจจะปรับยกระดับทั้งโรแทเรียนและสโมสร แต่จะทำ�อย่างค่อยเป็นค่อยไป ขอให้ได้เริ่มต้นปีนี้ก่อน ปีนี้ผมมีคณะกรรมการบริหารภาค มีการประชุม วางแผนร่วมกันตลอด ทำ�งานเป็นทีม มี ผวล. อีก 2 ท่าน ร่วมด้วย อะไรที่ยังไม่ดี แก้ไขใหม่ได้ในปีต่อไป ทำ�อย่างต่อ เนือ่ ง 3 ปีนา่ จะเห็นภาพชัดเจนขึน้ (เหมือนมูลนิธโิ รตารีภาค ของเรา ผมปรับความเข้าใจโดยเปลีย่ นกลยุทธ์เมือ่ 4 ปีกอ่ น วันนี้เราเข้าใจดีขึ้นระดับหนึ่ง เรียกว่าภาคอื่นเริ่มมาศึกษา แนวทางของเราบ้างแล้ว) สิ่งแรกที่ผมตั้งใจคือปรับความ เข้าใจชีวิตการเป็นโรแทเรียน/ความเข้าใจในพันธะกิจของ การเป็นโรแทเรียน หน้าทีร่ บั ผิดชอบของโรแทเรียน เริม่ ด้วย การอบรมความรูเ้ รือ่ งโรตารีอย่างมีมาตรฐานจริงๆ (ร่วมกับ และเหมือนกับภาคอื่นๆ) ไม่ใช่ใช้ประสบการณ์อย่างเดียว ต่อไปจะปรับวิทยากรให้มาตรฐานสูงขึ้นเท่ากับภาคอื่นๆ (โดยร่วมมือกันทุกภาค) การวางโครงร่างแนวคิดในการ อบรมแต่ละครัง้ มีความสำ�คัญ ถึงวันนี้ ดีใจทีผ่ ลการประเมิน การอบรมต่างๆของภาคทีผ่ า่ นมาของโรตารีปบี ริหาร 25532554 ได้รับคำ�ชมว่า ปีนี้มีเนื้อหาได้สาระเพิ่มความรู้ความ เข้าใจมากกว่าที่ผ่านมา โรแทเรียนสนใจมาร่วมประชุมมาก ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ต้องขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือ และร่วมมือ” ในฐานะผู้ว่าการภาคและเป็นแพทย์รักษาคนไข้ ด้วย หลายท่านอาจสงสัยเหมือนกันว่าท่านผู้ว่าฯจะเครียด หรื อ ไม่ หากเกิ ด ความเครี ย ดท่ า นจะมี วิ ธี จั ด การกั บ ความเครียดอย่างไร พอถูกถามคำ�ถามนี้ท่านผู้ว่าการภาค กลับยิ้มที่มุมปากอย่างคนอารมณ์ดีที่ไร้ความกังวลใจว่า “งาน ผวภ.คืองานบริการบวกงานบริหาร อาชีพหมอเป็น งานบริการ สองตำ�แหน่งนี้มีต้นทุนสูง มีผู้ให้เกียรติยกย่อง มาก ย่อมต้องคาดหวังสูงด้วย แน่นอนครับความเครียดย่อม เพิ่มขึ้นเป็นเงา หนีไม่พ้น อย่างไรก็ตาม ผมถือคติ “ให้ด้วย ใจ” บริการบนพื้นฐานที่บริสุทธิ์ใจ ไม่มีอคติ ไม่ได้ตั้งเป้าที่ เกียรติยศหรือเงินทอง ความเครียดลดไปกว่าครึง่ จะมีเพียง

ความกังวลว่าไม่ได้ตามที่คาดหวังให้เป็นเท่านั้น แต่ถ้าผู้รับ บริการพึงพอใจ ผมก็ OK แล้ว แม้มีเสียงนินทา ผมถือว่า เป็นความเข้าใจผิด สักวันหนึง่ จะเข้าใจเอง เอาผลประโยชน์ ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้ง ทีผ่ า่ นมาผมโชคดี ในอาชีพหมอ ผมเคยได้ยนิ ผูป้ ว่ ย เรียกขานว่าหมอเทวดา เพราะเคยชุบชีวติ ให้ญาติเขาทีห่ มด หวังมาจากทีอ่ นื่ โดยทีผ่ มนึกไม่ออกด้วยซ้�ำ ไปว่าญาติเขาคน ไหน ชือ่ อะไร ผมช่วยอย่างไร ด้านงาน ผวภ.ผมโชคดีอกี เช่น กัน มีเพื่อนๆโรแทเรียนและผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออย่าง เต็มใจ ช่วยเยอะมากกว่าที่ผมคิด ผมจึงมีความเครียดน้อย หลับสบาย ไม่เคยปวดหัวเพราะงานเลย แม้เครียด นั่งดูนก (ทีบ่ า้ นมีนกชุม ฟังเสียงนกได้ทงั้ วัน) ดูปลา (เลีย้ งปลาคร๊าฟ มากว่า 26 ปี) หรือทำ�สวนปลูกดอกไม้ อยู่กับธรรมชาติ เครียดก็หายแล้ว ไม่ต้องไปเข้าวัดเข้าวาเลย ” ผูว้ า่ การภาค นพ.วีระชัย ยังกล่าวถึงการพักผ่อนที่ โปรดปรานและงานอดิเรกทีท่ า่ นมีความสุขมากคือ การปลูก ดอกไม้ เลี้ยงปลาแฟนซีคร๊าฟจากญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2527 หา ตำ�รามาอ่าน วางแผนออกแบบทำ�บ่อปลาเอง ท่านบอกว่า “จนทุกวันนี้บ่อปลายังสมบูรณ์ เคยบ้าปลาขนาดบินไป กรุงเทพฯ เพื่อหิ้วปลาขึ้นเครื่องมาเชียงใหม่ ราคาไม่เกี่ยง สุดท้ายเพาะพันธุ์เอง แล้วแจกจ่ายไปทั่ว นำ�ไปปล่อยตามที่ สาธารณะต่างๆ ที่คิดว่าปลาจะมีชีวิตรอดจนไม่กล้าเพาะ ใหม่ อี ก เกิ ด มากเกิ น ไปสงสารไม่ รู้ ไ ปปล่ อ ยที่ ไ หนที่ จ ะ ปลอดภัยไม่ถูกชาวบ้านจับไปรับประทาน” ครอบครัวคือความรัก ครอบครัวคือกำ�ลังใจ ใน วันนี้ ผวภ. ขอขอบคุณครอบครัวของท่านโดยเฉพาะ โรตา รีแอนน์ ดร.บุษบง และลูกๆ ที่คอยเป็นกำ�ลังใจที่ดีเยี่ยม ใน การสนทนากันเห็นท่านกล่าวถึงบุคคลในครอบครัวอย่าง ชื่นชมและได้ทราบว่าลูกๆ ของท่านประสบความสำ�เร็จ น่า ภาคภูมใิ จทุกคน ซึง่ ท่านผูว้ า่ การภาคกล่าวว่าทีเ่ ป็นเช่นนีค้ ง เพราะน่าจะเป็นโชคดีของผมและโรตารีแอนน์ดร.บุษบง ที่ ลูกๆประสบความสำ�เร็จด้วยตัวของเขาเอง พ่อแม่ช่วยเขา น้อยมาก นอกจากด้านการศึกษา ไม่ทราบเป็นเพราะเราไม่ เคยคิดเอาเปรียบคนอื่นหรือเปล่า เรายังกลัวลูกๆ จะไปเอา เปรียบคนอื่น ต้องสอนจริยธรรมให้เขาทุกๆ ครั้งที่มีโอกาส หรือมีเหตุการณ์ประกอบ ผมและโรตารีแอนน์ ดร.บุษบง วางแผนการศึกษา ของลูก ทำ�ประกันการศึกษาให้ตงั้ แต่ชนั้ ประถม เสริมทักษะ ดนตรีสร้างความมีระเบียบ อดทน มีแนวคิดเป็นระบบ กีฬา มีน้ำ�ใจ รู้แพ้รู้ชนะ พาไปต่างประเทศเพื่อเปิดโลกทัศน์ มี วิสัยทัศน์ กว้างขึ้น เห็นความแตกต่างระหว่างชาติ โดยฝาก อยู่กับครอบครัวเพื่อนเมื่อเขาอยู่ชั้นมัธยม (เท่า YE) และให้ เดินทางกลับบ้านเองด้วยกัน (สร้างความสามัคคีระหว่างพี่ น้อง) เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวเองและเพิ่มประสบการณ์

DG2010-July-1  

District 3360 R.I. governor's letter

DG2010-July-1  

District 3360 R.I. governor's letter

Advertisement