Page 24

District 3360 R.I. Rotary Foundation Seminar 2010-2011 24 July 2010

Major Donor คนใหม่ ..... ผวภ.นพ.วีระชัย จำ�เริญ ดารารัศมี บริจาคเพิ่มจากเดิม 6,500 U$ โดย 1,000 U$ ให้กับ โครงการ EndPolio และที่เหลือให้ Annual Program Fund (กองทุนประจำ�ปี) เพื่อเป็น 10,000 U$ เปิดปฐมฤกษ์ในการ บริจาคเพื่อมูลนิธิโรตารีในวันที่ 24 ก.ค. 2553 ในงานสัมมนา มูลนิธิภาค ของภาค 3360 ตามมาติดๆด้วย ผวล.อนุรักษ์ นภาวรรณ 1000 U$ เพื่อกองทุนประจำ�ปี และ อีก 1,000 U$ เพื่อกองทุนพิชัย รัต ตกุล .... ผชภ.วิชัย ศรีพธูราษฎร์ แห่งสโมสรแม่สาย ให้กำ�ลังใจ แก่ ผู้ว่าคนใหม่สุดๆ โดยการบริจาคด้วยตนเองเข้ากองทุน ประจำ�ปี 2,000 U$ และยังนำ�ทีมแม่สายบริจาคเพิ่มเติมอีก 2,000 U$ (โรตารีแอนน์ ..... และ .....) 15 EREY คงต้องปรบ มือขอบคุณ นย.บัณฑิต รัตนวิมล ... เป็นอย่างมากที่ประสานให้ ตลอดเวลา นอกจากนัน้ ยังใจดี รับจัดงาน Rotary Foundation Night ให้อีกด้วย ปีนี้ต้องยกย่องโรแทเรียนกันทั้งปีและ ยกย่อง ครั้งใหญ่ครั้งที่ 1 ที่แม่สายในเดือนพฤศจิกายน 2553 ก่อนพา เที่ยวต่างประเทศ.. สมาชิก ของภาค 3360 อย่าลืมเตรียมตัว สโมสรเชียงใหม่ Home Club ของ ผวภ. นพ.วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี นำ�โดย นย.อุณา ชไนเดอร์ พร้อมสมาชิกเพียบ ร่วมบริจาค 11 PHF และ 40 EREY อะไรจะขนาดนั้น ….. อน. พตท.สมบูรณ์ บูรณพิร มาบริจาคด้วยตนเอง 1,000 U$ เป็นการ ต่อเนือ่ ง เรียกว่าเป็นเจ้าประจำ� หรือเป็น ขาใหญ่ของ Paul Haris Society (PHS) จะมีสมาชิกเพิ่มเติมจาก 6 ท่าน เป็นจำ�นวนที่ มากขึ้นเร็วๆนี้ อย่าลืมต้อนรับน้องใหม่ด้วย.. ปีนี้ท่านใจดีและ

ดีใจเป็นพิเศษ บริจาคเพิม่ อีก 1,000 U$ แก่กองทุนพิชยั รัตตกุล แถมยังบอกอีกต่างหากว่าจะบริจาคมากกว่านี้หากทราบเรื่อง การรณรงค์ลว่ งหน้า .. ชาวโรแทเรียนคงได้รบั ข่าวดีเพิม่ เติมจาก ท่านและมิตรของท่านในเร็วๆนี้.... Major Donor/PHS/PHF/PF/EREY ทีแ่ จ้งความจำ�นง บริจาคไว้ (ซึ่งจะนำ�เสนอรายละเอียดโดยลำ�ดับต่อไปในโอกาส ที่สมควร) ทำ�ให้ภาค 3360 เปิดศักราชการบริจาคโดยตัวเลข คร่าวๆในใบแจ้งความจำ�นงคือ 40,800 U$ จากประเภท 1,000 U$ และ 43,100 U$ จากประเภท 100 U$ EREY รวมขั้นต้น เป็น 83,900 U$ .... สำ�หรับตัวเลขในงาน คือ 320 x100 EREY และ 38 x 1,000 U$ รวม 70,000 U$ …. ท่านประธานจัดงาน อน.อนันต์ เหล่าธรรมทัศน์ แซวว่า “ว้าว!! เดือนละ 70,000 U$ สิบสองเดือนมิปาเข้าไป 840,000 U$ หรือไง” เล่นเอา ตกใจ กันไปทั้งทีม... ไม่ขนาดนั้นหรอก .. ปีละสัก 3 รอบ น่าจะดี .... อผภ.ไกร ตัง้ สง่า ร้อง “ว้าว!!” กับเขาด้วย.. ส่วนหนึง่ เป็นผลพวง จากการบรรยาย “ยิ่งให้ ภาค 3360 ยิ่งได้”ของท่านไกร เอ๊ะ!! จะใจดีมอบ DDF จากสโมสรหรือภาคของท่านให้ 3360 มิตรผู้ ยากไหมนิ??? ... RRFC. O Beng Fong รับอาสาไปลุ้น DDF จากภาคอื่นๆมาให้ เพราะชอบอกชอบใจโครงการ โรงพยาบาล เคลื่อนที่ เพื่อนร่วมลุ้นชาวต่างชาติ ขณะนี้มี 4 ท่าน คือ PP.Dr. Ho, PDG. O Beng Fong, PDG.Hal & Francies, Sally Torgeson แห่ง 5240. ใครมีเพื่อนใจดีแจ้งด้วย แค่เห็นก็ดีใจ นายกอาวุโสเพิ่งฉลองครบรอบ 80 ปี เร็วๆนี้ นย.เล็ก ศิริอังกูรวณิช (แม่สอด-เมืองฉอด) นำ�ทีมมาเอง

สารผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๓

DG2010-July-1  

District 3360 R.I. governor's letter

DG2010-July-1  

District 3360 R.I. governor's letter

Advertisement