Page 21

คอลัมน์ “ เสียงนก เสียงกา ” ฉบับนี้เป็นฉบับแรกในปีบริหาร ของ ผวภ.นพ.วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี ผม อน.ประยูร และ อน.สุวรรณี ศิรนิ ภาพันธ์ คูแ่ ฝดจากสโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ ขอรายงานตัวเข้าประจำ�คอลัมน์นี้ และหวังใจว่าจะได้รบั ความ ร่วมมือทีจ่ ะช่วยเขียนบทความ แสดงความคิดเห็น และมุมมอง อน.ประยูร & อน.สุวรรณี ศิรินภาพันธ์ จากโรแทเรียนทุกท่านเช่นเดิม ผมขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วยครับ พร้อมกับ ขอเชิญพบกับบทความจากมิตร สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ โรแทเรียน ท่านต่างๆได้เลยครับ

สัมนามูลนิธิโรตารี อน.ยุทธนา นฤนาทวงศ์สกุล สโมสรโรตารีเชียงใหม่ใต้ การสัมมนา มูลนิธิโรตารี ภาค 3360 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมพะยอม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เชี ย งราย ซึ่ ง จั ด โดย สโมสรโรตารีแม่จันและคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี ภาค 3360 ปี 2553-2554 ซึง่ มีเนือ้ หาในการสัมมนาครัง้ นีไ้ ม่เหมือนกับการ สัมมนามูลนิธิโรตารี ในปีที่ผ่านๆ มา ในการสัมมนาครั้งนี้ได้ ทราบถึงความก้าวหน้าของมูลนิธิ นโยบายและเป้าหมายการ บริจาค ในปีนี้ทางภาค3360 ได้เป็นภาคนำ�ร่อง ในการทำ� โครงการโดยขอสนับสนุนเงินกองทุน District Grants และ Global Grants ได้อย่างไร มีโครงสร้างการบริหารกองทุน อย่างไร สโมสรโรตารี สามารถทำ�โครงการได้เองโดยความช่วย เหลือ จากคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนมูลนิธิ โรตารี ภาค 3360 ในการสัมมนาครั้งนี้เรายังได้ความรู้เบื้องต้นในเรื่อง ระบบ Share และ เป้าหมายการใช้ DDF ในงานนี้ทางภาคยัง ได้รณรงค์ของให้เราร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนต่าง และเชิญชวน ให้บริจาคEREYให้ได้อย่างน้อย 50% ของสมาชิกในสโมสร อีก ทั้งยังหาทุนในการขจัดโรคโปลิโอโดยการร่วมบริจาคหรือซื้อ ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น เสือ้ ยึดคอกลม,แก้วกาแฟ, พวงกุญแจ, และ ยังได้ความรูใ้ หม่ในการสมัครขอทำ�โครงการกับมูลนิธโิ รตารีผา่ น Member Access อีกเรื่องที่หน้าสนใจ การใช้งานเว็ปไซต์การ

จัดทำ�สารสโมสรแบบอีเล็กทรอนิกส์ ต้องขอชมเชยสโมสรโรตารี แม่จันและคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี ภาค 3360 ทีจัดงานได้ดี มากและยังได้แก้วกาแฟติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วย รทร.จีรนันท์ จันต๊ะนาเขตร์ สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม เป็นอีกวาระหนึ่งที่พวกเราชาวโรแทเรียนได้ มารวมพลังและระดมสมองในการอบรม สั ม มนามู ล นิ ธิ โรตารี ข องภาค 3360 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สโมสรแม่จัน เป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับอย่างอบอุน่ ใจทีเดียว ในฐานะทีด่ ฉิ นั ได้รับมอบหมายให้เป็นรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาค ได้ มีโอกาสร่วมอบรมในช่วงบ่ายที่ห้อง ปฏิบัติการ IT ที่มีเครื่อง คอมพิวเตอร์จำ�นวน 30 เครื่อง พร้อมกับมวลมิตรโรแทเรียน จากสโมสรต่างๆ ของภาคอีกจำ�นวนมาก พวกเราได้ฝึกปฏิบัติ การด้านสารสนเทศเบื้องต้น เช่น การเข้าเว็บไซต์ภาค การใช้ อีเมล์ การใช้ facebookในโรตารี การทำ�สารสโมสรทีม่ คี ณ ุ ภาพ และ ส่งต่อ ทางอีเมล์ โดยมี อน.ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ อน. จันทนีย์ เทียนวิจติ ร อน.ยศวัฒน์ นิธปิ ญ ั ญาวงศ์ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ มาให้ความรูแ้ ก่พวกเรา ความรูแ้ ละเคล็ดลับต่างๆ เหล่านี้ คงจะ ส่งผลให้งาน PR. ของแต่ละสโมสรในภาค 3360 ของเราประสบ ความสำ�เร็จมีคุณภาพและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งต่อไป.

DG2010-July-1  

District 3360 R.I. governor's letter

DG2010-July-1  

District 3360 R.I. governor's letter

Advertisement