Page 13

อน.ศ.นพ.บริบูรณ์ พรพิบูลย์ สโมสรโรตารีเชียงใหม่

“โรตารี คือ จิตวิญญาณ แห่งการบำ�เพ็ญประโยชน์”

เสียงแตรวูเซลล่า ที่เป่าในสนามแข่งขันฟุตบอล โลก 2010 ที่อาฟริกาใต้ ช่างเหมือนเสียงผึ้งฝูงใหญ่ที่กำ�ลัง ไต่ตอมดอกสารภีทผี่ มปลูกไว้ทหี่ น้าบ้าน เสียงแตรดังมาจาก เครื่องรับโทรทัศน์จนได้ยินเสียงของ บอกอ วาณิช โยธาวุธ ไม่ชดั เจน เมือ่ การพูดโทรศัพท์จบลงแล้ว ได้ทบทวนทีไ่ ด้พดู กัน พอสรุปได้ว่า คุณวาณิช ได้ขอให้ผมช่วยเขียนคอลัมน์ “คุยกันทีข่ อบเวที” ลงในสารประจำ�เดือนของผู้วา่ การภาค คุณหมอวีระชัย จำ�เริญดารารัศมี ให้อีก แต่ท่านขอให้เขียน ให้สั้นลงจาก 2 หน้าเหลือเพียงหน้าเดียว ด้วยงบประมาณ มีจ�ำ กัด เมือ่ ผมออกปากรับคำ�ไปแล้ว ก็มาคิดดูวา่ การเขียน เรือ่ งสัน้ ๆ นัน้ ยากกว่าการเขียนเรือ่ งทีม่ คี วามยาวพอสมควร ผมเองก็เป็นคนที่ชอบใช้ถ้อยคำ�ที่กระทัดรัดอยู่แล้ว ปัญหา คงไม่มี สารประจำ�เดือนของผู้ว่าการภาค เป็นมีเดียที่ใช้ ติดต่อระหว่างภาคโรตารีกบั สโมสรโรตารีทอี่ ยูใ่ นความดูแล ของผูว้ า่ การภาคนัน้ ช่วยให้สมาชิกโรแทเรียนได้ทราบความ เคลือ่ นไหวของโรตารีสากลและของภาคฯ โรตารีเป็นองค์กร ใหญ่ที่มีอายุยืนยาวกว่า 100 ปี และมีสโมสรฯสมาชิกทั่ว โลกกว่า 3 หมื่น สโมสรฯ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงมี ความสำ�คัญอย่างยิ่งยวด นอกจากสารประจำ�เดือนของผู้ ว่าการภาค และอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแล้ว ผมยังมีความเห็นเพิม่ เติมว่า “ความสนใจ”ของสมาชิกโรแท เรียนก็มีความสำ�คัญไม่น้อยไปกว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเลย ปีนี้และอีก 2 ปีข้างหน้า ภาค 3360 ของเราได้รับ การคัดเลือกให้เป็นภาคนำ�ร่องทดลอง ทำ�ตามโครงสร้าง

ใหม่ของโรตารี ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าเราจะทำ�กันได้อย่างดีเยี่ยม ท่านประธานโรตารีสากลปีนี้ มีความเป็นพิเศษอยูส่ กั หน่อย คือ ท่านเป็นประธานโรตารีสากลคนที่ 100 พอดี ความเป็น พิ เ ศษนี้ ทำ � ให้ ท่ า นต้ อ งสรรหาความเป็ น พิ เ ศษ ที่ จ ะ แสดงออกให้ปรากฎ โดยคำ�พูดท่านบอกว่า “โรตารี คือ จิต วิญญาณ แห่งการบำ�เพ็ญประโยชน์” การบริการด้านอาชีพ จะช่วย ให้โรแทเรียนรื่นรมย์กับชีวิต และเป็นคนที่เพื่อน สมาชิก และผูอ้ นื่ เห็นว่าเป็นคนทีด่ ี ท่านเรย์ อยากให้สโมสร โรตารีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น มีคุณภาพสูงขึ้น และมีความก๋ากั่น ยิ่งขึ้น โดยใช้ปีที่ท่านเป็นผู้นำ�อยู่นี้ พัฒนาและให้มีผลไป ปรากฏในปีที่ ท่านคัลยัน บันเนอร์จี แห่งอินเดียเข้ามารับ หน้าที่แทน” ผมดีใจมากที่ท่าน ผวภ.วีระชัย ได้ขอให้ อผภ. หลายท่านมาช่วยกันพัฒนาในเรื่องเหล่านี้ เดือนกรกฎาคมนี้ “บิกจิม” ของโรตารีจะถึงแก่ มรณกรรมครบ 87 ปี ในวันที่ 18 “บิกจิม” เป็นฉายานาม ของ “รทร.เจมส์ เดวิดสัน ผู้มาจุดไฟให้มีการก่อตั้งสโมสร โรตารีกรุงเทพ ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 1930 ท่านผู้นี้มี ความสำ�คัญต่อการก่อตั้งสโมสรโรตารี ในแหลมทอง และ ในเอเซีย ส่วนอืน่ รวม 23 สโมสรฯ ใน 12 ประเทศ เนือ่ งจาก สโมสรโรตารีกรุงเทพฯ เป็นผู้ก่อตั้งสโมสรโรตารีเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 1959 ท่านผู้ว่าการภาค 3360 โรตารี สากล นายแพทย์วีระชัย จำ�เริญดารารัศมี จึงมีสายโยงใย โรตารี กับ “บิกจิม” อย่างน่าภูมิใจ เพราะ ผวภ.เป็น เชื้อ สายของสโมสรโรตารีเชียงใหม่โดยตรง.

DG2010-July-1  

District 3360 R.I. governor's letter

DG2010-July-1  

District 3360 R.I. governor's letter

Advertisement