__MAIN_TEXT__

Page 1

Naisjuristit ry JÄSENLEHTI 2/2016

EU:n tietosuoja-asetus henkilötiedon käsittelijälle tiukemmat velvoitteet 

Marimekko tuo iloa ihmisten arkeen 

sivu 10

Naisjuristien kevätkauden päätös Kappelin terassilla 

sivu 12

Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen  O

I

K

E

U

D

E

N

sivu 4

A

sivu 14 S

I

A

L

L

A


Puheenjohtaja Anne Ihalainen anne.ihalainen@naisjuristit.org Varapuheenjohtaja, jäsenlehti Saana Heiskanen saana.heiskanen@naisjuristit.org Taloudenhoitaja, sihteeri Paula Tuononen paula.tuononen@naisjuristit.org Viestintä, jäsenrekisteri Maire Laitinen maire.laitinen@naisjuristit.org Tapahtumat, uusjäsenhankinta Merva Hämäläinen merva.hamalainen@naisjuristit.org www.naisjuristit.org

Puheenjohtajan puheenvuoro

3

Vieraskynä Ajankohtaista juridiikasta - EU:n tietosuoja-asetus - henkilötiedon käsittelijälle tiukemmat velvoitteet 4 Menestyneet uranaiset - Vannomatta paras - never say never 6 Naisjuristit ry:n menneitä tapahtumia Vierailu Sinebrychoffin taidemuseoon Marimekko tuo iloa ihmisten arkeen Naisjuristien kevätkauden päätös Kappelin terassilla

8 10 12

Kolumni Power of continuous learning and collaboration13 Naisjuristit ry:n tulevia tapahtumia Syyskokous ja keskustelutilaisuus perheen ja työelämän yhdistämisestä Vierailu Stockmannille Vierailu Finnkinoon Vierailu Alma Mediaan Visit to Embassy of Italy

14 15 16 18 19

Muistathan ilmoittaa, mikäli yhteystiedoissasi tapahtuu muutoksia: info@naisjuristit.org Lehden toimitus: Saana Heiskanen (päätoimittaja), Anne Ihalainen, Merva Hämäläinen, Paula Tuononen, Maire Laitinen Lehden kuvat: tiedot toimituksella, tuottajaorganisaatiolla ja ilmoittajalla Painopaikka ja taitto: Tikkurilan Paino Oy, Vantaa Lehti on painettu ympäristöystävälliselle 70% PEFC certified ja EU-ympäristömerkki -merkitylle paperille.

Olen lukuisia kertoja käynyt ystäväpiirissä keskustelua talous- ja yritysuutisoinnista ja siitä, miksi Suomessa valtaosaan jutuista tunnutaan hakevan negatiivista kärkeä. Eikö meillä ole riittävästi positiivisia tarinoita kerrottavaksi, sellaisia esimerkkejä, jotka innostaisivat muita ja ruokkisivat myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen? Positiiviset uutiset luovat positiivista energiaa ja voimaannuttavat! Jutun ydinviestillä on väliä. Toki numerofaktat tukevat sitä, että olemme haastavassa tilanteessa. Talouskasvuennusteet ovat yhden prosentin luokkaa, työttömyyden ennustetaan laskevan hyvin hitaasti nykyisestä yhdeksästä prosentista. Meillä on kuitenkin myös yrityksiä, jotka työllistävät paljon, innovoivat ja investoivat tuotekehittelyyn. Ja onhan meillä esimerkiksi Slush! Tänä vuonna pääkaupunkiseudulla on aloittanut talousuutisiin keskittynyt radiokanava, jonka sisältöstrategian ytimessä on talouden ajankohtaisista ilmiöistä puhuminen positiiviseen sävyyn inspiroivien tarinoiden, taustojen ja ihmisten kautta. Mielenkiinnolla seuraan, mihin tämä yksittäinen toimija pystyy. Positiivisia tarinoita kerromme mekin. Helmikuun alussa EU:n komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtajana aloittanut OTL Tiina Astola kertoo lehdessä urastaan – kerrassaan upea, hyvän mielen teksti! Lehdessä on myös kooste viimeisimmistä jäsentilaisuuksista ja yritysvierailuista, jotka ovat mainioita verkostoitumistilaisuuksia. Tulevissa tapahtumissa on niin kulttuuria kuin yritysvierailuja. Lue näistä lisää lehdestä ja sähköisistä kanavistamme. Marraskuun 22. päivänä järjestettävässä syyskokouksessa yhdistykselle valitaan uusi hallitus. Tule mukaan vaikuttamaan! Syysterveisin Anne Ihalainen

3

Puheenjohtajan puheenvuoro

HALLITUS 2016 SISÄLLYS


EU:n tietosuoja-asetus -

henkilötiedon käsittelijälle tiukemmat velvoitteet

EU

:n tietosuoja-asetus täydentää nykyisen lain vaatimuksia ja tuo tullessaan uusia merkittäviä vastuita sekä rekisterinpitäjälle että henkilötietojen käsittelijälle. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät velvoitteet kattavat koko henkilötiedon elinkaaren aina henkilötiedon hallinnoinnin suunnittelusta, sen ylläpitoon ja käsittelyn päättymiseen. Asetus tuo tullessaan vahvemmat ja laajemmat rekisteröidyn oikeudet sekä ankarammat sanktiot. Sekä rekisterinpitäjältä että henkilötietojen käsittelijöiltä odotetaan jatkossa uudenlaista tietosuojan toteuttamista sekä nopeaa reagointia ongelmatilanteisiin. Outi Piirainen toimii lakimiehenä (Senior Legal Counsel) Fondialla

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2016 ja sitä aletaan soveltaa 25.5.2018 lähtien. Asetus korvaa vuoden 1995 henkilötietodirektiivin (95/46/EY) ja voimassa olevan henkilötietolain säännökset niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely kuuluu asetuksen soveltamisalaan. EU:n tietosuoja-asetus koskee suoraan EU-kansalaisten henkilötietojen käsittelyä sekä kaikkea Euroopan unionin alueella tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä. Vaikka EU:n tietosuoja-asetus on kansallisesti suoraan sovellettava säädös, se jättää jäsenvaltioille direktiivinomaista kansallista liikkumavaraa. Tätä liikkumavaraa on erityisesti julkisella, mutta jossain määrin myös yksityisellä sektorilla. Asetuksen puitteissa on mahdollista antaa kansallista lainsäädäntöä, jolla tarkennetaan asetuksen säännöksiä. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän (OM1/41/2016), jonka tehtävänä on mm. valmistella EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä muutoksia henkilötietojen käsitte4

lystä annettuun yleiseen kansalliseen lainsäädäntöön. Työryhmän toimikausi on 17.2.2016 -16.2.2018. Rekisterinpitäjä EU-asetuksessa keskeisessä asemassa ovat kansallisesta lainsäädännöstämmekin jo tutut periaatteet, kuten käyttötarkoitussidonnaisuus, tietojen minimisointi sekä henkilötietojen lainmukaisuus. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla läpinäkyvää. Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että henkilötiedot kerätään tiettyä nimenomaista ja laillista käyttötarkoitusta varten. Henkilötietojen myöhempi käsittely ei myöskään lähtökohtaisesti saa olla yhteensopimaton näiden alkuperäisten tarkoitusten kanssa. Asetus edellyttää, että tiedon käsittely on rajoitettu siihen, mikä on tarpeen käyttötarkoituksen kannalta. Rekisterinpitäjän on varmistettava, että sen keräämät henkilötiedot ovat täsmällisiä ja ajantasaisia ja että virheelliset tiedot poistetaan tarvittaessa. Tie-

toa saa säilyttää vain sen ajan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen toteuttamista varten. Tämän jälkeen henkilötiedot on joko hävitettävä, anonymisoitava tai arkistoitava. EU-asetus velvoittaa rekisterinpitäjän ja käsittelijän järjestämään tekniset ja organisatoriset toimet tietojen suojaamiseksi. Uutena vaatimuksena on rekisterinpitäjän velvollisuus ilmoittaa tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle ja rekisteröidylle. Käsittelijällä on puolestaan ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista rekisterinpitäjälle. Henkilötiedon käsittelijälle tiukemmat velvoitteet EU:n tietosuoja-asetuksen taustalla on henkilötietojen käsittelijöiden roolin ja merkityksen kasvu henkilötietojen käsittelyssä. Asetus tuo tullessaan uusia merkittäviä vastuita suoraan henkilötietojen käsittelijälle. Sekä rekisterinpitäjän että tietojen käsittelijän tulee pystyä osittamaan, että on henkilötietoja käsiteltäessä noudattanut asetuksen velvoitteita. Tämä korostaa dokumentoinnin tarvetta entisestään. Käsittelijällä (”Data Processor”) tarkoitetaan tahoa, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Tyypillisesti kyse on toimeksianto- tai alihankintasuhteesta, jossa esim. yritys (rekisterinpitäjä) ulkoistaa henkilötietojensa säilytyksen kolmannen tarjoamaan pilvipalveluun. Pilvipalvelussa säilytettäviä henkilötietoja voivat olla esim. yrityksen asiakastiedot ja yrityksen työntekijöiden tiedot. Esimerkissä pilvipalveluntarjoaja toimii henkilötietojen käsittelijänä. EU-asetuksen myötä kirjalliset sopimukset henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjän ja käsittelijän välille tulevat pakolliseksi. Sopimuksen minimisisältö on määritelty asetuksessa. Tietojenkäsittelysopimuksessa tulee määritellä käsiteltävät henkilötiedot ja niiden käyttötarkoitus sekä sopia mm. siitä, että käsittelijä toteuttaa kaikki asetuksen vaatimat tietoturvatoimenpiteet. Palve-

lun päättyessä toimittajan velvollisuutena on joko poistaa tai palauttaa kaikki henkilötiedot yritykselle sekä poistaa jäljennökset (poikkeuksena laista seuraava säilyttämisvelvoite). Asetus luettelee lisäksi joukon muita asioita, joista tietojenkäsittelysopimuksessa tulisi sopia. Euroopan komissio tulee jatkossa antamaan tarkempaa ohjeistusta ja laatimaan vakiosopimuslausekkeita em. seikkoja varten. Käsittelijän käyttämien palvelimien sijaitessa EU/ETA:n ulkopuolella, tulee tietojen siirtämisessä huomioida asetuksen mukaiset tiedonsiirtomekanismit, kuten EU:n mallilausekkeet. Käsittelijä voi siirtää henkilötietoja EU/ETA:n ulkopuolelle vain, jos on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet ja rekisteröityjen saatavilla on tehokkaita oikeussuojakeinoja. Kovemmat sanktiot Käsittelijän tulee varautua EU-asetuksen tuomaan vahingonkorvausvastuuseen ja hallinnollisiin sakkoihin. Nykyisen henkilötietolain perusteella taloudellinen vastuu kohdentuu ainoastaan rekisterinpitäjään. Käsittelijän taloudellinen vastuu voidaan perustaa tällä hetkellä ainoastaan sopimuksella. Asetuksen myötä vahingonkorvauskanne voi kohdistua myös suoraan käsittelijään riippumatta sopimuksessa sovitusta vastuunjaosta. Jos käsittelijä rikkoo EU-asetuksen velvoitteita, käsittelijään voidaan kohdistaa ns. hallinnollinen sakko. Valvontaviranomaisilla on oikeus määrätä rikkomuksen vakavuuden perusteella määräytyvä sakko, joka voi korkeimmillaan olla jopa 20 miljoonaa euroa tai 4 % yrityksen globaalista liikevaihdosta. Meidän juristien on tärkeää tuntea uuden asetuksen mukanaan tuomat muutokset liiketoimintaa neuvoessamme, sillä parhaimmillaan/pahimmillaan väärinkäytösten seuraukset voivat olla huomattavia. Itse olen työssäni huomannut, kuinka asiakasyritykset ovat heränneen aivan uudella tavalla miettimään tietosuoja-asioita sen jälkeen, kun tästä sakkoaspektista kerrottiin, ja hyvä niin. 5

Vieraskynä – ajankohtaista juridiikasta

Vieraskynä – ajankohtaista juridiikasta

Kirjoittaja: Outi Piirainen


Olen onnellisessa, etuoikeutetussa asemassa. Minut nimitettiin lähellä perinteistä eläkeikää unelmatehtävään pääjohtajaksi EU:n komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosastolle. Miten tässä näin kävi?

Vannomatta paras -

NEVER SAY NEVER Kansainväliset tehtävät kiinnostivat jo koulu- ja opiskeluaikana. Vietin vuoden stipendiaattina USA:ssa ja opiskellessani oikeustiedettä Turun yliopistossa luin myös kieliä Åbo Akademissa. Niinpä lakimiestehtävä Ulkomaankauppaliitossa tuntui oikealta, kun auskultoinnin jälkeen olin ollut puoli vuotta pankkilakimiehen sijaisena ja viettänyt vuoden Marseille'ssa perhesyistä. 6

Vieraskynä – menestyneet uranaiset

Vieraskynä – menestyneet uranaiset

Kirjoittaja: Tiina Astola

Mutta parin vuoden jälkeen veri veti ulkomaille ja sain Ulkomaankauppaliitosta virkavapaata suorittaakseni kansainvälisen oikeuden ja vertailevan oikeustieteen mastersin Vrije Universiteit Brusselissa. Olin siis täällä ensimmäisen kerran 34 vuotta sitten. Jo silloin kaupunki tuntui omalta. Palattuani Ulkomaankauppaliittoon, en enää halunnutkaan juristiksi kansainväliseen liike-elämään ja olin iloinen, kun avoin hakemukseni oikeusministeriöön johti Arvopaperikauppakomitean pääsihteerin tehtävään 1980-luvun lopussa. Jo ensimmäinen äitiyslomani oli antanut minulle aikaa ja tilaa miettiä, missä halusin vaikuttaa, mitä halusin tehdä. Kun sitten myöhemmin jälleen perhesyistä vietin pari vuotta New Yorkissa, tiesin, että valintani siirtyä valtiolle oli ollut oikea ja niinpä palasin lainvalmisteluun, ensin pariksi vuodeksi valtiovarainministeriöön. Lainvalmistelu muistuttaa tutkimustyötä, mutta edellyttää samaan aikaan yhteistyötä niin kollegoiden, sidosryhmien kuin poliittisten päättäjienkin kanssa. Sain olla mukana tekemässä monen eri alan lainsäädäntöä arvopaperikauppaoikeudesta hedelmöityshoitolakiin ja yhtiöoikeudesta EU:n julkisuuslainsäädäntöön. Oikeusministeriöstä tuli myös johtamiskouluni. Päädyin lopulta ministeriön kansliapäälliköksi EU-yksikön ja yksityisoikeuden yksikön johtajapestien jälkeen. Työni pääjohtajana muistuttaa ministeriön kansliapäällikön tehtävää. Laaja toimiala vastaa oikeusministeriön toimialaa. Monet hankkeetkin ovat tuttuja, tosin eri näkökulmasta. Jopa hallinnollisissa tehtävissä on paljon samaa. Olen juuri saattanut täällä loppuun organisaatiouudistuksen, joita - tosin suppeampia - olin vetänyt ministeriössä. Yhteistyö eri pääosastojen kanssa on lähellä ministeriöyhteistyötä, ja jopa ns. DGx:ssä eli pääjohtajien viikoittaisessa kokouksessa on paljon samaa kuin kansliapäällikkökokouksessa. Uutta ja hauskaa, mutta varsinkin alussa vaikeaa, on ollut tottua toisenlaiseen hallinnolliseen kulttuuriin ja kollegoiden voimakkaisiin aksentteihin. Miten tässä siis näin kävi? En usko, että uraa voi suunnitella. Totesin läksiäisissäni oikeusministeriössä, että "vannomatta paras". Olin ensimmäisellä OM-käynnilläni 80-luvulla parin vuoden jälkeen todennut, että sinne en jää, ja sitten parin vuoden kuluttua palasin kuitenkin yli 25 vuodeksi. Ja kun olin todennut jääväni sieltä eläkkeelle, lähdinkin vielä Brysseliin. Suunnittelua tärkeämpää on vaalia laaja-alaisuutta, tehdä parhaimpansa ja tarttua tilaisuuteen. Yksin ei kukaan kuitenkaan uraansa luo ja minua ovat eri vaiheissa tukeneet ainakin kolme naisjuristia eli professori Kirsti Rissanen, asessori Kaarina Buure-Hägglund ja ministeri Tuija Brax. Henkinen tuki on tullut kotoa sekä vanhemmiltani ja omalta ydinperheeltäni. 7


Naisjuristit ry:n menneitä tapahtumia

Naisjuristit ry:n menneitä tapahtumia

Kirjoittaja ja kuvat: Maire Laitinen

VIERAILU SINEBRYCHOFFIN TAIDEMUSEOON

Kuvassa naisjuristeja ja oikealla lakiasiainjohtaja Weckström

Kirjoittaja: Merva Hämäläinen Opas esittelee Rembrandtia

Naisjuristit vierailivat 27.4.2016 Sinebrychoffin taidemuseossa Helsingin Bulevardilla. Naisjuristeista osallistujia oli kymmenkunta. Emäntänä tilaisuudessa toimi Marja-Liisa Weckström, Sinebrychoffin viestintä- ja lakiasianjohtaja. Marja-Liisa on toiminut yhtiössä kymmenen vuotta ja ennen sitä mm. Ulkoasiainministeriön palveluksessa ulkomailla sekä sen jälkeen Soneralla. Marja-Liisan kanssa meidät toivotti tervetulleeksi yhtiön toinen juristi, lakimies Jari Leppänen. Marja-Liisa toimii Jarin hallinnollisena esimiehenä Suomessa, mutta Jarin toinen esimies matriisissa on Carlsbergin Länsi-Euroopan juridiikasta vastaava lakiasianjohtaja Tanskassa. Sinebrychoff on vuoden 2000 alusta alkaen ollut sataprosenttisesti Carlsber8

gin omistama yhtiö. Tilaisuuden aluksi Sinebrychoffin kotimuseon opas esitteli meille mielettömän upeaa museota, sen taidetta ja huoneita upeine sisustuksineen. Kotimuseosta löytyy aivan valtavasti 1500–1600-lukujen eurooppalaista taidetta. Vanhimmat ovat peräisin jo 1400-luvulta. Lisäksi museossa ja kaiken kaikkiaan Suomessa on yksi Rembrandtin maalaus, tosin se joutuu vielä uudemman kerran yksityiskohtaisen tutkimuksen kohteeksi, jolla pyritään varmistamaan, onko se todella Rembrandt. Taiteen lisäksi kotimuseo oli kokonaisuutena aivan valtavan viehättävä ikkunasta ja erkkereistä näkyvine puistoineen. Museokierroksen jälkeen Marja-Liisa ja Jari tarjosivat suolaista ja makeaa ja tietysti niiden kanssa olutta. Lissu, niin kuin hän

sanoi itseään kutsuttavan, ja Jari kertoivat yhtiöstä, sen tuotteista ja lakiasioiden hoidosta samalla, kun nautimme tarjottavista. Lopuksi Lissu kertoi omalla viehättävällä tavallaan aivan ihastuttavasta ”jälkiruuasta”. Konjakin sijaan hän ehdotti kahvin kanssa aveciksi Sinebrychoffin Porteria kaadettuna kauniiseen pieneen lasiin. Porterin kanssa tarjottiin suklaakakkua. Hän pyysi ensin nuuhkaisemaan Porteria ja maistamaan hieman juomaa. Sen jälkeen suklaa-

kakkua (tai suklaata tai mokkapaloja) sekä sen päälle taas hieman Porteria ja kas kummaa, juoma ja suklaa sekoittuivat ihanasti suussa. Lissu muistutti vielä, että konjakki ei kasva suomalaisilla pelloilla, mutta Porter kasvaa, koska se on tehty kotimaisesta ohramaltaasta. Aivan ihana tilaisuus! Ymmärsin, että monet osallistujat haluavat kuulla lisää yhtiöstä ja sen tuotteista uudella vierailulla Keravan Olutpanimoon.

9


Marimekko tuo iloa ihmisten arkeen Naisjuristit ry vieraili Marimekon lippulaivamyymälässä, Mikonkatu 1, 9.5.2016. General Counsel Tiina Lencioni kertoi Marimekosta ja työstään. Marimekko on suomalainen designyritys ja sen missio on tuoda iloa ihmisten arkeen. Marimekko keskittyy ajattomien, yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Marimekon tuotevalikoimaan sisältyy korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja, asusteita ja kodintuotteita. Marimekko-tuotteiden brändimyynti oli vuonna 2015 186 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto oli noin 96 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä oli vuoden 2015 lopussa jo 154 ja tuotteita on myynnissä noin 40:ssä maassa. Konsernissa työskentelee noin 500 henkilöä. Keskeisiä markkinoita ovat PohjoisEurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. 10

Marimekon toimitusjohtaja on Tiina Alahuhta – Kasko ja hallituksen puheenjohtajana toimii Mika Ihamuotila. Helsingin lippulaivamyymälä avattiin uuden konseptin mukaisena myymälänä loppuvuodesta 2015. Vierailulla henkilökunnan jäsen Paula Niemenmaa esitteli lippulaivamyymälää ja myymälässä myynnissä olevia kauniita tuotteita. Myymäläpäällikkönä on Kati Kaatranen. Tiina Lencioni kertoi, että hänen vastuullaan ovat konsernin laki- ja IPR-asiat. Hän on toiminut tehtävässä vuodesta 2012. Hänen tehtäviinsä kuuluvat muun muassa yhtiön moninaisten sopimuksien neuvottelu ja laatiminen, sekä liiketoiminnan ja yhtiön johdon tuki juridisissa asioissa, mutta myös henkilöstön koulutus ja ”compliance”-asiat. Marimekolla on kattava IPR-portfolio ja Marimekko hyödyntää immateriaalioikeuksiaan muun muassa lisensoimalla. Vierailulla oli mukana yli 30 jäsentä. Kun-

Naisjuristit ry:n menneitä tapahtumia niajäsenemme, mm. oikeusministeriön kansliapäällikkönä työskennellyt professori Kirsti Rissanen kertoi vierailulla Marimekosta ja työtehtävistään, kun hän yli 40 vuotta sitten toimi Marimekon ja Marimekon perustajan Armi Ratian lakimiehenä. Lisätietoa Marimekosta saa yhtiön kotisivuilta www.marimekko. com ja liittymällä Marimekon asiakasohjelmaan kotisivuilla. Vierailu oli oikein mielenkiintoinen ja mukava. Saimme paljon uutta tietoa Marimekosta ja General Counsel Tiina Lencionin työtehtävistä.

Kuva: Annemarie Pietilä

Naisjuristit ry:n menneitä tapahtumia

Kirjoittaja: Merva Hämäläinen Kuvat: Anne Ihalainen

11


Naisjuristien

kevätkauden päätös Kappelin terassilla

Kappelin terassi

Naisjuristit kokoontuivat kevätkauden päätteeksi 14.6.2016 Kappelin terassille vapaamuotoiseen verkostoitumistilaisuuteen. Jo perinteeksi muodostuneeseen kesälomia edeltävään tapahtumaan osallistui paljon myös uusia eri uravaiheissa olevia yhdistyksen jäseniä. Aurinkoisesta illasta nautittiin hyvässä seurassa vilkkaan puheensorinan keskellä. Terassilla vaihdettiin ajatuksia liittyen ammatilliseen oppimiseen, oman uran kehittämiseen ja eri uravaihtoehtoihin. Muun muassa digitaalisen kehitykset mahdollisuudet herättivät keskustelua. Lisäksi keskusteltiin työn sisällöstä ja työn, vapaa12

ajan sekä perheen yhteensovittamisesta. Terassi-illassa annettiin palautetta ja jaettiin mielipiteitä Naisjuristien tapahtumatarjonnasta. Muun muassa yritysvierailut, ammatilliset seminaarit ja yleinen verkostoituminen koettiin ammatillisesti tärkeiksi. Jäsenet kiittivät myös viime vuosina noin pari kertaa vuodessa järjestettyjä kulttuuritapahtumia, kuten museokäyntejä ja teatteria. Jäseniltä otetaan jatkuvasti erittäin mielellään vastaan ehdotuksia vierailukohteiksi tai tapahtumien teemoiksi.

Kirjoittaja: Anne Ihalainen

Power of continuous learning and collaboration

When

anyone asks me about my passions, I tend to list continuous learning quite high on my list. On a more tangible level, I love sports, travelling and reading. Luckily, I can often combine the two first mentioned which have enriched my life tremendously, whether it being skiing in Himalayas, running in my favourite capitals or canyoning in the Alps.

Am I living up to my promises? Why does reading seem to fall to the last spot out of the things I love to do? Is it really so that I no longer have time – or passion – to read? I have always loved reading and that’s probably the reason why I did well in school and managed to graduate from the law school and complete my executive MBA. To me, reading has always been an integral part of learning. First the theory, then experimenting and finally mastering a new skill. Really? Yes, this is how it used to be. Today videos have partly replaced books, or some kind of a combination of watching, listening, reading and trying at the same time has become the substitute of “just” reading. And quickly learning from errors. The form of learning has definitively changed. My job as communications leader requires me to keep a close eye on development of online communications solutions and latest technologies relating to marketing automation and analytics. For a lawyer, this is a whole new ball game. As a matter of fact, I probably learn something new every week! Maybe these can serve as examples and proof about continuous learning? Passion and learning from others Road bike maintenance is a great example of combining learning methods to fix gears that are not switching properly, or cranks that sound weird and wrong. What has road biking to do with my passion for continuous

learning? A lot. My personal project for the past year has been a charity cause supporting children with cancer and biking to Paris. While I couldn’t think of a better cause, a part of the one year long commitment was to learn how to ride long distances – and how to maintain my bike. Team Rynkeby was a great example of what it takes to master new skills: countless hours of training, watching experts, asking questions, listening and learning from others. I was still wearing a cast on my leg when we had the kick off and I spent a few months of the beginning of our training season only dreaming of the workout with the team. In December I finally experienced my first hours ever on a road bike. Absolutely fantastic and addictive! It’s been uphill and downhill ever since, literally. During the project I cycled over 6000 km and I am proud to say that I know something about road biking. And I am passionate about it. Back to the continuous learning. Throughout the years I have strived to improve my legal expertise and leadership skills, studied and practiced to great lengths. I try to balance my working hours and beyond between different duties and learning new skills – I think this is a must. So is collaboration. Working together will create better outcomes than what we can achieve by doing things just on our own. I am sure we all have projects in mind, where we could have asked for someone’s opinion or think that we should have been consulted in the process, as we had valuable knowledge on the subject matter. Hence, I encourage you to talk to your colleagues and exchange views more often. Continuous learning is part of my life and I embrace it – I just need to balance my passions. Happy moments with learning! 13

Kolumni

Naisjuristit ry:n menneitä tapahtumia

Kirjoittaja ja kuvat: Paula Tuononen


vierailu

Stockmannille

Naisjuristit ry:n tulevia tapahtumia

Naisjuristit ry:n tulevia tapahtumia

SYYSKOKOUS JA KESKUSTELUTILAISUUS

perheen ja työelämän yhdistämisestä

Kutsu sääntömääräiseen

SYYSKOKOUKSEEN Aika: 22.11.2016 klo 17:15 Paikka: Fondia Osoite: Lönnrotinkatu 5, 00120 Helsinki Syyskokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 mukaiset asiat. Lisäksi syyskokouksen yhteydessä järjestetään perheen ja työelämän yhdistämiseen liittyvä keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa toimivat alustajina Camilla Orko Nokialta (OTK, VT, VP, Head of Ethics and Compliance, Nokia, based in Finland) ja Carola Lindholm Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä (osakas, VT, yritysjärjestelyt, Governance & Compliance).

Ilmoittautumiset sähköpostitse viimeistään 15.11.2016 osoitteeseen: info@naisjuristit.org.

Lämpimästi tervetuloa! Naisjuristit ry:n hallitus

14

Toivotamme Naisjuristit tervetulleiksi Helsingin keskustan Stockmannille ke 30.11.2016 klo 17.00. Vierailun aikana näemme ikonisen tavaratalon joululoistossaan, tutustumme juhlakauden muotitrendeihin ja pääsemme makumatkalle Herkkuun. Kuulemme myös, miten Herkun tilauspalvelu voi auttaa joulun valmisteluissa. Vierailua isännöivät tavaratalon johtaja Jessica Nyholm-Silvennoinen ja Stockmann Herkun myyntipäällikkö Milli Teivaala. Tapaamme keskustan Stockmannin First Loungessa, tavaratalon 7. kerroksessa klo 17.00, jossa vierailun aluksi kuulemme Stockmannin historiasta ja tavaratalon toiminnasta. Ilmoittautumiset ti 22.11.2016 mennessä Merva Hämäläiselle merva.hamalainen@helsinki.fi tai 040 747 2316. Mukaan mahtuu 20 Naisjuristia ilmoittautumisjärjestyksessä. 15


vierailu

Finnkinoon

Finnkino Oy toivottaa Naisjuristityhdistyksen tervetulleeksi 18.1.2017 klo 18.00 Finnkino Sellon VIP-saliin. Osoite: Ratsukatu 3, 02600 Espoo. Event manager Saara Porkka kertoo Finnkinosta ja sen tuotteista ja sen jälkeen saamme nähdä Whit Stillmanin ohjaaman hurmaavan Love & Friendship-elokuvan. Se perustuu Jane Austenin kirjeromaaniin Lady Susan, joka on julkaistu suomeksi nimellä Tahto ja toiveet. Mm. Helsingin Sanomat antoi 23.9.2016 elokuvalle 4 tähteä. VIP-salissa on 32 paikkaa ja ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, joten varaa omasi nopeasti. Ilmoittautumiset viimeistään 9.1.2017 Merva Hämäläiselle merva.hamalainen@helsinki.fi tai 040 747 2316.

16

17


visit to

Embassy of Italy

Naisjuristit ry on lämpimästi tervetullut Alma-taloon torstaina 16.2.2017 klo 16.

Alma Mediasta mukana: Kai Telanne, toimitusjohtaja Mikko Korttila, lakiasiainjohtaja Maria Ampiala, liiketoimintajohtaja Tiina Kerttula, legal counsel

The Embassy of Italy welcomes members of the Association of Women Lawyers to visit the Residence in March 2017. Information about the date and time of the visit will be given at the beginning of 2017. Ambassador Gabriele Altana will give a speech about current issues concerning Italy.

If you wish to participate in the visit, please contact Merva Hämäläinen (merva. hamalainen@helsinki.fi or 040 747 2316) at the latest ten days before the date of visit. The number of members visiting the Residence is limited to 35, and applications to participate in the visit will be accepted in order of application.

Osoite: Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki. Ilmoittautumiset viimeistään 6.2.2017 Merva Hämäläiselle merva.hamalainen@helsinki.fi tai 0407472316.

18

19


Naisjuristit ry Internet: www.naisjuristit.org • perustettu 1945 • Suomen Lakimiesliitto ry:n jäsenyhdistys • jäsenmäärä noin 480 • jäsenmaksu 25 € DANSKE BANK: FI40 8000 1801 7399 30 BIC-koodi: DABAFIHH

Osoitelähde: Naisjuristien jäsenrekisteri

LÄHETTÄJÄ Naisjuristit ry PL 424 00101 Helsinki

Profile for Naisjuristit ry

Naisjuristit 2 2016  

Naisjuristit 2 2016  

Advertisement