Page 1

VAMOOSE Vol. 1 No. 

October 2016

7

SPECIAL GIFT คูปองส่วนลด ร้านอาหาร ในเล่ม

FREE COPY วามู ส Let our hearts guide us

VamooseMagazine

ISSN 2465-4620

DINING WONDERS


ปีท ี่ 1 ฉบับที ่ 7 ตุลาคม 2559

LET’S TALK LET’S GO

ฉบับนี้ใครที่ก�ำลังลดความอ้วนหรือคิดจะไดเอต ตั้งสติให้ดีก่อนหยิบขึ้นมาอ่าน เพราะในเล่มมีแต่เรื่องกินทั้งนั้น แค่  SPECIAL JOURNEY ก็ตบะแตกแล้วละ กับ   DINING WONDERS” 10 ร้านอาหารทีเ่ ราสรรหามาเสิรฟ์ เติมความอร่อย  ทุกร้านมีเอกลักษณ์มีทีเด็ดที่ไม่ควรพลาดแม้แต่ร้านเดียว เท่านัน้ ยังไม่พอ คนช่างกินต้องไปแวะเช็กอินร้านใน TALK 10 OF THE TOWN   บางรัก ย่านของกินทีบ่ างคนหลง  รัก” ย่านนี้มีแต่ร้านเก่าแก่ในต�ำนานทั้งอาหารไทย จีน แขก ไปย่านเดียวอร่อยครบทั้งคาวหวาน  จากนั้นมาล้อมวง  ใน INTERVIEW คุยกับ อิง๊ ค์-ปิน ่ โตเถาเล็ก หรือ ม.ล. ภาสันต์ สวัสดิวตั น์ นักชิมทีม่ พี กิ ดั ร้านอร่อยในคัมภีรม์ ากมาย  แค่ฟังก็นำ�้ ลายไหลแล้ว อีกคนทีเ่ ราอยากให้คณ ุ รูจ้ กั คือ   กินกับพีท” ในหน้า MY MEMOIR นักกินทีเ่ ดินทางเสาะหาของกินมายัว่ น�้ำลาย  แฟนเพจทัง้ ในและต่างประเทศผูม้ บี คุ ลิกการน�ำเสนอทีน่ า่ อร่อยมาก ๆ  ส่วนใครทีถ่ นัดกินและวาดภาพของกินเก็บไว้ดู  คอลัมน์ LINES AND COLORS น�ำงานของ ขวัญลดา กล่อมมานพ มาน�ำเสนอภาพที ่  อยากวาดออกมาให้นา่ กิน  เหมือนทีอ่ ยากกิน”  และปิดท้ายด้วยการจิบกาแฟช่วยย่อยกันทีร่ า้ น SCHOOL CAFE ร้านกาแฟอารมณ์ด ี ในคอลัมน์  BITTER AND SWEET  

นายรอบรู้” NaiRobRoo

CONTENT 03 14 16 18 19 20

03

16

20

21

21 22 23

update  ข้อมูลใหม่  ๆ  และแบ่งปันเรื่องราว ท่องเที่ยวของคุณ กับเราได้ที่  

เว็บไซต์ www.NaiRobRoo.com อีเมล nairobroo@yahoo.com

VamooseMagazine nairobroofanclub

โทร. 0-2547-2700 ต่อ 391 09-2270-7994

nairobroo channel

SPECIAL  JOURNEY DINING WONDERS TALK  10  OF  THE  TOWN  บางรัก ย่านของกินที่บางคนหลงรัก INTERVIEW อิ๊งค์-ปิ่นโตเถาเล็ก โลกใบใหญ่ของการกิน MY  MEMOIR เรื่องของกินไม่มีพลาด... ถ้ากินกับพีท SHOPPING ผักตบชวา...เดี๋ยวนี้ฉันมีค่าแล้วนะ LINES  AND  COLORS เย็นตาโฟเครื่องแน่น ร้านประจ�ำ BITTER  AND  SWEET GRADE G[OOD] FEELING @ SCHOOL CAFE WISH  LIST SMART WATCH เทรนเนอร์ส่วนตัวยามฟิตแอนด์เบิร์น DEPTH  OF  FIELD ถ่ายภาพอาหารการกิน ฟินไม่แพ้กัน

อ่าน ฉบับ e-magazine ได้แล้ววันนี้ nairobroo

nairobroo

nairobroo

nairobroo

เจ้าของและผู้อ�ำนวยการ สุวพร ทองธิว ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จ�ำกัด ที่ปรึกษาบริษัทฯ ไพบูลย์  บริบูรณ์ลาภ  ผู้จัดการทั่วไป ผู้อ�ำนวยการฝ่ายศิลป์-ฝ่ายผลิต จ�ำนงค์  ศรีนวล บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา สุวัฒน์  อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหาร ระพีพร ตันตราภิรมย์  บรรณาธิการต้นฉบับ เกษณี  วิลาวัลย์เดช  กองบรรณาธิการ อนุรัตน์  วัฒนาวงศ์สว่าง, ปณัสย์  พุ่มริ้ว, พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต, กรดล แย้มสัตย์ธรรม พิสูจน์อักษร จีรนันทน์  วีรวรรณ ที่ปรึกษาฝ่ายภาพ สกล เกษมพันธุ์  บรรณาธิการภาพ วิจิตต์  แซ่เฮ้ง ฝ่ายภาพ บันสิทธิ์  บุณยะรัตเวช, ประเวช ตันตราภิรมย์ บรรณาธิการศิลปะ วันทนี  เจริญวานิช คอมพิวเตอร์  ณิลณา หุตะเศรณี ควบคุมการผลิต ธนา วาสิกศิริ ส�ำนักงาน บริษัทวิริยะธุรกิจ จ�ำกัด เลขที่  3 ซอยนนทบุรี  22 ถนนนนทบุรี  (สนามบินน�้ำ) ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000  ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา กฤตนัดตา หนูไชยะ โทร. 08-2003-2666, 0-2547-2700 ต่อ 117 ฝ่ายโฆษณา ธนพร ยงค์ธีระพันธ์  โทร. 08-9833-1755 ดวงใจ เสาวัฒนะ โทร. 08-9698-2220 เพลต-แยกสี  กนกศิลป์  โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ที่  โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984) จ�ำกัด โทร. 0-2247-1940-7 © สงวนลิขสิทธิ์โดยนิตยสาร VAMOOSE ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จ�ำกัด


S P E C I A L  J O U R N E Y

DINING WONDERS

“ชีวิตคนเราสั้นเกินกว่ าจะกินของไม่ อร่ อย” พอได้ยินประโยคนี้  เท่ านั้ น แหละ ช้ อ นในมื อ สั่ น เลยที เ ดี ย ว  ฉบับนี้เลยขอเอาใจคนช่ างกินด้ วยการพาไปกิน  นอกจาก  เตรี ย มพุ งให้ พร้ อมอิ่ ม   เรายั ง อยากให้ คุ ณ เตรี ย มไปพบกั บ  ประสบการณ์ก ารกิ น อาหารในแต่ ละร้ านที่ เ ราเฟ้ นหามา  นํ าเสนอ    เต็ ม อิ่ ม ทุกอรรถรสหลากสไตล์ตั้งแต่ บรรยากาศ  หรูหราไปจนถึงท่ามกลางธรรมชาติท้ องทุ่ ง ช้ อนส้ อมในมื อ พร้ อมแล้ วใช่ ไหม  เราจะไม่ คุ ย เรื่ อ งลด  ความอ้ วนระหว่ างมื้ อ อาหาร   โอเคนะ  !  ลุ ย  !  

3


ITO-KACHO สวรรค์ ของคนรั ก วากิ ว

เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต ภาพ : ITO-KACHO, วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

beef lover ทั้งหลาย ความฟินเดินทางมาถึงแล้ว เมื่อร้าน Ito-Kacho น�ำความเด็ดของร้านยากินิกุ ปิ้งย่าง  สไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ที่เมืองโตเกียว มาเปิดในเมืองไทยใจกลางย่านทองหล่อ โดยน�ำเข้าเนื้อวัวแบล็กวากิว  ชัน้ เลิศที่ชาวญีป่ นุ่ ยกย่องให้เป็นสุดยอดสายพันธุ์อนั ดับ 1 มาจัดโปรโมชันเอาใจคนรักเนือ้ ด้วยบุฟเฟต์เนือ้ ย่าง  ระดับพรีเมียมกว่า 125 รายการ ทางร้านเลือกเฟ้นวัตถุดบิ ชัน้ เลิศราคาแพงอย่างแบล็กวากิวเกรด A4 มาให้คณ ุ ได้ลองลิม้ รสชาติอนั โอชะ  ด้วยรสสัมผัสพิเศษจากไขมันที่แทรกในเนื้อสีแดงอมชมพูดุจลายหินอ่อน ส่งตรงจากญี่ปุ่นทุกสัปดาห์  โดยใช้  กระบวนการเก็บรักษาทีค่ วบคุมอุณหภูมเิ พือ่ ให้เนือ้ ยังคงความสดใหม่อยูต่ ลอดเวลา เมือ่ น�ำมาย่างบนเตาถ่าน  จึงส่งกลิ่นหอมกระตุ้นต่อมรับรสจนน�้ำลายสอ ทั้งเมื่อชิม เนื้อก็นุ่มละมุนแทบละลายในปาก นอกจากบุฟเฟต์แบบสุดคุ้ม ยังมีแบบ à la carte ให้เลือกสั่งเฉพาะส่วน อย่างเนื้อแบล็กวากิวโรสึ  คือ  เนื้อส่วนสันคอที่มีมันแทรกเยอะเหมาะท�ำสเต๊ก  เนื้อแบล็กวากิวโทกุโจบาระซึ่งเป็นส่วนพิเศษที่สุด คือเนื้อ  บริเวณลิน้ ปีท่ มี่ เี พียง 20% ของตัววัว  เนือ้ แบล็กวากิวโทโมะบาระ คือส่วนทีม่ ไี ขมันแทรกมากทีส่ ดุ  จึงนุม่ แทบ  ไม่ต้องเคี้ยว  เนื้อแบล็กวากิวนากะบาระ เนื้อแดงส่วนท้องเหนียวนุ่มไขมันน้อย  ทั้งยังมีเนื้อหมักด้วยซอสโชยุ  สูตรเฉพาะแบบข้ามวัน เนือ้ หมูหมัก ปูยกั ษ์ กุง้ ลายเสือ หอยเชลล์โฮตาเตะ และอีกหลากหลายรายการให้เลือก 4

• ชั้น 1 Nihonmura Mall  ซ. ทองหล่อ 13 ถ. สุขุมวิท 55  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ • เปิด 17.00-24.00 น. • โทร. 0-2185-3338  • www.tsubohachi-tha.com

ลุ้นเล่นเกมรับ GIFT VOUCHER ในเพจ

VamooseMagazine


เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

• สาขาสยามสแควร์  ซ. 7   โซนบายพาส เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ   สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 4  ถ. พหลโยธิน อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี • เปิด 11.00-21.00 น. • โทร. 0-2658-4688 • www.facebook.com/ yooganethailand

ลุ้นเล่นเกมรับ GIFT VOUCHER ในเพจ

VamooseMagazine

YOOGANE ไกผั ด ซอสคาลบี้ ต ้ อ งร้ า นนี้ อันยอง...บรรดาติ่งเกาหลี  สาวกโอปป้า ต้องไม่พลาดมาเปิดประสบการณ์ความอร่อยสนุกหน้าเตากันที่ร้าน  Yoogane ร้านไก่ผัดซอสคาลบี้ต้นต�ำรับอาหารสัญชาติเกาหลีขนานแท้ซึ่งมีต้นก�ำเนิดจากเมืองปูซาน  ประเทศเกาหลีใต้ กว่า 200 สาขาในเกาหลีเป็นเครื่องการันตีถึงรสชาติความอร่อยที่ไม่มีใครเทียม  พร้อมให้คุณได้  ลองลิม้ ชิมรสและสนุกไปกับการ cooking บนโต๊ะอาหารกับเมนู Dak Galbi หนึง่ ในอาหารต้นต�ำรับแดนกิมจิ  ทีต่ อ้ งผัดในกระทะร้อน ๆ โดยมีวตั ถุดบิ หลักทีข่ าดไม่ได้คอื  Dak (ทัก) หรือไก่ กับ Galbi (คาลบี)้  คือซอสผัด  สีแดงรสเข้มข้นสูตรลับเฉพาะ เมนูแนะน�ำอันดับ 1 คือ Cheese Chicken Galbi เสิรฟ์ มาในกระทะ มีเนือ้ ไก่หมักซอสคาลบี ้ แป้งต็อก  ที่ท�ำจากข้าว นุ่มหนึบเคี้ยวเพลิน มีให้เลือกทั้งรสดั้งเดิม ไส้ชีส และไส้มันม่วง พร้อมผักสดนานาชนิด ให้คุณ  ได้ผัดแล้วจุ่มลงในชีสเยิ้ม ๆ  คนรักซีฟู้ดต้องเมนู  Seafood Chicken Galbi ที่เพิ่มหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์  ตั ว เบิ้ ม  หมึ ก ยั ก ษ์   และกุ ้ ง แชบ๊ ว ยตั ว ใหญ่   มาให้    อี ก เมนู ฮ อต Chicken Bulgogi ซึ่ ง อร่ อ ยด้ ว ยซอส  บูลโกกิรสหวานนิด ๆ หอมกลิน่ พริกไทย  และยังมีอกี หลายเมนูให้เลือก  พนักงานบริการผัดให้อย่างใกล้ชดิ  แต่  ถ้าอยากผัดเอง ผัดกับเพื่อน ผัดกับครอบครัว ก็สามารถท�ำได้ อร่อยแถมสนุกทุกค�ำ  

5


KITAOHJI BANGKOK ต� ำ รั บ อาหารจั ก รพรรดิ ลิม้ รสสัมผัสกับสุดยอดอาหารชัน้ สูงจากแดนอาทิตย์อทุ ยั  ต้นต�ำรับร้านสไตล์ไคเซกิ (Kaiseki) ทีโ่ ด่งดังในประเทศ  ญีป่ นุ่ มากว่า 80 ปี ซึง่ ร้าน Kitaohji นีข้ ยายสาขามาเปิดทีเ่ มืองไทยเป็นแห่งแรกและแห่งเดียว ณ ย่านทองหล่อ สวนแบบญี่ปุ่นถูกยกมาไว้ใน ซ. ทองหล่อ 8 โดยมีรั้วทิวไผ่เพิ่มบรรยากาศเรียบง่าย  ชุดกิโมโนสีหวาน  คือเครื่องแบบของพนักงานที่คอยดูแลต้อนรับเราราวกับนั่งกินอาหารอยู่ที่ญี่ปุ่นจริง ๆ ไคเซกิคือชุดอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิม เป็นหนึ่งในรูปแบบอาหารชั้นสูงที่เสิร์ฟก่อนดื่มชาในพิธีชงชา  เชฟชาว  ญีป่ นุ่ จะพิถพี ถิ นั ในการคัดสรรวัตถุดบิ ทีส่ ดใหม่ตามฤดูกาล เช่น เห็ดมัตสึทาเกะทีม่ เี ฉพาะฤดูใบไม้รว่ ง คัตสึโอะ  หรือปลาโอซึ่งจับได้ช่วงต้นฤดูร้อน เพื่อให้เป็นอาหารสไตล์ไคเซกิขนานแท้ เมนูของที่นี่จึงมีให้เลือกหลายเซต อย่าง Hairy Crab Kaiseki  Course ซึง่ มีปขู นเป็นจานหลัก เขาจะแกะเนือ้ ปูออกมาอย่างดี เป็นชิน้ สวย เสิรฟ์ พร้อมมันปู วางมาบนน�้ำแข็ง  Wagyu Beef Hobayaki Kaiseki Course ที่มีจานหลักเป็นเนื้อวากิวระดับพรีเมียมเกรด A4 ย่างมาบน  ใบโฮบะแห้ง กลิน่ หอมกรุน่ รสนุม่ ลิน้   แต่ละคอร์สจะมีถงึ เจ็ดเมนูดว้ ยกัน แต่สงั่ แยกเป็น à la carte ได้ตามชอบ  ทุกเมนูทุกจานเต็มไปด้วยจิตวิญญาณในการปรุง ความพิถีพิถัน และความใส่ใจ  

6

เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต ภาพ : KITAOHJI BANGKOK, สุรศักดิ์ เทศขจร

• ซ. ทองหล่อ 8 ถ. สุขุมวิท 55  

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

• เปิด จันทร์-ศุกร์  17.00-23.00 น. 

เสาร์-อาทิตย์ 11.30-15.00 น.,   17.00-23.00 น. • ส�ำรองที่นั่งล่วงหน้า  โทร. 0-2714-7997 • www.facebook.com/ KitaohjiBKK


เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต ภาพ : DID, วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

DINE IN THE DARK ดิ นเนอร์ ที่ มื ด ที่ สุ ดในชี วิ ต  

• ห้องอาหารบาร์สุ  ชั้น G โรงแรม  Sheraton Grande Sukhumvit  ถ. สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ • เปิด อังคาร-เสาร์  18.30 น. เป็นต้นไป   (รับออร์เดอร์สุดท้ายเวลา 21.30 น.) • ส�ำรองที่นั่ง โทร. 0-2649-8358 • www.dineinthedarkbangkok.com

ลุ้นเล่นเกมรับ GIFT VOUCHER ในเพจ

VamooseMagazine

เปิดมิติใหม่กับประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษที่คุณไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อน ทุกประสาทสัมผัสจะถูก  ปลุกเร้าจากการกินอาหารที่คุณมองไม่เห็นอะไรเลย ใน ค.ศ. 1999 ผูบ้ กพร่องทางการมองเห็นชาวสวิสชวนเพือ่ น ๆ ซึง่ มีดวงตาปกติมาดินเนอร์ทบี่ า้ นโดย  ให้ปดิ ตากินอาหาร ปรากฏว่าความสนุกในครัง้ นัน้ กลายเป็นไอเดียทีร่ า้ นอาหารในหลายประเทศน�ำไปใช้  รวมทัง้ ในไทยทีห่ อ้ งอาหารบาร์ส ุ โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit ซึง่ มีพนักงานเสิรฟ์ ผูบ้ กพร่อง  ทางการมองเห็นท�ำหน้าทีเ่ ป็นไกด์คอยต้อนรับพร้อมแนะน�ำอาหารตามคอนเซปต์ DID-Dine in the Dark ก่อนเข้าสู่ห้องอาหารคุณต้องฝากทุกอย่างที่มีแสงไฟไว้ด้านนอก แล้วสวมผ้ากันเปื้อน และอวัยวะที่  ส�ำคัญส�ำหรับมือ้ นีน้ อกจากปากก็คอื มือ เพราะต้องใช้คล�ำโต๊ะ เก้าอี ้ จาน ชาม แก้วน�ำ้  ทีอ่ ยูต่ รงหน้า  ส่วน  เมนูก็จะเลือกได้แค่ว่าเป็นเมนูเอเชีย ตะวันตก มังสวิรัติ หรือเซอร์ไพรส์  จากนั้นไกด์จะเริ่มเสิร์ฟอาหาร จุดพีกอยู่ตรงนี้-ตรงที่คุณต้องถามตัวเองว่าก�ำลังกินอะไรเข้าไป ท่ามกลางเสียงคาดเดาอย่าง  สนุกสนานของเพือ่ นร่วมโต๊ะ  ต่อเมือ่ ดินเนอร์จบลง คุณจึงจะได้เห็นหน้าตาของอาหารทีเ่ ลือกกิน  บางคน  ถึงกับอ้าปากค้างว่านีค่ อื เมนูทฉี่ นั กินเข้าไปหรือ  แล้วคุณล่ะ จะไม่ลองประสบการณ์การกินแบบนีห้ น่อยหรือ  

7


CHAR BANGKOK ความอร่ อยใกล้ เส้ นขอบฟ้ า  

ภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าท่ามกลางตึกระฟ้าและแสงสียามค�ำ่ ใจกลางกรุง คือไฮไลต์ของ CHAR Bangkok  ห้องอาหารชือ่ ดังของ Hotel Indigo Bangkok Wireless Road ทีพ่ ร้อมมอบประสบการณ์ดนิ เนอร์ในสไตล์  rooftop แห่งแรกแห่งเดียวบน ถ. วิทยุ การตกแต่งด้วยงานไม้ ภาพเพ้นต์ยอ้ นยุค โครงเหล็กสีทอง ผนังกระจกใส มูดแอนด์โทนเน้นสีนำ�้ เงินเข้ม  แสงจากโคมไฟและเปลวเทียน บรรยากาศจึงดูเรียบหรู โรแมนติก  ห้องอาหารแบ่งเป็นสามส่วน คือ CHAR Res-  taurant ส่วนภัตตาคาร  CHAR Private ห้องส่วนตัวส�ำหรับประชุมหรือสังสรรค์บนชัน้  25  และ CHAR Rooftop  Bar บนดาดฟ้าของโรงแรม บริการเครื่องดื่มซิกเนเจอร์คือค็อกเทลสูตรพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจจากบทกวี อาหารของทีน่ เี่ ป็นคอนเซปต์ Contemporary Grill โดยเชฟชาวฝรัง่ เศส Lionel Vinatier ผูค้ ร�่ำหวอด  ในวงการอาหารมากว่า 20 ปี   มีหลากหลายเมนูซึ่งคัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากทั่วทุกมุมโลก อย่าง Rump  Steak Wagyu เนือ้ วัวเกรดพรีเมียมน�ำเข้าจากออสเตรเลีย กริลล์แบบ medium rare บนเตาถ่าน  Seared  Hokkaido Scallops ที่ปรุงด้วยหอยเชลล์นำ� เข้าจากเกาะฮอกไกโด  North Pacific Black Cod Steak ซึ่ง  ใช้ปลาค็อดจากมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ

8

เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต ภาพ : CHAR BANGKOK, วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

ลู ก ค้ า จาก  VAMOOSE  ทานอาหารที่ CHAR Restaurant ครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับฟรีเมนู Banana Cheese Cake 1 ที่ (ราคา 310 บาท) ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

• Hotel Indigo Bangkok  Wireless Road ชั้น 25  ถ. วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ • CHAR Restaurant, CHAR  Private เปิด 18.00-24.00 น. CHAR Rooftop Bar เปิด  อาทิตย์-อังคาร 17.00-01.00 น.   พุธ-เสาร์ 17.00-02.00 น. • โทร. 0-2207-4999 • www.charbangkok.com


เรื่อง : ระพีพร ตันตราภิรมย์ ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง, OSHA

• ถ. วิทยุ ปาก ซ. ร่วมฤดี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ • เปิด 11.00-14.30 น., 18.00-24.00 น. • โทร. 0-2256-6555 • www.oshabangkok.com

OSHA อาหารไทยรสชาติ สุ ด โอชะ ลิ้มรสอาหารไทยต�ำรับดั้งเดิมซึ่งใช้กรรมวิธีการปรุงอันทันสมัยสไตล์  modern twist อาหารแต่ละจานจึงดู  แปลกตากว่าที่คุณคุ้นเคย OSHA Thai Restaurant   &   Bar เป็ น ร้ า นอาหารไทยที่ มี ค นไทยเป็ น เจ้ า ของ โด่ ง ดั ง อยู ่ ที่ แ ซน-  แฟรนซิสโก สหรัฐอเมริกา การันตีความดังด้วยร้านถึงแปดสาขา และเมื่อกลับคืนสู่ดินแดนต้นต�ำรับก็มา  เปิดอีกสาขาที ่ ถ. วิทยุ คนทีม่ โี อกาสไปลิม้ รสเมนูตา่ ง ๆ ล้วนไม่แปลกใจว่าเหตุใดถึงมีหลายสาขาในต่างแดน ไม่รอช้า ขอเสิร์ฟจานแรกด้วยเมนูย�ำหอยเชลล์น�้ำฟักข้าว หอยเชลล์เนื้อนุ่มจากฮอกไกโดราดด้วยน�้ำย�ำ  น�ำ้ ฟักข้าว และน�ำ้ มันผักชี รายล้อมด้วยกลีบดอกไม้นานาชนิด สีสนั ว่าจัดจ้านแล้ว รสชาติยงิ่ จัดจ้านกว่าหลายเท่า ต่อด้วยหมึกไข่เค็ม หมึกสด ๆ ทอดใหม่ ๆ เคล้ากับไข่เค็มไชยาและเครือ่ งปรุง  เด็ดสุดคือวางมาบนกะลา  มะพร้าวทีอ่ ดั ควันมะพร้าวคัว่ ไว้ดา้ นใน พอบีบมะนาวลงไปนิด แล้วคีบหมึกทีละชิน้  ควันจะค่อย ๆ ลอยขึน้ มาให้  ได้กลิน่ หอมอวลชวนกิน  และเมนูพระเอกทีท่ กุ โต๊ะต้องสัง่  คือต้มย�ำกุง้  ใช้กงุ้ แม่นำ�้ ตัวโตเผาให้หอม เก๋ตรงเสิรฟ์   ด้วยเครื่องไซฟ่อนหรือระบบกาลักน�้ำ ท�ำให้น�้ำต้มย�ำหอมเครื่องสมุนไพรและมันกุ้งอย่างแท้จริง ยังมีอีกสองเมนูอย่างกั้งราดซอสผงกะหรี่และซี่โครงแกะสมุนไพรซึ่งมีเทคนิคพิเศษให้คุณค้นหาในทุก ๆ  ค�ำที่ตักชิม ท่ามกลางบรรยากาศร้านที่ตกแต่งแบบไทยเจือกลิ่นอายตะวันตกซึ่งแสนจะลงตัว  

พิ เ ศษส� ำ หรั บ ผู ้ อ ่ า น  VAMOOSE มอบส่วนลด 10% เมื่อทานอาหารที่ OSHA Thai Restaurant & Bar (ส่วนลดเฉพาะอาหาร) ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (โปรดแต่งกายสุภาพ งดสวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ) หมายเหตุ : โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ของทางร้านได้  

9


ปองซา อร่ อยด้ วยช่ วยรั ก ษ์ ผื น ป่ า  

ด้วยประสบการณ์เป็นเชฟในโรงแรมทัง้ ในและต่างประเทศ ท�ำให้เชฟทวน อุปจักร์ กลับมาพัฒนาบ้านเกิด  สร้างทีพ่ กั ซึง่ กลมกลืนกับธรรมชาติพร้อมเปิดร้าน   ปองซา” ด้วยคอนเซปต์อยากให้ทกุ คนได้มากินอาหารทีอ่ ร่อย  ที่สุดจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ท่ามกลางบรรยากาศขุนเขา ล�ำธาร และสายหมอกของ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน ปองซาเป็นภาษาของชาวลัวะชนพืน้ เมืองของทีน่  ี่ แปลว่ากินข้าว  เมนูขนึ้ ชือ่ ของร้านคือไก่ทอดมะแขว่น  ทีเ่ คยปรุงถวายสมเด็จพระเทพฯ ครัง้ เสด็จฯ เมืองน่านปี 2552  วัตถุดบิ ทีใ่ ช้มมี ะแขว่น เครือ่ งเทศทีข่ นึ้ เอง  ตามธรรมชาติในภาคเหนือ เกลือสินเธาว์ เป็นเกลือภูเขาหนึง่ เดียวในโลกที ่ อ. บ่อเกลือ และไก่พนื้ เมืองที่  รสชาติอร่อยไม่มที ไี่ หนเหมือน  อีกจานเป็นฟักทองอบ ของกินเล่นรสชาติหวานมันหอมกลิน่ เนย  เชฟเลือก  ใช้ฟักทองที่ปลูกที่นี่ การันตีว่าเนื้อหวานมัน หลายเมนูของร้านช่วยสร้างรายได้ให้ชาวเขาบนดอย สนับสนุนให้ท�ำไร่หมุนเวียนแทนการถางป่า  ท�ำไร่เลื่อนลอย และทางรีสอร์ตยังปลูกพืชผักสวนครัวแซมในแปลงนาที่ลดหลั่นตามเชิงเขาบริเวณหน้า  ห้องพัก ใช้เป็นวัตถุดิบปลอดสารพิษ 100% ในร้าน  ไม่ว่าจะสั่งเมนูไหนจึงล้วนอร่อยสุขภาพดี  แถมช่วย  อนุรักษ์ผืนป่าต้นน�้ำด้วย 10

เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง, บ่อเกลือวิวรีสอร์ท

• บ่อเกลือวิวรีสอร์ท บ้านบ่อหลวง  ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน • เปิด 07.30-21.00 น. • โทร. 0-5477-8140 • www.bokluaview.com


เรื่อง : ปณต ไกรโรจนานันท์,  พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต ภาพ : Soneva Kiri

• Soneva Kiri ต. เกาะกูด  อ. เกาะกูด จ. ตราด • เปิด 4 รอบ เวลา 08.00,  12.00, 16.00, 19.00 น. • โทร. 0-3961-9809,  08-2208-8888 • www.soneva.com

TREEPOD DINING ห้ องอาหารรั ง นกกลางผื น ป่ า  

แรงบันดาลใจจากความรักอิสระในวัยเด็กที่ปรารถนาจะปีนป่ายไปบนยอดไม้เพื่อสร้างจินตนาการและ  ความฝันอันยิง่ ใหญ่ ถูกถ่ายทอดผ่าน Treepod Dining ห้องอาหารสุดไพรเวตทีก่ ลมกลืนเป็นหนึง่ เดียวกับ  ธรรมชาติ  คุณจะได้สมั ผัสประสบการณ์เหนือระดับบนห้องอาหารรังนกนีท้  ี่ Soneva Kiri เกาะกูด จ. ตราด  รีสอร์ตหรูระดับโลกในเครือ Soneva Treepod ถูกถักทอขึ้นจากไม้ไผ่วัสดุธรรมชาติที่แข็งแรง ยืดหยุ่น และทนทาน รูปทรงคล้ายรังนก  ยึดแขวนไว้ด้วยลวดสลิงขนาดใหญ่กับไม้ยืนต้นสูง บังคับการเลื่อนขึ้นลงด้วยรอกที่ได้มาตรฐาน รองรับ  ได้สี่ที่นั่ง  ด้วยระดับความสูงถึง 8 เมตรท�ำให้เห็นทัศนียภาพได้รอบด้านแบบ 360 องศา มองเห็น  เกลียวคลื่นเริงระบ�ำริมหาดทรายขาว เห็นเกาะแก่งในท้องทะเลซึ่งใสราวแผ่นกระจก แถมยังตื่นตาตื่นใจ  ไปกับบริการสุดผาดโผนของบริกรผูเ้ ชีย่ วชาญการโหนสลิงร่อนตัวกลางอากาศมาเสิรฟ์ อาหารถึงบนยอดไม้ มื้ อ อาหารสุ ด พิ เ ศษเปิ ด ให้ บ ริ ก ารเพี ย งวั น ละสี่ ร อบเท่ า นั้ น   โดยเฉพาะรอบเย็ น  คุ ณ จะได้ ช ม  พระอาทิตย์ตกเหนือเรือนยอดไม้ไปพร้อม ๆ กับลิ้มรสเมนูที่คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดในท้องถิ่นมาปรุงอย่าง  พิถีพิถัน  

11


บ้ านไร่ ไออรุ ณ ความอร่ อยที่ ป รุ งด้ วยหั ว ใจ  

 พื้นที่แห่งรักที่เป็นมากกว่าบ้าน” คือนิยามของบ้านไร่ไออรุณที่   วิโรจน์  ฉิมมี  หรือคุณเบส สถาปนิกหนุ่ม  มือรางวัล ผันตัวมาสร้างฝันเล็ก ๆ นีข้ นึ้ ทีบ่ า้ นเกิด  ด้วยหัวใจและสองมือเขาค่อย ๆ ก่อรูปก่อร่างฝันในวัยเด็ก  ที่อยากสร้างบ้านสวย ๆ ให้พ่อกับแม่ จนที่สุดก็เกิดเป็นบ้านไร่ไออรุณ ฟาร์มสเตย์กลางหุบเขาใน จ. ระนอง ม่านหมอก ละอองดาว พราวตะวัน ในสวนฉัน และฝันทีเ่ ป็นจริง คือชือ่ บ้านแต่ละหลังทีเ่ บสและคุณพ่อ  สร้างแซมไว้ในสวนยาง สวนหมาก และสวนผลไม้ เนื้อที่กว่า 25 ไร่ ซึ่งมีทางเดินไม้ไผ่เชื่อมถึงกัน ในล�ำธารทีไ่ หลผ่านใต้ถนุ บ้าน เรามองเห็นพลับพลึงธารพลิว้ ไหวชูชอ่ ดอกสีขาว  ในแปลงผักออร์แกนิก  มีคะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักสลัด และผักพื้นบ้านหลากชนิด ปลูกเป็นทิวแถวเต็มคันดินทั่วพื้นที่  โดยเฉพาะ  บริเวณครัวไออรุณ ครัวนี้เป็นครัวไม้เปิดโล่งมองเห็นคนปรุงอาหาร และห้องกินข้าวก็เป็นแบบโอเพ่นแอร์ท่ามกลางแปลง  ผักใบเขียว  ทีพ่ เิ ศษคือ ลูกค้าหิว้ ตะกร้าไปเก็บผักสด ๆ ในแปลงมาเข้าครัวช่วยคุณแม่ คุณป้าน้าอา ปรุงเมนู  พื้นบ้านปักษ์ใต้ได้ด้วย แถมมีอาหารทะเลสด ๆ ส่งตรงจากเรือประมงแทบทุกวันเป็นวัตถุดิบให้เลือก แม้เมนูจากครัวนี้จะแสนธรรมดา แต่เพราะปรุงด้วยหัวใจ ทุกจานจึงกลมกล่อม...หอมหวาน...อร่อย  

12

เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต ภาพ : บ้านไร่ไออรุณ

• หมู่ 7 ต. กะเปอร์ อ. กะเปอร์ จ. ระนอง • เปิด 09.00-17.00 น. • โทร. 09-6938-2981 • www.facebook.com/ baanraiiarun


เรื่อง : ระพีพร ตันตราภิรมย์ ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

จั นกะผั ก กิ นแล้ วสุ ขภาพดี ก ลั บ บ้ าน  

• ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ริมทางหลวงหมายเลข 1 ต. โป่งผา อ. แม่สาย จ. เชียงราย • เปิด 07.30-21.00 น. • โทร. 0-5373-3734 • www.princechak.com/ chankapak

ร้านอาหารนีอ้ ยูใ่ นศูนย์พฒ ั นาพันธุพ์ ชื จักรพันธ์เพ็ญศิริ โครงการในพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนราช-  สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ก่อตั้งขึ้นในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์-  เพ็ญศิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช อยากรู้ไหมว่า ท�ำไมคนรักสุขภาพถึงรักร้านนี้แบบรักแล้วรักเลย... จะไม่ให้รักได้อย่างไร ก็วัตถุดิบทั้งหมดในร้านคือพืชพรรณที่ปลูกภายในศูนย์ฯ ซึ่งทั้งสดกรอบ ทั้ง  ปลอดภัย จะหันไปทางไหนก็มีแต่เมนูที่ยกขบวนผักหลากชนิดมาให้เลือกชิมทั้งนั้น เข้าร้านปุ๊บตรงไปที่สลัดบาร์ก่อนเลย เขามีสลัดให้คุณเลือกตักละลานตา ไม่ว่าจะเป็นผักสลัด ผลไม้  หรือธัญพืช น�ำ้ สลัดโฮมเมดก็มถี งึ สีช่ นิด กลับมาทีโ่ ต๊ะ เปิดเมนูแล้วสัง่ น�ำ้ พริกอ่องมาเลย เสิรฟ์ พร้อมผักต้ม  ผักสดพื้นบ้าน ส่วนเมนูน�้ำ ๆ เราเลือกแกงแคซึ่งรสกลมกล่อม หวานน�ำ้ ผักสารพัดชนิด นอกจากนี้ยังมียำ� มะเขือรสชาติจัดจ้านก�ำลังดี ทีเด็ดอยู่ตรงมะเขือยาวที่ทั้งอ่อนทั้งสด และอีกเมนูคือ  ผักทอด ที่แม้แต่คนกินผักยาก เจอเมนูนี้เข้าไปยังฟิน ถ้ายังแซ่บไม่พอ ต้องสั่งส้มต�ำมากินกับไก่ย่าง พ่วง  ด้วยข้าวเหนียวอัญชันที่เคี้ยวนุ่ม หอมกลิ่นอัญชันอ่อน ๆ อร่อยเข้ากั๊น...เข้ากัน 13


T A L K  1 0  O F  T H E  T O W N เรื่องและแผนที่ : กรดล แย้มสัตย์ธรรม ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์, วิจิตต์ แซ่เฮ้ง, กรดล แย้มสัตย์ธรรม ภาพประกอบ : กานต์ รัตนจุล

1

0

40

80

120 ม.

แ ม นํ้ า เ จ า พ ร ะ ย

มาตราส่วน 1 : 4,000

2

ถ. สาท รเหนือ ถ. สาท รใต BTS สะพาน ตากสิน

ซ. เจริญ กรุง 50

3

เจาพระยาทาวเวอร

โรงแรมแชงกรี-ลา

ทิ พ หอยทอด ภู เ ขาไฟ

. เจร ิญก รุง

โบสถ อัสสัมชัญ

42/ 1

กรุง 4

46

ซ. เจร ิญ

โรบินสัน บางรัก

ซ. เจริญ กรุง

1

โรงเรียน อัสสัมชัญ

4

2

ถ. เจ

โหมงหวอน�้ ำ ขม

รญ ิ กร งุ

3

4 4

5

ประจั กษ์ ข้ าวหน้ าเป็ ด  

ซ. เจ

ถ. เจร

โจ๊ กปริ นซ์  

รญ ิ ก

รงุ 4

2

6

อาคารสเตท ทาวเวอร

49

ถ. ศ รีเวีย ง

ิญเวียง

ซ. เจริญกรุง

เจ๊ หลี   ลู ก ชิ้ น ปลา เจ้ าเก่ า

ปั้ นลี่ เ บเกอรี่  

โรงพยาบาลเลิดสิน

ม ถ. สีล

5

ษศรีรัช

ทางพิเศ

อาคาร สารสิน

1

2

ทิ พ หอยทอดภู เ ขาไฟ โหมงหวอน�้ ำ ขม ร้านหอยทอดชื่อดังข้าง โรบินสัน บางรัก  มีทั้ง  หอยแมลงภู่ หอยนางรม   ข้าวไข่เจียวหอย  เมนู  ห้ามพลาดคือหอยทับหอย   (หอยแมลงภู่ทอดราดด้วย  หอยนางรม)

เปิดมาตั้งแต่ปี 2479  มี  น�้ำสมุนไพรนานาชนิด เช่น   กระเจี๊ยบ จับเลี้ยง ใบบัวบก   หล่อฮั่งก้วย ดื่มแก้กระหาย   ได้สรรพคุณทางยา  มีทั้ง  แบบแก้วและแบบขวด  ซื้อกลับบ้าน

3

ประจั ก ษ์ ข้ าวหน้ าเป็ ด  

ข้าวหน้าเป็ดเลื่องชื่อ    หลายเมนูเด็ดอย่าง  ข้าวหน้าเป็ด บะหมี่เป็ด  บะหมี่หมูกรอบ หรือเกี๊ยว  เห็นแล้วต้องมีเบิ้ลสองชาม  กันละ

4

โจ๊ กปริ น ซ์  

โจ๊กร้านนี้มีกลิ่นข้าวไหม้  หอมกรุ่นเป็นเอกลักษณ์    เนื้อโจ๊กเนียนกินคล่องคอ   หมูสับชิ้นใหญ่ เครื่องใน  ไม่คาว กินเป็นมื้อเช้า...  อร่อยจนลืมไม่ลง

5

เจ๊ หลี   ลู ก ชิ้ น ปลาเจ้ าเก่ า  

มีดีที่ลูกชิ้นหลากหลายชนิด  กินอร่อย และยังมีเย็นตาโฟ  ใส่ซอสสีแดงที่ท�ำจาก  มะเขือเทศ รสชาติไม่เหมือนใคร  มาช่วงเที่ยงลูกค้าเยอะ   อาจต้องรอสักนิด


บางรั ก  ย่านของกิน ที่ บ างคนหลงรั ก  

ถ้าพูดถึงอาหารการกิน บางรักไม่เป็นสองรองใคร เพราะเป็นชุมชนเก่าแก่  ของกรุงเทพฯ มีผคู้ นหลายเชือ้ ชาติและศาสนาอาศัยอยู ่ จึงเกิดเป็นเอกลักษณ์  เฉพาะของย่านนี ้  ลองหาเวลาว่างนัง่ รถไฟฟ้ามาลงทีส่ ะพานตากสิน แล้วเดิน  ตระเวนกินให้พุงกางกับ 10 ร้านเด็ดย่านบางรักกัน

6

7

ศุลกสถาน

มัสยิด ฮารูน

กรุง 40

7

8

โรตี ม ะตะบะคุ ณ ไหม ซ. เจริญกรุง

กรุง 36

ซ. เจริญ

Home  Cuisine  Islamic  Restaurant

8

กรงุ 32

ซ. เจริญ

สถานทูต ฝรั่งเศส

CAT Tower ิ ซ. เจรญ

โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ

อาคารไปรษณียกลาง บางรัก

34 9

ิ กรงุ ถ. เจรญ

ร้ านจิ๋ ว

ลิ้ ม หยู ฮ ง

9

10

กรงุ 43

ิ ซ. เจรญ

ทางพิเศษศรีรัช

MA Hotel

10

ศ

วง ถ. สุร

6

ปั้ นลี่ เ บเกอรี่  

ร้านขนมเก่าแก่ ขายมา  กว่า 60 ปี  มีเบเกอรีนานา  ชนิด ทั้งขนมปังไส้หมูแดง  ไส้สังขยา แยมโรล และ  เค้ก  แต่ละอย่างท�ำ  สดใหม่วันต่อวัน

7

Home  Cuisine  Islamic  Restaurant

ร้านสไตล์อินเดีย บรรยา-  กาศเรียบง่าย  มีทั้งของคาว  อย่างข้าวหมกแพะ จาปาตี  และของหวานอย่างกุหลาบ  จามุน ราสมาลัย  ใครชอบ  อาหารอินเดียห้ามพลาด

8

โรตี ม ะตะบะคุ ณ ไหม

โรตีมุสลิมของแท้อร่อย  จนลืมกลัวอ้วน  ร้านซ่อน  อยู่ในซอยมัสยิดฮารูน    มีโรตีทอด มะตะบะ และ  โรตีนีหรือโรตีแช่แข็งส�ำหรับ  ซื้อไปท�ำกินที่บ้าน

ร้ านจิ๋ ว

9

ร้านข้าวหมกขวัญใจ  คนบางรัก  ข้าวหมกไก่   ซุปไก่ ซุปเนื้อ แกงเขียว  หวานไก่ เขียวหวานเนื้อ   ถูกปากคนย่านนี้  จนส่วนใหญ่เป็นขาประจ�ำ

10

ลิ้ ม หยู ฮ ง

ร้านกาแฟเก่าแก่ที่ขาย  ทั้งกาแฟ ชา ขนมปัง   และก๋วยเตี๋ยวเป็ดรสเด็ด    เป็นร้านกาแฟโบราณแบบ  ที่เข้ามาแล้วรู้สึกเหมือน  ย้อนเวลาไป 20-30 ปีก่อน


“  การกิ น คื อ วั ฒ นธรรมอยางหนึ่ ง   นอกจากประวั ติ ศ าสตร์   ศิ ล ปกรรม  หรื อ การแตงกาย    เหมื อ นคุ ณ ไปยื น ดู ภ าพเขี ย น  แตของเราคื อ ไปกิ น     เราได้ สั ม ผั ส กั บ ตั ว เราเองเลยละ   ถู ก ไมวาแพงไมวา  ขอให้ มี ป ระสบการณ์   ”


INTERVIEW

อิ๊ ง ค์ - ปิ่ น โ ต เ ถ า เ ล็ ก โ ล ก ใ บ ใ ห ญ่ ข อ ง ก า ร กิ น    

   

   

   

   

   

     

   

     

เรื่อง : ปณัสย์ พุ่มริ้ว ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

สมัยก่อนเวลาที ่ ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวตั น์ หรือ    หม่ อ มถนั ด ศรี   เชลล์ ช วนชิ ม ” เดิ น ทางไปชิ ม  อาหารทีไ่ หน คุณอิง๊ ค์-ม.ล. ภาสันต์ สวัสดิวตั น์  ลูกชายคนเล็ก มักตามไปด้วยเสมอ เป็นเหมือน   ปิน ่ โตเถาเล็ก” ทีค่ ณ ุ พ่อหิว้ ติดตัว  ประสบการณ์  เหล่านั้นท�ำให้ ม.ล. ภาสันต์ซึมซับวิธีเลือกสรร  ของอร่อยและเรียนรูโ้ ลกอันกว้างใหญ่ของอาหาร  การกิน หลังท�ำงานในสายธุรกิจพักใหญ่ คุณอิง๊ ค์  ลาออกมาเป็นนักชิมนามปากกา   ปิ่นโตเถา-  เล็ก” ตามรอยพ่อ มีแฟนคลับติดตามลายแทง  ร้านอร่อยมากมาย VAMOOSE ฉบับนีจ้ งึ ขอชวน  คุย  สารภาพว่าฟังไปน�้ำลายเราไหลไป !  

อะไรคื อ ความสุ ข ของนั ก ชิ ม

ความสุขที่สุดคือเวลากินเข้าไปค�ำแรก  แล้วร้องว้าวขึน้ มา ท�ำไมอร่อยอย่างนี ้  มีหลายที่  มาก  ร้านโบราณอย่างมิง่ หลี เปิดมาเป็น 100 ปี  เป็นอาหารแบบกุ๊กช็อป หมายถึงคนจีนที่ไปท�ำ  อาหารในวังสมัย ร. 6 เรียนรูก้ ารท�ำอาหารฝรัง่   แล้วออกมาท�ำร้าน  พวกนี้จะมีซีเต็ก ซีตู  คือ  สตูลิ้นวัว สลัดเนื้อสัน แกงกะหรี่  กินแล้วความ  รู้สึกจะแตกต่างกับร้านอื่น  หรือตือฮวนที่อร่อย  ที่ สุ ด ในประเทศ คื อ ตื อ ฮวนสามพี่ น ้ อ งตรง  พลับพลาไชย กินกับข้าวเหนียวยัดไส้ของเขา ต้อง  ไปเช้าเพราะเดี๋ยวหมด และต้องไปวันธรรมดา  ด้วย กินเข้าไปแล้วรู้สึกเลย  ฉะนั้นความสุขคือ  การได้กินร้านที่รสชาติโดดเด่นกว่าร้านอื่น

คุ ณ ว่ าอะไรท� ำ ให้ ร้ านเหล่ านี้ รสชาติ พิ เ ศษกว่ าที่ อื่ น  

ข้อส�ำคัญคือเขาต้องท�ำเอง เหมือนวันแมน  โชว์ ไม่ใช่รา้ นประเภทเหมือนสวนอาหารทีม่ เี ชฟ  หลาย ๆ คนท�ำอาหารออกมาเป็นแพตเทิรน์ เดียว  กันหมด  ร้านพวกนัน้ มักไม่คอ่ ยอร่อย แต่รา้ นที่  เป็นครอบครัว เป็นร้านเล็ก ๆ หรือเจ้าของคุมเอง  ทุกวัน ส่วนใหญ่เป็นร้านสูตรโบราณท�ำเป็น   

สิบปี อย่างภัตตาคารเชียงการีลา่  ธนิยะ เจ้าของ  อยู่คุมตลอด ถึงเป็นภัตตาคารแต่คุณภาพก็จะ  ดีตลอดกาล  ร้านพวกนีผ้ มชอบมาก  บางทีเรา  ไปเมืองนอกกินร้านที่ได้มิชลินสตาร์  เขาต้อง  พิถีพิถันมากกว่าจะได้ดาว  ผมไปเจอร้านดาว  เดียวทีเ่ บอร์มงิ แฮม ชือ่  Adam’s เขาท�ำเอง ดัด  แปลงท�ำทุกอย่าง อร่อยมาก และเก่งมาก เป็น  ร้านทันสมัย เพิ่งเปิดไม่นาน  ฉะนั้นได้ ห มด  ตั้งแต่ร้านข้างถนนไปจนถึงร้านใหม่ ๆ  

การตามพ่ อไปชิ ม ได้ เรี ย นรู ้ อะไรบ้ าง  

ส่วนมากเราเรียนรูเ้ อง ยกตัวอย่าง พ่อจะ  บอกว่าต้มย�ำเนี่ยนะ ถ้าเปรี้ยวจู๊ดพ่อจะเรียกว่า  ต้มระย�ำ  ต้มย�ำต้องมีเปรี้ยวและเค็มด้วย แต่  ไม่หวาน  พ่อสอนขนบธรรมเนียมแต่ละประเทศ  ด้วย อย่างของฝรั่งต้องใช้ส้อมมีดจากข้างนอก  เข้ามา อย่าเอามีดเข้าปาก น�้ำต้องเสิร์ฟขวา  ขนมปังเสิร์ฟซ้าย  ถ้ามีคนหนึ่งกินขนมปังขวา  นี่รวนหมดทั้งโต๊ะเลย (หัวเราะ)  ส�ำคัญสุดเรา  ต้องมีจรรยาบรรณ ไม่ใช่วา่ รับเงินทีร่ า้ นแล้วบอก  ว่าอร่อยหมด เราไม่ทำ� เด็ดขาด  มีแต่ประเภทที่  ต้องโยนเงินให้เขาแล้ววิ่งหนี  เพราะเขาไม่ยอม  คิดเงิน เขาก็วงิ่ ไล่ตาม เอาเงินโยนคืนมาใส่ในรถ  เรา (หัวเราะ)

ช่ วยเล่ า  “โลกการกิ น ”  ที่ ห ลากหลายให้ ฟั งหน่ อย  

เวียดนาม เขากินจิง้ จกภูเขา ตัดหัวแล้วมาให้กนิ   เป็นตัว อร่อยเลย  บางร้านเอากระดูกหมูแยก  กับน�้ำซุป ให้เราใส่ถุงมือใช้หลอดดูดไขกระดูก  หรือพ่อพาไปร้านชื่อลาเกรอนุย ชื่อร้านแปลว่า  กบ สมัยนัน้ เมียเจ้าของร้านจะมาจูบปากกับพ่อ  ก่อน พอเดินเข้าไปเจ้าของร้านผู้ชายจะจับก้น  พวกเรา แจกของช�ำร่วยเป็นกบขีก่ นั  กบผสมพันธุ์  กันว่างั้นเถอะ  ผมสั่งไอติม เขาท�ำไอติมแท่ง  ยาว ๆ ไม่ให้ชอ้ นมาด้วย ให้เราเลียกินกัน มีรา้ น  แบบนี้ด้วย สนุกมาก

ทํ าไมเราต้ องแสวงหา  ประสบการณ์ การกิ น ที่ พิ เ ศษ  

เรากินทุกรูปแบบเพือ่ เป็นประสบการณ์ชวี ติ   อย่างคาเวียร์กโิ ลละ 4 แสนกว่าบาท สมัยก่อน  ส่งเป็นเครื่องบรรณาการให้พระเจ้าซาร์  เรากิน  ให้รวู้ า่ เป็นยังไง ทัง้ ทีไ่ ข่ปลาดุกอาจจะอร่อยกว่า  การกินคือวัฒนธรรมอย่างหนึง่  นอกจากประวัต-ิ   ศาสตร์ ศิลปกรรม หรือการแต่งกาย  เหมือนคุณ  ไปยืนดูภาพเขียน แต่ของเราคือไปกิน  เราได้  สัมผัสกับตัวเราเองเลยละ ถูกไม่วา่ แพงไม่วา่  ขอ  ให้มปี ระสบการณ์ เพราะฉะนัน้ มันก็เฉลีย่ กันไป  ไม่ใช่กนิ แพงตลอดเวลา  ผมจะไม่ตดิ ร้านห้าดาว  แต่จะไปตามล่าร้านเล็ก ๆ ด้วย  

ติดตามผลงานของ    ปิน่ โตเถาเล็ก” ได้ท ี่ Instagram :  @ink_aroi, รายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย,  ช่วง    สุดยอดร้านคุณภาพโดยคาร์เนชัน” ในรายการ  ตลาดสดสนามเป้า, ช่วง    อิ๊งค์  eat all around”  ทางวิทยุคลืน่  COOLfahrenheit และคอลัมน์    ตาม  รอยพ่อไปชิม” ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ทุกวัน  อาทิตย์

การเดินทางไปทัว่ โลกเราจะได้สมั ผัสวัฒน-  ธรรมการกินที่ไม่เหมือนกันเลย เช่น ฝรั่งเศส  เขาจะเน้นวัตถุดิบ ไก่ต้องจากเมืองเบรสต์  ตับ  ห่านต้องแถวตูลูส เนื้อแกะต้องกินแกะที่เลี้ยง  อยู่ริมทะเล  อิตาลีมีเห็ดทรัฟเฟิลขาวกิโลละ  หลายแสน  ผมบอกได้ไม่หมด  โลกการกินมัน  หลากหลายมาก ทั้งรสชาติ  วัตถุดิบ วิธีการท�ำ  ขอขอบคุณ : ร้าน BKK BAGEL BAKERY เอื้อเฟื้อ  ก่อนไปเราต้องเปิดใจว่าคนชาตินี้กินยังไง เรา  สถานที่ในการสัมภาษณ์และเบเกิลอร่อย ๆ กินตามลิน้ ของเขา  ถ้าเปิดใจเราจะไม่อ ี๋ อย่างที่  17


MY MEMOIR 

เ รื่ อ ง ข อ ง กิ น ไ ม่ มี พ ล า ด . . . ถ้ า กิ น กั บ พี ท                

   

     

   

     

   

เรื่องและภาพ :   กินกับพีท”

มีค�ำถามข�ำ ๆ แต่จริงจังจากเพื่อน ๆ หลายคนที่สงสัยว่า  กินแบบนี้ทุกวันเลยหรอ”  เอาเงินจากไหนมา ถึงได้กินขนาดนี้”  กินแบบนี้ไม่อ้วนตัวแตกไปแล้วหรอ” เลยขอตอบว่า...ปกติในแต่ละวันกินสามมือ้ อยูแ่ ล้ว เจออะไรอร่อยก็ถา่ ยมาลง  บางที่  มีของอร่อยหลายอย่างก็ค่อย ๆ เก็บภาพมาลงวันต่อ ๆ ไป  และในสัปดาห์หนึ่งได้กินเป็น  หมู่คณะกับครอบครัวหรือเพื่อน ๆ ประมาณหนึ่งครั้ง ก็เลยท�ำให้มีเมนูแต่ละร้านมาแนะน�ำ  เยอะหน่อย มื้อถูกบ้าง แพงหน่อยบ้าง แล้วแต่ความอยากและก�ำลังทรัพย์  ไม่งั้นเป็นหนี้  ของกินแน่ ๆ ฉบับนีถ้ า้ ให้คนช่างกินอย่างผมแนะน�ำร้านเด็ดก็นเี่ ลยครับ BBQ Ribs ครึง่ เมตร โดย  เชฟตุย๋  เรนเจอร์ ทีต่ ลาดนัดรถไฟรัชดา  ตะลุยกินมาก็เยอะ เพิง่ มาเจอ BBQ Ribs ทีอ่ ร่อย  และถูกทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยกินมาก็รา้ นนี ้  ความยาวครึง่ เมตรในราคาแค่ 360 บาท เนือ้ นุม่ มาก  แค่ดึงก็หลุดจากซี่โครง และซอสก็เด็ดมาก โดยเฉพาะจิ้มแจ่ว  ส่วนใครกระเพาะใหญ่  แนะน�ำให้สงั่ แบบ 1 เมตร ราคา 690 บาท โต๊ะเดียววางไม่พอ  บอกเลยว่าลากเพือ่ นลาก  แฟนลากคนสนิทมาฟินด้วยกัน ใช้มือหยิบกินไม่ต้องอาย สะใจครับ รับประกัน อ้อ ! ส่วนเรื่องความอ้วนก็มีขึ้นลงบ้างตามประสา แต่ต้องหาเวลาออกก�ำลังกายเอา  ออก เพราะไม่อยากกลับไปหนัก 108 กิโลเหมือนตอนเด็ก ๆ...เรื่องมันก็เป็นอย่างงี้ ^^”  

“กิ น กั บ พี ท ” หนุ่มนักเดินทางอารมณ์ดีที่เสาะแสวงหา  ของกินทั่วทุกมุมโลกมารีวิวยั่วน�ำ้ ลาย  คนช่างกิน และยังสอดแทรกไลฟ์สไตล์  ในแง่มุมอื่น ๆ ไว้ด้วยเพื่อความสนุกสนาน  เช่น กิจกรรมที่ไปท�ำ กีฬา ไอที งานอดิเรก ใครชอบกิน ติดตามไปกินกับเขาได้ที่ www.facebook.com/eatwithpete www.eatwithpete.com www.instagram.com/pete_perapat  

18


SHOPPING

ผักตบชวา...

เดี๋ยวนี้ฉันมีค่าแล้วนะ เรื่อง : ระพีพร ตันตราภิรมย์ ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

หากคุณก�ำลังมองหากระจาด ถาด ตะกร้า ที่รองแก้ว มาใช้ในครัวหรือบนโต๊ะอาหาร เรา  อยากให้คณ ุ นึกถึงกลุม่ จักสานผักตบชวาบ้านอ้อย จ. ชัยนาท  ก็เพราะผักตบชวานัน้ แสนไร้คา่   ลอยน�้ำไปวัน ๆ ตามห้วยหนองคลองบึง กลุ่มจักสานนี้จึงน�ำมาแปรสภาพให้เป็นเงินด้วย  ภูมปิ ญ ั ญาบวกไอเดีย กระทัง่ กลายเป็นสินค้า OTOP ส่งออกขึน้ ชือ่  ถูกอกถูกใจคนชอบสินค้า  จากวัสดุธรรมชาติหลายต่อหลายประเทศ และถ้าใครคิดว่าท�ำจากผักตบชวาแล้วไม่ทนทาน ขอบอกว่าเทคโนโลยีเขาก้าวไกล  มาก สามารถท�ำให้ผลิตภัณฑ์ทงั้ ทนทาน ไม่ขนึ้ รา ใช้ได้นานแสนนานไม่ตา่ งจากพลาสติก  ข้อส�ำคัญจะจัดวางตรงไหนก็ดูสวยงาม เพราะเส้นผักตบชวามีลวดลายในตัว โรงแรมหรู ๆ  ร้านอาหารดัง ๆ หลายแห่งเขาจึงใช้งานจักสานผักตบชวา เห็นที status ผักตบชวาคงไม่ใช่   สวะ” อีกต่อไป  

• กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านอ้อย ต. สรรพยา อ. สรรพยา จ. ชัยนาท • 0-5649-9496, 08-9536-3839

19


LINES AND COLORS

ขวั ญ ลดา กล่ อมมานพ กราฟิกดีไซเนอร์ซึ่งลาออกจากงานประจ�ำ มาเป็นนักวาดภาพประกอบ จากที่ร้างมือไปนานเลยเริ่มตั้งโจทย์ ให้ตัวเองวาดรูปทุกวัน วันละรูป ลองวาดหลาย ๆ อย่างที่ประทับใจ สุดท้ายที่วาดบ่อยที่สุดคงเป็นภาพอาหาร ซึ่งอยากวาดออกมาให้น่ากินเหมือนที่อยากกิน ติดตามผลงานได้ที่ www.facebook.com/dailydrawstudio www.instagram.com/hunniff  

20


BITTER AND SWEET

GRADE G[OOD] FEELING

@ SCHOOL CAFE เรื่อง : อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

SCHOOL CAFE

• ซ. งามวงศ์วาน 54 (ซ. ท่านผู้หญิงพหลฯ) ตรงข้าม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ • เปิด 09.00-22.00 น. • 08-4652-1346 • www.facebook.com/ schoolcoffee

ตอนที่เปิดประตูเข้าไปในร้าน สายตาปะทะกับกระดานด�ำ (สีเขียว) เขียนเมนูหลากหลาย มองไปทางขวาบน  ฝาผนัง นั่นมันรูปวาด ส่วนตรงกลางร้านก็เต็มไปด้วยโต๊ะ-โต๊ะนักเรียน  เฮ้ย นี่มันห้องเรียนชัด ๆ” อารมณ์โหยหาความหลังครั้งเป็นเด็กหลังห้องแจ่มชัดขึ้นมาทันใด ขณะตาก็  เหลือบมองทะลุห้องกระจกไป แต่แทนที่จะเป็นห้องพักครูกลับเป็นห้องคั่วกาแฟ ผมเลยวางเป้ลงแล้วหันไปดูเคาน์เตอร์กาแฟ ซึง่ มีทงั้ เครือ่ งชงเอสเพรสโซ่ กาชงแบบดริป และขวดใส่เมล็ด  กาแฟคัว่ หลายใบซึง่ ติดฉลากบอกแหล่งทีม่ า จากแม่จนั ใต้ เชียงราย จากดูลาเปอร์ แม่ฮอ่ งสอน และจากอีกหลาย  แหล่ง ถ้าอยากรู้ว่าเมล็ดคั่วอ่อน คั่วกลาง คั่วเข้ม รสชาติแตกต่างกันอย่างไร ถามคนชงกาแฟได้ รับรองว่าเขา  จัดให้อร่อยได้ทุกแบบ ไม่ว่าจะเอสเพรสโซ่ จะดริป จะลาเต้ หรือแม้แต่ชาเขียวมินต์ ยาคูลท์ปีโป้ปั่น จิบไปคุยไปกับเพื่อนเหมือนนั่งในโรงอาหารโรงเรียน  อ้าว ไหนบอกว่าเหมือนห้องเรียน” นั่นแหละ มันก็เหมือนวันดี ๆ ในอดีตที่เราล้อมวงกินข้าวแล้วจิบกาแฟในห้องตอนเที่ยง หลังครูประกาศ  คะแนนแล้วได้เกรดดี-ดี ร้านนี้ได้เกรด G(ood) ที่ทำ� ให้ผมอารมณ์ดี 21


WISH LIST

SMART WATCH เทรนเนอร์สวนตัวยามฟิตแอนด์เบิร์น เรื่องและภาพ : กรดล แย้มสัตย์ธรรม

เลื อ ก อยางไร

ลั ก ษณะกิ จ กรรม

เลือกให้เหมาะกับ กิจกรรม เช่นกีฬา indoor หรือ outdoor

ตะลุยกินกันมาทั้งเล่มจนพุงกางแล้ว ต้องลุกมา  เบิร์นไขมันเผาผลาญแคลอรีกันหน่อย ปัจจุบันมี  อุปกรณ์ช่วยในการออกก�ำลังกาย นั่นคือ Smart  Watch ซึ่งท�ำหน้าที่เหมือนเทรนเนอร์ส่วนตัว  คอยบันทึกข้อมูลการออกก�ำลังกาย ช่วยให้คุณ  เอกเซอร์ไซส์ได้อย่างสนุก พร้อมเบิร์นแบบมือ  อาชีพยิ่งขึ้น

ระบบแสดงผล ส� ำ คั ญ อยางไร กั บ การ ออกก� ำ ลั ง กาย

ระยะเวลาออกก� ำ ลั ง กาย ถ้าวิ่งมาราธอน 5-6 ชม. แต่นาฬิกาใช้ได้แค่ 3 ชม. คงเป็นเรื่องแย่

อั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจ

การเก็ บ ข้ อ มู ล และแสดงผล

เพื่อค�ำนวณความหนัก-เบา ของการออกก�ำลังกาย

ราคาและงบประมาณ

เลือกรุ่นที่เก็บข้อมูล และแสดงผลที่เราต้องการ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ ข้อมูล GPS

รุ่นแพงฟังก์ชันเยอะ ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ จะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ รุ่นที่สมรรถนะสูง ราคาก็แพงขึ้น จึงควรก�ำหนดงบก่อนซื้อ

GPS

วัดระยะทางและความเร็ว

แคลอรี Cal

วัดปริมาณพลังงาน ที่ร่างกายเผาผลาญ ช่วงออกก�ำลังกาย

เชื่ อ มต่อกั บ สมาร์ทโฟน  

เพื่อบันทึกข้อมูลการ ออกก�ำลังกายลงบนแอปฯ ได้

ระบบ touch screen ใช้งานง่าย ตอบสนองเร็ว

รองรั บ กี ฬ าหลายชนิ ด

เช่น วิ่ง ว่ายน�ำ ้ ปั่นจักรยาน ตีกอล์ฟ   และมีฟังก์ชันตรวจจับกิจกรรมที่เล่นแบบอัตโนมัติ

มี GPS ในตั ว

เหมาะกับการใช้งานประเภท outdoor

แสดงผล notification

เช่น SMS, Facebook, email, ปฏิทิน ของสมาร์ทโฟนได้

แบตเตอรี่ ใ ช้งานต่อเนื่ อ ง  

8 วันในโหมดนาฬิกา 13 ชม. เมื่อเปิด GPS

* เอื้อเฟื้อสินค้าโดย

22

www.facebook.com/Banana2u

Garmin vivoactive HR


DEPTH OF FIELD

ถ่ า ย ภ า พ อ า ห า ร ก า ร กิ น  ฟิ น ไ ม่ แ พ้ กั น  

   

   

   

เรื่องและภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

ไปเก็ บ   STOCK  ภาพที่ ต ลาดสดกั น เถอะ ตลาดเช้าถือเป็นตลาดทีม่ เี สน่หด์ ว้ ยอากาศและแดดยามเช้า  ยิง่ เป็นตลาดในต่างจังหวัดก็จะเต็มไปด้วยของพืน้ บ้าน  แปลกตาชวนให้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพเก็บไว้ อย่างในภาพเป็นร้านขายธัญพืชที่จัดวางสินค้าเป็นระเบียบ เรียง  ซ�ำ้ ๆ เป็นแพตเทิรน์  การเลือกหยิบมาเป็นจุดเด่น ประกอบกับแสงแดดอุน่ ๆ ยามเช้า และพ่อค้าซึง่ ดูเป็นมิตร ก็ทำ� ให้  ภาพดูน่าสนใจ และคุณเองก็สนุกยิ่งขึ้นกับการตื่นแต่เช้ามาเดินบันทึกภาพ สถานที่  ตลาดแม่สาย อ. แม่สาย จ. เชียงราย  

ถ่ ายภาพอาหาร  อย่ ามองข้ ามบรรยากาศ ถ่ายภาพอาหารหัวใจส�ำคัญคือถ่ายอย่างไรให้ดนู า่ กิน เพราะมีรายละเอียดเยอะ ไม่วา่ จะตัวอาหาร ภาชนะทีใ่ ช้ ฉากหลัง  มีหรือไม่  ถ่ายจานเดี่ยวหรือเป็นส�ำรับ ฯลฯ  ในภาพนี้เป็นร้านสไตล์บ้านทุ่งอยู่ริมท้องนา เราจึงเลือกเล่าเรื่อง  เป็นส�ำรับอาหาร จัดวางบนโต๊ะไม้ของร้านซึ่งดูเข้ากันดีกับเมนูพื้นบ้าน และเปิดฉากหลังเป็นนาข้าวให้เห็นว่า  รายล้อมด้วยทุ่งนา เพียงเท่านี้อาหารก็จะดูน่ากิน แถมบรรยากาศร้านก็น่านั่ง สถานที่  ร้านคูเหลาไก่รวน อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา  

23


Vamoose No.7  

ฉบับนี้ใครที่กำลังลดความอ้วนหรือคิดจะไดเอต ตั้งสติให้ดีก่อนหยิบขึ้นมาอ่าน เพราะในเล่มมีแต่เรื่องกินทั้งนั้น ไม่ว่าจะกินหรู กินข้างทาง ฯลฯ ก็...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you