Page 1

1

najaar autumn 2016

uitgevers publishers

architectuur architecture design design kunst art


voorwoord

foreword

Aan de vooravond van het internationale themajaar ‘100 jaar De Stijl’ brengt nai010 publicaties die het erfgoed van deze beweging vieren, maar die bovenal de relevantie en inspirerende kracht voor de wereld van vandaag willen tonen. De Stijl Gids Nederland presenteert 100 plekken om te bezoeken – van museumcollecties en het Rietveld-Schröderhuis tot zeldzaam glas in lood van Bart van der Leck. Het optimistische, creatieve utopisme dat De Stijl kenmerkt, vind je ook terug in het werk van Constant – die met Rietveld samenwerkte – daarvan getuigt Constant. Ruimte + Kleur. En in Maison d’artiste onderzoekt een keur aan specialisten de reconstructie van het legendarische ontwerp voor een kunstenaarshuis van Theo van Doesburg en Cornelis van Eesteren.

On the threshold of the international theme year ‘100 Years of De Stijl’, nai010 brings a number of publications that celebrate the heritage of this movement and, above all, show its relevance and inspirational value to the world of today. Guide to De Stijl in the Netherlands presents 100 must-see places to meet up with the movement – from museum collections and the Rietveld-Schröder House to rare stained glass by Bart van der Leck. The optimistic, creative utopianism that characterizes De Stijl is also reflected by the work of Constant – who worked with Rietveld – as is demonstrated by Constant. Space + Colour. And in Maison d’artiste, a variety of specialists look to reconstruct the legendary design for an artist’s dwelling by Theo van Doesburg and Cornelis van Eesteren.

Een onverwoestbaar geloof in de kracht van ontwerp vinden we ook terug in The NAi Effect. Sergio Figueiredo gaat op zoek naar de betekenis van het architectuurmuseum – in casu het Nederlands Architectuurinstituut. Hetzelfde geloof inspireerde het boek Rebuild by Design van Henk Ovink, die op uitnodiging van president Obama Nederlandse ideeën over watermanagement inbracht in het programma dat na Hurricane Sandy grote delen van de Amerikaanse noordoostkust bestand moet maken tegen de invloeden van klimaatverandering. Oase biedt al meer dan een kwarteeuw een platform voor debat en reflectie. In OASE 97 Actie en reactie wordt dat debat zelf centraal gesteld door historische en actuele discussies te analyseren en zo het wezen van het architectuurdiscours: de oppositie van standpunten, bloot te leggen. Samenwerkingen met het Cobra Museum, Huis Marseille en het Frans Halsmuseum leveren nieuwe en verrassende kunstpublicaties. Van Hollandse meesters uit Boedapest, kunstkritische beschouwingen over fotografie en videokunst, een intieme inkijk in het werkproces van Femmy Otten, tot magische fotografische beelden van verre kusten in Shores Like You. Deze aanbieding van nai010 is optimistisch, kritisch en utopisch. Eelco van Welie directeur

We find a similar indestructible faith in the strength of design in The NAi Effect. Sergio Figueiredo is in search of the significance of the architecture museum – in this case, of the Netherlands Architecture Institute. That same faith inspired the book Rebuild by Design by Henk Ovink, who at the invitation of President Obama brought Dutch ideas about water management to the programme established after Hurricane Sandy to reinforce large parts of the American northeast coast against the effects of climate change. OASE has been a platform for debate and reflection for more than a quarter of a century. OASE 97 Action and Reaction focuses on the debate itself by analysing historical and current discussions to expose the essence of the architectural discourse: the opposition of views. Collaborations with the Cobra Museum, Huis Marseille and the Frans Hals Museum have resulted in new and surprising art publications. From Dutch Old Masters from Budapest, art critical reflections on photography and video art, and an intimate glimpse of the work process of Femmy Otten, to magical photographic images of distant shores in Shores Like You. This Nai010 offer is optimistic, critical and utopian. Eelco van Welie director


nieuws news Presentatie Architectuur in Nederland Jaarboek Architectuur 2015/16 in Waterliniemuseum Fort Vechten, Bunnik, 19 april 2016. Foto: Teun Hermsen Presentation Architecture in the Netherlands: 2015/2016, Water Line Museum Fort Vechten, Bunnik, 19 April 2016. Photograph: Teun Hermsen >

Koningin Mรกxima en Magalie Reus, winnares van de Prix de Rome in de Appel, Amsterdam, 17 december 2015. Foto: Shinju Otani Queen Mรกxima and Magalie Reus, Winner Prix de Rome, de Appel, Amsterdam 17 December 2015. Photograph: Shinju Otani >

Boekpresentatie van De nieuwe generatie stadskinderen in de Plantage, Amsterdam, 26 mei 2016 Book presentation De Nieuwe generatie Stadskinderen, Plantage, Amsterdam, 26 May 2016 >


nieuws news

De boeken van nai010 uitgevers worden wereldwijd verspreid. Niet alleen via het fijnmazige netwerk van onze distribiteurs maar ook door vertalingen en rechtenverkoop. Recent werden Urban Literacy en Fietsinfrastructuur naar het Spaans vertaald. Ook zijn vrijwel alle titels van Herman Hertzberger meertalig te vinden.

>

De Stijl

The books of nai010 publishers are distributed worldwide, not only by way of our dense network of distributors, but also through translations and the sale of rights. Urban Literacy and Fietsinfrastructuur were recently translated into Spanish and virtually all Herman Hertzberger titles are available in various languages as well.

De Stijl bestaat 100 jaar! 2017 wordt daarmee het stijljaar met nationaal verschillende culturele manifestaties en vieringen. Ook nai010 uitgevers deelt in de vreugde met twee splinternieuwe Stijl-titels (pag. 8 en 11). Daarnaast kent ons fonds nog mooie De Stijl-pareltjes zoals Piet Klaarhamer en hebben we voor de gelegenheid een aanbieding samengesteld met boeken over Gerrit Rietveld en Cornelis Van Eesteren.

>

De Stijl is celebrating its 100th anniversary! 2017 is therefore the year of De Stijl, with various cultural events and celebrations in the Netherlands. Nai010 publishers participates in the festivities by publishing two brand new De Stijl-titles (p. 8 and 11). Additionally, our beautiful fund comprises gems like Piet Klaarhamer and, for the occasion, we have put together an offer with books about Gerrit Rietveld and Cornelis Van Eesteren.

nai010 feliciteert nai010 congratulates Winnaar literaire René Pechère Prijs 2015, beste Nederlandstalige boek over landschapsarchitectuur Dijken van Nederland Eric-Jan Pleijster en Cees van der Veeken (LOLA Landschapsarchitecten) | design: Koehorst in ‘t Veld

>

Bronze at the Laus Awards Informal Market Worlds Atlas Peter Mörtenböck, Helge Mooshammer | design: Studio Joost Grootens >


nai010 in de media in the media


inhoud contents architectuur architecture 6 7 8

Help, we zijn populair! The NAi Effect De Stijl Gids Nederland Guide to De Stijl in the Netherlands 10 Constant. Ruimte + Kleur Constant. Space + Colour 11 Maison d’artiste Maison d’artiste 12 OASE 97 Actie en reactie OASE 97 Action and Reaction 13 DASH Van woning naar woning DASH From Dwelling to Dwelling 14 What Happened To My Buildings What Happened To My Buildings 16 Hoe maken we een metropool? 17 Vinexmensen 18 De adaptieve luchthaven 19 Rebuild by Design 20 Stadsnatuur maken Making Urban Nature 22 Liefde voor de Hollandse bouwkunst 23 Gouden Piramide 2016 24 Verankerd vakmanschap 25 Lessons for Students in Architecture

kunst art 26 28 29 30 31

Shores Like You Tussen kunst en document Turbulentie rond videokunst Celluloid Hollandse meesters uit Boedapest Dutch Old Masters from Budapest 32 Femmy Otten Femmy Otten

34 eerder aangekondigd previously announced 35 aanbieding special offer 36 highlights 41 backlist 46 series 47 vertegenwoordiging en distributie representation and distribution

najaar autumn 2016


Vers Beton is het online tijdschrift ‘voor de harddenkende Rotterdammer’ dat sinds 2011 de stedelijke discussie over Rotterdam een platform biedt

>

8 architectuur architecture

Met artikelen van o.a. Marguerite van den Berg, Vincent Cardinaal, Gyz la Rivière, Wouter Vanstiphout, Joke van der Zwaard en Gijs van Oenen

>

Insiders over het nieuwe Rotterdam

>

Het boek voor de harddenkende Rotterdammer

>

Rotterdam, lange tijd het lelijke eendje onder de Nederlandse steden, heeft de afgelopen jaren een spectaculaire comeback gemaakt. De oplevering van iconische gebouwen als de Markthal, De Rotterdam en het nieuwe Centraal Station trok tot buiten de landsgrenzen de aandacht, het opwaarderen van het centrum werpt zijn vruchten af en voorheen kwakkelende stadswijken werden succesvol getransformeerd. Rotterdam is niet langer een onbekende, onbegrepen en onbeminde stad, maar staat plotseling vooral positief in de schijnwerpers.

€ 19,95 november 2016 ned | ISBN 978-94-6208-306-6 paperback | 208 p | 16,5 x 23 cm | 80 ills | w-titel nur 648, 758 | design: Team Thursday | i.s.m. Vers Beton

ook verkrijgbaar als e-book € 14,95 ned e-book (epub2) | ISBN 978-94-6208-337-0

ook verkrijgbaar also available

9 789462 083066

Die opleving van de stad heeft ook een keerzijde. Veel Rotterdammers worden melancholisch van een strakgetrokken binnenstad. Het voelt soms alsof je favoriete undergroundbandje plots in Ahoy staat. We hielden toch juist van de rauwheid en lelijkheid van ons stad? Het hoefde hier toch helemaal niet zo aangeharkt te zijn? Gaat er iets verloren of is de Rotterdamse identiteit bestand tegen deze dynamiek? Deze bundel vangt de discussie over de recente geschiedenis van Rotterdam en geeft een soms jubelend, dan weer kritisch perspectief op een stad in verandering. Met fotografie van o.a. Ossip van Duivebode en Frank Hanswijk.

red.: Sereh Mandias en Eeva Liukku

www.nai010.com/versbeton

Help, we zijn populair! Rotterdam stad in verandering


Diepgaand onderzoek naar de manier waarop architectuur wordt verpakt, en hoe dit wordt terugvertaald naar de architectonische gemeenschap Probing study of how architecture gets packaged, and how this gets refed to the architectural community

9 architectuur architecture

>

inzicht in de geschiedschrijving van het architectuurmuseum A note on the historiography of the architecture museum

www.nai010.com/naieffect www.nai010.com/en/naieffect

>

The NAi Effect Creating Architecture Culture

€ 49.95 november 2016 eng | ISBN 978-94-6208-307-3

Geen andere instelling heeft zo’n grote rol gespeeld bij de totstandkoming van de architectuurcultuur als het architectuurmuseum. Dit elegante boek van Sergio Figueiredo belicht de sociale en culturele doelstellingen van architectuurmusea en hun invloed op de totstandkoming van de architectuurcultuur. Met een kritisch overzicht van de geschiedenis en de erfenis van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) biedt Figueiredo inzicht in de manier waarop cultureel beleid in de praktijk werkt en hoe specifieke nationale culturele instellingen zich verhouden tot de snel veranderende mondiale context. Een diepgaand onderzoek naar een van de belangrijkste architectuurinstituten ter wereld én een kritische analyse van een verschijnsel dat zich sinds haar oprichting in het begin van de negentiende eeuw heeft ontwikkeld tot een fundamenteel instrument voor de bevordering en de verspreiding van architectuur.

9 789462 083073

auteur/author: Sergio M. Figueiredo

The architecture museum has arguably been the most significant institution in creating architecture culture as well as directing architectural discourse and practice. Sergio Figueiredo’s elegant book elucidates the social and cultural aims of architecture museums and their impact in creating architecture culture. By providing a critical survey of the history and the legacy of the Netherlands Architecture Institute (NAi), Figueiredo aims to provide insights to how cultural policy works in practice and how specific national cultural institutions relate to a fast changing global context. This book is a probing study of one of the most important architectural institutions in the world as well as a critical analysis of a fundamental instrument for architecture’s advancement and dissemination since their inception in the early nineteenth century.

paperback | 400 p | 22 x 26 cm | 250 ills | w-titel nur 648, 657 | design: Karel Martens , Aagje Martens | met steun van/with support from Stimuleringsfonds Creatieve industrie/Creative Industries Fund

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 34.95 eng e-book (pdf) | ISBN 978-94-6208-325-7


10

Piet Mondrian, kerktoren te domburg, 1911, collectie Gemeentemuseum Den Haag.

Foto: Ossip van Duivenbode


Architectuur, monumenten en bijzondere plekken Architecture, monuments and places of interest

11 architectuur architecture

>

>  Handige kaarten Useful maps

Praktische informatie om je reis rond De Stijl te plannen Practical information to plan your tour of De Stijl >

Verschijnt in het kader van ‘100 jaar De Stijl – van Mondriaan tot Dutch Design’ Published in the context of ‘100 years of De Stijl – Mondriaan to Dutch Design’ >

9 789462 083097

www.nai010.com/destijlgids www.nai010.com/en/destijlguide  

De Stijl

De Stijl Gids Nederland 100 plekken om te bezoeken Guide to De Stijl in the Netherlands The 100 Best Spots to Visit

auteurs/authors: Paul Groenendijk, Piet Vollaard fotografie/photography: Ossip van Duivenbode € 19.95 February 2017 ned | ISBN 978-94-6208-308-0 eng | ISBN 978-94-6208-309-7

De Nederlandse kunstbeweging De Stijl, vernoemd naar het gelijknamige tijdschrift, heeft een grote invloed gehad op de kunst en architectuur in binnenen buitenland. De Stijl Gids Nederland brengt voor het eerst de 100 belangrijkste gebouwen, monumenten en plekken van De Stijl bijeen in een handzame en toegankelijke gids. Iconen als het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht en Café De Unie in Rotterdam, onbekende glasin-lood kunstwerken, bijzondere plekken en heel veel verrassende feiten, weetjes én praktische informatie maken deze gids tot de leukste De Stijl-bijbel voor iedereen die Nederland in primaire kleuren wil ontdekken.

Dutch art movement De Stijl, named after the eponymous magazine, has strongly influenced art and architecture at home and abroad. The Guide to De Stijl in the Netherlands is the first to assemble the 100 most important buildings, monuments and places of interest related to De Stijl in a practical and accessible guide. Icons such as the RietveldSchröderhuis in Utrecht and Café De Unie in Rotterdam, less well-known stainedglass works of art, places of interest and many, many surprising facts, details and practical information make this guide the best De Stijl Bible possible for people that want to discover the Netherlands in primary colours.

paperback | 128 p | 13 x 23 cm | 135 ills | a-titel nur 648, 656, 640, 510 | design: Koehorst in ’t Veld

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 14.95 ned e-book (pdf) | ISBN 978-94-6208-326-4 eng e-book (pdf) | ISBN 978-94-6208-327-1

9 789462 083080

ook verkrijgbaar also available


12 architectuur architecture

Tentoonstelling ‘Constant. Ruimte + Kleur’, Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen, 28 mei – 25 september 2016 Exhibition ‘Constant. Ruimte + Kleur’, Cobra Museum of Modern Art, Amstelveen, 28 May – 25 September 2016 >

Tentoonstelling ‘Constant. New Babylon’, Gemeentemuseum Den Haag, 28 mei – 25 september 2016 Exhibition ‘Constant. New Babylon’, Gemeentemuseum Den Haag, 28 May – 25 September 2016 >

Overzicht van Constants experimenten en samenwerking in de jaren vijftig Overview of Constant’s experiments and collaborations in the 1950s >

In de jaren vijftig vonden belangrijke ontwikkelingen in stedenbouw en techniek hun weerslag in zijn werk. In de ruimtelijke werking die kleuren hebben, zag Constant mogelijkheden voor een intensieve samenwerking tussen beeldend kunstenaars en architecten. Zijn ideaal was een samengaan van verschillende disciplines tot een nieuwe kunstvorm die zich zou bezighouden met de gehele menselijke leefruimte (habitat).

During the 1950s significant developments in urbanism and technology were reflected in his work. In the spatial effect that colours produce, Constant saw possibilities for an intensive collaboration between visual artists and architects. His ideal was a fusion of different disciplines into a new art form that would address the human living environment (habitat) as a whole.

Constant. Ruimte + Kleur bevat een schat aan niet eerder gepubliceerd werk en documentatie onder meer over de samenwerking met de architecten Aldo van Eyck en Gerrit Rietveld.

Constant. Space + Colour contains a treasure trove of hitherto unpublished work and documentation, including on the collaboration with architects Aldo van Eyck and Gerrit Rietveld.

ned | ISBN 978-94-6208-302-8 eng | ISBN 978-94-6208-301-1

paperback | 160 p | 21 x 27 cm | 221 ills | a-titel nur 648, 656 | design: Lex Reitsma | i.s.m./in association with Cobra Museum of Modern Art, Amstelveen

ook verkrijgbaar also available

9 789462 083028

Constant Nieuwenhuys (1920–2005) is primarily known as the co-founder of the international Cobra group and as the initiator and maker of the New Babylon project. This publication sheds light, for the first time, on a third influential period in his artistic practice, during which he made the journey from Cobra to New Babylon, continually reinventing himself along the way.

€ 27.95 May 2016

9 789462 083011

Constant Nieuwenhuys (1920–2005) is vooral bekend geworden als de medeoprichter van de internationale Cobragroep en als de bedenker en maker van het New Babylon-project. Deze publicatie belicht voor het eerst een derde invloedrijke periode uit zijn artistieke praktijk, waarin hij de weg van Cobra naar New Babylon aflegde en zichzelf voortdurend wist te vernieuwen.

auteurs/authors: Constant, Ludo van Halem, Trudy van der Horst, Laura Stamps

www.nai010.com/ruimte+kleur www.nai010.com/en/ruimte+kleur

Constant. Ruimte + Kleur Van Cobra tot New Babylon Constant. Space + Colour From Cobra to New Babylon


De publicatie stelt het nadenken over erfgoed centraal aan de hand van een van de belangrijkste bijdragen aan De Stijl The publication centres on reflections about heritage on the basis of one of the most important contributions to De Stijl

13 architectuur architecture

>

Met voorwoord van architect en voormalig Rijksbouwmeester Frits van Dongen With a foreword by architect and former government architect Frits van Dongen >

9 789462 083080

9 789462 083097

www.nai010.com/maison www.nai010.com/en/maison

De Stijl

Maison d’artiste. Een onvoltooid icoon van De Stijl Maison d’Artiste. An Unfinished Icon by De Stijl

red./ed.: Dolf Broekhuizen auteurs/authors: Ole Bouman, Paul Meurs, Alied Ottevanger, Kees Somer, Wouter Jan Verheul, Michael White € 34.95 October 2016 ned | ISBN 978-94-6208-303-5 eng | ISBN 978-94-6208-304-2

Het ontwerp voor het legendarische kunstenaarshuis Maison d’artiste vormt één van de sleutelwerken van de Nederlandse avant-garde beweging De Stijl. Het ontwerp is in 1923 gemaakt door schilder Theo van Doesburg en architect Cornelis van Eesteren en toonde waar De Stijl naar streefde: een nieuwe leefomgeving door het harmonisch samengaan van schilderkunst en architectuur. Maison d’artiste. Een onvoltooid icoon van De Stijl onderzoekt het revolutionaire culturele belang van het ontwerp, de betekenis voor de geschiedenis van De Stijl en bespreekt de dilemma’s rond hedendaagse realisatie van het niet gebouwde ontwerp in vergelijking met andere onvoltooide ontwerpen van bekende twintigste-eeuwse architecten als John Hejduk en Le Corbusier.

The design for the legendary artist’s house Maison d’Artiste is one of the key works of Dutch avant-garde movement De Stijl. Created in 1923 by painter Theo van Doesburg and architect Cornelis van Eesteren, the design shows what De Stijl aspired to: a new everyday environment through the harmonious fusion of painting and architecture.

hardcover | 192 p | 22,5 x 22,5 cm | 135 ills | w-titel nur 648, 646 | design: Lex Reitsma | met steun van/with support from EFL stichting, Hartenfonds, Ted Schutter Fonds beheerd door Bernhard Cultuurfonds en Volkskracht

Maison d’Artiste. An Unfinished Icon by De Stijl explores the revolutionary cultural importance of the design and its significance for the history of De Stijl and discusses the dilemmas around contemporary realization of the unbuilt design compared to other executed designs of famous twentieth-century architects, such as John Hejduk and Le Corbusier. ook verkrijgbaar also available


Een belangrijk gebouw of ontwerp veroorzaakt altijd polemiek An important building or design always causes controversy >

14 architectuur architecture

Verzameling gepassioneerde discussies over architectuur A collection of passionate discussions about architecture >

Over architectuur valt wel degelijk te twisten Architecture is, indeed, debatable >

red./eds.: Christophe Van Gerrewey, Véronique Patteeuw, Tom Avermaete auteurs/authors: Pier Vittorio Aureli, Stefano Corbo, Matthew Critchley, Maarten Delbeke, Roberto Gargiani, Christopher Long, Léa-Catherine Szacka, Richard Wittman € 19.95

OASE 97. Actie en reactie presenteert een verzameling confrontaties tussen architecten onderling en tussen architecten en architectuurcritici.

OASE 97. Action and Reaction presents a collection of confrontations between architects themselves, and between architects and architecture critics.

Het maken van en het denken over architectuur is altijd gedefinieerd geweest door het mechanisme van actie en reactie. Een manier om architectuur te bedrijven wordt bekritiseerd of verworpen en meteen gebruikt als vertrekpunt voor een andere, tegengestelde en betere methode, praktijk of theorie. Architecten en critici reageren op elkaars standpunten door middel van tekeningen, teksten, maquettes en gebouwen. Een goede architectuurcultuur floreert op zo’n basis: de spannende strijd tussen opvattingen, standpunten en overtuigingen.

Creating and thinking about architecture has always been defined by the mechanism of action and reaction. One way of making architecture is criticized or rejected and immediately used as a starting point for another, opposing and better method, practice or theory. Architects and critics react to each other’s views using drawings, texts, models and buildings. A good architecture culture thrives on such a basis: the exciting battle between views, opinions and beliefs.

October 2016

www.nai010.com/oase97 www.nai010.com/en/oase97

OASE 97 Actie en reactie Tegenstellingen in architectuur OASE 97 Action and Reaction Oppositions in Architecture

ned/eng | ISBN 978-94-6208-310-3 paperback | 128 p | 17 x 24 cm | 50 ills | w-titel nur 648 | ISSN 01696238 | design: Karel Martens,

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 14.95 ned/eng e-book (pdf) | ISBN 978-94-6208-328-8

ook verkrijgbaar also available

9 789462 083103

In OASE 97 worden gepassioneerde discussies en polemische interacties vanaf de zeventiende tot eind twintigste eeuw beschreven en geïllustreerd. Het resultaat is een verzameling tegengestelde maar onlosmakelijk verbonden definities van goede en noodzakelijke architectuur.

OASE 97 describes and illustrates passionate debates and polemical interactions from the seventeenth to the late twentieth century. The result is a collection of opposing yet inseparably connected definitions of good and necessary architecture.

Aagje Martens


DASH (Delft Architectural Studies on Housing) is een thematisch tijdschrift, geheel gewijd aan het woningontwerp DASH (Delft Architectural Studies on Housing) is a thematic journal devoted to residential design

15 architectuur architecture

>

>  historisch en internationaal perspectief Historical and international perspective > Hergebruik van oude woningen Reuse of old dwellings

9 789462 083110

www.nai010.com/dash14 www.nai010.com/en/dash14

DASH Van woning naar woning Radicale transformaties van woongebouwen DASH From Dwelling to Dwelling Radical Housing Transformation Na de enorme nieuwbouwproductie in de tweede helft van de vorige eeuw en de stilte van de economische crisis tekent zich een nieuwe praktijk af. Een belangrijk onderdeel daarvan is hoe we manieren kunnen vinden om de bestaande gebouwenvoorraad opnieuw te gebruiken. Vanuit het streven duurzamer om te gaan met grondstoffen en sociaal kapitaal is de transformatie van de bestaande woningvoorraad een zinvolle opgave voor ontwikkelaars en architecten. In Nederland is de aandacht daarbij vooral gericht op de naoorlogse woningbouw uit de wederopbouwperiode, die alleen al om technische redenen aan een onderhoudsbeurt toe is. Deze opgave is niet nieuw. Al eeuwen­ lang gaat maatschappelijke verandering gepaard met aanpassing van de woningvoorraad. Deze DASH zet de huidige opgave in historisch en internationaal perspectief, met essays die het onderwerp vanuit diverse gezichtspunten belichten. De voorbeelden in de projectdocumentatie variëren van het paleis van Diocletianus in Split en The Albany in Londen tot recente projecten als de U.J. Klarenstraat in Amsterdam.

Following the largescale production of new buildings in the second half of the twentieth century and the quietude of the economic crisis, a new practice is emerging. Finding ways to reuse the existing building stock plays an important part in that practice. Towards a more sustainable use of resources and social capital, this focus on the transformation of the existing housing stock is a promising assign ment for architects and developers. In the Netherlands, all eyes are on the postwar housing that, built in the reconstruction period, is due for servicing on technical grounds alone. This challenge isn’t new. Social change has gone hand in hand with readjustment of the housing stock for centuries. This DASH brings the current challenge into historical and international perspective, with essays that shed light on the subject from different standpoints as well as newly documented examples – from Diocletianus’s palace in Split to The Albany in London and recent projects as the Klushuizen (DIY houses) on U.J. Klarenstraat in Amsterdam.

red./eds.: Delft University of Technology, Chair of Architecture and Dwelling € 29.95 December 2016 ned/eng | ISBN 978-94-6208-311-0 paperback | 160 p | 23 x 28 cm | 200 ills | w-titel nur 648 | design: Joseph Plateau

ook verkrijgbaar also available


16

Foto: Daria Scagliola


> Voor iedereen die betere gebouwen wil For everyone who wants better buildings

architectuur architecture

17

Leerzame ontdekkingstocht naar wat werkelijk telt in de architectuur Informative exploration of what really counts in architecture >

Zeldzaam kwetsbaar en leerzaam: inkijk in de realiteit van hoe in Nederland wordt gebouwd en ontworpen Rare, fragile and instructive: an insight into the reality of building and design in the Netherlands

9 789462 083356

www.nai010.com/marliesrohmer www.nai010.com/en/marliesrohmer

>

What Happened To My Buildings Met Marlies Rohmer leren van 30 jaar architectuur What Happened To My Buildings Learning from 30 Years of Architecture with Marlies Rohmer Wat doe je als architect wanneer je vak lijkt te zijn afgeschaft en je weleens wilt weten wat er deugt van wat je hebt gebouwd? Marlies Rohmer koopt een busje, plakt er in koeienletters ‘What happened to?’ op en rijdt langs 25 gebouwen waarvan ze ooit grote verwachtingen had. Ze spreekt uitgebreid met de opdrachtgevers, bewoners en gebruikers. Dat resulteert in een soms ontroerende, vaak hilarische en altijd leerzame ontdekkingstocht naar wat werkelijk telt in de architectuur.

What do you do as an architect when it is as if your profession has been abolished and you would like to know whether what you have built is actually any good? Marlies Rohmer bought a van, pasted big letters saying ‘What Happened To?’ on it and revisited 25 buildings of which she once had great expectations. She talked with commissioners, residents and users. This resulted in a sometimes moving, often hilarious and always informative exploration of what really counts in architecture.

Hilde de Haan en Jolanda Keesom plaatsen deze lessen in een breder kader van bouwen, wonen en sleutelen aan steden. Bij concrete voorbeelden uit het onderzoek van Rohmer stellen zij vragen die iedereen aangaan: wat maakt het uit hoe een architect inspeelt op de omgeving, welke gevelmaterialen die kiest, hoeveel aandacht de buitenruimte krijgt of hoe het interieur wordt ingedeeld? En welke rol speelt de regelgeving?

Hilde de Haan and Jolanda Keesom put these lessons into the broader context of building, residing in and working on cities. The concrete examples from Rohmer’s study caused them to ask questions that concern everyone: What does it matter how the architect responds to the environment, which façade materials they choose, how much attention they give the outdoor space or how they arrange the interior? And what part do rules and regulations play?

auteurs/authors: Hilde de Haan, Jolanda Keesom € 39.95 October 2016 ned/eng | ISBN 978-94-6208-335-6 paperback | 304 p | 22,5 x 28,5 cm | 250 ills | w-titel nur 648, 641 | design: Koehorst in ‘t Veld | met steun van/with support from Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 29.95 ned/eng e-book (pdf) | ISBN 978-94-6208-334-8

ook verkrijgbaar also available


‘Frieling was meer dan een ontwerper, meer dan een ambtenaar, meer dan een docent; hij was vooral een enthousiast inspirator’ – Archined

>

De wereld van de Nederlandse ruimtelijke ordening is in hoog tempo veranderd. In het geweld van de veranderingen wordt de continuïteit van veel ontwikkelingen soms genegeerd of afgeschreven. Toch zijn de sporen van instellingen, beleid en personen die nog niet zo heel lang geleden actief en bepalend waren nog steeds zichtbaar. Een van de vooraanstaande personen uit ‘die andere wereld’ is Dirk Frieling (19372011).

auteur: JaapJan Berg € 29,95 december 2016 ned | ISBN 978-94-6208-312-7 hardcover | 176 p | 17 x 24 cm | 70 ills | w-titel nur 642, 648, 758 | design: Sander Boon | met steun van Provincie Flevoland, Gemeente Almere, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Van

www.nai010.com/metropool

Hoe maken we een metropool? Over het denken en doen van Dirk Frieling

18 architectuur architecture

Bijzondere kijk op de ruimtelijke ordening van Nederland

>

Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

Frieling stond aan de basis van een aantal fameuze initiatieven die het denken over de toekomst van de Nederlandse stedenbouw en ruimtelijke ordening en de relatie met het politieke bestuur daarbij markeren. De bekendste daarvan zijn de manifestatie ‘Nederland Nu als Ontwerp’ (1987), de Stichting het Metropolitane Debat (1996-2007) en de Vereniging Deltametropool (2000-). Deze publicatie werpt licht op de belangrijkste elementen, lessen en tactieken van Frielings denken en handelen. Tevens wordt onderzocht welke elementen van die erfenis nog relevant en toepasbaar zijn in de huidige context. ook verkrijgbaar also available

9 789462 083127


Met een voorwoord van Hans Leeflang, de ‘Vader van de Vinex’

19 architectuur architecture

>

Ontwikkelingen, kansen en bedreigingen van vinexwijken

>

Met de vinexwijken Almere Buiten, IJburg, Leidsche Rijn, Nesselande, De Reeshof, Stad van de Zon, Vathorst en Waalsprong

www.nai010.com/vinexmensen

>

Vinexmensen Vinexwijken vandaag en verder

Vinexmensen wonen in vinexwijken – meer dan honderd grootschalige, doorgaans prettige woonwijken die in de jaren negentig ontstonden als het resultaat van een geoliede planningsmachine en een onwrikbaar geloof in ruimtelijke ordening. Het zijn stadsuitbreidingen waar doorgaans met veel tevredenheid wordt gewoond. Maar hoe duurzaam is die tevredenheid? Ook vinexwijken zijn geen statisch gegeven. Als onderdeel van stedelijke netwerken worden ze beïnvloed door nieuwe ontwikkelingen en zienswijzen, veranderende bewonersprofielen en ideeën over gebruik.

red.: JaapJan Berg, Saskia Naafs, Michelle Provoost auteurs: JaapJan Berg, Tijs van den Boomen, Hans Leeflang, Tineke Lupi, Jeroen Mensink, Marcel Musch, Saskia Naafs, Arnold Reijndorp, studenten en onderzoekers van de Universiteiten van Amsterdam en Utrecht, Planbureau voor de Leefomgeving en Het Kadaster € 14,95 september 2016 ned | ISBN 978-94-6208-313-4 paperback | 180 p | 14 x 24 cm | 100 ills | w-titel nur 648, 758 | design: Ewout Dorman | i.s.m. INTI (International New Town Institute), m.m.v.

Dat maakt de vraag naar de status en toekomst van vinexwijken relevant. Het project ‘De Vinexmensen’ (georganiseerd door het International New Town Institute) heeft gedurende het Jaar van de Ruimte naar antwoorden gezocht. De resultaten van dit project, aangevuld met visies van diverse experts en bijdragen van het Planbureau voor de Leefomgeving en Het Kadaster, vormen de basis van Vinexmensen.

Planbureau voor de leefomgeving en Het Kadaster | met steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Ministerie Infrastructuur & Milieu, Gemeente Rotterdam en Gemeente Utrecht

ook verkrijgbaar als e-book € 9,95 ned e-book (pdf) | ISBN 978-94-6208-329-5

9 789462 083134

ook verkrijgbaar also available


20 architectuur architecture

November 2016 presentatie tijdens het luchthavensymposium georganiseerd door het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol, in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam

>

Hoe ziet Schiphol er in 2116 uit?

>

Amsterdam Airport Schiphol bestaat dit jaar 100 jaar. Een mijlpaal! Deze essaybundel blikt echter niet terug, maar kijkt juist vooruit: hoe ziet onze nationale luchthaven er in 2116 uit? Het maatschappelijke debat rondom Schiphol wordt gekenmerkt door de continue spanning tussen hinder en economische groei. In dit boek geven gerenommeerde wetenschappers, opiniemakers, (landschaps)architecten, fotografen, ontwerpers, stedenbouwers en planologen hun visie op de toekomst van onze nationale luchthaven. Door toekomstperspectieven van verschillende vakgebieden te introduceren, levert het boek een positieve bijdrage aan het maatschappelijke debat. Een debat geschoeid op mogelijkheden en uitdagingen in plaats van beperkingen en bedreigingen: input voor de komende 100 jaar Schiphol, input voor een adaptieve luchthaven.

€ 24,95 november 2016 ned | ISBN 978-94-6208-314-1 paperback | 160 p | 17 x 24 cm | 50 ills | w-titel nur 648 | design: Marco Post | met steun van Gemeente Haarlemmermeer

ook verkrijgbaar als e-book € 19,95 ned e-book (pdf) | ISBN 978-94-6208-330-1

ook verkrijgbaar also available

9 789462 083141

Met bijdragen van o.a. Ellen MacArthur, Paul Mijksenaar, Winy Maas, Jacqueline Cramer, Hans Leeflang, Henk Ovink, Andy van den Dobbelsteen, Theo Baart, Wies Sanders, Roel in ’t Veld, Kees Christiaanse, Marieke Berkers en LOLA Landschapsarchitecten.

red.: Bart de Jong en Joost van Faassen

www.nai010.com/adaptieveluchthaven

De adaptieve luchthaven Schiphol naar de toekomst


‘Ik zie overal op de wereld kansen waar wij Nederlanders het verschil kunnen maken. Nederland is het “living lab”, alles wat we hier onderscheidend doen werkt voor onze positie in de wereld. En ik blijf overal het verhaal over de waarde en het belang van goed waterbeleid vertellen.’ – Henk Ovink ‘All over the world, I see opportunities for the Dutch to make a difference. The Netherlands is a “living lab”, everything distinctive we do here improves our position in the world. And I keep telling the story about the value and importance of good water management wherever I go.’ – Henk Ovink

21 architectuur architecture

>

Een gids voor politici, ontwerpers, veranderingsmanagers, gemeenschapsleiders, onderzoekers, activisten en anderen A guide for to politicians, designers, change managers, community leaders, researchers, activists and others

9 789462 083158

www.nai010.com/rebuildbydesign www.nai010.com/en/rebuildbydesign

>

Rebuild by Design New Approaches to Climate Change

auteurs/authors: Henk Ovink, Jelte Boeijenga € 39.95 November 2016

Rebuild by Design (RBD) programma is ontwikkeld voor de ‘Presidential Sandy Rebuilding Task Force’ nadat orkaan Sandy in oktober-november 2012 de noordoostkust van de Verenigde Staten had getroffen. Door middel van een innovatieve, ontwerpgestuurde methode op basis van het ontwerpwedstrijdmodel stelt Rebuild by Design lokale gemeenschappen en maatschappelijke leiders centraal in een interdisciplinair creatief proces dat is gericht op het genereren van uitvoerbare oplossingen voor een veerkrachtige regio. Dit boek wil meer doen dan het werk van Rebuild by Design te documenteren, maar wil erover nadenken, alle aspecten ervan afwegen en het in een bredere context plaatsen. Het wil oplossingen bieden voor politici, ontwerpers, veranderingsmanagers, gemeenschapsleiders, onderzoekers, activisten en anderen voor door klimaatverandering ontstane, watergerelateerde stedelijke problemen waar ook ter wereld.

Rebuild by Design (RBD) was developed for the ‘Presidential Hurricane Sandy Rebuilding Task Force’ after hurricane Sandy hit the North-East Coast of the United States in October-November, 2012. Using an innovative, designdriven process based on the design competition model, Rebuild by Design places local communities and civic leaders at the heart of a robust, interdisciplinary creative process to generate implementable solutions for a more resilient region. This book aims not so much to illustrate what Rebuild by Design did, but to reflect on it, assess it in all its aspects and embed it in a broader context to offer a guide for to politicians, designers, change managers, community leaders, researchers, activists and others, offering future approaches wherever climate-change induced, water-related urban challenges arise.

eng | ISBN 978-94-6208-315-8 paperback | 288 p | 23 x 28 cm | 300 ills | w-titel nur 648 | design: Koehorst in ’t Veld | met steun van/ with support from Stimuleringsfonds creatieve industrie/ Creative Industries Fund

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 29.95 eng e-book (pdf) | ISBN 978-94-6208-331-8

ook verkrijgbaar also available


22

Edouard Francois, Bio Eden, Parijs. Foto: Axel Dahl

Arup Associates, Insect Hotel, Londen

Duisburg-Nord Industrial Landscape Park. Foto: Mark Wohlrab


Rijk geĂŻllustreerd met veel praktijkvoorbeelden Richly illustrated with many practical examples

23 architectuur architecture

>

> Pionieren met flora en fauna in de stad Pioneering with flora and fauna in the city

www.nai010.com/stadsnatuur www.nai010.com/en/urbannature

> Hoe maak je een groene stad? How can you create a green city?

Stadsnatuur maken Making Urban Nature

â‚Ź 34.95 November 2016

Stadsnatuur maken is een inspiratie- en voorbeeldboek voor natuurinclusief ontwerpen in de Noordwest-Europese stad. Het roept op tot het integreren van natuur in het ontwerp van gebouwen en stedelijke buitenruimten en het geeft daarbij praktische voorbeelden en ontwerphandreikingen. De stad is een rijke biotoop met een grote biodiversiteit. Veel dier- en plantensoorten komen inmiddels meer in de stad voor dan in het buitengebied. De auteurs zien natuur als een integraal onderdeel van het stedelijke organisme en als zodanig van belang voor de leefbaarheid van de stad. Natuurinclusief ontwerpen is een pionierspraktijk, en pas recent onderdeel van de stadsplanning. Vanuit verschillende invalshoeken; de theorie van ecologie en biodiversiteit, stadsgebonden soorten, stedelijke biotopen en onderhoud van stadsnatuur worden in deze publicatie aan de hand van inspirerende en praktische voorbeelden besproken.

9 789462 083172

auteurs/authors: Piet Vollaard, Jacques Vink, Niels de Zwarte

De auteurs zijn lid van de stichting De Natuurlijke Stad, een samenwerkingsverband van architecten, biologen en stadsecologen met veel ervaring in de praktijk en theorie van het natuurinclusief ontwerpen in de stad.

Making Urban Nature is an inspirational book of examples about nature-inclusive designing in European cities. It calls for the integration of the nature in the designs of buildings and urban outdoor spaces and includes practical examples and design suggestions. The city is a rich habitat of great biodiversity. Many animal and plant species are now more common in the city than in rural areas. However, urban nature is fragile and planners and policymakers still consider the city to be the exclusive habitat of people. The authors see nature as an integral part of the urban organism and as such as important to the quality of life in the city. Nature-inclusive design is a pioneer practice that has only recently become part of urban planning. From different angles: this publication addresses the theory of ecology and biodiversity, city-bound species, urban habitats and the maintenance of urban nature, on the basis of inspirational and practical examples. The authors are members of De Natuurlijke Stad, a collaboration of architects, biologists and urban ecologists with a lot of practical and theoretical experience in nature-inclusive designing in the city.

ned/eng | ISBN 978-94-6208-317-2 paperback | 256 p | 20 x 25 cm | 300 ills | w-titel nur 648, 758, 411 | design: Antenna Men | met steun van/with support from Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Rotterdam

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book â‚Ź 24.95 ned/eng e-book (pdf) | ISBN 978-94-6208-332-5

ook verkrijgbaar also available


Behandelt uitgebreid boeken van en over J.G. Wattjes, J.B. van Loghem, Paul Bromberg, J.J. Vriend, J.P. Mieras, Jan Wils, W.M. Dudok, J.T.P. Bijhouwer, Piet Zwart, Otto van Tussenbroek, Stefan Schlesinger, Willem Sandberg en anderen

>

24 architectuur architecture

Biedt inzicht in het publiceren over architectuur en toegepaste kunst

>

Verschaft inzicht in het belang van goede boekverzorging en de samenwerking met ontwerpers als André Vlaanderen, Anton Kurvers en Paul Schuitema, en de vele ‘tekenaars’ die de omslagen voor hun rekening namen

>

Verduidelijkt de betekenis en (rechts) positie van fotografen, onder wie Bern. F. Eilers, C.A. Deul, J.F. van Ojen, Violette Cornelius en Jan Versnel

>

Publiceren over architectuur en het publiceren van architectuurteksten is een voorwaarde voor het bestaan van een architectuurdiscours. Als uitgever van boeken op het gebied van architectuur en design bij Uitgeverij 010 heeft auteur Hans Oldewarris altijd betoogd dat architecten over hun vak moeten schrijven om hun ideeën over architectuur te articuleren en te delen. Het is in belangrijke mate de uitgever die bepaalt welke projecten, onderwerpen, ideeën en programma’s van architecten en ontwerpers worden toegelaten tot het publieke domein.

auteur: Hans Oldewarris € 49,95 oktober 2016 ned | ISBN 978-94-6208-316-5 hardcover | 640 p | 17 x 24 cm | 480 ills | w-titel nur 648 | design: Huug Schipper, Studio Tint

ook verkrijgbaar als e-book € 34.95 ned e-book (pdf) | ISBN 978-94-6208-333-2

www.nai010.com/hollandsebouwkunst

Liefde voor de Hollandse bouwkunst Architectuur en toegepaste kunst bij Uitgeversmaatschappij Kosmos 1923–1960

Dit boek, de handelseditie van het proefschrift aan de Universiteit Leiden, verschaft inzicht in het publiceren over architectuur in Nederland. Het onderzoekt onder welke omstandigheden en dankzij welke uitgangspunten, werkwijze en beslissingen uitgeverij Kosmos in de periode 1923–1960 haar uitgaven op het gebied van architectuur en toegepaste kunst realiseerde.

9 789462 083165


De AVROTROS portretteert genomineerden en prijsuitreiking in een serie tv-programma’s

25 architectuur architecture

>

De Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap

>

De meest inspirerende opdrachtgevers van dit moment

www.nai010.com/goudenpiramide2016

>

Gouden Piramide 2016 Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap

Zelden was het opdrachtgeverschap in de architectuur zo veelkleurig als nu. Die enorme variëteit is terug te zien in het architectonische resultaat.

red.: Peter Paul Witsen € 29,95 november 2016 ned | ISBN 978-94-6208-318-9

Jaarlijks bekroont de Rijksoverheid de meest inspirerende opdrachtgever met de Gouden Piramide, afwisselend voor architectuur en gebiedsontwikkeling. Dit jaar is het de beurt aan de architectuur. Het deelnemersveld is breed. Particuliere en collectieve zelfbouwers dingen mee, net als maatschappelijke instellingen, overheden en professionele opdrachtgevers, vaak in verrassende coalities.

paperback | 160 p | 17 x 24 cm | 230 ills | w-titel | nur 648 | design: Katja Hilberg

ook verkrijgbaar als e-book € 24,95 ned e-book (pdf) | ISBN 978-94-6208-336-3

9 789462 083189

Dit boek presenteert in woord en beeld de projecten van de winnende opdrachtgever en de vier genomineerden, geselecteerd door een onafhankelijke jury onder leiding van rijksbouwmeester Floris Alkemade. Het bevat verder onder meer een juryverslag en een reeks essays. Zo ontstaat een rijk geschakeerd beeld van de actuele ontwikkelingen in het opdrachtgeverschap en hoe architecten daarop inspelen. De genomineerde opdrachtgevers: CONO Kaasmakers met kaasmakerij De Tijd, Westbeemster; Consortium DeFlat met Kleiburg, Amsterdam; Provast met de Markthal, Rotterdam; Stichting TROM met De Hallen,Amsterdam; Stichting Xenia met Xenia hospice voor jonge mensen, Leiden

ook verkrijgbaar also available


Interviews en werk van alumni

>

DNA van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst in beeld gebracht

>

Verankerd vakmanschap. 50 jaar Rotterdamse Academie van Bouwkunst belicht de geschiedenis van de enige architectuuropleiding van dé architectuurstad van Nederland. In dit jubileumboek wordt uitgebreid ingegaan op de visie op de vakgebieden architectuur en stedenbouw die de Academie in die vijftig jaar heeft ontwikkeld. Een visie die zich het best laat samenvatten als ‘verankerd vakmanschap’. De ingrediënten van dit vakmanschap worden in dit boek aan een kritische beschouwing onderworpen, bij wijze van terugblik en vooral ook om in gesprek te gaan over de relevantie van dit vakmanschap voor de toekomst van het vak én van het architectuur- en stedenbouwonderwijs.

€ 29,95 juni 2016 ned | ISBN 978-94-6208-305-9 paperback | 176 p | 22,6 x 33 cm |200 ills | w-titel nur 648 | design: Willem de Kooning Academie Grafisch ontwerp

ook verkrijgbaar also available

9 789462 083059

Het boek is opgebouwd uit verschillende componenten, zoals essays, interviews en bijdragen van prominente Rotterdammers, die de lezer steeds op een ander manier meenemen door de geschiedenis van de Academie. Bovenal wordt een rijk gevarieerd beeld van ontwerpen voor gebouwen en gebieden verspreid over de hele wereld, maar vooral ook in Rotterdam getoond aan de hand van het werk van alumni zoals Maarten Struijs, Winka Dubbeldam en Dirk van Peijpe (De Urbanisten).

red.: Jan Duursma, Wijnand Galema auteurs: Harm Tilman, Arjen Oosterman, Piet Vollaard, Marina van den Bergen en Andrea Prins

www.nai010.com/vakmanschap

Verankerd vakmanschap 50 jaar Rotterdamse Academie van Bouwkunst

26 architectuur architecture

50 jaar Rotterdamse Academie van Bouwkunst, een jubileum

>


> 7e druk! 7th edition!

www.nai010.com/lessons www.nai010.com/en/lessons

architectuur architecture

27

Indringend document van een van Nederlands belangrijkste architecten Intriguing document on one of the most significant architects in the Netherlands >

Lessons for Students in Architecture

auteur/author: Herman Hertzberger € 29.95 October 2016 eng | ISBN 978-94-6208-319-6

Dit immens succesvolle boek heeft vele herdrukken en edities beleefd, waaronder een Japanse, een Duitse, een Italiaanse, een Chinese, een Franse. Hertzberger’s Lessons for Students in Architecture is sinds de eerste uitgave in 1991 een klassieker geworden voor studenten overal ter wereld. In het boek brengt de architect zelf de achtergronden van zijn werk en de ideeën die eraan ten grondslag liggen onder woorden. Het bevat een breed gamma van onderwerpen en ontwerpen, waarbij praktijkervaring en evaluatie van het gebruik van deze gebouwen als leidraad dienen. Met meer dan 750 illustraties heeft Hertzberger voorzien in een essentiële bron van inspiratie voor iedereen die betrokken is bij het ontwerpproces.

This immensely successful book has gone through many reprints and editions, including Japanese, German, Italian, Chinese, French. Since its first edition in 1991, Hertzberger’s Lessons for Students in Architecture has become a classic for students the world over. In it, the background to his work and the ideas underlying it are put into words by the architect himself. It presents a broad spectrum of subjects and designs, with practical experience and evaluation of the use of these buildings serving as a leitmotif. With more than 750 illustrations, Hertzberger has provided an essential source of inspiration to everyone involved with the design process.

paperback | 272 p | 21 x 27 cm | 763 ills | w-titel nur 648 | design: Piet Gerards, Reinout Meltzer

9 789462 083196

ook verkrijgbaar also available


28

Scarlett Hooft Graafland, My White Knight, 2016

Scarlett Hooft Graafland, Touching Base, 2016

Scarlett Hooft Graafland, Wrapped, 2007


> Vormgeving Irma Boom Graphic design by Irma Boom

kunst art

29

Tentoonstelling Huis Marseille, Amsterdam, 10 september – 4 december 2016 Exhibition Huis Marseille, Amsterdam, 10 September – 4 December 2016 >

Terwijl Scarlett Hooft Graafland naar de meest afgelegen hoeken van de aarde reist--de zoutwoestijn van Bolivia, de verzengend hete, tot Jemen behorende Socotra-archipel of de kusten van Vanuatu--komen de grimmige landschappen tot leven om een rol te spelen de sterk gechoreografeerde uitvoeringen die zij er ensceneert Scarlett Hooft Graafland travels to the most isolated corners on earth, to the salt desert of Bolivia, the scorching Socotra of Yemen or the shores of Vanuatu, where these austere surroundings become live actors in the highly choreographed performances that she stages there

9 789462 083226

www.nai010.com/shores www.nai010.com/en/shores

>

Shores Like You

auteur/author: Scarlett Hooft Graafland, met bijdragen van Nanda van den Berg, Maarten Doorman, Gert Tinggaard

Scarlett Hooft Graafland (1973) maakt magische fotografische beelden van hooggelegen zoutvlaktes in Bolivia, afgelegen boerenschuurtjes in IJsland, de stranden van Dubai, Madagaskar, de poolstreek en van Gorinchem. Haar werk raakt grote thema’s als het verdwijnen van traditionele culturen en de kwetsbaarheid van de natuur, toch is de toon altijd licht, kleurrijk en surrealistisch. Scarlett maakte in eerste instantie vooral foto’s om haar sculpturen en performances te documenteren, totdat de fotografie steeds meer als het werk zelf begon te functioneren. Reizend naar afgelegen plekken en culturen onderzoekt ze de relatie tussen mensen, tradities en natuur. Daarbij is in deze nieuwe monografie, prachtig vormgegeven door Irma Boom, het reizen en ontdekken zelf ook een belangrijk thema.

Scarlett Hooft Graafland (1973) creates magical photographic images of highaltitude salt flats in Bolivia, remote farming sheds in Iceland, the beaches of Dubai, Madagascar, the polar region and the village of Gorinchem, The Netherlands. Her work touches upon major themes such as the disappearance of traditional cultures and the fragility of nature, yet the tone is always light, colourful and surreal. Initially, Scarlett mainly took pictures to document her sculptures and performances, but her photographs gradually became works of art themselves. Travelling to remote places and cultures, she explores the relationship between people, traditions and nature. In this new monography, beautifully designed by Irma Boom, traveling and discovering become important themes themselves.

Graaflands werk is opgenomen in verschillende internationale museumcollecties en werd tentoongesteld in onder andere Huis Marseille in Amsterdam en het Museum of Photography in Seoul. Dit boek biedt een overzicht van haar oeuvre.

Graafland’s work is included in several international museum collections and has been exhibited in venues including Huis Marseille in Amsterdam and the Museum of Photography in Seoul. This book provides an overview of her oeuvre.

€ 49.95 September 2016 eng | ISBN 978-94-6208-322-6 hardcover | 176 p | 23 x 28 cm | 80 ills | w-titel nur 642, 653 | design: Irma Boom | i.s.m/in association with Huis Marseille

ook verkrijgbaar also available


30 kunst art

Over fotografen als Ed van der Elsken, Nan Goldin en Allan Sekula en over onderwerpen als World Press Photo

>

Deel 9 in de spraakmakende serie Kunstkritiek in Nederland 1885-2015

>

Pas rond 1980 ontstond in Nederland een brede publieke en museale belangstelling voor het medium fotografie. Met tentoonstellingen, publicaties, festivals en eigen instituten werd fotografie in relatief korte tijd als een serieuze (artistieke) discipline geaccepteerd en zelfs populair. Maar hoe moest er over zo’n veelzijdig fenomeen worden geschreven? Als kunst? Als document? Of toch als een cultureel en maatschappelijk verschijnsel?

kernredactie: Peter de Ruiter, Jonneke Jobse auteurs: Frits Gierstberg en Anne Ruygt â‚Ź 34,95 november 2016 ned | ISBN 978-94-6208-139-0 paperback | 288 p | 17 x 24 cm | 75 ills | w-titel nur 651 | design: Gert Jan Slagter | i.s.m. Prins Bernhard Cultuurfonds | met steun van AICA

www.nai010.com/kunstkritiek9

Tussen kunst en document Fotografiekritiek in Nederland 1980-2015

Nederland

Tussen kunst en document laat zien hoe er in de afgelopen 35 jaar over fotografie is nagedacht en geschreven: beschouwend, kritisch, literair, bij vlagen met humor en tot aan de dag van vandaag inspirerend. Met bijdragen van o.a. Hans Aarsman, Hans den Hartog Jager, MariĂŤtte Haveman, Rudy Kousbroek en Melchior de Wolff. Zij schreven over bekende fotografen als Ed van der Elsken, Nan Goldin en Allan Sekula en over onderwerpen als World Press Photo, de plek van amateurfotografie en de fotograaf als luie schilder.

ook verkrijgbaar also available

9 789462 081390

Frits Gierstberg is kunsthistoricus en curator bij het Nederlands Fotomuseum. Anne Ruygt is kunsthistoricus en curator


Kritische beschouwingen over het videowerk van Eija-Liisa Ahtila, David Claerbout, Gary Hill, Aernout Mik, Shirin Neshat, Nam June Paik, Pipilotti Rist, Bill Viola en anderen

31 kunst art

>

Voorlaatste deel in de serie Kunstkritiek in Nederland 1885 – 2015

>

‘Zeer interessant voor lezers met belangstelling voor moderne en hedendaagse kunst’ – nbd biblion

www.nai010.com/kunstkritiek10

>

Turbulentie rond videokunst Kunstkritische reflecties op een nieuw medium 1970-2010

Turbulentie rond videokunst laat zien hoe videokunst een podium vond in de Nederlandse kunstwereld. In de beginfase nam slechts een handvol critici deze nieuwe kunstvorm echt serieus. Eind twintigste eeuw was het medium echter niet meer weg te denken op toonaangevende manifestaties als de Biënnale van Venetië en de documenta in Kassel. Er brak voor video een gouden tijd aan met tentoonstellingen van toonaangevende kunstenaars als Bill Viola, Aernout Mik, David Claerbout en Pipilotti Rist. Op weg naar deze uiteindelijke erkenning boog de kunstkritiek zich over de houdbaarheidsdatum, positionering en volwassenheid van videokunst, en over wel meer dan dat…

kernredactie: Peter de Ruiter en Jonneke Jobse auteur: Sander Kletter € 34,95 november 2016 ned | ISBN 978-94-6208-138-3 paperback | 288 p | 17 x 24 cm | 75 ills | w-titel nur 651 | design: Gert Jan Slagter | i.s.m. Prins Bernhard Cultuurfonds | met steun van AICA Nederland

9 789462 081383

Sander Kletter selecteerde artikelen van kunst- en filmcritici die zich nadrukkelijker dan hun vakgenoten roerden over het medium video: Sacha Bronwasser, Lily van Ginneken, Maurice Nio, Rob Perrée, Sandra Smallenburg, Ernie Tee, Pauline Terreehorst, Anna Tilroe en Janneke Wesseling. Sander Kletter is kunsthistoricus en volgde tevens de tweedefaseopleiding Beeld & Media Technologie. Hij is onder meer werkzaam als hoofdredacteur van de online kunstencyclopedie Art Salon Holland.

ook verkrijgbaar also available


32 kunst art

Tentoonstelling ‘Celluloid’ in EYE Filmmuseum, Amsterdam, 17 september – 8 januari 2017 Exhibition ‘Celluloid’ at EYE Filmmuseum, Amsterdam 17 September – 8 January 2017 >

Tacita Deans spraakmakende FILM was in 2012 te zien in de Turbine Hall in TATE Modern Tacita Dean’s much-discussed FILM was screened at the Tate Modern’s Turbine Hall in 2012 >

Over de magie van 16mm en 35mm-film, stroken celluloid en projectoren About the magic of 16mm and 35mm film, strips of celluloid and projectors >

red./eds.: Marente Bloemheuvel, Jaap Guldemond auteurs/authors: John G. Hanhardt, Philippe-Alain Michaud, Mark Nash et al. € 22.95 September 2016

In een tijd van snelle en bijna totale digitalisering van het bewegend beeld vestigt EYE Filmmuseum de aandacht op de bijzondere kwaliteiten van 16mm of 35mm celluloid film en de unieke wijze waarop dit materiaal geprojecteerd wordt. EYE brengt vier kunstenaars(duo’s) samen die in hun werk, in veellagige complexe en bijzondere films en installaties, de eigenheden van het celluloid en de filmapparatuur incorporeren.

The richly illustrated publication Celluloid presents the work of Tacita Dean, João Maria Gusmão & Pedro Paiva, Rosa Barba and Luis Recorder & Sandra Gibson. Internationally renowned authors discuss the meaning of the use of analogue film in the oeuvre of the four artists in the context of the history of experimental film, analogue film in an era of abundant digital imagery, the magic of 16mm and 35mm film, and the film apparatus.

eng | ISBN 978-94-6208-320-2 paperback | 120 p | 20,5 x 26 cm | 100 ills | w-titel nur 644, 652 | design: Joseph Plateau

ook verkrijgbaar also available

9 789462 083202

De rijk geïllustreerde publicatie Celluloid presenteert het werk van Tacita Dean, João Maria Gusmão & Pedro Paiva, Rosa Barba en Luis Recorder & Sandra Gibson. Internationaal gerenommeerde auteurs gaan in op de betekenis van het gebruik van analoge film in het oeuvre van de vier kunstenaars, binnen de context van de geschiedenis van de experimentele film, de analoge film in een tijd van een overvloed aan digitaal beeld, de magie van 16mm- en 35mm-film en het filmapparatus.

In the era of rapid and almost complete digitization of the moving image, EYE Filmmuseum draws attention to the special qualities of 16mm and 35mm celluloid film and the unique way in which this material is projected. EYE unites four artists (or artist duos) that incorporate, in multi-layered and complex and extraordinary films and installations, the peculiarities of celluloid and film equipment into their work.

www.nai010.com/celluliod www.nai010.com/en/celluloid

Celluloid Tacita Dean, João Maria Gusmão & Pedro Paiva, Rosa Barba, Luis Recoder & Sandra Gibson


Uniek overzicht van een van de mooiste collecties Nederlandse kunst uit de Gouden Eeuw A unique overview of one of the finest collections of Dutch art from the Golden Age

33

>

Tentoonstelling in Frans Hals Museum, Haarlem van 11 november 2016 – 12 februari 2017 Exhibition at the Frans Hals Museum, Haarlem from 11 November 2016 – 12 February 2017

9 789462 083240

9 789462 083233

www.nai010.com/hollandsemeesters www.nai010.com/en/dutcholdmasters

>

Hollandse meesters uit Boedapest Topstukken uit het Szépmúvészeti Múzeum Dutch Old Masters from Budapest Highlights from the Szépmüvészeti Múzeum Het Frans Hals Museum presenteert vanaf 12 november tachtig werken van Hollandse meesters uit een van de mooiste collecties ter wereld, die van het Szépmüvészeti Múzeum in Boedapest. Haarlemse kunstenaars, waaronder Willem Buytewech, Willem Claesz Heda, Pieter Saenredam en Jacob van Ruisdael, worden getoond naast werk van bekende Hollandse en Vlaamse schilders, zoals Hendrick Avercamp, Jan Lievens en Anthonie van Dyck. Bovendien worden ter gelegenheid van het 350ste sterfjaar van Frans Hals in 2016 twee prachtige portretten van Frans Hals uit Boedapest herenigd met zijn schilderijen in het Frans Hals Museum.

From 12 November, the Frans Hals Museum in Haarlem presents 80 works by Dutch masters from one of the finest collections in the world, that of the Szépmüvészeti Múzeum in Budapest. Works by artists from Haarlem including Willem Buytewech, Willem Claesz Heda, Pieter Saenredam and Jacob van Ruisdael are shown alongside works by famous Dutch and Flemish painters such as Hendrick Avercamp, Jan Lievens and Anthonie van Dyck. Moreover, on the occasion of the 350th year of Frans Hals’s death in 2016, two of his beautiful portraits that are now in Budapest are reunited with his paintings at the Frans Hals Museum.

De publicatie presenteert deze parels uit het Szépmüvészeti Múzeum met grote kleurenafbeeldingen en informatieve teksten over genres, technieken en de collectie als geheel. Zo wordt een nieuw licht geworpen op de Haarlemse stukken en tegelijk een caleidoscopisch beeld gegeven van de kunst van deze periode.

The publication presents these gems from the Szépmüvészeti Múzeum through large colour images and informative texts about genres, techniques and the collection as a whole, thus throwing new light on the Haarlem pieces and at the same time painting a kaleidoscopic picture of the art of this period.

auteurs/authors: Ildikó Ember, Marrigje Rikken, Júlia Tátrai € 19.95 November 2016 ned | ISBN 978-94-6208-323-3 eng | ISBN 978-94-6208-324-0 paperback | 128 p | 24 x 29,5 cm | 80 ills | w-titel nur 640, 644, 646 | design: Bregt Balk

ook verkrijgbaar also available


34

Femmy Otten If You Were Coming In The Fall, 2012. Foto: G.J. van Rooij


10 september – 6 november 2016, solotentoonstelling, Galerie Fons Welters, Amsterdam 10 september – 6 november 2016, solo exhibition, Galerie Fons Welters, Amsterdam

35 kunst art

>

8 oktober 2016 – 22 januari 2017, ‘10 jaar de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs’, Stedelijk Museum Schiedam 8 October 2016 - 22 January 2017, ‘10 jaar de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs’, Stedelijk Museum Schiedam >

In oktober 2016 wordt een permanent beeld van Femmy Otten geplaatst in de ‘Beeldengalerij van P. Struycken’ in Den Haag From October 2016, Beeldengalerij van P. Struycken in The Hague will permanently feature a sculpture by Femmy Otten >

‘Ottens werk is zinnelijk en ambachtelijk, maar ook genant en vlijmscherp’ – Jury Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2013 ‘Ottens work is sensual and artisanal, but also embarrassing and razor sharp.’ – Jury Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2013

www.nai010.com/femmyotten www.nai010.com/en/femmyotten

>

Femmy Otten Slow Down Love Femmy Otten Slow Down Love

€ 29,95 October 2016

Femmy Otten (1981) behoorde in 2014 tot de selectie van drie kunstenaars die de ministeriële opdracht kregen om een staatsieportret van koning Willem-Alexander te maken. In haar werk laat Otten zich niet beperken door het kader van het doek of papier. Ze onderscheidt zich vooral door haar complexe wandcomposities waarin twee- en driedimensionale elementen samenkomen. Beelden van vrouwen en van mythologische wezens, gemaakt van gips of hout, rijzen op uit een spierwitte wand. Tekeningen in serene lijnen, waterige kleurmonsters, mythologische wezens en pastel geschilderde motieven en fresco’s voltooien de mythische wereld waarin Otten haar poëtische logica schept. Deze publicatie biedt de lezer een intieme inkijk in het ambachtelijke en bewerkelijke werkproces van deze bijzondere kunstenaar.

9 789462 083172

auteurs/authors: John C. Welchman, Laurie Cluitmans

In 2014, Femmy Otten (1981) was one of three artists who were selected by the government to make an official portrait of King Willem-Alexander. Otten refuses to comply with the scope of canvas or paper. She mainly distinguishes herself by her complex wall compositions, bringing together two- and threedimensional elements. Images of women and of mythological creatures, made of plaster or wood, rise out of a bright white wall. Drawings in serene lines, watery-coloured monsters, mythological creatures and pastel-painted motifs and frescoes complete the mythical world in which Otten creates her poetic logic. This publication offers readers an intimate glimpse into the artisanal and laborious working process of this extraordinary artist.

ned/eng | ISBN 978-94-6208-321-9 paperback | 128 p | 24 x 32,7 cm | 100 ills | w-titel nur 640, 642 | design: Inge Ketelers | met steun van/with support from Galerie Fons Welters, Stroom Den Haag, Mondriaan Fonds


eerder aangekondigd previously announced

Absolute Leisure

Post-War Reconstruction the Netherlands 1945-1965

€ 29.95

Writingplace € 34.95

September 2016

€ 39.95

September 2016

ISBN 9789056627669 [eng]

October 2016

ISBN 9789462082816 [eng]

ISBN 9789462082793 [eng]

COBRA. A History of a European AvantGarde Movement (1948-1951) € 55.00 September 2016 ISBN 9789462082663 [eng]

36


37

aanbieding special offer

in d n e blijv laagd ver tly s j i r p en n a m per ced u d e r ce! i r p in

De Stijl

De show van Gijs + Emmy/

De stoel van Rietveld/

The Gijs + Emmy Spectacle

Rietveld’s Chair

The Dutch Bike

€ 19.95 € 8.95

€ 19.95 € 8.95

€ 19.95 € 8.95

ISBN 9789462081239 [ned/eng]

ISBN 9789462080188 [ned/eng]

ISBN 9789462080201 [ned/eng]

Die schoen van Jan Jansen/

De Stijl van het Stedelijk/

De stoel van Friso Kramer/

Jan Jansen’s Shoe

The Style of the Stedelijk

Friso Kramer’s Chair

€ 19.95 € 8.95

€ 19.95 € 8.95

€ 19.95 € 8.95

ISBN 9789462080485 [ned/eng]

ISBN 9789462080195 [ned/eng]

ISBN 9789462080218 [ned/eng]

De Stijl

De Nederlandse Fiets/

De Stijl

Cornelis van Eesteren Architect Urbanist (deel I)

Cornelis van Eesteren Architect Urbanist (deel IV)

H.N. Werkman Het complete oeuvre

Bouwkunst Stijl Stedebouw Van Eesteren en de

Het landschap van de ijsselmeerpolders.

€ 69,00 € 34,95

Avant-Garde

Planning inrichting en vormgeving

ISBN 9789056620042 [ned]

€ 44,95 € 19,95

€ 44,95 € 19,95

ISBN 9789072469625 [ned]

ISBN 9789072469458 [ned]


highlights

COBRA. A History of a European AvantGarde Movement (1948-1951) € 55.00

38

Constant. Ruimte + Kleur

Constant. Space + Colour

€ 27,95

€ 27.95

ISBN 9789462083028 [ned]

ISBN 9789462083011 [eng]

ISBN 9789462082663 [eng]

Winn e DA r Arch M it Book ectural Awa 2015 rd

Be Verz st or Boekgd 2015

Dijken van Nederland

Dutch dikes

€ 49,95

€ 49.95

ISBN 9789462081505 [ned]

ISBN 9789462081512 [eng]

Aldo Bakker € 34.95 ISBN 9789462082670 [ned/eng/fra]

Woo d D Pencil Awa & AD rds 2 015


39

highlights

Jaarboek 2015/16 Yearbook 2015/16

Jan Schoonhoven

Jan Schoonhoven

€ 39.95

€ 39,95

€ 39.95

ISBN 9789462082786 [ned/eng]

ISBN 9789462082489 [ned]

ISBN 9789462082496 [eng]

Zoet&Zout

Sweet&Salt

€ 29,95

€ 29.95

ISBN 9789056628475 [ned]

ISBN 9789056628482 [eng]

De Deltawerken € 44,95 ISBN 9789462082724 [ned]


highlights

40

Joan Melchior van der

Evert en Herman

Sybold van Ravesteyn

Herman Hertzberger

MVRDV Buildings Updated

Meij architect

Kraaijvanger

€ 39,95

€ 69.00

Edition

€ 39,95

€ 49,95

ISBN 9789462081185 [ned]

ISBN 9789462082038 [eng]

€ 69.00

ISBN 9789462081574 [ned]

ISBN 9789462082366 [ned]

De nieuwe generatie

De stoep

De hongerige stad

Weather in the City

De Antistad

stadskinderen

€ 29,95

€ 19,95

€ 29.95

€ 24,95

€ 29,95

ISBN 9789462082090 [ned]

ISBN 9789056628055 [ned]

ISBN 9789462081987 [eng]

ISBN 9789462082854 [ned]

De Flexibele Stad

The Flexible City

Slimme steden

Fietsinfrastructuur Cycle

Cities in Transition

€ 24,95

€ 29.95

€ 24,95

infrastructure

€ 39.95

ISBN 9789462080454 [ned]

ISBN 9789462082878 [eng]

ISBN 9789462081475 [ned]

€ 34.95

ISBN 9789462082434 [eng]

ISBN 9789462082427 [eng]

ISBN 9789462082892 [ned]

ISBN 9789462080515 [ned/ eng]

OASE 94 OMA - De eerste

OASE 95 Grenzenloos

OASE 96 Sociale poetica

DASH Stijlkamers Interiors

DASH Woningbouw

tien jaar - The First Decade

Crossing Boundaries

Social Poetics

on Display

wereldwijd

€ 19.95

€ 19.95

€ 19.95

€ 29.95

DASH Global Housing

ISBN 9789462082045 [ned/

ISBN 9789462082380 [ned/

ISBN 9789462082809 [ned/

ISBN 9789462081659 [ned/

€ 49.95

eng]

eng]

eng]

eng]

december 2015 ISBN 9789462082106 [ned/ eng]


41

highlights

De haven van Rotterdam

The Port of Rotterdam

Rotterdam groene stad

Rotterdam Architectuur

Rotterdam Architecture

€ 49,95

€ 49.95

€ 19,95

Stad

City

ISBN 9789462082342 [ned]

ISBN 9789462082359 [eng]

ISBN 9789462082762 [ned]

€ 19,95

€ 19.95

ISBN 9789462082298 [ned]

ISBN 9789462082304 [eng]

Double Dutch

Double Dutch

Rekenen op

Building upon Building

How to Make a Japanese

€ 29,95

€ 29.95

herbestemming

€ 19.95

House

ISBN 9789462081598 [ned]

ISBN 9789462081604 [eng]

€ 34,50

ISBN 9789462082847 [eng]

€ 39.95

ISBN 9789462081543 [ned]

ISBN 9789056628505 [eng]

Town Planning in the

Vitale architectuur Vital

The Landscape

Infratecture

Infratecture

Netherlands since 1800

Architecture

of Contemporary

€ 29,95

€ 29.95

€ 65.00

€ 29.95

Infrastructure

ISBN 9789462082014 [ned]

ISBN 9789462082403 [eng]

ISBN 9789462082410 [eng]

ISBN 9789462082830 [ned/

€ 49.95

eng]

ISBN 9789462082397 [eng]

Tussen tent en villa

Writingplace

Dat is architectuur

Cape Town

Archiprix 2016 Archiprix

€ 39,95

€ 34.95

€ 44,95

€ 14.95

2016

ISBN 9789462080744 [ned]

ISBN 9789462082816 [eng]

ISBN 9789462081840 [ned]

ISBN 9789462082274 [eng]

€ 24.50 ISBN 9789462082175 [ned/ eng]


highlights

42

Sh o r Arch tlist DA Awa itecturaM Wo rd 2014 l D & Aod Penc & D Aw il 2015 ards

We Want World Wonders

Barba

Absolute Leisure

Landschap en energie

Landscape and Energy

€ 29.95

€ 29.95

€ 29.95

€ 65,00

€ 65.00

ISBN 9789462081772 [eng]

ISBN 9789462082533 [eng]

ISBN 9789056627669 [eng]

ISBN 9789462081123 [ned]

ISBN 9789462081130 [eng]

William Kentridge € 19.95 ISBN 9789462082137 [eng] Piet Klaarhamer

De Stijl

Armando

Armando

Anthony McCall

€ 34,95

€ 44,95

€ 44.95

€ 19.95

ISBN 9789462081581 [ned]

ISBN 9789462081857 [ned]

ISBN 9789462081864 [eng]

ISBN 9789462081758 [eng]

Bes Boo t Desigk 2015 n

Werklust Werklust

Life is strange Life is

Overleg

Modern Times

Modern Times

€ 49.50

Strange

€ 49,95

€ 39.95

€ 14.95

ISBN 9789462082441 [ned/

€ 29.50

ISBN 9789462081284 [ned]

ISBN 9789462081765 [eng]

ISBN 9789462081796 [eng]

eng]

ISBN 9789462082335 [ned/ eng]

Nom inatie L Hart ouis loop prijs er 2015

Jean Desmet’s Dream

Ted Noten

Dutch Design Jaarboek

Design for the Good

Jean Desmets

€ 34.95

2015 Dutch Design

Society

droomfabriek

Factory

ISBN 9789462082328 [eng]

Yearbook 2015

€ 34.95

€ 29,95

€ 29.95

€ 34.50

ISBN 9789462082052 [eng]

ISBN 9789462081734 [ned]

ISBN 9789462081741 [eng]

ISBN 9789462082465 [ned/ eng]


43

highlights

De terugkeer van het

kritiek stadium?

Kunstkritiek als exact vak?

What’s Happening?

Van sintels vuurwerk

schilderen

€ 34,95

€ 34,95

€ 34,95

maken

€ 34,95

ISBN 9789462081246 [ned]

ISBN 9789462081352 [ned]

ISBN 9789462081369 [ned]

€ 34,95

ISBN 9789462081253 [ned]

ISBN 9789462081376 [ned]

De schilderkunst in een

Verstrengeling van traditie

Realisme in Nederland

Kunstkritiek in een tijd van

Iedereen een kunstenaar

Een stuk van mij gaat een

en vernieuwing

€ 34,95

vervagende grenzen

€ 9,95

paar keer

€ 34,95

ISBN 9789462081345 [ned]

€ 34,95

ISBN 9789462081918 [ned]

€ 9,95

ISBN 9789462081321 [ned]

ISBN 9789462081925 [ned]

ISBN 9789462081338 [ned]

Nom inatio n ArchDAM Bookitectural Awa 2015 rd

Copier compleet

V = Vorm

Informal Market Worlds -

Informal Market Worlds -

Russische Sprookjes

€ 49,95

€ 44,95

Reader

Atlas

€ 17,95

ISBN 9789462082007 [ned]

ISBN 9789462082083 [ned]

€ 29.95

€ 39.95

ISBN 9789056626419 [ned]

ISBN 9789462081956 [eng]

ISBN 9789462081949 [eng]

Si può? De Nationale

Hacking Habitat. Art of

Adolf Loos

Goed in vorm

Prix de Rome 2015 Prix de

Opera 50 jaar 50 Years

Control

€ 34,95

€ 24,95

Rome 2015

Dutch National Opera

€ 29.95

ISBN 9789462082472 [ned]

ISBN 9789064506550 [ned]

€ 14.95

€ 69.95

ISBN9789462082687 [eng]

ISBN 9789462082502 [ned/ eng]

ISBN 9789462082526 [ned/ eng]


backlist A

A Matter of Things E ISBN 9789056625207 € 37.95 Adolf Loos N ISBN 9789462082472 € 34,95 Adolf Loos (e-book) N ISBN 9789462082595 € 24,95 Aesthetics of Sustainable Architecture E ISBN 9789064507526 € 29.95 African Perspectives – [South] Africa E ISBN 9789064507977 € 29.95 Aldo Bakker/Aldo Bakker N/E/F ISBN 9789462082670 € 34.95 and/or E ISBN 9789462081116 € 19.95 Animal Spirits E ISBN 9789056626631 € 19.95 Anthony McCall E ISBN 9789462081758 € 19.95 Anti-Media E ISBN 9789462080317 € 19.95 Archiprix 2015/Archiprix 2015 N/E ISBN 9789462082175 € 24.95 Archiprix 2016/Archiprix 2016 N/E ISBN 9789462082953 € 24.95 Archiprix International Madrid 2015 E ISBN 9789462082182 € 29.95 S ISBN 9789462082236 € 29.95 Architecture and Structuralism E ISBN 9789462081536 € 29.95 Architectuur en structuralisme N ISBN 9789462081789 € 29,95 Architectuur in Nederland 2012/13/ Architecture in the Netherlands 2012/13 N/E ISBN 9789462080430 € 39.95 Architectuur in Nederland 2013/14/ Architecture in the Netherlands 2013/14 N/E ISBN 9789462081154 € 39.95 Architectuur in Nederland 2014/15/ Architecture in the Netherlands 2014/15 N/E ISBN 9789462082069 € 39.95 Architectuur in Nederland 2015/16/ Architecture in the Netherlands 2015/16 N/E ISBN 9789462082786 € 39.95 Architectuurgids Den Haag N ISBN 9789064506871 € 29,95 Architectuurgids Nederland (1980-nu)/ Architectural Guide to the Netherlands (1980-Present) N/E ISBN 9789064506796 € 29.95 Architectuurgids Rotterdam/ Architectural Guide to Rotterdam N/E ISBN 9789064506055 € 29.95 Armando N ISBN 9789462081857 € 44,95 Armando E ISBN 9789462081864 € 44.95 Atelier van Lieshout E ISBN 9789462080805 € 44.95 Atlas van de wederopbouw Nederland 1940-1965 N ISBN 9789462080928 € 49,95

B

Bakstenen & ballonnen N ISBN 9789064507953 € 39,95 Bernhard Willhelm & Jutta Kraus/ Bernhard Willhelm & Jutta Kraus N/E/D ISBN 9789056627164 € 29.95 Bricks & Balloons E ISBN 9789064507960 € 39.95 Brinkman en Van der Vlugt architecten N ISBN 9789462080102 € 49,95 Brinkman en Van der Vlugt architects E ISBN 9789462080119 € 49.95 Building as Ornament E ISBN 9789462080447 € 22.95 Building as Ornament (e-book) E ISBN 9789462080775 € 11.95 Building the Economic Backbone of the Belgian Welfare State E ISBN 9789064507519 € 29.95 Building upon Building E ISBN 9789462082847 € 19.95

C

Cape Town E ISBN 9789462082274 € 14.95 Catalogue 4 E ISBN 9789462081895 € 34.95 Catalogus 4 N ISBN 9789462081888 € 34,95 Celluloid E ISBN 9789462083202 € 22.95 Cemeteries of the Great War by Sir Edwin Lutyens E ISBN 9789064507151 € 29.95 Chairs E ISBN 9789064506192 € 24.95 Cities in Transition E ISBN 9789462082434 € 39.95 Cities in Transition (e-book) E ISBN 9789462082649 € 29.95 City of Permanent Temporality E ISBN 9789462082205 € 34.95 COBRA A History of a European Avant-Garde Movement E ISBN 9789462082663 € 55.00 Complete Copier E ISBN 9789056628338 € 59.00 Constant. Ruimte + Kleur N ISBN 9789462083028 € 27,95 Constant. Space + Colour E ISBN 9789462083011 € 27.95 Copier compleet N ISBN 9789462082007 € 49,95 Cycle Space E ISBN 9789462080041 € 19.95

D

Dat is architectuur N ISBN 9789462081840 € 44,95 De adaptieve luchthaven N ISBN 9789462083141 € 24,95 De adaptieve luchthaven (book) N ISBN 9789462083301 € 19,95 De Antistad N ISBN 9789462082854 € 24,95 De Antistad (e-book) N ISBN 9789462082861 € 19,95

De architectonische kleur N ISBN 9789064506703 € 34,95 De Deltawerken N ISBN 9789462082724 € 44,95 De Deltawerken (e-book) N ISBN 9789462082748 € 34,95 De flexibele stad N ISBN 9789462080454 € 24,95 De Grote Fantast N ISBN 9789064506499 € 39,95 De haven van Rotterdam N ISBN 9789462082342 € 49,95 De haven van Rotterdam (e-book) N ISBN 9789462082540 € 39,95 De hongerige stad N ISBN 9789056628055 € 19,95 De mobiele stad N ISBN 9789462080058 € 24,95 De Nederlandse Fiets/The Dutch Bike N/E ISBN 9789462080201 € 8,95 De nieuwe generatie stadskinderen N ISBN 9789462082892 € 29,95 De nieuwe generatie stadskinderen (e-book) N ISBN 9789462082908 € 24,95 De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988-2015 N ISBN 9789462081970 € 24,95 De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988-2015 (e-book) N ISBN 9789462082281 € 24,95 De show van Gijs + Emmy/The Gijs + Emmy Spectacle N/E ISBN 9789462081239 € 19.95 De Stijl Gids Nederland N ISBN 9789462083080 € 19,95 De Stijl Gids Nederland (e-book) N ISBN 9789462083264 € 14,95 De Stijl van het Stedelijk/The Style of the Stedelijk N/E ISBN 9789462080195 € 8,95 De stoel van Friso Kramer/Friso Kramer’s Chair N/E ISBN 9789462080218 € 8,95 De stoel van Rietveld/Rietveld’s Chair N/E ISBN 9789462080188 € 8,95 De stoep N ISBN 9789462082090 € 29,95 De stoep (e-book) N ISBN 9789462082588 € 24,95 Design for the Good Society E ISBN 9789462082052 € 34.95 Deventer (e-book) E ISBN 9789462081291 € 14.95 Die schoen van Jan Jansen/Jan Jansen’s Shoe N/E ISBN 9789462080485 € 8,95 Difference on Display E ISBN 9789056627157 € 29.95 Dijken van Nederland N ISBN 9789462081505 € 49,95 Dijken van Nederland (e-book) N ISBN 9789462082144 € 39,95 Double Dutch N ISBN 9789462081598 € 29,95 Double Dutch E ISBN 9789462081604 € 29.95 Dutch Architecture in 250 Highlights E ISBN 9789462080096 € 49.95

44


45

Dutch Design Jaarboek 2014/Dutch Design Yearbook 2014 N/E ISBN 9789462081666 € 34.95 Dutch Design Jaarboek 2015/Dutch Design Yearbook 2015 N/E ISBN 9789462082465 € 34.95 Dutch Dikes E ISBN 9789462081512 € 49.95 Dutch Dikes (e-book) E ISBN 9789462082151 € 39.95 Dutch Old Masters from Budapest E ISBN 978946203240 € 19.95

E

Eastern Harbour District Amsterdam E ISBN 9789056625535 € 49.95 Een stuk van mij gaat een paar keer N ISBN 9789462081925 € 9,95 Emmy+Gijs+Aldo/Emmy+Gijs+Aldo N/E ISBN 9789064507441 € 8,95 Emoties N ISBN 9789462081697 € 19,95 Emotions E ISBN 9789462081703 € 19.95 Erasmus and the Free Fall in Technology (e-book) E ISBN 9789064507267 € 8.95 Erasmus en de vrije val in de techniek N ISBN 9789064507403 € 19,95 Erasmus en de vrije val in de techniek (e-boek) N ISBN 9789064507274 € 8,95 Evert en Herman Kraaijvanger N ISBN 9789462082366 € 49,95 Exactitudes E ISBN 9789462081710 € 39.95

F

Femmy Otten/Femmyn Otten N/E ISBN 9789462083219 € 29.95 Fietsinfrastructuur/Cycle Infrastructure N/E ISBN 9789462080515 € 34.95 Food for the City E ISBN 9789056628543 € 24.95 Frans Hals: A Phenomenon E ISBN 9789462081680 € 14.95

G

Giving and Taking E ISBN 9789462081420 € 14.95 Goed in vorm N ISBN 9789064506550 € 24,95 Gouden Piramide 2014 N ISBN 9789462081628 € 29,95 Gouden Piramide 2015 N ISBN 9789462082458 € 29,95 Gouden Piramide 2015 (e-book) N ISBN 9789462082571 € 24,95 Gouden Piramide 2016 N ISBN 9789462083189 € 29,95 Gouden Piramide 2016 (e-book) N ISBN 9789462083363 € 24,95 Grand Urban Rules E ISBN 9789462080546 € 39.95 Guide to De Stijl in the Netherlands E ISBN 9789462083097 € 19.95

Guide to De Stijl in the Netherlands (e-book) E ISBN 9789462083271 € 14.95

H

J

J.T.P. Bijhouwer N ISBN 9789064507564 € 44,95 Ja Natuurlijk N ISBN 9789462080621 € 29,95 Jan Schoonhoven N ISBN 9789462082489 € 39,95 Jan Schoonhoven E ISBN 9789462082496 € 39.95 Jean Desmet’s Dream Factory E ISBN 9789462081741 € 29.95 Jean Desmets droomfabriek N ISBN 9789462081734 € 29,95 Joan Melchior van der Meij architect N ISBN 9789462081574 € 39,95

H.N. Werkman N ISBN 9789056620042 € 34,95 Hacking Habitat E ISBN 9789462082687 € 29.95 Hacking Habitat (e-book) E ISBN 9789462082717 € 19.95 Help, we zijn populair! N ISBN 9789462083066 € 19,95 Help, we zijn populair! (e-book) N ISBN 9789462083370 € 14,95 Heritage as an Asset for Inner-City Development E ISBN 9789462081161 € 29.95 Heritage as an Asset for Inner-City Development (e-book) E ISBN 9789462081178 € 19.95 Herman Hertzberger E ISBN 9789462082038 € 69.00 Het fenomeen Frans Hals N ISBN 9789462081673 € 14,95 Het nieuwe Rijksmuseum N ISBN 9789462080577 € 39,95 Het ontwerpen van woningen N ISBN 9789056628253 € 44,95 Het ontwerpgesprek N ISBN 9789462080171 € 19,95 Het weer in de stad N ISBN 9789462080959 € 29,95 Het weer in de stad (e-boek) N ISBN 9789462081413 € 19,95 Hoe maken we een metropool? N ISBN 9789462083127 € 29,95 Hollandse meesters uit Boedapest N ISBN 9789462083233 € 19,95 Housing Design E ISBN 9789056628260 € 44.95 How They Work/How They Work N/E ISBN 9789064506628 € 19.95 How to Make a Japanese House E ISBN 9789056628505 € 39.95 Hugh Maaskant E ISBN 9789056628031 € 49.95 Huis Sonneveld N ISBN 9789056621964 € 22,95

Landscape and Energy E ISBN 9789462081130 € 65.00 Landscape and Energy (e-book) E ISBN 9789462081444 € 39.95 Landschap en energie N ISBN 9789462081123 € 65,00 Landschap en energie (e-boek) N ISBN 9789462081437 € 39,95 Lessons for Students in Architecture E ISBN 9789462083196 € 29.95 Lex Reitsma. 196 affiches voor De Nederlandse Opera/196 Posters for De Nederlandse Opera N/E ISBN 9789462081499 € 17.95 Liefde voor de Hollandse bouwkunst N ISBN 9789462083165 € 49,95 Liefde voor de Hollandse bouwkunst (e-book) N ISBN 9789462083332 € 34,95 Life is Strange/Life is Strange N/E ISBN 9789462082335 € 29.95 Lost Landscapes E ISBN 9789462081062 € 24.95 Lunar Landscapes/Lunar Landscapes N/E ISBN 9789462080263 € 49.95

I

M

Iedereen een kunstenaar N ISBN 9789462081918 € 9,95 Informal Market Worlds (atlas) E ISBN 9789462081949 € 39.95 Informal Market Worlds (reader) E ISBN 9789462081956 € 29.95 Infratecture N ISBN 9789462082014 € 29,95 Infratecture E ISBN 9789462082403 € 29.95 Inside Le Corbusier’s Philips Pavilion E ISBN 9789462082076 € 34.95 Inside Outside E ISBN 9789056625047 € 49.95

K

Kunst van de wederopbouw Nederland 1940-1965 N ISBN 9789462080911 € 34,95

L

Maakbaar Landschap N ISBN 9789056627003 € 49,95 Made by the Office for Metropolitan Architecture: An Ethnography of Design E ISBN 9789064507144 € 19.95 Maison d’Artiste N ISBN 9789462083035 € 34,95 Maison d’Artiste E ISBN 9789462083042 € 34.95 Megacities E ISBN 9789064507410 € 29.95 Megastructure Schiphol E ISBN 9789056628529 € 49.95 Modern Times E ISBN 9789462081765 € 39.95


Modern Times (pocket) E ISBN 9789462081796 € 14.95 Monumenten van de wederopbouw Nederland 1940-1965 N ISBN 9789462080904 € 34,95 MVRDV Buildings E ISBN 9789462082427 € 69.00

N

Narratieve ruimte N ISBN 9789064507939 € 24,95 Nationaal Militair Museum N ISBN 9789462081550 € 29,95 Nationaal Militair Museum (museumeditie) N ISBN 9789462081901 € 29,95 Nederland Stedenland N ISBN 9789462080065 € 24,95 Nederlandse architectuur in 250 topstukken N ISBN 9789462080089 € 49,95 Nettitudes E ISBN 9789056628000 € 19.95 Niet Normaal N ISBN 9789056627140 € 29,95 Nul = 0 N ISBN 9789056628376 € 27,95 Nul = 0 E ISBN 9789056628383 € 27.95

O

Ontwerp en analyse N ISBN 9789462080669 Ontwerpen aan het spoor N ISBN 9789462081635 Onzichtbaar werk N ISBN 9789056625191 Ootje Oxenaar N ISBN 9789064507212 Otto Neurath E ISBN 9789056627980 Over mediatheorie N ISBN 9789056627829 Overleg N ISBN 9789462081284

€ 26,95 € 44,95 € 69,00 € 29,95 € 24.95 € 18,95 € 49,95

P

P.J.H. Cuypers (1827-1921) N ISBN 9789056625733 € 49,95 Piet Klaarhamer N ISBN 9789462081581 € 34,95 Post-War Reconstruction in the Netherlands 1945-1965 E ISBN 9789462082793 € 39.95 Prix de Rome 2014/Prix de Rome 2014 N/E ISBN 9789462081567 € 19.95 Prix de Rome 2015/Prix de Rome 2015 N/E ISBN 9789462082526 € 14.95

R

Rebuild by Design E ISBN 978946203158 € 39.95 Rebuild by Design (e-book) E ISBN 978946203318 € 29.95 Redoute N ISBN 9789462080690 € 27,95

Redoute E ISBN 9789462080706 € 27.95 Rekenen op herbestemming N ISBN 9789462081543 € 34,95 René Daniels N ISBN 9789056628420 € 29,95 Rijksmuseum Amsterdam N ISBN 9789462080935 € 59,00 Rotterdam E ISBN 9789064507724 € 29.95 Rotterdam Architecture City E ISBN 9789462082304 € 19.95 Rotterdam Architectuur Stad N ISBN 9789462082298 € 19,95 Rotterdam groene stad N ISBN 9789462082762 € 19,95 Rotterdam groene stad (e-book) N ISBN 9789462082779 € 14,95 Russische avant-garde N ISBN 9789462081031 € 49,95 Russische Sprookjes N ISBN 9789056626419 € 17,95

S

Scholenbouwatlas N ISBN 9789462081963 € 49,95 Schiphol megastructuur N ISBN 9789056628512 € 49,95 Shenzhen E ISBN 9789462082373 € 14.95 Shores Like You E ISBN 978946203226 € 49.95 Si può? De Nationale Opera 50 jaar/ Dutch National Opera @50 N/E ISBN 9789462082502 € 69.00 Slimme Steden N ISBN 9789462081475 € 24,95 Slimme Steden (e-boek) N ISBN 9789462081802 € 19,95 Smart about Cities (e-book) E ISBN 9789462081819 € 19.95 Space and the Architect E ISBN 9789064507335 € 29.95 Spacematrix E ISBN 9789056627423 € 39.95 Stadhuis Rotterdam N ISBN 9789462081192 € 39,95 Stadsnatuur maken/Making Urban Nature N/E ISBN 9789462083172 € 34.95 Stadsnatuur maken/Making Urban Nature (e-book) N/E ISBN 9789462083325 € 24.95 Sterrenstof N ISBN 9789064505454 € 14,95 Stills E ISBN 9789064507649 € 34.95 Stoelen N ISBN 9789064506642 € 24,95 Strategies of Display E ISBN 9789462080270 € 29.95 Subjective Atlas of Palestine E ISBN 9789064506482 € 16.95 Superuse E ISBN 9789064505928 € 19.95 Sweet&Salt E ISBN 9789056628482 € 29.95 Sybold van Ravesteyn N ISBN 9789462081185 € 39,95

T

Ted Noten E ISBN 9789462082328 € 34.95 Textile Tectonics E ISBN 9789056628024 € 24.95 The Architectonic Colour E ISBN 9789064506710 € 34.95 The Chinese Dream E ISBN 9789064506529 € 19.95 The Emergence of Form E ISBN 9789462080737 € 39.95 The Enclosed Garden E ISBN 9789064503498 € 24.95 The Flexible City E ISBN 9789462082878 € 29.95 The Flexible City (e-book) E ISBN 9789462082885 € 24.95 The Furniture Collection Stedelijk Museum Amsterdam E ISBN 9789056621940 € 19.95 The Future of Architecture E ISBN 9789462080829 € 17.95 The Glass Farm E ISBN 9789462080881 € 24.95 The Hague. An Architectural Guide E ISBN 9789064506864 € 29.95 The Landscape of Contemporary Infrastructure E ISBN 9789462082397 € 49.95 The Mauritshuis E ISBN 9789462081451 € 29.95 The NAi Effect E ISBN 9789462083072 € 49.95 The NAi Effect (e-book) E ISBN 9789462083257 € 34.95 The Port of Rotterdam E ISBN 9789462082359 € 49.95 The Port of Rotterdam (e-book) E ISBN 9789462082557 € 39.95 The Quay Brothers’ Universum E ISBN 9789462081277 € 19.95 The Sonneveld House E ISBN 9789056621971 € 22.95 The Wrong House E ISBN 9789462080966 € 34.95 Towards a New Kind of Building E ISBN 9789056627638 € 24.95 Town Planning in the Netherlands since 1800 E ISBN 9789462082410 € 65.00 Transformatie van kantoorgebouwen N ISBN 9789064506246 € 29,95 Tussen tent en villa N ISBN 9789462080744 € 39,95

U

Urban Asymmetries Utopia 1900-1940 N ISBN 9789462081017 € 29,95

V

V = Vorm N ISBN 9789462082083 € 44,95 Vacancy Studies/Vacancy Studies N/E ISBN 9789462081468 € 24.95

46


47

Van Beeld Naar Interactie N ISBN 9789056628185 € 18,95 Van Gogh Museum Het gebouw N ISBN 9789462082625 € 29,95 Van Gogh Museum The Building E ISBN 9789462082618 € 29.95 Verankerd Vakmanschap N ISBN 9789462083059 € 29,95 Vinexmensen N ISBN 9789462083134 € 14,95 Vinexmensen (e-book) N ISBN 9789462083295 € 9,95 Vitale architectuur/Vital Architecture N/E ISBN 9789462082830 € 29.95

W

Wally Elenbaas & Esther Hartog/Wally Elenbaas & Esther Hartog N/E ISBN 9789462081727 € 29.95 Waterwonen in Nederland/Amphibious Housing in the Netherlands N/E ISBN 9789056627805 € 29.95 Weather in the City E ISBN 9789462081987 € 29.95 Weather in the City (e-book) E ISBN 9789462082267 € 19.95 Web Aesthetics E ISBN 9789056627706 € 19.95 Werklust/Werklust N/E ISBN 9789462082441 € 49.95 What Happenend to my Buildings/What Happenend to my Buildings N/E ISBN 9789462083356 € 39.95 What Happenend to my Buildings (e-book)/What Happenend to my Buildings (e-book) N/E ISBN 9789462083348 € 29.95 William Kentridge E ISBN 9789462082137 € 19.95 Wood Works Onix/Wood Works Onix N/E ISBN 9789056626792 € 39.95 Woody van Amen & Hidde van Schie/ Woody van Amen & Hidde van Schie N/E ISBN 9789462082243 € 14.95 Writingplace E ISBN 9789462082816 € 34.95 Writingplace (e-book) E ISBN 9789462082823 € 24.95

Y

Yes Naturally E ISBN 9789462080638 € 29.95 You Can’t Change China, China Changes You E ISBN 9789064507625 € 24.95

Z

Zo werken wij N ISBN 9789056628017 € 22,95 Zoet&Zout N ISBN 9789056628475 € 29,95 Zonnestraal Sanatorium E ISBN 9789056626969 € 19.95


series DASH 1-DASH Nieuwe open ruimte in het woonensemble/New Open Space in Housing Ensembles N/E ISBN 9789056626549 € 29.95 2-DASH Het luxe stadsappartement/ The Luxury City Apartment N/E ISBN 9789056627171 € 29.95 3-DASH The woonerf leeft/The Woonerf Today N/E ISBN 9789056627393 € 29.95 5-DASH De stadsenclave/The Urban Enclave N/E ISBN 9789056628093 € 29.95 6-DASH Wonen in een nieuw verleden/ Living in the New Past N/E ISBN 9789056628246 € 29.95 7-DASH Het eco-huis/The Eco-House N/E ISBN 9789056628536 € 29.95 8-DASH Samen bouwen/Building Together N/E ISBN 9789462080133 € 29.95 9-DASH Woningbouwtentoonstellingen/Housing Exhibitions N/E ISBN 9789462080980 € 29.95 10-DASH Studentenhuisvesting/ Housing the Student N/E ISBN 9789462081222 € 29.95 11-DASH Stijlkamers/Interiors on Display N/E ISBN 9789462081659 € 29.95 12/13-DASH Woningbouw wereldwijd/ Global Housing N/E ISBN 9789462082106 € 49.95 14-DASH Van woning naar woning/ From Dwelling to Dwelling N/E ISBN 9789462083110 € 29.95

Design&Politics Design& Politics Xtra #1 Olympisch Ontwerpen/Designing Olympics N/E ISBN 9789064507489 € 16.95 Design& Politics #3 Sterke verhalen/ Strong Stories N/E ISBN 9789064507342 € 29.95 Design& Politics #4 Compacte Stad Extended/Compact City Extended N/E ISBN 9789064507472 € 29.95 Design& Politics #5 Regio’s in verandering/Regions in Transition N/E ISBN 9789064507892 € 19.95 Design& Politics #6 Are We The World?/ Are We The World? N/E ISBN 9789064507878 € 24.95 Design& Politics #7 Nederland projectenland/The Netherlands in Projects N/E ISBN 9789064507885 € 24.95

Imagine Imagine 01. Façades E ISBN 9789064506567 € 24.95 Imagine 02. Deflateables E ISBN 9789064506574 € 24.95 Imagine 03. Performance Driven Envelopes E ISBN 9789064506758 € 24.95

Imagine 04. Rapids E ISBN 9789064506765 € 24.95 Imagine 05. Energy E ISBN 9789064507618 € 24.95 Imagine 06. Reimagining the Envelope E ISBN 9789064508004 € 24.95 Imagine 07. Reimagining Housing E ISBN 9789462080362 € 24.95 Imagine 08. Concretable E ISBN 9789462082212 € 24.95 Imagine 09. Prototyping efnMOBIL E ISBN 9789462082915 € 24.95 Imagine 10. Rapids 2.0 E ISBN 9789462082939 € 24.95

Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 De terugkeer van het schilderen N ISBN 9789462081253 € 34,95 De schilderkunst in een kritiek stadium? N ISBN 9789462081246 € 34,95 Verstrengeling van traditie en vernieuwing N ISBN 9789462081321 € 34,95 Kunstkritiek als exact vak? N ISBN 9789462081352 € 34,95 Van sintels vuurwerk maken N ISBN 9789462081376 € 34,95 What’s Happening? N ISBN 9789462081369 € 34,95 Realisme in Nederland N ISBN 9789462081345 € 34,95 Kunstkritiek in een tijd van vervagende grenzen N ISBN 9789462081338 € 34,95 Tussen kunst en document N ISBN 9789462081390 € 34,95 Turbulentie rond videokunst N ISBN 9789462081383 € 34,95

OASE OASE 79 De architectuur van James Stirling, 1964–1992/The Architecture of James Stirling, 1964–1992 N/E ISBN 9789056627232 € 19.95 OASE 82 l’Afrique, c’est chic/l’Afrique, c’est chic N/E ISBN 9789056627751 € 19.95 OASE 84 Maquettes/Models N/E ISBN 9789056628079 € 19.95 OASE 91 Sfeer Bouwen/Building Atmosphere N/E ISBN 9789462081079 € 19.95 OASE 92 Codes en continuïteiten/ Codes and Continuities N/E ISBN 9789462080973 € 19.95 OASE 93 Publiek landschap/Public Landscape N/E ISBN 9789462081529 € 19.95 OASE 94 OMA – De eerste tien jaar/The First Decade N/E ISBN 9789462082045 € 19.95 OASE 95 Grenzenloos/Crossing Boundaries N/E ISBN 9789462082380 € 19.95 OASE 96 Sociale poetica/Social Poetics N/E ISBN 9789462082809 € 19.95 OASE 97 Actie en reactie/Action and Reaction N/E ISBN 9789462083103 € 19.95

OASE 97 Actie en reactie/Action and Reaction (e-book) N/E ISBN 9789462083288 € 14.95

Reflect New Commitment. Reflect 1 (e-book) E ISBN 9789056627843 € 14.95 Nieuw engagement. Reflect 1 N ISBN 9789462081932 € 19,95 Stadswijk. Reflect 2 (e-book) N ISBN 9789056627850 € 14,95 Capsulaire beschaving. Reflect 3 (e-boek) N ISBN 9789056627867 € 14,95 Capsular Civilization. Reflect 3 (e-book) E ISBN 9789056627874 € 14.95 Documentaire nu! Reflect 4 N ISBN 9789056627607 € 22,95 Documentaire nu! Reflect 4 (e-book) N ISBN 9789056627881 € 14,95 Documentary Now! Reflect 4 (e-book) E ISBN 9789056627898 € 14.95 Creativiteit en de stad. Reflect 5 (e-book) N ISBN 9789056627904 € 14,95 Creativity and the City. Reflect 5 (e-book) E ISBN 9789056627911 € 14.95 Urban Politics Now. Reflect 6 (e-book) E ISBN 9789056627928 € 14.95 Questioning History. Relfect 7 (e-book) E ISBN 9789056627935 € 14.95 Art and Activism in the Age of Globalization. Relfect 8 E ISBN 9789056627799 € 22.95 Art and Activism in the Age of Globalisation. Relfect 8 (e-book) E ISBN 9789056627942 € 14.95 Entropic Empire. Reflect 9 E ISBN 9789462080287 € 22.95 The City as Interface. Reflect 10 E ISBN 9789462080508 € 22.95 The City as Interface. Reflect 10 (e-book) E ISBN 9789462080768 € 14.95

The Why Factory Visionary Cities E ISBN 9789056627256 € 14.95 Green Dream E ISBN 9789056628628 € 34.95 Hong Kong Fantasies E ISBN 9789056627645 € 24.95 City Shock E ISBN 9789462080072 € 29.95 We Want World Wonders E ISBN 9789462081772 € 30.00 We Want World Wonders (e-book) E ISBN 9789462082250 € 29.95 Barba E ISBN 9789462082533 € 29.95 Barba (e-book) E ISBN 9789462082564 € 29.95 Absolute Leisure E ISBN 9789056627669 € 29.95 Copy Paste E ISBN 9789462081642 € 29.95

48


49

nai oıo

uitgevers publishers

Mauritsweg 23 3012 JR Rotterdam P.O. Box 21927 3001 AX Rotterdam The Netherlands tel +31 (0) 10 2010 133 www.nai010.com info@nai010.com

Maaike Delemarre office management Esmeralda Eggen Anja Romar pr/marketing Jan Kappers sales/distribution Eva Knollenburg catalogue production Bela Kostic finance Barbera van Kooij art publisher Hans Oldewarris Peter de Winter advisors Eelco van Welie director/publisher Marcel Witvoet architecture publisher

Preferred reseller NAi Boekverkopers / Booksellers Museumpark 25 3015 CB Rotterdam tel +31 (0) 10 440 12 03 www.naibooksellers.nl booksellers@nai.nl

Sales & Distribution

Sales Representatives

Verkoop & distributie Jan Kappers tel +31 (0) 10 2010 131 mob +31 (0) 6 22 14 66 25 jan@nai010.com Nederland

Australia and New Zealand Perimeter Distribution Victoria Tel +61 3 9484 8101 idea@perimeterdistribution.com

Distributie Nederland en Vlaanderen CB Erasmusweg 10 4104 AK Culemborg tel +31 (0) 345 475 911 fax +31 (0) 345 475 343 www.cb.nl Distribution North, Central and South America ARTBOOK | D.A.P. 155 Sixth Avenue 2nd Floor New York, NY 10013-1507 USA Tel +1 212 627 1999 fax +1 212 627 9484 dap@dapinc.com www.artbook.com Distribution Rest of the World Idea Books Nieuwe Herengracht 11 1011 RK Amsterdam tel +31 (0) 20 6226154 fax +31 (0) 20 6209299 idea@ideabooks.nl www.ideabooks.nl

China and Hong Kong Edwin Chu Hong Kong Tel +852 9193 0534 edwin@cps-hk.com France and Switzerland and Francophone Belgium Sébastien Richard Nantes Tel +33 6 59390015 contact@macadam-diffusion.fr Germany and Austria Kerstin Heyen Amsterdam Tel +31 6 45015123 kerstin@13digits.info Japan and Asia Julie Onishi Kyoto Tel +81 75 7220034 voice@sings.jp Scandinavia Anna Eriksson Stockholm Tel +46 70 647 00 68 anna.eriksson26@gmail.com South Europe Bookport Milan Tel +39 02 45103601 bookport@bookport.it

Deze prijzen in euro’s zijn geldig in Nederland. Prijswijzigingen voorbehouden. All prices in Euros as applicable in the Netherlands. Prices are subject to change.


nai oıo

uitgevers publishers

P.O. Box 21927 3001 AX Rotterdam The Netherlands tel +31 (0) 10 2010 133 info@nai010.com

nai010.com

Beeld omslag Cover image Frans Postma en Victor Veldhuijzen van Zanten, Maquette Maison d’Artiste, schaal 1:50 Foto: Fas Keuzenkamp, © 2008 Sponsors: Piet Sanders en Barry Campbell

nai010 najaar autumn catalogue 2016  

We proudly present our latest catalogue, autumn 2016!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you