Issuu on Google+

Nærum Gymnasium Årsrapport 2009


Nærum Gymnasium

Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger

1

Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring

2

Den uafhængige revisors påtegning

3

Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

5

Anvendt regnskabspraksis

13

Resultatopgørelse for 2009

16

Balance pr. 31.12.2009

17

Pengestrømsopgørelse for 2009

19

Noter

20

Særlige specifikationer

22


Nærum Gymnasium

Institutionsoplysninger Institution Nærum Gymnasium Nærum Hovedgade 30 2850 Nærum CVR-nr.: 29 55 38 23 Hjemstedskommune: Rudersdal Telefon: 4511 4511 Internet: www.nagym.dk E-mail: kontor@nagym.dk

Bestyrelse Eksterne medlemmer med stemmeret: Erik Fabrin Maria Sennels Jens Ive Anders Overgaard Bjarklev Interne medlemmer med stemmeret: Mette Machholm Mathias Højte Poulsen Interne medlemmer uden stemmeret: Inge Galsgaard Amalie Asperud

Rektor Preben Bruun

Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab


Nærum Gymnasium

Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar -31. december 2009 for Nærum Gymnasium. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1279 af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme. Institutionen har etableret retningslinier og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Desuden er det vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Bestyrelsens medlemmer erklærer på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (Revisors revision omfatter ikke habilitetserklæringen). Nærum, den 23. marts 2010

Rektor/forstander

Maria Sennels næstformand

Jens Ive

formand

Anders Overgaard Bjarklev

^7 £/miG*v'&>'^l Mette Machholm

Mathias Højte Poulsen


Nærum Gymnasium

Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen for Nærum Gymnasium Påtegning på årsregnskab og ledelsesberetning Vi har revideret årsregnskabet og ledelsesberetningen for Nærum Gymnasium for regnskabsåret 1. januar -31. december 2009. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og bekendtgørelse nr. 1279 af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1292 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (revisionsbekendtgørelsen). Disse standarder og revisionsbekendtgørelsen kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for skolens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.


Nærum Gymnasium

Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er endvidere vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af skolens årsregnskab og ledelsesberetning for 1. januar - 31. december 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af skolen, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og dækkende i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsens ansvar Skolens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. revisionsbekendtgørelsen har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om skolen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået skolens rapportering i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. København, den 23. marts 2010

I ditte autoriseret Revisionsaktieselskab

SørerfUensen statsautoriseret revisor


Nærum Gymnasium

Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal Alle beløb i 1.000 kr.

Resultatopgørelse Omsætning i alt Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster i alt Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster i alt Årets resultat

2009

2008

2007

69.736 66.912 2.824

62.508 62.379

57.611 53.909 3.702

3.108

129 699 828 0 828

Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Kortfristet gæld i alt

1.838 23.492 25.330 4.730 20.600

1.929 18.388 20.317 1.622 18.695

2.352 13.014 15.366

Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Pengestrøm netto

5.807 -458 5.349

5.037 -323 4.714

12.758

4,5

1,3

7,1

14,0 18,7

98,4

89,3

0,0

8,0 0,0

5,2 0,0

955,5

892,0

827,8

52.838

52.327

48.815

Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (Driftsresultat før ekstr. poster /Indtægter i alt x 100) Likviditetsgrad (Omsætningsaktiver i alt/Kortfristet gæld i alt x 100) Soliditetsgrad (Egenkapital i alt/Aktiver i alt Finansieringsgrad ( Langfristet gæld/Mat. anlægsaktiver x 100) Nøgletal vedrørende den ordinære drift Årselever i alt (gns.) Omkostninger pr. årselev (kr.) Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift

284 3.108

0

364 4.066

0 4.066

794 14.572

0 12.758

208

565

610

9.381 7.600

9.215 7.824

8.980 6.720


Nærum Gymnasium

Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal Alle beløb i 1.000 kr.

2009 Medarbejdere, årsværk Antal netto årsværk i alt (gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere ekskl. årsværk ansat på særlige vilkår (sociale klausuler) Procentvis andel ansat på særlige vilkår af de samlede bruttoårsværk Antal årsværk inden for de enkelte ordninger: Fleksjob Årsværk fordelt på Undervisningens gennemførelse Ledelse og øvrig administration Årsværk pr. 100 årselever Institutionen i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Lønomkostninger Lønomkostninger vedrørende undervisningens gennemførelse Lønomkostninger øvrige Lønomkostninger i alt (Lønomkostninger er opgjort netto, modtagne refusioner er modregnet) Lønomkostning pr. årselev (kr.) Lønomkostninger vedrørende undervisningens gennemførelse Lønomkostninger øvrige Lønomkostninger i alt

2007

2008

107,2

98,8

97,0

3%

3%

3%

3

3

3

90,7 16,5

84,2 14,6

83,4 13,6

11,2 9,5 0,0

11,1 9,4 0,1

1,2 0,5 0,0

1,1 0,4 0,0

10,9 10,1 0,1 1,2 0,4 0,1

46.946 8.121

41.601 7.842

37.313 6.279

55.067

49.443

43.592

49.132 8.499 57.632

46.638 8.791 55.429

41.831 7.039 48.870


Nærum Gymnasium

Ledelsesberetning Hovedaktivitet Nærum Gymnasiums (NAG) hovedaktivitet er at udbyde den 3-årige uddannelse til studentereksamen (STX). Undervisningen foregår udelukkende fra vores domicil, Nærum Hovedgade. 30, Nærum.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Aktivitet Der har i 2009 været gennemsnitligt 955 årselever. Eleverne var frem til sommerferien fordelt i 33 klasser og efter sommerferien i 34 klasser. Ved udgangen af 2009 var der optaget 978 elever hvilket giver en gennemsnitlig klassekvotient på 28,7 mod 27,8 ved udgangen af 2008. Aktiviteten er dermed som forventet. Økonomi Af årsrapporten for 2008 fremgik det, at forventningerne til 2009 var en udvidelse af klasseantallet til 34 efter sommerferien og at resultatet for 2009 ville blive et overskud på 0,3 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelse af halvårsregnskabet blev forventningerne justeret til et overskud på 1,2 mio. kr. Det endelige resultat blev et overskud på ca. 3,1 mio. kr. De væsentligste årsager til ændringerne er: > Et frafald der er væsentlig lavere end forventet (omtales senere i ledelsesberetningen) > Meget få forsikrings- og skadesbegivenheder med deraf følgende lave omkostninger vedrørende Statens selvforsikring. > På området køb og vedligeholdelse af undervisningsmidler er det de enkelte fag der er ansvarlige for indkøb mm. Der er indgået aftale om at de enkelte fag kan overføre uforbrugte beløb til efterfølgende regnskabsår. Fra 2009 til 2010 overføres 0,4 mio. kr. > Flere vedtagne projekter er udskudt til 2010. > Udbetalingsmønster for udbetalinger fra barselsfonden er ændret i 2009 Samarbejde med andre institutioner IT-driftsfællesskab, efter samarbejdsmodellen, med følgende parter: Borupgaard, Gladsaxe, Høje Tåstrup, Nærum, Ordrup og Rødovre gymnasier. Nærum gymnasium er værtsinstitution. Driftsfællesskabet har i 2009 haft et budget/regnskab på ca. 1,7 mio. kr., som i overensstemmelse med UVM's retningslinier indgår i NAG's regnskab. Herudover er der ingen væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud.


Nærum Gymnasium

Udviklingsaktiviteter. Bygningsovertagelse 2009 var præget af gymnasiernes bygningsovertagelse. Der blev afholdt mange møder om bl.a. finansiering og bygningsadministration/vedligeholdelse med UVM og Deloitte i forbindelse med gymnasiernes overtagelse af egne bygninger. Fra Nærum Gymnasium deltog RK og PB i disse møder. Det konkrete købstilbud er udregnet på basis af en såkaldt betalingsevne model. For NAG's vedkommende lød tilbuddet på kr. 45. 745. 160. Bestyrelsen vedtog enstemmigt at afgive et endeligt købstilbud, som blev afgivet til UVM den 26. januar 2010. Bestyrelsen besluttede endvidere, at formanden, næstformanden, RK og PB skulle indhente og forhandle lånetilbud fra 4 kreditforeningsinstitutioner. Forhandlingsgruppen valgte på denne baggrund at forhandle videre med Nordea. I skrivende stund afventer vi det endelige lånetilbud fra Nordea. Vi forventer, at finansieringen er på plads snarest. Overtagelsen af bygningen sker med virkning fra den 1. januar 2010. Personaleseminar Den løbende implementering af NAG's vision, mission og værdier blev bl.a. fulgt op ved et personaleseminar i Skåne. Gymnasieskolernes Lærerforening søsatte i 2009 Projekt Attraktive Arbejdspladser, som indgik i seminaret. COWI gennemførte på foranledning af GL en medlemsundersøgelse af gymnasiale læreres arbejdsforhold. Samlet set giver lærerne deres arbejdsplads karakteren 7. Lokalt på NAG lå karakterniveauet over gennemsnit. Undersøgelsen blev på NAG besvaret af 51 medlemmer, hvilket svarer til en svarprocent på 51. Der udtrykkes stor tilfredshed med de fysiske rammer, undervisningen og det kollegiale samarbejde. Mindre positivt er de høje klassekvotienter, oplevelsen af anerkendelse, lønnen og arbejdsbelastningen. Undersøgelsens materiale dannede baggrund for en række gruppediskussioner. Der vil løbende blive fulgt op på resultatet af disse diskussioner med henblik på en styrkelse af de lokale samarbejdsforhold. Strategiplan 2008 - 2013 Strategiplanen er udgangspunkt for en løbende udmøntning af skolens vision, mission og værdier. Strategiplanen evalueres årligt med henblik på en optimering af indsatsen. De relevante organer i skolens organiseringsplan inddrages i udformning og evaluering. Nye fokuspunkter i strategiplanen: > Skriftlighed > Supervision > Studieretningernes profil > Evaluerings- og kvalitetssystem > Kulturskole > Pædagogisk laboratorium Undervisningsmiljøundersøgelse SU nedsatte en arbejdsgruppe, der har udformet et spørgeskema til en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. Undersøgelsen vil blive foretaget i foråret 2010.


Nærum Gymnasium

Frafald UNI.C foretog i foråret 2009 en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner. På landsplan er fuldførelsesprocenten på stx i 2007 opgjort til 83%, eller med andre ord et frafald på 17%. I Hovedstaden er fuldførelsesprocenten på stx i 2007 opgjort til 81%, eller med andre ord et frafald på 19%. Til sammenligning er frafaldet på NAG i skoleåret 2008/09 den 7. maj 2009 opgjort til 2%. Hvis vi tager netto tallet er det 0,5% Tallet for skoleåret 2009/10 er opgjort den 11. februar 2010 og viser et brutto frafald på 2,4%. Netto tallet er 1,6%. Tiltag for at sikre et lavt frafald: Klasseteam: Sikrer sammenhængen i hverdagen og klasserumskulturen. Tilbagemelding til administrationen om elevers ændrede studieadfærd. Mentor: Alle elever i l.g og 2.g har i skoleåret haft en mentor/læringsvejleder. Studievejledning: Samtaler, kontortider, opfølgning på elevers fravær, psykolog, eksamens orientering, eksamenstræning, screening af l.g elever, sikring af optimal gennemførsel gennem orientering om regler og muligheder, rekruttering og optagelsessamtaler, perspektivering på valg, deltagelse i lærerforsamlinger.

IT Hardware Netværk I år suppeleret med 5 Access points. Pc'er Året ha r været præget af en lang rældce udskiftninger af pc'er mm. Skolens multimedie-lokale måtte opdates med 32 ny pc'er, idet de gamle ikke længere kunne matche kravene inden for datalogiundervisningen. Nogle af de gamle pc'er kunne dog flyttes ud i studiecentrene, hvor der kræves knap så god performance, og hvor de kunne erstatte de tynde klienter, der i lang tid ikke havde virket hensigtsmæssigt og krævede betydelige ressourcer at holde i luften. I slutningen af året fik vi indkøbt yderligere 30 stationære pc'er til at supplere og erstatte de ældste og nedbrudte pc'er i grupperum og studiecentre. MacBooks Et yderligere udviklingsprojekt sætter fokus på erfaringen med MAC og andre Apple-produkter i undervisningen. Derfor blev der i slutningen af året indkøbt 12 MacBooks til et udviklingsprojekt E-tavler På udviklingssiden gennemførtes en række kurser i E-tavler, hvilket øgede interessen for og således presset på lokaler med disse modeller, og der blev derfor indkøbt yderligere 7 tavler.. Software Årligt er udgiften til MS-software temmelig stor. Vi har i år opnået en besparelse ved at drosle antallet af MS


Nærum Gymnasium

10

Office-licenser ned og i stedet satse på Open Office, som fremover er eneste office-program på skolens pc'er bortset fra administration og lærernes bærbare. Der tænkes i en helt udfasning af MS-office. Besparelsen kunne bl.a. finansiere indkøb af Gyldendals Ordbogslicenser samt Ephorus, et værktøj til plagiatkontrol. IT-Fællesskab It-fællesskabet har besluttet at udvide samarbejdet til også at omfatte efteruddannelse af faggrupper på tværs af de involverede skoler. Efteruddannelsen fokuserer i første omgang på anvendelsen af elektroniske tavler i undervisningen

Introduktionskurser for 8. klasser Ifølge lovgivningen blev UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning)! 2009 forpligtet til at administrere introduktionskurser for 8. klasser på de forskellige institutioner, der udbyder ungdomsuddannelser. I 2009 havde vi på NAG 288 registrerede 8. klasse elever på introduktionskurser. Besøgselever Som led i orienteringen om NAG for kommende elever, har vi åbnet mulighed for at 9. og 10. klasse elever kan aflægge et besøg på gymnasiet. 12009 havde NAG besøg af 517 registrerede elever. Det er en lille stigning i forhold til 2008. Karakterer UVM opgør hvert år eksamensresultaterne på de gymnasiale uddannelser. Landsgennemsnittet for stx: 6,9 NAG: 7.5 mod et gennemsnit i 2008 på 7,4. Resultatet i 2009 er kun overgået af 3 skoler i det storkøbenhavnske område med henholdsvis 7,8, 7,7, og 7,7. Ansøgertal og prognoser Region Hovedstaden udsendte i oktober 2009 en beretning om fordelingsarbejdet i region Hovedstaden. Beretningen indeholder en prognose over den fremtidige søgning og kapacitet for gymnasierne i fordelingsområdet. NAG hører til fordelingsområde Nord, der udover NAG udgøres af gymnasierne i Gentofte Kommune, Gladsaxe Gymnasium, Herlev, Virum og Borupgaard. Prognosen fastholder søgemønsteret i 2009 og fremskrivningen til 2020 er alene baseret på ændringer i størrelsen på fødselsårgangene som søger stx. I Region Hovedstaden I 2009 var frekvensen ved optaget 49,2% af en fødselsårgang. I Kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Rudersdal er der en frekvens i intervallet 60 til 80%. Prognosen viser, at der i vores fordelingsområde i 2010 vil være et overskud på 9 klasser stigende til et maksimalt overskud på 13 klasser i 2011. Herefter faldet falder overskuddet og vil i 2020 være på niveau med 2009. På baggrund af prognosen må det konkluderes, at området med den nuværende kapacitet ikke kan optage alle overskudselever. Ansøgertallet i 2010 vil derfor være afgørende for, hvordan vores optageområde og hvordan vi lokalt på NAG skal agere fremover i relation til kapacitet.


11

Nærum Gymnasium

Udvikling i ansøgertal 2003 = indeks 100 250 200 J2 150 CD

£

100

50

2003

2005

2004

2006

2007

2008

2009

1. prioritetsansøgere H Faktisk antal ansøgere 500

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Hvor kommer ansøgerne fra • Folkeskoler nAndre

500

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009


Nærum Gymnasium

12

Projekt Sund Skole I februar måned introducerede NAG Projekt Sund Skole med et foredrag af Chris McDonald. Projektet har et langsigtet perspektiv, der forhåbentlig kan måles i elevernes lyst til at lære og i deres energi i undervisningen. Projektet har medført en udarbejdelse af en Mad og Måltidspolitik for NAG, ligesom det bl. a. har medført et ændret og sundere varesortiment i kantinen. I december måned var der gratis morgenmad til alle elever. I samarbejde med idrætslærerne har vi tilbudt en sundhedstest til NAG's personale, ligesom eleverne får en sundhedstest 2 gange om året ved idrætslærerne. I forlængelse af Projekt Sund Skole har vi oprettet en Sund Klasse blandt de l.g klasser, der startede i august. Klassen starter skoledagen 2 gang om ugen med en løbetur og får derefter serveret frugt. Målet med projektet er at udnytte den effekt fysisk aktivitet har på indlæring, velvære, koncentration og sundhed. Vi har tilknyttet en ekstern konsulent til at forestå en evaluering af projektet.

Planlagte initiativer i 2010 Strategiplanen skal fortsat implementeres og evalueres. Der gennemføres en undervisningsmiljøundersøgelse i foråret. Fagteamsamtaler fortsættes. Der gennemføres MUS samtaler Der foretages en organisatorisk ændring i ledelsesstrukturen. De hidtidige traditionelle inspektorstillinger nedlægges og erstattes af pædagogiske lederstillinger. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter balancedagen ikke indtruffet begivenheder, som kan ændre vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling Det forventes, at antallet af klasser falder fra de nuværende 34 til 33 i forbindelse med det nye skoleår. Det er skolens eget ønske, at fastsætte vores kapacitet til 33 klasser. Bestyrelsen forventer med dette udgangspunkt, at 2010 vil resultere i et overskud på 1,2 mio. kr.


Nærum Gymnasium

13

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1279 af 31. oktober 2007. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som 2008. Da det er institutionens tredje regnskabsaflæggelse efter overgangen til selveje, indeholder årsrapporten kun sammenligningstal for 2007-2008.

Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter indregnes i resultatopgørelsen i den periode, indtægten vedrører. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå regnskabsårets indtægter. Omkostningerne er i henhold til regnskabsbekendtgørelsen opdelt på undervisningens gennemførelse, markedsføring, ledelse og administration, bygningsdrift samt aktiviteter med særlige tilskud.


Nærum Gymnasium

14

Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Derudover indeholdes rentedelen af finansielle leasingydelser samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og fremmed valuta.

Balancen Materielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler, undervisningsudstyr og andet udstyr måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: It-udstyr Andet teknisk udstyr Inventar og andet udstyr

3 år 5 år 10 år

Aktiver med en anskaffelsessum under 25.000 kr. driftsføres. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen som en korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter i det omfang, salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.


Nærum Gymnasium

15

Anvendt regnskabspraksis Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Leasingforpligtelser Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelserne indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid som en finansiel omkostning. Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb, forbedring og salg af anlægsaktiver, herunder finansielt leasede aktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af institutionens optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler samt afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer (obligationer) med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld.

Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen.


Nærum Gymnasium

16

Resultatopgørelse for 2009 Alle beløb i 1.000 kr.

2009

2008

Note Omsætning 1 Statstilskud 2 Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Driftsomkostninger 3 Undervisningens gennemførelse 4 Markedsføring 5 Ledelse og administration 6 Bygningsdrift Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansielle poster 7 Finansielle indtægter 8 Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt

Årets resultat

67.522 2.214 69.736

60.396 2.112 62.508

50.487

46.676

199

504

8.964 7.262

8.220 6.979

66.912

62.379

2.824

129

297 13 284

708 9 699

3.108

828


Nærum Gymnasium

17

Balance pr. 31.12.2009 Alle beløb i 1.000 kr.

2009

Note 9 Undervisningsudstyr 9 Andet udstyr og inventar

2008

1.768

1.797

70

132

Materielle anlægsaktiver

1.838

1.929

Anlægsaktiver

1.838

1.929

Debitorer Mellemregning med UVM Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter

178 164 156 173

56 0 186 674

Tilgodehavender

671

916

Likvide beholdninger

22.821

17.472

Omsætningsaktiver

23.492

18.388

Aktiver

25.330

20.317


18

Nærum Gymnasium

Balance pr. 31.12.2009 Alle beløb i 1.000 kr.

2009

Note Egenkapital primo Årets resultat 10 Egenkapital

2008

1.622 3.108

794 828

4.730

1.622

490

351

7.479 1.307

6.338 1.227

983

753

9.889

9.589

452

437

Kortfristet gæld

20.600

18.695

Gældsforpligtelser

20.600

18.695

Passiver

25.330

20.317

Skyldig løn Feriepengeforpligtelse Kreditorer Anden kortfristet gæld Mellemregning med Undervisningsministeriet Periodeafgrænsningsposter

11 Andre forpligtelser


Nærum Gymnasium

19

Pengestrømsopgørelse for 2009 Alle beløb i 1.000 kr.

2009

2008

Driftens likviditetsvirkning Årets resultat Regulering af pengestrømsforhold Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter

3.108

828

549

746

Ændring i driftskapital vedrørende Tilgodehavender Kortfristet gæld

245 1.905

-660 4.123

Pengestrømme fra driftsaktivitet

5.807

5.037

Investeringers likviditetsvirkning Køb af materielle anlægsaktiver

-458

-323

5.349

4.714

Likvider pr. 01.01.2009

17.472

12.758

Likvider pr. 31.12.2009

22.821

17.472

Ændringer i likviditet i alt


Nærum Gymnasium

20_

Noter Alle beløb i 1.000 kr.

1 Statstilskud Statstilskud Pædagogikumtaxameter Statstilskud i alt 2 Deltagerbetaling og andre indtægter Diverse deltagerbetaling IT-fællesskab Deltagerbetaling og andre indtægter i alt 3 Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedrørende undervisningens gennemførelse Omkostninger til undervisningens gemiemførelse i alt 4 Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger Omkostninger til markedsføring i alt 5 Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger Omkostninger til ledelse og administration i alt 6 Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger Omkostninger til bygningsdrift i alt 7 Finansielle indtægter Renteindtægter

2009

2008

66.703

819

58.895 1.501

67.522

60.396

532

430

1.682 2.214

1.682 2.112

46.946

41.601

485

701

3.056 50.487

4.374 46.676

124 0 75 199

500 0 4 504

6.180

5.819

65

45

2.719 8.964

2.356 8.220

1.817

1.523

0

0

5.445 7.262

5.456 6.979

297

708


21

Nærum Gymnasium

Noter Alle beløb i 1.000 kr.

2009 8 Finansielle omkostninger Renteudgifter og andre finansielle omkostninger

2008

13

Undervisningsudstyr 9 Materielle anlægsaktiver Kostpris 01.01.2009 Tilgang Afgang

Andet udstyr og inventar

3.591 458 0

1.926 0 0

Kostpris 31.12.2009

4.049

1.926

Af- og nedskrivninger 01.01.2009 Årets afskrivninger Tilbageførsel ved afgang

1.794 487 0

1.794 62 0

Af- og nedskrivninger 31.12.2009

2.281

1.856

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2009

1.768

70

2009

2008

10 Egenkapital Saldo pr. 01.01.2009 Årets resultat Saldo 31.12.2009

1.622 3.108 4.730

794 828 1.622

11 Andre forpligtelser IT-fællesskab med udløb tidligst 31.12.2010 Rengøringsaftale med ISS, opsigelsesvarsel 6 måneder Andre forpligtelser i alt

282 783 1.065

280 747 1.027


Nærum Gymnasium

22

Særlige specifikationer Alle beløb i 1.000 kr.

Honorar til revisor (eksklusiv servicefællesskab) Honorar for lovpligtig revision Honorar for andre ydelser end revision

2009

2008

62 22

60 15

84

75

Momskompensation Opgørelse af den samlede indberettede købsmoms for det pågældende regnskabsår, der er eller skal kompenseres af Undervisningsministeriet, jfr. § 36 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Den samlede indberettede købsmoms fordeles således: 1. 2. 3. 4.

Undervisningsområdet Bygningsområdet Fællesudgiftsområdet Anlæg

Indberettet købsmoms

567

796

1.400

1.385

431 114

364 81

2.512

2.626

Opgørelse af institutionens omkostninger i forbindelse med Statens selvforsikringsordning Afholdte selvforsikringsudgifter heraf udgifter vedrørende: Løsøre (udstyr, maskiner og lignende) Motorkøretøjer Erstatningsansvar Tjenesterejser Tab som følge af ansattes berigelsesforbrydelser Beløb for ikke genanskaffede genstande heraf vedrørende: Løsøre Motorkøretøjer Samlede selvforsikringsudgifter i regnskabsåret Institutionens selvrisiko i regnskabet

50 0 0 0 0

70 0 0 0 0

0 0 50

0 0 70

697

625

Ovenstående er opgjort i overensstemmelse med Undervisningsministeriets "Retningslinjer for administration af Statens selvforsikringsordning vedrørende statsinstitutioner, institutioner godkendt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser m.fl. på Undervisningsministeriets ressortområde"


Årsrapport 2009