Page 1

Té n ye k - H íre k - Va l ó s á g

Nagykutas közéleti, információs ingyenes kiadványa

Karácsonyvárás Nagykutason

Idén is elkészült a hatalmas kezdeményezésére aztán a rozásához az Önkormányméretű adventi koszorú a Rebecse Egyesület tovább- zat biztosított helyet, két falu központjában. Az gondolta, és a tavalyi évben nagykutasi család pedig Önkormányzat, a Rebecse több segítő közreműkö- fenyőt ajánlott fel a Egyesülettel és a Közsé- désével felállították az díszítéshez. Az Egyesület günkért Alapítványnyal közösen december folyamán adventi programsorozattal várja az érdeklődőket. Az adventi készülődés november utolsó napján a könyvtári karácsonyvárással indult, ahol felnőttek és gyerekek egyaránt elkészíthették az ünnep díszeit, köztük asztali koszorút, kopogtatót, képeslapot, és kiállítás nyílt azokból a kézműves munkákból, amelyeket az év folyamán a gyerekek A koszorú első gyertyáját Rigó Csaba kormánymegbízott gyújtotta meg készítettek a könyvtári programok során. emlékmű előtt a 12 méteres tagjain kívül a településről A köztéri koszorú ötlete várakozás koszorúját, és a szomszédos megyenéhány évre nyúlik vissza, amely méreteiben szinte székhelyről is többen amikor a Nagykutasi Nép- egyedülálló. Idén is már a érkeztek, hogy részt vegyedalkör a karácsonyvárás nyár folyamán elkezdődtek nek a december első napján jegyében 3 méter átmérőjű az előkészületei a tavalyi- zajló építésen. Az óriáskoszorút épített a Hely- hoz hasonló koszorú koszorú advent első történeti Gyűjtemény udva- megépítésének. Gyűltek a vasárnapjára készült el a rán. Az akciót helyi fiatalok szalmabálák, amelyek raktá- falu központjában, ahol

gyertyagyújtással, ünnepi műsorral, forró teával és forralt borral várták az érdeklődőket.

­ Szerettük volna az idei évben még különlege­ sebbé tenni az ünnepet, éppen ezért igyekez­ tünk olyan prominens személyiségeket felkér­ ni a gyertyagyújtások­ ra, akik jelenlétükkel tovább emelhetik Nagykutason az ünnep, a karácsonyvárás fé­ nyét – fogalmazott

Fotó: Horváth Csaba - GöcsejFotó

MOZAIK

II. évfolyam 5. szám 2012. december

Horváth Sándor polgármester, jelezve, a gyertyagyújtásra Rigó Csaba kormánymegbízott mellett dr. Sifter Rózsát, a Zala Megyei Kormányhivatal főigazgatóját, V. Németh Zsolt államtitkárt, és Vigh László országgyűlési képviselőt is várják. A programsorozatot a már hagyományos „Mindenki Karácsonya” zárja, amit idén 20. alkalommal szervez meg a Községünkért Alapítvány december 23-án 15 órától a Faluházban. részletes program a 4. oldalon

Január elseje után is marad a hivatal

Mint ismert, 2013. január 1-jé- volt, hogy a lakosság a lehető től jelentős változások lépnek legkevesebb változást észlelje életbe a közigazgatásban. Meg- az ügyintézés terén- magyarázszűnnek a körjegyzőségek, he- ta Horváth Sándor polgármeslyettük közös önkormányzati ter. Fontos szempont volt a hivatalok alakulnak. Az új egy- hivatal megtartása, az a lehető­ ségek már hét települést vagy ség, hogy jövőre is legyen ho­ legalább kétezer fős lakosság- va bemenni helyben az itt számot kell, hogy szolgálja- élőknek ügyes bajos dolgaik­ kal, legfeljebb csak a tábla cse­ nak. Mivel a nagykutasi körjegyzőség jelenleg két telepü- rélődjön a falon. Zalaszent­ lést tömörít, és az összlakos- iván körjegyzője, dr. Erdélyi ság nem haladja meg a hétszáz Gábor 2009 óta látja el helyet­ tesítőként a jegyzői feladato­ főt, dönteni kellett. ­A jövőt illetően elsődleges

kat Nagykutason.

www.nagykutas.hu

Kézenfekvő volt az irány, hi­ szen Kiskutassal, Zalaszent­ ivánnal, Alibánfával és Zala­ szentlőrinccel közösen megfe­ lelünk a jogszabályi előírások­ nak, a jegyző személye pedig garancia arra, hogy nem is­ meretlenbe csöppenünk - so-

rolta az érveket a polgármester, hozzátéve: a jelenleg ismert adatok alapján az új finanszírozási rendszerrel ráadásul költséghatékonyabban, olcsóbban tudnak működni jövőre. folytatás a 2. oldalon


2 folytatás az 1. oldalról

Mozaik

Megállapodtak a jövőről egyeztetések során dolgozták ki a megállapodás részteleit. Eszerint a hivatal székhelye Zalaszentiván

is fogadóóra keretében, heti rendszerességgel biztosítanak lehetőséget a lakosságnak az ügyinté-

tal megalakításáról szóló lesz, a nagykutasi egység megállapodást,amelyet egy pedig kirendeltségként műhéttel korábban valamennyi képviselő-testület egyhanA hét minden gúlag jóváhagyott a Zalanapján lehet szentivánon megtartott együttes ülésen. ügyeket intézni A megállapodás jogi alapja

zésre. A közös önkormányzati hivatal élén a jegyző, dr. Erdélyi Gábor áll, a nagykutasi kirendeltséget pedig az aljegyző vezeti, akinek kinevezéséről a napokban döntöttek a képviselő-testületek. Nagykutason tehát minden olyan ügy elintézhető lesz január elsejét követően is, amit a jogszabályok nem utalnak a járási hivatal illetékességi körébe.

Fotó: Weinhardt -Nagy Vanessza

Az öt település polgármestere - a megyében elsőként - október 31-én Nagykutason írta alá az új hiva-

a januárban felálló szerve­ zetnek - hangsúlyozta dr. Er-

délyi Gábor. A körjegyző elmondta, az önkormányzatok a hónapokkal korábban megkezdett tárgyalások,

ködik tovább, ahol az eddig megszokott rend szerint lehet az ügyeket intézni. Kiskutason, Alibánfán és Zalaszentlőrincen továbbra

Horváth Sándor: ­ Az elmúlt időszakban több alkalommal fel­ vetődött a játszótér kérdése, nem­ rég meghívtak a baba­mama klub egyik összejövetelére, ahol a szülők szintén felrótták a telepü­ lésnek ezt a hiányosságát. A régi játszóteret el kellett bontanunk, mivel az már nem felelt meg a követelményeknek. A hivatal mel­ letti zöldterület ideális játszó­ térnek, hiszen a falu központ­

Kormányhivatali tájékoztató

A Zala Megyei Állatvédelmi Szolgálat a közelmúltban több településen szórólapokat helyezett el . Az önkéntes akció célja, miszerint az állattartás szabályait minél szélesebb körben ismertté kell tenni, helyes irányba mutat. Azonban a szórólap civil egyesület által tervezett ellenőrzésekre vonatkozó kijelentése félreértésekre adhat okot a hatósági és civil munkával kapcsolatban. A hatályos magyar jogszabályok szerint ellenőrzést csak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok tarthatnak. Az ebtartó hozzájárulása nélkül magánigatlanra a hatóság munkatársai is csak bűncselekmény gyanúja esetén rendőri közreműködéssel léphetnek be.

Fogadóóra

Takács Szabolcs rendőr zászlós, andráshidai körzeti megbízott minden hónap páros hetének szerdai napján 10-11 óra között fogadóórát tart a nagykutasi Körjegyzőségen.

Hatályon kívül

Az Alkotmánybíróság 2012. november 15. napjával megsemmisítette az önkormányzati törvény azon pontját, amely felhatalmazta a képviselő-testületeket, hogy helyi rendeletükben jában van, a terepviszonyok miatt mas mint bármelyikünk udvará­ azonban mindenképpen fel kellett ban lévő föld. Egy munkagép szabályozzák a tiltott közösvolna tölteni. Amikor értesültünk elegyengette, és tavaszig ülep­ ségellenes magatartásokat, és e magatartások elkövetőivel róla, hogy a Kiskutas és And­ szik, utána jó minőségű termő­ szemben ötvenezer forintig terfölddel borítjuk be, és füvesítjük. jedő helyszíni bírság, illetve - Mikorra várható, hogy elkészül százötvenezer forintig terjedő a játszótér? közigazgatási bírság kiszabását Horváth Sándor: ­ Nagykutas a rendelhették el. Göcsej­Hegyhát LEADER szö­ Alkotmányellenességre hivatvetség tagja, de sajnos a 2013­ig kozva november 28-i ülésén a szóló keret már kiürült, így a­ nagykutasi képviselő-testület is nyagi forrásra onnan nem szá­ hatályon kívül helyezte a tiltott magatartások ráshida közti út padkázásából míthatunk. Ennek ellenére keres­ közösségellenes szabályiról szóló rendeletét. Az származó föld elhelyezésére terü­ sük a pályázati lehetőségeket. Jö­ önkormányzat a jogi lehetőletet keresnek, éltünk a lehető­ vőre mindenképpen szeretnénk ségek figyelembevételével séggel. bekeríteni, és tervezzük, hogy ön­ azonban a közeljövőben vissza - A földben sok a szemét, az asz- erőből néhány játszótéri eszközt kíván térni a téma tárgyalására, falt. Jó alap ez játszótérnek? is beszerzünk. Amennyiben pá­ egy új rendelet megalkotására. Horváth Sándor: ­ Mindenféle hí­ lyázati forrást tudunk szerezni, a Nagykutason egyébként a most reszteléssel ellentétben jelzem, park játékainak bővítése komo­ hatályon kívül helyezett rendelet alapján bírság kiszabására nem hogy az ide szállított föld vélemé­ lyabban folytatódhat. került sor. nyem szerint csak annyira ártal­

Megkérdeztük a polgármestert

Az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott a körjegyzőség melletti terület arculata, miután közel 40 autónyi föld került elhelyezésre a falu központi részén. Az okokról megkérdeztük a polgármestert. Milyen tervei vannak az önkormányzatnak a hivatal melletti zöldterülettel?

2012. december

www.nagykutas.hu


2012. december

Mozaik

Születésnapot ünnepeltek

Október 13-án 30 éves évfordulóját ünnepelte a nagykutasi óvoda. A Faluházban rendezett születésnapra kétszáznál is többen érkeztek. 1982 őszén 35 gyermekkel, két óvónővel és két dajkával indult el helyben az óvoda, létrehozását elsősorban az akkor tetőző demográfiai hullám indokolta. Az általános iskola 4. osztálya a nyolcvanas évek elején zajlott körzetesítés miatt Andráshidára került, az egyik tanítónőtől meg kellett válnia a falunak, így a megürült szolgálati lakásból hozzáépítéssel sikerült kiala-

kítani az új intézményt. Az elmúlt harminc esztendőben sok-sok gyermek cseperedett fel a falak között. Az egykori óvodások közül sokan már családot alapítottak, s az ünnep alkalmából a nézőtérről figyelhették gyermeküket, aki jelenlegi óvodásként vagy kisiskolásként köszöntötte az évfordulóját ünneplő óvodát. Szőkéné Molnár Judit óvónő és Némethné Dervalics Éva, az intézményt huszonhét éve vezető pedagógus - felidézve az elmúlt három évtizedet - köszönetet mondott minden korábbi dajkának, óvónőnek, és mindazoknak a szülőknek, segítőknek, akik bármilyen formában hozzájárultak a falu óvodájá-

nak jobbá tételéhez. Az intézmény vitathatatlan érdeme, hogy fejlesztő eszközeiben és pedagógiai munkájában szinte egyedülálló a környéken. Az ünnep alkalmával került sor az óvoda udvarán álló kisház felavatására is, amely jórészt társadalmi munka segítségével újult meg az elmúlt egy évben. A rendezvényen beszédet mondott Vigh László országgyűlési képviselő és Horváth Sándor, Nagykutas polgármestere, az eseményt megtisztelte

3

jelenlétével dr. Sifter Rózsa, a Zala Megyei Kormányhivatal főigazgatója is. Az ünnepi műsort követően lehetőség nyílt az óvoda megtekintésére, az egykori óvodások a falakon elhelyezett régi névsorokban kereshették magukat, az érdeklődők bejárhatták az épület minden egyes helyiségét. A gyerekeket a Faluházban bohóc, csillámfestés és lángos várta, és nem maradt el a születésnapi torta sem.

Kiss György atya

„Nyissunk ajtót az Úr számára”

Újra ránk köszöntött egy Egyházi év az Advent, melynek jelentése: Úr jövet, eljövetel, igen várjuk az Üdvözítőt! Valóban várakozás. Karácsonyra készülünk, Urunk születésének megünneplésére, ezt előzi meg a 4 hetes időszak, erre készít fel bennünket. Hogyan várjuk mi az Üdvözítőt? Ha egy szóval akarunk válaszolni azt mondjuk: éberen, de ez az éberség egészen mást jelent, mint amit a világ ért éberség alatt. Jézus is felszólít minket: "Legyetek éberek!", vagyis az Úrral való nagy találkozás biztos bekövet-

kezésének tudata. Néha úgy tűnik, hogy ez alól sokszor a keresztény ember sem kivétel, erőt vesz rajt a csüggedés, félelem, pesszimizmus, mintha szem elől tévesztette volna az Úr eljövetelének a napját, a keresztény reményt. Emiatt sokan elhagyták az Utat, melyet Isten jelölt ki, hiszen gondoljunk a sok önzésre, amikor csak a világ, társadalmunk saját előnyeivel törődik. Hidegen hagyja mások kára, bizony hiányzik az igazi szolidaritás, de tudjuk, Isten nem az önzés, hanem a szeret Istene, és most ebben az időszakban ezt kell keresnünk, Isten útját. Ha valóban biztos jövőt akarunk, az Advent a nagy lehetőségek időszaka. Mit jelent ez? Semmi mást, mint azt, hogy meg kell nyílnunk Krisztus felé, új irányt kell

szabnunk az életünknek, újra a krisztusi világosság felé kell fordítanunk tekintetünket, és elmélyedni hitünkben, nem véletlen, hogy Szentatyánk XVI. Benedek pápa ezt az évet a hit évének nyilvánította. Igyekezzünk még jobban megismerni hitünket, halljuk meg az Úr szavát, és nyissunk ajtót számára. Ne feledjük el:

emeljétek föl fej-teket, mert elközelgett megváltástok ideje!"Akarni kell tehát a hitet, akarni a kegyelmet, hívni, várni az Istent, aki ismer minket, és nevünkön szólít valamennyiünket. Ezekkel a gondolatokkal induljunk neki az Új Egyházi évnek szívünkben azzal a reménnyel, hogy az ünnep beteljesedése nem itt a földön valósul meg, hanem majd odaát az Örökkévalóságban. Ott lesz majd örök karácsony is, amikor végleges lesz az Úrral való boldog együttlétünk. Én ezzel kívánok minden kedves olvasónak, lakónak jó és hasznos Adventi időszakot, hogy majd párhét múlva ne csak Betlehemben szülessék meg az Üdvözítő, hanem mindenki szívébe. Akkor remélhetjük, hogy szebb, boldogabb lesz egyéni és közösségi életünk is.

Adventi feltöltődés jegyében csütörtök és vasárnap kivételével reggel 6 órakor kezdődnek az adventi hajnali misék sokkal jobb ma új életet kezdeni, mint egykor majd felrettenni az ítélet harsonáinak a hangjára. Az Úr nem ijesztgetni akar az utolsó ítélettel, hanem komoly megtérést vár, komoly átalakulást, mert az Adventi örömhír: "Nézzetek fel és,

www.nagykutas.hu


4

Mozaik

Baba-mama klub

Ez év áprilisában indult útjára az a kezdeményezés, amely a kisgyermekes szülőknek és csemetéiknek nyújt lehetőséget a kellemes és hasznos időtöltésre, kikapcsolódásra, ismerkedésre, tapasztalatcserére. Mint Filinger Ferencné védőnőtől megtudtuk, az elmúlt nyolc hónap során 16 alkalommal tartották meg a baba-mama klub foglalkozásait a nagykutasi óvoda tormatermé-

Adventi programok december 9. 17 óra

Emlékműpark Adventi gyertyagyújtás Gyertyát gyújtja: dr. Sifter Rózsa

december 16. 17 óra Emlékműpark Adventi gyertyagyújtás Gyertyát gyújtja: V. Németh Zsolt

december 23. 15 óra

Faluház "Mindenki Karácsonya"

december 23. 17 óra Emlékműpark Adventi gyertyagyújtás Gyertyát gyújtja: Vigh László

Békés Boldog Új Évet kíván valamennyi olvasójának a

Mozaik szerkesztősége !

ben. Az összejövetelek egyre nagyobb érdeklődésre tartanak számot, főként Nagykutasról és Kiskutasról érkeznek családok, de szeretnék bevonni a programba a szintén e védőnői körzethez tartozó Nagypáliban és Kispáliban élő gyermekeket is. A kéthetente csütörtökönként zajló foglalkozásokon számos témát érintettek már, a védőnő közreműködésével volt szó

Közmeghal l gatás

November 28-án meglehetősen csekély érdeklődés mellett (a képviselő-testület tagjain és a hivatal dolgozóin kívül mindössze 3 érdeklődő részvételével) közmeghallgatást tartott a képviselő-testület Nagykutason a tanácskozóteremben, ahol többek között szó esett az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról, az idei évben megvalósult eredményekről, és a 2013. évi változásokról. Miután Horváth Sándor polgármester tájékoztatta az érdeklődőket a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi beszámolójáról, rátért az önkormányzat tevékenységére. A gazdálkodás kapcsán kiemelte, az önkormányzat támogatásértékű bevétele a tervhez képest 97%-ra teljesült, a helyi adók 73%-a, a gépjárműadó 89 %-a folyt be. A huzamosabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 9 fő 6 órás időtartamú közfoglalkoztatását valósította meg az önkormányzat 2-5 hónapos időtartammal. A foglalkoztatáshoz a központi támogatás 95 %-os mértékű volt. Átlagosan 4 fő részesült foglalkozatást helyettesítő támogatásban, 10 fő normatív lakásfenntartási támogatást kapott, átmeneti segélyre 360 ezer Ft került kifizetésre, amelyből 66 gyermek iskolakezdési támogatást kapott egységesen 5 ezer Ft összegben. 3 család szociális helyzeténél fogva részesült anyagi segítségben. Teme-

tési segélyt 3 fő részére utaltak. Három fő súlyos mozgáskorlátozott személyközlekedési támogatásban, 6 fő közgyógyellátási igazolványban részesült. Ápolási díjat 3 család részére folyósít az önkormányzat. A polgármester a jövő évi változásokról szólva hangsúlyozta, mivel a központi költségvetést még nem fogadta el a parlament, konkrét számokról a jövő évet illetően aligha lehet beszélni, az azonban már látszik, hogy az önkormányzat bevételei jelentősen átalakulnak. A személyi jövedelemadóból eddig 8 %-ot kapott vissza a település, jövőre ebből visszatérítés már nem jár. A gépjárműadó 100 %-a helyett az önkormányzat 2013-ban csupán 40 % felett rendelkezhet. A feladatfinanszírozás alapú rendszerben hivatalfenntartásra, településüzemeltetésre és egyéb kötelező feladatokra, köztük az óvoda finanszírozására kap majd forrást a település. A polgármesteri tájékoztatást követően a jelen lévő lakosok részéről kérdések vetődtek fel egye-bek mellett a közös önkormányzati hivatal alakításáról, a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről, a közutak és a köztemető állapotáról. Az elhangzottakra a polgármester és a képviselőtestület kielégítő válaszokat adott, jelezve: napirenden tartják a felvetéseket. MOZAIK MORZSÁK

Ovis bál Hagyományos bálját tartotta november 10-én a nagykutasi óvoda a Faluházban. Az intézmény dolgozói, és a bált szervező szülői munkaközösség ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik

bőr-és fényvédelemről, elsősegélynyújtásról, lázas állapot kezeléséről, nátháról, gyermeknevelésről, alvászavarról egyaránt. A klub azonban nem csak a szülőknek nyújt hasznos segítséget. A 3 éven aluli gyermekek megtapasztalhatják az óvodai környezetet, a kortársakkal való együttlét, játék pedig a közösségbe kerülés egyik fontos állomása számukra.

bármilyen formában hozzájárultak az óvoda támogatásához. A bál bevételét játékok vásárlására, és az óvodai életet színesítő programok finanszírozására fordítják. www.nagykutas.hu

2012. november 23-án

75

Gál István Nyugodjék békében.

2012. december

Közérdekű információk Háziorvos dr. Gergye Ferenc 92/311-160 92/596-856 vagy 20/9417-827 Központi ügyelet: Hétköznap 16.00 - 08.00 Munkaszüneti napokon: 08.00 08.00 92/311-280 Zalaegerszeg , Botfy u. 1. Körzeti fogorvos: Dr. Zorn Attila Zalaegerszeg, Zárda u.15. 92/327-033 Fogorvosi ügyelet: Dr. Pallós Marcell Zalaegerszeg, Bíró M. u. 17. 92/314-329 Hétköznap: 18-22 óráig Munkaszüneti napokon: 8-12 óráig Területi védőnő: Filinger Ferencné (06-20)349-5262 csütörtök 08.00 - 09.00 óra Családgondozó Csizáné Keller Otília páratlan hét csütörtök 11.15 óra és 12.15 óra Körjegyzőség Szociális gondozó: Szalainé Varga Imelda (06-30)719-7213 Falugazdász Szabó Gyula (06-30) 434-6837 páros hét csütörtök 8.00 és 9.30 óra Körjegyzőség Körzeti megbízott: Takács Szabolcs (06-30) 650-7522 Állatorvos: Dr. Pardavi Andor (06-20) 912-5514 csak hívásra jön Napköziotthonos Óvoda: (06-70)323-8324 Könyvtár/E­pont nyitvatartása

Hétfő 16-18 óra Szerda 16-18 óra Péntek 16-18 óra

Fogadó órák :

Körjegyző :

kedd 9 és 14 óra között, illetve péntek 10 és 13 óra között a Körjegyzőségen.

Polgármester:

hétfőn 08.00 - 09.00 között a Körjegyzőség épületében

Szentmisék rendje Hétköznap 18 órakor, Vasárnaponként 8:30-tól Kiadja: Nagykutas Község Önkormányzata

Kiadásért felel: Horváth Sándor polgármester

éves korában elhunyt

e:mail: mozaik@nagykutas.hu

www.mozaik.nagykutas.hu Kereskedelmi forgalomba nem hozható ! Nyomtatás: I+G Nyomda Bt. Balatonfüred

Mozaik 2012 december  

Nagykutas község ingyenes információs kiadványa

Advertisement