Page 1

MOZAIK Té n ye k - H íre k - Va l ó s á g

Lapindító

Ahogy a természet ébredezni kezdett, úgy pezsdült föl az élet az elmúlt hetekben Nagykutason is. Olyannyira, hogy még a megyei lap figyelmét is kiérdemeltük nem is egyszer! A baj csak az, hogy nem feltétlenül po­ zitív hírek kapcsán. Elvesztette Nagykutas NB I­ es focicsapatát és a kocsma körül is pálinkaszagú lett a levegő. Vajon megelőzhető lett volna presszó­ügyben a konfliktus, ha a régi bérlő ki­ tart első döntése mellett? Ki, kinek és mit ígért a bérbe­ adás kapcsán? Elvárható lett volna a tiszta és egyenes beszéd a sportot szívügyének tekintő képviselőtől, mielőtt saját falujával szemben dön­ tést hoz? Eltérő szabályok érvényesek­e a sportpályán és a politika színterén? A kérdések minden bizonnyal válasz nélkül maradnak, hisz a tényeken mit sem változtat a „Mi lett volna, ha…?’” – felvetése. Naivság lenne azt gondolni, hogy az esemé­ nyek szereplői okultak a tör­ téntekből, hiszen mindenki meg van győződve igazáról. Legfeljebb csak bizakodha­ tunk, hogy a hasonló bonyo­ dalmak a jövőben elkerülik a települést…

I. évfolyam 2. szám 2011. április Nagykutas közéleti, információs ingyenes kiadványa

Bonyodalmak a presszó körül

Hónapok óta zajló huzavona, érdekellentétek, félreértések, háttéralkuk után úgy tűnik, végre lezárult a nagykutasi preszszó üzemeltetésének kérdése. Április 4-től a korábbi, időközben tulajdonosváltáson átment bt. bérli tovább az üzlethelyiséget. Az indulatoktól sem mentes történések sora tavaly novemberre nyúlik vissza, amikor a kocsmát öt éve bérlő Moltama Bt. tulajdonosa, Molnár Tamás bérleti díj csökkentési kéréssel kereste meg az önkormányzatot. A képviselőtestület január 1-től a bérleti szerződés április 3-i lejártáig az 50 ezer forintos havi bérleti díjat 35 ezer forintra mérsékelte. Molnár Tamás január 3-án mégis felmondta a bérleti szerződést. A döntést tudomásul véve az önkormányzat rövidesen közzétette a helyiség bérbeadásáról szóló pályázatát. Két beadvány érkezett, amelyeken még meg sem száradt az iktatóbélyegző, amikor másnap Molnár Tamás írásban visszavonta a bérlet felmondását. A pult mögött időközben kicserélődött a személyzet, a Moltama Bt.-

t az egyik korábbi pályázó, Borda Péterné vette át. Mivel közeledett a Moltama Bt.-vel kötött szerződés lejárta (április 3.), február végén az önkormányzat ismét kiírta a pályázatot. A március 16-i beadási határidő leteltével március 17-én össze is ült a testület, hogy egyebek mellett a presszó üzemeltetésének kérdését is eldöntse. A Moltama Bt.-nek ekkor nem volt beadott pályázata, Borda Péterné pedig a beadási határidő lejártáig nem jelezte hivatalosan, hogy átvette a bt. tulajdonosi jogait. A képviselők a két korábbi beadványt mérlegelték és Tóth Miklós kiskutasi egyéni vállalkozó pályázatát támogatták. Két héttel a döntés után a képviselőtestület azonban a közhangulat megnyugtatása miatt ismét napirendre tűzte az ügyet. A Moltama Bt. időközben ajánlattal fordult az önkormányzathoz, amelynek része volt többek között a magasabb bérleti díj vállalása is. -Munkanélküli lettem, jó lehetőségnek tűnt, hogy helyben dolgozhatok. A berendezést megvásárol­

tam, az elmúlt másfél hónap alatt már újít­ gattam, rendezvényt szer­ veztem, bíztam a kedvező döntésben – érvelt a

rendkívüli ülésen Borda Péterné, hozzátéve: kicsi ez a falu, mindenki tudta, hogy változás történt a kocsmában. A testület ezzel szemben hangsúlyozta: pletykákra és kósza hírekre nem alapozhattak, március 17-én jogszerűen jártak el, s a minden szempontból előnyösebb pályázat mellett foglaltak állást. Végül a korábbi nyertes döntötte el a kérdést, bejelentve, visszalép Borda Péterné javára. – Mi is nagy

dolgokat terveztünk, sok elképzelésünk volt, de ne­ kem és a férjemnek is van munkája. Nem szeretnénk a háromgyermekes, mun­ kanélküli édesanya útjában állni, és nem kívánunk anyagiakon marakodni –

fogalmazott Takács Éva, Tóth Miklós képviselője. Az önkormányzat, tudomásul véve a történteket, végül az új ajánlat szerinti feltételekkel kötött öt évre szóló megállapodást a Moltama Bt.-vel a presszó bérbeadásáról.

NB I-es csapat nélkül maradt a falu

Nagy megdöbbenést keltett ben nagy butaság lett volna a bejelentés, miszerint a egy öt évre szóló szerző­ jövőben Nagypáli színeiben désre nemet mondani – folytatja NB I-es szereplését hangsúlyozta a történtek a női labdarúgó csapat. A kapcsán Vincze Sándorné, nagykutasi önkormányzat az egyesület elnöke. úgy véli, Nagypáli ezzel a Felelősséget vállaltam ezért lépéssel kívánt visszavágni a csapatért, feláldozva sza­ az észak-nyugat zalai tár- badidőmet, hétvégéimet. sulásból való kilépésre. Minden erőmmel az anya­ - Sem Nagykutast, sem a giak előteremtésén fárado­ csapatot nem szerettem volna cserbenhagyni, de a jelenlegi gazdasági helyzet­

meg Köcse Tibort a női csapat, hogy mint vállalkozó, támogassa az egyesületet. A kérésre egészen idén márciusig nem érkezett válasz, akkor viszont kész ajánlattal állt elő Nagypáli önkormányzata. Alig három hét elteltével tető alá is hozták az egyezséget. A március 19-én aláírt megzom. Így láttam biztosítva a állapodás szerint Nagypáli jövőt. 2015. június 30-ig szponKét évvel ezelőtt kereste zorálja a továbbra is Nagywww.nagykutas.hu

kutas székhellyel bejegyzett, de a bajnokságban ezentúl új nevet viselő sportegyesületet. Teszi mindezt úgy Nagypáli, hogy az előírásoknak megfelelő sportpályával sem rendelkezik, a meccseknek más községek adnak helyet. A támogatás – az egyesülettől származó információk szerint - többszöröse.... a cikk folytatása a 3. oldalon


2

Testületi döntésekről Önkormányzati hírek érthetően

Képviselői körzetek Területi beosztással kívánja ellensúlyozni a testület, hogy az őszi választások során bizalmat kapott képviselők közül valamennyi a Fő utcában lakik. Új Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadott el a képviselő testület a március 17i ülésen. A rendeletnek egyebek mellett része a képviselők területi beosztása is. A képviselők hangsúlyozták, bár az egész település érdekeit képviselik, célszerűnek tartják, ha minden utcának lesz egy felelőse, így a lakosok tudják, kihez forduljanak közvetlenül kérdéseikkel, problémáikkal. A területi beosztás tehát az alábbiak szerint alakul: Cseh Csaba: Fő utca 31 illetve 52-től északra valamint a Hegyalja utca, Szalai Tibor: Fő utca 29 illetve 50-től délre továbbá a Kossuth Lajos utca,

Felújítások

Megrongálódott falburkolat, betört üveg, málló vakolat, széttört bútorok, leszakadt csillár – tavaly ez a látvány fogadta azt, aki benyitott az ifjúsági klubba. A körjegyzőség földszinti helyiségét éveken át a helyi fiatalok uralták. A tavalyi év második felében, még az előző képviselőtestület döntött úgy, felszámolja az áldatlan állapotot. A sportpálya felől nyíló 50 négyzetméteres helyiség a rendszerváltás előtt, és még röviddel utána is tanácskozó teremként működött, később a fiatalok kapták meg, s a terem átalakult klubhelyiséggé, sőt a templomfelújítás idején a szentmiséknek is helyet adott. Az elmúlt néhány évben azonban jelentősen leromlott az állapota. A felújítási munkák néhány héttel ezelőtt önerőből kezdődtek meg. Zajlik az oly régóta hiányzó vizesblokk kiala-

Nagykutas a800éves település

Tóth

Lajos: Erdei utca, nagykutasi utasokat 17.22 tán, vagy személyesen is leadPetőfi utca és Diós utca, perckor, s megy tovább hatók a Körjegyzőségen. Vincze Sándorné: Gyöp utca Zalaegerszegre. Nyári szünet és Kert utca. Négy hétre zár be nyáron a díj Életveszélyesséváltahomokbánya! Közüzemi óvoda. A szülők a képviselő-testület a nagykutasi Jóllehet bányászati engedélyt Döntött igényeinek felmérését követörténő rákö- tően az intézmény soha nem adtak ki a Fő utcáról csatornahálózatra közüzemi díjáról. A elfogadva a fenntartójavaslatát megközelíthető területre, az tés önkorérdekeltségi egysé- mányzat úgy döntött, július elmúlt évtizedek alatt lezajlott jövőben 25. 150.000 Ft-ot kell és augusztus 19. között nem földmunkák miatt a keleti ol- genként annak, aki újonnan lesz óvodai ellátás dalán megindult az omlás. A megfizetnie kíván rákötni a hálózatra. lakosság megóvása és a baleSzeptembertől is maximális setek elkerülése érdekében az Elektronikus nyomtatványok csoportlétszámmal működik a önkormányzat bekerítette a Az önkormányzat honlapján nagykutasi intézmény. A jobb területet és veszélyre figyel- (www.nagykutas.hu) már elér- körülmények megteremtése meztető táblákat helyezett el a hetőek a hatályos helyi érdekében pályázatot nyújtott rendeletek, illetve olvashatóak be az önkormányzat az épület bányánál. a testületi ülések jegyző- felújítására. Menetrendváltozás ! is. Az egyre bővülő A Zala Volán Zrt. tájékoztatása könyvei oldalra az ügyintézés meg- 800 éves évforduló szerint április 1-től a Zala- könnyítése érdekében Az elmúlt hónapban több alegerszegről 16:40 perckor in- tatványok is felkerültek.nyomAz kalommal is közös megbeduló menetrend szerinti egyes támogatási formák kéreszélést tartott a nagykutasi és a autóbuszjárat közlekedési útvo- lem-lapjait kétféle módon hasz- kiskutasi képviselő-testület a nala az alábbiak szerint módo- nálhatják az érintettek. A települések fennállásának 800 sul. A busz a Gyöp utcai meg- nyomtatványok elektroniku- éves évfordulója kapcsán. állóba csak érkezéskor megy, san kitölthetők és a hivatalhoz Zajlik a jubileumi rendezaz Andrásfáról 17.10 perckor e-mailen elküldhetők, vagy vénysorozat részleteinek előkévisszainduló járat az Erdei ut- letöltés és nyomtatás után szítése illetve kidolgozása. ca, Gyöp utca érintése nélkül a kézzel kitöltve és aláírva posFő utcai megállóban veszi fel a

kítása. A régi postahivatal rak- nálhatnak illetve közösségi ren- letve az átmenő forgalom megtárhelyiségét átépítve egy női dezvények, kisebb összejöve- szüntetése érdekében kapuval és egy férfi WC-t, valamint telek megtartására is bérbe zárták le a sportpályához vekézmosót helyeznek el. Leke- adható. zető földút bejáratát. rült a tapéta és a falburkolat, A klubhelyiség felújítása mel- Ezen munkák jelentős részét amely alatt jelentősen fel- lett új kerítés készült a kör- a képviselők társadalmi munvizesedett a vakolat. A fel- jegyzőség melletti területen, il- kában végezték. újításra eddig 350 ezer forintot költött önerőből a testület. A tennivalók egy részét társadalmi munkában végezte a női és a férfi labdarúgó csapat. Horváth Sándor polgármester elmondta, az önkormányzat szándéka, hogy egy olyan helyiség jöjjön létre, amit elsődlegesen a civil szer- Április 9­én társadalmi munkában zajlott a hegyi út kátyúzása. Az önkéntesek a vezetek haszfelajánlásból származó mart aszfalttal javították az út állapotát. www.nagykutas.hu


Nagykutas a800éves település

Kullancsok vírusterjesztése

Ahogy melegszik az idő, úgy kezdenek mind jobban elszaporodni a kullancsok. Egy elhanyagolt mezőgazdasági terület éppoly veszélyes lehet, mint az erdő. Nem árt, ha már most óvatosak vagyunk, és a szabadban végzett munka, séta után mindig átvizsgáljuk magunkat. A kullancsok olyan vírusokat terjesztenek, amelyek agyvelőgyulladást (kullancsencephalitist) okozhatnak. Ez a betegség nem gyógyítható és csak remélhetjük, hogy lefolyása nem

lesz súlyos. Az oltás megvéd a kullancsencephalitis ellen. A nem oltottak szervezetében a vírusok gyorsan elszaporodnak. A betegség első fázisa kb. kétnégy héttel a csípés után kezdődik és az influenzához hasonlóan zajlik le. Kétnégy héttel a csípés után léphet fel a második fázis, az agyat támadhatja meg, annak gyulladását idézheti elő! Magas láz, erős fájdalmak eszméletlenség, tartós károsodások, mint pl. bénulás, depresszió, állandó fejfájás lehetnek következ-

NB I-es csapat nélkül

A nagykutasi képviselők nem vitatják, hogy a női csapat meghálálta az évek során a pénzügyi segítséget. Felújította a sportöltözőt, NB I-es színvonalra hozta a sportpályát, és hírnevet szerzett a falunak. A Nagypálival kötött megállapodás nyilvánosságra kerülését követően és az előzmények fényében azonban új döntés született, és az 550 ezer forintos támogatást megvonta Nagya pénzügyi szempontokat kutas az egyesülettől. tartotta szem előtt, amikor Jóllehet eredetileg csak az a váltás mellett döntött - NB I-es csapat ment volna fogalmazott Horváth Sán- Nagypáliba, az egyesület dor polgármester. - Sokkal kijelentette, támogatás hiánagyobb sérelmünk, hogy nyában az U17-es és az éppen Nagypálihoz ment. U15-ös csapat mérkőzéseit Köztudott, hogy december­ sem rendezik többet a ben bejelentettük kilépési nagykutasi pályán.

folytatás az 1 . oldalról

....a korábbi években Nagykutastól kapott összegnek. Idén 550 ezer forintos hozzájárulást szavazott meg a közel 6 millió forintból gazdálkodó női csapatnak a februári költségvetés elfogadásakor a nagykutasi képviselő-testület, elismerve: ez az összeg nem elég egy NB I-es csapat fenntartásához, de a falu anyagi helyzete nem enged többet. -Megértjük, hogy a csapat

szándékunkat a Nagypáli vezette társulásból, és ezt nem fogadták kitörő öröm­ mel a társult önkormányza­ tok. Azt viszont nem sej­ tettük, hogy Nagypáli aljas módon hátba támad minket.

Ráadásul konkrét szándékairól előzőleg nem tájékoztatta a nagykutasi testületet Vincze Sándorné, aki egyben képviselő is . A hírt a megyei lapból tudták meg, holott a megállapodás aláírása előtt két nappal üléseztek, ahol csak arról értesültek a képviselők: új szponzor kereste meg a női csapatot, valószínűleg kikerül a bajnokságban használt névből Nagykutas.

ményei. Haláleset előfordulhat. A Lyme-kór a másik kullancsok és más csípőszúró rovarok által terjesztett betegség.

Nézzen utána, hogy nem kell­e emlékeztető oltást beadatnia !

Ezt baktériumok okozzák. Időben elkezdett antibiotikus kezeléssel gyógyítható. A kullancsok elleni legha-

3

tékonyabb védekezés, ha minden alkalommal, amikor a természetben tartózkodunk, átvizsgáljuk magunkat, és a legrövidebb időn belül eltávolítjuk a parazitát. Bekenni nem szabad semmivel, csipesszel meg kell fogni, és összenyomás, csavarás nélkül kihúzni. Célszerű a hideg évszakokban, legkésőbb tavaszszal beoltatni magunkat, de az év folyamán bármikor kérhetjük az oltást. Három részoltás után háromévente emlékeztető oltás ajánlott.

Nagykutas értékei gyerekszemmel Mit mutatnál meg egy idegennek, aki a településedre érkezik – szólt a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás felhívása. Közel 20 gyerek készítette el alkotását az „Értékeink gyerekszemmel” című pályázatra a nagykutasi könyvtárban.

A kiírására 3-14 éves gyerekek munkáit várták. A nagykutasi fiatalok termények, puzzle, ragasztásos technika segítségével vetették papírra a gesztenyefát, a templomot, az almást, de felidézték a rajzok a tűzoltókocsit, a Faluházat és a település címerét is.

Április 11-én a Költészet Napja alkalmából is sok érdeklődőt vonzott a helyi könyvtár rendezvénye. Verseket, meséket olvastak fel

gyerekek és felnőttek egyaránt, Pógyor Tamás pedig megzenésített versekkel színesítette a délutánt.

Várhatóan június 5-én hagyományos idősek napi rendezvényre várja a Vöröskereszt helyi szervezete az időseket a Faluházba. A szervezetben az elmúlt www.nagykutas.hu

hónapokban személyi változás történt. Csehné Varga Erika lemondását követően Patkó Tibor Miklósné látja el a vezetői feladatokat.


Nagykutas a800éves település

4

Nekrológ

"Találkoztunk – irgalmas végzet! – Utolszor, egyszer még, a ­ sír előtt.”

son éltek, de édesanyja áldott állapotban elment meglátogatni Ságodban élő nagymamáját, és közben Géza a világra kívánkozott. Már születése is kalanddal indult! Aztán 9 évesen testvérével, Jánossal úgy gondolták kisiskolásként ők sem maradnak ki a történelem sodrából, disszidálnak, mint mondani szokta: kalandvágy­ ból. Több hónapos láger után egy osztrák házaspár vette magához, és értesítette szüleit.

Kalandozó kedve nem hagyott alább, a 80-as években Irakba szólította nehéz fizikai munkára. Feleséget és két pici gyermeket hagyott itthon. Pénzt akart keresni, hogy a családi fészket felépíthesse. Géza aktív életet élt. A rendszerváltás előtt a népfront elnöke, tanácstag volt, majd 1990-től önkormányzati képviselő, alpolgármester. Tagja volt az Egyházközségnek, a Nagykutasi Népdalkörnek, nagy sportrajongó, és a földkiadó bizottság elnökeként is tevékenykedett. Családja szebb jövőjéért, faluja fejlődéséért mindig tettre kész embert ismertünk benne. Az erős alkat érző szívet takart. Humora sosem hagyta cserbe, sok nehézségen átsegítette. 1996-ban megtörtént a nagy csapás, elveszítette feleségét.

Április 15. és május 15. között esedékes a területalapú támogatások igénylése. A pályázatokat az idei évben is elektronikus úton nyújthatják be a gazdák. A rendszerben támogatásra jogosult mezőgazdaságilag hasznosított területek a szántóföldi növények, a takarmánytermő-területek, a gyepterületek, valamint a szőlő- és gyümölcsültetvények. A támogatás 1 hektárnál nagyobb területre folyósítható, kivéve, ha a támogatást 0,3 hektár szőlő, vagy gyümölcs-ültetvényre igénylik. A támogatható blokkokon belül az összefüggő táblák mérete nem lehet kisebb 0,25 hektárnál. Feltétel továb-

bá, hogy a területet 2011. június 8-ig a földhivatalnál a földhasználati nyilvántartásba bejelentse a gazdálkodó. A termelőknek regisztrációs számmal kell rendelkezniük. A támogatásban részesülő területeken nincs művelési kötelezettség, a termelő szabadon dönthet, mit termel. Az igények benyújtására csak elektronikus úton van lehetőség a termelő saját, vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül. A falugazdászok, mint technikai közreműködők, az erről szóló nyilatkozat termelővel történő kitöltését követően azonnal hozzáférnek a termelő kérelméhez, azonnal elkészíthetik és elküldhetik azt.

Lukács Géza 1 945-2011

Nagykutas szülötte eltávozott szeretett falujától. Még szinte halljuk az oly sokszor idézett mondatát: „Idesanyám nem

volt itthon, amikor én meg­ születtem.” Szülei Nagykuta-

HÍRMORZSÁK

Gazdahírek

Közérdekű információk

Derékba tört minden álma, két gyermekével magára maradt. Nehezen állt talpra, a munkába, a képviselői feladatokba, a népdalkörbe kapaszkodott. Színpadra vitte disszidálása történetét, és Mariskát alakította, aki cselédként fölment Pestre szerencsét próbálni. Talán megbocsátható, hogy emlékezetemben csak a humoros történeket élnek Róla.

„Ha meghalok, ne sirassatok, nevem kimondva mosolyog­ jatok, s fényem áldás lesz majd rajtatok.” Kónya Lászlóné

„A rendszerváltás előtt tíz, majd az önkormányzatiság kezdetétől újabb tizenhat éven át dolgoztunk együtt. Nagyra becsülöm lelkiismeretes munkáját, mindazt, amit a közösségét és Nagykutasért tett. Emlékét megőrízzük" . Baumgartner József

Ahhoz, hogy meghatalmazás, vagy technikai segítségnyújtási nyilatkozat kitölthető legyen, szükség van egy jelszóra, melyet minden érintett termelő megkapott az MVHtól. Szabó Gyula falugazdász elmondta, Nagykutason várhatóan 15-20 termelő él a területalapú támogatás lehetőségével. Az informatikai segítségnyújtást a nagykutasi könyvtárban előre egyeztetett időpontban tudják igénybe venni a gazdálkodók. Az érintettek a jelszavukat mindenképpen vigyék magukkal – figyelmeztetett a falugazdász.

Háziorvos

dr. Gergye Ferenc 92/311-160 92/596-856 vagy 20/9417-827

Központi ügyelet:

Hétköznap 16.00 - 08.00 Munkaszüneti napokon: 08.00 - 08.00 92/311-280 Zalaegerszeg , Botfy u. 1.

Körzeti fogorvos:

Dr. Zorn Attila Zalaegerszeg, Zárda u.15. 92/327-033

Fogorvosi ügyelet:

Dr. Pallós Marcell Zalaegerszeg, Bíró M. u. 17. 92/314-329 Hétköznap: 18-22 óráig Munkaszüneti napokon: 8-12 óráig Területi védőnő: Filinger Ferencé (06-20)349-5262 csütörtök 08.00 - 09.00 óra Családgondozó Csizáné Keller Otília páratlan hét csütörtök 11.15 óra és 12.15 óra Körjegyzőség Szociális gondozó: Szalainé Varga Imelda (06-30)318-8107 Falugazdász Szabó Gyula páros hét csütörtök 8.00 és 9.30 óra Körjegyzőség Körzeti megbízott: Takács Szabolcs (06-30) 650-7522 Állatorvos: Dr. Pardavi Andor 20/912-5514 (csak hívásra jön)

Könyvtár / E-pont nyitva tartása

Hétfő 15-17 óra Szerda 16-18 óra Péntek 15-17 óra

Szentmisék rendje: 2011 május - június hónap (tervezet): május 8 ,15 , 29 vasárnap 8.15 óra május 21 szombat hirdetés szerint június 5, 12, 26 vasárnap 8.15 óra június 18 szombat hírdetés szerint Polgármesteri fogadó óra

Minden hétfőn 08.00 - 09.00 között a Körjegyzőség épületében

Dr. Erdélyi Gábor körjegyző : kedden 9 és 14 óra között, illetve csütörtökön 10 és 12 óra között a Körjegyzőségen. Halálozás

Nagy Imréné

SÁRA

Iker bárányok születtek néhány hete Smodics Rudolfné portáján. Az ikrek születése ritka esemény.

www.nagykutas.hu

(sz.: Kiss Katalin) élt 56 évet - Emlékét őrizzük -

Kiadja: Rebecse Egyesület e:mail: totosz@freemail.hu

(06-30) 632-5561 www.rebecse.nagykutas.hu Kereskedelmi forgalomba nem hozható ! Nyomtatás: I+G Nyomda Bt. Balatonfüred

Mozaik 2011 április  
Mozaik 2011 április  

Nagykutas község ingyenes információs kiadványa

Advertisement