Page 1

MOZAIK

III. évfolyam 3. szám 2013. szeptember Nagykutas közéleti, információs ingyenes kiadványa

Té n ye k - H íre k - Va l ó s á g

Fotó: Mozaik - További fotók: nagykutas.hu oldalon

Szü reti vi g a d a l om

Lelkes helyi fiatalok és a Nagykutasi Népdalkör tagjainak részvételével szüreti felvonulást tartottak szeptember 21-én a településen. A mulatság részvevői feldíszített traktorokkal és lovas szekérrel vonultak végig Nagykutas utcáin, s miközben felhangzottak a kisbíró tréfás rigmusai, a magyar népviseletbe öltözött leányok szőlőt, bort és süteményt kínáltak a nézelődőknek.

A nyári szünet után megújult külsővel és friss tartalommal köszönti olvasóit a Mozaik. Nagykutas lapja immár harmadik éve nyújt hasznos és érdekes információkat a településről. Mostantól nem csupán írásainkban, a megjelenésben is a sokszínűségre törekszünk, ezentúl ugyanis már színes kiadásban vehetik kézbe olvasóink az újságot. Szeptemberi számunkban összefoglalót készítettünk a nyár folyamán lezajlott nagykutasi programokról, olvashatnak példaértékű közösségi munkáról, közérdekű informá ciókról, pályázatról és önkormányzati hírekről egyaránt, de harmadik számunkból az is kiderül, miért nem volt idén Nagykutason falunap, és milyen fejlesztéssel gazdagodott a község temető-nyilvántartása. A tartalom még színesebbé és gazdagabbá tételéhez természetesen továbbra is várjuk olvasóink észrevételeit, hozzászólásait, ötleteit a mozaik@nagykutas.hu e-mail címre.

Pél d a értékű tevéken ység

Szeptember közepén munkagépekkel vonult az ALMA 2000 Kft. a rebecsei feljáróra, hogy az esőzések következtében kimosott útpadkát rendbe tegye. Nem ez az első, s minden bizonnyal nem is az utolsó alkalom, hogy önzetlenségből, a közösségért végzett munkából jelesre vizsgázik a nagykutasi vállalkozás. Korábban Kiskutas-Kálócfa puszta útját igazították meg, kitisztítva az út menti árkokat, utóbbit évrőlévre elvégezve a NagykutasKispáli, és a Nagykutas-Zalaegerszeg, Bekeháza közti szakaszokon is. ­ Mindig tettük a dolgunkat. Számunkra természetes, hogy

fognak. - Példaértékű

az a tevékeny­ ség, amit az ALMA 2000 Kft. a településért tesz – fogalma-

zott Horváth Sándor. A polgármester úgy vélte, a mai gazdasági helyzetben rendkívüli segítség az ilyen munka illetve a sok éve önként vállalt hóeltakarítás melyet a vállalkozás végez. Továbbá a közösség szempontjából is jelentős, mert talán így előbbutóbb a lakosság is tudomásul veszi, hogy csakis önmagunkra számíthatunk környezetünk Fotó: Mozaik ahol élünk, és dolgozunk, ott zátette, kezdetektől fontosnak védelmében. Mindenkinek joigyekszünk rendre és tisztaság­ tartották a környezetükre való ga van az egészséges élethez, ra törekedni – mondta Farkas odafigyelést, amire mindig ál- ezáltal kötelessége is ezt óvni Ervin. A kft. ügyvezetője hoz- doztak, és a jövőben is áldozni - nyilatkozta a polgármester. www.nagykutas.hu


2

Mozaik

Ci vi l szervezetek tám og atása

Rendeletet alkotott Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásának szabályairól. Nagykutason eddig is csak bejegyzett civil szervezetek részesültek támogatásban, a forrás odaítéléséről kérelem benyújtását követően döntött a képviselő-testület. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény módosításával kapott felhatalmazás, és a civil szervezetekre vonatkozó szabályozás értelmében szükségessé vált egy olyan rendelet megalkotása, amely részletesen rögzíti a civil szervezetek támogatási feltételeit, a pályázati rendszert, a támogatás felhasználásának és elszámolásának módját, az ellenőrzés szabályait. A képviselő-testület szándéka szerint az egységes jogi szabályozás révén a civil szervezetek számára átláthatóbbá válik az önkormányzat támogatási rendszere. Az új rendelet értelmében a civil szervezetek esélyegyenlőségének biztosítására, a pénzügyi támogatás felhasználásának ellenőrizhetőségére, a támogatás odaítélésének

megalapozottságára a képviselő-testület pályázati rendszert alkalmaz. A helyi civil szervezetek vissza nem térítendő támogatására vonatkozóan pályázatot csak írásban lehet benyújtani, a rendelet mellékletében szereplő pályázati adatlap és annak kötelező mellékleteivel együtt. A pályázat benyújtásának határideje: tárgyév február 28. A pályázat-

hoz csatolandó kötelező mellékletek a következők. Amennyiben a civil szervezet az előző évben részesült az Önkormányzattól támogatásban, akkor legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles benyújtani az elszámolási dokumentációt. Csatolni szükséges a civil szervezet előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel az elért eredményekre, az elvégzett feladatokra, a szervezet folyamatos tevékenységére vonatkozóan. Mellékletként csatolni

kell továbbá a civil szervezet által pályázott összeg felhasználásának és a kapcsolódó költségek megoszlásának tervezetét; valamint a civil szervezet bírósági bejegyzéséről szóló dokumentumot (első alkalommal). A pályázat benyújtására a civil szervezet bejegyzett vezetője jogosult. A támogatás célja irányulhat a civil szervezet működési kiadásainak fedezésére, így különösen: a tevékenységéhez szükséges eszközbeszerzésre; egyéb fenntartási és üzemeltetési anyagok beszerzésére (a működési célt szolgáló berendezés, vagy gép használatához szükséges egy éven belül elhasználódó anyagok, irodai eszközök beszerzésére); javítási és karbantartási költségre; bankköltségekre; pályázati önerő biztosítására. A támogatás célja irányulhat a civil szervezet nem működési kiadásainak fedezésére, különösen rendezvényszervezés céljából a tevékenységükhöz kapcsolódó programok megvalósításához. A támogatás nem igényelhető és használható fel reprezentációs célokra.

I sko l a ke z d é si tá m o g a tá s

Az idei évben is lehetőség nyílt iskolakezdési támogatás igénylésére, ezúttal 43 általános és középiskolás fiatal részesült a juttatásból. A képviselő-testület az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel kénytelen volt az iskolakezdési támogatásról szóló rendeletét felülvizsgálni. – Ez egy önként vál­ lalt támogatási forma, és sajnos a finanszírozási rendszer változásai miatt az önkormányzat anyagi lehetőségei ebben az év­ ben meglehetősen szűkre szabottak – magyarázta

Horváth Sándor polgármester, jelezve, választás elé került a testület, és felmerült annak az esélye is, hogy esetleg idén nem tudja a diákokat ezzel az

kítése mellett döntöttünk. A testület egyöntetűen úgy vélte, a fiatalabb gyermekek esetében na­ gyobb segítséget nyújtha­ tunk a szülőknek. A már nagykorú diákok gyak­ rabban vállalnak nyári munkát, segítve ezzel a családot, a felsőoktatás­ ban tanulókat pedig már évek óta Bursa­ösztöndíj­ jal támogatja az önkor­ mányzat - jegyezte meg a

polgármester, hozzátéve, 43 gyermeket tudtak idén egyszeri, ötezer forintos támogatni, ami egy összeggel támogatni az Nagykutas méretű teleönkormányzat. – Végül a pülés költségvetésében támogatottak körének szű­ jelentős kiadás. www.nagykutas.hu

2013. szeptember

Rö vi d e n

Interneten is elérhető Elkészült Nagykutas digitális temető-nyilvántartása. Nagykutas Önkormányzata a munkaügyi központ által indított programban három diák nyári foglalkoztatására nyert 100 %-os támogatást június folyamán. A július-augusztus hónapban alkalmazott fiatalok közül Tóth Andrea programszervezési feladatokat látott el, összeállítva többek között Nagykutas jövő évre vonatkozó rendezvény-naptárát. Két másik fiatal, Horváth Tamás és Horváth Gergő pedig a foglalkoztatás ideje alatt elkészítette Nagykutas di­ gitális temető kataszterét. A teljes sírkert terepi felmérését és digitális térképállományának kidolgozását követően létrehoztak egy egyedülálló internetes felületet. A www.nagykutas.eu címről elérhető oldalon pontos információkat találhat a világ bármely pontján élő hozzátartozó az elhunyt sírhelyéről, és a weboldalon egyebek mellett a síremlékekről feltöltött aktuális fotók is elérhetővé váltak.

Presszó

Új bérlője van a helyi presszónak. A nagykutasi Faluház üzlethelyiségének bérletére pályázatot írt ki az önkormányzat júniusban, miután július 31-i hatállyal a korábbi bérlő felmondta szerződését. A presszó üzemeltetéséről augusztusban döntött a képviselő-testület, és közel két hónapos szünetet követően szeptemberben 20-án nyitott meg újra Nagykutason a kocsma.

Avarégetés

Az ősz beköszöntével mindenhol viszatérő probléma a lehullott levelek megsemmisítése. Az avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. Amennyiben ez nem lehetséges, a lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a kerti művelésből keletkezett hulladékot égetés útján október 1-től április 30ig – kivéve az ünnepnapokat – lehet megsemmisíteni, keddenként 8.00 órától 16.00 óráig és péntekenként 8.00 órától 19.00 óráig derült égbolt és szélmentes idő esetén. Csak jól éghető növényi hulladék ártalmatlanítható égetés útján!


2013. szeptember

Mozaik

N yá ron történ t

Programokból idén nyáron sem volt hiány. Alapítványi nap, a népdalkör jubileuma, sportnap, Szent István Emléktúra, hegyi búcsú – mindenki megtalálhatta a kedvére valót ezen a nyáron is Nagykutason, hiszen színes programok sora várta a településen élőket, ezúttal többnyire civil kezdeményezések jóvoltából. A Községünkért Alapítvány június 8-án, a Nagykutasi Népdalkör augusztus 10-én ünnepelte fennállásának 20 éves jubileumát a nagykutasi Faluházban. Mindkét eseményen ünnepi műsorral köszöntötték az egykori és az alapító tagokat. Augusztus 19-én a Községünkért Alapítvány szervezésében hagyományos sportnapot tartottak a nagykutasi sportpályán, amelynek fő eseménye az utcabajnokság volt. Öt csapat, körmérkőzést játszva osztozott a helyezéseken a következő eredménnyel: 1. Vegyes ut­ ca 2. Gyöp utca 3. Kiskutas 4. Fő utca 5. Lányok csapa­ ta. A nap gólkirálya Kónya

Szilárd, a legjobb játékos Németh Zoltán, a legjobb kapus Fülöp Krisztina lett. Ferencz Zoltán szervező elárulta: a mérkőzések mellett ügyességi játékokra is nevezhettek gyerekek és

felnőttek, volt célbarúgó és Emlékműnél tartotta kenyér- ván Emléktúra helyszínéül sodrófahajító versenyen, de szentelési ünnepségét. A ugyanis idén Nagykutast választották. A túra hat állomáshelyet érintett, ezek kijelölésében és a szervezésben Szalai Tibor segítette a zalaszentgyörgyi alapítványt. Az alpolgármestertől megtudtuk, Nagykutas kivételes adottságai miatt esett a választás a településre, hiszen számos jó állapotban lévő, szépen felújított kereszttel és szoborral büszkélkedhet a község, a túra ezek közül hatot érintett. Összesen öt csapat - bennük több nagykutasi járta végig a szakrális álloFarkas László plébános megáldotta és megszegte az új kenyeret az Emlékmű- másokat, és oldott meg nél, ahonnan közel 80 zarándok indult el a 12. Szent István Emléktúrára. Szent István királyhoz és korához kapcsolódó feladadíjazták azokat a hölgyeket rendezvény ezúttal rendha- tokat. A zarándokok a is, akik a legmesszebbre tud- gyóra sikerült, mivel a zala- nagykutasi Faluházban éjták rúgni a gumicsizmát. szentgyörgyi Örömzene Ala- szakai virrasztással zárták Az Államalapítás ünnepé- pítvány is csatlakozott az az ünnepet. nek előestéjén Nagykutas eseményhez, a 12. alkalom- A nyári programok zárásaKözség Önkormányzata az mal megrendezett Szent Ist- ként, s egyben az ősz nyitányaként szeptember 7én rendezte meg a Megkérdeztük a polgármestert ! Községünkért AlapítMiért nem volt Nagykutason idén falunap? vány a hagyományos Ha röviden szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy a képvi­ hegyi búcsút a nagyselő­testület így döntött. Tulajdonképpen a döntés mögött számos in­ kutasi szőlőhegyen. dok húzódott meg, és utólag bebizonyosodott, jól mérte föl a helyzetet A hegyi miséző helya testület. Nyár elején, amikor a döntés megszületett, a képviselő­tes­ nél Kiss György atya tület előtt voltak a helyi civil szervezetek beadványai tervezett prog­ mondott szentmisét, ramjaikról, alapítványi napról, sportnapról, a népdalkör jubileumá­ és többek között ról. Ezeket a rendezvényeket anyagi támogatással segítette az önkor­ mányzat. Úgy ítéltük meg, a civil kezdeményezések elegendő Vigh László országprogramot kínálnak a nyár folyamán azoknak, akik aktívan részt sze­ gyűlési képviselő köretnének venni a település életében. Az önkormányzat anyagi lehetősé­ szöntötte a megjelengeit figyelembe véve, és a rendezvények sajnálatosan alacsony látoga­ teket. tottságát tekintve úgy tűnik, jó döntést hozott a képviselő­testület.

P á l yá z a ti ki írá s lyi hátteréül a felsőoktatás- csatlakozott önkormányzaNagykutas Község Önkor­ mányzata az Emberi Erő­ források Minisztériumával együttműködve kiírja a 2014. évre a Bursa Hunga­ rica Felsőoktatási Önkor­ mányzati Ösztöndíjpályáza­ tot felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat) és fel­ sőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok („B” típusú pályázat) szá­ mára a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatko­ zóan.

3

ban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, illetve az elbírálás rendjéről Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott szabályzat szolgál. A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráA Bursa Hungarica Felső- ció szükséges. A regisztrácioktatási Önkormányzati ót követően lehetséges a páÖsztöndíjrendszer jogszabá- lyázati adatok feltöltése a

tok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben

www.nagykutas.hu

További képeksorok a www.nagykutas.hu oldalon

igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2013. november 15. A beérkezett pályázatokat az önkormányzat bírálja el 2013. december 14-ig. A pályázattal kapcsolatban további részletes információ: a www.nagykutas.hu oldalon, illetve személyesen a Zalaszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal Nagykutasi Kirendeltségén (Nagykutas, Fő u. 21.).


Mozaik

4

Szeptember utolsó napjaiban a nagykutasi almáskertbe látogattak a helyi óvodások. Idén kiemelt szerepet kap a nagykutasi intézményben az

Fotó: Némethné Dervalics Éva

Ovisok az almáskertben

óvoda és a család kapcsolatának szorosabbra fűzése, együttes nevelésének erősítése, éppen ezért az immár hagyományos almáskerti kirán-

2013. szeptember

dulásra ezúttal szülőket is Közérdekű információk vártak – tudtuk meg Némethné Dervalics Éva óvo- Háziorvos dr. Gergye Ferenc 92/596-856 vagy davezetőtől. A gyermekeket 92/311-160 20/9417-827 és az érdeklődő szülőket Központi ügyelet: Varga József vitte szalmabáHétköznap 16.00 - 08.00 lával megrakott traktorral a Munkaszüneti napokon: 08.00 gyümölcsösbe, ahol Lukács08.00 92/311-280 né Dormán Andrea vezette Zalaegerszeg , Botffy u. 1. körbe a kis látogatókat, akik Körzeti fogorvos: almát szedhettek, megnézDr. Zorn Attila hették a hűtőházat, a jégZalaegerszeg, Zárda u.15. ágyút és az almáskertben 92/327-033 dolgozókat. Fogorvosi ügyelet: Némethné Dervalics Éva Dr. Pallós Marcell Zalaegerszeg, Bíró M. u. 17. 92/314-329 köszönetét fejezte ki Varga munkanapokon: 17-21 óra Józsefnek a szállításért, és Munkaszüneti napokon: 8-12 óráig Farkas Ervin vállalkozónak, Területi védőnő: aki évről-évre lehetővé teszi, Filinger Ferencné hogy a gyermekek a gyü(06-20)349-5262 mölcsösben szerzett élmécsütörtök 08.00 - 09.00 óra nyekkel gazdagodjanak. Családgondozó

M o z a i k M o rz sá k 2013. május 6-án 81 éves korában elhunyt

2013. április 26­án megszületett

Fehér Zsuzsanna és Fehér Gábor

Vappel Antalné

2013. augusztus 2-án 61 éves korában elhunyt

Gángó Károly

2013. augusztus 21-én 78 éves korában elhunyt

Varga Rudolf

kisfia

Dávid 2013. június 18­án megszületett

Benkő Viktória

Nyugodjanak békében

és

Benkő Péter

Szeretettel köszöntjük a nyár folyamán kerek évfordulót ünneplő időseinket,

Fábián Imrénét 70. Kaszásné Nika Etelt 75. Soós Magdolnát 75 Vincze Lászlót 75.

életévének betöltése alkalmából.

kislánya

Panna

Csizáné Keller Otília páratlan hét csütörtök 11.15 óra és 12.15 óra között

az Önkormányzati Hivatal épületében

Szociális gondozó: Szalainé Varga Imelda (06-30)719-7213 Falugazdász Szabó Gyula (06-30) 434-6837 páros hét csütörtök 8.00 és 9.30 óra az Önkormányzati Hivatal épületében

Körzeti megbízott: Dinnyés Péter (06-30) 650-7501 Állatorvos: Dr. Pardavi Andor (06-20) 912-5514 (csak hívásra jön) Napköziotthonos Óvoda: (06-70)323-8324 Könyvtár/E­pont nyitvatartása

Hétfő 16-18 óra Szerda 16-18 óra Péntek 16-18 óra Fogadó órák : Jegyző : (06-92) 564-024 kedd 9 és 14 óra között, illetve péntek 10 és 12 óra között

az Önkormányzati Hivatal épületében

Polgármester:

(06-20) 287-0330 (magán)

hétfőn 08.00 - 09.00 között az

Önkormányzati Hivatal épületében

Szentmisék rendje

2013. augusztus 30­án megszületett

Nagy Klaudia és

Hétköznap 18 órakor, Vasárnaponként 8:30-tól Kiadja: Nagykutas Község Önkormányzata Kiadásért felel: Horváth Sándor polgármester

Kómár Zsolt kislánya

Réka www.nagykutas.hu

e:mail: mozaik@nagykutas.hu www.mozaik.nagykutas.hu

Mozaik 2013 szeptember  

Nagykutas község ingyenes információs kiadványa

Advertisement