Page 1

Pro Arte Danubií

17. SYMPAT 2011

Nemzetközi Képzőművészeti Szimpózium Medzinárodné výtvarné sympózium International Art Sympozium


17. SYMPAT 2011 Path Termálfürdő / Patince termálne kúpele / Patince Thermal bath

1-20. IX. 2011

Elérhetőségeink / Adresa / Adress: 94501 Komárno Vnútorná okružná 54/10 e-mail: galerialimes@gmail.com home page: www.galerialimes.sk

A SYMPAT 17. évfolyamának katalógusa, a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának Kisebbségi Főosztálya támogatásával készült el. Katalóg 17. ročníka SYMPAT bol pripravený za podpory Úrad vlády Slovenskej republiky sekcia národnostných menšín. The catalogue of the 17th SYMPAT was made by the support of Government of the Slovac Republic for Human Rights and National Minorities. 10 éves a Limes Galéria 10. výročie vzniku Galérie Limes 2001–2011

Kiadta: Pro Arte Danubií Polgári Társulás, Komárom, Szlovákia Szerkeztette: PhDr. Farkas Veronika Magyar nyelvre fordította: Csütörtöki László Angol nyelvre fordította: Mgr. Adriana Gubánová Fotó: Milan Drozd. Molnár Mónika Nyomdai előkészítés: imprimo, Komárno Nyomta: Nec Arte Komárom, Szlovákia

Vydalo: Občianske združenie Pro Arte Danubií, Komárno, Slovenská republika Redaktor: PhDr. Veronika Farkas Preklad do maďarčiny: Ladislav Csütörtöki Preklad do angličtiny: Mgr. Adriana Gubánová Foto: Milan Drozd a Monika Molnárová Grafická úprava a tlačové podklady: imprimo, Komárno Tlač: Nec Arte Komárno, Slovenská republika

Published by: Civic Association Pro Arte Danubií, Komárno, Slovak Republic Editor: PhDR. Veronika Farkas Hungarian translation: Csütörtöki László English translation: Mgr. Adriana Gubánová Photo: Milan Drozd and, Molnár Mónika Graphic design and printing preparation: imprimo, Komárno Printed by: Nec Arte, Komárno, Slovak Republic


17. SYMPAT / 2011

“Ezek volnánk ahogy utunkat járva magunk előtt őseink zaját várva gyermekeink örömét hátrahagyva fogvatart korunk. Nézve egykedvűen szemeink előtt miként változik át e két nemes aranyszál útszéli apró kaviccsá.” (Vicente Huidobro) A SYMPAT egy nemzetközi képzőművészeti szimpózium, mely évi rendszerességgel teret biztosít a festészeti - és szobrász műalkotásoknak. A pathi termálfürdő az, ahol hagyományszerűen szeptember első három hetében otthonra lel egy nemzetközi művészsereglet, az egyedi művészeti kifejezésmódok, a különböző művészeti ábrázolások szembesítésének és talállkozásának az alkotói légköre. Ahol új művek, formák, tartalmak, gondolatok születnek. Elég erősek, meggyőzőek ahhoz hogy, konok makacssággal arra kényszerítsenek bennünket, hogy kitoljuk érzékszerveink határait az észlelésen és látáson túl az értelmünk, tudatunk határáig. Hogy ne ragadjunk le csak a formáknál, egy vázlatnál, a külsőségek illúzióinál, de sajátos megtapasztalással megérezzünk valamit abból a végtelenből, abból az okozati menekülésből, amit a képzőmüvészeti alkotások közvetítenek. Kedves barátom, mi kényszerít Téged arra, hogy elhagyd műtermi kényelmed, több tucat kilométert utazz, majd egy számodra ismeretlen helyre érj, egy ismeretlen környezetben dolgozz, alkoss, rendezd gondolataid vászonra? Valószínű, hogy mikor újra visszatérsz, mint ezidáig minden évben - valamiért - mi talán értékesebb és fontosabb lett számodra az otthonod biztonságot adó kulcsainak érintésénél. Egyedül voltál ezalatt a három hét alatt - a munkáid, társaid között - kik szintél egyedül - de mégis Veled! Eggyütt! A megoldás? Merre leljük? Valószínűleg nem ért ezzel véget még minden, valószínűleg van még mit mondanotok egymásnak, és lesz mondanivalótok számunkra is: hogy az élet maga sem tökéletes, hogy volna még mit alakítani, új színekkel megfesteni, feltárni ismeretlen részleteit, újraértelmezni, áttfaragni, csiszolni – finomítani. Hogy nem vagy magad ezen az úton szorongattatásaidban, győzelmeidben, hogy a többiek is ugyanazt a sarat gyúrják mind Te, ugyanaz az eső áztatja őket... Ahogy Te a világot látod, nekünk csak azt adhatod. Az ajándékod, hogy nemcsak nézel, de látsz, láttatsz is! Művészileg valami olyat, eleget, erőset alkotni mi helytálló, mi teljesebbé teszi, teheti életünk. Ezért mi köszönjük! Köszönjük mindenkinek, kinek a művészet hosszantartó szenvedés, de örök remény, mint minden szerelem. PhDr. Dénes Éva művészettörténész

1


17. SYMPAT / 2011

“Takíto sme, a takto dnes kráčame po zemi. Pred nami lomoz našich predkov, za nami radosť našich detí. Zakvačení do nášho veku. S veľkou tvárou medzi dvoma zlatými nitkami na dne očí. Tých, čo sa premenia na dva nežné kamienky na cestách.“ (Vicente Huidobro) Medzinárodné výtvarné sympózium SYMPAT poskytuje pravidelne priestor pre voľnú maliarsku i sochársku tvorbu. Priestory termálneho areálu v Patinciach sa v prvých troch septembrových týždňoch stávajú už tradične domovom výtvarných umelcov z rôznych krajín ako miesto prezentácie vlastnej výtvarno-umeleckej výpovede, ako miesto tvorivého ovzdušia spolupráce i konfrontácie výtvarno-umeleckých výpovedí a postupov. Rodia sa tu nové diela, nové tvary, nové obsahy, myšlienky. Sú dostatočne presvedčivé a silné, aby nás neústupčivo, nástojčivo nútili k tomu, aby naša schopnosť vnímať presiahla iba zmyslové videnie, aby posunula jeho hranice k nášmu vedomiu. Aby sme neostali len pri forme, pri obryse a ilúzii vonkajších tvarov, ale svojou vlastnou skúsenosťou precítili niečo z toho nekonečna, z toho náhleho úniku z reťazí kauzality, aký sprostredkujú umelecké diela. Čo Ťa núti, drahý priateľ, aby si opustil pohodlie svojho ateliéru, precestoval množstvo kilometrov, aby si kdesi možno pre Teba na neznámom mieste, možno i v cudzom prostredí pracoval, tvoril, hľadal myšlienky, dával ich na plátno? A možno, že si sa sem vrátil - tak ako po iné roky - pre niečo, čo bolo snáď dôležitejšie ako dôverne známy dotyk klučky Tvojho domova. Bol si tu tie tri týždne sám - so svojou prácou a s ľuďmi, ktorí boli tiež sami, a pritom aj s Tebou. Kde hľadať odpoveď? Zrejme zďaleka nie je všetko vypovedané, zrejme si máte čo povedať navzájom a určite máte čo povedať nám: že sám život nie je dokonalý tvar, že je na ňom čo pretvárať, opísať inými farbami, odkryť inými štruktúrami, prehladiť iným plátnom, či otesať a prebrúsiť v inom tvare. Že nie si osamelý pútnik ovešaný vlastnými starosťami i radosťami, že aj ostatní šliapu to isté blato a padá na nich ten istý dážď… Tvoje videnie sveta je to, čo nám môžeš darovať. Máš dar nielen pozerať, ale aj vidieť. Vytvoriť čosi umelecky dostatočne silné, čo pretrváva vo svojej pravde a dotvára náš život. Vďaka Ti za to. Vám všetkým, pre ktorých je umenie trvalým trápením, ale i stálou nádejou, ako každá láska. PhDr. Eva Dénesová, historik umenia

2


17. SYMPAT / 2011

“We are like this and thus we walk on the Earth. In front of us the rumble of our forefathers Behind us the joy of our children. Hanging to our epoch. With a huge face between two golden threads at the bottom of the eyes. Of those, who change into two tender pebbles on the roads.” (Vicente Huidobro) The international art symposium SYMPAT regularly offers a space for activities of free painting and sculpting. The premises of thermal spa in Patince have traditionally been the home of artists from various countries during the first three weeks of September, as the place to present one’s artistic statements, as a place of creative environment, as a place of cooperation and confrontation of own artistic declarations and procedures. New works have been born here, new shapes, new contents and ideas. They are powerful and convincing enough to force us firmly and urgently to overstep our sensual perception and to shift its boundaries towards our consciousness. Let us not remain at the forms only, next to contours and illusions of outer shapes, let us feel through our own experience something from the infinity, of that sudden escape from chains of causality, mediated by art. What makes you dear friend leave the comfort of your own studio, to travel long kilometers in order to work, to create, to look for ideas and put them on a canvas, in a place which may be unknown for you, perhaps in a foreign environment? It can be that you have returned -as you have other years before-for something that was perhaps more important than the familiar touch of the door knob of your home. You spent those three weeks here alone – with your work only and with the people who were alone, too but at the same time, who were also with you. Where to look for the answer? Obviously, there isn’t all said, far from it. Obviously you have something to tell each other and certainly you have something to tell us: particularly, that the life itself isn’t of a perfect shape, that there are things in it to be recreated, to be described by different colours, to be uncovered by different structures and over stroked by another canvas, or to be carved and grounded in another shape. That you are not a lone pilgrim over hanged by your own joys and sorrows, there are others walking in the same mud and having the same rain falling down on them. It is your vision of the world you can present us with. You have a gift not only to look, but also to see. To create something artistically so powerful that it endures on its own genuinity and replenishes our life. Thank you for that, to all of you for whom art is a never-ending torment, but at the same time it is a permanent hope as each love is. Éva Dénes, PhDr, art historian

3


17. SYMPAT / 2011

Natรกlia Bazhenova 141406 Bibliotechnaja 29-78, Moscow-Khimki, Russia

4


17. SYMPAT / 2011

Cicka Pavel Ul. J. Čmelika 123, 262 10 Kovačica, Srbia

5


17. SYMPAT / 2011

Csémy Éva 941 22 Zemné 824, Slovakia

6


17. SYMPAT / 2011

Silvia Czéreová Striebornom jazere 5, 903 01 Senec, Slovakia

7


17. SYMPAT / 2011

Eva Činčalová Pribinova 1173/1, 020 01 Púchov, Slovakia

8


17. SYMPAT / 2011

Dolán György Železničná 43, 900 24 Veľký Biel, Slovakia

9


17. SYMPAT / 2011

Rai Escalé c/l´alzina, 20 Barcelona 08024 Spain

10


17. SYMPAT / 2011

Eva Gáliková Čižmárska 10, 94054 Nové Zámky, Slovakia

11


17. SYMPAT / 2011

Győrffy Sándor Salétrom u. 8, 1085 Budapest, Hungary

12


17. SYMPAT / 2011

Habda László 284 20 Bercsényi 75, Užgorod, Ukraina

13


17. SYMPAT / 2011

Pavel Hajko Tatranskรก 10, 26210, Kovaฤica, Srbia

14


17. SYMPAT / 2011

Pooneh Jafarijenad No 11, unit 93, Mahmoudi 2 Ave, AYATTOLAH Mahmoudi Ave, Tehran, Iran

15


17. SYMPAT / 2011

Zuzana Kaliňáková Gen. Svobodu 700/25, 089 01 Svidník, Slovakia

16


17. SYMPAT / 2011

Miloš Kopták Moskovská 12, Bratislava 81108

17


17. SYMPAT / 2011

Kőrösi Papp Kálmán Thököly u. 68, 1146 Budapest, Hungary

18


17. SYMPAT / 2011

Alex Kraščenič Bratislava, Slovakia

19


17. SYMPAT / 2011

Gabriel Kurilla Povstania 14, 979 01 Rimavskรก Sobota, Slovakia

20


17. SYMPAT / 2011

Rolf Laven Ausztria

21


17. SYMPAT / 2011

Gabriela Medveト出vテ。 Wテ、hringer str. 98/4, 1180 Wien, Austria

22


17. SYMPAT / 2011

Krisztina Mészáros Trnavská 892, 925 32 Veľká Mača, Slovakia

23


17. SYMPAT / 2011

Nagy Bertalan Magyarorszรกg

24


17. SYMPAT / 2011

Nagy Niké Franciaország

25


17. SYMPAT / 2011

Petrla Frant (senor) 925 26 Reca Ä?.d. 219, Slovakia

26


17. SYMPAT / 2011

Anna Remyga Pozhaeskogo 13/8 141406 Moscow-Khimki, Russia

27


17. SYMPAT / 2011

Francoise Rohmer Quartierles roucassedes, 83170 Camps la Source, France

28


17. SYMPAT / 2011

Ali Soltani Tehran-Iran-niyavaran-RAD. St-totia-3

29


17. SYMPAT / 2011

Kristián Szabó Nižná Pokoradz 48, 979 01 Rimavská Sobota, Slovakia

30


17. SYMPAT / 2011

Marianna Tomovics Szlovรกkia

31


17. SYMPAT / 2011

Jana Trnka Ch. de Pierrefleur 3, 1004 Lausanne, Suisse

32


17. SYMPAT / 2011

Varga Gyรถrgy Erkel Ferenc u. 17, 9200 Mosonmagyrรณvรกr, Hungary

33


17. SYMPAT / 2011

Gerรกrd Zaoui Avenue Jean XXII 13, Avignon 84000, France

34


17. SYMPAT 2011 Path Termálfürdő / Patince termálne kúpele / Patince Thermal bath

1-20. IX. 2011

Elérhetőségeink / Adresa / Adress: 94501 Komárno Vnútorná okružná 54/10 e-mail: galerialimes@gmail.com home page: www.galerialimes.sk

A SYMPAT 17. évfolyamának katalógusa, a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának Kisebbségi Főosztálya támogatásával készült el. Katalóg 17. ročníka SYMPAT bol pripravený za podpory Úrad vlády Slovenskej republiky sekcia národnostných menšín. The catalogue of the 17th SYMPAT was made by the support of Government of the Slovac Republic for Human Rights and National Minorities. 10 éves a Limes Galéria 10. výročie vzniku Galérie Limes 2001–2011

Kiadta: Pro Arte Danubií Polgári Társulás, Komárom, Szlovákia Szerkeztette: PhDr. Farkas Veronika Magyar nyelvre fordította: Csütörtöki László Angol nyelvre fordította: Mgr. Adriana Gubánová Fotó: Milan Drozd. Molnár Mónika Nyomdai előkészítés: imprimo, Komárno Nyomta: Nec Arte Komárom, Szlovákia

Vydalo: Občianske združenie Pro Arte Danubií, Komárno, Slovenská republika Redaktor: PhDr. Veronika Farkas Preklad do maďarčiny: Ladislav Csütörtöki Preklad do angličtiny: Mgr. Adriana Gubánová Foto: Milan Drozd a Monika Molnárová Grafická úprava a tlačové podklady: imprimo, Komárno Tlač: Nec Arte Komárno, Slovenská republika

Published by: Civic Association Pro Arte Danubií, Komárno, Slovak Republic Editor: PhDR. Veronika Farkas Hungarian translation: Csütörtöki László English translation: Mgr. Adriana Gubánová Photo: Milan Drozd and, Molnár Mónika Graphic design and printing preparation: imprimo, Komárno Printed by: Nec Arte, Komárno, Slovak Republic


Pro Arte Danubií

17. SYMPAT 2011

Nemzetközi Képzőművészeti Szimpózium Medzinárodné výtvarné sympózium International Art Sympozium

sympat katalogus_lite  
sympat katalogus_lite  
Advertisement