Page 1

„A birtokolt javakból születnek a pereskedések, amelyek miatt Isten és a felebaráti szeretet sokszor hajótörést szenved. Ezért ebben a világban mi semmit nem akarunk birtokolni.” (Assisi Szent Ferenc)

40. szám

REMÉNY XXIV. évfolyam

2013. október 6. – Évközi 27. vasárnap

A tizenhármak üzenete

www.katolikus.sk • www.remeny.sk Ára: 0,50 Eur 7 8 13

Kötelező hittan? Peru és Bolívia misztikus világa Varázslatos nyár Kemencén

Vértanúknak hívjuk őket, ahogy a kisdedeket is, akik Betlehemben haltak meg a hatalomféltő Heródes irigysége miatt…; mártíroknak nevezzük őket, amint az első századok Krisztusért vérüket ontó ismerős és ismeretlen hitvallók tízezreit…Pedig valójában nem a hitükért haltak meg: „csak” a hazába vetett hitért. Üzennek ők Aradról a mai napon, üzennek ők tizenhárman vagy tizenhatan: sose adjátok fel, érdemes küzdeni a szabadságért, a magyarságért! A hagyomány ismerni véli utolsó mondataikat, s bár a történészek azóta kiderítették, hogy valószínűleg nem ezek voltak utolsó szavaik, mi azt sem bánjuk, ha később adta ajkukra a történelem a stílusukhoz, egyéniségükhöz illő mondanivalót. Számunkra valóban üzenet… Aulich Lajos: „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot.” Damjanich János: „Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.” Dessewffy Arisztid: „Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”

Kiss Ernő: „Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.” Knezić Károly: „Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.” Láhner György: „Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.” Lázár Vilmos: „Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.” Leiningen-Westerburg Károly: „A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.” Nagysándor József: „De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.” Poeltenberg Ernő: „Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.” Schweidel József: „A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.” Török Ignác: „Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.” Vécsey Károly: „Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.”


EZ TÖRTÉNT

Imával és összefogással az életért Pozsony utcáit már tizenhét éve járja március 25-én - Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén - egy csoport hívő, kabátjukon fehér szalagocskát kitűzve. Elöl keresztet visznek, és minden szülészeti klinika előtt imádkoznak a meg nem született gyermekekért, ill. az abortusz eltörléséért. Az imát a Kék templom előtti emlékműnél fejezik be. E menetet a pro life mozgalmak egyike, a „Fórum života“ (Az élet fóruma) szervezi évről évre. Idén a püspöki kar is jónak látta erőteljesebben bemutatni a keresztény értékeket és az életet támogató emberek ellenérzését az egyre erőszakosabban terjedő ún. halál civilizációjával szemben. Ezért hívták meg az ország lakosságát pásztorlevelükben szeptember 22-ére Kassára – amely idén Európa kulturális fővárosa –, a „Nemzeti menet az életért“ rendezényre. Ezt kis szórólapokon magyar nyelven is hírül adták (sajnos nyelvileg hibás szöveggel – a szerk. megj.). E nagyméretű megmozdulásra a templomokban imakilenceddel készültek, amelyben Isten segítségét kérték a rendezvény sikeréért. Ennek keretében Boldog II. János Pál pápa Evangelium vitae c. enciklikáiból hallhattak részleteket a hívek: az emberi méltóságról és az élet védelméről a fogantatástól a természetes halálig stb. Az esemény idején, vasárnap délután pedig 2 órás szentségimádással támogatták sokan a kassai menet résztvevőit. Előző napon, szombaton Pozsonyban a „másik oldal“ is megmutatkozott a maga visszataszító meztelenségében.

Annál kedvesebb képet mutatott a délután 3 órakor a parlament előtt gyülekező piros trikós, piros léggömbös embercsoport. Szülők, nagyszülők babakocsikkal, kisebb, nagyobb gyermekekkel vonultak a Vártól a Mihály-kapun át a Fő térre. Itt gyermekprogramok várták az érkezőket. E menetet a „Büszkék vagyunk a családra” jelszóval szervezték pro life laikus szervezetek, hogy a család alapvető értékét, az összetartozást, a szeretetet, a férfi – nő, apa - anya semmi mással nem helyettesíthető feladatát, az élet továbbadását hirdessék jelenlétükkel. Ez alkalommal petíció-aláírást is szerveztek az ún. ifjúságvédelmi törvény ellen. Kirschhofer Bernadett

DUNASZERDAHELY

POZSONY

Tanévnyitó a főiskolán

Elhunyt Morovics István atya

Töretlen népszerűségnek örvend a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskolának dunaszerdahelyi kihelyezett tagozata. Erre enged következtetni a szeptember 28án tartott ünnepélyes tanévnyitó, melyen nagyszámú, tanulmányait kezdeni szándékozó hallgató vett részt. Beiratkozásukat latin nyelvű szentmise előzte meg, melynek főcelebránsa dr. Herdics György, az intézmény vezetője volt. A Szent Györgyplébániatemplomban számos, az oktatásban és a szociális munkában érdekelt szaktekintély foglalt helyet, köztük dr. Vladimír Krčméry professzor, a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola rektora. Az összegyűlteket a házigazda mons. Szakál László János esperes köszöntötte, aki a szentmisén magyarul prédikált. Ezt követően, rövid latin bevezető után, Herdics György mondott szlovák nyelvű beszédet,

REMÉNY katolikus hetilap Főszerkesztő: Herdics György Főszerkesztő-helyettes: Albán József e-mail: alban@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 510 Főmunkatárs: Mons. Koller Gyula

melyben a hallgatókat és professzorokat egyaránt megszólította. A zsoltáros és a görög bölcselő szavaiból kiindulva megerősítette: Az Úr őriz bennünket a hitetlenségtől, az elkeseredéstől. A jövő ugyan homályos, de nem reménytelen. Ezért hisszük azt, hogy érdemes most tanulni, felkészülni az elesettek felemelésére. Bár az élet bizonytalan tenger, „biztos járást ígér a tudomány, a szeretetszolgálat, a nagylelkűség. Minden emberi pozitív tulajdonság”. Utalt arra: a főiskola védőszentjei azért jártak biztos lábbal a földön, mert tudták, hogy nincs reménytelen eset, és mindenkinek értéke van Isten előtt. Mert ahol Isten van, ott jövő is lesz. Azok, akik ezen a napon elkezdték tanulmányukat, vagy tudásukat akarják megosztani, hisznek benne, hogy a Szent Erzsébet Főiskola falai között Isten van jelen… Felelős szerkesztő: Bertha Éva e-mail: bertha@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 509 Szerkesztők: Orbánné B. Mária e-mail: obm@remeny.sk Telefon: + 421 (0)948 057 506

A szentmise végén a főiskola rektora szólt, megemlékezve Árpád-házi Szent Margitról, Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóról, valamint Boldog Apor Vilmos püspökről. A jelenlévők számára mindenképpen nyilvánvalóvá vált, hogy a világszerte elismert szaktekintély számára az emberség és önfeláldozó szeretet e példái valódi inspirációt jelentenek. Krčméry professzor végezetül köszönetet mondott a hallgatóknak, mert mint kifejtette: az ilyen embereknek köszönhető, hogy világszerte nyomorgók és betegek ezrei gyógyulnak meg, és élik túl az éhséget és a gyötrő kórt, vagy találnak fedelet a fejük felett. A tanulmányi évet megnyitó szentmise után fogadásra került sor, mely remek alkalomnak bizonyult a főiskolák és egyetemek közti szorosabb együttműködés kialakításának kezdeti lépéseire. Mészáros Péter

Parák László e-mail: parak@katolikus.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella e-mail: kamenargabi@gmail.com Tel.: +421 (0)905 255 154 Kiadja: Glória Társulat, Jilemnického 4., 90301 Senec

• ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP • 2013. OKTÓBER 6.

2013. szeptember 27-én, életének 85., papságának 62. évében visszaadta lelkét Teremtőjének mons. ThDr. Morovics István pápai káplán. Morovics István Vágkirályfán született 1928. június 4-én. 1951. június 29-én szentelték pappá Pozsonyban. Káplánként több egyházközségben működött: Léván, Gútán, Ógyallán és Galántán. Ezt követően plébániai kormányzó volt Pozsonyeperjesen, Csúzon, Galántán, Balonyban és Dunaszerdahelyen. 1970-ben esperesi kinevezést kapott. 1993-ban került plébánosként Bacsfa-Szentantalra. 2008-ban a pozsonyi Szent Márton-dóm kisegítő lelkésze lett. A ferenciek templomában többször koncelebrált, prédikált a magyar szentmiséken, és gyóntatott a húsvéti, illetve karácsonyi ünnepek előtt. Morovics atyától lapzártánk után, 2013. október 2-án, szerdán, 10 órakor szentmise keretében a pozsonyi Szent Márton-dómban vesznek búcsút. A temetési szertartásra 14 órakor a bacsfaszentantali kegytemplomban kerül sor, majd az elhunyt földi maradványait a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra. R. I. P. (R)

IČO: 00678066 Felelős kiadó: Mons. Szakál László A szerkesztőség címe: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598 Fax: 02/4552 3684 e-mail: remeny@remeny.sk

Grafika: namedia – Nagy Attila Nyomja: PETIT PRESS, Bratislava Terjesztik a plébániák Index: 49574 ISSN 1335-6534 Nyilvántartási szám: EV 242/08 A kéziratok szerkesztési jogát fenntartjuk! Kéziratokat nem őrzünk meg.


EZ TÖRTÉNT VÍZKELET

A hitben izmosodni – konferencia 2013. szeptember 20-án, a hit évében rendezték meg a helybeli művelődési házban azt a jelentős konferenciát, mely ismét lehetőséget nyújtott a továbbképzésre a teológusoknak, kánonjogászoknak, papoknak, hitoktatóknak és minden hívőnek, aki a hitében megerősödni kíván. A rendezést ismét dr. Szlávik Antal plébános, egyházi bíró vállalta magára. Az idei konferencia témája a boldogságkeresés és a hit volt. Az esemény a helyi templomban szentmisével kezdődött, amelyet mons. Ján Orosch, a Nagyszombati főegyházmegye érseke mutatott be, számos lelkipásztor koncelebrálásával. Homíliájában az érsek úr kitért a hit fontosságára életünkben. Nem elég, hogy csak legyen hitünk, hanem katolikus hitünknek kell lennie. A lelkiismeretünket a katolikus egyház tanítóhivatalának megnyilatkozásai szerint kell formálnunk. A konferenciát a helyi művelődési házban az érsek atya nyitotta meg. Üdvözlő bevezető beszédében rávilágított arra, hogy fontosnak tartja a minden évben megrendezésre kerülő konferenciákat. Ez a mostani különösen fontos, mert a hit évében történik. Kifejezte jókívánságát, hogy ez a konferencia is segítsen nekünk abban, hogy megerősödjön a hitünk, és közelebb jussunk általa Istenhez. Az érsek atya után a házigazda Szlávik Antal atya köszöntötte az egybegyűlteket. Immár nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a konferencia, mondta és örömmel

nyugtázta, hogy a résztvevők száma folyamatosan növekszik. Az első előadást dr. Kellermayer Miklós, a Pécsi Tudományegyetem professzora tartotta Az igaz (!) tudomány és az istenhit címmel. A világhírű tudós előadásában többek között elhangzott, hogy nagy hiba történt akkor, amikor a tudományt a tudósok szembehelyezték a hittel, mintha a kettő nem férne meg együtt. A tudomány nem lehet hitellenes, és a hit sem lehet tudományellenes. Mind a kettő együtt segít nekünk az igazság megtalálásában. Méltatta II. János Pál pápa három megnyilatkozását. A nagy pápa, aki jól látta a világban hatalmasodó problémákat, 1995-ben kiadta az Evangelium vitae kezdetű enciklikáját, benne feltárja a bajokat, melyeket az életellenességben, vagyis a halál kultúrájának az elterjedésében nevezett meg. Utána 1998-ban megírta a Fides et ratio kezdetű enciklikát, melyben a bajok okára világít rá, ez pedig a hit és a tudomány szétválasztása és egymással való szembeállítása. A 2003-ban megjelent Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikában pedig megmutatta, hol van a gyógyulás útja, ezt pedig az Eucharisztiában jelölte meg. A második előadást mons. Viliam Judák nyitrai püspök tartotta. Előadásában hangsúlyozta, hogy Szent Cirill és Szent Metód működésének felbecsülhetetlen értékei vannak Nagy-Moráviát, de egész Európát illetően, ezért is lettek ők Európa vé-

dőszentjei. Bemutatta Szent Konstantin-Cirill életútját, a filozófiában és a nyelvészetben Európa-szintű, magas tudományos színvonalát. Beszámolt a glagolika (a cirill-írás) keletkezéséről. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon, a Balaton mellett fekvő Zalavár az egyetlen hely, amelyről elmondhatjuk, hogy a nagy szláv igehirdetők biztosan jártak ott. Dr. Dér Katalin egyetemi docens Budapestről előadásában a boldogságkeresés fogalmával foglalkozott. Előadásának címe: „Hol a boldogság mostanában? – Jézus felfogása a valódi boldogságról” volt. A tanárnő a boldogság fogalmának a kifejtésével kezdte mondandóját, majd a Jézus hegyi beszédének elején elhangzott nyolc boldogság exegézisével folytatta előadását. Ebben rámutatott az egyes boldogságok közötti logikai kapcsolatra és Jézus irántunk való nagy szeretetére. A délutáni órákban a konferencia dr. Roska Péter erkölcsteológiai tanár előadásával folytatódott, aki az Esztergomi Hittudományi Főiskoláról érkezett Vízkeletre. Már az előadásának címe is sokatmondó volt: „Képmására teremtette férfinak és nőnek. – Isten szól a teremtés nyelvén az identitásukban sérült emberekhez is“. Az előadó többször is kiemelte, hogy a homoszexualitás a pszichoszexuális fejlődés zavara, és megfelelő terápiával gyógyítható. A homoszexuális hajlamú embert nem elítélni kell, hanem segíteni rajta, hogy

visszataláljon eredeti identitásához. A társadalom alapja a férfira és nőre alapuló család, melyet a Teremtő jogaival együtt védeni kell. Végül, de nem utolsósorban „Sötétségből a világosságba” címmel a konvertiták tanúságtételei következtek. Először Dér Katalin mondta el megdöbbentő őszinteséggel megtérésének történetét. A súlyos betegségekkel való küzdelem idején szólította őt az Úr követésének útjára. Miután megtért, életében bekövetkezett a teljes életrendezés és az egészségét is visszakapta. Vallomása közben beszélt a szavak teremtő erejéről is. A konferencián jelenlévők rákérdeztek a férjére, hogy vajon őrá is hatott-e a megtérése, s így végül jelen lévő férje is vallott az Istenhez vezető útjáról. Oláh Péter és neje, Mónika Szekszárdról érkezett. Ők is a Házas Hétvége Mozgalom képviselői. Felváltva vallottak közös életútjukról. A hallgatóság előtt egy küzdelmekkel teljes, de boldog házasság körvonalazódott. Nem hallgatták el a kudarcaikat és azokat a dolgokat sem, amiket utólag – hitükben immár megerősödve - már szégyellnek. Nagyon tanulságos volt mindkettőjük élettörténete, vallomásuk által a konferencia résztvevői hasznos tapasztalatokhoz juthattak. A konferencia végén a házigazda, Szlávik Antal atya reményét fejezte ki, hogy az egyházi tudományos konferenciák hozzájárulnak a személyes emberi hit megizmosodásához. Jakubecz Márta

NAGYKAPOS, KIRÁLYHELMEC

Hálaadás és közös ima Szeptember negyedik vasárnapján a nagykaposi Szent Simon és Szent Júdás Tádé-plébániatemplomban hálát adtunk az ez évi termésért. Köszönetet mondtunk az életért és az értünk való gondoskodásért. A hívek az áldozati adományokkal az Úr színe elé hozták az új kenyeret s némi kóstolót a kertek gyümölcseiből, valamint a szántóföldek terméseiből, amikért hálaadó imádságot mondott Susko Mihály plébános. A szentmise befejeztével hálatelt szívvel kóstoltuk meg azt, amikkel a Gondviselés

megajándékozott, megáldott és gazdagon nyújtott a föld terméseiből nekünk és családjainknak. Ugyancsak ezen a napon, szeptember 22-én Királyhelmecen, a Bodrogközi Kulturális Fesztivál keretében a Szentlélek római katolikus plébániatemplomban ökumenikus istentiszteletre került sor, amit Rebres Mihály plébános vezetett. A történelmi egyházak képviselői és hívei tanúságot tettek az élet és az együvé tartozás fontosságáról és feladatáról. S. M. • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


AMIRE HITÜNK TANÍT

HOGY IS VAN EZ? A Katekizmus válaszol AZ EMBER IV. rész Az ember a Paradicsomban

374. Az első ember nemcsak jónak teremtetett, hanem barátságban volt Teremtőjével, és összhangban önmagával és az őt körülvevő, egész rábízott teremtéssel. Ezt a harmóniát csak a Krisztusban megvalósuló új teremtés dicsősége képes fölülmúlni.

375. Az Egyház a bibliai nyelv szimbolikáját az Újszövetség és a Hagyomány fényében hitelesen értelmezve tanítja, hogy Isten ősszüleinket, Ádámot és Évát a szentség és igazság eredeti állapotában teremtette. Az eredeti szentség e kegyelme részesedés volt az isteni életben. 376. E kegyelem ragyogása az emberi élet minden dimenzióját megerősítette. Ameddig az ember szoros kapcsolatban maradt Istennel, nem kellett sem meghalnia, sem szenvednie. Az emberi személy belső összhangja, a férfi és a nő közötti összhang, továbbá az első emberpár és az egész természet közötti összhang alkotta azt az állapotot, amit eredeti igazságnak nevezünk. 377. A világ fölötti „uralom”, melyet Isten kezdetben az embernek átengedett, elsősorban magában az emberben nyilvánult meg, mint önuralom. Az ember egész lényében érintetlen és rendezett volt, tudniillik szabad volt a hármas bűnös kívánságtól, melyek az érzéki gyönyörűségek, a földi javak vágya és az önérvényesítés uralma alá vetik őt, az értelem parancsa ellenére.

A szentségekről röviden Az egyházi rend újszövetségi alapjai

378. Az Istennel való bensőséges kapcsolat jele, hogy Isten az embert egy „kertbe” helyezte. Az ember ott él, hogy „művelje és őrizze” (Ter 2,15): a munka nem büntetés, hanem a férfi és a nő együttműködése Istennel a látható teremtés tökéletesítésében. 379. Az eredeti igazság egész összhangja, melyet Isten terve az embereknek biztosított, ősszüleink bűne miatt elveszett.

Hidegháború avagy az Apostoli Szentszék keleti politikájának kezdetei Magyarországon Babos Anikó

Az egyházi rend létjogosultságát az apostolok kiválasztásánál kell kezdenünk. Nyilvános működése kezdetén Jézus kiválasztotta az apostolokat, tudatosan megalkotta belőlük a tizenkettő közösségét: „tizenkettőt választott ki, hogy társai legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az evangéliumot” (Mk 3,14). A megfogalmazás: „tizenkettővé alkotta őket” (Mk 3,13) is jól mutatja, hogy az apostoli közösség egy intézmény, sőt eszkatológikus intézmény, ami azt jelenti, hogy az Egyház egész idejére szólóan jelentős. Az ószövetségi választott nép tizenkét törzsből álló nemzet volt. A Jézus által rendelt tizenkét apostol a Jézuson alapuló új nép jelképe és fundamentuma, és nélkülözhetetlen eleme. Látszik, hogy Jézus tudatosan akarta az apostoli szolgálat tisztségét az Egyházban. Figyelemre méltó, hogy Jézus egyenként választja ki az apostolokat és közösségük egyértelműen elkülönül a többi tanítványétól, illetve más tanítványi csoportoktól. Jézus egy speciális küldetésre választja ki őket: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” ( Jn 20,21). A „tizenkettőt” gondosan tanítja, felkészíti őket az Isten országa titkainak ismeretére, parancsot ad nekik a tanításra és keresztelésre, gyógyító és bűnbocsátó hatalmat kapnak és rájuk bízza az Eucharisztia megünneplését. Az Eucharisztiára való felhatalmazás különösen is fontos, hiszen arra utal, hogy a papság az Eucharisztia alapításának pillanatában és vele együtt születik. Azt is mondhatjuk, hogy az Eucharisztia a papság szentségének legfőbb és központi indoka. Jézus bevonja az apostolokat főpapi és közvetítői tisztébe. Mennybemenetele előtt az Atyától kapott küldetését bízza rájuk, az Isten országának hirdetését: „Aki titeket hallgat, engem hallgat” (Lk 10,16). Attól az Atyától, aki őt megszentelte, az apostolok megszentelését kéri. Kiárasztja a Szentlelket rájuk, hogy megbízatásukat teljesíteni tudják, és megígéri, hogy segítségével velük marad a világ végezetéig. Mindennek az apostolok tudatában vannak, ezért nyilatkoznak így: „Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk” (2Kor 5,20). Az Apostolok Cselekedeteiből és Szent Pál leveleiből azt is látjuk, hogy a Szentlélek vezetésével Jézus megbízottaiként jártak el az evangélium hirdetésében, a keresztény közösségek megszervezésében és irányításában.

• ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP • 2013. OKTÓBER 6.

A keleti politika kezdeteinek magyarországi mérlege A Szentszék keleti politikájára, az „Ostpolitik”-ra sokan, sokféle definíciót adtak. • Giovanni Barberini szerint az „Ostpolitik” a Szentszék hatvanas években kezdődő politikai-diplomáciai tevékenysége a kommunista rezsim által irányított országokban. • Michael F. Feldkamp úgy definiálta mindezt, mint visszatérést a diplomáciához a kelet-nyugati kapcsolatokban. Egy olyan eseménysorozat, amely teljesen megújította a világpolitikai helyzetet. • Dennis J. Dunn tanulmányában azt olvashatjuk, hogy a keleti politika a katolikus egyház és a Szovjetunió, valamint annak érdekövezetébe tartozó országok közötti feszültségcsökkentésre tett kísérlet. • Kahler Frigyes egy kétségbeesett próbálkozásnak nevezi, amelyet a Vatikán az egyház megmentésére, a keresztények megsegítésére vitt végbe. • Agostino Casaroli pedig úgy fogalmazott, hogy az „Ostpolitik” igazából nem is politika, hanem vallási, egyházi tevékenység, amelynek az a célja, hogy az adott kelet-európai ország kormányával való párbeszéden keresztül keresse azokat az utakat, amelyek révén a hívők helyzete javul. Véleményem szerint a keleti politika pasztorációs céllal elindított diplomáciai tevékenysége a Szentszéknek, amely helyesen ismerte fel, hogy az adott nemzetközi helyzetben tárgyalásos úton lehet eredményeket elérni a Szovjetunióban és a kelet-európai országokban. Úgy gondolom, az „Ostpolitik” értékelésénél több dolgot kell megvizsgálni. Először is azt, hogy helyes volt-e párbeszédet kezdeni a vasfüggöny mögötti országokkal. Másodszor, hogy a Magyar Népköztársasággal folytatott tárgyalások során megfelelően tudta-e képviselni az érdekeit a Szentszék. Harmadrészt, hogy mekkora jelentősége volt a részleges megállapodásnak, melyik fél ért el nagyobb eredményeket.


TANÚSÁGTÉTEL

Beszélgessünk az Úrral! Vadakkel atya lelkigyakorlatairól Családias közegben zajlott az indiai származású Joseph Vadakkel atya háromnapos lelkigyakorlata augusztusban Bősön. Szlovák nyelven már többször is volt a községben lelkigyakorlat, de tolmács segítségével magyarul először valósulhatott meg az Eucharisztikus Láng imaközösség odaadó tagjainak a szervezésében. A tanításokat, a szentmiséket és a dicsőítő imaórákat Csiszér László és zenekara tette felemelővé. A lelkigyakorlat dicsőítéssel kezdődött. A megnyitót a tanítás követte, amelynek kezdetén Vadakkel atya felhívta a figyelmünket arra, hogy nyitott szívvel fogadjuk be az Úr Jézust a szívünkbe. Az Oltáriszentség, a Szentlélek, a Biblia, a Szűzanya voltak a tanítások fő témái. A tanításait, hogy megértsük, élettapasztalataival egészítette ki. Minden nap - volt, amikor napjában többször is - áldást kaptunk az Oltáriszentséggel. Szent Fausztina nővér és Szent Pál ereklyéjével Vadakkel atya mindenkit személyesen is megáldott. Az atya imádkozott értünk, és kérte a Szentlelket, hogy töltsön el bennünket. Kérnünk kell a Szentlelket egyszerű hittel, hogy töltsön el, adjon békét és reményt. Mikor Jézus ránk ragyog, akkor a mindennapi problémáinkat más színben kell látnunk, könnyebben kell vinnünk a gondjainkat. A nehézségek ellenére meg kell hogy erősödjünk abban, hogy soha nem vagyunk egyedül, mert Jézus velünk van. Az Úr minden eszközt megadott, hogy ne essünk kétségbe: a Biblia olvasását, elmélkedéseket, elénk állította Szűzanyánkat. Érdekes tapasztalat volt számomra, hogy Vadakkel atya őszintén beszélt arról, hogy ő is az élettapasztalatain keresztül „tanulta meg“ a Szentlélek működését. Megérintett, hogy amikor Vadakkel atya beszél, folyamatosan mosolyog, szinte ragyog, árad belőle a jókedv. Tanúságtételemkor megköszöntem az Úrnak, hogy láthatóan működik az atyában. Az Örömhírt örömmel adja tovább, üdítő, hogy nem savanyú világfájdalommal az arcán beszél. Meggyőződésem, hogy sokszor már csak azért sem vesznek bennünket komolyan, mert folyton szomorúan járunk. Az atya minden alkalommal kérte, hogy menjünk minél közelebb az Oltáriszentséghez, beszélgessünk az Úrral, adjuk át neki a bajunkat, gondjainkat, és aki akarta, meg is érinthette. Nem vagyunk reményvesztettek, mert nekünk alkalmunk van elmenni gyónni, letenni a legfőbb akadályt, ami elválaszt bennünket Tőle – a bűnt. Minél gyakrabban legyünk együtt az Oltáriszentséggel, kérjük meg, hogy lépjen be a családunkba, gyógyítsa meg a családunkat, engedjük Őt működni. Mindhárom napon volt szentmise, a szombatit Vadakkel atya Kiss Róbert vikárius atyával közösen mutatta be. Sokat és sokszor imádkoztunk az Oltáriszentség előtt. Szombaton délutántól kezdve egész éjjel csendes szentségimádás volt. Vasárnap

délutánig az Oltáriszentség előtt imádkoztunk. Én személyesen hozzá fordulva köszönetet mondtam az Úrnak, sírva örömömben, a kapott kegyelmekért.

Tanúságtételek A bősi lelkigyakorlatról: - Úgy jöttem erre a lelkigyakorlatra, hogy az interneten olvastam a hirdetőplakáton: „A Mester itt van és hív téged.” ( Jn 11,28) Ez volt az az ige, ami annyira megérintett. Elkezdtem imádkozni, azt mondtam az Úrnak, ha valóban ott kell lennem, akkor kezdjen el cselekedni, amilyen módon Ő tud.

oldás. Bízzam szívem teljes bizalmával Rá, Ő elhozza a megoldást. Csiszér László - Pénteken délután érkeztem a lelkigyakorlatra, nagyon fáradt voltam. Azért imádkoztam, hogy kibírjam, nehogy elaludjak a tanítások alatt, és hogy tényleg teljes lényemmel át tudjam élni a lelkigyakorlatot és dicsőíteni az Istent. Ez a fáradtság kb. 5 perc alatt elmúlt, mert láttam Vadakkel atyát, ahogy beszélt, ahogy a Szentlélek által tanított minket, és ahogy a dicsőítéseket Laciék vezették, ez mindmind olyan lelkesedéssel és örömmel töltött el, ami erőt adott ahhoz, hogy itt legyek, és én is örömet érezzek a bensőmben. Számomra nagyon nagy öröm, hogy a saját közösségemből sokan részt vettek a lelkigyakorlaton, akikkel nagyon mély barátságban vagyok. Örülök, hogy itt Isten előtt együtt, egységet tudtunk megélni. S. K. - Sok minden megragadott a lelkigyakorlat során, a tanítások, a dicsőítések, az adorációk és az áldások közben. Vadakkel atya személyes tanúságtételei közül megérintett az a történet, amely arra tanít bennünket, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Bár sokszor látszólag nem olyannak tűnnek a dolgok, de a Szentlélek munkálkodik akkor is. Isten sosem késik el, az Ő időzítése mindig tökéletes! M. I.

Amikor a szervezők felhívtak, éreztem, hogy benne volt az erő, Isten ereje, hatalmas szeretete abban a meghívásban, ami átjött a telefonon keresztül is. Útnak indultam. A szívem helyén akkora erős tüzet, a Szentlélek tüzét éreztem e három nap alatt, hogy azt szinte nem is tudom szavakba önteni. A lelkigyakorlat során nagyon sok érzelmi gyógyuláson mentem keresztül, és ami a legfontosabb, kaptam egy hatalmas új szívet az Úrtól. Péter Csilla, Csíksomlyó - Az egyik dolog, ami nagyon megragadott a tanításból, az volt, amikor Vadakkel atya azt a példát hozta fel, hogy amilyen SIM-kártyát aktiválok a telefonban, az fog működni. A térerő adva van. A kegyelem árad. Isten árasztja a szeretetét, irgalmát, békéjét. Ez mind árad felém, de rajtam áll, mit aktiválok. Ha a hit SIM-kártyáját, akkor Istenből árad rám az élet. Tanúságtételem másik részét pedig úgy tudnám megfogalmazni: a hit imája. Imáimban ne az én korlátaim közt gondolkodjam, hanem abban, ami Istennek lehetséges. Hittel indulni az imában, mert Isten mindig jót, a legjobbat akarja. Ami nekem ma lehetetlennek tűnik, nincs rá emberi logikával meg-

A csábi imaestről: - Fantasztikus istenélményben volt részem az imaest során. Már a szentmise alatt tudatosítottam nagyon sok dolgot magamban, és a Ne félj, mert megváltottalak c. ének alatt nagyon közel éreztem Jézust. Amikor Vadakkel atya megáldott az Oltáriszentséggel, különös melegség vett erőt rajtam, mintha a szívemből kiragadták volna az összes fájdalmamat, rázódott az egész testem és lelkem. Fokozatosan elmúlt a szomorúságom, nagyon nagy megkönnyebbülés és öröm költözött a szívembe, és úgy éreztem, hogy minden gondom elszállt, s a többi panaszom is elmúlt (torokfájás, idegbecsípődés, kézzsibbadás). Nagyon nagy hálát szeretnék adni Istennek, Aki elküldte közénk Vadakkel atyát. Marika A jövő évi lelkigyakorlat időpontja: 2014. augusztus 29-31. Adományokat a következő számlaszámra várnak: 10651202/6500 Fotó: Mészáros Angelika • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LELKI TÁPLÁLÉK

Évközi 27. vasárnap

VASÁRNAP ról ra Bartal Károly Tamás O. Praem. isszavonhatatlanul beköszöntött az ősz. Különböző színeket lehelt a bokrokra és a fákra, amelyeket nem mos le sem az eső, sem a hajnali köd. Az első dér megcsípte a gömbölyű almákat és erre ők szépen elpirultak. A határ megsárgult, álmosabban kel fel a nap és korábban tér pihenőre, mintha fázna. A szél is úgy jár az erdőkben, akár egy végrehajtó. Nem kíméli a ragyogó színekbe öltözött fákat. Azok sziszegve hajladoznak, mint az adósok. Mert érzik, hogy előbbutóbb eljön az idő, amikor visszaadják utolsó színes levelüket is. Aztán majd az őszi estében mélyet ásít a föld, elalszik az erdő is, mert tudja, hogy változnak az évszakok. Minden mulandó. Ez az ősz is elmúlik. De nagy igazság, amit az Úr Jézus mondott: „Az ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha.” (Mt 24, 35) Igen, örök értékű igéket hallunk ma is az evangéliumban. De csak akkor tudjuk megérteni, ha hiszünk Jézusban, hogy Ő valóban Isten Fia, és ha hiszünk Jézusnak, hogy ő igazat mond nekünk. Mert Őt valóban csak a hit szemével lehet követni. Ezzel problémájuk volt már az apostoloknak is, ezért kérték az Urat: Növeld bennünk a hitet. Igaz, hogy jelen voltak, amikor Jézus sok csodát tett, de Jézus mindig a hitet kereste. Sőt, szinte örömmel állapította meg például a kafarnaumi százados esetében: Bizony mondom nektek, nem találtam ekkor hitet Izraelben! (Lk 7, 9) A Jézus mellett eltöltött évek már az apostolokat megtanították arra, hogy az ember életének legdrágább kincse a hit. És ez Jézus követésének az első, sőt legfontosabb föltétele. Ezt azonban nem lehet emberi törekvéssel megszerezni, ez a jó Isten természetfölötti ajándéka. Persze kell hozzá az ember közreműködése és készsége is, de ezekkel nem lehet kiérdemelni a hitet, ez esetleg előkészítheti azt. Mert a hit mindig ajándék. A jó Isten ajándéka, amit kérni kell, ahogyan kérték azt az apostolok is. Az apostolok kérésére, a jó Jézus, mint a jó tanár a jól kérdező gyermeknek, megadta a helyes választ. Megmondta, hogy a hit óriási erő,

V

mert szinte lehetetlenre is képes az ember a hit birtokában. És az apostolok megbíztak Jézusban, rá bízták életüket annak ellenére, hogy nem mindig értették szavait és cselekedeteit. De hittek neki, hittek benne. És nehezen lehet megérteni az evangéliumban található második elvet is, hogy csak haszontalan szolgák vagyunk, ha teljesítjük kötelességünket. Mert meglepően kemények ezek a szavak. Jó keresztények, talán mi magunk is egy belső szemrehányást hordozunk lelkünkben a jó Istennel szemben. Mert igazságtalannak tartjuk a jó Istent, ha azokat, akik hűségesen teljesítik kötelességüket, még újabb feladatokkal terheli. De nem veszszük észre, hogy ha ezt igazságtalannak tartjuk, ezzel a mi emberi logikánk útján járunk. Az Úr Jézus elvárta övéitől, hogy hagyják el az emberi gondolkodás útjait. Szent Péter apostolt nagyon keményen figyelmezteti: Takarodj előlem, sátán! Terhemre vagy, mert emberi módon, s nem Isten tervei szerint gondolkodol. (Mt 16, 23) Megszoktuk, hogy a becsületes munkaadó és a munkavállaló szerződést kötnek, és azt iparkodnak pontosan betartani. De ez a viszony nem érvényes az Isten és az ember, Jézus és tanítványai vagy az Anyaszentegyház és a hívők kapcsolatában. Mi nem köthetünk a jó Istennel szerződést, neki nem mondhatunk föl, vele nem lehet alkudozni, tőle nem lehet fizetésemelést követelni. Mi nem alkalmazottjai, hanem gyermekei vagyunk a jó Istennek. Az Úr Jézus tényállásokat fogalmazott meg. Meghívott bennünket a szolgálatra és elvárja tőlünk, hogy szívesen megtegyük, amit tőlünk elvár. Mert ha követjük őt, megadja nem csak azt, ami jár, hanem százannyit kapunk, és örökségül kapjuk az örök életet. (Vö. Mt 19, 29) Imádkozzunk tehát, hogy a jó Isten hívására a helyes hittel feleljünk. Hogy alávessük magunkat az Ő akaratának és legyünk meggyőződve, hogy a jó Isten nagyon szeret minket, és százszorosan megjutalmaz bennünket. Mert ahogyan valljuk, hogy minden mulandó, biztosak lehetünk abban, hogy az Ő ígérete, az Ő szava, az Ő szeretete el nem múlik soha.

• ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP • 2013. OKTÓBER 6.

Olvasmány Habakuk próféta könyvéből (Hab 1, 2-3; 2, 2-4) Meddig kell még, Uram, segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál? Hozzád kiáltanom: „Erőszak!” anélkül, hogy megszabadítanál? Miért feded fel előttem a gonoszságot, és mutatod meg a nyomorúságot? Csupa fosztogatást, csupa rablást látok magam előtt; a vádaskodás és civakodás egyre fokozódik. Az Úr is megszólalt, és ezt mondta: „Írd le a látomást, vésd fel táblára, hogy könnyen olvasható legyen. Mert ez a látomás a maga idejében beteljesedik és nem hiúsul meg; ha késik, csak várj,

biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül. Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért.”

nem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. Ne szégyellj hát tanúságot tenni Urunk mellett, sem mellettem, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett Válaszos zsoltár vállald az evangé(Zsolt 145, 7. 8- liumért a szenvedéseket velem 9a. 9bc-10) együtt, bízva az Isten erejében. Válasz: Bár Eszményed az az hallgatnátok ma egészséges tanítás Isten szavára, legyen, amelyet „Népem, ne légy Krisztus Jézus hikemény szívű.” tében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a Szentlecke rád bízott kincset Szent Pál a Szentlélek erejéapostolnak vel, aki bennünk Timóteushoz lakik. írt második leveléből (2 Tim 1, 6Evangélium 8. 13-14) Szent Lukács könyvéből (Lk 17, 5-10) Szeretett Fiam! Figyelmeztetlek, éleszd fel maAbban az időgadban Isten ke- ben: gyelmét, amely Az apostolok kézföltételem kérték az Urat: folytán benned él. „Növeld bennünk Hiszen Isten nem a hitet.” Az Úr így a csüggedtség, ha- válaszolt: „Ha

csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek. Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: »Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz.« Nem ezt mondja-e inkább: »Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is?« S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.”

Liturgikus naptár Október 6. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP (Brúnó, Renáta, Renátó) Énekrend: H 97; 135A-157; 261 ÉE 125; 173-201; 362 Október 7. Hétfő. Köznap (Rózsafüzér Királynője, Amália) Miseolvasmányok: Jón 1,1 2,1.11; Jón 2,2-8; Lk 10,25-37 Válaszos zsoltár: A pusztulásból kimentetted életem, én Uram, Istenem. Énekrend: H 287; 157; 191 ÉE 242; 201; 219 Október 8. Kedd. Főünnep SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (Simeon, Benedikta, Koppány) Miseolvasmányok: Sir 24,23-31; Jud 13,23bc-24a 25ab 25d; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28 Válaszos zsoltár: Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért! Énekrend: H 285; 132; 192 ÉE 300; 182; 233

Október 9. Szerda. Köznap (Dénes, Günter, Ábrahám és Sára, Henry Newman, Leonardi János) Miseolvasmányok: Jón 4,1-11; Zsolt 85,3-4. 5-6. 910; Lk 11,1-4 Válaszos zsoltár: Jóságos Uram, Istenem, te irgalmas vagy hozzám! Énekrend: H 227; 132; Gl 521 ÉE 143; 182; 190 Október 10. Csütörtök. Köznap (Borgia Ferenc, Gedeon) Miseolvasmányok: Mal 3,13-20a; Zsolt 1,1-2. 3. 4 és 6; Lk 11,5-13 Válaszos zsoltár: Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Énekrend: H 230; 150; 263 ÉE 152; 200; 217 Október 11. Péntek. Köznap (XXIII. János pápa, Etel, Brigitta, Gitta) Miseolvasmányok: Joel 1,13-15; 2,1-2; Zsolt 9,2-3.

6 és 16. 8-9; Lk 11,15-26 Válaszos zsoltár: Igazságban ítéli meg Isten az egész világot. Énekrend: H 253; 122; 53 ÉE 145; 176; 71 Október 12. Szombat. Köznap (Edwin, Gottfried, Miksa, Rezső) Miseolvasmányok: Joel 4,12-21; Zsolt 96,1-2. 5-6. 11-12; Lk 11,27-28 Válaszos zsoltár: Örvendjetek, igazak, az Úrban, áldjátok nevét! Énekrend: H 55; 144; 161 ÉE 75; 184; 315 Október 13. ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP (Kálmán, Edvárd, Ede) Miseolvasmányok: 2Kir 5,14-17; Zsolt 97, 1. 23ab. 3cd-4; 2Tim 2,8-13; Lk 17,11-19 Válaszos zsoltár: Az Úr megmutatta üdvösségét, a nemzetek színe előtt. Énekrend: H 220; 280-127; Gl 523 ÉE 149; 187-183; 194


LELKI TÁPLÁLÉK

Ezt üzeni... Assisi Szent Ferenc

Kötelező hittan?

HÉT

ről re

Október 4.

F

ve, hogy segít megérteni a család és baráti kör azon részének a gondolkodását, akik nagyon komolyan felvállalják vallásbeli hovatartozásukat. Ideális esetben az oktatás olyanná kellene, hogy nevelje a gyermeket, aki bár sok „ismeretet” elsajátít, de tanulja meg azokat kritikusan is szemlélni. A reáltárgyak ismereteiben nem anynyira fontos a kritikus szemléletmód, ugyanis a 2x2 mindig 4, de pl. a történelmi események nagy része egyszerű vélekedés, feltételezések sorozata, és egyáltalán nem bizonyítható. Ettől még lehet hinni benne vagy sem, de legalábbis úgy lehet tekinteni rá, mint egy „kérdéses” információra. Valami hasonló forgatókönyv alapján kell a hittanóra keretében eljuttatni a diákot is a hit alapvető ismereteire, melyek termékeny táptalajt biztosítanak a hit kibontakozásához.

igenis hozzátartoznak az alapműveltséghez. Irodalmunkban, képzőművészetünkben, színházi előadásainkban sorra bibliai történetekkel, valóságos bibliai hősökkel, királyokkal (Dávid, Salamon, vagy akár Nabukodonozor) találkozunk. A világképhez ez is hozzátartozik. Azt is tisztán kell látnunk, hogy a hit kérdése túl fontos ahhoz, hogy az ember ne ismerje ki magát alaposan. Így könnyebb kiszűrni a porhintést a környezetben. Arról már nem is beszél-

A diáknak nem kell magát mindenáron elzárnia a szülei vagy nagyszülei által gyakorolt vallástól. Ismerje csak meg, aztán majd ő eldönti mit tart jónak. Lesz alap, amelyre, majd építeni tud, amelyről majd lesz véleménye. A tények igazából magáért beszélnek: míg Magyarországon a vallásgyakorlók aránya 15-20 százalékra tehető, addig a szülők 50 százaléka hittanra íratta gyermekét. Úgy tűnik, hogy a szülők számára fontossá vált gyermekeik vallási nevelésének biztosítása.

M

Koller Gyula erenc Assisiben született 1181/82ben. Atyja, Pietro Bernardone posztókereskedő Assisi leggazdagabb embere volt. Franciaország iránti szeretetéből fiát, Jánost Francescónak, kis franciának becézte. Bernardone nem törődött azzal, hogy Ferenc iskolába járjon, ezért latinul és franciául beszélni és írni is nehezen tudott. Gazdag volta miatt tékozlóan bánt a pénzzel, és szórta aranyait. Amikor az assisiek háborút viseltek Perugia ellen, Ferenc fogságba került, és ott „magasabbrendű dolgokról” kezdett gondolkodni. Lovag akart lenni, s a dicsőség és a hírnév vonzotta. A Dél-Itáliába induló hadjáratról azonban visszafordult, és egy szegény lovagnak ajándékozta öltözékét. Ettől kezdve Ferencet gyakran látták a város előtt lévő leprás-házban, ahol ellátta a legalantasabb szolgálatokat is. Életmódját megváltoztatta, a csendet kereste, hogy imádkozzék. Amikor Rómába zarándokolt, ruhát cserélt egy koldussal, és odaült a Szent Péter-bazilika kapujához kéregetni. Az egyik napon Ferenc egy lóval és egy vég posztóval eltűnt a házból. Atyja kerestette, s mikor a város utcáin egy kiéhezett, ápolatlan „őrültben” felismerte fiát, bevonszolta a házba, megpofozta, és bezárta a pincébe. Az apa feljelentést tett „megtévedt” fia ellen. A nyilvános tárgyalás azzal zárult, hogy Ferenc ruha nélkül állt oda, a püspök lábához letette atyjától kapott ruháját, erszényét és azt kiáltotta, hogy visszaadja atyjának azt, ami az övé, és mostantól a mennyei Atya az apja. Ezután a püspök palástjával betakarva elhagyta a világot, hogy egyedül Istennek szolgáljon. Helyreállította a környék összedűlőfélben lévő templomait és kápolnáit. Vásári énekesként építőkövet koldult az emberektól. 1209. február 24-én, Mátyás apostol ünnepén Ferenc hallgatta az evangéliumot, mely arról szólt, hogy Jézus azzal küldte szét tanítványait, ne vigyenek magukkal sem pénzt, sem tarisznyát; ne legyen két ruhájuk, se sarujuk, még botjuk sem (Lk 9,3-5). Ezt hallva felkiáltott: „Ez az, amit keresek!” - és azonnal szó szerint elkezdte megvalósítani a hallottakat: mezítláb, kötéllel a derekán, szürkésbarna „ruhában” vándorolt a vidéken, és prédikált. Hamarosan többen is csatlakoztak hozzá. 1209. április 15-én történt: mindnyájan a Szent Miklós-templomba mentek, ahol az oltárra kitett evangéliumos könyvet Ferenc találomra felütötte, és erre a helyre talált: „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között!” (Mt 19,12) Akkor felkiáltott: „Testvérek! Ez a mi regulánk! Menjetek, és tegyétek, amit hallottatok!” Ez a nap lett a ferences rend születésnapja. Az első ferencesek igen szigorú életmódban, bűnbánóként éltek és gyakran nélkülöztek. Kicsúfolták őket, de ők nem nehezteltek érte. Végtelen türelme hamarosan felkeltette az

agyarországon felmenő rendszerben vezetik be az erkölcstant és az alternatívaként választható hittant, egyelőre az első és az ötödik évfolyamon. A társadalom megosztottan fogadta az oktatásügy ezen újítását. Vannak, akik amellett kardoskodnak, hogy „a vallás az magánügy, mindenki legbelsőbb ügye – legalábbis annak kellene lennie – intézményesen bevezetni az iskolába bűn – pláne a kicsiknél, akiket bármivel meg lehet téveszteni”. A másik fél azonban azzal érvel, hogy „ez a törvény tökéletes válasz a vallás szélsőséges (liberális) ellenszenvére, az eltüntetésére szánt próbálkozásokra”. Melyik véleménynek kell tehát igazat adnunk? Mivel európaiak vagyunk, a civilizációnkban, történelmünkben a zsidó-keresztény értékek a meghatározóak. Azt kell mondanunk, hogy a hittani ismeretek

emberek figyelmét. Számuk bámulatos gyorsasággal gyarapodott: Néhány év múlva a pünkösdi káptalanra már ötezer testvér gyűlt össze. Ferenc pápai jóváhagyásért 1215-ben útnak is indult tizenkét testvérrel Rómába. III. Ince átölelte, megáldotta őt társaival együtt, és engedélyt adott nekik a prédikálásra. Ferenc legfontosabb feladatként a prédikálást bízta a testvérekre. Az evangéliumhoz való közelség magyarázza meg derűjét. Öröme újra meg újra dalban tört ki. Bensőséges kapcsolat fűzte a természethez. Baráti módon tudott szólni az állatokhoz. Amikor a ferences szellem a nőket is magával ragadta, Ferenc megalapította a Második rend anyakolostorát. Amikor a házasemberek is indítást kaptak arra, hogy Ferenc irányítása mellett éljenek, megalapította a Harmadik rendet. Idővel a renden belül akadtak olyanok, akik számára megvalósíthatatlannak tűnt Ferenc szegénysége. Ezért az 1220. év pünkösdjére összegyűlt káptalanon ezt mondta: „Én nem akarom, hogy regulát emlegessetek azon kívül, amelyet az Úr nekem ajándékozott.” Amikor a többség nem volt képes követésére, Ferenc még ez évben lemondott a rend vezetéséről. Visszavonult az Alverna-hegyre. Ott megjelent előtte egy angyal, és utána Ferenc testén láthatóvá váltak Krisztus sebei, a stigmák. Testben megtörten érkezett vissza Assisibe. Súlyos gyomor- és májbántalmaktól szenvedett, a lábai megdagadtak, a szeme is felmondta a szolgálatot. Éjszaka álmatlanul feküdt sárkunyhójában. Ám a következő reggel vidáman énekelte az Istent és a teremtést dicsérő Naphimnuszát. Mikor megtudta, hogy az orvosok szerint október elején meg fog halni, így kiáltott: „Isten hozott, halál testvér!” 1226. október 3-án megáldotta testvéreit, felolvastatta Jézus búcsúbeszédét. Majd megkérte őket, hogy vetkőztessék le, és fektessék le a puszta földre. Még e napon énekelve adta vissza lelkét Teremtőjének. Az Egyház és a világ együtt térdelt a ravatala mellett. 1228. július 16-án IX. Gergely pápa szentté avatta. * * * A szegénységet Ferenc mindennél fontosabbnak tartotta, „nincstelenül akarta követni a nincstelen Krisztust, a megfeszítettet”'. Számukra Krisztus követésében perdöntő fontosságú volt a szegénység. Ezt az eszmét a pápa előtt is megvédte: „Az Úr engem az egyszerűség és az alázat útjára hívott meg.” Élete ezt kínálja nekünk is. Szent Ferenc rendíthetetlen derűvel rendelkezett. Öröme újra meg újra dalban tört ki és átragadt a környezetére is. De ez a vidámság nagyon fegyelmezett derű volt. Ugyanakkor sírt, mikor Krisztus szenvedéséről elmélkedett, és akkor is, mikor kísértések kínozták, de a szenvedést és megpróbáltatást mindig örömmel fogadta. A keresztény embernek ma is derűt kell sugározni akkor is, ha bánat éri!

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KITEKINTŐ

Peru és Bolívia misztikus világa Sokszor elmondom, minden utam zarándokút, hiszen a szakralitást kereJiron de la Union templomában ülve a helyiek végtelen hitét csodálom, sem a tájban, az emberekben, életmódjukban, hitük megélésében. Dél- akik Pedro Uracca gyógyító szent közbenjárását kérve érintik ereklyéit. ArAmerika e két országa pedig ontja a csodálatos látnivalókat, a nem minden- cukról lerí, kételyük sincs a csoda bekövetkezésében. napi élethelyzeteket, különösen az Andok magashegyi tájain, ahol szinte San Francisco kolostor katakombái egészen morbidak, hiszen halmokba mellbe vágják az odalátogatót a meghökkentő dolgok. rakott csontok és koponyák közt sétál a látogató. 25 ezer ember földi maradványait temették ide 1808 előtt a konkvisztádorok leszármazottai, sírrablóktól tartva. Ők előszeretettel fosztottak ki inka sírokat és féltek, a helyiek is Lima így viszonyulnak az ő halottaikhoz. A perui fővárosban az év nagyobb szakában párás, ködös a levegő, érkezésünk reggelén azonban nem a levegő, de az emberek arca ködös. Tömeg, tülkölés, közlekedési káosz, munkába siető emberek. A külváros épületei se

Ősi hitvilág emlékhelye Cuscótól nem messze található Quenko sziklás labirintus szentélye, ahol az inkák hitvilágába pillanthatunk be. Szoros sziklahasadékokon jutunk az oltárkőhöz, amelyen az inkák bemutatták láma- és néha emberáldozataikat, de itt végezték a holtak mumifikálását is. Furcsa érzés kerít hatalmába, amikor a vérelvezető mélyedéseket kerülgetjük. Az oltár mellett található kőre a nap bizonyos szakában egyetlen napsugár vetül, de ez annak idején elég volt arra, hogy fényt árasszon a föld alatti terembe, ugyanis színarannyal volt beborítva.

Táncolva vonulnak a templom oltára elé Cuscóban, az inkák ősi fővárosában, kecsua esküvő szemtanúja vagyok. A templom előtti téren „nagyorrú doktorok” ropják a táncot, majd a maszkos

A hívők Pedro Uracca gyógyító szent ereklyéit érintik nyújtanak szívderítő látványt – egész lakónegyedek fegyveres őrök által védett, kétméteres betonfalak mögé szorulva. Akik az ilyen „luxust” nem tudják megfizetni, azok ablakaik rácsai mögé menekülnek. A belváros már békésebb arcát mutatja, hiszen a rendőri jelenlét léptennyomon érezhető. Sorra látogatjuk Lima szebbnél szebb templomait. A legtöbb templom homlokzata kőből faragott csoda. A San Augustín-templom fő motívuma: Ágoston konkvisztádorok fején taposva, magasra emelt szívvel és a Szentírással hirdeti, nem az erőszak, csakis a szeretet és Isten szent evangéliuma vezet az őslakosok megtéréséhez. Nagyon különlegesek a templomok életnagyságú szobrai, amelyeket minden nagyobb ünnepre más-más ruhába öltöztetnek. A templomok előtt rászorulók ülnek – okkal nem koldusokat írtam, mert a sánták, vakok és egyéb bajokkal küszködők szépen felöltözve, egyáltalán nem zaklatóan várják a hívek adományát – rászorultságuk valószínűleg a szociális háló hiányából fakad.

La Paz látképe vőlegény a menyasszonnyal, a táncosokkal és az őket kísérő zenekarral tánclépésben vonulnak a templom oltára elé. Ott az örömapa imát mond az ifjú párért, az örömanya és a násznép pedig gyertyát gyújt az ünneplésükre. A szertartás során a zenekar többször is rázendít a nótára, az ifjú pár pedig mindannyiszor ott helyben táncra perdül.

La Paz boszorkánypiaca

Anyák napi ünnepség Peruban, a Moray-fennsík egyik falujában • ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP • 2013. OKTÓBER 6.

Lehet itt venni megoldást mindenre – van gazdagsághozó talizmán, szerelemkötő karperec, hűséget garantáló madártoll, a ház szerencséjét biztosító lámaembrió, de szárított békák, pókok és egyebek is, rosszkívánság esetére. Mindezek mellett jól megfér Jézus és Szűz Mária szobra, a rózsafüzérek és angyalos füstölők. Egészen szürreális világ. Fiatal pár tér be az árushoz, aki két tányért készít számukra – a szárított füvekre dollárimitációt tesz, arra egy ház makettjét, baglyot, a legtetejére pedig az olló kerül. Emellé megveszik még a Szűzanya szobrát. Főleg az andoki népeknél tapasztalni a keresztény hit együttélését a babonákkal, de nem kell ezen csodálkozni, hiszen ezek mindig zárt és nehezen megközelíthető közösségek voltak.


KITEKINTŐ

Boszorkánypiac – La Paz

megállni. A tó ennek ellenére tele van flamingókkal, amelyeket a vadul fodrozódó víz sem űz védettebb területre. Dönteni kell, folytatjuk utunkat, vagy visszafordulunk? A többség a folytatás mellett dönt. Megyünk hát bele a sötétszürke, egyre kavargóbb hóviharba, de úgy ötezer méteren elakadnak terepjáróink. Tetszik, nem tetszik, hátra arc! Mielőbb átmeneti szállást kell keresnünk, mert az andoki vihar ilyen magasságban gyilkos tud lenni. A sofőrök ismernek a környéken egy kis falut, Alotát. Ritkán tévedhet ide turista, de mégis sikerül szállást kapnunk és talán majd estebédet is. A helyi boltot se sokan látogathatják, mert vékony porréteg borítja az egész készletet. A boltos nagy nehezen kiszolgál, de a fizetendő összeget már mi mondjuk, mert képtelen összeadni a tételeket. Nincs hol melegedni, kívül-belük négy fok. Hogy meg ne dermedjek, futáshoz készülődök. Szerencsére a magaslati levegőt már

Békés Miasszonyunk Veszek a piacon én is rózsafüzért, és elhatározom, otthon első dolgom lesz megáldatni. Amint bolyongok a városban, látom, hogy többen mennek be egy kis templomba. Követem hát én is az odatartókat és nem csalódom: szentmise kezdődik. A szertartás közben nem tudok parancsolni eleredő könnyeimnek, annyira békés minden idebent. Kint tüntetés zajlik, a közbiztonság minimális, ennek ellenére talán mégsem ok nélkül nevezték a spanyolok Békés Miasszonyunk városának La Pazt, valószínű, ők is megéreztek ebből a békéből valamit. A mise végén felszólít az atya, vigyük elé a megáldani való tárgyakat. Itt meg is állnék az elbeszélésben, mert ha leírnám a csodát, amit akkor átéltem, talán más értelmet nyerne…

Lámacsorda az itatónál

Falucska temploma a bolíviai fennsíkon

megszoktam, bár az út elején légszomj gyötört. Körbefutom az egész falut, és az a pár ember, akivel találkozom, megrökönyödve figyel, hiszen ilyen zord helyen takarékoskodni kell mindennel, még az erővel is. A főtéren bezörgetek a parókiára megkérdezni, mikor van itt szentmise. A gondnok résnyire nyitja az ajtót, majd azt mondja: manana, azaz holnap, és már fordul is a kulcs a zárban. Hihetetlen zárt világ. Az emberek magas falak mögé rejtőzve élik életüket, a néptelen széles utcákon csak ebek kóborolnak. Vonításukat felkapja a szél, s ilyenkor borzongás fut végig az ember hátán. Úttalan utakon indulunk Chile felé. A táj maga az imádság - a színes lagúnák flamingók ezreivel, a végtelen tereket körülölelő hófödte csúcsok mind a Teremtő nagyságát hirdetik… az ember kicsiségét pedig a világ legszárazabb helyének, az Atacama sivatagnak sokasodó szemétdombjai…

A bolíviai Altiplanón keresztül A fennsík az Andok 4-5 ezer méter tengerszint feletti magasságon elterülő sivatagos vidéke. Bár a sivatagot kietlen, unalmas pusztaságnak képzeljük, itt olyan változatos formáit mutatja, hogy egyik ámulatból a másikba esünk. A Salar de Uyuni sósivatagban ég és föld szó szerint összeér, hiszen a vakító fehérség észrevétlen vált világoskék égboltba. E sótengerből lávahegyek emelkednek, a rajtuk élő évezredes kaktuszok a túlélés bajnokai. Egy nap után a sivatag kavicsossá válik, s a fennsík növények nélküli végtelen terein zabolátlanul nyargal a szél, rég elhagyott házak és vasúti sínek között. A Száraz-Andok e kietlen tája az enyészet leheletét hordozza - egyszerre fenséges és nyomasztó. Dél felé haladva, a kavicsok közül lassan előbukkan az élet – prérifű és moha borította terepre érkezünk –, dzsipjeink közvetlen közelében lámák és vikunyák (vadon élő dél-amerikai tevefaj – a szerk. megj.) csapatai tűnnek fel.

Hóviharban Az idő egyre romlik, sofőrjeink idegesek. A Laguna Verde (Zöld Lagúna) partján még kiszállunk, de a tomboló szélviharban a lábunkon is alig bírunk

Az Altiplano lagúnáiban a környező hegyek tükröződnek (A szerző felvételei) • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


OLVASÓINK ÍRJÁK

Életige 2013. október Chiara Lubich „Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel, mert aki felebarátját szereti, teljesíti a törvényt.” (Róm 13,8) A Rómaiakhoz írt levél ezt megelőző részében (Róm 13,1-7) Szent Pál a polgári hatóságok iránti kötelességeinkről beszélt (engedelmesség, tisztelet, adófizetés stb.), és aláhúzta, hogy ezek teljesítésének is szeretetből kell fakadnia. Könnyen megérthetjük, hogy milyen kötelességeink vannak ezen a téren, mert ha elmulasztjuk teljesíteni őket, a törvény által előírt büntetésben részesülünk. Ennek kapcsán beszéljünk most egy másik kötelességről, melyet már egy kicsit nehezebb megérteni, arról, amely Jézus ránk hagyott parancsának megfelelően minden felebarát iránti kötelességünk. Ez pedig a köl-

hanem mindig szem előtt kell tartanunk azt a célt, amelyet parancsolatai által elénk tűz. Például, ha jól akarjuk élni a hetedik parancsolatot, nem szűkíthetjük le csupán arra, hogy nem lopunk, hanem komolyan el kell köteleznünk magunkat a társadalmi igazságtalanságok megszüntetéséért folytatott

szeretet minden más parancsolatnak is a kiindulópontja, lelke és végcélja. Ebből az következik, hogy ha jól akarjuk teljesíteni Isten akaratát, akkor nem elég parancsolatainak rideg, jogi értelemben vett megtartása,

küzdelemben. Csak így mutathatjuk meg, hogy igazán szeretjük felebarátainkat.

csönös szeretet, amely különböző módokon nyilvánulhat meg: nagylelkűségben, szolgálatkészségben, bizalomban, kölcsönös megbecsülésben, őszinteségben stb. (Vö. Róm 12,9-12) „Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel, mert aki felebarátját szereti, teljesíti a törvényt.” Ez az ige két dolgot tesz világossá számunkra. Először is úgy mutatja be a szeretetet, mint adósságot, mint olyan valamit, ami iránt nem maradhatunk közömbösek, amit nem lehet elodázni, ami ösztönöz, sürget bennünket és nem hagy békén mindaddig, amíg meg nem fizettük. Azt mondja, hogy a kölcsönös szeretet nem valami ráadás, amely nagylelkűségünk gyümölcse, és teljesítése alól kibújhatunk anélkül,

Levelet kaptunk

hogy a törvény előírásaiba ütköznénk. Ez az ige arra sürget minket, hogy minél hamarabb váltsuk életre, különben eláruljuk keresztény méltóságunkat, hiszen Jézus arra hívott meg bennünket, hogy szeretetének eszköze legyünk a világban. Másodszor pedig azt üzeni ez az ige, hogy a kölcsönös

Remény

Gyermeki lelkülettel a hit útján Néhány héttel ezelőtt egy nagymama látogatott meg, karján a 8 hónapos fiúunokájával. Rápillantottam a kisgyermek mosolygós arcára, a csillogó szemeire, amint felém közeledtek. Mivel nem volt félénk, hamar megbarátkozott velem. Körülnézett a szobában, ujjával a falon függő keresztre mutatott, és gőgicsélő hangon mondta: Ő. Ott van a Jézuska - szólalt meg a nagymama. Ez a kezdete a hitre nevelésnek. Ekkor eszembe jutottak Jézus szavai: Ha nem lesztek olyanok, mint a kisdedek, nem mentek be az Isten országába. A hit évében kérdezzük meg önmagunkat: élő a mi hitünk? Jézus az első helyet foglalja el életünkben, irányító

szerepe van az imában és az élet minden területén, vagy csak a templom falain belül? Ahhoz, hogy Jézust befogadjuk, kell az elhatározás, jónak és igaznak kell lenni, és le kell győzni hitetlenségünket. Idősebb lelkipásztorokkal beszélgettem. Szomorúan állapították meg, hogy a fiatalság elvilágiasodott. A vasárnapi szentmiséken vannak fiatalok, akik komolyan veszik hitéletüket, de jóval többen vannak az idősödő korosztályból. Régen nagy családok voltak, és a szentmiséken a család minden tagja részt vett. Manapság gyakran hallani kifogásokat: nem vehetek részt a vasárnapi szentmiséken, mert egész héten dolgozom, vasárnap pihenni szeretnék. Végül elmarad a pihenés, és az erre szánt idő is munkával telik el. Amit az ember fontosnak tart az életében, arra időt szán. Jézus csak másodlagos szerepet tölt be az ilyen emberek életében, jól megvannak nélküle is. A hit évében gyakran hallani az újraevangelizációról. Kerényi Lajos atya mondta: beteg a világ, nagy beteg! Az egyháznak fel kell emelni szavát Jézus tanításának, az Örömhírnek a továbbadására. Ő azt mondta magáról: én vagyok az Út, az Igazság és az Élet,

• ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP • 2013. OKTÓBER 6.

„Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel, mert aki felebarátját szereti, teljesíti a törvényt.”

aki engem követ, nem jár sötétségben, övé lesz az élet világossága. Világunkra jellemző a családok széthullása, az abortuszok magas száma, az eutanázia, az élettársi kapcsolatok, az azonos neműek bűnös életformái… A házasság egy férfi és egy nő életre szóló kapcsolata, mely az Isten színe előtt kötődik, és a sírig tartó hűségben nyilvánul meg. A televízió, az internet, az okostelefonok világában élünk. Boldog az az ember, aki mindezeket a lehetőségeket a jóra, lelki épülésére, fejlődésére használja ki. Ha Jézus törvényeit elfogadjuk, és azok szerint élünk, boldogság költözik a szívekbe, a családokba, és békésebb lesz a világ. A hit évében kérjük az egyház Anyját, Máriát, könyörögjön értünk Szent Fiánál, hogy hitünk növekedjék, ne maradjon gyermeki szinten, de maradjon meg gyermeki lelkületűnek. Vanda Borbála

Zarándoklat Zsámbékra Augusztus 20-án Csallóközcsütörtök, Csákány, Illésháza, Csenke, Béke és Jóka két autóbusznyi hívő közössége a kora reggeli órákban Zsámbékra indult, a csallóközcsütörtöki Mária

Hogyan éljük tehát az e havi igét? A felebaráti szeretetnek végtelenül sok árnyalata van. Most főleg egyet emelnénk ki, azt, amely úgy tűnik, leginkább előtérbe kerül ebben az evangéliumi mondatban. Ha a kölcsönös szeretetet tartozásként értelmezzük – ahogy Szent Pál mondja –, akkor olyan szeretetnek kell lennie bennünk, mely elsőként szeret, ahogyan Jézus tette velünk. Ez a szeretet tehát kezdeményez, nem vár, nem halogat. Éljünk így ebben a hónapban! Törekedjünk elsőként szeretni minden embert, akivel találkozunk, akivel telefonon beszélünk, akinek levelet írunk, vagy akivel együtt élünk! Szeretetünk legyen konkrét, megértő, előzékeny, türelmes, bizalommal teli, állhatatos és nagylelkű! Azt fogjuk tapasztalni, hogy lelki életünkben minőségi ugrás következik be, nem is beszélve arról az örömről, amely betölti majd szívünket. (Az Élet Igéje, 1990. szeptember, Új Város 1990/9.) A felvétel a szeptember 22i, Kassán megtartott Élet menete rendezvényen készült

Légió által megrendezett lelki napra. Megérkezésünk után a Budapesttől 30 km-re fekvő, egykor svábok lakta városban a helyi temetőt tekintettük meg, ahol a premontrei szerzetesnővérek síremlékeit kerestük fel. Utána ünnepi szentmisén vettünk részt a romtemplomban. Az 1050-ben épült templom az 1763-as földrengés során ment tönkre. Holnapy D. Márton atya szentbeszédében Szent István király intelmeire is kitért. A szentmise után a premontrei nővérek anyaházában kedves meghitt fogadtatás keretében kiadós ebéden vettünk részt. Majd a premontrei rend Rosa mystica Presidium és a csallóközcsütörtöki Magyarok Nagyasszonya Presidium tapasztalatcseréjére és a csökkent munkaképességűek által készített emléktárgyak bemutatására került sor. Délután közös vesperáson vettünk részt a barokk templomban, majd Márton atya ismertette Szent Norbert rendalapítónak az életét. Köszönet Pörsök Mártának, a Magyarok Nagyasszonya Presidium vezetőjének a szervezésért, valamint lelkiatyáinknak, Masicza Robertnek és Nemes Attilának, akik elkísértek bennünket e lelkiekben gazdag zarándokútra. Slanička Éva, Csallóközcsütörtök


TANÁCSOLÓ

Testi-lelki egészségünk

Műsorajánló

A gyermekkori elhízásról A kedves Nagymama fontos kérdést feszeget. A gyermekkori elhízás ugyanis világjelenség. Sokak szerint a gyakran emlegetett „globalizáció” egyik következménye. A globalizáció révén – nehéz rá jó magyar szót találni: világméretű kiterjedés, hatás? – ugyanis megváltoznak az évszázados táplálkozási szokások. Elrettentő példaként az ázsiai ország, Nepál fővárosát említik: amióta Katmanduban megnyíltak a McDonalds éttermek, ugrásszerűen megnőtt az elhízott gyermekek száma. Tájainkon viszont az ún. fogyasztói társadalom által kínált túlfogyasztási kényszer, ill. a nagymama gyermekkorában megszokottól lényegesen eltérő, azaz kevesebb mozgás (játszás, futkározás, foci helyett a tévé, videó, számítógép előtti üldögélés) játssza a főszerepet az elhízás „járványos” terjedésében. De miért is veszélyes elhízni már gyermekkorban? Az elhízás, azaz a test zsírtartalmának gyarapodása alapvetően kétféle módon történhet: a zsírsejtek számának, ill. a már meglévő zsírsejtek méretének növekedésével (lehetséges e kettő kombinációja is). Az első mód elsősorban a gyermekkorra jellemző, a zsírsejtek mérete inkább a felnőttkorban növekszik. A zsírsejtek szaporodása tehát egy bizonyos mértékig „normális” velejárója a gyermek növekedésének. E „mértéket” az ún. energiamérleg, azaz az étkezéssel bevitt kalóriák/energia és a mozgással, munkával leadott kalóriák/energia aránya jelenti. Ha ez az arány 1 körüli, azaz, ha amit a gyermek megeszik, azt le is ugrálja, mozogja, akkor csak a növekedéshez szükséges mennyiségű zsírsejt keletkezik. Ha azonban a tört számlálója túl nagy, vagyis sokkal többet eszik, mint amennyit „lead”, a

Kedvenc unokám majdnem az egész nyarat nálunk, falun töltötte. Nagyon jó étvágya volt mindig is, és most is öröm volt nézni, ahogy élvezettel ette a főztömet. Fel is szedett egy pár kilót a nyaralása alatt. Örömmel újságoltam ezt az érte jövő szülőknek, akik hamar elrontották az örömömet. Különösen a vejem „tolt le”: nem kellett volna ilyen jól tartanom a kislányt, hiszen így előbb-utóbb cukorbajt fog kapni. Valóban ennyire rosszat tettem? Kérem a doktor úr véleményét, hogy jövőre ne essek megint ebbe a hibába. Jelige: nincsen rózsa tövis nélkül

Provence-i tojás (francia étel)

Hallható az interneten, az Eurobird 9A műholdról a 11958 MHz-es frekvencián, valamint néhány kábeltv-hálózaton.

Mária Rádió Október 12., szombat 9.45 Hittanóra Lépes Lóránt atyával Október 13., vasárnap 10.30 Szentmise a Vatikánból. Bemutatja Ferenc pápa 17.20 Tanúságtétel 22.00 Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora

Duna Tv

többletenergia újabb s újabb zsírsejtek keletkezéséhez vezet. S ha már ezek sem képesek elraktározni a zsírfelesleget, akkor elkezd nőni a zsírsejtek mérete: a zsírsejtek megtelnek zsírral, ill. a teljesen megtelt zsírraktárak mellett a további zsírfelesleg már a vérben kering. E zsírfeleslegtől a test úgy igyekszik megszabadulni, hogy a zsírt nemcsak a zsírsejtekbe, hanem a máj (zsírmáj) és a hasnyálmirigy inzulint termelő béta-sejtjeibe is bepréseli. S innen

már csak egy lépés a béta-sejtek szekréciós zavarán alapuló cukorbetegség kialakulása. Mi tehát a teendő kedves Nagymama? Megtanítani a serdülőkorban levő unokáját a régi aranyszabályra: az evést akkor kell abbahagyni, amikor legjobban ízlik, ill. minél több testi aktivitásra (úszás, kerékpározás, kerti munka stb.) ösztökélni őt. A tévét, videót, számítógépet pedig a nyaralás idejére „javítóba” kell vitetni.

FIGYELEM! Továbbra is várjuk a családi élettel, neveléssel, lelki gondjaikkal, valamint jogi és egészségi problémákkal kapcsolatos kérdéseiket. Ezekre lapunk – pszichológus, orvos és jogász – munkatársaitól részletes választ kapnak Tanácsoló – Testi-lelki egészségünk, illetve Mit mondanak a paragrafusok? című rovatunkban. Leveleiket a remeny@remeny.sk e-mail címre vagy a Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava postai címre küldjék.

Agapé

Magyar Katolikus Rádió

Hozzávalók: minden személyre számítva egy-egy tojás, egy-egy szép, kerek paradicsom, zöldpetrezselyem, fokhagyma, friss kolbász, só, bors Elkészítés: Vágjuk keresztben ketté a paradicsomokat, villával szedjük ki a magjukat. Serpenyőben melegítsünk olajat, majd a fél paradicsomokat, előbb a vágott felükkel lefelé, majd a másik oldalon, kis tűzön, nagyon lassan pirítsuk meg. Most elosztjuk a paradicsomokat a serpenyőben úgy, hogy miután a tojásokat óvatosan közéjük ütöttük, azok olyanok maradjanak, mint a tükörtojás.

Ezután apróra vágunk bőségesen petrezselymet és fokhagymát, majd előbb a fokhagymából, majd a petrezselyemből véve, kitöltjük a paradicsomok magjának a helyét. Sót, borsot szórunk rá, és lassú tűzön tartjuk, amíg a tojások megsülnek. Időközben a friss kolbászt egy másik serpenyőben pirosra sütjük, darabokra felvágjuk és az elkészült tálra, középpontból kiindulva sugarasan annyi darab kolbászt rakunk, ahány személynek készítjük a tálat. Tálaláskor úgy adagolunk, hogy mindenkinek két félparadicsom, egy tojás, egy szál kolbász jusson. Rendkívül ízletes és eredeti vacsora, a tál igen mutatós.

Október 12., szombat 8.10 Élő egyház 8.40 Isten kezében 9.40 Határtalanul magyar 15.25 Sírjaik hol domborulnak Október 13., vasárnap 7.45 Világ-Nézet. Kereszt és toll 11.00 Szentmise közvetítése Déváról 20.15 Régimódi történet. Tvfilm sorozat 6/1.

www.mise.hu Élő szentmise-közvetítés mindennap a budapesti Wekerletelepi Munkás Szent Józseftemplomból, a www.mise.hu honlapon (hétköznap 6.30 és 18.00, vasárnap pedig 7.00, 8.30, 10.00 és 18.00 órakor).

Kedves Olvasóink! Arra biztatjuk Önöket, küldjék be kedvenc, jól bevált ételreceptjüket, a hozzávalók feltüntetésével és az elkészítés módjának leírásával együtt. Szerkesztőségünk e-mail címe: remeny@remeny.sk A recepteket beküldött olvasók közül negyedévenként kisorsolt ajándékot kap.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KUCKÓ

Szólj a Napnak! Szólt a Madár, és hajnal lett a kertben. Néztem a fölkelő napot s álmomban énekeltem. (Rónay György: Hajnal) Balogh Milan, 4. osztály, Nagyölvedi Alapiskola

Kulcsár Ferenc

Szüret

Cseri Kata, 1. osztály, Nagyölvedi Alapiskola

Cserregeti vén szarka: vérpiros a kadarka. Dini-dani, döne-dű, aranylik a gyöngyszemű.

Cserkésztábor – Czuczor Csilla, 5. A osztály, Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár

Kékbegy kiált: őszre jár, könnyezik a muskotály. Dini-dani, dende-dem, darázs kereng részegen. Hull a tölgyek levele, cigányszőlő fekete. Deli-deli, dali-dó, csemegézik a rigó.

Berek Dominik, 1. osztály, Nagyölvedi Alapiskola

Október Október, fényt vető, lángoló hegytető, bíborvörös, napáldotta alkonyat fürdeti hamvas arcodat.

Urban Hanna Luca, 4. osztály, Nagyölvedi Alapiskola

Október, titkaid, aranyló javaid melengeti magas egek hatalma, parázzsá érik az alma. Október, must habzik, rigó füttye hangzik, bólogat az égőpiros szamóca, fűszálon ring a kabóca.

Múzeumban – Pálinkáš Stella, 7. B osztály, Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár Cseri Flóra, 1. osztály, Nagyölvedi Alapiskola

Készítette Hagony János

Rejtvény

Október, darazsak kesergik a nyarat, csillag esik, felragyog a pincesor, hulló levelet szél sodor. Meghatározások: 1. Nincsen … tövis nélkül, 2. Énekkar, 3. Ételt főzünk benne (nem lábas), 4. Belső párja, 5. Ilyen fa is van, 6. Biciklinek kettő van, 7. Kas, 8. Verset ír, 9. Játszótéren van, 10. Bárány, 11. Még ilyet!, 12. Kerékpározók nagy csoportja, kettős betűvel a végén (FŐBOLY), 13. Vízi „csónak” – nem kenu, 14. Ahol a Nap felkel. A megfejtés a színessel jelölt kockákban található. Jelentése: Szűz Mária egyik megnevezése. Október 7-én van az emléknapja. V. Piusz pápa vezette be a törökök tengeri hatalmát megtörő lepantói csata győzelméért (1571). A keresztények a győzelmet égi Édesanyánk közbenjárásának tulajdonították.

Nyári élményeim – Karsai Jenifer, 3. B osztály, Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár A nyertes: A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy viloktóber 11-ig küldjétek el szerBodzsár Krisztina, Ipolyfödémes. lámpostán Gratulálunk, az ajándékot postán küldkesztőségünk címére: jük! Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy remeny@remeny.sk (a tárgymegnevezésbe írjátok be: Kuckó).

Megfejtés A 37. számban közölt rejtvény megfejtése:

• ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP • 2013. OKTÓBER 6.

császárkorona.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14


BESZÁMOLÓ

Aki tegnap voltál: ma már nem te vagy, Aki holnap léssz: ma még nem te vagy. (Weöres Sándor) Keresd a Reményt a Facebookon!

Villámpostaládánkból Varázslatos nyár Kemencén Somorjai keresztény ifjúsági tábor Július 31. és augusztus 9. között a somorjai ifjúság csodálatos napokat töltött a Börzsöny-hegységben található Kemencén. Történt ugyanis, hogy egy bátor kisfiú felkereste a híres varázslót, Artrót, s feltette neki az őt leginkább foglalkoztató kérdést: Kik voltak a történelem legnagyobb harcosai? Artro elcsodálkozott a kérdésen: valóban hatalmas varázsló ő, ráadásul már évszázadok óta járja a világot, ismerte az összes harcos népet. Útjára bocsátotta hát a kisfiút és megígérte neki, hogy pontosan 10 nap múlva megadja kérdésére a választ. Gondolkodott, s végül egy varázslat segítségével felsorakoztatta maga előtt a történelem legnagyobb harcosait: a magyarokat, a rómaiakat, az indiánokat, a szamurájokat, a zulukat és a vikingeket. Így került a 6, harcosokból álló csapat a Kemence községtől nem messze található Kőrózsa Panzióba, melyet Artro óriási erdeje vesz körül. Táborunk csapatai a szobák elfoglalása és a szokásos ismerkedős játékok után készen álltak a nagy bibliai játékra, melyben egy-egy állomáshoz érkezvén, megismerkedtek az ott rájuk várakozó bibliai személy tör- szerep. Vasárnap lévén, este szentmisén is részt vettünk, melyet a délután táténetével, s teljesítve a személyhez kapcsolódó feladatot, indulhattak tovább. A borunkba érkező Balogh Károly atya celebrált. Látogatást tett táborunkban játék befejeztével el is érkeztünk első napunk végéhez, ám míg a kicsik aludni Fóthy Zoltán somorjai iskolaesperes is, így mise előtt ismét volt lehetőség gyótértek, addig a nagyok részt vettek Artro esti próbáján, mikor is játékos fel- násra. A szentmise után táncházzal zártuk a napot. adatokat kellett végrehajtaniuk az éjszakában. A hétfő délelőtt rögtön szentmisével indult, a volt somorjai káplán, Klenko Másnap a tábort két részre osztotta Artro, a varázsló: míg a kisebbek cso- Gábor misézett. A nap folyamán métáztunk, társasjátékot játszottunk, míg portjai táncot tanultak, a nagyobbak elkészítették csapatuk címerét és ruháza- délután a két nagy csoport elment túrázni. Este a budapesti Imperfectum zetát. A nap másik felében pedig cseréltek a csoportok. Az esti Ki mit tud?-on nekar adott koncertet táborunk lakóinak. mindenki bemutathatta alkotásait, valamint, hogy hova fejlődött tánctudásuk A hetedik nap reggelén, rögtön a szentmise után elindultunk egy délig tara nap végére. tó túrára, mely után a nagy melegre való tekinA harmadik nap délelőttjén a hangsúly a tettel ismét hűsítő fürdőzés volt a program. Eskörnyék látnivalóin volt. Elgyalogoltunk a köte a bátrabbak bemutathatták énektudásukat zeli Kemencére, ahol megtekintettük a temploegy karaoke partyn. mot, a tájházat s a kálváriát. Délután a csapatok A nyolcadik nap reggelén Molnár Tamás atya egy, a televízióból is ismert vetélkedőn - Egy - a jelenleg Rómában tanulmányait végző volt perc és nyersz – mérhették össze ügyességüket somorjai káplán – mutatta be a legszentebb álés talpraesettségüket. Este ismét visszatértünk dozatot. A szentmise után kezdetét vette egy Kemencére, hogy részt vegyünk az ifjúsági nagyon fárasztó nap, ugyanis a programok köszentmisén az éppen ott táborozó missziós fiazött szerepelt egy jó kis rohanós méta, délután talokkal. A mise előtt lehetőség volt szentgyópedig számháborúban csaptak össze a harcosok. násra is. Visszatérve a faluból, játszottunk és Éjszaka a két nagy csapat tagjai bizonyíthatták énekeket tanultunk. Később minden csapatveelszántságukat a számukra készített izgalmas zető keresett csapatának egy-egy nyugodt hebátorságpróbán. lyet, hogy megtartsák az esti áhítatot – mely A kilencedik nap délelőttjén rejtélyes kincsezután napi rutinná vált. Az áhítatokon a Hikeresésre indultunk, míg délután a kemencei szekegy sorain elmélkedtünk, majd egy-egy kisvasutat vettük igénybe, majd ezt követően isfeladattal vagy játékkal igyekeztünk elmélyítemét a medencében lubickoltunk. Az utolsó este ni a hallottakat. Artro kiértékelte a tábort, díjazta a legjobbakat, A negyedik nap kihasználtuk a környék majd minden táborozót ellátott édességgel s egy nyújtotta lehetőséget, és elsétáltunk a közeli apró ajándékkal, mely emlékezteti majd a tábostrandra, ahol a forró nyári időben alig lehetett rozókat az itt töltött csodás napokra. Az estét kirángatni a medencéből a pancsoló táborozóegy zenés-táncos programmal zártuk. kat. Ezután fáradtan bár, de annál nagyobb lelPéntek reggel, az utolsó, tízedik napra ébredkesedéssel portyára indultunk Artro erdejébe, tünk, és szinte már hagyományosnak mondható ahol a csapatok állomásról állomásra haladva program zajlott: ébresztő, csomagolás, egymásteljesítették az izgalmas feladatokat. nak való üzenetírás és indulás hazafelé. RengeA következő nap délelőttjén pólókat batiteg vidám emlékkel, színes élményekkel, de koltunk, majd minden csapat pizzát készített, mégis egy pici szomorúsággal intettünk búcsút a ki-ki nemzetének szájízéhez igazodva – ezeket minket vendégül látó kedves embereknek és a A chartres-i székesegyház a pizzákat az esti mulatság közben fogyasztotcsodálatosan szép börzsönyi tájnak. Zahorec Veronika (15 éves) rajza, Apátújfalu tuk el. Délután ismét a strandolásé volt a főMéry Tímea • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK

D


REJTVÉNY

GONDOLKODÓ

A szentlecke – melyet Szent Pál apostol tanítványának és munkatársának írt – egy mondatba sűrítve így hangzik: lásd a vízsz. 1, 85, 47, valamint függ. 53 számú sorokat. A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán október 11-ig küldjék el szerkesztőségünk postai: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy e-mail címére: remeny@remeny.sk A levelezőlapra írják rá: GONDOLKODÓ Vízszintes: 1. A rejtvény első része; 11. Protaktínium; 13. Após ˗ tájszóval; 14. A világ legnépesebb országa ˗ angolul; 15. Tekercs alakú cukrászati készítmény; 17. A fa leveleinek öszszessége; 19. Idegen kötőszó; 20. Gyermek (kölyök) - angolul; 22. Tény, megállapítás; 23. Kellemes szag; 25. Arany; 27. Testünk külső rétege; 29. Személyes névmás; 30. Komputer tomográf; 31. Az olasz rádió- és tv-társaság rövidítése; 33. Préda-darab (!); 35. Láda egyneműi; 37. Becézett női név; 39. Politikai irányzat, mozgalom ˗ választékosan; 42. Izrael (sport)kódja; 44. Oktatási időszak; 46. Szlovákul: székel, (azon a helyen) tartózkodik; 47. A rejtvény harmadik része; 50. A Real Madrid labdarúgója (Sergio); 51. Roham, támadás - idegen szóval; 52. Nominatív, rövidítve; 54. Omlós édes tészta, itt névelővel; 56. Lámpaláz; 58. Urán és szén; 59. Régi súlymérték; 61. Újpesti sportegyesület, rőv.; 62. Lengyelország autóinak betűjele; 63. Római 501;

65. Ifjúsági, rövidebben; 67. A Jupiter holdja; 69. Mosópor-márka; 71. Én - latinul; 73. Ezen a helyen; 75. Néma rigó (!);77. Kojak magyar hangja volt (László, 1925-1992); 78. Línia; 80. XIX. szd.-i festő, az utolsó kockában keresztneve kezdőbetűjével (1828-1899); 83. Erdélyi folyó; 84. Megszólítás; 85. A rejtvény második része; Függőleges: 1. Táncos komikus színész volt (Tivadar, 1901-1981); 2. Gondozott, rendes; 3. Thaiföldi, osztrák, máltai és luxemburgi autójelek; 4. Rács páratlan betűi; 5. Ő (nőnem) ‒ angolul; 6. Női név; 7. Az izmot rögzíti a csonthoz; 8. Világtalan; 9. Fák nagyobb csoportja; 10. Ékezethibás igavonó; 11. Politikai szervezet; 12. A karácsonyt megelőző

SOKSZÍNŰ EGYHÁZ Máshogy kell megszólítani ma a fiatalokat Szeptember 12-én a Mesemúzeumban mutatták be a magyarországi lappiacon újszerű koncepciót képviselő Family Cikcakk gyermekmagazint. Az elsősorban az alsó tagozatos korosztálynak szóló keresztény szellemiségű lap fő különlegessége, hogy az értékek átadásán túl szerkesztési koncepciójában már a digitális generáció megváltozott olvasási, tanulási és információszerzési igényeihez is igazodik. A lapot indító Harmat Kiadó törekvései szerint az etika tanmenet témáit is követő kiadvány fontos segítséget nyújthat az erkölcstan-oktatásban részt vevő pedagógusok számára is. A világ számos országához hasonlóan itt is egyre több felmérés irányul az új generáció megváltozott ismeretszerzési formáinak és az olvasásra nevelés lehetséges módjainak feltérképezésére. A kutatások és a külföldi kezdeményezések tapasztalatai szerint a fiatalok körében az olvasás népszerűsítésének egyik hatékony eszközei lehetnek a gyerekek életkorának, érdeklődésének megfelelő színvonalas magazinok. További információk: cikkcakk.hu • ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP • 2013. OKTÓBER 6.

időszak jelzője; 16. Folyadék; 18. Egy alaptalan rágalomhadjárat törte derékba színészi karrierjét (Margit); 21. A mai Spanyolország ókori őslakosságával kapcsolatos; 24. Pénzt helyettesítő telefonérme (nem is olyan régen); 26. Fel, fent ‒ angolul; 28. Vissza: nyersbőr-kikészítő szakmunkás; 32. Tanonc; 34. (Valamire) késztetett, rábeszélt; 36. Közép-Európa leghosszabb folyójának szűk völgye Ómoldova és Orsova között; 37. Az utolsó betű pótlásával: külön teljesítményért adott pénzjutalom; 38. Ázsiai főváros; 40. Önmegtartóztató életet élő ember; 41. Tehát ‒ németül; 43. Svéd, japán és albán autóljel; 45. Felfog (ésszel); 48. Az egyik Szenc melletti faluba való; 49. Egyszerű lábbeli; 50. Találka; 53. A rejtvény befejező része; 55. Rangos, előkelő; 57. Van hozzá bátorsága; 60. A vízsz. 29 többesszáma; 62. Pokol ‒ szlovákul; 64. Ritka férfinév; 66. Szálkátlan halhús; 68. Ismert afrikai kikötő a Földközi-tenger partján; 70. Nem áll biztosan a lábán; 72. Szlovák személyes névmás; 74. Csupaté (!); 76. Afrikai patás állat; 79. Asztácium; 81. Feltételes kötőszó; 82. Milisekundum. Kérjük kedves megfejtőinket, hogy ha villámpostán küldik el megfejtésüket, akkor is tüntessék fel a pontos postai címüket, hogy az esetleges nyereményt késedelem nélkül elküldhessük címükre.

Megfejtés A 37. számunkban közölt rejtvény megfejtése: „...számot kell vetni tette következményeivel.” A helyes megfejtők közül sorsolással ajándékot nyert: Polyák Imre, Buzita. Gratulálunk!


APRAJA-NAGYJA Fizetett hirdetések

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves KÖSZÖNTŐ lelkiatyánkat, FÓTHY ZOLTÁN esperesplébánost „Áldom én az Urat minden időben” pappá szentelése 10. évfordulója alkalmából. Áldja meg Őt a jóságos Isten, és a Szűzanya félTisztelettel és hálás szívvel köszöntjük 70. szü- tő-védő szeretete kísérje élete minden napján. letésnapja alkalmából Adjon neki az Úr erőt és egészséget, hogy toCZIGLER ILONÁT. vábbra is odaadó kitartással végezhesse áldozatos Kívánjuk, hogy tartsa meg az Úr egészségben, lelkipásztori tevékenységét! szeretetben. Köszönjük odaadó munkáját, az eddigi áldozatos tevékenységét, amit Isten dicsőséSzeretettel az Édesanyák Imái csoport és gére és a hívekért tett. a somorjai rózsafüzér-társulat tagjai A Jó Pásztor társulás tagjai és a lekéri egyházközség hívei

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, Áldd meg két kezeddel az édesanyámat! Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: Köszönöm, köszönöm az édesanyámat! Sok szeretettel köszöntjük a drága jó édesanyát, nagymamát, VANYO IDÁT (Zsérén), aki 2013. október 6-án ünnepli 70. születésnapját. Kívánunk neki jó erőt, egészséget, sok boldogságot , szeretetet, családi körben eltöltendő hoszszú, örömteli életet. Isten áldása és a Szűzanya oltalma kísérje élete minden napján. Ezt kívánják lányai, Márti és Adri, veje, Pityo, valamint két unokája, Szandrika és Janika

Hálás köszönetet mondok PETER PHILIPP FÖLDEÁKY káplán úrnak a nagyon magas szintű latin nyelvű szentmiséért, amit a losonci templomban szolgált édesanyám halálának 10. évfordulóján, aki sok éven keresztül gondviselője volt a kismúlyadi templomnak. Isten áldását kérem egész életén át és a Szűzanya oltalmazza minden lépését. Bolyós Katalin

„Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem.” (Iz 61,1) Nagy szerettel, hálával és mély tisztelettel köszöntjük lelkiatyánkat, MAHULÁNYI JÓZSEF helynök urat születésnapja alkalmából. Áldja meg a jó Isten, őrizze a Szűzanya gondviselő szeretete és árassza el a Szentlélek ajándékaival, melyek papi életéhez szükségesek. Köszönjük áldozatos munkáját, fogadja szeretettel hívei imáját. Az ipolysági és a gyerki hívek

ADAKOZÓK A tornaújfalui rózsafüzér-társulat 50,- Eur G. és M., Fülekpüspöki 20,- Eur Isten fizesse meg!

ŐSZI AKCIÓ Koller Gyula– Herdics Gyögy: Reménykedéseink

KULTURÁLIS HIRDETÉS

Válogatás a Remény katolikus hetilap egykori és jelenlegi főszerkesztőjének cikkeiből – kemény kötés Ára: 2,95 Eur helyett 1,45 Eur

Szarka Zsuzsa és a Szalag Zsinór Design bemutatja CSAK CSINOSAN című divatbemutatóját. Helyszín: Nádszegi Kultúrház Időpont: 2013. október 26. 18,30 órai kezdettel Belépődíj: 2,50 Eur

Könyvrendelés: Boldogasszony, ezer évig Édesanyánk voltál, Eleink ha hozzád sírtak, Hozzájuk hajoltál.

Cím: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 0948/057 508 • E-mail: office@remeny.sk

(Sík Sándor)

Jeruzsálem: Hagia Mária Siontemplom (Kamenár Gabriella felvétele)

Remény elérhetőségek Főszerkesztő-helyettes: Albán József Tel.: +421 (0)948 057 510 Felelős szerkesztő: Bertha Éva Tel.: +421 (0)948 057 509 Szerkesztő: Orbánné B. Mária Tel.: +421 (0)948 057 506

www.remeny.sk remeny@remeny.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: +421 (0)905 255 154 kamenargabi@gmail.com

KÖNYVRENDELÉS: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


REMÉNY

Hidd, amit

énekelsz Bertha Éva „Aki szeret, az énekel, aki énekel, az kétszeresen imádkozik” (Szent Ágoston) Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ima a hívő ember „anyanyelve”. S egész biztosan igaz a mottóban idézett Szent Ágoston-i mondás is: „…aki énekel, az kétszeresen imádkozik.”. Ismerjük vajon „énekes anyanyelvünket”? Elgondolkoztatnak olykor az ismerős templomi dallamok s énekeink szavai? Tamás József plébános írta egy helyen: „A magyar nép éneklő nép. Énekben mondja el örömét és bánatát, és ezzel vigasztalódik. A mai nyugtalan világban nagyon is szükség van erre, főleg a templom meghittségében.” Hallottuk, Isten, a te szent igédet, Szívünkbe véssük sok kegyes intésed. Azt fogjuk követni, soha meg nem vetni, Csak te add szent malasztod, legyen rajtunk áldásod. Glória, Hozsanna 261 Rengeteg információ árad felénk, a fiatalabb generáció pillanatok alatt tájékozódik bármilyen felmerülő témában okostelefonja segítségével. Ami pozitív és jó dolog lehet, ha tudásunkat gyarapítjuk ezáltal, és mások épülésére, javára fordítjuk azt. Sokszor azonban jelentéktelen dolgokról fecsegünk, híresnek vélt emberek „okos” gondolatait, mondásait osztjuk meg egymással… Olyan dolgokat jegyzünk meg és terjesztünk, amelyeket inkább el kellene felednünk. De hogy állunk Isten szent igéivel? Halljuk minden vasárnap, esetleg gyakrabban is, de eljutnak-e ezek az igék a szívünkig? Hallgatjuk, de vajon meg is halljuk Jézus üzenetét, amely az igén keresztül szólít meg minket? A 261. számú énekben nem kevesebbet teszünk, mint hogy megígérjük: szívünkbe véssük Isten intéseit, „mondásait”, és követni fogjuk azokat. Vagyis meg fogjuk jegyezni a szent igéket, azok mondanivalóját, üzenetét, és életünkkel, szavainkkal, tetteinkkel bizonyítjuk, hogy amit hallottunk, azt elfogadtuk, a magunkénak érezzük, és aszerint cselekszünk. Tudjuk azonban, hogy a magunk erejéből ez sem lehetséges. Szükségünk van ehhez is – mint mindenben az életünk során – Isten segítségére, kegyelmére, áldására. Ha megszületik bennünk a szilárd elhatározás a szent igék követésére, akkor bizonyára nem marad el Isten áldása sem. És így a legfontosabb gondolatok terjesztőivé válhatunk.

Kegytárgybolt Komáromban Újabb üzletet nyitott a kegytárgyakat forgalmazó Szent Anna hálózat. A vásárlók ezentúl már Komáromban is meglátogathatják a tulajdonos, Vicsápi Bugyi Natália által „nyugalom szigetének” nevezett boltot. Az érdeklődők itt nemcsak szakrális tárgyakat, vallási témájú könyveket találnak, hanem elmondhatják „angyali történeteiket” is, melyek a hasonló nevű folyóiratban akár írásban is megjelenhetnek. A városközpontban, a múzeum mellett lévő bolt ünnepélyes megnyitására szeptember 25-én került sor. Az összegyűlteket az üzletasszony köszöntötte a hálózat alapításának történetével. A bolthelyiség átadásán jelen volt Anton Marek, a város polgármestere is. A rövid kulturális program után sor került a kegytárgybolt megáldására. M. P.

Szentmise Máriavölgyben Szerkesztőségünk szeretettel hívja és várja az olvasókat és minden jó szándékú embert a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából megvalósuló hagyományos zarándoklatra, a Pozsony melletti ősi kegyhelyre, Máriavölgybe. A zarándoklatra 2013. október 12-én, szombaton kerül sor. A program 11 órakor elmélkedő rózsafüzérrel kezdődik, 12 órakor szentmise, 14 órakor keresztúti ájtatosság lesz. Imádkozzunk közösen minél többen családjainkért, nemzetünkért, a világ békéjéért!

Megjelent

Lelkigyakorlatok Máriabesnyőn

a Remény egylapos falinaptára a 2014-es évre!

2013. október 11–13. (péntek vacsorától vasárnap ebédig) „A hitem gyümölcsei” Lelkigyakorlat nők számára Vezeti: Sztrilich Ágnes SSS szociális testvér

Megrendelhető: office@remeny.sk vagy 0948/057 508 Ára: 0,20 Eur

Sándor István boldoggá avatása 2013. október 19-én, szombaton, a budapesti Szent Istvánbazilika előtti téren kerül sor Sándor István vértanú, szalézi testvér boldoggá avatására. Az ünnepség 9.30 órakor, Sándor István életének ismertetésével és bevezető közös imádsággal veszi kezdetét. A szentmise 10.30 órakor kezdődik, főcelebránsa Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek lesz. Az ünnepélyes szentmise keretében a Szentatya megbízásából Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusa teszi közzé a boldoggá avatásra vonatkozó határozatot. • ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP • 2013. OKTÓBER 6.

2013. október 11–13. (péntek vacsorától vasárnap ebédig) Lelkigyakorlat minden korosztály számára Vezeti: Nemeshegyi Péter atya MATER SALVATORIS LELKIGYAKORLATOS HÁZ, 2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3. Telefon: 0036/28/420-176, fax: 0036/28/510-742, e-mail: matersal@invitel.hu mater.salvatoris@vaciegyhazmegye.hu www.matersalvatoris.hu

Templombúcsú Restén A Restei Rózsafüzér Királynője-templom felszentelésének első évfordulója és búcsúünnepe 2013. október 6-7-én lesz. Október 6-án, vasárnap 11 órakor ünnepi szentmise, főcelebráns és szónok: mons. Pásztor Zoltán, püspöki helynök. Az ünnepség keretében megáldják a Mária, Magyarok Nagyasszonya szobrot, Szabó Ottó festőművész alkotását. 15 órakor az Irgalmasság órája, egyházzenei áhítatra kerül sor. 19.30 órakor orgonahangverseny lesz. Másnap, október 7-én 17 órakor ünnepi búcsúi szentmise. Főcelebráns és ünnepi szónok: Szabó László, gönci plébános. Szeretettel hívják és várják a kedves híveket!

Remeny 2013 40 okt 01  
Remeny 2013 40 okt 01  
Advertisement