Page 1

„Jámborságát a kereszten függő szegény, alázatos Úr iránti bensőséges szeretete alakította ki; eucharisztikus jelenlétét egyre elevenebben tapasztalta meg, amikor saját szenvedő létét egyesítette az ő áldozatával.” (Boldog Montaui Dorottya reklúzáról)

25. szám

REMÉNY XXIV. évfolyam

2013. június 23. – Évközi 12. vasárnap

Készítsétek az Úr útját

www.katolikus.sk • www.remeny.sk Ára: 0,50 Eur

5 8 13

A jó Isten kegyelméből Ima, böjt és engesztelés Csillag születik Bősön

Harmatozzatok, óh egek onnan felül és a felhők közül szálljon le hozzánk a Megváltó. Így sóhajtoztak hozzád mennyei Atyánk a szent próféták a Messiás után, akit már első szüleinknek vigasztalására megígértél. S amint egykor Keresztelő Szent János figyelmeztette az embereket, hogy készítsék az Úr útját s egyengessék ösvényeit, éppen úgy én is elő akarom készíteni szívemet Jézus születésének ünnepére. Alázatos és tiszta szívvel akarom imádni én is a jászolban fekvő Megváltót. Azért édes üdvözítő Jézusom, oly epedő szívvel várlak, mint ahogy vártak egykor a próféták. Siess szívembe szereteted kegyelmével. Te vagy a világnak megígért váltsága, imádva ismerem el isteni erődet s könyörögve sóhajtok hozzád. Áraszd reám kegyelmedet, oszlasd el elmém vakságát; segíts, hogy kegyelmed által segítve biztosan járjak a te utadon. Tisztítsd meg szívemet a bűntől, hogy méltó szállást találj szívemben, s kedves vendégként maradj velem mindörökké. Ámen. (Ima Keresztelő Szent Jánoshoz)

Szent János megkereszteli Jézust


EZ TÖRTÉNT

„Vegyék észre..., hogy szeretjük őket!” A katolikus média naponta beszámolt arról, hogy Bosco Szent János ereklyéje a több mint háromezer kilométeres szlovákiai és magyarországi körútján sok tízezer hívőt és köztük sok ezer fiatalt mozgósított. Ők a különféle lelki programok keretében jobban megismerhették azt a szentet, aki különös szeretettel fordult a kallódó gyerekek és fiatalok felé annak érdekében, hogy eljuttassa hozzájuk Krisztust. Nagyon jó látni, hogy itt nálunk is sok fiatal katolikus fiú és lány vonzónak tartja a szalézi rend alapítójának munkásságát, aki azáltal vált szentté, hogy szállást adott az otthontalan árváknak, szakmára tanította a utca csavargóit, és arra nevelte őket, hogy szeressék az Urat. Bárcsak a mi katolikus családjainkban az apukák és anyukák is követői lennének a torinói szentnek, aki együtt énekelt, együtt játszott és imádkozott a fiatalokkal. Bárcsak Bosco Szent János életpéldája megértetné a felnőttekkel, hogy a fiataloknak szükségük van a mi emberi szeretetünk sokféle megnyilvánulására ahhoz, hogy ki tudjanak bontakozni az Egyházban, és olyan emberekké váljanak, akik a felnőttként majd tovább tudják adni a szeretetet másoknak. Az Evangélium elárulja, hogy amikor a gyermekek odamentek az Úr Jézushoz, akkor ő nem kezdett bele valami magasröptű teológiai fejtegetésekbe arról, hogy kicsoda is a Mennyei Atya. Nem kezdte előttük feszegetni a Szentháromság titkát, és nem tartott nekik előadást a törvényről, hanem a gyermekeket egyszerűen megsimogatta és megáldotta. Az egyik hitoktató a boldog családi életről beszélgetett a gyermekekkel. Egy nyolcéves kislány így fogalmazott: „Az én családomban nagyon jó élni, mert szeretünk együtt játszani, szeretünk sütni együtt, futni, biciklizni; imádkozni együtt, és beszélgetni arról, ha valami rossz történt velünk. A mi családunkban megmondjuk egymásnak azt, amit érzünk.” Bosco Szent János lelkülete ma is időszerű, hiszen életpéldájával ma is így biztat minket, felnőtteket: „Legyetek a gyermekekkel, előzzétek meg a bűnt ésszel,

hittel és szeretettel. Legyetek szentek és szentek nevelői. Vegyék észre a gyermekeink, hogy szeretjük őket!” Mindnyájan felelősek vagyunk a gyermekeinkért és az ifjúságunkért. Kérjük kitartóan az Istent, hogy mutassa meg nekünk azokat a gyermekeket, akiknek az életére, szellemi és lelki fejlődésére döntő hatással lehetünk. Mindenhol vannak ugyanis a plébániai közösségeinkben ilyen gyermekek és fiatalok. A mi lelki atyaságunkban és anyaságunkban áldássá válhatunk olyan családokban, ahol a szülőknek nincs lehetőségük arra, hogy kellő időt és figyelmet szenteljenek gyermekeiknek. Ilyenkor családi barátként, nagynéniként, keresztanyaként vagy pótnagymamaként hozzájárulhatunk ahhoz, hogy ezekben a családokban a gyerekek több szeretetet és figyelmet kapjanak. Bárcsak egyre több ilyen kapcsolat alakulna a Szentlélek hatására a mi plébániai közösségeinkben!

POZSONY

HATVAN

Kárpátaljai gyerekek látogatása

Utca a vértanú házfőnökről

A május 16-i magyar szentmise a ferenciek templomában egy kicsit eltért a megszokottól. Ezen a vasárnapon a kárpátaljai Rátról, a Szent Mihály Gyermekotthonból érkeztek gyerekek nevelőszüleikkel, akik néhány napos felvidéki útjuk befejezéseként keresték fel Pozsonyt. A programot Puss Sándor jezsuita atya szervezte meg számukra, aki korábban maga is működött egy ideig Kárpátalján. Ezen a vasárnapi szentmisén pedig a pozsonyi magyarok lelkipásztorával, Kubovics Konrád ferences atyával együtt misézett. Sándor atya prédikációjában elmondta: a gyerekek édesanyja, szülei, nem élnek éppen példamutató módon, ezért kerültek ők nevelőszülőkhöz. De ahogy a bűnös asszonyra szeretettel nézett Jézus – ahogy az evangéliumban elhangzott –, úgy tekintenek e gyerekek is minden rossz és nehézség ellenére, sze-

REMÉNY katolikus hetilap Főszerkesztő: Herdics György Főszerkesztő-helyettes: Albán József e-mail: alban@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 510 Főmunkatárs: Mons. Koller Gyula

retettel és tisztelettel szüleikre. A szentmisén a kárpátaljai gyerekek szívből jövő, gitárkísérettel előadott szép énekükkel ajándékozták meg a hívők közösségét. Konrád atya a szentmise végén megígérte, imáikkal kísérik őket, és emléklapot, a templomról szóló ismertetőt és Páduai Szent Antal rózsafüzérének szövegét tartalmazó lapot, valamint a hívek egész héten át gyűjtött adományait adta át a gyermekotthon vezetőjének. A Szent Mihály Gyermekotthon intézménye család típusú, jelenleg három családban 24 nevelt és 5 saját gyerek él, három családi házban. A tervek szerint a közeljövőben Komáromban adományboltot nyitnak a gyermekotthon támogatására. (A gyermekotthon honlapja: http://stmkids.hhrf.org)

Felelős szerkesztő: Bertha Éva e-mail: bertha@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 509 Szerkesztők: Orbánné B. Mária e-mail: obm@remeny.sk Telefon: + 421 (0)948 057 506

-tha-

Hatvanban minden évben megemlékeznek a ferencesek 1950. június 19-én történt elhurcolásáról. Az idei megemlékezést június 16-án tartották az újhatvani Szent István-templomban. A városi önkormányzat döntése értelmében az egyik utca felveszi P. Kriszten Rafael egykori hatvani házfőnök nevét, aki egyike a boldoggá avatásra váró hét ferencesnek. Rafael atya (1899–1952) a háború alatt a budai rendházban működött. Házfőnök–plébánosként a zsidóüldözés idején megszervezte az üldözöttek átvételét a Katolikus Egyházba, és sebesülten is több száz kilométert gyalogolt, hogy a menleveleket a címzettekhez eljuttassa. A világháború után megnyitotta a kolostor konyháját, és hosszú időn keresztül étkeztette a környék nyomorgóit. 1949ben került Hatvanba házfőnöknek. 1950. június 19-én, a szerze-

Parák László e-mail: parak@katolikus.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella e-mail: kamenargabi@gmail.com Tel.: +421 (0)905 255 154 Kiadja: Glória Társulat Felelős kiadó: Mons. Szakál László

• ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP • 2013. JÚNIUS 23.

tesrendek elhurcolásának idején teherautók álltak meg a rendház előtt, piarista szerzeteseket és szerzetesnőket deportáltak a kolostorba. A lakosságot azonban provokátorok fellázították, azt híresztelve, hogy a ferenceseket akarják elvinni. Ekkor az emberek a templom elé vonultak, és élő láncot alkottak. A rendőrség felszólította a házfőnököt, hogy oszlassa fel a tömeget. Nem sikerült. Az éjszakai órákban a politikai rendőrség brutális módon feloszlatta a tüntetést, a kolostor lakóit pedig véresre verte. Az újhatvani rendházban élő négy ferences atyát az Andrássy út 60-ba szállították, civilek százait pedig kényszermunkatáborokba. Rafael atyát 1951-ben életfogytiglani börtönre ítélték. 1952. szeptember 15-én halt meg a börtön embertelen körülményei között.

A szerkesztőség címe: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598 Fax: 02/4552 3684 e-mail: remeny@remeny.sk Grafika: namedia – Nagy Attila Nyomja: PETIT PRESS, Bratislava

Magyar Kurír/Remény Terjesztik a plébániák Index: 49574 ISSN 1335-6534 Nyilvántartási szám: EV 242/08 A kéziratok szerkesztési jogát fenntartjuk! Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.


EZ TÖRTÉNT NAGYKÖVESD

DUNASZERDAHELY–BŐS

A bölcsességet, egyenességet ünnepelték Jubileumra készülnek

Az igehirdető Szent Antal ünnepén, a dunaszerdahelyi plébánia vendégül látta a Nyitrai és a Nagyszombati egyházmegye nyugalmazott lelkipásztorait. Megbecsülésük és tiszteletük jeléül az esperesség papjai ünnepi szentmisén kérték Isten áldását az előttük járó papokra: Barcsek Sándor pápai káplánra, Burián László pápai káplánra, Horváth Károly kanonokra és ThDr. Morovics István pápai káplánra. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Bartal Károly Tamás premontrei apát volt. (Koller Gyula pápai prelátus egészségi állapota miatt nem tudott jelen lenni – a szerk. megj.) A sokat szenvedett, ám lélekben és hitben példásan megerősödött elődöket Szakál László pápai káplán köszöntötte, a házigazda, Herdics György címzetes apát nevében is. A jászóvári apát úr szentbeszédében kifejtette: a hit nem elsősorban a megismerés és a tudás során plántálódik a lélekbe. A hit titka az egymás életében való osztozás, a szeretetben való önközlés. Jézus megismerése nem a mi érdemünk, hanem Isten önátadó szeretetéé a szentmisében. Az ünnepi szertartást követően az atyákat Bős polgármestere, Fenes Iván látta vendégül, a nagyközség

polgármesteri hivatalának dísztermében. A finom ebéd és az ízes borok melletti kötetlen társalgásból kiderült: bár a kor elsősorban állapot és nem érdem, a felvidéki magyarság bölcs és nagyszerű papokat kapott a Gondviseléstől! A jelen lévő fiatalok számára világossá válhatott az a tény, hogy bármennyi megpróbáltatás érheti az embert, bárhogyan alakul is a lelkipásztor élete, Jézus mindig velünk van és elkísér egy életen át! Mészáros Péter

BODROGSZERDAHELY–SZEGED

Álom vált valóra... A Bodrogszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola pedagógusai és a görög katolikus parókia mellett működő filokália szervezésében május 24-én, Tóth Mihály parókus vezetésével egy autóbusznyi csapat kelt útra, hogy Szeged és környéke történelmi nevezetességeivel ismerkedjen meg. Akik már jártak ott, azokat az élmény, akik pedig még csak most először jutottak oda el, azokat a kíváncsiság, illetve az ismerősöktől, barátoktól hallottak ösztönöztek arra, hogy személyesen győződjenek meg az elhangzottakról. Az utazás közbeni beszélgetés, a táj sokszínűsége, egy-egy csendes ima, s az ember észre sem vette, hogy egy közel ötórás utazás után van. Szegedre való megérkezésükkor Szaplonczay Miklós, a helyi görög katolikus hitközség parókusa várta a vendégeket, közöttük Gecse Katalin tanárnőt, aki ezúton osztja meg élményeit a Remény olvasóival: „Egy hétvége kevés arra, hogy mindent alaposan szemügyre vegyünk, de hadd emeljem ki azokat a pillanatokat, amelyek mindannyiunk figyelmét lekötötték. A Fogadalmi templom - a várost elpusztító nagy árvíz (1879) után a szegediek fogadalmat tettek egy nagyszabású katolikus templom megépítésére. A dómot 1930. október 24-én szentelték fel. A Magyarok Nagyasszonya-székesegyház az ország negyedik legnagyobb temploma. Belső tereinek különlegessége a 9040 sípos orgona és Fadrusz János Krisztus a keresztfán című szobra, amely 1900-ban elnyerte a párizsi világkiállítás fődíját. A »Szeresd felebarátodat…« bibliai parancs héberül és magyarul olvasható az 1903-ban elkészülő Új zsinagóga diadalívén. A Róth Miksa műhelyében készült üvegablakok és a páratlan szépségű, szimbolikus tartalmú üvegkupola az eklektikus zsinagóga egyedi ékességei. A velencei Szent Márk tér méretével egyezően 12 000 m² nagyságú és Észak-Európa elegáns, letisztult stílusát hordozó épületek által határolt

tér 1928-30 között, Rerrich Béla tervei szerint épült fel. A Havas Boldogasszony tiszteletére szentelt ferences templom és a mellette álló kolostor Szeged becses építészeti öröksége. Felszentelésére 1503-ban került sor. A református templom 1884-ben készült el, Schulek Frigyes tervei alapján. Megépítése a nagy árvíz utáni újjáépítést jellemző összefogás szép példája. A millenniumi építkezési láz legimpozánsabb szegedi alkotása az 1896-ban, neoklasszicista stílusban épült Közművelődési Palota. A Móra Ferenc nevét viselő múzeumban személyes tárgyaival berendezett emlékszoba is várja a látogatókat. A gyönyörű természeti környezetben létesült nemzeti emlékhelyünk, Ópusztaszer mindenkit hazahív. Az Árpád-emlékmű, a világhírű Feszty-körkép, a Monostor, a Csete-jurták, a Skanzen és a Nomád Park látványa méltán tölthet el büszkeséggel és azzal a tudattal, hogy a magyar nemzethez tartozunk." Gecse Katalin szavait idézve egy álom vált valóra ezzel az utazással, amiért köszönet illeti Tóth Mihályt és mindazokat, akik valamilyen módon a szervezésben részt vettek, határon innen és túl. A szentmiséken, istentiszteleteken és a Szent Liturgiákon való részvétel összetartozásunkat erősítette, s egyben új utazások távlatát is felvetette, a kölcsönös megértés és szeretet jegyében. Pankovics Miklós

Felszentelésének 200. évfordulóját ünnepli jövőre a nagykövesdi, Szent József tiszteletére épített római katolikus plébániatemplom. A történelmi eseményre 1814. május 31-én került sor. Az új templom alapkövét 1801. július 26-án rakták le, amely közvetlenül a várrom alá épült, részben felhasználva ennek bontott köveit. A közelgő jubileumi év kapcsán Pásztor Zoltán, a Kassai egyházmegye püspöki helynöke június 2-án szentmisét mutatott be, amelyet a családok lelki életének megújulásáért ajánlott fel, s egyben megnyitotta a jubileumi évre való felkészülést. Homíliájában is a családokra összpontosítva mondta el gondolatait, kiemelten szólva a gyermekek hitre való neveléséről, amelyre, sajnos, manapság már egyre kevesebb időt szánnak a családok. A szentmise keretében került sor az épülendő Szent József nevét viselő, Jozefinum családi központ alapkövének letételére, amit Pásztor Zoltán együtt végzett el Böőr Roland radi plébánossal. A

létesítmény a családok egymásra találásának helyszíne kíván lenni, hogy ily módon is hitben megerősödve, példát mutathassanak gyermekeiknek, környezetüknek. A szentmisét követően az 1831ben Nagykövesdre került Szent Kereszt ereklye ünnepélyes elhelyezésére került sor az erre a célra kialakított oldalkápolnában, amely gyóntatóhelyiségként is szolgál majd. A tornyos klasszicista stílusú római katolikus templom szép és meghatározó eleme Nagykövesd látképének. PANAM

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


AMIRE HITÜNK TANÍT

HOGY IS VAN EZ? A Katekizmus válaszol AZ ABORTUSZ 2270. Az emberi életet fogantatása pillanatától feltételek nélkül tisztelni és védeni kell. Az emberi lény személyi jogait létének első pillanatától fogva el kell ismerni, ezek közé tartozik minden ártatlan lény sérthetetlen joga az élethez. 2271. Az Egyház az első századtól kezdve hangsúlyozta minden szándékos abortusz erkölcsi rosszaságát. Ez a tanítás nem változott és változatlan marad. A közvetlen, azaz akár célként, akár eszközként szándékolt abortusz súlyosan ellenkezik az erkölcsi törvénnyel: „Ne öld meg a magzatot abortusszal, és ne pusztítsd el a születése után.” 2272. A formális együttműködés az abortuszban súlyos bűn. Az Egyház ezt az emberi élet ellen elkövetett bűntényt egyházjogi büntetésként kiközösítéssel sújtja. „Aki abortuszt végez, ha valóban megtörténik, latae sententiae, önmagától beálló kiközösítésbe esik” magának a büntetendő cselekmény elkövetésének tényénél fogva, a jogban meghatározott föltételek mellett. Az Egyház ezzel

nem beszűkíteni akarja az irgalmasság terét, hanem kifejezésre juttatja az elkövetett bűn súlyosságát, a megölt csecsemőnek, szüleinek és az egész társadalomnak okozott jóvátehetetlen kárt. 2274. Mivel a magzattal fogantatása pillanatától kezdve személyként kell bánni, épségét a lehetőségekhez képest a többi más élőlényhez hasonlóan védelmezni, gondozni és ápolni kell. A magzati vizsgálat erkölcsileg megengedett, „ha tiszteletben tartja az embrió és az emberi magzat életét és épségét, és minden egyes magzat megtartására vagy gyógyítására irányul (...). De súlyosan ellenkezik az erkölcsi törvénnyel, ha a vizsgálat eredményétől függ az abortusz. A diagnózisnak nem szabad azonosnak lennie a halálos ítélettel.” 2275. Megengedettnek kell tekinteni az emberi magzaton végzett beavatkozásokat azzal a föltétellel, hogy tiszteletben tartják a magzat életét és épségét, nem jelentenek számára túlzott kockázatot, hanem gyógyítására, egészségi állapotának javítására vagy életbentartására irányulnak. Erkölcstelen emberi magzatokat azzal a szándékkal

létrehozni, hogy „biológiai alapanyagként” hasznosítsák. „Bizonyos beavatkozási kísérletek a kromoszóma- vagy génörökségbe nem gyógyító jellegűek, hanem arra irányulnak, hogy valamilyen szempont (pl. fiú-leány, erős-okos, alacsony-magas) szerint meghatározott tulajdonságú emberi lényeket hozzanak létre. Az ilyen beavatkozások ellentétesek az emberi lény személyi méltóságával, sérthetetlenségével és egyetlen, meg nem ismételhető identitásával.”

Hidegháború

A lelkipásztor válaszol

avagy az Apostoli Szentszék keleti politikájának kezdetei Magyarországon

Kedves Atya! Feltétlenül kell-e használni a rózsafüzér imádkozásához az összefűzött szentolvasót, vagy másképp is lehet számolni az imádságokat?

Babos Anikó A Szentszék és Magyarország kapcsolata a második világháború után A kapcsolatok 1957 és 1958 között

Kedves Olvasónk! A „rózsafüzér” vagy „szentolvasó” kétféle értelemben is használatos: jelent egy közkedvelt imádságformulát, amely a Hiszekegyből, hat Miatyánkból, ötvenhárom Üdvözlégyből és öt Dicsőségből áll, és az Üdvözlégyekben Jézus nevének elhangzása után három kérés-ből, majd tizedenként váltva öt titokból tevődik össze. Régen megszerkesztettek hozzá egy ugyancsak közkedvelt segédeszközt: egy kis feszületből és megfelelő rend szerint csoportosított ötvenkilenc szemből áll, melyeknek anyaga fa, növényi mag, műanyag, üveggyöngy stb. is lehet. Ezt a közkedvelt eszközt is rózsafűzérnek, illetve szentolvasónak nevezzük. (Egy időben divat lett autók visszapillantó tükrére akasztani, kabala gyanánt.) Segédeszközről van tehát szó: azaz használata nem kötelező. Semmi akadálya annak, hogy akár az ujjainkon számoljuk a tíz Üdvözlégyet, akár például ruhánk gombjain. De van gyűrű alakú, ujjra húzható kis eszköz is, amelyen tíz egyforma és egy különböző kiemelkedés van, az egy „tized” egy Miatyánkjának és tíz Üdvözlégyének számlálása céljából. Ugyancsak használatos szemekből összefűzött egy tizedes kis rózsafüzér is. Apácák ötlete lehetett, hogy közösen, hangosan imádkozva a szentolvasót olyan munka közben, amikor mindkét kezük foglalt volt, az Üdvözlégyek előtt hangosan mondták a sorszámot: – Egy: Üdvözlégy, Mária… – Kettő: Üdvözlégy, Mária… stb. Szóval: aki szereti Krisztus Urunkat és a Szűzanyát, sokféleképpen tudja számolni az imádságokat, nemcsak az összefűzött szentolvasó segítségével.

A forradalom és szabadságharc leverése után az események gyorsan követték egymást a magyar-szentszéki „kapcsolatokban”. Mint ahogy azt Horváth Pál megfogalmazza: „1957 elejétől – a korábbi, »távoli« ellenségeskedés helyét… éles konfrontáció váltotta fel…”. A Szentszék azért küzdött, hogy a felelős egyházi posztokra az általa választott, valóban odaillő emberek kerüljenek, és ennek érdekében támogatta az egyházkormányzat békepapoktól való megtisztítását. Ám ezt a magyar politikai vezetés az egyházi állam részéről történő magyar belügyekbe való beavatkozásnak tekintette. Ekkor vette kezdetét a Horváth Pál által szemléletesen „dekrétumháborúnak” elnevezett időszak. A feszültségektől terhes légkörben az illetékes kongregáció 1957. január 21-én egyik dekrétumában dr. Horváth Richárdot, a papi békemozgalom egyik kulcsfiguráját helyezte kiközösítés alá, a másik dekrétumban pedig 21 papi békemozgalomban részt vevő helynököt, irodaigazgatót, stb. mozdított el hivatalából. Ezekre válaszul az Elnöki Tanács 1957/22-es törvényerejű rendeletében a falusi plébánosok és káplánok kivételével minden egyházi állás betöltését az államérdek biztosítása végett a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának előzetes hozzájárulásához kötötte. A törvényerejű rendeletet a magyar jogban példátlan módon visszamenőleges hatállyal (1956. október 1-jétől) alkalmazták. A Szentszék és a magyar állam közötti ellentétek tovább mélyültek, mikor megszületett az illetékes kongregáció egyik újabb dekrétuma 1957. július 16-án, amely megtiltotta a papoknak és a szerzeteseknek, hogy bármilyen közéleti szerepet vállaljanak ebben a rendszerben. Az országgyűlési képviselői tisztséget is ellátó papoknak erről a közéleti feladatról le kellett volna mondaniuk. Mivel ezt dr. Horváth Richárd, dr. Beresztóczy Miklós és Máté János nem tette meg, az 1958. február 15-én kelt újabb dekrétum e papok kiközösítését jelentette ki. (Csak Beresztóczy vette komolyan a kiközösítést, a másik két atya továbbra is misézett.) Válaszul az 1959. április 6-án megjelent kormányrendeletben az Elnöki Tanács nemcsak egyetértési és kinevezési, hanem ún. „kényszerkinevezési” jogot is biztosított az államnak a katolikus egyház felett, amennyiben az illetékes egyházi szerv nem gondoskodik időben a megüresedett állás betöltéséről. Mindezek következtében sajátos patthelyzet alakult ki: sem a Szentszék, sem pedig a magyar kormány nem volt hajlandó engedni. Gyakorlatilag az 1960-as évek elejéig semmi előrelépés nem volt tapasztalható a két fél kapcsolatában.

• ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP • 2013. JÚNIUS 23.


FAGGATÓZÓ

A jó Isten kegyelméből FAGGATÓZÓ

- Ha azt kérdezik, mivel foglalkozol, mit válaszolsz? - Azt, hogy tanár vagyok. Most már kilencedik éve tanítok magyar nyelvészetet a nyitrai egyetemen. A Kicsi Hang verséneklő együttes is tanári pályámnak köszönhetően jött létre: közvetlenül az egyetem befejezése után 1999-ben, egy magángimnáziumban kezdtem el tanítani Galántán, és ott találkoztam Lantos Borbély Katicával. A diákom volt, egy iskolai ünnepségen léptünk fel közösen, akkor még csak nem is gondolva azt, hogy ennek milyen folytatása lesz. - Olyan folytatása lett, hogy ma már Harmónia-díjas zenekar vagytok. De még mielőtt erről beszélnénk: sokan talán nem a katedráról vagy a pódiumról ismernek, hanem a lakodalmakból. Az egyik legkeresettebb vőfély vagy Csallóközben. - Mondjuk inkább úgy, hogy egy vőfély vagyok a csallóköziek közül. - De már az összes hétvégéd foglalt 2013-ban, nem igaz? – Hál' Istennek, akad felkérés. Ez a tizenegyedik év, hogy vőfélyként dolgozom. Elsőként cserkészbarátom, Zalka Lóránt kért fel az esküvőjére vőfélynek, ezt követően videós és fotós kollégák jelezték, hogy érdemes lenne ezt folytatni. Fokozatosan szaporodott a felkérések száma – most már évente átlagosan 35-40 lakodalomban dolgozom. - És ha jól tudom, a faludban is vállalsz munkát. Nyékvárkony alpolgármestere vagy. - Igen, így alakult. Az önkormány z ati munkában 2002-től veszek aktívan részt, a falu kulturális életének szervezésében vállaltam szerepet. Például idén nyáron már a harmadik alkalommal szervezzük meg a nyékvárkonyi Templomkert fesztivált,

amelynek bevételét - ahogy korábban, úgy az idén is - a helyi római katolikus templom restaurálására ajánljuk fel, illetve tavaly egy nagybeteg kisfiú gyógyíttatására is gyűjtöttünk. - Pár perc alatt négy különböző szerepkörödről is beszéltünk. Honnét fakad ez a szerteágazó érdeklődés? - Egyértelműen a cserkészmúltamból. Minden, amit most csinálok, a tanítás, a zenélés, a vőfélykedés, vagy akár a falumban, a közösségért végzett munka, az mind a cserkészethez vezethető vissza. A nyékvárkonyi Szent Jakab Cserkészcsapat 1991-ben, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség ötödik csapataként indult, magam aktívan 2004ig vettem részt a csapat- és a szövetségi munkában is. Ez az időszak nagyon meghatározó volt számomra, mondhatni, megalapozta a további életemet. - Hogyha nem lettél volna cserkész, lehet, hogy nem is így alakul az életed? - Erre nehéz utólag válaszolni, de az tény, hogy gitározni például a cserkészet hatására kezdtem el. A vőfélykedés pedig számomra egyértelműen a tábortűzvezetéssel azo-

mit korábban csupán játékból csináltam, ma már felelősség” – mondja Menyhárt József, a Kicsi Hang verséneklő együttes énekes-gitárosa. Hét közben a nyitrai egyetem katedráján találkozhatunk vele, hétvégén csallóközi lakodalmakban. Nyékvárkony kultúra-felelőse, zeneszerző és énekes. Nem elmélkedik azon, mit lehetne tenni a felvidéki magyar közösségért, csak csinálja, amit szeret. Használja a kapott talentumokat, sokak örömére. Menyhárt József 2000-ben hozta létre Lantos Borbély Katicával a Kicsi Hang verséneklő együttest, amely idén elnyerte a legjobb zenekarnak járó Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díjat.

„A

nosítható. Vagyunk páran, akik cserkészként kezdtünk el vőfélykedni és mondhatom, hogy a csallóközi lakodalmak dramaturgiáját eléggé „felturbóztuk” a cserkészetből hozott ötletekkel, játékokkal. Illetve az-

ként mindig is sok memoriter pörgött a fejemben, gyakran azokhoz kerestem a dallamot. - Évente hány koncertet adtok? - Átlagban 60-70 koncertünk van, de volt, hogy 80 is ju-

zal a hozzáállással, hogy igyekszünk igényesen szórakoztatni az embereket. - S akkor itt kanyarodjunk vissza a Kicsi Hanghoz. Zenétekben is a minőség a fő mérce. Ma már nem csupán szűk pátriátok ismer benneteket, rendszeresen koncerteztek országhatáron túl is. - A Kicsi Hang sikere talán abban áll, hogy jó szövegeket jó dallamokkal kötöttünk öszsze. A versmegzenésítésre nagyon jó itthoni példáink voltak: a Ghymes, a Kor-Zár előttünk taposták az utat, munkájukkal közvetlenül ránk is hatottak. Magyar szakos tanár-

tott egy évre. Ennek körülbelül a fele iskolai koncert. - Akár jelzésértékűnek is lehet tekinteni, hogy másodszor is verséneklő együttes kapta meg a legjobb zenekarnak járó Harmónia-díjat. Tavaly a Kor-Zár, idén a Kicsi Hang. Milyen érzés? - Nagyon meglepő volt a döntés. Amikor kimondták, hogy a Kicsi Hang a győztes, el se akartam hinni. Ezáltal, hogy amit eddig játékból csináltunk, s most szakmailag is kapott egy magas kitüntetést, nagy rajtunk a felelősség. Minél magasabb színvonalon igyekszünk tenni a dolgunk. És valóban az

a jó, hogy bejutunk az iskolákba, eljutunk a gyerekekhez, és felmutathatjuk, hogy van ilyen zene is. Ez persze nem így indult: nem volt tudatos döntés, hogy mi leszünk azok, akik partizán módon visszük a kultúrát a felvidéki magyar gyerekeknek. Egyszerűen így alakult, most viszont mindez már felelősség. - Sosem érezted, hogy túl sok feladatot vállalsz? Mégha a közösség számára igazán hasznos is munkád... - Dehogynem! Főleg akkor zavar, amikor rádöbbenek: nem tudok elég időt tölteni a családommal. Az életemben ők jelentik a nyugvópontot, akárhova megyek, bármit csinálok, hozzájuk vágyok vissza. De szeremcsémre olyan feleségem van, aki támogat: Évi nélkül semmi vagyok. Úgy gondolom, hogy a jó Isten a tenyerén hordoz, hiszen csupa olyan dolgot csinálhatok munkaként, melyeket szeretek. Ezért is törekszem arra, hogy amit teszek, azt százszázalékosan tegyem. - Idén milyen feladatok elé nézel? - Április 11-én, a költészet napján született meg második lányunk, Johanna. Ezért most az egyik legfontosabb dolog számomra, hogy minél többet legyek feleségemmel és lányaimmal. A Kicsi Hang terveit tekintve pedig új gyerek CD készül ez évben, illetve egy felnőtt-albumra is összegyűltek már az új megzenésített versek. - Akkor továbbra sem állsz meg pihenni... - Én az Isten kegyelmének tartom, hogy ad erőt, ad lehetőséget, hogy munkámra van igény, zenénkre érdeklődés. Ezek fontos együttállások. Pusztán emberi akaratból mindez nem működne.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LELKI TÁPLÁLÉK

Évközi 12. vasárnap

VASÁRNAP ról ra

G. Kovács Pál igrán, ebben a szepességi faluban a XIII. század közepén már állt a freskóiról híres, ma is látható Szentlélek-templom. A történelem és a pestisjárvány úgy hozták, hogy több réteg vakolat és festmény-sorozat takarta el az eredeti freskókat. 1954-ben azonban, amikor elindult a templom szakmai feltárása, speciális műszerekkel sikerült „lefaragni” a felhalmozódott rétegeket, és az eredeti vakolaton nagy meglepetésre megtalálták a középkor egyik remekművét: az Élet fája nevezetű freskót. A mai evangéliumi szakaszban, amikor az imádkozó Jézus tanítványait arról kérdezi, hogy kinek tartják Jézust az emberek, a festő Lukács evangélista is egy ilyen „hámozásra” hív meg bennünket. A legfelső, mindenki számára érthető réteget azok vitték fel a falra, akik a kafarnaumi százados szolgájának meggyógyítása után, de főképp a naimi özvegy halott fiának feltámasztása után, Jézusban az égből visszatérő, halottakat életbe hívó Illést, vagy valamelyik gyógyító prófétát láttak. Úgy gondolták, hogy a gyógyítás Jézus hiteles képe. Jézus azért jött, hogy látványos csodákkal megszabadítsa az embert minden testi betegségtől. Csak nehézségek idején fordultak Jézushoz, amikor betegek voltak, amikor már a halálé volt az utolsó szó. Ám amikor ismét beteg lett a szolga, amikor végleg meghalt az özvegy fia, összekuszálódott a Jézusról festett képük. A felszínes ismerők hőzöngtek, hogy Isten nem hallgatta meg kérésüket, nem történt meg a csoda. Ők voltak az elsők, akik átkozni kezdték Jézust, és hátat fordítottak neki. Elég volt egy kicsit is megkaparni ezt a réteget, az máris mállani kezdett. E törékeny réteg alatt azonban feltárult Keresztelő János alakja. Ezt a második, de már tartósabb vakolatot azok hordták fel a falra, akik nemcsak Jézus csodáira, hanem szavaira is figyeltek. Akik hallgatták Jézus síksági beszédjét,

Zs

akik tanultak példabeszédein, és akik lelki békét találtak Simon házában. Azt tartották, hogy Jézusban maga a megölt Keresztelő támadt fel, aki olyan sok embernek hirdette a megtérést, aki megannyi bűnösnek megadta az újrakezdés lehetőségét. Amikor azonban már nem értették Jézus beszédjét, amikor már túl sok volt Jézus tanítása, amikor megjelent egy könnyebb utat kínáló tanító, ostobának, vak vezetőnek kiáltották ki Jézust. Elég egy kis nedvesség vagy penész a rétegnek, és az lepereg a falról. Jézus most tanítványait kérdezi: „Hát ti kinek tartotok engem? Péter válaszolt: Az Isten Fölkentjének.” Igen, Péter elérkezett az eredeti réteghez! Ez Jézus titka! Jézus a Felkent, akire egész Izrael vár! Jézus majd elhozza földünkre az igazság és a béke győzelmét. Jézussal leigázzuk ellenségeinket, Vele újra szabad lesz elnyomott országunk. Igen, Jézus a Messiás! Hangosan hirdessük, hadd tudja meg mindenki, hadd örvendjen minden zsidó és hadd remegjenek a rómaiak! Ám Jézus ekkor megtiltja, hogy Péter felfedezéséről bárkinek is beszéljenek. Még ne! Mivel még Péter sem látja a lényeget, még Péter is csak „rétegesen” lát. Mert aki meg akarja ismerni Jézus titkát, aki be akar hatolni Isten Fölkentjének szívébe, annak bele kell hallgatnia Jézusnak az Atyával folytatott imádságába. Ebből a szeretetimából kap a keresztény erőt, hogy Jézussal naponta meghaljon a kereszt fáján, de egyben, hogy életet is találjon rajta. Mert egyedül, ha a kereszt kalapácsával verjük le felszínes Jézus-képünk vakolatát, ha a kereszt kenőcsével enyhítjük szívünk és életünk sebeit, és ha Jézus keresztyének balgasága lesz a mi tudományunk, tehát, ha a kereszt titka szerint alakítjuk életünket, felragyog előttünk Isten eredeti üzenete, minden szennytől megtisztított freskója: Jézus, az Élet fája.

• ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP • 2013. JÚNIUS 23.

Olvasmány Zakariás próféta könyvéből (Zak 12, 10-11; 13, 1) Ezt mondja az Úr: „Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom az irga-

Testvéreim! A Jézus Krisztusba vetett hit által mindnyájan Isten fiai vagytok, hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha azonban Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai is, s az ígéret szerint örökösök.

van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támadt fel valaki.” Ő tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok engem?” Péter válaszolt: „Az Isten Fölkentjének.” Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad.” Válaszos zsoltár Evangélium lom és az imádság Amikor már so(Zsolt 62, 2. 3-4. Szent Lukács lelkét. Arra emelik kan gyűltek köréje, könyvéből majd tekintetüket, 5-6. 8-9) ezt mondta: „Aki Válasz: Hozzád (Lk 9, 18-24) akit átszúrtak; gyáutánam akar jönni, Amikor egyszer tagadja meg magát, vágyódik szívem, szolják, mint az egyszülött fiút szo- én Uram, Istenem. Jézus egyedül vegye fel keresztjét imádkozott, és csak mindennap, és úgy kás, megsiratják, Szentlecke tanítványai voltak mint az elsőszülötkövessen. Szent Pál apos- vele, megkérdezte tet. Mert aki minden tolnak a galatáktôlük: „Kinek tarta- áron meg akarja Azon a napon nak engem az em- menteni életét, elolyan gyász lesz Je- hoz írt leveléből (Gal 3, 26-29) berek?” ruzsálemben, mint veszíti azt. Aki peAkik megkereszŐk így válaszol- dig elveszíti életét Hadad-Rimmon telkedtek, azokban tak: „Van, aki Kegyásza Megiddo érettem, megmenti Krisztus él. resztelő Jánosnak, azt.” mezején, (amikor megsiratták Josiás királyt).” Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljanak a bűntől és a tisztátalanságtól.

Liturgikus naptár Június 23. ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP (Zoltán, Szultána, Édua) Énekrend: H 449; 135A; 278 ÉE 204; 173; 355 Június 24. Hétfő. Főünnep Keresztelő Szent János születése (Iván) Miseolvasmányok: Iz 49,1-6; Zsolt 138,1-3. 13-15, ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80 Válaszos zsoltár: Hálát adok neked, hogy oly csodásan alkottál! Énekrend: H: 45,144,422 ÉE: 61,184,108 Június 25. Kedd. Köznap (Aquitániai Szent Prosper, Vercelli Szent Vilmos, Szent Dorottya) Miseolvasmányok:Ter 13,2.518; Zsolt 14, 2-3ab 3cd-4ab 5; Mt 7,6.12-14 Válaszos zsoltár: Uram, ki lakhat a te hajlékodban? Énekrend: H: 253,140,287 ÉE: 145,178,242

Június 26. Szerda. Köznap (Alexandriai Szent Cirill, Szent János és Pál) Miseolvasmányok:Ter 15,112.17-18; Zsolt 104,1-2. 3-4. 67. 8-9; Mt 7,15 Válaszos zsoltár: Sohasem felejti az Isten az ő szövetségét. Énekrend: H: 278,157,261 ÉE: 355,201,362 Június 27. Csütörtök. Ünnep Szent László király Miseolvasmányok: Bölcs 10,10-14; Zsolt 111, 1-2. 3-4. 5-7a 7b-8. 9; Mt 22,34-40 Válaszos zsoltár: Boldog az az ember, aki az Urat féli. Énekrend: H: 302,280B,293 ÉE: 273,187,258 Június 28. Péntek. Köznap (Szent Iréneusz, Levente) Miseolvasmányok: Ter 17,1.9-10.15-22; Zsolt 127,1-2. 3. 4-5; Mt 8,1-4 Válaszos zsoltár:

Íme, ilyen áldásban részesül, aki féli az Urat. Énekrend: H: 4,157,278 ÉE: 327,201,355 Június 29. Szombat. Föünnep Szent Péter és Pál apostolok Miseolvasmányok: ApCsel 12,1-11; Zsolt 33,2-3. 4-5. 6-7. 8-9; 2Tim 4,6-8.1718; Mt 16,13-19 Válaszos zsoltár: Az Úr kiragadott engem minden rettegésből. Énekrend: H: 211,142-145,275 ÉE: 274,168-210,364 Június 30. ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP (A római egyház első szent vértanúi, Pál) Miseolvasmányok: 1Kir 19,16b.19-21; Zsol 15,12a és 5. 7-10. 11; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62 Válaszos zsoltár: Te vagy, Uram, Istenem örökségem és osztályrészem. Énekrend: H: 155,280B-153,Gl 522 ÉE: 133,187-134,191


LELKI TÁPLÁLÉK

A hit átadása

Ezt üzeni... Boldog Montaui Dorottya reklúza Június 15.

D

orottya a 14. században élt; olyan időben, amikor úgy látszott, hogy a középkori hit ereje elapadt, és a viszonylag egységes középkori életrend felbomlott; olyan korban, amelyben a kereszténység középpontját mélységesen nyugtalanította a pápák avignoni fogsága éppúgy, mint peremvidékét a földrengésszerű mozgalmak: Wyclifé Angliában, Huszé pedig Csehországban. A gyakorlati ateizmust, az elvilágiasodást és a hatalomvágyat, amelyek a 14. században veszélyeztették az Egyházat, éppen legrosszabb, romboló hatásuktól fosztotta meg olyan szent nők eleven, misztikus szemlélődéssé érett hite, alázatos és feltétlen önátadása, akik önmagukat ajánlották fel Isten irgalmának engesztelő áldozatul. Dorothea von Montau személyében a késő középkori jámborság történetének egyik legmegragadóbb alakjával találkozunk. Dorottya Poroszországban nőtt fel, Marienburg (Malbork) árnyékában, ahol abban az időben a német lovagrend egyik leghíresebb nagymestere, Kniprodei Winrich erős kézzel és sikeresen uralkodott, és az egykori szegény országot virágzó jóléttel ajándékozta meg. Dorottyának ezért kemény fáradságába került, hogy a danzigi polgárház jómódú kényelméből kitörjön, és megvalósítsa azt a szegénységet, amelyet az Evangélium boldognak mond. Dorottya kilenc testvér között nőtt fel egy kis parasztgazdaságban. Már gyermekként szokatlan kegyelmeket kapott, és kemény vezeklésre érzett ösztönzést, úgyhogy a háta saját szavai szerint olyan volt, „mint ekevassal hasogatott szántóföld”. 1363-ban, tizenhat évesen férjhez adták egy tehetős danzigi kardcsiszárhoz, Adalberthez. A hirtelen haragú, idősebb kézművest fiatal feleségének különleges, számára érthetetlen jámborsága zavarba ejtette és elkeserítette. A durva bántalmazás és az otromba gyöngédség módszerét váltogatva megkísérelte, hogy ezt a szokatlan tulajdonságát kiűzze belőle. Hiába: egyre határozottabb módon tapasztalta Dorottya a természetfölötti betörését behatárolt, kispolgári életébe, amíg azután 1364-ben, nem sokkal esküvője után, első keresztlátomása eltüntette számára a határt a látható és láthatatlan közt, a szíve pedig - saját szava szerint – „izzó szeretetre lángolt fel”. A házasság vértanúsággá lett számára. Kilenc gyermeket szült, és szerető édesanyjuk volt. Később elmondta gyóntatóatyjának, Marienwerderi Jánosnak, hogy minden templom távoli zugában, legmélyebb elragadtatása közben is érzékelte a leghalkabb gyermeksírást is, amely otthon, a kamrájukban hangzott fel, és hazasietett, hogy megvigasztalja a gyermeket. Négy gyermeke egészen kicsi korában halt meg, további négyet az 1383. évi

pestis ragadott el, így csak a legkisebb lánya, Gertrúd maradt életben, aki később bencés apáca lett Kulmban. Dorottya türelmes szenvedése lassanként kissé megváltoztatta férjének makacs lelkületét is. Gyermekeik halála után elhatározták, hogy közösen nagy zarándokutat tesznek. Aachenen át délre vonultak a Szűzanyának a svájci Einsiedelnben lévő híres zarándokhelyére, Vinsterwaldba. Adalbert eladta házát és műhelyét, s 1385-ben a kis család ismét az országutat rótta. Útonállók elrabolták kis vagyonkájukat, amelyet magukkal vittek, hogy új otthont építsenek maguknak. Dorottya életének bizonyára nagy kísértése volt az, aminek egy pillanat alatt engedett, miközben férjét, aki vissza akart térni Danzigba, rábeszélte, hogy utazzon egyedül, őt pedig hagyja ott „vinsterwaldi” remeteségében. Amikor azonban a pár Einsiedeln plébánosa elé lépett, hogy különválásukat szentesítse, a férfi megbánta korábbi beleegyezését, a plébános pedig megparancsolta Dorottyának, hogy férjét kísérje vissza Danzigba. Egyetlen zokszó nélkül engedelmeskedett. Ezután nehéz évek következtek megaláztatásban és mély szegénységben. Adalbert állandóan betegen feküdt, felesége hősies hűségére pedig csak lehangoltsággal és még rosszabb állapotával válaszolt. Olyan szegények voltak, hogy Dorottyának időnként össze kellett koldulnia a megélhetésükhöz szükségeseket. 1389-ben nagylelkűségének egy ritka hangulatában Adalbert egy zarándoklattal Rómába küldte Dorottyát. Amikorra visszatért, férje már meghalt és el is temették. Kislányát elhelyezte egy kolostorban, javai maradékát elajándékozta, és áttelepedett Marienwerderbe, s ott a dóm dékánja, a jóságos János pap szolgálatába fogadta. 1393. november 2-án reklúza lett, azaz bezárkózott a dóm falához épített cellába, és kérésére a dékán naponta megáldoztatta, ami akkor hallatlan kiváltság volt. Dorottya szeretettel fogadott itt mindenkit, aki tanácsért vagy segítségért fordult hozzá. Az éjszakákat imádságban töltötte, hogy érjen véget a nagy skizma. 1394. június 25-én reggel halva találták cellájában. Dorottya igazi szerelme mindvégig az Úr volt. Alázattal fogadta azonban mindazt, ami megnehezítette számára a vágyott misztikus összekapcsolódást a Megváltóval. Nekünk is vannak ún. „állapotbeli kötelességeink”, melyek olykor gátolnak egy olyan lelki életben, amit szeretnénk. Szentünk példájára meg kell tanulni összehangolni a vágyainkat és a lehetőségeinket: a Mindenható a végén mindig válaszol azoknak, akik kitartóan kopogtatnak nála. (Forrás: Diós István: A szentek élete; www.katolikus.hu)

HÉT

ről re

szülők, gyermekük megkeresztelésekor kötelezettséget vállalnak, hogy gyermeküket az anyaszentegyház tanítása szerinti hitben fogják nevelni, melynek megvalósításában a keresztszülő(k) vállal(nak) kezességet. Az egyház jogrendje külön nevesíti az elődöktől kapott hit megtartásának, megvallásának és gyümölcsözővé tételének kötelezettségét. Nem csak a szülők, keresztszülők feladata a hit átadása, hanem mindnyájunk közös küldetése, melyet a hit évében különös hangsúllyal kell tudatosítanunk. A hit tartalmát kell megismertetni, átadni. A vallásosságot lehet (kell) tanítani! A kisgyermeket bevezetik a templomba, belemártják az ujjacskáját a szentelt-

A krisztushívők hitüket az istentiszteleteken való részvétel, a szentségek vétele, illetve életpéldájukkal történő tanúskodás révén vallhatják meg. Nagy példaképeink ebben azok a vértanúk, akik magas árat fizettek hitük megőrzéséért és annak későbbi nemzedékek számára történő áthagyományozásáért. A hit nem statikus, hanem élő növekedésre rendelt valóság, amelyben mindnyájunknak szerepet kell vállalnunk! A hit éve lehetőséget nyújt számunkra elsősorban a hit megértésében való növekedésre, ill. a szeretet műveiben való gyümölcsöztetésére is. A hit alaposabb megértése ugyanis nem csupán tanulás, szellemi erőfeszítés dolga, hanem a praxis, a hit gyakorlása ré-

vízbe, együtt hajt térdet a szülővel, összekulcsolja a kezét, mise alatt szentképeket nézeget, forgatja az imakönyvet, megtanulja a népénekeket, és az otthoni vallási ünnepeket összhangban látja a templomi ünneppel. Ezzel vallásos magatartást tud magába szívni, ami segíti, hogy a hite is alakuljon. Az egyház közösségi jellegéből fakadóan minden hívőnek nyíltan meg kell vallania hitét. Nem tarthatják lámpásaikat véka alatt, hanem hitüknek mások javára is világítani kell (vö. Mt 5, 15). A hit ezen gyakorlati megvallása nem azonos az egyes hivatalok átvétele kapcsán esedékes vagy a szent liturgia keretében elmondott formális hitvallással, ill. eskütétellel.

vén is mélyül. A hit mélyebb megértése nem önmagáért való cél, hanem azt gyümölcsöztetni kell a szeretet cselekedeteiben. Isten termékeny talajra hulló igéjének rendeltetése az, hogy sokszoros termést hozzon. A hit éve a krisztushívők egyik alapvető kötelezettségének megtartását sürgeti, tudniillik hogy éljék a hitet és teremjék a szeretet gyümölcseit. A hit bár ingyenes ajándék, ám nem luxus, hanem kötelezettségeket hordoz magában. Tegyünk meg mi is mindent annak érdekében, hogy az ősöktől áthagyományozott hitet sértetlenül tudjuk átadni a következő nemzedéknek, hogy ők is felelősségteljesen tudják azt ápolni, és majd átadni!

A

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LELKIGYAKORLAT

Ima, böjt és engesztelés közelmúltban sikerült részt vennem a leányfalui Szent Anna-plébániatemplomban tartott „Jakab atya-féle” lelkigyakorlaton. A plébániai imaközösség meghívását fogadta el a missziós atya és Shiny, a tanúságtevő fiatalasszony. Jacob Matthew, a Sarutlan Kármelita rendhez tartozó szerzetes atya, Indiából, Kerala államból származik. Több évtizede került át Európába, misszióba. Németországban, az illerbergi Szent Márton plébánián szolgál. Az ugyancsak indiai és németországi misszióban szolgáló Zacharias Thudippara atyával közösen tartanak evangelizációs napokat és lelkigyakorlatokat Németországban, Ausztriában, Magyarországon és más európai országokban mintegy két évtizede. Shiny Sabu pedig egy, az indiai Kerala államában élő fiatal édesanya, feleség, aki a Marian Love Community közösség szeretetszolgálatában segíti a társadalom peremére szorult embereket, fiatalokat és a börtönök lakóit.

A

A legfontosabbat, amit az atya tanított velünk, hogy bármilyen nehéz, kilátástalan helyzetben vagyunk is, mindig köszönjük meg az Atya jóságát és szeretetét irántunk. Mindig első helyen legyen az életünkben a Mennyei Atya. Ő Egyszülött fiát adta nekünk, aki a szeretetre hívott bennünket, nem a gyűlölködésre, ami tapasztalható ma a nagyvilágban. Akarunk-e Jézussal együtt járni? Akarjuk-e az Ő szeretetét továbbadni? Nehéz a megbocsátás? Naponta magunkhoz vehetjük az Oltáriszentséget, az Ő valóságos testét. A legelszomorítóbb, amikor nem látjuk Őt, mert annyira tele van a szívünk bánattal, sebekkel, csak hordozzuk és visszük, káromoljuk Istent. A szünetben kérdeztem az atyát, hogy miért Németországban van misszióban. Mosolyogva válaszolt: Mert ide küldött a rendem. Elmondta, hogy körülbelül kétezren vannak jelen a világban. A német mentalitásról szólva kiemelte, hogy nagyon mély sebeket hordoznak és ebben benne vannak a világháború által okozott bűnök. Furcsa, de náluk ez nem alázatban nyilvánul meg, hanem gőgben, ezért sokat kell értük imádkozni és engesztelni. Aztán természetesen rólunk, magyarokról érdeklődtem:

- Nagyon szeretem a magyarokat. Hogy miért? Mert nyitott szívűek, hatalmas bennük a szeretet és végtelen buzgalommal keresik Istent. Azt kell mondjam, hogy két nemzet fiai álltak mellettem a szolgálatom alatt: a magyarok és a lengyelek. Igazán csak a magyarokra és lengyelekre számíthattam…; hűségesek, nemcsak a templomi szolgálatban voltak mellettem, hanem bármivel fordulhattam hozzájuk, ők segítettek nekem. Tudok a határon kívülre esett magyarokról is, akik szintén sok sebet hordoznak, azzal a különbséggel a németekkel szemben, hogy ők igyekeznek Jézussal gyógyulni és alázattal megbocsátani, ők a nemzet-erősítők, ők a „kicsi misszionáriusok”. Adja a Jó Isten, hogy tudjanak továbbra is összefogásban élni! Folytatódott a tanítás a pár perces beszélgetés után. A közös imát követően Shiny tanúságtétele következett. Szíveket érintett meg, többször előke- a Szent Szűztől kapta. Megszületett az egészséges leánygyermek, s bár kicsi volt, szépen fejlődött. Aztán következett az újabb próbatétel, amikor kitűzték a keresztelés időpontját és édesapja e napra hatalmas ünnepséget szervezett. Az édesapa a keresztelés előtti éjszakán meghalt, ő lett felravatalozva a díszes udvaron. A gyermek három hónappal később elkékült, bekerült a kórházba, haldoklott, csak a gépek tartották életben. A hindu orvos azt mondta, még egy nap és le fogják venni a gépekről, addig azt csinál, amit akar. Sokat imádkoztak a gyermekért. Másnap a gyermek felsírt, az orvos, aki lemondott róla, pedig megtért és megkeresztelkedett, azt mondta: a ti Istenetek élő Isten. A sok nehézség után Shiny elvégezte a főiskolát, vegyészmérnök lett, úgymond „sínre került az élete”. Az édesapjától öröklött jó üzleti érzékkel rendelkezett, nyitott egy laboratóriumot és később még kapott hozzá kettőt. Egyet kért és hármat kapott… A megpróbáltatásoknak azonban nem lett vége: agyvérzés gyanújával kórházba került, majd egy súlyos fertőzés támadta meg. A család és ő is készült a halálra. Istennek viszont volt még terve vele, ezért az ima hatására meggyógyult, sokat könyörgött a Szűzanyához. Nagyon megdöbbent, mikor ebből az állapotból meggyógyult, és a családja mégsem örült neki. Kiderült, hogy minden laboratóriumot eladtak, az alkalmazottakat elbocsátották, rültek a zsebkendők, de ő csak mosolyogva dicsőí- mivel azt hitték, hogy meghal és a felgyülemlett tette az Urat! Sokszor felcsattant a halleluja! Rész- tartozásokat kifizették az árából. Sok viszontagság letesen nem tudom visszaadni az élete történetét, de következett még, de mint elmondta, mindig megtanagy vonalakban megpróbálom. Csodálatos gyer- pasztalta a jó Isten segítségét és a Szűzanya közmekkora volt, édesapja volt a példaképe. Nagyon benjárását. szerették egymást. Tizenkilenc évesen ment férjhez. Szokás szerint a feleség az anyósáékhoz költözött. A tanúságtevő fiatalasszony végül ezzel a buzdíEttől kezdve pokollá lett az élete. Az anyós min- tással zárta szavait: ima, böjt, engesztelés. Ne hagyjádenbe belekötött, nem hagyta őt semmivel sem bé- tok magatokat becsapni a világ által, az egyedüli szakén, s mivel egy év alatt nem került áldott állapot- badság az Úr s a vele való élet. Mindennap olvassátok ba, szinte elűzték otthonról. Mindenféle bántásokat a Bibliát, imádkozzátok a rózsafüzért, álljatok emberel kellett viselnie, annyira megromlott a kapcsolata társaitok mellé! ezáltal a férjével, hogy hazaköltözött. Az édesapja rábeszélésére mégis visszament a férjéhez. Egy alkalommal a szomszéd ajánlotta, hogy böjtöljenek, imádkozzanak együtt több napon keresztül a gyermekáldásért, majd menjenek el egy Mária-kegyhelyre és kérje a Szűzanyát, hogy foganjon meg a gyermek. A böjt és ima meghallgatást nyert, nemsokára áldott állapotba került. Shiny asszony ekkor kiemelte, hogy nagyon kell ügyelni arra, hogyan kérünk! Három hónapjára veszélybe került a magzat, azt ajánlotta az orvos, hogy vetesse el, mivel nem fejlődik az anyaméhben. Ő hajthatatlan volt, mivel

• ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP • 2013. JÚNIUS 23.


LÉLEK ÉS ÉLET

Másság Ezer éve nem szembe ment, hanem csatlakozott a keresztény alapokon álló nemzetekhez a magyar nép. Letelepedett és felvette a krisztusi hitet. Őseinknek ugyan más volt a nyelve, mások voltak a szokásaik, mégis eredményesen simultak be a többi népek közé. Másságával gazdagította, színesebbé tette a kontinens világát. Az, hogy - legalább kétszer, de azt hosszú ideig - a magyarság tartotta fel a többi nemzetre zúduló pogányságot és pusztítást – már közismert történelmi tény. A 16–17. században jól jött ennek a „kicsit más, mint a többi” magyar népnek a kiállása. Tehette ezt azért, mert a kereszténység mint közös nevező és kapocs működött. Most meg lépten-nyomon azt halljuk, hogy a magyarok ilyen konzervatívok meg olyan ellenlábasok a kontinensen. Eljárásokat meg vizsgálatokat kell indítani! Mert a magyarok mássága felháborító, tűrhetetlen.

Döbbenten hallgatjuk: hogy merészel másként gondolkozni, mint az uralkodó „univerzális ideológia”. Miféle másság az, ami szembeszáll a pénz mindenhatóságával? Hogyhogy gátat mer szabni a féktelen önzésen alapuló kizsákmányolásnak? Mi az, hogy le akarja nyesni a korrupció polipjának csápjait? És különben is, milyen másság az, amihez az újpogány ideológia nem adott engedélyt? Ugyanis van egy másik másság. Ezt a másságot gumijogszabályok alapozzák meg. Ez a másság a bűn bugyrait hivatott elfedni. Eltussolni a vétket, nem néven nevezni az emberi méltóságot romboló viselkedést. Ezek szerint jó az univerzális másság, ha szembe megy a családokkal, a nemzettel. Ha teret enged az egyházellenességnek és támogatja a vallástalanságot. Ha nyíltan kiáll a lelkiismereti szabadság ellen. Ha lelkesen éljenzi az életellenes mozgalmak törekvéseit.

A másság – amit a magyarok képviselnek – az imádság, a család, a munka és a szeretet hirdetője. Bevallhatjuk, hogy ma szembe megyünk a kontinensen uralkodó ideológiával. Szembe a magány, az önzés és a semmi civilizációjával. Még jól emlékszünk II. János Pál pápa első, 1991. augusztusi látogatásának egyik beszédére. Prófétai beszéd volt. „Magyarország felszabadult a külső elnyomástól; eljött az óra, amikor meg kell szabadulnia a lelki rabszolgaság különféle formáinak belső kötelékeitől is. A béke neve igazságosság, szolidaritás és szeretet. Becsüljétek meg és éljetek helyesen a szabadságotokkal.” Lehetséges, hogy a másság képviselői mi vagyunk? Keresztények, akik talán nem is szembe megyünk. Hanem éljük az életet Krisztussal, Aki út, igazság és élet? (Elhangzott 2013. május 18-án a Mária Rádióban)

Szent Ferenc nyomában Talán kevesen tudják, hogy a Ferences Világi Rendnek van magyar régiója is, amelyben 14 testvéri közösség működik, Szlovákia déli részén, a magyarok által lakott területen. Minden évben találkozót szerveznek, az ún. káptalant, melyre szeretettel várnak minden testvért és érdeklődőt. Ebben az évben május 25-én volt a találkozójuk Losoncon. Mit is jelent a káptalan a testvérek számára, kérdezhetné bárki. Miért is kell találkozni, mire jó ez, mondhatná valaki. Olyan ez, mint egy nagycsalád, ahol a régen nem látott testvérek találkoznak, örülnek egymásnak, ami által erőt nyernek a Szentlélektől. A testvéri találkozó csúcspontja mindig a szentmise, amelyben a miséző lelkiatya az evangéliumi részből feltárja és megmagyarázza Szent Ferenc szellemiségét, amely útbaigazítást ad minden világi testvér számára. A bűnbánat szentségében tisztára mosott lélekkel Jézus lábai elé ülnek a testvérek, kitárva lelkük kapuját, hogy a hallott igék, mint búzamagok, termőtalajba hulljanak. Megerősödve Jézus szavaival, élő szent testével és áldásával bevonulnak a testvéri közösség termébe, ahol tovább lehet elmélkedni a ferences szellemiség különböző útjairól. Ezen a káptalanon Szent Ferenc egyszerűsége, kicsinysége volt az, ami gondolkodásra késztette a jelen lévő testvéreket. A világi rendi testvéreknek is hasonlóan kicsinynek és egyszerűnek kell lenniük világi állapotukban, ahová a teremtő akarat helyezte őket. A világ sok bajában észre kell venni a magányost, a rászoruló szegényt, a testi, lelki nyomorúságban szenvedőt, és szolgáló szeretettel kell

fordulni minden embertestvér felé, úgy, mint Szent Ferenc tette. Az idősebb testvérek pedig imájukkal is segítik ferences testvéreiket. A káptalanon a magyar régió miniszter asszonya egyszerű szavakkal magyarázta, mit is jelent számára a TAU, amit minden örökfogadalmas testvér a nyakában hord. Rádöbbentette kicsinységére, s arra, hogy Isten szerető kegyelme nélkül semmi és senki. Amit tesz, azt nem önmaga által teszi, hanem a Szentlélek által, ő csak eszköz, olyan, mint egy labda Isten kezében, amit a Szentlélek oda dob, ahol szükség van rá. A fájdalmakat, a testi, lelki szenvedéseket is azért kapja az ember, hogy a test gyengébb legyen a lélek javára, mert amikor a test gyenge, a lélek erős. A képzési felelős Szűz Máriáról elmélkedve Szent Ferenc Mária-tiszteletéről beszélt, követőit is Máriatiszteletre buzdítva. Május havában különös figyelmet kell ennek a tiszteletnek szentelni, ám nem csak májusban, hanem az év minden napján, amikor a rózsafüzér titkairól elmélkedve imádkozunk. Olyan ez az ima, mint a patak csobogása, mint a fák lombjának susogása, mint a madarak csicsergése, amely szünet nélkül hallatszik, és aki hallgatja, sohasem unja meg. Ha így fognak gondolkozni a testvérek a rózsafüzér imáról, sohasem

lesz unalmas, hiszen ha elhallgatna a patakcsobogás, a lombsusogás, a madárcsicsergés, milyen néma és üres lenne a természet, a teremtett világ. A testvéri közösségek is szóhoz jutottak és elmondhatták, miben munkálkodnak, milyen jó és rossz tapasztalataik vannak a segíteni akarás területén. Tenni kell a jót, hogy jobbá legyen körülöttünk a világ. Ahogy a kovász megkeleszti a tésztát, a testvéreknek is kicsi kovászként kell dolgozni-

uk minden jóra irányuló tevékenységben, még akkor is, ha a sok liszt elfojtja az erjedés erejét. Ezen a ferences úton a Szentlélek népet nevel magának, apostolokat, akiknek lelkében ég a vágy menteni a lelkeket. A Szentlélek mindannyiunkat tisztaságra, bátorságra, bizalomra, bensőségességre nevel, csak bátran követni kell a hívását. A ferences szellemiség útján megtalálhatjuk az erényesség fényét, a földi javakról való áldozatos lemondást és az Istenhez ragaszkodó nemes tisztaságot. Ezeket mindennél többre kell becsülnünk. Bátran kövessétek hát testvérek Szent Ferenc atyánkat, járjatok az ő útján, hogy a Szentlélek és a Szűzanya segítségével elvezethessen Jézushoz, magához a Szentháromságos egy Istenhez!

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


OLVASÓINK ÍRTÁK

Életige 2013. június Chiara Lubich „De ha jót cselekesztek és ugyanakkor türelmesen szenvedtek, ez értékes Isten előtt." (1Pét 2,20) Amikor Péter apostol arról beszél a közösségeknek, hogy hogyan lehet konkrétan megélni az evangélium igazi lelkületét, különös módon odafigyel a közösség minden egyes tagjának életkörülményeire, életállapotára. Itt éppen azokhoz a rabszolgákhoz szól, akik megtértek, s akiknek – mint ahogy az akkori társadalom-

ban élő minden rabszolgának – teljesen igazságtalanul sok meg nem értést és bántalmazást kellett elszenvedniük. Tágabb értelemben e szavak minden olyan emberre vonatkoznak, aki valamikor és valahol meg nem értéseket és igazságtalanságokat kénytelen elviselni felebarátai részéről, legyenek azok felettesei vagy vele egyenrangúak. (…) Az apostol azt kéri ezektől az emberektől, hogy ne az ösztönösen fakadó viselkedéssel válasz oljanak ezekben a helyzetekben,

Akkor hát hogyan éljük az e havi igét? Ma is sokféle módon megnyilvánulhat, hogy nem értenek meg, hogy bántanak bennünket: Kezdve a tapintatlanságtól és udvariatlanságtól egészen a rosszakaratú ítélkezésig, hálátlanságig, sértésekig, az igazi

ről. Ily módon, a szeretet által Krisztushoz tudják majd elvezetni azt is, aki meg nem értést tanúsít velük szemben. (…)

és súlyos igazságtalanságokig menően. Nos, minden ilyen alkalommal is arról a szeretetről kell tanúságot tennünk,

Minden kedves olvasónak kívánom, hogy érzékelje ezt az átvillanó Szeretetet. Koleszár Ildikó

Levelet kaptunk

hanem a Jézus által tanúsított magatartás szerint cselekedjenek. Ő arra buzdít, hogy szeretettel válaszoljanak, kegyelmet, azaz Isten által megengedett lehetőséget látva a nehézségekben és meg nem értésekben, hogy bizonyságot tegyenek az igazi keresztény lelkület-

Remény

Imáinkkal kísértük utolsó útjára

Fél óra Szentháromság ünnepére készülődtünk. Plébániánk templomában ez ünnep alkalmából van a búcsú. Édesanyámmal péntek reggel úgy döntöttünk, hogy még el tudunk végezni egy kis kerti munkát is. A beveteményezett zöldség, beültetett krumpli mutatkozott a földből - ez kívánta a kapálást. Szorgoskodtunk, igyekeztünk a munkánkkal. S mikor már csak egy pár sor várta a kapavágást, cseperegni kezdett az eső. Édesanyám felsóhajtott: „Édes jó Istenem, csak egy fél órát várjál az esővel." Az esőcseppek megszűntek, mi pedig nyugodtan elvégeztük kerti teendőinket. Munkánk végeztével fáradtan, de elégedetten végignéztük a szépen sorozó zöldséget, krumplit, s a házba igyekeztünk. Alighogy beérkeztünk, eleredt s már szinte zuhogott is az eső. Édesanyám halkan suttogta: „Ez szinte hihetetlen, fél órát várt a jó Isten az esővel.” S könnyes, hálás szemmel egymásra néztünk. Hihetetlen az Ő szeretete, közelsége irántunk, ha olykor talán kevésbé is érzékeljük.

Amikor eltávozik az életből egy kedves, szeretett ember, halálhírével megérkezik a szomorúság, a bánat is azok közé, akik őt szerették. Így történt ez nálunk, Vilkén is, amikor a közelmúltban hírét vettük Borbély Péter atya halálának. Igen hosszú idő, ötven év telt már el azóta, hogy papi életének első szolgálatát megkezdte a vilkei Mindenszentek-plébániatemplomban, mint káplán. Mi úgy szólítottuk: tisztelendő úr. Emlékeinkben derűs, barátságos, az emberek felé mindig szeretettel forduló fiatal papként él a mai napig. Amikor kilépett a plébánia kapuján, pillanatok alatt gyereksereg fogta körül, amikor megjelent a szószéken, őszinte, mély figyelem fogadta szavait, nagyon hamar megszerettük. Szívesen kerékpározott szabadidejében, akikkel találkozott, azokat megtisztelte néhány kedves szóval. Pár évvel ezelőtt plébánosunk, Miroslav Siska atya, szeretettel hívta vendégül templomunk búcsújára, de Borbély tisztelendő úr, ahogyan mi a mai napig emlegetjük őt, sajnos nem tudott eljönni, már akkor is nehéz betegsége akadályozta. Szívből sajnáltuk, mert tudtuk, nagyon szép, emlékeket idéző találkozás maradt el. Mi, bár szomorúan emlékezünk, tudjuk, hogy Péter atya

• ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP • 2013. JÚNIUS 23.

megtért Teremtőjéhez. Temetése órájában a vilkei templom harangjai is megszólaltak, és lélekben imáinkkal kísértük el utolsó útjára a szeretett tisztelendő urat: Borbély Pétert. Nyugodjék békében, Jézus, Mária szent nevében! S. Kovács Mária

Hova megy? Nem a Szent Péter által feltett kérdést (a közismert Quo vadis-t) idézem. Most, a 21. században ezt a kérdést nem az Úrnak teszi fel az első pápa, hanem a mindennapi ember teszi fel a másik embernek. A válasz egyszerű és egyenes. Templomba, istentiszteletre megyek. Akadnak a kérdezők között, akiknek kis lenéző-sajnálkozó mosoly jelenik meg az arcán. Mintha sajnálnák azt, aki még a mai világban is ellátogat az Isten házába. Egy asszony mesélte, hogy templomba igyekezett, amikor az egyik szomszéd kisleányka hozzászegődött. Egy kis idő után a kislányka megkérdezte a nénit az útja céljáról. Mikor azt megtudta, szép lassan lemaradt a nénitől. Pedig vagyunk jócskán, akik henyélés helyett az Isten tiszteletének adunk elsőséget. Minden esetben, és ilyenkor pláne, a megkérdezettnek erkölcsi kötelessége megadni az igaz választ. Egy hívő katolikus személytől jogosan elvárhatjuk az igazmondást. Igen, templomba megyek istentiszteletre. A hitünket nemcsak a templomban kell megvallani, de bátran demonstrálni. Például a templom előtt elhaladva mi, férfiak megemeljük a fejfedőnket, és leg-

amit Jézus hozott a földre, mely mindenkire vonatkozik, azokra is, akik bántanak minket. Ez az ige arra akarja felhívni a figyelmünket, hogy az igazság és a jog törvényes védelme mellett soha ne felejtsük el, hogy keresztényként elsődleges kötelességünk, hogy szeressük a másik embert, hogy azt az új, megértő, szívélyes és irgalommal teli magatartást tanúsítsuk iránta, mellyel Jézus fordult felénk. Így, még ha védjük is igazunkat, nem fog megromlani a kapcsolatunk, és soha sem fogunk a neheztelés vagy a boszszúállás kísértésébe esni. Ha így teszünk, Jézus szeretetének eszközeiként mi is Istenhez tudjuk majd vezetni testvérünket. (Az Élet Igéje, Új Város, 1990/05.)

alább egy dicsértesséket elmormogunk. (Erről nagyon sokan elfeledkeznek.) Vannak kimondottan jó szándékú érdeklődők, s amint megtudják az utunk célját, ismert fejbólintással adják tudtunkra a szimpátiájukat. Ma már bátran és nyilvánosan is meg lehet és kell vallani a hitünket, s jóban-rosszban kitartani mellette, ha a világ egyes, minden tisztelettől mentes médiái befröcskölik is rágalmazó cikkekkel. Ne tévesszük szem elől azt, hogy egy kétezer éve létező világvallás tagjai vagyunk, melyet nem akárki alapított, hanem a mi Urunk, Jézus Krisztus. Ez a kétezer év nem volt, mint közismert, sima út. Tele volt akadályokkal, buktatókkal, mindjárt az elején nagy keresztényüldözésekkel. Ez a hosszú út a vértanúk ártatlan vérével van megjelölve. Mindig voltak gonosz támadói, mind a múltban, mind a mai modern, liberális világban. Mindig és mindenhol bátran valljuk meg utunk valós célját. A mai korban is akadnak vértanúk egyes afrikai és délkelet-ázsiai országokban. Minden nap vannak halálos kimenetelű incidensek, támadások egyének vagy keresztény csoportok ellen. Rombolással és gyújtogatásokkal egyházi építményeket és berendezéseket vesznek célba. Nekünk nem marad más, mint imádságainkba foglalni e távol élő, de szellemileg nagyon közeli hittestvéreinket, akik nap mint nap bátran bizonyítják vallási hovatartozásukat. Merítsünk erőt és bátorságot az ő hősies kiállásukból a hitükért. Puss Rudolf


TANÁCSOLÓ

Testi-lelki egészségünk

Műsorajánló

Vér a székletben Napjaink egyik leggyakoribb rosszindulatú daganatfélesége a vastag- és végbélrák. Csupán Magyarországon évente kb. ötezer ember halálát okozza. Régi tapasztalat, hogy a halálozás nagymértékben attól függ, milyen korán/későn fedezik fel e betegséget. Ha korán ismerik fel, tehát akkor, amikor még semmi panaszt, tünetet nem okoz, és a betegből kioperálják a még „kicsi” daganatot, a betegnek kb. 90 %-os esélye van, hogy még öt év múlva is az élők közt lesz. Ha erre a műtétre csak akkor kerül sor, amikor a daganat már panaszt (fogyás, székrekedés váltakozása a hasmenéssel, esetleg véres széklet) okoz, öt év múltán már csak a megműtöttek fele lesz életben. Egyértelmű tehát, hogy a minél korábbi felismerésre kell törekedni. Erre az ad alapot, hogy már az egészen pici, semmi panaszt nem okozó daganat is vezethet ún. rejtett (okkult) vérzéshez. Ilyenkor a székletbe kerülő vér az említett tesztek segítségével már akkor is kimutatható, amikor szabad szemmel a széklet nem mutat semmilyen gyanús elváltozást. A szakemberek az 50. évüket betöltők számára ajánlják évente egyszer megvizsgálni a székletet. Ez történhet a gyógyszertárban kapható teszt segítségével is, de… Az ördög ismét a részletekben rejtekezik. Nagyon fontos tudatosítani, hogy a teszt pozitivitása, tehát ha vért mutat a székletben, nem azt jelenti, hogy a betegnek „rákja” van! A vér ugyanis több más okból is bekerülhet a székletbe. Még érthetőbben: a szűrés eredménye nem diagnózis! Ha tehát a teszt pozitív, ez csak annyit jelent, hogy valami útonmódon vér került a székletbe. Hogy mi e vér forrása – berepedt aranyér, jóindulatú „polip” vagy rosszindulatú daganat – azt csak (szak)orvosi vizsgálat döntheti el. E vizsgálat legfontosabb része a vastagbél tükrözéses vizsgálata, a kolonoszkópia, azaz a vastagbél belső felületének áttekintése. Ennek során mód nyílik a gyanús „képletből”

Agapé

Szilvás göngyölt hekkfilé

Sokszor hallom, olvasom, hogy mennyire fontos a betegségmegelőzés és a szűrővizsgálatok. Azt is olvastam az újságokban, hogy fontos lenne, ha ötven éven felül mindenki kérné az egyszerű vizsgálatot annak megállapítására, hogy nincs-e vér a székletében. Az lenne a kérdésem, hogy megbízhatóak-e azok a tesztek, amelyeket a gyógyszertárakban árulnak, vagy biztosabbak lehetünk az eredményben, ha a családorvosnál intézzük a vizsgálatot, ami viszont kissé komplikáltabb. Jelige: Teszt

Magyar Katolikus Rádió Hallható az interneten, az Eurobird 9A műholdról a 11958 MHz-es frekvencián, valamint néhány kábeltv-hálózaton.

Mária Rádió Június 29., szombat 9.30 Szentmise a római Szent Péter-bazilikából. Bemutatja Ferenc pápa Június 30., vasárnap 9.00 A hét plébániája. Bemutatkozik Bacsfa hívő közössége 12.05 Imalánc. Imaszándékok fogadása telefonon

Duna TV

(csomó, polip, fekély) „kicsípni” egy pici darabot – ez az ún. biopsziás mintavétel -, és azt mikroszkóp alatt megvizsgálni. Csak így állítható fel a vérzést okozó elváltozás pontos szövettani diagnózisa, azaz, hogy jó- vagy rosszindulatú-e a rejtett vérzést okozó „csomó”. Elméletileg tehát saját magunk is elvégezhetjük otthon az okkult vérzést vizsgáló tesztet, ám pozitivitása vagy

Hozzávalók: 1 kg fagyasztott hekkfilé, 2 vöröshagyma, 12-14 szem magozott aszalt szilva, só, bors, kakukkfű, 1 babérlevél, kb. 1 dl fehérbor, citromos tea lefőzve, 10 dkg trappista sajt Elkészítés: Az aszalt szilvát előző nap este beáztatjuk a lefőzött citromos teában. A fagyasztott hekkfilét felengedjük, majd minden darabot hosszában kettévágunk. Megsózzuk, borsozzuk, majd hosszirányban a vékonyabb szélétől kezdve beletekerünk egy-egy aszalt szilvát. Fogvájóval rögzítjük a tekercseket. Egy

bizonytalan eredménye esetén mindenképpen forduljunk orvoshoz. Ismételjük: e pozitivitás még nem „rákot” jelent – csupán annyit jelez, mint a kocsi műszerfalán kigyulladó piros lámpa: valahol valami baj van. Hogy hol és milyen „baj” van, annak kinyomozása már orvosi feladat. Végiggondolva e „forgatókönyvet”, az tűnik okosabbnak, ha rögtön az elejétől a szakemberre, orvosunkra bízzuk magunkat.

jénai tál alját kirakjuk a megpucolt, karikákra vágott hagymával, erre tesszük a haltekercseket szépen egymás mellé sorakoztatva. Ha kész, megszórjuk csipet kakukkfűvel, egy babérlevelet teszünk hozzá, és kevés fehérbort öntünk alá. A tálat lefedve sütőbe tesszük, és kb. 20-30 percig pároljuk. Közben a sajtot annyi vastagabb szeletre vágjuk, ahány tekercsünk van, majd a sütőből kivesszük a megpárolt halat, minden tekercsre egy-egy darabka sajtot helyezünk, és annyi időre visszatesszük a sütőbe, hogy az ráolvadjon.

Június 29., szombat 7.50 Századfordító magyarok. Lőrincze Lajos, nyelvész 8.40 Élő egyház 9.10 Isten kezében. Vonattal Csíksomlyóra 15.00 A Duna - Európa ütőere. A Fekete-erdőtől a Feketetengerig. Dokumentumfilm-sorozat Június 30., vasárnap 8.00 Világ-Nézet 8.55 Isten kezében 14.55 Szerelmes földrajz. Emlék – várak - In memoriam S.I. Sunyovszky Sylvia - Simonyi Imre költő emlékére

m1 Június 30., vasárnap 9.00 Katolikus krónika 9.40 Útmutató

Kedves Olvasóink! Arra biztatjuk Önöket, küldjék be kedvenc, jól bevált ételreceptjüket, a hozzávalók feltüntetésével és az elkészítés módjának leírásával együtt. Ha az étel fényképét is mellékelik hozzá, azzal még jobban megörvendeztetnek bennünket, illetve olvasótársaikat. Kérjék meg gyermeküket, unokájukat, fényképezze le az elkészített ételt, s a képet (jpg formátumban) a recepttel együtt küldjék el szerkesztőségünk e-mail címére: remeny@remeny.sk A recepteket beküldött olvasók közül negyedévenként kisorsolt ajándékot kap.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KUCKÓ

Szólj a Napnak! Szólt a Madár, és hajnal lett a kertben. Néztem a fölkelő napot s álmomban énekeltem. (Rónay György: Hajnal)

Andorás vitéz

Kedves Gyerekek!

Amikor a legelső magyar királyt koronázták, akkor történt, amit most elmondok nektek; hallgassatok ide. Hej, jöttek a világ minden tájékáról királyfik, világhíres deli vitézek, s a király tiszteletére kiállottak mind, ahányan voltak, a palota udvarára, hadd lássa ország-világ, ki a legvitézebb. Volt a rengeteg sok vitéz között egy, aki egymás után döntötte porba a vitézeket: magyarokat, németeket, mindenféle nemzetségbelieket. Nem tudta senki, hogy ki s mi, miféle nemzetségből való, honnét jött, de sajdították, hogy nem magyar. Búsult István király, szomorú volt erősen, hogy ím, így meggyalázza egy idegen vitéz az ő vitézeit. Mikor aztán már egy vitéz sem volt, aki szembeálljon, jött az udvarba egy legény, kard nem volt az oldalán, buzogány nem a kezében, gyalogszerrel jött, nem cifra paripán. - Uram király - mondotta ez a legény -, adj nekem kardot! Kiállok én ezzel a vitézzel. Adott a király, hogyne adott volna. Senki sem tudta, hogy ki s honnét jött, mi a neve, csak a formájáról meg a gúnyájáról látták, hogy Attilának lehet az ivadéka. Hát összecsap a két vitéz, hogy a föld is megrengett alattuk, vívtak reggeltől délig, s meg sem pihentek. Vívtak sötét estig, s ím, egyszerre csak ledöndült a földre az idegen vitéz. No, volt öröm a király udvarában. Ment a király nagy örömmel a vitézhez, a vállára ütött. - Mi a neved, fiam? - Andorás a nevem. - Hát legyen a te neved ezután Erős Andorás, s mert látom, hogy székely vagy, te lész ezután a székelyek vezére. Híre ment ezután Andorás vitéznek. Erejének, vitézségének nem is volt párja messze földön. Ő verte meg Gyula herceget is, aki István király ellen fellázadott volt. Adott is a király neki várat, földet, rengeteg sokat. Jutott a fiainak, mikor meghalt, földből, várból elég. És az Andorás nemzetség nem halt ki, él még ma is. Csakhogy most nem Andorás, hanem Andrássy a nevük. (legenda Benedek Elek gyűjtéséből)

Június 7-én ünnepeltük Jézus Szent Szívének az ünnepét, és az egész hónapot a Jézus Szíve iránti tisztelet jegyében éljük. A szív a szeretetet jelképezi. Jézus szeret minket, akármilyenek vagyunk is. Az Ő szeretete képes arra, hogy megváltoztasson bennünket, hogy jók legyünk, és mi is szeretetet árasszunk mások felé. A Kuckóban e héten megnézhetitek, milyen rajzokat készítettek társaitok e szép ünnep alkalmából. Várjuk leveleiteket, rajzaitokat postai vagy e-mail címünkre!

A dunaszerdahelyi Szent János Egyházi alapiskola tanulóinak munkáiból Pollák Kata, 6. osztály Sárközi Szimona, 6. osztály Galamb Krisztián, 5. b osztály, Ragyolci Alapiskola

Csibrányi Kevin, 7. osztály

Álló Krisztina, 7. osztály

Készítette Lőrincz László

Rejtvény

Šipoš Dominik, 8. osztály Meghatározások: 1. Csendes, zajtalan, 2. Repülő csészealjak, 3. Testrész, a fejet köti össze a törzzsel, 4. New …, város az Egyesült Államokban, 5. Forma, külső, 6. Tanuló, nebuló, 7. Ázsiai ország, 8. József Attila Ifjúsági Klub, röv., 9. Út menti mélyedés, 10. Pépes étel, 11. Országos Széchényi Könyvtár, röv., 12. Ülőalkalmatosság.

A rejtvény jelentése: a harangszó hallatán Megfejtés ennek a magyar hadvezérnek a neve jut eszünkbe. A 22. számunkban található rejtvény megfejSegítség: minden szó „k” betűvel végződik. A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy vil- tése: ájtatosság. A nyertes: György Mária, Sálámpostán június 28-ig küldjétek el szerkesz- voly. Gratulálunk, az ajándékot postán küldjük! tőségünk címére: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy remeny@remeny.sk (a tárgymegnevezésbe írjátok be: Kuckó).

• ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP • 2013. JÚNIUS 23.


NAPRAFOGÓ

Aki tegnap voltál: ma már nem te vagy, Aki holnap léssz: ma még nem te vagy. (Weöres Sándor) Keresd a Reményt a Facebookon!

Csillag születik Bősön Fodor Bianka Bős ifjú büszkesége. A tizenhat éves lány énekhangja már nem csak a nagyközség lakóit varázsolta el, hiszen számos regionális és országos versenyen bizonyította: tudásban és tehetségben nincs hiánya! Legutóbb éppen a Csallóköz településein rendezett Tehetség a Tét nevű versenyen, ahol az első helyen végzett. Bianka zenei tehetsége nem meglepő, hiszen otthon mindenki érintett. Édesapja a templom kántora, édesanyja a bősi énekkar tagja, s húga, Dóra is bontogatja szárnyait a színpadon. Biankát otthonában kérdeztük:

nék végezni, konkrétan még nem tudom. Jó lenne irodában dolgozni. De ha lehet, inkább a zenei pályát folytatnám. - Ki a kedvenc előadód? Milyen zenét kedvelsz? - Nagyon szeretem Adele-t. Az angol előadók egyébként is közelebb állnak hozzám, de a versenyek alkalmával több magyar előadóval is megismerkedtem. Sokszor olyanokkal, akikről eddig nem is hallottam. Rúzsa Magdi például igen kedves a számomra. - Hogy kerültél a TAT mezőnyébe? - Az iskolából hívtak fel, hogy valamiféle verseny lesz, és rám gondoltak. Bős képviseletében be is nevez- Mikor kezdtél énekelni? - Már az oviban is énekeltettek, tek. Később Kiss György, a Cool különösen ünnepeken – anyák nap- Club CC Polgári Társulás elnöke ján stb. Később a suliban népdalver- üzent a Facebookon keresztül, hogy senyekre is beneveztek. Anyu elsős vállalnám-e a vetélkedést. Úgyhogy koromban adott be a zeneiskolába. részt is vettem az első fordulón, Ennek már kilenc éve. Onnan több Nyékvárkonyban. Ezután szépen sorországos versenyen is részt vettem. ra vettem a fellépéséket, a bősi dönElső igazi sikerem egy nyitrai ren- tőig… - Mit jelentett számodra a Tehetség a dezvény volt, ahol sok szlovák résztvevő között a harmadik helyen sike- Tét? Nehezebb volt ez, mint a többi rült végeznem. 2013-ban az Alistá- szereplésed? - Minden versenyre erősen készülon rendezett Év Hangja versenyen lök, de úgy éreztem, ez egy újabb leszintén harmadik lettem. - A zenén kívül mi érdekel? Mi sze- hetőség, hogy megmutassam magam, retnél lenni, „ha nagy leszel”? hogy mit tudok. Természetesen járok - Hogy mi szeretnék lenni? Bol- énektanárhoz, de a TAT összes fellédog. De hogy milyen munkát szeret- pésére magam készültem.

- Nehéz volt a felkészülés? - Öt forduló volt. Nem volt könynyű, elsősorban a dalválasztás jelentett nehézséget. Ezt ugyanis többnyire ránk bízták. Az utolsó előtti fordulóban volt csak meghatározva, hogy egy Neoton Família számot és egy duettet kell énekelnünk. Ez utóbbira partneremül a húgomat választottam. - Milyen volt a hangulat a kulisszák mögött? - A légkör nagyon jó volt, bár mindannyian nyerni szerettünk volna. Nagyon jó barátságok alakultak ki. Különleges, érdekes, kedves embereket ismertem meg. Végül sikerült az első helyre énekelni magam, aminek úgyis nagyon örülök, hogy osztoznom kell rajta. Igen komoly, tehetséges versenytársam volt. Tetszett a kis csapat, többnyire mindenki drukkolt mindenkinek. A döntő után felkértek, hogy maradjak továbbra is

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó a magyar katolikus fiatalok legnagyobb múltra visszatekintő lelkinapja. 1973 óta minden évben megrendezik. Az idei találkozó időpontja május 25. volt. A több száz fiatal között ott voltak a galántai alapiskola diákjai is, akik így emlékeznek vissza erre a lelkinapra: Dudás Vivien: - Reggel 6 órakor indultunk a Galántai Kodály Zoltán Alapiskola épülete elől. Az iskolánkból 19 diák vett részt ezen a kiránduláson. Kísérőink Pásztor Adrianna és Fehér Erzsébet tanító nénik voltak. Az út gyorsan eltelt, megérkeztünk Nagymarosra, ahol sok kedves ember volt. Elmentünk a nagymarosi kisiskolába és a művelődési házba, mert itt osztottak be minket csoportokba. Kicsit megijedtünk, mert külön akartak választani minket. Később megegyeztünk és a barátnőket nem választották szét. A következő csoportokba vol-

tunk beosztva: magellánok, felfedezők, vándorok, barangolók. Mi a felfedezők csoportjában voltunk. Elindultunk a Duna partjához, ahol sok izgalmas játék várt. Egyik ilyen érdekes játék volt a „puff ”. Boros Zsófia: - Megismerkedtünk Bosco Szent János életével, akit a torinói fiúk barátjukként szerettek és példaképként tiszteltek. Ő az ifjúság tanítómestere. Repülőgéppel hozták el Szlovéniából a Szent kézereklyéjét Nagymarosra, amit megtekinthettünk. Pozsonyi Rebeka: - A csapatjátékok ideje alatt összeismerkedtünk, új barátokat szerezhettünk. Felejthetetlen élményekkel gazdagodtam. Nagyon tetszett a szentmise is, ahol az orgonát a gitár helyettesítette. Sok új éneket tanultam meg.

a Cool Club tagja. Menjek velük énekelni, fellépni a rendezvényeiken. Úgyhogy rendszeres fellépési lehetőséget biztosítanak. - Családod? Támogatnak? - Otthon nagyon támogatnak. Mindenki énekel a családban. Különösen anyu énekeltetne mindenütt. Úgy érzi, hogy minden fellépés egy újabb alkalom, hogy felhívjam magamra a figyelmet. Hiszen minden énekes így kezdi a pályáját… - Két forduló is zajlott Bősön – köztük a döntő is. - Hazai pályán sokkal nehezebb énekelni, mert mindenki ismer. Sok az elvárás. Magam is jobban érzem a bizonyítás kényszerét. Egyébként mostanra megszoktam a színpadot. Már nem zavar a sok ember. - A középiskolában is annyi időd van a zenére, mint korábban? - Egyelőre ugyanúgy zajlik minden, ahogy az alapiskolában volt. Otthon mindig énekelek, lehetetlen, hogy fürdés közben ne dudorásszak. Persze az iskolában egy kicsit más. Ott hagyományosan komolyzenére nevelnek, bár ez nem áll hozzám túl közel. Mostanában az énektanárnő is rájött, hogy a könnyűzene több sikert hoz, ezért ha rendezvényre készülök, ő is inkább ilyesmit választ. - Mi a legkedvesebb zenei álmod? - A legnagyobb zenei álmom? Természetesen az, hogy hatalmas színpadon, sok embernek énekeljek, ahogyan az amerikai sztárok. Mészáros Péter Fotó: Cool Club CC

Balusík Laura: - Nekem az üzenőfal volt igazán érdekes, ami egy hatalmas kartonpapírból volt összerakva és azt kellett ráírni, hogy kiért imádkozunk. Záreczky Marika: - A sok játék után kaptunk mosolygós kiflit, ami egy különleges kapu kulcsa volt. Azt szimbolizálta, hogy nekünk, gyerekeknek vidámnak kell lennünk. A délutáni program szentségimádással folytatódott, és misével zárult. Mise után visszamentünk az iskolába, ahol vártuk a kísérőinket. Az úton hazafelé sokat beszélgettünk, ismerkedtünk és énekeltünk. Számunkra ez a kirándulás nagy kalandot jelentett. A legközelebbi találkozó október 5-én lesz, és én szeretnék újra részt venni rajta. Pásztor Adrianna Fotó: Pásztor Bence • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


GONDOLKODÓ

REJTVÉNY

21. Lásd ott, röviden. 23. Rejtvényünk második része (zárt betű: SS). 25. Ásvány. 26. Néma áldás. 28. Értékes bunda. 29. Fájdalmában, örömében ...ik. 31. Étel bekapására utaló szó. 33. Község és patak neve Romániában. 35. Lamartine verse. 36. Mélyebbre juttat. 38. Pokróc. 40. Anna, Olga. 41. Ember elleni erőszak. 43. Keskeny szalag. 45. Az arzén vegyjele. 46. Iráni kikötőváros. 49. Incselkedően pajkos. 50. Némán hadar. 51. Csiszolt követ díszít. 59. Ritmus fele. 60. Súlyarány, röviden. 62. Indonéziai korallsziget. 64. Románia autójele. 65. Művészi alkotás. 67. Vörösmarty Mihály elbeszélő költeménye. 68. A tallérok közepe! 70. Pozitívum - szlovákul. 72. Csendes Don! 73 Szándék.

Rejtvényünk fő soraiban V/1., V/23., F/32., F/16. Szent Ferenc meg nem erősített reguláját rejtettük el. A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán június 28-ig küldjék el szerkesztőségünk postai: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy e-mail címére: remeny@remeny.sk A levelezőlapra írják rá: GONDOLKODÓ Vízszintes: 1. Rejtvényünk első része (zárt betűk: Ó, A, K, A, K, K). 13. Franciaország északnyugati részén élő népcsoport. 14. Latin kötőszó. 15. Németországi folyó. 17. ... ne va plus, a krupié mondása, amikor a rulettet megindítja. 18. Gyógyszer szlovákul. 20. Kelet - németül.

Függőleges: 2. Azonos mássalhangzók. 3. Svájci folyó. 4. Orosz kalapácsvető, olimpiai bajnok. 5. Nyers olajsav. 6. Osztrák szobrász (Georg). 7. Jób, Noé. 8. Alkaloid. 9. Kubai elbeszélő. 10. Egyúttal. 11. ... Paulo, város Brazíliában. 12. Itáliai költő. 16. Rejtvényünk befejező része (zárt betűk: Á, T, M, V, I, N). 18. Letekertem. 19. Tar-

SOKSZÍNŰ EGYHÁZ A hollandok meglepték a magzatvédőket Hollandia nem kifejezetten konzervatív ország. Sokkal inkább a liberalizmus bástyája, a mindenekfelett való egyéniség kultuszának hirdetője. Az „Egy Közülünk” nevű kezdeményezés szervezőit mégis meglepte az a húszezer aláírás, mellyel a hollandok az élet védelmében léptek fel, amely a fogantatás pillanatától értendő. Az „Egy Közülünk” egy uniós polgári kezdeményezés. Célja, hogy a tagországok polgárainak aláírását összegyűjtse, s ezekkel támogatva, átgondolásra késztesse az élet védelméről szóló európai uniós törvényeket. Elismerve ezzel: az embrió élete is egyenértékű a már megszületettekkel, emberi méltósággal rendelkezik. Eddig Spanyolország, Ausztria, Magyarország, Lengyelország, Olaszország és Szlovákia lépték túl a szükséges, minimális számú polgári aláírások számát. Ahhoz, hogy a kérdéssel az európai parlament érdemben foglalkozzon, legalább egymillió aláírásra van szükség, és legalább hét államban kell átlépni a minimumot.

tód. 22. Titokban odanéz. 24. Huzal. 27. Csók. 30. A békák paradicsoma! 32. Rejtvényünk harmadik része (zárt betű: A). 34. Ablakkerete! 37. Jóság szlovákul. 39. Az ezüst vegyjele. 40. Szibériai kikötőváros. 42. Határozói rag. 44. Lombszőnyeg. 47. Azonban. 48. Holland festő. 50. Amennyiben. 52. Szlovákiai magyar

nyelvész (Tibor). 55. Félszeg kamasz. 56. Kétkerekű taliga. 58. A földkéreg felszíni része. 61. Mély hangot ad. 63. A környezetében kíméletlenül uralkodó személy. 66. Doktrína. 69. Rács mögött ül. 71. Azonos mássalhangzók. 73. Német részvénytársaság. 71. A tantál vegyjele.

Az aláírásgyűjtés egyik fő szervezője, Carlo Casini elmondta: a mozgalom országok közti ökumenikus szövetséggé kovácsolódott. Ennek célja az, hogy az EU törvényhozóit rábírják az embriókísérletek finanszírozásának megszüntetésére, és hogy véget vessen a meg nem született emberi lényekkel való tudományos „játszadozásnak”. Az „Egy Közülünk” kezdeményezése jelenleg félúton van a siker felé. Még legalább félmillió aláírást kell összegyűjtenie. A fent említett országok a kezdeményezés sikerét jelentik. Ugyanakkor Görögország, Ciprus, Bulgária, Finnország, Németország és Portugália lakossága mintha kevésbé volna érzékeny a probléma iránt. Katolikus.sk a vaticaninsider.lastampa.it alapján

Összefogás az emberkereskedelem leleplezésére Egy amerikai kongresszusi képviselő felszólította a nemzetek közösségét: képezzék ki a tömegközlekedési eszközök személyzetét az emberkereskedelem jeleinek felismerésére. Ezzel együtt egy forróvonal kiépítését is szorgalmazta, melyen keresztül a közlekedési alkalmazottak értesíthetik a hatóságokat is. „A modern kori rabszolgaság mindannyi-

• ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP • 2013. JÚNIUS 23.

Megfejtés A 22. számunkban közölt rejtvény megfejtése: „A papság Jézus Szíve szeretetének ajándéka.” A helyes megfejtők közül sorsolással ajándékot nyert: Kurali Ferenc, Zselíz. Gratulálunk!

unk ügye” – mondta Chris Smith képviselő. „Az együttműködés és szervezés kulcskérdés az emberkereskedelem leleplezésében és megállításában. A legsikeresebb módszereket a legszélesebb körben el kell terjesztenünk.” Smith egy kijevi konferencián mondta mindezt, a Biztonság és Európai Együttműködés Szervezetének találkozóján. Smith az USA külügyekért felelős bizottságának tagja és a globális emberi jogok albizottságának elnöke. Különösen fontosnak tartja a repülőgépeken szolgáló személyzet kiképzését. A repülőgépeken – különösen a hosszú, nemzetközi utakon szolgáló személyzet – figyelmét kell élénkké tenni, hogy észrevegyék az emberkereskedelem jeleit. Jelenleg, a hasonló illegális aktivitásban érdekeltek tudják, hogy a lebukás veszélye számukra minimális. Ezzel együtt némi módosítással, a szárazföldi közlekedés munkatársait is fel lehet világosítani, mire figyeljenek oda. Az emberkereskedelem megszüntetésére eddig is számos törvény született, az ezeket követő gyakorlati lépésekkel együtt. Mindez azonban távolról sem elégséges – mondta a kongresszusi képviselő. Az egyik legaljasabb emberellenes bűncselekmény megállítására a társadalom és a nemzetek teljes összefogása szükséges. Katolikus.sk a catholicnewsagency.com alapján


APRAJA-NAGYJA Fizetett hirdetések KÖSZÖNTŐ

„A szeretet olyan erő, amely szeretetet teremt.” Nagy-nagy szeretettel köszöntjük pappá szentelésének 15. évfordulóján és közelgő névnapja alkalmából Dr. FARKAS PÉTER boldogfai plébánost. Kérjük a jó Isten bőséges áldását, hogy a gyógyulás után továbbra is teljes odaadással tudja hirdetni Isten dicsőségét, Jézus világosságát és a Szentlélek segítségét. Égi Édesanyánk oltalmazza és védje őt élete minden napján. Hálás boldogfai és rétei hívei Egyúttal névnapja alkalmából köszöntjük kántorunkat, MÚČKA PÉTERT. Kérjük a jó Isten segítségét, hogy még nagyon sokáig végezhesse áldozatos munkáját.

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük születés- és névnapja alkalmából lelkiatyánkat, Mons. DOBOS PÉTER esperest. Kérjük a Mennyei Atya bőséges áldását és a Szűzanya oltalmazó szeretetét további papi életére. Köszönjük áldozatos munkáját, amit az egyházközségünk területén végez. A lukanényei és a bátorfalusi hívek Nagy szeretettel és hálás szívvel köszöntjük URBÁN JÓZSEF lelkiatyát, pappá szentelésének 50. évfordulóján. Kívánunk neki a jó Istentől jó egészséget és imáinkban kérjük a Szűz Anyát, hogy oltalmazza és védje őt, hogy még sok lelket vezessen az örök élet felé vezető úton. Ezt kívánja a lelkiatya és az egyházközség hívei Lukanényéből

„Életed tettekkel, ne évekkel mérd, gondolatod legyen több, mint lélegzeted. Érzésekben gazdagodj, s ne számjegyekben. Szívdobbanásod jelezze a múló időt. Többet az él, kiben több a gondolat, Az érzés nemes, és jó a cselekedet.” Születésnapja és közelgő névnapja alkalmából szeretettel és tisztelettel köszöntjük lelkiatyánkat, ThLic. FÁBIAN PÉTER plébánost. A jó Isten árassza el kegyelmével, adjon neki jó erőt, egészséget további szolgálatához. A Szűzanya oltalmazó segítsége kísérje élete minden napján. A fülekpüspöki rózsafüzér-társulat és a hívek

„A legszebb hivatás a világon Istent szolgálni a szent oltáron.” Mély tisztelettel, hálás szívvel köszöntjük URBÁN JÓZSEF aranymisés nyugalmazott lelkiatyát, aki odaadó szeretettel 50 éven át oktat a hitre, becsületre, szeretetre. Köszönjük áldozatos lelkipásztori tevékenységét. Kérjük a Szűzanya oltalmát, a jó Isten áldását élete minden napjára. A hálás zsélyi hívek

MEGEMLÉKEZÉS

Mindig szívünkben maradsz, Nem feledünk téged, Drága lelked nyugodjék békében! El nem múló fájdalommal emlékezünk SINKA JÓZSEFRE Szalatnyán, halálának 2. évfordulóján. Szerető felesége, gyermekei, unokái és a rokonság SZOLGÁLTATÁS

„Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos!” (Szám 6, 24-25) Sok szeretettel köszöntjük 80. születésnapján és névnapján TÓTH PÁL templomatyát Csallóköztárnokon. A Szűzanya oltalmazza, kísérje élete minden lépését. Šranko László lelkiatya és a csallóköztárnoki hívek

„Uram, köszönjük neked, hogy a papi hivatásra szólítottad, hogy erőt adtál neki a nehéz hivatás elfogadására. Áldd meg Urunk, ha szívét imában hozzád emeli. A legszebb hivatás ezen a világon, Istent szolgálni a szent oltáron. Szűz Mária, néped égi szószólója, Krisztus papjainak légy oltalmazója!” 10 éves papi szolgálata alkalmából szeretettel köszöntjük BOZAY KRISZTIÁN esperesplébánosunkat. A medvei hívek és a rózsafüzér-társulat tagjai „Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.” Kedves lelkiatyánkat, BENČÍK TIBOR plébánost, őszinte szeretettel köszöntjük pappá szentelésének 15. évfordulója alkalmából. Engedje meg az Úr, hogy hivatását erőben, egészségben és türelemmel végezhesse egész életén keresztül és áldja meg mindazon jóért, amit híveinek lelki életéért tesz. Az egegi rózsafüzér-társulat tagjai Szeretettel és hálaimáinkkal köszöntjük a volt kedves lelkiatyánkat, Mons. VLADIMÍR ORAVSKÝ esperest, pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából. Kívánjuk, hogy továbbra is segítse és erősítse az Úr kegyelme, és a Szűzanya védő szeretete kísérje őt további életében. Szeretettel az ógyallai rózsafüzér-társulat tagjai és a hívek

Templombelsők díszítő festése, képek festése és restaurálása, oltárok, szobrok felújítása, aranyozása, százszázalékos minőség, többéves jótállás. Tel: 0911/130 949, 0905/234 902 www.umar.sk ALBÉRLET

Pozsonyban, a központhoz közel (Apollo center, Nivy buszpályaudvar közelében) kiadó 2 (egybenyíló) szobás összkomfortos, korszerűen felújított bútorozott lakás, 2 nemdohányzó személynek – júliustól. 510 euró rezsivel együtt. Kapcsolatfelvétel: berthamari@gmail.com

AKCIÓ alapiskolásoknak Rövid ószövetségi történetek Ára: 0,80 Eur helyett 0,30 Eur Minden 5 darab feletti megrendelés után ajándékba adjuk a Jézus evangéliuma c. hittankönyvet.

FELHÍVÁS A Glória Kiadó felhívja azon tisztelt ügyfelei figyelmét, akik eddig még nem rendezték a fennmaradt tartozásukat, hogy rövid időn belül pótolják mulasztásukat. Megértésüket köszönjük.

Hívek zarándoklata Vágsziklásra Június 29-én, szombaton, Szent Péter és Pál apostolok napján pozsonyi hívek zarándoklatot szerveznek a Trencsén városával szemben fekvő Vágsziklás sziklakápolnájához, Szent Zoerard-András és Benedek remeték szent helyére. A szentmisét 11.30-kor Németh Rezső atya mutatja be. A zarándoklatra autóbuszt indítanak Pozsonyból. Jelentkezés: Mrva Olgánál 0904/056 032 vagy Zilizi Kristófnál 0904/011 640 • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


REMÉNY

Hidd, amit

énekelsz

Papi jubileumok a Kassai Főegyházmegyében Júniusban ünnepli pappá szentelése 40. évfordulóját Bartko Elek, somodi plébános, c. esperes; Hornyák Péter, ny. parókus, c. esperes és Stász Dezső Máté, ny. plébános. Mons. Pásztor Zoltán, püspöki helynököt (Kassa) 25 éve, dr. Rebres Mihály, plébánost (Királyhelmec) 20 éve, Böőr Roland, plébánost (Rad); Makovics István, plébánost (Boly), Susko Mihály, plébánost (Csécs) 15 éve és Szabó József, plébánost (Battyán), Száraz János, plébánost (Buzita) 10 éve szentelték pappá. Isten áldása kísérje életüket és lelkipásztori működésüket!

Mészáros Angelika „Aki szeret, az énekel, aki énekel, az kétszeresen imádkozik” (Szent Ágoston) Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ima a hívő ember „anyanyelve”. S egész biztosan igaz a mottóban idézett Szent Ágoston-i mondás is: „…aki énekel, az kétszeresen imádkozik.”. Ismerjük vajon „énekes anyanyelvünket”? Elgondolkoztatnak olykor az ismerős templomi dallamok s énekeink szavai? Tamás József plébános írta egy helyen: „A magyar nép éneklő nép. Énekben mondja el örömét és bánatát, és ezzel vigasztalódik. A mai nyugtalan világban nagyon is szükség van erre, főleg a templom meghittségében.” Amíg szívem dobog, Szűz Mária, / Nem szűnik szeretni téged soha. // Szívem szerelme hódolat szaván / Sóhajt föl hozzád: Üdvözlégy, Anyám. Refrén: Naponta zengem… / Szebb vagy mindennél… / Nevemben zengje… / Rebegve zengem: Üdvözlégy, Anyám. Ezt a régi katolikus éneket Mária-kegyhelyeken hallottam a legtöbbször. Dallama fülbemászó, megérintő. Szűzanyánk szent fiát dicsőíti velünk együtt. Szeretné újra hathatóssá tenni működését az életünkben, újra szeretné megtanítani nekünk, hogy a rózsafüzér a leghatalmasabb eszköz a gonosz ellen. Tudjuk, hogy Pio atya a rózsafüzért fegyvernek nevezte. Rendkívüli erejű fegyver a Sátán ellen. Don Gabriele Amorth, a Római egyházmegye ördögűzője hallotta, hogy így beszélt a Sátán: „Minden Üdvözlégy olyan, mint egy korbácsütés a fejemre; ha a keresztények tudnák, hogy milyen erős a rózsafüzér, végem volna.” Miért olyan hatásos a rózsafüzér? „Mert egyszerű és szerény ima, és lelkileg nevel titeket a kicsiségre, szelídségre és a szív egyszerűségére. Ma a Sátán képes a büszkeség és az Isten elleni lázadás szellemével mindent meghódítani, és fél azoktól, akik égi édesanyjukkal a kicsiség és az alázat útján járnak. Ezt az imát a nagyok és büszkék lenézik, de a kicsinyeim sok szeretettel és sok örömmel mondják: a szegények, a gyermekek, az alázatosak és szenvedők, és nagyon sok hívő, aki felhívásomat követi... Ajánljátok magatokat Szeplőtelen Szívemnek, imádkozzátok gyakran a szent rózsafüzért! Ez a lánc kötözi meg végleg a vörös sárkányt...” – üzeni Szűz Mária Gobbi atyán keresztül. „Naponta zengem” – Mária taníts meg újra bennünket az imádságra és elmélkedésre. Mindenekelőtt imádságra. Az emberek elfelejtették Istent, a Menynyei Atya nélkül pusztulásba sodorja magát a világ. Üdvözlégy, Anyám, ó, hatalmas, segítsd újratanulnunk a hitigazságokat, hogy ne legyen üresség a lelkünkben, mert jól tudja a gonosz, hogy az ürességet mivel töltse be. Rebegve zengem, kérlek, Édesanyám, segíts, mert már tapasztaljuk, hogy mi a következménye, hogyan terjed a babona és az okkultizmus, a mágia, a spiritizmus és a sátánizmus. Ne hagyd elveszni gyermekeidet: Üdvözlégy, Anyám.

A Könnyező Szűzanya búcsúja és az új Mária-kép koronázása Bacsfa–Szentantalon 2013. június 30., vasárnap 14.30 gyóntatás 15.00 ünnepélyes rózsafüzér, litánia 16.00 vesperás a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére 17.00 ünnepi főpapi szentmise, főcelebráns: Mons. Stanislav Zvolenský, pozsonyi érsek szentbeszédet mond: Mons. Jozef Haľ ko, pozsonyi segédpüspök. A szentmise során az új Mária-kép magáldására és koronázására kerül sor. A szentmise után körmenet és ereklyetisztelet. 20.00 szentségimádás 22.00 szentmise a rendkívüli formában A hívek hozzanak magukkal virágszálat a Szűzanya képénél való elhelyezésre, amelyre a kép megáldása és koronázása után kerül sor. Mindenkit szeretettel várnak!

IV. Nyári Leánytábor • Kisgyarmat - Sikenička, 2013. július 21-24. Kedves Lányok! Sok szeretettel meghívunk benneteket az általunk szervezett negyedik nyári leánytáborba. A tábort, melyben 10 és 26 év közötti templomba járó lányok vehetnek részt, ismét domonkos nővérek fogják vezetni Budakesziről. A program vasárnap délután 15 órakor kezdődik, és szerdán 17 órakor fejeződik be. Részvételi díj 30,- €. Jelentkezési határidő: július 17. Jelentkezés és további információ az alábbi elérhetőségeken: mankosok@gmail.com, 0907 822 759. A szervezők nevében: Márk atya

• ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP • 2013. JÚNIUS 23.

Zarándoklat a hit évében Rómába – repülővel (5 éjszaka, 4 teljes nap, félpanzió) 2013. október 20–25. Ára: 490,- Eur Lelki vezető: Bozay Krisztián További részletek: magyarzarandoklat@gmail.com Tel.: 0905/840 473 Jelentkezési határidő: 2013. június 30.

Remeny 2013 25 jun 04  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you