Page 1

„Mindennap Péter mondja az Egyházban: Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia!” (Nagy Szent Leó szavai)

REMÉNY XXIII. évfolyam 45. szám

2012. november 4. – Évközi 31. vasárnap

Az imádság megtartásáról

www.katolikus.sk • www.remeny.sk Ára: 0,50 Eur 8 9 13

Konferencia a hit évében Végső dolgok A boldogság iránti vágy

Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka, ezért a királyi méltóság kilencedik regulájában pendül meg. A folytonos imádkozás: a bűnöktől megtisztulás és feloldozás. Te pedig fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal, a király fiával, magad is király lévén, mindig mondjad: „Küldd le Uram, a bölcsességet szent egedből, dicsőséged trónjáról, hogy munkámban velem legyen és segítsen, és így fölismerjem, mi kedves a szemedben [minden időben].” És ismét: „Uram, Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban, az én szemeimnek ne adj kevélységet és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram.” Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi királyok, te is ugyanezzel fohászkodj, hogy Isten minden vétked eltörlésére méltasson, hogy mindenki legyőzhetetlen királynak hívjon. Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet. Hogy valamennyi alattvalóddal együtt gondtalanul, ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját. (Szent István király intelmei fiához, Imréhez. IX. Az imádság megtartásáról)


HÍRVILÁG

Apró csoda A város a megszokott hétköznapi képét mutatja. Sűrű forgalom, türelmetlen, dudáló autósok, siető, rosszkedvű emberek. Gyerekeiket nógató, fáradt anyák, botjukra támaszkodó, védtelen öregek. Nem látjuk, ki áll mellettünk a zebránál, nem figyeljük a szembe jövők arcát, nem tudjuk, ki ült mellettünk a villamoson, amelyről éppen leszálltunk… A megálló járdaszigetén tizenéves lány áll. Komor arccal, fekete dzsekiben, farmerben, bakancsban. Jellegzetes módon, erősen kifestve. Van, aki észre sem veszi, van, aki nagy ívben kikerüli. Van, aki csak a szeme sarkából méregeti, óvatosan. Mert sosem lehet tudni. És akkor megjelenik a színen a fiú. Néhány évvel idősebb csak a lánynál. Ránéz a lányra, és rögtön tudja, hogy nem félni kell tőle, nem elkerülni. Tudja, mert korábban ő is átélte, hogy a lány szeretetért kiált. Mert olyan korban van,

amikor azt gondolja, hogy nem fogadják el őt, hogy senki sem szereti, hogy fölösleges, és egyáltalán minek is él. A fiú elővesz a zsebéből egy kis papírdarabot, és rajzol rá egy szívet és egy smiley-t, egy nevető emberkét. Tudja, hogy nem szabad szólnia a lányhoz, mert akkor elijesztené, mint fázós madárkát a kopár ágról. Az összehajtogatott kis papírt óvatosan közelítve, mosollyal az arcán, a lány zsebébe süllyeszti. Majd int, ne szóljon semmit, és nem is kell rögtön megnéznie... Mintha hirtelen kisütne a nap, az aszfalt szürkesége is eltűnne, az arctalan tömegben kirajzolódnak a férfiak, nők, fiatalok, gyerekek vonásai. Emberek, érző, jókedvű, szomorkodó, vidám, fáradt, fásult, bizakodó embereké. Mind szeretetre vágynak. Egy hétköznapi apró csoda a járdaszigeten.

VATIKÁN

VATIKÁN

Hét új szenttel gazdagodott a világegyház

Hamarosan boldoggá avathatják VI. Pált

Október 21-én délelőtt a hit évének kiemelkedő eseményére került sor a virágokkal feldíszített Szent Péter téren. XVI. Benedek pápa a szentek közé iktatott hét különféle nemzetiségű, különböző korokban élt boldogot, akik a missziós vasárnapon az egyetemes Egyház kincsévé váltak. Ezt a sokszínűséget tükrözte a szentté avatásra közeli és távoli országokból egyaránt Rómába érkezett zarándokok serege, akik mintegy 100 ezren voltak. A pápával együtt miséztek a bíborosok és püspökök, akik a Vatikánban tartó, az új evangelizáció témájával foglalkozó szinóduson vettek részt. „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon és váltságul odaadja életét sokakért” (Mk 10,45). Ezek a szavak tartalmazzák Krisztus földi küldetésének értelmét – mondta homíliájában a Szentatya. Ezután franciául Jacques Berthieu francia jezsuita atya életszentségét méltatta. Az 1838-ban született misszionárius Madagaszkár szigetén halt vértanúhalált. Majd angolra fordítva a szót Pedro Calungsod Fülöp-szigeteki világi katekéta alakját idézte fel, aki 1672. április 2-án áldozta fel életét hitéért. Giovanni Battista Piamarta bresciai pap a fiatalok körében végezte apostoli szolgálatát. Az imából és

REMÉNY katolikus hetilap Főszerkesztő: Herdics György Főszerkesztő-helyettes: Albán József e-mail: alban@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 510 Főmunkatárs: Mons. Koller Gyula

a hosszas szentségimádásból merített lelki erőt ahhoz, hogy újabb és újabb szíveket nyerjen meg Krisztus ügyének, különösen a fiatalok körében. A Szentatya spanyolul emlékezett meg Maria Carmela Sallés y Barangueras szerzetesnőről, aki a Szeplőtelen Fogantatás Missziós Tanítónővérei rendet alapította. 1848 és 1911 között élt Spanyolországban. Ezután a pápa ismét angolra fordította a szót, hogy Marianne Cope harmadrendi ferences szerzetesnő életpéldájára mutasson rá, aki a Hawaii szigetekhez tartozó Molokai leprásait ápolta. Az indián Kateri Tekakwitha, aki ma Kanada védőszentje, az első amerikai bennszülött női szent, pedig hősies fokon gyakorolta a keresztény erényeket, különösen a szeretetszolgálatban tűnt ki. A Szentatya utolsóként anyanyelvén méltatta Anna Schäffer, bajor világi keresztény önfeláldozó életét. Hosszú évtizedeken át súlyos betegként, ágyhoz kötve végezte misszióját. Szenvedését felajánlotta engesztelő áldozatként a bűnösökért. E szentek tanúságtétele, Krisztus iránti szeretetből hozott nagylelkű életáldozata ma szóljon minden hívőhöz - mondta végül szentbeszédében Benedek pápa.

Felelős szerkesztő: Bertha Éva e-mail: bertha@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 509 Szerkesztők: Orbánné B. Mária e-mail: obm@remeny.sk Telefon: + 421 (0)948 057 506

Vatikáni Rádió/ Magyar Kurír/Remény Parák László e-mail: parak@katolikus.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella e-mail: kamenargabi@gmail.com Tel.: +421 (0)905 255 154 Kiadja: Glória Társulat Felelős kiadó: Mons. Szakál László

• ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP • 2012. NOVEMBER 4.

Andrea Tornielli Vatikánszakértő szerint VI. Pál ügye jó ütemben halad, és hamarosan sor kerülhet a II. Vatikáni Zsinat második szakaszában elnöklő pápa boldoggá avatására. December 11-én a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának bíboros és püspök tagjai szavazni fognak az ügyben, és várhatóan támogatni fogják Montini pápa boldoggá avatását, aki 1963 és 1978 között állt az Egyház élén. Döntésüket követően a kongregáció teológus tagjai is szavaznak majd, akik nemrég tekintették át a beadott dokumentumokat, és nem találtak bennük olyan elemet, ami akadályt gördítene a folyamat elé. Az ő szavazásuk után, várhatóan nem sokkal karácsony A szerkesztőség címe: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598 Fax: 02/4552 3684 e-mail: remeny@remeny.sk Grafika: namedia – Nagy Attila Nyomja: PETIT PRESS, Bratislava

előtt, egy konzisztóriumon hirdetik ki a pápa által jóváhagyott boldoggá- és szenttéavatási dekrétumokat, és XVI. Benedek ekkor ismeri el hivatalosan, hogy VI. Pál „hősies fokon gyakorolta az erényeket”. Szükség lesz még egy csodás gyógyulásra, mely az ő közbenjárására történt meg. Az ügy beterjesztője, Antonio Marrazzo már ki is választott egyet, mely tizenhat évvel ezelőtt, Kaliforniában történt egy súlyosan beteg magzattal, aki az orvosok véleménye szerint nem volt életképes. Az anya visszautasította a végrehajtandó abortuszt, és a pápa által 1968-ban kiadott Humanae vitae enciklikára gondolva, VI. Pál közbenjárására bízta gyermekét. Az asszony végül tökéletesen egészséges gyermeknek adott életet. A VI. Pál után csupán 33 napig uralkodó I. János Pál boldoggá avatásának ügye szintén folyamatban van. La Croix/Magyar Kurír Terjesztik a plébániák Index: 49574 ISSN 1335-6534 Nyilvántartási szám: EV 242/08 A kéziratok szerkesztési jogát fenntartjuk! Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.


EZ TÖRTÉNT RIMASZOMBAT – DEÁKI, NYITRA

DERCSIKA

Fogadták a feltámadási jelvényt Engesztelő imanap A rimaszombati hívek a Katolikus Kör szervezésében már negyedik alkalommal kapcsolódtak be a Feltámadási menetbe, mint stációtelepülési közösség. Szeptember 16án, vasárnap fogadták a szárnyas keresztet, mely a Feltámadási menet harmadik ágának útján, Csíksomlyóról Észak-Erdélyen, Kárpátalján és Kelet-Szlovákián keresztül érkezett hozzánk. A rimaszombatiaknak az ő segítségükkel bekapcsolódott tornaljaiak kis zarándokcsoportja – plébánosuk vezetésével hozta el a jelvényt. Kollár Gyula, a Katolikus Kör alelnöke vette át azt és mondott üdvözlő beszédet, köszönetet. Az esperes úr áldása, ima és énekszó után rákötötték szalagjukat, ezzel a szöveggel: „Hozzád fohászkodunk, Áldott Védasszonyunk! A rimaszombati Katolikus Kör“. Utána szerény szeretetlakoma keretében elbeszélgettek vendégeikkel. A jelvényt szeptember 18-án vitték következő állomáshelyére, abba a községbe, ahonnan az utolsó két évben hozzájuk érkezett – Füleksávolyba. Tizenegy tagú zarándokcsoportjuk énekszóval lépett az ottani templomba, ahol a helyi hívek csoportja polgármesterükkel és plébánosukkal az élén várt rájuk. A feltámadási jelvényt, a menet történetét és jelentőségét ismertető beszéde után Pelle Tibor, a Katoli-

A Feltámadási jelvény Deákiról elindul Nyitrára Október 21-én a deákiak első alkalommal vehettek részt a feltámadási jelvény fogadásában, a tizenegyedik századból származó templomukban. A községbe Zselízről érkezett a szárnyas kereszt. Szlovákia területén elsőként augusztus 19én Nagyszelmencen fogadták a feltámadási jelvényt. A következő állomások: Kaposkelecsény, Nagykapos, Lelesz, Királyhelmec, Rad, Füzér, Jánok, Bodolló, Szepsi, Tornaújfalu, Szádalmás, Tornalja, Rimaszombat és Füleksávoly votak. Majd Magyarországon folytatódott tovább, ezután újra Szlovákia területén Bussa, Óvár, Csáb, Lukanénye, Nagycsalomja, Ipolybalog, Inám, Ipolynyék, Ipolyság, Ipolyvisk, Zselíz, Deáki, Nyitra, Alsó- és Felsőszeli, Felbár, Bacsfa, Szentantal, Somorja, Pozsony következett, majd Mosonmagyaróvár, Fertőboldogasszony, Kismarton, Bécs és végül november 25-én a leghűségesebb magyar város, Sopron.

A sávolyi templomban a rimaszombati csoport átadja a jelvényt kus Kör elnöke adta át Ferencz Gyula sávolyi polgármesternek. A Feltámadási menetet mint minden évben, most is zarándokkönyv kíséri. A beleírt mondatok több szép imát, kérést, fohászt, mindenki számára megfontolandó gondolatot tartalmaznak és mindnyájunkhoz szólnak. A beírtak alapján már érezteti hatását a menet egyik különös kegyelme: ma, amikor annyi széthúzás tapasztalható mindenhol, csodálatos dolog, hogy katolikusok és protestánsok, nem tekintve a múlt elválasztó történéseit, akár együtt, egyszerre, akár egymást követő stációk gazdáiként részesei e Krisztus-központú magyar cselekvésnek. P. T. A szárnyas kereszt fogadását nagy precizitással Szabó Frigyes és Hajdú Irén szervezték meg a deáki Nagyboldogasszony Cserkészcsapat parancsnokával, Szalóci Eleonórával és Hajdú László polgármesterrel karöltve. A Feltámadási menet jelvényét az egyházközség nevében Hajdú Lajos és Serédi György vették át a zselíziektől. Az ünnepség szentmisével folytatódott, amely kezdetén Csutora István helyi plébános köszöntötte a vendégeket. A legszentebb áldozat bemutatása után kulturális műsor következett. A Feltámadási menet létrejöttéről, küldetéséről e sorok írója tartott rövid beszámolót. A beszámolót követően került sor az egyházközségek, önkormányzatok és a helyi szervezetek szalagjainak felkötésére a Feltámadási menet jelvényére. A jelvény és a zászló kivonulása után agapé következett, majd háromtagú küldöttség indult el, hogy a Feltámadási menet jelvényét átadják a zoboralji magyar közösségnek, Nyitrán, a Szent László király piarista templomban. A zoboralji magyarok nevében a Nagy család vette át a jelvényt, ők gyermeküket az elsők között íratták be magyar iskolába. A szentmisét Mons. Durčo Zoltán püspöki helynök mutatta be. Ezután a deáki küldöttség tagja, a 88 éves Merva Arnold bácsi, aki egyben a falu krónikása is, ismertette a hívekkel Deáki történelmét, és elmondta a Halotti beszéd és könyörgést. A kulturális műsor és a szalagok megáldása után a Feltámadási menet jelképe elvonult, hogy a legközelebbi vasárnap már az alsó- és felsőszeli hívek róják le tiszteletüket előtte. Hajdú Lajos

A fatimai imanapok elkezdése a félezer lakosú csallóközi kisközségben az azóta, 2009-ben elhunyt plébános, Korcsogh Imre atya nevéhez fűződik. Őt követte a faluban Bíró Sándor plébános, aki azóta gondosan folytatja, megszervezi az imanapokat minden hónap 13-án. Ezek közül is kiemelkedő évente két alkalommal az imanap, mégpe-

bakai, nyékvárkonyi, csallóköznádasdi és további községek rózsafüzér-társulatának tagjaiért ajánlja fel. Szentbeszédének központi témája egy „könyv" volt. Erről a könyvről sok-sok pozitív jellemzőt mondott, csak azután árulta el a könyv valódi mibenlétét. Ez a könyv kicsi és tartalmas, elfér a zsebünkben, nem nehéz, ott lehet velünk bármikor, otthon, úton, nem megy szét, nem kopnak el, nem esnek ki az oldalai, mint a valódi könyvnek, ez a könyv mindig erőt ad nekünk, ezen a könyvön keresztül beszél velünk a jó Isten, ez a könyv fohász. Ez a könyv a rózsafüz ér. Fölolvasta még II. János Pál pápa és Lisieux-i Kis Szent Teréz dig májusban és októberben, szép gondolatait is a rózsavagyis Mária hónapjaiban. füzérről. Október 13-án, szombaAz áldás után következett ton a szentmisét megelőző- a körmenet, egészen a karen Bíró atya ismertette a csai úti, nemrég felújított Mária-ünnepeket. Mária-szoborhoz. Az imaAz ünnepi szentmise ele- nap a templomban imával jén a plébános atya köszön- zárult. Ezután a községhátötte a zarándokokat, és el- zán kis agapé várta a zaránmondta, hogy ezt a legszen- dokokat. tebb áldozatot a dercsikai, Zilizi Kristóf

BODROGKÖZ

A hit éve jegyében A szentmise mélyebb átéléséhez, megértéséhez és a hívek hitének megerősödéséhez segített hozzá énekével a csallóközi Crux együttes vendégszereplése a bodrogközi Bodrogszentesen, Radon és Szomotron, a hit éve megnyitásának alkalmából megrendezett ünnepségen, melynek szervezője Böőr Roland radi plébános volt. Az esemény kapcsán tanúságtétel keretében mondták el megtérésük történetét a bátrabbak. Buzdításként a kételkedőknek hitük megerősödéséért, felvállalásáért, megvallásáért főleg olyan helyzetekben és körülmények között, ahol ezt az adott pillanat leginkább megkívánja. A felszólalásokért a jelenlévők köszönete volt a jutalom. A hit évében egyébként két jelentős rendezvényre is sor kerül a Bodrogközben, amelynek színhelye mindkét esetben a radi Szentháromság-plébániatemplom lesz. November első felében a templom fennállásának 190 éves megünneplése és a hat radi minorita szerzetes vértanúról való megemlékezés lesz, akiket az 1600-as években éppen a hitük mellett való kiállásuk miatt gyilkoltak meg. Pankovics Miklós • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


AMIRE HITÜNK TANÍT

Porta fidei 7.

újrakiadása, széles körű terjesztése elektronikus A Hittani Kongregáció aktuális javaslatai közt úton és a modern techniszerepel A Katolikus Egyház Katekizmusának és ka más eszközeivel is. annak rövidített változatának, a Kompendiumnak Buzdítja az egyes egyházmegyéket A Katolikus Eg yház K atekizmusa Napja megszervezésére, a papokat arra, hogy nagyobb figyelemmel merítsenek belőle a plébániai lelkipásztorkodáshoz, a katekéták is szorosabban kapcsolódjanak a Katekizmus tartalmához, a hívők kisebb csoportjai a Katekizmus olvasása és feldolgozása által is hívő és tanúságtevő csoportokat alakítsanak, valamint hogy az otthonokban és családokban is mind jobban felébredjen a vágy az Evangélium mélyebb megismerésére és továbbadására.

A lelkipásztor válaszol Kedves Atya! Ahhoz vagyunk szokva, hogy az Oltáriszentség anyaga az ostya. Görög katolikus szentmisén áldoztam a múltkor, ott pedig olyan kenyérdarabka formájában vehettem magamhoz az Úr Jézust, ami tényleg a mi hagyományos kenyerünkre emlékeztetett. Mi hát a helyzet? Kedves Olvasónk! Észrevétele helyes volt: mi ostyát, azaz kovásztalan kenyeret használunk a szentmisében, keleti keresztény testvéreink a maguk hagyománya szerint megkelesztett, tehát kovászos kenyérkét, zsemleszerű cipócskát sütnek és darabolnak fel erre a célra. Urunk Jézus az Oltáriszentséget az utolsó vacsorán rendelte el, amely vacsora a zsidó húsvét ünneplése volt, s az ószövetségi előírásoknak megfelelően kovásztalan kenyeret kellett a bárányvacsorához fogyasztani. Ez annak emlékére volt, hogy a hirtelen jött indulás az egyiptomi tartózkodás végén nem tette lehetővé, hogy megvárják a kenyér megkelését, kovásztalanul sütötték meg a kenyeret. Máig a zsidó húsvét nyolc napján a hívő zsidók kovásztalan kenyeret, „maceszt” fogyasztanak. Mivel a szentmisénk hátterében ott van az utolsó vacsora, a nyugati keresztény hagyomány ezt a fajta kenyeret, azaz búzalisztből puszta vízzel készített és megsütött tésztát, vagyis ostyát használ a szentmise, ill. az Oltáriszentség anyagaként. Keleten viszont inkább elvonatkoztattak a kenyér kovásztalan mivoltától, s megkelt tésztából sütik a „proszforát”, ahogyan ők nevezik az áldozatra szánt cipócskát. Ebben is, abban is Krisztus Urunk, Isten áldozati Báránya jelenik meg istenségével és emberségével, Őt vesszük magunkhoz a szentáldozásban. • ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP • 2012. NOVEMBER 4.

Jó lenne, ha minden családban, plébániai közösségekben, ifjúsági csoportokban hozzáférhető lenne a Katekizmus, vagy A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma vagy a Fiatalok Katekizmusa (az ún. Youcat). S még jobb lenne, ha az elkövetkező hónapok során az említett könyvek tanításával komoly elhatározással és tudatos rendszerességgel foglalkoznánk. Hitünk tanítását jól kell ismernünk ahhoz, hogy valóban szerinte igyekezhessünk élni, életünk minden egyes területét beleértve. S csak így tudunk a hit szerinti életről mások előtt is tanúságot téve hozzájárulni ahhoz, hogy a katolikus hit mások számára is megnyerő legyen, s így mind többen találkozzunk életünk folyamán azzal a Személlyel, aki az Egyházban él. A Katekizmus újat és régit hoz elő, mert a hit mindig ugyanaz, s ugyanakkor mindig új fények forrása. Hitünk állandó igazságait szeretnénk a mában is tudatosítani, s a mai kor embereként akarunk hitünk tanítása szerint élni.

Ablak a történelemre

A vikingek Normann portyázó pogányok Nyugat-Európában a VIII. század végén jelentek meg első ízben. Zsákmányszerzés végett évente végigdúlták a partokat, nagyobb folyókon pedig fel is hajóztak a kontinens belsejébe. Némely vidéket megszálltak, Izlandot például gyarmatosították. Rajzásuk melyet feltehetően társadalmi ellentétek és túlnépesedés okozhatott – alapjaiban rengette meg az „ismert” világot, s átrajzolták annak struktúráját. Eddaköltemények, irodalmi emlékek dalolnak e letűnt korról... 793-ban Lindisfarne kolostorát rabolták ki, 834 után Franciaországot dúlták. A Szász krónika elbeszélése szerint első telepeseik megjelentek Írországban, majd Angliában is. 860ban már varjág flotta ostromolta Konstantinápolyt. A keleti szlávoknál a kisebb fejedelemségek két nagy törzsszövetséggé álltak össze Kijev (élén Rurik varég zsoldosvezérrel) és Novgorod központtal, melyeket a későbbi hagyomány szerint viking (svéd) vezérek szerveztek meg. A Rusz elnevezés őket jelölte, az 1598-ig uralkodó dinasztia tőlük származtatta magát. 881-886 között indították meg legnagyobb szabású offenzívájukat, feldúlták a Rajna

vidékét, majd Párizst törték-zúzták. A császár adófizetésre kényszerült. 891ben Arnulf keleti frank király Louvainnél legyőzte őket, ezután elkerülték a német szférát. Mint megismerhettük, az északiak között Anskar és utóda, Rimbert missziója szinte teljesen eredménytelen volt. I. (Madarász) Henriknek (szász herceg, megh. 936) a dánok felett aratott győzelme nyitotta meg egy újabb próbálkozás előtt az utat. 965 körül a később menekülésre késztetett I. (Kékfogú) Harald (940 k. - 986, Öreg Grom fia, Észak-Jütland feje) keresztény hitre tért. 947-ben létrehozták a dán egyházat Schleswig, Ripen és Aarhus pöspökségeinek megalapításával. E székeket a német király töltette be. 934 és 983 között egész Jütland német fennhatóság alá tartozott. Harald formálódó állama a XVII. századig magában foglalta a mai Svédország déli nyúlványát, ahol a térítési kezdeményezések a X. század utolsó negyedében semmivé lettek. Anglia 1017-re teljesen dán uralom alá került. Nagy K(a)nut (1014-1035) hatalmas északi birodalmat hozott létre, melybe a brit szigeteken kívül Dánia és Norvégia (1028-tól) is beletartozott. Knut 1026-1027 telén Rómába is elzarándokolt.


JUBILEUM

120 éve született a lévai születésű vértanú Dr. Kucsera Ferenc (1892–1919) 4. A II. világháborút követően, az új politikai rendszer érája alatt megkezdődött a tiltás, elhallgattatás és a rombolás időszaka: 1949-ben a Dr. Kucsera Ferenc utca nevét Május 1. utcára változtatták, 1950 körül a Duna-parti fakeresztet ismeretlenek eltüntették, mint mondják, a Dunába dobták. A Szentendrei Katolikus Legényegylet épületének faláról is eltávolították az emléktáblát. 1976-ban felszámolásra került az alsó temető és ezzel dr. Kucsera Ferenc sírhelye és síremléke is. Dr. Kucsera Ferenc és paptestvérei holttestét újra exhumálták és a szentendrei Kálvária téri stációkat körbevevő falon belül helyezték végső nyugalomra. Sírhelye itt nem volt látogatható, a Kálvária téri barokk vaskaput állandóan leláncolva tartották. A vértanú papról tilos volt beszélni! 1980-ban pedig dr. Kucsera Ferenc kivégzésének helyén felállították Farkas Ádám pályázatot nyert művét, a festett betonból készült „Köszöntő szobrot”, hogy köszöntse a városba járművön (autó, hajó) érkezőket. A korabeli művészettörténész szerint „a környezetéből felkiáltójelként kitetsző, megnyújtott csúcsában kifordított villáskulcsforma a modern ember jele a természetben”. Oldódva a kommunista-szocialista politikai rendszer szorítása, 1989. június 25-én a szentendrei katolikus egyházközösség vértanú-papja halálának 70. évfordulójára emléklapot adott ki, s az emléktáblát visszahelyezték a volt legényegyleti székház falára. Az emléktábla felszentelését Écsy Gábor szentendrei káplán végezte, kiben dr. Kucsera Fe-

Sík Sándor

Szitálnak a szélben... Szitálnak a szélben hulló levelek, A fák koszorúja lassan lepereg. Hajlong az ág is a szélben alá: A hullást, a hullást lassítaná. Lenn járdakövön a sárga levél Még zizzen egyet, mielőtt elalél, Még egyet, utolsót, fölfelé, Az ághoz, az ághoz, amely az övé.

renc emlékének felújítóját is tisztelhetjük. 1992-ben az utca is visszakapta 1949 előtt viselt nevét. Időközben a szentendrei római katolikus egyházközség a valamikori Duna-parti nagy fa emlékkereszt helyén - saját költségére egy új emlékkereszt felállítását tűzte ki célul. Megbízásukból Szuromi Imre építész készítette el a tervet, majd Fülöp Judit városi főépítész megkezdte az egyeztetést. A Környezet-, Természet- és Városvédelmi Bizottság, valamint a városi független képzőművészeti zsűri véleményezése után végre kiadták az engedélyt. Az új öntöttvas kereszt - az időközben felállított Köszöntő szobor, valamint árvízvédelmi szempontok miatt nem kerülhetett az eredeti nagy fakereszt helyére, hanem mintegy kétszáz méterrel feljebb lehetett csak elhelyezni. A város engedélyt kapott arra, hogy a gátat megbontva a Duna-parton kis térszerű részt alakíthasson ki, amelyre az egyházközség a hőslelkű pap életáldozatának megörökítésére 1993. március 8-án egy öntöttvas A Duna-parton 1993-ban emelt öntöttvas emlékkereszt emlékkeresztet állított. A kereszt előtt kis fémtábla emlékeztet: „Itt halt vértanúhalált 1919. jún. 25-én Dr. nosát, aki a templomkulcs átadásával lehetővé tette Kucsera Ferenc káplán.” 1993. június a harangozást; megmondhatta volna a nyolcgyer27-én aztán a szentendrei ifjú cserké- mekes kőművesmesternek a nevét, aki harangozott. szek és a helybeliek csendes emlékezé- De ő nem szólalt meg, hallgatott. Inkább feláldozta se keretében került sor az emlékke- önmagát, hogy megmentsen másokat. A fiatal kápreszt ünnepélyes felavatására. A meg- lán a halált választotta. Nem azért, mert nem szejelentek számára dr. Katona Gyuláné rette az életet, mely még előtte állt és oly vonzó jöhelytörténész idézte föl a „száraz té- vőt kínált számára. Egyéni megfontolt, tudatos és nyeket”, majd Blanckenstein György szilárd döntése alapján maga határozott sorsáról: szentendrei plébános és Écsy Gábor önzetlen, áldozatos lelkű lekipásztorként az egyház, békásmegyeri plébános segédlete mel- a hívők védelme, papi hivatásához mindhalálig való lett dr. Nagy Imre budapesti érseki ál- hűsége mellett döntött. Ezért ölték meg. Ezért netalános helynök szentelte fel az em- vezhetjük vértanúnak.” lékhelyet. Ezt követően Blanckenstein Német László néhai szentendrei plébános egykoGyörgy plébános koszorút helyezett el ron így jellemezte dr. Kucsera Ferenc tettét: „A jó a vízhez vezető lépcsőlejáratnál. A pásztor életét adja juhaiért. Kucsera Ferenc meghalt szép eseményt egy négyoldalas, ez al- a magyar családért, a magyar haza élő sejtjéért. kalomból kiadott kis emlékfüzet is Ezért halála nemcsak hitének, hanem hazafiúi és femegörökítette. lebaráti szeretetének is tanúbizonysága.” Dr. Mészáros István: „Ismeretlen Ma a Magyar Katolikus Egyház úgy, mint Mindvértanúk az Esztergom-Budapesti Fő- szenty József hercegprímást, Brenner Jánost, Kaszap egyházmegye XX. századi történeté- Istvánt, Márton Áront és másokat, Kucsera Ferenben“ című könyvében így méltatja dr. cet is tiszteletre méltói, vértanúi között tiszteli. Az Kucsera Ferencet: Méltán őrzi a szent- 1995-ben Szőke János boldoggáavatási posztulátor endrei egyházközség és az Esztergom- által elindított „Vértanúink – Hitvallóink” című foBudapesti Főegyházmegye Kucsera lyóirat, mint a szentté és boldoggá avatások híradóFerenc káplán vértanúságának emléke- ja, legyen számunkra az útmutató, hogy ahogy az zetét. Mert megmenthette volna életét. utóbbi 15 évben hét magyar boldoggal gyarapodott Vádlói és bírái előtt megtagadhatta az anyaszentegyház, úgy közös imáink ereje is járulvolna múltját, korábbi meggyőződését, jon hozzá dr. Kucsera Ferenc - egy újabb felvidéki négyesztendős hit- és egyházvédő te- származású vértanú - boldoggá avatásának mielőbvékenységét. Elárulhatta volna plébá- bi révbe jutásához. • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LELKI TÁPLÁLÉK

Évközi 31. vasárnap

VASÁRNAP ról ra Bartal Károly Tamás OPraem ogy helyesen megértsük a mai vasárnap üzenetét, ismernünk kell, mi határozta meg Jézus korában a hívő zsidó ember életét. Ez ugyanis nem volt más, mint Mózes törvénye. Ezt magyarázták az írástudók, sőt, ők azt is meghatározták, hogy hogyan kell azt teljesíteni. A törvényben 613 előírás van, ami Isten akaratát tartalmazza. Ezek közül nem lehet kiemelni vagy elhagyni egyet sem. Egy írástudó mégis Jézushoz fordult, melyik a parancsok között a legfontosabb. Jézus a feltett kérdésre idézi az imát, amelyet minden jóravaló izraelita naponta háromszor elimádkozik, amely így hangzik: Halld Izrael! Az Úr a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második így szól: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Jézus tehát megdicsérte a tolakodó kérdezőt, amikor előtte már idézte a két parancsot: Az Isten és a felebarát irántit. Hol van azonban itt az újdonság? Jézus válaszának újdonsága nem abban áll, hogy az Isten- és a felebaráti szeretetre buzdít, hiszen azt megtaláljuk az ószövetségi törvényben is, hanem abban, hogy a két parancsot egyesíti, mert ez a két parancs egy tőből fakad. Mert, ugye nem lehet a jó Istent úgy szeretni, hogy elhanyagoljuk embertársunkat, és nem tudja valaki úgy szeretni embertársait, hogy nem szereti a jó Istent. Ma ez az utóbbi állítás igényli figyelmünket. Nem mondhatjuk, hogy istentelen világban élünk, de legyünk őszinték: Sok jelét láthatjuk az emberi élet leértékelésének. Ebből arra következtethetünk, hogy háttérbe szorult az Isten iránti szeretet. Így aztán jogosan gondolhatjuk, hogy az emberek iránti szeretetnek nincs gyökere, háttere, fedezete az Istenbe vetett hit nél kül. Mindenki számára közismert valóság, amelyet megtapasztalunk a mindennapi életben, hogy sok országban törvényben biztosítják az abortuszt, ami azt jelenti, hogy nem bűncselekmény kioltani a még meg nem született életet,

H

vagy azt a tényt, hogy ha az idősek már teherré váltak, akadnak emberek, akik szívesen legalizálnák az eutanáziát is. Hol a gyökere ennek az életellenességnek? A választ megtaláljuk az evangéliumban: Ha valaki nem ismeri el azt, hogy minden élet ura az Isten, akkor joga van az emberi szeszélynek, mert akkor emberi méltóságunknak nincs semmiféle alapja. Hogy az ember magában hordozza az Isten utáni vágyat, azt leszögezi a Katolikus Egyház Katekizmusa is, amikor kijelenti: „Az Isten utáni vágy az ember szívébe van írva, hiszen Isten teremtette és az Istenért teremtette. Isten szüntelenül vonzza őt maga felé és az ember csak Istenben talál rá az igazságra és boldogságra, amelyet állandóan keres” (27.szám). Sok mai emberre ez mintha nem lenne érvényes. Pedig megfigyelhetjük, milyen peremjelenséggé zsugorodott a vallásosság a mai társadalomban. Ezt drámai módon fogalmazta meg VI. Pál pápa a II. Vatikáni Zsinat záróülésén: „Az emberré lett Istenbe vetett hitet felcserélte az emberbe vetett hit, aki istennek akarja tudni magát”. A kereszténység nagy újdonsága, amely kicseng Jézus válaszából, az az igazság, hogy Isten és ember nem lakhatnak külön világban, mert világaink egybefonódnak. Hiszen Isten és az ember világa Jézus személyében egyesült. A mai evangélium számunkra választ ad arra a kérdésre is, amelyre ősidőktől fogva kereste az ember a választ: Hogyan tudná az ember kimutatni az Isten iránti szeretetét? Próbálkozott ezt kimutatni áldozatokkal, mint Ábrahám, kemény vezekléssel, mint Dávid király, imádsággal és böjttel, mint Illés próféta. De az ember érezte, hogy egyik sem az igazi út. Jézus megmutatta a helyes módját annak, hogyan bizonyítsuk a jó Isten iránti szeretetünket: Emberszeretetünk útján. De embertársunkat csak úgy tudjuk igazán szeretni, ha szeretjük a jó Istent. Mert az Isten és ember iránti szeretetünk e kettős útja Jézus megtestesülése óta teljesen, viszszavonhatatlanul egybefonódott.

• ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP • 2012. NOVEMBER 4.

Olvasmány Mózes ötödik könyvéből (MTörv 6, 2-6) Az Ígéret földjének határán Mózes ezt a beszédet intézte a néphez: „Féld az Urat, Istenedet egész életedben, tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket meghagyok neked, fiaidnak és unokáidnak is, hogy sokáig élj. Halld hát, Izrael, és legyen gondod rá, hogy teljesítsd azokat, így jól megy majd sorod és megsokasodsz a tejjel-mézzel folyó országban, amelyet az Úr, atyáid Istene ígért neked! Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből! Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok

neked, őrizd meg szívedben.” Válaszos zsoltár (Zsolt 17, 2-3a. 3bc-4. 47 és 51 ab) Válasz: Szeretlek, Uram, Istenem, én erősségem. Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 7, 23-28) Testvéreim! A zsidóknál nagy számban voltak papok, mivel a halál következtében nem maradhattak meg. Krisztus viszont örökre megmarad, s így papsága örökké tart. Ezért tudja mindörökre üdvözíteni azokat, akik általa járulnak Isten elé, hiszen örökké él, hogy közbenjárjon értünk. Ilyen főpap kellett nekünk: szent, ártatlan, feddhetetlen, a bűnösöktől elkülönített, aki fölségesebb az egeknél. Ő

nem szorul rá, mint a többi főpap, hogy naponként először a saját vétkeiért mutasson be áldozatot, s csak azután a nép bűneiért. Egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor feláldozta önmagát. A törvény tehát gyarló embereket rendelt főpappá, míg az eskü szava, amely a törvényt követte, magát az örökre tökéletes Fiút. Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 12, 28b-34) Abban az időben: Egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Is-

tenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.” Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál.” Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: „Nem jársz messze Isten országától.” Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni.

Liturgikus naptár November 4. ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP (Borromeo Szent Károly, Karola) Miseolvasmányok: MTörv 6,2-6; Zsolt 17, 2-3a. 3bc-4. 47 és 51 ab; Zsid 7,2328; Mk 12,28b-34 Válaszos zsoltár: Szeretlek, Uram, Istenem, én erősségem. Énekrend: H 230; 145-140; 295 ÉE 152; 210-178; 289 November 5. Hétfő. Ünnep SZENT IMRE (Tétény, Zakariás) Miseolvasmányok: Bölcs 4,7-17; Zsolt 118,9. 10. 11. 12. 13. 14; Lk 12,35-40 Válaszos zsoltár: Én Uram, Istenem, taníts meg tetszésed szerint élnem! Énekrend: H 229; 155; Gl 526(7,11) ÉE 306; 133; 214 November 6. Kedd. Köznap (Szent Lénárd, Kölni Krisztina) Miseolvasmányok: Fil 2,5-11; Zsolt 21,26b-27. 28-30a 31-32; Lk 14,15-24 Válaszos zsoltár: Dicsérlek téged, Istenem, szent néped körében.

Énekrend: H 155; Gl 520; 432 ÉE 133; 163; 197 November 7. Szerda. Köznap (Szent Willibrord, Szent Engelbert, Erna, Karina) Miseolvasmányok: Fil 2,12-18; Zsolt 26,1. 4. 1314; Lk 14,25-33 Válaszos zsoltár: Az Úr az én világosságom, ő az én üdvösségem. Énekrend: H 220; 280B; 98 ÉE 149; 187; 127 November 8. Csütörtök. Köznap (Szent Kolos, Szent Godfréd, Zsombor, Kolos) Miseolvasmányok: Fil 3,3-8a; Zsolt 104,2-3. 4-5. 6-7; Lk 15,1-10 Válaszos zsoltár: Örvendezzenek mindazok, akik az Urat szívből keresik. Énekrend: H 226; 143; Gl 533(1,5) ÉE 151; 207; 259(1,5) November 9. Péntek. Ünnep A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE (Tivadar, Teodor) Miseolvasmányok:

Ez 47,1-2.8-9.12 vagy 1Kor 3,9c-11 16-17 Zsolt 45, 2-3. 5-6. 8-9; Jn 2, 13-22 Válaszos zsoltár: Csörgedező patakok vidítják Isten városát, a Magasságbelinek szentséges lakóhelyét. Énekrend: H 253; 120; 160 ÉE 145; 181; 313 November 10. Szombat. Köznap (Nagy Szent Leó pápa, Avellinói Szent András, Tünde, Lilla) Miseolvasmányok: Fil 4,10-19; Zsolt 111,1-2. 56. 8a és 9; Lk 16,9-15 Válaszos zsoltár: Boldog az az ember, aki az Urat féli. Énekrend: H 155; 118; 168 ÉE 133; 166; 284 November 11. ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP (Szent Márton, Atád, Tódor) Miseolvasmányok: 1Kir 17,10-16; Zsolt 145, 7. 89a. 9bc-10; Zsid 9,24-28; Mk 12,38-44 Válaszos zsoltár: Áldjad, lelkem, az Urat, dicsőítsed az Istent! Énekrend: H 155(3); Gl 526; 105 ÉE 133; 214; 131


LELKI TÁPLÁLÉK

Ezt üzeni... Nagy Szent Leó

Az alázatosság HÉT hősei

ről re

pápa Koller Gyula

E

truriában született, de nem tudjuk, pontosan mikor. Már egész fiatalon alapos teológiai képzettséggel rendelkezett, és Rómában, az egyházi hivatalokban jelentős tisztségeket töltött be. Ítélőképessége és határozottsága annyira megbecsültté tették, hogy két pápa alatt is fődiakónusként vett részt az Egyház vezetésében. A püspökök és pátriárkák, akiknek ügyeit mély hivatástudattal intézte, „a római Szentszék és az istenszolgálat ékességének” nevezték. A császári udvar is becsülte, s többször közvetítőnek használta. Éppen Galliában volt, hogy békét közvetítsen, amikor meghalt III Szixtusz pápa. Távolléte ellenére azonnal őt választották meg pápának. Először püspökké szentelték, aztán 440. szeptember 29-én elfoglalta Péter katedráját. Szíve alázatának jele ismertté vált, amikor kijelentette: Péter utódában azt tiszteljük, „aki örökre magára vállalta az összes pásztor és a rájuk bízott nyáj minden gondját, és e méltóságot egy méltatlan utód sem csorbítja”. Az Egyház iránti lángoló szeretetében, és nem személyes tekintélyhajhászásban kell keresnünk annak okát, hogy az Egyház szervezeti kérdéseiben olyan határozottan intézkedett. A keleti egyház még egységben volt a rómaival. Leó pápa, megőrzése érdekében, támogatta és ellenőrizte az elődei által kinevezett apostoli vikáriusokat. Az egyik vikáriust, aki önhatalmúlag püspököt nevezett ki, zsinaton fosztották meg hivatalától. E Leó-féle zsinat azért jelentős, mert vele kötötte össze III. Valentinianus császár a rendeletét, amelyben állami oldalról elismerést nyert a pápa joghatósággal rendelkező elsőbbsége. Leó pápa jól látta, hogy a szervezeti egysége mellett fontos a hitbeli egység is. Ezért prédikációiban sokat harcolt a különféle eretnekek ellen. Rómában nagyon elterjedtek a manicheusok, akik mindent rossznak tartottak, ami a testtel kapcsolatos. Amikor a császár rendeletet bocsátott ki ellenük, Leó üdvözölte, mert az állam kötelessége, hogy büntetést alkalmazzon azok ellen, „akiknek törvénye a hazugság, vallásuk az ördög, áldozatuk a gyalázat”. Egy évvel később, a hispániai püspök kérésére Leó pápa pontról pontra cáfolta a priszcilliánusok tanítását, amely megítélése szerint pogány csillagászatból és gnosztikus elemekből álló eretnekség. Az eretnekség ügyében a legnagyobb küzdelmét a monof izita Eutükhésszel kellett megvívnia, aki szerint Krisztusban csak egy természet volt, az isteni, ezért Krisztus nem volt igazán ember. A konstantinápolyi pátriárka 448 novemberében a pátriárkai zsinaton elítélte e tanítást, Eutükhész erre föllebbezett a pápához és a

November 10. császárhoz. Leó pápa 449. június 13-án kelt, híressé vált dogmatikus levelével mesteri pontossággal fejti ki: Krisztus egy személy, akinek két természete van, mindkét természet, az isteni is, az emberi is, a másikkal összekapcsoltan végzi sajátos tevékenységeit II. Theodosios halála után az új császár a hit egységében a birodalom egységének biztosítását látta, ezért zsinat összehívását tervezte. Miután Leó megadta beleegyezését, a zsinatot összehívták. 451. október 8-án Laodikeában tartották meg az első ülést, amelyen a pápát küldöttség képviselte. Majd, amikor az október 10-i ülésen Eutükhész ügyére került sor, a Leó pápát képviselő küldöttség fölolvasta a pápa dogmatikus levelét. Erre a résztvevők egyöntetű lelkesedéssel kiáltották: ,,Ez az Atyák hite, ez az apostolok hite! Péter szól Leó által! Valamennyien ezt hisszük!” 452-ben Leó a hunoktól mentette meg Rómát azzal, hogy bátran kivonult Attila elé, és visszafordulásra bírta. 455-ben azonban már nem tudta megakadályozni, hogy Geiserich vandáljai betörjenek a városba, csak annyit tudott elérni, hogy az emberek életét megkíméljék, és ne gyújtsák föl az épületeket. Rómában halt meg. A liturgikus források 461. november 10-re teszik temetése napját. * * * Leó pápa igazi nagysága abban rejlik, ahogyan Péter utódjának, a pápának hivatalát a többi püspökkel tartott kapcsolatában, az Egyház belső szervezetének kérdéseiben, a tévtanítások elhárításában és az evangélium hirdetésében napról napra betöltötte. Annak idején XIV. Benedek pápa joggal iktatta őt az egyháztanítók sorába, s ezzel megadta neki a kellő tiszteletet. Newman bíboros pedig „Fenséges Leó''-nak nevezte, mert a pápaságot mint az Egyház egységének biztosítékát szilárdította meg. Jó lenne, ha Egyházunk egységét mi is buzgón támogatnánk, és a mindenkori pápa iránti hűségünk megszilárdulna! Leó pápa az Egyházat nemcsak mint intézményt védte, hanem Péter apostol levelének nyomán az Egyház minden egyes tagjáról azt tanította, hogy valóban királyokká teszi őket a szent kereszt jele és papokká szenteli a Lélek kenete. „Mert – teszi hozzá - valódi király az, akiben Istennek alávetett lélek uralkodik a test fölött, és tökéletes papi tevékenység az, ha valaki tiszta lelkiismerettel áll Isten elé, és bemutatja szíve oltárán az istenszeretet áldozatát.” Szentünk e szavait minden katolikus kell, hogy örömmel vegye tudomásul, és iparkodjék nekik megfelelni!

z Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad“ ( Jak 4,6) – Szent Jakab megdöbbentő igazságot fogalmaz meg levelében, melyet korunk emberének is helyesen kell értelmeznie. Olyan korban, ill. olyan körülmények között élünk, ahol az alázatosságról kevés embernek van jó véleménye. Az alázatot gyakorló embert sokan együgyűnek, meghunyászkodónak, esetlennek, gyávának tekintik, aki nem mer kiállni jogai mellett, aki hagyja, hogy mások uralkodjanak felette. Az alázatosság karikatúrája akar ez lenni. Hiszen Jézus saját magát is alázatosnak mondta: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok

berek felé is van kicsengése. Ugyanis arra késztet bennünket, hogy kerüljük a magamutogatást, az önfitogtatást. Jézus figyelmeztette tanítványait, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyék, azért, hogy lássák őket, mert így nem lesz jutalmuk a mennyei Atyánál. (Vö. Mt 6,1) Ez a figyelmeztetés nekünk is szól, kérés akar ez lenni az alázatosság megtartására, hogy a 131. zsoltárban költői módon kifejezett Istenre hagyatkozó alázatos magatartás megvallói legyünk: „Uram, nem dölyfös a szívem, szemem nem tekinget gőgösen. Nem keresek nagy dolgokat, amelyek meghaladják erőm. Megtanítottam hallgatni a lelkem, így békét szereztem neki.”

és alázatos szívű” (Mt 11,29), Krisztusról pedig senki sem meri mondani, hogy elesett, gyáva, vagy esetlen lett volna. Szentmártoni Mihály véleménye szerint az alázatosságnak két fontos következménye van az ember saját személyiségére vonatkozóan. Elsősorban az, hogy „minden emberi teljesítmény és erő Istenben gyökerezik”, tehát sikereink, eredményeink nem a mi érdemeink. Másodsorban az alázatosság gyöngeségeinkre is vonatkozik, és arra figyelmeztet bennünket, hogy nem kell kétségbe esni saját gyöngeségeink miatt, Isten ugyanis „nagyobb a mi szívünknél és mindent helyre tud igazítani”. Az alázatos ember jól tudja, hogy magatartása Isten felé irányuló szeretetből táplálkozik, azonban az alázatosságnak az em-

Isten mindenkit megajándékoz az alázatosság képességével, csak a kevély ember nem akarja elfogadni azt, az alázatos viszont nyitva tartja szívét Isten kegyelmei felé. Ez teszi az alázatos embert képessé arra, hogy meglássa a másik baját és segítségére legyen. Az alázatos emberek így válnak az emberiség legnagyobb hőseivé és jótevőivé. Mi is hősök és szentek akarunk lenni, az alázatosság hősei. Szüntelenül kérjük az alázatosság ajándékáért a Szűzanya közbenjárását, hiszen az ő életében az alázatosság alaperényként volt jelen. Hálaénekében magasztalta Istent, aki letekintett alázatos szolgálójára: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert letekintett alázatos szolgálójára…” (Lk 1, 46-56).

„A

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


BESZÁMOLÓ

Konferencia a hit évében 2012. október 18-án került megrendezésre Hidaskürtön a nemzetközi jelleggel is bíró konferencia, mely a konferenciák sorában ismét lehetőséget nyújtott a továbbképzésre a teológusoknak, kánonjogászoknak, papoknak, hitoktatóknak és minden hívőnek, aki a hitében megerősödni kíván. A rendezést immár sokadik alkalommal dr. Szlávik Antal plébános, egyházi bíró vállalta magára. Az idei konferencia témája a hit volt. A jelentős esemény reggel kilenc órakor szentmisével kezdődött a hidaskürti templomban, ahol a legszentebb áldozatot Kiss Róbert püspöki helynök mutatta be számos lelkiatya koncelebrálásával. Róbert atya mons. Orosch János püspök, a Nagyszombati Főegyházmegye apostoli kormányzója megbízásából érkezett, akinek váratlanul fontos elfoglaltsága adódott. A püspök atya elküldött szentbeszédét Tóth László püspöki helynök tolmácsolta. A konferencia a helyi művelődési házban zajlott. Szlávik Antal plébános a házigazda szerepében bevezető beszédében rámutatott arra, hogy e konferenciák iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Az első Egyházgellében volt 2006-ban, azóta Hidaskürt, Feketenyék és Vízkelet ad felváltva otthont e rendezvény- A konferencia szentmisével kezdődött nek a falvak vezetésének támogatásával. Idén mutatkozott a legnagyobb érdeklődés: előzetesen hit alapjai ellen fordulnak. Össze akarják mosni az 25 lelkiatya és 110 hívő jelentkezett be, de végül Isten és ember közötti határokat. Az előadó rámumég ennél is többen érkeztek. Szlávik atya szerint tatott arra is, hogy van „áteredő jóság”, és hogy a korunkban, amikor a világ spirituális elsivatagoso- helytelen szeretet szintén tévutakra vihet. Az atya dásáról beszélhetünk, a hit felbecsülhetetlen aján- szólt a szent fogalmáról is. Értelmezésében a szent dék. ember sem hibátlan, ám azáltal válik szentté, hogy Ezután Kiss Róbert helynök a püspök atya üd- „odatapad” Krisztushoz. Az átütő erejű előadás vözlő szavait tolmácsolta, kiemelve, hogy a világnak hosszan tartó vastapsot kapott a konferencián. reményteljesen kell tovább mennie a hit útján. A második, szintén nagy sikerű előadást dr. KeréEgyúttal hivatalosan megnyitotta a hit évét. nyi Lajos Sch. P. esperesplébános atya tartotta, aki Ezt követően Takács Zsuzsanna, hidaskürti pol- Budapest–Külsőferencvárosból érkezett. Előadáságármester asszony köszöntőjében kifejezte azon ban a hit gyógyító erejét ecsetelte. Kerényi atya ideörömét, hogy a falu ilyen jelentős eseménynek adhat jének nagy részét a kórházakban betegek látogatáotthont, hiszen nem minden település dicsekedhet sával tölti, ezért előadásában sok-sok gyakorlatból azzal, hogy egyházi konferenciát szervez. vett példával világított rá arra, hogy milyen erővel Az első előadást dr. Barsi Balázs OFM atya tar- tud hatni a betegekre a közéjük elvitt krisztusi erő. totta Sümegről, Hitünk emberi alapjai címmel. A hittel kapcsolatban az előadó leszögezte, hogy a Az érdekes előadásban többek között elhangzott, hit nem hangulat vagy érzelem kérdése. hogy korunkban a világ istenítése zajlik. Nem valaDr. Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem., a Pázmiben kell hinni, hanem Valakiben! Már nem csu- mány Péter Katolikus Egyetem rektora, a kánonjog pán az egyes hittételeket támadják, hiszen sokan a egyetemi professzora A Tanítóhivatal útmutatása

katolikus hitünk tisztasága terén címmel tartott előadást. A rektor úr rámutatott arra, hogy az egyház feladata a krisztusi hit tisztaságának megőrzése. Az egyház nem ingadozhat a korok divatja szerint, hanem minden korban ugyanazt a tiszta krisztusi hitet kell hirdetnie, még ha ez ellenállásba is ütközne. Egy alkalommal II. János Pál pápának felrótták, hogy konzervatív. Ő erre azt válaszolta, hogy neki éppen ez a feladata. A konzervatív jelző a conservare = megőrizni igéből ered, tehát a pápának kötelessége úgy vezetni az egyházat, hogy az tisztán megőrizze a krisztusi hitet. A konferencia végén dr. Pályi Gyula, a Modenai és Reggio Emiliai Egyetem kémia professzora Olaszországból a torinói lepelről tartott vetítettképes előadást. A konferencián megvásárolható volt a szerző azonos című könyve is. Pályi professzor úr először bemutatta a lepel történetét, milyen utat tett meg addig, amíg Torinóba érkezett. Rámutatott arra, hogy a hívő nép mindvégig Krisztus halotti lepleként tartotta számon. A tudományos vizsgálat középpontjába akkor került, amikor dr. Secondo Pia olasz ügyvéd 1898ban lefényképezte a leplet, ekkor tárult elé Jézus képének negatívja. Azt, hogy hogyan került a lepelre Jézus képének negatívja, a tudomány a mai napig nem tudja megmagyarázni. Az 1988-ban végzett radiokarbon vizsgálat a XIV. századra teszi a lepel keletkezését, és ez az eredmény sok hívőt és tudóst is megzavart. A tudósok többsége ma már különböző más kutatási eredmények alapján azt vallja, hogy a lepel Jézus korából származik, melybe egy keresztre feszített halott férfi holttestét göngyölték, akit előtte megostoroztak és tövissel koronáztak. A tudomány nem mondhat ennél többet, de a hívő ember nyugodtan kimondhatja: ez Jézus Krisztus halotti leple, és ereklyeként tisztelheti. Az értékes és tartalmas konferenciát a házigazda, Szlávik atya zárta köszönő szavaival. Kifejezte örömét a konferencia iránt mutatott rendkívül nagy érdeklődés kapcsán, megköszönte az előadóknak az értékes előadásokat, a jelenlévőknek pedig a részvételt. Kifejezte meggyőződését, hogy a konferencián részt vevők valamennyien megerősödtek hitükben, és hogy a hallottak segítenek nekünk abban, hogy megállítsuk bennünk és körülöttünk az elkezdődött spirituális elsivatagosodást.

A hét imája Küldöm ezt az imát, amit óvodás korom óta tanultam, és édesanyámmal együtt naponta imádkoztam. Édesanyám emlékére küldöm. (Név és cím a szerkesztőségben)

Imádság Máriához Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szü-

lője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, Anyám, te utánad epedek! Anyám, te jóságos, kegyelmezz, Anyám, te hatalmas, védelmezz. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni, Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni! Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas! Akarsz is segíteni, ó irgalmas! Kell is segítened, ó hűséges! Fogsz is segíteni, ó kegyelmes! Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorú-

• ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP • 2012. NOVEMBER 4.

ak vigasztalója, bűnösök oltalmazója és menedéke, földnek reménye s mennynek ékessége! Ki kérte még segítségedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden időben. Biztosan állítom életben s halálban: Mária mindig segít, minden balsorsban. Azért hiszem, s meghalok e hitemben, hogy veled leszek ó Anyám, fönn a mennyben! Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.


LÉLEK ÉS ÉLET

Végső dolgok – „Életjáték” A november - jóllehet az évnek nem utolsó hónapja, mégis egyházi értelemben és társadalmi vonatkozásban is a „végek” hónapja. Kezdődik mindenszentek ünnepével és a halottak napjával. Az emberi élet végéről, illetőleg végső sorsáról beszél. E hónap folyamán észleljük, hogyan ér véget a „nagy természet” élete: lehullanak a levelek, elfonynyadnak a virágok, fagyok marják halálra mindazt, ami még virágozna vagy zöldellne. A meleg napok is véget érnek. A hónap végére pedig megjön az egyházi év vége is. Szentatyánk ez év október 11-től kezdődően meghirdette a hit évét. Szerte a világon, a keresztények közt is válságban van a hit. Sok ember magára maradottan és cél nélkül él a világban. A halálról, a végső dolgokról való beszélgetés talán fölrázza azokat is, akik sehogyan sem „érzékelik” az Istent. Több író, költő és filozófus beszél arról, hogy az ember itt a földön lényegében színdarabot játszik. Néha komédiát, néha tragédiát játszunk, de mind-

egyikünk részt vesz ebben az „életjátékban”. Van, aki adva van, végrehajtása nemcsak a „színpadtól”, a köfőszerepet kapott, van, aki csak mellékszerephez ju- rülményektől függ, hanem elsősorban tőlünk. Az emberi élet végső „szakasza” a halál, amely a bűn miatt jött a világra. Jézus emberként nemcsak elszenvedte a halált, hanem az volt a legé r t é k e s e b b t e t t e, amellyel megpecsételte életét és küldetését. Jézus halálában az At yának IGEN-t mondott, s ezzel megvalósította a halál halálát. Az ember halála ez okból nem passzivitás csupán, hanem személyes cselekedet: összefogja egész életünket, és végérvényesen meghatározza örök sorsunkat. Szükség van hát a mi IGENÜNK-re is. Ezért hasznos és tott. A szerep szerint többet vagy kevesebbet köve- életbevágó e hetekben elgondolkozni a végső doltelnek tőlünk, de mindegyikünkre szükség van. gokról: a halálról, az ítéletről, a tisztítótűzről és a poSzínjáték ez, mégpedig „isteni színjáték” - ahogy kolról. Dante nevezte -, hiszen Isten, a nagy Rendező irányít, ő adja ki és kéri számon a szerepeket. A feladat Fotó: Stock

Életige 2012. november

elmagyarázza, miként lehetünk kapcsolatban vele. „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni.”

Chiara Lubich „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni.” ( Jn 14,23) Jézus mélyreható és tartalmas búcsúbeszédében megígérte az apostoloknak, hogy újra látni fogják majd őt, mert kinyilatkoztatja magát azoknak, akik szeretik. Ekkor Júdás, nem a karióti, megkérdezte tőle, hogy miért nekik akarja kinyilatkoztatni magát, és miért nem a tömegnek. A tanítvány arra vágyott, hogy Jézus látványosan nyilatkoztassa ki magát a kívülállóknak, mert ez megváltoztathatta volna a történelem

menetét, és szerinte alkalmasabb lett volna a világ megváltására. Az apostolok ugyanis azt gondolták, hogy Jézus a végső idők várva várt prófétája, aki azért jött el, hogy mindenki előtt megnyilvánuljon: Ő Izrael királya, aki Isten népének élére állva véglegesen helyreállítja Isten országát. Jézus ellenben azt válaszolja, hogy nem látványosan, külsőségek közepette fogja kinyilatkoztatni magát, hanem egyszerűen és rendkívüli módon: a Szentháromság költözik majd a hívek szívébe, ott, ahol hit és szeretet van. Jézus ezzel a válaszával azt jelzi, hogyan marad halála után az övéi között, és

Jézus jelenléte tehát a keresztény emberben és a közösségben már mostantól megvalósulhat, nem a jövőben kell azt várnunk. Jézust elsősorban nem a kőből épült templom fogadja be, hanem a keresztények szíve, amely így új tabernákulummá, a Szentháromság élő hajlékává válik. „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni.” De hogyan érheti ezt el a keresztény? Hogyan hordozhatja Istent magában? Melyik út vezet ilyen mély közösségre vele? A Jézus iránti szeretet útja. Olyan szeretet ez, ami nem puszta érzelgősség, mert a mindennapi életben

nyilvánul meg, elsősorban abban, hogy éljük az igét. Erre a tettekben megnyilvánuló szeretetre Isten saját szeretetével válaszol: a Szentháromság a keresztény ember szívébe költözik. „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni.” „… megtartja tanításomat.” És melyik tanításra, minek a megtartására kapott meghívást a keresztény ember? János evangéliumában a „tanításom” és a „parancsaim” kifejezések gyakran ugyanazt jelentik. A keresztény tehát arra hivatott, hogy megtartsa Jézus parancsolatait, amiket ugyanakkor mégsem tekinthet valami t ö r vé n y g y ű j t e m é n y n e k . Észre kell vennünk, hogy mindegyikük a kölcsönös szeretet parancsában foglalható össze, amelyről Jézus adott példát, amikor megmosta a tanítványai lábát. Isten azt parancsolja minden

kereszténynek, hogy a másikat önmaga teljes odaajándékozásáig szeresse, úgy, ahogy azt Jézus tanította és tette. „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni.” Hogyan fogjuk jól élni ezt az igét? Hogyan juthatunk el arra a szintre, amikor maga az Atya szeret minket, és a Szentháromság vesz hajlékot bennünk? Úgy, hogy teljes szívünkből, erővel és fáradhatatlanul éljük a kölcsönös szeretetet. A hívő ember alapvetően ebben találja meg azt a mély keresztény aszkézist, amelyet a Megfeszített vár tőle. És a kölcsönös szeretet fogja kivirágoztatni szívében a különböző erényeket is, hogy meg tudjon felelni a szentté válásra szóló hivatásának. (Az Élet igéje, 2001. május)

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


BESZÁMOLÓ

Szentföldi zarándoklat A hegy tetején kísértette meg Jézust a sátán 6. A Szent család a zsidó törvényeknek megfefelően járt a jeruzsálemi templomba. Az első látogatásról Lukács evangelista ezt írja: „Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva.“ Jeruzsálemben élt egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek indítására a templomba ment. Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény előírásának eleget tegyenek, karjába vette és áldotta az Istent ezekkel a szavakkal: „Most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet.“ Másodszor tizenkét éves korában vitték fel Jézust Jeruzsálembe az ünnepekre. Valószínű, hogy akkor történt a beavatása és vált a Törvény fiává. Felolvashatott a zsinagógában és a férfiak közé sorolták - tájékoztatott bennünket Szlávik atya. Jézus harmincéves koráig élt Názáretben a szüleivel. Ekkor töltötte be a zsidó számítás szerinti felnőtt kort, és elkezdte nyilvános messiási működését. Első útja a Jordán folyóhoz vezet, Keresztelő Jánoshoz. Mi is követtük Jézus útját. Útközben az atya elmondta, hogy a folyó az északi hegyekben ered, a Hermonon túl, kis patakként indul, és folyóként ömlik a Genezáreti-tóba. Déli részén ömlik ki a tóból, és folytatja útját a Holt-tengerig. A Jordán már az Ószövetségben is szent folyó volt. Úticélunk, Jardenit ott fekszik, ahol a Jordán kilép a tóból. Itt megújítottuk keresztségi fogadalmunkat, és újrakeresztelkedtünk a Jordán vizében, ahogy azt egykor Jézus is tette.

Jézus a Jordán folyótól egyenesen a Júdeai sivatagba ment imádkozni, negyven napig böjtölni. A sivatag nagyon jó hely a meditációra, imádkozásra, megtisztítja az ember értelmét és Istenhez lehet kötődni. Nem zavarja a világ. Negyvennapi böjtölés után megkísértette a sátán. „Végül egy igen magas hegyre vitte a sátán - írja Máté evangelista -, s felvonultatta szeme előtt a világ minden országát és dicsőségüket. »Ezt mind neked adom - mondta -, ha leborulva imádsz engem.« Jézus elutasította: »Távozz sátán! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!« Erre otthagyta a sátán és angyalok jöttek a szolgálatára.“ Mi is elmentünk Jerikóba, annak a magas hegynek a lábához, melynek tetejéről megmutatta a sátán Jézusnak az egész világot. (folytatjuk)

A Te igéd az én igém Bizonyára mindannyiunknak vannak olyan szentírási szakaszai, részletei, amelyek különösen kedvesek számunkra. Vagy azért, mert egy-egy élethelyzetünkben nagyon találónak, szívünkhöz szólónak tartottuk-tartjuk a bennük foglaltakat, vagy mert utat, irányt mutatnak, erőt, ösztönzést nyújtanak számunkra. Az is lehet, hogy valamilyen esemény kapcsán figyeltünk fel éppen arra a bizonyos isteni szóra, amely új távlatokat nyitott életünkben, elmélyítette hitünket… Kedves Olvasóink! Írják meg nekünk, melyik a kedvenc szentírási idézetük, mikor, hogyan vált azzá, miért szeretik, mit jelent az életükben Istennek éppen ez az igéje. Ha több kedvencük is van, írják meg valamennyiről, miért ragadták meg éppen ezek a mondatok, gondolatok szívüket-lelküket. Leveleiket „A Te igéd az én igém” megjelöléssel elsősorban a remeny@remeny.sk villámpostacímen várjuk. (Ha nincs internet-hozzáférésük, akkor a Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava címre is elküldhetik levelüket.)

Újrakeresztelkedünk a Jordán vizében

Levelet kaptunk Remény

Gyerekekről nemcsak gyerekeknek Máté negyedikes, nagymamája körül tesz-vesz, és minél többet szeretne megtudni a halálról. - Miért kell meghalnunk, és miért nem tudjuk előre halálunk idejét?

A nagymama türelmesen válaszol, és amikor már úgy gondolja, hogy unokája kielégítő választ kapott, akr ő kap egy olyan kérdést, ami a szívéig hatol: - Nagymama, te mit csinálnál, ha tudnád, hogy ez az utolsó napod? A nagymama kis gondolkodás után válaszol: - Én végezném a dolgom, hogy anyáéknak kevesebb munkájuk legyen, ha már meghaltam. Erre Máté szinte megdöbbenve kérdezi: - De nagymama, te nem gyónni mennél legelőbb? Mert én gyónnék, hogy temetéseden tiszta legyen a szívem. És mi, felnőttek vajon mit tennénk az utolsó napon?

• ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP • 2012. NOVEMBER 4.

Bugyi Mária, Nagymácséd

FELHÍVÁS


TANÁCSOLÓ

Testi-lelki egészségünk

Műsorajánló

A szájüreg és a vitaminok Németh László, a huszadik század nagy magyar írója, aki alapfoglalkozását tekintve orvos volt, írta a „Levél egy negyedéveshez” c. tanulmányában 1965-ben: „A legzseniálisabb tudós is csak félig orvos, ha csak a betegség érdekli, s nem maga a beteg.” Sajnos, a Remény orvosa gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy csak a betegség „érdekelheti”. Kedves Olvasónk esetére is ez érvényes, hiszen az orvosnak nincs alkalma megvizsgálni a beteget. Erre pedig azért lenne szükség, mert a szájüreg nyálkahártyáján, hasonlóan bőrünkhöz, számos betegség tünetei jelenhetnek meg. Ezért érdeklődött fogorvosa aziránt, nincs-e gyomorpanasza, ill. rendben van-e a vére. Mit ajánlhat a Remény orvosa ilyen esetben? Szkülla és Kharübdisz, azaz a daganattal való ijesztgetés – lásd Kosztolányi Dezső jóindulatú „folt”nak vélt, de a valóságban rosszindulatú ínydaganatnak bizonyult esetét –, ill. a lelet bagatellizálása közt „vergődve”, lelkiismeretére hallgatva csak egyet ajánlhat. Forduljon bizalommal házi (körzeti) orvosához, aki nemcsak a szájüregét tudja megtekinteni, hanem – ha szükséges – tetőtől talpig megvizsgálhatja Önt. Csak egy ilyen vizsgálat, kiegészítve a friss laboratóriumi vizsgálattal tudja eldönteni a legfontosabbat: nem valamilyen általános kórnak a helyi tünete-e az Ön által észlelt elváltozás? Ami a vitaminpótlást illeti, nos, erre szokták gyakran mondani, hogy ha nem használ, nem is árt. Az kétségtelen, hogy különösen az A-vitamin fontos szerepet játszik a nyálkahártyák és a bőr egészségének védelmében is. Annak viszont kicsi a valószínűsége, hogy hiánya csak a szájüreg nyálkahártyáján okozna elváltozásokat. Még kérdésesebb az Evitamin ajánlása. Medikuskorom nagy belgyógyászati tankönyve, 1974-ben ezt írta: „Emberen E-vitaminhiányállapotot biztosan nem ismerünk.” Ez a vélemény azóta sem változott, így tehát biztosan állítható, hogy a szóban forgó szájüregi „hólyagocská-

Agapé

Piskótával töltött ostyaszelet

Számban, a nyelvem alatt, de a felső szájpadlásomon is évek óta különféle kis hólyagok, duzzanatok (nem afták) vannak. A fogorvos megvizsgálta valamilyen szerkentyűvel és megnyugtatott, hogy nincs okom félelemre. Mikor legutóbb nála voltam megelőző kezelésen, azt ajánlotta, szedjek egy ideig A- és E-vitamint, illetve megkérdezte, rendben van-e a gyomrom, és mikor voltam utoljára vérvizsgálaton. A gyomrommal nincs gond, igaz, az emésztésem nem a legjobb. Vérvizsgálaton talán másfél éve voltam utoljára. A kérdésem: Meddig szedhetem ezeket a vitaminokat, és tényleg lehet-e vitaminhiány a hólyagocskák kialakulásának oka? Jelige: Vitaminhiány?

Magyar Katolikus Rádió Hallható az interneten, az Eurobird 9A műholdról a 11958 MHz-es frekvencián, valamint néhány kábeltv-hálózaton.

Mária Rádió November 11., vasárnap 9.00 A hét plébániája. Bemutatkozik Szepsi, Szentlélektemplom közössége 10.00 Szent liturgia Kispestről 18.00 Szentmise Szepsiből

Duna TV November 10., szombat 8.40 Élő egyház 10.35 Székely kapu 14.10 Hagyaték 18.35 Fölszállott a páva November 11., vasárnap 6.30 Szentföldi szent helyek üzenete. 26. Jordán folyó 10.30 Határtalanul magyar 11.00 Szentmise Gyimesfelsőlokról

m1 November 11., vasárnap 9.00 Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre 10.20 Katolikus krónika 11.00 Szentmise

m1

kat” nem az E-vitamin hiánya okozza. Ismétlem, amennyiben a „hólyagocskák” hosszabb ideje fennállnak, s főleg ha „változnak” is (nőnek, kifekélyesednek stb.), feltétlenül szükséges egy komplex, nem csak a helyi elváltozásokra irányuló orvosi kivizsgálás. Csak

Hozzávalók: 2 db négyszögletes ostyalap, 40 dkg babapiskóta, 2 tojás, 25 dkg vaj, 3 dkg kakaópor, 25 dkg + 3 dkg porcukor, 1 cs. vaníliás cukor Sziruphoz: 1/4 l víz, 10 dkg cukor, 1/2 dl rum (befőttlevet is használhatunk!) Kakaómáz: 4 dkg kakaó, 3 dkg vaj, 7 kanál víz, 15 kockacukor

ez fedheti fel az elváltozások valódi okát és az oknak megfelelő kezelést is. A valószínűleg felesleges vitaminszedés nemcsak felesleges pénzkiadást jelent, hanem annak veszélyét is magában hordozza, hogy az alapbetegség későn kerül felismerésre.

Elkészítés: Először a szirupot készítjük el, hogy kihűljön, mire szükségünk lesz rá. A vizet és a cukrot rövid ideig forraljuk, ha kihűlt, hozzáöntjük a rumot. A krémhez a 2 tojás sárgáját, a vajat, a kakaót és a 25 dkg porcukrot jó alaposan kikeverjük. A tojás fehérjéből kemény habot verünk a 3 dkg porcukorral és a csomag

November 10., szombat 15.45 II. János Pál – A béke pápája. Életrajzi film November 11., vasárnap 12.00 Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre 13.15 Katolikus krónika 13.55 Szentmise 15.00 Híres magyar könyvtárak. Országos Széchényi Könyvtár

vaníliás cukorral, majd könnyedén beleforgatjuk a kakaós krémbe. Letesszük az alsó ostyalapot, vékonyan megkenjük a krémmel, és hosszában szirupba mártott (ne áztassuk el!) piskótákat rakunk rá. A piskótákat is megkenjük a krémmel, majd újabb sor piskótát rakunk rá, de nem hosszában, hanem kereszt-

ben. Ezt a réteget is megkenjük krémmel, és ostyalappal befedjük. A kakaómázhoz a kakaót a vajjal kikeverjük. A vízből és a cukorból sűrű szirupot főzünk, forrón a kakaóhoz öntjük, és elkeverjük. Végül az ostyalapot bevonjuk kakaómázzal, és hidegre tesszük. Vízbe mártott késsel szeleteljük.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KUCKÓ

Felhőpaplant húzott a Nap. Reszketnek a napsugarak. Előkerül sapka és sál, Mert az idő, őszfele jár.

Zelk Zoltán

Magyar szentek és boldogok

Ákombákom Szent Imre herceg Szent Imre herceg István királyunk és Boldog Gizella királyné másodszülött fia volt, 1000 körül, valószínűleg 1007-ben született. Tizenöt éves korától komoly keresztény nevelést kapott Gellért püspöktől, aki hét éven át tanította. Édesapja az uralkodásra készítette fel, személyes útmutatásait az Intelmek Imre herceghez című írásában foglalta össze, amelyben az oktatáson kívül bölcsességre, türelemre, igazságosságra tanította, valamint arra, hogy Istent hűen szolgálja. Imre herceg a tudományokban is nagy jártasságot szerzett. Apjától a hősiességet örökölte, szent életű anyjától szorgalmat és tiszteletet tanult. Életéről nem sokat tudunk. Nagyon fiatalon, huszonnégy éves korában halt meg 1031-ben, mielőtt apja reményeit valóra válthatta volna. Halála körülményei tisztázatlanok, egy vadászaton szerzett halálos sérülést. I. István királlyal és Gellért püspökkel együtt avatták szentté 1083-ban. Szent Imre az ifjúság védőszentje. Ünnepe november 5-én van. Összeállította: Kopasz László Szent Imre herceg szobra Budapesten. Nézzetek utána, miért ábrázolják Szent Imrét liliommal a kezében. Minek a jelképe a liliom?

Egyszer régen az irkámon, született egy ákombákom. Hát egyszer csak látom, látom: két lábra áll az irkámon, úgy indul el ákombákom.

Csóka Szabolcs, 4. osztály, Nagyölvedi AI

Azt hittem, már sose látom, oly messze ment ákombákom, de mikor az erdőt járom, ül az ágon ákombákom, s rajta van a nagykabátom. Szólok hozzá: „Ákombákom, mért vitted el a kabátom? Eső esik, mindig ázom, hideg szél fúj, mindig fázom...

Danis Adrián, 2. osztály, Nagyölvedi AI

Légy olyan jó, ákombákom: add vissza a nagykabátom!" S képzeljétek, jövő nyáron, eljött hozzám ákombákom: s visszaadta nagykabátom.

Urban Bettina, 3. osztály, Nagyölvedi Alapiskola

Rácz Ágnes, 1. osztály, Nagyölvedi AI

Urban Hanna Luca, 3. osztály, Nagyölvedi Alapiskola Csomor Dániel, 3. osztály, Nagyölvedi Alapiskola

Készítette Lőrincz László

Rejtvény

Balog Milan, 3. osztály, Nagyölvedi Alapiskola Meghatározások: 1. Világhírű, ismert, 2. István, 3. A kételkedő, „hitetlen” apostol, 4. Viktória, 5. Pihenés, főleg éjszaka, 6. László, 7. Étel, általában ebédkor az első fogás, 8. Áron, 9. Piszkos, latyakos. A rejtvény jelentése: hiszekegy, krédó. Segítség: minden páratlan meghatározás „s” betűvel végződik.

A megfejtést nyílt levelezőlapon november 9-ig küldjétek el szerkesztőségünk címére: 1 Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava

2

3

4

5

6

7

8

9

Megfejtés A 42. számunkban közölt rejtvény megfejtése: vértanú. A nyertes: Pongrácz Mátyás, Egyházgelle. Gratulálunk, az ajándékot postán küldjük!

• ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP • 2012. NOVEMBER 4.

S

S

S

S

S


NAPRAFORGÓ

Aki tegnap voltál: ma már nem te vagy, Aki holnap léssz: ma még nem te vagy. (Weöres Sándor) Keresd a Reményt a Facebookon!

Hogyan lettem katolikus? Janice S. Lockwood egykori ortodox zsidó vallomása Közvetlenül a második világháború után születtem Wimbledonban, nagyon vallásos zsidó családban. Apám megjárta Auschwitzot. Szüleim nyolchetesen megkereszteltettek, hogy ha a nácizmus újra felütné fejét, letagadhassák zsidóságukat. A templomba soha többé be nem tették a lábukat. Életünk a zsinagóga körül zajlott, ahol anyai nagyapám volt a rabbi. 1962-ben protestáns matematika-tanárnőm váratlanul elhívott egy vasárnapi istentiszteletre. Mikor otthon felvetettem a kérdést, anyám kereken megmondta, egy rendes zsidó lánynak semmi keresnivalója ott, tehát nem mehetek. Így hát elmentem. A kétórás istentiszteletet ebéd, bibliaóra, majd újabb kétórás esti istentisztelet követte, mindez harminc fölötti „vénasszonyok” társaságában. Boldog voltam, mikor végre hazamehettem. Otthon apám megkérdezte: „Rémes volt, nem? ” Hogy ne kelljen beismernem a vereséget, kijelentettem: „Nem. Nagyon jó volt, és jövő héten is megyek.” Vasárnapról vasárnapra visszajártam. Olvasni kezdtem a tanárnőmtől kapott Bibliát. 1962 augusztusában átéltem Krisztus szívet melengető közelségét, és 1963 februárjában teljes alámerítkezéssel újra megkeresztelkedtem a baptista egyházban. Szüleim szemében ez zsidó örökségem megtagadását jelentette. Kitiltottak otthonról, és úgy tekintettek, mint aki meghalt. Megszaggatták ruháikat, és síremléket állítottak számomra a zsidó temetőben. Tizenhét évesen keresztények fogadtak be, segítségükkel befejezhettem tanulmányaimat. Az Úr Jézus missziós hívását elfogadva évekig Nyugat- és Dél-Indiában szolgáltam leprások között. Hazatérésem után férjhez mentem egy metodista lelkészhez. Három fiunk született. A következő években befejeztem teológiai tanulmányaimat, és doktorátust szereztem a Londoni Egyetemen. Keménynyakú kálvinistaként nehezen fogadtam el, hogy fiainkat katolikus iskolába adjuk, de az volt az egyetlen jó iskola a környéken. Mindenesetre bementem az iskolába, és kijelentettem, nem óhajtjuk, hogy katolikus pap által vezetett programokon vegyenek részt. 2000-ben, miközben teológiai előadásokat tartottam az Egyesült Királyságban és az USA-ban, mind gyakrabban éreztem, hogy valami nincs rendben az egészségemmel. Állandó kimerültség, járási nehézségek, fulladás, kettős látás kí-

Sziasztok! Biztosan rokonaitok, barátaitok körében is vannak olyan fiatalok – vagy akár ti magatok –, akik keresve az utat, keresve Istent, vargabetűkkel, felnőttként jutottak el a hitre, a Katolikus Egyházba. A hit évében várjuk leveleiteket arról, hogyan, kiknek, milyen események, találkozások segítségével jutotta/k/tok el Egyházunk közösségébe. Az írás formája lehet vallomás, interjú vagy elbeszélés. Képet is küldjetek! Írásaitokat folyamatosan közöljük a Napraforgóban. Címünk: remeny@remeny.sk

sérte a betegséget, amit izomdisztrófiaként (OPMD) diagnosztizáltak. Annyira elgyengültem, hogy fel kellett adnom az aktív életmódot. Otthon – más teendő nem lévén – egyre többet néztem az EWTN katolikus televíziót. Érdekesnek találtam azt a műsort, amelyben meghívott vendégek mondták el, hogyan találtak rá kételyeik és aggályaik ellenére a Katolikus Egyházra. Csodálkoztam, hogy ezeknek az embereknek katolikus létükre élő kapcsolatuk van Krisztussal. Protestáns barátaim hiába imádkoztak gyógyulásomért. Nem sokkal később egy katolikus ismerős biztatására levelet írtam a katolikus papnak, melyben kértem, imádkozzék értem és kenjen meg olajjal. Másnap ott állt az ajtóban az ősz hajú, hatvanas éveiben járó pap. Mosolyogva bemutatkozott. Bevallottam neki, hogy nem vagyok katolikus, sőt mennyire csúnyán viselkedtem a Katolikus Egyházzal szemben. Nem szólt, csak felvonta a szemöldökét, majd Jakab levelét idézve megkent szentelt olajjal, és kézrátétellel imádkozott értem. Utána elárultam neki, hogy csecsemőként megkereszteltek. „De hiszen akkor maga katolikus, Janice!” – Magam is meglepődtem, hogy én, aki az Antikrisztus egyházának tartottam a római Katolikus Egyházat, mennyire megörültem a hírnek. Férjemet nem érte váratlanul, elfogadta, amikor elmondtam neki, hogy szeretnék továbblépni a megkezdett úton a Katolikus Egyház felé. A következő felülvizsgálaton az orvos meglepve állapította meg, hogy az állapotom javult. Elmondtam neki, hogy egy katolikus pap megkente olajjal a homlokomat és a kezeimet, és azóta megszűnt a kettős látásom. Csak annyit mondott: sohasem tudna úgy gondolkodni, mint én, de ilyet még életében nem látott, és az a pap valami különleges pap lehetett. 2007-ben megbérmálkoztam, és boldog voltam, hogy hazaérkeztem a Katolikus Egyházba. Férjem ekkor már hosszú ideje rákbeteg volt, hónapjai voltak hátra. Csonttá soványodva, fájdalmak közepette készült a halálra. Protestánsként élt, protestánsként akart meghalni is. Egy nap mégis megkért, hívjam el az atyát, hogy megkenje olajjal. A pap több alkalommal is megtette. 2008 őszén kérte, hogy gyónhasson nála. „Áldjon meg, atyám…” - így kezdte, és a könnyei csorogtak az arcán. Az utolsó napokban levelet írt nekünk, hogy nagyon szeret minket, és kifejezte őszinte vágyát, hogy bárcsak katolizált volna. Majd elköltözött az Úrhoz, akit több mint ötven éven át szeretett és szolgált igehirdetőként. Hazatalálásom nyomán tizenkét protestáns barátom is visszatalált a Katolikus Egyházba. Köszönöm az Úrnak, hogy amikor igazi kincset kértem tőle, a katolikus hittel ajándékozott meg. Magyar Kurír/Remény, Fotó: Világháló

A boldogság iránti vágy A boldogságok megfelelnek a természetes boldogságvágynak. Ez a vágy isteni eredetű: Isten oltotta az ember szívébe, hogy az embert magához vonzza, mert egyedül csak Ő képes megnyugtatni az emberi szívet. „Kétségkívül mindannyian boldogok akarunk lenni, és nincs ember, aki tagadná ezt az állítást, már azt megelőzően, hogy tudná teljes tartalmát.” „Mennyire kereslek tehát Téged, Uram? Amikor ugyanis Téged, az én Istenemet kereslek, a boldog életet keresem. Kereslek téged, hogy éljen a lelkem. Testem ugyanis a lelkemből él, a lelkem pedig belőled.” (Katolikus Katekizmus, 1718) • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK

V


GONDOLKODÓ

REJTVÉNY

Azonos betűk; 38. Mag yarorsz ági település; 39. Taszít; 41. Dzsúsz; 42. A rejtvény második része; 46. A lemez szélei; 47. Algebra 3/7-e; 48. Folyó menti terület; 49. Peru autójele; 50. Nitrogén, amerícium; 52. Elegáns női ruha; 54. Pofozás közepe; 55. ... ura: Isten; 57. Olasz elöljáró; 58. Egykori magyar színész (Sándor); 59. Ókori indoeurópai nyelv; 61. Becézett női név; 62. Fillit fele(!); 63. Nem jobbra; 65. Csörlő; 67. Elnyűtt; 69. Folymán; 71. A rejtvény harmadik része;

Az alázatosság és a szeretet együtt járnak. Az egyik megdicsőít, a másik megszentel. Az alázatosság és az erkölcsi tisztaság két szárny, melyek Istenhez emelnek, és szinte megistenítenek minket (Szent Pió atya gondolatai). Rejtvényünk fő soraiban - V/1., 42., 71., F/19. - Caesareai Bazileosz egyik szép gondolatát rejtettük el, melynek vezérfonala az alázatosság és a türelem. A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán november 9-ig küldjék el szerkesztőségünk postai: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy e-mail címére: remeny@remeny.sk A levelezőlapra írják rá: GONDOLKODÓ Vízszintes: 1. A rejtvény első része; 16. Európai tó; 17. Szőlőfajta; 18. A nyak elülső része; 19. Méter; 20. Németországi folyó; 22. Orosz regényíró; 23. Lopva figyel; 25. Hol – szlovákul; 27. Spanyol építész; 29. Közeli rokon (ék. h.) 31. Időmérőm; 33. Nyakmelegítő; 34. Szidalmas; 36. Illetve, röviden; 37.

Függőleges: 1. Vércsoport; 2. Névszóhoz járuló főnévképző; 3. Alufólia; 4. Házi istenek az ókori rómaiaknál; 5. Rossz kívánság; 6. ....szó, panasz; 7. Orosz repülőgépek jelzése; 8. Tonna; 9. Olga, Anna; 10. Azonos mássalhangzók; 11. A tudomány valamely ága; 12. Tolmácsoló; 13. Bűnözésre hajlamos fiatalok csoportja; 14. Északi férfinév; 15. Személyes névmás; 19. A rejtvény befejező része; 21. Prédikálnak; 23. Franciaországi folyó; 24. Temérdek; 26. Valaminek a képét fel tudja idézni magában; 28. Kellemetlen

SOKSZÍNŰ EGYHÁZ A Getszemáni kert mai olajfái egy olyan közös őstől erednek, amelyek egyikének tövében keresztre feszítése előtt Jézus imádkozott – állítja egy tanulmány, amelyet október 19én hoztak nyilvánosságra Rómában. A 2009 óta tartó tudományos kutatást, melynek tárgya nyolc rendkívül idős olajfa volt, a szentföldi ferences kusztódia rendelte meg. A munkában a legnevesebb olasz kutatóintézet, a Nemzeti Kutatótanács és több olasz egyetem szakértői vettek részt, köztük Giovanni Gianfrate professzor, a mediterrán olajfák történetének szakértője. Az eredmények azt mutatják, hogy a nyolc vizsgált fából három gyökerének egy ré-

illat, bűz; 29. Szorgalmas; 30. Felgöngyölhető ablakvédő; 32. Helyzet; 34. Valamit kreált; 35. Feketébe hajló; 38. Szláv férfinév; 40. A kálium és a króm vegyjele; 43. Névelő; 44. Rács - szlovákul (ž = z); 45. Kötőszó; 51. A cukorgyártás mellékterméke; 53. Levegő – görögül; 54. Egyiptomi szántóvető; 56. Édesvízi hal (ő = ö); 58. Malomban használt sűrű szita; 60. Női ruha - angolul (DRESS); 62. Kukoricát fattyaz; 63. Részben beönt! 64. Ámítás istennő; 65. Vinkli fele (!); 66. Latex közepe (!);

sze XII. századi vagy még ennél is régebbi eredetű. A kertet 1150 és 1170 között a keresztesek átalakították – innen a XII. századi eredmények. A kutatók megvizsgálták a nyolc fa genetikai állományát, és megállapították, hogy „hasonló genetikai profillal rendelkeznek”. Ez pedig nem jelenthet mást – állítják –, mint hogy egy közös őstől származnak. A krisztusi korból való anyanövény dugványait a XII. században vagy még annál is régebben ültették el – olvasható a tanulmányban. Az Olajfák hegye a keresztények egyik legszentebb helye: az evangéliumok szerint itt imádkozott Jézus tanítványaival a nagycsütörtökről nagypéntekre virradó éjjelen. Az itt élő olajfák „mély vallási meggyőződés tanúi”, és ahogy ezek a fák, úgy „az első keresztény közösség is a mai napig él, minden nehézség és üldöztetés ellenére” – mutatott rá a felfedezés szimbolikus értékére Pierbattista Pizzaballa szentföldi kusztosz.

• ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP • 2012. NOVEMBER 4.

La Croix/ Magyar Kurír

67. Ferenc, Kálmán; 68. Tangens, röv.; 69. A menet eleje; 70. A múlt idő jele; 72. A bór vegyjele.

Megfejtés A 42. számunkban közölt rejtvény megfejtése: Aki szegénynek ad, Istennek kölcsönöz. A helyes megfejtők közül sorsolással ajándékot nyert: Dányi Anna, Kovácsvágás. Gratulálunk!

Szalám (Béke) néven katolikus televízió kezdi meg működését 2013-ban Egyiptomban. Az arab országban ez lesz az első tévécsatorna, amely a sokszínű hazai katolikus közösség értékrendjét képviseli. „A tévé elindításának tervén már régóta dolgoznak, de Egyiptomban hét katolikus rítus van. Ezért időigényes, és nagy türelmet követel, hogy minden részletet tisztázzunk és megszervezzünk” – nyilatkozta Adel Zaki püspök, Alexandria apostoli vikáriusa. A kezdeményezők elsősorban az olasz, a német és az amerikai püspöki konferenciától remélik, hogy állja a fenntartás költségeit. A televízió kezdetben két óra időtartamban sugároz majd, és ezt fokozatosan növelik. A munkatársak kiválasztása már megkezdődött; más vallásúak, kopt ortodox keresztények és muzulmánok is lehetnek közöttük. Bár sok részletet kell még kidolgozni, a koncepció egyértelmű: a Rómában zajló püspöki szinódus is felismerte, hogy a média az evangélium hirdetésének fontos eszközévé vált – mondta Zaki püspök. Az egyiptomi lakosság 15%-a keresztény vallású, akiknek 90 százaléka az I. században alapított Alexandriai Kopt Ortodox Egyházhoz tartozik. MTI/Magyar Kurír


APRAJANAGYJA Fizetett hirdetések KÖSZÖNTŐ

November 8-án ünnepli 86. születésnapját özv. CZAKÓNÉ KONDÉ ETELKA Nyitragerencséren. E szép ünnep alkalmából szeretettel köszöntjük a drága édesanyát, nagymamát, dédnagymamát. A jó Isten áldása kísérje minden napját! Ezt kívánja lánya, Aranka férjével, fia, Imre feleségével, unokái és a dédunokák

„Uram Jézus, szálljon rája kegyelmednek gazdag árja. Kit papságra felemeltél, add neki irgalmadat. Te vezéreld, te igazgasd szolgád minden lépteit, és ha szenved, te enyhítsd meg szíve minden sebeit.” Sok szeretettel és hálával köszöntjük lelkiatyánkat, KASSA SÁNDOR plébánost, aki november 1-jén ünnepli születésnapját. Köszönjük lelkiatyánk szentbeszédeit, melyekkel vezet minket a hit, a remény és a szeretet útján. A jó Isten áldása és a Szűzanya oltalma kísérje szeretett lelkiatyánkat egész életében. Sok szeretettel és hálával gratulálnak a kürti, csúzi, fűri hívek és a gyerekek

„Szeresd tehát lelked atyját, Egyházközségednek papját, Adj hálát Istennek érte, Imádkozzál buzgón érte!”

Névnapján szeretettel köszöntjük drága jó lelkiatyánkat,

Születésnapja alkalmából tisztelettel és szeretettel köszöntjük lelkiatyánkat, GYÖNYÖR LÁSZLÓT Ipolyhídvégen. Ezúton szeretnénk megköszönni templomaink felújításában végzett áldozatos tevékenységét. Égi Édesanyánk oltalmazza és Isten áldása kísérje élete minden napján. Hálás köszönettel Ipolyhídvég, Ipolynagyfalu és Tesmag hívei Tisztelettel köszöntjük névnapja alkalmával lelkiatyánkat, MEDE KÁROLYT. Kérjük a Mindenhatót, árassza el bőséges kegyelmével és áldásával. Lelkipásztori munkájához kívánunk sok-sok türelmet, megértést és jó egészséget.

ŐSZI AKCIÓ Albán József: Gondolat ABC Ezek a gondolatok a Remény katolikus hetilapban jelentek meg, s a kiadványban egy csokorba öszszegyűjtve adjuk mindazoknak, akik mernek álmodni. A keresztény ember ebben a könyvben útravalót talál. Ára: 1,50 Eur helyett 0,90 Eur Koller Gyula: Napi örömhír I.

VANDA KÁROLYT. Kérjük a Jóistent, hogy adjon neki jó egészséget és sok lelki erőt. A boldogságos Szűzanya segítse, hogy még sokáig lehessen a négy falu szeretett lelkipásztora. Ezúton köszöntik a szalkai, kiskeszi, bajtai és lelédi hívek

A kötet köznapi homíliákat ad közre az adventi, karácsonyi és húsvéti időre. Hasznos segédkönyv nemcsak a lelkiatyák részére, hanem a hívőknek is, akik komolyabb lelki életre törekszenek. Ára: 2,88 Eur helyett 1,88 Eur

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal szívünkben, imával a lelkünkben emlékezünk november 7-én, halálának 5. évfordulóján a drága jó férjre, édesapára és nagyapára, GYURICZA JÓZSEFRE Nyitrán. Jóságát és szeretetét megőrizzük szívünkben! Felesége, fia és családja

Akciós ajánlatainkra a Reménybarátoknak nyújtott 10%-os kedvezmény nem vonatkozik! Imakönyvek – rózsafüzérek. www.gabrielbolt.eu

SZOLGÁLTATÁS

Tisztelettel a karcsai rózsafüzér-társulat tagjai és a hívek „Drága Szent Szív, életemet neked szentelem, Szavam, tettem, gondolatom csak Tied legyen! Jézus Szíve, bízom benned rendületlenül, Jól tudom, ki benned bízik, meg nem szégyenül.” Szívünk tiszta szeretetével köszöntjük CZUCZOR JÓZSEF esperesplébánost születésnapja alkalmából. Adjon neki a jó Isten erőt, egészséget és kegyelmet lelkipásztori munkájához. Szeretettel a jókai hívek

Orgonák felújítását, restaurálását és új orgona építését vállaljuk. Referenciák: Magyarországon, Templombelsők díszítő festése, képek festése és Szlovákiában és Németországban. A cégtevékenyrestaurálása, oltárok, szobrok felújítása, aranyozása, ség megtekinthető a www.ajakregal.hu weboldalon. százszázalékos minőség, többéves jótállás. Tel: 0903 228 376 e-mail: umar@panelnet.sk, www.umar.sk

Könyvajánló

DOMINE TEMETKEZÉSI VÁLLALAT

Willi Lambert SJ.: A valóság szeretete A kiadvány alkalmas napi elmélkedésre, segítséget adhat életünk alakításához, csoportbeszélgetések és lelkigyakorlatok alapjául szolgálhat. Ára: 3,32 Eur – 143 oldal

ELÉRHETŐSÉG: Nám. Á.Vámbéryho 53/10B 929 01 Dunaszerdahely E-mail: info@domine.sk Honlap: www.domine.sk

24 órás szolgálat: 0917/464 354

Gondolatok halottak napjára

Remény elérhetőségek

„A halott mindig győztes. Csak az élők veszítenek.” (Szabó Magda) „Azok a barátaink, akiket elveszítettünk, nem a földben pihennek, hanem bent lakoznak a szívünkben.” (Alexandre Dumas) „Soha, de soha nem veszítjük el szeretteinket (...). Ők velünk vannak, nem tűnnek el az életünkből. Csak nem egy szobában vagyunk velük.” (Paulo Coelho) (Jankó Loránd felvétele)

Főszerkesztő-helyettes: Albán József Tel.: +421 (0)948 057 510 Felelős szerkesztő: Bertha Éva Tel.: +421 (0)948 057 509 Szerkesztő: Orbánné B. Mária Tel.: +421 (0)948 057 506

www.remeny.sk remeny@remeny.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: +421 (0)905 255 154 kamenargabi@gmail.com

KÖNYVRENDELÉS: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


REMÉNY

énekelsz Kiss Róbert „Aki szeret, az énekel, aki énekel, az kétszeresen imádkozik” (Szent Ágoston) Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ima a hívő ember „anyanyelve”. S egész biztosan igaz a mottóban idézett Szent Ágoston-i mondás is: „…aki énekel, az kétszeresen imádkozik.”. Ismerjük vajon „énekes anyanyelvünket”? Elgondolkoztatnak olykor az ismerős templomi dallamok s énekeink szavai? Tamás József plébános írta egy helyen: „A magyar nép éneklő nép. Énekben mondja el örömét és bánatát, és ezzel vigasztalódik. A mai nyugtalan világban nagyon is szükség van erre, főleg a templom meghittségében.” „Adjad, hogy a mennybe jussunk, Szenteiddel vigadhassunk Örök boldogságunkban, Dicső szent országodban.” (Glória, 277., 7. versszak) Mit szólnál, ha valaki így szólítana meg: „Ha mások bántanak, én megvigasztallak. Ha mások megaláznak, én megdicsőítelek. Ha mások nem tudnak, vagy nem akarnak megvédelmezni, én megvédelmezlek. Mindened vagyok én, ne keress rajtam kívül semmit…” Jézus szólt e szavakkal Lucie Christinéhez, a XX. század egyik nagy misztikusához. Tovább így folytatta: „… Ne keress rajtam kívül semmit. Akaratodat Isten akaratával egyesítsd. Nézd azok boldogságát, akik engem választottak életük osztályrészéül. A mennyország előíze az, amit megízlelhetnek azok, akik eltépték mindazokat a kötelékeket, amelyek a földhöz fűzték őket.” Mindehhez nagy alázatra van szükség. „Az alázat a nagy lelkek erénye, a kis lelkeknek pedig minden hiányát pótolja.” Soha nem érthetjük meg Jézus Szívét, ha nem leszünk alázatosak és szelídek, mint Ő. Alázatosság legyen minden tettünk ismertetőjele: semmit sem magadból, magaddal, magadért, hanem mindent Jézusból, Jézussal, a szelíd és alázatos szívű Jézusért – mondja Barat Szent Magdolna Zsófia, akit az alázat mesternőjének is hívnak. „Higgyenek nekem, mondja: csak abban a mértékben teszünk jót a lelkekkel, amennyire alázatosak vagyunk. Az alázatosság szelíddé és önzetlenné tesz. Így pedig szeretetreméltóvá és mindenre használhatóvá válik az ember.” Nem könnyű alázatosnak lenni, de Jézus megtanít rá. A szentek is mind tőle tanultak. Szent Magdolna Zsófia bátorít: Tanulmányozza újra meg újra a megvetett, megalázott, megfeszített Jézust: Őt szemlélve rászánja magát a lélek, hogy semmivé legyen és eltűrjön mindent, hogy meghaljon a régi ember és feltámadjon az új Jézus Krisztus. Ez az alapja, hogy mi is Isten országába, a mennybe juthassunk, és ott a szentekkel az örök boldogságban vigadhassunk.

Értékes könyvet nyerhet!

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat – 2012. december 6. (csütörtök) – 9. (vasárnap) Vezeti: Forrai Tamás SJ; Bayer Róbertné és Török Csaba A Szent Ignác-i lelkigyakorlatban a hangsúly a szemlélődő nyugalmon, a csenden és a személyes kísérésen van, mely segít az önmagunkra találásban és az Isten felé fordulásban. Minden lelkigyakorlatozót egyénileg kísérnek Isten mélyebb megtapasztalásának az útján, személyre szabott imaanyagokkal, hogy a legmélyebb vágyaival, érzéseivel, belátásaival kapcsolatban maradva megismerhesse Isten jelenlétét és vezetését az életében, válaszolni tudjon rá, és aszerint alakítsa életét. Kiknek ajánlják: A lelkigyakorlatot azoknak ajánlják, akik szeretnék elmélyíteni Istennel való kapcsolatukat, életvitelszerűen szeretnék gyakorolni a hitüket, ill. fontosabb döntéseiket Istenre szeretnék alapozni: akik szívesen vállalják a csendes elvonulást, hogy Istennel találkozzanak.

Karácsonyi akció Azok között, akik ez év november 30-ig megrendelik Bertháné S. Ilona Nyújtsd a kezed címmel megjelent válogatott cikkgyűjteményét, egy ajándékkönyvet sorsolunk ki: a szerencsés megrendelő szerkesztőségünktől Jelenits István Élet és evangélium c. kötetét is megkapja. A Nyújtsd a kezed c. könyv ára: 4,80 Eur + postaköltség Megrendelhető: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

Teremtett világ

Tájékoztatás és jelentkezés: ÉLETRENDEZÉS HÁZA, 7694 Hosszúhetény, Pf.: 21. Tel.: 0036-6-30/338-5784; 6-72/490-610 e-mail: eletrendezes@jezsuita.hu www.eletrendezeshaza.hu 2012. november 23–25. (péntek vacsorától vasárnap ebédig) „Üdvösségünk reménybeli” (Róm 8,24). Ezért „örvendezünk a reménységben, béketűrők vagyunk a nyomorúságban, és állhatatosak az imádságban” (Róm 12,12). Lelkigyakorlat minden korosztály számára Vezeti: Nemeshegyi Péter atya 2012. december 3–5. (hétfő vacsorától szerda ebédig) – Lelkigyakorlat minden korosztály számára. Vezeti: Böjte Csaba testvér 2012. december 3–5. (hétfő vacsorától szerda ebédig) – Lelkigyakorlat sekrestyések, oltárdíszítők, előimádkozók, rózsafüzér-társulat tagjai és vezetői számára. Vezeti: Juhász Imre atya újfehértói plébános Tájékoztatás és jelentkezés: MATER SALVATORIS LELKIGYAKORLATOS HÁZ, 2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3. Telefon: 0036/28/420-176, 28/510-740, fax: 28/510-742, e-mail: matersal@invitel.hu mater.sal vator is@vacieg yhazmeg ye.hu http://www.matersalvatoris.hu

Akciós ajánlatunk

Hidd, amit

Lelkigyakorlatok

• ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP • 2012. NOVEMBER 4.

Ismerek olyan hívőket, akik komolyan szenvednek amiatt, hogy nem tudják szeretni Istent. Meg kell nyugtatnom őket: az, hogy a szeretetre való képtelenség fáj nekik, már a szeretet jele. A szeretet, amit Jézus kér, elsősorban nem érzelem, sőt néha egyenesen az érzelmek ellenében működik: mindent felülmúló, hatalmas vágyakozás Isten után, s annak kívánása, hogy neki tetsző módon éljünk. Barsi Balázs Meleg Mária felvétele

Rónay László: Unokáim könyve Kedves, érdekes olvasmány nagyszülőknek, szülőknek – egy nagypapa hétköznapi kalandjai, amelyeket unokáival él meg Ára: 5,81 Eur helyett 3,80 Eur + postaköltség

Loyolai Szent Ignác: Lelkigyakorlatok A szent életrajzával, Szabó Ferenc SJ bevezető tanulmányával és Hevenesi János SJ kommentár-összeállításával Ára: 4,81 Eur helyett csak 2,80 Eur + postaköltség Megrendelhető: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

Remeny 2012 45 nov 1  
Advertisement