Page 1

Amikor az ember legyőzi önmagát, akkor jut el igazi emberségére. Ez az ember legnagyobb titka.” (Boldog II. János Pál gondolataiból)

REMÉNY XXIII. évfolyam 43. szám

2012. október 21. – Évközi 29. vasárnap

HPI

www.katolikus.sk • www.remeny.sk Ára: 0,50 Eur 9 10 13

A napokban került a kezembe Nic Marks statisztikus egy érdekes előadása. A téma láttán, bevallom, először mosolyogtam: Boldog Bolygóindex (angolul: Happy Planet Index, rövidítve: HPI)… Magyarán a szerző azt mérte fel, aprócska planétánkon hol, mennyire boldogok az emberek, s főképp, hogy ez mivel függ össze. Rávághatjuk elsőre (és tévedni fogunk): valószínűleg azzal, hogy melyik országban, mennyire élnek jól. A New Scientist nemrég megjelent elemzéséből az derül ki, hogy a nemzetek HPI-rangsorolása egészen más képet mutat, mint a GDP (bruttó nemzeti össztermék) alapján történt felmérés. Azaz egyáltalán nem biztos, hogy a gazdagabb vidékeken boldogabbak lennének az emberek. Az elégedettségi „versenyt” bizony olyan államok nyerték, mint például Vanuatu (régebbi nevén: Új-Hebridák), Costa Rica, a Dominikai Köztársaság, de az élmezőnyben ott van akár Banglades is. Magyarország valahol a 120. hely környékén kullog. Ha hihetünk a statisztikának, nálunk tehát sokkal szegényebb tájakon is lehet nagyságrendekkel boldogabban élni. Idézhetjük hát az elkoptatott mondást – a pénz nem boldogít –, s hozzátehetjük, ahogy szoktuk, ironikusan: azért nem árt, ha van…, úgy látszik, be kell ismerni, hogy tényleg mégsem a pénztől függ a nagyobb boldogság. S hogy mindehhez mi kell a szerző, Nic Marks szerint, arra visszatérünk a következő számunkban a jövő héten…

A letisztult szolgálatért Milyen az én lelkem? Elzarándokoltam Bacsfára


HÍRVILÁG

A hit ünnepe Az egész világegyház a hitet ünnepli. Egyrészt azért, mert megkezdődött a hit éve, másrészt azért, mert a hit az, ami mozgásba hozza az Egyházat: éltet, erőt ad, lelkesít. Tehát nemcsak most, ebben a tematikus évben ünnepeljük a hitet, hanem állandó jelleggel. Most azonban még inkább odafigyelünk erre a drága ajándékra. Az apostolok Jézushoz intézett kérése gyakran visszahangzik majd a hit évében: „Növeld bennünk a hitet!” Arra a hitre összpontosítunk, mely már a miénk. Arra, amit egyedül Isten kegyelme képes növelni az emberben. Mert minden kegyelem… De mi is hozzájárulhatunk ennek erősítéséhez, ha felhasználjuk azokat a lehetőségeket, melyek lelki előrehaladásunkat szolgálják. Az imádság, a szeretetszolgálat, a zarán-

doklatok, a Szentírás tanulmányozása, a teológia szépségének újrafelfedezése s megannyi más lehetőség – ezek mind erősítik hitünket s bátorítanak, hogy újra felfedezzük a hit útját. Szabó Ferenc írja az egyik helyen: „A hit nem Isten rabjainak kényszerű szolgasága, hanem Isten barátainak örömben gyümölcsöző szolgálata.” Ezt a valóságot csak az éli át igazán, aki már a hit útjára lépett. Ezért sokszor a „kívülállók” nem értik, miért vagyunk hívők, mi az, ami bennünket Istenhez vonz, miért érezzük jól magunkat az Egyház közösségében… Szent Ágostonnal valljuk, hogy hitünk jutalma az lesz, hogy azt láthatjuk majd, akiben hittünk. És hitünkért ez lesz a legnagyobb elismerés. Egyenesen az Istentől…

VATIKÁN

XVI. Benedek megnyitotta a hit évét Október 11-én délelőtt, 50 évvel a II. Vatikáni Zsinat kezdete után, a Szent Péter téren bemutatott ünnepélyes szentmisével a Szentatya megnyitotta a hit évét. Jelen volt a világ különböző részeiről érkezett négyszáz bíboros és püspök, I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka és Rowan Williams, az Anglikán Közösség prímása. A hit éve, amelyet ma megnyitunk, következetesen kapcsolódik az Egyháznak az utóbbi 50 évben megtett útjához – emelte ki a Szentatya. A zsinattól kezdve Isten Szolgája, VI. Pál tanítóhivatalán át, aki 1967-ben meghirdette a hit évét, egészen a 2000. év nagy jubileumáig, amellyel Boldog II. János Pál ismét felmutatta az egész emberiségnek Jézus Krisztust, aki az egyetlen Üdvözítő tegnap, ma és mindörökké. VI. Pál és II. János Pál között mély és tökéletes egyetértés volt Krisztust, a világegyetem és a történelem középpontját illetően, valamint arra az apostoli buzgóságra vonatkozóan, hogy ezt hirdessék az egész világnak. Jézus a keresztény hit középpontja. A keresztények Jézus Krisztus révén hisznek Istenben, aki kinyilatkoztatta magát. XVI. Benedek kiemelte: ha ma az Egyház új hit évét és új evangelizációt indít, akkor ezt nem azért teszi, hogy megemlékezzen egy évfordulóról, hanem azért, mert ma még nagyobb szükség van rá, mint ötven évvel ezelőtt.

És erre a szükségre ugyanaz a válasz, mint amelyet a pápák és a zsinati atyák akartak adni, és amelyet a zsinati dokumentumok tartalmaznak. Ebbe a távlatba illeszkedik be az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának létrehozása is. Az utóbbi évtizedekben előrehaladt a spirituális „elsivatagosodás”. Hogy mit jelentene egy Isten nélküli világ, azt sajnos már a zsinat idején is lehetett tudni a történelem tragikus fejezeteiből, de ma sajnos minden nap látjuk magunk körül. Elterjedt az üresség. Azonban éppen ennek a sivatagnak, ennek az űrnek a megtapasztalásából kiindulva fedezhetjük fel ismét a hit örömét, életbevágó fontosságát a mai emberek számára. A pusztaságban felfedezzük azokat az értékeket, amelyek alapvetően fontosak az élet számára. Napjainkban számtalan jele van az Isten, az élet végső értelme iránti szomjúságnak. Ezek a jelek gyakran burkolt vagy negatív formában vannak jelen. A sivatagban főleg olyan hívő emberekre van szükség, akik saját életükkel jelölik meg az Ígéret Földje felé vezető utat, és így életben tartják a reményt. A megélt hit megnyitja szívünket Isten kegyelmének, aki megszabadít bennünket a borúlátástól. Ma, sokkal inkább, mint valaha, evangelizálni annyit jelent, mint tanúságot tenni Istenben megújult életünkkel jelölve meg az útirányt – tanított XVI. Benedek. Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

SZLOVÁKIA

Szentmisék a hit évéért 2012. október 12-én a szlovákiai egyházmegyei székhelyeken püspöki szentmisék bemutatásával nyitották meg a hit évét. Pozsonyban, a Szent Márton-székesegyházban Mons. Haľko József segédpüspök celebrált ünnepélyes szentmisét, Mons. Daniel Ižolddal, a szeminárium rektorával és Mons Jozef Jančovičcsal, a dóm plébánosával együtt. A Nagyszombati Főegyházmegyében, a nagyszombati Kereszte-

REMÉNY katolikus hetilap Főszerkesztő: Herdics György Főszerkesztő-helyettes: Albán József e-mail: alban@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 510 Főmunkatárs: Mons. Koller Gyula

Felelős szerkesztő: Bertha Éva e-mail: bertha@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 509 Szerkesztők: Orbánné B. Mária e-mail: obm@remeny.sk Telefon: + 421 (0)948 057 506

Parák László e-mail: parak@katolikus.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella e-mail: kamenargabi@gmail.com Tel.: +421 (0)905 255 154 Kiadja: Glória Társulat Felelős kiadó: Mons. Szakál László

• ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP • 2012. OKTÓBER 21.

lő Szent János-székesegyházban Mons. Orosch János püspök mutatott be szentmisét ebből az alkalomból mintegy száz paptestvérével. Mons. Bernarda Bober kassai érsek metropolita kivételesen az eperjesi Szent Miklós-székesegyházban nyitotta meg a hit évét, mivel a kassai dóm felújítás alatt áll. Besztercebányán és Zsolnán is püspöki szentmisét celebráltak. TKKBS/Remény, Fotó:Peter Zimen

A szerkesztőség címe: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598 Fax: 02/4552 3684 e-mail: remeny@remeny.sk Grafika: namedia – Nagy Attila Nyomja: PETIT PRESS, Bratislava

Terjesztik a plébániák Index: 49574 ISSN 1335-6534 Nyilvántartási szám: EV 242/08 A kéziratok szerkesztési jogát fenntartjuk! Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.


EZ TÖRTÉNT SZLOVÁKIA

A hit évének megnyitása Bősön

SZLOVÁKIA

A Dunaszerdahelyi esperességben a hit évét október 12-én, illetve 13-án nyitották meg. A szentmiséket és a lelki programokat mindkét nap dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek tartotta. Pénteken Bősön, a templomban Mária-ájtatossággal kezdődött a kétnapos programsorozat, amelyet a helyi kultúrházban előadás követett. Szombaton pedig Nagymegyeren ismét tartalmas előadás, rózsafüzér-imádság és ünnepi szentmise emelte a hit évének csallóközi megnyitását. plebania.sk

Bábel Balázs Nagymegyeren

KASSA

Az új evangelizáció forrása 2012. október 11-én, a hit évének kezdetén Pásztor Zoltán püspöki helynök vezetésével, Restén az újonnan felszentelt templomban találkozott a kassai főegyházmegye magyar anyanyelvű papsága és híveinek közössége. Előtte Kassán a Szent Gellért tanulmányi házban Bernard Bober érsekmetropolitával folyt lelkipásztori megbeszélés. A megjelentek közösen arra igyekeztek figyelni, hogy mit mond ma a Lélek a helyi egyháznak. A hit éve jó alkalom arra, hogy a hitet erőteljesebben ünnepeljék meg a liturgiában, főképp az Eucharisztiában, ezért különös figyelmet kívánnak fordítani a liturgia összeszedettebb és méltóságteljesebb végzésére. Az Eucharisztia ugyanis a hit misztériuma és az új evangelizáció forrása, általa hirdetőtik, ünneplődik és erősödik az Egyház hite és a közösségi összetartozás. A lelkipásztorok plébániai lelki napokat és lelkigyakorlatokat kívánnak szervezni rábízottja-

iknak, hogy az Úr hiteles tanúiként az egy, szent, katolikus és apostoli egyházban egyre tudatosabb, tevékenyebb és gyümölcsözőbb igyekezet jellemezhesse életüket. Restén a szentmise előtt a templom bejáratában a résztvevők gyertyát kaptak, amelyet a közös hitvallás tételekor meggyújtottak. Az egyházközségek képviseletében a plébánosok vették át az egyházközsége számára készített „hit gyertyáját”, amelyet hazai templomaikban gyújtanak majd meg a hit ünnepélyes közösségi megvallásaikor, ezzel is jelezve közös felelősségüket és küldetésüket egymásért és egymáshoz az Úr szőlőjében. GB. • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


AMIRE HITÜNK TANÍT

Porta fidei 5.

gadását. Láthatjuk, hogy a bevezetőben említett A Katolikus Egyház Katekizmusa egyrészt a II. két évfordulós esemény Vatikáni Zsinat gyümölcse, másrészt azt a célt milyen szoros belső kapszolgálja, hogy segítse a zsinat gondolatainak befo- csolatban áll egymással, s a Hit évének küszöbén méltó, hogy eszünkbe idézzük, hiszen mind a zsinat tanítása és annak a jelenlegi kor igényei szerint történő alkalmazása, mind a katekizmus alaposabb megismerése és ezáltal hitbeli ismereteink elmélyítése ez év célkitűzései közé tartozik. Az említett katekizmus összefoglalást nyújt a katolikus tanításról. Értékes segítség a hit tartalmának rendszerezett megismeréséhez. A mi hitünk tartalmának, igazságainak megismeréséhez. Sokszor észrevehetjük, más vallások vagy szekták tagjai milyen alaposan ismerik saját tanításukat, ellenben nem kevés katolikus, felnőtt létére is megelégszik az egykor kisgyermekként megtanult ismeretekkel vagy azok számá-

A szentségekről röviden

ra megmaradt töredékeivel. Ám, ahogyan növekedve az ember nem hordhatja örökké gyerekruháit, vagy ahogy az iskolában egyik osztályt a másik után végezve nem maradhat csupán a betűk írásának tanulásánál, úgy hitünk ismeretének területén is fontos, hogy – jobb esetben – a gyermekként családban, majd hittanórákon vagy a szentségek felvételére előkészítő találkozókon elsajátított ismereteket folyamatosan bővítsük, hitünk tanítását rendszeresen tanulmányozzuk, hitünk igazságait helyes módon elsajátítsuk. A Hit évének küszöbén vizsgáljuk felül saját életünkben: hogy állunk a hittel kapcsolatos ismeretekkel? Milyen rendszerességgel és mit teszünk saját hitünk tanításának alaposabb megismeréséért? Timóteushoz hasonlón nekünk is ragaszkodnunk kell a hithez. Ragaszkodjunk ahhoz is, hogy a hittel kapcsolatos tanítás alapos megismerése, rendszerezett hitismereteink szolgálhassanak e hit elmélyítésére!

Ablak a történelemre

Az Eucharisztia: „Íme hitünk szent titka!” (2)

A II. Vatikáni Zsinat az Eucharisztia megünnepléséből kiindulva foglalja össze a szentség teológiájának legfontosabb szempontjait. Így fogalmaz: „Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával azon az éjszakán, melyen elárultatott, megalapította testének és vérének eucharisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse és így szeretett jegyesére, az egyházra bízza halálának és feltámadásának emlékezetét: az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelem tölti el, a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik” (SC 47) Az Eucharisztia ünneplése tehát: ünneplő emlékezés az utolsó vacsorára, mely lehetőséget ad arra, hogy igen-t mondjunk az új és örök szövetségre; múltat jelenbe hozó megemlékezés, amelyben jelenvalóvá válik Krisztus és az ő áldozata; önátadó emlékezés, hiszen az Egyház, a Krisztusban hívők közössége igent mond Krisztus áldozatára, Krisztus áldozatához kapcsolva saját áldozatát felajánlva önmagát a mennyei Atyának. Gyümölcsöző megemlékezés, hiszen az Eucharisztia megünneplése és a szentáldozás személyes és közösségi szempontból is nagy ajándék az Egyházban. A titok kifejtése napjaink teológiájában öt alapfogalomhoz kapcsolódik: hálaadás, megemlékezés, lakoma, Krisztus valóságos jelenléte, áldozat. A magyar nyelvben a szentmise, a szentáldozás és az Oltáriszentség három kifejezés arra, amit az Eucharisztia jelent, mert az Eucharisztiának három vonatkozása van. Az áldozat: maga a szentmise, a részesedés: a szentáldozás, melyben Krisztus a táplálékunkká válik, hiszen amikor Ő megtörte annak idején a kenyeret, azt mondta: „vegyétek és egyétek”, és végül jelenlét, hiszen az átlényegülés által a kenyér és a bor színében jelenvalóvá válik a megdicsőült Krisztus. A nem-katolikus keresztények közül az ortodoxok mind a három szempontot vallják és fontosnak tartják. A protestáns egyházak szentségnek tartják az Úrvacsorát, de csak úgy tekintik, mint az utolsó vacsora emlékezetét (lakoma-jelleg). Tagadják a szentmise áldozat-jellegét, és valóságos jelenlét kérdésében sem fogadják el a katolikus tanítást.

• ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP • 2012. OKTÓBER 21.

Szemelvények a középkorból A 9. században a frank misszió is elsorvadt. Bár a hamburgi (brémai) érsekség létrejött, Corbie kolostorának neveltje, „Észak apostola” (Ansgar) a skandinávok, a vendek (és részben a magyarok) dúlásai miatt kudarcot vallott. „Délkeleten” (Passau és Salzburg központi szerepével) e törekvés a szlovéneken és az avarokon akadt el. Még délebbre Róma és Bizánc lehetetlenítette el a frank misszionáriusokat. A szerzetesség egyfajta megújuláson ment keresztül, mely bár csupán átmeneti eredményekkel kecsegtetett, megágyazott a clunyi reformoknak. Aniane-i Benedek, Jámbor Lajos jóváhagyásával Aquitánia, majd egész „Franciaország” kolostorainak felügyeletét vállalta el. E földön a szellemi élet sem apadt el, bár a teológia a laikus műveltség kárára mélyült el. A tours-i Szent Márton-kolostor, Corbie kolostora (Corbeia vetus), a lyoni és orléans-i püspökségek tudományos központként funkcionáltak. Szigorú, erélyes és merev teológusok (pl. Agobard vagy a torinói Claudius) működtették. Neves tudósok (pl. Paschasius Radbertus, Ratramnus, Hinkmar vagy Johannes Scotus Erigena) jeles-

kedtek a birodalom nyugati felében, míg keleten például Hrabanus Maurus, Walafrid Strabo, Notker Balbulus vagy a prümi Regino remekelt. Itt a vallásos szövegeket nemzeti nyelven is törekedtek közzétenni. A szentkultusz viszont felerősödött, még Pipin engedélyével vitték az Örök Városból frank földre Sándor és Hippolit vértanúk testét. Egy gróf megszerezte Genesius mártír Jeruzsálemből Itáliába vitt földi maradványait. Alcuin mindebben Isten dicsőségét vélte felfedezni, s ereklyéket kért az országból. Caesariusét III. Leó juttatta Mainzba, Helénáét Rómából vitték a reimsi egyházmegye területére, s jutott abból Triernek is. Az ezzel kapcsolatos visszaélések hamarosan visszatetszést is szültek: a torinói Claudius püspök 825 körüli irományában (Apologeticum) fellépett a kép- és kereszttisztelet, a zarándoklatok és maga a pápa ellen is, mert az ereklyékben csupán követ és fát látott. Püspökségéből el is távolította azokat. Lehet, nem érezte át a személyes sors feletti tehetetlenséget, mely a középkor emberét a valláshoz, különös tekintettel a túlvilági életbe vetett szilárd hithez és olykor morbid halálkultuszhoz vezette?


JUBILEUM

120 éve született a lévai születésű vértanú Dr. Kucsera Ferenc (1892–1919) 2. Majd 1919. június 24-én délután Budapesten a hadsereg soraiban betelt a pohár. Az Országház előtt a kommün által rendezett nyilvános kivégzés idején ágyúdörgés hangja morajlott végig Budapest felett. Ez a néhány lövés, amely a Hungária körúti Engels laktanya udvaráról származott, jeladás volt a proletárdiktatúra elleni forradalom kezdetére. Az Üllői úti Ludovika Akadémia nemzeti érzelmű tiszt-tanárai és növendékei akcióba léptek. Birtokukba vették az akadémia épületkomplexumát, védelmi céllal tüzelőállásokat létesítettek. A nemzeti színeket viselő ludovikások egy százada megszállta a Mária Terézia téren lévő József-telefonközpontot. A jeladásnak szánt ágyúszóra a dunai flottilla három hajója megindult az óbudai kikötőből a főváros szíve felé. A Pozsony és a Csuka őrnaszád, valamint a Maros monitor magyar nemzeti lobogót vontak fel az árbocaikra, és lassan úsztak a Dunán, hogy egyegy lövést adjanak le az akkori Hungária-szállóban berendezett Szovjetházra. A Budapesthez közeli Szentendrére csakhamar eljutott az ellenforradalom híre. 1919. június 24-én este Kada Mihály szentendrei plébános három szentendrei férfi kérésére kiadta a templomtorony kulcsait, s közülük a nyolcgyermekes szentendrei kőművesmester félreverte a harangokat, megadva ezzel a jelt a vörös uralom elleni felkelésre Szentendrén. Ennek hatására 1919. június 24-én este 11 óra tájban nagy tömeg gyűlt össze a szentendrei főtéren, lefegyverezték a helyi Vörös Gárdát és elzavarták a szentendrei vörös uralom képviselőit, kik a szomszédos községekbe menekültek. A szentendrei Vörös Gárda több tagja a felkelők oldalára állt. De a budapesti ellenforradalmat 1919. június 25e reggelére már vérbe folytotta a proletárdiktatúra, habár a budapesti környéki csatározások még három napig folytatódtak. 1919. június 25-én délután egy 17 tagú terrorkülönítmény érkezett Budapestről Szentendrére az ottani ellenforradalom leverésére. A teljhatalmú szentendrei városparancsnok Chudy Ferenc, amúgy 22 éves budapesti pincér lett. Jancsik Károly kerületi

vörösparancsnok megbízta Chudyt, hogy Szentendrén a legnagyobb terrorral járjon el. Ő így is tett, hiszen este 8 óra körül a szentendrei főtéren, a szerb templom előtt 28-30 már a budapesti terrorkülönítmény által letartóztatott személy állt, kiknek neveit egy papírra jegyzték fel. Itt a főtéren, Ozorai József és Navarra Jenő pomázi járási direktóriumi tagok, valamint Schrötter Aladár, a szentendrei községi direktórium tagja meggyőzték Chudy Ferenc teljhatalmú szentendrei városparancsnokot, hogy dr. Kucsera Ferenc veszélyes ellenforradalmár, s ha valaki, ő biztosan tud a harangok félreveréséről. Ezt követően Chudy, Ozorai, Schrötter, Navarra és Gáspár a plébánia lakószobájában törtek rá a már éjszakai pihenőjére készülő Kucsera Ferencre, s a félrevert harangok kapcsán vallatták őt, de ő nem adott választ. Ezért Chudy kiadta a parancsot a plébánia előtt várakozó négy terrorkülönítményesnek, hogy vezetése alatt kísérjék dr. Kucsera Ferencet a Duna-parthoz közeli Weresmarthy villába, az ott berendezett szentendrei pártházba, ahová 22.30 körül érkeztek meg. Itt dr. Kucsera Ferencet a harangozók kiléte felől tovább vallatták, aki továbbra sem mondott egy nevet sem. Chudy és a vallatásnál jelen lévő direktóriumi tagok (Gáspár, Ozorai és Navarra nem voltak jelen) helyeslésével úgy döntött, hogy ki kell végezni a tagadó papot. Klincsek Iván, aki fogolytársa volt dr. Kucsera Ferencnek a Weresmarthy villában így emlékszik vissza a fiatal káplán utolsó óráira: „... 1919. évi június hó 25-én éjjel‚ 1/2 11 órakor hozták fel a vörösök dr. Kucserát a Weresmarthy villába. Összekulcsolt kezekkel állt hóhérai előtt. Ajka csendesen mozgott, látszott, hogy Istennel társalog. Tekintete a végtelenbe meredt, már élve sem a földön járt lelke. Mikor a pribékek ráordítottak, hogy valljon mert vallomásával megmentheti életét -, halkan, de öntudatosan ennyit mondott: „Magamról már mindent elmondtam, amit tudok – másokról nem mondok semmit.” Ezek voltak utolsó szavai. Mikor kimondták rá, hogy ki fogják végezni - mindig sápadt arca egy árnyalattal még halványabb lett -, de szemei a petróleumlámpa fényénél egész különösen

A kivégzett Kucsera Ferenc temetetlen holtteste (korabeli rekonstrukció)

Kucsera Ferenc édesapjával csillantak meg. Úgy látszik, már a túlvilágot látta. Azután elvitték ...” Majd Chudy Ferenc kijelölte a kivégzőosztag parancsnokát, Darázs István 28 éves vörösőrt, és a négy önként jelentkező vörösőrnek kiadta a parancsot: „Kettő a szívére, kettő a fejére célozzon!” 1919. június 25-én 23.30-kor öten kísérték Kucsera Ferencet a Weresmarthy villától kb. 50 m-re levő Duna-partra: Darázs István 28 éves géplakatos – a kivégzőosztag parancsnoka, Marinovits Miklós 24 éves szabósegéd, Dudás János 20 éves vasesztergályos, vörösőrök, valamint két ismeretlen vörösőr. Áldozatukat a víz mellett arccal Leányfalu felé állították, s hátulról lőttek rá. Dr. Kucsera Ferenc hanyatt vágódott, de tagjai még mozogtak. Majd Darázs István megállapította, hogy a fiatal káplán még él. Ekkor a kivégzők legfiatalabbja, a húszéves Dudás János lépett hozzá. – „Megadom a büdösnek a kegyelemdöfést” – mondta, és a 27 éves ifjú káplán fejébe lőtt. Chudy Ferenc városparancsnok utasítására dr. Kucsera Ferenc holttestét reggelig a kivégzés helyszínén kellett hagyni, azonban a bátor hívek csoportja virrasztott, zokogott, imádkozott szeretett káplánuk mellett. 1919. június 26-án a terrorkülönítményesek felrakták dr. Kucsera Ferenc tetemét egy városi kocsira, s az alsó temető árkában koporsó nélkül hánytak rá földet. A községi direktórium pedig ezen a napon – tehát utólag – állította ki a halálos ítéletről szóló iratot. 1919. június 27-e reggelére a gyászoló szentendreiek virágaiból virágerdő borította el az elhantolás helyét. Gyorsan terjedt az önkényes kivégzés híre, s Joanovics vármegyei direktóriumi elnök - aki roszszallotta a kivégzést - csakhamar vizsgálatot rendelt el az ügyben. Talán ez is lehetett az oka, hogy 1919. június 28án a kommunista hatóság a szentendreiek kérésére megengedte, hogy Kucsera Ferenc holttestét egyházi szertartással, de teljes csendben az alsó temetőn (egyenlőre csak a temetőkerítés mellett) ásott sírba eltemethessék. Erről az eseményről a halotti anyakönyv 1919. június 28-i bejegyzése a következő: „Halál neme: lőseb. Haldoklók szentségében nem részesült. Június 26-án a terrorcsapat az alsó temető árkában koporsó nélkül elhantolta. 28-án exhumáltatott, és a temetőn ásott sírba beszentelés mellett eltemettetett. A szentelő Sagmüller József apát, esperes, óbudai plébános.” (folytatjuk) • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LELKI TÁPLÁLÉK

Évközi 29. vasárnap

VASÁRNAP ról ra

Zolcer György épzeljük el: Évekig együtt élünk egy emberrel, aki nagy bizalmasunk, akivel mindenről beszélhettünk, mindenről, amitől félünk, amit várunk, amire vágyunk… és aztán, egyszer kiderül, hogy ez az ember egyáltalán nem ért meg, sőt, sosem értett meg, és esze ágában sincs, hogy közös utat járjon velünk… ez bizony keserű és megrendítő. Jézus megtapasztalta ezt tanítványaival, és sajnos egyre többször tapasztalja ezt velünk is. És mégis – pedig ezt már alig lehet érteni –, mégis változatlanul szeret bennünket. S ez a mi hatalmas szerencsénk. Nagyobb szerencse ez, mint ha megnyernénk a főnyereményt a lottón. Hogy Jézus Krisztus nem szűnik meg minket szeretni akkor sem, ha esetleg valami olyat kérünk tőle, ami egyértelműen rámutat: Nem értettük meg egyetlen szavát sem. Ezt tette a mai evangéliumban Jakab és János, s úgy gondolom, nem hazudok, ha azt mondom, sokszor mi is hasonlót kérünk Istentől. De a mai szentmise fő könyörgése, melyet a szentmise elején imádkozunk, segíthet nekünk felfedezni, mit is kell kérnünk Istentől ahhoz, hogy helyesen kérjünk, hogy kifejezzük: valóban értjük őt, az ő szándékait, gondolatait. Nem tár elénk hosszú litániát ezzel kapcsolatban, nem fogalmaz meg minden kérést, amit esetleg „szabad”, s kell kérnünk. A liturgia soha nem bőbeszédűséggel akarja megnyerni Isten tetszését, ezért a liturgikus imádság mindig relatíve rövid. E könyörgés egyetlen mondatában is benne van szinte minden, ami szükséges. Így imádkozzuk: „Mindenható, örök Isten, add, hogy mindenkor készséges akarattal és őszinte szeretettel szolgáljunk neked!” Készséges akarattal, és őszinte szeretettel. S talán éppen ez a két dolog, lehet a kulcs a „jó gyümölcshöz” – eredményes kéréseinkhez. Készséges akarat. Ha az életben valamit nagyon akarunk, akkor képesek vagyunk azért nem kis áldozatot hozni. Nincs ez másként a lelki életben sem!

K

Ha (örökké) boldogok akarunk lenni, tudjuk, Isten parancsai szerint kell élnünk. De ez sokszor nehéz, sokszor lemondásba, áldozatba kerül. De ha van készséges akaratunk, akkor képesek vagyunk bármiről lemondani, képesek vagyunk meghozni bármilyen nagy áldozatot. Készek-, készségesek vagyunk bármire. Őszinte szeretettel szolgálni. Őszintének lenni sem mindig könnyű. Főleg nem olyan emberekhez, akik elől van valami titkolni valónk, vagy ha van valami olyan dolog az életünkben, amiért szégyenkezünk. De ha Istenhez őszinték vagyunk – tehát megvalljuk minden bűnünket, s nem titkolunk el semmit, tiszta lelkiismerettel állhatunk előtte. Ez a kettő: a készséges akarat és az őszinte szeretet minden bizonnyal segít nekünk jobban megismerni Istent, s az ő tervét velünk. A Zebedeus fiúk kérték Jézustól, hogy az ő jobbján és balján lehessenek a mennyben. De vajon akartak-e ugyanúgy Jézus jobbján és balján lenni akkor, mikor a kereszten függött? Ezen a mai napon legyen szemünk előtt, hogy Jézussal akarunk tartani, mellette kell lennünk nem csak a mennyei dicsőségben, hanem a keresztfán is a szenvedésben. S ha nem is tudjuk, mit is kell kérnünk tőle az imádságban, bízzuk mindig Istenre, hogy teljesítse-e kérésünket, vagy sem. Mert ő az, aki tudja, mire van szükségünk, s mire nincs. Gyakran, talán napközben többször is juttassuk eszünkbe, és juttassuk nyelvünkre a mai liturgia zsoltárának szavait: Kegyes szemed legyen rajtunk, tebenned van bizodalmunk. Ismételgessük gyakran, hogy valóban felfogjuk: ha Istenbe vetjük bizalmunkat, nem fogunk csalódni benne. S tanuljuk meg: a liturgiában nem egyedül az jelenti az őszinte imádságot, ha kimondjuk azt, ami bennünk van (ami a szívemen, az a számon), hanem a fordítottja is igaz, fordítva is történhet: az Istentől kapott imádságot mondja a szájunk, s ahhoz formálódik a szívünk.

• ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP • 2012. OKTÓBER 21.

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 53, 10-11) A próféta ezt mondja az eljövendő Üdvözítőről: Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot és megelégedés tölti el. Igaz szolgám sokakat igazzá tesz tudása által, és gonoszságaikat ő hordozza. Válaszos zsoltár (Zsolt 32, 4-5. 1819. 20 és 22) Válasz: Kegyes szemed legyen rajtunk, tebenned van bizodalmunk.

Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 4, 14-16) Testvéreim! Mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Isten Fia, - ezért legyünk állhatatosak a hitvallásban. A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk. Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 10, 35-45) Abban az időben:

Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?” Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.” Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!” Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztel-

kedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.” Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

Liturgikus naptár Október 21. ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP (Szent Orsolya és vértanútársai, Boldog IV. Károly, Berecz Skolasztika) Miseolvasmányok: Iz 53,10-11; Zsolt 32, 4-5. 18-19. 20 és 22; Zsid 4,14-16; Mk 10,35-45 Válaszos zsoltár: Kegyes szemed legyen rajtunk, tebenned van bizodalmunk. Énekrend: H 227; 155-157; Gl 528 ÉE 143; 133-201; 253 Október 22. Hétfő. Köznap (Boldog II. János Pál, Kordélia, Mirabella, Előd) Miseolvasmányok: Ef 2,1-10; Zsolt 99,2-5; Lk 12,13-21 Válaszos zsoltár: Az Úr alkotott minket, és övéi vagyunk mindnyájan. Énekrend: H 223; Gl 526; 241 ÉE 147; 214; 346 Október 23. Kedd. Köznap (Kapisztrán Szent János, Szent Szeverin, Gyöngyi) Miseolvasmányok: Ef 2,12-22; Zsolt 84,9ab-10. 11-12. 13-14; Lk 12,35-38

Válaszos zsoltár: Népéhez szól az Isten és hirdeti a békét Énekrend: H 301; 145; 284 ÉE 302; 210; 234 Október 24. Szerda. Köznap (Claret Szent Antal Mária, Szent Gilbert, Salamon) Miseolvasmányok: Ef 3,2-12; Iz 12,2-3. 4bcd 5-6; Lk 12,39-48 Válaszos zsoltár: Örömmel merítsetek vizet az Üdvözítő forrásából! Énekrend: H 221; 153; 113 ÉE 150; 134; 182 Október 25. Csütörtök. Köznap (Pannonhalmi Szent Mór, Blanka, Bianka) Miseolvasmányok: Ef 3,14-21; Zsolt 32,1-2. 4-5. 11-12. 18-19; Lk 12,49-53 Válaszos zsoltár: Kegyes az Isten hozzánk: jóságával eltölt mindent. Énekrend: H 230; 136; 153 ÉE 152; 171; 134 Október 26. Péntek. Köznap (Armand, Dömötör, Örs)

Ef 4,1-6; Zsolt 23,1-2. 3-4ab 5-6; Lk 12,54-59 Válaszos zsoltár: Ez az istenkeresők népe, mely látni kívánja arcodat, Urunk. Énekrend: H 226; 449; 146 ÉE 151; 204; 206 Október 27. Szombat. Köznap (Szabina, Antonietta) Miseolvasmányok: Ef 4,7-16; Zsolt 121,1-2. 3-4a 4b-5; Lk 13,1-9 Válaszos zsoltár: Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk. Énekrend: H 257; 157; Gl 523 ÉE 148; 201; 194 Október 28. ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP (Szent Simon és Júdás-Tádé apostolok, Alfréd) Miseolvasmányok: Jer 31,7-9; Zsolt 125, 1-Zab. 2cd-3. 4-5. 6; Zsid 5,1-6; Mk 10,46-52 Válaszos zsoltár: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, azért szívből ujjongunk. Énekrend: H 257; 146-449; 422 ÉE 148; 206-204; 198


LELKI TÁPLÁLÉK

Ezt üzeni... Boldog II. János Pál pápa

K

HÉT

ről re

Október 22.

Koller Gyula arol Józef Wojtyła a Krakkótól 50 km-re fekvő Wadowicében született. Édesapja katonatiszt volt, az édesanyja tanítónő. Hívő katolikus családból származott. Karol három gyermek közül a legfiatalabb volt. Érettségi után beiratkozott a krakkói Jagelló Egyetemre és egy színjátszó iskolába. A német megszállás idején az egyetemet bezárták, ekkor egy kőbányában, majd egy vegyi üzemben dolgozott. Sokat sportolt (síelt, túrázott, kajakozott, úszott és focizott), és különböző színjátszó körökben is szerepelt. 1932-ben édesanyját és 1941ben édesapját is elvesztette. 1942-ben jelentkezett az illegalitásban működő krakkói szemináriumba. 1946. november 1-jén szentelték pappá. Ezután Rómába küldték, hogy doktori tanulmányokat folytasson. Egy látogatás alkalmával a híres stigmatizált, Pio atya megjósolta neki, hogy majd övé lesz „a legmagasabb tisztség az Egyházban”. 1948-ban visszatért Lengyelországba; ezután plébánosként és egyetemi lelkészként működött. 1951-1953 között teológiai és filozófiai tanulmányokat folytatott, majd az erkölcsteológia professzora lett. 1958-ban püspökké szentelték és kinevezték krakkói segédpüspöknek. 1964. január 13-án Krakkó érseke lett, 1967. június 26-án pedig bíboros. Részt vett 1962-1965 között a II. Vatikáni Zsinaton. 1978-ban, VI. Pál pápa halála után a konklávé, amelynek ő is tagja volt, megválasztotta I. János Pál pápát, aki 33 nap után elhunyt. Következett az új pápaválasztás, amelyen 1978. október 16-án őt, Wojtyła érseket választották meg. Elődje tiszteletére vette fel a II. János Pál nevet. I. János Pál pápát utánozva ő is mint „Servus Servorum Dei” (Isten szolgáinak szolgája). egyszerűbb beiktatási ceremóniát akart, sosem utalt magára királyi többesben, és nem viselte a pápai tiarát. 1981. május 13-án egy török férfi, Mehmet Ali Ağca rálőtt II. János Pálra. A merénylet után a Szentatya sikeresen meggógyult, később meglátogatta merénylőjét a börtönben, s megbocsátott neki. Jóllehet IX. Piusz óta ő volt a legfiatalabb pápa, huszonöt év és két merénylet után egészsége már nem volt a régi. 1991ben állapították meg róla, hogy Parkinson-kórban szenved. Utolsó éveiben gyakran vetették fel, hogy mondjon le gyöngülése miatt, ő azonban tartotta magát a gyakorlathoz: a pápa nem mond le, hanem Istenre bízza a döntést, hogy meddig kell betöltenie hivatalát. 2005. február 1-jén kórházba szállították, mert influenzától és torokgyulladástól szenvedett. 2005. február 24-én ismét belázasodott és nehezen kapott levegőt, ezért újra kórházba vitték

„Menjetek…, és hirdessétek…”

és gégemetszést hajtottak végre rajta. A húsvéti szentmisét már nem tudta pontifikálni, csak integetni tudott a hívek ezreinek. Nem ment kórházba, mert a Vatikánban szeretett volna meghalni. Április elsején szívrohamot is kapott. Délután öt óra körül elveszítette az eszméletét, és április 2-án 21 óra 37 perckor elhunyt. Végső nyughelye a Szent Péter-bazilika altemplomában van. II. János Pál pápasága alatt 14 enciklikát (körlevelet) adott ki. Ezenkívül írt még könyvket, színdarabokat és verseket is. Napjaink számára különösen fontos a Fides et Ratio, a hit és az értelem viszonyával, a filozófia szerepével foglalkozó enciklikája. Halála után a hívek egy csoportja kezdeményezte a pápa szentté avatását. Erre a szentté avatások szabályai szerint öt évet kellett volna várni, de az előírástól el lehet térni. A boldoggá avatás egyik feltétele, hogy történjen legalább egy olyan csoda, amely bizonyíthatóan az ő közbenjárásának eredménye. II. János Pál esetében megvizsgálták egy francia apáca meggyógyulásának körülményeit, és azt hivatalosan is megtörtént csodának ismerték el. Ennek következtében 2009 decemberében XVI. Benedek „tiszteletreméltó” címmel ruházta fel, majd 2011. május 1-jén boldoggá avatta.

öztudomású, hogy október a világmisszió hónapja, a hónap utolsó előtti vasárnapja pedig II. János Pál pápa rendeletére a világmisszió vasárnapja, melyet idén október 21én ünnepel az egyetemes Egyház. A hit évében különös módon kell hozzájárulnunk a missziós tevékenységhez, ugyanis az a hit, amelyet megismerünk és birtoklunk, tartalommal bír, olyan tartalommal, mely arra hív meg, hogy továbbadjuk azt.

lítanunk. Épp ezért ezen a napon a világ összes katolikus templomában a missziók javára gyűjtést tartanak, hogy ha valós ténykedéssel nem is, de anyagi támogatással mindenki hozzájárulhasson a Pápai Missziós Művek tevékenységéhez. Ez a szervezet átlátja a világegyház teljes missziós tevékenységét, és ott segít, ill. ott nyújt támogatást, ahol az a legszükségesebb. Templomokat építenek, segítik a misszionáriusok tevékenységét,

Nem véletlen, hogy a Szentatya missziós imaszándéka ez év októberében épp a Világmisszió Napjáért szól: „hogy a Világmiszszió Napjának ünnepe az evangelizáció iránti kötelezettségvállalás megújulását eredményezze.” A pápa szándéka szerinti kötelezettségvállalásban való megújulás mindnyájunkhoz szól. Minden hívő ember állapotbeli kötelessége az evangelizáció megvalósítása – abban a környezetben, ahová küldetése szól. Krisztus missziós felszólítása – „menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15) – nem csupán a kétezer évvel ezelőtti tanítványokhoz szólt, hanem bennünket is beszólít, ill. kér. Nem lehetünk közömbösek ezen kérés iránt, hiszen az a tevékeny hitátadásra hív, mely mindannyiunk feladata. Feltesszük ilyenkor a kérdést: de hogyan? Hiszen szűkösek a lehetőségeink. Nem is tudjuk, hogyan és kiket kellene megszó-

tanítanak, evangelizálnak, segítik a rászorulókat, ill. egészségügyi központokat működtetnek a legrászorulóbb térségekben. Egyszóval koordinálják és megvalósítják az Egyház missziós tevékenységét. A missziók gyümölcsöző munkájáért mondott imáinkkal, áldozatvállalásainkkal, felajánlásainkkal és anyagi hozzájárulásainkkal nagyban hozzájárulunk ehhez a küldetéshez. Így válunk részeseivé a hitterjesztésnek, az (újra)evangelizálásnak és a Krisztus által fellobbantott tűz továbbadásának. A hit évében missziós buzgóságunkban legyen példa számunkra a Boldogságos Szűz Mária, a hitvallók királynéja, és kérjük Őt napról-napra, hétről-hétre: „Hallgass meg minket, Mária, és vesd irgalmas tekinteted az Egyház missziós munkájára. A Te közbenjárásod támogassa az Örömhír munkásait, hogy Krisztust adhassák a világnak, ahogyan Te is tetted.”

K

*** Boldogunk írja egyik könyvében: „Az Evangéliumban találunk egy alapvető ellentmondást: ahhoz, hogy megtaláljuk az életet, először el kell azt veszítenünk, hogy újjá tudjunk születni; először vállunkra kell vennünk a keresztet, meg kell halnunk, hogy megváltásban részesüljünk… Az Evangélium senkinek sem ígér könnyű életet, hanem magas elvárásokat támaszt.” Fontos és pontos üzenet ez, amelyet minden jó keresztény, sőt minden becsületes ember magáévá kell tegyen. Aki a keresztet nem fogadja el, sőt más vállára teszi, sohase lesz értékes ember. Elsősorban ebben kell keresni az emberi jólét és igazi békesség alapját! II. János Pál ezt írja a Fides et Ratio kezdetű enciklikájában: „A hit megerősíti a belső látást, mert megnyitja az észt arra, hogy az események előre törekvő folyamatában fölfedezze a Gondviselés tevékeny jelenlétét… Ezért az észt és a hitet nem lehet szétválasztani anélkül, hogy lehetetlenné ne válna az ember számára megfelelő módon megismerni a világot, Istent és önmagát.” A most kezdődő Hit Évében föltétlenül el kell ezen gondolkodnunk, ha azt akarjuk, hogy hitünk minden támadás ellenére erősödjék.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LÉLEK ÉS ÉLET

„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem!” Gondolatok az Érsekújvári Nyári Gyógyító Lelkigyakorlatról A közelmúltban lapunk hasábjain is beszámoltunk arról, hogy 2012. július 15. és 21. között immár 6. alkalommal rendezték meg az Érsekújvári Nyári Gyógyító Lelkigyakorlatot. Vezetője, Saji Vadakkemury Georg, indiai vincés szerzetes, összesen 26 előadásban fejtette ki a résztvevőknek a Szentírás üzenetét. Az alábbi néhány sorban Anthony atya elhangzott gondolataiból kínálunk válogatást az olvasónak, Török András lejegyzése nyomán.

3) Beszéljétek meg, mi történt. A másik fél ne félteremnek „rózsák”, ezek az erények. Ugyanakkor ott vannak a „gyomok” is – ezek a rossz szokásaink. Úgy, jen tőled, érezze magát biztonságban (lásd: Ter mint a rózsák, az erények sem nőnek önmaguktól, a 45,5); 4) Ne várd meg, amíg bocsánatot kérnek tőled gyomok, azaz rossz hajlamaink annál inkább. Ezek gyakran elnyomhatják a rózsákat, tehát az erényeket. (lásd: Ter 45,7); 5) Tégy jót azzal, aki megbántott (lásd: Ter Ezért kell rendszeresen „gyomlálnunk” lelkünk rózsa45,11; Róm 12,20-21). Az igazi megbocsátást a következőképpen fogalmazhatjuk meg: „Nem emlékszem arra, mit tett velem, hanem áldom Őt, és imádkozom érte.” A megbocsátásban nincs emberi logika, mert Isten kegyelme túlmutat minden emberi értelmen. A megbocsátás tehát szeretet. Elmondhatjuk: „Ha nehezedre esik a megbocsátás, akkor az életedben tedd helyre a szeretetet, ha nehezedre esik szeretni, akkor tedd helyre a megbocsátásodat!”

Összehasonlítva az egyes vallásokat, Anthony atya megmagyarázta számunkra a reinkarnáció (újra megtestesülés) fogalmát. Miközben Koreában és Indiában egyre több hindu és buddhista válik kereszténnyé, Európában az emberek sok esetben elhagyják az igazi Világosságot, a kinyilatkoztatott Igazságot. Megemlítette Boldog Kalkuttai Teréz anya példáját. Ö volt az, aki valamennyi magára hagyott emberben a szenvedő Krisztust látta meg, s így tett tanúbizonyságot a kereszténység valódi jóságáról. Aki hisz, az sosincs egyedül. Ott van vele a legcsodálatosabb Személy, Isten. Egy olyan Isten, aki lejött a mi szintünkre. Általa sok kegyelemben részesülhetünk. Viszont gyakran ezt nem érezzük. Vajon mi lehet a kegyelem áradásának az akadálya? Talán többek között az is, hogy sok mindent tudunk, de ez a tudás nem mindig jut el a szívig. Ábrahám és Izsák példájából is megtapasztalhatjuk: ahhoz, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, fel kell áldoznunk valamit az életünkben. Legyen szó egy jól fizetett állásról, anyagi jólétről, kapcsolatról stb. A hit kegyelmére tehát azért van szükségünk, hogy a sötétségből kikerüljünk az igazi világosságra. A hit Isten felé irányít bennünket. A hit elhozza a jövőt a jelenbe. Ne várjunk arra, hogy majd eljön az örök élet, hozzuk el az örök élet örömeit, várakozásait a jelenbe! (Lásd: Ap Csel 16,31; kertjét. Legyen tele a lelkünk erényekkel, jó szoká17,22-28; Zsid 11,1-3; Róm 10,14-17) sokkal, s ezek virágozzanak az életünkben! Jó tulaj* * * donságainkért pedig szüntelenül adjunk hálát Istennek! De ne csak a jó tulajdonságainkért, hanem a Amikor a bűnről beszélünk, említést kell tennünk szenvedésért is legyünk hálásak az Atyának. Isten a bűntudatról és a bűnbánatról is. A gazdag ifjú és a ugyanis képes arra, hogy a szenvedést is jóra fordítsa. szamariai asszony példájával Jézus elmondja nekünk A szenvedés mindenkit elérhet: hívőket és hitetleneaz igazat. Ennek a valóságnak az elfogadása fájdal- ket, szegényeket és gazdagokat egyaránt. A hit vimas dolog, de éppen ez adhatja meg számunkra az szont segít bennünket abban, hogy túltegyük magunigazi gyógyulást. (Lásd: Mt 19,16-22, Jn 4, 28-29) kat a szenvedésen. Egy-egy beteg testvérünkért így A bűn a tiszta szeretet hiánya. Bármi, amit a paran- imádkozhatunk: „Jézus, tölts be őt a te szereteteddel csolatok ellen teszünk, az bűn. A bűnbánat valami- és fényeddel!” Az életünkbe az Úr a legkülönbözőbb től való elfordulást jelent, a megtérés pedig azt, hogy módon hozhatja el a gyógyulást. (Lásd: Iz 40,31) új irányt vesz az életünk. (Lásd: Jer, 3, 13) A bűnbá* * * nat mindig örömet, békét és boldogságot ad. Nem szabad, hogy az igazi bűnbánat után a bűntudatunk A meg nem bocsátás betegséget hoz, a megbomegmaradjon. (Lásd: Mt, 26,75; 27,3-5) Vajon hogyan szabadulhatunk meg a bűntudattól? Úgy, hogy csátás viszont gyógyulást. A megbocsátás 5 szintjét hagyjuk: Jézus érintse meg életünk legbelsőbb zugát találhatjuk meg a Teremtés könyvének 45. fejezetéis, Ő legyen életünk Ura. Így és az állandó ima által ben. Ezeket így fejezhetjük ki: 1) Ha valakire neheztelsz, hagyj az érzelmeknek életünk teljes átalakuláson megy keresztül. (Lásd: Iz szabad utat (lásd: Ter 45,2); 1,18) 2) Őrizd meg a becsületét annak, aki megsértett Lelki életünk egy rózsakerthez hasonlítható. Ahogy a rózsakertben, úgy a mi lelki életünkben is (lásd: Ter 45,1); • ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP • 2012. OKTÓBER 21.

* * * Jézus valamennyi példabeszéde egy földi történet és egyúttal egy mennyei üzenet. A kincsről és a gyöngyről szóló példabeszéd az igazi kincs megtalálásának a története. Szent Ágostont idézve: „Ha az igazi kinccsel találkozol, az értékrended a feje tetejére áll.” A hívő ember számára az igazi kincs Jézus. Ennek a kincsnek a megtalálásához viszont kegyelemre van szükség. Az életünkben nekünk is sok mindent „el kell adnunk”. Az új kincs megtalálása örömet szerez, és új élettel ajándékoz meg bennünket. (Lásd Mt 13, 44-46) * * * Az egyik legcsodálatosabb szentség a szeretet szentsége, a gyónás. Általa számtalan megoldást találunk életünk problémáira. Megtapasztaljuk benne Isten szeretetét. Az ember minél inkább tökéletes a szeretetben, annál inkább jobban szereti a gyónást. A gyónás felemel. Segítségével pozitív irányú változás állhat be az életünkben. Ezért fontos, hogy megértsük a gyónás jelentőségét. A legfontosabb, hogy működjünk együtt a kegyelemmel. Gyónáskor Jézus megtisztítja szívünket, és felelősséget ad, hogy többé ne vétkezzünk. Előfordul, hogy többször is ugyanazokat a bűnöket követjük el. Isten kegyelmével azonban előre haladunk, és ennek köszönhetően lelkileg növekszünk. A gyónásra azért van szükségünk, hogy szentáldozáshoz járulhassunk. Az Eucharisztiát pedig azért vesszük magunkhoz, hogy Általa alakítsuk át az életünket. Az Eucharisztia szerepe a szolgálat és a szeretet. Az utolsó vacsorán történt lábmosás az Eucharisztia gyakorlati alkalmazása. Jézus lejön az emberek szintjéig, és megmutatja az alázatosság igazi arcát. (Lásd: Jn 13,3-17) Ha eltérünk a keresztény értékrend életre váltásától, ez romba döntheti az életünket. Viszont minél jobban gyakoroljuk a keresztény hivatást, annál több lelki gyümölcsöt termünk, és nagy dolgokat vihetünk végbe az életünkben. (Lásd: Jn 14,12) Illusztrációs felvétel: Világháló


LÉLEK ÉS ÉLET

A letisztult szolgálatért Mit jelent vajon a szolgálat súlya? Mire kötelez egy-egy felajánlás? Merre visz az evangélium ereje, ha ezt üzeni: „… aki nagyobb akar lenni, legyen szolgátok, és aki első akar lenni, legyen mindenkinek a cselédje. Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és váltságul adja oda életét sokakért.” (Mk 10, 43-45) Mielőtt Jézus ezt mondta volna az apostoloknak, megkérdezte Jakabtól és Jánostól, Zebedeus fiaitól, hogy készek-e vele egy kehelyből inni, tehát osztozni a sorsán, mivel azok mennyei dicsőségre vágytak. Nekünk is naponta választ kell adnunk Jézus eme kérdésre. Emberi gyarlóságunknál fogva inkább vágyunk dicsőségre, mintsem arra, hogy a szolgálatot a maga mélységében, a szenvedésekkel együtt vállaljuk fel. Állapotbeli kötelességeink terén számtalan önzetlen szolgálatot kell vállalnunk, miközben a terhek súlya alatt gyakran jajdulunk fel, Jézust faggatva. Hogyan, merre tovább, ha már elfáradtunk? Miként folytassuk, ha kiégettnek vagy kiüresedettnek érezzük magunkat? Milyen legyen az imánk, ha a szolgálatot olykor lélekölő taposómalomnak érzékeljük? S egyáltalán lehet-e Jézusnak panaszkodni, vagy ez méltatlan hozzánk és Őhozzá? Sok ezernyi kérdés vetődik fel bennünk az evangéliumokat olvasva, főként, ha nincs kitől hozzáértő emberi útbaigazítást kérni. Jézus tudtára adta Zebedeus fiainak, hogy a keresztség vízbemerítése során a szenvedésből is részesednek. A keresztség tisztasággal tündöklő jel, de a szenvedést is előrevetíti. A hajnal nemcsak a napfelkelte boldogság-ígéretének kezdete, de a megpróbáltatásoké is. Krisztus sorsából a keresztséggel részt vállalni önfeláldozás és önátadás. Önátadóan csak az tud szolgálni, aki saját kényelmét elvetve önzetlenül képes szeretni, empátiával fordulva embertársai felé. Sokan megfigyelték, hogy az édesanyák a szülés utáni első években csak elvétve betegek, mert olyannyira a kisgyermekük ellátására összpontosítanak, hogy önmagukat teljesen háttérbe szorítják. Minden idegszálukkal együtt rezdülnek kicsi gyermekükkel, s immunrendszerük ezáltal megerősödik edzettekké válnak az újszülött ellátásának feladatára. (Ezt a saját tapasztalataim alapján én is alá tudom támasztani, mert a szülések után évekig még a

legapróbb betegség sem ért, zavartalanul tudtam a gyermekeimet szolgálni.) Valami ilyesmi módon, erőinket Isten ügyeire fókuszálva kellene végeznünk hivatásbeli kötelességeinket. Nem panaszkodva, nem lázadva, hanem alá-

zattal a keresztre tekintve. Isten így testi-lelki erőt ad, hogy a szolgálat zavartalan, szorongásoktól mentes maradjon. A földi dicsőség csalóka, ám aki Isten szemében akar naggyá válni, annak úgy kell elfeledkeznie saját maga kényelméről, mint az önzetlen édesanyának, aki gyermekét a keblére vonja, és saját testéből táplálja. Vajon mikor válik egyenessé és letisztulttá a szolgálat útja? Úgy hiszem, a döntéshozatal, a felajánlás csak az első lépés, s bár összeszedettséget feltételez, a kezdet mégis a szolgálat könnyebbik fele. A nehezebb korszak akkor jön el, mikor az első fellángolás és lelkesedés után göröngyösebbé válik az út, és váratlanul elmaradnak mellőlünk a minket támogatók. Egyedül csak Istenre támaszkodhatunk, Ő ismeri igazán céljainkat. Ez mérhetetlen biztonság, ugyanakkor a legnagyobb bátorságot is feltételezi, hiszen az emberi környezet részéről nemegyszer meg nem értéssel, ellenségeskedéssel vagy egyéb hátráltató tényezővel találkozunk. Nem mindenki ismeri fel a szándékainkat. Ebben a stádiumban legtöbbet az

ima, az erős akarat, a kitartás jelent, hogy maradéktalanul azért tudjunk élni, amire egykor felajánlást tettünk. S ha már úgy tűnik, semmi sem sikerül úgy, ahogy szeretnénk, s egy helyben toporgunk, Isten jóvoltából akkor is előre haladunk! Látványos eredményre, „bombabiztos” receptekre ne számítson, ki önzetlen szolgálatra vállalkozik, akár a családi hivatásban, akár a szakmai hivatás terén, avagy az evangélium hirdetésében. Mindig lesznek, akik tevékenységünket kétkedve fogadják, s gúnyosan azt mondják: „Nem az ács fia ez?” (Mt 13, 54) A „názáreti kudarc” a mai emberek életében is élő probléma. Közvetlen környezetünk sohasem becsüli olyannyira tetteinket, mint azok, akik előítéletek nélkül tekintenek ránk. Bár kellemetlen elviselni a gyakran csupán visszahúzó emberi tekinteteket, a szolgálat lényegén mégsem változtat, mert az nem más, mint az Istenre való összpontosítás. Ha Őrá tekintünk, eltörpülnek a környezetünkben tapasztalt negatívumok, s visszanyerjük kezdeti tetterőnket, motivációnkat. Az alázatos szolgálat teszi naggyá az embert. Ezzel Jézus élesen szembeállítja a zsarnokságot: „Tudjátok, hogy azok, akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok pedig önkényüket éreztetik velük. Köztetek azonban ne így legyen…” (Mk 10, 42-43) Az alázat korunk ritkaságszámba menő erénye, holott ennek hiányában a szolgálat akár önkénybe is torkollhat. Ismertem olyan magas rangú embert, aki csak felfelé, a feletteseinek hízelgett, és az „egyszerűbb embereket” (akiket ő nyilván lenézett) még köszönésre sem méltatta. Mikor ezt szóvá tettem neki, dölyfösen azt válaszolta, hogy ő bizony annak köszön, akinek akar. Sajnos nem ő az egyedüli, kinek fogalma sincs arról, hogy mi az emberség, a szerénység. Az ilyeneknek valójában azért van káosz a lelkükben, mert nem találják helyüket az Isten alkotta csodálatos világban. A zsarnokoskodásuk pótcselekvés. Egy művileg, önmagunk által kreált, saját dicsőségünket hajhászó világban nem születhet meg a szolgáló hivatás Istennek tetsző szellemisége! Krisztus életét adta váltságul, ezzel szolgálva az emberiséget. Ha erre a tényre hitünkkel válaszolunk, tudni fogjuk, hol a helyünk, és mivel, hogyan, milyen emberként kell Istent szolgálnunk. Fotó: Világháló

A hét imája Krisztus hív a kereszt alá Jöjj a kereszthez, ha bánat súlya nyom, jöjj, itt lecsendesül a sajgó fájdalom, Nem fogja el lelkedet néma csüggedés, jöjj, én megtanítalak, hogy mi a szenvedés. Szenvedés tüzében tisztítom lelked én, szenvedések szárnyán száll a szíved felém, ó jöjj, megértelek, szeretlek gyermekem, minden kiontott könnyed drága kincs nekem. Szeress és ajánld fel nyomasztó kínodat, vedd fel a kereszted és kövesd utamat.

Ugye megérted, amit a világ nem ért, mily édes szenvedni Jézussal - Jézusért. Ha pedig az élet kegyetlen lesz hozzád, ha mindenki elhagy, akitől sokat vársz, ha szíved összetört s a lelked nagyon fáj, borulj a kereszthez, ott sosem csalódtál. Most megáldalak, menj küzdeni, szenvedni, de várlak, jöjj hozzám erőt meríteni. Beküldte: Varga Éva • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


BESZÁMOLÓ

Szentföldi zarándoklat 4. A harmadik napon otthagytuk Názáretet, és átköltöztünk Betlehembe, hogy onnan kövessük a Szent Család útját. Előtte Szlávik atya elmondott nekünk egy ószövetségi történetet, ami Rut könyvében van megírva: A bírák idejében éhínség tört ki az országban. Ezért egy ember a júdeai Betlehemből elindult a feleségével és két fiával, hogy Moáb földjére menjen lakni. Az embert Elimelechnek hívták, az asszonyt Noéminak. Odaértek Moáb földjére és letelepedtek. Noéminak a férje meghalt, így magára maradt két fiával. Azok moábita nőt vettek feleségül, az egyiket Orpának hívták, a másikat Rutnak. Amikor fiai is meghaltak, Noémi egyedül maradt. Erre elindult a két menyével Moáb földjéről, mert meghallotta, hogy az Úr meglátogatta népét és adott neki kenyeret. Azt mondta a két menyének: „Menjetek, és mindegyiktek térjen vissza anyja házába!” De ők azt felelték: „Nem, hanem visszatérünk veled együtt népedhez!” Végül Orpa mégis visszatért anyja házába, de Rut tovább kérlelte anyósát: „Ne kényszeríts rá, hogy elhagyjalak és elmenjek. Mert ahova te mész, megyek én is. Ahol te letelepszel, letelepszem én is. A te néped az én népem, a te Istened az én Istenem." Elmentek hát mind a ketten Betlehembe. Éppen aratni kezdték az árpát, mire megérkeztek. Noéminak volt egy rokona a férje részéről. Tekintélyes ember volt, Boásznak hívták. Rut így szólt Noémihez: „Szívesen kimennék a mezőre kalászt szedni, ha volna, aki megengedné.” „Menj, leányom!” - felelte neki. El is ment, és szedte a kalászt az aratók után a szántóföldön. Úgy esett, hogy épp Boászé volt az a darab föld. Boász megtudta, hogy Moáb földjéről jött ide Noémival. Így szólt Ruthoz: „Hallgass ide, leányom! Ne menj más földjére tallózni, ne menj el innét, hanem szegődj mellém." Feleségül vette Rutot, aki fiat szült neki, és elnevezték Obednek. Ő lett Dávid király nagyapja. József Dávid nemzetségéből származott. Augustus császár rendeletet adott ki, hogy A pásztorok sátrát jelképező templom tartsanak népszámlálást. Ezért József és Mária Názáretből elmentek Dávid városába, Betlehembe, hogy összeírják őket. Mária áldott állapotban volt. Eljött a szülés ideje. Mivel nem kaptak helyet a szálláson, egy barlang-istállóban szülte meg fiát, Jézust. A keresztények ezt a bar-

GYEREKSZOBA

Jézus születésének helye (A szerző felvételei) langot megőrizték. Hadrianus császár 135-ben leverte a második zsidó felkelést, és bosszúból e helyen Adoris ligetét alakította ki, hogy nevetségessé tegye a keresztényeket. Arra nem gondolt, hogy a liget kialakításával jót cselekedett, megvédte a barlangot a pusztulástól. Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona 326-ban elzarándokolt a Szentföldre, és három templomot építtetett ott. Egyiket a barlang felett, a Születés templomát. A perzsa hadsereg 609-ben az összes keresztény templomot lerombolta, de ezt meghagyták, mert a templom homlokzatán lévő mozaikon perzsa öltözetben ábrázolták a háromkirályokat, ahogy hódolnak a gyermek Jézusnak. A keresztesek 1099-ben megnagyobbították, és azóta ebben a formában áll. Jézus születésének helyét ezüstcsillag jelzi. Ahogy Lukács evangéliumában olvassuk (Lk 2,8-2,16), Jézus születésekor pásztorok tanyáztak a vidéken, és őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek… Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában.” Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. Bartoluzzi a Pásztorföld templomát beduin sátor alakúra tervezte. A templom belsejében három freskó van. Az egyiken a pásztoroknak megjelenő angyal, a másikon a Betlehembe induló pásztorok, a harmadikon pedig a pásztorok hódolata látható a gyermek Jézus előtt. (folytatjuk)

Milyen az én lelkem?

Egy nyári estén, miután kisfiam már elaludt, kislányom kisettenkedett a konyhába: „Anyuci, gyere be egy kicsit hozzám! Még nem tudok aludni!” Bementem: „Beszélgessünk egy kicsit?” Az élet nagy kérdéseit a legjobban úgyis sötétben és suttogva lehet megbeszélni. „Anyuci, imádkozol értem, hogy meggyógyuljak, és mehessek fürödni a medencébe?” – kezdett rá rögtön arra, ami a bögyét nyomta. „Hát persze” – mondtam, és ott helyben elmondtam egy imát. „Ilyen rövid?” – kérdezte erre. „Nem az a fontos – feleltem –, hogy milyen hosszú egy ima, hanem hogy szívből mondjuk. A legszebb ima is nagyon rövid. Tudod, melyik a legszebb ima?” – „Nem, de megtanítasz rá?” – „Nagyon könnyű, de szívből kell mondani. Így hangzik: Szeretlek, Jézus.” – „Elmondhatom most rögtön? Nagyon szeretlek, Jézus!” De ez még nem volt minden, amit aznap este meg akart beszélni velem. Kislányom azt már tudta, hogy a jók, ha meghalnak, majd Jézussal lesznek a mennyországban. De most az érdekelte, mi történik azokkal, akik sok rosszat • ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP • 2012. OKTÓBER 21.

tesznek. „Hát azok az ördögökhöz mennek, mert rájuk hallgattak életükben, nem pedig Jézusra” – mondtam. „De az ördögök nagyon lent vannak – morfondírozott –, hogyan tud a lélek lemenni oda?” Nem akartam őt túlzottan megijeszteni az igazsággal, hogy az ördögök majd eljönnek az ilyen lélekért, és magukkal ragadják, inkább úgy magyaráztam, hogy akik sok rosszat tesznek, azoknak fekete és nehéz lesz a lelkük, mert a bűn rárakódik, és aztán ha meghalnak, a lelkük nem tud felszállni a mennyországba, hanem lesüllyed a pokolba. A jók lelke viszont fehér és könnyű, és fel tud szállni magasra. „És az én lelkem, anyuci, az milyen?” – kérdezte kislányom aggódva. – „Te nagyon jó kislány vagy, a te lelked szép és ragyogó fényes, nagyon kedves Jézus előtt. Maradjon mindig ilyen.” Megkönnyebbülten sóhajtott, hogy mindent megnyugtatóan rendeztünk. Megpusziltam, és kis keresztet rajzoltam a homlokára: „Most már aludj szépen, kiscica.” Amikor magamra maradtam a másik szobában, kitártam az ablakot és felnéztem a csillagos égre: „Mondd, Istenem, és az én lelkem milyen?”


TANÁCSOLÓ

Testi-lelki egészségünk

Műsorajánló

Megy a hasam… Megpróbálok válaszolni kedves Olvasónk elkeseredett hangú levelére; nem lesz könnyű, mert nagyon sok fontos információ hiányzik belőle: pl. a több mint másfél év alatt fogyott-e, milyen a széklet állaga (kemény, híg), tart-e valamilyen diétát stb. Hasmenésnek ugyanis csak a híg, folyékony széklet ürítése nevezhető. Ha a széklet nem híg, csak gyakrabban kell WC-re menni, akkor csak „gyakori székelésről” van szó. A széklet a vastagbélben alakul ki azáltal, hogy a béltartalomból a víz felszívódik, és így a béltartalom besűrősödik. Valódi, tehát híg, „vizes” hasmenés akkor alakulhat ki, ha csökken a vastagbél vízfelszívó képessége és/vagy fokozódik az ún. perisztaltika, a bélmozgás. Híg székletet okozhat a bélfal gyulladása, bélfertőzés, allergia is, ez a hasmenés azonban csak napokig esetleg pár hétig tart (heveny, akut hasmenés), azonban ilyenkor más tünetek is vannak: láz, véres széklet, hányás, fogyás és ami még fontosabb: a hasmenés független az evéstől, tehát akár éjszaka is jelentkezhet. Kedves Olvasónk levele alapján nagyon valószínű, hogy „hasmenésének” (ha híg a széklete) vagy „gyakori székelésének” (ha a széklet kemény, összeállt) hátterében a vastagbél ideges eredetű és szervi elváltozással nem járó – erre utal a normális béltükrözési lelet – megbetegedése állhat (szlovák neve: dráždivý tračník). A betegség lényege az, hogy a beteg „tudomást szerez” belei s különösen vastagbele működéséről (amely normális körülmények közt ugyanolyan észrevétlenül zajlik, mint a lélegzés vagy szívünk dobogása), és sokfajta ingerre (evés, „idegeskedés”, stressz-helyzet) a belekben érzett panasszal (puffadás, teltségérzés, az étel haladásának érzése, görcs, csikarás) reagál. Jellemző, hogy a bélgázok távozása vagy a székletürítés szinte azonnali enyhülést hoz, valamint az is, hogy éjszaka sosem jelentkezik hasmenés. Mint általában más „funkcionális” (működésbeli) zavarnál, e kórképben is váltakoznak a jó (panaszmentes) és rossz szakaszok.

Agapé

Sajtos puffancs

Tavaly év márciusától elkezdett hajtani. Van, hogy hónapokig nincs hasmenésem, de most három hete már újra megy a hasam. Ha valamit megeszek, mindjárt meghajt; ha nem eszek, akkor nincs hasmenés se. Az epém is szokott fájni, de a szono-vizsgálat nem mutatott epekövet. Voltam gyomor- és béltükrözésen is, a beleken nem találtak semmi bajt, de sok a gyomorsavam. Háromféle gyógyszert is próbáltam, egyiket ma is szedem. Decemberben kell mennem ellenőrzésre.

Magyar Katolikus Rádió Hallható az interneten, az Eurobird 9A műholdról a 11958 MHz-es frekvencián, valamint néhány kábeltv-hálózaton.

Jelige: „Már nem tudom, mit csináljak”

Mária Rádió Október 23., kedd 18.00 Szentmise Vácról Október 28., vasárnap 9.00 Szentmise

Duna TV Október 27., szombat 6.30 Szentföldi szent helyek üzenete. 11.: Salamon Jeruzsáleme 6.50 Századfordító magyarok. Lechner Ödön 8.45 Élő egyház 9.15 Isten kezében. Gachal János vértanú püspök 14.05 Apocaliszt - Liszt Ferenc élete. Magyar-francia fikciósdokumentumfilm Október 28., vasárnap 6.30 Szentföldi szent helyek üzenete. 12.: Cezárea 7.40 Világ-Nézet. Női szemmel 8.30 Isten kezében. Tündérkert

m1

Kedves Olvasónk jelenleg valószínűleg ilyen periódusban van. Mit ajánlhatunk Olvasónknak? A decemberi kontrollig vezessen „naplót”, azaz jegyezze fel, hányszor van napjában széklete, az híg-e, vagy normális állagú-e, mi válthatta ki a székelési ingert (evés: milyen étel?, idegeskedés, veszekedés stb.), volt-e más panasza is (felfú-

Hozzávalók: 5 dl tej, 20 dkg rama margarin, 30 dkg liszt, 20 dkg reszelt sajt, 6 tojás, 2 kávésk. só Elkészítés: 5 dl vízet, 20 dkg margarint, 2 kávésk. sót összeforralunk, beleszórunk 30 dkg lisztet, 1-2 percig tűzön kevergetjük, amíg az edény falától elválik a tészta. Langyosra hűtjük, majd belekeverünk 6 egész tojást

jódás, sok szél, hascsikarás stb.). Feljegyzéseit mutassa meg orvosainak, akiknek legyen idejük alaposan megbeszélni az Ön panaszait. Ebben a betegségben ugyanis nem a tabletták jelentik a fő gyógymódot, hanem a beteg panaszainak türelmes meghallgatása, elemzése és az ezek alapján nyújtott ún. „kis pszichoterápia” (lelki kezelés).

Október 23., kedd 12.05 1956. október 23. A forradalom első órái képről képre percről percre 12.25 1956 - A salgótarjáni sortűz 16.00 1956 – az újabb történeti irodalom tükrében 18.45 „Magot nevelni a hervadásban” Jókai Anna 80 Október 28., vasárnap 9.20 Engedjétek hozzám 13.00 Múlt-kor. Történelmi magazin

Elkészítés: Felforraljuk a tejet a sóval és a margarinnal. Amikor felforrt, levesszük a lángot takarékra. Hozzáöntjük a lisztet, és simára keverjük. Kb. 4-5 pecig folyamatosan kevergessük, amíg simára összeáll az anyag. Vegyük le a Sajtos puffancs II. Hozzávalók: 3 dl tej, 8 dkg tűzről. A reszelt sajtot a tojárama margarin, 15 dkg liszt, sokkal keverjük össze, és 15 dkg reszelt sajt, 3 tojás, amikor kézmelegre hűlt a kisk. só tészta, adjuk hozzá a tojásos,

egyenként, és 20 dkg reszelt trappista sajtot. Kávéskanállal, vajazott tepsibe szaggatjuk, tetejére sajtot szórunk, és meleg sütőben 25-30 percig sütjük.

sajtos egyveleget. Sütőformába töltjük (lehet muffinformába) a masszát 2 kiskanál segítségével. (Ha nincs formánk, zsírozott tepsibe kis halmokat formázva is kisüthetjük.) Előmelegített sütőben 25-30 percig sütjük. Ha jó kemény habot szeretnénk verni a tejszínből, érdemes pár órára hűtőben tartani.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KUCKÓ

Felhőpaplant húzott a Nap. Reszketnek a napsugarak. Előkerül sapka és sál, Mert az idő, őszfele jár.

Sarkadi Sándor

A kis malac és a farkasok

Édes ősz

Volt a világon egy kis malac, annak volt egy kis háza egy nagy rengeteg erdő közepén. Egyszer, amint ebben a kis házban főzögetett magának, odamegy egy nagy, ordas farkas, beszól az ajtón: - Eressz be, kedves malackám, nagyon hideg van idekint, fázom. - Nem eresztelek biz én, mert megeszel. - Ereszd be hát legalább az egyik hátulsó lábam. A kis malac beeresztette az egyik hátulsó lábát. Hanem alattomban odatett egy nagy fazék vizet a tűzhöz. Kicsi idő múlva megint megszólalt a farkas: - Ugyan, kedves kis malackám, ereszd be a másik hátulsó lábam is. A kis malac beeresztette azt is. De a farkas azzal se érte be, hanem egy kis idő múlva megint beszólott: - Kedves kis malackám, ereszd be a két első lábam is. A kis malac beeresztette a két első lábát is; de a farkasnak az se volt elég, megint megszólalt: - Édes-kedves kis malackám, eressz be már egészen, majd meglásd, egy ujjal se nyúlok hozzád. Erre a kis malac egy zsákot szépen odatett a nyíláshoz, hogy amint a farkas jön háttal befelé, egyenesen abba menjen be. Azzal beeresztette. A farkas csakugyan a zsákba farolt be. A kis malac se volt rest, hirtelen bekötötte a zsák száját, lekapta a tűzről a nagy fazék forró vizet, leforrázta vele a farkast, azután hirtelen felmászott egy nagy fára. A farkas egy darabig ordított, mert a forró víz úgy levitte a szőrét, hogy egy szál se maradt rajta. Azután addig hányta-vetette magát, míg utoljára kioldódott a zsák szája. Kibújt belőle, szaladt egyenesen segítséget hozni. Vissza is jött nemsokára vagy tizedmagával. Elkezdték keresni a kis malacot. Addig-addig keresték, míg valamelyik csakugyan meglátta a fa tetején. Odamentek a fa alá, elkezdtek tanakodni, hogy mitévők legyenek, mi módon fogják meg a kis malacot. Mert egyik se tudott a fára felmászni. Nagy sokára aztán arra határozták, hogy egymás hátára állanak mindnyájan; mint a lédeci birákok, úgy aztán a legfelső majd csak eléri. El is kezdtek egymás hátára felmászni. A kopasz maradt legalól, mert félt feljebb menni. Így hát a többi mind az ő hátán volt. Már olyan magasan voltak, hogy csak egyetlenegy hibázott. Az az egy is elkezdett már mászni. Akkor a kis malac hirtelen elkiáltotta magát: - Forró vizet a kopasznak! A kopasz megijedt, kiugrott a többi alól; a sok farkas mind lepotyogott; kinek lába, kinek nyaka tört ki, a kopasz meg úgy elszaladt, hogy sose látták többet. A kis malac szépen leszállott a fáról, hazament, többet felé se mertek menni a háza tájékának a farkasok.

Készítette Hagony János

Rejtvény

(magyar népmese)

A rejtvényhálóban minden szám egy-egy betűt, illetve két esetben kettős betűt takar. A kockákba írjátok be az ábécé megfelelő számú betűjét. A betűk megkereséséhez használjátok a 40 betűs (szűkebb) ábécét. Ha jól írjátok be a betűket, egy, a hitéért életét áldozó személy és a hozzá tartozók nevét fejthetitek meg.

24

Itt az alma, Kasba rakd. Ott a szőlő, Hamm, bekapd! Bokor alatt dió búvik - ott ne hagyd!

Sarkadi Sándor: Édes ősz Édes ősz jött, Hull a körte, hamvas szilva hull a földre.

Csóka Szabolcs, 4. osztály, Nagyölvedi Alapiskola

Kollár Krisztián, 5. osztály, Nagyölvedi Alapiskola

Kurali Vanessa, 3. osztály, Nagyölvedi Alapiskola

Monc Gabriella, 5. osztály, Nagyölvedi Alapiskola

Rácz Ágnes, 1. osztály, Nagyölvedi Alapiskola

Szakállos Viktor, 5. osztály, Nagyölvedi Alapiskola

31

9

22

32

29

30

24

20

10

30

A megfejtést nyílt levelezőlapon október 26-ig küldjétek el szerkesztőségünk címére: 1

Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava

Megfejtés 32

38

2

10

29

29

• ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP • 2012. OKTÓBER 21.

30

32

22

1

28

22

15

35

18

A 40. számunkban közölt rejtvény megfejtése: Ezekiel. A nyertes: Líska Kiara, Felsőszemeréd. Gratulálunk, az ajándékot postán küldjük!


NAPRAFORGÓ

Aki tegnap voltál: ma már nem te vagy, Aki holnap léssz: ma még nem te vagy. (Weöres Sándor) Keresd a Reményt a Facebookon!

VILLÁMPOST@LÁDÁNKBÓL

Elzarándokoltam Bacsfára Általában senki sem várja a nyári szünet végét. Tényleg nem túl jó, mikor kezdődik a suli, és hidegebbre fordul az idő. De egyetlen oka mégis van, hogy

követően kiscsoportos beszélgetéseken vitattuk meg az elhangzottakat. Rövid szünet után átvonultunk az ünnepi szentmisére.

sokan szeretjük, amikor a kilencedik hónaphoz lapozunk a falinaptárunkban, és ez a bacsfai Kisboldogasszonyfőbúcsú. Idén ez az esemény szeptember 8-ára és 9-ére esett. Már az odaút is kellemes volt. Összetalálkoztam ugyanis a buszon egy régi ismerőssel, aki rendszeresen látogatja az ilyen eseményeket, és együtt indultunk megérkezésünkkor a többi fiatal keresésére. Kiderült, hogy elsőként érkeztünk. Egy csodálatos imával kezdődött a program a templomban, ami megnyitotta a nagy eseményt. A program a kultúrházban folytatódott, ahol különféle ifjúsági játékokkal szórakoztattuk egymást. Utána meghallgattunk egy érdekfeszítő előadást egy magyarországi atyától, Csernai Balázstól. Ezt

Mi, fiatalok, a templomudvar szélén gyűltünk egybe, hogy hallgassuk a prédikációt, és ott is részesültünk a szentségben. Én kihasználtam az alkalmat, és elmentem gyónni. Legszívesebben mindig ilyen különleges alkalmakkor gyónok, mert az atyáknak ilyenkor több idejük van, hogy „helyre tegyenek“ minket. Éreztem, hogy lekerültek a vállamról a terhek, és útravaló bölcsességgel gazdagodtam, amit felhasználhatok a bűn elleni harcban. A kiszabott penitenciát egy különleges helyen imádkoztam el, amit még a taA minap reggel, még iskolakezdés előtt, valyi búcsúkor fedeztem fel. A templom- volt egy kis időm, gondoltam, megnézem, mi kertből indulva és át- is történt a nagyvilágban. Kinyitom az egyik hírportált, és az egyik fő hír az volt, hogy Jézusnak felesége volt. Miután elolvastam, észrevettem, hogy pár dolog azért nem teljesen „kóser” a dologban. A papirusz, amit az amerikai professzornő talált, nem Jézus korából való volt. Ez a papirusz a második század második feléből való, s ebben az időszakban már több tévtanítás is keletkezett. Megpróbálták a hit alapvető vagy erkölcsi tanítását kiforgatni, félremagyarázni. Az egyik szentírás-magyarázó hozzátette, hogy a szövegben használt „feleség” fogalomnak egyébként több jelentése is lehetséges. Többek között lehet szó olyan asszonyról, aki segít a háztartásban, vagy ahogyan az evangéliumban is többször

vágva a temetőn egy főúthoz érkezünk, majd balra száz méter, és az út szélén egy Mária-szobor van elkerítve. Odatérdeltem, és csöndben imáimat morzsolgatva szinte megtisztultam. Erős spirituális élmény. Kicsit féltem, mert egyedül vágtam át a temetőn, és korán sötétedett, de eszembe jutott a találkozó mottója: „Ne félj, csak higgy!” A főcelebráns, dr. Cserháti Ferenc, esztergom-budapesti segédpüspök volt. Közvetlenül a körmenet előtt valaki megkért, hogy vigyem az egyik zászlót a körmeneten. Kicsit bizonytalanul, de igent mondtam. Először a hatalmas zászló súlyától féltem, de aztán eszembe jutott: „… az én igám édes, az én terhem könnyű.“ Megtisztelve éreztem magam, hogy aktívan kivehetem a részem ebből a nagy eseményből. Éreztem Krisztus dicsőségét a zászlólengésben. A körmenet után a mi csoportunk a tábortűz köré gyűlt, és elfogyasztottuk az otthonról hozott elemózsiát, mindenki a sajátjából kínálva a többieket. Mindezt keresztény dalokkal tarkítva. Közben szentségimádás volt benn a templomban. Az estebéd után végig-

jártuk a keresztutat a kálvária körül, csöndben imádkoztunk és hallgattuk a felolvasókat, meghitten, fáklyafénynél. Késő este a latin mise volt a program, amit dr. Józsa Attila, galántai esperesplébános tartott. A latin nyelvű liturgiában mindig is valamiféle misztikumot véltem felfedezni, hiszen ilyenkor a régi tudósok és költők nyelvén szólnak Istenről. És ne felejtsük el a rendhagyó orgonajátékot, ami még inkább ünnepélyessé teszi ezt a rítust. Utána hajnalig csendes szentségimádás folyt a templomban. Mi a kultúrházban tértünk nyugovóra, eltelve a csodálatos élményekkel. Az éjszaka folyamán egy másik srác és én „előadtuk” a Horkolók című opera áriajelenetét, de mondanom se kell, nem arattunk vele osztatlan sikert. Másnapra már kevesen maradtak a sok esetben nehézkes hazautazás miatt. A délelőtt folyamán még sor került szlovák, illetve ünnepi magyar misére. Sokan új emberként köszöntünk el Bacsfától, és ígértük: jövőre megint itt leszünk. Lelki felfrissülés, a Krisztustól megörökölt békesség érzése, a hasonló gondolkodású emberek kellemes társasága és mindenütt szeretet, szeretet, szeretet! Sokunknak ezt jelenti ez a búcsú. Zarándokoljatok el legközelebb Bacsfára, ha csak tehetitek! Bódis Attila Fotó: Derzsi István

Erősödjünk meg a hitben a hit évében olvassuk, hogy Jézust asszonyok is kísérték útjain, akik segítették őt. Ennek kapcsán arra gondoltam, hogy egy ilyen hír éppen akkor tör a felszínre, amikor a hit évének küszöbén állunk. Megpróbálják a mi hitünket is próbára tenni. Eszembe jutott, hogy 2009-ben, a papok évében jöttek elő a papokkal kapcsolatos botrányok, amik azóta is csak nagyon elenyésző esetben igazolódtak be, csak ezt a média már nem közli! Ez év október 11-én kezdődött a hit éve. Ez az esztendő legyen számunkra a hit elmélyítésének az esztendeje. Olvassuk gyakran a Katolikus Egyház Katekizmusát, ezáltal is megismerve Egyházunk tanítását, hitünk alapjait. Bošňák András kispap

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


GONDOLKODÓ

REJTVÉNY

szócska; 16. Férfinév; 21. A rejtvény első része; 23. Bibliai személy; 24. Feszületet; 26. Tanács, ötlet; 27. Igekötő; 28. Hasáb vagy kocka alakú tartó; 29. Romániai folyó; 31. Ugyanúgy – latinul; 33. Kettős betű; 34. Holland festő; 35. Férfinév; 37. Lendület; 38. Francia politikus, Charlotte Corday áldozata; 40. Albán pénznem; 42. Súlyarány, röviden; 44. Tonna; 45. Az arzén vegyjele; 46. A rejtvény befejező része (zárt betű: E); 47. Határozói rag; 48. Tempus; 49. Rangjelző előtag; 50. Esdekel; 52 Szomorúság; 54. Osztályon aluli kiskocsma; 55. Régi űrmérték;

„Ha nem lenne kereszt, életünk sem lenne odaszegezve ahhoz az áldott fához. Értékes a kereszt, mert Isten szenvedésének és győzelmének a jele. Szenvedésének, mert rajta vállalta Krisztus önként a kínhalált, de győzelmének is jele, mert rajta sebezte meg a sátánt, és a halált is itt győzte le. Itt tört össze az alvilág kapuja, és a földkerekség minden népének üdvössége lett a szent kereszt. Ezért nevezzük a keresztet Krisztus dicsőségének és Krisztus felmagasztalásának.” (Szent András krétai püspök szónoklataiból) Rejtvényünk megfejtése a V/21., F/25., V/46. sorokban olvasható. A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán október 26-ig küldjék el szerkesztőségünk postai: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy e-mail címére: remeny@remeny.sk A levelezőlapra írják rá: GONDOLKODÓ Vízszintes: 1. Katolikus, röviden; 4. Drágakövek mérésére használt súlyegység; 6. Hazánk egyik Árpád-kori települése (Oborín); 8. Művészet – latinul; 10. Brestovec – magyarul; 15. Lemondó

Függőleges: 1. Magyarországi nagyközség, cukorgyáráról ismert; 2. Vulkánhegység Törökországban; 3. Partner; 4. Képző; 5. Tantál; 7. ... esik, elvágódik; 9. Kertben termesztett; 10. Kelta eredetű nép; 11. Névszóhoz járuló főnévképző; 12. Céltalanul ír valamit; 13. Angliai város; 14. Szemét fele; 16. Némán fokoz! 17. Olaszországi város; 18. Női név; 19. Intézetben van! 20. Holmi; 21. Névutó; 22. Ragadozó madár; 25. A rejtvény második része; 28. A lantán

SOKSZÍNŰ EGYHÁZ A Net for God TV Father Pedro „To the least of my brothers” Mt 25,40 című filmje – amely magyar hangalámondással is megtekinthető - Madagaszkárra visz bennünket, ahol Pedro atya és madagaszkári barátai dolgoznak. A szlovén származású argentin pap a Páli Szent Vince által alapított lazarista rend tagjaként 1970 óta misszionárius Madagaszkáron. 1989-ben az antananarivei hatalmas szeméttelepen élő családok és gyermekek nyomorúsága láttán szövetséget kötött Istennel, és elkezdett cselekedni. Felkereste őket és megígérte nekik, hogy együtt kilábalnak ebből a helyzetből és boldogulnak majd! Pénz nélkül, egyedül az Istenbe vetett hittel és a közösségben és a megosztásban végzett szenvedélyes munkával Pedro atya és Antananarive kitaszítottjai létrehozták az „Akamasoa” egyesületet, amelynek a neve jó barátokat jelent madagaszkári

vegyjele; 29. Ilyen bolt is van; 30. Külső; 32. Határozószó; 35. Emelet, röviden; 36. Latin kötőszó; 39. Férfinév; 41. Kis patak a Geresdi-dombságon; 43. ... Szófia, híres mecset; 45. A római légiók kis egysége; 50. Pépes étel; 51. Város Ukrajnában; 52. A bór és a szén vegyjele; 53. A békák paradicsoma!

Megfejtés A 40. számunkban közölt rejtvény megfejtése: „Mindenkit szeressünk, de forduljunk el attól, aki bűnbe visz.” A helyes megfejtők közül sorsolással ajándékot nyert: Juhász Árpád, Gúta. Gratulálunk!

nyelven. Ennek keretében mára létrejött többek között 18 saját kezűleg felépített falu, melyekben húszezren élnek. Valódi társadalom ez, ahol mindenki megbecsült személlyé válik és megtanul felelősséget vállalni saját jövőjéért. Ha Isten csodákat tesz, akkor ez ott bizony az! Jelenleg 412 segítője van. Közülük sokan egész életüket odaadják: nem házasodnak, nincsenek saját gyerekeik, hogy ezekkel a gyerekekkel törődhessenek. Pedro atya azt vallja: el kell indulnunk a legszegényebbek felé, mert ők nem indulnak el felénk, hiszen félnek. Pedig mindenki méltó arra, hogy Isten meglátogassa. Csak mások szolgálata képes megváltani bennünket s kinyitni nekünk a mennyország ajtaját. Iskoláikban 10 000 gyermek tanul, étkezik. Diákjaik 82%-a érettségizik, legtöbbjük egyetemre megy. Máté evangéliumának sorai adják élete vezérfonalát: „amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek”.

A hit évéhez kapcsolódóan rendez Kárpát-medencei versmondó versenyt a Mária Rádió, hagyományteremtő céllal. Meghirdetéséhez a délvidéki, erdélyi, felvidéki Mária Rádió és a Szent István Rádió is csatlakozott. A verseny célja, hogy az istenes versek személyes megszólaltatásával középpontba állítsa a hit erejét, és a versenyre való felkészüléssel lehetőséget teremtsen az istenkereső fiataloknak a művészetben való csendes elmélyülésre. A versmondóknak két istenes verset kell megjelölniük. A két korcsoportnak – 14–16, illetve 17– 20 éveseknek – szóló verseny első fordulóit a jelentkező iskolákban, a megyei fordulókat megyénként egy középiskolában, az országos döntőt Budapesten rendezik meg. Az iskolai fordulókra november 10. és 25. között, a megyei középdöntőkre december 10. és 22. között kerül sor. Az országos döntőt a jövő évi nagyböjt idején tartják.

Magyar Kurír/Remény

MTI/Magyar Kurír

• ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP • 2012. OKTÓBER 21.


APRAJANAGYJA Ünnepi köszöntő 60 év az több, mint egy félszáz év. Mi minden történt e pár év alatt egy ember életében, ki amerre csak jár, a szeretet szolgálójaként a szíveket nyitja meg és a lelkekbe örömet önt. Jézus szeretetét és a hitet adja át nekünk, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Szerelmeseket köt össze Isten színe előtt, új életeket áld meg és vezet rá az Isten útjára. Keresztel és első áldoztat, de sajnos a túlvilágra is Ő segít átvinni a lelket békében a gyászbeszéd alatt. Mily rengeteg pillanat, örömteli és fájdalmas is az, mi egy csodás, igazhitű és igazlelkű, jószívű és alázatos Atya életét teszi ki. De mit érez Ő a szívében: azt csak a jó Isten tudja. Amit mi, királyhemeci hívek Isten sugallatai által üzenni szeretnénk DR. SZALAY LASZLÓNAK, az nem más mintsem, hogy mindig érezze a szívében, a mai csodás napon úgy mint az élete hátralevő részében is, hogy van EGY KÖZÖSSÉG, a királyhelmeci hívek, kiknek az életükben, a szívükben Ő óriási változást hozott. Ő, ki a szíveinket megnyitotta, Ő ki a lelkeinkben forró lángként a Jézus szeretetét elhozta, Ő, ki a saját kivételes élete példáján utat mutatott gyermekeinknek és nekünk is, felnőtteknek. E csodás atyát, Dr. Szalay Lászlót az Isten éltesse hosszú éveken át erőben, egészségben és rengeteg felszabadult nevetésben, gyermeteg örömben és őszinte szeretetben. Kérjük, emlékezzen rá, a szeretet híd köztünk örök. Nincs az a távolság , mi bennünket eltávolíthatna a kincstől, nincs idő és nincs tér, mi elszakíthat egymástól: a szeretet a szíveinkben erős és még élünk, mi Őt, az Atyát köszöntjük úgy a mai napon mint a következő években is. Az Isten áldja meg a mi csodás atyánkat, Isten csodás fénye ragyogja be a kincsünket, Dr. Szalay Lászlót és a boldogság kék madara szálljon fölötte hosszú, hosszú éveken át. Szeretjük Önt, drága Atyánk, a királyhelmeci hívek szeretettel és hálával kívánnak Önnek: Boldog születésnapot!

Fizetett hirdetések

ŐSZI AKCIÓ

KÖSZÖNTŐ

Szívből köszöntjük drága jó édesanyánkat, ÖZV. GUBÍK IMRÉNÉT Zsemléren, aki október 21-én ünnepli 90.születésnapját. Hálásan köszönjük áldozatos életét, türelmét, szeretetét. E szép ünnep alkalmából szívből kívánnak minden jót kívánnak gyermekei és unokái családjukkal, valamint az 5 dédunoka SZOLGÁLTATÁS

Templombelsők díszítő festése, képek festése és restaurálása, oltárok, szobrok felújítása, aranyozása, százszázalékos minőség, többéves jótállás. Tel: 0903 228 376 e-mail: umar@panelnet.sk, www.umar.sk

Albán József: Gondolat ABC Ezek a gondolatok a Remény katolikus hetilapban jelentek meg, s a kiadványban egy csokorba összegyűjtve adjuk mindazoknak, akik mernek álmodni. A keresztény ember ebben a könyvben útravalót talál. Ára: 1,50 Eur helyett 0,90 Eur Akciós ajánlatainkra a Reménybarátoknak nyújtott 10%-os kedvezmény nem vonatkozik!

DOMINE TEMETKEZÉSI VÁLLALAT ELÉRHETŐSÉG: Nám. Á.Vámbéryho 53/10B 929 01 Dunaszerdahely E-mail: info@domine.sk Honlap: www.domine.sk

Könyvajánló Ferenczi Andrea: Genetika- Génetika Az emberek évszázadok óta álmodoznak az élet meghosszabbításáról és az öröklődés befolyásáról. A kiadvány segítséget nyújt a molekuláris biológia vitatott és összetett kérdéseiben. Ára: 11,95 Eur - kemény kötés, 149 oldal

24 órás szolgálat: 0917/464 354 Ostya – tömjén. www.gabrielbolt.eu

FELHÍVÁS A Glória Kiadó felhívja azon tisztelt ügyfelei figyelmét, akik eddig még nem rendezték a fennmaradt tartozásukat, hogy rövid időn belül pótolják mulasztásukat.

Árpás Károly: A kereszt jelével A regény megismertet bennünket Szent Gellért életével. Áldozata megtartotta nemcsak a magyar egyházat, hanem a kereszténységet is. Ára: 3,49 Eur - 304 oldal

Megértésüket köszönjük.

Gondolatok az őszről „Őszidő, de szép, de gyönyörű vagy / Őszidő, de szép, de gyönyörű vagy! A tűnődő természet hervadása.” (Konsztantyin Fofanov) „Bokraink közt már az ősz barangol, / kóró lett a fényes laboda.” (Szergej Jeszenyin) „Halld a hulló lomb sohajját, / Bús és mégis oly szelíd, / Nézd a napfény ragyogását, / Bágyadt, mégis melegít.” (Gyulai Pál)

Endi. Teljes élet Összeállította: Endi édesanyja és Sz.M. Ilona Az anyai napló Endi lelkes felebaráti szeretetéről, lelki, szellemi és fizikai nyitottságáról szól. Ára: 2,99 Eur - 110 oldal

Remény elérhetőségek Főszerkesztő-helyettes: Albán József Tel.: +421 (0)948 057 510 Felelős szerkesztő: Bertha Éva Tel.: +421 (0)948 057 509 Szerkesztő: Orbánné B. Mária Tel.: +421 (0)948 057 506

www.remeny.sk remeny@remeny.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: +421 (0)905 255 154 kamenargabi@gmail.com

KÖNYVRENDELÉS: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


REMÉNY

Hidd, amit

énekelsz Herdics György „Aki szeret, az énekel, aki énekel, az kétszeresen imádkozik” (Szent Ágoston) Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ima a hívő ember „anyanyelve”. S egész biztosan igaz a mottóban idézett Szent Ágoston-i mondás is: „…aki énekel, az kétszeresen imádkozik.”. Ismerjük vajon „énekes anyanyelvünket”? Elgondolkoztatnak olykor az ismerős templomi dallamok s énekeink szavai? Tamás József plébános írta egy helyen: „A magyar nép éneklő nép. Énekben mondja el örömét és bánatát, és ezzel vigasztalódik. A mai nyugtalan világban nagyon is szükség van erre, főleg a templom meghittségében.”

Feltámadási menet Zoboralján

Lelkigyakorlat

Nyolcadik alkalommal indult útjára Zamárdiból és Tihanyból a feltámadási jelvény, az Árpád-kori motívumú szárnyas kereszt. Pünkösdkor a csíksomlyói búcsún először egyesült a 4 feltámadási jelvény, az ünnepi szentmise után a Kis-Somlyó nyergében, a Madonna-szobornál szimbolikusan összeérintették. Ezt követően a feltámadási menet négy ága visszafordult, és Csíksomlyó kegyelmével – üzenetével tovább vándorol a Kárpát-medencében, mígnem Krisztus király ünnepén Sopronban újra egyesül a négy ág. Nyitrán 2012. október 21-én, vasárnap 14.30-kor fogadják a feltámadási jelvényt a Szent László király-templomban (piarista), a szentmise főcelebránsa mons. Ďurčo Zoltán magyar püspöki helynök. A Zobor-vidék minden hívő magyarját várja a Feltámadási jelvény!

világi híveknek

Több információ a www.zoboralja.sk portálon.

Lelki megújulás Szentpéteren

Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat És ellened elkövetett sok hálátlanságunkat Megmenteni így akartál, azért értünk meghaltál, Eltörölvén a keresztfán régi adósságunkat. 142. Nem vizsgáltad…; Nem kutattad az okokat, nem kerested a hibáinkat, nem nyomoztál rejtett vagy nyilvános bűneink után, ahogy ezt mi teszszük sajnos, gyakran másokkal. Nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat – mert nem ítélni jöttél, nem is kíváncsiskodni, hanem üdvözíteni. Mennyire erős lehet Benned, Urunk a vágy, hogy megmentve, megváltva láss bennünket! El sem tudjuk képzelni, vajon mennyire óhajtod, hogy tisztán léphessünk majd Eléd abban a titokzatos és még félelmetes pillanatban… Eltörölted a keresztfán régi adósságunkat… Nem kértél garanciát, nem akartad minden erővel kicsikarni az ígéretünket. Egy nagylelkű gesztussal megtanítottál minket arra, miként érdemes megbocsátani. Hányszor felejtjük ezt el? Hányszor kötjük feltételekhez a megbocsátásunkat? Hányszor keressük a magunk megnyugtatására mások vétkét és gyarlóságait, csak azért, hogy úgy érezhessük, jogunk van haragudni, neheztelni?! Irgalmadban… Második helyre szorult Benned az, amit mi úgy hívunk, jogos igazságérzet. Mert az irgalom, a Te irgalmad nagyobb és fontosabb volt minden földi igazságnál. Ne engedd, Urunk, elfelejtenünk, hogy semmit sem ér az igazságunk – bármennyire egyértelmű is -, ha nem tudunk irgalmasok lenni!

Szerkesztőségünk lelkigyakorlatot szervez világi hívek részére Dóvalon (Donovaly), október 26–28. között. Az ellátás (szállás, étkezés) díja: összesen 50 euró. A lelkigyakorlatot mons. dr. Gábor Bertalan vezeti. Jelentkezni Parák László esperesnél lehet: 0905 626 756 e-mail: parak@katolikus.sk

Nyílt Nap A komáromi MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont igazgatósága értesíti a tisztelt olvasókat, hogy 2012. október 30-án 9.00-tól 12.00-ig nyílt napot tart az óvodában és a gimnáziumban. Az alapiskola alsó tagozatán 10.30-tól 17.00-ig szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket.

A hit év kezdete alkalmából a lelki megújulás reményében ez év október 26-27-28-án Szentpéteren a Szent Márton-templomban Gombík Róbert helyi plébános meghívására háromnapos népmissziót fog tartani a Márianosztrai pálos rendi József atya. Október 26-án, péntekendélelőtt a gyerekekkel való foglalkozással kezdődik a lelkigyakorlat 10.00 gyóntatás 10.30 bevezetés 11.00 diákmise előadással 15.00 szentségimádás 17.00 gyóntatás, rózsafüzér 18.00 szentmise, 1. elmélkedés október 27., szombat 10.00 betegek gyóntatása 11.00 szentmise a betegekért, elmélkedés, betegek kenetének kiszolgáltatása 15.00 szentségimádás 17.00 gyóntatás, keresztút, rózsafüzér 18.00 szentmise, 2. elmélkedés október 28., vasárnap 9.30 szentmise befejező előadással, a Magyarok Nagyasszonya kegyképének megáldása. Te deum.

www.katolikus.sk Küldje be Ön is plébániája, közössége hírét: hir@katolikus.sk • ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP • 2012. OKTÓBER 21.

A környékbeli híveket szeretettel várják.

Csoportos látogatás esetén kérjük az előzetes bejelentkezést az iskola titkárságán, ahol további információkkal is szolgálunk. Címünk: Király püspök utca 30; 945 01 Komárno Telefon: 035 / 7730 397, 0917 350271, 0903 982680 Fax: 035 / 7733 985 E-mail: marianum@zsgmarianum.edu.sk web: www.zsgmarianum.edu.sk

Akciós ajánlatunk! Rónay László: Unokáim könyve Kedves, érdekes olvasmány nagyszülőknek, szülőknek – egy nagypapa hétköznapi kalandjai, amelyeket unokáival él meg Ára: 5,81 Eur helyett 3,80 Eur + postaköltség Megrendelhető: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

Remeny 2012 43 okt 3  
Remeny 2012 43 okt 3  
Advertisement