Page 1

„A Szentírást nem emberi értelem találta ki, hanem isteni erő íratta le szent emberek által.” (Szent Gellért szavai)

REMÉNY XXIII. évfolyam 39. szám

2012. szeptember 23. – Évközi 25. vasárnap

Új idők nagy csillaga

www.katolikus.sk • www.remeny.sk Ára: 0,50 Eur 4 5 7

Porta fidei Isten nagy üdvterve Elmúlás, átalakulás

HARSÁNYI LAJOS

Páli Szent Vince Nem szervezett erőszakosan népet, Az ember: úr! Parancs-mennyország nem kell! Kicsit a nagyhoz szív, nem ész emel fel! És „Vince úr” a szív útjára lépett. Piros kendővel ment a város-szélre. Törölte dolgos izzadóknak arcát, S ha koldusát a parkból elzavarták, Helyét meleg kit Otthonnal cserélte. Kórháza nyílt. Szent ápolót toborzott. Gyomorbajost segített ritka borhoz. S papot nevelt, hogy missziókban égjen. A szeretete bő gyümölcsöt termett. A francia csodálta, mint a szentet, Mert új idők nagy csillaga az égen.


HÍRVILÁG

Akadályok A városi közösségi közlekedés rendszeres résztvevőjeként igazán nem szenved az ember témahiányban. Néhány nappal ezelőtt a korszerű, alacsonypadlós autóbuszra szeretett volna felszállni egy kerekes székben ülő férfi kísérőjével. A talpraesett, határozott nő rögtön megkért két, az ajtó közelében ülő fiatalembert, hogy emeljék be a buszba a kerekes székes férfit. A sofőr nyugodtan végignézte a műveletet a visszapillantó tükörből, szemmel láthatóan esze ágában sem volt lehajtani a rámpát, amelyet azért találtak ki, hogy a kerekes székes utasok, illetve a babakocsit tolók helyzetén könnyítsenek. Néhány megálló után leszálláshoz készülődött a férfi és kísérője. A sofőr ismét a tükörből figyelte a helyzetet, és csak több utas közbenjárására kászálódott ki fülkéjéből, hogy kinyissa a rámpát. Közben félhangosan rosszallóan morogta, hogy hát nincs járda a megállóban. Való igaz, hogy ott éppen nem volt járda, így még a rámpán is csak segítséggel tudott legurulni a

férfi. De legalább nem kellett megemelni a kerekes széket… A nemrég befejeződött paralimpia kapcsán mondta a tévében egy magyarországi, fogyatékkal élőket tömörítő szervezet képviselője: Londonban örömmel tapasztalta, mennyire segítőkészek az emberek, milyen empátiával és magától értetődő természetességgel lépnek oda a segítségre szorulóhoz. Nálunk viszont – osztotta meg további tapasztalatait - nemcsak az épületek, utcák akadálymentesítését kell megoldani, hanem elsősorban a fejekben, mentálisan kell lebontani a gátakat. Hogy itt is egyre töb-

ben legyenek, akik nem jönnek zavarba, mondjuk egy vak vagy egy kerekes székben közlekedő ember láttán, hanem megkérdezik, segíthetnek-e, és ha igen, hogyan, miben. Nem kell ehhez más, csupán egy kis emberi érzés, empátia, odafigyelés a másikra. Nyitott szem és legfőképpen nyitott szív.

SASVÁR

LIBANON

Tízezrek vettek részt a búcsún

A Szentatya apostoli látogatása

A Szlovák Püspöki Kar Sajtóirodája közlése szerint mintegy negyvenezer zarándok vett részt egész Szlovákiából a szeptember

15-én, a Fájdalmas Szűzanya napján Sasváron (Šaštín) megtartott búcsún. A Szlovákia pátrónájaként tisztelt Hétfájdalmú Szűz tiszteletére bemutatott szentmise főcelebránsa Jozef Tomko bíboros volt. Együtt mi-

REMÉNY katolikus hetilap Főszerkesztő: Herdics György Főszerkesztő-helyettes: Albán József e-mail: alban@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 510 Főmunkatárs: Mons. Koller Gyula

sézett vele Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek, Mario Giordana apostoli nuncius és a püspöki kar több tagja. Jozef Tomko szentbeszédében Szent Cirill és Metód örökségének aktualitására hívta fel a figyelmet. Rámutatott arra, hogy a szlovák nép az évszázadok során sok szenvedést megért, amely során mindig a Szűzanyához fordult segítségért. A bíboros beszédében kitért a történelem néhány eseményére – megemlítve többek között a tatárdúlást, a törökök pusztítását, Vitéz János, Szelepcsényi György esztergomi érsekek szerepét, Mátyás király személyét. Hangsúlyozta, ma nem idegen ellenségek, hanem saját gyengeségeink az okai annak, hogy meggyengültek az erkölcsök. A korrupciót, az alkoholizmust, az irigységet, a házasságok felbomlását említette. Buzdította a zarándokokat, hogy kérjék továbbra is Isten Anyjának segítségét, pártfogását. A sasvári bazilika Fájdalmas Szűzanyát ábrázoló kegyszobra 1564-ben készült fából. Bakich Angelika, Czobor Imre sasvári főldesúr felesége készíttette hálából, hogy Szűz Mária segítségül hívását követően nehéz természetű férje megváltozott. A kegyszobor ismeretlen pannóniai mester késő gótikus alkotása. -thaFotó: TK KBS/Peter Zimen

Felelős szerkesztő: Bertha Éva e-mail: bertha@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 509 Szerkesztők: Orbánné B. Mária e-mail: obm@remeny.sk Telefon: + 421 (0)948 057 506

Parák László e-mail: parak@katolikus.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella e-mail: kamenargabi@gmail.com Tel.: +421 (0)905 255 154 Kiadja: Glória Társulat Felelős kiadó: Mons. Szakál László

• ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP • 2012. SZEPTEMBER 23.

XVI. Benedek pápa szeptember 14-16-án apostoli látogatást tett Libanonban. Libanon és Péter utóda között történelmi, mélyre ható kapcsolatok állnak fenn. A pápa, mint a béke zarándoka, Isten és az emberek barátja érkezett Libanonba és jelképesen Közel-Kelet minden országába. Látogatásának egyik célja volt, hogy aláírja az „Ecclesia in Medio Oriente” - „Egyház a Közel-Keleten” k. apostoli buzdítását, amely a Közel-Kelet témájában összehívott püspöki szinódus gyümölcse. Szeptember 14-én, a Szent kereszt felmagasztalása ünnepén került sor az ünnepi eseményre a libanoni fővárostól 37 km-re fekvő Harissza Szent Pálról elnevezett bazilikájában. Az „Egyház a Közel-Keleten” kezdetű apostoli buzdítás lehetővé teszi a jelen áttekintését a jövő perspektívájából, mindezt Krisztus szemszögéből nézve. A dokumentumban található bibliai és pasztorális irányelvek, a spirituális és ekkleziológiai mélyreható vizsgálatra szóló hívás, a liturgikus és hittani megújulás, a párbeszédre irányuló meghívás segíteni akar Krisztus követésében ebben a nehéz helyzetben is, amely gyakran fájdalmas. A Szentatya beszédében arra buzdította a jelenlevőket, hogy ne féljenek megmaradni az igazságban és ápolni a hit tisztaságát. Ez ugyanis a győzelmes kereszt nyelvezete! Vatikáni Rádió/Magyar Kurír A szerkesztőség címe: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598 Fax: 02/4552 3684 e-mail: remeny@remeny.sk Grafika: namedia – Nagy Attila Nyomja: PETIT PRESS, Bratislava

Terjesztik a plébániák Index: 49574 ISSN 1335-6534 Nyilvántartási szám: EV 242/08 A kéziratok szerkesztési jogát fenntartjuk! Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.


EZ TÖRTÉNT MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚT

OLASZORSZÁG

Kisboldogasszony ünnepe

Martini bíboros emlékezete

A magyarok nemzeti kegyhelyén kétnapos nagybúcsúra került sor Szűz Mária születésnapján. Az ünnep második napján, szeptember 9-én, vasárnap hatalmas tömeg kavargott az erdőkkel övezett völgyben. Az érkező keresztaljákat a kegyhely bejáratánál személyesen a kegyhely igazgatója, Kálmán Peregrin ferences atya fogadta. Kilenc órától Papp Tihamér szentkúti ferences atya mutatta be a szabadtéri oltárnál a legszentebb áldozatot. A délelőtti katekézist „Az egyház a mai világban“ címmel Kránitz Mihály teológiai tanár tartotta. Színesen és közérthetően megfogalmazott gondolataiban kifejtette, milyen módon hat a köznap emberére az egyház tanítása az élet minden területén. Tizenegy órától kezdődött az ünnepi szentmise, amelyre Márfi Gyula veszprémi érsek és a nagyszámú papság vonultak az oltárhoz. Köszöntőjében Kálmán Peregrin atya elmondta, nagy örömére szolgál, hogy ilyen sokan eljöttek nemcsak Magyarországról, hanem a környező országokból is. Megmutatkozik, hogy Mátraverebély–Szentkút valóban a Kárpát-medencei magyarság nemzeti búcsújáró helye lett. Az érsek atya szentbeszéde ritkán hallott versidézetekkel volt megtűzdelve. Elmondta, nagyon sok példa van a történelemben, amikor nem katolikus vallású emberek is Édesanyának nevezik, tisztelik a Boldogságos Szűzanyát, Máriát. Szabolcska Mihály református lelkésztől kezdve, a szintén református Ady Endrén, az evangélikus születésű, majd kommunista elveket valló Váci Mihályon ke-

resztül John Lennonig, a Beatles együttes tagjáig mind leírták gondolataikat Máriáról, az Isten Anyjáról. Sokunkat megérintett lélekben az az eset, amely a törökországi Efezusban történt, ahol a hagyomány szerint Szűz Mária utolsó éveit élte. Az itteni mohamedán vallású idegenvezető elmondta a turistáknak, hogy ő is gyakran betér Jézus Krisztus, a „Próféta” Édesanyjának a házába és onnan mindig „több emberként“ jön ki. Gyönyörű látvány volt a szentmise utáni körmenet, amelynek élén a Kisboldogaszszony búcsúra hagyományosan felvirágozott keresztekkel, lobogókkal, Mária-szobrokkal, hatalmas olvasóval érkezett, népviseletbe és egyenruhába öltözött csoportok és a papság után hatalmas emberáradat követte az eucharisztikus Jézus Krisztust. Kálmán Peregrin atyának fontos közlendője volt mindenki számára a szentmise befejeztével. Európai uniós pályázatból kétmilliárd forint körüli összeget nyert meg Mátraverebély-Szentkút a kegyhely felújítására, amely a 2013-as évben kezdődik el. Bali Mária

Az egész egyház gyászolja az egykori milánói bíboros érseket, aki augusztus 31-én, 85 éves korában hunyt el a jezsuiták Milánó melletti Gallarate Aloisianum kollégiumában. XVI. Benedek pápa Angelo Scola milánói bíboros érseknek küldött gyásztáviratában hálával emlékezik vissza Martini bíboros intenzív apostoli tevékenységére, amelyet - mint Szent Ignác lelki fia - nagy buzgósággal végzett. Szakavatott tanár, tekintélyes biblikus volt, továbbá a Pápai Gergely Egyetem és a Pápai Biblikus Intézet nagyra becsült rektoraként, Milánó buzgó és bölcs érsekeként működött. Ez a kiváló főpásztor szakértő és lelkes szolgálatot tett Isten Szavának, egyre jobban feltárva az egyházi közösségnek a Szentírás kincseit, különösen a Lectio divina gyakorlatának terjesztése révén. Tarcisio Bertone bíboros, vatikáni államtitkár a következő szavakkal emlékezett meg Martini bíborosról: „Tanúságot tett a spirituális élet elsőbbségéről, ugyanakkor figyelmesen meghallgatta a különféle létfeltételek, életkörülmények között élő embereket.” Giorgio Napolitano olasz államelnök gyásztáviratában megállapította: A lombard fővárosban mély nyomot hagyott lelkipásztori tevékenysége, amely rendkívül érzékeny volt a szociális kérdésekre. Felidézve személyes emlékeit, kiemelte: találkozóik során főleg a bevándorlás témáját érintették, amellyel kapcsolatban Martini bíboros mindig messzelátó, konkrét javaslatokat tett. Utolsó, „A püspök” c. könyvében Martini bíboros így írt: „Ne gondolja a püspök, hogy hatékonyan vezetheti a rábízott embereket a számos előírás és határozat megtartásával, a tiltásokkal és a negatív ítéletekkel. Ehelyett inkább hangsúlyozza a belső képzést, a Szentírás ízét és varázsát, mutasson rá az evangélium szerinti cselekvésünk pozitív indokaira. Ezáltal sokkal több eredményt ér el, mint a normák megtartására való rideg figyelmeztetéssel.” Carlo Maria Martini bíboros temetésére szeptember 3-án került sor a milánói dómban. Vatikáni Rádió/Remény

SZÁZD

Ökumenikus istentisztelet Az ökumené jegyében, hálaadásra gyűlt össze a település lakossága római katolikusok és ágostai hitvallású evangélikusok – szeptember 2án, a helyi evangélikus templomban. Jubileumi 40 évet ünnepel e község, és két neves eseményre emlékezik - kezdte beszámolóját a falu polgármestere és egyben az evangélikus egyház presbitere, Srna Zoltán. - A falu óvodájának fennállását, valamint annak most elvégzett tatarozását akarjuk méltóan meghálálni az Úrnak. A visszaszolgáltatott épület, mely korábban evangélikus tanítólakás volt, már jócskán rendbehozatalra szorult. A másik jelentős jubileum a citerazenekar megalakulásának 40. évfordulója. A százdi citerazenekar nemcsak falujának, de járá-

sának is büszkesége, sőt az országban és a határon túl is jól ismeri őket a közönség. Nekik köszönhetően megtudhatták az emberek, hogy valahol - a magyar határ mentén - létezik egy kisközség, s annak citerazenészei átörökítik falujuk és őseik hírét és kultúráját az utókornak, vezetőjükkel, Borka Lászlóval az élen. Maga a kulturális rendezvény kétnapos volt. Előző nap vette kezdetét a kultúrházban, ahol más településekről érkezett citerások, énekesek, táncosok is felléptek. A hálaadó istentisztelet a rendezvény kicsúcsosodása volt. Az evangélikus egyház részéről Hana Peničková lelkész hirdetett igét, szlovák nyelven, kiemelve mindkét esemény, illetve év-

forduló jelentőségét. Hálát adott az Úrnak, és buzdított, hogy mi is adjunk hálát mindenért, mert nehéz körülményekben az Úr, a mi Gondviselőnk meghallgat, és megtartó erővel jutalmaz. Ezután Balga Zoltán katolikus lelkipásztor mondott szentbeszédet, magyar nyelven. Ő a Zsoltáros szavait idézte: „Boldog a nép, amely

tud ünnepelni…” (Zsolt 88) Többek között elmondta: kevés volna, ha beérnénk azzal, hogy az óvoda épülete áll, mert minden közintézménynek küldetése kell hogy legyen. Be kell tölteni szellemiséggel, értékkel a falakat. Ahhoz az értékrendhez kell igazodni, amelyet szellemi örökségként kaptunk. Szavainak súlyát költészetünk nagyjainak gondolataival emelte, idézett Radnóti Miklós és Wass Albert verseiből. A szülőföld és az ősök iránti tisztelet mélységes elismerést érdemel, mondta a továbbiakban. Majd Szent Pál szavait idézte: „Bármit tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek…” (1 Kor l0, 31). A beszédek után az ünnepeltek, a híres százdi citerások adtak elő egyházi énekeket, szólót énekelt Snyida Zoltán. Ezek után a jelenlevők egy szívvel elénekelték a „Győzelemről énekeljen…” kezdetű éneket, és záróénekként egy szép evangélikus ének is elhangzott. Pleváné Petrovics Éva Fotó: foruminst.sk

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


AMIRE HITÜNK TANÍT

Porta fidei 1. A „hit kapuja“, amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé teszi a belépést az Egyházba, mindig nyitva áll előttünk – kezdi Szentatyánk, XVI. Benedek pápa A hit kapuja

(Porta fidei) c. „motu proprio“ vagyis saját elhatározásából kiadott apostoli levelét, amellyel 2011. október 11-én meghirdette a hit évét. Még bizonyára élnek bennünk az elmúlt évek lelki élményei, valamint remélhetőleg tapasztaljuk gyümölcseit az alaposan előkészített 2000-es jubileumi évnek, a rózsafüzér évének, az Eucharisztia évének, a Szent Pál-évnek, illetve a papok évének, s hasonlóképpen a magyar nyelvterületeken átélt imaévnek a nemzet lelki megújulásáért, a Szent Erzsébet-évnek, a Szentírás évének és az elmúlt decemberben lezárult család évének. Ismét egy új lehetőség áll ellőttünk. Az Egyház látható feje, a Szentatya meghív a hiteles és ismételt megtérésre az Úrhoz, a világ egyetlen Megváltójához, mert a Jézus Krisztusba vetett hit az az út, amelyen biztonságosan eljuthatunk az üdvösségre. A meghirdetett hit éve 2012. október 11-én, a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóján kezdődik, majd 2013. november 24-én, Krisztus Király ünnepén ér véget. A már eddigi alapos előkészületek egyik fontos része volt, hogy a Szentatya felkérésére a Hittani Kongregáció javaslatokat

A szentségekről röviden

és lelkipásztori útmutatásokat készített és tett közzé a hit évéhez. Ezek közt található: „a hit évére készülve mindenkit arra hívunk, hogy figyelmesen olvassák el és elmélkedjék át XVI. Benedek pápa Porta fidei c. apostoli levelét.“ Ennek szellemében lesz alkalmunk hétről hétre a lap hasábjain is az említett apostoli levél gondolatairól olvasni, elgondolkodni fölöttük, figyelembe véve a kongregáció által kiadott további javaslatokat, de ahogy azok előszavában is olvashatjuk, ez az összeállítás egyáltalán nem zárja ki az egyéb kezdeményezéseket az egész világon. Így a következő hetek írásai is a teljesség igénye nélkül kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy mind jobban ráhangolódjunk a hit évének tevékeny és lelkiekben termékeny átélésére s majd lelkesedéssel, kitartással használjuk fel az adott lehetőségeket és felhívást, amelyről az említett lelkipásztori útmutatás megjegyzi, hogy segíteni akarja a hit örömteli újrafelfedezését és a róla szóló megújuló tanúságtételt.

Ablak a történelemre

Az Eucharisztia ószövetségi előképei Rómához fellebbezzenek. A függetlenedni kívánó ravennai JohanIII. Benedek (megh. 858) IV. nes és a konstantinápolyi pátriárLeó 855-ben bekövetkezett halá- ka, Phótiosz is joggal tarthatott lával lépett trónra. Itália prímásai legjelentősebbjének e korban a primátus bajnoka, az „Új Illés”, a nagy műveltségű I. Miklós (858- 867) bizonyult. Városának központi egyházkormányzati hatáskörét igyekezett a tartományiak autonómiájának rovására szélesíteni, mely szándékának a Karolingok politikai összeomlása is kedvezett. Más kérdés, mennyiben tekinthető bábunak a becsvágyó tudós, Anastasius Bibliothecarius kezében, akinek véleményére Miklós maga is adott... Mindenesetre politikai elgondolásainak hangot adott, s a fentiek szellemében avatkozott be II. Lothár (855–869) házassági ügyleteibe (az eltaszított, haragjától. Utóbbival a bizánci gyermektelen Theutberga mellett pátriárkai szék betöltése körül kiállván kárhoztatta a „fattyúkat” pattant vitában kapott össze, s azt szülő ágyast, Waldradát) és ex- csak fokozta, hogy jogot formált kommunikálta a kölni, valamint a Illyria és Moesia tartományokra is. trieri érseket, akik segédkeztek az Sőt, olajat öntött a tűzre, amikor uralkodó afférjában. Ujjat húzott a levelet küldött a bolgár cárhoz, reimsi Hinkmarral is, mikor a me- Boriszhoz, melyben elmarasztalta nesztett soissons-i Rothád védel- ellenfele liturgiáját, s a latin szermére kelt, s hangsúlyozta, a püs- tartást mondta egyedüli igaznak pököknek joguk van ahhoz, hogy és elfogadhatónak. Szemelvények a középkorból

Az Eucharisztia háromféle módon van jelen az üdvtörténetben: az Ószövetségben mint előkép, az Újszövetségben mint eljött valóság, az Egyház életében pedig mint szentség. Az előkép előre jelzi és megsejteti, a szentség pedig aktualizálja az eljött valóságot. Az áldozat, a húsvéti vacsora és az Istennel kötött szövetség az Eucharisztia ószövetségi háttere. Eucharisztiával, vagyis Istennek bemutatott hálaáldozattal már az Ószövetségben is találkozunk. Jézus a kafarnaumi beszédében utal arra, hogy Ő, mint Mózes fogja táplálni tanítványait az élet kenyerével. Saját magát úgy tekinti, mint aki több Mózesnél: új kenyeret ad, amely az örök életet táplálja. Ez a gondolat jelenik meg Illés próféta történetében is, akinek az Úr gondoskodott táplálékról, hogy teljesíteni tudja küldetését. Egy másik előkép Melkizedek áldozata, aki kenyeret és bort ajánlott fel Istennek. Aztán Izsák feláldozása is egy ilyen előkép. Az Ószövetség azt is előre jelezte, hogy lesz majd egy egészen tiszta, szent és Istennek tetsző áldozat, amelyet az egész világon bemutatnak. Az egyházatyák gyakran hasonlították össze az Eucharisztiát ószövetségi előképeivel, és hangsúlyozták, hogy míg azok a valóságnak csak árnyékát és képét bírták, addig az Eucharisztia az igazi valóság. Az igazság tápláléka, az értünk feláldozott Krisztus „véget vet az előképeknek”. A húsvéti pászkaünnep a legfontosabb előkép, sőt, több mint „előkép”, hiszen az utolsó vacsora, az Eucharisztia a zsidók húsvéti pászka vacsorája keretében történt. A húsvéti bárány feláldozásával a vacsorán a zsidók Isten nagy tettei között főként az Egyiptomból való szabadulásra emlékeztek. Isten már az Egyiptomból való kivonulás éjszakáján előkészítette az Eucharisztiát, azt, hogy nekünk adja az igazi Bárányt. „Ha látom a vért – mondja Isten –, kihagylak benneteket” (Kiv 12,13), vagyis megszabadítalak benneteket. Ezzel kapcsolatban tették fel a kérdést az egyházatyák, hogy vajon mit látott az Úr olyan drágának a zsidók házainak kapuján, hogy kihagyta őket, és hogy azt mondta angyalainak, ne sújtsanak le rájuk. Ezt a választ adták: Krisztus vérét, az Eucharisztiát (vö. Szárdeszi Melitón húsvéti beszéde, 31 kk).

• ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP • 2012. SZEPTEMBER 23.


LÉLEK ÉS ÉLET

Isten nagy üdvterve Az üdvtörténet könyvében, a Szentírásban maga Isten jelenti ki üdvtervét, mert azt akarja, hogy az Ő hasonlatosságára teremtett valamennyi lélek, valamennyi ember az igazság ismeretére jusson és üdvözüljön. Az üdvösségben rejlő mérhetetlen isteni kegyelmet és szeretetet a maga teljességében ha nem is tudjuk felfogni, a Szentírás épp elegendő üzenetet hordoz számunkra, hogy általa megismerjük és befogadjuk Isten üdvtervét értünk és Isten üdvösségét bennünk. Isten értünk végzett üdvözítő munkája független attól, hogy az emberek el akarják-e azt fogadni, vagy sem. Látjuk, hogy az Isten üdvözítő munkáját a „világ végső határáig” hirdető Ige ellenére az emberiség nagy része megmarad hitetlenségben, de ez nem változtat az üdvösség tényén, melyet az Atya Jézus Krisztusban minden embernek megszerzett. Aki tehát befogadja az igét s ezáltal hitre jut Megváltónkban, az Úr Jézusban, az eme Istenbe és Krisztusba vetett hit által a Teremtő egész üdvösségét tapasztalja: ez az Isten üdvössége bennünk. A Szentírás világosan megmutatja az embernek, hogy az isteni üdvtörténet miként lesz valósággá a világ Teremtőjében, Megváltójában és Beteljesítőjében, Istenben: az Atya, aki Krisztusban megteremtette és megváltotta a világot, betetőzi és teljességre is fogja azt vinni, új eget és új földet teremtve. A Biblia megismerése során azt látjuk, hogy Isten üdvtörténete öt nagy részre tagolódik. 1. Az üdvösség előkészítése maga a teljes Ószövetség; Ábrahám nagy néppé tétele az üdvösség népét, Izrael megteremtését szolgálja, hogy belőle – a Sínaihegynél kapott törvény és az ott kötött szövetség által – jöjjön a megígért Messiás. Isten tehát Izraelt Jézus Krisztusra nézve választotta ki, mert mint János apostolnál olvassuk: Az üdvösség a zsidók közül támad. Tehát nem a zsidók jelentik az üdvösséget, hanem a belőlük jövő Megváltó: Urunk, Jézus Krisztus. Elmondhatjuk hát, hogy az Ószövetség üzenete: az üdvösség el fog jönni. 2. Az üdvösség alapja a négy Evangélium, mely megmutatja nekünk, hogy Isten Fia megtestesült, a földön járt és elvégezte a váltságművét, az üdvösséget: Elvégeztetett – mondja a Golgota keresztjén; ezért vallja Pál apostol a korintusiaknak írt első levelében, hogy „a lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki sem rakhat”. Ez a „lerakott alap” pedig négy pilléren nyugszik: Jézus Krisztus bűntelen emberré válásán; helyettes engesztelő szenvedésén; dicsőséges feltámadásán; diadalmas mennybemenetelén. 3. Az üdvösség kiterjesztése az apostolok cselekedetei; azaz a Krisztus által megszerzett üdvösség evangéliumi hirdetése „a föld határáig”, mely immár kétezer éve tart „minden nép és minden ember” számára, hogy a föld valamennyi lakója megismerhesse a Krisztusban való üdvösségről szóló örömüzenetet, s azt befogadva üdvösségre juthasson. Pál apostol mindezt így fog-

lalja össze: „Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelés szolgálatával megbízott. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk, engesztelődjetek ki Istennel!” 4. Az üdvösség jelentőségét és lényegét az újszövetségi levelekben találjuk, melyek Urunk befejezett váltságművének és az ő fiúságának örök voltát magyarázzák, egyben rámutatva a megváltás végtelen kegyelmére, jelentőségére és jelentésére, arra, hogy az üdvözítést befogadó ember Krisztus testének tagja, az Egyház pedig Krisztus teste; következésképpen Krisztusnak növekednie kell és ki kell ábrázolódnia bennünk: „Igazságban kell élnünk, és szeretetben, hogy egyre inkább összeforrjunk a Fővel: Krisztussal.” (Ef 4, 15) 5. Az üdvösség beteljesedését a Szentírás utolsó könyve, a Jelenések könyve tárja fel előttünk. Jézus Krisztus az ő utolsó vacsorán „keblén pihenő” Jánosnak adott kijelentése az Újszövetség egyetlen prófétai könyve, mely hírül adja, miként fogja Isten Krisztusban az üdvösséget beteljesíteni: visszajövetelekor ítéletet tart, mert amint a filippieknek írt levél mondja: „az ő nevére meghajol minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban”, még azoké is, akik elzárkózva tőle nem fogadták be az ő igéjét és megváltó áldozatát. A fentiekben láthattuk, hogy az üdvtörténet miként, milyen világosan és érthetően van lefektetve a Szentírásban, és miként lesz valósággá a világ Teremtőjében, Megváltójában és Beteljesítőjében. Végül – a jobb áttekinthetőség kedvéért – bemutatjuk, miként rajzolja meg a Biblia üdvtörténeti tartalmát Joachim Langhammer, a Mi lesz ezzel a világgal? című könyv szerzője. Ezek szerint a Szentírás: a) Tudósít a világtörténelemről; a teremtés, a bűneset, az özönvíz, a bábeli torony építése. (1Mózes 1–11) b) Isten üdvtörténete Izraellel, Ábrahámtól Krisztusig; Isten Fia üdvösséget szerez a Golgota keresztjén. (1Mózes 12 – Cselekedetek 12) c) Az üdvösség kiterjesztése a föld végső határáig; Jézus Krisztus Egyházának összegyűjtése a zsidók és pogányok közül. (Cselekedetek 13 – Jelenések 3) d) Az üdvösség teljes megvalósulása a földi ítéletek idején, az Úr Jézus Krisztus visszajövetele, az utolsó ítélet, új ég és új föld. (Jelenések 4–22) Ez hát az Isten egész üdvösségét hirdető Szentírás röviden, magában rejtve az üdvösség előkészítését, tényét, kiterjesztését, jelentőségét és teljes megvalósulását. Írásunkat a Jelenések könyve utolsó igéivel zárhatjuk: „Aki mindezt tanúsítja, azt mondja: »Igen, hamarosan eljövök. Ámen«. Jöjj el, Uram Jézus.” • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LELKI TÁPLÁLÉK

Évközi 25. vasárnap

VASÁRNAP ról ra

Mics Imre z embernek vannak egyéni vágyai, tervei, amelyek megvalósítására törekszünk. Mindenkinek szüksége van elismerésre és megbecsülésre. Mindenki lenni akar „valaki”. Szeretünk versenyezni. Figyelemmel kísérjük a különböző sporteseményeket, labdarúgó-mérkőzéseket, az olimpiai játékokat és a tévében a különböző vetélkedőket. Ezeken a versenyeken minden induló első szeretne lenni. Mert a világ a legerősebbeknek, a legszebbeknek, a legügyesebbeknek tapsol. Nem csoda tehát, hogy a versengés Jézus apostolai között is jelentkezett. Ki a nagyobb közülünk? – erről vitáztak egymás között, a mai evangélium tanúsága szerint az apostolok. Jézust bántotta apostolai kicsinyes versengése. Más viselkedési módra hívja fel figyelmüket: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Elképzelhető, hogy ez a kijelentés mennyire meglepte az apostolokat. Szöges ellentétben állt az elsőségről alkotott elképzeléseikkel. Jézus félreérthetetlen tanítása ma is elgondolkodtató. Vajon itt és most boldogulhatunk-e napjaink pénzlelkű, törtető világában? A legnagyobb tragédia abból származik, ha az embert elborítja a gőg, és nem hajlandó engedelmeskedni Isten törvényének. Az ember nem bánhat kényekedve szerint embertársaival, még a természet egyensúlya is megbomlik, ha rosszul uralkodunk felette. A magukat nagyra tartó, minden isteni függést elutasító emberek nem szabadok, hanem a világ rabszolgái, és ez megalázóan szánalmas. Alázattal el kell fogadnunk, hogy teremtettek vagyunk, és Isten a teremtő, aki meghatározza a törvényeket, szabályokat az üdvösségünk érdekében. Az ember azáltal, hogy megkeresztelkedett, nem lesz egyúttal, önmagától jó is, nemes lelkű is. A hívő embernek is keményen és állandóan küzdeni kell, építenie kell önmagában ezt az emberséget. Azt olvastuk a mai szentleckében: „Ahol irigység és

A

önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság.” A keresztény embert tehát természetfeletti okosság kell hogy vezesse. Ehhez velünk is meg kell történnie a csodának, amelyről a mai evangéliumban olvasunk. Kell, hogy Jézus megnyissa hallásunkat, megtisztítsa minden hangzavartól: a harag, a viszály, a törtetés lármájától. Kell, hogy meggyógyítsa a mi nyelvünket is. Ne szóljunk indulatosan, meggondolatlanul, amit nem lehet többé jóvátenni. Legyen nyelvünk a szeretet és vigasztalás eszköze, annak számára, akit bánat gyötör. Jézus azért jött, hogy meggyógyítsa ezt a megsüketült, megnémult világot. Nekünk, keresztényeknek, az a jogunk, de kötelességünk is, hogy közel vezessünk mindenkit az igaz hallást és beszédet ajándékozó Jézushoz. Mert még mindig sokan vannak olyanok, akik tudatlanul vagy éppen tudatosan elhatárolják magukat a hittől, a keresztény életfelfogástól. Nem is nagyon ismerik fel, mitől fosztják meg magukat a keresztény értékek elutasításával. Pedig Jézus őket is hívja az üdvösségre, de aki nem hallja meg szavát, az nem képes a vele való párbeszédre sem. Mióta világ a világ, mindig voltak és lesznek, akik nem kedvelik a látókat és hallókat. S még kevésbé azt, azokat, akik visszaadják valódi látásukat és hallásukat. Nem a véletlen műve, hogy ádáz harc folyik a televízió, rádió és sajtó birtoklásáért. Sajnos, bénultsággal tűri társadalmunk a hírközlő eszközök szennyező áradatát. A felelős vezetők meg büntetésre méltón hallgatnak, mintha ez így volna természetes és a szellemi mérgezésnek joga volna ahhoz, hogy beférkőzzék a családokba és a gyerekek lelkébe. A nagy kérdés az, miért van ez így. Vakságból? Érdekből? Pedig adott a lehetőség, hogy jól lássunk és halljunk. Jézus meg akarja nyitni a mi fülünket is, hogy megnyíljunk az Isten szavára és az emberek szólítására. És ajkunkat az imára, hitvallásra és a helyes beszédre.

• ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP • 2012. SZEPTEMBER 23.

Olvasmány a Bölcsesség könyvéből (Bölcs 2, 12. 1720) A gonoszok így beszélnek az igaz emberről: „Lássuk hát, igazak e beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut! Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten az ő pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk őt, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét! Ítéljük gyalázatos halálra, hiszen azt mondta: ő Isten oltalmában részesül!” Válaszos zsoltár (Zsolt 53, 3-4. 5. 6 és 8) Válasz: Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek.

Szentlecke Szent Jakab leveléből ( Jak 3, 16 - 4, 3) Szeretteim! Ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek. Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nemde onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban? Kívántok valamit, és nincs benne részetek. Öltök és irigykedtek, de semmit sem tudtok

elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nincs semmitek, mert nem kértek. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek, azért, hogy bűnös vágyatokban elpazaroljátok. Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 9, 30-37) Abban az időben: Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni.

Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”

Liturgikus naptár Szeptember 23. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP (Pietrelcinai Szent Pio, Szent Zakariás és Erzsébet, Szent Linusz, Tekla, Ila) Miseolvasmányok: Bölcs 2,1720; Zsolt 53, 3-4. 5. 6 és 8; Jak 3,16 - 4,3; Mk 9,30-37 Válaszos zsoltár: Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. Énekrend: H 220; 107-145; 87 ÉE 149; 579-210; 100 Szeptember 24. Hétfő. Ünnep SZENT GELLÉRT (Szent Bőd, Beszteréd és Beneta, Mercédesz, Gerda) Miseolvasmányok: Bölcs 3,1-9; Zsolt 125,1-2ab 2cd-3. 4-5. 6; Mt 10,28-33 Válaszos zsoltár: Akik könnyek között vetnek, majd ujjongva aratnak. Énekrend: H 300; 280B; 299 ÉE 296; 187; 306 Szeptember 25. Kedd. Köznap (Kleofás, Eufrozina, Kende) Miseolvasmányok: Péld 21,16.10-13; Zsolt 118,1. 27. 30. 34. 35; Lk 8,19-21 Válaszos zsoltár: Parancsaid ösvényén vezess

engem, Uram. Énekrend: H 177; 280B; 153 ÉE 230; 187; 134 Szeptember 26. Szerda. Köznap (Szent Kozma és Damján, Szent Nílus, Jusztina) Miseolvasmányok: Péld 30,5-9; Zsolt 118,29. 72. 89. 101. 104. 163; Lk 9,1-6 Válaszos zsoltár: Lámpás a te igéd, Uram, az én lábaim előtt. Énekrend: H 229; Gl 520; 53 ÉE 142; 163; 71 Szeptember 27. Csütörtök. Köznap (Páli Szent Vince, Adalbert) Miseolvasmányok: Préd 1,2-11; Zsolt 89,3-4. 5-6. 12-13. 14 és 17; Lk 9,7-9 Válaszos zsoltár: Uram, menedékünk lettél nemzedékről nemzedékre. Énekrend: H 102; 150; 261 ÉE 124; 200; 362 Szeptember 28. Péntek. Köznap (Szent Vencel, Szent Lióba, Ruiz Szent Lőric és vértanútársai, Salamon) Miseolvasmányok: Préd 3,1-11; Zsolt 143,1a és

2abc 3-4; Lk 9,18-22 Válaszos zsoltár:Áldott legyen az Úr, ő az én segítségem! Énekrend: H 428; 145; 70 ÉE 196; 210; 84 Szeptember 29. Szombat. Ünnep SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RÁFAEL FŐANGYALOK Miseolvasmányok: Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel 12,7-12a Zsolt 137,1-2a 2bc3. 4-5; Jn 1,47-51 Válaszos zsoltár: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, magasztallak téged Istenem. Énekrend: H Gl 533; 127; 85 ÉE 259; 183; 101 Szeptember 30. ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP (Szent Jeromos, Honória, Hunor, Szófia) Miseolvasmányok: Szám 11,25-29; Zsolt 18,8. 10. 12-13. 14; Jak 5,1-6; Mk 9,3843.45.47-48 Válaszos zsoltár: Az Úr végzései igazak, megvidámítják a szívet. Énekrend: H 98; 152-157; 261 ÉE 127; 189-201; 362


LELKI TÁPLÁLÉK

Ezt üzeni... Szent Gellért

Elmúlás, átalakulás

HÉT

ről re

püspök, vértanú Koller Gyula

G

ellértnek Velence, a tengerre épült város volt a szülőföldje. 980 körül, Szent György napján született, ezért kapta a keresztségben a György nevet. Ötéves volt, amikor szülei áteveztek vele a Szent Márk-székesegyházzal átellenben lévő San Giorgio-szigetre, úgy látszott ugyanis, hogy kisfiuk nem marad életben. Fogadalmat tettek, hogy ha a gyermek a szerzetesek imájára meggyógyul, Istennek szentelik, és a monostorban hagyják. A gyermek fölgyógyult, és ott is maradt. Fokozatosan bevezették őt a kor szellemi életébe és a Szent Benedekrend lelki életébe, fegyelmébe. 15 éves lehetett, amikor édesapja egy szentföldi zarándoklaton életét vesztette. Az ő emlékére vette föl az ifjú György a Gellért nevet. Huszonöt éves korában a monostor perjeljévé választották, majd Vilmos apát Bolognába küldte magasabb tanulmányokra, hogy visszatérve elfoglalhassa a kolostori iskola egyik tanári helyét. 32 évesen tért vissza monostorába, de nem sokáig tanított, mert Vilmos apát halála után őt választották meg apátnak. Három év után azonban lemondott apáti tisztéről, és a Szentföldre indult. Két társával 1015 február végén szállt hajóra Palesztina felé. De a vihar miatt másfelé sodródtak, és Szent András-sziget kikötőjében vetettek horgonyt. Ott a sziget bencés monostorában találtak menedéket. A több hétre elhúzódott kényszerpihenő közben Gellértnek alkalma volt az ott időző pannonhalmi apáttal beszélgetni. Az apát szerette volna őt megnyerni, hogy Magyarországon kolostort alapítson és térítői munkát végezzen. Gellért azzal a nem titkolt szándékkal engedett a rábeszélésnek, hogy majd Magyarországról könnyebben eljuthat a Szentföldre. Útnak indultak hát, és 1015. május 3-án Pécsre érkeztek Mór püspökhöz. Vele és Asztrik pécsváradi apáttal Székesfehérvárra, István királyhoz mentek. Gellért és a király találkozásának „eredményeként” István meghívja őt Imre fiának nevelőjéül. Nyolcéves volt ekkor a királyfi, akit Gellért hét évig nevelt az esztergomi királyi palotában. Tanítványának életszentsége tanúsítja, hogy Gellért milyen jó nevelő volt. Ezután a szentföldi út helyett a bakonybéli remeteség évei következtek. A monostor melletti erdei kunyhóban tudott leginkább elmélkedni és dolgozni. Ekkor írta szentírás-magyarázó munkái nagy részét, amelyekből csak egy maradt ránk. Gellért 1030-ig remetéskedett. Ekkor István király hívatta, és rábízta a Csanádi egyházmegye megszervezését. Gellért az egyházszervezést azzal kezdte, hogy fölosztotta az egyházmegye

Szeptember 24. területét hét főesperességre, s ezek élére a papok közül azokat állította, akik tudtak magyarul. Majd a papi utánpótlás biztosítására káptalani iskolát szervezett, végül templomokat építtetett, köztük a székesegyházat is. Tevékenységét a szent király bőkezűen támogatta. Életében nagy fordulatot jelentett 1038-ban István király halála. Hiába volt az új király, Péter velencei, mint Gellért, nem lehetett vele együttműködni, mert sem az uralkodáshoz, sem a nép megnyeréséhez nem értett. Péter utóda Aba Sámuel lett. Ő sem volt megfelelő király, Gellért püspök 1043-ban zsarnoksága miatt a koronát és a húsvét közös megünneplését is megtagadta tőle. 1046 szeptemberében Gellért a lengyelországi száműzetésből hazatérő Vászoly-fiak, Endre és Levente fogadására készült, Böd egri és Beszteréd nyitrai püsökkel együtt. Székesfehérvárről indulva a hercegek elé mentek egész Diósdig. Az ún. pesti révhez közeledve Vatha pogány lázadói kőzáporral törtek rájuk. Gellértet hozzákötötték egy kordéhoz, és a később róla elnevezett Kelenhegy szikláiról a mélybe taszították. Mindhárman 1046. szeptember 24-én lettek hitük vértanúi. Gellért holttestét ideiglenesen a pesti Boldogasszony-templomban (a mai Belvárosi plébániatemplom) temették el, később átszállították Csanádra. Szentté avatása Szent László királysága idején, 1183. július 26-án történt. *** Szentünk azoknak a sorába tartozik, akik nem a magyarok közt látták meg a napvilágot, de életük, működésük és haláluk hozzánk kapcsolja őket. Gellért a Szentföldre készült, és csak átmenetileg jött el a magyar király országába. Először a szent királlyal karöltve, később a rossz királyok ellenére eredményesen működött. Üzenete szülőkhöz, nevelőkhöz, vezetőkhöz egyaránt szól: neveljék a rájuk bízottakat szóval és példával a krisztusi becsületes életre. Ránk maradt latin nyelvű művében (Deliberatio supra hymnum trium puerorum) a Szentírás kifogyhatatlan táplálékáról értekezik. „A Szentírás - írja – egyszer az Isten és az embertárs iránti szeretetre figyelmeztet bennünket, máskor meg arra, hogy a világ mulandó dolgait túl ne értékeljük!” E szavak nyomán ébredjünk rá, hogy nem elég, ha ünnepnap meghallgatjuk a Szentírásból Isten igéjét, szükséges, hogy naponta olvassunk is belőle. Csak így tanulható meg Isten és felebarát igaz szeretete s a földi javak helyes értékelése!

ég nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli világot? Már hó takará el a bérci tetőt.” Petőfi Sándor „Szeptember végén” című versében gyönyörűen fogalmazza meg a közelgő elmúlás tényét, az ember életében ciklikusan ismétlődő „születések” és „elmúlások” valóságát. Szeptember végén ugyanis akarva-akaratlanul a természetben lejátszódó változások szembesítenek bennünket saját elmúlásunk tényével, és egyben meghívnak, hogy gondolkodjunk el életünk célirányultságáról. Ezekben a napokban az élet valódi értelmét kereső Nietzsche

juk a létezés egy kifinomultabb formáját, amikor majd felismerhetjük, megérte a lélek gondozását komolyan venni. Az lépésről lépésre átalakuló természet, a gyümölcsét megtermő élővilág szemlélése által könnyen megérthetjük, hogy küldetésünk teljesítése, a számunkra kijelölt küldetés befejezte nem jelenti még a véget, a feleslegessé válást. Mint ahogy gyümölcsét megtermő gyümölcsfa sem válik feleslegessé a termés betakarítása után, ugyanis tudjuk, hogy hamarosan új „küldetés” várja. Mindezt lelkünk halhatatlanságának fényében nézve megérthetjük, hogy a halál az ember életében egyfajta „terménybetakarításként” van je-

gondolatát kölcsönözve, felteszszük a kérdést: „miért nő a fű, ha úgyis elszárad, miért szárad el, ha úgyis újranő?” Az elmúlás tényét magában hordozó ősz életünk értelmének nyílt megfogalmazására késztet bennünket. Mi az én életem értelme, mi a küldetésem, miért lettem létbe szólítva? A halál valóban az abszolút elmúlást jelenti, amikor majd kénytelenek leszünk elismerni, hogy egész életünk fölösleges volt? Anyaszentegyházunk világosan tanítja számunkra, hogy „az ember lelke halhatatlan”, vagyis az ember lelkét nem érheti a megsemmisülés. A halál valóban nem a megsemmisülés, ill. elmúlás pillanata, hanem az átalakulásé, amikor majd megtapasztalhat-

len, mely a kijelölt küldetés tényleges végét jelenti, de ez nem a feleslegesség állapota, hanem az átalakulásé. Nietzsche húsbametsző – az élet feleslegességét sejtető – kérdésére válaszolva kimondhatjuk: azért, mert minden teremtett létező arra hivatott, hogy sose adja fel. A szüntelen születés és elmúlás ellenére van értelme a létezésnek. Nincs hatalom, mely jogot merne adni az elmúlás, újjászületés szükségességének tagadására. A napokban átalakuló, termését megtermő természet ébreszszen rá bennünket, hogy éltünk is az állandó elmúlás és átalakulás dinamikájában hozza meg majd igazi gyümölcsét.

„M

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


BESZÁMOLÓ

Lelki épüléssel egybekötött üdülés A Keresztény Ifjúsági Közösségek (KIK) idei család- és ifjúsági táborát augusztus 1–5. között a magyarországi Péliföldszentkereszten szervezték meg. Az eseményről az egyik résztvevő, Koncz Judit számol be olvasóinknak. A Gerecse lankái közt, festői környezetben megbúvó szalézi rendház adott otthont a mintegy 240 résztvevőnek – 35 családnak és 46 segítő fiatalnak. A tábor témája: kapcsolataink – Istennel, házastársunkkal, közösségeinkben. A tábor kerettörténete pedig egy zsinati konferencia, melyet a „püspöki testület“ és kísérete (ez 1-1 családfő a családtagokkal) a „bíboros és érsek atyák“, valamint a „Szentatya“ alkottak. A családfők püspöksüvegeinek és címereinek összeállítása színes papíranyagból nem kis előkészületet igényelt. Hasonló, családon és táboron belüli együttműködést igényelt a keresgélős játék, melyben gyermekeink 1-1 tábori védőszentjének az életrajzát kellett összeállítani. E háttérfeladatok mellett az egyes napok menete hasonlóan alakult. A reggeli zenés ébresztő, torna, piciknek babazene után gyermekeinket korcsoportokba osztva foglalkoztatták a segítő fiatalok. Így mi, szülők teljes nyugalommal belefeledkezhettünk a délelőtti előadásokba, melyeket kiscsoportos beszélgetések, ill. páros gyakorlatok követtek. Még most sem értem, hogy lehetett három ilyen rövid délelőttből ennyi mindent kihozni! Első nap a Zöldy házaspár tartott előadást az öt szeretet-nyelvről és mozgatott meg bennünk emlékeket, érzelmeket az ügy érdekében, mondhatni, kő kövön nem maradt. A második napon Zsidó János atya beszélt a közösség megtartó és felemelő erejéről, szépen lebontva a Szentháromság teljességétől a családi harmónián keresztül a kisközösségekben

Az esti mese közönsége megélt egységig. A harmadik délelőtt pedig már „érsekségeink” szerint csoportosulva Márk atya gyakorlatai sodortak párkapcsolatunk mélységeiből az egészen felszabadult csoportos megosztásig. Gondolom, sokunknak ez volt afféle lelki tetőzése a tábornak, mert oly egyszerű, de nagyszerű elemekkel nyitott ajtót belső szobáinkba, hogy talán egy házas hétvégéhez merném hasonlítani. Párkapcsolatunk mintájára működik közösségi létformánk is, melyben csakúgy fontos a belső kapunyitáshoz a jól feltett kérdés, s így mintegy előcsalogatva – segítve társunkból mindazt, amit Isten beléhelyezett.

A KIK-es család- és ifjúsági tábor résztvevői A délutánok a pihenés mellett főképp a szórakozás jegyében zajlottak: családi vetélkedők, sportdélután, túra a denevérbarlanghoz – valódi izgalmak gyerekeknek, szülőknek egyaránt, ezek egyik fő szervezője Ďurás Márk atya volt. Az esti szentmisék főképp gitáros ifjúsági énekekkel - de volt gregorián kísérettel is - a nap fénypontjai voltak sokunk számára, akik csak vágyódunk a napi találkozásra Jézussal, zsúfolt teendőink közt. Volt még több külön

Szentmise (Nagy Attila felvételei) ajándékunk is helyben: keresztút az erdős domboldalban és lourdes-i barlang a közeli forrás tövében. Gyermekeink esti meséit színdarabok képezték, és aki még bírta szusszal, az az éjszakai beszélgetésekbe is bekapcsolódhatott, de végezhetett esti zsolozsmás áhítatot is (volt kora reggeli is) vagy betérhetett az imasátorba – milyen lelki komfortcsomag! A szervezők igyekeztek tartalmas programot biztosítani a fiatalok népes csapatának is, akik miután délelőtt vigyáztak a gyerekekre, előadásokon, filmvetítésen, bátorságpróbán vettek részt, de bekapcsolódtak a tábori olimpiába is, emlékeztetve minket

• ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP • 2012. SZEPTEMBER 23.

arra, hogy fizikai erőnlétünk évről évre romlik. A fiatalok programjaiba Puss Sándor atya is besegített, valamint a szentmiséken és gyóntatással is szolgált. A szombat esti táncházat és zsinati bált megelőzte a zsinati záró vita, melynek keretében a felszólaló „atyák“ felsorakoztatták érveiket és állásfoglalásaikat az egyházi liturgiával kapcsolatban (gitáros ének, gregorián ének, hagyományos liturgia). A zárószavazáson megszavazták, hogy a jelenlegi állapotot tartják fenn, azzal, hogy lehetőséget adnak a liturgia fejlődésének. Vasárnap délután szentmisével fejeződött be a 11. KIK-es család- és ifjúsági tábor. Azon reményben búcsúztunk, hogy jövőre újra találkozunk. Köszönetet mondunk a KáVé és a Mankó vezetőképzőknek, a Főnix polgári társulásnak és azoknak a magánszemélyeknek, akik anyagilag támogatták a KIK rendezvényét, hozzájárulva ahhoz, hogy a zömében nagycsaládos résztvevők házi költségvetését ne terhelje túl ez a lelki épüléssel egybekötött üdülés, és a segítők költségeit is csökkenteni lehessen. Isten bőkezű áldása szálljon minden jó szándékú kezdeményezésükre, valamint az Ő kegyelme töltse be az előadásokat tartó lelkiatyákat, a Zöldy házaspárt Budapestről, a szervezők és a segítők lelkes csapatát is. Péliföldszentkeresztet nehezen találjuk meg a térképen, az Isten háta mögött van – ahogy mondani szokás. Mi ez alatt az öt nap alatt mégis magunkon éreztük az Ő tekintetét.


BESZÁMOLÓ

„Boldog vagy, Szűz Mária, és minden dicséretre méltó” Az idei hosszú, forró nyár kíméletlenül kiszárította a földet, a szántóföldön maradt kifakult kukorica csonttá száradva zörög, hiába várt csapadékra. A fű felperzselődött, a fák levelei tétován kókadnak, néhányuk sárgulásnak indulva már lehullott. Ahogy a természet, úgy sokunk tikkadó lelke is felfrissülésre vágyik, reméli az égi magasok harmatozását. És ez a remény nem csalfa és vak, ez a remény éltető, hiszen lüktet bennünk a tudat, hogy nem vagyunk egyedül, ha olykor magányosnak is érezzük magunkat. A szentantali Kisboldogasszony főbúcsújára szeptember 8-án és 9-én került sor. A méltó eseményt gondos előkészület előzte meg. Felújították a gyönyörű székely kaput, melyen kifaragott szöveg olvasható: A Szűzanya szentantali kegyhelye. Rendbe tették a szabadtéri oltárt, általános takarítás, sütés-főzés volt. Hiszen a legbecsesebb Vendéget vártuk kegyelmeivel és Édesanyját, akinek születésnapját szándékoztunk együtt megünnepelni. A szombati napon már déltől folyamatosan érkeztek a zarándokok, a lelkiatyák, és nem csupán a közeli környékről. A gyóntató atyák egymás után oldozták fel a töredelmes szívűeket.

Délután három órakor Naszvadi Sándor nagymagyari esperesplébános mutatta be a szentmisét. Arról elmélkedett, hogy egy építészmérnök miként kezd hozzá egy templom megtervezéséhez. Elsősorban a templom szívére, a szentélyre összpontosít, ahol a tabernákulum lesz majd méltó módon elhelyezve. A Teremtő, a világegyetem alkotója, aki gondolattal cselekszik, Mária személyében találta meg a legtökéletesebb tabernákulumot egyszülött Fia számára. Amint az Énekek Énekében olvashatjuk: „Ki az, aki úgy ragyog, mint a hajnal pírja, s szép, mint a telihold, világos, mint a Nap...“ Ezt a gyönyörűséget felfogva, hogy ez a Tisztaság szüntelenül közbenjár értünk, ezért repes hálatelten szívünk, ezért tudunk örülni ennek a szép ünnepnek. Sokan már régen mennyei édesanyánknak fogadtuk a Nagyhatalmú Szüzet, és aki Mária gyermeke, az nem veszhet el. A keresztút és az ünnepi esti dicséret után, 18 órakor megkondultak a harangok, jelezve az ünnepi szentmise kezdetét, melynek főcelebránsa dr. Cserháti Ferenc, esztergom-budapesti segédpüspök

volt, aki a külföldi magyarok pasztorációjával van megbízva. A plébános üdvözölte a püspök atyát, paptestvéreit és a jelenlevők sokaságát. Beszédében a püspök atya a kegyelmek gazdag kiáradását kérte mindnyájunkra Szűz Mária születésnapja alkalmából, mert belőle támadt üdvösségünk, Jézus Krisztus. Üdvösségtörténetünkben Szűz Mária hitünk és reményünk vezérlő csillaga lett, mivel az Úr őt tartotta legméltóbbnak arra, hogy általa emberként jelenjen meg a második isteni Személy. Mária az Úrra figyel, elfogadja Isten szándékát, habár nem érti, de bízik, remél és hisz: „Történjék velem szavaid szerint“. Elfogadja Isten irányítását és olyan páros táncot jár Vele, melyben Isten vezeti lépteit. A Fiú, Jézus Krisztus születése, az új élet és távlatok kiteljesedését nyújtja az emberiség számára. Megbízható reménnyel lettünk megajándékozva. Magához ölelte az elesetteket, meghozta az új korszak legtökéletesebb értékrendjét. Hallgassunk a Szűzanyára, úgy, mint a kánai menyegzőn tették: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!“ Ha ezt megszívleljük és komolyan veszszük keresztény szülői hivatásunkat is, az üdvösségtörténet útján generációk sora érkezhet célba. Már sötétedéskor következett a gyertyás körmenet, utána a szentségi áldás és ereklyetisztelet. A szentmise után agapé várta a jelenlévőket. A szentségimádás után, éjfélkor latin szentmisére került sor, rendkívüli formában. Sokan maradtak virrasztani a reggelig tartó szentségimádáson, miközben a kálváriadomb mögött fiatalok csoportja tábortűz mellett zenélve dicsérte az Istent. A vasárnap reggeli műsor a szentségi áldás után, 8 órakor szlovák nyelvű szentmisével kezdődött, amelyet Marián Libič, somorjai káplán mutatott be. Beszédének főmotívuma az volt, miként jutunk az oltalmazó Szűz Mária által Krisztushoz. A reggeli dicséret után került sor a második szabadtéri ünnepi szentmisére, melynek főcelebránsa Varga Lajos váci segédpüspök volt. Nagy örömünkre újra láthattuk az oltárnál szolgálni Cserháti püspök atyát is, aki előző nap belopta magát szívünkbe. Lajos püspök atya beszédében ecsetelte, milyen nagy öröm egy édesanya számára az élet létrejötte, akit aztán a szíve alatt hordoz. Különösen megható érzés fogja el, amikor magzata megmozdul méhében. A parányi élet pedig szüntelenül hallja édesanyja

szívének dobogását, és ezen keresztül tapasztalja, hogy nincsen egyedül, számíthat Valakire. Isten is mindig velünk van, végigkíséri életünket, hiszen lelkünk hallja isteni Szívének dobogását. A Szűzanya is odafigyelt az Élet forrására, magára az Úrra, beleegyezését adta isteni tervére, neki jutott az a méltóság, hogy Megváltónkat szíve alatt hordja, majd odaadja az emberi nem nagy közösségének. Az üdvösségtörténet csúcsán, közvetlen kapcsolatban van a Szűzanya és a Fiú. Nagyasszonyunknak jutott az a méltóság, hogy a Megváltót a világnak adja, ezért minden ember fölött ő az első, aki a maga tisztaságában ragyog. Ez a búcsújáró hely is a mennyei érintkezés lehetősége, így már földi életünkben megtapasztalhatjuk az Örökkévalóság horizontját. Az Úr kiárasztotta a maga dicsőségét üdvösségünk Hajnalára, örömét lelte benne. Igyekezzünk, hogy bennünk is meglelje örömét, így tehetjük teljessé életünk értelmét. A himnuszok eléneklése és az Úrangyala elimádkozása után, lelkiekben gazdagodva mondtunk búcsút a felvidéki magyarság egyik meghatározó kegyhelyének. Külön köszönetünket fejezzük ki Sranko László atyának a mindenre kiterjedő gondoskodásáért, a példás rendezésért, az énekkarnak a felemelő színvonalas közreműködéséért és minden segítőkész hívőnek a főbúcsú sikeres lebonyolításáért. Fotók: Andrássy István

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


JUBILEUM

„… egy szebb életről daloltam” A 85 éves Buday Károly atyát köszöntötték Szeptember 11-én töltötte be 85. életévét Buday Károly nyugalmazott esperesplébános. Miután néhány évvel ezelőtt végleg hazaköltözött szülőfalujába, Inámba, nem a megérdemelt pihenést választotta, hanem püspöke felkérésére igent mondott a további szolgálatra. Nyugdíjas lelkipásztorként nagy segítségére van Parák József ipolynyéki plébánosnak, akihez hat település tartozik. Idén szeptember 11-e ugyan hétköznapra esett, de az inámi Szent Györgyről nevezett templomban ünnepélyes szentmisére érkeztek a hívek, hiszen ezen a napon Buday Károly esperes atya Parák József plébánossal együtt hálaadó szentmisét mutatott be az elmúlt 85 év kegyelmeiért. Milyen érdekes, hogy az aznapi evangélium éppen a tanítványok kiválasztásáról szólt. Homíliájában Parák József utalt is erre, mert mint mondotta, 56 évvel ezelőtt Károly atyát is az Úr választotta ki a papi hivatásra. A szentmise végén az inámi egyházközség nevében Csáky Ferenc templomatya köszöntötte a jubiláns lelkiatyát, aki megilletődve fogadta a jókívánságokat, és arra kérte a híveket, foglalják őt továbbra is imáikba. Mivel gyakran találkozom Buday atyával, a minap azt kérdeztem tőle, ha úgy pillanatképekben visszaforgatná élete eseményeit, vajon melyik ug-

Levelet kaptunk Remény

Székely gyerekek táboroztatása Véget ért a nyár. A fecskék felnevelték utódjaikat, és velük együtt a villanydrótokon gyülekeznek nagy csiviteléssel. Talán megbeszélik az elmúlt nyár élményeit, örömeit, bánatait, hogy aztán utolsó pillantást vetve az ismert és szeretett tájra, felemelkedjenek, és elrepüljenek délre, az örökös meleg birodalmába. Ilyen és hasonló gondolatok motoszkáltak a fejemben, mikor leültem a számítógép mellé, hogy megírjam emlékeimet, amit Nádszegen éltem át, mikor a deáki Cursillo imacsoport ajándékát vittük többedmagammal Böjte Csaba testvér 31 árvájának, akiket A Magyar Megmaradásért Polgári Társulás idén második alkalommal táboroztatott Ekecsen. Ezek a fiatalok, akikből szeretet, odaadás és a tenni akarás vágya sugárzott, elhozták az Isten

rana be elsőnek? „Valahogy úgy vagyok, mint az, aki már a kapuban álldogál, és várja a beengedést. Mert hát előbb-utóbb erre is sor fog kerülni, hiszen minden útnak egyszer vége szakad. De hogy a kérdésre válaszoljak, első szolgálati helyem, Somorja jut eszembe. Nem volt könnyű hely, mert nem plébánián laktunk, ugyanis a kolostort akkor még az állam használta. Bizony, míg a Pomléból felértem a templomig, ha beteghez hívtak, különösen éjjel vagy szakadó esőben, igen furcsának láttam a világot. Egy évet töltöttem itt, s innen kerültem Vágsellyére. A főnököm akkor már beteg volt, egy fél évre rá meg is halt. Ott adminisztrátori teendőket is elláttam, mert senki sem tudott besegíteni. Kétnyelvű plébánia volt, és mintegy 300 hittanos két iskolában. Mellette még helyettesítések a környékbeli plébániákon, ahol nem volt adminisztrátor.“ Arra a kérdésemre, hogy mi az, amire nem szívesen emlékszik vissza, Károly atya így válaszolt: „Volt egy időszak, amikor az egyházi titkárok és a »titkosok« lépten-nyomon követtek, mint az árnyék. Bizony sokszor visszahallottam a kihallgatá-

házába az árvákat, akiket - mint tudjuk - Csaba testvér néha az utcán szed össze a sárból, piszokból, és akik nevelőikkel jöttek el a nádszegi, Szent István oltalmára bízott templomba, ami épp felszentelésének napját, azaz búcsúját ünnepelte. A szentmisét a falu szülötte, Juhos Ferenc, a verbita rend magyarországi tartományfőnöke celebrálta, az újmisés Chavvakula Lourduraju atyával, aki Indiában született. Prédikációjában elmondta hivatásának történetét, és hálát adott a jó Istennek a meghívásért, a magyar népnek, amiért befogadták, és hogy itt szolgálhat. Ez a tanúságtétel sokunknak könnyeket csalogatott a szemébe, és a gyerekeket is nagyon megérintette. A szentmise végén az indiai atya újmisés áldását adta ránk, hívekre. Feri atya pedig megköszönte a híveknek az adakozást a gyerekek nevében. A gyerekek is készültek meglepetéssel, mégpedig a tavalyi sok ajándékot és a nagy szeretetet megköszönve, egy kis kulturális betéttel köszönték meg a híveknek és a szervezőknek, hogy itt lehetnek. Mikor felcsen-

• ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP • 2012. SZEPTEMBER 23.

sokkor azt, amit például vasárnapokon a templomban prédikáltam. Mert felvették magnóra.“ Túlzás nélkül állíthatom, hogy Károly atya nagy népszerűségnek örvend a hívők körében azokon a településeken is, ahová vasárnaponként vagy hétköznapra eső ünnepeken eljár misézni. Hogy mi ennek a titka? A kérdésre így válaszolt: „Egy vers jut eszembe. Valamikor egyik paptársam temetésén mondtam el: Uram, ha egyszer összeesem holtan, a számadáskor ne sokat kérj tőlem. Egyszerű emberek nótafája voltam, nekik egy szebb életről daloltam. Egyszerű falusi pap voltam.“ Kérjük és kívánjuk, hogy Károly atyát a jó Isten még sokáig tartsa meg jó erőben és egészségben, szeretett hívei körében!

dült a Megkötöm magamat Isten kötelével… - ami a deáki cursillós csoport himnikus énekévé vált -, egy picit mi is a saját gyerekeinknek éreztük Csaba testvér árváit. Szívünket nagy melegség töltötte el, hogy ez a kis csoport újra részt vehetett a gyerekek boldogságának a növelésében. Juhos Norberttől, aki a gyűjtésre megkért bennünket, amire mi boldogan mondtunk igent, megtudtuk, hogy 31 gyermek és 4 nevelő érkezett Székelyországból, ahogy ők mondták, mégpedig Gyergyószárhegy, Gyergyószentmiklós, Gyergyóditró és Gyergyóremete településekről. A nádszegi szentmise után körhintázás következett, majd a nagymegyeri fürdő vendégei voltak. Másnap a polgármester asszony

meghívására, Dunatőkésen a gyerekek megtekintették a vízimalmot, csónakáztak, lovakat simogathattak, és kézműves foglalkozáson vettek részt. A harmadik napon Visegrádot vették célba, ahol rendkívüli történelemórát tartottak nekik, boboztak a helyi bobpályán, és finom ebéd után tértek vissza táborhelyükre, ahol várta őket a baranta bemutató. A következő nap fénypontja a dunaszerdahelyi moziban a Merida, a bátor című, 3D–s film megtekintése volt, majd táncház és diszkó következett. A péntek már az elutazás jegyében zajlott. Reggel Ki mit tud, ami tavaly is nagy népszerűségnek örvendett, és amin mindenkit megajándékoztak. Az ebéd után egy felejthetetlen délutánt tölthettek a gyerekek a dunaszerdahelyi termálfürdőben. Az elutazás előtti órákat egy fergeteges bulival koronázták meg, és este tíz óra körül elindult velük az autóbusz, vissza Székelyországba. Reméljük, hogy azt a sok szeretetet, amit itt kaptak a felvidéki magyaroktól, átadják otthon maradt testvéreiknek, és sohase feledkeznek meg az itt töltött napokról és a fiatalokról, akik ezeket a felejthetetlen napokat megálmodták számukra. Hajdú Lajos


TANÁCSOLÓ

Testi-lelki egészségünk

Műsorajánló

Műteni, vagy nem – ez itt a kérdés Értjük kedves Olvasónk bizonytalanságát. Ha nem életmentő műtétről van szó, mindig felmerül a kérdés: érdemese vállalni a műtét kockázatát, tartós lesz-e az eredménye, netán nem kerülök-e még rosszabb állapotba, mint vagyok műtét nélkül. Ezt a kérdést különösen akkor érdemes feltenni, ha létezik ún. konzervatív, azaz nem műtéti kezelése is bajunknak. A lúdtalp és gyakori szövődménye, a bütyök ilyen betegség. A lúdtalp, orvosi nevén a gacsos láb a leggyakoribb ortopédiai jellegű lábelváltozás. A láb hosszanti és harántboltozata lelapult, megváltozik a sarok tartása is. A kozmetikai, esztétikai hátrányon túl – a kor előre haladtával – a lábfájdalmak mellé lábszár és combfájdalmak is társulhatnak. Ezért fontos minél fiatalabb korban a baj felismerése és kezelése a lábelváltozást korrigáló betéttel. A konzervatív kezelés kudarca után érdemes gondolkozni a műtétről. Mivel nincs módunkban látni, megvizsgálni betegünk lábát, ezért csak általános tanácsadásra szorítkozhatunk. Milyen szempontok vehetők figyelembe a műtét mellett, vagy ellene való döntésben. A kort már említettük: minél fiatalabb korban történik a korrigálás, annál nagyobb az esély a tartós javulásra. Időskorban általában már csak általában a láb ízületeinek elmerevítését eredményező műtét jöhet számításba – a merevvé tett ízületek csökkentik a lábfájdalmakat. Olvasónk nem tett róla említést, de nem hagyható figyelmen kívül a beteg testsúlya. A lúdtalp ugyanis gyakran az elhízás, a túlsúly következménye. A műtét sikerességének egyik feltétele tehát a felesleges testsúlytól való megszabadulás, ill. a kemény elhatározás, hogy a műtét után sem fog elhízni. Fontos, döntést befolyásoló tényezők lehetnek a meglévő, egyéb betegségek. Ezek közül – gyakoriságuk miatt is – főleg kettőt kell különösen figyelembe venni. Egyik a magas vérnyomás: csak jól kezelt, a normálishoz közeli vérnyomásértékek-

Agapé

Pulykaszárny vadasan

Gyermekkorom óta lúdtalpas vagyok, többször kaptam ortopédiai betétet. Most is van, de ez csak sportcipőbe tehető, ezért csak otthon hordom. A bütyköm időnként nagyon fáj, de nem tudom, rászánjam-e magam a műtétre. Van, aki azt mondja, rajta nagyon segített az operáció, mások viszont lebeszélnek róla, nem biztos, hogy jobb lesz, ill. egy idő után újra előjön a régi probléma. 52 éves vagyok.

Magyar Katolikus Rádió Hallható az interneten, az Eurobird 9A műholdról a 11958 MHz-es frekvencián, valamint néhány kábeltvhálózaton.

Jelige: Bizonytalan

Mária Rádió Szeptember 29., szombat 18.00 Szentmise Szeptember 30., vasárnap 9.00 Szentmise a budapesti Örökimádás-templomból 15.00 Irgalmasság órája 15.30 Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése

Duna TV

kel szabad a műtőasztalra feküdni. A túl magas vérnyomásértékek ugyanis súlyos, nehezen elállítható vérzést okozhatnak a műtéti seb területén, mely nemcsak a sebész munkáját nehezíti meg, de meghosszabbítják a lábadozás idejét is. A másik fontos és gyakran csak a műtétre való felkészítés során kiderülő betegség a cukorbaj (diabé-

tesz). Közismert, hogy a nem kezelt, magas vércukorértékekkel járó cukorbaj növeli a műtéti szövődmények – a seb elgennyesedése, varratszétesés - rizikóját, lassítja a sebgyógyulás folyamatát. Az elmondottak alapján kedves Olvasónk mérlegelheti, milyen tényezők megléte vagy hiánya befolyásolhatja döntését a műtétet illetően.

Továbbra is várjuk szerkesztőségünkbe kedves olvasóink kérdéseit!

Hozzávalók: 3 közepes pulykaszárny, 2-3 szál sárgarépa, 2 szál petrezselyemgyökér, 1 nagy vöröshagyma, 10 dkg füstölt szalonna, 3-4 dl fehérbor (édes), 2 babérlevél, kisk. kakukkfű, bors, só, 2 dl , tejföl, 1 evők. mustár, 1 evők. liszt, citromlé

Elkészítés: A pulykaszárnyakat a forgó részüknél kettévágjuk, majd lesózzuk, és kicsit állni hagyjuk. Közben a szalonnát apró kockára vágjuk, a zöldségeket megtisztítjuk, a hagymát ugyancsak kockára vágjuk, a répát és a gyökeret karikára szeljük. Egy serpenyőben

Szeptember 28., péntek 9.30 A Habsburgok és Magyarország Szeptember 29., szombat 6.045 Századfordító magyarok. Cziffra György 8.25 Duna anzix. Az Óperenciástengeren innen és túl... - Linz és Grein között 8.45 Élő egyház. Hírek, tudósítások 9.10 Isten kezében. Kórustalálkozó Szeptember 30., vasárnap 10.00 Száműzött magyar irodalom 10.30 Határtalanul magyar. Művészeti, tudományos magazinműsor 11.00 Élő világegyház

m1 Szeptember 29., szombat 20.15 Erkel: Hunyadi László. Operaközvetítés Szeptember 30., vasárnap 9.00 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevők 10.05 A sokszínű vallás

megpirítjuk a szalonnát a vöröshagymával, hozzáadjuk a felkarikázott zöldségeket, amivel tovább pirítjuk, majd a húst is hozzáadva kifehéredésig sütjük. Felöntjük a borral, ízesítjük a babérlevéllel, kakukkfűvel, borssal, és lefedve kis lángon puhára pároljuk. Az elfövő levet vízzel lehet pótolni. Amikor kész, kiszed-

jük a húst és a babérlevelet, majd a zöldséges lét áttörjük, átpasszírozzuk. A tejfölt a liszttel, a mustárral simára keverjük, pár csepp citromlét adunk hozzá, majd a zöldséges levet ezzel sűrítjük be. Pár percnyi forralás után a húsokat visszahelyezzük a mártásba. Zsemlegombóccal tálalható.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KUCKÓ

Csengő szól: gingalló, röppenj már, pillangó! Pillangó messze jár, volt-nincs nyár, vége már. (Csukás István) Hugyár Olga, volt 5. b osztály, Kazinczy Ferenc Alapiskola, Tornalja

Az agárkutya háza Egyszer volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl volt, volt egy agárkutya egy gazdánál. Annak az agárkutyának pedig nem volt háza. Elérkezett a téli idő, összekucorodott az agárkutya, csak ekkora kicsi, kurta lett belőle. Csak úgy reszketett, kocogott minden foga. Azt gondolta magában: „Ha én egyszer megérem a nyarat, akkor én csinálok magamnak egy kis házikót, mert ni csak, mekkora házikó kell, milyen rövid vagyok!” Eljött a tél után a nyár. Mikor kimelegedett az idő, az agárkutya is lefeküdt a melegre. Kinyújtózott jól, s három, négy, öt - olyan hosszú lett belőle, mint télen volt. Végignézett magán, s kezdte mondogatni: - Ekkora házat ki tud csinálni? Nem is fogok neki, hogy ekkora házat csináljak, mert úgysem tudom bevégezni. S eltöltötte a nyarat járkálva jobbra-balra. De hamarosan eljött a másik tél. Mikor eljöttek azok a nagy hidegek, akkor megint összekucorodott, úgy, mint tavaly, s megint kezdte mondogatni magában: - Ejnye, milyen könnyelmű voltam, ni, milyen kicsi házban elférnék én most. De nem baj, mert élek én még egy darabig, s csinálok én magamnak házat. De különben nem töröm a fejemet tovább, végét hagyom mindennek, hiszen mikor eljön a nyár, akkor megint kinyújtózom, s megint restellek nekifogni a házépítésnek. S így fázódott az agárkutya örökké, s ma is így fázódik, sohase csinál magának házat. Csak úgy éldegél lassan, ahogy lehet. (népmese)

Mag Róbert, volt 5. a osztály, Fülek

Mit jelent? Izsák – Szabó Laura, volt 2. osztály, Egyházgellei Alapiskola

Ne vígy minket a kísértésbe… Barnabás, 9 éves: Például azt mondja az édesanyám, hogy ne birkózzunk, és valami súgja nekem, hogy de, birkózzak csak. Még kis elsős koromban volt, hogy azt mondta nekem a Zoli, hogy egy banánszeletért lesz a barátom. Én akkor adtam neki egy jó nagy darabot, és ő nem lett a barátom. És akkor tudtam, hogy soha nem leszek, és ezért valahogy bosszút fogok állni… De aztán mégis megbocsátottam neki. Azt mondtam, hogy béküljünk ki, és kibékültünk.

Készítette Lőrincz László

Rejtvény

Kati, 13 éves: Vigyázzunk arra, hogy ne bántsunk meg senkit, hogy figyeljünk arra, ne tegyünk rosszat. Nem tudjuk megcsinálni, de próbáljuk meg. Például, ha felidegesít valaki, akkor mindig eszembe jut, hogy most nem érdemes bántanom, mert azt úgyis megbánom, szóval nem érdemes… (Dizseri Eszter Gyerekek a Miatyánkról c. könyve nyomán)

Juhaniak Marek, volt 4. osztály, Ajnácskő

A rejtvényben minden szó kétszer szereA megfejtést nyílt levelezőlapon szeppel – vízszintesen és függőlegesen. A meg- tember 28-ig küldjétek el szerkesztőséfejtés a színessel jelölt sorban, illetve osz- günk címére: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava lopban olvasható. Jelentése: a templomban található építmény, ahonnan a pap a prédikációt mondja. Meghatározások: 1. Sára, 2. Szilánk eleje!, 3. Mártás, 4. A rejtvény megfejtése, 5. Bőr általvető (ISZÁK), 6. Vissza: végtag, 7. Krisztián.

Megfejtés

A 36. számunkban közölt rejtvény megfejtése: apostol. A nyertes: Bukovszky Dorottya, Deáki.

Jákob és családja – Veszprémi Klaudia, volt 7. b osztály, Egyházgellei Alapiskola 1 1 2 3 4 5 6

Gratulálunk, az ajándékot postán küldjük!

• ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP • 2012. SZEPTEMBER 23.

7

2

3

4

5

6

7


NAPRAFORGÓ

Aki tegnap voltál: ma már nem te vagy, Aki holnap léssz: ma még nem te vagy. (Weöres Sándor) Keresd a Reményt a Facebookon!

VILLÁMPOST@LÁDÁNKBÓL

… és ez még csak a kezdet avagy a KáVés nyitótábor margójára A Kisközösségi (katolikus) Vezetőképzőről (KáVé) először Bognár Ádámtól és Berta Petitől hallottam. Fantasztikus dolgokat meséltek lelkesen a közösségről, a képzésről. Egyszer rábólintottam, hogy részt veszek a képző következő évfolyamán, s onnantól kezdve nem is engedték, hogy meggondoljam magam. A több mint harminc főt számláló KáVés csapat az első felsőszeli találkozó után alig várta az ismerkedős nyári nyitótábort. Az ötödik KáVés évfolyam táborára augusztus 19-25-én került sor Paláston. A tábor résztvevőinek otthont adó Ivánkakastélyt könnyen megtaláltuk, hiszen három ősmagyar ruhát öltött férfiú állt az utunkba, nevezetesen Végh Miki, Berta Peti és Derzsi István. A tábor kerettörténetét a honfoglalás, a kereszténység felvétele és István megkoronázása adta. Hogy korhű legyen a történet, a vezetők már a megérkezésünkkor elsőként a telefonunkat kérték el, majd később kiderült, hogy fényképezni sem szabad. Nos, ezek után kis csapatokra osztottak, majd kiküldtek minket felderítőként a faluba. A délután folyamán még négy törzsbe osztottak minket: Megyer, Kürtgyarmat, Keszi és Jenő. Én a Kürtgyarmat törzs tagjává váltam, amelynek Puss Anikó (illetve Kond) volt a vezetője. A Megyer törzs vezetője Soós Évi (Ond), a Keszié Derzsi István (Hubba Bubba, azaz Huba), a Jenőé pedig Berta Peti (Tas) lett. A legtöbb napot elmélkedéssel indítottuk. Minden napnak megvolt a maga mottója, a hétfői például a „Saul, Saul, miért üldözöl engem?“. A hét első napjának délelőttjén portyára indultunk a falu melletti erdőbe, ahol törzsenként kondérban paprikás krumplit főztünk. A nagy lakomára meghívót is készítettünk Halász Imre atyának (azaz Elődnek), Ajpek Gabinak, a főszervezőnek (Árpád) és Zsidó János atyának (Nagy Táltos), hiszen ők pontozták a főztünket, az ügyességünket és a fogadtatást is. Az esti tábortűznél értékeltük a sűrű napot, valamint a törzsek egyenként előrukkoltak azzal a kis színdarabbal, amellyel egész délután (?) készültek. A törzseknek ugyanis egy-egy mondát kellett elmesélniük: a Botond-mondát, A fehér ló mondáját, a Lehel kürtjét és egy mondát Saroltról. Másnap, kedden, már átkelhettünk a „Vereckeihágón” is, így jutottunk el Selmecbányára. Az úton történt valami, ami meghatározóvá vált az egész hétre. Itt dőlt el, hogy ki kinek lesz az angyalkája, kire kell majd vigyáznia, kedveskednie neki, leveleket küldeni névtelenül. Az egyik legpozitívabb dolog volt ez a tábor során, hiszen rengeteg szeretetet adtunk-kaptunk is ennek köszönhetően. Elsőként a bányában kötöttünk ki, ahol rázendítettünk különböző aranyos dalocskákra, ami bizony sokakat őrületbe kergetett - köztük a végén már engem is. De

pont ezért lesz ez a bánya felejthetetlen. Ezután a törzsek feladatot kaptak: a város nevezetességeivel kapcsolatos kérdésekre kellett megkeresnünk a válaszokat. A városnézés után már csak a keresztút volt hátra. A Kálvária-hegyre vezető séta különlegessége az volt, hogy az egyes állomásokra mi magunk írtunk elmélkedéseket, s az atya elmondása szerint nagyon értékes gondolatok születtek. Este belevetettük magunkat a kvízbe, amelynek győztese a Megyer törzs lett. A szervezők egy kedves meglepetést készítettek számunkra. Négyesével-ötösével leültünk egy-egy vezetőhöz beszélgetni a kastély elé, ahol ők kakaóval, keksszel, mécsesekkel vártak bennünket. A rengeteg nevetés mellett őszintén el tudtuk mondani a fenntartásainkat, gondjainkat a táborral kapcsolatban, s így sokkal oldottabb hangulatú napok következtek. A szerdai napot önismereti foglalkozással kezdtük. De ezt a napot legfőképp a sportnak szenteltük. Az István (Derzsi István) és Koppány (Berta Peti) közti harcot egy lovagi torna és egy számháború volt hivatott eldönteni. A feladatok befejeztével megkaptuk a jól megérdemelt jutalmat, ugyanis a vezetők dinnyével kedveskedtek nekünk. Csütörtök reggel arra ébredtünk, hogy a fiúk az ajtónk előtt rózsaszirmokat szórtak a földre, s egy meseszép levelet is csatoltak mellé, amelyben csodála-

tukat fejezik ki, és leírják, mennyire jó, hogy vagyunk nekik… Mi természetesen majd „kicsattantunk” a boldogságtól e sok kedvesség láttán, és vagy ezerszer újra és újra olvastuk a levelet. Ezen a napon a lelkiismeretről, lelki vezetésről, gyónásról, szentségekről beszélgettünk, és lehetőség nyílt lelki beszélgetésre és gyónásra. Estefelé végre sor kerülhetett a várva várt métára is. Éjszaka a lelkinap megkoronázásaként szentségimádáson vettünk részt a helyi templomban. Mindenkit megragadott a szentségimádás hangulata, az énekek, és szerintem itt töltődtünk fel

igazán lelkiekben. A nap kicsúcsosodása a fiúknak készített meglepetésünk volt, hiszen éjjel, takarodó után az ablakuk alá vonultunk, és egy-szál-gitáros szerenádot adtunk nekik. Pénteken a reggelinél újból a fiúk vettek le minket a lábunkról. Az Énekek Énekéből szavaltak nekünk gyönyörű verseket, és elénekelték a Kelj föl, én kedvesem kezdetű dalt. Ezen a napon utolsó küldetésünkre indultunk. István király elküldi követeit II. Szilveszter pápához a Szent Koronáért. Törzsenként elindultunk a Csábrád várába vezető túraútvonalon, és mivel minden út Rómába vezet, ezért végül nagy nehezen megérkeztünk a pápához is. Este megkoronáztuk István királyt, majd királyi lakomán és mulatságon vettünk részt. Az utolsó tábortűz fényénél mindenki elmesélhette legszebb táboros élményeit. A záró szentmise után eredményhirdetés következett: a csoportpontozás alapján a Keszi törzs nyert, a szobapontozás szerint pedig az egyik lányszoba. Természetesen megkaptuk jutalmunkat, az utolsó helyen végzett fiú szoba pedig dedikált törlőrongyot is nyert. Ezek után pedig már csak a könnyes búcsú pillanatai voltak hátra. Rájöttem, hogy még a búcsúzkodást is szeretem, hiszen ekkor jövök rá, milyen sok értékes embert ismertem és szerettem meg az egy hét alatt. Én nagyon szerettem a sok gitáros misét, főleg mert remek zenészekkel játszhattam együtt, és mert olyankor igazán hasznosnak éreztem magam. A tábortüzek meghitt hangulatát sem fogom soha elfelejteni, a sok játékot, népdalt, nótát, a fáradtsággal vegyes meghatottsággal teli tekinteteket, ahogy elmerengnek a lángok közé. A csillagképkeresős estét, és hogy minden éjjel gyönyörű tiszta volt az ég. Láttam életem első hullócsillagait. És nem fogok megfeledkezni arról a rengeteg szeretetről sem, amit a tábor ideje alatt a segítőktől és a táborlakóktól kaptam. Egy nagyszerű, kreatív csapat gyűlt össze Paláston erre az egy hétre, s ezekből a fiatalokból – Kassától Somorjáig - egy összetartó, rendkívüli közösség kovácsolódhat össze az évek folyamán. Ezúton is szeretnék hálát adni az Úrnak, hogy végig őrizte a lépteinket, mosolyt csalt az arcunkra, és megnyugvást hozott a lelkünkbe, hogy szeretni tudjunk, ahogyan Ő szeretett minket. És ez még csak a kezdet… Mennyi közös élmény vár még ránk! Paluska Zsuzsanna

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


GONDOLKODÓ

REJTVÉNY

sin, röv.; 17. Szavazat; 19. Strasse, röv.; 20. Részben irritál! 21. Számítási egység az ókori görögöknél; 23. Ázsiai szarvasmarhaféle; 25. Prédikációk; 27. Igen – szlovákul; 28. Égési termék; 30. Rangjelző előtag; 31. A rádium vegyjele; 32. Igen – oroszul; 33. Ajtós bútordarab; 35. Aktuális; 36. Orvosság; 37. Sajtóban van! 38. Angol író, Shakespeare drámáit átírta mesévé; 39. Ország; 41. Tantál, ittrium; 42. Előkelő genovai nemesi család; 43. Rovarevő hüllő; 44. ... juris, nagykorú – latinul; 45. Magyarországi város; 46. Piszok; 47. Női név; 49. Motormárka; 50. Latin kötőszó; 51. Képző; 52. Portugál tánc; 53. Orosz férfinév; 55. Orosz filmrendező; 57. Lábán lánya; 58. Őrlemény; 59. Erre a helyre; 61. Angolna – angolul; 63. Delfinfaj; 65. Ablakkeret! 66. Ficsúrok; 69. A Bodrog egyik forrása; 71. Lófajta; Függőleges: 1. A rejtvény második része (nyíl irányában folytatva); 2. Szláv női név; 3. Omszk egyik folyója; 4. Direkt termő szőlőfajta; 5. Dropsz fele; 6. Dán költő és drámaíró; 7. Gyakori igevégződés; 8. Maslidarab! 9. ...világ, nagyapáink kora; 10. Magyar filmrendező (Attila); 11. Azonos betűk; 12. Eső hatásának van kitéve; 13. Páratlan gitár! 18. Amerikai kutató; 22. Nobéli-

„Imádkozzál! Az állándó imádság lemossa bűneinket, és megszerzi a bűnbánatot. Először azért imádkozzál, hogy Isten minden bűnödet eltörölje. Könyörögj azért is, hogy a tunyaságot és a lustaságot távoztassa el tőled, és adjon segítséget az erényes cselekedetekhez.” Idézetünk Szent István király Imre fiához intézett Intelmeiből való. Rejtvényünk fő soraiban - V/1., F/1., F/24. - Ulrich Zwingli egyik szép gondolatát rejtettük el, melynek témája a gond és az imádság. A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán szeptember 28-ig küldjék el szerkesztőségünk postai: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy e-mail címére: remeny@remeny.sk A levelezőlapra írják rá: GONDOLKODÓ Vízszintes: 1. A rejtvény első része (nyíl irányában folytatva); 14. Spanyolországi város; 15. Kártyajáték; 16. Ilju-

SOKSZÍNŰ EGYHÁZ

Bangladesben radikális muzulmán csoportok egy ideje kampányt folytatnak a keresztény hitre térés ellen. A tripura etnikai csoporthoz tartozó gyermekeket elhurcolták falvaikból és bezárták őket iszlám vallási iskolákba (madarasza), amelyek országszerte mindenhol megtalálhatók. A szegénységtől menekülő gyermekeket azzal a céllal gyűjtik össze, hogy ún. „tanulmányi misszióba” küldjék őket. A szülőket arra kényszerítik, hogy hatalmas összegeket fizessenek ezért, és amint a gyermekeket elviszik szüleiktől, eladják őket az iszlám vallási iskoláknak. A számos szomorú történet között azonban van egy szerencsés véget érő is. Miután 11 gyermek hat hónapot eltöltött egy iszlám vallási iskolában, sikerült elmenekülniük a „Hotline” elnevezésű polgárjogi szervezetnek köszönhetően, amely kiskorúak védelmével foglalkozik. Igazgatója a katolikus Rosaline Costa. Bangladesben azon a területen, ahol a tripura etnikai csoport él, egy ideje kampány folyik a keresztény hitre térés ellen, amelyet radikális muzul-

um vegyjele; 24. A rejtvény befejező része; 26. Létezik; 28. Érzékszerv; 29. Hazánk egyik faluja; 31. Hócsalán; 33. Munkaterület ága; 34. Japán drámai műfaj; 35. Tengerimalac; 36. Réteges kőzettest; 38. Chilei város; 40. Francia csillagász; 41. Lóverseny; 42. Ismert tények – latinul; 44. A mosoda közepe; 45. Két franciaországi kastély neve; 47. Helyi szél Erdélyben; 48. Ősei; 49. A Duna mellékfolyója; 51. Kiütés a ringben; 53. Rag; 54. Férfinév; 55. Mítosz; 56. Testrész; 58. Dajka; 60. Római öt-

mán csoportok indítottak. A misszionáriusokat prozelitizmussal és erőszakos áttérítésekkel vádolják, továbbá, hogy egy keresztény többségű régiót akarnak létrehozni, amelyet a későbbiekben Indiához kapcsolnának. Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogelődjét, a nagyszombati egyetemet alapító Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának sorsa, melyet végrendeletileg a pozsonyi jezsuita kollégiumra hagyott, régóta foglalkoztatja a történeti kutatást. A kötetek egy része nagy valószínűséggel a pozsonyi Egyetemi Könyvtárban van, a gyűjtemény további részeiről azonban ez idáig kevés adattal rendelkeztünk. Pázmány 1637. március 19-i halálának 375. évfordulóját ünnepelve a budapesti Egyetemi Könyvtár tudományos főmunkatársa, Knapp Éva az általa kidolgozott tudományos módszert érvényesítve az Egyetemi Könyvtár történeti állományában azonosította Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának ide került állományrészét. Ezek a kötetek nem azonosak a már korábban is ismert, Pázmány által dedikált vagy korrigált nyomtatványokkal, és nyilvánvalóan Pázmány egykori könyvtárából származnak. A szenzációs szakmai, irodalom- és könyvtártörténeti tudományos ered-

• ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP • 2012. SZEPTEMBER 23.

százkettő; 62. Női név; 64. Pályaudvari rövidítés; 67. Emelet, röv.; 68. Kilogramm; 70. Az argon vegyjele.

Megfejtés A 39. számunkban közölt rejtvény megfejtése: Isten parancsa fontosabb, mint az ősök hagyománya. A helyes megfejtők közül sorsolással ajándékot nyert: Izsmán Klára, Bős. Gratulálunk!

mény bepillantást enged az 1607-től végleg Magyarországon, Pozsonyban, illetve Nagyszombatban élő és alkotó Pázmány Péter tudományos műhelyébe. „A magyar próza atyja” több mint tízezer oldalas életművének több szempontból is kulcsa az egykori magánkönyvtár anyaga, mivel az tudásának és tájékozottságának alapvető bázisa. A kötetek között egyaránt találhatók Pázmány Péternek ajándékozott aranyozott díszkötéses munkák, így például a még grazi oktatói évei alatt megismert II. Ferdinánd német-római császár, magyar király ajándéka bíborosi kinevezése alkalmából; utolsó nagy műve, a prédikációk sajtó alá rendezése során használt tekintélyes forrásanyag könyvtárában is jelen levő kötetei, illetve az esztergomi érsekként politikai szerepet is betöltő Pázmány olvasmányaiként szolgáló, gyakran saját kezű használói bejegyzésekkel ellátott történeti, politikai, orvosi tárgyú nyomtatványok. A köteteket most először, a kulturális örökség napja alkalmából, szeptember 15-én tekinthették meg az érdeklődők. Magyar Kurír


APRAJANAGYJA Fizetett hirdetések KÖSZÖNTŐ

Szívből köszöntjük lelkiatyánkat, DOBRÝ LÁSZLÓ plébánost, aki a Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén tartja a születésnapját. E szép alkalomból erőt, egészséget kívánunk számára és a jó Isten áldását, szeretetét s a Szűzanya oltalmát kérjük életére, hogy továbbra is ilyen imádságos szívvel és lélekkel vezethesse a reá bízott nagymácsédi híveket. A Sion lányai imacsoportok és a temetéseken éneklő Irgalmas Jézus Énekkar Tisztelettel és szeretettel köszöntjük lelkiatyánkat,

A napokban ünnepli születésnapját Dobócán CABAN IRÉNKE, aki sok-sok éven át fáradhatatlanul mossa, vasalja a mi kis templomunk oltárterítőit. Dolgos két kezét áldja meg az Isten és tartsa meg őt sokáig erőben, egészségben. Köszöntik a dobócai hívek ÁLLÁS

A SZENT ANNA kegy- és ajándéktárgy üzlethálózat vallási ismeretekkel rendelkező üzletkötőt keres. Jogosítvány, szlovák és angol nyelvtudás alapkövetelmény. Jelentkezni az obchod@st-anna.sk e-mail címen vagy a 0917 846 968 telefonszámon lehet.

DUPLA AKCIÓ alapiskolásoknak Rövid ószövetségi történetek Ára: 0,80 Eur helyett 0,30 Eur Minden 5 darab feletti megrendelés után ajándékba adjuk a Jézus evangéliuma c. hittankönyvet.

Akciós ajánlatainkra a Reménybarátoknak nyújtott 10%-os kedvezmény nem vonatkozik!

SZOLGÁLTATÁS

ALBÁN JÓZSEF plébánost, aki szeptember 23-án ünnepli születésnapját. E szép ünnep alkalmából kérjük a jó Isten áldását és a Szűzanya oltalmazó szeretetét további életére. A bősi hívek és a rózsafüzér-társulat tagjai

Templombelsők díszítő festése, képek festése és restaurálása, oltárok, szobrok felújítása, aranyozása, százszázalékos minőség, többéves jótállás. Tel: 0903 228 376 e-mail: umar@panelnet.sk, www.umar.sk

Szeptember 25-én ünnepli születésnapját előimádkozónk,

DOMINE TEMETKEZÉSI VÁLLALAT

TERNÓCKY JÚLIA Dobócán. Ebből az alkalomból kérjük a jó Isten áldását és a Szűzanya oltalmát, hogy még sokáig vezethesse imáinkat elhunyt szeretteink lelki üdvéért.

ELÉRHETŐSÉG: Nám. Á.Vámbéryho 53/10B 929 01 Dunaszerdahely E-mail: info@domine.sk Honlap: www.domine.sk

FELHÍVÁS A Glória Kiadó felhívja azon tisztelt ügyfelei figyelmét, akik eddig még nem rendezték a fennmaradt tartozásukat, hogy rövid időn belül pótolják mulasztásukat. Megértésüket köszönjük.

24 órás szolgálat: 0917/464 354 Köszöntik a dobócai hívek és külön köszönti nagy szeretettel keresztlánya

Füstölők és csengők. www.gabrielbolt.eu

Gondolatok a tanulásról és az iskoláról „Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye.” (Örkény István) „A gyermeki lélek az a tabula rasa, amelyre a jövendőt írják fel a tanítók.” ( Juhász Gyula) „A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell.” (kínai közmondás) „Mindig kész vagyok tanulni, annak azonban nem mindig örülök, ha tanítanak.” (Winston Churchill) „Ne várjunk mindent az iskolától. Az iskola nem taníthat meg mindenre, ami az élethez szükséges. Lássunk magunk is a dologhoz...” (Kodály Zoltán)

Könyvajánlat Egyház, kábítószer, drogfüggőség Összeállították: Az egészségügyi dolgozók lelkigondozásának pápai tanácsa A kötet részletesen tárgyalja a kábítószerrel kapcsolatos lelkipásztori tevékenységet. Ez a pasztorációs kézikönyv gyakorlati útmutatót és segítséget mutat mindazoknak, akik hatalmas odaadással és szerető gondoskodással dolgoznak ezen a téren. Ára: 8,63 Eur Az istenhit mint erőforrás Mindenkinek szüksége van energiájának folyamatos megújítására. A vallásos, keresztény hit a legnagyobb erőforrás. A pszichológia és a teológia egyaránt megközelíthető, határterületi témáról van szó. Ára: 8,63 Eur

Remény elérhetőségek Főszerkesztő-helyettes: Albán József Tel.: +421 (0)948 057 510 Felelős szerkesztő: Bertha Éva Tel.: +421 (0)948 057 509 Szerkesztő: Orbánné B. Mária Tel.: +421 (0)948 057 506

www.remeny.sk remeny@remeny.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: +421 (0)905 255 154 kamenargabi@gmail.com

KÖNYVRENDELÉS: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


REMÉNY

Hidd, amit

énekelsz Albán József

A Remény máriavölgyi zarándoklata Október 6-án, szombaton, Magyarok Nagyasszonya ünnepéhez kapcsolódva, már hagyományosan zarándoklatot szervezünk a Pozsony melletti ősi kegyhelyre. Program: 9.15 Rózsafüzér ájtatosság 10.00 Szentmise 11.30 Keresztúti ájtatosság

„Aki szeret, az énekel, aki énekel, az kétszeresen imádkozik” (Szent Ágoston) Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ima a hívő ember „anyanyelve”. S egész biztosan igaz a mottóban idézett Szent Ágoston-i mondás is: „…aki énekel, az kétszeresen imádkozik.”. Ismerjük vajon „énekes anyanyelvünket”? Elgondolkoztatnak olykor az ismerős templomi dallamok s énekeink szavai? Tamás József plébános írta egy helyen: „A magyar nép éneklő nép. Énekben mondja el örömét és bánatát, és ezzel vigasztalódik. A mai nyugtalan világban nagyon is szükség van erre, főleg a templom meghittségében.” „Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, téged szívem vár.” (Glória 144.) A minap egy ismerősöm azt kérdezte tőlem, lehet-e olyan, hogy valakinek semmi vágya nincs, mert annyira boldog attól, hogy úgy érzi, Jézus mindig vele van? Nem igazán tudtam válaszolni, ezért csak annyit mondtam: szívből irigylem az illetőt… Az ember talán már attól is lehet boldog, hogy őszinte a sürgetés az ajkán, amikor énekli: „Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, téged szívem vár.” Ez az „Istenvárás” boldogsága. Sürgetem az Urat, ugyan, lépne be hozzám, sőt belém, minél hamarabb. Epedve, sóvárgva vár – mondják a költők, írók nemegyszer a szerelmesekről. Istenszerelem? Nem nagy szó vajon ez, nem túlzás esetleg?! Ha a végső, teljes boldogságra vágyunk, lehet, hogy akkor nem. Hiszem, hogy a cseppben is benne van a tenger, meg a homokszemben is a sivatag... Földi boldogtalanságunk oka gyakran az, hogy nekünk mégis az egész tenger kéne és az egész sivatag. Isten, ha engedjük, tényleg be tud lépni az életünkbe. S akkor oda mindent magával hoz. Nehéz eljutni arra a szintre, mikor már „Jézus elég” nekünk. De lehet gyakorolni, akár olyan egyszerű módon, hogy énekben, szóban egyre többet sürgetjük: „Jöjj el, jöjj el, siess már…”

www.katolikus.sk Küldje be Ön is plébániája, közössége hírét: hir@katolikus.sk

Lelkigyakorlat

Szeretettel hívjuk és várjuk a zarándokokat hagyományos őszi zarándoklatunkra!

Hitoktatók találkozója

világi híveknek Szerkesztőségünk lelkigyakorlatot szervez világi hívek részére Dóvalon (Donovaly), október 26–28. között. Az ellátás (szállás, étkezés) díja: összesen 50 euró. A lelkigyakorlatot mons. dr. Gábor Bertalan vezeti. Jelentkezni Parák László esperesnél lehet: 0905 626 756 e-mail: parak@katolikus.sk

A hit évének megnyitása

Az SZPK Hitoktatási és Iskolai Bizottságának Magyar Kateketikai Albizottsága találkozót szervez a lelkiatyák, kispapok, katekéták és minden érdeklődő részére szeptember 29-én (szombaton) Pozsonyban, a Miletič utcai Szalézi Rendházban, a következő programmal:

A Dunaszerdahelyi Esperességben a hit évét október 12-13-án nyitják meg a következő programmal: október 12., péntek, Bős 18.00 Mária-köszöntő ájtatosság a templomban 18.45 Rákóczi hite – előadás a művelődési házban

9.00 – szentmise. Főcelebráns: dr. Gaál Endre protonotárius, kanonok, nagyprépost 10.00 – dr. Gaál Endre, az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanárának előadásai a Szentírás következő könyveiről: 1) Rút könyve 2) Királyok első könyve 3) Szent Máté evangéliuma

október 13., szombat, Nagymegyer 09.15 Rózsfüzér ájtatosság 10.00 A hit éve – a Porta fidei dokumentum bemutatása 10.30 Ünnepi szentmise – a Szűzanya hite A vendég mindkét napon dr. Bábel Balázs kalocsai érsek.

Akciós ajánlatunk! Loyolai Szent Ignác: Lelkigyakorlatok A szent életrajzával, Szabó Ferenc SJ bevezető tanulmányával és Hevenesi János SJ kommentár-összeállításával Ára: 4,81 Eur helyett csak 2,80 Eur + postaköltség Megrendelhető: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

Remény Népfőiskola Ipolyságon A Remény szerkesztősége az előző évek hagyományához híven meghirdeti a Remény Népfőiskola előadás-sorozatát. A kétéves képzés ezúttal Ipolyságon lesz. Az ünnepélyes megnyitóra szeptember 29-én, szombaton, délelőtt 9 órakor kerül sor, az ipolysági Nagyboldogasszony-plébániatemplomban. A Remény Népfőiskolára azok a felnőtt hívek jelentkezhetnek, akik szeretnének elmélyülni hitükben azáltal is, hogy közelebbről megismerik Egyházunk tanítását. A képzés szombatoként 9.00 és 13.00 óra között lesz, félévenként négy alkalommal, tehát a két év alatt tizenhat szombaton lesznek előadások. Az előadások térítésmentesen látogathatók. Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet: 036/749 47 85 (ipolysági plébánia), villámposta: remeny.nepfoiskola@gmail.com

• ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP • 2012. SZEPTEMBER 23.

Szociális munkás szak Ipolyságon Tudatjuk a tisztelt érdeklődőkkel, hogy a 2012/2013-as tanévben a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Főiskola első évfolyam indítását tervezi Ipolyságon szociális munkás szakon, mind magyar, mind szlovák nyelven. A szak megfelelő számú érdeklődő esetében kerül megnyitásra, előreláthatólag november hónapban. A szociális munkás képzés szombati napokon lesz. A hat szemeszterből álló bakkalaureátusi képzés akkreditált. Bővebb információt a www.vssvalzbety.sk honlapon, illetve a www.uni.katolikus.sk honlapon lehet szerezni. Itt található részletes információ a tandíjról, és egyéb tudnivalók is ezen a helyen szerepelnek. A következő villámposta címen lehet jelentkezni: vssvalzbety.sahy@gmail.com

remeny_2012-39_korrekturazott  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you