Page 1

„Vigyázz, nehogy megsértsd és megbántsd Istent éppen azokkal az ajándékokkal, amelyeket tőle kaptál.” (Szent Lajos végrendeletéből)

REMÉNY XXIII. évfolyam 34. szám

2012. augusztus 19. – Évközi 20. vasárnap

Hogy megmaradjunk Miért fontos, hogy megmaradjunk? Kinek kellünk, ki látja hasznunkat? S ki köszöni meg, hogy vagyunk? Magától értetődő, mégis oly sajnálatos ritkasággal feltett kérdések ezek… Legalább nekünk, az itt élő magyar kisebbség tagjainak tudnunk kell ezekre a felvetésekre a választ. Biztosak kell lennünk: önmagunkban. Ez ad hitet, erőt a folytatáshoz, s a megmaradáshoz szükséges állhatatosságot is csak a magabiztos öntudatból meríthetjük. Támogassanak bennünket Semjén Zsolt kormányfőhelyettes szavai:

„Küldetésünk, hogy örökségünk megőrizzük, kimunkáljuk és felmutassuk. Mert ez az az értékgazdagság, amit rajtunk kívül senki, csak mi magyarok adhatunk az egyetemes emberiségnek. Senki sem adhatta a világirodalomnak Dosztojevszkijt, csak az

www.katolikus.sk • www.remeny.sk Ára: 0,50 Eur 5 8 13

Szent királyunk ünnepén „Beszélj az elődök emlékéről...” Józsué-tábor az olimpia idején

oroszság, senki sem adhatta a világ zeneirodalmának Wagnert, csak a németség, és senki nem adhatta és adhatja az emberiségnek Arany Jánost, Ady Endrét és Bartók Bélát, csak a magyarság. Csak mi. És ha mi eltűnünk a történelemből, akkor az emberiség lesz örökre szegényebb egy arccal, egy dallammal, Isten egy gondolatával, azzal, amit magyarságnak nevezünk. Éppen ezért nekünk, magyaroknak az egyetemes emberiséggel szembeni elsődleges kötelességünk a saját magyarságunk megőrzése, kimunkálása és felmutatása.” -aj-


HÍRVILÁG

A pihenés nem lustaság! A nyári szünidő lassan, de biztosan közeleg a végéhez. A legtöbb gyerek nem lelkesedik az előbbi mondatért, de tudomásul kell venniük, hogy az ember nemcsak pihenésre született. Igaz, hogy a pihenés a fizikai és szellemi erők teljes értékű regenerálódása. Olyan testi vagy szellemi tevékenység, amely az egyoldalú terhelés egyensúlyozását biztosítja. Az elme teremtő ereje is véges. Ahhoz, hogy működjön és képes legyen a semmiből valamit létrehozni, táplálni is kell. Könyvekkel és tanulással éppúgy, mint pihenéssel, élményekkel, új gondolatokkal. A felnőtteknek nem adatik meg a két hónapos szabadság, de nagyon sokan éppen most mennek pihenni. A kedves olvasók közül néhányan felsóhajtanak: Milyen jó nekik! Gondoljunk arra, hogy a Mennyei Atya a világ teremtésekor a hetedik napon megpihent. A Szentírásban az egész mondat így hangzik: „megpihent a hetedik napon minden munkája után, amelyet alkotott, és megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mivelhogy azon a

napon pihent meg minden munkája után, amelyet megteremtett, hogy létrejöjjön.” (Ter 2,2-3) A bibliai szöveg azt mutatja számunkra, hogy ne feledkezzünk meg a rendszeres pihenés fontosságáról. Szükségük van a kikapcsolódásra, hogy kipihenjük a mindennapos stressz okozta fáradtságot. Ma tömeges kiégés van. Elveszíti az ember szelleme és lelke az erőt. A lemerült szervezetnek fontos, hogy ismételten feltöltődjön. Mert: „Aki nem talál időt a pihenésre, előbb vagy utóbb arra kényszerül, hogy időt találjon a betegségre." Nincsen hatékony munka pihenés nélkül. Az egészséges pihenés életszükséglet és nem lustaság. Add meg a testednek, ami kell. Ha ezt megadod, nem vagy lusta ember, csak a bibliai igazságot követed. Meg kell szervezni nagy elszántsággal és lelkierővel, hogy legyen rendszeres pihenésünk, elmélyülésünk Istennel. A helyes pihenés fontos feltétele a lélek nyugalma. Aki nem pihen, az lázad Isten ellen!

RÓMA

NAGYSZOMBAT

Szentmise VI. Pál halálának évfordulóján

Kiss Róbert püspöki helynök lett

Dionigi Tettamanzi bíboros, Milánó nyugalmazott érseke augusztus 6-án szentmisét mutatott be a Szent Péter-bazilikában Isten szolgája, VI. Pál pápa halálának 34. évfordulóján. A bíboros szentbeszédében kiemelte: VI. Pál pápa írásait olvasva és az Egyházért s az emberiségért végzett szeretetszolgálatát látva reméli, hogy Montini pápát minél hamarabb a boldogok között tisztelhetjük. Giovanni Montini Urunk színeváltozásának ünnepén, 1978. augusztus 6-án hunyt el Castel Gandolfóban. VI. Pál nagy tisztelettel volt e misztérium iránt, amelynek al-

kalmából 1978-ban az Úrangyala elimádkozásakor a következőket kívánta mondani: „Urunk színeváltozása káprázatos fénnyel árasztja el mindennapi életünket. Egyedülálló sors vár ránk, ha tisztelettel voltunk keresztény küldetésünk iránt.” Halála miatt azonban már nem tudta elmondani e gondolatait. VI. Pál pápa szerint igent mondani a keresztény küldetésre azt jelenti, hogy elkötelezett imaéletet, hiteles és tanúságtevő életet él az ember, örömmel eltelve lelkében – mondta Tettamanzi. Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

KÖZEL-KELET

Orosch János c. püspök, nagyszombati apostoli kormányzó 2012. augusztus 1-jével Kiss Róbert gútai esperesplébánost delegált püspöki helynökké nevezte ki a Nagyszombati főegyházmegye magyar hívei részére. A jókai származású Kiss Róbert atyát 1997-ben szentelték pappá a pozsonyi Szent Mártonszékesegyházban. Káplánként először Nagykéren végezte lelkipásztori szolgálatát, ezután Dunaszerdahelyre került, ahol előbb káplánként, majd plébánosként működött. Ezután esperesnek nevezték ki. 2009. augusztus 1-jétől Gútán plébános.

az Üdvözítő apostola, aki feláldozta mindannyiunkért magát. A pápa a békét, a szeretetet és az emberek közötti egyenlőséget hirdeti. Elviszi az Örömhírt és III. Emmauel Delly pátriárka szerint az egész Kö- fennhangon szól a békéről, mindenkit a kiengesztelőzel-Keletnek szól a Szentatya libanoni apostoli láto- désre szólítva fel. Soha többé háborút – kiáltja. Mingatása. A régió lakói nagyon nehéz napokat és hely- denekelőtt azonban a testvériség és az építő párbezeteket élnek meg ebben az időszakban, amelyet a széd magvait kell elvetni. A közel-keleti szinódus megosztottság, a háborúk és az erőszak jellemez. XVI. utáni apostoli buzdításával stabilitást akar adni ezekBenedek szerető atyaként látogat e népek közé, hogy nek az országoknak a tanúságtétel és a keresztények segítse, vigasztalja őket. Ez is igazolja, hogy a pápa közötti szeretetközösség megvalósítása által. Nekünk, minden emberhez fordul, és hogy valóban Krisztus, keresztényeknek, nagy szükségünk van az egységre, a

A káld pátriárka üzenete

REMÉNY katolikus hetilap Főszerkesztő: Herdics György Főszerkesztő-helyettes: Albán József e-mail: alban@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 510 Főmunkatárs: Mons. Koller Gyula

Felelős szerkesztő: Bertha Éva e-mail: bertha@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 509 Szerkesztők: Orbánné B. Mária e-mail: obm@remeny.sk Telefon: + 421 (0)948 057 506

Parák László e-mail: parak@katolikus.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella e-mail: kamenargabi@gmail.com Tel.: +421 (0)905 255 154 Kiadja: Glória Társulat Felelős kiadó: Mons. Szakál László

• ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 19.

párbeszédre és a közös munkára. A világ akkor hisz majd nekünk, amikor együtt lát bennünket a szeretetben – hangsúlyozza a babiloni káld pátriárka. A béke hírnökeként jön XVI. Benedek a KözelKeletre. III. Emmanuel Delly pátriárka annak a reményének ad hangot üzenetében, hogy az apostoli buzdítás irányítja majd mindennapi életüket és meg tudják valósítani javaslatait a társadalmi és családi kapcsolatokban tanúságot téve Krisztusról. Együtt kell működnie a keresztényeknek, hogy a hívek megerősödjenek Krisztusban és ennek következtében a Közel-Keletről ne tűnjenek el. Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

A szerkesztőség címe: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598 Fax: 02/4552 3684 e-mail: remeny@remeny.sk Grafika: namedia – Nagy Attila Nyomja: PETIT PRESS, Bratislava

Terjesztik a plébániák Index: 49574 ISSN 1335-6534 Nyilvántartási szám: EV 242/08 A kéziratok szerkesztési jogát fenntartjuk! Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.


EZ TÖRTÉNT BACSFA

BRAZÍLIA

Porciunkula-búcsú

Főapáti vizitáció

Bacsfa-Szentantal ünnepi szentmiséjének, a porciunkulabúcsúnak főcelebránsa Zarándy Gergely Kleofás OFM, esztergomi ferences szerzetes volt. Kleofás testvér hosszan fejtegette, hogy valójában miért is zarándokoltunk el Angyalos Boldogasszony napján, augusztus másodikán, egy kifejezetten ferences ünnepre, Csallóköz Mária-kegyhelyére. Assisi Szent Ferenc életéről sokszor és sokat hallottunk, nagy megtérő szentjeink között tartjuk számon őt, akihez a San Damiano-templomban a Megfeszített szólt: „Menj és építsd fel egyházamat, mely, mint látod, romokban hever!" Ferenc szó szerint értve, azt a kis kápolnát is felújította, melyre ezen a napon emlékezünk. A bencés apáttól kérte el az Angyalos Boldogasszony tiszteletére emelt templomocskát. A porciunkula részecskét jelent, azt a kis földdarabot, ahol ez a szentély épült. Ferenc közben rájött, hogy az anyaszentegyháznak

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, a Magyar Bencés Kongregáció prézese a brazíliai Szent Gellért Apátságban a múlt évben elkezdett általános vizitációt fejezte be. A főapát Albin atya tolmácsolásával hallgatta meg a brazil rendtársak beszámolóit; konventgyűlést tartott és meglátogatta Itapeserica da Serrán, a Szent Gellért Apátság tanulmányi házában élő fiatalokat. A ma túlsúlyban brazil származású szerzetesekből álló közösségnek jelenleg 16 ünnepélyes fogadalmas és felszentelt tagja, két novíciusa és három jelöltje van. A szerzetesi életforma mellett lelkipásztori és iskolai munkát végeznek, illetve egy nagy oktatási intézményt vezetnek: óvodával, általános és középiskolával, öszszesen 1600 fiatallal. A Sao Paulo-i Szent Imre Kollégium testvériskolai kapcsolatot tart fenn a pannonhalmi és a győri bencés iskolával. Szeptember 8-ra várják Pannonhalmára a Szent Imre Kollégium vezetésének kilenctagú küldöttségét. Egy-egy ilyen testvéri vizitáció elmélyíti a két közösség kapcsolatát, tudatosítja a szerzetesekben hivatásuk mélységét, Krisztus szeretetére irányultságukat – szerepel a Pannonhalmi Főapátság honlapján. MK/Remény

van szüksége megújulásra. Kieszközölte a pápától, hogy mindazok, akik igaz és töredelmes szívvel bánják bűneiket, és szentül megfogadják életük jobbulását, s mindezt az Angyalos Boldogasszony hajlékának imádságos meglátogatásával erősítik meg, nyerjenek bűneik bocsánatára teljes búcsút. Az atya különösen hangsúlyozta, hogy nagyon sokszor helytelen a Mária-tiszteletünk: vagy csak őt helyezzük a középpontba, elfeledkezve egyszülött Fiáról, vagy pedig teljesen kizárjuk őt. Mindkettő helytelen! Az egyház nem a papok és szerzete-

sek, az egyház mi vagyunk, jelentette ki. Mindannyian, akik meg vagyunk keresztelve, és Jézus Krisztust valljuk urunknak. Hogy milyen lesz az egyház holnap, azzal tudom befolyásolni, én hogyan élek ma! Nem a másik ember életét kell megjobbítanom, hanem ez enyémet. Talán már elcsépelten hangzik, de tegyük a jót, és jobb lesz a világ! A szentmise végén Sranko László helyi plébános megköszönte Kleofás testvérnek, hogy eljött közénk, és a zarándokoknak, hogy eljöttek együtt ünnepelni a helybeli hívekkel. (ma)

SZEPSI

A város mindenkit visszavár A szűkebb pátria hívei augusztus 5-én ünnepi szentmisén vettek részt Szent Rókus tiszteletére Szepsiben, a fogadalmi kápolnánál, ahol megemlékeztek az 1831-es kolerajárvány áldozatairól, és imádkoztak napjaink betegeiért. Köztudott, hogy ma korunk új pestise: a kábítószer, az alkohol, a testiség, a szerencsejátékok szenvedélye és a szekták sokasága szedi áldozatát népünk körében.

felszabadításukon fáradoznak, elsősorban a fiatalokért, hogy bölcsen, erős akarattal elkerüljék korunk szenvedélyeinek fondorlatos csapdáit. Az ünnepi alkalom a Városmisszió „Evezz a mélyre“ folytatásaként lehetőséget kínált a hazaiak, az elszármazottak és a város barátainak II. nagytalálkozójára. A szentmisét szeretetlakoma követte az Aréna Sportcentrumban, a hajdani Cserkészkútnál. Közben a ren-

Az egybegyűltek e szent helyen az idén is közösen imádkoztak mindazokért, akik szenvednek miattuk, és akik

dezők szellemi, lelki táplálékot kínáltak a jelenlevőknek a szabadtéri színpadon. Hitvalló zenés áhítat volt a Vox Colum-

bellae Kórus, a Dalárda, a szepsi és a makranci ifjúsági csoportok vezetésével, majd a Rómában tanuló Marek Ondrej egykori szepsi káplán tartott előadást a hit ajándékvoltáról. Balla Margit, a Szepsi Aszszonykórus egyik alapító tagja egy, az édesanyjától tanult Barkai Skapulárés Boldogasszony kegykép történetét megörökítő énekkel tette emlékezetessé a találkozót, ezzel is bizonyítva a hagyományok értékét, ápolásuk fontosságát és azok továbbadását. A lelki találkozó kiváló alkalmat adott ellátogatni a szülővárosba, az egykori barátokhoz és ismerősökhöz, a tanulmányok színhelyére, avagy puszta kíváncsiságból együtt lenni azokkal, akik találkozni vágytak Istennel. Az egyház és a város közössége a jövőben is mindenkit visszavár, mert kölcsönös öröm, ha sokan engednek a belső hangnak, és elindulnak haza, az Atya és népe kebelére. Otthon lenni jó. GB.

NAGASZAKI

Szentmise az áldozatokért 1945. augusztus 9-én, három nappal a hirosimai atomtámadás után, újabb pusztító atombomba zuhant Japánra, ezúttal Nagaszaki városára. Mintegy 80 ezren meghaltak és ugyanennyien sugársérülést szenvedtek. A jezsuita hithirdető, Xavéri Szent Ferenc, majd rendtársai a XVI. század közepén kezdték meg missziós tevékenységüket a Felkelő Nap országában, amelynek köszönhetően nagyszámú katolikus közösség alakult ki Nagaszaki központtal. Pier Luigi Celata érsek, a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsának nyugalmazott titkára a napokban lelkipásztori látogatást tett Japánban, amelynek keretében részt vett az atomtámadás évfordulóján a nagaszaki székesegyházban bemutatott szentmisén. A szertartást az atomtámadásban elhunytakért és a béke jegyében mutatták be. Celata érsek a szentmise elején felolvasott üzenetében hangsúlyozta, a hívők, legyenek bár eltérő vallásúak, arra hivatottak, hogy együttműködjenek a béke építésében, felajánlva spirituális hagyományaik különleges hozzájárulását. Ilyenek az együttérzés, az irgalom, a megbocsátás, a szeretet: olyan magatartásmódok, amelyek azt a meggyőződést tükrözik, miszerint minden emberi lény egy családba tartozik – mondta az érsek. A keresztények számára a hit ajándéka hozzásegít annak megértéséhez, hogy a béke csakis Istentől ered és általa valósulhat meg. A nagaszaki szent és boldog vértanúk tanúságtétele az Istenhez való hűségről, a keresztény és más vallású hívek iránti baráti szeretetről arra hív bennünket, hogy megújult hittel gondoljunk a nukleáris háború áldozataira. Jézus a szeretetcselekedetek nagy missziójára szólít, arra, hogy imádkozzunk és munkálkodjunk a béke eljöveteléért, a valódi élet virágzásáért. Vatikáni Rádió/Remény • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


AMIRE HITÜNK TANÍT

Tartsd meg a parancsokat!

Ne lopj! 2. Az élet védelme elsőbbséget élvez a tulajdon előtt, még a bűnözők vonatkozásában is (Kiv 22,12): „Ha a tolvajt tetten érik, amikor áttöri a falat, és úgy megütik, hogy belehal, a vérét nem kell megtorolni. De ha már napkelte után történt, akkor a tolvaj vérét meg kell torolni.” A szabályozás feltételezi, hogy az éjszakai betörő számol otthonlétünkkel. Ha ennek ellenére betör, életünket közvetlenül veszélyezteti, nem kell „finomkodni” vele.

A tízparancsolat

Ha úgy megütjük, hogy belehal, önvédelemnek minősül (az Ószövetségben). Ha a tulajdonos nappal észlel betörőt, nincs kitéve akkora veszélynek, mint éjszaka. Ha vagyona védelme érdekében megölné a behatolót, az gyilkosságnak minősülne. Itt jól látható, hogy a parancsok értelme az élet védelme, nem a magántulajdoné. Egy a szegények védelmében hozott szabályozás (MTörv 23,25-26): „Ha embertársad szőlőjében jársz, annyi szőlőt ehetsz, amennyit akarsz, egészen a jóllakásig. De kosaradba ne szedj belőle. Ha embertársad szántó-

A szentségekről röviden

földjén jársz, kezeddel szedhetsz kalászt, de sarlót ne lendíts embertársad szántóföldjén.” Végül a legszebb (Kiv 23,4-5): „Ha ellenséged eltévedt marhájára vagy szamarára bukkansz, hajtsd vissza hozzá. Ha látod, hogy ellenséged szamara a teher alatt összerogyott, ne kerüld ki ellenségedet, hanem segíts neki felállítani.” Az ellenség nem háborús ellenséget jelent itt, hanem falubelit, akivel az embernek peres ügye van. Amikor megélhetéséről van szó, a perlekedést félre kell tenni. Segítségére kell sietni.

Ablak a történelemre

A keresztség és a bérmálás kapcsolata (2) Augusztus 23. 1244-ben Jeruzsálem végleg elveszett

Maga a Szentlélek egy és oszthatatlan, de bennünk való működésének lehetnek fokozatai. A keresztségben úgy kapjuk meg, mint újjászületésünk forrását, mint a Krisztusnak lefoglaltság jegyét. A Krisztushoz való tartozást azonban tudatosan meg kell élni, mélyíteni kell, vállalni a tanúskodást. A bérmálás külön kegyelmi hatása az, hogy a keresztségben kapott újjászületést, a megváltás misztériumába való beavatást elevenebbé, hatékonnyá teszi. Néhány szempont: - A keresztény életbe való bevezetés első lépcsője a keresztség, a második lépcső a bérmálás. – A bérmálás a megerősítés szentsége, vagyis megerősíti a hívő embert abban a keresztény életben, amelyre a keresztség szülte. – A keresztség jelenti a keresztény életre való megszületést, a bérmálás a felnőtt, tudatos keresztény életre való áttérést. – A keresztényeket a keresztség beoltotta Krisztus Titokzatos Testébe, a bérmálás pedig megerősíti őket a Szentlélek erejével, és még tökéletesebben kapcsolja őket az Egyházhoz. A Szentlélek a bérmálásban szorosan egyesít a püspökkel, a helyi egyház vezetőjével, még akkor is, ha személyesen nem ő bérmál. Ezért egyedül és kizárólag a püspök szenteli meg minden év nagycsütörtökén a krizmát, azt az olajat, amellyel a bérmálkozókat megkeni. A bérmálás értelmét a gyermekkeresztelés gyakorlatából kiindulva is megvilágíthatjuk. A csecsemőként megkeresztelt ember megelőlegezett ajándékképpen részesül a keresztség kegyelmi hatásaiban. Ezért minden felnőtté vált kereszténynek személyesen kell eldöntenie, hogy elfogadja, vagy elutasítja ezt az ajándékot. A bérmálás alkalom ennek a döntésnek a meghozatalára. A gyakorlati teológia a bérmálást egyre gyakrabban a döntés, a lelki érettség és a keresztény nagykorúság szentségének tekinti. A felnőtt kor küszöbén a keresztség kegyelmi hatásait teljessé kell tenni, meg kell erősíteni, hogy abból tanúságtevő keresztény élet szülessen. A katolikus tanítás szerint nemcsak a közösség, hanem a Szentlélek erősíti meg a bérmálkozókat a hitben.

• ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 19.

Az 1096-ban induló klasszikus keresztes hadjáratok az otthoni nagypolitika (például a pápaság és a császárság küzdelme) miatt egyre kisebb lendülettel zajlottak. A második (11471149), a harmadik (1189-1192), s még inkább a negyedik (1202-1204) menet is csak további torzsalkodásokat eredményezett, míg az 1212-es „gyermeki” vállalkozás egyenesen katasztrófába torkollott. II. Frigyes, a stupor mundi, 1228-ban már diplomáciai úton egyezkedett. Miután vitorlát bontott Palesztina felé, fegyverszünetet kötött, s biztosította a Jeruzsálembe vezető zarándokút mentén fekvő erősségek, továbbá Betlehem és Názáret birtoklását. A három ábrahámi világvallás szent helye 1244-ben veszett el, amikor is a hvárezmi/khorezmi tatárok bevették azt. A várost 1260-ban a mamelukok vonták uralmuk alá, majd az oszmánok ideje jött el a XVI. század elején. Időközben a francia király, IX. Lajos (1226-1270) is a nemes cél szolgálatába állította hadait (1248-1254, 1270), ám azok kudarcot vallottak. A Földközi-tenger keleti partvidékén 1261-ben

megsemmisült a latin császárság, Szíriában a keresztény államok utolsó maradványai is elpárologtak. A kísérlet, hogy Bizáncot és a levantei térséget fennhatóságuk alá vonják, megbukott. Amikor 1291-ben Akonnál az utolsó végvár is elesett, érdemleges válaszra már nem futotta. A „Tengerentúli Európa” eltűnt. Hírmondónak csak a Ciprusi Királyság (1489-ig) maradt meg. A kilikiai Kis-Örményország 1375-ig állt, s ideig-óráig a szigetvilág velencei ellenőrzése és a görög részterületek is csilloghattak. Ám mindez talminak bizonyult. A fő csapások után a „pásztorok keresztes hadjárata” következett. Megfelelően patkolt, jól táplált paripán ülő, fényes vértezetű lovagok helyett szürke kisemberek vándoroltak el ama távoli vidékre, mely számukra a megváltást testesítette meg, hisz' úgy érezték, Krisztus szólította őket. A vallási fanatizmussal, éhínséggel, járványokkal, túlnépesedéssel és egyéb társadalmi gondokkal sújtott szegények messianizmusa Norman Cohn szerint „fegyveres zarándoklat volt, kollektív imitatio Christi, tömeges áldozatvállalás, amelynek jutalma a jeruzsálemi tömeges megdicsőülés” volt.


ÜNNEP

Szent királyunk ünnepén Lassan emelkedik fel a Nap, a túlparton fokozatosan kapnak színt az egymásba fonódó dombok. A Duna, mintha bújócskázna, a lendületes kanyar után eltűnik közöttük. Középen, a Várhegyen, mindezt megkoronázandó, egyre teljesebb szépségében bújik elő a szürkeségből a Bazilika. A kupola keresztje a mind feljebb emelkedő napkorongra vetődik. Mintha István koronájának óriási tetejét látnánk, mely hatalmas szimbólumként az ország

hogy kulcshelyzetekben gyakran képtelenek vagyunk szót érteni egymással. Aki ismeri például a mohácsi csata előzményeit, tudja, mire gondolok. Ha elemezzük történelmünk eme sorsfordulóit, azt tapasztaljuk, hogy a gordiuszi csomókat mi általában nem tudtuk kibogozni. Vagy át tudtuk vágni a csomót, s ilyenkor tovább tudtunk lépni, vagy nem, s akkor általában tragédiák, nagy vereségek következtek.

nem lehet: szembe kell néznünk vele nekünk is, Szlovákiában élő magyaroknak. Meg kell találnunk a saját utunkat, a saját egyensúlyi állapotunkat. Csak hát – visszautalva tudathasadásainkra: képesek vagyunk-e újrafogalmazni önmagunkat? Képesek vagyunk-e, jó értelemben, új szellemi honfoglalásra? Önmagunknál kell kezdenünk, itt, Szlovákiában is. Önmagunk vállalásánál, önma-

fölé borul. Mintha II. Szilveszter pápa máig érvényes üzenetének elismeréseként borulna mindazok fölé, akik magyarnak érzik s vallják magukat. Magyarnak lenni: vállalás – mondta messze tekintő bölcsességgel Illyés Gyula. Magyarnak lenni büszkeség is: büszkeség azokra az értékekre, amelyeket itt, Európa szívében, ezer év alatt létrehoztunk. De magyarnak lenni harc is: küzdelem a megmaradásért, a szellemi-anyagi gyarapodásért. Persze, más népek is így vannak ezzel: mi azonban teljes mélységükben önmagunk küzdelmeit, örömeit, gondjait tudjuk átérezni. Érdekes nép vagyunk, kétségkívül. Statisztikák mutatják, hogy bizonyos kérdésekben tehetségesek is. Voltak időszakok, amikor nagyjaink szinte fél kézzel tudtak Európa legbefolyásosabbjaivá válni, s olyanok is, amelyekben nagyjaink önkezükkel kioltott élete jelenti a mérföldköveket. Magam máig nem vagyok biztos benne, hogy nehéz, de csodaszép történelmünkből tudtunk-e igazán tanulni. Bizonyos fátumok ugyanis végigkísérnek bennünket történelmünk során, s úgy tűnik, képtelenek vagyunk megszabadulni tőlük. Itt most nemcsak a közmondásos megosztottságra való hajlamunkra gondolok, hanem például arra is,

Úgy tűnik, az István-Koppány vita máig kísért bennünket, s vannak határon innen és túl is, akik ezer év után sem tudnak – vagy nem hajlandók – tanulni belőle. A magyarnak meg kell maradnia magyarnak – de európaiként, különben elveszik. A magyar nem maradhat meg magyarnak – pogányként, állandóan a saját köldökét nézőként, mert akkor valóban eltűnik. A modern, művelt, értékeire büszke ember lehet csak, akire építenünk kell. A németeknek, franciáknak, angoloknak is meg kellett küzdeniük annak idején önmaguk újraépítésének kérdésével. Mint ahogy megküzdöttek ezzel más, kisebb népek is: a hollandok, dánok, portugálok. A belgák máig küzdenek: a volt gyarmatbirodalmaik széthullása utáni állapottal nem lehet egyik napról a másikra csak úgy egyenesbe jönni. A szomszéddal – volt több évszázados ellenféllel, ellenséggel – úgy látszik, nem lehet lélekben egyik napról a másikra kiegyezni. Pedig nincs más út, s a kisebbségeknek sincs más útjuk, mint újra megtalálni belső egyensúlyukat. Persze a valódi demokráciákban ez is könynyebben megy. Ahol diktatúrák telepedtek évtizedekig a társadalmakra, ott ez az egyébként természetes folyamat is befagyott. Ám elrejtőzni előle

gunk meghatározásánál. Annak az elvnek a leszögezésénél, hogy magyarságunk olyan érték számunkra, amelyet semmilyen körülmények között nem vagyunk hajlandók feláldozni. Ez nem nacionalizmus, ez egészséges nemzeti öntudat. Ez után tudunk csak valódi közösséggé válni. Ahol bár lehetnek ütközések, de azokat kulturált módon kezelni tudjuk, s a közös célok érdekében egységesen tudunk fellépni. A legfőbb cél pedig: közösségi és egyéni boldogulásunk. Itt, a szülőföldünkön. Jó értelemben vett, egészséges közösséggé kell válnunk, amely képes biztosítani nemcsak a saját reprodukcióját, hanem szellemi-anyagi felemelkedését is. Nehéz időket élünk, ilyenkor számos kérdésre kell választ adnunk. Ámde a válaszok nem mindig kézenfekvőek. Nem mindig sikerül az adott helyen és időben olyan egyértelmű és maradandó választ adnunk kérdéseinkre, mint az ezer évvel ezelőtt, Istvánnak sikerült. De sorsvállalásunk, sorsközösségünk az a pillér, amelyre jövőnk épülhet. Erre gondoljunk ma mindenütt, ahol magyarok élnek, s államalapító szent királyunkra, tettének történelmi nagyságára emlékeznek. Erre gondoljunk mindannyian, akik e tett nagyszerűségéből és történelmi kikerülhetetlenségéből tanulni is akarunk.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LELKI TÁPLÁLÉK

Évközi 20. vasárnap

VASÁRNAP ról ra

Zolcer György ki e kenyérből eszik, örökké élni fog... aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van... aki ezt a kenyeret eszi, örökké él!”

„A

A vasárnapi evangéliumban Jézus háromszor is azt tárja elénk, hogy örökké élhetünk! Micsoda lehetőség: örökké élni! Hisz ki ne szeretne örökké élni? Nagyon sokan. Egyre többen vannak, akiknek elegük van az életből. Hisz életünknek egyre nagyobb részét tölti ki a szenvedés, a fájdalom… S ahogy az ember megtapasztalja ezt a fájó valóságot, sokszor megfogalmazódik benne: bárcsak már meghalnék, nem akarok már tovább szenvedni, tovább élni – elég. Persze van kivétel, mikor a legnagyobb szenvedést is elviseli egy-egy hős – viaskodva a legkegyetlenebb betegséggel is. De sokaknak „nem tetszik” az élet, akiknek ha azt mondanánk: örökké élhetsz, bizonyára ezt a választ kapnánk: köszönöm, már épp elég volt – nem kérek belőle. Hajdan a legendák szerint az egész világot képesek voltak bejárni az emberek, csak hogy megtalálják a halhatatlanság titkát, szérumát. Ma is bejárják, de épp ellenkező szándékkal: hogy megszerezzék a „kegyes halál” szérumát, lehetőségét. Változik a világ, de Isten nem változik, mint ahogy az ő szava sem. Ezek a szavak most is érvényesek: „Aki e kenyérből eszik, örökké élni fog... aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van... aki ezt a kenyeret eszi, örökké él!“ Krisztus örök életet kínál, de egyértelmű, hogy az az örök élet nem olyan lesz, mint ez a véges élet. Egy új életről van szó, ami a szó szoros értelmében élet, és nem „leépülés”, nem életfogyatkozás, „lassú halál”, mint sokszor ezt hívják. Nem ennek a „nyomorult” életnek a folytatása, hisz maga az Istenember adta tudtunkra: „Ne csodálkozz azon, ha azt mondom: újjá kell születnetek.” Újja kell születni egy új életre.

Örök életre. Egy új élet, melyet „szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív föl nem fogott” (1Kor 2,9). Igaz, nehéz egy ilyet elképzelni, amilyet elképzelni nem lehet. Bármennyit gondolkoznánk rajta, sosem tudnánk jól, helyesen elképzelni. De akkor miből tudjuk, hogy valóban „olyan jó” lesz? Mi lehet erre a legnagyobb és legbiztosabb garancia? Szoktuk mondani, ha valakiben nagyon bízunk, ha valamit nagyon garantálunk, hogy „tűzbe tenném érte a kezem”. Jézus pedig az örök boldogságunkat ezzel garantálja: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” ( Jn 3,16) Hogy az biztos jó lesz, ezért valaki nem „tűzbe tenné a kezét”, hanem az Isten saját Fiának életét adta. Nem kezét, és nem adná. Hanem életét, és adta. A Fiúisten azért áldozta föl magát, hogy mi örökké éljünk. S ha az nem érne mindennél többet, nem áldozta volna föl magát. De ő tudja, s ezért föláldozta magát – hogy áldozatát látván mi is megtudjuk. Hogy örök életünk legyen, az Isten leszállt a földre. Hogy örök életünk legyen, az Isten megmutatta, hogyan kell élni – jól, szentül élni. Hogy örök életünk legyen, az Isten saját testét adta nekünk. Hogy örök életünk legyen, az Isten kegyetlen kínok között szenvedett. Hogy örök életünk legyen, az Isten meghalt értünk, miattunk, helyettünk. Hogy örök életünk legyen, az Isten feltámadt. Hát nem csakis örök, véget nem érő, felhőtlen, mindent felülmúló boldogság lehet az, amiért az Isten ennyit, pontosabban az Isten mindent megtett? A választ fogalmazzuk meg magunkban, de ne csak úgy „Hát nem? – De!” módra, hanem elgondolkodva, átelmélkedve Urunk csodálatos szavait, gondolatait, tanítását. „Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él.” Micsoda lehetőség: örökké élni! De ki akar manapság örökké élni? Én!

• ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 19.

szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindig mindenért Válasz: Ízleljétek Urunk Jézus Kriszés lássátok, milyen tus nevében az Istennek, az Atyáédes az Úr! nak. Szentlecke Evangélium Szent Pál apostolSzent János nak az efezusiakkönyvéből hoz írt leveléből ( Jn 6, 51-58) (Ef 5, 15-20)

10-11. 12-13. 1415)

Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én Megépítette hátestemet, és issza az zát a bölcsesség, én véremet, annak s hét oszlopát is örök élete van, és felállította. én feltámasztom őt Barmait levágta, az utolsó napon. borát megkeverte, Mert az én testem és asztalát is valóban étel, és az megterítette. Kiküldte szolgáTestvéreim! Abban az időben én vérem valóban lóit és kihirdette Gondosan ügyelje- így beszélt Jézus a ital. Aki eszi az én testemet, és issza az a város legma- tek arra, hogyan él- zsidók sokaságáén véremet, az bengasabb pontjain: tek: ne balgán, ha- hoz: nem marad, és én „Ti tudatlanok, nem bölcsen. „Én vagyok a jöjjetek ide!” Használjátok fel az mennyből alászál- őbenne. Amint engem az Az oktalanok- időt, mert rossz na- lott, élő kenyér. Aki élő Atya küldött, és pok járnak. Ne le- ebből a kenyérből nak pedig ezt én az Atya által gyetek értetlenek, mondta: eszik, örökké élni élek, úgy az is, aki „Gyertek, egye- hanem értsétek fog. Az a kenyér, tek a kenyeremből, meg az Úr akaraamelyet én adok, az engem eszik, énáltalam él. Ez az égigyatok a borból, tát. én testem a világ ből alászállott keNe részegesamelyet kevertem! életéért.” Hagyjatok fel a kedjetek, mert a Vita támadt erre nyér! bor léhaságra vezet, a zsidók között: Nem az, amelyet dőreséggel, atyáitok ettek és járjatok az érte- inkább teljetek el „Hogyan adhatja (Szent)lélekkel. meghaltak! Aki ezt lem útján, és élni ez testét eledelül Egymás közt éne- nekünk?” a kenyeret eszi, fogtok.” keljetek zsoltárt, örökké él!” Jézus így felelt himnuszt és szent nekik: Így tanított Jé„Bizony, bizony, zus a kafarnaumi Válaszos zsoltár énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok zsinagógában. (Zsolt 33, 2-3. mondom nektek: Olvasmány a Példabeszédek könyvéből (Péld 9, 1-6)

Liturgikus naptár Augusztus 19. ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP (Szent Bernát, Eudes Szent János, Tolomei Szent Bernát, Emília, Huba) Miseolvasmányok:Péld 9,1-6; Zsolt 33, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15 ; Ef 5,15-20; Jn 6,51-58 Válaszos zsoltár: Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr! Énekrend: H 253; 155-116; 86 ÉE 145; 133-164; 112 Augusztus 20. Hétfő. Főünnep SZENT ISTVÁN KIRÁLY (Szent Sámuel, Vajk, Stefánia) Miseolvasmányok: Péld 4,10-15.18-27; Zsolt 65,1-2 és 8. 9 és 16. 17; Ef 4,17-24; Mt 7,24-29 Válaszos zsoltár: Légy áldott, Szent István király! Énekrend: H 297; 116-280B; 306 ÉE 286; 164-187; 365 Augusztus 21. Kedd. Köznap (Szent X. Piusz pápa) Miseolvasmányok: Ez 28,1-10; MTörv 32,26-36; Mt 19,23-30 Válaszos zsoltár: Én vagyok, aki lesújtok, én vagyok, aki életre keltek.

Énekrend: H 223; 155; 113 ÉE 147; 133; 182 Augusztus 22. Szerda. Köznap (Szűz Mária királynő, Menyhért, Mirjam) Miseolvasmányok: Ez 34,1-11; Zsolt 22,1-3a 3b4. 5. 6; Mt 20,1-16a Válaszos zsoltár: Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Énekrend: H 436; 118; 192 ÉE 252; 166; 233 Augusztus 23. Csütörtök. Köznap (Limai Szent Róza, Benizzi Szent Fülöp, Szidónia, Bence) Miseolvasmányok: Ez 36,23-28; Zsolt 50,12-13. 14-15. 18-19; Mt 22,1-14 Válaszos zsoltár: Tiszta vizet árassz reánk, és tisztíts meg minden gonoszságtól! Énekrend: H 120; 152; 135 ÉE 181; 189; 139 Augusztus 24. Péntek. Ünnep SZENT BERTALAN APOSTOL (Aliz, Detre)

Miseolvasmányok: Jel 21,9b-14; Zsolt 144,10-11. 12-13ab 17-18; Jn 1,45-51 Válaszos zsoltár: Szentjeid hirdetik, Uram, királyságod fölséges dicsőségét. Énekrend: H 229; 135B-114; Gl 528 ÉE 142; 139-169; 253 Augusztus 25. Szombat. Köznap (Szent Lajos, Kalazanci Szent József, Patrícia, Elvira) Miseolvasmányok: Ez 43,1-7a; Zsolt 84,9ab-10. 11-12. 13-14; Mt 23,1-12 Válaszos zsoltár: Isten dicsősége lakik majd földünkön. Énekrend: H 253; Gl 522; 160 ÉE 145; 191; 313 Augusztus 26. ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP (Natália, Izsó, Zamfira) Miseolvasmányok: Józs 24,1-2a.15-17.18b; Zsolt 33,2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22.-23 ; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69 Válaszos zsoltár: Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr! Énekrend: H 223; 159; 261 ÉE 147; 141; 362


LELKI TÁPLÁLÉK

Ezt üzeni... Szent Lajos király Koller Gyula

L

ajos a francia Beauvais tartományban, Poissyben (?) született, 1219. április 25-én. Atyja francia király volt, aki meghalt, még mielőtt Lajos tizenkét éves lett volna. Édesanyja, Kasztíliai Blanka gondos keresztény nevelésben részesítette, mélyen a lelkébe ültette a kötelességtudatot és a bűntől való irtózást. Lajost 1226. november 29-én királlyá koronázták, de Blanka anyai ösztönével tovább is uralkodó volt f ia fölött. 1234. május 27-én feleségül adta hozzá az akkor tizenhárom éves Provence-i Margitot, ám csak hat év után engedte meg, hogy együtt éljenek. Utána is kínos fáradsággal tudták csak megvédeni magukat e félreértett anyai szeretettel szemben. Ugyanakkor Blanka királynő nagyon jó politikus volt, és e téren sokat segített f iának. IX. Lajosként 1236-ban vette át a kormányzást, s néhány évre rá komolyan megbetegedett. Ekkor fogadalmat tett, ha felgyógyul, keresztes háborút szervez a Szentföld visszaszerzésére, amelyet a mohamedánok éppen akkor foglaltak el. A hadjáratban feleségével, Margittal együtt vett részt, az országot pedig Blanka anyakirálynőre bízta. Cipruson át érkeztek Egyiptomba. 1249 júniusában Lajos megostromolta és elfoglalta Damiette erődítményét, amely a Szentföld felé vezető utat nyitotta meg. Néhány hónap múlva azonban egy arabok által védett erőd, Mansourah előtt vereséget szenvedett, és lovagjaival együtt fogságba esett. Fogságában komolyan megbetegedett, fel kellett adnia az elfoglalt erődítményt, és csak váltságdíj fejében bocsátották szabadon. Katonái nagy része ekkor hazatért. Lajos a megmaradtakkal még mintegy három évig a Szentföldön maradt, hogy megerősítse a keresztények kezében lévő birtokokat és erődöket. 1252-ben Blanka királynő meghalt. Lajos a hír hallatára elhatározta, hogy viszszatér országába. 1254. szeptember 7-én vonult be Párizsba. Ettől kezdve nagyon serényen vette kézbe országa ügyeit. A magánélete inkább szerzetesi, mint királyi volt: naponta részt vett legalább egy szentmisén, és imádkozta a papi zsolozsmát. Elutasított minden fényűzést az öltözködésben, böjtölt, és vezeklőövet viselt. Életrajzírói kiemelik türelmét és alázatosságát. Lajos király nagyon jó férj és családapa volt. Nagyon gyengéden szerette a feleségét. Margit királynő tizenegy gyermekkel ajándékozta meg, akik közül kilencet fel is neveltek. Lajos fáradhatatlan volt a szegények szolgálatában és szeretetében, gondozta még a leprásokat is. Jelentős újításokat vezetett be a törvényhozásban, és korlátozta a vidéki urak önkényes bíráskodását és ítélkezését. Bevezette az évenkénti

Szent István HÉT időtálló értékrendet adott

ről re

Augusztus 25. negyvennapos fegyverszünetet, amelyet így neveztek: „a király negyven napja”. Korának gyermekeként kemény, olykor kegyetlen büntetéseket rótt ki az istenkáromlókra, az eretnekekre és a zsidókra. Lajos művelt és józanul gondolkodó uralkodó volt. Támogatta a tudósok és művészek munkáját. Segítette a Sorbonnenak nevezett egyetem megalapítását. Emellett sok karitatív intézmény alapítását köszönheti neki Franciaország, többek között azt a kórházat, amely háromszáz vak gondozását tette lehetővé. Erkölcsi feddhetetlensége leginkább külpolitikájában mutatkozott meg. Nagyapja az angol királyságtól területeket vett el, ezt ő jogtalannak nyilvánította. Lajos uralkodásának utolsó éveiben Franciaország a nyugalom és a béke korszakát élte. De csak addig, amíg 1261-ben nem jött a hír, hogy az egyiptomi szultán elfoglalta Palesztina nagy részét. Erre a király ismét keresztes hadjáratot szervezett. Hatvanezer fős sereggel indult el, és Tunisz városa közelében vert tábort. A várakozás közben azonban kolera ütötte fel a fejét a táborban, és meghalt a trónörökös is. Sőt, maga a király is megbetegedett. Amikor érezte halála közeledtét, hívatta másik fiát, Fülöpöt, megáldotta, és ellátta utolsó jó tanácsaival. Majd kérte ápolóit, hogy fektessék hamuba. Így halt meg, 1270. augusztus 25-én. VIII. Bonifác 1297. augusztus 11-én avatta szentté. Ünnepét azonnal felvették a római naptárba, augusztus 25-re. *** Lajos király nem volt sem hős hadvezér, sem nagy politikus. De emberi és keresztény erényei a keresztény királyok eszményképévé avatták. Isten szolgálatát minden egyéb érdek elé állította. Türelme édesanyja nagyravágyásával szemben, hűsége és gyengéd szeretete felesége iránt, együttérzése a betegekkel - mutatják erényekben kitűnő embernek. Voltak életében hibás lépések is, melyek miatt utólag sokat bánkódott. Ezért is akart hamuban fekve meghalni. Amikor a pápa szentté avatta, keresztény erényeit emelte ki. Az erény állandó készség a jóra. Ezt tanuljuk meg Lajos királytól: mindig, mindenhol, mindenkor a jó, az egyre jobb megtevése legyen életcélunk. Szentünk életrajzírói kiemelik nemeslelkűségét és alázatosságát, amely korának vad és kíméletlen szellemével szemben nagyon feltűnő volt. Gyóntatója szerint a király még arra is képes volt, hogy zokszó nélkül elviselje szolgái ügyetlenségét vagy az őt ért szidalmakat. Korunkban is sok kíméletlenséget tapasztalunk. Ezért kell Lajos király példájára több egyetértést és együttérzést gyakorolni, különösen alárendeltjeinkkel, a rászorulókkal kapcsolatban.

gyenest előre nézzen szemed…!” (Péld 4,25) A Szent Istvánról megemlékező szentmisék mindegyikén elhangzik ez a rövid kis gondolat az olvasmányból. Azért olyan fontos szívünkbe vésni ezt a mondatot, mert hajlamosak vagyunk a szűklátókörűségre, a rövid távú célokkal való megelégedésre, a küzdelmek feladására. Holott Szent Istvántól nem ezt tanultuk. Ő volt az, aki mert nagyokat álmodni, aki mert nagy áldozatokat vállalni álmai megvalósításához. Nem a múlt nehézségein, a mögöttük lévő megpróbáltatásokon, nem

közepette „széltől lengetett nádszál”, sem pedig irgalmat nem ismerő, könyörtelen zsarnok. Előre tekintve egy utat, Krisztus útját akarta járni, nem imbolyogva más irányba, az Igazságtól se jobbra, se balra nem hajolt el. A szenteket követve akart egy már kitaposott ösvényen haladni, a csábító, de ingoványos talajt próbálta kerülni. Ember volt. Férfi a javából. Hű férj, szerető apa. Habár földi javakban is bővelkedett, hiszen a formálódó magyar királyságnak közel kétharmada a tulajdona volt, mégis tudott egyszerű lenni. Ártatlan

a veszteségek fölött sopánkodott, hanem egyenest előre nézett. Voltak hosszú távú tervei, nem beszűkülten a maga „kis motyóját” akarta tömni, hanem nemzete, a rábízott nép javát kereste. Előre tekintett és időtálló értékrendet keresett. A kereszténységet éppen ezért tudatosan vette fel. Ám a kereszténységben nem egy jól működő rendszert látott, nem a földi biztonságot kereste, hanem az örök életet pillantotta meg benne. Tudta jól, hogy az előre tekintés nem megy leszegett fejjel. Emelt fővel kellett járnia. Ezért a becsületet, tisztességet, igazságot, méltányosságot alapelvei között tartotta számon. Az egyenességhez nélkülözhetetlen, hogy valakinek tartása legyen. Gerinctelenül nem lehet végezni sem az állam vezetését, sem a család kormányzását. Szent Istvánnak a hite és embersége, elvei mellett való szilárdsága, műveltsége biztosította, hogy nem volt kora viszontagságai

vér nem tapadt a kezéhez, és megvesztegetésből szerzett vagyon nem sározta be őt. Egyenest előre nézett, de nem nézett el az emberek feje fölött. Megértette, hogy az embereknek mire van szükségük, pontosabban, hogy Kire van szükségük egy szebb, jobb, boldogabb élethez. Tudta, hogy a földi biztonság nem minden. Nem bízhatott csupán katonái erejében, várak falában, kedvező földrajzi adottságokban, hanem népe jövőjét szilárd alapokra kívánta lefektetni. Az ilyen fundamentummal épült ország ellen tud állni minden viszontagságnak, jöjjön a vész határon túlról, vagy szerveződjön ellenállás belülről. Egy kicsit pironkodva, de be kell vallanunk, voltak olyan évei a magyarságnak és sajnos bizonyára személyenként is olyan időszakok, amikor úgy éltünk, mintha csukott szemmel jártunk volna. Itt az ideje Szent István-i lelkülettel egyenest előre nézni – Krisztusra!

„E

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KINCSESLÁDA

„Beszélj az elődök emlékéről…” Egy nemzet gazdagságát nemcsak természeti kincseinek sokasága, népesAntiqua Ecclesia Szeteiensis ségének nagysága, területének terjedelme vagy esetleg az ország katonai ereavagy Szent András-Szórád és Benedek remetéknek, valamint je határozza meg, hanem elsősorban szellemi értékeinek bősége. Az ember nagy tisztelőjüknek, Szent László királynak patrocíniuma időnként maradandó, máskor kevésbé tartós emléket hagy maga után. Az idő múlásával változnak a történelmi források is, melyekből a régebbi ese„Nagyhírű férfiak dicséretét zengem, ményekről vagy a közelmúlt történéseiről szerezhetünk tudomást. Rajtunk az atyáinkét, egymás után szépen… múlik, hogy emlékezzünk községünk, városunk vagy országunk múltjára, Voltak, akik bölcs tanácsot adtak… megőrizzük történelmét. Cicero sokszor idézett szavai, hogy „a történelem A nemzetségük örökre megmarad, az idő tanúja, az igazság napja, az emlékezés forrása, az élet mestere és az eligazságosságuk nem merül feledésbe. múlt idők szószólója”, a múltban is aktuális volt, ma is időszerű, és a jövőA tetemüket békén eltemették, ben is az marad. nevük nemzedékről nemzedékre száll.” Szetén július 17-e valamiféle mérföldkőnek számít, ilyenkor a plébánia(Sir 44, 1.4-7, 11-15) közösség hívei minden évben megemlékeznek Szent András-Szórád és Benedek remetékről, az elpusztult középkori templom égi oltalmazóiról, a Nyitrai egyházmegye fő patrónusairól. Az idén Szent András-Szórád († tartozik. A kápolna javítására az egykori püspök által ajándékozott 10 fo1031-1032) halálának 980. évfordulóját is ünnepeljük. Jövőre, 2013 júliusá- rintot a falu lakosai kikölcsönözték. A későbbi, 1713-as vizitáció már azt ban az említett két szent eleváciszögezi le, hogy a szetei ójának (ereklyéik oltárra emeléfília kis temploma az sének), ill. kanonizációjának ipolyszakállosi plébániA szent remeték szobra (szentté avatásának) 930. évforához tartozik (a török a templom homlokzatán dulójára emlékezünk majd. A korban a ipolyszakállosi szentté avatási eljárást VII. Gerplébániát-templomot a gely pápa végezte 1083-ban. A protestánsok foglalták szent életű remetékkel együtt el, a katolikusok csupán István királyt és fiát, Imre herce1713-ban kapták viszget, valamint Gellért csanádi sza), és védőszentje püspököt is ekkor emelte a szenSzent András és Benetek sorába. dek vértanúk. A patrocíniumot (búcsút) az ünnepük utáni vasárnap Mi köti Szetét tartják. A templom kőből emelt, rotunda alaa szent remetékhez? kú, és emberemlékezet óta a katolikusoké volt. Még a helybeliek közül is csak Hogy felszentelték-e, kevesen tudják, hogy a plébánia nem tudjuk. A szentély első patrónusa éppen a már emboltíves, a templom lített két remete volt. Területüntöbbi részének mennyekön, illetve az egykori Esztergozete deszkából készült. mi főegyházmegye területén A sekrestye rozoga állameglehetősen ritka védőszentekről van szó. Ez a patrocínium a plébánia és potban van, a temető kerítetlen. A faoltár képekkel van díszítve, az előírt teSzete történelmének alaposabb megismerésére késztet minket. rítőkkel és tiszta leplekkel leterítve. A két oldalsó oltárt – bár kellőképpen A szetei plébánia (időnként fília) többéves kutatómunka eredményeként díszítve vannak – nem használják. A fa haranglábban egy harang lakik, megszerzett egyházlátogatási jegyzőkönyveinek gazdag forrásanyaga igazol- amely nem volt felszentelve. A szószék szintén fából készült. ta a régi templom meglétét. A kánoni látogatások feljegyzései nem csak kiAz 1732. évi egyházlátogatás feljegyzése kicsit aprólékosabb. A szetei tűnő egyháztörténeti adatbázisok, de jelentős történelmi forrásértékkel is templom az ipolyszakállosi plébánia fíliája. Kőből épített rotunda, Szent bírnak, hiszen céljuk az egyházi intézmény valós gazdasági, jogi és hitbeli ál- András és Benedek remeték tiszteletére szentelve. Patrocíniumát magán az lapotának feltárása volt. ünnepnapon tartják. A szentély (az oltárnál) és a sekrestye boltíves, a hajó Magyarázatként előre kell bocsátanunk, hogy 1332-1337 között pápai ti- fából készült. A kis templomban három oltár van. A kettő két oldalt, képekzedszedők jártak Magyarországon, akik végiglátogatták a plébániákat, ahol kel díszítve. A nagy oltár fából való. Középen a szent remeték képe, kétolfeljegyezték a pap és a plébánia (ill. védőszentje) nevét, valamint az összeget, dalt Szent István és Szent László királyoké. A szószék fából készült festett amit tized fejében behajtottak. A plébánost jövedelmének bevallásakor meg- díszítéssel. Egy padsor van. eskették. Az okiratok eredetije a vatikáni archívumban megtalálható. Feltételezhetjük, hogy az egyházközség tagjainak kölcsönzött pénzt hoszEzekben a feljegyzésekben az esztergomi érsekség honti főesperességébe szabb időn keresztül sem tudta behajtani a plébános. Ez okozhatta a temptartozó Seci (Szete) plébániája is szerepel. Az akkor Egyed (Egidius pleba- lom állapotának katasztrofális romlását olyannyira, hogy istentiszteleti cénus de Seci...) néven bejegyzett szetei plébános bevallása szerint évi jöve- lokra alkalmatlanná vált. A helyzet egészen 1737-ig változatlan maradt, ekdelme nem haladta meg a 70 garast, így 7 garas tizedet fizetett. Írásbeli bi- kor Eszterházy Imre esztergomi hercegprímás bőkezű adományából Szent zonyítékkal bírunk tehát, hogy a plébánia 1332-ben már létezett. László tiszteletére szentelt új, nagyobb templomot építettek a szeteiek. Az Mons. ThDr. Belás, apát-kanonok a pohronci Szelepcsényi Györgyről 1754. évi vizitáció Szent László főoltára mellett a hajó jobb oldalának előpublikált tanulmánykötet (Nyitra, 2011) egyik dolgozatában elemzi a szent részében másik – Szent András és Benedek remeték tiszteletére emelt - olremeték szetei patrocíniuma és nagy tisztelőjük, Szelepcsényi érsek közötti tárt is említ. Felszentelt oltár, portatiliummal. A jelentésből megtudhatjuk, kapcsolatot. Pohronci György 1666. január 15-én elhagyta Nyitrát, mivel hogy a temető a községen kívül van, a dombon, a régi templom romjainál. A esztergomi érsekké nevezték ki, és Szete (Setich) is az érsekség területén fe- kis temploménál, melyet a régebbi egyházlátogatások alkalmával említettek. küdt; ráadásul az érsek tulajdonát képezte. A községen kívüli, régi, kápolna jellegű kis templomot 1779-ből szármaA legrégibb, 1697-ből származó egyházlátogatási feljegyzés Szetén Szent zó történelmi okiratok is említik. A tetőt a beomlás veszélye fenyegeti. IsAndrás-Szórád és Benedek tiszteletére szentelt kápolnát említ, mely az tentiszteletet a védőszentek, Szent András és Benedek remeték ünnepén ipolyviski plébánia fíliája. Szentmisét vasárnap és ünnepnapokon celebrál- tartanak benne. nak benne. Kőből épített, zsindellyel fedett rotunda. A szentély és a kápol(folytatjuk) na díszített, a Szentháromság és a halott Krisztus ábrázolása is megtalálhaFordította: tó. Három, képpel díszített oltára van. Egy harang szintén felszereléséhez B. Szabó Márta • ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 19.


FOHÁSZ

Éjszakai beszélgetés - Miatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved… Éjjel két óra van. Már nem hat a fájdalomcsillapító. Mozdulni sem bírok az ágyon. Imádkozni szeretnék, de gondolataim minduntalan elkalandoznak. Pihenőre küldött a jó Isten. Már megint. Már nagyon sokadszor. De ez valahogy most sokkal tovább tart, mint az eddigiek. Azt olvastam valahol, hogy az ember élete egy zarándokút. S benne sok kis zarándoklat. Hosszabbak, rövidebbek. Nem is kell az embernek fizikailag végigjárnia Szent Jakab útját. Lelkileg számtalanszor megjárhatja. Ezt teszem most én is. S mint ahogy az igazi zarándokoknak, nekem is eljön a mélypont. Paulo Coelho azt írta a „Zarándoklat” című könyvében, hogy meg kell ismerni az ördögöt. De ki is ő valójában? Azt biztosan tudjuk róla, hogy hatalma csak addig terjed, ameddig Isten engedi. Azt is tudjuk, hogy abban kísérti az embert, amiben a leggyengébb. Tehát, ha a gyenge pontomat támadja, akkor még segít is. Mert ha felismerem a gyengeségem, akkor tudok rajta változtatni, le tudom győzni. Még jót is tesz nekem. Általa hatékonyabban megismerhetem önmagamat. Akkor nem is olyan rossz „gyerek” ez a „Luciferkó”… Melyek azok az emberi gyengeségek, amelyeken keresztül hatni tud? Az alkohol, a cigaretta, a drog. No meg az evés. A falánkság, a torkosság, amelyek nem véletlenül tartoznak a fő bűnök közé. Nemrég azt mondták a tévében, hogy az amerikaiak olyan kövérek, hogy összesen a túlsúlyuk még egymilliárd embert tesz ki! Ha jobban belegondolok, akkor ez azt jelenti, hogyha az amerikaiak nem ennének annyit, akkor egymilliárd éhező embernek lenne mit ennie. S ha ehhez hozzávesszük az európaiakat is, akkor vajon hány milliárd ember lakhatna jól naponta? Hány gyermeknek nem kellene éhen halnia? Istenem, hát miért nem látják meg az emberek a kísértő munkáját? Miért mehet el ilyen messzire? - Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! A kenyér! Vajon lesz-e mindennap kenyerünk? S ha igen, mennyibe fog kerülni? A tévében már tavasz óta azzal ijesztgetnek, hogy a szárazság miatt drága lesz a kenyér! De nem lehetne-e ezt a helyzetet másképpen megoldani? Például úgy, hogy feleannyit sütnének a pékek? Készül-e arról valamilyen felmérés, hogy naponta mennyi kenyér és

péksütemény marad meg a boltokban, s a maradékot hová teszik? Mit csinálnak a száraz kenyerekkel, kalácsokkal? Mennyi tízórai landol a kukában, csak mert a gyermek válogatós? Mert inkább eszik csipszet meg iszik kólát. De ha a gyermek nem tud ellenállni a csábításnak, a szülő miért nem tud? Miért teszi tönkre saját gyermeke egészségét?

lékát kifizeti a munkaadóm, húszat én fizetek. Azután huszonötöt ott hagyok az üzletben az áru után. Mi marad nekem tulajdonképpen? S abból segítsek másokat? A bankokba euró-milliárdokat injekcióznak, ahelyett, hogy szétosztanák az emberek között! Hát igazság ez, Uram? Egy lélek bűne kihat az egész emberiség-

Hány éhező, nélkülöző gyermek lakhatna jól, ha nem dobnánk ki tonnaszámra az élelmiszert! A gonosz lélek mindenre rá tudja venni az embert! Uram, hát miért hagyod ezt? - Tudod, gyermekem, én már elküldtem az embereknek Mihály arkangyalomat, aki legyőzte a sátánt, de nekik ez nem volt elég. Az idők teljességében elküldtem egyszülött Fiamat, aki megtanította az embert arra, hogyan küzdje le a kísértést. - És most? - Most az emberen a sor! Most neki kell legyőznie az ördögöt! Te, például, mit teszel ennek érdekében? Figyeled, hol támad? Ismered gyengeségeidet? - Hát! Többek között nehezen viselem az igazságtalanságot. A tévében egy spanyol hölgy azt mondta, hogy ő havi ezer euróból nem tud megélni. Én ennek egyharmadából élek! És mégis nekem kell rajta segíteni! S nemcsak rajta, hanem görög testvéremen is, aki aljas módon csalt, lopott, hazudott. Egészségesen rokkantnyugdíjból élt. Nekünk meg az utolsó leheletünkig dolgoznunk kell. A másik meg évekig felvette elhunyt hozzátartozója nyugdíját. Nálunk meg! Vagy ott vannak a ciprusiak! Adóparadicsom! Mi meg fizetjük a kemény adókat. Az elvégzett munkám értékének húsz száza-

re! De nem egy vétkezik! Tombolnak az égbekiáltó bűnök a világban: a szegények, árvák, özvegyek nyomorgatása, a munkások bérének igazságtalan visszatartása… Jól munkálkodik a szétdobáló, a diabolos! Nem egyesíti a népeket, nem hozza közelebb egymáshoz a nemzeteket, éppen ellenkezőleg: szétszórja, egymás ellen uszítja! S az ember ezt nem látja! Az ember vak! Sötétségben él! Uram, hát meddig mehet ez még?

Uram, kérlek csak egy csepp esőt adj, hogy enyhüljenek fájdalmaim. Sohasem hittem volna, hogy valaha én is úgy fogok fohászkodni, mint édesanyám. Vihar tombol valahol a közelben, de itt nem esik. Minden ízületem fáj és a friss műtét helye. Próbálok imádkozni, de azt sem tudom, hol hagytam abba. - Jöjjön el a Te országod! - De hisz itt van! Hát már te sem látod? - De igen, Atyám. Tudom, látom. Itt van a családom, mindig segítenek. A fiam, akire mindig számíthatok. Még a diákjaim is eljöttek, hoztak egy csokor rózsát. Meg is őriztem. Meg a barátnőim, kolléganők. Kedvesek, érdeklődnek, meglátogatnak. Aztán elmennek. S magam maradok. Megint magam. Fel kellene kelnem, enni egy-két falatot, hogy bevehessem a gyógyszert. Hátha tudnék egy kicsit aludni. Mindenem fáj. De már virrad. Egyre gyakrabban csapódik a liftajtó. Munkába mennek. Csak én maradok. Maradok, és folytatom zarándokutamat. Feléd, Uram! De minél közelebb érzem magam Hozzád, annál kevésbé értem terveidet, útjaidat. Össze vagyok zavarodva. Wass Albert írta: „Az egész élet egy különös mese. Minden élet. Tele furcsa és szomorú titkokkal, amiket többnyire még csak azok sem ismernek, akik élik a mesét.” Én sem ismerem titkaid. Nem ismerem szándékaid. De mert szeretlek, azt mondom: legyen meg a Te akaratod! Fotó: világháló

Ima Szent István királyhoz Nemzetünk apostola és hatalmas pártfogója, szeretett királyunk, Szent István, ki őseinket a pogány tévelygés sötétségéből az egyedül üdvözítő katolikus hit világosságára hoztad, istentelen bálványaikat leromboltad, megtért népednek templomokat és iskolákat emeltél, szegényeit, árváit és özvegyeit szerető atyaként tápláltad és így nemzetedet műveltté, boldoggá tenni iparkodtál; a te tömérdek fáradozásod, kiállott küzdelmeid és mindezekkel szerzett kimondhatatlan nagy érdemeid miatt fiúi és még most is alattvalói bizodalommal fordulunk hozzád, ó apostoli szent királyunk, és kérünk, ne vond meg hathatós pártfogásodat a te magyar népedtől, melyet annyi munkával megtérítettél. Kérj számára buzgó apostolokat; kérd az Istent, szüntesse meg köztünk a hitszakadás átkát és az erkölcstelen életet, hogy üdvösséges törvényeid és igaz atyai szívedből fakadt intelmeid szerint, a szeretetben egyesülve, az egy igaz hitben állhatatosan megmaradjunk, szent életed nyomdokait kövessük és így egykor veled együtt az örök boldogságban Urunkat, Istenünket vég nélkül áldjuk és dicsérjük. Amen. • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


.. O

LÉLEK ÉS ÉLET

K rkérdés

sekre, lelki számadásra kényszerítő? Szívhez, vagy észhez Milyen szóló? Egyszerűen megfogala jó prédikáció? mazott, vagy bonyolult logikával felépített…? Olyan, „Értelmünk befogadja, szánk mely példákkal egyszerűsíti a hirdesse és szívünk szeresse!” megértést? Hosszú, vagy rövid? Élőbeszéddel előadott, Békét, nyugalmat sugározó, vagy felolvasott? Humorral, vagy ha nyugtalanító, kérdé- esetleg iróniával fűszerezett?

A prédikáció – eszköz A liturgia keretén belül minden beszédnek alkalomszerűsége van, amit a bibliai szakasz határoz meg, és tartalmilag Jézus üzenetéhez kapcsolódik, mert Jézus evangéliumától függetlenül nincs semmi tekintélye. A prédikátor hangot kölcsönöz Isten megszólalásának, mediátor Isten és a hívek között; Isten igéjét hirdeti, ezért úgy kell hallgatni, mintha Krisztus szájából hallgatnánk; beszédében Krisztus szavaira és tanítására emlékezik. A prédikátor előhívja Krisztus szavait, jelenvalóvá teszi, az adott helyzetre és korra vonatkoztatja. A textus mindig meghatározza azt a képet, amit a beszélő a szentről be fog mutatni; a szent képe mindig a textushoz igazított lesz.

kat, élményeiket, természetesen lelkipásztorok neve és helységnevek említése nélkül. Leveleiket kb. 1-1,5 írott oldal (1800-2700 karakter szóközökkel együtt) terjedelemben a remeny@remeny.sk e-mail, illetve a Remény szerkesztősége, Žiačka 4., 821 06 Bratislava postai címre várjuk. A levelekre írják rá: Ankét. A beérkező, teljes névvel és címmel ellátott véleményeket folyamatosan közöljük lapunkban. Köznyelvi beszédhez közelítő, Kérjük kedves Olvasóinkat, (Szerkesztőségünk fenntartja vagy választékos nyelvezetű? írják meg nekünk gondolatai- a rövidítés, szerkesztés jogát.)

A prédikáció Isten akaratát kijelentő, arra emlékeztető és az embereket Istenhez vezető eszköz. Az egyházi szónok a nyilvánosság moralistája, a jó erkölcsök tanítója, ezért a prédikáció egyben emlékezés erkölcsi fogalmakra, erkölcsös példaképekre. Mivel a prédikáció célja elültetni a hitet az elmékbe, ezért az alapvető vallási ismeretek, információk kódolását, tárolását, előhívását és aktualizálását jelenti. A legtöbb prédikáció vendégszövegek füzére, azaz emlékezés a patrisztikus kor egyházi íróinak műveire, gondolataira. Amikor a trienti zsinat kijelentette, hogy a jót példaként, a rosszat kerülendőként kell bemutatni, azt írta elő, hogy a prédikációban a jóra, a jó életformára kell emlékezni. Granatensis a szentek erényeinek dicséretét oly módon jelölte meg, hogy az ismeretközlés mellett a hívek lelkében vágyat ébresszen a

bemutatott példa követésére. Regius a javakról és előnyökről való lemondás készségének kiemelését írja elő, így a szentre való emlékezés életstílusra, ideálra és követendő példára való emlékezés. Pázmány szerint a prédikátor célja az, hogy a sok írásból egybeszedje, értelmesen megválogassa, rendbe hozza, helyesen kimondja a régi igazságokat. A prédikáció tehát emlékezés az igazságra, melynek forrása a Biblia és az egyházatyák írásai lehetnek. Mivel a prédikátor példaképe Krisztus a példabeszédeivel, ezért a prédikátor személye Krisztusra kell emlékeztessen. Részlet Balla Lórántnak A prédikáció mint emlékezés és aktualizálás a kora újkorban c. cikkéből (keresztenyszo.katolikhos.ro)

„Hálát adok a jó Istennek…” Nem mindennapi eseménynek lehettünk tanúi július 24-én a komáromi nyugdíjasotthonban. Az aznapi szentmisét hálából ajánlották fel dr. Lányi Istvánért, aki aznap ünnepelte 100. születésnapját. Az ünnepeltet kérdeztük. – Milyen volt a gyermekkora? - 1912. július 24-én születtem Aranyosmaróton. Két lánytestvérem volt, ma már nem élnek. Az édesanyám tanítónő, az édesapám pedig ügyvéd volt. Ott éltem 1937-ig. A gimnázium elvégzése után Prágában végeztem az egyetem jogi karán. Sikeres befejezése után doktori diplomát szereztem. Komáromba 1938 januárjában kerültem ügyvédjelöltként. Majd miután sikeresen letettem az ügyvédi vizsgát, ügyvéd lettem, amit egészen 91 éves koromig folytattam. - Mesélne a családjáról? - 1943-ban nősültem. A feleségem Kassán végzett kereskedelmi főiskolát. Két gyermekem született. A fiam mérnöki és doktori diplomát szerzett, a Szlovák Tudományos Akadémián van állásban. A lányom 1968 nyarán Svájcban volt, és az itteni orosz megszállást követően kint maradt. Vegyészeti tanulmányokat végzett, doktorátust szerzett. Férjhez ment, és azóta ott él. Négy unokám van. A foglalkozásomból megéltünk. Semmiféle szenzációra soha nem vágytam. Katolikus családból származom, a hitemet mindig megtartottam. - Ön mindig is gyakorolta vallását, nem okozott ez problémát annak idején? - Mivel szabadfoglalkozású voltam, saját ügyvédi praxist folytattam, büntető védelemmel foglalkoztam, nem voltam „másnál állásban", így engem nem tudtak befolyásolni. - Mi a hosszú élet titka? - Mi a hosszú élet titka? Sokat sportoltam, úsztam, gyalogoltam, kirándultam, 68 éves koromig teniszeztem. Szeretek aludni. Mindig is meg voltam elégedve. - Hogyan él ma? - Feleségem sajnos 1990-ben meghalt. Négy éve lakom a nyugdíjasotthonban. Csütörtökönként eljárok kártyázni a barátaimmal. Semmi különös kérésem, kívánságom nincs. Iparkodom minden vasárnap részt venni a szentmisén. Hálát adok a jó Istennek, hogy ennyi évet megadott erőben, egészségben. • ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 19.

Az ügyvéd úr a mai napig majdnem minden vasárnap ott van a Szent András-templomban a szentmisén, ahová egyedül, botjára támaszkodva ballag el. Szintén részt vesz a keddi szentmiséken az idősek otthonában. Mikor az otthon lakói gratuláltak neki, és azt kívánták, hogy még sok évet ilyen jó egészségben közöttük tölthessen, ő szerényen megjegyezte: „Ez valaki mástól függ!” Kívánjuk, hogy adjon neki a jó Isten továbbra is jó egészséget és sok-sok áldást életére!


TANÁCSOLÓ

Testi-lelki egészségünk

Műsorajánló

VI. Pál pápa próféciái – a házasságról és a szexualitásról Steve Mosher nemzetközileg elismert nevében köszönöm Önnek egyérteléletvédőnek, a Population Research Insti- mű, határozott szavait, amelyeket kütute elnökének gondolatait ismertetjük. lönösen legutóbbi enciklikájában, a Humanae vitaeben fogalmazott meg; Nem sokan emlegették, hogy július és újra megerősítem hitemet és feltét25-én volt VI. Pál Humanae vitae k. enciklikája megjelenésének 44. évfordulója. Ugyan ki emlegette volna? A világi média bizonyosan nem; hiszen még a gondolatot is nevetségesnek tartja, hogy az ember önfegyelmet gyakorolhat a szexualitás terén. Szót nem ejtenének VI. Pál bátor kiállásáról, amellyel elutasította a sterilizációt és a fogamzásgátlást, mint amelyek ellentétesek a természeti törvénnyel és Istennek a házasságra vonatkozó, szerető elgondolásával. De még a katolikusok között is sok a bizonytalanság afelől, hogy miért is tiltja az Egyház a fogamzásgátlást. Pedig VI. Pál gyönyörű, prófétikus és a világ kultúrájával olyannyira ellentétes enciklikája nem hagy kétséget afelől, hogy a mesterséges fogamzásgátlás és az általa kirobbantott szexuá- len engedelmességemet az Ön világos lis forradalom szét fogja választani a iránymutatása iránt. házastársakat, mert meggyengíti a háIsten adjon az igazságnak győzelzasság egyesítő hatását és termékeny- met, Egyházának békét, a világnak ségét. nyugalmat, Szentségednek pedig A Humanae vitae miatt az egész vi- egészséget és jólétet, hogy miután ezek lág – és sajnos sok katolikus is – szem- az átmeneti kétségek eloszlanak, Isten befordult VI. Pállal, aki ugyanakkor Országa győzedelmeskedjék minden kivívta a szentek és a szent életű hívők szívben, Önnek mint az egész kereszelismerését. Szent Pio atya utolsó leve- ténység legfőbb Pásztorának vezetésélét, amelyet röviddel halála előtt írt, vel. VI. Pálnak címezte. Alázatos tisztelettel, 1968. szeptember 12.

Padre Pio kapucinus, San Giovanni Rotondo

Tudom, hogy szíve sokat szenved ezekben a napokban … amiért sokan, még a katolikusok közül is, nem engedelmeskednek a magasztos tanításnak, amelyet Ön a Szentlélektől ihletve, Isten nevében ad számunkra. Imáimat és mindennapi szenvedéseimet ajánlom fel Önnek mint legkisebb fia apró, de szívből jövő hozzájárulását, hogy Isten vigasztaló kegyelme segítségével folytassa az egyenes, ugyanakkor fájdalmas utat az örök igazság védelmében, amely nem változik az évek múlásával. Lelki gyermekeim és az imacsoportok

Paul Marx OSB (1920–2010), a Human Life Center, a Human Life International (jelenleg a világ legnagyobb életvédő szervezete) és a Population Research Institute alapítója ugyancsak röviddel halála előtt írt levelében szintén e nagy és sokak által félreértett tanítással foglalkozik – írja a levél címzettje, Steve Mosher. „1968. július 25-én VI. Pál pápa Humanae vitae enciklikája megerősítette a katolikus tanítást az életről, a

Szentséged,

Agapé

Sajtos-húsos burgonyatorta

szerelemről és a szexualitásról. E dokumentumban a pápa felsorolta, milyen következményekkel fog járni a katolikus tanítás elhagyása. Előre megmondta a következőket: 1. A fogamzásgátlás miatt több lesz a házasságtörés. 2. A fogamzásgátlás gyakorlata az „erkölcsiség általános romlásához” fog vezetni. 3. A fogamzásgátlás hatására a férfiak nem fogják többé tisztelni a nők egész lényét, hanem „önző élvezetük puszta eszközeinek” tekintik majd őket, nem pedig szeretett társuknak. 4. Végül pedig, ha a házaspárok által széles körben elfogadottá válik a fogamzásgátlás, gátlástalan kormányok nyomásgyakorlással fogják ráerőltetni az emberekre. Vagyis VI. Pál megjövendölte, hogy a fogamzásgátlás „választott életformából” tömegpusztító fegyverré fogja kinőni magát. Milyen hátborzongatóan igazolják e próféciát a népességszabályozó és kötelező sterilizációs programok, a termékenységkorlátozó kvóták és az abortusz terjesztése gyakorlatilag a világ minden táján! A fogamzásgátlás rombolja az egyesítő és termékeny házastársi aktus integritását, s ez társadalmilag és lelkileg egyaránt tragikus következményekkel jár. Más szóval a fogamzásgátlás Isten valóságképének elutasítása. Ék a legmeghittebb szeretetközösség szférájában, amit ember – az Eucharisztia szentségén kívül – egyáltalán ismer. Lealacsonyító méreg, mely elsorvasztja az életet és a szeretetet a házasságban és a társadalomban. A pápa látta, hogy a szexualitás és a szaporodás közti természetes, Isten által rendelt kapcsolat elszakításával a nők és a férfiak – de főleg a férfiak – számára a szexualitás kínálta élvezet lehetősége kerül a középpontba, és az emberek nem úgy tekintenek majd a szexualitásra, mint az új élettől és a házasság szentségétől elválaszthatatlan valóságra. Kétségbe vonja-e bárki, hogy ma itt tartunk?” Magyar Kurír

Magyar Katolikus Rádió Hallható az interneten, az Eurobird 9A műholdról a 11958 MHz-es frekvencián, valamint néhány kábeltvhálózaton.

Mária Rádió Komáromi vételkörzet: FM 88,3 MHz, esztergomi v.: FM 97,4 MHz, váci v. FM 94,1 MHz, telkibányai v.: FM 100,6 MHz Augusztus 20., hétfő 17.00 Szentmise a budapesti Szent István-bazilikából (bemutatja Erdő Péter bíboros) Augusztus 26., vasárnap 11.00 Szentmise a csatkai kegytemplomból 18.00 Szentmise Kőröshegyről

Duna TV Augusztus 20., hétfő 6.30 Magyarok fénye, ország reménye – Szent István alakja a magyar történelemben 7.25 Isten kezében /ism./ „Hol vagy Szent István király?” Pomázi beszélgetés dr. Szilárdfy Zoltán művészettörténésszel 14.10 István, a király (2003 Csíksomlyó) Rockopera 16.55 Szent Jobb körmenet – élő közvetítés 22.15 Honfoglalás. Magyar játékfilm Augusztus 26., vasárnap 10.00 Élő egyház. Hírek, tudósítások a Kárpát-medence és a nagyvilág vallási eseményeiről. 10.30 Isten kezében 13.40 Határtalanul magyar. Művészeti, tudományos magazinműsor

Továbbra is várjuk szerkesztőségünkbe kedves olvasóink kérdéseit!

Hozzávalók: Elkészítés: 1 kg burgonya (egyforma A burgonyát meghámoznagyságúak), 4 tojás, fél pó- zuk, egészben feltesszük réhagyma, bazsalikom, pet- főzni. rezselyemzöld, só, bors, 15 Ha forr, kb. 5 percig főzdkg reszelt sajt zük, majd levesszük a tűzről, hideg vízzel leöblítjük, és Töltelék: hűlni hagyjuk. 40-50 dkg főtt hús, 3 Közben elkészítjük a tölevők. majonéz, 2 evők. para- teléket. A főtt húst megszadicsompüré, 2 dl tejszín, só, badítjuk a csontos-bőrös rébors szeitől, majd a színhúst apróra felszeleteljük. Hoz-

zákeverjük a majonézt, a paradicsompürét, a tejszínt, sózzuk, borsozzuk. Egy tortaformát kivajazunk, zsemlemorzsával meghintjük. A kihűlt burgonyát reszelő durva fokán lereszeljük egy tálba, és összekeverjük az előzőleg felvert tojásokkal, a sajt felével, a petrezselyemzölddel, a bazsalikommal, majd sózzuk, borsoz-

zuk. A tortaformába lerakjuk egy sorként a fele burgonyás masszát, erre kerül a húsos keverék, majd újból burgonyamassza. Közepes hőmérsékletre előmelegített sütőben kb. 1 órát sütjük, de félidőben a sajt másik felével megszórjuk a tetejét, úgy sütjük készre. Hidegen, melegen egyaránt fogyasztható.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KUCKÓ

Égi csikón léptet a nyár, tarka idő ünnepe jár, táncra való, fürdeni jó, nagy hegy alatt hűsöl a tó. (Weöres Sándor)

Tudjátok-e, hogy… Augusztus 15-én Szűz Mária mennybevitelének ünnepe van. Ezt a napot mi, magyarok, Nagyboldogaszszony ünnepének is nevezzük. Augusztus 20-án Szent István királyra emlékezünk. Első szent királyunk a Nagyboldogasszonynak ajánlotta fel koronáját, vagyis országát, népét. A világon élő valamennyi magyar védőszentjeként tisztelheti.

Bene Zakariás, volt 2. a osztály, Kazinczy Ferenc Alapiskola, Tornalja

Dodi, Nagyölved

A róka szabadulása a kútból Egyszer a róka elment valami fogához valót keresni. Ahogy ment, beletekintett egy kerekes kútba, látta, hogy a kútban egy egész sajt van. Most azon spekulált, hogy kellene abból jóllakni. Látja, hogy a kútba két vödör jár, kiokoskodta ő, hogy az egyikbe beleül, és jóllakik sajttal. Mikor lement, látja, hogy a hold sugara süt a kútba. Most már kijött volna, de hogyan? Egyszer aztán arra ment a farkas, belenézett az is a kútba. - Mit csinálsz, róka koma? - kérdezte. - Ej, most jóllakok sajttal! - Hát - azt mondja a farkas -, hozzál nekem is! - Dehogy viszek! Ha akarsz enni, gyere le! - Hát hogy menjek én innét le? - kérdi a farkas. - Ahogy én jöttem. Ülj bele a másik vödörbe, aztán gyere le, te is jóllakhatsz, mint én. A farkas se volt rest, beleült, és mivel ő nehezebb volt, lement, a róka pedig a másik vödörben feljött. Mikor aztán a farkas leért, akkor látta, hogy becsapta a róka.

Vígh Adél, volt 8. osztály, Nagyölvedi Hervay Barbara, volt 8. osztály, Alapiskola Dióspatonyi Alapiskola Püspöki bot, a püspök kezében van a prédikálás közben – Garaj Ádám, Kazinczy Ferenc Alapiskola, Tornalja

Készítette Lőrincz László

Rejtvény

(népmese) Meghatározások: A rejtvény megfejtése a színessel jelölt sor1. Színes rajzszer, ban olvasható. 2. Égtáj, Jelentése: Istennek tetsző életmód. 3. Alkot, teremt, Segítség: minden szó „k” betűvel kezdődik. 4. Egynél több, A megfejtést nyílt levelezőlapon augusztus 24-ig küldjétek el szerkesztőségünk címére: 5. Élelmezés, ellátás, Remény, 6. Gyógyít, ápol, 1 2 3 4 Žiacka 4., 7. Papírfajta (KREPP), 821 06 Bratislava 8. Az egyik szentség – betegek … e, 9. Negatív elektród, 10. Háromszoros olimpiai bajnok magyar Megfejtés vízilabdázó, a londoni olimpiai csapat tagja (Tamás), A 31. számunkban 11. Kijutott az erdőből, közölt rejtvény megfej12. Csúszómászó. tése: Benedek. • ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 19.

Mits Kinga, 13 éves, Palást

Ézsau – Hervay Ákos, volt 4. osztály, Egyházgellei Alapiskola A nyertes: Rubec Máté Benjámin, Bény. Gratulálunk, az ajándékot postán küldjük!

5

6

7

8

9

10

11

12


NAPRAFORGÓ

Aki tegnap voltál: ma már nem te vagy, Aki holnap léssz: ma még nem te vagy. (Weöres Sándor) Keresd a Reményt a Facebookon!

VILLÁMPOST@LÁDÁNKBÓL

Cserkésztábor A füleki II. Koháry István gróf nevét felvett cserkészcsapat vezetősége és tagjai köszönetüket fejezik ki Gáspár Béla csákányházi polgármesternek, aki tanyáját egy hétre, július 9-től 15-ig táborozás céljából, ingyen a cserkészek rendelkezésére bocsátotta, sőt, még az úszómedencét is használhatták. A cserkészfiúk már az előző napokon gyorsan és ügyesen felállították a sátrakat, elkészítették a terepet, az ebédet, így az érkezők már kényelmesen elhelyezkedhettek. Szép környezetben, rendezett körülmények között táborozhattak. Vezetőik minden napra különféle vetélkedőket, játékokat szerveztek, meglátogatták a magyarországi Ipolytarnóc nevezetességeit,

portyáztak, túrákon vettek részt a környékbeli hegységekben, erdőkben, hazatérve egészségesen elfáradva, jó vacsora után, tábortűz mellett pihenve, énekelve tértek nyugovóra. Étkezésükről ügyes cserkész-szakácsok és néhány szülő gondoskodott. A táborozás mindannyiuk számára csodálatosan telt, érdekessé, varázslatossá alakították ezt a pár napot, amit együtt töltöttek. A napot imával kezdték és végezték, szentmisén vettek részt a csákányházi templomban. Nem lett volna szép és hasznos mindez, ha a napi programokat nem kötötték volna össze a jó Isten segítségével.

Józsué-tábor az olimpia idején Augusztus 1–13. között a brit fővárosban rendezték meg a nemzetközi ifjúsági programot, amelynek a szervezője a Sion Közösség és az Evangelizációért szervezet volt. Ez lehetőség volt a fiatalok számára, hogy részt vállaljanak a londoni templomokban működő vendéglátási, szolgálati és evangelizációs tevékenységekben. A püspöki konferencia célja az volt, hogy örömteli katolikus jelenlétet teremtsen Londonban. A program képzést is tartalmazott, amely során a fiatalokat arra tanították, hogyan javítsák Istennel való kapcsolatukat, hogyan osszák meg hitüket másokkal, és hogyan segítsék a keresztény örökség fennmaradását az Egyesült Királyságban. „Úgy élni az életet, mint egy futam, amelynek célkitűzése nemcsak a győzelem, hanem az, hogy Jézusra szegezett tekintettel érjünk a célba.

A táborozás végeztével a tanya tulajdonosa is köszönetet mondott a cserkészek példás, jó viselkedéséért. Szabó Irén Illusztrációs fotó: világháló

tal vett részt a világ 20 országából a programon, amelyen többek között 12 napon át imádkoztak, elmélkedtek, továbbá tapasztalatcserékre, tanúságtételekre került sor a londoni fiatalokkal. Sport-, zenei és egyéb művészeti programokat is biztosítottak a fiatalok számára. Az olimpián részt vevő sportolók közül is többen ellátogattak a Józsué-táborba. A tábort megnyitó szentmisén McMahon püspök az olimpia két központi témájáról szólt: az olimpiai lángról és a sportversenyekről. Mindkettő nagy jelképes értékkel bír a keresztények számára is, hiszen mint ahogy az ókori Görögországban volt, a láng a hit és a remény szimbóluma a sötét világban ma is. A főpásztor arra buzdította a jelenlevőket, hogy kövessék Krisztus világosságát és váljanak e világosság hordozóivá a világban, saját életükkel tanúságot téve a keresztény értékekről. A verseny témájával kapcsolatban az angol püspök emlékeztetett az ókori olimpiai játékok szellemére: elsősorban a részvétel számított. Vatikáni Rádió/Remény Fotó: catholicherald.co.uk

A fiak kövessék az elődöket Szent István Imre herceghez írt Intelmeiből

Emlékezzünk arra, hogy hitünk elsősorban nem doktrínákra, dogmákra, törvényekre és szabályokra épül, hanem Jézus személye köré” - ezekkel a szavakkal fogadta Thomas McMahon, Brentwood püspöke Londonban a Józsué-tábor résztvevőit. Ez egyike volt az angliai és walesi püspöki konferencia kezdeményezéseinek, amelyet a londoni olimpia idején indítottak el. A tábor az olimpiai falu közelében található kelet-londoni Szent Bonaventura Iskolában tartott a játékok egész ideje alatt. Száznál több fia-

Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni. Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll. Mert minden engedetlen Istennel áll szemben. És az engedetlenség szelletje a korona virágait szórja szerte. Az engedetlenség valójában pestis az egész királyságban. Ezért, kedves fiam, apád rendeletei, vagyis az én rendeleteim, mindig legyenek szemed előtt, hogy szerencsédet mindenütt királyi gyeplő igazgassa. Az én szokásaimat pedig, melyekről látod, hogy a királyi méltósággal összeférnek, a kétkedés minden béklyója nélkül kövessed. Mert nehéz lesz megtartani e tájon királyságodat, ha szokásban nem utánzod a korábban királykodó királyokat. Mely görög kormányozta a latinokat görög módra, avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra? Semelyik. Ezért hát kövesd szokásaimat, a tieid közt kimagasló így leszel, s az idegenek dicséretére szert így teszel. • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


GONDOLKODÓ

REJTVÉNY

met gépkocsik betűjele; 25. Ausztráliai erszényes; 27. Határrag; 28. Szintén nem; 29. Koppány legyőzése után – korábbi fogadalmához hűen – folytatta és befejezte azt a bencés apátságot; 32. Izrael eleje (!); 33. Személyes névmás; 34. XX. sz-i magyar zenekritikus (György, 1926-1997); 35. ... Domini (a jelzett évben); 37. ... - móg: dohog, népiesen; 39. Szilícium; 41. Valamely folyamat bizonyos szakasza; 44. Darabos gyümölcsíz; 46. Tavaszi konyhakerti növény; 48. Tetszik, de csak ha vannak peremei (!); 49. ÉS R; 50. Indonézia autóinak jelzése; 51. Vagy (kötőszó) – angolul; 52. Rémes kezdet (!);53. Vágóeszköz része; 56. Árpád vezér apja; 57. Szemétgyűjtő (tartály); 58. Tallium; 60. Tisztelt címzett; 62. A szokásosnál kisebb; 66. A magyar főváros része a Duna jobb partján; 69. Bárium; 70. Költői napszak; 71. Elcsavarog; 74. Marokkó autóinak betűjele; 75. Szigetországi nemzet; 76. Acél – angolul; 77. ... és kontra; 78. Lemez, de fonetikusan; 80. Édesítőszer; 82. Számítógépes nyelv; 84. Papagájnév; 86. Mesterséges takarmány; 87. Vissza: sérülés nyoma; 88. Kétes (!); 89. A tanítás szervezett formája; 91. Francia sziget a Földközi-tengerben; 93. Jelen

Augusztus 20-án van államalapító uralkodónknak, Szent István királynak ünnepe. Ebből az alkalomból rejtettük el néhány vele kapcsolatos személy és helyszín nevét a vízsz. 1, 10, 29, valamint a függ. 1, 44 és 59 számú sorokban. A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán augusztus 24-ig küldjék el szerkesztőségünk postai: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy e-mail címére: remeny@remeny.sk A levelezőlapra írják rá: GONDOLKODÓ Vízszintes: 1. A hagyomány szerint házasságát Gizellával ebben a bencés apátságban kötötte meg; 8. Folyadék; 10. Az általa alapított püspökségek közül ez a kettő érsekségi rangot kapott (a nyíl ir. folyt.); 12. Osztrák operettszerző; az utolsó kockában keresztneve kezdőbetűjével (1942-1898); 13. Pl. az ostor jelzője is lehet; 15. Tova; 16. Hangtalanul takar (!); 17. Jó, jól - németül; 18. Egyik fajtájának „bűzös“ a jelzője; 19. Sérteni, hibázni – latinul; 21. Urunk színeváltozásának hegye; 23. Ábrahám unokaöccse; 24. Thaiföldi, francia és né-

• ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 19.

nappal kapcsolatos; 94. Ródium; 95. „A“ hadseregben szolgáló személlyel kapcsolatos; Függőleges: 1. István Óbudán építtette; 2. Áttetsző műanyag hártya (ék. hiba); 3. Háló egyneműi; 4. Budapesti egyetem; 5. A Kongó rövid, bal oldali mellékfolyója; 6. Számítógépes rövidítés, jelentése: hiba; 7. Római katolikus; 8. A Lengyel Labdarúgó Szövetség elnöke, nagyszerű focista volt (Grzegorz); 9. Vércsatorna; 10. Juhok istállója; 11. Értekezletet befejező rövid beszéd; 13. Magyar, csehszlovák és spanyol válogatott labdarúgó volt (László, 1927-2002); 14. Ibidem (ugyanott) – rövidítve; 17. Eredeti jelentése: a spanyol etikettnek megfelelő udvari ruházat; 20. A kanadai gépkocsik betűjele; 21. Faragatlan ember – népiesen; 22. „Hangoskodik“ a jég; 26. Yoko ... ( John Lennon); 30. Hangtalan Niké (!); 31. Mangán; 36. Közép-európai nemzet (ék. hiba); 38. Hajó hátsó része; 40. Izlandi és svéd gépkocsik jelzése; 42. Állatok csoportját haladni kényszerít; 43. Kerti, gerendákkal öszszekötött lugas; 44. A Képes Krónika szerint így hívták olaszhoni keresztapját; 45. Vissza: rövid – németül; 47.

Vonzó táj irodalmi jelzője; 54. Csendes német (!); 55. Találat a vívásban; 59. Istvánt ez a prágai püspök keresztelte meg; 61. Választékosan: a tévedésbe ejtő dolog jelzője; 63. Időegység; 64. Libanoni gépkocsik jelzése; 65. Ószeres; 66. Bárium és erbium; 67. Újpesti focicsapat; 68. Orosz repülőtípus; 69. Borbála, becézve; 72. Állj!; 73. Műholdas helymeghatározó rendszer angol rövidítése; 79. A szó jelentését felfogja; 81. USA-tagállam; 83. Vízmosta, hegyoldali mélyedés finnugor eredetű szóval; 85. Szlovák kettőshangzó; 87. Óriáskígyó; 90. Török autók jelzése; 91. Azonos mássalhangzók; 92. -ba, -be, -ban, -ben több nyelven is.

Megfejtés A 31. számunkban közölt rejtvény megfejtése: A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A helyes megfejtők közül sorsolással ajándékot nyert: Puchovszky József, Gímes. Gratulálunk!


APRAJANAGYJA Fizetett hirdetések

ZARÁNDOKLAT

NYÁRI AKCIÓ

KÖSZÖNTŐ

Sok szeretettel köszöntjük CSÓRI TERÉZT Csalárból, aki augusztus 22-én ünnepli 86. születésnapját. A jó Isten áldása és a Szűzanya oltalmazó szeretete kísérje őt élete minden napján.

Jelentkezni lehet dr. Szlávik Antal atyánál: 0908/157 070, szlavikantal@real-net.sk

SZOLGÁLTATÁS

Fia József feleségével, unokái: Norbert és Mónika „A leggazdagabb ember nem az, aki a legtöbbet kapott, hanem, aki a legbőkezűbben osztogatta saját magát embertársainak...” 2012. augusztus 19-én ünnepli 90. születésnapját Mons. BURIÁN LÁSZLÓ, pápai káplán, egykori ebedi esperesplébános. Szép ünnepén a kapott lelki útravalóért hálával gondolnak rá, életére és választott útjára Isten áldását kérve,

Szabó Ferenc S.J.

Magyar zarándoklat a SZENTFÖLDRE a hit évében (Izrael) 2012.10.23–30.

DOMINE TEMETKEZÉSI VÁLLALAT ELÉRHETŐSÉG: Nám. Á.Vámbéryho 53/10B 929 01 Dunaszerdahely E-mail: info@domine.sk Honlap: www.domine.sk

Pozsonytól Kassáig Írók, költők, művészek a Felvidéken A szerző célja, hogy a Felvidéken élő magyarok tudatosítsák, milyen gazdag a magyar kulturális örökség, amelyet nekik őrizniük kell, és továbbadni az újabb nemzedéknek. Ára: 2,50 Eur helyett 1,20 Eur

Könyvrendelés: Cím: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 0948/057 508 • E-mail: office@remeny.sk

24 órás szolgálat: 0917/464 354

Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: 0905 255 154 E-mail: kamenargabi@gmail.com

Imakönyvek – rózsafüzérek. www.gabrielbolt.eu

tisztelettel és szeretettel köszöntik az ebedi hívek

Szent István bölcsessége Aki megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll. Mert minden engedetlen Istennel áll szemben.

KÖNYVAJÁNLAT Bodnár Dániel: Erzsébet a szeretet szolgálóleánya Árpád-házi Szent Erzsébet életét mutatja be a kötet. A történelmi regény hiteles és érdekfeszítő olvasmány. Ára. 9,45 Eur - 200 oldal

Pater Albert J., Hebert, S.M.: Lázár, kelj fel! 400 halott feltámasztásának igazi története. A kötet elemzi a feltámadás csodáinak hitelességét, célját és értelmét. Ára:3,32 Eur - 319 oldal Don Lino Faggioli: A szerelem útja Ez a kiadvány nemcsak a házasság szentségének szertartására készít fel, hanem a hétköznapi problémák megoldására is. A könyv emlékezetessé teszi az előkészítési találkozókat is. Ára: 2,32 Eur - 80 oldal

BŰNÜGYI KÖNYVEK G. K. Chesterton: Brown atya hitetlensége Ára: 10,62 Eur G. K. Chesterton: Brown atya titka Ára: 7,63 Eur Az angol író a krimi műfajának klasszikus figuráját teremtette meg Brown atya alakjában. A csetlő-botló, együgyűnek látszó pap többször szörnyű bűntények helyszínén bukkan fel, s a megoldásra csakhamar fény derül. A nem sokat ígérő külső mély bölcsességet takar. • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


REMÉNY

Akciós ajánlatunk!

Hidd, amit

Házasulandók imafüzete Ára: 1,- Eur helyett 0,75 Eur + postaköltség

énekelsz

A gyermek, akit Jézusnak hívtak – A titok dvd Jézus gyermekkoráról Ára: 16,43 Eur helyett 8,90 Eur + postaköltség Megrendelhető: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

Herdics György „Aki szeret, az énekel, aki énekel, az kétszeresen imádkozik” (Szent Ágoston) Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ima a hívő ember „anyanyelve”. S egész biztosan igaz a mottóban idézett Szent Ágoston-i mondás is: „…aki énekel, az kétszeresen imádkozik.”. Ismerjük vajon „énekes anyanyelvünket”? Elgondolkoztatnak olykor az ismerős templomi dallamok s énekeink szavai? Tamás József plébános írta egy helyen: „A magyar nép éneklő nép. Énekben mondja el örömét és bánatát, és ezzel vigasztalódik. A mai nyugtalan világban nagyon is szükség van erre, főleg a templom meghittségében.” „Hozzád sóhajt a lélek, Urunk” (SzVU! – Hozsanna, 223.) „Hozzád sóhajt a lélek, Urunk” – énekeljük templomainkban a mai vasárnapon az ismert miseéneket. Isten az, aki felé száll a sóhaj, akihez menekülünk akkor is, amikor már más menedék nincs. „S mikor völgyünkre tört az áradat / s már hegy se volt, mely mentő csúccsal intsen, / egyetlenegy kőszikla maradt, / egyetlenegy tornyos sziklaszál: az Isten” – írja Áprily Lajos. Ahhoz sóhajtunk, akitől erőt remélünk, akitől azt várjuk, hogy öntsön szívünkbe új lelkesedést, újból és újból kitartásra buzdítson. Már tudjuk, hiszen oly sokszor tapasztaltuk életünkben: tornyos sziklaszál Ő. Messze kiemelkedik a „halandó segítők” közül. Benne nem csalatkozunk… Tán nem ad meg mindent. Tán nem akkor, amikor szeretnénk. Tán nem úgy, ahogy szeretnénk. És mégis, szüntelen kérnem kell Őt, nehogy kicsinyhitűségemben azt higgyem, hogy megfeledkezik rólam. Tudom, Uram, mindent megadsz nekem, amire igazán szükségem van. Megadod mindazt, ami arra szolgál, hogy eljussak Hozzád. És másra igazán nincs is szükségem. Figyelmeztess, ha olykor erről megfeledkezem…

www.katolikus.sk Küldje be Ön is plébániája, közössége hírét: hir@katolikus.sk

„Felvirradt az új örömnek fénye, eljött az Úr választott edénye...” Szeretettel hívják a Mária-tisztelőket Bacsfa-Szentantalra (Báč),

a Kisboldogasszony-főbúcsúra,

A Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Főiskola felvételt hirdet a 2012/13-as tanévre

2012. szeptember 8-ára és 9-ére. PROGRAM: Szeptember 8., szombat: 12.00 Zarándokok fogadása, ifjúsági programok 14.00 Ünnepélyes rózsafüzér, gyónási lehetőség 15.00 Megnyitó szentmise: Naszvadi Sándor, nagymagyari esperesplébános 16.00 Közös keresztút a Kálvárián 17.00 Ünnepi esti dicséret a templomban 18.00 Ünnepi koncelebrált szentmise, főcelebráns: Cserháti Ferenc, esztergom-budapesti segédpüspök. Szentségi körmenet, szentségi áldás és ereklyetisztelet 21.00 Szentségimádás a templomban 23.00 Szentmise a rendkívüli formában: Józsa Attila, galántai esperesplébános A szentmise után csendes szentségimádás reggelig Szeptember 9., vasárnap: 07.30 Szentségi áldás 08.00 Szlovák nyelvű szentmise: Marián Libič, somorjai káplán 09.30 Ünnepi reggeli dicséret a templomban 10.30 Ünnepi koncelebrált szentmise, főcelebráns: Varga Lajos, váci segédpüspök A szentmise után Úrangyala imádság és ereklyetisztelet a templomban Bővebb információ: Sranko László plébános, Báč 1, 930 30 Rohovce, Szlovákia, www.szentantal.sk, e-mail: sranko.laci@gmail.com, telefon: 0650400140, mobil: 00421 (0)911 911 809

Tudatjuk a tisztelt érdeklődőkkel, hogy a 2012/2013-as tanévben a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Főiskola kihelyezett dunaszerdahelyi tagozata ismét indít első évfolyamot szociális munkás szakon, mind magyar, mind szlovák nyelven. A szociális munkás képzés szombati napokon lesz. A hat szemeszterből álló bakkalaureátusi képzés akkreditált. Bővebb információt a www.vssvalzbety.sk honlapon lehet szerezni. Telefonon dr. Nagy Frigyesnél, a kihelyezett tagozat titkáránál érdeklődhetnek. Elérhetősége: 00421 903 650 344.

Eucharisztikus láng – lelki megújulás Dr. Joseph Vadakkel, M.C.B.S. indiai lelkiatya vezetésével Időpont: 2012. augusztus 25-26. (fordítás szlovák nyelvre)

Eucharisztikus láng – imaest testi és lelki gyógyulásokért a világszerte ismert indiai katolikus misszionárius, Dr. Joseph Vadakkel, M.C.B.S. vezetésével 2012. augusztus 22-én, 18.00 órai kezdettel a pozsonyeperjesi római katolikus templomban 2012. augusztus 23-án, 18.00 órai kezdettel a galántai római katolikus templomban

• ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 19.

Helyszín: Assisi Szent Ferenc Leányai kastélyának udvarán, Pozsony-Főrév (Krásna 22, 821 05 Bratislava-Prievoz) szentmise – szentségimádás - közbenjáró imádság testi és lelki gyógyulásokért – dicsőítés – tanítás – szentségi áldás - ereklyetisztelet Bővebb információk: Tel.: 0905 584 006, e-mail: eucharistic.flame@gmail.com, www.ev-eucharistic.com Nagy szeretettel hívnak és várnak mindenkit!

remeny_2012-34_korrekturazott  
remeny_2012-34_korrekturazott  
Advertisement