Page 1

„Szent Ilona császárné, könyörögj értünk, hogy mindegyikünk rátaláljon a maga keresztjére, és türelemmel hordozza azt!” (Fohász Szent Ilonához)

REMÉNY XXIII. évfolyam 33. szám

2012. augusztus 12. – Évközi 19. vasárnap

Légy olyan, mint a madár... Valaki azt írta, hogy nincs boldogság, mert a boldogság csak a boldogtalanság szünetelése. De mi látjuk a Szűzanyát, a szenteket, a tisztákat… Azok hosszú sorát, akik a boldogságot nem a boldogtalanság szüneteléseként élték meg. Igaz, az ő osztályrészük is sokszor megvetés, meg nem értés, kitaszítottság volt. Mégis, valami különös erő folytán Isten karjaiba helyezték életüket, s hittek az ígéretnek: hajuk szála sem görbülhet meg anélkül, hogy az Úr ne tudná…

S ez a „különös erő” századok óta körüllengi az Egyházat, az embert, benne engem. Ez az erő - késztetés. Ösztönzés. Kísértés a nemesre, az igazra, a jóra. Ez az erő „hegyeket mozgat”. Különös ez az erő abban a tekintetben is, hogy a „világ fiai” nem értik. Tán csodálkoznak rajta. A „világosság fiai” is olykor értetlenül állnak előtte. De létezik. Van! Légy olyan, mint a madár, mely alól, ha kivágják a fát, nem zuhan le, hanem még magasabbra repül, mondja Prohászka Ottokár. Valójában ez a szentek tudománya.

www.katolikus.sk • www.remeny.sk Ára: 0,50 Eur 4 5 13

Ne lopj! A nyitrai Kálvária-hegy Ministránstábor 2012

Ez a „boldogságtan”. Feljebb és feljebb. Akkor is, ha lefelé nyomnak. Akkor is, ha lehúz a földi szenny. Akkor is, ha „minden földi” összeesküszik ellenünk. Sőt, akkor még inkább… Mert a boldogságvágyat nem lehet kiirtani belőlünk. Az ott van lelkünk legmélyén. Ott volt a Boldogasszonyban, a szentekben… És minden viszontagság ellenére is ott van bennünk. Az igazi boldogság elérhető. A vég nélküli boldogság „megszerezhető”. Minden más értéktelen. Szemét…


HÍRVILÁG

Új nyelven Ismerek valakit, aki szeretetben, rendezett családban él, nyitott, segítőkész mindenkivel. Sok minden iránt érdeklődik, lépést tart a kor eseményeivel, szilárd véleménye van a dolgokról. Bármilyen témáról szívesen beszélget, a vallást, a kereszténységet kivéve. Nem mintha nem lenne véleménye vallási, egyházi kérdésekről. Kialakította sajátságos nézeteit, amelyek a gyermekkorában szerzett tudásra épülnek. Mert bár minden másban tudott és akart is fejlődni, vallási ismeretei megrekedtek a több évtizeddel ezelőtti gyermeki szinten. Kerüli a vallással kapcsolatos témákat, lehet, hogy fél szembesülni önmagával?… XVI. Benedek pápa is felhívta arra a figyelmet, hogy korunkban új nyelven kell az egyházi, vallási kérdésekről beszélni, hiszen a régi fogalmak ma már sokak számára ismeretlenek, érthetetlenek. Ahhoz, hogy valakivel egyáltalán párbeszédet kezdhessünk

Istenről, megváltásról, kereszténységről, bűnről és erényről, egy 21. századi nyelvet kell „kitalálnunk”. „Ma, amikor környezetünk messzemenően nem keresztény, tudnunk kell beszélni hitünkről. Az emberi szellem ugyanis csak azt tekintheti magáénak, amit szavakba tud foglalni, és amiért – másokkal beszélve – ki tud állni” – olvasom Klemens Tilmann könyvében. Ez év októberében, a II. Vatikáni zsinat kezdetének 50. évfordulóján nyitja meg a pápa a hit évét. Néhány nappal a megnyitás előtt kezdődik a püspöki szinódus, amelynek a témája az új evangelizáció lesz. Ösztönzést jelenthet ez számunkra ahhoz, hogy megpróbáljunk a körülöttünk élő jó szándékú

emberekkel bátran, korszerű nyelven párbeszédet kezdeményezni. Segítve őket abban, hogy megnyíljanak, ne féljenek elmondani azt, amit a kereszténységről, vallásról, Istenről gondolnak. Hogy esetleg éppen a mi segítségünkkel elindulhassanak a kereszténységhez, a felnőtt kereszténységhez vezető úton. Hogy megérintse szívüket valami, Valaki…

CASTEL GANDOLFO

VATIKÁN

Bajor hívők köszöntője

A hit évének programjaiból

Augusztus 3-án, pénteken este több mint ezer népviseletbe öltözött bajor hívő töltötte meg a Castel Gandolfó-i pápai rezidencia udvarát, hogy hazai énekekkel, táncokkal, zenével köszöntse XVI. Benedek pápát, aki április 19én ünnepelte 85. születésnapját. Reinhard Marx bíboros, München-Freising érseke a Vatikáni Rádiónak elmondta: főegyházmegyéje hívei gondolkodtak azon, hogy mit is ajándékozhatnának a pápának, míg végül eldöntötték: elhozzák számára szülőföldje egy darabját. A Szentatya kérése volt, hogy az eseményre a nyári időszakban kerüljön sor. A zenés est kezdetén, mielőtt a hagyományos népviseletbe öltözött bajor alpinisták beléptek volna a pápai nyaraló udvarába, díszlövéseket adtak le a Szentatya üdvözlésére, majd Reinhard Marx bíboros mondott beszédet. Ezután került sor az egyházmegye különböző részeiből érkezett csoportok műsorára. A Szentatya, akit a München-freisingi egyházmegyében szenteltek pappá, és amelynek öt éven át volt érseke, meghatottan köszönte meg mintegy 10 ezer jelen lévő honfitársának ezt a „bajor órát”. Mindenki láthatta – mondta -, hogy a bajor kultúra vidám, örömmel van átitat-

REMÉNY katolikus hetilap Főszerkesztő: Herdics György Főszerkesztő-helyettes: Albán József e-mail: alban@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 510 Főmunkatárs: Mons. Koller Gyula

va. Ez a világ elfogadásából fakad, abból, hogy lelkünkben igent mondunk az életre, az örömre. Azon alapszik, hogy összhangban vagyunk a Teremtéssel, magával a Teremtővel, és ezért tudjuk, hogy jó élni. Bajorországban Isten megkönnyítette számunkra ezt a feladatot: olyan szép földdel ajándékozott meg bennünket, hogy könnyen felismerhetjük Isten jóságát. Isten azonban azt is lehetővé tette, hogy az itt élő emberek, éppen az életre mondott „igenjükből” kiindulva a kultúra, a hit, az öröm, az ének, a zene és a művészet révén még szebbé tegyék ezt a földet. Isten jó és jó embernek lenni. Mi ebből az örömből élünk, és ezt az örömet szeretnénk elvinni másoknak is, elutasítva a rosszat, szolgálva a békét és a kiengesztelődést – mondta XVI. Benedek pápa a bajor zarándoklat résztvevőinek.

Felelős szerkesztő: Bertha Éva e-mail: bertha@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 509 Szerkesztők: Orbánné B. Mária e-mail: obm@remeny.sk Telefon: + 421 (0)948 057 506

Vatikáni Rádió/Remény Parák László e-mail: parak@katolikus.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella e-mail: kamenargabi@gmail.com Tel.: +421 (0)905 255 154 Kiadja: Glória Társulat Felelős kiadó: Mons. Szakál László

• ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 12.

XVI. Benedek pápa október 11-én ünnepélyes szentmisével nyitja meg a Szent Péter téren a hit évét, amely 2013. november 24-én fejeződik be. A fontos világegyházi eseményhez ez év októberében a következő programok kapcsolódnak: Október 4-én, a Szentatya Loretóba látogat, hogy a kegyhelyen a Szűzanya oltalmába ajánlja a püspöki szinódus munkáját és a hit évét. Október 6-án, Szent Ferenc városában, Assisiben a Kultúra Pápai Tanácsa „Pogányok Udvara” elnevezésű programsorozatának keretében rendez találkozót a hívők és nem hívők között, hogy párbeszédet folytassanak a hit témájáról. A Vatikánban október 7-e és 28-a között kerül sor a XIII. rendes püspöki szinódusra a következő témáról: „Új evangelizáció a keresztény hit átadása céljából”. Október 11-én, a hit éve megnyitásának napján az Olasz Katolikus Akció este fáklyás felvonulást tart az Angyalvártól a Szent Péter térig, emlékezve a II. Vatikáni zsinat megnyitásának 50. évfordulójára. Október 12-én, Rómában az Il Gesùtemplomban „Dante hite” címmel kulturális és művészeti estre kerül sor a Kultúra Pápai Tanácsa kezdeményezésére. Október 13-án, Rómában ünnepélyes vesperásra, valamint a felújított Szent Szófia-templom megáldására kerül sor az ukrán görög katolikus egyház kezdeményezésére. Október 20-án, Rómában a Népek Evangelizációja Kongregáció szervezésében zarándoklatot és missziós imavirrasztást tartanak a Gianicolodombon. Október 21-én, a Vatikánban XVI. Benedek pápa hét vértanút, illetve hitvallót avat szentté. Október 26-a és 30a között kerül sor Rómában a katolikus oktatók világszövetségének kongresszusára, a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció részvételével. Vatikáni Rádió/ Remény A szerkesztőség címe: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598 Fax: 02/4552 3684 e-mail: remeny@remeny.sk Grafika: namedia – Nagy Attila Nyomja: PETIT PRESS, Bratislava

Terjesztik a plébániák Index: 49574 ISSN 1335-6534 Nyilvántartási szám: EV 242/08 A kéziratok szerkesztési jogát fenntartjuk! Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.


EZ TÖRTÉNT BŐS

NÉMETLÖVŐ–HORVÁTLÖVŐ

Többszörös ünnep templombúcsú napján

Zarándoklat

Pappá szentelésének tizedik évfordulója alkalmából a Nagycsalomján szolgáló Hutár Márk atya ünnepi szentmisét mutatott be szülőfalujában, a templombúcsú napján, Antiochia Szent Margit ünnepén. Márk atya szentbeszédében az ünnepek jelentőségéről elmélkedett. Napjainkban, sajnos, már összefolynak az ünnepnapok a hétköznapokkal. De miért? Azért, mert már nem tudunk és főleg nem akarunk megállni, megpihenni. Boldogulásunkat csak a pénz megszerzésében látjuk. Mindig többet és többet szeretnénk. Egy ismerősének élethelyzetéről beszélt, aki szintén a sok pénzben látta élete értelmét, feláldozva ezért a hét minden napját. Hiába dagadt a bankkártyája, mert közben elhidegült a családjától, a válással a feleségéé, gyermekeié lett a fele vagyon, a többit meg orvosokra

költhette, mert közben tönkrement az egészsége. Ezen a példán keresztül hangsúlyozta a szónok: szükség van az ünne-

pekre, a megpihenésre, testünklelkünk feltöltődésére. Nem szabad a csábításnak engedni. Védőszentünk életpéldája arra buzdít bennünket, hogy minden élethelyzetben, körülmények közt tartsunk ki hitünk mellett. „Szent Margit egy Aedesius nevű tekintélyes pogány pap leánya volt. Apja nagyon szerette, anyja viszont korán meghalt, s így a kicsi Margit vidékre került egy dajkához, aki

keresztény volt. Amikor a felcseperedett Margit hazakerült, apja felismerte, hogy keresztény lett. Mindent elkövetett, hogy lányát eltántorítsa. Amikor látta, hogy semmire sem megy, iszonyúan megharagudott rá, elűzte a házától. Diocletianus császár rendelte el az utolsó keresztényüldözést. Védőszentünk nem tagadta meg hitét a sok kínzás hatására sem, az Úr azonban, aki soha nem hagyja el a benne bízókat, szokásos jóságával megvigasztalta Margitot.” A szentmise végén Albán József helyi plébános megköszönte Márk atya buzdító szavait, s az Úr áldását kérte életére. A helybeli hívek is szeretettel köszöntötték ajándékokkal a falu szülöttjét, aki áldásban részesítette a tiszteletére egybegyűlt nagy számú hívőt. (ma)

ÉRSEKÚJVÁR

A lelki megújulásért Idén is nagy érdeklődés övezte az érsekújvári IGNIS Polgári Társulás szervezésében július 15-21. között, az önmagunk és nemzetünk lelki megújulásáért jegyében tartott 6. nyári gyógyító lelkigyakorlatot. A Nagykapostól Komáromig, valamint a határon túlról, Magyarországról és Romániából érkezett résztvevőket az érsekújvári szakközépiskolai kollégiumban Ďurčo Zoltán püspöki helynök köszöntötte meleg szavakkal. A rendezvénynek helyt adó tanintézményben ezúttal is az indiai Kerala tartományból származó Anthony atya vezette az egyhetes lelkigyakorlatot, amelynek a Szent Páltól vett idézet - „… jöhet a betegség, a szenvedés, a megpróbáltatás és a halál, semmi sem választhat el bennünket Jézus szeretetétől“ - volt a jelmondata. Célja pedig: látni, hallani, tapasztalni, tanúságot tenni Jézusról. Minden nap csendes szentségimádással indult a lelkigyakorlat, majd rövid szünetek beiktatásával, dicsőítéssel és előadások-

kal folytatódott. Esténként a Budapestről érkezett Cirill ferences atya mutatta be az előadással záruló szentmisét. A hazautazás napján pedig gyógyító szentmisével ért véget a lelki zarándoklat. Csak az elismerés és köszönet hangján lehet szólni a lelkigyakorlatot előkészítő és azt akadálytalanul „levezénylő“ szervezők munkájáról, igyekezetéről. Köszönet illeti Mikesi Andrást a nagyszerű tolmácsolásért, valamint Tóth Leventét és csapatát, illetve Csiszér Lászlót, a színvonalas zenei produkciókért. Végül, de nem utolsósorban a Bill atya nyomdokaiba lépett Anthony atyának jár hála és köszönet a mindenkit lenyű-

göző szép és tartalmas előadásokért és azért a szeretetet sugárzó fáradhatatlan igyekezetéért, amellyel szerte a világban a lelkigyakorlatokat vezeti. Hiszen, ha belenézünk ez évi programjába, láthatjuk, hogy minden héten más és más országban végzi missziós tevékenységét. Csupán csak érzékeltetésképpen: Indiától Ugandán, Tanzánián, Kenyán, Koreán, Németországon, Lengyelországon, Csehországon és Ausztrián keresztül egészen Szlovákiáig. S ha már Szlovákiát említjük, el kell mondani, hogy Anthony atya augusztus folyamán a szlovák híveknek ismét Trencsénben tart majd lelkigyakorlatot. Csáky Valéria

Szent Anna ünnepén, július 26-án negyedik alkalommal szervezték meg az osztrák Németlövő (ma DeutschSchützen) híveinek zarándoklatát, akik gyalogosan, kerékpárral, illetve autókkal érkeztek a határ magyar oldalán lévő Horvátlövő Szent Anna-templomába. A két község – Németlövő és Horvátlövő – Trianon előtt és után is, egészen 1936-ig egy plébániaközösséget alkotott. A régi kötődést felelevenítve és ápolva, mindkét település hívei gyalogosan zarándokolnak el egymás búcsúünnepére. Így történt ez idén, Szent Anna napján is. Josef Kroiss kanonok vezetésével, imádsággal, szent énekekkel érkeztek az osztrák hívek, majd Szabó Alajos SVD nyugalmazott plébánossal közös ünnepi szentmisét mutattak be Szent Anna tiszteletére, közbenjárását kérve. A szentmisét követően a helyiek agapéra hívták a vendégeket. Magyar Kurír/Remény

LONDON

Az emberkereskedelem ellen A brit fővárosban legfontosabb területein ember nagyságú ajándékdobozokat helyeztek el. A Westminsterapátságnál ez a felirat olvasható: „Látni akarod a világot, és pénzt akarsz keresni?” A katolikus egyház kezdeményezése arra irányul, hogy elítélje az emberkereskedelmet, és felkeltse az emberek figyelmét a rabszolga-kereskedelemre, amely az olimpia időszaka idején még intenzívebbé vált. Mindennap több százan állnak meg érdeklődve az ajándékdobozok előtt. A kezdeményezésről Jantine Werdmüller, a „Stop the traffik” (Állítsd meg az emberkereskedelmet) mozgalom felelőse elmondta, hogy az ötlet az ENSZ-szel közreműködve született meg, hogy felhasználva az olimpiát, elítéljék az emberkereskedelmet. Az utcákon elhelyezett ajándékdobozokkal fel akarják kelteni az emberek figyelmét, hogy mi történhet körülöttük. A turisták a dobozok mellett elhaladva felfedezhetik, hogy a rabszolgaság leggyakoribb formái a szexuális kihasználás, a háztartásbeli szolgaság, az utcai bűnözésre kényszerítés, illetve a gyárakban rabszolgaként végzett munka. A városban található ajándékdobozok szeptember 9-ig, a paralimpia lezárásáig maradnak a londoni köztereken. Vatikáni Rádió/Remény • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


AMIRE HITÜNK TANÍT

Tartsd meg a parancsokat!

Ne lopj! A lopás bűnéért eredetileg halálbüntetés járt. Az éhezés határán élő emberek meglopása életüket közvetlenül veszélyeztette, ennek felelt meg a büntetés. A jobb életkörülmények kialakulásával ez a szigor csökkent, egy esetben azonban még átüt a régi szabályozás (Kiv 21,16): „Aki elrabol egy embert - akár eladja, akár hatalmában tartja -, azt ha-

A tízparancsolat

lálra kell ítélni.” A hetedik parancs célja nem a magántulajdon védelme volt, hanem az élet védelme, a tisztességes megélhetésé. A Katekizmus e parancshoz írt bevezetője jól összefoglalja az alapvető gondolatot: „A magántulajdonhoz való jog nem szünteti meg azt, hogy a földet eredetileg az egész emberiség kapta. … Az ember tehát, amikor a teremtett javakat használja, köteles úgy tekinteni jogszerűen

A szentségekről röviden

birtokolt vagyonát, hogy az nemcsak a sajátja, hanem egyúttal közös is; közös abban az értelemben, hogy ne csak neki magának, hanem másoknak is hasznára lehessen.” (KEK 2403-2404) Lássunk néhány bibliai példát. Az okozott kárt meg kell téríteni (Kiv 21,37): „Ha valaki szarvasmarhát vagy juhot lop, s levágja vagy eladja, akkor egy szarvasmarháért kárpótlásul öt marhát adjon, egy juhért pedig négy juhot.”

Ablak a történelemre

A keresztség és a bérmálás kapcsolata

Kétségtelen tény, hogy az ősegyházban a keresztséget és a bérmálást alig lehet megkülönböztetni egymástól. A két szentség világos megkülönböztetése utáni időszakban is alapvető probléma a két szentség viszonya, s főként az a kérdés, hogy mi a bérmálás szerepe és többlete a keresztséghez viszonyítva. Először is a Szentlélek közlése a bérmálásban új módon és új feladatra (tanúságtétel és az Egyház feladataiban való aktív közreműködés) történik, és ez a keresztségben megkezdődött folyamat beteljesítése. A bérmálás Krisztus prófétai küldetésében részesít; Isten emberévé tesz, mint tette a prófétákat, hogy mások üdvösségét is szolgáljuk. Másodszor a keresztség Krisztushoz és az Egyházhoz kapcsolja az életünket, az Egyház belső életébe és Krisztus személyébe integrál bennünket. Míg a keresztség szentségében a jelölt a megszentelő kegyelemben részesül, és az őt magát alanyilag szenteli meg és teszi Isten gyermekévé, addig a bérmálásban azzal, hogy megkapja a Szentlélek teljességét, olyan segítő kegyelmet és karizmákat kap, amelyekkel másokat, az Egyházat magát szolgálja úgy, mint közösséget, vagyis épp olyan tulajdonságok jutnak érvényre életében, amelyek az Egyház építésére és éltetésére alkalmasak. Harmadszor a bérmálás kegyelmi hatása inkább kifelé, a tanúságtevő keresztény élet felé fordítja figyelmünket. Arra képesít, hogy az Egyház kifelé irányuló apostoli feladatában is részt vegyünk, mint annak felnőtt, felelős tagjai. Ennek a feladatnak a teljesítésére kapja a keresztény ember a Szentlelket, nem mint egyéni ajándékot, hanem, hogy a közösség javára, az egész világ javára részt vegyen az Egyház apostoli munkájában. Az egyházias keresztény élet nemcsak azt jelenti, hogy valaki az Egyház közösségét építi a felebaráti szeretet különféle szolgálatai által, hanem azt is, hogy a keresztény ember „kifelé” is tanúságot tesz, hitét bátran megvallja: szóban és tettben hirdeti az evangéliumot. „De amikor a Szentlélek leszáll reátok – mondja Jézus apostolainak –, erőben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek majd rólam Jeruzsálemben, meg egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig” (ApCsel 1,8). Így hangzik a pünkösdi ígéret, és ez minden bérmálkozóra érvényes.

• ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 12.

Az egyháztörténelem fősodorbeli eseményeit nagyban befolyásolták azon személyek is, akikkel legfeljebb lábjegyzetekben találkozhatunk. A középkor korai szakaszában (V-IX. század) éltek ők, jogtudósok, egyházatyák, történészek, írók és filozófusok, hitvallók és mártírok… Servatius Lupus (†862), Ferricres apátja Fuldában pallérozta elméjét. Értekezéseket írt, ám hírnévre könyvtárának gazdagságságával tett szert, mely leginkább antik szerzők remekeit taglalta. Sidonius Apollinaris (†483) a galliai V. század római szenátori arisztokrácia tipikus alakját testesítette meg. Művelt költő, levelei betekintést nyújtanak a korba, melyben élt. 470 k. Clermont püspöke, melynek eleste után a gótok rabigába vetették. Sigismund (Szt. Zsigmond) burgund király 523-ban boldogult meg. A frankok mészárolták le családjával egyetemben. Az egyház mártíromsága miatt tiszteli szentként. Theodelinda Authari, majd Agilulf királyok asszonya, bajor herceg lánya anyja ágának köszönhetően a Lethingek leszármazottja. A nagy tekintéllyel bíró királynő a longobárdok katolizálásával bajlódott. Támogatta Bobbio megépítését. Mopszvesztiai Theodórusz (†428) kilikiai vezető dogmatikai állásfoglalá-

sainak nagy része elveszett. A krisztológiai viták során támadások tucatját viselő exegéta mértékadó teológussá vált. Mérvadó tekintéllyé lett az egyiptomi (monofizita) koptok között is. Homologétész Thephanész (760817) bizánci történetíró. Fő műve a Chronographia, mely 242 és 813 között vesézte a történelmet. Venantius Fortunatus (†670) itáliai költő Galliában élt, az udvar kedvelt vendégeként Poitiers püspöki székébe jutott. Pártfogója, Szent Radegunda életéről bölcselkedett, világi versei mellett liturgikus himnuszaival tűnt ki. Wilfrid (†709) yorki érsek, Ripon élmunkása. Az új, angolszász eredetű egyházi elit képviselője, aki nemes ifjakat nevelt, részt vett korának fontosabb gyülekezetein, s jelentős könyvtárat, énekiskolát alapított. Utóda, Acca (Hexam élén) követte a mester példáját.


KINCSESLÁDA

A nyitrai Kálvária-hegy Egy ismert középkori eredetű búcsújáró hely Ez a középkori eredetű búcsújáró hely mindig is Fájdalmas Anya felső testén több A Szentsír-kápolna óriási tömegeket vonzott. A múlt század húszas feszültség észlelhető. Szinte göréveitől verbita missziós szerzetesek foglalkoznak csösen markolja Jézus kezeit. Föléje az ide látogatókkal. A nyitrai búcsún a máriás lelhajlik és tekintetét vértelen arcába kület a keresztútjárással és a misszió gondolatával mélyeszti. Szűz Mária arca érett kapcsolódik össze. Mária-ünnepekre gyűlnek ide korú asszonyé, kemény, de keskeny össze a hívek, de utána felmennek a szomszédos szájjal, egyenes orral, a belső fájdaKálvária-hegyre, megnézik a Missziósház kiállítálom külső jegyeivel. Az élő és holt sait is. alak közti feszültséget fokozza a Nyitra ősrégi város. Már a kvád-római korban drapéria összeállítása, amit a mély ismert volt. Ekkor kezdett a kereszténység itt gyöbarázdáltság szemléltet. A Fájdalkeret ereszteni. A népvándorlás korában megtarmas Anya tunikája és palástja térdtotta jelentőségét és a kereszténységet kisugárzó től aláomlik a földre, sűrű ráncolásközpont lett. Történetét megírta Wurum József sal. A fejkendője és a nyakára való nyitrai püspök. Tudjuk, hogy 880-ban már püspökendője és a vállára vetett palást ki székhely. Nem sokkal ezután megépül a Zoborsűrűn ráncolódik. hegyi bencés apátság és a remeteségek. Az 13321337-ből származó pápai jegyzék szerint Nyitrán a A lourdes-i Boldogasszony, Szent Mihály, Szent Jakab, Szent István tiszteletére plébániatemplomok állnak. barlangkápolna A nyitrai Kálvária-hegy a város délkeleti részében található, melyről ugyancsak szép panoráma A múlt század elején hozták létnyílik a városra, a Zobor-hegyre és a környékre. Ez a kimagasló hely egyben szakrális épületek együt- dogasszony-templom. 1606-ban a Bocskai-hadak re, s 1913. június 1-jén szentelték fel a Kálváriatese, melynek alsó szakaszán épült a Nagyboldog- Rédey Ferenc vezetésével kirabolták, ezért 1613- hegy északi lejtőjénél, ahol nemcsak hívők imádban Gyöngyösi János kanonok a templomot javít- koznak, de sokszor odavonzza a turistákat is. Az asszony-templom és a Missziósház. tatja. 1620-ban Bethlen hadai rongálják, majd a arra járók szívesen megpihennek, meditálnak itt. császári seregek. 1622-ben a mikulovi (NikolsA Nagyboldogasszony-templom burg) békekötés után visszavonulóban újból BethA Missziósház len hadai károsítják. Telegdy János nyitrai püspök Több forrásból tudjuk, hogy a Zöld-hegyen (vagy- 1630-ban hozatja rendbe és bővítteti. 1663-ban 1765-ben itt reneszánsz kolostort építettek, is a mai Kálvárián) már 1446-ban állt a Nagybol- egy török betörés után a templom újra romossá válik. Ezért 1678-ban Fényesi György nyitrai, amelyet 1878-85 között kora román stílusban átmajd nagyszombati kanonok újíttatja meg. építettek. Jelenleg itt működik az Isteni Ige Társa1683-ban a Thököly Imre-féle felkelésben, sága missziós rend. Az épülettömbben Misszionárius Múzeum is majd az 1705-1711-es Rákóczi-féle felkelésben szintúgy károsul. 1723-1738-ban a temp- található: a szlovák misszionáriusok által az Eurólomot teljes egészében újjáépítik. Kereszthajó- pán kívüli országokban összegyűjtött egzotikus val bővítik is, valamint sekrestyét és egy északi tárgyak tárlata, melyet bárki megtekinthet. kápolnát építenek mellé. Nyugat felől tornyot építenek hozzá. Stációk A főoltár barokk, alacsony márványépítmény, pavilon-tabernákulummal, két angyalszoborral. E búcsújáró helyen is megtalálható a Jézus szenEzek kezében Krisztus kínszenvedésének eszvedéseit felidéző kis kápolnák együttese. A 14 stáközei láthatók. A Pieta-szobor polikrómozott. Jézus és a Szűzanya fején aranykorona látható. ció után következik Jézus és a két lator keresztje, A szobor mellett fogadalmi ajándékok voltak, majd a hegy csúcsán a hatszögletes alakú Szent síramelyeket a napóleoni háborúk idején elrejtet- kápolna. Már hagyománnyá vált, hogy nagyböjtben szatek vagy elszállítottak. Sajnos, sohase kerültek badtéri keresztutat tartanak a nyitrai Kálváriaelő. A Nagyboldogasszony-templom dombon. A Nagyboldogasszonykor tartott búcsún ugyancsak énekelve és imádkozva járják végig a híA templom főoltára a kegyszoborral A Fájdalmas Szűzanyavek Krisztus keresztútját.

kegyszobor A tulajdonképpeni búcsútisztelet eszköze a Fájdalmas Szűzanya kegyszobra, mely a Nagyboldogasszony-kegytemplom főoltára fölött van elhelyezve (fölötte pedig Szűz Mária mennybevitelének egy olajfestménye látható). Krisztus holtteste összekulcsolt kezekkel fekszik Szűz Mária ölében. Mária jobb keze tartja Krisztus fejét, bal keze pedig a holt Jézus kulcsolt kezeit. A nyitrai Pieta együttesében drámai feszültséget érezhetünk. Krisztus holtteste ernyedt, feje erőtlenül hátrahanyatlik. Mária bal lába a holttest súlyától némileg megroggyan. A

Az idei búcsú Idén is, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva, augusztus 11-én, szombaton 17 órakor és 12-én, vasárnap 8 órakor tartanak magyar nyelvű istentiszteleteket, amelyekre bizonyára ezúttal is nemcsak Zoboraljáról zarándokolnak el sokan, hanem a távoli régiókból is. Összeállította: Patay Péter Forrás: ujember.hu, bucsujaras.hu, világháló

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LELKI TÁPLÁLÉK

Évközi 19. vasárnap

VASÁRNAP ról ra

Mics Imre mikor az ószövetségi választott nép a pusztában bolyongott, Isten naponta mannával, égből hullott kenyérrel táplálta őket. Nyilvánvaló, hogy az Isten újszövetségi népét, a keresztényeket sem hagyja lelki táplálék nélkül. Az Úr Jézus így tanított kafarnaumi beszédében: „Én vagyok az égből alászállott kenyér.” A beszédet hallgatók közül sokan nem értik, megütköznek, sőt megbotránkoznak. Megvetően kérdezgették: hogyan mondhatja magát az életet adó, mennyei kenyérnek? Nem József fia ő? Elfogadták tőle az árpakenyeret és a halat, de visszautasították Jézust, az égből alászállott örök élet kenyerét. A mai evangélium szerint voltak, akik megbotránkoztak Jézus tanításán és nem hittek neki. Hasonlóképpen ma az egyházon botránkoznak meg. Sokan az Egyházban pusztán emberi intézményt látnak, csak valamiféle klubnak fogják fel. Vannak, akik így foglalják össze hitvallásukat: Jézust elfogadom, de egyházát nem. Nem kell az egyház! Jól tudjuk, kik az „atyái” és a „testvéri közösségét” is ismerjük. Mindez azt bizonyítja, hogy az egyházgyűlölet mindig talál okot a kételkedésre, s a kézzelfogható bizonyítékot is félresöpri. Így igyekeznek hangot adni egyházellenes méltatlankodásuknak. Sajnos, az ilyenekben elveszett az érzék a természetfeletti iránt, az Egyház lényegével szemben. Elfelejtik, hogy az egyház valójában mi vagyunk, akik megkeresztelkedtünk és az egyház közösségét alkotjuk. Elfelejtik, hogy az egyház a maga tapasztalható formájában mindig olyan tökéletes vagy tökéletlen, mint amilyen tökéletesek vagy tökéletlenek a tagjai. Evangéliumi szakaszunkban az a Jézus beszél hozzánk, aki meghalt és feltámadott, aki legyőzte a halált a maga számára és mindazok számára, akik hisznek benne. Ő maradandó életet és halhatatlanságot ígér követőinek is. „Én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él.” Meghívás ez a beszéd, felhívás mindnyájunknak, hogy felismerjük az Eukarisztiának

A

mondta: „Kelj föl és egyél! Mert különben túl hosszú lesz számodra az út.” Illés fölkelt, evett, ivott, aztán ennek Az áldozat bemutatása után Illés az ételnek erejéből negyven nap és prófétának a Kármel hegyéről mene- negyven éjjel vánkülnie kellett Izebel dorolt, egészen Isten hegyéig, a Hókirályné haragja elől. Illés visszavo- rebig. nult a pusztába egynapi járóföldre. Válaszos zsoltár Odaérkezett egy (Zsolt 33, 2-3. 4borókabokorhoz, le- 5. 6-7. 8-9) ült alá, és a halálát kívánta. Azt mondVálasz: Ízleljétek ta: „Most már elég, és lássátok, milyen Uram! Vedd maédes az Úr! gadhoz lelkemet! Én sem vagyok küSzentlecke Szent lönb atyáimnál.” Pál apostolnak az Ezzel lefeküdt és efezusiakhoz írt leelaludt. veléből Egyszer csak egy (Ef 4, 30-5, 2) angyal megérintette, és így szólt hozTestvéreim! Ne zá: „Kelj föl és szomorítsátok meg egyél!” Ahogy fölte- Isten Szentlelkét, kintett, íme, a fejé- akivel meg vagytok nél egy sült cipó jelölve a megváltás meg egy korsó víz napjára. Legyen távolt. Evett és ivott, vol tőletek minden aztán újra lefeküdt keserűség, indulat, aludni. Ám az Úr haragtartás, szóválangyala másodszor tás, káromkodás és is megjelent, meg- minden egyéb rossz. érintette őt és ezt Inkább legyetek Olvasmány a Királyok első könyvéből (1 Kir 19, 4-8)

teljességét. Jézus az élet kenyerében, az Oltáriszentségben való hitet úgy állítja be, mint ami az örök életet képes közvetíteni az embernek. S mivelhogy mindezt nem csak lelki értelemben gon-

dolja, megismétli: „A kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.” Hitünk szerint a krisztusi kenyér, az Oltáriszentség olyan erőforrás, amely naponta meg tudja újítani életünket, erőt, bizalmat, biztonságot ad földi utunkon, s mely magát az örök életet tudja nekünk ajándékozni. Tudatosítsuk, a szentmisében a kenyeret és a bort ma is Krisztus változtatja át. A szentmise megjeleníti az Úr szenvedését és halálát, tehát nem egyszerű emlékezésről van szó. Nem a valamikorit újítja meg, nem annak megismétlése, hanem itt és most pontosan ugyanaz történik. A szentmise által úgy részesedhetünk az áldozatban, mintha az első bemutatáskor jelen lettünk volna. Megszoktuk, hogy a második isteni személy, Jézus Krisztus jelen van a kenyér és a bor színe alatt. Természetesnek vesszük, hogy Krisztus önmagát nyújtja nekünk. Felfogjuk-e ennek az ajándéknak nagyságát? Tudjuk-e valódi megrendültséggel szívünkbe fogadni? A mai vasárnap arra hív – Kalkuttai Teréz anya szavaival élve –, hogy legyen ez a miséd olyan, mint életed első miséje. Legyen olyan, mint életed utolsó miséje. Legyen olyan, mint életed egyetlen miséje.

• ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 12.

egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői, és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk Istennek jó illatú áldozati adományként. Evangélium Szent János könyvéből ( Jn 6, 41-51) Abban az időben: A zsidók zúgolódni kezdtek Jézus ellen, amiért azt mondta: „Én vagyok az égből alászállott kenyér.” Így érveltek: „Nem Jézus ez, Józsefnek a fia, akinek ismerjük apját, anyját? Hogyan mondhatja hát: az égből szálltam alá?” Jézus azonban így szólt: „Ne zúgolódjatok egymás

között. Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki engem küldött, nem vonzza, - és én feltámasztom az utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál: Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindenki, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez az a kenyér, amely az égből szállott alá, hogy aki ebből eszik, meg ne haljon. Én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.”

Liturgikus naptár Augusztus 12. ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP (Chantal Szent Johanna Franciska, Hilária, Diána) Miseolvasmányok: 1Kir 19,48; Zsolt 33,2-3. 4-5. 6-7. 8-9; Ef 4,30 - 5,2; Jn 6,41-51 Válaszos zsoltár: Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr! Énekrend: H 230; 114; 213 ÉE 153; 169; 264 Augusztus 13. Hétfő. Köznap (Boldog XI. Ince pápa, Szent Ponciánusz és Hippolitusz, Vitália) Miseolvasmányok: Ez 1,25.24-28c; Zsolt 148,1-2. 1112ab 12c-14a 14bcd; Mt 17,22-27 Válaszos zsoltár: Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Énekrend: H 253; 422; 159 ÉE 145; 198; 141 Augusztus 14. Kedd. Köznap (Szent Maximilián Kolbe, Miksa) Miseolvasmányok: Ez 2,8 3,4; Zsolt 118,14. 24. 72. 103131; Mt 18,1-5.10.12-14 Válaszos zsoltár: Mily édes ínyemnek a te szavad, Uram!

Énekrend: H 287; 105; 195 ÉE 242; 131; 236 Augusztus 15. Szerda. Főünnep SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE (NAGYBOLDOGASSZONY) (Szent Tarzíciusz, Mária Aszszunta, Ali) Miseolvasmányok: Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zsolt 44, 10bc 11. 12ab 16; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56 Válaszos zsoltár: Uram, jobbodon áll a királynő arannyal átszőtt ruhában. Énekrend: H 167; 114-252f; 189 ÉE 283; 169-186; 235 Augusztus 16. Csütörtök. Köznap (Szent Rókus, Ábrahám) Miseolvasmányok: Ez 12,1-12; Zsolt 77, 56-57. 58-59. 61-62; Mt 18,21 - 19,1 Válaszos zsoltár: Isten tetteit el ne feledjétek! Énekrend: H 227; 422; 152 ÉE 143; 198; 189 Augusztus 17. Péntek. Köznap (Jácint, Réka, Hetény) Miseolvasmányok:

Ez 16,1-15.60.63; Iz 12, 2-3. 4bcd 5-6; Mt 19,3-12 Válaszos zsoltár: Lecsillapodott haragod, Istenem, és megvigasztaltál engem! Énekrend: H 229; 120; 55 ÉE 142; 181; 75 Augusztus 18. Szombat. Köznap (Szent Ilona, Szent Klaudia, Szent Rajnáld, Agenor) Miseolvasmányok: Ez 18,110.13b.30-32; Zsolt 50, 12-13. 14-15. 18-19; Mt 19,13-15 Válaszos zsoltár: Istenem, kérlek téged: teremts bennem tiszta szívet! Énekrend: H 155; 153; 53 ÉE 133; 134; 71 Augusztus 19. ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP (Szent Bernát, Eudes Szent János, Tolomei Szent Bernát, Emília, Huba) Miseolvasmányok: Péld 9,1-6; Zsolt 33, 2-3. 1011. 12-13. 14-15 ; Ef 5,15-20; Jn 6,51-58 Válaszos zsoltár: Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr! Énekrend: H 253; 155-116; 86 ÉE 145; 133-164; 112


LELKI TÁPLÁLÉK

Ezt üzeni... Szent Ilona Augusztus 18.

A Kenyér, HÉT amely cselekvésre késztet

ről re

Koller Gyula

S

zent Ilona életéről csak - néha egymásnak ellentmondó - híradásaink vannak. 250 körül születhetett, valószínűleg a bithiniai Drepanum városában. Ezt történészek azzal magyarázzák, hogy Nagy Konstantin a várost Helenopolisznak, 'Ilonavárosnak' nevezte el, feltehetően azért, hogy megtisztelje anyja születési helyét. Szent Ambrus úgy tudja, hogy Ilona egyszerű családból származott, apjának vendéglője volt, s ő is ott dolgozott. Itt ismerte meg és vette őt feleségül Constantius Clorus, a magas rangú császári tiszt, aki 293-ban császár lett. Mivel a császárhoz már nem illett a vendéglős lánya, ezért elbocsátotta, és új házasságot kötött Teodórával. 306-ban Ilona f ia Nagy Konstantin néven lett császár. Az eddig száműzetésben élő édesanyját f ia maga mellé vette a császári udvarba, s megajándékozta a császárné címmel, úgyhogy Ilonát ettől kezdve Flavia Julia Helena Augustának hívták. A császár szabad kezet adott anyjának a birodalmi kincstár felett, nevét és képét pénzekre verette. Szent Ambrus Ilonának tulajdonítja Konstantin megtérítését, aki azonban nem volt hűséges keresztény. Egy bizonyos: Ilona példaszerű keresztény életet élt, és ezt az új helyzetét jóra használta az erények és az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával. Sokszor egyszerű ruhában vegyült el a hívők között, máskor pedig szegényeket hívott meg asztalához, és maga szolgált föl nekik. Rendkívül okos aszszony volt. Ez főleg akkor mutatkozott meg, amikor a családban egymást érték a súlyos civódások és gyűlölködések. 326-ban szentföldi zarándokútra indult. Végiglátogatta Palesztina szent helyeit, és templomokat építtetett Betlehemben az Úr születésének helye fölé és az Olajfák-hegyén, a mennybemenetel helyén. A hagyomány szerint Jeruzsálemben, a Golgotán megtalálta a Szent Keresztet és a szenvedés más eszközeit is. Erről Aquileiai Rufinus (345-410) a következőket írja egyháztörténetében: „A niceai zsinat idején Ilona, Konstantin édesanyja, ez a hitével és vallásosságával egészen egyedülálló aszszony, isteni intések alapján Jeruzsálembe ment, és az ottaniak segítségével megkereste a helyet, ahol Krisztus szent testét keresztre feszítették.” A helyet nem volt könnyű megtalálni, mert az üldözések idején egy Vénusz-szobrot állítottak föl a Golgotán, hogy aki Krisztus tiszteletéért odamegy, úgy tűnjék, mintha Vénuszt tisztelné. A legenda arról beszél, hogy amikor Ilona - égi jellel figyelmeztetve - rátalált a helyre, eltávolíttatott onnan mindent, ami a pogány kultuszhoz tartozott. Egy sziklaüregben aztán megta-

lálták a három keresztet. Zavart okozott azonban, hogy a kereszteket nem lehetett egymástól megkülönböztetni. Ott volt ugyan külön Krisztus keresztjének felirata is, de nem lehetett meghatározni, melyik kereszthez tartozik. Ekkor a jeruzsálemi püspök ajánlatára egy halálosan beteg aszszony segítségével megtalálták az igazi Krisztus-keresztet. Mégpedig úgy, hogy Ilona és a jelenlévők buzgó imádsága közben egymás után hozzáérintették az aszszonyhoz a kereszteket. Az első és második próbálkozás eredménytelen maradt, de amikor a harmadik keresztet a beteghez érintették, az asszony kinyitotta a szemét, fölkelt és járni kezdett. Visszanyerte egészségét, és magasztalta Isten hatalmát. A császárné pedig azon a helyen, ahol az Úr keresztjét megtalálta, királyi pompával ragyogó templomot építtetett. Ilona kb. 80 éves lehetett, amikor ismeretlen helyen meghalt. Testét Rómába vitték, és a Via Labicana mentén, egy kör alaprajzú mauzóleumban temették el. Szent Ambrus szent emlékezetű nagyaszszonynak mondja, akinek sírját a római zarándokok is fölkeresték.

ugusztus hónap folyamán egy több héten át tartó témakifejtést nyújtanak számunkra a vasárnapi evangéliumok, amelyekben az Úr Jézus maga tanít bennünket: hogyan mélyüljön el az Oltáriszentségbe és a szentmise kegyelmeibe vetett hitünk. A csodálatos kenyérszaporítás elbeszélése és Jézus mennyei kenyérről, ill. az élet kenyeréről szóló beszéde figyelmeztető jelek akarnak lenni korunk embere számára.

gondját-baját. Mások napok óta nem tudtak időt szakítani gyermekükre, jóllehet azok a nyári szünetben még jobban éheznék azt, hogy együtt legyenek. Nem feltétlenül rossz, ha apa a fiával együtt szurkol egy olimpiai versenyzőnek, bepótolva, hogy a nemrég véget ért foci Európabajnokságon az együttes meccsnézés csak ígéret maradt. Mindannyian éhezzük a szeretet gesztusainak apró megnyilvánulásait. Ne hagyjuk „éhen

A két lábbal a földön járó Jézus jól tudja, hogy a testileg elfáradt embernek nemcsak fizikai ételre van szüksége, hanem lelki táplálékra is. Egy olyan eledelre, amely nemcsak táplál, hanem bátorít, felemel és cselekvésre késztet – a hit cselekedetekben való megélésére és szolidaritásra bátorít. A kenyér, amellyel Jézus korunk emberét is táplálni akarja, érzékennyé teszi a szívet mások szükségletei iránt. Aki a Krisztus által nyújtott kenyérrel él, tudja, hogy a körülötte lévőknek mire van igazán szükségük. De nem kell ám olyan nagy léptékben gondolkodni: mindenki előbb a saját családjában figyelje meg, hogy kinek mire is van igazán szüksége. Mert lehet, hogy a házastárs napok óta vár egy ki nem mondott szóra, arra, hogy szeretlek, napok óta vár egy szeretetgesztusra, arra, hogy megölelje, vagy éppen csak arra, hogy végre együtt legyenek, meghallgassa, megoszthassa vele

halni” azokat, akik ott vannak mellettünk, és igazából pénzbe sem kerül, hogy csillapítsuk ezen éhségüket! Sok fiatal úgy vélekedik, hogy amúgy is rövid a nyár, kevés szabadideje van, miért szentelje azt ilyenkor is Istennek. Hát bizony, ha valaki így, Isten nélkül akarja eltölteni a nyarát, annak nagyon gyorsan és egyhangúan fog elröppenni ez a hátralévő kis szünidő. Lelki táplálék nélkül, a Kenyeret nélkülözve, nem lehet teljes az életünk. Korunk embereinek sokszor csak nagyon kevés idejük jut egymásra, a családjukra, de ha ezt a keveset Istenre bízva próbálják eltölteni, akkor ebbe a kevésbe Jézus képes lesz sok dolgot belesűríteni. Ő képes lesz nagy dolgot kihozni ebből a kevésből, ami nekünk van. A mi feladatunk az, hogy merjük elfogadni a Krisztus által nyújtott Kenyeret, amely sokkal többet tud belőlünk előhozni, mint azt mi gondolnánk.

A

* * * Szent Ilonáról azt olvassuk, hogy császárné létére egyszerű ruhában vegyült el a hívők között, így vett részt a szentmiséken és más istentiszteleteken. A szegényeket s elhagyatottakat több alkalommal is asztalához hívta, és saját kezűleg szolgált föl nekik. Jámborságának egy másik jelét Jeruzsálemben mutatta ki, amikor meghívta ebédre az Istennek szentelt szüzeket, szolgálóruhát öltött, és maga szolgálta föl a mosdóvizet, az ételt és az italt. Szent Ilona császárné korában is úgy szolgálta ki embertársait, mint fiatalon édesapja kocsmájában a vendégeket. Tegyük föl a kérdést: képesek vagyunk-e „rangunkat” elfeledve, megértő szeretettel odafordulni a „névtelen” emberekhez? Ilona császárnő életében adta ki Nagy Konstantin a milánói rendeletet, amely 313-tól elfogadottá nyilvánította a keresztény vallást. Képzelhetjük, hogy mennyi ellenséges érzés, bosszú és sértődés élt az emberekben. Ezért olvassuk Ilonáról, hogy utazásai során mindenütt törődött az elhagyottakkal, sokakat kiszabadított a börtönből és a bányából, másokat visszahívatott a számkivetésből. Sajnos, ma is sok ellenséges érzés tapasztalható vallásunkkal szemben. Ezt azonban nemcsak a papok prédikációival, az egyházi vezetők viselkedésével lehet megváltoztatni. Nagyon sok függ attól is, hogy milyen példát adunk, milyen beszédet folytatunk mi, hitünket megvalló keresztények.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


BESZÁMOLÓ

Zarándokúton testben és lélekben Folytatva az olvasóink nyári zarándoklatairól, él- épülete mellett vezetett el. Lourdes a betegek városa is. ményeiről érkező beszámolók sorát, ezúttal a sülyi Több millió ember keresi fel, hogy a gyógyforrás vize Heller Eleonóra írását olvashatják. lelki-testi enyhülést hozzon számára. A város szerves részét képezik a kórházak, amelyek körülölelik e Az Úr kegyelméből június 10-14-én 15 fős ma- szenthelyet. Majd következett egy olyan hely, ahol fogyar zarándokcsoport indult el Pozsonyból a fran- lyamatosan gyertyák égnek, a kegyelet és a felajánlás ciaországi Lourdes-ba, a világ egyik leghíresebb ka- gyertyái. Betértünk a Szent Bernadett-bazilikába, tolikus zarándokközpontjába. Lelki vezetőnk, Bo- ahol kicsit elcsendesültünk, mivel részesei voltunk a zay Krisztián lelkiatya betegsége miatt nem tudott szentségimádásnak. A bazilika mellett található a Recsatlakozni csoportunkhoz, ezért kísérőnk Patkós gőczi atya által ajándékozott Pieta szobor. Attila vallástörténész volt Egerből. Kétórás repülőút után, a késő éjszakai órákban érkeztünk meg a spanyolországi Gironába, majd autóbusszal folytattuk tovább utunkat Lourdes felé, szlovák zarándoktestvérek társaságában. Utunk során érintettük Carcassone, Narbonne, Touluse városokat, és reggel, 6 órás út után megérkeztünk Lourdesba, szálláshelyünkre. Rövid 2 órás pihenő és reggeli után elindultunk felfedezőutunkra. Rövid séta után átmentünk a Gave folyón, amely körbeveszi ezt a szent helyet. Átlépve a Szent Mihály-kaput, elénk tárult egy csodálatos kép: a bazilika együttes képe, előtérben a breton kálvária szoborcsoport és a nemzetek által ajándékozott faMásnap, kipihenve fáradalmainkat, újult erővel keresztek. Utunk a föld alatti, X. Piuszról elnevezett indultunk utunkra, amely során megtekintettük a bazilikába vezetett, ami egyben a nemzetközi szent- Csodás éremről és Labouré Szent Katalinról szóló misék helyszíne is. Noé bárkájához hasonló, kb. 25 magyar előadást, lenyűgözőek voltak a megvilágított ezer ember befogadására szolgáló templom. A térhatású jelenetek. Megtekintettük a plébániamennyezetről hatalmas vásznak lógnak a szentek templomot, ahol Bernadettet megkeresztelték. Ottképeivel. A falakon a keresztút és a rózsafüzér állo- létünket orgonajáték kísérte. Továbbhaladtunk a másai. várba, csodák csodája: lifttel lehetett feljutni! A várUtunk tovább vezetett a lourdes-i csoda helyszí- ban helytörténeti kiállítás szép fajanszokkal, fénykénére. Elénk tárult a hatalmas, három egymásra épí- pes bemutatók egyéb kegyhelyekről. A vár mellett tett bazilika. A legfelső, a Szeplőtelen fogantatás- gyönyörű, ápolt botanikus kert látható, kis kastélyok bazilika, közvetlen a barlang felett található, sok makettjeivel, valamint gyönyörű kilátás a hegyekre mellékoltárral. Faragott toronydísze 70 m magas, a és Lourdes városára. Siklóval 15 perc alatt jutottunk két kis torony összekapcsolja a Rózsafüzér-baziliká- fel a Pic de Jer kilátóra, ahonnan lenyűgöző, egyeval. A Felső-bazilika és a Rózsafüzér Királynője-ba- dülálló látvány tárult elénk a Pireneusokra és Lourdeszilika felett található a kripta, itt őrzik Szent Berna- ra, néhány magasabb csúcsot még hósapka fedett. E dett egyik csontját. A Rózsafüzér-bazilikába való csodálatos élmény után Attila elvezetett bennünket belépéskor lélegzetelállító látvány tárult elénk. A Lourdes legszebb múzeumába, a Grevinbe (viaszfitemplom 4 hajóból áll, a főhajót a rózsafüzér 15 tit- gurák) és a szobormúzeumba. kának szentelt kápolna övezi, mozaikdíszítéssel, A szálláshelyünkön eltöltött vacsora után visszaamelyek kiterjedése 2 ezer m2, befogadóképessége 4 mentünk az esti körmenetre, ahol idegen nyelvű zaezer fő. rándokok ezreinek közös rózsafüzér imája, éneke, a A bazilika megtekintése után kis csoportunk elin- kegyszobrot követő gyertyás körmenete volt, melydult a keresztútra, ami a hegyen van, a kegyhely köze- nek mi is részesei voltunk. Az Ave Maria refrénnél lében. Ember nagyságú szobrokból készültek a ke- mindenki magasra emelte égő gyertyáját. resztúti állomások. A X. stációt magyarok állították fel Másnap körbejártuk Bernadett életének állomá1912-ben. A keresztút megtétele után utunk a fürdő sait. A bolyi malmot, ahol született, és 10 évig élt • ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 12.

családjával, majd a család elszegényedése után a helyi fogdában, a cachot-ban kaptak menedéket, ahol szegényes körülmények között laktak. Majd visszatértünk a bazilikához, a Gave folyót követve eljutottunk a grottához, a jelenések barlangjához, amely az imádság és a csend helye. Ez az a hely, ahol Szűz Mária 18 alkalommal jelent meg a 14 éves Bernadette Soubirous-nak, aki egyik testvérével és egy barátnőjükkel rőzsét gyűjteni indult. A folyóhoz érve lemaradt két társától. A közeli barlangban meglátott egy különlegesen szép, fehér ruhás hölgyet, de Bernadett nem tudta, kit lát, társai pedig semmit sem észleltek. A jelenés bűnbánatra, a bűnösökért való imádságra intette. Felszólította, hogy fakaszszon forrást a barlangban, igyon belőle és mosdjon meg benne. Bernadett engedelmeskedett a Szűz parancsának, aki megmondta Bernadettnek: „Én vagyok a Szeplőtelen fogantatás”. Bernadett minden nehézség ellenére teljesítette küldetését, megmondta a papoknak, jöjjenek ide körmenetekben, építsenek templomot, a tartsanak bűnbánatot a bűnösökért. Láttuk, hol állt Bernadett, a Szűzanya szobra alatt a barlang vizes volt, bal oldalán található a forrás, amit Bernadett saját kezével kapart ki. Elérkezett az utolsó nap, mikor is fájó búcsút vettünk Lourdes-tól. Lourdes… Leírhatatlan, misztikummal övezett hely, ahol az ég és föld összeér, mintha más dimenzióban volna az ember. Megindító, a hívő ember értékrendjét átrendezi, illetve megerősíti. A valóság, Lourdes megélése egészen más, mint ezek a leírt sorok. Látni a sok tolókocsis-fekvő beteget, akikben a hit, a remény lakik, a testi, de főleg a lelki felépülés reménye, akik mellett a mi gondjaink eltörpülnek. A beteg zarándokok és az őket kísérő önkéntesek jelenléte Lourdes-ban segített elgondolkodni azon, hogy Mária milyen anyai és gyöngéd gondoskodást mutat az ember fájdalmai és szenvedései iránt. Kívánom minden kedves Remény-olvasónak, hogy legyen részük ebben a kegyelemben! Hálát adunk a Teremtőnek, hogy részesei voltunk ennek a zarándokútnak. Köszönetünket fejezzük ki Patkós Attilának, aki zarándokutunk során lelkesen és nagy tudással kísért bennünket. Felkészültségével, szervezőképességével segített bennünket, hogy jól érezzük magunkat és sokat kapjunk Lourdes-tól. Köszönjük a sok élményt! Fotó: Stock


KÖNYVSZEMLE

Szakrális emlékeink nyomában... Dr. Csáky Károly PhD tanár úr, éveken át egyházi általános iskolai és gimnáziumi igazgató, neves néprajztudós, az Ipoly-vidék lánglelkű patriótája, immár három évtizede ontja az érdekfeszítően, olvasmányosan megírt, tudós könyveket szülőföldje és környékének gazdag tárgyi és szellemi kincseiről, amelyeket - többnyire a dunaszerdahelyi Lilium Aurum könyvkiadó jóvoltából - pompás kiállításban vehetünk kézbe. Kimagasló tudományos munkásságát, amely a magyarság kultúrájának sokoldalú - irodalmi, honismereti, történeti és néprajzi - vizsgálatát adja, számos kitüntetés fémjelzi a Ma-

munkájáért érem az Országos Honismereti Szövetségtől (Budapest), a 2002-03. évi Domus Hungarica Scientiarum et Artium-díj. 2003-tól a Magyar Néprajzi Társaság tiszteleti tagja, 2004-ben a Magyar Kultúra Lovagja, 2005-ben Madách-Posonium irodalmi díj különdíja az „Ó, szép piros hajnal“ című kötetéért, néprajzi és helytörténeti munkásságáért; 2006-tól a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja -, hogy csak néhányat említsünk az elismerések közül. A kötet az Ipoly-menti települések szakrális emlékeit bemutató sorozatának IV. kötete, az eddigi köte-

A kóvári templom belseje (Fotó: világháló)

gyar Néprajzi Társaság 1989. évi Sebestyén Gyula emlékéremtől kezdve - az 1994. évi Madách Imre-díj, az 1997. évi dunaszerdahelyi Katedradíj, az 1999. évi Jobbágy Károly-díj, a Szlovák Köztársaság ezüstplakettje (2002), 2002-ben a Honismereti Mozgalomban végzett kiemelkedő

tekhez hasonlóan, topográfiai sorrendben, 11 településre kíséri el az olvasót. Elöljáróban, röviden, bemutatja a helység történetét a források megjelölésével, megemlíti a település főbb birtokosait, mecénásait, valamint az ott élt vagy onnan származó neves személyiségeket. Ezután is-

merteti meg az olvasót a templom, ill. a templomok jelenlegi építészeti arculatával és a berendezés képzőművészeti alkotásaival. Ezt követően vezet el a település út menti szakrális emlékeihez, a keresztekhez, szobrokhoz, képoszlopokhoz. Majd felhívja a figyelmünket a temetőre, a kápolnára, a központi keresztre s a nevesebb síremlékekre is. A gazdag, színes fényképekkel kísért előadás készteti az olvasót az egyes kép vagy szobor behatóbb megtekintésére. Megemlíti, hogy ki és mikor állíttatta a művet, s idézi a készíttető szándékát kifejező feliratokat. Itt lehetőségünk van elgondolkozni, hogy milyen nagy anyagi áldozatokra volt képes nemcsak a vagyonosabb birtokos, hanem az egyszerű ember is, hogy kifejezze a szívében élő hitét, amellyel „Isten dicsőségére” méltó emléket kívánt állíttatni a legnehezebb időkben is, így 1853-ban, 1854-ben, a Bachkorszakban, Haynau rémuralma idején, s a XX. század embert próbáló évtizedeiben. Az emlékek között vannak kiemelkedő művészi alkotások és szerényebb tehetséggel, de nagy hittel, szeretettel megjelenített alkotások. Valamennyien megérdemlik megkülönböztetett figyelmünket! Csáky tanár úr hiteles krónikásként ismerteti az emberi gonoszságnak, lopásnak és vandalizmusnak áldozatul esett alkotásokat is, s igazi pedagógusként rámutat, hogy minden esetben voltak, akik újat helyeztek az elveszett helyébe! S ma is vannak, akik megújítják, karbantartják, hittel gondozzák szakrális emlékeinket. S vannak, akik emléket állítanak a településükről elszármazott jeles honfitársuknak is, mint Sinkó Ferencnek (1912-1990), a jeles írónak, költőnek, az Új Ember szerkesztőjének a gyerkiek tették 2004-ben, akik

a temetőkápolna falára emléktáblát helyeztek. Biztos vagyok benne, hogy aki kezébe veszi ezt a kötetet, az elindul az Ipoly-mentére, a Börzsöny lábánál fekvő településekre, és sorra látogatja Dacsókeszi, Kóvár, Gyerk, Leszenye, Ipolyhídvég, Nagybörzsöny, Ipolynagyfalu, Pereszlény, Kőkeszi, Terbegec és Vámosmikola templomait és kisebb szakrális emlékeit. S igyekszik megszerezni az előző köteteket is! S ezután jobban szemügyre fogjuk venni a saját templomunkat és annak berendezését is! A 11 Ipoly menti település felsorolásából is láthatja az olvasó, hogy a XXI. században, az Európai Unió országaiban a művelődéstörténésznek lehetősége van egységben látni és láttatni a kultúrát, a XX. századi politikai határmódosítások ellenére is. Az élet a folyók, így az Ipoly folyó két oldalán is, szerves egységben alakult, s rajtunk, a XXI. század emberén múlik, hogy a jövőben is így fejlődjön tovább. S biztos vagyok benne, hogy aki végigolvasta ezt a kötetet, amelyről itt csak rövid hírt tudtunk adni, az keresni fogja Csáky Károly korábbi kitűnő műveit is. (Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2011)

A hét imája Ima lelki gyógyulásért Jézusom! Most hálát adok Neked lelkemért is! Lelkemben a bűn minden következménye tükröződik. Ezért gyakran vagyok ideges és robbanékony. Nem ritkán türelmetlen és bosszúálló vagyok. Lelkemben rossz szokások halmozódtak fel, sérülések és sebek maradtak, melyek megnehezítik szeretetemet mások felé. Felgyülemlett tapasztalataim következtében gyakran bizalmatlan vagyok. Jézus, tisztítsd meg bensőmet! Fényeddel hatolj tudatalattimba, hogy soha ne legyen benne úrrá a sötétség! Kegyelmed erejével érintsd meg lelkem azon rétegeit is, melyekben anyagi függőségek ra-

kódtak le, s ezek miatt lettem sokszor bizalmatlanná, és félelmeim is ezekből erednek. Tisztíts meg, hogy szellemem nyitottabb legyen Feléd! Gyógyíts ki a bizalmatlanságból Irántad és igéd iránt! Jézusom, könyörögve kérlek, gyógyíts ki minden sokkból és traumából, amiket sikertelenségek és meg nem valósult vágyak okoztak! Gyógyíts ki minden belső sötétségből, és gyógyítsd meg a tudatalattim mélyén lévő sebeket! Add, hogy tudatalattim megtalálja békéjét Benned! Most a lelkileg beteg és megterhelt emberekért kérlek. Szabadítsd meg őket terheiktől és tisztítsd meg sebeiket, amelyekből a lelki betegségek fejlődnek ki! Óvd a lelkileg súlyosan megterhelt

gyermekeket! Gyógyítsd meg az emberek benső meghasonlásait, depresszióit, félelmeit, minden neurózist és pszichés állapotot! Gyógyítsd meg azokat, akik lelki beteggé lettek a családban átélt sikertelenségek miatt, vagy a tanulmányaik és munkájuk során tapasztalt sikertelenségek következtében! Hárítsd el tőlük az öngyilkosság gondolatát, és szabadítsd meg őket minden komor gondolattól! Jézusom, Ura lelkünknek! Gyógyítsd meg azokat, akik sötét praktikákra adták fejüket! Szabadítsd meg őket a mágia és kuruzslás következményeitől! Adj minden léleknek békét és derűt! Beküldte: Bodzsár Erika, Felsőtúr • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


.. O

LÉLEK ÉS ÉLET

K rkérdés

sekre, lelki számadásra kényszerítő? Szívhez, vagy észhez Milyen szóló? Egyszerűen megfogala jó prédikáció? mazott, vagy bonyolult logikával felépített…? Olyan, „Értelmünk befogadja, szánk mely példákkal egyszerűsíti a hirdesse és szívünk szeresse!” megértést? Hosszú, vagy rövid? Élőbeszéddel előadott, Békét, nyugalmat sugározó, vagy felolvasott? Humorral, vagy ha nyugtalanító, kérdé- esetleg iróniával fűszerezett?

kat, élményeiket, természetesen lelkipásztorok neve és helységnevek említése nélkül. Leveleiket kb. 1-1,5 írott oldal (1800-2700 karakter szóközökkel együtt) terjedelemben a remeny@remeny.sk e-mail, illetve a Remény szerkesztősége, Žiačka 4., 821 06 Bratislava postai címre várjuk. A levelekre írják rá: Ankét. A beérkező, teljes névvel és címmel ellátott véleményeket folyamatosan közöljük lapunkban. Köznyelvi beszédhez közelítő, Kérjük kedves Olvasóinkat, (Szerkesztőségünk fenntartja vagy választékos nyelvezetű? írják meg nekünk gondolatai- a rövidítés, szerkesztés jogát.)

Istentől kapott küldetés Kedves házaspárok, jegyesek és szerelmesek! „Azt mondta Is-ten: 'Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra.' Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik: 'Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet! Hajtsátok azt uralmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és minden állaton, amely mozog a földön!' Isten a hetedik napon megnyugodott minden munkától, amelyet végzett. Megáldotta Isten és megszentelte a hetedik napot.” (Ter 1, 26– 2,3) Isten alkotta meg a férfit és a nőt, egymásnak teremtette őket, áldásával küldetést is adott nekik: sokasodjatok, hajtsátok a földet uralmatok alá, szenteljétek meg hetedik napotokat! A házaspár Isten áldásával alapítja a családot, sokasodik és munkálkodik. A hetedik napon, azaz a munka szüneteltetésén is Isten áldása van. A munkaszünet a megfelelő idő a szeretet erősítésére, a családi és a családok közötti kapcsolatok ápolására. Fontos, hogy az otthoni munkából a család minden tagja kivegye részét, hogy mindenkinek legyen lehetősége munkaszünetre, a tartalmas, szeretetteljes beszélgetésre. Az ilyen beszélgetések alkalmat adnak egymás ügyeinek megismerésére, az egyéni és a család egészét érintő kérdések megtár-

Levelet kaptunk Remény

Köszönöm... Ez az egyházi félév nagyon sok örömet, sok szép lelki élményt és tanulságot hozott nekem, mióta végleg Isten felé fordultam, és szívembe zártam Őt. Nagyon megszerettem az érsekújvári ferences templomot, az időtlenül szép belső barokk tökéletességét, vagyis a

Barátok templomát s egyben az atyákat. Mert őáltaluk olyan szellemi értékek és tanítások birtokába jutottam, amelyek érvényüket nem veszítik. Ebben a félévben van mit értékelni, dicsérni, éppen úgy, ahogy Romano Guardini mondta: „A szeretet legfőbbje, amikor azzal tápláljuk, ami vagyunk.” Köszönöm a jó Istennek a szép és értékes szentmiséket, a sok csodálatos szentbeszédet, a májusi lorettói litániákat Szűz Máriához, hogy ferences közösségünkben együtt imádkozhattunk Károly és Cirill atyákkal, a felemelő májusi lelki estéket templomunkban, ezzel is erősítve hitünket. Hogy tudjunk benne szilárdan gyökerezni és erőt meríteni, hogy Isten akaratára rátaláljunk, beteljesítve szemé-

• ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 12.

gyalására és a belső, a lelki élet ápolására is. Boldog II. János Pál pápa mondta, hogy amelyik család rendszeresen együtt imádkozik, az együtt is marad. Az istenáldotta szeretetközösségben, a házasságra épülő családban élni és munkálkodni öröm és boldogság forrása. Az ember azonban esendő és gyenge, könnyen megbotlik korunk zűrzavaros eszmei dzsungelében. Gyakran nehezen találja meg a megfelelő szavakat és formát arra, hogy társával gondolatait megossza, hogy együtt kereshessék Isten akaratát. Akármekkora a szeretet, nem mindig könnyű megérteni a másikat, közlését nem csupán tudomásul venni, hanem gondjával-bajával, örömével-bánatával azonosulni. A házasságban a férfi és a nő „egy testté lesz”, minden, ami ezt az egységet rombolja vagy akár csak gyengíti, az rossz, hamis, csúnya és közönséges, és eltávolít az örömtől és a boldogság felé vezető úttól. Tudatosítsátok magatokban házaspárként Istentől kapott küldetéseteket! Részlet Bíró Lászlónak, az MKPK családreferens püspökének, a Magyar Katolikus Családegyesület elnökének Hívom a családokat c., augusztusi leveléből (Cím: Remény) Fotó: Stock lyes vágyainkat, terveinket, céljainkat. A Jézus Szíve-körmenet és előtte a testvéries, kétnyelvű, magyar–szlovák szentmise június 10-én, igazi örök és teljes értékű élmény marad számomra. P. Tadeáš és P. Cirill atyákkal körüljártuk körmenetben városunk itteni, egykor nagy múltú főterét, a bensőséges liturgikus szertartással. Túláradó belső örömet érezve, megérintett minket az Isten kegyelme, szeretete és jósága. Az atyák így valódi keresztény felebaráti szeretetre – szerves közösségre nyertek meg minket, magyar és szlovák hívőket, hogy Jézus Szíve napján mutassunk példát, hogy nincs köztünk semmi ellentét. A körmenetes ünnepet magasztossá tették a latin és kétnyelvű énekek is, hiszen mindkét nép éneklő nép.

Énekben mondja el örömét és bánatát. Ezzel vigasztalódik, és persze dicsőíti Istent, rábízva magát, sorsát és életét. A mai nyugtalan világban nagyon is szükség van éppen az ilyen jellegű közösségre, az imára és az énekre, főleg a templom meghittségében. Mert csak a kölcsönös szeretet gyakorlása és az imádság hozhatja meg a mai kor embere számára a békét és a nyugalmat. Mert – ahogy János apostol első levelében olvassuk – a szeretetben nincsen félelem. Köszönöm P. Tadeáš atyának és külön P. Cirill atyának áldozatkész miszsziós lelkületét, tevékenységét városunkban, hogy igazán és önzetlenül szeret minket. Cs. Hunn Miriam


TANÁCSOLÓ

Testi-lelki egészségünk

Műsorajánló

Az állandó nátháról Megértem kedves levélírónk aggódását: igaz, hogy a nátha nem halálos betegség, ám ha állandóan jelen van, meg tudja keseríteni az ember életét. Sajnos, szűkszavú leveléből nem derül ki, mióta tart ez állapot, vannak-e egyéb panaszok, tünetek, ill. kap-e valamilyen gyógyszert a kedves fia, s ha igen, milyen eredménnyel. Bár az utóbbi kérdésre ott a levelében a válasz: télen-nyáron tart az orrfolyás. Orrunk nyálkahártyája azért ilyen esendő, mert nap mint nap találkozik a levegőben jelen lévő vírusokkal, baktériumokkal, gombákkal, füsttel, porral. Ezek kiszűrésére az egészséges nyálkahártya is állandóan termel kevés savós-nyálkás váladékot. A gond akkor kezdődik, ha valaki érzékennyé, allergiássá válik a belélegzett levegő említett összetevőire, vagy ha a nyálkahártyát állandóan ingerli valami (pl. huzat). Az allergiás nátha leggyakoribb formája az ún. szénanátha (pollinózis), amely általában tavasztól őszig, tehát a virágpor (pollen) levegőbe kerülése idején okoz orrfolyást. Az egyéb allergének – állati szőrök, a házi szemétben jelen lévő atkák, dohányfüst, gyapjú stb. – az évszaktól független, egész éven át tartó panaszokat okozhatnak. Csak vérvétellel nem állapítható meg: mi okozza a tartós náthát. Hogy a vérben „nem találtak semmit”, ez csak arra utal, hogy tovább kell lépni és igénybe kell venni legalább két szakorvos segítségét. Elsőként talán az orr-fül-gégész (tájainkon: ORL) vizsgálata lenne indokolt. Ő ugyanis az orrtükrözés segítségével egyrészt ki tudja zárni valamilyen helyi ok – pl. orrsövényferdülés – meglétét, másrészt már az orrnyálka-

Agapé

Mozzarellás sárgadinnye saláta

„37 éves fiam ügyében kérek tanácsot. Állandóan folyik az orra, mindig náthás. A körzeti doktornő kivizsgáltatta vérét, nem találtak semmit – csak a nátha tart tovább, télen-nyáron. Mit lehet tenni?” Egy aggódó édesanya Magyar Katolikus Rádió Hallható az interneten, az Eurobird 9A műholdról a 11958 MHz-es frekvencián, valamint néhány kábeltvhálózaton.

Mária Rádió Komáromi vételkörzet: FM 88,3 MHz, esztergomi v.: FM 97,4 MHz, váci v. FM 94,1 MHz, telkibányai v.: FM 100,6 MHz Augusztus 19., vasárnap 9.00 Szentmise 16.00 Tanúságtétel 19.00 Kincsesláda

Duna TV Augusztus 19., vasárnap 10.00 Élő egyház 10.30 Isten kezében – „Hol vagy Szent István király?” 12.50 Akadálytalanul – Nemzetközi Pető Intézet

m1

hártya színe, duzzanata alapján felfedezi az allergiás gyulladást. Lehet, hogy már az ORL-szakorvos ad hatékony kezelést. Amennyiben az orrfolyás oka egyértelműen allergiásnak tűnik, szükség lesz a következő, azaz az allergológiai vizsgálatra is. Az allergológus különféle (többnyire a bőrön végzett) teszt segítségével meg tudja állapítani, milyen anyagokra érzékeny a beteg. Ez néha a detektív aprólékos munkájára hasonlít, azaz nem várható azonnali és gyors eredmény. Ha sikerül azonosítani a „tettest”, azaz megtalálni azt az allergént, amely állandóan váladékképzésre ingerli a nyálkahártyát,

ennek eltávolítása a beteg környezetéből az első lépés a gyógyulás felé. Kedves Olvasónknak tehát csak azt ajánlhatjuk, körzeti orvosa segítségével juttassa el fiát e két szakorvosi (ORL és allergológus) vizsgálatra. Az ő közös munkájuk eredményeként, a „télennyáron tartó orrfolyás” oka kideríthető, és e kellemetlen tünet valószínűleg meg is szüntethető. Amennyiben olyan allergénről van szó, amilyenek pl. a házi szemétből teljesen ki nem irtható atkák, az allergológustól kaphat hatékony gyógyszereket, melyek a minimálisra csökkentik az allergiás gyulladás tüneteit, így az orrfolyást is.

Hétköznap 9.00 Balatoni nyár Augusztus 13., hétfő 7.05 Másfélmillió lépés Magyarországon – 32 év múlva Augusztus 18., szombat 10.30 Aranyfeszt 2012, Kultúrkincsek nyáron 12.55 A Szent Mihály-kápolna, magyar ismeretterjesztő film Augusztus 19., vasárnap 9.35 Negyvenéves a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

m2 Augusztus 16., csütörtök 14.25 Arborétumok, gyűjteményes kertek – Budakeszi Augusztus 18., szombat 14.15 Kincskereső kisködmön, magyar tévéfilmsorozat, 6./1.

Továbbra is várjuk szerkesztőségünkbe kedves olvasóink kérdéseit!

Hozzávalók: sárgadinnye, saláta (arany porcsin vagy madársaláta), friss áfonya, (fekete-erdei) sonka, mini mozzarella, bazsalikomos-olívás salátaöntet Hozzávalók az öntethez: 100 ml extra szűz olívaolaj, csipet só, 1 citrom reszelt héja, 2 citrom leve, 1 gerezd fokhagyma, 6-8 levél friss bazsalikom

Elkészítés: Először is készítsük el az öntetet. Tegyünk minden hozzávalót a turmixgépbe, és legalább 1-1,5 percig turmixoljuk erősebb fokozaton. A végeredmény egy krémes állagú öntet lesz. (Ez a hűtőben napokig eláll, így érdemes akár többet is készíteni belőle. Főleg nyáron, amikor minden nap ehetünk friss salátákat.)

A tányérra halmozzunk friss, megmosott és lecsepegtetett salátaleveleket. Szedjük a salátára a dinnyegerezdeket, a mini mozzarellát. A sonkát tekerjük fel, vágjuk félbe, és helyezzük el ízlésesen a salátán. Locsoljuk meg az öntettel, végül szórjunk rá friss áfonyaszemeket. Igazi nyári saláta.

Jó tanácsok • Zöld színű lesz a nokedli, ha 4-5 evőkanál vajon megpárolt spenótot adunk hozzá, de kipróbálhatjuk friss bazsalikom- vagy petrezselyempürével is. Illik mártásos húsokhoz, sültekhez, sajtszószhoz. • A currypor sárgássá színezi a galuskát, ehhez elég csak egy-két evőkanálnyit a tésztához keverni.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KUCKÓ

Égi csikón léptet a nyár, tarka idő ünnepe jár, táncra való, fürdeni jó, nagy hegy alatt hűsöl a tó. (Weöres Sándor) Tóth Rebeka, volt 3. osztály, Szentmihályfai Alapiskola

A kisegér nagy utazása

Készítette Lőrincz László

Rejtvény

Egyszer egy pöttömnyi kisegér felkerekedett, hogy nyakába veszi a világot. Az öreganyja hamuban sült pogácsát sütött neki, és elkísérte az egérlyuk széléig. Elindult a kisegér, ment, vándorolt, ki tudja meddig, igen nagyon sokáig, reggeltől egészen estelig. Akkor tért haza a nagy útról. - Hej, öreganyám! - kiáltotta már a küszöbön. - Megtudtam, hogy én vagyok a legerősebb, legügyesebb, legvitézebb az egész vidéken. Nem is tudtam eddig. - Aztán hogyan tudtad meg? - kérdezte az egér öreganyó. - Hát az úgy volt - kezdte a kisegér -, hogy kibújtam a lyukból, és mentem, mentem, egészen a tengerig. Se széle, se hossza annak a tengernek, iszonyatosan nagy volt, s csak úgy csapkodtak a hullámok. De én nem ijedtem ám meg tőle! Belevetettem magam, és átúsztam. Magam is csodálkoztam, milyen jól úszom. - Hol van az a tenger? - kérdezte az öreganyja. - A lyukunktól napkelet felé. - Ismerem azt a tengert. Rénszarvas szaladt erre a múltkor, annak a patája nyomában gyűlt meg a víz. - Hallgasd csak tovább! - folytatta a kisegér. - Megszárítkoztam a napon, és továbbmentem. Hát egy roppant hegy tövébe értem, de olyan magas volt az a hegy, hogy a csúcsán megakadtak a felhők. Rengeteg erdő a tetején. Már csak nem kerülöm meg - gondoltam. Nekifutottam és átugrottam! Magam is csodálkoztam, mekkorát tudok ugrani. - Azt a hegyet is ismerem - bólintott az öreganyó. - Vakondtúrás van a szarvasnyomtengeren túl, egy bokor fű nő a tetején. Sóhajtott az unokája, de csak mondta tovább: - Megyek tovább, mit látok? Két hatalmas medve viaskodik egymással. Egy fehér meg egy fekete. Bőgnek, üvöltenek, egymás csontját tördelik. Csakhogy én nem féltem tőlük! Közébük rontottam, és egyiket jobbra röpítettem, a másikat balra. Magam is csodálkoztam, hogy puszta kézzel bánok el két medvével! - Ismerem azokat a medvéket is - felelte rá az egér öreganyó -, az egyik a fehér pille, a másik a légy. Erre már sírva fakadt a kisegér. - Hát akkor se erős nem vagyok, se ügyes, se vitéz? Szarvasnyomot úsztam át, vakondtúráson ugrottam keresztül, pillét meg legyet gyűrtem le? Azt mondta erre bölcsen öreganyó: - Egy ilyen pöttömnyi kisegérnek, mint te vagy, a szarvasnyom: végtelen tenger, a vakondtúrás: égig érő hegy, a pille meg a légy: medvék. Ha nem ijedtél meg egyiktől sem, akkor csakugyan te vagy a legerősebb, legügyesebb és a legvitézebb kisegér az egész vidéken. (külföldi népmese) Vízszintes: 1. A rejtvény megfejtése (a nyilak irányában folytatva), zárt betűk: B, S, 5. Nyílás a jégen, 8. Ady Endre írói álneve (YDA), 9. Ürügy, 11. A –re párja, 12. Ajtó szélei, 13. Fizetés – szlovákul, 15. Rita, 16. Krisztián, 17. Köteléket bont, 18. Névutó, 20. Két szó: csekély kiterjedésű pléd, 23. Ellenőr eleje!, 24. Keleti germán nép (GÓT), 25. Sára, 26. Nándor, 27. Keleti férfinév (OMAR), 29. Kocsi eleje!, 30. Doktor, röv., 32. Attila, Sándor, 33. Növény, 34. Határőrség egysége vagy cserkészcsapat, Függőleges: 1. Kravátli, 2. Dézsma, 3. Gabi kezdete!, 4. Ipszilon, 5. Liter, 6. Csermely, 7. Jézus születésének ünnepe, 10. Katinka, Andrea, 13. Páratlan polip!, 14. Kezében fog, 17. Norvégia fővárosa, 19. Hátas is van ilyen, 21.

Pupos Alica Jennifer, volt 3. osztály, Nagyölvedi Alapiskola

Kósa Lilla, volt 1. osztály, Nyékvárkony Csóka Szabolcs, volt 3. osztály, Nagyölvedi Alapiskola Fecske Csaba: Lepkehívogató Szállj le, lepke, magot adok! Ha megeszed, többet adok. Mint a szirom, szép a szárnyad, ékessége vagy a nyárnak.

Balog Milan, volt 2. osztály, Nagyölvedi Alapiskola

Ilona eleje!, 22. Betegség, 28. E napon, 29. Mázol, 31. Rotor szélei!, 33. Lásd ott, röv., 35. Sándor, 36. Zita. A rejtvény jelentése: Így is nevezzük Szűz Máriát, illetve mennybevitelének ünnepe. A megfejtést nyílt levelezőlapon augusztus 17-ig küldjétek el szerkesztőségünk címére: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava.

Csánó Norbert, volt 5. osztály, Dióspatonyi Alapiskola

1

2

3

4

8

9 10

12 16 20

A 30. számunkban közölt rejtvény megfejtése: Kerüld a rosszat, tedd a jót. A nyertes: Farkas Szilárd, Léva. Gratulálunk, az ajándékot postán küldjük!

• ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 12.

34

14

17

18

21

7

15 19

22 24

26 30

6 11

13

23

Megfejtés

5

27 31

25

28

29

32 35

33 36


NAPRAFORGÓ

Aki tegnap voltál: ma már nem te vagy, Aki holnap léssz: ma még nem te vagy. (Weöres Sándor) Keresd a Reményt a Facebookon!

VILLÁMPOST@LÁDÁNKBÓL

Ministránstábor 2012 Az idei ministránstábor mottója a „keményen a hit erejével” volt. Ehhez kapcsolódtak a lelkiatyák előadásai, illetve a kiscsoportos beszélgetések. Idén három turnust terveztek a tábort szervező kispapok, ám a harmadik, a középiskolás, illetve annál idősebb korosztály számára végül sajnos nem valósult meg, mert csak két jelentkező volt. Turnusonként 40 emberre számítottak, azonban a megvalósult két időpontban együttesen lett negyven a ministránsok száma. Én magam a másodikban voltam, bár nem tudtam, hogy nem lesz harmadik, ahol igazából korosztály szerint a helyem lett volna. A második turnus július 16-20. között valósult meg a felsőszeli egykori iskola épületében, szokásosan osztálytermekben, hálózsákokkal. Érkezés után a ministránsokat négy csapatba osztották: Róma, Antióchia, Alexandria és Jeruzsálem. Első este a tábor nyitó szentmiséjét Juhos Imre atya mutatta be Dunaszerdahelyről, aki köszöntötte a ministránsokat, és jó itt-tartózkodást, lelki feltöltődést, megerősödést kívánt, ami lényegében a ministránstáborok célja. Másnap, kedden, Matus Jenő atya látogatott el hozzánk Légről, aki előadásában a kötődésről beszélt. Ahogy sok-sok ember, úgy a ministránsok is kötődnek valamihez, és ezzel arra akart rámutatni, hogy vajon mennyire kötődünk Istenhez. Ezt követően a kiscsoportos, kispapok által vezetett beszélgetésekben elmélkedtünk közösen: miért is járunk templomba, miért ministrálunk, mit jelent nekünk a

hit, hogyan tudunk benne erősödni stb. Este a szentmisét Matus Jenő atya celebrálta, és megemlékezett az aznap – július 17-én - ünnepelt szentekről, Zoerard-András és Benedek remete életéről, akik Vágsziklás sziklabarlangjaiban éltek. Szerdán délután a Deáki és Felsőszeli határában található termálfürdőben voltunk. Ezért a szentmise délelőtt volt, ezt Albán József atya mutatta be Bősről. Estére még elnézett hozzánk a galántai-alsószeli származású, jelenleg pasztorációs munkáját immár plébánosként Sopronhorpácson folytató Kovács Pál atya. Csütörtökön délben Haľko József pozsonyi segédpüspök látogatott el közénk, aki velünk együtt ebédelt, majd előadást tartott a hitről. A ministránsok bármit kérdezhettek az életével, a püspök személyével kapcsolatosan, és ő a hitet, a megerősödést minden egyes válaszába megpróbálta belefoglalni. A délutáni szentmisét is ő mutatta be. Pénteken a korábbi ministránstáborok szervezője, Nagy Péter, a Selye János Egyetem lelkésze látogatott el körünkbe, aki szentbeszédében szintén a ministrálásra buzdított, hiszen ez lényegében szolgálat a papon keresztül Istennek.

A magyar olimpiai csapat legfiatalabb tagja A londoni olimpiai játékokon induló magyar csapat legfiatalabb tagja, Szilágyi Liliána úszó, a ferences rend rózsadombi Szent Angéla Gimnáziumának a tanulója. Családjukban nem ő az első olimpikon, ugyanis nagyapja, Gyarmati Dezső, a magyar vízilabda-válogatott tagjaként háromszor állt az ötkarikás világverseny dobogójának legmagasabb fokán. A londoni részvétel lehetőségét az 1996-ban született Liliána a debreceni Európa-bajnokságon a 100 méteres pillangóúszásban elért 8. helyezésével harcolta ki. A tavalyi 200 méteres pillangóúszásban szerzett ifjúsági Európa-bajnoki ezüstérme után az idei korosztályos kontinensviadalon ezen a távon aranyérmet, 100 m pillangóban pedig ezüstérmet kapott. A londoni olimpián nem jutott tovább az előfutamokból, de bizonyára még bőven lesz ideje, hogy bizonyítson. Az élsportolók többsége magántanuló, Liliána azonban – vagy ahogyan társai becézik, Lilu – nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, mert szereti az iskolai közösséget, szorgalmasan tanul, eredményei jók. Még a legutóbbi debreceni EB versenyszámai közben is, a medence szélén minden szabad percét kihasználta, hogy a tananyaggal ne maradjon le osztálytársaitól. Magyar Kurír/Remény

Az egyes napokon voltak természetesen sportolásra is lehetőségek, volt a közeli futballpályán foci, amelybe egy alkalommal az egykor Vereknyén káplánként, ez év júliusától Illésházán plébánosként szolgáló Klenko Gábor atya is bekacsolódott, akiről köztudott, hogy nagyon szereti a focit. Volt métabajnokság is egy alkalommal. Volt lehetőség felmenni a helyi sekrestyéssel, Ferenccel a templom tornyába, a harangokhoz, ahonnan elláttunk egészen a nyitrai hegyekig is. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a tábor megszervezését és lebonyolítását Mikus Csaba kispap-főszervezőnek, s a további kispapoknak: Andruskó Gyulának, Mészáros Dávidnak, Kollárik Dávidnak, Bosnyák Andrásnak, Pék Ákosnak, Mikus Krisztiánnak és mindenkinek, aki hozzájárult valamilyen módon a tábor szép és tartalmas megvalósításához. Reméljük, jövőre újra megszervezik a tábort! Zilizi Kristóf

A megtérő imája Uram Jézus, azért jövök most hozzád, hogy megkérjelek; költözz a szívembe, és bocsáss meg nekem mindenért. A dolgokért, amikkel ellened vétkeztem. Tégy újjá engem, tisztíts meg, hogy olyan fehér legyek, mint a hó. Ezennel én is megbocsátok mindenkinek, aki valaha ellenem vétkezett. Megbocsátok azoknak is, akik ártottak és kárt okoztak nekem. Nem neheztelek rájuk tovább, és kérlek, hogy te is szabadíts fel engem a bűneim súlyától. Jézus, kérlek, tedd meg ezt értem, és én megígérem, hogy életem minden napján téged foglak követni. Hallgasd meg az imámat; költözz a szívembe, az életembe. Nyisd meg a füleimet, Uram, hogy halljam a hangodat. Nyisd fel a szemeimet, hogy meglássalak téged. Szeretnélek ma megismerni, Uram. Kérlek, hallgass meg engem Jézus nevében. Amen! Fotó: világháló • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


GONDOLKODÓ

REJTVÉNY

um és indium 1 2 vegyjele; 35. 13 Skót népi tánc; 36. A holmium vegyjele; 37. Ja16 pán drámai műfaj; 38. Ma20 gyar tornásznő volt (Olga); 39. A mezőny ele27 jére; 40. Piros németül; 41. 30 Igazgató – tréfásan; 42. Szlo33 vák üdülőhely az Alacsony37 Tátrában; 43. Üzlet; 44. Mohamedán törvénytudó; 46. Budapest része; 48. 44 45 Él – angolul; 49. Német Károly; 50. Olasz em48 ber – tréfásan; 52. Posztófajta; 53. Tengerima52 lac; 54. Vissza: kis testű kutya; 55. Füstben áll!; 56 56. Tantál; 57. Őrlemény; 58. Könnyű bor; 59. Carrara centruma!; 60. Kortárs magyar szí63 nész (István); 61. Idegen férfinév; 62. Kipusztít; 63. Égési termék; 64. Nagyon mutatós (két szó);

Istenbe vetett bizalmunkat és szeretetünket fejezi ki a bal felső sarokból induló, színessel jelölt átlóban elhelyezett gondolat. A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán augusztus 17-ig küldjék el szerkesztőségünk postai: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy e-mail címére: remeny@remeny.sk A levelezőlapra írják rá: GONDOLKODÓ Vízszintes: 1. Térképeken a folyó- és állóvizek egyenlő mélységű pontjait összekötő görbe; 9. Mályvaféle dísznövény; 13. Olaszországi város; 14. Gondolat; 15. A lord felesége; 16. Magyarországi település, gyermekvárosáról ismert; 17. Ügy; 18. Szálkás húsú hal; 19. 365 nap; 20. Irídium; 21. Olasz férfinév; 22. Szlovákiai város; 23. Hiányos láda!; 24. … Gora – Montenegro; 25. Titkon figyeli; 26. Egyiptomi marsall; 27. Mezőgazdasági munkát végez; 29. Előtag: idő jelölésére; 30. Pillangós növény; 31. Egyházi hangsor (az első betű kétszer szerepel); 32. Gil …, Lesage műve; 33. Női név; 34. Szkandi-

Függőleges: 1. Egész rokonsága; 2. Szlovákiai település; 3. Azon a helyen; 4. Bizmut; 5. Magyarországi település lakója; 6. … gráfia, fogalomírás; 7. Ketted fele!; 8. Ugyanaz, röv.; 9. Magyarországi megye; 10. Erre a helyre; 11. Kettős betű; 12. Háborodott; 15. Olasz író; 17. Táplálkozna; 18. Befejezett; 19. … kert, paradicsom; 21. Ebben az irányban; 22. Életét végigéli; 23. Magyar festő; 24. Cérium, rádium; 25. Franciaországi város; 26. Sós-tó; 27. Magyar ökölvívó; 28. …, fel is út; 29.

SOKSZÍNŰ EGYHÁZ

II. János Pálról köztudott, hogy szeretett síelni, úszni, és általában mindenféle testmozgást végezni. Azt azonban már kevésbé tudjuk, hogy X. Piusz, aki 1903-tól 1914-ig ült Szent Péter trónján, II. János Pál előfutára volt a sportszeretet terén. Giuseppe Sarto, a későbbi X. Piusz, az osztrák határ mellett, az Alpokban található Tarvisióban született. Jó gyalogló volt, és a testmozgás iránti szeretetét pápasága alatt is megőrizte, egy olyan korban, amikor az egyházi világ erre kevéssé volt fogékony. Az a történet járja, hogy amikor a pápa egy csoport atlétát fogadott, akik piruett és gúla (emberpiramis) bemutatót tartottak a Vatikánban, egy szkeptikus bíboros odasúgta neki: „Ugyan, hova vezethetné ez az emberiséget?” Mire X. Piusz így válaszolt: „A Paradicsomba”. És hozzátette: „Ha az emberek nem értik meg, hogy a mozgás mire jó, akkor magam fogok tornázni mindenki szeme • ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 12.

3

4

5

6

7

8

9

14

10

11

12

15

17

19

18

21

22

24

23

25

26

28

29

31

32

34

36

35

38

39

41

40

42

43

46

47

49

50

53

51 55

54

57

58

60

59

61

62

64

Svájci festő; 30. Kedélyes; 32. Bútorzat; 34. Olasz női név; 35. Libanon, Luxemburg és Spanyolország autójele; 36. Régi területmérték; 38. Idő – angolul; 39. Majdnem melléáll!; 40. Redőny; 41. Romániai város; 42. Becézett női név; 43. Bögöly kettős betű nélkül; 45. Lúd; 46. Fekete – törökül; 47. Szálkátlanított halszelet; 49. Cövek; 51. Zsoltár – szlovákul, de magyar helyesírással; 53. A tölgyfa termése; 54. Németországi város; 55. Növény; 57. Állófilm; 58. … dukáció, átképzés; 59. Öblös tengerpart; 60. Római ezerötven; 61. Némán rág!; 62. A kripton vegyjele.

Megfejtés A 30. számunkban közölt rejtvény megfejtése: Boleszláv, Szandec, Csorsztin, Kunigunda, Szalóme, máramarosi sóbánya, Türingiai Erzsébet A helyes megfejtők közül sorsolással ajándékot nyert: Bányi Zsuzsanna, Kolon. Gratulálunk!

láttára! Így legalább láthatják majd, hogy ha a pápa is tornázik, akkor ők is megtehetik.” A pápa az olimpiai játékok lelkes támogatója is volt. Egy könyv, melyet a X. Piusz Kutatási Központ adott ki, azt írja, hogy a Vatikán titkos levéltárában beszámolót találtak egy találkozóról, mely X. Piusz és a modern olimpiai játékok kezdeményezője, Pierre de Coubertin báró között történt. A francia nemes csalódott volt mind a párizsi (1900), mind a Saint-Louis-i (1904) olimpiai játékok gyenge visszhangja miatt, lévén, hogy a korabeli média a világkiállításokat az olimpiáknál lényegesen előbbre sorolta. Úgy határozott, hogy megpróbálja az olimpiai játékokat Rómában népszerűsíteni. 1905-ben Rómába utazott hát, és találkozott X. Piusszal. A levéltári beszámoló szerint a báró a pápánál lelkes fogadtatásra talált: X. Piusz megígérte, hogy megáldja a sportolókat, amennyiben az 1908-as játékok helyszíne Róma lesz. A beszámoló azonban leírja azt is, hogy mivel a „római kérdés” (azaz az egységesített Olaszország és a Szentszék viszonya) akkorra még nem tisztázódott, és így a pápa a „Vatikán foglya” volt, X. Piusz nem ígérhetett konkrét segítséget, még kevésbé, hogy személyesen is meg tud jelenni a játékokon. Akárhogy is volt, Coubertin báró terve megbukott az olasz vezetők és az akkori miniszterelnök, Giovanni Giolitti előtt: az ország kivérzett, és sok pénzre volt szükség, hogy a függetlenségi háborúból éppen kikecmergett országot helyreállítsák. Ilyen helyzetben pedig az olimpia szükségtelen luxus lett volna… Így történt, hogy „a függöny legördült a Tevere-parti jelenet előtt, de rögtön fel is libbent a Temze partjain” – olvasható a francia báró emlékirataiban, ugyanis az 1908-as olimpiai játékoknak – ahogy a mostani, 2012-esnek is – végül London adott otthont. Magyar Kurír/Remény


APRAJANAGYJA Fizetett hirdetések

ÉRTESÍTÉS

NYÁRI AKCIÓ

KÖSZÖNTŐ

Kevés bennünk a szép szó, kevés bennünk a hála. Az Úr Jézushoz száll Önért igaz szívünk imája. Mély tisztelettel és szeretettel köszöntjük lelkiatyánkat, PÍSEČNÝ IGOR plébánost, aki augusztus 11-én ünnepli 40. születésnapját. E szép ünnep alkalmából a jó Isten áldását kérik élete minden napjára. A lédeci hívek

KIS ILONA és BODZSÁR JÓZSEF örömmel értesítik kedves rokonaikat és ismerőseiket, hogy 2012. augusztus 18-án, 11.00 órakor tartják gyémántlakodalmukat a felsőtúri katolikus Szent Jakab-templomban.

Augusztus 11-én töltötték be 50. házassági évfordulójukat MOJZES FERENC és felesége, SOMOSKŐI ERZSÉBET Füleken. Kérjük a jó Isten áldását, továbbra is adjon nekik erőt, jó egészséget, és a Szűzanya oltalmazó szeretete kísérje életük minden napját. Ezúton szeretnénk megköszönni az értünk elmondott imáikat és mindazt, amit egész életük folyamán értünk tettek. Köszöntik őket: két fiúk, menyük, unokáik, Marcel és Marian A jó Isten megadta a 80. évet, kívánunk megannyi szépet. Kerüljön el messzire a betegség s bánat, szeretnénk így látni, mindig csak vidámnak. S ha az élet viharában a bánat mégis megtalálna, számíthatsz majd mindig kicsi családodra. Nem kérünk Istentől kincset, gazdagságot, csak néked erőt, egészséget és boldogságot. 2012. augusztus 18-án ünnepli születés- és névnapját a legdrágább feleség, édesanya és nagymama, BODZSÁR JÓZSEFNÉ KIS ILONA Felsőtúron. E szép ünnep alkalmából szívből gratulál az egész család. Ezúton köszönjük fáradozásodat, szeretetedet és jóságodat. Szerető férjed, Józsi, lányaid: Erika, Marika és férje, Tibi és unokáid, Tiborko, Marika és Marek

Szabó Ferenc S.J.

„Köszönöm az Istennek, hogy Téged megadott. Köszönöm a Szűzanyának, hogy hozzám elhozott. Áldom az utat, amelyre léptünk. Vigyázz rá, hogy soha le ne térjünk.”

Könyvrendelés:

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton köszönjük mindenkinek, aki 2012. július 24-én elkísérte utolsó útjára a küzdelmes földi életét 92. évében befejező, lelkét a Teremtőnek visszaadó édesanyát, nagymamát, dédnagymamát, PELLE JÚLIÁT a gömörpéterfalvai temetőbe, valamint virággal, koszorúval, részvétnyilvánítással igyekezett enyhíteni mély fájdalmunkat. Fia, Tibor, lánya, Magda, családjukkal „Hiányod feldolgozni nem lehet, Csak próbálunk élni nélküled.” Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy kedvesünket, CSÓKA ATTILÁT 2012. július 27-én elkísérték utolsó útjára a nádszegi temetőbe. Köszönet a lelkiatyáknak, a kedves rokonoknak, az unokatestvéreknek, a sok barátnak, a KIK-eseknek, az utcabelieknek és az egész falunak, akik részvétükkel, virágaikkal enyhíteni próbálták fájdalmunkat. A gyászoló család

Nyári szórakozás Kata Mária A 21. század titkos lovagjai Izgalmas ifjúsági regény a nyári szünidőre. Története egy nagy titkot tár fel. Ára: 5,64 Eur - 160 oldal

Anyánk, Mária 104 old., színes, A6-os formátum Ára: 2,90 Eur

Pozsonytól Kassáig Írók, költők, művészek a Felvidéken A szerző célja, hogy a Felvidéken élő magyarok tudatosítsák, milyen gazdag a magyar kulturális örökség, amelyet nekik őrizniük kell, és továbbadni az újabb nemzedéknek. Ára: 2,50 Eur helyett 1,20 Eur

Cím: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 0948/057 508 • E-mail: office@remeny.sk

Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: 0905 255 154 E-mail: kamenargabi@gmail.com ZARÁNDOKLAT

Magyar zarándoklat a SZENTFÖLDRE a hit évében (Izrael) 2012.10.23–30. Jelentkezni lehet dr. Szlávik Antal atyánál: 0908/157 070, szlavikantal@real-net.sk SZOLGÁLTATÁS

Templombelsők díszítő festése, képek festése és restaurálása, oltárok, szobrok felújítása, aranyozása, százszázalékos minőség, többéves jótállás. Tel: 0903 228 376 e-mail: umar@panelnet.sk, www.umar.sk Ostya – tömjén. www.gabrielbolt.eu

DOMINE TEMETKEZÉSI VÁLLALAT ELÉRHETŐSÉG: Nám. Á.Vámbéryho 53/10B 929 01 Dunaszerdahely E-mail: info@domine.sk Honlap: www.domine.sk

24 órás szolgálat: 0917/464 354

BŰNÜGYI KÖNYVEK G. K. Chesterton: Brown atya hitetlensége Ára: 10,62 Eur G. K. Chesterton: Brown atya titka

Kata Mária A romos ház titka A 21. század titkos lovagjai című ifjúsági regény folytatása. A könyv nemcsak gyerekeknek szól, hanem azon felnőtteknek is, akik hajlandók befogadni a jót és a szeretetet. Ára: 7,00 Eur - 264 oldal

Ára: 7,63 Eur Az angol író a krimi műfajának klasszikus figuráját teremtette meg Brown atya alakjában. A csetlő-botló, együgyűnek látszó pap többször szörnyű bűntények helyszínén bukkan fel, s a megoldásra csakhamar fény derül. A nem sokat ígérő külső mély bölcsességet takar. • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


REMÉNY

Akciós ajánlatunk!

Hidd, amit

Házasulandók imafüzete Ára: 1,- Eur helyett 0,75 Eur + postaköltség

énekelsz

A gyermek, akit Jézusnak hívtak – A titok dvd Jézus gyermekkoráról Ára: 16,43 Eur helyett 8,90 Eur + postaköltség Megrendelhető: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

Kiss Róbert „Aki szeret, az énekel, aki énekel, az kétszeresen imádkozik” (Szent Ágoston) Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ima a hívő ember „anyanyelve”. S egész biztosan igaz a mottóban idézett Szent Ágoston-i mondás is: „…aki énekel, az kétszeresen imádkozik.”. Ismerjük vajon „énekes anyanyelvünket”? Elgondolkoztatnak olykor az ismerős templomi dallamok s énekeink szavai? Tamás József plébános írta egy helyen: „A magyar nép éneklő nép. Énekben mondja el örömét és bánatát, és ezzel vigasztalódik. A mai nyugtalan világban nagyon is szükség van erre, főleg a templom meghittségében.” „Áldjad ember e nagy Jódat, Kenyérszínben Megváltódat, Itt jelen van szent testével édes Jézus, Jelen vagyon szent vérével áldott Jézus.” (Glória, 109., 1. versszak) Az Oltáriszentség maga az élő Krisztus, lelkünk tápláléka, az életet megújító kegyelem forrása, az Isten szent jelenléte köztünk. Ugyanaz a Jézus él köztünk az Oltáriszentségben, aki Betlehemben született, Názáretben nevelkedett, aki az örök élet igéit hirdette, aki betegeket gyógyított, aki apostolokat vá-lasztott ki és küldetéssel bízott meg. Az Oltáriszentség maga Jézus Krisztus, aki értünk emberré lett, aki értünk meghalt, majd feltámadt és fölment a mennybe. Fölment a mennybe, de egyben közöttünk él és szeret minket. Szeretetére állandóan számíthatunk. Méltatlanságunk, érdemtelenségünk, hálátlanságaink sem fordítják el tekintetét rólunk. Szeretete végtelen, kimeríthetetlen. A kereszten, mikor már minden beteljesedett, hogy az Írás egészen beteljesedjék, így szólt: „Szomjazom!” ( Jn 19, 28). A te szeretetedre szomjazom. Az Oltáriszentségben rejtőző Jézus is a mi szeretetünkre vágyik. Jézus szavai Alacoque Szent Margithoz is ezt fejezik ki: Vágyva vágyom a szeretetre! Nincs e földön szerelmes, ki oly epedve, vágyva várna, mint én várom szeretteimet… téged! Áldjad ember e nagy Jódat, légy hálás, becsüld meg és viszonozd szeretetét. Különösen a kísértések idején, a szomorúság, csalódottság pillanataiban keresd közelségét. Jézus az Oltáriszentségben él, csak hogy veled találkozhasson, téged felemelhessen, veled egyesülhessen. Ne hagyd őt magára. Adj hálát neki, vigasztald a megbántásokért, és viszonozd szeretetét.

Szent István király bécsi ünnepe Szent István királyunkat 2012. augusztus 25-én, szombaton, 13.00 órakor a bécsi Szent István-dómban szentmisével, valamint magyar néptánc- és népének-bemutatóval ünneplik. A szentmise főcelebránsa dr. Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát lesz. A szentmise befejeztével rövid szeretetvendégségre, illetve a Dóm téri színes magyar néptánc- és népének-bemutatóra is hívják és várják az érdeklődőket a szervezők.

A Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Főiskola felvételt hirdet a 2012/13-as tanévre

További információ: Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség, tel.: +4315264972, www.katolikus.at

Akiket az Úr meghívott asztalához, igyekezzenek tisztán és szépen élni, és fussanak a bűntől! Legyenek a föld sója és a világ világossága, amit Krisztus Jézus nemcsak apostolainak és tanítványainak kötött lelkükre, de követőinek is. Kapisztrán Szent János

Remény online • Remény hetilap online archivum • webshop – vallásos könyvek széles választéka

www.katolikus.sk Küldje be Ön is plébániája, közössége hírét: hir@katolikus.sk • ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 12.

Tudatjuk a tisztelt érdeklődőkkel, hogy a 2012/2013-as tanévben a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Főiskola kihelyezett dunaszerdahelyi tagozata ismét indít első évfolyamot szociális munkás szakon, mind magyar, mind szlovák nyelven. A szociális munkás képzés szombati napokon lesz. A hat szemeszterből álló bakkalaureátusi képzés akkreditált. Bővebb információt a www.vssvalzbety.sk honlapon lehet szerezni. Telefonon dr. Nagy Frigyesnél, a kihelyezett tagozat titkáránál érdeklődhetnek. Elérhetősége: 00421 903 650 344.

Friss tartalommal, folyamatosan bővülő webshoppal, a Remény hetilap online, lapozható archivumával, hírekkel és érdekességekkel várjuk megújult oldalunkon!

www.remeny.sk ELÉRHETŐSÉGEINK Főszerkesztő-helyettes: Albán József Tel.: +421 (0)948 057 510 Felelős szerkesztő: Bertha Éva Tel.: +421 (0)948 057 509

Szerkesztő: Orbánné B. Mária Tel.: +421 (0)948 057 506 Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: +421 (0)905 255 154 kamenargabi@gmail.com

KÖNYVRENDELÉS: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

remeny_2012-33_korrekturazott  
remeny_2012-33_korrekturazott  
Advertisement