Page 1

„Istenünk, ki úgy akartad, hogy Barnabás, ez a hittel és Szentlélekkel eltelt férfiú a pogányok között terjessze a hitet, közbenjárására kérünk, hogy Krisztus evangéliumát Egyházad mindenütt eredményesen hirdesse!” (Liturgikus könyörgés Szent Barnabás ünnepén)

REMÉNY XXIII. évfolyam 24. szám

2012. június 10. – Évközi 10. vasárnap

Jézus Szíve szerinti papok

www.katolikus.sk • www.remeny.sk Ára: 0,50 Eur

5 7 8

Június Jézus Szíve hónapja, egyben a papszentelések és az újmisék ideje. A papokért és papi hivatásokért végzett imákban gyakran könyörgünk Jézus Szíve szerinti papokért. Mit is jelent Jézus Szíve szerinti papnak lenni? A kis gyerekek anyák napjára nagy piros szívet ajándékoznak édesanyjuknak. A szerelmesek is szívecskéket rajzolnak kedvesüknek a levélbe. A szív a szeretet jelképe. Jézus Szíve ezért Isten határtalan szeretetét juttatja eszünkbe. Isten szeretetének megnyilvánulása, hogy nem hagyja pásztor nélkül a nyáját. Ezért hívja és küldi a papokat az ő népéhez. A híveknek is van elképzelésük arról, milyen egy jó pap: mit kellene (vagy mit nem lenne szabad) tennie, hogyan és mennyit kellene prédikálnia, stb…

Méltóságot a családoknak Életet adó táplálék Ipolytölgyes szakrális emlékei

Ideális, ha a hívek elképzelése a papokról egyezik Jézus szándékával. De mi van akkor, ha a hívek szíve szerinti pap nem azonos a Jézus Szíve szerinti pappal? Vagyis, ha a hívek akarata nem egyezik az Isten akaratával? Amikor tehát Jézus Szíve szerinti papokért imádkozunk, ne feledkezzünk meg fohászkodni Jézus Szíve szerinti hívekért is, hiszen papoknak, híveknek egyaránt szükségük van a kölcsönös imára, az Isten akarata keresésére és megszívlelésére. Ezért most, Jézus Szíve hónapjában, különös odafigyeléssel könyörögjünk a Szent Szívhez: Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te Szíved szerint!


HÍRVILÁG

Érintőzés Sokan jártak a közelmúltban a hívek közül a csíksomlyói búcsúban. Biztosan megálltak, letérdeltek a Szűzanya kegyszobránál és kérték a segítségét. Gondolom, többeknek volt alkalmuk megérinteni a XVI. század elején, hársfából készült szobrot, s esetleg hozzá is érintettek valami személyes tárgyat. Megható ez a szokás, melyet a néphagyomány találó módon „érintőzésnek” nevez. Lantosné Imre Mária etnográfus írja: „A szakrális kontaktus, az érintőzés kegyelemközvetítő élménye a későbbiekben is elkísérte őket (mármint a híveket). Számos, a kegyoltárhoz, képhez, szoborhoz érintett tárgy: szentkép, gyertya, ruhadarab, kendő stb., mint ’szentelmény’ került a zarándokok otthonába, és szakralitása oltalmazó hatást gyakorolt a család életére.” Érintőzés – vagyis érintés… A szeretet egyik legegyszerűbb, egyben leghatásosabb kifejezése. Hozzányúlok, megérintem a szeretett személyt vagy akár megbecsült tárgyat, hogy kifejezzem együvé tartozásunkat, esetleg éppen, hogy segítséget kérjek tőle. Körülnéztem közvetlen környezetemben a minap, s egyértelművé vált, hogy bizony a leggyakrabban a telefonunkat érintjük meg. (Mostanában

már az elnevezésben is benne van: érintőképernyős…) Hát…, megváltozott ez is. Sajnos. Milyen jó lenne, ha egyre több szent dolgot, megszentelt személyt érintenénk inkább! S itt ebben az értelemben az érintés azt jelenti számomra: közelség. Szép, hasznos, sőt(!), üdvös lenne, ha Is-

ten dolgai lennének a közelünkben. Illetve: ha mi keresnénk azok közelségét. Biztosan megéreznénk a hatást mi magunk s a környezetünk is. Keressük a szentet! Akarjuk érinteni! Ne féljünk a hatástól – attól, hogy amit megérintünk, az bizony, bennünket is megérint…

CSÍKSOMLYÓ

BUDAPEST

Ajándék a kegyhelynek Lengyel pálos Kövér László házelnöknél Az Országgyűlés elnöke az Országházban fogadta Mieczyslaw Polakot, a világhírű lengyelországi Czestochowa pálos kolostor szerzetesét. A találkozóra abból az alkalomból került sor, hogy Polak alperjel kíséretében, a Zarándokvonattal szállították a pünkösdi csíksomlyói búcsúra a Fekete Madonna ikon másolatát. A találkozón Mieczyslaw atya kihangsúlyozta a magyarok felé sugárzó szeretetét, melyet a négy-

REMÉNY katolikus hetilap Főszerkesztő: Herdics György Főszerkesztő-helyettes: Albán József e-mail: alban@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 510 Főmunkatárs: Mons. Koller Gyula

napos zarándokút alatt folyamatosan megtapasztalt. A találkozó végén Kövér László az Alaptörvény díszkiadását küldte el a czestochowai kolostornak. A lengyel nyelvű ajánlás szövege magyarul: Isten áldd meg a magyart és a vele évezredes barátságban élő lengyel nemzetet. A találkozón jelen volt Nagy G. Emmanuel varsói magyar pap és Budai László, a Boldogasszony Zarándokvonat főszervezője.

Felelős szerkesztő: Bertha Éva e-mail: bertha@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 509 Szerkesztők: Orbánné B. Mária e-mail: obm@remeny.sk Telefon: + 421 (0)948 057 506

A magyar nemzet Mária-kegyhelyét Csíksomlyón a ferencesek gondozzák. Az Istenanya kultusza ezen a helyen az 1567. évre vezethető vissza, amikor hálából a hitük megmentéséért a magyarok Máriának felajánlásként esküt tettek, hogy megtartják apáik hitét. A pünkösdi zarándoklatot hagyományosan a Szentlélek eljövetelének vigíliáján tartják. Ebben az évben a zarándoklat különleges jelentőséget kapott, mivel a lengyelországi Jasna Góra-i Szűzanyakép másolatát ajándékozták a kegyhelynek. A pálos atyák nevében a képet Mieczysław Polak, a Jasna Góra-i kolostor alperjele adta át, a Jakubinyi György érsek vezetésével celebrált szentmise során, május 26-án. Miután a zarándokokat üdvözölte, az Istenanya képmását Orbán Szabolcs ferences rendfőnök kezébe adta át. „A két nemzet, a magyar és a lengyel, történelme Mária személyében találkozott, aki a lényeges történelmi pillanatokban mindkét nemzetet védte, és hozzájárult az Istennél való közbenjárás által a magyarok és lengyelek keresztény hitének erősítéséhez. A hit megerősítése a lélek megújulásával jön létre. Máriával, Jézus anyjával vezet az út a nemzeti kötelékek erősítéséhez. Az idei Istenanya búcsú Csíksomlyón, mindkét nemzet közös hitének megnyilvánulása lett, a hitnek, amely megerősíti a jövőbe vetett reményünket” - mondta szentbeszédében Tempfli Imre atya, a stuttgarti magyarok lelkipásztora. Az ünnepségeken részt vett a lengyelországi magyarok lelkipásztora, Nagy G. Emmanuel atya is. A kép átadásának aktusa során a felajánlás helyén tapsvihar tört ki. „Megható volt a magyar zarándokok tömege, akik a Jasna Góra-i Nagyasszony képmása előtt imádkoztak a szentmise után” - mondta Nagy atya. Jövőre a ferencesek a Csíksomlyói Istenanya-szobor másolatát adományozzák majd a czestochowai Szűzanya-kegyhelynek. Grzegorz Burbela SVD, Fotó: Nagy G. Emmanuel

Parák László e-mail: parak@katolikus.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella e-mail: kamenargabi@gmail.com Tel.: +421 (0)905 255 154 Kiadja: Glória Társulat Felelős kiadó: Mons. Szakál László

• ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP • 2012. JÚNIUS 10.

A szerkesztőség címe: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598 Fax: 02/4552 3684 e-mail: remeny@remeny.sk Grafika: namedia – Nagy Attila Nyomja: PETIT PRESS, Bratislava

Terjesztik a plébániák Index: 49574 ISSN 1335-6534 Nyilvántartási szám: EV 242/08 A kéziratok szerkesztési jogát fenntartjuk! Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.


EZ TÖRTÉNT MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚT

SZEPSI

Pünkösdi nagybúcsú

… a Lélek ugyanaz

Pünkösdvasárnap mintegy kétezer zarándok jött el a szabadtéri oltárhoz. Megszokhattuk az elmúlt években, hogy a nagy ünnepekre Mátraverebély-Szentkútra közösen érkezik a férfiak gyalogos csoportja a szécsényi ferences plébániáról. Idén ez a csoport a megszokottnál is nagyobbra növekedett, nagy számban érkeztek férfiak és tizen-, huszonéves fiúk. Nem mindennapi látvány volt, hogy a szembemiséző oltár környékén a lépcsőket teljesen ők töltötték be. Márió OFM, szécsényi plébános atya a 9 órától kezdődő szentmisén nagy örömmel mutatta be az egyházközségéből érkezett férfiakat, akik körülbelül százhuszan voltak, mint a legelső pünkösd alkalmával az apostolok és a hozzájuk csatlakozott tanítványok. Hangsúlyozta: „El kellene már végre jutni a köztudatba, hogy az egyházat nem csak a papok és a püspökök alkotják, hanem te is és én is, minden egyes ember, akire a keresztségben leszállott a Szentháromság egy Isten.“ Így, ha kritikák érik az egyházat, azzal minket is kritizálnak, mint híveket. Igyekezzünk tehát a példamutató keresztény mindennapi élettel elejét venni a különböző negatív véleményeknek. A délelőtt folyamán a zarándokok meghallgathattak még egy katekézist. Várnai Jakab OFM, hittanár előadásában a nem keresztény vallásokról beszélt a II. Vatikáni zsinat konstitúciója alapján. 11 órakor vonult az oltárhoz az ünnep meghívott vendége, Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius. Kálmán Peregrin atya, a nemzeti kegyhely kolostorának főnöke üdvözölte a

Szepsi város ősi, XIII. században épült templomát a Szentlélek tiszteletére állíttatták. A jelenlegi temploma ezeken az ősi alapokon nyugszik. Pünkösd ünnepe kapcsán nemcsak a templomban, de a templomon kívül is voltak figyelemre méltó események. Az új evangelizáció – a pogányok udvara - rendezvényeként került sor a Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ Pünkösdi vigasságok elnevezésű fesztiváljára. A program összeállítását többek között az motiválta, hogy a pünkösdi ünnepkör tematikáját a népművészet oldaláról megközelítve egy olyan fesztivált szervezzenek, amelyen minden korosztály megtalálja a maga érdeklődési körének megfelelő programot. Volt képzőművészeti kiállítás, néprajzi előadás, koncert, népi együttesek fellépése, gyermekjátékok kirakodóvására, pünkösdi királyválasztás és táncház. A kulturális központ szervezésében május 25-én a Vállalkozók Házában Pünkösd a fafaragó művészetben címmel Lukács János és Palencsár Ferenc fafaragó mester kiállítását Gábor Bertalan pápai káplán, helyi espe-

hívek nevében a vendéget, aki a megjelent környékbeli plébánosokkal és a ferences atyákkal celebrálta az ünnepi szentmisét. A legszentebb áldozatot latin nyelven mutatták be, a hívek pedig Peregrin atya irányításával magyarul válaszoltak. A nuncius olaszul olvasta fel a szentbeszédet, amelyet tolmácsoltak a híveknek. Bátorítást kaptak, hogy ne féljenek a Szentlelket Istennek megvallani, akinek hét ajándéka van segítségünkre a mindennapokban. Peregrin házfőnök atya elmondása szerint itt, a nemzeti kegyhelyen tért meg felnőtt korában Istenhez egy fiatalember, akire az idei pünkösdvasárnap az apostoli nuncius hívta le a Szentlelket, és részesítette őt a bérmálás szentségében. Ez az eset példaként szolgál, hogy minden otthoni plébánián merjenek a felnőtt, huszadik életévükön túli fiatal fiúk és lányok nyilvánosan a plébánosukhoz fordulni, s kérjék, segítsenek nekik a szentségek által Istenhez közelebb kerülni. A szentmisét követően szentségi körmenetben vettek részt a hívek a kegyhelyet övező kis völgyben. Az ünnepi liturgia a „Te Deum“-mal, a pápai himnusszal és a Boldogasszony Anyánk egyházi ének eléneklésével fejeződött be. Bali Mária

GÚTA

Újraszentelték a Szűzanya szobrát Május első vasárnapjának délutánján litánia keretében újraszentelték a felújított Szűzanya-szobrot, amely Gútán, a Fő utca 58-as számú háza melletti kis kertecskében áll. A szobrot 1872-ben állíttatta az akkor működő Olvasó Társulat. Azóta több alkalommal is átfestették a szobrot és a kovácsoltvas kerítést. 2011 őszére pedig egy nagyobb felújítást végeztek a szobron és környékén, az egyik gútai család jóvoltából. A szobor előtt elmondott litánián nagy számban vettek részt a rózsafüzér-társulat tagjai és Gúta város hívő népe. Kiss Róbert helyi esperesplébános atya, valamint Nagy Péter komáromi egyetemi lelkész mondta el a Lorettói litániát és a hívek a rózsafüzért. Utána került sor a Szűzanya-szobor megáldására. Végül egy szerény agapéban részesítette az egybegyűlteket a Szűzanya-

resplébános nyitotta meg. A kiállítás után az Egressy Béni Vegyeskar előadásával koncertre került sor, amelyen fellépett a felsőmecenzéfi Hummel Kórus is. Május 26-án Pünkösd a néphagyományokban címmel Szanyi Mária néprajzkutató-pedagógus tartott előadást, majd Pünkösdi vigasságok címmel gálaműsorra került sor. A templomban szombat este közös magyar–szlovák szentmise volt Szentlélekvárás címmel. A jelenlevők a belépéskor egy urnából kihúzhatták a Szentlélek hét ajándékának egyikét, amelyikért az illetőnek a leginkább imádkoznia kell. Másnap vasárnap délelőtt három szentmise volt: görög katolikus liturgia, magyar nyelvű és szlovák nyelvű szentmise. GB.

Kedves Olvasóink, Tudósítóink! szobor felújítását végző család. A rózsafüzértársulat tagjai, a hívek és minden résztvevő hálás a jó Istennek, hogy megadta nekik ezt a szívet, lelket felemelő kedves ünnepet.

Továbbra is várjuk beszámolóikat mindarról, ami egyházközségükben történik. Ne legyen olyan község, város, amelynek hívő közösségéről ne adnánk hírt. A Remény Önökért van, és Önökről szól. Tudósításaikat a remeny@remeny.sk e-mail címen várjuk.

Tánczos Szerén • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


AMIRE HITÜNK TANÍT

Tartsd meg a parancsokat! Az Úr napját szenteld meg!

A tízparancsolat

előírja, hogy nemcsak „mi” pihenünk, hanem pihentetni kell a szolgát, a rabszolgát, az idegeneket „Gondolj a szombatra és szenteld meg. Hat napig és az és állatokat is. Itt ismét megfigyelhető, hogy dolgozzál és végezd minden munkádat. A hetedik nap a tízparancsolat nem boldog-boldogtalannak szól, azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, hanem a „szabad polgárokat” célozza meg. Rajtuk ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgálólányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van; a hetedik napon azonban megpihent. Az Úr a hetedik napot megáldotta és megszentelte.” (Kiv 20, 8-11)

múlik, és ezért nekik kell gondoskodniuk a szombati nyugalom betartásáról. A szociális indokon kívül egy másik oka is van a nyugalom megtartásának: Isten nyugalma a teremtés utáni hetedik napon.

A bibliai szombat gyökerei az ismeretlenségbe nyúlnak vissza. Más népek, más vallások is tartottak szombat jellegű napokat, de ez a rendszeresen ismétlődő, egész évet kitöltő ismétlődése a hetedik pihenőnapnak Izrael sajátossága. A szombat lényege a semmittevés. Ahogyan a zsidó ember állataiból föláldoz egyet-egyet Istennek odaadása jeleként, ugyanúgy áldoz rendszeresen az idejéből is. Ez a semmittevés a családot fenntartó ember számára a legnagyobb áldozatok közé tartozik. A parancs ugyanakkor kötelezően

A szentségekről röviden

Ablak a történelemre

A bérmálás szentsége – előzetes megfontolások Június 16. 1936-ban Gil Robles a spanyol parlaA keresztség szentségének bemutatása után, most nézzük a bérmálásról szó- mentben 160 felgyújtott templomról szóló katolikus tanítást. A Katolikus Egyház Katekizmusa a következőképpen fo- nokolt... galmaz: „A bérmálás szentsége a keresztséggel és az Eucharisztiával együtt alSpanyolország, miután birodalma elkotja a »keresztény beavatás szentségeinek« csoportját, amelynek egysége megőrizendő. Tehát meg kell magyarázni a híveknek, hogy e szentség fölvétele olvadt, a királyságot korábban köztársaszükséges a keresztségi kegyelem teljessé válásához. Még tökéletesebben köt az ság (1873-74) váltotta, majd annak buEgyházhoz a bérmálás szentsége; vele a Szentlélek egészen sajátos ereje gaz- kása után nem először, s nem is utoljára, dagítja a hívőket, akiknek ezért szorosabb a kötelezettségük, hogy Krisztus hi- restaurálták a Bourbon uralkodókat. vatott tanúiként szavukkal és életmódjukkal terjesszék és védelmezzék a hitet” 1923-ban Primo de Rivera „álmos és eseménytelen diktatúrája“ köszöntött be, (1285 p.) A nyugati egyházban a confirmatio (megerősítés) név arra utal a bérmálás- majd a Dictablanca, s Alfonz király trónsal kapcsolatban, hogy ez a szentség megerősíti a keresztségben létrejött ke- fosztása. 1931-ben kikiáltották a másogyelmi valóságot. Az első századokban a bérmálást a keresztséggel együtt egy dik „res publicát“. A caballerismo idején szertartás keretében szolgáltatták ki. Erre utal Szent Ciprián kifejezése is, mely száműzték Pedro Segura prímást, Toledó érsekét. Az állam és az egyház szétvászerint a keresztség „kettős szentség”. A magyar bérmálás szó valószínűleg a szláv „bermovaty” – megerősít szóból lasztásáról hozott törvényeknek képteszármazik, amely a zsidó felnőtté avatási szertartás (bármicvó) elnevezésből lenség volt érvényt szerezni, s szeparatista felkelések is bénították az egyébként ered. A reformáció egyházi jellegű közösségei konfirmációnak nevezik a bérmá- megosztott központi kormányt. Az láshoz hasonló liturgikus cselekményt, de nem fogadják el a bérmálás szentsé- 1936-os választásokon „győzött” a Népgi jellegét. Szerintük a konfirmáció lényege az, hogy a fiatalok személyesen is front (Frente Popular), ezután tört ki a vállalják azt a hitvallást, amit a keresztség alkalmával szüleik és keresztszüleik polgárháború (1936-1939). A hispánok szerencsétlenségére az tettek helyettük, a gyülekezet pedig konfirmálja, vagyis megerősíti, illetve ratifikálja a fiatalok hitvallását. A legtöbb amit mondanak, hogy „a konfirmáció a épp akkor lobbant fel, amikor Európában a kommunista - fasiszta/náci rivalikeresztségben kötött szövetség megújítása”. A legújabb korban a Katolikus Egyházban a keresztény nagykorúság szent- zálás a tetőfokára hágott. A Pireneusiségének is nevezzük a bérmálást, mivel a megbérmált Isten népének nagykorú félsziget mocskos politikai praktikák kítagjává lesz: a felnőtt kor küszöbén személyes döntéssel vállalja a tanúságtevő sérleti terepévé vált. A konfliktus az ingatag történelmi múltban, a megosztott keresztény életet. A Szentírás alapján azt látjuk, hogy Krisztus megígéri és megadja a Szent- társadalomban és a megoldhatatlan földlelket Egyházának és minden egyes tagjának. Hogy mit is jelent ez, annak ma- kérdésben gyökerezett, s az előjogaikat féltő papok, nemesek és katonatisztek gyarázatára vállalkozunk sorozatunk további részleteiben.

• ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP • 2012. JÚNIUS 10.

merevsége sem oldotta azokat. A társadalmi elégedetlenségek antiklerikális formában is felszínre törtek, a katolikus miniszterelnök lemondott. Szaporodtak a gyilkosságok, több kolostort elpusztítottak. XI. Pius (1922-1939) egyik 1937-es enciklikája (Divini Redemptoris) elítélte a marxista tanokat, mint csábító, ám hamis ígéreteket. Szomorú aktualitását adták a spanyol események, ahol egy évvel korábban már elszabadult a pokol. 1936. június 16-án a Jefe, Gil Robles a parlamentben hosszan sorolta kilengéseit és atrocitásait, melyek 160 templom felgyújtásához vezettek. A későbbi öldöklések során a püspökök ötödét, a szerzetesek 12, a papok 13 százalékát lemészárolták. 283 apácát végeztek ki. Nekik Paul Claudel (Spanyolország mártírjaihoz) adta meg a végtisztességet. A politikai spektrum rendkívül széles és nehezen áttekinthető volt. A parlamentben a sokszínű Népfronttal szemben a jobboldali Népi Akció (Acción Popular) és a de Rivera fia által alapított Falange Espańola állt, mely a Requetesekre, a karlista időkből megmaradt ultrakatolikus csoportokra is számíthatott. Mögöttük állt a klérus is. Külföldi hadászati segítséggel végül a hívő Franco diadalmaskodott, a Caudillo haláláig (1975) Spanyolország politikai pária maradt.


BESZÁMOLÓ

Méltóságot a családoknak A Családok VII. Világtalálkozója Milánóban Június elsején, péntek délután öt órakor érkezett XVI. Benedek pápa Milánóba, hogy részt vegyen a Családok VII. Világtalálkozóján. Fél hatkor találkozott a milánói dóm előtti téren az őt lelkesen köszöntő város lakosaival. A Szentatya a dóm gótikus csúcsainak erdeje láttán arra emlékeztetett, amint e csúcsok a magasba, Isten felé vonják az ember tekintetét, úgy maga a város, Mediolanum útkereszteződésként áll a népek és kultúrák között, bölcsen megőrizve saját identitását a történelme során, miközben mindig befogadta a pozitív külső hatásokat. A város családjaihoz és a világtalálkozóra érkezett résztvevőkhöz fordulva tetszésének adott hangot, hogy a Milánói egyházmegye most is a szükséget szenvedő egyének és családok segítségére siet, különösen az Emilia-Romagna tartományt sújtó földrengés károsultjai nemzetközi művészek léptek fel küesetében. lönböző zenés összeállításokkal. XVI. Benedek mint egy nagypapa, *** aki az unokáival beszélget, úgy válaSzombaton este 350 ezer ember szolt egy vietnami kislánynak, aki az részvételével került sor a „Tanúságté- első kérdést intézte hozzá, és a pápa telek ünnepére”. Az Evangélium fé- gyermekkoráról érdeklődött. A Szentnyében zene és színpadi koreográfia atya válaszában, mint egy paradicsomi színesítette a programot, amelyen állapotra emlékezett vissza gyermekXVI. Benedek este fél kilenctől egy és fiatalkorára. A bizalom, az öröm és órán keresztül válaszolt a családi élet a szeretet légkörében boldog voltam – legsúlyosabb problémáit érintő kérdé- mondta. Azt remélem, hogy ilyen sekre. Ezek foglalkoztak többek kö- „otthonba” térek majd vissza a másvizött a görög válsággal, az Emilia-Ro- lágon. magna tartományban történt földrenEzt követően egy fiatal madagaszgés drámájával. A pápa mindenkit ar- kári jegyespár fordult a pápához, megra hívott, hogy mindig bízzanak Isten- osztva vele vonzódásukat a keresztény ben. házasság felé, ugyanakkor kifejezték A korábbi milánói repülőtéri leszál- félelmüket az egész életen át tartó ellópálya, amelyet azóta parkká alakítot- köteleződéstől. A megoldás titka a tak át, ezekben a napokban a család Szentatya szerint abban áll, hogy olyan legnagyobb értékeit kiemelő program- szeretetkapcsolatot építenek, amely sorozat színhelyévé vált. A szabad ég nemcsak érzelemre alapul, hanem táralatti hatalmas színpadon olasz és sul hozzá az értelem és az akarat is.

Találkozó nyugdíjas papokkal Herdics György apátplébános meghívására a volt Pozsony-nagyszombati Főegyházmegye nyugdíjas papjai találkoztak Dunaszerdahelyen. A június 1-jén megtartott találkozó alkalmával közös szentmisére, baráti beszélgetésekre és ünnepi ebédre került sor. Az ünnepi liturgiát Herdics György vezette, a sz ent besz édet mons. Szakál László tartotta. A részt vevő nyugdíjas atyák: Bartal Károly Tamás apát, mons. Koller Gyula, mons. Barcsek

Egy görög házaspár az országukban uralkodó súlyos helyzetről szólt, ahol az emberek minden reményüket elvesztették. Olyan politikára van szükség, amelyben felelősséget vállalnak a politikusok – figyelmeztetett válaszában a pápa. Minden pártban növekedjen a felelősségérzet. Ne tegyenek ígéretet olyan dolgokra, amelyeket nem tudnak megvalósítani. Ne csak szavazatokat keressenek maguknak, hanem vállaljanak felelősséget mindenki java érdekében. Továbbá értsék meg, hogy a politika mindig emberi és erkölcsi felelősség Isten és az emberek előtt – mutatott rá a pápa. Egy amerikai házaspár sok nyugati család SOS üzenetével érkezett a Szentatyához, mert nem tudják öszszeegyeztetni a munkaidőt és a vasárnapi ünnepnapot. Válaszában XVI.

mint ünnepnapot. Nagyon fontosnak nevezte a vasárnap, az Úr és egyben az ember napjának, tehát az ember szabadságának védelmét. Az utolsó kérdés az újraházasodott párok kényes kérdését érintette, amelyet XVI. Benedek a mai egyház nagy szenvedésének nevezett. Az egyház nem szűnik meg szeretni ezeket a családokat, biztosította a pápa a kérdezőket. Arra buzdította a plébániákat, hogy legyenek az elsők, akik támogatást nyújtanak számukra. Végül megemlékezett az EmigliaRomagna tartományt sújtott földrengés áldozatairól. Köszöntötte a térségből jelen levőket és a tv-összeköttetésen keresztül a programba bekapcsolódó kitelepítetteket a számukra felállított sátorvárosból. Biztosította őket, hogy osztozik nagy fájdalmukban és szenvedésükben. Mindennap imádkozik,

Benedek arra kérte a munkaadókat, hogy gondoljanak a családra és járuljanak hozzá, hogy a család és a munka, mint prioritás összeegyeztethető legyen. A vasárnappal kapcsolatban annak a reményének adott hangot, hogy az Egyesült Államokban megtartják,

hogy véget érjen a földrengés. Mindent megtesz megsegítésük érdekében. A tanúságtételeket követően este fél 10-kor XVI. Benedek elimádkozta a Miatyánkot a családokkal. Vatikáni Rádió/Remény Fotó: zimbio.com

Sándor, mons. Burián László, mons. Morovics István, Horváth Károly kanonok. A szentmise végén Koller Gyula mint a legidősebb résztvevő - mondott köszönetet. (R)

Aranykert Díj Czajlik Jenő kapta az idén a Pro bono Ecclesiae - Aranykert Díjat, melyet a Dunaszerdaheyi Esperesség azoknak ítél oda, akik nagyban támogatják az Egyház szolgálatát a Csallóközben. A díjat május 30-án, Szent István ereklyéinek átvitele ünnepén, ünnepélyes keretek között adták át Dunatőkésen. A kulturális műsor után Szakál László es-

peres, nagymegyeri plébános mondta a laudációt, majd Herdics György átadta a díjat. Czajlik Jenő köszönőbeszéde után Fenes Iván, Bős nagyközség polgármestere mondott köszöntőt. (R)

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LELKI TÁPLÁLÉK

Évközi 10. vasárnap

VASÁRNAP ról ra

Mics Imre z evangélium tanúsága szerint Jézust tanításának és csodáinak híre megelőzi. Tódulnak hozzá az emberek, akik testilelki gyógyulásra vágynak, akik az igazságra éhesek, az Istenkeresők. De nem mindenki fogadja hittel és örömmel. Voltak, akik nem értették tanítását, magatartását. Botrányosnak tűnt számukra, hogy kipellengérezte az üres, lélektelen hagyományokat. Hogy túltette magát környezete elvárásain. Megalkuvást nem ismerő viselkedését félreértették. A gyanakvás, irigység és az ármánykodás is megjelenik. Ellenségesen álltak vele szemben a nép vezetői, az írástudók és farizeusok, a félrevezetett tömeg, még rokonai is. A rosszindulatnak, gyűlöletnek nincs határa. Amikor az írástudók látták a lelkesedő tömeget, az emberek ragaszkodását, elterjesztették azt a hírt, hogy nem csak megzavarodott, hanem még a gonosz lelkek fejedelmének hatalma alatt is áll. A gonosz lélek segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus leghatározottabban visszautasítja a rágalmakat. Hogyan lehetne a sátán ellensége a sátánnak?! A mai evangélium arra is válaszol, hogy ki tartozik igazán Jézushoz. „Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az én testvérem, nővérem és anyám!” Ezzel nem akarta megbántani vér szerinti rokonságát, s különösképpen nem Édesanyját, aki az emberek között a legtökéletesebben teljesítette Isten akaratát. Jézus itt a lelki közösség fontosságát, az Isten akaratának teljesítését hangsúlyozta. Egy új család, új szeretetközösség kezdetét hirdeti meg. „Testvére”, „anyja” lesz az, aki Isten akaratát cselekszi. Aki meghallja és elfogadja hívását. Kereszténységünk, az ilyenfajta rokonságunk többeket meghökkent. Tudatosítanunk kell: amikor Isten igazságáról, akaratáról van szó, nem félhetünk a konfliktusoktól és nem a mindenáron békés egymás mellett élés a fontos. Nem szabad környezetünkben szemet hunyni Isten akaratának kiját-

A

szása felett. Sokan nehezen értik meg, ha valaki elhagyja apját, anyját, rokonait, barátait, és életének értelmét, tartalmát az Atya akaratának keresésében és teljesítésében látja. Csodálkoznak, hogy számukra Isten akarata fontosabb, mint a családi élet melege, mint a szülői öröm, mint a világban elérhető karrier. Napjainkban, amikor társadalmunk viselkedése messzemenően nem keresztény szellemű, tanúskodnunk kell hitünkről. Nem maradhat meg a keresztény vallásosságunk a templom falai között. Mindig és mindenhol tanúságot kell tennünk, a családban éppúgy, mint a nyilvánosság előtt. E héten csütörtökön (sok helyen ma) ünnepelte egyházunk Úrnapját, Krisztus Testének és Vérének ünnepét. Úrnapja megünnepléséhez szorosan hozzátartozik az ünnepélyes szentségi körmenet. Hitünket, vallásos meggyőződésünket, Isten iránt érzett hálánkat és ragaszkodásunkat nyilvánosan is kifejezésre juttatjuk. Hívő közösségünk ünnepi körmenetben, diadalmenetben hordozza végig utcáinkon a LEGSZENTEBBET, amit itt a földön bírunk. Ez az ünnepi szokás több mint 700 éves. Természetes, hogy lelkesedéssel veszünk részt a körmenetben. Nem tüntetés ez, hanem hálaadás, könyörgés, áldáskérés. A körmenetben való részvétel hitvallás. Sajnálatra méltó, sőt szerintem szégyen, ha egy egyházközségben nincs akarat az úrnapi körmenet templomon kívüli megrendezésére. Mert a lehetőség mindenhol adva van. Mindnyájunknak szól Jézus szava: „Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom mennyei Atyám előtt” (Mt 10,32). Nem elég a keresztény nevet viselni, kereszténységünknek meg kell nyilvánulnia elkötelezettségünkben, a világban folytatott életünkben. Jézus minket is arra int, hogy ne csak szavakkal, hanem tetteinkkel is valósítsuk meg a mennyei Atya akaratát, és akkor vagyunk az Ő testvérei és rokonai.

• ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP • 2012. JÚNIUS 10.

Olvasmány Mózes ötödik könyvéből (Ter 3, 9-15) Az első ember és felesége, miután ettek a tiltott fa gyümölcséből, elrejtőztek a kert fái között, de az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: „Hol vagy?” Ő így válaszolt: „Hallottam lépteidet a kertben, és féltem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem.” De az Úristen így szólt: „Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?” Az ember így válaszolt: „Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, azért ettem.” Erre az Úristen megkérdezte az asszonyt: „Mit tettél?” Az asszony így felelt: „A kígyó rászedett, azért ettem.” Az Úristen így szólt a kígyóhoz: „Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te pedig a sarka után leselkedel.”

látható mulandó, a láthatatlan azonban örök. „Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amelyet nem emberi kéz épített.”

meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolSzentlecke Szent Pál hatja a házát. Bizony, apostolnak a korintusiakmondom nektek, hogy az hoz írt második leveléből Evangélium Szent emberek fiainak minden (2 Kor 4, 13-5, 1) Máté könyvéből bűnt megbocsátanak, és (Mk 3, 20-35) Testvéreim! Mivel a hitnek bennünk is ugyanJézus az ő tanítványai- minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De az a szelleme él, mint val elment haza. Ismét aki a Szentlelket káromolamiről írva van: „Hittem, olyan nagy tömeg gyűlt ja, az soha nem nyer boazért beszéltem”, mi is hi- össze, hogy még evésre szünk, s azért beszélünk. sem maradt idejük. Ami- csánatot, azt örökös bűn terheli.” (Azért mondta Tudjuk ugyanis, hogy aki kor rokonai ezt meghalmindezt Jézus), mert azt Jézust feltámasztotta, Jélották, odamentek, hogy terjesztették: „Megszállta zussal minket is feltáelvigyék őt. Az a hír járta maszt, és veletek együtt ugyanis, hogy megzavaro- a tisztátalan lélek.” Közben anyja és testvérei is elébe állít. Mert minden dott. Az írástudók pedig, értetek történik, hogy mi- akik Jeruzsálemből jöttek, odaértek. Megálltak kint, üzentek érte és hívatták. nél bővebben áradjon a azt mondták: „Belzebub Körülötte tömeg ült. Azt kegyelem, és így hálát is szállta meg”, és: „A gomondták neki: „Anyád és mind többen adjanak az nosz lelkek fejedelmének testvéreid keresnek téged Isten dicsőségére. Ezért segítségével űzi ki az örnem veszítjük el kedvündögöket.” Ám ő magához odakint.” Ő így válaszolt: „Ki az ket, mert bár a külső em- hívta őket, és példabeszéén anyám és kik az én ber romlásnak indult ben- dekben szólt hozzájuk: nünk, a belső napról napra „Hogyan űzhetné ki a sá- testvéreim?” Azután végighordozva tekintetét a megújul. A mostani, pilla- tán a sátánt? Ha egy orkörülötte ülőkön, ezt natnyi, könnyű szenvedés, szág meghasonlik önmamondta: „Íme, ezek az én ugyanis a mennyei örök gával, az az ország nem anyám és az én testvéreim! dicsőség túláradó mértémaradhat fenn. Ha egy Mindaz, aki Isten akaratát két az szerzi meg nekünk. család meghasonlik öncselekszi, az az én testvéCsak ne a láthatóra, hamagával, az a család nem nem a láthatatlanra fordít- maradhat fenn. Ha a sátán rem, nővérem és anyám!” suk figyelmünket. Mert a önmaga ellen támad és Válaszos zsoltár (Zsolt 129.1-2. 3-4ab. 4c-6.) Válasz: Az Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltás nála.

Liturgikus naptár Június 10. ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP (Margit, Gréta, Diána) Miseolvasmányok: Ter 3, 9-15; Zsolt 129.1-2. 3-4ab. 4c-6.; 2 Kor 4, 13-5, 1; Mk 3, 20-35 Válaszos zsoltár: Az Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltás nála. Énekrend: H 177; 127; 412 ÉE 230; 183-176; 77 Június 11. Hétfő. Emléknap (Szent Barnabás apostol, Barna, Paula) Miseolvasmányok: ApCsel 11,21b-26; 13,1-3; Zsolt 97,1-6; Mt 10,7-13 Válaszos zsoltár: Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt. Énekrend: H 222; 140-139; 102 ÉE 144; 178; 124 Június 12. Kedd. Köznap (Adelaida, Orfeusz, Villő) Miseolvasmányok: 1Kir 17,7-16; Zsolt 4,2-3. 45. 7-8; Mt 5,13-16 Válaszos zsoltár: Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét. Énekrend:

H 220; 136; 146 ÉE 149; 171; 206 Június 13. Szerda. Köznap (Páduai Szent Antal, Antónia, Anett) Miseolvasmányok: 1Kir 18,20-39; Zsolt 15,1-2a 4. 5 és 8. 11; Mt 5,17-19 Válaszos zsoltár: Védelmezz engem, Uram, hiszen tebenned bízom. Énekrend: H 216; 155; 150 ÉE 269; 133; 200 Június 14. Csütörtök. Köznap (Szent Elizeus, Vazul, Herta) Miseolvasmányok: 1Kir 18,41-46; Zsolt 64,10abcd 10e-11. 12-13; Mt 5,20-26 Válaszos zsoltár: Téged illet a dicséret a Sion hegyén, Istenem. Énekrend: H 271; 153; Gl 522 ÉE 329; 134; 191 Június 15. Péntek. Főünnep JÉZUS SZENT SZÍVE (Árpád-házi Boldog Jolán, Viola, Vid, Leona) Miseolvasmányok: Oz 11,1.3-4.8c-9; Iz 12,2-3.

4bcd-6; Ef 3,8-12.14-19; Jn 19,31-37 Válaszos zsoltár: Örömmel merítsetek vizet az üdvösség forrásából. Énekrend: H 226; 154-155; 153 ÉE 151; 132-133; 134 Június 16. Szombat. Emléknap (Szűz Mária Szíve, Benő, Jusztina) Miseolvasmányok: Iz 61,9-11; 1Sám 2,1-8; Lk 2,41-51a Válaszos zsoltár: Szívem ujjong az Úrban, megváltó Istenemben. Énekrend: H 160; 155; 216 ÉE 313; 133; 269 Június 17. ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP (Adolf, Laura, Szabolcs, Alina) Miseolvasmányok: Ez 17,22-24; Zsolt 91, 2-3. 13-14. 15-16; 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34 Válaszos zsoltár: Mennyire jólesik nékem, tégedet, Uram, hálával dicsérnem. Énekrend: H 220; 146-157; 261 ÉE 149; 206-201; 362


LELKI TÁPLÁLÉK

Ezt üzeni... Szent Barnabás

Életet adó táplálék

HÉT

ről re

apostol Június 11.

Koller Gyula

A

postolnak hívjuk, pedig az evangéliumok nem szólnak róla. Mégis apostol, mert a küldöttek közé tartozik, akit nem Jézus, hanem a Szentlélek választott ki. Az Apostolok Cselekedeteiben ezeket olvassuk róla: „József, a ciprusi származású levita, mivel szántóföldje volt, eladta azt, az árát pedig letette az apostolok lábához.” (ApCsel 4,36) Az apostolok a Barnabás nevet adták neki, aminek jelentése: Vigasztalás f ia. Barnabás a legjelentősebb misszionárius Pál apostol előtt és mellett. Nagy jelentősége abban áll, hogy föllendítette a pogányok misszionálását. Elsősorban azzal, hogy a rettegett Sault megtérése után elvitte a jeruzsálemi egyház vezető apostolaihoz, és ezzel Jézus evangéliumának legnagyobb hirdetőjét segítette munkája megkezdésében. Barnabás joggal kapta a „Vigasztalás fia'' nevet, mert a pogányok között misszionálva természetesnek vette, hogy a nem-zsidókat is az Egyház teljes jogú tagjaiként befogadja. Barnabás első munkatere Antiochiában volt. Az üldözés miatt szétszóródott tanítványok eljutottak a szíriai Antiochiáig, ott egyházközséget alapítottak, és pogányok is csatlakoztak hozzájuk. Amikor a jeruzsálemi egyház tudomást szerzett róluk, Antiochiába küldte Barnabást. Ő felvirágzó egyházközségbe érkezett, és a pogányok megtérésében fölismerte Isten kegyelmének művét. Örömében elhozta Tarzuszból Pált munkatársnak. Tevékenységük sikere mutatkozott abban is, hogy itt, Antiochiában kapták először Jézus követői a keresztény (krisztushívő) nevet (vö. ApCsel 11,26). Amikor Barnabás hallott a jeruzsálemi egyház nehézségeiről, föllelkesítette híveit, hogy a számukra ismeretlen közösséget anyagilag megsegítsék. Nemsokára az antiochiai egyház vezetői közül kettőt különleges missziós útra szándékozott küldeni. A kiválasztásra imával és böjtöléssel készültek. Ennek következtében maga a Szentlélek Banabást és Pált jelölte ki a küldetésre. „A Szentlélektől küldetve” indult tehát Barnabás és Pál, Márkkal együtt Antiochiából az első missziós útra. Először Ciprusra mentek, Barnabás hazájába, azután Kis-Ázsiába a pogányok lakta vidékre. Ez volt az első rendszeres pogánymisszió. Pál és Barnabás fölvette az Egyházba a pogányokat, anélkül, hogy rájuk kényszerítette volna kötelező teherként az ószövetségi törvény számos rituális előírását. A két misszionárius – Márk közben elvált tőlük – több városból kénytelen volt elmenekülni a zsidók ellenséges magatartása miatt. Az egyik helyen Pált meg

is kövezték, de gyors felépülése után Pál és Barnabás rendületlenül folytatta útját a következő városokba. A pogányok „egyenjogúsága” miatt azonban Antiochiában viszály támadt. Pálnak és Barnabásnak védekeznie kellett a „túlbuzgók” ellen, akik a megtért pogányokra a mózesi törvényt a körülmetéléssel együtt rá akarták kényszeríteni. Ezért ügyük megvédésére Jeruzsálembe mentek. Ott a főapostoloknak és az egyháznak „beszámoltak arról, mi mindent tett közreműködésükkel az Isten” (15,4). Ekkor Péter és Jakab apostol vezetésével az ún. apostoli zsinaton mind Barnabás és Pál mellé álltak, és kedvező döntéssel küldték őket vissza Antiochiába. Nem sokkal később Pál és Barnabás elindult a második apostoli útra. De már nem együtt mentek. Barnabás unokaöccsével, Márkkal hazája, Ciprus felé hajózott, Pál pedig egy másik kísérővel, Szilással Szíriába ment. Ettől kezdve nem áll rendelkezésünkre pontos híradás Barnabásról. Külön utakon, de közös küldetéssel hirdették az evangéliumot. Erről Pál apostol ír egyik levelében: „neki is, Barnabásnak is joga van az evangéliumért dolgozni” (vö. 1 Kor 9,6). Egy későbbi legenda szerint Barnabás Cipruson munkálkodott, mint Máté evangéliumának hirdetője. Barnabás apostol ünnepét a bizánci és a szír egyház kezdettől június 11-én üli. Róma a 11. században fogadta be.

emény beszéd” – a Jézust követő tanítványok közül többen így méltatlankodtak, amikor Ő az élet kenyeréről, saját testéről és véréről tanított nekik. Az evangélium tanúsága szerint „ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, s többé nem jártak vele” ( Jn 6, 66). Csak az apostolok álltak ki mellette. Napjainkban is a Krisztus Szent Testéről és Véréről szóló tanítás „kemény beszédnek” minősíttetik, mely következtében – gyakran saját környezetünk eseményeiben is megtapasztalhatóan – sokak visszahúzódnak Jézustól. Az ember

Joseph Ratzinger bíboros 1981-ben egy kissé kritikusan így fogalmaz: „Már nem emelkedünk fel a szentáldozás eseményének magasztos szintjére, hanem lerántjuk az Úr ajándékát az önrendelkezés és a mindennapiság közönséges szintjére.” Valóban, nem szabad megengednünk, hogy az Úr Szent Testének és Vérének vételét a hétköznapok szintjére süllyesszük. Malcolm Ranjith szomorúan konstatálja: „Ma gyakran látunk áldozókat, akik úgy térnek vissza helyükre, mintha semmi rendkívüli sem történt volna.” Az Úrnapja ennek a fel-

már csak ilyen: akkor is kételkedik, amikor nem kellene. Mi teremtmények, azért lettünk, hogy teljesítsük a Teremtő akaratát, aki létbe szólított bennünket. Az Ő akarata nem más, mint hogy mindannyian szentté váljunk, hogy mi Jézusban és Ő bennünk éljen. Csak az mondhatja el magáról, hogy Krisztus él benne, aki meri Őt valóságosan magába fogadni a szentáldozásban. Hiszen maga Jézus hagyta ránk mementóként: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne” ( Jn 6, 56). Éppen ezért a Krisztus szándékát teljesíteni akaró kereszténynek nap mint nap táplálkoznia kell az életszentség forrásával, az Úr Szent Testével, hiszen ez a „táplálkozás” életünk csúcspontja. Kereszténységünk egyik legfőbb mércéje az áhítatos, tiszta szentáldozásokban mutatkozik meg, amikor hagyjuk, hogy a Szent betörjön az életünkbe.

színes, lélek nélküli magatartásnak a „kiirtására” hív meg bennünket. Fontos tudatosítanunk, hogy az Eucharisztia hitünk egyik lényegi pontja, melyet nem szabad elnagyolni. A másik oldalról hangsúlyozni kell az Oltáriszentség közösségi jellegét, mely elhanyagolása az adott közösség szövetének szétfoszlását eredményezheti. Joseph Ratzinger bíboros „A remény forrásai” c. írásában fogalmazza meg, hogy „az Eucharisztia nem csupán a templom terébe és egy zárt közösséghez tartozik. A világnak eucharisztikusnak kell lennie, Isten szőlőtőkéjében kell laknia. Az Úrnapja pedig az Eucharisztia kozmikus ünneplését jelenti, amikor jelképesen kiviszszük utcáinkra és tereinkre, hogy a világ az új szőlőtőke termésétől, Jézus Krisztus keresztjének életfája által meggyógyuljon és megbékélést nyerjen.”

„K

* * * Barnabás „derék férfi volt, telve Szentlélekkel és hittel'' (ApCsel 11,24). Különösen segítőkészségével tűnt ki. Szántóföldjét eladta, és annak árát az apostolokhoz vitte az egyházközség szegényeinek szánt adományként. Napjaink csak önmagával törődő emberének kérnie kell Barnabás apostol közbenjárását: nyissa ki szemét és szívét, hogy meglássa és segítse a rászorulókat. Barnabást joggal nevezzük a pogány népek apostolának. Ő volt az első, aki Antiochiában a pogányok megtérésében fölismerte Isten kegyelmének művét. Minden keresztény nemzedéknek megmutatta az igazi keresztény magatartást, amelyik készségesen válaszol Isten hívására. Azzal, hogy zsidó létére szívesen fogadta a pogányokat is Krisztus „bűvkörébe”, tanúsítja: a megváltás az egész világra kiterjed, és nem lehet feltételekhez kötni. Tanulhatnánk tőle nagylelkű elfogulatlanságot. Nemcsak az én nemzetem „igazán keresztény”; nem szükséges, hogy az én népem „hagyományait” átvegyék a másik nemzet tagjai!

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KINCSESLÁDA

Ipolytölgyes szakrális emlékei Kis falutörténet Ipolytölgyes a folyó bal partján, Ipolykiskeszivel átellenben, a Börzsöny nyugati felén települt. Ott, ahol az Ipoly völgye kiszélesedik, s keletről termékeny teraszok határolják. Kiváló vidék ez az emberi megtelepedésre, ezért nem csoda, hogy Tölgyes lakottsága már az újkőkortól kimutatható. Pontosabban a mai falutól kissé odébb települt Ságizsidód falué, amelyet már 1225-ben oklevél említ. 1241-ben egyesült a tatárjárás előtt még két egymással szomszédos helység: Ság és (Sági)Zsidód. Az első Hont vár tartozéka volt, a másikat pedig a Zsidódi és a Sági nemesek birtokolták. A lakosság később, feltehetően a tatárjárás után a mai helyére települt, amely 1412-ben Sagh alias Twlges néven szerepelt. (Györffy, 1977:145; Csáky, 2003:48)

A régi Árpád-kori templom Az Alsó-Ipoly mente vallás- és egyháztörténete című kiadványban olvassuk, hogy „Ipolytölgyes határában, a nagybörzsönyi templomtól alig 5 kmre tárták fel Bakay Kornél irányításával a szentmártoni dűlőben a Ságizsidód-Ság elpusztult középkori falu templomát. A régészeti feltárás szerint az alapfalakat 110 cm mélyre ásták, a falak szélessége 95-120 cm, a felmenő falaké ettől kevesebb volt, hajójának belvilága 32 négyzetméter. A padlózatot a ledöngölt föld szolgáltatta, a falakat vakolták és meszelték.” (Koczó, 1999:17) A templom valószínűleg a XII. században épülhetett egyenes záródású szentéllyel, s mellette állt a plébánia is. Hogy pontosan meddig használták a

A falu újabb templomai Az új település, azaz a mai falu tehát a XIIIXIV. században alakulhatott ki. A Magyar Katolikus Lexikonban többek közt azt írják, hogy Tölgyes „a sági Boldogságos Szűz Mária prépostság birtoka volt, majorsági épületekkel és Szt. Mártontemplommal./.../ Mai Szentlélek temploma 1794ben a XIV. századi kis gótikus templom alapjaira épült.” (Diós, 2000:341) Érdekes adatokat közöl az Esztergomi Főegyházmegye című kiadvány, melyben az áll, hogy Ipolytölgyes „temploma a török időkben elpusztult, romjai a XVIII. században a falu melletti temetőben még megvoltak. Az új templomot 1700 körül építették”. (Hegedűs–Tóth, 2000:247) Koczó József kiadványában arról olvashatunk, hogy „Az 1697. évi canonica visitatioban szereplő temploma a XVI. században épülhetett. Ennek helyén emelték a XVIII. század végén a jelenlegi templomot”. (1999:39) Részletes anyagot közöl a templomról a Pest megye műemlékei című munka, többek közt azt, hogy „A falu régebbi templomát az 1697-es visitatio mint a börzsönyi (berzsenyi) egyház leányegyházát említi. Kőből épült, szentélye, sekrestyéje boltozott, hajója sík mennyezetű volt./.../ 1779ben a Batthyány-féle visitatio a templom homlokzat előtti tornyát, három harangot, sekrestyét, fából való karzatot, orgonát, szószéket, keresztelőkutat említ meg.” (Dercsényi, 1958:432) Arról is olvashatunk, hogy a főoltáron, a „két apostolfejedelem szobra között” állt a Szentlélek eljövetele kép. A műemlékleírásban ugyancsak szó esik Fabricius János 1732 körül készült térképéről, melyből kitűnik, hogy a templom akkor keletelt volt.

A templom főoltára templomot, nem tudjuk. Az viszont köztudott, Tölgyes lakói közül a XVII. század elején töbhogy a régi település temetőjébe a XVIII. századig ben evangélikusok lettek, bár az itteni gyülekezet temetkeztek, ám a falu mai helyén elég korán fel- csak néhány évtizedig állhatott fenn. Ismert épült Istennek új hajléka. ugyanis 1647-től és 1667-től 1693-ig az itteni ka• ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP • 2012. JÚNIUS 10.

Ipolytölgyes templomának nyugati homlokzata (Archív felvétel) tolikus licenciátusok névsora. 1737-től pedig Ipolytölgyes plébániai jogú egyház, filiája Letkés és Kiskeszi. (Koczó, 2005:34) Mai Szentlélek temploma a település nyugati részén áll, közel az Ipolyhoz. Kéthomlokzatú, egyhajós építmény, mely jelenlegi formáját 1794-ben nyerte el. A késő barokk templom nyugati homlokzata felett áll a torony. A toronyban három harang lakik. A régebbiek közül csak az 1857-ben öntött maradt meg, a másik kettőt 1923-ban készíttették Budapesten. A szentély ma a torony közelében látható. A templom másik homlokzata, a keleti bejárati homlokzat. Ez „párkánnyal két mezőbe osztott, hármas tagolású barokk oromzatban végződik; benne középen ökörszem. Az oromzat alatt párkány, alatta középen szegmentíves ablak.” (Dercsényi, 1958:434) A főbejárat ajtaja barokk keretes, zárókövén az 1794-es évszám olvasható. A szentélyt egyszakaszos csehsüveg boltozat fedi. Főoltára szarkofág idomú, „stipes fehér-aranyra festett, copfos fa tabernákulummal”. A fülkeajtócska közepén hosszú, korpuszos feszület, felette két angyalfej. Az oltár oromzata előtt egy könyvön nyugvó Istenbáránya szobrot, a tabernákulom két oldalán egy-egy fából faragott, térdeplő, korai klasszicizáló felfogásban készült angyalszobrot látunk. Fent négy (fa), az oltáron hat réz gyertyatartó is látható. Az oltár hátfala mögött egy régi nagyméretű oltárkép kapott helyet, amely a Szentlélek eljövetelét ábrázolja. Szignója nem olvasható; fehér-arany színű keretét rozetták és girlandok díszítik. A szentély déli és északi falán ablaknyílások vannak, az előbbi falból nyílik a szószék feljárati ajtaja. A mennyezetet a Szentlelket ábrázoló galamb és a négy evangélista freskója díszíti. Ezeket Visi Klára apáca festette 1958-ban. Felfestette még a hajó mennyezetére az oltáron lévő angyalokat is, s képükben adatközlőm (Hegedűs János, 1937) szerint a saját portréját örökítette meg. A szentélyben


KINCSESLÁDA

A Fájdalmas Anya szobra áll a háromkaréjos korpuszos feszület, amely valószínűleg a templomépítés idejéből való XVIII. század végi fa alkotás. A misézőasztal újabb eredetű, a helybéli Nagy család készíttette Nagymaroson. Két szélén három-három búzakalász, közepén keresztalakzat látható kehellyel és szentostyával, illetve ezzel a felirttal: „Jézus/ örök élet/ szent kenyér”. A díadalíven a „Jöjj el, Szentlélek Úristen!” felirat olvasható. Régebben ezen állt a Jézus- és a Mária Szíve-szobor is. A szentély mögött, nyugat felé található a téglalap alakú sekrestye egy oldalablakkal és nyugati bejárattal. A sekrestye felett áll az egyszerű oromzatból kiemelkedő homlokzattorony, mindegyik oldalán egy-egy ablakkal, kettős órapárkány között. Az építmény e részén felbukkannak középkori részletek is. A templomhajó monunemtális hatású: három egyszakaszos csehsüveg boltozat fedi. „A kettős kosáríves haránthevedereket toszkán fejezetű fal-

pillérpárok tartják. A hajó keleti végén egy-egy tömzsi pilléren nyugvó hármas tagolású orgonakarzat, lent egy kosáríves középső és félköríves oldalárkáddal, fent középen kidomborodó falazott kő mellvéddel.” (Dercsényi, 1958:434) A templom orgonája eredeti. A hajónak 3-3 enyhén félköríves ablaka van, ezeket 1974-ben festett üvegszemekkel látták el. Az adományozók közt szerepel többek közt a falu lakossága, Nagy István, Simon Mária, Odila nővér, Horváth plébános, Bertók esperes és két testvér. A hajó egyik freskóján a festő Ipolytölgyes látképét s egy helybeli családot (Ormándy Kálmánt, feleségét és kislányát) örökített meg. A diadalív mellett, a hajó déli falánál áll a fából készült, fehér-arany színű szószék, amelynek része az „egyenesvonalú, sima, hengeralakú kosár”, két mezejében domborművel, mely a magvető és az ördögűzés jelenetét ábrázolja. A kosár felett nyitott, koronaszerű hangvető van, fent vázákkal és antikizáló díszekkel. A szószék közelében látható a keresztelőkút, amely XVIII. század eleji alkotás. Fehér-szürkés kő talapzaton hatszögű, rovátkolt pillér van, s ez tartja a széles keretű, rovátkolt medencét, tetején vörösréz fedővel. A Feltámadt Krisztus-szobor is e helyen van. Krisztus testét fehér takaró borítja, jobb kezét magasba emeli, a ballal fehér zászlót tart, rajta ezzel a felirattal: Feltámadt Krisztus Alleluja! A diadalív másik végénél, az északi oldalon áll a Jézus Szíve-mellékoltár. A Jézust ábrázoló szobor egy félköríves, oszlopokkal díszített fa oltárfülkében áll: Jézus fehér ruhában, bordó palástban van, két kezével szívére mutatva. Régebben e helyen a Lourdes-i Mária szobra állt. Az északi hajófalon áll a Mária Szíve-szobor is. Mária fehér ruhában, fehér fátyolban és kék palástban van, két kezével közrefogva a szívét. A szobor közelében látható egy 1800 körüli, magas rúdon álló lámpás is. Ugyancsak ezen az oldalon áll a falra függesztett háromkaréjos szárvégű fa missziós-kereszt az alábbi felirattal: „Mentsd meg lelkedet! Szt. Missio 1933, 1937, 1947”. Nem messzire tőle látható Szent Rita gipszszobra az 1950-es, 1960-as évekből. Az egyik helybéli család vásárolta annak idején. Rita fehér fátyolban, kék palástban van, bal kezében nagyméretű feszületet

A Feltámadt Krisztus-szobor (A szerző felvételei) tart. Lent két gyermeke öleli őt át, kezükben rózsákkal. A hajó déli falán is helyet kapot néhány szobor. Szent József lilás ruhában, zöldes-barna palástban áll, jobb kezében fehér liliommal, balján a Kisjézust tartva, akinek kezében országalma van. Szent Teréz a szokásos rekvizitumokkal s a szokásos öltözetben látható. A kórus alatt kapott helyet a régi gyóntatószék s egy fa oltáron a Fájdalmas Anya szobra. Ez régebben a szószék közelében volt. Nagyon szép Pietaábrázolás ez: a Szűzanya fehér fátyolban, bordó ruhában, kék palástban látható, amint az égre tekint, s jobb kezével az ölében tartott halott Jézus jobbját fogja. Háttérben a Golgota három keresztje látszik. A másik oldalon Szent Antal szobra áll. Antal barna szerzetesi ruhában van, jobb karján a sárga csillagokkal díszített, fehérruhás Kisjézust tartja, akinek kezében liliom látszik.

A hét imája 1942-től 1947-ig az egegi elemi iskola tanulója voltam. A hitoktatást a rég megboldogult Balázsy Dezső helybeli plébános úr tanította. A hittanórákat rövid imával, fohászokkal fejeztük be. Az alábbi három még az emlékezetemben maradt. Örülnék, ha az imá-kat rajtam kívül többen is megismernék és imádkoznák. Kiss Ferenc, Egeg Jézusomnak piros vére, mosd a szívem szép fehérre.

Ments a rossztól, ints a jóra, vezess be a mennyországba. Isten küldött, őrangyalom, vigyázz reám mindenkoron. Majd ha végóránkhoz értünk, Szent Fiadat kérjed értünk, Boldog halált esdj le reánk Nagyasszonyunk, óh, Szűzanyánk.

Könyörgés az anyákhoz Ne öljél meg, édesanyám, elférek még, nagy a világ. Hadd örüljek napsugárnak, madárdalnak, virágszálnak. Ne öljél meg, édesanyám, szent keresztvíz hadd hulljon rám. Ha megnőnek a kis kezek, kenyeret keresnek neked. Ne öljél meg, édesanyám, mert téged is megöl a vád.

Várd meg, amíg szerethetlek, két karommal átölellek. Betegségben gyógyítgatlak, bánatodban vigasztallak. Megköszöntlek neved napján, ne öljél meg, édesanyám. Kicsi éltem Isten adta, nagy jutalmát neked tartja. Ég áldása énvelem jár, neveljél fel, édesanyám! Beküldte egy hűséges olvasó (Név és cím a szerkesztőségben)

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


.. O

ANKÉT

K rkérdés

sekre, lelki számadásra kényszerítő? Szívhez, vagy észhez Milyen szóló? Egyszerűen megfogala jó prédikáció? mazott, vagy bonyolult logikával felépített…? Olyan, „Értelmünk befogadja, szánk mely példákkal egyszerűsíti a hirdesse és szívünk szeresse!” megértést? Hosszú, vagy rövid? Élőbeszéddel előadott, Békét, nyugalmat sugározó, vagy felolvasott? Humorral, vagy ha nyugtalanító, kérdé- esetleg iróniával fűszerezett?

A válasz egyszerű Először azt hittem, komoly fejtörést fog okozni a számomra, hogy olyan pontos és precízen körbehatárolt választ írjak a feltett kérdésre, amely bizonyára mindenki számára kellően érthető lesz. Aztán rájöttem, nem kell mindenáron bonyolult és sok oldalról megtámogatott pillérekre építkező választ adnom – mert maga a válasz bizony nagyon is egyszerű. Mert a tiszta válaszok – s erre „eszesedve” rájön lassacskán az ember –, mindig egyszerűek, nem komoly okfejtésekbe bonyolódóak.

Levelet kaptunk Remény

Vendégeink a faliképek hazájában Huszonkét éve annak, hogy plébánosuk, Kozma Imre atya kezdeményezésére a Zugligeti Szent Család plébániához tartozó fíliát, a Tárogató utcai kápolnát a hívek, a mindennapok egyházi és világi gondjainak enyhítésére, magukra vállalták. Szinte észrevétlenül megalakult a Kápolna Kör. Ez a közösség teszi a vasárés ünnepnapokat bensőségessé és vidámmá.

Köznyelvi beszédhez közelítő, vagy választékos nyelvezetű? Kérjük kedves Olvasóinkat, írják meg nekünk gondolataikat, élményeiket, természetesen lelkipásztorok neve és helységnevek említése nélkül. Leveleiket kb. 1-1,5 írott oldal (1800-2700 karakter szóközökkel együtt) terjedelemben a remeny@remeny.sk e-mail, illetve a Remény szerkesztősége, Žiačka 4., 821 06 Bratislava postai címre várjuk. A levelekre írják rá: Ankét. A beérkező, teljes névvel és folyamatosan közöljük la(Szerkesztőségünk fenntartja címmel ellátott véleményeket punkban. a rövidítés, szerkesztés jogát.)

Milyen is lehet hát az ember számára egy igazán jó prédikáció? Milyen az, ami engem is megszólít, amit nemcsak élvezettel hallgatok, hanem amit a lelkembe vésve vissza-visszadobbant a szívemben lüktető vér? Ha sommásan akarom megfogalmazni, megtehetem, hiszen, úgy vélem, a válasz az említett egyszerűségben rejlik, vagyis az igazán jó prédikáció végtelenül egyszerű, hiteles, és a szeretet nyelvén szóló. Egyszerű, mert a lélek dolgai bár bonyolultak, az egyszerűségben lelik meg teljességüket. Hiteles, mert mögötte a hittel teli, hiteles és példamutató élet ragyog.

Ma is szívesen gondolnak az első, 1990 május elsején autóbusszal tett kirándulásra. Azóta is kéthetente, társas összejövetelek, előadások és kulturális rendezvények látogatása egymást követik. Tudják, hogy az öröm kétszeres és a bánat felényi, ha van kivel megosztani. Plébániákat látogatva tapasztalatcserére tesznek szert. Évente december 23-án a Béke karácsonyáért együtt imádkoznak. A tagok száma közel száz. A februári tervezgetés során született meg a háromnapos, Aggtelek támaszpontról kelet, észak és nyugat irányú: „Tavasz Gömörben, a gótikus faliképek hazájában” nevű kirajzás. A kirándulók 69 fős csoportja az első két napon megtekintette Süvete (Šivetice) rotundáját, a csetneki (Štítnik) bazilikát, a martonházi (Ochtiná) templom rendkívüli élményt nyújtó freskóit. Megcsodálták az Aggteleki-barlangot. Szombaton este szentmisén vettek részt Ragályon, a 13. századbeli templomban.

• ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP • 2012. JÚNIUS 10.

És végül, de nem utolsósorban a szeretet nyelvén szóló, mert minden más „csak zengő érc, vagy pengő cimbalom”. Ez az a prédikáció, amely azon a „mindennél magasztosabb úton”, azaz a szeretettel – vagyis az Istennel – teli és egyenes úton vezet, amiről Szent Pál apostol szól: „Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.”

Vasárnap, április 22-én kedves vendégeink városunkba érkeztek. Másfél órás séta keretében megtekintettük Gömör-Kishont egykori székhelyének történelmi, irodalmi és építészeti emlékeit. Plébániatemplomunkban Vadkerti István plébános üdvözlő szavai után, ismertettük szentegyházunk történetét és művészeti alkotásait. Vendégeink „Boldogasszony anyánk...” énekünkkel fejezték ki szívük óhaját és hálájukat. Miután átsétáltunk a zeneiskola épületébe, ott Pelle Tibor, körünk elnöke köszöntötte látogatóinkat. Kávé és üdítő fogyasztása mellett ismerkedésre, tevékenységünkről kölcsönös tájékoztatásra nyílt lehetőség. Előbb Rimabányáig a folyó völgyében, majd az ott magasló erődtemplomtól jobbra tértünk. A kerékpár-turisztikára csábító dimbes-dombos vidéken Kraszkóba (Kraskovo) értünk. A községtől távol, fallal körülvéve áll a 13. században épült torony nélküli templom (a képen). A Szent László falfreskó képsora: kivonulás Nagyváradról (Szent László nemes arca), a Kun vezér lefejezése, pihenés - Szent László a leány ölébe hajtja fejét, a „Fejben - érzés”, az érzelmek emberi arcon tükröződő művészi kifejezése. Minderre Baranyi Judit textilművész útitársunk magyarázata hívta fel figyelmünket. A diadalív északi falán látható Köpenyes Mária, a freskó alkotása idején védelme alá gyűlt, gyűjtött személyekkel. A jobb oldalon Szent Mihály arkangyal, az utolsó ítélet idején a feltámadt lelkek cselekedeteit bírálja. Ez utóbbi freskók értelmezését, tanítását is a művésznőtől kaptuk.

Nagy Attila, Dunaszerdahely További utunkon már messziről szemünkbe ötlött a rimabrézói (Rimavské Brezovo) templom sajátságos tornya. A mai templom oldalkápolnája (szentélye) és falfestményei a 13. században ide telepített olasz bányászok igényére és a kor román – kora gótikus stílusára utalnak. Jézus bemutatása a templomban, levétele a keresztről, Mária halála és mennybevitele, az Újszövetség eseményeit feltehetően az ország központjából érkező, Martonházán is működő kitűnő művészek alkotásai. A faliképeket látni vágyók útján az utolsó állomás az egykor (1268) városi kiváltsággal rendelkező Rimabánya (Rimavská Baňa) erődtemplomában korombeli nyugdíjas evangélikus tiszteletes várakozott ránk. A hajó északi falát 9 méter széles, a 14. században eredeti freskótechnikával készült, Szent László legendáját ábrázoló falfestmény díszíti és a diadalív keleti falán folytatódik. Az északi falon látható Nagyvárad előtt álló leány, az álló Szent László és a diadalív jobb oldalán Szent Borbála arcvonásai a festő kiváló képességeiről tanúskodnak. Igen értékes a népi ízlésű reneszánsz kazettás mennyezet, a faragott kórus és a román keresztelőmedence. Már az autóbuszban elnökeink: Cseh Gáborné, Czeizel Gizella és Pelle Tibor búcsúzó és viszontlátást remélő szavai után vendégeinkkel Áron mindnyájunkra áldást kérő szavait őszinte szívvel énekeltük: „Áldjon meg téged, áldjon az Úr, ...” dallamot. E helyen köszönet illeti Katolikus Körünk tagjait, akik bekapcsolódtak vendégeink fogadásába. Danis Tamás


PROGRAMOK

Nyári táborok, ifjúsági találkozó

Műsorajánló

23. ÉRSEKÚJVÁRI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ Ipolyság - Márianosztra 2012. július 10-13.

Azokat a 15 éven felüli fiatalokat várjuk, akik már legalább 3 éve tanulnak angolul, főleg érettségire vagy nyelvvizsgára készülőknek ajánljuk. Jelentkezni plébánosi ajánlással lehet július 17-ig. Ha betöltötted a 15. életévedet, és szereted a természetet, Jelentkezés és további információ: mankosok@gmail.com, akkor Téged is várunk a 23. Érsekújvári Ifjúsági Találkozóra, 0907 822 759 amely idén egy 4 napos túra formájában fog megvalósulni. I. MÁRIA LÉGIÓS NYELVTÁBOR Ipolyságról indulunk Márianosztrára a Börzsöny hegyséKisgyarmat (Sikenička) gen át. Közben nemcsak túrázunk, hanem lesz szentmise, 2012. július 16-20. ima, beszélgetés, játékok és közös esti programok a táborKedves Fiatalok! tűznél. Gyere, mert ilyenen még úgysem voltál! Program: Július 10. – indulás Ipolyságról, éjszaka Perőcsényben Július 11. – Perőcsény – Nagybörzsöny Július 12. – Nagybörzsöny – Márianosztra Július 13. – Márianosztra – Szalka

Sok szeretettel meghívunk benneteket a Mária Légió által szervezett nyári nyelvtáborba, melyben angol és német lektorok fognak benneteket tanítani. A részvételi díj 50,- €. Azokat a 14-18 év közötti fiatalokat várjuk, akik már legalább 3 éve tanulják az adott nyelvet. Jelentkezni a Mária Légió valamelyik praesidiumának ajánlásával lehet július 9ig.

Mit kell hozni: sátor, hálózsák, bejárt túracipő, esőkabát Napközben csak a legszükségesebb dolgokat visszük maTovábbi információk: mankosok@gmail.com, 0907 822 gunkkal, a többi dolgainkat kísérő autók szállítják a követ759 kező táborozás helyszínére. A szervezők nevében: Ára 15,-€. Jelentkezni július 6-ig lehet a Márk atya mankosok@gmail.com címen vagy személyesen az érsekújvári plébánián. III. NYÁRI LEÁNYTÁBOR Kisgyarmat (Sikenička) 2012. július 24-28. Kedves Lányok! Sok szeretettel meghívunk benneteket az általunk szervezett harmadik nyári leánytáborba. A programot ismét domonkos nővérek fogják vezetni Budakesziről. A tábor kedden 12 órakor kezdődik, és szombaton 13 órakor fejeződik be. A részvételi díj 35,- €. A táborban 10 és 26 év közötti templomba járó lányok vehetnek részt. 15 éven felüli segítőknek délutánonként angol nyelvű foglalkozást teszünk lehetővé, melyet londoni lektorok fognak tartani. Jelentkezési határidő: július 17. Jelentkezés és további információ az alábbi elérhetőségeken: mankosok@gmail.com, 0907 822 759 II. NYÁRI ANGOLTÁBOR Kisgyarmat (Sikenička) 2012. július 21-24. Kedves Fiatalok! Sok szeretettel meghívunk benneteket az általunk szervezett második nyári angoltáborba, melyben londoni lektorok fognak benneteket tanítani. A program szombaton 9 órakor kezdődik, és kedden 18 órakor fejeződik be. A részvételi díj 40,- €.

Agapé

Rakott rizs padlizsánnal

Hozzávalók: 50 dkg padlizsán, 30 dkg rizs, 50 dkg darált hús, 2 db vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 3-4 paradicsom, só, bors, 1 teásk. pirospaprika, friss bazsalikom, petrezselyemzöld, olaj, vegeta

lecsöpögni. Két és félszeres mennyiségű vegetás vizet felforralunk, beleszórjuk a rizst, és lefedve nem túl szárazra pároljuk (maradhat kevés párolólé alatta). A padlizsánt megmossuk, majd szárrészét levágva, karikákra felszeleteljük. Mindkét oldalát lesózva félreElkészítés: tesszük negyed órára. A hagyA rizst szűrőkanálba tesz- mát apró kockára vágva kevés szük, és jól átmossuk. Hagyjuk olajon megdinszteljük, hozzá-

Magyar Katolikus Rádió Interneten, az Eurobird 9A műholdról a 11958 MHz-es frekvencián, valamint néhány kábeltv-hálózaton hallható.

Duna TV Június 16., szombat 6.25 A Tihanyi Bencés Apátság újjászületése 8.15 Veszprém, Gizella királyné városa 8.45 Duna anzix 60/23.: Sorsdöntő ütközet a pozsonyi Duna mellett és annak mélyén - Pozsony csatái 10.00 Élő egyház. Hírek, tudósítások a Kárpát-medence és a nagyvilág vallási eseményeiről. 10.30 Isten kezében. Felvidéki imanapok 13.35 Sírjaik hol domborulnak Június 17., vasárnap 10.00 Isten kezében. Gyimesi Kálvária 13.40 Határtalanul magyar. Művészeti magazinműsor

m1 Június 16., szombat 11.30 Bevallott múlt. A Terror Háza Múzeum első tíz éve. I. 16.40 Bevallott múlt. A Terror Háza Múzeum első tíz éve. II. Június 26., vasárnap 9.00 Engedjétek hozzám 10.25 Katolikus krónika 11.00 Szentmise közvetítése a zagyvapálfalvai Jézus Szíve templomból

m2 Június 17., vasárnap 12.01 Engedjétek hozzám 12.05 A sokszínű vallás 13.20 Katolikus krónika adjuk a szétnyomott fokhagymát, majd a darált húst. Kevergetve jól átsütjük. Közben sóval, borssal ízesítjük. A végén megszórjuk az apróra vágott bazsalikommal és pirospaprikával. A padlizsánkarikákról papírtörlővel leitatjuk a levet, és egy serpenyőben olajon mindkét oldalukat átsütjük. Egy cserépedényben lerakjuk a rizs

felét, erre kerül sorba egy réteg padlizsán, majd az összes darált hús, ismét padlizsánkarikák, végül a rizs másik felével betakarjuk az egészet. A paradicsomokat karikára vágva elrendezzük a rizs tetején, és megszórjuk petrezselyemmel. A tálra rátesszük a tetejét, majd sütőbe tesszük, és 180 fokon 30-40 percig sütjük.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KUCKÓ

Zümmög a méhecske, Száll, száll, száll. Picike szárnyacskán jön a nyár. (Kányádi Sándor)

Gyerektoll

Zelk Zoltán

Új mese a négy vándorról

Én mindig járok templomba és ministrálok. Ez nagyon jó és hasznos, így találkozok Istennel. Nagyon szeretek focizni, diákcsapatban is játszok. Most alapítjuk meg a ministránsok focicsapatát is. Szeretek zenét hallgatni, rajzolni. Már a szünidőt is nagyon várom. Mag Marcell, 6. b osztály, Fülek

Sósik Beáta, 2. a osztály, Kazinczy Ferenc Alapiskola, Tornalja Krajcs László, 4. osztály, Szent Erzsébet Egyházi Alapiskola, Óvár Vízi Bence, 2. osztály, Szent Erzsébet Egyházi Alapiskola, Óvár

Minden évben egyszer, túl a világvégen, találkozik a négy testvér a világvégi réten. Emlékeztek rá még, ki ez a négy testvér: a négy évszak, a Tavasz és Nyár, aztán az Ősz és Tél. Fáradtan leülnek, hosszan beszélgetnek, mit vetettek, mit arattak, mi jót-rosszat tettek. Odagyűl köréjük Nap, Hold, csillag, szellő, s őket hallgatja a megpihenő felhő. Hallgassátok ti is, vajon mit beszéltek, szellő, felhő mondta nékem, s továbbmondom néktek. Először a Tavasz szólalt meg; kíváncsian hallgatták őt idősebb testvérei: – Hegy tetején hóba tűztem hóvirágot, fel is vidítottam vele a világot. Aztán ibolyával hímeztem a rétet, lila fejét fordította mindahány, az égnek. Ibolya elhervadt, gólyahírt ültettem, Afrikába a fecskéknek szellővel üzentem: Fecskék népét várja eresz alatt fészek s a gólyákat békás tavak, háztetőn kémények. Mire megérkeztek vidáman, gyors szárnnyal, tele volt már erdő, mező, minden kert virággal. Pirosra festettem zöldellő cseresznyét, de még a meggynek is jutott egy kis piros festék... Tavasz után a Nyár kezdett el beszélni, kíváncsian, szeretettel hallgatták testvérei: – A pünkösdi rózsa hervadt már a kertben, mikor napsütéssel én is megérkeztem. Nem tudom, milyen nap volt, talán csütörtök... mindenki azt kiabálta: „Hoztál-e gyümölcsöt?” Majd az Ősz – feleltem – , ő hoz majd gyümölcsöt, de azért meglátjátok, hogy nékem is örültök. Hoztam nyári záport, hízzanak a kertek, borsót, babot, karalábét egyen öreg, gyermek. És hogy ne maradjon senki, senki éhen, vígan szaladjon a kés kövér kenyérben, aratásra értek a búzakalászok, sütöttek a búzalisztből kenyeret, kalácsot. A tücsök a réten, madarak a fákon mind azt énekelték: „Szép az élet nyáron...” A Nyár után az Ősz kezdett el beszélni, őneki is volt ám bőven mit mesélni. Hallgatták mindnyájan, talán fel is írták: mi minden jót hozott az Ősz, körtét, almát, szilvát. Barackot és szőlőt... És hogy baj ne érje: a fecskéket, hogy elmentek, tengerig kísérte... Az Ősz után a Tél kezdett el beszélni, hallgatták is kíváncsian őt ifjabb testvérei. Mindegyik szavára ámulva figyeltek: hóval őrizte a vetést, a didergő kertet. Hogy a fa ne álljon csúnya, üres ággal, földíszítette szép, ezüst zúzmarával... Elmondták egymásnak, hogy mi mindent tettek, aztán elbúcsúztak, s újból vándorútra keltek.

Marek, Ajnácskő Patrik, Ajnácskő

1 2

Készítette Lőrincz László

Rejtvény

Meghatározások: 1. Azonnal, rögtön, 2. Csurgó, 3. Tüzelő, 4. Vadőr, vadász ( JÁGER), 5. Ritka férfinév (ETELE), 6. Oktat, 7. Ember, személy, 8. Női név (névnapja április 30.). A rejtvény megfejtése a színessel jelölt oszlopokban olvasható. Jelentése: XVI. Benedek pápa felhívása a fiatalokhoz. • ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP • 2012. JÚNIUS 10.

A megfejtést nyílt levelezőlapon június 15-ig küldjétek el szerkesztőségünk címére: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava

Megfejtés

3 4 5 6

A 21. számunkban közölt rejtvény megfejtése: prédikáció. A nyertes: Csámpai Rita, Nyitracsehi Gratulálunk, az ajándékot postán küldjük!

7 8


NAPRAFORGÓ

Mi vár rád? Nem tudom. De döntened kell jó korán: mi kell, konc-e, vagy tisztesség. (Rónay György: Fiamhoz) Keresd a Reményt a Facebookon!

VILLÁMPOST@LÁDÁNKBÓL

Másképp látod majd a világot! Farkas Jenő emléknap Nagymegyeren A Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia, a Nagymegyeri Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnázium, a Nagymegyeri Katolikus Plébánia és a CSEMADOK Nagymegyeri Alapszervezete támogatásával és közreműködésével, Farkas Jenő papköltő emléktáblája leleplezésének hetedik évfordulója alkalmából szavalóversenyt szerveztünk május 28-án – pünkösdhétfőn, a helyi művelődési központ nagytermében. Előtte szentmisén vettek részt középiskolánk tanulói és a versenyre érkező vendégek a helyi római katolikus templomban. Versmondók érkeztek a Szenci Közös Igazgatású Középiskolából, a Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolából, a Komáromi Selye János Gimnáziumból, a Nagymegyeri Magán Szakközépiskolából és természetesen a helyi Corvin Mátyás Gimnáziumból, valamint a Kereske-

delmi Akadémiából. A versenyfeltétel két vers előadása volt: egy Farkas Jenő-versé és egy szabadon választott vallási témájú versé. A háromtagú zsűri értékelése szerint az első helyen Lanstyák Ildikó végzett, aki a Nagymegyeri Magán Szakközépiskola tanulója, a második helyen Vörös Kitti, szintén a Nagymegyeri Magán Szakközépiskola tanulója, a harmadik helyen pedig Garai Dóra, aki a Corvin Mátyás Gimnázium diákja. A különdíjat Horváth Mária szenci diáklánynak ítélte a zsűri. Farkas Jenő papköltő plébánosként évekig Nagymegyeren teljesített szolgálatot. 2006. június 23-án szabadtéri szentmise keretében felavatták emléktábláját. Farkas Jenő első verseskötete 1965-ben Csendország címmel jelent meg, ezt az 1969-ben Valaki jár a nyomomban című kötet követte. A hatvanadik születésnapja előtt el-

Farkas Jenő

Tavaszi ébresztő Lefogtad a csillagok szemét, aludni küldted a holdat, s talán csak úgy szokásból, unottan s halkan mondtad rügyet ébresztő mondókádat, s kezedben virágzó gallyal dirigáltad a madarak kórusát, szemedben csodálkozva ébredt, s harmatba lépett a hajnal. A bogáncs lila virágán egy bronz darázs rezgette szárnyát, kínozta két szemét, és dongva szállt el a fény felé.

A távoli jegenyék bókolni kezdtek, valahol messze, a piros égbolt alján mosolyogtál, tüzes, szerelmes angyal a szépség trónusának alján. Szótlanul és mozdulatlanul. Végül tenyeredre tetted a napot, s úgy néztél keresztül rajta, mint színes üveggolyón a gyermek. Én tudom, azt akartad: fényesnek láss, szivárványszínbe öltözötten dicsérjelek, s a zengő madarakkal ujjongva rólad énekeljek.

hunyt papköltő kéziratban maradt verseit a Glória Kiadó jelentette meg Válogatott versek címmel 2006-ban. Ki volt ez az ember? A válasz: Farkas Jenő pap, költő, de elsősorban ember, akinek küldetése volt. Mély érzésű, nagy tudású, Isten titkainak lényegét felismerő ember, aki a Szentlélek segítségével képes volt gondolatait szépen rímelő verssorokban papírra vetni. Óriási szíve csordultig volt szépséggel és szeretettel, de fájdalommal és szomorúsággal is. Meghatotta őt a születés csodája és az elmúlás szomorúsága, gyönyörködött a gyermeki őszinteségben és az aggastyán bölcsességében, örült a pillangó röptének, a madarak csiripelésének, a szőlő nedűjének és a jóízű csallóközi gyümölcsnek. Szerette ezt a földet! Versei egytől egyig Istentől ihletett versek. És az ilyen írás miről szólhatna másról, mint a természet-

ről, a teremtett világról, mely Alkotóját magasztalja. Azt az Alkotót, aki miután elvégezte tökéletes teremtő művét, nem hagyta magára a világot és az embert. Folyamatosan gondoskodik róla, újra és újra megújítja, és feltétel nélkül szereti. Farkas Jenő verseinek üzenete van! Imádd az Istent, szeresd az embert és csodáld a természetet! Verseskötete iránytű, mert arra irányítja a figyelmet, hogy a teremtett világot szemlélve rácsodálkozzunk a Teremtő bölcsességére, szépségére! Szomorú vagy? Megbántottak? Úgy érzed, egyedül vagy, elhagyatottan a nagyvilágban? Tanácstalan vagy, és nem tudsz döntést hozni? Lapozd fel Farkas Jenő verseskötetét! Meglátod, segít! Biztosan másképp látod majd a világot! Szebbnek, érthetőbbnek, érdekesebbnek és szerethetőbbnek! Egyszóval csodálatosnak! Ábrahám Margit

Egyévesek lettek Komáromban, a Selye János Egyetem mellett egy éve működik a Katolikus Egyetemi Központ, mely Boldog Salkaházi Sára nevét viseli. A Központ hivatalos átadásának 1. évfordulója és Boldog Salkaházi Sára liturgikus ünnepe alkalmából május 9-én ünnepi szentmisére került sor a Szent András-templomban. A szentmisét Orosch János segédpüspök mutatta be, a helybeli és környékbeli lelkiatyák koncelebrálásával. A mise elején Nagy Péter egyetemi lelkész köszöntötte a püspök atyát, az egyetem rektorát, dékánjait, oktatóit és hallgatóit. Amint azt a püspök atya a homíliájában elmondta: „Salkaházi Sára egy modern, korszerű szent, aki élete egy részét Komáromban élte. Krisztus szeretetét közvetítette azok felé, akik más vallásúak, mást hisznek. Életét a zsidókért ajánlotta fel. Ma is vannak fiatalok, akik Afrikába mennek, hogy betegeken, éhezőkön segítsenek, és ők is feláldozzák életüket.” Majd II. János Pál szavait idézte: „Nem mindegy, milyenek a fiatalok, ők a világ jövője. Fontos, hogy legyenek jó szakemberek, szükség van jó orvosokra, mérnökökre, közgazdászokra, viszont szükség van példaértékű keresztényekre, jó szülőkre, akik isteni áldásként kezelik házasságukat. Nincs más, akihez kapcsolódhatunk, csak Jézus és az Egyház.” A szentmise után a jelenlevők meglátogatták az egyetemi kápolnát és a közösség központját, ahol Tóth János rektor mondott köszöntőt. Méltatta Boldog Salkaházi Sára életútját, majd örömét fejezte ki afelett, hogy a nagyszombati érsek megalapította a Katolikus Központot, amely ellátja az egyetem diákjainak lelki gondozását. Kurcz Ilona • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


GONDOLKODÓ

REJTVÉNY

kötőszó; 30. Az utolsó betű kettőzésével: odább; 32. Kedvel, szeret – népiesen; a 4. kockában két betűvel; 34. Csuka, melynek se feje, se farka (!); 35. Népszerű meteorológus (Szilárd); 37. Tömény páratlan betűi; 38. Némán szúr (!); 40. A rejtvény befejező része (a nyíl ir. folyt.); 42. Ókori görög törzs; 43. Vuk kacsája; 45. Tömegében a Kaukázus dagesztáni részén élő nép; 46. Ezekből áll az erdő – de visszafelé; 47. Magyar szövetkezeti áruközpont volt Galántán a két világháború között; 49. Névelővel: kirakós játék; 50. Csehország legnyugatabbi városa; 51. Testünket borítja; 52. Gabonakévék halmaza; 54. Pengető hangszerek; 56. Kert, gyümölcsös – szlovákul; 57. Kötőszó; 58. Vízelvezető; 60. Valóságosan (fölös ék.); 62. Vissza: hálával emleget; 63. Tengeri rabló; 65. Rólam, de hangtalanul (!); 66. Indonéz város Kalimantan (Borneó) É-i részén; 68. = vízsz. 17; 69. Névelővel: mélabú;

Jézusnak tanítása közben olykor még az evésre sem maradt ideje. A jeruzsálemi írástudók bírálatain kívül saját rokonságának meg nem értésével is szembe kellett néznie, tehát a megtestesülésben magára vette életünk egész terhét. Ebben a helyzetben teszi vigasztaló kinyilatkozását: lásd a vízsz. 1, függ. 1 és vízsz. 40 számú sorokat. A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán június 15-ig küldjék el szerkesztőségünk postai: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy e-mail címére: remeny@remeny.sk A levelezőlapra írják rá: GONDOLKODÓ Vízszintes: 1. A rejtvény első része; 10. Mauna ... – Hawaii tűzhányó; 13. Adriai üdülőhely; 14. Menyasszony; 15. Fociban: a kapu elé magasan röpített labda jelzője; 17. Az – irodalmi kifejezéssel; 18. Dél-morva város; 21. Az első két személyes névmás; 22. Duplázva: dunántúli város; 23. Fonetikus kettős betű; 24. London egyik külvárosa; 26. Bvel: a szükségletet felülmúló mennyiségű; 28. Járom, hám; 29. Ellentétes

Függőleges: 1. A rejtvény második része (a nyíl ir. folyt.); 2. Orosz folyó az Ural-hegység vidékén; 3. Regényét Gárdonyi írta meg; 4. Jelen nap; 5. Női név; 6. ....izmus – távol-keleti vallás; 7. Mikroorganizmusok hatására egyszerűbb anyagokra bomlaszt; 8. Egyedül (nőn.) – szlovákul; 9. A teljes ábécé egymást követő betűi; 10. A zászló igéje; 11. Növényt nemesít; 12. „A“

SOKSZÍNŰ EGYHÁZ A világon először hajtottak végre szívátültetést egy 16 hónapos kisbabán a római Gyermek Jézusról (Bambino Gesù) elnevezett gyermekkórházban. Rendkívüli eseményről van szó, amely a gyermekek egészsége iránti elkötelezettséget és a technológiát a gyógyászat szolgálatába állító képességet mutatja – fogalmaz nyilatkozatában Tarcisio Bertone bíboros államtitkár. Egy kis szív, amely vért pumpál és biztosítja az életet, ajándék mindannyiunknak, sok kisgyereknek és családnak, akik bizalommal tekintenek az orvostudomány előrehaladására, a szervezőkészségre és a kutatásra a gyógyítás új lehetőségeinek megtalálása érdekében. Erős szimbolikus értékkel bír a műtét olyan szempontból is, hogy bizalmat ad azoknak is, akiket például természeti csapások sújtanak fájda-

földterület, ahol építkezni lehet; 16. Gyűjtőér; 19. Visszafelé: az öröklődő tulajdonságok anyagi hordozója; 20. Spanyol város Badajoz tartományban; a 4. kockában két betűvel; 23. Kissé bizalmasan: jelleg (e=a!); 25. Sas angolul, de fonetikusan; 26. Hűbérúr, akinek a határvidéken volt birtoka; 27. Kiejtett betű; 29. Többszöri robbanásszerű hangot hallat; 31. Hirtelen ébredés; 33. Fohász (föl. ék.); 34. Település Csongrád megyében; 36. Öntelten önérzetes; 38. Kapkodja a lábát; 39. Talán, rövidebben; 41. Az Alaszkához tartozó Aleut-szigetek egyike; 44. A férfiarc dísze; 46. Önkéntesekből összeállt munkaközösség; 47. Régies, irodalmi szóval: szenvedélyesen, forrón; 48. Ókori római pénz; 51. Hó-

lommal és szenvedéssel. A remény és a humanizáció jelképes cselekedete, amely bizalmat kelt a jövő iránt a gyermekek gyógyításán keresztül, akik a jövőt testesítik meg – zárja nyilatkozatát Bertone bíboros. A Gyermek Jézusról nevezett kórházat 1887-ben alapította egy Salviati nevű római nemes család. 1924-ben a pápának ajándékozták; azóta a Szentszék állandó figyelmét és támogatását élvezi a 800 férőhelyes egészségügyi intézmény, amelyben komoly orvosi kutatómunkát is folytatnak. Évente közel 34 ezer fekvő beteget ápolnak itt, 54 ezer személyt fogadnak az ügyeleten, a szakrendelőkben több mint 800 ezer gyermeket látnak el.

A Szükséget Szenvedő Egyház elnevezésű segélyszervezet, pápai jogú alapítvány május 22-én létrehozta ügyvivői tanácsát Rómában. A szervezet legfőbb vezetőségét alkotó tanács elnökét XVI. Benedek pápa nevezte ki, Mauro Pi-

• ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP • 2012. JÚNIUS 10.

hér; 53. Hibás zsák (!);54. Ritka női név; 55. Shrek is ez; 57. Létezni; 59. A számítógép memória-egységének ismert angol rövidítése; 61. Zambia és Marokkó autóinak betűjele; 62. Ének; 64. Szlovák elöljáró szó, jelentése: mögött, mögé; 67. Igavonó.

Megfejtés A 21. számunkban közölt rejtvény megfejtése: „Az embernek szüksége van a szépségre.” A helyes megfejtők közül sorsolással ajándékot nyert: Káposztás Mária, Torna. Gratulálunk!

acenza bíboros, a Papi Kongregáció prefektusa személyében. Az alapítvány végrehajtó elnöke, Johannes Freiherr Heereman tagja az ügyvivői tanácsnak, és ő tölti be az elnökhelyettesi posztot is. A Szükséget Szenvedő Egyház jótékonysági szervezetet a premontrei Werenfried van Straaten alapította Belgiumban 1947-ben. Célja kezdetben a II. világháború után elűzött németek megsegítése, később a főként Kelet-Európában üldözött egyházak lelkipásztori tevékenységének támogatása volt. VR/MK


APRAJANAGYJA Fizetett hirdetések

AKCIÓ

MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNTŐ

Sok szeretettel köszöntjük Szentmihályfán DONAUER JÁNOST és CECÍLIÁT, akik június 9-én ünneplik házasságkötésük 65. évfordulóját ünnepélyes szentmisével. Kívánunk nekik erőt, egészséget, a jó Isten áldását és a Szűzanya oltalmát. A szentmihályfai Mária Légió tagjai

GLÓRIA FÜZETEK 55%-os árengedménnyel

Egész életedben csak szeretetet és jóságot adtál. A legnagyobb fájdalom az volt, amikor eltávoztál. Fájdalommal a szívünkben, imával a lelkünkben, emlékezünk június 12-én a drága jó férjre, édesapára, apósra és nagyapára,

Szent Rita imafüzet

SINKA JÓZSEFRE Szalatnyán, halálának első évfordulóján, Emlékét őrző szerető családja

Ára: 1,00 Eur helyett 0,45 Eur + postaköltség

2012. június 9-én ünnepli 80. születésnapját CSÁKY SÁNDOR Kelenyében. Szeretettel, hálával köszöntik, és a jó Isten áldását kérik további életére: felesége, fiai, menyei, unokái, unokamenyei és dédunokája, Franciska 70. születésnapja alkalmából szeretettel köszöntjük édesanyánkat, özv. ANTUS ILONÁT Nagytúron. Éltesse a jó Isten még sokáig erőben, egészségben, kísérje életét áldásával, kegyelmével. A Szűzanya oltalmazza további éveiben. Hálával gyermekei: Mária, József és János a családjukkal, unokái és dédunokái Pappá szentelésének 10. évfordulóján szeretettel köszöntjük HUTÁR MÁRK lelkiatyánkat. A jó Isten kegyelme kísérje hivatása áldásos teljesítésében, a Szentlélek irányítsa és tartsa meg mindvégig híveit hűségesen szolgáló szeretetében. Tisztelettel Nagycsalomja, Keszi, Kóvár és Kiscsalomja hálás hívei Szűz Mária, Égi Anyánk, segítsd anyai gyöngédséggel a kiválasztottakat! Tisztelettel és szeretettel köszöntjük névnapja és közelgő születésnapja alkalmából lelkiatyánkat, GOMBÍK RÓBERT plébánost. Kérjük Mennyei Atyánkat, árassza rá bő áldását. Égi Édesanyánk szerető oltalma kísérje élete útján. Tisztelettel a szentpéteri hívek

Könyvajánlónk Winfried Henze: Hinni szép A kötet kiváló segítséget nyújt a hit kérdéseire irányuló válaszok megtalálásának közös keresésében. A könyv megbízható válaszokat ad a keresztény hit tartalmára. A kiadvány igényes kivitelű, színes képekkel illusztrált. Ára: 5,64 Eur + postaköltség

Házasságra készülő fiataloknak

„Oly szép volt veled együtt élni, Az élettől közösen sok szépet remélni. De egy éve már, hogy örökre itt hagytál, Szívünkre bánatot és fájdalmat hagytál.” Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján

Könyvrendelés: Cím: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 0948/057 508 • E-mail: office@remeny.sk

ifj. MERICA ZOLTÁNRA Ipolyvarbón (Miksi). Felesége, Ivettka, fiával Zolikával, szülei, testvérei, nagymamái és a rokonság SZOLGÁLTATÁS

Templombelsők díszítő festése, külsők felújítása, oltárok, képek és szobrok restaurálása, aranyozása. Árkedvezmény. Tel: 035/6593 139, 0905 389 162 www.reart.eu

Gondolatok az anya– gyermek kapcsolatról „Az anya nemcsak egy gyermeknek ad életet, hanem a szeretetnek és az örömnek, amit valaha magának remélt.” (ismeretlen) „Az anyák gyerekeik kezét csak egy ideig fogják, de a szívüket mindörökké.” (ismeretlen)

Imakönyvek – rózsafüzérek. www.gabrielbolt.eu ZARÁNDOKLAT Pihenj meg a Szűzanyánál, a Béke Királynéjánál, MEDJUGORJÉBAN 2012-ben! Időpont: 2012. június 27–július 4. – Mirjana jelenésére, amely július 2-án van. (Léva és Ipolyság környéke) ÁRA: 190,00 Eur – 5x szállás, 4x ebéd, biztosítás Augusztusban és szeptemberben is lesz időpont! Ára: 180,00 Eur – 4x szállás és ebéd. A jelentkezők zömének lakhelye szerinti útvonalon (országhatárig) lehetséges a felszállás. Jelentkezni lehet levélben: Vargáné Récsei Matild, J. Dózsu 28, 93401 Levice, illetve telefonon: 036-6312057, 0908686247 – legbiztosabb 20,00 - 22,00 között. Nem leszek elérhető: június 16–22., valamint június 27–július 4. között, de az érdeklődőket visszahívom! Személyigazolvánnyal is lehet utazni! Néhány időpontra már csak kevés hely van. Kérem, jelentkezzenek!

„Az anyáknak megadatott az emberiség által ismert legnagyobb kincs: a tudat, hogy jobbá tehetik valaki másnak az életét.” (ismeretlen) „Nem számít, hogy felnőtt, érett ember vagy, anyád szemében még mindig csak egy kisgyerek.” (ismeretlen)

ADAKOZÓK Az ipolynyéki rózsafüzér-társulat Az albári rózsafüzér-társulat

Hirdetésfelvétel, lapterjesztés:

30,00 Eur 20,00 Eur Isten fizesse meg!

Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: 0905 255 154 E-mail: kamenargabi@gmail.com

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


REMÉNY

Akciós ajánlatunk!

Hidd, amit

Lourdes-i imafüzet Ára: 1,- Eur helyett 0,75 Eur + postaköltség

énekelsz

Mária, Jézus anyja – dvd két részben Részenként most csak 5,90 Eur + postaköltség. Megrendelhető: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

Bertha Éva „Aki szeret, az énekel, aki énekel, az kétszeresen imádkozik” (Szent Ágoston) Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ima a hívő ember „anyanyelve”. S egész biztosan igaz a mottóban idézett Szent Ágoston-i mondás is: „…aki énekel, az kétszeresen imádkozik.”. Ismerjük vajon „énekes anyanyelvünket”? Elgondolkoztatnak olykor az ismerős templomi dallamok s énekeink szavai? Tamás József plébános írta egy helyen: „A magyar nép éneklő nép. Énekben mondja el örömét és bánatát, és ezzel vigasztalódik. A mai nyugtalan világban nagyon is szükség van erre, főleg a templom meghittségében.”

A Remény katolikus hetilap, Szlovákia egyetlen magyar nyelvű katolikus folyóirata és a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria A hit évének alkalmából meghirdetett fotópályázatát – az érdeklődésre való tekintettel – szerkesztőségünk 2012. szeptember 29-ig meghosszabbítja. Az értékes nyereményekért folyó pályázat további részletes információit és feltételeit a Remény honlapján (www.remeny.sk) olvashatják!

65. Jézus Szíve fogadalmi búcsú Buzita, 2012. június 15-17. A közelgő hit éve kapcsán Katona István egri segédpüspök, általános helynök lelki megújulást tart. Program: 2012. június 15. (péntek) – Jézus Szentséges Szívének főünnepe 18.00 órakor koncelebrált főpapi szentmise. Az elmélkedés témája: „Jézus hív…” A mise előtt szentgyónási lehetőség. 2012. június 16. (szombat) – Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe 18.00 órakor koncelebrált főpapi szentmise. Előtte közös rózsafüzér. Az elmélkedés témája: „Mária Jézushoz vezet…” 2012. június 17. (vasárnap) – 65. Jézus Szíve fogadalmi búcsúünnep 10.00 órakor ünnepi koncelebrált főpapi szentmise a szabadtéri oltárnál, amely körmenettel és szentségi áldással zárul. Az elmélkedés témája: „Jézussal éljük a szeretet életét!” Szeretettel hívják és várják a kedves híveket!

Add, hogy kik most buzgón áldunk, érted áldozattá váljunk… (Éneklő Egyház 152, 2. versszak) Az áldozat is egyike azon fogalmaknak, amelyek nagyon sok mai embernek valószínűleg nem sokat mondanak. Az áldozathozatal, áldozatvállalás ma nem divat. Gondolj magadra, valósítsd meg önmagad, ne áldozd fel karrieredet férjedért, feleségedért, gyermekeidért, ne nevettesd ki magad azzal, hogy lemondasz olyan dolgokról, lehetőségekről, amelyek jók neked. Esetleg csak neked jók. Ezt a szemléletet tükrözik a magazinok, ezt tanácsolják a jó barátok, barátnők, amikor egy pillanatra meginogsz… Jézus meghozta értünk a legnagyobb áldozatot. Tudjuk, mondogatjuk, de felfogjuk-e, hogy mit jelent ez? Legtöbbünktől nem várja azt, hogy Érte mi is az életünket áldozzuk. De életünk során sok kisebb-nagyobb áldozatot mi is hozhatunk. Tudatosan vállalva másokért, azaz Érte. Hívő gyermekként, szeretettel az Atyához jőve, áldva Őt. Szeretettel fordulva mások – családtagok, ismerősök és idegenek – felé. Nemcsak szóval dicsérve az Urat, hanem egész életünkkel. Hogy egykor megláthassuk arcát.

Remény online • Remény hetilap online archivum • webshop – vallásos könyvek széles választéka

Várja Önt is a szlovákiai magyar katolikus hírportál, a www.katolikus.sk! Küldje be Ön is plébániája, közössége hírét: hir@katolikus.sk • ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP • 2012. JÚNIUS 10.

Friss tartalommal, folyamatosan bővülő webshoppal, a Remény hetilap online, lapozható archivumával, hírekkel és érdekességekkel várjuk megújult oldalunkon!

www.remeny.sk ELÉRHETŐSÉGEINK Főszerkesztő-helyettes: Albán József Tel.: +421 (0)948 057 510 Felelős szerkesztő: Bertha Éva Tel.: +421 (0)948 057 509

Szerkesztő: Orbánné B. Mária Tel.: +421 (0)948 057 506 Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: +421 (0)905 255 154 kamenargabi@gmail.com

KÖNYVRENDELÉS: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

remeny_2012-24_korrekturazott  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you