Page 1

„Kerüld a rosszat, tedd a jót, és menekülj irgalmasságomhoz!” (Az Úr szavai a megtérő Magdeburgi Szent Norberthez)

REMÉNY XXIII. évfolyam 23. szám

2012. június 3. – Szentháromság vasárnapja

Hármas egységben

www.katolikus.sk • www.remeny.sk Ára: 0,50 Eur

4 8 13

„A római Anyaszentegyház... hisz... egy igaz, mindenható, változhatatlan és örök Istent, az Atyát és Fiút és a Szentlelket, aki egy a lényegben, hármas a személyben: a születetlen Atyát, az Atyától szült Fiút, az Atyától és Fiútól származó Szentlelket. Az Atya nem a Fiú, sem a Szentlélek; a Fiú nem az Atya, sem a Szentlélek; a Szentlélek nem az Atya, sem a Fiú: hanem az Atya csak Atya, a Fiú csak Fiú, a Szentlélek csak Szentlélek. Csak az Atya nemzé a Fiút saját állagából (szubsztanciájából), csak a Fiú született csak az Atyától, csak a Szentlélek származott egyszersmind az Atyától és Fiútól. Ez a három személy egy Isten, nem pedig három Isten; minthogy a háromnak egy az állaga (a szubsztanciája), egy a lényege, egy a természete, egy az istensége, egy a mérhetetlensége, egy az örökkévalósága. Istenben minden egy, ahol vonatkozási ellentét nem forog fönn. Emiatt az egység miatt az Atya egészen benne van a Fiúban és egészen a Szentlélekben; a Fiú egészen az Atyában és a Szentlélekben; a Szentlélek egészen az Atyában és egészen a Fiúban.”

„A Szentháromság titkáról szóló helyes beszéd egy szóba foglalható: valld be tudatlanságodat!” (Szent Jeromos)

„Nemde egy az Istenünk, egy a Krisztusunk, egy a Szentlelkünk, akinek kegyelme kiáradt reánk; és nemde egy a Krisztusban való hivatásunk?” (Római Szent Kelemen)

„Legyetek az Atya templomai, az Atyaisten számára készített épület. Krisztus keresztje volt az emelő szerkezet ehhez az épülethez, a Szentlélek pedig a felhúzó kötél.” (Antióchiai Szent Ignác)

A lelkipásztor válaszol Rejtett kincs Hűség, elköteleződés


HÍRVILÁG

Hirdessük az igazságot Deák Ferenctől kérdezték, hogy igaz-e az újsághír, mely szerint az állatkertben egy medve összetépte az esernyőjét. Deák pedig humorosan válaszolta: Szóról szóra igaz, csakhogy nem az én esernyőmet, hanem egy öreg néni kalapját tépte össze – és egy majom volt. Valaha ilyen híreket csak a bulvár lapjain olvashattunk, ma pedig elborzadunk, amikor kezünkbe veszünk egy népszerű kiadványt, folyóiratot vagy újságot, és ezekben szemrebbenés nélkül leközölnek csúsztatásokat, féligazságokat, valótlanságokat is. Mindez nemegyszer azért történik, hogy manipulálják a tömegeket, manipuláljanak minket. A szakemberek rámutatnak arra, hogy a közvélemény, a társadalmi akarat tömegtájékoztatási eszközök útján megvalósuló szándékos befolyásolása, formálása tömeges méreteket igazán csak a XX. században öltött. Ma mindnyájan találkozunk a manipulációval a reklám világában, konfrontálódunk vele a politikai propaganda harcterein, de nekünk, hívő embereknek naponta ügyelnünk kell arra, hogy a Gonosz is úgy közeledik hozzánk mint a hazugság atyja. Nekünk, hívőknek nemcsak a hazugságoktól kell óvakodnunk,

hanem a féligazságoktól is, mert a „féligazság nem az igazság fele, még csak nem is a hazugság fele, hanem olyasvalami, amiben az igazságból mákszemnyi sincsen - fenékig hazugság” (Czakó Gábor). Mi, krisztushívő emberek mindjobban megértjük, hogy a féligazságok korában nagy szükségünk van az Igazság Lelkére, akiről Urunk megmondta: „Ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek…” ( Jn 16,13). Nagy tanítónk, Boldog II. János Pál pápa mindig arra biztatott, hogy a harmadik évezredben is álljunk ki bátran az igazság mellett, és hirdessük a teljes igazságot. Ha nyitott szemmel járunk a világban, akkor látjuk, hogy kortársaink között nagyon sokan vannak, akik rászorulnak a teljes igazságra. Például a környezetükben élő idős, elhagyatott, reményvesztett és beteg emberek szinte szomjazzák az igazságot.

Különösen ilyenkor, pünkösd után ők is elvárják, hogy szóljunk nekik a világba érkezett Krisztus Lelkéről, aki elvezet bennünket a teljes igazságra, hogy szóljunk nekik arról, hogy egyedül Ő szabadít meg bennünket a hamis illúzióktól, hogy egyedül az Igazság Lelke végzi el a szabadító munkát minden ember szívében, és hogy Krisztus Lelke megvigasztal, és csendes békességgel ajándékoz meg bennünket, amikor már az emberi erőink fogyóban vannak.

CSÍKSOMLYÓ

VATIKÁN

Emeljük magasra a megújult hit zászlaját!

Az egység ajándéka

A csíksomlyói pünkösdi búcsú alkalmából 2012. május 26-án, szombaton került sor a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben, a Hármashalom oltárnál az ünnepi búcsús szentmisére, amelynek mottója ezúttal „Máriával, Jézus anyjával” (ApCsel 1, 14) volt. A szentmise szónoka Tempfli Imre, a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség plébánosa volt. A szentmisét bemutatta Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, koncelebrált Tamás József gyulafehérvári segédpüspök, valamint Orbán Szabolcs, a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány elöljárója. „A Szűzanya hazavárja gyermekeit, mi mindannyian hazajöttünk” - mondta a szertartás kezdetén Jakubinyi György érsek. Az érsek a több százezer zarándok jelenlétében elmondta, tiltakozik minden olyan kísérlet ellen, amely politikai célokra akarná kihasználni a zarándoklatot, vagy nem vallásos céllal akarná azt összekötni. Az érsek hozzátette, a zarándoklatnak egyetlen célja, hogy a zarándokok keresztény

REMÉNY katolikus hetilap Főszerkesztő: Herdics György Főszerkesztő-helyettes: Albán József e-mail: alban@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 510 Főmunkatárs: Mons. Koller Gyula

katolikus hitükben megerősödjenek. E gondolatot erősítette meg Tempfli Imre prédikációja is. Pünkösd óta Isten hazája már nem csak a menny, hanem az ember is – hangsúlyozta. S arra hív bennünket, hogy alkotótársaivá legyünk a világ újrateremtésében, jobbá, szebbé formálásában és lakhatóbbá, boldogabbá tételében. Népünk is választott nép. Isten előtt ő is kedves és értékes. Van helye a nap alatt. Jogot biztosít erre múltja, jelene és a benne rejlő kiváló értékek. De igazi jövője csak addig lesz, míg féli Istent és cselekszi az igazságosságot! Ha komolyan gondoljuk a hitben való megújulást - zárta mondanivalóját -, akkor nem elég az itteni lelkesedés, hanem Csíksomlyó legyen számunkra otthon is program, amely abból áll, hogy ott, ahova állított minket Isten, emeljük magasba a zászlót! Hogy lássák: vagyunk – itt vagyunk – és kik vagyunk. Ehhez segítsen el bennünket a Lélek és a Csíksomlyói Mária! VR/MK

Felelős szerkesztő: Bertha Éva e-mail: bertha@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 509 Szerkesztők: Orbánné B. Mária e-mail: obm@remeny.sk Telefon: + 421 (0)948 057 506

Május 27-én, pünkösdvasárnap délelőtt mutatta be XVI. Benedek pápa az ünnepi szentmisét a vatikáni Szent Péter-bazilikában. A koncelebrációban részt vett 40 bíboros, valamint 50 érsek és püspök. Pünkösd az egység, a megértés, az emberi szeretetközösség ünnepe. Mint ilyen, szemben áll Bábellel, ahol az ember ki akarja rekeszteni Istent, egyre kevésbé képes a szeretetre, tehát egyre kevésbé ember – ez volt XVI. Benedek pápa tanításának fő gondolata. Homíliájában világosan felvázolta a különbséget Bábel és pünkösd között. Az ünnep liturgikus olvasmányaiból kiindulva arra mutatott rá, hogy ma is átéljük Bábel tapasztalatát. Ez a bibliai történet ma is időszerű: az ember uralja a természet erőit, azokat egészen odáig menően manipulálja, hogy „összefabrikálja” magát az emberi életet is. Ebben a helyzetben Istenhez imádkozni már túlhaladottnak, hiábavalónak tűnik, mivel mi magunk is meg tudjuk valósítani azt, amit akarunk. Igaz, hogy megsokszoroztuk a kommunikációs lehetőségeket, az információ gyors áramlását, de állíthatjuk-e azt, hogy növekedett egymás megértésének a képessége? Paradox módon talán ma egyre kevésbé értjük egymást? – tette fel a pápa a kérdést. Olyan, mintha az emberek között a bizalmatlanság, a gyanakvás, a kölcsönös félelem érzése kígyózna, egészen odáig, hogy végül egymást is veszélyesnek tartják. Az egység csak Isten Lelkének ajándéka lehet, aki új szívet és új nyelvet teremt, megadva a kommunikáció új képességét. A szeretet tüze ez, amely képes arra, hogy átalakítson bennünket. Az egyház, a Szentléleknek köszönhetően az egység és az Igazságban való szeretetközösség helyévé vált. Keresztényként cselekedni annyit jelent, hogy nem zárkózunk be saját énünkbe, hanem kölcsönösen befogadjuk egymást, képesek vagyunk egymás meghallgatására, a javak megosztására. Az „én” logikáját az egyházban a többes szám, a „mi” váltja fel, mély, belső alázattal. Ahol az emberek Istenné akarnak válni, ott egymás ellen harcolnak. Ahol azonban elfogadják Isten igazságát, ott megnyílnak a Lélek működésének, aki támogatja és egyesíti őket. MK

Parák László e-mail: parak@katolikus.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella e-mail: kamenargabi@gmail.com Tel.: +421 (0)905 255 154 Kiadja: Glória Társulat Felelős kiadó: Mons. Szakál László

• SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA • 2012. JÚNIUS 3.

A szerkesztőség címe: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598 Fax: 02/4552 3684 e-mail: remeny@remeny.sk Grafika: namedia – Nagy Attila Nyomja: PETIT PRESS, Bratislava

Terjesztik a plébániák Index: 49574 ISSN 1335-6534 Nyilvántartási szám: EV 242/08 A kéziratok szerkesztési jogát fenntartjuk! Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.


EZ TÖRTÉNT NAGYVÁRAD

MILÁNÓ

Vallásos-e korunk embere?

Ebéd a pápával

Erre a kérdésre kereste a választ Diósi Dávid liturgiatanár, aki a nagyváradi egyházmegyés papoknak beszélt korunk emberének vallásos lelkületéről. A pasztoráció szempontjából létfontosságú papjaink számára a „hallgatóközönség” lelkületének és világnézetének ismerete, hiszen csak akkor tudnak eredményesen Istenről, Egyházról, hitről beszélni nekik – fogalmazott az előadó. „Sokszor bikfic nyelvezettel beszélünk el híveink mellett, kodifikált dogmatömbjeinkkel, anélkül, hogy azok tartalmi üzenetét kellőképpen kifejtenénk.” A mai ember – minden látszat ellenére – sokkal szomjasabb Istenre, mint a keresztény értékrenden alapuló középkorbeli Homo Christianus, hiszen miközben a modern törvényalkotás száműzte a közéletből a személyes, emberközeli Istent, helyébe nem állított megfelelő alternatívát, így a kereső ember tanácstalanul rohangál egyik istenségtől a másik istenségig – emelte ki Diósi Dávid. Hozzátette: óriási felelősség hárul ma a papra, akinek ebben a bábeli zűrzavarban kell megtalálnia a megfelelő nyelvezetet a korunk emberével folytatott párbeszédben. A véleményszabadság olyan diktatúrájában, melyben

A Családok VII. Világtalálkozója alkalmából XVI. Benedek pápa kézzelfogható jelét akarja adni a családok iránti szolidaritásának azáltal, hogy meghívott ebédre száz családot. Ezzel is szeretné hangsúlyozni, hogy milyen nagy értéket tulajdonít a családnak, a kölcsönös segítségnyújtásnak és a rászorulók iránti készségnek. A szolidaritási ebédet a milánói karitász rendezi meg a Katolikus Egyetem épületében, június 3-án, vasárnap. Ez egyben a Szentatya lombard fővárosban tett látogatásának zárónapja is. Az ebéden részt vevő családokat a főegyházmegye karitatív intézményei választják ki. Összesen mintegy háromszáz személyről van szó, akiket az említett szervezetek már egy idő óta segítenek, osztozva mindennapi nehézségeikben. Vannak közöttük a válság miatt elszegényedett olasz családok, politikai vagy gazdasági menekültek, idős emberek. A szolidaritás nagy asztalát különböző nemzetiségű személyek ülik körül, éppúgy, amint a családok világtalálkozójára is különböző országokból érkeznek zarándokok. A Családok VII. Világtalálkozója alkalmából az említett ebédmeghívás a szolidaritásnak nem az egyedüli kezdeményezése. Egy ad hoc alapítvány jóvoltából olyan családok is eljöhetnek a találkozóra, amelyek anyagilag nem engedhették volna meg maguknak ezt a milánói utat. Kispénzű emberek szerény adományaiból 3 hónap alatt 50 ezer eurót gyűjtöttek össze, amelyből a Milánói főegyházmegye missziós hivatala összesen 28 családot segített. Így zambiai, brazil, belorusz, albán és kongói zarándokai is lesznek a találkozónak. A Családok VII. Világtalálkozójára Milánóba a pápai misére egymillió személyt várnak. A pápa május 30-a és június 3-a között tartózkodik Milánóban. Vatikáni Rádió/Remény

mindenki mindenről megfogalmazhatja saját véleményét, nehezen talál eligazítást a kereső ember élete fontos kérdéseire – mondta az előadó. „Az egyház olyan versenypályára kényszerült, amelyen mindenki versenyezhet… Igehirdetésünk és liturgiánk ennélfogva valami olyasmit kell nyújtson, amit senki más nem képes ilyen formában és ilyen minőségben. Mindezt oly módon kell tennie, hogy ne az emberi oldal kerüljön előtérbe, hanem engedjük Istent működni rajtunk keresztül, jelenítsük Őt meg liturgiánkban. Ezáltal adjuk meg liturgikus cselekedeteinknek azt a vonzerőt, melyre a modern kor emberének leginkább szüksége van: Isten közelségének megtapasztalását” – fogalmazott az előadó. A szűkebb körű beszélgetések után tapasztalatcserére került sor. Magyar Kurír/Remény

VATIKÁN

BUDAPEST

Konferencia a moldvai csángókról Leváltották a bankvezetőt

Veszélyeztetett örökség – veszélyeztetett kultúrák címmel nemzetközi konferenciát rendeztek a moldvai csángókról május 11-12én Budapesten. Az első napon előadást tartott többek között Tánczos Vilmos, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem oktatója, aki a moldvai csángók nyelvcseréjéről szólt a 2011-es népszámlálás tapasztalatai és előzetes adatai alapján. Iancu Laura, az MTA Néprajzi Kutatóintézetének munkatársa a moldvai csángók katolikus identitásának gyökereiről és hátteréről beszélt; Diószegi László, a budapesti Teleki László Alapítvány vezetője a moldvai csángók magyar nyelvű hitéletének történetét tekintette át. Szó volt a moldvai csángók gazdasági migrációjáról, a moldvai csángó magyar csoportok áttelepüléséről Magyarországra az 1940-es években, és a csán-

gók irányított letelepedéséről Erdélyben. A napot egyházügyi kerekasztal zárta. Május 12-án a moldvai oktatási program állt az eszmecsere középpontjában, illetve csángó fiatalokkal rendeztek kerekasztal-beszélgetést. A tanácskozást Rejtőzködő csángóföld mottóval versekből, prózákból, moldvai csángó énekekből, táncokból álló műsor zárta. A moldvai csángók a Kárpát-medencén kívül, a magyar nyelvterület legkeletibb peremén élő népcsoport. A felgyorsuló asszimiláció ellenére még ma is 45-50 ezerre tehető a magyarul beszélők száma. Moldvában az 1950-es években néhány esztendeig tartó periódust kivéve soha sem volt magyar nyelvű oktatás. Ezért kiemelkedő jelentőségű, hogy a magyar kormány és a magyar civil társadalom támogatásával iskolán kívüli magyar nyelvű oktatás indult a csángó falvakban, amely ma a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége szakmai felügyelete alatt és szervezésében folyik. A program keretében jelenleg 25 moldvai faluban mintegy 2200 csángó gyermeknek oktatják a magyar nyelvet és a magyar irodalmat. Magyar Kurír/Remény

A Szentszéki Sajtóterem nyilatkozata szerint május 24én a vatikáni bank (IOR) felügyelő tanácsa megtartotta rendes ülését. A napirendi pontok között újból szerepelt az intézet irányításának kérdése. Az utóbbi időben ez fokozatosan aggodalmat keltett a tanácsban és az IOR elnökéhez, Gotti Tedeschi professzorhoz intézett sorozatos felhívás ellenére a helyzet tovább romlott. A kérdésről való tanácskozást követően a testület egyhangúlag bizalmatlanságot szavazott az elnökkel szemben. Ennek alapján közzétették a következő nyilatkozatot: „A Vallási Művek Intézetének Felügyelő Tanácsa, 2012. május 24-én 14 órakor megtartott rendes ülésén bizalmatlansági indítványt fogadott le Gotti Tedeschi elnökkel szemben, és javasolta, hogy szűnjön meg elnöki és tanácstagi mandátuma. A Tanács tagjai sajnálatukat fejezik ki azok miatt az események miatt, amelyek a bizalmatlanság megszavazásához vezettek, de azt tartják, hogy fontos lépésről van szó az Intézet életképességének fenntartása érdekében. A Tanács előretekintve keres egy új és kiváló elnököt, aki segíteni fogja az Intézetet, hogy helyreállítsa az Intézet és a pénzügyi közösség közötti hatékony és széles körű kapcsolatokat, amelyek a bankvilág nemzetközileg elismert normáinak kölcsönös tiszteletben tartásán alapulnak.” Vatikáni Rádió/Remény • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


AMIRE HITÜNK TANÍT

Tartsd meg a parancsokat! Isten nevét hiába ne vedd! „Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi.” (Kiv 20,7) Nem teljesen világos, hogy mit takart eredetileg ez a parancs. A zsidó hagyomány elsősorban a hamis eskü tilalmát és a fölösleges eskü tilalmát látta benne. Ehhez hozzá szoktuk tenni az alaptalan hivatkozást Istenre. A próféta ne mondja, hogy „így szól az Úr”, ha az Úr nem szólt semmit… Hasonlóképpen egy vallási vezető ne hivatkozzék Istenre, ha saját elképzeléseit akarja megvalósítani. Ez olyan lenne, mintha az üzleti életben márkanevet hamisítanánk. Keményen büntetik. Istenre is csak akkor szabad hivatkozni, ha tényleg az Ő ügyét képviseljük. Amikor Isten kinyilatkoztatta nevét, elérhetővé, megszólíthatóvá tette magát az emberek számára. Azt akarta, hogy más istenek helyett őt szólítsuk, és ezen a néven szólítsuk. De ésszel kell használni ezt a nevet. Modern hasonlat: Amikor az Isten Mózesnek kinyilatkoztatta a Jahve nevet az égő csipkebokorban, az olyan volt, mintha megadta volna a mo-

A tízparancsolat

vét. Mint egy mobilszámot. Arra van, hogy használjuk, de ne ész nélkül. Egy zsidó hagyomány szerint Isten nevének felhasználása egy nem szükségszerű áldáshoz szintén sérti a parancsot. A modern embernek az jut az eszébe, hogy Isten nevét olyan gondosan kell kezelni, mint a hitelkártya pin kódját. Csak ott élni vele, ahol feltétlenül szükséges, használata elkerülhetetlen. Még valamit hozzá kell tenni a mai keresztény számára. A második parancs eredetileg Isten kinyilatkoztatott nevére vonatkozott, a héber JHVH ( Jahve) névre. Ennek a névnek a gyalázatát nem lenne szabad egy napon említeni a szentek nevének káromlásával. A Katolikus Egyház Katekizmusa 2146. pontjában a következőket olvassuk: „A második parancs tiltja … Isten, Jézus Krisztus, Szűz Mária és a szentek nevének helytelen használatát.” Ez a megfogalmazás azt a benyomást keltheti, mintha mondjuk Szent Antal nevének tiszteletlen emlegetése ugyanolyan fajsúlyú vétek lenne, mint a kinyilatkoztatott Nevet gyalázni. A kettő azért nem ugyanaz. Erre utalhat az is, hogy a Szentatya letilbilszámát. Bármi gond van, gyorsan el lehet érni. totta a JHVH név használatát a liturgiában, miközNekünk is ilyesformán kellene kezelnünk Isten ne- ben Szent Antal továbbra is emlegethető.

A lelkipásztor válaszol Kispap vagyok. Különféle templomokba betérve pompát látok szinte mindenütt. Ugyanakkor az Egyház szerénységet, szegénységet hirdet. Nem ellentmondás ez? Kedves Kistestvérem! Örülök, hogy nemcsak nézel, látsz is, és hogy gondolkodsz is. Igen fontos és ritkuló jótulajdonság mindkettő! Kérdésed jogosságát éppen ezért nem vitatom. Ám ha olvasgatod a Bibliát, látod, hogy az Ószövetségben Isten az Ő hajlékának berendezésénél igényes volt, komoly elvárásai voltak választott népével szemben. Már a Szent Sátor és a Frigyszekrény elkészítésénel előírta, hogy mit milyen nemes anyagból, mennyi anyagnak a felhasználásával készítsenek el. Ne restelld elolvasni a Kivonulás könyvének 35–40. fejezeteit, meg a Krónikák első könyvének utolsó és a Krónikák második könyvének első néhány fejezetét a Szent Sátor és a Salamoni Templom elkészítéséről, építéséről és berendezéséről. S látni fogod, hogy micsoda anyagi érték, mennyi szellemi és fizikai munka felhasználása volt az Isten ószövetségi hajlékainak elkészítése mögött, jórészt az Úr konkrét rendelkezései nyomán. A kereszténység természetesen rácsatlakozott az Ószövetségre. A katakombák kényszerű szegénységét leszámítva, Keleten is, Nyugaton is azon voltak a keresztények – és persze azon vannak most is –, hogy Isten háza szép legyen, pompázatos legyen, és azt hiszem, ez jól van így. Érdemes megnézni különösen a ferences templomokat. Szent Ferenc szegény követői saját öltözéküket is tekintve tényleg szegényesek; bár stilizálva, de megtartották alapítójuknak, „Isten Szegénykéjének” a zsákból készített csuháját és kötélövét. Ugyanakkor a templomaik kifejezetten gazdagok, pompázatosak. Hadd ismételjem meg, hogy azt hiszem, ez jól van így. Voltak történelmi szükséghelyzetek az Egyház életében, amikor egyházi műkincsek értékesítése árán segítettek itt-ott a rászorulókon. Ott és akkor nyilván az volt jó úgy. Biztos vagyok azonban abban, hogy ha saját magunk igényeiben szerények, templomaink felszerelésében bőkezűek tudunk lenni, helyes úton járunk! Istenünknek önmagunkból is, javainkból is a legjobbat szeretnénk adni! • SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA • 2012. JÚNIUS 3.

Ablak a történelemre

A birodalom hanyatlása Nagy Károly birodalma halála (814) után részekre darabolódott, s területén poszt-Karoling utódállamok formálódtak. Felosztásáról már maga is rendelkezett (806, divisio regnorum), ám a császári hivatalról nem rendelkezett. Ennek okát csak találgatni lehet. Azt nem örökletes címnek tekintette volna? Netán a trinitárius teológiát tartotta volna mintának, mikor három fia között porciózta uradalmát? Közülük csupán a gyengekezű Jámbor Lajos (814840) érte meg atyja elhunytát, akit Aachenben koronáztattatott császárrá. Fő tanácsadója Aniane-i Szent Benedek volt. 817 júliusában (a hamburgi érsekség létrehozásának ellenére a frank missziót hanyagoló) I. Lajos is rendelkezett a birodalomról (Ordinatio imperii): fiai, Pipin és (Német) Lajos az aquitániai és a bajor királyságot kapták, a birtokok legnagyobb részét a császári címmel pedig a legidősebb fivér, Lothár (akinek halálával, fiai révén különválik Burgundia, Itália, valamint a Rajna és a Maas közti táj). Döntése polgárháborút pattintott ki, az ingatag egységet vég nélküli viszály váltotta fel. Az egységes császári eszme még sok bonyodalmat okozott a későbbiek során, bár a katolikus egyház is támogat-

ta azt. Például Jonas, Orléans püspöke, aki 825-ben Szent Hubertről szóló életrajzában magasztalta is a dinasztiát. Az intézmény érvényét viszont nem vérségi alapon ismerték el, mivel függővé tették azt a pápa által végrehajtott koronázástól. A helyi torzsalkodásoknak azonban a pápák sem tudtak gátat szabni, főleg nem a bomlási folyamatoknak! Hanyatlott a kultúra, következményekben gazdag egyházjogi hamisítványok keletkeztek (célkitűzésük: a püspökök helyzetének megszilárdítása), parlagon hevertek a szántóföldek, városok semmisültek meg. Pipin halálával és egy új gyermek (Kopasz Károly) születésével pedig bonyolódott a trónutódlás. 843-ban a verduni szerződés osztotta fel végleg Nagy Károly örökségét. Német Lajosé lett a Rajnán túli keleti rész, Kopasz Károlyé (akinek udvarában élt Johannes Scotus Eriugena, ír származású filozófus, a skolasztika előfutára) a Maastól nyugatra eső szakasz, Lothár pedig az Aachentől Rómáig nyúló középső vonalat kapta. Ez teremtette meg mind a jövendő Németország, mind a későbbi Franciaország magját. A középső zóna megmaradt örök csontnak, amin a sarjak marakodhattak.


FAGGATÓZÓ

Sokak lelki fejlődéséért...

M

Interjú - Ön már több éve aktív munkatársa a Mária Rádiónak. Hogyan került először kapcsolatba a Rádióval? - A budapesti Mária Rádió január 15-én volt hatéves, a dél-komáromi adó 2006 őszétől működik. Mikor Szentpéteren voltam plébános, sokat utaztam autóval, ilyenkor többször bekapcsoltam a rádiót. Így véletlenül rátaláltam a Mária Rádió adására, nem hallottam addig róla. Imádkoztak, magyarázták az evangéliumot, rájöttem, vallásos adóról van szó. Majd egyre többet hallgattam. Mikor a budapesti rádió egyéves volt, írtam az akkori műsorigazgatónak, Szederkényi Károly atyának egy üdvözletet. Erre többen válaszoltak a stábból, így kapcsolatba kerültem velük. Később együttműködés született. Jött egy ötlet, hogy Komáromban is jó lenne egy stúdiót alapítani. Két éve megkértek, nem segítenék-e be napi felelősként a műsorszerkesztésbe. Ez abból állt, hogy minden napnak volt egy napi szerkesztője - egy atya, akinek volt két-három műsora, azon kívül aznap ő segítette az önkénteseket és a műsorok szerkesztését, vezette az imákat, és szentmisét mutatott be az önkénteseknek. Ezt vállaltam. Először péntekenként, majd később csütörtökönként bejártam Budapestre. Hajnali négykor indultam Komáromból, hétre, mire kezdő-

dött a Napindító, már bent kellett lennem. Fél évig így jártam, ami elég fárasztó volt, mivel a műsorokra is készülni kellett. Volt, hogy hetente többször is mentem. De nagyon fontosnak tartottam ezt a segítséget, hiszen például az evangéliumi magyarázatok lehetőséget adtak a hallgatóknak, hogy bekapcsolódhassanak a műsorba és elmondhassák véleményüket. A szentmisén nem szólhatnak hozzá a prédikációhoz, Szentíráshoz, itt pedig kifejthették nézetüket, véleményüket… - Milyen programokat kínál a Rádió? - A Rádiót imarádiónak is mondhatjuk, mivel 30 százaléka a műsornak ima, naponta elhangzik a négy rózsafüzér, van irgalmasság órája, zsolozsma - breviárium. 30 százalék lelki élettel foglalkozik: ez hittanóra, erkölcstan, szentségtan, katekézisek, evangéliummagyarázat. A következő 30 százalék életvezetés: az élet különböző területeivel foglalkozik. Meghívunk orvosokat, jogászokat, nagycsaládosokat… ez nem kimondottam vallási műsor, de a hívő ember megközelítésével foglalkozunk a napi dolgokkal. A maradék 10 százalék zene. - Hol fogható Szlovákiában a Rádió? - Szlovákia területén Magyarországról három frekvencia hallatszik át. Komáromban az FM 88,3 MHz, Esztergom

ájus 20-én került sor a felvidéki Mária Rádió stúdiójának megáldására. Ebből az alkalomból Lépes Lóránt atyával, a szlovákiai Mária Rádió igazgatójával beszélgettünk.

környéken szintén fogható, keleten pedig a Telkibányai adó, ami Kassán is hallható. Keleten Gábor Bertalan atya nagy segítője a Mária Rádiónak. - Milyen programokkal készülnek a szlovákiai stúdióban? - Mivel még nincs saját frekvenciánk, úgy működünk, mint egy regionális stúdió, bedolgozunk a budapesti rádiónak. Egy-egy műsorral bekapcsolódunk az ő műsorukba. Júniusban például szentmiséket közvetítünk Muzsláról, Gútáról, Párkányból, Garamkövesdről. Innen fogják közvetíteni a vasárnapi és a következő köznapi két-három szentmi-

egyházi rendezvények voltak a környékünkön, milyen programok várhatók a közeljövőben. Itt nyitottak vagyunk a plébániák felé, ha valamilyen rendezvényre készülnek, azt szívesen közzé tesszük. A Remény katolikus hetilappal is szeretnénk szorosabb együttműködést. - Milyen szabályzata van a Rádiónak? - Mint minden rádiónak, a Mária Rádiónak is van statútuma. A Mária Rádió világcsaládjába 65 rádió tartozik (öszszesen több mint 30 millió rendszeres hallgatója van). A Mária Rádió jellemzője pl., hogy nincs benne reklám,

sét. Hétköznapokon szentmise előtt a hívek ott imádkozzák a rózsafüzért. Vasárnaponként pedig bemutatjuk az adott plébániát, egyházközséget. Beszélgetünk a helyi plébánossal és azokkal a személyekkel, akik a munkáját segítik, gondolok itt a hitoktatókra, kántorokra, sekrestyésekre, harangozókra, az egyházközségben működő mozgalmak vezetőire… Tervben van, hogy nyártól kéthetente Komáromból közvetítjük a szombati Napindítót - ami egyórás magazinműsor -, beszámolók, interjúk, milyen

és nem foglalkozik politikával. Mivel nincs reklám, ezért a Rádiónak bevétele sincs, a hallgatók adományaiból tartják fenn. A programokat önkéntesek készítik, mivel a szakembereket ezekből az adományokból nem tudnánk megfizetni. A stáb csak segíti, koordinálja az önkénteseket. - Kik a munkatársak? - Egyelőre egy „hivatalos” munkatársunk lesz, aki főleg a technikusi feladatokat látja el. Vannak önkénteseink, akik havi szinten besegítenek a Mária Rádió Magazin csomagolásába, továbbításába. To-

vábbra is keresünk önkénteseket, akik segítenének a műsorok készítésében, beolvasásában. A hívek be tudnak kapcsolódni majd a rózsafüzér imádkozásába is. Esetleg, ha valakik felvállalnák heti egykét alkalommal a stúdió takarítását, az is nagy segítség volna. A plébániákról fokozatosan keresünk önkénteseket, akik segítenének a magazinok kézbesítésében (az ő nevükre küldenénk a magazinokat, amit ők kézbesítenének), így a postaköltséget meg tudnánk spórolni. Ugyanúgy az önkéntesek tudnak segíteni a magazin szerkesztésében, ha írnak például a szolgálatukról, tapasztalataikról a Mária Rádióval kapcsolatban. Ha másképp nem is, de imával bárki támogatni tud bennünket. - Vasárnap nagy ünnepség volt, Róbert Bezák érsek atya megáldotta az új stúdiót. Ki mindenki volt még jelen? - Az ünnepi szentmisét – amely latin-magyar-szlovák nyelvű szentmise volt - az érsek úr mutatta be a környékbeli és vendég atyákkal. Utána átvonultunk a Szent Anna-kápolnához, itt történt a stúdió megáldása. Az érsek úr megáldotta a stúdió helyiségeit, irodáit és az épület homlokzatán felújított nagy keresztet. Ezután következtek a köszöntő beszédek. Megszólalt Szederkényi Károly atya, a magyar nyelvű rádiók (Magyarországon kívül Erdély, Délvidék és most már Felvidék) nagykövete. Majd beszédet mondott a jelenlegi budapesti és az erdélyi volt műsorigazgató. A regionális stúdiók nevében az új rádiót a celldömölki atya üdvözölte. Majd a szlovákiai Mária Rádió elnöke, Lapos József tartott beszédet. Ugyanígy a budapesti Mária Rádió elnöke, Szabó Tamás is örömét fejezte ki. Az egész ünnepséget a Concordia énekkar fellépése tette még ünnepélyesebbé. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött, és remélem, hogy a Rádió sokak lelki fejlődését segíti majd. - Köszönöm, hogy mindezt megosztotta velünk.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LELKI TÁPLÁLÉK

Szentháromság vasárnapja

VASÁRNAP ról ra Bartal K. Tamás O. Praem. a Jézus szeretetének különös jelét ünnepeljük. Feltárta előttünk Isten valóságának csodálatos, legbensőbb és a legnagyobb titkát: a Szentháromság valóságát. Tette ezt azért is, hogy meggyőződjünk róla, mennyire szeret minket. Azt a valóságot akarta számunkra egy kicsit érthetővé tenni, hogy egy Isten létezik, de mégsem egy személy, hanem három valaki: az Atya, a Fiú és a Szentlélek tökéletes egysége. A Szentháromság valósága megjelenik már Jézus megkeresztelkedésekor is, amelyről Máté evangéliumában ezt olvassuk: Megkeresztelése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke, mint galamb, leszállt és föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. (Mt 3, 16-17) Sokan, az egyházatyák közül is, töprengtek azon, hogyan lehet ezt értelmünkkel tökéletesen fölfogni. Ezt tette Szent Ágoston is. A tengerparton sétálva, miközben elgondolkodott a Szentháromság valóságán, a legenda szerint lát egy kis gyermeket, aki a tenger szélén egy kis gödröt ásott tenyerével, és ebbe hordta a vizet. Ágoston megáll, kérdezi a fiúcskát, hogy mit csinál. És ő feleli: Belehordom a tenger vizét ebbe a kis gödörbe. De hiszen az nem fér bele – mondja a püspök. Erre a kisfiú: Ez úgy igaz, mint hogy a te értelmed sem tudja tökéletesen fölfogni a Szentháromság valóságát. Mert ez valóban hitünk szent titka. A legenda szerint az a kisfiú egy angyal volt. Szent Bernát szerint a Szentháromság titkát megérteni akarni vakmerőség lenne. Hinni azonban a Jézushoz való hűséget jelenti, de a megismerés örökké tartó boldogságunk lesz. És mégis, hogy Jézus szándéka ennek a csodálatos titoknak a kinyilatkoztatásával az is volt, hogy ismerjük föl benne nemcsak Isten küldöttét, hanem a mennyei Atya Fiát is, akiről a zsoltárban olvassuk: Az Úr végzését hirdetem; ő így szólt hozzám: A Fiam vagy, ma adtam

M

neked életet. (2. zs.) A zsoltárosnál a „ma” örökkévalóságot jelent. Az Úr Jézus több alkalommal kifejti, hogy az Atya és a Fiú között kölcsönös és kizárólagos ismeret létezik. Az utolsó vacsorán beszél a Szentlélekről is, akit az Atya küld a Fiú nevében ( Jn 14, 26). És a mai evangéliumban hallottuk, hogy amikor a feltámadt Jézus utoljára jelent meg apostolainak, a világ népeihez küldi őket, és meghagyja, hogy tanítványaivá téve kereszteljék meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Úgy, amint Jézus a Szentháromság nevében küldi apostolait keresztelni, az ő keresztelésénél is egyesítve jelenik meg a három isteni személy: a Fiú, aki a Lelket fogadja, és a Fiú az, aki felett az égi szózat, az Atya szava elhangzik. A Szentháromság titkában nemcsak Isten szeretete és benső lényege tárulkozik fel előttünk, hanem az ember boldogságának útja is. Az ember azért jött a világra, hogy megtanuljon szeretni. Hiszen szeretet nélkül az ember földi élete a kárhozat kezdete lenne. Mert élete egyedül a végtelen szeretetben válhat teljessé. Ezt a szeretetet ajándékba kapjuk, amint ajándékba kaptuk azt a valóságot is, hogy a keresztségben az Atya gyermekei lettünk. Erről Szent Pál így nyilatkozik: Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hanem a fogadott fiúság lelkét, amelyben azt kiáltjuk: Abba, atya. (Róm 8, 15) Majd Szent János hozzá teszi: Szeretteim, most Isten fiai vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. (1Jn 3,2) Mindezek a jó Isten szeretetének megnyilvánulásai. De ez a szeretet nemcsak ölünkbe potytyan – meg is kell küzdeni érte, küzdeni önmagunkkal, saját önösségünkkel. Komoly erőfeszítéssel törekedjünk, hogy valóban tudjuk viszonozni a szeretet felbecsülhetetlen ajándékát a ajándékozó Isten és embertársaink, a jó Isten gyermekei iránt. Kérjük a jó Istent, segítsen minket, hogy megmaradjunk a szeretetközösségben Vele és embertársainkkal.

Olvasmány Mózes ötödik könyvéből (MTörv 4, 32-34. 39-40) Mózes a pusztában ezt a beszédet intézte a néphez: „Kutasd a régi időket, amelyek előtted voltak, attól a naptól kezdve, hogy Isten embert teremtett a földre! Vajon az ég egyik határától a másikig történt-e valaha ilyen nagy dolog, lehetett-e hallani hasonlót? Van-e olyan nép, amelyik hallotta az élő Istent lángok közül beszélni, ahogy te hallottad, – és életben maradt? Volt-e valaha is olyan Isten, aki megtette, hogy egy népet kivezessen egy másik nép köréből; megpróbáltatásokkal, jelekkel és csodákkal, háború-

sággal, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy csapásokkal, ahogy az Úr, a ti Istenetek veletek tette Egyiptomban a szemetek láttára? Tudd meg hát és vésd szívedbe, hogy fönn az égben és lenn a földön az Úr az Isten, senki más! Tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsolok neked, hogy jól menjen sorod, és majd utánad gyermekeidnek is, és hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened neked ad örökre!”

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 8, 14-17) Testvéreim! Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el. Általa szólítjuk őt így: „Abba, Atya!” A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei. Válaszos zsoltár (Zsolt 32, 4-5. 6 Előbb azonban szenvednünk kell és 9. 18-19. 20 és vele együtt, hogy 22) Válasz: Boldog az vele együtt meg is a nemzet, melyet az dicsőüljünk. Úr örökbe fogadott.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 28, 16-20) Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”

Liturgikus naptár Június 3. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA (Lwanga Szent Károly és vértanútársai, Klotild) Miseolvasmányok: MTörv 4,32-34.39-40; Zsolt 32, 4-5. 6 és 9. 18-19. 20 és 22; Róm 8,14-17; Mt 28,16-20 Válaszos zsoltár: Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökbe fogadott. Énekrend: H 105; 145-Gl 525; 263(1,3) ÉE 131; 210-202; 217(1,3) Június 4. Hétfő. Köznap (Szent QuirinuszKerény, Caracciolo Szent Ferenc, Bulcsú, Kerubin) Miseolvasmányok: 2Pét 1,2-7; Zsolt 90,1-2. 1415ab 15c-16; Mk 12,1-12 Válaszos zsoltár: Uram, Istenem, benned bízom. Énekrend:H 230; 112; 150 ÉE 152; 170; 200 Június 5. Kedd. Köznap (Szent Bonifác, Reginald, Fatime) Miseolvasmányok: 2Pét 3,1215a.17-18; Zsolt 89,2. 3-4. 10. 14 és 16; Mk 12,13-17 Válaszos zsoltár: Te lettél, Uram, menedékünk nemzedékről nemzedékre.

• SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA • 2012. JÚNIUS 3.

Énekrend:H 222; 142; 287 ÉE 144; 168; 242 Június 6. Szerda. Köznap (Szent Norbert, Szent Kolos, Felícia, Cintia) Miseolvasmányok: 2Tim 1,1-3.6-12; Zsolt 122,1-2a 2bcd 3-4; Mk 12,18-27 Válaszos zsoltár: Hozzád emelem szememet, én Uram, Istenem. Énekrend: H 263; Gl 523; Én vagyok a feltámadás… ÉE 217; 194; Én vagyok a feltámadás… Június 7. Csütörtök. Főünnep. Krisztus Szent Teste és Vére: Úrnapja (Fülöp diakónus, Róbert, Ninetta) Miseolvasmányok: Kiv 24, 38; Zsolt 115, 12-13. 15 és 1 abc. 17-18; Zsid 9, 11-15, Mk 14, 12-16. 22-26 SZEKVENCIA Dicsérd, Sion, Üdvözítőd: Jó Pásztorod, hű segítőd áldja hangos éneked! (SzVU 107. sz. ének szerint) Válaszos zsoltár: Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökbe fogadott. Énekrend: H 232; 132-113; 153 ÉE 146; 182; 134

Június 8. Péntek. Köznap (Prágai Szent Ágnes, Szent Medárd, Helga) Miseolvasmányok: 2Tim 3,10-17; Zsolt 118,157-168; Mk 12,35-37 Válaszos zsoltár: Békességben élnek, Uram, akik szeretik törvényedet. Énekrend: H 220; 140-139; 154 ÉE 149; 178; 132 Június 9. Szombat. Köznap (Szent Efrém, Szent Primusz és Feliciánusz, Annamária, Előd, Félix) Miseolvasmányok: 2Tim 4,1-8; Zsolt 70,8-9. 14-15ab 16-17. 22; Mk 12,38-44 Válaszos zsoltár: Ajkam hirdeti igazságodat, Uram. Énekrend: H 98; 155; 189 ÉE 127; 133; 235 Június 10. ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP (Margit, Gréta, Diána) Miseolvasmányok: Ter 3, 9-15; Zsolt 129.1-2. 3-4ab. 4c-6.; 2 Kor 4, 13-5, 1; Mk 3, 20-35 Válaszos zsoltár: Az Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltás nála. Énekrend: H 177; 127; 412 ÉE 230; 183-176; 77


LELKI TÁPLÁLÉK

Ezt üzeni... Magdeburgi Szent Norbert püspök

N

ről re

Június 6.

Koller Gyula orbert 1080 körül született, valószínűleg a hollandiai Gennepben, nemesi családból. Az ifjú Norbertnek másodszülöttként egyházi javadalmat kerestek, és már nagyon korán el is helyezték a xanteni Szent Viktor-káptalanban. Felvette a kisebb egyházi rendeket, mert így már élvezhette az egyházi jövedelmeket, anélkül, hogy vállalta volna a papi hivatal kötelezettségeit. Ezért hát gazdag és pompakedvelő életet élt. A víg kedélyű ifjút származásánál fogva szívesen látták Frigyes kölni érsek és V. Henrik császár udvarában. Az udvari élet tetszett neki, és otthonosan mozgott benne, ezért életét inkább a földi örömökre rendezte be, mint a lelkiekre. 1110-11-ben a kölni érsekkel együtt elkísérte Rómába V. Henrik császárt, aki követelni ment a pápához a maga számára az egyházi hivatalokba való beiktatás (az invesztitúra) jogát. Amikor a tárgyalások nem a császár kedve szerint haladtak, rabságba vetette a pápát. Ezzel Norbert mint a császár kísérője nyilván egyetértett. A források arról szólnak, hogy 1113-ban V. Henrik fölajánlotta Norbertnek Cambrai püspökségét. Akkoriban egy-egy püspöki szék jutalom volt a hű királyi szolgálat éveiért. Norbert azonban nem fogadta el. 1115-ben visszavonult Siegburg kolostorába, ott kapcsolatba került néhány reformra törekvő személlyel, és megtörtént a megtérése: hatásukra a reform híve lett. A kölni érsek elé járult, és kérte, hogy szentelje pappá. Papként aztán lemondott javadalmairól, birtokait eladta, pénzét szétosztotta a szegények közt. Vándorprédikátorként járta az országot és szembefordult a kanonokok és papok eddigi életstílusával. Mezítláb járt és vezeklő ruhában: úgy érezte, hogy az Isten küldte, és a Szentlélek világosította meg. Rendkívül jól tudott prédikálni. Elment az akkor ülésező reimsi zsinatra, hogy II. Kallixtusz pápával megújíttassa prédikációs engedélyét. Bertalan laoni püspök, aki szintén részt vett a zsinaton, Norbert segítségével szerette volna megreformálni egyházmegyéjét. Norbert megkapta a laoni káptalan vezetését, ámde szigorú követelményeit a kanonokok vonakodtak elfogadni. Ekkor a püspök fölajánlotta neki egy kolostor alapítását. A lehetséges helyek közül Norbert Prémontré völgye mellett döntött, erről a helyről kapta nevét az új közösség. Társait az ágostonos regula megtartására és közös életre kötelezte. A premontreieknek a kolostori tanulást, elmélyedést és lelki életet társítaniok kellett a világban folytatott munkával, hogy így legyenek az evangélium tanúi. A norberti életmód nagyon

Soha ne HÉT nőjön be a szíved lágya!

gyorsan terjedt. Egymást követték az alapítások, és gyakran a fennálló közösségek is átvették a premontrei reformot. Norbert 1126 tavaszán Rómába ment, ott kérte és megkapta a pápától rendjének jóváhagyását. 1126 júniusában vagy júliusában magdeburgi érsekké választották Speyerben. Ez volt a második fordulópont Norbert életében. Ettől kezdve jelentős szerepet kellett játszania korának történetében. Amikor Norbert érsek a rá jellemző buzgósággal és keménységgel meg akarta újítani egyházmegyéjét, számos nehézségbe ütközött. Ellenségeket szerzett magának, amikor visszakövetelte az egyházi birtokokat, amikor egyházmegyéje káptalanját és papságát meg akarta reformálni. A nagy ellenállás miatt a végén menekülnie kellett. Visszatérte után történt a II. Ince pápa és II. Anaklét közti egyházszakadás. Norbert az elsők között állt Ince pártjára. A császárral együtt 1132-ben és 1133-ban is Rómában járt és a pártok tárgyalásában jelentős szerepet játszott abban, hogy a törvényes pápát sikerült visszahelyezni jogaiba. Püspöki városába betegen érkezett vissza, s nemsokára, 1134. június 6án meghalt. 1582-ben XIII. Gergely avatta szentté.

it is bizonyít az érettségi bizonyítvány? Megértek, felnőtté váltak azok, akiket pár napja még gyerekekként, diákokként kezeltünk? Ezt nem a megszerzett papír fogja garantálni. Hiszen minden nap találkozok olyanokkal, akiknek nincsen érettségi bizonyítványuk, mégis értékes emberek, míg van sok érettségizett, sőt diplomás embertársunk, akik meglett emberként éretlenebbek, mint má-

lettél, azt hiszed. Hiszen most is játszol, s komolyan veszed. Pedig a rejtély, mit soha meg nem leltél, még most is vár, ahogy megjöttél, s indultál.” Sok fiatalt megkísért a gondolat, hogy abban élje meg felnőttségét, hogy enged a korszellemnek, amely azt suttogja, hogy mindentől és mindenkitől függetlenül élve tud csak kiteljesedni életük. Így nem csak azokkal a kapcsolatokkal akar szakítani, melyek eddig a „valakihez tartozást” jelentették

sok. Nem csak tudományban kell magas szintet megütni, hanem az emberségben is komoly szintre kell(ene) eljutni. Weöres Sándor fogalmazza meg nagyon találóan, hogy mikor is tekinthetjük lezártnak valakiben a kamaszkort: „Az ember még nem ember, csak hadonászó veszélyes kamasz. Az ember akkor lesz ember, ha átvilágítja mélyéig önmagát, s a benső világosságból környezetére sugarat bocsát” (Protohomo). Fel kell nőni! Akik eddig meséket hallgattak, azok most kilépnek a mesék világából és az eddig megálmodott világukat elkezdhetik valósággá változtatni, sőt, kis idő múlva már nekik kell a következő nemzedék palántáinak lelkébe belevésni a mesék örök tanulságát. Demjén Ferencnek van egy közkedvelt éneke, amellyel rádöbbent arra, hogy a felnőttség nem szakítás a gyermeki lelkülettel, hanem most komolyan kell venni mindazt, amiről gyermekkorban a játékok szóltak: „Felnőtt

számára, hanem új „értékrendet” akar teremteni. Ám a hőn áhított függetlenségben egy idő után egyedül találja magát, az „érték”ről kiderül, hogy bóvli, a „rend”ről pedig, hogy káosz. Ez a késői ébredés az, aminek jóval korábban kellett volna bekövetkeznie, hiszen egészen eddig a mesék világában élt, torz álmokat álmodott és ezeket kergette. A felnőttek sokszor hajtogatott mondata, „ideje már, hogy benőjön a fejed lágya!”, sokszor célt téveszt. Előbb keménykedik meg szívünk, mintsem a kutacs a fejünk tetején. A makacsság eltorzíthatja a fiatalokban lappangó hatalmas erőt, mely a kreatív nyitottságot, a terveink megvalósításához szükséges kitartást, a szépért és a jóért vívandó küzdelemhez bátorságot volt hivatott biztosítani. Ezért talán a felnőttek tanácsa inkább az legyen a fiatalok felé, hogy „Soha ne nőjön be a szíved lágya!”, és akkor így még lesz lehetősége arra is, hogy önmaga belássa: felnőtt lett.

M

*** Egyes hírforrások beszélnek Norbert csodás megtéréséről, amely egy villámcsapás következtében történt. Ezt azonban nehéz bizonyítani. Viszont lelki megtérése „kézzelfogható”. Amikor Kölnben pappá szentelték, korábbi pompás udvari ruhájában jelent meg, majd mindenki szeme láttára levetette, és birkabőrből készült egyszerű ruhát öltött. Érseki székének elfoglalásákor is mezítláb és a legegyszerűbb ruhában vonult be városába. Megtanulhatjuk tőle, hogy nem a ruha teszi az embert. A feltűnősködés és „divatmajmolás” nem való a keresztényhez. Norbert megtérése után nemcsak önmagához volt kemény, hanem a rábízottakkal és alattvalóival szemben is. A történtek után a lázadókat szemrehányás helyett olyan jóságosan fogadta, hogy egészen megrendültek. Megtanulta, hogy az igazsághoz ragaszkodni kell, de nagyon szükséges, hogy ezt f inom megértéssel adjuk a másik tudtára. Ezért volt az egyházszakadás idején nagyon jó tárgyaló fél, ezért tudott országokat érintő dolgokban is közös megegyezést kicsikarni. Szükséges, hogy megtanuljuk tőle a szembenálló nézeteket elsimítani. Az irgalmas megértés lágyítsa meg konokságunkat!

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LÉLEK ÉS ÉLET

Rejtett kincs Április 28-án Komáromban Borsos József pálos atya lelkinapot tartott, amelynek témája a „Hit mint rejtett kincs” volt. Az első előadásban hitünk megerősítéséről beszélt: „Van a mennyei Atyának egy országa, melyet nekünk készített. Mindegyikünket azért teremtett, hogy ebbe az országba meghívjon, hogy ezt a helyet elfoglaljuk… Ha kilépünk emberi testünkből, eljutunk Isten országába, meglátjuk a szeretetet, jóságot, boldogságot, amelyről a Szentlélek azt mondatta a Bibliában: emberi szem nem látta, fül nem hallotta, értelem nem tudja felfogni, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.” A következő előadásban az atya többek között ezt mondta: „Véssük a gyermekeink eszébe az Isten- és emberszeretet jóságát, beszéljünk róla éjjel és nappal, ha lefekszünk, vagy az utcán… Kössük a homlokukra, véssük az ajtófélfára az Isten legfőbb parancsát… A szülők a pásztorok a gyerekek mellett. A szülőknek oda kell figyelni, hová járnak, mit csinálnak a

gyermekek. Mint ahogy a pásztor védi a nyájat, nekik is védeni kell gyermekeiket a farkasok elől. Szülőknek, nagyszülőknek bele kell vésni a dallamot: Istenem, köszönöm, hogy szerettél, hogy eljöttél, hogy az életem ne legyen céltalan, ne legyen kudarc, hanem megláthassam azt, aki azért teremtett, hogy örökre vele éljek.” A harmadik előadásban a résztvevők a Szűzanyát kérték, segítsen nekik a szívükre vigyázni: „Vigyázzunk a szívünkre, mi van benne, mi jön ki belőle. Mi lakik benne? A szeretet, jóság, türelem, irgalom, megbocsátás, alázatosság, az erények? Jézus Krisztus lakik benne, hogy az én lelkem a szeretettől legyen áthatva, vagy durva, kegyetlen, rágalmazó vagyok? A Szűzanya befogadta az örök Szeretetet, Jézus Krisztust. Mi is voltunk elsőáldozók, a szívünkbe fogadtuk őt, de meglátszik rajtunk? Nem hazudtoljuk-e meg, kinek a jelét hordjuk homlokunkon?” * * *

A lelkinap néhány résztvevője megosztotta velünk gondolatait. Bedecs Júlia (Őrsújfalu): József atyát már régóta ismerem. Volt már nálunk imanapon a pálosokkal. Mindig úgy érzem, mintha csak nekem beszélne. Az egyszerűsége nagyon megérinti az embert. Reggeltől estig elhallgatnám őt. Szavai az ember lelkéig hatnak. Utána az ember napokig könnyűnek, Istenhez közelinek érzi magát. Sz. Irén (Őrsújfalu): Az előadások mélyen megszólítottak. Az ember élete során keresi a kincset. De van úgy, hogy miután megtalálja, visszaássa. De mégis újra és újra keressük, mint Szent Ágoston mondta: „Nyugtalan a mi szívünk, míg benned meg nem nyugszik.” Engem ez a lelkinap

az Istennel való találkozásra hívott, vágyakozásra indított egy mélyebb lelki életre. Sz. T.: Sokszor azt hisszük, közel vagyunk a mennyei kincshez, tudjuk, hogy van, de nem foglalkozunk vele. Számomra ez a lelkinap egy ébredés volt, hogy habár egyszer már ezt a kincset megtaláltam, mégis inkább ragaszkodtam földi dolgokhoz (karrier, javak, személyek…). Azt hiszem, ez a lelkinap segített elszakadni a kötődésektől. Csakis úgy maradhatok a jó úton, ha nem érdekel, mit mond a szomszéd, kinek milyen autója van, és ha nem törődöm azzal, mit csinál a másik. Ha csakis a „kelyhet” figyelem, eljutok a célba, az örök életre.

„Isten megbocsát, de én nem” Valljuk be őszintén, hogy nekünk, hívő és gyakorló katolikusoknak sem mindig erős oldalunk a megbocsátás, sokszor állunk vele hadilábon. Nehezen viseljük el, és hajlamosak vagyunk bosszút hizlalni magunkban, ha jogtalanul megbántanak, ha megsértenek, vagy ha igazságtalanul rágalmaznak, galád módon becsapnak, átvágnak, kihasználnak, meglopnak. Hányszor esünk áldozatul hiszékenységünknek, segítőkészségünknek mások ravaszsága, hamissága miatt. Naponta szenvedünk mások rosszindulata, irigysége, törtetése, bárdolatlansága vagy tapintatlansága miatt. Sokszor tapasztaljuk, hogy a birtok- és hatalomvágy vagy a kapzsiság nem ismer szülőt, testvért, rokont vagy barátot, mert az erre hajlamos emberek szenvtelenül belegázolnak mások becsületébe, nincsenek tekintettel mások jogos tulajdonára, vagyonára. És oly gyakran csalódtunk azokban is, akiket legjobban szerettünk, és mert fájdalmat okoztak nekünk önző viselkedésükkel, durvaságukkal, szeretetlenségükkel, hűtlenségükkel, képtelenek vagyunk megbocsátani nekik. Milyen szomorú látni, hogy házastársak elválnak az egyik fél megbocsáthatatlannak minősülő félrelépése miatt, testvérek összevesznek a szülői örökségen, és emiatt évekig nem beszélnek egymással, szomszédok egy életen át haragszanak egymásra egy darabka elszántott földterület miatt. Munkahelyen nem bocsátjuk meg kollégánknak, ha nagyobb jutalmat, esetleg magasabb beosztást kapott, és legszívesebben megfojtanánk őt egy kanál vízben. Régi igazság, hogy a harag rossz tanácsadó. Még a hívő emberekben is a szemet szemért, fo-

gat fogért szemléletet élteti vagy erősíti, és a megbocsátás kerékkötője. A békülékenyebb természetűek képesek ugyan a megbocsátásra, de sietve hozzáteszik: „megbocsátok, de nem felejtek!“ És vannak a keménykedők, akiknek az a jelszava, és derekasan tartják is magukat hozzá, hogy „Isten megbocsát, de én nem!“. Egy alkalommal megkérdeztem egy ilyen keménykedő, mellesleg rendszeresen templomba járó ismerősömtől, hogy szokta-e naponta imádkozni a Miatyánkot. Természetesen, volt a válasz. Jó, mondtam neki, de akkor ezentúl figyelmesebben mondja el az imát, és amikor odaér, hogy „bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek“, álljon meg egy pillanatra, és alaposan gondolkodjon el rajta. Miért is okoz valójában gondot még nekünk, az Úr imáját naponta akár többször elmondóknak is a megbocsátás? Elsősorban azért, mert hiányzik belőlünk az igazi szeretet, és mert híján vagyunk az igazi alázatnak is. Mert túlságosan önérzetesek vagyunk, túlteng bennünk a büszkeség, a hiúság. Vagy mert kiveszett belőlünk a beleérzőkészség, az együttérzés, az irgalmas lelkület. Ezek jelenléte, illetve hiánya akadályoz bennünket abban, hogy nap mint nap gyakoroljuk a megbocsátást. Elárulhatom, hogy nekem a megbocsátás erényének gyakorlásában nagy segítségemre voltak és vannak még ma is Rónay György felettébb megszívlelendő verssorai: „Mire küldött az Isten? Arra, hogy gyűlöld azt, aki épp úgy, mint te, mása,

• SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA • 2012. JÚNIUS 3.

s pusztán azért, mert károdat kívánja? Mire küldött? Azért, hogy marakodj s visszaharapd a beléd harapót; vagy hogy utána menj, és hogyha fájna szegénynek a rajtad ejtett marása, te adj sebére balzsamot? Nyilván nem azért küldött, hogy ítélkezz, hisz magadat ítélned épp elég lesz, és irgalmat, ha rád kerül a sor, hol lelsz, ha magad sem irgalmazol? Gyűlöl? Szeresd; s tán megválthatod akkor magadat is, őt is a kárhozattól. Pilinszkynél olvasom: „Amikor valóban megbocsátunk valakinek: elfelejtjük, amit ellenünk elkövetett.“ Hogy eljussunk erre a szintre, a valódi megbocsátásig, bizony sokat, naponta kell imádkoznunk magunkért és ellenségeinkért is. És az sem baj, ha gyakran emlékezetünkbe idézzük Jézus szavait: szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Vagy: ha kővel dobnak meg, kenyérrel dobd vissza. Vagy: Hányszor kell megbocsátanunk ellenségeinknek? Tán hétszer? Nem, hetvenhétszer. És jó, ha tudjuk, a megbocsátáshoz sem kell több energia, mint a harag vagy a gyűlölet táplálásához a szívünkben. Sőt, ahogy egy helyen olvastam: „A megbocsátás azt jelenti, hogy elengedjük a minket fogva tartó haragot és keserűséget, ami a kutatások szerint nemcsak a lelkünket, hanem az egészségünket is károsítja. Ez a gyakorlat jelenti a legnagyobb kihívást, de a nyeresége is a legnagyobb.”


FOHÁSZ

Életige 2012. június

örök életre megmarad, amelyet az Emberfia ad majd nektek.”

inkább azt szeretné, hogy fedezzük fel, tapasztaljuk meg őt, és így a miénk legyen. Pusztán a saját erejéből az ember természetesen képtelen elérni Jézust. Erre csak Isten ajándékaként képes. Jézus mindenesetre folyamatosan arra hívja az embert, hogy készüljön fel az ajándék befogadására, melyet adni akar neki: s ez az ajándék Ő maga. Ha az ember folytonosan arra törekszik, hogy tettekre váltsa igéjét, akkor teljes lesz benne a Jézusba vetett hit, és úgy fogja ízlelni igéjét, mint a jóízű, friss kenyeret.

Ennek a hónapnak az igéje nem Jézus tanításának egy részletét állítja elénk (mint például a sértések megbocsátása, az elszakadás a földi javaktól stb.), hanem visszavezet egész keresztény életünk gyökeréhez, a személyes kapcsolathoz Jézussal. Gondolom, hogy mindenki, aki elkötelezetten próbálja élni Jézus igéit, különösen a felebarát iránti szeretet parancsát, mint Isten összes igéjének és parancsolatának a foglalatát, egy kicsit legalább megtapasztalja, hogy Jézus lett élete „tápláléka”, aki betölti szíve vágyát, aki örömének és fényének forrása lett. Életté váltva megérzi, legalább egy kicsit az ige zamatát, amely igazi választ ad az ember és a világ problémáira. Mivel Jézus, az „élet kenyere”, végtelen ajándékként önmagát adja az Eucharisztiában, így magától értetődő, hogy az ilyen ember szeretettel járul az Eucharisztiához, és az fontos szerepet játszik az életében. Fontos tehát, hogy aki közülünk szert tett erre a ragyogó tapasztalatra, felfedezését ne tartsa meg, hanem mesélje el másoknak, ugyanazzal a buzgalommal, amelylyel Jézus ösztönöz bennünket, hogy megszerezzük az „élet kenyerét”. Így sokan megtalálják majd Jézusban azt, amit a szívük mindig is keresett. Ez hatalmas szeretet a többiek iránt, mert így ők is megismerhetik az igazi életet már itt a földön, és övék lesz majd egykor az az élet, amely nem ismeri a halált. Mi többet akarhatnánk ennél?

„Ne fáradozzatok veszendő eledelért, hanem azért, mely az

(Az Élet Igéje, 1985. augusztus)

Chiara Lubich „Ne fáradozzatok veszendő eledelért, hanem azért, mely az örök életre megmarad, amelyet az Emberfia ad majd nektek.” ( Jn 6,27) Jézus, miután a Tibériás tavánál jóllakatta a sokaságot a kenyérszaporítással, titokban átment a tó túlsó partjára, Kafarnaum környékére, hogy visszavonuljon a tömeg elől, amely királlyá akarta őt tenni. Sokan mégis a keresésére indultak, és rá is találtak. Jézus azonban nem fogadta el érdektől fűtött lelkesedésüket. Ettek a csodálatos kenyérből, de megálltak a puszta anyagi előnynél, és nem fogták fel ennek a kenyérnek a sokkal mélyebb jelentését, amely rámutat: Jézust azért küldte az Atya, hogy igazi életet adjon a világnak. Csak csodatevőt, földi messiást láttak benne, aki bőséges és olcsó földi táplálékot tud biztosítani számukra. Jézus ekkor intézte hozzájuk ezeket a szavakat: „Ne fáradozzatok veszendő eledelért, hanem azért, mely az örök életre megmarad, amelyet az Emberfia ad majd nektek.” „Az eledel, amely nem veszendő”, magának Jézusnak a személye és tanítása, hiszen Jézus tanítása teljesen egy a személyével. Ha az ember tovább olvassa Jézus szavait, akkor látja, hogy ez a „nem ve-

szendő eledel” azonos Jézus eucharisztikus testével. Azt mondhatjuk tehát, hogy „a kenyér, amely nem veszendő”, maga Jézus, aki igéjében és az Eucharisztiában ajándékozza magát nekünk. „Ne fáradozzatok veszendő eledelért, hanem azért, mely az örök életre megmarad, amelyet az Emberfia ad majd nektek.” A vízhez hasonlóan a kenyér képe is gyakran előfordul a Bibliában. A kenyér és a víz az ember alapvető, nélkülözhetetlen táplálékát jelenti. Amikor Jézus saját magára alkalmazza a kenyér képét, az azt jelenti, hogy a személye, a tanítása nélkülözhetetlen az ember lelki élete számára, ahogy nélkülözhetetlen a kenyér a test életéhez. A kenyér persze szükséges. Maga Jézus biztosítja ezt csodálatos módon a tömegeknek. Önmagában azonban nem elég. Az ember – anélkül, hogy teljes mértékben felfogná – magában hordja az éhséget az igazság, az igazságosság, a jóság, a szeretet, a tisztaság, a fény, a béke, az öröm, a végtelen, az örökkévaló iránt, amelyet a világon semmi sem képes kielégíteni. Jézus önmagát ajánlja, és azt mondja, hogy egyedül Ő képes jóllakatni az ember belső éhségét. „Ne fáradozzatok veszendő eledelért, hanem azért, mely az

örök életre megmarad, amelyet az Emberfia ad majd nektek.” Amikor Jézus az „élet kenyerének” mutatja be magát, akkor nemcsak annak a szükséges voltát állítja, hogy belőle táplálkozzunk, azaz higgyünk szavainak, és így elnyerjük az örök életet, hanem arra akar ösztönözni, hogy tapasztaljuk meg őt magát. Sürgető felhívást intéz hozzánk, amikor azt mondja, hogy „olyan eledelért fáradozzunk, amely nem veszendő”. Azt mondja, hogy az embernek be kell vetnie magát, bele kell adnia minden képességét, hogy megszerezze ezt a táplálékot. Jézus nem kényszeríti rá magát senkire,

A hét imája Ima Szent Józsefhez Szent József Atyám, hallgass meg, úgy nézek Rád, mint gyermeked, mint jó Atyámban, úgy bízom, hisz jóság ragyog arcodon. Szükségben Te is jól tudod, maga az Isten így szóllott: bajban Józsefhez menjetek, Ő megvéd, megment titeket. Ég és föld Urát egykoron Te hordozád szent karodon. Mária fiát Te vivéd s ringattad az örök Igét. A gyermek Jézus csak hozzád jött, bajban Néked könyörgött. Védelmet, ruhát Tőled kért, hálás volt

étel- és italért. Mária Benned jó urát szerette minden időn át. Védelme a Te gondod volt, ha menekült, ha vándorolt. Élteden végig hűségben védted családod veszélyben, Jézust és anyját szüntelen a siralomnak völgyében. Most sem az égben nem lehet, nem pihen ott sem jó szíved, nem nyugszik ott sem jobb kezed, ha Terád szorul gyermeked. Szent volt, ki mondta ezeket, segítőt lelhetsz eleget, ilyen vagy olyan veszélyben, de József segít mindenben. Énnekem még mindig segített, bármit is kértem, mind meglett. Szent Teréz, Jézus je-

gyese, így bízott Benne, aki élet és halál idején egyaránt segít gyermekén. Csak engem nem segítene meg, Szent József, a Te jó szíved? Az én szükségem csak olyan, hogy segítséget nem várhat? Nem, jó Atyám, ha nem is ma, tudom, megsegítesz bajomban. Maradj hát, jó Atyám, énnekem, Tied leszek és maradok, míg az égbe nem jutok. Amen. Beküldte egy pozsonyi olvasó (név és cím a szerkesztőségben) • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


.. O

ANKÉT

K rkérdés

sekre, lelki számadásra kényszerítő? Szívhez, vagy észhez Milyen szóló? Egyszerűen megfogala jó prédikáció? mazott, vagy bonyolult logikával felépített…? Olyan, „Értelmünk befogadja, szánk mely példákkal egyszerűsíti a hirdesse és szívünk szeresse!” megértést? Hosszú, vagy rövid? Élőbeszéddel előadott, Békét, nyugalmat sugározó, vagy felolvasott? Humorral, vagy ha nyugtalanító, kérdé- esetleg iróniával fűszerezett?

Téma lehet az erkölcs és az igazságosság Jól prédikálni bizonyosan nem könnyű feladat, talán még Istentől kapott szónoki és egyéb szükséges adottságokkal sem. A jó prédikációnak az Evangéliumból és az olvasmányokból kell kiindulnia. Sokszor

nem könnyű megtalálni a szentleckék és az aznapi Evangélium közös nevezőjét. Jó, ha a prédikáció ebben segíteni tud, és bővebben kifejti a tanítás bibliai hátte-

Levelet kaptunk Remény

Jótékonysági koncert Hit, szeretet, segítőkészség. Ezekkel a gondolatokkal álltam hozzá

Köznyelvi beszédhez közelítő, vagy választékos nyelvezetű? Kérjük kedves Olvasóinkat, írják meg nekünk gondolataikat, élményeiket, természetesen lelkipásztorok neve és helységnevek említése nélkül. Leveleiket kb. 1-1,5 írott oldal (1800-2700 karakter szóközökkel együtt) terjedelemben a remeny@remeny.sk e-mail, illetve a Remény szerkesztősége, Žiačka 4., 821 06 Bratislava postai címre várjuk. A levelekre írják rá: Ankét. A beérkező, teljes névvel és folyamatosan közöljük la(Szerkesztőségünk fenntartja címmel ellátott véleményeket punkban. a rövidítés, szerkesztés jogát.)

rét, történeti, földrajzi és egyéb vonatkozásait. Utána következhet maga az aznapi szentbeszéd magva, amely ismerteti az üzenet lényegét, és alkalomadtán kitér azokra a kérdésekre is, amelyekkel a hívek a mindennapi életben szembesülnek. Az alábbiakban legyen szabad a mindennapi életből felvetnem néhány kérdést és gondolatot. Korunk emberére nagyfokú bizonytalanság jellemző az élet végső értelmének kérdésében. A bizonyosságot a modern műszaki világ egyre újabb vívmányai sem biztosíthatják számára, mert nem adhatnak választ arra a tényre, hogy élünk, öregszünk, s életünk végén szembesülnünk kell a halállal. Ez a kérdés lényegében végigkíséri az emberi életet, égetőbb az idősebb emberek számára, de nem lehet közömbös fiatalabb korban sem. Az élet értelmének kérdését a volt kommunista országokban aránylag könnyedén a szőnyeg alá seperték azzal, hogy ez csak burzsoá csökevény, s aki ilyen kérdésekkel foglalkozik, az nem modern ember, és ezzel csak azt bizonyítja, hogy nem tud élni. Mára nyilvánvalóvá lett, hogy ebben a kérdésben nemcsak nálunk nem történt nagyobb előrelépés, de a nyugati világnak és nagyhatalmú médiájának sem futja másra. A fiatalokkal újra körbetáncoltatják az aranyborjút anélkül, hogy ismertetnék az Ószövetségben leírt eredményt. Fontos téma lehet az erkölcs és az igazságosság, egyéni, közéleti, gazdasági és társadalmi értelemben is.

ehhez a nemes feladathoz. Az egyházakat, a templomokat támogatni kell, számomra ez kötelesség. Április 22-én megrendeztük a füleki VMK-klubban azt a jótékonysági koncertet, melyen a befolyt összeget (370 eurót) a templomunk javítására szántuk. A műsorban fellépők szívesen fogadták a meghívást. Szép számban gyűltek össze a hívő nézők és a zenét szerető emberek. Bebizonyosodott, hogy a zene is segíthet, és szükség van az effajta jótékonysági

• SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA • 2012. JÚNIUS 3.

Legyen szabad itt is elővennem egy jellemző esetet a vége felé közeledő szocialista időkből. A kötelező ideológiai képzés során valaki feltette a kérdést, miért foglalkozunk már második éve csak a szocialista erkölcs kérdéseivel, ennyire fontos dolog az erkölcs? A válasz nagyon egyértelmű volt: az erkölccsel azért kell ennyit foglalkoznunk, mert nélküle nem működik a szocialista jogrendszer. Ma már látjuk a rendszerváltozás utáni jogrendszert is, és tapasztaljuk, hogy a liberális demokráciákban szintén nincs nagy szükség erkölcsi normákra, sem igazságos törvénykezésre. Foglalkozni kellene az ún. „rendes” keresztényekkel is, akik azért távolodtak el az egyháztól, mert elutasítják a hit gyakorlását. Nem járnak templomba, nem járulnak szentségekhez, nem kell nekik a Tízparancsolat, sem a liturgia átélése. Amíg az egyház tanítása nem fog megegyezni az ő elképzeléseikkel, nincs szükségük egy ilyen „maradi” intézményre. Nekik elég, hogy magukat jó kereszténynek tartják, hisznek Istenben, az emberi jóságban is, de a Krédót már nem tartják fontosnak. Nem látják, hogy a hit gyakorlása nélkül csak saját magukat juttatják leshelyzetbe. Napjainkban már csaknem fizikai törvényszerűségként mutatják a népességfogyás elkerülhetetlenségét és a családi életforma idejétmúltságát, mintha az a tömegvonzáshoz vagy a termodinamikai tételekhez hasonló szükségszerűség lenne. Pedig nyilvánvaló, hogy ez csak a modern jóléti társadalmak megoldhatatlannak tűnő problémája, s mintha nem lenne egyéb következménye, csak a sok nyugdíjas és a népesség elöregedése, amelyet majd eutanáziával fognak megoldani. Nem lehetne az értelmiségi réteget jobban megszólítani pl. Chesterton írásaiból vagy Boldog Newmann bíboros szentbeszédeiből vett gondolatokkal, Szent Ágoston és Aquinói Szent Tamás tanításával? Nem lehetne-e elgondolkodni arról is, mi lehet az oka annak, hogy a keresztény templomba főleg nők járnak, s hogyan lehetne a férfiakat is jobban megszólítani?

koncertekre. Persze fontos a támogatók önzetlen segítsége is. A koncertet a losonci Oláh Lianka 15 éves kislány fellépése nyitotta meg, akit televíziós tehetségkutatókból ismerhetünk. Szlovák és roma dalokat énekelt, édesapja kísérte zongorán. A második fellépő a Galántáról érkezett Crazy Voices volt. A két fiatal tehetséges lány többek között Varga Miklós Európa c. dalát is előadta. Ezután a színpadon megjelent a füleki közönség nagy kedvence,

Lapos József, Pozsony Kamil ferences atya egyházi zenekara, a Jeríchové Trúby. Nagy üdvrivalgás fogadta őket. A négytagú zenei formáció komoly zenei tudással, nagy odaadással adta elő műsorát. Akárcsak a többi fellépő, Mário Banát, az Arizóna és a többiek is. Hálás köszönet minden támogatónak, a segítőkész embereknek és nem utolsósorban a közönségnek. Kellemes hangulatú rendezvény volt, mellyel támogatni tudtuk templomunkat. Mag Róbert, Fülek


TANÁCSOLÓ

Milyen elképzeléseik vannak a gyermekeknek Istenről? Anselm Grün bencés szerzetes és JanUwe Rogge pedagógus könyve a gyermeki lélek istenkereséséről tavaly év végén jelent meg németül, a napokban pedig olasz nyelven. Az alábbiakban egy részletet olvashatnak a kötetből, amely a gyermekek spirituális útkereséséről szól. Hangsúlyozzák, hogy minden gyermek más, mindannyian egyediek. „Mindegyikük a megtestesült Isten egy-egy szava. Más kifejezéssel élve: minden gyermek Isten egyedi, megismételhetetlen képmása.” Felhívják a figyelmet arra, hogy a szülők tartsák tiszteletben gyermekük egyediségét, különlegességét. Ezt az egyediséget nem lehet szavakkal kimondani, nem is lehet egy meghatározott modell alapján formálni a gyermeket, hanem nyitottnak kell lenni arra, ami a személyiségében különleges. Idézik John Bradshaw amerikai pszichológus-teológust, aki szerint a gyermek természetes, spontán módon önmaga: „Hiszem, hogy az önmagunkkal való egység a leglényegesebb dolog, ami hasonlóvá tesz Istenhez. Ha egy ember tudatában van e minőségének, akkor összhangban van önmagával, el tudja fogadni magát. A gyermekek természetes módon képesek erre. Ha megfigyelünk egy gyermeket, bármelyiket, felismerhetjük benne ennek kifejezését. Mintha ezt mondaná: az vagyok, aki vagyok.” A gyermeket leginkább spiritualitásában sebezhetjük meg – amikor úgy érzi, kicsúfoljuk egyediségét, és ezért inkább a róla alkotott képhez kell alkalmazkodnia, meg kell tagadnia egyediségének érzését, ami természettől fogva él benne. Bradshaw szerint a gyermek ilyenkor veszíti el önállóságát, lesz tele szégyenérzettel. Aki szégyelli magát, nem mer többé önmaga lenni, hanem arra törekszik, hogy mások elfogadják, megbecsüljék. Bradshaw hangsúlyozza, hogy a gyermek nem csak azért kérdez, mert választ vár a felnőttektől: figyeli a világot, rácsodálkozik, megijed, elgondolkozik azon, amit lát. Igazi filozófus: nemcsak kérdez, hanem válaszokat is ad magának: komoly, vicces, olykor igen gyakorlatias válaszokat.

Agapé

A gyermekek nem csak az általunk eltervezett módon tanulnak, a vallásos nevelés sem merül ki a tananyagban. Felfedeznek, új utakon járnak, és közben egzisztenciális kérdésekkel találják szembe magukat. Három-négyéves ko-

Műsorajánló fontosak a gyermekeknek. A törékeny és bizonytalan kapcsolatok korában a szimbolikus kapcsolatok is nagyon fontosak. Ahogy nőnek a gyerekek, nem kellenek már ezek a tárgyak, inkább szimbolikus dolgok, képek helyettesítik

Magyar Katolikus Rádió Interneten, az Eurobird 9A műholdról a 11958 MHz-es frekvencián, valamint néhány kábeltv-hálózaton hallható.

Duna TV

ruktól kezdve foglalkoztatja őket két fontos kérdés, az élet kezdetéről és végéről: Honnan jövök? Hol voltam, mielőtt a világra jöttem?; Meg fogok halni? Ti is meghaltok?... A gyermek szeretné tudni, hogy amikor eltávolodik biztonságot adó családi környzetétől, akkor is biztonságban, szeretetben lesz-e része. Uri Bronfenbrenner szociálpszichológus azt hangsúlyozza, hogy a gyermeknek szüksége van egy olyan emberre, akiben feltétel nélkül, irracionális módon megbízhat. A biztonság iránti vágyból fakad Isten keresése is: egy olyan Istenapa, Istenanya keresése, akire ráhagyatkozhat, máskülönben nem mer kilépni a világba és önállóvá válni. Gaby von Thun azt kérte a gyerekektől, mondják el, hogy képzelik Istent. Egyikük így írt: „Istent olyannak képzelem, mint egy embert, aki figyel minket. És amikor ránk néz, akkor nevet, és nevetése békét ad nekünk, embereknek, itt a földön. És a napot is ő adja! Időnként esőt is, hogy felfrissüljünk, mert tudja, hogy olykor melegünk van.” A szerzőpáros beszél azokról a tárgyakról, plüssállatokról, amelyek oly

Hozzávalók: A tésztához: 2 egész tojás, 2 tojás sárgája, 10 dkg margarin, 12 dkg kristálycukor, 6-7 evők. tej, 15 dkg darált mogyoró vagy dió, 18 dkg liszt, 2 teásk. sütőpor, 50 dkg piros ribizli

Ribizlitorta Tetejére: 2 tojás fehérje, 13 dkg kris-

őket. A Gaby von Thun által kérdezett gyerekek Istenről mint fényről, csillagról, napról, holdról is beszélnek: „a gyermekkori elképzelésekben benne van az isteni és benne van az anarchia, beszélnek a paradicsomról a pokolról, a purgatóriumról.” A szimbolikus képek, terek vigaszt nyújtanak, elviselhetővé teszik a fájdalmat. Egy 11 éves kislány, Aulona így ír: „Az én őrangyalom a bátyám. Sajnos, az égben van… Nem ismertem jól, de tudom, hogy nézett ki. Ha élne, 13 éves lenne. Ő az őrangyalom és mindig az is marad.” Anselm Grün és Jan-Uwe Rogge hangsúlyozza, hogy a gyermekek történeteinek üzenetértéke van: tele vannak bizalommal, bíznak a képességeikben – ha van, aki vigyáz rájuk. Bíznak abban, hogy minden jól végződik, tudják, hogy számíthatnak gondolataik teremtő erejére, belső képeik erejére. Képesek részletekbe menően elmesélni vallásos tapasztalataikat. Mesélnek az örömről, a fájdalomról, a félelemről és az őrangyalról, aki fejükön tartja a kezét, Istenről, aki védi őket.

Június 9., szombat 8.45 Duna anzix. 60/22.: „Szabad-e Dévénynél betörnöm új időknek új dalaival?” Porta Hungarica 10.00 Élő egyház 11.00 Élő világegyház Június 10., vasárnap 10.00 Élő egyház. Hírek, tudósítások a Kárpát-medence és a nagyvilág vallási eseményeiről. 10.30 Isten kezében. Felvidéki imanapok 13.40 Határtalanul magyar. Művészeti, tudományos magazinműsor 14.45 Hazajáró. Turisztikai magazinműsor – „Elindulni és hazatérni”

m1 Június 9., szombat 10.30 Múlt-kor. Történelmi magazin Június 10., vasárnap 9.00 Engedjétek hozzám 9.10 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevők 10.05 Pilinszky János

m2 Június 10., vasárnap 12.01 Engedjétek hozzám 12.15 Katolikus krónika 13.45 Kérdések a Bibliában

MK

tálycukor, 1 teásk. citromlé, 2 porral, és a masszába vegyítevők. durvára vágott mogyoró jük. A tésztát vajjal kikent, vagy dió zsemlemorzsával megszórt 26 cm-es kapcsos tortaformába Elkészítés: simítjuk. A vajat a cukorral habosra Ráhalmozzuk a leszemekeverjük, egyenként hozzáad- zett ribizlit, és kissé bele is juk az egész tojásokat és a to- nyomkodjuk. jássárgákat, majd belecsurgatElőmelegített sütőben 175 juk a tejet. fokon kb. fél óráig sütjük. A darált mogyorót összeke- Közben a tojások fehérjét a verjük a liszttel meg a sütő- cukorral kemény habbá ver-

jük, végül a citromlevet is belekeverjük. A tortát kihúzzuk a sütőből, rásimítjuk a tojásfehérjés masszát, megszórjuk a durvára vágott mogyoróval, majd további 15 percig sütjük. A tortát kivesszük a formából, és rácsra téve kihűtjük. Fogyasztás előtt porcukorral meghintve, ribizlifürtökkel díszítjük.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KUCKÓ

Egy, kettő, három, négy, te kis madár, vígan légy! Olyan szépen daloljál, szebb legyen a tavasznál! (Zelk Zoltán)

Kedves Gyerekek!

Első szentáldozás Egyházkarcsán

Örülnénk, ha írnátok magatokról, arról, hogy mit szerettek csinálni szabad időtökben, hogy megy a tanulás, mivel foglalkoztok a hittanon… Tudjuk, hogy nagyon sokan vannak köztetek olyanok is, akik ügyesen sportolnak, táncolnak, énekelnek, vagy éppen a Bibliaversenyen, illetve valamilyen tantárgyversenyen szerepeltek jól, esetleg ministrálnak, felolvasnak, zsoltárt énekelnek a miséken. Jó lenne, ha hitoktatótok, pedagógusaitok segítségével röviden bemutatnátok őket, és képet is küldenétek róluk. E-mailben várjuk az írásokat és a képeket is a remeny@remeny.sk címre.

Tamkó Sirató Károly

A kis kakas Kukurikú... Megszólalt a kis kakas, tarkatollú, tarajas: kukurikú... a diófa de magas! Az én hangom magasabb... oda száll föl kukurikú... ahol jár a piros nap!

Ďörď Vivien, 2. osztály, Szent Erzsébet Egyházi Alapiskola, Óvár

Május 20-án az egyházkarcsai Szent Bertalan-templomban 13 elsőáldozó először vette magához az Úr Jézus testét. Az ünneplés már reggel nyolc órakor elkezdődött, amikor a gyermekek a plébánián ünnepi reggelin vettek részt Szalay Gyula atyával, aki e nagy esemény előtt még egy kicsit elbeszélgetett velük. „Kedves gyerekek, a ti lelketeket is táplálni és erősíteni fogja az Oltáriszentség, melyet ma először fogtok magatokhoz venni. Jézus Krisztus a kenyér színe alatt van jelen és érkezik ma hozzátok…” – mondta a szentmisében az atya. Az első szentáldozás a gyerekek számára biztosan felejthetetlen marad, hiszen először tért be szívükbe az Isten, hogy oda örömet, boldogságot vigyen. Juhász Ferenc

Katyi Máté, 2. osztály, Szent Erzsébet Egyházi Alapiskola, Óvár Lakatos Saskia, 3. osztály, Nagyölved

Nálunk június 1-jén ünneplik a g yermeknapot. Írjátok meg, rajzoljátok le, ti hogyan ünnepeltetek!

Katyi Szabolcs, 3. osztály, Szent Erzsébet Egyházi Alapiskola, Óvár

Pavlov Márk, 4. osztály, Szent Erzsébet Egyházi Alapiskola, Óvár

Danika, 1. osztály, Ajnácskő 1

Készítette Lőrincz László

Rejtvény

1

A rejtvényben minden meghatározás kétA megfejtést nyílt levelezőlapon június 8szer szerepel - vízszintesen és függőlegesen. ig küldjétek el szerkesztőségünk címére: Remény, Žiacka 4., A megfejtés a színessel jelölt sorban és osz821 06 Bratislava lopban olvasható. Jelentése: az Oltáriszentség, Jézus Teste és Vére ünnepe. Meghatározások:

Megfejtés

A 20. számunkban közölt rejtvény megfej1. Út eleje! 2. Balázs, Réka, Tímea, 3. Ked- tése: szelídség. A nyertes: Cseri Bernadett, Kóvár velt déligyümölcs, 4. A rejtvény megfejtése, 5. A Zagyva jobb oldali mellékfolyója (TÁGratulálunk, az ajándékot postán küldjük! PIÓ), 6. Jón – keverve, 7. Névelő. • SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA • 2012. JÚNIUS 3.

2 3 4 5 6 7

2

3

4

5

6

7


NAPRAFORGÓ

Mi vár rád? Nem tudom. De döntened kell jó korán: mi kell, konc-e, vagy tisztesség. (Rónay György: Fiamhoz) Keresd a Reményt a Facebookon!

Hűség, elköteleződés A családok világtalálkozója alkalmából, amelyre május 30. és június 3. között kerül sor Milánóban, a Sir Europa interjút készített Erdő Péter bíborossal, a CCEE elnökével a gyermekvállalásról, a házasságra épített családról és arról, hogy milyen szerep betöltésére hivatott az Egyház a családokkal kapcsolatban. Európában az anyagi okok mellett más okai is vannak, hogy a családok ma nem mernek gyermekeket vállalni – mutatott rá a bíboros: elterjedt egy olyan mentalitás, amely megnehezíti a választást a különböző lehetőségek között. Ezzel a nehézséggel találkoznak az emberek a hivatásvagy pályaválasztásban és a házasságra való elköteleződésben is. Nagyon sok fiatal megretten mindattól, ami stabilitást, állhatatosságot kíván. Még ha kimondatlanul is, de létezik egy olyan felfogás, ami a legfontosabb jónak a pillanatnyi jót tartja, és az embernek nehezére esik egy nagyobb, életre szóló tervben gondolkodni, elképzelni saját jövőjét. Ha pedig valaki így él, akkor szükségszerűen félni fog az elkötelezettségektől. A házasságban például: ma jól vannak együtt, de mindig ott van mögötte a félelem, hogy lehet, hogy holnap már nem lesz olyan jó. Ez látható a pályaválasztásnál is: sok fiatal nem fejezi be egyetemi tanulmányait, vagy időközben tanulmányi irányt változtat. Gyakran nehezen szánják rá magukat egy hosszú távú, jövőjüket meghatá-

rozó szakma választására. Általános magatartás ez, amely megnyilvánul az élet legkülönbözőbb területein, nem csak a házassággal kapcsolatban. Felmérések szerint, három gyerekből egy házasságon kívül születik. A házasságra épített család azért kelt félelmet, mert az emberek tudják, hogy ez a házasság hűségre kötelez – állapította meg Erdő Péter. Ezt a félelmet nemcsak a templomban megkötött esküvővel, hanem a polgári házassággal kapcsolatban is érzik, amely nagyobb stabilitást jelent, nagyobb állhatatosságot kér, mint a spontán, alkalmi vagy rövid együttélés. Arról is vannak statisztikai adatok, hogy a házasságban élő pároknak több gyermekük van, mint azoknak, akiket nem házasság köt össze. „Úgy vélem – fogalmazott Erdő Péter -, hogy kölcsönös viszonyban áll a két dolog: elfogadni egy gyermek születését nagy felelősséget jelent, vagyis a házasságtól való félelem, a szülői léttől való félelmet is jelenti. Másrészről úgy tűnik, hogy a szép és többgyermekes családból származók maguk is könnyebben alapítanak családot. Egy nagy családban való felnövekedés segít új család alapításában.” Azzal kapcsolatban, hogy mi segíthet ennek a félelemnek a legyőzésében, a bíboros elmondta: az Egyház igyekszik átadni a hitet, különösen a fiataloknak. Ha Isten létezik, és az emberi élet nem a véletlen műve, hanem beleilleszkedik Isten tervébe, ak-

kor minden ember realisztikus élet- születik egy gyermek, vagy egy csaprogramja is része ennek az isteni ládtag megbetegszik. tervnek. Mi valamiképpen Isten A milánói találkozóra utalva Erdő munkatársai vagyunk ennek megva- Péter kiemelte: az esemény a családok

lósításában, és ez nemcsak a családra igaz, hanem mindenre, amit teszünk az életben. Hiszünk abban – hangsúlyozta –, hogy a hiten és közösségi tapasztalaton keresztül ez a félelem valamiképpen begyógyulhat. Hozzátette: az Egyház arra hivatott, hogy az emberek elé a keresztény hit távlatát állítsa, amely segít megérteni, hogy mit jelent ma a család. A családokat segíteni kell mindennapi elkötelezettségükben, ők pedig számos élettapasztalatukkal egymást is segítik, amikor például meg-

Életjel Rádió – Öröm hallgatni! Új zenerádió kezdi meg adását 2012. május 28-án, pünkösdhétfőn. Az interneten keresztül hallgatható Életjel Rádió két csatornán közvetít dalokat: a könnyűzenei jellegű Öröm csatorna mellett a Hála csatornán instrumentális feldolgozások szólalnak meg. A kezdeményezés célja, hogy az új médium nyugodt szigetet, biztos pontot jelentsen a ránk zúduló információáradatban: örömöt hozzon a világba, erőt öntsön a fáradt szívekbe, lendületet adjon a mindennapokhoz. A www.eletjel.hu címen elérhető honlapon nem csupán „hallgatni” lehet. Látniés olvasnivalóval is gazdagodhatnak a látogatók: rendszeresen váltakozó zenés videók és értékes hírek, cikkek ajánlója színesíti a kínálatot. A „Hálafal” segítségével bárki megoszthatja mindennapi örömeit, köszönetét másokkal, lehetőség nyílik dalküldésre is. Az Életjel Rádió által közvetített üzenetek a kereszténység értékrendjéhez igazodnak, ennek megfelelően egyetemesek: minden korban aktuálisak és mindenkit érintenek. Életkortól, világnézettől függetlenül mindenkinek érdemes megismerkednie az új rádióval, amelynek adása az ország határain túl is, bárhol a világon elérhető.

nagy ünnepe lesz. Az ilyen jellegű találkozóknak sajátos légkörük van. A résztvevők azzal térnek haza, ami megérintette őket, amit ott átéltek a hitben és az isteni légkörben, közösségben az Eucharisztia és a pápa körül. Ez nem csupán egy fellobbanó érzelem, ami elmúlik. „Számos fiatal papot ismerek – mondta -, akik hivatásukat egy ifjúsági világtalálkozón értették meg.” Magyar Kurír/Remény Fotó: világháló

Teilhard de Chardin

Mindenben és mindenhol Tedd, Uram, hogy számomra a Te földre szállásod ne legyen csupán merő gondolkodás, elmélkedés, száraz bölcselkedés, hanem igazi, valóságos Jelenlét; a Te jelenléted mindenben, mindenhol – az én lelkemben is!

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


GONDOLKODÓ

REJTVÉNY

37. Sugárhajtású repülőgép; 38. Göng yöleg; 40. Fon a l a k; 41. Alapegység, röv. 43. Sziget a Nápolyi-öbölben; 45. A szelén vegyjele; 46. Liszt jelzője; 49. Német filozófus; 51. In ..., reménybeli – latinul; 53. Afrikai nép, nyelv; 54. Iskolai bútor; 55. Vesetájék; 58. Az arany vegyjele; 59. Idegen női név; 61. A pók rokona; 63. A protaktínium vegyjele; 64. Klumpa fele; 66. Harmadvágás vívásban; 68. Ad acta, röv.; 69. ... and eggs; 70. A repüléssel kapcsolatos; 72. Brazil regényíró. 74. Izlandi prózai mű; 75. Tátong – németül; 77. Csárda italmérője;

Rejtvényünk fő soraiban - V/1, F/25 - Juhász Gyula (1883–1937) költő egyik szép gondolatát rejtettük el. A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán június 8-ig küldjék el szerkesztőségünk postai: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy e-mail címére: remeny@remeny.sk A levelezőlapra írják rá: GONDOLKODÓ Vízszintes: 1. Rejtvényünk első része (zárt betűk: K, J, R); 14. Kusza; 15. Paraplé (ő - ö); 16. Szibériai tó; 17. Magánszám; 19. Sertés – szlovákul; 20. Mondatszó; 21. Kötőszó; 22. Kugli; 24. Becézett női név; 25. Bajnét közepe; 26. A láb alsó felülete; 28. Egykori brazil focista; 30. Autonóm Terület, röv.; 31. Női név; 33. Gyermeki énekhang; 35. A cséplés számára előkészített terület (ű - ü);

Függőleges: 1. Mutató névmás; 2. Franciaországi folyó; 3. Francia férfinév; 4. Ede, Aba, Lót; 5. Azonos betűk; 6. Németországi folyó; 7. Gyötör; 8. Hibás termék; 9. Női név; 10. Azonos magánhangzók; 11. Parátlan marabu!; 12. Hiányos genre! 13. Perui indián nyelvcsalád; 18. A nóta közepe; 21. Gépkocsimárka; 23. Zenei hang; 25 Rejtvényünk befejező része (zárt betűk: A,I,L); 26. A múlt idő jele; 27. Eternit; 29. Szorzás 4/7e; 32. Olasz férfinév; 34. Fémkorong, amelyből érme készül; 36. Romániai

A párkányi Szent Imre Egyházi Óvoda igazgatósága pályázatot hirdet óvónői állás betöltésére. A munkakör 2012. szeptember 3-án tölthető be.

város; 39. Háztetők szakembere; 40. Szinusz, röv.; 42. Női név; 44. Ukrán tanács; 47. Gitárféleség; 48. Teás – keverve; 50. Az áll alatti zsírpárna; 52. Trópusi madár; 54. Folyam DélAmerikában; 56. Lantán; 57. Német zeneírónő; 60. Gyümölcsözik; 62. Itáliai költő; 65. Hatalmában tart; 67. Centiméter; 69. Megállás – németül; 71. Oxigén, fluor, hidrogén; 73. OCY; 74. Spírea fele; 76. Tafota közepe; 78. Római súlyegység.

Megfejtés A 20. számunkban közölt rejtvény megfejtése: „Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben.” A helyes megfejtők közül sorsolással ajándékot nyert: Morvai Melánia, Nagyölved. Gratulálunk!

A Bacsfa-Szentantali Könnyező Szűzanya búcsúja 2012. június 24., vasárnap

Írásos jelentkezését az alábbi címre kérjük beadni 2012. június 25-ig: Cirkevná materská škola sv. Imricha s výchovným jazykom maďarským - Szent Imre Egyházi Óvoda, Družstevný rad 22, 943 01 Štúrovo A kérvényhez csatolandó: az óvónői végzettséget igazoló bizonyítvány, életrajz, erkölcsi bizonyítvány, igazolás a ledolgozott pedagógiai időszakról, keresztlevél, adott esetben egyházi házasságlevél Egyéb feltételek: keresztény életvitel, megfelelő egészségi állapot, az államnyelv és a magyar nyelv aktív használata, gyermekközpontúság A meghallgatás időpontja: 2012. július 4., 13.00 óra Helyszín: CMŠ sv. Imricha s VJM, Družstevný rad 22, „C“ pavilon, Štúrovo-Párkány – igazgatói iroda

• SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA • 2012. JÚNIUS 3.

PROGRAM: 15.00 gyóntatás, ünnepi rózsafüzér, litánia 16.00 esti dicséret 17.00 ünnepi főpapi szentmise,főcelebráns: Mons. Orosch János, nagyszombati segédpüspök A szentmise után körmenet és ereklyetisztelet 20.00 szentségimádási órák 22.00 latin szentmise a rendkívüli formában Mindenkit szeretettel várnak az ünneplésre Bacsfa-Szentantalra (Báč).


APRAJANAGYJA Fizetett hirdetések KÖSZÖNTŐ

Hálás szívvel és sok szeretettel köszöntjük édesanyánkat,

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük névnapja alkalmából HORVÁTH RÓBERT lelkiatyát. Kérjük a jó Istent, kísérje áldásával élete minden napján.

özv. KUTAK ÉVÁT Kismácsédon, aki június 5-én tölti be 80. életévét. Kívánjuk, hogy soha ne borítsa könny csillogó szemét, és kísérje minden léptét az isteni szeretet. Kívánunk a jó Istentől jó egészséget, hogy még sokáig tartsa meg családja körében. Szeretettel lányai és fiai családjukkal Névnapja alkalmából tisztelettel és szeretettel köszöntjük lelkiatyánkat, KISS RÓBERT gútai esperesplébánost.

AKCIÓ GLÓRIA FÜZETEK 55%-os árengedménnyel

Az izsai hívek és a rózsafüzér-társulat Szent Rita imafüzet SZOLGÁLTATÁS

Templombelsők díszítő festése, képek festése és restaurálása, oltárok, szobrok felújítása, aranyozása, százszázalékos minőség, többéves jótállás. Tel: 0903 228 376 e-mail: umar@panelnet.sk, www.umar.sk Ostya – tömjén. www.gabrielbolt.eu

A gútai rózsafüzér-társulat tagjai és a hívek

Házasságra készülő fiataloknak Ára: 1,00 Eur helyett 0,45 Eur

Könyvrendelés: Cím: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 0948/057 508 • E-mail: office@remeny.sk

PLÉBÁNIÁKNAK Liturgikus könyvek kedvezményes áron A szentmise olvasmányai „A” év A szentmise olvasmányai „B” év A szentmise olvasmányai „C” év Ára:10,00 Eur /darab, kemény kötés

Gárdonyi Géza gondolatai a gyermekekről Milyen bohó a gyermek! S micsoda érzékeny a lelke minden változás iránt! Az ő lelkük olyan, mint valami finom kis gép, amely erős munkára nem való, de minden csekélységre megperdülnek a kerekei. Nekik merőben más a világuk, mint a mi-

Misekönyv II- kivonat A sédesznél végzendő miseszövegek Ára: 10,00 Eur A szentmise könyörgései I. Vasárnapokra és főünnepekre Ára: 5,00 Eur helyett 4,50 Eur kemény kötés A szentmise könyörgései III. Köznapokra, rituális misékre és gyászmisékre Ára: 9,79 Eur helyett 6,50 Eur - kemény kötés Olvasmányok rendje III. kötet Évközi idő köznapi olvasmányai az évközi idő 18-34. hetére Ára: 4,48 Eur helyett 2,48 Eur Olvasmányok rendje IV. kötet A szentek ünnepeinek, emléknapjainak, a közös miséknek és a gyászmiséknek az olvasmányai Ára: 4,48 Eur helyett 2,48 Eur Azok, akik 20,00 Eur felett rendelnek, ingyen kapják a A szentmise zsoltárai című kemény kötésű kiadványt!

énk. A mi nagy dolgaink nekik semmiségek, és amik nekünk semmiségek, azok nekik a nagy valamik. A gyermek kacag olyanokon, amiken mi nem is mosolygunk, és sír olyanokon, amiken mi a homlokunkat se ráncoljuk. Egy tintacsepp, egy cserebogár, egy botlás, idegen öltözet: nevet rajta. És sír, ha a tolla elgörbül, ha csúfolják, ha aggódik, ha fázik. Aztán ha sírás közben valami kellemesen hat rá - akkor a könnyein át mosolyog.

Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: 0905 255 154 E-mail: kamenargabi@gmail.com • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


REMÉNY

Hidd, amit

énekelsz Albán József „Aki szeret, az énekel, aki énekel, az kétszeresen imádkozik” (Szent Ágoston) Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ima a hívő ember „anyanyelve”. S egész biztosan igaz a mottóban idézett Szent Ágoston-i mondás is: „…aki énekel, az kétszeresen imádkozik.”. Ismerjük vajon „énekes anyanyelvünket”? Elgondolkoztatnak olykor az ismerős templomi dallamok s énekeink szavai? Tamás József plébános írta egy helyen: „A magyar nép éneklő nép. Énekben mondja el örömét és bánatát, és ezzel vigasztalódik. A mai nyugtalan világban nagyon is szükség van erre, főleg a templom meghittségében.” Aquinói Szent Tamás: Dicsérd Sion (Úrnapi szekvencia) „Aki veszi, meg nem osztja, Meg nem töri, nem szakasztja, Mindenek épen veszik. Veszi egy és ezrek veszik, S minden egyenlőn kapja részit, Mégis: nem fogyatkozik.” Amikor a nép látta – és ízlelte! – a kenyérszaporítást, királlyá akarta tenni Jézust. Sokan keresték utána: jól akartak lakni megint. Jóllakni: de nem Vele, csak általa. Arról bezzeg sehol sem olvasunk a Szentírásban, hogy az utolsó vacsorán jelen lévő apostolok hasonlóan lelkesedtek volna, amikor közölte velük saját Testének és Vérének titkát… Vagyis amikor szó szerint a kezükbe adta önmagát… Nagy és örök kísértés: úgy képzelni el az Istent, mint saját, személyes terülj, terülj asztalkámat. Hívom – hát jöjjön; kérem – hát segítsen; éhezem – hát lakasson jól! Az a dolga: hiszen én még imádkoztam is Hozzá…! Sajnos, sokan élnek ilyen tévedésben. S a Mi Urunk nem sértődik meg: újra meg újra adja magát – „Veszi egy és ezrek veszik, S minden egyenlőn kapja részit, Mégis: nem fogyatkozik.” Itt ez a hallatlan erőforrás: csak élnünk kell vele. Vele. Nem érdemes a friss vizű kút mellett szomjan halni, a megterített asztalnál korgó gyomorral, elutasítóan ülni. Nem érdemes a jó Istent hibáztatni, ha úgy érezzük, kevés földi jót kapunk, miközben Ő saját magával akar táplálni bennünket. Éljünk Vele, éljünk Belőle!

A Remény katolikus hetilap, Szlovákia egyetlen magyar nyelvű katolikus folyóirata és a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria A hit évének alkalmából meghirdetett fotópályázatát – az érdeklődésre való tekintettel – szerkesztőségünk 2012. szeptember 29-ig meghosszabbítja. Az értékes nyereményekért folyó pályázat további részletes információit és feltételeit a Remény honlapján (www.remeny.sk) olvashatják!

65. Jézus Szíve fogadalmi búcsú

Nyári felüdülés Július 2-6., Pihenjen, nyaraljon az Életrendezés Házában! E kijelölt időszakban ki-ki annyi napra jelentkezhet, amennyire szeretne. Igény szerinti ellátást biztosítanak, nincsenek kötött és szervezett programok, mindenki szabadon, kedve szerint töltheti idejét. Július 16-22., Jézusi gyaloglás (Test és lélek imája) Vezeti: Hofher József SJ, Molnár Renáta (személyi edző, nordic walking oktató) Ez a lelkigyakorlat egy keresztény életmód programot kínál, megszólítva teljes emberségünket. Ez a pár nap szeretne segíteni abban, hogy a hétköznapokban miként tudnánk beépíteni az életünkbe az imádságot és a mozgást. A lelkigyakorlat a szemlélődő Jézus imával és az „északi gyaloglás” technikájával próbál segíteni testi-lelki valóságunk egészséges egyensúlyának fenntartásában. A fiatal felnőttektől kezdve mindenkit várnak, aki szeretné megtapasztalni a Jézussal való gyaloglás örömét. Időseket, kisebb betegségekben szenvedőket is szívesen látnak, akik nyitottak voltak eddig is a sétára, gyaloglásra. Jelentkezés erre a lelkigyakorlatra: Molnár Renáta: +36-30-687-9203 renisun@freemail.hu A többi alkalomra jelentkezés a honlapon (www.eletrendezeshaza.hu) található jelentkezési lap kitöltésével, e-mail: eletrendezes@jezsuita.hu vagy levélben, telefonon: Életrendezés Háza, 7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló 11. Tel.: 0036/72/490-610; 0036/30/3385-784

Buzita, 2012. június 15-17. A közelgő hit éve kapcsán Katona István egri segédpüspök, általános helynök lelki megújulást tart. Program: 2012. június 15. (péntek) – Jézus Szentséges Szívének főünnepe 18.00 órakor koncelebrált főpapi szentmise. Az elmélkedés témája: „Jézus hív…” A mise előtt szentgyónási lehetőség. 2012. június 16. (szombat) – Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe 18.00 órakor koncelebrált főpapi szentmise. Előtte közös rózsafüzér. Az elmélkedés témája: „Mária Jézushoz vezet…” 2012. június 17. (vasárnap) – 65. Jézus Szíve fogadalmi búcsúünnep 10.00 órakor ünnepi koncelebrált főpapi szentmise a szabadtéri oltárnál, amely körmenettel és szentségi áldással zárul. Az elmélkedés témája: „Jézussal éljük a szeretet életét!” Szeretettel hívják és várják a kedves híveket!

Akciós ajánlatunk! Lourdes-i imafüzet Ára: 1,- Eur helyett 0,75 Eur + postaköltség Mária, Jézus anyja – dvd két részben Részenként most csak 5,90 Eur + postaköltség. Megrendelhető: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

Remény online • Remény hetilap online archivum • webshop – vallásos könyvek széles választéka

Várja Önt is a szlovákiai magyar katolikus hírportál, a www.katolikus.sk! Küldje be Ön is plébániája, közössége hírét: hir@katolikus.sk • SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA • 2012. JÚNIUS 3.

Friss tartalommal, folyamatosan bővülő webshoppal, a Remény hetilap online, lapozható archivumával, hírekkel és érdekességekkel várjuk megújult oldalunkon!

www.remeny.sk ELÉRHETŐSÉGEINK Főszerkesztő-helyettes: Albán József Tel.: +421 (0)948 057 510 Felelős szerkesztő: Bertha Éva Tel.: +421 (0)948 057 509

Szerkesztő: Orbánné B. Mária Tel.: +421 (0)948 057 506 Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: +421 (0)905 255 154 kamenargabi@gmail.com

KÖNYVRENDELÉS: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

remeny_2012-23_korrekturazott  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you