Page 1

„A Szentlélek tevékenysége abban áll, hogy az univerzumot, az Egyházat és minden embert elvezet a rendetlenségből a rendbe, a zűrzavarból a harmóniába.” ( Nagy Szent Vazul)

REMÉNY XXIII. évfolyam 22. szám

2012. május 27. – Pünkösdvasárnap

Az Igazság Lelke

www.katolikus.sk • www.remeny.sk Ára: 0,50 Eur

7 8 13

Él(tet)ő Lélek Bátorság a megtéréshez Jöjj, Szentlélek...

Pünkösd ünnepén ünnepeljük az Egyház születésnapját. Mondhatnánk, hogy mindannyiunk születésnapját, mert a keresztséggel tagjai lettünk az Egyháznak, Krisztus titokzatos testének. Ez az ünnep a feltámadással és a mennybemenetellel húsvét titkának a csúcspontja, mert húsvét pünkösd napján teljesedik be a Szentlélek kiáradásával. Őt ígérte nekünk Jézus: „Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az Igazság lelkét…” ( Jn14, 16-17). A Szentlélek kiáradásával a keresztségben újjászülettünk, Isten népévé lettünk és királyi papságban részesültünk. Erről Nagy Szent Leó ezeket a gondolatokat írja: „Mindazokat, akik Krisztusban újjászülettek, a kereszt jele királlyá teszi, a Szentlélek kenete pedig pappá szenteli. Ezért minden értelmét használó kereszténynek tudnia kell, hogy királyi nemzetségből származik, és papi kötelezettségei vannak. Mi más volna annyira királyi, mint Istennek engedelmes lélekkel szolgálni? És mi más volna annyira papi feladat, mint az Úrnak a tiszta lelkiismeret és jámborság szeplőtelen áldozatát a szív oltárán felajánlani?” (Vö. Ser, 4,1.). Ezért minden megkeresztelt embernek meg kell értenie, hogy a Szentlélek kiáradásával maga a Szeretet áradt a lelkünkbe (Szent Fulgentius) és Isten Lelke lakik benne (vö. 1 Kor 3, 16).


HÍRVILÁG

Tökéletes szeretet?! Minap, a napisajtó böngészése közben, egy érdekes hír keltette fel az érdeklődésemet. Mégpedig az, hogy a második világháború nem május 9én (ahogy évtizedeken keresztül ünnepeltük), de nem is május 8-án fejeződött be, hanem 1945. május 7-én… A németek – feltétel nélkül – ekkor adták meg magukat. A nagyhatalmak politikai paktumot kötöttek, és az újságíróknak megtiltották, hogy a várva várt jó hírt nyilvánosságra hozzák. Nem gondoltak a sokéves gyötrelemre, fájdalomra, elkeseredésre, nyomorra és tragédiákra. A rengeteg embertelenség után, a győzteseknek is az ünneplés megszervezése volt a fő cél, nem pedig a szenvedő emberek iránti empátia, hogy végre fellélegezhessenek. Edward Kennedy amerikai újságíró emberszeretete tovább nem tudta visszatartani a kapituláció hírét, és a cenzorok megkerülésével május 8. reggelén világgá kürtölte a háború végét. Mi lett emberséges cselekedetének a következménye? Az újságírót elküldték az állásából és ellehetetlenítették. Erre mondják, hogy: „Semmi sem nehezebb, mint embernek lenni emberek között.”

Erre a rossz lépésre csak évek múltán (67 évvel az eset után) jöttek rá. Helyes megvilágításban látták meg cselekedetét, és bocsánatot kértek mindenért. Mi, keresztények, hogyan viszonyulunk az ilyen helyzetekhez? Elvárjuk, hogy a megbocsátás rögtön jöjjön, a jó hírek áramlata folyamatos legyen? Embertársainkkal szemben vajon milyen mércével mérünk? Kennedy gondolkodását alkalmazzuk, vagy a nagyhatalmak taktikáját. A jó hírt azonnal közöljük, hogy örömet, megnyugvást nyerjen a szomorkodó, aggódó személy? Vagy kivárunk, hogy a közlésünk diadalmas legyen, arra gondolva, hogy az embertársi szeretetünk így is tökéletes? Ez a szeretet nem tökéletes és főleg nem tartalmazza a lelki tisztaságot. Csak a tiszta lelkű ember érti, hogy milyen az élet alapját szolgáló igazi szeretet.

Ezek után kérjük a Szentlélek segítségét, hogy minél inkább tudjunk több szeretetet adni, és ha azt érezzük, hogy mi nem kapunk eleget, akkor jusson eszünkbe, hogy a Mennyei Atya kárpótol minket egy melegebb, tisztább, tökéletesebb szeretettel. „Piros pünkösd, szállj le a világra, taníts meg új nyelvre, új imára. Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, Szeretetnek sugara, Szentlélek!”

BŐS

BARCELONA

Húszéves a cserkészcsapat

A „Pogányok udvara” találkozó

Az elmúlt hetekben ünnep ünnepet követett a községben. Kéthete vasárnap huszonnégy gyermek járult az első szentáldozáshoz. Az elmúlt hét vasárnapján sokan közülük mint cserkészek tértek vissza a templomba, hogy hálát adjanak a jó Istennek a 16. számú Széchenyi István Cserkészcsapat elmúlt 20 évéért. A szentmisén ifjúsági keresztény dalok hangzottak el, és a szertartás közben Albán József atya megáldotta az új csapatzászlót. József atya prédikációjában kiemelte, hogy ez a közösség értéket képvisel. A cserkészet Isten-, haza- és emberszeretetre nevel. Ma sok minden értéknek bizonyul, ami nem az, hangsúlyozta, hogy a világ számára nem érték az Úr szeretete, és bár lehet nélküle élni, de üres lesz nélküle az élet. Az ünnepi szentmise után kivonult a csapat a meghívott vendégekkel együtt a kálváriára, ahol húsz évvel ezelőtt az akkor fogadalmat tett cserkészek jegenyefákat ültettek el. A rövid megemlékezés után a helyi kultúrházban kiállítás nyílt az elmúlt időszak nagyobb eseményeinek emléktárgyaiból. Az ünnepélyes megnyitón részt vettek az alapítók, a nagyközség képviselői, egykori

REMÉNY katolikus hetilap Főszerkesztő: Herdics György Főszerkesztő-helyettes: Albán József e-mail: alban@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 510 Főmunkatárs: Mons. Koller Gyula

csapattagok, támogatók és Tóth Elemér költő, akinek több versét is megzenésítették. A köszöntők után könyvbemutatóra került sor, melyet több órás kulturális műsor követett. A délután bővelkedett versekben, zenében, táncban, mesében, népi játékokban, cserkésztörténetekben, vetélkedőkben. A cserkészek segítői voltak az Aranykert néptáncegyüttes, valamint a Pósfa és a Pántlika zenekar. A hangulatos, tartalmas délutánt több hónapos előkészületek előzték meg, melynek megálmodója Zalka Lóránt, volt csapatparancsnok, aki most is teljes erőbedobással dolgozott az ünnep sikeres megszervezésén és levezénylésén. (ma)

Felelős szerkesztő: Bertha Éva e-mail: bertha@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 509 Szerkesztők: Orbánné B. Mária e-mail: obm@remeny.sk Telefon: + 421 (0)948 057 506

• PÜNKÖSDVASÁRNAP • 2012. MÁJUS 27.

Parák László e-mail: parak@katolikus.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella e-mail: kamenargabi@gmail.com Tel.: +421 (0)905 255 154 Kiadja: Glória Társulat Felelős kiadó: Mons. Szakál László

„Művészet, szépség és transzcendencia” – ez a témája a Kultúra Pápai Tanácsa által elindított „Pogányok udvara” elnevezésű programsorozat újabb összejövetelének, amelyet a barcelonai katalán művészet nemzeti múzeumában tartottak az elmúlt héten. A korábbiakhoz hasonlóan ez a találkozó is alkalmat ad a hívő és nem hívő emberek közötti párbeszédre, ezúttal a művészetről, a szépségről, a spiritualitásról. Ravasi bíboros bevezető gondolataiban megállapította, hogy „a misztérium és a spirituális feszültség a szépségben és a vallásban kereszteződnek és segítenek a felületesség legyőzésében”. Ez igaz a kortárs egyházi művészetre is – erősítette meg Micol Forti asszony, a Vatikáni Múzeumok munkatársa –, amely nem egyszerű ismétlésként, másolatként mutatja be a hagyományokat, hanem ösztönzést ad a dolgok valódi mivoltának újrafelfedezéséhez. Barcelona mindig is a párbeszéd és az együttélés földje volt, ahol hívők és nem hívők élnek együtt évszázadok óta. A művészet, a zene, a természet szépsége már önmagukban is Isten szépségének megnyilvánulásai. A nem hívő emberek számára a szépség a transzcendenciára, az elmélkedésre való meghívás, amely elvezethet a misztériumhoz – fejtette ki a találkozó egyik résztvevője, Francisco Torralba Roselló professzor. Ehhez nagy segítséget jelenthet a hívő emberek kommunikációja, amely érthető és világos nyelvezet kell, hogy legyen, olyan, amely mindenkihez szól – hangsúlyozta. Vatikáni Rádió/Magyar Kurír/R A szerkesztőség címe: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598 Fax: 02/4552 3684 e-mail: remeny@remeny.sk Grafika: namedia – Nagy Attila Nyomja: PETIT PRESS, Bratislava

Terjesztik a plébániák Index: 49574 ISSN 1335-6534 Nyilvántartási szám: EV 242/08 A kéziratok szerkesztési jogát fenntartjuk! Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.


EZ TÖRTÉNT TORNA

KOMÁROM

Enrico dal Covolo püspök látogatása

Szentmise a kettős ünnep alkalmából

2012. május 13-án, húsvét 6. vasárnapján Enrico dal Covolo püspök, a Lateráni Egyetem rektora baráti látogatásra érkezett a tornai plébániára. A római főpap azért jött Szlovákiába, hogy előadóként részt vegyen egy Kassán szervezett tudományos konferencián, amely a római pápa primátusával foglalkozott. Mivel régóta baráti szálak fűzik Juhász Attila tornai plébánoshoz, a neves előadó megragadta az alkalmat, hogy személyes látogatást tegyen Tornán. Attila atya kérésére elvállalta a vasárnapi plébániai szentmise celebrálását. A tornaiak nagy szeretettel fogadták a becses vendéget, aki közvetlen stílusával azonnal belopta magát a hívek szívébe. A püspök atya külön odafigyelt arra, hogy a lehető legtöbb hívővel személyesen is találkozzon. Az ünnepi szentmisére a püspököt elkísérte két volt tanítványa, Edvin Berger és Jozef Píra Kassáról, akik a helyi plébános atyával, Gábor Bertalan pápai káplán, szepsi esperesplébánossal és Sipos György tornagörgői plébánossal együtt miséztek a főcelebránssal. A szentmise latin és magyar nyelven folyt, az olasz nyelvű prédikációt a plébános atya fordította ma-

püspök atya megdicsérte a hívek buzgóságát és megköszönte helytállásukat az egypártrendszer nehéz éveiben, különösen azért, hogy a legnehezebb időszakban is merték vállalni gyermekeik vallásos nevelését. A szentmise végén a hívek nevében Novák Ilona mondott köszönetet a püspöknek, és átadta neki a hívek ajándékát. Az ünnepséget záró pápai himnusz eléneklése – a Szentatyáért való ima – különös hangsúlyt kapott. A templomból kijövet sokszor elhangzott a távozáskor mondott olasz köszönés: arrivederci – viszontlátásra. Az örömteli hangulat arra engedett következtetni, hogy a kedves találkozásnak hamarosan lesz folytatása.

A Selye János Egyetemen mellett egy éve működik a Katolikus Egyetemi Központ, mely Boldog Salkaházi Sára nevét viseli. A Központ hivatalos átadásának 1. évfordulója és Boldog Salkaházi Sára liturgikus ünnepének alkalmából május 9-én ünnepi szentmisére került sor a Szent András-templomban. A szentmisét mons. Orosch János segédpüspök mutatta be, a helybéli és környékbeli lelkiatyák koncelebrálásával. A mise elején Nagy Péter egyetemi lelkész köszöntötte a püspök atyát, az egyetem rektorát, dékánjait, elöljáróit, pedagógusait és egyetemi hallgatóit. Amint azt a püspök atya homíliájában elmondta: „Salkaházi Sára egy modern, korszerű szent, aki élete egy részét Komáromban élte. Krisztus szeretetét közvetítette azok felé, akik más vallásúak, mást hisznek. Életét a zsidókért ajánlotta fel. Ma is vannak fiatalok, akik Afrikába mennek, hogy betegeken, éhezőkön segítsenek, és ők is feláldozzák életüket.” Majd II. János Pál szavait idézte: „Nem mindegy, milyenek a fiatalok, ők a világ jövője. Fontos, hogy legyenek jó szakembe-

***

gyarra. A tornai hívekből verbuválódott kórus hetek óta gyakorolta a latin nyelvű énekeket és a szentmise szövegeit. A szentmise elején a püspököt a helyi plébános, Juhász Attila köszöntötte. Anyák napja lévén dal Covolo püspök atya bensőséges szavakkal köszöntötte az édesanyákat, majd a jelenlévők figyelmét mindannyiunk közös édesanyjára, a Boldogságos Szűzanyára irányította. Elmondta, hogy nagy szeretettel emlékezik meg a saját édesanyjáról is, aki tíz gyermeket hozott a világra, akik közül ő a legfiatalabb. Prédikációjában kifejtette, hogy Isten irántunk való hatalmas szeretetét úgy tudjuk a legjobban megérteni, ha az édesanya gyermeke iránt érzett szeretetére gondolunk. A

Az 1950-ben született Enrico dal Covolo püspök 1973-ban örök fogadalmas szerzetes lett a szalézi rendben, 1979-ben szentelték pappá. 1986-ban az ókori keresztény görög irodalom tanára lett a római Pápai Szalézi Egyetemen. Három éven keresztül az egyetem rektorhelyetteseként is tevékenykedett. 2003-2010 között ő készítette elő a szalézi családhoz tartozó személyek boldoggá, ill. szentté avatását. 2002től tanácsadóként részt vett a vatikáni Hittani Kongregáció munkájában, amelyet akkor Ratzinger bíboros, a mostani XVI. Benedek pápa vezetett. 2009-ben a Szentatya megbízta őt a vatikáni nagyböjti lelkigyakorlat vezetésével. 2010-ben XVI. Benedek pápa kinevezte a római Lateráni Egyetem rektorává. Ugyanezen év október 9-én Benedek pápa püspökké szentelte. Enrico dal Covolo püspök az egyházatyák és az ókori keresztény irodalom szakértője, nevéhez 56 tudományos és lelkiségi könyv, valamint 227 cikk publikálása fűződik. GB.

rek, szükség van jó orvosokra, mérnökökre, közgazdászokra, viszont szükség van példaértékű keresztényekre, jó szülőkre, akik isteni áldásként kezelik házasságukat. Nincs más, akihez kapcsolódhatunk, csak Jézus és az Egyház.” A szentmise után a jelenlevők meglátogatták az egyetemi kápolnát és a közösség helyszínét, itt Tóth János, az egyetem rektora mondott köszöntőt. Méltatta Boldog Salkaházi Sára életútját, majd örömét fejezte ki afelett, hogy a nagyszombati érsek megalapította az egyetem mellett működő Katolikus Központot, amely ellátja az egyetem diákjainak lelki gondozását. Az ünnepség befejeztével agapé várta a plébánián a meghívott vendégeket. Kurcz Ilona

Kedves Olvasóink, Tudósítóink! Továbbra is várjuk beszámolóikat mindarról, ami egyházközségükben történik. Ne legyen olyan község, város, amelynek hívő közösségéről ne adnánk hírt. A Remény Önökért van, és Önökről szól. Tudósításaikat a remeny@remeny.sk e-mail címen várjuk. • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


AMIRE HITÜNK TANÍT

Tartsd meg a parancsokat!

A tízparancsolat

Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

neteket, ahol az apák bűnéért az egész család felel (Szám 16, Józs 7). Az eljárás arra hasonlít, amikor a kergemarhakór miatt az A tízparancsolat nem beszél arról, hogy egész állományt kiirtják, nemcsak a beteg az egy igaz Istent szabad-e képen ábrázolpéldányokat. Vagy emberekre alkalmazva: ni. A tilalom föltételezi, hogy a népek bőMelyik civilizált kormányt zavarja, hogy a ven használnak képet és szobrot az istenterrorizmus elleni harcban tízszer annyi ártiszteletükben. Zsidó vélemény szerint ez tatlant öl meg, mint bűnözőt? Minket sem a parancs ugyan nem tiltja az igaz Isten zavar, amíg személyesen nem vagyunk ábrázolását, de a biztonság kedvéért jobb, érintve. ha nem ábrázoljuk. Így kisebb a veszély, A Szentírás természetesen az egyéni fehogy átcsúszunk pogány istentiszteletbe. lelősséget is hangsúlyozza, csak megfelelő Minket, keresztényeket az egykori képhelyen kell felütnünk. Mózes ötödik könytilalom arra figyelmeztet, hogy többet kelve például így ír Istenről (7,10): „…aki gyűlene beszélni Isten tetteiről. Egy szép löli, személy szerint bünteti; nem késlekeszentkép ajándékozása helyett többet érdik, elpusztítja azt, aki gyűlöli, személy szene, ha arról tudnánk beszélni keresztgyerint megbünteti.” Vagy Jeremiás próféta rekeinknek, hogy hol tapasztaltuk meg Is(31,29-30): Azokban a napokban nem ten működését az életünkben. A teológia mondják többé: »Az apák ették az éretlen ezt úgy mondja, hogy Isten nem a képben, szőlőt, és fiaik foga vásott el tőle. Mert kihanem a történelemben nyilatkoztatja ki ki a maga gonoszságáért hal meg; csak anmagát. nak vásik el a foga, aki az éretlen szőlőt Idegen istenek tiszteletének tilalma továbbá azt is A parancsolatban elhangzik, hogy Isten az atyák eszi.«” A próféta véleménye azonban az volt, hogy a jelenti, hogy Izrael ne próbálkozzon az Istennel va- vétkét megtorolja „családon belül”. Ezt igazságta- személyes felelősség, amikor az ember csak a saját ló találkozás alternatív módozataival. lannak érezzük. A Biblia azonban tartalmaz törté- bűneiért felel, az egészen távoli jövő zenéje.

A szentségekről röviden

Ablak a történelemre

A keresztség kiszolgáltatója és a keresztség szükségessége A keresztség rendes kiszolgáltatója a püspök, a pap és a diakónus. Szükség esetén azonban mindenki keresztelhet, ha a szándéka helyes és megegyezik az Egyház szándékával. A Katolikus Egyház Katekizmusa így tanít erről: „Szükség esetén mindenki, még a meg nem keresztelt egyén is, rendelkezvén a megfelelő szándékkal, keresztelhet. A megkövetelt szándék az, hogy azt akarja tenni, amit az Egyház kereszteléskor tesz, és a szentháromságos keresztségi formát alkalmazza” (KEK 1256.) A keresztelési forma a következő: „N. én megkeresztellek téged az Atya, és a Fiú és a Szentlélek nevében”, s eközben háromszor leönti a keresztelendő homlokát vízzel. Az Egyház ennek a lehetőségnek az okát Isten egyetemes üdvözítő akaratában látja és abban, hogy a keresztség szükséges az üdvösséghez. „Bizony mondom nektek, hogy aki nem születik újjá vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába” (Jn 3,5). Aki tehát tudatosan elutasítja a keresztséget, nem üdvözül, hiszen Krisztus a keresztségen keresztül vonja be az embert a megváltás titkába. A II. Vatikáni Zsinat azonban három összefüggésben is tanítja, hogy az embert teremtő és üdvözíteni akaró Isten a keresztség felvétele nélkül is üdvözíti azokat, akik önhibájukon kívül nem jutottak el Jézus Krisztus ismeretére, a hitre és nem tagjai Krisztus Egyházának. 1. „Még azoktól sem tagadja meg az isteni Gondviselés az üdvösségre szükséges támogatást, akik önhibájukon kívül nem jutottak el Isten kifejezett ismeretére, de éppen nem az isteni kegyelem nélkül – iparkodnak becsületesen élni” (LG 16.). 2. A zsinat a nem keresztény vallásokat is pozitívan értékeli: „Mert ami jó és igaz van náluk, azt az evangéliumra való előkészületnek értékeli az egyház, és az Isten adományának tartja; Isten pedig megvilágosít minden egyes embert, hogy végül is élete legyen” (LG 16.). 3. Jézus Krisztus minden embert megváltott, a megváltás kegyelmében mindenki részesül: „Mindez azonban nemcsak a keresztény hívőkre vonatkozik, hanem minden jószándékú emberre is, akinek szívében láthatatlan módon működik a kegyelem, mivel Krisztus mindenkiért meghalt, és mivel az embernek valójában csak egy végső hivatása van, mégpedig az isteni, vallanunk kell: a Szentlélek mindenkinek módot ad arra – Isten tudja, miképpen –, hogy a húsvét titkában részesedjék” (GS 22.). • PÜNKÖSDVASÁRNAP • 2012. MÁJUS 27.

Május 30. Szent Johannát ( Jeanne d'Arc) máglyán elégetik A (második) százéves háború (13371453) kései szakaszába kapcsolódunk be. A több hadjárat sorozatát, melyet hoszszabb-rövidebb fegyvernyugvások szakítottak meg, többnyire angolok és franciák vívták az utóbbiak területén. Az előbbiek trónigényüknek győzelmeikkel érvényt is szereztek, míg döntő fordulat nem állt be egy lotaringiai parasztlány fellépésével. A champagne-i Domrémy falvából származó, írni-olvasni nem tudó pásztor 1412. január 6-án született. 1429-ben látomásaitól vezetve hivatottnak érezte magát elgyötört országának felszabadítására. A Loire mellett fekvő Chinon kastélyában (bár sosem látta) felismerte az identitászavarral küzdő trónörököst (dauphin), s tudatta vele: mennyei hangokat hall: Szent Mihály, Katalin és Margit cselekvésre biztatták. Lelkesedést öntött VII. Károly (1422-1461) csüggedő táborába, majd Dunois kapitánnyal felmentette a kulcsfontosságú Orléans-t, s Reimsbe kísérte az uralkodót, ahol azt ünnepélyesen királlyá koronázták. A férfiruhába öltözött „Orléans-i Szűz” (la Pucelle) levélben fordult az angol királyhoz: „...az ütközet alkalmával meglátjuk majd, vajon az ég Istene oldalán-e a jog vagy az önén...”, majd alattvalóit kiverte a térségből. Ám az udvari körök nem

nézték jó szemmel sikereit, tartottak attól, hogy megmozdulásai parasztlázadásba torkollnak. Párizs sikertelen ostroma után az ellenfél oldalán álló burgundiak miatt fogságba esett, ahol az angolok egyházi törvényszék által eretnekké nyilvánították. 1431-ben szörnyű halált halt a piactéren felállított máglyán. A több mint két hónapos pöréről és kivégzéséről a burgundiak oldalán álló párizsi krónikás tolla árulkodott. Tetteit elítélte a szerző, bár hangot adott pozitív vélekedéseknek is. „Rouenba került vallatás alá,” itt engedetlenség és boszorkányság vádjával illették. Pierre Cauchon vezetése alatt visszaeső eretneknek bélyegezték, s a női misztikát élesen elutasító tudós férfiak nem kegyelmeztek neki. Károly semmit sem tett kiszabadításáért, bár később kezdeményezte ügyének felülvizsgálását: 1456-ban ártatlannak nyilvánították. Már akkor, mikor honfitársai Jó Fülöp társulásával kiűzték az angolokat... Szent Johannát 1910-ben boldoggá – s miután 1914-ben egyfajta vallási fellendülés következett be Franciaországban, majd az 1918-as események „Foch marschall vallásának diadalát” hozták –, 1920-ban szentté avatták. Franciaország patrónájának életét – mely számos irodalmi és zenei mű ihletőjévé vált –, mozgóképek tucatjai örökítették meg. Például az 1928-as opus (La passion de Jeanne d'Arc), melyet Carl Theodor Dreyer rendezett.


MISZTÉRIUM

Isten valósága Földi életében a láthatatlan világokat ragyogó fénysugarakból szőtt palást takarja el az ember szeme elől, egy olyan tündöklő „királyi köntös”, melyet üdvözült gyönyörűségből szőttek. Ezért van az, hogy ha a napáradatban fürdő mennybolt vagy az éjjeli csillagborította ég felé fordulunk, gyönyörűséges, titokteli áhítatot érzünk, üdvözült borzongást, ami nem egyéb, mint az emberfeletti boldogság érzése: a végtelen béke és a határtalan megnyugvás. A kinyilatkoztatások és az évszázadok során megvilágosodott szentek örökül hagyták ránk, hogy a szellemi szépségek mérhetetlenül felülmúlják az anyagiakat, olyannyira, hogy a látható világon túli világokkal egykoron nem leszünk képesek betelni,

hiszen „szem nem látta, fül nem hallotta és soha ember szívébe föl nem hatolt, amit Isten azoknak készített, akik Őbenne vannak”. Isten, a teremtő Lélek, akihez képest mindaz, ami fény, halvány; mindaz, ami könnyű, nehéz; mindaz, ami élet, halál; mindaz, ami van, nincs, tehát a fényes, anyagtalan, élő Isten, akinek nem volt kezdete és nem lesz vége, megteremtve a mérhetetlen mindenséget, lelkével betölti annak minden porcikáját és porszemét, ám e mérhetetlen mindenség mégsem szab neki határt. És ez a legtisztább és legszentebb szellemi lény végül úgy gondolta, teremt egy lényt a saját képére és hasonlatosságára, akinek a lelkében majd Ő maga vesz lakozást, hogy ezáltal ennek a lénynek, az embernek az értelme nagyobb legyen, mint a világegyetem, s egyetlen gondolata többet érjen, mint az egész világ – így eme emberi gondolatra csak Isten legyen méltó, s az ember egyedül Őneki tartozzon vele. „Az ember értelme nagyobb, mint a világegyetem, éppen ezért Isten annak egyetlen méltó tárgya” – mondja Keresztes Szent János. És Isten, a szentek szentje, mérhetetlen boldogságából az embernek is kíván juttatni; azt akarja, hogy a barátai legyünk, s hitünk által feloldódjunk az ő szeretetében, mint tengerben a só, mint fűszerben az illat. Isten irántunk tanúsított szeretete a természetfeletti élet magasába képes emelni az embert, oly módon, hogy

megengedi nekünk: legszentebb és legméltóbb képességünk, az imádság isteni-emberi nyelvén beszélgethessünk vele. Igen, az ember legtermészetesebb szellemi foglalatossága az imádkozás; nem egyéb ez, mint a lélek lélegzése, ami által értelmünkkel Istenre gondolunk és szívünkkel Istent szeretjük. Amikor imát mondunk, öntudatlanul is arra kérjük az Urat, hogy a világ egyre „valóságosabb” legyen, a rideg, puszta tények mögött megérezzük, megsejtsük az isteni valóságot; imánk által azt kérjük az Atyától, hogy a világ egyre átszellemültebb legyen, hogy Isten a mi ellentmondásokkal teli, sokszor elviselhetetlen tényeinket egy élhető és lakható, gyengéd, barátságos és

REMÉNYIK SÁNDOR

Gyógyíts meg! Én Istenem, gyógyíts meg engemet! Nézd: elszárad a fám, A testem-lelkem fája… De épek még a gyökerek talán. A tompa, tunya tespedés alatt, Gyökereimben: érzem magamat, És ott zsong millió melódiám. Én Istenem, gyógyíts meg engemet! Hiszen – nem is éltem igazában. Csak úgy éltem, mint lepke a bábban, Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben: Rólam gondolt roppant gondolatod Torz árnyékaképen. Egy kóbor szellő néha-néha Valami balzsam-illatot hozott. Akkor megéreztem: ez az élet, S megéreztem a Te közelléted, – S maradtam mégis torz és átkozott. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Én szeretni és adni akarok: Egy harmatcseppért is – tengereket. S most tengereket látok felém jönni, És nem maradt egy könnyem – megköszönni.

harmonikus egésszé változtassa át. Valójában azt kérjük az Atyától, hogy növekedjék a fény, a szépség és a szeretet bennünk és közöttünk, hiszen, amint Urunk mondta, „az Isten országa bennünk és közöttünk van”. Ezért az ima a mi legközvetlenebb szolgálatunk: az áldozat maga, amikor az ember teljesen és közvetlenül Istené. Az ima által az ember felviszi magával a világot Isten színe elé: rajta keresztül megszólal a föld minden porszeme s az egész emberiség egyszerre, hiszen sohasem csak önmagunkért imádkozunk, hanem a kísértéseknek kitett valamennyi embertársunkért, továbbá azért, hogy szomjazó lelkünk felismerje a teremtett dolgokban, az ételben és

az italban Isten elrejtett dicsőségét, önmagában pedig isteni eredetét, az Isten mellé rendelését. Éppen ezáltal nyerhetjük el annak esélyét, hogy Isten dicsőségére végbevitt cselekedeteinkben – melyek szintén imának számítanak – egyre több értelem, szellem, szépség, igazság és béke legyen. Ilyen értelemben az ember megszentelt fizikai, szellemi, lelki tevékenysége, minden gondolata imádság. Imádság azért, hogy megértsük, a mi ellentmondásos, sokszor gyötrelmes emberi valóságunknál egy végtelenül nagyobb, láthatatlan valóság is jelen van a világban; ez a láthatatlan, egyetlen Valóság pedig Isten, az örökkévaló, teremtő Lélek. Imáinkkal tehát a puszta felszín hidegéből, megosztottságából, számkivetettségéből az egyetlen Valóság oszthatatlan szívébe igyekszünk, mintegy az evangéliumi atyai ház ajtaján kopogtatva, mivel egyedül eme atyai ház ablakából nyílik kilátás arra, ami van, és úgy, ahogy van. „Elmélyült imájában az ember, ha csak egy pillanatra is, újra és újra jónak láthatja a teremtést, ahogy azt Isten is jónak találta” – mondja Pilinszky János. S ez életünk legfőbb reménysége is: hogy egyszer a rideg tényeken túl megérkezünk a teljes és végleges valóságba: Isten valóságába. Fotó: Stock • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LELKI TÁPLÁLÉK

Pünkösdvasárnap

VASÁRNAP ról ra

Mics Imre z Úr Jézus feltámadása után, amikor együtt volt az apostolokkal, parancsot adott nekik, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várják a Szentlelket. Már előbb megígérte nekik, hogy nem hagyja árván őket, elküldi a Szentlelket, akit az Igazság Lelkének nevez, aki velük marad mindig. Ez az ígéret teljesedik be pünkösdkor, amikor szélzúgás közben tüzes nyelvek alakjában leszáll a Lélek a tizenkettőre, akik között ott van Mátyás, az újonnan kiválasztott apostol is. Jézus mennybemenetele után Jeruzsálemben, az utolsó vacsora termében gyűltek öszsze az apostolok. Bezárkóztak, mert féltek. A tizedik napon leszállott rájuk a megígért Szentlélek. Áthatotta őket a Lélek. Egyszerre megbátorodtak. Ettől kezdve elkezdték hirdetni Krisztus igéjét. A jelen levő különböző nyelvű nép, a különböző nemzethez, népcsoporthoz tartozók, akik az akkori birodalom minden tájáról érkeztek az ünnepre, valamennyien értették az isteni üzenetet. Péter beszédének hatására sokan megkeresztelkednek. Ekkor hozta létre a Szentlélek kiáradása az emberiség egységének Isten-akarta magját, az Egyházat, amelynek mi is tagjai vagyunk. A Szentlélek kiáradásával bölcsesség és bátorság tölti el az apostolokat. Már senkitől és semmitől sem féltek, bátor hősökké váltak, kiléptek a bezártságból. Minden veszéllyel dacolva kezdtek tanítani és tanúságot tenni Krisztusról, a Megfeszítettről és Feltámadottról. És ezt a bátorságot az üldözés, börtön sem töri meg. Jól tudjuk, hogy a Szentlelket váró apostolok gyülekezetében ott volt a Szűzanya is. Vállalta fiának közösségét. Köréje gyűlve, anyai védelmet keresve annál, aki a Szentlélek által méhében foganta, és aki a világra szülte nekünk egyszülött Fiát. Ő volt a Szentlélek első temploma, benne testesült meg az Ige. Aki a testté lett Igének lett édesanyja, nem

A

hiányozhatott akkor sem, amikor a Szentlélek kiáradása által megindult az egyház, Krisztus titokzatos testének az élete. Pünkösd ezért Mária ünnepe is. Nekünk is vele együtt kell „lekönyörögni” magunkra és az egész egyházra a vigasztaló, tanító, erősítő Szentlelket. Pünkösd nem csak egy emlékünnep. A Szentlélekre nekünk is szükségünk van. Jézus nekünk is vezérül adta földi zarándoklásunk egész tartamára. Búcsúbeszédében megígéri, hogy a Szentlélek az Egyházban fog maradni és működni a világ végezetéig: „Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki mindörökké veletek marad” ( Jn 14,15-16). A Szentlélek azért jött, hogy működjön az Egyházban és a világban. Vigyázza az Egyházat az állandó erkölcsi és fizikai támadásokkal szemben. Vezeti az Egyházat. Garantálja, hogy amit mi hiszünk, amit a Szentírás és a szent hagyomány mond, amit az egyházi tanítóhivatal tanít, ez a teljes és csalhatatlan igazság. Hogyan kell a Szentlelket és az ő ajándékait befogadni? Mi a feltétele a Szentlélek mostani eljövetelének? A válasz egyszerű: hívnunk, várnunk kell és alkalmassá tenni magunkat befogadására. Az apostolok imádság közben kapták meg a Vigasztalót. Mi is naponta imádkozzunk hozzá, tudatosan gondoljunk rá. Hiszen minden keresztvetéskor kimondjuk a nevét. Vegyük komolyan a szentségek vételét. Főleg a keresztséget és a bérmálást. A keresztségben találkozunk először a Szentlélekkel. Az Ő temploma lettünk. A bérmálás legyen tudatos apostolkodásunk hajtóereje. Tudatosítsuk, a Szentlélek csak ott és akkor tudja kifejteni áldásos működését, ahol feltételeket biztosítanak számára. Kérjük: Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét, és szereteted tüzét gyullaszd föl bennük!

• PÜNKÖSDVASÁRNAP • 2012. MÁJUS 27.

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 2, 1-11) Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött öszsze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhat-

ja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok, médek, elamiták; és Mezopotámiának, Judeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának és Pamfiliának lakói; Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok; zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit!” Válaszos zsoltár (Zsolt 103, 1 ab és 24ac. 29bc-30. 31 és 34) Válasz: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: újítsd meg a föld színét. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. Szentlecke Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből (Gal 5, 16-25) Testvéreim! Kérlek benneteket, hogy lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusa-

kodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek. A test cselekedetei nyilvánvalóak: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A Lélek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően.

Szekvencia Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességed sugarát! (SzVU! 97) Evangélium Szent János könyvéből (Jn 15, 26-27; 16, 12-15) Szenvedése előtt Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az Atyáé az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.

Liturgikus naptár Május 27. PÜNKÖSDVASÁRNAP (Canterburyi Szent Ágoston, Pelbárt) Miseolvasmányok: ApCsel 2,1-11; Zsolt 103, 1 ab és 24ac. 29bc-30. 31 és 34; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23 Válaszos zsoltár: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: újítsd meg a föld színét. Énekrend: H 98; 153-252; 97 ÉE 127; 134-186; 125 Május 28. Hétfő. Köznap (Emil, Vilma, Vilmos) Miseolvasmányok: 1Pét 1,3-9; Zsolt 110,1-2. 56. 9 és 10c; Mk 10,17-27 Válaszos zsoltár: Az Úr megemlékezik szövetségéről örökkön-örökké. Énekrend: H 257; 157; 153 ÉE 148; 201; 134 Május 29. Kedd. Köznap (Magdolna, Ervin, Magda) Miseolvasmányok: 1Pét 1,10-16; Zsolt 97,1. 23ab 3c-4; Mk 10,28-31 Válaszos zsoltár: Megmutatta az Úr szabadító erejét.

Énekrend: H Gl 522; 129; 113 ÉE 191; 172; 182 Május 30. Szerda. Köznap (Szent István Jobbja, Szent Johanna, Nándor) Miseolvasmányok: 1Pét 1,18-25; Zsolt 147,12-13. 14-15. 1920; Mk 10,32-45 Válaszos zsoltár: Dicsérd Uradat, Jeruzsálem, magasztald, Sion, Istenedet. Énekrend: H Gl 512; 127; 205 ÉE 83; 183; 224 Május 31. Csütörtök. Köznap (Angéla, Petronella, Noé) Miseolvasmányok: 1Pét 2,2-5.9-12; Zsolt 99,2. 3. 4. 5; Mk 10,46-52 Válaszos zsoltár: Járuljatok az Úr színe elé, vidám énekszóval! Énekrend: H 257; 146; 420 ÉE 148; 206; 121 Június 1. Péntek. Köznap (Szent Jusztinusz, Paulina, Tünde) 1Pét 4,7-13; Zsolt 95,10. 1112; Mk 11,11-26

Válaszos zsoltár: Urunk, Istenünk érkezik, ítélni az egész világot. Énekrend: H 82; 144; 63 ÉE 79; 184; 91 Június 2. Szombat. Köznap (Szent Marcellinusz és Péter, Anita) Miseolvasmányok: Júd 17.20b-25; Zsolt 62,2. 3-4. 5-6; Mk 11,27-33 Válaszos zsoltár: Hozzád vágyódik szívem, én Uram, Istenem. Énekrend: H 222; 136; 172 ÉE 144; 171; 292 Június 3. SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (Lwanga Szent Károly és vértanútársai, Klotild) Miseolvasmányok: MTörv 4,32-34.39-40; Zsolt 32, 4-5. 6 és 9. 18-19. 20 és 22; Róm 8,14-17; Mt 28,16-20 Válaszos zsoltár: Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökbe fogadott. Énekrend: H 105; 145-Gl 525; 263(1,3) ÉE 131; 210-202; 217(1,3)


LELKI TÁPLÁLÉK

Ezt üzeni... Pünkösd,

Él(tet)ő Lélek

HÉT

ről re

a Szentlélek ünnepe Koller Gyula

P

ünkösdkor, ötven nappal föltámadása után – írja a Katolikus Egyház Katekizmusa – a megdicsőült Jézus Krisztus kiárasztja a Lelket és kinyilvánítja, mint isteni Személyt ezáltal a Szentháromság kinyilatkoztatása teljessé vált. A Szentlélek a Szentháromság-egy-Isten harmadik személye, hinni benne azt jelenti, hogy isteni személynek valljuk őt, „aki az Atyától és a Fiútól származik, akit éppúgy imádunk és dicsőítünk mint az Atyát és a Fiút”. Az Atya, a Fiú elnevezés a sajátosság kifejezője – írta Szentatyánk még bíborosként. „A Lélek név nem a sajátosságé, hanem azt nevezi meg, ami közös Istenben: Isten lélek. A Szentlélek az Atya és a Fiú egysége, benne az EGYSÉG személyként jelenik meg. Az Atya és a Fiú egyek egymással, és azáltal, hogy kilépnek önmagukból, benne a harmadik személyben (a Szentlélekben), az önelajándékozás termékenységében valóban eggyé válnak.” (Ratzinger: A mustármag reménye, 103. old.) Jézus a Szentlelket Paraklétosznak (Vigasztalónak, Pártfogónak) és az Igazság Lelkének nevezi. A szentírók Isten Lelkének, Krisztus Lelkének, az Úr Lelkének, a dicsőség és ígéret Lelkének nevezik. A Biblia nem „mutatja be” magát a Szentlelket, csak arról szól, hogyan jön az emberhez. Viszont vannak szimbólumok, amelyek megjelenítik Őt. Ilyenek: az élő víz, amely Krisztus átszúrt szívéből fakadt; az olajjal való megkenés, mely a bérmálás jele; a tűz, amely átformálja azt, amivel kapcsolatba kerül; a felhő, amelyben az isteni dicsőség mutatkozik meg; a galamb, amely leereszkedett a keresztelkedő Jézusra (vö. Kompendium 139). A Szentlélek működésével kapcsolatban az Ószövetségben arról olvasunk, hogy „lebegett a vizek fölött”, építette és szépítette a világot; szólt a próféták szavával, vagyis sugalmazta őket beszédeikben. Keresztelő Szent Jánost is ő kente föl, hogy prófétaként felkészítse a népet a Megváltó eljövetelére.

Aztán az „idők teljességében” páratlan módon betölti Szűz Máriát kegyelmével, és termékennyé teszi szüzességét, hogy világra hozza Isten megtestesült Fiát. A megtestesült Fiút pedig kenetével Messiássá avatja. Jézus Krisztus aztán tanításában kinyilatkoztatja a Lelket, s ezzel beteljesíti az

Május 27. atyáknak tett ígéretet. Majd föltámadása után ötven nappal, pünkösdkor, a megdicsőült Jézus Krisztus kiárasztja a Szentlelket (vö. Kompendium 140-144). A PÜNKÖSD az egyház születésnapja. Az egyház azt a népet jelenti, amelyet Isten meghív és összegyűjt, hogy egy közösséget alkosson mindazokból, akik a hit és a keresztség által az Atya gyermekeivé, a Fiú testvéreivé s a Szentlélek templomává lesznek. Az ő küldetése az egyház küldetésévé is válik, amely arra szólt, hogy hirdesse és terjessze a szentháromságos közösség misztériumát. A Szentlélek az egyházon keresztül működik. Krisztus Urunk az Ayától azért küldi a Szentlelket, hogy mindvégig az egyházzal maradjon, rajta keresztül végezze munkáját. A Szentlélek építi, élteti és megszenteli az egyházat, arra küldi tagjait, hogy tanúskodjanak Krisztus igazságáról és különös küldetésüket egységbe foglalja, hogy valamennyien megteremjék a Szentlélek gyümölcseit (Kompendium 144-145). Nem a magáéből vesz, hanem Jézus igéjével kopogtat lelkünk ajtaján. A Szentlélek Jézus szavában lakozik. Tehát nem mellette, hanem benne – tanítja Szentatyánk. Jézus a Lélek forrása. Minél inkább behatolunk Jézusba, annál reálisabban hatolunk be a Lélekbe és viszont: a Lélek belénk. *** A Lélek azt tartja ébren, amit Krisztus tanított és segíti a róla szóló tanúságtételt. Nem magához kapcsolja a megigazult embert, hanem Krisztushoz. Segít, hogy Krisztusra emeljük tekintetünket s Krisztuson keresztül az Atyára. Ennek értelmében Ő adja az istengyermeki öntudatot. Ő hozza létre bennünk a Lélek gyümölcseit. Mindezekkel Isten felé irányít, de emberi környezetben, embertársi szereteten keresztül. Ezért kérjük nemcsak a magunk, hanem szeretteink számára is az ének szavaival: „Boldogságos tiszta fény, / Szállj meg szívünk rejtekén, / Híveidnek napja légy!” (Glória 97/5.) A Szentélek szeretetével egységben tartja a Szentháromságot. Ő a Szeretet, tehát nem „tolakszik”, hanem várakozik. Várja, hogy hívjam. Nem ok nélkül kezdődnek tehát a hozzá való imáink és énekeink így: Jöjj el, jöjj el... A mai gépesített és eltömegesített élet veszélybe sodorja az ember személyes értékeit. Mindegyikünknek szüksége van tehát személyiségünk és keresztény tudatunk megerősítésére a Szentlélekkel való együttműködésre. Hívjuk hát: Jöjj, Szentlélek Isten, tölts be kegyelmeddel, tisztíts meg a bűntől, a bajokat vedd el. Segíts, hogy mindenben Reád hagyatkozzam, Nevedben dolgozzam, Véled imádkozzam!

annenberg egyik gondolata megdöbbentő világképet fest fel, mintegy kritikát állítva korunk embere elé: „A Szentlélekről szóló tanítás a jelenkor számára nagymértékben érthetetlenné vált, és ezért nem is nagyon foglalkoznak vele.” Ezen vélekedést is felülmúlva egyes gondolkodók odáig merészkednek, hogy bátran kijelentik: „A modern világban az ateizmus előretörése összefügg a Szentlélek praxisának hiányával” (Comblin). Pünkösd ünnepe ezeket az egyre elhalványodó véleményeket szeretné ellensúlyozni, hiszen az a

Lélekben nekünk ajándékozott új teremtésre, újjászületésre hívják fel figyelmünket ezek a szavak. A II. Vatikáni Zsinat tanítása is hangsúlyozza a Szentlélek megújulásban betöltött szerepét. Így fogalmaz: „A Szentlélek tevékenysége nem korlátozódik csak arra, hogy Isten népét a szentségek és a szolgálatok által vezesse, megszentelje és erényekkel felékesítse, hanem »tetszése szerint osztja ajándékait kinek-kinek« (1Kor 12,11), s a bármely rendhez tartozó híveknek különleges kegyelmeket ad, melyek hasznosak a megújulásra és az Egyház foko-

Szentlélek ünnepeként immár két évezrede jelen van a köztudatban. II. János Pál pápa 1998-ban a lelkiségi mozgalmak pünkösdi találkozóján mondta, hogy: „a Lélek mindig, valahányszor csak közbelép, meglepetést kelt. Olyan eseményeket okoz, melyek újdonsága megdöbbent; radikálisan megváltoztatja az embereket és a történelmet.” Ez a megfoghatatlanul radikális éltető erő járja át szívünket pünkösd ünnepén. A „ruah” (héber: lélek) – éltető lélek, éltető lehelet egyfajta új dimenziókat nyit meg bennünk, inspirálva az újrakezdésre, a Lélekben történő lelki megújulásra. Pál apostol szavai bennünket (ill. közösségeinket) is figyelmeztetni akarnak: „mivel az Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten” (Gal 4,6) – a

zottabb elterjedésére” (Lumen gentium, 12). A keresztény élet a Szentlélekben megélt élet. Ezekiel próféta nem véletlenül mondja: „Az én lelkemet oltom belétek és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek és szemetek előtt tartsátok törvényeimet és hozzájuk igazodjatok.” (Ez 36,28). A Szentlélek az Isten szeretetének az ajándéka, egyfajta szeretetajándék, amelyen keresztül maga az Isten akar belépni az életünkbe – a negyedik eucharisztikus ima szavaival élve –, „hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt, elküldte tőled, Atyánk, a híveknek első ajándékul a Szentlelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen.”

P

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


FOHÁSZ

Bátorság a megtéréshez Pál apostol … megtéréséről és megkeresztelke- ja csorbítani összkomfortunkat, és a tiltakozás szidéséről ezt írta: „Élek ugyan, de már nem én, ha- gorát arra a területre tartogatja, ahol az alig zavarnem Krisztus él bennem” (Gal 2, 20). Keresztény- hatja életmódunkat. Ahol a Szentlélek égető tüze nek lenni lényegében megtérést jelent. A megté- elől kitérünk, ott a kereszténység is csak az első rés pedig keresztény értelemben nem néhány elképzelés megváltoztatása, hanem halálfolyamat. Az „én” korlátai széttörnek, az „én” elveszíti önmagát, hogy majd egy nagyobb Alanyban találjon újból önmagára, amely felölel eget és földet, múltat, jelent és jövőt, és abban magát a valóságot érinti. Ez az „én”, de már „nem én” a keresztény alternatívája a nirvánának. Úgy is mondhatnánk, hogy a Szentlélek ez az alternatíva. Ő a nyitottságnak és azzal az új alannyal való egybeolvadásnak az ereje, amelyet Krisztus testének vagy Egyháznak nevezünk. Itt természetesen az is megmutatkozik, hogy az egymásra találás nem könnyű folyamat. Ha nincs bátorságunk a megtéréshez, ahhoz, hogy a búzaszem módjára hagyjuk magunkat feltörni, akkor ez nem megy. A Szentlélek tűz; aki nem akarja, hogy égesse, az ne menjen közel hozzá. Azonban akkor is tudnia kell, hogy a lezárt „én” halálos magányba fullad bele, és hogy minden olyan közösség, melyet a tűz kikerülésével pró- Sebald Bopp: A Szentlélek kiáradása (1490-es évek) bálnak létrehozni, végül is csak játszadozás, üres látszat marad. „Aki hozzám van közel, az a tűzhöz van közel” – olvassuk Órigenésznél pillantásra tűnik úgy, hogy kényelmes lesz. Az ezt a Szentírásban nem szereplő, de a hagyomány egyes ember kényelmessége az egész közösség baszerint jézusi mondást. Ez Krisztus, a Szentlélek rátságtalansága. Ahol már nem tesszük ki magunés az Egyház utánozhatatlan módon létrejött, kat Isten tüzének, ott az egymás közti súrlódások szoros kapcsolatára utal… válnak elviselhetetlenné, és az Egyházat – ahogy A tűz éget és átváltoztat. A hit tüzes nyelv, mely Nagy Szent Vazul megfogalmazta – pártok hanéget és átolvaszt bennünket, hogy egyre igazabb gos viszálykodása tépi szét. Csak ha nem félünk a legyen az „… én, de már nem én”. Aki persze a tüzes nyelvtől és a vihartól, amely azt magával mai átlagkereszténnyel találkozik, annak el kell hozza, akkor lesz az Egyház a Szentlélek ikonja, tűnődnie azon, hogy vajon hová lett a tüzes nyelv? képmása. Ami keresztény nyelvekről jön, az sajnos, gyakran És csak akkor nyitja rá a világot Isten fényesséminden, csak nem tűz. Inkább állott, alig langyos gére. Az Egyház akkor kezdett el létezni, amikor víz íze van, sem nem meleg, sem nem hideg. Nem a tanítványok teljes egyetértésben az utolsó vacsoakarjuk sem magunkat, sem a többieket megéget- ra termében összegyűltek és imádkoztak. Így kezd ni, ám ily módon távol tartjuk magunkat a Szent- az Egyház élni mindig is. A Szentlélekhez szóló lélektől, a keresztény hit pedig önalkotta világné- imánkban kell őt mindennap újból életre hívzetté süllyed, amely lehetőleg semmivel sem akar- nunk.

ANGELUS SILESIUS

Könyörgés a Szentlélekhez Szentlélek! Fő jó! Szent neved Borítsa lángba szívemet! Tüzednek édes lángja fennen Lobogjon vígan én felettem. Ébresszen bennem szent kegyed Szerelmes, élő, nagy hitet! Világíts át, Te, drága Fény, Nehogy sötétben haljak én. Te szent árnyékod hűvösítsen, Hogy idegen tűz ne hevítsen. Szívemnek kertje élni fog, Ha hull rá égi harmatod. Fő Vigasz, várom jöttödet, Csókold életre lelkemet. Ajándékaid, mint a tenger, S Nélküled koldus csak az ember. Itt van szívemnek kelyhe, Te Pünkösd borával töltsd tele! Add, ha parancsod megjelen, Katonaként én megtegyem. Te jó tanácsod hadd vezessen, Különböztessek jól, helyesen. Szent értelmedet ha adod: Felismerem akaratod. Arany folyam vagy, Bölcsesség, Szerelmed csókja bennem ég, És így a szívem tudja, érez: Milyen jó vagy Te és mily édes. Szemem mindig csak Rád tapad: Igazság Lelke csak Te vagy! Megígérted, jó Jézusom: E vendéget én megkapom. A szívem várja vágyva, halkan, Őt várja ez az üres barlang. Boldog lesz, majd ha áldva jő: Örökre nálam marad Ő! Fordította: Szénási Sándor

A hét imája Ez az ima egy 1969-ben, Magyarországon kiadott imakönyvben van benne. Én minden nap elimádkozom, nagyon szeretem. Szeretettel közlöm a Remény olvasóival. Szabó Emma, Borsi

Szent Ágoston imádsága a Szentlélekhez Ó, isteni Szeretet, szent közössége a mindenható Atyának és a boldog Fiúnak: mindenható vigasztaló Lélek, szomorúak kegyes vigasza, szállj az én lelkem hajlékába hatalmas erőddel, ragyogó vi-

lágosságod fényével vidítsd föl elhanyagolt bensőmnek homályos zugait, ó, kegyes vendég, és tedd termékennyé harmatod bőségével a hosszú szárazságtól kiaszott bensőmet. Sebesítsd meg szereteted nyilával lelkem belsejét, gyújtsd lángra üdvösséges tüzeddel dermedt szívemet, ragyogd be a szent buzgalom tüzével és áraszd el testemnek, lelkemnek minden rejtekét. Hiszem, hogy akiben Te lakozol, veled lakozik abban az Atya és a Fiú is. Boldog, aki megérdemli, hogy te vendége légy, mert általad az Atya és a Fiú is lakást készítenek nála. Jöjj, immár jöjj, kesergő léleknek vigasztalója, jó sorsban és megpróbáltatásokban segítője. Jöjj,

• PÜNKÖSDVASÁRNAP • 2012. MÁJUS 27.

bűnök lemosója, sebek gyógyítója! Jöjj, törékenyek erőssége, ingadozók fölemelője: jöjj, alázatosak tanítója, kevélyek lerontója. Jöjj, árváknak kegyes atyja, özvegyek édes gyámola. Jöjj, szegények reménysége, megfogyatkozottak lábra állítója. Jöjj, hajózók csillaga, hajótöröttek kikötője. Jöjj, minden élőnek különös ékessége, haldoklók egyetlen üdvössége. Jöjj, Szentlélek, jöjj, könyörülj rajtam, tégy a magadévá, szállj belém kegyesen, hogy irgalmadnak sokasága szerint, csekélységemet a te nagyságod, gyarlóságomat pedig a te erőd pótolja. Jézus Krisztus, az én Üdvözítőm által, aki veled és az Atyával él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.


LÉLEK ÉS ÉLET

GYEREKSZOBA

A legjobb, ami velünk történhet

Egy napon, amikor a húgom hasa már szépen gömbölyödött, gyermekeim otthon elővettek engem. „Körösztanyunak kisbabája lesz – mondta kislányom szemrehányó hangsúllyal –, nekik kistestvérük lesz. Nekünk miért nincsen?“ „De hiszen neked már van testvéred“ – próbáltam eltussolni az ügyet. „Igen, de mi csak ketten vagyunk, ők meg már hárman lesznek. A te hasadban mikor lesz kisbaba?“ „Sajnálom – fordultam el –, de semmikor.“ „De miért nem? Mert már nem akarsz többet?“ – „De igen, én nagyon szeretnék. Csak tudjátok – folytattam mosolyogva, erőt véve magamon –, az életben nincs minden úgy, ahogyan mi szeretnénk. Van, hogy Isten mást akar, és nekünk el kell fogadnunk az Ő akaratát.“ Nem megy ez olyan könnyen. Eszembe jutott, amikor kisfiam születése után felébredtem a kórházban. Fölöttem állt az orvos, és amikor azzal kezdte, hogy: „Nem szabad sírnia, mert életben maradt, és van két szép, egészséges gyermeke“, már tudtam, hogy több nem lesz. Ők igazán mindent megtettek, de van, amikor a minden is kevés. Feküdtem a gyermekágyban, és hetekig nem tudtam Istennek mit mondani. Mit is lehetne mondani egy ilyen kegyetlen és igazságtalan Istennek? Nem akartam erről az újságba írni. Mégis úgy érzem, fontos, mert gyakran találkozom vallásos körökben azzal a véleménnyel, hogy az

a jó keresztény család, ahol több gyermek van, és sokszor maguk az édesanyák bánnak lekezelően azokkal az asszonyokkal, akiknek nem született gyermekük. Nem tudhatjuk, kinek miért nincsen gyermeke, vagy miért csak egy van, nem tudhatjuk, milyen mély lehet mások fájdalma, és ezért nem is lenne szabad még öntudatlanul sem ítélkeznünk – sem a híveknek egymás között, sem a papnak a szószékről. A másik oldalon pedig – ha egymás fölött nem szabad ítélkeznünk, Isten fölött még kevésbé. Mindaz, ami velünk történik, a végtelen bölcsesség és a mérhetetlen szeretet ajándéka,

és ezért Isten akaratába nem belenyugodni kell, hanem átölelni és szeretni azt. Akkor a gyermekágyban Andersen-meséket olvastam, hogy eltereljem a figyelmemet és ne kelljen gondolkodnom. És az egyik tragikusan végződő mese utolsó szavaiban előttem állt annak az Istennek az üzenete, akihez én akkor szólni sem akartam: „Boldog mindazok szíve, akik tudják: Isten mindig a legjobbat cselekszi mindenkivel.” Isten mindig a legjobbat cselekszi mindenkivel. Most már tudom, hogy valóban így van. Illusztrációs felvétel: Világháló

Hogy megszeressék a Bibliát… 20. számunkban beszámolót közöltünk a közelmúltban lezajlott Bibliaverseny döntőiről. A középiskolások Ipolyságon megrendezett egyházmegyeközi döntőjének győztese a Dunaszerdahelyi Magángimnázium Kósa Bianka, Penzinger Anna és Sebő László összetételű csapata lett. Felkészítőjüket, Nagy Frigyest, arra kértük, mondja el lapunknak, miért tartja fontosnak, hogy a fiatalok részt vegyenek a Bibliaversenyen. - Úgy gondolom, hogy azáltal, hogy ezek a fiatalok készülődnek a verseny-

re, tanulmányozzák az Ó- és Újszövetséget, valahogy a család is egy kicsit ráhangolódik a témára. Kíváncsiak, hogy milyen eredményt érnek el a gyerekek. Talán a versenyben részt vevők család-

ja is bekapcsolódik a bibliaolvasásba, és tudtam összekovácsolni ezt a sikeres adtam. Ezzel is gazdagítom a családi még az is megtörténhet, hogy megsze- csapatot. Sebő Laci köré összehoztuk a könyvtárat. Sok esetben mondják, reti és aztán állandó jelleggel forhogy nincs odahaza meg a teljes gatja majd a többi családtag is a Biblia, csak az Újszövetség, én a Bibliát. teljes Bibliát ajándékozom. EzenEzenkívül természetesen az, aki kívül persze mint győztesek, kapa versenyre készül, mélyebben megtak különböző könyvajándékokat ismerkedik az egyes témákkal. A is. kérdések elég bonyolultak, igényeÚgy gondolom, hogy ez minsek, úgyhogy jól fel kell készülni. denképpen nagyon jó evangelizáMajdnem betéve kell tudniuk azoció, mivel így bevisszük a családba kat a fejezeteket, amelyek a verseny a Bibliát és a bibliaolvasást. A mátémáját adják, hogy meg tudják vásik dolog pedig az, hogy az oszlaszolni azokat. tálytársak is felfigyelnek a verA győztes csapat egyik senyre és az eredményekre. Most tagja, Sebő László idén már Az alapiskolások versenyének döntőjére Komá- is mind a három osztályban, ahol hatodszor vett részt a verse- romban került sor (Fotó: Elek László) tanítok, elmondtam a diákoknak, nyen. Még alapiskolás koráhogy osztálytársuk az első helyen ban kezdte, akkor Edmár Gab- csapatot. Mindig vannak a verseny végzett. És persze felkerülnek az eredriella volt a felkészítője. Mióta iránt érdeklődők a hittanosok között. mények a faliújságra. Az iskolának is jó középiskolás, sikeres sorozatot Az összes osztályban tanítok hittant, ez. értünk el: a csapat, amelynek tehát mindig azokat választjuk ki, akik Mindig mondom, hogy protestáns tagja volt, először harmadik a legjobbak. Igazából amolyan iskolai testvéreinknél létezik a bibliaóra, mi, lett, tavaly második helyezést kört tartunk, a három csoportból katolikusok, viszont most kezdünk értek el, most pedig elsők let- egyet-egyet kiemeltem, a legmegfele- mélyebben foglalkozni a Szentírás tatek. lőbbeket. nulmányozásával. A II. Vatikáni zsinat Amióta 1995-ben a középisMár tizenöt éve annak, aki jelentke- után kezdődött ez el, amikor az anyakolákban elkezdtük a hittanok- zik, vagy elfogadja a felkérést a ver- nyelven mondott szentmiséket, liturgitatást, ott vagyok mind a három, sőt, senyre, és aktívan bekapcsolódik, vagy- át bevezették. A Bibliaversenyen, a hitmost már négy középiskolában. Nyolc is részt vesz a versenyen, egy Bibliát oktatáson keresztül is próbáljuk a Bibóra hittant tanítok a Vámbéry Gimná- ajándékozok. Lacinak már ajándékoz- lia olvasását és magát a Bibliát megziumban, oktatok a Sportgimnázium- tam egyet, s mivel ő nagy ministráns, kedveltetni. Ez a motiváció. ban és a Magángimnáziumban is, itt neki most a Ministránsok lexikonját -tha• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


.. O

ANKÉT

K rkérdés

sekre, lelki számadásra kényszerítő? Szívhez, vagy észhez Milyen szóló? Egyszerűen megfogala jó prédikáció? mazott, vagy bonyolult logikával felépített…? Olyan, „Értelmünk befogadja, szánk mely példákkal egyszerűsíti a hirdesse és szívünk szeresse!” megértést? Hosszú, vagy rövid? Élőbeszéddel előadott, Békét, nyugalmat sugározó, vagy felolvasott? Humorral, vagy ha nyugtalanító, kérdé- esetleg iróniával fűszerezett?

Minkenkihez szóljon Egy prédikáció minősége attól is függ, hogy milyen környezetben, kikhez szól, és milyen a prédikátor alaptermészete (humoros, komoly lelkiéletet élő, vidám megnyilvánulású…). Egy faluban, ahol kevés az értelmiségi, így képzelem el: A kezdet legyen nagyon hétköznapi szinten, hogy a gyermekek számára is érthető és odafigyelésre késztető legyen, a mindennapi életből kiragadott példával. Ezen keresztül a gyermekek értsék meg, mit kell változtatni külső viselkedésükön, és hogyan kell keresni és fokozatosan megszeretni a mindig szerető és irgalmas Jézust, akinek különös gondja van a fiatalokra. (Ne a büntető Jézus képe alakuljon ki bennük!) Érezzék, hogy fontos a szentmisén való részvételük, megkülönböztetés nélkül,

Levelet kaptunk Remény

Papjainkra emlékeztünk A napokban emlékeztünk meg dr. Herczegh Frigyes OSB bencés plébános úr halálának huszonötödik évfordulójáról. A deákiak mosolygós arcú plébánosa majdnem fél évszázadig (1928–1976) szolgálta nagy odaadással a falu hívő katolikus lakosságát, akik nagyon sokat köszönhetnek neki. Édesapám, aki már szintén az Úr színe elé járult, az első ministránsai közé tartozott. Ő emlegette, hogy nagyon szigorú, de gyermekszerető pap volt. Nem csak hirdette, de élte is Szent Benedek jelszavát: Ora et labora – Imádkozzál és dolgozzál. A Deákin töltött negyvennyolc éves szolgálat alatt sokat keresztelt, esketett, és sok halottat kísért el utolsó útjára. Az én korombeliek is tőle kapták a hit szeretetét és ismeretét. Nagy műveltségű pap volt.

Köznyelvi beszédhez közelítő, vagy választékos nyelvezetű? Kérjük kedves Olvasóinkat, írják meg nekünk gondolataikat, élményeiket, természetesen lelkipásztorok neve és helységnevek említése nélkül. Leveleiket kb. 1-1,5 írott oldal (1800-2700 karakter szóközökkel együtt) terjedelemben a remeny@remeny.sk e-mail, illetve a Remény szerkesztősége, Žiačka 4., 821 06 Bratislava postai címre várjuk. A levelekre írják rá: Ankét. A beérkező, teljes névvel és folyamatosan közöljük la(Szerkesztőségünk fenntartja címmel ellátott véleményeket punkban. a rövidítés, szerkesztés jogát.)

hogy milyen a nemük, tudásuk, bőrszínük vagy nemzetiségük. Szólni kell a szüleikhez is, akiknek általában a hitbeli tudásuk nem kielégítő, de a prédikációval pótolható, kiegészíthető, hogy az elsőáldozó gyermeküktől ne többet halljanak Jézusról, mint amit saját maguk tudnak. Kell időt szentelni a magasabb lelki síkon élőkre is, hogy tökéletesedni tudjanak lelkiekben az életszentség felé. Kapjanak bátorítást az evangélium, illetve a szentlecke értelmezése alapján, a mai kornak megfelelően a kitartáshoz, mikor jönnek a buktató nehézségek, üresség…, hogy ezek a megpróbáltatások szolgáljanak számukra a lelki megerősödésre és az evangélium szerinti életben való kitartásra. A férfiak jelenlétét is észre kell venni, kifejezésre juttatni, hogy ahol imádkozó fiú, férj, apa van a ház-

1903. július 9-én született Komáromban, Princz Rezső néven. 1914-ben vette fel a Herczeg nevet, 1921-ben belépett a bencés rendbe, és felvette a Frigyes rendi nevet. 1928. június 29-én pappá szentelték. 1936-ban Szegeden filozófiából doktorál, 1928-ig Celldömölkön hitoktató lelkész, majd áthelyezik Deákira. A község történelmében a leghosszabb szolgálatot teljesítő plébánossá vált. A Deáki szülöttje, Serédi Jusztinián hercegprímás által restauráltatott templomunk munkálatait is ő szervezte. A Csehszlovákiához való visszacsatolás után, a Szent Istvánkápolnában található képen - Szent István felajánlja a koronát a Szűzanyának - a korona megmentését is neki köszönhetjük. Ugyanis a kommunista hatalomátvétel után a hatalom süllyesztőjében kellett volna végeznie, de a lelkiatya ötlete alapján, festettek egy kezet, és ezzel takarták le a koronát. Így úgy nézett ki, mintha István király imádkozna a Szűzanyához. A korona megmenekült, a rendszerváltás után a kéz lekerült a festményről, és a korona azóta teljes díszében pompázik. Herczeg Frigyes irodalomtörténészként is kitűnt. Nyugdíjba vonulásáig szolgálta a deáki népet. Őt még két bencés lelkipásztor követte: 1976-1982-ig Fehér Tamás Damáz OSB, 1982-1985-ig Tóth Aldemár János OSB, aki szintén a falu jeles

• PÜNKÖSDVASÁRNAP • 2012. MÁJUS 27.

nál, az egész család különös áldást élvez. Nincs szebb látvány egy imádkozó édesapánál (nekem különösen). Méltányolni kell az idősek áldozatos jelenlétét, akik hűségesek, főképp az imában, az áldozatvállalásban. Elő kell őket készíteni az Isten akaratának elfogadására, amit az időskor hoz magával és természetesen a jó halálra. Nem szabad elfeledkezni a hitetlenekről (erre jó alkalom a temetési prédikáció is), akik véletlenül tértek be, vagy csak szokásból vannak ott, hogy milyen lényegesen fontos egy ilyen közösséghez való tartozás, Isten jelenléte (buzdítás az új életre és annak értelmére). Természetesen ez mind nem fér bele, csak egy hoszszabb prédikációba, de egy kis humorral fűszerezve vagy a tudomány megcáfolásával, rövidnek fogható fel. Ferencz Anna, Guszona

gonkirakodó munkásként, majd látása megromlása után sörgyári munkásként. 1955ben szabadult, és viszszatért szüleihez, Deákira, ahol káplánként működött 1967-ben való nyugdíjazásáig. A sok megpróbáltatás, meghurcoltatás felemésztette egészségét. 1982-tól 85-ig elvállalta a deáki hívek lelki vezetését. 1986-ban az idős papok otthonába ment, Pannonhalmára. 1986. május 19-én, a győri kórházban visszaadta lelkét Teremtőjének. Az ő halálának évfordulójára is emlékezik Deáki hívő népe. Ezek a lelkipásztoMindig van friss virág a „Mi Papunk” sírján rok már odaát imádszülöttje, aki a hitéért és Krisztus koznak a deáki hívekért. A Szentlészeretetéért megjárta a földi poklot. lek olyan lelkiatyát vezényelt DeáAldemár tanár úr 1921. május 28- kira, Csutora István személyében, án született Deákin, 1940-ben lé- aki 1985-tól napjainkig szolgálja pett a bencés rendbe, 1946-ban Deákiban nyáját, és így már most is szentelték pappá. 1946–49-ig Ko- ő a második leghosszabban szolgáló máromban káplán és gimnáziumi lelkiatya a községben. Ismét olyan tanár. A rend szétoszlatása után Tú- plébánosa van Deákinak, aki minrócremetén lelkészkedik, majd a den idejét a hívek szolgálatára formocsonoki internáló átnevelő tábor dítja, és egészségét sem kímélve lakója. 1955-ben való szabadulásáig szolgálja Deáki és Pered hívő népét. Csehországban dolgoztatták vaHajdú Lajos


MOZAIK

Együtt Európáért – egy reménytelibb világért Május 12-én Brüsszelben tartották az Együtt Európáért idei találkozóját. Különféle felekezetek új mozgalmainak, közösségeinek összefogása ez, amelyek fontosnak tartják és szeretnék támogatni az európai egységet. Elsősorban tanúságot tesznek az egységről, a testvériségről, közös evangéliumi felelősségükről az európai társadalomban és a világban – nyilatkozta Cesare Zucconi, a Sant’Egidio közösség képviselője. Elmondta, honnan ered a kezdeményezés: 1998 pünkösdjén II. János Pál, majd 2006 pünkösdjén XVI. Benedek pápa hívta össze a Szent Péter térre a különféle mozgalmakat. Az összefogás lelkülete Chiara Lubich és Andrea Riccardi munkája nyomán fokozatosan kiterjedt, elsőként a német protestáns mozgalmakra, majd az anglikánokra és az európai ortodoxokra. Zucconi fontosnak tartja, hogy az oly sok szenvedést és félelmet okozó gazdasági válság kérdéseket vet fel a keresztények, az európaiak előtt. A résztvevők vallják: csak együtt tudunk kilábalni a válságból, amely egyben politikai válság is, és a jövőről szőtt álmok válsága. Nehéz időket élünk, félünk a jövőtől. Félünk a jövőtől, mert nincsenek látomásaink, álmaink. Az Együtt Európáért nem csak egy találkozó, hanem egy látomás is: álom az európai emberek egységéről, a reményről. A riporter kérdésére, hogy valóban elvesztettük-e keresztény gyökereinket,

Magyar Katolikus Rádió Interneten, az Eurobird 9A műholdról a 11958 MHz-es frekvencián, valamint néhány kábeltv-hálózaton hallható.

Duna TV Zucconi a válság egy másik oldalára világított rá: az emlékezet válságára. Nem csak a jövőtől félünk, hanem azt sem tudjuk, honnan jöttünk. A múlt emlékezete nélkül nincsenek álmaink a jövőről sem. Az Európát érintő legsürgetőbb feladatokról szólva elmondta, hogy a brüsszeli rendezvényen tanúságtételek hangzottak el a gazdasági válság okozta konkrét szenvedésekről, az elszegényedésről, a munkanéküliségről. Fontosnak tartják, hogy beszéljenek a fiatalokról, akik sokszor nem látnak célokat maguk előtt – olyan politikára van szükség, amely visszaadja a reményüket. XVI. Benedek szavait idézte, amelyekkel a diplomáciai testület tagjaihoz fordult ebben az évben: a válság „el-

gondolkodásra késztet az emberi életről, annak etikai dimenziójáról”. A válság szenvedést okoz, bezárkózást, félelmet vált ki, ugyanakkor meg is tisztíthat, segíthet felfedezni azt, ami igazán lényeges, és egy szolidárisabb élet felé vezethet. Európa sokszínű földrész, különféle hagyományok, kultúrák, vallások élnek együtt. A mozgalmak találkozója ezt akarja hangsúlyozni: Európa éppen e sokfélesége miatt képes megvalósítani az együttélés kultúráját, ha valóban egységes és szolidáris – márpedig a világnak ilyen civilizációra van szüksége. A kezdeményezésben 150 európai város vesz részt. Magyar Kurír

40 éve az írástudatlanság felszámolásáért… A világon 790 millió felnőtt írástudatlan van, akiknek kétharmada nő. Számos országban a női analfabetizmus meghaladja a 85 százalékot. Az analfabetizmus felszámolását segítő egyházi szervezet, az OPAM 40 éve támogat különböző projekteket a világ legszegényebb területein az analfabetizmus leküzdése érdekében. XVI. Benedek üzenetet küldött a szervezet elnökének, Aldo Martini atyának az alapítás évfordulója alkalmából. Ebben arra buzdítja az OPAM tagjait, hogy megújult erővel végezzék elkötelezettségüket az oktatás és a nevelés érdekében a leghátrányosabb helyzetben levő országokban. Mindezt a különböző kultúrák és egyházi közösségek közötti kölcsönös gazdagodás jegyében tegyék. A pápa üzenetében kiterjeszti áldását annak a nemzetközi konferenciának a résztvevőire is, amelyet a közelmúltban tartottak Rómában a szervezet évfordulója alkalmából „Az emberi törékenység humanizmusa: tanulságok a Föld déli

Agapé

Kapucíner szelet

Műsorajánló

féltekéjéről” címmel. A közelmúltbeli adatok szerint a világon 67 millió általánosiskolás-korú gyermek és 72 millió középiskolás serdülő nem részesül oktatásban. Ez a jelenség arra ösztönözte mindig is az egyházat, hogy küzdjön felszámolása érdekében. XVI. Benedek „Africae Munus” kezdetű apostoli buzdításában megállapította: az analfabetizmus jelenti a fejlődés egyik legnagyobb gátját. A járványokhoz hasonló csapás, ami nem közvetlenül pusztít, de aktívan hozzájárul a személy peremre szorulásához, ami egyfajta társadalmi halál is egyben, és lehetetlenné teszi, hogy hozzáférjen a tudáshoz. A személy írásra és olvasásra tanítása annyit jelent, hogy ezáltal a társadalom teljes jogú tagjává válik és hozzá tud járulni annak építéséhez. Olyan ez, mint a keresztény, akinek lehetősége nyílik, hogy hozzáférjen a Szentírás felbecsülhetetlen kincséhez, amely hitéletét táplálja. Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Hozzávalók: Tészta: 6 tojás, 6 evők. porcukor, 1 dl étolaj, 6 evők. liszt, 1/2 cs. sütőpor, 2 evők. kakaópor Krém: 2 cs. tejszínízű pudingpor, 5 dl tej, 25 dkg margarin, 25 dkg porcukor, 1 evők. kakaópor, 1 evők. darált kávé Tetejére csokimáz Elkészítése: A tésztához 6 tojássárgáját, 6 evőkanál por-

cukorral kikeverünk, majd hozzáadunk 1 dl étolajat, 6 evőkanál lisztet, fél cs. sütőport, 2 evőkanál kakaóport és a 6 tojás keményre felvert habját. A tésztát papírral bélelt tesibe öntjük, majd kissé előmelegített sütőben megsütjük. Krém: 25 dkg margarint 25 dkg porcukorral kikeverünk. 5dl tejben felfőzünk 2

Június 2., szombat 10.00 Zarándokutakon. Máriaremete 10.30 Világ-Nézet. Kereszt és toll 13.40 Sírjaik hol domborulnak Június 3., vasárnap 9.10 Másfélmillió lépés Magyarországon. A Balatonfelvidék 10.00 Élő egyház. Hírek, tudósítások a Kárpát-medence és a nagyvilág vallási eseményeiről. 11.30 Élő világegyház 13.40 Határtalanul magyar. Művészeti, tudományos magazinműsor 14.40 Hazajáró. Turisztikai magazinműsor - „Elindulni és hazatérni”

m1 Május 28., hétfő 5.30 Babits Mihály. Jónás könyve 12.35 Szent Ágoston. 2/1. 14.15 Szent Ágoston. 2/2. Június 3., vasárnap 8.55 Engedjétek hozzám 9.05 Katolikus krónika 10.50 Hálaadó görög katolikus liturgia

m2 Június 3., vasárnap 12.01 Engedjétek hozzám 12.05 Katolikus krónika 12.50 Útmutató 13.55 Görög katolikus liturgia

csomag tejszínízű pudingport, majd kihűtjük. A tejszínes és a vajas krémet összekeverjük, kétfelé vesszük, az egyik felébe 1 evőkanál kakaóport, a másik felébe 1 evőkanál darált kávét keverünk. A tészta tetejére először a kávés, majd a kakaós krém kerül. A krém tetejére csokimázat teszünk.

Jó tanácsok • Ha ecetet használunk különböző ételek készítésénél, érdemes kanálból és nem üvegből önteni az ételhez, nehogy sokat öntsünk egyszerre. • Olajjal készült ételek sütésénél (legfőképpen, ha bő olajjal sütünk), nyissunk mindenképp ablakot, utána csináljunk kereszthuzatot.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KUCKÓ

Egy, kettő, három, négy, te kis madár, vígan légy! Olyan szépen daloljál, szebb legyen a tavasznál! (Zelk Zoltán)

Tudjátok-e, hogy…

Kedves Gyerekek! „Az óvári Szent Erzsébet Egyházi Alapiskola tanulói az általuk kiválasztott legszebb képzőművészeti alkotásaikat szeretnék bemutatni a Remény olvasóinak” – írja Kulcsár Magdolna osztályfőnök. Bár azt a kérésüket nem tudjuk teljesíteni, hogy valamennyi rajzot egyszerre közöljük a Kuckóban, de megígérjük, hogy mindegyik megjelenik majd. Hiszen valóban nagyon szépek a rajzok, ügyesek az óvári gyerekek! Örülnénk, ha írnátok magatokról, arról, hogy mit szerettek csinálni szabad időtökben, hogy megy a tanulás, mivel foglalkoztok a hittanon… Tudjuk, hogy nagyon sokan vannak köztetek olyanok is, akik ügyesen sportolnak, táncolnak, énekelnek, vagy éppen a Bibliaversenyen, illetve valamilyen tantárgyversenyen szerepeltek jól, esetleg ministrálnak, felolvasnak, zsoltárt énekelnek a miséken. Jó lenne, ha hitoktatótok, pedagógusaitok segítségével röviden bemutatnátok őket, és képet is küldenétek róluk. E-mailben várjuk az írásokat és a képeket is a remeny@remeny.sk címre.

Krajč László, 4. osztály, Óvár

Készítette Lőrincz László

Rejtvény

Celleng Dominik, 1. osztály, Óvár

Ďörď Vivien, 2. osztály, Óvár

Meghatározások: 1. Dögevő ragadozó állat, 2. Gyümölcskocsonya, 3. Magyar zeneszerző, a Bánk bán szerzője (Ferenc), 4. …-Dame, párizsi székesegyház, 5. Misztérium, rejtély. A megfejtést a két színessel jelölt függőleges oszlopban találjátok. Jelentése: a Szentháromság harmadik személye. • PÜNKÖSDVASÁRNAP • 2012. MÁJUS 27.

Katyi Szabolcs, 3. osztály, Óvár

Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Húsvét után az ötvenedik napon ünnepeljük azt az eseményt, amikor a harmadik isteni Személy tüzes lángnyelvek formájában megjelent Szűz Mária és az apostolok feje fölött, hogy megerősítse őket. Erőt adott nekik ahhoz, hogy bátran, félelem nélkül hirdessék az embereknek az Örömhírt. Keressétek ki a Szentírásban azokat a részeket, amelyek ezt az eseményt írják le! A Szentlélek hét ajándéka: 1. Bölcsesség. 2. Értelem. 3. Jótanács. 4. Tudomány. 5. Lelki erősség. 6. Jámborság. 7. Istenfélelem. Ugye, tudjátok, hogy melyik szentségben kapjuk meg ezt a hét ajándékot?

Povlov Márk, 4. osztály, Óvár

A megfejtést nyílt levelezőlapon június 1-ig küldjétek el szerkesztőségünk címére: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava

Vízi Bence, 2. osztály, Óvár

Gratulálunk, az ajándékot postán küldjük! 1 2

Megfejtés A 19. számunkban közölt rejtvény megfejtése: életszentség. A nyertes: Bohony László és Péter, Budafa.

3 4 5


NAPRAFORGÓ

Mi vár rád? Nem tudom. De döntened kell jó korán: mi kell, konc-e, vagy tisztesség. (Rónay György: Fiamhoz) Keresd a Reményt a Facebookon!

Isten szeretete Jöjj, Szentlélek... matematikailag is igazolható Évekkel ezelőtt történt, Jézus Szíve ünnepi miséjét az érettségizett fiatalok szándékára, hálából ajánlottam fel. A szentmise után leültünk a plébánia egyik hűvös szobájába, és üdítő mellett elbeszélgettünk az érettségi vizsgáról, szorongásaikról, a kihúzott tételékről, de terveikről, reményeikről is. Volt ott egy fiú, Attila, nagy matematikus, a felvételi vizsgán meglepte tanárait, mert az egyik példában olyan harmadik megoldást talált a két lehetséges megoldás mellett, amelyre a műszaki egyetem tanárai sem számítottak. Mondanom sem kell, hogy azonnal felvételt nyert az egyetemre. Nos ettől a fiútól megkérdeztem: hallottam, hogy milyen zseniálisan oldottad meg a felvételi vizsga egyik kérdését, van itt is egy matematikai

probléma: a mai evangéliumban hallhattátok, hogy a jó gazda ott hagyja a pusztában 99 meglevő juhát az 1 elveszett juhért, mert ugyanúgy szereti azt az egyet, mint a kilencvenkilencet. Hogy lehetséges ez? És ugye, azt tudod, hogy e történetben ez a jó ember Istent jelképezi...?! Attila azonnal rávágta: egyszerű a válasz. Isten végtelen, szeretete végtelen, tehát be kell szorozni a 99-et is meg az 1-et is végtelennel és megvan a válasz, mert az eredmény mindkét esetben ugyanaz, vagyis végtelen... Bevallom, azóta még jobban értem Isten végtelen szeretetét, és ezt ennek a fiatal gimnazistának, Attilának is köszönhetem..., újra beigazolódott: még a jó pap is holtig tanul...!

Jöjj Szentlélek, jöjj Imádság Lelke, taníts meg szívem mélyéből imádni az Urat, legyőzve a földi dolgok szórakoztató varázsát, segíts, hogy minden figyelmem az Egyetlené legyen.

(A plebania.net nyomán)

XVI. Benedek a Názáreti Mária című filmről XVI. Benedek május 16-án az Apostoli Palota Kelemen-termében megtekintette az olasz, német és spanyol televízió együttműködésével készült új tévéfilmet. A pápa köszönő szavakkal fejezte ki elismerését az alkotásért. „Nem egyszerű dolog egy anya életét bemutatni, s talán még nehezebb, ha Jézus, az emberré lett Isten Fiának édesanyjáról van szó.” A Názáreti Mária három nő életét mutatja be párhuzamosan, akik életük során teljesen eltérő döntéseket hoztak: Heródiás, Salomé anyja zárkózott életet él, nem képes felemelni tekintetét és felismerni az isteni jeleket, a rossz hatása alatt marad. Mária Magdolna élete összetettebb. Először kedvez neki a könnyű élet lehetősége, több eszközt is felhasznál céljai elérésére mindaddig, amíg ítéletben nem részesül. Ekkor találkozik Jézussal, aki megnyitja szívét, és életét teljes mértékben megváltoztatja – emelte ki a Szentatya. A film középpontjában azonban a Názáreti Mária áll. Benne fedezhetjük fel azt a gazdag élettörténetet, amelyet az Istennek szóló: „Íme, itt vagyok” kifejezésben lehet összefoglalni. Mária olyan édesanya, aki mindig vágyakozott Fia után, ám tudta, hogy nem az övé, hanem Istené. Akkora szeretettel van Jézus iránt, hogy képes elfogadni a rá váró küldetést. Élete az Istennek szóló „Íme, itt vagyok” ismétlése az angyali üdvözlettől Jézus kereszthaláláig – magyarázta Benedek pápa. Az életet más és más elképzelések vezethetik: lehet, hogy az egoizmus, a bezárkózás, vagy éppen Isten hívása. Názáreti Mária igent mondott Istennek, amit még a Fia elvesztésekor érzett fájdalmában is megerősített. Az isteni akarat teljesítése által rátalált a teljes boldogságra – fogalmazott a pápa. Magyar Kurír/Remény

Jöjj Szentlélek, jöjj Szeretet Lelke, gyújtsd lángra a szívemet egészen az Isten- és emberszeretet tüzével. Jöjj Szentlélek, jöjj Irgalom Lelke, töltsd el bensőmet az együttérzés erejével, hogy ha szükséget szenvedőt látok, ne forduljak el, és megbocsátással válaszoljak a haraggal támadónak. Jöjj Szentlélek, jöjj Szépség Lelke, add, hogy megnyíljon szemem és mindenben felismerjem az Atya szépségének ragyogását. Jöjj Szentlélek, jöjj Bölcsesség Lelke, add, hogy a mulandó dolgok kísértései között mindig az örökkévaló legyen a mértékem és bölcsességed fénye világítson a sötétben. Jöjj Szentlélek, jöjj Erő Lelke, újítsd meg akaratom erejét, hogy követve indításaidat, bátran fussam végig a „pályát”. Jöjj Szentlélek, jöjj Győzelem Lelke, védelmezz a gonosz alattomos támadásaitól, szabadíts meg az aggodalmaktól és félelmektől, hogy ujjongó szívvel dicsérhesselek Téged. Jöjj Szentlélek, jöjj Öröm Lelke, töltsd el lelkemet isteni örömöd boldogságával, hogy a reménytelenség és szomorúság támadásait visszaverve örömmel szolgáljalak Téged. Jöjj Szentlélek, jöjj Ige Lelke, taníts meg az Írás titkait megértenem, hogy mint lángoszlopok a pusztai vándorlásban, Isten üzenetei vezessenek ezer veszélyen át az örök Kánaánba. Ámen. Katona István imája Fotó: Világháló • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


GONDOLKODÓ

REJTVÉNY

el szerkesztőségünk postai:

A Szentlélek indította el az Egyházat. A Szentlélek az, aki a mi nagy családunkat összetartja ebben a zűrzavaros világban. Talán soha nem volt oly nagy szükségünk a Szentlélek megvilágosító és megtartó kegyelmére, mint a mai világban. (Bartal Károly Tamás O. Praem.) Rejtvényünk fő soraiban Dsida Jenő Pünkösd című verséből idézünk két szép sort. A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán június 1-ig küldjék

REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy e-mail címére: remeny@ remeny.sk A levelezőlapra írják rá: GONDOLKODÓ

Megfejtés A 19. számunkban közölt rejtvény megfejtése: „... édesanyám, te meg fényes nap voltál, napkeltétől napnyugtáig ragyogtál." A helyes megfejtők közül sorsolással ajándékot nyert: Érdi Borbála, Bajta Gratulálunk!

SOKSZÍNŰ EGYHÁZ

Ünnepi szentmise keretében Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye görög katolikus püspöke szentelte fel az emberi méltóság tiszteletére emelt fatemplomot május 17-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Máriapócson. A Nagy Szent Bazil Rend monostorépülete mellett álló, nemrég elkészült, stílusában és építészeti megoldásaiban ruszin templomépítési hagyományokat követő fatemplom a jelenlegi görög katolikus kegytemplom elődjének a másolata. A fennmaradt iratok szerint a Szűz Mária-kép 1696-os és 1715-ös könynyezései ebben az eredeti fatemplomban történtek. A máriapócsi szentkép könnyezésekor ez a pici terem, a mai templom elődje sugárzott ki egész Magyarországra, híre pedig egészen a császári trónig eljutott idézte fel a püspök. Hozzátette: méltó helyet sikerült biztosítani annak az ikonnak, amely ősi másolata a pócsi könnyező kegyképnek, a fatemplom pedig a jövőben szerves része lehet a Máriapócsra érkező zarándoklatoknak. A megszentelt fatemplom felett az Emberi Méltóság Tanácsa vállalt védnökséget. A kezdeményezés célja az volt, hogy az em• PÜNKÖSDVASÁRNAP • 2012. MÁJUS 27.

beri méltóság eszméjének mindenki által megtekinthető emlékhelyet hozzanak létre. Magyar Kurír

Rohanunk egész nap, itt egy munka, ott egy megbeszélés. Persze mindig Isten szőlőjében, Isten munkatársaként, de a rohanásban mégsem marad arra idő, hogy tényleg kettesben maradjunk vele egy órára, de még fél órácska is nehezen jön össze. Loyolai Szent Ignác is ismerte ezt az időhiányt, és csak annyit kért, hogy ha már minden imádság el is veszik a napból, csak arra az egyre figyeljünk, hogy az a napi kétszer tíz-tizenöt perc megállás és visszatekintés ki ne maradjon. Csak kétszer tíz-tizenöt perc, amiben megpróbálunk Istennel, Isten szemével ránézni az elmúlt órákra, legalább naponta kétszer újra a Cél felé tekintsünk. A prayexamen.com egy-egy rövid gondolattal segíti a szemlélődést a hétköznapokban, hogy munkában vagy útközben is Isten jelenlétébe helyezkedhessünk. Alapja az examen, vagyis a szerető figyelem imája. A beállítások között megadható az elmélkedések témája (kapcsolataim, arcaim, Isten-érzékelésem, stb.). A beépített „Examen útmutató” pedig támpontokat ad a hosszabb, esti elmélkedéshez. Az oldal magyar kezdeményezésre, jezsuiták segítségével, elsősorban okostelefonokra készült. Jelenleg angolul és magyarul érhető el. VR


APRAJANAGYJA Fizetett hirdetések

AKCIÓ

SZOLGÁLTATÁS

KÖSZÖNTŐ

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük születésnapja alkalmából ZSIDÓ JÁNOS esperesplébánost. Áldja meg őt az Úr, ajándékozza meg kegyelmével, hogy lelkipásztori szolgálatát továbbra is hívei és az egész Egyház javára végezhesse. Május Királynője legyen az oltalmazója! A féli, az éberhardi, a vőki és a madarászi hívek

Templombelsők díszítő festése, külsők felújítása, oltárok, képek és szobrok restaurálása, aranyozása. Árkedvezmény. Tel: 035/6593 139, 0905 389 162 www.reart.eu Ampolnák – szenteltvízhintők www.gabrielbolt.eu

ADAKOZÓK A vágsellyei rózsafüzér-társulat 100,00 Eur A rimaszombati rózsafüzér-társulat 50,00 Eur

Könyvajánlónk Tűz, Élő Forrás, Szeretet Szentlélek-imafüzet

SZENT RITA imakönyv Ez a könyv úgy állítja elénk a XV. század tanúságtevő szentjének, Casciai Szent Ritának az életét, hogy mi magunk is igazságban és szeretetben kibontakozva akarjuk megélni boldog napjainkat és személyes siralomvölgyeinket. Ára: 3,98 Eur helyett 2,48 Eur GLÓRIA FÜZETEK 55%-os árengedménnyel

Isten fizesse meg!

Szent Rita imafüzet

Louis de Wohl: Julianus, a hitehagyott császár

A Szentlélek az evangélium fő munkálója, ő indít az evangélium hirdetésére, és ő készíti fel bensőleg a szíveket, hogy befogadják az üdvösség szavát. Ára: 1,33 Eur – 70 oldal KIEMELT AJÁNLATUNK: Elsőáldozási emlék – könyv formában Ára: 2,60 Eur Titi Sante Cente O.P.: Girolamo Savonarola, aki felforgatta Firenzét A szerző által felvázolt életrajz valóban meggyőző, szenvedélyes és lényegre törő. A vallásos ihletettségű szellemmel átitatott alakjának még a vártnál is élesebb megvilágosítást kölcsönöz. Ára: 8,80 Eur - 159 oldal Herczeg Ferenc: Az élet kapuja A szerző regénye a 16. század elején játszódik. Főhőse, Bakócz Tamás esztergomi érsek unokaöccse, aki tiszta érzésekkel telve, romlatlan lélekkel szolgálja hazája ügyét, akkor, mikor a kis magyar nép kétségbeesett küzdelmet folytat, hogy megvédje Európát a török áradattól. Ára: 7,97 Eur - kemény kötés, 163 oldal

A regényt olvasva odaszegődhetünk egy fiatal szerzetes mellé, akiből végül Krisztus-tagadó császár válik. A kiadvány lebilincselő, izgalmas és tanulságos történet. Ára: 8,30 Eur – 348 oldal Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában Az elmúlt ötven év diktatúráinak koráról tudósít bennünket ez a könyv. Tíz egyházmegye 713 papjának, illetve papnövendékének meghurcolásáról szól. A kiadvány emléket állít a hitvallóknak, akik példát mutattak. Ára: 11,95 Eur - kemény kötés, 760 oldal

Házasságra készülő fiataloknak Ára: 1,00 Eur helyett 0,45 Eur

Könyvrendelés: Cím: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 0948/057 508 • E-mail: office@remeny.sk

Pünkösdi idézetek „Piros pünkösd öltözik sugárba, Mosolyogva száll le a világra.” (Reviczky Gyula: Pünkösd)

Nagy Attila: Szerdahely szíve Dunaszerdahely katolikus közösségének a múltját bemutató album, látványos képekkel, érdekességekkel. Ára: 17,90 Eur Piero Gheddo: Egyszerűen szentek A kötet a Gheddo házaspár életét mutatja be, akik rendkívüli módon tudták megélni szokványos hétköznapi életüket. Életüket átszőtte a jóság, az állhatatos imádság, a könyörületesség, a szegények iránti szeretet és a közösségi életben való buzgó jelenlét. Ára: 11,45 Eur

„Zúgó szél, mennyei vihar, jöjj a Lélek lángjaival! Isteni erő van tenálad, tégy vele most nagy, szép csodákat.” (Bódás János: Imádság Szentlélekért) „Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed, ma is minden bánkodó szívének.” (Reviczky Gyula: Pünkösd ünnepére)

Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: 0905 255 154 E-mail: kamenargabi@gmail.com • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


REMÉNY

Hidd, amit

énekelsz Herdics György „Aki szeret, az énekel, aki énekel, az kétszeresen imádkozik” (Szent Ágoston) Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ima a hívő ember „anyanyelve”. S egész biztosan igaz a mottóban idézett Szent Ágoston-i mondás is: „…aki énekel, az kétszeresen imádkozik.”. Ismerjük vajon „énekes anyanyelvünket”? Elgondolkoztatnak olykor az ismerős templomi dallamok s énekeink szavai? Tamás József plébános írta egy helyen: „A magyar nép éneklő nép. Énekben mondja el örömét és bánatát, és ezzel vigasztalódik. A mai nyugtalan világban nagyon is szükség van erre, főleg a templom meghittségében.” „Sírónak vigasztalás…” (SzVU! – Glória 97., 4. versszak) „Sírónak vigasztalás” – énekeljük a pünkösdvasárnapi szentmise kimenő énekében a Szentlélekre vonatkoztatva.. Bizonyára senkinek sem kell bizonygatni ennek valóságát. Ha testi-lelki bajainkról másokkal őszintén tudunk beszélni, úgy érezzük, megkönnyebbültünk. Ha van emberünk, aki meghallgat, aki számára fontosak vagyunk, máris azt érezzük, egy kicsit elindultunk a gyógyulás útján… Nekünk, hívő embereknek van egy nagy előnyünk. Örülünk, hogy „van emberünk”, aki meghallgat, de még nagyobb az örömünk, hogy maga az Isten siet segítségünkre… Igen, igen… Siet! Bár mi néha azt gondoljuk, késlekedik. Mert kicsinyhitűek vagyunk. Mert sokszor elfelejtjük, nekünk is vigasztalást kell nyújtani másoknak… Nemcsak állandóan várni, hanem adni is. S ha adunk, mindig, egyre többet, megtapasztaljuk, hogy többet is kapunk. Az emberektől is… És az Istentől is… Legyünk a sírók vigasztalása. Most, pünkösd hetében gondoljunk erre többet… S bátran várjuk az érkező, siető, segítő Istent…

Búcsú Márianosztrán Szent István király országában, a márianosztrai kegytemplomban van 283 éve az Isteni irgalmasság Jézus öt szent sebe-kegykép. 2012. július 1-jén, vasárnap tartják ezt a főbúcsút. Előző este 18.00 órakor: szentmise a kegytemplomban, 20.00 órakor: indulás imádkozva, keresztutat végezve a kálváriára, éjféli szentmise. Vasárnap 8.30-kor szentmise a kegytemplomban, 9.30-kor a keresztet hordozva indulnak a kálváriára, a 10.30-kor kezdődő ünnepi szentmisére. A szentmise főcelebránsa dr. Bábel Balázs érsek és a három pálos újmisés atya.

A Remény katolikus hetilap, Szlovákia egyetlen magyar nyelvű katolikus folyóirata és a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria A hit évének alkalmából meghirdetett fotópályázatát – az érdeklődésre való tekintettel – szerkesztőségünk 2012. szeptember 29-ig meghosszabbítja. Az értékes nyereményekért folyó pályázat további részletes információit és feltételeit a Remény honlapján (www.remeny.sk) olvashatják!

A Bacsfa-Szentantali Könnyező Szűzanya búcsúja

Lelkigyakorlatok Máriabesnyőn 2012. június 25-27. (hétfő délelőttől szerda ebédig) Lelkigyakorlat Szentlélek Szemináriumot végzettek számára. Vezeti: Kármán János atya 2012. június 28-30. (csütörtök vacsorától szombat ebédig) „A Család.” Lelkigyakorlat házaspároknak Vezeti: Tóth J. Miklós atya, mogyoródi plébános Elérhetőségek: Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház, 2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3., Tel: 0036/28/420-176, 510-740, Fax/Üz.rögz.: 0036/28/510-742 http: www.matersalvatoris.hu, E-mail: matersal@invitel.hu

2012. június 24., vasárnap PROGRAM 15.00 gyóntatás, ünnepi rózsafüzér, litánia 16.00 esti dicséret 17.00 ünnepi főpapi szentmise,főcelebráns: Mons. Orosch János, nagyszombati segédpüspök A szentmise után körmenet és ereklyetisztelet 20.00 szentségimádási órák 22.00 latin szentmise a rendkívüli formában Mindenkit szeretettel várnak az ünneplésre Bacsfa-Szentantalra (Báč).

Várja Önt is a szlovákiai magyar katolikus hírportál, a www.katolikus.sk! Küldje be Ön is plébániája, közössége hírét: hir@katolikus.sk

Akciós ajánlatunk! Lourdes-i imafüzet Ára: 1,- Eur helyett 0,75 Eur + postaköltség Mária, Jézus anyja – dvd két részben Részenként most csak 5,90 Eur + postaköltség. Megrendelhető: office@femeny.sk vagy 0948/057 508

Remény online • Remény hetilap online archivum • webshop – vallásos könyvek széles választéka

• PÜNKÖSDVASÁRNAP • 2012. MÁJUS 27.

Friss tartalommal, folyamatosan bővülő webshoppal, a Remény hetilap online, lapozható archivumával, hírekkel és érdekességekkel várjuk megújult oldalunkon!

www.remeny.sk ELÉRHETŐSÉGEINK Főszerkesztő-helyettes: Albán József Tel.: +421 (0)948 057 510 Felelős szerkesztő: Bertha Éva Tel.: +421 (0)948 057 509

Szerkesztő: Orbánné B. Mária Tel.: +421 (0)948 057 506 Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: +421 (0)905 255 154 kamenargabi@gmail.com

KÖNYVRENDELÉS: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

remeny_2012-22_korrekturazott  
remeny_2012-22_korrekturazott  
Advertisement