Page 1

„Istenünk, te Szent Ágoston püspököd igehirdetése révén vezetted Britannia népét az evangélium világosságára, kérünk, add, hogy apostoli munkájának gyümölcsei maradandók legyenek egyházadban!” (Liturgikus könyörgés Canterburyi Szent Ágostonhoz)

REMÉNY XXIII. évfolyam 21. szám

2012. május 20. – Húsvét 7. vasárnapja

Nézzünk utána!

www.katolikus.sk • www.remeny.sk Ára: 0,50 Eur

5 7 9

„Nem hagylak árván titeket…” – mondta a Mi Urunk halála előtt. Most – mennybemenetel után – mégis mintha magunk lennénk. Elment, eltávozott, s a Lélek még csak homályos ígéret. Hogyan tovább? Miként lépjünk a bizonytalanságból a bizonyosságba? Ki áll most mellettünk, ki fog biztatni, bátorítani, ki mutatja meg az Atyát? Szent Ambrus püspök egyik himnuszában így ír Jézusról: „Atyától lőn kijövése, / És ahhoz lesz

megtérése; / Pokolig lőn leszállása, / De felmégyen mennyországra.” Itt a jó tanács, elrejtve az utolsó szavakban – nézzünk utána! Nézzünk Őutána, aki „felmégyen mennyországra”. Ne szomorúan, kétségbeesetten, az Isten nélküli magány érzésével, hanem ahogy az érdeklődő, kíváncsi ember néz a „tanulandó” dolgok után! Mert most ez a feladatunk: tanuljuk Jézust, ahogy az apostolok is rádöbbenek majd a Szentlélek segítségével. Tanuljuk az

A családról szólni Érettség tudásban és hitben VI. Magyar Katolikus Nap

Isten Fiának dolgait, hogy továbbadhassuk másoknak. Foglalkozzunk vele, sőt: Vele; ha kell, akár magoljuk is, ismerkedjünk rejtett titkaival, akarjuk mind jobban megérteni! S közben éljen elevenen a szívünkben a várakozás, mert mi már – itt, az Egyház idejében – biztosabbak lehetünk Krisztus szavának valóságában, mint a tanítványok: nem hagy árván bennünket…


HÍRVILÁG

„Vagyunk” A képviselők rendszeresen imádkozni fognak a parlamentben, adták hírül a minap a tömegtájékoztatási eszközök… Érdekes megfigyelni a reakciókat, illetve a hozzászólásokat a különböző portálokon. Vannak, akik azt mondják, teljesen fölösleges, vannak pozitív vélemények, mások durván reagálnak. Keresztény mivoltunk arra ösztönöz, hogy törekedjünk arra, hogy az élet minden területén megjelenjen a keresztény gondolkodásmód. És ezt a keresztény gondolkodásmódot már azzal is meg tudjuk jeleníteni, ha felhívjuk környezetünk figyelmét, hogy „vagyunk”. Sokat idézik Szent Ferencről azt a történetet, amikor prédikálni hívta testvéreit. S ahogy járják a várost, de még nem szóltak semmit, egyik társának arra a kérdésére, hogy mikor fognak már prédikálni, a Szent azt válaszolja, hogy már prédikáltak… Azzal, hogy járták a várost… Szerzetesi öltözékükben felhívták az emberek figyelmét arra,

hogy „vannak”. Menynyire jelenítjük meg a keresztény értékrendet ott, ahol élünk, dolgozunk? Fontos-e számunkra az, hogy jelen legyünk az élet megannyi területén? A templom falai szűkösek az Örömhír hirdetésére. A templom az alap. A feltöltődés, a közös ünneplés helye. Ahogy tanultuk gyermekkorunkban, Isten háza és a mennyország kapuja. A keresztény életszemlélet, gondolkodásmód a templom küszöbén túl is folytatódik… Templom, iskola, munkahely… Bevásárlóközpontok, repülőterek, vasútállomások vagy akár a

parlament… S hosszan lehetne folytatni a sort. Ezek az intézmények mind olyanok, ahol – egy kis jóakarattal – felhívhatjuk embertársaink figyelmét arra, hogy itt vagyunk, keresztényként élünk…

BŐS

BUZITA

Boldog Salkaházi Sára ereklyéje Újra megszólalhattak... A buzitai római katolikus plébániaSzáraz János atya minden évben templomban már öt éve hagyománnyá újabb és újabb fejezeteket, érdekes törvált, hogy május 11-én, a Máriát dicsérő ténéseket mond el Sára testvér életéről, ájtatosság, a loretói litánia eléneklése meghurcoltatásáról és életfelajánlásáról. Idén a híveknek még nagyobb kegyelemben volt részük: Boldog Salkaházi Sára feldíszített fényképe, oltára mellett ott ragyogott a cilícium (vezeklőöv) ereklyéje és egy társasági medalion (érem). A szentmise zárókönyörgése után a hívek közösen imádkozták el a Boldog Salkaházi Sára-litániát, és Sára testvér mielőbbi szentté avatásáért fohászkodtak a Mindenhatóhoz. A szentmise után a híveknek lehetőségük volt az ereklye előtt imádkozni, és személyes kéréseiket is előterjeszthették. Köszönet János atyának, akinek közbenjárására került el Buzitára Boldog Sára testvér ereklyéje. Ő éppen ezen a napon védte meg a Rózsahegyi Katolikus Egyetem kassai Teológiai Karán Salkaházi Sára – élete és munkássága című licenciátusi szakdolgozatát. A jó után, ünnepi szentmisében emlékeznek Isten áldása kísérje, hogy a Lélek bölmeg Boldog Salkaházi Sára, szociális csességével vezesse a rábízott híveket! testvér életéről. Boda Ferencné

REMÉNY katolikus hetilap Főszerkesztő: Herdics György Főszerkesztő-helyettes: Albán József e-mail: alban@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 510 Főmunkatárs: Mons. Koller Gyula

Felelős szerkesztő: Bertha Éva e-mail: bertha@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 509 Szerkesztők: Orbánné B. Mária e-mail: obm@remeny.sk Telefon: + 421 (0)948 057 506

A község önkéntes tűzoltói ismét nemes cél érdekében fogtak öszsze. Most a helyi plébánia harangjainak javításában segédkeztek. A legfőbb problémát a hosszan tartó hidegek okozták, a fagyok miatt nem működtek a harangok, majd a villamossággal is gondok adódtak. A helyi plébános, Albán József ezért felkereste Bott András kovácsmestert és fiait, hogy segítséget kérjen azok javításában. Egyiküket, Bott Szabolcsot kérdeztük: „A harangok tengelyét fel kellett újítani, az eddigi sima tengelyt le kellett cserélni golyóscsapágyakra. Láttuk, hogy egyedül nem fogjuk tudni megoldani a munkálatokat, ezért kértük az önkéntes tűzoltók segítségét, akik a különböző iparágakban jártasak. A múlt hónap közepén kezdtük el a munkálatokat. A segítő kezeknek köszönhetően a harangokat két nap alatt szétszedtük, majd nekiláttunk az oldalsó faablakok kiszereléséhez, lecsiszolásához és újrafestéséhez. Közben a harangtorony is kezdett megszépülni. A padlástéri deszkákat is felemésztette az idő, ezért Bott István, a fűrésztelep tulajdonosa segített ki bennünket újakkal. Ezeket Kállai János asztalos legyalulta, önkénteseink befestették. Közben a kapuvári Kovács János harangmester, villanyszerelő is dolgozott a villamosításon. Gondok akadtak bőven, de mindent sikerült a kis a csapattal megoldani. Új köntöst kaptak a vasszerkezetek, a harangok tisztítását pedig magam vállaltam. Végül kaptak egy külső fényezést, majd szappanos vízzel konzerváltam őket. Azt hiszem, nem kevés az a 318 óra, amelyet munka vagy tanulás mellett – diákok is besegítettek – áldoztunk a feladatnak. Megérte. A harangok újra megszólalhattak védőszentünk, Szent Flórián napján. Huszonhárman segítettek, hálás köszönet érte mindenkinek.” Idén még büszkébben vonultak önkénteseink a Szent Flórián szentmisére, hiszen nem kis feladattal végeztek szép ünnepükre. (ma)

Parák László e-mail: parak@katolikus.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella e-mail: kamenargabi@gmail.com Tel.: +421 (0)905 255 154 Kiadja: Glória Társulat Felelős kiadó: Mons. Szakál László

• HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA • 2012. MÁJUS 20.

A szerkesztőség címe: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598 Fax: 02/4552 3684 e-mail: remeny@remeny.sk Grafika: namedia – Nagy Attila Nyomja: PETIT PRESS, Bratislava

Terjesztik a plébániák Index: 49574 ISSN 1335-6534 Nyilvántartási szám: EV 242/08 A kéziratok szerkesztési jogát fenntartjuk! Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.


EZ TÖRTÉNT GALÁNTA

BŐS

Érseki látogatás Április utolsó szombatján – alig több, mint két év után – Mons. Róbert Bezák, nagyszombati érsek atya ismét meglátogatta az egyházközséget. Látogatásának célja hasonló volt, mint a két évvel ezelőttinek: most a felújított Páduai Szent Antalt ábrázoló mellékoltárképet, a templomhajó restaurált boltozatát, a templom főbejárata előtt felállított és felújított márványkeresztet, valamint a Szent Lukács Kórház új helyre költöztetett és teljesen felújított Szent Kozma és Damján tiszteletét hirdető kápolnáját áldotta meg az érsek atya. Mindkét helyszínen jelen volt a város polgármestere, a képviselő-testület több tagja, a nagyszombati megyefőnök, a kórház igazgatója, s nem utolsósorban a temp-

Hősies helytállással…

lomi javításokat és felújításokat végző restaurátor, valamint a kápolna új helyre költöztetését és berendezését anyagilag támogató és kivitelező néhány személy. Boócz Ferenc

ZSIGÁRD

Szentmise Boldog Gizella tiszteletére

Nagy megtiszteltetés érte Zsigárd község római katolikus híveit 2012. május 7én, mikor a faluba látogatott dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek. Boldog Gi-

zella királyné tiszteletére mutatott be esti szentmisét dr. Herdics György c. apáttal, Mons. Szakál László János pápai káplánnal, Parák László esperesplébánossal, aki az érsek atyát meghívta és több további paptestvérével. Az érsek atya méltatta Boldog Gizella királyné életútját, ami sokban hasonlított sanyargatott magyar nemzetünk sorsához. A szentmise színvonalát emelte Parák Ágnes orgonajátéka és közös éneklésük Juhos Imre káplánnal. A szentmisén részt vettek a környező falvak katolikus hívei is. Az áldással és a himnuszokkal zárult e lelkileg gazdagító szentmise. Horváth Zita

Szent Flóriánnak, a tűzoltók védőszentjének az ünnepe komoly hagyomány a nagyközségben. Május 4-én a rossz idő ellenére egybegyűltek az önkéntes tűzoltók a szent tiszteletére bemutatott misére. Albán József plébános ebben a szent közbenjárásának kérésére buzdította az önkénteseket. Hangsúlyozta, mennyire fontos keresztény erény a szeretet, a tolerancia, a hűség, a barátság és a kedvesség, ám a bátorságról mint erényről szinte alig hallani. A szent életében pedig éppen ez domborodik ki, a hősies helytállás, amelyet mint római katona a harctéren is gyakorolt, nagy dicsőséget szerezve ezáltal magának. Miért nem választotta a nyugalmazott római katonák nyugodt, békés életét, amelyet megérdemelt? Miért kellett útnak indulnia, hogy hitét megvallja? Ma talán mi nem mernénk önként a halálba indulni, hogy megvalljuk Krisztust, Ő megtette. Azért, mert bátor volt, mert élt benne a feltámadt Krisztus bátorsága. Másnap a tűzlovagok az Amade-parkban a polgármesteri kupáért szálltak versenybe, a versenyre több csallóközi falu és Somorja önkéntesei is beneveztek. Flórián velük volt, a kupák közül a második, a harmadik és a negyedik Bősön maradt, a győztesekét pedig Jányok vitte el. Vasárnap ünnepi felvonulással, majd Szent Flórián szobrának megkoszorúzásával folytatódott a helyi kálvária parkjában az ünnep. A szentmisét dr. Herdics György apát, dunaszerdahelyi esperesplébános mutatta be Hutár Márkkal, Juhos Imre káplánnal és Albán József helyi plébánossal egyetemben, a több száz főnyi hívő előtt. Márk atya, Nagycsalomján szolgáló plébános, Bős szülötte 120 zarándokkal együtt érkezett. A szentmise végén megáldották a Szent Flórián-kereszteket, majd Nagy Zsófia köszöntötte az édesanyákat. (ma)

Kedves Olvasóink, Tudósítóink! Továbbra is várjuk beszámolóikat mindarról, ami egyházközségükben történik. Ne legyen olyan község, város, amelynek hívő közösségéről ne adnánk hírt. A Remény Önökért van, és Önökről szól. Tudósításaikat a remeny@remeny.sk e-mail címen várjuk.

KELENYE

Ünnepi alkalmak A község templomának tornyában március 23-án megszólaltak a harangok, és szentmisére hívták az öregeket és a betegeket. A szentmise előtt, amelynek keretében György Ferenc lelkiatya kiszolgáltatta a betegek kenetét, minden beteg és idős szentgyónást végzett. Az atya prédikációjában is a betegekhez és öregekhez szólt. Azokhoz, akiknek talán már meggyengült a hallásuk, de Isten hívó szavát mégis meghallják. Ezen a szentmisén is hálájukat fejezték ki az Úrnak, hogy ott lehettek a templomban, és

felvehették a betegek kenetét. Április 5-én, nagycsütörtökön került sor a községi temető és a halottasház újraszentelésére. Csáky Ilona polgármester asszony fáradtságot nem ismerve tetette rendbe a temetőt, amiért köszönet illeti. A falu lakosai is részt vettek a munkákban. A felszentelési ünnepségen György Ferenc atya mindenkinek köszönetet mondott, aki bármilyen módon, munkával, imával hozzájárult ahhoz, hogy a temető környezete rendezetté váljon. Id. Csáky József • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


AMIRE HITÜNK TANÍT

Tartsd meg a parancsokat!

A tízparancsolat

Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

rancsolatról beszélnek, mert a kilencedik és tizedik parancsot egybevonják. Így nekik is kijön a tízes szám, csak a számozás csúszik. Tehát a Az első parancsolat eredeti szövege a mi harmadik parancsunk nekik a negyedik paKivonulás könyve 20. fejezetében találharancs, a mi ötödik parancsunk nekik a hatodik tó: parancs és így tovább. Ebből némi zavar adód„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztahat, ha katolikus reformátussal beszél a paranlak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házácsolatokról. ból. Az egy Istenbe vetett hit eredetileg nem zárSenki mást ne tekints Istennek, csak enta ki más istenek létezését. Inkább arról lehegem. tett szó, hogy Izrael elégedjék meg azzal az IsNe csinálj magadnak faragott képet vagy tennel, aki őt Egyiptomból kiszabadította. Ha hasonmást arról, ami fent van az égben, volnának is más istenek, Izraelnek nincs rájuk vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld szüksége. A szövetség Istene egyedül elég. Haalatt. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszsonlattal élve olyan gondolatmenet lehetett ez, teld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltémint ha mondjuk mai világunkban egy férfi keny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik megnősül. Ez nem zárja ki annak lehetőségét, gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáhogy még több szép nő is rohangál a világban, ikon és dédunokáikon. De ezredízig irgalde mostantól kezdve, a házassági szerződés masságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megkötésétől ez az egy legyen elég… Ugyanez megtartják parancsaimat.” érvényes a képek tilalmára. Az Úr nem tűri, hogy szentélyében más istenek képét kiállítsák A fenti idézetet a katolikus egyház egy parancs- képek tilalmát külön parancsnak tekinti, így a fenti és tiszteljék. Ez olyan lenne, mintha egy férj az iratban foglalja össze: „Uradat, Istenedet imádd, és csak szövegből két parancsot olvas ki: az egy Istenben va- tárcájában a felesége képe mellett a kolléganői kéneki szolgálj”. A zsidóság és a református egyház a ló hitet és a képtilalmat. Ennek ellenére ők is tízpa- peit is elhelyezné. Nemde furcsa lenne…

Megmagyarázzuk!

Ikonodulia: képtisztelet. A vallásos tartalom, elsősorban Jézus Krisztus, az angyalok és a szentek ábrázolásainak kegyelemközvetítő hatását elismerő és befogadó magatartás. Bár a kinyilatkoztatás tartalmának képes beszédben, azaz elvont képekben és hasonlatokban való hirdetése a Szentírás sajátossága, az Ószövetség az első parancsolat alapján szigorúan tiltotta a „szent”, Isten minden tárgyi, alakos ábrázolását (az iszlámhoz hasonlóan). Mivel azonban a megtestesülés titka által Isten Fia, a valóságos ember láthatóvá tette magát, ez fölbátorította az Egyházat arra, hogy a talentumot, amit az ember a művészi képességeiben kapott Istentől, kamatoztassa a liturgikus és az imádságos élet képi ábrázolásban adott keretei között is. Ikonoklazmosz: képrombolás. Tág értelemben művészi alkotások elpusztítása vallási, politikai vagy ideológiai okokból; szoros értelemben a szentképek tiszteletét támadó irányzat (726-843): a keleti egyházban. Már I. Jusztinianosz császár (ur. 527-565) korának falképei is nagyrészt a képrombolás áldozatai lettek. A vallási okok mellett ennek politikai és gazdasági oka is volt: a központi hatalomnak az a törekvése, hogy a kolostorok hatalmát megtörje, e hatalom ugyanis a kegyképek által vonzott, nagyarányú zarándoklatok következtében is megnövekedett. Az ikonok tisztelete. A hatályos jog kimondja: „Szilárdan maradjon meg az a gyakorlat, hogy a templomokban szent ikonokat vagy képeket helyeznek ki a Krisztus-hívők tiszteletére, a maguk saját jogú egyházának részleges jogában megállapított módon és rend szerint. A templomokban a Krisztus-hívők tiszteletére kihelyezett, régiségük vagy művészi jellegük miatt kiváló szent ikonok vagy értékes képek más templomokba nem vihetők át, sem nem idegeníthetők el, csak annak a hierarchiának írásban adott hozzájárulásával, aki ugyanezen templom fölött hatalmát gyakorolja. A szent ikonokat vagy értékes képeket ne is újítsák föl, csak ugyanezen hierarchiának írásban adott hozzájárulásával, aki ennek megadása előtt kérje ki szakértők tanácsát.” (Forrás: Katolikus Lexikon) • HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA • 2012. MÁJUS 20.

Ablak a történelemre

A görög egyház, a középbizánci kor- Az Amorioni (fríg) uralkodó, II. Mihály szak kezdete és a képrombolás betiltotta a hitvitákat, közben Szláv Tamás felkelése miatt fájhatott a feje. Nagy Károly a frankfurti zsinaton Mindezek után még a muzulmánok is (794) részben a rossz fordítások miatt aktivizálták magukat, Kréta, majd Szicíudvari teológusaival (a Libri Carolini- lia is elesett. Az ikonoklaszmosz utolsó ben) sajátos állást foglalt az ideológiai fejezetét Theophilosz (829-842) vívta, vitában, koronázása után pedig megkér- oldalán Ioannész Grammatikosz pátrite a női baszileusz kezét. Keleten trónbi- árkával. Előbbi halála után özvegye, torlónak (usurpator) tartották, I. Ni- Theodóra vette kezébe az irányítást, s a képhorosz (802-811) lázadása pedig du- kevésbé heves torzsalkodások a figurális megjelenítések elfogadásával értek véget 843-ban (Verdunban Jámbor Lajos fiai ekkor osztották fel végleg a Frank Birodalmat). Ennek emlékére ülik meg az „ortodoxia ünnepét” nagyböjt első vasárnapján. A hatalommal szembehelyezkedők vezéregyénisége többek között a számkivetett Theodórosz Sztuditész, az ortodox szerzetesség megreformálója volt, bár Niképhorosz és Methódiosz pátriárkák is sokat tettek az „igaz ügy” érdekében. A megtévedt, de igaz hitre visszatért papoknak megbocsátottak, ezért a sztuditák árulónak tekintették őket, s megtagadták az engedelmességet. gába döntötte a hódító terveit. Mindhi- Kiközösítésük nem sokat váratott magáába, fejéből ivókupa készült, Krum bol- ra. gár kán koccintott azzal. I. (Rhangabé) Theodóra, a buzgó ikonolatria fia, III. Mihály (megh. 813) elismerte germán Mihály (842-867) exhumáltatta és elériválisa császári címét, V. (Örmény) Leó gettette Konstantin Kopronümosz pormégis felélesztette a viszálykodást, bib- hüvelyét. A vallásbéke azonban csak liaellenes mivoltát hangsúlyozva, az meggyilkolása után, a makedón klán azonban már a kifulladás jeleit mutatta. trónra lépésével köszöntött be…


BESZÁMOLÓ

„A családról szólni annyi, mint óvni az életet” Az Élő Zoboralja, a Nyitra és Vidéke Célalap, valamint a Fecske Nagycsaládos Társulás meghívására a közelmúltban Kolonba látogatott Bíró László családreferens, tábori püspök. Látogatásáról, a házasságról, a családról elmondott gondolatairól Tóth Attila, a Fecske Nagycsaládos Társulás elnöke számolt be lapunknak. A püspök úr már csaknem másfél évtizede jár a családjainkhoz, ide, Zoboraljára is, tapasztalatokat szerez, megismeri a problémákat, majd próbálja megmutatni, hogyan is lehetne egy-egy reménytelennek látszó helyzetből kijutni. Rendkívüli bonyolult helyzetben vagyunk jelenleg a Zoboralján. Nagyon kevés a munkahely, a háztáji termeléstől elszoktunk. Modernizmus van, már nem divat házasodni, csak élettársi viszonyban élni, de a legjobb az, ha össze sem költöznek a fiatalok, így ha meggondolják magukat, nem lesz gond az elválás sem, ami a felmérések szerint nyugati mintává vált. A püspök úr a családról, a klasszikus családról szólt. Példaként állította elénk beszédében a Szent Családot. Hiszen ez a család sem volt megóvva a megpróbáltatásoktól. Szent József álmában utasítást kapott és döntött. A döntésnek ma is határozottnak kell lennie. Döntsünk a jó (még ha nyomorúságos is lesz) és igazságos út mellett. Ez a bölcs pásztorunk a családjainkról szól mai nyelven. Bevallása szerint a családról szólni annyi, mint óvni az életet. A családról szólni nem más, mint szolgálni Istent és az emberiség

Illusztrációs felvétel (világháló)

jövőjét. Családjainkat a reményre hívja. Ne hagyjuk, hogy csak a bajok, a gondok, hiányok jussanak eszünkbe, hiszen az egyszerű család már maga is gyönyörű, áldozatos szeretet, odaadó gondoskodás helye. „Hívom a családokat a megújult Isten-kapcsolatra. Európa és benne a nemzetünk megújulása csak olyan emberek, családok segítségével történhet, akik rátalálnak Krisztusra, akik szüntelenül készek megújítani Isten-kapcsolatukat.” Az előadás keretében felhívta a figyelmünket a munka szeretetére és megbecsülésére. Ugyanakkor ne a munka uralkodjék fölöttünk, mondja. Ne a profit, a nyereség legyen a szemünk előtt, hanem a megélhetés, az Istennek tetsző élet. A munkás megérdemli a bérét, megérdemli a család, a nagycsalád, hogy fel tudja nevelni gyermekeit. Nagy hangsúlyt kell helyezni az ünnepekre; tudjunk dolgozni, de méltóképpen ünnepelni is. A gyerekek ne a házastársak közé, hanem köré szülessenek, csodálják meg apa-anya szeretetét. Ne engedjük, hogy ez másként legyen. Kell, hogy az embernek méltósága legyen, hiszen a jó Isten így teremtett, az összes többi élőlény fölé helyezett minket. A családpásztorunk beszélt arról is, hogy a régiekben megvolt a megbecsülés, az odafigyelés és a szeretet. A kölcsönösség megnyilvánult a közösségekben is. Ha a bajba jutón segítünk, Isten tervei szerint cselekszünk. Sokszor meggondolatlanul megszólunk másokat – de ha az evangélium szerint élnénk, azok számára is vonzóvá válna az egyház, akik éppen a széthúzás mi-

Bíró László püspök Kolonban att nem járnak templomba. Nagyon fontos bizonyos fajta irgalmasság gyakorlása, hogy ne ítélkezzünk testvéreink felett. Hiszen nem tudjuk, ki és mi tette őket reményvesztettekké – vagy folyamatosan istentagadóvá. Az ördög hatalma ma még nagyobb, mint valaha. A püspök úr hiszi, hogy a szentségi házasság ajándék minden javak Ajándékozójától. Hiszi, hogy az Ő ereje és szeretete képessé tesz bennünket a hűségre. Hiszi, hogy a Szentháromság a család mintaképe – hiszen a Szentháromság lényege az egymásnak mindent átadó szeretet. Úgy tűnik, hogy a nyugati fejlettebb „jóléti“ társadalmakban a jólét nem ösztönzi a gyerekvállalási kedvet. A család nem egyenlő csak a házassággal. A szülői szerep bizonytalan, a kérdés: karrier, vagy család. Teréz anya szerint azért borult fel világunk rendje, mert olyan kevés a szeretet az otthonokban, a családi életben. Nincs időnk a gyermekeink számára, nincs időnk arra, hogy örüljünk egymásnak. A püspök úr szerint nemcsak családbarát társadalomra, de családbarát egyházra is nagy-nagy szükség van. Ahogy Teodóz atya is hangoztatni szokta – ahol fontos, hogy gyermekek szülessenek, ott a közösségnek jövője van. Nem elég, hogy a házasság jó, de kell, hogy szép is legyen. Az ünnepi

ebéd szebbé válik szép terítékkel. A püspök atya nagy becsben tartja azt is, hogy errefelé még odafigyelnek az értékekre, a régi díszítésre, a csipkemintákra. Nagy kincsnek tartja az ahai népviseletes mintás püspöksüvegét, de ott lóg az ágya felett a Fecske nagycsaládos szimbólumunk is. Valahányszor errefelé jött, megcsodálta templomunkat, és nagy örömére szolgál, hogy szentmisét mutathatott be családjainkért, nagycsaládjainkért, megszületett és születendő gyermekeinkért, közösségünkért. A rendezvényt élőbbé és szebbé tette a győri Teodóz bencés atya, aki azzal méltatta a zoboraljaiak iránt érzett szeretetét, hogy felsorolta a régióhoz tartozó falvakat, és gerencséri, csitári, koloni és gímesi népdalokat énekelt. A bajba jutott, illetve nehéz körülmények között tengődő családok helyzetén mindenképpen segíteni kell – ezekre a problémákra minden jóakaratú emberrel, a közösségekkel és az egyházzal karöltve kell keresni a megoldásokat. Ďurčo Zoltán püspöki helynök a helyi lelki vezetőinkkel ebben a segítségünkre lesz. A rendezvény keretében sor került a gímesi iskola könyvbemutatójára, amelyben éppen a mi iskolánk nagyon fontos szerepét, jelenét és gazdag múltját ecsetelik pedagógusok, szülők és diákok egyaránt.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LELKI TÁPLÁLÉK

Húsvét 7. vasárnapja

VASÁRNAP ról ra

Zolcer György okszor panaszkodnak az emberek – s talán mi is –, hogy nem tudnak imádkozni, nem tudnak jól imádkozni. Igaz, tudunk fejből sok imádságot, el is mondjuk ezeket, de úgy gondolom, mindenki érzi: jobban is lehetne még „ezt csinálni”. Az imádságról jól tudjuk, már „kis hittanos” korunktól, hogy az beszélgetés az Istennel. Mikor egy kisgyermek megszületik, nem tud azonnal beszélni. Nem tudja szavakkal kifejezni sem érzéseit, sem igényeit. Egyszerűen meg kell tanulnia beszélni ahhoz, hogy beilleszkedhessen a családba, tágabb értelemben a társadalomba. E nélkül nagyon nehezen megy. S ha egy más kultúrába, országba kerülünk – ott is nélkülözhetetlen a helyi nyelv ismerete, ami szintén nem egyértelmű adottság, hanem azt is meg kell tanulnunk. Nincs máshogy ez az Istennel való beszélgetéssel sem. Azt a beszédet is meg kell tanulnunk, mert más az, mint a mi köznyelvünk. Hisz máshogy kell az Istennel beszélni, mint az emberekkel. De vajon ki tudná, ki ismerné jobban az „isteni nyelvet”, mint maga az Isten, Jézus Krisztus? Tőle kell ezért tanulnunk, tőle kell megtanulnunk imádkozni. A mai evangélium pedig kitűnő lehetőséget ad erre, mert hallhattuk azt, hogyan imádkozott Jézus. Az evangéliumi részlet így kezdődik: „Jézus az égre emelte tekintetét és így imádkozott.” Ha valóban meg akarunk tanulni imádkozni, jól imádkozni, olvassuk el otthon újra és újra János evangéliumának 17. fejezetét, s tanuljunk mesterünktől. Vehetjük ezt egy próbatételnek is: Vajon tudunk-e egy szentmise-látogatásnál többet is tenni egy-egy vasárnapon, tudunk-e foglalkozni kicsit többet Istennel? Tudunk-e tenni valami újat a tökéletességért, olyat, ami többe kerül? Több időbe, fáradságba, esetleg alázatba. Még ha nem is szoktuk, legalább ezen a mai vasárnapon vegyük le a már talán poros Szentírást a polcról, s elmélkedjünk Jézus imádságán, az ő szavain. Olvassuk újra a János evangéli-

S

um 17. fejezetét. Nehéz szöveg, nagyon nehéz. Lehet, első olvasásra „kínainak” tűnik, de odafigyeléssel, a Szentlélek segítségével minket is megtaníthat imádkozni, jól imádkozni. Arra, hogyan szólítsuk meg Istenünket, miért imádkozzunk, milyenek legyünk… Talán ismerjük az esetet, mikor Szent Ferenc egyszer magával hívta az egyik társát, hogy prédikálni mennek Assisibe. Ez a testvér elég szótlan, nem egy prédikátor természetű ember volt, ezért nagyon félve indult el szent társával. Útközben sok emberrel találkoztak – az egyiknek segítettek vizet vinni a kúttól, a másiknak a jószágot befogni… Teljesen hétköznapi dolgokkal segítettek az ott élőknek. Estefelé a még mindig félő testvér megkérdezte a szentet: és mikor fogunk prédikálni? Mire Szent Ferenc így válaszolt: Hisz egész nap azt tettük, testvérem! Hasonló módon: ha kinyitjuk a Bibliát, és megpróbálunk belőle imádkozni tanulni, szinte észre sem vesszük, már imádkozunk. Istent kérjük, tanítson meg az imádságra, az isteni nyelvre. S ne aggódjunk, ha egyegy bibliai rész nem világos, vagy érthetetlen számunkra. Gondoljunk akkor Szent Efrém diákónus szavaira: „Több az, amit fel sem fogunk a Szentírásból, mint az, amit megértünk, éppúgy, mint amikor egy szomjas ember iszik a forrásból. Örülj annak, hogy Isten igéje legyőzött téged, és ne szomorkodj amiatt, hogy felülmúlt téged. Aki szomjas, az örül, amikor iszik, és nem búsul azon, hogy nem bírja kiinni az egész forrást. Elégítse ki hát szomjadat a forrás, de a te szomjúságod ki ne merítse az egész forrást. Hiszen ha kielégíti szomjadat a forrás anélkül, hogy teljesen kimerült volna, akkor majd később megszomjazva ismét ihatsz belőle. Adj tehát hálát azért, ami neked jutott belőle, de ne szomorkodj afelett, ami még ott maradt benne oly bőségesen. Amit kaptál, s amire rátaláltál, az a te részed; és ami még benne maradt, az pedig a rád váró örökség.”

• HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA • 2012. MÁJUS 20.

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 1, 15-17. 20a. 20c-26) Jézus mennybemenetele után egy alkalommal, amikor a testvérek mintegy százhúszan lehettek együtt, Péter szólásra emelkedett: „Testvérek, férfiak! Be kellett teljesednie az Írásnak, amelyet a Szentlélek előre megmondott Dávid szája által Júdásról, azok vezetőjéről, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott, és ő is részt kapott a mi szolgálatunkból. Benne van ugyanis a Zsoltárok könyvében: »Tisztségét kapja meg más.« Kell tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik mindig velünk voltak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt – kezdve János keresztségétől egészen addig a napig, amikor felment a mennybe –, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról.” Ki-

jelöltek tehát kettőt: Józsefet, akit Barszabbásznak, vagy más néven Jusztusznak is hívtak, és Mátyást. Majd így imádkoztak: „Uram, te ismered mindenkinek a szívét, mutasd meg, kit választasz e kettő közül, hogy átvegye az apostoli szolgálatban azt a helyet, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott, hogy az őt megillető helyre kerüljön.” Ezután sorsot vetettek. A sors Mátyásra esett, így őt a tizenegy apostolhoz sorolták. Válaszos zsoltár (Zsolt 102, 1-2. 1112. 19-20ab) Válasz: Urunk, Istenünk a mennyben állította fel trónusát. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. Szentlecke Szent János apostol első leveléből (1 Jn 4, 11-16) Szeretteim! Ha az Isten így szeretett min-

ket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a Fiút, a világ Üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban az Isten benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten őbenne. Evangélium Szent János könyvéből ( Jn 17, 11b-19) Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azo-

kat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, ahogyan mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás. Most tehozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik igédet, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te igéd igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.

Liturgikus naptár Május 20. HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA (Sziénai Szent Bernardin, Bernát) Miseolvasmányok: ApCsel 1, 15-17. 20a. 20c26; Zsolt 102, 1-2. 11-12. 19-20ab; 1 Jn 4, 11-16; Jn 17, 11b-19 Válaszos zsoltár: Urunk, Istenünk a mennyben állította fel trónusát. Énekrend: H 229; 280B-142; 261 ÉE 142; 187-168; 362 Május 21. Hétfő. Köznap (Magallán Szent Kristóf és vértanútársai, Konstantin, Bobola András) Miseolvasmányok: ApCsel 19,1-8; Zsolt 67,25ac 6-7ab; Jn 16,29-33 Válaszos zsoltár: A föld minden országa énekszóval áldja az Istent. Énekrend: H 88; 136; 263 ÉE 107; 171; 217 Május 22. Kedd. Köznap (Szent Rita, Júlia, Emil) Miseolvasmányok: ApCsel 20,17-27; Zsolt 67,10-1. 20-21; Jn 17,1-11a Válaszos zsoltár:

A föld minden országa énekszóval áldja az Istent. Énekrend: H 87; 116; 259 ÉE 100; 164; 126 Május 23. Szerda. Köznap (Boldog Apor Vilmos, Szent Dezső, Renáta) Miseolvasmányok: ApCsel 20,28-38; Zsolt 67,29-30. 33-36c; Jn 17,11b-19 Válaszos zsoltár: A föld minden országa énekszóval áldja az Istent. Énekrend: H 94; 120; 97 ÉE 120; 181; 125 Május 24. Csütörtök. Köznap (Szűz Mária, a keresztények segítsége, Lerini Szent Vince, Eszter, Eliza) Miseolvasmányok: ApCsel 22,30; 23,6-11; Zsolt 15,1-2a és 5. 7-11; Jn 17,20-26 Válaszos zsoltár: Védelmezz engem, Istenem, hiszen tebenned bízom. Énekrend: H 98; 123; Gl 514 ÉE 127; 177; 104 Május 25. Péntek. Köznap (Szent Béda, Szent VII. Gergely, Pazzi Szent Mária

Magdolna, Orbán pápa) Miseolvasmányok: ApCsel 25,13-21; Zsolt 102,1-2. 1112. 19-20ab; Jn 21,15-19 Válaszos zsoltár: Az Úr a mennyben állította fel trónusát: uralkodik a mindenségen. Énekrend: H 211; 153; 157 ÉE 74; 134; 201 Május 26. Szombat. Köznap (Néri Szent Fülöp, Evelin) Miseolvasmányok:ApCsel 28,16-20.30-31; Zsolt 10,4. 5 és 7; Jn 21,20-25 Válaszos zsoltár: Minden igaz lelkű ember látni fogja arcodat, Uram. Énekrend: H 96; 140-139; 85 ÉE 119; 178; 101 Május 27. PÜNKÖSDVASÁRNAP (Canterburyi Szent Ágoston, Pelbárt) Miseolvasmányok: ApCsel 2,1-11; Zsolt 103, 1 ab és 24ac. 29bc-30. 31 és 34; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23 Válaszos zsoltár: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: újítsd meg a föld színét. Énekrend: H 98; 153-252; 97 ÉE 127; 134-186; 125


LELKI TÁPLÁLÉK

Ezt üzeni... Canterburyi Szent Ágoston Május 27.

Érettség tudásban és hitben

HÉT

ről re

Koller Gyula

A

z angliai keresztény misszió kezdetei homályba vesznek. Az őslakos britek már a római idők alatt keresztények voltak. Béda Anglia egyháztörténete című művéből arról értesülünk, hogy Gergely római bencés szerzetes, még mielőtt pápa lett, a római piacon szőke, kék szemű rabszolgákat látott. Kérdésére megtudta, hogy angolok. Erre, a nevükre célozva, kijelentette: „Igazán? Angyalokká kell lenniük!” Óhaja később megvalósult. Már pápaként 596-ban Ágostont, a római bencés szerzetest, elküldte negyven társával, hogy hirdessék az evangéliumot Délkelet-Angliában a kenti népnek. Ágoston, a vállalkozás vezetője, a kolostor priorja volt. Társaival 596 tavaszán, tengeri úton indult Galliába. Mivel a vállalkozás túl veszélyesnek tűnt, a partraszállás után társai viszsza akartak fordulni, s erről levelet küldtek a pápának. Gergely pápa azonban nem engedett kérésüknek. Megparancsolta nekik, hogy engedelmeskedjenek Ágostonnak, akit apátjukká tett. Ezen kívül levelet írt Gallia püspökeinek, Austrasia és Burgundia uralkodóinak, s kérte őket, hogy legyenek a misszionáriusok segítségére. Ágoston, akit még franciaországi útjuk közben püspökké szenteltek, erősen kézben tartotta az ügy vezetését. Így hát 597 kezdetén, társaival partra szállt Kent keleti részén. Kent királyságát abban az időben Ethelbert kormányozta, akit Anglia többi királya elismert fölöttesének. A király Thanet szigetén fogadta a misszionáriusokat. Az első találkozás kedvezően sikerült, és a király engedélyt adott nekik, hogy tanítsanak. Canterburyben szállást adott nekik, és ellátást ígért. Hamarosan megtörténtek az első megtérések. Még 597 pünkösdje előtt maga a király is megkeresztelkedett. Megtérése és Ágoston püspök meggyőző szavai elérték, hogy karácsonykor tízezer megtérőt keresztelhettek meg. Ágoston két társát Rómába küldte, hogy tájékoztassák a pápát. A követek 601-ben tértek vissza, egy csapat újabb misszionárius kíséretében. Istentiszteleti eszközöket, ruhákat és templomfelszereléshez szükséges egyéb tárgyakat hoztak. Ágoston azt a megbízatást kapta, hogy papjaival és klerikusaival éljen közös életet, szerzetesei számára viszont alapítson külön kolostort. A pápa elküldte számára az érseki palliumot, és megbízta, hogy szükség szerint még tizenkét püspököt szenteljen, egy püspököt pedig küldjön Yorkba, a Northumbria-királyságba. E tervek azonban csak egy generációval Ágoston halála után valósulhattak meg. A következő években Ágoston Rochesterben állított föl egy püspökséget, majd egy harmadikat Londonban. E püspökség számára maga Ethelbert király építtetett templomot. Ágoston Canterbury mellett épített kolostort Szent Péter és Pál tiszteletére. A

városban pedig saját székesegyháza mellett iskolát alapított jövendő papságának kiképzésére. Ágoston a pápa akaratából gondjaiba akarta venni a római időkből maradt brit keresztényeket, akik az angolok és szászok inváziója óta elkülönülve éltek a nyugati országrészekben. Ágoston Ethelbert király segítségével konferenciát szervezett, de a meghívottak még azt is visszautasították, hogy bármi módon részt vegyenek Anglia misszionálásában. A brit egyház tovább élt a maga elszigeteltségében. Ez okból számos angol történész csak jelentéktelen érdemet tulajdonít Ágostonnak Anglia megtérítésében. Pedig küldetésének eredménye figyelemre méltó teljesítmény volt: megtérítette Kent királyát és népéből több ezer embert, alapított három püspökséget és legalább egy kolostort. Létesített egy iskolát, amely néhány éven belül bennszülött püspököket és papokat képzett az új egyháznak. Igaz az állítás, hogy Ágoston nem térítette meg Angliát, mert ahhoz legalább egy évszázad munkája kellett. Az ő feladata az volt, hogy lerakja az Egyház alapjait Angliában. Béda történész szavai szerint valóban méltó arra, hogy az angol nép apostolának nevezzük. A 8. századi kéziratok szerint 604. vagy 605. május 26-án temették el. Ünnepét 1882-ben vették föl a római naptárba, május 28-ra, 1969-ben pedig áthelyezték május 27-re. *** Ágoston küldetéséhez híven végezte feladatát. Az elején sem riadt vissza. Később pedig, amikor már érseke volt az óriási, csak féligmeddig megtért egyházmegyének, egész terjedelmében magára vállalta a misszionáriusi fáradozásokat. Gyalog vándorolt vidékről vidékre, minden nap más hallgatóságot gyűjtött össze. Éjszakánként gyakran csak az erdők fái alatt talált menedéket. Nem kedvetlenedett el akkor sem, amikor nem sikerült a kardhoz szokott férfiakat Krisztus követésére megnyerni. Üzenetével kitartásra és hűségre buzdít nemcsak vallási dolgokban, de becsületes emberi magatartásra is szép példát nyújt. Ágoston többször próbálta az ország őslakóinak, a briteknek - akik már évszázadok óta keresztények voltak - egyházi vezetőit rábírni, hogy hagyjanak föl különleges szokásaikkal, és lépjenek vele szövetségre az evangélium hirdetésében. Ám azok bizalmatlanok maradtak, és elutasították az ajánlatot. Még abban sem ismerték föl Isten működését, amikor Ágoston imádságára egy vak visszakapta látását. Az bevándorolt angolszászok elleni gyűlöletük erősebbnek bizonyult, mint a hitük… Gondolkozzunk el és valljuk be, hogy az ilyesfajta elfogultság köztünk is előfordul. Más nemzetiségű papjaink sokszor csalódnak a magyar hívekben. De, sajnos, az ellenkezője is nemegyszer előfordul.

ehet belőled nagy ember – és hadd legyen! –, de szív nélkül, szeretet nélkül igazán naggyá nem leszel. Ne bízd el magad, ha csodálják elméd tündöklését; sok fényes elme elhomályosult már, de a szív – jó vagy rossz – megmarad utolsó dobbanásig annak, ami volt első dobbanáskor.” – Benedek Elek Testamentum című írásának ezen sorai az érettségi vizsgák közeledtével mementóként kívánnak világítani a „nagybetűs élet” első igazi

adatokat, hiszen ismerjük a mondást: segíts magadon, az Isten is megsegít…! De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy adjuk meg Istennek azt, ami neki jár. Hogy munkánk, eredményeink ne a mi hiúságaink kielégítését szolgálják, hanem valóban „mindent Isten nagyobb dicsőségére”! Ne csupán önmagunkra építve cselekedjünk, hanem merjünk a Szentlélekben élni, merjük az Úr szemszögéből egészen, sőt homlokegyenest másképpen látni a vi-

megmérettetésére készülő fiatalok számára. Hiszen próbatétel ez a javából, megmérettetés, melyen bizonyítani kell, számot adni a megszerzett tudásról, ismeretekről. Sok múlhat ezen… Ilyenkor könnyen elhiteti magával a tudomány oltárán áldozni készülő fiatal, hogy most csupán egyetlen dologra kell figyelnie: a teljesítményre, minden egyéb másodlagossá válik – Isten, ember egyaránt. Az alibizmus álruhájába öltözve ilyenkor gyakran elhangzik a kibúvásokat kereső gondolat: most nincs időm Istenre, hiszen a dolgomat teszem. De az is meglehet, hogy röpimák ezrei – nélkülözve a szívbéli meggyőződést – járják át a „nagy megmérettetésre” készülő fiatal napjait. Valóban ennyire komoly dologról lenne szó? Hol a határ, melyet nem szabad átlépni? Sose feledjük el, hogy emberfeletti dolgokat nem kér tőlünk az Isten. Tanuljuk meg tenni a ránk – képességeink szerint – kirótt fel-

lágot, nem úgy, ahogy teljesítményorientált korunk látja. Hogy legyenek mindig magasabb céljaink és értelmünk, hogy megértsük: nem végső értékünk a földi élet, az itt elért, ideig tartó, mulandó eredmények. A legfőbb jó nem a matéria, a megszerzett dicsőség! Hanem merjük felvállalni, hogy a hitünk nem csak egy csatolmány, nem „csak úgy” vallásosak vagyunk, hanem ez életünk középpontja, életünk célja az istenkapcsolat! Az az istenkapcsolat, mely minden teljesítmény forrása és csúcsa. És ha az élet nagy megpróbáltatásaiban nem sugárzik rólunk az Isten szeretete, hiteltelen az egész! Akkor teljesítményemmel nem építek, hanem rombolok. Szent-Györgyi Albert egyik versében így imádkozik: „Uram! Ne hagyd, hogy leromboljam az élet templomát. Engedd, hogy hasznomra váljék a tudás, hogy hasznossá lehessek általa!”

„L

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


ZARÁNDOKLAT

Nincs kicsi, vagy nagy kegyhely… Május a Szűzanya hónapja, a Mária-tisztelet kiemelt időszaka. Derzsi István és Magdolna korábbi élményeiket idézik fel, amelyek a világhírű kegyhelyekhez: Lourdes-hoz, illetve Fatimához kapcsolódnak. 2008 nyarán részt vettünk életünk első (és eddig egyetlen) többnapos zarándoklatán, melynek fő úti célja Lourdes, valamint Fatima volt. Azóta minden augusztusban felidézzük e kegyhelyekhez fűződő emlékeinket, lelki élményeinket. Idén viszont nem várunk a megemlékezéssel nyárig, hiszen a fatimai évforduló kapcsán mi is gondolunk a Szűzanyára, a jelenésekre, Iria gyöngyére. Először a franciaországi Lourdesot kerestük fel, ahol a Szűzanya elhal-

mozott bennünket különféle lelki kincsekkel. Csodaként éltem meg lélekben, hogy férjem és én mennyire öszszetartozunk, hogy valóban „egy test” vagyunk, ahogyan a Szentírás mondja. Amikor eltelt lourdes-i tartózkodásunk három napja, továbbindultunk a Portugáliában található Fatima felé. Mindketten úgy éreztük, hogy szívünk-lelkünk csordultig tele van a három csodálatos nap eseményeivel, élményeivel, ajándékaival. Szerettünk volna hazamenni. Talán azért, hogy mindezt azonnal megoszthassuk szeretteinkkel. Különösebb lelkesedés nélkül gondoltunk következő úti célunkra, Fatimára. Úgy éreztük, hogy oda inkább egy másik alkalommal kellene elmenni, vagy talán fordított sorrend lett volna helyes: Fatima, majd

A mi fatimai csodánk: a körmenet (Varga Matild felvétele)

A fatimai Szeplőtelen fogantatás-bazilika (Derzsi István felvétele) • HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA • 2012. MÁJUS 20.

Lourdes. Kételkedtünk abban, hogy túlcsorduló szívünkbe még Fatima is becsempészhet valamit. Mert ugye a kegyhelyeken elsősorban talán kapni szeretnénk - imameghallgatást, kegyelmeket, testi-lelki gyógyulást. Mi így voltunk ezzel. Különféle gondolatok kavarogtak a fejünkben. Majd jött egy megnyugtató, sőt szinte lelkesítő felismerés, hogy a legismertebb, legnagyobb Mária-kegyhelytől fogunk haladni a Boldog ll. János Pál pápa szobránál (Derzsi István felvétele) „kisebbek” felé: Lourdes, Fatima, majd lakhelyünk: Bacsfa-Szentantal. A magyar kálvária nekünk, magyaIlyen belső vívódások után érkez- roknak különösen szívhez szóló lelki tünk meg Fatimába. Miután a szo- élmény, ajándék. Ugyanígy a Szent bánkban leraktuk csomagjainkat, ki- István-kápolna is a Szűzanya és a maléptünk a balkonra körülnézni. Meg- gyar szentek képeivel. pillantottunk egy kecses templomZarándokutunk gyöngyszemei voltornyot, ami nem is volt messze. Va- tak a lelki vezetőnk, Nagy Péter atya lószínűnek tartottuk, hogy ez a bazi- által bemutatott szentmisék, valamint lika. Így is volt. Már maga a temp- vezetőnk, Varga Matild imádságos lellom látványa, közelsége az első pilla- külete, a közös imák, énekek. natban megdobogtatta a szívünket. Most már tudjuk, nagy kár lett volElső pozitív érzéseink Fatimában! na kihagyni Fatimát, hiszen egy csoEzek az érzések, élmények egyre dálatos légkörű szent hely. A közszaporodtak. Több kisebb-nagyobb mondás is úgy tartja, hogy nincs az a meglepetés, csoda várt ránk. A szál- megrakott szekér, amire még ne férlodában elszállásolt másik szlovákiai ne. A Szűzanya Fatimában a mi megcsoport felajánlotta, hogy a csütörtök rakott szekerünket is megpakolta, hiesti körmenetben a mi csoportunk- szen fért még rá! Hála és köszönet ból néhány önként jelentkező férfi érte! Ha valamikor újra eljutnánk vigye a Szűzanya szobrát. Csütörtök ezekre a helyekre, elsősorban a hálaalévén azonban a szobor helyett az dás vezérelne, akárcsak csoportunk Oltáriszentség mellett vihették a egyik tagját, mindnyájunk Feri bácsilámpásokat. Még most is emléke- ját, aki hálát adni jött a Szűzanyának zünk a lázas készülődésre, a megfele- előző évi zarándoklatán történt gyólő öltözet kiválasztására, ugyanis fe- gyulásáért. hér felsőt és hosszúnadrágot kellett Mi abban a kiváltságos helyzetviselniük. Nagy ajándék volt ez a vá- ben vagyunk, hogy ugyancsak egy ratlanul ölünkbe hullott lehetőség. Mária-kegyhelyen, Bacsfa-SzentanFérjemet nagyon meghatotta és cso- talon élhetünk már csaknem tíz éve. daként élte meg. Bár a nagyvilágban kevésbé ismert, Sajnos a kegyhely történetét nem de a Szűzanya kiválasztotta és megnagyon ismertük, ezért nagy öröm tisztelte, megajándékozta véres volt kedvencünkről, Boldog II. János könnyeivel. Ez „kicsisége” ellenére is Pál pápáról megtudni, hogy a testéből „naggyá” teszi. Megtapasztaltuk, kioperált lövedék itt van elhelyezve a hogy nem szabad a kegyhelyeket kiSzűzanya koronájában. Ez a tudat sebbnek, vagy nagyobbnak tartani nagyban hozzájárult Fatima meghitt- (esetleg csak ismertnek, vagy kevésségéhez. bé ismertnek), hiszen ha mindanyNehéz szavakba önteni, mit éltünk nyiunk Édesanyja valóban kiválaszmeg végighaladva az engesztelés útján. totta, akkor az mindenképpen nagy. A kérő, engesztelő, köszönő és hálaadó Erre (is) Fatima tanított meg benimák a szívek mélyéről fakadnak. nünket.


BESZÁMOLÓ

VI. Magyar Katolikus Nap Május 8-án már hatodszor hívtuk olvasóinkat és minden jó szándékú érdeklődőt a Magyar Katolikus Napra, amelyre idén Deákiban került sor. Minden évben más-más a hangulata, a légköre a rendezvénynek, de a cél ugyanaz: találkozási alkalmat teremteni a magyar katolikusoknak, hogy ne csak liturgikus eseményeken gyűljenek egybe, hanem keresztény magyar értékeink felmutatásával előadások, kiállítások, egyéb események révén is erősödjenek hitükben, magyarságukban, egymást is erősítve. Idén először társrendezőként a Keresztény Magyar Szövetség is csatlakozott rendezvényünkhöz, akik egyebek mellett szavalóversenyt szerveztek, illetve további társszervezői voltak a napnak a Deáki Önkormányzat, a Deáki Plébániahivatal, a Magyarok Szövetsége és a Vágsellyei Esperesség. A község ősi, Szűz Mária tiszteletére épített templomban a Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek főcelebrálásával bemutatott szentmisével kezdődött a program. Szentbeszédében arra buzdította a különböző településekről szép számban érkezetteket, hogy tartsanak ki hitükben és őrizzék meg magyarságukat. Az egykor a Halotti beszédet tartalmazó Pray-kódexet őrző templom falai között még nagyobb hangsúlyt kaptak lelkesítő szavai.

A hit és a magyarság témája jellemezte a rendezvény valamennyi programját. Az érdeklődők közelebbről is megismerhették a templomot és történetét, részt vehettek a nemzetünk megújulásáért elindított imafolyam megnyitásán… A művelődési házban több előadás közül is választhattak: az érsek atya az irodalom nagy kedvelőjeként papköltőink munkásságát jellemezte röviden, egy-egy szép versüket elmondva; Batta György a Szent Koronáról beszélt; Fehér Csaba az egykori Országos Keresztényszocialista Párt elnökéről, Szüllő Gézáról, illetve a magyarság huszadik századi történelmének néhány mozzanatáról szólt. Novák Veronika előadásának témája Pázmány Péter volt, míg Dráfi Mátyás anyanyelvünk szépségét bemutató összeállításával szerepelt... Bízunk abban, hogy rendezvényünk – a szervezés összes támogatójának, segítőjének köszönhetően, beleértve a helybelieket is! - elérte célját, és valamennyi olvasónk, látogatónk jól érezte magát, épült és erősödött abban a tudatban, hogy nincs egyedül! (tha) Parák László és Nagy Attila felvételei

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


.. O

ANKÉT

K rkérdés

Békét, nyugalmat sugározó, vagy ha nyugtalanító, kérdésekre, lelki számadásra kényszerítő? Szívhez, vagy észhez „Értelmünk befogadja, szánk szóló? Egyszerűen megfogalhirdesse és szívünk szeresse!” mazott, vagy bonyolult logi-

Milyen a jó prédikáció?

Hogy a Lélek üzenjen A prédikáció üzenetének befogadása függ az adott hívő lelki érettségétől, műveltségi szintjétől, az őt legégetőbben foglalkoztató kérdésektől, adott élethelyzetétől és pillanatnyi lelkiállapotától. Minden prédikáció az adott lelkiatya lelkiségét, műveltségi szintjét, egyéniségét és adott lélekállapotát is tükrözi. Az „adó-vevő” folyamat ezek mentén játszódik le, s ideális esetben Isten aznapra lebontott, embereknek szánt üzenete eljut „Lélektől lélekig”. Ez esetben a homília „eltalál”: a befogadó úgy érzi, Isten a hallottakkal személyesen neki üzen, s e felismerés megvilágosodást hoz, „kitisztul a kép”, ami a mindennapi hitmegélésre motivál. Az alábbiakban én is csak azt tudom szubjektívan lejegyezni a tapasztalataim és elvárásaim alapján, amilyen típusú prédikáció „nekem bejön”, ami hatással van rám. Eszerint a szentbeszéd ne legyen az evangélium más kifejezésekkel való ismételgetése vagy egyszerű magyarázata, hanem az evangéliumi részlet alapján fogalmazza meg Isten embereknek szánt üzenetét, tartalmazva a lelkiatya saját bölcs gondolatait, megközelítését is. Fontos, hogy a prédikáció a mai kor emberéhez szóljon, tehát az evangélium szellemiségét korunkra vonatkoztatva aktualizálja, megvilágítva, hogy ma miképp válhatunk Isten őszinte követőivé. A homília tartalmazzon észre ható, vallási ismereteket is, teológiailag megalapozott érveket, akár egyháztörténeti adatokat is érintve, ugyanakkor fő vonulata mégis a mélyebb lelkiéletre vonatkozó motiváció legyen. Én örömmel veszem, ha a szentbeszédbe keresztény íróktól vett gondolatok, magyar költőink istenes verseiből való idézetek vagy a szentek bölcsességei is bele vannak szőve. A nyelvezetét illetően számomra zavaró, ha a prédikáció nem választékos megfogalmazású. A szószékre ugyanis szerintem nem való a konyhanyelv, csakis a választékos irodalmi vagy köznyelv. Pl. visszatetsző a „suksüközés”, tehát a kijelentő és felszólító módú ige-

kával felépített…? Olyan, mely példákkal egyszerűsíti a megértést? Hosszú, vagy rövid? Élőbeszéddel előadott, vagy felolvasott? Humorral, esetleg iróniával fűszerezett? Köznyelvi beszédhez közelítő, vagy választékos nyelvezetű? Kérjük kedves Olvasóinkat, írják meg nekünk gondolataikat, élményeiket, természetesen lelkipásztorok neve és helységnevek említése nélkül. Leveleiket kb. 1-1,5 írott oldal

(1800-2700 karakter szóközökkel együtt) terjedelemben a remeny@remeny.sk e-mail, illetve a Remény szerkesztősége, Žiačka 4., 821 06 Bratislava postai címre várjuk. A levelekre írják rá: Ankét. A beérkező, teljes névvel és címmel ellátott véleményeket folyamatosan közöljük lapunkban. (Szerkesztőségünk fenntartja a rövidítés, szerkesztés jogát.)

alakok keverése, a kötőszók helytelen használata és egyéb nyelvhelyességi vagy szótévesztési hibák. Az előadásmódot tekintve, én nem kedvelem a teátrális, hatásvadász előadásmódot, mert annál a külcsín elvonja a figyelmemet a tartalomról. A beszéd visszafogott, egyszerű, természetes, közepes hangerővel előadott legyen, mintsem hogy a szinte kiabálás és suttogás váltsa egymást, ez a kettősség számomra művi és erőltetett, s ezért nem meggyőző. A homíliák mindig bensőséges megszólítással kell hogy kezdődjenek, s noha ez alapdolog, mégis több helyen tapasztaltam, hogy ez elmaradt. Ennek híján már eleve nem teremtődhet meg a közvetlen kapcsolat az igehirdető és a hallgatóság között. Témáját tekintve számomra megdöbbentő tapasztalat, hogy bár egyházunk maga is egy nagy közösség, és a Szentatya gyakran emeli fel a szavát a keresztény családokért, mégis alig hallottam olyan prédikációt, mely a mai családokhoz szólna. Amit viszont hallottam, az nagyszerű és találó volt, s konkrét útmutatással szolgált a mai családközösségek számára, melyek zömében az édesanyák is munkavállalók, és objektív okoknál fogva (megélhetés) nem tudnak kizárólag csak a családi tűzhely őrzői maradni, hanem a munkahelyükön is helyt kell állniuk. A családokhoz azért is kellene többször szólni, mert ők nevelik fel a jövő generációját. Célszerű, ha a lelkipásztor adott helyen szisztematikusan sorba veszi az egyes élethelyzetben élőket, hogy időről időre mindenkihez legyen személyre szabott mondanivalója (édesanyák, édesapák, nagyszülők, gyermekek, ifjúság, magányos vagy beteg emberek, családban élők vagy elhagyottak, munkanélküliek stb.). Az egyes helységekben lévő speciális helyzeteket is figyelembe kell venni. Pl. ahol sok a felekezetileg vegyes házasság, számolni kell azzal, hogy a szentmisére más vallású emberek is el-eljárnak, ők se érezzék magukat kirekesztve. Figyelembe kell venni a templomba istenkeresés szándékával betérő „hitetleneket”, kételkedőket vagy elbizonytalanodottakat, a turistaközpontokban

fokozottan. A szentbeszéd hatására csírázhat vagy erősödhet meg a hit a kereső lélekben… A prédikáció ne épüljön általános közhelyekre vagy panelszövegekre, mert zavaró, ha hétről hétre ugyanaz hangzik el, pl. hogy miért ürül ki a templom, miért nem mennek az emberek többször gyónni és áldozni. Attól, hogy ezt a lelkipásztor aggodalmaskodva rendszeresen előhozza a homíliában, sajnos még nem fognak többen elmenni. Ellenben szerintem mindig célravezetőbb a szentáldozás és a Szentlélek erejéről szólva lelkesíteni az embereket, mint korholni vagy leszidni. Szólnék egy felettébb kényes kérdésről is: a művelt befogadók rögtön észreveszik, ha a lelkipásztor nem szeret olvasni, s nem rendelkezik eléggé széles körű műveltséggel, kevésbé tájékozott, vagy ha a szentbeszédre nem készül fel kellő alapossággal vagy odaadással. Az átelmélkedett saját gondolatok és az internetről levett szövegek között azonnal érezhető a különbség, már csak azért is, mert saját elmélkedését, észrevételeit és felismeréseit mindenki meggyőzőbben tudja átadni. Inkább legyen kéznél a leírt homília vagy vázlatszerű jegyzet (ez a felkészültség jele), amibe aztán bele-bele lehet tekinteni beszéd közben, minthogy akadozzék az önkifejezés. A pusztán felolvasott homíliára is nehéz odafigyelni, tehát a szentbeszéd tényleg „beszéd” legyen. A beszédnek megvannak a maga követelményei, ez egy körbejárható, megtanulható műfaj. A hatékony prédikációnál a lelkipásztorból maga a Szentlélek beszél. Ehhez mély, imádságos lelkiélet szükségeltetik. Ellenben „lejön”, ha Isten szolgája netalán túlzottan elvilágiasodott, vagy ha távol áll tőle az alázat. A jó szentbeszéd előfeltétele az érett hit. Minden elmondott észrevétel ellenére ez az elsőrangú és legfontosabb. Ha a lelkipásztor Mesterével együtt maga is a keresztutat járja, s valóban alter-Krisztus mivoltában áll az emberek elé, a Lélek üzenete célba ér. J. M. (teljes név és cím a szerkesztőségben)

A hét imája Szeretném a Remény olvasóival megosztani ezt a kedves imámat, ami a régi időkből származik. Kollár Júlia, Párkány

Jézushoz, az időskor segítségéért Istenem! adj erőt, hogy bízni tudjak, Ha megbántanak, ne zokogjak. Add, Uram, hogy eltűrjenek,

Hogy hibáimmal is szeressenek. Ha keresztem botladozva hordozom, Erőtlenségemben Te légy a támaszom. Őrizd meg gyengülő értelmem, Hogy ne legyen életem nagy teher. Önts lelkükbe szeretetet, Kiknek én adtam életet. Legyen szívükben jóság, irgalom, Öregségemet értő szánalom. Áldd és őrizd őket Jézusom,

• HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA • 2012. MÁJUS 20.

Hogy találkozunk nálad egykoron. Vezess, erősíts, oltalmazz, A végső órámon irgalmazz. Amen. *** Az áprilisban közölt imák beküldői közül Mezei Terézia kassai olvasónknak küldjük a két imafüzetet.


TANÁCSOLÓ

Keresem Istent, de hogyan találom meg?

Műsorajánló

Hat jó tanács A felnőttként megtért, népszerű katolikus blogszerző, J. Fulwiler tapasztalatai és jó tanácsai. Sok e-mailt kapok olyanoktól, akik őszinte istenkeresésük során zsákutcába jutottak, és kérdezik, mit tegyenek, hogy megtalálják Istent. Nem vagyok lelkivezető, sem teológus, de a lelki szárazsággal és a megtérés nehézségeivel kapcsolatban sok tapasztalatra tettem szert, és sokat beszélgettem bölcs emberekkel a leggyakoribb küzdelmekről. Fontos tudni, hogy minden igazi istentapasztalat ajándék, és nincs varázsige, amivel elérhetjük, hogy áradjon ránk a lelki vigasztalás. Ugyanakkor van néhány dolog, amit megtehetünk, hogy a szívünkben tágasabb helyet készítsünk Isten jelenléte számára – írja Jennifer Fulwiler. Íme hat – egyáltalán nem könnyű – lépés:

Istenhez. Arról sem feledkezhetünk azonban meg, hogy az istenkeresés egyáltalán nem jelenti azt, hogy félretesszük a logikát és az értelmet. Épp ellenkezőleg: ha merünk feltenni nehéz kérdéseket és meghallgatjuk a nagy keresztény gondolkodók válaszait, az csak közelebb visz Istenhez. Ajánlom Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás, C. S. Lewis, G. K. Chesterton műveit.

sem pótolja azt, ha az ember rendszeresen, alázattal, nyitott szívvel-lélekkel Istenhez fordul. Ha semmi sem jut eszedbe, elmondhatod például Szent Ferenc imáját, vagy ilyen egyszerűen is fohászkodhatsz: „Istenem, szeretnélek megtalálni. Mutasd meg, hogyan találhatok rád! Figyelek.”

4. Próbáld ki! Hiszem, hogy Isten létezése bizonyos értelemben bizonyítható, amenynyiben megértjük, hogy Isten a Szeretet, és aminek a létét bizonyítani akarjuk, maga a Szeretet. Ehhez nem elég

6. Légy kész mindenről lemondani! Az istenkeresés egyik legfőbb akadálya az, hogy az emberek nem hajlandóak lemondani földi kívánságaikról azért, hogy megtalálják Istent. Mindkét világból kiszemezgetnék a jót: istenkapcsolatra vágynak, de közben földi vágyaikhoz is ragaszkodnak. Egy mate-

1. Először az alázatot keresd! Ha úgy érzed, elakadtál a lelki keresésben, tedd félre magát az istenkeresést, és keresd inkább az alázatot! Ennek fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. A gőggel tudjuk szinte legbiztosabban kizárni Istent az életünkből. Minden erőddel törekedj arra, hogy alázatosabb ember légy! Az alázat nem önmagunk alulértékelése, megvetése vagy jó tulajdonságaink tagadása. Alázatos az, aki nem tulajdonít saját magának túl nagy fontosságot, aki számára egyedül Isten a fontos. Jó indítást adhat, ha olyan személyekről olvasol, akiket alázatosságukról ismertek a történelem adatokat elemezni vagy könyveket olsorán. vasni. Hogy megszerezd a keresett „bi2. Kerüld a gúnyolódást! zonyítékot”, a valóságban is ki kell próHatározd el, hogy egy időre a gúnyo- bálnod: élj úgy egy ideig, mintha Isten lódás minden forrásától távol tartod valóban létezne! Imádkozz; tartsd meg magad: ne nézz olyan tévéműsort vagy a tízparancsolatot; légy jó az emberekweboldalakat, ahol mások rovására tré- hez, szeress mindenkit, még az ellenséfálkoznak (még ha híres emberekről geidet is; olvasd a Bibliát; fejezd ki Isvagy politikusokról van is szó); ha be- ten felé azt a hálát és tiszteletet, amit szélgetésben ilyesmi kerül elő, válts té- megadnál neki, ha létezne! Amint Pasmát, vagy mondj valami pozitívat, és te cal javasolta: próbáld ki csak egy ideig, s se tégy gúnyos megjegyzéseket! Magad figyeld, mi történik! is meglepődsz majd, mekkora változást 5. Gyakran imádkozz! hoz ez a lelkedben. Ez a legeslegfontosabb lépés. Tu3. Olvasd a nagy keresztény szerzőket! dom, olyan, mintha saját magadhoz beIsten felé való megnyílásunk kulcsa a szélnél. Nem látod értelmét. Én is naszív átformálódása, a lélek odafordulása gyon sokáig így voltam vele. De semmi

matikai igazság személytelen; az életedet nem befolyásolja az, hogy felismerted: a2 + b2 = c2. Isten igazsága azonban személyes és életformáló. Isten minden jó forrása, ezért Isten ismerete egyben a Jó ismerete. S ha nem vagy nyitott rá, hogy újfajta módon értelmezd, mi a Jó, akkor nem vagy igazán nyitott Istenre. A záró gondolat ez: keressetek, és találtok! Ha megérted, mit jelent igazán, teljes lényeddel - értelmeddel és szíveddel - keresni; ha megérted, hogy a megtalálás hosszabb időbe is telhet, s hogy valójában egy életre szóló, élő, fejlődő kapcsolat felépítésére vállalkoztál - akkor megtalálod Istent. Magyar Kurír

Agapé

Pulykaszárny vadasan

Hozzávalók: 3 közepes pulykaszárny, 2-3 szál sárgarépa, 2 szál petrezselyemgyökér, 1 nagy vöröshagyma, 10 dkg füstölt szalonna, 3-4 dl fehérbor (édes), 2 babérlevél, kisk. kakukkfű, bors, só, 2 dl tejföl, 1 evők. mustár, 1 evők. liszt, citromlé

Elkészítés: A pulykaszárnyakat a forgó részüknél kettévágjuk, majd lesózzuk, és kicsit állni hagyjuk. Közben a szalonnát apró kockára vágjuk, a zöldségeket megtisztítjuk, a hagymát ugyancsak kockára vágjuk, a répát és a gyökeret karikára szeljük. Egy serpenyőben

Magyar Katolikus Rádió Interneten, az Eurobird 9A műholdról a 11958 MHz-es frekvencián, valamint néhány kábeltv-hálózaton hallható.

Duna TV Május 25., péntek 14.45 Székely kapu 15.15 Csíksomlyó húsz éve Május 26., szombat 11.00 Csíksomlyói pünkösdi búcsú 19.30 Nyírő József: Jézusfaragó ember. Békéscsabai Jókai Színház Május 27., vasárnap 9.00 Élő egyház 9.25 Isten kezében 10.00 Nyírő József újratemetése 11.30 Pünkösdi római katolikus szentmise közvetítése 16.40 Uz Bence. Játékfilm 20.00 Páduai Szent Antal - A szó, mely éget. Olasz játékfilm

m1 Május 21., hétfő 14.30 A Szövetség. Biblia-vetélkedő Május 27., vasárnap 9.00 Így szól az Úr! 10.05 Rózsafüzér Királynéja 10.30 Kérdések a Bibliában 11.15 Útmutató

m2 Május 27., vasárnap 12.00 Engedjétek hozzám! 12.15 Katolikus krónika

megpirítjuk a szalonnát a vöröshagymával, hozzáadjuk a felkarikázott zöldségeket, amivel tovább pirítjuk, majd a húst is hozzáadva kifehéredésig sütjük. Felöntjük a borral, ízesítjük a babérlevéllel, kakukkfűvel, borssal, és lefedve kis lángon puhára pároljuk. Az elfövő levet vízzel lehet pótolni. Amikor kész, kiszed-

jük a húst és a babérlevelet, majd a zöldséges lét áttörjük, átpasszírozzuk. A tejfölt a liszttel, a mustárral simára keverjük, pár csepp citromlét adunk hozzá, majd a zöldséges levet ezzel sűrítjük be. Pár percnyi forralás után a húsokat visszahelyezzük a mártásba. Zsemlegombóccal tálalhatjuk.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KUCKÓ

Egy, kettő, három, négy, te kis madár, vígan légy! Olyan szépen daloljál, szebb legyen a tavasznál! (Zelk Zoltán)

Hogyan ajándékozott Mátyás király?

Kedves Gyerekek! Az e heti Kuckóban a nagyölvedi gyerekek szép munkáiból közlünk, amelyekkel anyák napjára biztosan nagy örömet szereztek édesanyjuknak. Örülnénk, ha írnátok is magatokról, arról, hogy mit szerettek csinálni szabad időtökben, hogy megy a tanulás, mivel foglalkoztok a hittanon… Tudjuk, hogy nagyon sokan vannak köztetek olyanok is, akik ügyesen sportolnak, táncolnak, énekelnek, vagy éppen a Bibliaversenyen, illetve valamilyen tantárgyversenyen szerepeltek jól, esetleg ministrálnak, felolvasnak, zsoltárt énekelnek a miséken. Jó lenne, ha hitoktatótok, pedagógusaitok segítségével röviden bemutatnátok őket, és képet is küldenétek róluk. E-mailben várjuk az írásokat és a képeket is a remeny@remeny.sk címre.

Tudjátok-e, hogy… Húsvét után a negyvenedik napon ünnepeljük Urunk mennybemenetelét. Ezt az ünnepet áldozócsütörtöknek is hívjuk. Jézus, miután elmondta apostolainak búcsúbeszédét, megáldotta őket, és fölment a mennybe. Milyen feladatot bízott tanítványaira? Keressétek ki a Szentírásban, melyik evangélista hogyan írja le Jézus mennybemenetelét!

Balogh Gergő, 4. osztály, Nagyölved Kurali Vanessza, 2. osztály, Nagyölved

Egy szegény ember talált egy nagyon nagy tököt. Elvitte Mátyás királynak, odaadta ajándékba. A király meg pénzt adott a szegény embernek, annyit, hogy két ökröt vehetett rajta. Így aztán négy ökrön szánthatott, mert azelőtt is volt kettő. A szomszédja, a gazdag ember kérdezte, hol vette azt a két ökröt. A szegény ember elmondta, hogy így meg így, talált egy nagy tököt, aztán Mátyás királynak adta ajándékba. - Na, jól van, majd viszek én is valamit. Volt neki egy szép csikója, odaadta a királynak ajándékba. Nézi Mátyás a szép csikót, egyszer azt mondja: - Ez már csakugyan szép csikó, ilyet még magam sem láttam! Odavezeti a gazdag embert a tökhöz, hogy hát ő látott-e már ilyen nagy tököt. - Na, már ilyent még magam sem láttam! - Na, legyen a magáé azért a csikóért! Mert Mátyás király tudta, hogy a gazdag ember nincs rászorulva a pénzre. Azt a tököt adta neki, amit a szegény embertől kapott. Ilyen igazságos volt!

Danis Adrián, 1. osztály, Nagyölved Csomor Dániel, 2. osztály, Nagyölved Mauer Marcelino, 1. osztály, Nagyölved

1 2

Készítette Lőrincz László

Rejtvény

3

Meghatározások: 1. Kezünket mossuk vele, 2. Szándékból eredő, 3. A táblára írunk vele, 4. Férfinév, 5. Ibolya, 6. Krisztina, 7. A nemzetek apostola, a damaszkuszi úton tért meg, 8. Háziszárnyas, 9. Ostor jelzője, 10. Valaminek, valakinek a kifigurázása. • HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA • 2012. MÁJUS 20.

A rejtvény megfejtése a színessel jelölt, függőleges sorban található. A jelentése: a szentmisében elhangzó beszéd, homília, igehirdetés, intelem. A megfejtést nyílt levelezőlapon május 25-ig küldjétek el szerkesztőségünk címére: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava

4 5 6 7

Megfejtés A 18. számunkban közölt rejtvény megfejtése: b, a, a, c. A nyertes: Olasz Péter, Ebed. Gratulálunk, az ajándékot postán küldjük!

8 9 10


NAPRAFORGÓ

Mi vár rád? Nem tudom. De döntened kell jó korán: mi kell, konc-e, vagy tisztesség. (Rónay György: Fiamhoz) Keresd a Reményt a Facebookon!

Lődörgő keresztény Bevallom, nem saját „találmányom” a címbeli megfogalmazás. Évekkel ezelőtt hallottam a Kossuth-díjas kiváló magyar színművész, Eperjes Károly szájából. Amikor akkori

plébánosunk meghívására lebilincselő előadást tartott templomunkban hittel megélt kereszténységéről. Elmondta, hogy anyai-apai ágon papokkal bíró pedagógusszülei katolikusnak nevelték, hitét, vallását színészként is gyakorolta, gyermekeiket is járatták hittanra. Mindezek ellenére, tette hozzá, mindaddig amolyan lődörgő keresztény, amolyan vasárnapi, ünnepi katolikus volt, amíg egy napon végre válaszolt az isteni megszólításra. És azóta napi megtérőnek tartja magát, Isten kegyelméből és szabad akaratából minden nap jár szentmisére, napi áldozó. Mindez arról jutott eszembe, hogy egyházközségeinkben is számos lődörgő keresztény, amolyan vasárnapi katolikus található. Faluról származó, de huzamosabb ideje városlakó barátom legutóbbi beszélgetésünk alkalmával arról igyekezett meggyőzni, hogy érezhető különbség van a városi és a vidéki emberek vallásossága között. Mint mondta, falvainkban az emberek egy része megszokásból megy vasárnaponként szentmisére, mert faluhelyen ugye megszólják azokat, akik nem járnak templomba. Meglehetősen erős kritikával illette azokat a hölgyeket, akik a templomot divatbemutatónak tartják, mert sokszor egymással versengve öltik magukra a legújabb divat szerint készült és esetenként a jó ízlés határát súroló ruhakölteményeiket. Azon meg teljesen „kiakadt”, hogy a templomba járó férfiak egy része télen-nyáron a templom oldalában beszélgetve, dohányozva várja a mise végét, hogy aztán, mint aki jól végezte dolgát, a templomból kijövő felesé-

géhez, gyerekeihez csatlakozva induljon haza. Ez a templomba járó városi emberekre nem jellemző, tette még hozzá. Aztán így folytatta: „Távol álljon tőlem, hogy bárkit is megbántsak, de falvainkban még mindig tapasztalni, tisztelet a kivételnek, egyfajta nehezen leküzdhető ún. falusi vallásosságot, amely jobbára csak külsőségekben nyilvánul meg, és bizony legtöbbször csak addig tart, amíg a hívők a templomban tartózkodnak. Onnan kijövet egyesek, ne szépítsük, leginkább az idősebb asszonykák, máris összesúgnak, hogy a nagylányok vagy a fiatalasszonyok közül ki milyen ruhában, milyen frizurával jelent meg, ki hogyan viselkedett a szentmisén. Vagy ki miért is hiányozhatott a templomból, ki kinek foglalta el megint a helyét a padban, stb., stb. Nem állítom, hogy a városi emberek között nincsenek hasonló mentalitású lődörgő keresztények vagy vasárnapi katolikusok. De nem jellemző, hogy például a vasárnapi szentmisék alatt fiatal vagy meglett férfiak kis csoportokba verődve a templom előtt vagy mellett szórakoznának önfeledten. Természetesen, akadnak ott is divatozó hölgyek, mivel azonban városon a templomba járók kevésbé ismerik egymást, így aztán nincs kivel megbeszélni a látottakat, hallottakat.” Én meg arról próbáltam meggyőzni városon élő barátomat, hogy végeredményben nem különbözik egymástól a városi és a falusi ún. vasárnapi katolikus, mert ha valaki csak megszokásból vagy a békesség érdekében, csak a szülei vagy a házastársa kedvéért jár templomba, de lélekben nincs igazából jelen a szentmisén, bizony ez kevéske lelki haszonnal jár. Persze, ez még mindig jobb, mintha a templom falát támasztaná kívülről. Így legalább esélye van arra, hogy a vasárnapi olvasmányból, evangéliumból vagy a pap prédikációjából előbb-utóbb megragadja valami, és rájöjjön arra, hogy ő bizony csak egy amolyan vasárnapi katolikus volt eddig… És akkor lesz nyert ügye, ha eljut annak felismerésére, hogy a templom nem cél, csupán csak eszköz… Én milyen keresztény, milyen katolikus vagyok? Az én hitem, az én vallásosságom, az én életvitelem vonzó lehet a lődörgő katolikusok számára? Fotó: Stock

Figyelem,

animátorképző indul! A Szlovák Püspöki Konferencia Hitoktatási és Iskolai Bizottságának Magyar Kateketikai Albizottsága megbízásából a Gábriel Polgári Társulás égisze alatt kisközösségi vezetőképző indul azon vallásukat gyakorló 17. életévüket már betöltött, de 36 évnél nem idősebb fiatalok részére, akik

• egyházközségükben gyerekekkel és fiatalokkal foglalkoznak vagy szeretnének foglalkozni, • nyitottak ismereteik bővítésére, • hitük mélyítésére, • új barátok befogadására, • Isten akaratának keresésére és elfogadására • szeretnék helyi egyházközösségüket szolgálatukkal gazdagítani... • minderre hajlandók elegendő időt és energiát fordítani. A képzés tervezett időtartama 2 év. Ez idő alatt elméleti és gyakorlati tudást lehet szerezni teológiai alaptantárgyakból, pszichológiából, pedagógiából, közösségszervezésből, szabadidős foglalkozások vezetéséből. Mód nyílik élmények és személyes tapasztalatok gyűjtésére, személyiségfejlesztésre, a hit közösségben való megerősítésére. Az érdeklődők jelentkezését 2012. május 25-ig a következő elérhetősékegen várjuk: Zsidó János, R. kat. plébánia, Agátová 1, 944 01 Tomášov, tel.: 0903/476 253, e-mail: ajpek@ real-net.sk. Az első közös találkozásra 2012. június 2-án, 9.00 órakor kerül sor Felsőszelin, a pasztorációs központban. Kérünk, hozz magaddal elemózsiát, jegyzetfüzetet, tollat és lelkiatyád által kiállított egyházi ajánlást. Ha egyéb információra lenne szükséged, a fenti telefonszámok valamelyikén, illetve drótpostán keresztül érdeklődhetsz. Amennyiben messzebbről érkezel, és szükséged lenne szállásra, időben tudasd! • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


GONDOLKODÓ

REJTVÉNY

jék el szerkesztőségünk postai: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy e-mail címére: remeny@ remeny.sk

R-1

Ilyen előadás is van Ceylon másik neve

Öregség Paraguay autójele

Éva

Durva, erőszakos

Sólyomféle madár

Blúz

Ocigén, lantán

R-2 Előtag: lég-, légi-

Szigetvár hős védője

EME Német kancellár

Német egyes

Mázol Maszk

A levelezőlapra írják rá: GONDOLKODÓ

Tej szlovákul

Nem a vége Teremtés könyve

Pozsony autójele

Ószövetségi könyv

Szemfedő

Zászló

Megfejtés A 18. számunkban közölt rejtvény megfejtése: „A kereszténység örömet ad, kiszélesíti a látóhatárt.” (XVI. Benedek pápa) A helyes megfejtők közül sorsolással ajándékot nyert: Juhász Magdolna, Gúta. Gratulálunk!

Középen oldó! Válasz közepe!

Newton

Kevert len!

Rejtvényünk R-1, R-2 soraiban az egy évvel ezelőtt boldoggá avatott II. János Pál pápa egyik szép gondolata található. (A 18. számban sajnálatos módon nem a megfelelő rejtvényháló került a rejtvényt bevezető szöveghez, ezért azt most hozzuk le. Az XVI. Benedek pápa gondolatát tartalmazta. A szerző és az olvasók szíves elnézését kérjük.) A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán május 25–ig küld-

Cirenei ...... (Mk 15,21)

Kutya Lápszerű faipari termék

Súlyából veszítene Nagyokat mondó Magyar zeneszerző Nyáron bőrünket védi Spanyolország autójele

Zsebóra része! Ilyen kék az ég

Elemér

Röntgen

Fél zsák!

Légiposta

Jákob ikertestvére (Ter25) Juttat A szóda ilyen víz Pajta névelőve

Szégyenpad Kecske kicsinye Rezfúvó hangszer

Kettős mássalhangzó

Páratlan kard! Részben fellazul!

SOKSZÍNŰ EGYHÁZ

Az iskola a határon írója

Éhség (szleng) PCO Német autóipari cég Nézeteltérés

Zsidó sátoros ünnep Herélt kos

Idén Szlovákiában több mint 170 templom jelentkezett a TempKelvin lomok éjszakája rendezvényre, amelyet Európa több országában már évek óta megtartanak. Szlovákiában két évvel ezelőtt került sor az első ilyen jellegű rendezvényre, amelynek célközönsége nemcsak a Rajzot árnyal hívők közössége, hanem minden jóakaratú ember. Idén június 1-jén, pénteken kerül sor a Templomok éjszakájára. Nemcsak katolikus templomok kapcsolódnak be a rendezvénybe különféle programokEsztendő kal, hanem más felekezetek templomai is kínálnak érdekességeket ezen az éjszakán. Az érdeklődőket többek között a következő katolikus templomokban is gazdag programmal várják: a nagymegyeri, a dunaszerdahelyi, a dióspatonyi, a nyékvárkonyi, a galántai, a nagymácsédi, a komáromi Szent András-templomban, a nagykéri, a vágsellyei, a pozsonyi ferenciek templomában. A Templomok éjszakájának programjáról részleteket a www.nockostolov.sk honlapon, illetve az egyes plébániák honlapján találnak.

Asztácium Visszafelé: pogány isten

Üres rév!

Bokor

... Maria

... szarvas Nem megy Ruténium Káté fele!

Jód Korszak Római 1

Római 5 A róla elnevezett kocka feltatálója

A VI. Magyar Katolikus Napon, Deákiban elindítottuk a katolikus.sk hírportált, amelyet Nagy Attila és Parák László mutatott be az érdeklődőknek. A spesnet.info utódaként létrehozott hírportálon szeretnénk minél több hírt, programajánlót hozni, elsősorban a szlovákiai magyar katolikusok életéből. A minél teljesebb tájékoztatás érdekében a következő címen várjuk a híreket: hir@katolikus.sk

• HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA • 2012. MÁJUS 20.


APRAJANAGYJA Fizetett hirdetések Tisztelettel, szeretettel és hálával lelkiatyánkat,

KÖSZÖNTŐ

köszöntjük

AKCIÓ SZENT RITA imakönyv

Szeretettel és imádsággal köszöntjük 70. születésnapja alkalmából MOLNÁR MAGDOLNÁT, templomunk volt harangozóját. Köszönjük Istent szolgáló, odaadó munkáját. Kívánunk neki erőt, egészséget, a jó Isten áldását és a Szűzanya oltalmát. A barti hívek 2012. május 21-én ünnepli 80. születésnapját

CSUTORA ISTVÁN plébánost, aki május 23-án ünnepli születésnapját. Kívánunk neki jó egészséget, erőt és kitartást. A jó Isten áldása és a Szűzanya oltalmazó szeretete kísérje őt élete minden napján! A deáki hívek „Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” Hálás szívvel és nagy tisztelettel köszöntjük születésnapja alkalmából, május 17-én,

Ez a könyv úgy állítja elénk a XV. század tanúságtevő szentjének, Casciai Szent Ritának az életét, hogy mi magunk is igazságban és szeretetben kibontakozva akarjuk megélni boldog napjainkat és személyes siralomvölgyeinket. Ára: 3,98 Eur helyett 2,48 Eur

NÉMETH JULIANNA Nagyölveden. ŠVEJDÍK JÓZSEF gímesi plébánost. E szép ünnep alkalmából kívánunk jó erőt, Köszönjük mindazt a sok jót és szépet, amit híegészséget. Kérjük a jó Isten áldását és a Gondvise- veiért és egyházközségeinkért tesz, fáradtságot nem lő szeretetét minden napjára. ismerve. Papi életét a jó Isten áldása kísérje. Lánya, veje, fia, menye, unokái, dédunokái, Alexa és Sebastián, Hálás szívvel a gímesi hívek akik sok puszit küldenek a dédmaminak SZOLGÁLTATÁS

Május 22-én ünnepli 50. születésnapját a kedves rokon, BÁN TIBOR Bussán. E kerek évforduló alkalmából szívből gratulálnak, a jó Istentől erőt, egészséget és még sok boldog születésnapot kívánnak: özvegy anyósod és az egész rokonság Lukanényéről

Könyvrendelés: Cím: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 0948/057 508 • E-mail: office@remeny.sk

Bölcsességek az anyai szeretetről

Templombelsők díszítő festése, képek festése és restaurálása, oltárok, szobrok felújítása, aranyozása, százszázalékos minőség, többéves jótállás. Tel: 0903 228 376 e-mail: umar@panelnet.sk, www.umar.sk Rózsafüzérek – szobrok. www.gabrielbolt.eu

Könyvajánlónk Tűz, Élő Forrás, Szeretet Szentlélek-imafüzet A Szentlélek az evangélium fő munkálója, ő indít az evangélium hirdetésére, és ő készíti fel bensőleg a szíveket, hogy befogadják az üdvösség szavát. Ára: 1,33 Eur – 70 oldal Koch–Senger: Útitárs Napjaink felgyorsult életritmusa különösen kedveltté teszi az imakönyvszerű kiadványt, amely napról napra egy-két tömör gondolatot ad. Ára: 7,63 Eur – kemény kötés, 484 oldal

Istentől kapott és az évszázadok során bevált tradicionális értékeket. Ára: 3,29 Eur – 100 oldal Ivan Golub: Holdfény a Tibérius fölött A kiadvány a zsinat pápájának, XXIII. Jánosnak állít emléket. E könyv mentes minden üres szócsépléstől és minden ábrándozástól. Ára: 3,49 Eur – 182 oldal

„Az anyai szeretet az ösztönző erő, mely lehetővé teszi az embernek, hogy elvégezze a lehetetlent.”

KIEMELT AJÁNLATUNK: Don Lino Faggioli: A szerelem útja Ez a kiadvány nemcsak a házasság szentségének szertartására készít fel, hanem a hétköznapi problémák megoldására is. A könyv emlékezetessé teszi az előkészítési találkozókat is. Ára: 2,32 Eur – 80 oldal Wolfgang Bühne: Barátság, szerelem, szexualitás és Jézus Krisztus követése Ez a könyv a szerelemről és a bűnről szól. A szerző nem rejti véka alá, hogy meg kell tartani az

„Az anyai szeretet sokkal inkább hasonlítható a rugalmas acélhoz, mint a madártollhoz.”

„Az anyai szeretet a legrugalmasabb dolog a világon.” Elsőáldozási emlék – könyv formában Ára: 2,60 Eur

„Az anyai szeretet olyan, akár a levegő. Annyira megszokott, hogy már észre se vesszük.” „Az anyai szeretet a család őrlángja.”

Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: 0905 255 154 E-mail: kamenargabi@gmail.com • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


REMÉNY

Hidd, amit

énekelsz Kiss Róbert „Aki szeret, az énekel, aki énekel, az kétszeresen imádkozik” (Szent Ágoston) Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ima a hívő ember „anyanyelve”. S egész biztosan igaz a mottóban idézett Szent Ágoston-i mondás is: „…aki énekel, az kétszeresen imádkozik.”. Ismerjük vajon „énekes anyanyelvünket”? Elgondolkoztatnak olykor az ismerős templomi dallamok s énekeink szavai? Tamás József plébános írta egy helyen: „A magyar nép éneklő nép. Énekben mondja el örömét és bánatát, és ezzel vigasztalódik. A mai nyugtalan világban nagyon is szükség van erre, főleg a templom meghittségében.” „Három évig tanítónk volt Az isteni Szeretet…” (Glória, 93., 3. versszak) Olyan feddhetetlenek, tiszta erkölcsűek voltak egy időben a római nép szenátorai, hogy Pyrrhus, epiruszi király követei azt jelentették királyuknak, hogy a római nép tanácsosai a béke napjaiban földműveléssel, a leghasznosabb és legegyszerűbb munkával foglalkoznak. A tanácsban olyanok, mintha megannyi király ülne a gyülekezetben. S mi történt az idő múlásával? A Római Birodalom fiainak bámulatot keltő erényei a jólét, a hatalom élvezetében eltűntek. Az élvezetek mámorától elveszítették józan ítélőképességüket. Az életet úgy kezdték el felfogni, hogy azt minél szabadabban és függetlenül kiéljék. A megváltozott erkölcsök következtében a történelem kénytelen volt feljegyezni, hogy Rómában minden eladó lett, még a tisztesség is. A történelem az élet tanítómestere. A történelmet megismerve sokszor kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy az ember nem okul a már megtörtént eseményekből. A mai társadalom embere is gyakran elbizakodott, okosnak tartja magát, s nem érzi szükségét másoktól tanulni. Ha jól megy a dolga, amikor leginkább érezhetné Isten segítő kezét, éppen akkor képes a leginkább féktelenül, önzőn viselkedni. Tanulni az elmúlt idők példáiból. Tanulni Krisztustól, az isteni Szeretettől, aki három évig volt tanítónk: szóval, tettel, imádsággal, oktatott és vezetett.

Pünkösdi lelkigyakorlat a világszerte ismert misszionárius, dr. Joseph VADAKKEL, M.C.B.S. indiai lelkiatya vezetésével Időpont: 2012. május 25–27. (fordítás szlovák nyelvre) Helyszín: Bős UZ, Dunajská 3, 930 17 Gabčíkovo Szentmise, adoráció, közbenjáró imádság testi és lelki gyógyulásokért, dicsőítés, tanítás Szent Pál apostol és Szent Fausztina nővér ereklyéi jelenlétében Jelentkezni lehet: Tel.: 0905 584 006 e-mail: eucharistic.flame@gmail.com Nagy szeretettel hívnak és várnak mindenkit!

A bényi Szentkút kisbúcsúja „Isten szeretete kiáradt szívünkbe a bennünk lakó Szentlélek által, alleluja.” A Bényi Római Katolikus Egyházközség szeretettel hívja és várja a lelkiatyákat és a híveket a Szentkút kisbúcsújára, mely 2012. május 27én lesz megtartva. A lelki program 14.00-kor, az ünnepi szentmise pedig 15.00-kor kezdődik.

www.katolikus.sk Szlovákiai magyar katolikus portál

Remény online • Remény hetilap online archivum • webshop – vallásos könyvek széles választéka

Akciós ajánlatunk! Lourdes-i imafüzet Ára: 1,- Eur helyett 0,75 Eur + postaköltség Mária, Jézus anyja – dvd két részben. Részenként most csak 5.90 Eur + postaköltség. Megrendelhető szerkesztőségünkben! • HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA • 2012. MÁJUS 20.

Szentmise Esterházy Jánosért Gróf Esterházy János halálának 55. évfordulója alkalmából május 23-án, szerdán, szentmise lesz a pozsonyi ferenciek templomában. A szentmisét Kubovics Konrád ferences atya mutatja be.

Író-olvasó találkozó Somorján 2012. május 19-én a szentmisét követően, fél tízkor a Somorjai Pasztorációs Központban működő „Gyerekköziben” a gyermekek és szüleik körében kerül sor író-olvasó találkozóra Jakubecz Mártával. A szerző bemutatja eddig megjelent három mesekönyvét, köztük a legutóbb napvilágot látott „Pünkösdi utazás” meseregényt. „A Mária Rádió Mária egyszerű szolgálója az Úr szőlőjében.” (Boldog II. János Pál pápa)

A felvidéki Mária Rádió tisztelettel értesíti a kedves testvéreket, hogy 2012. május 20-án kerül sor a révkomáromi stúdió megnyitására. 16.00 órakor ünnepi szentmisét mutat be Mons. Róbert Bezák nagyszombati érsek a Szent András-plébániatemplomban. A stúdió megáldására 18.00 órakor kerül sor. Sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt!

Búcsú Márianosztrán Szent István király országában, a márianosztrai kegytemplomban van 283 éve az Isteni irgalmasság Jézus öt szent sebe-kegykép. 2012. július 1-jén, vasárnap tartják ezt a főbúcsút. Előző este 18.00 órakor: szentmise a kegytemplomban, 20.00 órakor: indulás imádkozva, keresztutat végezve a kálváriára, éjféli szentmise. Vasárnap 8.30-kor szentmise a kegytemplomban, 9.30-kor a keresztet hordozva indulnak a kálváriára, a 10.30-kor kezdődő ünnepi szentmisére. A szentmise főcelebránsa dr. Bábel Balázs érsek és a három pálos újmisés atya. (Csak jó idő esetén lesz a szabadtéri szentmise, éjszaka nyitva van a kegytemplom.) Friss tartalommal, folyamatosan bővülő webshoppal, a Remény hetilap online, lapozható archivumával, hírekkel és érdekességekkel várjuk megújult oldalunkon!

www.remeny.sk ELÉRHETŐSÉGEINK Főszerkesztő-helyettes: Albán József Tel.: +421 (0)948 057 510 Felelős szerkesztő: Bertha Éva Tel.: +421 (0)948 057 509

Szerkesztő: Orbánné B. Mária Tel.: +421 (0)948 057 506 Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: +421 (0)905 255 154 kamenargabi@gmail.com

KÖNYVRENDELÉS: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

remeny_2012-21_korrekturazott