Page 1

„Szent Rita, a lehetetlen és kilátástalan ügyek pártfogója, könyörögj érettünk!”

REMÉNY XXIII. évfolyam 20. szám

2012. május 13. – Húsvét 6. vasárnapja

A szentáldozás

www.spesnet.info • www.remeny.sk Ára: 0,50 Eur

5 10 11

Bibliaverseny 2012 Lehet élni Remény nélkül is? Nyolc jó tanács Jöjjetek áldozni, jöjjetek Jézushoz, jöjjetek, éljetek belőle, hogy Őérte éljetek. A teremtett világban minden élőlénynek táplálkoznia kell, hogy éljen. A jó Isten ezért növesztette a fákat és a növényeket. Szépen terített asztal ez, ahol minden állat megtalálja a neki való táplálékot. Azonban a léleknek is táplálkoznia kell... Amikor Isten táplálékot akart adni lelkünknek, hogy támogassa az élet zarándokútján, körültekintett a teremtett világon, s nem talált semmit, ami a lélekhez méltó lett volna. Akkor visszavonult önmagába és elhatározta, hogy önmagát adja neki... Ó, lelkem, mily nagy vagy, hogy téged csak Isten tud kielégíteni! „Mindazt, amit az én nevemben kértek az Atyától, Ő megadja nektek." Soha nem gondoltunk volna arra, hogy Istentől saját Fiát kérjük. Amit azonban az ember nem mondhat vagy nem tud elgondolni, s amire soha nem mert volna vágyódni, Isten a maga nagy szeretetében kimondta, elgondolta és teljesítette. Soha nem merészeltük volna azt mondani Istennek, hogy adja halálra Fiát értünk, hogy adja nekünk eledelül a testét, és italul a vérét! (...) Amikor Urunk lakást vesz egy lélekben, boldog, hogy eltöltheti örömmel és boldogsággal. (Részletek Vianney Szent János gondolataiból) Kép: világháló


HÍRVILÁG

Kommunikáció Érdekes megfigyelni, milyen módon alakul az adott korban az emberek közötti beszéd stílusa, a kommunikáció. Néhány száz év, és már keresnünk kell az igemagyarázatokban a szó jelentését, értelmét. De ne menjünk a messze múltba. Elég, ha meghallgatjuk, odafigyelünk, milyen módon alakul a mai beszélgetésünk. A nagyszülő nem érti meg az unokája szókincsét, beszédét, nem beszélve arról, hogy ez a gond már nem csupán azért van, mert módosítottuk a szavakat, hanem már az anyanyelvet, a nagyszülők nyelvét sem bírják az unokák. És nem beszélve arról, hogy milyen stílust, milyen szavakat használunk a mindennapi beszélgetésünk folyamán. Tehát a beszéd stílusa változik. A napokban – lapzártánk után - Deákiban került sor a VI. Magyar Katolikus Napra. Keresztények kommunikációjára, emberek őszinte találkozójára, ahol idő volt arra, hogy értékes szavakat váltsanak, engedjék megszólalni a történelmet. Ha Deákiról van szó, nem szabad nem említenünk a Halotti beszédet és a Könyörgést, mely ehhez a helyhez fűződik, a Pray-kódexet. Igaz, több évszázad különbséggel nekünk is nehéz olvasnunk a szöveget. A legkorábbi összefüggő magyar nyelvemlék néhány soros temetési beszéd és

a hozzá kapcsolódó néhány soros imádság a halottért. Mégis értjük, és az ima nyelvén, nyelvünkön fohászkodunk mi, élők, a ma élő embere az Úrhoz és Nagyasszonyunkhoz. Az ima tehát egyesít, a nyelv tisztaságát őrzi és egyesíti a múltat a jövővel. Május 13-án, vasárnap van a közösségi kommunikáció világnapja. Egyházunk évente megemlékezik erről a napról, mert az evangéliumot, az Örömhírt tovább akarja adni. Nem tehet mást, ez a feladata és küldetése. Szentatyánk hangsúlyozza: „A 2012-es tömegtájékoztatási világnap jó alkalom arra, hogy elgondolkodjunk az internet, a világháló témájáról. Fontos ezért, hogy a keresztény közösség új, gyakorlati módokat fejlesszen ki, hogy azok, akik először az interneten keresztül kerülnek kapcsolatba a hittel, a kibernetika virtuális világából átlépjenek a keresztény közösség valós világába.”

Fontos a szó, a beszéd. Fontos az internet, a kommunikációs eszközök, a média. Mi is részt veszünk ezekben. Mint keresztények értessük meg a körülöttünk élő emberekkel Krisztus üzenetét, az ő mondanivalóját a ma élő emberekkel. A Szentatya megállapításával keressük mindanynyian a választ: „A képek és hangok galaxisában kiemelkedik-e majd Krisztus arca, meghallják-e szavát, mert csak az Ő arcát látva és az Ő hangját hallva ismeri meg a világ megváltásunk örömhírét.”

VATIKÁN

SZLOVÁKIA

Új szabályzat alapján működik…

Elhunyt František Tondra püspök

Május másodikán tették közzé a 160 országban működő világszerv, a Nemzetközi Karitász új statútumait és szabályzatát, valamint az erre vonatkozó Általános Dekrétumot, amelyet Tarcisio Bertone bíboros, vatikáni államtitkár írt alá. Azért volt szükség az eddigi normatíva felülvizsgálatára, hogy a szerv még jobban megfeleljen II. János Pál pápa 2004. szeptember 16-án saját kezűleg írt, Az Utolsó Vacsorán kezdetű levelében foglaltaknak. Ez kinyilvánította, hogy a Caritas Internationalis közjogi, jogi és kánonjogi személy. Ugyanakkor a Cor Unum Pápai Tanácsot megbízta azzal a feladattal, hogy kövesse a Caritas Internationalis tevékenységét mind nemzetközi, mind regionális szinten. Robert Sarah bíboros, a Cor Unum Pápai Tanács elnöke rámutatott, hogy a mostani rendelkezés jobban rávilágít a Szentszék szerepére és illetékességére a Caritas Internationalis tevékenységére vonatkozóan. Az Általános Dekrétum pedig a szentszéki dikasztériumok és hivatalok illetékességére helyezi a hangsúlyt. tosítják jogos autonómiáját és azt, hogy továbbra A Szentatya kifejezett kívánságára a dekrétum is a püspöki konferenciák és a Szentszék szeretemagában foglal egyéb hasznos elemeket is. Ezek tét kifejező eszközként tevékenykedjen a világon. hozzásegítenek ahhoz, hogy a Caritas Internationalis jobban válaszolhasson a kihívásokra, bizVatikáni Rádió/Magyar Kurír

REMÉNY katolikus hetilap Főszerkesztő: Herdics György Főszerkesztő-helyettes: Albán József e-mail: alban@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 510 Főmunkatárs: Mons. Koller Gyula

Felelős szerkesztő: Bertha Éva e-mail: bertha@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 509 Szerkesztők: Orbánné B. Mária e-mail: obm@remeny.sk Telefon: + 421 (0)948 057 506

Parák László e-mail: parak@katolikus.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella e-mail: kamenargabi@gmail.com Tel.: +421 (0)905 255 154 Kiadja: Glória Társulat Felelős kiadó: Mons. Szakál László

• HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA • 2012. MÁJUS 13.

Május 3-án, életének 76. évében elhunyt František Tondra nyugalmazott szepesváraljai püspök. A főpásztort egy kassai kórházban érte a halál. František Tondra 1936-ban született Szepesolasziban, teológiai tanulmányait Pozsonyban végezte. Itt szentelték pappá 1962-ben. 1978-ban teológiai doktorátust szerzett, s a pozsonyi teológiai fakultáson kezdett tanítani. Több helyen teljesített lelkipásztori szolgálatot, 1989-ben nevezték ki püspökké. 2011-ben ment nyugdíjba. A Csehszlovák, majd a Szlovák Katolikus Püspöki Kar elnökeként is tevékenykedett. Ez utóbbi feladatkört hosszú időn keresztül látta el. (R)

A szerkesztőség címe: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598 Fax: 02/4552 3684 e-mail: remeny@remeny.sk Grafika: namedia – Nagy Attila Nyomja: PETIT PRESS, Bratislava

Terjesztik a plébániák Index: 49574 ISSN 1335-6534 Nyilvántartási szám: EV 242/08 A kéziratok szerkesztési jogát fenntartjuk! Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.


EZ TÖRTÉNT KOMÁROM

GYŐR

XXIII. Imanap

Újra látogatható az Apor-kiállítás

Április 29-én, Jó Pásztor vasárnapján papok, szerzetesek és hívek együtt kérték az Urat magyar papi és szerzetesi hivatásokért és magyar főpásztorért. Az Imanap szentségimádással kezdődött, ezt követte a keresztút, melyet Regőczy István Mindszenty keresztútja alapján elmélkedtek át. Ezután Karaffa János atya Mindszenty tanúságtételét tárta az Imanap résztvevői elé: „Mindszenty az örök igazságot hirdette. Próféta volt a ma-

Brenner János, Mindszenty… Pozitívumként értékelte, hogy immár több magyar nyelven is beszélő segédpüspök, illetve vikárius van. Ilyen a nemrég szentelt Haľko József atya. Zárógondolataiban a papokat buzdította, hogy úgy végezzék feladatukat, hogy az vonzó legyen a fiatalok számára. Az áldozati adományokat a kicsindi egyházközség népviseletbe öltözött lányai adták át. A szentmise végén a résztvevők aláírhatták azt az üdvözlő nyilatkozatot, melyben XVI. Benedek pápát köszöntik 85. születésnapja alkalmából, és kérik áldását imáikra, magyar főpásztorért. A XXIII. Komáromi Imanap befejeztével a plébánia udvarán agapé várta a jelenlevőket. Kurcz Ilona

gyarok számára… Krisztust követte a kereszt hordozásában, ezáltal mutatott utat népének.” A szentmisét Orosch János nagyszombati segédpüspök mutatta be, a jelen levő lelkiatyák koncelebrálásával. Homíliájában kiemelte, hogy Isten mindig küldött prófétákat, akik hirdették az igét, gyógyítottak. Majd azokat a papokat hozta fel példaképül, akik mint a jó pásztor, életüket adták juhaikért:

Május 22-től ismét megtekinthetik az érdeklődők a győri Püspökvárban kialakított kiállítást, mely Apor Vilmos vértanúságának állít emléket. Az először 2004-ben megnyitott emlékhely bemutatja a boldoggá avatott püspök életét és tevékenységét, megidézi 1945 nagyhetét és húsvétját, a püspök áldozatát és vértanúhalálát. Apor-szövegek vezetik végig a termeken a látogatót. A naplókból származó gondolatok hitelesen tárják fel a bemutatandó kor, életszakasz eseményeit. A vértanú püspök szavai mellett szemtanúk vallanak Apor személyéről, életéről. A tárgyi emlékek, kordokumentumok, fényképek mellett nagy szerepet kapnak az interaktív elemek. Az emlékkiállításra komponált zene, a megtervezett fényhatások, a különböző audiovizuális eszközök felhasználása azt a célt szolgálja, hogy a látogatók minél teljesebben szembesüljenek Apor vértanúságig menő életáldozatával. Az emlékkiállítást a Győri Püspökvár pincehelyiségeiben alakították ki, ahol Apor Vilmos az asszonyoknak és a gyermekeknek 1945-ben menedéket nyújtott. Az azóta is változatlan környezet átélhetőbbé, érthetőbbé teszi az itt lejátszódott drámai eseményeket. A kiállítás központi terme az emlékhely, ahol Apor Vilmos életét áldozta a rábízottakért. A tér közepére fektetett püspöki palást és a rajta lévő véresing-relikvia a vértanúság megdöbbentő jelképei: Apor Vilmos püspök Jó Pásztorként életét adta juhaiért – olvasható a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár honlapján. Az újra megnyitott emlékhely keddtől péntekig 10 és 16 óra között, szombaton 9-től 17 óráig látogatható. Magyar Kurír/Remény

Kedves Olvasóink, Tudósítóink! Továbbra is várjuk beszámolóikat mindarról, ami egyházközségükben történik. Ne legyen olyan község, város, amelynek hívő közösségéről ne adnánk hírt. A Remény Önökért van, és Önökről szól. Tudósításaikat a remeny@remeny.sk e-mail címen várjuk.

VATIKÁN

A pápa diakónusokat szentelt pappá A Római egyházmegye kilenc diakónusát szentelte pappá a Szentatya a hivatások világnapján tartott szertartáson. A vatikáni bazilikában délelőtt bemutatott szentmisén koncelebrált Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynöke. Az új papok között van egy korábbi bíró, egy ügyvéd és egy repülőgép-pilóta, de egy vietnami fiatal is, aki képzését a Capranica Kollégiumban végezte. A szenteltek sorában továbbá van egy elefántcsontparti és egy kolumbiai diakónus is. A 42 éves korábbi ügyvéd elmondása szerint a tízparancsolatról hallott prédikáció változtatta

meg az életét és közelítette a papi hivatáshoz. A 30 éves pilóta pedig a 2002-es torontói Ifjúsági Világtalálkozón kapta hivatását II. János

Pál szavain keresztül, aki arra hívta a fiatalokat, hogy kövessék Jézust félelem nélkül. Két évvel később belépett a szemináriumba a Neokatekumenális Út mozgalom támogatásával. A Jó Pásztor vasárnapján történt papszentelés kapcsán nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak Concetto Occhipinti prelátus, a Római Nagyszeminári-

um rektora. Elmondta, hogy a diakónusok a megelőző napokban lelkigyakorlaton vettek részt a felkészülés részeként, Agostino Vallini bíboros vezetésével. A fiatalok tudatában vannak annak a nagy ajándéknak, amelyben részesültek a szentelés által. A képzését hitelesen megélő szeminaristában nagy szeretet érlelődik meg a Szentatya személye és küldetése iránt. Mivel Rómában élnek, megadatik nekik a kegyelem, hogy többször találkozzanak XVI. Benedek pápával, aki minden évben ellátogat a Római Nagyszemináriumba. Vatikáni Rádió/Remény

• WWW.SPESNET.INFO • WWW.REMENY.SK


AMIRE HITÜNK TANÍT

Tartsd meg a parancsokat!

A tízparancsolat

Múlt alkalommal hangsúlyoztuk, hogy nagyon fontos feltenni a kérdést: kinek szólt eredetileg a tízparancsolat? A válasz első felét már megismertük: a tízparancsolat felszabadított, megajándékozott embereknek szólt. Egy másik felelet is adódik fenti kérdésünkre. A tízparancsolat bibliai megfogalmazása felnőtt férfiakat tart szem előtt, akiknek feleségük van, szüleik, gyerekeik, rabszolgáik, földjeik, állataik. Olyan emberekhez szól, akinek szavuk van a bíróság előtt. Tehát szabad férfiak. A tízparancsolat eredetileg nem vonatkozott sem a nőkre, sem rabszolgákra, sem napszámosokra, sem gyerekekre. A szakemberek véleménye szerint a tízparancsolat szövege a hűbéri szerződések mintájára íródott. Ezeket a szerződéseket nem gyerekekkel kötötték, hanem felnőttekkel. Ma is tapasztalunk ilyet. Kisiskolás gyerekek ugyebár nem pályázhatnak uniós pénzekre. A bibliai időkben a politikai szerződésekből kizártak kö- takat más megfontolásból is megérthetjük. Egy rab- tartása „rabszolgatartóján” múlott. A parancsok címzött természetszerűleg ott voltak nem csak a gyere- szolgát nem lehetett például a tízparancsolattal a zettjei tehát a döntéshozók. Őket szólítja meg, nekek, hanem a rabszolgák és a nők is. Az elmondot- szombat megtartására kötelezni. A szombat meg- kik szól a tízparancsolat.

A szentségekről röviden

Ablak a történelemre

A keresztség felvevője Május 14. – 1147-ben Konrád császár si kultusza mégis zavartalanul élhetett útra kelt Regensburgból, hogy csatlakoz- tovább az ún. pullánok, keleti keresztéMinden meg nem keresztelt ember fölveheti a keresztséget. Csak élő zon a második keresztes hadjárathoz nyek és örmények között, s Krisztus diembernek lehet kiszolgáltatni. Felnőtt keresztelésénél szükséges a szemécsőségét gazdagon díszített épületek soA keresztes hadjáratok több válfaja is kasága hirdethette. S bár a keleti célkilyes hit megvallása, amely magában foglalja a bánatot és az élet megváltoztatásának szándékát is. A felnőtt keresztségnél, azaz hét év fölött a Ka- ismert, ezúttal a „klasszikus” vonal má- tűzések kudarcba fulladtak, nyugaton tolikus Egyház meghatározott feltételekhez, megfelelő előkészülethez sodik fejezetéről szólok. 1096 után is- ekkor esett meg, hogy egy angol flotta mét megindultak a nyugati hadak „véletlenül” visszafoglalta Lisszabont a (katekumenátus) köti a szentség megengedett kiszolgáltatását. Az ősegyházban a katekumenátus intézménye készítette fel a kereszte- Szentföldre; okát az 1144-es edesszai móroktól. A legendás Szaladin viszont lendőket a szentség felvételére. Ez nem mindenütt volt egyforma, de min- grófság elleni offenzíva szolgáltatta. Az csak ezután lép színre... dig tartalmazta az evangélium hittel való befogadását, amely a megtérést 1149-ig tartó vállalkozás azonban teljeAz észak-német hűbérurak csak egy is magában foglalta, a hit megvallását, a keresztséget, a Szentlélek fogadá- sen eredménytelennek bizonyult, noha a része támogatta a seregét vesztő, ám a sát és az Eucharisztia vételét. A II. Vatikáni Zsinat az Egyházban helyre- német (III. Hohenstauf Konrád, megh. normannok ellenében I. Mánuel (Komállította a felnőttek több állomásra osztott készületét (mivel sokan nőttek 1152) és az istenfélő francia (VII. Cape- nénosz) császárral szövetséget kötő fel hitoktatás nélkül), amit a helyi viszonyokra alkalmazva kell bevezetni. ting Lajos, megh. 1180) király részben „papkirályt” a kereszt felvételében, egy A Tridenti Zsinat óta Egyházunk hittételként tanítja, hogy lehet, sőt kell örökösödési szokások miatt egész lovag- másik részét jobban izgatta az Elbán túl keresztelni kisgyermekeket is. A gyermek személyes hittel, döntéssel nem ságával vezethette azt. lakó, jobbára pogány szláv törzsek alkotA muzulmán (vissza)csapást a Zengi- ta területek bekebelezése. Térítéssel egykészülhet föl a keresztségre, ezért ilyenkor a gyermekeket a szülők kérésére, a szülők és az Egyház hitére lehet megkeresztelni. A gyermek hitét a dek (1127–1250) intézték, mozgolódá- bekötött elgondolásukat szintén kereszcsalád és a közösség képviseli, felelősséget vállalva érte. A gyermekkereszt- sukra 1146-ban Vézelay-ben Szent Ber- tes hadjáratként aposztrofálhatták a láncséget akkor lehet tehát kiszolgáltatni, ha biztosítottnak látszik a gyermek nát élesztette fel a szentesített háborúk inges harcosok. A parasztság bekapcsovallásos nevelése. Ennek pontos szabályait és előírásait az egyházjog tár- lángját. III. Jenő pápa Viterbóban hirde- lódásából relatív túlnépesedésre követgyalja. Az Egyház ősi szokása, hogy a keresztség kiszolgáltatásánál jelen tett kezdeményezéséhez csatlakozva keztethetünk, akikhez a szász nagyurak vannak a keresztszülők, akik segítik a keresztelendőt a keresztség felvételé- francia területeken és a Rajna mentén fehívást intéztek: lelkiüdvük megmentére való előkészületben, gyermekkeresztség esetén pedig a keresztény életre heves propagandát fejtett ki e cél érde- sére és szép föld szerzésére hivatkoztak. való nevelésben. Hogy ki lehet keresztszülő, azt szintén az egyházjog ha- kében. Görföl Tibor és Kránitz Mihály A mezőgazdaság is fejlődésnek indult tározza meg. Az egyház tanítása szerint a keresztség szükséges az üdvös- szerint „szellemiségéhez kevésbé méltó” (technológiai újítások), a kelet-európai séghez mindazoknak, akiknek hirdették az evangéliumot és lehetőségük módon, bár ő a hadak fosztogatásait leg- letelepedés mind erőteljesebbé vált. van e szentség kérésére. Mivel azonban Krisztus mindenki üdvösségéért alább elítélte. 1150 körül hollandok és flamandok seA Magyarországon keresztül érkező, gedelmével nyomulhattak a német földmeghalt, keresztség nélkül is üdvözülhetnek azok, akik a hitért halnak meg. Az ő esetükben beszélünk vérkeresztségről. Azok esetében pedig, akik a ke- bizánci igényeket ki nem elégítő uralko- és kézművesek, kisiparosok, mesteremgyelem indítására anélkül, hogy ismernék Krisztust, őszintén keresik Istent, dók Damaszkusz előtt egy teljesen feles- berek a Saale vonalon túlra, Lausitzba, vágykeresztségről beszélünk. Ami a keresztség nélkül meghalt kisgyerme- leges ostrommal kudarcot vallottak Nyugat-Csehországba, a magyar Felvi(1148), a Jeruzsálemi Királyság és vallá- dékre és Erdélybe... keket illeti, az Egyház a liturgiájában Isten irgalmára bízza őket.

• HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA • 2012. MÁJUS 13.


BESZÁMOLÓ

Bibliaverseny 2012 Az idén is megrendezte a Szlovák Püspökkari Konferencia Hitoktatási és Iskolai Bizottsága Magyar Kateketikai Albizottsága a Bibliaversenyt. Immár hagyományosan két kategóriában, háromtagú csapatokban tehettek tanúságot felkészültségükről azok a diákok, akik heteken át szorgalmasan készültek Márk evangéliumából, valamint a Teremtés könyvének 12-50. fejezeteiből. Medve Erika, ipolynyéki hitoktató számolt be a Bibliaverseny első kategóriájában versenyző csapatok – vagyis az alapiskolák felső tagozatos, illetve a nyolcosztályos gimnáziumok alsó tagozatos osztályait képviselő csapatok – országos, Komáromban megrendezett döntőjéről. Az április 17-én megvalósult megmérettetés a távolság miatt két helyszínen történt: Komáromban 12 csapat és a kelet-szlovákiai helyszínen 3 csapat versenyzett. Egymást fokozatosan tájékoztatva az eredményekről, azokat összevetve került sor annak kihirdetésére. A 15 csapat 8 fordulóban mérhette össze tudását a megadott szentírási szakaszok ismeretéből. A tanárnő meglátásai szerint a legtöbb szentírási szöveget a gyermek nehezen érti meg, mivel a Biblia nem mesekönyv és nem tankönyv. Isten leírt üzenetének megértéséhez mélyebb tanulmányozásra van szükség. A hitoktatóknak ebben kell a gyermekek segítségére lennie. A Bibliaversenyre való készülődés időigényes, de a megtanulni való szöveg mennyisége áldozatvállalásra tanítja a résztvevőket. Akik vállalták, azok felelősséggel véghez is vitték és szép eredményeket értek el. A Szentírás könyveinek tanulása és a gyermek intellektuális teljesítménye üressé válna, ha nem lelkiismeretesen közelítene hozzá. Ezért a szívesen végzett tanulást megelőzi a gyermek hívő magatartása és Jézus Krisztus iránti személyes szeretete. Az első kategóriában versenyző csapatok tagjait és felkészítőiket Elek László komáromi esperes a rendezvény házigazdájaként köszöntötte. Ezt követte a zsűri elnökének, Karaffa János plébánosnak a versenyt megnyitó beszéde. A 2011/12-es tanév Bibliaversenyének első kategóriájában a következő eredmények születtek: 1. helyen végzett az ipolynyéki Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola csapata: Belá Ramóna, Novák Bernadett és Szabó Laura, felkészítőjük Medve Erika. A 2. helyezést a komáromi Marianum Egyházi Alapiskola versenyzői érték el: Ďurdík Ágoston, Németh Ambrus és Vanda Ádám, akiket Hozman Zsanett hitoktató készített fel. A

kolái a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat felajánlásából díszkötéses Aranybibliát kaptak. A résztvevőknek és felkészítőiknek szívből gratulálunk, s kívánjuk, hogy a szorgalmas felkészülés során megszerzett tapasztalatok sokszoros termést hozzanak mindannyiuk életében! *** Az alábbiakban a Bibliaverseny résztvevői vallanak, miért, ill. hogyan készültek a megmérettetésre, valamint arról, miért tartják fontosnak a „könyvek könyvének” ilyen alapos tanulmányozását. Morva Zsófia, Ipolyság: „Idén már ötödször vettem részt ezen a versenyen. Örülök, hogy nem adtam fel, hiszen sikerült szép eredményt elérnünk, és ennek nagyon örülök. Szerintem a versenyre való felkészülés több szempontból is hasznos, nem csak azért, hogy a versenyen jó eredményt érhessünk el, hanem azért is, mert a Biblia olvasása során találkozunk olyan személyekkel, akikről példát vehetünk, akiktől tanulhatunk. A versenyt nagyon színvonalasnak találtam. Gratulálok a szervezőknek, nekem nagyon tetszett.” Barján Rita, Ipolyság: „Az idei Bibliaverseny nagyon jó hangulatban zajlott. Igaz, a verseny alatt izgultunk egy picit. Csapattársaimmal együtt azért vettünk részt ezen a versenyen, hogy kipróbáljuk, mennyit is tudunk a BibA középiskolások kategóriájának győztes csapata a dunaszerdahelyi Magán- liáról. A felkészülés során beleástuk magunkat a Teremtés könyvébe és gimnáziumból Márk evangéliumába. Nagyon sok új dolgot tudtunk meg, bővítettük alapisA tizennégy középiskolás csapat mereteinket.” 3. helyen az ekecsi Arany János Alapiskola csapata végzett: Faragó Balázs, nyolc fordulóban mérhette össze tuSebő László, Dunaszerdahely: „A Pánis Nikoletta és Németh Zsófia, dását a megadott szentírási részek isverseny nagyon jól meg volt szervezve, akiknek felkészítője Mikos Gabriella meretéből. Az egyes feladatok megoldása sok esetben igazán próbára tette a kicsit meglepődtem, hogy csak nyolc hitoktató volt. csapatokat, de az eredmények a való- forduló volt a tíz helyett. Ami nekem *** ban alapos felkészültségre utaltak. A nagyon tetszett, az, hogy félidőben szoros verseny végeredménye a követ- megmutatták az eredményeket. A felA magyar középiskolás diákok szá- kezőképpen alakult: adatok között voltak könnyebbek és mára a Bibliaverseny egyházmegyeköElső helyen végzett a Dunaszerda- nehezebbek egyaránt. Volt egy feladat, zi döntőjére április 18-án került sor. A helyi Magyar Tanítási Nyelvű Magán- amely valóban szintválasztó volt, az rangos eseménynek az ipolysági Fegy- gimnázium csapata: Kósa Bianka, Se- tényleg nehéz volt. Mindegyik csapatverneki Ferenc Közös Igazgatású Ka- bő László, Penzinger Anna (felkészítő tagnak meg volt adva, hogy mit tanultolikus Iskola adott otthont. tanár: Edmár Gabriella). Az Ipolysági jon meg, minek nézzen utána. Hatodik A megjelent csapatok tagjait és fel- Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium éve veszek már részt ezen a versenyen készítő tanárait Mahulányi József csapata: Novák László, Barján Rita és elég jó eredményekkel. Sok mindent helybeli esperesplébános köszöntötte, Jámbor Lívia (hitoktatójuk: Balga Zol- lehetne arról írni, miért fontos az ilyen aki örömét fejezte ki, hogy évről évre tán) a második helyen végzett. A do- jellegű verseny, általánosan elmondhaakadnak lelkes fiatalok, akik mernek bogó harmadik fokán pedig a Fegyver- tó, hogy vannak olyan bibliai részek, vállalkozni a Szentírás közelebbi meg- neki Ferenc Közös Igazgatású Katoli- melyek hozzátartoznak az általános ismerésére. A köszöntő szavak után az kus Iskola csapata (Morva Zsófia, Sol- műveltséghez, szóval illik tudni őket, esperes bemutatta a zsűri tagjait: dr. tész Krisztina és Kovács Juliette, felké- ezen kívül a Bibliát vehetjük egy eligaKaraffa János elnököt, Hlédik Lászlót, szítő tanár: Bacsa Beáta) foglalt helyet. zítónak az életben, tehát mutatja a heNagy Pétert és Zolcer Györgyöt. A A nyertes csapat Orosch János püspök lyes irányt, hogyan kellene élni.” verseny koordinátora Balga Zoltán atya által ajándékozott serleget, okle(További vallomások a 12. oldalon, a káplán volt, aki a versenyfeladatokat is- velet és értékes díjakat vehetett át. A Kuckóban olvashatók.) mertette. Fotó: Zolcer György dobogós eredményt elérő csapatok is• WWW.SPESNET.INFO • WWW.REMENY.SK


LELKI TÁPLÁLÉK

Húsvét 6. vasárnapja

VASÁRNAP ról ra

Mics Imre mennybemenetelt megelőző utolsó vasárnap a mai. A feltámadt Krisztus lassan befejezi földi jelenlétét. Búcsúbeszédéből olvassuk az evangéliumban, amelyben megjelöli feladatunkat: „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.” Az Úr Jézus ezeket a szavakat az apostolokon keresztül mindnyájunkhoz intézte. Ez a mai vasárnap üzenetének lényege és gyakorlati mondanivalója. Szeretet! Az ember legnagyobb és legfenségesebb témája. Van. Létezik. Nem üres szó. Csak éppen jelenvalóvá kell tennünk mindennap. Átfogja az egész emberi lényt. Önmagunk ajándékozása, mások szolgálata. Nem bizonytalan érzület, hanem képesség arra, hogy örvendezőkkel és szomorkodókkal őszintén együtt érezzünk. Ez a szeretet a kereszténység lényege. A szeretet gyakorlása végett nem kell messzire mennünk. Először otthon kell elkezdenünk, majd a hétköznapok kis közösségeiben: munkatársak, lakótársak, stb. között. Tudom, nem könnyű. Örökös küzdelemmel jár, mert mindig vannak homlokegyenest ellenkező érdekek. És ha tényleges konfliktushelyzetbe kerülünk, ha vélemény- vagy kívánság-ellentétünk támad, akkor bizony gyakran elfeledkezünk a szeretet tényleges megvalósításáról. Sokszor halljuk, mondjuk: de amikor annyira utálatos, igazságtalanul bánt el velem, hogy képtelen vagyok szeretni őt… Jézus parancsa nem ismer semmilyen csűrést-csavarást. Nem válogathatunk, nem nézhetjük, ki mennyire szeretetre méltó, megérdemli-e a szeretetet. Ez a parancs csak keresztény szívvel érthető meg. H. Sienkiewicz Nobel-díjas lengyel író a Quo vadis nagyszerű regényének egyik nagy hatású jelenete az, ahol Vinicius kérdi Péter apostolt: „Görögország teremtette a szépséget és bölcsességet, Róma a hatalmat, de a keresztények mit tettek?” Mi hoztuk a sze-

A

retetet – válaszolta Péter. Igen, a kereszténység a szeretetre épül. A szeretet törvényét iparkodik megvalósítani a mi világunkban is. Jézus ma, önző, profitéhes világunkban is rajtunk, követőin keresztül akarja tovább adni, megvalósítani szeretetét. Kötelességünk mindenki iránt, hogy a kezdeményezés első lépését megtegyük. Hogy hogyan lehetséges ez? A válasz egyszerű: szeretnünk kell egymást! Hitünk szerint valamennyien testvérek vagyunk, tehát hajlandóknak kell lennünk a megbocsátásra, a szeretetre azok iránt is, akik személy szerint ellenségeink, de Istenben testvéreink. Nem szabhatunk feltételeket, hanem nagylelkűséggel, személyes áldozatokkal kell megváltoztatni, jobbá tenni világunkat. Isten a legfőbb parancs, a szeretet parancsának megvalósításában munkatársainak tekint minket. Küldetést kaptunk erre a nagy feladatra. Milyen ellentmondás volna: szeretet nélküli hívő. Ha ilyenek lennénk, akkor ránk is vonatkozna, amit a szentleckében János apostol hangoztat: „Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet.” Hogy igazán hiszek-e Istenben, aki maga a szeretet, abban nyilvánul meg, hogy a másik embert képes vagyok-e szeretni Krisztus szeretetével. A szeretet nem szavakból áll. Cselekedeteinkben kell tevékennyé válnia. Szeretetünk akkor igazi, ha lebontjuk a válaszfalakat. Az olvasmányban hallott történet azt hangsúlyozza, hogy a szeretetviszony minden kor minden emberének joga és kötelessége. Péter apostol Kornéliusz százados házában így prédikál: „Valóban, el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt, és az igazságot cselekszi.” Világunkat – vallási, nemzeti, családi, baráti közösségeinket – csak a szeretet tarthatja össze, csak a szeretet éltetheti. Élni csak úgy érdemes, ha szeretek, s ha szeretnek.

• HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA • 2012. MÁJUS 13.

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10, 25-26. 34-35. 44-48) Amikor Péter megérkezett (Cezáreába), Kornéliusz (százados) eléje sietett, és a lábához borult, hogy hódoljon neki. De Péter fölemelte. ,,Állj fel mondta -, hisz én is csak ember vagyok.„ Majd szólásra nyitotta ajkát és ezeket mondta: ,,Valóban, el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt, és az igazságot cselekszi.” Péter még be sem fejezte a beszédet, és a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást. A zsidókból lett keresztények, akik Péterrel érkeztek, ámulatba estek, hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt. Mert hallották, hogy megkapták a

nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát, bűneinkért engesztelésül.

legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket töbEvangélium bé szolgának, mert a Válaszos zsoltár Szent János szolga nem tudja, mit (Zsolt 97, 1. 2-3ab. könyvéből tesz az ura. Barátaim3cd-4) ( Jn 15, 9-17) nak mondalak benneVálasz: Az Úr megAbban az időben teket, mert mindazt, mutatta üdvösségét a Jézus ezt mondta taamit hallottam nemzetek színe előtt. nítványainak: Atyámtól, tudtul adVagy: Alleluja, alleluja, Amint engem sze- tam nektek. alleluja. ret az Atya, úgy szeNem ti választottaretlek én is titeket. tok engem, hanem én Szentlecke Maradjatok meg az én választottalak titeket, Szent János szeretetemben. Ha és arra rendeltelek, apostol első megtartjátok paranhogy elmenjetek és leveléből csaimat, megmaradtok gyümölcsöt hozzatok: (1 Jn 4, 7-10) szeretetemben, ahogy maradandó gyümölTestvéreim! Szeres- én is megtartottam csöt. Bármit kértek az sük egymást, mert a Atyám parancsait, és Atyától az én nevemszeretet Istentől van! megmaradok az ő sze- ben, megadja nektek. Mindenki, aki szeret, retetében. Ezeket azért Azt parancsolom nekIstentől való, és ismeri mondtam nektek, tek, hogy szeressétek Istent. Aki nem szeret, hogy az én örömöm egymást!

nyelvek adományát, és magasztalják az Istent. Péter megszólalt: ,,Meg lehet-e tagadni a keresztvizet azoktól, akik a Szentlelket éppen úgy megkapták, mint mi?” Elrendelte tehát, hogy Jézus Krisztus nevében kereszteljék meg őket. Őt viszont arra kérték, hogy maradjon még náluk néhány napig.

Liturgikus naptár Május 13. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA (Fatimai Szűz Mária, Szent Szerváciusz, Bogner Mária Margit, Imelda, Imola) Miseolvasmányok: ApCsel 10,25-26.34-35.4448; Zsolt 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; 1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17 Válaszos zsoltár: Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt. Énekrend: H 89; 280B; 102 ÉE 111; 187-195; 124 Május 14. Hétfő. Köznap (Bonifác, Gyöngyi) Miseolvasmányok: ApCsel 16,11-15; Zsolt 149,1-6a 9b; Jn 15,26 - 16,4 Válaszos zsoltár: Kedvét találja az Úr az ő népében, és üdvösségre vezeti a szelídeket. Énekrend: H 98; 140-139; 259 ÉE 127; 178, 126 Május 15. Kedd. Köznap (Szent Pachómiusz apát, Szent Zsófia, Szonja) Miseolvasmányok: ApCsel 16,22-34; Zsolt 137,1-3. 7c-8; Jn 16,5-11 Válaszos zsoltár:

Uram, a te jobb kezed megszabadít engem! Énekrend: H 257; 86; 97 ÉE 148; 112; 125 Május 16. Szerda. Köznap (Nepomuki Szent János, Mózes, Margit, Botond) Miseolvasmányok: ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zsolt 148,12. 11-14bcd; Jn 16,12-15 Válaszos zsoltár: Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Énekrend: H Gl 516; 106; 274 ÉE 109; 131; 361 Május 17. Csütörtök. URUNK MENNYBEMENETELE (Baylon Szent Paszkál, Boldog Scheffler János, Paszkál, Ditmár, Rezeda) Miseolvasmányok: ApCsel 18,1-8; Zsolt 97,1-4; Jn 16,16-20 Válaszos zsoltár: Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt. Énekrend: H 96; 159-114; 420 ÉE 119; 141-169; 121 Május 18. Péntek. Köznap (Szent I. János pápa, Szent Erik, Alexandra)

Miseolvasmányok: ApCsel 18,9-18; Zsolt 46,2-7; Jn 16,20-23a Válaszos zsoltár: Az egész világnak az Úr a királya és Istene. Énekrend: H 94; 144; 150 ÉE 120; 184; 200 Május 19. Szombat. Köznap (Szent Celesztin pápa, majd remete, Szent Alkuin, Szent Orbán, Ivó, Iván, Milán) Miseolvasmányok: ApCsel 18,23-28; Zsolt 46,2-3. 8-10; Jn 16,23b-28 Válaszos zsoltár: Az egész világnak az Úr királya és Istene. Énekrend: H 257; 159; 152 ÉE 148; 141; 189 Május 20. HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA (Sziénai Szent Bernardin, Bernát) Miseolvasmányok: ApCsel 1, 15-17. 20a. 20c26; Zsolt 102, 1-2. 11-12. 19-20ab; 1 Jn 4, 11-16; Jn 17, 11b-19 Válaszos zsoltár: Urunk, Istenünk a mennyben állította fel trónusát. Énekrend: H 229; 280B-142; 261 ÉE 142; 187-168; 362


LELKI TÁPLÁLÉK

Ezt üzeni... Casciai Szent Rita Május 22.

Alvó HÉT hitünket ébresztő Mária

ről re

Koller Gyula

R

ita a Cascia város melletti Roccaporena faluban született 1380 körül. Idős szülei reménykedés és sok imádság után kapták Istentől ajándékba. Rita gyermek- és ifjúkorát a szülei iránti teljes engedelmesség és a fáradságos napi munka jellemezte. Közben szívében fölgyulladt az istenszeretet, és apáca akart lenni, hogy teljesen eggyé válhasson isteni Megváltójával. Fogékony lélekkel vesz részt a szentmiséken. Amikor a napi munkák után visszavonul a házukban kialakított kicsiny imahelyre, legtöbbször Jézus szenvedésén elmélkedik és vágyódik arra, hogy Jézussal együtt szenvedhessen. Legszívesebben belépne valamelyik kolostorba, de idős szüleit nem akarja magukra hagyni. Közben tizenöt éves szép leánnyá fejlődik, s kérője is akad. Rita tiltakozik és bevallja szüleinek, hogy fogadalmat tett: Jézus menyasszonya akar lenni. Amikor azonban a jómódú, de iszákos és durva Paolo Mancini feleségül kéri, szülei igent mondanak. Rita, a szüleit szerető lány engedelmeségből feleség lesz. Önfeláldozásra hajlamos lelke bízott abban, hogy férjét majd sikerül megtérítenie. Rita férje rossz természetét hősies türelemmel viselte. Mindenben engedelmeskedett neki, azzal az egy föltétellel, hogy imádkozhat és templomba járhat. Szelídségével és jóságával végül is sikerült legyőznie férje rossz természetét, és lelkét Istenhez vezetnie. Megtérésének az egész falu örült, mert korábban a férj összeférhetetlensége miatt pártoskodások és viszálykodások voltak. Ritának Paolótól ikergyermekei születnek: Paolo és Giacomo. Nevelésükhöz nagy türelmre volt szüksége, mert apjuk természetét örökölték, és fékezhetetlenek voltak. Közben maghaltak a szülők. Gyászában vigasztalásul szolgált, hogy férje kezdi őt tisztelni és szeretni. A fiúk pedig Rita türelmes és szelíd nevelése folytán lehiggadnak és elcsendesednek. Ekkor, tizenöt éves házasság után megtörténik a tragédia. Férjét egyik ellensége bosszúból megöli. A két tizenöt éves fiú bosszút esküszik, hogy apjuk gyilkosát megölik. Rita mindent megtesz, hogy fiait visszatartsa a vendettától, amely a régi szokás szerint a gyilkos halálát jelenti. Mikor a jó szó nem használ, Rita imádkozni kezd azért, hogy fiai lelkét gyilkosság ne szennyezze be. Imája úgy talál meghallgatásra, hogy a fiúk egymás után megbetegszenek és meghalnak. Rita rémülten veszi tudomásul, hogy imáinak ilyen vége lett. „A testi halál megmentette őket a lelki haláltól” – nyugszik bele Isten akaratába. Miután a sok fájdalom árán feloldódtak a földi kötelékek, Rita vágyait követve a cas-

ciai Mária Magdolna Ágoston-rendi kolostorba jelentkezik. Ott azonban özvegysége miatt háromszor is visszautasítják. Végül 1407-ben csodálatos módon mégis bejut a kolostorba. „Keresztelő Szent János, Szent Ágoston és Toletinói Szent Miklós hoztak be éjnek idején” – válaszol a kérdezőknek. A kolostorban türelmével, engedelmességével és jámborságával tűnik ki. Közben azonban csodálatos dolgok történnek vele, amelyek ismertté teszik a kolostoron kívül is. Egy napon, amikor a feszület előtt térdelve imádkozott régi vágya beteljesüléséért – hogy osztozhasson Jézus kínjaiban –, hirtelen nagy fájdalom tölti el és érzi, hogy a töviskorona egy tövise a homlokába fúródik. Mély seb keletkezett a homlokán, amely később elmérgesedett. A belőle áradó szag miatt Ritát elkülönítik a nővérektől. Csak egy római zarándoklat alkalmával mehetett emberek közé, amikor a zarándoklat idejére a seb, csodamód eltűnt. A betegségek és a munka fölemésztették erejét, utolsó éveit ágyhoz kötve töltötte. 1447. május 22-én hívta magához az Isten. Halálát egy emberi kézzel nem érintett harang szava hirdette meg. Rita testét soha nem temették el, mert csodálatos módon nem látott romlást. Ritát már halála előtt a nép szentnek tartotta, halála után még inkább, mert az egészen kilátástalannak tűnő esetekben is képes segíteni. XIII. Leó pápa „Umbria gyöngyének” nevezte őt. Testét Casciában, az 1937-47 között épült Szent Ritatemplomban őrzik. *** Rita az áldozatkészség mintaképe. Minden áldozatra készen szolgálta szüleit, férjét és gyermekeit. Jézus iránti áldozatkészségből pedig magára akarta vállalni üdvözítő szenvedését. Ezért hívjuk őt a szenvedő Jézussal való azonosulás szentjének. Szenvedésre vágyni csak a nagy lelkek képesek, de a „köznapi hívőt” is kéri Jézus, hogy „béküljön ki” a kereszttel és vállalja azt. Szentünk szelídsége és megbocsátásra való készsége csodálnivaló. Sem gyűlölet, sem bosszúállás nem volt lelkében. Férje durvaságait szelíden elfogadta. Férje gyilkosának nemcsak megbocsátott, hanem segítette menekülésében. A kolostori életben is szelden tűrte, hogy lenézzék és félreállítsák műveletlensége miatt. Megbocsátotta azt is, hogy homloksebe bűze miatt elöljárói és társnői kizárták a közösségből. Üzenetként alázattal nekünk szegezi a kérdést: Képesek vagyunk-e eltűrni a jogtalan megbántásokat, a lenézést és félreállítást?

inden év május 13-án a hívő ember rádöbben, hogy a természetfeletti jelek és jelenések életünkbe behatolva kísérik a világ folyamatát – ez a tény hívőt és nem hívőt egyaránt ámulatra késztet. A 20. század jelenései között kétségtelenül a fatimai látomások a leginkább elgondolkodtatóak. A három pásztorgyermek látomásai Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletéről, a második világháborúról, valamint azokról a megfogal-

század emberének a fatimai üzenet? Lúcia nővér egy alkalommal így nyilatkozott: „Egyre világosabbá válik számomra, hogy az egész jelenés célja az volt, hogy erősödjék a hit, a remény és szeretet gyakorlása - minden egyéb csak hozzáadás.” Ebben áll Fatima igazi üzenete, hogy figyelmeztető jel legyen számunkra. A Szűzanya elfelejtett értékeinkhez szeretne visszaterelni bennünket, hiszen a jelenések középpontjában a „lelkek megmentése” és a „bűnbánat”

mazhatatlan károkról szólnak, melyeket Oroszország okozott az emberiségnek azzal, hogy elpártolt a keresztény hittől és egy totalitárius, kommunista rendszert épített ki. Angelo Sodano bíboros 2000. május 13-án Fatimában a pápai szentmise végén így szólt a fatimai üzenet jelentőségéről: „A fatimai látomások összefoglalva és sűrítve mondanak el valamit, ami az időben bontakozik ki, pontosan meg nem határozott sorrendben és időtartamban… A fatimai látomás elsősorban az ateista rendszerek harcáról szól az Egyház és a keresztények ellen, s megmutatta a második évezred utolsó százada tanúságtevő híveinek mérhetetlen szenvedését. Határtalan keresztút, melyet a 20. század pápái vezetnek.” Mindezek fényében megfogalmazódik bennünk a kérdés: Hogyan kell egy Mária-tisztelő hívőnek helyesen értelmeznie a látomást, mit kell róla gondolni? Miben segít, mit akar mondani a 21.

központi helyet foglalnak el. A Fatimában megjelent Szűzanya egyik napjainkban is legaktuálisabb felszólítása: „Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!” XVI. Benedek pápa még bíboros korában azt mondta, hogy ez az anyai jó tanács az evangélium kezdetére kell, hogy emlékeztessen minket: „Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumnak!” (Mk 1,15). Hangsúlyozta, hogy „érteni az idők jeleit azt jelenti: megérteni a bűnbánat – megtérés – hit sürgető voltát”. Május 13-án, amikor a Fatimában megjelent Szűz Máriát ünnepeljük, szükségszerű, hogy lelkünkben ott égjen a megtérés iránti vágy, hiszen ez lenne a legmegfelelőbb válasz arra a történelmi pillanatra, amikor a Boldogságos Szűz – természetfeletti módon beavatkozva a történelem menetébe – megtérésre hívta e romlásnak induló világot. Ez minden, amit a Fatimai Szűz közölni akart az emberiséggel!

M

• WWW.SPESNET.INFO • WWW.REMENY.SK


KINCSESLÁDA

Ipolykiskeszi szakrális kisemlékei A zömmel magyarok lakta és katolikus vallású Kiskeszinek szép templomán kívül több szabadtéri szakrális kisemléke is van. Ezek nagyrésze a falu belterületén található. Akad köztük feszület, szobor, képoszlop, barlang, harangláb és emlékmű is. A temetőben pedig több régi sírjelet is láthatunk még.

Keresztek, feszületek Az Ipolykiskeszin állított keresztek mind kőből s annak különböző fajtáiból készültek. A rajtuk lévő korpuszok anyaga is kő vagy öntöttvas. A keresztek közül kettő szakrális térben, egy pedig a falun kívül áll. Kettőről tudjuk, hogy a település jómódú gazdacsaládjának tagjai, a Czibulyák állíttatták. A község délnyugati részén, az Ipolyszalkára vezető főút jobb oldalán, a Pincék útjánál állították a Czibulya-keresztet. A kőalapzaton álló oszlop felfelé szélesedő, többlépcsős oszlopfőjén újabb két keskenyedő lépcső látható, erre helyezték az egyenes szárvégű keresztet. A megkopott, szürkés INRI-feliratos feszület kőből (homokkő vagy gránit?) készült. Dedikációjának teljes szövege már nem olvasható, csupán ennyit sikerült megfejteni belőle: „CZIBULYA MIHÁLY/ 1885“. A kereszten rozsdásodó öntöttvas korpusz függ: Krisztus feje jobbra fordított; lábszárai és lábfejei egymás mellett vannak, testét ágyéktakaró fedi. A két tujafa közt álló keresztet fonott drótkerítéssel vették körül. Fatimai Szűzanya a Lengyel család sírján A templomkerti kereszt egy kockakő alapzaton áll, szürkés-bordós kőből (gránit vagy homokkő?) készült, felső keresztszárában vasrudak látszanak. Az egyenes szárvégű feszület oszlopán nehezen olvasható dedikáció, mely szerint: „Állítatták/ CZIBULYA VINCE/ és neje/ 1885. évben“. A kereszt korpusza ezüstözött öntöttvas. Krisztus feje itt is jobbra fordított, lábfejei egymás mellett vannak a keresztre szögezve. A központi temetőkereszt a maga kőkorpuszával régi alkotásnak látszik. Valószínűleg többször javították és festették (színezték) már, s feltételezhetően az egyes részek kőanyaga sem azonos. A homokkő, a nyerskő és a gránit keverékeit vélhetjük felfedezni rajta. Egy kétlépcsős, elkeskenyedő kőalapzaton áll a magas oszlop (gránit), melynek dedikációja már nem olvasható. Talán 1790-ben készült. Az oszlopfő felfelé háromrétegesen kiszélesedő alkotás, rajta négyzetes kőhalomszerű alakzat, s ezen áll az egyenes szárvégű kereszt. A korpuszon Krisztus feje jobbra fodult, lábszárai egymást keresztezik, testén ágyéktakaró van. A temető sírjelei különböző alakúak itt is. A régebbiek, mint például az 1868-ban elhunyt Czibulya Jánosé kereszt formájú. A gránitból készült díszes sírjel felső része egy legömbölyített szárvégű keresztalakzatban végződik. Az 1955-ben elhunyt Gyetven János síremléke műkőből készült. A sírfelirat felett a sírjel háromkaréjos szárvégű keresztben végződik, rajta egy ezüstözött vaskorpusszal. A név felett szomorúfüzes díszítés van, alatta pedig ez a kis szöveg: „Nyugodjon békében,/ Jézus, Mária nevében!” Czibulya Vendel és felesége kettős sírhelye felett is műkőből készült síremlék áll. A két téglalap alakú műkő lapon egy-egy fehér márvány emléktábla látható a szövegekkel. Középen műkő kereszt, s ezen egy márvány keresztalakzat vaskorpusszal. Az 1978-ban 52 évesen elhunyt Czibulya Vendelné Pikler Mária sírjelén ezt a szöveget olvashatjuk: „Adjon békés álmot az Isten,/ s megnyugvást nekünk./ Fájó szívvel állunk/ sírodnál, forrón szerető/ jó édesanyánk./ Állíttatta férjed/ és gyermekeid./ Áldás poraidra.” Molnár József és neje (elhunytak 1941-ben, illetve 1969ben) közös sírja felett is műkőből emelt emlék áll. A magas kereszten ezüstözött vaskorpusz függ, a kereszt melletti műkő lapon fehér márvány emléktábla, a nevek alatt e szöveggel: „Minden emléknél szebben/ beszél jó példátok/ mely lelkünkben él/ örökké hálás gyermekeitek.” Akad olyan gazdagabb család is, melynek sírja felett barlangszerű emlék látható.

Emlékmű, harangláb, barlang

A Czibulya-kereszt a Pincék útjánál • HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA • 2012. MÁJUS 13.

A temetőkertben, a főkaputól balra állították fel a világháborús emlékművet. Egy félköríves magas márványkeretben áll az ugyancsak félköríves végződésű fehér márványlap. Ezen egy fekete márványtáblán korpusz, alatta a falu címere, illetve az alábbi felirat: „Az I. és a II. világháború/ Kiskeszi áldozatainak/ emlékére/ Sohasem halványul el/ Szívünkben emléketek/ Sohasem szűnik meg/ Lelkünknek gyásza értetek.” Molnár József 88 éves adatközlőm elmondta: sokan nehezményezik, hogy az elesettek neve nem került fel a táblára.


KINCSESLÁDA

A képoszlop

Harangláb a temetőben A világháborús hősök emlékműve (A szerző felvételei)

Az emlékmű mellett áll a nemrég állított barna fa harangláb is. Négy magas lábon helyezték el a nyitott kis harangtornyot azzal a haranggal, mely temetésekkor szólal meg. Ugyancsak a temetőben látható az a kis barlang a Fatimai Mária-szoborral, amely az egyik sír felett áll. A Lengyel család sírhelye ez, ahol a kereszt helyén épült terméskőből a félkörívesen végződő képszekrényszerű barlangocska. Ennek üvegezett fa ajtaja mögött látható a fehér ruhás Fatimai Mária-szobor, két felén az emléktáblákkal. Az egyiken ez a sírvers olvasható: „Mária, lelkem veled van/ a hajnal csillagján/ Testem a barlang mélyén/ kérlek, ó jelenj meg itt is/ hogy akik nem láttak/ higgyenek azok is.”

Képoszlop, szobor Ipolykiskeszi hívő lakossága is nagy Mária-tisztelő volt mindig. Ennek bizonyítéka a faluban álló képoszlop és a Mária-szobor. Az utóbbi az egykori buzgó keresztény gazda, Czibulya Mihály háza előtt áll, az Ipolyhoz közeli utcában. Feltételezhető, hogy ő állította ezt is, akárcsak a Pincék útjánál lévő keresztet. A szobor dedikációja már nem olvasható, de az kivehető, hogy azt az 1880-as években emelték. Ezek a keresztállítások időpontjai is. A díszes oszlopfővel kiképzett, téglalap alakú gránitoszlop egy négyzet alakú betonalapzaton áll. Az oszlopfőn van a szobor kétlépcsős alapzata. A szürkés kőszobor Máriát jeleníti meg a Kisjézussal. Adatközlőm, Molnár János szülői házánál, ugyancsak az Ipoly felőli utcában áll az a képoszlop, amely régebbi a Mária-szobornál. A szakrális kisemlék magas oszlopa egy kétlépcsős alapzatra épült. A képoszlop téglalap alakú kápolnaszerű részének eleje félkörívesen kiképzett, s egy téglalap alakú üveges ajtóval zárul. A fülkében egykor Mária-szobor volt, amit nemrég kiloptak innen. Most egy egyszerű, Jézust és Máriát ábrozoló kis szobrocska áll benne. A fehérre meszelt, kőből (esetleg téglából is) készült képoszlop tetején kereszt van, egy kis táblácskán pedig csak azt az írást találjuk: Mária. Dedikáció nem olvasható, s lehet, nem is volt. • WWW.SPESNET.INFO • WWW.REMENY.SK


.. O

ANKÉT kat, élményeiket, természetesen személynevek és helységnevek említése nélkül. Leveleiket kb. 1-1,5 írott oldal (1800-2700 karakter szóközökkel együtt) terjedelemben a remeny@remeny.sk e-mail, illetve a Remény szerkesztősége, Žiačka 4., 821 06 Bratislava postai címre várjuk. A levelekre írják rá: Ankét. A beérkező, teljes névvel és címmel ellátott véleményeket folyamatosan közöljük lapunkban.

K rkérdés

Milyen a jó prédikáció?

„Értelmünk befogadja, szánk hirdesse és szívünk szeresse!” Békét, nyugalmat sugározó, vagy ha nyugtalanító, kérdésekre, lelki számadásra kényszerítő? Szívhez, vagy észhez

szóló? Egyszerűen megfogalmazott, vagy bonyolult logikával felépített…? Olyan, mely példákkal egyszerűsíti a megértést? Hosszú, vagy rövid? Élőbeszéddel előadott, vagy felolvasott? Humorral, esetleg iróniával fűszerezett? Köznyelvi beszédhez közelítő, vagy választékos nyelvezetű? (Szerkesztőségünk fenntartKérjük kedves Olvasóinkat, ja a rövidítés, szerkesztés joírják meg nekünk gondolatai- gát.)

Mindenkihez szól. Ez benne talán a legnehezebb, hiszen egyszerre érthető és élményszerű a gyerekeknek, a felnőtteknek, de a legidősebbeknek is. A prédikátor személyes élményei, valamint a meseszerűség (a mesemondás!) itt nagyon fontos. Ha megpendítjük ezeket a titkos húrokat, mindenki f igyelni kezd (s még a torokköszörülés is abbamarad talán). Egyszerre tárgyilagos és lelki. Itt a Szentírás kétféle szempontú magyarázatáról van szó. Először is jó, ha a hívek belelátnak az adott történelmi korba, a kor mindennapjaiba (főként, ami a zsidó kultúrát illeti). Aztán a napi evangéliumot – ha már minden mondata világos számunkra – át kell helyezni a jelenkorba, és fel kell tenni a kérdést: vajon a ma embere tud-e élni a Szentírás

üzenetével(ből)? Ez a prédikáció magja, lényege, ami komoly előkészületeket igényel. Személyes élmény, megtörtént esemény van benne. Ez szorosan kapcsolódik a központi témához. Az életkép jócselekedetekről, önfeláldozásról, példamutatásról szóljon, lehet bármely ország, tájegység, nép egy bizonyos története, ám a legjobban szűkebb környezetünk, városunk vagy falunk emberéről szóló példázatra f igyelnek fel a szentbeszédet hallgatók. Nem iskolai magyarázat. Tehát a hallgatók közül senki sem érzi úgy, hogy kioktatják, de azt sem, hogy a lelki ember rendreutasítja őket. A szentbeszéd e jelenségek mellőzésével is intő, tanulságos és felemelő tud lenni.

Nem hangos és nem halk. Mert a szeretet nyelve nem a hangoskodás vagy a túlzott gesztikuláció. Ám a szent üzenet pusmogáson keresztül sem jut el a címzettekhez. Szónoklattani ismereteket (és nem csupán alapismereteket!) igényel. Anyanyelvhű. Kerüli az idegen kifejezések halmozását és a teológiai szakterminológiát (…mint például ez az utóbbi két szó is), de röviden és világosan magyarázza azokat a (többnyire görög és latin) szavakat, melyeket megkerülni nem lehet a szentbeszéd során. Terjedelmét a hallgatóság mocorgás és sóhajtozás nélkül is kibírja. Vagyis: hétköznap rövidebb, ünnepnapokon hosszabb, s ez az utóbbi legyen mondjuk 11 perc (a jóból!). Zalka Lóránt, Bős

Lehet élni Remény nélkül is? Nincs tudomásom arról, hány példányszámban jelenik meg hazai magyar katolikus hetilapunk, a Remény. Csak azt tudom, kezdettől fogva a plébániák terjesztik az immár huszonharmadik évfolyamánál tartó sajtótermékünket, amely iránt, ahogy hallom, változó, számos plébánián csökkenő érdeklődés nyilvánul meg. Ennek okaira igyekeztem fényt deríteni egyik jó magyar és katolikus településünkön, melynek templomában évekkel ezelőtt még száznál is több példány fogyott el a Reményből. Napjainkban ez alig éri el az ötvenet. A sekrestyés szerint a lap árának emelése után fokozatosan csökkent az újság iránti kereslet. Amikor megkérdeztem, hogy kik, milyen korosztályhoz tartozók vásárolják a Reményt, azt a meglepő választ kaptam, hogy bár vegyes az olvasók életkora, de jobbára az idősebbek járatják a lapot. Ebből viszont arra következtettem, hogy akkor nem

is annyira anyagi okai vannak a kereslet csökkenésének, hiszen a nyugdíjasok többsége nem a pénzes emberek táborába tartozik. Jó okom van feltételezni, hogy a mai középkorúak nagy része közömbös katolikus sajtótermékünkkel szemben. Ahogy a bácsi megjegyezte, éppen a falu módosabb családjai közül vásárolják legkevesebben a lapot. Nem kívánok általánosítani, de ha egy majdnem hétszáz lélekszámú településen, ahol az emberek zöme magyar, katolikus és templomba járó, hetente csak alig ötven újság kél el, ott gond van a hívek hitéletével, hiszen Jézus korából ismerjük a mondást, nemcsak kenyérrel él az ember... Szinte hihetetlen, de ismerek számos olyan magukat művelt és gyakorló katolikusnak nevező családokat, ahol az imakönyvön és a könyvespolcon érintetlenül díszelgő Biblián kívül más vallásos kiadvány nem található. Megkoc káztatom,

hogy közülük sokan még kívülről sem látták a Reményt... Próbálom megfejteni, mi az oka leginkább a mai, magukat hívőnek valló negyvenesek-ötvenesek körében tapasztalható lelki sivárságnak, igénytelenségnek. Ráfoghatjuk, hogy ez a korosztály az előző rendszerben szocializálódott, ahol a vallás a templom falai közé volt szorítva, nem volt hazai magyar katolikus sajtótermékünk, nehezen lehetett hozzájutni magyarországi katolikus kiadványokhoz, és sem a rádió, sem a televízió nem közvetített vallási műsorokat. Egyszóval, ezek hiányában felettébb háttérbe szorult, leépült, egészen pontosan, ki sem bontakozhatott az emberek lelki élete. Mindez kétségtelenül mentségükre hozható fel, ugyanakkor több mint két évtized telt el már a rendszerváltás óta, de az emberek túlnyomó részének hit- és vallási élete szinte az akkori szinten ma-

• HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA • 2012. MÁJUS 13.

radt. Szabadidejük nagy részét sokszor haszontalan dolgokra fecsérlik, aránytalanul sok időt töltenek a televízió és újabban a számítógép előtt, divatba jöttek a zajos születés- és névnapi ünnepségek, hétvégi piknikezések, pincebulik..., amelyekre nem sajnálnak időt és energiát fordítani. Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy ne tévézzünk, ne tartsunk családi ünnepségeket vagy baráti összejöveteleket, mert ezekre is szüksége van az embernek, de ne csak ez töltse ki az életünket, hanem találjunk időt lelki szükségleteink kielégítésére is. Ha már mással nem, akkor azzal, hogy hetente megvesszük és átböngésszük a Reményt. Biztos vagyok benne, hogy mindig találunk benne magunknak egy-egy, lelkünk pallérozását szolgáló írást, elmélkedést, tanúságtételt. Plébános barátom panaszolta a minap, hogy a plébániájához tartozó templomok-

ban egyre kevesebben vásárolják katolikus hetilapunkat. Javasoltam neki, hogy ne csak szóval népszerűsítse az újságot, hanem próbálja meg más módon is felkelteni a hívek érdeklődését. Például a lap vásárlói között időnként sorsoljon ki egy-egy szép rózsafüzért, egy-egy kis méretű feszületet, kegytárgyat, vagy akár egy jó lelki olvasmányt. Vagy kérje meg a híveit, hogy ha nélkülözni tudják a már elolvasott lapot, jó szívvel adják tovább szomszédaiknak, barátaiknak vagy a szegényebb családoknak... Ez is egyfajta misszió, aminek időszerűségét az is adja, hogy az idei évet a katolikus egyház a misszió évének nyilvánította... Ami pedig a címbeli kérdést illeti, átvitt értelemben nem élhetünk remény nélkül. A REMÉNY katolikus lap nélkül ugyan lehet élni, de lelkileg mindenképpen szegényebben. Vagy mi nem óhajtunk lelkiekben /is/ gazdagabban élni?!


TANÁCSOLÓ

Nyolc jó tanács kételyekkel küzdő katolikusoknak „Talán mert felnőttként tértem meg, sok kételkedő fordul hozzám kérdéseivel. Velük és lelkivezetőimmel folytatott beszélgetéseim során fogalmazódtak meg bennem az alábbi hasznos tanácsok” – írja népszerű blogján Jennifer Fulwiler. 1. Bizonyosodjunk meg róla, hogy valóban a kételkedés a fő probléma! Más problémák, például klinikai depresszió, szorongásos zavarok, poszttraumatikus stressz szindróma stb. is okozhatják az Istentől való eltávolodás érzését, amely eleinte kételkedésnek tűnik, ám mélyebben gyökerezik, s legjobban egy katolikus szakember tudja kezelni. Velem is előfordult, hogy azt hittem, kételkedem, de aztán rájöttem, hogy valójában nem a hit tanításának érvényessége felől támadtak bennem komoly kétségek, csupán lelki vigasztalanság, szárazság időszakán mentem keresztül. 2. Menjünk el gyónni! Valahányszor az imádsággal kapcsolatos nehézségekről panaszkodtam, a lelkivezetőm mindig azt kérdezte, végeztem-e jó gyónást. A kételkedésnek nem feltétlenül az az oka, hogy az ember bűnben van, de kétségtelen, hogy bűneink hatására távolibbnak érezzük Istent. Érdemes tehát szentgyónással kezdeni lelkiállapotunk tisztázását. 3. Hallgassuk meg, mit mond az Egyház! Sokszor tapasztaltam, hogy akik a Katolikus Egyház tanításával homlokegyenest ellenkező nézeteket vallanak, sokszor nem szántak rá elég időt, hogy megismerjék az Egyház érveit. Főleg a katolikus neveltetésűek vélik úgy, hogy mivel nem emlékeznek rá, hogy az iskolában vagy a templomban meggyőző választ hallottak volna valamely kérdésre, ezért biztosan nincs is rá válasz. Pedig a legjobb katolikus neveltetés sem garantálja, hogy valaki az Egyház kétezer éves bölcsességének, az élet minden területére kiterjedő tanításának minden részletét félreértéstől mentesen, pontosan ismeri. Keressünk hiteles katolikus szerzőket, és olvas-

Agapé

Pozsonyi mákos kocka

Műsorajánló

sunk utána azoknak a kérdéseknek, 6. Vegyük észre a rejtett hasznot! amelyekkel kapcsolatban kételyekkel Bár nyilvánvaló, mégis könnyen küzdünk! megfeledkezünk róla, hogy az igazság keresését befolyásolhatja, hogy az 4. Keressünk választ, de várjuk meg, eredmény mekkora „haszonnal” kemíg megnyugszunk! csegtet. Valaki nemrég elmondta: Lelkivezetőm mindig azt mondta, egyetemista korában elsősorban azért hogy zaklatott lelkiállapotban sose távolodott el a hittől, mert „szabadon” hozzak komoly döntést, s ez a hit dol- akarta élni az egyetemisták akkoriban gaira még inkább érvényes. Szorongás, divatos, erkölcstelen életét. harag, neheztelés, kimerültség vagy bármiféle zaklatottság esetén próbál7. Keressünk lelkivezetőt! junk megnyugodni, mielőtt nekilátA kételkedés eltávolíthat az embenánk kérdéseink tisztázásának! Nem rektől. Az ember nem szívesen osztja vagyunk automaták; lelkiállapotunk meg gondolatait a családjával, barátaiigenis rányomja bélyegét felfogó- és val, főleg ha úgy látszik, mintha körüértelmezőképességünkre, főként ha lötte mindenkinek sziklaszilárd volna olyan igazságokról van szó, amelyek a hite. Ilyenkor nagyon sokat jelent kizárólag matematikai vagy tudomá- egy jó lelkivezető, akivel nyugodtan nyos módszerekkel nem beláthatóak. megbeszélheti a kérdéseit, mert nem kell tartania attól, hogy mindez vitát 5. Bocsássunk meg! vagy feszültséget okoz, mint pl. a csaA nyugtalanságnak sok oka lehet, de ládban. úgy tapasztalom, hogy a kételkedők esetében a leggyakoribb a haragtartás. 8. Kitartóan imádkozzunk (és kérA beszélgetések során előbb-utóbb ki jünk meg másokat is, hogy imádkozzaszokott derülni, hogy valamiféle elren- nak értünk)! Természetes, hogy az ember abbahagyja az imádkozást, ha nem biztos benne, hogy van, aki hallja. Mégis tartsunk ki az imádságban! Mondjuk el Istennek, hogy kételkedünk; kérjük, hogy segítsen, vezessen el a megfelelő emberekhez, gondolatokhoz – és bármiféle válaszra legyünk nyitottak! Másokat is kérjük meg, hogy imádkozzanak értünk; ha nem akarjuk elárulni, hogy kételyekkel küzdünk, mondhatjuk, hogy imádkozzanak egy különleges szándékért. Talán valamennyi tanács közül ez a legnehezebb, főként ha a kételkedés már régebb óta tart, de ez a legfontosabb! dezetlen sérelmet hordoznak. Logikus: mivel Isten a szeretet, ezért aki Isten igazságát keresi, a szeretet igazságát keresi; s természetes, hogy az elszenvedett sérelmek elhomályosítják a szeretetet. Megbocsátani nem könnyű; hónapokig, évekig is eltarthat, gyóntatók, lelkivezetők, szakemberek segítségére is szükség lehet. Mégis úgy látom, elengedhetetlen ahhoz, hogy világosan tudjunk szembenézni a kételyekkel.

Hozzávalók: 40 dkg fodros kockatészta, 3 tojás, 2 dl tejföl, 15 dkg darált mák, 20 dkg cukor, 10 dkg mazsola, 10 dkg vaj, 1 cs. vaníliás cukor, 1 citrom héja, baracklekvár

A jó hír az, hogy sokaknak, akikkel az évek során beszélgettem, a kételkedés időszaka után erősebb lett a hite, mint valaha; sőt úgy tűnik, mintha a lelki zaklatottság legrosszabb időszakai sokszor a legmeglepőbb lelki átalakulások előfutárai lennének. Ezért azt üzenem a kételyekkel küszködőknek: kitartóan keressenek, kitartóan imádkozzanak, ne csüggedjenek, és tudják, hogy én is imádkozom értük! Magyar Kurír

darált mákra öntjük, és félretesszük. A tojásokat kettéválasztjuk, a fehérjéket kemény habbá verjük 5 dkg cukorral. A sárgákat kikeverjük a vajjal, a citromhéjjal, a maradék cukorral, a vaníliás cukorral, a tejföllel és a mazsolával, majd Elkészítés: a fehérjehabot is beleforgatEgy lábasba kimérünk 1 és juk. A tésztát forró sós vízben fél dl vizet, beleöntünk 10 dkg kifőzzük, leöblítjük, lecsepegcukrot, és felforraljuk, majd a tetjük, majd a tojásos masszá-

Magyar Katolikus Rádió Interneten, az Eurobird 9A műholdról a 11958 MHz-es frekvencián, valamint néhány kábeltv-hálózaton hallható.

Duna TV Május 19., szombat 8.14 Családi krónikák. Dsida Jenő 10.00 Zarándokutakon. Barka 10.30 Világág-nézet. Püspökkenyér 13.40 Sírjaik hol domborulnak 15.05 Hagyaték. Pálosok - Pilis Május 20., vasárnap 10.00 Élő egyház 10.30 Isten kezében 13.40 Határtalanul magyar 14.40 Hazajáró. Turisztikai magazinműsor

m1 Május 14., hétfő 14.00 A Szövetség. Biblia-vetélkedő Május 19., szombat 12.05 Múlt-kor. Történelmi magazin Május 20., vasárnap 9.00 Engedjétek hozzám 9.10 Katolikus krónika 9.40 A sokszínű vallás 11.05 Útmutató

m2 Május 20., vasárnap 5.55-6.20 A Biblia gyermekeknek. Újszövetség 12.00 Engedjétek hozzám 12.05 Így szól az Úr 14.55 Arborétumok, gyűjteményes kertek. Pannonhalma Főapátság kertje

ba óvatosan belekeverjük. Kivajazott, zsemlemorzsával meghintett tepsibe simítjuk a tészta felét, erre rakjuk a mákot, majd lekvárral meglocsoljuk, végül a maradék tésztával betakarjuk. Sütőben közepes hőmérsékleten kb. 60 percig sütjük. Miután megsült, pihentetjük, majd porcukorral megszórva kockára felvágva kínáljuk.

Jó tanácsok A fokhagymát ne süssük nagyon forró zsiradékban, mert könnyen megkeseredik. Ha a gerezdek közepéből kivágjuk a zöld vagy sárga hajtást, nem marad kellemetlen utóíze. Ha hámozatlanul főzzük az ételekbe, az érzékenyebb gyomrúak is panasz nélkül fogyaszthatják.

• WWW.SPESNET.INFO • WWW.REMENY.SK


KUCKÓ

Egy, kettő, három, négy, te kis madár, vígan légy! Olyan szépen daloljál, szebb legyen a tavasznál! (Zelk Zoltán)

„Élveztük a versenyt!”

Elsőáldozás Zsigárdon Április 15-én került sor az elsőáldozásra Zsigárd községben. Először vehette magához Krisztus Testét négy kislány: Csicsola Rebeka, Farkas Vanessa, Forró Barbara és Szomolai Kitti. A lányok nagy odaadással és lelkiismeretesen készültek Vadkerti Krisztina hitoktató tanító néni segítségével a nagy eseményre – számolt be egyikük anyukája, Szomolai Diana. Az ünnepi szentmisét Parák László vágsellyei esperes atya celebrálta. Az elsőáldozók megígérték, hogy a katolikus egyháznak hű gyermekei lesznek. Az elsőáldozást követően közös imával köszönték meg Istennek, hogy Jézus eljött hozzájuk.

Ézsau és Jákob – Tóth Kristóf, 5. a osztály, Egyházgellei Alapiskola

Az idei Bibliaverseny néhány résztvevője ezt mondta a verseny után: Novák Bernadett, Ipolynyék: „Számunkra nagyon fontos ez a verseny, nemcsak azért, hogy nyerjünk, hanem azért is, hogy olvassuk a Szentírást. Bár a kérdések kicsit nehezek voltak, nagyon élveztük a versenyt. Igaz, hogy sokat kellett rá tanulnunk, de megérte. Reméljük, hogy jövőre is részt vehetünk rajta.” Miskei Mónika, Csáb: „Számomra nagy lelki élmény volt a verseny, mivel először képviselhettem egyházközségünket. Már két hónappal a verseny előtt készültünk a hitoktatónkkal. Nagyon jól éreztem magam, mivel a verseny baráti légkörben zajlott. Örülök, hogy az esperességi fordulón 3. helyezést értük el. Ez jó kezdés! Bízom benne, hogy a jövő évben is indulunk a versenyen.” Jámbor Lívia, Kelenye: „A Biblia egyértelműen a legek könyve, a világon a legtöbb nyelvre lefordított és a legnagyobb példányszámot megért könyv. Ezért az ismerete számomra nélkülözhetetlen, fontosnak tartom, hogy ismerjem a Biblia üzenetét. Ez a verseny tökéletes alkalom volt, hogy a sok tanulás mellett megfelelő időt szánjunk a Biblia olvasására. Márk evangéliumának tanulása volt az én feladatom, ami külön öröm, mivel köztudott, hogy Márk írja le a legegyszerűbben és a legrövidebben Jézus életét. A versenyfeladatok igen nehéznek bizonyultak, de panaszra nem lehet okunk, mivel országos döntőről volt szó. Nagy felkészülést igényelt, de megérte!” B. Z.

Gyulai József, 2. osztály, Nagyölved

A tékozló fiú – Mag Viktória, 2. a osztály, Kazinczy Ferenc Alapiskola, Tornalja

Az első kategória első helyezettjei: az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskola csapata: Belá Ramóna, Novák Bernadett és Szabó Laura

Készítette Lőrincz László

Rejtvény

AKÓSZ

Az ábécérendbe szedett betűcsoportokból női keresztneveket állíthatsz össze. Ha ezeket beírod az ábra megfelelő sorába, a színessel jelölt mezőkben megkapod a rejtvény megfejtését. Jelentése: egy tulajdonság, a nyolc boldogság között is szerepel!

AIÓRZ ABELL AACIL ADIÍL

A megfejtést nyílt levelezőlapon május 18-ig küldjétek el szerkesztőségünk címére: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava

Megfejtés

ADEIN EINSZ AÉINX

• HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA • 2012. MÁJUS 13.

ÁEGNS

A 17. számunkban közölt rejtvény megfejtése: harminc. A nyertes: Ivanics Dianka, Sáró. Gratulálunk, az ajándékot postán küldjük!


NAPRAFORGÓ

Mi vár rád? Nem tudom. De döntened kell jó korán: mi kell, konc-e, vagy tisztesség. (Rónay György: Fiamhoz) Keresd a Reményt a Facebookon!

VILLÁMPOST@LÁDÁNKBÓL

Cserkészektől visszhangoztak a bástya falai

Cultura Nostra – számunkra utoljára Mivel tavaly kettőnk betegsége miatt nem tudtunk a Cultura Nostra, azaz a Mi Kultúránk történelmi verseny regionális fordulóján részt venni, úgy döntöttünk közösen, hogy negyedikes létünk ellenére még ezt utoljára „bevállaljuk”. Utóbb kiderült, hogy triászunk tagjai - Lelkes Viki, Cseri Timi és jómagam - szerint főleg az én javaslatomra vettünk részt a versenyen, én hallattam ez ügyben ugyanis - szerintük - a leginkább a hangomat. Mint aztán kiderült, nem is bántuk meg, sőt felettébb örültünk. Bár igaz, hogy több történelemversenybe már bekapcsolódtunk, de a Pannonhalmi Főapátság által a Rákóczi Szövetséggel egyetemben, Várszegi Asztrik főapát védnöksége alatt szervezett versenyre is kíváncsiak voltunk. Az immár 11. alkalommal, hagyományosan virágvasárnap megrendezett Kárpát-medencei döntőt a december 8-i internetes forduló, valamint a február 7-i regionális forduló előzte meg. Az írásbeli forduló alapján bejutottunk a március 31-én, Pannonhalmán megrendezett döntőre. Hát volt mit tenni bizony, a felkészüléshez, a sok tanulnivaló, dolgozatok, az érettségire való felkészülés mellett. A vetélkedő témája Magyarország története 1301–1437 között volt, vagyis az Árpád-ház kihalásától számítva Luxemburgi Zsigmond halálával bezárólag. Miután szombat délelőtt felkészítő tanárnőnkkel, Kulcsár Mónikával, Viki vezetésével, autóval megérkeztünk a helyszínre, a komáromiak csapata Elek tanár úrral az élen, már ott volt. Több határon túli csapat idén nem lett döntős, csak a két felvidéki. A verseny zökkenőmentes lefolyását segítette a bencés gimnázium három kiválasztott diákjának munkája. A döntő helyszínéül a konferenciaterem szolgált. Voltak villámkérdések, mindig három egymást követő sorszámú csapat számára, s ha a soron lévő csapat nem tudott válaszolni, akkor a másik kettő szerezhetett pontot. Volt forrásfelismerés, aztán a forrásra vo-

natkozó kérdések, képfelismerős rész, melyek Anjou- és Luxemburg-korabeli várakat ábrázoltak, mint Trencsén, Visegrád, Tata, Galambóc és mások. A szóbeli részben mi a kiskirályok időszakának felvázolását kaptuk, ezt kellett bemutatni, majd szóban adta elő Viki a tudnivalókat, akit a zsűrielnök, dr. Solymosi László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, a pozsonyi csapat fejének nevezett. Az utolsó forduló feszültséglevezető volt, két-két csapatnak összeállva kellett eljátszani öt, az adott korban lezajlott történelmi eseményt. Nekünk a komáromi csapattal az 1335-ös visegrádi királytalálkozót. A pontok összeszámlálása után következett a legizgalmasabb pillanat, amikor is a zsűri eredményt hirdetett. Ezen megjelent a főapát úr is, aki az okleveleket osztotta, és rövid beszédet mondott. A komáromi csapat az 5. helyen, mi pedig a 7-en végeztünk. Minden csapat az értékes könyvjutalom mellett jutalomkirándulást nyert Pannonhalma, Bábolna, Herend, Tihany úti céllal. Este nem mindennapi háromfogásos vacsora várt minket. Minden ételt bemutatott szóban a főszakács, ami hasznos is volt, mert annyira különlegesek voltak az ételek, hogy föl sem ismertük az összetevőiket. Másnap, virágvasárnap közösen indultunk a Boldogasszony-kápolnába, az ünnepi szentmisére. A passiót bencés szerzetesek, továbbá civil személyek adták elő. Délben asztali áldással és ebéddel végleg befejeződött a verseny. Legalábbis, számunkra. Mert az egyetemen teljesen más élet vár ránk, meg már szét is megy a csapatunk háromfelé… Sajnos. Összegezve elmondható, hogy nagyon gyorsan elszállt ez a négy év, és a sok verseny, melynek élményei, eseményei szívünkben maradnak, múlttá válnak… Köszönjük tanárnőnknek, Kulcsár Mónikának a felkészítéseket és ezt a röpke pillanatként elszáguldott négy gimnáziumi évet. Zilizi Kristóf

Április 28-án szervezte meg a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség az V. Országos Cserkésznapot Komáromban, a VI. bástyánál. A hagyományosan Szent György napjához legközelebb eső hétvégén megrendezésre kerülő eseményen közel 250-en vettek részt. A 30 különböző foglalkozás közül cserkészek és nem cserkészek egyaránt kedvükre válogathattak, a programokkal a szervezők minden korosztályt igyekeztek megszólítani. A Cserkésznapot megelőző este, pénteken a résztvevők a Marianum Egyházi Iskolaközpontban gyülekeztek, az iskola épülete szolgált szálláshelyül.

A résztvevők csapata Ráhangolódásként másnapra több program közül választhattak a cserkészek: Zsapka Attila és Emmer Péter koncertet adott a táncolni vágyóknak, a fáradtabbak társasjátékokkal tölthették tartalmasan az időt, a Ménycsergő Teaház pedig finom teakülönlegességekkel várta a fiatalokat. Az V. Cserkésznap szombat délelőtt fél 10-kor, hivatalos megnyitóval nyitotta meg képzeletbeli kapuit. Az egyes foglalkozásokra lehetőség volt előre bejelentkezni a rendezvény honlapján keresztül. Aki ezt nem tette meg, az a regisztráció során választhatott a programok széles skálájából. A Cserkésznap célja a szórakozás mellett, hogy a fiatalok minél több területen kipróbálhassák magukat, minél több dologban fejlődhessenek. A résztvevők logikai feladatokat oldhattak meg, kvízjátékban vehettek részt, zumbázhattak, kipróbálhatták az evezést, íjászatot, valamint azt, hogy milyen érzés leereszkedni egy meredek falról. A cserkészet nagy hangsúlyt helyez hagyományaink ápolására, megélésére. A résztvevők megtanulhatták az egyes népi kézműves foglalkozások fortélyait, mint például fafaragás, bőrműveskedés, gyöngyözés. A Cserkésznapra a Komáromi Napok rendezvénysorozat keretében került sor. Vasárnap a cserkészek részt vettek a XXIII. Komáromi Imanapon, valamint a háttérmunkába is aktívan bekapcsolódtak. A fesztivál jellegű egész napos rendezvény a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség egyik legnagyobb országos rendezvénye. A foglalkozásokat minden évben fiatalok biztosítják fiataloknak. „A cserkészet alapja az önkéntesség, és ez a rendezvény a fiatalok önkéntes feladatvállalása nélkül nem jöhetett volna létre. A Cserkésznap mindenki számára hatalmas élmény, függetlenül attól, hogy a szervezői vagy a résztvevői oldalon áll” – mondta Szeghő Sándor, az esemény főkoordinátora. szmcs-p • WWW.SPESNET.INFO • WWW.REMENY.SK


GONDOLKODÓ

REJTVÉNY

egyik városába való; 19. Nekem – szlovákul; 20. Újság; 21. Erzsébet szlovák becézése; 22. Üzlet; 23. Mozambik fővárosa; 24. Ebben a folyóban keresztelkedett meg Jézus; 26. Minden emóció ezzel kezdődik (!); 27. Ha pótoljuk a hiányzó középső betűt, akkor egy magyar népi táncot kapunk; 29. A tárgy egyik kérdőszava; 31. Gáz – németül; 32. Bútordarab; 33. Argentin város pontosan a 36. szélességi fokon; 34. Megajoule; 35. Te – németül; 36. Az utolsó betű duplázva: a madarak „ruhája”; 37. Igavonó; 38. Római 950; 39. Irat; 41. Nazim .... – török költő volt (i=e!); 43. A sör tartozéka; 44. Olasz rádió- és tv-társaság; 45. A vallatás eszköze volt a középkorban; 46. Helyszín, elhelyezni – angolul; 47. Üstökös; 49. Francia forradalmár, Robespierre végeztette ki; 50. Orvos – bizalmasan; 52. Megszabott mérték, nagyság; 54. Színesfém; 55. Trombitahang; 56. Költő, műfordító volt (Gábor, 1929-1987); 57. Szórakozások, a fiatalok nyelvén; 59. Farkas; 60. A világ második legnépesebb országa; 62. Szántanak vele; 63. Hóhér – szlovákul; 64. Római 2000;

Jézus az Atyától hozott szeretetet adta tovább tanítványainak, mely azonban csak akkor lesz igazi szeretet, ha Isten akaratának megtartásában nyilvánul meg. Jézus mindig megtartotta az Atya parancsát, ezért megmaradt az Ő szeretetében. Ezt várja el tanítványaitól – s rajtuk keresztül tőlünk – is: a megfejtést megtalálják a vízsz. 2, függ. 23 és vízsz. 8 számú sorokban. A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán május 18–ig küldjék el szerkesztőségünk postai: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy e-mail címére: remeny@remeny.sk A levelezőlapra írják rá: GONDOLKODÓ Vízszintes: 2. A rejtvény első sora (a nyilak irányában folyt.); 6. Kettőzve: város a Dunántúlon; 8. A rejtvény befejező sora (a nyíl ir. folyt.); 10. Folyó Oroszországban; 12. Gibraltár része (!); 14. Rendházfőnök; 15. Bosszús indulat, mely nem jó tanácsadó; 17. Erdély

Függőleges: 1. Pinceszag; 2. Ha ilyen a házőrző, tábla figyelmeztet rá; 3. Orosz harci repülőgép; 4. Kutya; 5. Görög, osztrák és spanyol gépkocsik betűjele; 7. Vissza: após, régiesen; 8. Kicsi

SOKSZÍNŰ EGYHÁZ

Simon; 9. Haszonleső, de csak részben (!); 11. Zűrzavar, kavarodás; 13. Menyegzője; 16. I-vel a végén: édesapa kedveskedő megszólítása; 18. Őröl; 21. Kicsi medve; 22. Bácsi; 23. A rejtvény második sora; 25. Dunaszerdahelyi járás autóinak jelzése; 28. Az öblös, harsogó hang jelzője; 30. A virág igéje; 32. Arany; 33. Csapadék; 35. Orosz helyeslés; 37. Csendes lét (!); 40. Választékosan: hőségtől lankadt; 41. Fölös ékezettel: afrikai dögevő; 42. ... Művek (együttes); 43. Az újvidéki Agapé Könyvkiadó gondozásában megjelenő katolikus folyóirat; 45. Kilométer; 46. Kén, nitrogén és ruténium; 48. Vissza: a

Jupiter egyik holdja; 51. Egyik érzékszerve; 53. Máltai, olasz, német és osztrák autók jelzése; 56. Groupe Spècial Mobile; 57. A Bajkal-Amúr vasútvonal rövidítése; 58. Főzeléknövény; 61. Azonos magánhangzók.

Megfejtés A 17. számunkban közölt rejtvény megfejtése: „Tedd, ami adatik tenned, s Isten rügyezik benned.” (Sík Sándor) A helyes megfejtők közül sorsolással ajándékot nyert: Fazekas Endre, Buzita. Gratulálunk!

Gizella sírját – a passaui ordináriusi hivatal jelentése szerint – sok kelet-európai zarándok keresi fel. Amint arról már olvashattak: Passau korábbi püspöke, Franz-Xaver Eder és utóda, Wilhelm Schraml korábban Boldog Gizella ereklyéjét ajándékozta a Székesfehérvári egyházmegyének. Magyar Kurír

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök május 7-én Boldog Gizella sírjához, a passaui Niedernburg kolostorba vitte Szent István király egy ereklyéjét. Árpád-házi I. Szent István király (969–1038) feleségének, a Bajorországból származó Gizellának férje halála után el kellett hagynia Magyarországot. A passaui Niedernburg kolostor apátnőjeként halt meg 1060 körül, s a niedernburgi templomban helyezték örök nyugalomra. Liturgikus emléknapja május 7-ére került. A jeles napot idén főpapi szentmisével ünnepelték meg, melyet Wilhelm Schraml megyéspüspök mutatott be. A szertartás során körmenetben, ünnepélyesen átadták Szent István király ujj-ereklyéjét. A relikviát ezt követően egy üvegszentélyben helyezték el a niedernburgi kolostorban. • HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA • 2012. MÁJUS 13.

Hosszú útra indul a lengyelországi Krakkóból a Boldog II. János Pál emlékére rendezett „A kevéssé ismert II. János Pál pápa” című kiállítás, mert Mexikón kívül eljut Közép- és Dél-Amerika több országába is. A kiállítás az „utazó pápa” mintegy 200 személyes és használati tárgyát és ajándékát mutatja be az érdeklődőknek, köztük azt a sátrat, amelyet bíboros korában nyári pihenéseihez használt, a téli túráin viselt bakancsát vagy Remington márkájú írógépét. De megnézhetik teológiai és szemináriumi tanulmányainak bizonyítványait is. Az Atlanti-óceán túlpartján kevesen tudják, hogy a második világháború idején Krakkóban titokban kellett járnia ezekre a földalatti iskolákba. MK


APRAJANAGYJA Fizetett hirdetések KÖSZÖNTŐ

„A jubileumok a pap életében fontos pillanatok, hiszen hivatásuk útjának mérföldkövei.” (Boldog II. János Pál)

„Jó lelkiatyánk, az Úr Isten megáldjon, Életed során csak áldás szálljon. Szemedből csak öröm könnye hulljon, Szívedben csak a boldogság és béke dobogjon!” Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük 30. születésnapja alkalmából

Sok szeretettel köszöntjük SRANKO LÁSZLÓT, aki május 9-én ünnepelte 30. születésnapját. Meríts bátorságot a tökéletességért vívott küzdelemben, amelyen mindenekfölött szolgálatod hatékonysága múlik. Isten áldja meg szeretetével törekvésed, és a Boldogságos Szűz Mária, a Papok Királynője imádkozzon érted!

SRANKO LÁSZLÓ lelkiatyánkat. Kérjük számára az Isten áldását, a Boldogságos Szűz Mária segítő közbenjárását és Szent László védelmét. Kívánunk jó egészséget, erőt és áldozatos munkájában kitartást.

Szeretettel köszöntjük 90. születésnapja alkalmából VARGA MÁRIÁT Berencsen. A Szűzanya oltalma, az Isten áldása kísérje élete útját. Kívánunk neki egészséget és békés kegyelemteljes napokat. Imádkozó társai

Mély tisztelettel és sok szeretettel köszöntjük

MEGEMLÉKEZÉS

KRUPČIAK MARIAN lelkiatyánkat, 35. születésnapja alkalmából. Kívánjuk, hogy áldott legyen minden napja, hogy még sokáig megtarthassa fiatalos lendületét a legnehezebb és legszebb hivatásban.

Emlékezzünk együtt... Fájó szívvel emlékezünk halálának 25. évfordulóján DR. HERCZEGH FRIGYES plébános úrra. Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy csendes fohászt. A deáki hívek

A hálás csomai hívek és a rózsafüzér-társulat

SZENT RITA imakönyv Ez a könyv úgy állítja elénk a XV. század tanúságtevő szentjének, Casciai Szent Ritának az életét, hogy mi magunk is igazságban és szeretetben kibontakozva akarjuk megélni boldog napjainkat és személyes siralomvölgyeinket. Ára: 3,98 Eur helyett 2,48 Eur

Sok szeretettel a bacsfai és szentantali hívek

Szüleid, öcséd a családjával és nagymamád

„Az út tiszta és szent, melyet választottál, rajta haladni soha el ne fáradjál!”

AKCIÓ

Könyvrendelés: Cím: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 0948/057 508 • E-mail: office@remeny.sk

Gyökössy Endre gondolatai a boldogságról

SZOLGÁLTATÁS

Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük Bacsfa szülöttjét, JANKÓ GÁBOR lelkiatyát 30. születésnapja alkalmából. A jó Isten áldása és a Szűzanya oltalma kísérje őt élete minden napján. A bacsfa-szentantali hívek

Templombelsők díszítő festése, külsők felújítása, oltárok, képek és szobrok restaurálása, aranyozása. Árkedvezmény. Tel: 035/6593 139, 0905 389 162 www.reart.eu Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.

Palástok – zászlók. www.gabrielbolt.eu

Könyvajánlónk Jelenits István: Élet és evangélium Ez a kötet a szerző cikksorozatait, napvilágot látott vagy kéziratban maradt írásait tartalmazza. Ára: 8,13 Eur – kemény kötés, 354 oldal Dr. Barabás Miklós: Merre tartasz ember? A könyv alapján a szerző felvázolja az istenkeresés és a tévelygések útját. Az ember a jelenben él és szabad akaratánál fogva formálja azt jól, vagy rosszul. Érdekes olvasmány hivőknek és hitetleneknek egyaránt. Ára: 8,63 Eur - 255 oldal Gilbert Collard: Jacques Fesch, a szent gyilkos Olyan ember képe bontakozik ki e felkavaró kötet lapjain, akinek torzóban maradt élete, az

értelmetlenség érzése elől menekülve a pokolból is hazataláló alakja sokkal közelebb áll hozzánk, mint azt első megdöbbenésünktől felismernénk. Ára: 9,80 Eur - 185 oldal

Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára. Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak. Légy boldog mindenkor utadon...

KIEMELT AJÁNLATUNK:

ADAKOZÓK Elsőáldozási emlék – könyv formában Ára: 2,60 Eur

Az alsóbodoki rózsafüzér-társulat 50,00 Eur Untermayer család, Úszor 25,00 Eur Egy pozsonyi olvasó 75,00 Eur Isten fizesse meg!

Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: 0905 255 154 E-mail: kamenargabi@gmail.com • WWW.SPESNET.INFO • WWW.REMENY.SK


REMÉNY

Hidd, amit

énekelsz Bertha Éva „Aki szeret, az énekel, aki énekel, az kétszeresen imádkozik” (Szent Ágoston) Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ima a hívő ember „anyanyelve”. S egész biztosan igaz a mottóban idézett Szent Ágoston-i mondás is: „…aki énekel, az kétszeresen imádkozik.”. Ismerjük vajon „énekes anyanyelvünket”? Elgondolkoztatnak olykor az ismerős templomi dallamok s énekeink szavai? Tamás József plébános írta egy helyen: „A magyar nép éneklő nép. Énekben mondja el örömét és bánatát, és ezzel vigasztalódik. A mai nyugtalan világban nagyon is szükség van erre, főleg a templom meghittségében.” Összegyűltünk oltárodnál, Kél szívünkben új remény… (Glória, 232) A szép ünnepek, vasárnapok reggelén zengenek-bonganak a harangok. Hangjukra a hívő nép újra meg újra összegyűlik az oltár körül, mert remény nélkül nem lehet élni. Hányszor és hányszor elveszítjük derűlátásunkat, bizalmunkat, reményünket abban, hogy sorsunk egyenesbe juthat, gondjaink megoldódnak. A mindennapok taposómalmában, a gondok szorításában, csalódásaink közepette másba nem tudunk kapaszkodni, csak Abba, Aki vár bennünket, Aki az oltáron minden szentmisében valóságosan jelen van a kenyér és bor színe alatt. Akinek hatására újra bizakodni kezdünk, újra reménykedünk, hiszen Ővele minden baj elviselhetővé válik. Csak Vele válik elviselhetővé. A pislákoló remény szívünkben újraéled, valahányszor tudatosítjuk, miért és Kiért gyűlünk össze vasárnapról vasárnapra, ünnepről ünnepre az oltár körül. Jézus nekünk adja önmagát. Reményt ad, irgalmat, megbocsátást, biztatást, jó szót, távlatot. Amire annyira vágyunk valamennyien. Az életük útján reményvesztetten botorkálók, a magukat magabiztosan rendben lévőknek hivők, fiatalok és öregek, egészségesek és betegek… Az oltár csodája új reményt ültet el a szívekben.

Tudatjuk a tisztelt érdeklődőkkel, hogy a 2012/2013-as tanévben a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Főiskola kihelyezett dunaszerdahelyi tagozata ismét indít első évfolyamot szociális munkás szakon, mind magyar, mind szlovák nyelven. A szociális munkás képzés szombati napokon lesz. A hat szemeszterből álló bakkalaureátusi képzés akkreditált. Bővebb információt a www.vssvalzbety.sk honlapon lehet szerezni. Telefonon dr. Nagy Frigyesnél, a kihelyezett tagozat titkáránál érdeklődhetnek. Elérhetősége: 00421 903 650 344.

Lelkigyakorlatok Máriabesnyőn

A Szenczi Molnár Albert Klub mindenkit sok szeretettel vár 2012. május 17-én, csütörtökön 19 órakor Szencen, a Nostalgia vendéglőben 120. klubestjére, amelynek témája:

2012. május 29-június 1. (kedd ebédtől péntek ebédig) Josip Loncar gyógyító imára épülő lelkigyakorlata 2012. június 1-3. (péntek vacsorától vasárnap ebédig) Lelkigyakorlat felnőttek számára. „Evezz a mélyre!” Vezeti: Várnai Péter atya Szeretettel kérik, hogy csak az jelentkezzen, aki a lelkigyakorlaton végig részt tud venni.

„Farkas Jenő emlékest” Farkas Jenő atya kántora voltam Nagymegyeren

2012. június 25-27. (hétfő délelőttől szerda ebédig) Lelkigyakorlat Szentlélek Szemináriumot végzettek számára. Vezeti: Kármán János atya

Előadó: Matus János zenetanár, karmester Az esti szentmise után (kb. 18.35 órakor) megkoszorúzzák a szenci temetőben a papköltő sírját. További információk: Izsák Nóra, tel.: 0907 237 795, Sebők György: tel.: 0903 923 348

Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház, 2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3. Tel: 0036/ 28/420-176, 510-740, Fax/Üz. rögz.: 28/510-742 http: www.matersalvatoris.hu, e-mail: matersal@invitel.hu

Akciós ajánlatunk! Kis Szent Teréz imafüzet

Remény online

vagy office@remeny.sk

Ára: 2,90 Eur

Megrendelhető: 0948/057 508

Anyánk, Mária 104 old., színes, A6-os formátum

Főiskola felvételt hirdet a 2012/13-as tanévre

Program: 14.00 gyóntatás 15.00 rózsafüzér-elmélkedés, szentségkitétel 16.00 Szent Rita-ájtatosság 17.00 Ünnepi szentmise – főcelebráns Stanislav Zvolenský érsekmetropolita, magyar nyelvű szónok: Stella Leontin prépost, kanonok, balassagyarmati plébános A szentmise után rózsaszentelés, majd szentségi körmenet, végül ereklyecsókolás. Mindenkit szeretettel várnak!

• Remény hetilap online archivum • webshop – vallásos könyvek széles választéka

Ajánlatunk

A Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális

Szent Rita-ünnepség Nagymagyaron (május 20.)

• HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA • 2012. MÁJUS 13.

Rövid életrajzzal, litániával, imádságokkal 50 oldalon Ára: 1,16 Eur helyett csak 0,75 Eur + postaköltség Megrendelhető: 0948/057 508 vagy office@remeny.sk

Friss tartalommal, folyamatosan bővülő webshoppal, a Remény hetilap online, lapozható archivumával, hírekkel és érdekességekkel várjuk megújult oldalunkon!

www.remeny.sk ELÉRHETŐSÉGEINK Főszerkesztő-helyettes: Albán József Tel.: +421 (0)948 057 510 Felelős szerkesztő: Bertha Éva Tel.: +421 (0)948 057 509

Szerkesztő: Orbánné B. Mária Tel.: +421 (0)948 057 506 Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: +421 (0)905 255 154 kamenargabi@gmail.com

KÖNYVRENDELÉS: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

remeny_2012-20_korrekturazott  
remeny_2012-20_korrekturazott  
Advertisement