Page 1

„A szegénység nem szükségképpen szégyen és átok; lehet az öröm forrása, kegyelem és testvéri részvétel is Jézus szegény és alázatos életében.” (Prágai Szent Ágnes)

XXII. évfolyam 23. szám

REMÉNY 2011. június 5. – Húsvét 7. vasárnapja

5

Váróvasárnap Váróvasárnap – bár a szót már nem használjuk, s nem is igen ismerjük, mélyen kifejezi a lényeget… Régebben az áldozócsütörtök nyolcadába eső vasárnapot vaaro vasarnap (dominica octavae ascensionis, dominica expectationis) névvel illették, mert az apostolok Jeruzsálemben visszavonulva imádság és böjtölés között várták a Szentlélek megígért eljövetelét. Ne rettenjünk meg a régies megfogalmazástól, pillantsunk bele, középkori elődeink milyen csodálatosan élték meg ezeket a napokat! Amikor eljött a mennybemenetelre következő vasárnap, az apostolok közül „mondnak vala – írja az Érsekújvári-kódex – némelyek ily beszédet: ma illik, hogy jőjen az Szentlélek, mert ez a nagy nap, kin Úris-

www.spesnet.info Ára: 0,50 Eur

8 10

ten teremté ez világot. Azért még ezen napon újojtja meg az Szentléleknek miatta. Elmúlván azért az nap, csodálkozak vala, mire nem jütt volna el. Azonképpen tének az másod napon hétfőn. Nékik mondják vala: imáran ma kell eljőnie, mert hétfő napon teremté Úristen az égnek magasságát és elválasztá az égen való vizeket az felden való vizektől. Kivé jelentvén Úristen, hogy azonképpen elválasztandók volnának az jó emberek és az mennyeiek az gonoszoktúl és ez földi emberektűl. Harmad napon mondának: ma jő el, mert ma tett Úristen ez felden plántáló fákat. Negyed napon mondának: ma teremté Úristen az égen való nagy két világosságokat, napot és holdot. Azért ma jő el.

A hazugságról Leszenye szakrális kisemlékei A halálon túlról

Eted napon mondának: ez mai napon ment mennyországba, azért esmég ez mai napon bocsátja el. És igen szomorkodnak vala mert nagy édes szívvel-lélekkel várják vala. Hatod napon mondának: ez mai napon jő el, mert ez mai napon szenvede embereknek váltságokért. Imáron szombat napra kelvén mondának: ez mai napon jő el, mert ez mai napon vagyon a zsidóknak pünkestnek ünnepe napja. Mind ez számos napok elmúlván nagy bánatban és nagy keserűségben esének. Tartának tanácsot és egymás akaratjával gyülekezének és menének az édes Szűz Máriához, az édes szűzeknek virágához és liliomához. Sírván, óhajtván kérik vala az édes Úrnak szent anyját, hogy imádna ő érettek.”


HÍRVILÁG

Tudunk-e valamit „kezdeni” életünkkel...?! Gondolom, velem együtt, sokan szeretik Anthony de Mello történeteit. Rövidek, tömörek, néha mellbevágóan őszinték. Visszafordít(hat)ják az embert önmaga felé, s elindít(hat)ják valami Magasabb felé… „A közösségi ülésen minden kérdés azzal foglalkozott, hogy van-e élet a síron túl. A Mester csak nevetett, s nem válaszolt egyetlen kérdésre sem. Tanítványainak pedig, akik magyarázatot követeltek erre a kitérő magatartásra, ezt mondta: - Észrevettétek-e, hogy pont azok akarnak egy másik örökké tartó életet, akik a jelenlegivel sem tudnak mit kezdeni? - De van-e élet a halál után, vagy nincs? - Van-e élet a halál előtt, ez itt a kérdés mondta a Mester rejtelmesen.” Szinte agresszív kérdés: Minek akarsz egy másik, örökké tartó életet, ha a jelenlegivel sem

tudsz mit kezdeni?! Időnként meg kéne állnunk elgondolkozni azon, tudunk-e valamit „kezdeni” azzal az élettel, amit éppen élünk? A perccel, a pillanattal, a találkozással, a boldogság aktuális hiányával, a fájó derékkal, a kertben most – épp most, ebben a másodpercben – bimbóból virágba pattanó rózsával, a csenddel, ami nincs, a társsal, aki van, a mesével, amit már majdnem elfeledtünk, a dallal, amit énekelni kéne, mert különben megeszi a rozsda, a vággyal, amit szégyenlünk, az örömmel, amit féltünk, önmagunkkal, akit… Akit talán túl ritkán tudatosítunk.

Isten örül annak, ha Élünk. A jelenlegivel az Új, a „Velevaló Életre” akar oktatni minket. Élni enged minket, hogy legyen kedvünk aztán őáltala, Ővele és Őáltala örökké élni.

MILÁNÓ

NAGYMAGYAR

A feltalált szabadidő és az elfelejtett ünnep…

Szent Rita rózsái

A Család Pápai Tanácsa és a Milánói Főegyházmegye a jövő évi Családok VII. Világtalálkozójára felkészítő katekézissorozatot adott ki „Család: munka és ünnep” címmel. „Nehéz manapság ünnepnapként megélni a vasárnapot... korunk embere feltalálta a szabadidőt és elfelejtette az ünnepet” – mondta Franco Giulio Brambilla milánói segédpüspök, hangsúlyozva, hogy a család életébe „bele kell vésődnie” az ünneplés érzésének. A püspök elmondta: a háromrészes katekézis első része az otthonnal foglalkozik. „Az otthon az elfogadás helye, amely a meghitt kapcsolatot őrzi a házastársak között, illetve szülők és gyermekek között.” A második rész témája a napi munka, amely nem lehet pusztán pénzkeresés, hanem „a személyes kiteljesedés és emberi kapcsolatok helye kell hogy legyen”. A harmadik rész arról szól, hogyan ünnepel a család. A szövegek tíz szentírási gondolatot és a hozzájuk kapcsolódó egyházi tanítást tartalmaznak. A katekézissorozat olasz, angol, spanyol, francia, német, portugál és lengyel nyelven jelenik meg. Ennio Antonelli bíboros, a Család Pápai Tanácsának elnöke szerint a dokumentumok „felbecsülhetetlenül értékes segítséget” jelentenek a világtalálkozóra történő felkészülésben. A 2012. május 30. és június 3. között tartandó milánói rendezvény első három napja teológiai–pasztorális találkozó lesz, amelyet két, ünnepléssel töltött nap követ majd, XVI. Benedek pápa részvételével. Magyar Kurír

REMÉNY katolikus hetilap Főszerkesztő: Herdics György Főszerkesztő-helyettes: Albán József e-mail: alban@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 510 Főmunkatárs: Mons. Koller Gyula

Felelős szerkesztő: Bertha Éva e-mail: bertha@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 509 Szerkesztők: Orbánné B. Mária e-mail: obm@remeny.sk Telefon: + 421 (0)948 057 506 Parák László e-mail: parak@katolikus.sk

nem volt könnyű élete, de megküzdött a nehézségekkel. Csaba testvér számtalan példát mondott, hogy nekünk, keresztényeknek hogyan kell segítenünk, miért nem szabad elmennünk egymás mellett, nekünk, akik az Úr Jézusban szeretett testvérek vagyunk. Mindenki találja meg a saját feladatát ott, hangsúlyozta, ahova az élet sodorta. Zvolenský érsek is szólt pár szót a hívekhez. Kiemelte, hogy ebben a templomban Szent Rita csodálatos festménye felett ott van a kereszt, melyre ő mindig is feltekintett. Merjünk bátran Május 22-én Szent Rita tiszteletére szembenézni a nehézségeinkkel, lezarándokok érkeztek Nagymagyarra, a gyünk kitartóak és állhatatosak a hitben, Szent Keresztnek szentelt templomba. példamutatóan éljünk, nem törődve azA délutáni órákban rózsafüzér-elmélke- zal, hogy hitünkről mások mit mondadéssel kezdetét vette az ünnepi szertar- nak, vagy mit gondolnak rólunk. tás, amely később a Szent Rita-ájtatosA szentmise végén az érsek atya megsággal folytatódott. szentelte a rózsákat. Ezután körmenetre E Mátyusföld és Csallóköz határán került sor, melyről visszatérve a hívek elterülő falu tizenötödik alkalommal fo- szentségi áldásban részesültek. gadta a zarándokokat és a környékbeli A Szent Rita-búcsú befejezéseként papságot. Az ötórai szentmise főceleb- Naszvadi Sándor esperes köszönetet ránsa Stanislav Zvolenský érsek volt, a mondott mindenkinek, s örömét fejezte szentbeszédet Böjte Csaba dévai feren- ki, hogy e jeles szent évről évre egyre ces szerzetes mondta. Saját tapasztalata- több hívőt csalogat Nagymagyarra. A iból kiindulva buzdította a családokat, szentmise végén Ondrej Kubalec helyhogy nem szabad jelentéktelen dolgok beli amatőr fafaragó a hívek nevében samiatt feladni a gyermekek biztos hátte- ját faragású Szent Rita-képpel ajándérét. Szent Rita, e csodálatos ember kozta meg az érsek atyát. egész életével példát mutatott, pedig -ma-

Telefon: +421 (0)948 057 508 Hirdetésfelvétel: Blahóné Kamenár Gabriella e-mail: kamenargabi@gmail.com Tel.: +421 (0)905 255 154 Kiadja: Glória Társulat Felelős kiadó: Mons. Szakál László

• HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA • 2011. JÚNIUS 5.

A szerkesztőség címe: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598 Fax: 02/4552 3684 e-mail: remeny@remeny.sk Grafika: namedia – Nagy Attila Nyomja: PETIT PRESS, Bratislava

Terjesztik a plébániák Index: 49574 ISSN 1335-6534 Nyilvántartási szám: EV 242/08 A kéziratok szerkesztési jogát fenntartjuk! Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.


EZ TÖRTÉNT FÜLEKSÁVOLY

RIMASZOMBAT

Maradandó élmény

Feltámadási menet

Immár második alkalommal fogadta a község a csíksomlyói zarándokút vándorkeresztjét. Füleksávolyba idén május 14-én érkezett a feltámadási kereszt, melyet a somoskőújfalusi és az államhatárhoz közel eső települések híveitől, mint Csákányháza, Ragyolc, Fülekpüspöki, Béna, Fülek városától vettek át. A megannyi szalaggal felékesített feltámadási jelvény este érkezett a faluba. A község lakosai már a falu határában várták a zarándokokat. A falubeli fiatalok népviselet-

vényre, majd a vendégkönyvbe is belekerült a füleksávolyiak üzenete. Ezzel a mottóval adták másnap délután tovább Rimaszombat városának a vándorkeresztet: „Nem hajlok semmi szélnek, pusztító jégverésnek, úgy állok rendületlen, magyarnak születtem!“ (Kárpátia). Úton Gömör megye székhelye felé megálltak Nagydarócon, Guszonán, Magyarhegymegen, ahol a hívék úgyszintén szalagot kötöttek fel a keresztre. S bár nem min-

ben és egyenruhába öltözött cserkészek fogadták a feltámadási keresztet, melyet a templomig tartó út során harangszó üdvözölt. Énekszóval és hegedű kíséretében vitték a feszületet a Szentlélek tiszteletére szentelt templomba. A szentmisét Pavol Hovořák plébános celebrálta. A kereszt kísérőit üdvözölte Ferencz Gyula helyi és Gáspár Béla, csákányházi polgármester is. A kereszt átadása után a szalagot a sávolyi polgármester helyezte fel a feltámadási jel-

denkinek adatik meg a lehetőség eljutni a csíksomlyói pünkösdi búcsú kegyhelyére, ennek ellenére a keresztre felhelyezett szalagukkal szívben és lélekben a községek lakói is részt vesznek a zarándoklaton testvéreikkel egyetemben. Ez a nem mindennapi esemény maradandó élményt nyújtott Füleksávoly lakóinak és a környező településeknek egyaránt.

Az idén hetedszer indult nagypénteken Tihanyból az a nagyszerű Kárpát-medencei összefogás - a feltámadási menet -, amelyet a 2004. december 5-i népszavazás szomorú emléke keltett életre. Kezdetben két, majd három ága volt a menetnek, melyek érintik a Kárpát-medence magyarlakta településeit, áthaladva Magyarország, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék és Erdély sok településén, hirdetve a feltámadott Krisztussal való szövetségünket, nemzeti újjászületésünk tiszta vágyát. A menet útvonalai eszmeileg egy szívet rajzolnak, és pünkösd szombatján Csíksomlyóra érkezve egyesülnek. A feltámadási menet jelvénye egy szalagokkal díszített Árpád-kori motívumú szárnyas kereszt, amely kifejezi keresztény egységünk vágyát. Ebben az évben már négy ága van a menetnek. A felső ág Tihanyból indult és Komáromnál lépett át Szlovákiába. Egyik megállóhelye idén is Rimaszombat volt, ahová május 15-én, vasárnap délután Sávolyból érkezett. Zarándokcsoportjuk kb. 15 fős volt, élén polgármesterükkel. A rimaszombatiak csaknem 50-en a templomban fogadták a jelvényt, amelyet rövid beszéd után a sávolyi polgármester átadott a Katolikus Kör elnökének. Majd a helyi káplán megáldotta a híveket és a jelvényt. Ezután szerény szeretetvendégség következett. A jelvényre rákötött szalagon ez a szöveg áll: „Szűzanyánk, könyörögj érettünk! A rimaszombati Katolikus Kör". A zarándok-könyvbe pedig a következő kérést írták be: „Csíksomlyói Szentséges Szűz Mária! Légy megmaradásunk támasza, üldözésünkben menedékünk!" A feltámadási jelvényt másnap reggel a diákmisén a kanonok úr megáldotta, és a délutáni órákban tovább vitték következő megállóhelyére, Tornára. Itt búcsús menetben énekszóval felvitték a dombon álló templomba. A szentmise előtt átadták a szalagoktól alig látható szárnyas keresztet a plébánosnak és a tornai Csemadok elnökének. Végezetül szeretnék megjegyezni egy tényt. Ajánlatos lenne, ha a gömöri települések is nagyobb mértékben részt vennének a menetben. Akkor Rimaszombattól nem 95 km távolságra lenne a következő állomás. Tudjuk, hogy ez a terület sem vallásilag, sem etnikailag nem homogén, de nagyobb részben római katolikus vallású. Szomorú lenne, ha ezen a szakaszon nem volna érdeklődés a menet iránt.

Varga Henrietta

Pelle Tibor

IPOLYSÁG

Koncert a Nagyboldogasszony-templomban Május 1-jén, vasárnap délután került sor Pándy Piroska Madách Imre-díjas operaénekesnő, a Magyar Állami Operaház magánénekesnőjének koncertjére az ipolysági római katolikus templomban. A korán érkezők tapintatosan várakoztak kint, hagyták az énekesnőt készülni a fellépésre. A beéneklés befejeztével kedvesen ő maga invitálta be a közönséget a templomba.

E nem mindennapi koncertet még ünnepélyesebbé tette az anyák napja – lévén május első vasárnapja –, és egy másik fontos esemény, II. János Pál pápa boldoggá avatása is erre a napra esett. Pándy Piroska Mahulányi József esperesplébános meghívására látogatott el az egyházközségbe. Fellépésének bevételét az ipolysági templom és plébánia javára ajánlotta fel.

A templom padsorai megteltek hallgatósággal. Az énekesnő repertoárja különböző műfajú darabokat tartalmazott: volt köztük vallásos ének, pl. az Ave Maria többféle feldolgozása, Verdiés Puccini-operaáriák, Händel-mű, de könnyűzenei számok is anyák napja tiszteletére. Az énekesnő végtelen nagy alázattal énekelt, az egyes számokat maga vezet-

te fel. Az egyórás koncert megható és lélekemelő volt, megtisztult tőle a lélek, könnyek is áztatták az arcokat a megrendüléstől. A legutolsó énekszám alatt a művésznő körbement a templomban, a padokban ülőkkel kedvesen kezet fogott búcsúzóul. A koncert után Mahulányi József atya tartott beszédet, és egy virágcsokorral köszönte meg a művésznő-

nek, hogy elfogadta a meghívást. Az érdeklődők a művésznő CD-lemezeit is megvásárolhatták, amelyeket kívánságra dedikált is. Azt hiszem, a hallgatóság nevében bátran megköszönhetem minden közreműködőnek, hogy ez a különösen szép koncert megvalósulhatott az ipolysági templomban. Matyis Edit • WWW.SPESNET.INFO


AMIRE HITÜNK TANÍT

A templom – a mennyország kapuja 2. Mindennapi liturgia A templom főbejáratát portálnak is nevezzük, melyet mindig nagy művészi odaadással alakítottak ki. A házban a küszöbnek ősidők óta különleges jelentőséget tulajdonítottak az emberek. A templomszentelés rítusában a püspök pásztorbottal kopogtat a bezárt templomkapun, és miután megnyílik a kapu, a bottal keresztet rajzol a küszöbre, miközben a Jn10,9-et idézi: „Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, üdvözül.” Rendszerint a kapu belső falára került a Jó Pásztort ábrázoló mozaik, mert a kapun túl van a jó Pásztorral való találkozás helye. A kapuzatot díszítő domborművek vagy szobrok is jellegzetesek: Ezekiel négy élőlénye vagy például a ravennai Szent Kereszt templom bejárata belső

oldalán oroszlánon és baziliszkuszon álló Krisztus látható, aki a négy élőlény között foglal helyet. A középkori templomkapu homlokzatán az utolsó ítélet képe látható, és a képről Jézus szava hangzik felénk: „Jertek,

Atyám áldottai, és vegyétek az országot, mely nektek készíttetett a világ kezdetétől.” Isten számol a mi boldogságunkkal, mert akarta, hogy legyen örök otthonunk. Ádám bűne azonban elveszítette Isten barátságát. Ez az

Szentnek nyilvánítjuk! Kanonizáció az ereklyék átvitelével

állapot elzárta előlünk az élet fájához vezető utat. Jézus Krisztus azonban kitárt ajtó lett számunkra, mely bűneinket eltörlő halálával az életet adó fán teljesedett be, és így helyre állt a paradicsomi állapot. Barsi Balázs atya egyik könyvében arra mutat rá, hogy a szentegyház kapuja nemcsak Krisztusra vonatkozik, hanem ránk is, a benne hívő emberre. Erre figyelmeztet Pál apostol is: „Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma?” (1Kor 6,19) Külső kapui az érzékszervek, belső kapuja a szeretet szabadsága. A saját énem belső világa is szentély, ahová ajtón keresztül lehet belépni, de csak akkor, ha szabadságomban kinyitom ezt az ajtót Isten és

ember előtt. Isten akkor lép be szívem mélységeibe, ha feltárom előtte nyomorúságom pusztaságát, hogy megváltson engem. Isten sohasem erőszakos, inkább szelíden és alázatosan vár: „Nézd, az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek és vele étkezem, ő meg énvelem.” ( Jel 3,20) Mennyire fontos lenne ma is, ha a templomkapu nemcsak időtálló ajtó akarna lenni, hanem inkább az égi kapura emlékeztetne. Ezért mondja a pap a felnőtt keresztelendőnek: „Lépj be Isten egyházába, hogy egykor beléphess örök hajlékába.” A templom kapuja megjeleníti előttünk Isten ítéletét és irgalmát, s a belépést az életbe, mely soha el nem múlik.

Ablak a történelemre

5. rész Június 3.

A kanonizáció legrégibb formái közé tartozik az ereklyék átvitelével történő kanonizáció (translatio). Ismert volt mind a vértanúk, mind a hitvallók esetében. Az ereklye áthelyezését ritkán előzte meg a bizonyítékok valamiféle vizsgálata. Az átvitelt nagy ünnepélyességgel végezték. Erre az ünnepségre meghívták a szomszéd egyházak püspökeit is. A helybeli püspök (pap) felnyittatta a sírt, szentmisét mutatott be, majd a személy testi maradványait a püspökök és a papok kíséretében egy méltóbb helyre vitték, és már a földszint felett helyezték el. Ezt a szertartást „depositio” vagy „canonizatio corporis” néven is ismerték. A történészek szerint az első pápa, aki szenttéavatási szertartást végzett, XV. János pápa (985-996) volt: 993-ban Ulrich augsburgi püspököt kanonizálta, de kánonjogi megítélésben egyértelmű, hogy XV. János pápa jelenléte Szent Ulrich kanonizációjan 993-ban csak a ünnepélyességet emelte. A korabeli forrásokból kiindulva az a meggyőződés, hogy 1120 előtt nem volt szükség a pápa beleegyezésére. Ulrik konstance-i püspök Szent Konrád életrajzában meghagyja, hogy többszörösen kérvényezte az Apostoli Szentszék hozzájárulását a kanonizációhoz és mindig azt a választ kapta, hogy először olvassák fel a szinóduson a szent életrajzát, és csak miután megkapta a szinódus beleegyezését, akkor kérje a Szentszéket, hogy végezze el a kanonizációt. Ez azt jelenti, hogy a kanonizáció már III. Sándor pápa Audivimus (1171) dekrétuma előtt is az Apostoli Szentszéknek volt fenntartva. A Szent László király (1077-1095) uralkodása alatti első magyar szentté avatások 1038-ban a legutóbbi történeti kutatások világánál még a hagyományos püspöki szentté avatások közé sorolhatók, hiszen II. Orbán pápa is (1088-1099), Kálmán királyhoz intézett levelében (1096. július 27.) csak „boldog emlékezetűnek” nevezi István királyunkat (1000-1038), ami azt jelenti, hogy az l083-as szentté avatások nálunk nem pápai engedélyezéssel és jóváhagyással történtek. Szent László kanonizációja azonban már a pápai legátusok irányításával zajlott, ami elsősorban a III. Sándor pápa (1159-1181) uralkodása alatt beállt fordulatnak köszönhető. A 15. és a 16. században már sok boldoggá avatás történt pápai engedéllyel, mégis legtöbbször a „boldog” megjelölés csak a hívek meggyőződését jelezte azokról, akik a szentség hírében haltak meg. Amikor 1482-ben IV. Sixtus pápa jóváhagyta Svéd Katalin kultuszát, azt mondja róla: „boldog, amint azt hisszük”. Ugyanez a pápa azonban, amikor 1483-ban jóváhagyta Mantuai János nyilvános kultuszát, még ha területileg meg is határozva azt, a dekrétumában írja: „elrendeljük, hogy boldogként tisztelve lehessen”. • HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA • 2011. JÚNIUS 5.

A fenti dátum apropója XXIII. János halála. Nem a XV. századi ellenpápáé, hanem a „sugárzóan emberséges” Angelo Giuseppe Roncalli bíborosé, aki 1963-ban távozott az élők sorából, nyolcvanegy évesen, gyomorrák következtében. 1958. október 28-tól volt hivatalában. Ő hívta össze az Egyetemes Egyház huszonegyedik ökumenikus zsinatát, amely a legélesebb változást vitte az egyház életébe a tridenti zsinat (1545-1563) óta. Betegsége ellenére tevékenyen részt vett e nemes gyűlésen, melynek kezdetét 1962. október 11-ére tűzte ki. Még ugyanebben az esztendőben a Time magazin az Év Emberévé választotta… Az ’50-es évek elzárkózása és a ’70-es évek csalódottsága között került sor a II. Vatikáni Zsinatra, melyet a reformpápa azért hívott össze, hogy elvégezzék azt, amit az egyház modernizálásának (aggiornamento) nevezett, s amely a munka négy éve alatt tevékenységének minden oldalát modernizálta. Ténykedésében némileg a ’60-as évek optimizmusa és illúziói is tükröződtek. A zsinat,

„mely véget vetett az ellenreformációnak”, számos újítást vezetett be, bár rengeteg reformjavaslat elvérzett, felhígult. Felmentette a zsidókat az istengyilkosság vádja alól, de a modern születésszabályozási módszereket megbélyegezte. Ugyanakkor a Kúria hatalmát megnyirbálta, nagyobb felelősséggel ruházta fel a laikusokat. Ezáltal egy új, nyitottabb és alkalmazkodóbb szellem jelent meg Róma szívében. Szent Péter 261. utóda rövid pontifikátusa alatt politikai és egyháztörténeti jelentőségű átalakítások tömkelegét vezette be, s ezzel világszerte megbecsülést, elismerést szerzett magának. Pacem in terris kezdetű enciklikáját egyedülálló módon minden hívő megszólításával indította. Egyszerű, közvetlen, emberszerető pápaként emlegeti az utókor, aki a lelki gondozást tekintette elsőrendű feladatának, s a többi keresztény egyházzal való kölcsönös megértésen fáradozott. A keleti blokkal való kapcsolatok javítását is célul tűzte maga elé. II. János Pál pápa 2000. szeptember 3-án avatta boldoggá a „világ plébánosát”, emléknapját október 11-én üli a katolikus egyház.


TÜKÖR

A hazugságról Carlo Casini, az Európai Parlament Alkotmányos Ügyek Bizottságának elnöke Strasbourgban nemrég kifejtette, hogy, sajnos, immár Európában is jellemző lett, hogy egyre inkább megfeledkezünk keresztény gyökereinkről és kultúránkról, vagyis egyre több területen a konkurencia, az intolerancia, sok helyütt pedig a nemzeti türelmetlenség dominál. Igazat kell adnunk neki, annál inkább, mert ez utóbbi jelenség a mi magyar nemzetrészünket is érzékenyen érinti, miután néhány politikus az igazság tudatos meghamisítása által, képmutató módon közösségünk ellen izgatja a többségi nemzet polgárait. És sajnos kereszténydemokrata közéleti szereplők is akadnak közöttük, akik féltésbe csomagolva beszédüket odáig is elmerészkednek, hogy „idiótáknak”, „bűnözőknek”, „hazaárulóknak” nevezik nemzeti közösségünk azon tagjait, akik az egyszerűsítési honosítással kívánnának élni. Érveik, amellett, hogy bántóak, hamisságokba és hazugságokba torkollnak, nem átallván például Esterházy Jánost a fasizmus kiszolgálójának bélyegezni; azt az Esterházy Jánost, aki mártíriumba torkolló rövid életében végig Krisztus szolgája maradt, és meg nem alkuvó élete, példaadása és áldozata által sokunknak nyújt erőt mindmáig, ezt üzenve nekünk: „Szívünk-lelkünk nagy kincsét, nemzeti öntudatunkat és Krisztus Urunkba vetett hitünket ne tévesszük szem elől egy pillanatra sem.” A közélet ezen szereplőinek, akik voltaképpen a keresztény hagyományok és a keresztény kultúra légkörében nőttek fel, tudatosítaniuk kellene, hogy a keresztény, valamennyi keresztény Krisztus követője, ezért mindenkor elutasítja a képmutatást, a kétszínűséget. Igen, a keresztény ember száműzi életéből a rágalmazást és a hazugságot, hogy egységben lehessen az igazság Istenével, hiszen a hazugság nemcsak az ajkak hazugsága, hanem az életé is; ezért a keresztény élet elsődleges követelménye, hogy levessünk minden kétszínűséget és kétlakiságot, s ezáltal a beszédünk – ahogyan Urunk tanította – igen, igen és nem, nem legyen, mert a többi a Gonosztól, a ha-

Mihályi Molnár László

XXI. század

zugság Atyjától való. A bort ivó és vizet prédikáló farizeusoknak, azoknak, akiket „minden tettükben az vezeti, hogy az emberek előtt feltűnjenek”, Jézus ezt mondta: „Jaj nektek, farizeusok és írástudók, ti képmutatók! Fehérre meszelt sírokhoz hasonlíttok, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak a halottak csontjaival s mindenféle undoksággal. Így ti is kívülről igazaknak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal.” Isten tiszta szeretetből teremtette a világot, s az Őbenne hívőktől azt kéri, hogy az igazság útján járjanak, mert ha nem, „bűn van az ajtó előtt, mint leselkedő állat, amely hatalmába akar keríteni”. Eme „leselkedő állat” felett csak akkor győzedelmeskedhetünk, ha beszédünk világos és tiszta marad; nem lehet ugyanazzal a szóval áldani az Atyát és hamis vádakkal illetni az ártatlant; avagy csepegtet-é a forrás egyszerre édeset és keserűt? A kétszínű embernek tudnia kell, „hogy a maga álnokságai fogják meg őt, és saját vétkeinek köteleivel kötöztetik meg” előbb vagy utóbb. A keresztény tanítás szerint kétféle hazugság létezik, az egyik az emberrel, a másik az Atyával való viszonylatban. Mivel az egyik a másikból ered, a kétszínű ember erkölcsi és vallási értelemben is hazuggá lesz, megtagadva megváltó Urát, Krisztust, mintegy tagadva a keresztények Krisztusban való összetartozását; olyannyira, hogy akarva-akaratlan is beleivódik a pokol, s végül már nem ő hisz a Gonoszban, hanem a Gonosz hisz őbenne. Végezetül a nagy francia bölcselő, Montaigne immár ötszáz éve igaz megállapítása kívánkozik tollunkra: „A hazugok még a hitüket és a lelkiismeretüket is a körülményekhez szabják, minden köpönyegforgatáskor megváltoztatva beszédüket. De pálfordulásuk következtében mindig saját kelepcéjükbe esnek, s az ily módon szerzett hírnév nem jár nagy dicsőséggel.”

lyukas a bárka üres a háló gyertya sem ég a sírokon de jó pénzért minden kapható valami volt és nincs veled valami fáj de nincs harag valami régen elveszett valami rejtett kincs marad valami jó valami szép nem sejtve zsongó kezdetét sohase hív sohase kér ő az ki szóval nem beszél valahol él és vár talán az idő mélyén hajnalán s amikor véget ér az út ő nyit majd ablakot kaput

Fotó: Stock

Élettér nemcsak a röpülés mámoros ék-suhanása és nemcsak a végtelen égbolt hanem a járatlan utak és vízmosások barlangok örök sötétje erdők bozótja és a hétköznapok szürke egyhangúsága is ahol még értik a szavunk mindenütt ahol még ott vagyunk megfogyva törve gyötörve íme a néped jó Urunk • WWW.SPESNET.INFO


LELKI TÁPLÁLÉK

Húsvét 7. vasárnapja

VASÁRNAP ról ra Bartal K. Tamás O. Praem. letünkben vannak helyzetek, problémák, kérdések, amelyek megoldására nem találunk lehetőséget. Ilyenkor szoktuk mondani, hogy itt már nem lehet tenni semmit, csak imádkozni. Ezzel fejezzük ki tehetetlenségünket. De helyes ez így? Csak akkor kell imádkozni, mikor már véget értek az emberi lehetőségek, megoldások? A mai szentmise olvasmányaiban nem ezt olvassuk. Már az első olvasmányban az apostolok nem egy csalódás után, hanem egy csodálatos esemény előtt imádkoznak. Jézus mennybemenetele után egyedül maradtak, maroknyi csoport, akik a legközelebb érezték magukat hozzá. Készülődnek egy emberfeletti feladat megvalósítására. Mert ezt mondta nekik Jézus: Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket! (Mt 28, 19) Erre az emberfeletti feladatra látszólag egyszerűen készülnek: imádkoznak. Mi is szoktunk imádkozni egy-egy feladat előtt. De valóban lényegesnek, fontosnak tartjuk az imádságot? Mert ez valóban az: Lényeges, fontos feltétele annak, hogy törekvésünket Isten áldása kísérje és koronázza. Fontos a mi törekvésünk is, de bölcsen mondták elődeink: Hiába az ember fáradozása, ha nincs rajta Isten áldása. Erre a legszebb példát maga az Úr Jézus adja a mai evangéliumban. Imádkozik, könyörög azokért, akiket az Atya neki adott. Szükséges, hogy imádkozzék értük, mert áldozatos, tanúskodó életre küldte őket. Pusztán az a tény, hogy a „világ”-ban maradnak, föltétlenül szükséges, hogy imádkozzék értük, hiszen istenellenes erő a világ, amelybe küldi őket. Ő maga előre megmondta: A világban üldözést szenvedtek…( Jn 16, 33). De Jézus értünk is imádkozott, hogy legyen erőnk részt venni szenvedésében és tanúskodni kegyelme erejéről. Példáját azonban nekünk is követnünk kell. Állhatatosan, rendszeresen imádkozni ön-

É

magunkért, családunkért, szeretteinkért. Hiszen az apostolok is állhatatos imával készültek a Vigasztaló Szentlélek fogadására. Nekünk is ki kell tárnunk szívünket az állhatatos imában, hogy minél bővebben töltsön el Isten ereje. Tudomásul kell vennünk, hogy mint az apostolokat, minket is körülvesz egy világ, amely ha nem is ellenséges, de közömbös Isten iránt. A megkeresztelt ember még aránylag sok, de az öntudatosan keresztény életre törekvő ember már nem sok. És bennünket is állandóan húz valami a közömbös tömeg felé. Ismerjük föl, hogy a veszély nagy és nekünk sem lehet más reményünk, csak ami az apostoloké volt, a Szentlélek. Csak Ő adhatja meg nekünk azt az erős hitet, amely eléggé biztos, eléggé élő ahhoz, hogy rátegyük az életünket. Csak a jó Isten adhat elég erőt, hogy szembe merjünk és tudjunk szállni a magunk gyávaságával, a közömbös közhangulattal, a nemtörődömség sodró árjával. Az apostolok, ahogyan olvashatjuk az első olvasmányban, kitárták a szívük ajtaját a Szentlélek kegyelmi áradása felé. Ez a kitárás az ima. Imádkozva kérték és esdették Jézus Lelkét. Nekünk is ezt kell tennünk. Gondoljunk csak fiataljainkra. A mi kötelességünk imára nevelni őket. Pici koruktól fogva. Nemde a mi kezünket is édesanyánk kulcsolta imára?! Tegyük meg ezt, amíg nem késő. Sok minden fontos az életben, de ismerjük föl: A legfontosabb az ima. Ha nem imádkozunk, akkor a nagycsütörtöki apostolokhoz fogunk hasonlítani, akik aludtak ima helyett, pedig Jézus kérte őket: Imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek (Lk 22, 40). De az apostolok ima helyett aludtak, és a döntő pillanatban el is hagyták Jézust. Ha imádkozunk az áldozócsütörtök utáni apostolok lelkületével, bennünket is megment a Szentlélek. És szem előtt tarthatjuk Jézus bátorítását: Bízzatok, mert legyőztem a világot. ( Jn 16,33)

• HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA • 2011. JÚNIUS 5.

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 1, 12-14) Miután Jézus fölvétetett a mennybe, az apostolok az Olajfákhegyéről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni: Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel, állhatatosan imádkoztak, az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.

Válasz: Hiszem, hogy meglátom az Úr javait, az élők földjén. Vagy: Alleluja.

Szentlecke Szent Péter apostol első leveléből (1 Pét 4, 13-16) Szeretteim! Örvendezzetek, ha részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, hog y amikor dicsősége kinyilvánul, akkor is ujjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztusért gyaláznak titeket, mert a dicsőség Lelke: az Isten Lelke nyugszik rajtatok. Senki ne szenvedjen azért közületek, mert gyilkos vagy tolvaj, gonosztevő vagy bujtogató. Aki azonban keresztény volta miatt szenved, ne szégyellje ezt, haVálaszos zsoltár nem dicsőítse meg Is(Zsolt 26, 1. 4. 7- tent a keresztény név8a) vel.

Evangélium Szent János könyvéből ( Jn 17, 1-11a) Abban az időben: Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott: Atyám! Elérkezett az óra! Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőíthessen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, elvégeztem. Most te dicsőíts meg engem, Atyám, ott nálad, azzal a dicsőséggel, melyben részem volt nálad a világ teremtése előtt! Kinyi-

latkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Mert a szavakat, amelyeket nekem adtál, továbbadtam nekik, és ők elfogadták azokat. Biztosan felismerték, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, – mert a tieid ők. Hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd! – És én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább a világban. Ők azonban a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád.

Liturgikus naptár Június 5. HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA (Szent Bonifác, Reginald, Fatime) Miseolvasmányok: ApCsel 1, 12-14; Zsolt 26, 1. 4. 7-8a ; 1 Pét 4, 13-16; Jn 17, 1-11a Válaszos zsoltár: Hiszem, hogy meglátom az Úr javait, az élők földjén. Énekrend: H 222; 135-Gl 520; 94 ÉE 144; 173-163; 120 Június 6. Hétfő. Köznap (Szent Norbert, Szent Kolos, Felícia, Cintia, Norman) Miseolvasmányok: ApCsel 19,1-8; Zsolt 67,2-5ac 6-7ab; Jn 16,29-33 Válaszos zsoltár: A föld minden országa énekszóval áldja az Istent. Énekrend: H 88; 136; 261 ÉE 107; 171; 362 Június 7. Kedd. Köznap (Fülöp diakónus, Róbert, Anett, Ninetta) Miseolvasmányok: ApCsel 20,17-27; Zsolt 67,1011. 20-21; Jn 17,1-11a Válaszos zsoltár: A föld minden országa énekszóval áldja az Istent. Énekrend:

H 87; 116; 259 ÉE 100; 164; 126 Június 8. Szerda. Köznap (Prágai Szent Ágnes, Szent Medárd, Helga) Miseolvasmányok: ApCsel 20,28-38; Zsolt 67,2930. 33-36c; Jn 17,11b-19 Válaszos zsoltár: A föld minden országa énekszóval áldja az Istent. Énekrend: H 94; 120; 97(3,4) ÉE 120; 181; 125(2) Június 9. Csütörtök. Köznap (Szent Efrém, Szent Primusz és Feliciánusz, Annamária, Előd, Félix) Miseolvasmányok: ApCsel 22,30; 23,6-11; Zsolt 15,1-2a és 5. 7-11; Jn 17,20-26 Válaszos zsoltár: Védelmezz engem Istenem, hiszen tebenned bízom. Énekrend: H 98; 123; Gl 514(1,2) ÉE 127; 177; 104(1,2) Június 10. Péntek. Köznap (Margit, Gréta, Diána) Miseolvasmányok: ApCsel 25,13-21; Zsolt 102,12. 11-12. 19-20ab; Jn 21,15-19 Válaszos zsoltár:

Az Úr a mennyben állította fel trónusát: uralkodik a mindenségen. Énekrend: H 211(1,2,4); 153; 157 ÉE 74; 134; 201 Június 11. Szombat. Szent Barnabás apostol (Barna, Paula) Miseolvasmányok: ApCsel 11,21b-26; 13,1-3; Zsolt 97,1. 2-3ab 3c-4. 5-6; Mt 10,7-13 Válaszos zsoltár: Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt. Énekrend a reggeli szentmiséhez: H 96(1,2,8); 140-139; 85 ÉE 119; 178; 101 Énekrend az előesti szentmiséhez: H 102; 127; 96(1,8) ÉE 124; 183; 119(1,3) Június 12. PÜNKÖSDVASÁRNAP (Adelaida, Orfeusz, Villő) Miseolvasmányok: ApCsel 2,111; Zsolt 103, 1ab. és 24ac. 29bc-30. 31 és 34; 1Kor 12,3b7.12-13; Jn 20,19-23 Válaszos zsoltár: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: újítsd meg a föld színét. Énekrend: H 98; 153; 97 ÉE 127; 134-186; 125;


LELKI TÁPLÁLÉK

Áldásában velünk maradt!

Ezt üzeni... Prágai Szent Ágnes

HÉT

szűz

Június 8.

Koller Gyula

Á

gnes 1205-ben született Prágában. Apja I. Ottokár cseh király, anyja Konstancia, III. Béla királyunk leánya volt. Hatalomra törő apja a kis Ágnest afféle figuraként ide-oda mozgatta politikai sakktábláján. Először gyerekként eljegyezte a sziléziai Henrik herceg egyik fiával. Jövendő férje édesanyja, a későbbi Szent Hedvig, a trebnitzi cisztercita nővérek kolostorában helyezte el őt. Az a három év, amit Ágnes e művelt nővéreknél töltött, döntő hatással volt egész életére. Jegyese halála után hazavitték Prágába, és egy időre a premontrei nővérekre bízták. Közben a becsvágyó apa II. Frigyes császár trónörökösének ígérte feleségül. Hamarosan azonban az időközben megözvegyült II. Frigyes császárnak „ajánlotta” föl. Annak ellenére, hogy felnőtt lánya mindenáron szerzetesnő akart lenni, eljegyezte őt a császárral. Mielőtt azonban az esküvőre sor került volna, meghalt I. Ottokár király, s ekkor Ágnes a pápa segítségével rávette Frigyes császárt, hogy adja vissza szabadságát. A huszonöt éves hercegnő királyi öltözetét durva darócra cserélte föl, s Prága nyomornegyedében keresett magának házat. A kor minden képzeletet fölülmúló, a különböző osztályokat egymástól elválasztó társadalmi igazságtalansága arra késztette, hogy elhagyja előkelő szülei világát. Amikor ferences minoriták érkeztek Prágába, Ágnes kérésére testvére, Vencel király, nővére kis háza közelében kolostort és Szent Jakab tiszteletére templomot épített nekik. Ezek a minoriták „nevelték” tovább Ágnest, és beajánlották Assisi Klárának, akivel nagyon szívélyes viszonyba került. Négy, szeretettől sugárzó levél maradt ránk, amelyet Klára Ágneshez intézett. Amikor Szent Jakab temploma mellett női kolostor létesült, Klára maga mellől küldött oda öt nővért. 1234-ben Ágnes átvette a kolostor irányítását. A kolostor körül csakhamar kórházak és árvaházak, menhelyek és lepratelepek létesültek. A gazdagok közül is sok „harmadrendi” lett, és vagyonukkal csatlakozott hozzájuk. A hercegnő szerény otthona mellé hamarosan egész városnegyed épült, melyben Ágnes három templomot is építtetett: Szent Ferenc, Mária Magdolna és Borbála tiszteletére.

Ágnes kolostora oly vonzerővel bírt, hogy a király, II. Ottokár legidősebb leánya és 12 előkelő nemesi családból származó lány is kérte a fölvételét. Azok, akik gyermekkorukat bőségben töltötték, új életet kezdtek: kemény vezeklésben és teljes szegénységben. Ágnes hetvenhét éves korában, 1282. március 2-án halt meg. Boldoggáavatási perét 1936-ban újrakezdték, de a II. világháború miatt nem fejezték be. Szentté avatását II. János Pál pápa végezte el 1989. november 12-én. * * * Prágai Ágnes a ciszterciták kolostorában már egész fiatalon megszerette Krisztust, és elhatározta, hogy neki szenteli életét. „Élhettél volna e világ dicsőségével és hírnevével, még a császárhoz is feleségül mehettél volna, de te szíved egész bensőséges vágyával inkább a szent szegénységet és a test megtagadását választottad” – dicséri őt Assisi Szent Klára. Ágnes Jézushoz való hűsége és szent szegénysége meghozta a prágai előkelőség szemléletváltozását is. Észrevették az örök értékeket, a tobzódás helyett értelmet nyertek náluk a lelki értékek: a lemondás és az istenszolgálat. Amint Szent Ágnes példája megváltoztatta környezete életfelfogását, jó lenne, ha példája minket is rávezetne a túlbecsült anyagiak utáni futkosás és „tülekedés” helyett a lelki és isteni értékek megbecsülésére. Ágnes nagyságát meg kell látnunk abban is, hogy királylányként, sőt császári menyasszonyként észrevette a megértésre és segítségre szoruló elnyomottak tömegét s a minden képzeletet felülmúló társadalmi igazságtalanságot. Észrevette az akkori világ egyrészt elképesztő nyomorának, másrészt fönnhéjázó gazdagságának tarthatatlanságát. Rájött arra, hogy csak az együtt érző szeretet segíthet. Napjaink szentje, Teréz anya mondta: A szegénységnek és nyomornak nem az oka, hogy hiány van az anyagiakban, hanem az, hogy hiány van a szeretetben. Ez a kettős üzenet késztessen minket is arra, hogy szüntessük meg szeretetünk hiányát és legyünk minden körülmények közt szolidárisak, segítsük a rászorulókat, és ne nézzük le embertársunkat még akkor sem, ha viselkedése netán megvetésre méltó.

ről re

ézus mennybemenetele az apostolok életében sorsdöntő, életformáló jelentőséggel bírt. Az az ember, aki a mindent jelentette számukra, akiért képesek voltak otthagyni szeretteiket, vagyonukat, mindenüket, egyszerűen eltűnt a szemük elől. Mindez az Olajfák hegyén történt, azon a helyen, ahol Jézus alávetette magát az Atya

magát, vegye fel (mindennapi) keresztjét és úgy kövessen engem!” (Vö. Mt 16,24) Ennek megvalósításához szükségünk van arra a segítő kézre, amely a mennybe emel bennünket, amely segíti mindennapi áldozathozatalainkat. Az ilyen segítő jobbot kérni kell! Jézus Krisztus távozott ebből a világból, felment az Atyához, ahonnan jött, és egyúttal felviszi magá-

kérdés nekünk is szól! Miért állunk tétlenül a Krisztus-eseményt látva, miért várjuk ölbe tett kézzel saját megdicsőülésünket? Mit állunk hát? Hiszen a mi életünk is az „Olajfák hegyén” játszódik, azon a helyen, ahol minden nap ki kell mondanunk az „igen”-t, egyesülni az Atya akaratával, elfogadni és teljesíteni a nekünk rendelt küldetést. Csak ezek után várhatjuk

akaratának, és elfogadta keresztjét, mintegy előre jelezve, hogy a mennyei dicsőségbe a szenvedésen át vezet az út. Az Anyaszentegyház a Jézus feltámadása utáni negyvenedik napon emlékezik meg az Ő mennybemeneteléről, és negyven napig készül a húsvéti öröm befogadására a nagyböjti időszak alatt. Ezzel az egyház is jelzi számunkra, hogy a megdicsőülés arányos a böjttel. Ugyanis a mennyei dicsőségbe senki sem juthat mindennapi lemondások, áldozatok nélkül. Maga Jézus mondja nékünk: „aki követni akar engem, tagadja meg ön-

val az emberi természetet is. Amint Jézus felment a mennybe, visszatért az Atyához, és akkor megdicsőítette az emberi természetet, és lehetővé tette, hogy mi magunk is meg tudjunk dicsőülni. Maga Jézus teszi számunkra lehetővé a mi megdicsőülésünk kieszközlését. De ezért tenni is kell, a passzív hallgatás, merengés, tétlen szemlélődés nem elég… Jézus tettekre bátorít bennünket. Jézus mennybemenetelét követve két fehérruhás férfi szólította meg a tanítványokat: „Galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel?” Ez a

saját megdicsőülésünket. XVI. Benedek pápa Jézus mennybemeneteléről elmélkedve megfogalmazza: Jézus a mennybemenetel pillanatában az atyai házba költözött, de azáltal, hogy közben tanítványait megáldotta, azt üzente nekik, és üzeni ma is nekünk, hogy áldásában itt maradt. Ez a köztünk maradó áldás ad erőt a mindennapi lemondásokhoz, ez vezet bennünket nap, mint nap az „Olajfák hegyére”, hogy személyes lemondásaink révén mi is tanúi lehessünk mind Jézus, mind a saját megdicsőülésünknek.

J

• WWW.SPESNET.INFO


KINCSESLÁDA

Leszenye szakrális kisemlékei Annak ellenére, hogy a szlovák–magyar nyelvhatár közelében települt Leszenye mára vegyes lakosságúvá és vegyes vallásúvá vált, láthatunk a településen néhány, többnyire magyar feliratú szakrális kisemléket is. Szlovák felirat csak az első és a második világháborúban elesettek tiszteletére állított kis emlékkövön olvasható, melyet még a bársonyos forradalom előtti időben készítettek. A kisemlékek főleg a szakrális tereken, illetve a falu határában találhatók.

A Lourdes-i barlang Az Ipoly menti katolikus falvak szinte valamennyiében láthatunk ilyen újabb keletű szakrális építményt. A barlang a leszenyei templom kertjében áll. Nyers terméskőből épült újabb alkotás ez is. Félköríves, kovácsolt vasból készült ajtaja közepén keresztet látunk, felül pedig ez a felirat áll: „Ave Maria”. Oltárán a Lourdes-i Szűzanya szobrát helyezték el a szokásos ábrázolásban, kezében két rózsafüzérrel. Mellette térdel a kis Bernadett. Az oltárt hímzett terítővel takarták le.

A Koza-féle temetőkápolna A község temetőjének két említésre méltó építménye van: a szép modern halottasház és a temetőkápolna. Az utóbbi álromán stílusban készült, csúcsíves sisakkal ellátott kis homlokzati toronynyal. A sisak alatt félköríves hangvető nyílásokat (ablakokat) látunk. Két kiugró oszloppal szegélyezett bejárata felett félköríves mezőben egy fehér márvány emléktábla van, ezzel a szöveggel: „Dicsértessék a Jézus Krisztus/ +/ KOZA ISTVÁN és BOLDOG MÁRIA /nyughelye/ épült az Úrnak

A Koza-kápolna a temetőben

1933-ik évében”. Koza István a falu jobb módú gazdái közé tartozott, de a házaspárnak gyermeke nem volt. A kápolna kis szentélye sokszögzáródású, hajója négyzet alakú, déli és északi oldalán két-két félköríves, vörös téglával szegélyezett ablakkal. A kápolna homlokzati sarokpillérfői szépen díszítettek, a tető piros bádoggal fedett.

A központi temetőkereszt

Keresztek, feszületek A templomkertben áll egy egyenes szárvégű, barnásszürke, ezüstözött vaskorpusszal ellátott homokkő kereszt. Krisztus az ég felé néz, testén fehér ágyéktakaró van, két lábszára egymás mellett helyezkedik el. A kétlépcsős talapzaton áll a dedikációval ellátott oszlop. A keresztszár alatt ugyancsak kétlépcsős oszlopfőt látunk. Az oszlopon ez olvasható: „Az Isten/ dicsősségére/ emeltette/ MACKO VERONIKA/ 1903/ szeptember 8/ RNB 1730”. Szeptember nyolcadika, Kisasszony ünnepe egyébként az itteni templombúcsú napja, 1730 pedig a templomépítés éve. A Koza-kereszt a már említett temetőkápolna előtt áll. Szürke műkőből készült a visszacsatolás évében; oszlopán, amely egy háromlépcsős talapzaton áll, angyalfej látható, s ez a dedikáció olvasható: „Isten nagyobb dicsőségére/ és/ lelkünk örök üdvére/ emeltette/ KOZA ISTVÁN/ és/ BOLDOG MÁRIA/ 1938”. A csipkézett szárvégű, vaskorpuszos keresztet egy kétlépcsős oszlopfőre helyezték. A központi temetőkereszt háromkaréjos szárvégű, rajta ezüstözött vaskorpusszal. Krisztus jobbra fordított fején töviskorona van, lábszárai egymás mellett helyezkednek el. A homokkőből készült kereszt széles oszlopfőn áll. A Gábris-kereszt vagy Babka-kereszt a Terbegec felé vezető út mentén áll, s ugyancsak a visszacsatolás évében, 1938-ban emelték műkőből. A keresztszár egy háromlépcsős talapzatra helyezett oszlopon van. Az oszlopfő kiszélesedett, a kereszt szárvégei csipkézettek, vaskorpusza ezüstözött. Adatközlőm szerint „Babkáéknek nem vót családjuk” (Petrovszky Lászlóné, 1930). A Szelény felé vezető útnál áll a Macko-kereszt, amelyet Macko János állított (Benkó János, 1916). Fából készült, rajta pléhkorpusz van, s egy hajlított pléhfedéllel látták el. A temetőben látható még néhány 19. századi és 20. század eleji szépen megmunkált

• HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA • 2011. JÚNIUS 5.

kő sírjel, a templomkertben pedig a második világháborúban elesett két német katona sírja látható. Rajta egy kis kőkereszt alakú sírjel, az alábbi felirattal: „OBLT. Karl Menikheim/ 27.2.191418.12.1944”, illetve: „UFFZ. Karl Fuchs/ 18.12.1944”. A helybeliek a sírhelyet kegyelettel ápolják.

A leszenyei Lourdes-i barlang (A szerző felvételei)


FOHÁSZ

Aki még a Monarchiában született Hetven évvel az 1848-as magyar szabadságharc kitörésének napja után, 1918. március 15-én született az Ipolynyéken élő Filipné Majer Margit. Nemrégiben beszélgettem otthonában Terka lánya társaságában - a máig jó egészségnek örvendő és kiváló emlékezőtehetséggel bíró 93 éves Margit nénivel. Gyermek- és ifjúkorát idézve Margit néni elmesélte, hogy megözvegyült édesapja két gyermekkel újra megházasodott, egy szintén megözvegyült kétgyermekes asszonyt vett el. Házasságukból Margit nénivel együtt még három gyermekük született. - Jó testvérek, segítőkész gyerekek voltunk. Szerettem iskolába járni, bár nem tartoztam a jeles tanulók közé. Amikor kimaradtam az iskolából, a Veres családhoz kerültem bejárónőnek. A nagyságos úr a nyéki parkettgyár igazgatója volt. Tán egy évig szolgáltam náluk, amikor aztán én is beálltam a gyárba dolgozni, mert ott minden szombaton fizettek, 51 koronát egy hétre. Volt, amikor parketteket raktam stószba, volt, amikor szalagmunkát végeztem, de mindig igyekeztem jól csinálni a munkám. Ennek aztán meg is lett a látszata, mert néhány fillérrel több fizetést kaptam, mint a többiek, akik ezt irigyelték tőlem. Mondtam is a munkavezetőnek,

aki nagyon elégedett volt a munkámmal, hogy ezentúl nekem is csak annyi pénzt adjanak, mint a többieknek, mert nem akarom, hogy nehezteljenek rám – emlékezett a régmúltra Margit néni. Aztán elmondta, hogy 1938-ban ment férjhez, és házasságukból három gyermek született, de a két fiúgyermek még kicsi korában meghalt. A második világégést szerencsésen átvészelték, igaz, a férjét többször is behívták katonának, de mindannyiszor szerencsésen hazatért. Arra a kérdésemre, hogyan alakult életük a háború után, Margit néni elmesélte, hogy a férje ácsmunkát végzett, ő pedig a helyi állami gazdaságban kezdett dolgozni. - Nem sokáig voltam az állami birtokon, inkább idénymunkát vállaltam vagy alkalmi munkát végeztem. Sokat jártam napszámba, és szívesen is hívtak, mert szerettem dolgozni, szerettem a pontos munkát akár kapálásban, akár más munkában. Korán megözvegyültem, az uram alig töltötte be a hatvanadik évét, mikor elment. Engem pe-

dig továbbra is a családom, a lányom meg az unokák éltettek, no meg a munka, mert ahogy már mondtam, nagyon szerettem dolgozni. - Ami igaz – szólt közbe Terka lánya, aki gondját viseli édesanyjának -, mert még tavaly is gereblyézett, ka-

pálgatott a kiskertben, sőt még gyújtóst is készített. Valamelyik nap meg arról panaszkodott, hogy egy kicsit már gyengébbnek érzi magát. „Veszem észre, hogy már elértem az öregkort” – így mondta. - Mivel telnek Margit néni napjai? - Mivel is telnének...? Pihenéssel meg sok-sok imádkozással. Nemcsak az imakönyvemből szoktam imádkozni, mindig itt vannak az ágyam melleti szekrénykén a kis szentképek, és kérem a szentek közbenjárását azokért, akik szükséget szenvednek. De minden nap bekapcsolom a rádiót is, hogy meghallgassam a híreket. Mindig nagyon elszomorodom, amikor természeti katasztrófákról, földrengésekről, háborúskodásokról hallok. Én csak úgy tudok segíteni a szerencsétlenül járt embereken, hogy imádkozom értük. Margit néni féltő, óvó szeretete kiárad Terka lányán kívül három unokájára, hat dédunokájára és egy ükunokájára is. Ám fordítva is igaz, az unokák is nagyon szeretik a dédikének becézett nagymamát.

A hét imája Egy mélyen vallásos, beteg, mozgássérült nyolcvanéves néni kérését szeretném tolmácsolni. Szeretné, ha a Reményben leközölnék egyik kedves imáját. Kezdettől fogva járatja a Remény újságot. Szeret olvasni, nagy bánata az, hogy már nem tud eljönni közénk a templomba. De a rádión keresztül mindig hallgatja a szentmisét, és a Remény újság élteti őt. Én is szeretném, ha leközölnék az imát, ezzel nagy örömet szereznének Rozi néninek. Én a szőgyéni Nagyboldogasszony-templomunk sekrestyése vagyok 15 éve. Nothart Rozália (Szőgyén) kedvenc imáját beküldte: Szolcsianszky Józsefné

Ima a Fájdalmas Szűzanyához Boldogságos Szent Szűz! Téged a Mennyei Atya Egyszülött Isteni Fia Édesanyjául választott ki, a keresztfa tövében pedig mindnyájunk Édesanyja lettél.

Hozzád sóhajtunk a megpróbáltatások idején. Eszközöld ki számunkra bűneink bocsánatát, a bűnbánat, az igaz megtérés kegyelmét, a pásztorok és a nyáj egységét, hogy a Szentlélekből újjászülessünk.

Édesanyánk, Szűzanyánk! Közbenjáró imáiddal eszközöld ki számunkra a gonoszság feletti győzelmet és Isten országának békéjét az egész világon. Amen. ***

Ima Szent Rita tiszteletére Szent Rita, te egészen Istennek éltél. Törekvéseid középpontja és végcélja Isten volt. Mindent megtettél, és mindent feladtál, hogy Isten szent akaratát teljesítsd, hogy neki szolgálj, és Őt szeresd. Könyörögj értünk Szent Rita, hogy mi is mindenben és mindenekfelett keressük és szeressük Istent, aki a mi bűneinkért a kínhalált szenvedte. Esdd ki nekünk a kegyelmet, hogy semmiféle földi boldogság és semmi emberi szenvedély se szakítson el bennünket Istentől, aki a Kezdet és a Vég. Amen. Beküldte: Farkas Natasa, Lég Michelangelo: Pieta (részlet) • WWW.SPESNET.INFO


LÉLEK ÉS ÉLET

Életige 2011. június

„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes!” (Róm 12,2) Szent Pál rómaiakhoz írt levelének második felében olvashatjuk ezt, ahol az apostol úgy mutatja be a keresztény életét, mint az igazi életet, amelyben a Krisztustól kapott igazi öröm és igazi szabadság nyilvánul meg. A keresztény új módon, a Szentlélek fényével és erejével közelít a feladatokhoz és a problémákhoz, amelyekkel élete során találkozik. Ebben a szakaszban, amely szoros egységet alkot az előzővel, az apostol megfogalmazza azt az alapvető célt és hozzáállást, amelynek egész viselkedésünket jellemeznie kell: dicsőítsük Istent az életünkkel, és alakítsuk át egyetlen szeretettetté azzal, hogy mindig az

Chiara Lubich

„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes!”

ő akaratát keressük, mindig azt, ami leginkább kedves előtte.

De hogyan nyerhető el, és hogyan növekedhet bennünk ez az annyira fontos

sugallja, elsősorban az életünkről van szó: éljük nagylelkűen Jézus igéit, vessük bele magunkat félretéve minden félelmet, bizonytalanságot és középszerűséget. Mindig késznek kell lennünk arra, hogy teljesítsük Isten akaratát. Ezen az úton nyerjük majd el a Szentlélek fényét, és alakítjuk magunkban azt az új gondolkodásmódot, amelyet ő kér tőlünk.

ajándék? Mindenekelőtt kétségtelenül jól meg kell ismernünk a kereszténység tanítását. Ám ez még nem minden. Ahogy az apostol

„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi

keresztény gondolkodásmód alakuljon ki bennünk.

„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes!” Egyértelmű, hogy Isten akaratának teljesítéséhez arra van szükség, hogy előbb megismerjük. Ám, ahogy az apostol érzékelteti, ez nem könnyű. Lehetetlen jól felismerni Isten akaratát, ha nincs egy különleges fény, amely a különböző helyzetekben segít elkerülni a tévedéseket és a hibákat, amelyekbe könnyen belecsúszhatunk, ugyanakkor segít felfedezni, hogy Isten mit is akar tőlünk. A Szentlélek adományáról van szó, amelyet a megkülönböztetés ajándékának nevezünk. E nélkül elképzelhetetlen, hogy hiteles

a kedves előtte és mi a tökéletes!” Hogyan éljük tehát az e havi igét? Úgy, hogy igyekezzünk kiérdemelni azt a fényt, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk Isten akaratát. Határozzuk el, hogy egyre jobban meg akarjuk ismerni akaratát, ami az igéiben, az egyház tanításában és az állapotbeli kötelességeinkben nyilvánul meg. Főleg pedig éljünk, mert – amint láttuk – az életből és a szeretetből születik a fény. Jézus kinyilatkoztatja magát annak, aki szereti őt azáltal, hogy életre váltja parancsait (vö. Jn 14,21). Ha így cselekszünk, sikerülni fog Isten akaratát megtenni: ez a legszebb ajándék, amellyel megajándékozhatjuk őt. És nemcsak azért lesz kedves előtte, mert iránta érzett szeretetünket fejezzük ki általa, hanem mert elhozza majd a megújult kereszténység fényét és gyümölcseit környezetünkbe. (Az Élet Igéje, 1993. augusztus. Megjelent: Új Város 1993/8) Fotó: Stock

A halálon túli élményekről… Amikor kiadnak egy könyvet, amely a halálról szóló „tapasztalatokat” és egyéb túlvilági élményeket szeretne megosztani az olvasni vágyókkal, akkor szinte biztos, hogy a könyv nagy sikert fog elérni. Ezek a témák érdeklik a halandó embert. Mert, hogy meghalunk, afelől nincs semmi kétség. De hogy mi is következik valójában ezek után, azon indul meg a vita a világban. Ez a téma kimeríthetetlen. Számtalan hipotézis lát napvilágot a „túlvilágot” illetően. Amikor egy olyan könyvet veszünk kezünkbe, amelyben valaki a halál utáni élményéről számol be, akkor fel sem fedezzük, hogy mindez így nem állja meg a helyét, hiszen a halál nem más, mint az életfunkciók tartós, visszafordíthatatlan leállása. Nincs olyan, hogy valaki meghal és abból tér vissza. Eddig csupán erre egy valaki volt képes, a mi Urunk Jézus Krisztus. Tehát nem beszélhetünk halál utáni élményekről, mert va-

laki vagy meghal, vagy nem. A halál stabil állapot. Egy könyvben a következőket olvastam: „A halál a beteg állapotának stabilizálása.” Persze ez csak amolyan sarkított kijelentés. Lehetséges a halálba vezető út élménye, esetleg halál előtti állapotban szerzett valamiféle tapasztalat, bár ez is megkérdőjelezhető. És mégis, sokkal kelendőbbek az ilyen írások, mint az evangélium, mely éppen úgy beszámol Jézus halálból való visszatéréséről és még sok más csodáról, melyet a nép között vitt végbe. És mégis, amolyan mesének tartják ezt egyesek. Pedig ha valaki, akkor Jézus aztán igazán megjárta az alvilágot, és a halálból tért vissza, amint azt valljuk is a hitvallásunkban: „harmadnapra feltámadt a halottak közül…” Mégis inkább félretesszük a Szentírást - már ha van otthon -, és szívesebben vesszük kézbe a különböző túlvilági élményekkel megtűzdelt könyveket, írásokat.

• HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA • 2011. JÚNIUS 5.

Jézus valóban meghalt és feltámadt, amiről az írások is tanúskodnak, s amiben hisz több mint 2000 éve a katolikus egyház. Sőt. Jézus be is számolt a túlvilági életről, az örök életről, hiszen azt hirdette, tanította a népnek. Ennek ellenére, jobbnak tartjuk a halandó ember által írt könyveket és tapasztalatokat, mint az évezredek során fennmaradt hiteles evangéliumi beszámolókat. A keresztény embernek a halálról és az azt követő életről csak is a Szentírás tanítását lenne szabad figyelembe vennie. Jézus tanításának fényében kell a halálra tekintenünk és mindarra, ami azután következik. Sem a tudomány, sem emberi ész nem képes az élet és halál között húzódó határt átlépni és visszatérni. Meghódíthatjuk a világot, eljuthatunk a Marsra, a világűrbe, felfedezhetünk új gyógyszereket és alkothatunk monumentális műveket, de mindezek ellenére csak addig juthatunk el, amíg azt az Isten

megengedi. Ajándékba kaptuk ezt a világot Istentől, hogy éljünk vele, hogy felfedezzük, hogy építsük, hogy uralmunk alá vonjuk, de van egy határ, amelyet a halandó ember nem képes átlépni. Évezredek telnek el, és sosem jutunk el tovább annál, mint amit Jézus adott tudtunkra a halálról. Ez elég a keresztény embernek. Mert aki hisz, annak elegendő a jézusi tanítás: „Aki bennem hisz, ha meghalt is, élni fog. Aki úgy élt, hogy hisz bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” Mártának tette fel ezt a kérdést az Úr Jézus, de nekünk is válaszolnunk kell rá. Válaszunk nem csak életünket fogja meghatározni, hanem következménye lesz azon túl is. Mindenesetre a kíváncsi emberhez szól Jézus, amikor ezt mondja: „Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben és bennem is.” Ha a jézusi tanításhoz ragaszkodunk, nem juthatunk tévútra.


LEVÉL

Levelet kaptunk Remény

Jubilál a dunaszerdahelyi Édesanyák imái imaközösség Tíz éve annak, hogy az Apostol nevű lapban olvastam Egri Margit ismertetését az Édesanyák imái nevű mozgalomról. A buzdító sorok engem is megszólítottak, és kerestem a kapcsolat lehe-

is velünk imádkozott. Pár év múlva, Istennek hála, jócskán gyarapodtunk. A szabályzat szerint, hogy a meghitt légkör megmaradjon, két kisebb csoportra osztódtunk. Ekkor imaóráinkat már a plébánia közösségi termében végezhettük. Több évig két Édesanyák imái imaközösség működött egyházközségünkben, és havonta egyszer a templomban közös imaórát tartottunk. Többször szerveztünk zarándoklatot különböző kegyhelyekre, ahol gyermekeink, unokáink megsegítését kértük imáinkban. Jelenleg újra egy imaközösséget alkotunk, mivel létszámunk váltakozó. Azt hiszem, csoporttársaim nevében is elmondhatom, hogy minden találkozón új lelki élményben részesülünk. Az imaóra alatt a béke meghitt pillanatait éljük meg, szívünkben

Műsorajánló

Magyar Katolikus Rádió megtiszteli. Gyakran imádkozunk azért, hogy fiatal édesanyák tömörüljenek, és egy újabb, fiatal szellemű Édesanyák imái csoport jöjjön létre. Bizakodunk abban is, hogy fiatal édesapák alakítanak imaközösséget. Május 10-én hálaadó szentmisében mondtuk köszönetet az eltelt 10 év minden kegyelméért és összetartó

Interneten, az Eurobird 9A műholdról a 11958 MHz-es frekvencián, valamint néhány kábeltv-hálózaton hallható.

Duna TV Június 6. hétfő 16.30 Páva variációk - Ady Endre és Kodály Zoltán Június 11., szombat 10.30 A csíksomlyói búcsú 13.30 Isten kezében. A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége 15.25 II. János Pál - Isten elszánt szolgája 2/1. Június 12., vasárnap 10.00 Ünnep az ezeréves határon - Gyimesbükk 15.25 Múltidéző. Magyar dokumentumfilm-sorozat 16.25 Vannak vidékek. A Budai Vár 2. rész

m1

tőségét. Ekkor már két édesanya találkozgatott, és igyekeztek létrehozni egy imaközösséget. Így történt, hogy harmadikként én is csatlakoztam. Imádságainkat akkor az imacsoport megalakítója és előimádkozója otthonában végeztük. Létszámunk lassacskán gyarapodott – hosszabb ideig egy református vallású édesanya

Agapé

Csőben sült palacsinták

csend teremtődik, hogy a Teremtő Atya szavait meghallhassuk, könyörgéseinket bátran elé terjeszthessük. A hónap utolsó imaóráján hálaadó imákat mondunk megköszönve az eltelt hónapban kapott kegyelmeket és segítséget gyermekeink részére. Találkozónk meghittebb és ünnepélyesebb, ha a lelkiatya jelenlétével

Hozzávalók 4 főre: A palacsintához: 20 dkg liszt, 2 tojás, 3 ek vágott petrezselyem, 2dl tej, 1,5 dl szódavíz, 5 dkg vaj, só. A töltelékhez: 1 nagy mozzarella sajt, 2 db paradicsom, 1 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma,3 ek olívaolaj, 8 dkg pulykamell sonka. A besamelhez: 5 dkg vaj, 5 dkg liszt, 4 dl tej, szerecsendió, só. Elkészítés: Egy mély tálban kevés tejet, a lisztet, a fel-

erejéért. Könyörögve kértük mennyei Atyánkat, hallgassa meg imaközösségünk buzgó imáit. Ugyanúgy fohászkodtunk égi Édesanyánkhoz gyermekeink megsegítése érdekében való közbenjárásáért Szent Fiánál. Imaóráink befejezéseként ezért is bizakodva énekeljük: „Vigyázz reánk, Édesanyánk….” Varga Julianna

vert tojásokat és a petrezselymet mixerrel alaposan összekeverjük. Folyamatosan hozzáadjuk a többi tejet és a csipetnyi sót. Szobahőmérsékleten fél órát pihentetjük. Közben kockákra vágjuk a mozzarellát, és felaprítjuk a meghámozott paradicsomokat. Finomra vágjuk a hagymát, fokhagymát és vékony csíkokra szeleteljük a finom sonkaszeleteket. Az olívaolajban

Június 11., szombat 16.50 Magyarország története. Ónodtól a nagymajtényi síkig Június 12., vasárnap 9.05 Engedjétek hozzám 9.20 Katolikus krónika 10.30 Mai hitvallások 20.05 Mindszenty – a fehér vértanú. Dokumentumfilm

m2 Június 9., csütörtök 13.50 Sírjaik hol domborulnak? Június 12., vasárnap 12.00 Engedjétek hozzám 18.20 Szikraszemű - a Ghymes együttes koncertje

megfonnyasztjuk a hagymát, fokhagymát, hozzáadjuk a paradicsomot, a sonkát, és 5 percig mérsékelt lángon pároljuk. A besamelhez az olvasztott vajban nagyon világosra pirítjuk a lisztet, állandóan kevergetve felengedjük tejjel, szerecsendiót, sót teszünk bele. A pihentetett tésztához hozzáadjuk a felolvasztott vajat, felspricceljük a szódával, majd kiolajozott sütőben 8-10 db

nagyméretű palacsintát sütünk belőle. A besamel és a paradicsomos szósz felét elosztjuk a palacsintákon és feltekerjük. A maradék besamelt a tálba öntjük, a palacsintákat belerakjuk, befedjük a maradék paradicsomos szósszal, meghintjük a mozzarelladarabkákkal, és forró sütőben kb. 15 percig sütjük. Melegen tálaljuk. Kép és szöveg: világháló • WWW.SPESNET.INFO


KUCKÓ

Kútnak lenni volna jó, utas-itatónak, diófának vagy a fán füttyentő rigónak. (Kányádi Sándor) Szigeti Erzsébet, 6. osztály, Bennlakásos Speciális Alapiskola, Ekecs

Gyerektoll

Lent: Nagy Kristóf, 2. a osztály, Nyárasd

Család

Kedves Gyerekek!

Álmomban egy tökéletes világot láttam, Aprócska családot egy családi házban. Nem is mondhatnám azt háznak, Inkább csak kicsike lakásnak. Ott éltem én nagyon boldogan, Családom oltalmat adó karjaiban. Mindenütt a vidámság honolt. Elűzték a szorongató bánatot. Édesapám nagyon sokat dolgozott, De ha itthon volt, mindig bolondozott. Segített ott, ahol tudott, ahol szükség volt rá, A keserűséget átalakította vidám humorrá.

Megyünk a szentmisére – Horváth Melánia, 2. osztály, Majthényi Adolf Alapiskola, Udvard

Édesanyám otthon szorgoskodott, A háztartásban munkálkodott. Szíve akkora volt, akár a világ kapuja, Minden egyes ember befért rajta. Húgom, a kis nebáncsvirág, A lelke csupa-csupa jóság. Bárki bármilyen rosszat elkövetett, Hozzá bátran segítségért mehetett. Mást mit is mondhatnék? Hisz e család csupa jó szándék. Igen még, csak ennyit, Szeretettel: nekik.

Matyó Veronika, 7. osztály, Palásthy Pál Egyházi Alapiskola, Palást

Örülnénk, ha beszámolnátok a Kuckónak arról, hogy töltöttétek a gyereknapot!

Vajda Klaudia 5 éves, MICIMACKÓ óvoda, Párkány – ez a rajz a Fiatalok előítéletek nélkül címmel meghirdetett rajzpályázaton a beküldött 297 rajz közül a legjobb 20 közé került. Ezek a zólyomi várban nyílt kiálllításon is láthatóak voltak. A kiválasztott 20 rajzból kirakójáték is készült, amelyen Klaudia munkája is szerepel – írta Ebedről a büszke nagymama. Gratulálunk Klaudia sikeréhez!

Kósa Viktória, 15 éves, Egyházgelle, A család mint közösség c. verseny III. kategóriájának első helyezettje

1

Készítette Lőrincz László

2

Rejtvény

Jézus a kereszten – Makó Dominik, 6 éves óvodás, Kenyhec

Meghatározások: 1. Egy órában hatvan van, 2. Női név, 3. Elsőhegedű vagy nagyszerű eleje, 4. Eternit, ilyen tető is van, 5. Velencei utazó (Marco), 6. Nőstény szarvas vagy ügyetlen, 7. Írásjel, 8. Labe folyó másképpen, 9. Iszik, italozik, 10. Gyümölcs. A rejtvény megfejtése a színessel jelölt oszlopban olvasható. Jelentése: Santiago de , spanyolországi kegyhely. Segítség: a páratlan meghatározások „p”

betűvel kezdődnek, a párosak „a” betűvel végződnek. A megfejtést nyílt levelezőlapon június 10-ig küldjétek el szerkesztőségünk címére: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava

Megfejtés A 20. számban közölt rejtvény megfejtése: szenteltvíz. A nyertes: Puksa Mátyás Ferenc, Zselíz. Gratulálunk, az ajándékkönyvet postán küldjük!

• HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA • 2011. JÚNIUS 5.

3 4 5 6 7 8 9 10


NAPRAFORGÓ

A boldogság ritkán van távol; csak nem mindig vagyunk tudatában a jelenlétének. (Maurice Maeterlinck)

VILLÁMPOST@LÁDÁNKBÓL

mélkedést, A fáradt ember keresztútját, az egykor nem messze Malackától, SzaAz alábbi beszámoló szerzője egy régebbi eseményt kolcán tanító Juhász Gyula Imádságát a gyűlölköidézett fel levelében, amelynek részleteivel ti is megis- dőkért, Babits Mihály magyarokhoz szóló versmerkedhettek. Hátha kedvet kaptok, hogy ti is felke- imáját... A legvégén fohászkodtunk a Magyarok ressétek a helyet! Nagyasszonyához... S még néhány szó a város történelméről: neve az azonos nevű állatból, a kismalacból ered. A település a 15. századig a Bazini és Szentgyörgyi grófok, a 16. század második felében a Fuggerek, 1575-től Harmadszor mentünk el a malackai ferences a Balassák, majd végül 1621-től a Pálffyak birtoka templom Szent Lépcsők oldalkápolnájába, zarán- volt. A Pálffy család tagjainak is nyughelyet adó doklatra. Szentháromság-templom kegyhelye tulajdonképA Krisztus-kereszthez vezető két lépcsősor fallal pen a már említett Scala Santa-kápolna. Tudva lévan elválasztva, a bal oldalin kizárólag térdepelve vő, hogy a jeruzsálemi Szent Lépcsők mintájára a nagyvilágban Malackán kívül csak Rómában és Krakkóban vannak még Scala Santák. A malackai Scala Santa tulajdonképpeni pecsétje egy lábnyom, amely középtájon az egyik lépcsőfokon ma is látható. Pálffy Pál nádor 1653-ban építtetett itt templomot, a Lateráni bazilika másaként a templomhoz emelt Szent Lépcsőket és a kápolnát Pálffy Tamás püspök szentelte fel 1660-ban. Az előbb említett Pál nádor pedig olyannyira szerette ezt a helyet, hogy bár testét a pozsonyi Szent Márton-dómba, de szívét a kolostorba helyeztette. Hasonlóképp Jálehet végighaladni, a jobb oldalin pedig lejönni, de nos nevű fia is, akinek szíve máig megtekinthető a az idősebbek ezen mennek föl is. Felfelé haladva, családi kriptában, az altemplomban. először a Passió Szent Márk szerinti változatát olMi tehát igyekszünk ennek a zarándoklatnak havastuk fel (mivel a zarándoklatra még nagyböjtben gyományt teremteni. Mindenkinek tudom szerekerült sor). További imák után II. Rákóczi Ferenc tettel ajánlani, hogy egyszer ellátogasson ide! Taimái közül az Engesztelő imádságot és Imáját a ha- valy hárman voltunk zarándokok, idén már kettővel záért, felolvastuk a Szentírásból a Jézus szenvedésé- többen. re vonatkozó részt, a felebaráti szeretetről szóló elZilizi Kristóf

Malackára zarándokoltunk

Ízt adni a világnak… Istenünk, a föld sójának, a világ világosságának mondja Jézus az ő tanítványait. Újra és újra megkérdezzük magunktól: vajon tudunk-e ízt adni a világnak, vajon tudunk-e világítani a körülöttünk lévő sötétségben? Köszönjük, Istenünk,

hogy Jézus Krisztusban példát adtál nekünk: ő az igazi világosság, ő a világ világossága. Köszönjük, hogy kitárhatjuk szívünket és befogadhatjuk ma is őt, aki erőnk és életünk. Kérünk, Istenünk, kegyelmed erejével legyünk képesek ízt adni közösségeink életének. Legyünk képesek az igazság, a tisztaság, az emberiesség világosságát sugározni magunk körül. Köszönjük, Istenünk, hogy számítasz mindannyiunk életére. Köszönjük, hogy feladatot bízol ránk: add, hogy hűségesek lehessünk küldetésünkhöz!

Mellékfoglalkozás

Korzenszky Richárd Fotó: világháló

Legyen mellékfoglalkozásotok: egy láthatatlan, titkos mellékhivatal! Ennek érdekében nyissátok ki a szemeteket, és keressétek meg, hol van az az ember, aki egy kis időt, részvétet, közösséget, gondoskodást igényel. Talán magányos, elkeseredett, beteg, bizonytalan, akinek valamit jelenthetsz.

Talán öreg, vagy egy gyermek. Ki tudná a lehetőségeket mind felsorolni? Mindig van hiány, minden sarkon, minden téren. Isten szívünkbe helyezte a rá való aranytartalékot. Ezért keresd meg, hogy emberséged megmutatására nem kínálkoznak-e helyzetek! Ne rettenj meg, ha várnod vagy kísérletez-

ned kell. Csalódásokra is fel kell készülnöd. De legyen egy mellékhivatalod, melyben mint ember megmutatkozol. Ne mulaszd el! El van készítve számodra, ha igazán akarod! Albert Schweitzer

Helyreigazítás Előző számunkban hibásan jelent meg A megélt öröm c. cikk szerzőjének neve. Ezúton kérünk elnézést Bokor Klárától, az írás szerzőjétől és olvasóinktól. • WWW.SPESNET.INFO


REJTVÉNY

GONDOLKODÓ

Rejtvényünk fő soraiban Szent Jeromos egyik szép gondolatát rejtettük el. A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán június 10-ig küldjék el szerkesztőségünk postai: REMÉNY, Žiacka 4. 821 06 Bratislava vagy e-mail címére: remeny@remeny.sk

A levelezőlapra írják rá: G O N DOLKODÓ A helyes megfejtést beküldők között egy ajándékköny vet sorsolunk ki.

Megfejtés

A 20. számunkban közölt rejtvény megfejtése: „Én vagyok az ajtó a juhok számára.” A helyes megfejtők közül sorsolással könyvet nyert: Puksa Magdolna, Léva. Gratulálunk!

SZEPSI

Nyitott templomok éjszakája

dokumentumának egy-egy jelesebb példányát. Mivel a kezdeményezés jó visszhangra talált, ezért a szervezők elmondása sze-

2011. május 27-én a Szepsi Római Katolikus Egyházközség is - az idén először - bekapcsolódott a meghirdetett „Nyitott templomok éjszakája” nevű kezdeményezésbe. A találkozó kezdetén a Kovács László és Görföl Jenő szerzőpáros bemutatta a Középkori templomok DélSzlovákiában címmel nemrég megjelent könyvüket. A szép kivitelű mű a rövid ismeretterjesztő bevezető

után 45 templomról közöl fényképeket és ad tájékoztatót. Az előadók beszámoltak úti élményeikről, kiemelve a templomok szakrális jellegét és azok fontosságát népünk megmaradása szempontjából. A találkozón a résztvevőknek alkalmuk nyílott néhány helyi amatőr fotós és gyűjtő jóvoltából megtekinteni a plébániatemplom és környéke régi és új fénykép-

• HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA • 2011. JÚNIUS 5.

rint a jövőben is lesz hason- rá az értékekre, és így erőló rendezvény. Ezzel is alsödhessenek a sokat hankalmat és lehetőséget tegoztatott gyökerek. remtve arra, hogy egyre többen csodálkozhassanak GB.


APRAJANAGYJA Fizetett hirdetések SZOLGÁLTATÁS

KÖSZÖNTŐ

Templombelsők díszítő festése, külsők felújítása, oltárok, képek és szobrok restaurálása, aranyozása. Orgonák javítása és hangolása. Árkedvezmény. Tel.: 035/659 31 39, 0905/389 162 www.reart.eu

Legyen Jézus drága Szíve mindenkor Teveled, Hogy nálunk is buzgón vezethesd híveidet. Szentháromság óvjon Téged, adjon neked erőt, Egészséget és nagyon hosszú, boldog életet! Névnapja alkalmából tisztelettel és szeretettel köszöntjük lelkiatyánkat, KISS RÓBERT gútai esperesplébánost. A gútai rózsafüzér-társulat tagjai és a hívek

ÁLLÁS

Munkát kínálok kitanult festőknek, mázolóknak iparengedéllyel. Érdeklődni 19.00–20.00 óra között lehet a 035/659 3139-es telefonszámon.

Templombelsők díszítő festése, képek festése és restaurálása, oltárok, szobrok felújítása, aranyozása, százszázalékos minőség, többéves jótállás. Tel.: 031/554 1697, 0903/228 376 e-mail: rio@nextra.sk www.umar.sk

Olcsó rózsafüzér www.gabrielbolt.eu

KÖNYVAJÁNLÓNK Az élet teljessége Segédkönyv az Újszövetség olvasásához. A kötet írásait Ludger Hobn-Morisch válogatta. Ára: 6,47 Eur

Benkő Antal, Szentmártoni Mihály: Testvéreink szolgálatában A keresztény ember hivatása, hogy minél inkább tükröződjék benne Krisztus teljessége, aki az Atya tökéletes képmása. A kötet a pasztorálpszichológia alapjaiba vezet be. Ára: 4,65 Eur Adrian és Bridget PLASS: „Ha Isten Fia táncol…” A kiadvány a testvérpárnak egy afrikai

A HÓNAP KÖNYVE AKCIÓBAN

közösségben töltött napjairól szól: az éhínségről, a betegségről, a közös munka és az öröm pillanatairól. Ára: 7,30 Eur Jelenits István: Élet és evangélium A kötet a szerző napvilágot látott vagy kéziratban maradt írásait tartalmazza, amelyeket legtágabban a lelkiség szó fejez ki. Ára: 8,13 Eur – kemény kötés Philip Yancey: Rejtjelek egy másik világból

CSUDAI SÁNDOR: HÁBORÚS NAPLÓ Sándor atya naplója bizonyítja, hogy együtt érző, bizakodó, segítőkész ember volt. A könyv stílusa egyszerű, logikus, nyugodtan érvelő, nem tolakodó. ÁRA: 3,50 Eur helyett 1,99 Eur A KIADVÁNY MEGRENDELHETŐ: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy office@remeny.sk

A hirdetések díjszabása Magánszemélyek 1 szó 0,40 Eur kiemelt szó 0,43 Eur hirdetés keretben 1,40 Eur fénykép egységesen

Jogi személyek 0,60 Eur 0,80 Eur 2,40 Eur (1 cm2)

2,75 Eur

(A díjakhoz 20%-os adót számítunk fel.) A szerkesztőség fenntartja az apróhirdetések szövegének szerkesztési jogát! A tartalomért nem vállalunk felelősséget.

Ügyintézés Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a lapterjesztéssel, előfizetéssel kapcsolatos ügyeiket, illetve reklamációjukat minden héten hétfőn és csütörtökön 8.00-14.00 óráig intézhetik szerkesztőségünk 02/ 45 52 36 82-es telefonszámán.

SZERETETGONDOLATOK „A szeretet az élet.”

A természeti és természetfölötti ugyanannak a valóságnak két különböző megnyilvánulása. A szemmel látható világban mutat rá azokra a jelekre, amelyek életünkben és környezetünkben egy másik világ létére utalnak. Ára: 13,94 Eur – kemény kötés

(Móra Ferenc) „Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, annál több áramlik rád vissza.” (Sigmund Freud) A virágot a napfény fejleszti ki, az emberi lelket a szeretet.” (Gárdonyi Géza) „Légy tudatában esendő pillanataidnak, hiszen ember vagy. Ne ítéld el mások gyöngeségét, hiszen már tudod, hogy ember vagy. Aki ember, az szeret és megbocsát. A szeretet: megbocsátás.” (Tatiosz) „Csak szeretve tanulunk meg szeretni.” (Doris Murdock)

FELHÍVÁS A Glória Kiadó felhívja azon tisztelt ügyfelei figyelmét, akik eddig még nem rendezték a fennmaradt tartozásukat, hogy rövid időn belül pótolják mulasztásukat. Megértésüket köszönjük.

„Szeretni és szeretve lenni olyan, mintha kétfelől sütne ránk a nap.” (David Viscott) • WWW.SPESNET.INFO


REMÉNY

Így látom én

Főbúcsú Márianosztrán Márianosztrán 2011. július 3-án, vasárnap tartják

a Jézus Öt Szent Sebe főbúcsút.

Horváth Károly Amikor Jézus eltávozása előtt más Vigasztalót ígért övéinek, a vigasztaló Szentlélekre gondolt. Ezt azért is tette, mert a harmadik isteni Személy vigasztalása már az Ő földi életében is bevált. Jézusnak is gyakran szüksége volt vigaszra. Az ő lelke a vigasztalás és vigasztalódás Lelke. Már gyermekkorában, amikor emberileg még nem mérte föl a helyzet komolyságát, bizonyára gyermeki szívével együtt érzett anyjával, az aggódó arcú és gyötrődő Máriával. Például az egyiptomi menekülés közben. Ő maga is a bánkódó szülők egyetlen vigasza lett, amikor megtalálták a templomban. Hogy aztán újra számtalanszor elveszítsék, és újra megtalálják. Jézus is megvigasztalódott, mert bizony sok csalódás érte. „Nem tudtátok, hogy Atyám dolgaiban, házában kell lennem?” S később is hiába hirdette és kínálta az örök életet, a legtöbben tőle csak az e világra vonatkozó, ideig tartó javakat kérték: Hogy lássak, hogy járjak, hogy legyen mit ennem, innom. Hogy még visszatérhessek pár évre ebbe az itteni, halandó életbe. Ez mind szomorúsággal töltötte el Jézust, és azzal vigasztalódott nemes (szent) lelkében, hogy alkalmazkodva hozzánk, először az emberi léptékhez mért igényeket elégítette ki. Így vezetett rá, hogy aki a megértett kevesebbel is beéri, a fölfoghatatlan többet is megbecsüli majd. Furcsa módon mi, megváltottak föl sem tudjuk fogni Isten túláradó szeretetét, és így értetlenségünkkel is igazoljuk a szentírási megállapítást, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, amit az Örök Szeretet készít nekünk. Ezért újjá kell születnünk. Új szívekkel. Istent értő füllel. Jézus tanítványaiban is állandóan csalódik: „Kicsinyhitűek, késedelmes szívűek, annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertek?” A csalódás embersége miatt kihozza belőle, hogy ostort fon, és Pétert sátánnak nevezi. Környezete sem fogadta be, és a végsőkig pilátuskodott. Mi az igazság? Azt is érezte, hogy a lélek kész, de a test erőtlen. Elmagányosodott. Vigaszt keresett az Atya és övéi közösségében. De így sóhajtott fel: szomorú az én lelkem mindhalálig. A föltámadásban vigasztalódott meg, de addig is működött benne a vigasztaló Lélek: csak így tudott hűséges lenni mindhalálig. Ezt a Lelket küldi nekünk magányosságunkban, kudarcainkban. Mert ma is az igazság magva sok esetben kőre, tövisek közé esik, vagy jómadarak prédájává válik.

Szombat este a 6 órai szentmisével kezdődik a búcsú, majd a kálváriára menet keresztutat végeznek, éjfélkor szentmise lesz. Vasárnap fél 9-kor szentmise a kegytemplomban, fél 10-kor a keresztet hordozva indulnak a zarándokok a fél 11 órai ünnepi szentmisére a Kálváriára. Mindenkit szeretettel várnak a pálosok. Szeretettel hívják a lelkiatyákat és Mária-tisztelőket

a bacsfa-szentantali kegytemplomba A KEGYKÉP KÖNNYEZÉSÉNEK 296. ÉVFORDULÓJÁRA

Megrendelhető az Adoremus! A havonta megjelenő kiadvány tartalmazza minden napra a szentmise teljes szövegét. Megrendelhető előzetes egyeztetés alapján: office@remeny.sk, 02/4552 3682 (hétfőnként). Egy példány ára havonta: 1,90 Eur + postaköltség

DVD-ajánlatunk Történetek Pio atyáról – Könyv 3 dvdmelléklettel (Feszület kereszt nélkül - dokumentumfilm, A csodák embere I-II. rész játékfilm) – egy dobozban A 20. század népszerű szerzetesének életét tárják elénk a kiadványok. A doboz ára: 31,- Eur

PROGRAM 2011. június 19., vasárnap 14.00 Ünnepélyes rózsafüzér a kegytemplomban 15.30 Keresztút, gyónási lehetőség 17.00 Ünnepi főpapi szentmise, főcelebráns: Dr. Székely János, esztergom-budapesti segédpüspök A szentmisét szentségi körmenet és ereklyetisztelet követi 20.00 Szentségimádási órák 22.00 Szentségi áldás 22.15 Latin szentmise a rendkívüli formában, főcelebráns: P. Kovács Ervin Gellért OPraem

Teremtett világ

Karol A pápa, aki ember maradt I-II. Kétrészes játékfilm a most boldoggá avatott II. János Pálról Ára: 14,- Eur

Remény-barátoknak 10 százalékos kedvezmény! Megrendelhető: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy office@remeny.sk

Akció!

„… sokféle erő van az emberek között, sokféleképpen ölik egymást az emberek. Nem elég szeretni. A szeretet tud nagy önzés is lenni. Alázatosan kell szeretni, hittel. Az egész életnek akkor van csak értelme, ha igazi hit van benne. Isten a szeretetet adta az embereknek, hogy elbírják egymást és a világot. De aki alázat nélkül szeret, nagy terhet tesz a másik vállára. Márai Sándor: Az igazi

• HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA • 2011. JÚNIUS 5.

Boldog Salkaházi Sára-imafüzet A 60 oldalas imafüzetben életrajz, naplórészletek, imádságok… Ára most 2,16 euró helyett csupán 1,66 euró! Megrendelhető: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy office@remeny.sk Amíg a készlet tart!

Remeny 2011-23  

XXII. évfolyam 23. szám www.spesnet.info Ára: 0,50 Eur2011.június5.–Húsvét7.vasárnapja „A szegénység nem szükségképpen szégyen és átok; lehe...

Remeny 2011-23  

XXII. évfolyam 23. szám www.spesnet.info Ára: 0,50 Eur2011.június5.–Húsvét7.vasárnapja „A szegénység nem szükségképpen szégyen és átok; lehe...

Advertisement