Page 1

veeieefjkeâ Jeelee& veeiejer mecemÙeebvee efYe[Ceeje yeguebo Suieej !

ceje"er meehleeefnkeâ

Web : www.nagarikvarta.co.in E-mail : nagarikvarta@gmail.com RNI.: MAHMAR/2013/55777 Postal Reg.No. MNW/281/2015-17 

Je<e& : 4

Deefie>Demegjef#ele MeeUebÛeer ceevÙelee jö?

Debkeâ: 7

2

veesšeyeboerhetkeer&Ûe yeBkesâle 2.5 }eKe Yej}suÙeebvee ÙesT Mekeâles veesšerme

vekeer efouueer - veesšeyeboerÛÙee efveCe&ÙeeDeeOeer pej legcner yeBkesâle 2.5 ueeKe ®heÙes Yejues DemeuÙeeme legcneueener heÇeefhlekeâj efkeYeeieekeâ[tve veesšerme ÙesCÙeeÛeer MekeäÙelee Deens. heÇeefhlekeâj efkeYeeieeves yeBkeâ DeeefCe heesmšekeâ[s 1 SefheÇue 2016 les 9 veesknsbyej 2016heÙe&ble yeÛele KeelÙeeleerue hewmes pecee kesâuesuÙeebÛeer ceeefnleer ceeiekeueer Deens. DeLe& ceb$eeueÙeeÛÙee DeeosMeevegmeej heÇeefhlekeâj efkeYeeieeves ner ceeefnleer yeBkeâebkeâ[tve ceeefieleueer Deens. mesbš^ue yees[& Dee@Heâ [eÙejskeäš š@keämesme(meeryeer[eršer)ves ÙeemeboYee&le DeefOemetÛevee peejer kesâueer Deens. DeLe& ceb$eeueÙeeves Ùeehetkeer&Ûe 2.5 ueeKentve DeefOekeâ jkeäkeâce pecee DemeuesuÙee yeÛele KeelÙeeÛeer DeeefCe 12.5 ueeKeebntve DeefOekeâ jkeäkeâce pecee DemeuesuÙee Ûeeuet KeelÙeebÛeer ceeefnleer ceeefieleueer Deens.

peUieekeceOÙes Yeer<eCe DeheIeele efleIeebÛee ce=lÙet lej 20 iebYeerj

peUieeke - peUieeke efpeuåÙeeleerue heeÛeesje leeuegkeäÙeeleerue kejKes[er ÙesLes DeeÙeMej šschees Gueštve nesTve Yeer<eCe DeheIeele Peeuee Deens. ÙeeceOÙes 3 peCeebÛee ce=lÙet Peeuee Demetve 20 hes#ee DeefOekeâ ueeskeâ iebYeerj peKeceer Peeues Deensle. ce=leebÛee Deekeâ[e kee{CÙeeÛeer Yeerleer kÙeòeâ keâjCÙeele Ùesle Deens. efceUeuesuÙee heÇeLeefcekeâ ceeefnleervegmeej, jefkekeejer YewjkeveeLe Ùee$esuee peele Demeleevee ne DeheIeele Peeuee. ce=le efleIeebhewkeâer oesve peCeebÛee peUieeke ®iCeeueÙeele vesle Demeleevee lej SkeâeÛee heeÛeesje ®iCeeueÙeele vesleevee ce=lÙet Peeuee. Ùeeleerue Skeâe ceÙeleeÛes veeke jleve efMekeueeue yeejer (je. MesbogCeer& keÙe 50) Demes Demetve heeÛeesje ®iCeeueÙeele lÙeeme iebYeerj DekemLesle oeKeue keâjCÙeele Deeues nesles.

mebheeokeâ:-jeceveeLe OeeW[erjece keâejb[s

cegbyeF&, meesceJeej 9 peevesJeejer 2017 les 15 peevesJeejer 2017

efkekeâeme heÇkeâuheebmee"er 1900 ke=#eebÛeer keâlleue

3

kesâbõerÙe DeLe&mebkeâuhe 1 HeâsyeÇgkeejerueeÛe

Fbot efce}ÛÙee mebhetCe& peefceveerkej Deebyes[keâj mceejkeâeÛes Deej#eCe 

4

he=‰: 8

ceesoer ie[er yeesueeÙeuee ueF& ngMeej!

efkebâcele 3¤

5

efMekemceejkeâeefkejesOeele peveefnle ÙeeefÛekeâe

cegbyeF& - mecegõele Ú$eheleer efMekeepeer cenejepeebÛes mceejkeâ GYeejCÙeeÛÙee jepÙe mejkeâejÛÙee cenòkeekeâeb#eer heÇkeâuheeefkejesOeele cegbyeF& GÛÛe vÙeeÙeeueÙeele peveefnle ÙeeefÛekeâe oeKeue Peeueer Deens. mejkeâejer eflepeesjerkej keâpee&Ûee [esbiej Demeleevee Ùee DeeefLe&keâÂ<šŸee KeefÛe&keâ heÇkeâuheeyeeyele heÇM‍ve GheefmLele keâjCÙeele Deeues Deens. oef#eCe cegbyeF&leerue heÇe. ceesnve DeMeer ceeieCeer ÙeeefÛekeâeoejeves jepÙe efYe[s Ùeebveer oeKeue kesâuesuÙee ÙeeefÛekesâle mejkeâejkeâ[s kesâueer Deens. efMekevesjermen jepÙeekejerue keâpee&Ûeer Deekeâ[skeejer DeeefCe Deveskeâ ie[ebÛeer DekemLee efyekeâš Peeueer heÇkeâuheekejerue KeÛee&keâ[s ue#e kesOeCÙeele Deens. lÙeecegUs jepÙe mejkeâejves Ùeeyeeyele Deeues Deens. efMekemceejkeâemeejKee KeefÛe&keâ efkeÛeej keâjekee, Demes ÙeeefÛekesâle cnšues heÇkeâuhe GYeejCÙeehes#ee efMekeepeer cenejepeebveer Deens. Ùeekej uekekeâjÛe efveÙeefcele megveekeCeer yeebOeuesuÙee efkeâuues-ie[ebÛes mebkeOe&ve keâjekes, nesCeej Deens.

iegšKee yeboer keâeieoeshe$eerÛe

iegšKee efke›eâermebyebOeer heesefueme Ùeb$eCee iehhe jepÙe, je<š^erÙe efke›eâer meg™Ûe, yeboercegUs iegšKÙeeÛÙee es efkeâceleerle kee{ ceneceeiee&bke™ve meje&meheC iegšKÙeeÛeer keenletkeâ kemeF&, YeeÙeboj DeeefCe ceerje jes[ceOÙes cees"Ÿee heÇceeCeele kesâuee peelees mee"e yeeyet YeeF& veecekeâ kÙeòeâer keâjle Deens iegšKÙeeÛeer lemkeâjer, jcepeeve DeeefCe FefueÙeeme ns ÙeeÛes nmlekeâ Demetve mebhetCe& cegbyeF&Yej hegjefkeuee peele Deens iegšKee cegbyeF& - jepÙeele iegšKÙeeÛee mee"e ke efke›eâer keâjCÙeeme yeboer Demeleeveener Menjemen efpeuåÙeele ef"keâef"keâeCeer Depetvener cees"Ÿee heÇceeCeele meje&meheCes iegšKee efke›eâer meg™ DemeuÙeeÛes efÛe$e heeneÙeuee efceUles. Deve> ke Deew<eOe heÇMeemeveekeâ[tve efke›eâslÙeebkej efkeâjkeâesU keâejkeeF& meg™ Demeueer, lejer cegbyeF& Menjele

Deveskeâ heevešheNÙee ke ne@šsuekej KeguesDeeceheCes iegšKee efkekeâuee peele Deens. lÙeecegUs iegšKee yeboer meOÙee lejer keâeieoeshe$eerÛe efomele Deens. Sjkeer keâejkeeF&mee"er DeieÇsmej Demeuesues heesefueme heÇMeemeve Ùee keâejkeeF&le ceeies keâe, Demee heÇM‍vener GheefmLele nesle Deens. jepÙeele iegšKee yeboer ueeiet Peeueer. lÙeeuee pekeUheeme De[erÛe

ke<e&s nesle Deeueer. cee$e, Menjemen efpeuåÙeele KeguesDeece iegšKee efke›eâer nesle Deens. ieÇeceerCe Yeeieelelej DeensÛe hejbleg cegbyeF& meejKÙee Menjele ns heÇceeCe peemle Deens. ÛeewkeâeÛeewkeâebleerue Deveskeâ heevešheNÙeebkej iegšKee efke›eâer nesle Demetve, kegâCeeueeÛe heÇMeemeveeÛee Oeekeâ jeefnuesuee veener. (GJe&efjle he=‰ 6Jej)


4

cegbyeF&, meesceJeej 9 peevesJeejer 2017 les 15 peevesJeejer 2017

kesâbõerÙe DeLe&mebkeâuhe 1 HeâsyeÇgkeejerueeÛe

je<š^heleerbÛeer cebpegjer

vekeer efouueer – kesâbõerÙe DeLe&mebkeâuhe 1 HeâsyeÇgkeejerueeÛe ceeb[uee peeCeej Deens. jsukes yepesšÛeener Ùeeke<eer&heemetve ÙeeÛe DeLe&mebkeâuheeceOÙes meceekesMe keâjCÙeele ÙesCeej Deens. je<š^heleer heÇCeke cegKepeer& Ùeebveer Ùeekej efMekeäkeâeceesle&ye kesâues Deens. Gllej heÇosMe, GllejeKeb[, hebpeeye, ceefCehetj ke ieeskee Ùee heeÛe jepÙeebÛÙee efveke[CegkeâebÛÙee DeKesjÛÙee šhhÙeeleerue celeoeve 8 ceeÛe&uee nesCeej Deens. Ùee heeÛe jepÙeebleerue efkeOeevemeYee efveke[CegkeâebÛÙee DeeOeer DeLe&mebkeâuhe meeoj keâ™ve mejkeâej celeoejebvee Deekeâef<e&le keâjCÙeeÛee heÇÙele> keâjsue, Demee Dee#eshe efkejesOekeâebveer Iesleuee neslee. efkejesOeer he#eebveer kesâuesuÙee le›eâejerbÛeer oKeue IesTve efveke[Cetkeâ DeeÙeesieeves lÙeeyeeyele kesâbõ mejkeâejuee efkeÛeejCee kesâueer nesleer. cegKÙe efveke[Cetkeâ DeeÙegòeâ vemeerce Pewoer Ùeebveer cebef$eceb[U meefÛeke heer.kesâ. efmevne Ùeebvee Ùee meboYee&le he$e hee"ketve 10 peeveskeejerheÙe&ble lÙeekej Gllej osCÙeeme meebefieleues nesles cee$e,

veeieefjkeâ Jeelee& osMe ScyeÇsÙej efkeceeve Kejsoer IeesšeUe Decesefjkesâletve meeryeerDeeÙeuee efceUeues cenòkeeÛes hegjekes

Deelee je<š^heleerbÛÙee cebpegjerveblej 1 HeâsyeÇgkeejerueeÛe DeLe&mebkeâuhe meeoj nesF&ue, Ùeekej efMekeäkeâeceesle&ye Peeues Deens. DeLe&mebkeâuheerÙe DeefOekesMeveeÛee heefnuee šhhee 31 peeveskeejer les 9 HeâsyeÇgkeejer Ùee keâeUele nesF&ue. lej DeLe&mebkeâuheerÙe DeefOekesMeveeÛee ogmeje šhhee 9 HeâsyeÇgkeejer les 12 SefheÇue Ùee keâeUele nesF&ue. DeefOekesMeveeÛÙee heefnuÙee šhhÙeeleÛe DeLe&mebkeâuhe meeoj kesâuee peeF&ue. je<š^heleer oesvner meYeeie=nebvee mebÙegòeâefjlÙee mebyeesefOele keâ®ve DeLe&mebkeâuheerÙe DeefOekesMeveeÛeer meg®keele keâjleerue.

vekeer efouueer - yeÇePeerueÛÙee ScyeÇsÙej keâbheveerkeâ[tve leerve efkeceeveebÛÙee hegjke"e keâjejele 200 oMeue#e [e@ueme&Ûeer (megceejs 1,300keâesšer ®heÙes) ueeÛe efouÙeeheÇkeâjCeer meeryeerDeeÙeÛÙee neleer cenòkehetCe& hegjekes ueeieues Deensle. meeryeerDeeÙeÛes Skeâ heLekeâ vegkeâlesÛe Decesefjkesâle iesues nesles. ÙeeojcÙeeve lÙeebvee cenòkeeÛes hegjekes efouÙeeÛes meceesj Deeues Deens. YeejleerÙe mebj#eCe mebMeesOeve ke efkekeâeme mebmLee cnCepes [erDeej[erDeesves yeÇePeeruekeâ[tve leerve efkeceeves Kejsoer keâjCÙeeÛÙee 208 oMeue#e [e@ueme&ÛÙee keâjejele oueeueer efouÙeeÛes meceesj Deeues nesles. Decesefjkeâe ke yeÇePeeruekeâ[tve mebÙegòeâ ÛeewkeâMeerle Yeejleelener ScyeÇsÙej keâbheveerkeâ[tve oueeueer efoueer iesuÙeeÛes efve<heve> Peeues nesles. ÙetheerSÛÙee keâeUele ScyeÇsÙej keâbheveermeesyele leerve efkeceeveebmee"er 2008 ceOÙes keâjej Peeuee. leervener efkeceeves 2011 heemetve veblej hegjkeCÙeele Deeueer. ner efkeceeves FSceyeer 145 heÇkeâejeleerue nesleer. efyeÇšveceOeerue Skeâe ceOÙemLeeme oueeueer efouÙeeÛee oekee keâjCÙeele

cenmetue kee{efkeCÙeemee"er jsukesÛeer vekeer Mekeäkeâue hue@šHeâe@ce&kejÛe ScešerScemee"er peeiee osCÙeeÛee heÇmleeke

vekeer efouueer- Yee[ŸeekÙeefleefjòeâ cenmegueele kee{ knekeer Ùee keâefjlee jsukesves DeeheuÙee mLeevekeâebkej SšerSce ceMeervmemee"er peeiee osCÙeeÛee heÇmleeke heg{s "skeuee Deens. Ùee heÇmleekeeDebleie&le jsukes ceb$eeueÙe yeBkeâebvee SšerSce ceMeervme yemeefkeCÙeemee"er hue@šHeâe@ce&kej peeiee GheueyOe keâ®ve osCeej Deens. lÙeecegUs jsukesÛÙee Glheve>ele keeef<e&keâ 2,000 keâesšer ®heÙeebÛeer kee{ nesCÙeeÛeer MekeäÙelee Deens. jsukes ceb$eeueÙeeleHeâ&s hue@šHeâe@ce&ÛÙee peeiesÛes efueueeke nesCeej Deensle. ns efueueeke FbšjvesšÛÙee ceeOÙeceeletve nesleerue. Ùee keâb$eešeÛeer cegole 10 ke<ee&bÛeer DemeCeej Deens. meOÙee jsukesÛes Glheve> ceeueiee[er DeeefCe heÇkeemeer iee[ŸeebceOetve efceUCeeNÙee cenmegueeletveÛe nesles. kesâkeU 5 škeäkesâ Glheve> ns Yee[ŸeekÙeefleefjòeâ efceUles. lÙeecegUs Ùee Glheve>eÛee efnmmee kee{efkeCÙeeÛes Gefö<š megjsMe heÇYet Ùeebveer

"skeues Deens. Ùee kÙeefleefjòeâ jsukesceOÙes peeefnjeleermee"er peeiee GheueyOe keâ®ve efoueer peeCeej Deens. lemesÛe š^sve yeÇebef[bie DeeefCe jsue jsef[Dees mkeâercme osKeerue meg™ keâjCÙeele ÙesCeej Deens. meOÙee pÙee peeieebkej jsukesceOÙes peeefnjeleer PeUkeâefkeCÙeele Ùesleele lÙee kÙeefleefjòeâ peeiee MeesOetve peeefnjeleer ueekeCÙeele Ùesleerue Demes ceb$eeueÙeeves cnšues Deens. jsukes mLeevekeâebÛÙee yeensjerue peeieebkej SueF&[er m›eâerve yemeketve lÙeekej peeefnjele yemekeCes, DeesknjyeÇerpe,

uesknue ›eâe@efmebie iesš Ùeeef"keâeCeer peeefnjeleerbmee"er peeiee GheueyOe keâ®ve efoueer peeF&ue. jsue ef[mhues vesškekeâ&ÛÙee ceeOÙeceeletve Ùee peeefnjeleer yemeefkeCÙeele ÙesCeej Deensle. meg®keeleeruee efouueer, keejeCemeer, peÙehetj Ùeeef"keâeCeer peeefnjeleer yemeefkeCÙeele Ùesleerue veblej ns peeUs efkemleejCÙeele ÙesCeej Deens. š^sve yeÇebef[bieÛÙee ceeOÙeceeletve efvecee&lÙeebvee Deeheueer Glheeoves ieÇenkeâebmeceesj meeoj keâjCÙeeÛeer mebOeer efceUCeej Deens. š^sve yeÇebef[bieceOÙes legcner legceÛeer Glheeoves ieÇenkeâebvee ceesHeâle Åee DeeefCe lÙeeletve lÙeebÛÙee heÇefleef›eâÙee IÙee Demee heÇmleeke "skeCÙeele Deeuee Deens. meg®keeleeruee Meleeyoer DeeefCe jepeOeeveerceOÙes ner meskee GheueyOe nesF&ue. jsukes mLeevekeâebkej ceveesjbpeveemee"er jsue jsef[Dees meskee meg™ keâjCÙeele ÙesCeej Deens. jsue jsef[DeesÛÙee ceeOÙeceeletvener cenmetue efceUt Mekesâue.

Deeuee neslee. ÙeeheÇkeâjCeer meeryeerDeeÙeves ceOÙemLe efkeefheve Keve>e DeeefCe oesve hejosMeer keâbhevÙeebefkejesOeele iegvne oeKeue kesâuee neslee. Decesefjkesâleerue vÙeeÙe efkeYeeieeceeHeâ&le ScyeÇsÙej keâbheveerÛÙee oueeueer heÇkeâjCeeÛeer ÛeewkeâMeer nesle Deens. meeryeerDeeÙeÛes heLekeâner vegkeâlesÛe Decesefjkesâle iesues nesles. Ùee heLekeâeuee Decesefjkesâletve keâener cenòkehetCe& hegjekes efceUeues Deensle. Ùee hegjekÙeebÛÙee DeeOeejs ueeÛe efouÙeeÛes mhe<š nesT Mekesâue Demes meeryeerDeeÙeÛes cnCeCes Deens. yeÇePeerueÛÙee ‘Heâesuee o meekeheekeuees’ Ùee ke=llehe$eele oueeueerÛes ke=lle heefnuÙeeboe Deeues nesles. j[ejÛeer megefkeOee Demeuesueer ner efkeceeves 2008 ceOÙes Kejsoer kesâueer nesleer. Decesefjkesâves 2010 heemetve [e@ceefvekeâ heÇpeemelleekeâeMeer kesâuesuÙee keâjejebÛeer ÛeewkeâMeer meg™ kesâueer Demelee YeejleeMeer kÙekenejelener oueeueerÛes kÙekenej PeeuÙeeÛes GIe[ Peeues nesles. Yeejleemen meewoer DejsefyeÙeemeesyele PeeuesuÙee keâjejelener oueeueer efoueer iesueer nesleer.

efkeâjCe yesoer osCeej veeÙeye jepÙeheeueheoeÛee jepeerveecee

hegogÛÛesjer - Yeepehe veslÙee DeeefCe hegogÛÛesjerÛÙee veeÙeye jepÙeheeue efkeâjCe yesoer Ùeebveer ces 2018 ceOÙes heoeÛee jepeerveecee osCeej DemeuÙeeÛes peenerj kesâues Deens. keâeBieÇsme mejkeâejyejesyej

heoYeej mees[Ceej Deens,' Demes yesoer Ùeebveer "heeršerDeeÙe'Meer yeesueleevee meebefieleues. Ùeeyeeyele keefj…ebvee keâUefkeuÙeeÛesner lÙeebveer meebefieleues. yesoer DeeefCe ÙesLeerue cegKÙeceb$eer kner. veejeÙeCemeeceer ÙeebÛÙeele Deveskeâoe keeo Peeues Deensle. meesMeue ceeref[ÙeeÛee mejkeâejer keâeceemee"er keehej keâ™ veÙes, ne veejeÙeCemeeceerbÛee DeeosMe lÙeebveer jö kesâuÙeeke™ve efvecee&Ce Peeuesuee keeo DeÅeehener leepee Deens. lemesÛe Skeâe kne@šdmeDe‍@he i®heceOÙes yesoerbÛee meceekesMe Demeleevee lÙeekej DeefMeêue mebIe<e& kee{le DemeuÙeeÛÙee efknef[Dees hee"efkeuÙeeves, yesoerbveer lÙee heeM‍&keYetceerkej efkeâjCe yesoer Ùeebveer oesve keefj… DeefOekeâeNÙeebvee efveuebefyele kesâues ke<ee&bÛee keâeÙe&keâeue meceehle PeeuÙeeveblej nesles. Ùeeke™ve keeo Peeuee neslee. yesoer jepeerveecee osCeej DemeuÙeeÛes peenerj Ùee efouueerle 2015 ceOÙes PeeuesuÙee kesâues. "ceer ceePee keâeÙe&keâeue efveM‍efÛele efkeOeevemeYee efveke[Cegkeâerle YeepeheÛÙee kesâuee Deens. 29 ces 2018 uee ceer cegKÙecebef$eheoeÛÙee Gcesokeej neslÙee.

4 yeeÙekeâe, 40 cegues; cnCetveÛe ueeskeâmebKÙeekee{

cesj" - 4 yeeÙekeâe DeeefCe 40 cegues Demeuesues veeieefjkeâÛe YeejleeÛÙee ueeskeâmebKÙee kee{erme peyeeyeoej DemeuÙeeÛes keòeâkÙe Yeepehe Keemeoej mee#eer cenejepe Ùeebveer kesâues. mee#eer cenejepe Ùeebveer cegefmueceebvee DeheÇlÙe#eefjlÙee ueeskeâmebKÙeekee{erme peyeeyeoej "jefkeues Deens. cesj"ceOÙes Skeâe keâeÙe&›eâceemee"er Deeues Demeleevee mee#eer cenejepe Ùeebveer hegvne Skeâoe keeoieÇmle keòeâkÙe kesâues. Gllej heÇosMe efkeOeevemeYee

efveke[Cegkeâebmee"er DeeÛeejmebefnlee ueeiet PeeuÙeeveblej mee#eer cenejepeebveer ns keòeâkÙe kesâuÙeeves lÙeebÛÙeekej keâejkeeF& nesCÙeeÛeer MekeäÙelee Deens. mee#eer cenejepe cnCeeues, `ceer pes yeesueues Deens, lÙeekej "ece Deens. DeeheuÙee osMeeÛÙee ueeskeâmebKÙeekee{ermee"er SkeâÛe mecegoeÙe keâejCeerYetle Deens. pÙeebÛÙee Ûeej yeeÙekeâe DeeefCe 40 cegues Deensle. ueeskeâmebKÙeekee{eruee efnbot peyeeyeoej veenerle. uekekeâjÛe mejkeâej

meceeve veeieefj keâeÙeoe ueeiet keâjsue, DeMeer DeeMee Deens.' mee#eer cenejepeebÛÙee Ùee keòeâkÙeekej šerkeâe keâjleevee keâeBieÇsme vesles DeefKeuesMe efmebn cnCeeues, keâer hebleheÇOeeve ceesoerbveer efouesuÙee DeeMkeemeveebheemetve ueeskeâebÛes ue#e nšefkeCÙeemee"er Yeepehe vesles DeMeer Oeeefce&keâ efkeOeeves keâjle Deensle. Yeepeheves lÙeebÛeer he#eeletve nkeâeueheóer kesâueer heeefnpes.


5

cegbyeF&, meesceJeej 9 peevesJeejer 2017 les 15 peevesJeejer 2017

ceneje„^

veeieefjkeâ Jeelee&

efkeveeÙekeâ cesšsbveer ceeleesßeerkej Iesleueer Gæke "ekeâjsbÛeer Yesš Ùee oesvner veslÙeebceOÙes vescekeäÙee keâejCe keâesCelÙee cegöŸeebkej ÛeÛee& Peeueer mhe<š Peeuesues veener. iegueomlÙeele nsefkeMesDeÅeehe <e cnCepes efkeveeÙekeâ cesšsbÛee

cegbyeF& - efMekemebieÇece he#eeÛes DeOÙe#e efkeveeÙekeâ cesšs jefkekeejer ceeleesßeerkej oeKeue Peeues. cesšs Ùeebveer Gæke "ekeâjsbÛeer Yesš Iesleueer Demetve Ùee oesvner veslÙeebceOÙes vescekeâer keâeÙe ÛeÛee& Peeueer ns DeÅeehe iegueomlÙeele Deens. cee$e ceneheeefuekeâe efveke[CegkeâerÛÙee leesb[ekej Ùee oesvner veslÙeebÛÙee Yesšeruee cenòke heÇehle Peeues Deens. jefkekeejer efkeveeÙekeâ cesšs Ùeebveer Gæke "ekeâjs ÙeebÛeer Yesš Iesleueer. oesvner veslÙeebceOÙes yejeÛe kesU ÛeÛee& PeeuÙeeÛes met$eebveer meebefieleues.

he#e ne YeepeheÛee efce$ehe#e Deens. heCe efMekemceejkeâeÛÙee Yetefcehetpeve meesnàÙeeÛÙee kesUer cesšs Yeepehekej veejepe Peeues nesles. Yetefcehetpeve meesnàÙeekej YeepeheÛeerÛe Úehe efometve Ùesle DemeuÙeeves cesšs veejepe nesles. Ùeeveblej Deelee cesšs Lesš ceeleesßeerle heesnesÛeuÙeeves mekee&bÛÙeeÛe YetkeÙee GbÛeekeuÙee Deensle. cesšs DeeefCe Gæke "ekeâjs ÙeebÛÙee

Yesšerkej lekeâ&efkelekeâ&ner ue{keues peele Deens. Deeieeceer ceneheeefuekeâe DeeefCe veiejheeefuekeâe efveke[CegkeâerÛÙee leesb[ekej ner Yesš PeeuÙeeves ÛeÛe&suee yeU efceUeues Deens. DeÅeehe efMekemesvee DeeefCe efkeveeÙekeâ cesšs Ùeebveer Ùee Yesšerefke<eÙeer DeefOeke=âle heÇefleef›eâÙee efouesueer veener. cegbyeF& ceneheeefuekeâe efveke[Cegkeâerle jeceoeme Dee"keues ÙeebÛÙee DeejheerDeeÙe he#eeves Yeepehemeesyele jenCÙeeÛee efveCe&Ùe Iesleuee Deens. lÙeecegUs Deelee cesšs ÙeebÛee he#ener YeepehemeesyeleÛe jenCeej keâer ogmeje heÙee&Ùe MeesOeCeej ÙeeÛeer Glmegkeâlee efvecee&Ce Peeueer Deens.

ceePÙeekej nuuee kesâuesuÙee efMekemewefvekeâebvee ceeHeâ keâje veeiehetjceOÙes veiejheeefuekeâe cegbyeF& - nuuÙeeÛÙee Iešvesuee 20 ke<e&s Peeueer Deensle. lÙeeveblej efMekemesveeheÇcegKe yeeUemeensye "ekeâjs DeeefCe ceePes ceveesefceueve Peeues nesles. lÙeecegUs Ùee heÇkeâjCeeleerue efMekemewefvekeâebyeeyele Deeheueer keâesCeleerner le›eâej vemetve lÙeebvee ceeHeâer Åeekeer, DeMeer efkevebleer Meefvekeejer ceepeer GhecegKÙeceb$eer Úieve YegpeyeU Ùeebveer ceneveiej ob[eefOekeâeNÙeebheg{s kesâueer. efMekemesvee mees[uÙeeveblej PeeuesuÙee nuuÙeeheÇkeâjCeer Meefvekeejer ceneveiej ob[eefOekeâejer vÙeeÙeeueÙeele YegpeyeU ÙeebÛeer mee#e Peeueer, lÙee kesUer lÙeebveer ner efkevebleer kesâueer.

OejCÙeele Deeues nesles. lÙee kesUer hegleUe efkešbyevesyeeyele efMekemesvesÛÙee `meecevee' cegKehe$eeletve Úehetve DeeuesuÙee yeeleceerle keâjCÙeele DeeuesuÙee Deejesheebyeeyele "ekeâjs, cegKÙe mebheeokeâ ke cegõkeâ ÙeebÛÙeeefkejesOeele ceer DeyeÇgvegkeâmeeveerÛee oekee oeKeue kesâuee neslee; cee$e 2009 ceOÙes yeeUemeensyeebÛeer Deefleefjòeâ cegKÙe ceneveiej heÇke=âleer heentve ceer oekee ceeies Iesleuee ob[eefOekeâejer Deej. kesâ. osMeheeb[s neslee. lÙee kesUer kegâšgbyeerÙeebmeesyele ceer ÙeebÛÙeemeceesj YegpeyeUebvee npej yeeUemeensyeebÛeer Yesšner Iesleueer nesleer. keâjCÙeele Deeues nesles. YegpeyeU cnCeeues Ùee meke& heÇkeâjCeeuee 20 ke<ee&bntve keâer, 1996 ceOÙes jepÙeele efMekemesvee- DeefOekeâ keâeueekeOeer Peeuee Demetve, Flej Yeepehe ÙegleerÛes mejkeâej nesles. efkejesOeer Deejesheerbyeeyelener ceePeer kegâ"ueerner le›eâej he#evesles cnCetve mejkeâejuee Oeejskej veener, Demes les cnCeeues.

efveke[Cegkeâeruee efnbmekeâ keUCe veeiehetj veeiehetjceOÙes veiejheeefuekeâe efveke[Cegkeâeruee efnbmekeâ keUCe ueeieues Deens. keâešesue ÙesLes efkeoYe& ceePee DeeefCe YeepeheeÛes keâeÙe&keâle&s Deeceves-meeceves DeeuÙeeves heÇÛeb[ leCeekeeÛes keeleekejCe efvecee&Ce Peeues Deens. efceUeuesuÙee heÇeLeefcekeâ ceeefnleervegmeej, YeepeheeÛes Deeceoej DeeefMe<e osMecegKe Ùeebveer efkeoYe& ceePeeÛes ÛejCeefmebie "ekeâtj ÙeebÛÙee iee[erkej oie[ Heâskeâuee lÙeecegUs "ekeâtj ÙeebÛÙee iee[erÛeer keâeÛe Heâgšueer. lÙeeveblej leCeeke efvecee&Ce Peeuee ke oesvner he#eebceOÙes Meeefyokeâ yeeÛeeyeeÛeeruee meg™keele Peeueer. DeeÛeejmebefnlesÛee Yebie

ceesoer ie[er yeesueeÙeuee ueF& ngMeej!

kesâuÙeeheÇkeâjCeer iegvne oeKeue keâjCÙeeÛeer heÇef›eâÙee meg® Deens. Ùeehetkeer& veiejheeefuekeâe DeeefCe veiejhebÛeeÙele efveke[CegkeâerÛes leerve šhhes Peeues Deensle. ÙeeceOÙes Yeepeheeves GuuesKeveerÙe keâeceefiejer kesâueer Deens. lemesÛe meOÙee keâUcesMkej DeeefCe ceesnheeceOÙes YeepeheÛeerÛe mellee Deens DeeefCe ner mellee keâeÙece "skeCÙeemee"er Yeepeheves meke& Meòeâer heCeeuee ueekeueer Deens. lÙeecegUs Deelee MeskešÛÙee šhhÙeele cegKÙeceb$ÙeebÛÙee efpeuåÙeele YeepeheÛeer keâeceefiejer keâMeer nesles Ùeekeâ[s ceneje<š^eÛeb ue#e ueeieues Deens.

efhebheUieeke yemekeble (veeefMekeâ) – je<š^keeoer keâeBieÇsmeÛes DeOÙe#e Mejo hekeej Ùeebveer hebleheÇOeeve vejsbõ ceesoer ÙeebÛÙee veesšeyeboerÛÙee efveCe&Ùeekej leeMesjs Dees{ues. 'ceesoerbÛÙee veesšeyeboerÛÙee efveCe&Ùeekej ueeskeâb iehhe Deensle, ÙeeÛee DeLe& les kes[s veenerle. mejkeâejÛee efveCe&Ùe veesšeyeboerÛee Deens, keâer vemeyeboerÛee ÙeeÛee efvekeâeue les ÙeesiÙekesUer celehesšerletve efouÙeeefMekeeÙe jenCeej veenerle,' Demee FMeeje osleeveeÛe hekeej Ùeebveer efkeveesoer Mewueerle ceesoer DeeefCe hekeej ÙeebÛÙeeleerue cew$eerhetCe& mebyebOeekejner šerhheCeer kesâueer. `ueeskeâ cnCeleele ceesoerbMeer legceÛes Ûeebieues keešles les IÙee...,' Demes hekeej Ùeebveer meebefieleues. cegbyeF&-hegCÙeeÛÙee yeepeejele hee"efkeCÙeemee"er mebyebOe Deensle, les legceÛÙee ieekeerner Deeues nesles. ÙesLeerue MejoM‍Ûebõ hekeej ke=â<eer Glheve> ÙesCeeje KeÛe&ner kemetue nesCeej veener, ns ceePÙee cnšues Deeues lej ceie keâeÙe? veener lemes veener, yeepeej meefceleerÛes Yetefcehetpeve hekeej ÙeebÛÙee nmles ue#eele Deeues. Meskešer š^@keäšj veener lej les vegmeles Deeues veenerle lej hegCÙeeÛÙee Yee<eCeele Peeues. ÙeekesUer DeeÙeesefpele kesâuesuÙee Meslekeâjer veebiej Ieeue DeeefCe keebieer keâe{tve šekeâ lÙeebveer meebefieleues keâer, hekeej meensyeebveer ceuee cesUekÙeele hekeej Ùeebveer vece&efkeveesoer Mewueerle Demes ceer ceePÙee menkeâeNÙeeuee meebefieleues. heefjCeece nesCeej Deens. Ùee efveCe&ÙeecegUs ueeskeâebvee keâjbieUeruee Oe™ve jepekeâejCeele DeeCeues. ns Sskeâtve veesšeyeboerÛÙee efveCe&ÙeeÛee MeslekeâNÙeebvee yemeuesuee ceePÙeemeejKÙeeÛeer ner efmLeleer lej legceÛeer ye@bkesâletve hegjsmes hewmes efceUle vemeuÙeeves mekee&bveerÛe ceer cnšues, cesuees Deelee! Ùeebvee jepekeâejCeele ceer Heâškeâe, hebleheÇOeeve vejsbõ ceesoer Ùeebveer hegCÙeele keâeÙe DekemLee nesCeej?' DeeCeues... cnšues Deelee Ùeeheg{s keâeÙe yeesueeÙeÛes? kesâuesues Yee<eCe, efMekemesvesÛeer Yetefcekeâe ÙeebÛee hebleheÇOeeveebveer veesšyeboerÛee efveCe&Ùe Iesleevee pehetve KeÛe& keâjCÙeeme meg™keele kesâueer Deens. ceesoer yeesueeÙeuee ie[er HeâejÛe ngMeej. Demmeb meceeÛeej Iesleuee. Yee<eCeeÛÙee meg™keeleerueeÛe keâeUe hewmee GIe[ nesF&ue, yeveekeš Ûeueve mejkeâej Deelee keâ@Meuesme kÙekenejemee"er Deekeenve peesjele Yee<eCe oslebÙe keâer, meceesjÛÙee ceeCemeeuee lÙeebveer veesšyeboerÛÙee efveCe&ÙeeÛes meeceevÙeebkeâ[tve jesKeues peeF&ue, onMelekeeoeuee heÇefleyebOe keâjerle Deens, hejbleg lÙeemee"er Deeheueer hegjsMeer keešlebÙe keâer neÙe yee@ vekeäkeâerÛe 56 FbÛe Úeleer meg™keeleeruee Peeuesues GlmeHeâtle& mkeeiele, mejkeâejves yemesue, DeLe&kÙekemLesuee ieleer efceUsue, DeMeer leÙeejer vemeuÙeecegUs MebYej škeäkesâ keâ@Meuesme neÙe. 50 efove cegPes os oes, efHeâj Deehe pees hegjsMee leÙeejerefMekeeÙe IesleuesuÙee efveCe&ÙeecegUs keâejCes efoueer nesleer. hejbleg Ùee efveCe&ÙeecegUs DeeheuÙee ÙesLes ÙeMemkeer nesT MekeâCeej veener. keânsbies kees mepee oes... Demes ceesoer cnCeeues nesles. ceefnveeYejele ye@bkesâletve hewmes efceUefkeCÙeemee"er Meslekeâjer, kÙeeheejer, GÅeespekeâ, keâeceieej Ùee veesšyeboerÛÙee Oekeä‍keä‍Ùeeletve yeensj ÙesCÙeeme mene veesšeyeboeruee 50 efokeme hetCe& Peeues. GOoke "ekeâjs meesmeekes ueeieCeejs neue lemesÛe Ùee efveCe&ÙeecegUs hewkeâer kegâCeerner KegMe veener, ceie vescekesâ KegMe ceefnves les leerve ke<e&s keâeueekeOeer ueeiesue, Demes lÙeeyeöue yeesueues Deensle. lÙeebÛes Yee<eCe Deecner MeslekeâNÙeebÛes Peeuesues vegkeâmeeve Ùeeefke<eÙeer Deens lejer keâesCe, Demee heÇM‍ve hekeej Ùeebveer lep%e meebiele Deensle. heCe leerve ke<ee&veblej legceÛeer Sskeâues. Deelee (ceesoerbvee) keâesCelÙee Ûeewkeâele GYes kÙekenejeleerue GoenjCes osTve mejkeâejÛÙee Ùee GheefmLele kesâuee. MesleceeueeÛes Yeeke he[uÙeecegUs keâeÙe DekemLee jenerue,ÙeeÛee efkeÛeej keâje Demes keâjeÙeÛes, keâmeuee Deemeg[ neleele IÙeeÙeÛee, Ûeeyegkeâ efveCe&ÙeeÛeer De#ejMe: efhemes keâe{ueer. MeslekeâNÙeebkeâ[s hewmes veenerle. osMeeleerue cees"Ÿee les cnCeeues. mejkeâejÛeer heg{Ûeer heeÙejer meesves Deens, IÙeeÙeÛee keâer kesleeÛeer Ú[er IÙeeÙeÛeer keâer DeeCeKeer veesšeyeboercegUs Deepe meieàÙeeÛe MesleceerueeÛes ueeskeâmebKÙespekeU hewmee Ùeslees ke les yeepeejele keâeÙe IÙeeÙeÛes.. Demes les Yee<eCeele yeesueues. cnšues Yeeke Iemejues Deensle, Ùeekeâ[s hekeej Ùeebveer ue#e KeÛe& keâjleele, leskneÛe DeLe&kÙekemLesuee ieleer DeeceÛÙee heÇlÙeskeâ DeeF&-yeefnCeerÛÙee ieàÙeele yeeyee, legcner meieUs ieàÙeele ieUs IeeueCeejs ueeskeâ kesOeues. les cnCeeues, ‘ceePÙeekeâ[s oesve Skeâjele Ùesle Demeles. hejbleg Ùee efveCe&ÙeecegUs MeslekeâNÙeebÛes efkeâleer meesves Deens, ÙeeÛeer les ÛeewkeâMeer keâjCeej Deenele lej legcnerÛe ns "jkee. legcneuee keâeÙe ÙeesiÙe keebieer nesleer. cee$e keebieer lees[eÙeuee DeeefCe cees"s vegkeâmeeve PeeuÙeecegUs DeLe&kÙekemLeskej keeF&š Deensle, DeMeer leesHeâ hekeejebveer [eieueer.


8

cegbyeF&, meesceJeej 9 peevesJeejer 2017 les 15 peevesJeejer 2017

mebefceße

veeieefjkeâ Jeelee&

â e k e m e â efkeke leesÙe keâjceeveer ceve cne[e Je Sme.Deej] S. keâeÙee&ueÙeekej meblehle jefnJeeMÙeebÛee ceesÛee&

efke›eâesUer heeke&âmeeF&š ÙesLeerue Peeshet Ùeespevesle cees"Ÿee heÇceeCeele IeesšeUe

cegbyeF& - cegbyeF& ceOeerue Peeshet Ùeespevee keâesCeemee"er? ne heÇMe> hegvne SsjCeerkej Deeuee Deens. Peeshet Ùeespevesleerue efkekeâemekeâ ns Ùeespevesleerue jefnkeeMÙeeMeer keâeÙe KesU KesUleerue ns meebiet Mekeâle veener. nvegceeve veiej Ùee ef"keâeCeer heÇeefOekeâjCeeleerue keâesCelÙeener hejkeeveiÙee vemeleevee meesmeeÙešŸeebÛÙee heoeefOekeâeNÙeebvee neleeMeer Oe™ve mejkeâejer Ùeb$eCeebMeer mebielecele keâ™ve cetU yeesieme Iejs lees[ueer iesueer Demee Deejeshe lesLeerue jefnkeeMeer keâjerle Deensle. efkekeâemekeâeves jefnkeeMÙeebvee Iejs Keeueer keâjCÙeemee"er heÇefle Peeshe[erOeejkeâebmee"er ®heÙes. 2 les 25 ueeKe ®heÙes ceespeuÙeeÛes meebefieleues peele Deens. keâener jefnkeeMÙeebveer efkekeâemekeâe efkejesOeele Deekeepe G"efkeuee hejbleg lÙeebÛÙeekejÛe Keesšs iegvns oeKeue keâjCÙeele Deeues lÙeecegUs nvegceeve veiejeleerue jefnkeeMeer YeÙeYeerle Peeues Demetve efkekeâemekeâeÛÙee DelÙeeÛeejeves $emle Peeues Deensle. Deecner efkekeâemeeÛÙee efkejesOeele vemetve efkeveeMeeÛÙee efkejesOeele Deenesle cnCetveÛe ueskeâ kntke [sknueheme&, ces.Deescekeâej efjSušme& DeB[ [sknueheme&, je@keâ mhesmesme Ùee efkekeâemekeâebÛeer Ùee ÙeespevesceOetve nkeâeueheóer keâ™ve mkele: cne[eves Ùeespevee jeyekeekeer Demes lesLeerue jefnkeeMÙeebÛes cnCeCes Deens. Ùee ceesÛee&ceOÙes nvegceeve veiejeleerue jefnkeeMeer cees"Ÿee mebKÙesves GheefmLele nesles Deboepes 500 les 550 jefnkeeMeer efkekeâemekeâeefkejesOeele ceesÛÙee&le meeefceue Peeues nesles.

peevegYeesÙes veiej Peeshet heÇkeâuheele yeesieme efkepesÛes efyeue yeveketve Peeshe[sÛe ueešues cegbyeF& - Peeshet ÙeespevesceOÙes meeceevÙe ceeCemeebvee keâesCe keâesCelÙee $eemeeuee meeceesjs peekes ueeieles ns peevegYeesÙes veiej ÙesLeerue heÇkeâuheeleerue IeesšeàÙeeJe®ve mecepeles. Ùee Peeshet heÇkeâuheeceOÙes cees"cees"s IeesšeUs Peeues Demeleeveener heÇlÙe#eele efkekeâemekeâekej cee$e Meemeveekeâ[tve efkeâbkee heÇeefOekeâjCeekeâ[tve keâesCeleerÛe keâejkeeF& Peeuesueer efomele veener. keâejkeeF& Heâòeâ keâeieoekejÛe Deens. Ùee heÇkeâuheeceOÙes Peeshe[er hee$elesmee"er yeesieme efkepesÛeer efyeues ueekeueer nesleer DeeefCe efkekeâemekeâeves lÙee meoefvekeâe efkekeâuÙee neslÙee. hejbleg Deelee Skeâe DehebieeÛes Peeshe[s ns efke›eâerletve Iesleues DemeuÙeeÛes oeKeketve Yeeyeglejece ceeieÛeer ceeUer Ùeeves DeeheuÙee veekeekej yeesieme pegves efkepesÛes efyeue yeveketve Peeshe[s hee$e keâ™ve n[heues Deens. lÙeecegUs veboueeue ueeueepeer Ùeeoke ÙeebÛÙee heefjkeejeuee cees"e Oekeäkeâe

yemeuÙeeves lÙeebveer vÙeeÙeeueÙeele Oeeke Iesleueer lÙeeveblej vÙeeÙeeueÙeeves Ùee heÇkeâjCeekej heesefuemeebvee ÛeewkeâMeer keâ™ve Denkeeue meeoj keâjCÙeeme meebefieleuee Deens.lÙeeveblejÛe ns Peeshe[s vekeäkeâer keâesCeeÛes Deens ns keâUCeej Deens. efoveebkeâ 20/12/2016 jespeer Yeeyeglejece ceeUer,Deescekeâej efjDeušme& DeB[ [sknueesheme&,ÛesDejceve mes›eâsšjer peevegYeesÙes veiej nes. mees.,mes›eâsšjer Peeshe[heóer hegveke&meve keebõe,Dehhej kÙekemLeehekeâ leebef$ekeâ efjnÙeeye Fvøeâemš^keäÛej ÙeebÛÙeekej iegvne veesboefkeuee Demetve heg{erue ÛeewkeâMeer kegâjej heesueerme Gheefvejer#ekeâ peieoerMe ieeefkele keâjerle Deensle.Ùeeoke heefjkeej meOÙee mkele:ÛÙee nkeäkeâeÛÙee Iejemee"er efvekeâeueeÛÙee heÇleer#esle Deelegjlesves keeš heenle Deensle.Ùeebvee vÙeeÙe efceUs keâe? efkeâ hegvne vÙeeÙeeueÙeeÛÙee Keshee IeeueekÙee ueeieCeej neÛe heÇMe> lÙeebvee meleeJeleesÙe.

heefjefMe<š-2 ceOÙes keâener IeesšeUs Peeues Demeleerue lej lÙeeÛeer ÛeewkeâMeer keâ™ve efkekeâemekeâekej DeeefCe mebyebefOele DeefOekeâeNÙeekej ÙeesiÙe leer keâejkeeF& keâjCÙeeÛes DeeMkeemeve cegbyeF& cne[e GheeOÙe#e DeeefCe cegKÙe DeefOekeâejer ueeKes Ùeebveer jefnkeeMÙeebvee efoues. heÇkeâuheeÛeer ÛeewkeâMeer keâ™ pej ÛegkeâerÛes keâener Dee{Uues lej Ùee heÇkeâuheeuee mLeefieleer osT Demes DeeMkeemeve Sme.Deej.S.heÇeefOekeâjCeeleerue DeefYeÙeblÙeebveer jefnkeeMÙeebvee efoues.hejbleg KejesKejÛe cne[e ke Sme.Deej.S.heÇeefOekeâjCe DeMee efkekeâemekeâeuee ÛeeHeâ ueekeleerue keâe ? neÛe heÇMe> mLeeefvekeâebceOÙes GÆkelees. mLeeefvekeâ jefnkeeMeer meboerhe heÇYeekeâj Ùeskeues ns efkekeâemekeâeÛÙee YeÇ<šeÛeejeefkejesOeele Deekeepe GÛeuele DemeuÙeecegUs efkekeâemekeâeÛÙee iegb[ebveer ÙeebÛÙeekej oesve kesUe heÇeCeIeelekeâ nuuee kesâuee neslee. lÙeeueener ve Ieeyejlee Ùeskeues Ùeebveer efkekeâemekeâeefkejesOeele yeb[ hegkeâe™ve nvegceeve veiej ÙesLeerue jefnkeeMÙeebvee vÙeeÙe efceUketve osCÙeemee"er ÙeMemkeer ØeÙelve keâefjle Deensle, pesCeskeâ™ve hegvne Peeshe[heóer ceOÙes jenCeeNÙee meeceevÙe ueeskeâebÛeer efheUkeCetkeâ keâener ØeceeCeele vekeäkeâerÛe Leebyesue.

heeke&âmeeF&š mkeÙebefkekeâeme DeeboesueveeÛes cegös:

1) efkekeâemekeâeÛÙee yeskeâeÙeosMeerj keâeceeuee cegbyeF& ceb[U, cegbyeF& ie=nefvecee&Ce ke #es$eefkekeâeme heÇeOeerkeâjCe, Peeshe[heóer hegveke&meve heÇeefOekeâjCeekeâ[tve lkeefjle mLeeefieleer efceUekeer. 2) cegbyeF& ceb[U, cegbyeF& ie=nefvecee&Ce ke #es$eefkekeâeme heÇeOeerkeâjCe nvegceeve veiej efkekeâeme ceb[Ueme efouesues vee njkeâle heÇceeCehe$e/hehee$e -2 meve 16/11/2007 jespeer jö kesâuesues Demeleevee osKeerue efkekeâemekeâ Pees.heg. heÇeefOekeâjCe ke cegbyeF& cne[e ÙeebÛÙeeMeer mebielecele keâ™ve meojnt Ùeespevee yeskeâeÙeosMeerjheCes jeyeefkeCÙeeÛes keâeÙe& DeÅeeheÙe&ble Ûeeuet"skeues Deens. Ùeekej ÙeesiÙe leer keâejkeeF& ke keâeÙe&keener keâjekeer. 3) heefjefMe<š -2 Ûeer ÛeewkeâMeer keâ™ve les jö keâjekesle. 4) Skeâ efkekeâemekeâ ogmeNÙee efkekeâemekeâeuee heÇkeâuhe efkekeâuÙeecegUs Ùeele cees"ŸeeheÇceeCeele keâeàÙee hewMÙeeÛeer Guee{eue Peeueer Demetve IeesšeUener Peeuesuee Deens. 5) Ùee meke& efkekeâemekeâekej keâejkeeF& keâ™ve lÙeebÛes veeke keâeàÙee Ùeeoerle meceeefke<š keâjekes DeeefCe lÙeebÛÙeekeâ[tve Ùee Ùeespevee keâe{tve IÙeekÙeele. 6) oeKeue kesâuesuÙee heÇmleekeeÛeer keâeieohe$eebÛeer keâesCeleerner MeneefveMee ve keâjlee DeeheuÙee heoeÛee og®heÙeesie keâ™ve efkekeâemekeâeuee HeâeÙeoe heesnÛeefkeCÙeeÛee nsletves

Ùeespevesleerue efkeefkeOe hejkeeveiÙee efouÙee,efkekeâemekeâeÛÙee yeskeâeÙeosMeerj keâeÙee&me meeLe efoueer lÙee DeefOekeâeNÙeebÛÙee mLeekej ke pebiece ceeuecellesÛeer ÛeewkeâMeer keâjekeer,efMemleYebieeÛeer ke keâle&kÙeele keâmetj kesâuÙeeÛeer keâejkeeF& knekeer ke lÙeebÛÙeekej efheÇknsMeve keâjhMeve De@keäš keâueece vegmeej 15/13 DevkeÙes keâejkeeF& knekeer. Ùee mekee&bveer efceUtve jefnkeeMÙeeÛeer ke MeemeveeÛeer HeâmekeCetkeâ kesâuesueer DemeuÙeecegUs Ùee mekee&kej HeâmekeCegkeâerÛes iegvns oeKeue keâjekesle. 7) efkekeâemekeâeuee keâesCelÙeener heÇkeâejÛeer hejkeeveieer/ cebpegjer/mecebleer/vee njkeâle heÇceeCehe$e osT veÙesle. 8) 33/38ÛÙee keâejkeeF&uee lkeefjle mLeefieleer efceUekeer ke jö keâjekeer. 9) mkeÙebefkekeâemekeâeÛÙee ceeOÙeceeletve meojnt Ùeespevee meekeâejCÙeekeâefjlee men.ie=n.mebmLeebvee/meeceeefpekeâ mebmLesuee Åee.efkeâbkee cne[eÛÙee ceeOÙeceeletve hegveefke&keâeme keâjCÙeele Ùeekee. 10) ie=n.mebLeebÛÙee keâeÙe&keâeefjCeer ke Heâs[jsMeveuee yejKeemle keâ™ve efveke[Cetkeâ IesCÙeele ÙeekÙee. 11) ceneje<š^ mue@ce Dekeäš Peeshe[heóer megOeejCee ke efvece&tueve hegveke&meve Ùee keâeÙeÅeeleerue keâueece 13 (2)DevkeÙes ÙeespevesÛes DeeMeÙe hee$e (Sue.Dees.DeeÙe.) jö keâjekes.

ns ceje"er meehleeefnkeâ ceeuekeâ,cegõkeâ, mebheeokeâ, ØekeâeMekeâ jeceveeLe OeeW[erjece keâejb[s Ùeebveer meesceeveer efØebefšbie Øesme, ieeUe veb.3/4, Deefceve Fb[mš^erÙeue Fmšsš, meesveeJeeuee ›eâe@me jes[, veb-2, ieesjsieebJe (hetJe&), cegbyeF& - 400 063. ÙesLes Úehetve Sme-28 efnjvesve Mee@efhebie meWšj, efmešer meWšj cee@ueÛÙee yeepetuee, Sme.Jner. jes[, ieesjsieebJe (he), cegbyeF&- 4000 062 ÙesLetve ØekeâeefMele kesâues. mebheeokeâ jeceveeLe OeeW[erjece keâejb[s cees- 8879887972/8898037666 (¢ee Debkeâele Øeefmeæ PeeuesuÙee yeelecÙee Je uesKe Ùee ceOeerue celeebMeer mebheeokeâ mencele DemeleerueÛe Demes veener) keâeÙeos efJe<eÙekeâ keâeÙe&#es$e- cegbyeF& GÛÛe vÙeeÙeeueÙe. RNI.: MAHMAR/2013/55777


2

cegbyeF&, meesceJeej 9 peevesJeejer 2017 les 15 peevesJeejer 2017

cenecegbyeF&

veeieefjkeâ Jeelee&

Deefie>Demegjef#ele MeeUebÛeer ceevÙelee jö? YeeF&boj - efkeÅeeLÙee&bÛeer megj#ee heCeeme ueeketve Deefie>Meceve Ùeb$eCee ve yemeefkeCeeNÙee MeeUebÛeer ceevÙeleeÛe jö keâjCÙeeÛeer efMeHeâejme Deelee Deefie>Meceve oueekeâ[tve keâjCÙeele ÙesCeej Deens. ceerje-YeeF&boj Menjele 50 ntve DeefOekeâ MeeUebveer Deefie>Meceve Ùeb$eCee yemekeuesueer veener. MeeUebÛes Heâsjmeke&s#eCe Deefie>Meceve oueekeâ[tve neleer IesCÙeele Deeues Deens. Deefie>Meceve Ùeb$eCee ve yemeefkeCeeNÙee MeeUebvee Deelee Debeflece veesšerme yepeekeCÙeele ÙesCeej Demetve lÙeeveblejner MeeUebveer ner Ùeb$eCee yemekeueer veener lej lÙeebÛeer ceevÙelee jö keâjCÙeeÛeer efMeHeâejme MeemeveeÛÙee efMe#eCe efkeYeeieekeâ[s keâjCÙeele ÙesCeej Deens.

kegâbYekeâesCece ÙesLes PeeuesuÙee ogIe&švesveblej meke& MeeUebceOetve Deefie>Meceve Ùeb$eCee yemekeCes DelÙeekeMÙekeâ keâjCÙeele Deeues. ceerje-YeeF&bojceOeerue MeeUebÛes Deefie>Meceve oueekeâ[tve meke&s#eCe keâjCÙeele DeeuÙeeveblej 75 MeeUebveer Deefie>Meceve Ùeb$eCee yemekeueer vemeuÙeeÛes GIe[ Peeues. Ùee MeeUebceOetve efMekeâCeeNÙee efkeÅeeLÙee&bÛÙee megj#esÛee heÇMe> efvecee&Ce PeeuÙeeves meke& MeeUebvee veesefšmee yepeekeCÙeele DeeuÙee. hejbleg heÇlÙe#eele 75 hewkeâer 23 MeeUebveerÛe Deefie>Meceve Ùeb$eCee yemeketve Deefie>Meceve oueekeâ[s lÙeeyeeyele ceeefnleer meeoj kesâueer. Gkee&fjle 52 MeeUebveer Ùeb$eCee yemekeueer keâer veener Ùeeyeeyele keâesCeleener he$ekÙekenej Deefie>Meceve oueekeâ[s kesâuee

keâÛejeYetceerÛÙee Oegjeves DebyejveeLekeâj $emle

DebyejveeLe - DebyejveeLe MenjeÛee keâÛeje šekeâuee peele DemeuesuÙee keâÛejeYetceerkej meescekeej je$eerheemetve ueeieuesuÙee DeeieercegUs DeemeheemeÛÙee heefjmejele OegjeÛes meeceÇepÙe hemejues nesles. je$eYej Úesšer Deeie Oegcemele DemeuÙeeves henešsÛÙee kesUer OegjeÛÙee keemeeves DebyejveeLekeâjebÛeer heneš o®ieOeerÙegòeâ Peeueer. ÙeecegUs DeemeheemeÛÙee veeieefjkeâebvee $eemeeuee meeceesjs peekes ueeieues. efkeMes<e yeeye cnCepes mkeÛÚ meke&s#eCeeÛÙee DeeouÙee efokeMeer DeMee heÇkeâejs keâÛejeYetceerÛÙee keâÛeNÙeeuee Deeie ueeieuÙeeves keâÛejeYetceerÛee heÇMe> hegvne Skeâoe SsjCeerkej Deeuee Deens. DebyejveeLe MenjeÛee keâÛeje DebyejveeLe DeeefCe yeoueehetj MenjeÛÙee kesMeerkej

šekeâuee peelees. ÙeeÛeer #eceleener mebhele DeeuÙeeves DeemeheemeÛÙee DeveskeâebÛee Ùeeuee efkejesOe Deens. lÙeeÛeheÇceeCes meOÙee Ùee keâÛejeYetceerÛÙee Deemeheeme cees"ÌÙee heÇceeCeekej iegnmebkegâues GYeer jeefnueer Deensle, lÙeebveener ÙeeÛee $eeme menve keâjeJee ueeiele Deens. kesâbõ mejkeâejkeâ[tve jeyekeCÙeele ÙesCeeNÙee mkeÛÚ Yeejle DeefYeÙeeveebleie&le mkeÛÚ meke&s#eCe yegOekeejheemetve meg™ nesle DemeuÙeeves lÙeeÛe kesUer ueeieuesuÙee keâÛejeYetceerÛÙee Ùee DeeieercegUs DebyejveeLeceOeerue keâÛejeYetceerÛee heÇMe> hegvne Skeâoe SsjCeerkej Deeuee Deens. SceSceDeej[erSÛes lelkeâeueerve DeOÙe#e ÙetheerSme ceoeve Ùeebveer Ùee #esheCeYetceeruee Yesš osTve meke& heeefuekeâebÛee keâÛeje leUespee ÙesLes vesTve lesLes heÇef›eâÙee keâjCÙeemee"er heÇkeâuhe keâjCÙeemee"er heÇÙele> kesâues peeleerue Demes meebefieleues nesles. cee$e lÙeeyeeyeleerle heg{s keâenerÛe Peeuesveener. lÙeecegUs Flej MenjebheÇceeCes DebyejveeLeÛee keâÛejeYetceerÛee heÇMe>ner DeOeeblejerÛe Deens.

veener. lÙeecegUs Ùee MeeUebveer Ùeb$eCee yemekeueerÛe vemeuÙeeÛeer veesbo ceneheeefuekeâe oHeälejer Deens. Ùee MeeUebÛes heeCeer Kebef[le keâjCÙeeÛÙee veesefšmeener yepeekeCÙeele DeeuÙee; hejbleg Ùee veesefšmeebveener MeeUebkeâ[tve kesâjeÛeer šesheueer oeKekeCÙeele Deeueer. lÙeecegUs Ùee MeeUebceOeerue efkeÅeeLÙee&bÛee peerke Deefie>megj#esefkevee OeeskeäÙeele Deens. pegvÙee MeeUebÛeer šeUešeU ‘ve@Meveue efyeefu[bie keâes[’vegmeej MeeUebÛeer Fceejle yeebOetve lÙeele Deefie>Meceve Ùeb$eCee yemeefkeCes DeekeMÙekeâ Deens. Deefie>Meceve hejkeevee osleevee Ùee efveÙeceebÛes heeueve kesâues Deens keâer veener ÙeeÛeer Keelejpecee kesâueer peeles. hejbleg Deveskeâ MeeUebÛÙee Fceejleer pegvÙee DemeuÙeeves lÙee Ùee efveÙeceevegmeej yeebOeCÙeele DeeuesuÙee veenerle, lÙeecegUs Ùee MeeUebceOetve DeeOegefvekeâ

DeeosMeeÛeer DeceueyepeekeCeer keâjleevee heeefuekeâe heÇMeemeveeves jmlÙeele yeeefOele nesle Demeuesueer 27 heÇeLe&veemLeUs DeveefOeke=âle peenerj keâjle Ùeeleerue keâener heÇeLe&veemLeUebkej nelees[e ceejuee. keâener Oeeefce&keâmLeUebkej keâejkeeF& keâjCÙeeme mLeeefvekeâ veeieefjkeâebveer efkejesOe kesâuee. ÙeecegUs jmlÙeebÛeer keâecesosKeerue jKe[ueer Deensle. vÙeeÙeeueÙeeÛÙee DeeosMeeÛeer DeceueyepeekeCeer keâjleevee SceDeeÙe[ermeer heÇMeemeveeves leyyeue 42 heÇeLe&veemLeUs peenerj kesâueer. Ùeele 50 ke<ee&bhes#ee DeefOekeâ pegvÙee DemeuesuÙee cebefojebveeosKeerue Ùee Ùeeoerle meceeefke<š kesâuÙeeves veeieefjkeâebveer veejepeer kÙeòeâ kesâueer. ner heÇeLe&veemLeUs keeÛekeCÙeemee"er Deveskeâ š^mšerbveer vÙeeÙeeueÙeele Oeeke IesCÙeeÛeer

Deefie>Meceve Ùeb$eCee yemekeCes DeMekeäÙe Deens. DeMee MeeUebvee mekeuele osCÙeele Ùesle Demetve DeMee MeeUebveer MeeUebceOÙes Dee@efkeämepeve efmeuesb[j yemekeCes, hegjsmes heeCeer GheueyOe "skeCes Deeoer megefkeOee DemeCes DeekeMÙekeâ Deens. hejbleg ner megefkeOeeosKeerue "skeCÙeeme MeeUe šeUešeU keâjle Deensle. MeeUebvee heÇefMe#eCeÛe veener MeeUebceOetve Deehelkeâeueerve heefjefmLeleer GÆkeueer lej lÙeeuee leesb[ keâmes ÅeeÙeÛes, keâesCelÙee GheeÙeÙeespevee keâjeÙeÛÙee ÙeeÛes heÇefMe#eCe Deefie>Meceve oueeleHeâ&s oj ke<eer& ceerje-YeeF&boj Menjeleerue MeeUebvee osCÙeele Ùesle nesles. ceneheeefuekesâÛee efMe#eCe efkeYeeie Ùeemee"er heg{ekeâej Iesle neslee. hejbleg iesuÙee leerve les Ûeej ke<ee&bheemetve Demes heÇefMe#eCe efMeyeerj DeeÙeesefpeleÛe keâjCÙeele Deeuesues veener.

efokÙeele yeskeâeÙeoe yeebOekeâeces meg™Ûe!

efveke[CegkeâerÛÙee leesb[ekej DeveefOeke=âle FceuÙeebÛeer kesieeves GYeejCeer, heÇMeemeveeÛes ogue&#e "eCes - "eCes ceneheeefuekeâe efveke[CegkeâerÛÙee heeMke&Yetceerkej efkeefkeOe jepekeâerÙe he#eebkeâ[tve efokee heefjmejeÛÙee efkekeâemeeÛÙee iehhee meg™ PeeuÙee DemeleeveeÛe, heeefuekeâe heÇMeemeveeÛÙee veekeâekej efšÛÛetve Ùee ef"keâeCeer yeskeâeÙeoe yeebOekeâeceebÛee jleerye meg™ Deens. yeskeâeÙeoe yeebOekeâeceebcegUs yeoveece DemeuesuÙee efokÙeeleerue YetceeefHeâÙeebveer iesuÙee keâener efokemeebheemetve DeeCeKeer kesieeves DeveefOeke=âle FceejleerbÛeer GYeejCeer meg™ kesâuÙeeÛes efometve Ùesle Deens. efkeMes<e cnCepes, Ùee ceeOÙeceeletve Deeheueer DeeefLe&keâ ke celeebÛeer ieefCeles pegUkeCÙeemee"er jepekeâerÙe veslesceb[UerosKeerue Ùee yeebOekeâeceebvee hee"erMeer Ieeuele Deensle. efokÙeeleerue yeskeâeÙeoe yeebOekeâeceebceOÙes mLeeefvekeâ ceeefHeâÙeebÛes cees"s DeLe&keâejCe o[ues Deens. Ùee Yeeieeleerue Skeâ jepekeâerÙe heoeefOekeâejer lÙeevesÛe GYeejuesuÙee yeskeâeÙeoe FceejleerbceOeerue Yee[skeâ™ lemesÛe jefnkeeMeebÛÙee celeebkej keâmeeefpebkeâtve Ùeslees ÙeeÛes efkeâmmesner ÙesLes cees"ÌÙee Ûekeerves

heÇeLe&veemLeUs keeÛekeCÙeemee"er š^mšerbÛeer OeekeheU

keâuÙeeCe - keâuÙeeCe-[esbefyekeueer ceneheeefuekesâleerue MeemekeâerÙe peeieskej DemeuesuÙee 27, lej SceDeeÙe[ermeer heefjmejeleerue 42 heÇeLe&veemLeUebkej vÙeeÙeeueÙeeÛÙee efveCe&Ùeevegmeej nelees[e ceejCÙeeÛes efveefMÛele keâjCÙeele Deeues Deens. Ùeekejerue njkeâleerbmee"er Skeâ ceefnvÙeeÛee keâeueekeOeer osCÙeele Deeuee Deens. Ùeele Deveskeâ heÇÛeefuele DeeefCe pegvÙee Oeeefce&keâ mLeUebÛee meceekesMe DemeuÙeecegUs ner heÇeLe&veemLeUs keeÛekeCÙeemee"er š^mšerbÛeer OeekeheU meg™ Peeueer Deens. 1195veblejÛeer DeveefOeke=âle efkeveehejkeevee Oeeefce&keâmLeUs nškeCÙeeÛes DeeosMe vÙeeÙeeueÙeeves efoues Demetve Ùee

50 ntve DeefOekeâ MeeUebÛeer Deefie>megj#ee OeeskeäÙeele

leÙeejer kesâueer Deens. Deeheues heÇeLe&veemLeU 50 ke<ee&bhes#ee DeefOekeâ pegves DemeuÙeeÛes hegjekes ieesUe keâjle efnlemebyeOe peheCÙeemee"erÛe heesefuemeebkeâ[tve Ùee heÇeLe&veemLeUebvee DeveefOeke=âleÛÙee hebòeâerle yemekeCÙeele DeeuÙeeÛee Deejeshe š^mšerbveer kesâuee Deens. Deveskeâ ef"keâeCeer keâejkeeF&mee"er DeeuesuÙee heesefueme DeeefCe heeefuekeâe DeefOekeâeNÙeebvee keâejkeeF& keâjleevee mLeeefvekeâ veeieefjkeâebveer jesKeues Deens. Ùeeyeeyele efhebheUsMkej cebefojeÛes š^mšer heÇkeâeMe cne$es ÙeebÛÙeeMeer mebhekeâ& meeOeuee Demelee, lÙeebveer efhebheUsMkej cebefojeÛeer [eie[gpeerÛe 1995hetkeer& keâjCÙeele Deeueer Demetve lÙee DeeOeer Deveskeâ ke<e&s cebefoj Ùee ef"keâeCeer GYes Deens. lemes hegjekes DeeheuÙeekeâ[s Deensle. les DeeheCe vÙeeÙeeueÙeele meeoj keâ™ve ns cebefoj keeÛekeCeej DemeuÙeeÛes meebefieleues.

ÛeefÛe&ues peele Demeleele. yeskeâeÙeoe yeebOekeâeceebceOeerue Skeâieúe celehesšerkej jepekeâejCeeÛes cevemegyes jÛeCeeNÙee keâener veslÙeebÛÙee meceLe&keâebveer Deelee peeiee efceUsue lÙee ef"keâeCeer Fceejleer GYeejCÙeeÛee meheeše Ûeeuekeuee Deens. DeMeer ef"keâeCes efveefMÛele Peeueer keâer lÙee efjkeâecÙee peeiesle Skeâ les oer[ efokemeele Yejeke šekeâuee peelees. lÙeeveblej Yejeke šekeâuesuÙee ef"keâeCeer FceejleerÛee heeÙee KeCeuee peelees DeeefCe pescelesce 15 efokemeebÛÙee keâeueekeOeerle keâener mue@yener GYeejues peele DemeuÙeeÛes ÙesLeerue heÇlÙe#eoMeer&veer meebefieleues. efokee ÙesLeerue Meêeskeâveiej, efkeúuecebefoj hee"erceeieerue cegbyeÇeoskeer keâe@ueveer jes[, vÙet yeeueepeer ne@efmhešuemeceesj, YeesF& meceepe ne@ueueieleÛÙee heefjmejele lej kee{erke yeebOekeâeces keâjCÙeele Ùesle Deensle. iesuÙee oesve ceefnvÙeeble efokÙeeleerue Kee[erefkeâveejerosKeerue cees"ÌÙee heÇceeCeele ÛeeUerbÛeer GYeejCeer keâjCÙeele Deeueer Deens.

Keemeieer meeFšdmeÛee ceneefkelejCeuee Mee@keâ

[esbefyekeueer keâ@Meuesme kÙekenejebmee"er Dee@veueeFve kesyemeeFšÛeer keeš ieÇenkeâebveer Oejueer Demeueer lejerner DeefOeke=âle kesyemeeFšmehes#ee ceneefkelejCeÛes efyeue YejCÙeemee"er Keemeieer kesyemeeFšuee ieÇenkeâebÛeer hemebleer efceUle DemeuÙeeÛes efÛe$e efometve Ùesle Deens. Keemeieer kesye heesš&umeÛÙee ceeOÙeceeletve efyeue YejCÙeemee"er ieÇenkeâebvee Yejhetj mekeueleer efceUle Deensle. lej ogmejerkeâ[s ceneefkelejCeÛÙee DeefOeke=âle kesyemeeFškej cee$e keâj YejCÙeemee"er Deefleefjòeâ meskee Megukeâ Yejekes ueeiele Deens. lÙeecegUs ieÇenkeâebvee meOÙee lejer KeepeieerÛee heÙee&Ùe meesÙeerÛee keešle DemeuÙeeÛes efÛe$e efometve Ùesle Deens. ueeskeâebvee keerpeefyeueYejCee megjUerle

keâjlee Ùeekee, Ùeemee"er ceneefkelejCeves ceesyeeFue De@he DeeefCe kesyemeeFšÉejs keerpeefyeueeÛee YejCee meg™ kesâuee. cee$e Deelee Ùee mheOe&sceOÙes Keemeieer kesyeheesš&uener Glejueer Demetve Ùee kesyemeeFšÛÙee ceeOÙeceeletve ieÇenkeâebvee keerpeefyeue YejCÙeeÛeer megefkeOee ieÇenkeâebvee GheueyOe Peeueer Deens. lÙeeleÛe DeeheuÙeekeâ[s DeefOekeâeefOekeâ ieÇenkeâebvee keUefkeCÙeeÛÙee nsletves Ùee kesyemeeFš ieÇenkeâebvee mekeueleer osle Deensle. keerpeefyeueemee"er Deefleefjòeâ Megukeâ ve Yejlee, kesiekesieàÙee Dee@Heâme& ieÇenkeâebvee GheueyOe nesle DemeuÙeecegUs ieÇenkeâebvee ne heÙee&Ùe meesÙeerÛee "jle Deens. lej ceneefkelejCeÉejs meskee keâj cnCetve "jeefkekeâ jkeäkeâce efyeueehes#ee peeoe Iesleueer peele Deens.


3 pegnt Ûeewheešerkej heeefuekeâe keâce&ÛeeNÙeebvee ceejneCe

cegbyeF&, meesceJeej 9 peevesJeejer 2017 les 15 peevesJeejer 2017

cegbyeF& - pegnt Ûeewheešer heefjmejele GIe[Ÿeekej MeewÛeeme yemeCeeNÙee veeieefjkeâebvee efkejesOe kesâuee cnCetve ceneheeefuekesâÛÙee oesve keâce&ÛeeNÙeebvee ceejneCe keâjCÙeele DeeuÙeeÛeer Iešvee Ie[ueer. Ùee heÇkeâjCeer heeefuekeâe keâce&ÛeeNÙeebveer ÛeewIeebefkejesOeele iegvne veesbokeuee Demetve heesefuemeebveer Deejesheerbvee leeyÙeele Iesleues Deens. heeefuekesâÛÙee neieCeoejercegòeâ ceesefncesÛeer heenCeer keâjCÙeemee"er pegnt keâesUerkee[e ÙesLes heeefuekesâÛes keâce&Ûeejer heÇkeerCe peeOeke DeeefCe keäueerveDehe ceeMe&ueÛes keâce&Ûeejer iesues nesles. GIe[Ÿeekej MeewÛeemee"er yemeuesuÙeebkej

efkekeâeme heÇkeâuheebmee"er 1900 ke=#eebÛeer keâlleue

cegbyeF& – ceneheeefuekeâe efveke[CegkeâerÛÙee keâeUele efkekeâeme heÇkeâuheebÛee yeej Pešheš G[keCÙeemee"er leyyeue 1900 ke=#eebÛeer keâlleue nesCeej Deens. Ùee keâlleueerme ke=#e heÇeefOekeâjCe meefceleerves cebpegjer efoueer Deens. ÙeeceOÙes cesš^es heÇkeâuheele yeeOee "jCeeNÙee 600 ke=#eebÛee meceekesMe Deens. ceneheeefuekeâe efveke[CegkeâerÛeer DeeÛeejmebefnlee uekekeâjÛe peenerj nesCeej Deens. lelhetkeer& efkekeâemekeâeces cebpetj keâ™ve IesCÙeemee"er melleeOeeNÙeebÛeer ueieyeie meg™ Deens. cee$e keâener ef"keâeCeer ke=#eebÛee De[LeUe efvecee&Ce PeeuÙeeves heÇkeâuhe jKe[ues. Ùeele YeepeheeÛÙee cenòkeekeâeb#eer cesš^es heÇkeâuheeÛee meceekesMe Deens. heÙee&kejCeeÛee Nneme šeUCÙeemee"er DeeleeheÙe&ble Ùee heÇmleekeebvee efMekemesveskeâ[tve efkejesOe kesâuee peele neslee. cee$e DeeÛeejmebefnleshetkeer&ÛÙee yew"keâerle ke=#e keâlleueerÛÙee 80 heÇmleekeebvee cebpegjer osCÙeele Deeueer. ÙeeceOÙes 3200 ke=#e ÚešCÙeeÛes heÇmleeke nesles. Ùeehewkeâer 1887 ke=#e lees[CÙeele ÙesCeej Deensle.

heeefuekeâe keâce&Ûeejer keâejkeeF& keâjCÙeemee"er iesues Demelee, Deejesheer DeeefCe mLeeefvekeâ jefnkeeMeebÛeer heeefuekeâe keâce&ÛeeNÙeebmeesyele Meeefyokeâ keeoekeeoer Peeueer. ne keeo efkekeâesheeuee iesuÙeeves ÛeewIeebveer heeefuekeâe keâce&ÛeeNÙeebÛÙee keâejkeeF&uee efkejesOe keâjle lÙeebvee ceejneCe kesâueer. Ùee IešvesÛeer ceeefnleer heeefuekeâe keâce&ÛeeNÙeebveer meeblee›eâtPe heesefuemeebvee efouÙeeveblej heesefuemeebveer IešveemLeUer Oeeke Iesleueer. heesefuemeebveer ÛeewIeebvee leeyÙeele Iesle lÙeebÛÙee efkejesOeele iegvne veesbokeuÙeeÛes keefj… heesefueme efvejer#ekeâ Meblevet hekeej Ùeebveer meebefieleues.

cegbyeF&

[er peer DeeÙe heer Deej 2016/2017/4534

veeieefjkeâ Jeelee&


6

cegbyeF&, meesceJeej 9 peevesJeejer 2017 les 15 peevesJeejer 2017

mebheeokeâerÙe

mebheeokeâerÙe...

Ùeeokeer obieue

jepekeâejCeeleerue heg$eheÇsce meke&efkeefole Demeleevee cegueeÙeceefmebn yebOegheÇsceeheesšer mkele:ÛÙeeÛe cegueeefke®æ GYes "ekeâuÙeeÛes efÛe$e heeneÙeuee efceUles. hejbleg Skeâ iees<š vekeäkeâer, keâer cegueeÙece YetlekeâeU Deensle DeeefCe DeefKeuesMe efmebn Yeefke<ÙekeâeU DeefKeuesMeebefkevee meceepekeeoer he#eeÛes YeefkelekÙe DebOeejuesues jenerue. meceepekeeoer, ueesefnÙeekeeoer cegueeÙece efmebn ÙeebÛÙee kegâšgbyeele ceepeuesuÙee ‘Ùeeokeer’Ûee efkemHeâesš Skeâ vee Skeâ efokeme nesCeejÛe neslee.kejkej meejkeemeejke keâ™ve meceepekeeoer he#eeleerue Deeleerue Yeeb[Ces ueheefkeCÙeeÛee kesâefkeuekeeCee heÇÙele> keâjCÙeele lÙeebvee DeheÙeMe Deeues. keâejCe lÙeele HeâešeHeâgšerÛeerÛe DeefOekeâ yeerpes nesleer. cebef$eceb[Ueletve nkeâeueheóer Peeuesues cegueeÙeceefmebn ÙeebÛes yebOet efMekeheeueefmebn iehhe yemeCeeNÙeeleues veknles DeeefCe cegueeÙeceefmebn ÙeebÛes cegKÙeceb$eerheg$e DeefKeuesMeefmebn ns mkele:uee keâceer uesKeCÙeele ceveele vekenles, keâekeâebÛee lÙeebveer keâe{uesuee keâeše DeeefCe mkele:ÛÙee keef[ueebveeÛe oeKeketve efouesueer peeiee lÙeebÛÙeeleerue cegjyyeer DeeefCe keâmeuesuÙee jepekeâejCÙeeÛeer Peuekeâ oeKeefkeles.cegueeÙeceefMekeheeue DeeefCe DeefKeuesMe efmebn ns efleIesner kesie-kesieàÙee kÙeefòeâceòkeebÛes Deensle. cegueeÙece-efMekeheeue ner peeleerbÛÙee ieefCeleebkej ngkeâtcele, Oeeefce&keâ OeÇgkeerkeâjCeele ceenerj DeeefCe hemee-iegb[efiejerÛee efyeveefokeäkeâle keehej ns lÙeebÛÙee jepekeâejCeeÛes ÙeMeeÛes jnmÙe. DeefKeuesMe Gllej heÇosMeeleerue le®Ce efhe{eruee Deeheueemee keešCeeje Ûesnje ‘ceguuee cegueeÙece’ Ùee meejKee Oeeefce&keâ efMekeäkeâe ceejCÙeeÛeer mebOeer keâewMeuÙeeves ve osCeeje. mkele:Ûeer ‘DeeOegefvekeâ efkekeâemeheg®<e’ DeMeer heÇeflecee Ieó keâjCÙeeÛeer Oe[he[ keâjCeeje. DeepeleeieeÙele Gllej heÇosMeeves DeMee heæleerÛes efkekeâemeeÛes jepekeâejCe keâjCeeje le®Ce veslee heeefnuesuee veener. cegueeÙece DeeefCe ceeÙeekeleerbÛÙee jepekeâejCeeÛee heeÙee peele DeeefCe Oece& Deens. hejbleg DeefKeuesMe Ùee oesIeebhes#ee kesieUsÛe jepekeâejCe keâjCÙeeÛÙee keešskej Deens. cnCetveÛe DeefKeuesMeÛÙee vesle=lkeeme heejbheefjkeâ heæleerves yegjmešuesuÙee jepekeâejCe yeoueekes nesT FefÛÚles. ÙeecegUsÛe efyeiejÙeeokeebvee ve šesÛeCeeje DeefKeuesMe ne Gllej Yeejleeleerue heefnuee Ùeeoke veslee Demet Mekeâlees.jepekeâejCeeleerue yeoueuesueer efoMee meceepekeeoer veslÙeebvee ÛeebieueerÛe mecepeueer Demeekeer. cnCetveÛe cegueeÙece YetlekeâeU DeeefCe DeefKeuesMe lÙeebvee Yeefke<Ùe keešleesÙe. cegueeÙeceebhes#ee DeefKeuesMeuee efveke[tve osCÙeeÛeer iejpe lÙeebveer DeesUKeueer. cnCetve lej cegueeÙeceefmebn ÙeebÛÙee OecekeâerheMÛeele 227 hewkeâer leyyeue oesveMes Deeceoej DeefKeuesMekeâ[s iesues. he#e DeeheuÙee hee"erMeer DemeuÙeeÛes ue#eele ÙesleeÛe DeefKeuesMeveer heefnuÙeeboe DeeheuÙee keef[ueebvee efveuebyeve ceeies IÙeeÙeuee ueeketve PegkeâCÙeeme Yeeie hee[ues. Kejs lej ne cegueeÙeceÙegieeÛee Deble Deens leesner mkele:ÛÙee cegueevesÛe Ie[efkeuesuee. nermegæe cegueeÙeceebÛeerÛe KesUer Demeekeer Demes keâener jepekeâejCeer lep%eebvee keešle Deens. ne [eke cegueeÛÙee ceeiee&leerue keâešs otj keâjCÙeemee"er šekeâuesuee Demeekee. lemes Demeles lej cegueeÙeceebveer ueiesÛeÛe DeefKeuesMeÛÙee jepÙeeefYe<eskeâeuee DekewOe Ieesef<ele kesâuesÛe vemeles DeeefCe jeceieesheeue ÙeeokeebÛeer hegvne nkeâeueheóer kesâueerÛe vemeleer. cegueeÙeceebvee keâ¢eele "skeCeejs efMekeheeue menpeemenpeer nej ceeveCeejs veenerle. DeMee heæleerÛeer ‘SefkeäPeš’ mkele: cegueeÙece lejer keâmes ceevÙe keâjleerue? hejbleg Skeâ iees<š vekeäkeâer. leebef$ekeâÂ<šÌŸee meceepekeeoer he#e keâesCeekeâ[sner jenerue; heCe DeefKeuesMe nsÛe Yeefke<Ùe Demeleerue. efpeLes peeleerue, efleLes Yeefke<Ùe Demesue. Yeues ceie les meceepekeeoer he#eele jenesle efkeâbkee mkele:Ûee vekee he#e mLeeheve keâ™ve DeeheuÙeeÛe keef[ueebMeer oesve nele keâjesle. lÙeebÛÙeeefkevee meceepekeeoer he#eeÛÙee YeefkelekÙeekej heÇMe>efÛevn jenerue. Gllej heÇosMeele lÙeebveer mkele:Ûes vesle=lke heÇmLeeefhele kesâues, Ùeele Mebkeâe veener.DeefKeuesMeÛÙee neleele he#eeÛeer met$es jeefnueer efkeâbkee lÙeebveer mkele:Ûee he#e mLeeheve kesâuÙeeme lÙeebÛeer DeeefCe keâeBieÇsmeÛeer DeeIee[er hekeäkeâer Deens. efMekeeÙe lÙeebvee Deefpeleefmebn ÙeebÛee je<š^erÙe ueeskeâ oue (DeejSue[er) DeeefCe ueeuetheÇmeeo ÙeeokeebÛee je<š^erÙe pevelee oue ÙeebÛee heeef"byee efceUt Mekeâlees. ceesoerbÛeer ueeskeâefheÇÙelee DeeefCe leekeâo heenlee Ùeebvee Skeâ$e ÙesCes Yeeie he[ues Demeekes. ceeÙeekeleerbÛee heÇeflemeeo DeeefCe keâeBieÇsmeyejesyejerue DeeIee[erme DeefKeuesMe heefnuÙeeheemetveÛe Devegkeâtue nesles.keâeBieÇsmeueener DeeheuÙee leekeâoerÛee Deboepe Deeuee neslee. mkeyeUeÛÙee heeskeâU Iees<eCeebveer leesb[ekej he[t, Demes ue#eele ÙesleeÛe keâeBieÇsmevesner DeefKeuesMevee heÇeflemeeo osCÙeeme meg®keele kesâueer. keâeBieÇsmeuee yejesyej IesCÙeeme cegueeÙece leÙeej veenerle. ‘DeeheuÙee KeebÅeeke™ve keâeBieÇsme hegvne Gllej heÇosMeele yemleeve yemekesue Demee heÇMe> lÙeebvee meleekele Demeekee. efhelee-heg$eeleerue mebIe<ee&bceOÙes ns Skeâ cenòkeeÛes keâejCe Demet Mekeâles. heCe hegueeKeeueÛeer peceerve mejkeâueer Demetve kesUerÛe heeÙee Yekeäkeâce kesâuee veenerlej meceepekeeoerÛee hetue {emeUsue DeeefCe he#eeleerue mebIe<e& keâesCeles keUCe IesF&ue ÙeeÛee Deboepe Ùesle vemeuÙeeves mekee&ÛÙee jepekeâerÙe mebYeÇceele, DeeCeKeerveÛe Yej he[ueer Deens.DeefKeuesMeves mkele:Ûee he#e mLeeheve kesâuÙeeme cegmueerce keâesCeekeâ[s? ‘ceguuee cegueeÙece’ ne efnboglkekeeÅeebveer ceejuesuee efMekeäkeâe DeefYeceeveeves efcejefkeCeeNÙee ‘cemeerne’ cegueeÙeceebkeâ[s keâer Oeeefce&keâ OeÇgkeerkeâjCeeÛÙee jepekeâejCeeheemetve mkele:uee peeCeerkehetke&keâ otj "skeCeeNÙee DeeOegefvekeâ DeefKeuesMe meesyele? DemeeÛe heÇMe> Ùeeoke celeebyeeyelener Demesue. ÙeeokekegâUeleerue Ùee obieueeruee "Ukeâ efkeâveej Deens, leer cegueeÙeceefmebn ÙeebÛÙee IejeCÙeeleerue ‘meKKes-meeke$e’ Ùee keeoeÛeer. mellesÛÙee efMebkeäÙeeleerue ueesCeer kesâkeU DeefKeuesMe ÙeebÛÙee leesb[eleÛe keâe? Demee keeo kegâšgbyeeleerue meeke$e Ieškeâeves kesâuÙeeves Ùeeokeer obieue heeneÙeuee efceUeueer, hejbleg ÙeeÛee vekeäkeâer HeâeÙeoe keâesCeeÛee nesF&ue lesÛe yeIeCÙeemeejKes Demesue.

veeieefjkeâ Jeelee& heesmšele IeesšeUsyeepeebÛee heÇleehe keâb$eešer keâeceieejebÛes `veecekeâjCe'

‘DeCCee npeejs’, ‘Deefpele hekeej’ heesmšele keâeceeuee, IeesšeUsyeepeebÛee heÇleehe cegbyeF& - YeÇ<šeÛeejemee"er keâeÙe Mekeäkeâue ue{keuÙee peeleerue ÙeeÛee keâener vesce veener. Deelee cegbyeF&leerue heesmš Dee@efHeâmeceOÙes Ûekeäkeâ Deefpele hekeej, DeCCee npeejs ÙeebÛÙeeheemetve les GllejheÇosMeceOeerue DeefKeuesMe Ùeeoke ÙeebÛÙee veekeeves YeÇ<šeÛeej Peeuee Deens. heesmš Dee@efHeâmeceOÙes keâb$eešer mke®heele keâeceieej vesceues peeleele. 12 ceefnves keâece kesâuÙeeme Ùee keâeceieejebvee keâeceÙemke®heer veeskeâjerkej "skeekes ueeieles. cegbyeF&leerue 12 heesmš Dee@efHeâmeceOÙes 250 keâb$eešer keâeceieej nesles. efceUeuesuÙee ceeefnleervegmeej Ùeeleerue keâener le®CeebÛes veeke oj ceefnvÙeeuee veeke yeoueCÙeele Deeues. efkeMes<e cnCepes Ùee le®CeebÛes veecekeâjCe keâjleevee Lesš jepekeâejCeer, meceepemeskekeâebÛee DeeOeej IesCÙeele Deeuee. pÙes… meceepemeskekeâ DeCCee npeejs ÙeebÛes veeke Skeâe le®Ceeuee osCÙeele Deeues. lej GJe&efjle le®Ceebvee Deefpele hekeej, GllejheÇosMeÛes cegKÙeceb$eer DeefKeuesMe Ùeeoke, jeceieesheeue Ùeeoke les

Deieoer ceje"er DeefYeveslee megyeesOe YeekesÛes veekener Skeâe le®Ceeuee osCÙeele Deeues. ceeefnleer DeefOekeâej keâeÙe&keâlÙee&bveer ceeefnleer DeefOekeâejeÛee keehej kesâuee DeeefCe ne OekeäkeâeoeÙekeâ heÇkeâej meceesj Deeuee. heesmš Dee@efHeâmeceOeerue ne YeÇ<šeÛeej meceesj ÙesleeÛe Ùee le®Ceebvee keâeceeke®ve keâe{tve šekeâCÙeele Deeues Deens. IeesšeàÙeeMeer keâener DeefOekeâeNÙeebÛes mebyebOe DemeuÙeeÛes meceesj Ùesle Deens. YeÇ<šeÛeej keâjCeejs DeeefCe le®CeebÛeer HeâmekeCetkeâ keâjCee-Ùee DeefOekeâeÙeebÛeer meKeesue ÛeewkeâMeer keâ®ve keâejkeeF& keâjekeer DeMeer ceeieCeer kesâueer peele Deens. DeCCee npeejsbvee 7 npeej heieej ceeefnleer DeefOekeâejele efceUeuesuÙee keâeieohe$eebceOetve ceeefnleer meceesj Deeueer Deens. Ùeele pÙee le®Ceeuee DeCCee npeejsÛes veeke efoues lÙee le®Ceeuee meele npeej heieej neslee. lÙeecegUs heesmš Dee@HeâermeÛÙee keâeieohe$eebceOÙes DeCCee npeejs – heieej meele npeej Demee GuuesKe Dee{Ulees.

efkeceeveleUekej mene efkeâuees meesves hekeâ[ues

cegbyeF& - meesvÙeeÛÙee lemkeâjerheÇkeâjCeer Skeâe ceefnuesuee efkeceeveleUekej Deškeâ keâjCÙeele Deeueer. efleÛÙeekeâ[tve mene efkeâuees meesves nmleiele keâjCÙeele Deeues. Heâefjoe npegjer Demes Deškeâ ceefnuesÛes veeke Deens. leer ogyeF&letve cegbyeF&le Deeueer nesleer. efkeceeveleU šefce&veme oesvekej efleves keâener meeefnlÙeeÛeer leheemeCeer kesâueer veener. heefjCeeceer cenmetue ieghleÛej mebÛeeueveeueÙeeÛÙee DeefOekeâeNÙeeuee ([erDeejDeeÙe) Ùee ceefnuesÛee mebMeÙe Deeuee. lÙeebveer efleÛÙeekeâ[erue meeefnlÙeeÛeer leheemeCeer kesâueer Demelee efleÛÙeekeâ[erue Ûeej HeâgiÙeebÛÙee DeekejCeele iegb[Uuesues mene efkeâuees meesves Dee{Uues. ÙeeÛeer efkeâbcele 1 keâesšer 16 ueeKe ®heÙes Deens.

----------(he=‰ 1 Je®ve)----------

iegšKee yeboer keâeieoeshe$eerÛe

jepejesme efceUlees iegšKee keâener efke›eâsles heÇecegKÙeeves ceespekeäÙee ke heÇÛeefuele keâbhevÙeebÛee iegšKee efkekeâleele. iegšKÙeeÛeer heg[er keâbheveerÛÙee efkeâceleerhes#ee DeefOekeâ ojeves efkekeâueer peele Deens. oesve-les leerve ®heÙeebÛeer iegšKee heg[er meele les one ®heÙeebvee efkekeâueer peeles. efke›eâer keâjCeejs iegšKÙeeÛee mee"e DevÙe ef"keâeCeer keâjleele. Deveskeâ ef"keâeCeer o#elee cnCetve Heâòeâ DeesUKeerÛÙee kÙeòeâerueeÛe iegšKee efouee peelees, lej keâener ef"keâeCeer keâesCeerner iegšKÙeeÛeer ceeieCeer kesâuÙeeme lees efceUlees. Deve> ke Deew<eOe heÇMeemeve efkeYeeieeleHeâ&s keâejkeeF& Heâòeâ oeKeefkeCÙeehegjleerÛe Demeles efkeâ keâeÙe? cegKÙe met$eOeejebkej keâejkeeF& keâOeer nesCeej? ne Keje heÇMve Deens. cees"Ÿee heÇceeCeele iegšKee Ùeslees kegâ"tve? jepÙeele iegšKeeyeboer meg™ Peeueer Demeueer, lejer meje&me efke›eâer meg™ Deens. 18 ke<ee&bKeeueerue keâesCeeueener lebyeeKetpevÙe heoeLee&bÛeer efke›eâer keâ™ veÙes, Demes vÙeeÙeeueÙeeÛes DeeosMe Demeleevee iegšKÙeeÛeer meke&$e efke›eâer nesle Deens. meeOeejCeleŠ meercesueieleÛÙee ceOÙe heÇosMe ke iegpejeleceOetve ne iegšKee efpeuåÙeele DeeCeuee peelees. keâener iegšKee efke›eâslÙeebveer MeemeveeÛÙee `iegšKee yeboerÛee ueeYe' Iesle iegšKÙeeÛeer efkeâbcele kee{efkeueer Deens. iegšKee Glheeoveekej yeboer Demeleevee Ske{Ÿee cees"Ÿee heÇceeCeele iegšKee keâes"tve Ùeslees?Demee heÇMve GheefmLele neslees. iegšKee efke›eâerÛeer ceeefnleer Demetvener heesefueme Ùeb$eCee cetie efieUtve Deens. lÙeecegUs heesefuemeebÛÙee keâeÙe&#eceleskej heÇMveefÛevn efvecee&Ce Peeues Deens. heevešhejerkejerue efke›eâslÙeebveerner iegšKee heg[er ceOÙes yeebOetve "skeuesuee Demelees. iegšKee KeeCeeNÙeebvee iegšKee efke›eâerÛeer ef"keâeCes meehe[leele heg[er os cnšues efkeâ ogkeâeveoej lÙee efiejeFkeâuee iegšKee keâe{tve oslees. cee$e, heesefuemeebvee efkeâbkee Deve> ke Deew<eOe heÇMeemeveeÛÙee DeefOekeâeNÙeebvee lÙeeÛee Leebiehellee ueeiele veener, ns keâes[s keâeÙece Deens.


7

cegbyeF&, meesceJeej 9 peevesJeejer 2017 les 15 peevesJeejer 2017

ceveesjbpeve

Meyokeâes[s ›eâceebkeâ- 7

veeieefjkeâ Jeelee&

Dee[Jes Meyo 1. ieeCÙeeÛeer, ieHÙeebÛeer yew"keâ 3. Keešerkeâ 5. meieUe nJeeuee jeceeJej! 6De. pJej 8. efmebn 9. yeieerÛee 10. ieJeleeÛeer yeejerkeâ keâe[er 11. HeeleeU 13. mevceeve, ceeve ---- 15. Jeelee&nej 17. HeâUebÛes HesÙe 19. efve®HeeÙe Peeuesuee 21. GlmeJeeÛes efoJeme 23. yeboer, ceppeeJe 24. Mejerj, keâeÙee, leveg 25. Úesšer ue{eF& 28. OJeveer 30. ceeieCeskeâjer 31. škeäkeâj 33. leceeMee 35. efvejeMe 37. meneÙÙe 38. ceke&âš 39. meeceesHeÛeej, JesoebHewkeâer Skeâ 40. Kees[meeUHeCes $eeme osCes 41. efce"erle 43. keâMee øekeâejÛee? 46. efnboerleerue kegâb[er ceje"er veešŸeHeoele- 'øeYeg Deefpe ---, ceveer lees<euee' 48. Skeâše, HeeMe vemeuesuee 49. HeU keâe{Ces 51. HeJe&le 52. efnboer-FbieÇpeer efceUtve ceje"erle keâšeHe! 53. efve<Ceeble, Heejbiele 56. HeeslÙeeÛes keâeHe[ 58. Hetâue, Heg<He 59. pegieejeÛee Skeâ øekeâej 60. ve keâlÙee&Ûee Jeej 62. leHe§eÙee& 64. lee®CÙe 65. oeieoeefieves 66. lJeÛesJej Gvneves Ûe{Ceeje Lej 67. mJeHve (efnboer) 68. meove, efveJeememLeeve 70. keâeHe[eÛes Oeeies Dee[Jes efJejle peeCes 72. JÙeJemLee, SketâCe keâece 75. DeeUMeer, ceú 76. Skeâoce 77. JeeF&š iees<šeruee øeeslmeenve 78. kesâme 79. ÛeeboCeer GYes Meyo 1. MenjebHeemetve uegHle nesle Ûeeueuesueer meHeeš, efJemleerCe& peceerve 2. Heškeâve, Ûeškeâve 3. Ùegòeâer 4. MeesYeCeeje 5. mebleeHe 6. DeeJesieele 6De. mee" efceefvešs 7. #eCeYej 9. ÛÙee yeöue 10. ÛejCÙeeÛeer peeiee 12. efpeJne 14. cejsHeÙeËle 15. cetue 16. mesJekeâ 18. Ûebove pees[uÙeeme Skeâ Yeepeer 20. cet" Ye¤ve 22. JeÇleeÛÙee GÅeeHeeveeÛeer meeceieÇer 23. peueefJeÅegleefveefce&leeryejesyej YetkeâbHeeMeer pees[uesues veeJe 26. ceOegceef#ekeâe 27. leerJeÇ ÛeJeerÛee (Ûene) 28. DeepeHeÙeËle 29. Skeâ$e ÙesCes, ieesUe nesCes 32. šeUŸeebÛee DeeJeepe 34. ÙesjPeeje, peeCes-ÙesCes 36. {erie 41. Yeeb[Ce, Kees[er 42. HeeÛeves iegCeuÙeeme 44. mJeÛÚ 45. yeesueCÙeeleerue DeveeJeMÙekeâ Yeeie 47. Deble:keâjCe 48. mejmekeâš 50. ceT 54. Ûeejner yeepetme HeeCeer Demeuesueer peceerve 55. øeJesMekeâej IesCÙeeÛeer peeiee 57. efnboerleerue mJeÙebHeekeâIej 58. Pee[euee ueeWyekeâUCÙeeÛee Skeâ KesU 60. yeeCe 61. [eJee 63. Jepeveoej 'iepeieeefceveer'Ûeer Ûeeue 69. yeeUmesoej, Hegâieerj ieeueebÛee 71. meneHeš 73. efÚõ PeekeâCeejs yeejerkeâ efMeJeCekeâece 74. YeÇce 74De. ÚHHej

meg[esketâ ›eâceebkeâ- 7

šeF&ceheeme `keâe j[lesme?' `legcner efouesues JeÛeve cees[ueble!' `neòesÛÙee SJe{bÛe vee! lÙeele j[CÙeemeejKeb keâeÙe? ceer ogmejb osF&ve nJeb lej!'

heÇlÙeskeâeÛÙee ceveele Skeâ DeeoMe& kÙeòeâer DemeueerÛe heeefnpes.

meehleeefnkeâ meehle

`lemes cnšues lej DeeHeueer cegueieer ueneveÛe Deens ueiveemee"er! Lees[er Jeeš Heeefnueer lej SKeeoe ngMeej efve ÛegCeÛegCeerle le®Ce efceUsue efleuee.` `FMMe! Deelee keâMeeuee Jeeš Henelee? ueneve Deens lebJejÛe efleÛes ueive keâ¤ve šekeâeÙeÛeb. lemeb cnšueb lej ceer Lees[erÛe Jeeš Heeefnueer.'

JÙebiÙeefÛe$es

`DeeceÛÙee ¢eebvee mecegõeletve JeeÛeefJeCeejs legcnerÛe keâe?' `nes yeeF&meensye!' `lej ceie lÙeebÛeer šesHeer kegâ"b Deens! Skeâe Iejemeceesj meeceeveeÛeer neueJee neueJe Ûeeuet nesleer Je yees[& ueeJeuesuee neslee.. veener! DeeceÛeer peeiee Keeueer keâjCÙeeÛee GösMe veener! efoJeeUerÛÙee jbiejbieesšermee"er meeceeve yeensj keâe{ues Deens. iewjmecepe otj JneJee !

megefJeÛeej

ces<e- Deepe DeeHeCe efJeefJeOe Oeeefce&keâ Je meebmke=âeflekeâ keâeÙe&›eâceele menYeeieer nesT Mekeâeue. keâeneRÛeer DeeOÙeeeeElcekeâ øeieleer nesF&ue. ke=<eYe- efce$eebÛes DeveHesef#ele menkeâeÙe& ueeYeuÙeeves YeejeJetve peeue. DeveskeâebMeer megmebJeeo meeOet Mekeâeue. cenòJeeÛÙee iee"erYesšer He[leerue. efceLegve- Glmeeneves Je Deeveboeves efoJemeYej keâeÙe&jle jeneue. legceÛee DeelceefJeMJeeme, efpeö Jee{JeCeeNÙee keâener Iešvee Ie[leerue. keâkeâ&- cenòJeeÛÙee DeeefLe&keâ keâeceebvee efJeMes<e øeeOeevÙe osT Mekeâeue. DeeefLe&keâ yeeyeleerleerue meJe& JÙeJenej Deepe HetCe& ke⤠Mekeâeue. efmebn- cevemJeemLÙe efyeIe[Ceej Deens. ceveeleerue jeie És<e JÙeòeâ ke⤠Mekeâle vemeuÙeeves ceeveefmekeâ kegâÛebyeCee nesF&ue. keâvÙee- legcneuee legceÛÙee keâeÙe&#es$eele megmebOeer ueeYeCeej Deens. øeJeemeeÛes Ùeesie Ùesleerue. Flejebvee ceeie&oMe&ve ke⤠Mekeâeue. letU- ceeveefmekeâ yeU Jee{sue. Lees[eHeâej Glmeen peeCeJesue. JewJeeefnkeâ meewKÙe ueeYesue. pees[eroejeÛes menkeâeÙe& efceUsue. ke=eMf Ûekeâ- DeepeÛee efoJeme DeeHeCeeuee YeeiÙekeâejkeâ peeCeej Deens. keâuee#es$eeleerue, legceÛÙee keâeÙe&#es$eele legcneuee megmebOeer ueeYesue. Oeveg- keâuee Je yeewefækeâ #es$eeleerue JÙeòeâeRvee DeepeÛee efoJeme efJeMes<e Devegketâue "jCeej Deens. efJeÅeeLÙeeËÛeer DeYÙeemeele øeieleer nesF&ue. cekeâj- ceeveefmekeâ øemeVelee ueeYesue. legceÛÙee JÙeeeEòeâceòJeeÛee, celeebÛee, efJeÛeejebÛee FlejebJej øeYeeJe He[Ceej Deens. kegâbYe- efpeö, efÛekeâešer Je ceveesyeueeÛÙee peesjeJej Deveskeâ keâeces HetCe&lJeeme vÙeeue. Flejebvee ceeie&oMe&ve ke⤠Mekeâeue. ceerve- cevemleeHe osCeeNÙee Iešvee Ie[CÙeeÛeer MekeäÙelee Deens. ceeveefmekeâ kegâÛebyeCee nesCÙeeÛeer MekeäÙelee Deens. keâeneRvee DeeOÙeelceeÛeer Dees{ ueeiesue.

Nagrik varta