Page 1

‫بر‬

‫نگاهی‬

‫تکنولوژی‬

‫وایمکس‬ ‫دانشگاه آزاد اسلمی‬ ‫واحد ساری‬

‫گرد آوری شده توسط‪:‬‬

‫فرشاد نقیبی علمداردهی‬

‫چکیده‬

‫‪1‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫وايمكس )‪ (WiMAX‬يك روش بدون سيم فوق العاده سودمند در زمينه دسترسى تممامى كمماربران‬ ‫به اينترنت و ارائه خدمات الكترونيكي شهري مي‌باشممد‪ .‬بممراي اين‌كممه بهممتر بممه نقشممي كممه فنمماوري‬ ‫وايمكس در تغير و تحولت سيستم ارتباطي ايفا مي‌كند‪ ،‬پي ببريد‪ ،‬تصور كنيد كه در هر كجا و هممر‬ ‫زمان خواهيد توانسممت بمما اسممتفاده از لممپ تمماپ خممود بمه دنيمماي اينممترنت دسترسممي داشممته باشمميد‪.‬‬ ‫وايمكس فناوري قدرتمندي است كه مي‌تواند تحممرك واقعممي را بممراي شممبكه بممه ارمغممان آورد‪ .‬در‬ ‫پيش‪ ،‬اكثر خريداران رايانه خوشحال بودند كه دستگاه جديدشممان يممك مممودم دارد‬ ‫‌‬ ‫زماني نه چندان‬ ‫كه به شكل داخلي در آن نصب شده است‪ .‬در آن روزها كاربر مي‌توانست يك مگابايت را در حدود‬ ‫‪ 5‬دقيقه )بسته به سرعت ارتباط و اتصال( دانلود كند؛ بمما سيسممتم واي‪-‬فمماي )‪ (WI-FI‬هميممن كمماربر‬ ‫مي‌تواند يك مگابايت را در مدت يك ثانيه دانلود كند‪ .‬وايمكس حتي سرعت بالتري را در حوزه‌هاي‬ ‫گسترده‌تري ارايه مي‌دهد‪.‬‬ ‫فناوريهمماي قممديمي‌تر از خممود )نظيممر واي‪-‬فمماي(‬ ‫‌‬ ‫از مزيت‌هاي فناوري نوظهور وايمكس نسبت به‬ ‫ورودياي باشد كه به كاربران اجازه مي‌دهممد بممدون محممدوديت در‬ ‫‌‬ ‫اين است كه وايمكس مي‌تواند‬ ‫سراسر كشور حركت كنند‪ .‬با اين ويژگي‪ ،‬اينترنت قابل جابجايي و حمل و نقل خواهد شد كممه ايممن‬ ‫آنهمما فراهممم‬ ‫مزيتهايي كه اينترنت براي ‌‬ ‫‌‬ ‫امر سرعت روآوردن صاحبان كسب و كار به استفاده از‬ ‫مي‌كند را‪ ،‬بيشتر از پيش خواهد نمود‪.‬‬ ‫بخشهمماي‬ ‫‌‬ ‫بررسي گزارش‌ها و حوادث اخير صنعت مخابرات حاکي از بسط تبعات اين بحممران در‬ ‫سرمايهگذاري و در نهايت جممايگزيني‬ ‫‌‬ ‫گوناگون اين صنعت از جمله بازار مصرف‪ ،‬خدمات‪ ،‬تجهيزات‪،‬‬ ‫فناوري است‪ .‬کارشناسان بر ايممن باورنممد کممه ترکيممب ايممن عوامممل بمما تغييممرات احتمممالي در بخممش‬ ‫‪2‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫بهخصمموص در بخممش خممدمات و‬ ‫منطقهاي‪ ،‬بممازار مخممابرات را ‌‬ ‫‌‬ ‫رگولتمموري‪ ،‬اکوسيسممتم جهمماني و‬ ‫گزارشهمما و‬ ‫‌‬ ‫فناوري‌هاي نوظهور دستخوش تغييرات جدي خواهد کرد‪ .‬در اين مقاله با مروري بمر‬ ‫بهوجود آمده بر تغيير و تحول احتمممالي‬ ‫رويدادهاي اخير در بخش فناوري‌هاي سلولي‪ ،‬اثر شرايط ‌‬ ‫فناوريهاي رقيب در بازار آيندة مخابرات باند‬ ‫‌‬ ‫مطرحترين‬ ‫‌‬ ‫اکوسيستم آيندة ‪ ،LTE-WiMAX‬به‌عنوان‬ ‫وسيع سيار‪ ،‬بررسي شده است‪.‬‬

‫مقدمه‬ ‫همُکنش‌پذیری جهانی برای دسترسممی ریزممموج )بمه انگلیسمی‪:‬‬ ‫‌‬ ‫وایمکس )به انگلیسی‪ (WiMAX :‬یا‬ ‫‪ ،(WorldWide Interoperability for Microwave Access‬پروتکل ارتباطی بمرای دسترسمی پهمن بانمد‬ ‫بی‌سیم بر پایه استاندارد ‪ IEEE 802.16‬است‪ .‬وای‌مکس امکان دسترسمی بمه اینمترنت را بمه همردو‬ ‫صورت ثابت و کامل سیار در یک ناحیه گسترده فراهم می آورد‪ .‬هم اکنون )‪ ۲۰۱۰‬میلدی (آخریممن‬ ‫بازبینی وایمکس امکان دسترسی با نمرخ انتقمال داده ‪ ۴۰‬مگمابیت بمر ثمانیه را عرضمه ممی کنمد‪ .‬بما‬ ‫استاندارد ‪ IEEE 802.16m‬انتظار می رود که سرعت انتقال تا یک گیگابیت بر ثانیه افزایش یابد‪ .‬نام‬ ‫وایمکس توسط انجمن وایمکس انتخاب شد که در سال ‪ ۲۰۰۱‬برای ارتقای همنمموایی و همکنممش‬ ‫پذیری این استاندارد تاسیس شد‪ .‬این انجمن وایمکس را به عنوان یممک فنمماوری برپممایه اسممتاندارد‬ ‫تعریف می کند که امکان دسترسی بی سیم پهن باند را به عنوان جایگزینی بممرای کابممل و خطمموط‬ ‫دی اس ال)‪ (DSL‬ارائه می دهد‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫تجهیزات ایستگاه پایه وایمکس با یک آنتن سکتور و مودم بی سیم روی آن‬

‫فصل اول‬ ‫» معرفی وایمکس ) ‪«(wimax‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫واژه شناسی‬ ‫منظور از واژه وایمکس پیاده سازیهای همکنش پذیر استاندارد ‪ IEEE 802.16‬برای شبکه های بممی‬ ‫سیم است )که به تصویب انجمن وایمکس رسیده است( واز این نظر به وای‪-‬فای شباهت دارد کمه‬ ‫شامل پیاده سازیهای همکنش پذیر استاندارد ‪ IEEE 802.11‬می شود‪.‬‬ ‫انجمن وایمکس گواهینامه هایی صادر می کند که به موجب آن فروشندگان می توانند محصممولت‬ ‫خود را با گواهی وایمکس به فروش برسممانند‪.‬بممدین ترتیممب محصممولت فروشممندگان مختلفممی کممه‬ ‫گواهی وایمکس می گیرند اگر در یک پروفایل باشند می تواننممد بمما یکممدیگر کارکننممد و سممطحی از‬ ‫همکنش پذیری پدید می آید‪ .‬استاندارد ‪ IEEE 802.16‬پایه وایمکس است اگرچه گماهی بمه صممورت‬

‫‪5‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫محاوره ای از این استاندارد هم به عنوان وایمکس یاد می شممود‪ .‬از اسممتاندارد ‪ IEEE 802.16d‬بممه‬ ‫نام وایمکس ثابت و از استاندارد ‪ IEEE 802.16e‬به نام وایمکس سیار یاد می شود‪.‬‬

‫نمونه کاربردهای متداول شهری شبکه ‪) WiMAX‬دسترسی به اینترنت خانگی‪ ،‬اداری‪ ،‬صنعتی و ‪ ،...‬راه‌اندازی‬ ‫شبکه‌های اختصاصی و ‪(...‬‬

‫وايمكس چيست ؟‬ ‫فناوری اطلعات‪ ،‬علیرغم این واقعیت که عضوی جدید در خانواده فنماوری هاسمت‪ ،‬امما در طمول‬ ‫سالهای اخیر تحولت زیادی را در خود شاهد بوده است‪ .‬هممه بمه یماد داریمم کمه تما چنمدی پیمش‪،‬‬ ‫اتصال به اینترنت و استفاده از آن تنها از طریق خطوط تلفن و مودمهای ‪ Dial-Up‬امکان پذیر بممود‪،‬‬ ‫اما با ورود اینترنت پهن باند و پر سرعت‪ ،‬دنیای تبادل اطلعات متحممول شممد‪ .‬نیمماز بممه تبممادل سممریع‬ ‫اطلعات موجب شده است تا فناوریهای مرتبط با آن‪ ،‬در طول دهه های اخیر پیشرفت چشمگیری‬ ‫داشته باشد‪ .‬اینترنت های ‪ XDSL‬و نیز فناوری وای‪-‬فای )‪ (WI-FI‬و اینترنت بی سیم سهم عمممده ای‬ ‫در ایجاد تغییرات عظیم در این بعد از دنیای اطلعات ایجاد کمرده و اکنمون نیمز بما ورود وایمکمس‪،‬‬ ‫جهان در آستانه تجربه ای نو در دنیای اینترنت قرار دارد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫شبکههای ‪ ADSL‬وحممتی‬ ‫‌‬ ‫وایمکس‪ ،‬سیستم دیجیتال ارتباط بی سیم بوده و جایگزینی مناسب برای‬ ‫شبکه های بی سیم کوتاه برد در نواحی شهری محسوب می شود‪ .‬از بزرگممترین نقمماط قمموت ایممن‬ ‫تکنولوژی نسبت به دیگر تکنولوژی های بی سیم‪ ،‬برد بالی امواج آن و امکان دسترسممی بممه آن در‬ ‫مسافتهای بسیار طولنی است‪.‬‬ ‫دور‪ ،‬اکثر خریداران رایانه خوشحال بودنممد کممه دسممتگاه جدیدشممان یممک مممودم‬ ‫‌‬ ‫در زمانی نه چندان‬ ‫داخلی دارد که در آن نصب شده و از طریق آن می توانند به اینترنت متصل شده و فایلی بمما حجممم‬ ‫حدود یک مگابایت را در زمانی نزدیک به ‪ ۵‬دقیقه )بسته به سرعت ارتباط و اتصال( دانلود کنند‪ .‬بمما‬ ‫میتوانستند با سرعتهایی به مراتب بالتر به اینترنت متصل‬ ‫‌‬ ‫ورود اینترنتهای پهن باند‪ ،‬همین کاربران‬ ‫شده و همان فایل را در مدت یک ثانیه دانلود کنند‪ .‬وایمکس قادر است سرعتها یی حممتی فراتممر از‬ ‫این مقیاسها را پوشش داده و خدمات تکمیلی پیشممرفته تممری را در حمموزه هممایی گسممترده‌تر ارایممه‬ ‫‌دهد‪.‬‬ ‫تا پایان سال ‪ ،۲۰۰۸‬بیش از ‪ ۲۰۰‬اپراتور در سطح جهممان خممدمات وایمکممس را عرضممه ‌کممرده انممد و‬ ‫میشود تا سال ‪ ،۲۰۱۲‬این رقم به ‪ ۵۳۸‬اپراتور در سطح جهان برسد‪ .‬در این بین‪ ،‬منطقه‬ ‫‌‬ ‫پیش‌بینی‬ ‫خاور میانه سهمی ‪ ۴‬درصدی از کل پیاده سازی ها و توسعه های جهانی وایمکممس داشممته اسممت‪.‬‬ ‫پیش بینی ها همچنین نشان می دهد که تا سال ‪ ۲۰۱۲‬تعممداد کشممورهایی کممه تحممت پوشممش ایممن‬ ‫شبکه ها خواهند بود به ‪ ۲۰۱‬کشور از مجموع ‪ ۲۳۴‬کشور برسد که ایممن خممود حکممایت از گسممترش‬ ‫وسیع این فناوری در دنیا و اقبال عموم نسممبت بممه آن دارد‪ .‬بررسممی هممای صممورت گرفتممه بممر روی‬ ‫عوامل مؤثر بر رشد تعداد مشترکان در مناطق مختلف دنیمما نشممان مممی دهممد کممه کمماربران جهممانی‬ ‫‪7‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫وایمکس از ‪ ۳۰۰‬هزار مشترک در سال ‪ ۲۰۰۶‬بممه ‪ ۱۳۱‬میلیممون نفممر در سممال ‪ ۲۰۱۱‬خواهممد رسممید و‬ ‫انجامشده برای این فناوری در این سال به ‪ ۲۶‬میلیادر دلر می رسد که رقممم‬ ‫‌‬ ‫میزان سرمایه گذاری‬ ‫میآید‪ .‬تولیدکنندگان تجهیزات وایمکس نیز از رشد بالیی برخوردار بمموده و‬ ‫‌‬ ‫قابل توجهی به حساب‬ ‫تنوع محصول و قابلیت ارائه سرویس‌های متنمموع در رأس برنممامه هممای آنممان قممرار گرفتممه اسممت‪.‬‬ ‫اتحادیه وایمکس )‪ (WiMAX Forum‬که به عنوان مرجع مجوزدهی و تست دستگاه ها و تجهیممزات‬ ‫تراشههای‬ ‫‌‬ ‫وایمکس شناخته می شود‪ ،‬اعلم کرده تا اواخر سال ‪ ۶۲ ،۲۰۰۸‬شرکت در حال توسعه‬ ‫وایمکس و دستگاه های کاربران نهایی بوده و ‪ ۳۷‬شرکت نیز در حال ساخت تجهیممزات زیرسمماختی‬ ‫بوده اند و محصولت این شرکت ها تاکنون در توسعه شبکه های وایمکس توسط ‪ ۴۰۷‬اپراتممور در‬ ‫‪ ۱۳۳‬کشور جهان بکار رفته است‪ .‬پیش‌بینی می شود که وایمکس در آینده بسیار نزدیک‪ ،‬اینترنت را‬ ‫در کنار شبکه مخابراتی قرار خواهد داد و چنان انقلبی را در این زمینه به‌ وجممود خواهممد آورد کممه‬ ‫روشن کردن اکثر کامپیوترهای قابل حمل‪ ،‬خانگی و یا خاص‪ ،‬مسمماوی بمما اتصممال آنهمما بممه اینممترنت‬ ‫باشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد‪.‬‬ ‫وایمکس‪ ،‬نسل دوم پروتکل های ارتباط بی سیم است که استفاده موثرتر از پهنای بانممد را امکممان‬ ‫پذیر ساخته و در ضمن از تداخل امواج جلوگیری می کند و از این طریق‪ ،‬امکممان افزایممش سممرعت‬ ‫میسازد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫انتقال داده ها را درمسافت‌های طولنی تر ممکن‬ ‫پروتکلهای ارتباطی وایمکس تحت استاندارد ‪ ،۸۰۲.۱۶‬که توسط موسسه ‪ IEEE‬تعیین شممده و بممه‬ ‫‌‬ ‫رسیدهاست عمل می کنند‪ .‬این استاندارد دارای زیر مجموعه هممای گونمماگونی اسممت کممه ‪۲‬‬ ‫‌‬ ‫تصویب‬ ‫زیر مجموعه آن تا کنون به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫‪ ،۸۰۲.۱۶ d‬که استاندارد ویژه وایمکس ثابت بوده و هیچگونه پشتیبانی از تجهیزات موبایل ارائه نمی‬ ‫کند‪ ،‬همچنین استاندارد ‪ ،۸۰۲.۱۶ e‬که علوه بر سایر ویژگیهای وایمکس ثابت‪ ،‬از تجهیزات موبایل نیز‬ ‫پشتیبانی کرده و از این رو به نام "موبایل وایمکس )‪ "(Mobile WiMAX‬نیز شناخته می شود‪.‬‬ ‫گروهی تحت عنوان ‪ ،WiMAX Forum‬متشکل از اپراتورها و تولیدکنندگان تجهیزات وایمکس‪ ،‬ایجاد‬ ‫استاندارد واحد برای آزمایش تجهیزات تولید کنندگان محصولت وایمکس را پیشممنهاد داده و هممدف‬ ‫آن تلش برای ایجاد حداکثر سازگاری بین تجهیزات مختلف تولید شده توسط تولیدکنندگان مختلممف‬ ‫از یک سو و اپراتورها از سوی دیگر می باشد‪ ،‬درست همان گونه که بممرای یممک گممروه محصممولت‬ ‫صنعتی‪ ،‬استانداردهایی مشابه برای تولید محصولت تعیین می شود‪.‬‬

‫فصل دوم‬ ‫» مروری بر کارهای پیشین «‬ ‫‪9‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫تاریخچه وایمکس‬ ‫از وایمکس به عنوان وسیله ای برای افزایش سرعت باندپهن در مناطقی کمه از نظمر اقتصمادی بما‬ ‫مشکل روبرو هستند استفاده می شود‪ .‬این فن آوری به عنوان گزینه ارزانتر نسبت بممه دیگممر‬ ‫گزینه هممای موجممود در کشممورهای در حممال توسممعه جهممت راه انممدازی شممبکه هممای اینممترنت‬ ‫پرسرعت‪ ،‬مطرح شده است‪ .‬با آزمایش وایمکس در کشورهای درحممال توسممعه کشممورهای‬ ‫جهان اول نیز به استفاده از این فن آوری ارزان قیمت علقمند شده اند و دولت ها و شرکت‬ ‫ها به دنبال توسعه وایمکس در کشورهای خود هستند‪.‬‬ ‫وایمکس در فجایع طبیعی‬ ‫یکی از مزایای وایمکس تاکنون نقشی بوده اسممت کممه ایممن فممن آوری توانسممته اسممت در برقممراری‬ ‫ارتباط در زمان فجایح طبیعی ایفا کند‪ .‬در سممال ‪ ۲۰۰۴‬شممبکه موجممود وایمکممس در انممدونزی‬ ‫‪10‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫تنها وسیله ارتباطی موجود پس از خسارت های وارده بر اثر سونامی در این کشور بممود‪ .‬بممه‬ ‫علوه پس از طوفان کاترینا در سال ‪ ۲۰۰۵‬از وایمکس به عنوان وسیله ارتبمماطی در منطقممه‬ ‫نیواورلن استفاده شد‪.‬‬ ‫آزمایش وایمکس‬ ‫بیش از ‪ ۳۵۰‬آزمایش مختلف و یا توسعه وایمکس در یرتاسر جهان انجمام گرفتمه اسمت‪ .‬در ایمالت‬ ‫متحده اولین شبکه وایمکس در سال ‪ ۲۰۰۷‬تحت نام ‪ BridgeMaxx‬راه اندازی شممد کممه شممبکه‬ ‫های آن اممروزه در چنمدین ایمالت ایمن کشمور اسمتقرار یمافته انمد‪ .‬بزرگمترین خمبر در زمینمه‬ ‫وایمکس در آمریکا برنامه ‪ Clearwire‬جهت راه اندازی شبکه گسترده وایمکس به ویممژه بممرای‬ ‫کاربران تلفن همراه است‪.‬‬ ‫رقابت با وایمکس‬ ‫یکی از دلیل مهم که افراد در فرض کردن وایمکس به عنوان فن آوری مهم آینده شک دارند ایمن‬ ‫است که فن آوری های بسیاری به عنوان رقیب وایمکس مطرح شده اند که حتی می تواننممد‬ ‫اتصال پرسرعت اینمترنت بمه تلفمن هممراه را نیمز فراهمم کننمد‪ .‬گممان ممی رود شمبکه همای‬ ‫پیشرفته ‪ ۳ G‬سرویس های ‪ Wi Fi‬عرضه می کنند که می تواند از نظر سمرعت بما وایمکممس‬ ‫رقابت کند‪ .‬شبکه های ‪ ۴ G‬که در حال حاضر فعالیت می کنند می توانند حتی ‪ Wi Fi‬موبایل‬ ‫را سریع تر کنند و تهدید بزرگتری برای وایمکس به حساب می آینممد‪ .‬یکممی از فممن آوری هممای‬ ‫جدیدی که با وایمکس رقابت می کند ‪ LTE‬است و متصدیان ارتباطی مهم در آمریکا در نظممر‬ ‫دارند با این فن آوری مستقیما وارد رقابت با وایمکس شوند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫‪12‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫فصل سوم‬ ‫» تجزیه و تحلیل «‬

‫ویژگی ها‬ ‫برخی از مهمترین ویژگهای فناوری وایمکس به شرح زیر است ‪:‬‬ ‫‪13‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫ نرخ انتقال داده بال ‪ :‬با استفاده از آنتن های مایمو )‪ ( Multiple Input Multiple Output‬به‬‫همراه زیر‪-‬کانال سازی انعطاف پذیر و کدگذاری و مدولسیون پیشرفته‪ ،‬فناوری وایمکس را قممادر‬ ‫می سازد تا به سرعت بارگیری تا ‪ 63‬مگابیت بر ثانیه و بارگذاری تا ‪ 25‬مگابیت برثانیه دست یابد‪.‬‬ ‫ کیفیت سرویس ) ‪ : (QoS‬یکی از اصول معماری ‪ MAC‬در استاندارد ‪ IEEE 802.16‬کیفیت‬‫سرویس است‪ .‬این استاندارد جریانهای سرویسی را تعریف می کند کممه مممی توانممد بممه نقمماط کممد)‬ ‫‪ (DSCP‬در سرویسهای متمایز )‪ (DiffServ‬و یا برچسب های جریان در ‪ MPLS‬نگاشته شوند‪.‬‬ ‫ امنیت ‪ :‬ویژگیهای امنیتی وایمکس بر پایه پروتکل احراز هویت گسترش پذیر )‪ (EAP‬و‬‫استاندارد رمزنگاری پیشرفته )‪ (AES‬و پیامهای کنترلی ‪ CMAC‬و ‪ HMAC‬بنا شده اند‪.‬‬ ‫ پوشش وسیع ‪ :‬برجسته ترین ویژگی وایمکس پوشش گسترده آن نسبت به وای‪-‬فای است‪.‬‬‫در حال حاضر از لحاظ نظری وایمکس می تواند محدوده ای به شعاع ‪ 30‬مایل) ‪ 50‬کیلوممتر( را‬ ‫پوشش دهد که اگرچه در عمل این مقدار به ‪ 10‬کیلومتر می رسد‪ ،‬نسبت به فناوریهای پیشین خود‬ ‫)مانند وای‪-‬فای( جهشی نسبتا بزرگ است‪.‬‬ ‫ سیار بودن ‪ :‬دیگر ویژگی مهم وایمکس امکان اتصال در حین حرکت برای ایستگاههای سیار‬‫است‪.‬‬ ‫ ایستگاههای واسطه ‪ :‬امواج رادیویی وایمکس از ایستگاه های پایه به سوی مشترکین‬‫ارسال می شوند‪ .‬در این ایستگاهها سخت افزار هایی برای ارائهٔ وایمکس در یممک نمماحیه محممدود‬ ‫نصب شده اند‪ .‬از آنجا که هر ایستگاه پممایه نمماحیه محممدودی را پوشممش مممی دهممد بمما اتصممال ایممن‬ ‫ایستگاهها به یکدیگر می توان ناحیه تحت پوشش را گسترش داد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫ دسترسی ‪ :‬اتصال به ایستگاههای پایه وایمکس به سادگی صورت می پذیرد و نیاز به دانش‬‫فنی ندارد‪.‬‬ ‫گونهای طراحی شده است که در محدوده‬ ‫‌‬ ‫ مقیاس پذیری) ‪ : (Scalability‬فناوری وایمکس به‬‫کانالهای ‪ ۲۰ MHz‬تا ‪ ۱٫۲۵‬قادر به کار کردن است‪ .‬از نتایج این امر راحتی پیاده سازی شبکه با ایجاد‬ ‫تغییرات جزئی در قسمت ‪Air Interface‬می باشد و بسته به مدل مصرف بر اساس نوع سممرویس و‬ ‫میباشممد‪.‬ایممن‬ ‫‌‬ ‫طیممف فرکانسممی آزاد‪ ،‬وایمکممس قابممل پیمماده سممازی در فرکممانس هممای متفمماوتی‬ ‫منطقهای‬ ‫‌‬ ‫میشممود کممه محممدوده کشممورها بممر اسمماس نیازمنممدیهای‬ ‫‌‬ ‫خصوصممیت همچنیممن بمماعث‬ ‫مختلفشان برای مثال نیاز به دسترسی بممه اینممترنت در شممهر و بمما دسترسممی پرظرفیممت بانممد وسممیع‬ ‫منظورهای از این فن آوری باشند‪.‬‬ ‫‌‬ ‫متحرک در متروها و حومه شهر قادر‪ ،‬به استفاده موثر و چند‬ ‫چرا ‪ WiMAX‬؟‬ ‫دسترسى »اینترنت بى سیم« هم اكنون از طریق تكنولوژى واى فاى میسر اسممت و ممكممن اسممت‬ ‫این سئوال به نظر برسد كه چه لزومى به ابداع یك تكنولوژى دیگر در این زمینه است‪ .‬آیا اگر فقط‬ ‫مشكل برخى از اشكالت سیستم واى فاى است‪ ،‬نمى تمموان بمما بهسممازى ایممن سیسممتم بممه همممان‬ ‫چیزى كه ‪ WiMAX‬مدعى آن است دست یافت؟نگاهى به تفاوت هاى ‪ WiMAX‬و واى فمماى نشممان‬ ‫مى دهد كه به رغم تشابه این دو روش در اسممتفاده از امممواج مممایكروویو بممراى تممامین دسترسممى‬ ‫اینترنت براى كاربران‪ WiMAX ،‬و واى فاى دو سیستم جداگانه هستند‪ .‬واى فاى اتصال بى سیم را‬ ‫با بردى كوتاه‪ ،‬حداكثر در حد محوطه یك فرودگاه‪ ،‬نمایشگاه یمما كممافى شمماپ )نهایتمما در سممطح ‪۶۵‬‬ ‫كیلومتر مربع( برقرار مى سازد‪ .‬در حالى كه در ‪ WiMAX‬صحبت از اتصال بممى سممیم دسممت كممم در‬ ‫‪15‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫حد یك شهركوچك است )چیزى در حدود هشت هزار كیلومتر مربع(‪ .‬گذشته از این حداكثر سمرعتى‬ ‫كه تكنولوژى واى فاى براى كاربران فراهم مى كند‪ ،‬سرعت دانلود پنممج مگابممایت در ثممانیه اسممت و‬ ‫این در حالى است كه كمماربران تكنولمموژى ‪ WiMAX‬بمما سممرعت شممگفت انگیممز ‪ ۵۰‬تمما ‪ ۱۰۰‬مگابممایت‬ ‫خواهند توانست داده ها را از اینترنت دانلود كنند )به این ترتیب امكان تماشاى یمك فیلممم بمما كیفیممت‬ ‫بال از اینترنت‪ -‬كه سرعتى حداقل برابر با ‪ ۱۰‬مگابایت در ثانیه نیاز دارد‪ -‬براى كمماربرى كممه در حممال‬ ‫حركت با یك لپ تاپ است به راحتى ممكن خواهد بود(‪ .‬تفاوت عمده دیگر ‪ WiMAX‬با واى فمماى و‬ ‫نیز روش هاى دسترسى با پهناى باند بال‪ ،‬ارزان بودن آن است كه هرچند تا رسیدن به این مممولفه‬ ‫به شدت مهم راه زیادى مانده است ولى یكى از اهداف طراحان آن است‪» .‬ارزان بودن« یا حتى‬ ‫»زیاد گران نبودن« چیزى است كه برآورده شدن آن مى تواند تمام تكنولوژى هاى رقیب ‪WiMAX‬‬

‫را از میدان به در كند‪.‬‬

‫مزایا و برتری های ‪WiMAX‬‬

‫نیاز به بستر سازی بنیادی شبکه ها در کشور امری ضروری به نظر می رسد که با ایجاد و برقراری‬ ‫این تکنولوژی جدید )وایمکس( امید است که بتوان ضعف ها و نقصممان هممایی کممه در شممبکه‬ ‫های کشوری وجود دارد رفع گردد و امکانات و قابلیت ها ی جدیدی به آن افزوده شود‪.‬‬ ‫شبکه های بنا شده با تکنولوژی ‪ ،WiMAX‬جزء شبکه های ‪ wireless‬شهری محسوب می شوند که‬ ‫به راحتی می توانند با وجود منطقه ی بسیار وسیعی که دکممل هممای ‪ WiMAX‬تحممت پوشممش‬ ‫‪16‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫خود قرار می دهند‪ ،‬کل شهر و یا شهرک های صنعتی و مناطق استراتژیک را پوشش دهنممد‬ ‫و قابلیت استفاده ی اینترنت بسیار پر سرعت را از طریق ایممن تکنولمموژی بممرای سممازمان همما‪،‬‬ ‫ارگان ها و شرکت های تجاری و همچنین منازل مسکونی امکان پذیر سازند‪.‬‬ ‫به کمک ‪ ،WiMAX‬سرعت داده هایی مانند ‪ ،Wi-Fi‬پشتیبانی می شوند و موضوع تداخل امواج نیز‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬یکی از ویژگی های این تکنولوژی عدم نیاز به دید مستقیم بین مشممترکان و‬ ‫دکل های ‪ BTS‬می باشد‪.‬‬ ‫از جمله خصوصیات ‪ WiMAX‬آن است که علوه بر داده‪ ،‬صدا و تصویر را نیممز بممه خمموبی پشممتیبانی‬ ‫می کند و سرویسی که ارائه می شممود بممه صممورت کممامل ن ً نامحممدود مممی باشممد و هیممچ گممونه‬ ‫محدودیت حجمی و یا زمانی نمدارد و ایممن بمدان معناسممت کمه کمماربر مممی توانمد بمدون هیممچ‬ ‫محدودیت زمانی‪ ،‬در تمام شبانه روز به هر مقدار و حجمی که پهنای باندش اجازه می دهممد‬ ‫‪ download‬و یا ‪ upload‬داشته باشد‪.‬‬ ‫یکپارچگی مودم‪ ،‬فرستنده و گیرنده ی رادیویی در سایز بسیار کوچک و قابل حمل و امکان نصممب‬ ‫بسیار آسان آن نیز جزو برتری هایی محسوب می شود که نسممبت بممه سممایر فممن آوری هممای‬ ‫مشابه خود داراست‪ .‬امکان مدیریت مودم کاربر از راه دور توسط شرکت و کارشناسان فنی‬ ‫و قابلیت به روز رسانی نرم افزارهای مودم نیز در زمره ی این گونه موارد قرار می گیرند‪.‬‬ ‫عدم نیاز به دید مستقیم میان مودم سمت کاربر و آنتمن مرکمزی و شمعاع فموق العماده زیماد تحمت‬ ‫پوشش آن در حین سرعت بالی انتقال داده نیز از جمله ویژگی های دیگر آن محسمموب مممی‬ ‫شود‪ .‬که توپولوژی های پیشرفته ) شبکه های ‪ ( mesh‬و تکنیممک هممای آنتنممی )‪beam-forming،‬‬ ‫‪17‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫‪ STC‬و تنوع آنتن ( می توانند برای پوشش برد بیشممتری بممه کممار رونممد کممه ایممن تکنیممک هممای‬ ‫پیشرفته همچنین می توانند برای افزایممش کممارایی طیفممی‪ ،‬ظرفیممت‪ ،‬اسممتفاده مجممدد‪ ،‬تمموان‬ ‫خروجی ماکزیمم و میانگین برای هر کانال ‪) RF‬فرکانس رادیویی( مفید واقع گردند‪.‬‬ ‫خصوصیت ‪ interoperability‬در این تکنولوژی‪ ،‬بدین معناست که کاربر می تواند هممر محصممول مممورد‬ ‫علقه ی خود را خریداری کند )با ویژگی های مورد نظرش( و مطمئن باشد که این محصول‬ ‫با سایر محصولت مورد تایید مشابهش همماهنگی و سمازگاری خواهمد داشمت کمه ایمن اممر‬ ‫رقابت بین شرکت ها‪ ،‬بهتر شممدن کیفیممت محصممولت و کمماهش قیمممت همما را در پممی خواهممد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫کاربردهای عملی وایمکس‬ ‫پوشش وسیع و پهنای باند بالی وایمکس آن را برای کاربردهای زیر مناسب می سازد‪:‬‬ ‫•امکان اتصال پهن باند بی سیم در میان شهرها و کشورها از طریق طیف متنوعی از دستگاهها‬ ‫•ارائه جایگزینی برای دسترسی پهن باند دی اس ال و کابلی‬ ‫•ارائه منبعی برای دسترسی به اینترنت برای بکارگیری در برنامه ریزی پیوستگی کسب و کار‬ ‫•ارائه سرویسهای داده‪ ،‬مخابراتی)‪ (VOIP‬و تلویزیون اینترنتی‬ ‫ پهن باند)‪(Broadband‬‬‫شرکتهای متعددی در حال به کارگیری وایمکس برای ارائه اتصال پهن باند به هر دو صورت سیار و‬ ‫خانگی در سراسر نقاط شهرها و کشورهای مختلممف هسممتند‪ .‬در بسممیاری از ممموارد ایممن موضمموع‬

‫‪18‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫سبب بروز رقابت در بازار هایی که پیش از این تنها از فناوریهای دی اس ال و مشممابه آن اسممتفاده‬ ‫می کردند شده است‪.‬‬ ‫اسام‪،‬‬ ‫علوه بر ایممن هزینممه نسممبتا پممایین پیمماده سممازی یممک شممبکه وایمکممس )در مقایسممه بمما جی‌ ‌‬ ‫فیبرنوری و دی اس ال( امکان دسترسی پهن باند را در مناطقی که از لحمماظ اقتصممادی امکانپممذیر‬ ‫نبوده اند را فراهم می سازد‪.‬‬ ‫ بک هال) ‪(Backhaul‬‬‫وایمکس می تواند جایگزینی برای فناوریهای تلفن همراه مانند جممی اس ام)‪ (GSM‬و سممی دی ام‬ ‫ای)‪ (CDMA‬باشد‪ .‬وایمکس ثابت نیز به عنوان فناوری بک هال بی سیم برای شبکه های ‪3G, 2G‬‬

‫و ‪ 4G‬در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می گردد‪ .‬با استفاده از وایمکس مممی‬ ‫توان اتصالهای نقطه به نقطه به طول ‪ 30‬مایل)‪ 50‬کیلومتر( و با نرخ انتقال داده ای که مممی توانممد‬ ‫از چنممدین خممط ‪ E1‬و ‪ T1‬پشممتیبانی کنممد ایجمماد کممرد و بممدین ترتیممب از ایممن فنمماوری بممرای اتصممال‬ ‫ایستگاههای پایه به مراکز سوییچینگ استفاده نمود‪ .‬ترافیک شممبکه هممای تلفممن همممراه )سمملولی(‬ ‫ترکیبی از صدا و داده است که ویژگی ‪ QoS‬ذاتی وایمکس برای این کاربرد بسیار مناسب است‪.‬‬ ‫ سرویس سه گانه) ‪(Triple-Play‬‬‫وایمکممس بمما پشممتیبانی از فناوریهممایی چممون کیفیممت سممرویس )‪ (QoS‬و چندپخشممی امکممان ارایممه‬ ‫سرویسهای سه گانه را فراهم می کند‪ .‬از این رو اپراتور وایمکس مممی توانممد علوه بممر دسترسممی‬ ‫پهن باند سریع به اینترنت‪ ،‬سرویسهای ‪ VOIP‬و ‪ IPTV‬را نیز به مشتریان عرضه کند‪.‬‬ ‫ شبکه های بانکی‬‫‪19‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫بانکهای بزرگ می توانند برای اتصال شعبه ها و دستگاههای خودپرداز به یکممدیگر از شممبکه هممای‬ ‫خصوصی وایمکس استفاده کنند‪ .‬این بانکها معمول در نواحی وسیعی گسترده شده اند و نیاز بممه‬ ‫امنیت و پهنای باند بال دارند که ویژگیهای ذاتی وایمکس این نیاز را برطممرف مممی سممازد‪ .‬علوه بممر‬ ‫این ها وایمکس می تواند در بسممیاری از شممبکه هممای خصوصممی و عمممومی دیگممر ماننممد محمموطه‬ ‫دانشگاهها‪ ،‬محیط های آموزشی‪ ،‬شبکه های ایمنی عمومی )مانند آتش نشممانی و پلیممس( نیممز بممه‬ ‫کاررود‪.‬‬ ‫ بهینه سازی هزینه ها‬‫از نقطه نظر سرمایه گذاری‪ ،‬توان عملیاتی)‪ (throughput‬بال و استفاده بهینه از طیف فرکانسممی بممه‬ ‫اپراتور این امکان را می‌دهد که ترافیک بیشتری را منتقل کرده و تعداد ایستگاه پایه کمممتری بممرای‬ ‫حجم داده مشخص مورد نیاز باشد‪ .‬تعداد ‪ BS‬های کمتر‪ ،‬هزینه های سرمایه ای شبکه را کمماهش‬ ‫هزینههای عملیمماتی‬ ‫‌‬ ‫می‌دهد و هزینه نگهداری تجهیزات شبکه نیز پایین می‌آید که باعث پایین آمدن‬ ‫نیز می‌گردد‪ .‬همچنین به جهت ارزان تر بودن حق لیسانس برای فضممای فرکانسممی در مقایسممه بمما‬ ‫سایر فن آوری ها مانند ‪ UMTS‬نسل ‪ ۳‬هزینه سرمایه ای نسبت به این فناوری ها پایین می‌آیممد کممه‬ ‫]نیازمند منبع[‬

‫به دنبال آن نرخ تعرفه سرویس ها نیز کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وايمكس چگونه كار مي كند؟‬

‫وايمكس دو جزء اصلي را براي ايجاد يك شبكه احتياج دارد‪:‬‬ ‫• ايستگاه مركزي )‪ (BS‬كه به عنوان يك تكرار كننمده عمممل مي‌كنممد و مي‌توانممد بمه اينممترنت متصممل‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫بيسيم با پهنمماي بممال از طريممق ايسممتگاه مركممزي اسممتفاده‬ ‫• مشترك‪ /‬كاربر نهايي كه از دسترسي ‌‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫مي دهد‪:‬‬ ‫‌‬ ‫بي سيم را ارائه‬ ‫وايمكس دو نوع سرويس ‌‬ ‫• سرويس خارج از خط ديد ) ‪ :(NLOS‬اين نوعي از سرويس واي‪-‬فاي )‪ (wi-fi‬مي‌باشد كه در‬ ‫آن يك آنتن كوچك روي رايانه مشترك )كاربر( به برج متصل اسممت‪ .‬در ايممن سممرويس‪ ،‬وايمكممس از‬ ‫فركانس پايين‌تري مشابه واي‪-‬فاي استفاده مي‌كند‪ .‬اين فركانس بين ‪ 2‬گيگاهرتز و ‪ 11‬گيگمماهرتز‬ ‫مي‌باشد‪ .‬به دليل استفاده از طول موج كوتمماه سمرويس خمارج از ديممد )‪ (NLOS‬مي‌توانمد از موانممع‬ ‫عبور كند‪.‬‬ ‫• سرويس روي خط ديد ) ‪ :(LOS‬در اين نوع سرويس يك آنتن بشقابي بر روي سقف يا نقاط‬ ‫قطب يك برج وايمكس نصب مي‌شود‪ .‬اين نوع ارتباط پر قمدرت‌تر و پايممدارتر مي‌باشمد و مي‌توانممد‬ ‫كمتر بفرستد‪ .‬اين نوع ارتباط از فركانس بممالتري تمما حممد ‪66‬‬ ‫حجم بزرگي از اطلعات را با خطاي ‌‬ ‫كمتمر اسممت و پهنماي بانممد زيممادتري در‬ ‫گيگاهرتز اسممتفاده مي‌كنمد‪ .‬در فركممانس هماي بمال تمداخل ‌‬ ‫دسترس مي‌باشد‪.‬‬ ‫آنتنهاي قدرتمند سرويس روي خط ديد )‪ ،(LOS‬ايستگاه وايمكس مي‌تواند اطلعات را‬ ‫‌‬ ‫با كاربرد‬ ‫رايانههايي كه فناوري وايمكس راپشممتيباني مي‌كننممد‬ ‫‌‬ ‫رايانهها و روترها بفرستند‪ ،‬البته روترها و‬ ‫‌‬ ‫به‬ ‫در ‪ 30‬مايلي فرستنده هستند‪ .‬چرا كه حداكثر محدوده مخابراتي وايمكس ‪ 30‬مايل مي‌باشد‪.‬‬ ‫دو مسئله كوچك‬

‫‪21‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫روبهرو است‪ .‬اول آن كه اين سيستم بمى حمد و ممرز مى‌توانمد امنيممت‬ ‫‌‬ ‫وايمكس در دو جا با مشكل‬ ‫هماكنون يك تهديد امنيتى براى حكومت‌ها بممه‬ ‫‌‬ ‫دولت‌ها را به خطر اندازد و به همين خاطر از‬ ‫مىرود‪ .‬از اين‌رو به موازات تامين لمموازم تكنيكممى آن‪ ،‬مسممائل حقمموقى وايمكممس نيممز‬ ‫‌‬ ‫شمار‬ ‫راهكممار منسممجم‬ ‫راهحل دارند‪ .‬مسئله دوم‪ ،‬تامين هزينه وايمكس است كه براى آن ‌‬ ‫احتياج به ‌‬ ‫و مشخصى ارائه نشده است‪ .‬آيا بايد مانند تلفممن همممراه بمما آن برخممورد كممرد و از مشممتركان‬ ‫هزينه اتصال را برحسممب مممدت اتصممال‪ ،‬دريممافت كممرد و يمما همچممون آي‪.‬اس‪.‬پي‌همماى بيشممتر‬ ‫كشورها‪ ،‬هزينه اشتراك ثابت از مشترى اخذ كرد؟‬ ‫اتصال به وایمکس‬ ‫دستگاههای متعددی در بازار وجود دارند که امکان اتصال به شبکه وایمکس را فراهم مممی کننممد‪.‬‬ ‫به این دستگاهها »تجهیزات سمموی مشممتری« )‪ (CPE‬یمما »واحممد اشممتراکی« )‪ (Subscriber Unit‬مممی‬ ‫گویند‪ .‬تمرکز بر روی واحدهای سیار در حال افزایش اسممت‪ .‬از جملممه ایممن واحممدهای سممیار تلفممن‬ ‫های همراه هوشمند‪ ،‬دانگل های یو اس بی‪ ،‬و دستگاههای تعبیه شده در لپ تاپ ها هسممتند کمه‬ ‫امکان اتصال به اینترنت سیار را عرضه مممی کننممد‪ .‬بممرای تحقممق همکنممش پممذیری جهممانی‪ ،‬انجمممن‬ ‫وایمکس با اعطای گواهینامه هایی دستگاهها را تایید می کند‪ .‬لیستی از دسممتگاههای تاییممد شممده‬ ‫وایمکس در وبگاه انجمن وایمکس موجود است‪.‬‬ ‫ دروازه های وایمکس ‪ :‬دروازه های وایمکس به دو صورت بیرونی و خانگی ساخته می‬‫شوند‪ .‬بیشتر دستگاههایی که توسط شرکتهای مختلممف ماننممد ‪ Zyxel‬و ‪ Motorolla‬تولیممد مممی‬

‫‪22‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫شوند از نوع خانگی بوده و به راحممتی توسممط مشممتریان نصممب مممی شممود و معمممول دارای‬ ‫ویژگیهای زیر می باشند‪:‬‬ ‫•یک نقطه دسترسی وای فای تعبیه شده که از طریق آن دستگاههای مختلف بتوانند به وایمکممس‬ ‫متصل شوند‬ ‫•پورت های اترنت ‪ RJ45‬برای اتصال مستقیم با کابل شبکه به رایانه‬ ‫•پورتهای تلفن ‪ RJ11‬برای اتصال به شبکه تلفن و بهره گیری از امکانات ‪VoIP‬‬

‫اگرچه استفاده و نصب دستگاههای خانگی آسان است اما به دلیممل تضممعیف امممواج رادیممویی نیمماز‬ ‫دارند که به میزان قابل تمموجهی از دسممتگاههای بیرونممی بممه ایسممتگاه پممایه نزدیکممتر باشممند‪ .‬انممدازه‬ ‫دستگاههای بیرونی تفریبا برابر با اندازه یک لپ تاپ اسممت و نصممب آنهمما شممبیه بممه نصممب دیشممهای‬ ‫ماهواره می باشد‪.‬‬

‫یک دروازه)‪ (gateway‬وایمکس که امکان اتصال اترنت‪ ،‬وای فای و ‪ VoIP‬را فراهم می کند‬

‫‪23‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫یک مودم یو اس بی وایمکس برای اینترنت سیار‬

‫ مودم های یو اس بی قابل حمل ‪ :‬مودم های یو اس بی فراوانی در بازار موجود است که‬‫امکان اتصال به شبکه وایمکس را فراهم می کنند‪ .‬معمول این مودم همما آنتممن هممای چنممد‬ ‫سویه ای هستند که دریافت ضمعیفتری نسممبت بمه سممایر دسمتگاهها دارنمد و در نقمماطی کمه‬ ‫پوشش مناسبی داشته باشند قابل استفاده اند‪.‬‬ ‫تی سی اولین تلفن همراه وایمکس را به نام »‬ ‫اچ ‌‬ ‫ تلفن های همراه وایمکس ‪ :‬شرکت ‌‬‫‪ «Max 4G‬در ‪ 12‬نوامبر ‪ 2008‬روانه بازار کممرد‪ .‬ایممن تلفممن تنهمما در بازارهممای محممدودی در‬ ‫روسیه عرضه می شد‪.‬‬ ‫اچ تی سی دومین تلفن همراه با قابلیت وایمکس را به نام »‪ «Evo 4G‬در کنفرانس ‪ CTIA‬در لس‬ ‫وگاس در ‪ 23‬مارس ‪ 2010‬ایجاد نمود که از تاریخ ‪ 4‬ژوئن ‪ 2010‬در دسترس عموم قرار گرفممت‪.‬‬ ‫این گوشممی از قممابلیت اتصممال ‪ 3G‬و وایمکممس ‪ 4G‬را بممه همممراه امکممان ارتبمماط داده ای و صمموتی‬ ‫همزمان برخوردار است‪ .‬اکنون گوشممیهای وایمکممس متعممددی از شممرکتهایی ماننممد ‪Siemens، Sony‬‬

‫‪ Ericsson‬و ‪ Samsung‬موجود است‪.‬‬

‫‪24‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫اطلعات فنی‬ ‫‪ -‬وایمکس و ‪IEEE 802.16‬‬

‫نسخه فعلی وایمکس بر پایه استاندارد ‪ IEEE802.16e-2005‬است که در دسامبر ‪ 2005‬تصویب شد‬ ‫و خود درواقع متمم اسممتاندارد ‪IEEE802.16e-2004‬‬

‫اسممت‪ .‬بنممابراین اسممتاندارد واقعممی اسممتاندارد‬

‫‪ 802.16e-2004‬است که توسط ‪ 802.16e-2005‬اصلح گردیده است‪ .‬از این رو مشخصات هردوی ایممن‬ ‫استانداردها باید با هم در نظر گرفته شوند‪.‬‬ ‫استاندارد ‪ IEEE802.16e-2005‬با اصلحیات زیر ‪ IEEE802.16e-2004‬را بهبود داده است ‪:‬‬ ‫•افزودن پشتیبانی از سیار بودن‪ .‬این یکی از مهمترین جنبممه هممای ‪ IEEE802.16e-2005‬اسممت و زیممر‬ ‫بنای وایمکس سیار است‬ ‫•مقیاس کردن تبدیل سریع فوریه )‪ (FFT‬با پهنای باند کانال بمرای ثممابت نگمه داشممتن فاصممله بنمدی‬ ‫حامل در میان پهنای باندهای متفاوت کانالها‪ .‬ثابت نگه داشتن فاصله بنممدی حامممل سممبب افزایممش‬ ‫کارایی طیف فرکانسی در کانالهای پهن و کاهش هزینه در کانالهای باریک می شود‪ .‬به این شمیوه‬ ‫»‪ OFDMA‬مقیاس پذیر« نیز می گویند‬ ‫•طرحهای گونمماگونی آنتممن )‪ (Antenna Diversity Schemes‬پیشممرفته و درخواسممت تکممرار اتوماتیممک‬ ‫مرکب )‪(HARQ‬‬ ‫•سیستم آنتن سازگارپذیر )‪ (Adaptive Antenna System‬و فناوری مایمو )‪(MIMO‬‬ ‫•زیرکانالسازی چگالتر و از این راه بهبود نفوذ در فضای بسته‬ ‫•معرفی کدگذاری توربو )‪ (Turbo coding‬و بررسی توازن کم‪-‬چگال )‪(Low-Density Parity Check‬‬ ‫‪25‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫•الگوریتم تبدیل سریع فوریه‬ ‫•افزودن یک کلس ‪ QoS‬برای کاربردهای ‪VoIP‬‬

‫از آنجا که ‪ SOFDMA‬به کاررفته در ‪ IEEE802.16e-2005‬بمما ‪) OFDM256‬در ‪ (IEEE 802.16d‬سممازگار‬ ‫نیستند‪ ،‬در صورتیکه اپراتور به استاندارد جدیدتر ارتقا یابد باید تجهیممزات را تعممویض نمایممد‪).‬مثل در‬ ‫مورد ارتقا از وایمکس ثابت به وایمکس سیار(‪.‬‬

‫ لیه فیزیکی‬‫نسخه اولیه استانداردی که وایمکس برآن بنا شد‪ IEEE 802.16 ،‬بود که لیه فیزیکی آن در دامنه ‪10‬‬ ‫تا ‪ 66‬گیگاهرتز عمل می کرد‪ IEEE802.16a .‬در سال ‪ 2004‬با افزودن مشخصاتی برای محدوده ‪2‬‬ ‫تا ‪ 11‬گیگاهرتز به نام ‪ IEEE802.16-2004‬به روز رسانی شد‪ IEEE802.16-2004 .‬نیز به نمموبه خممود در‬ ‫سال ‪ 2005‬به ‪ IEEE802.16e-2005‬به روزرسانی شد که در آن به جممای اسممتفاده از ‪ OFDM‬بمما ‪256‬‬ ‫حامل)که از ‪ 200‬تای آنها استفاده می شد( از ‪ SOFDMA‬مقیاس پذیر اسممتفاده شممد‪ .‬نسممخه هممای‬ ‫پیشرفته تر شامل ‪ IEEE 802.16e‬پشتیبانی از آنتن های چندگانه را با استفاده از ‪ MIMO‬مقدور مممی‬ ‫سازند که این امر منافع بالقوه ای در جهت پوشش‪ ،‬نصب شخصی‪ ،‬مصرف الکتریسممیته‪ ،‬اسممتفاده‬ ‫مجدد از فرکانس و کارایی پهنای باند را در بر دارد‪.‬‬ ‫ لیه کنترل دسترسی به رسانه ) پیوند داده(‬‫لیه کنترل دسترسی به رسانه )‪ (MAC‬در وایمکس از یک الگوریتم زمانبندی استفاده مممی کنممد کممه‬ ‫در آن هر ایستگاه مشترک نیاز دارد که تنها یک بار برای ورود اولیه به شبکه به رقابت بپردازد‪ .‬پس‬ ‫از اینکه اجازه ورود به شبکه داده شد یک چاک )‪ (slot‬دسترسممی بممه ایسممتگاه پممایه بممرای ایسممتگاه‬ ‫‪26‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫مشترک تخصیص می یابد‪ .‬چاک زمانی ممکن است بزرگتر یا کوچکتر شود اممما همممواره در اختیممار‬ ‫ایستگاه مشترک باقی می ماند و سایر مشترکین نمی توانند از آن استفاده کنند‪.‬‬ ‫تفاوت های ‪ Wimax‬و ‪Wi-Fi‬‬ ‫‌‬

‫وایفای‪ ،‬هر دو از طریق سازمان بین‌المللی ‪ IEEE‬انجام شده است‬ ‫‌‬ ‫استاندارد سیستم وایکمس و‬ ‫و جنس هر دوی امواج از جنس الکترومغناطیسی هستند‪ ،‬با این تفاوت که استاندارد وای‌فای ‪۸۰۲.‬‬

‫‪ ۱۱ a ، ۸۰۲.۱۱ b‬و به تازگی ‪ ۸۰۲.۱۱ g‬بوده ولی برای سیستم وایمکس این مقدار برابر ‪ ۸۰۲.۱۶‬است‪.‬‬ ‫کمتر شممدن طممول ممموج‬ ‫وایفای بیشتر بوده که این باعث ‌‬ ‫‌‬ ‫در نتیجه مقدار بسامد امواج وایمکس از‬ ‫کوتاهتر باشد‪ ،‬عمر موج بیشممتر خواهممد‬ ‫‌‬ ‫وایمکس می‌شود‪ .‬طبق قوانین فیزیکی هر چه طول موج‬ ‫بود‪ .‬پس علت استفاده‌ی وایمکس در فواصل بیشتر‪ ،‬عمممر بیشممتر امممواج آن اسممت کممه هممم بمماعث‬ ‫افزایش کیفیت و هم دلیلی بر انتقال داده‌ی بیشتر بر حسب بیت است‪.‬‬ ‫وایفای بمما اسممتاندارد ‪ ۸۰۲.۱۱ a‬در بهممترین حممالت بممه ‪ ۵‬گیگمما‬ ‫‌‬ ‫لزم به ذکر است که بسامد موج‌ها در‬ ‫هرتز ‌میرسد‪ .‬عمر مفید موج‌های وای‌فای )بدون در نظر گرفتن محرک و تقممویت کننممده( در حممدود‬ ‫میرسد‪ .‬البته بممه‬ ‫‌‬ ‫‪ ۱۵۰‬متر است‪ ،‬در صورتی که برد امواج وایمکس در حالت عادی به بالی کیلومتر‬ ‫قائدهی انتشار ممموج در ایممن دو‬ ‫‌‬ ‫میتوان وایمکس را نسل جدید وای فای دانست‪ ،‬چون‬ ‫‌‬ ‫تعبیر دیگر‬ ‫سیستم تفاوت چندانی نداشته و شبیه به هم هستند‪.‬‬ ‫فناوری های نسل سوم ارتباطی‬ ‫‌‬ ‫مقایسه وایمکس و‬ ‫جهت رسیدن به سودآوری ‪ ۷‬ساله‪ ،‬میانگین درآمممد حاصممل از کمماربران )‪ (ARPU‬فناوری‌هممای نسممل‬ ‫سومی همچون ‪ HSDPA+، HSUPA‬و ‪ ،EV-DO Rev A‬به میزان ‪ 75/1‬برابممر بیممش از ‪ ARPU‬لزم‬ ‫‪27‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫جهممت سممودآوری ‪ ۷‬سمماله در فنمماوری وایمکممس اسممت و ایممن در حالیسممت کممه ‪ SLA‬در همممه ایممن‬ ‫فناوریهممای نسممل ‪ ۳‬را کممامل‬ ‫‌‬ ‫فناوری‌ها یکسان باشد‪ .‬این اختلف بال می‌تواند مممدل تجمماری ایممن‬ ‫زیرورو سازد‪.‬‬ ‫از دیدگاه فنی‪ ،‬اندازه کانال در فناوری های ‪ HSDPA+، HSUPA‬و وایمکس‪ ۴ ،‬برابر اندازه کانال در‬ ‫‪ EV-DO Rev A‬است‪ .‬ظرفیت پائین‌سو از لحاظ نرخ انتقال مگابیت در ثانیه به ازای هممر سممکتور و‬ ‫هر کانال در فناوری وایمکس‪ ۱۰ ،‬برابر فناوری نسل سوم ‪ EV-DO Rev A‬بوده و بیشتر از ‪ ۳‬برابر‬ ‫فناوریهای نسل‬ ‫‌‬ ‫پائینسو در وایمکس ‪ ۲٫۵‬برابر بیشتر از‬ ‫‌‬ ‫‪ HSDPA+، HSUPA‬است‪ .‬کارایی طیفی‬ ‫پیشبینمی می‌شممود هزینمه بهینمه سمازی تجماری و‬ ‫‌‬ ‫سوم اشاره شده اسممت و ایمن در حالیسمت کمه‬ ‫آنها در سال ‪ ،۲۰۱۰‬در ‪ EV-DO Rev A‬به میزان ‪ ۲٫۲‬برابر و در ‪HSDPA+،‬‬ ‫ماژولهای ‌‬ ‫‌‬ ‫تکنولوژیک‬

‫‪ HSUPA‬به میزان ‪ ۲٫۹‬برابر بیش از فناوری وایمکس باشد‪ .‬با توجه به ممموارد ذکممر شممده می‌تمموان‬ ‫فناوریهای نسل سومی باشد!‬ ‫‌‬ ‫انتظار داشت که فناوری وایمکس بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬برابر بهتر از‬ ‫تفاوت هاي وايمکس در مقايسه با ‪ADSL‬‬ ‫‌‬

‫وايمکس نسل جديدي از تکنولوژي دسترسي به اينترنت پرسرعت اسمت کمه بمراي نخسمتين بمار در‬ ‫ايران‪ ،‬توسط ايرانسل در ‪ 7‬کلنشممهر تهممران‪ ،‬اصممفهان‪ ،‬شمميراز‪ ،‬تممبريز‪ ،‬مشممهد‪ ،‬اهممواز و کممرج‬ ‫راهاندازي شده و باعث گسترش و افزايش ضريب نفوذ دسترسي به اينترنت خواهد شد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫در فن‌آوري وايمكممس‪ ،‬اينممترنت پرسممرعت از طريممق امممواج راديممويي و آنتن‌همماي شممبکه مسممتقل‬ ‫وايمکس ايرانسل که در سطح ‪ 7‬کلنشهر کشور نصممب شممده‪ ،‬بممه دسممتگاه مممودم وايمکممس‬ ‫کاربر انتقال مي‌يابد و هيچ نيازي به خط تلفن نيست‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫بيسيم و پرسرعت اطلعات است که با پوشممش منطقممه‬ ‫فنآوري نوين براي انتقال ‌‬ ‫وايمکس‪ ،‬يک ‌‬ ‫دکلهمماي وايمکممس‪ ،‬شممهر‪ ،‬شممهرک‌هاي صممنعتي و منمماطق راهممبردي را‬ ‫‌‬ ‫وسيع تحت پوشش‬ ‫پوشش مي‌دهد و اينترنت پرسرعت را براي سممازمان‌ها‪ ،‬موسسممات و شممرکت‌هاي تجمماري و‬ ‫مکانهمماي تحممت پوشممش شممبکه‬ ‫‌‬ ‫نقطهاي از‬ ‫‌‬ ‫همچنين منازل مسکوني و تمامي افراد‪ ،‬در هر‬ ‫وايمکس ايرانسل فراهم مي‌آورد‪ ،‬به طوري که کاربر قادر خواهد بود در هممر لحظممه‪ ،‬حممتي‬ ‫مانهاش بممه اينممترنت پرسممرعت‬ ‫در شهرهاي ديگر تحت پوشش وايمکس ايرانسممل‪ ،‬توسممط رايم ‌‬ ‫بيسيم متصل شود‪.‬‬ ‫‌‬ ‫بمما تکيممه بممر پوشممش گسممترده و زيرسمماخت‌هاي قمموي وايمکممس ايرانسممل مي‌تمموان اينممترنت را بمما‬ ‫سرعت‌هاي مختلف و حجم‌هاي ترافيکي متنوع در اختيار کاربران قرار داد که باعث گسترش‬ ‫و افزايش ضريب نفوذ دسترسي به اينترنت خواهد شد‪.‬‬ ‫کاربران خانگي که به اينترنت پرسرعت دسترسي ندارند‪ ،‬مي‌تواننمد بما دسترسمي بمه شمبکه وسميع‬ ‫وايمکس ايرانسل‪ ،‬دسترسي خود را به اينترنت تامين کنند‪ ،‬همچنيممن کمماربراني کممه بممه دنبممال‬ ‫کيفيت برتر اينترنت هستند و مي‌خواهند در محل‌هاي مختلف از جمله محممل کممار‪ ،‬منممزل و يمما‬ ‫بيسيم دسترسي داشته باشند‪ ،‬مي‌توانند بدون‬ ‫منزل دوستان و آشنايان به اينترنت پرسرعت ‌‬ ‫نياز به خط تلفن و با بهره‌گيري از کيفيت بالي امواج وايمکس و امکانمات مودم‌همماي داخلممي‬ ‫شرکتهاي بزرگ و يا‬ ‫‌‬ ‫بيسيم استفاده کنند‪ .‬همچنين‬ ‫وايمکس ايرانسل‪ ،‬از اينترنت پرسرعت ‌‬ ‫درحال توسعه نيز که فن‌آوري ‪ ADSL‬ديگر پاسخگوي نيازهاي آنان نيست و يمما شممرکت‌هايي‬

‫‪29‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫با شعب و دفاتر مختلف در شهرها و مناطق مختلف مي‌توانند تمامي نيازهاي تجاري خود را‬ ‫فنآوري وايمکس ايرانسل و خدمات متنوع آن برطرف کنند‪.‬‬ ‫با استفاده از ‌‬ ‫براساس آخرين اعلم وايمکس فروم‪ ،‬تمما پايممان ممماه ژانممويه ‪ 2010‬تعممداد اپراتورهمماي کممه شممبکه‬ ‫راهانممدازي هسممتند بممه ‪ 555‬اپراتممور رسمميده‬ ‫راهاندازي کرده‌اند و يا در حال ‌‬ ‫وايمکس خود را ‌‬ ‫است‪.‬‬ ‫بيسيم بودن و سيار بودن آن در فواصل طولني مانند يک شهر بممزرگ‬ ‫مهمترين ويژگي وايمکس‪‌ ،‬‬ ‫است‪ ،‬بدون وايمکس امکان متحرک بودن کاربر تقريبمما صممفر اسممت و يمما بمه محيطممي بسممته‪،‬‬ ‫محدود مي‌شود‪ .‬از ديگر ويژگي‌هاي وايمکس اين است که علوه بر ديتمما‪ ،‬صممدا و تصمموير را‬ ‫نيز به خوبي پشتيباني مي‌کند و کاربر مي‌تواند بدون محدوديت زماني در تمام شممبانه روز بممه‬ ‫فنآوري‬ ‫هر مقدار که پهناي باندش اجازه دهد‪ ،‬دانلود و آپلود داشته باشممد‪.‬همچنيممن در ايممن ‌‬ ‫افزودهاي چون تلفن اينترنتي )‪ (VoIP‬و شبکه اختصاصممي مجممازي‬ ‫‌‬ ‫استفاده از خدمات ارزش‬ ‫نيز گنجانده شده است‪.‬‬ ‫ويژگيهاي منحصر‬ ‫‌‬ ‫گونهاي است که با توجه به کيفيت‪ ،‬امکانات و‬ ‫‌‬ ‫ويژگي‌هاي وايمکس ايرانسل به‬ ‫گزينههاي موجود معرفي مي‌کند‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ارزانتر نسبت به ساير‬ ‫‌‬ ‫به فردش‪ ،‬آن را به عنوان انتخابي‬ ‫بيسيم است و نيممازي بممه زيرسمماخت‌هاي سمميمي‪ ،‬کابممل‬ ‫به لحاظ فني‪ ،‬وايمکس سيستم ارتباطي ‌‬ ‫کشي و خط تلفن ندارد‪ ،‬اما ‪ ADSL‬نيازمند کابل کشي و خط تلفن است که در بسياري موارد‬ ‫هزينه‌همممممممممماي فراوانممممممممممي را بممممممممممه کمممممممممماربران تحميممممممممممل مي‌کنممممممممممد‪.‬‬ ‫هزينهها‪ ،‬به دليل برخممي محممدوديت‌هاي فنممي‪ ،‬در بسممياري از نقمماط شممهر‪ ،‬امکممان‬ ‫‌‬ ‫گذشته از‬ ‫‪30‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫دسترسي به ‪ ADSL‬وجود ندارد‪ ،‬به طوري که کمماربران مجبممور شممده‌اند بممه سيسممتم‌هاي کممم‬ ‫سرعت و سممنتي ‪ Dial-up‬بسممنده کننممد‪ ،‬اممما بمما وايمکممس ايرانسممل‪ ،‬اينممترنت در تمممامي نقمماط‬ ‫شممهرهاي تحممت پوشممش در دسممترس خواهممد بممود‪ .‬علوه بممر ايممن بمما وايمکممس ايرانسممل‪،‬‬ ‫شهرک‌هاي صنعتي و مناطق تجاري که در حممومه شممهرها واقممع هسممتند و بمما ‪ ADSL‬امکممان‬ ‫بهرهمند خواهد شد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫بيسيم‬ ‫آنها وجود ندارد‪ ،‬از مزاياي اينترنت پرسرعت ‌‬ ‫ارائه خدمات به ‌‬ ‫با وايمکس امکان گسترش موسساتي مثل بانک‌ها‪ ،‬شرکت‌هاي تجاري و موسسات آموزشممي کممه‬ ‫امکانپذير مي‌گردد اما با ‪ ADSL‬مشممترکان تنهمما مي‌تواننممد در‬ ‫‌‬ ‫به اينترنت پر سرعت نياز دارند‪،‬‬ ‫منزل يا محل کار و به عبارتي در يک مکان ثابت و محدود از اينترنت استفاده کنند‪ ،‬اما قابليت‬ ‫بيسيم بودن وايمکس اين امکممان را بممه کمماربر مي‌دهممد کممه در تمممامي نقمماط تحممت‬ ‫سيار و ‌‬ ‫پوشش تنهمما بما اسممتفاده از مممودم و اتصمال آن بمه منبمع بمرق و رايممانه شخصممي‪ ،‬از اينممترنت‬ ‫پرسرعت استفاده كنند‪ ،‬با ايممن آزادي عمممل مشممترکان در تمممامي نقمماط از جملممه محممل کممار‪،‬‬ ‫جلسات و حتي مسافرت به ديگر شهرهاي تحت پوشش وايمکس ايرانسل‪ ،‬در تمامي طممول‬ ‫بيسيم خواهند بود‪ .‬وايمکممس ايرانسممل بممراي‬ ‫شبانه روز قادر به اتصال به اينترنت پرسرعت ‌‬ ‫انتقال اطلعات از تکنيک‌ها و استانداردهايي نظير ‪ AES‬و ‪ DES‬استفاده کرده و با رمزنگاري‬ ‫اطلعات‪ ،‬حريم شخصي امني را بر بستر پهناي باند وسيع خود تامين کرده که موجب امنيممت‬ ‫در برابر استراق سمع گرديده و قابليت مقابله با نفوذ پنهاني و هك را پديد آورده است‪.‬‬

‫وضعیت کنونی وایمکس در جهان‬ ‫‪31‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫تا تاریخ ژوئن ‪ ،2010‬در مجموع ‪ 593‬شبکه وایمکس در ‪ ۱۴۹‬کشور دنیا پیاده سازی شده اند کممه‬ ‫از این میان ‪ 117‬ممورد در آفریقما‪ 117،‬ممورد در امریکمای لتیمن و مرکمزی‪ 113 ،‬ممورد در آسمیا و‬ ‫اقیانوسیه‪ 86 ،‬مورد در اروپای شرقی‪ 78 ،‬مورد در اروپای شرقی‪ 53 ،‬مورد در امریکمما و کانممادا و‬ ‫‪ 29‬مورد در خاورمیانه صورت گرفته است‪.‬بنا بمه گزارشمات تمما پایممان سمال ‪ 2009‬میلدی کمماربران‬ ‫وایمکس در سراسر دنیا ‪ 621‬میلیون نفر می باشد‪.‬‬ ‫کشور های در حال توسعه‬ ‫‌‬ ‫توسعه وایمکس در‬ ‫زیرساختهای گسترده مخابرات همراه نسل سه و چهار‬ ‫‌‬ ‫توسعهیافته به دلیل وجود‬ ‫‌‬ ‫در کشورهای‬ ‫یا شبکه فیبر نوری‪ ،‬کمتر از فناوری وایمکس استقبال شده است‪.‬‬ ‫آمار اتحادیه وایمکس نشان می‌دهد که بیشترین توسعه وایمکس در کشممورهای در حممال توسممعه‬ ‫اتفاق افتاده؛ چراکه آنها به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نسممل جدیممد در توسممعه کشممور‬ ‫متمهای ارتبمماطی قممدیمی‬ ‫بردهانممد و توسممعه وایمکممس بسممیار سمماده‌تر از ارتقممای سیسم ‌‬ ‫‌‬ ‫خممود پممی‬ ‫ارتباطات همراه و نصب شبکه‌های ارتبمماط همممراه نسممل سممه و چهممار یمما توسممعه زیرسمماخت‌های‬ ‫سیمی است‪ .‬این درحممالی اسممت کممه در کشممورهای توسممعه‌یافته بممه دلیممل وجممود زیرسمماخت‌های‬ ‫گسترده مخابرات همراه نسل سه و چهار یا شبکه فیبر نوری‪ ،‬کمتر از فنمماوری وایمکممس اسممتقبال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نگاهی به کشور ایران و خاورمیانه که شبکه وایمکس در آنها نصممب شممده اسممت‪ ،‬تصممور بهممتری از‬ ‫همه‌گیری این فناوری در اختیار ما قرار خواهد داد ‪:‬‬ ‫ خاورمیانه‬‫‪32‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫در این بین‪ ،‬منطقه خاورمیانه که از معضل وضعیت خاص جغرافیایی و عممدم توسممعه شممبکه‌های‬ ‫توسعههای جهانی وایمکممس را‬ ‫‌‬ ‫سازیها و‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫پیاده‬ ‫ارتباطی رنج می‌برد‪ ،‬سهمی چهار درصدی از کل‬ ‫به خود اختصاص داده است‪.‬‬

‫وایمکس در ایران‬ ‫در ایران برنممدگان مزایممده وایمکممس شممرکت‌های صممنایع ارتبمماطی پایمما و مممبین نممت در ‪ ۳۰‬اسممتان‪،‬‬ ‫ایرانسممل )اپراتممور تلفممن همممراه سراسممری( در اسممتان‌های تهممران‪ ،‬آذربایجممان شممرقی‪ ،‬اصممفهان‪،‬‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬فارس و خوزستان‪ ،‬اسپادان )اپراتور تلفن همراه اصفهان( در استان اصممفهان و‬ ‫رایانه دانش گلستان در استان گلستان می باشند‪.‬‬ ‫بنا به گزارش خبرگزاری ایسانا تا پایان سال ‪ ،۱۳۸۹‬طی یک قممرارداد ‪ ۵۰‬میلیممون دلری کممل تهممران‬ ‫تحت پوشش وایمکس قرار خواهد گرفت که در این سرویس نیز هماننممد سممرویس ‪ ADSL‬پهنممای‬ ‫باند محدود خواهد بود‪.‬‬ ‫نحوه ارايه مجوز وايمكس‬ ‫كمتممري هممم مجمموز را بممه‬ ‫كردهاند‪ .‬تعداد ‌‬ ‫‌‬ ‫اغلب كشورها طيف وايمكس را از طريق مزايده واگذار‬ ‫بخشهمماي تخصصممي اعتبممار لزم را داشممته اسممت)‪.(beauty contest‬‬ ‫‌‬ ‫اپراتوري داده‌انممد كممه در‬ ‫جمعآوري شممده از ‪ 17‬كشممور‬ ‫‌‬ ‫اطلعاتي كه در ادامه خواهد آمد‪ ،‬اغلب تحممت تمماثير اطلعممات‬ ‫فروختهاند‪.‬‬ ‫‌‬ ‫جهان قرار دارد كه مجوز‌ها را از طريق مزايده‬ ‫‪33‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫فصل چهارم‬ ‫» بحث اقتصادی «‬

‫‪34‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫وایمکس در مواجه با بحران های اقتصادی‬ ‫توسعه وایمکس در دنیا با توجه به بحران های اخیر اقتصادی و به دنبال آن سمرمایه گمذاری همای‬ ‫کمتر در این حوزه با چالش های جدیدی روبرو شده است؛ بطوری که تمماکنون تممأثیراتی بممر تممأمین‬ ‫کنندگان کوچک تر در اکو سیستم وایمکس گذاشته است‪ .‬گرچممه انتظممار نممی رود کممه ایممن امممر تمما‬ ‫کنون تأثیر ناگهانی زیادی بر روی این صنعت داشته باشد ولی منابع کم موجود جهت پیمماده سممازی‬ ‫شبکه های وایمکس‪ ،‬عدم وجود پول نقد کافی جهت سرمایه گذاری و احتمال مزایده هممای کمممتر‬ ‫طیف فرکانسی تا زمان گذر از بحران می تواند محدودیت هایی در توسعه ایممن فنمماوری در طممول‬ ‫سال آینده به همراه داشته باشد‪ .‬در این بین‪ ،‬برخی پیش بینی ها حاکی از آن است که رشد سود‬ ‫حاصل از وایمکس در سال ‪ 2010‬به کمک وایمکس سیار و بازارهمای در حمال توسمعه‪ ،‬بمه بمازار‬ ‫کلی بر می گردد و اتحادیه وایمکس نیز بیان کرده اسممت بمما وجممود بحممران هممای اخیممر‪ ،‬رشممد ایممن‬ ‫صنعت همچنان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -‬براساس گزارش مؤسسه تحقیقاتی‬

‫‪35‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫‪ ،Infonetics‬فروش جهانی تجهیزات ثابت و سیار وایمکس در فصل سوم سال ‪ 2008‬کاهش یافته‬ ‫است و ممکن است با توجه به بحران های اخیر‪ ،‬در سال ‪ 2009‬نیز همچنان ادامممه یابممد‪ .‬گممزارش‬ ‫اخیر مؤسسه تحقیقاتی ‪ Maravedis‬نیز نشان می دهد که تعداد مشترکان جهانی وایمکس در سممه‬ ‫ماهه سوم سال ‪ 2008‬به ‪ 2.68‬میلیون مشترک رسید که این رقم در مقایسه با سممه ممماهه سمموم‬ ‫سال ‪ ،2007‬رشدی ‪ 91‬درصدی را نشان می دهد و این در حالیست که در مقایسه بمما سممه ممماهه‬ ‫اول سال ‪ 2008‬تنها ‪ 13‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫ همچنین مؤسسه تحقیقاتی‬‫‪ Infonetics‬پیش بینی کرده است که فروش جهانی تجهیزات ثابت و سیار وایمکس همانند تلفن ها‬ ‫و کامپیوترهای فراسیار‪ ،‬در فصل سوم سال ‪ 2008‬با ‪ 21‬درصد کاهش نسبت بممه فصممل قبممل‪ ،‬بممه‬ ‫‪ 245‬میلیون دلر در این سال رسیده است و پیش بینی کرده است با توجه بممه بحممران هممای اخیممر‪،‬‬ ‫تعداد مشترکان جهانی وایمکس ثابت و سیار در سال ‪ 2011‬به ‪ 76‬میلیممون مشممترک برسممد کممه در‬ ‫این بین‪ ،‬منطقه آسیای شرقی با داشتن دو م سوم از مشممترکان جهممانی وایمکممس سممیار در سممال‬ ‫‪ 2008‬با پیشتازی کره جنوبی‪ ،‬هند و پاکستان سهم بسیار بالیی را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫در فصل سوم سال ‪ ،2008‬شرکت الواریون بهترین دوران خود را سپری می نمود و توانست از دو‬ ‫رقیب خود که الکاتل لوسنت و موتورل بودند جلوتر رفته و پیشتاز بازار وایمکس سیار باشد‪ .‬این ‪3‬‬ ‫شرکت تا کنون ‪ %60‬از سود جهانی حاصممل از وایمکممس سممیار را بممه خممود اختصمماص داده انممد و‬ ‫شرکت های الواریون‪ ،‬الکاتل لوسنت‪ ،‬موتورل و سامسونگ با یکدیگر‪ ،‬سممه مم چهممارم از مشممترکان‬

‫‪36‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫جهانی وایمکس سیار را پوشش داده اند‪ .‬این در حالی بود که در بخش وایمکس ثابت‪ Telsima ،‬و‬ ‫‪ Airspan‬پیشتاز بازار در فصل سوم سال ‪ 2008‬بوده اند‪.‬‬ ‫ از سویی دیگر‪ ،‬مؤسسه تحقیقاتی‬‫‪ ABI‬اعلم داشته است تا کنون ‪ 18‬اپراتور توسعه ‪ LTE‬را در برنامه کار خود قرار داده اند )اکممثرا‬ ‫در بازه زمانی سال ‪ .(2012-2011‬در این بین ‪ Verizon‬برنامه زمانی توسعه ‪ LTE‬خود را یک سال‬ ‫جلو انداحته است و از سال ‪ 2010‬به سال ‪ 2009‬رسانده است‪ .‬این مؤسسه تحقیقاتی پیش بینممی‬ ‫می کند که تا سال ‪ ،2013‬اپراتورها سرمایه ای بالغ بر ‪ 8.6‬میلیارد دلر بر روی زیرساخت ایستگاه‬ ‫های پایه ‪ LTE‬صرف خواهند کرد‪.‬‬ ‫ در این بین‪ ،‬دو شرکت‬‫‪ Aperto‬و ‪ Redline‬دیدگاهی تدافعی در برابر بحران های اخیر از خود نشان داده و سرمایه گذاری‬ ‫های خود را متوقف ساخته اند‪ .‬تعداد زیادی از تأمین کنندگان سطح بال‪ ،‬کاهش پیش بینممی شممده‬ ‫ای برای هندست ها و زیرساخت ها در طول سال ‪ ،2009‬بیان داشته اند‪ .‬شرکت ‪ Nortel‬بممه ایممن‬ ‫نتیجه رسیده است که ممکن است مجبور به تعدیل کارکنمان و حمتی تجزیمه شمرکت شمود‪ .‬شمرکت‬ ‫‪ Nokia‬پیش بینی فروش فصل چهارم خود را ‪ 6‬درصد کاهش داده است و انتظار دارد که بحممران‬ ‫ها بر روی بازارهای زیرساخت ثابت و سیار تأثیرگذار باشد‪ .‬این شرکت استراتژی هممای خممود را در‬ ‫حوزه وایمکس تغییر داده و تولید گوشی ‪ N810‬خود را که از قابلیت وایمکس سیار برخوردار بوده‬ ‫و تمرکز شرکت ‪ Clearwire‬در ارائه سرویس های ‪ Xohm‬در بالتیمور و ‪ Clear‬در پورتلند بر آن بوده و‬ ‫عاملی برای پیشرفت وایمکس سیار در ایالت متحده به حساب می آمد را متوقف ساخته است‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫در این بین‪ ،‬علوه بر اینکه صنعت وایمکس به طور کل پیش بینی می شود کممه بمما کمماهش روبممرو‬ ‫شود‪ ،‬اتحادیه وایمکس همچنان اعتقاد دارد حداقل ‪ 100‬اپراتممور وایمکممس دیگممر سممرویس هممای‬ ‫تجاری خود را در سال ‪ 2009‬آغاز می کنند‪ .‬گرچه این رقم انتظار مممی رود کممه بیشممتر باشممد ولممی‬ ‫عدم ثبات بازار موجب شده است تا سرمایه گذاران محتاطانه تر عمل کرده و ریسک های موجممود‬ ‫را بیشتر مد نظر قرار دهند‪ .‬علوه بر محدودیت های موجود در سرمایه گممذاری‪ ،‬شممرکت هممایی بمما‬ ‫مدل های تجمماری قمموی و تکنولمموژی هممای اثبممات شممده ای همچممون وایمکممس همچنممان خواهنممد‬ ‫توانست در طول این دوران چالش برانگیز‪ ،‬سرمایه گذاری هایی را به سمت خود سوق دهند‪.‬‬ ‫اقتصادهای درحال رشدی همچون هند و برزیل‪ ،‬هنوز به دنبال راهی برای پوشش شممکاف هممای‬ ‫دیجیتالی هستند و برنامه مزایده های طیف فرکانسممی را جهممت امکممان دهممی بمه اپراتورهمما بممرای‬ ‫توسعه شبکه های وایمکس سیار شتاب داده اند‪ .‬علی رقم عممدم اطمینممان هممای موجممود در بیممن‬ ‫فروشندگان تجهیزات‪ ،‬بسیاری همچون اینتل به دنبال سرمایه گممذاری بممر روی فنمماوری هممای نسممل‬ ‫آینده در حال توسعه در زمان بحران هستند تا اینکه بتوانند در سوی دیگر در برابر رقبای خود قرار‬ ‫گیرند‪ .‬کشورهای در حال توسعه در این بیممن توانسممته انممد محرکممی بممرای رشممد وایمکممس در دنیمما‬ ‫باشند‪ .‬گرچه بحران های جهانی موجب خواهد شد تا برخممی از مشممتریان و سممازمان همما پممذیرش‬ ‫وایمکس را به تأخیر اندازند‪ ،‬ولی با این وجود تقاضا برای سرویس های باند وسیع همچنان رشممد‬ ‫خواهد داشت‪ .‬تا کنون بیش از ‪ 470‬شبکه وایمکس در دنیمما بمما سممناریوهای مختلممف پیمماده سممازی‬ ‫شده است و اتحادیه وایمکس انتظار دارد که این رقم همچنان با رشد ثابتی ادامه یابد‪.‬‬

‫‪38‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫تأثير بحران اقتصادي بر اکوسيستم ‪ WiMAX‬و ‪ LTE‬؛ و مقابله با اثرات بحران در‬ ‫صنعت مخابرات‬ ‫بروز بحران اقتصادي گسترده که از اواسط سال ‪ 2007‬از امريکا آغاز شده است‪ ،‬با تغييممر الگمموي‬ ‫توسعهيافته را دچممار‬ ‫‌‬ ‫مصرف و برهم زدن تعاملت معمول تجاري‪ ،‬صنايع مختلف کشورهاي‬ ‫شوک کرده و ثبات اقتصادي اين کشورها را مختل کرده است‪ .‬دامنة اين رکود اقتصممادي کممه‬ ‫طبق پيش‌بيني‌ها تا اواخممر سممال ‪ ،2009‬اميممدي بممه بازيممابي آن نيسممت‪ .‬بمه طمرق گونمماگون‬ ‫درحالتوسعه بوده و آثممار‬ ‫‌‬ ‫)مستقيم و غيرمستقيم( و به‌تدريج در حال گسترش به کشورهاي‬ ‫آن در نيمة دوم سال ‪ 2008‬در بسياري از اين کشورها نمود پيدا کرده است‪ .‬اما بديهي است‬ ‫رابطهاي مسممتقيم بمما ميممزان ضممرورت‬ ‫‌‬ ‫بحرانهمماي اقتصممادي‬ ‫‌‬ ‫ميزان تأثيرپذيري يک صممنعت از‬ ‫اجتماعي خدمات و توليدات آن صنعت دارد‪.‬‬ ‫نميشمود و ايمن‬ ‫‌‬ ‫بهعنوان کماليي لموکس نگريسمته‬ ‫اگرچه امروزه ديگر به سرويس‌هاي مخابراتي ‌‬ ‫بحرانهاي اقتصادي کاهش داده بلکه اين بخش‬ ‫‌‬ ‫ضربهپذيري اين بخش را از‬ ‫‌‬ ‫موضوع نه تنها‬ ‫بخشهاي آسيب‌ديدة اقتصاد مطرح کممرده‬ ‫‌‬ ‫را به‌عنوان محرک رشد اقتصادي و کمک به ساير‬ ‫است‪ ،‬اما اين موضوع در مورد همة صنايع و خممدمات مخمابراتي به‌خصمموص بخمش خممدمات‬ ‫ارزشافزوده و خدمات نوظهور )نظير ‪ (Mobile TV، VOD، online gaming‬صادق نيست‪ .‬اين‬ ‫‌‬ ‫امر در کشورهايي که هنوز در آنها خدمات مرسوم مخابراتي همگاني نشده و رفاه عمومي‬ ‫در سممطح پممايين‌تري قممرار دارد‪ ،‬حممادتر بمموده و در آن كشممورها دسممتة وسمميع‌تري از خممدمات‬

‫‪39‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫سؤالهاي‬ ‫‌‬ ‫ارزشافزوده در محدودة خدمات لوکس قرار مي‌گيرد‪ .‬بروز مسائلي از اين دست‬ ‫‌‬ ‫گرايشهاي آيندة صنايع مخابراتي مطرح كرده است‪.‬‬ ‫‌‬ ‫متعددي را در مورد‬ ‫اثر بحران اقتصادي بر اکوسيستم ‪ WiMAX‬و ‪LTE‬‬

‫يارانههمما‪،‬‬ ‫‌‬ ‫بحرانهاي اقتصادي به دليل کاهش ‪ ،GDP‬تهديد مشمماغل و کمماهش احتمممالي‬ ‫‌‬ ‫در دورة‬ ‫بخشهمماي مختلممف صممنايع را در‬ ‫‌‬ ‫الگوي مصرف به شدت تحت تممأثير قممرار گرفتممه و ايممن امممر‬ ‫بينيها حاكي از آن است كه در بخش مخابرات‪ ،‬کمماهش‬ ‫‌‬ ‫شرايط متفاوتي قرار مي‌دهد‪ .‬پيش‌‬ ‫بخشهايي خواهد شممد کممه تجهيممزات‬ ‫‌‬ ‫قدرت خريد و کاهش تعرفة تجهيزات منجر به رکود در‬ ‫گزينههما قيممت بمالتري دارد‪ .‬علوه بمر ايمن‪ ،‬ارائمة سمرويس‌هاي‬ ‫‌‬ ‫کماربران نسمبت بمه سماير‬ ‫مرويسهاي جديممد بممه چنيممن مشممترکان محتمماطي سممخت خواهممد بممود و‬ ‫‌‬ ‫ارزشافممزوده و سم‬ ‫‌‬ ‫مرمايهگذاري‪،‬‬ ‫‌‬ ‫همان‌طور که گفته شد‪ ،‬ترکيب اين مشکلت با کمماهش نقممدينگي لزم بممراي سم‬ ‫شرايط نامطلوبي را در بخش ‪ WiMAX‬ايجاد کرده است‪ .‬از طرفي اپراتورهاي سيار به دليل‬ ‫برخورداري از آزادي عمل تجاري بيشتر نسبت به اپراتورهمماي ثممابت‪ ،‬از انعطمماف بيشممتري در‬ ‫برابر شرايط ايجادشده برخوردارند و اين امر باعث شده اسممت تمما اپراتورهمماي سمميار بتواننممد‬ ‫مبکتري دارنممد‪ ،‬متوجممة خممود کننممد‪ .‬در نممتيجه‬ ‫بخشي از بازار باند وسيع ‪ DSL‬را که مصرف سم ‌‬ ‫پيشبيني کرده است‪ ،‬بازار باند وسيع سيار در سال‬ ‫‌‬ ‫همان‌طور که مؤسسة ‪Analysys mason‬‬ ‫روبهرو خواهد شد‪ .‬در ايممن شممرايط بمما کمماهش قيمممت تجهيممزات‬ ‫‌‬ ‫‪ 2009‬با رشد قابل توجهي‬ ‫فناوريهاي ‪ G3.5‬با قدرت بيشتري وارد اين بازار مي‌شوند و ‪ WiMAX‬ناچار خواهد‬ ‫‌‬ ‫‪،HSPA‬‬ ‫شد بازار به‌وجودآمده را با ساير رقبمما کممه زيرسمماختي بممراي ورود ‪ LTE‬هسممتند‪ ،‬بممه اشممتراک‬ ‫‪40‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫گذارد‪ .‬اين امر جدول زماني تحقق اهداف طرح تجاري اپراتورهاي ‪ WiMAX‬را با مشکلت‬ ‫روبهرو کرده است‪.‬‬ ‫‌‬ ‫جديدي‬ ‫پيادهسممازي‬ ‫‌‬ ‫گزارشهمماي موجممود‪18 ،‬اپراتممور اعلم کرده‌انممد کممه قصممد‬ ‫‌‬ ‫از طرفممي تمماکنون‪ ،‬طبممق‬ ‫راهاندازي در اغلممب ممموارد بيممن سممال‌هاي ‪ 2011‬تمما ‪2012‬‬ ‫شبکه‌هاي ‪ LTE‬را دارند که زمان ‌‬ ‫اعلم شده است‪ .‬اما پيش‌بيني مي‌شود برخي از اين اپراتورهمما بمما درک رشمد فزاينممدة بمازار‬ ‫باند وسيع سيار و احتمال بازيابي ‪ WiMAX‬در سال ‪ ،2010‬جدول زماني خود را اصلح کنند‪.‬‬ ‫پيادهسممازي ‪ LTE‬را از سممال ‪2010‬‬ ‫‌‬ ‫به‌طور مثال‪ Verizon ،‬اعلم کرده است که جدول زممماني‬ ‫به سال ‪ 2009‬منتقل کرده است و شرکت تلياسونرا هم اعلم کرده است که در سال ‪،2009‬‬ ‫خدمات تجاري ‪ LTE‬را براساس تجهيزات اريکسون و هواوي عرضه خواهد کرد‪.‬‬ ‫پيشبيني کرد که شممبکه‌هاي ‪ LTE‬زودتممر از زمممان مممورد‬ ‫‌‬ ‫تحليلهاي موجود مي‌توان‬ ‫‌‬ ‫بنابراين‪ ،‬طبق‬ ‫انتظار وارد صحنة رقابت با ‪ WiMAX‬شوند و اين رخداد دو فناوري را از نظر زمان عرضه بممه‬ ‫بازار در شرايط مشابهي قرار خواهد داد و ‪ WiMAX‬نخواهد توانسممت طبممق انتظممار قبلممي از‬ ‫اين مزيت کليدي استفاده کند‪ .‬اما مي‌توان گفت هنوز قضاوت در مورد سممهم هريممک از ايممن‬ ‫فناوري‌همما از بممازار جهمماني مخممابرات زود اسممت و وابسممتگي مسممتقيمي بممه ميممزان تحقممق‬ ‫پيش‌بيني‌ها در سال ‪ 2009‬خواهد داشت‪.‬‬ ‫قيمت وايمكس‬

‫‪41‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫قيمت طيف وايمكس تحت تاثير عوامل متعددي از جمله شاخصه‌هاي جمعيتي نمماحيه مممورد نظممر‪،‬‬ ‫قدرت خريد سرويس‪ ،‬ضريب نفوذ تلفن همراه و بانممد وسمميع‪ ،‬تخصمميص طيممف و چشممم‌انداز‬ ‫رقابت در بازار قرار دارد‪.‬‬ ‫آنها سيستم وايمكس ارايه شده بود‪ ،‬اين نتيجه حاصممل شممد كممه‬ ‫با تجزيه و تحليل ‪ 17‬بازار كه در ‌‬ ‫ميانه و ميانگين قيمت هر مگاهرتز پهناي بانممد بممه ازاي جمعيممت‪ ،‬بممه ترتيممب ‪ 013/0‬و ‪031/0‬‬ ‫قيمتهمما‬ ‫‌‬ ‫دلر بر هرتز مي‌باشد‪ .‬اين تفاوت فاحش ميانه و ميانگين نشان‌دهنده اين است كه‬ ‫بازارهاي مختلف بسيار متفاوت مي‌باشد )ايممن تفمماوت مي‌توانممد ناشممي از نوظهممور بممودن‬ ‫‌‬ ‫در‬ ‫فناوري وايمكس و انحصاري بودن آن در بعضممي از بازارهمما و رقممابتي بممودن آن در بعضممي‬ ‫بازارهممممممممممممممممممممممممممممممماي ديگمممممممممممممممممممممممممممممممر باشمممممممممممممممممممممممممممممممد(‪.‬‬ ‫قيمتي كه به ازاي هر مگاهرتز پهناي باند به ازاي هر نفر براي طيف وايمكس پرداخت شممده‬ ‫است‪ ،‬در كشورهاي خاورميانه‪‌ ،‬مركز و شرق اروپا بالترين رقممم )بممالتر از ميممانگين( در دنيمما‬ ‫بوده است‪ .‬در حالي‌كه بازارهاي با درآمد سرانه بالتر )نظير اروپاي غربممي‪ ،‬آمريكمما‪‌ ،‬ژاپممن و‬ ‫‪ (...‬قيمت‌هاي نزديك به ميانه را ارايه داده‌اند‪.‬‬ ‫طيف وايمكس در بازارهايي كممه رشممد بمماليي )ضممريب نفمموذ ‪ 50‬درصممد( در بخممش تلفممن همممراه‬ ‫نشده‪ ،‬قيممت بيشمتري‬ ‫‌‬ ‫آنها داده‬ ‫داشتهاند و هنوز مجوز ‪) 3G‬شبكه تلفن‌هاي نسل سوم( به ‌‬ ‫‌‬ ‫دارد‪ .‬اين امر در حالت كلي بيانگر اين مساله است كه مجوز دهندگان با رسيدن تلفن همراه‬ ‫نسممل دوم بممه مممرز اشممباع‪ ‌،‬بممه فرصممت‌هاي پيممش روي وايمكممس تمموجه بيشممتري دارنممد‪.‬‬ ‫قيمت هر مگا هرتز پهناي باند وايمكس به ازاي هر نفر به طور قابل ملحظه‌اي از طيف ‪3G‬‬ ‫‪42‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫ارزانتر است )در مممواردي بيممش از ‪ 1000‬برابممر(‪ .‬ايممن تفمماوت در اروپمماي غربممي و آمريكمماي‬ ‫‌‬ ‫شمممممممممممالي محسمممممممممموس‌تر از بازارهمممممممممماي رو بممممممممممه رشممممممممممد اسممممممممممت‪.‬‬ ‫پيش‌بيني مي شود كه وايمكس در آينده بسمميار نزديممك‪ ،‬اينممترنت را در كنممار شممبكه مخممابراتى‬ ‫به وجود خواهد آورد كه روشممن كممردن اكممثر‬ ‫قرار خواهد داد و چنان انقلبى را در اين زمينه ‌‬ ‫كامپيوترهاى قابل حمل‪ ،‬خانگى و يا خاص‪ ،‬مساوى با اتصال آنها به اينترنت باشد‪.‬‬ ‫قیمت های اینترنت مبتنی بر وایمکس‬ ‫‌‬ ‫جدول‬ ‫حداقل قیمت اینترنت پرسرعت بی‌سیم با پهنای باند ‪ 128‬کیلوبیت بر ثممانیه ‪ 36‬هممزار و ‪ 800‬تومممان‬ ‫میتواننمد تما ‪ 10‬درصمد ایمن تعرفمه را‬ ‫‌‬ ‫برای مشترکان خمانگی درنظمر گرفتمه شمده کمه اپراتورهما‬ ‫افزایش دهند‪.‬‬ ‫جدول تعرفه خدمات اینترنت مبتنی بممر فنمماوری وایمکممس در هشممتاد و هفتمیممن جلسممه کمیسممیون‬ ‫تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد‪ .‬با تصویب نهممائی تعرفممه خممدمات اینممترنت بی‌سممیم مبتنممی بممر‬ ‫فناوری وایمکس‪ ،‬تعرفه اشتراکی این سرویس با پهنای باند ‪ 256‬کیلوبیت بر ثانیه حداقل ‪ 41‬هزار‬ ‫و ‪ 400‬تومان و با پهنممای بانممد ‪ 512‬کیلمموبیت بممر ثممانیه ‪ 50‬هممزار و ‪ 400‬تومممان در ممماه اعلم شممد‪.‬‬ ‫همچنین قیمت وایمکس با پهنای باند یک مگابیت بر ثانیه حداقل ‪ 68‬هممزار و ‪ 600‬تومممان و پهنممای‬ ‫باند دو مگابیت برثانیه ‪ 104‬هزار و ‪ 900‬تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫تعرفهها‬ ‫‌‬ ‫جدول‬ ‫)قیمتها به ریال است(‬ ‫‌‬ ‫تعرفه خدمات بصورت اشتراکی‬ ‫پهنای باند‬

‫تعرفه)با ضریب ‪(1:10‬‬

‫تعرفه )با ضریب ‪(1:9‬‬

‫تعرفه )با ضریب ‪(1:8‬‬

‫‪kbps 128‬‬

‫‪368000‬‬

‫‪404800‬‬

‫‪441600‬‬

‫‪Kbps 256‬‬

‫‪414000‬‬

‫‪455400‬‬

‫‪496800‬‬

‫‪43‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫‪Kbps 512‬‬

‫‪504000‬‬

‫‪554400‬‬

‫‪604800‬‬

‫‪Mbps 1200‬‬

‫‪686000‬‬

‫‪754600‬‬

‫‪823200‬‬

‫‪Mbps 2‬‬

‫‪1049000‬‬

‫‪1153900‬‬

‫‪1258800‬‬

‫قیمت ارائه این سرویس به صورت اختصاصی نیز برای پهنای باند ‪ 128‬کیلمموبیت ‪ 294‬هممزار و ‪400‬‬ ‫تومان‪ ،‬برای ‪ 256‬کیلوبیت بر ثانیه مبلغ ‪ 331‬هزار و ‪ 200‬تومممان و بممرای پهنممای بانممد ‪ 512‬کیلمموبیت‬ ‫‪ 403‬هزار و ‪ 200‬تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین قیمت خدمات اینترنت اختصاصی وایمکس با سرعت یممک مگممابیت بممر ثممانیه ‪ 548‬هممزار و‬ ‫‪ 800‬تومان و سرعت دو مگابیت بر ثانیه ‪ 839‬هزار و ‪ 200‬تومان اعلم شد‪.‬‬ ‫تعرفه خدمات اینترنت بصورت اختصاصی )قیمت ها به ریال است(‬ ‫پهنای باند‬

‫تعرفه‬

‫‪kbps 128‬‬

‫‪2944000‬‬

‫‪Kbps 256‬‬

‫‪3312000‬‬

‫‪Kbps 512‬‬

‫‪4032000‬‬

‫‪Mbps 1‬‬

‫‪5488000‬‬

‫‪Mbps 2‬‬

‫‪8392000‬‬

‫تعرفهها ترافیک به صورت نامحممدود در نظممر گرفتممه شممده و اپراتورهممای وایمکممس‬ ‫‌‬ ‫در اعمال این‬ ‫مجاز خواهند بود‪ .‬تعرفه‌های فوق را در صورت انتخاب متقاضی بممرای ارائممه سممرویس بمما داشممتن‬ ‫قابلیت جابجایی داخل شهرهای استان و بین استانی تا حداکثر ‪ 10‬درصد افزایش دهد‪.‬‬ ‫مدلهای تعرفه‌ای مختلممف را بمما اعمممال محممدودیت‬ ‫‌‬ ‫بستهها و‬ ‫‌‬ ‫همچنین این اپراتورها مجاز هستند‬ ‫حجم ترافیک دوره ای به شرط رعایت سقف تعرفه‌هممای مممذکور و پممس از اخممذ تائیممدیه سممازمان‬ ‫تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کنند‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫در صورتی که سرویس دهی به مشترک به دلیل عدم پرداخت هزینه کارکرد ماهانه از سوی وی با‬ ‫رعایت شرایط مندرج در قرارداد اشتراک ‪ -‬که بممه تاییممد سممازمان تنظیممم مقممررات رسممیده اسممت یمما‬ ‫براساس درخواست مشترک قطع شده باشد اپراتور می تواند حممداکثر مبلممغ پنممج هممزار تومممان بممه‬ ‫عنوان هزینه وصل مجدد سرویس از مشترک دریافت کند‪.‬‬ ‫اواخر سال ‪ 87‬چهار اپراتور مبین نت برای سراسر کشور‪ ،‬ایرانسل بمرای ‪ 7‬اسمتان‪ ،‬اسممپادان بمرای‬ ‫اصفهان و رایانه دانش برای گلستان موفممق بممه دریممافت پروانممه بهممره بممرداری از خممدمات اینممترنت‬ ‫پرسرعت بی سیم در کشور شدند که طبق قممراداد ایممن اپراتورهما موظمف شمدند ظمرف ‪ 9‬مماه از‬ ‫دریافت پروانه‪ ،‬سرویس وایمکس را در استانهای مجاز ارائه دهند‪.‬‬

‫فصل پنجم‬ ‫‪45‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫» نتیجه گیری و پیشنهادات «‬

‫نتیجه گیری‬ ‫گونهای صورت گرفته تا پوشش دهنده نیازهای ارتباط‬ ‫‌‬ ‫طراحی و تعریف استانداردهای ‪ WiMAX‬به‌‬ ‫بی‌سیم شهری باشد‪ .‬علوه بر آن استفاده از این تکنولمموژی بممرای پوشممش ارتبمماطی شممهرک‌های‬ ‫صنعتی‪ ،‬روستاها‪ ،‬مناطق استراتژیک و … متداول است‪ .‬پشتیبانی از پهنای باند بال به کاربران این‬ ‫بهسممادگی سممرویس‌های صمموتی و تصممویری را در ایممن شممبکه‌ها‬ ‫میدهد تا بتواننممد ‌‬ ‫‌‬ ‫خدمات اجازه‬ ‫داشته و به هر مقدار کممه بخواهنممد ترافیممک ‪ Upload‬و ‪ Download‬داشممته باشممند‪ .‬عممدم نیمماز بممه دیممد‬ ‫مستقیم آنتن مرکزی‪ ،‬سهولت استفاده و کاربری ساده ‪CPE‬ها از دیگممر مشخصمماتی اسممت کممه بممه‬ ‫فراگیر شدن استفاده از این تکنولوژی در میان کاربران کمک نموده است‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫مبکهای در‬ ‫از تکنولوژی ‪ WiMAX‬به عنوان وسیله‌ای برای افزایش سرعت ارتباطممات مخممابراتی و شم ‌‬ ‫فنآوری‬ ‫مناطقی که از نظر اقتصادی با مشکل روبرو هستند استفاده می‌شود‪ .‬در حال حاضر این ‌‬ ‫گزینههای موجود ارتباطی در کشورهای در حال توسممعه‪ ،‬بممه‬ ‫‌‬ ‫به‌عنوان گزینه ارزانتر نسبت به دیگر‬ ‫راهاندازی شبکه‌های اینترنت پرسرعت مطرح شده است‪ .‬بمما آزمممایش ‪ WiMAX‬و بممه دسممت‬ ‫منظور ‌‬ ‫آمدن نتایج موفق در کشورهای در حال توسعه‪ ،‬به تدریج کشورهای جهان اول نیز بمه اسمتفاده از‬ ‫شرکتها بممه‬ ‫‌‬ ‫دولتها و‬ ‫‌‬ ‫شدهاند‪ ،‬بطوریکه هم اکنون بسیاری از‬ ‫‌‬ ‫این فن‌آوری ارزان قیمت علقمند‬ ‫کشورهای خود هستند‪.‬‬ ‫‌‬ ‫دنبال توسعه ‪ WiMAX‬در‬ ‫اکنون جاي طرح اين پرسش است که آيا صنايع داخلي کشور و به ويژه مخابرات تحت تأثير بحممران‬ ‫راههاي پرهيز و يا کاهش اثرات آن چيست؟‬ ‫اقتصادی قرار خواهند گرفت؟ در اين صورت ‌‬ ‫گزارشهماي اخيمر اقتصمادي کشمور در بخمش صمنايع کمه شماهد انباشمت سمرمايه در‬ ‫‌‬ ‫نگماهي بمه‬ ‫کارخانه‌هاي مهم صنعتي کشور نظير فولد‪ ،‬سيمان و محصولت پتروشيمي است‪ ،‬خممبر از رسمميدن‬ ‫جزيرهاي تهران که در اواخممر سممال ‪87‬‬ ‫‌‬ ‫بحران به مرزهاي ايران مي‌دهد‪ .‬روند فعاليت‌هاي بورس‬ ‫روبهرو شد نيز شاهد محسوسي بر اين مدعاست‪ .‬در نتيجه وقممت آن رسمميده‬ ‫‌‬ ‫با رکود قابل توجهي‬ ‫است تا براي مقابله با اين اثرات و جلوگيري از بسط آن به ساير صممنايع کشممور از جملممه مخممابرات‪،‬‬ ‫سرمايهگذاري در بخش مخابرات سيار تأثير‬ ‫‌‬ ‫چاره‌انديشي مناسبي صورت گيرد‪ .‬ثابت شده است که‬ ‫مثبمممتي روي ‪ GDP‬و تحريمممک رشمممد اقتصمممادي در شمممرايط نامتعمممادل اقتصمممادي دارد‪ ،‬بنمممابراين‬ ‫بهعنوان سد تقليل و محرک جبران اثرات بحران مطرح‬ ‫سرمايهگذاري در صنعت ‪ ICT‬حتي مي‌تواند ‌‬ ‫‌‬ ‫سرمايهاي )‪ (CapEx‬در شبکه‌هاي مخابراتي و افزايش درخواست کمک از‬ ‫‌‬ ‫شود‪ .‬اما افزايش هزينة‬ ‫‪47‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫دولت از طرف صنايع آسيب‌ديده در دورة بحران اقتصادي‪ ،‬مانع از ورود مؤثر دولت به ايممن بخممش‬ ‫خواهد شد‪ .‬در نتيجه مؤثرترين راه براي برخورداري از اثرات مثبممت اقتصممادي و جلمموگيري از نفمموذ‬ ‫اثرات بحران در بخش مخابرات در اين دوره‪ ،‬اتخاذ سياست‌هاي مناسب از جانب متصديان ‪ ICT‬در‬ ‫گذاريهاي داخلي از طريق اقدام‌هايي‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫سرمايه‬ ‫کشور است تا با ايجاد شرايطي مناسب براي جذب‬ ‫نظير "کاهش موانع حقوقي براي ارائة خدمات‪ ،‬کاهش و يا به تعويق انداختن دريمافت ماليات‌هما‪،‬‬ ‫مدههاي طيمف‬ ‫فروش اوراق قرضة بهادار در بخش ‪ ICT‬و چشم نداشمتن بمه درآممد بمادآوردة مزايم ‌‬ ‫فرکانسي‪ ،‬در کنار ايجاد فضاي رقابتي‪ "،‬سرمايه‌گذاران وطني را براي ورود به اين بخمش تشمويق‬ ‫کنند‪ .‬اما با وجود توصية کارشناسان‪ ،‬برگزاري مزايدة ‪ WiMAX‬با حق امتيمماز سرسممام‌آور و محممدود‬ ‫کردن خدمات به کاربردهاي ثابت و در نتيجه بستن راه رقابت بمما سمماير فناوري‌همما نظيممر ‪ HSDPA‬و‬ ‫ممممانعت از برخممورداري ‪ WiMAX‬از "مزيممت زمممان عرضممه در بممازار" در رقممابت بمما ‪ ،LTE‬فعمماليت‬ ‫اپراتورهاي خصوصي داخلي ‪ WiMAX‬را با توجه به شرايط جهاني اين صممنعت‪ ،‬در گممام اول تحممت‬ ‫فشار قرار داده است‪ .‬بايد توجه داشت که تبعممات ناکممامي در ايممن بخممش نممه تنهمما بمما فممراري دادن‬ ‫سرمايههاي داخلي و هدر دادن فرصت‌ها و امکانات بخش خصوصممي‪ ،‬اقتصمماد کشممور را در دورة‬ ‫‌‬ ‫روبهرو خواهد کممرد‪ ،‬بلکممه سممرخوردگي بخممش خصوصممي از چنيممن تجربممة‬ ‫‌‬ ‫بحران با فشار بيشتري‬ ‫تلخي‪ ،‬روند خصوصي‌سازي مخابرات را با چالش‌هاي جدي مواجه خواهممد سمماخت‪ .‬خوشممبختانه‪،‬‬ ‫گزينههاي نگذشته است و متصديان بخش ‪ ICT‬بايد تمما فرصممت بمماقي‬ ‫‌‬ ‫هنوز زمان استفاده از ساير‬ ‫چارهانديشممي مناسممب در هريممک از ايممن ممموارد‪،‬‬ ‫‌‬ ‫است با سرمشق قرار دادن تجربه‌هاي ديگران و‬ ‫سرمايههاي حال و آينده ايجاد کنند‪ .‬در پايممان بممه ذكممر ايممن‬ ‫‌‬ ‫زمينة مساعدتري را براي حفظ و جذب‬ ‫‪48‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫سياستهاي محدودکننده و غيرمنطقي در ايممن بخممش‪ ،‬بيممش از هممر‬ ‫‌‬ ‫نكته بسنده مي‌كنيم که اتخاذ‬ ‫بحران اقتصادي خارجي‪ ،‬روند رو به رشد مخابرات کشور را تحت تأثير قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫سه پیش بینی در مورد آینده وایمکس‬ ‫‪ (۱‬سلطه وایمکس ‪ .‬در پیش بینی اول آزمایش وایمکس موفقیت آمیز خواهد بود و این فن آوری‬ ‫تبدیل به گزینه برتر اتصالت اینترنت پرسرعت در سرتاسر جهان خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ (۲‬هم زیستی وایمکس با دیگر فن آوری ها‪ .‬در پیش بینی دوم وایمکس جایگاه خود را در بممازار‬ ‫رقابتی حفظ خواهد کرد و در کنار دیگر فن آوری ها مانند ‪ LTE‬به فعممالیت خممود ادامممه مممی‬ ‫دهد و یکی از گزینه هممای پیممش روی کمماربران تلفممن همممراه در اتصممالت اینممترنت پرسممرعت‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ (۳‬از بین رفتن وایمکس‪ .‬در این پیش بینی راه اندازی وایمکس با موفقیت انجممام نخواهممد شممد و‬ ‫شرکت های سرمایه گذار دچار مشکل مالی خواهند شد‪.‬‬

‫‪49‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬


‫منابع‬ ‫‪ Mobile" -1‬تست سرعت وایمکس در شهر پرت‪ ،‬استرالیا ‪ ۱ -‬تا ‪ ۳۷‬مگابیت بر ثانیه‪ ،‬متوسط ‪۱۲‬‬ ‫مگابیت بر ثانیه"‪.‬‬ ‫‪http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=1418240. Retrieved ۲۰۱۰-۰۴-۱۴.‬‬ ‫‪ -2‬عرب نژاد‪ ،‬محمد جواد‪ ،‬شبکه های بی سيم وایمکس ‪ Wi-Fi‬و ‪WiMAX‬‬

‫چشمانداز‪ ،‬گروه علمی ‪ -‬تحلیلی طیف‪ ،‬انتشارات مبین نت‪.‬‬ ‫‌‬ ‫‪ WiMAX -3‬تکنولوژی‪ ،‬تجارت‪،‬‬ ‫‪ -4‬حاجیلو‪ ،‬حسام الدین‪ ،‬وایمکس ‪ -‬وای فای‪،‬‬ ‫‪" -5‬حقایقی در مورد وایمکس و اینکه چرا آینده پهنای باند بی سیم را تشکیل می دهد"‪.‬‬ ‫‪http://www.techpluto.com/wimax-in-detail/.‬‬ ‫‪http://www.wimaxforum.org/technology/. Retrieved 2008-07-22.‬‬ ‫‪. http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=104349. Retrieved 2008-03-22.‬‬

‫‪ -6‬انجمن وایمکس ‪ -‬گزارش ماهانه صنعت ‪ -‬ویرایش ژوئن ‪– 2010‬‬

‫‪50‬‬ ‫کاری از ‪ :‬فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬

مروری بر شبکه های وایمکس  
مروری بر شبکه های وایمکس  

معرفی شبکه های وایمکس اطلاعات درباره وایمکس تکنولوژی و ابزار راه اندازی شبکه های وایمکس

Advertisement