Page 1


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ii


ರಕತಚಂದನ

ರಕ್ತಚಂದನ .....ಒಂದು ವ ೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಥಾ ಸಂಕ್ಲನ

ನಾಗ ೇಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್ © 2017 Nagesh Kumar CS ಲ ೇಖಕರದು (ಈ ಕತ ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು, ಸನ್ನಿವ ೇಶಗಳು, ಸಥಳಗಳು ಕಾಲ್ಪನ್ನಕವ ಂದೂ ಯಾವುದ ೇ

ನ್ನಜಜೇವನದ

ವಯಕ್ತತ/ ಸಥಳಗಳಿಗ

ಸಂಬಂಧಿಸುದುದಲಾಿ

ತಿಳಿಸಿಸಲಾಗಿದ )

Copyright ©2017 Nagesh Kumar CS All rights reserved. ISBN-13: 9781370003037 iii

ಎಂದು


ಪರಿವಿಡಿ ಕಂಗಳು ವಂದನ ಹ ೇಳಿವ ... ರಕತ ಚಂದನ................. ಶಾಂತಿ ಸ ೂಪೇಟ!.......... ನ್ನನಾಿಸ ಗ ಲ್ಲಿ ಕ ೂನ ಯಿದ ? ... ವಿಲಾಸ್ ರಾಯ್ ( ದುಡ್ಡಿಗಿಂತಾ ರುಚಿ ಬ ೇರ ಯಿಲ್ಿ)... ಚಿಕಕವರ ಲ್ಿ ಕ ೂೇಣರಲ್ಿ!... ವಜರಬ ೇಟ ... ಪ ದದ ಗ ದದ... ನಾವು ಹಾಡುವುದ ೇ ಸಂಗಿೇತ್... ಬ ಳಿಿಸ ರ ... ಬಾಳ ಂದು ಪಾಠಶಾಲ .... ಮಾರುತಿಯ ಟ್ರೇಟ್!...

4


ರಕತಚಂದನ

ಕ್ಂಗಳು ವಂದನ ಹ ೇಳಿವ ಎಂದಿನಂತ ಬ ಳಿಗ ೆ ನಾನು ನನಿ ಹ ೂಂಡಾ ಸಿಟ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ು ಮೈನ್ ಸಕಕಲ್ಲಿಗ ಬಂದಾಗ ಟ್ಪ್ ಟಾಪಾಗಿ ಯೂನ್ನಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಡೂಯಟ್ ಮಾಡುತಿತದದ ಟಾರಫಿಕ್ ಕಾನ್್ ಟ ೇಬಲ್ ಭರಮಯಯ ನನಿನುಿ ಕಂಡು ಕ ೈಯೆತಿತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಡದ , ಮುಗುಳಿಕುಕ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿದ. ನಾನೂ ಅಂತ ಯೆೇ ಕ್ತಟಕ್ತಯ ಹ ೂರಗ ಒಂದು ಕ ೈಯೆತಿತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಡ ಸಿಗಿಲ್ ದಾಟ್ ಹ ೂರಟ . ಹಾಗ ನ ೂೇಡ್ಡದರ ನಾನು ದ ೂಡಿ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಅಲ್ಿ, ರಾಜಕ್ತೇಯ ವಿ ಐ ಪಿ ಯೂ ಅಲ್ಿ. ಆದರ ನಾನೂ ಭರಮಯಯ ಒಂದ ೇ ಕಾಪಕರ ೇಷನ್ ಶಾಲ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನ ಯ ಕಾಿಸ್ವರ ಗ ಓದಿದವರು. ಕದುದ ಮುಚಿಿ ಭಟಟರ ಅಂಗಡ್ಡ ಬಜಿ ತಿಂದು ಮೇಷರ ಕಣ್ಣಿಗ ಬಿದುದ ಅದ ೇ ಬ ಂಚ್ ಮೇಲ ನ್ನಂತ್ವರು, ಸೂಕಲ್ ಬಾಯಗಿನಲ್ಲಿ ಸಣಿ ಟಾರನ್ನ್ಸಟರ್ ಅಡಗಿಸಿಕ ೂಂಡು ಹಂದಿನ ಬ ಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಕಕ ಪಕಕ ಕುಳಿತ್ು ವಲ್ಿಕ ಕಪ್ ಕ್ತರಕ ಟ್ ಮಾಯಚಿನ ಕಾಮಂಟರಿ ಕ ೇಳಿ ಸಿಕ್ತಕಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡು ಕಾಿಸಿನಾಚ ಗ ಇಡ್ಡೇ ದಿನ ನ್ನಂತ್ು ಪನ್ನಶ ಮಂಟ್ ಅನುಭವಿಸಿದವರು. ಆದರ ವಿಧಿವಿಲಾಸ ನ ೂೇಡ್ಡ, ನಾನ್ನಂದು ಇದ ೇ ನಗರದ ಪರತಿಷ್ಟಟತ್ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಅಡ ೂವೇಕ ೇಟ್ಗಳ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ಕುಮಾರ್, ಎಲ್. ಎಲ್. ಎಮ್. ಎಂದು ಉಲ ಿೇಖಿತ್ನಾಗಿದ ದೇನ . ನನಿ ಗ ಳ ಯ ಭರಮಯಯ ಅದ ೇಕ ೂೇ ಹತ್ತನ ೇ ತ್ರಗತಿ ನಂತ್ರ 5


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಪುಸತಕದ ಹುಳುವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶರಮ ಪಡುತಿತದದ ನನಗಿಂತಾ ತಿೇರಾ ಭಿನಿವಾದ ದಾರಿಯನುಿ ಹಡ್ಡದ. ಕ ಲ್ವು ಪುಂಡು ಪೇಕರಿಗಳ ಸಹವಾಸಕ ಕ ಸಿಕುಕ ಕಾಿಸಿಗ ಚಕಕರ್ ಹ ೂಡ ದ, ಪರಿೇಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಫ ೇಲ್ ಆಗತ ೂಡಗಿದದ. ಸಂಪರದಾಯಸಥ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ನಮಮವರು ಅವನಂತಾ ಹುಡುಗನ ಸಹವಾಸವ ೇ ಬ ೇಡವ ಂದು ಕಟಟಪಪಣ ಮಾಡ್ಡದದರು. ನನಗೂ ಆ ವಿದ ಯಯ ಯಶಸಿ್ನ ಭರದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ವನ ಸಂಗ ಬ ೇಡವಾಗಿತ್ುತ. ನಮಿಮಬಬರ ಸ ಿೇಹದ ಕ ೂಂಡ್ಡ ಹೇಗ ಅಕಾಲ್ಲಕ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ್ಡತ್ುತ. ಇದಾಗಿ ಇಂದಿಗ ಎರಡೂ ದಶಕಗಳ ೇ ಕಳ ದಿರಬಹುದು.. ಈಗ ಮೊನ ಿ ಎರಡು ವರುಷಗಳ ಹಂದ ಯಷ ಟೇ ನಾನು ಹ ಂಡತಿ ಮಕಕಳ ಜತ ಸಾವತ್ಂತ ೂರಯೇತ್್ವದ ದಿನ ಪಥ ಸಂಚಲ್ನ ನ ೂೇಡಲ್ು ನಗರದ ವರಿಷಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತ ಮುಂದಿನ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದಾದಗ ಎಲ್ಲಿಂದಲ ೂೇ ಬಂದ ಮಧ್ಯವಯಸಕ ಟಾರಫಿಕ್ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಪ ೇದ ಯೊಬಬ ನನಿ ಮುಂದ ನ್ನಂತ್ು “ ಹ ೇಗಿದಿಯೊೇ ಸಂಜೂ?” ಎಂದು ಹಲ್ಲಕರಿದು ಬ ವ ರು ಜನುಗುತಿದದ ತ್ನಿ ಹಾಯಟ್ ತ ಗ ದು “ ಗುರುತ್ು ಸಿಕ ೂತೇ ಇಲ ೂವೇ?” ಎಂದಿದದ. ನಾನು ಅವನನುಿ ೨೦ ವಷಕಗಳ ನಂತ್ರವೂ ಎರಡು ಕ್ಷಣ ಯೊೇಚಿಸಿದರೂ ಕ ೂನ ಗೂ ಕಂಡುಹಡ್ಡದಿದ .ದ ನನಿ ಸುತ್ತಲ್ಲದದ ಮಹಾಶಯರ ಅಚಿರಿ ಮಿಶ್ರರತ್ ಸಂಕ ೂೇಚವನೂಿ ಲ ಕ್ತಕಸದ ಎದುದ ನ್ನಂತ್ು. “ ಲ ೂೇ, ಭರಮಾ!.. ಇದ ನ ೂೇ..ಪೇಲ್ಲಸ್ ಯೂನ್ನೇಫಾರಮುಮ?” ಎಂದು ಉದೆರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟದ .ದ ಇನುಿ ಅಕಕ ಪಕಕದವರಿಗ ತ ೂಂದರ ಕ ೂಡಬಾರದ ಂದು ನನಿ ಕ ೈ ಹಡ್ಡದು ಒಂದು ಪಕಕಕ ಕ ಕರ ದ ೂಯದ ನನಿ ಬಾಲ್ಯದ ಗ ಳ ಯ, “ ಅಲ್ಿವೇ, ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಕಾನ ್ಟೇಬಲ್ ಈ ಯೂನ್ನಫಾರಂ ಹಾಕ್ತಕ ೂಳಿದ ೇ ನ್ನನಿ ತ್ರಹ ಕರಿ ಲಾಯರ್ ಕ ೂೇಟ್ ಹಾಕಕ ಕ ಆಗತ ತೇನ ೂೇ?” ಎಂದು ಅದ ೇ ಹಳ ಯ ಸರಳ ಗಹಗಹಸುವ ನಗ ಚ ಲ್ಲಿದದ. ನಾನಂದು ಕರಿ ಕ ೂೇಟ್ ಹಾಕ್ತರಲ ೇ ಇಲ್ಿ. ನಾನು ಹುಬ ಬೇರಿಸಿದುದ ನ ೂೇಡ್ಡ, “ ನಾನು ಎಷಾಟದರೂ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಕಣ ೂೇ..ನ್ನನಿಂತಾ ನಗರದ ಫ ೇಮಸ್ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ವಕ್ತೇಲ್ರ ಹ ಸರು ನಮಮ ಪೇಲ್ಲಸ್ ವಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಾತನ ೇ ಇರತ್ಪಾಪ..”ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದದ. ನಾನೂ ತ್ಕ್ಷಣ ಚಟಾಕ್ತ ಹಾರಿಸುವಂತ , “ಕ್ತರಮಿನಲ್್ ಹ ಸರು ಆಡಾತ ಇರ ೂೇದು ಸಹಜ.. ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಲಾಯಸ್ಕ ಹ ಸರು ಕೂಡಾ ಅಂತಾ ಇವಾಗಲ ೇ ಗ ೂತಾತಗಿದುದ” ಎಂದ . ಅವನ ಹಡ್ಡದ ಕ ೈ ಎಷ ೂಟೇ ಹ ೂತ್ುತ ಬಿಟ್ಟರಲ ಇಲ್ಿ.

6


ರಕತಚಂದನ

ಗಂಟಲ್ು ಉಬಿಬ ಬಂದಿತ್ುತ ಅವನ ಇಸಿಿ ಮಾಡ್ಡದ ಯೂನ್ನಫಾರಮ್, ಅವನ ಗತ್ುತ ನ ೂೇಡ್ಡ. ಕಾಯಕಕರಮದ ಪ ಂಡಾಲ್ ಬಿಟುಟ ಪಕಕದ ಕ ಫ ಗ ಕರ ದ ೂಯಿದದ.ದ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಡಯುತಾತ ಹ ೇಳಿದದ, ‘ಅವನ ಅಪಪ ಸತ್ತ ಮೇಲ , ದ ೂಡಿ ಮಗನಾದ ಇವನ ಮೇಲ ತಾಯಿ ಇಬಬರು ತ್ಂಗಿಯರ ಹ ೂಣ ಯೂ ಬಿತ್ತಂತ . ಸ ೂೇದರ ಮಾವ ಬಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿ ‘ ಈ ಮನ ಯ ಜವಾಬಾದರಿ ನ್ನನಿದ ೇ, ಇನುಿ ಎರಡು ವಷಕ ಬ ೇಕಾದ ರ ಓದಿಸ ತೇನ ’ ಅಂತಾ ನ್ನಷುಟರವಾಗಿ ಹ ೇಳಿದ ಮೇಲ ಏಕಾಏಕ್ತ ಭರಮಯಯನ್ನಗ ಜ್ಾಾನ ೂೇದಯವಾಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಸಿದದವನು ಹುಡುಗಾಟ, ಪುಂಡಾಟ ತ ೂರ ದು ಹಾಗ ೂೇ ಹೇಗ ೂೇ ಸಕಾಕರಿ ಕಾಲ ೇಜನಲ್ಲಿ ಮಾವನ ಹಣದಿಂದ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಡದನಂತ ’. ‘ಆ ಮಾವನ ೇ ಅಂದು ಯಾರ ಯಾರ ಕಾಲ್ಲಗ ೂೇ ಬಿದುದ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಇಲಾಖ ಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್್ಟ ೇಬಲ್ ನೌಕರಿ ಕ ೂಡ್ಡಸಿದ ಮೇಲ , ‘ ಆಮೇಲ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಟ ಟ ಕಣ ೂೇ, ಹದಿನ ೈದು ವಷಾಕನ ಆಯುತ. ತ್ಂಗಿಯರ ಮದುವ ೇನೂ ಸಾಲ್ ಸ ೂೇಲ್ ಮಾಡ್ಡ ಮುಗಿಸಿದ ..ಅಮಮ ಈಗಿಲಾಿ..ನಾನು ಮದುವ ೇನ ೇ ಆಗಕಾಕಗಲ್ಲಲಾಿ.. ವಯಸು್ ನಲ್ವತಾತಯುತ..ಇನ ಿೇಕ ಅಂತಾ ಸುಮಮನ್ನದುದ ಬಿಟ್ಟೇದಿೇನ .. ’ ಎನುಿತಾತ ನನಿ ಮುಂದ ತ್ನಿ ವೃತಾತಂತ್ವನುಿ ಬಿಚಿಿಟ್ಟದದ. ಅದಾದ ನಂತ್ರ ನನಗ ದಿನಾಲ್ೂ ಮತ ತ ಮತ ತ ಭ ೇಟ್ಯಾಗುವಂತಾಗಿದುದ ನಾನು ಮನ ಯಿಂದ ಆಫಿೇಸಿಗ ಹ ೂೇಗುವ ದಾರಿಯ ಸಕಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬ ಳಿಗ ೆಯೆೇ ವಾಹನಸಂಚಾರದ ಡೂಯಟ್ ಮಾಡಲ್ು ಅವನು ಪೇಸ್ಟ ಆದಾಗ. ಈ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅನ್ನಿ. ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಸಮವಸಿದಲ್ಲಿ ನ್ನೇಟಾಗಿ ನ್ನಂತ್ು ನಗುಮುಖದಿಂದಲ ೇ ಎಲ್ಿರನೂಿ ನ್ನಯಂತಿರಸುತಾತನ , ಹ ಲ ಮಟ್ ಹಾಕ್ತಲ್ಿದವರ ಮೇಲ ಹರಿಹಾಯುವುದಿಲ್ಿ, ತಾಳ ಮಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕ ೂಡುತಾತನ .. ಸಿಗಿಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡುವವರಿಗ ಒಂದ ೇ ಕ ೈಯೆತಿತ ತ್ಡ ದು, ದುರುಗುಟ್ಟ ನ ೂೇಡ್ಡ ತ್ನಿ ಆಕ್ಷ ೇಪಣ ಯನುಿ ತ ೂೇರಿಸುತಾತನ .. ನಾನು ನ ೂೇಡುತಿತದದಂತ ಯೆ ಹಲ್ವು ಬಾರಿ ವಯಸಾ್ದವರಿಗ , ಅಂಗವಿಕಲ್ರಿಗ , ಶಾಲಾಮಕಕಳಿಗಾಗಿ ಟಾರಫಿಕ್ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿ ಮೊದಲ್ು ಎಡ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಡುತಾತನ . ಆ ವೃದದರ

7


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಕಣ್ಣಿನ ಕೃತ್ಜ್ಞತ ಯ ಕಾಂತಿ, ಮಕಕಳ ನಗುಮುಖದ ’ ಥಾಯಂಕ್ ಯೂ ಅಂಕಲ್ ’ ಕರ ಗ ಹಗಿೆ ಸುಮಮನಾಗುತಾತನ . ದಿನಾಲ್ೂ ಸಿಗಿಲ್ ಬಳಿ ಅವನ್ನರುತಾತನ ಂದು ಅವನ್ನಗ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಡ ಹ ೂೇಗುವುದು ನನಗ ಪರಿಪಾಟವಾಗಿಬಿಟ್ಟತ್ುತ. ಅವನು ರಜ್ ಯಿದದರ ೂೇ, ಅಥವಾ ಅಂದು ಯಾರ ೂೇ ವಿ ಐ ಪಿ ಬರುತಾತರ ಂದ ೂೇ ಬ ೇರ ಲ ೂಿೇ ಡೂಯಟ್ಗ ಹ ೂೇದರ , ಸಕಕಲ್ಲಿಗ ಬಂದಾಗ ನನಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಲ್ು ಎತಿತದ ಕ ೈ ನ ೂೇಡ್ಡ ಬದಲ್ಲ ಪೇಲ್ಲಸಿನವನು ಅಚಿರಿಯಿಂದ ಗುರುತ್ು ಸಿಗದ ೇ ದಿಟ್ಟಸುವಂತಾಗಿತ್ುತ ಈ ಅಭಾಯಸಬಲ್. ಅದ ೇಕ ೂೇ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಷಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ರ ಬದಲಾವಣ ಯದಂತಿತ್ುತ ಈ ಟಾರಫಿಕ್ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಇತಿತೇಚ ಗ ೇಕ ೂೇ ಆ ಸಕಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನನಿ ಗ ಳ ಯ ಭರಮಯಯ ದಿನಂಪರತಿ ಸಿಗುತ್ತಲ ೇ ಇರಲ್ಲಲಾಿ..ಬರುಬರುತಾತ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗ ಬರುವುದ ೇ ಅಪರೂಪವಾಗಿಬಿಟ್ಟತ್ುತ..ಅಲ್ಲಿ ಬ ೇರ ಯಾರಾದರೂ ನ್ನಂತಿರುತಿತದದರು. ಇಳಿದು ಕ ೇಳ ೇಣವ ನುಿವ ಪುರುಸ ೂತ್ುತ ಎಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಜೇವನ ಶ ೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿರುತ್ತದ ?. ನಮಗ ಸಿಗಿಲ್ ಬಿೇಳುತಿತದಂ ದ ತ ಯೆೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ವ ೇಗವಾಗಿ ಹ ೂರಡುತಿತರಬ ೇಕು..ಆಫಿೇಸ್ ತ್ಲ್ುಪಿದ ಮೇಲ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕರ ಮಾಡ ೂೇಣವ ಂದರ ನಾನು ಅವನ ಮೊಬ ೈಲ್ ಸಂಖ ಯಯನೂಿ ಕ ೇಳಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಆದರ ೂಂದು ದಿನಾ ಭರಮಯಯನ ೇ ಮತ ತ ಡೂಯಟ್ ಮಾಡಲ್ು ಸಕಕಲ್ಲಿಗ ಬಂದು ನ್ನಂತಿದದ..ಅದ ೇಕ ೂೇ ಮೊದಲ್ಲನಷುಟ ಚುರುಕ್ತರಲ್ಲಲ್ಿ..ಯದಾವತ್ದಾವ ವಾಹನಗಳನುಿ ನ್ನಯಂತಿರಸದ ೇ ಬಿಡುತಿತದಾದನ ಎನ್ನಸಿತ್ು. ಅವನ ಹತಿತರ ನನಿ ಕಾರ್ ಬಂದಾಗ ಉತಾ್ಹದಿಂದ ಕ ೈಯೆತಿತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಡದ ..ಅವನು ನನಿನುಿ ನ ೂೇಡ್ಡಯೂ ನ ೂೇಡದಂತ ಇದುದ ಬಿಟಾಟಗ ಅವಾಕಾಕದರೂ ಹಂದಿದದ ವಾಹನಗಳ ಗಿಜಬಿಜಯಲ್ಲಿ ನ್ನಲ್ಿಲಾಗದ ೇ ಸರರನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ ೂರಟು ಬಿಟ್ಟದ .ದ ಮನಸಿ್ಗ ಆಘಾತ್ವಾದಂತಾಯಿತ್ು. ಅವನು ನನಿನುಿ ಚ ನಾಿಗಿಯೆೇ ನ ೂೇಡ್ಡರಬ ೇಕು, ಬ ೇಕ ಂತ್ಲ ೇ ಗುರುತ್ು ಹಡ್ಡಯಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂದು ನನಿ ಒಳಮನಸು್ ಚುಚುಿತಿತತ್ುತ. ಏಕ ಎನುಿವ ಪರಶ ಿಗ ಉತ್ತರವನುಿ ನಾಳ ಅವನು ಸಿಕಕರ ಟಾರಫಿಕ್ ಜ್ಾಯಮ್ ಆದರೂ ಚಿಂತ ಯಿಲ್ಿ, ಕಾರ್ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿ ಜಬರಿಸಿ ಕ ೇಳ ೇಣವ ಂದು ನ್ನಧ್ಕರಿಸಿದ .

8


ರಕತಚಂದನ

ಆದರ , ಊ ಹೂಂ, ಅವನು ಮತ ತ ಕ ಲ್ವು ದಿನಗಳು ಡೂಯಟ್ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಣಸಿಕ ೂಳಿಲ ೇ ಇಲ್ಿ. ನಾನು ಮನಸಿ್ನಲ್ಲಿ ಕ ೂರ ಯುತಿತದದ ಈ ಪರಶ ಿಗ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನುಿ ತ್ಂದು ಕ ೂಳಿಲ ೇಬ ೇಕ ಂದು ನ್ನಧ್ಕರಿಸಿ ಅವನ್ನದದ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಠಾಣ ಯನುಿ ತ್ಲಾಶು ಮಾಡ್ಡ ಅಲ್ಲಿಗ ಒಂದು ಸಂಜ್ ಹ ೂೇದ . ಅವನು ತ ಪಪಗ ಒಂದ ಡ ಯಾವ ಕ ಲ್ಸವನೂಿ ಮಾಡದ ಒಂದು ಲ್ಡಕಾಸಿ ಟ ೇಬಲ್ ಹಂದ ಕುಳಿತಿದದ. ಅವನ ಎದುರಿಗ ೇ ಬಂದರೂ ನನಿನುಿ ಗುರುತ್ು ಹಡ್ಡಯಲ್ಲಲ್ಿ. “ ಏನಾಗಿದ ನ್ನನ ,ೆ ಭರಮಯಾಯ?..ಯಾಕ ನನಿನುಿ ಕಂಡರೂ ಗುರುತ್ು ಹಡ್ಡಯದ ೇ ಕುಳಿತಿದಿದೇಯೆ?” ಎಂದು ಜ್ ೂೇರು ಸವರದಲ್ಲಿ ಮನದಲ್ಿಡಗಿದದ ಜ್ಾವಲಾಮುಖಿಯನುಿ ಉಕ್ತಕಸಿದ . ಭರಮಯಯ ಮಾಿನವದನನಾಗಿ ಕಣುಿ ಕ್ತರುಕ್ತಸುತಾತ, “ ಯಾರು?..ಅಯೊಯೇ ಸಂಜೂ ನ್ನೇನ ೇನ ೂೇಗ ೂತಾತಗಲ ೇ ಇಲ್ಿ ಬಂದಿದೂದ“ ಎಂದು ಎದುರಿಗ ೇ ಚಾಚಿದದ ನನಿ ಕ ೈಗಾಗಿ ತ್ಡಕಾಡ್ಡದ. ನನಗ ಗಾಬರಿಯಾಯಿತ್ು. “ ಸಂಜೂ, ನನಗ ಎರಡೂ ಕಣಿಲ್ಲಿ ಅದ ಂತ್ದ ೂೇ ಗ ಡ ದಯಂತ ಬ ಳ ದು ಬಿಟ್ಟದ ಎಸ್ ಐ ಸಾಹ ೇಬುರ ಸವಲ್ಪ ತಿಂಗಳು ಹಾಗೂ ಹೇಗೂ ನನಗ ಡೂಯಟ್ ಮಾಡಲ್ು ಬಿಟ್ಟದದರು. ಆಮಲಾಮೇಲ ನನಿ ಕಣಿಲ್ಲಿ ತ ೂಂದರ ಯಿದ ಯೆಂದು ತಿಳಿದ ಮೇಲ ಆಫಿೇಸಿನಲ್ಲಿ ರಸಿೇತಿ, ರ ಕಾರ್ಡ್್ಕ ಕ ಲ್ಸ ಕ ೂಟಟರು..ಈಗಿೇಗ ಏನ ೇನೂ ಕಾಣುತಿತಲಾಿ. ಮೊನ ಿ ಮೊನ ಮತ ತ ನಾನ ೇ ಬಲ್ವಂತ್ ಮಾಡ್ಡ ಸಕಕಲ್ ಟಾರಫಿಕ್ ಡೂಯಟ್ಗ ಹ ೂೇದ , ಆಗಲ್ಲಲ್ಿ, ಎರಡು ಚಿಕಕ ಪುಟಟ ಅಫಘಾತ್ಗಳ ನ ಡ ದು ಕಂಪ ಿೇನ್ಟ್ ಬಂದುವ. ಈಗಿೇಗ ರಜ್ಾ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಚಿಕ್ತತ ್ ತ್ಗ ೂೇ ಅಂತಾರ ಸಾಯೆೇಬುರ..ನನಗ ಈ ಪೇಲ್ಲಸ್ ನೌಕರಿಯ ಹುದ ದಗ ಗವನ ಮಕಂಟ್ ಆಸಪತ ರಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಪರ ೇಷನ್ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಿವಂತ ..ನಾನ ೇ ದುಡುಿ ಕ ೂಟುಟ ಮಾಡ್ಡಸಿ ಕ ೂಳಿಕ ಕ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬ ೇಕು ನನಿತ್ರ?ಏನ ೂೇ ನನಿ ಒಳ ಿತ್ನ ನ ೂೇಡ್ಡ ತ ಪಪಗ ಕೂತಿರಕ ಕ ಬಿಟ್ಟದಾರ ..ಆದರ ಎಷುಟ ದಿನಾ ಹೇಗ ೇ..” ಎಂದು ವಿಷಾದದ ನಗ ಬಿೇರಿದ. ಅವನ ಬಗ ೆ ನನಿಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಪರಜ್ಞ , ತ್ುಮುಲ್ ಒಟ ೂಟಟ್ಟಗ ೇ ಉಂಟಾಯಿತ್ು. ಅವನ ಕ ೈ ಹಡ್ಡದು ಒತಿತದ , “ ಇರು, ನಾನ್ನದಕ ೂಕಂದು ವಯವಸ ಥ ಮಾಡ ೇ ಮಾಡುತ ತೇನ !” 9


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಇದಾದ ನಂತ್ರ ಕ ಲ್ವು ದಿನಗಳ ರಜ್ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ತಾನ್ನದದ ಹಳ ಯ ಮನ ಯಲ ಿೇ ಕಾಯುತಾತ ಇದುದ ಬಿಟ್ಟದದ ಭರಮಯಯ. ಅವನ ಡಾಕಟರ್ ಬರ ದುಕ ೂಟ್ಟದದ ಸಜಕರಿ ವಿವರಗಳನುಿ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡ . ನಾನು ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರರೇಮತಿಯೊಂದಿಗ ಚಚಿಕಸಿದ , ಅವಳ , ”ಪಾಪಾ , ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬ ೇಕು..ನ ೂೇಡ್ಡ, ನ್ನೇವೂ ನ್ನಮಮ ಫ ರಂಡೂ್ ಸ ೇರಿ..”ಎಂದು ಅವನ ಚಿಕ್ತತ ್ಯತ್ತ ಒಲ್ವು ತ ೂೇರಿಸಿದಳು. ಕ ಲ್ವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ್ ನಾನೂ ನನಿ ಹಳ ಯ ಸೂಕಲ್, ಕಾಲ ೇಜ್ ಆಲ್ುಮಿಿ ಗ ಳ ಯರೂ ಭ ೇಟ್ಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಡಕ ೂಂಡ ವು. ಸಮಮನಸಕರಾದ ನಾಲ್ುಕ ಜನ ಸ ೇರಿ ಅದಕಾಕಗಿ ಬ ೇಕ್ತದದ ಮೊತ್ತ ನಲ್ವತ್ುತ ಸಾವಿರ ರೂ, ನಮಮ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಕ ೂಡುವುದಾಗಿ ಒಪಪಂದವಾಯಿತ್ು. ನಾನೂ ಅವನ್ನಗ ಸದಾಯ, ಸಹಾಯ ಒದಗಿತ ಂದು ಬಹಳ ಉತಾ್ಹದಲ್ಲಿದ .ದ ನಮಗ ತಿಳಿದ ಓವಕ ಕಣ್ಣಿನ ಸಜಕನ್ರಿಗ ೇ ತ ೂೇರಿಸಿ ದುಬಾರಿಯಾಗದಂತ ಅವನನುಿ ಹತಿತರದ ಆಸಪತ ರಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮಟ್ ಮಾಡ್ಡದ ವು. ಕೃತ್ಜ್ಞ ಭರಮಯಯ ಸಂಕ ೂೇಚದಿಂದಲ ೇ “ ಅಯೊಯೇ ನ್ನಮಗ ಲಾಿ ಎಷ ೂಟಂದು ಖಚುಕ!.. ಈ ಜನಮದಲಾಿಗದಿದದರೂ ಮುಂದಿನ ಜನಮದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇದನುಿ ತಿೇರಿಸುತ ತೇನ ” ಎಂದು ಒ. ಟ್. ಗ ಕರ ದ ೂಯುಯವ ಮುನಿ ಕಾಣದ ಕಣಿಂಚಿನಲ್ಲಿ ನ್ನೇರು ತ್ಂದುಕ ೂಂಡ್ಡದದ. ಅವನ್ನಗ ಆಪರ ೇಷನ್ ಮುಗಿದು ಕಟುಟ ಬಿಚುಿವವರ ಗೂ ಜೇವ ಬಿಗಿ ಹಡ್ಡದುಕ ೂಂಡ್ಡದ ದವು. ಅವನು ಹಷಕದಿಂದ “ಓಹ್! ಕಣುಿ ಕಾಣುತ ತ ಕಣ ೂೇ..ಎಲಾಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ಣತದ ” ಎಂದು ಕೂಗಿದಾಗ ನಮಮಷುಟ ಸಂತ್ಸ ಪಟಟವರು ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ನಾವ ಲಾಿ ನ್ನರಾಳವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ಡದ ದವು. ಇದಾದ ನಂತ್ರ ಅವನು ಚ ೇತ್ರಿಸಿಕ ೂಂಡು ಮತ ತ ಡೂಯಟ್ಗ ಸ ೇರಿ ಅದ ೇ ಟಾರಫಿಕ್ ಸಿಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ಲಗಿಂತ್ ಹ ಚುಿ ಉತಾ್ಹದಿಂದ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡತ ೂಡಗಿದ. ಮತ ತ ದಿನಾಲ್ೂ ನನಿ ಕಾರ್ ಬಂದಾಗ ಇನಿಷುಟ ಸಡಗರದಿಂದ ಕ ೈಯೆತಿತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಡ ಹರುಷದ ಮುಗುಳಿಗ ಚ ಲ್ುಿತಿತದದ. ಸಿಗಿಲ್ ಕ ಂಪಿದದರ ಹತಿತರ ಬಂದು ಆ ಅವಸರದಲ್ೂಿ “ಏನೂ ಸಂಜೂ ಹ ೇಗಿದಿದೇಯ?” ಎನುಿವನು. ಎರಡು ಕ್ಷಣ ಉಭಯಕುಶಲ ೂೇಪರಿ ವಿಚಾರಿಸಿಕ ೂಳುಿವ ವು.

10


ರಕತಚಂದನ

ಕ ಲ್ವು ದಿನಗಳ ನಂತ್ರ ಮುಖಯವಾದ ಸುಪಿರೇಂ ಕ ೂೇಟ್ಕ ಕ ೇಸಿಗಾಗಿ ನಾನು ದ ಹಲ್ಲಗ ಹ ೂೇಗಿ ಹತ್ುತ ದಿನ ಅಲ ಿೇ ಮೊಕಾಕಂ ಹೂಡಬ ೇಕಾಯಿತ್ು. ಮುಗಿಸಿಕ ೂಂಡು ಊರಿಗ ಹಂತಿರುಗಿದ ನಂತ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಆಫಿೇಸಿಗ ಹ ೂೇಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭರಮಯಯ ಕಾಣಲ್ಲಲ್ಿ, ಬ ೇರ ಪ ೇದ ಯಿದದ. ಹಾಗ ೇ ಎರಡು ದಿನ ಕಳ ದರೂ ಅವನ ಸುಳಿವಿಲ್ಿ. ಇದ ೇನು ಹ ೂಸ ಸಮಸ ಯ ಎಂದು ನಾನು ಕಾರ್ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ನಂತಿದದ ಪೇಲ್ಲಸಿನವನ ೂಂದಿಗ “ ಭರಮಯಯ ಎಲ್ಲಿ, ಕಾಣುತಿಲ್ಿ?” ಎಂದ . ಅವನು ನನಿನುಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನ ೂಡುತಾತ, “ ಓಹ್, ನ್ನಮಗ ಗ ೂತಿತಲ್ಿವ ೇ, ಅವನು ಹ ೂೇದವಾರ ಆಕ್ತ್ಡ ಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ ೇ ಸಾಪಟ್ನಲ ಿೇ ಹ ೂೇಗಿಬಿಟಟ‘‘ ಎಂದುತ್ತರಿಸಿದ. ನಾನು ತ್ಲ್ಿಣ್ಣಸಿ ಹ ೂೇದ . ಸರರನ ಕಾರನುಿ ಅವನ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಸ ಟೇಷನ್ನಿಗ ತಿರುಗಿಸಿದ .ದ ಅಲ್ಲಿದದ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಇನ ್ೆಕಟರ್ ದುುಃಖದಿಂದ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿದರು, “ ಹೌದು , ಯಾರ ೂೇ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಗನಂತ , ಕೃಪಾನ್ನಧಿ ಅಂತಾ.. ಕುಡ್ಡದು ಡ ೈವ್ ಮಾಡುತಾತ ಯದಾವತ್ದಾವ ಭರಮಯಯನ್ನದದ ಸಿಗಿಲ್ಲಿಗ ಬಂದಿದಾದನ .. ಇವನು ನ್ನಲ್ಲಿಸು ಎಂದು ಕ ೈಯಾಡ್ಡಸಿ ಅಡಿ ಬಂದಿದದನೂಿ ಲ ಕ್ತಕಸದ ೇ ಕಾರ ೇರಿಸಿಬಟ್ಟದಾದನ , ಭರಮಯಯನ ಮೈ ಮೇಲ ಹರಿದ ಕಾರ್ ಎದುರಿಗಿದದ ಮರಕ ಕ ಡ್ಡಕ್ತಕ ಹ ೂಡ ದಿದ ..ಭರಮಯಯ ಸಾಪಟ್ ಔಟ್ ಆದ.. ಗುದಿದದವನೂ ಬಲ್ವಾದ ಗಾಯವಾಗಿ ಆಸಪತ ರ ಸ ೇರಿದ ಭರಮಯಯನ್ನಗ ಹತಿತರದವರು ಅಂದ ರ ನ್ನೇವ ೇ ನ್ನಮಮ ನಂಬರ್ ನನಗ ಗ ೂತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ..ಅವನನುಿ ಸಕಾಕರದ ಖಚಿಕನಲ ಿೇ ದಫನ್ ಮಾಡ್ಡದ ವು...“ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ನನಗ ಮನ ಗ ಹ ೂೇದಮೇಲ ಅದ ೇಕ ೂೇ ಈ ವಿಧಿಯ ಅನಾಯಯ ತ್ಡ ಯಲಾಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಆ ಕ ೂಲ ಗಡುಕ ಕುಡುಕ ಕೃಪಾನ್ನಧಿ ಅನುಿವವನ ಬಗ ೆ ಮೈ ಉರಿದುಹ ೂೇಗುವಷುಟ ಕ ೂೇಪ ಬಂದಿತ್ುತ. ನಾನು ಅಷುಟ ಕಷಟ ಪಟುಟ ಕಣ್ಣಿನ ಸಜಕರಿ ಮಾಡ್ಡಸಿ ಉಳಿಸಿಕ ೂಂಡ್ಡದದ ಗ ಳ ಯನ ಜೇವವನುಿ ಒಂದು ನ್ನಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹ ೂಸಕ್ತ ಹಾಕ್ತದದನಲಾಿ, ಇವನನುಿ ಸುಮಮನ ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವನ ಮೇಲ ಕ ೇಸ್ ಹಾಕಲ್ು ಏಪಾಕಡು ಮಾಡ್ಡ ಇನ ೂಿಬಬ ಲಾಯರ ೂಂದಿಗ ಚಚಿಕಸಿ, ಅವನ್ನಗ ಒಂದು ಕಾನೂನು ರಿೇತಾಯ ನ ೂಟ್ೇಸನೂಿ ಕಳಿಸಿದ .

11


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತ್ರ ನಾನು ಆಫಿೇಸಿಗ ಬರುವಾಗ ಆ ಸಿಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಭರಮಯಯನನುಿ ನ ನ ದ . ನಾನು ಆ ಕ ೂಲ ಗಾರನ್ನಗ ಇನೂಿ ತ್ಕಕ ಶಾಸಿತ ಮಾಡುವುದಿದ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಪಟುಟಕ ೂಂಡ . ಆಫಿೇಸಿಗ ಬರುತಿತದದಂತ ಯೆೇ ಅಲ ೂಿಬಬ ಜೇನ್್-ಟ್ೇ ಶಟ್ಕ ಧ್ರಿಸಿ ಕುರುಚುಲ್ು ಮಿೇಸ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟದದ ಯುವಕನ ೂಬಬ ನನಿ ಬಾಗಿಲ್ ಮುಂದ ಕಾಯುತಿತದ.ದ ಬಿೇಗ ತ ಗ ದು ಒಳಕರ ದ . “ನನಿ ಹ ಸರು ಕೃಪಾನ್ನಧಿ ಅಂತಾ..ಅದ ೇ ನ್ನಮಗ ಗ ೂತ್ತಲಾಿ ನಾನ ೇ ನ್ನಮಮ ಪಾಲ್ಲನ ಆ ವಿಲ್ನ್ ಎಂದು ಸಣಿ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ನುಡ್ಡದ. ನನಗ ಉಸಿರು ಕಟುಟವಷುಟ ಸಿಟುಟ ದಿಗೆನ ಏರಿತ್ುತ. ಅವನನುಿ ಗಿರೇಟ್ ಮಾಡ್ಡವ ಸೌಜನಯವನೂಿ ತ ೂೇರದ ೇ, “ಯೂ ರಾಸಕಲ್..ಇಲ್ಲಿಗ ೇಕ ಬಂದ ?” ಎಂದು ಅಬಬರಿಸಿದ ದ. “ ನ್ನೇವೂ ನನಿನುಿ ಎಷುಟ ಬ ೇಕಾದರೂ ಬಯಿಯರಿ, ಐ ಕ ನ್ ಅಂಡರ್ಸಾಟಯಂಡಾದರ ನ್ನಮಮ ಫ ರಂರ್ಡ್ ಭರಮಯಯ ನನಗ ಮಾಡ್ಡದದನುಿ ನ್ನೇವು ಕ ೇಳಲ ೇ ಬ ೇಕು “ಎಂದ ಭಡವಾ..ನ ೂೇಡ್ಡದಿರಾ ಇವನ ವರಸ ! ನಾನು ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲ ೇ ಶಾಂತ್ವಾಗಿ ನುಡ್ಡದ, “ ನಾನ್ನೇಗ ನ್ನಮಮನುಿ ನ ೂೇಡುತಿತದ ದೇನ ಂದರ ಅದು ಭರಮಯಯ ನ್ನಂದಲ ೇ..ನ ೂೇಡ್ಡ!” ಎಂದು ತ್ನಿ ಮುಖವನುಿ ಹತಿತರ ತ್ಂದ. ಅವನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದಾಯವುದ ೂೇ ನವಿರಾದ ಭಾವನ ಯಡಗಿದ . “ ಏ..ಏನು ಹ ೇಳಿತದಿೇ..ನ್ನೇನು?”ಎಂದು ತ್ಡವರಿಸಿದ “ ಈ ಕಂಗಳು ಭರಮಯಯ ನನಗಿತ್ತ ದಾನ. ಅವರು ಕಣುಿಗಳನುಿ ದಾನಕ ಕ ಬರ ದುಕ ೂಟ್ಟದದರಂತ . ಅವರನುಿ ದಫನ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ್ು ನ ೇತ್ರ ಬಾಯಂಕ್ ನವರು ಬಂದು ಅದನುಿ ತ ಗ ಸಿದರು.. ನಾನು ಆಕ್ತ್ಡ ಂಟ್ ಆಗಿ ನನಿ ಕಣುಿಗಳಿಗ ಒಡ ದ ಗಾಜುಗಳು ತ್ೂರಿ ಕುರುಡಾಗಿದ .ದ . ನನಗ ಅದ ೇ ಕಂಗಳನುಿ ಹಾಕ್ತ ಮತ ತ ದೃಷ್ಟಟ ಬರುವಂತ ಮಾಡ್ಡದರು. ನಾನು ಅವರನುಿ ಕ ೂಂದರೂ ಅವರು ನನಗ ಒಳ ಿಯದನ ಿೇ ಮಾಡ್ಡ ಹ ೂೇಗಿದದರು” ಎಂದ. ಅವನ ಹತಿತರದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭರಮಯಯನ ಬಿಂಬವನುಿ ನ ೂೇಡುವ ಯತ್ಿ ಮಾಡ್ಡದ . ನಾನ ೇ ಸಣಿವನಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದ . 12


ರಕತಚಂದನ

“ ನ್ನನಗ ಹ ೇಗ ಗ ೂತ್ುತ ಅದ ೇ ಕಂಗಳು ಅಂತಾ ?” ಎಂದು ಕ್ಷೇಣ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಕ ೇಳಿದ . ಅವನು ಉಸ್್ ಎಂದು ಕ ೈ ಚ ಲ್ಲಿ ನುಡ್ಡದ: “ಗ ೂತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ, ಗ ೂತ್ುತ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡ ನಮಮಪಪ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ...ಆ ನ ೇತ್ರ ಬಾಯಂಕ್ತಗ ಅವರ ೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅಪಪನ್ನಗ ಗ ೂತಿತತ್ುತ ನನಗ ಈ ಬಗ ೆ ಕುತ್ೂಹಲ್ವಿದ ಯೆಂದುಅವರ ೇ ದಾಖಲ ನ ೂೇಡ್ಡ ಬಂದು ಭರಮಯಯನದ ೇ ಈ ಕಂಗಳು ಎಂದರು “ಇನುಿ ಮೇಲ ಹಾಗ ಲಾಿ ಒರಟಾಗಿ ಡ ೈವ್ ಮಾಡ್ಡ ಯಾರ ಪಾರಣವನೂಿ ತ ಗ ಯಬ ೇಡಾ’ ಎಂದರು. ನಾನು ಸಂಪೂಣಕ ಪರಿವತ್ಕನ ಯಾದ , ಸಾರ್..ಕುಡ್ಡತ್, ರ್ ಯಾಶ್ ಡ ೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಿವ ಂದು ಭರಮಯಯನ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲ ಪರಮಾಣವಿಟ್ಟದ ದೇನ . ಇನುಿ ನ್ನೇವು ನನಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಟಟರ ಸಾಕು!” ಎಂದತ್ುತಕ ೂಂಡ. ‘ಭರಮಯಯನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ’ ನ್ನೇರು ನ ೂೇಡಲಾಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಹಂದ ೂಂದು ದಿನ, ಭರಮಯಯನ ೇ ಮನ ಜವಾಬಾದರಿಗಾಗಿ ದಾರಿ ತ್ಪಿಪದದವನು ಪರಿವತ್ಕನ ಯಾಗಿದದ, ಇಂದು ಈ ಯುವಕ ಬದಲಾಗುತಿತದಾದನ . ಇನುಿ ನಾನು ನನಿ ನ್ನಲ್ುವು ಬದಲ್ಲಸದಿದದರ ಇವರಿಬಬರಿಗಿಂತಾ ಕುಬಿನಾಗುತ ತೇನ ಎನ್ನಸಿತ್ು. “ ಸರಿ..ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ ದೇನ ಅನುಿವುದಕ್ತಕಂತಾ ಮೊದಲ ೇ ಭರಮಯಯನ ೇ ಆ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡ್ಡದಾದನ ನನಿ ಗ ಳ ಯ ಮುಂದಿನ ಜನಮದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಋಣವನುಿ ತಿೇರಿಸುತ ತೇನ ಂದಿದದ..ಏನೂ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿಸಿಕ ೂಳಿದ ೇ ಈ ಜನಮದಲ ಿೇ ಋಣ ತ ತ್ುತ ಹ ೂೇಗಿದಾದನ .. ನ್ನೇನು ಆಗಾಗ ಬಂದು ಹ ೂೇಗುತಿತರು, ಈ ಕಂಗಳನುಿ ನ ೂೇಡ್ಡ ನಾನು ಬ ಳ ಯುತಿತರುತ ತೇನ ..”ಎಂದುಬಿಟ ಟ ಆ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸವಿತ್ುತ, ವಂದನ ಯಿತ್ುತ, ಜಗತ್ತನುಿ ಮತ ತ ಹ ೂಸದಾಗಿ ನ ೂೇಡುವ ತ್ವಕವಿತ್ುತ.

13


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ರಕ್ತ ಚಂದನ ೧ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಹ ರ್ಡ್ಕಾವಟಕಸ್ಕ ನಲ್ಲಿ ಬ ಳಿಗ ೆ ೧೦ ರ ಸಮಯ. ಕಮಿೇಶನರ್ ಶಂಕರ್ರಾವ್ ಮುಂದ ಮುಖಯ ಡ್ಡಟ ಕ್ತಟವ್ ಸಮರ್ಥಕ ಕುಳಿತ್ು ತ್ಮಮ ಸದಯದ ಕ ೇಸಿನ ಬಗ ೆ ವಿವರಿಸುತಿತದಾದರ . ಇದದಕ್ತಕದದಂತ ಮೇಜನ ಪಕಕದ ಹಾಟ್ ಲ ೈನ್ ಟ ಲ್ಲಪೇನ್ ರಿಂಗಾಯಿತ್ು. ಅತಿ ಮುಖಯವಾದ ಅಥವಾ ರಹಸಯಮಯ ಸುದಿದಗಳಿದದರ ಮಾತ್ರ ಕಮಿೇಶನರಿಗ ನ ೇರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ ಬರುತ್ತದ . ಅವರು ಆ ಫೇನ ತಿತ "ಸರ್!..ಹೂ...ಐ ಸಿೇ...ಓಕ ೇ... ಸರಿ...ಈಗಲ ..ಯೆಸ್!! " ಎಂದು ಸಂಕ್ಷಪತವಾಗಿ ಗಾಬರಿಪಡುತ್ತ ಉತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಸಮರ್ಥಕ ಇನುಿ ತ್ನಿ ಮಿೇಟ್ಂಗ್ ಮುಗಿದಂತ ಯೆೇ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದುದ ಹ ೂರಡಲ್ು ಸಜ್ಾಿದರು. ಆದರ ಕಮಿೇಶನರ್

14


ರಕತಚಂದನ

ರಾವ್ ಅವರತ್ತಲ ೇ ಏನ ೂೇ ಹ ೈರಾಣವಾದವರಂತ ಹುಬ ಬೇರಿಸುತಾತ ಒಂದು ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿ "ಕೂತ್ುಕ ೂೇ, ಕೂತ್ುಕ ೂೇ!" ಎಂಬಂತ ಸನ ಿ ಮಾಡ್ಡದರು. ಫೇನ್ ಕ ಳಗಿಟುಟ ಕಮಿೇಶನರ್, "ಹ ೂೇಂ ಮಿನ್ನಸಟರ್ ಕಾಲ್! ...ನಮಮ ರಾಜಯದ ಅತಿ ದಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಜನಪಿರಯ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ- ಕಮಿೇಶನರ್ ಆಫ್ ರ ವಿನೂಯ, ಶ್ರರೇ ವಿಶಾವಸ್ ಅವರ ಹ ಣ ಅವರ ಆಫಿೇಸ್ ಶ ಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಕದ ..ಅವರ ಡ ೈವರ್ ಸಿೇನಪಪ ಬ ಳಿಗ ೆ ಆಫಿೇಸ್ ಸಮಯಕ ಕ ಮುಂಚ ಕಾರ್ ತ ಗ ದವನು , ಹುಡುಕ್ತಕ ೂಂಡು ಬಂದು ಆ ಶ ಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನ ೂೇಡ್ಡದನಂತ ... ವಿಶಾವಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ತಾರಸಿಯ ಫಾಯನ್ನನಲ್ಲಿ ನ ೇಣು ಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡ್ಡದಾದರ ..ಹ ಣ ಕಂಡು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಅವನು ಕನಕಪುರ ರ ೂೇರ್ಡ್ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಬಳಿ ಓಡ್ಡ ಹ ೂೇಗಿ ವರದಿ ಮಾಡ್ಡದಾದನ ...ಇನುಿ ನಾವು ಈ ಕ ೇಸ್ ಎಲ್ಿಕ್ತಕಂತಾ ಅಜ್ ಕಂಟಾಗಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಕ ೈಗ ತ ಗ ದುಕ ೂಳಿಬ ೇಕು.!!."ಎಂದು ಸಮರ್ಥಕ ಮುಖವನುಿ ದಿಟ್ಟಸಿ ನ ೂೇಡ್ಡದರು. ಸಮರ್ಥಕ ತ್ಮಗಥಕವಾಯಿತ ಂಬಂತ ತ್ಲ ದೂಗಿದರು, ಎದುದ ನ್ನಂತ್ರು... ಸಾಹ ೇಬರು ’ನಾವು” ಅಂದರೂ ಅದು ನ್ನಜಕೂಕ ತಾನ ೇ ಎಂದು ಅವರಿಗ ಅಥಕವಾಗಲ್ು ತ್ಡವ ೇನಾಗಲ್ಲಲ್ಿ. " ಸಾಪಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಮವರ ಸಪಕಗಾವಲ್ು ಇದ , ತಾನ ೇ ಸರ್?...ವ ೈದಾಯಧಿಕಾರಿ ಬಂದರ , ಶವದ ಪರಿೇಕ್ಷ ಮಾಡಲ್ು?..ಮತ ತ ಮಹಜರ್?..." ಎಂದು ಸರಸರ ನ್ನಂತ್ಲ ೇಿ ಯೊೇಚಿಸುತಾತ ಪರಶ್ರಿಸಿದರು.. ನಲ್ವತ್ುತ ವಷಕ ವಯಸಿ್ನ ತ್ಲ ಗೂದಲ್ು ಅರ ಬ ಳಿಗಾಗುತಿತರುವ ಈ ಅತಿ ಚುರುಕಾದ ಯಶಸಿವ ಪತ ತೇದಾರನ ಂದರ ಕಮಿೇಶನರ್ ರಾವ್ಗ ಮೊದಲ್ಲಂದಲ್ೂ ಬಹಳ ನಂಬಿಕ . ಅದನುಿ ಎಂದೂ ಹುಸಿಯಾಗಿಸದಂತಾ, ಸರಿೇಕರು ಅಸೂಯೆ ಪಡುವಂತಾ ರ ಕಾರ್ಡ್ಕ ಆತ್ನದು! "ಅದ ಲಾಿ ನಮಮ ಕನಕಪುರ ರ ೂೇರ್ಡ್ ಸ ಟೇಷನ್ನವರು ವಯವಸ ಥ ಮಾಡ್ಡರುತಾತರ ...ನ್ನೇವು ಮೊದಲ್ು ಅಲ್ಲಿಗ ಹ ೂೇಗಬ ೇಕು, ಅಸಿಸ ಟಂಟ್ ಮಧ್ುರಾ ಜತ ಗ ...ವಿಶಾವಸ್ ಅವರ ಹನ ಿಲ , ಈ ಕ ೇಸ್ ಏತ್ಕ ಕ ರಾಜಕ್ತೇಯವಾಗಿ ಲ ೈಮ್ ಲ ೈಟ್ಗ ಬರುವಂತಾ ಕ ೇಸ್ ಎಂದ ಲಾಿ ನ್ನಮಗ ೇ ಚ ನಾಿಗಿ ಗ ೂತಿತದ ...ಡಾಕಟರ್ ಹ ೇಳಿದ ಮೊದಲ್ ಅಭಿಪಾರಯದಂತ 15


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಆತ್ನನುಿ ಕ ೂಂದು, ನಂತ್ರ ನ ೇತ್ು ಹಾಕ್ತದಂತಿದ ಎಂದಿದಾದರ ..ನ್ನೇವು ತ್ನ್ನಖ ಮಾಡ್ಡ ಬ ೇಗಾ..."ಎಂದು ಇನ ೂಿಂದು ಫೇನ್ ಕ ೈಗ ತಿತಕ ೂಂಡರು ಕಮಿೇಶನರ್. ಹ ೂರಕ ಕ ಬಿರುಸಾಗಿ ಹ ೂರಟರು ಸಮರ್ಥಕ , ಅವರ ತ್ಲ ಯಲ್ಲಿ ನೂರು ಮುಂದಿನ ಚಟುವಟ್ಕ ಗಳು ಹ ೂಯಾದಡುತಿತವ ... ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ತ ಮಧ್ುರಾ ಕಚ ೇರಿಯ ಹ ೂರಗ ಒಂದು ಜೇಪಿನ ೂಡ್ಡನ ಇವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಲ ೇ ಇದದವಳು, "ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಎಲಾಿ ರ ಡ್ಡ "ಎಂದು ಸಾವಗತಿಸಿದಳು..ಅವಳ ಅಷ ಟೇ..ಬಿಕಕಟ್ಟನ ಪರಿಸಿಥಯಲ್ಲಿ ಮಿತ್ಭಾಷ್ಟ, ಇವರನುಿ ಬಲ್ಿವಳು... ಜೇಪ್ ನ ೇರವಾಗಿ ವಿಶಾವಸ್ ರವರ ಕಛ ೇರಿಯ ಶ ರ್ಡ್ಗ ವ ೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತಿತರಲ್ು, ಕ ೂಂಚವೂ ಸಮಯ ವಯಥಕಮಾಡದ ಸಮರ್ಥಕ ಮಧ್ುರಾಗ , " ಎಲ್ಲಿ, ಈ ಕ ೇಸಿನ ಹನ ಿಲ ಯನ ಿಲಾಿ ನ್ನನಗ ಈಗ ತಿಳಿದಂತ ವಿವರಿಸುತಾತ ಹ ೂೇಗು..ನಾನು ಮಿಕ್ತಕದುದ ಹ ೇಳುತ ತೇನ .."ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮಧ್ುರಾ ಸಿೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನ ೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತ್ು, " ವಿಶಾವಸ್ ನಾಲ್ುಕ ವಷಕಗಳಿಂದ ಪಾರಮಾಣ್ಣಕತ ಗ ಇನ ೂಿಂದು ಹ ಸರ ಂಬಂತ ತ್ಮಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲಾಿ ಕಾನೂನೂ ಬಾಹರ ವಯಕ್ತತಗಳನೂಿ, ಭೂ ಮತ್ುತ ಅರಣಯ ಮಾಫಿಯಾದವರನುಿ ಎದುರು ಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗ ತ್ಲ್ಿಣ ತ್ಂದವರು..ಅವರ ವಚಕಸು್ ವಧಿಕಸುತಾತ ದಿನದಿನಕೂಕ ಅವರು ನ ಡ ಸುತಿತದದ ಒಂದಲ್ಿ ಒಂದು ಸಾಹಸಿ ದಾಳಿಗಳ ಸುದಿದಯಿಂದ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಪಬಿಿಕ್ ಹೇರ ೂೇ ಎಂಬ ಛಾಪು ಮೂಡ್ಡಸಿತ್ುತ..." " ಮೊನ ಿ ಮೊನ ಿ ಮಾಡ್ಡದ ದಾಳಿ ಯಾವುದದು?"ಎಂದ ಸಮರ್ಥಕ ಕಣುಿ ಕ್ತರಿದಾಗಿದ . ಬಹಳ ಸುದಿದ ಮಾಡ್ಡತ್ತಲಾಿ? ಮಧ್ುರಾ ಕಣುಿ ಮಿಟುಕ್ತಸದ ೇ ಮುಂದುವರ ಸಿದಳು," ಅದ ೇ ಅರಣಯ ಇಲಾಖ ಗುತಿತಗ ದಾರ ಕುಟರಪಪ ಎನುಿವವನ ಗ ೂೇಡೌನ್ ಮೇಲ ರಾತ ೂರೇ ರಾತಿರ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಡ, ರ ರ್ಡ್ ಸಾಯಂಡಸ್ಕ ಅಂತಾರಲಾಿ, ಆ ರಕತಚಂದನದ ಮರಗಳ ಭಾರಿ ಲ ೂೇಡನುಿ ಜಫಿತ ಮಾಡ್ಡದದರು..ಇನ ಿೇನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣ ಯಲ್ಲಿ ಗ ದುದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಏ ಆಗಬ ೇಕ ಂದಿದದ ಕುಟರಪಪನ ಹ ಸರು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕುಕ ಮಣುಿ ಪಾಲಾಯಿತ್ು..."

16


ರಕತಚಂದನ

ಸಮರ್ಥಕ ಮನದಲ ಿೇ ಎಲಾಿ ನ ೂೇಟ್ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡರು ಮಧ್ುರಾ ಅವರತ್ತ ತ್ಲ ಯೆತಿತ, " ಹಾಗಾದರ ಆ ಕುಟರಪಪನ ೇ ಸಸ ಪಕ್ಟ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತಾಯಿತ್ು.."ಎಂದಳು.. " ಕ ೂಲ ಯೆೇ ಆಗಿದದರ ಎಂಬುದನುಿ ಬಿಟ ಟಯಲಾಿ?"ಎಂದರು ಸಮರ್ಥಕ ಹುಬ ಬೇರಿಸುತಾತ.. ೨ ಕನಕಪುರ ರಸ ತಯ ರ ವಿನೂಯ ಇಲಾಖ ಯ ಚಿಕಕ ಕಚ ೇರಿ ಮತ್ುತ ಅದಕ ಕ ಅಂಟ್ದದ ಗ ೂೇಡೌನ್, ಸ ೂಟೇಸ್ಕ ಚಿಕಕ ಪುಟಟ ಕಟಟಡಗಳು ಅದ ೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿವ ..ಇದುವ ೇ ರಾಜ್ಾಯದಯಂತ್ ಕಳಿ ಸಾಗಾಣ್ಣಕ ಖದಿೇಮರ ಪಾಲ್ಲಗ ಸಿಂಹಸವಪಿವಾಗಿದದ ವಿಶಾವಸ್ರ ಕ ೇಂದರ ಕಚ ೇರಿ..ಹಗಲ್ೂ ರಾತಿರ ಒಮೊಮಮಮ ಮನ ಗೂ ಹ ೂೇಗದ ೇ ಕತ್ಕವಯದಲ ಿೇ ಮಗಿನಾಗಿದದ ನ ೇರ ಮಾತಿನ, ಆದಶಕಗಳಿಗ ಎಂದೂ ರಾಜ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ ಿೇ ಹ ಣವಾಗಿದಾದನ !.. ಪೇಲ್ಲೇಸರ ಕಾವಲ್ನುಿ ದಾಟ್ ಅಲ್ಲಿದದ ಗ ೂೇಡೌನ್ನಗ ಕಾಲ್ಲಟುಟ ತ್ಮಮ ಅನುಭವಿೇ ದೃಷ್ಟಟಯಿಂದ ಗಮನ್ನಸಹತಿತದರು ಸಮರ್ಥಕ ಮತ್ುತ ಮಧ್ುರಾ. ಮೊದಲ್ು ಅವರಂದು ಕ ೂಂಡಂತ ಅದು ವಾಹನಗಳು ನ್ನಲ್ಲಿಸುವ ಶ ರ್ಡ್ ಅಲಾಿ..ಸವಲ್ಪ ದ ೂಡಿದಾಗಿದುದ ಗ ೂೇಡ ಗಂಟ್ದಂತ ಒಂದು ಕಡ ರ ರ್ಡ್ ಸಾಯಂಡಸ್ಕ (ರಕತಚಂದನದ) ಮರದ ದಿಮಿಮಗಳನೂಿ , ಕಟುಟಗಳನೂಿ ಜ್ ೂೇಡ್ಡಸಿಟ್ಟದಾದರ ಅದಕ ಕಲಾಿ ಗುರುತ್ು ಚಿೇಟ್, ನಂಬರ್ ಉಳಿ ರಿಬಬನ್ ಕಟ್ಟದಾದರ , ಅದ ಲಾಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಡ ಜಫಿತ ಮಾಡ್ಡರುವುದಿರಬ ೇಕು. ಇನ ೂಿಂದು ಕಡ ದ ೂಡಿ ದ ೂಡಿ ಮೂಟ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ ೂೇ ಪುಡ್ಡಯಿದದಂತಿದ ...ಅವರ ಬಳಿಗ ಬಂದ ಒಬಬ ಪೇಲ್ಲಸ್ ದಫ ೇದಾರ ಅವರ ದೃಷ್ಟಟಯನುಿ ಗಮನ್ನಸಿ, "ಸಾರ್, ಅದರಲ ಿಲಾಿ ಈ ರ ರ್ಡ್ ಸಾಯಂಡಸ್ಕ ಚಕ ಕ ಪುಡ್ಡಗಳಿವ ..ಮಡ್ಡಕಲ್ಗಂತ ... ಆಯುವ ೇಕದಿಕೂಕ..." ಅಂತಾ ತ್ನಿ ಜ್ಞಾನವನುಿ ಪರಕಟ್ಸಿದ ಹಲ್ುಿ ಕ್ತಸಿಯುತಾತ. ಓಹ್, ಅದಕ ಕೇ ನ ಲ್ದ ಮೇಲ ಲಾಿ ಕ ಂಪು ಚಕ ಕ ಧ್ೂಳು ಪುಡ್ಡಯ ಒಂದು ಲ ೇಪನವಿದದಂತ ಕಾಣುತಿತದ .. 17


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಗ ೂೇಡೌನ್ನನ ಹ ೂರಕ ಕ ವಿಶಾವಸ್ ಮನ ಯವರು ಕಾಯುತಿತದಾದರ . ಆತ್ನ ಪತಿಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತರ ವಯಸಿ್ನ ಶಾರದಾ , ೮ ವಷಕದ ಮಗಳು ಸುಮಿ, ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಟ್ರಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಯಾರ ೂೇ ನ ಂಟರ ಯುವಕ ಆಕ ಯ ತ್ಲ ಸವರುತಾತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುತಿತದಾದನ .. ಇತ್ತ ಒಳಗಡ ...ಆ ನ ಲ್ದ ಮಧ ಯಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಸ್ನ ಹ ಣ ಒಂದು ಚಾಪ ಯ ಮೇಲ ಮಲ್ಗಿದ . ಅವನ ತ್ಲ ಯ ಮೇಲ ಸಿೇಲ್ಲಂಗ್ ಫಾಯನ್ನಂದ ನ ೇಣುಗುಣ್ಣಕ ಯ ನ ೈಲಾನ್ ಹಗೆವಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಘುವಾಗಿ ಅತಿತತ್ತ ತ್ೂಗುತಿತದ , ‘ನಾನ ೇ ನಾನ ೇ ’ ಎಂಬಂತ ! ಸುತ್ತಲ್ೂ ಬ ರಳಚಿಿನ ತ್ಂಡ ಎಚಿರಿಕ ಯಿಂದ ಮರದ ಮತ್ುತ ಮಟಲ್ ವಸುತಗಳ ಮೇಲ ತ್ಮಮ ವಿಶ ೇಷ ಪುಡ್ಡ ಹರಡ್ಡ ಪಿರಂಟ್ ತ ಗ ಯುತಿತದಾದರ , ಅತ್ತ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಛಾಯಾಗಾರಹಕ ಹ ಣವನುಿ ವಿವಿಧ್ ಕ ೂೇನಗಳಿಂದ ಚಿತಿರಸುತಿತದಾದನ ..ಹ ಣದ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಮರದ ಸೂಟಲ ೂಂದು ಉರುಟ್ ಬಿದಿದದ . ಅವನು ಹತಿತ ಆತ್ಮಹತ ಯ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡ್ಡರದಿದರಬ ೇಕು....ಅದನುಿ ಎತಿತ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿ ನ ೂೇಡ್ಡ ಸಮರ್ಥಕ ಏನ ೂೇ ಯೊೇಚಿಸುತಿತದಾದರ .. " ದಯವಿಟುಟ ಫಿಂಗರ್ ಪಿರಂಟ್ ಟ್ೇಮ್ನವರೂ, ಮಿಕಕವರೂ ಈ ನ ಲ್ದ ಮೇಲ್ಲನ ಕ ಂಪು ಪುಡ್ಡಯನುಿ ಚದುರಿಸಬ ೇಡ್ಡ..ಎಚಿರಿಕ , ಬಿೇ ಕ ೇರ್ ಫುಲ್! " ಎಂದು ತ್ಕ್ಷಣ ತ್ಮಮ ಅಧಿಕಾರವಾಣ್ಣಯಲ್ಲಿ ಆದ ೇಶವಿತ್ತರು ಸಮರ್ಥಕ... ಅಲ್ಲಿಗ ಬಂದಿದದ ಡಾಕಟರ್ ರಾಮಯಯ ಸಮರ್ಥಕಗ ಪರಿಚಯಸಥರು..ಇಂತ್ದ ೇ ಸಾಪಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ವು ಬಾರಿ ಬ ೇಟ್ಯಾದವರು.. "ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ..."ಎಂದು ಕರ ದ ಡಾಕಟರ್, ಹ ಣದ ಬಳಿಗ ಕರ ದ ೂಯದರು... ಸುಮಾರು ಮೂವತ ೈದು ವಷಕ ವಯಸಿ್ನ ನ್ನೇಳಕಾಯದ ಗ ೂೇಧಿಗಪುಪ ಚಮಕದ , ಸಾಮಾನಯ ಕರಿ ಪಾಯಂಟ್ ಮತ್ುತ ಬಿಳಿ ರಾತಿರ ಟ್ೇ ಶಟ್ಕ ಧ್ರಿಸಿದ ವಯಕ್ತತಯ ಹ ಣ, ಮುಖ ನ ೇಣು ಹಾಕ್ತದದರಿಂದ ವಿಕಾರವಾಗಿದ ..ತ್ಲ ಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂದಲ್ಲನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತಿತದ ಹ ಪುಪಗಟ್ಟದ ರಕತದ ತ ೂಟುಟಗಳು..ಅಂದರ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗಿದ ! ಡಾಕಟರ್ ಅದನುಿ ತ ೂೇರಿಸುತಾತ ನುಡ್ಡದರು, " ಇಲ್ಲಿ ನ ೂೇಡ್ಡ, ಸಮರ್ಥಕ. ಇದಾಯಕ ೂೇ ನ ೇರವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ ಯ ಅಂತ್ನ್ನಸುತಿತಲಾಿ....ಇದನ ಿ ನಾನು ಕಮಿೇಶನರ್ಗ ಹ ೇಳಿ 18


ರಕತಚಂದನ

ಅಂದದುದ...ತ್ಲ ಯ ಮುಂಭಾಗಕ ಕ ಯಾವುದ ೂೇ ಸುತಿತಗ ಯಂತಾ ಬಲ್ವಾದ ವಸುತವಿನ್ನಂದ ಹ ೂಡ ದಿದಾದರ , ಅದ ೇ ಈ ಗಾಯ..ಆಗಲ ೇ ಆತ್ ಜ್ಞಾನ ತ್ಪಿಪರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಯುವಂತಾಗಿದಾದನ ..ಆಮೇಲ ಈ ಸೂಟಲ್ನುಿ ಹತಿತ ಆ ಫಾಯನ್ನಂದ ಹಗೆದಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ಡೇನಾ ನ ೇತ್ು ಹಾಕ್ತದಾದರ ..ಕತಿತನ ಮೇಲ್ಲರುವ ಹಗೆದ ಗುರುತ್ು ನನಗ ಸತ್ತ ಮೇಲಾದ ಗಾಯ ಅನ್ನಸುತಿತದ ..ಕಾನ್ಟ ಬಿ ಶೂರ್..ಇನೂಿ ಹ ಚಿಿನ ಪರಿೇಕ್ಷ ಮಾಡ್ಡ ಹ ೇಳಬ ೇಕಾಗುತ .ತ .." ಎಂದಾಗ ಸಮಥಕ ತ್ಮಗಥಕವಾಯಿತ ಂಬಂತ , " ನ್ನಮಮ ಊಹ , ಅನುಮಾನ ಸರಿಯಾಗಿದ ..ಹಾಗ ೇ ಆಗಿರಲ್ಲಕ ಕ ಸಾಧ್ಯ.." ಎಂದವರು, " ಮಧ್ುರಾ, ವಿಶಾವಸ್ರ ಡ ೈವರ್ ಸಿೇನಪಪ ಎಂಬುವನನುಿ ಕರ ತಾ..." ಎಂದು ಅಪಪಣ ಯಿತ್ತರು. ಸುಮಾರು ಐದೂವರ ಅಡ್ಡ ಎತ್ತರದ ಬಕಕ ತ್ಲ ಯ ಐವತ್ತರ ಸಮಿೇಪಿಸಿದ ವಯಕ್ತತ ಬಿಳಿ ಸಮವಸಿದಲ್ಲಿ ಹತಿತರ ಬಂದ..ಗಾಬರಿಯಾದವನಂತ ಮುಖವ ಲಾಿ ವಿಷಣಿವಾಗಿದ . "ಏನಾಯಿತ್ು, ಎಲಾಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹ ೇಳು..."ಎಂದು ಪರೇತಾ್ಹಸುವ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ನುಡ್ಡದರು ಸಮರ್ಥಕ. "...ಸಾಯೆೇಬರು ಈ ನಡುವ ಯೆಲಾಿ ಮನ ೇಗ ಓಗ ೂೇದ ಕಮಿಮಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟತ್ುತ ಅಂತಿೇನ್ನ... ನಾನೂ ಅವರ್ ಜತ ಇದುದ ಅವುರ ಓಗು ಅಂದ ರ ಮಾತ್ರ ಓಯಿತದ ದ..ನನಿ ಮನ ಇಲ ಿೇ ಬನಶಂಕರಿ ದ ೇವಸಾಥನದ ತಾವ.." "ಕಮಿಮಯಾಗಿಬಿಟ್ಟತ್ುತ ಅಂದ ರ?..." ಎನುಿವಳು ಮಧ್ುರಾ. ನ ೂೇಟ್ ಬುಕ್ ಮೇಲ ಪ ನ್ ಸಿದಧ... ಡ ೈವರ್ ಸಪಪಗ ನಗುವನು, "ಅದ ೇಯ..ಆ ಕಾಂಟಾರಕಟರ್ ಗ ೂೇಡೌನ್ ಗ ೇ ಓಗ ೂೇವಾ..ಈ ರ ೂೇರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾರಿೇನ್ ಅಡಾಿ ಆಕ ೂೇವಾ..ಬಾ ಅಂತಾ ರಾತಿರ ಒತ್ುತ ಎಲ್ಿಂದರಲ್ಲಿ ಕರಿಯೊೇರು. ಮನ ೇಗ್ ಓದೂರ ಊಟಾ ಮಾಡ್ಡ ಮತ್ ಬರ ೂೇರು...ಮೊನ ಿ ಮೊನ ಿ ಆ ಕುಟರಪಪನ ಜತ ಅಂತ್ೂ ಶಾನ ಜಗಿ ಮಾಡ ೂಕಂಡು ಬಿಟುರ ಅಂತಿೇನ್ನ..." " ಏನಾಯುತ ಅಲ್ಲಿ?" ಮಧ್ುರಾ ಅಸಹನ ಯಿಂದ ಕ ೇಳಿದಳು

19


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

" ಅಯೊಯೇ ಸಿವ ಿ...ಆ ಕುಟರಪಾಪ ‘ನಮ್ ಗ ೂೇಡೌನ್ನನಲ್ಲಿರ ೂೇದಕ ಕಲಾಿ ಕರ ಟಾಟಗಿ ಲ ೈಸನ್್ ಮಡ್ಡಗಿವಿಿ..ಬ ಳಿಗ ಬಾ, ತ ೂೇರ್ ಸಿತಿೇನ್ನ..ನ್ನೇನಾಯವೇನಾಿ ಸಿೇಝ್ ಮಾಡ ೂೇಕ ೇ?..ಅಲಾಕ ನನ್ ಮಗ ಿ, ಓಯಾತ ಇರು!.’.ಅಂತ ಲಾಿ ಎಂಡ ಕುಡ್ಡದ್ ಬಂದು ನಮ್ ಮೇಲ್ ಎಗರಾಡ್ಡದ...ಆದ ರ ನಮ್ ಸಾಯೆೇಬುರ, ‘ಬಾಯುಮಚ ೂಕಂಡು ಓಗಯಾಯ, ಈ ರಕ್ತ ಚಂದನದ್ ಮರಾನ ನ್ನೇನ್ ಮುಟ ೂಟೇ ಅಂಗ ೇ ಇಲಾಿ ’..ಅಂತಾ ನಮಕಡ ಯವಿರಗ್ ಏಳಿ ಫುಲ್ ಲ ೂೇಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತಾತಕ ೂಮ್ಿ ಬಂದ್ ಬಿಟುರ ಅಂತಿೇನ್ನ.." " ಆ ಕುಟರಪಾಪ ಸುಮಮನ್ನದದನಾ?" ಎಂದರು ಸಮರ್ಥಕ ಅವನನ ಿೇ ಗಮನ್ನಸುತಾತ. " ಸುಮಿಕರ ೂೇದಾ?...ಲ್ಚಿ ಲ್ಚಿ ರೂಪಾಯ್ ಮಾಲ್ು ಅಲ್ಿವಾರ ಇದು..?"ಎಂದು ಸುತ್ತಲ್ಲನ ಲ ೂೇರ್ಡ್ ತ ೂೇರಿಸುತಾತ, " ‘ನಮ್ ಮಾಲ್ು ವಾಪಸ್ ಬಲ್ಲಕಲಾಿ ಅಂದ ರ ನ್ನನ್ ಎಣಾ ತ್ೂಗಾಡತ ತ ನ್ನನ್ ಆಫಿೇಸ್ನಲ್ಲಿ ’ ಅಂತಾ ಇಲ್ುೆ ಬಂದು ಕೂಗಾಡದ, ಮುಂದಿನ್ ದಿನಾ..ಯಾರನ್ ಬ ೇಕಾದೂರ ಕ ೇಳಿ..ನಮ್ಮ ಆಪಿೇಸ ೂಿೇರ ೇ ಕ ೂನ ಗ ಸಾಯೆೇಬ ರ, ಕ ಟ ೂಟೇರ್ ತಾವ್ ನಮೆೇನ್ ಕ ಲಾ್?...ಎಂಡ್ಡತ ಮಕ್ತಿರ ೂೇರು ನ್ನೇವು..ಗವಮಕಂಟ್ ಕ ಲ್್ಕ ೂಕಸಕರ ಇದ ಲಾಿ ಬಾಯಡ್ಡ ಅಂದುವ...ಕ ೇಳ ೇರಾ ನಮ್ ಸಾಯೆೇಬುರ?..ಪ ೇಪರ್ ನ ೂೇರನ ಿಲಾಿ ಕರ ಸಿ ಎಲಾಿ ರಿಪೇಟ್ಕ ಮಾಡ್ಡ ಅವನ್ ಎಸರು ಕ ಡ್ಡ್ಬಿಟುರ...ಅದ ಕೇ ಪಾಪಿ ನನಮಗಾ ನಮ್ ಒಳ ಿೇ ದಾಯವರಂತಾ ಸಾಯೆೇಬನಕ..ಇಂಗ ..ಇಂಗ ಆವುತಿ ತ್ಕ ೂಕಂಡಾ..."ಎಂದು ಬಿಕ್ತಕ ಬಿಕ್ತಕ ಅತ್ತನು ಸಿೇನಪಪ. "ನ್ನನ ಿ ರಾತಿರ ಏನಾಯುತ ಅಂತಾ ಹ ೇಳು.." ಎಂದರು ಸಮರ್ಥಕ ಬಹಳ ಸಂಯಮ ತ್ಂದುಕ ೂಂಡು. ಅವರಿಗ ಈ ಸ ಂಟ್ಮಂಟ್ ಪರದಶಕನ ಅಂದ ರ ಆಗದು! " ಎಂತ್ದೂ ಇಲಾಿ ಅಂತಿೇನ್ನ.. ರಾತಿರ ಒಂಬತ್ ಗಂಟ ೇಗ್ ಅಮಾಮವರ್ ಅತಾರ ಜಗಾಿ ಆಡ ೂಕಂಡು ಬಂದ ೂರೇ ಏನ ೂೇ?..ಮಕಾ ಸಪಪಗಿತ್ುತ..ಮಾತಾಡ್ಡಸಿದ ರ ಗುಂ ಅಂತಿದುರಆಗಾಗ ಇಂಗಾಯಿತತ್ಕದ .." ಎಂದ ಸಿೇನಪಪ ನ್ನಮಗಿದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತತಯಿದ ಯೆ ಎನುಿವಂತ ಮಧ್ುರಾ ಇದದವಳು, " ಏನಾಗಾತ ಇತ್ಕದ ೂೇ?" ಎಂದಳು.

20


ರಕತಚಂದನ

"ಅವರ್ ಸೂಕಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮನ ೇ ಊಟಕ ಕ ಓಗಿ ಬತಿಕತಾಕರ . ನಾನ್ ಕಾರ್ ತಾವ ಇಲ ಿೇ ಇತಿೇಕನ್ನ...ಅಲ್ಲಿ ಅಮಾಮವಿರಗೂ ಆ ವಯಯನ್ನಗೂ ಏನ ೂೇ ಅಯೆತ ಅಂತಾ ಇವಿರಗ ಅನಾಮನಾ.." ಅನುಿವನು ತ್ನಗ ಲಾಿ ಸಿೇಕ ರಟ್ ಗ ೂತಿತದದಂತ .. " ಯಾವ ವಯಯನ್ನಗ ೂೇ ?"ಎಂದಳು ಮಧ್ುರಾ ಹಲ್ುಿಮುಡ್ಡ ಕಚುಿತಾತ ಡ ೈವರ್ ಸಿೇನಪಪ ಹ ೂರಗ ನ್ನಂತ್ ಹ ಂಡತಿಯ ಪಕಕದ ಆ ಯುವಕನತ್ತ ಕ ೈ ತ ೂೇರಿಸುತಾತ, "... ಸುಧಾಕರಪಾಪ ಅಂತಾ ಬಂದವ ಿ ಊರಿಂದ , ಇಲ ಿೇ ರಿಜವ್ಕ ಪೇಲ್ಲಸ್ ನಲ್ಿವ ಿ..ಒಳ ಿೇ ಕಟುಟ ಮಸಾತಗಿರ ೂೇ ಆಸಾಮಿ ನ ೂೇಡ್ಡೇ, ನಮ್ ಸಾಯೆೇಬರ್ ತ್ರಾ ನರಪ ೇತ್ಲ್ ಅಲಾಿ..ನಮಮ ಶಾರದಮಾಮವರ್ ಊರಿನ ೂೇನು..ಆಗಾಗ ಇವರ್ ಮನ ೇಗ್ ಬತಿಕತಾಕನ ..ಅವನ್ನಗೂ ನಮ್ ಸಾಯೆೇಬರಿಗೂ ಕಂಡರಾಗಕ್ತಕಲಾಿ ಅಂತಿೇನ್ನ.. ಅವನ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಿ ಜಗಾಿ ಗಾಯರ ಂಟ್.. ‘ನ್ನೇನ್ ನ್ನನ್ ಮನ ೇಗ್ ಓಗು, ಏನ್ ಕ ಲ್ಸಾ?’ ಅಂತಾ ಇವುರ..‘ನಮ್ ಊರಿನ ೂೇನು, ನಂಗ್ ಪರಿಚಯ... ನ್ನಮೆೇನ್ನರೇ ’ ಅಂತಾ ಅಮಾಮವರು ವಾದ ಮಾಡ ೂೇರು... ಆಯಪಪನ್ನಗೂ, ಅಮಾಮವಿರಗೂ ಭಾಳಾ ಭಾಳಾ..." ಸಮರ್ಥಕ ಕುಪಿತ್ರಾಗಿ, "ಶಟಪ್, ಯೂ ಈಡ್ಡಯಟ್!!...ಮುಂದ ೇನಾಯುತ ಅಂತಾ ಹ ೇಳು!" ಎಂದು ಗದರಿಸಿದರು. "ಏಳಿತೇನ್, ತ್ಗ ೂೇಳಿ ಸಾರ್.. ನಾನು ರಾತಿರ ಅತ್ ಗಂಟ ೇಗ ‘ನಾ ಮನ ೇಗ್ ಓಯಿತೇನ್ ಸಾರ್ ’ ಅಂದ .. ‘ಯಾಕ ೂೇ ’ ಅಂದುರ... ಕ್ತಟ್ಟೇಗ್ ಉಸಾರಿಲಾಿ, ಊಟಾ ಆಕ ಬೇಕು ಅಂದ ..ಸರಿ ಓಗು ಅಂದುರ ..ಅಷ ಟೇ, ನಾನ್ ಮನ ೇಗ ೂೇದ .." "ಕ್ತಟ್ಟ ಅಂದರ ಯಾರ ೂೇ?" ಎಂದಳು ಮಧ್ುರಾ ತಾಳ ಮಯಿಂದ...ಇವನ ಹತಿತರ ಒಂದ ೂಂದು ಸ ಟೇಟ್ಮಂಟ್ ತ್ಗಳ ಿೇದು ದವಡ ಹಲ್ುಿ ಕ್ತತ್ುತವಷುಟ ಕಷಟ!... ಸಿೇನಪಪ ಅಚಿರಿಯಿಂದ, "ಅಯ್, ಕ್ತಟ್ಟೇ ನನ್ ತ್ಮಾಮ ಅಂತಿೇನ್ನ, ನನ್ ಜತ ೇಲ ಅವ ಿ...ಮೊದಲ್ಲಂದ ಬ ಳಿ ಬ ಳಿಗ ೆ ಇವರ್ ಕಾರ್ ತ ೂಳ ಯೊೇ ಕ ಲಾ್ ಅವಂದ ೇ ಅಲ್ಿವಾರ..?"ಎಂದ ಅದ ೇನ ೂೇ ಲ ೂೇಕ ಪರಸಿದಧ ವಿಚಾರವ ಂಬಂತ .

21


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಓಹ್, ವಿಶಾವಸ್ರವರ ಕಾರನುಿ ದಿನಾ ಬ ಳಿಗ ೆ ತ ೂಳ ಯೊೇದು ಕ್ತಟ್ಟ ಅಂತ , ಸರಿ ಸರಿ... ಸಮರ್ಥಕ ನಗುತಾತ," ಹೌಹೌದು, ಜ್ಞಾಪಕಕ ಕ ಬಂತ್ು ನ ೂೇಡು!!" ಎಂದರು, ಮಧ್ುರಾಗ ಕಣುಿ ಮಿಟುಗಿಸುತಾತ. " ಸರಿೇ, ಇವತ್ುತ ಬ ಳಿಗ ೆ ನಾನ್ ದಿನಾ ಬರಕ್ತಕಂತಾ ಮುಂಚ ೇನ ಬಂದ , ಆರು ಗಂಟ ೇಗ ೇಯಾ..."ಎಂದ ಸಿೇನಪಪ. "ಯಾಕ ಬ ೇಗ ಬಂದ ...?"ಎಂದಳು ಮಧ್ುರಾ ಸಿೇನಪಪ ಪ ದದ ಮಗುವಿನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡ್ಡದವನಂತ ಹುಬುಬಗಂಟ್ಕ್ತಕ," ಕ್ತಟ್ಟೇಗ್ ಸರಿೇ ಇಲಾಿ, ಬರಕಾಕಗಲಾಿ ಅಂತಾ ಏಳಿತವಿಿ. ಕ್ತಟ್ಟ ಆಗಾಗ ಉಷಾರಿಲ ದೇ ಮಲ್ಗಾತನ ೇ ಇತಾಕನ .. ಇವತ್ುತ ಕಾರ್ ತ ೂಳ ಯೇಕೂ ನಾನ ೇ ಬಂದ ..ನ್ನೇವು ತಿಗಾಕ ತಿಗಾಕ.." ಎಂದು ರಾಗವ ತಿತದನು. "ಆಮೇಲ ..?" ಎಂದರು ಸಮರ್ಥಕ. "ಅಷ ಟೇ..ರೂಮ್ ನಲ್ೂಿ ಇಲಾಿ, ಸಾಯೆೇಬುರ ಕಾರ್ ತಾವಾನೂ ಇಲಾಿ,. ದಿನಾ ಟ್ೇ ಕುಡ್ಡಯೊೇಕ ಅಂತಾ ನಮಮ ಸಲ್ಲೇಮಣಿನ ಚಾ ಅಂಗಡ್ಡ ಇಲ ಿೇ ಎದುರಿಗ ೇ ಐತ್ಲಾಿ..ಅಲ್ಲಿ ನ ೂೇಡ್ಡದ ರ ಅಲ್ೂೆ ಬಂದಿಲಾಿಂದ ಸಲ್ಲೇಮಣಾಿ....ಉಡ ೂಕೇಂರ್ಡ್ ಉಡ ೂಕೇಂರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನ ೂಡ್ಡಬಡ ೂೇವಾ ಅಂತಾ ಬಂದ ರ, ಅಬಾಬ ದಾಯವ ರೇ, ಸಾಯೆೇಬುರ ನ ೇಣು ಆಕ ೂೇಂಡು ಎಣಾ ತ್ೂಗಾತ ಐತ ೇ...ಅದ ಯಂಗ್ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಟ ೇಸನ್ ವಗೂಕ ಓಡ್ಡದ ೂಿೇ ಸಿವ ಿೇ ಬಲಾಿ..." ಅಂದು ಮುಗಿಸಿದ ಡ ೈವರ್ ಸಿೇನಪಪ. "ಸರಿ, ನ್ನೇನು ಹ ೂರಡು.."ಎಂದು ಹ ೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿದದ ಪೇಲ್ಲೇಸಿನವರಿಗ ಅವಶಯ ಸೂಚನ ಗಳನುಿ ನ್ನೇಡ್ಡ ಮಧ್ುರಾ ಜತ ಹ ೂರ ಬಂದರು ಸಮರ್ಥಕ. "ಮಧ್ುರಾ, ನ್ನೇನು ಆಮೇಲ ಹ ೂೇಗಿ ಆತ್ನ ಹ ಂಡತಿ ಶಾರದಾ ಮತ್ುತ ಮನ ಯವರ ಜತ ವಿಚಾರಣ ಮಾಡು..ಆ ಸುಧಾಕರ ಹ ೇಗ ಬಿಹ ೇವ್ ಮಾಡಾತನ ಅಂತಾ ಸವಲ್ಪ ಕಣ್ಣಿಡು.."ಎಂದರು ಸಮರ್ಥಕ.

22


ರಕತಚಂದನ

ಮಧ್ುರಾ ಇದು ತ್ನಗಿಷಟವಿಲ್ಿವ ಂಬಂತ ಮುಖ ಮಾಡ್ಡ ,"ಆತ್ನ ಮೇಲ ಅನುಮಾನಾನಾ, ಮೊದಲ ೇ ಮಿಲ್ಲಟರಿಯವನು... ಆಕ ಗ ೂೇಸಕರ ಗಂಡನ ಕ ೂಲ ಮಾಡ್ಡಬ ೂೇಕದು ಅಂತಾನಾ ?" ಎಂದಳು, ಅದು ಅಸಹಯಕರ ಊಹ ಎಂಬಂತ .. ಸಮರ್ಥಕ ಉತ್ತರಿಸಲ್ಲಲಾಿ..ತ್ನ್ನಖ ಎಂದರ ‘ಪೂಣಕ ತ್ನ್ನಖ ’ ಅವರ ಪಾಲ್ಲಗ !. ೩ ಆಫಿೇಸಿನ ಹ ೂರಗಿದದ ಸಲ್ಲೇಮ್ ಎಂಬ ಮಲ ಯಾಳಿಯ ಡಬಾಬ ಕಾಫಿ-ಚಾ ಅಂಗಡ್ಡಯ ಮುಂದ ಜೇಪ್ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿದರು. ತ್ಲ ಗ ಟ ೂೇಪಿ ಹಾಕ್ತದದ ಕುರುಚುಲ್ು ಗಡಿದ ವಯಕ್ತತ ಅಲ್ುಯಮಿನ್ನಯಮ್ ಕ ಟಲ್ನ್ನಂದ ಅಲ್ಲಿ ನ್ನಂತಿದದ ಇಬಬರಿಗ ಚಹಾ ಹುಯುಯತಿತದಾದನ . ಇವರು ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಜೇಪಿನ್ನಂದ ಇಳಿದಿದುದ ನ ೂೇಡ್ಡ ಅವರಿಬಬರು ತ್ಂಟ ಯೆೇ ಬ ೇಡಾ ಎಂದು ಕಪ್ ಎತಿತಟುಟ ಹ ೂರಟು ನ್ನಂತ್ರು. "ನ್ನನ್ ಸ ಪಷಲ್ ಟ್ೇ ಬಾಟಲ್ ಕ ೂಡ ೂೇ , ನಾವ್ ಒಯಿತೇವಿ ಕಣ ೂೇ!" ಎಂದನ ೂಬಬ ಸಲ್ಲೇಮ್ಗ ...ಮಧ್ುರಾಳತ್ತ ಹಲ್ಲಕರಿದರು ಇಬಬರೂ. ಇರಿಯುವ ದೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ನ ೂೇಡ್ಡದಾಗ ಅವರು ತ ಪಪಗ ಸಲ್ಲೇಮ್ ಇತ್ತ ಕಂದು ಬಣಿದ ಟ್ೇ ಪುಡ್ಡಯ ಚಿಕಕ ಬಾಟಲ್ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಸರಸರನ ಕಾಲ ತಗ ದರು.. ಸಲ್ಲೇಮ್ ಇವರತ್ತ ನ ೂಡುತಾತ, " ನಮ್ ಮಲ್ಬಾರಿನ ಸ ಪಶಲ್ ಟ್ೇ ಪುಡ್ಡ ಅದು..ಇಲ ಿಲಾಿ ಸಕತ್ ಫ ೇಮಸು್..ಇವ ರಲಾಿ ತ್ಗ ೂೇತಾರ ..." ಅಂದ ತ್ನಿ ಹಂದಿನ ಗೂಡ್ಡನಲ್ಲಿಟ್ಟದದ ಸಾಲ್ು ಸಾಲ್ು ಬಾಟಲ್್ ತ ೂೇರಿಸುತಾತ. ಸಮರ್ಥಕ, " ನಮಗ ಅದ ಲಾಿ ಬ ೇಡಾ, ಎರಡು ಆಡ್ಡಕನರಿ ಟ್ೇ ಕ ೂಡಪಾಪ..." ಎಂದರು "ವಿಶಾವಸ್ ಸಾರ್ ದಿನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ೇ ಕುಡ್ಡೇತಿದಾರ?" ಕ ೇಳಿದಳು ಮಧ್ುರಾ.. ಸಲ್ಲೇಮ್ ಟ್ೇ ಕಪ್್ ಕ ೂಡುತಾತ, "ಹೌದು ಸಾರ್, ಹ ೂೇಗಾತ ಬತಾಕ ಕುಡ್ಡಯೊೇರು, ಜ್ ಂಟಲ್ ಮನ್ ಸಾರ್..ನಮಮ ಸಿೇನಪಾಪ ಮತ್ುತ ಕ್ತಟ್ಟೇನ ೇ ಅವರಿಗ ಹ ೂಸದಾಗಿ ಈ

23


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಆಫಿೇಸಿಗ ಸ ೇರಿದಾಗ, ಈ ಅಂಗಡ್ಡೇಗ ಬರಕ ಕ ತ ೂೇರಿಸ ೂಕಟ್ಟದುದ...ಪಾಪಾ..ಅಂತ್ವರಿಗ ಕಾಲ್ ಇಲಾಿ..ಬಾಳ ಮೂರ್ಡ್ ಆಫ್್ ಆಗ ೂೇಯುತ ಇವತ್ುತ... "ಎಂದ. "ನ್ನನ ಿ ರಾತಿರ ಬಂದಿದಾರ?" ಕ ೇಳಿದರು ಸಮರ್ಥಕ ಅವನ ಅಂಗಡ್ಡಯನುಿ ಎಚಿರಿಕ ಯಿಂದ ಗಮನ್ನಸುತಾತ, ಸಲ್ಲೇಮ್ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿದ,"ಉಹೂ..ದಿನಾ ರಾತಿರ ಬರ ೂೇರು..ಹತ್ುತ ಗಂಟ ಹ ೂತಿತಗ , ಎಚಿರ ಇರಕ ಕೇ ಅಂತಾ..ನ್ನನ ಿ ರಾತಿರ ಮಾತ್ರ ಹ ೂರಗ ೇ ಬಲ್ಲಕಲಾಿ.." "ಯಾರಾದೂರ ಒಳಗ ಹ ೂೇಗಿದುದ, ಬಂದಿದುದ ನ ೂೇಡ್ಡದ ಯಾ?" ಸಮರ್ಥಕ ಪರಶ ಿ "ಉಹೂ!..ನಮ್ ಸಿೇನಪಾಪನ ಹತ್ುತ ಗಂಟ ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹ ೂರಗ ೂೇದ ಮನ ೇಗ ..ಆದರ ಆ ಕಡ ಹಂಭಾಗದಲ್ೂಿ ಒಂದು ಗ ೇಟ್ದ , ಯಾವಾಗೂಿ ತ ಗದ ೇ ಇರತ ತ..ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಡರಲಾಿ..ಆ ಕಡ ಯಿಂದ ಯಾರಾದೂರ ಬಂದರ ನಮಗ ಕಾಣ್ಣಸಲಾಿ..ಆ ಗ ೇಟನುಿ ವಿಶಾವಸ್ ಸಾರ್ ಸೂಕಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮನ ಗ ಹ ೂೇಗಕ ಕ ಬರಕ ಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಡತದುರ..." ಎಂದ ಸಲ್ಲೇಮ್.. ಸಮರ್ಥಕ ಕ್ತವಿ ನ ಟಟಗಾಯಿತ್ು. ಮಧ್ುರಾಳತ್ತ ಅಥಕಗಭಿಕತ್ವಾಗಿ ನ ೂೇಡ್ಡದರು, ಎಂತಾ ಸುಳಿವನೂಿ ತ ಗ ದು ಹಾಕಬಾರದ ಂಬಂತ . ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ ೂರಟಾಗ ಸಮರ್ಥಕ ಏನ ೂೇ ಯೊೇಚಿಸಿ, " ನಾನ್ನೇಗ ಆ ಕಾಂಟಾರಕಟರ್ ಕುಟರಪಪನ ಹತಿತರ ವಿಚಾರಿಸುವುದಿದ ...ಜೇಪ್ ತ್ಗ ೂಂಡು ಹ ೂೇಗಿತೇನ್ನ...ನ್ನೇನು ಇಲ ಿೇ ಇದ ೂಕಂಡು ಆ ಶಾರದಾ ಮನ ಯವರಿಗ ಸವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ಸ ಥೈಯಕ ತ್ುಂಬು, ಸವಲ್ಪ ಹಾಗ ೇ ವಿಚಾರಿಸಿಕ ೂೇ..ಗಂಡ-ಹ ಂಡ್ಡತ ಸಂಬಂಧ್...ಆ ಸುಧಾಕರ ಇನ ೂಿಂದು ಕ ೂೇನ...ನ್ನೇನು ಜ್ಾಣ , ಹ ಣುಿ.. ಈ ಸೂಕ್ಷಮಕ ಕಲಾಿ ನನಗಿಂತಾ ನ್ನೇನ ೇ ಸರಿ.."ಎಂದರು, ಜೇಪ್ ಹತ್ುತತಾತ.. ‘ ಹಾಗಾದರೂ ಬಾಸ್ ತ್ನಿನುಿ ಹ ೂಗಳಿದರಲಾಿ’ ಅಂತಾ ಸಂತ್ಸದಿಂದ ಅವರಿಗ ಬ ೈ ಮಾಡ್ಡ ಸಾಪಟ್ ಒಳಗ ಹ ೂೇದಳು ಮಧ್ುರಾ.

24


ರಕತಚಂದನ

ಆಗಲ ೇ ನಗರದ ಮಧಾಯಹಿದ ಪ ೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವು ಮುಖಯ ವಾತ ಕಯಾಗಿದ ..ಜೇಪಿನ ರ ೇಡ್ಡೇಯೊೇದಲ್ೂಿ ಆಗಲ ೇ ವಿವಿದ ಊಹಾಪೇಹ, ಆರ ೂೇಪ, ಪರತಾಯರ ೂೇಪ, ಚಚ ಕ, ಪರತಿಭಟನ ವರದಿಯಾಗುತಿತದ . ಇನೂಿ ಟ್ ವಿ ಯಲ್ಲಿ ಬಂದರ ಈ ಸುದಿದ ದ ೂಡಿದಾಗಿ ಸ ೂಪೇಟ್ಸುವುದ ಂದು ಸಮರ್ಥಕಗ ಅರಿವಾಗುತಿತದ . ರಾಜಕ್ತೇಯವಾಗಿ ಹಲ್ವು ಸಕಾಕರಿ ಗಣಯರಿಗ ತಿೇರಾ ಹತಿತರದವನಾದ ಪರಬಲ್ ಬಿಜ಼್ಿನ ಸ್್ ಮಾಯನ್ ಕುಟರಪಪ ಇತಿತೇಚ ಗ ತಾನೂ ರಾಜಕಾರಣಕ್ತಕಳಿಯಬ ೇಕ ಂಬ ಕನಸು ಹ ೂತ್ತವನು...ವಿಶಾವಸ್ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕ ಳಗ ಏಕಾಏಕ್ತ ಅವನ ಉಗಾರಣಕ ಕ ಮುತಿತಗ ಹಾಕ್ತ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಡ, ಲ್ಕ್ಷಾಂತ್ರ ರೂಗಳ ರಕತಚಂದನದ ಮರ ಮತ್ುತ ಪುಡ್ಡಯನುಿ ಕಳಿಸಾಗಣ್ಣಕ ಮಾಡುತಿತದದನ ಂಬ ಗುರುತ್ರ ಆರ ೂೇಪ ಹ ೂರ ಸಿದಾಗ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ನ ತ ೇಜ್ ೂೇವಧ ಯಾಗಿ ಅವನ ರಾಜಕ್ತೇಯ ಭವಿಷಯ ಗಾಳಿಗ ೂೇಪುರದಂತ ಕುಸಿದಿತ್ುತ. ಅಂತ ಯೆೇ ಸಮರ್ಥಕ ಆತ್ನ ಎಂ ಜ ರಸ ತಯ ಸುಸಜಿತ್ ಏಳನ ಮಹಡ್ಡಯ ಹವಾನ್ನಯಂತಿರತ್ ಕಚ ೇರಿಯ ರತ್ಿಗಂಬಳಿಯ ಮೇಲ ನ ಡ ಯುತಾತ ಅವನ ೂಂದಿಗ ಹ ೇಗ ವಯವಹರಿಸಬ ೇಕ ಂದು ಲ ಕಕ ಹಾಕುತಿತದದರು. "ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಡ್ಡಟ ಕ್ತಟವ್ ಸಾಹ ೇಬ ರೇ..ನನಗ ೂೇಸುಕರ ಕ ೈಕ ೂೇಳ ಹಡ ೂಕಂಡ ೇ ಬತಿೇಕರಿ ಅಂತಿದ ದ , ನ್ನರಾಸ ಮಾಡ್ಡಬಟ್ರ..." ಎಂದು ವಯಂಗಯವಾಗಿ ನಗಾಡ್ಡದ ತ್ನಿ ಭಾರಿ ಮೈಗ ತ್ಕಕ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದದ ಕುಟರಪಪ. ಹತ್ುತ ಬ ರಳಿಗೂ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸ ೈಜನ ಹರಳುಗಳ ಉಂಗುರ ಧ್ರಿಸಿದವ, ಇಸಿಿ ಮಾಡ್ಡದ ಸಿಲ್ಕ ಜುಬಬ ಪ ೈಜ್ಾಮ ಉಟಟ ದುಷಟ ಶ್ರರೇಮಂತ್!.. ಅಮಲ ೇರಿದಂತಾ ಕ ಂಗಣುಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಡೇ ಪರಪಂಚವನುಿ ಜ್ ೇಬಿನಲ್ಲಿಟುಟಕ ೂಂಡಂತಾ ದುರಹಂಕಾರವಿದ . "ನಾನು ಬತಿೇಕದಿೇನ್ನ ಅಂತಾ ನಮಮವರ ೇ ಹ ೇಳಿಬಿಟ ರೇನ ೂೇ ?" ಎಂದರು ಸಮರ್ಥಕ ಅದ ೇನೂ ತ್ಮಗ ಅಚಿರಿಯಲ್ಿ ಎಂಬಂತ . "ಹು..ಹ್! " ಎಂದು ಶುಷಕ ನಗ ನಕಕ, "ಕೂತ್ುಕ ೂೇಳಿಿ, ಏನ್ ತ್ಗ ೂೇತಿೇರಿ.."ಎಂದು ಎದುರಿನ ಸಿೇಟ್ ತ ೂೇರಿಸಿದ. ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿದರು ಸಮರ್ಥಕ, " ವಿಶಾವಸ್ ಈಗ ಹ ೂೇಗಿದುದ ಬಹಳ ಸುಲ್ಭವಾಯುತ, ಮುಂದಿನ ದಾರಿಗ ಅಲ ವೇ?" 25


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಕುಟರಪಪನ ಕಣುಿ ಕ್ತರಿದಾಯಿತ್ು, ಮುಂದಕ ಕ ಜರುಗಿದ, " ನನಗ ಅನುಕೂಲ್ವಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾ ಆತ್ಮಹತ ಯ ಮಾಡ ೂಕಂಡಾ ಅಂತಿೇರಾ..?" ಸಮರ್ಥಕ ತಾರಸಿಯತ್ತ ನ ೂೇಡ್ಡದರು, ಲ್ಕ್ಷಾಂತ್ರ ರೂ ಬ ಲ ಬಾಳುವ ಚಾಂಡ ಲ್ಲಯರ್ ದಿೇಪ ತ್ೂಗುತಿತದ ..."ಬ ಲ ಬಾಳುವ ವಸುತವನುಿ ಚ ನಾಿಗಿ ನ ೇತ್ು ಹಾಕ್ತದಿದೇರಿ, ಕುಟರಪಾಪ!" ಎಂದು ಚುಚಿಿದರು. ದವಂದಾವಥಕ ಅವನ್ನಗ ಬಡ್ಡಯಿತ್ು. "ನ ೂೇಡ್ಡ, ನ ೂೇಡ್ಡ, ಸಮರ್ಥಕ..ನಾನು ವಿಶಾವಸ್ಗ ಇನ್ನಿಲ್ಿದಂತ ಹ ೇಳಿದ ..ಲ ೂೇರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸವಲ್ಪ ಹ ಚುಿ ಕಮಿಮ ಆಗಿದ , ನುಂಗಿಕ ೂಳಿಿ..ಬ ಳಿಗ ೆ ಮಾತಾಡ್ಡ ಸ ಟಲ್ ಮಾಡ ೂೇವಾ...ಈ ಮರದ ಹಂದ ಬಿದುದ ನಮಮ ಪಾರಣ ಯಾಕ ತ ಗಿೇತಿೇರಿ ರಾತಿರೇಲ್ಲ ಅಂತಾ...ಅದು ನ್ನಜ್ಾ..ಆದರ ಇದು ಸೂಯಿಸ ೈಡೂ...!." ಇದು ಆತ್ಮಹತ ಯ ಅಲಾಿ ಎಂದು ಪಾಪ, ಕುಟರಪಪನ್ನಗ ಅಥಕವಾಗಿಲ್ಿವ ?...ಸಮರ್ಥಕ ಸಾಕ ನುಿವಂತ ಕ ೈಯೆತಿತ ತ್ಡ ದರು, " ಯಾರ ಪಾರಣ ಯಾರು ತ ಗ ದರು ಕ ೂನ ಗ ?" ಕುಟರಪಪ ಗಾಯಗ ೂಂಡ ಸಪಕದಂತ ಬುಸುಗುಟ್ಟದ, "ನಾನ ೇ ಕ ೂಂದ್ ಬಿಟ್ಟದ ರ ಚ ನಾಿಗಿತ್ುತ...ಅದರ ೇ ಅದ ೇ ಆಶಿಯಕ ನ ೂೇಡ್ಡ, ನನಗಿಂತಾ ಅಜ್ ೇಕಂಟಾಗಿರ ೂೇ ಬ ೇರ ಯಾರ ೂೇ ಎನ್ನಮಿೇ ಇಟ ೂಕಂಡ್ಡದಾದ ಆ ವಿಶಾವಸ್.." "ಮತ ತ ನ್ನೇವು ಬ ದರಿಸಿದುದ..?"ಎಂದರು ಸಮರ್ಥಕ ಕ ೂನ ಅಸಿವ ವ ಂಬಂತ "ನನಿ ಬ ದರಿಕ ನ ೇತ್ು ಹಾಕ್ತತೇನ್ನ ಅಂತಾ, ಬಾಯಿಮಾತಿನಲ ಿೇ ಮುಗಿದು ಹ ೂೇಯುತ!..ಅಷರಲ್ಲಿ ಯಾವನ ೂೇ ಬಂದು ಕ ಲ್ಸ ಮುಗಿಸಿಬಿಟಾಟ.. " ಎಂದು ಕ ೈಯಾಡ್ಡಸಿಬಿಟಟ ಕುಟರಪಪ, ವಿಧಿನ್ನಯಮದಿಂದ ತ್ನಿ ಬ ೇಟ ಯೊಂದು ಕ ೈತ್ಪಿಪ ಬ ೇರ ಯವನ ಬುಟ್ಟಗ ಸ ೇರಿದಂತ ... ಸಮರ್ಥಕ ಎದದರು. ಅಚಿರಿಯೆಂದರ ಅವರಿಗ ಕುಟರಪಪನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಉಂಟಾಗುತಿತದ ! ೪

26


ರಕತಚಂದನ

ಜೇಪನುಿ ವ ೇಗವಾಗಿ ನ ಡ ಸುತಾತ ಸಮರ್ಥಕ ಮತ ತ ಘಟನ ನ ಡ ದ ಸಾಪಟ್ಗ ಬಂದಿಳಿದರು. ಸಲ್ಲೇಮನ ಚಹಾ ಅಂಗಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ವಾಯಪಾರ , ಬಂದವರ ಗಾಳಿಮಾತ್ು ಬಿಜ಼್ಿಯಾಗಿ ನ ಡ ದಿತ್ುತ.. ಅವನ ೂೇ,ಅವನ ಬೌರನ್ ಬಣಿದ ಸ ಪಷಲ್ ಚಹಾ ಪುಡ್ಡಯ ವಯವಹಾರವೇ! ಎಂದ ೂಮಮ ದಿಟ್ಟಸಿ ನ ೂೇಡ್ಡ ಒಳನ ಡ ದರು.. ಪೇಲ್ಲೇಸರ ಲಾಿ ಮಧಾಯಹಿದ ನಂತ್ರ ಚದುರಿಹ ೂೇಗಿದದರು, ಕ ೇವಲ್ ಕಾವಲ್ಲಗಾಗಿದದವರು ಬಿಟುಟ..ಹ ಣವನೂಿ ಮರಣ ೂೇತ್ತರ ಪರಿೇಕ್ಷ ಗಾಗಿ ಕ ೂಂಡ ೂಯಿದದದರಿಂದ ಬಿಕ ೂೇ ಎನ್ನಸುತಿತತ್ುತ, ಆ ರಕತ ಚಂದನದ ಮರ ಮತ್ುತ ಮೂಟ ಗಳಿದದ ಧ್ೂಳಿಡ್ಡದ ನ ಲ್ವನುಿ ಬಿಟುಟ ಬ ೇರ ೇನ್ನಲಾಿ... ಮಧ್ುರಾ ಇವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿತದದವಳು ಹತಿತರ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಮುಖಚಯೆಕ ಕಂಡು ಅವಳಿಗ ೇನೂ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ತಕಲ್ಿವ ಂದು ಗ ೂತಾತಗಿಬಿಟ್ಟತ್ು ಸಮರ್ಥಕಗ . ಆದರೂ ಆಕ ಶಾರದಾ ಮತ್ುತ ಸುಧಾಕರ್ ನಡುವ ಅಂತಾದ ದೇನೂ ಅನ ೈತಿಕ ನಂಟು ಕಂಡು ಬರಲ್ಲಲ್ಿವ ಂದೂ, ಇಬಬರೂ ಶಾಕ್ ನಲ್ಲಿದುದ, ನ್ನಜಕೂಕ ಆತ್ನ ಸಾವಿಗ ಅಳುತಾತ ದುುಃಖಿಸಿದರ ಂದೂ, ಆದದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ತ್ನಗ ಕ್ತಂಚಿತ್ೂತ ಅನುಮಾನ ಬರಲ್ಲಲ್ಿವ ಂದೂ ಹ ೇಳಿದಾಗ ಸಮರ್ಥಕ ಒಪಿಪದ ಎಂದು ತ್ಲ ದೂಗಿದರು. ಅವರು ಕುಟರಪಪನ ಬಗ ೆ ತಾವು ಮಾಡ್ಡದ ವಿಚಾರಣ ಸಹಾ ನ್ನಷಫಲ್ವಾಯಿತ ಂದೂ ಹ ೇಳಿದಾಗ ಮಧ್ುರಾ ಬ ರಗಾಗಿ, "ಹಾಗಾದರ ನಮಗ ಸುಳಿವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗಬ ೇಕು, ಈ ಕ ೇಸ್ ಬಗ ಹರಿಸಲ್ು ?" ಎಂದಳು ಸಮರ್ಥಕ ಆ ಶ ಡಿನುಿ ತ ೂೇರುತಾತ, " ಮಧ್ುರಾ, ನಮಗ ೇ ಬ ೇಕಾದ ಸುಳಿವ ಲಾಿ ಆ ಶ ಡ್ಡಿನಲ ಿೇ ಇದ ...ಬಾ ಹುಡುಕ ೂೇಣಾ,,"ಎಂದು ಪುಟ್ದ ಉತಾ್ಹದಲ್ಲಿ ಆಕ ಯ ಕ ೈಯಿಡ್ಡದು ಕರ ದ ೂಯದರು. “ಮಧ್ುರಾ, ಈ ನ ಲ್ವನುಿ ನ ೂೇಡ್ಡದರ ನ್ನನಗ ೇನನ್ನಿಸುತ್ತದ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗ ?"ಎಂದು ಕ ೇಳಿದರು ನ ಲ್ವನುಿ ಅಸತವಯಸತಗ ೂಳಿಸದ ಒಳಗ ನ ಡ ಯುತಾತ

27


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

"ಸಾರ್, ಇದ ಲಾಿ ಆ ರ ರ್ಡ್ ಸಾಯಂಡಸ್ಕ ಅಂತಾರಲಾಿ, ಆ ರಕತಚಂದನದ ಮರದ ದಿಮಿಮಗಳ ಚಕ ಕಗಳು, ಆ ಮೂಟ ಯ ಪುಡ್ಡ... ಇದ ಲಾಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೆೇ ಹರಡ್ಡದ .." "ವಿಶಾವಸ್ ರಾತಿರ ಇಲ್ಲಿಗ ೇಕ ಬಂದರು, ಮಧ್ುರಾ?" ಎನುಿತಾತ ನ ಲ್ದ ಮೂಲ ಮೂಲ ಯನೂಿ ಕಣಿಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟುಟ ಹುಡುಕುತಿತದಾದರ ಸಮರ್ಥಕ. ಮಧ್ುರಾ ಚುರುಕಾಗಿ ಹ ೇಳಿದಳು " ಹಾ, ಅಂದರ ಇಲ್ಲಿಗ ಯಾರ ೂೇ ಬಂದಿರಬ ೇಕು, ವಿಶಾವಸ್ಗ ಗ ೂತಾತಗಿಬಿಟ್ಟದ ..ಈ ಮರವನುಿ ಬಿಡ್ಡಸಿಕ ೂಂಡು ಕದ ೂದಯುಯವವರು!...ಕುಟರಪಪನ ಮರಗಳಿರು!..ಅವರ ೇ ವಿಶಾವಸ್ಗ ಹ ೂಡ ದು.."ಎನುಿತಾತ ತ್ನಿ ಸಿದಾಧಂತ್ವನ ಿೇ ಮುಂದುವರ ಸಿದಳು. ಸಮರ್ಥಕ ಅಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿದದ ವಸುತಗಳನುಿ ಹುಡುಕುತಿತದಾದರ , "ಆ ಮರಗಳಿರಲ್ಿದಿದದರ ?.. ಕುಟರಪಪನ ಕಡ ಯವರಲ್ಿದಿದದರ ?..."ಎಂದು ಸವಾಲ ಸ ದರು. ಮಧ್ುರಾ ತ್ಬಿಬಬಾಬದಳು, "ಏನ್ ಸಾರ್, ನ್ನೇವು ಹ ೇಳಿತರ ೂೇದು?" ತ್ಮಮ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಮರ ಮಾಡ್ಡದದ ವಸುತವನುಿ ಸಮರ್ಥಕ ಆಕ ಯ ಮುಂದ ಹಡ್ಡದರು.. ಕಂದು ಬಣಿದ ಸ ಪಷಲ್ ಚಹಾದ ಬಾಟಲ್ು!.. "ಇದು ಸಲ್ಲೇಮ್ ಅಂಗಡ್ಡೇದು, ಪಾಪಾ, ಟ್ೇ ಮಾಡಕ ಕ ಅಂತಾ ವಿಶಾವಸ್ ಇಟುಟಕ ೂಂಡ್ಡದುರ... ಅಷ ಟ ತಾನ ?" ಎಂದಳು ಭ ೂೇಳ ಸವಭಾವದ ಮಧ್ುರಾ ಸಮರ್ಥಕ ಗ ಲ್ುವಿನ ನಗ ಚ ಲ್ಲಿದರು, "ನಾನೂ ಮೊದಲ್ು ಹಾಗ ೇ ಅನ ೂಕಂಡ ...ಆದರ ಇದರ ವಾಸನ ನ ೂೇಡು, ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ತ್ಗ ೂೇ!"ಎಂದರು ಮಧ್ುರಾ ಅವರ ಕ ೈಯಲ್ಲಿದದ ಬಾಟಲ್ ಕ್ತತ್ುತಕ ೂಂಡು ಅದರಲ್ಲಿದದ ಕಂದು ಬಣಿದ ಪುಡ್ಡಯನುಿ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಪರಿೇಕ್ಷಸಿ ಬಾಯಿಗ ಸವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತ ರುಚಿ ನ ೂೇಡ್ಡದಳು.. ಮಧ್ುರಾ ಏನ್ನಲ್ಿವ ಂದರೂ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಸಿಬಬಂದಿ....ಆವಳಿಗ ಕನ್ನಷಟ ಇದ ೇನ ಂದು ತ್ಟಟನ ಗ ೂತಾತಯಿತ್ು...

28


ರಕತಚಂದನ

" ಅಯೊಯೇ ಸಾರ್...ಇದು ಚಹಾ ಅಲಾಿ..ಬೌರನ್ ಶುಗರ್!..ಹ ರಾಯಿನ್ ಅನ ೂಿೇ ಡರಗಿೆನ ಕಲ್ುಷ್ಟತ್ ಮಿಶರಣ!" ಎಂದು ಉದ ರೇಕದಿಂದ ಕೂಗಿದಳು.. “ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಮಧ್ುರಾ.."ಎಂದು ಒಂದು ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿ ಕಪಾಟ್ನ ಬಳಿಯಿದದ ಬೌರನ್ ಶುಗರ್ ಮತ್ುತ ರ ರ್ಡ್ ಸಾಯಂಡಸ್ಕ ಪುಡ್ಡ ಮಿಶ್ರತ್ ಸಥಳವನುಿ ತ ೂೇರುತಾತ ನುಡ್ಡದರು, " ಇದ ಲಾಿ ನ ಡ ದದುದ ಒಬಬ ಡರಗ್ ಆಡ್ಡಕ್ಟ ಅನುಿ ನ್ನನ ಿ ರಾತಿರ ವಿಶಾವಸ್ ಹಡ್ಡದಾಗ.. ಅವರಿಬಬರ ಕ್ತತಾತಟದಲ್ಲಿ ಬೌರನ್ ಶುಗರ್ ಎಲಾಿ ನ ಲ್ದ ಮೇಲ ಹರಡ್ಡ ಹ ೂೇಗಿದ ....ಇಂತಾ ಬೌರನ್ ಶುಗರ್ ಜತ ಗ ರಕತ ಚಂದನದ ಪುಡ್ಡಯನುಿ ನ ಲ್ದ ಮೇಲ ಹರಡ್ಡ ವಯತಾಯಸವ ೇ ಗ ೂತಾತಗದಂತ ನಮಮ ದಿಕುಕ ತ್ಪಿಪಸಿದಾದನ ಕ ೂಲ ಗಾರ!" ಗ ೂತಾತಗುತಿತಲ್ಿ ಎನುಿತಿತದ ಮಧ್ುರಾ ಮುಖಚಯೆಕ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿದದದ ಅಧ್ಕ ಸ ೇದಿದದ ಬಿೇಡ್ಡ ತ್ುಂಡುಗಳನುಿ ತ ೂೇರಿಸುತಾತ, "ಇಲ ಿೇ ಆ ವಯಸನ್ನ ದಿನಾ ಬಚಿಿಟುಟ ಕುಳಿತ್ು ಬೌರನ್ ಶುಗರ್ ಪುಡ್ಡಯನುಿ ಬಿೇಡ್ಡಯಲ್ಲಿಟುಟ ಸ ೇದುತಿತದುದದು..ನ ೂೇಡು!" ಎನುಿತಾತ ಮುಂದ ಆಕ ಗ ತ್ಮಮ ವಾದವನುಿ ವಿವರಿಸುತಾತರ : "ಸಲ್ಲೇಮ್ ಅಂಗಡ್ಡಯಿಂದ ಬರುವ ಚಹಾ ಬದಲ್ು ಈ ಬೌರನ್ ಶುಗರ್ ಎಂದು ಮೊದಲ್ಲನ್ನಂದ ಗ ೂತಿತದಿದದು ಯಾರಿಗ ?..ದಿನಾಲ್ೂ ಈ ಶ ರ್ಡ್ , ಕಾರ್ ಗಾಯರ ೇಜ್ ಎಲಾಿ ಉಪಯೊೇಗಿಸುತಿತದುದ ಯಾರು? ..ಇಲ್ಲಿ ಅದನುಿ ಬಚಿಿಟುಟ ಉಪಯೊೇಗಿಸುತಿತದದವನು ಯಾರು?...ಕುಟರಪಪ ರಕತಚಂದನ ಮರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಸ್ಗ ನ ೇಣು ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಬ ದರಿಕ ಹಾಕ್ತದುದ ಗ ೂತಿತದುದದು ಯಾರಿಗ ?.. ಕನ ಕ್ಟ ಮಾಡ್ಡ ಹ ೇಳು ಮಧ್ುರಾ!" ಎಂದರು ಪಾದರಸದಂತಾ ಮಿದುಳಿನ ಸಮರ್ಥಕ ಮಧ್ುರಾ ಎದ ಯಲ್ಲಿ ಡಮರುಗ ನುಡ್ಡಸಿದಂತಿದ .. "ಸಾರ್, ಹಾಗಾದರ ಸಿೇನಪಾಪ!" ಎಂದಳು ವಿಜಯಘೂೇಷದಂತ . ಸಮರ್ಥಕ ನಗ ಯಲ್ಲಿ ನ್ನರಾಕರಣ ಯಿದ . " ಸವಲ್ಪ ತ್ಪಾಪಯಿತ್ಲ ಿೇ, ಹುಡುಗಿ...ಅವನು ಕ್ತಟ್ಟ!" ಎಂದರು. 29


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

೫ ಸಮರ್ಥಕ ಆಗಲ ೇ ಸಲ್ಲೇಮ್ ಅಂಗಡ್ಡಗ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಡ ಅವನನುಿ ಬಂಧಿಸಲ್ು ತ್ಮಮ ಡರಗ್ ಕಂಟ ೂರೇಲ್ ಸ ಲ್ಲಿಗ ಹ ೇಳಿದದರಿಂದ ಮಾದಕ ದರವಯ ನ್ನಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದ ಯಡ್ಡ ಅವರು ಸಲ್ಲೇಮ್ನನುಿ ಕ ೈತ ೂೇಳ ತ ೂಡ್ಡಸಿ ಕರ ದ ೂಯುಯತಿತದದರು. ಸಮರ್ಥಕ ಮತ್ುತ ಮಧ್ುರಾ ಅಲ್ಲಿಗ ಬಂದರು. "ಅಲ್ಲಿ ನ ೂೇಡು ಮಧ್ುರಾ, ಅವನ ಅಂಗಡ್ಡಯ ಬಾಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬಗ ಯದಿವ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದ ೇ ನ ೂೇಡ್ಡದ .ದ .ಒಂದು ಲ ೇಬಲ್ ಹಚಿಿದ ನ್ನಜವಾದ ಸ ಪಷಲ್ ಟ್ೇ..ಇನ ೂಿಂದು ಲ ೇಬಲ್ ಹಚಿದ ಬಾಟಲ್..ಅದುವ ೇ.."ಎನುಿತಿತದದಂತ , ಮಧ್ುರಾ, " ಅದಕ್ತಕಂತಾ ಸ ಪಷಲ್! ..ಬೌರನ್ ಶುಗರ್ ಇದದದುದ..ಅದನ ಿೇ ಅವನು ಇಲ್ಲಿನ ವಯಸನ್ನಗಳಿಗ (ಆಡ್ಡಕ್ಟ್) ಮಾರುತಿತದುದದು.."ಎಂದು ಮಾತ್ು ಪೂಣಕಗ ೂಳಿಸಿದಳು "ನ್ನಮಗ ಕ್ತಟ್ಟ ಅಂತಾ ಹ ೇಗ ತಿಳಿಯಿತ್ು ಸಾರ್?" ಎಂದಳು ಜೇಪ್ ನ ಡ ಸಲ್ು ತಾನ ೇ ಮುಂದಾಗಿ. ಅವರು ಡ ೈವರ್ ಸಿೇನಪಪನ ಮನ ಅಡ ರಸ್ ಹಡ್ಡದು ಹ ೂರಟ್ದಾದರ . " ಅವನು ಆಗಾಗ ಹುಷಾರಿಲ್ಿದ ೇ ಕಾರ್ ತ ೂಳ ಯುವುದನುಿ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಳುಿತಿತದದ ಅಂತಾನ ಸಿೇನಪಪ..ಅವನು ಆಡ್ಡಕ್ಟ ಆಗಿದಿದರಬ ೇಕು, ಅದು ಸಿಗದಿದಾದಗ ಅವರು ಸರಿಯಿರ ೂೇಲಾಿ..ಆ ಚಹಾ ಅಂಗಡ್ಡಯವನು ಕ್ತಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಮೊದಲ್ಲನ್ನಂದ ಬತಿಕದದ ಅಂತಾನ ..ಇನುಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದಿದದದ ಬಿೇಡ್ಡ ಚೂರು ಮತ್ುತ ಬೌರನ್ ಶುಗರ್ ಬಾಟಲ್..ಜತ ಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಸ್ ನ ೇಣು ಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡು ನೂಕ್ತದ ಸೂಟಲ್ ನ ೂೇಡ್ಡದ ಯಲಾಿ..ಅದು ಅವರ ೇ ಹತಿತದ ರ ನೂಕಕಾಕಗಿತತ ?ತ " ಕ ೇಳಿದರು ಸಮರ್ಥಕ ಮಧ್ುರಾ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿ, "ಇಲಾಿ ಸಾರ್.ಅವರ ಹ ೈಟ್ಗ ಅದನುಿ ಹತಿತದ ರ ಅವರ ತ್ಲ ಫಾಯನ್ ದಾಟ್ ಮೇಲ ಹ ೂೇಗ್ ಬಿಡ್ಡತತ್ುತ..ಸ ೂೇ, ಈ ಕ್ತಟ್ಟ ಹತಿತ ಅವರ ಹ ಣಾ

30


ರಕತಚಂದನ

ಏರಿಸಿದದರಿಂದ ಅವನು ಅವರಿಗಿಂತಾ ಕುಳಿನ ೇ ಇರಬ ೇಕು!.." ಎಂಬ ನ್ನಶಿಯಕ ಕ ಬಂದಳು. " ಕರ ಕ್ಟ..ನಾವು ಅವನಿ ಹಡ್ಡದಾಗ ಗ ೂತಾತಗುತ .ತ ಆ ಸುತಿತಗ ಯಿಂದ ಹ ೂಡ ದದುದ ಎಲ ೂಿೇಯುತ ಅಂತಾ.."ಎಂದರು ಕ ೇಸಿಗ ಕ ೂನ ಯ ಗಂಟು ಹಾಕುವಂತ ಸಮರ್ಥಕ ಅವರು ಆಗಲ ೇ ತ್ಮಮ ಕಂಟ ೂರೇಲ್ ರೂಮಿಗ ಹ ೇಳಿದದರಿಂದ ಬನಶಂಕರಿಯ ಸಿೇನಪಪನ ಮೂಲ ಮನ ಯ ಬಳಿ ಪೇಲ್ಲಸ್ ವಾಯನ್ ತ್ುಂಬಾ ಸಿಬಬಂದಿ ಹ ೂರಬಂದು ಸುತ್ುತವರ ದಿದದರು... ಜೇಪ್ ಇಳಿದು ಅವನ ಚಿಕಕ ಮನ ಯ ಬಾಗಿಲ್ ಬಳಿ ನ್ನಂತ್ು ಆಲ್ಲಸಿದರು ಇಬಬರೂ. ಒಳಗಿನ್ನಂದ ಆತ್ಂಕ ಮತ್ುತ ಕ ೂೇಪ ತ್ುಂಬಿದ ಇಬಬರ ದನ್ನಗಳು ತ ೇಲ್ಲಬರುತಿತವ .. " ಎಷ್ಟಟ ಬಡ ೂಕಂಡ ..ಈ ಅಲಾಕ ಕ ಲಾ್ ಮಾಡಕ ಕ ಆ ಶ ರ್ಡ್ ಗ ಓಗಬ ೇಡಾ..ನ ೂೇಡ್ಡೇಗ, ನಮಿಮಬರಿಗೂ ತ್ಂದಿಟ ಟ.." ಸಿೇನಪಪನ ಚಿಂತ ತ್ುಂಬಿದ ನ್ನಂದನ ಇನ ೂಿಬಬ ಚಿಕಕವಯಸಿ್ನವನ ಅಹಂಕಾರದ ವಾದ, "ಅಯೊಯೇ, ಯಾಗೂಕ ಗ ೂತಾತಗಲ್ಿ ಕಣಣಾಿ ಅಂದ ರ...ಆ ಎರಡೂ ಬಾಟಲ್್ ವಿಶಾವಸ್ ಸಾರ್ ನನಿತ್ರ ಕ್ತತ್ುತಕ ೂಳ ಿೇಕ ಓಗಿದದ ರ, ಅದೂ ಒಡ ದು ನ ಲ್ವ ಲಾಿ ಹರಡ್ಡ ರಂಪಾ ಆಗಿತಲ್ಲಕಲ್ಿ, ನ್ನಜ್ಾ ನಾನ್ ಒಪಕತಿೇನ್ನ.."ಎನುಿತಿತರುವಂತ ಯೆೇ ಬಾಗಿಲ್ನುಿ ಜ್ ೂೇರಾಗಿ ಒದುದ ಒಳನುಗಿೆದದರು ಸಮರ್ಥಕ ತ್ಮಮ ಗಾಿಕ್ ೧೭ ಸವಿೇಕಸ್ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಮುಂದ ತ ೂೇರಿಸುತಾ "ಹಾಯಂರ್ಡ್್ ಅಪ್!" ಎಂದು ಕೂಗುತಾತ.. ಕ್ತಟ್ಟ ಚಿಕಕ ವಯಸಿ್ನ ಯುವಕ...ಕುಳಿಗ ನರಪ ೇತ್ಲ್ನಂತಿದಾದನ ...ಕಣುಿ ಸುತ್ತಲ್ೂ ಕಪುಪ ಬಿದಿದದ , ಅನಾರ ೂೇಗಯದ ಕಳ ..ಡರಗ್ ಸ ೇವಿಸಿ ಮೈ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡವನ ಲ್ಕ್ಷಣ... ಇಬಬರೂ ಚಾಪ ಯ ಮಲ ಕುಳಿತ್ವರು ಇವರು ಒಮಮಲ ನುಗಿೆದಾಗ ಭಯಭಿೇತ್ರಾಗಿ ಎದುದ ನ್ನಂತ್ರು ಕ ೈ ಮೇಲ ತಿತ.. "ಸಿೇನಪಾಪ, ಒಳ ಿ ಸಾಹ ೇಬರು ಅನುಿತಿತದ ದಯಲಾಿ!..ಚ ನಾಿಗಿ ಶಾಸಿತ ಮಾಡ್ಡದ ಅಲ್ಿವ ಅವರಿಗ ನ್ನನ ಿ ರಾತಿರ?" ಎಂದರು ಅವನ ತ್ಪಪಪಿಪಗ ಪಡ ಯಲ್ು 31


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಸಿೇನಪಪ ಪಕಕದಲ್ಲಿದ ಕುಳಿ ತ್ಮಮನತ್ತ ಕ ೈ ತ ೂೇರುತಾತ," ದಯವಿಟುಟ ಅಂಗನ ೂಕೇಬ ೇಡ್ಡ..ಕ ೂಂದಿದುದ ಈ ಪಾಪಿೇನ !..ರಾತಿರ ಅವರ ಶ ರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ ದರಿದರ ಬಿೇಡ್ಡ ಕುಡ್ಡೇತಾ ಕುಂತ್ವನು ಇವನು ದಿೇಪ ಯಾಕ ಆಕ ೂೇ ಬ ೇಕ್ತತ್ುತ?..ಸಾಯೆೇಬುರ ಎದಿದದುರ..ಅನುಮಾನ ಪಟುಟ ಒಳಗ ಬಂದವ ರ. ಸಿಕಾಕಕ ೂಂಡಾ.. ‘ಏಯ್, ಕಳ್ ನನ್ ಮಗ ಿ ಕ ೂಡ ೂೇ ’ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ಇವನು ಬಚಿಿಟ್ದ್ ಬಾಟಲ್ೆಳಾಿ ಎಳ ದಾಡವ ರ..ಇವನು ಅದರ ಚಟಕ ಕ ಬಿದ ೂದೇನು..ಸುಮಿ ಬಿಡಾತನಾ? ಕ ೂೇಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟದದ ಹಾಯಮರ್ ತ್ಗ ೂಂಡು ಅವರ ತ್ಲ ಗ ಬಾರಿಸವ ಿ..ಸಾಯೆೇಬುರ ಬಿದ ೂದೇದುರ..ಇವುಿ ಮನ ೇಗ ಬಂದ್ ನಡುಗಾತ ನ್ನಂತ್... ಅತ ೂಕಂಡಾ ನನ್ ಅತಾರ..ಛ ೇ, ತ್ಮಮ ಅಂತಾ ಕರುಳು..ಉಷಾರಿಲ್ಿದ ಪಾರಣ್ಣ..ನಾನೂ ಅವನೂ ಹಂದಿನ್ ಗ ೇಟ್ನ್ನಂದ ಓಗಿ ಸ ೇರಿ ಆ ಮರದ ಕ ಂಪು ಪುಡ್ಡನಾ ಬೌರನ್ ಶುಗರ್ ಪುಡ್ಡೇ ಜತ ಮಿಲಾಯಿಸಿ ಅಲ ಿಲಾಿ ಅರಡ್ಡ ಬಿಟ್ವ..ಆಮೇಲ ಮರ ಕಟ್ಟದದ ನ ೈಲಾನ್ ಅಗೆದಿಂದ ಇವನ ೇ ಸೂಟಲ್ ಅತಿತ ಸಾಯೆೇಬರನಾ ಫಾಯನ್ನಗ ನ ೇತ್ು ಆಕಾದ..." ಎಂದು ಅಳಕ ಕ ಶುರು ಮಾಡ್ಡದ ಸಿೇನಪಪ. ಸಮರ್ಥಕ, " ಹೌದ ೇನ ೂ ಕ್ತಟ್ಟೇ?, ಒಪಕೇತಿೇಯಾ?.. ಇನ ೂಿಂದು ಬಾಟಲ್ ಆ ಮೂಲ ಲ ೇ ಇದದದುದ ಮಾತ್ರ ನ್ನೇವು ಆ ಗಾಬರಿೇಲ್ಲ ಮರ ತ ೇ ಬಿಟ್ಟರಿ ಅಲ ವೇ?. ಅದೂ ನನಿ ಕ ೈಗ ಸಿಕ್ತಕ ಬಿಡುತನ್ನೇನು .ಒಪಕಂಡ ರ ನ್ನನಿಂತಾ ಡರಗ್ ವಯಸನ್ನಗಳಿಗ ಕ ೂೇಟ್ಕ ಅಷುಟ ಕಠಿಣವಾಗಿರಲ್ಿ ಶ್ರಕ್ಷ ಕ ೂೇಡುವಾಗ " ಎಂದು ಪುಸಲಾಯಿಸಿದರು ಸಮರ್ಥಕ. " ಆ ಟ ೈಮಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹ ೇಬುರ ಕ್ತತ ೂಕೇಬಾದಾಕಗಿತ್ುತ ನನಿ ಹತಾರ.. ಒಡ ದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಡಬಿಟರಲಾಿ ಅಂತಾ ರ ೇಗಿಹ ೂೇಯುತ. ತ್ಲ ೇಲ್ಲದದ ನಶ ೇನಲ್ಲಿ ಸಾಯೆೇಬನಾಕ ಹ ೂಡ ದು ಸಾಯಿಸಿಬಟ ಟ...ಮಾಡಬಾರದ್ ಕ ಲಾ್ ಮಾಡ್ಡ, ಆ ಕುಟರಪಪನ ಮೇಲ ಅನುಮಾನ ಬರ ೂೇ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಡ ತ್ಪಿಪಸ ೂಕಳ ಿೇಕ ಹ ೂೇ ದ ......"ಎಂದು ಮಾಿನವದನನಾಗಿ ಮಧ್ುರಾ ತ್ಂದ ಕ ೈಕ ೂೇಳಕ ಕ ಕ ೈ ಚಾಚಿದನು ಕ್ತಟ್ಟ. ಅಲ ಿೇ ಬಚಿಿಟ್ಟದದ ರಕತಸಿಕತ ಸುತಿತಗ ಯನೂಿ ವಶಪಡ್ಡಸಿಕ ೂಂಡ ನಂತ್ರ, ಅವರಿಬಬರನೂಿ ಮಿಕಕ ಪೇಲ್ಲಸರು ಅರ ಸ್ಟ ಮಾಡ್ಡದ ಮೇಲ ಜೇಪ್ ಹತಿತ ಹ ೂರಟರು ಸಮರ್ಥಕ ಮತ್ುತ ಮಧ್ುರಾ

32


ರಕತಚಂದನ

" ಇದ ಂತಾ ನಶ ಸಾರ್?..ಅದಕಾಕಗಿ ಒಳ ಿಯೊೇರು ಕ ಟ ೂಟೇರು, ಚಿಕ ೂಕೇರು, ದ ೂಡ ೂಿೇರು ಭ ೇಧ್ಭಾವವ ೇ ಇರಲಾವ ಅದನುಿ ಸ ೇವಿಸಿದಾಗ..?"ಎಂದು ಅಚಿರಿ ಪಡುತಾತ ಕ ೇಳಿದಳು ಮಧ್ುರಾ ಜೇಪ್ ಸಾಟಟ್ಕ ಮಾಡುತಾತ ನುಡ್ಡದರು ಸಮರ್ಥಕ, " ಒಬ ೂಬಬಬರಿಗ ಒಂದ ೂಂದು ತ್ರಹಾ ಅಮಲ್ು ಈ ಪರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ುರಾ!...ಅಧಿಕಾರ, ಹಣ, ಪರಣಯ ಎಲ್ಿವೂ!..ಅಂದ ಹಾಗ ಈ ಯಶಸು್ ಕೂಡಾ...ನಮಮ ತ್ಲ ೇಗ ಹ ೂೇಗಬಾರದಷ ಟ!"

33


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಶಾಂತಿ ಸ ್ಪೇಟ! 

ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ಎಸ್

೧ ಧ್ೃತಿ ಹ ಗ ಿ ಮನ ಯಿಂದ ಹ ೂರಡುವ ಕ ೂನ ಯ ಗಳಿಗ ಯವರ ಗೂ ಟ್ಯ.ವಿ . ವಾಹನ್ನಯಲ್ಲಿ ಬರುತಿತದದ ನಗರದ ಅತಿ ಮುಖಯ ಕಾಯಕಕರಮವಾದ ಆ ’ ಸಿರಿಗನಿಡ` ಸಮೆಳನದ ಬಗ ಗಿನಪಾರರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳನ ಿೇ ಗಮನವಿಟುಟ ನ ೂೇಡುತಿತದದಳು . 34


ರಕತಚಂದನ

?..ನ ೂೇಡಲ ೇ ಬ ೇಕಲಾಿಅವಳ ೇ ಆ ಚಾನ ಲ್ಲಿನ ಮುಖಯ ವರದಿಗಾತಿಕಈಗ ಅಂದಿನ ... ಎಂಬ ”ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕರ “ ಗತಿಪರ ಮುಸಿಿಮ್ ಷ್ಟಯಾ ನಾಯಕರು ಆಯೊೇಜಸಿದದಪರ ಇನ ಿೇನು ,ಅಭೂತ್ಪೂವಕ ಸಮೆಳನಕ ಕ ಧ್ೃತಿ ಅತಿ ಸಡಗರದಿಂದ ಸಿದಧಳಾಗುತಿತದದಳು ತಾನು ಅಲ್ಲಿಗ ಹ ೂೇಗಿ ಖ್ುದಾದಗಿ ಲ ೈವ್ ವರದಿಗಳನುಿ ಪರಸಾರ ಮಾಡಲ್ು... ಹ ೂರಡುವಾಗ ಕಾರಿನ ಕ್ತೇ ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಿವಾಗ ಟ ೇಬಲ್ಲನಲ್ಲಿದದ ತ್ನಿ ಮತ್ುತ ಭರತ್ನ ಸ ಲ್ಲಫೇ ಚಿತ್ರವನುಿ ನ ೂೇಡ್ಡದಾಗ ಮುಖದ ಮೇಲ ಮಂದಹಾಸವಂದು ಮಿಂಚಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ುಕ ೇಂದಿಯ ಮಿೇಸಲ್ು ದಳದ ,ಅಸಿಸ ಟಂಟ್ ಕಮಾಂಡ ಂಟ್ ಭರತ್ ಹ ಗ ಿ ... ತ್ನಿ ಸಾವಭಿಮಾನ್ನ ದ ೇಶಭಕತ ...!ಅಧಿಕಾರಿ ಪತಿಎಫ್ ಸವಿೇಕಸಿನಲ ಿೇ .ಪಿ .ಆರ .ಸಿ . ’ ...ಜೇವನದ ಸಾಥಕಕತ ಯನುಿ ಕಂಡವನಂತ ವತಿಕಸುವ ತ್ನಿ ಗಂಡಎಲಾಿ ಬರತ ತ , ಎಂದು ಆ ಸ ಲ್ಲಫೇ ಚಿತ್ರವನುಿ ನ ೂೇಡ್ಡ ತಾನು ’ಗಿ ಸ ಲ್ಲಫ ತ ಗ ಯಲ್ು ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಿಚ ನಾಿ ಕಾಯಮರಾ ಕಣಿನುಿ ,ನಾನು ನ್ನನಿಂತ ಟ್ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದವನಲ್ಿ‘ ...,ಕ್ತೇಟಲ ಮಾಡ್ಡದಾಗ ಬಂ..ಕಂಡವನಲ್ಿದೂಕ್ತನ ನಳಿಕ ಯನುಿ ಮಾತ್ರ ಧ ೈಯಕದಿಂದ ದಿಟ್ಟಸಿದವನು..,ಹಹ್ ’ ! ಎಂದು ಚ ೇಡ್ಡಸಿ ಆ ಚಿತ್ರವನ ಿ ಫ ರೇಮ್ ಹಾಕ್ತಸಿ ಇಟಟವನಲ್ಿವ ...? ಇಂದಂತ್ೂ ದಿನಕ್ತಕಂತಾ ಮುಂಚ ಅದ ೇ ಸಮೆಳನದ ಸಂಪೂಣಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಯವಸ ಥಯ ಮುಖಯಸತನಾದದರಿಂದ ಬ ರೇಕ್ ಫಾಸಿಟಗ ಎರಡು ಸಾಯಂರ್ಡ್ವಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂದುಒಂದು ಬಿಟಟ ,್ು ಅಧ್ಕ ಗಾಿಸ್ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಡಯದ ೇತ್ನಗ ಒಂದು ಫಯಿಂಗ್ , ಕ್ತಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ ೂಟುಟ ತ್ನಿ ಹಸಿರು ಆಮಿಕ ಜೇಪ್ ಏರಿ ...?ಓಡ್ಡಹ ೂೇದವನಲ್ಿವ ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಸ ಕುಯರಿಟ್ ಫಸ್ಟಕಮಫಟ್ಕ ನ ಕ್್ಟ ಎಂದು , ವಯಸು್ ಮುವತ್ುತ ಮೂರಾದರೂ ಅದಕ ಕ ಮಿೇರಿದ ..!ತ್ನಗ ೇ ತ್ತ್ವ ಹ ೇಳುತಾತನ ...ಪೌರೌತ ಅಬಬಬಾಬಏನು ಇವನು ಇವತ್ುತ ಮು..ಖಯಸತನಾದುದಕ ಕೇ ಇಷುಟ ಓವರ್ ?..ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಏನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೇತ್ು.. . ?ನ ೂೇತಾನು ಇದನುಿ ತ್ನಿ ಇಂದಿನ ಟ್ ವಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ , ಹ ೇಗೂ ತ್ನಿ ಚಾನ ಲ್ ಮೊದಲ್ಲನ್ನಂದಲ್ೂ ಈ ಸಕಾಕರದ ...ಗಿ ಖಂಡ್ಡಸಬ ೇಕುಚ ನಾಿ ಮೂಲ್ ಸಿದಾಧಂತ್ಗಳಿಗೂ ವಿರ ೂೇಧಿ ಬಣದ ಉದಯಮಿಗಳಿಗ ,ಕಾಯಕಕರಮಗಳಿಗೂ ..?ಸ ೇರಿದುದ ತಾನ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ನಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಾ ಮಸಾಲ ಯೆಲಾಿ ಇರಲ ೇ ಬ ೇಕು ! ಸಾವಕಜನ್ನಕರಿಗ ಲಾಿ ವಿಪರಿೇತ್ ಕಷಟ ..!ಎಂದು ಚಾನ ಲ್ ಮಾಲ್ಲೇಕರು ಬಯಸುತಾತರ

35


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಆ ಮಳಿಂದೂರು ಕ ರ ಯ , ಅಂಗಡ್ಡ ಮುಂಗಟಟಲ್ನ ಿಲಾಿ ಮುಂಚ ಯೆೇ ಮುಚಿಿಸಿ .ಕ ೂಟುಟ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತ್ನ ಷ್ಟಯಾ ಮಸಿೇದಿಯ ಹಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ದ ೇಶದ ಪರತಿಷ್ಟಟತ್ ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯತ್ ಷ್ಟಯಾ ಮುಸಿಿಮ್ ಮಹನ್ನೇಯರ ಸಮೆಳನವಂತ ಆ ಮಸಿೇದಿಗ .. ಎದುರಿನಲ್ಲಿದದ ಹ ೂಸ ಮೇಲ ್ೇತ್ುವ ಮೇಲ್ಂತ್ೂ ಆಮಿಕಯ ಸ ಕುಯರಿಟ್ ’...ಸಪಕಗಾವಲ್ುಶಾಂತಿಗ ತಾವು ತ ರುವ ಬ ಲ ಅಂದರ ಜನಸಾಮಾನಯನ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಹರಣವ ೇ..?ಈ ವಿ ಐ ಪಿ ಕಲ್ಿರ್ ಹ ೂೇಗಬ ೇಕು ...’ಎಂದು ತಾನ್ನಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ೇಕ್ತಸಬ ೇಕು ಎಂದುಕ ೂಳುಿತಾತ ಮನ ಯ ಹ ೂರಗ ೇ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿರುತಿತದದ ಮಾರುತಿ ರಿಟ್್ ಕಾರ್ ಹತಿತ ಚಾವಿ ತಿರುಗಿಸದಳು”..ಓಹ್ಎಂದು ಉದೆರಿಸಿದಳು ಕಾರಿನ ಡಾಯಶ್ ”ನ ೂೇ , ‘ ..ಬ ೂೇರ್ಡ್ಕ ನ ೂೇಡುತಾತಛ ಇವತ ತೇ ,ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಸವಲ್ಪವ ೇ ಮಿಕ್ತಕದ , ಅವತ ತೇ ಈ ಕ ಲ್ಸವೂ ,ತ್ನಗ ಯಾವತ್ುತ ಬಹಳ ಬಿು ಇರುತ್ತದ ೂೇ..ಹಾಕ್ತಸಬ ೇಕು ಎಂದು ಗ ೂಣಗಿಕ ೂಳುಿತಾತ ವ ೇಗವಾಗಿ ಸಮೆಳನದ ’ ಅಂಟ್ಕ ೂಳುಿತ್ತದ ಸಾಪಟ್ನತ್ತ ಕಾರ್ ನ ಡ ಸಿದಳು ಧ್ೃತಿ... ೨ ”?ಅಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ವಯವಸ ಥ ಸುಗಮವಾಗಿದ ತಾನ ,ಭರತ್ ಹ ಗ ಿ .ಸಿ.ಎ“ಎಂದು ತ್ಮಮ ಮಾಮೂಲ್ಲ ಗ ೂಗೆರು ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಪರಶ್ರಿಸಿದರು ಡ್ಡವಯಲ ಕಸ್್ ,ಜ ಕಾಂತ್ರಾಜ್.ಐ . .ನಲ್ಲಿಸ ಟ್ ”!..ಯೆಸ್ ಸರ್“ ಎಂದು ತ್ನಿ ಕಪುಪ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲ್ಲ್ಲಿ ಕ ೈಯಾಡ್ಡಸುತಾತ ನ್ನೇಳವಾಗಿ ಉಸಿರ ಳುದುಕ ೂಂಡ ಭರತ್ ಹ ಗ ಿಓವರ್ -ಆ ಸಮೆಳನದ ಸಾಪಟ್ನಲ್ಲಿದದ ಆ ಪ ಿೈ , ತ್ನಿನುಿ !ಅವರ ಎರಡನ ಕಾಲ್ ಇದು ಅಧ್ಕಗಂಟ ಯಲ್ಲಿ ....ಬಿರಡ್ಡಿನ ಮೇಲ್ಲಂದ ?..ಅವರ ೇನಂದುಕ ೂಡ್ಡದಾದರ ಈ ಸ ೇತ್ುವ ಮೇಲ ಎಸ ನ್ನೇಶ್ರಯಲ್ ಸವಿೇಕಸಸ್ ..ನ್ನೇವ ೇನೂ ಚಿಂತಿಸಬ ೇಡ್ಡ ,ಸರ್ “ ಮತ್ುತ ಸಕಾಕರಿ ವ ಹಕಲ್್ ಬಿಟುಟ ಮತಾಯರಿಗೂ ಪಮಕ಼್ಿಟ್ ಮಾಡ್ಡತಲ್ಿಇನುಿ ಆ ... ಸ ೇತ್ುವ ಯ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನ ಗಳಿರುವ ನ್ನವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಐ ಡ್ಡ ಕ ೂಟುಟ ಮೇಲ ”..ಆದದರಿಂದ ..ಲ್ಲಸ್ ಕೂಡಾ ನಮಮ ಜತ ಸಹಕರಿಸುತಿತದ ಪೇ...ಬಿಡುತಿತದ ದೇವ ಎನುಿತಿತದದಂತ ಯೆೇ,

36


ರಕತಚಂದನ

ಆ ಸ ೇತ್ುವ ಯ ಎದುರಿಗ ಇರುವ ಷ್ಟಯಾ ಮಸಿೇದಿ ,ಸ ೇತ್ುವ ಬಗ ೆ ಅಷುಟ ಚಿಂತ ಯಿಲ್ಿ “ ಹಾಲ್ಲನ ಬಗ ೆ ಹ ಚುಿ ಕಾಳಜ ಅಷ ಟೇಅಷ ೂಟಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯತ್ರ ನಾಯಷನಲ್ ಲ ವ ಲ್ . ಹ ೂೇಮ್ ...ಲ್ಲೇಡಸ್ಕ ಮತ್ುತ ಸ ಲ ಬಿರಟ್ೇಸ್ ಒಟ್ಟಗ ಸ ೇರಿರುವುದು ಅಪರೂಪ ನಮಮ ಜವಾಬಾದರಿ ನಮಗ ,ಎನ್ನವ ೇ... ಮಿನ್ನಸಟರ ತ್ತ ಗಂಟ ಗ ೂಮಮ ವಿಚಾರಿಸುತಿತದಾದರ ”...!ಗ ೂತಿತದದರ ಸಾಕುಎಂದು ತ್ಮಮ ಮಾತ್ನ ಿೇ ಕ ೂನ ಯದಾಗಿಸಿ ಮುಗಿಸಿದದರು ಡ್ಡ . ಜ ಸಾಹ ೇ.ಐಬರು. ಈಗ ಅಧ್ಕ ಗಂಟ ಗ ಮುಂಚ ಯೆೇ ಭರತ್ ತಾನ ೇ ಮಸಿೇದಿಯ ಒಳಹ ೂೇಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖಯಸತರಾದ ಮುಲಾಿ ಹುಸ ೇನ್ ಸಾಹ ೇಬರನೂಿದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ಬಂದಿದದ , ಷ್ಟಯಾ ಸಮುದಾಯದ ನ ೇತಾ ಹಶ್ರಮ ಸಾಹ ೇಸ ರನೂಿ ಭ ೇಟ್ ಮಾಡ್ಡ ಅವರನುಿ ಮುಲಾಿ ಹುಸ ೇನ್ ಸಾಹ ೇಬರಂತ್ೂ ತ್ಮಮ ನ ರ ತ್ .ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿಕ ೂಂಡ್ಡದದ ಬಿಳಿ ಸಿಲ್ಲಕನ್ಂತಾ ಗಡಿ ನ್ನೇವಿಕ ೂಳುಿತಾತ ತ್ಮಮ ಅಳಲ್ನುಿ ನ್ನವ ೇದಿಸಿದದರು “ ,ನ ೂೇಡ್ಡ ಭರತ್ ಭಾಯಿಹ ಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಗತಿತಗ ಮಾಡಬಾರದ ಇಸಾಿಮ್..ನಾವು ಶಾಂತಿ ಪಿರಯರು.. ನಮಮಲ್ಿರನೂಿ ದುಷಟ ರಾಕ್ಷಸರ ಂಬಂತ ಬಿಂಬಿಸುವಂತ ,ಅನಾಯಯ ಮಾಡ್ಡ ನಾವು ...ಈ ಸುನ್ನಿಗಳ ೇ ಹ ಚಾಿಗಿರುವ ಜಹಾದಿ ಭಯೊೇತಾಪದಕರ ಜ್ಾಲ್ ,ಮಾಡುತಿತದ ಇದರ ವ಼್ಿರುದಧವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನ ಯನುಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತ್ರಲ್ುಮುಖಯವಾಹನ್ನಯಲ್ಲಿ , ಮುಸಿಿಮರ ಲ್ಿರೂ ಈಗಿರುವ ಸಂಶಯದ ಪರದ ದಾಟ್ ಬ ರ ಯಲ್ುಬ ಳ ಯಲ್ು ಸೂಕತ , ”...ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಡಬ ೇಕ ಂಬ ಕನಸು ಹ ೂತ್ತವರುಎಂದಿದದರು ಹಶ್ರಮ ಸಾಹ ೇಬರೂ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿ “ ,ಹೌದು ಅಮನ್ ಕ್ತ ಪ ೈಗಾಮ್‘ ಅದಕಾಕಗಿಯೆೇ ಈ , ಅಂದರ ಶಾಂತಿ ಸಂದ ೇಶವನುಿ ’ಭಿತ್ತರಿಸಲ್ು ಇಂದು ಸ ೇರಿದ ದೇವ ತಿೇವರವಾದ ಮತ್ುತ ... ನಮಮ ..ಭಯೊೇತಾಪದನ ಇಸಾಿಮಿಗ ದೂರ ಎಂದು ಘಂಟಾಘೂೇಷವಾಗಿ ಸಾರಲ್ಲದ ದೇವ ಅದಕ ಕೇ ಅತಿ ಹ ಚಿಿನ ... ವಿದಾವಂಸರನೂಿ ಕರ ಸಿದ ದೇವ -ಸಮಥಕನ ಗಾಗಿ ಹಲ್ವು ಕವಿ ನಮಮ ಸಮೆಳನ ಯಾವ ...ಸಂಖ ಯಯ ಷ್ಟಯಾ ಭಕತರು ಇಂದು ಬರುವುವರಿದಾದರ ಪರತಿಭಟನ ಯ ಅಡ್ಡಿ ಆತ್ಂಕವಿಲ್ಿದ ೇ ನ ಡ ದು ಹ ೂೇದರ ನಮಮ ದ ೇಶದ ಈ , ಅಭೂತ್ಪೂವಕ ಯಶಸಿ್ನ ರೂವಾರಿ ನ್ನೇವ ೇ ಆಗುವಿರಿ”..ಎಂದ ಲಾಿ ಅವನ ಮೇಲ ತಾವಿಟ್ಟದದ ವಿಶಾವಸ ಮತ್ುತ ನ್ನರಿೇಕ್ಷ ಯನುಿ ಒತಿತ ಹ ೇಳಿದದರು.

37


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಭರತ್ ಕೂಡಾ ಅವರಿಗ ಧ ೈಯಕ ತ್ುಂಬುತಾತನ್ನೇವು ಮಾಡರ ೇಟ್್ ಎಂದು ನಾನೂ ”:, ಶಾಂತಿಯ ಬಗ ೆ ಚಿಂತಿಸದಿರ– ಹಾಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತ ..ಬಲ ಼್ಿ ಿ ನಾವು ಸ ೈನ್ನಕರೂ ಶಾಂತಿ .. ಆದರ ಅಶಾಂತಿ ಎಬಿಬಸುವವರ ಪಾಲ್ಲಗ ಮಾತ್ರ ,ಪಿರಯರ ೇ ತ ೂಂದರ ಕಂಡು - ನ್ನಮಗ ಯಾವುದ ೇ ಕಷಟ...ಯಮಸವರೂಪಿಗಳಾಗುತ ತೇವ ಅಷ ಟೇ ಎಂದು ತ್ನಿ ಮೊಬ ೈಲ್ ನಂಬರನುಿ ಇತ್ುತ ”ಬಂದಲ್ಲಿ ತ್ಕ್ಷಣವ ೇ ನನಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಡ .ಅಲ್ಲಿ ನ ರ ದಿದದ ಆ ಮತ್ದ ಹರಿಯರಿಗ ವಂದಿಸಿ ಹ ೂರಬಂದಿದದನು ಈಗಾಗಲ ೇ ಸಮೆಳನಕ ಕ ಬರುತಿತರುವ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಖ ಯ ಗಣನ್ನೇಯವಾಗಿ ಏರಿದ ವಾಹನಗಳನುಿ ಪಾಕ್ಕ ಮಾಡಲ್ು ನಾಗರಿೇಕರು ಎಂದಿನಂತ .. ಅದಕಾಕಗಿ ...ಆದರ ತಾನು ಆ ಬಗ ೆ ತ್ಲ ಕ ಡ ಸಿಕ ೂಳಿಬ ೇಕಾಗಿಲ್ಿ...ಡುತಿತದಾದರ ಪರದಾ .ಟಾರಫಿಕ್ ಪೇಲ್ಲೇಸರ ದ ೂಡಿ ತ್ಂಡವ ೇ ನ ೇಮಕವಾಗಿದ ಹಾಗ ೇ ಸ ೇತ್ುವ ಯ ಮೇಲ ನ ಡ ದು ಹ ೂೇಗುವಾಗ ಭರತ್ ಸುತ್ತಲ್ೂ ಒಮಮ ದೃಷ್ಟಟ ಹಾಯಿಸಿದತ್ನಿ ಬಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿದದ ಈ ಮಸಿೇದಿಯು ಇಂದು ಅತಿಥಿಗಳ ... ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದದ ನ್ನಜಕನವಾದ ಮಳಿಂದೂರು ಕ ರ ,ಚಟುವಟ್ಕ ಯ ಆಗರವ ೇ ಆಗಿದದರೂ ಮಾತ್ರ ತ್ನಿ ಮಲ್ಲನಗ ೂಂಡ ನ್ನೇರನುಿ ಹಗಲ್ಲನ ಬ ಳಕ್ತನಲ್ಲಿ ಮಿನುಗಿಸುತಾತ ...ಶಾಂತ್ವಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷಸುತಿತರುವಂತಿದ ಎಂತಾ ವಿಪಯಾಕಸ ಎಂದುಕ ೂಂಡು ಮುನ ಿಡ ದ , ಎಲ್ಿರ ಸುರಕ್ಷತ ಯ ಜವಾಬಾದರಿಯನುಿ ತ್ಲ ಯ ಮೇಲ ಯೆೇ ಹ ೂತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ. ಮತ ತ ಮತ ತ ತ್ನಿ ಸ ಕುಯರಿಟ್ ತ್ಂಡದವರು ಆ ಸ ೇತ್ುವ ಯ ದಾವರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತಿದದ ಎಲ್ಿ ವಯವಸ ಥಯನೂಿ ಚಾಚೂ ತ್ಪಪದಂತ ಪುನರ್ಪರಿಶ್ರೇಲ್ನ ಮಾಡಹತಿತದ ಇನೂಿ ಕಾಯಕಕರಮಕ ಕ ಒಂದೂವರ ಗಂಟ ,ಸಮಯ ಎಂಟೂವರ ಆಗಿದ ...ಭರತ್ ಯಾಕ ೂೇ ಸ .!ಸಮಯವಿದ ್ ವಲ್ಪ ಹಸಿವಾಗುತಿತದ ..ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂಡ್ಡ ತಿಂದಿಲ್ಿ , ಎಂಬ ಆಲ ೂೇಚನ ಯೂ ?ದ ಕನ್ನಷಟ ಪಕ್ಷ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಫಿ ವಯವಸ ಥ ಮಾಡ್ಡರಬಹು ...ಸುಳಿದು ಹ ೂೇಯಿತ್ು ೩

38


ರಕತಚಂದನ

ನಗರದ ಉತ್ತರ ಹ ೂರವಲ್ಯದ ನಾಯಷನಲ್ ಆಯಿಲ್ ಸಕಾಕರಿ ತ ೈಲ್ ಕಂಪನ್ನಯ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಟಮಿಕನಲ್ ಡ್ಡಪೇದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತ ಗ ೇಟ್ ಬಳಿ ಸಾಲ್ು ಸಾಲಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಟಾಯಂಕರ್ ಲಾರಿಗಳು ಕಾದು ನ್ನಂತಿವ ... ?ತ್ೂಂಗು ಮೂಂಜ ,ಒಂದು ಗ ೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕ ೂಡಲ್ು ಎಷ ೂಟತ್ತಯಾಯ ಮಾಡ್ಡತೇಯಾ “ ”ಎಂದು ಕಾಯಬಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ು ಮಲ್ಿಗ ಪಾಸ್ ಬರ ಯುತಿತದದ ಮಣ್ಣಗ ಝಾಡ್ಡಸಿದನು ಡ ೈವರ್ ಅನವರ್...ಅದೂ ಎಂದಿನಂತ ...ಅವನದ ೇ ಮೊದಲ್ ಭತಿಕ ಟಾಯಂಕರ್.. ..?ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ತ್ಗ ೂಂಡು ಬಂಕ್ತಗ ತಾನ ಓಗಿತೇಯಾ“ಏನ ೂೇ ನ್ನನಿ ನ್ನಕಾನ ೇ ಮಿಸ್ ಆಗ ೂೇಗ ೂೇ ತ್ರಹ”..ಓಹ ೂೇ...ಎಂದು ಹಲ್ುಿ ಕ್ತರಿದು ಹಳ ೇ ಗ ಳ ಯನತ್ತ ನ ೂೇಡ್ಡದ ಮಣ್ಣಗ ತ್ಪಪದ ೇ ಕುರಿ ಭ ೂೇಜನ ಬಕ್ತರೇದ್ ,ಗಳಿಂದ ನ ೂೇಡ್ಡದಾದನ ಹತ್ುತ ವಷಕ... ಆದರ ..ರಮಾಅನ್ ಗ ತ್ನಿ ಮನ ಗ ಬಂದು ದಾನ ಕ ೂಡುತಾತನ ಅನವರ್ ,ಕ ೂಡ್ಡಸಾತನ ಅದು ಬಿ..ಜನಮಕಕಂಟ್ದದ ಶಾಟ್ಕ ಟ ಂಪರ್...ಸಿಟುಟ ಮಾತ್ರ ಹ ೂೇಗಲ್ಿಟಟರ ಇನಾಯವ ದುಷಟ ಗುಣವೂ ಇಲ್ಿ ಅವನ್ನಗ .. ಕ ೂಡು...ಲ್ ಕ ಲ್್ ಇದ ಕಣ ೂೇಅದಕ್ತಕಂತಾ ಅಜ್ ಕಂಟ್ ಪಸಕನ ,ಇವತ್ುತ ನ್ನಕಾ ಅಲಾಿ “ ”!ಕ ೂಡು ,ಎಂದು ಅವಸರವಸವಾಗಿ ಮಣ್ಣ ಕ ೂಟಟ ಪಾಸ್ ಕ ೈಗ ತ್ಗ ೂಂಡು ಜ್ ೇಬಿಗ ತ್ುರುಕ್ತದಡಬಡನ ಗ ೇರ್ ಬದಲ್ಲಸುತಾತ ಅಲ್ಲಿಂದ , ಎಂಜನ್ ಸಾಟಟ್ಕ ಮಾಡ್ಡ , ...ಹ ೂರಟ ೇ ಬಿಟಟನು ಅನವರ್ ಮುಖಯ ರಸ ತ ತ್ಲ್ುಪಿದ ಅನವರ್ ಸಮಯ ನ ೂೇಡ್ಡದಅದೂ ,ಎಂಟೂವರ ಗಂಟ .. ಎಂದಿನಂತ್ಲ್ಿ ಎಂದು ತ್ನಗ ತಾನ ೇ ಆದರ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂದು...ಎಂದಿನಂತ ...ಹ ಮಮ ಪಡುತಾತ ಯೊೇಚಿಸಿದ ಅನವರ್ ಜನಮಕ ೂಕಂದ ೇ ಬಾರಿ ಅದೃಷಟವಂತ್ ಮುಸಿಿಮನ್ನಗ ಬರುವಂತಾ ಸುದಿನ ಇಂದು .. ...?ಹಾಗ ಂದು ಬಾರಿ ಬಾರಿಯಾಗಿ ಹ ೇಳಿರಲ್ಲಲ್ಿವ ತ್ನಿ ರ ಕೂರಟರ್ಕಾಶ್ರೆರಿನ್ನಂದ ಬಂದ ಕಾಸಿಂ ಭಾಯ್ತ್ನಿಂತಾ ನಾಲ ಕೇ ಜನರ ಪುಟಟ ,ಆರು ತಿಂಗಳ ಕ ಳಗ ...! ಇನೂಿ ...!ಊರಾಚ ಯ ಸಮಶಾನದ ಹಂದಿನ ಪಾಳು ಮನ ಯಲ್ಲಿ ,ಉದ ದೇಶ್ರಸಿ ಗುಂಪನುಿ ‘..ಕ್ತವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಯ್ ಗುಡುತಿತದ ಅವನ ಭಾಷಣಆ ಬ ನ ಿಲ್ುಬಿಲ್ಿದ ದ ೂರೇಹ ಷ್ಟಯಾಗಳು ನಮಮ ಸುನ್ನಿ ಜನರ ಆಶಯಗಳಿಗ ಮಣುಿ ಹಾಕುವ ಕುತ್ಂತ್ರ ಮಾಡ್ಡದದಕ ಕ ಅವರನುಿ 39


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಸುಮಮನ ಬಿಡಬ ೇಕ ಫ್ ಇನಾ್ ?ನ್ನಜವಾದ ಶಾಂತಿ...!ಛ ,ಅಮನ್ ಅಂತ ...!ಕಭಿೇ ನಹ ? ,ಸಕಾಕರದ ಏಜ್ ಂಟರಂತ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡತ ೂಡಗಿದಾದರಲಾಿ ,ಇಲ್ಿದ ಈ ದ ೇಶದಲ್ಲಿ ...?ಇನ ಿಲ್ಲಿ ನಮಗ ಶಾಂತಿಅವರನುಿ ಮಟಟ ಹಾಕ್ತ ಮುಗಿಸಿದರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜನಿತ್ಗ ಹ ೂೇಗುವುದು...ಆತ್ಮಹತ ಯ ಪಾಪವಲ್ಿ... ಅಲಾಿಗಾಗಿ ಫಿದಾಯಿೇನ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ..’ಎಂದು ಭಾವುಕನಾಗಿ ಆವ ೇಶದಿಂದ ಎಷುಟ ಪಾರಮಾಣ್ಣಕವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡ್ಡದದ ಕಾಸಿೇಂ ಭಾಯ್ ,ಆಗ ತ್ನ ಿದ ಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದದ ಯಾವುದ ೂೇ ಅನಾಯಯದ ಕ್ತಚುಿ ! ,ತಾನೂ ರಾತಿರಯೆಲಾಿ ಹ ೂರಳಿ...ನ ೂೇವಿನ ನ ನಪು ಜವಲ್ಂತ್ವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟತ್ತಲಾಿ ಯೊೇಚಿಸಿ ನ್ನದ ದ ಬಾರದ ೇ ಎದುದ ಮುಂದಿನ ದಿನವ ೇ ತ್ನಿ ಕುರುಡು ಅಮಿಮ ಜ್ಾನ್ ಮತ್ುತ ತ್ಂಗಿ ಜಹೇರಾಗ ಏನೂ ಹ ೇಳದ ೇ ಕಾಸಿಂ ಹ ೇಳಿದ ಸಿೇಕ ರಟ್ ಮಿಷನ್ನಿಗ ಸ ೇಪಕಡ ಯಾಗಿದದ... ಆ ದಿನದಿಂದ ಮೊನ ಿಮೊನ ಿಯವರ ಗ ಬರ ೇ ಪರಚಾರ ಭಾಷಣವನಿಷ ಟೇ ಕ ೇಳಿ ಉತ ತೇಜತ್ನಾಗುತಿತದದಪಾರಣತಾಯಗಕಾಕಗಿಯೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದಧನಾಗಿ ಕ ೇವಲ್ , ಒಂದು ಅವಕಾಶಕಾಕಗಿ ತ್ಹತ್ಹಸುತಿತದದವನ್ನಗ್ ಬಂದಿತ್ುತ ಈ ಬುಲಾವ್... ಕಾಸಿೇಂ ಭಾಯ್ ಈ ಯೊೇಜನ ಗ ಬ ೇಕಾದ ಮಾಹತಿಯನ ಿಲಾಿ ತ್ನಿ ಗೂಡಚಾರರಿಂದ, ಬ ಂಬಲ್ಲಗರಿಂದ ಸಂಗರಹಸಿ ತ್ನಗ ಮತ್ುತ ತ್ನಿ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಬಂಕ್ತನ ಗ ಳ ಯ ಅಬಿೇದ್ಗ ವಿವರಿಸಿದದ: ಅಲ್ಲಿ ...ಈ ಷ್ಟಯಾ ಸಮೆಳನ ವಯವಸ ಥ ಮಾಡ್ಡದವರಿಗ ಮರ ಯದ ಪಾಠ ಕಲ್ಲಸಬ ೇಕು“ ನ ರ ದಿದದ ಇಸಾಿಮ್ ದ ೂರೇಹಗಳನ್ನ ಲಾಿ ಜಹನುಿಮ್ ಗ ಒಟ್ಟಗ ೇ )ನರಕ ( )ತಿ ದಾಳಿಕ ೂೇರಆತಾಮಹು (ಅನವರ್ ನ್ನೇನು ಇದಕ ಕ ಫ಼ಿದಾಯಿೇನ್...ಕಳಿಸಬ ೇಕು ಆಗುತಿತೇ… ನ್ನನಿ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಟಾಯಂಕರ ೇ ಇದಕ ಕ ಮುಖಯ ಆಯುಧ್..ನ್ನೇನು ಎಂದಿನಂತ ಅಬಿೇದ್ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಬಂಕ್ತಗ ಹ ೂೇದರ ಸಾಕು..ಅದೂ ಷ್ಟಯಾ ಮಸಿೇದಿಯ ವಿರುದಧ ದಿಕ್ತಕನಲ್ಲಿದ , ಸವಲ್ಪ ನ್ನಜಕನ ಸಥಳ… ನ್ನೇನಲ್ಲಿಗ ೇ ಹ ೂೇಗುತಿತೇ ಎಂದು ಗ ೇಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಡಸಿಕ ೂೇ. ಎಂದಿನಂತ ೯ ಗಂಟ ಗ ಅಲ್ಲಿಗ ನ್ನೇನು ತ್ಲ್ುಪಬ ೇಕು, ಎಲ್ಿವೂ ದ ೈನಂದಿನ ಕ ಲ್ಸದಂತ ಯೆೇ ಇರಬ ೇಕು..…ಅಬಿೇದ್ ತ್ನಿ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಬಂಕ್ತನಲ್ಲಿ ನ್ನನಿ ಟಾಯಂಕರಿಗ ಬಾಂಸ ಕಟಟಲ್ು ನಮಗ ನ ರವಾಗಲ್ು ಒಪಿಪದಾದನ ..ಮೊದಲ್ು ಅವನೂ ನ್ನೇನು ಸ ೇರಿ ಆ ಬಂಕ್ತನ ಇನ ೂಿಬಬ ಕ ಲ್ಸಗಾರ ಶಂಕರ್ನನುಿ ಕ ೈ ಕಾಲ್ು ಕಟ್ಟ

40


ರಕತಚಂದನ

ಗಾಯರ ೇಜನಲ್ಲಿ ಬಿೇಗ ಹಾಕ್ತ ಬರುತಿತೇರಿ..ಅಲ್ಲಿದದ ಕಾಯಷ್ಟ ಕೌಂಟರ್ ಖಾಲ್ಲ ಮಾಡ್ಡ ಹಾಗ ಬಿಟುಟ ಇದು ಕ ೇವಲ್ ಕಳಿತ್ನ ಎಂದ ೇ ಅವನ್ನಗೂ, ಆನಂತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರ ಅವರಿಗೂ ಖಾತ್ರಿಯಾಗುವಂತ ಸುಳುಿ ಸುಳಿವು ಬಿಟುಟಬಿಡ್ಡ.. ನಮಮವರು ಆ ಬ ಳಿಗ ೆ ಮುಂಚ ಯೆೇ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತ ಅಬಿೇದ್ಗ ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಸ ೂಪೇಟಕವಿರುವ ಸುಲ್ಭವಾದ ಸ ೈಜನ ಬಾಂಸ ಕ ೂಟ್ಟರುತಾತರ . ಶಂಕರ್ನನುಿ ದೂರ ಮಾಡ್ಡದ ಮೇಲ ನ್ನೇವಿಬಬರೂ ಸ ೇರಿ ಟಾಯಂಕರ್ ಬುಡಕ ಕ ಅದನುಿ ಕಟಟಬ ೇಕು..ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗ ೂತಾತಗದ ಸಥಳದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾನು ಹ ೇಳಿಕ ೂಡುತ ತೇನ .. ನಮಮ ಬಾಂಸ ಆ ಬಿರಡ್ಡಿನ ಸ ಕುಯರಿಟ್ಯವರ ಚ ಕ್ತಂಗನುಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತದ .. ಅವರು ಅಂದು ಹ ಚಾಿಗಿ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಟಾಯಂಕರ್ ಗಳನುಿ ಚ ಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಿ..ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತ್ರ ಈಗ ತಾನ ೇ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಡ್ಡೇಸ ಲ್ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಮುಷಕರ ನ್ನಂತ್ು ಬಂಕ್ ಗಳಿಗ ಸಪ ಿೈ ಬರಹತಿತದ , ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದಕಾಕಗಿ ಬ ೇಡ್ಡಕ ಹ ಚಾಿಗಿ ಹಾಹಾಕಾರವಿದ ..ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾಯಷನಲ್ ಆಯಿಲ್ ಸಕಾಕರಿ ಕಂಪನ್ನಯ ತ ೈಲ್ ಟಾಯಂಕರ್ ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿರರ್ಡ್ಿ ಏರಲ್ಲದ ಎಂದು ನನಿ ನಂಬಿಕ ..ಅನವರ್, ನ್ನೇನಾಯವ ರಿೇತಿಯ ಅನುಮಾನವೂ ಬರದಂತ ಶಾಂತ್ವಾಗಿ, ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ದಿನ, ಓವಕ ಡ ೈವರ್ ಡೂಯಟ್ ಮಾಡುವವನಂತ ಯೆ ಅವರ ಮುಂದ ವತಿಕಸಬ ೇಕು. ಒಮಮ ಅವರು ಬಿರರ್ಡ್ಿ ಏರಲ್ು ಬಿಟಟರಂದರ ಮುಗಿಯಿತ್ು, ಆಗ ಹತ್ುತ ಗಂಟ ಯಾಗಿರುತ್ತದ , ಸಮೆಳನ ಷ್ಟಯಾ ಮಸಿೇದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿಬಿಟ್ಟರುತ್ತದ ..ಅನವರ್ ನ್ನೇನು ಅತಿ ವ ೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತಾತ ಮಸಿೇದಿಯ ಬದಿಗ ಬಂದಾಗ ಆ ಬಿರಡ್ಡಿನ ಬದಿಯ ರ ೈಲ್ಲಂಗ್್ ಕಡ ಗ ಗುರಿಯಿಟುಟ ಟಾಯಂಕರನುಿ ಗುದಿದ, ಬಿರಡ್ಡಿನ್ನಂದ ಹ ೂರಕ ಕ ಚಿಮಿಮ ಹಾರಿ ಮಸಿೇದಿಯ ಕಟಟಡದ ಮೇಲ ನ ೇರವಾಗಿ ಎರಗುತಿತೇಯೆ..ಇದಕ ಕ ತ್ಕಕ ಕೌಶಲ್ಯ ನ್ನನಗಿದ …ಆ ಬಿರಡ್ಡಿನ ರ ೈಲ್ಲಂಗ್್ ಹಳ ೇ ಸಿಟೇಲ್ಲನವು, ತ್ುಕುಕ ಹಡ್ಡದಿವ ..ನ್ನನಗ ಅದನುಿ ಗುದಿದ ಮುರಿದು ಇಡ್ಡೇ ಟಾಯಂಕರನುಿ ಕ ಳಕ ಕ ಬಿೇಳಿಸಲ್ು ಕಷಟವಾಗುವುದಿಲ್ಿ…ಸವಲ್ಪ ಹ ಚುಿ ಕಡ್ಡಮಯಾದರೂ, ಏನೂ ತ ೂಂದರ ಯಿಲ್ಿ…ಆ ಬಾಂಸ ಬಹಳ ಶಕ್ತತಯುತ್ವಾಗಿ, ಹ ಚುಿ ದೂರಕ ಕ ಹರಡುವ ಶಕ್ತತಯುಳಿದು..ಕ ಳಗ ಅಪಪಳಿಸಿದಕ ಕ ತಾನ ೇ ಸ ೂಪೇಟಗ ೂಳುಿವ ಇಂಪಾಯಕ್ಟ ಟ ೈಪಿನದು .ಜತ ಗ ನಮಮ ಎರಡನ ಅಸಿ...ಪ ಟ ೂರೇಲ್…ಆಗ ಕ ಲ್ಸಕ ಕ ಬರುತ್ತದ …ಬಾಂಸ ಸಿಡ್ಡತ್ಕ ಕ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಹತಿತಕ ೂಂಡು ಧ್ಗೆನ ಇಡ್ಡೇ ಮಸಿೇದಿಯನುಿ ಜ್ಾವಲಾಮುಖಿಯಂತ ಕಬಳಿಸುವುದು..!! ದ ೂರೇಹ ಶತ್ುರಗಳ ಲಾಿ ಬ ಂಕ್ತಗ ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಸತ್ುತ ಹ ೂೇಗುವರು....ಅನವರ್, ನ್ನೇನು ‘ಅಲಾಿ ಹ ೂೇ ಅಕಬರ್ ’ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಲ ೇ ಪಾರಣ 41


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಬಿಡಬ ೇಕು..ನ್ನನಿದು ಪುಣಯವಂತ್ ಜನಮ..ಆತಾಮಹುತಿಯಿಂದ ಜನಿತ್ ಸ ೇರಿ ಸದೆತಿ ಹ ೂಂದುತಿತೇಯೆ, ಅಬಿೇದ್ ಸದಯ, ನ್ನೇನು ಒಬಬಂಟ್..ನ್ನೇನು ಸವಲ್ಪ ದಿನ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದಂತ ಬ ೇರ ಊರಿನ ಟ ೈನ್ ಹತಿತಬಿಡು.ಯಾರಾದರೂ ವಿಚಾರಿಸಿದರ ಅಜ್ ೆರಿನ ದಗಾಕ ನ ೂೇಡಲ್ು ಹ ೂರಟ ಅಂದು ಬಿಡು .ಅಥಕ ಆಯಿತ ?” ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಡ್ಡದು ಆಸಕ್ತತಯಿಂದ ಕ ೇಳುತಿತದದ ಅನವರ್ “ಸುಭಾನಲಾಿ!..ಅಲಾಿ ಹುಕುಂ ಇದ ೇ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾನಾಯರು ಬ ೇಡವ ನಿಲ್ು?..ನನಗ ಎಲಾಿ ವಿಷಯವನುಿ ಇನೂಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹ ೇಳಿ..ಎಷ ೂಟತಿತಗ …ಎಲ್ಲಿ… ಎಂದು ಇತಾಯದಿ..”ಎಂದು ಉತಾ್ಹದಿಂದ ಒಪಿಪ, ಯಾರಿಗೂ ಈ ಗುಟುಟ ಬಿಟುಟಕ ೂಡದ ಶಪಥವನೂಿ ಮಾಡ್ಡ ಈ ಯೊೇಜನ ಗ ಸ ೇಪಕಡ ಯಾಗಿದದನು… ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಬಂಕ್ತನ ನೌಕರನಾದ ಅಬಿೇದ್ ಸಹಾ “ಆ ಶಂಕರ್ನನುಿ ಚಿಟ್ಕ ಹ ೂಡ ಯುವಷಟರಲ್ಲಿ ಸುಮಮನಾಗಿಸುತ ತೇನ , ಮೊದಲ ೇ ಕುಡುಕ, ಸದಾ ಸುಸಾತಗಿರುತಾತನ ..ನ್ನೇವು ಸನ ಿ ಮಾಡ್ಡ ಯಾವಾಗ ಅಂತಾ ಸಾಕು…ನಾನೂ ಅನವರ್ ಜತ ಗಿದ ದೇನ …” ಎಂದು ಧ ೈಯಕವಾಗಿ ಸಮಮತಿಸಿದದನು. ನಾಲ್ಕನ ಗ ೇರಿನಲ್ಲಿ ಭತಿಕ ಟಾಯಂಕರ್ ಲಾರಿಯನುಿ ವ ೇಗಮಿತಿಯಲ ಿೇ ಎಚಿರಿಕ ಯಿಂದ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಬಂಕ್ತನತ್ತ ನ ಡ ಸಿದನು ಅನವರ್..ಅವನ್ನಗ ಇನೂಿ ಬ ೇಕಾದಷುಟ ಸಮಯವಿತ್ುತ.. ೪ ಧ್ೃತಿ ಕಾರ್ ಓಡ್ಡಸುತಾತ ಭರತ್ ಬಗ ೆಯೆೇ ಇನೂಿ ಯೊೇಚಿಸುತಿತದಾದಳ . ಇತಿತೇಚ ಗ ಯಾಕ ೂೇ ತ್ಮಿಮಬಬರ ಬದುಕು ಯಾಂತಿರಕವಾಗಿ ನ್ನಸಾ್ರವಾಗುತಿತದ ಎನ್ನಸುತಿತದ . ಇಬಬರೂ ಪಿರೇತಿಸಿ ಮದುವ ಯಾಗಿ ಮೂರು ವಷಕಗಳಷ ಟೇ ಆಗಿದ . ಮದುವ ಯಾದ ನಂತ್ರ ಮಧ್ುಚಂದರಕ ಕ ನಾಲ ಕೇ ದಿನ ರಜದಲ್ಲಿ ಇಬಬರೂ ಊಟ್ಗ ಹ ೂೇಗಿದುದ ಬಿಟಟರ ಪುನುಃ ಅಂತಾ ಟ್ರಪ್ ಮಾಡ್ಡದ ದೇ ಇಲ್ಿ..ಎಲ್ಲಿ, ಹ ೂಸ ಬಾಡ್ಡಗ ಮನ ಹಡ್ಡದು, ತಾನ ರಡು ಬಾರಿ ನೂಯಸ್ ಪ ೇಪರ್ ಲ ೂೇಕದ ಉದ ೂಯೇಗ ಬಿಟುಟ ಟ್.ವಿ. ಉದಯಮಕ ಕ ಸ ೇರಿ ಕ ಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಬ ೇರೂರಲ್ು ಇದುವರ ಗೂ ಸಿಕಕ ಸಮಯವ ೇ ಸಾಕೂ ಸಾಲ್ದಾಗಿತ್ುತ.. ಈ ಹಂದಿನ ಒಂದು ವಷಕದವರ ಗೂ ಭರತ್ಗೂ ಅಸಾ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಡೂಯಟ್ ಇದುದದರಿಂದ, 42


ರಕತಚಂದನ

ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ ೇಗ ೂೇ ವಗಕ ಮಾಡ್ಡಸಿಕ ೂಂಡು ತ್ನಿ ಜತ ಇದ ೇ ಊರಲ್ು ನ ಲ ಸಲ್ು ಬಂದಿದದ. ಹ ೇಗ ೂೇ, ಬ ೇಗ ಎಲಾಿದರೂ ಒಂದು ಸುಂದರ ಟ್ರಪ್ ಮಾಡ್ಡಯೆೇ ಬಿಡಬ ೇಕು! ಅವಳ ಯೊೇಚನಾ ಲ್ಹರಿ ಕಟ್ ಆಗುವಂತ ಅಷಟರಲ್ಲಿ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೇನ್ ರಿಂಗಣ್ಣಸಿತ್ು….ನ ೂೇಡ್ಡದರ ತ್ನಿ ಸಹ ೂೇದ ೂಯೇಗಿ ಸವಿತಾ, ಆ ಸಮೆಳನದ ಸಾಪಟ್ನ್ನಂದ.. “ಯಾವಾಗ ತ್ಲ್ುಪುತಿತೇಯೆೇ ,ಧ್ೃತಿ?..ಹತ್ುತ ಗಂಟ ಗ ಮುಂಚ ೇನ ೇ ಬತಿೇಕ ತಾನ ?..ಈಗ ಲ್ಲಿದಿೇಯಾ?” ಎಂದ ಲ್ಿ ಪರಶ ಿಗಳ ಮಾಲ . “ ಸವಿತಾ, ಬತಿೇಕನಮಾಮ!…ಸವಲ್ಪ ಕಾರಿಗ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಹಾಕ್ತಸಕ ಕ ಹ ೂರಟು ಇವತ್ುತ ಸವಲ್ಪ ಸುತಾತಯಿತ್ು ಅಷ ಟೇ….ಹಾಕ್ತಸಿಕ ೂಂಡು ತ್ಕ್ಷಣ ಬಂದು ಬಿಡ್ಡತೇನ್ನ…” ಎಂದು ಫೇನ್ನಟಟಳು..ಅವರ ಲಾಿ ಇನೂಿ ಅನನುಭವಿಗಳು. ‘ಮೈನ್ ಇವ ಂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಲ್ು ತಾನು ತ್ಲ್ುಪದಿದದರ ಎಂಬ ನಡುಕ ಅವರಿಗ ’ ಎನ್ನಸಿದಾಗ ಸವಲ್ಪ ಜಂಬದ ಕ್ತರುನಗ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿತ್ು. ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಲ ವ ಲ್ ನ ೂೇಡ್ಡದರ ಕ ೂನ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತಿತದ ..ಅಂದರ ಬಿಲ್ುಕಲ್ ಇಲಾಿ!…ಸದಾಯ, ಬಂಕ್ ಹತಿತರ ಬರುತಿತದ ..ಇದು ಆ ಮಸಿೇದಿಯ ನ ೇರ ರೂಟ್ನಲ ಿ ಇದದರೂ ಸವಲ್ಪ ಹ ೂರಚಾದ ಪರದ ೇಶ..ಇಲ್ಲಿ ಇದ ೂಂದ ೇ ಹತಿತರ ಇರ ೂೇದು… ಹ ೇಗ ೂೇ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಸಿಕಕರ ಸಾಕು! ಆ ಬಂಕ್ತನ ದಾವರದ ಬಳಿ ಬರುತಿತದದಂತ ಯೆೇ ಅವಳಿಗ ಒಂದು ದ ೈತಾಯಕಾರದ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಟಾಯಂಕರ್ ತ್ನಿ ಹಾದಿಗ ಅಡಿವಾಗಿ ನ್ನಂತಿದುದದು ಕಂಡು ಬಂತ್ು‘...ಛ ೇ , ’...ಇವನು ಟಾಯಂಕರ್ ಖಾಲ್ಲ ಮಾಡ್ಡ ಹ ೂೇಗುವವರ ಗೂ ,ಲ ೇಟಾಗುವುದು ಈಗ ಇನೂಿ ಎಂದು ಅವಳ ೇ ನ್ನಧಾನಕ ಕ ಹಂದ ಕಾರನುಿ ಸರಿಸಿ ಆ ಹಾದಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನಂತ್ಳು .. ನ್ನಂದ ಇಳಿದಿದದ ಅನವರ್ ಮತ್ುತ ಅಬಿೇಆಕ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರು ಟಾಯಂಕರ್ದರ ಕಣ್ಣಿಗ ಕಾಣದಂತಾ ಬ ಿೈಂರ್ಡ್ ಸಾಪಟ್ ಆಗಿದುದದು ಕಾಕತಾಳಿೇಯ. ಅವರು ಆಗ ಟಾಯಂಕರಿನ ಮಗುೆಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಜತ ಆಗತಾನ ಬ ೇಟ್ ಮಾಡ್ಡದದರು .. ,ಶಂಕರ್ ಎದುರಿಗಿದದ ಅನವರನುಿ ಉಭಯ ಕುಶಲ ೂೇಪರಿ ವಿಚಾರಿಸುತಿತದಂ ದ ತ ಯೆೇ ಅಲ್ಲಿದದ ಸಿಟೇಲ್ ಕ ೂರೇ ಬಾರ್ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಅವನ ಹಂದ ಯೆೇ ಕಳಿ ಹ ಜ್ ಯ ಿ ಲ್ಲಿ 43


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಬಂದಿದದ ಅಬಿೇದ್ ಅವನ ತ್ಲ ಯ ಹಂಭಾಗಕ ಕ ಮಿಂಚಿನಂತ ಲಾಠಿಸಿದದಅವರ ಪಾಿನ್ ... ಅನವರ್ ಗಾಯಗ ೂಂಡ ಶಂಕರನ ಬಾಯನುಿ ಒಡನ ಯೆೇ ತ್ನಿ ಪರಕಾರ ಆಗ ತ್ಕ್ಷಣವ ೇ ಆದರ ವಿಧಿವಶಾತ್ ..ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಮುಚಿಿ ನ ಲ್ಕ ಕ ಬಿೇಳಿಸಿ ಸದುದ ಇಲ್ಿವಾಗಿಸಬ ೇಕಾಗಿತ್ುತ ”... ಅಮಾಮ ” ಶಂಕರ್..ಅನವರ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತ್ಡಮಾಡ್ಡಬಿಟಟಎಂದು ನ ೂೇವಿನ್ನಂದ ಕ್ತರುಚಿಯೆೇ ಬಿಟಟ..ಅನವರ್ ಕ ೈ ಅವನ ದವನ್ನಯನುಿ ಉಡುಗಿಸವ ಮೊದಲ ೇ , ಅವನ ಆತ್ಕನಾದ ಮರ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತಿತದದ ಧ್ೃತಿಯ ಕ್ತವಿಗ ಬಡ್ಡದಿತ್ುತಅವಳು ಅರ .. ಅವಳು ತ್ಕ್ಷಣ ?ಈ ನ್ನಜಕನ ಬಂಕ್ತನಲ್ಲಿ ನ ೂೇವಿನ ಚಿೇತಾಕರ..ಕ್ಷಣ ತ್ಬಿಬಬಾಬದಳು ಜ್ಾಗೃತ್ಳಾಗಿ ಎಚಿರಿಕ ಯಿಂದ ಬಂಕ್ತನ ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ ಪದ ಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸರಸರನ ಒಬಬ ಬಂಕ್ತನ ಸಮವ..ತ್ನಿ ಕಂಗಳನ ಿೇ ನಂಬಲಾಗುತಿತಲ್ಿ ..ಸಾಗಿ ನ ೂೇಡಬಂದಳುಸಿ ಧ್ರಿಸಿದ ನೌಕರ ಮತ್ುತ ಡ ೈವರ್ ದಿರುಸಿನವಇನ ೂಿಬಬ ಚ ನಾಿಗಿ ಗಾಯಗ ೂಂಡು , ಒದಾದಡುತಿತರುವ ಒಬಬ ನೌಕರನ ಬಾಯಿಗ ಬಟ ಟ ತ್ುರುಕ್ತ ಅವನು ಕಮಕ್ ಕ್ತಮಕ್ ಟಾಯಂಕರಿನ ಡ ೈವರ್ ತ್ನಿ ಬಳಿಯಿದದ ನ ೈಲಾನ್ .ಅನಿದಂತ ಬಲ್ವಂತ್ ಮಾಡುತಿತದಾದರ ”,ಹಗೆವನುಿ ಇನ ೂಿಬಬನ್ನಗ ನ್ನೇಡ್ಡಬ ೇಗ ಕಟುಟಎಂದು ಅವಸರಿಸಿದ್ ”ದು ಮಂದವಾಗಿ ಕ ೇಳಿಸುತಿತದ ಅವರು ಕ ಳಗ ಬಿದಿದದದವನ ಕ ೈ ಕಾಲ್ನುಿ ನ್ನಧ್ಕಯವಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟಟ .. ಬಾಯಿ ಪಸ ,ಧ್ೃತಿಯ ಎದ ಆತ್ಂಕದಿಂದ ೌವಗುಟ್ಟ..ತ ೂಡಗಿದಾದರ ಸುತ್ತಲ್ೂ ಕಣುಿ ಹಾಯಿಸಿದರ ಆ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಅವಳನುಿ ಬಿಟುಟ ಬ ೇರ ಯಾವ ..ಆರುತಿತದ ,ಯಾರಿಗ ಹ ೇಳುವುದು...ಪರತ್ಯಕ್ಷ ದಶ್ರಕಯೂ ಕಾಣುತಿತಲ್ಿಹ ೇಗ ..?ತಾನ ನುಗಿೆ ಅವರಿಬಬರನೂಿ ಎದುರಿಸಿದರ ?...ಎಂಬ ಲ್ಿ ಯೊೇಚನ ಗಳು ಅವಳ ತ್ಲ ಯನುಿ ಮುತಿತಕ ೂಳುಿತಿತವ . ಶಂಕರನ ಬಾಯಿಗ ಅವನನುಿ ದರದರನ ,ಕಣ್ಣಿಗ ಬಟ ಟ ಕಟ್ಟ ಅವನ ಕ ೈ ಕಾಲ್ು ಬಂಧಿಸಿ , ..ಶಟರ್ ಎಳ ದು ಮತ ತ ಟಾಯಂಕರಿನ ಬಳಿ ಬಂದರು , ಪಕಕದಲ್ಲಿದ ಗಾಯರ ೇಜನಲ್ಲಿ ನೂಕ್ತ ಆ ಸಂಧ್ಭಕವನುಿ ಬಳಸಿಕ್ ೂ್ಂಡ ಧ್ೃತಿ ಇನೂಿ ಹತಿತರ ಬಂದು ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಬಂಕ್ತನ ಪದ ಯ ಪಕಕದ ಒಂದು ಕಂಬದ ಮರ ಯಲ್ಲಿ ನ್ನಂತ್ು ಕಾಯುತಿತದಾದಳ ಟಾಯಂಕರಿನ , ’...ನಂಬರ್ ಪ ಿೇಟ್ ನ ೂೇಟ್ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳುಿತಿತದಾದಳ ಇವರು ಏನು ಬಂಕ್ತನ ದರ ೂೇಡ ಮಾಡಹತಿತದಾದರ ಯೆ ’?ಎಂದು ಅವಳು ಚಿಂತಿಸುತಿತದಾದಳ ಅನವರ್ ಮತ್ುತ ಅಬಿೇದ್ ... ತ್ಮಮ ಶರಮದಿಂದ ಬ ವರುಸುರಿಸುತಾತಅಬಿೇದ್ ಕ ೂಟಟ .ಬಿಡುತಿತದಾದರ ಏದುಸಿರು , ಪಾಯಕ ೇಟ್ ಬಿಚಿಿ ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಮತ್ುತ ಹಲ್ವು ವ ೈಸ್ಕ ಇರುವ ಬಾಂಬನುಿ ಮೊದಲ ೇ 44


ರಕತಚಂದನ

ಗ ಕಾಸಿೇಂ ಭಾಯ್ ಹ ೇಳಿಕ ೂಟಟ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯಗ ಿಟ್ ಭಾಗವನುಿ ಲಾರಿಯ ಚಾಯಸಿಸ್ ”...ಪಟ ಟಂದು ಕಣ್ಣಿಗ ಕಾಣದಂತ ಒತಿತ ಬಚಿಿಟಟರುತ್ುಂಬಾ ಜ್ ೂೇರಾಗಿ ಓಡ್ಡಸಬಾದಕಂತ , ಬಾ್ಂಸ ಸವಲ್ಪ ಅಲ್ುಗಾಡ್ಡದರೂ ರಸ ತಯಲ ಿೇ ಬಸ್ಟಕ ಆಗತ್ತಂತ ಹಂಪ್್ .. ”..ಹುಷಾರುಎಂದು ಅವಶಯಕತ ಗಿಂತ್ ಹ ಚಿಿನ ದನ್ನಯಲ ಿೇ ಅಬಿೇದ್ ಅನವರಿಗ ಎಚಿರಿಸಿದ.. ಉದಿವಗಿನಾಗಿದದ ಅನವರ್ ಅವನ ಕ ನ ಿ ಗ ಬಾರಿಸಿ ” ,ತ್ಗಿೆದ ಕುಪಿತ್ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ , ಬಾಯುಮಚುಿ ..?ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕ ೇಳಿಸಿದರ ..!ಬ ೇವಕೂಫ್ ,ಡ ೈವಿಂಗ್ ನನಿ ಕ ಲ್ಸಆ , ಅಲ ಿೇ ನಾನು ಅದು ಎರಡೂ ..ಜ್ ೂೇಪಾನವಾಗಿಟ್ಟತಿೇಕನ್ನ ಮಸಿೇದಿವರ ಗೂ ಆ ಕಾಯಷ ಲಾಿ ಇಟುಟಕ ೂಂಡು ರ ೈಲ್ ಹತಿತ ,ನ್ನೇನ್ನೇಗ ಹ ೂರಡು ,ಸರಿ ಸರಿ..ಸಿಡ್ಡಯುವುದು ”..ಕ ೂನ ಯ ಬಾರಿಗ ,ಖುದಾ ಹಾಫಿೇಜ..ಮರ ಯಾಗಿ ಬಿಡುಎಂದು ಹ ೇಳಿ ಇಬಬರು ಒಬಬರನ ೂಿಬಬರೂ ತ್ಬಿಬಕ ೂಂಡು .ಎಂದು ಹ ೇಳಿ ಬ ೇರ ಯಾದರು ’ಅಲಾಿ ಹ ೂೇ ಅಕಬರ್‘ ಈ ಗಳಿಗ ಯವರ ಗೂ ಅನವರ್ ಮತ್ುತ ಅಬಿೇದ್ ಇಬಬರಿಗೂ ಧ್ೃತಿ ತ್ಮಮನುಿ ಕದುದ ನ ೂೇಡ್ಡ ಎಲಾಿ ಅರಿತ್ುಬಿಟ್ಟದುದ ಗ ೂತಾತಗಿರಲ್ಲಲ್ಿಆದರ ಇಂತಾ ಆಘಾತ್ಕರ ರಹಸಯ ..! ಸುದಿದಯನುಿ ಸಪಷಟವಾಗಿ ಕ ೇಳಿಬಿಟ್ಟದದ ಧ್ೃತಿ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಪದ ಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ....ಯಾಕ ಂದರ ತ್ನಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ ಟ ೂೇಲ್ ಇಲ್ಿ ,ಜ್ ೂೇರಾಗಿ ಓಡಹತಿತದಳುಅವಳಿಗ ತಾನ ೇನು ಮಾಡುತಿತದಿದೇನ ಂಬ ಅರಿವಾಗಲ್ಲಲ್ಿ !ಮೈ ಗಾರ್ಡ್..ಬಾಂಸ ,ಮಸಿೇದಿ... ಇದು ಬರ ೇ ..ಅವಳಿಗ ಓಡುತ್ತಲ ತ್ಲ ಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಯೊೇಜನ ಯೆಲಾಿ ಸಪಷಟವಾಗುತಿತದ ತಾನು ವರದಿ ,ತ್ನಿ ಪತಿ ಎಚಿರದಿಂದ ಕಾಯುತಿತರುವ ,ಅಯೊಯೇ..ದರ ೂಡ ಯಲಾಿ ..ಮಾಡಲ್ಲರುವ ಸಮೆಳನವನುಿ ಸವಕನಾಶ ಮಾಡುವ ಪಿತ್ೂರಿ ಅವಳ ಓಟದ ಸದಿದಗ ಎಚಿರಗ ೂಂಡ ಅಬಿೇದ್ ಅವಳ ಪದ ಯ ಅಲ್ುಗಾಟಕ ಕ , ...,ಅವಳನುಿ ಹಡ್ಡದು ಮುಗಿಸು“ ಅನವರ್ ಅವನ್ನಗ ..ಹಂದ ಯೆೇ ಓಡಹತಿತದಬಿಡಬ ೇಡಾ ”! ಎನುಿತಿತದಾದನ ಅದೂ ಆಕ ತ್ನಿ ದಿಕ್ತಕಗ ವಿರುದಧವಾಗಿ .ಅವನ ಸಮಯ ಮಿೇರುತಿತದ .. ತಾನು ಹ ೂರಟ ಕ ಲ್ಸ ..ತಾನು ಫಾಲ ೂೇ ಮಾಡಲ್ು ಈಗ ಸಮಯವಿಲ್ಿ..!ಓಡುತಿತದಾದಳ ಮೊದಲ್ು ಮುಗಿಸಬ ೇಕು ಎಂದರಿತ್ ಅನವರ್ ಟಾಯಂಕರ್ ಏರಿ ವ ೇಗವಾಗಿ ತ್ನಿ ಅಂತಿಮ ಸವಾರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಡಯೆೇ ಬಿಟಟ ...

45


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಅಬಿೇದ್ ”!...ನ್ನಲ್ೂಿಊ ..ಏಯ್“ಎಂದು ಅರಚುತಾತ ಒಡ್ಡಬರುತಾತ ಅವಳತ್ತ ಎರಾರಬಿರಿರಯಾಗಿ ತ್ನಿ ಕ ೂರೇಬಾರ್ ಎಸ ದನುಅವನ , ಅವಳ ಅದೃಷಟ ಚ ನಾಿಗಿತ್ುತ.. ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತಾತ ಓಡುತಿತದದ ಧ್ೃತಿಯ ಮನಸ..ಆಯುಧ್ ಗುರಿ ತ್ಪಿಪತ್ುತ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಹ ೇಗಾದರೂ ಈ ಅನಾಹುತ್ದ ಯೊೇಜನ ಯ ಸುದಿದಯನುಿ ತ್ನಿ ಪತಿಗ ಮತ್ುತ ಪೇಲ್ಲಸರಿಗ ತಿಳಿಸಬ ೇಕ ಂಬ ತ್ರಾತ್ುರಿ .. ಮುಖಯ ರಸ ತಯ ಜಂಕ್ಷನ್ನಗ ಬಂದಾಗ ಧ್ೃತಿ ಅಬಿೇದನನುಿ ಜಯಿಸಿದಳು ಅವಳ .. ಅವಳ ..ಎದುರಿಗ ಖಾಲ್ಲ ಟಾಯಕ್ತ್ಯೊಂದು ಸರರನ ಬಂದು ಬ ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡು ನ್ನಂತಿತ್ು ಕಂಗಾಲಾದ ಮುಖ ಮತ್ುತ ಹಂದ ಯೆೇ ಓಡ್ಡ ಬರ್ುತಿತದದ ಖದಿೇಮನನುಿ ಕಂಡು ಟಾಯಕ್ತ್ ಡ ೈವರ್ ಇದ ೂಂದು ರ ೇಪ್ ಕ ೇಸಿನ ಯತ್ಿ ಎಂದು ಊಹಸಿದನು. ತ್ಕ್ಷಣ ಡ ೂೇರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಡಕಾರ್ ಚಾಲ್ನ ಯಲ್ಲಿದಾದಗಲ ೇ ಅವಳ ಕ ೈ ಹಡ್ಡದು , ಟಾಯಕ್ತ್ಯಲ್ಲಿ ..!ಸುರಕ್ಷತ ಯ ಒಳಕ ಕ ಸ ಳ ದಿದದನು ಸಮಯಸೂಪತಿಕ ತ ೂೇರಿಸಿದ ಡ ೈವರ್ ಧ್ಸಕ್ ಎಂದು ಕೂತ್ವಳ ೇ ತ್ಕ್ಷಣ ತ್ನಿ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೇನ್ನಂದ ಅನತ಼್್ಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಓಡ್ಡ ಬರುತಿತದದ ಅಬಿೇದನ ಚಿತ್ರವನುಿ ಕ್ತಿಕ್ ಮಾಡ್ಡಬಿಟಟಳು ಮರುಕ್ಷಣವ ೇ ಟಾಯಕ್ತ್ .. ಅದರಿಂದಾಗುವ , ಮಿಂಚಿದ ಅವಕಾಶಕ ಕ..ಅಬಿೇದನ ಎಲ ಿಮಿೇರಿ ಸರರನ ಸಾಗಿಹ ೂೇಗಿತ್ುತ ದಿಕುಕ ಬದಲ್ಲಸಿ ,ಎಂದು ನ್ನರಾಶನಾಗಿ ಅರಚಿ...ಓಹ್ “ ಪರಿಣಾಮಕ ಕ ಬ ದರಿದ ಅಬಿೇದ್ ರ ೈಲ ವ ಸ ಟೇಷನ್ ಕಡ ಗ ಹುಚಿನಂತ ಓಡಹತಿತದ. “ ...ಈಗಿನ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ರ ೇಪ್ ಎನುಿವುದು ,ಮೇಡಮ್ ಏನಾಯಿತ್ು“ಎಂದು ವಾಯಖಾಯನ ತ ಗ ದ ಡ ೈವರನ ಮಾತಿಗ ಕ್ತವಿಗ ೂಡಲ್ು ಸಮಯವಿಲ್ಿ ಧ್ೃತಿಗ ಮನಸ್ನುಿ ಸಿಥಮಿತ್ಕ ಕ . ಎಂದು ಅಪಪಣ ”ಷ್ಟಯಾ ಮಸಿೇದಿಯ ಬಳಿಗ ಬ ೇಗ ನ ಡ ಸು ,ಡ ೈವರ್ “ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು “ ..ನ ಮೊಬ ೈಲ್ಲಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲ ತಿಿಸಿದಳುಕ ೂಟುಟ ಭರತ್ಅದು ದೂರ, ವಿರುದಧ ದಿಕುಕ , .ಎನುಿತಿತದಾದನ ಸಂಚನುಿ ಅರಿಯದ ಡ ೈವರ್ ”ಒನ್ ವ ೇ ಮೇಡಮ್ ಅಯೊಯೇ”... !ಸಿಗಿಲ ಿೇ ಕಾಣುತಿತಲ್ಿ .ಇಲ್ಲಿ ನ ಟವಕ್ಕ ಸಿಗುತಿತಲ್ಿ ,ಡ ೈವರ್ನ್ನನಿ ಮೊಬ ೈಲ್ , ಅದರಲ್ೂಿ ಕಾಲ್ ಹ ೂೇಗದ ೇ ..ಎಂದು ಅದನೂಿ ಕ್ತತ್ುತಕ ೂಂಡಳು ವಿಧಿಯಿಲ್ಿದ ೇ ”ಕ ೂಡು ತ್ನಿ ಚಾನ ಲ್ಲಿನವರಿಗ ,ಕಟ್ ಕಟ್ ಆಗುತಿತದ ್ೂ ಈಗ ಲ ೈನ್ ಸಿಗುತಿತಲ್ಿ ಛ ೇ ...! ಆಗಾಗಲ ೇ ಡ ೈವರ್ ಸಂದಿಗ ೂಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೂರುತಾತ ಆ ಮಸಿೇದಿಯ ದಾರಿಯನುಿ ಬ ೇಗ .ಹಡ್ಡಯಲ್ು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡುತಿತದಾದನ 46


ರಕತಚಂದನ

೫ ಭರತ್ ಸ ೇತ್ುವ ಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನಂತ್ು ಈಗ ಸಲ್ಲೇಸಾಗಿ ಚಲ್ಲಸುತಿತರುವ ವಾಹನಗಳನುಿ ಕಂಡು ಒಂದು ನ ಮಮದಿಯ ನ್ನಟುಟಸಿರಿಟಟನುಆಗಲ ೇ ಒಳಗಿನ್ನಂದ ... ದವನ್ನವಧ್ಕಕದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಕರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವವರ ದವನ್ನ ಕ ೇಳಿಬರುತಿತದ ,ಅಬಾಬ.. !!ಬಜ್ಅ ಜ್“ ಕ ೂನ ಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಭ ಶುರುವಾಯಿತ್ು ಎಂದುಕ ೂಳುಿತಿತದದವನ್ನಗ “ಎಂದು ಮೊಬ ೈಲ್ ತ್ನಿ ಜ್ ೇಬಿನಲ್ಲಿ ಜೇವಪಡ ದದುದ ಅರಿವಾಯಿತ್ುಕ ೈಗ . ಅರ ಮನಸಿ್ನಲ್ಲಿ ತ ಗ ಯಲ ೂೇ ..ಯಾವುದ ೂೇ ತಿಳಿಯದ ನಂಬರ್ ,ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡರ ಬ ೇಡವೇ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸ಼್ಿದ”.ಹಲ ೂೇ”! ”..ನಾನು..ಧ್ೃತಿ ಹಯರ್..!ನಾನು ,ಭರತ್ “ಎಂದವಳು ಅವಸರವಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡುತಿತದದಂತ “ “ , ಭರತ್ ಆಶಿಯಕದಿಂದ ,ಇದ ೇನುಇದಾಯವ , ..?ನಂಬರ್ನ್ನನಿದ ೇನಾಯುತ..?ಅಂದಹಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನ್ನಮಮ ಚಾನ ಲ್ಲಿನ ಸವಿತಾ ಕಾಯುತಿತದಾದಳ ”..ಎಂದು ಮಾತ್ು ತ ಗ ದನು. ಧ್ೃತಿ ಅವನನುಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಡ ..,ಜಸ್ಟ ಲ್ಲಸನ್“ಈಗ ೂಂದು ಎಮಜ್ ಕನ್ನ್ಯಿದ ನ್ನನಿ ಬಿರಡ್ಡಿನಲ್ಲಿಎಂದು ಒತಿತ ’?..ಒಂದು ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಟಾಯಂಕರ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತ ... .ಕ ೇಳಿದಳು ಭರತ್ ಅಚಿರಿಯಿಂದ ದನ್ನಯೆೇರಿಸಿ ”,ಯಾವ ಟಾಯಂಕರ್ಏನಂತಾ ... ..?ಎಮಜ್ ಕನ್ನ್ಆಗಿಂದ ಎಷ ೂಟೇ ಟಾಯಂಕರ್ ಬಂದು ಹ ೂೇಗಿವ ”?...ವಾಟ್ ಡು ಯು... ಎಂದು ಪರಶ್ರಿಸ ಹತಿತದನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗ ೇ ಬಂದು ..ಇಟಟ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಟಾಯಂಕರ್ ನ ೂೇಡ್ಡದ ನಾನ ೂಂದು ಬಾಂಸ“ ನಾಯಷನಲ್ ಆಯಿಲ್ ...ಮಸಿೇದಿ ಅಟಾಯಕ್ ಮಾಡುತಾತರ ಅಂತಾ ಮಾತಾಡ್ಡಕ ೂಳಿತದುರ ಬಾಂಸ .. ಜಸ್ಟ ಸಾಟಪ್ ಇಟ್..೮೮೮೮ಎಕ್್ ೯೯- ನಂಬರ್ ಕ ಎ..ಕಂಪನ್ನೇದು ಅವಳ ದನ್ನಯಲ್ಲಿದದ ದೃೌತ ಮತ್ುತ ವಿಶಾವಸ..”...ದಳದವರಿಗ ಹ ೇಳಿ ಚ ಕ್ ಮಾಡ್ಡಸಿ ಅವನನುಿ ಬ ರಗಾಗಿಸಿತ್ುಯ ಪರಮುಖ .ವಿ.ಟ್..ಧ್ೃತಿ ಬಹಳ ಸಾಮಟ್ಕ ಯುವತಿ.. ತ್ನಿ ಪತಿಿಯ ಜ್ಾಣತ್ನ ಮತ್ುತ ಚುರುಕ್ತನ ಬಗ ೆ ಅವನ್ನಗ ...ವರದಿಗಾತಿಕ ..ಅವಳು ಇಂತಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಪಿಪರಲಾರಳು ,ಮೊದಲ್ಲನ್ನಂದಲ್ೂ ಹ ಮಮಯಿದ 47


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಅವನು ಚಕಕನ ೇ ನ್ನಂತ್ಲ ಿ ನ್ನಂತ್ಅವಳು ಹ ೇಳಿದದನುಿ ...ಮನಸು್ ಚುರುಕಾಯಿತ್ು . ಆಲ್ಲಸುತಿತದ್ದಾನ ”...ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಟಾಯಂಕರಾರಎಂದು ರಾಗವ ಳ ಯುತಾತ ಬಿರರ್ಡ್ಿ ಏರಿ ”..? .ಮೇಲ ಬರುತಿತರುವ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದನು ಅಬಾಬಕಣುಿ ಕ್ತರಿದಾಗಿ ..!ಅಲ್ಲಿ ಬರುತಿತದ ಅದ ೇ ಕಂಪನ್ನಯ ಟಾಯಂಕರ್..ಅದ ೂೇ , ನಮಮ ಸ ಕುಯರಿಟ್ ಚ ಕ್ ...ಅಂದರ ..!ಅದ ೇ ನಂಬರಿನ ಲಾರಿ..ಅವಲ ೂೇಕ್ತಸಿತ್ು ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಟ್ ಸಫಲ್ವಾಗಿ ನುಗಿೆಯೆೇ ಬಿಟ್ಟದ !...ಬಾಂಸ ಏನಾದರೂ ಇದದರ ..! ತ್ನಗೂ ಆ ಟಾಯಂಕರಿಗೂ ಮಧ ಯ ಇನುಿ ಎರಡ ೇ ನ್ನಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಿದ ತ್ನಗೂ ಆ ... ...ವಾಹನದ ನಡುವ ಇನಾಯರೂ ಇಲ್ಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಒಂದು ಜೇವನಮರಣದ ತಿೇಮಾಕನವನುಿ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡುಬಿಟಟ ಐ ... ..!ವಿಲ್ ಸಾಟಪ್ ಇಟ್ ಎದ ಗಟ್ಟ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡವನ ೇ ರಸ ತಯ ನಡುವಿಗ ಆ ಟಾಯಂಕರಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗ ಬಂದು ನ್ನಂತ್ು ಎರಡೂ ಕ ೈಯೆತಿತ ಎಂದು ಸೂಚನ “ ನ್ನಲ್ುಿ ನ್ನಲ್ುಿ“ ಇಲ್ಿದಿದದರ ನಾನ ೇ ಆ ,ನ್ನರಪರಾಧಿಯಾಗಿದದರ ಅವನು ನ್ನಲ್ುಿತಾತನ ...ನ್ನೇಡಲಾರಂಭಿಸಿದ ನ ೂೇಡು ..ಎಂದು ಕ್ಷಣಾಧ್ಕದಲ್ಲಿ ನ್ನಶಿಯಿಸಿಕ ೂಂಡ !ವಾಹನವನುಿ ಏರುತ ತೇನ ನ ೂೇಡುತಿತದದಂತ ಯೆೇ ಟಾಯಂಕರ್ ಅದ ೇ ವ ೇಗದಿಂದ ನ್ನಲ್ುಿವ ಸ್ುಳಿವ ೇ ಕ ೂಡದ ೇ ಮೃತ್ುಯರೂಪಿಯಾಗಿ ಹತಿತರ ಓಡ್ಡಬರುತಿತದ ಬಿಸಿಲ್ ಳಳದಲ್ಲಿ .!ಅವನು ನ್ನಲ್ುಿವುದಿಲ್ಿ..! ಮಿಂಚಿದ ವಿಂರ್ಡ್ ಶ್ರೇಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದದರೂ ವಿಚಲ್ಲತ್ನಾಗದ ೇ ತ್ನಿತ್ತಲ ೇ ಆ .ನುಗುೆತಿತದದ ವಾಹನದ ಚಾಲ್ಕ ಅನವರನನುಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಪಷಟವಾಗಿ ಕಂಡ ಇದ ೇ ಬಾಂಸ ಇರುವ ಟ್ ,ಗಳಿಗ ಯೆೇ ಅವನ್ನಗ ತಿಳಿದುಹ ೂೇಯಿತ್ುಯಾಂಕರ್ಶೂಟ್ ..! ತಾನ ೇ ಏರಿ ಅವನ ೂಂದಿಗ ..ತ್ುಂಬಾ ತ್ಡವಾಯಿತ್ು ,ಡ್ಡ ಪರಯೊೇಜನವಿಲ್ಿಮಾ ಹ ೂಡ ದಾಡಬ ೇಕು ಎಂದುಕ ೂಂಡವನ ಅಪರಿಮಿತ್ ಸಾಹಸ ಪರವೃತಿತ ಮತ್ುತ ತ್ರಬ ೇತಿ ತ್ನಿ ಬದಿಗ ಬಂದ ಕ್ಷಣದಲ ಿೇ ಟಾಯಂಕರಿನ ಡ ೈವರ್ ಕಾಯಬಿನ್ನಿನ ...ಆಗ ಕ ಲ್ಸಕ ಕ ಬಂತ್ು ಎರಡೂ ಕ ೈಗಳಿಂದ ನ ೇತಾಡುತಿತ .ಬಾಗಿಲ್ಲಗ ಎಗರಿ ಜ್ ೂೇತ್ು ಬಿದದ ಭರತ್ದಾದನ , ಮೇಲ ಅವನ ಜ್ ೂೇತ್ುಬಿದದ ಕಾಲ್ಲನ ಬೂಟ್್ ಪಾದಗಳು ಚರ್ರಕ ಎಂಬ ಒರಟು ರಸ ತಯ ಯಾವುದನೂಿ ಲ ಕ್ತಕಸದ ೇ ಒಂದು ಕ ೈ ಒಳಹಾಕ್ತ ..ಸದಿದನ ೂಂದಿಗ ಸವ ಯುತಿತವ ಕ ೂೇಪ ಮತ್ುತ ಭಯ ..!ಬಾಗಿಲ್ಲನ ಲಾಯಚ್ ತ ಗ ದು ಮೇಲ್ಕ ಕ ಪುಟ್ದು ನುಗಿೆದದನು ಭರತ್ 48


ರಕತಚಂದನ

ನುಿ ನೂಕುವಎರಡೂ ಒಮಮಲ ೇ ಆವರಿಸಿದ ಅನವರ್ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಡದ ಭರತ್ನ ಶತ್ ಪರಯತ್ಿ ಮಾಡ್ಡದನು“ ..ನನಿ ಗಾಡ್ಡ ಬಿಟುಟ ಜಂಪ್ ಹ ೂಡ ದುಬಿಡುನಾನೂ ... ”..ನ್ನೇನೂ ಸಾಯುತಿತೇಯಾ ....ಸಾಯುತ ತೇನ ಎಂದು ಎಚಿರಿಸುತಾತ ಅವನ ೂಂದಿಗ ಮುಷ್ಟಟಯುದಧ ಆರಂಭಿಸಿದನು..?ಭರತ್ ಸುಮಮನ ಬಿಟಾಟನ ಯೆ..ಏಟ್ಗ ಪರತಿ ಏಟು ಕ ೂಡುತಾತ ಟಾಯಂಕರಿನ ಸಿಟಯರಿಂಗನುಿ ತ್ನಿ ನ್ನಯಂತ್ರಣಕಾಕಗಿ ಸ ಣ ಸುತಿತದಾದ ನ ಈಗ .. ಆಯ ತ್ಪಿಪದ ವಾಹನ ಎರಾರಬಿರಿರಯಾಗಿ ಸಾಗುತಾತ ಅಕಕಪಕಕದ ವಾಹನಗಳಿಗ ..ಡ್ಡಕ್ತಕಹ ೂಡ ಯುವಂತಿದ ಅಷಟರಲ್ಲಿ ಟಾಯಂಕರ್ ಆ ಮಸಿೇದಿಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಬಿರಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದ ಹ ೂೇಗಿಬಿಟ್ಟತ್ು..! ತ್ನಿ ಯೊೇಜನ ಸ ೂೇತ್ುಹ ೂೇದುದನುಿ ಹತಾಶನಾಗಿ ಗಮನ್ನಸಿದ ಅನವರ್ ಗಾಡ್ಡಯನುಿ ಅತ್ತಕಡ ಗ ನುಗಿೆಸಲಾಗದ ೇ ವಿಫಲ್ನಾಗಿ“ ”,ಅರ ೇ ”!ನ್ನನ್ನಿಂದಲ ೇ...ಬದಾಮಶ್ ,ಎಂದು ಭರತ್ ಮೇಲ ರ ೂೇಷದಿಂದ ಹುಚಾಿಪಟ ಟ ಎರಗಿ ಗುದದಲಾರಂಭಿಸಿದನು.. ಭರತ್ ಮತ್ುತ ಅನವರ್ ಗುದಾದಟದಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ಡ ಹುಚಾಿಪಟ ಟ ಹಾವಿನಂತ ಎಲ ಂ ಿ ದರಲ್ಲಿ ನುಗುೆತಿತದದರಿಂದ ಎಚ ಿತ್ತ ಭರತ್ ಆ ದಾಳಿಯ ನಡುವ ಯೂ ಟಾಯಂಕರನುಿ ಮಸಿೇದಿಯ ಎದುರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿದದ ಮಳ್‘ಳಂದೂರು ಕ ರ ಗ ಬಿೇಳಿಸುವುದ ೂಂದ ೇ ಉಳಿದ ಮಾಗಕ ’ ,ಇಲ್ಿದಿದದರ ತ್ಮಮ ಸ ಣ ಸಾಟದಲ್ಲಿ ಬಾಂಸ ಸ ೂಪೇಟ್ಸಿದರ ..ಎಂದರಿತ್ನು ಮಸಿೇದಿಯಲ್ಿದಿದದರೂ ಸವಲ್ಪವಾದರೂ ಹಾನ್ನ ಬಿರಡ್ಡಿನ ಕ ಳಗ ೂೇ ಮೇಲ ೂೇ ಆಗ ೇ ಭರತ್ ಅನವರನುಿ ಒಮಮ ..!ಆಗಕೂಡದು ಎಂದಿತ್ು ಅವನ ಮನಸಾ್ಕ್ಷ ,ನ ೂೇ...ಆದಿೇತ್ು ಶಕ್ತತಯನ ಿಲಾಿ ಬಿಟುಟ ತ್ಳಿಿ ಕ ರ್ ಯ ದಿಕ್ತಕಗ ಬಿರಡ್ಡಿನ ಅಂಚಿಗ ವಾಹನವನುಿ ತಿರುಗಿಸಿಬಿಟಟನುವಿಪರಿೇತ್ ಸಿಪೇಡ್ಡನ್ನಂದ ಅತ್ತ ನುಗಿೆದ ಟಾಯಂಕರ್ ಆ ಕಡ ಯ ಸಿಟೇಲ್ .. ರ ೈಲ್ಲಂಗ್್ ಮುರಿದುಕ ೂಂಡು ಧ್ಡಮಮನ ಹ ೂರಕ ಕ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಗಾಬರಿಯಾದ ಜನ ನ ೂೇಡುತಿತದದಂತ ಯೆೇ ಕ್ತವಿಗಡಚಿಕುಕವ ಎದ ನಡುಗಿಸುವ ..!ಚಿಮಿಮತ್ುತ ಸ ೂಪೇಟದಿಂದ ಟಾಯಂಕರ್ ಕ ರ ಯನ್ನೇರಿನಾಳಕ ಕ ಬಿದಿದತ್ುತಆ ಸ ೂಪೇಟಕ ಕ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ .. ನ್ನೇರಿನ ಮೇಲ ಹರಡ್ಡ ಧ್ಗಧ್ಗನ ಕ ರ ಯ ಮೇಲ ಧಯೆಲಾಿ ಲಾವಾರಸದಂತ ಪಾರಣ ತಾಯಗ ,ಆತಾಮಹುತಿ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳಿಬ ೇಕ ಂದಿದದವನೂ ...ಜವಲ್ಂತ್ವಾಯಿತ್ು

49


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಮಾಡಲ್ು ನ್ನಧ್ಕರಿಸಿದವನೂ ಸ ೇರಿ ವಿಧಿಯ ವಿಪಯಾಕಸವ ಂಬಂತ ಒಟ್ಟಗ ೇ ..ಉರಿಯುವ ನ್ನೇರಿನ ಚಿತ ಯಲ್ಲಿ ಬ ಂದು ಹ ೂೇಗಿದದರು ಆಗಾದ ಗ ೂಂದಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿರೂ ಸಮೆಳನ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿ ಹ ೂರಗ ೂೇಡ್ಡ ಬಂದರುತ್ಮಮ ... ಪಾಲ್ಲಗ ಬಂದ ರಗಲ್ಲದದ ಮೃತ್ುಯದ ೇವತ ಯನೂಿ ದಾರಿ ತ್ಪಿಪಸಿ ಈ ಅದುೆತ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯನೂಿ ಕ ೂಂದವನು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಕಮಾಂಡಂಟ್ ,ಪಾರಣತಾಯಗ ಮಾಡ್ಡ ..ಭರತ್ ಎಂಬ ಮಾತ್ು ಎಲ್ಿರ ತ್ುಟ್ಯಲ್ೂಿ ಆಡತ ೂಡಗಿತ್ು ,ಭರತ್ ಕ ಲ್ವ ೇ ನ್ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ೃತಿಯ ಟಾಯಕ್ತ್ಯೂ ಕ ರ ಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಕಕನ ನ್ನಂತಿತ್ುನಂಬಲ್ೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಬಗ ಯಲ್ಲಿ ,ಅವಳು ಊಹಸಲ್ೂ ಆಗದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ.. ಪತಿ ಭರತ್ ಹ ಗ ಿ ತ್ನಿ ಜೇವ ಕ ೂಟುಟ ಮಸಿೇದಿಯ ಮುಸಿಿಂ ನ ೇತಾರರಿಗ ಅಪಮೃತ್ುಯ ಆ ಗಳಿಗ ಯಲ್ಲಿ ಆದ ಆಘಾತ್ಕ ಕ ಅವಳ ಮನಸು್ .ತ್ಪಿಪಸಿ ಪುನಜಕನಮ ನ್ನೇಡ್ಡದದ ದಾಗಿ ಹ ೂೇಗಿಮಿದುಳ ಬರಿ ನ್ನಭಾಕವುಕಳಾಗಿ ಮೂಕಳಾಗಿ ಕುಳಿತ ೇ ಇದದಳು... ಟ್ಕಾಯಮರಾದವನ ಜತ ಗ ಉದ ವೇಗದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗ ೇ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಸಹ ೂೇದ ೂಯೇಗಿ .ವಿ. “ ಘಟನ ಯ ವರದಿ ಮಾಡಹತಿತದಳು ,ಧ್ೃತಿ ಪಕಕ ನ್ನಂತ್ು ತ ೂೇರಿಸುತಾತ ,ಸವಿತಾ ಹ ಸರಿಗ ತ್ಕಕಂತಾ ನಮಮ ಪರಮುಖ ವರದಿಗಾತಿಕ ಧ್ೃತಿ ಇಂದು ಯಾವ ಪತಿಿಯೂ ಮಿಯು ಮಾಯಾವ ದ ೇಶ ಪ ರೇ ,ಮಾಡಲ್ಲಚಿಿಸದಡದ ೇ ಉಳಿಯದ ಅಪೂವಕ ಕಾಯಕವನುಿ ಮಾಡ್ಡದಾದಳ ಆಕ ಯ ಪತಿ ಕಮಾಂಡಂಟ್ ಭರತ್ ಹ ಗ ಿ ಕತ್ಕವಯವ ೇ ... ದ ೇವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಇಂದು ಭಯೊೇತಾಪದಕನ ೂಂದಿಗ ಹ ೂೇರಾಡ್ಡ ವಿೇರ ಮರಣ ವಿನಾಶಕಾರಿ ದ ವೇಷದ ಸ ೂಪೇಟವನುಿ ..ಹ ೂಂದಿದಾದರ ”...ಶಾಂತ್ಗ ೂಳಿಸಿದಾದರ ಎನುಿತಿತದದಂತ ಯೆೇತ್ಟಕಕನ ೇ ಪುನಜೇಕವ ಬಂದವಳಂತ , ಎದುದ ನ ಧ್ೃತಿ಼್ಿ್ಂತ್ು ಸವಿತಾಳ ಮೈಕ್ ತಾನು ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡಳು ... ನನಿ ಪತಿ ಶಾಂತಿಯನ ಿೇ ಸ ೂಪೇಟ್ಸಿ ...ಸ ೂಪೇಟವನುಿ ಶಾಂತ್ಗ ೂಳಿಸುದುದಲ್ಿ “ ” ...ಎಂದು ಬಿಕ್ತಕದಳು.”..ಜಗತಿತಗ ಲಾಿ ಹರಡ್ಡ ಹ ೂೇಗಿದಾದರ ಸಾರಿಇನುಿ ,ವಿೇಕ್ಷಕರ , ”!ನನಗ ಅಳಲ್ು ಬಿಡ್ಡಎಂದು ಕಾಯಮರಾದಿಂದ ದೂರವಾಗುತಾತ ಭ ೂೇಗಕರ ದು ರ ೂೇಧಿಸಹತಿತದಳು ..

50


ರಕತಚಂದನ

ಅಲ್ಲಿಗ ಓಡ್ಡ ಬಂದು ನ್ನಂತ್ ಷ್ಟಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಮಹನ್ನೇಯರ ಕಂಗಳು ತ ೇವವಾಗಿತ್ುತ:ಅವರು ನುಡ್ಡಯುತಿತದದರು..ಕಂಠ ಗದೆದಿತ್ವಾಗಿತ್ುತ.. ಆದರ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ುತ ದಮನದ ಕ್ತಚುಿ ..ಶಾಂತಿಯನುಿ ಬಯಸಿ ಬಂದವರು ನಾವು“ ಹ ೂತ್ುತ ಬಂದವರು ನಮಮ ಇಸಾಿಂ ಧ್ಮಕದ ದಾರಿತ್ಪಿಪದ ಪಾರಣಕ ಕ ತ್ನಿ ಪ್ ಇದನ ಿಲಾಿ ಮಿೇರಿ ನ್ನಂತ್ು ನಮಮ...ಅನುಯಾಯಿಗಳುರಾಣದ ಪಣವಡಿಲ್ು ಒಬಬ ಹಂದೂ ಮುಂದಾದನೂರು ಜನರನುಿ ಬಲ್ಲ ಕ ೂಡಲ್ು ಪಾರಣ .. ,ನೂರು ಜನರ ಜೇವ ಉಳಿಸಲ್ು ಮಾಡುವ ಪಾರಣ ತಾಯಗ ,ತಾಯಗ ಮಾಡುವುದಲ್ಿ ಭರತ್ ಹ ಗ ಿಯವರಂತ್ ಧಿೇಮಂತ್ ತಾಯಗಿಯ ,ಹೌದು....!ಅದುವ ೇ ಉದಾತ್ತ ಸಂದ ೇಶವಿಂದು ದ ೇಶ ವಿದ ೇಶದ ಉದದಗಲ್ಕೂಕ ಹರಡ್ಡ ಜ್ಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾದಕ ಸಹಜೇವನದ ಪಾಠ ಕಲ್ಲಸ ಮತ್ುತಲ್ಲದ ”..ಹೇಗ ಉದುದದದವಾಗಿ ಆ ಉತ್ತಮ ವಾಗಿಮಗಳ ಹ ೇಳಿಕ ಟ್ ವಿ ಯಲ್ಲಿ ಪರಸಾರವಾಗುತಿತ್ುತ... ’ನನಿ ಪತಿ ದ ೇಶದ ಬಗ ೆ ಯೊೇಚಿಸುತಿತದದರು ,ಇವರು ಸಂದ ೇಶದ ಬಗ ೆ ಯೊೇಜಸುತಿತದದರ ‘ ಇನೂಿ ಒಂದು ಕತ್ಕವಯ ಅವಳಿಗ ..ಎಂದುಕ ೂಂಡು ಬಿಕ್ತಕ ನ್ನಟುಟಸಿರಿಟುಟ ಎದದಳು ಧ್ೃತಿ ತ್ನಿನುಿ ಬ ನಿಟಟ..ಬಾಕ್ತಯಿತ್ುತ಼್ಿದದ ಪಾತ್ಕ್ತಯ ಚಹರ ಯ ಚಿತ್ರವನುಿ ಪೇಲ್ಲಸರಿಗ ತ್ಲ್ುಪಿಸಿ ಅವನ ಬಂಧ್ನಕ ಕ ಕಾರಣವಾಗುವುದು.. ! ಮಳಿಂದೂರು ಕ ರ ತ್ನ ೂಿಡಲ್ಲ್ಲಿ ದ ೇಶ ಭಕತ ಮತ್ುತ ದ ೇಶ ದ ೂರೇಹಗಳಿಬಬರನೂಿ ಒಟ್ಟಗ ೇ ನುಂಗಿದಕ ಕ ತ್ನಗ ೇ ನಾಚಿಕ ಯಾದಂತ ಸ ೂಪೇಟ್ಸಿದ ಜ್ಾವಲ ಗಳನುಿ ತ್ಣಿಗಾಗಿಸಿ ಶ ೂೇಕದ ಹ ೂಗ ಯನುಿ ಮಾತ್ರವ ೇ ಚ ಲ್ುಿತಿತದಂ ದ ತಿತ್ುತ . )ಮುಗಿಯಿತ್ು (

51


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ನಿನಾಾಸ ಗ ಲ್ಲಿ ಕ ್ನ ಯಿದ ? ಇಂಗ್ಿೇಷ್ ಮ್ಲ: "ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಶಾಟ್"-- ರಾಬಟ್್ ಲ ಸಿಿ ಬ ಲ ಿಮ್ (೧೯೪೩) ( ಪತ ತೇದಾರ ಡ್ಾಯನ್ ಟನ್ರ್ ತನಿಖ ) ನಾನು ಹಾಲ್ಲವುಡ್ಡಿನ ವ ೈನ್ ಸಿರೇಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಬೌರನ್ ಸ ಟಟ್ನ್ ಬಾರಿನ ಜಂಗಲ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಬಬನ ೇ ವಾಯಟ್ ೬೯ ವಿಸಿಕ ಗುಟುಕರಿಸುತಿತದಾದಗ ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯರಾತಿರ ಸಮಯವಾಗಿತ್ುತ. ಆಗ ನನಿ ಪಕಕದ ಸೂಟಲ್ಲಗ ಮೈಕ್ ಮೈಕ ೇಲ್್ನ್ ಪಕಕದ ಸೂಟಲ್ಲಗ ಬಂದು ಕೂತ್ು ನನಿ ಮೊಣಕ ೈ ತಿವಿದು ಗಮನ ಸ ಳ ದ, "ಹಾಯ್ ಟನಕರ್, ಹ ೇಗಿದ ನ್ನನಿ ಖಾಸಗಿ ಪತ ತೇದಾರಿ ಬಿಜ಼್ಿನ ಸ್್ ಈ ನಡುವ ?" ಎಂದು ಮಾತ್ು ತ ಗ ದ. 52


ರಕತಚಂದನ

ನಾನಂದ ಮೊಟಕಾಗಿ, "ಚ ನಾಿಗಿದ . ನ್ನೇನು ಹ ೂೇಗಿ ಬಾ!" ಅವನನುಿ ದುರುಗುಟ್ಟ ನ ೂೇಡ್ಡ ಮುಖ ಸರಕಕನ ತಿರುಗಿಸಿದ , ಅವನ್ನಗ ಸಾವಗತ್ವಿಲ್ಿವ ಂದು. ಆದರ ಅವನು ಅದಕ ಕಲಾಿ ಬ ಲ ಕ ೂಡುವ ಆಸಾಮಿಯಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನ ೂಬಬ ಟ ೂಳುಿ ಮನಸಿ್ನ, ನಾಚಿಕ ಗ ಟಟ ವಯಕ್ತತತ್ವದವ ಎಂದು ನನಗ ಚ ನಾಿಗಿ ಗ ೂತ್ುತ. ಅಂತ್ವರು ನನಿ ಒರಟು ವತ್ಕನ ಗ ಬಗುೆತಾತರ ಯೆ? "ಹಾಗ ಲಾಿ ಓಡ್ಡಸಬ ೇಡಾ, ಡಾಯನ್" ಎಂದ ನಗುತಾತ, ನನಿ ಮೊದಲ್ ಹ ಸರಿನ್ನಂದ ಕರ ದು ಪುಸಲಾಯಿಸುವಂತ , "ನನಗ ನ್ನನಿ ಬಳಿ ಕ ಲ್ಸವಿದ !" ಮತ ತ ಅವನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನ ೂೇಡ್ಡದ , ಕುಪಿತ್ನಾದವನಂತ . "ಹಾಲ್ಲವುಡ್ ಕೇ-ಹ ್ೇಲ್ವ " ಎಂಬ ಕುಖಾಯತ್ ಪಿೇತ್ಪತಿರಕ ಯ ಸಂಪಾದಕನಾದ ಮೈಕ ೇಲ್್ನ್, ಕ ೇವಲ್ ಚಿತ್ರರಂಗದವರ ವಿವಾದಗಳನ ಿೇ ಪರಕಟ್ಸುತಾತ, ಅದರ ಮೂಲ್ಕ ತ್ನಿ ಬಲ್ಲಪಶುಗಳಾದವರನುಿ ಕದುದ ಮುಚಿಿ ಬಾಿಯಕ್ ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ಡ ಬದುಕುತಿತದದ ಕ್ತರಮಿ. ಅದರಿಂದಲ ೇ ಕ ೇವಲ್ ಮೂರು ವಷಕಗಳಲ್ಲಿ ದ ೂಡಿ ವ ಸ್ಟ ಸ ೈರ್ಡ್ ಬಂಗಲ , ಒಂದು ಬ ಲ ಬಾಳುವ ಮಹಾಗನ್ನ ಮರದ ಹಡಗು ಮತ್ುತ ಸಹಸಾರರು ಡಾಲ್ಸ್ಕ ಹಣದ ಕಂತ ಯನೂಿ ಗಿಟ್ಟಸಿಕ ೂಂಡ್ಡದದನು. ಹಾಲ್ಲವುರ್ಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನ್ನಮಾಕಪಕರು, ನ್ನದ ೇಕಶಕರು, ನಟ ನಟ್ಯರೂ ಸ ೇರಿ ಎಲ್ಿರೂ ಅವನ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಜ್ಾಹೇರಾತಿನ ಸಥಳವನುಿ ದುಬಾರಿ ಬ ಲ ತ ತ್ುತ ಕ ೂಳಿಲ ೇಬ ೇಕು ಎಂಬಂತ ಅವನು ಅವರನುಿ ಒತ್ತಡಕ ಕ ಸಿಲ್ುಕ್ತಸುತಿತದ,ದ ತ್ಪಿಪದರ ತ್ನಿ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ ೆ ಮಸಾಲ ಹಚಿಿ ಹಗರಣ ಪರಕಟ್ಸಿ ಮಾನ ತ ಗ ಯುತಿತದದ. ಅದು ನ್ನಜವಾಗಲ್ಲ ಸುಳಾಿಗಲ್ಲ ಒಮಮ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಇಂತ್ದು ನ್ನಂತ್ು ಬಿಟಟರ ಅವರ ಸಾಥನಮಾನವನುಿ ಕಳ ದುಕ ೂಳುಿವ ಭಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣಯರಿಗ . ಹ ೇಗ ೂೇ, ಕಾನೂನ್ನನ ಪಂಜದಿಂದ ಸವಲ್ಪದರಲ್ಲಿಯೆೇ ತ್ಪಿಸಿಕ ೂಳುಿತಿತದದ ಖದಿೇಮ ಇವನು! ಅದಕ ಕೇ ಸಿಡುಕುತಾತ: "ನ್ನನಗ ನನಿ ಬಳಿ ಕ ಲ್ಸವ ?..ಬ ೇರ ಯಾರೂ ಸಿಕಕಲ್ಲಲ್ಿವ ?" ಎಂದ . "ಇಲ್ಿ, ಕ ೇಳು, ಡಾಯನ್..ನ್ನನಗ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಡಾಲ್ರ್ ಕ ೂಡ ತೇನ ಈಗಲ ೇ..."ಎಂದು ಸರಕಕನ ಪಸ್ಕ ತ ಗ ದು ತ್ನಿ ತ ೇವವಾದ ಕ ೈಗಳಿಂದ ಹತ್ುತ ನೂರು ಡಾಲ್ರ್ ನ ೂೇಟುಗಳನುಿ ತ್ುರುಕ್ತದ..

53


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

"ನ್ನನಿ ಕ ೂಳಕು ಹಣ ನನಗ ಬ ೇಕ್ತಲ್ಿ ಕಣಯಾಯ" ಎಂದ ಹ ೇಸಿಗ ಯಾದವನಂತ , ಒಪಪದ ೇ. ನನಿ ಮುಖಚಯೆಕಯನುಿ ಗಮನ್ನಸಿ ಮುಂದುವರ ಸಿದ ಮೈಕ್, "ಬ ೇಡಾ, ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕ ೂಡುತ ೇತ ನ ..ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಡಾವನ್್, ಇನ ೂಿಂದು ಸಾವಿರ ಕ ಲ್ಸ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲ .. ಒಂದು ಚಿಕಕ ಕ ಲ್ಸಕ ಕ!" ನಾನು ನ್ನಟುಟಸಿರಿಟ ಟ, ನಾನು ಹಾಲ್ಲವುಡಿಲ್ಲಿ ಈ ಕಸುಬಿನಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದವನ ೇ..ಎರಡು ಸಾವಿರ ಡಾಲ್ಸ್ಕ ಕಂಡು ಒಲ ಿಯೆನುಿವ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ದುಡುಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರ ನನಗ ೇನು, ಅವನು ಹ ೇಳುವುದನಾಿದರೂ ಕ ೇಳಬಹುದಲಾಿ ಎನ್ನಸಿತ್ು. "ನಾನ ೂಬಬ ಮೂಖಕ!" ಎಂದ ಹಣವನುಿ ಜ್ ೇಬಿಗಿಳಿಸುತಾತ, "ನ್ನನಿ ಜ್ಾಲ್ಕ ಕ ಬಿದ .ದ ..ಹ ೇಳು, ನ್ನನಗ ೇನು ತ ೂಂದರ ?" "ಭಯ!" ಎಂದ ಆ ಪದವನುಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸುತಿತಸುತಾತ, "ಮರಣಭಯ...ಯಾರ ೂೇ ನನಿನುಿ ಕ ೂಲ್ಿಲ್ು ಸಂಚು ಮಾಡುತಿತದಾದರ ಅನ್ನಸಲ್ು ಶುರುವಾಗಿದ !" "ಯಾರು?" "ನನಗ ೇನು ಗ ೂತ್ುತ?" ಎಂದು ತ್ುಟ್ಯುಬಿಬಸಿದ. "ನ ೂೇಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹ ೇಗ ಬರ ದಿದಾದರ !"ಎನುಿತಾತ ಮುದುಡ್ಡದದ ಮೂರು ಕಾಗದದ ಪುಟಗಳನುಿ ಕ ೈಗಿತ್ತ ಅವು ಮೂರೂ ಒಂದ ೇ ಬಗ ಯದಾದಗಿದದವು. ಎಲ್ಿವನೂಿ ಕಪುಪ ಪ ನ್ನ್ಲ್ಲನಲ್ಲಿ ವಕರವಕರವಾಗಿ ಗಿೇಚಲಾಗಿತ್ುತ, ಯಾರ ಸಹಯೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ .ಅದೂ ಬಲ್ಗ ೈ ಬರಹಗಾರ ಬ ೇಕ ಂತ್ಲ ೇ ಎಡಗ ೈಯಲ್ಲಿ ಬರ ದಂತ ..ಮೂರರಲ್ೂಿ ಮೈಕ್ಅನುಿ ಒಂದು ವಾರದಲ ಿೇ ಸುಟುಟ ಬಿಡುವ ಪರಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ುತ. ಅವನುಿ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕ ೂಟ ಟ. "ನ್ನನಗ ನನಿ ಅವಶಯಕತ ಇಲ್ಿ..ಪೇಲ್ಲೇಸರಿಗ ಹ ೇಳಿದರ ನ್ನನಿ ಸುರಕ್ಷ ಗಾಗಿ ಬಾಡ್ಡಗಾರ್ಡ್ಕ ಕ ೂಡಬಹುದು" ಎಂದು ಸಲ್ಹ ಯಿತ ತ. "ಇಲ್ಿ, ಇಲ್ಿ..." ಎಂದು ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿದ."ನನಗ ಪೇಲ್ಲೇಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತ್ೂರಿಸುವುದು ಕ ೂಂಚವೂ ಸರಿಹ ೂೇಗಲಾಿ. ಅಲ್ಿದ ೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಷಟ ವಯಕ್ತತಗ ೇನೂ ಕ ಲ್ಸವಿಲ್ಿ..ನ್ನನಿಂತಾ ಚತ್ುರನ್ನಗ ಕ ಲ್ಸವಿದ ನ ೂೇಡು." ನಾನಂದ : "ಬಹಳ ಸಂತ ೂೇಷ..ನಾನ ೇನು ಮಾಡಬ ೇಕು ಅಂತಿಯ?" "ಈ ಬ ದರಿಕ ಪತ್ರಗಳನುಿ ಯಾರು ಬರ ದರು ಎಂದು ಕಂಡುಹಡ್ಡದರ ಸಾಕು..ಮುಂದ ಅವರನುಿ ನಾನು ನ ೂೇಡ್ಡಕ ೂಳ ತೇನ .." ಅವನ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ೂೇ ಪರತಿೇಕಾರದ ಎಳ ಯಿತ್ುತ 54


ರಕತಚಂದನ

ನಾನು ತ್ಲ ಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನುಿ ಒಮಮ ತ್ೂಗಿ ನ ೂೇಡ್ಡದ ...ಹಾಲ್ಲವುಡಿಲ ಿೇ ಮೈಕನುಿ ಮುಗಿಸಲ್ು ಹಲ್ವರು ಮನದಲ ಿೇ ಹಾತ ೂರ ಯುತಿತರಬ ೇಕು, ಇವನು ಅಷ ೂಟಂದು ಜನರ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ತ್ಲ ಹಾಕ್ತ ತ್ಳಮಳ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಡದದ..ಇವನು ಇಷುಟ ದಿನ ಬದುಕುಳಿದಿರುವುದ ೇ ಒಂದು ಅಚಿರಿ ನನಗ . ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಂತ್ವನನುಿ ಯಾರು ಕ ೂಲ ಬ ದರಿಕ ಹಾಕ್ತರಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡು ಹಡ್ಡಯುವುದೂ ಒಂದು ಹರಸಾಹಸವ ೇ. ಆದರೂ ಒಂದು ಐಡ್ಡಯಾ ಮಾಡ್ಡ ಕ ೇಳಿದ : "ನ್ನೇನು ಇತಿತೇಚ ಗ ಯಾರನುಿ ಬಾಿಯಕ್ ಮೈಲ್ ಮಾಡುತಿತದಿದೇ, ಹ ೇಳು!" ಅವನ ಮುಖ ಕ ಂಪ ೇರಿತ್ು. ಅವನು ಉತ್ತರ ಹ ೇಳುವಷಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದದಕ್ತಕದಂತ ದ ೂಡಿ ಗಲ್ಭ ಯೆೇ ಶುರುವಾಗಿಬಿಟ್ಟತ್ು. ಒಬಬ ವಿಪರಿೇತ್ ಮೇಕಪ್ ಧ್ರಿಸಿದ ಆಕಷಕಕ ಬಾಿಂರ್ಡ್ ಯುವತಿ, ಜಗಮಗ ಹ ೂಳ ಯುವ ದಿರುಸಿನಲ್ಲಿ, ನಮಮತ್ತ ಹ ಮಾಮರಿಯಂತ ಜ್ ೂೇರಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಬರತ ೂಡಗಿದದಳು. ಅತ್ಯಂತ್ ಉದಿವಗಿಳಾದ ಆಕ ಅಲ್ಲಿಂದಲ ೇ ಬಾಯಿಗ ಬಂದಂತ ಬಯುಯತಾತ ಮೈಕ್ ಮೈಕ ೇಲ್್ನಿತ್ತ ನುಗಿೆದಳು. ಅವಳ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಬ ೂಕುಕತ್ಲ ಯ ಬ ೂಜುಿ ಹ ೂಟ ಟಯ ಮುದುಕ ಬಹಳ ನಾಚಿಕ ಯಾದವನಂತ ಮುಖ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡು ಆ ಹ ಣಿನುಿ ತ್ಡ ಯುವ ವಯಥಕ ಪರಯತ್ಿ ಮಾಡುತಿತದದನು. ನಾನು ಚಕಕನ ಅವರಿಬಬರನುಿ ಗುರುತ್ು ಹಡ್ಡದ . ಆ ದಪಪನ ಮುದುಕ ಕಾಮನ ವಲ್ತ ಪಿಕಿಸ್ಕ ಎಂಬ ದ ೂಡಿ ಜನಪಿರಯ ಸಿನ್ನಮಾ ಸುಟಡ್ಡಯೊೇ ಒಡ ಯ ಲ್ೂಯಿ ಬ ಲಾಮಂಟ್; ನನಗ ತಿಳಿದಂತ ಅವನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷುಟ ಯಶಸಿವಯಾಗಿದದನ ಂದರ ಯಾರೂ ಅವನನುಿ ಹ ಸರಿಡ್ಡದು ಕೂಡಾ ಕರ ಯುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. ಆದರ ಈ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಯಾವುದಾದರೂ ಕತ್ತಲ ಯ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿ ಅವಿತಿಟುಟಕ ೂಳುಿವಂತ ಅವಮಾನ್ನತ್ನಾಗಿದದಂತ ಕಂಡುಬಂದ. ಅದು ಅವನ ತ್ಪಪಲ್ಿ. ಅವನ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಆಪಾಟ್ ಗಲ್ಭ ಮಾಡುತಿತದದವಳ ಹ ಸರು ಕಾಯಥಿರನ್ ಟಾರ್ಡ್. ಆಕ ಅದ ೇ ಕಾಮನ ವಲ್ತ ಪಿಕಿಸಿಕ ಅತ್ಯಂತ್ ಜನಪಿರಯ ಮತ್ುತ ಹ ಚುಿ ವ ೇತ್ನ ಪಡ ವ ನಟ್. ಹಲ್ವು ವಷಕಗಳಿಂದ ಆಕ ಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಲಾಿ ಸೂಪರ್-ಹಟ್ ಆಗಿದದವು. ಆದರ ಇತಿತೇಚಿನ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕ್್ ಆಫಿೇಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಗುೆರಿಸಿ ಕಾಣ ಯಾಗಿದದವು. ಆದರ ಅದರಿಂದ ಅವಳಿಗಾದ ನಷಟವ ೇನೂ ಇಲ್ಿ. ಆ ಸುಟಡ್ಡಯೊೇ ಜತ ಧಿೇಘಕಕಾಲ್ದ ಕಾಂಟಾರಯಕ್ಟ ಸಹ ಮಾಡ್ಡದದರಿಂದ, ಅವಳ ವಾರಕ ೂಕಮಮ ಕ ೂಡುವ ವ ೇತ್ನ ಒಂದು ಡಾಲ್ರ್ ಕೂಡಾ ಕಮಿಮಯಾಗುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. ಇನುಿ ಚಿತ್ರವಲ್ಯದ 55


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಗಾಳಿಮಾತ್ುಗಳನುಿ ನಂಬುವುದಾದರ ಅವಳು ಈ ಲ್ೂಯಿಯ ಪ ರೇಯಸಿಯಂತ . ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಅಭಿನಯ ಚ ನಾಿಗಿರಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇದ ೂಂದು ಕಾರಣವ ೇ ಅವಳಿಗ ಪರತಿಷ ಟ ತ್ಂದಿತ್ುತ. "ಪಿಿೇಸ್ ಡಾಲ್ಲಕಂಗ್!" ಎಂದು ಗಿಂಜಕ ೂಂಡ ಲ್ೂಯಿ ಆಕ ಯ ಕ ೈ ಹಡ್ಡದ ಳ ದು. "ಎಲ್ಿರ ಮುಂದ ಮಾನ ತ ಗ ಯಬ ೇಡ..." ಅವನ್ನಂದ ಕ ೂಸರಾಡುತಾತ ಕ ಂಪ ೇರಿದ ಮುಖದ ಕಾಯಥಿರನ್ ಮೈಕ್ ಕಡ ಗ ದಾಪುಗಾಲ್ು ಹಾಕ್ತದದಳು.ಅವಳ ಕ ೈಯಿನ ಉಗುರುಗಳು ಮೈಕಿ ಮುಖವನುಿ ಪರಚುವಂತ ಚಾಚಿದವು. "ಏಯ್, ಬಾಿಯಕ ಧಲ್ ಮಾಡುವ ಕಂತಿರ!..ತಾಳು ನ್ನನಗ ...."ಎನುಿತಾತ ಸಮಿೇಪಿಸಿದಳು. ತ್ಕ್ಷಣ ನನಗಥಕವಾಗಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ು.. ಈಕ ಯೂ ಮೈಕಿ ಕೇ-ಹ ್ೇಲ್ವ ಪತಿರಕ ಯ ವರದಿಯೊಂದರಿಂದ ನ ೂಂದು ಹಣ ತ ತ್ುತತಿತರುವವರಲ್ಲಿ ಒಬಬಳ ೇನ ೂೇ, ಹಾಗಾಗಿಯೆೇ ಅವನ್ನಗ ಬಾಯಿಗ ಬಂದಂತ ನ್ನಂದಿಸುತಿತದಾದಳ . ಅವಳನುಿ ಕಂರ್ಡ್ ಮೈಕಿ ಮುಖ ಬಿಳಿಚಿಕ ೂಂಡ್ಡತ್ು, ಗಾಬರಿ ಹುಟ್ಟತ್ು," ಅವಳನುಿ ತ್ಡ ಯಪಾಪ, ಪತ ತೇದಾರ!..ನನಗ ಪರಚಿಬಿಟಾಟಳು..."ಎಂದು ಕೂಗುತಾತ ನನಿ ಬ ನಿ ಹಂದ ಇಲ್ಲಯಂತ ಅವಿತ್ುಕ ೂಂಡ. ಅವನ ಕೂಗಿಗ ನಾನು ಸಪಂದಿಸಿದ . ಹ ೇಗೂ ಅವನ್ನತ್ತ ಸಾವಿರ ಡಾಲ್ರ್ ನನಿ ಜ್ ೇಬಿನಲ್ಲಿತ್ತಲಾಿ, ಅವನು ನನಿ ಕಕ್ಷದಾರನಾಗಿಬಿಟ್ಟದದ.. ನಾನು ಕ ೈ ಬಾಚಿ ಕಾಯಥಿರನ್ ಹ ಣಿನುಿ ತ್ಬಿಬಕ ೂಂಡು ಅವಳನುಿ ತ್ಡ ದ . " ನನಿನುಿ ಬಿಡು, ಆ ಕ ೂರಮನನುಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ಡತೇನ್ನ.." ಎಂದು ಕ್ತರುಚುತಾತ ಅವಳು ನನಿ ಬಂಧ್ನದಲ್ಲಿ ಕ ೂಸರಾಡ್ಡದಳು. ನಾನ್ನನೂಿ ನನಿ ಅಪುಪಗ ಯನುಿ ಬಿಗಿಗ ೂಳಿಸಿ, "ಬ ೇಡ, ಬಂಗಾರಿ!...ಒಂದು ರಾತಿರ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಲಾಕಪಿನಲ್ಲಿ ಕಳ ಯುವ ಪಾಿನ್ ಇದ ಯೆೇನು?..ಸುಮಮನ್ನರು!" ಎಂದು ಅವಳ ಕ್ತವಿಯಲ್ಲಿ ಗದರಿಸಿದ . ಅವಳು ತ್ನಿ ಕ ದರಿದ ಚಿನಿದ ಬಣಿದ ಕೂದಲ್ನುಿ ಹಾರಿಸುತಾತ ಅರಚಿದಳು, "ಇಲಾಿ, ಕ ೂಂದ ೇ ಕ ೂಲ್ುಿತ ತೇನ ..ಅವನ್ನಗ ಹ ೇಳಿದ ದ, ನನಿ ಬಳಿ ಪದ ೇ ಪದ ೇ.." ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗ ಬಾರಿನಲ್ಲಿದದ ಗಿರಾಕ್ತಗಳ ಲಾಿ ಕುತ್ೂಹಲ್ದಿಂದ ನಮಮನುಿ ಸುತ್ುತವರಿದರು. ನಾನು ನನಿ ಹ ಗಲ್ ಹಂದಿದದ ಮೈಕ ೆ ಅಪಪಣ ಯಿತ ತ :"ಓಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲ್ು...ಆಮೇಲ ನ್ನನಿ ಗೂಡ್ಡಗ ೇ ಬತಿೇಕನ್ನ..." 56


ರಕತಚಂದನ

ಅವನು ಕ ಟ ಟನ ೂೇ ಬಿದ ನ ದ ೂೇ ಎಂಬಂತ ಅವಸರಪಡುತಾತ ಬಾಗಿಲ್ತ್ತ ಓಡ್ಡದ. ಅವನ ಹಂದ ಬ ವ ರ ೂರ ಸಿಕ ೂಳುಿತಾತ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತಾತ ಸುಟಡ್ಡಯೊೇ ಮಾಲ್ಲೇಕ ಬ ಲಾಮಂಟ್ ಕೂಡಾ ಓಡ್ಡಬಿಟಟ, ತ ೂಂದರ ಇದದ ಕಡ ತಾನು ಇರಲ್ು ಇಷಟಪಡದ ಚತ್ುರ...ಅವರಿಬಬರೂ ಮಧ್ಯರಾತಿರಯ ಕತ್ತಲ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಯಾದಂತ ನಾನು ಕಾಯಥಿರನಿನುಿ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡ್ಡದ ,ಆದರ ಅದ ೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ ೂಿಬಬ ಯುವತಿ ಪರವ ೇಶ್ರಸಿದಳು... ಅವಳು ಮಾಟವಾದ ಮೈಕಟ್ಟನ ಬೂರನ ಟ್ ಕೂದಲ್ಲನ ಫ ೂಿೇರಿ ಕಾನಾರಯ್, ಎಂಬ ಪತ್ರಕತ ಕ. ಈವನಿಂಗ್ ಸಾಟರ್-ರ ಕಾಡ್್ ಎಂಬ ಪತಿರಕ ಯ ಹಾಲ್ಲವುರ್ಡ್ ಅಂಕಣಗಾತಿಕ. ಸುದಿದಗಾಗಿ ಹಸಿದ ಕಂಗಳಿದದ ಆಕ ಯ ಪಿಂಕ್ ಬಾಯಿನ ತ್ುದಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಸಿಗರ ೇಟ್ ಅಂಟ್ಕ ೂಂಡ್ಡತ್ುತ. "ಹಲ ೂಿೇ.."ಎಂದು ಉಲ್ಲಯುತ್ತ ಹತಿರ ಬಂದಳು. "ಏನ್ಮಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿ..?" ಎಂದು ನಮಮತ್ತ ಪರಶಾಿಥಕಕವಾಗಿ ನ ೂೇಡುತಿತದದಂತ , ನನಿ ಮಿದುಳು ಚುರುಕಾಗಿ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹುಡುಕ್ತತ್ು. "ಅಂತ್ದ ದೇನ್ನಲ್ಿ, ಹನ್ನೇ..." ಎನುಿತಾತ ಕಾಯಥಿರನಿತ್ತ ಬ ೂಟುಟ ಮಾಡ್ಡ "ನಮಮ ತಾರ ಒಂದು ಭಾವುಕ ಸಿೇನಾೆಗಿ ರಿಹಸಕಲ್ ಮಾಡುತಿತದದಳು ನಮಮ ಮುಂದ ಅಷ ಟೇ!" ಆಗ ನಟ್ ತ್ಕ್ಷಣ ಚ ೇತ್ರಿಸಿಕ ೂಂಡು ಅದುೆತ್ ನಟನ ನ್ನೇಡುತಾತ, ನನಿ ಸುಳಿಿಗ ಬ ಂಬಲ್ಲಸುವಂತ , "ಹೌದು, ಡ್ಡಯರ್" ಎಂದು ಹಾಲ್ು ಕುಡ್ಡದ ಬ ಕ್ತಕನಂತ ತ್ೃಪತ ನಗ ಬಿೇರಿದಳು. "ಒಳ ಿೇ ಸಿೇನ್ ಇತ್ುತ.. ರಿಹಸಕಲ್ ಮಾಡ್ಡದ ಎಲ್ಿರ ಮುಂದ ..."ಎಂದು ಎಲ್ಿರಿಗೂ ಕ ೈ ತ ೂೇರುತಾತ, "ಹ ೇಗಿತ್ುತ, ಗ ಳ ಯರ ?" ಅನುಿವುದ ?. ಅಲ್ಲಿದದವರ ಲಾಿ ಹಾಲ್ಲವುರ್ಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದವರ ೇ; ಅವರಿಗ ಲಾಿ ಇಂತಾ ಪ ೇಚಿನಲ್ಲಿ ಒಬಬರನ ೂಿಬಬರು ನೂಯಸ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಂದ ಬಚಾವ್ ಮಾಡುವುದು ಅವಶಯಕ ಎಂದು ಗ ೂತ್ುತ. ಹಾಗಾಗಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಿರೂ ನಾಟಕ್ತೇಯವಾಗಿ ಜ್ ೂೇರಾಗಿ ಚಪಾಪಳ ತ್ಟ್ಟದರು. ಆಗ ಪತ್ರಕತ ಕ ಫ ೂಿೇರಿಯ ಮುಖ ಸಪಪಗಾಯಿತ್ು. ತ್ನಿ ಸಿಗರ ೇಟ್ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಗ ಸ ದು, ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸಿ, "ಅಯೊಯೇ, ನಾನ ೇನ ೂೇ ನ ಡ ಯುತಿತದ ಅಂತಾ ಓಡ್ಡ ಬಂದರ .."ಎಂದು ನನಿ ಮುಖ ನ ೂೇಡ್ಡ, "ನನಗ ಮೊೇಸ ಮಾಡ್ಡತಲ್ಿ ತಾನ , ಶ ಲಾಕಕ್?" ಅನುಮಾನದ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಕ ೇಳಿದಳು. "ಅಯೊಯೇ, ಇಲ್ಿಪಪ.."ಎಂದ ಮುಗಧ ಮುಖ ಮಾಡ್ಡ. ನಾನು ಕಾಯಥಿರನ್ ಟಾರ್ಡ್ ಕ ೈ ಹಡ್ಡದ ಳ ದು "ನಡ್ಡ, ಅಭಿನ ೇತಿರ...ನ್ನನಗ ಮನ ಗ ಹ ೂೇಗುವ ಸಮಯವಾಯಿತ್ು..."ಎಂದಾಗ, 57


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಅವಳು, " ಸರಿ ಹ ೂರಡ ೂೇಣಾ..ಆದರ ಸವಲ್ಪ ನನಿ ಅವತಾರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡು ಬಂದುಬಿಡ ತೇನ , ಒಂದು ನ್ನಮಿಷದಲ್ಲಿ ..." ಎನುಿತಾತ ನನಿ ಕ್ತವಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಉಸುರಿದಳು,"ಥಾಯಂಕ್್, ಡ್ಡಟ ಕ್ತಟವ್...ನನಿ ತ್ಲ ಕ ಟ್ಟತ ತೇನ ೂೇ, ಹಾಗಾಡ್ಡಬಿಟ ಟ ಆಗ.." ಎಂದು ಸಿೇದಾ ಲ ೇಡ್ಡೇಸ್ ರ ಸೂರಮಿನತ್ತ ಸಾಗಿದಳು. ಅವಳ ಸುಂದರವಾದ ಬಳುಕುವ ಸ ೂಂಟ, ಮೈಮಾಟ ನ ೂೇಡ್ಡ ನಾನು ಮುದುಕನಾದರೂ ಆ ಲ್ೂಯಿ ಇಂತ್ವಳಿಗ ಮಾರು ಹ ೂೇಗಿದುದ ಏನಾಶಿಯಕ ಎಂದುಕ ೂಂಡ . ನನಿ ನ ೂೇಟವನುಿ ಗಮನ್ನಸಿದ ಫ ೂಿೇರಿ ಮಾಮಿಕಕವಾಗಿ ನಗುತಾತ, " ಏನು, ಅವಳ ಬಗ ೆ ಐಡ್ಡಯಾ ಬರುತಿತದ ಯಾ ಡ್ಡಟ ಕ್ತಟವ್ ಸಾಹ ೇಬನ್ನಗ ?..ನನಗ ಬರ ಯಲ್ು ಈ ಕತ ಯೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಿ ...‘ನಟ್ಗ ಮಾರು ಹ ೂೇದ ನಗರದ ಡ್ಡಟ ಕ್ತಟವ್’ ಎಂಬ ವರದಿ!" ಎನುಿತಾತ ನಕುಕ ಅವಳ ನಟ್ಯ ಹಂದ ಲ ೇಡ್ಡೇಸ್ ರ ಸೂರಮಿಗ ತಾನೂ ಹ ೂರಟಳು. ನಾನು ಮತ ತ ಬಾರಿಗ ನುಗಿೆದ . ಸರರನ ಒಂದು ಸಾಕಚ್ ವಿಸಿಕ ಆಡಕರ್ ಮಾಡ್ಡ ಇನ ಿೇನು ಕುಡ್ಡಯಬ ೇಕು, ಎರಡನ ೇ ಬಾರಿ ಗಲ್ಭ ಎದಿದತ್ು. ಆದರ ಈ ಬಾರಿ ಎರಡು ರಿವಾಲ್ವರ್ ಗುಂಡುಗಳು- ಕಚ ೂೇವ್-ಚ ೂೇವ್ವ ಎಂದು ಹ ೂಡ ದ ಸದುದ ಕ ೇಳಿಬಂದಿತ್ು. ಅದೂ ಲ ೇಡ್ಡೇಸ್ ಟಾಯೆಿಟ್ ಬಾಗಿಲ್ಲನ ಹಂದಿನ್ನಂದ ಬಂದಂತಿತ್ುತ. ಆಗಲ ೇ ಕ್ತವಿ ಕ್ತತ್ುತಹ ೂೇಗುವಂತ ಒಬಬ ಹ ಣುಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿೇರತ ೂಡಗಿದಳು.. ನಾನು ಆಗ "ಏನಾಯೂತ...?" ಎಂದು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಉದೆರಿಸಿ ದಡಕಕನ ಎದುದ ಲ ೇಡ್ಡೇಸ್ ರೂಮಿನತ್ತ ಓಡ್ಡದ . ಬಾಗಿಲ್ನುಿ ತ್ಳಿಿ ‘ಲ ೇಡ್ಡೇಸ್ ’ ಎಂಬ ನಾಮಫಲ್ಕವನೂಿ ಲ ಕ್ತಕಸದ ೇ ಒಳನುಗಿೆದ . ಮುಂಭಾಗದ ಪೌಡರ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಲಡುತಿತದಂ ದ ತ ಯೆೇ ಒಳಗ ನನಿ ಕಾಲ್ು ಒಂದು ದ ೇಹವನುಿ ತ ೂಡರಿ ಬಿೇಳುವಂತಾಯಿತ್ು. ನಾನು ಸಂಬಾಳಿಸಿಕ ೂಂಡು ನ ೂೇಡ್ಡದರ ಬಿದಿದದದವಳು ಫಿೇರಿ ಕಾನಾರಯ್...ಅವಳ ಹಣ ಯ ಮೇಲ ನ್ನಂಬ ಹಣ್ಣಿನ ಸ ೈಜನ ಬ ೂೇರ ಎದಿದತ್ುತ...ಅವಳ ಎದುರಿಗ ಬಾಯಿ ತ ರ ದು ಕ್ತರುಚುತಿತದದ ಕಾಯಥಿರನ್ ಟಾರ್ಡ್ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಹ ೂಗ ಯಾಡುತಿತದದ ರಿವಾಲ್ವರ್! ಕಾಯಥಿರನಿನುಿ ಅಂದಿಗ ಎರಡನ ಬಾರಿ ತ್ಬಿಬಕ ೂಂಡು, "ನ್ನೇನು ಈ ಪತ್ರಕತ ಕ ಹ ಣಿನುಿ ಕ ೂಂದ ಯಾ?" ಎಂದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟದವನಂತ ಕ ೇಳಿದ .

58


ರಕತಚಂದನ

"ಇಲ್ಿ,ಇಲ್ಿ...ಓಹ್...ನಾನ ೇನೂ ಮಾಡ್ಡಿಲ್.ಿ .."ಎನುಿತಾತ ಭಯಪಟುಟ ಆ ರಿವಾಲ್ವರನುಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಕ ಳಗ ಬಿೇಳಿಸಿದಳು. ನಾನು ಅದನುಿ ಭದರವಾಗಿ ಕಚಿೇಕಫಿನಲ್ಲಿ ಸುತಿತ ಎತಿತಟುಟಕ ೂಂಡ , ಬ ರಳಚುಿ ಬಿೇಳದಂತ . "ಬ ೇಗ ಹ ೇಳು, ಏನಾಯುತ, ನ್ನಜ ಹ ೇಳು"ಎಂದು ಅವಸರ ಪಡ್ಡಸಿದ . ಅವಳು ನಡುಗುತಾತ, "ನಾನು ಅತ್ತಕಡ ಕ-ಕನಿಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾ-ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳುಿತಿತದ .ದ ಎರಡು ಗುಂಡು ಹ ೂಡ ದ ಸದುದ ಕ ೇಳಿಸಿತ್ು..ಓಡ್ಡ ಬಂದಾಗ ಮಿಸ್ ಕಾನಾರಯ್ ಬಿದಿದದಾದಳ , ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಸಿ ರಿವಾಲ್ವರ್.. ..ಅವಳು ಸತಿತದಾದಳ ಎಂದುಕ ೂಂಡು ಕೂ-ಕೂಗಿಕ ೂಂಡ ..ಆ ಗ ೂಂದಲ್ದಲ್ಲಿ ಗ-ಗನಿನುಿ ಪಟಕಕನ ಎತಿತಕ ೂಂಡ ..." ಅವಳು ಇಂತಾ ಸಿನ್ನಮಿೇಯ ಕತ ಯನುಿ ಹ ೇಳುತಿತದಾದಗ, ನಾನು ಮೊಳಕಾಲ್ೂರಿ, ಫಿೇರಿಯನುಿ ಪರಿೇಕ್ಷಸಿದ .. ಅವಳಿಗ ಯಾವು ಗುಂಡೂ ತಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಹಣ ಮೇಲ ಬ ೂೇರ ಮಾತ್ರ ಬಿದಿದದುದ ಹ ೇಗ ೂೇ?..ಅವಳ ನಾಡ್ಡ ಸರಿಯಾಗ ೇ ಮಿಡ್ಡಯುತಿತ್ುತ..ಬರ ೇ ಮೂಛ ಕ ಹ ೂೇಗಿದಾದಳ ಅಷ ಟೇ. ಪೌಡರ್ ರೂಮಿನ ಹಂಭಾಗದ ಒಂದ ೇ ಕ್ತಟಕ್ತ ಅದ ೇಕ ೂೇ ದ ೂಡಿದಾಗಿ ತ ರ ದಿತ್ುತ...ಅದ ೇ ಕ್ಷಣ ಅದರ ಹ ೂರಗ ಯಾರ ೂೇ ನ ೂೇವಿನ್ನಂದ ಮುಲ್ುಗಿದಂತಾ ಸವರ ಕ ೇಳಿಸಿತ್ು. ಮತ ತ ನಾನು ಆತ್ಂಕದಿಂದ ಅತ್ತ ಓಡ್ಡ ಆ ಕ್ತಟಕ್ತಯ ಕಟ ಟಯನುಿ ಹತಿತ ಅತ್ತಕಡ ಕತ್ತಲ್ಲಗ ಜಗಿದ . ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ ಪಾಕ್ತಕಂಗ್ ಲಾಟ್. ಅಲ್ಲಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಗರಬಡ್ಡದಂತ ನ್ನಂತ . ಯಾಕ ಂದರ ಕಟಟಡದ ಗ ೂೇಡ ಆನ್ನಕ ೂಂಡು ಮುಲ್ುಗುತಾತ ಮೈಕ್ ಮೈಕ ೇಲ್್ನ್ ನ್ನಂತಿದಾದನ , ಅವನ ಎಡಮುಂಗ ೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಕತ ಹರಿಯುತಿತ್ುತ. ಅವನ ಮುಖ ಹಸಿರುಗಟ್ಟ ಬಾಯಿ ಅದುರುತಿತದ ...ಅವನು ನನಗ ತ್ನಿ ಕಾಲ್ ಬಳಿ ಬಿದಿದದದ ದ ೇಹವನುಿ ತ ೂೇರಿಸುತಿತದಾದನ ..ಅದು ಲ್ೂಯಿ ಬ ಲಾಮಂಟನ ದ ೇಹ. ನಾನು ಸರಕಕನ ಅವನತ್ತ ಬಗಿೆ ನ ೂೇಡ್ಡದ . ಬ ಲಾಮಂಟ್ ಇನ ಿಂದೂ ಕಾಮನ ವಲ್ತ ಸುಟಡ್ಡಯೊೇಗಾಗಿ ಇನ ೂಿಂದು ಚಿತ್ರವನುಿ ನ್ನಮಿಕಸಲಾರ!.. ಎರಡು ಗುಂಡುಗಳು ಅವನ ಬ ೂಕಕ ತ್ಲ ಯ ಮಧ ಯ ಹ ೂಕ್ತಕದದವು.. ಅವನು ಸತ್ುತ ತ್ಣಿಗಾಗುತಿತದದ. ನಾನು ಹಾಲ್ಲವುರ್ಡ್ ಕ್ತೇ ಹ ೂೇಲ್ ಸಂಪಾದಕ, ನನಿ ಕಕ್ಷದಾರ ಮೈಕನ ಿೇ ಕಾಲ್ಪಕಟ್ಟ ಹಡ್ಡದು ಕ ೇಳಿದ : 59


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

"ಹ ೇಳು, ಏನಾಯಿತಿಲ್ಲಿ?..ಯಾರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದುದ?" " ನ-ನಂಗ ೂತಾತಗಲ್ಲಲ್ಿ...ಲ್ೂ-ಲ್ೂಯಿ, ನಾನು ಇಬಬರೂ ಮಾತಾಡುತಾತ ನ್ನಂತಿದ ದವು. ಅವನು ನನಿ ಪಾ..ಪಸಕನಲ್ ಗ ಳ ಯ...ಇದದಕ್ತಕದದಂತ ಎರಡು ಗುಂಡು ಹ ೂಡ ದ ಸದುದ ಹತಿತರದಿಂದ ಕ ೇಳಿಸಿತ್ು. ಮೊದಲ್ಲನದು - ನ-ನನಿ ಕ ೈಯನುಿ ತಾಕ್ತಕ ೂಂಡು ಹ ೂೇದಾಗ ನಾನು ಹಾ! ಎಂದು ಕ ಳಗ ಬಿ-ಬಿದ ದ. ಅದು ಅವನ ತ್-ತ್ಲ ಹ ೂಕ್ತಕತ್ು, ಆಮೇಲ ಇನ ೂಿಂದೂ ಅವನ ತ್ಲ ಗ !..ಅವನ ನನಿ ಮ-ಮೈ ಮೇಲ ಬಿದುದ ಬಿ-ಬಿಟಟ.. ಆಹ್ ಹ್ ಹ್!" ಎಂದು ತ್ನಿ ರಕತಸಿಕತ ಕ ೈ ಹಡ್ಡದುಕ ೂಂಡು ಅತ್ತ. "ನಾನು ನ್ನನಗ ಹ ೇ-ಹ ೇಳಲ್ಲಲ್ಿವ ? ನನಿನುಿ ಯಾರ ೂೇ ಕ ೂ-ಕ ೂಲ್ಿಲ್ು ಯತಿಿಸುತಿತದಾದರ !" "ಅವರು ಇನ ಿೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಗ ದ ದೇ ಬಿಡುತಿತದದರು.."ಎಂದ ಬ ಲಾಮಂಟ್ ಹ ಣವನುಿ ನ ೂೇಡುತಾತ. ಮೈಕ್ ಒಬಬ ಬಾಿಯಕ ಧಲ್ ಮಾಡುವ ಹುಳ, ಅವನು ಸತಿತದದರೂ ಯಾರಿಗೂ ನಷಟವಿರಲ್ಲಲ್ಿ..ಅದರ ಅವನ್ನೇಗ ನನಿ ಕಕ್ಷದಾರನ ೇ ಆಗಿದದ. ಆಗಲ ೇ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಡಾಲ್ರ್ ಅಡಾವನ್್ ನನಿ ಜ್ ೇಬಿನಲ್ಲಿತ್ುತ. ಇನ ೂಿಂದು ಬರುವುದರಲ್ಲಿತ್ುತ, ನಾನು ಅವನ್ನಗ ಬ ದರಿಕ ಚಿೇಟ್ ಹಾಕ್ತದದ ಖದಿೇಮನನುಿ ಹಡ್ಡದು ಕ ೂಟಟರ ...ಆ ವಯಕ್ತತಯೆೇ ಈಗ ಗುರಿ ತ್ಪಿಪ ಬ ಲಾಮಂಟ ೆ ಗುಂಡು ಹ ೂಡ ದವನಾಗಿರಲ್ೂಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ . ಒಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಕ ೂನ ಗ ನನಗ ಇದರಿಂದ ಹಾಲ್ಲವುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪರಚಾರವ ೇ ಸಾಕು ಎಂದು ಲ ಕಕ ಹಾಕ್ತದ . ಆಗಲ ೇ ಕತ್ತಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಕ ೂಂಡು ಒಬಬ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಪ ೇದ ನಮಮತ್ತ ಬಂದ. "ಇಲ ಿೇನು ನ ಡ ಯಿತ್ು?...ಹಾಂ?" ಎಂದು ಜಬರಿಸಿದ ಮಾಮೂಲ್ು ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಸವರದಲ್ಲಿ. ನಾನವನ್ನಗ ನನಿ ಕಾಯಲ್ಲಫ ೂೇನ್ನಕಯಾ ಡ್ಡಟ ಕ್ತಟವ್ ಲ ೈಸನ್್ ಬಾಯರ್ಡ್ಿ ತ ೂೇರಿಸಿದ . ನಾನು ಕರ್ೇಕಫಿನಲ್ಲಿದದ ರಿವಾಲ್ವರನುಿ ಅವನ್ನಗ ಕ ೂಟ ಟ "ಕ ೂಲ ಯಾಗಿದ , ಬರದರ್!..ನ್ನಮಮ ಹ ೂೇಮಿಸ ೈರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಡ ೂನಾಲ್ಿ್ನ ೆ ಫೇನ್ ಮಾಡ್ಡ ನ್ನಮಮ ತ್ಂಡಕ ಕ ಬರಹ ೇಳು..ಒಂದು ಹ ಣದ ವಾಯನ್ ಕೂಡಾ!..ಅದಲ್ಿದ ೇ ಈ ಮೈಕ ೇಲ್್ನ ೆ ಗಾಯವಾಗಿದ , ಅವನ್ನಗಾಗಿ ಆಂಬುಲ ನ್್..." ಎಂದು ಒದರಿ ಮತ ತ ಕ್ತಟಕ್ತಯ ಸಿಲ್ ಹಾರಿ ಒಳಕ ಕ ಜಗಿದ , ಇಬಬರು ಹ ಂಗಸರ ಬಳಿಗ .

60


ರಕತಚಂದನ

ಅಷಟರ ೂಳಗ ಆ ಬಾರಿನಲ್ಲಿದದವರ ಲಾಿ ಆ ಚಿಕಕ ಲ ೇಡ್ಡೇಸ್ ಪೌಡರ್ ರೂಮಿಗ ನುಗಿೆ ತ್ಮಮ ಕುತ್ೂಹಲ್ ತ್ಣ್ಣಸಿಕ ೂಳಿಲ್ು ಯತಿಿಸುತಿತದದರು. ಹಾಲ್ಲವುಡ್ಡಿನ ಗಾಸಿಪ್ ಹದುದಗಳು!..ಅಲ್ಲಿ ಒಬಬನಾದರೂ ಬುದಿದವಂತ್ನ್ನದದನ ಂದರ ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಟ ಕಂಡರ್. ಅವನು ಫ ೂಿೇರಿ ಕಾನಾರಯ್ ಪಕಕ ಕುಳಿತ್ು ಅವಳ ಬಾಯಿಗ ಒಂದು ಪ ಗ್ ಬೌಬಕನ್ ವಿಸಿಕಯನುಿ ಸುರಿಯುತಿತದದನು. ಅವಳು ನ ತಿತ ಹತಿತದವಳಂತ ಕ ಮಿಮ ಎದುದ ಕುಳಿತ್ಳು, ತ್ಬಿಬಬಾಬಗಿ ಅತಿತತ್ತ ನ ೂೇಡುತಾತ. "ನ-ನನಗ ಯಾರು ಹ ೂಡ ದಿದುದ. ಏ-ಏನು ನಡ್ಡೇತಿದ ಇಲ್ಲಿ..? ನಾನು ನಮಮ ಸಾಟರ್-

ರ ಕಾರ್ಡ್ಕ ಸಂಪಾದಕರಿಗ ಪೇನ್ ಮಾಡ ಬೇಕ್-"ಎಂದಳು ಗಡ್ಡಬಿಡ್ಡಯಿಂದ. ನನಗ ಆಗಲ ೇ ಕ ೂಲ ಮಾಡ್ಡದ ಅಪರಾಧಿಯ ಬಗ ೆ ಅನುಮಾನ ಗಟ್ಟಯಾಯಿತ್ು..ಆದರ ನನಿ ಬಳಿ ಒಂದು ಚಿಕಕ ಸಾಕ್ಷ-ಪುರಾವ ಯೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ...ಸದಯದಲ್ಲಿ!. ನಾನು ಅತಿತತ್ತ ನ ೂೇಡ್ಡದ . ಬಾಿಂರ್ಡ್ ಕೂದಲ್ ಚ ಲ್ುವ , ನಟ್ ಕಾಯಥಿರನ್ ಟಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯವಾಗಿದದಳು. ಹಲವರು ಕಾನಾರಯ್ ಹ ಣಿನುಿ ಸವಲ್ಪಕಾಲ್ ಸಂತ ೈಸಿದರು. . ಅವಳಿಗ ಸವಲ್ಪ ಚ ೈತ್ನಯ ಬಂದ ಕೂಡಲ ೇ ಆಕ ಹ ೂರಡಲ್ನುವಾದಳು. ನಾನು ಮತ ತ ಕ್ತಟಕ್ತಯ ಬಳಿಗ ಹ ೂೇಗಿ ಅಲ್ಲಿದದ ಪೇಲ್ಲಸಿನವರಿಗ ಕೂಗಿ ಹ ೇಳಿದ :"ಲ ಫಿಟನ ಂಟ್ ಡ ೂನಾಲ್ಿ್ನ್ ಇಲ್ಲಿಗ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗ ಕಾಯಥಿರನ್ ಟಾರ್ಡ್ ಮನ ಗ ಹ ೂೇಗಲ್ು ಹ ೇಳಿ..ನಾನಲ ಿೇ ಕಾದಿರುತ ತೇನ ..ಆಕ ಗ ಈ ಕ ೇಸಿನ ಬಗ ೆ ಬಹಳ ಗ ೂತ್ುತ, ಹ ೇಳಿಲ್ಿ..."ಎಂದ ಜ್ ೂೇರಾದ ಸವರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿರಿಗೂ ಕ ೇಳಿಸುವಂತ . ನಂತ್ರ ನಾನು ಆ ಬೌನ್ ಸ ಟಟ್ನ್ ಬಾರಿನ್ನಂದ ಹ ೂರಬಿದುದ ನನಿ ಹಳ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಡ ೈವ್ ಮಾಡುತಾತ ವ ೈನ್ ಸಿರೇಟ್ ಬಿಟುಟ ತ ರಳಿದ . ಹದಿನ ೈದು ನ್ನಮಿಷದ ನಂತ್ರ ಟಾರ್ಡ್ ಮನ ಯ ಮುಂಬಾಗಕ ಕ ನಾನು ತ್ಲ್ುಪಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗ ಬಂದು ನ್ನಂತಿದದ ಹಳದಿ ಟಾಯಕ್ತ್ಯಿಂದ ಕಾಯಥಿರನ್ ಇಳಿಯುತಿತದದಳು. ತ್ನಿ ಪುಟಾಣ್ಣ ಕ ೈ ಪಸಿಕನ್ನಂದ ಹಣ ತ ತ್ತಳು. ನಾನು ಕಾರಿಳಿದು ಸರಕಕನ ಅವಳ ಪಕಕಕ ಕ ಬಂದು ಅವಳ ಮೊಣಕ ೈ ಹಡ್ಡದ . " ಅದ ೇನು, ಚ ಲ್ುವ ? ಅಪರಾಧ್ ನ ಡ ದ ಸಥಳ ಬಿಟುಟ ಅವಸರದಿಂದ ಮನ ಗ ಓಡ್ಡಬಂದಿದುದ?" ಎಂದ . ಅವಳಿಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಿಕ ಕೇ ತ ೂೇಚಲ್ಲಲ್ಿ..ಕಂಗಳು ಅಗಲ್ವಾಗಿ ತ ರ ದವು, ತ್ುಟ್ಗಳು ಅದುರಿದವು... 61


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

"ನ್ನೇನಾ...ಇಲ್ಲಿ?" ಎಂದು ಕ್ತೇಚಲ್ು ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಉದಾೆರ ತ ಗ ದಳು. " ಓಹ್, ನ್ನೇನೂ ಮೂಛ ಕ ಹ ೂೇಗಬ ೇಡಾ... ಮಾತಾಡುವುದಿದ ನ್ನನಿ ಬಳಿ..." ಎಂದು ನಾನು ಅವಳ ನಡುವನುಿ ಬಳಸಿ ಆಧಾರ ಕ ೂಟುಟ, ಆ ಸುಂದರ ಕಾಟ ೇಜನ ಬಾಗಿಲ್ ಬಳಿಗ ಕರ ದ ೂಯೆದ. ನಡುಗುವ ಕ ೈಗಳಿಂದ ಬಿೇಗ ತ ರ ದು ಒಳಗ ಕಾಲ್ಲಟಟಳು."ಏನ್ ವಿ-ವಿಷಯ ಮಾತಾರ್ಡ್ಬ ೇಕು..?’ ಎಂದು ತ ೂದಲ್ಲದಳು. ಅವಳ ಮನ ಯ ಮತ್ತನ ಯ ದಿವಾನ್ ಮೇಲ ಇಬಬರೂ ಕುಳಿತ್ ನಂತ್ರ ಕ ೇಳಿದ : "ನನಗನ್ನಸುವ ಮಟ್ಟಗ , ನ್ನೇನು ಆದಷುಟ ಬ ೇಗ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಓಡ್ಡಹ ೂೇಗಬ ೇಕ ಂದಿದ .ದ ..ಅಷಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿರ ಮುಂದ ರಂಪ ಮಾಡ್ಡ ಮೈಕನುಿ ಕ ೂಲ್ುಿತ ತೇನ ಎಂದು ಬ ದರಿಸಿದ ...ಕ ೂನ ಗ ಲ್ೂಯಿಯನುಿ ನ್ನೇನ ೇ ಗುರಿತ್ಪಿಪ ಕ ೂಂದ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿ ನ್ನನಿ ತ್ಲ ಮೇಲ ಆರ ೂೇಪ ಬರುತ ೂತೇ ಎಂದು ಹ ದರಿ ಓಡ್ಡಬಂದ , ಅಲ್ಿವ ೇ?" ಅವಳು ಕುಳಿತ್ಲ ಿೇ ಒದಾದಡ್ಡದಳು, "ಹ-ಹೌದು..ಹಾಗ ಲ್ಿ ಕೂಗಿದದಕ ಕ ನನಿನ ಿೇ ಹಹಡ್ಡದುಬಿಡುತಾತರ ಎಂದು ಭಯವಾಯಿತ್ು...ಅದಿರಲ್ಲ, ಟನಕರ್..!" ಮತ ತ ಸವರ ತ್ಗಿೆಸಿ ಮದುವಾಗಿ, "ಡಾಯನ್!...ಪಿಿೇಸ್..ನನಗ ಈಗ ಹಾಲ್ಲವುರ್ಡ್ ಬಿಟುಟ ಹ ೂೇಗಲ್ು ಅವಕಾಶ ಕ ೂಡು..ಆಮೇಲ ನಾನು ನ್ನನಗ ದುಡುದ ಕ ೂಡುತ ತೇನ ..ಕಳಿಸುತ ತೇನ ..ನ್ನೇನು ಹ ೇಳಿದಂತ ಮಾಡುತ ತೇನ ..."ಎಂದ ಲಾಿ ಪುಸಲಾಯಿಸತ ೂಡಗಿದಳು. ಆದರ ನನಗವಳ ಲ್ಂಚ ಬ ೇಕ್ತರಲ್ಲಲ್ಿ, ಮಾಹತಿ ಮಾತ್ರ ಬ ೇಕ್ತತ್ುತ. "ನ್ನನಿ ಬುದಿದ ಉಪಯೊೇಗಿಸು...ನ್ನೇನ್ನೇಗ ಕಾಣ ಯಾದರ ನ್ನೇನ ೇ ತ್ಪಿಪತ್ಸ ಥ ಎಂದು ಒಪಿಪಕ ೂಂಡಂತಾಗುತ್ತದ , ಕಾನೂನ್ನಗ !" "ಆದರ ನಾನ ೇನೂ ತ್ಪುಪ ಮಾಡ್ಡಲಾಿ...ನನಿನುಿ ಸುಮಮಸುಮಮನ ಅನುಮಾನ ಪಟುಟ ಜ್ ೈಲ್ಲಗ ಹಾಕ್ತದರ ?" ನಾನಂದ :"ಹಾಗಾಗಲ್ು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಿ..ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕ ೂಲ ಯಾಗಬ ೇಕ್ತದದವನು ಮೈಕ್ ಅಲ್ಿ ಎಂದು ಸಿದಧಪಡ್ಡಸಿದರ ...?" "ಅಂದರ ...ನ್ನಜಕೂಕ ಅವರು ಲ್ೂಯಿಯನ ಿೇ ಕ ೂಲ್ಿಲ್ು ಬಂದಿದದರು, ಆಗ ಮೈಕ ೆ ಗಾಯವಾಗಿದುದ ಆಕಸಿಮಕ ಎನುಿತಿತೇಯಾ?" "ಹಾಗ ೇ ಇರಬಹುದು..."ಎಂದು ಭುಜ ಕುಣ್ಣಸಿದ . ಅವಳ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಿೇತಿ ಹ ಚಾಿಯಿತ್ು, "ಹಾಗಾದರ ನನಿ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇನೂಿ ಅಪಾಯಕರ..." 62


ರಕತಚಂದನ

ಆಗ ನನಗೂ ಅಚಿರಿಯಾಯಿತ್ು "ಅದು ಹ ೇಗ ಹ ೇಳಿತೇಯ?" "ನನಿ ಇತಿತೇಚಿನ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್್ ಆಫಿೇಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕಾಡ ಮಲ್ಗಿದವು. ಅದರಿಂದ ಲ್ೂಯಿಗ ಬಹಳ ನಷಟವಾಯಿತ್ು...ನನಿ ಜತ ಸುಟಡ್ಡಯೊೇಗಿದದ ಕಾಂಟಾರಯಕ್ಟ ರದುದ ಪಡ್ಡಸ ೂೇಣಾ ಎಂದ..ನಾನು ಒಪಪಲ್ಲಲ್ಿ..ನನಗ ನಷಟವಲ್ಿವ , ಅದಕ ಕೇ..ಎಲ್ಿರಿಗೂ ಸುಟಡ್ಡಯೊೇದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಗ ೂತ್ುತ..." "ಅದಕ ಕೇನ್ನೇಗ?" "ನ್ನನಗ ಅಷೂಟ ಅಥಕವಾಗಲ್ಿವ ?...ಅವನು ನನಿನುಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಿದಂತ ಮಾಡುವನ ಂಬ ಸ ೇಡ್ಡಗಾಗಿ ನಾನ ೇ ಅವನನುಿ ಮು-ಮುಗಿಸಿಬಿಟ ಟ ಅಂದುಕ ೂಳಿಲ್ಿವ ೇ ಎಲ್ಿರೂ?...ನಾನ್ನೇಗ ಈ ಊರು ಬಿಡಲ ೇ ಬ ೇಕು...ನಾ-ನಾನು ಜ್ -ಜ್ ೈಲ್ಲಗ ಮಾತ್ರ ಹ ೂೇಗಲಾರ !" ಎಂದು ಬಡಬಡ್ಡಸತ ೂಡಗಿದಳು. "ನ್ನೇನು ನನಿ ಜತ ಸಹಕರಿಸಿದರ ಹಾಗಾಗ ೂಲ್ಿ, ಡ್ಡಯರ್!" ಎಂದ . ಅವಳು ನನಿನುಿ ಸ ೂೇಜಗದಿಂದ ನ ೂೇಡ್ಡದಳು."ನ್ನನಿ ಜತ ಚ ನಾಿಗಿದದರ ನನಗ ಓಡ್ಡಹ ೂೇಗಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿತಯಾ ಅಂತ್ಲ ?"ಎಂದು ಅವಳು ನನಿತ್ತ ಬಗಿೆ ಒಮಮ ಚುಂಬಿಸಿದಳು. ನನಗ ಮೈ ಳುಮಮಂದಿತ್ು .ಆದರೂ ಸುಮಮನಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ : "ಇದ ಲಾಿ ಏನೂ ಬ ೇಕ್ತಲ್ಿ...ಇಷಟವಾದರೂ!" "ಬ ೇಕ್ತಲ್ಿವ ?" ಎಂದು ಹುಬ ಬೇರಿಸಿದಳು. "ನಾನು ನ್ನನಿನುಿ ಈ ತ ೂಂದರ ಯಿಂದ ಬಿಡ್ಡಸುತ ತೇನ ..ಆಮೇಲ ನನಿ ಫಿೇಸಿನ ಮಾತ್ು!" "ನ್ನನಗ ಹ ೇಗ ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ತ್ನಿ ಬಾಿಂರ್ಡ್ ಕೂದಲ್ಲಗ ಕ ೈ ಹಚಿಿದಳು, ಆತ್ಂಕದಿಂದ . "ನ್ನನಿ ಬಳಿ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಇರಲ ೇ ಇಲ್ಿ ಎಂದು ಸಿದಧಪಡ್ಡಸಿದರ ?..ನ್ನೇನು ಲ್ೂಯಿಯನುಿ ಕ ೂಲ್ಿಲ್ು ಸಾಧ್ಯವ ೇ ಇರುವುದಿಲ್ಿ" ಎಂದ . "ಅದು ನ್ನಜ. ಆದರ ನ್ನನಗ ಹ ೇಗ ಗ ೂತ್ುತ ?" ನಾನಂದ : "ಅರ , ಬ ೇಬಿ!..ಅದು ಬಹಳ ಸುಲ್ಭ. ನಾನು ನ್ನನಿನುಿ ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಬಿಬಕ ೂಂಡಾಗ ನ್ನನಿ ಬಳಿ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಅಡಗಿಸಿದದರ ನನಗ ಗ ೂತಾತಗುವಷುಟ ಸಮಿೇಪದಲ್ಲಿದ .ದ .ಇನುಿ ನ್ನನಿ ಪಸಿಕನಲ್ೂಿ ಅದನುಿ ಇಟುಟಕ ೂಂಡ್ಡರಲ್ು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಿ..ನಾನ್ನೇಗ ಟಾಯಕ್ತ್ಯ ಬಳಿ ನ್ನನಿ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ನ ೂೇಡ್ಡದ ..ಅದು ತ್ುಂಬಾ ಚಿಕಕದು " 63


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

"ಆದದರಿಂದ...?" ನಾನ ೂಂದು ಸಿಗರ ೇಟ್ ಹಚಿಿ ಹ ೇಳಿದ : "ಅದಲ್ಿದ ೇ, ನ್ನೇನು ಲ ೇಡ್ಡೇಸ್ ರೂಮಿನ ಕ್ತಟಕ್ತಯ ಹ ೂರಗ ನ್ನಂತಿರಬಹುದಾದವರನುಿ ಕ ೂಲ್ಿಲ್ು ಹ ೇಗ ಪಾಿನ್ ಮಾಡಬಲ ಿ?.. ಅದ ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲ್ೂಯಿ ಮತ್ುತ ಮೈಕ್ ಅಲ್ಲಿಯೆೇ ನ್ನಂತಿರುತಾತರ ಂಬ ಗಾಯರ ಂಟ್ಯೆಲ್ಲಿತ್ುತ ನ್ನನಗ ? ನ್ನನಿ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ತರಸಟಲ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ುತ ಜ್ ೂಯೇತಿಷಯದ ಪುಸತಕವ ೇ ಇದಿದದದರೂ ಆ ಕ್ಷಣವನುಿ ಖಚಿತ್ಪಡ್ಡಸಿಕ ೂಂಡು ಕ ೂಲ್ಿಲ್ು ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲ್ಿ... ಹಾಗಾಗಿ ನ್ನೇನು ಕ್ತಿಯರ್ ಆದ ಎನುಿತ ತೇನ ..." " ಓಹ್, ರ್ಥ-ಥಾಯಂಕ್್" ಎಂದಳು ಸಪಪಗ . "ಸರಿ ಹಾಗಾದರ ...ನಾನು ಬಹಳ ಪ ದಿದಯಂತ ಹ ದರಿಬಿಟ್ಟದ .ದ ..ನ್ನನಿ ಮಾತಿನಂತ ಇಲ ಿ ಇರುತ ತೇನ ...ಆದರ ಲ್ೂಯಿಯನುಿ ಕ ೂಂದವರು ಯಾರು?" "ಯಾರ ೂೇ ಬಹಳ ಚಾತ್ುಯಕದಿಂದ ಕ ೂಲ ಮಾಡ್ಡದದನುಿ ಮುಚಿಿಹಾಕಲ್ು ಯತಿಿಸಿದಾದರ ..ನಾನು ಇನೂಿ ನ್ನನಿನುಿ ಕ ಲ್ವು ಪರಶ ಿಗಳನುಿ ಕ ೇಳಿದ ನಂತ್ರ ಸಪಷಟ ಚಿತ್ರ ಸಿಗಬಹುದು...ಹಾಗಾದರ ಹ ೇಳು, ನ್ನನಿನುಿ ಮೈಕ ೇಲ್್ನ್ ಬಾಿಯಕ ಧಲ್ ಮಾಡ್ಡ ದುಡುಿ ಪಿೇಕ್ತಸುತಿತದದನ ?" ಎಂದು ಕ ೇಳಿದ . "ಹೌದು..ಮಾಡುತಿತದದ..." "ಯಾತ್ಕಾಕಗಿ? "ಅವನು ನನಿನುಿ ಅವನ ಕೇ-ಹ ್ೇಲ್ವ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಕ್ಷ ಡಾಲ್ರಿನ ಜ್ಾಹೇರಾತ್ು ಸಥಳ ಕ ೂಳಿಲ್ು ಬಲ್ವಂತ್ ಮಾಡ್ಡದ. ಅವನ್ನಗ ನನಿ ಮತ್ುತ ಲ್ೂಯಿಯ ಸಂಬಂಧ್ದ ಬಗ ೆ ತಿಳಿದುಹ ೂೇಗಿತ್ತಂತ ...ಅದನುಿ ಬಹರಂಗ ಪಡ್ಡಸಿ ನನಿ ಮಾನ ಕಳ ಯುತ ತೇನ ಎಂದ...ನನಿ ಕ ರಿಯರ್ ಉಳಿದಿರಲ್ು ಇದ ೇ ಕಾರಣ ಎಂದ ಲ್ಿರೂ ನಂಬುವಂತ !..." " ನ್ನೇನು ಅವನ್ನಗ ಅಷೂಟ ದುಡುಿ ಕ ೂಟ ಟಯಾ?" ಎಂದ " ಇಲ್ಿ, ಇಲ್ಿ..ಅಧ್ಕ ಕ ೂಟ ಟ ಅಷ ಟ...ನನಿ ಸಂಬಳದ ಮುಕಾಕಲ್ು ಭಾಗ ಅವನ್ನಗ ಎಷ ೂಟೇ ವಾರದಿಂದ ಕ ೂಡುತ್ತಲ ೇ ಬಂದಿದ ದೇನ ..ಅವನ ೂಬಬ ರಕತ ಹೇರುವ ಜಗಣ ತ್ರಹ!" " ಇದ ಲಾಿ ಲ್ೂಯಿಗ ಗ ೂತಿತತ ?ತ ..." "ಓಹ್, ಗ ೂತಿತತ್ುತ...ಅವರು ಅದಕ ಕ ಏನೂ ಮಾಡುವಂತಿರಲ್ಲಲ್ಿ...ಕ ೂಟುಟಬಿಡು, ತ ೂಲ್ಗಲ್ಲ ಎನುಿತಿತದದರು..." "ನ್ನೇನು ಮೈಕ ೆ ಬ ದರಿಕ ಚಿೇಟ್ಗಳನುಿ ಬರ ದ ಯಾ, ಹ ೇಳು" ಎಂದ ಅವಳನ ಿೇ ಗಮನ್ನಸುತಾತ. 64


ರಕತಚಂದನ

"ಚಿೇಟ್ಗಳಾ?" ಎಂದು ಅಚಿರಿ ಪಟಟಳು. "ಇಲ್ಿಪಾಪ, ನಾನು ಬರ ದಿಲ್ಿ..." ಅವಳ ಮುಖಭಾವದಿಂದ ಅವಳು ಸತ್ಯ ಹ ೇಳುತಿತದಾದಳ ಂದು ನನಗ ನಂಬಿಕ ಬಂದಿತ್ು. "ಸರಿ, ಇನ ೂಿಂದು ವಿಷಯ...ಲ್ೂಯಿ ತ್ನಿ ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರಗಳನ ಿಲಾಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಟುಟಕ ೂಂಡ್ಡದದ..ಆಫಿೇಸಿನಲ ೂಿೇ, ಪ ಂಟ್ ಹೌಸಿನಲ ೂಿೇ?" ಎಂದ ಅಚಾನಕಾಕಗಿ "ಅವರ ಪ ಂಟೌಾಸಿನಲ್ಲಿದ ..ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ ೂೇಡ ಯಲ್ಲಿ ಸ ೇಫ್ ಬಿೇರುವಿನಲ್ಲಿ..." ಎಂದಳು ಯಾಕ ಂದು ಅಥಕವಾಗದ . "ನ ಡ್ಡ , ಹ ೂರಡ ೂೇಣಾ.."ಎಂದು ಅವಳನುಿ ಎಬಿಬಸಿದ . "ನಮಗಿೇಗ ಒಂದು ತ್ುತ್ುಕ ಕ ಲ್ಸ ಬಂದಿದ !" ಅವಳು ರ ಡ್ಡಯಾಗಿ ಹ ೂರಡುವಷಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತಿತತ್ತ ಬ ೇಗ ದೃಷ್ಟಟ ಹಾಯಿಸಿದ . ಹ ೂರಡುವಾಗ, ಅವಳ ನೌಕರನ ೂಬಬನನುಿ ಕರ ದು ಜ್ ೂೇರಾಗಿ ಹ ೇಳಿದ :" ಇಲ್ಲಿಗ ಯಾರಾದರೂ ಡಾಯನ್ ಟನಕರ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕ ೇಳಿಕ ೂಂಡು ಬಂದರ ನಾನು ಲ್ೂಯಿ ಬ ಲಾಮಂಟ್ ಮನ ಗ ಹ ೂೇಗಿದ ದೇನ ಎನುಿ..ಮಿಸ್ ಟಾರ್ಡ್ ಕೂಡಾ ನನಿ ಜತ ಬರುತಿತದಾದಳ .." " ಯೆಸ್ ಸರ್" ನನಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ, "ನ್ನೇನು ಯಾರಾನಾಿದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನ್ನರಿೇಕ್ಷಸುತಿತದಿೇದ ಯಾ?" ಎಂದಳು ಕಾಯಥಿರನ್ ಟಾರ್ಡ್. ನಾನು ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿ, "ಹೂಂ, ಬೌರನ್ ಸ ಟಟ್ನ್ ಬಾರ್ ಬಿಡುವಾಗ ಹ ೂೇಮಿಸ ೈಡಿ ಡ ೂನಾಲ್ಿ್ನ್ ಗ ಇಲ್ಲಿಗ ಬರಲ್ು ಹ ೇಳಿದ ದ..ನ್ನೇನು ಚಿಂತಿಸಬ ೇಕ್ತಲ್ಿ.."ಎಂದು ಕಾರನುಿ ಸನ ್ಟ್ ಬೂಲ ವಾರ್ಡ್ಕ ಬಳಿಯ ಟವರ್ ಮೇನರ್ ಕಡ ಗ ತಿರುಗಿಸಿದ . ಅಲ್ಲಿಯೆೇ ದಿವಂಗತ್ ಲ್ೂಯಿ ಬ ಲಾಮಂಟನ ನ್ನವಾಸವಿದದದುದ. ಅಲ್ಲಿಗ ತ್ಲ್ುಪಿದಾಗ ನನಿ ಜತ ಯ ನಟ್ೇಮಣ್ಣ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾವಿಯಿತ್ುತ. ಆದರ ನಾವು ಅದನುಿ ಬಳಸಬ ೇಕಾಗಲ್ಲಲ್ಿ..ಯಾಕ ಂದರ ಬಾಗಿಲ್ು ಹಾರು ಹ ೂಡ ದಿತ್ುತ. ಚಿಲ್ಕದ ಸುತ್ತಲ್ೂ ಬಲ್ವಂತ್ ಮಾಡ್ಡ ಉಳಿಯಿಂದ ಕ ತಿತ ತ ಗ ದ ಗುರುತ್ುಗಳಿದದವು. "ಓಹ್-ಓಹ್" ಎಂದು ಉಸುರಿದ . ನಾನು ಕಾಯಥಿರನಿನುಿ ಪಕಕಕ ಕ ತ್ಳಿಿ ನನಿ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಅವಿತಿಟ್ಟದದ ೦.೩೨ ಆಟ ೂೇಮಾಯಟ್ಕ್ ರಿವಾಲ್ವರನುಿ ಹ ೂರತ ಗ ದ . ಬಾಯಿ ಮೇಲ ಬ ಟ್ಟಟುಟ ಸುಮಮನ್ನರಲ್ು ಕಾಯಥಿರನ ೆ ಸೂಚಿಸಿ ಒಳನುಗಿೆದ ವು. ಲ್ೂಯಿಯ ಅದುೆತ್ ಪ ಂಟೌಾಸಿನ ಲ ೈಬರರಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ್ಲ್ಲಿ ಯಾರ ೂೇ

65


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಟಾಚ್ಕ ಬಿಟುಟಕ ೂಂಡು ಏನ ೂೇ ಹುಡುಕುತಿತದಾದರ . ಹತಿತರಹ ೂೇಗಿ ನ ೂೇಡ್ಡದರ ಅವರ ವಾಲ್ ಸ ೇಫ್ ಲಾಕರಿನ ಬಿೇಗವನುಿ ತಿರುಗಿಸುತಿತದಾದರ . ನಾನು ಗ ೂೇಡ ಯ ಲ ೈಟ್ ಸಿವಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಲ್ು ರೂಮಲಾಿ ಜಗಮಗ ಬ ಳಕಾಯಿತ್ು. "ಫಿೇರಿ, ಕ ೈ ಮೇಲ ತ್ುತ..." ಎಂದ ಆ ವಯಕ್ತತಗ .

ಸಾಟರ್ -ರ ಕಾಡ್್ ಪತಿರಕ ಯ ಪತ್ರಕತ ಕ ಫಿೇರಿ ಕಾನಾರಯ್ ಲಾಕರ್ ಬಾಗಿಲ್ು ಮುಚುಿತಾತ ನನಿತ್ತ ಬ ೇಸತ್ತವಳಂತ ನ ೂೇಡ್ಡದಳು. "ಥತ್, ಇನ ಿರಡು ನ್ನಮಿಷ ತ್ಡ ದು ಬರಬಾರದಿತ .ತ ..?" "ಆಗಲ ೇ ಲ ೇಟಾಯಿತ್ು ಎಂದುಕ ೂಂಡ್ಡದ ದ...ಲಾಕರ್ ಒಳಗಿದದ ಪ ೇಪಸ್ಕ ತ ಗ ಯಲ್ಲಲ್ಿವ ?" ಎಂದ ಗನ್ ಅವಳತ್ತ ತ ೂೇರಿಸುತಾತ. "ಪ ೇಪಸ್ಕ ಎಲಾಿ ಟ ೇಬಲ್ ಮೇಲ ಯೆೇ ಇದ ...ಲಾಕರ್ ಬಾಗಿಲ್ು ಮುಚುಿತಿತದಾದಗ ನ್ನೇನು ಬಂದ ..." ಎಂದಳು ಫಿೇರಿ. "ನ್ನೇನು ಏನನುಿ ಹುಡುಕ್ತಕ ೂಂಡು ಬಂದ ?" ಎಂದ . "ದ ೂಡಿ ಸೂಕಪ್!..ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಸುದಿದ ಏನಾದರೂ ಸಿಗತ ತ ಎಂದು ಹುಡುಕುತಿತದ ದ...ಪೇಲ್ಲಸರಿಗೂ ಗ ೂತಾತಗುವ ಮೊದಲ್ು ನಮಮ ಪ ೇಪರಿನಲ್ಲಿ ಹ ಡ ಿೈನ್್...!" ನಾನಂದ : "ನ್ನೇನು ಬಲ್ು ಜ್ಾಣ , ಫಿೇರಿ..ಆದರ ನ್ನನಿ ಆಟ ಮುಗಿಯಿತ್ು...ಆ ಪತ್ರಗಳನುಿ ನನಗ ಕ ೂಡು..." ಆದರ ಅವಳು ಇದದಕ್ತಕದದಂತ ನನಗ ಅಚಿರಿ ಮೂಡ್ಡಸುವಂತ ಅಲ್ಲಿದದ ಹತಾತಳ ಹೂದಾನ್ನಯನ ಿತಿತ ನನಿ ತ್ಲ ಯತ್ತ ರ ೂಯಯನ ಎಸ ದಳು. ನಾನು ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಳಿಲ್ು ತ್ಲ ಬಗಿೆಸಲ್ು ನನಿ ಗನ್ ನ ಲ್ಕ ಕ ಬಿದಿದತ್ು..ಅದನುಿ ಕಂಡು ಫಿೇರಿಯು ಕಾಯಥಿರನಿನುಿ ಪಕಕಕ ಕ ತ್ಳಿಿ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಗದಗಳನ ಿಲಾಿ ಬಾಚಿಕ ೂಂಡು ಬಾಗಿಲ್ ಬಳಿಗ ಓಡ್ಡದದಳು.. ಆದರ ೇಕ ೂೇ ಅಲ ೇಿ ತ್ಟಸಥವಾಗಿ ನ್ನಂತ್ಳು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ೂೇ ನ್ನಂತಿದದ! ಅವಳನುಿ ನೂಕ್ತಕ ೂಂಡು ನಮಮತ್ತ ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ ೇ ಒಳಬಂದ ಆ ವಯಕ್ತತ. ಅವನು ಯಾರು ಎಂದು ಲ ಕ್ತಕಸದ ೇ ನಾನು ನನಿ ೦.೩೨ ಗನಿನುಿ ನ ಲ್ದಿಂದ ಕ ೈಗ ತಿತಕ ೂಂಡು ಅವನ ಕಾಲ್ುಗಳತ್ತ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಡದ , ಗುರಿ ಮುಟ್ಟತ್ು. "ಓಹ್, ದ ೇವರ ೇ!" ಎಂದು ಕೂಗುತಾತ ತ್ನಿ ಗಾಯವಾದ ತ ೂಡ ಯನುಿ ಬಾಯಂಡ ೇಜ್ ಸುತಿತದ ಕ ೈಯಿಂದ ಅದುಮಿಕ ೂಂಡು ಗನ್ ಬಿೇಳಿಸಿ ನ ಲ್ಕ ಕ ಬಿದದ...ಮೈಕ್ ಮೈಕ ೇಲ್್ನ್! 66


ರಕತಚಂದನ

ಈ ಗುಂಡ್ಡನ ದಾಳಿಗ ಬ ದರಿದ ಯುವತಿಯರಿಬಬರೂ ಚಿೇರಿಕ ೂಂಡು ಒಬಬರನ ೂಿಬಬರು ಅಪಿಪಕ ೂಂಡರು. ನಾನು ಓಡ್ಡ ಹ ೂೇಗಿ ಅವನ ಗನಿನುಿ ದೂರಕ ಕ ಒದ .ದ ಇನುಿ ಭಯವಿಲ್ಿ. " ನಿನಾ ಆಟ ಕ ೂನ ಗೂ ಮುಗಿಯಿತ್ು, ಮೈಕ್!" ಎಂದ ಅವನತ್ತ ದುರುಗುಟ್ಟ ನ ೂೇಡುತಾತ. ಅವನ್ನೇಗ ಯಶಸಿವೇ ಪಿೇತ್ಪತಿರಕ ಯ ಸಂಪಾದಕನಂತಾಗಲ್ಲೇ, ಕ ೂಳಕು ಬಾಿಯಕ ಧಲ್ನಕಂತಾಗಲ್ಲೇ ಕಾಣುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. ಸ ೂೇತ್ ಹ ೇಡ್ಡಯಂತ ನ ೂೇವಿನ್ನಂದ ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸಿದ. "ನನಿ ಕಾಲ್ು!..ಕುಂಟನಾಗಿಬಿಡುತ ತೇನಯಾಯ..ನ್ನನಗ ಸಾವಿರ ಡಾಲ್ರ್ ಕ ೂಟ್ಟದದಕ ಕ.." ಅವನು ಅನುಿತಿತದದಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಗರ ೇಟ್ ಹಚಿಿ ಅವನ ಮುಖಕ ಕ ಹ ೂಗ ಉಗುಳಿದ .. "ಇಂದು ರಾತಿರ ನ್ನೇನು ಲ್ೂಯಿ ಬ ಲಾಮಂಟಿನುಿ ಅವರ ಪೂವಕಜರ ಜತ ಗಿರಲ್ು ಮೇಲ ಕಳಿಸಿದ ...ನಾನ್ನೇಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡದಿದದರ ನಮಮನೂಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತಿತದ ದ ಅಲ್ಿವ ?" ಎಂದ . "ನ್ನನಗ ..ನನಿ ಬಗ ೆ... ಗ ೂತಾತಗಿಬಿಟ್ಟತ ?ತ "

"ಅಥಕವಾಗುತಾತ ಹ ೂೇಯಿತ್ು, ಜ್ಾಣಮರಿ...ನಾನು ಹೇಗ ಲ ಕಕ ಹಾಕ್ತದ : ನ್ನನಿ ಕೇ-

ಹ ್ೇಲ್ವ ಪತಿರಕ ಗ ಹಣಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಡದವನ ೇ ಬ ಲಾಮಂಟ್ .ಮೊದಲ್ು ಕ ೂಲ ನ ಡ ದ ಪಾಕ್ತಕಂಗ್ ಲಾಟಿಲ್ಲಿ, ನ್ನೇನು ಬ ಲಾಮಂಟ್ ನನಿ ‘ಪಾ-ಪಾಟಕನರ್’ ಎನಿಲ್ು ಹ ೂೇಗಿ, "ಪ-ಪಸಕನಲ್’ ಗ ಳ ಯ ಎಂದು ತಿರುಗಿಸಿಬಿಟ ಟ. ಆಗಲ ೇ ಸವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಬಂತ್ು..." " ಅದರಿಂದ- ಏನೂ- ಪರಮಾಣ ಮಾಡಲ್ು-" " ಆಗಲ್ಿವ ೇ?" ನಾನು ಸ ೂಟಟಗ ನಕ ಕ, "ಬ ಲಾಮಂಟ್ ನ್ನನಿ ಯಶಸಿವ ಬಾಿಯಕ ಧಲ್ ಧ್ಂಧ ಯಿಂದ ಬಂದಿದದದನುಿ ೫೦-೫೦ ಭಾಗ ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಿತಿತದದ ಅನ್ನಸತ .ತ ..ಅದರಿಂದ ಅವನು ತ್ನಿ ಕಾಮನ ವಲ್ತ ಸುಟಡ್ಡಯೊೇದ ಚಿತ್ರಗಳನುಿ ಫ ೈನಾನ್್ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳುಿತಿತದ.ದ .ನ್ನೇನು ಮನ , ಬ ೂೇಟ್, ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಲ ನ್್ ಬ ಳ ಸುತಾತ ಹ ೂೇದ ...ಇದ ೂಳ ಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಬಿಜ಼್ಿನ ಸ್್ ಆಗಿತ್ುತ ನ್ನಮಿಮಬಬರಿಗೂ...ಚಿತ್ರರಂಗದವರಿಗ ಕ ೂಟಟ ದುಡುಿ ವಾಪಸ್ ನ್ನಮಮ ಕ ೈಗ ೇ ಬರುತಿತತ್ುತ ..-ಆದರ ಈ ಕಾಯಥಿರನಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಫಾಿಪ್ ಆಗಿ ಮುಗೆರಿಸಿದಾಗ ಲ್ೂಯಿಗ ಹಣದ ದ ೂಡಿ ಮೊತ್ತ ನಷಟವಾಗಲ್ು ಶುರುವಾಯಿತ್ು. ಅವಳನುಿ ಪಿರೇತಿಸುತಿತದದರೂ ಈ ಕಾಂಟಾರಯಕ್ಟ 67


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಮುರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನ್ನಗ ತ್ಪ ಪೇನೂ ಕಾಣಲ್ಲಲ್ಿ. ಆಕ ಅದನುಿ ಒಪಪದ ೇ ಇದುದದ ೇ ದ ೂಡಿ ಚಿಂತ ಯಾಯಿತ್ು...ಅದಕಾಕಗಿ ಅವನ ೂಂದು ಪಾಿನ್ ಮಾಡ್ಡದ..ಅವಳ ಪಿರೇತಿಯನೂಿ ಕಳ ದುಕ ೂಳಿದ ೇ ದುಡೂಿ ಉಳಿಸುವಂತ್ದು!..ಅವನ ೇ ನ್ನನಗ ಕಾಯಥಿರನಿನುಿ ಬಾಿಯಕ ಧಲ್ ಮಾಡಲ್ು ಕುಮಮಕುಕ ಕ ೂಟಟ...ಅತ್ತ ಅವಳಿಗ ಕಾಂಟಾರಯಕ್ಟ ಪರಕಾರ ಹಣ ಕ ೂಡುತಾತ ಹ ೂೇದ, ಇತ್ತ ಅದರ ೭೫% ಕ್ತತ್ುತಕ ೂಂಡು ನ್ನೇನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡುತಿತದ .ದ .ಅವಳಿಗ ಗ ೂತಾತಗುತ್ತಲ್ೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ...ಹಾಗ ಅವರಿಬಬರ ಸಂಬಂಧ್ವೂ ಕ ಡಲ್ಲಲ್ಿ..!--" ಎಂದ . ಅವನು ತ್ನಿ ತ ೂಡ ಯನ ಿೇ ನ ೂೇಡುತಾತ ಮುಲ್ುಗುತಿತದದ ಅಷ ಟೇ...ಅಂತ್ೂ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ ದೇನ ಎಂದಾಯಿತ್ು. "--ಆದರ ನ್ನನಾಿಸ ಗ ಕ ೂನ ಯೆೇ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ...ಲ್ೂಯಿಗ ೇ ಡಬಬಲ್-ಕಾರಸ್ ಮಾಡ್ಡಬಿಟಟರ ಎಂದು ಯೊೇಚಿಸಿದ . ಅವನು ಸತ್ತರ ನ್ನೇನ ೇ ಕೇ-ಹ ್ೇಲ್ವ ಪತಿರಕ ಯ ಪೂಣಕ ಮಾಲ್ಲೇಕನಾಗಬಹುದು. ಹ ೇಗ ೂೇ ಅವನನುಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಟುಟ, ಈ ನ್ನಮಿಮಬಬರ ಕರಾರು ಪತ್ರವನುಿ ಸುಟುಟಬಿಟಟರ ಆಮೇಲ ಬಾಿಯಕ ಧಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಣವ ಲಾಿ ನ್ನನಿದ ೇ ಆಗುವುದು..ಅದಕ ಕೇ ನ್ನೇನು ನನಿನುಿ ಹಡ್ಡದು ಒಂದು ನಂಬುವಂತಾ ಸಬೂಬು ಸೃಷ್ಟಟ ಮಾಡ್ಡದ ..ನ್ನೇನಾಗಿಯೆೇ ಕ ಲ್ವು ಬ ದರಿಕ ಪತ್ರಗಳನುಿ ಬರ ದುಕ ೂಂಡ ..ನನಿನುಿ ಕ ಲ್ಸಕ ಕ ಹಚಿಿದ . ಆಗ ಎಲ್ಿರಿಗೂ ನ್ನೇನ ೇ ಬಲ್ಲಪಶು ಅನ್ನಿಸಲ್ಲ ಎಂದು...ಪಾಕ್ತಕಂಗ್ ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನೇನಾಗಿಯೆೇ ಲ್ೂಯಿಗ ನ್ನನಿ ಕ ೈ ಮೂಲ್ಕ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ..’ಯಾರ ೂೇ ಕ ೂಲ ಗಾರ ನ್ನನಿತ್ತ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಡದಾಗ ನ್ನನಗ ಬರ ೇ ಗಾಯವಾಯಿತ್ು ಆದರ ಅಕಸಾಮತಾಗಿ ಲ್ೂಯಿಗ ಬಿದುದ, ಅವನು ನ್ನನಿ ಬದಲ್ು ಸತ್ತ’ ಎಂದು ನಮಗ ತ ೂೇರಿಸಲ್ು! "ಅರ ರ ...ನ್ನನಗ ಹ ೇಗ ಇದ ಲಾಿ ಗ ೂತಾತಗಿಬಿಟ್ಟತ್ು?" ಎಂದು ನ ೂೇವಿನಲ ಿೇ ಗ ೂಣಗಿದ. "ನ್ನೇನ್ನತ್ತ ಸಾವಿರ ಡಾಲ್ರ್ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿತದ " ಎಂದು ಗ ೇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಡದ . "ಮೊದಲ್ು ನನಗ ಫಿೇರಿಯ ಹಣ ಯ ಮೇಲ ಬ ೂೇರ ಬಂದಿದುದ ನ ೂೇಡ್ಡ ಅನುಮಾನ ಬಂತ್ು...ಅವಳು ಎದದ ಕೂಡಲ ೇ ‘ನನಗ ಯಾರು ಹ ೂಡ ದಿದುದ?’ ಎಂದಳು..ಅಂದರ ಅವಳ ಎದುರಿಗಿದದ ಕಾಯಥಿರನ್ ಹ ೂಡ ದಿದದರ ಕಾಣುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿವ ? ಆದದರಿಂದ ಅವಳಲ್ಿ ಎಂದಾಯಿತ್ು...ಮತ ತ ಅವಳ ತ್ಲ ಯ ಮುಂಬಾಗದ ಹಣ ಗ ಹ ೇಗ ಗಾಯವಾಯಿತ ಂದು ನಾನು ಯೊೇಚಿಸಿದ ..ಅದರ ಉತ್ತರ ತ ರ ದ ಕ್ತಟಕ್ತ ನ ೂೇಡ್ಡದಾಗ ಸಿಕ್ತಕತ್ು..ಹ ೂರಗ

ಕ ೂಲ ಗಾರ ಬ ಲಾಮಂಟಿನುಿ ಕ ೂಲ ಮಾಡ್ಡದ ನಂತ್ರ ತ ರ ದ ಕ್ತಟಕ್ತಯ ಮೂಲ್ಕ 68


ರಕತಚಂದನ

ರಿವಾಲ್ವರನುಿ ಒಳಕ ಕ ಎಸ ದಿರಬ ೇಕು..ಅದು ಹಾರಿ ಬಂದು ಫಿೇರಿಯ ಹಣ ಗ ಬಡ್ಡದು ಅವಳು ಕ ಳಗ ಬಿದದಳು..ಆ ರಿವಾಲ್ವರನ ಿೇ ಅಲ್ಲಿದದ ಕಾಯಥಿರನ್ ಎತಿತಕ ೂಂಡರೂ ಅವಳು ಅದು ಒಳಗ ಹಾರಿದದನುಿ ನ ೂೇಡ್ಡರಲ ೇ ಇಲ್ಿ... ಇದ ಲ್ಿವೂ ಸತ್ಯ, ಅಲ್ಿವ ೇ?"ಓಹ್- ಗಾರ್ಡ್..ಅದು ಆಕಸಿಮಕ...ನನಗ ೇನು ಗ ೂತಿತತ್ುತ-?" "ಅದು ಸರಿ..ಆಕಸಿಮಕವಾಗಿಯೆೇ ಆಯಿತ್ು..."ಎಂದ ಮುಂದುವರ ಯುತಾತ, "ಆದರ ನ್ನೇನು ಅದರಿಂದ ಅಪಾಯಕ ಕ ಸಿಲ್ುಕ್ತದ .. ಅಪರಾಧಿ ನ್ನೇನ ೇ ಆಗಿರಬ ೇಕು, ನ್ನಮಿಮಬಬರನುಿ ಬಿಟುಟ ಕ್ತಟಕ್ತ ಬಳಿ ಬ ೇರಾರೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ...ಆದರ ನಾನು ಇದನುಿ ಪರಮಾಣ ಮಾಡಲ್ು ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಆಗ ನನಗ ನ್ನನಿ ಉದ ದೇಶ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲ್ಿವಲಾಿ? ಆದರ ನ್ನೇನು ಬ ಲಾಮಂಟಿನುಿ ಆಗ ’ಲ್ೂಯಿ’ ಎಂದು ಕರ ದ . ಕಾಯಥಿರನ್ ಆದರ ೂೇ ಅವನ ಪ ರೇಯಸಿ, ಹಾಗ ಕರ ದದುದ ಸಹಜ..ಆದದರಿಂದ ನ್ನನಗೂ ಆತ್ನ್ನಗೂ ಬಹಳವ ೇ ನ್ನಕಟ ಸಂಬಂಧ್ವಿದಿದರಬ ೇಕು ಎಂದು ನ್ನಧ್ಕರಿಸಿದ .-" ಅದಕ ಕ ನಾನು ಒಂದು ಜ್ಾಲ್ ಬಿೇಸಿದ ..ನಾನು ನ್ನನಗ ಕ ೇಳಿಸುವಂತ ಅಲ್ಲಿ, ಜ್ ೂೇರಾಗಿ, ‘ನಾನು ಕಾಯಥಿರನ್ ಟಾರ್ಡ್ ಹಂದ ಹ ೂೇಗುತ ತೇನ ’ ಎಂದು ಡ ೂನಾಲ್ಿ್ನ ೆ ಸಂದ ೇಶ ಕ ೂಟ ಟ..ನ್ನನಗ ಆಗ ಭಯ ಶುರುವಾಯಿತ್ು. ಅವಳಿಗ ಎಲ್ಿವೂ ತಿಳಿದು ಹ ೂೇಗಿರಬ ೇಕು ಎಂದು...ಅದಕ ಕೇ ನ್ನೇನು ಆಂಬುಲ ನ್್ ಬಂದು ನ್ನನಿ ಕ ೈಗ ಬಾಯಂಡ ೇಜ್ ಸುತಿತ ಕಳಿಸುವವರ ಗೂ ಸುಮಮನ್ನದುದ, ಕಾಯಥಿರನ್ ಮನ ಗ ಬಂದ ..ಆದರ ಅಷಟರಲ್ಲಿ ನಾನಲ್ಲಿಂದ ಹ ೂರಟು ಬಿಟ್ಟದ ,ದ ಅವಳ ಜತ ...ಆದರ ಆಕ ಯ ನೌಕರ ನಾವ ಲ್ಲಿಗ ಹ ೂೇಗಿದ ದೇವ ಂದು ಹ ೇಳಿಬಿಟಟ. ಅದಕ ಕೇ ನ್ನೇನು ಇಲ್ಲಿಗ ನಮಮನುಿ ಹಂಬಾಲ್ಲಸಿಕ ೂಂಡು ಬಂದ . ನ್ನನಗ ಕಾಯಥಿರನಿನೂಿ ಮುಗಿಸಿ ಈ ಪತ್ರಗಳನೂಿ ವಶಪಡ್ಡಸಿಕ ೂಳುಿವುದಿತ್ುತ..--" ಎನುಿತಾತ ಫಿೇರಿ ಬಳಿಯಿದದ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನುಿ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಒಮಮ ಕಣುಿ ಹಾಯಿಸಿದ ..ನಾನೂ ಹ ೇಳಿದದಂತ ಯೆ ಆ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ ೇಿ ಖಿಸಿತ್ುತ.. ಅದ ೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲ್ಲನ ಬಳಿ ಒಂದು ದನ್ನ ಕ ೇಳಿಸಿತ್ು.. ಹ ೂೇಮಿಸ ೈರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಡ ೂನಾಲ್ಿ್ನ್ ಒಳಗ ಕಾಲ್ಲಟಟ..."ಒಳ ಿೇ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡ್ಡದ , ಡಾಯನ್..ನಾನು ಬಾಗಿಲ್ ಹಂದಿನ್ನಂದ ಎಲಾಿ ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೂಂಡ ..." ನನಗ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿ, ಮೈಕ ೇಲ್್ನಿತ್ತ ತಿರುಗಿದ: "ಇದ ೇ ನ ಡ ದದುದ ಅಲ್ಿವ ೇ, ಮೈಕ್?..ಇನಾಿದರೂ ನ್ನೇನ ೇ ತ್ಪಪಪಿಪಗ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳುಿವ ಯಾ?" ಎಂದ. "ಹೂಂ..ಆದರ ದಯವಿಟುಟ ಮೊದಲ್ು ಒಬಬ ಡಾಕಟರನುಿ ಕರ ಯಿರಿ...!" ಎಂದು ತ್ನಿ ಗಾಯಗ ೂಂಡ ತ ೂಡ ಯನುಿ ಅಮುಕ್ತಕ ೂಂಡ. 69


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಹೇಗ ಅವನು ತ್ನಿ ಮತ್ುತ ಲ್ೂಯಿ ಬ ಲಾಮಂಟ್ ನಡುವಿನ ಕರಾರನುಿ ರದುದ ಪಡ್ಡಸಲ್ು ಅವನನುಿ ಕ ೂಂದಿದಾದಗಿ ಒಪಿಪಕ ೂಳಿಲ್ು ಸಿದಧನಾದ...ಸಿನ್ನಮಾದಲ್ಲಿ ಡ್ಡಸಾಲ್ವ ಶಾಟ್ ಎನುಿತಾತರಲಾಿ, ಹಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಪಪಂದವನುಿ ಡ್ಡಸಾಲ್ವ ಮಾಡಲ್ು ಶಾಟ್ ಹ ೂಡ ದಿದದ! ನಾನು ಫಿೇರಿಯತ್ತ ತಿರುಗಿದ . "ನ್ನೇನು ಬಹಳ ಚತ್ುರ , ಬ ೇಸ! ...ನ್ನೇನು ಎಲ್ಿವನೂಿ ಊಹಸಿಬಿಟ್ಟದ .ದ . ಮೈಕ ೇಲ್್ನ್ ಮತ್ುತ ಬ ಲಾಮಂಟ್ ನಡುವ ಏನಾದರೂ ಇಂತಾ ಸಂಬಂಧ್ವಿತ ,ತ ಕ ೂಲ ಮಾಡುವಂತಾ ರಹಸಯವಿತ ತ ಎಂದು ಪತ ತಹಚಿಲ್ು ಇಲ್ಲಿಗ ಬಂದ . ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅದಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದ ಸಿಕಕಬಹುದ ಂದು. ಸಾಟರ್- ರ ಕಾಡ್್ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ನ್ನನಿದ ೇ ಆದ ಸೂಕಪ್ ಪರಕಟ್ಸ ೂೇಣವ ಂದು..ಬಾಗಿಲ್ನುಿ ಮುರಿದು ನುಗಿೆದ , ನ್ನನಿ ಉತಾ್ಹದಲ್ಲಿ..ಅದನುಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹ ೇಳುವುದಿಲ್ಿ, ಆದರ ನನಿ ತ್ಲ ಯನುಿ ಹೂದಾನ್ನಯಿಂದ ನ ಗಿೆಸಲ್ು ಯತಿಿಸಿದ . ಅದಕ ಕ ನ್ನೇನು ನನಗ ಋಣ್ಣಯಾದ ..ಇನುಿ ನ್ನೇನು ನ್ನನಿ ಪತಿರಕ ಸಂಪಾದಕನ್ನಗ ಫೇನ್ ಮಾಡ್ಡಕ ೂೇ, ಹ ೂೇಗು!" ಅವಳು ನಸುನಕುಕ ಫೇನ್ನಗಾಗಿ ಹ ೂರಟಳು, "ಥಾಂಕ್್, ನ್ನನಗ ನಾನು ಆಮೇಲ ದಂಡ ತ ರುತ ತೇನ , ಡ್ಡಟ ಕ್ತಟವ್..." ಅವಳು ಆಮೇಲ ದಂಡ ತ ತ್ತಳು, ಆದರ ಅದು ಬ ೇರ ಯೆೇ ಒಂದು ಕತ . ....

70


ರಕತಚಂದನ

71


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ವಿಲಾಸ್ ರಾಯ್ ( ದುಡಿಿಗ್ಂತಾ ರುಚಿ ಬ ೇರ ಯಿಲಿ) ೧ " ನನಿ ಪತಿ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಕಾಣ ಯಾಗಿದಾದರ ..ಅವರನುಿ ಹುಡುಕ್ತ ಕ ೂಡ್ಡತೇರಾ ಅಂತಾ ಕ ೇಳಲ್ು ಕರ ಸಿದ ..." ಎಂದಳು ಶ ವೇತಾ ಲಾಲ್. ಅಮರ್ ಡ್ಡಟ ಕ್ತಟವ್ ಏಜ್ ನ್ನ್ಯ ಒಡ ಯನಾದ ನನಿ ಬಳಿ ಈ ಬಗ ಯ ಕಾಣ ಯಾದವರ ಕ ೇಸುಗಳು ಕನ್ನಷಟವ ಂದರೂ ವಾರಕ ಕ ಎರಡು ಬರುತಿತರುತ್ತವ . ಅದರ ದ ೇಶದ ಶ್ರರೇಮಂತ್ ಮಹಳ ಯರ ಪಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಎರಡನ ೇ ನಂಬರಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ ವೇತಾ ಲಾಲ್ ಇಂತಾ ಸವಾಲ್ು ಹಾಕ್ತದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೆೇ ಕುತ್ೂಹಲ್ ಹ ಚಾಿಯಿತ್ು. ಶ ವೇತಾ ಲಾಲ್ ನಲ್ವತ್ುತ ಸಮಿೇಪಿಸುತಿತರುವ ಎತ್ತರವಾದ ಲ್ಕ್ಷಣವಾದ ಸಪೂರ ದ ೇಹದ ಮಹಳ . ಈಗ ಜೇನ್್ ಮತ್ುತ ಟಾಪ್್ನಲ್ಲಿಯೆೇ ಇದದರೂ ಈ ಪಾಕ್ಕ ಕ ರಸ್ಟ ಪಂಚತಾರಾ ಹ ೂೇಟ ಲ್ಲಗಿಂತಾ ಇನೂಿ ಬ ಲ ಬಾಳುವ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಬ ೇಕಾದವರ ಂಬ ಭಾವನ ಬರುತಿತದ . ಈಗ ಹತ್ುತ ನ್ನಮಿಷದ ಕ ಳಗಷ ಟೇ ಈ ಭ ೇಟ್ಗಾಗಿ ಈ ಕ ೂೇಣ ಗ ಕಾಲ್ಲಟ್ಟದ ದ..ಅದಕೂಕ ಮುಂಚ ಅಧ್ಕಗಂಟ ಗಷ ಟೇ ನನಿ ಸ ಕ ರಟರಿ ಮತ್ುತ ಅಸಿಸ ಟಂಟ್ ವಿನುತಾ ಇದನುಿ ಖಾತಿರ ಪಡ್ಡಸಿದದರಿಂದ ತ್ರಾತ್ುರಿಯಲ್ಲಿ ಆಫಿೇಸಿನ್ನಂದ ಹ ೂರಟು ಬಂದಿದ ದ. " ನ್ನಮಮ ಪತಿಯ ಹ ಸರ ೇನು?..ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಳ ದು ಹ ೂೇದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರ .." ಎಂದ ವಿಷಯವನುಿ ಅರಗಿಸಿಕ ೂಳುಿತಾತ. " ಮಿಸಟರ್ ಅಮರ್ ಪಾಟ್ೇಲ್!...ನನಿ ಮತ್ುತ ವಿಲಾಸ್ ಪ ೈಯವರ ಮದುವ ಯ ಬಗ ೆ ನ್ನೇವು ಪ ೇಪರಿನಲ್ಲಿ ,ಟ್ೇವಿಯಲ್ಲಿ ನ ೂೇಡ್ಡ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು.." ಎಂದು ಪಿೇಠಿಕ ಹಾಕ್ತದಳು, ನಾನು ಮಹಾ ಪ ದದನ ೂ ಎಂಬಂತ ದಿಟ್ಟಸುತಾತ..ಶ್ರರೇಮಂತ್ರಿಗ ಅಂತಾ ಹಕುಕ ಸಹಜವಾಗಿಯೆೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟರುತ್ತದ . " ಬರಿೇ ಅಮರ್ ಎನ್ನಿ ಸಾಕು...ಹಾ, ಖಂಡ್ಡತಾ.. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಂದಷ ಟೇ ದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ವ ೈಭವದಿಂದ ಮದುವ ಯಾದಿರಿ.. ಎಲ ಿಲ್ೂಿ ಅದನ ಿೇ ಕವರ್ ಮಾಡುತಿತದದರು..:"ಎಂದ ..

72


ರಕತಚಂದನ

ಈ ಭಾರಿೇ ಶ್ರರೇಮಂತ ಯ ಮದುವ ಒಬಬ ಪಾಟ್ಕ ಸಕೂಯಕಟ್ನ ಹಳ ೇ ಪ ಿೇ ಬಾಯ್ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಆಪಾದಿಸಿದ ವಿಲಾಸ್ ಜತ ನ ಡ ದುದನುಿ ಯಾರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಾಗದಂತ ಎಲ್ಿರೂ ಅಜೇಣಕವಾಗುವಷುಟ ನ ೂೇಡ್ಡದ ದವು. " ನಮಮ ತ್ಂದ ಈ ದಿಡ್ಡೇರ್ ಮದುವ ಗ ಬರದಷುಟ ನಮಮ ಮೇಲ ಕ ೂೇಪಿಸಿಕ ೂಂಡ್ಡದದರು..ಅವರನುಿ ನನಿ ಪತಿಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಡಸುವಾ ಎಂದ ೇ ಮೊನ ಿ ಸಂಜ್ ಇಲ್ಲಿಗ ಬಂದಿಳಿದ ವು...ವಿಲಾಸ್ ನಮಮ ಹ ೂಸ ಬಂಗಲ ಯನುಿ ರ ಡ್ಡ ಮಾಡ್ಡಸುತ ತೇನ ಎಂದು ನ್ನನ ಿ ಬ ಳಿಗ ೆ ಹ ೂೇದವರು ಇದುವರ ಗೂ ಪತ ತಯೆೇ ಇಲಾಿ...ಅವರು ಈಗ ಆ ಬಂಗಲ ಯಲ್ಲಿಲ್ಿ..." ಎನುಿತಾತ ಆಕ ನನಗ ಒಂದು ಗಾಿಸ್ ಅರ ಂಜ್ ಜೂಯಸ್ ಇತ್ತಳು. "ಮೊಬ ೈಲ್.?."ಎಂದ . " ಆಫ್ ಆಗಿದ ...ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗ ೇ ಹ ೂೇಗ ೂೇಣ ಎಂದು ಯೊೇಚಿಸುತಿತದ ದ..ಯಾಕ ೂೇ ಭಯವಾಯುತ. ನ್ನಮಮನುಿ ಕರ ಸಿ ನ್ನೇವ ಹುಡುಕಲ್ಲ ಎನ್ನಸಿ ನ್ನಮಮ ಆಫಿೇಸಿಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಡದ " ಎಂದಳು ತಾನು ತ್ಪುಪ ಮಾಡ್ಡದ ನ ೂೇ ಎನುಿವ ತ ರದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಆಶಾವಸನ ಗಾಗಿ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿದ :" ನಾನು ಹ ೂೇಗುತ ತೇನ , ಬಿಡ್ಡ..ಆದರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗ ಹ ೂೇಗುವ ವಿಷಯ ಯಾಯಾಕರಿಗ ತಿಳಿದಿತ್ುತ?" " ನನಗಲ್ಿದ ೇ, ನಮಮ ತ್ಂದ ಧ್ನ್ನಕ್ಲಾಲ್ಗ ....ಅದೂ ವಿಲಾಸ್ ಖುದುದ ತಾನ ೇ ಅವರಿಗ ಹ ೇಳಿದುದ, ಅಲ್ಲಿ ನ ೂೇಡ್ಡಕ ೂಂಡು ನ್ನಮಮಲ್ಲಿಗ ಬರುತ ತೇನ ಎಂದು..ಅದಲ್ಿದ ೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಕುಕ್ ಇದದ...ಮಾಧ್ವ ಭಟ್ ಅಂತಾ..ಅಷ ಟೇ..." "ನ್ನೇವು ಭಯಪಡಬ ೇಡ್ಡ. ನ್ನಮಮ ತ್ಂದ ಗೂ ಹ ೇಳಿ.." ಆತ್ನೂ ದ ೇಶದ ಕ ೂೇಟಾಯಧಿೇಶವರರ ಲ್ಲಸಿಟನಲ್ಲಿ ಎರಡನ ೇ ಸಾಥನದಲ್ಲಿದದ ಪುರುಷ!.. " ನ್ನಮಮ ಫಿೇಸ್ ಕ ೂಡುತ ತೇನ , ಬ ೂೇನಸ್ ಕೂಡಾ..."ಎಂದಾಕ ನನಿ ಮುಖವನುಿ ಗಮನ್ನಸಿದಳು ನಾನು ಮುಗುಳಿಕುಕ ಎದ ದ :" ಅದನ ಿಲಾಿ ವಿನುತಾ ಜತ ಮಾತ್ನಾಡ್ಡಬಿಡ್ಡ..ವಿಶ ೇಷ ಫಿೇಸ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಿ, ಸಾಮಾನಯ ಕ ೇಸ್ ಎನ್ನಸುತ್ತದ !" ನಾನು ಅವಳಿಂದ ಎಲಾಿ ವಿವರಗಳನುಿ ಪಡ ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ ೂರಬಿದುದ ನ ೇರವಾಗಿ ಆಫಿೇಸ್ ತ್ಲ್ುಪಿದ . ವಿನುತಾ ಸಂಜ್ ಆರಾಗಿದದರೂ ಹ ೂರಟ್ರಲ್ಲಲ್ಿ. ಕುತ್ೂಹಲ್ ಇದಿದರಬ ೇಕು. ಅವಳಿಗ ಎಲಾಿ ವಿಷಯವನೂಿ ವಿವರಿಸಿದ . 73


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

"ಈಗಲ ೇ ನಾವು ಆ ಬಂಗಲ ಗ ಹ ೂೇಗಿ ನ ೂೇಡುವುದು ಉಚಿತ್..ಕಾರ್ ತ ಗ ಯಲ ?"ಎಂದ ದದಳು.. ಅದ ೇ ನನಗ ವಿನುತಾಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪಿರಯವಾದದುದ. ಚುರುಕುತ್ನ ಮತ್ುತ ಸಂಧ್ಭಕಕ ಕ ತ್ಕಕಂತಾ ಮಿತ್ಭಾಷ್ಟತ್ವ.. ೨ ನಮಮ ಆನಂದನಗರದ ವಿಮಾನ ನ್ನಲಾದಣ ದಾಟ್ ಹ ೂೇದರ ಶ್ರರೇಮಂತ್ರ ಫಾಮ್ಕ ಹೌಸ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಟವ . ಅದರ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿ ನ್ನಜಕನವಾದ ಒಂದು ಬಲ್ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತದದ ಬ ೂೇರ್ಡ್ಕ ನ ೂೇಡಲ್ು ವಿನುತಾ ನಮಮ ಹ ೂಂಡಾ ಸಿಟ್ ಕಾರ್ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿದಳು. ನಾನು ಇಣುಕ್ತ ಹಾಕ್ತ " ಚಾಮ್ಕ ಹೌಸ್" ಎಂಬ ಶ ವೇತಾ ಹ ಸರಿಸಿದದ ಬಂಗಲ ಯ ನಾಮಫಲ್ಕ ಕಂಡು ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿದ .. ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿಕಕ ರಸ ,ತ ಮುಸ್ಂಜ್ ಸಮಯ , ಎಚಿರಿಕ ಯಿಂದ ಕಾರ್ ನ ಡ ಸುತಾ ಆ ನ್ನಜಕನ ಬಂಗಲ ತ್ಲ್ುಪಿದ ವು " ಹಗಲ್ು ಹ ೂತ್ುತ ಇಲ್ಲಿ ಚ ನಾಿಗಿರತ ತೇನ ೂೇ?..ಈಗ ಗಾರ್ಡ್್ಕ ಕೂಡಾ ಇದದಂತಿಲ್ಿ..."ಎಂದ ಜೇ-ಗುಟುಟವ ದ ೂಡಿ ಕತ್ತಲ್ಲನ ಗಾಡಕನ್ ನ ೂೇಡುತಾತ ವಿನುತಾ ಮುಖ ಸ ೂಟಟಗ ಮಾಡುತಾತ " ನನಗ ನನಿ ಫಾಿಯಟ ೇ ಸಾವಿರ ಪಾಲ್ು ಮೇಲ್ು..."ಎಂದಳು ಮಟ್ಟಲ್ು ಹತ್ುತತಾತ. " ಅದಕ ಕೇ ನ್ನೇನ ಂದೂ ಲ್ಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಆಗುವುದಿಲಾಿ! "ಎಂದು ಟ್ೇಕ್ತಸಿದ . ಮುಸುಕುತಿತರುವ ಕತ್ತಲ್ಲ್ಲಿ ಎರಡಂತ್ಸಿತನ ಅಮೃತ್ ಶ್ರಲ ಯ ಬಂಗಲ ತಾಜಮಹಲ್ಲನ ತ್ಮಮನಂತ ಒಂಟ್ ಹ ೂಡ ಯುತಿತತ್ುತ. ಕ ಳಗಿನ ಒಂದು ರೂಮಿನ ಕ್ತಟಕ್ತಯ ಗಾಜನ್ನಂದ ಲ ೈಟ್ ಹ ೂತಿತರುವುದು ಕಾಣುತಿತತ್ುತ ಮುಂಬಾಗಿಲ್ು ಕೂಡಾ ಹಾರು ಹ ೂಡ ದಿದುದ ಸವಲ್ಪ ಆತ್ಂಕ ಮೂಡ್ಡಸಿತ್ು..ಯಾರೂ ಇದದಂತ ಕಾಣುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ.. " ಮಾಧ್ವ್ ಭಟ್!!" ಎಂದು ಕೂಗಿದ ನಾನು.. "ಮಿಸಟರ್ ವಿಲಾಸ್!" ಎಂದು ಕ ೂರಳು ಕ ೂಟಟಳು ವಿನುತಾ..ಪರತಿಧ್ವನ್ನ ಮಾತ್ರವ ೇ ಕ ೇಳಿಸಿತ್ು. ಲ ೈಟ್ ಹ ೂತಿತರುವ ಹಾಲ್ಲಗ ಕಾಲ್ಲಟ ಟವು..ಹಳ ಯ ತಿಂಡ್ಡ, ಊಟದ ಪ ಿೇಟ್್. ಕುಡ್ಡದ ವ ೈನ್ ಗಾಿಸ್ ಹಾಗ ೇ ಮಧ್ಯದ ಡ ೈನ್ನಂಗ್ ಟ ೇಬಲ್ಲಿನ ಮೇಲ ಪ ೇರಿಸಿತ್ುತ..ನ್ನನ ಿಯಿಂದ ಯಾರೂ ತ ಗ ದ ೇ ಇಲ್ಿವ ? "ಯಾರೂ ಇಲ್ಿವಲಾಿ..." ಎಂದಳು ವಿನುತಾ ಮುಂದ ಹ ೂೇಗುತಾತ 74


ರಕತಚಂದನ

ನನಗ ಇನ ಿೇನ ೂೇ ವಾಸನ ಬಂದಂತಾಗಿ" ತಾಳು , ಮುಂದ ಹ ೂೇಗಬ ೇಡ! " ಎಂದವಳನುಿ ತ್ಡ ದ . ಕುಚಿಕಯ ಹಂಭಾಗಕ ಕ ಸರಿದರ ಅಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಧ್ವ್ ಭಟ್ ಶರಿೇರ ಮಕಾಡ ಬಿದಿದತ್ುತ. ಬ ನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸ ಕ್ತಕಕ ೂಡ್ಡದದ ಚಾಕುವಿನ್ನಂದ ಹರಿದ ಗಾಯದ ರಕತ ನ ಲ್ದಲ್ಲಿ ಚಿಕಕ ಕ ೂಳದಂತ ಹ ಪುಪಗಟ್ಟತ್ುತ. ಅದರ ವಾಸನ ಯೆೇ ನನಗ ಬಂದಿದುದ! ವಿನುತಾ ಹೌಹಾರಿ " ಮೈ ಗಾರ್ಡ್" ಎಂದು ಬ ದರಿ ಬಾಯಿ ಮುಚಿಿಕ ೂಂಡಳು ಅಂಗ ೈಯಿಂದ " ನ ೇರವಾಗಿ ಬ ನ್ನಿಂದ ಹೃದಯಕ ಕೇ ಚುಚಿಿದಾದರ ...ಬ ೇಗ ಪಾರಣ ಹ ೂೇಗಿರಬ ೇಕು, ಅವನ ಪುಣಯ...ಏನೂ ಮುಟಟಬ ೇಡಾ...ಕಾಲ್ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಕಂಟ ೂರೇಲ್ ರೂಮ್ "ಎಂದ ..ಆಗಲ ೇ ಅವಳು ಮೊಬ ೈಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒತಿತ "ಸಿಗಿಲ್ ಇಲ್ಿ!" ಎಂದು ಮುಖ ಮಾಡ್ಡದಳು "ಅಲ್ಲಿದ ಲಾಯಂರ್ಡ್ ಲ ೈನು..ನ್ನೇನು ಮಾಡು..ನಾನು ಮಿಕಕ ಮನ ಯೆಲಾಿ ಅವರು ಬರುವ ಮುಂಚ ಯೆೇ ನ ೂೇಡ್ಡಬಿಡುತ ತೇನ " ಎಂದು ನಾನು ಸರಸರ ಮನ ಯ ತ್ನ್ನಖ ಶುರು ಮಾಡ್ಡದ . ಒಂದು ಬ ರ್ಡ್ ರೂಮಿನ ಸ ೈರ್ಡ್ ಟ ೇಬಲ್ ಮೇಲ ಒಂದು ಐ-ಫೇನ್ ಕಾಣ್ಣಸಿತ್ು. ಸಿವಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ುತ. ಅದನುಿ ಜ್ ೇಬಿಗ ಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡ . ವಿಲಾಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ದಿನವ ಲಾಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಾ ಕುರುಹುಗಳಾಗಲ್ಲೇ, ಸಾಕ್ಷಯಗಳಾಗಲ್ಲೇ ಯಾವುದೂ ಸಿಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಹಾಗಾದರ ಅವರು ನ್ನನ ಿ ತಿಂಡ್ಡ- ಊಟ ಮುಗಿಸುವ ವ ೇಳ ಗ ದುಷಟರು ನುಗಿೆದಾದರ .. ಈ ಅಡ್ಡಗ ಯವನ ಕ ೂಲ ಯಾಗಿದ ... ಮತ್ುತ ವಿಲಾಸ್ನನುಿ ಕ್ತರ್ಡ್ನಾಯಪ್ ಮಾಡ್ಡರಬಹುದಾದ ಶಂಕ ನನಿಲ್ಲಿ ಬಲ್ವಾಯಿತ್ು. ಅಷಟರಲ್ಲಿ ಮನ ಮುಂದ ಬಂದು ನ್ನಂತ್ ಯಾವುದ ೂೇ ಕಾರಿನ ಲ ೈಟುಗಳು ಕತ್ತಲ ಗ ೂೇಡ ಗಳ ಮೇಲ ಕುಣ್ಣದಾಡ್ಡದವು. ಇದಾಯರು ಎಂದು ಅಚಿರಿಯಾಯಿತ್ು. ಇನೂಿ ಪೇಲ್ಲೇಸಿಗ ಫೇನ್ ಮಾಡ್ಡ ಮುಗಿಸಿಲ್ಿ ಎಂದು ವಿನುತಾ ಕೂಡಾ ಮುಂಬಾಗಿಲ್ತ್ತ ಧಾವಿಸಿದದಳು.. ಅವಳನೂಿ ನೂಕ್ತಕ ೂಂಡು ಹ ಣದ ಬಳಿ ನ್ನಂತಿದದ ನನಿ ಬಳಿಗ ಒಬಬ ಯುವತಿ ಧಾವಿಸಿದಳು. ಹಸಿರು ಸಲಾವರ್ ಕಮಿೇಜ್ ಧ್ರಿಸಿ ತ್ಲ ಬಾಸ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡ್ಡದಾದಳ . ನ ೂೇಡಲ್ು ರೂಪಸಿಯಲ್ಿದಿದದರೂ ಲ್ಕ್ಷಣವಾಗಿದಾದಳ , ಮೂವತ್ತರ ಆಸು ಪಾಸು ಎಂದು ನನಿ ಪತ ತೇದಾರಿ ಬುದಿದ ತಿೇಪುಕ ಕ ೂಟ್ಟತ್ು. 75


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

" ವಿಲಾಸ್ ಕಹಾ ಹ ೈ?.. ಐ ಕ ೇಮ್ ಫಾರ್ ಹಮ್.."ಎಂದು ನನಿ ಬಳಿ ಬಂದಳು ನಾನು ಹಂದಿಯಲ್ಲಿ, " ವಿಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಲ್,ಿ ,,ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿಯೆ ಬಂದ ವು..ಅಲ ಿೇ ನ್ನಲ್ಲಿ!" ಎಂದಚಿರಿಸಿದ ..ಆದರೂ ಆಕ ಕ ೂಲ ಯಾದ ದ ೇಹವನುಿ ನ ೂೇಡ್ಡಯೆೇ ಬಿಟಟಳು. ಮುಖ ಕಪಿಪಟಟವಳಂತ ," ವೇ ವೇ..ವಿಲಾಸ್?" ಅವಳ ಪರಶ ಿ ಅಧ್ಕಕ ಕ ನ್ನಂತ್ು ಬಿಕ್ತಕದಳು. ವಿನುತಾ ಆಕ ಯ ಬ ನುಿ ಸವರಿ" ಅಲಾಿ, ಯೊೇಚನ ಮಾಡಬ ೇಡ್ಡ, ವಿಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಿ..ಅದು ಅಡ್ಡಗ ಯವನ ಹ ಣ!"ಎಂದಳು ಕ ಲ್ ನ್ನಮಿಷ ಸುಧಾರಿಸಿಕ ೂಳುಿತಾತ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿದದ ಕುಚಿಕಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಕಚಿೇಕಫಿನ್ನಂದ ಮುಖವರ ಸಿಕ ೂಂಡಳು. ಅಂತಾ ಸ ಕ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ ಆದರೂ. " ನ್ನಮಮ ಹ ಸರ ೇನು..ಇಲ್ಲಿಗ ೇಕ ಬಂದಿರಿ?"ಎಂದ ಅಚಿರಿ ತ್ಡ ಯಲಾರದ ೇ. ಆಕ ಉದಿವಗಿ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದಳು" ನನಿ ಹ ಸರು ಸುಜ್ಾತಾ , ದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಲಾಸ್ರವರ ಸ ಕ ರಟರಿಯಾಗಿದ ದ. ಮದುವ ಯಾದ ಮೇಲ ಶ ವೇತಾ ಮೇಡಮ್ ಬ ೇಡಾ ಅಂದರು. ಆದರ ವಿಲಾಸ್ಗ ಹಲ್ವು ಬಿಜನ ಸ್್ ಡ್ಡೇಲ್್ ಇವ ..ಅವರಿಗ ನನಿಲ ಿೇ ನಂಬಿಕ , ನ್ನೇನೂ ಸವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗ ನನಿ ಹಂದ ಬಂದಿರು. ಕ ಲ್ಸವಿದದರ ಹ ೇಳುತ ತೇನ ಅಂದಿದುರ. ನನಗ ಅವರು ನ್ನನ ಿ ಫೇನ್ ಮಾಡ್ಡದುರ..." " ಈ ಫೇನು ಅವರದಾ?" ಎಂದ ಆ ಐ-ಫೇನ್ ತ ೂೇರಿಸುತಾತ.. ಹೌದ ಂದು ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿ ಎದದಳು.." ಹಾಗಾದರ ನಾನು ಹ ೂರಡುತ ತೇನ , ಹ ಣ ನ ೂೇಡ್ಡ ತ್ಲ ಸುತ್ುತತ್ುವಂತಾಗಿದ .."ಎನುಿತಿತದದಂತ ಯೆೇ ನಾನು ಅವಳನುಿ ತ್ಡ ದ " ತಾಳಿ, ಈಗಲ ೇ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಬರುತಿತದಾದರ .ನ್ನಮಗ ವಿಲಾಸ್ ದಿನಚರಿ ಬಗ ೆ ಗ ೂತಿತರುವ ಮುಖ ವಿಷಯಗಳನುಿ ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಬಹುದು.." ಆಗ ಅವಳ ಮುಖ ವಿವಣಕವಾಗಿ, ತ್ುಟ್ ಅದುರಿತ್ು.." ನ ೂೇ ನ ೂೇ...ನಾನು ಅನ್ ಅಫಿೇಶ್ರಯಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ ..ಪೇಲ್ಲಸ್ ಮತ್ುತ ಶ ವೇತಾಗ ಗ ೂತಾತದರ ಸುಮಮನ ನನಿನುಿ ವಿಚಾರಣ ಅಂತಾ ಪಿೇಡ್ಡಸುತಾತರ . ನಾನ್ನರಲಾಿ.."ಎನುಿತಾತ ದೌಕಕನ ಎದುದ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಆದರೂ ಮಿಂಚಿನಂತ ವಿನುತಾ ಅವಳಿಗ ಅಡಿಬಂದು ಕ ೈ ಹಡ್ಡಯಲ ತಿಿಸಿದಳು.. ಆದರ ಸುಜ್ಾತಾ ಸರಕಕನ ವಿನುತಾಗ ೇ ಟಾಂಗ್ ಕ ೂಟುಟ ಆಯತ್ಪಿಪ ಬಿೇಳುವಂತ ಮಾಡ್ಡ ಹಡ್ಡತ್ದಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಂಡು ಓಡಹತಿತದಳು. ನಾನು ಆಕ ಯ ಹಂದ ಓಡ್ಡ ಹಡ್ಡಯುವಷಟರಲ್ಲಿ ಆಕ ಹಾಲ್ಲನ ಬಾಗಿಲ್ನುಿ ಮುಚಿಿ ಹ ೂರಗಿನ್ನಂದ ಚಿಲ್ಕ ಹಾಕ್ತದದಳು.. ನಾನು ಬಾಗಿಲ ೂಂದಿಗ ಸ ಣಸುತಿತರುವಂತ ಯೆೇ ಸುಜ್ಾತ್ ಕಾರ್ ಸಾಟಟ್ಕ 76


ರಕತಚಂದನ

ಮಾಡ್ಡಬಿಟ್ಟದದಳು. ಅವಳ ಕಾರು ಹ ೂರಡುವುದಕೂಕ ವಿನುತಾ ಪಕಕದ ಬಾಗಿಲ್ಲನ್ನಂದ ಹ ೂರಬಂದು ಈ ಬಾಗಿಲ್ು ತ ಗ ಯವುದಕೂಕ ಸರಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ು ಇಬಬರೂ ಓಡ ೂೇಡ್ಡ ಬಂದ ವು.. "ಅವಳದು ಫೇರ್ಡ್ಕ ಫ಼ಿಯೆಸಾಟ ಬೌರನ್ ಬಣಿದ ಕಾರ್...ಒಬಬಳ ೇ ಇದದಳು.. ಕತ್ತಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪ ಿೇಟ್ ಕಾಣ್ಣಸಲ್ಲಲ್ಿ.."ಎಂದು ಕ ೈ ಹ ೂಸಕ್ತಕ ೂಂಡಳು ವಿನುತಾ. "ಭಲ ೇ... ಪರವಾಗಿಲ್ಿ, ಆಮೇಲ ವಿಚಾರಿಸ ೂೇಣಾ" ಎಂದು ಅವಳ ಬ ನುಿ ತ್ಟ್ಟದ . ೩ ಇನ ್ೆಕಟರ್ ಡ ೇವಿರ್ಡ್ ನನಿನುಿ ಪರಶ್ರಿಸುತಿತದದರು: "ಕ ೂಲ ಯಾದ ಸಥಳ, ಸಮಯ ಎಲಾಿ ಗ ೂತಿತದ ದೇ ನ್ನೇವಿಲ ಿ ಬಂದಿರಿ ಅನ್ನಿ..ನಮಗ ೇಕ ತಿಳಿಸಲ್ಲಲ್ಿ?."ಎಂದು ಅನುಮಾನ ಪಡುತಾತ ಕ ೇಳಿದರು..ಅದೂ ಹತ್ತನ ೇ ಸಲ್! ಪೇಲ್ಲಸಿನವರು ಮಹಜರ್ ಮಾಡುತಾತ, ಹ ಣದ ಫೇಟ ೂ ತ ಗ ಯುತಾತ, ಪೇಸ್ಟ ಮಾಟ ಕಮ್ಗಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲ್ು ಸಿದಧತ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳುಿತಿತದದರು. ಈ ಇನ ್ೆಕಟರಿಗೂ ನನಗೂ ಮೊದಲ್ಲಂದಲ್ೂ ಸವಲ್ಪ ಎಣ ಿ ಸಿೇಗ ಕಾಯಿ ಸಂಬಂಧ್. ನಾನು ಬ ೇಸರದಿಂದ ನುಡ್ಡದ :" ಆಗಲ ಹ ೇಳಿದ ದೇನ ...ಶ ವೇತಾ ಹ ೇಳಿದದಂತ ವಿಲಾಸ್ರನುಿ ಹುಡುಕ್ತಕ ೂಂಡು ಇಲ್ಲಿಗ ಬಂದ ವು..ಆಗ ಹ ಣ ಕಾಣ್ಣಸಿತ್ು..ನ್ನಮಗ ಫೇನ್ ಮಾಡುತಿತದದಂತ .." "ಅದ ೇ ಸುಜ್ಾತಾ ಎಂಬ ಅಪರಿಚಿತ್ ಯುವತಿ ಬಂದಳು.. ಅವಳಿಗ ವಿಲಾಸ್ ಬಗ ೆ ಮುಖಯ ವಿಷಯ ಗ ೂತಿತದಂ ದ ತಿತ್ುತ..ನ್ನೇವಿಬಬರೂ ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಅವಳನುಿ ತ್ಪಿಪಸ ೂಕಳಿಲ್ು ಬಿಟುಟ ಬಿಟ್ರ..ಎಂತಾ ಪತ ತೇದಾರರಪಾಪ!" ಎಂದು ವಯಂಗ ಮಾಡ್ಡದರು ಡ ೇವಿರ್ಡ್ ನಮಮತ್ತ ಬ ರಳು ತ ೂೇರುತಾತ ನನಗ ಪಿತ್ಥ ನ ತಿತಗ ೇರಿತ್ು "ಸುಲ್ಭವಾಗಿ?.,,ಊರಿನ ತ್ುಂಬಾ ಚ ೈನ್ ಸಾಿಯಚಿಂಗ್ ಆಗಿತರತ ತ...ಯಾರೂ ಕ ೈಗ ಸಿಕಕಲ್ಿ..ಹಾಗ ೇ ಇದ ೂಂದು ಸ ೇರಿಸ ೂಕಳಿಿ!" ಅಷಟರಲ್ಲಿ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಸೂಪರಿಂಟ ಂಡ ಂಟ್ ವಿೇರಭದರಯಯ ಬಂದು ಎಲ್ಿರನುಿ ವಿಚಾರಿಸುತಾತ ನಮಮತ್ತಲ ೇ ಬಂದರು..ಗಿರಿಜ್ಾ ಮಿೇಸ ಮತ್ುತ ಬ ೂಜುಿ ಹ ೂಟ ಟಯ ಕಠಿಣ ಮುಖದ ಆಸಾಮಿ. " ಅಮರ್, ಇದ ೂಂದು ಹ ೈ ಪರಫ ೈಲ್ ಕ ೇಸು...ನ್ನೇವು ರಿಚ್ ಲ ೇಡ್ಡ ಶ ವೇತಾ ಕಡ ಯ ಪತ ತೇದಾರರು, ಅದಕ ಕೇ ಬಚಾವ್...ವಿಲಾಸ್ ಬಗ ೆ ಯಾವುದ ೇ ಅಪರಾಧ್ದ ಸುಳಿವು ಸಿಕಕರ ತ್ಕ್ಷಣ ನಮಗ ತಿಳಿಸಬ ೇಕು..ಏನೂ?."ಎಂದು ಹುಬ ಬೇರಿಸಿದರು. 77


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

" ನಾವು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಹಾಗ ೇ ಮಾಡ್ಡದ ದೇವ , ಸರ್..."ಎಂದಳು ವಿನುತಾ ಅತಿ ವಿನ್ನೇತ್ ಭಾವದಿಂದ, ಬ ೇಕಂತ್ಲ ೇ. " ನಮಗ ಒಳ ಿೇ ಹ ಸರು ಬರದಿದದರೂ ಬ ೇಡಾ..ಇಂತಾ ಶ್ರರೇಮಂತ್ನ ಮಿಸಿ್ಂಗ್ ಕ ೇಸನುಿ ಕ ಡ್ಡಸಿದ ವು ಎನುಿವ ಕಳಂಕ ಬ ೇಡಾ.." ಎಂದರು ಇನ ್ೆಕಟರ್ ಡ ೇವಿರ್ಡ್, ಬಾಸ್ ಮುಂದ ತ್ಮಮ ಬ ೇಳ ಬ ೇಯಿಸಿಕ ೂಳುಿತಾತ. " ನಮಗ ಈ ಕ ೇಸ್ ಬಗ ಹರಿಸಿದರ ಸಾಕು..ಒಳ ಿ ಹ ಸರು ಕ ಟಟ ಹ ಸರು ಎಲಾಿ ನ್ನಮಮ ಪಾಲ್ಲಗ ೇ ಇರಲ್ಲ..ನಾವು ಅಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಿ.." ಎಂದು ನಾನು ಕುಿಪತವಾಗಿ ನುಡ್ಡದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ ೂರಟ . ೪ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹ ೂೇಗುವಾಗಲ ೇ ಶ ವೇತಾ ಎಲ್ಲಿದಾದರ ಂದು ಫೇನ್ ಮಾಡ್ಡದದರಿಂದ ಆಗಲ ೇ ಆಕ ತ್ನಿ ತ್ಂದ ಧ್ನ್ನಕಲಾಲ್ರ ಮನ ಯಲ್ಲಿದಾದಳ ಂದೂ ನಾವೂ ಅಲ್ಲಿಗ ಬರಬ ೇಕ ಂದು ನ್ನಧಾಕರವಾಯಿತ್ು. ಕಾರ್ ನ ಡ ಸುತಿತದದ ವಿನುತಾ ನನಿತ್ತ ತಿರುಗಿ,:" ಬಾಸ್, ಈ ಸುಜ್ಾತಾ ನ ಡವಳಿಕ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದ ಯಾದರೂ ಆಕ ಗ ಈ ಕ ೇಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿದಿದ ಅಂತಾ ನನಗನ್ನಿಸಾತ ಇಲಾಿ...ನ್ನಮಗ ?" ಎಂದಳು. " ಗ ೂತಿತಲಾಿ...ಆದರ ಏನನ ೂಿೇ ಮುಚಿಿಡಲ್ು ಯತಿಿಸಿದಳು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ ೂಕೇ ಗಾಬರಿಯಾದಳು..ಅದು ಸತ್ಯ.."ಎಂದುತ್ತರಿಸಿದ . ಧ್ನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ಬಂಗಲ ಗ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿ ಕಾಲ್ಲಡುತಿತದ ದವಾದರೂ ಇದ ೇ ಊರಿನವರಾದ ನಾವು ಹಲ್ವು ಬಾರಿ ಆ ಬಂಗಲ ಯ ಹ ೂರಗ ಓಡಾಡ್ಡದ ದವು. ನ್ನೇಟಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಲಾನ್, ಕ ೇಸರಿ ಮತ್ುತ ಬಿಳಿ ರಂಗಿನ ಥಿೇಮ್ ಬಂಗಲ ಯ ದಾವರದಲ್ಲಿ ಸ ಕುಯರಿಟ್ಗ ನಮಮ ಪರಿಚಯ ಹ ೇಳಿ ದ ೂಡಿ ಪೇಟ್ಕಕ ೂೇ ದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ವು. ಧ್ನ್ನಕಲಾಲ್ ಹಾಲ್ಲನ ಮಧ್ಯದ ದ ೂಡಿ ಸ ೂೇಫಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ು ವಿಸಿಕ ಗಾಿಸ್ ಹಡ್ಡದಿದದವರು ಎದುದ " ಬನ್ನಿ ಮಿ|| ಅಮರ್ ಮತ್ುತ ವಿನುತಾ, ಕರ ಕ್ಟ? ಶ ವೇತಾ ಹ ೇಳಿದದಳು..ನ್ನೇವು ಬತಿೇಕರಾ ಎಂದು...ಕೂತ ೂಕಳಿ"ಎಂದು ಎದುರಿಗ ಕುಳಿಿರಿಸಿದರು, ನಮಿಮಬಬರಿಗೂ ಕುಡ್ಡಯಲ್ು ಗ ರೇಪ್ ಜೂಸ್ ಇತ್ತರು. " ನಾನು ಅವಳಿಗ ಬಹಳ ಹ ೇಳಿದ ದ..ಇಂತಾ ಲ್ೂಸ್ ಕಾಯರ ಕಟರ್ ವಯಕ್ತತನಾ ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು...ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಏನು ಬ ೇಕಾದರೂ ಮಾಡಾತರ , ಒಂದು ಸಲ್ ಅದರ ರುಚಿ ನ ೂೇಡ್ಡಬಿಟ ರ ಸಾಕು!" ಎಂದು ಅವರ ೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಡದರು, 78


ರಕತಚಂದನ

ನಾನು ಅವರನುಿ ದಿಟ್ಟಸಿ ಕ ೇಳಿದ : " ಅಂದರ ೇನಥಕ?ಯಾವ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯ?" ಧ್ನ್ನಕಲಾಲ್ ತ್ಮಮ ಬಕಕ ತ್ಲ ಯನುಿ ಸವರಿಕ ೂಂಡು ಸ ೂಟಟಗ ನಕಕರು "ನನಿ ಮಾತಿನ ಅಥಕ ಹಾಗಲ್ಿ...ವಿಲಾಸ್ಗ ಬ ೇಕಾದಷುಟ ಗ ಳ ಯರು ಗ ೈರು ಕಾನೂನ್ನೇ ಡ್ಡೇಲ್್ ಮಾಡುವವರೂ ಇದದರಂತ ...ವ ೈಷಮಯವಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದ ೂೇ ದ ೂಡಿ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ್ ಬಾಕ್ತ ಇರಬಹುದು..ಅದಕ ಕ ಕ್ತರ್ಡ್ನಾಯಪ್ ಮಾಡ್ಡರಲ್ಕ ಕ ಸಾಧ್ಯ ..ಎನ್ನ ವ ೇ, ನ್ನೇವು ಪತ ತದಾರರು... ನ್ನೇವ ನಿನುತಿತೇರಿ?" ಎಂದು ಪರಶ ಿಯ ಚ ಂಡನುಿ ನನಿ ಕ ೂೇಟ್ಕಗ ಎಸ ದರು. "ಕ್ತಡಾಿಯಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರ ಒತ ತಹಣದ ಬ ೇಡ್ಡಕ ನಮಗಿನೂಿ ಬಂದಿಲ್ಿ...ಆಗ ತ್ನ್ನಖ ಮುಂದುವರ ಯಲ್ು ಸಾಧ್ಯ" ಧ್ನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿ ಸಮಮತಿಸಿದರು: " ಹಾಗ ಅನು್ತ ತ...ರಾಯನ್ಮ್ ಹಣ ಬ ೇರ ನಾವು ರ ಡ್ಡ ಮಾಡ ೂಕೇಬ ೇಕು. ಎಷುಟ ಕ ೇಳಾತರ ೂೇ..ಒಟ್ಟನಲ್ಲಿ ತ ೂಂದರ ಗ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟದಂತಾಯುತ.."ಎಂದು ಇನೂಿ ಟ್ಪಪಣ್ಣ ಮಾಡುವವರಿದದರು. "ತ ೂಂದರ ನನಗ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟತ್ು ಅಂತಾ ನಾನು ಅಂದುಕ ೂಂಡ್ಡಲ್ಿವಲ್ಿಪಾಪ..ಅಷಟಕೂಕೂ ಅವರ ಬಿಡುಗಡ ಗ ನಾನ ೇ ಹಣ ಕ ೂಡ ತೇನ .."ಎನುಿತಾತ ಮಟ್ಟಲ್ಲಳಿಯುತಾತ ಹಾಲ್ ಪರವ ೇಶ್ರಸಿದಳು ಶ ವೇತಾ ಲಾಲ್. ಚಾಕ ೂೇಲ ೇಟ್ ಬಣಿದ ಸಿೇರ ಯುಟುಟ ಸವಲ್ಪ ಸಿಡುಕು ಮುಖ ಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡ್ಡದದಳು ಶ ವೇತಾ.. ಅಪಪ ಇನೂಿ ತ್ನಿ ಪತಿಯ ಬಗ ೆ ಕ ೇವಲ್ವಾಗಿಯೆೇ ಭಾವಿಸಿದಾದರಲಾಿ ಎಂದಿರಬ ೇಕು. ಅವರು ಏನ ೇನ ೂೇ ಸಬೂಬು ಹ ೇಳಿ ಮಗಳಿಗ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವವರಿದದರು.ಆಗ ಅವರ ಸಟಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ಫೇನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತ ಂದು ಅವರ ಮನ ಯ ಆಳು ತಿಳಿಸಿದದಕ ಕ ಸಧ್ಯ ಎಂದುಕ ೂಂಡು ಎದುದ ಹ ೂೇದರು. ಶ ವೇತಾಗ ಆ ಬಂಗಲ ಯ ವಿದಯಮಾನಗಳ ವರದಿ ಕ ೂಟ ಟ. ಆ ಸುಜ್ಾತಾ ವಿಷಯ ಕ ೇಳಿ ಆಸಕ್ತತ ಗರಿ ಕ ದರಿತ್ು. ಕ ನ ಿ ಕ ಂಪಾಗಿ ಕಣಿಲ್ಲಿ ಕ್ತಡ್ಡಯಾಡ್ಡತ್ು: "ಅವಳು ಇಲ್ಲಿಗ ೇಕ ಬಂದಳು? ಡ ಲ್ಲಿಲ ೇ ಬ ೇಡಾ ಅಂತಾ ಓಡ್ಡಸಿದ ದ..ಈ ನನಿ ಪತಿ ವಿಲಾಸ್ಗ ಏನೂ ತಿಳಿಯೊೇಲಾಿ, ಮತ ತ ಕರ ಸಿಕ ೂಂಡ್ಡದಾದರ ...ಮಹಾ ಕ ೂರಮಿಯಂತಿದಾದಳ ...ಅವಳ ಬಗ ೆ ನಾವು ಖಂಡ್ಡತಾ ತಿಳಕ ೂಳಿಬ ೇಕು...ಹಾಗ ಮಾಡ್ಡತೇರಾ ತಾನ ?"

79


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

"ಓಕ ..ಬಟ್ ನ್ನಮಮ ಪತಿಯ ಚಿತ್ರ, ಅವರ ವಿವರ ಎಲಾಿ ಕ ೂಡ್ಡ...ಜತ ಗ ನ್ನಮಮ ತ್ಂದ ಯ ಜತ ನ್ನಮಮ ಸಂಬಂಧ್ ಹುಳಿಯಾಗಿರಲ್ು ಕಾರಣವನೂಿ ಹ ೇಳಿ.."ಎಂದು ನಾನು ವಿನುತಾಗ ಇದನ ಿಲಾ ನ ೂೇಟ್ ಮಾಡ್ಡಕ ೂೇ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ . ಆಕ ಪಕಕದ ಟ ೇಬಲ್ಲಿನ್ನಂದ ಒಂದು ಫ ೈಲ್ ತ ಗ ದು ಕ ೂಡುತಾತ, "ನನಗ ಗ ೂತಿತತ್ುತ, ನ್ನೇವು ಕ ೇಳಿತೇರಿ ಎಂದು...ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಪ ೇಪಸ್ಕ, ಅವರ ರ ಸೂಯಮ ಇತಾಯದಿ ಇದ ..ಅವರು ಮೊದಲ್ು ಪ ಿೇ ಬಾಯ್ ಆಗಿದಿದರಬಹುದು, ಅಂತಾ ಸಹವಾಸವನ ಿಲಾಿ ಬಿಟುಟ ಮಯಾಕದಸತನಂತ ಬದುಕಲ್ು ನ್ನಧ್ಕರಿಸಿದ ದೇನ ಅಂತಾ ನನಗ ಪಾರಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಡದುರ....ಅವರು ಈಗಿೇಗ ಜ್ ಂಟಲ್ಮನ್ ಆಗಿದುರ, ಅದಕ ಕ ಅಲ ವ ನಾನು ಮದುವ ಮಾಡ ೂಕಂಡ್ಡದುದ, ನನಗ ಅವರು ವಯಸಿ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ುಕ ವಷಕ ಚಿಕಕವರು, ಅದನುಿ ಅವರು ಮೈಂರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಿ..ಆದರೂ ನಮಮಪಪನ್ನಗ ವಿಲಾಸ್ ಮೇಲ ಅಪನಂಬಿಕ ..ಛ ೇ!" ಎಂದು ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸಿದರು. ವಿಲಾಸ್ ವಿವರಗಳು, ಮದುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ುತ ಸಟ್ಕಫ಼ಿಕ ೇಟ್ ಎಲಾಿ ಇದದವು. ವಿಲಾಸ್ ಪ ೈ ಆರಡ್ಡ ಎತ್ತರದ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲ್ಲನ ಸುಪರದೂರಪಿ. ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಯಸಾಕಂತ್ದಂತಾ ಮುಗದ ಆಕಷಕಣ ... ಶ ವೇತಾ ಆತ್ನ್ನಗ ಮಾರು ಹ ೂೇದದುದ ಅಚಿರಿಯೆೇನ್ನಲ್ಿ ಎನ್ನಸಿತ್ು. " ಧ್ನ್ನಕಲಾಲ್ರಿಗ ನ್ನೇವಬಬಳ ೇ ಮಗಳಲ್ಿವ ?" ಎಂದ ..ನನಗ ಆಕ ಯೆ ಹನ ಿಲ ಗ ೂತಿತದದರೂ! " ಹಾಗಲಾಿ..ಅವರಿಗ ನಾನು ಸಾಕುಮಗಳು...ನಮಮಮಮ ನಾನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿದಾದಗ ಇವರನುಿ ಮದುವ ಯಾಗಿದುದ, ನನಿ ಸಾಕುತ್ಂದ ಗೂ ಇದು ಲ ೇಟ್ ಮೊದಲ್ ಮದುವ ಯಂತ ...ನನಿ ನ್ನಜವಾದ ಅಪಪ ಯಾರು ಅಂತಾ ಅಮಮ ಹ ೇಳಲ ೇ ಇಲ್ಿ, ಹಾಗ ೇ ಹ ೂೇಗಿಬಿಟಟಳು. ಹುಟ್ಟದಾಗಿನ್ನಂದ ನನ ೂಿಬಬಳನ ಿೇ ಇವರು ಸಾಕ್ತದುದ..ಹಾಗಾಗಿ ತ್ುಂಬಾ ಪಸ ಸಿ್ವ್, ಸವಲ್ಪ ಮತ್್ರ ಕೂಡಾ..ನನಿದ ೇ ಆದ ಬಿುನ ಸ್ಗ ಲಾಿ ಅಪಾಪನ ೇ ಅಸಲ್ು ಕ ೂಟುಟ ಸ ಟ್-ಅಪ್ ಮಾಡ್ಡಸಿಕ ೂಟ್ಟದುದ, ಅವರ ೇ ೫೦% ಪಾಲ್ುದಾರರು ಕೂಡಾ!" ವಿನುತಾ ಇದನ ಿಲಾಿ ಬರ ದುಕ ೂಳುಿವುದರಲ್ಲಿ ಮಗಿಳಾಗಿದದಳು " ನ್ನಮಮದ ೇನಾದರೂ ವಿಲ್ ಇದ ಯೆ?" ಎಂದ ಕುತ್ೂಹಲ್ದಿಂದ.

80


ರಕತಚಂದನ

ಆಕ ಹೌದ ಂದರು: "ಮದುವ ಯಾದ ಒಂದ ೇ ವಾರಕ ಕ ನಾನು ನಮಮ ಲ್ಲೇಗಲ್ ಸ ಲ್ ಗ ೇ ಹ ೇಳಿ ಎಲಾಿ ಮಾಡ್ಡಸಿದ ದೇನ . ವಿಲಾಸ್ ಅದಕ ಕ ನಾಮಿನ್ನ .ಅದು ಸಹಜ ತಾನ ೇ..ಈಗ ಅವರಿಗ ತಾನ ೇ ಸಂಚಕಾರ ಬಂದಿರ ೂೇದು, ನನಗಲ್ಿವಲಾಿ?" ಎಂದಳು. "ಕ ಲ್ವಮಮ ನಾನಾ ಧಾಟ್ಯಲ್ಲಿ ಯೊೇಚಿಸಬ ೇಕಾಗುತ್ತದ , ಕ್ತಡಾಿಯಪಸಿಕಗ ಇದ ಲಾಿ ಗ ೂತಿತದದರ ಎಂದು !" ಎಂದ . ಅಷಟರಲ್ಲಿ ಧ್ನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ಮತ ತ ಹಾಲ್ಲಗ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದರು. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉದ ವೇಗವಿತ್ುತ.."ನನಗ ಹಣ ಕ ೂಡಬ ೇಕ ಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತ್ು..ಅವರು ಮೊದಲ್ು ಶ ವೇತಾಳನ ಿ ಕ ೇಳಿದರು...ಅವಳ ೇ ಒಂದು ಕ ೂೇಟ್ ರೂ. ಕಳಿಸಿ ಕ ೂಡಬ ೇಕಂತ .." ಎಂದು ಧ ೂಪಪನ ಸ ೂೇಫಾ ಮೇಲ ಕುಸಿದರು . ನಾವ ಲಾಿ ಗಾಬರಿಗ ಎದುದ ನ್ನಂತ ವು ಶ ವೇತಾ ಮಾತ್ರ ಅದನುಿ ಶಾಂತ್ವಾಗಿಯೆ ಸಿವೇಕರಿಸಿದಳು: "ಒಂದು ಕ ೂೇಟ್ ಅಂತಾ?...ಯಾರು ಫೇನ್ ಮಾಡ್ಡದುದ? " ಒಬಬ ಗಂಡಸು ದವನ್ನ ಮರ ಮಾಚಿದಂತ ಬ ೇಕಂತ್ಲ ಗ ೂಗೆರು ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಕ ೇಳಿದ..ನಾಳ ಮಧಾಯಹಿ ಯಾವ ಸಥಳ ಅಂತಾ ಹ ೇಳಾತನಂತ ..." ಎಂದರು ಕ್ಷೇಣ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಧ್ನ್ನಕ್ಲಾಲ್ "ಬ ದರಿಸಿದನಾ?" ಎಂದ . "ಅದ ೇ ಮಾಮೂಲ್ಲ..ಪೇಲ್ಲೇಸಿಗ ಹ ೇಳಿದರ ಅವನನುಿ ಜೇವಸಹತ್ ಬಿಡಲಾಿ ಎಂದು" ಅದನುಿ ಅವರು ಪಿೇಡ ಕಳ ಯಿತ್ು ಎಂಬಂತ ಹ ೇಳಿದದರಿಂದ ಶ ವೇತಾ ದೃೌವಾಗಿ ನುಡ್ಡದಳು: " ಐ ವಿಲ್ ಪ ೇ... ನನಿ ಅಕೌಂಟ್ನ್ನಂದ ಡಾರ ಮಾಡ್ಡ ಕ ೂಡಬಲ .ಿ ..ನ್ನೇವು ಹಾಯಂಡ ೂೇವರ್ ಮಾಡಲ್ು ಒಪುಪವಿರಿ ತಾನ ?" ಆಕ ಯ ಪತಿಭಕ್ತತ ಮಚುಿವಂತ್ದ ದೇ, ಆದರ ನನಗ ನನಿ ಪಾರಣವೂ ಅಷ ಟೇ ಪಿರಯ... ನಾನು ಸಪಪಗ ತ್ಲ ಯಡಿವಾಡ್ಡಸಿದ : "ಮತ ೂತಮಮ ಯೊೇಚಿಸಿ..ಹಲ್ವು ಬಾರಿ ಅವರು ಒತ ತಯಾಳನುಿ ಪಾರಣಸಹತ್ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಿ..ಜತ ಗ ನನಿಂತ್ ಹಣ ತ್ಂದುಕ ೂಡುವವರನೂಿ ಸಹತಾ..." ಎಂದ . ಆಕ ಮನ ಬದಲ್ಲಸಲ್ಲಲ್ಿ. "ಎಷುಟ ಚಾನ್ಸ್?.. ೫೦ -೫೦ ? ಐ ವಿಲ್ ಟ ೇಕ್ ಇಟ್.."ಎಂದಳು ದಿಟ ಟ.

81


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

"ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಈಗ ಇನಾವಲ್ವ ಆಗಾತರ ..ಇದು ದ ೂಡಿ ಕ ೈಮ್ ಮತ್ುತ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ಕ ೈ ಬದಲಾಯಿಸುತಿತರುವುದರಿಂದ..." ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ . ಶ ವೇತಾ ಮತ ತ ಮೊಂಡು ಹಟ ಹಡ್ಡದಳು: " ನ ೂೇ ನ ೂೇ!...ಗ ೂತಾತದರೂ ಅವರ ೇನೂ ಮಾಡಬಾರದು..ನಾನು ಹ ೂೇಮ್ ಮಿನ್ನಸಟರ್ ಹತಿತರ ಮಾತಾಡ್ಡ ಎಲಾಿ ವಯವಸ ಥ ಮಾಡ ತೇನ ...ಅಮರ್, ನ್ನೇವು ಮಾತ್ರ ನಾಳ ಹಣದ ೂಂದಿಗ ಹ ೂೇಗಲ್ು ರ ಡ್ಡಯಾಗಿರಿ..ಆಗುತಾತ?"ಎಂದಳು. ಧ್ನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ಗುರ್ರ ಎಂದು ಗಮನ್ನಸುತಿತದದರು ಮಾತಿಲ್ಿದ ೇ ಅವಳ ಭಂಡ ಧ ೈಯಕದಿಂದ ನನಗೂ ಇಮಮಡ್ಡ ಉತಾ್ಹ ತ್ುಂಬಿತ್ುತ.." ಓಕ್ ಶೂರ್..ಹಾಗ ೇ ಮಾಡುವಾ" ಎಂದುಬಿಟ ಟ. ! ವಿನುತಾ ಪಕಕದಲ್ಲಿದದವಳು ಗಾಬರಿ ಮಿಶ್ರರತ್ ಅಚಿರಿಯಿಂದ ಉಸಿರ ಳ ದುಕ ೂಂಡಳು. ೫ ಮುಂದ ನ ಡ ದುದದನುಿ ಸಂಕ್ಷಪತವಾಗಿ ಹ ೇಳಿಬಿಡುತ ತೇನ . ಮಾರನ ೇ ದಿನ ಶ ವೇತಾಗ ಬ ಳಿಗ ೆ ೧೦ಕ ಕ " ಅನ್-ನ ೂೇನ್ ನಂಬರ್" ಇಂದ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತ್ು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಾಮಧ ೇಯ ವಯಕ್ತತಯೊಬಬ " ಊರಾಚ ಯ ತಿಮೆನಹಳಿಿ ಕ ರ ಯ ಸವಲ್ಪವ ೇ ನ್ನೇರು ಉಳಿದಿದದ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಕವರ್ಗಳನುಿ, ಸಮಯ ೪ ಗಂಟ ಗ ಹೂತಿಡಬ ೇಕ ಂದೂ, ಒಬಬನ ೇ ವಯಕ್ತತ ಬರಬ ೇಕ ಂದೂ" ಕಟಟಪಪಣ ಮಾಡ್ಡದ. ಶ ವೇತಾ ಇದಕಾಕಗಿ ಹಂದಿನ ದಿನವ ೇ ಅಷೂಟ ಕಾಯಶ್ಗಾಗಿ ಬಾಯಂಕ್ತನ ವರಿಷಟ ಅಧಿಕಾರಿವಗಕ ಮತ್ುತ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಚಿವರವರ ಗೂ ಪರಭಾವ ಬಿೇರಿ, ರಾತ ೂರೇ ರಾತಿರ ಸಿದಧ ಮಾಡ್ಡಸಿದದಳು..ಸರಕಾರ ಪೇಲ್ಲೇಸರಿಗ ಬರ ೇ ‘ವ ೈಟ್ ಅಂರ್ಡ್ ವಾಚ್ ’ ಎಂಬ ಕನ್ನಷಟ ಅಪಪಣ ಯನೂಿ ಮಾತ್ರ ನ್ನೇಡ್ಡದದರು. ಇದರಿಂದ ಇನ ್ೆಕಟರ್ ಡ ೇವಿರ್ಡ್ ಮತ್ುತ ಸೂಪರಿನ ಟಂಡ ಂಟ್ ವಿೇರಭದರಯಯನವರಿಬಬರೂ ನನಿ ಮೇಲ ಅನವಶಯಕವಾಗಿ ಗರಂ ಆಗಿದದರಂತ ..ಎಲ್ಿರಿಗೂ ಪರಚಾರ, ಹ ಸರು ಬ ೇಕು, ನ ೂೇಡ್ಡ. ಕರ ನ್ನ್ ನ ೂೇಟುಗಳ ನಂಬಸ್ಕ ಗುರುತ್ು ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡು ಕ ೂಟ್ಟದದನುಿ ಬಾಯಂಕ್ತನವರು ನನಗ ಮಾತ್ರ ಹ ೇಳಿದರು, ಮುಂದ ಅದನುಿ ಖಚುಕ ಮಾಡ್ಡದರ ಹಡ್ಡಯಬಹುದ ಂಬ ಸಣಿ ಆಸ ಯಿಂದ. ಅದನುಿ ಶ ವೇತಾಗ ತಿಳಿಸಿದರ ಮತ ತಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಮಾಡುತಾತಳ ೇ ಎಂದು ನಾನು ಸುಮಮನ್ನದುದಬಿಟ ಟ. ನನಿ ಸುರಕ್ಷತ ಯ ಬಗ ೆ ವಿನುತಾ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಮುಖ ಬಿಗುದುಕ ೂಂಡ ಇದದಳು. ಅವಳಿಗ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಡ, ನಾನೂ ಧ ೈಯಕ ತ್ಂದುಕ ೂಂಡು ನನಿ ಹ ೂಂಡಾ ಸಿಟ್ 82


ರಕತಚಂದನ

ಕಾರಿನಲ ಿೇ ಮಧಾಯಹಿ ಮೂರಕ ಕ ಹ ೂರಟು ಬಿಟ ಟ. ಹಂದಿನ ಸಿೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವುಳಿ ಭಾರವಾದ ಕರಿೇ ಸೂಟ್ಕ ೇಸ್ ನನಿ ಪೂವಕ ಜನಮದ ಪಾಪದಂತ ಬ ನುಿ ಚುಚಿಿದಂತ ಭಾಸವಾಗುತಿತ್ುತ. ಕ ರ ಯ ಬಳಿ ನಾನು ಕ ೂಚ ಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಯಾರೂ ಗಮನ್ನಸುತಿತಲ್ಿವ ಂದು ಖಾತ್ರಿ ಪಡ್ಡಸಿಕ ೂಂಡು ಒಂದ ೂಂದ ೇ ಹಣದ ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಪಾಯಕ ಟುಟಗಳನುಿ ನ್ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಎದ .ದ ಸವಲ್ಪ ಹ ೂಟ ಟಯುರಿದಿದುದ ನ್ನಜ್ಾ! ನನಿ ಶೂಸಿಗ ಅಲ್ಲಿನ ಕ ಂಪನ ಯ ಜ್ ೇಡ್ಡ ಮಣುಿ ಮತಿತಕ ೂಂಡು ಕಾರ ಲಾಿ ಕ ೂಳಕಾಯಿತ್ು. ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಿತ್ುಕ ೂಂಡ್ಡದದಂತ ನನಗ ಕಾಣಲ್ಲಲ್ಿ...ಸಾಮಟ್ಕ ಖದಿೇಮರು ಎಂದು ಕ ೂಂಡು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದ . ಆದರ ಮಾರನ ೇ ದಿನ ಬ ಳಿಗ ೆ ಹತಾತದರೂ ವಿಲಾಸ್ ಬರಲ ೇ ಇಲ್ಿ... ಸಮಯ ಕಳ ದಂತ ಯೆೇ ಒಳಗಿದದ ಆತ್ಂಕ ನ್ನಜವಾಗುತಿತರುವಂತ ನನಗ ಶಂಕ ಬಲ್ವಾಗತ ೂಡಗಿತ್ು. ವಿಲಾಸ್ ಬದುಕ್ತದಾದರ ೂೇ ಇಲ್ಿವೇ, ನಾವು ಮೊೇಸ ಹ ೂೇದ ವೇ ಎಂದು! ನಾನು ವಿನುತಾ ಬಹಳಷುಟ ಕಾಲ್ ಶ ವೇತಾ - ಧ್ನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ಬಂಗಲ ಯಲ ಿ ಕಾಯುತಿತದ ದವು. ಶ ವೇತಾ ಮುಖ ಬಿಳಿಚಿಕ ೂಂಡು ನ್ನದ ದಗ ಟುಟ ಶತ್ಪಥ ತ್ುಳಿಯುತಿತದದಳು..ಅಳುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ, ಅವಳ ಮನ ೂೇಸಥಯಕಕ ಕ ಮಚಿಬ ೇಕು. ಧ್ನ್ನಕಲಾಲ್ರಂತ್ೂ ಬಿ ಪಿ ಹ ಚಾಿಗಿದದಕ ಕ ಔಷಧಿ ತ್ಗ ೂಂಡು, ಮಹಡ್ಡ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗಿದಾದರ ಂದು ಅವರ ಡಾಕಟರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಜ್ ಯಾಗುತಿತದದಂತ , ವಿಲಾಸ್ ಬರುವ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳ ೇ ಇಲ್ಿದದರಿಂದ ಪೇಲ್ಲೇಸಿನ ವಿೇರಭದರಯಯನವರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಡ ‘ತ್ಮಮವರು ಕ ರ ಬಳಿ ಹ ೂೇಗಿ ನ ೂೇಡ್ಡದರ ರಾತ ೂರೇರಾತಿರ ಹಣವನುಿ ಸಾಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟದಾದರ , ..ಅಲ್ಲಿ ಟಾರಕಟರ್ ಚಕರದ ಗುರುತ್ುಗಳಿದದವ ಂದೂ ಗ ೂತಾತಯಿತ್ು’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ, ಇದರ ತ್ನ್ನಖ ಮುಂದುವರ ಸಲ್ು ನಾವಿನುಿ ಹಂಜರಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಶ ವೇತಾಳನುಿ ಒಪಿಪಸಿದರು,.. ಆದರ ಆ ತ್ನ್ನಖ ಯನುಿ ಅಮರ್- ವಿನುತಾರ ೇ ಮಾಡುತಾತರ ಂದೂ ಆಕ ವಾದಿಸಿಬಿಟಟಳು. ನಮಗ ಮೊದಲ್ಲಗಿಂತಾ ಡಬಬಲ್ ಫಿೇಸ್, ಬ ೂೇನಸ್ ಎಲಾಿ ಕ ೂಡುವುದಾಗಿಯೂ ಆಕ ಹ ೇಳಿದಾಗ ನಾನೂ ವಿಧಿಯಿಲ್ಿದ ೇ ಕ ೇಸನುಿ ಮುಂದುವರ ಸಲ್ು ಒಪಪಲ ೇಬ ೇಕಾಯಿತ್ು.

83


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ನಮಗ ಇದದ ಕ ಲ್ವು ಸುಳಿವುಗಳ ಂದರ : ಒಂದು ಈ ಪರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮಿಂಚಿನಂತ ಬಂದು ಕಾಣ ಯಾದ ಯುವತಿ ಸುಜ್ಾತಾಳ ಪಾತ್ರ ಮತ್ುತ ವಿಲಾಸ್ ಮತ್ುತ ಆಕ ಯ ವಯವಹಾರಗಳ ಬಗ ೆ ದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬ ೇಕಾದುದು. ಇದ ಲ್ಿದರ ಹಂದ ಧ್ನ್ನಕಲಾಲ್ ಸಹಾ ಮೇಲ ೂಿೇಟಕ ಕ ಕಾಣುವಷುಟ ಸರಳ ಪಾರದಶಕಕ ವಯಕ್ತತಯೊೇ ಅಲ್ಿವೇ ಎಂಬ ಒಂದು ಕುಡ್ಡಯೊಡ ದ ಸಂಶಯ ಬ ೇರ . ಇದಕಾಕಗಿಯೆೇ ನಾನು ವಿನುತಾಳನುಿ ದ ಹಲ್ಲಗ ಮಾರನ ಯ ದಿನ ಮೊದಲ್ನ ಫ ಿೈಟ್ನಲ್ಲಿ ದ ಹಲ್ಲಗ ಕಳಿಸಿದ . ಚಾಣಾಕ್ಷ ಹ ಣಾಿದ ಅವಳು ಇನ ೂಿಂದು ಹ ಣ್ಣಿನ ಮತ್ುತ ವಿಲಾಸ್ ವಿವರಗಳನುಿ ಪತ ತಹಚಿಿಕ ೂಂಡು ಬರಲ ಂದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ನ್ನಕಲಾಲ್ರ ಬಗ ೆ ಪೂವ ೇಕತಿಹಾಸ ಮತ್ುತ ಶ ವೇತಾ ಕ ೂಟಟ ಫ ೈಲ್್ನಲ್ಲಿದದ ವಿಲಾಸ್ ಬಗ ಗಿನ ಮಾಹತಿಯನ ಿಲಾಿ ಕಲ ಹಾಕ್ತ ತಾಳ ಮಾಡ್ಡ ನ ೂೇಡಲಾರಂಭಿಸಿದ . ಪೇಲ್ಲಸರಿಂದ ಕ್ತಡಾಿಯಪಸ್ಕ ಬಗ ೆ ಸದಯಕ ಕ ಯಾವುದ ೇ ಸುಳಿವು ಸುದಿದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಿವ ಂಬುದನುಿ ನಾನು ಅರಿತಿದ .ದ ನಾನು ಧ್ನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ರವರ ಬಗ ೆ ರಿಜಸಾರರ್ ಕಚ ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಿದದ ಒಬಬ ಗ ಳ ಯನ್ನಂದ ಕ ಲ್ವು ಹಳ ೇ ದಾಖಲ ಪತ್ರಗಳನುಿ ಪಡ ದು ಪರಿಶ್ರೇಲ್ಲಸಿದ . ಯಾವುದ ೂೇ ಅನುಮಾನದ ಹುಳ ತ್ಲ ಕ ೂರ ಯುತಿತ್ುತ. ಆದರ ಸಿಕಕ ದಾಖಲ ನನಗ ೇ ಅಚಿರಿ ತ್ಂದಿತ್ುತ. ಧ್ನ್ನಕ್ಲಾಲ್ಗ ಮನ ಯವರಿಟಟ ಮೊದಲ್ ಹ ಸರು ಸುಖಾರಾಂಜೇ ಆಗಿತ ತಂದೂ, ನಲ್ವತ್ುತ ವಷಕಗಳ ಕ ಳಗ ಅವರಿಗ ದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಮದುವ ಯಾಗಿತ ತಂದೂ ತಿಳಿದು ಬಂತ್ು. ಇನೂಿ ಕ ಲ್ವು ಹಳ ೇ ನೂಯಸ್ ಪ ೇಪಸ್ಕ ಆಕ ೈಕವ್್ ಮತಿತತ್ರ ಮೂಲ್ಗಳಿಂದ ಆಕ ಯ ಹ ಸರು ಜ್ಾನಕ್ತ ಎಂದೂ, ಆಕ ಯನುಿ ಅವರು ಬಹಳ ಶ್ರೇಘರವ ೇ ವಿಚ ಿೇದನ ಮಾಡ್ಡದದರ ಂದೂ ತಿಳಿದು ಬಂತ್ು..ಆದರ ಶ ವೇತಾ ಹ ೇಳಿದದ ಪರಕಾರ ಧ್ನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ರವರ ಲ ೇಟ್ ವಿವಾಹ ತ್ನಿ ತಾಯಿ ಬಬಿತಾರ ೂಂದಿಗ ಆಗಿತ ಂ ತ ಬುದೂ ಪರತ ಯೇಕ ದಾಖಲ ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿತ್ು. ಆದರ ಹಳ ಯ ಚಿತ್ರಗಳನುಿ ಪರಿೇಕ್ಷಸಿದರ ಸುಖಾರಾಂಜೇ ಮತ್ುತ ಧ್ನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ಒಬಬರ ೇ ವಯಕ್ತತ ಎಂದು ಸಪಷಟವಾಯಿತ್ು. ಆದರ ಈ ವಿಲಾಸ್ ಕ್ತರ್ಡ್ನಾಯಪ್ ಕ ೇಸಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ್ವಿದ ಯೆಂದು ಮಾತ್ರ ನನಗ ತಿಳಿಯಲ್ಲಲ್ಿ.. ಆ ಬಗ ೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಮಾಹತಿಯನುಿ ಒದಗಿಸಿದ ದೇ ವಿನುತಾ: " ಬಾಸ್, ನನಗ ಕ ಲ್ವು ಸುಳಿವುಗಳು ಸಿಕ್ತಕವ , ನ ೂೇಡ್ಡ... ಜ್ಾನಕ್ತ ಎಂಬ ಧ್ನ್ನಕ್ಲಾಲ್ರವರ ಮಾಜ ಪತಿಿ ದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದದವರು ಒಬಬ ರಂಗಭೂಮಿ 84


ರಕತಚಂದನ

ಕಲಾವಿದ . ಈಗ ಆಕ ಬದುಕ್ತಲ್ಿ. ಆಕ ಯ ಹಳ ಯ ಸ ಿೇಹತ ಯರು ಮತ್ುತ ನಾಟಕ ಕಂಪನ್ನ ಮಾಲ್ಲೇಕರು ಹ ೇಳುವ ಪರಕಾರ ಆಕ ಗ ಒಂದು ಹ ಣುಿ ಮಗುವಿತ್ತಂತ ..ಕ ೇಳಿದರ ಅದರಪಪನ ಹ ಸರು ಅವಳ ಹ ಸರಿನಲ ಿೇ ಇದ ಎನುಿವಳಂತ ಒಗಟ್ನಂತ ...ಯಾಕ್ತರಬಹುದು ಬಾಸ್?" ನಾನೂ ಆಗಲ ೇ ಯೊೇಚಿಸಿದ ದ "ಸುಜ್ಾತಾ ದಲ್ಲಿ "ಸು"- ಸುಖಾರಾಂಜೇ )ಅಪಪನ( ಹ ಸರಿನ ಮೊದಲ್ಕ್ಷರ, "ಜ್ಾನಕ್ತಯದು ಎರಡನ ಯದು- "ಜ್ಾ"..ಸರಿ ಹ ೂೇಯತಲಾಿ?" ಅಂದ . ಆವಳಿಗ ಮತಿತತ್ರ ವಿವರಗಳನ ಿಲಾಿ ಹ ೇಳಿದ . " ನ್ನೇನ್ನನೂಿ ತ್ನ್ನಖ , ಮಾಹತಿ ಕಲ ಹಾಕುವುದು ಮುಂದುವರ ಸು, ವಿನುತಾ...ಸುಜ್ಾತ್ ಬಗ ೆ ,ವಿಲಾಸ್ ಬಗ ೆ ಹ ಚುಿ ನ್ನಗಾ ಇರಲ್ಲ..ನ್ನನಗ ಡ ಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇಷಟವಾಗಿರಬಹುದು?"ಎಂದ " ನನಗ ನನಿ ಫಾಿಯಟ್ ಮತ್ುತ ಆಫಿೇಸ ೇ ಹ ಚುಿ ಪಿರಯ!" ಎಂದಳು ಯಥಾಪರಕಾರ. ನನಿ ತ್ಲ ಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ ೇಸಿನ ಒಂದ ೂಂದ ೇ ಚೂರುಗಳು ತ್ಂತ್ಮಮ ಸಥಳಕ ಕ ಬಿದುದ ಅಪೂಣಕ ಚಿತ್ರ ಪೂಣಕವಾಗುವಂತ ಭಾಸವಾಯಿತ್ು. ಮಾರನ ಯ ದಿನ ವಿನುತಾ ದ ಹಲ್ಲಯಿಂದ ಬ ೇರ ೇನೂ ಸಿಗದ ವಾಪಸಾದಳು. ಅದರ ಮುಂದಿನ ದಿನ ನಾನು ಧ್ನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ರವರ ಕಚ ೇರಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಹ ೂೇಗುವವರ ಬಗ ೆ ಒಂದು ನ್ನಗಾ ಇಟ್ಟರ ೂೇಣವ ಂದು ಕಾರ್ ಪಾಕ್ಕ ಮಾಡಲ್ು ಬಂದಾಗ ಶ ವೇತಾಳ ಬಿಳಿ ಮಸಿಕಡ ಸ್ ಕಾರ್ ಪಕಕದಲ ಿೇ ನಾನು ನ್ನಲ್ಲಿಸಿದ . ಆಗ ಸರರನ ಒಂದು ಫೇರ್ಡ್ಕ ಫಿಯೆಸಾಟ ಕಾರ್ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ು. ಬೌರನ್ ಬಣಿದುದ ಮತ್ುತ ಒಂದು ಹ ಣುಿ ಅದನುಿ ನ ಡ ಸುತಿತದುದದು ಅಸಪಷಟವಾಗಿ ಕಂಡ ..ಅದು ಸುಜ್ಾತಾ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನನಗ ಯಾವುದ ೇ ಅನುಮಾನವಿರಲ್ಲಲ್ಿ! ದಿಡ್ಡೇರ್ ಎಂದು ನ್ನಧಾಕರ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡ ನಾನು ಅದನುಿ ಸವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ಅನುಮಾನ ಬರದಂತ ಹಂಬಾಲ್ಲಸತ ೂಡಗಿದ . ಈಕ ಧ್ನ್ನಕಲಾಲ್ ಕಚ ೇರಿಗ ಬಂದಿದ ದೇಕ ? ಅವರಿಗ ತಾನು ಸವಂತ್ ಮಗಳು ಎಂದು ಹ ೇಳಿಬಿಟಟಳ ?..ಏನು ಕ ೇಳಲ್ು ಬಂದಳು? ನನಿ ಪರಶ ಿಗಳಿಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತಕದ ದೇ ಅವಳು ವಿಲಾಸ್ರವರ ಬಂಗಲ ಯತ್ತ ತಿರುಗಿದಾಗ!.. ,ಮೊದಲ್ು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ು ಹ ೂೇಗುತಿತದಾದಳ ಎನ್ನಸಿತ್ು..ಆ ರಸ ತ ಚಿಕಕದಾದದರಿಂದ ಇನುಿ ಹಂಬಾಲ್ಲಸಿ ಗುಪತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲ್ಿ.

85


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ನಾನು ಮೈನ್ ರ ೂೇಡ್ಡನಲ ಿೇ ಮುಂದುವರ ದು ಕಾರ್ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಬಂಗಲ ಯ ದಾರಿಯನ ಿ ದಿಟ್ಟಸತ ೂಡಗಿದ . ಅವಳು ಆ ಬಂಗಲ ಯ ಪಟ್ೇಕಕ ೂೇದಲ್ಲಿ ನ್ನಲ್ಲಿಸದ ೇ ಹತ್ತಲ್ ಕಡ ಗ ಹ ೂೇಗಿ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿ ಮರ ಯಾದಳು. ತ್ಲ ಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹ ೂಡ ದಂತ ಎಲಾಿ ಸಪಷಟವಾಯಿತ್ು... ವಿಲಾಸ್ನನುಿ ಬಚಿಿಡಲ್ು ಇದಕ್ತಕಂತಾ ಒಳ ಿೇ ಸಥಳ ಯಾವುದು?..ಅವರು ಕಳುವಾದ ಬಂಗಲ ಯೆೇ!!..ಸುಜ್ಾತ್ಳದ ದೇ ಈ ಪಾಿನ್... ಯಾರೂ ಅವರನುಿ ಮತ ತ ಅಲ ಿೇ ಹುಡುಕಲ್ು ಹ ೂೇಗುವುದಿಲ್ಿ!..ಅಲ ಿೇ ಯಾವುದ ೂೇ ನ ಲ್ಮಾಳಿಗ ಯೊೇ, ಗುಪತದಾವರವೇ ಇರಬ ೇಕು! ಇರಲ್ಲ, ಈಗಲ ೇ ಅಲ್ಲಿಗ ಹ ೂೇದರ ಕ ಲ್ಸ ಕ ಟುಟ ಅವರು ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಳಿಬಹುದು ಎಂದರಿತ್ು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹ ೂರಟ . ೬ ನನಿ ಮುಂದಿನ ಹ ಜ್ ಿ ಧ್ನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ಕಚ ೇರಿಯ ಕಡ ಗಿತ್ುತ. ಇನುಿ ಅವರನುಿ ಭ ೇಟ್ ಮಾಡ್ಡ ಸಪಷ್ಟಟೇಕರಣ ಪಡ ಯಲ್ು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಾರದು.. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕಾರನುಿ ಅವರ ಆಫಿೇಸ್ ಮುಂದ ಪಾಕ್ಕ ಮಾಡಲ್ು ಅದ ೇ ಸಥಳಕ ಕ ಬಂದಾಗ ಶ ವೇತಾಳ ಕಾರು ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲಲ್ಿ...ಓಹ್, ಹ ೂರಟುಬಿಟ್ಟದಾದಳ . ಒಳ ಿಯದ ೇ ಆಯಿತ್ು, ನಾನು ಹ ೇಳಲ್ಲರುವುದು ಅವಳ ಕ್ತವಿಗ ಬಿೇಳದಿರುವುದು ಎಂದುಕ ೂಂಡು ಟಾಪ್ ಫಿೇರಿನಲ್ಲಿದದ ಆತ್ನ ಕಚ ೇರಿಗ ಅನುಮತಿ ಪಡ ದು ತ್ಲ್ುಪಿದ . ಧ್ನ್ನಕ್ಲಾಲ್ರ ಚಹರ ಯಿಂದಲ ೇ ನನಗ ಎಲಾಿ ಸಪಷಟವಾಗಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ು.ಸುಜ್ಾತಾ ತ್ನಿ ಪರಿಚಯವನೂಿ ಚ ನಾಿಗಿಯೆೇ ಮಾಡ್ಡಸಿದಾದಳ ಎಂದು. ಆದರೂ ನನಿ ಬಲ್ವಂತ್ಕ ಕ ಅವರು ನನಗ ವಿವರಿಸಿದರು: "ಸುಜ್ಾತಾಗ ಈಗ ನನಿ ಆಸಿತಯ ಅಧ್ಕ-ಪಾಲ್ು ಬ ೇಕಂತ ..ಅವಳು ಇಡ್ಡೇ ಜೇವನ ಇಂತಾ ಶ್ರರೇಮಂತ್ನ ಮಗಳಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಿ ಸುಖ ಸಂಪತಿತನ್ನಂದ ವಂಚಿತ್ಳಾಗಿದುದದರಿಂದ ಈಗ ಅದನುಿ ವಸೂಲ್ು ಮಾಡಲ್ು ಬಂದಿದಾದಳ .." ನಾನು ನ್ನಟುಟಸಿರಿಟ ಟ : "ಆಸಿತ ಆಸ , ಸರಿ!..ಇದಕ ಕ ವಿಲಾಸ್ನನುಿ ಯಾಕ ಹಡ್ಡದಳು?" ಧ್ನ್ನಕಲಾಲ್ ನನಿತ್ತ ಪ ದದನ ೂೇ ಎಂಬಂತ ನ ೂೇಡ್ಡದರು "ನ್ನಮಗಿನೂಿ ಅಥಕವಾಗಲ್ಲಲ್ಿವ , ಪತ ತೇದಾರ ಸಾಹ ೇಸ?..ಆ ವಿಲಾಸ್ ಕೂಡಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಮಿೇಲ್ು...ನಾನು ಮೊದಲ ಹ ೇಳಿದಂತ ...!"

86


ರಕತಚಂದನ

ನಾನು ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿದ : "ನ ೂೇ-ನ ೂೇ, ನ್ನಮಗ ಅದು ಅವರ ಮೇಲ್ಲನ ಅಪನಂಬಿಕ !...ವಿಲಾಸ್ ಈಗ ಶ ವೇತಾಳ ಪತಿಯಾಗಿ ಶ್ರರೇಮಂತ್ರಾದರಲಾಿ..ಇನ ಿೇಕ ..?" ಧ್ನ್ನಕ್ಲಾಲ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇನೂಿ ವಯಂಗಯ ನಗ ಹ ಚ ಿೇ ಆಯಿತ್ು: "ಯಾಕ ಂದರ ವಿಲಾಸ್ ಸುಜ್ಾತ್ಳ ಪತಿ!..ಅವರಿಬಬರೂ ಶ ವೇತಾಳನುಿ ಟಾರಯಪ್ ಮಾಡಲ್ು ಅವಳನುಿ ಮದುವ ಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗ ಬಂದಿದುದ..ಕ್ತಡಾಿಯಪ್ ನಾಟಕವಾಡ್ಡದುದ!.. ಹ ಈಸ್ ಎ ಫಾರರ್ಡ್!" ಓಹ್, ಅದಕ ಕೇ ವಿಲಾಸ್ ಸುಜ್ಾತಾಳನುಿ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕರ ಸಿದುದ, ಸ ಕ ರಟರಿ ಎಂಬ ಹ ಸರಲ್ಲಿ!..ಅವರು ದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಮದುವ ಯಾಗಿರಲಾರರು, ಇಲ್ಿದಿದದರ ವಿನುತಾ ಇದನುಿ ಕಂಡು ಹಡ್ಡದಿರುತಿತದದಳು ನಾನು ಸಿೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದ ಜರುಗಿದ :"ಹಾಗಾದರ ಆ ಅಡ್ಡಗ ಯವನ ಕ ೂಲ ?..ಹಣವನುಿ ಕ ರ ಯಿಂದ ಎತಿತದುದ..?" ಧ್ನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ತ್ಮಗದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತತಯಿಲ್ಿವ ಂಬಂತ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿದರು:"ಅವರಿಬಬರ ೇ ಸ ೇರಿ ಅದ ಲಾಿ ಮಾಡ್ಡರಬ ೇಕು.. ನಾಳ ಬ ಳಿಗ ೆ ನಾನು ಪ ರಸ್ ಸ ಟೇಟ್ಮಂಟ್ ಕ ೂಟುಟ ಅವಳಿಗ ಆಸಿತ ಪತ್ರ ಮಾಡ್ಡಸಬ ೇಕಂತ ..ಲ ೂೇಕದ ಪಾಲ್ಲಗ ವಿಲಾಸ್ ಕ್ತರ್ಡ್ನಾಯಪಸ್ಕ ತ್ನಿನುಿ ಬಿಟಟಮೇಲ ಹ ೂರಬಂದ ಎನುಿತಾತನಂತ ...ಅವನು ಅದರಲ್ೂಿ ಶ ವೇತಾಳದ ದೇ ಈ ನಾಟಕ ಎನುಿತಾತನಂತ ....ಆಮೇಲ ಶ ವೇತಾಗ ಡ ೈವೇಸ್ಕ ಮಾಡ್ಡ ಅವರಿಬಬರ ೇ ಸುಖವಾಗಿರುತಾತರಂತ ..." "ಇದನ ಿಲಾಿ ಶ ವೇತಾ ಮುಂದ ಯೆೇ ಹ ೇಳಿದಾಗ ಆಕ ಏನೂ ಸುಮಮನ್ನದದಳ ?"ಎಂದ ಆಕ ಯ ಕಾರ್ ಇದದ ಬಗ ೆ ನ ನ ಸಿಕ ೂಂಡು. " ಸದಯ, ಅವಳಿಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ..ಇಲ್ಿದಿದ ರೇ.."ಎಂದು ಅವರು ಹ ೇಳುತಿತದದಂತ , ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನಾನ ದ ದ " ಆಗ ಅವಳಿಲ ಿೇ ಇದದಳು ಸಾರ್!..ನಾನು ಕಾರ್ ನ ೂೇಡ್ಡದ ದೇನ .. ಇಲ ಿಲ ೂಿೇ ಮರ ಯಲ್ಲಿ ನ್ನಂತ್ು ಎಲಾಿ ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೂಂಡ್ಡರಬ ೇಕು.." ಎಂದ . ನನಿ ಎದ ದವಗುಟುಟತಿತದ ! "ಈಗ ಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರ ?" ಎಂದರು ಧ್ನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ತಾವೂ ಆತ್ಂಕದಿಂದ. "ಇನ ಿಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಹಂದ ಆ ಬಂಗಲ ಗ ೇ ಹ ೂೇಗಿರಬ ೇಕು...ಇನ ಿೇನು ಕಾದಿದ ಯೊೇ?" ಎಂದು ಅವರುತ್ತರಕ ಕ ಕಾಯದ ೇ ಹ ೂರಕ ಕ ಧಾವಿಸಿದ . ೭

87


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಕಾರನುಿ ವ ೇಗವಾಗಿ ನ ಡ ಸುತಾತ, ವಿನುತಾಗ ಫೇನಾಯಿಸಿದ :" ನಾನು ಸುಜ್ಾತಾಳನುಿ ಫಾಲ ೂೇ ಮಾಡ್ಡ ಹ ೂೇಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿಗ ಶ ವೇತಾ ಹ ೂೇಗಿರಬ ೇಕು!... ಛ ೇ! ನಾನು ಗಮನ್ನಸಲಾಗಲ್ಲಲ್ಿ!..ನ್ನೇನು ಮೊದಲ್ು ಇನ ್ೆಕಟರ್ ಡ ೇವಿರ್ಡ್ಗ ತಿಳಿಸಿ ಅವರ ಜತ ಗ ಬಂಗಲ ಗ ಆದಷುಟ ಬ ೇಗನ ಬಾ, ಹಂದಿನ ಬಾಗಿಲ್ ಕಡ ಯಿಂದ..ಅಲಾಿಗುವ ಅನಾಹುತ್ವನುಿ ನಾನು ತ್ಡ ಯಲ್ು ನ ೂೇಡುತ ತೇನ " " ಓಕ , ಡನ್!" ಎಂದಳು ಮಿತ್ಭಾಷ್ಟ! ಬಂಗಲ ಗ ಕಾರ್ ತ್ಲ್ುಪಿದಾಗ ನಾನೂ ಹತ್ತಲ್ಲಗ ಹ ೂೇದ . ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ ಮತ್ುತ ಒಂದು ಟಾರಯಕಟರ್ ನ್ನಂತಿತ್ುತ. ನನಿ ಹ ಗಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಇಂದು ೦.೩೮ ಸ ೈಜನ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಅಡಗಿತ್ುತ, ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ. ಹಂಬಾಗಿಲ್ು ಹಾರು ಹ ೂಡ ದಿತ್ುತ.. ಎರಡೂ ಕಡ ಉದದವಾದ ಪಾಯಸ ೇಜ್, ಯಾವ ಕಡ ಗ ಹ ೂೇಗಬ ೇಕು ಎನುಿವಾಗ ನನಗ ಸಿಕಕ ಸುಳಿವು ನ ಲ್ದ ಮೇಲ ಒಣಗಿದದ ಕ ಂಪನ ಜ್ ೇಡ್ಡಮಣ್ಣಿನ ಹ ಂಟ ಗಳು, ಗುರುತ್ುಗಳು ಬಲ್ಕ ಕ ಸಾಗಿವ .. ಓಹ್, ಕ ರ ಯಿಂದ ಹಣ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಬರಲ್ು ಹ ೂೇಗಿದದವರು ಇಲ ಿೇ ಬಂದಿರುತಾತರ ... ಸರಸರನ ಆ ದಿಶ ಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ಡದ . ಕ ೂನ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಳ ತ್ತರದ ಕಬ ೂೇರ್ಡ್ಕ ಇದ ..ಅದನುಿ ತ ರ ದರ ಹಂದ ಇನ ೂಿಂದು ಬಾಗಿಲ್ಲದ ! ರಹಸಯ ದಾವರ ಇದ ೇ! ನಸುಗತ್ತಲ್ಲ್ಲಿ ನ್ನಧಾನವಾಗಿ ಸಪಪಳ ಮಾಡದ ೇ ಮಟ್ಟಲ್ು ಇಳಿಯುತಿತದದಂತ ಯೆ ಕ ಳಗ ಬ ಳಕು ಚ ಲ್ಲಿದ ಹಾಲ್ ಇದ ..ಮಟ್ಟಲ್ಲಗ ಬ ನುಿ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡು ಶ ವೇತಾ ನ್ನಂತಿದಾದಳ , ಅವಳ ಕ ೈಯಲ್ೂಿ ಒಂದು ಚಿಕಕ ೦.೨೨ ರಿವಾಲ್ವರ್, ಅದನುಿ ಎದುರಿಗ ನ್ನಂತಿದದ ಇಬಬರಿಗ ತ ೂೇರಿಸಿ ಮಾತಾಡುತಿತದಾದಳ . ಒಬಬ ವಿಲಾಸ್ , ಇನ ೂಿಬಬಳು ಸುಜ್ಾತಾ..ಅವರಿಬಬರೂ ನನಿ ಕಡ ಗ ಮುಖ ಮಾಡ್ಡದಾದರ . ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದದಂತ ೇ ಇದಾದನ ಸ ೂಗಸುಗಾರ ವಿಲಾಸ್ ಪ ೈ. ಅವನ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲ್ಲನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಸಡ ಿಯ ನಗುವಿದ . ಅವನ ಬಲ್ಗ ೈಗ ಜ್ ೂೇತ್ು ಬಿದಿದದಾದಳ ಜೇನ್್ ಮತ್ುತ ಪಾಯಂಟ್ ಧ್ರಿಸಿರುವ ಸುಜ್ಾತಾ. ಅವಳ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಹ ೂಳ ಯುವ ಸಿಟೇಲ್ ಚಾಕು ಇದ , ಅದರ ತ್ುದಿ ಶ ವೇತಾಳತ್ತ ಬ ೂಟುಟ ಮಾಡ್ಡದ .. " ಈಗಲ್ೂ ಸಮಯ ಮಿಂಚಿಲ್ಿ, ವಿಲಾಸ್!..ಅವಳನುಿ ಬಿಟುಟಬಿಡು, ನನಿ ಜತ ಬಂದುಬಿಡು..ಇದನ ಿಲಾಿ ನಾನು ಮುಚಿಿ ಹಾಕ್ತಸುತ ತೇನ ..ಪಿಿೇಸ್" ಎಂದು ಗಿಂಜಕ ೂಳುಿತಿತದಾದಳ ಅವನ ಪ ರೇಮಪಾಶದಿಂದ ಹ ೂರಬರಲಾಗದ ಶ ವೇತಾ. ಗಹಗಹಸಿ ನಕಕ ವಿಲಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಪರತಿದವನ್ನಸುವಂತ . 88


ರಕತಚಂದನ

" ವಾಟ್? ನನಿ ಸುಜ್ಾನ ಬಿಟುಟ ನ್ನನಿ ಜತ ಇರಬ ೇಕ ..? ನ್ನನಿ ತ್ಂದ ಯ ಅಧ್ಕ ಆಸಿತಗಾಗಿ ನಾವು ಹಲ್ವು ವಷಕಗಳಿಂದ ಯೊೇಜಸಿದ ಪಾಿನ್ ಇದು..ಅಲ್ಿವ ಸುಜ್ಾ, ಯೂ ಟ ಲ್ ಹರ್!" ಹಲ್ುಿ ಮಿಡ್ಡ ಕಚಿಿ ನುಡ್ಡದಳು ಆವ ೇಶಭರಿತ್ ಸುಜ್ಾತಾ: " ನನಿ ತ್ಂದ ಯ ಆಸಿತಯನುಿ ಇಷುಟ ವಷಕ ನ್ನೇನು ಮಜ್ಾ ಮಾಡ್ಡದುದ ಸಾಕು!..ಅವರ ಅಧ್ಕ ಆಸಿತ ಪಡ ದು ನ್ನನಗಿಂತಾ ಸಿಥತಿವಂತ್ರಾಗಿ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ ಅಂದರ ಕ ೇಳು...ಇದಕಾಕಗಿ ನಾವು ಪಟಟ ಅವಸ ಥ ಒಂದ ೂಂದ ೇ?..ದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ನ್ನನಿನುಿ ವಿಲಾಸ್ ಮದುವ ಗ ಸಿಕುಕ ಹಾಕ್ತಸಿದ... ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಧ್ವ ಭಟಟನನುಿ ನನಿ ಕ ೈಯಾರ ಕ ೂಂದ ...ಹ ೂರಗ ಹ ೂೇಗಿದದವಳು ನ್ನಮಮ ಮುಂದ ಇಲ್ಲಿಗ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗ ಬಂದಂತ ನಟ್ಸಿದ ...ನಾವಿಬಬರೂ ಇಲ ಿೇ ಆಡಗಿದ ದವು...ಮೊಬ ೈಲ್ "ಕಾಲ್ ಮಾಸಿಕಂಗ್" ಮಾಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಕಾಣದಂತ ನ್ನಮಗ ಫೇನ್ ಮಾಡ್ಡದುದ ವಿಲಾಸ್!..ರಾತಿರ ನಾವಿಬಬರ ೇ ಟಾರಯಕಟರ್ ಏರಿ ಹಣವನ ಿಲಾಿ ಸಾಗಿಸಿದ ವು..ಆದರ ಅದು ನಾವು ದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡ ಬಿಜನ ಸ್್ ಸಾಲ್ ಮತ್ುತ ನಷಟಕ ಕೇ, ಸಾಲ್ಕ ಕ ಸರಿ ಹ ೂೇಗುತ ತ..ಮೊದಲ್ು ರಿವಾಲ್ವರ್ ಮುಚಿಿಟುಟ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜ್ಾಗ ಖಾಲ್ಲ ಮಾಡ್ಡ, ಡಾಯಡ್ಡಗ ಹ ೇಳಿ ನಾಳ ಗ ವಯವಸ ಥ ಮಾಡ್ಡಸು..ಹೂಂ!"ಎಂದು ಗದರಿಸಿದಳು ಚಾಕು ಆಡ್ಡಸುತಾತ. ಶ ವೇತಾಳ ಕ ೈ ಟ್ರಗೆರ್ ಮೇಲ ಬಿಗಿಯುತಿತದುದದು ಕಂಡ ..ಅದ ೇ ಸಮಯಕ ಕ ಹಂದ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಬರುತಿತರುವ ಸದುದ ನನಗ ಕ ೇಳಿಸುತಿತದ ಶ ವೇತಾ "ನ್ನೇನು ಸತ್ತ ಮೇಲ ಕಣ ೇ"..ಎಂದು ಅವಳತ್ತ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಗುರಿ ಮಾಡುತಿತದಾದಗ ಕ್ಷಣವ ೇ ನಾನು ನನಿ ಅಡಗು ತಾಣದಿಂದ ಜಗಿದ , ಅವಳ ಕ ೈಗ ಕರಾಟ ‘ಚಾಪ್ ’ ಕ ೂಟ ಟ..ಅವಳ ಗುಂಡು ಗುರಿ ತ್ಪಿಪ ಸುಜ್ಾತ್ಳ ಕ ೈಯನುಿ ಮಾತ್ರ ಒರ ಸಿಕ ೂಂಡು ಹ ೂೇಯಿತ್ು. ಸಮಯಸಾಧ್ಕ ವಿಲಾಸ್ ಆ ಪಕಕಕ ಕ ಜಗಿದಿದದ. ಸುಜ್ಾತ್ ಎಸ ದ ಚಾಕು ಗುರಿ ತ್ಪಿಪ ನನಿ ತ ೂಡ ಯನುಿ ಗಿೇರಿ ನ ಲ್ಕ ಕ ಬಿತ್ುತ! ಅಷಟರಲ್ಲಿ ವಿನುತಾ ಕ ಳಗ ಓಡ ೂೇಡ್ಡ ಬಂದಳು.. ಹಂದ ಯೆೇ ಇನ ್ೆಕಟರ್ ಡ ೇವಿರ್ಡ್ ನುಗಿೆದವರು "ಈ ಸಲ್ ಯಾರ ಹ ಣ ಬಿೇಳಿಸಿದ ಯಪಾಪ?" ಎಂದರು ನನಿತ್ತ. "ಈ ಬಾರಿ ನ್ನಮಗ ನ್ನರಾಸ ಯೆೇ!,..ಬರ ೇ ಇಬಬರಿಗ ಗಾಯಗಳು ಅಷ ಟೇ" ಎಂದು ಹುಳಿಗ ನಕ ಕ

89


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ನಾನು ನ ಲ್ದ ಮೇಲ್ಲದ ದ. ನನಿ ಗಾಯವಾದ ತ ೂಡ ಗ ವಿನುತಾ ಕಚಿೇಕಫ್ ಕಟುಟತಿತದದಳು..ಪೇಲ್ಲಸರು ವಿಲಾಸ್ ಮತ್ುತ ಸುಜ್ಾತಾರನುಿ ಬಂಧಿಸಿ ಕರ ದ ೂಯದರು. ಶ ವೇತಾ ನನಿ ಬಳಿ ಮಂಡ್ಡಯೂರಿ ಕುಳಿತ್ು ನ್ನರಾಳವಾಗಿ ನ್ನಡುಸುಯದಳು. " ಗ ರೇಟ್ ವಕ್ಕ, ಅಮರ್!...ನ್ನಮಗ ಡಬಲ್ ಫಿೇಸ್ ಜತ ಬ ೂೇನಸ್ ಮೊತ್ತ ಗಾಯರ ಂಟ್, ತ್ಗ ೂಳಿಲ ೇ ಬ ೇಕು!" ಎಂದಳು. ವಿನುತಾ ಮಧ್ಯಪರವ ೇಶ ಮಾಡ್ಡ "ಹ ಚುಿ ದುಡ ಿೇನೂ ಬ ೇಡಾ ಮೇಡಮ್, ನಮಗ ಕ ೂಡುವುದ ೇ ಸಾಕು!...ಈಗ ನ್ನಮಮ ಫಾಯಮಿಲ್ಲಯಲ ಿೇ ನ ೂೇಡ್ಡದಿರಲಾಿ?.. ದುಡ್ಡಿನ ರುಚಿ ಒಮಮ ಹತಿತದರ ಮುಗಿಯಿತ್ು ಎಂದು ನ್ನಮಮ ತ್ಂದ ಹ ೇಳುವುದು ಸತ್ಯ!" ಎಂದುಬಿಟಟಳು. ಆಕ ಒಪಿಪ ಎದದರು. ಕುಂಟುತಾತ ನಾನು ಹ ೂರಟ , ವಿನುತಾ ಆಸರ ಯಲ್ಲಿ.

ಚಿಕ್ಕವರ ಲಿ ಕ ್ೇಣರಲಿ! ೧ ರೌಡ್ಡ ಉಗರಪಪ ಬಂದು ಹ ೂೇದ ಎಷ ೂಟೇ ಹ ೂತಿತನ ಮೇಲ ಯೂ ಭಯವಿಹವಲ್ನಾಗಿ ಗರಬಡ್ಡದಂತ ಕುಳಿತಿದದ ಪರಮೇಶ್ರ ಕ ೂನ ಗ ನ್ನಟುಟಸಿರಿಟುಟ ಅದುರುವ ಬ ರಳುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಿಗರ ೇಟ್ ಹಚಿಿಕ ೂಂಡ. ಹಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ ಿೇ ಐಡ್ಡಯಾ ಹ ೂಳ ಯುತ ತೇನ ೂೇ ಎಂಬ ಸಣಿ ಆಸ . ಅವನ್ನಗ ಇಂದು ಒಳ ಿೇ ಐಡ್ಡಯಾದ ಅವಶಯಕತ ಬಹಳವಿತ್ುತ, ಅದೂ ತ್ುತಾಕಗಿ!... ಉಗರಪಪ ಗುಡುಗಿದದನೂಿ , ಅವನ ಕ ೈಗಳಲ್ಲಿ ಕುಣ್ಣಯುತಿತದದ ಮೊನಚಾದ ಹ ೂಳ ಯುವ ಚಾಕುವನೂಿ ಅಷುಟ ಬ ೇಗ ಮರ ಯಲ್ು ಸಾಧ್ಯವ ? " ಪಮೇಕಶ್ರ...ಅಲಾಿ ಪದ ೇಕಸಿ!..ನ್ನನ್ ಸಿೇಳಿಬಿಡ್ಡತೇನ್ನ..ಉದುದದದ ಅಥವಾ ಅಡಿಡಿ..ಆಯೆಕ ನ್ನನಿದು. ಇವತಿತಗ .ಒಂದ ೇ ವಾರ ಗಡುವು...ಒಂದು ನ್ನಮಿಷ ಹ ಚುಿ ಕಡ್ಡಮಯಾದೂರ..ಊ

90


ರಕತಚಂದನ

-ಹೂಂ!" ಎಂದು ಹಳ ೇ ಚಿತ್ರದ ವಿಲ್ನ್ನಂತ ಗಹಗಹಸಿ ನಗುವುದು ಬ ೇರ . ಆರಡ್ಡ ಎತ್ತರ ಕಟುಟಮಸಾತದ ಫ ೈಲಾವನನಂತಿದದ ಉಗರಪಪನ ಸಿಡುಬು ಹತಿತದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ ಷ ೂಟೇ ಹಳ ಚಾಕು ಗಾಯದ ಗಿೇರುಗಳು... ಅಬಾಬ..ಆಗ ಅವನ ದ ಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗ ಡ ದಯನುಿ ತ್ುರುಕ್ತದಂತಾಗಿ ನಡುಗಿಬಿಟ್ಟದದ.. ಪರಮೇಶ್ರಗ ಗ ೂತ್ುತ..ಎಲಾಿ ತ್ನಿ ಕಮಕ ತಾನ ?...ಯಾಕಾದರೂ ತಾನು ಆ ಇಸಿಪೇಟ್ ಇಮಾರನನ ಜೂಜನ ಅಡಾಿಗ ಹ ೂೇಗಬ ೇಕ್ತತ್ುತ? ಅದರಲ್ೂಿ ಕಂಠಮಟಟ ಕುಡ್ಡದು ,ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಲ್ಕ್ಷದಷುಟ ಹಣವನುಿ ಅವನ ಕಡ ಯ ಟ್ರಕ್ ಇಸಿಪೇಟ್ ಆಟಗಾರರ ಬಲ ಗ ಬಿದುದ ಕಳ ದುಕ ೂಂಡ್ಡದುದ ಯಾರ ತ್ಪುಪ?...ಮತ ತ ಗ ಲ್ಿಬಲ ಿ, ಗ ದ ದೇ ಬಿಡುವ ಎಂಬ ಒಣ ಧ ೈಯಕದಿಂದ, ಆ ನಯವಂಚಕ ಇಮಾರನನ ಬಳಿ ಸಾಲ್ದ ಮೇಲ ಸಾಲ್ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡು ಒಂದ ೂಂದು ಆಟದಲ್ೂಿ ಮಣುಿ ಮುಕ್ತಕದುದ?...ಒಂದ ೂಂದೂ ತ್ನಿ ಮೂಖಕತ್ನದಿಂದ ಆದ ಅನಾಹುತ್ಗಳ !... ಕಳ ದ ವಾರದಿಂದ ಇಮಾರನ್ನ್ನಂದ ತ್ಲ ಮರ ಸಿಕ ೂಂಡು ಹ ದರಿ ತ್ನಿ ಹ ೂಸ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅವಿತ್ು ಕುಳಿತಿದದರೂ ಬಿಡದ ೇ ಆ ಇಮಾರನ್ ತ್ನಿ ವಸೂಲ್ಲ ಎಜ್ ಂಟ್ ಉಗರಪಪನನುಿ ತ್ನಗ ಪಾರಣ ಭಯ ಬಿತ್ತಲ್ು ಕಳಿಸಿದದನಲ್ಿವ ?.. ಹೇಗ ೇ ಯೊೇಚನ ಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವನ್ನಗ ಸಿಗರ ೇಟ್ ಕ ೈ ಸುಟ್ಟತ್ು..ಥತ್ ಎಂದು ಎಸ ದ. ಅಷಟಕೂಕ ಅವನ ೇನೂ ಉಗರಪಪ ಹ ೇಳಿದಂತ ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಪರದ ೇಸಿಯೆೇನಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ..ಐದು ವಷಕಗಳ ಹಂದ , ಊರಿನ ಅಗರಬತಿತ ಮಹಾರಾಜ್ಾ ಎಂಬ ಖಾಯತಿಯ ರಾಜಶ ೇಖರಯಯ ಎಂಬ ಕ ೂೇಟಾಯಧಿಪತಿಯ ಮಗಳು ಕ ೂೇಮಲಾಳನುಿ ಹ ೈ ಪರಫ ೈಲ್ ಪಾಟ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಭ ೇಟ್ ಮಾಡ್ಡದದ ಯುವ ಬಿಜನ ಸ್ಮಾಯನ್ ಆಗಿದದ...ಅವನ ರೂಪು, ಸ ಟೈಲ್ಲಗ ಮತ್ುತ ಬ ೇಳ ವ ಮಾತಿಗ ಮರುಳಾದ ಕ ೂೇಮಲಾ ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಪ ರೇಮಿಸಿ ಮದುವ ಯಾಗಿದದಳು...ಅದರ ಅವನ ಸವಭಾವ ಡ ೂಂಕಾದ ನಾಯಿ ಬಾಲ್ದಂತ ಎಂದವಳಿಗ ಅರಿವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ತ್ಡವಾಗಲ್ಲಲ್ಿ ...ಅವನ ದುರಭಾಯಸಗಳನುಿ ಎರಡು ವಷಕಗಳ ಕಾಲ್ ಹ ೇಗ ೂೇ ಸಹಸಿಕ ೂಂಡ್ಡದದ ಕ ೂೇಮಲಾ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಕ ಭಾರತಿೇಯ ನಾರಿಯೆೇನಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವಳ ಬ ೇಸತ್ುತ ಕ ೈ ಚ ಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ರಯನುಿ ಡ ೈವೇಸ್ಕ ಮಾಡ್ಡಯೆೇ ಬಿಟ್ಟದದಳು.. ಅಲ್ಲಿಂದಲ ೇ ಅವನ್ನಗ ಬಡ್ಡದಿತ್ುತ ದುದ ಕಸ ..ಕ ೂೇಮಲಾ ಜತ ಇದದ ಮನ ಯೂ ಹ ೂೇಗಿ, ಇದುದ ಬದದ ಉಳಿತಾಯವೂ ಹಾಳಾಗಿ, ಮೊದಲ ಎಡವುತಿತದದ ಅವನ ತ್ನಿ ಖಾಸಗಿ ಬಿುನ ಸ್್ ಕೂಡಾ ನ್ನಂತ್ುಹ ೂೇಗಿತ್ುತ... ಕ ೂನ ಗ ಚಿಕಕ ಕ ೂೇಣ ಯಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ಡಗ ಯಿದುದ, 91


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಇನೂೂರ ನ್್, ಸ ೇಲ್್ ಕಮಿೇಶನ್, ಅದು ಇದೂ ಎಂದು ಮೂರು ಕಾಸು ಸಂಪಾದಿಸಹತಿತದ.ದ .ಅದೂ ಕುಡ್ಡತ್, ಕುದುರ ಜೂಜು ಮತ್ುತ ಇತಿತೇಚಿನ ಇಸಿಪೇಟ್ನ ಜೂಜಗ ತ ರಲ್ು ಸಾಕು-ಸಾಲ್ದಾಗುತಾತ ಬಂದಿತ್ುತ... ಆದರ ಒಂದ ೇ ಒಂದು ಆಶಾಕ್ತರಣವಿತ್ುತ ಬಾಕ್ತ...ರಾಜಶ ೇಖರಯಯ...ಅವನಕ ೂೇಮಲಾ ಡ ೈವೇಸಕನುಿ ಒಪಪದ ೇ ಮಗಳನುಿ " ಗಂಡನ ಮನ ಗ ತ್ುಂಬಿಸಿದ ಮೇಲ "ಮುಗಿಯಿತ್ು ಎಂಬ ಹಳ ೇ ಓಬಿರಾಯನ ವಿಚಾರಧಾರ ಯವರು ಮಾವ..ತ್ನಿ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಮಾತಿನ್ನಂದ ಮೊದಲ್ಲನ್ನಂದಲ್ೂ ಅವರ ಮಚುಿಗ ಪಡ ದಿದದ ಪರಮೇಶ್ರ ತ್ಮಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಮುರಿಯಲ್ು ಕ ೂೇಮಲಾಳ ಹಠಮಾರಿ ತ್ನ, ಜುಗುೆತ್ನವ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರನುಿ ನಂಬಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸಿವಯಾಗಿದದ. ತಾಯಿಲ್ಿದ ಮಗಳನುಿ ಮುದಾದಗಿ ಬ ಳ ಸಿದದ ತ್ಂದ ಗ ಮಗಳ ಈ ಅವಗುಣಗಳ ಪರಿಚಯವೂ ಇದುದದು ಅವನ ಅದೃಷಟವ ೇ... ಹಾಗಾಗಿಯೆೇ ಮಗಳನುಿ "ಚಿನಿದಂತಾ ಗಂಡ" ನನುಿ ಬಿಟ್ಟದದಕ ಕ ದೂರ ಮಾಡ್ಡದವರು, ಅಳಿಯನ ಪರವ ೇ ಆಗಿಬಿಟಟರು..ಪರಮೇಶ್ರಗ ತಿಳಿದಂತ ಅವರ ಉಯಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನಗ ಸಿಂಹಪಾಲ್ು ಕೂಡಾ ಬರುವುದಿತ್ುತ! ಏನ್ನಲ್ಿವ ಂದರೂ ಕನ್ನಷಟ ಹತ್ುತ ಕ ೂೇಟ್ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸಿತಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನಗ ಪಾಲ್ು!! ಅದ ಲಾಿ ಎರಡು ವಷಕದ ಹಂದ ..ಈಗ ರಾಜಶ ೇಖರಯಯ ಎರಡು ಬಾರಿ ಲ್ಕಾವ ಹ ೂಡ ದು ಹಾಸಿಗ ಹಡ್ಡದು ತ್ರಕಾರಿಯಂತ ಕ ೂಳ ಯುತಿತದದರು. ಆದರೂ ಸಾವು ಅವರಿಗ ಕರುಣ ತ ೂೇರಿರಲ್ಲಲ್ಿ...ಅವರಿಟುಟಕ ೂಂಡ್ಡದದ ಅ ಪ ದದ ಬಟಿರ್ ಹನುಮಂತ್ೂನ ೇ ಅವರ ಎಲಾಿ ಸ ೇವ ಯನೂಿ ಮಾಡ್ಡ ಕ ೂಂಡ್ಡದದರಿಂದ ಇವನು ರ ೂೇಗಿ ಮಾವನನುಿ ನ ೂೇಡಹ ೂೇಗುತಿತದುದದ ೇ ಕಡ್ಡಮ. ಹಠಮಾರಿ ಮುದುಕ ಮಗಳನುಿ ಇನೂಿ ದೂರವಿಟುಟದುದ ಕ ಲ್ವಮಮ ಪರಮೇಶ್ರಗ ೇ ಆಶಿಯಕ ತ್ರುತಿತತ್ುತ.. ಅವರು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಿ ಅಂದರ ೇನಂತ ...ತಾನು ಅವರನುಿ ಕ ೂಲ್ಿಬಹುದಲಾಿ ? ಎಂಬ ಯೊೇಚನ ಇಂದು ಅವನ್ನಗ ಸಪಷಟವಾಗಿ ಮೂಡ್ಡಬಂತ್ು. ಧ್ಡಕ ಕಂದು ಉತಾ್ಹದಿಂದ ಎದುದ ಕುಳಿತ್ು ಇನ ೂಿಂದು ಸಿಗರ ೇಟ್ ಹಚಿಿದ. ಅರ , ಮಾವ ಸತ್ತರ ಮೊದಲ್ ಸಂಶಯ ತ್ನಿ ಮೇಲ ೇ ಬಿೇಳುತ್ತದಲಾಿ? ಅವರ ಉಯಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ್ನಗ ಸಿಂಹಪಾಲ್ು ಇರುವುದು ಪೇಲ್ಲಸರಿಗ ಗ ೂತಾತದ ೂಡನ ತ್ನಿನ ಿೇ ಮೊದಲ್ ಆಪಾದಿತ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತಾತರ !...

92


ರಕತಚಂದನ

ಇಲಾಿ, ಹಾಗಾಗಬಾರದು...ತಾನ ೇ ಅಂದು ಅವರನುಿ ಕ ೂಂದರೂ ಅಲ್ಲಿಗ ಬರಲ ೇ ಇಲ್ಿ ಎಂಬಂತ ಸುಳುಿ ಸಾಕ್ಷಯ ಸೃಷ್ಟಟಸಬ ೇಕು. ಅಂದರ ತ್ನಗ ೂಂದು ಪಕಾಕ ಆಯಲ್ಲಬ ೈ( alibi) ಬ ೇಕು! ಪರಮೇಶ್ರಗ ತ್ನಿ ಬುದಿದಮತ ತಯ ಮೇಲ ಬಹಳ ಗವಕವಿತ್ುತ. ಇಮಾರನ್ ಬಳಿ ಮಾತ್ರವ ೇ ತಾನು ಮೊೇಸ ಹ ೂೇಗಿದುದ ಮೊದಲ್ ಸಲ್!. ಆದರೂ ಎಲ್ಿರನೂಿ ಮಾತಿನ ಮೊೇಡ್ಡಯಲ್ಲಿ, ಕಪಟ ಜ್ಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ುಕ್ತಸಿ ಬ ೇಸುತ ಬಿೇಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಾನು ಎಕ್್ಪಟ್ಕ ಎಂದ ೇ ನಂಬಿದದ. ತಾನು ಮಾವನನುಿ ಕ ೂಲ್ುಿವುದ ೇನೂ ಕಷಟವಲಾಿ. ಆದರ ತ್ನಿನುಿ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ನ ೂೇಡಬಾರದು, ಮತ್ುತ ತಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ ೇರ ಲ ೂಿೇ ಇದ ದ ಎಂಬುದಕ ಕ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಾಕ್ಷಯಗಳಿರಬ ೇಕು..ಆಗ ತಾನೂ ಬಚಾವಾಗುತ ತೇನ ..ಅಂದರ ಮಾವನ ಆಸಿತಯಲ್ಲಿ ಕ ೂೇಟ್ ರೂ ದುಡಿನುಿ ಕಬಳಿಸಲ್ು ದಾರಿ ಸಾಫ್ ಆಗುತ್ತದ . ಆಗ ಆ ಇಮಾರನ್ ಮುಖದ ಮೇಲ ಜುಜುಬಿ ೬ ಲ್ಕ್ಷದ ಸಾಲ್ದ ದುಡುದ ಬಿಸಾಕ್ತ, ಉಗರಪಪನ್ನಂದ ಪಾರಾಗಿ ತಾನೂ ಗ ೂೇವಾಗ ೂೇ, ಕ ೂಡ ೈಕನಾಲ್ಗ ೂೇ ಹ ೂೇಗಿ ನ ಲ ಸಿಬಿಡುತ ತೇನ ..ಇನುಿ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಯುವ ಪರಮೇಯವ ೇ ಬರುವುದಿಲ್ಿ. ಇದಕ ೂಕಂದು ಭಾರಿೇ ಉಪಾಯ ಮಾಡಲ ೇಬ ೇಕು ಎಂದು ಅವನು ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ಯೊೇಚಿಸತ ೂಡಗಿದ. ಪರಮಶ್ರಗ ಹ ೇಗೂ ಆ ಊರಿನ ಭೂಗತ್ ಲ ೂೇಕದ ವಂಚಕರ ನಂಟು ಬಹಳವಿತ್ುತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ ಲ್ಸಕ ಕ ಬರುವವರ ಂದರ ಇತಿತೇಚ ಗ ತ್ಲ ಮರ ಸಿಕ ೂಂಡು ಊರಾಚ ಯ ಎಸ ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವಿತ್ು ಕುಳಿತಿರುವ ಡ ೇವಿರ್ಡ್!! ಮತ್ುತ ತ್ನಿ ನ ಚಿಿನ ಸ ಿೇಹತ್, ದುರಾಸ ಯ ವ ೈದಯ ಡಾ. ಶಾಮಣಿ. ಪಕಕದ ಹ ೂಟ ಲ್ಲನ್ನಂದ ಬಿರಿಯಾನ್ನ, ಲ್ಸಿ್ ತ್ರಿಸಿಕ ೂಂಡು ಕೂಲ್ಂಕಶವಾಗಿ ರೂಮಿನಲ ಿೇ ತ್ನಿ ಯೊೇಜನ ಯನುಿ ಹ ಣ ಯುತಾತ ಹ ೂೇದ ಪರಮೇಶ್ರ. ೨ ಮಾರನ ಯ ದಿನ ಸಂಜ್ ಐದರ ಹ ೂತಿತಗ ಊರಿನ ಶಾಮಣಿ ನಸಿಕಂಗ್ ಹ ೂೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ ಪಷಲ್ ವಾಡ್ಡಕನಲ್ಲಿ ಮುಖ, ಕತಿತಗ ಲಾಿ ಬಾಯಂಡ ೇಜುಗಳನುಿ ಸುತಿತಕ ೂಂಡು ಮಲ್ಗಿದದ ಪರಮೇಶ್ರ. ಆ ಬಾಯಂಡ ೇಜನ ಮುಸುಕ್ತನ ೂಳಗ ೇ ತ್ನಿ ಚಾತ್ುಯಕಕ ಕ ಮುಗುಳಿಕಕ. ತಾನಂದುಕ ೂಂಡಂತ ಯೆ ಆ ಡ ೇವಿರ್ಡ್ ಮತ್ುತ ಡಾ. ಶಾಮಣಿ ತ್ನಿ ಯೊೇಜನ ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಲ್ು ಒಪಿಪದದರು...ತಾನು ಇಬಬರಿಗೂ ದ ೂಡದ ಮೊತ್ತದ ಫಿೇಸ್ ಕ ೂಡಲ್ು ಒಪಿಪದ ದನಲಾಿ..ಇನ ಿೇನು?. ...ಇಂದು ಬ ಳಿಗ ೆ ತಾನು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿೇಲ್ಲಂಗ್ 93


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಫಾಯನನುಿ ನ ಲ್ಕ ಕ ಉರುಳಿಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಡದದ ಅದರಿಮ್ದ ಅತ್ನಗ ಅಫಘಾತ್ವಾಗಿ ಗಾಯವಾದಂತ ....ಅಲ್ಲಿ ತ್ನಿ ಹಣ ಯ ಮೇಲ ಚಿಕಕ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡು ಡಾ ಶಾಮಣಿನವರಿಗ ಫೇನ್ ಮಾಡ್ಡದದ ..ಅವರು ಪೂವಕ-ನ್ನಯೊೇಜತ್ ಪಾಿನ್ ಪರಕಾರ ಈ ಬಾಯಂಡ ೇಜ್ ಸುತಿತ ತ್ಮಮದ ೇ ಆದ ನಸಿಕಂಗ್ ಹ ೂೇಮಿಗ ಕರ ತ್ಂದು ಸ ೇರಿಸಿದದರು... ಪರಮೇಶ್ರ ಅಡ್ಡಮಟ್ ಆಗಿದದಕ ಕ ತಾನ ೇ ರಿಜಸಟರ್ನಲ್ಲಿ ತ್ನಿ ಹ ಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ ೈನ್ ಮಾಡ್ಡದದ. ನ ೂೇವಿನಲ್ಲಿಿ ನರಳುತಿತದದಂತ ಕಂಡವನ ಬಾಯಂಡ ೇಜ್ ಮುಚಿಿದದ ಮುಖ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ತ್ಂದಿರಲ್ಲಲ್ಿ... ಅವರ ಖಾಸಾ ರ ೂೇಗಿಯಾದ ತ್ನಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತ ೂಂದರ ಯೂ ಆಗದಂತ , ಯಾರ ಕಾಟವೂ ಇಲ್ಿದಂತ ಡಾಕಟರ ೇ ಸಿಬಬಂದಿಗ ತಾಕ್ತೇತ್ು ಮಾಡ್ಡದದರು. ಇನ ಿೇನು ತಾನು ಹ ೇಳಿ ಕಳಿಸಿದದಂತ ತ್ನಿಷ ಟೇ ಮೈಕಟ್ಟನ ಡ ೇವಿರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಗ ಬರುತಾತನ ..ಡಾ.ಶಾಮಣಿ ಖುದಾದಗಿ ತ್ಮಮ ಆಫಿೇಸಿನ ಹಂಬಾಗಿಲ್ಲನ್ನಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತ ನನಿ ವಾಡ್ಡಕಗ ಬಿಡುತಾತರ ,,ಅದು ಅವರಿಬಬರ ಜವಾಬಾದರಿ. ಡ ೇವಿರ್ಡ್ ತ್ನಿ ಡ ರಸ್ ತ್ನಗ ಕ ೂಡುತಾತನ ..ತಾನು ಅವನ ಮುಖಕ ಕ ಬಾಯಂಡ ೇಜ್ ಸುತ್ತಬ ೇಕು ಅಷ ಟೇ..ತ್ನಿ ಜ್ಾಗದಲ್ಲಿ ಡ ೇವಿರ್ಡ್ ಮಲ್ಗಿದ ಕೂಡಲ ೇ ತಾನು ಈ ವಾರ್ಡ್ಕ ಹಂಬಾಗಿಲ್ಲನ ಫ ೈರ್ ಎಸ ಕೇಪ್ ಏಣ್ಣ ಇಳಿದು ರಸ ತಗ ಇಳಿಯಬ ೇಕು. ತ್ನಿ ಮಾರುತಿ ೮೦೦ ಕಾರನುಿ ಬ ೈಕನುಿ ಅಲ ಿೇ ಕತ್ತಲ್ಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿ ನ್ನಲ್ಲಸಿದ ದನಲ್ಿ?...ಮಾವನ ಮನ ಗ ಹ ೂೇಗಿ ಆ ಗುಗುೆ ಹನುಮಂತ್ುಗ ಕಾಣದಂತ ಅವರ ಹಾಸಿಗ ಯ ಬಳಿಗ ತ್ಲ್ುಪಿ, ಒಂದು ದಿಂಬಿನ್ನಂದ ಮುಖ ಒತಿತ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಸಿ ಕ ೂಲ್ಿಲ್ು ತಾನು ಶರಮಿಸಬ ೇಕು, ನ್ನಜ..ಛ ೇ! ಎನ್ನಸಿದರೂ ಅದು ರಾಜಶ ೇಖರಯಯನ ತ್ಪ ಪೇ ಅಲ್ಿವ ?..ಅವರ ೇಕ ಕ ೂೇಟ್ ರೂ ಆಸಿತಯ ವಿಲ್ ಮಾಡ್ಡ ಅದರ ಮೇಲ ಎರಡು ವಷಕದಿಂದ ಮಲ್ಗಿ ತ್ನಗಿಲ್ಿದಂತ ಮಾಡ್ಡರುವುದು?.....ಅಲ್ಿದ ೇ ಇಮಾರನ್- ಉಗರಪಪನ ಯಮಪಾಶದಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಳಿಲ್ು ಬ ೇರ ದಾರಿಯೂ ಇಲ್ಿವಲ್ಿ!... ಕ ೂಲ ಮಾಡ್ಡ ತಾನು ಮತ ತ ತ್ನಿ ರೂಮಿಗ ಹ ೂೇಗಿ ಕಾಯುತಿತದದರ ಸಾಕು..ಬ ಳಿಗ ೆಯಾಗುತಿತದದಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ ೂಲ ಯ ಸುದಿದ ಬ ರೇಕ್ ಆಗುವುದಕೂಕ, ಎಲ್ಿರ ಮುಂದ ಡ ೇವಿರ್ಡ್ ಅನುಿ ತ್ನಿ ಹ ಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಾ ಶಾಮಣಿ ಹ ೂರಕ ಕ ಕರ ದ ೂಯುಯವುದಕೂಕ ಸರಿ ಹ ೂೇಗುತ್ತದ . ‘ಅವನ್ನಗ ರೂಮಿನಲ ಿೇ ಡ ರಸಿ್ಂಗ್ ಬದಲ್ಲ ಮಾಡುತ ತೇನ , ಬ ರ್ಡ್ ರ ಸ್ಟ ಕ ೂಟಟರ ಸಾಕು ಎನ್ನಸಿತ್ು ’ಎಂದು ಅವರನುಿ ಯಾರಾದರೂ ಕ ೇಳಿದರ ಹ ೇಳುತಾತರ ,,.ಅದಕ ಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿರೂ ಸಾಕ್ಷಯಿರುತಾತರ , ಅವರ ಮಾತಿಗ ಅವರ ಆಸಪತ ರಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪರಶ್ರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಿ.....ಅವರು ಅವನನುಿ ತ್ನಿ ರೂಮಿನವರಿಗ ಬಿಟಟಂತ ಮಾಡ್ಡದರ ಸಾಕು, ಅವನು 94


ರಕತಚಂದನ

ಬಾಯಂಡ ೇಜ್ ಕ್ತತ್ುತ ಹಾಕ್ತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗುತಾತನ ಅದ ೇನು ಅವನ್ನಗ ಯಾರು ಹ ೇಳಿ ಕ ೂಡಬ ೇಕಾದಿದಲ್.ಿ .ಹಾಗಾಗಿ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಪರಕಾರ ಡ ೇವಿರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಗ ಬಂದುದದರ ಯಾವ ಪುರಾವ ಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಿ, ತಾನು ಆಸಪತ ರಯಲ ಿೇ ರಾತಿರಯೆಲಾಿ ಕಳ ದುದಂತ ಯೂ ನ್ನರೂಪಿತ್ವಾಯಿತ್ು!.... ಆನಂತ್ರ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಅರ -ಬರ ಬಾಯಂಡ ೇಜ್ ಧ್ರಿಸಿ ಎಲ್ಿರ ಮುಂದ ನಾಲ್ುಕ ದಿನ ನಟ್ಸಬ ೇಕು ಅಷ ಟ..ಆಮೇಲ ಕಾನೂನು ಪರಕಾರ ಆಸಿತಯ ಹಣ ತ್ನಿ ಕ ೈ ಸ ೇರುತಿತದದಂತ , ಇಮಾರನನ್ನಗ ಸಾಲ್ ತಿೇರಿಸಿ ಮುಕತನಾಗಿ ಈ ಊರನ ಿೇ ಬಿಟುಟ ಹ ೂೇಗಿಬಿಡುವ ..ತ್ನಿ ಮೇಲ ಯಾವ ಕ ೇಸಾಗಲ್ಲ, ನ್ನಬಕಂಧ್ವಾಗಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಿವಲ್ಿ!..ಹಾಗಾಗಿ ತಾನು ಪಾರಾಗಿ ಹ ೂೇಗಿ ನ್ನಶ್ರಿಂತ ಯಾಗಿರಬಹುದು..!! ಇದ ೇ ಐಡ್ಡಯಾವನುಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಮುರುಗಿಸಿ ಎಲ್ಿ ಬಗ ಯಲ್ಲಿ ಪರಿೇಕ್ಷಸಿದರೂ ಅವನ್ನಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲ ೂೇಪವೂ ಕಾಣಲ್ಲಲ್ಿ.. ಅದಕ ಕೇ, ನ್ನರಾಳವಾಗಿ ಒಮಮ ಮೈ ಮುರಿದು ಡ ೇವಿರ್ಡ್ ಬರುವುದನ ಿ ಕಾಯುತಾತ ಮಲ್ಗಿದ ಪರಮೇಶ್ರ. ೩ ಅಬಾಬ, ಸದಾಯ, ಎಲಾಿ ತಾನಂದುಕ ೂಂಡಂತ ಯೆ ನ ಡ ದಿದ ಎಂದು ಡ ೇವಿರ್ಡ್ ಕ ೂಟ್ಟದದ ಕ ೂಳಕು ಜೇನ್್ ಮತ್ುತ ಬ ವ ತ್ ಟ್ೇ ಶಟ್ಕ ಧ್ರಿಸಿದದಕ ಕ ಮೂಗು ಸಿಂಡರಿಸಿ ಸಹಸಿಕ ೂಳುಿತಾತ ವ ೇಗವಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ರ ಮಾರುತಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತಿತದಾದನ , ರಾಜಶ ೇಖರಯಯನವರ ಮನ ಯತ್ತ. ಡ ೇವಿರ್ಡ್ ರೂಮೊಳಕ ಕ ಬಂದ ಕೂಡಲ ೇ ಅವರಿಬಬರೂ ಬಟ ಟ ಬದಲ್ಲಸಿದ ದೇನ ೂೇ ನ್ನಜ್ಾ...ಆದರ ಡ ೇವಿರ್ಡ್ ಮುಖಕ ಕ ಬಾಯಂಡ ೇಜ್ ಬಿಗಿಯುವುದಕ ಕ ಪರಮೇಶ್ರಗ ತಿಣುಕುವಂತಾಯಿತ್ು..ಆಗಲ ಅಲ ಿೇ "ಎಲ್ಲಿ ಕಾಸು?, ಮಡುಗು!" ಅಂದಿದದ ಹ ೈವಾನ್...ತ್ನಿ ಕ ೈಯಲ್ಲಿದದ ೧೦ ಸಾವಿರ ರುಪಾಯಿ ಕ ೂಟುಟ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಡ, "ಬ ಳಿಗ ೆ ಡಾಕಟರ್ ನ್ನನಿ ಕಕ ೂಕಂಡು ಹ ೂೇಗಾತರ , ..ನ ೇರ ನನಿ ರೂಮಿಗ ಬಾ..ನಾನು ಅಲ ಿೇ ಅವಿತಿಟ ೂಕಂದಿಟ್ೇಕನ್ನ.. ಬಂದು ಬಟ ಟ ಚ ೇಂಜ್ ಮಾಡ ೂಕೇ..ನ್ನೇನು ಬ ೇರ ಲ್ೂಿ ಮಾತಾಡಬ ೇಡಾ..ಸುಮಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿಬಿಡು...ನಾಲ್ುಕ ದಿನದ ನಂತ್ರ ನನಗ ಫೇನ್ ಮಾಡ್ಡ ಕರಿ. ನ್ನನಗ ಬಾಕ್ತ ೯೦ ಸಾವಿರ ಕ ೂಡಬ ೇಕಾದುದ ಕ ೂಡ್ಡತೇನ್ನ ಆಯಾತ? "ಎಂದಿದದ ಪರಮೇಶ್ರ ತ್ನಿ ಸಾಚಾ ದವನ್ನಯಲ್ಲಿ." ಅದಪಪ ನನಿ ಭಾಷ ಯ ಮಾತ್ು! ಸರಿ..

95


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಈಗ ನ್ನೇನ ಲ್ಲಿ ಹ ೂೇಗಿತೇಯಾ..?"ಎಂದವನ್ನಗ , ಪರಮೇಶ್ರ ಕಟುವಾಗಿ," ಶಟಪ್, ಮೂಖಕ!..ನ್ನೇನು ಅದನ ಿಲಾಿ ಕ ೇಳುವಂತಿಲ್ಿ.." ಎಂದು ಬಾಯುಮಚಿಿಸಿ ಹ ೂರಟ್ದದ... ಡಾಕಟರ್ ಶಾಮಣಿ ಸಹತಾ ಎಷುಟ ಕ ೇಳಿದರೂ ಅವರಿಗೂ ತಾನು ಮಾಡಲ್ಲರುವ ಅಪರಾಧ್ದ ಬಗ ೆ ಒಂದು ಮಾತ್ೂ ಹ ೇಳಿರಲ್ಲಲ್ಿ.."ಅದು ನನಗ ಸ ೇರಿದುದ.. ನ್ನಮಗ ಗ ೂತಿತಲ್ಿದಿರುವುದ ೇ ಒಳ ಿಯದು...ಪಾರಬಿಮಮ ಇಲಾಿ" ಎಂದು ಅವರನುಿ ಸುಮಮನಾಗಿಸಿದದ..ಐದು ಲ್ಕ್ಷ ಫಿೇಸ್ ಎಂದರ ಸುಮಮನ ಯೆ? ..ಡಾಕಟರ್ ಇವನ ೂಂದಿಗ ತ ಪಪಗ ಸಹಕರಿಸಿದದರು. ರಾತಿರಯೆಲಾಿ ಆಸಪತ ರಯಲ್ಲಿದುದ ವಿಸಿಕ ಕುಡ್ಡಯಲಾಗದ ೇ ಬಹಳ ಬಾಯಾರಿಕ ಯಾಗುತಿತದ , ಮಾವನ ಫಾರಿನ್ ವಿಸಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಮನ ವ ೇಸ್ಟ ಆಗುತಿತದ , ಇವತ್ುತ ಅವರನುಿ ಮುಗಿಸಿ ಚ ನಾಿಗಿ ಕುಡ್ಡದು ಬಿಡಬ ೇಕು!! ಎಂದುಕ ೂಂಡ. ಪರಮೇಶ್ರ ರಾಜಶ ೇಖರಯಯನ ಮನ ಗ ಬಂದಾಗ ಮನ ಕತ್ತಲ್ಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ುತ. ಒಂಟ್ ಜೇವ, ಜತ ಗ ಆ ಬ ಪಪನಂತಿರುವ ಬಂಟ ಹನುಮಂತ್ು.ಮಲ್ಗಿ ಬಿಟ್ಟರುತಾತರ . ತಾನು ಮೊದಲ ನ್ನಧ್ಕರಿಸಿ ಡೂಯಪಿಿಕ ೇಟ್ ಮಾಡ್ಡಸಿಟ್ಟದದ ಹಂಬಾಗಿಲ್ ಕ್ತೇ ಕ ಲ್ಸಕ ಕ ಬಂತ್ು. ಒಳ ಸ ೇರಿ ಮಲ್ಿಗ ಸದಿದಲ್ಿದ ೇ ಮಾವನ ಮಹಡ್ಡಯ ಬ ರ್ಡ್ ರೂಮಿಗ ಕಾಲ್ಲಟಟ.. ಪಕಕದ ಕ್ತಟಕ್ತಯ ಮಂದ ಬ ಳಕ್ತನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗಿದದ ಮಾವನ ಮುಖ ಅಸಪಷಟವಾಗಿ ಕಂಡ್ಡತ್ುತ..ಕಣುಿ ಅರ ತ ರ ದಂತಿತ್ುತ.ಅಂದರ ಅವರು ಎಚಿರವಿದದರೂ ಪಾಶವಕವಾಯು ಹ ೂಡ ತ್ದಿಂದ ಹಾಗ ೇ ಕಾಣುತ್ತದ ಎಂದು ಅವನ್ನಗ ಗ ೂತ್ುತ.. ಅವರಿಗ ಹ ೇಳಿ ಕ ೂಲ ೂಿೇಣವ ಂಬ ಉದಾತ್ತ ಭಾವನ ಅವನಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ಡತ್ು..ಅವರಿಗೂ ಗ ೂತಾತಗಲ್ಲ ತಾನ ಷುಟ ಮೂಖಕನಾದ , ಅಳಿಯ ಎಷುಟ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಎಂದು ..ತ್ನಿ ಪರತಾಪ ಕ ೂಚಿಿಕ ೂಳುಿವ ಚಿಕಕವಕಾಶವನೂಿ ಕಳ ದುಕ ೂಳಿದ ಜಂಬದ ಕ ೂೇಳಿ ಪರಮೇಶ್ರ... ಅವರನುಿ ಉದ ದೇಶ್ರಸಿ ಠಿೇವಿಯಿಂದ ಹ ೇಳತ ೂಡಗಿದ: " ನನಗ ೂತ್ುತ, ಮಾವಾ.., ನ್ನಮಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ ಕ ಆಗ ೂಲ್ಿ..ನ್ನೇವಿೇಗ ಯಾವುದೂ ಸವಂತ್ ಮಾಡಲಾಗದ ಹೇನಾಯ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿದಿದೇರಿ ಎಂದು.ನ್ನಮಮ ಇ ಈ ದುರದೃಷಟ ಸಿಥತಿ ನನಗ ನ ೂೇಡಲಾಗಿತಲಾಿ..ಅದಕ ಕ ಇವತ್ುತ ನ್ನಮಗ ಮುಕ್ತತ ಕ ೂಡ ೂಣಾ ಅಂತಾ. ಮಾವಾ, ನ್ನೇವು ದ ೂಡದ ಮನುಷಯರ ೇ ಆದರ ತ್ಪುಪಗಳು ಮಾಡ್ಡಬಿಟ್ರ...ನ್ನೇವು ಮಾಡ್ಡದ ಮೊದಲ್ ತ್ಪುಪ ನ್ನಮಮ ಮಗಳು ಕ ೂೇಮಲ್ ಹ ೇಳಿದುದ ನಂಬದ ೇ ನನಿನು ನಂಬಿ , ಆಸಿತಯೆಲಾಿ ಬರ ದು ಕ ೂಟ್ಟದುದ..ನ್ನಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಅವಳು ಹ ೇಳಿದಂತ ಕುಡುಕ, ಜೂಜುಕ ೂೇರನ ೇ..ಹ ೇಗ ೂೇ ನ್ನಮಗ ಚ ನಾಿಗಿ ಏಮಾರಿಸಿಬಿಟ ಟ.. ಆದರ ನ್ನೇವು ಮಾಡ್ಡದ 96


ರಕತಚಂದನ

ಎರಡನ ೇ ತ್ಪುಪ ಅಂದರ ಇನೂಿ ಸಾಯದ ೇ ಕಾಲ್ ಕಳ ಯುತಿತರುವುದು...ಏನು ಮಾವಾ...ನ್ನೇವು ಬದುಕ ೇ ಇದದರ ನನಗ ಆಸಿತ ಸಿಗ ೂೇದು ಯಾವಾಗ, ನಾನು ಎಂಜ್ಾಯ್ ಮಾಡ ೂೇದ್ ಯಾವಾಗ?..ಹಾ?..ಏನೂ ಅನಿಲಾವ?...ಕ ೂೇಪ ಮಾಡ ೂಕಂಡ ೇ ಸಾಯಿತೇರಾ..ಸರಿ ಹಾಗಾದ ರ!" ಎನುಿತ್ತ ತ್ಣಿನ ಯ ರಕತದ ಕ ೂಲ ಗಾರನಂತ ಮನಸು್ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡು ದಪಪನ ಯ ದಿಂಬನುಿ ಎತಿತಕ ೂಂಡ.. ಅಷ ಟೇ.. " ನ್ನೇವು ಕ ೂಲ್ಿಬ ೇಕ್ತಲಾಿ..ಅಯಯನವರಾಗಲ ೇ ಸತ್ುತ ಹ ೂೇಗಿದಾದರ !" ಎಂದಿತ್ು ಒಂದು ಗಂಡು ದನ್ನ.. ಸರಕಕನ ಹಂದ ತಿರುಗಿ ನ ೂೇಡ್ಡದರ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲ್ಲ್ಲಿ ಬಟಿರ್ ಹನುಮಂತ್ು ನ್ನಂತಿದಾದನ ..ಚಕಕನ ರೂಮಿನ ಲ ೈಟ್ ಹಾಕ್ತ ಹನುಮಂತ್ು ಹುಳಿಗ ನಗುತಾತ ಮುಂದ ಬಂದ..ಹಾಸಿಗ ಯಲ್ಲಿದದ ಮಾವ ನ್ನಜಕೂಕ ಶವವಾಗಿದಾದರ ! ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನ್ನಂತಿದದ ಪರಮೇಶ್ರಗ " ಇವತ್ುತ ರಾತಿರ ಊಟ ಮಾಡ್ಡ ಅವರ ೇ ತಿೇರಿಕ ೂಂಡರು...ಅವರ ಡಾಕಟರ್ ಗ ಸುದಿದ ಕ ೂಟ ಟ ಅವರು ಊರಲ್ಲಿಲ್ಿ, ನಾಳ ಮುಂಜ್ಾನ ಹ ೂತಿತಗ ಬತಾಕರಂತ ...ಸರಿ, ಏನವಸರ ಅಂತಾ ನಾನ್ನದ ರ, ನ್ನೇವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರನುಿ ಮಾತಾಡ್ಡಸಿತರ ೂೇ ಹಾಗ ಕ ೇಳಿಸುತ" ಎಂದು ಮಾವನ ಹ ಣಕ ಕ ಹ ೂದಿಕ ಮೇಲ ಳ ದ ಅವರ ನ ಚಿಿನ ಬಂಟ. ಪರಮೇಶ್ರಯ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುಗಳು ಸುಳಿದಾಡುತಿತವ ..ಅವನ ಮಿದುಳಿಗ ತಾನು ಏನೂ ಮಾಡದ ಯೆೇ ಆಸಿತ ಪಡ ದುಕ ೂಂಡ ನ ಂದು ಜ್ಞಾನ ೂೇದಯವಾಗುತಿತದ .. ಹುಚಿನಂತ ಮಾವನ ಸಟಡ್ಡ ರೂಮಿಗ ಓಡ್ಡಹ ೂೇಗಿ ಅವರ ಲಾಕರ್ ಚಾವಿ ಹುಡುಕ್ತ ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದದ ವಿಲ್ ಪತ್ರವನುಿ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡ.. " ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಯನವರು ಒಂದು ಬದಲಾವಣ ಮಾಡ್ಡದಾದರ !" ಎಂದ ಹನುಮಂತ್ು " ಏನದು ?" ಎಂದು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಲ್ಕ ೂೇಟ ಯಿಂದ ಪತ್ರವನುಿ ತ ಗ ದ ಪರಮೇಶ್ರ "ನನಗ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂ ಬಿಟ್ಟದಾದರ ಅದರಲ್ಲಿ..." ಎಂದ ಹನುಮಂತ್ು ಗವಕದಿಂದ ಪತ್ರವನುಿ ನ ೂೇಡ್ಡದರ ನ್ನಜಕೂಕ ಹೌದು...ಪರಮೇಶ್ರಗ ಗಾಬರಿ ಹಾರಿಹ ೂೇಗಿ ಸಿಕಾಕಪಟ ಟ ನಗ ಉಕ್ತಕತ್ು. " ಅದು? ಐದು..ಸಾ... ವಿ... ರಾ... ನಾ?: ಇಟ ೂಕೇ, ನನಿ ಕಡ ಯಿಂದ ಇನ ಿೈದು ಸಾವಿರ ಕ ೂಡ್ಡತೇನ್ನ ಅದೂ ಇಟ ೂಕೇ...ಮಿಕಕ ಆಸಿತಯೆಲಾಿ ನಂದ ೇ ತಾನ ಹಹಾಹಾಾ...!"ಎಂದು ಕಣಿಲ್ಲಿ ನ್ನೇರು ಬರುವಂತ ನ್ನರಾಳವಾಗಿ ನಕಕ. 97


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ತ್ಕ್ಷಣ ಹನುಮಂತ್ು ಕಡ ತಿರುಗಿ "ಲ ೇಯ್, ಹ ೂೇಗ ೂೇ, ಮಾವನ ಜ್ಾನ್ನ ವಾಕರ್ ವಿಸಿಕ ತ್ಗ ೂಂಬಾ ಐಸ್ ಜತ "ಎಂದ ..ಹನುಮಂತ್ು ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿ ಒಳಹ ೂೇಗಿ ವಿಸಿಕ ಐಸ್ ತ್ಂದು ಕ ೂಟಟ.. "ಸಾರ್, ನ್ನಮಮದ ೇ ಆಸಿತ ಅಂತಾ ಯಾಕ ತಿಳಿದುಕ ೂಂಡ್ಡರ ಅಂತಾ ಗ ೂತಿತಲಾಿ...ಹಾಗ ನ ೂೇಡ್ಡದರ ಅಷೂಟ ಅವರ ಒಬಬಳ ೇ ಮಗಳು ಕ ೂೇಮಲಾ ಮೇಡಮಿಮಗ ಸ ೇರಬ ೇಕಲಾವ?" ಎಂದ ಸಣಿ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ. ಪರಮೇಶ್ರಗ ಒಮಮಲ ೇ ವಿಸಿಕ ನ ತಿತಹತಿತತ್ು...ಕ ಮುಮತಾತ ಅವನತ್ತ ಕನಲ್ಲದ" ಏನು ಬ ೂಗಳಿತದಿೇಯೊೇ ನ್ನೇನು? ಆಸಿತಯೆಲಾಿ ನಂಗ ೇ ಬಿಟ್ಟೇದಾರ ..!" ನಮರನಂತ ಮುಖಮಾಡ್ಡ ಹನುಮಂತ್ು ನುಡ್ಡದ "ನ್ನೇವು ಇವತ್ುತ ಮಾವನನುಿ ಕ ೂಲ್ಿಕ ಕ ಬಂದಿದಿದರಿ ಅಂತಾ ನಾನು ಪೇಲ್ಲಸರಿಗ ಹ ೇಳಿಬಿಟ ರ? ಆಗ ಈ ವಿಲ್ ಕಾಯನ್ಲ್ ಆಗಬಹುದಾ?""ಏಯ್, ತ್ರಲ , ಯಾಕ ೂ ಹ ೇಳಿತೇಯಾ?..ಹತ್ುತ ಸಾವಿರ ನ್ನನ್ ದುಡುಿ ತ್ಗ ೂಂದು ಜ್ಾಗ ಖಾಲ್ಲ ಮಾಡು...ಅಲ್ಿದ ೇ ನ್ನನಿ ಮಾತ್ು ಯಾರೂ ನಂಬಲಾಿ, ಹಾ!" ಎಂದು ಗದರಿಸಿದ ಪರಮೇಶ್ರ. ‘ಅಬಾಬ, ಪ ದದನ ಂದುಕ ೂಂಡ್ಡದ ದನಲಾಿ, ಎಲಾ ಇವನಿ ’ ಎಂದು ಶಪಿಸಿಕ ೂಂಡ. " ಯಾಕ ನನ್ ಮಾತ್ು ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ನಂಬಲಾಿ?"ಎಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಹನುಮಂತ್ು ಪರಮೇಶ್ರ ತ್ನಿ ಬುದಿದಮತ ತಯನುಿ ನ ನ ಸಿಕ ೂಂಡು ಜ್ ೂೇರಾಗಿ ನಕಕ. " ನನಿನುಿ ಅಷುಟ ಮುಟಾಥಳ ಅಂದ ೂಕಂಡ ಯಾ?..ನನಗ ಆಯಲ್ಲಬ ೈ ಇದ , ಮರಿ..ಗ ೂತಾತಗಲ್ಲಲಾಿ?...ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಲ್,ಿ ಆಸಪತ ತಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗಿದ ದೇನ ಅಂತಾ ಹ ೇಳ ೇ ಸಾಕ್ಷಯಗಳಿವ ...ಪೇಲ್ಲೇಸರು ನಂಬುವಂತ ... ಅದಿಲ್ಿದ ೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗ ಬಂದ ನಾ...?" ಎಂದು ಕ ಲ್ವ ೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನಿ ಚತ್ುರ ಸಿಕೇಮನುಿ ಹನುಮಂತ್ೂಗ ವಣ್ಣಕಸಿದನು" ನ ೂೇಡ್ಡದ ೇಯಾ, ನಾನು ಎಂತಾ ಜ್ಾಣ, ನ್ನೇನು ಮೂಖಕ!...ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗ ಬಂದ ಅಂದರ ಯಾರೂ ನಂಬಕ ಕ ಪುರಾವ ಗಳ ಆಧಾರಗಳ ಇಲ್ಿ..ನ್ನನಿನ ಿ ಒಳಗ ೇ ಹಾಕಾತರ ಸುಳುಿ ಹ ೇಳಿದದಕ ಕ,,,," . ಹನುಮಂತ್ೂ ತ ಪಪಗ ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೂಳುಿತಾತ ಇವನನ ಿೇ ನ ೂೇಡುತಿತದಾದನ . " ಏನಪಾಪ..ಅಂದರ ಈ ಮಾವ ಮೊದಲ ೇ ಸತಿತದದರಿಂದ ನನಿ ಯೊೇಜನ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣ ಯಾಯಿತ್ು, ನಾನ ೇ ಕ ೂಲ ಮಾಡ ೂೇದ ೇನ ೂೇ ತ್ಪಿಪತ್ು... ಆದರ ಇದು ಗ ೂತಿತದದರ ನಾನು ಅವರಿಬಬರನುಿ ಸ ೇರಿಸಿಕ ೂಂಡು ಇಷುಟ ದ ೂಡಿ ನಾಟಕವನುಿ ಆಡುತ್ತಲ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ...ಸುಮಮನ್ನದಿದದದರೂ ಮುದುಕ ಸತ್ುತ ನನಗ ಆಸಿತ ಬಂದಿರ ೂೇದು..ಇರಲ್ಲ, ಏನೂ 98


ರಕತಚಂದನ

ಮಾಡಕಾಕಗಲಾಿ!..ಹ ೂೇಗು ಇನ ೂಿಂದು ಗಾಿಸ್ ವಿಸಿಕ ಲಾಜ್ಕ ತ್ಗ ೂಂಬಾ,. ನಾನು ಸ ಲ ಬ ರೇಟ್ ಮಾಡುತ ತೇನ ಇವತ್ುತ, ನನಿ ಬಡತ್ನದ ಅಂತ್ಯಕ ಕ!..."ಎಂದ ಎಂದು ಖಾಲ್ಲ ಗಾಿಸ್ ಅವನತ್ತ ತ್ಳಿಿದ ಪರಮೇಶ್ರ ವಿಜಯದ ನಗ ಬಿೇರುತಾತ. ಆಗಲ ೇ ನಶ ಏರಿ ತ್ಲ ಧಿಮ್ ಎನುಿತಿತದ . ಹನುಮಂತ್ೂ ಅವನ್ನಗ ಇನ ೂಿಂದು ಗಾಿಸ್ ವಿಸಿಕಯನುಿ ಒಳಗಿಂದ ಐಸ್ ಬ ರ ಸಿ ತ್ಂದುಕ ೂಟಟ, ಅವನ ಹಣ ಯಲ್ಲಿ ಸುಕುಕ ಆಳವಾಗುತಿತದ , ತ್ುಂಬಾ ಯೊೇಚಿಸುತಿತದಾದನ ೂೇ ಎಂಬಂತ . ಪರಮೇಶ್ರಗ ತಿಳಿಯದಂತ ಮೇಜನ ಮೇಲ ಅವನ್ನಟ್ಟದದ ಉಯಿಲ್ು ಪತ್ರವನುಿ ಕ ೈಗ ತಿತಕ ೂಂಡ್ಡದದ. ಸರರನ ಕುಡ್ಡದು ಗಾಿಸ್ ಕ ಳಗಿಟಟ ಪರಮೇಶ್ರ" ಹ ೂೇಗ ೂೇ, ದಡಾಿ..ಮಿಕ್ತಕದುದ ನ್ನೇನ ೇ ಕುಡ್ಡದು ಮಲ್ಕ ೂಕೇ..ನ್ನನಗ ಸಿಕಕ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನ್ನೇನು ಮಜ್ಾ ಮಾಡುವಿಯಂತ , ನನಿಂತ ೇ.."ಎಂದು ಹಷಕದಿಂದ ಎದದ. ಅಷ ಟೇ... ಇದದಕ್ತದದಂತ ೇ ತ್ಲ ಗಿರಗಿರನ ಸುತಿತ ಕ ೈ ಕಾಲ ಲಾಿ ನ್ನತಾರಣವಾಯಿತ್ು.. ದಸಕಕನ ಸಿೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದದ ಪರಮೇಶ್ರ. ಅವನ ಜ್ಞಾನ ತ್ಪುಪತಿತರುವ ಕಣುಮಂದ ಯೆೇ ಆ ಮುಖಯವಾದ ಉಯಿಲ್ು ಪತ್ರವನುಿ ಹನುಮಂತ್ೂ ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಹರಿದು ಬಿಸಾಕುತಿತದುದದು ಕಂಡೂ ಪರಮೇಶ್ರ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡದವನಾಗಿ ಕತ್ತಲ್ ಲ ೂೇಕಕ ಕ ಜ್ಾರಿ ಹ ೂೇಗಿದದ. ೪ ಮುಖದಮೇಲ ನ್ನೇರು ಎರಚಿದಂತಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ರಗ ಎಚಿರವಾದಾಗ ತ್ನಿ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗಿದದ. ಮಧ್ಯರಾತಿರಯಾಗಿರಬಹುದು...ಬಾಯೆಲಾಿ ಒಣಗಿ, ಹ ೂಟ ಟಯಲ್ಲಿ ಏನ ೂೇ ಸಂಕಟವಾಗುತಿತದ ಅನಾರ ೂೇಗಯವಾದಂತ ನ್ನತಾರಣ..ಅವನ ಕಂಗಳು ಇನೂಿ ಮಬಾಬಗಿಯೆೇ ಇವ ..ಎದುರಿಗ ತ್ನಿ ಚ ೇರಿನಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ್ೂ ಒಂದು ಜಗ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನೇರಿಟುಟಕ ೂಂಡು ತ್ನಿನ ಿ ಸ ೂಟಟನಗ ಬಿೇರುತಾತ ಗಮನ್ನಸುತಿತದಾದನ . " ನ್ನಮಮನುಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪಕಕ ಕೂರಿಸಿಕ ೂಂಡು ನ್ನಮಮ ರೂಮಿನವರ ಗೂ ಕರ ತ್ರುವಷಟರಲ್ಲಿ ನನಗ ಸಾಕು ಸಾಕಾಗಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ಪಾಪ, ಸದಾಯ ಹ ಚುಿ ಮಟ್ಟಲ್ುಗಳಿಲ್ಿ ನ್ನಮಮ ರೂಮಿಗ !" ಎಂದ ಹನುಮಂತ್ು ಸುಸಾತದವನಂತ . ಎದುದ ಕೂರಲ್ು ಹ ೂೇದ ಪರಮೇಶ್ರ, ಸುಸಾತಗಿ ಮತ ತ ಹಾಸಿಗ ಗ ಬಿದದ: "ನನಿನುಿ ನ್ನೇನ ೇ ರೂಮಿಗ ಕರ ದುಕ ೂಂಡು ಬಂದ ಯಾ?"ಎಂದ ಪಾತಾಳದಿಂದ ಹ ೂರಟ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ. ಶಾಂತ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಹನುಮಂತ್ು: 99


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

" ನ್ನೇವು ಕ ೂಲ್ಿಕ ಕ ಬಂದಿದುದ; ನಂತ್ರ ಅಯಯನವರ ಉಯಿಲ್ು ಪತ್ರ ಹಡ್ಡದು ಸಂಭರಮ ಪಡುತಿತದುದದೂ ನ ೂೇಡ್ಡ ನನಗ ನ್ನೇವು ಗ ೂೇಲ್ ಮಾಲ್ ಮಾಡಲ್ು ಬಂದ ಆಸಾಮಿ ಎಂದು ಖಚಿತ್ವಾಗಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ು..ನ್ನಮಮ ಮೊದಲ್ ಗಾಿಸ್ ವಿಸಿಕಯಲ್ಲಿ ಆಯಯನವರು ಬಳಸುತಿತದದ ಮೂರು ನ್ನದ ದ ಮಾತ ರ ಹಾಕ್ತದ ,,ಉಹೂಂ....ನ್ನೇವು ಎಚಿರ ತ್ಪುಪವಂತ ಕಾಣಲ್ಲಲ್ಿ..ಎರಡನ ೇ ಗಾಿಸ್ ಕ ೇಳಿದಾಗ ಅದಕ ಕ ಇನೂಿ ಮೂರು ಮಾತ ರ ಹಾಕ್ತಬಿಟ ಟ..ಆದದಾದಗಲ್ಲ ಎಂದು... ಆಮೇಲ ನ್ನನಿನುಿ ಕರ ದುಕ ೂಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತ ನ್ನನಗ ಎಚಿರವಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಯುತಿತದ .ದ . ಬ ೇಜ್ಾರಾಗಿ ನ್ನೇರಿೇರಚಿ ಎಬಿಬಸಿದ " ಪರಮೇಶ್ರಯ ತ್ಲ ಸವಲ್ಪ ಕ್ತಿಯರ್ ಆದಂತಾಗಿ ಅವನು ಮಾವನ್ ವಿಲ್ ಹರಿದು ಹಾಕ್ತದುದ ಚಕಕನ ನ ನಪಿಗ ಬಂದು ಉದ ವೇಗದಿಂದ ಕೂಗಿದ: "ಯೂ ಫೂಲ್!!...ನನಿ ಮಾವನ ವಿಲ್ ಹರಿದು ಬಿಟ ಟಯಲಾಿ, ಯಾಕ ?...ಇನುಿ ನ್ನನಿನುಿ ಬಿಡಲಾಿ...ಜ್ ೈಲ್ಲಗ ತ್ಳಿಿಸುತ ತೇನ !" ಹನುಮಂತ್ು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಜ್ಾಣನಗ ಯಿದ :"ಹೌದು.. ನ್ನಮಗ ಅಯಯನವರ ಆಸಿತಯಲ್ಲಿ ಒಮುದ ಬಿಡ್ಡಗಾಸೂ ಸಿಕಕಬಾರದ ಂದು ಮಾಡ್ಡದ ..ಇನುಿ ನನಿ ಹಡ್ಡಯುತಿತೇರ ೂೇ, ಜ್ ೈಲ್ಲಗ ಹಾಕುತಿೇರ ೂೇ..ಹ ೇಗ " ಎಂದ ಮಳಿಿ. ಪರಮೇಶ್ರ ತಾಳ ಮಗ ಟುಟ ಕ ೂೇಪದಿಂದ ಕ್ತರುಚಿದ: "ನಾನ ೇ ಇದ ದನಲಾಿ..ಪೇಲ್ಲಸಿಗ ಸಾಕ್ಷ ಹ ೇಳುತ ತೇನ ...ಕಣಾಿರ ನ ೂೇಡ್ಡದ ಎನುಿತ ತೇನ !" ಒಂದು ನ್ನಮಿಷ ಮೌನ ತಾಳಿದ ಹನುಮಂತ್ು ಕ್ತೇಟಲ ಯ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ನುಡ್ಡದ: "ಅಲ್ಲಿಗ ನ್ನೇವು ಬರಲ ೇ ಇಲಾಿ...ಆಸಪತ ರಯಲ್ಲಿದಿದರಿ.. ನಾನ ೇ ಹ ೇಳಿದರೂ ಯಾರೂ ನಂಬುವುದಿಲಾಿ ಅಂದಿರಲಾಿ???..ಪಾಪ, ನ್ನಮಗಾದ ಶಾಕ್ಗ ಮರ ತ್ು ಬಿಟ್ಟರಾ ನ್ನಮಮ ಪಾಿನನ ಿೇ?" ಆಗ ಪರಮೇಶ್ರಯ ಹೃದಯ ಎದ ಯ ಗೂಡ್ಡನಲ್ಲಿ ಎಗರಿಬಿದದಂತಾಯಿತ್ು.ಅವನ್ನಗ ತಾನು ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡ ಅನಾಹುತ್ದ ಪೂಣಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಮುಖ ವಿವಣಕವಾಯಿತ್ು!....ಈ ಚತ್ುರ ಬಡ್ಡಿಮಗ ತ್ನಗ ೇ ಬತಿತ ಇಟಟನ ? "ಅಂದರ ?"ಎಂದ ಇನೂಿ ನಂಬಲಾಗದ ೇ ಮಂಕಾಗಿ. "ನಾನು ಅಯಯನವರ ಮತ್ುತ ಕ ೂೇಮಲಾ ಅಮಮನವರ ಪಾರಮಾಣ್ಣಕ ಸ ೇವಕ..ನ್ನಮಮಂತಾ ಅಯೊೇಗಯರ ಕ ೈಗ ಈ ಆಸಿತ ಬಿೇಳಬಾರದ ಂದು ಅಯಯನವರಿಗ ಹ ೇಳುತಾತ ಬಂದಿದ .ದ .ಅವರಿಗ ನ್ನಮಮನುಿ ನಂಬಿ ಮಾಡ್ಡದ ಪರಮಾದ ಸಾಯುವ ಮುನಿ ಅರಿವಾಯಿತ್ು. ಅವರ ೇ ಆ ಉಯಿಲ್ನುಿ ಹರಿದು ಹಾಕ್ತದರು..ಇನುಿ ವಿಲ್ ಇಲ್ಿದ ಕಾರಣ 100


ರಕತಚಂದನ

ಎಲಾಿ ಆಸಿತ ತ್ನಿ ಏಕ ೈಕ ಮಗಳಿಗ ೇ ನಾಯಯಯುತ್ವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದ ಎಂದರಿತ್ು ನ ಮಮದಿಯಿಂದ ಪಾರಣಬಿಟಟರು, ಪೇಲ್ಲಸರು ಕ ೇಳಿದಾಗ ಅಯಯನವರು ಉಯಿಲ್ನುಿ ಹರಿದುದಕ ಕ ನಾನ ೇ ಪರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷ ಎನುಿತ ತೇನ ..ಆಗ ನ್ನೇವ ೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ?"ಎಂದು ಹುಬ ಬೇರಿಸಿ ಸವಾಲ್ು ಹಾಕ್ತದ ಹನುಮಂತ್ು. ಅದು ಸತ್ಯವ ಂದರಿತ್ು ಕಂಗಾಲಾದ ಪರಮೇಶ್ರ ಹತಾಶನಾಗಿ ವಾದಿಸಿದ: "ಅಯೊಯೇ, ಕ ೂೇಟಯಂತ್ರ ರೂ ಆಸಿತ ದಾವ ಗಿದ ಯಯಾಯ.. ನಾನು ಡಾಕಟರಿಗ ಸತ್ಯ ಹ ೇಳಲ್ು ಒತಾತಯಿಸುತ ತೇನ ..ಮತ್ುತ ಡ ೇವಿರ್ಡ್ ಕೂಡಾ ನನಿ ಕಡ ಗ ೇ ಇದಾದನ !" ಈಗ ಹನುಮಂತ್ು ತ್ಲ ಹಂದ ಹಾಕ್ತ ನಕಕ " ಡಾಕಟರ್ ಶಾಮಣಿ ತಾವು ಮಾಡ್ಡದ ವಂಚನ ಯ ನ್ನಜ ಹ ೇಳಿ ತಾವಾಗಿಯೆೇ ಬಂಧ್ನಗ ೂಳಗಾಗಿ ತ್ಮಮ ಪಾರಕ್ತಟಸ್ ಕಳ ದುಕ ೂಳುಿತಾತರ ಯೆ?..ಅವರಷುಟ ದಡಿರಲಾಿ..ಇನುಿ ಡ ೇವಿರ್ಡ್.?.ಅವನು ಮೊದಲ ೇ ಪರಾರಿಯಾದವನು ತಾನಾಗಿಯೆೇ ಪೇಲ್ಲಸರ ಎದುರಿಗ ಬಂದರ ಅರ ಸ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಿವ ?" "ಹಾಗಾದರ ನಾನು?...ಇಮಾರನ್ ಕಡ ಯವರು ನನಿನುಿ ಕ ೂಂದು ಬಿಡುತಾತರಯಾಯ!"ಎಂದ ಗಾಬರಿಯಾದ ಪರಮೇಶ್ರ, ಚಕಕನ ಎದುದ ಕುಳಿತ್ು. ಹನುಮಂತ್ು ಹ ೂರಡುವಂತ ಎದುದನ್ನಂತ್ು ಪರಮೇಶ್ರಯನುಿ ಕನ್ನಕರದಿಂದ ನ ೂೇಡ್ಡದ, "ಸಾರ್, ನ್ನಮಮನುಿ ನಾನು ಮಣುಿ ಮುಕ್ತಕಸಿದ ದೇನ ...ನ್ನೇವು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ನಾವ ೇ ದ ೂಡಿ ಮನುಷಯರು, ಮಹಾ ಜ್ಾಣರು ಎಂದು ಬಿೇಗುತಿತದಿದರಿ..ನನಿನುಿ ಚಿಕಕವನು, ಕ್ತೇಳುಜ್ಾತಿಯ ದಡಿ ಎಂದ ಲಾಿ ಮೂದಲ್ಲಸುತಿತದಿದರಿ...ಈಗ ನ ೂೇಡ್ಡ, ಅಯಯನವರಿಗ ಬಿೇಸಿದ ಬಲ ಯಲ್ಲಿ ನ್ನೇವ ೇ ಸಿಕ್ತಕಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡ್ಡದಿದೇರಿ... ಯಾರೂ ಮುರಿಯಲಾಗದ ಸುಳುಿ ಸಾಕ್ಷಯ ಸೃಷ್ಟಟ ಮಾಡ್ಡದದರ ಫಲ್ವಾಗಿ!" ಎಂದು ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂರಟವನು, ಮತ ತ ಯಾಕ ೂೇ ಇವನತ್ತ ತಿರುಗಿ ಲ ೂಚಗುಟ್ಟದ: "ನ್ನೇವು ನನಿ ಮಾತ್ು ಕ ೇಳುವುದಾದರ , ಪೇಲ್ಲೇಸರ ಬಳಿ ಹ ೂೇಗಿ ಎಲಾಿ ತ್ಪಪಪಿಗ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳಿಿ.. ನನಗ ಮಾಫ಼ಿಯಾದವರಿಂದ ಪಾರಣಭಯವಿದ ಎನ್ನಿ..ಅವರು ನ್ನಮಮನುಿ ಹ ೇಗ ೂೇ ಬಂಧಿಸಿ ರಕ್ಷಣ ಕ ೂಟಟರ ನ್ನಮಮ ಪುಣಯ ಎಂದುಕ ೂಳಿಿ!...ಇನುಿ ನಾನು ಬರುತ ತೇನ , ನಮಮ ಡಾಕಟರ್ ಬಂದು ಅಯಯನವರ ಶವದ ಡ ತ್ ಸಟ್ೇಕಫ಼ಿಕ ೇಟ್ ಕ ೂಡುವ ಸಮಯವಾಗುತಿತದ ...ನಾನು ಕ ೂೇಮಲ್ಮಮನವರಿಗ ಏನೂ ಹ ೇಳುವುದಿಲ್ಿ...ಅಲ್ಪ-ಸವಲ್ಪ ಮಾನವಿದದರ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಬಳಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಹ ೂೇಗಿ" ಎಂದು ಹ ೇಳಿ ಹನುಮಂತ್ು ತಿರುಗಿ ನ ೂೇಡದ ೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ ೂರಟ ೇಬಿಟಟ. 101


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಪರಮೇಶ್ರ ನಡುಗುವ ಕ ೈಗಳಿಂದ ಮೊಬ ೈಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಸ ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಒತ್ತಲಾರಂಭಿಸಿದ... ಡಾಕಟರ್ ಮತ್ುತ ಡ ೇವಿರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಗ ಬರುವ ಮುನಿ ಮತ್ುತ ಉಗರಪಪನ್ನಗ ತಿಳಿಯುವ ಮುನಿ ಪೇಲ್ಲಸರಿಗ ಶರಣಾಗಿಬಿಡಬ ೇಕು! ಎಂದ ೂಂದ ೇ ಅವನ್ನಗ ಯೊೇಚನ ಯಿತ್ುತ.

102


ರಕತಚಂದನ

ವಜ್ರಬ ೇಟ ೧ ನಗರದ ಅತಿ ಜನಪಿರಯ, ಅಷ ಟೇ ಏಕ , ವಿಶವವಿಖಾಯತ್ವಾದ ಕ ೂಠಾರಿ ಎಕ್ತ್ಬಿಷನ್ ಮೂಯಸಿಯಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದು ರಾತಿರ ಹನ ಿರಡು ಗಂಟ ಯ ಹ ೂತಿತಗ ಒಳಕ ೂೇಣ ಯ ಮಂದವಾದ ದಿೇಪ ಹ ೂತಿತಕ ೂಂಡ್ಡತ್ು...ಹಾಗ ನ ೂೇಡ್ಡದರ ಆ ಮೂಯಸಿಯಮ್ ನಂತಾ ಸುರಕ್ಷತ್ ಭದರಕ ೂೇಟ ಮತ ೂತಂದಿಲ್ಿ. ಬಹಳ ಎಚಿರಿಕ ಯಿಂದ ಆಯದ ಕಾವಲ್ುಗಾರ ಕಂಪನ್ನಯ ಪಡ , ಎಲ ಕಾರನ್ನಕ್ ಲಾಕ್ತಂಗ್ ಉಳಿ ಈ ಮುಯಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ರಾತಿರ ದಿೇಪ ಹ ೂತಿತಕ ೂಂಡರ ಹ ೂರಗಿನವರು ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿಯವರ ೇ ಹಾಕ್ತರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಷುಟ ನಂಬಿಕ ವಿಶಾವಸ ಎಲ್ಿರಿಗಿದ . ಆದರ ... ಸ ಕುಯರಿಟ್ ಕಾಯಮರಾ ಮೇಲ ತ್ನಿ ಕ ೂೇಟು ನ ೇತ್ು ಹಾಕ್ತ ಕಥಕಕಳಿಯ ಮುಖದ ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಮುಖವಾಡವನೂಿ ಧ್ರಿಸಿದ ಅವನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಎದ ೌವಘುಟುಟತ್ತಲ ೇ ಇದ ..ಎರಡ ರಡು ಬಾರಿ ತಾನು ಅಂದು ಸಂಜ್ ಯಿಂದ ಒಳಗ ೇ ಬಚಿಿಟುಟಕ ೂಂಡ್ಡದದ ಪಿಯಾನ ೂೇ ಡಬಬವನುಿ ಬ ರಳಚುಿ ಉಳಿಯದಿರಲ ಂದು ಮಕಮಲ್ ವಸಿದಿಂದ ಒರ ಸುತಾತನ .. ಅವನ ಭಯ ಆತ್ಂಕದಿಂದಾದ ವಿಳಂಬಕ ಕ ಬ ೇಸರ ಪಟಟ ಅವನ ಸಹಚರ ತಾಳ ಮಗ ಟುಟ, "ಅಯೊಯ ಬ ೇಗ ಬರಬಾರದ ೇ?... ಅಧ್ಕಗಂಟ ಗಿಂತಾ ಹ ಚಾಿಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸಿವಚಿಿನ ವಿದುಯತ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗದು, ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಹ ರ್ಡ್ ಕಾವಟಕಸಿಕಗ ಅಲಾರಮ್ ಸಂದ ೇಶ ಹ ೂೇಗತ ತ ಎಂದು ಗ ೂತ್ತಲಾಿ, ಕ್ತವಕ್!!"ಎಂದು ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಆತ್ನ ಕ ೈ ಹಡ್ಡದು, ತ್ನಿ ಮುಖವಾಡವನುಿ ಸರಿ ಪಡ್ಡಸಿಕ ೂಳುಿತಾತ ಮೂಯಸಿಯಮಿಮನ ಗಭಕಭಾಗದ ಅತಿ ಮುಖಯ ಕ ೂೇಣ ಗ ನುಗುೆತಾತನ . ಮೊದಲ ೇ ನ್ನಧ್ಕರಿಸಿ ಅತಿ ಕೂಲ್ಂಕಶವಾಗಿ ಯೊೇಜಸಿದದ ಪರಕಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಅತಿ ಬ ಲ ಬಾಳುವ ‘ಸಕಲ್ ಸಾಟರ್ ’ ಎಂಬ ವಜರ ಆ ಮಂದ ಬ ಳಕ್ತನಲ್ೂಿ ಅದು ಇರಬ ೇಕಾದದ ಕ ೂೇಣ ಯ ನಡುವಿನ ವಿಶ ೇಷ ಗಾಜನ ಡಬಿಬಯಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತಿತದುದದು ಕಂಡು ಬಂತ್ು.

103


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಅದನುಿ ಕಂಡು ಅವರ ಮನಸು್ ಹಷಕದಲ್ಲಿ ಉಬಿಬತ್ು, ಆದರ ರಕತದ ೂತ್ತಡ ಏರಿತ್ುತ. ಕ ೇವಲ್ ಮೂವತ್ುತ ನ್ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಳುವನುಿ ಸಾಧಿಸಿ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಳಿಬ ೇಕಾಗಿದ ... ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣವನುಿ ವಯಥಕ ಮಾಡದ ಒಡನ ಯೆೇ ಕಾಯಕಗತ್ರಾದರು.. ? ಬ ಳಗಿನ ದಿನ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ, ಟ್ ವಿ , ರ ೇಡ್ಡಯೊೇದಲ ಲ ಿ ಾಿ ಕ ೂಠಾರಿ ಹಾಲ್ಲನ ‘ಸಕಲ್ ಸಾಟರ್’ ವಜರದ ಭಾರಿ ಕಳಿತ್ನದ ಸುದಿದಯೆೇ ಮುಖಾಯಂಶವಾಗಿತ್ುತ. ಸುದಿದ ತಿಳಿದ ಕ ಲ್ವ ೇ ನ್ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ತ್ಮಮ ತ್ನ್ನಖ ಯ ಜ್ಾಲ್ವನುಿ ಬಿೇಸಿದದರು ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಕಮಿೇಶನರ್ ಶಂಕರ್ ರಾವ್. ಆಗಲ ೇ ಕ ೂಠಾರಿ ಹಾಲ್ಲನ ಒಡ ಯ ಹಾಗೂ ಸಿ ಇ ಓ ಆದ ರಮೇಶ್ ಕ ೂಠಾರಿ ಆ ವಜರವನುಿ ಹಂಪಡ ಯುವ ತ್ರಾತ್ುರಿಯಲ್ಲಿ , ‘ಅದನುಿ ಕಂಡು ಹಡ್ಡದು ಕ ೂಟಟವರಿಗ ಒಂದು ಕ ೂೇಟ್ ರೂ ಬಹುಮಾನ’ ವ ಂದು ಬಹರಂಗವಾಗಿ ಘೂೇಷ್ಟಸಿಬಿಟ್ಟದದರು. ವಿಶವ ಮಾಕ ಕಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದುಲ್ಕಭವಾದ ಅಪರೂಪವಾದ ಈ ವಜರಕ ಕ ಹತ್ುತ ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಡಾಲ್ರ್ ಕ ೂಡಬಲ್ಿ ಸಂಗಾರಹಕರೂ ಇದದರ ಂದು ಕ ೂಠಾರಿಗ ಮಾತ್ರ ಗ ೂತ್ುತ..ಹಾಗಾಗಿಯೆೇ ಸಾವಕಜನ್ನಕರು ಮಾರು ಹ ೂೇಗುವಂತಾ ಈ ಬ ಲ ಕಟ್ಟದದರೂ, ಅದು ಅವರಿಗ ಚಿಕಾಕಸೂ ಅಲ್ಿ! ..ಅಂತ್ೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಗಾಳಿ ಮಾತಾಡುವವರಿಗೂ, ಅಮಚೂರ್ ಪತ ತೇದಾರರಿಗೂ ಈ ಸುದಿದ ಸುಗಿೆಯಾಗಿದ ...ನಗರದಲ್ಲಿ ವಜರದ ಕಳಿತ್ನದ ಮಾತ ೇ ಬಹು ಚಚಿಕತ್ವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದ . ಬ ಳಿಗ ೆ ೯ ಗಂಟ ಗ ಲಾಿ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಕಮಿೇಶನರ್ ಶಂಕರ್ ತ್ಮಮ ಕ ೂಣ ಗ ವಿಶ ೇಷ ಪತ ತೇದಾರ ಸಮರ್ಥಕ ಮತ್ುತ ಅವರ ಅಸಿಸ ಟಂಟ್ ಮಧ್ುರಾರನುಿ ಕರ ಸಿದಾದರ . ಅವರಿಬಬರೂ ಕಮಿೇಶನರ್ ಕ ೂೇಣ ಗ ಬರುವ ಮುನಿ, ಸಂದ ೇಹದ ಮೇಲ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣ ಕ ೂೇಣ ಗ ಕರ ದುಕ ೂಂಡು ಹ ೂೇಗುತಿತದದ ಕ ೂಠಾರಿ ಹಾಲ್ಲನ ಸ ಕುಯರಿಟ್ ಗಾಡಕನುಿ ಇಬಬರೂ ಗಮನ್ನಸಿದರು..ಬಂಧಿತ್ ಆಜ್ಾನುಬಾಹು ಯುವಕನ ಮುಖ

104


ರಕತಚಂದನ

ಸಪಪಗಿದ , ಅನಯಮನಸಕನಂತ ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಜಗಿಯುತಾತ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಪ ೇದ ಗಳ ಂದಿಗ ಒಳಗ ಹ ೂೇಗುತಿತದಾದನ . " ಅವನ ೇ ಇದದದುದ , ಆ ಪಹರ ಯಲ್ಲಿ,‘ನ ೈಟ್ ಡೂಯಟ್’!...ಕರಣ್ ಅಂತ ಹ ಸರು " ಎಂದು ಅವಶಯಕವಲ್ಿದಿದದರೂ ಪಿಸುಗುಟುಟತಾತಳ ಮಧ್ುರಾ ಸಮಥಕರ ಮೊಳಕ ೈ ಹಡ್ಡದು ಆತ್ನತ್ತ ತ ೂೇರಿಸುತಾತ... ಆಗಲ ೇ ಒಂದು ಕ ೂೇಟ್ ರೂ ಬಹುಮಾನವುಳಿ ಇಂತಾ ಪರಮುಖ ಕ ೇಸನುಿ ಇವರಿಗ ಕ ೂಡುತಿತರುವುದು ಸಹ ೂೇದ ೂಯೇಗಿ ಪತ ತೇದಾರರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೆೇ ಅಸೂಯೆ ಮೂಡ್ಡಸಿದ . ಅದೂ ಸಮರ್ಥಕ ಗ ಚ ನಾಿಗಿ ಗ ೂತ್ುತ. ಅಲ್ಲಿ ತ್ಮಮನ ಿೇ ಗಮನ್ನಸುತಿತದದವರ ಮುಖಭಾವವನುಿ ಚ ನಾಿಗಿ ಓದಬಲ್ಿರು ಸಮರ್ಥಕ. ಹಾಗಾಗಿಯೆೇ ಒಳ ಹ ೂೇದ ಮೇಲ ಕಮಿೇಶನರ್ ಹ ೇಳಿದದನ ಿಲಾಿ ಆಲ್ಲಸಿದ ಸಮರ್ಥಕ ಸಪಪಗ ನಗುತಾತ ತ್ಲ ಯಲಾಿಡ್ಡಸಿದರು, " ಬ ೇಡಾ ಸರ್. ಹ ೇಳಿ-ಕ ೇಳಿ ನಾನು ಹ ೂೇಮಿಸ ೈರ್ಡ್ ಅಂದರ ನರಹತ ಯ ಮತ್ುತ ಕ ೂಲ ತ್ನ್ನಖ ಯ ತ್ಜ್ಞ. ಇದು ಒಂದು ಕಳುವಿನ ಕ ೇಸ್. ಇನೂಿ ನನಿ ಬಹಳ ಮಿತ್ರರು ಈ ಕ ೇಸನುಿ ಜಗಿಯಲ್ು ಬಾಯಿ ತ ರ ದು ಕಾದಿದಾದರ ನ್ನಮಮ ಬಾಗಿಲ್ ಹ ೂರಗ ..."ಎಂದರು. ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಆಸ ಗಣುಿ ಬಿಡುತಾತ ಉತ್ು್ಕಳಾಗಿದದ ಮಧ್ುರಾ, " ಛ , ಏನಾ್ರ್, ನಾವ ೇ ತ ೂಗ ೂಳ ಿೇಣಾ..ಏನಾಗತ ?ತ ..ಜತ ಗ ಕ ೂೇಟ್ ರೂ ಬಹುಮಾನವಿದ ಯಂತ .."ಎಂದು ರಾಗ ತ ಗ ದಳು. " ಮಧ್ುರಾ..!" ಎಂದು ಆಕ ಯನುಿ ಪಿರೇತಿಯಿಂದ ಗದರಿದ ಸಮರ್ಥಕ," ನಾವು ಅಂತಾ ಬಹುಮಾನವನುಿ ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಿವಂತಿಲ್ಿಮಾಮ.." ಎನುಿವರು ನಲ್ವತ್ುತ ವಯಸಿ್ನ ಗಂಭಿೇರ ಮುಖದ ಸವಲ್ಪ ನ ರ ತ್ ಕೂದಲ್ಲನ ಸಮರ್ಥಕ ಎಂದರ ಕಮಿೇಶನರ್ ಶಂಕರ್ ರಾಯರಿಗ ಎಲ್ಲಿಲ್ಿದ ಆತಿೆಯತ , ವಿಶಾವಸ. ಅವರು ನ್ನಟುಟಸಿರಿಟುಟ ," ಇದನುಿ ನ್ನೇವು ತ ಗ ದುಕ ೂಳಿಲ ಬ ೇಕು..ಚಿೇಫ್ ಮಿನ್ನಸಟರ್ ಇಂದ, ಹ ೂೇಮ್ ಮಿನ್ನಸಿರಯಿಂದ ನನಿ ಬ ಸ್ಟ ಡ್ಡಟ ಕ್ತಟವ್ ಗ ಮಾತ್ರವ ೇ ಕ ೂಡಬ ೇಕ ಂದು

105


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಕಟಟಪಪಣ ಮಾಡ್ಡದಾದರ ...ಕ ೂಠಾರಿ ಅಂದರ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಂತ್ವರು ಎಂದು ನ್ನಮಗ ೇ ಗ ೂತ್ುತ... ನನಿ ದಳದ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಪತ ತೇದಾರ ನ್ನೇವ ೇ ಎಂದು ನ್ನೇವು ಈ ಹಂದ ಪಡ ದ ಮಡಲ್್, ಬಹುಮಾನಗಳ ೇ ನ್ನಮಮ ಕ್ತೇತಿಕಯನುಿ ಸಾರಿ ಹ ೇಳುತ ವ..ಜತ ಗ ಈ ಬಾರಿ ಆ ಒಂದು ಕ ೂೇಟ್ ರೂ ಬಹುಮಾನವನುಿ ಅವರು ಪೇಲ್ಲಸಿಗೂ ಸ ೇರಿದಂತ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನ್ನೇಡುತಾತರಂತ ....ಆದದರಿಂದ...!" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಕ ರತ್ತ ತ ೂೇರುಬ ರಳು ಮಾಡ್ಡ ತ್ಮಮ ತಿೇಮಾಕನವನುಿ ಮುಂದಿಟಟರು. ದುಡ್ಡಿಗ ಎಂದೂ ಆಸ ಪಡದ ಸಾವವಲ್ಂಬಿಯಾದರೂ ಇನುಿ ಕಮಿೇಶನರ್ ಆದ ೇಶವನುಿ ನ್ನರಾಕರಿಸಲಾಗಲ್ಲಲ್ಿ... ಕ ೂೇಣ ಯಿಂದ ಹ ೂರಬರುತ್ತಲ ೇ ಮಧ್ುರಾ ಅತಿ ಉದ ವೇಗದಿಂದ, "ಸಾರ್, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಹರ ಯಿದದ ಸ ಕುಯರಿಟ್ ಗಾಡಕನುಿ ಹಡ್ಡದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕ್ತದಾದರಂತ ..ಕ ಳಗ ನಾವು ವಿಚಾರಣ ಕ ೂೇಣ ಗ ಹ ೂೇಗ ೂೇಣಾ, ನ ೂೇಡುವಾ.."ಎಂದು ಅವರ ೂಂದಿಗ ಲ್ಗುಬಗ ಯಿಂದ ಮಟಟಲ್ಲಳಿಯುತಾತ ನ ಲ್ಮಾಳಿಗ ಯ ಕ ೂೇಣ ಗಳತ್ತ ಕಾಲ್ು ಹಾಕ್ತದಳು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕಕ ಕಸ ಗುಡ್ಡಸುವ ಮಾದಮಮನ್ನಗ ಎಂದಿನಂತ ಸಮರ್ಥಕ ಗದರುತಾತರ : " ನ್ನೇನು ಟ ೇಬಲ್ ಕುಚಿಕ, ಕಂಪೂಯಟರ್ ಕ ಳಗ ಲ್ಿ ಗುಡ್ಡಸುವುದ ೇ ಇಲಾಿ. ಬರಿೇ ಧ್ೂಳು ಧ್ೂಳು!.....ಇನ ೂಿಂದು ದಿನಾ ಹಾಗ ನ ೂೇಡ್ಡದರ !!" ಎಂದು ಎಚಿರಿಕ ಕ ೂಡುತಾತರ : ಬ ದರಿದ ಮಾದಮಮ" ಇಲ್ಿಣಾಿ, ಗುಡ್ಡಸಾತನ ೇ ಇವಿಿ..ದಿನಾವೂ..ಯಾಕಣಾಿ?"ಎಂದು ಓಡ್ಡದಳು ಕಸ ಗುಡ್ಡಸಲ್ು. ಮಧ್ುರಾಗ ಇದು ಪರಿಪಾಟ: "ಅವಳು ಗುಡ್ಡಸಲಾಿ, ನ್ನೇವು ಬಿಡಲಾಿ" ಎಂದು ಗ ೂಣಗುವಳು. ಅವರು ವಿಚಾರಣ ಗ ಬರುವುದಕೂಕ ವಿಚಾರಣ ಕ ೂೇಣ ಯ "ಎ" ಬಾಗಿಲ್ು ತ ರ ದು ಆ ಗಾರ್ಡ್ಕ ಕರಣ್ , ಇಬಬರು ಜೂನ್ನಯರ್ ಪತ ತೇದಾರರ ೂಂದಿಗ ವಿಚಾರಣ ಮುಗಿದು ಹ ೂರಬರುವುದಕೂಕ ಸರಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ು.

106


ರಕತಚಂದನ

ಅವರ ೇ ಸಮರ್ಥಕ ರನುಿ ಉದ ದೇಶ್ರಸಿ, "ಸಾರ್, ಇವನು ಎಲ್ಿವನೂಿ ನ್ನರಾಕರಿಸುತಿತದಾದನ ..ಅವನ್ನಗ ಯಾರ ೂೇ ನ್ನದ ರ ಬರುವ ಸ ರೇ ಹ ೂಡ ದರ ಂದೂ, ಒಳಗಿನದು ತ್ನಗ ತಿಳಿಯದಂತ ರಾತಿರಯೆಲಾಿ ನ್ನದ ರ ಹ ೂಡ ದನ ಂದೂ ಹ ೇಳುತಿತದಾದನ ...ಅಲ್ಲಿನ ಸ ಕುಯರಿಟ್ ಕಾಯಮರಾ ಮೇಲ ಯಾರ ೂೇ ಕಥಕಕಳಿ ಮುಖವಾಡದ ಇಬಬರು ಕಪುಪ ಟಾರಯಕ್ ಸೂಟ್ ಧ್ರಿಸಿದವರು ಒಂದು ಕಪುಪ ಕ ೂೇಟ್ ನ ೇತ್ು ಹಾಕ್ತ ಮುಂದ ನ ಡ ದ ಕಳಿತ್ನವನುಿ ಮರ ಮಾಚಿದಾದರ . ಆ ಫಿಲ್ಂ ಸಿಕ್ತಕ ನ ೂೇಡ್ಡದಿವ...ಇವನು ಬ ೇರ ೇನೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತಿತಲಾಿ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಮರ್ಥಕ ಆ ಮಾಿನಮುಖದ ಗಾಡಕನ ಿೇ ದಿಟ್ಟಸುತಾತ, " ಯಾರು ಎಂದು ನ್ನನಗ ನ್ನಜವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಿವೇ ಅಥವಾ ನಾಟಕವೇ?.." ಎನಿಲ್ು ಅವನು ಭಂಡ ಮುಖ ಮಾಡುತಾತ, "ಎಲಾಿ ಒಳಗ ಹ ೇಳಿಯಾಗಿದ ..ನನಗ ೇನೂ ಗ ೂತಿತಲಾಿ..ಆದರ ನನಿ ಹಕುಕಗಳು ಮಾತ್ರ ನನಗ ಚ ನಾಿಗಿ ಗ ೂತ್ುತ..ನನಗಿೇಗ ನನಿ ಲಾಯರ್ ಬಳಿಗ ಹ ೂೇಗುವುದಿದ ...ನ್ನೇವು ಅವರ ಮೂಲ್ಕವ ೇ ನನಿನುಿ ಮಾತಾಡ್ಡಸಿ..ನನಗ ಅರ ಸ್ಟ ಮಾಡ್ಡದದರ , ಜ್ಾಮಿೇನು ತ ಗ ದುಕ ೂಳಿಲ್ೂ ಬರುತ್ತದ .."ಎಂದು ಠಿೇವಿಯಿಂದ ನುಡ್ಡದು ನ್ನರಾತ್ಂಕವಾಗಿ ಹ ೂರನ ಡ ದನು. ಪ ಚುಿ ಮುಖ ಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡ ಜೂನ್ನಯರ್ ಪತ ತೇದಾರರು, " ಅವನೂ ಮೊದಲ್ು ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಸವಿೇಕಸಿನಲ್ಲಿದುದ ಹ ೂರಬಂದವನಂತ , ಎಲಾಿ ಗ ೂತಿತರುವವನ ೇ..."ಎಂದು ಕ ೈ ಚ ಲ್ಲಿದರು. ? ಸಮರ್ಥಕ ಮತ್ುತ ಮಧ್ುರಾ ಕ ೂಠಾರಿ ಮೂಯಸಿಯಮಿಮಗ ಬಂದಾಗ ಹನ ೂಿಂದು ಗಂಟ ..ಆಗಲ ೇ ವಾಯಪಕ ಬಂದ ೂೇಬಸ್ತ ಮಾಡ್ಡದದ ಹಾಲ್ಲನ ೂಳಕ ಕ ಇವರು ತ್ಮಮ ಪರಿಚಯ ನ್ನೇಡ್ಡ ಒಳನ ಡ ದರು. ಮಧ್ಯದ ಹಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರ್ದರ ರ್ದರವಾದ ಗಾಜನ ಪ ಟ್ಟಗ ಯಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲಯಾದ ಮಕಮಲ್ ಸಾಟಯಂರ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲಿದದ ಅಮೂಲ್ಯ ವಜರವ ೇ ಕಳುವಾಗಿರುವುದು! 107


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಹತಿತರ ಹ ೂೇಗಿ ಮಧ್ುರಾ ಪರಿೇಕ್ಷಸಿ, "ಸರ್, ಇದನುಿ ಯಾರ ೂೇ ಬಲ್ವಾದ ಆಯುಧ್ದಿಂದಲ ೇ ಒಡ ದಿರಬ ೇಕು..ಹಾಗಾಗಿ, ನ ೂೇಡ್ಡ, ಗಾಜನ ಚೂರುಗಳ ಲಾಿ ಒಳಗ ಪುಡ್ಡಯಾಗಿ ಬಿದಿದವ ..ಜತ ಗ ಅದರ ಕ ಳಗಿದದ ಸ ಕುಯರಿಟ್ ಸಿವಚ್ ಸರಿಯಾಗಿಯೆೇ ಇದ ..ಆದರೂ ನಮಗ ಅದರ ಅಲಾರಮ್ ಕಳಿಸಲ ೇ ಇಲ್ಿ.."ಎಂದು ವಿಸಮಯ ಪಡುವಳು. ಸಮರ್ಥಕ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸುತಾತ," ಅದು ವಿಶ ೇಷ ದಜ್ ಕಯ ಗಾಜು...ಮೊಳ ಗಳುಳಿ ಮೊನಚಾದ ಮಟಲ್ ಸುತಿತಗ ಯಿದದರ ಮಾತ್ರ ಒಡ ಯಲ್ು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕ ೂಠಾರಿಯೆೇ ಹ ೇಳಿದಾದರ . ಅದನುಿ ಹುಡುಕ ೂೇಣಾ...ಅಲ್ಿದ ೇ ಅಧ್ಕಗಂಟ ಯ ಒಳಗ ಸಿವಚ್ ಆರಿಸಿ ವಜರವನುಿ ಹ ೂರತ ಗ ದು ಮತ ತ ಆನ್ ಮಾಡ್ಡಬಿಟಟರ ಅದು ಅಲಾರಮ್ ಕಳಿಸದು...ಇದು ಇಲ್ಲಿನವರು ಕಸ ಗುಡ್ಡಸಲ್ು, ಗಾಜು ಸವಚಿಗ ೂಳಿಸಲ್ು ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡ್ಡದದ ವಯವಸ .ಥ .." ಎನುಿವರು. " ಹಾಗಾದರ ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಒಳಗಿನವರ ಕುತ್ಂತ್ರವ ೇ! "ಎನುಿವಳು ತ್ನಿ ಬಾಸ್ ನ್ನೇಡ್ಡದ ವಿವರಣ ಯ ಜ್ಾಡು ಹಡ್ಡಯುತಾತ ಸಮರ್ಥಕ ಆ ವಜರದ ಪ ಟ್ಟಗ ಯ ಎದುರಿದದ ಇನ ೂಿಂದು ಗಾಜನ ಪ ಟ್ಟಗ ಯನುಿ ಪರಿೇಕ್ಷಸುತಾತ ವಿವರಿಸುತಾತರ : "ಹೌದು, ಅನುಮಾನವ ೇ ಇಲಾಿ..ಇಲ್ಲಿ ನ ೂೇಡು, ಮಧ್ುರಾ, ಈ ಗಾಜನ ಪ ಟ್ಟಗ ಯಲ್ಲಿ ಅದಕ ಕ ತ್ಕಕಂತಾ ಒಂದು ಸುತ್ತಲ್ೂ ಮೊನಚಾದ ಮೊಳ ಗಳುಳಿ ಗ ೂೇಲಾಕಾರದ ಆಯುಧ್ವಿದ ..ಹಳ ೇ ಕಾಲ್ದ ಯುದಾಧಸಿವಿದು..ಯೂರ ೂೇಪಿನ ರಾಜನ ಕಾಲ್ದುದ ಇದು..ಆದರ ಅದು ಇಲ್ಲಿಯೆೇ ಇದ ..ನನಿ ಪರಕಾರ ಇದರ ಪ ಟ್ಟಗ ಯನುಿ ಗಾಜು ಒಡ ದು ತ ಗ ದಿಲಾಿ..ಕ್ತೇಲ್ಲ ಕ ೈ ತಿರುಗಿಸಿ ಲಾಕ್ ತ ಗ ದು ಈ ಆಯುಧ್ವನುಿ ಬಳಸಿ ಆ ವಜರವಿದದ ಗಾಜನ ಪ ಟ್ಟಗ ಯನುಿ ಒಡ ದು , ವಜರವನುಿ ಕದದ ನಂತ್ರ ಈ ಆಯುಧ್ವನುಿ ಪುನುಃ ಒಳಗಿಟುಟ ಬಿೇಗ ಹಾಕ್ತ ಹ ೂೇಗಿದಾದರ ..ಅಂದರ ಅಥಕವಾಯಿತ್ಲ್ಿ?...ಈ ಆಯುಧ್ದ ಪ ಟ್ಟಗ ಗ ಕ್ತೇಲ್ಲ ಕ ೈ ಇತ್ುತ, ಅದು ಕಳಿರ ಕ ೈ ಸ ೇರಿತ್ುತ. ಅಂದರ ಇಲ್ಲಿಯವರ ಕ ೈವಾಡ ಎಂದಾಯಿತ್ಲಾಿ..ಆದರ ಈ ವಜರದ ಪ ಟ್ಟಗ ಗ ಲಾಕ್ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ, ಸ ಕೂಯರಿಟ್ ಸಿವಚ್ ಮಾತ್ರವಿತ್ುತ, ಮತ್ುತ ಅದರ ಗಾಜು ಬಹಳ ಭದರವಿತ್ುತ...ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಎಲ ಕ್ತರಕ್ 108


ರಕತಚಂದನ

ಸಿವಚ್ ಅನುಿ ನ್ನಷ್ಟಕರಯಗ ೂಳಿಸಿ, ಗಾಜು ಒಡ ದು ಅಧ್ಕಗಂಟ ಯೊಳಕ ಕ ಕದುದ ಮತ ತ ಸಿವಚಿನುಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಡ , ಪೇಲ್ಲಸರಿಗ ಕಣತಪಿಪಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸಿವಯಾಗಿದಾದರ . " " ಪುನುಃ ಆ ಮೊನಚಾದ ಮುಳಿಿನ ಗ ೂೇಲಾಯುಧ್ವನುಿ ಸವಸಾಥನದಲ ಿೇ ಭದರವಾಗಿ ಇಟುಟಬಿಟ್ಟದದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬರಲಾರದು ಎಂದುಕ ೂಂಡ್ಡದಾದರ ಅಲ್ಿವ ೇ ಸರ್?...ಹಾಗಾದರ ಅವಯಾಕರಿರಬಹುದು?" ಎಂದಳು ಮಧ್ುರಾ ಸಮರ್ಥಕ ಈಗ ಪೂತಿಕ ಉತಾ್ಹದಲ್ಲಿದಾದರ . ಅವರು ಅಲ್ಲಿದದ ಖಾಲ್ಲ ಪಿಯಾನ ೂೇ ಡಬಿಬ ತ ರ ದು ಒಳಗ ತ್ಲ ಹಾಕ್ತ ನ ೂಡ್ಡ ಮುಗುಳಿಗುತಿತದಾದರ : " ಅವಯಾಕರಾದರೂ ಇರಲ್ಲ, ಒಬಬನಂತ್ೂ ಸಂಜ್ ಯೆಲಾಿ ಈ ಪಿಯಾನ ೂೇ ಡಬಿಬಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದಾದನ ...ಇದು ಶ ೂೇ ಪಿೇಸ್, ನಕಲ್ಲ ಪ ಟ್ಟಗ ..ಖಾಲ್ಲಯಿರತ .ತ ..ರಾತಿರ ಮೂಯಸಿಯಮ್ ಮುಚಿಿದ ಮೇಲ ಇದರಿಂದ ಹ ೂರಕ ಕ ಬಂದಿದಾದನ ..ಅವನು ಐದು ಅಡ್ಡಯಷುಟ ಗಿಡಿನ ೇ ಇರಬ ೇಕು..ಅದಕ್ತಕಂತಾ ಈ ಪ ಟ್ಟಗ ಯಲ್ಲಿ ಹ ಚುಿ ಸಥಳಾವಕಾಶವಿಲಾಿ.." ಎನುಿತಾತ ಮಧ್ುರಾಗ ಅಲ್ಲಿದದ ಕಾಲ್ಲನ ಶೂ ಒಂದರ ಗುರುತ್ು ಮಾತ್ರ ಮೂಡ್ಡರುವುದು ತ ೂೇರುತಾತರ . " ಇದರ ವಿನಾ ಬ ೇರ ಬ ರಳಚುಿ ಹುಡುಕ್ತದೂರ ಸಿಗಲ್ಿ ಅಲ್ಿವ ಸಾರ್?"ಎನುಿತಾತಳ ಬುದಿದವಂತ ಮಧ್ುರಾ. "ಅವರು ಆ ಕಥಕಕಳಿ ಮುಖವಾಡದವರು...ಕಾಯಮರಾ ಮುಚಿಿದುದ ನ ೂೇಡ್ಡದ ಯಲಾಿ...ಕ ೈಗ ಗ ೂಿೇವ್್ ಹಾಕ್ತರುವುದರಿಂದ ಅದಂತ್ೂ ಶತ್ಸಿ್ದಧ....ಇಲ್ಲಿ ಇನ ಿೇನೂ ಸುಳಿವು ನಮಗ ಸಿಗಲಾಿ, ಹ ೂೇಗ ೂೇಣಾ ಬಾ..." ಎಂದು ಆಕ ಯೊಂದಿಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನ್ನಗಕಮಿಸಿದರು ಸಮರ್ಥಕ. ? ಮಧಾಯಹಿದ ಹ ೂತಿತಗ ಒಬಬ ಮಾಡನ್ಕ ಪೇಷಾಕು ಧ್ರಿಸಿದ ಮಾಟವಾದ ಯುವತಿ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಹ ರ್ಡ್ ಕಾವಟಕಸಿಕಗ ಕಾಲ್ಲಟ್ಟಳು. ಆಗ ಮಧ್ುರಾ ತ್ನ್ನಖಾ ವರದಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡುತಿತದಾದಳ , ಸಮರ್ಥಕ ಫೇನ್ನನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಾಸಪದ ಗಿಡಿ ವಯಕ್ತತಯ ಸುಳಿವು ತಿಳಿಯಲ್ು ಪರಯತಿಿಸುತಿತದಾದರ .

109


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಆ ಯುವತಿ ನುಡ್ಡದಳು:" ನಾನು ಒಂದು ಕಳಿತ್ನವನುಿ ಒಪಿಪಕ ೂಳಿಲ್ು ಬಂದಿದ ದೇನ ನನಿ ತ್ಪಪಪಿಪಗ ಬರ ದುಕ ೂಳಿತೇರಾ?" ಸಮರ್ಥಕ ಇದ ೂಂದು ಸಾಮಾನಯ ಕ ೇಸ್ ಎಂದರಿತ್ು, ಕ ೈಯಾಡ್ಡಸಿ ಮಧ್ುರಾ ಕಡ ಗ ತ ೂೇರಿದರು.. " ಹೂಂ" ಎಂದು ನ್ನಟುಟಸಿರಿಟಟ ಮಧ್ುರಾ ಎದುದ ಆ ಯುವತಿಯನುಿ ವಿಚಾರಣ ಕ ೂೇಣ "ಬಿ" ಎಂಬಲ್ಲಿಗ ಕರ ದ ೂಯದಳು. ಒಳ ಬಂದ ತ್ಕ್ಷಣವ ಆ ಯುವತಿ: "ಅಬಾಬಈ ಕ ೂೇಣ ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾಗಿದ , ನನಗ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಸುತ್ತದ ..ಇದು ಬ ೇಡಾ...ಬ ೇರ ವಿಚಾರಣ ಕ ೂೇಣ ಗ ಕರ ದ ೂಯಿಯರಿ" ಎಂದು ಬ ೇಡ್ಡಕ ಯಿಟಟಳು.. ಇದಾಯವ ತ್ರಲ ಹುಡುಗಿ? ಎಂದ ನ್ನಸಿ ಬ ೇಸರದಿಂದ ಮಧ್ುರಾ, "ನ ೂೇಡ್ಡ, ಮೇಡಮ್....ನಮಮಲ್ಲಿರುವುದ ಲಾಿ ಇಂತಾ ಮೂರು ಕ ೂೇಣ ಗಳ ೇ..ಭಯವಾಗಲ್ು ಏನೂ ಇಲಾಿ, ನಾವಿಬಬರ ೇ ಮಹಳ ಯರು ಇಲ್ಲಿ...ಬ ೇಗ ಹ ೇಳಿ, ನ್ನಮಮದ ೇನು ವಿಷಯ?" ಎಂದು ಆಕ ಯನುಿ ಬಲ್ವಂತ್ ಪಡ್ಡಸಿ ಅಲ್ಲಿದದ ಮೇಜನ ಎದುರಿದದ ಒಂದು ಕುಚಿಕಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿಿರಿಸಿ ತಾನು ಎದುರಿಗಿದದ ಇನ ೂಿಂದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ಳು. " ನನಿ ಹ ಸರು ವಿನಯಾ ಕ ೂಠಾರಿ.. ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕ ೂಠಾರಿಯವರ ದತ್ುತ ಪುತಿರ....ಊರಿನಲ ಿೇ ಇದದರೂ ಅವರ ಮನ ಯಲ್ಲಿಲಾಿ , ನಮಮ ದತ್ುತ ಅಪಪನನೂಿ ನ ೂೇಡುವುದೂ ಇಲಾಿ..ಬ ೇರ ರೂಮಿನಲ್ಲಿದ ದೇನ . ನಮಿಮಬಬರಿಗೂ ಒಂತ್ರಾ ಎಣ ಿ ಸಿೇಗ ಕಾಯಿ!." ಆ ಯುವತಿ ಎನಿಲ್ು ಮಧ್ುರಾ ಶಾಕ್ ಹ ೂಡ ದವಳಂತ ಚ ೇರಿನಲ್ಲಿ ನ ೇರವಾಗಿ ಸ ಟ ದು ಕುಳಿತ್ಳು. "ಮತ ತ ಕಳವು ಮಾಡ್ಡದ ಎನುಿತಿತೇರಾ?" ಎಂದಳು ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಡ್ಡದು ಕಾತ್ರದಿಂದ... ಮನಸು್ ಆಗಲ ೇ ‘ವಜರ ಕಳಿಿ, ವಜರ ಕಳಿಿ’ ಎನುಿತಿತದ ! "ಹೌದು, ನ್ನನ ಿ ಬ ಳಿಗ ೆ ನಮಮ ಬಾಯಂಕ್ತಗ ಹ ೂೇಗಿದ ದನಾ !..ಆಗ ನನಗ ಚ ಕ್ ಬರ ಯಲ್ು ಪ ನ್ ಇರಲ್ಲಲ್ಿವಾ!...ಆಗ ಎದುರಿಗಿದದ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ರಬಬರ್ ಚ ೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ ನ್

110


ರಕತಚಂದನ

ಎಲ್ಿರಿಗಾಗಿ ಎಂದು ನ ೇತ್ು ಹಾಕ್ತದಾರ!... ಅದನುಿ ನಾನು ಕದುದ ಬಿಟುಟ ಬರ ದು ಬಾಯಗಿಗ ಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ ಟ, ನ ೂೇಡ್ಡ..." ಎನುಿತಾತ ವಿನಯಾ ಮುಖ ಮುಚಿಿ ಬಿಕಕಳಿಸುವಳು.. ಮಧ್ುರಾಗ ‘ಇದ ೇನು ಹುಚಿಲಾಿ, ಬ ಪಪಲಾಿ, ಶ್ರವಲ್ಲೇಲ ’ಎಂದು, ತ್ಲ ಧಿಮ್ ಎಂದಿತ್ು. ಮುಂದ ಜರುಗಿ ಕ ೇಳಿದಳು:" ಬರ ೇ ಪ ನ್ ತಾನ ?..ನ್ನನ ಿ ಇನ ಿೇನೂ ಕದಿಯಲ್ಲಲ್ಿ ಅಲ್ಿವ ೇ?..ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳಿಿ!" ಒಂದು ಚಿಕಕ ಆಸ , ಆ ವಜರದುದ! ಆ ಯುವತಿ ಬ ೇಸರದಿಂದ ತ್ನಿ ವಾಯನ್ನಟ್ ಬಾಯಗಿನ್ನಂದ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪ ನ್ ತ ಗ ದು ತ ೂೇರಿಸುತಾತ, " ನ ೂೇಡ್ಡ ಮೇಡಮ್, ಇದನ ಿ ನಾನು ಕದದದುದ..ಬ ೇರ ಏನನೂಿ ಕದಿಯಲ್ಲಲ್ಿ, ಈ ತ್ಪುಪ ತ್ಪಪಲ್ಿವ ೇ?" ಎನುಿವಳು. "ಪರವಾಗಿಲ್ಿ ಬಿಡ್ಡ, ಬಾಯಂಕ್ತಗ ತಿರುಗಿಸಿ ಕ ೂಟಟರಾಯಿತ್ು, ನ್ನೇವು ಹ ೂರಡ್ಡ!.."ಎಂದು ಮಧ್ುರ ಒಳ ಳಗ ೇ ಹಲ್ುಿ ಮಿಡ್ಡ ಕಚಿಿದಳು. ಪ ದುದ , ಮೂಖಕ ಯುವತಿ ಸುಮಮನ ೇ ನ ಮಮದಿ ಕ ಡ್ಡಸಿದಳು! ಕಣ ೂಿರ ಸಿಕ ೂಳುಿತಾತ, ವಿನಯಾ ಎಂಬಾಕ ಏಳುತಾತ " ಆದರೂ ನನಿನುಿ ದ ೇವರು ಕ್ಷಮಿಸುತಾತನ ಅಲ್ಿವ ?"ಎಂದು ಮತ ತ ಕ ೇಳಿದಳು.. ಮಧ್ುರಾ ಉಕ್ತಕಬಂದ ನಗು ಕ ೂೇಪ ಎರಡನೂಿ ನುಂಗಿಕ ೂಳುಿತಾತ " ದ ೇವರು ಕ್ಷಮಿಸುತಾತನ ೂೇ ಇಲ್ಿವೇ, ನಂಗ ೂತಿತಲಾಿ..ನಾವು ನ್ನಮಮನುಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ದೇವ ..ನ್ನೇವು ಹ ೂರಡ್ಡ!" ಎನುಿವಳು.. ಆಕ ಹ ೂರಡುತಿತದದಂತ ಮತ ತ ಚ ೇರಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಕುಳಿತ್ು ಟ ೇಬಲ್ನುಿ ಠಪಠಪಾ ಕುಟ್ಟ ಬುಸುಗುಟ್ಟದಳು, " ಬಂದು ಬಿಡಾತರ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಸ ಟೇಶನ್ನಿಗ , ಇಂತ್ವರ ಲಾಿ!"... ೫ ಸಮರ್ಥಕ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಜೇಪಿನಲ್ಲಿ ವ ೇಗವಾಗಿ ಊರಾಚ ಯ ಚ ೈನ್ನೇಸ್ ಕುಂಗ್ ಫು ಅಕಾಡ ಮಿಯತ್ತ ಸಾಗುತಿತದಾದರ ...ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದದ ಮಧ್ುರಾ ಹ ೇಳಿದ ವಿನಯಾ ಕ ೂಠಾರಿ ಕ ೇಸ್ ಕ ೇಳಿ ಬಹಳ ನಗು ಬಂದಿರುತ್ತದ . ಆದರೂ ಟ ೈಮಿಂಗ್ ನ ೂೇಡ್ಡ, ಆತ್ನ

111


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಡ ೈಮಂರ್ಡ್ ಕಳಿತ್ನವಾಗುವುದಕೂಕ ಈ ಮುಗಧ ಯುವತಿ ಬಂದು ಚಿಕಕ ತ್ಪಪನುಿ ಒಪಿಪಕ ೂಳುಿವುದಕೂಕ...ಕಾಕತಾಳಿೇಯ! ಅವರಿಗ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಮಾಹತಿ ಪರಕಾರ ಈ ಊರಿನ ಚ ೈನ್ನೇಸ್ ಯುವಕರು ಐದು ಅಡ್ಡಯಷುಟ ಕುಳಿರಿದುದ ಗಂಟ ಗಟಟಲ ಒಂದ ೇ ಕಡ ಶರಮವಿಲ್ಿದ ಸದಿದಲ್ಿದ ೇ ಕುಳಿತಿರಬಲ್ಿ ಸಾಧ್ನ ಮಾಡ್ಡರುತಾತರಂತ ..ಜತ ಗ ಮೊನ ಿ ಮೊನ ಿ ಈ ಕುಂಗ್ ಫು ಶಾಲ ಯವರು ಆ ಮೂಯಸಿಯಮ್ ಬ ೇಟ್ಗಾಗಿ ಬಂದಿದದರಂತ ... ಅದಕಾಕಗಿಯೆೇ ಸಮರ್ಥಕ ಮಧ್ುರಾ ಜತ ಗ ಬಂದಿದಾದರ . ಆ ಶಾಲ ಯ ಮುಖಯಸತರ ಬಳಿಗ ಹ ೂೇಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಧಾಯಥಿಕ ಚಾಂಗ್ ಎನುಿವವನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಿರ ೂಂದಿಗ ವಾಪಸ್ ಬರದ ೇ ಆ ಮೂಯಸಿಯಮ್ ಬ ೇಟ್ಯಿತ್ತ ದಿನಾ ತಾನ ೇ ನ್ನಧಾನವಾಗಿ ಬ ೇರ ಯಾಗಿ ಬಂದನ ಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆತ್ನ ಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕ ೇಳಲ್ು, " ರೂಮ್ ನಂಬರ್ ೧೦..."ಎನುಿವರು. ಸಮರ್ಥಕ ಮಧ್ುರಾ ಅಲ್ಲಿಗ ಧಾವಿಸಲ್ು ಆ ಕ ೂೇಣ ಯ ಮಧ ಯ ನ ಲ್ದ ಮೇಲ ಧಾಯನಮುದ ರಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಿ ಚ ೈನ್ನೇಸ್ ಯುವಕನ ೂಬಬನು ಕುಳಿತಿದಾದನ . ಕಣುಮಚಿಿ ಧಾಯನದಲ್ಲಿದದವನ ಮುಂದಿರುವ ಬುದಧನ ಪರತಿಮಯ ಮುಂದ ಅಗರಬತಿತ ಹಚಿಲಾಗಿದ . ಅವನತ್ತ ಓಡ ೂೇಡ್ಡ ಹ ೂೇಗಿ ಹತಿತರದಿಂದ ಪರಿೇಕ್ಷಸಿದ ಮಧ್ುರಾ ವಿಸಮಯದಿಂದ, " ಅಬಾಬ , ಇವನು ಭಾರಿೇ ಆಳವಾದ ಸಮಾಧಿ ಸಿಥತಿ ತ್ಲ್ುಪಿದಾದನ , ಧಾಯನದಲ್ಲಿ..."ಎಂದು ಬ ರಗಾದಳು. ಆದರ ಅನುಮಾನವ ೇ ಮೈವ ತಿತದ ಸಮರ್ಥಕ ಕುಳಿತಿದದವನ ಕತಿತನ ನಾಡ್ಡ ಹಡ್ಡದು ಪರಿೇಕ್ಷಸಿ, ಉಸ್್ ಎಂದು ನ್ನಡುಸುಯುದ, ಅವನನುಿ ಸವಲ್ಪ ನೂಕ್ತದರು. ತ್ಕ್ಷಣವ ೇ ಜೇವವಿಲ್ಿದ ಅವನ ಶರಿೇರ ವಾಲ್ಲ ದ ೂಪ್ ಎಂದು ಬಿದುದಬಿಟ್ಟತ್ು, "ಇದಕ್ತಕಂತಾ ಆಳವಾದ ಸಮಧಿಯಿನ ೂಿಂದಿಲಾಿ..ಇವನನುಿ ನ ೇರವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯೆೇ ಮಾಡಬ ೇಕು!"ಎಂದು ವಿಷಾದದ ನಗ ಚ ಲ್ಲಿದರು ಸಮರ್ಥಕ.

112


ರಕತಚಂದನ

ಕತಿತನ ನರವಂದನುಿ ಒತಿತ ಯಾರ ೂೇ ತ್ಜ್ಞನಾದವನ ೇ ಇವನನುಿ ಕ ೂಂದಿರಬಹುದ ಂದು ಇಬಬರೂ ಚಚಿಕಸಿಕ ೂಂಡರು. ಮುಂದಿನ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಕರಮವಾದ ಮಹಜರ್ ಇತಾಯದಿಯನುಿ ಏಪಾಕಟು ಮಾಡ್ಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸವಲ್ಪ ಹ ೂತಿತನ ನಂತ್ರ ಕಚ ೇರಿಗ ವಾಪಸಾ್ದರು ಬರುವಾಗ ಮಧ್ುರಾಗ ಏನ ೂೇ ಮರ ತ್ವರಂತ , " ಆಫಿೇಸಿಗ ಹ ೂೇದ ತ್ಕ್ಷಣ ಆ ಶಾಲ ಯ ಇಂದಿನ ವಿಸಿಟಸ್ಕ ಪುಸತಕದಲ್ಲಿ ಅವನನುಿ ನ ೂೇಡಲ್ು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿದದರ ? ಎಂದು ನ್ನೇನು ವಿಚಾರಿಸು...ಅವರ ೇ ಕ ೂಲ ಮಾಡ್ಡರಬಹುದು.ಹಾಗಿದದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ವಜರ ಕಳಿತ್ನಕೂಕ ಇದಕೂಕ ಕ ೂಂಡ್ಡಯಿದ ಅಂದಂತಾಯಿತ್ು" ಎಂದರು ಸಮರ್ಥಕ ? ಅವರು ತ್ಮಮ ಕಚ ೇರಿಗ ಹ ೂೇಗುವುದಕೂಕ ಅಲ್ಲಿಗ ಮತ ೂತಮಮ ವಿನಯಾ ಕ ೂಠಾರಿ ಬರುವುದಕೂಕ ತಾಳ ಯಾಯಿತ್ು. ಇವರತ್ತಲ ೇ ನ ೂೇಡ್ಡ ಅರಸಿ ಬಂದ ಆಕ ಯನುಿ ನ ೂೇಡ್ಡ ಸಮರ್ಥಕ ನಗುತಾತ, " ಮಧ್ುರಾ, ಮತ ತ ನ್ನನಿ ಕ ೇಸ್ ಹಾಜರ್" ಎಂದರು. ಮನದಲ ಿದದ ಅಸಹನ ಯ ಭಾವನ ಯನುಿ ಹತಿತಕ್ತಕ ಮಧ್ುರಾ, : "ಬನ್ನಿ ವಿನಯಾ, ಮತ ತೇನು ವಿಷಯ?" ಎನುಿವಳು..ಎಷಾಟದರೂ ಊರಿನ ಮುಖಯಸತ ಕ ೂಠಾರಿಯ ಮಗಳು..ದತ್ುತ ಮಗಳ ನ್ನಿ! ಆಕ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವದನದಿಂದ," ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ನನಿ ರೂಮ್ ಮೇಟ್ನ ಹ ಣವನುಿ ಎಸ ದು ಬಿಟ ಟ, ಯಾರಿಗೂ ಹ ೇಳದ ೇ...ಅದನುಿ ಒಪಿಪಕ ೂಳಿಲ ಂದ ೇ ಬಂದ !" ಎನುಿವಳು, ಭಯಭಿೇತ್ಳಾದವಳಂತ . ಉಸ ್ನುಿತ್ತ ಅವಳ ಂದಿಗ ಮದುರಾ ವಿಚಾರಣ ಕ ೂೇಣ "ಸಿ" ಯತ್ತ ಹ ೂೇಗುತಿತರುವಂತ ಯೆ ಅತ್ತ ಮತ ೂತಮಮ ಸಮರ್ಥಕ ಮಾದಮಮನನುಿ ’ಕಸಗುಡ್ಡಸುವ

113


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುತ್ುವಜಕ ತ ೂೇರಿಸಲ್ಿ ’ ಎಂದು ತಾಕ್ತೇತ್ು ಮಾಡುತಿತದಾದರ . ’ಸರಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ು!’ ಎನ್ನಸಿತ್ು ಮಧ್ುರಾಗ ? ಕ ೂೇಣ "ಸಿ" ಯೊಳಕ ಕ ಇಬಬರೂ ಕಾಲ್ಲಡುತಿತದದಂತ ಯೆೇ ಮತ ತ ಕಾಯತ ತ ಗ ದ ವಿನಯಾ," ಅರ ರ , ಇದು ಮೊದಲ್ ಕ ೂೇಣ ಗಿಂತಾ ಅಸಹಯವಾಗಿದ ..ನನಗ ಇದು ಬ ೇಡಾ, ಇದರ ಪಕಕದ ರೂಮಿಗ ಕರ ದುಕ ೂಂಡು ಹ ೂೇಗಿ ಪಿಿೇಸ್ " ಎನುಿವಳು. ಮಧ್ುರಾಳ ತಾಳ ಮಗೂ ಮಿತಿಯಿಲ್ಿವ ? " ಎಷುಟ ಸಲಾರಿೇ ನ್ನಮಗ ಹ ೇಳುವುದು?..ಎಲಾಿ ಮೂರು ಕ ೂೇಣ ಗಳು ಒಂದ ೇ ತ್ರಹ ಇವ ಅಂತಾ..ಅಲ್ಲಿ ಬ ೇರ ೂಬಬರ ವಿಚಾರಣ ಯಾಗುತಿತದ ..ಅದ ೇನು ಹ ೇಳಲ್ು ಬಂದಿರುವಿರ ೂೇ ಹ ೇಳಿ ಮುಗಿಸಿ" ಎಂದು ಗದರಿಸಿದಳು..‘ತ ೂಲ್ಗಿ’ ಅನಿಲ್ಲಲ್ಿ ಅಷ ಟೇ! ಆಕ ಯ ಕ ೂೇಪ, ಬ ೇಸರ ತ್ನಗ ಮುಟುಟತ್ತಲ ೇ ಇಲ್ಿವ ಂಬಂತ ವಿನಯಾ: " ನ ೂೇಡ್ಡ, ನ್ನನ ಿ ರಾತಿರ ನಾನು ರೂಮಿಗ ಹ ೂೇದ ನಾ... ನ ೂೇಡ್ಡದ ರ ಅಲ್ಲಿ ನ ಲ್ದ ಮೇಲ ನನಿ ರೂಮ್ ಮೇಟ್ ಸತ್ುತ ಬಿದಿದದದ ಪಾಪ ಅವನು ಇದಕ ಕ ಮುಂಚ ಎಂದೂ ಸತಿತರಲ ೇ ಇಲಾಿ .ನನಗ ಷುಟ ಬ ೇಸರವಾಯುತ, ಮೊದಲ್ ಬಾರಿ ಸತಿತದಾದನ ಅಂತಾ!..." ಎಂದಳು. ಮಧ್ುರಾಗ ಚಳಿಜವರ ಬಂದಂತ ಕ ೂಪದಿಂದ ನಡುಗಿದಳು, ಆದರೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ " ಅವನು ನ್ನಮಮ ಬಾಯ್ ಫ ರಂರ್ಡ್ ಏನ್ನರ? ಹ ಸರ ೇನು?" ಎನುಿವಳು. "ಅವನ್ನಗ ನಾನ ೇ ಹ ಸರಿಟ್ಟದುದ , ಜ್ಾಕ್ತ ಅಂತಾ..." ಹ ಮಮ ಬ ರ ತ್ ದನ್ನ ಬ ೇರ ! "ಯಾಕ , ಅವನ ನ್ನಜವಾದ ಹ ಸರ ೇನ್ನರೇ? ವಯಸ ್ೇನು?"... ಕ್ತರುಚಬಾರದು ಅಂದುಕ ೂಂಡರೂ! ವಿನಯಾ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗ ನಗುತಾತಳ : " ಪಾಪ, ನಾನು ಬಂದ ದಿನದಿಂದ ನನಿ ಜತ ಗ ೇ ವಾಸಿಸುತಿತದದ ಆ ಹ ಗೆಣಕ ಕ ಅವರಮಮ ಏನು ಹ ಸರಿಟ್ಟದದರ ೂೇ ನನಗ ೇನ್ನರ ಗ ೂತ್ುತ?...ಅದಕ ಕೇನು ಬತ್ಕ ಸಟ್ಕಫಿಕ ೇಟ್ ಇರುತ್ತದ ಯೆ ವಯಸು್ ಹ ೇಳಲ್ು?.. ಬಹಳ ಬ ೇಜ್ಾರಾಯಿತ್ಪಾಪ...ಅದರೂ ಆ ಗಬುಬನಾತ್ ತ್ಡ ಯದ ೇ ಟಾಯೆಿಟ್ ಗುಂಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ಹ ಣವನುಿ ತ್ುರುಕ್ತ ಫಶ್ ಮಾಡ್ಡ ವಿಲ ೇವಾರಿ ಮಾಡ್ಡಬಿಟ ಟ. ಇಂತಾ ಅಪರಾಧ್ವನುಿ 114


ರಕತಚಂದನ

ಪೇಲ್ಲಸರಿಂದ ಮುಚಿಿಡಬಾರದು ಎಂದು ನ್ನಮಮತ್ರ ಬಂದ ಅಷ ಟ.. ಸರಿ, ಇನುಿ ತಾವು ನನಿ ಮೇಲ ಕ ೇಸ್ ದಾಖಲ್ು ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳಿತೇರ ೂೇ ಏನ ೂೇ?" ಎಂದು ಹುಬ ಬೇರಿಸುವಳು ಮಧ್ುರಾ ಹ ಂಚು ಹಾರುವಂತ ಕೂಗಲ್ಲಲಾಿ, ಸವಲ್ಪ ಕಡ್ಡಮ ದನ್ನ ಅಷ ಟೇ: "ಹೂಂ...ಕ ೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ ತೇನ ..ನ್ನೇವಿಲ್ಲಿಂದ ಹ ೂೇಗದಿದ ರ , ಪೇಲ್ಲಸರಿಗ ಹುಚುಿ ಹಡ್ಡಸಲ್ು ಬಂದಿದಿದೇರಿ ಎಂಬ ಆರ ೂೇಪದ ಮೇಲ !" ಅದಾದ ನಂತ್ರ ಸ ಟೇಶನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಧ್ುರಾಳನುಿ ಅಂದು ಮಾತಾಡ್ಡಸಲ ಇಲಾಿ ದೂರದೂರದಿಂದ ನ ೂೇಡ್ಡ ಲ ೂಚಗುಟ್ಟ ಹ ೂೇದರು ತ್ರಲ ಸಹ ೂೇದ ೂಯೇಗಿಗಳು. ? ಮಾರನ ೇ ದಿನ ಬ ಳಿಗ ೆಯೆೇ ಸಮರ್ಥಕ ಮತ್ುತ ಮಧ್ುರಾ ಮುಯಸಿಯಮ್ ಒಡ ಯ ರಮೇಶ್ ಕ ೂಠಾರಿಯವರ ಬಳಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಪಡ ದು ಬ ೇಟ್ಗ ಬಂದು ಅವರ ವಿಶಾಲ್ ಹವಾನ್ನಯಂತಿರತ್ ಆಫಿೇಸಿನ ಮತ್ತನ ಯ ಕುಚಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಡಯುತಿತದಾದರ . " ನ್ನಮಗ ತ ೂಂದರ ಮಾಡುವ ಉದ ದೇಶವಿರಲ್ಲಲಾಿ..ಆದರ ಬ ೇಗ ಕಳಿರ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲ್ಲಲಾಿ..ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಕ ೂೇಟ್ ರೂ ಬಹುಮಾನದ ಕ ೇಸ್ ನ ೂೇಡ್ಡ,ಕಚ ೇರಿಗ ಮುಗಿಬಿದದ ಹತ್ುತ ಹಲ್ವಾರು ಬಹುಮಾನ ಹುಚಿರು, ತ್ರಲ ಗಳ ಡ ೂೇಂಗಿ ಕಾಲ್ ಗಳು..." ಎಂದು ತ್ಮಮ ಕಷಟ ತ ೂೇಡ್ಡಕ ೂಂಡರು ಸಮರ್ಥಕ. ತ್ಮಮ ಹ ೂಳ ಯುವ ಬಕಕ ತ್ಲ ಯನುಿ ನಾಲ್ೂಕ ಬ ರಳಿಗ ವಜರದುಂಗುರ ಧ್ರಿಸಿದದ ಕ ೈಯಿಂದ ಸವರಿದ ಲ್ಕ್ಷಮೇ ಪುತ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಿವ ನುಿವಂತ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿದರು. ಮಧ್ುರಾ ಸುಮಮನ್ನರದ ೇ, " ಸರ್, ನ್ನಮಮ ದತ್ುತ ಮಗಳಂತ ವಿನಯಾ ಅಂತಾ...ಅವಳು ಮೊನ ಿಯಿಂದ ಸುಮಮಸುಮಮನ .."ಎಂದು ದೂರ ತಿತದಳು. "ನನಗ ಗ ೂತ್ುತ..ನನಿ ದತ್ುತ ಪುತಿರ ನ್ನಮಮಲ್ಲಿಗ ಬಂದು ತ್ಲ ತಿನುಿತಿತದಾದಳ ಎಂದು.. ಮಹಾ ತ್ರಲ ಅಲ್ಿದ ೇ ಬಲ್ು ಕ್ತಲಾಡ್ಡ ಅವಳು,ಮುಗಢಳಂತ ಯೆೇ ನಟ್ಸುತಾತಳ ..ಅಬಾಬ, ಅವಳ ಕಾಟ ತ್ಡ ಯದ ೇ ಓಡ್ಡಸಿಬಿಟ ಟ ಅಂತಿೇನ್ನ!" ಎಂದರು ಕ ೂಠಾರಿ, ತ್ಮಮ ಭಾರ ಕಳ ದುಕ ೂಂಡವರಂತ . 115


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಸಮರ್ಥಕ ಆಕ ಯ ವಿಷಯವನುಿ ಬದಿಗಿಟುಟ, ಮುಖಯವಾದ ಮುಯಸಿಯಮ್ ವಿಷಯಕ ಕ ಬರುತಾತ, " ಸರ್, ನ್ನಮಮ ಗಾರ್ಡ್ಕ ಕರಣ್ ಬಗ ೆಯೆೇ ನಮಗ ಅನುಮಾನ , ಅದು ಸಹಜವೂ ಕೂಡಾ ಅಲ್ಿವ ?..ಅವನ್ನಗ ಕ್ತೇಲ್ಲ ಕ ೈ, ಅಲಾರಮ್, ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಮತ್ುತ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಿವೂ ಇತ್ುತ..ಆದರೂ ಅವನ ಬಳಿಯಾಗಲ್ಲ, ವಿಚಾರಣ ಯಿಂದಾಗಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಿಕಕ ಸುಳಿವೂ, ಜ್ಾಡೂ ಸಿಕುಕತಿತಲಾಿ.." ಎಂದರು. ರಮೇಶ್ ಎಲಾಿ ತಿಳಿದವರಂತ ಸಪಪಗ ನಕಕರು:" ಅವನ್ನನ ೂಿಬಬ ಮೊೇಸಗಾರ ಅನ್ನಿಸತ .ತ ..ಅವನು ನಮಮ ವಿನಯಾಗ ಲ್ವರ್ ಅಂತ ...ನನಿ ಬಳಿಯೆೇ ಬಂದು, ಹ ೂೇದ ತಿಂಗಳು, ಭಡವಾ ಏನನುಿತಾತನ ಗ ೂತ ೂತೇ?. ..ವಿನಯಾಗ ಇವನಿ ಕ ೂಟುಟ ಮದುವ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಡಬ ೇಕಂತ ...ಆಸಿತಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗ ಪಾಲ್ು ಬ ೇಕಂತ . ಅದಕ ಕ ಇವನ ವಕಾಲ್ತ್ುತ, ಅವಳದ ೇ ಕುಮಮಕುಕ... ನ ೂೇಡ್ಡದಿರಾ ಹ ೇಗಿದ ... ಒಂದ ೇ ಹಟಾ ಇಬಬರದೂ..ಚ ನಾಿಗಿ ಬ ೈದು ಓಡ್ಡಸಿಬಿಟ ಟ..ಅವನನುಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತ ಗ ಯೊೇಣಾ ಅಂದರ "ಮಹಾ ಸ ಕುಯರಿಟ್ ಪರವಿೇಣ " ಅಂತಾರ ಆ ಕಂಪನ್ನಯವರು, ಇನಾಯರೂ ಸದಯಕ ಕ ಅಂತ್ವರು ಸಿಕಕಲ್ಿವಂತ .. ಅಸಹಯದವನು... ಮೂರ ೂತ್ೂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನಂತ ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಜಗಿಯುತಿತರುತಾತನ .."ಎಂದು ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸಿದರು ರಮೇಶ್ ಕ ೂಠಾರಿ. ಆ ಮಾತ್ು ಕ ೇಳಿ ವಿದುಯತ್ ಶಾಕ್ ತ್ಗುಲ್ಲದವರಂತ ದಿಗೆನ ದದರು ಸಮರ್ಥಕ..ಕಣುಿ ಕ್ತರಿದಾಯಿತ್ು: "ಏನಂದಿರೇ?,,ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ಮ.....ಕರ ಕ್ಟ!! ಎಂದು ಕಣಕಣುಿ ಬಿಡುತಿತದದ ಮಧ್ುರಾಳತ್ತ ತಿರುಗಿದ ಸಮರ್ಥಕ ಸಂತ್ಸದಲ್ಲಿ ಘೂೇಷ್ಟಸಿದರು: " ನಾನು ಕ ೇಸ್ ಸಾಲ್ವ ಮಾಡ್ಡ ಬಿಟ ಟ ಅನ್ನಿಸಿತದ ..ಒಂದ ೇ ನ್ನಮಿಷದಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಹ ೇಳಿತೇನ್ನ...ನ್ನೇನು ನ್ನನ ಿ ಆ ಕುಂಗ್ ಫು ಶಾಲ ಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಗ್ ಎಂಬ ಸತ್ತವನ ಬ ೇಟ್ಗಾಗಿ ಬಂದವರ ಪಟ್ಟ ನ ೂೇಡು ಒಮಮ... ಅಲ್ಲಿ ವಿನಯಾಳ ಹ ಸರಿರಲ್ು ಸಾಧ್ಯ!" ಎಂದರು... ರಮೇಶ್ ಕ ೂಠಾರಿ ಹುಬುಬಗಂಟ್ಕುಕತಾತ, " ಹೌದು ಅದರಲ ಿೇನು ಅಚಿರಿ?..ವಿನಯಾ ಕುಂಗ್ ಫು ಶಾಲ ಯಲ ಿೇ ಓದಿ ಅಲ ಿ ಸವಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಅದರ ಶ್ರಕ್ಷಕ್ತಯಾಗಿದದಳು ಕೂಡಾ..ಚಾಂಗ್ ಅವಳ ನಂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ೇಚರ್ ಆಗಿ ಸ ೇರಿಕ ೂಂಡ. ಇದು ನನಗ ೇ ಗ ೂತ್ುತ.."ಎಂದರು 116


ರಕತಚಂದನ

"ಇದರಲ್ಲಿದ ಸಾರ್, ವಿನಯಾ ಕ ೂಠಾರಿ ಹ ಸರು...ಚಾಂಗ್ ಗಾಗಿ ಬಂದವಳು ನ್ನನ ಿ!" ಎಂದ ಮಧ್ುರಾಗ ಪರಮಾಶಿಯಕವಾಗುತಿತದ . " ಅವನ ಮೃತ್ುಯವಾಗಿ ಬಂದವಳು ಅನುಿ...ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ನರತ್ಜ್ಞ ಆಕ ... ಕುಂಗುಫ ರಿೇತಿಯಲ ಿೇ ಅವನನುಿ ಧಾಯನದಲ್ಲಿದಾಗ ಹಂದಿನ್ನಂದ ಬಂದು ಕ ೂಂದು ಬಿಟಟಳು..." ಎಂದರು ಸಮರ್ಥಕ ಹ ೂಳಪಿನ ಕಂಗಳಿಂದ, ಬ ಪಾಪಗಿ ಇವರನ ಿ ನ ೂೇಡುತಿತದದ ರಮೇಶ್ ಕ ೂಠಾರಿಯವರನ ಿೇ ನ ೂೇಡುತಾತ, " ನ್ನಮಗಥಕವಾಯಿತ್ಲ್ಿವ ಸರ್?.ನ್ನಮಮ ಬ ಲ ಬಾಳುವ ವಜರ ಮತ ತ ನ್ನಮಮ ಕ ೈಗ ಸ ೇರಿತ ಂದ ೇ ತಿಳಿಯಿರಿ..!." ಎಂದು ಆಶಾವಸನಾ ಪೂವಕಕವಾಗಿ ಅವರ ಭುಜ ತ್ಟ್ಟದರು ಸಮರ್ಥಕ ರಮೇಶ್ ಕ ೂಠಾರಿ ದಿಗೆರಮಯಾದವರಂತ ಎದುದ ನ್ನಂತ್ರು: " ವಿನಯಾ ಮಾಡ್ಡದ ಚಾಂಗ್ ನ ಕ ೂಲ ?...ಕರಣ್ ತಿನುಿತಿತದದ ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ಮ?...ನನಗ ವಾಪಸ್ ಸಿಕುಕವ ವಜರ??? ..ಏನು, ಏನ್ನರೇ ನ್ನಮಮ ಈ ಹುಚುಿ ಮಾತಿನ ಅಥಕ? " ಎಂದು ಕಣುಿ ಕ ಕಕರಿಸಿದರು ರಮೇಶ್ ಕ ೂಠಾರಿ. ಸಮರ್ಥಕ ಗ ಲ್ುವಿನ ನಗ ಬಿೇರುತಾತ ಇಬಬರಿಗೂ ವಿವರಿಸಿದರು: "ನಮಗಿೇಗ ತಿಳಿದಂತ ಕರಣ್ ಮತ್ುತ ವಿನಯಾ ಪ ರೇಮಿಗಳು, ಈ ಕ ೂಠಾರಿ ಆಸಿತ ಸಿಗದ ೇ ನ್ನರಾಸ , ಕ ೂೇಪದಿಂದ ಆ "ಸಕಲ್ ಸಾಟರ್ "ವಜರ ಕದಿಯುವ ಪಾಿನ್ ಮಾಡ್ಡದರು...ಮುಖಯವಾಗಿ ಕ ೂಠಾರಿಯವರ ಪರತಿಷ ಟಗ ಕುಂದು ಬರಲ ಂದು...ಅಂತಾ ವಜರವನುಿ ಮಾರಿ ಅರಗಿಸಿಕ ೂಳಿಬಲ್ಿ ಶಕ್ತತ ಅವರಿಗಿತ ೂತೇ ಇಲ್ಿವೇ ಗ ೂತಿತಲಾಿಆದರೂ ಚಾಂಗ್ ನನೂಿ ಸ ೇರಿಸಿಕ ೂಂಡರು ಕರಣ್ ಮತ್ುತ ವಿನಯಾ ಕರಣ್ ತ್ನಗ ಮುಯಸಿಯಮಿಮನ ಭದರತಾ ವಯವಸ ಥಯ ಪೂವೇಕತ್ತರವ ಲಾಿ ತಿಳಿದಿದದರಿಂದ ಈ ಗಿಡಿ ಚಾಂಗ್ ನನುಿ ಒಳನುಗಿೆಸಿ ಪಿಯಾನ ೂೇ ಡಬಬದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟದಾದನ ..ರಾತಿರಯಾಗುತ್ತಲ ೇ ಅಧ್ಕ ಗಂಟ ಸಮಯಾವಕಾಶದ ಆ ಸ ಕುಯರಿಟ್ ಸಿವಚಿನುಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಡ ಇಬಬರೂ ಧ ೈಯಕವಾಗಿ ಒಳನುಗಿೆದಾದರ , ಯಾಕ ಂದರ ಆ ಒಳಬಾಗಿಲ್ನುಿ ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಇಬಬರು ತ ಗ ಯಬ ೇಕ ಂಬ ನ್ನಯಮ, ವಯವಸ ಥಯಿದ ...ಕಥಕಕಳಿ ಮುಖವಾಡ ಧ್ರಿಸಿ ಕಾಯಮರಾ ಕಣಿನುಿ ಮರ ಮಾಚಿಸಿ 117


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಇವರಿಬಬರೂ ಹ ೇಗ ಕಳುವು ಮಾಡ್ಡದರ ಂದು, ಮಧ್ುರಾ, ನ್ನನಗಾಗಲ ೇ ಗ ೂತ್ುತ. ಆದರ ಬಹಳ ದುರಾಸ ಯವರಾದ ಕರಣ್-ವಿನಯಾ ಆ ಬಡಪಾಯಿ ಚಾಂಗ್ ಇದದರ ತ್ಮಗ ೇ ಒಂದಿನ ಮುಳುವಾಗಬಹುದ ಂದು ಅವನ ಬಾಯಿ ಮುಚಿಿಸಲ್ು ವಿನಯಾಳ ಕುಂಗ್ ಫು ಕಲ ಯನುಿ ಕ ೂಲ ಗಾಗಿ ಬಳಸಿದರು ಅಷ ಟೇಅಂತ್ೂ ಈಗ ಕರಣ್ ಆ ವಜರವನುಿ ಹ ೂರಗ ತ್ಂದಿದಾದನ , ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟದಾದನ ಅಲ್ಿವ ೇ ಮಧ್ುರಾ?.."ಎಂದು ಅವಳತ್ತ ಪರಶಾಿಥಕಕವಾಗಿ ನ ೂೇಡ್ಡದರು. ಅವಳಿಗ ಇನೂಿ ತ್ಬಿಬಬಾಬಗಿಯೆೇ ಇದ ! "ಕರಣ್ ಮೊದಲ್ು ನಾವು ನ ೂೇಡ್ಡದಾಗ...ವಿಚಾರಣ ಕ ೂೇಣ "ಏ" ಕಡ ಗ ನ ಡ ದಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತ ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಜಗಿಯುತಿತದದನಾ?" ಎಂದರು ಸಮರ್ಥಕ ಮಧ್ುರಾ ಹೌದ ನುಿವಂತ ಗ ೂೇಣು ಆಡ್ಡಸಿದಳು. " ಆದರ ನಾವು ಅವನನುಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ನ ೂೇಡ್ಡದ ವಲಾಿ..ಆಗ?" ಎಂದರು ಸಮರ್ಥಕ. ಮಧ್ುರಾ ತ್ಲ ಕ ರ ದುಕ ೂಂಡು " ಆಗಾ?...ಆಗ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ ಸಾರ್, ಖಂಡ್ಡತಾ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗಮ್ ಇರಲ್ಲಲಾಿ. ...ಅದಕ ಕೇನಥಕ?" ಎಂದಳು ಮಬಾಬದವಳಂತ ... ಸಮರ್ಥಕ ಮಗುವನುಿ ನ ೂೇಡುವಂತ ಅವಳನುಿ ದಿಟ್ಟಸಿದರು: "ಹುಚಿಮಾಮ!!..ಅವನ ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮಿಮನಲ ಿೇ ಅಲ್ಿವ ೇನು ಆ ವಜರವನುಿ ಸುತಿತಕ ೂಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಗಿಯುವಂತ ನಾಟಕವಾಡುತಾತ ಅಡಗಿಸಿಕ ೂಂಡು ಬಂದಿದುದ?...ಅವನು ನಮಮ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಹ ರ್ಡ್ ಕಾವಟಕಸಿಕಗ ಬಂದಾಗಲ್ೂ ವಜರ ಅವನ ಬಾಯಲ ಿ ಇತ್ುತ, ಆದರ ವಿಚಾರಣ ಮುಗಿಸಿ ಹ ೂೇಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ... ಇನುಿ ಹ ೇಳು ನ ೂೇಡುವಾ?" ಎಂದು ಸವಾಲ ಸ ದರು. ಮಧ್ುರಾ ಉದ ವೇಗದಿಂದ ಎದುದ ನ್ನಂತ್ಳು: "ಸರ್, ಅದು ಅಲ ಿೇ ಇದ !!...ಹಾಗಾದರ ಸುಳುಿ ಸಬೂಬು ಕತ ಗಳನುಿ ಪೇಣ್ಣಸಿಕ ೂಂಡು ಹ ೇಳುತಾತ, ಮಹಾ ಮುಗ ದಯಂತ ನಟ್ಸುತಾತ ವಿನಯಾ 118


ರಕತಚಂದನ

ಬರುತಿತದುದದೂ ಆ ವಜರವನುಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಎತಿತಕ ೂಂಡು ಹ ೂೇಗಲ ಂದ ೇ?" ಎಂದಳು. ಸಮರ್ಥಕ ಅವಳ ಚುರುಕು ಬುದಿದಗ ಮಚುಿತಾತ, "ಇರಬಹುದು, ಅದು ನ್ನೇನು ಆಕ ಯನುಿ ಯಾವ ವಿಚಾರಣ ಕ ೂೇಣ ಗ ಕರ ದುಕ ೂಂಡು ಹ ೂೇದ ಎಂಬುದರ ಮೇಲ ನ್ನಂತಿದ ಅಲ್ಿವ ?" ಎಂದರು ಮಧ್ುರಾ ಚ ನಾಿಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕ ೂಳುಿತಾತ: "ಮೊದಲ್ನ ೇ ಬಾರಿ ಆಕ ಯನುಿ "ಬಿ" ಕ ೂೇಣ ಗ ಕರ ದ ೂಯೆದ...ನಂತ್ರ ಎರಡನ ಬಾರಿ "ಸಿ" ಕ ೂೇಣ ಗ ..." ಎಂದು ನ್ನಲ್ಲಿಸಿದಳು "ಮಧ್ುರಾ...ಆಗ ಲಾಿ ಆಕ ಈ ಕ ೂೇಣ ಚ ನಾಿಗಿಲಾಿ, ಬ ೇರ ಕ ೂೇಣ ಗ ಹ ೂೇಗ ೂೇಣಾ ಎಂದು ದುಂಬಾಲ್ು ಬಿೇಳುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿವ ?" ಎಂದು ಹುಬ ಬೇರಿಸುವರು, ಮುಂದ ಯೊೇಚಿಸು ಎಂಬಂತ ... ಮಧ್ುರಾ ಖುಶ್ರ ಮಿಶ್ರರತ್ ಉದ ರೇಕದಿಂದ, " ಅಯೊಯೇ ಹೌದು ಸರ್...ಅಂದರ ಇದರಥಕ ಕರಣ್ ಕ ೂೇಣ ನಂಬರ್ "ಏ" ನಲ್ಲಿ ವಜರವನುಿ ಬಚಿಿಟುಟ ಹ ೂರಗ ಬಂದು ಇವಳಿಗ ಅದನುಿ ವಾಪಸ್ ತ್ರಲ್ು ಹ ೇಳಿದಾದನ , ತಾನ ೇ ಮತ ತ ಹ ೂೇದರ ಅನುಮಾನ ಬರುವುದ ಂದು!...ನಾನು ಅದೃಷಟವಶಾತ್ ಆಕ ಯನುಿ "ಬಿ" ಮತ್ುತ "ಸಿ" ಕ ೂೇಣ ಗ ಕರ ದ ೂಯೆದ..ಅದಕ ಕೇ ಆಕ "ಏ" ಕ ೂೇಣ ಗ ಹ ೂೇಗಲ ಂದು ಇಷ ಟಲಾಿ ನನಿ ಬಳಿ ನಾಟಕವಾಡ್ಡದಳು!..ಅಂದರ ಆ ಕರಣ್ ತಾನು ಕುಳಿತಿದದ ಟ ೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಸಮೇತ್ ವಜರವನುಿ ಮತಿತ ಅಂಟ್ಸಿ ಬಿೇಳದಂತ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟದಾದನ ಅಂತಾಯಿತ್ು...ಅಲ್ಿವ ?" ಎನುಿತಾತ ಸಮರ್ಥಕ ಒಪುಪವರ ೇ ಎಂದು ನ ೂೇಡ್ಡದಳು ಮಧ್ುರಾ. "ಇನ ೂಿಮಮ ಆಕ ಬಂದು ಈಗಾಗಲ ೇ ಯಾರಾದೂರ ಆಕ ಯನುಿ ಈ ಬಾರಿ "ಏ" ಕ ೂೇಣ ಗ ವಿಚಾರಣ ಗ ಕರ ದ ೂಯಿದದದರ ?" ಎಂದರು ಸಮರ್ಥಕ ಏಳುತಾತ ಆ ಮಾತ್ನುಿ ಮುಗಿಸುವ ಮೊದಲ ೇ ಮಧ್ುರಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ ೂರಕ ಕ ತ್ಮಮ ಜೇಪಿನತ್ತ ಓಡಹತಿತದದಳು.

119


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ರಮೇಶ್ ಕ ೂಠಾರಿ ದಿಗಾೆರಂತ್ರಾಗಿ ಉಸುರಿದರು: " ಅಂದರ ಇಷೂಟ ದಿನವು ಆ ವಜರ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಹ ರ್ಡ್ ಕಾವಟಕಸ್ಕ ನಲ ಿ ಇತ ?ತ ...ನಾವು ಊರ ಲಾಿ ಹುಡುಕಲ ಂದು ಇನಾಮು ಘೂೇಷ್ಟಸಿದ ದವು..." ಸಮರ್ಥಕ ಕೂಡಾ ಮಧ್ುರಾ ಹಂದ ಹ ೂರಗ ೂೇಡುತಾತ ಕೂಗಿದದರು: " ಪರವಾಗಿಲ್ಿ ಸರ್...ನಮಮ ಹ ರ್ಡ್ ಕಾವಟಕಸ್ಕ ಗಿಂತಾ ಸುರಕ್ಷತ್ ಜ್ಾಗ ಅವನ್ನಗಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತಿತ್ುತ? ಅನುಮಾನವ ೇ ಬರದ ಜ್ಾಗಆದರ ನಮಗ ಗ ೂತಾತಯತಲಾಿ?" ? ಶರವ ೇಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಧ್ುರಾ ನ ಡ ಸಿದ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಜೇಪ್ ಹ ರ್ಡ್ ಕಾವಟಕಸ್ಕ ಸ ೇರಿದಾಗ ಅಧ್ಕದಷೂಟ ಸಮಯ ಬ ೇಕಾಗಲ್ಲಲ್ಿ.. "ಕ ೂೇಟ್ ರೂ ಆಸ ಹ ೇಗ ಓಡ್ಡಸುತ್ತದ ನ ೂೇಡ್ಡ" ಎನ್ನಸುತಿತದ ಸಮರ್ಥಕ ರಿಗ ಆದರ ಅವರಿಗ ಅಲ ೂಿಂದು ಅಭೂತ್ಪೂವಕ ದೃಶಯವ ೇ ಕಾದಿತ್ುತ. ಇಡ್ಡೇ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಸಿಬಬಂದಿಯೆಲ್ಿ ಉದ ರೇಕದಿಂದ ನಗಾಡುತ್ತ ಕಚ ೇರಿಯ ಮಧ್ಯ ಹಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕುಣ್ಣಯುತಿತದಾದರ ಆ ಸಂಭರಮದ ಮಧ ಯ ಇಬಬರು ಹ ಣುಿ ಕಾನ್ ಸ ಟೇಬಲ್ ಗಳು ಕಸ ಗುಡ್ಡಸುವ ಮಾದಮಮನನುಿ ತ್ಮಮ ಭುಜದ ಮೇಲ ಎತಿತ ಕುಣ್ಣಸುತಿತದಾದರ ..ಆಕ ಯ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಭಾಷಪ ಮತ್ುತ ಹುಚಿಿಯಂತ ಅವಳು ನಗುತಿತದಾದಳ . ಅವಳ ಒಂದು ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಕಸಪರಕ ಯಿದ , ಇನ ೂಿಂದು ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಚುಯಯಿಂಗ್ ಸಮೇತ್ ಅಂಟ್ದದ ವಜರ ಫಳ ಫಳ ಮಿನುಗುತಿತದ .. ಅದನುಿ ಕಂಡು ಮಧ್ುರಾ ಬ ಕಕಸಬ ರಗಾಗಿ ನ್ನಂತಿದಾದಳ ...ಸಮರ್ಥಕ ಮಾತ್ರ ಮುಗುಳಿಗುತಿತದಾದರ . "ಅಣಾಿ, ನ್ನೇವ ೇಳಿದ್ ಆಗ ಟ ೇಬಲ್ ಕ ಳಗ ಧ್ೂಳು ಗುಡ್ಡಸಿದದಕ ಕ ನ ೂೇಡರಣಾಿ , ಈ ವಜ್ಾರ ಸಿಕ್ ಬಿಡುತ..ಇವರ ಲಾಿ ಏಳತವರ ...ನಂಗ ದ ೂರ್ಡ್ ಬೌಮಾನ ಕ ೂಡಾತರಂತ !..ನ್ನಮಮ ಮಾತ ೇ ವಜರ ಕಣಣಾಿ..." ಎಂದಳು ಕೃತ್ಜ್ಞ ಬಡವಿ ಮಾದಮಮ ಕಣ್ಣಿೇರು ಸುರಿಸುತಾತ.

120


ರಕತಚಂದನ

ಅವಳಿಗ ‘ಥಮ್್ ಅಪ್ ’ ಸೂಚನ ತ ೂೇರಿಸಿ ‘ಭಲ ೇ’ ಎಂದು ಹುಬ ಬೇರಿಸಿ ನಕಕರು ಸಮರ್ಥಕ. ಮಧ್ುರಾ ಕಡ ಗ ತಿರುಗಿ, " ಇನುಿ ನ್ನೇನು ಈ ಮಾದಮಮನನುಿ ಕರ ದುಕ ೂಂಡು ಹ ೂೇಗಿ ಅವಳಿಗ ಕ ೂಠಾರಿಯವರ ಹತ್ರ ಬಹುಮಾನ ಕ ೂಡ್ಡಸಿ ಬಿಡು. ಅವಳಿೇಗ ಕ ೂೇಟಾಯಧಿೇಶವರಿಯಾದಳು...ಹಾ, ಹಾಗ ೇ ಬರುವಾಗ ವಿನಯಾ ಮತ್ುತ ಕರಣ್ ರ ಅರ ಸ್ಟ ವಾರ ಂಟ್ ರ ಡ್ಡ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡು ನನಿತ್ರ ಬಾ" ಎನುಿತಾತ ಸಿಳ ಿ ಹ ೂಡ ಯುತಾತ ಕಮಿೇಶನರ್ ಶಂಕರ್ ರಾಯರ ಕ ೂೇಣ ಯತ್ತ ಕಾಲ್ು ಹಾಕ್ತದದರು ಸಮರ್ಥಕ. ಅವರಿಗ ಬ ೇಕ್ತದದ ಯಶಸ ್ಂಬ ಬಹುಮಾನ ಅವರಿಗ ಸಿಕ್ತಕದಂತಾಗಿತ್ುತ! ….

121


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಪ ದದ ಗ ದದ ( ಹಾಸಯಮಿಶ್ರರತ್ ಪತ ತೇದಾರಿ ಕತ )

122


ರಕತಚಂದನ

೧ ಮಾಧ್ವರಾಯ ಈಗ ತ್ನಿ ವಿಭಾಗದ ಕಲಾಸಿ ಪಾಳಯದ ಠಾಣ ಗ ಎಸ್ ಐ ಕ ೈಮ್ ಆಗಿ ವಗಾಕವಣ ಯಾಗಿ ಬಂದ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಿರಿಗಿಂತಾ ಹ ಚಾಿಗಿ ಖುಶ್ರ ತ್ಂದಿದುದ ಆ ಸ ಟೇಷನ್ನಿನ ದಫ ೇದಾರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ಗ . ಅಥಾಕತ್ ಎಲ್ಿರೂ ಮೊಟಕಾಗಿ ಕರ ಯುವ ’ನಾಣ್ಣ’ ಗ ... ಈ ಗಿಡಿ ಹ ಸರಿನ ಹಂದ ಯೂ ಒಂದು ವಿನ ೂೇದವಿದ ಯೆಂದು ಬಹಳಮಂದಿಗ ಗ ೂತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. ತ್ನಿ ಹ ಸರನುಿ ಎಲ್ಿರೂ ಕುಲ್ಗ ಡ್ಡಸಿ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ‘ಸತ್ತ’ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ್ಲ ೂೇ, ‘ಸತ್ೂತ’ ’ಸತಿತೇ ’ ಎಂದ ೂೇ ಕರ ದಾಗ ಮೈಯುರಿದುಹ ೂೇಗಿ ಎಲ್ಿರಿಗೂ ತ್ನಿನುಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಇಲ್ಿವ ೇ ಚಿಕಕದಾಗಿ ಬ ೇಕಾದರ ’ನಾಣ್ಣ ’ ಎಂದ ೇ ಕರ ಯಬ ೇಕ ಂದು ಹುಕುಂ ಮಾಡ್ಡದದ. ಏಕ ಂದರ ‘ಸತ್ತ ’ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಸಾವಿನ ವಾಸನ ಬರುತಿತದುದದು ಅವನ್ನಗ ಬಹಳ ಅಪಿರಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟತ್ುತ. ಮೊದಲ ೇ ದಿನಂಪರತಿ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಂದಿಗ ಸಾವು ಬದುಕ್ತನ ಆಟ ಆಡುತಿತದದ ಪೇಲ್ಲಸಿನವನ್ನಗ ತ್ನಿ ಸಾವಿನ ಬಗ ೆ ನನ ಸಿಕ ೂಂಡ ೇ ಮೈ ನಡುಗುತಿತ್ುತ! ಈ ಕ ಲ್ಸಕ ಕ ಸ ೇರಿದ ಮೇಲ್ಂತ್ೂ ಮೊದಲ್ಲನ್ನಂದಲ್ೂ ‘ಶ ೂೇಕ್ತಲಾಲ್’ ಜೇವನವನುಿ ನ ಡ ಸುತಿತದದವನ್ನಗ ಕುದುರ ಜೂಜನ ಚಟವೂ ಅಂಟ್, ಗ ಲ್ಿಲಾಗದ ೇ ಮೈಯೆಲಾಿ ಸಾಲ್ಸ ೂೇಲ್ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡು ಒದಾದಡಹತಿತದ.ದ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಡ್ಡೇ ಡ್ಡಪಾಟ್ಕಮಂಟ ೇ ’ಎಮಮ ತ್ಮಮಣಿ’ , ’ಮೊದೂದರಾಯ ’ ಎಂದ ಲಾಿ ಗ ೇಲ್ಲ ಮಾಡುತಿತದದ ಈ ಮಾಧ್ವರಾಯ ತ್ಮಮ ಠಾಣ ಗ ೇ ವಗಕವಾಗಿ ಬಂದು ಸ ೇರಿದ ಮೇಲ್ಂತ್ೂ ಒಂದು ಮಾಸಟರ್ ಪಾಿನ್ ನಾಣ್ಣಯ ತ್ಲ ಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಕ ಯಾಡತ ೂಡಗಿತ್ುತ. ಮತ ತ ಮತ ತ ಯೊೇಚಿಸಿದರೂ “ಹೌದು, ಯಾಕಾಗಬಾರದು?” ಎಂದು ಅವನ ಸಾವಥಕ ದುರಾಸ ತ್ುಂಬಿದ ಮನ ತ್ಕಕ ಮಾಡ್ಡತ್ು... ಅವನ ಪರಕಾರ ತ್ನಗಿಂತಾ ಚತ್ುರ ಪೇಲ್ಲಸಿನವ ಆ ಠಾಣ ಯಲ ಿೇ, ಏಕ ನಗರದಲ ಿೇ ಯಾರೂ ಇಲ್ಿ!..ತ್ನಗ ತ್ನ್ನಖ ಯಲ್ಲಿದದ ಜ್ಾಣ ಮ, ತಾನ ೇ ಹುಟುಟ ಹಾಕ್ತ ಬ ಳ ಸಿದದ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಮಾಹತಿದಾರರ ಜ್ಾಲ್, ಪಾತ್ಕ ಲ ೂೇಕದ ಬಗ ೆ ತಿಳುವಳಿಕ ಇನಾಯರಿಗಿರಲ್ು 123


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಸಾಧ್ಯ? ತ್ನಿ ಸಹ ೂೇದ ೂಯೇಗಿಗಳ ಲಾಿ ಅವನನುಿ ಹ ೂಗಳುತಿದುದದ ೇನ ೂೇ ಅವನ ಗವಕವನುಿ ಬ ಳ ಸಿತ್ುತ. ಭಂಡಧ ೈಯಕದಿಂದ ಎಂತ ಂತಾ ಕ ೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನುಿ ತಾನು ಹಡ್ಡದರೂ ತ್ನಿ ಮೇಲ್ಧಿಕಾರಿ ಇನ ್ೆಕಟರ್, ಎಸ್. ಐ ಗಳಿಗ ೇ ಕ್ತೇತಿಕ ಬರುವಂತ ನ ಡ ದುಕ ೂಂಡ್ಡದದ. ಆದರ ದುರದೃಷಟವಶಾತ್ ನಾಣ್ಣಯ ಪರಕಾರ ಸಾವಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವನ್ನಗ ಯಾವುದ ೇ ಬ ಲ ಕಟ್ಟರಲ್ಲಲ್ಿ, ವೃತಿತಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡತಯೂ ಸಿಕ್ತಕರಲ್ಲಲ್ಿಹಾಗಾಗಿ ತಾನ ‘ತಾನು ಹಣದಾಸ ಯಿಂದ ಜೂಜ್ಾಡ್ಡ ಇಂದು ಈ ದುುಃಸಿಥತಿಗ ಬಂದಿದುದ?’ ಎಂದು ಅವನ ಮನಸ ್ೇ ಅವನ್ನಗ ಚುಚಿಿ ಹ ೇಳಿ ಸಮಥಿಕಸಿಕ ೂಳುಿತಿತ್ುತ. ವಿಧಿ ತ್ನಗ ಬಗ ದ ಅನಾಯಯವನುಿ ಸರಿಪಡ್ಡಸಿಕ ೂಂಡು, ಈ ಸಸ ಇನ ್ೆಕಟರನ ಪ ದುದತ್ನವನ ಿೇ ಬಳಸಿಕ ೂಂಡು ತಾನ ೇ ಸವಂತ್ಕಾಕಗಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡರ ತ್ಪ ಪೇನ್ನಲ್ಿ ಎಂದು ಅವನ್ನಗ ಬಲ್ವಾಗಿ ನಂಬಿಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟತ್ುತ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಡ್ಡೇ ಇಪಪತ ೈದು ವಷಕದ ಸವಿೇಕಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ ೂಲ ಅಷ ಟೇಕ , ಕಳಿತ್ನ, ದರ ೂೇಡ ಯ ಕ ೇಸನೂಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಗ ಹರಿಸದ ‘ಪ ದದ, ದಡದ ’ ಎಂದ ಲಾಿ ಇಲಾಖ ಯಲ್ಲಿ ಅಪಖಾಯತಿ ಮಾತ್ರವ ೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದದ ಮಾಧ್ವರಾಯನನುಿ ತ್ನಿ ವಾಯಪಿತಗ ೇ ವಗಕ ಮಾಡ್ಡದದಕ ಕ ಪಲ್ಲೇಸ್ ಕಮಿೇಶನರನೂಿ, ಮನ ದ ೇವರನೂಿ ಏಕಕಾಲ್ಕ ಕ ವಂದಿಸಿದದ. ‘ಸರಿ, ಇದಕ ೂಕಂದು ಶಾಶವತ್ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಡ ಬಿಡಲ ೇಬ ೇಕು!’ ಎಂದು ಮಾಧ್ವರಾಯ ಠಾಣ ಯಲ್ಲಿ ಆಧಿಕಾರ ವಹಸಿದ ನಂತ್ರ ನಾಲ ಕೇ ದಿನಕ ಕ ಇದನುಿ ಕಾಯಕಗತ್ ಮಾಡಲ್ು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಿೇಮಾಕನ್ನಬಿಟ್ಟದದ ನಾಣ್ಣ. ೨ ಅಂದು ಶನ್ನವಾರ ರಾತಿರ ಮಳ ಸುರಿಯುತಿತದದರೂ ಲ ಕ್ತಕಸದ ೇ ಆ ಏರಿಯಾದ ಜೂಜುಕ ೂೇರರ ಸರದಾರ ಎನ್ನಕ ೂಂಡ್ಡದದ ಮುಖಯ ದಳಾಿಳಿ ’ಪರಭಾಕರ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ ಟೇಟ್ ಏಜ್ ಂಟ್ ’ ಎಂಬ ನಾಮಫಲ್ಕವಿದದ ಕಲಾಸಿ ಪಾಳಯದ ಅಂಗಡ್ಡಗ ಕಾಲ್ಲಟಟ ನಾಣ್ಣ. ಬ ೂೇರ್ಡ್ಕ ಹ ೂರಗ ಏನ ೇ ಇದದರೂ ಅದು ರಹಸಯವಾದ ಜೂಜುಕ ೂೇರರ ಅಡ ಿ ಎಂದು ಇತ್ರರಂತ ನಾಣ್ಣಗೂ ಚ ನಾಿಗಿಯೆ ಗ ೂತಿತತ್ುತ.

124


ರಕತಚಂದನ

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬಬನ ೇ ಇದದ ಪರಭಾಕರ ಗಲಾಿ ಪ ಟ್ಟಗ ಮುಚಿಿ ಮನ ಗ ಹ ೂರಟವನು ನಾಣ್ಣಯ ಚಿರಪರಿಚಿತ್ ಮುಖ ನ ೂೇಡ್ಡ ಮತ ತ ಕುಳಿತ್. “ ಪರಭಾಕರಾ, ಆ ಮೊದೂದರಾಯನನುಿ ನಮಮ ಠಾಣ ಗ ೇ ಸಸ ಇನ ್ೆಕಟರ್ ಕ ೈಮ್ ಆಗಿ ನ ೇಮಿಸಿದಾದರ ಗ ೂತಾತಯತಲಾಿ?’ ಎಂದ ನಾಣ್ಣ ಕ ೈಚಾಚುತಾತ ಎಂದಿನಂತ ಬಿಟ್ಟ ಸಿಗರ ೇಟ್ ಸ ೇದುವ ಅಭಾಯಸವಿದದ ನಾಣ್ಣಗ ತ್ನಿ ಪಾಯಕ ಟ್ ಎಸ ದು ಹುಬ ಬೇರಿಸಿದ ಪರಭಾಕರ: “ಹೂಂ ಕಣ ೂೇಹ ೇಳಿತದುರಈಗ ನ್ನೇನು ಹ ೇಳಿದ ಮೇಲ ೇ ನಂಬಿಕ ಯಾಗಿದುದ..ಅಲ ೂವೇ, ನ್ನಮ್ ಕಮಿೇಶನರಿಗ ೇನಾದರೂ ತ್ಲ ಗಿಲ ಕ ಟ್ಟದ ಯೆ..? ಸುಮಿ ಹ ರ್ಡ್ ಕಾವಟಕಸ್ಕನಲ್ಲಿ ಪ ೇಪರ್ ವಕ್ಕ ಮಾಡ ೂಕಂಡು ಕೂತಿದದ ಆ ದಡಿ ಶ್ರಖಾಮಣ್ಣನ ತ್ಂದು ಈ ಏರಿಯಾಗ ಎಸ್ ಐ ಅಗಿ ಹಾಕ್ತದಾದರಲಾಿಏನ ೇಳ ೇಣಾ?” ಎಂದ “ಅದು ದ ೂಡಿ-ದ ೂಡದ ಆಫಿೇಸಸ್ಕ ಬ ೈನ್ ಕಣಯಾಯ..ನ್ನಮಮಂತಾ ನಾಗರಿೇಕರಿಗ ಲಾಿ ಅಥಕವಾಗಲಾಿ..” ಎಂದು ವಯಂಗಯವಾಗಿ ನಕುಕ ಹ ೂಗ ಯ ಸುರಳಿಯನುಿ ತಾರಸಿಯತ್ತ ತ್ೂರಿದ ನಾಣ್ಣ. ಪರಭಾಕರ ತ್ಲ ಅಡಿ ಆಡ್ಡಸಿ ಜ್ಞಾನ್ನಯಂತ ನುಡ್ಡದ, “ ಏನ ೇ ಹ ೇಳುಇನುಿ ಕ ೂಲ ಗಳ ಕ ೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಾಸಿತಯಾಗುತ ತ’ ಅವನತ್ತ ಒಂದು ಹುಬ ಬೇರಿಸಿ ಸ ೂಟಟಗ ನಕಕ ನಾಣ್ಣ.. ”ಹೌದು..ಆಗ ೇ ಆಗತ ”ತ ಎಂದು ರಾಗವ ತಿತದ. ಅವನ ಒಗಟ್ನಂತ್ ಮಾತ್ು ಕ ೇಳಿ ಪರಭಾಕರ ಸಿೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದ ಜರುಗಿದ,” ಏನ ೂೇಹಾಗಂದ ರ?’ ಅವನ ಮಾತ ೇ ಕ ೇಳಸಿಕ ೂಳಿದವನಂತ ನಾಣ್ಣ ಮುಂದುವರ ಸಿದ, “ ನ್ನನಗ ಆ ಖದಿೇಮ ನರ ೇಂದರ ರ ೈ ಗ ೂತ್ತಲಾಿ..ಅದ ೇ ನ್ನನಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಜೂಜ್ಾಡುತಾತನಲಾಿ?’

125


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ನರ ೇಂದರ ರ ೈನ ಹ ಸರು ಕ ೇಳಿ ಚ ೇರಿನಲ್ಲಿ ನ್ನಮುರಿ ಕುಳಿತ್ ಪರಭಾಕರ “ಮೊನ ಿ ಜ್ ೈಲ್ಲಂದ ಹ ೂರಗ ಬಿಟ್ಟದಾರ ನ್ನನ ಿ ಬಂದಿದದ ನನಿತ್ರ ಸ ಟೇಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ’ ಎಂದು ಪರಭಾಕರನನ ಿೇ ದಿಟ್ಟಸಿ ಪರತಿಕ್ತರಯೆಗಾಗಿ ನ ೂೇಡ್ಡದ ನಾಣ್ಣ ಪರಭಾಕರನ ಮುಖ ಒಮಮಲ ಗಡುಸಾಯಿತ್ು..ನರ ೇಂದರ ರ ೈ ಪಾತ್ಕಲ ೂೇಕದ ಹ ಸರಾಂತ್ ರೌಡ್ಡ.. “ ಆ ರ್ ಯಾಸಕಲ್!..ಏನ್ನಲಾಿ ಅಂದೂರ ಇದುವರ ಗೂ ಅದೂ ಇದೂ ಹ ೇಳಿ ಐವತ್ುತ ಸಾವಿರನಾದೂರ ಕ್ತತ ೂಕಂಡ್ಡದಾದನ ..ಕ ೇಳಕ ಕ ಹ ೂೇದಾಗಲ ಲಾಿ ದ ೂಡಿ ಚೂರಿ ತ ಗ ದು ಎದುರಿನ ಟ ೇಬಲ್ಲಿನ ಮೇಲ ನ ಟುಟತಾತನ ..ಆಯಯಬಾಬ!..ಇನೂಿ ಹ ಚುಿ ಮಾತಾಡ್ಡಸಿದರ ಆಸಿರ್ಡ್ ಬಾಟಲ್ ಹ ೂರಗ ತ ಗುದ ಅದರ ಪಕಕ ಇಡುತಾತನ ಅವನ ದಿಮಾಕು ನ ೂೇಡ ಬೇಕು..” ಎಂದು ಕ ೂೇಪ ಬ ರ ತ್ ನ್ನರಾಸ ಯಿಂದ ಗುಡುಗಿದ ನ ೂಂದ ಏಜ್ ಂಟ್ ಪರಭಾಕರ. “ ಅವನನಿ ಮತ ತ ದ ೂಡಿ ಕ ೇಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಕಹಾಕ್ತಸಿ ಒಳಗ ಹಾಕ್ತದರ ನ್ನನಗಂತ್ೂ ದುುಃಖವಾಗಲಾಿ ಅನುಿ’ಎಂದ ನಾಣ್ಣ ಆ ಪರಶ ಿಯ ಉತ್ತರ ಚ ನಾಿಗಿ ತಿಳಿದೂ. “ಖಂಡ್ಡತಾ ಆಗಲಾಿಆದರ ನ್ನನಿ ಮಾತಿನ ಅಥಕವ ೇನ ೂೇ?” ಎಂದು ಅಪರತಿಭನಾಗಿ ನುಡ್ಡದ ಪರಭಾಕರ. ಅವನ್ನಗ ಇಂದು ನಾಣ್ಣ ನ ಡ ನುಡ್ಡಯೆೇ ವಿಚಿತ್ರ ಎನ್ನಸುತಿತದ . ಮತ ತ ಇವನ ಪರಿವ ಯೆೇ ಇಲ್ಿದ ೇ ಮುಂದುವರ ಸಿದ ನಾಣ್ಣ: “ಆ ನರ ೇಂದರ ರ ೈ ನ್ನನ ಿ ಬಂದಿದದ ಅಂದ ನಲಾಿ..ಅದಾಯವುದ ೂೇ ಹಳ ೇ ಕ ೇಸಿನ ವಿಷಯಕ ಕ, ಸ ೈನ್ ಹಾಕಬ ೇಕಾಗಿತ್ುತ ರಿಜಸಟರ್ ನಲ್ಲಿ.., ಬಂದವನು ಮಯಾಕದ ಯಿಂದ ಕೂತ್ುಕ ೂಳಿಬಾರದಾ?ಕಾಲ್ ಮೇಲ ಕಾಲ್ು ಹಾಕ ೂಂಡು ಏನು ಇವನ ಮಾವನ ಮನ ಯ ತ್ರಹ ಚುಟಾಟ ಸ ೇದಿಕ ೂಂಡು, ‘ಕಾಫಿ ತ್ರಿಸಿರ, ಅಷೂಟ ಗತಿ ಇಲಾವ?’ ಅಂತಾ ನನಗ ೇ ರ ೂೇಫ್ ಹಾಕ್ತದ. ನನಗ ಮೈ ಉರಿದ ೂೇಗಿ ’ಎದ ದೇಳಯಾಯ ಮೇಲ್ಕ ಕ ’ ಅನ ೂಿೇ ಅಷರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಟಿಪಾಪ, ನಮಮ ಮಾಧ್ವರಾಯ!..ಈ ಮಂಕು ದಿಣ ಿ ನನಮಗ, “ಯಾಕಪಾಪ, ನಾವು ಪಬಿಿಕ್ ಸವ ಕಂಟೂ್, ಕಾಫಿ ತ್ರಿಸಪಾಪ ಏನ್ನೇಗ?..”ಅಂತಾ ನನಗ ೇ ಬುದಿದ ಹ ೇಳಿ ಹಲ್ಲಕರಿದು ಹ ೂರಟ ೂೇದ, ಗ ೂತಾತ?ನನಗಾಯಕ ೂೇ ರ ೇಗಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ು, ಆ 126


ರಕತಚಂದನ

ನರ ೇಂದರನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜಯದ ನಗ ನ ೂೇಡ್ಡಆಮೇಲ ಅವನ ೇ ‘ ನಾನು ಭಾನುವಾರ ಬ ಳಿಗ ೆ ಟ ೈನ್ನನಲ್ಲಿ ಕುಕ ಕ ಸುಬರಮಣಯಕ ಕ ಹ ೂೇಗಾತ ಇದಿೇನ್ನರ.,.ಅಲ್ಲಿ ಪೇಲ್ಲಸಿನವರಿಗ ವಿಷಯ ಹ ೇಳಿರಿರ..ಬ ೇಕಾದರ ಅಲ ಿ ಹ ೂೇಗಿ ರಿಪೇಟ್ಕ ಮಾಡ ೂಕಳಿತೇನ್ನಸುಮಿ ನನಗ ಇದಕ ಕಲಾಿ ಕಾಟ ಕ ೂಡ ಬೇಡ್ಡ’ ಅಂತ್ ಗದರಿಸಿ ಹ ೂೇದ ’ ಪರಭಾಕರ ಗ ೂೇಣು ಆಡ್ಡಸುತಾತ ಒಪಿಪದ: ”ಕ ೂಬುಬ ಜ್ಾಸಿತ ಕಣ ೂೇ ಅವನ್ನಗ ..ಈ ತ್ರಾ ನ್ನಮೊೆರಲಾಿ ಅವನ್ನಗ ಲ್ಲಫ್ಟ ಕ ೂಡ್ಡತೇರಲಾಿಅದಕ ಕೇ ತಾನೂ ಭಾರಿೇ ಕುಳ ಅನ ೂಕಂಬಿಟ್ಟದಾದನ ’ ನಾಣ್ಣ ನ ೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತ್ು ಗ ಳ ಯನ ಮುಖವನುಿ ಅಥಕಗಭಿಕತ್ವಾಗಿ ನ ೂೇಡ್ಡದ, “ಕ ೂನ ಗ ಹ ೂೇಗಾತ ಹ ೂೇಗಾತ ನನಿ ಟ ೇಬಲ್ ಮೇಲ ತ್ನಿ ಚಿನಿದ ಸಿಗರ ೇಟ್ ಲ ೈಟರ್ ಬಿಟುಟ ಹ ೂೇದ., ಅದರ ಮೇಲ ಎನ್. ಆರ್. ಅಂತಾ ಅವನ ಹ ಸರಿನ ಇನ್ನಶ್ರಯಲ್್ ಕ ತಿತದ .. ಅದನುಿ.ನಾನ ತಿತಟುಟಕ ೂಂಡ ..ಜತ ಗ ಅವನ ಚುಟಾಟದ ಒಂದು ಪಿೇಸ್ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲಿ ನ ೂೇಡು’ಎನುಿತಾತ ತ್ನಿ ಜ್ ೇಬಿನ್ನಂದ ತ ಗ ದ, ಜ್ಾಗರತ ಯಾಗಿ ಕರ್ೇಕಫಿನಲ್ಲಿ ಸುತಿತದದ ಚಿನಿದ ಸಿಗರ ೇಟ್ ಲ ೈಟರ್ ಮತ್ುತ ಒಂದು ಸ ೇದಿ ಮುಗಿಸಿದದ ಚುಟಾಟದ ತ್ುಂಡು ‘ ಇದನುಿ ನಾನು ಹುಷಾರಾಗಿ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟಟದ ೇ ಬಟ ಟಯಲ್ಲಿ ಹಾಗ ೇ ಇಟುಟಕ ೂಂಡ್ಡದ ದೇನ ..ಅವ ರಡರ ಮೇಲ್ೂ ಅವನ ಕ ೈ ಬ ರಳಚುಿ ಇದ ದೇ ಇದ ಗಾಯರ ಂಟ್!..” ಪರಭಾಕರ ಅಚಿರಿಯಿಂದ ಕಣ ಿತಿತದ, ಗಂಟಲ್ು ಕಟ್ಟದವನಂತ “ಇದನ ಿಲಾಿ ಇಟ ೂಕಂಡುಏನ್ ಮಾರ್ಡ್ಬ ೇಕೂಂತಾ?” ಎಂದ ಇನ ೂಿಂದು ಪುಗಸಟ ಟ ಸಿಗರ ೇಟ್ ಹಚುಿತಾತ ದಿಟಟ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ನುಡ್ಡದ ನಾಣ್ಣ: “ನಾನ ೂಂದು ಕ ೂಲ ಮಾಡ ಬೇಕು ಅಂತಿದಿದೇನ್ನ’ ಪರಭಾಕರ ತ್ನಿ ಸಿೇಟ್ನಲ ಿೇ ಹೌಹಾರಿದ “ ಏಯ್!ಏನ ೂೇ ಇದು?..ಅವನನಿ ಹ ೂೇಗಿ ಕ ೂಲ ಮಾಡ್ಡತೇನ್ನ ಅಂತಿೇಯಲಾಿ..ಅವನು ಎಂತಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗ ೂತಾತ?’

127


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಪರಭಾಕರನ ಏರಿದ ದನ್ನಗ ನಾಣ್ಣ ಮಧ ಯ ಕ ೈಯೆತಿತ ತ್ಡ ದ, ಮುಖ ಕ್ತವುಚಿದ: “ಅವಸರ ಜ್ಾಸಿತ ಕಣ ೂೇ ನ್ನಂಗ ..ಅವನನಿ ಕ ೂಲ್ಲತೇನ್ನ ಅಂದ ನಾ?..ಅವನನಿ ಒಂದು ಕ ೂಲ ಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಕಹಾಕ್ತಸಿತೇನ್ನ’ ಪರಭಾಕರನ ಬಾಯಿ ಒಣಗಿದಂತಾಗಿ ಟ ೇಬಲ್ ಮೇಲ್ಲದದ ಅಧ್ಕ ಬಾಟಲ್ ನ್ನೇರು ಸುರಿದುಕ ೂಂಡ: ನಾಣ್ಣ ಪರಭಾಕರನ ಚಕ್ತತ್ ಬ ದರಿದ ಮುಖವನ ಿೇ ದಿಟ್ಟಸಿ ನ ೂೇಡ್ಡದ: “ಪರಭಾಕರಾ, ಈ ತ್ರಹ ಯೊೇಚಿಸಿ ನ ೂೇಡು..ಇವತ್ುತ ಒಂದು ಕ ೂಲ ನ ಡ ಯತ ತ.. ಸತ್ತವನು ನರ ೇಂದರನ್ನಗ ಆಗದವನು ಅಂತಿಟ ೂಕಳ ಿೇಣಾ..ಕ ೂಲ ಮಾಡ್ಡದವನು ನಾನುಆದರ ಈ ಸಿಗರ ೇಟ್ ಲ ೈಟರ್ ಮತ್ುತ ಚುಟಾಟ ತ್ುಂಡನುಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ ಿೇ ಬಿಸಾಕ್ತರುತ ತೇನ ಆಗ.?.” ಅವಸರಪಡುತಾತ ಪರಭಾಕರ, “ ಅಷುಟ ಸಾಕಾಗತಾತ?..ನರ ೇಂದರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ಹುಡುಕ್ತದಾಗ ಅವನು ಮನ ಯಲ್ಲಿದ ರ?..” ಎಂದ ನಾಣ್ಣ ‘ಒಪಿಪದ ನ್ನನಿ ಜ್ಾಣತ್ನ ’ ಎಂಬಂತ ತ್ಲ ಕುಣ್ಣಸಿದ :” ಸಾಕಾಗಲಾಿ, ಅದಕ ಕೇ ನನಿದು ಮಾಸಟರ್ ಪಾಿನ್ ಅನ ೂಿೇದುಇಲ್ಲಿ ನ ೂೇಡು..” ಎನುಿತಾತ ಶಟ್ಕ ಜ್ ೇಬಿನ್ನಂದ ಒಂದು ಕಾಗದದ ತ್ುಂಡನುಿ ಮಧ ಯಯ ಟ ೇಬಲ್ ಮೇಲ ಹರಡ್ಡದ. ಅದು ಒಂದು ರ ೈಲ್ಲನ ವ ೇಳಾಪಟ್ಟಯ ಪುಟದ ತ್ುಂಡು.. ನಾಣ್ಣ ವಿವರಿಸಿದ: “ಇಲ್ಲಿ ನ ೂೇಡು ನಾಳ ಬ ಳಿಗ ೆ ಯಶವಂತ್ಪುರದಿಂದ ಕುಕ ಕ ಸುಬರಮಣಯಕ ಕ ಹ ೂೇಗುವ ರ ೈಲ್ಲನ ಸಮಯಕ ಕ ನಾನು ಕ ಂಪು ಇಂಕ್ತನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಗ ಸುತಿತದ ದೇನ , ಅದನುಿ ನ ನ ಪಿಟುಟಕ ೂಳುಿವಂತ ..ಅದನುಿ ಮುದುರಿ ಕ ೂಲ ಯಾದ ವಯಕ್ತತಯ ಪಕಕದಲ ಿಲ ೂಿೇ ಎಸ ದಿರುತ ತೇನ ನಮಮ ಮೊದುದ ಮಾಧ್ವರಾಯ ಅಲ್ಲಿಗ ಬರುತಾತನ , ತ್ನ್ನಖ ಗ ಅಂತಾಮೂರು ತ್ರಹದ ಪುರಾವ ಗಳನುಿ ನಾನು ನರ ೇಂದರ ರ ೈಯತ್ತ ಕ ೈ ಬ ೂಟುಟ ಮಾಡುವಂತ ಬಿಟ್ಟರುತ ತೇನಲಾಿ..ಇನ ಿೇನು ಬ ೇಕು?.. ನರ ೇಂದರ ತಾನ ೇ ಸ ಟೇಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹ ೇಳಿ ಹ ೂೇದ ಹಾಗ ಯಶವಂತ್ಪುರದಲ್ಲಿ ರ ೈಲ್ು ಹತ್ುತತಾತನ ಅನ ೂಿೇದು

128


ರಕತಚಂದನ

ಕನ್ಫಮ್ಕ ಆಗಿ ಮಾಧ್ವರಾಯ ತಾನು ಸ ಟೇಷನ್ನಗ ೇ ಹ ೂೇಗಿ ಅವನನುಿ ಅರ ಸ್ಟ ಮಾಡ್ಡ ಒಳಗಾಕುತಾತನ ’ ಪರಭಾಕರ ಉತಾ್ಹದಿಂದ ಕ ೈಯುಜಿಕ ೂಂಡ, “ ಬಾಳಾ ಚ ನಾಿಗಿದ ಕಣ ೂೇ ಪಾಿನು’ಎಂದವನು ಅರ ಕ್ಷಣ ತ್ಡ ದು ಮತ ತೇನ ೂೇ ಹ ೂಳ ದವನಂತ , ”ಅರ , ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ನನಗ ೇನ ೂೇ ಲಾಭ?...ನರ ೇಂದರ ಬಲ್ಲಪಶು ಆದಅವನು ಜ್ ೈಲ್ಲಗ ಹ ೂೇಗಬಹುದು ಅಷ ಟೇ’ ನಾಣ್ಣ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ ೇನ ೂೇ ರಹಸಯ ಬಚಿಿಟುಟಕ ೂಂಡವನ ನಗ ಯಿದ “ಆದರ ಕ ೂಲ ಯಾದವನ್ನಂದ ನನಗ ಲಾಭವಿದ ಯಲಾಿ!’ಎಂತ್ಷ ಟ ಹ ೇಳಿ ಸುಮಮನಾದ. “ಹ ೂೇಗಿಿೇ, ಹ ೇಳ ೇ ಬಿಡ ೂೇ ಅದಾಯರನಿ ಕ ೂಲ ಮಾಡ್ಡತೇಯಾ?...ನಂಗೂ ಗ ೂತಾತಗಿಬಿಡ್ಡಿ”! ಎಂದು ಕುತ್ೂಹಲ್ ಅದುಮಿಟುಟ ಕ ೂಳಿಲಾರದ ಕ್ತೇಚಲ್ು ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದದ ಪರಭಾಕರ. ನಾಣ್ಣ ಏಕಾಏಕ್ತ ಎದುದನ್ನಂತ್ು ತ್ನಿ ಪಾಯಂಟ್ನ ಜ್ ೇಬಿನ್ನಂದ ಒಂದು ಕಪಪನ ಯ ಹ ೂಳ ಯುವ ಆಟ ೂೇಮಾಯಟ್ಕ್ ರಿವಾಲ್ವರನುಿ ತ ಗ ದ. “ ನ್ನನಿನ ಿ ಕಣ ೂೇ ನಾನು ಕ ೂಲ್ುಿವುದು, ಫೂಲ್!.. ಮಾದವರಾಯ ಪ ದದ, ನರ ೇಂದರ ನ್ನೇಚ ಆದರ ನ್ನೇನು ಈಡ್ಡಯಟ್!...ಇವತ್ುತ ಶನ್ನವಾರದ ರ ೇಸಿನಲ್ಲಿ ನ್ನನಗ ಇಪಪತ್ುತ ಲ್ಕ್ಷ ಪ ೈಜು ಬಂದಿದುದ ನನಗ ಗ ೂತಿಲಾಿ ಅಂದು ಕ ೂಂಡ್ಡದಿದೇಯಾ?ಇವತ್ುತ ಅಧ್ಕದಿನ ಬಾಯಂಕು, ಸಂಜ್ ಹಣ ಸಿಕ್ತಕದದರಿಂದ ನ್ನನಗ ಹ ೂೇಗಕಾಕಗಲ್ಲಲ್ಿ,ಹಾಗಾಗಿ ನ್ನೇನು ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಬಂದ ಹಣವ ಲಾಿ ಇನೂಿ ಬಾಯಂಕ್ತಗ ಹಾಕ್ತಲಾಿ, ನ್ನನಿ ಟ ೇಬಲ್ ಡಾರಯರ್ನಲ್ಲಿಯೆೇ ಇದ ನನಿ ಅಧ್ಕ ಪಾಿನ್ ನ್ನನಗ ಹ ೇಳಲ ೇ ಇಲಾಿನ್ನನಿನುಿ ಕ ೂಂದು, ಇಲ್ಲಿ ನರ ೇಂದರನ ಪುರಾವ ಗಳನುಿ ಬಿಟುಟ , ನಾನು ಸಿಟ್ ರ ೈಲ್ು ನ್ನಲಾದಣದಿಂದ ನಾಳ ಬ ಳಿಗ ೆ ಚ ನ ಿೈಗ ಹ ೂರಡುತ ತೇನ . ಅಂದರ ನರ ೇಂದರ ರ ೈನ ರ ೈಲ್ಲಗ ವಿರುದಧ ದಿಕ್ತಕನಲ್ಲಿ ಬ ೇರ ಸ ಟೇಷನ್ನಿನ್ನಂದ, ನ್ನನಿ ಹಣದ ಜತ ಗ ಪರಾರಿ!ಗ ೂತಾತಯಿತ ..?” ಎನುಿತಾತ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಏಳಲ ತಿಿಸಿದ ಪರಭಾಕರನನುಿ ಒರಟಾಗಿ ಮತ ತ ಚ ೇರಿಗ ತ್ಳಿಿದ ನಾಣ್ಣ.

129


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಟ್ರಗೆರ್ ಮೇಲ್ಲದದ ಬ ರಳು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಚಲ್ಲಸಿತ್ು! ಸ ೈಲ ನ್ರ್ ಸದುದ ಹ ೂರಗಿನ ಮಳ ಗುಡುಗಿನ ಸದಿದನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಹ ೂೇಗಿತ್ುತ ೩ ಪರಭಾಕರನ್ನಗ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಓಡಲ್ು ಸಮಯವ ೇ ಸಿಗದಂತ ಅವನ ಮೇಲ ಹಠಾತಾತಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದದ ನಾಣ್ಣ ಈ ಪಿಸೂತಲ್ನುಿ ಚ ನಾಿಗಿ ಬಟ ಟಯಲ್ಲಿ ಒರ ಸಿ ಎಲಾಿದರೂ ಕಸದಬುಟ್ಟಗ ಎಸ ದರಾಯಿತ್ು ಎಂದು ಆತ್ಂಕದಿಂದ ಧ್ಡಗುಟುಟವ ಎದ ಯನುಿ ಒತಿತಕ ೂಂಡ ನಾಣ್ಣಸಿಕಕರೂ ನರ ೇಂದರ ರ ೈ ಎಸ ದಿದಾದನ ಎಂದುಕ ೂಳುಿತಾತನ ಮಾಧ್ವರಾಯ..ಮೂಖಕ! ಎಂದ ನ್ನಸಿ ಅದ ೇ ಕಚಿೇಕಫಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ ಒರ ಸಿಕ ೂಂಡ.

ನ ೇರವಾಗಿ ಹಣ ಯಲ ೂಿಂದು ರಂದರವಾಗಿ ಗುಂಡು ಒಳಹ ೂಕುಕ ಸತಿತದದ ಪರಭಾಕರ. ತ್ನಿ ಬಿಜ಼್ಿ ಸವಿಕಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾರು ಕ ೂಲ ಆತ್ಮಹತ ಯ ಕ ೇಸುಗಳನುಿ ಕಣಾಿರ ಕಂಡ್ಡದದ ನಾಣ್ಣಯ ಮಿದುಳು ಈಗಲ್ೂ ತ್ಣಿಗ ೇ ಇತ್ುತಕುಕ ಕ ಸುಬರಮಣಯಕ ಕ ಹ ೂರಡುವ ಯಶವಂತ್ಪುರದ ರ ೈಲ್ಲನ ವ ೇಳಾಪಟ್ಟಯ ಕ ಂಪು ಗುರುತ್ು ಮಾಡ್ಡದದ ಪುಟವನುಿ ಆ ಟ ೇಬಲ್ ಕ ಳಗ ಮುದುರಿ, ಕಾಣುವಂತ ಎಸ ದ. ನರ ೇಂದರ ರ ೈಯ ಸಿಗರ ೇಟ್ ಲ ೈಟರನುಿ ಹ ಣದ ಕಾಲ್ಲನ ಬಳಿ ಬಿೇಳಿಸಿದ. ಯಾವುದನೂಿ ತ್ನಿ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟಟಲ್ಲಲ್ಿ.. ತಾವು ಸ ೇದಿದದ ಸಿಗರ ೇಟ್ ತ್ುಂಡುಗಳನ ಿಲಾಿ ಜ್ ೇಬಿನಲ್ಲಿ ಬಚಿಿಟುಟಕ ೂಂಡ.. ಹಾಗ ೇ ಟ ೇಬಲ್ ಡಾರಯರನುಿ ಕಚಿೇಕಫ್ ಸುತಿತದ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ತ ರ ದು ಹಣವನುಿ ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಬಾಯಗಿನಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬಿಕ ೂಂಡ. ಬಾಗಿಲ ಳ ದುಕ ೂಂಡು ಹ ೂರಗ ಮತ್ತಗ ನ ಡ ದ, ಯಾರೂ ಕಾಣಲ್ಲಲ್ಿ..ತ್ನಿ ಮೊೇಟಾರ್ ಸ ೈಕಲ್ ಏರಿ ಹ ೂರಟುಬಿಟಟ, ಮನ ಗ ಬರುವ ರಸ ತಯಲ್ಲಿ ಪಬಿಿಕ್ ಫೇನ್ ಬೂತಿನಲ್ಲಿ ಅನಾಮಧ ೇಯವಾಗಿ ’ಪರಭಾಕರನ ಆಫಿೇಸಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹ ೂಡ ದ ಸದುದ ಕ ೇಳಿಸಿತ್ು ’ ಎಂದಷ ಟೇ ಹ ೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರಸರನ ಹ ೂರಟು ಬಿಟಟ. ಪರಭಾಕರನ ಆಫಿೇಸೂ ತ್ನಿ ಠಾಣ ಯ ವಾಯಪಿತಯಲ್ಲಿ

130


ರಕತಚಂದನ

ಬರುವುದು, ಆದದರಿಂದ ಕ ೇಸ್ ತ್ನ್ನಖ ಗ ಮಾಧ್ವರಾಯ ಬರುವುದು ನ್ನಶ್ರಿತ್..ಅಂದರ ನರ ೇಂದರ ರ ೈ ಬ ಳಿಗ ೆ ಸಿಕ್ತಕಬಿೇಳುವುದೂ ನ್ನಶ್ರಿತ್!! ತ್ನಿ ಪಾಿನ್ ಯಶಸಿವಯಾಯಿತ ಂದು ನ ಮಮದಿಯಿಂದ ಸಿಳ ಿಹ ೂಡ ಯುತಾತ ಮನ ಗ ತ ರಳಿದ ನಾಣ್ಣ. ೪ ಬ ಳಿಗ ೆ ಆರರ ಸಮಯ . ಬ ಂಗಳ ರು ಸಿಟ್ ರ ೈಲ್ು ನ್ನಲಾದಣಕ ಕ ಧ ೈಯಕವಾಗಿ ತ್ನಿ ಸೂಟ್ ಕ ೇಸಿನಲ್ಲಿ ಹಂದಿನ ರಾತಿರ ಕದಿದದದ ಇಪಪತ್ುತ ಲ್ಕ್ಷ ಹಣವನೂಿ ಇಟುಟಕ ೂಂಡು ತ್ಲ್ುಪಿದ ನಾಣ್ಣ. ಚ ನ ಿೈ ರ ೈಲ್ು ಸಿದಧವಾಗಿ ನ್ನಂತಿದ ಇನ ಿೇನು ರ ೈಲ್ು ಹತಿತ ತ್ನಿ ಸಿೇಟ್ ಹುಡುಕಬ ೇಕು, ಆಗ ಹಂದಿನ್ನಂದ ಒಂದು ಅಚಿರಿಯ ದನ್ನ ಉದೆರಿಸಿತ್ುತ: “ ಅಯೊಯೇ, ನಾಣ್ಣ, ಕ ೂನ ಗೂ ನ್ನೇನ ೇನಾ?ನಾನಂದು ಕ ೂಂಡ ಹಾಗ ೇ..!!”ಎಂಬ ಪರಿಚಿತ್ ದನ್ನ ಕ ೇಳಿ ಸರರನ ತಿರುಗಿ ನ ೂೇಡ್ಡದ. ಅವನ ದುರದೃಷಟಕ ಕ ಅಲ್ಲಿ ಇವನತ್ತ ಬ ರಗುನ ೂೇಟ ಬಿೇರುತಿತದದವನುತ್ನಿ ಎಸ್ ಐ. ಮಾಧ್ವರಾಯನ ೇ! ಕ ೂನ ಯೆ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ನನ ಿ ರಾತಿರ ಪರಭಾಕರನ್ನಗ ೇನ ೂೇ ಓಡ್ಡಹ ೂೇಗಲ್ು ಸಮಯ ಸಿಕ್ತಕರಲ್ಲಲ್ಿ, ಆದರ ಎದ ಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗ ಡ ಿಯಾಡ್ಡದಂತಾಗಿ ತ್ಲ್ಿಣ್ಣಸಿದ ನಾಣ್ಣಗ ಥರಗುಟುಟವ ಕಾಲ್ುಗಳಿಂದಲ ೇ ಪಾಿಟ್ಫಾರಮಿಮನಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ುತ, ಓಡ್ಡಯೆೇಬಿಟಟ ’ ನ್ನಲ್ುಿ ನ್ನಲ್ುಿ , ನಾಣ್ಣ, ಓಡಬ ೇಡಾ!” ಎಂದು ಹಂದಿನ್ನಂದ ಮಾಧ್ವರಾಯ ಕೂಗಿದರೂ ನ್ನಲ್ಿದ ೇ ಪರಯಾಣ್ಣಕರಿಗ ಯದಾವತ್ದಾವ ಢಿಕ್ತಕ ಹ ೂಡ ಯುತಾತ ಓಡುತಿತದಾದನ , ಗ ೂತ್ುತ ಗುರಿಯಿಲ್ಿದ ೇ ೌಂ!! ಎಂದು ಮಾಧ್ವರಾಯನ ಕ ೈಯಲ್ಲಿದದ ಸವಿೇಕಸ್ ರಿವಾಲ್ವರ್ನ್ನಂದ ಹಾರಿದ ಗುಂಡು ನಾಣ್ಣ ಬಲ್ಗಾಲ್ಲಗ ಬಡ್ಡದಿತ್ುತ.. 131


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಮರು ಕ್ಷಣವ ೇ ಚಿೇರುತಾತ ಕಾಂಕ್ತರೇಟ್ ನ ಲ್ದ ಮೇಲ ಆಯತ್ಪಿಪ ಬಿದಿದದದ ನಾಣ್ಣ ಬಿದ ದೇಟ್ಗ ಅವನ ಸೂಟ್ ಕ ೇಸ್ ತ ರ ದುಕ ೂಂಡು ಅವನ ಬಟ ಟಯಲ್ಲಿ ಸುತಿತದದ ಹಣದ ಕಟ ಟಲಾಿ ನ ಲ್ದ ಮೇಲ ಚ ಲಾಿಪಿಲ್ಲಿಯಾಯಿತ್ುಓಡ ೂೇಡ್ಡ ಬಂದ ಮಾಧ್ವರಾಯ, ಜನರನುಿ ಚದುರಿಸಿ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡು ನಾಣ್ಣಯತ್ತ ಕರುಣ ಯ ನ ೂೇಟ ಬಿೇರುತಾತ ಕಚಿೇಕಫಿನ್ನಂದ ಕಾಲ್ಲನ ಗಾಯಕ ಕ ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟದ..ಪ್ಿ-ಪ್ಿ ಎಂದು ಕನ್ನಕರದಿಂದ ಲ ೂಚಗುಟುಟತಿತದಾದನ , ತಾನ್ನದನುಿ ನ್ನರಿೇಕ್ಷಸಿದ ದ ಅನುಿವಂತ ಯೂ ಫೂಲ್..ನನಿನ ಿೇಕ ಹಡ್ಡದ ?ನ್ನೇನು ಇಲ್ಲಿಗ ೇಕ ಬಂದ ? “ಎಂದು ಆತ್ ತ್ನಿ ಆಫಿೇಸರ್ ಎಂಬುದನುಿ ಮರ ತ್ು ನ್ನರಾಸ ಮತ್ುತ ನ ೂೇವು ಮಿಶ್ರರತ್ ಉದಿರಕತ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಣ ಕೂಗಿದ. “ಡಾಕಟರ್ ಬರುತಾತರ , ನ್ನನಗ ಚಿಕ್ತತ ್ ಮಾಡ್ಡಸುತ ತೇನ ತಾಳು ಅವಸರಪಡಬ ೇಡ!” ಎಂದು ಕುತ್ೂಹಲ್, ಶಾಕ್ ಎರಡರಿಂದ ತ್ಬಿಬಬಾಬಗಿ ಕುಳಿತ್ವನ ಭುಜ ಒತಿತ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಂತ ೈಸಿದ ಮಾಧ್ವರಾಯ! “ ಡಾಕಟರ್ ಹಾಳಾಗಿ ಹ ೂೇಗಿಿ!..ನನಗ ೇಕ ಗುಂಡು ಹ ೂಡ ದ , ಇಲ ಿೇಕ ಕಾಯುತಿತದ .ದ .ಹಾಿಾ?” ಎಂದು ಕುತ್ೂಹಲ್ ಮತ್ುತ ನ್ನರಾಸ ಬ ರ ತ್ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ನರಳಿ ಮುಖ ಕ್ತವಿಚಿದ ನಾಣ್ಣ. ಮಾಧ್ವರಾಯ ಜ್ಾಣನಗ ಬಿೇರುತಾತ, “ ನ್ನೇನು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಆ ಪರಭಾಕರನ ಹತ್ರ ಜೂಜು ಆಡ್ಡತೇಯಾ ಅಂತಾ ಮಾತ್ರ ಗ ೂತಿತ್ುತ,,, ಆದರ ಅವನನ ಿೇ ನ್ನೇನು ಕ ೂಂದ ಯಲಾಿ!..ನ್ನೇನು ಜ್ಾಣನ ೇ?... ಅಲ್ಲಿ ಅಷುಟ ಪುರಾವ ನ್ನನಿ ಬಗ ೆಯೆೇ ಬಿಟುಟ ಹ ೂೇದವನು?” ಎಂದು ಕ ಣಕುವ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಕ ೇಳಿದ ಧಿಗೆರಮಯಾದವನಂತ ನಾಣ್ಣ ಮಾಧ್ವರಾಯನ ಭುಜ ಅಲಾಿಡ್ಡಸಿದ, “ ನನಿ ಬಗ ೆ ಯಾವ ಪುರಾವ ಇತ್ುತ?..ಏನು ಒದರುತಿತದಿದೇಯಾ ನ್ನೇನು?” ಮಾಧ್ವರಾಯ ಚಿನಿದ ಲ ೈಟರನುಿ ಬರಿಗ ೈಯಲ್ಲಿಯೆ ಎತಿತ ಹಡ್ಡದು ತ ೂೇರಿಸಿದ. ‘ಅಯೊಯೇ! ಅದರ ಮೇಲ್ಲದದ ನರ ೇಂದರನ ಬ ರಳಚುಿ ಅಳಿಸಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ಲ್ಿ ’ ಎಂದು ನಾಣ್ಣಗ ಗಾಬರಿಯಾಗುತಿತದದಂತ ಯೆೇ ಮಾಧ್ವರಾಯ, 132


ರಕತಚಂದನ

” ನ ೂೇಡು ಇದರ ಮೇಲ ನ್ನನಿ ಇನ್ನಶ್ರಯಲ್್ ಎಷುಟ ಚ ನಾಿಗಿ ಬರ ಸಿದಿದೇಯಾ!..ಎನ್ ಆರ್ ಅಂತಾ.. ನಾಣ್ಣ ಅಂತಾರ ನ್ನನಿ ಆದರ ನ್ನನಿ ಪೂತಿಕ ಹ ಸರು ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅಂತಾ ನಂಗ ೂತಿತತ್ುತ!...ಅದಕ ಕೇ ಎನ್ ಆರ್ ಅಂದರ ನ್ನೇನ ೇ ಅಂತಾ ಹ ೂಳಿಯಿತ್ು..!” ನಾಣ್ಣ ಆ ನ ೂೇವಿನಲ್ೂಿ ತ್ಲ ತ್ಲ ಚಚಿಿಕ ೂಳುಿತಾತನ , “ಅಯೊಯೇ ಶತ್ ಮೂಖಕ!... ನನಿ ಹ ಸರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅಂತಾ.. “ನಾಣ್ಣ” ಅಂತಾ ಅಡದ ಹ ಸರು ಇಟ ೂಕಂಡ್ಡದ !ದ ಲ ೈಟರ್ ನನಿದ ೇ ಆಗಿದದರೂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅನ ೂಿೇದು ಸರಿಯಾದ ಇಂಗಿಿೇಷ್ಟನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಆಗುತಿತತ್ುತಆದರ ಇದು ನರ ೇಂದರ ರ ೈದು ಎನ್ ಆರ್! ನ್ನನಗ ನನಿ ಹ ಸರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಿವ ೇ?!!. ನ್ನೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಹ ಸರಿನಲ್ೂಿ ಇಂತಾ ತ್ಪುಪ ಮಾಡ್ಡತೇಯಾ ಅಂತಾ ನಂಗ ಹ ೂಳ ಯಲ್ಲಲ್ಿವಲಾಿ?!” ಎಂದು ಪ ೇಚಾಡ್ಡದ. ಮಾಧ್ವರಾಯ ಅಚಿರಿಮಿಶ್ರರತ್ ಕಂಗಳನುಿ ಅರಳಿಸುತಾತ, “ಆಹ್! ಹೌದಾ?..ಅದ ೇಕ ೂೇ ಸತ್ತನಾರಾಯಣ ಅನ ೂಿೇ ಹ ಸರನಾಿ ನಾಣ್ಣ ಅಂತಾ ಮಾಡ ೂಕಂಡ ?’ ಎಂದು ಮುಗದವಾಗಿ ಪರಶ್ರಿಸಿದಾಗ, ಹಣ ಚಚಿಿಕ ೂಂಡು ಹಲ್ುಿ ಮುಡ್ಡ ಕಚಿಿ ನಾಣ್ಣ, “ಆಗ ನಾನು ‘ಸತ್ತ ’ ನಾರಾಯಣ ಆಗಿಲ್ಲಕಲ್ಿಈಗ ಆದ !” ಎಂದು ಮುಲ್ುಗಿದ.. ಮಾಧ್ವರಾಯ ನ್ನರಾಳವಾಗಿ ಪ್ಿ-ಪ್ಿ ಎನುಿತಾತ ತ್ನಿ ವಿವರಣ ಮುಂದುವರ ಸಿದ.: ” ಇನುಿ ಸಾಪಟ್ನಲ್ಲಿ ರ ೈಲ್ಲನ ಟ ೈಮ್ ಟ ೇಬಲ್ ಬಿೇಳಿಸಿ ಹ ೂೇಗುವುದ ? ಆ ಟ ೈಮ್ ಟ ೇಬಲ್ ಪುಟ ನನಿ ಕ ೈಗ ಸಿಕ್ತಕತ್ು..ಅದರಿಂದ ನ್ನೇನು ಇವತ್ುತ ಬ ಳಿಗ ೆ ಈ ಟ ೈನ್ನನಲ್ಲಿ ಹ ೂರಡುವುದು ಗ ೂತಾತಗಿ ಬಿಟ್ಟತ್ು..ಅದಕ ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಯುತಿತದ ’ದ ಇನ ೂಿಮಮ ಆಘಾತ್ಕ ಕ ಒಳಗಾದವನಂತ ನರಳಿದ ನಾಣ್ಣ: “ಅದು ಹ ೇಗಯಾಯ?ಅಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ್ಪುರದಿಂದ ಕುಕ ಕ ಸುಬರಮಣಯದ ರ ೈಲ್ು ಅನುಿವ ಪ ೇಜ್ ತಾನ ೇ ಇದದದುದ??’ " ಯಶವಂತ್ಪುರಕ ಕ ಈ ರ ೈಲ್ು ಬರಕ ಕ ಮುಂಚ ನಾನು ಮೊದಲ ೇ ಸಿಟ್ ಸ ಟೇಷನ್ನಿನ್ನಂದಲ ೇ ಕುಳಿತ್ುಕ ೂಂಡು ನ್ನನಿ ಹ ೂಂಚು ಹಾಕ್ತ ಕಾಯುತಿತರ ೂೇಣವ ಂದು

133


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಇಲ್ಲಿಗ ೇ ಬಂದು ಬಿಟ ಟಹ ೇಗಿದ ಮುಂದಾಲ ೂೇಚನ ?ನ ೂೇಡು, ನಾನ ಷುಟ ಜ್ಾಣ, ನ್ನೇನ ಷುಟ ದಡದನಾದ !!”ಎಂದು ಪ ಕಪ ಕ ನಕಕನು ಮಾಧ್ವರಾಯ. ಮತ ತ ಅವನ ದಡಿತ್ನ ಇದರಲ್ೂಿ ಗ ದಿದದದಕ ಕ ತ್ಲ ಚಚಿಿಕ ೂಂಡ ನಾಣ್ಣ: ” ಅಯೊಯೇ ಮಂಕ ೇ!ಯಶವಂತ್ಪುರದ ರ ೈಲ್ು ಅಲ್ಲಿಂದಲ ೇ ಹ ೂರಡುತ್ತದ ಕಣಯಾಯಸಿಟ್ ಸ ಟೇಷನ್ನಿನ್ನಂದ ಅಲ್ಲಿಗ ಹ ೂೇಗುವುದಿಲಾಿಇದು ಬ ೇರ ಯೆೇ ರೂಟ್, ಚ ನ ಿೈಗ ಹ ೂೇಗುತ ,ತ ನ್ನನಗ ರ ೈಲ ವೇ ರೂಟ್ ಕೂಡಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ ೂತಿಲ್ಿ.. ಇದರಲ್ೂಿ ತ್ಪುಪ ಮಾಡ್ಡಬಿಟ ಟೇ! ” ಎಂದು ದೂರಿದನು, ಬಿದದರೂ ಮಿೇಸ ಮಣಾಿಗದ ನಾಣ್ಣ. ಮಾಧ್ವರಾಯ ಇದು ಕ ೇವಲ್ ವಿಷಯವ ಂಬಂತ ತ್ಳಿಿ ಹಾಕ್ತ ನಗುತಾತ, “ಈ ರ ೈಲ್ು ನ್ನಲಾದಣದ ಹ ಸರುಗಳು ನನಗ ಜ್ಞಾಪಕವಿರುವುದ ೇ ಇಲಾಿ ಬಿಡಪಾಪ. ನನಿ ಪರಕಾರ ಇಲ್ಲಿಂದಲ ೇ ಎಲಾಿ ಟ ೈನೂ ಹ ೂರಡತ ತ ಅಂದ ೂಕಂಡ . ಇದರಿಂದ ನನಗ ನಷಟವ ೇನೂ ಆಗಿಿಲ್ಿವಲಾಿ?’ ಎಂದು ನ್ನಲ್ಲಿಸಿದವನು ಮತ ತೇನ ೂೇ ಹ ೂಳ ದವನಂತ ”ಅದೂ ಅಲ್ಿದ ೇ, ನಾಣ್ಣ ನ್ನೇನ ೇಕ ನ್ನನಿ ಚುಟಾಟ ಅಲ್ಲಿ ಬಿೇಳಿಸಿದ ?ದ ...ಇದೂ ನ್ನನಿ ಜ್ಾಣತ್ನವ ೇ?” ಎಂದು ಚುಚಿಿ ಮತ ತ ನಾಣ್ಣಯನುಿ ಚಕ್ತತ್ಗ ೂಳಿಸಿದನು “ ಅದು ನನಿ ಚುಟಾಟ ಅಲ್ಿಯಾಯ..ನರ ೇಂದರ ರ ೈದು ತಾನ ೇ?..” ಎಂದು ನ ೂೇವುಂಡ ಕ್ಷೇಣದನ್ನಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದ ನಾಣ್ಣ.. ಮಾಧ್ವರಾಯ ಹ -ಹ -ಹ ಎಂದು ಅದನುಿ ತ್ಳಿಿಹಾಕುತಾತ ” ಮೊನ ಿ ನರ ೇಂದರ ರ ೈ ಸ ಟೇಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ ನ್ನನಿ ಸಿೇಟ್ ಮುಂದ ಕೂತಿದಾದಗ ನ್ನನಿ ಆಶ್ ಟ ರೇಯಲ್ಲಿ ಚುಟಾಟ ಇದದದನುಿ ನಾನ ೇ ನ ೂೇಡ್ಡದ ದೇನ ..ಇಡ್ಡೇ ಸ ಟೇಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಗತ್ನಾತ್ ಹ ೂಡ್ಡೇತಿತ್ುತಅದಲ್ಿದ ೇ ಪರಭಾಕರನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇದನುಿ ಬಿಟುಟ ಬ ೇರ ಯಾವ ಸಿಗರ ೇಟೂ ಇಲ್ಲಕಲಾಿಹಾಗಾಗಿ ನ್ನಂದ ೇ ಈ ಚುಟಾಟ ಅಂತಾ ಗಾಯರ ಂಟ್ಯಾಗ ೂೇಯುತ’ಎಂದ ಆ ‘ಚತ್ುರ’ ಎಸ್ ಐ. “ಅಯೊಯೇ ಪ ದದಪಾಪಅದನೂಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ್ನಸಲ್ಲಲಾಿ ನ್ನೇನು..ಸ ಟೇಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆ ನರ ೇಂದರ ರ ೈ ಚುಟಾಟ ಸ ೇದಿ ನನಿ ಆಶ್ ಟ ರೇಯಲ್ಲಿ ಅದುಮಿದಾದ ಕಣಯಾಯ!..ನ್ನೇನು ಆಗ 134


ರಕತಚಂದನ

ಬಂದ ಅನ್ತ ತ, ಅದನೂಿ ನಂದ ೇ ಅನ ೂಕಂರ್ಡ್ ಬಿಟ ಟ!.. ಅದ ೂಂದು ಮಾತ್ರ ಸಾಪಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಾನು ಪರಭಾಕರ ಇಬಬರೂ ಸ ೇದಿದದ ಮಿಕಕ ಸಿಗರ ೇಟ್ ತ್ುಂಡನ ಿಲಾಿ ಖಾಲ್ಲ ಮಾಡ್ಡಬಿಟ್ಟದ ದನಲ್ಿಪಾಪ..ಎಲಾಿ ನನಿ ಕಮಕ!” ಎಂದು ತ್ನಿ ದುವಿಕಧಿಯನುಿ ಹಳಿದುಕ ೂಂಡ ನಾಣ್ಣ ಕ ೈಗ ಕ ೈ ಗುದಿದಕ ೂಂಡ. ಮಾದವರಾಯ ಅವನನುಿ ತಿಳಿ ಹ ೇಳುವಂತ ವ ೇದಾಂತ್ ನುಡ್ಡದ : “ಅದಕ ಕೇಪಾಪ ಹ ೇಳ ೇದು ನ್ನೇರು ಕುಡ್ಡದ ೂೇನೂ ಉಪುಪ ತಿಂದ ೇ ತಿಂತಾನ ಅಂತಾ..” ಅವನ ತ್ಪುಪ ಗಾದ ಕ ೇಳಿ ಮತ ತ ಅಸಹನ ಯಿಂದ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿದ ನಾಣ್ಣ: “ಅದೂ ತ್ಪುಪ!...ಅಂತ್ೂ ಬರಿೇ ತ್ಪುಪ ತ್ಪುಪ ಮಾಡ್ಡಯೂ ನನಿ ಹಡ್ಡದು ಬಿಟಯಲ್ಿಯಯ, ನಾನು ಎಲಾಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಡಯೂ ಸಿಕ್ತಕಬಿದ ದ!...ನಾನು ಮಾಡ್ಡದ ತ್ಪ ಪಂದರ ನ್ನನಿನುಿ ಸವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಗ ಜ್ಾಣ ಅಂತಾ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಡದುದನ್ನೇನು ಮಹಾ ಮಂಕುದಿಣ ಿ ಕಣಯಾಯ ” ಎಂದು ತ್ನಿ ಜ್ಾಣ ಮಯ ಸ ೂೇಲ್ನೂಿ, ಅವನ ಮೂಖಕತ್ನದ ಸ ೂೇಲ್ನೂಿ ನ ನ ನ ನ ದು ಬಿಕ್ತಕ ಅಳತ ೂಡಗಿದ ನಾಣ್ಣ ಮಾಧ್ವರಾಯ ತ್ಲ ಯೆತಿತ ನ ೂೇಡ್ಡ “ಅಗ ೂೇ ಡಾಕಟರ್ ಬರುತಿತದಾದರ ನ ೂೇಡು.ಏಳು!..ಗಾಯಕ ಕ ಪಟ್ಟಹಾಕ್ತದ ಮೇಲ ಸ ಟೇಷನ್ನಿಗ ಹ ೂೇಗ ೂೇಣಾಅಲ್ಲಿ ಅರ ಸ್ಟ ಆಗುವ ಯಂತ ’ ಎಂದು ಮದುವ ಮನ ಗ ಅವನನುಿ ಸತಾಕರಕ ಕ ಕರ ದ ೂಯುಯವಂತ ಶಾಂತ್ವಾಗಿ ನುಡ್ಡದು ಎದದ. ಮಾತಿಲ್ಿದ ೇ ಪಾಿಟಾಫಮ್ಕ ಮೇಲ ತ್ನಿನ ಿ ದುರುಗುಟ್ಟ ನ ೂೇಡುತ್ತ ಕುಸಿದು ಕುಳಿತಿದದ ನಾಣ್ಣಗ ದ ೂಡಿ ವ ೇದಾಂತಿಯಂತ ಬುದಿದ ಹ ೇಳಿದ ಮಾದವರಾಯ: ”ಅದಕ ಕ ಕಣ ೂೇ, ನಾಣ್ಣ ನಮಮ ಪುರಂದರದಾಸರ ಪದದಲ್ಲಿ ಹ ೇಳಿದಾದರ , ‘ಕಳಬ ೇಡ ಕ ೂಲ್ಬ ೇಡ ’ ಎಂದು ನ್ನೇನು ಅದ ರಡನೂಿ ಮಾಡ್ಡಬಟ ಟ..!!” ಜ್ ೂೇರಾಗಿ ನ ಲ್ಕ ಕ ಕ ೈ ಬಡ್ಡದು ಅತ್ತ ನಾಣ್ಣ “ತ್ಪುಪ ತ್ಪೂಪ!ಅದನುಿ ಹ ೇಳಿದುದ ಪುರಂದರದಾಸರಲ್ಿಯಾಯ, ಬಸವಣಿನವರ ವಚನದಲ್ಲಿ!ಎಲಾಿದರಲ್ೂಿ ತ್ಪುಪ ತ್ಪುಪ ಮಾಡಕ ಕ ಹ ೇಗಯಾಯ ನ್ನಂಗ ಸಾಧ್ಯ.?.” ಎಂದು ಚುಚಿಿ ಟ್ೇಕ್ತಸಿದ.

135


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

“ಎಡವೇ ಕಾಲ್ು ನ ಡ ಯತ ತ ಅಂತಾ ಗಾದ ಇಲ ವ? ..ಹಾಗ ೇ ನಾನು!” ಎಂದು ತ್ನಿನುಿ ಸಮಥಿಕಸಿಕ ೂಳುಿತಾತ ಹ ೂರಗ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿದದ ಜೇಪಿನತ್ತ ಹ ೂರಟ ಮಾಧ್ವರಾಯ. “ಅಯೊಯೇ, ಅಲಾಿ.ಅದು ‘ನ ಡ ಯೊೇ ಕಾಲ್ು’ ಅಂತಿರ ೂೇದು!..”ಎಂದು ಗಾದ ಸರಿಪಡ್ಡಸಹ ೂರಟ ನಾಣ್ಣಯ ಕಾಲ್ಲಗ ಆಗ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟ ಹಾಕ್ತ ಮತ ತ ಅವನನ ಿೇ ಜ್ ೂೇರಾಗಿ ನರಳಿಸಿದದರು ಪೇಲ್ಲಸ್ ಡಾಕಟರ್ ಚ ನ ಿೈ ರ ೈಲ್ು ಸಿಟ್ ನ್ನಲಾದಣ ಬಿಟುಟ ಕದಲ್ುತಿತತ್ುತಯಶವಂತ್ಪುರದಲ್ೂಿ ಸುಬರಮಣಯದ ರ ೈಲ್ು ಆಗಲ ೇ ಹ ೂರಟ್ತ್ುತ.. ನಾಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬಂಧಿಯಾಗಿ ಕುಂಟುತಾತ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಸ ಟೇಷನ್ನಿನತ್ತ ಹ ೂರಟ್ದದ. ಸರಿ ಹಳಿ ತ್ಪಿಪತ್ುತ, ತ್ಪುಪ ಸರಿ ದಾರಿ ತ ೂೇರಿತ್ುತ!

ನಾವು ಹಾಡುವುದ ೇ ಸಂಗ್ೇತ ೧

136


ರಕತಚಂದನ

ವಿದಾವನ್ ರಂಗನಾಥಾಚಾರ್ ಲ್ಂಡನ್ನಿನ ಹೇತ ೂರೇ ಏರ್ಪೇಟ್ಕನ ತ್ಣಿನ ಯೆ ಹವ ಗ ಸಣಿಗ ನಡುಗಿ ಶಾಲ್ನುಿ ಇನೂಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹ ೂದುದಕ ೂಂಡು ಲ್ಗ ೆೇಜ್ ಇಳಿಸಿಕ ೂಳುಿವ ಬ ಲ್ಟ ಬಳಿ ಸಾಗಿದರು. ನಮಮ ದ ೇಶದ ವಿಮಾನ ನ್ನಲಾದಣಗಳಿಗಿಂತಾ ಇಲ್ಲಿ ಹವಾ ನ್ನಯಂತ್ರಣವನುಿ ಇನುಿ ಹ ಚುಿ ಕ ೂರ ಯುವಂತ ಇಟ್ಟದಾದರ ಎಂದುಕ ೂಂಡರು, ಈ ವಿದ ೇಶ್ರಯರ ೇ ಹೇಗ , ಅವರಿಗ ಚಳಿಯೆೇ ಪಿರಯ. ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ್ ವಿದ ೇಶ ಪಯಣ. ಹಾಗಾಗಿಯೆೇ ಇಲ್ಲಿನ ದೃಶಯ ಮತ್ುತ ಸದಿದಗ ಸವಲ್ಪ ತ್ಬಿಬಬಾಬಗಿದದರು. ಮಗನಲ್ಿದಿದದರ ಮೊಮಮಗನಾದರೂ ತ್ನಿನುಿ ಎದುರುನ ೂೇಡಲ್ು ಬರುತಾತನ ಂದು ಬ ಂಗಳ ರಿನ್ನಂದ ಹ ೂರಡುವಾಗಲ ೇ ಮಸ ೇಜ್ ಕ ೂಟ್ಟದದರಲ್ಿ, ಸರಿ. ಮಗ ರವಿೇಂದರ ಲ್ಂಡನ್ನಿನ ಸಾಟಕ್ ಎಕ ್್ೇಂಜನಲ್ಲಿ ದ ೂಡಿ ಮೇಲ್ಧಿಕಾರಿ. ಇನುಿ ಸ ೂಸ ಜ್ಾನಕ್ತ ಇಲ್ಲಿನ ಸ ೂೇಷ್ಟಯಲ್ ಸಕಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಕಿಬುಬಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಿಜ಼್ಿಯಂತ . ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಡಯನ್ ಅಡ್ಡಗ ಯವರಿದಾದರಂತ ...’ಜತ ಗ ನ್ನಮಮ ಪಿರೇತಿಯ ಮೊಮಮಗ ಪರದಿೇಪ್ ನ್ನಮಗ ಕಂಪನ್ನ’..ಎಂದೂ ಆಶಾವಸನ ಕ ೂಟ್ಟದ ಹ ೂರಡುವ ಮುನಿ ಫೇನ್ನನಲ್ಲಿ . ಅಂದರ ತ್ನಗೂ ಅವನ್ನಗೂ ಸ ೇರಿ ಒಂದ ೇ ರೂಮು ಎಂದು ಬಿಡ್ಡಸಿ ಹ ೇಳಬ ೇಕ್ತರಲ್ಲಲ್ಿ; ತ್ಮಮ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಊರೂರು ಕಚ ೇರಿಗಳಿಗ ಸುತಿತ ಎಲ ಿಲ್ೂಿ ಲಾರ್ಡ್ಿ ರೂಮುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಂಗಿದದ ಅನುಭವಿದದವರಿಗ ಇದ ೇನೂ ಸಂದಿಗಧ, ಸಂಕ ೂೇಚವ ನ್ನಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನನುಿ ನ ೂೇಡ್ಡಯೆೇ ಸುಮಾರು ಐದಾರು ವಷಕಗಳು ಆಗಿವ ...ಠಸ್ ಪುಸ್್ ಎಂದು ಆಗಲ ೇ ಇಂಗಿಿೇಷ್ಟ ಹ ೂಡ ಯುತಿತದದ , ಹನ ಿರಡರ ವಯಸಿ್ನಲ್ಲಿ!..ಎಷಾಟದರೂ ಲ್ಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬ ಳ ದವ ಈಗ ಹದಿನ ಂಟ್ರಬಹುದು ಹ ೇಗಿರಬಹುದು ಎಂದುಕ ೂಳುಿತಿತರುವಂತ ಯೆೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟೇಲ್ ಕಟಕಟ ಯ ಹ ೂರಗಿನ್ನಂದ ಅವನ ಜ್ ೂೇರು ದನ್ನ ಕ ೇಳಿಬಂದಿತ್ುತ, "ಗಾರಯನ್ ಪಾ!..ಐ ಆಮ್ ಹಯರ್..ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ!"

ನ್ನೇಲ್ಲ ಜೇನ್್ ಮೇಲ ಕ ಂಪು ಟ್-ಶಟ್ಕ ಧ್ರಿಸಿದದ ಪರದಿೇಪ್ ತಾತ್ನನುಿ ಒಮಮಲ ೇ ಕಂಡುಹಡ್ಡದಿದದ. ಅದ ೇ ಬಿಳಿ ಜರಿ ಪಂಚ , ಖಾದಿ ಜುಬಬ , ಹ ಗಲ್ ಸುತ್ತಲ್ೂ ಶಾಲ್...ತಾತ್ ಬದಲಾಗ ೂೇದ ೇ ಇಲ್ಿವಾ ಎನ್ನಸಿತ್ು ಅವನ್ನಗ . ಕ ೇಳಿದರ , ‘ಸಂಗಿೇತ್ಗಾರರು ದಿನಾಲ್ೂ ಎದುದ ಯೊೇಗಾ, ಪಾರಣಾಯಾಮ, ಧಾಯನ ಮುಂತಾದ ಲ್ಿ 137


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡ್ಡಸಿಕ ೂಳಿಬ ೇಕಪಾಪ, ಅದು ಸರಸವತಿ ಸ ೇವ ’ ಎಂದಿದದರು ಹ ೂೇದ ಬಾರಿ. "ಹೂ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸರಸವತಿ? ಗಲ್ಕಫ ರಂರ್ಡ್?" ಎಂದು ತಾನು ನಗಾಡ್ಡರಲ್ಲಲ್ಿವ ೇ?...ತಾತ್ ನಕಕರಾದರೂ, ‘ನ್ನನಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಗ ೂತಾತಗುತ ತ ಇದ ಲಾಿ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ ಸುಮಮನಾಗಿದದರು. ೨ ’ಇದಾಯಕ ೂೇ ಹೇಗ ಮೇಕ ಗಡಿ ಬಿಟ್ತದಿದೇಯಾ?’ ಎಂದರು ರಂಗನಾಥಾಚಾರ್ ಮೊಮಮಗ ತ್ನಿ ಸೂಟ್ಕ ೇಸ್ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಏರ್ಪೇಟ್ಕ ಹ ೂರಗ ಹ ೂರಟಾಗ.. "ಓಹ್ ಅದಕ ಕ ಗ ೂೇಟ್ೇ ಅಂತಾರ ಗಾರಯನಾಪ...ಮೇಕ ಅಂತಾ ಏನ ೇನ ೂೇ ಹ ೇಳಿತೇರಾ.."ಎಂದವ ಕಷಟಪಟುಟ ಕನಿಡ ಮಾತಾಡುತಾತನ ಎನ್ನಸಿತ್ು. ಏರ್ಪೇಟ್ಕ ಕಾರ್ ಪಾಕ್ತಕನಲ್ಲಿ "ತಾತಾ, ಐ ವಿಲ್ ಟ ಕ್ ಯು ಇನ್ ಮೈ ಜ್ಾಗಾವರ್ ಕಾರ್!" ಎಂದು ಪಾಕ್ತಕಂಗಿನಲ್ಲಿದದ ಹ ೂಸ ಕಾರಿನ ಬಳಿ ಕರ ತ್ಂದ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿೇಟ್ ಬ ಲ್ಟ ಹಾಕುತಿತದದಂತ ೇ ಆಚಾರರ ಕ್ತವಿಗ ಬಡ್ಡಯುವಂತ ಪಾಪ್ ಸಂಗಿೇತ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಡದ ಪರದಿೇಪ್.. ಅದರ ವಾಲ್ೂಯಮ್ ಸವಲ್ಪ ತಾವ ೇ ಸಣಿ ಮಾಡ್ಡ ಆಲ್ಲಸಿದರು ಕನಾಕಟಕ ಸಂಗಿೇತ್ ವಿದಾವಂಸರು. "ಪರದಿೇಪ, ಯಾರ ೂೇ ಇದು?...ಶಂಕರಾಭರಣಮ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ಗ ೂಂಡು ಚರಣದಲ್ಲಿ ರಾಗಮಾಲ್ಲಕ ಮಾಡ್ಡಬಿಟ್ಟದಾದನ .." ಎಂದು ಟ್ಪಪಣ್ಣಯಿತ್ತರು ಮೊಮಮಗನತ್ತ ತಿರುಗಿ. "ಓಹ್ ಗಾರ್ಡ್, ಗಾರಯನಾಪ..ಇದು ನ್ನಮಮ ಇಂಡ್ಡಯನ್ ಮೂಯಸಿಕ್ ಅಲ್ಿ" ಎಂದು ತಿರಸಾಕರದಿಂದ ನಕಕ.."ಇವರು ಫ ೇಮಸ್ ಪಾಪ್ ಮುಯಸಿಷ್ಟಯನ್ ಮಾಕ್ಕ ಡ ೈಲಾನ್್ ಅಂತಾ..ಅವರು ಹ ೂೇಗಿ ಎಲಾಿದರೂ ನ್ನಮಮ...ಶಂಕರಾ--ವಾಟ ವ ರ್..ರಾಗ ಹಾಡಾತರಾ?..ನ ೂನ ೂೇ!"

138


ರಕತಚಂದನ

"ಆದರೂ ನಮಮ ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಗಿೇತ್ದಷುಟ ಶುದಧವಾದ ಕಲ ಯಾವುದಿದ ಬಿಡು..?" ಎಂದು ಪರತಿಪಾದಿಸಿದರು ವಿದಾವನ್ ಪ ಚಾಿಗುತಾತ. " ತಾತಾ..ನ್ನಮೆ ಇದ ಲಾಿ ಗ ೂತಾತಗಲ್ಿ..ಯೂನ್ನವಸಕಲ್ ಅಪಿೇಲ್ ಇರ ೂೇ ಮೂಯಸಿಕ್ ಇದು, ನ್ನಮ್ ಇಂಡ್ಡಯನ್ ಮೂಯಸಿಕ್ ತ್ರಾ ರಿಟ ೈರ್ಡ್ಕ ಮುದುಕುರ ಕೂತ ೂಕಂಡು ಕ ೇಳ ೇ ಬ ೂೇರಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್್ ಅಲಾಿ...ನಾನು ಇದನ ಿೇ ಕಲ್ಲಯಕ ಕ ಇವರತ್ರ ಹ ೂೇಗಿತೇನ್ನ ಗ ೂತಾತ?.. ಅದೂ ನಾಳ ೇನ ಬರಕ ಕ ಹ ೇಳಿದಾದರ .."ಎಂದ ಇಮಮಡ್ಡ ಉತಾ್ಹದಿಂದ. ತಾತ್ ಅಚಿರಿಯಿಂದ ಹುಬ ಬೇರಿಸಿದರು, "ಅಲ ೂವೇ, ಪರದಿೇಪಾ..ಇನೂಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗಿೇತಾಭಾಯಸನ ೇ ಮಾಡ್ಡಲ್ಿ..ಶುರತಿ ಹಡ್ಡದು ಸರಿಗಮ ಪದನ್ನಸ ಕಲ್ಲತಿಲ್ಿ...ನಾನ ೇ ಹ ೇಳ ಕ ೂಡ್ಡತದಿಪಪ..ಅಷಟರಲ್ಲಿ ಇದ ಲಾಿ ಕಲ್ಲಯಕ ಕ ಹ ೂೇದರ ಕಲ ಕಲ್ುಷ್ಟತ್ ಆಗಲ ವ?" " ಶುರತಿ, ಸರಿಗಮ ಪದನ್ನಸ?...ವಾಟ್ ನಾನ ್ನ್್!..ತಾತಾ ಇದ ೇ ಬ ೇರ ತ್ರಹ ..ಪಾಪ್ ಮೂಯಸಿಕ್..ನ್ನಮೆ ಅಥಕವಾಗಲ್ಿ ಬಿಡ್ಡ.." ಕಾರನುಿ ಜರ ರಂದು ಚ ಲ್ಲ್ೇ ಬಡಾವಣ ಯ ಕಾಟ ೇಜ್ ತ್ರಹ ಸುಂದರವಾಗಿದದ ಮನ ಯ ಮುಂದ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿದ.. ರಂಗನಾಥಾಚಾರರಿಗಂತ್ೂ ಒಂದು ಹಳ ೇ ಚಿತ್ರಗಿೇತ ಯ- ’ನಾವು ಹಾಡುವುದ ಸಂಗಿೇತ್, ಇನಾಯರ ೇ ಹಾಡ್ಡದರೂ sssಸಮ್-ಗಿೇತಾ’ ಎಂಬ ವಯಂಗಯದ ಸಾಲ್ು ನ ನ ಪಿಗ ಬಂತ್ು. "ಬ ೈ-ದ-ವ ೇ, ತಾತಾ..ನನಿ ಹ ಸುರ ಪರದಿೇಪ ಅಂದರ ಯಾಗೂಕ ಗ ೂತಾಗಲಾಿ..ಡ್ಡೇಪ್್ ಅಂತಾ ಮಾಡ ೂಕಂಡ್ಡದಿೇನ್ನ...ಪಾಪ್ ಮೂಯಸಿಕ್ತಕನವರ ತ್ರಹಾ.." ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ, ತಾತ್ನ್ನಗ ಇದನುಿ ಕ ೇಳಿ ಗ ೂಂದಲ್ವಾಗಬಾರದ ಂದು.. ‘ಹ ಸರು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗುತ ೂತೇ, ಮನುಷಯನೂ ಸಹತಾನ ೂೇ?’ ಎಂದು ಆಲ ೂೇಚಿಸುತಾತ ಇಳಿದರು ಆಚಾರ್. "ಕಮಿನ್ ತಾತಾ..." ಅಂತಾ ಖುಶ್ರಯಾಗ ೇ ಒಳಗ ಕರಕ ೂಂಡ ಹ ೂೇದ. "ಡಾಯರ್ಡ್ ಆಫಿೇಸಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಿ..ಮಮಿಮ ಕಿಬಿಬಗ ಹ ೂೇಗಿತಾಕಳ ..ಐ ಡ ೂೇಂಟ್ ನ ೂೇ!..ನಾನಾಯವಗಲ್ೂ ಒಬ ಿೇನ .."ಎಂದವನ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಹತಾಶ ಯ ನ್ನಟುಟಸಿರು ಸ ೇರಿತ ತನ್ನಸಿತ್ು ತಾತ್ನ್ನಗ .. 139


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಇವರು ಸಾಿನ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವ ಹ ೂತಿತಗ ಮೊಮಮಗ ಮತ ತ ಪಾಪ್ ಮೂಯಸಿಕ್ ಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡು ಅದ ೇ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ನ್ನಧಾನವಾಗಿ ಡಾಯನ್್ ಮಾಡುತಿತದದನು. ಸಂಗಿೇತ್ ಬರುತ ೂತೇ ಇಲ್ಿವೇ, ತಾಳಕ ಕ ತ್ಕಕಂತ ಕುಣ್ಣಯಲ್ು ಬರುತ್ತಲ್ಿ, ಸದಾಯ ಎಂದುಕ ೂಂಡರು ಹರಿಯ ವಿದಾವನ್. ಅಂದು ಒಬ ೂಬಬಬರು ಮನ ಗ ಬಂದು ಆಚಾರರ ಯೊೇಗಕ್ಷ ೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿಕ ೂಳುಿವುದರಲ ೇಿ ಮುಗಿಯಿತ್ು. "ಅಪಾಪ ನ ೂೇಡು ನಮಮ ಪರದಿೇಪ ಕೂಡಾ ಸಂಗಿೇತ್ ಪಿರಯ, ಎಷಾಟದರೂ ರಕತಸಂಬಂಧ್ ಅಲ ವ, ನ್ನನಿ ಜೇನ್್ ಬಂದಿರುತ "ತ ಎಂದ ರವಿೇಂದರ ಹ ಮಮಯಿಂದ ಊಟದ ಟ ೇಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತ್ನಿ ಮಗನತ್ತ ನ ೂೇಡುತಾತ.. ಅದಕ ಕ ಪರದಿೇಪ ಒಳಗ ೂಳಗ ೇ ನಕ ೂಕಂಡ್ಡದುದ ಆಚಾರರ ಗಮನಕ ಕ ಮಾತ್ರವ ಬಂದು, ಹ ೇಗ ೂೇ ಇರಲ್ಲ ಎಂದು ಮನದಲ ಿೇ ಆಶ್ರೇವಕದಿಸಿದರು. ಎದುರಿಗ ಆಶ್ರೇವಾಕದ ಹ ೇಳಿದರೂ ಎಲ್ಲಿ ತ್ನಿನೂಿ, ತ್ನಿ ಸಂಗಿೇತ್ವನುಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಡಬಿಟಾಟನ ೂೇ ಎಂಬ ಶಂಕ ಯಿತ್ುತ. ಮಾರನ ೇ ಬ ಳಿಗ ೆ ೫ಕ ಕಲಾಿ ಎದುದ ಆಚಾರರು ಯೊೇಗಾಭಾಯಸ, ಸಂಧಾಯವಂದನ ಮುಗಿಸಿ ತ್ಮಮ ಒಂದ ೇ ಒಂದು ಹ ೂಸಸಾಧ್ನವಾದ ಶುರತಿ ಪ ಟ್ಟಗ ಯಿಟುಟಕ ೂಂಡು ನ್ನತ್ಯ ಸಂಗಿೇತಾಭಾಯಸ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳುಿತಿತದದರ , ಕನಾಕಟಕ ಸಂಗಿೇತ್ದ ಬಗ ೆ ಅಸಡ ಿಯಿದದ ಪರದಿೇಪ ಕ್ತವಿ ಮುಚಿಿಕ ೂಂಡು ಇನೂಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಸುಕ ಳ ದುಕ ೂಂಡ್ಡದದ. ೩ ಅಂದು ಬ ಳಿಗ ೆ ೧೧ಕ ಕ ಮಾಕ್ಕ ಡ ೈಲಾನ್್ ಇದದ ಊರಾಚ ಯ ಶಾಂತ್ ಏಕಾಂತ್ ಬಂಗಲ ಯನುಿ ದಿಟ್ಟಸಿನ ೂೇಡ್ಡ ಪರದಿೇಪ ಸಂತ್ಸದ ನ್ನಟುಟಸಿರು ಹಾಕ್ತದ. ‘ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆಂಬಿಯೆನ್್, ಸಂಗಿೇತ್ಗಾರರಿಗ ಅದಕ ಕೇ ಇವರು ಬಾಿಕ್ಬಸಟರ್ ಸಂಗಿೇತ್ದ ರ ಕಾರ್ಡ್ಕ ಮಾಡಲ್ು ಸಾಧ್ಯ’...ತಾತ್ ಬರುವಾಗ ತಾನು ‘ಈತ್ ದ ೂಡಿ ಸಿ.ಡ್ಡ. ಕಟ್ ಮಾಡ್ಡದಾದರ , ರ ಕಾರ್ಡ್್ಕ ಸಾಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಡದಾದರ ’ ಅಂದಾಗ ಅವರು ‘ಅಯೊಯೇ,

140


ರಕತಚಂದನ

ಸಿಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಡ ರ ಕಾರ್ಡ್್ಕ ಒಡ ದು ಹಾಕ್ತದರ ಅವು ಹಾಳಾಗಿ ಹ ೂೇಗಲ ವ?’ ಅನುಿವುದ !..ಪ ದುದ ಇಂಡ್ಡಯನ್ ತಾತ್!

ತ್ನಗಾಗಿಯೆೇ ಬಿಡುವಾಗಿ ಹಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದದ ನ್ನೇಲ್ಲ ಡ ರಸಿ್ಂಗ್ ಗೌನ್ ಧ್ರಿಸಿದ ಬಾಿಂರ್ಡ್ ಕೂದಲ್ಲನ ಹ ಸರಾತ್ ಸಂಗಿೇತ್ಗಾರ ಮಾಕ್ಕ ಶ ೇಕ್ ಹಾಯಂರ್ಡ್ ಕ ೂಟುಟ ಸಾವಗತಿಸಿದ. "ನನಗ ಇಂಡ್ಡಯನ್ ಸಂಗಿೇತಾಸಕತರ ಂದರ ಬಲ್ು ಪಿರೇತಿ" ಎಂದಾಗ ಪರದಿೇಪ ಮೊದಲ್ಲಗ ಅಚಿರಿಯಾದರೂ ‘ ಓಹ ೂೇ, ಭಾರತಿೇಯರಷುಟ ಸಪಷಟವಾಗಿ ಇಂಗಿಿೇಷ್ಟ ಭಾಷ ಯನುಿ ಉಚಾಿರ ಮಾಡುವವರು ಬ ೇರಿಲ್ಿವ ಂದಿರಬ ೇಕು’ ಅಂದುಕ ೂಂಡ. ಅವರ ಸಂಗಿೇತಾಭಾಯಸದ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಪಾಶ್ರಿಮಾತ್ಯ ಸಂಗಿೇತ್ಕ ಕ ತ್ಕುಕದಾದ ಮಾಡನ್ಕ ವಾದ ೂಯೇಪಕರಣ ವಯವಸ ಥ, ಪಿಯಾನ ೂೇ, ಗಿಟಾರ್ ಇತಾಯದಿ... ಆದರ ಒಮಮ ಗ ೂೇಡ ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೂಗಿಹಾಕ್ತದದ ಬೃಹತ್ ಲ ೈಫ್ ಸ ೈಜ್ ಚಿತ್ರಗಳನುಿ ನ ೂೇಡ್ಡ ಪರದಿೇಪ ಅವಾಕಾಕದ. ಒಂದ ಡ ಎಂ ಎಸ್ ಸುಬುಬಲ್ಕ್ಷಮಯಾದರ ಇನ ೂಿಂದ ಡ ಪಂಡ್ಡತ್ ಭಿೇಮಸ ೇನ ಜ್ ೂೇಶ್ರ..ಅತ್ತ ವಿೇಣ ಹಡ್ಡದ ಚಿಟ್ಟಬಾಬು, ಇತ್ತ ಪಿೇಟ್ೇಲ್ು ಹಡ್ಡದು ದ ೂಡಿದಾಗಿ ಮಂದಹಾಸ ಬಿೇರುತಿತರುವ ಕುನಿಕುಕಡ್ಡ ವ ೈದಯನಾಥನ್ .. ಎಲಾಿ ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಗಿೇತ್ಗಾರರ ೇ! ಇದು ಯಾಕ ? ಎಂಬಂತ ಮಾಕ್ಕರತ್ತ ನ ೂೇಡ್ಡದ ಪರದಿೇಪ. ಅವರು ನ್ನವಿಕಕಾರವಾಗಿ ನಗುತಾತ " ಓಹ್, ಯು ಆರ್ ಸಪಕರ ೈಸ್ಿ?..ಯಾಕ ?..ಇಂಡ್ಡಯಾ ತಾನ ೇ ವಿಶವದ ಸಂಗಿೇತ್ಗಾರರ ಪಾಯರಡ ೈಸ್..ನಾನು ಮೊದಲ್ಲಂದಲ್ೂ ಇವರ ಲ್ಿರ ಸಂಗಿೇತ್ವನುಿ ದಂಡ್ಡಯಾಗಿ ಕ ೇಳಿದ ದೇನ ...ಇವರ ರಾಗ, ರಚನ , ಪಕಕವಾದಯ ವಯವಸ ಥ ಎಲ್ಿವನೂಿ ಅಲ್ಪಸವಲ್ಪ ಅಳವಡ್ಡಸಿಯೂಕ ೂಂಡ್ಡದ ದೇನ .." "ಬಟ್ ಅವರ ಲಾಿ ಇಂಡ್ಡಯನ್ ಕಾಿಸಿಕಲ್ ಸಂಗಿೇತ್ಗಾರರು ತಾನ ೇ?"ಎಂದ ಬ ರಗಾದ ಪರದಿೇಪ. 141


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

"ಸ ೂೇ ವಾಟ್?" ಎಂದರು ಮಾಕ್ಕ, "ಭಾರತ್ದ ಶಾಸಿಿೇಯ ಸಂಗಿೇತ್ವ ೇ ದ ೈವಿೇಕವಾದುದ!..ಸಿಪರಿಚುಯಲ್...ನಮಮ ಪಾಪ್, ರಾಕ್ ಸಂಗಿೇತ್ ಇವ ಲಾಿ ಅದರ ತ್ಂಗಿ, ತ್ಮಮಂದಿರು ಮಾತ್ರ..ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಗಿೇತ್ ನ್ನಜವಾದ ಆಧಾಯತಿಮಕ ಆನಂದ ತ್ರುವ ಕಲ . ಅದ ೇ ವಿಶವ ಸಂಗಿೇತ್ದ ಬ ೇರು..ನ್ನಮಮ ಕಾಿಸಿಕಲ್ ರಾಗಗಳನ ಿಲಾಿ ನಾವೂ ಪಾಪ್ ಸಂಗಿೇತ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಬ ರ ಸುತ ತೇವ ..ನ್ನಮಮವರಷುಟ ಶುದಧವಾಗಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲ್ು ನಮಗ ಅವಶಯವಿಲ್ಿ ಅಷ ಟ.." ಎಂದು ಬಹಳ ಹ ೂತ್ುತ ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಗಿೇತ್ದ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತಿತದದರು ಮಾಕ್ಕ. ಕ ೂನ ಗ ೂಮಮ ಧ ೈಯಕ ತ್ಂದುಕ ೂಂಡು," ನಮಮ ತಾತ್ ದ ೂಡಿ ಸಂಗಿೇತ್ ವಿದಾವನ್ ಈಗ ಮನ ಯಲ್ಲಿದಾದರ .."ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ. ಆಗ ಮಾಕ್ಕ ದಿಗೆನ ದುದ, "ಈಸ್ ಇಟ್?..ಅವರನ ಿೇಕ ಇಲ್ಲಿಗ ಕರ ತ್ರಲ್ಲಲ್ಿ?...ನಾವ ೇ ನ ೂೇಡಹ ೂೇಗ ೂೇಣ ಬಾ..ಅಂತ್ವರಿಗ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ ೂೇಣ..ಅಂತ್ವರಿಂದ ಕಲ್ಲಯುವುದು ಬಹಳವಿರುತ್ತದ ..."ಎಂದಾಗ ಪರದಿೇಪನ ದನ್ನ ಗಂಟಲ್ಲ ಿೇ ಸಿಕ್ತಕಕ ೂಂಡಂತಾಗಿ ಸತಂಭಿೇಭೂತ್ನಾಗಿ ನ್ನಂತ್.

ಬ ಳಿಿಸ ರ ೧ ಪರಸಿದಧ ಚಿತ್ರತಾರ ಮತ್ುತ ಸದಾ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪತಿರಕ ಗಳ ತ್ಲ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಣಸಿಕ ೂಳುಿವ ಸುಂದರಿ ಧ ೇನುಕಾ ಅಂದು ನನಿ ಮನ ಯ ಬಾಗಿಲ್ು ಬಡ್ಡದಾಗ ಸುಮಾರು ಸಂಜ್ ಏಳು ಗಂಟ . ನನಿ ಆಪತ ಕಾಯಕದಶ್ರಕ ವಿನುತಾ ವಾಷ್ಟಕಕ ರಜ್ಾದ ಮೇಲ ಒಂದು ವಾರ ಇಲ್ಿದದರಿಂದ ಅದನ ಿೇ ನ ಪ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡು ಯಾವ ಹ ೂಸ ಕ ೇಸೂ ತ ಗ ದುಕ ೂಳಿದ ೇ ನನಿ

142


ರಕತಚಂದನ

ಪತ ತೇದಾರಿ ಕಚ ೇರಿಯನುಿ ಬ ೇಗ ಮುಚಿಿ ಮನ ಗ ಹಂತಿರುಗಿದ ದ. ನನಿ ಮನ ಯಿರುವುದು ಎರಡನ ೇ ಅಂತ್ಸಿತನ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೂಲ ಯ ಫಾಿಟ್ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳಿಲ್ು ಇಟ್ಟದದ ಹಾಲ್ಲನ ಕುಕಕರ್ ವಿಜಲ್ ಹ ೂಡ ಯುತಿತರುವಾಗ ದೌದೌ ಬಾಗಿಲ್ು ಬಡ್ಡದ ಸದಾದಗಿ, ನಾನು ಅವಸರದಿಂದ ಹ ೂೇಗಿ ತ ಗ ದರ , ಆತ್ಂಕ ತ್ುಂಬಿದ ಕಂಗಳ ಬಿಗಿಮುಖ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡ್ಡರುವ ಹಸಿರು ಸಿಲ್ಕ ಗೌನ್ ಧ್ರಿಸಿದ ಚ ಲ್ುವ ...ನ ೇರವಾಗಿ ಶೂಟ್ಂಗ್ನ್ನಂದ ಬಂದಂತಿದಾದಳ ಧ ೇನುಕಾ.. "ಓಹ್, ನ್ನೇವು...?"ಎಂದು ನಾನು ಗುರುತಿಸುತಿತರುವಂತ ಯೆೇ ಮೂಗಿಗ ಗಮಮನುಿವ ಸುಗಂಧ್ವನುಿ ಸೂಸುವಂತ ಪಕಕಕ ಕ ಸರಿದು ಒಳನುಗಿೆದದಳು, "ಯೆಸ್, ನಾನ ೇ ಧ ೇನುಕಾ..ನ್ನೇವು ಡ್ಡಟ ಕ್ತಟವ್ ಅಮರ್ ಪಾಟ್ೇಲ್ ಅಲ್ಿವ ?...ಹ ೂರಗ ಬ ೂೇರ್ಡ್ಕ ಹಾಕ್ತದ , ನ ೂೇಡ್ಡಯೆೇ ಬಂದಿದ ದೇನ .."ಎಂದವಳು ನ ೇರವಾಗಿ ಹ ೂೇಗಿ ನನಿ ಹಾಲ್ಲನ ಸ ೂೇಫಾದ ಮೇಲ ಧ ೂಪಪನ ಕುಳಿತ್ಳು. " ಮೊದಲ್ು ಬಾಗಿಲ್ು ಮುಚಿಿ, ಎಲಾಿ ಹ ೇಳುತ ತೇನ .."ಎಂದು ಅವಸರಿಸಿದಳು. ನಾನು ಬಾಗಿಲ್ು ಮುಚಿಿಕ ೂಂಡು ಬಂದು ಎದುರಿಗ ಕುಳಿತ್ು; "ಮಿಸ ಸ್. ಧ ೇನುಕಾ! ಏನಾಶಿಯಕ! ನನಿ ಮನ ಗ ಹೇಗ ಇದದಕ್ತಕದದಂತ ೇ ಬರಲ್ು ಕಾರಣ?" ಎಂದ ಮೈಯೆಲಾಿ ಕಣಾಿಗಿ. "ಅದ ೇ ನನಿ ಹಸ ಬಂರ್ಡ್ ಬ ಳಿಿಯಪಪ ಅಂತಾ ಫ ೈಟ್ ಮಾಸಟರ್ ಇದಾದರಲ್ಿ, ಅವರು ನನಗ ತ್ುಂಬಾ ಹ ರಾಸ್ ಮಾಡುತಿತದಾದರ ....ಅವರಿಗ ನಾನು ಡ ೈವೇಸ್ಕ ಕ ೂಡಬ ೇಕಂತ ...ನಾನು ಕ ೂಡಲಾಿಂತ್..ಎಲ್ಲಿ ಹ ೂೇದರೂ ನನಿ ಬ ನಿತಿತ ಬಂದು ಪಿೇಡ್ಡಸುತಾತರ ...ಅದಕ ಕೇ ನ್ನಮಮ ಸಹಾಯ ಕ ೇಳ ೇಣಾ, ಅವರನ ಿೇ ಫಾಲ ೂೇ ಮಾಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷ ಪಡ ಯುವಾ ಎಂದು ಯೊೇಚಿಸಿದ ... ಶೂಟ್ಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ, ಸರರನ ಟಾಯಕ್ತ್ಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ...ನ್ನಮಮ ಅಡ ರಸ್ ನನಿ ಗ ಳತಿ ಕ ೂಟಟಳು..." ಎಂದು ಬಡಬಡ್ಡಸಿದವಳು ಕುಡ್ಡಯಲ್ು ನ್ನೇರಾದರೂ ಬ ೇಕು ಎಂಬಂತ ಹ ಬ ಬಟುಟ ಕುಣ್ಣಸಿ ತ ೂೇರಿಸಿದಳು. "ತಾಳಿ ಕಾಫಿ ಕ ೂಡುತ ತೇನ " ನಾನು ಕಾಫಿ ಬ ರ ಸಲ್ು ಅಡ್ಡಗ ಮನ ಗ ಸರಿಯುತಾತ, "ಅವರು ಹಂಬಾಲ್ಲಸುತಾತರ ಅಂತಾ ನನಿ ಮನ ಗ ಬಂದಿರಾ?..ಯಾಕ ಡ ೈವೇಸ್ಕ ಕ ೂಡಬಾರದು ಅಂತಾ..?"ಎಂದು ಪರಶ್ರಿಸಿದ . "ಅವರ ೇ ನನಿ ಹತಿತರ ೧೫ ಲ್ಕ್ಷ ಸಾಲ್ ಮಾಡ್ಡದಾದರ , ಕ ೂಡ ೂೇದೂ ಇಲ್ಿ..ಅಲ್ಿದ ೇ ಸುಫಲಾ ಎಂಬ ಹ ೂಸ ಸುಪನಾತಿ ಹುಡುಗಿ ಜತ ಸುತ್ುತತಾತರ ...ನಾನಾಯರಾದರನೂಿ ಸಿನ ಮಾ ಬಗ ೆ ಮಿೇಟ್ ಮಾಡಲ್ು ಹ ೂೇದರ ಅದ ೇ ನನಿ ಕ ಟಟ ಚಾರಿತ್ರಯದ 143


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಸಾಕ್ಷಯಂತ ..ಇಂತಾ ಹ ಸರು ಹ ೂತ್ುತ ನಾನು ಖಂಡ್ಡತಾ ಡ ೈವೇಸ್ಕ ಕ ೂಡಲಾಿ.. ನನಿ ಇಮೇಜೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ ಟುಟ, ನನಿ ಕ ರಿಯರ್ ಸಹತಾ ಎಕುಕಟುಟ ಹ ೂೇಗುತ ತ..." ಅದು ನನಗ ಗ ೂತಿತದದ ವಿಷಯ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ವಷಕದ ಹಂದಷ ಟೇ ಬ ಳಿಿತ ರ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಣಸಿಕ ೂಂಡವಳು ಇವಳು. ಜನಪಿರಯ ಚಿತ್ರ ನ್ನಮಾಕಪಕ ಷಣುಮಗಸಾವಮಿ ಗರಡ್ಡಗ ಸ ೇರಿ ಒಂದಾದ ಮೇಲ ೂಂದು ಒಳ ಿೇ ಸಾಮಾಜಕ ಮತ್ುತ ಸಾಹಸಮಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸಿವ ಪಾತ್ರಗಳನುಿ ಮಾಡ್ಡ ಬಾಕ್್ ಆಫಿೇಸ್ ಕ್ತವೇನ್ ಎನ್ನಸಿಕ ೂಂಡ್ಡರುವ ನಟ್ಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದದಳು. ಇಂತ್ವಳು ಸಾಧಾರಣ ಮೈ ಬ ಳ ಸಿದ ಹಾಯಂರ್ಡ್ಸಮ್ ಫ ೈಟರ್ ಬ ಳಿಿಯಪಪನನುಿ ಒಂದು ವಷಕದ ಹಂದ ಏಕಾಏಕ್ತ ಮದುವ ಯಾದಾಗ ಚಿತ್ರರಂಗವ ೇ ಅಚಿರಿ ಪಟ್ಟತ್ುತ. ಆದರ ಸದಯಕ ಕ ಅವಳ ಇಮೇಜ್ ಸರಿಯಾಗ ೇ ಉಳಿದಿತ್ುತ, ಇನೂಿ ಹ ಚಿಿನ ‘ಸತಿ ಸಾವಿತಿರ‘ ತ್ರಹ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದದವು. ಅದರ ಈ ನಡುವ ಪತಿ ಬ ಳಿಿಯಪಪನ ಅದೃಷಟ ಗ ೂೇತಾ ಹ ೂಡ ದಿತ್ುತ...ಸಿನ ಮಾರಂಗಕ ಕ ಗಾರಫಿಕ್ ಸ ಪಶಲ್ ಎಫ ಕ್ಟ್ ಎಲಾಿ ಬಂದಮೇಲ ಹಳ ೇ ಶ ೈಲ್ಲಯ ಫ ೈಟರಿ್ಗ ಅಷುಟ ಬಿಜ಼್ಿನ ಸ್್ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. "ಅವನು ಯಾಕ ನ್ನಮಮನುಿ ಡ ೈವೇಸ್ಕ ಮಾಡ ಬೇಕಂತ ?" ಎಂದ . ಇಬಬರೂ ಸವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಡದ ವು. "ಸುಮಮನ ಹ ೂಟ ಟಕ್ತಚುಿ..ಜತ ಗ ಹ ೂಸ ಗ ಳತಿ ಸಿಕಕವಳು ನನಿನುಿ ಮದುವ ಯಾಗು ಎನುಿತಿತದಾದಳಂತ ..ನನಿ ಯಶಸು್ ಸಹಸಲ್ೂ ಆಗಲ್ಿ, ಸಾಲ್ ತ್ಗ ೂಂಡ್ಡದದನುಿ ಕ ೂಡಲ್ೂ ಆಗಲ್ಿ,, ಈಗ ಹೇಗ ತಿರುಗಿದಾದರ , ಹುಚಿ..ನಾನು ಅವರನುಿ ಸವಲ್ಪ ದಿನವಾದ ಮೇಲ ಸರಿ ಮಾಡಬಲ ಿ ಅಂತ್ನ್ನ್ದ ...ನನಿ ಪರಡೂಯಸರ್ ಷಣುಮಗಸಾವಮಿ ಕೂಡಾ ವಿಚ ಿೇದನ ಕ ೂಟುಟ ಬಿಡೂ ಅಂತಾರ ... ಊ-ಹೂಂ!..ಆ ಸುಫಲಾಗ ನಾನು ಸ ೂೇಲ್ುವುದ ೇ?" ಎಂದಳು ಠಿೇವಿಯಿಂದ. ಸ ೂೇಲ ಂದರ ಅರಿಯದವಳು ಅವಳಿೇಗ. "ಓಹ್, ಇಜಿತ್ ಕಾ ಸವಾಲ್ ಎನ್ನಿ"

ಅಷಟರಲ್ಲಿ ಇನ ೂಿಮಮ ಯಾರ ೂೇ ಧ್ಡಬೌ ಬಾಗಿಲ್ು ಬಡ್ಡದ ಸದುದ. ಹ ೂರಗಿಂದಲ ೇ "ಬಾಗಿಲ್ು ತ ಗಿೇರಿರ, ಅಮರ್ ಪಾಟ್ೇಲ್ ಸಾಹ ೇಬ ರೇ!..ನನಿ ಹ ಂಡತಿ ಒಳಗಿದಾದಳ ನಂಗ ೂತ್ುತ,. ಹೂಂ!." ಎಂಬ ಗಡುಸಾದ ದನ್ನ ಕ ೇಳಿಬಂತ್ು ನಾನು ಪರಶಾಿಥಕಕವಾಗಿ ಧ ೇನುಕಾಳ ಮುಖ ನ ೂೇಡ್ಡದ .

144


ರಕತಚಂದನ

ಅವಳು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಎದುದ ನ್ನಂತ್ಳು, :" ಅವರ ೇ, ನನಿ ಗಂಡ ಬ ಳಿಿಯಪಪ ಬಂದುಬಿಟುರ...ಇಲ್ಲಿ ನನಿ ನ ೂೇಡ್ಡದದಕ ಕ..."ಎಂದು ಅವಳು ಹ ೇಳುತಿತದಂ ದ ತ ಯೆೇ , ನಾನು ಸರಕಕನ ಐಡ್ಡಯಾ ಮಾಡ್ಡ ನನಿ ಮನ ಯ ಹಂಬಾಗಿಲ್ನುಿ ತ ರ ದು, ಆಕ ಯನುಿ ಅಲ್ಲಿಗ ಓಡ್ಡಸಿದ . "ಕ್ತವಕ್, ಈ ಪಾಯಸ ೇಜನಲ ಿೇ ಇರು, ನಾನು ಅವನನುಿ ಸಾಗು ಹಾಕುತ ತೇನ , ಆಮೇಲ ಮುಂಬಾಗಿಲ್ು ಮುಚಿಿ ಬರುತ ತೇನ " ಎಂದು ಅವಳನುಿ ಹ ೂರಗಟ್ಟ ಬಾಗಿಲ್ು ಮುಚಿಿದ .. ಇಲ ೂಿಂದು ವಿಶ ೇಷವಿದ . ಅದ ೂಂದು L-ಆಕಾರದ ಕಾರಿಡಾರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಡಕ ಕ ತಿರುಗಿದರ ಮತ ತ ನನಿ ಮುಂಬಾಗಿಲ್ ಕಾರಿಡಾರಿಗ ೇ ಬಂದು ಸ ೇರುತ್ತದ ..ಆ ಎರಡು ಕಾರಿಡಾರ್ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಕ ಳಗಿಳಿಯುವ ಮಟ್ಟಲ್ುಗಳಿವ . ಹಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ ೇರ ೂಂದು ಮಹಡ್ಡ ಮಟ್ಟಲ್ುಗಳಿವ ನಾನು ಬ ೇಗನ ಹ ೂೇಗಿ ಮುಂಬಾಗಿಲ್ು ತ ರ ದ . ಪ ೈಲಾವನ್ ತ್ರಹ ದ ೇಹ ಹ ೂತ್ತ ನ್ನೇಲ್ಲ ಟ್ೇ-ಶಟ್ಕ ಧ್ರಿಸಿದ ವಯಕ್ತತ ವಯಗರನಾಗಿ ಕ ಂಗಣುಿ ಬಿಡುತಾತ ತ್ನಿ ಮಾಂಸಲ್ ಟಾಯಟೂ ಹಾಕ್ತದ ತ ೂೇಳ ತಿತದ. ಕ ೈಬ ರಳಿಂದ ನನಿ ಎದ ಚುಚಿಿದ. "ನ್ನೇನ ೇನಾ ಅಮರ್ ಪಾಟ್ೇಲ್?..ನನಿ ಹ ಂಡತಿ ಧ ೇನುಕಾ ಒಳಗ ಇದಾದಳಲ್ಿವ ?.."ಎಂದು ನನಿ ಉತ್ತರಕೂಕ ಕಾಯದ ೇ ಒಳನುಗೆಲ್ು ಹ ೂರಟವನ ಕ ೈ ತ್ಡ ದು ಅವನನುಿ ದೂರ ನೂಕ್ತದ . "ಯೊೇವ್, ಎಲ್ಿಯಾಯ ನನಿ ಹ ಂಡತಿ?..ಫಸ್ಟ ಹ ೂರಗ ಕಳಿಸು" ಎಂದು ಗದರಿದ ವಡಿನಂತ . ಮೈ ಬ ಳ ಸಿಕ ೂಂಡವರಿಗ ಲಾಿ ಇಂತಾ ಕ ೂಬುಬ ಸಾಮಾನಯವ ೇ. "ನಂಗ ೇನು ಗ ೂತ್ುತ?" ಎಂದ ಬಾಗಿಲ್ಲಗ ಎರಡೂ ಕ ೈ ಅಡಿವಿಡುತಾತ , "ನ್ನನಿ ಹ ಂಡತಿ ತಾನ ೇ, ನನಿ ಹ ಂಡತಿ ಅಲ್ಿವಲಾಿ..ಇಲ ಿೇಕ ಬಂದ ?" ಎಂದು ಕನಲ್ಲದ . "ಯಾವನ್ನಗ ಈ ಕತ ಹ ೇಳಿತೇಯಾ?.."ಎಂದವನ ೇ ಹಂದಕ ಕ ತಿರುಗಿ, "ಸುಫಲಾ , ಬ ೇಗ ನ್ನನಿ ಕ ೈಲ್ಲರುವ ಕಾಯಮರಾದಿಂದ ಚಕಚಕನ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಡ್ಡಯೊೇ ತ ಗ ದುಕ ೂೇ ಬಾ...ನಮಗ ಬ ೇಕಾದ ಸಾಕ್ಷ ಪುರಾವ ಎಲಾಿ ಇಲ ಿೇ ಸಿಗಲ್ಲದ , ಅವಳ ವಿರುದಧ!" ಎಂದು ಕೂಗು ಹಾಕ್ತದ. ಅದ ೇ ಅವನ ಜೇವನದ ಕ ೂನ ಯ ಮಾತಾಗಿತ್ುತ. ಮರುಕ್ಷಣವ ೇ ಕಾರಿಡಾರಿನ ಕತ್ತಲ್ ಮೂಲ ಯಿಂದ ಯಾವುದ ೂೇ ಸ ೈಲ ನ್ರ್ ಇದದ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಗುಂಡು ಉಗುಳಿತ್ುತ, ನಾನು ನ ೂೇಡುತಿತದದಂತ ಯೆೇ ಅವನ ತ್ಲ ಯ ಗಂಡಸಥಲ್ಕ ಕ ಗುಂಡು ಹ ೂಕ್ತಕ ರಕತ ಚಿಮಿಮತ್ು. 145


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಅವನು ಆಹ್! ಎಂದು ತ ೇಲ್ುಗಣುಿ ಮೇಲ್ುಗಣುಿ ಮಾಡುತಾತ ನನಿ ಮೇಲ ೇ ಬಿದುದಬಿಟಟ. ಅವನನುಿ ಹಡ್ಡದು ನ ಲ್ಕ ಕ ಮಲ್ಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾರಣಕ್ಷ ಹಾರಿಹ ೂೇಗಿರುತ್ತದ ಎಂದು ನನಗ ಯಾರೂ ಹ ೇಳಬ ೇಕಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. "ಅಯೊಯೇ, ಏನಾಯಿತ್ು?" ಎಂದು ಕೂಗುತಾತ ಆ ಮೂಲ ಯಿಂದ ಹ ಣ ೂಿಬಬಳು ಓಡ ೂೇಡ್ಡ ಬಂದಳು. ಮೂವತ್ತರ ಅಸುಪಾಸಿನವಳು, ದಪಪ ಕ ೇಕ್ತನಂತ ಮತಿತದದ ಮೇಕಪಿಪನಲ್ೂಿ ಚ ಲ್ುವ ಯಾಗ ೇ ಕಂಡಳು. ಆದರ ಧ ೇನುಕಾಗ ಸರಿಸಾಟ್ಯಲ್ಿ!... ಅವಳ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಸ ೂೇನ್ನ ಹಾಯಂಡ್ಡಕಾಯಮ್ ಇದ . ನನಿ ಬಾಗಿಲ್ ಬಳಿ ಅಧ್ಕ ಹ ೂರಗ ಅಧ್ಕ ಒಳಗ ೇ ಬಿದಿದದದ ಬ ಳಿಿಯಪಪನ ಶವವನುಿ ಕಂಡು ಓಹ್--ಹ್-ಹ್! ಎಂದು ಉದೆರಿಸಿದಳು. ಮುಖ ವಿವಣಕವಾಗಿ ಅವಳ ಚಿೇರು ಗಂಟಲ್ಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಕಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡ್ಡತ್ು. ಅವಳ ಭುಜ ಹಡ್ಡದು, "ಯಾರು ನ್ನೇನು...ಇವನನುಿ ನ್ನೇನ ೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಡದ ಯಾ?" ಎಂದು ಗಡುಸಾಗಿ ಪರಶ್ರಿಸಿದ . "ಇಲ್ಿ, ಇಲ್ಿ...ನಾನು ಮದುವ ಯಾಗಬ ೇಕ ಂದಿದ ದ ..ಅಯೊಯೇಓಓ! " ಎಂದ ೂಮಮ ದುುಃಖದಿಂದ ಕ್ತರುಚಿ ನನಿ ಕ ೈ ಬಿಡ್ಡಸಿಕ ೂಳಿಲ್ು ಯತಿಿಸಿದಳು, ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲಲ್ಿವ ಂದು ಇನ ೂಿಂದು ಕ ೈಯಯಲ್ಲದದ ಸ ೂೇನ್ನ ಹಾಯಂಡ್ಡಕಾಯಮ್ನ್ನಂದ ನನಿ ತ್ಲ ಗ ಜ್ ೂೇರಾಗಿ ಬಡ್ಡದಳು, ನಾನು ಆಯತ್ಪಿಪ ಹಾ! ಎಂದು ಉದೆರಿಸುತಾತ, ಕಾಲ್ ಬಳಿಯಿದದ ಬ ಳಿಿಯಪಪನ ಹ ಣ ತ ೂಡರಿ ಕ ಳಗ ಬಿದಾದಗ ಅವಳು ಮತ ತ ಕಾರಿಡಾರಿನ ಕ ೂನ ಗ ಮಟ್ಟಲ್ ಬಳಿ ಓಡ್ಡಬಿಟಟಳು. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಿನುಿ ಸಂಬಾಳಿಸಿಕ ೂಂಡು ಎದದ ನಾನು ಅವಳನುಿ ಅಟ್ಟಸಿಕ ೂಂಡು ಹ ೂೇದ . ನಾನು ಕಾರಿಡಾರಿನ ಕ ೂನ ಯ L - ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದಾಗ ಒಬಬ ಹ ಣ್ಣಿಗ ಡ್ಡಕ್ತಕ ಹ ೂಡ ದ . ಅವಳನುಿ ಅಲ್ಲಿದದ ಮಬುಬಗತ್ತಲ್ಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಳಿಲಾರದಂತ ಅಪಿಪ ಹಡ್ಡದ . ಅಬಾಬ, ಸಿಕ್ತಕ ಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡಳು! "ಅಯೊಯೇ ನನಿನುಿ ಬಿಡ್ಡ, ನಾನ ೇನೂ ಮಾಡ್ಡಿಲ್ಿ.."ಎಂದಾಕ ನನಿ ಜತ ಕ ೂಸರಾಡ್ಡದಳು..ಅರ ರ ಅವಳ ದವನ್ನ ಕ ೇಳಿದರ ಧ ೇನುಕಾ ತ್ರಹ ಇದ ...ಕತ್ತಲ್ಲ್ಲಿ Lಕಾರಿಡಾರ್ ಸುತಿತ ಬಂದಿದದ ಅವಳನುಿ ಹಡ್ಡದು ಬಿಟ್ಟದ ದ! ಛ !. ಆದರ ಸಮಯ ಮಿಂಚಿತ್ುತ...ನನಿ ಪರಯತ್ಿ ವಯಥಕವಾಗುವಂತ , ಕ ಳಗ ರಸ ತಯಿಂದ ಕಾರು ಸಾಟಟ್ಕ ಆಗಿ ಕ್ತರ ರಂದು ಹ ೂರಟ ಸದುದ ಕ ೇಳಿಸಿತ್ು. ಸುಫಲಾ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಂಡ್ಡದದಳು. "ನನಿ ಪತಿ?" ಎಂದಳು ಧ ೇನುಕಾ ಗಾಬರಿಯಿಂದ 146


ರಕತಚಂದನ

"ಯಾರ ೂೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಡ ಓಡ್ಡ ಹ ೂೇದರು, ಛ !" ಎಂದು ಆಕ ಯನುಿ ತ್ಳಿಿ ನ್ನಂತ . ನಮಮ ಈ ಅವಾಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ ೇನುಕಾ ಕ ೈಯಲ್ಲಿದದ ವಾಯನ್ನಟ್ ಪಸ್ಕ ಕ ಳಗ ಬಿದುದ ಒಳಗಿದ ದಲಾಿ ವಸುತಗಳು ಚ ಲಾಿಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ನ ಲ್ದ ಮೇಲ ಹರಡ್ಡದವು..ನಾನು ಕಾರಿಡಾರ್ ಲ ೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಡದ .. ಲ್ಲಪ್ಸಿಟಕ್, ಕಾಜಲ್, ಕರ್ೇಕಫ್ ಮುಂತಾದ ಹ ಂಗಸರ ದ ೈನಂದಿನ ಶೃಂಗಾರ ಸಾಧ್ನಗಳು. ಅದರ ಜತ ಗ ಎರಡು ಕ ರಡ್ಡಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಕ, ಪ ನ್, ಸೂಟಡ್ಡಯೊೇ ಐ ಡ್ಡ...ಅಲ್ಿದ ೇ ನಡುವ ... ಒಂದು ೦.೩೨ ಸ ೈಜ್ ರಿವಾಲ್ವರ್...! ನಾನು ನ್ನಡುಸುಯುದ ಭಯವಿಹವಲ್ಳಾಗಿದದ ಧ ೇನುಕಾಳನುಿ ಪರಶಾಿಥಕಕವಾಗಿ ನ ೂೇಡುತಾತ ಆ ರಿವಾಲ್ವರನುಿ ನಳಿಗ ಯ ಕಡ ಯಿಂದ ಎರಡ ೇ ಬ ರಳಿನಲ್ಲಿ ಎತಿತಕ ೂಂಡ ..ಅದರ ಹಾಯಂಡಲ್ ಮೇಲ್ಲದದ ಬ ರಳಚುಿ ಅಳಿಸದಿರಲ ಂದು.. ಹೌದು, ಅನುಮಾನವ ೇ ಇಲ್ಿ..ಈಗ ತಾನ ೇ ಬ ಳಿಿಯಪಪನ ತ್ಲ ಗ ಹ ೂಡ ದ ಬುಲ ಟ್ ಸ ೈಜ್ ಕೂಡಾ ಇದಕ ಕ ಹ ೂೇಲ್ುತ್ತದ ಎಂದು ನನಿ ಅನುಭವವ ೇ ಹ ೇಳಿತ್ು. ನಳಿಗ ಯ ತ್ುದಿಯನುಿ ಮೂಸಿ ನ ೂೇಡ್ಡದರ ಇತಿತೇಚ ಗ ಗುಂಡು ಹ ೂಡ ದಿದದರ ವಾಸನ ಯೂ ಬರುತಿತ್ುತ. "ನಾನು ವಿವರಿಸಬಲ ಿ..ಓಹ್, ಅದು ಸೂಟಡ್ಡಯೊೇದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ು ಕ ೂಟ್ಟದದರು...ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗ ೇ ಬಂದ ನಲ್ಿ..ಅಷ ಟೇ...ನನಿನುಿ ನಂಬಿ.."ಎಂದು ಆತ್ಂಕದ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಬ ೇಡ್ಡದಳು ಸುಂದರಿ ಧ ೇನುಕಾ. "ಈ ಕತ ಯನ ಿಲಾಿ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಮುಂದ ಹ ೇಳುವ ಯಂತ ...ನ ಡ್ಡ ನನಿ ಫಾಿಯಟ್ಗ ..."ಎಂದಾಕ ಯನುಿ ಕರ ದುಕ ೂಂಡು ನನಿ ಬಾಗಿಲ್ಲಗ ನ ಡ ದ . ಬಾಯಗಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿವನುಿ ತ್ುಂಬಿಕ ೂಂಡು ನನಿ ಹಂದ ಬಂದಳು. ಆ ವ ೇಳ ಗಾಗಲ ೇ ನನಿ ಅಕಕ ಪಕಕದ ಫಾಿಯಟ್ನವರ ಲಾಿ ಹ ೂರಬಂದು ಹ ೈರಾಣಾದವರಂತ ನಮಮತ್ತ ನ ೂೇಡಹತಿತದದರು. ಗುಸುಪಿಸು ಮಾತಾಡ್ಡಕ ೂಳುಿತಿತದದರು. ನಾನು ಮನ ಯ ಬಾಗಿಲ್ಲನ್ನಂದಲ ೇ ಕೂಗಿ ಅವರನುಿ ಎಚಿರಿಸಿದ , "ಇದು ಮಡಕರ್ ಕ ೇಸ್..ನ್ನೇವು ಯಾರಾದರೂ ಇದ ಲಾಿ ನ ೂೇಡುತಿತದದರ , ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಮುಂದ ಎಲಾಿ ಸಾಕ್ಷ ಹ ೇಳಬ ೇಕಾಗುತ ತ.." ನಾನು ನ್ನರಿೇಕ್ಷಸಿದಂತ ಯೆೇ " ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ", "ಕ ೇಸ್" ಎಂಬ ಪದಗಳು ಕ ೇಳಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ಜನರು ಒಮಮಲ ೇ ಸರಸರನ ಬಾಗಿಲ್ು ಮುಚಿಿ ಒಳಸ ೇರಿದರು...ಎಂತಾ ಕಾನೂನು ಸಹಾಯಕ ಜನತ ! 147


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ನಾವು ಆತ್ನ ಹ ಣವನುಿ ದಾಟ್ ಒಳಸ ೇರಿದ ವು. ಧ ೇನುಕಾಗ ಈಗ ಶಾಕ್ ತ್ಗುಲ್ಲ ಜ್ ೂೇರಾಗಿ ಬಿಕ್ತಕಬಿಕ್ತಕ ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. ನನಿ ಮೊಬ ೈಲ್ ಕ ೈಗ ತಿತಕ ೂಂಡು ಫೇಲ್ಲೇಸಿಗ ಫೇನಾಯಿಸಿದ . ಅಪರಾಧ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನರಹತ ಯ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಇನ ್ೆಕಟರ್ ಇಫಿತಕಾರ್ ನನಿ ಹಳ ೇ ಪರಿಚಯ...ಸಿೇಟ್ನಲ್ಲಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವರಿಗ ಒಂದು ಮಸ ೇಜ್ ಕ ೂಟ ಟ.; "ನನಿ ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಬ ಳಿಿಯಪಪನ ಹ ಣವಿದ .. ಅದಕ ಕ ನ್ನಮಮ ಏಪಾಕಡು ಮಾಡ್ಡ..ಸಂದ ೇಹಾಸಪದವಾಗಿರುವ ಆತ್ನ ಪತಿಿಯ ಸಾಕ್ಷಯನುಿ ಪರಿೇಕ್ಷಸಲ್ು ಷಣುಮಗಸಾವಮಿ ಸುಟಡ್ಡಯೊೇಗ ಇಬಬರೂ ಹ ೂೇಗಿರುತ ತೇವ ..ನಮಮನುಿ ಅಲ ಿೇ ಮಿೇಟ್ ಮಾಡ್ಡ!" ನನಿ ಮಾತ್ು ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೂಂಡವಳು, ಕಣ ೂಿರ ಸಿಕ ೂಂಡು ತ್ನಿನುಿ ನಂಬಿದದಕ ಕ "ಥಾಯಂಕುಯ ಸರ್" ಎಂದಳು ಧ ೇನುಕಾ. "ಇನುಿ ತ್ಡ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಿ..ಅಪರಾಧಿ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಂಡ್ಡರುವಾಗ ಅನುಮಾನ ನ್ನನಿ ಮೇಲ್ಲದ ...ಕ್ತವಕ್, ನ ಡ್ಡ ನ್ನಮಮ ಸುಟಡ್ಡಯೊೇಗ ..ಶೂಟ್ಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನೇನು ‘ಶೂಟ್’ ಮಾಡ್ಡದುದ ಚ ಕ್ ಮಾಡ ೂೇಣ!" ಎಂದು ಮುಗುಳಿಕ ಕ ಅವಳ ಮೂರ್ಡ್ ತಿಳಿಗ ೂಳಿಸಲ್ು. ಅವಳು ಸಪಪಗ ನಕುಕ, "ನ್ನಮಮ ಫಿೇಸ್ ಕೂಡಾ ಮಾತಾಡಲ್ಲಲ್ಿ ..ಅಷಟರಲ್ಲಿ ಇವರು.." ಎಂದು ಮತ ತ ಬಿಕ್ತಕದಳು ನಾನು ಅವಳ ಜತ ಮಟ್ಟಲ್ಲಳಿದು ನನಿ ಹಳ ೇ ಫೇರ್ಡ್ಕ ಐಕಾನ್ ಕಾರಿನತ್ತ ನ ಡ ದ . "ನ್ನೇನು ಅಪರಾಧಿಯಲ್ಿವ ಂದಾದರ ತಾನ ನನಗ ಫಿೇಸ್ ಕ ೂಡುವ ಮಾತ್ು?" ಎಂದ . ನಗರದ ಕ ೇಂದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೂಟಡ್ಡಯೊೇ ಎಂಬ ಷಣುಮಗಸಾವಮಿ ಒಡ ತ್ನದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶವಸಿ ಪರಡಕ್ಷನ್ ಸುಟಡ್ಡಯೊೇದತ್ತ ವ ೇಗವಾಗಿ ಹ ೂರಟ ವು. ೨ ನನಿ ಖಾಸಗಿ ಪತ ತೇದಾರ ಐಡ್ಡ ನ ೂೇಡ್ಡ, ಧ ೇನುಕಾಗ ಸ ಲ್ೂಯಟ್ ಹ ೂಡ ದು ಗ ೇಟ್ನ ಬಳಿ ಗಾರ್ಡ್ಕ ನಮಗ ಅನುಮತಿ ಕ ೂಟಟ. ಮೊದಲ್ ಫಿೇರಿನಲ್ಲಿ ಮನ ಯೊಂದರ ಸ ಟ್ಗ ಕರ ದ ೂಯದಳು ಧ ೇನುಕಾ.. ಅಲ್ಲಿ ದಪಪ ಹ ೂಟ ಟಯ ಬಕಕ ತ್ಲ ಯ ಬಿಳಿ ಸಿಲ್ಕ ಶಟ್ಕ ತ ೂಟಟ ಷಣುಮಗಸಾವಮಿ ನಮಗ ಎದುರಾದರು. "ಧ ೇನುಕಾ!..ಏನಮಾಮ , ಶೂಟ್ಂಗ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ ೂಿೇ ಹ ೂೇಗಿಬಿಟ ಟ?..ಎಲ್ಿರೂ ಕಾಯುತಿತದ ದೇವ ಇಲ್ಲಿ.."ಎಂದು ತ್ನಿ ದೂರು ಶುರು ಮಾಡ್ಡದರು, ನನಗ ಸುಮಮನ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿ ಹಲ ೂೇ ಎನುಿವಂತ . 148


ರಕತಚಂದನ

ಧ ೇನುಕಾ ಬಿಕ್ತಕದಳು. ಅವಳು ಮಾತಾಡುವುದನುಿ ತ್ಡ ದು ನಾನು ಹ ೇಳಿದ : "ನಾನು ಪತ ತೇದಾರ ಅಮರ್ ಪಾಟ್ೇಲ್...ನನಿ ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಈಕ ಯ ಗಂಡ ಬ ಳಿಿಯಪಪನ ಹ ಣ ಬಿದಿದದ , ಅಲ ಿೇ ಇವಳ ಇದದಳು. ಈಕ ಬಾಯಗಲ್ಲಿ ಗನ್ ಇದ , ನ್ನೇವು ಶೂಟ್ಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೊೇಗಿಸಿದದಂತ ... ನಾನು ಆ ಸಿೇನ್ನನ ರಶಸ್ ನ ೂೇಡಬ ೇಕು..ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಇವಳನುಿ ಅರ ಸ್ಟ ಮಾಡಲ್ು ಬರುತಿತದಾದರ ..ಬ ೇಗ, ಬ ೇಗ!" ಆತ್ನ ಹುಬುಬ ಮೇಲ ೇರಿದವು. "ಹೌದ ೇ..ಏನಾಶಿಯಕ..ಈ ಸುಂದರಿ ಕ ೂಲ ಮಾಡುವುದ ?..ಇಲ್ಿ-ಇಲ್ಿ.."ಎಂದು ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿದರಾದರೂ, ನಮಮ ಗಂಭಿೇರ ಚಹರ ಯನುಿ ಗಮನ್ನಸಿ ಡ್ಡಜಟಲ್ ಪರಜ್ ಕಟರಿಂದ ಆ ದಿನದ ಶೂಟ್ಂಗ್ ಮಾಡ್ಡದದ ರಶಸ್ ಚಿತಾರವಳಿಯನುಿ ಹತಿತರದ ಕಂಪೂಯಟರಿಗ ವಗಾಕಯಿಸಿದರು. "ಅದರಲ್ಲಿ ಡಮಿಮ ಬುಲ ಟ್್ ಇಟ್ಟದಿವ ಸಾರ್..ನ ೂೇಡ್ಡ ಬ ೇಕಾದರ ..." ಎಂದರು ಷಣುಮಗಸಾವಮಿ. ನಾವ ಲಾಿ ಕಂಪೂಯಟರಿನ ತ ರ ಯ ಮೇಲ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ ವು..

ಅದ ೇ ಹಸಿರು ಗೌನ್ ಉಟಟ ಧ ೇನುಕಾ ಮನ ಯ ಹಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪುಟಟ ಹುಡುಗನ ಜತ ಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ದೃಶಯ...ಅಲ್ಲಿಗ ಕಪಪನ ಸೂಟ್ ಧ್ರಿಸಿ ಸಿಗರ ೇಟ್ ಸ ೇದುವ ವಿಲ್ನ್ ಬರುತಾತನ .."ನ್ನನಿ ಮಗವನುಿ ನಾನು ಕ ೂಲ್ುಿತ ತೇನ , ಸ ೇಡು ಸ ೇಡು!" ಎಂದು ಗಹಗಹಸುತಾತ ಓಡ್ಡ ಬರುವಾಗ ಅದ ೇ ೦.೩೨ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಎತಿತ ಧ ೇನುಕಾ ಡಂ! ಎಂದು ಅವನತ್ತ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತಾತಳ ..ಅದು ಡಮಿಮ ಬುಲ ಟ್...ಆದರೂ ಆ ನಟ ಹಾ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತ ಎದ ಹಡ್ಡದು ಮಕಾಡ ಬಿೇಳುತಾತನ ..ಅಷ ಟೇ ಆ ಸಿೇನ್! "ನಾನು ಚ ನಾಿಗಿ ಮಾಡ್ಡದ ಅಲ್ಿವಾ ಸಾರ್?" ಎಂದು ಆ ವಿಲ್ನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಡದ ನಟ ನನಿ ಪಕಕವ ೇ ನ್ನಂತಿದದವನು ಕ ೇಳಿದ. "ನ್ನೇನು ಅದೃಷಟವಂತ್..ಏನೂ ಆಗಲ್ಲಲ್ಿ..ಆಕ ಯ ಗಂಡ ನತ್ದೃಷಟ ."ಎಂದಷ ಟೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ "ಇನುಿ ಇವತ್ುತ ಶೂಟ್ಂಗ್ ಆಗಲಾಿ...ಪಾಯಕಪ್ ಮಾಡ ೂೇಣ" ಎಂದರು ಷಣುಮಗಸಾವಮಿ ಮಿಕ ಕಲ್ಿರಿಗೂ. ಅವರ ಲ್ಿರೂ ಚದುರಿದರು. "ಸವಲ್ಪ ತಾಳಿ ಸಾವಮಿ...ನ್ನಮಮ ಬಳಿ ಎರಡು ಪರಶ ಿ ಕ ೇಳುವುದಿದ ..." ನಾನು ಅವರನುಿ ತ್ಡ ದ .

149


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಅವರು ಹುಬ ಬೇರಿಸಿದರು, "ಕ ೇಳಿ...ಆದರ ನಮಮ ಧ ೇನುಕಾಳನುಿ ಸವಲ್ಪ ಕಾಪಾಡ್ಡ ಈ ಕ ೇಸಿನಲ್ಲಿ. ನನಿ ಸೂಟಡ್ಡಯೊೇದ ಕ ೂೇಟಯಂತ್ರ ರೂ ಬಿಜ಼್ಿನ ಸ್ ಆಕ ಯ ಮೇಲ ನ್ನಂತಿದ ..ಅದನುಿ ಕಾಪಾಡಲ್ು ನಾನು ಎಷಾಟದರೂ ಫಿೇಸ್ ನ್ನಮಗ ಕ ೂಡಬಲ ಿ!"... ಅಬಾಬ,ನ ೂೇಡ್ಡ, ಶುದಧ ಬಿಜ಼್ಿನ ಸ್ಮಾಯನ್!..ಒಂದು ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಿಮಿಕ್ತರ ಆಟ್ಕಸ್ಟ ಆಗಿ ಅವರಿವರ ದವನ್ನ ಮತ್ುತ ನಟನ ಯನುಿ ಅನುಕರಿಸಿ ಬಾಳುತಿತದದವನು, ಈತ್ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶ್ರರೇಮಂತ್ರಲ ೂಿಬಬ. "ಕಾಪಾಡುವುದು ಆಕ ನ್ನರಪರಾಧಿಯಾಗಿದದರ ಮಾತ್ರ. ಅವಳಿಗ ಮೊೇಟ್ವ್ ಇತ್ುತ, ಅವಕಾಶವಿತ್ುತ... ಜತ ಗ ನನಿ ಮುಂದ ಯೆೇ ಕ ೂಲ ನ ಡ ದಿದ ..ಈ ಬುಲ ಟ್್ ಕತ ಇನೂಿ ಇತ್ಯಥಕವಾಗಬ ೇಕು...ಬಾಯಲ್ಲಸಿಟಕ್ ರಿಪೇಟ್ೇಕನಲ್ಲಿ, ಅದೂ ಹ ಣದ ತ್ಲ ಯಲ್ಲಿರುವ ಬುಲ ಟ್ ಮತ್ುತ ಈ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಎರಡರ ಪರಿೇಕ್ಷ ಯೊಂದಿಗ ..ಅದಿರಲ್ಲ, ನ್ನಮಗ ಆಕ ಯ ಪತಿ ಬ ಳಿಿಯಪಪನ ಬಗ ೆ ಏನು ಗ ೂತಿತತ್ುತ?" ಆತ್ನ ಮುಖ ಹುಳಿಗಾಯಿತ್ು, "ಯೂಸ್ಲ ಸ್ ಫ ಲ ೂೇ...ಇಬಬರನೂಿ ಹಾಳು ಮಾಡಬ ೇಕ ಂದಿದದ..ಅವನ್ನಗ ಈಗಿೇಗ ಈ ಸುಟಡ್ಡಯೊೇದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಾಸ ಕೂಡಾ ನಾನು ಕ ೂಟ್ಟರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನ್ನಗ ಹ ಂಡತಿ ಮೇಲ ಮತ್್ರ, ದ ವೇಷ ಅದಕ ಕೇ!...ಅವನ್ನಗ ಇನ ೂಿಬಬಳು ಮಾಯಾಂಗನ ತ್ಗುಲ್ಲಕ ೂಂಡ್ಡದಾದಳ ...ಕ ೇವಲ್ ಜೂನ್ನಯರ್ ಆಟ್ಕಸ್ಟ...ಡಬಿಬಂಗೂ ಮಾಡ್ಡತತಾಕಳ ..ಸುಫಲಾ ಅಂತಾ...ಅವಳನುಿ ಹಡ್ಡದು ಬಂಗಾರದಂತಾ ಧ ೇನುಕಾಗ ಡ ೈವೇಸ್ಕ ಕ ೂಡಬ ೇಕೂ ಅಂತಾ, ಅವಳಿಗ ಕ ಟಟ ಹ ಸರು ತ್ರಲ್ು ಎಲ ಿಲ್ೂಿ ವಿಡ್ಡಯೊೇ ಕಾಯಮರಾ ಹಡ್ಡದು ಅವಳು ಮಿೇಟ್ ಮಾಡ ೂೇ ಗಂಡಸರ ಜತ ಚಿತ್ರ ತ ಗಿೇತಿದುರ...ಕಂತಿರ ಬುದಿದ!..." ಎಂದು ಸಿಡ್ಡಮಿಡ್ಡಗ ೂಂಡರು. ನಾನು ಆತ್ನನುಿ ಕಣಿಗಲ್ಲಸಿ ನ ೂೇಡ್ಡದ . ಸುಫಲಾ...ಆಕ ಯೆೇ ನನಿ ಮನ ಯಿಂದ ನನಗ ಕಾಯಮರಾದಿಂದ ಹ ೂಡ ದು ಓಡ್ಡ ಹ ೂೇದವಳು!!. ಆಕ ಯ ಬಗ ೆ ನಾನು ಈ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಆಕ ಯನುಿ ಮರ ತ ೇ ಬಿಟ್ಟದ ದನಲಾಿ?...ಅವಳ ಬಳಿಯೂ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಇತ ?ತ ..ಆದರ ಆವಳ ೇಕ ತ್ನಿ ಪ ರೇಮಿಯನುಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಡಯಾಳು?..ಒಂದೂ ಸಪಷಟವಾಗಿಲ್ಿ .ಏನ ೇ ಆಗಲ್ಲ ಆಕ ಯನುಿ ಪತ ತಹಚಿಬ ೇಕಲ್ಿವ ೇ? "ಈ ಸುಫಲಾಳನುಿ ಅಜ್ ಕಂಟಾಗಿ ಭ ೇಟ್ಯಾಗಬ ೇಕ್ತದ ...ನ್ನಮಗ ಅವಳ ವಿಳಾಸ ಗ ೂತ ತ?" ಎಂದ .

150


ರಕತಚಂದನ

ಆಗ ಸವಲ್ಪ ಯೊೇಚಿಸಿ ಷಣುಮಗಸಾವಮಿ ನುಡ್ಡದರು, "ಹಾ!...ಆದರ ಆಕ ಗೂ ಇದಕೂಕ ಏನು ಸಂಬಂಧ್?" ನಾನು ಆತ್ನ್ನಗ ನನಿ ಮನ ಯಲ್ಲಿ ನ ಡ ದುದನ ಿಲಾಿ ವಿವರಿಸಿದ . ಆತ್ ಯೊೇಚನಾಮಗಿನಾಗಿದದವರು ಒಂದು ನ್ನಮಿಷದ ನಂತ್ರ, "ಅಮರ್ ಅವರ ೇ. ನ್ನಮಮ ಊಹ ಸರಿಯಾಗ ೇ ಇರಬಹುದು. ಇದ ೇ ಸುಟಡ್ಡಯೊೇ ಹಂದ ೪ನ ೇ ಬಾಿಕ್ ಅಂತಿದ ಯಲಾಿ...ಆ ಸಕಕಲ್ಲಿನಲ ಿೇ ಗಾರಯಂರ್ಡ್ ಅಂತ ೂಂದು ವಕ್ತಕಂಗ್ ವಿಮನ್ ಹಾಸ ಟಲ್ಲನಲ್ಲಿತಾಕಳ .. ನ್ನೇವು ನ್ನಮಮ ಪರಯತ್ಿ ಮಾಡ್ಡ..ನಾನು ಮನ ಗ ಹ ೂರಡುತ ತೇನ " ಎಂದ ದದರು. ನಾನು "ಧ ೇನುಕಾ...?" ಎಂದು ಅತಿತತ್ತ ನ ೂೇಡುವಷಟರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗಲ ೇ ಕಣಮರ ಯಾಗಿಬಿಟ್ಟದದಳು. "ಇಲ ಿೇ ಇರುತಾತಳ ನ ೂೇಡ್ಡ..ಕಾಲ್ು ಜ್ಾಸಿತ. ಎಲ ಿಂದರಲ್ಲಿ ಹ ೂೇಗುತಾತಳ ..ಕ ಳಗ ಅವಳ ನ್ನೇಲ್ಲ ಟ ೂಯೊೇಟಾ ಲ್ಲೇವಾ ಕಾರಿಲ್ಿದಿದದರ ಓಡ್ಡಬಿಟಟಳು ಅಂದುಕ ೂಳಿಿ!" ಷಣುಮಗಸಾವಮಿ ಹ ೇಳಿದರು. ೩ ನಾನು ಅಚಿರಿಪಡುತಾತ ಕಾರ್ ಪಾಕ್ತಕಂಗಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತದರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ ೂಯೊೇಟಾ ಲ್ಲೇವಾ ಕಾರೂ ಇಲ್ಿ..! ನನಿ ಮನ ಗ ಟಾಯಕ್ತ್ಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದದಳು, ನಾನ ೇ ಅವಳನುಿ ಮತ ತ ಸುಟಡ್ಡಯೊೇಗ ಕರ ತ್ಂದಿದ ದ. ಅವಳ ಕಾರು ಇಲ ಿೇ ಇದಿದರಬ ೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಿ... "ಅಮಾಮವುರ ಈಗ ಹ ೂೇದರು ಸರ್, ಬಹಳ ಫಾಸಾಟಗಿ!" ಎಂದ ಗಾರ್ಡ್ಕ ಗ ೇಟ್ನ ಬಳಿ. ನಾನು ತಿೇವರವಾಗಿ ಯೊೇಚಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ . ಎಲ್ಲಿಗ ಹ ೂೇದಳು ಧ ೇನುಕಾ?... ನಾನು ‘ಇನೂಿ ಆಕ ಸಂದ ೇಹದಿಂದ ಪೂಣಕ ಮುಕತಳಾಗಿಲ್ಿ, ಬಾಯಲ್ಲಸಿಟಕ್್ ಪರಿಶ್ರೇಲ್ನ ಯಾಗಬ ೇಕು’ ಎಂದಾಗ ಬ ದರಿಬಿಟಟಳ ೇ, ಅಥವಾ ನಾನು ಆಕ ಯ ಸವತಿಯಾಗಬಯಸಿದ ‘ಸುಫಲಾಳ ವಿಳಾಸ ಷಣುಮಗಸಾವಮಿ ಬಳಿ ಕ ೇಳುತಿತದಾದಗ’ ಅದನುಿ ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೂಂಡು ಅವಳ ಬಳಿಯೆೇ ಹ ೂೇದಳ ೇ?..ಇನ ಿೇನು ಆಪತ್ುತ ತ್ಂದುಕ ೂಳುಿವಳ ೇ ಇವತ್ುತ?.. ಅವಳು ನ್ನಜಕೂಕ ತ್ಲ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಂಡರ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಅನುಮಾನ ಬಲ್ವಾಗುವುದು ನ್ನಶ್ರಿತ್. ನಾನು ವ ೇಗವಾಗಿ ಕಾರನುಿ ೪ನ ೇ ಬಾಿಕ್ತನ ಗಾರಯಂರ್ಡ್ ಹಾಸ ಟಲ್ ಕಡ ಗ ತಿರುಗಿಸಿದ . 151


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಎರಡಂತ್ಸಿತನ ಹಳ ೇ ಕಟಟಡದ ವ ರಾಂಡ ತ್ಲ್ುಪಿದಾಗ, ಅರವತ್ತರ ಆಸುಪಾಸಿನ ಗಂಟು ಮುಖದ ದಪಪ ಮುದುಕ್ತಯೊಬಬಳು ಹ ೂರಕ ಕ ತ್ಲ ಹಾಕ್ತದಳು. " ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಸುಫಲಾ ಅಂತಾ ನಟ್ಯೊಬಬರು ಇದಾದರಲಾಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಬಂದ " ಎಂದ ನನಿ ಕಾರ್ಡ್ಕ ನ್ನೇಡುತಾತ. ಆಕ ನನಿ ಮುಖವನುಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನ ೂೇಡುತಾತ, "ಇಲ್ಿ..ನ್ನಮಗ ಯಾರು ಹ ೇಳಿದುದ ಇಲ್ಲಿರುತಾತಳ ಎಂದು?..ಅವಳು ಮನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಷಕವ ೇ ಆಯಿತ್ಲಾಿ?" ಈಗ ಅನುಮಾನ. ಅಚಿರಿ ಪಡುವುದು ನನಿ ಸರದಿಯಾಗಿತ್ುತ. ಆಕ ಯೆೇ ಮುಂದುವರ ಸುತಾತ ನುಡ್ಡದಳು : "ಈ ಹಾಸ ಟಲ್ ಮಯಾಕದಸತ ಹ ಂಗಸರಿಗಾಗಿ.....ಅವಳು ಮಾನಗ ಟುಟ ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಆ ಮದುವ ಯಾದ ಬ ಳಿಿಯಪಪನ ಜತ ಸುತ್ುತತಿತದದರ ನಾನು ಸಹಸುವ ನ ?..ಓಡ್ಡಸಿಬಿಟ ಟ!..." " ಹೌದ ೇ, ಆಕ ಯ ಸದಯದ ವಿಳಾಸ ಗ ೂತ ?ತ " ಎಂದು ನ್ನಡುಸುಯೆದ ಬ ೇಸತ್ುತ. "ಹಾ ಕ ೂಟುಟ ಹ ೂೇಗಿದಾದಳ ..ಆದರ ಎಂತಾ ವಿಚಿತ್ರ, ಒಂದು ಗಂಟ ಯ ಒಳಗ ಇಬಿಬಬಬರು ಅವಳ ವಿಳಾಸ ಕ ೇಳುವುದ ಂದರ ..."ಎಂದಾಗ ನಾನು ಮತ ತ ಜ್ಾಗೃತ್ನಾದ , "ಹೌದ !...ಈಗ ಇನಾಯರು ಬಂದಿದದರು?" "ಅದ ೇ ಫ ೇಮಸ್ ಫ಼ಿಲ್ಂಸಾಟರ್ ಧ ೇನುಕಾ ಬಂದಿದದಳು ಅವಳನುಿ ಹುಡುಕ್ತಕ ೂಂಡು...ಆಕ ತಾನ ೇ ಬ ಳಿಿಯಪಪನ ಹ ಂಡತಿ!..ಈ ಹ ಂಗಸರೂ ಹೇಗಾಯಕ ಆತ್ನ ಬಗ ೆ ಹುಚಾಿಟ ಮಾಡುತಾತರ ೂೇ.?"ಎಂದು ಮಾತ್ನುಿ ಆಕ ಎಳ ಯುತಿತದಂ ದ ತ ೇ ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ "ದಯವಿಟುಟ ಮೊದಲ್ು ಆಕ ಯ ವಿಳಾಸ ಕ ೂಡ್ಡ..ಇಬಿಬಬಬರ ಪಾರಣ ರಿಸ್ಕನಲ್ಲಿದ !" ಎಂದು ಅವಸರಿಸಿದ ... ಆಕ ಯಿಂದ ವಿಳಾಸ ಪಡ ದು ಹ ೂರಡುವಷಟರಲ್ಲಿ ನನಿ ರಕತದ ೂತ್ತಡ ಏರಿತ್ುತ. ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವೂ ವಯಯವಾಗಿ ಹ ೂೇಗಿತ್ುತ. ಕಾರನುಿ ಆಕ ಕ ೂಟಟ ನಗರದ ಇನ ೂಿಂದು ಭಾಗದ ಬಡಾವಣ ಗ ನಾಗಾಲ ೂೇಟದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿದ . ಮನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆತ್ಂಕವಾಗುತಿತತ್ುತ. ಇಬಬರೂ ಅಸೂಯಾಪರರು...ಕ ೂಲ ಶಂಕ ತ್ಲ ಮೇಲ ಹ ೂತ್ತ ಹ ಂಗಸರು, ಮತ್ುತ ಬ ಳಿಿಯಪಪನ ಸಾವಿನ್ನಂದ ಉದಿರಕತರಾಗಿರುವವರು! ...ಯಾರು ಯಾರ ಮೇಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಡ ಏನು ಅಪಾಯ ತ್ಂದುಕ ೂಳುಿತಾತರ ೂ?...

152


ರಕತಚಂದನ

ಕಾರು ಚಲ್ಲಸುತಿತರುವಾಗಲ ೇ ನನಿ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೇನ್ನಗ ಕರ ಬಂದಿತ್ು. ಬೂಿ-ಟೂತ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರ , ಅತ್ತ ಕಡ ಹ ೂೇಮಿಸ ೈರ್ಡ್ ಇನ ್ೆಕಟರ್ ಇಫಿತಕಾರ್ ! "ಅಮರ್, ನ್ನೇನು ಈ ಸಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಲ್ುಕ್ತಕ ೂಂಡ್ಡದಿದೇಯ!" ಎಂದರು ವಯಂಗಯವಾಗಿ. "ಯಾಕ ಇನ ್ೆಕಟರ್?" ಎಂದ ನನಗ ೇನೂ ತಿಳಿಯದವನಂತ . "ನ್ನನಿ ಮನ ಯ ಬಾಗಿಲ್ಲ್ಲಿ ಹ ಣ ಸಿಕ್ತಕದ .. ಆಗ ಚಿತ್ರತಾರ ಒಳಗ ನ್ನನಿ ಮನ ಯಲ ಿೇ ಇದಾದಳ . ಅಲ್ಲಿಗ ಆಕ ಯ ಅಸೂಯಾಪರ ಗಂಡ ಬಂದಿದಾದನ ..ನ್ನಮಿಮಬಬರಿಗೂ ಜಗಳವಾಗಿರಬ ೇಕು..ನ್ನನಿ ೦.೩೨ ರಿವಾಲ್ವರಿಂದ ಅವನನುಿ ಕ ೂೇಪದಲ್ಲಿ ಸುಟುಟ ಕ ೂಂದಿದಿದೇಯೆ!..ಅಲ್ಿವ ೇ?" ನನಿ ದುರದೃಷಟಕ ಕ ಅವರು ಹ ೇಳಿದ ಘಟನ ಗಳ ಲ್ಿ ಅಷೂಟ ಸತ್ಯ..೦.೩೨ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಸಹಾ!...ಆದರ ನಾನ ೇ ಕ ೂಂದಿದುದ ಎನುಿವುದನುಿ ಬಿಟುಟ... "ಆಮೇಲ ನಾನ ೇ ನ್ನಮಗ ಅವನ ಹ ಂಡತಿಯ ಜತ ಗ ಸುಟಡ್ಡಯೊೇಗ ಹ ೂೇಗಿದ ದೇನ , ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಫೇನ್ ಮಾಡ್ಡ ಮಸ ೇಜ್ ಕ ೂಟ ಟ ಅಲ್ಿವ ?..ಅಂತಾ ಪ ದದನ ನಾನು?" ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ . "ನಾವು ಸುಟಡ್ಡಯೊೇಗ ಹ ೂೇದ ವು, ಅಲ್ಲಿ ನ್ನೇವಾಯರೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಸಿನ ಮಾ ಶೂಟ್ಂಗ್ ನ್ನಂತ್ು ಎಲ್ಿರೂ ಮನ ಗ ಹ ೂೇಗಿದದರು!" ಎಂದರು ಇಫಿತಕಾರ್ ಸ ೂೇಲ ೂಪಪದ ೇ. ಅವರೂ ತ್ಮಮ ಮೊಬ ೈಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತಿತದಾದರ , ಎಲ್ಲಿಗ ಹ ೂರಟರು? "ಹಾಗಾದ ರ ಈಗ ನ್ನೇವ ಲ್ಲಿಗ ಹ ೂೇಗುತಿತದಿದೇರಿ?" "ನಮಗ ಸುಫಲಾ ಎಂಬಾಕ ಯ ಫೇನ್ ಬಂದಿತ್ುತ...ಆಕ ಬ ಳಿಿಯಪಪನ ಪ ರೇಮಿಯಂತ .. ಅವನು ತ್ನಿ ಹ ಂಡತಿಯನುಿ ಮರ ಯಲ ೇ ಇಲ್ಿ ಎಂಬ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ುತ ಕ ೂೇಪದಿಂದ ‘ಇಂದು ರಾತಿರ ತ್ನಿ ೦.೩೨ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಇಂದ ಅವನನುಿ ನಾನ ೇ ಸುಟುಟ ಕ ೂಂದ ’ ಎಂದಳು..ನಾನ್ನೇಗ ಆತ್ಮಹತ ಯ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳುಿತಿತದ ದೇನ , ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದಳು.. ಅದನುಿ ತ್ಡ ಯಲ್ು ನಾವು ಆಕ ಯ ಮನ ಗ ಹ ೂೇಗುತಿತದ ದೇವ .."ಎಂದು ಅವರು ಆಕ ಯ ವಿಳಾಸ ಹ ೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹ ೂೇಗುತಿತದದ ವಿಳಾಸವ ೇ!..ಸರಿಯಾದ ವಿಳಾಸವನ ಿೇ ಅವರಿಗ ಹ ೇಳಿದಾದಳ . "ಮತ ತ ನನಿ ಬಗ ಅನುಮಾನ?" ಎಂದ ತ್ಬಿಬಬಾಬಗಿ. " ನಮಗವಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಬರಲ್ಲಲ್ಿ..ಏನ ೂೇ ಅವಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಶಂಕ ಹುಟ್ಟತ್ು...ಅದಕ ಕೇ." ಎಂದರು. 153


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

"ಇನ್್ಪ ಕಟರ್, ನಾನೂ ದ ೈವವಶಾತ್ ಅಲ್ಲಿಗ ೇ ಬರುತಿತದ ದೇನ , ಅಲ ಿೇ ಸಿಕುಕ ಮಾತಾಡುವಾ..."ಎಂದು ಫೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಡದ ನಾನು ಅಚುಿಕಟಾಟದ ಫಾಿಯಟ್ ಒಂದರ ಮುಂದ ಕಾರ್ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಅಲ ಿೇ ಸರರನ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಜೇಪಂದು ಹಾದು ಬಂದು ನನಿ ಕಾರಿನ ಬದಿಗ ೇ ನ್ನಂತಿತ್ು. ಅದರಿಂದ ಆರಡ್ಡ ಎತ್ತರದ ನನಗಿಂತ್ ಹತ್ುತ ವಷಕ ಹರಿಯರಾದ ಇಫಿತಕಾರ್ ಇಳಿದರು. ಜತ ಗಿಬಬರು ಪ ೇದ ಗಳು. ನನಿ ಕಾರಿನ ಪಕಕದಲ ಿೇ ನ್ನೇಲ್ಲ ಟ ೂಯೊೇಟಾ ಲ್ಲೇವಾ ಕಾರೂ ನ್ನಂತಿದ ! "ಅದು ಧ ೇನುಕಾಳ ಕಾರ್..ಒಳಗ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ್ ನ ಡ ಯುವ ಮುನಿ ನಾವಿರಬ ೇಕು.." ಎಂದ ಇಫಿತಕಾರ್ರನುಿ ಉದ ದೇಶ್ರಸಿ. ನಾವಿಬಬರೂ ಒಬಬರನ ೂಿಬಬರು ದಿಟ್ಟಸಿ ನ ೂೇಡ್ಡದ ವು. ಈಗ ವಯಥಕ ವಾದಗಳಿಗ ಸಮಯವಲ್ಿ ಎಂದು ಇಬಬರಿಗೂ ಅನ್ನಸಿರಬ ೇಕು. ಒಂದ ೇ ಉಸಿರಿಗ ಇಬಬರೂ ಆ ಮನ ಯ ಬಾಗಿಲ್ ಮೂಲ್ಕ ವ ರಾಂಡಾ ಒಳಕ ಕ ಒಳನುಗಿೆದ ವು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತದದ ಬ ೂೇಡ್ಡಕನಲ್ಲಿ ಆಕ ಎರಡನ ೇ ಮಹಡ್ಡಯಲ್ಲಿದಾದಳ ಂದು ತಿಳಿಯಿತ್ು. ಇಬಬರೂ ಲ್ಲಫಿಟಗ ಕಾಯದ ೇ ದೌದೌನ ಮಟ್ಟಲ್ು ಹತ್ುತತಾತ ಓಡ್ಡದ ವು. ಎರಡನ ೇ ಮಹಡ್ಡ ತ್ಲ್ುಪುತಿತದದಂತ ಯೆೇ ಆ ಫಾಿಯಟ್ನ್ನಂದ ಮತ ತ ಸ ೈಲ ನ್ರ್ ಅಳವಡ್ಡಸಿದ ರಿವಾಲ್ವರಿಂದ

ಟಿಚ್-ಕ ್ೇವ್ವ್ ಎಂಬ ಸದುದ ತ ೇಲ್ಲಬಂತ್ು.. ಚಿಟ ಟಂದು ಚಿೇರುತಾತ ಬಾಗಿಲ್ ಹ ೂರಕ ಕ ಓಡ್ಡಬಂದವಳು ಧ ೇನುಕಾ! "ಹಡ್ಡಯಿರಿ ಅವಳನುಿ..." ಎಂದು ತ್ಮಮ ಜತ ಗ ಬಂದಿದದ ಇಬಬರು ಪ ೇದ ಗಳಿಗ ಆಜ್ಞ ಯಿತ್ತರು ಇಫಿತಕಾರ್. ಅವರು ಹಡ್ಡದಾಗ ಅಂದು ರಾತಿರ ಎರಡನ ೇ ಬಾರಿಗ ಕ ೂಸರಾಡ್ಡದಳು ಧ ೇನುಕಾ. "ನನಿ ಬಿಡ್ಡ..ಅಯೊಯೇ, ನಾನ ೇನೂ ಮಾಡ್ಡಿಲ್ಿ..ಅವಳ ಮೇಲ ನನಿ ಗಂಡನ ಕ ೂಲ ಆಪಾದನ ಮಾಡಲ್ು ಬಂದಿದ ,ದ ಅಷ ಟೇ!..ನಾನು ಒಳಗ ೇ ಹ ೂೇದಂತ ಯೆೇ ಯಾರ ೂೇ ಅವಳನುಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಡ ಹಂದಿನ ಬಾಗಿಲ್ ಬಳಿ ಓಡ್ಡದರು..."ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು ಉದ ವೇಗದಿಂದ ನಾನೂ ಇಫಿತಕಾರ್ ಇನುಿ ಅರ ಕ್ಷಣವೂ ತ್ಡ ಮಾಡದ ೇ ಮನ ಯೊಳಕ ಕ ನುಗಿೆದ ದವು. ಹಾಲ್ಲನ ಸ ೂೇಫಾದ ಮೇಲ ಸುಫಲಾಳ ಹ ಣ ಬಿದಿದತ್ುತ. ತ್ಲ ಗ ಮತ ತ ನ ೇರವಾಗಿ ಗುಂಡು

154


ರಕತಚಂದನ

ಹ ೂಡ ದಿದುದ, ರಿವಾಲ್ವರ್ ಅವಳ ಬಲ್ಗ ೈಯಲ್ಲಿತ್ುತ..ಆತ್ಮಹತ ಯಯಲ್ಿ ಎಂದು ಅನುಮಾನವ ೇ ಬರದಂತ . ಆದರ ನಮಮ ಕಂಗಳು ಆಕ ಯ ಹಂದಿದದ ಹಾರುಹ ೂಡ ದ ಗಾಜನ ಬಾಗಿಲ್ ಮೇಲ್ಲದ ....ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ ೈರ್ ಎಸ ಕೇಪ್ ಮಟ್ಟಲ್ು ಕಾಣುತಿತದ .. ಇಫಿತಕಾರ್ ಮೊದಲ್ು ಬಾಲ್ಕನ್ನಯ ರ ೈಲ್ಲಂಗ್್ ಹಡ್ಡದವರು ಕ ಳಗ ಬಗಿೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಹಂದಿನ ರಸ ತಯಲ್ಲಿ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿದದ ಕಪಪನ ರ ೂೇಲ್್ ರಾಯ್್ ಕಾರ್ ಬಳಿ ಓಡುತಿತದದ ದಪಪ ವಯಕ್ತತಗ ಗುರಿಯಿಟುಟ ಕಾಲ್ಲಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಡದರು. ಹಾ ಎಂದು ಚಿೇರುತಾತ ಬಿದದವನ ಬಳಿಗ ನಾವ ಲಾಿ ಕ ಳಗ ದೌಡಾಯಿಸಿಕ ೂಂಡು ಹ ೂೇದ ವು. ೪ ಷಣುಮಗಸಾವಮಿ ರಕತಸಿಕತವಾದ ಕಾಲ್ನುಿ ನ್ನೇವಿಕ ೂಂಡು ಮುಲ್ುಗುತಾತ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದಿದದದರು.. "ನನಿ ಕ ೂೇಟಯಂತ್ರ ರೂ ವಯವಹಾರ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟ ಟ ನ್ನೇನು..."ಎಂದು ನನಿ ಕಡ ಗ ಆಪಾದನ ಯ ಬ ರಳಾಡ್ಡಸಿದ ಪರಸಿದಧ ನ್ನಮಾಕಪಕ. "ನ್ನಮಮನುಿ ನ ೇಣುಗಂಬಕ ಕ ಕರ ದ ೂಯಾದಗ ಯಾವ ಕ ೂೇಟ್ ರೂ ಹಣವೂ ಜತ ಗ ಬರುವುದಿಲಾಿ ಸಾವಮಿ!...‘ಬ ಳಿಿತ ರ ಯ ಮರ ಯಲ್ಲಿ ಸ ರ ’...ಚ ನಾಿಗಿರತ ತ ನಾಳಿನ ಹ ಡ ಿೈನ್್!" ಎಂದು ಇನ ್ೆಕಟರ್ ಕಡ ಗ ತಿರುಗಿ, "ಇವರನುಿ ಬ ಳಿಿಯಪಪ ಮತ್ುತ ಸುಫಲಾರನುಿ ಉದ ದೇಶಪೂವಕಕವಾಗಿ ಕ ೂಂದ ಆಪಾದನ ಮೇಲ ಅರ ಸ್ಟ ಮಾಡ್ಡ..."ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ . ಅವರ ಕ ೈಗಳಿಗ ಫೇಲ್ಲೇಸರು ಕ ೈಕ ೂೇಳ ತ ೂಡ್ಡಸಿದರು..ಮುಲ್ುಗುತಾತ ಗ ೂೇಡ ಗ ೂರಗಿದರು ಷಣುಮಗಸಾವಮಿ. "ಇದ ಲಾಿ ಹ ೇಗಾಯುತ, ಶ ಲಾಕಕ್?" ಎಂದು ನನಿನುಿ ಚ ೇಡ್ಡಸಿದರು ಇಫಿತಕಾರ್, ಸವಾಲ ಂಬಂತ . ಅಷಟರಲ್ಲಿ ನನಿ ಮಿದುಳು ಡಬಬಲ್ ಸಿಪೇಡ್ಡನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿವನುಿ ಲ ಕಕ ಹಾಕ್ತಬಿಟ್ಟತ್ುತ. "...ಅವರ ೇ ಹ ೇಳುವಂತ ಧ ೇನುಕಾ ಅಭಿನಯದ ಮೇಲ ಅವರ ಇತಿತೇಚಿನ ಯಶಸಿವೇ ಬಿಜನ ಸ್್ ಪಾಿಯನ್ ಎಲಾಿ ನ್ನಂತಿತ್ುತ..ಆದರ ಅದಕ ಕ ಕಂಟಕಪಾರಯನಾಗಿ ಬಂದ ಮೂಖಕ ಬ ಳಿಿಯಪಪ..ಆಕ ಯ ಹ ಸರನುಿ ಸಾವಕಜನ್ನಕವಾಗಿ ಕ ಡ್ಡಸಿಯಾದರೂ ಡ ೈವೇಸ್ಕ ಪಡ ಯಬ ೇಕ ಂದು ಶತ್ಪರಯತ್ಿ ಮಾಡುತಿತದ,ದ ಅವನ್ನಗ ಶಾಮಿೇಲಾಗಿ ನ್ನಂತ್ವಳ ೇ 155


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಸುಫಲಾ...ಅದೂ ಸಾಲ್ದಂದ ಂಬಂತ ಬ ಳಿಿಯಪಪನ್ನಗ ಇನೂಿ ಸುಟಡ್ಡಯೊ ಜತ ಕಾಂಟಾರಯಕ್ಟ ಇತ್ುತ. ದ ೂಡಿ ಸಂಬಳವನ ಿೇ ಇವರು ಕಕುಕತಿತದದರೂ ಅವನ ಕ ಲ್ಸದಿಂದ ಯಾವುದ ೇ ಉಪಯೊೇಗವಿರಲ್ಲಲ್ಿ...ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನುಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಟುಟ ಧ ೇನುಕಾ, ತ್ನೂಮಲ್ಕ ಬಿಜನ ಸ್್ ಎರಡನೂಿ ಭದರಪಡ್ಡಸಲ್ು ಯೊೇಜಸಿದರು ಈ ಷಣುಮಗಸಾವಮಿ. ಬ ಳಿಿಯಪಪ ಮತ್ುತ ಸುಫಲಾ ಅವಳ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಧ ೇನುಕಾಳನುಿ ಹಂಬಾಲ್ಲಸಿ ನನಿ ಮನ ಗ ಇಂದು ಬಂದಾಗ ಅವರನುಿ ಹಂಬಾಲ್ಲಸಿ ತ್ಮಮ ಕಾರನುಿ ಇದ ೇ ರಿೇತಿ ನನಿ ಮನ ಯ ಹಂದಿನ ರಸ ತಯಲ್ಲಿ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಹಂದ ಯೆೇ ಬಂದರು. ಆತ್ನನುಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಡ ಕ ೂಂದಮೇಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರು ಹಂದಿನ ಬಾಗಿಲ್ಲನ್ನಂದ ಓಡ್ಡ ತ್ಮಮ ರ ೂೇಲ್್ ರಾಯಿ್ನಲ್ಲಿ ಮತ ತ ಸರರನ ಸುಟಡ್ಡಯೊೇ ತ್ಲ್ುಪಿರಬ ೇಕು,ಅಲ್ಿವ ೇ?" ಎಂದ . ಷಣುಮಗಸಾವಮಿ ,"ಹೌದು ಕಣಯಾಯ, ನ್ನನಗ ನನಿ ಕಾರ್ ಹ ೂರಟ್ದುದ ಕ ೇಳಿಸಿರಲಾರದು ಎಂದುಕ ೂಂಡ ..: "ಕರ ಕ್ಟ... ಆಗ ಸುಫಲಾ ನನಗ ಹ ೂಡ ದು ಓಡ್ಡದದರಿಂದ ಅವಳನುಿ ಬ ನಿತಿತ ನಾನು ಮಟ್ಟಲ್ ಬಳಿಗ ಬಂದಾಗ ಈ ಧ ೇನುಕಾ ಡ್ಡಕ್ತಕ ಹ ೂಡ ದು ನನಗ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಡಬಿಟಟಳು...ಸುಫಲಾ ತ್ನಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಂಡು ಮನ ಗ ಓಡ್ಡಬಿಟಟಳು... ನಾವು ನ್ನಮಮ ಸುಟಡ್ಡಯೊೇಗ ಬಂದಾಗ ನಮಗಾಗಿ ಅಲ ೇಿ ಕಾಯುತಿತದದವರಂತ ನಟ್ಸಿದಿರಿ...ಮತ್ುತ ೦.೩೨ ರಿವಾಲ್ವರ್...ನ್ನಮಮ ಸುಟಡ್ಡಯೊೇದಲ್ಲಿ ಅದ ೇ ಸ ೈಜನ ಬಹಳ ರಿವಾಲ್ವಸ್ಕ ಇರಬ ೇಕಲ್ಿವ ೇ..ನ್ನಮಮ ರಿವಾಲ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಲ್ಲ ಬುಲ ಟ್್ ಇದದವು..ಆದರ ಧ ೇನುಕಾದರಲ್ಲಿ ನಕಲ್ಲ ಬುಲ ಟ್್..ಅಲ್ಿವ ೇ?" ಷಣುಮಗಸಾವಮಿ ಸಮಮತಿಸಿ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿ ಮುಲ್ುಗಿದರು, ಅವರಿಗ ಆಗ ಪ ೇದ ಗಳು ಗಾಯಕ ಕ ಫಸ್ಟ ಏಯ್ಿ ಮಾಡುತಿತದದರು, "ಅಯೊಯೇ, ಹೌದು...ಬಹಳ ರಿವಾಲ್ವಸ್ಕ ಒಂದ ೇ ತ್ರಹದುದ ಇವ ..." "ಆದರ ನ್ನಮಮ ಸುಟಡ್ಡಯೊೇಗ ನಾವು ಬಂದು ರಶಸ್ ನ ೂೇಡ್ಡದಾಗ ನಾನು ಧ ೇನುಕಾ ಮೇಲ ೇ ಕ ೂಲ ಅಪವಾದ ಬರುವಂತಾಗಿದ ಎಂದ ..ಅಗ ನ್ನಮಮ ಪಾಿಯನ್ ತ್ಲ ಕ ಳಗಾಗಿ ಎಡವಟಾಟಗಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ು ಎಂದು ಅರಿವಾಯಿತ್ು. ಧ ೇನುಕಾಳನುಿ ಸುರಕ್ಷತ್ವಾಗಿಡಲ್ು ಹ ೂೇಗಿ ಅವಳ ೇ ನ ೇರ ಕ ೂಲ ಆಪಾದಿತ ಯಾಗಿಬಿಟಟಳು...’ಮುಂದಿನದನುಿ ಬ ಳಿಿತ ರ ಯ ಮೇಲ ನ ೂೇಡ್ಡ ’ ಎನುಿವಂತ ನ ಡ ದದುದ ನ್ನೇವ ೇ ಹ ೇಳಿ.."ಎಂದು ನಾನು ಆಗರಹಸಿದ ಷಣುಮಗಸಾವಮಿ ಸಾವರಿಸಿಕ ೂಂಡು ಉತ್ತರಿಸಿದರು, 156


ರಕತಚಂದನ

"ನ್ನೇನು ಸುಫಲಾ ಕೂಡಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ಡದಳು ಎಂದಾಗ ನನಗ ಹ ೂಸ ಉಪಾಯ ಹ ೂಳ ಯಿತ್ು.....ಅವಳ ಹ ೂಸ ಅಡ ರಸ್ ನನಗ ಗ ೂತಿತತ್ುತ. ಯಾಕ ಂದರ ಆಕ ನನಿ ಸುಟಡ್ಡಯೊೇದಲ್ಲಿ ರ ಗುಯಲ್ರ್ ಡಬಿಬಂಗ್ ಆಟ್ಕಸ್ಟ..ಈ ಮನ ಕೂಡಾ ಬ ಳಿಿಯಪಪನ ೇ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಕ ೂಡ್ಡಸಿದುದ ಇತಿತೇಚ ಗ ...ನಾನು ಅವಳನುಿ ಮುಗಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ ಯ ನಾಟಕ ಆಡ್ಡಸಲ್ು ಯೊೇಜಸಿದ .ನ್ನನಗ ಬ ೇಕಂತ್ಲ ೇ ಅವಳ ಹಳ ೇ ಹಾಸ ಟಲ್ ಅಡ ರಸ್ ಕ ೂಟ ಟ, ಅದನುಿ ಧ ೇನುಕಾ ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೂಂಡು ಅಲ್ಲಿಗ ೇ ಹ ೂರಟ್ದದನುಿ ನಾನು ಗಮನ್ನಸಲ್ಲಲ್ಿ..ನ್ನೇನೂ ಅಲ್ಲಿಗ ಹ ೂೇಗಿ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳುಿತಿತರುವಾಗ ನಾನು ನನಿ ಹಳ ೇ ಮಿಮಿಕ್ತರ ಕಲ ಯನುಿ ಮತ ತ ಪರದಶ್ರಕಸಿದ ...ನಾನ ೇ ಹ ಣ್ಣಿನ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಸುಫಲಾ ಎಂದು ಹ ೇಳಿಕ ೂಂಡು ಪೇಲ್ಲಸರಿಗ ಫೇನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ ಯ ಮಸ ೇಜ್ ಕ ೂಟ ಟ..ನ ೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮನ ಗ ಬಂದು ಅವಳನುಿ ಕ ೂಂದು ರಿವಾಲ್ವರನುಿ ಅವಳ ಕ ೈಯಲ್ಲಿತ ತ..ಅದರಲ್ಲಿದದ ನನಿ ಕ ೈಬ ರಳು ಗುರುತ್ು ಅಳಿಸಿಹ ೂೇಗಿ ಅವಳದ ೇ ಉಳಿಯಲ ಂದು..ಚ ಕ್ ಮಾಡ್ಡದರೂ ಬುಲ ಟ್್ ಮತ್ುತ ಅವಳ ಕ ೈಬ ರಳಿನ್ನಂದ ಆಕ ಯೆೇ ಕ ೂಲ ಗಾತಿಕ, ಆತ್ಮಹತ ಯ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡುಬಿಟಟಳು ಎಂದು ಫಲ್ಲಸರ ೇ ಕ ೇಸ್ ಮುಚಿಿಬಿಡುತಾತರ ಎಂದು ನಂಬಿದ ..ಆದರ ಕ ೂನ ೇ ನ್ನಮಿಷದಲ್ಲಿ ನ್ನೇನು ಮತ್ುತ ಇನ ್ೆಕಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗ ಬಂದು ನಾನ ೇ ಸಿಕ್ತಕಬಿೇಳುತ ತೇನ ಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಲ್ಲಲ್ಿ.. ನನಿ ಟ ೈಮಿಂಗ್ ಸರಿಬರಲ್ಲಲ್ಿ...ತ್ಪಾಪಗಿಹ ೂೇಯಿತ್ು.." ಎಂದು ನ ೂೇವಿನ್ನಂದಲ್ೂ ಸ ೂೇಲ್ಲನ್ನಂದಲ್ೂ ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸಿದರು ಆತ್ನ ಮಾತಿಗ ನಾನು ನಕ ಕ, "ಕ ೇಳಿದಿರಾ, ಇನ ್ೆಕಟರ್? ..ಎರಡು ಕ ೂಲ ಮಾಡ್ಡ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಳಿಲಾಗದುದ ತ್ಪಾಪಗಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ಂತ !....ಇರಲ್ಲ, ನ್ನಮಗ ಆತ್ನ ತ್ಪಪಪಿಪಗ ಸಿಕ್ತಕದ ...ಇನುಿ ಕ ೇಸ್ ನ್ನಮಮದು..."ಎಂದು ಇನ ್ೆಕಟರಿಗ ಹ ೇಳಿ ನಾನು ಧ ೇನುಕಾಳನುಿ ಹುಡುಕ್ತಕ ೂಂಡು ಒಳಕ ಕ ಹ ೂರಟ .. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ ೇ ಅಕಕಪಕಕದ ಫಾಿಯಟ್ನವರು ನ ರ ದು ತಾರ ಧ ೇನುಕಾಳನುಿ ಗುರುತ್ು ಹಡ್ಡದು ನಾ ಮುಂದು ತಾ ಮುಂದು ಎಂದು ಆಕ ಯನುಿ ಮುತಿತಗ ಹಾಕ್ತದದರು, ಅವರಿಗ ಆಕ ಯ ಪರಿಸಿಥತಿಯ ಪರಿವ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ದುುಃಖ, ನ ೂೇವು ಮತ್ುತ ಆತ್ಂಕವ ೇ ಮೂತಿಕವ ತ ತಂತ ಆಕ ತ್ಲ ಕ ೈಯಲ್ಲಿಡ್ಡದು ಕುಳಿತಿದದಳು. ನನಿ ಜತ ಮನ ಗ ಮಾತಿಲ್ಿದ ೇ ಕಾಲ್ು ಹಾಕ್ತದಳು. ಅವಳನುಿ ತ್ನಿ ಮನ ಗ ಸ ೇರಿಸಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವವರ ಗೂ ಇದುದ ಖಚಿತ್ಪಡ್ಡಸಿಕ ೂಂಡು ಬರ ೂೇಣವ ಂದು ನ್ನಧ್ಕರಿಸಿದ . 157


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

...........

ಬಾಳ ಂದು ಪಾಠಶಾಲ ... ೧ ಸದಾನಂದರಾಯರು ತ್ಮಮ ಹ ೂಳ ಯುವ ಕಪುಪ ಮಸಿಕಡ್ಡಜ್ ಕಾರಿನ್ನಂದ ಕಾಲ ೇಜನ ಪೇಟ್ಕಕ ೂೇದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ಬ ಳಿಗ ೆ ಒಂಬತ್ುತ ಗಂಟ . ಎಂದಿನಂತ ಸಮಯಕ ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ೇಜಗ ಬಂದಿಳಿಯುವುದೂ, ಅವರ ಜವಾನ ಬಂದು ಬಾಗಿಲ್ು ತ ಗ ದಾಗ, ಅವರು ಜಬಿಕನ್ನಂದ ಮಟ್ಟಲ ೇರಿ ಬರುವಾಗ ಚಿನಿದ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಹ ೂಳ ಯುವ ತ್ಮಮದ ೇ ಹ ಸರಿನ ಎಸ್ ಆರ್ ಮಡ್ಡಕಲ್ ಕಾಲ ೇಜ್ ಎಂಬ ನಾಮಫಲ್ಕದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಪರಿಬಿಂಬವ ೇ ಕಂಡಾಗ ಹ ಮಮಯಿಂದ ಬಿೇಗುವುದೂ ಅಲ್ಲಿದದವರಿಗ ಲ್ಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ್ ದೃಶಯ.., ೪೫ ವಷಕ ವಯಸಿ್ನ ಆಜ್ಾನುಬಾಹು ರಾಯರು ಫುಲ್ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಠಿೇವಿಯಿಂದ ಮುಂದ ನ ಡ ದಾಗ ಎದುರಿಗ ಸಿಕಕ ಲ ಕಿರಸ್ಕ ಮತ್ುತ ವಿದಾಯಥಿಕಗಳ ’ಗುರ್ಡ್ ಮಾನ್ನಕಂಗ್’ ಸಾವಗತ್ಕ ಕ, ಪರತ್ುಯತ್ತರವಿಲ್ಿದ ೇ ಬರ ೇ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿಯೆೇ ಮುನ ಿಡ ಯುತಿತದುದದೂ ಉಂಟು. ಆಷಟಕೂಕ ಆ ಜಲ ಿಯ ಏಕ ೈಕ ಮಡ್ಡಕಲ್ ಕಾಲ ೇಜನ ಒಡ ಯರೂ, ಚ ೇಮಕನಿರೂ ಅವರ ೇ ಅಲ್ಿವ ೇ?...ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಿರೂ ಅವರ ದಪಕ, ಮುಂಗ ೂೇಪಕ ಕ ಬ ದರಿ ಬಾಲ್ ಮುದುರಿದ ಇಲ್ಲಗಳಂತ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿ ತ್ಲ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಳುಿವುದೂ, ಅಥವಾ ಎದುರಿಗ ಸಿಕ್ತಕದರೂ ದನ್ನಯೆತ್ತರಿಸದ ೇ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಕ ೂಂಡು ನ ಡ ಯುವುದೂ ಕೂಡಾ ಅವರಿಗ ಹ ೂಸದ ೇನಲ್ಿ.. ಇಂದು ಇನೂಿ ಕತ್ತಲ್ಲಂದ ಆವೃತ್ತವಾದ ತ್ಮಮ ಖಾಸಗಿ ಕ ೂೇಣ ಗ ಕಾಲ್ಲಟಾಟಗ, ಹುಬುಬಗಂಟ್ಟಕ್ತಕ ಬಾಗಿಲ್ು

158


ರಕತಚಂದನ

ಕಾಯುವವನ್ನಗ ." ಯಾಕ ೂೇ, ಬ ೇಕೂಫಾ!..ಕರ ಂಟ್ಲ್ಿವಾ ಅಥವಾ ಯು ಪಿೇ ಎಸ್ ಕ ಟುಟಹ ೂೇಯಿತಾ..ಲ ೈಟ ೇ ಇಲಾಿ..ಹಾಂ?" ಎಂದು ಗದರಿದರು. ೫೫ ವಷಕ ವಯಸಿ್ನ ಹಳ ೇ ಬಿಳಿ ಯೂನ್ನಫಾರಮನ ಿೇ ವಷಾಕನುಗಟಟಲ ತ ೇಪ ಹಾಕ್ತ, ಇಸಿಿ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡ್ಡರುತಿತದದ ಚಿಕಕ ಬ ೂೇರಯಯ ಗಾಬರಿಯಾದರೂ ವಿನ್ನೇತ್ನಾಗಿಯೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ: " ಸಾಯೆೇಬ ರ, ಅದೂ ಕರ ಂಟ್ ಇಲ್ಿರಾರ...ನ್ನೇವು ಬಂದ್ ತ್ಕಾ್ಾ ಆಕ ೂೇವಾ ಅಂತ್ ಸುಮಿಕದ ದ.."ಎಂದು ಒಡನ ಯೆೇ "ಯು ಪಿ ಎಸ್ " ಅನುಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಡದ..ಮರುಗಳಿಗ ಯೆೇ ಕಾಕತಾಳಿೇಯವಾಗಿ ಕರ ಂಟೂ ಬಂತ್ು!..ವಯಂಗಯವಾಗಿ ಗುಟುರುಹಾಕ್ತ ನಕಕರು ರಾಯರು, " ಬಲ್ ಜ್ಾಣ ಕಣಯಾಯ ನ್ನೇನು..ಕರ ಂಟ್ ಬಂದ್ ಮೇಲ ಹಾಕುವಂತ !..ಇರ್ ಲ್ಲ...ಆಗಲ ೇ ಯಾರಾದೂರ ವಿಸಿಟಸ್ಕ ಬಂದು ಕಾಯಿತದಾರಾ?" ಎನುಿತಾತ ತ್ಮಮ ಕ ೂೇಟನುಿ ಹಾಯಂಗರಿಗ ತ್ಗುಲಾಕ್ತ ಸಿಂಹಾಸನದಂತಾ ಕುಚಿಕಯಲ್ಲಿ ಆಸಿೇನರಾದರು. ತ್ಮಮ ಫಾರಿನ್ ಬಾರಂರ್ಡ್ ಚುಟಾಟಗ ಬ ಂಕ್ತ ತಾಕ್ತಸಿ ಹುಬ ಬೇರಿಸಿದರು, "ಬಂದವ ರ ಸಾಯೆೇಬ ರೇ!..ಅಡ್ಡಮಶನ್ ಟ ೇಮ್ ಅಲ್ಿವಾರ?...ನಾಲ ಕೈದು ಮಂದಿ ಬ ಳಿಗ ೆ ಎಟುಟ ಗಂಟ ೆಲಾಿ ಬಂದ್ ಕಾಯತವ ರ,,"ಎಂದು ಉತಾ್ಹದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ ೨ ದಶಕಗಳ ನ್ನಸಪೃಹ ಸ ೇವಕ ಚಿಕಕಬ ೂೇರಯಯ, ಬಾಗಿಲ್ ಹ ೂಸಿತಲ್ಲ ಿ ನ್ನಂತ್ು. "ಕಳಿಸು ಮತ ತ, ಟ ೂೇಕನ್ ಕ ೂಟ್ಟದಿೇಯಾ ತಾನ ?"ಎನುಿತಾತ ತ್ಮಮ ಸಿಲ್ಕ ಕಚಿೇಕಫನುಿ ತ ಗ ದು ಸಪಷಟವಾಗ ೇ ಇದದ ಗ ೂೇಲ್ಿ ರಿಮ್ ಕನಿಡಕದ ಗಾಜನುಿ ಒರ ಸಿಕ ೂಳುಿತ್ತ ಸಿದಧರಾದರು ಸದಾನಂದರಾಯರು ಅಂದಿನ ವಹವಾಟ್ಗ . ಅವರಿಗ ನ ನಪಾಗುತಿತದ ..ಇಪಪತ್ುತ ವಷಕದ ಕ ಳಗ ಇದ ೇ ಸ ೈಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅಪಪನ ಶಾನುಭ ೂೇಗಿಕ ಜಮಿೇನನುಿ ತಾನು ಕ ೈಗ ತಿತಕ ೂಂಡು ಚಿಕಕ ಶ ರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಯೆೇ ಅಲ್ಿವ ೇ ಒಂದು ನಸಿಕಂಗ್ ಸೂಕಲ್ ಎಂದು ಪಾರರಂಭಿಸಿದುದ... ಕಾಲ್ಕರಮೇಣ ಅದು ಅಭಿವೃದಿಧಯಾಗುತಾತ ಇಂದು ಈ ಪರದ ೇಶದ ಏಕ ೈಕ ಬೃಹದಾಕಾರದ ವ ೈದಯಕ್ತೇಯ ಶ್ರಕ್ಷಣ ಕ ೇಂದರವಾಗಿ ಬ ಳ ದು ನ್ನಂತ್ು ಕಾಮಧ ೇನುವಿನಂತ ತ್ನಗ ಹಣದ ಕ್ಷೇರಾಭಿಶ ೇಕವನ ಿ ಮಾಡ್ಡಸುತಿತರುವುದು?. ಎಲಾಿ ತ್ಮಮ ಸವಪರಯತ್ಿದಿಂದ ತಾನ ೇ!...ಮತ ತ ಪರಿಶರಮಕ ಕ ತ್ಕಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ತಾನು ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಿೇಟುಗಳಿಗ ತ್ಕಕ ಡ ೂನ ೇಶನ್ಬಯಸಿದರ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತ್ಪಿಪದ ಎಂದು ಅವರ ಮನಸಾ್ಕ್ಷ ಸಮಥಿಕಸುತ್ತಲ್ೂ ಇತ್ುತ. 159


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಅಂತ ಯೆೇ ರಾಯರು ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಟುಟನ್ನಟುಟ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ಲನ ವಿಧಾಯಭಾಯಸದ ಬಿಜ಼್ಿನ ಸಿ್ನ ನಾಡ್ಡಯನುಿ ಭದರವಾಗಿ ಹಡ್ಡದಿದದ ಅವರು ಒಂದು ಸಿೇಟ್ಗ ’ಐದು ಲ್ಕ್ಷ, ಹತ್ುತ ಲ್ಕ್ಷ ’ ಎಂಬ ನ್ನದಿಕಷಟ ಮೊತ್ತವನುಿ ಆಯಾ ವಷಕದ ಡ್ಡಮಾಯಂರ್ಡ್ ನ ೂೇಡ್ಡ ನ್ನಗದಿ ಪಡ್ಡಸಿಬಿಟಟರ ಂದರ ಮುಗಿಯಿತ್ು..ಯಾರು ಕಣ್ಣಿೇರು ಸುರಿಸಿ ಬ ೇಡ್ಡದರೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕ ೂಡುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ, ಜಪಪಯಾಯ ಅಂದರೂ ಮನಸ್ನುಿ ಬದಲಾಯಿಸುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ.."ಮನುಷಯನ್ನಗ ೂಂದ ೇ ಮಾತ್ು ಸಾವಮಿ!, ಮಾತ ೇ ಮುತ್ುತ, ಮಾತ ೇ ಮೃತ್ುಯ" ಎಂದು ಮುಲಾಜಲ್ಿದ ೇ ಧ್ನಬಲ್ ಕಡ್ಡಮಯಿದೂದ ಇವರ ಬಳಿಗ ಬರುವ ದುಸಾ್ಹಸ ಮಾಡ್ಡದ ನತ್ದೃಷಟರನುಿ ಹ ೂರಗಟುಟವಾಗ ತ್ಮಮ ಈ ಆದಶಕವನೂಿ ತಿಳಿಹ ೇಳಿ ಕಳಿಸುತಿತದದರು. ಹಾಗೂ ಮೊಂಡು ಬಿದುದ ಇವರ ಬಳಿ ವಾದಕ ಕ ನ್ನಂತ್ವರಿಗ , "ನ್ನಮಗ ೇನ್ನರ ಗ ೂತ್ುತ ಒಂದ ೂಂದು ಮಡ್ಡಕಲ್ ಎಕ್ತವಪ ಮಂಟ್್ ಬ ಲ ?.. ತಿಂಗಳಿಗ ಸಾಟಫ್ ಸಂಬಳ, ಕಾಲ ೇಜನ ಖಚುಕ ಎಷುಟ..., ಏನಾದರೂ ಐಡ್ಡಯಾ ಇದ ಯಾ ನ್ನಮೆ?..ಮನ್ನ ಮೇಕ್್ ದ ವಲ್ಿಕ ಗ ೂೇ ರೌಂರ್ಡ್, ಯು ನ ೂೇ?.."ಎಂದು ಬಾಯಿ ಬಡ್ಡದು ಕಳಿಸುತಿತದದರು ಈ ದುಡ ಿೇ ದ ೂಡಿಪಪ ತ್ತ್ವವನುಿ ಅಕ್ಷರಶುಃ ಪಾಲ್ಲಸುವ ಸದಾನಂದರಾಯರು. ಅವರು ಪ ಚಾಿಗಿ ಸ ೂೇತ್ು ಹ ೂರನ ಡ ದಾಗ ತ್ಮಮ ಜ್ಾಣತ್ನಕ ಕ ತಾವ ೇ ಮಚಿಿಕ ೂಳುಿತಿತದದರು: ಅವರಿಗ ಗ ೂತ್ುತ: ತ್ಮಮ ಕಾಲ ೇಜನ ಓಬಿೇರಾಯನ ಕಾಲ್ದ ಲಾಯಸ ಉಪಕರಣಗಳು, ಯಂತ್ರಗಳು ಎಂದ ೂೇ ತ್ಮಮ ಬ ಲ ಗ ಹತ್ತರಷುಟ ದುಡ್ಡದು ಅವರಿಗ ಪ ೇ-ಬಾಯಕ್ ಮಾಡ್ಡದದವು ಎಂದು..ಇನುಿ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ಲನ ಜಲ ಿಯಲ ಿಲ್ೂಿ ಇಲ್ಿದ ಒಂದ ೇ ಕಾಲ ೇಜ್ ಂಬ ಹ ಗೆಳಿಕ ಯಿದುದದಕಾಕಗಿಯೆೇ ಅಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡುತಿತದದ ಲ ಕಿಚಸ್ಕ, ಸಾಟಫ್ಗ ಅತಿ ಕನ್ನಷಟ ಮಟಟದ ವ ೇತ್ನವನುಿ ನ್ನೇಡ್ಡ ತ್ಮಮ ಬ ೂಕಕಸವನುಿ ಭತಿಕ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳುಿತ್ತಲ ೇ ಇದದರು. ಯಾರಾದರೂ ನ ೂಂದು, "ಏಕ್ತಷುಟ ಕಡ್ಡಮ ಸಂಬಳ?,..ಪಕಕದ ಜಲ ಿಗಳ ಕಾಲ ೇಜನಲ್ಲಿ ಎಷುಟ ಕ ೂಡಾತರ ಗ ೂತ ತ?.." ಅಂತಾ ಏನಾದರೂ ಅಪಸವರವ ತಿತ ಬ ೇಡ್ಡಕ ತ್ಂದರು ಅನ್ನಿ, ಅವನು ಅಂದ ೇ ಕ ಲ್ಸ ಬಿಡಬ ೇಕಾಗುತಿತತ್ುತ.."ಹ ೂೇಗಿ, ಸಿಟ್ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದೂರ ಕಾಲ ೇಜ್ ಸ ೇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದುದ ನ ೂೇಡ್ಡ, ದುಡ್ಡಿನ ಬ ಲ ಗ ೂತಾತಗತ ತ’ ಎಂದು ಮಿಕಕವರಿಗ ತಿಂಗಳ ಸಾಟಫ್ ಮಿೇಟ್ಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇದನ ಿೇ ಉದಹರಿಸಿ ಹ ೇಳಿ ಅವರ ಬಾಯಿಗೂ ಬಿೇಗ

160


ರಕತಚಂದನ

ಜಡ್ಡಯುತಿತದದರು. ಮೊದಲ ೇ ರಾಜಧಾನ್ನಯಿಂದ ದೂರವಿದದ ರಾಜಯ ಸಕಾಕರದ ಕಲಾಯಣ ಯೊೇಜನ ಗಳ ನ ರಳ ಕಾಣದ ಹಂದುಳಿದ ಜಲ ಿಯಲ್ಲಿದದ ಈ ಕಾಲ ೇಜನಲ್ಲಿ ಆಂತ್ರಿಕ ಪರಜ್ಾಪರಭುತ್ವದ ಚಿಕಕ ವಾಸನ ಯೂ ಇಲ್ಿದಂತ , ಒಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿರ ವಾಕ್ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯವನುಿ ಕಸಿದುಕ ೂಂಡ್ಡದದರು ರಾಯರು. ಇನುಿ ಅಡ್ಡಮಶನ್ ಆರಂಭವಾಯಿತ ಂದರ ಸದಾನಂದರಾಯರ ಕ ೂೇಣ ಗ ಆತ್ಂಕಭರಿತ್ ಮನ ಮತ್ುತ ಭತಿಕ ಸೂಟ್ಕ ೇಸಿನ ೂಂದಿಗ ಹ ೂೇದ ಪೇಷಕರು, ಹ ೂರಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಖಾಲ್ಲಯಾದ ಸೂಟ್ಕ ೇಸ್ ಹ ೂತ್ುತ ನ್ನರಾಳ ಮುಗುಳಿಗ ಬಿೇರುತಾತ, ತ್ಮಮ ಮಕಕಳ ಉಜವಲ್ ಭವಿಷಯದ ಬುನಾದಿ ಹಾಕ್ತದ ಕೃತಾಥಕ ಭಾವದಿಂದ ಬಿೇಗುತಿತದದರು. ಇಂತಾ ಹಣವನ ಿಲಾಿ ಬಾಯಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಭದರವಾಗಿಟುಟ, ನಾಮಕಾವಸ ಥ ಮೊತ್ತಕ ಕ ಮಾತ್ರ ಪೇಷಕರಿಗ ರಸಿೇದಿ ಕ ೂಟುಟ ಅದಕ ಕ ತ್ಪಪದ ೇ ಆದಾಯ ತ ರಿಗ ಕಟುಟವ ನಾಟಕವನುಿ ಎಂದ ೂೇ ಕರಗತ್ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡ್ಡದದರು. ಹ ಂಡತಿ ಕ ಲ್ ವಷಕಗಳ ಕ ಳಗ ವಿಮಾನ ಅಫಘಾತ್ದಲ್ಲಿ ತಿೇರಿಕ ೂಂಡ ಮೇಲ , ಇದದ ಒಬಬನ ೇ ಮಗ ವಿಕಾರಂತ್ನನುಿ ಅಮರಿಕಾದ ಖಾಯತ್ ಕಾನ ಕಲ್ ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಟ ಕ್ ಮತ್ುತ ಎಂ.ಎಸ್ ಓದಲ್ು ಎಲಾಿ ಸುವಯವಸ ಥಯನುಿ ಮಾಡ್ಡದದರು. ಅಲ ಿೇ ಅವನ್ನಗ ಪರತ ಯೇಕ ಆಪಾರ್ ಟ ಮಂಟ್, ಕಾರ್ ಕ ೂಟುಟ ಸ ಟಲ್ ಮಾಡ್ಡಸಿ ಮಗ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಫ್ಟವ ೇರ್ ಸಾಮಾರಟನ ೇ ಆಗುತಾತನ ಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತಿತದದರು ಧ್ನ್ನಕ ಅಪಪ.

೨ ರಾಯರು ಊಟಕ ಕ ಹ ೂರಡ ೂೇಣವ ಂದಿದಾದಗ ಬಾಗಿಲ್ು ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಬಂದ ಜವಾನ ಚಿಕಕಬ ೂೇರಯಯ. ’ಎಲಾ, ಇವನ ೇಕ ಬಂದ? ’ ಎಂದು ದುರುಗುಟ್ಟ ನ ೂೇಡುತಿತರುವಂತ ಯೆೇ ಅವನ ಹಂದ ಯೆೇ ಹದಿನ ಂಟು ವಯಸಿ್ರಬಹುದಾದ ಕಪಪನ ಸಣಕಲ್ು ತ್ರುಣನ ೂಬಬನು ಸಂಕ ೂೇಚದ ದೃಷ್ಟಟ ಬಿೇರುತಾತ ಬಂದು ತ್ಲ ತ್ಗಿೆಸಿ ನ್ನಂತ್. " ಏನ ೂೇ ಇದು, ಬ ೂೇರಾ?...ಯಾರ ೂೇ ಇದು??..ಹ ೇಳ ದೇ ಕ ೇಳ ದೇ ಒಳಗ್ ಬತಿಕದಿೇಯಲಾಿ...?" ಎಂದು ಜಬರಿಸಿ ಕ ೇಳಿದರು ರಾಯರು.

161


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

" ಹಹಹ..ಇವುಿ ನನಿ ಸವಂತ್ ಮೊಮಮಗ, ಸಾಯೆೇಬ ರ, ರಮೇಸಾ ಅಂತಾ...ಮಗ-ಸ ೂಸ ಐದು ವಸಕದ್ ಇಂದ ನಮಮಳಿಿೇಲ್ಲ ಪರವಾಆ ಬಂದಿತ್ತಲಾರ,,,ಆಗ ಓಗ್ ಬಿಟುರ...ನಾನ ೇ ಸಾಕ್ತವಿಿ,...ಇವಿಿಗ ನ್ನೇವ್ ಸವಲ್ಪ.." ಎಂದ ಚಿಕಕಬ ೂೇರಯಯನ ದನ್ನ ಕ್ಷೇಣವಾಯಿತ್ು ಮುಗುಳುನಕಕರು ರಾಯರು. ಅವರಿಗ ಅಥಕವಾಗುವುದಿಲ್ಿವ ೇ,ಈ ಬಡ ಹರಿಜನ ಕುಟುಂಬದವನ ಕಷಟ ಸುಖಾ? " ಸರಿ ಸರಿ.. ಕ ಲ್್ ಕ ೂಡ ೂೇಣಾ ಬಿಡೂ...ನ್ನನ್ ತ್ರಾನ ಒಳ ಿೇ ಪೂಯನ್ ಮಾರ್ಡ್ ಬಿಡ ೂೇವಾ...ಕ ಲ್್ ನ್ನೇನ ಕಲ್ಲಸ್ ಕ ೂಡ ೂೇವಂತ ..."ಎಂದರು ಹಳ ೇ ಸ ೇವಕನ್ನಗ ದ ೂಡಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುತಿತರುವಂತ . " ಅಯೊಯೇ, ಬುಡುತ ಅನ್ನಿ ಸಾಯೆೇಬ ರೇ...ಪೂಯನ್ ಕ ಲ್್ಕಕಲಾಿ.....ಓದಕ ಕ ಆಕ ೂೇಣಾ ಅಂತಾ...ಪಿೇಯೂಸಿೇ ಓದವ ಿ..ಫಸ್ಟ ಕಾಿಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗವ ಿ...ಊಂ!.."ಎಂದ ೫೫ರ ವಯಸಕನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಖುಶ್ರಯ ಹ ೂಳಪಿತ್ುತ.."ಅದ ಕೇ..ಇಲ ಿ ಒಂದ್ ಸಿೇಟ್ ಏನಾರಾ ಕ ೂಟ ರ..ಚ ನಾಗಿ ಓದಿ, ಡಾಕಟರ್ ಆಗಿ ಬದುಕ ೂಕೇತಾನ ಅಂತಾ ಏಳಕ್ ಬಂದ ೇ.." ಸದಾನಂದರಾಯರು ಸಿೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರಿಂಚು ಮೇಲ ಎಗರಿದದರು ಆ ಮಾತಿಗ .. " ವಾಾಟ್ಟ?.."ಎಂದು ಇಂಗಿಿೇಷ್ಟನಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದವರ ಮುಖ ಸರರನ ಕ ೂೇಪದಿಂದ ಕ ಂಪಾಗಿತ್ುತ. " ಬುದಿದ ಗಿದಿದೇ ಇದ ಯೇನಯಾಯ ನ್ನನ ೆ?..ನ್ನನ್ ಮೊಮಮಗನ್ನಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಡ್ಡಕಲ್ ಸಿೇಟ್ ಕ ೂಡ ಬೇಕ ?...ತ್ಮಾಷ ಅಂತಾ ತಿಳ ಕಂಡು ಬಿಟ್ಬಡ ತೇನ ..ಈಗ ಿೇ ಹ ೂರಟ ೂೇಗ್..!"ಎಂದು ಕ ೂೇಪದಿಂದ ಏದುಸಿರು ಬಿಟಟರು ರಾಯರು. ಸವಲ್ಪ ಧ ೈಯಕ ತ್ುಂಬಿಕ ೂಂಡವನಂತ ಕಂಡ ಚಿಕಕಬ ೂೇರಯಯ , ವಿಧ ೇಯತ ಯಿಂದಲ ೇ: "ಅಂಗನ ಬೇಡ್ಡ ಒಡ ಯಾ...ಉಡೆ ಜ್ಾಣ ಅಂತಾ ಸಕೂಲ್ ಮೇಷುರ ಏಳಿತದುರ..ನ್ನೇವ್ ಸಿೇಟ್ ಕ ೂಟುಟ ಆಮಾಯಕ ಸವಲ್ಪ ಓದಿಸ್ ಬುಟ ರ.."ಎಂದು ಬ ೇಡ್ಡಕ ೂಂಡ. " ಹೌದು ಸಾರ್, ಫ಼ಿೇಸ್ ಕಟ ೂಟೇ ಶಕ್ತತ ನಮ್ ತಾತ್ನ್ನಗಿಲ್ಿ..ಆದರ ಅಡ್ಡಮಟ್ ಮಾಡ ೂಕಂಡು ಓದಿಸಿದರ ಚ ನಾಿಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಡತೇನ್ನ ಸಾರ್....."ಎಂದು ನುಡ್ಡದ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗ ಮೊಮಮಗ ರಮೇಶ, ತ್ನಿ ಸಟ್ಕಫ಼ಿೇಕ ೇಟ್್ ಇಟ್ಟದದ ಫ ೈಲ್ನುಿ ಎತಿತ ತ ೂೇರುತಾತ. ಅವನದು ಆತ್ಮವಿಶಾವಸ ಮತ್ುತ ದ ೈನಯತ ಎರಡೂ ಬ ರ ತ್ ದನ್ನ. 162


ರಕತಚಂದನ

ಮತ ತ ಚಿಕಕಬ ೂೇರಯಯ " ಒಂದ್ ಫ಼ಿರೇ ಸಿೇಟ್ ಕ ೂಟ್ ಬಿಡ್ಡ ಬುದಿದ...ನಮ್ ಪುಣಾಯ ಅನ ೂಕೇತಿೇನ್ನ..ನೂರಾರು ಮಕುಿ ಓದ ೂೇ ಕಡ ಇನ ೂಿಬಾಬ ಜ್ಾಸಿತೇನಾ?.." ಎಂದು ತ್ನಿ ಅಹವಾಲ್ು ಮುಂದುವರ ಸಿದ. ಸದಾನಂದರಾಯರು ದಿಗೆನ ದುದ ನ್ನಂತ್ರು. ತ್ಮಮ ಪರತಿಷ ಟಗ ೇ ಧ್ಕ ಕಯಾದವರಂತ ದನ್ನಯೆೇರಿಸಿದರು: "ಆಂ?..ಸಿೇಟೂ ಕ ೂಟೂಟ ಓದು್ ಅಂತಾ ಬ ೇರ ೇ ಹ ೇಳಿತೇಯಾ?..ಯಾಕ ೂೇ ಬ ೂೇರಾ?..ನಾನ ೇನ್ ಧ್ಮಕಛತ್ರ ಕಟ್್ದಿೇನಾ ಇಲ್ಲಿ?...ನ ೂೇಡಾತ ಇಲಾವ ದಿನಾನೂ ?..ದ ೂಡಿ ದ ೂಡಿ ಮನ ಯ ಜನಾ ಬಂದು ಲ್ಕ್ಷ ಲ್ಕ್ಷ ಸುರಿದು ಸಿೇಟನುಿ ಕಣ್ಣಿಗ ೂತಿತಕ ೂಂಡು ತ್ಗ ೂಂಡ ೂಾೇಗಾತ ಇದಾರ ...ಎಂತ ಂತ್ವರಿಗ ೂೇ ದುಡುಿ ಕಮಿೆ ಇದ ರೇ ಮುಲಾಜಲ್ಿದ ೇ ಸಿೇಟ್ ಕ ೂಡದ ೇ ಓಡ್ಡ್ೇದಿೇನ್ನ..ಬಂದು ಬಿಟಾಟ ಇವನು ದ ೂಡಿ ಮನುಷಯ ಎಲ್ಿರಿಗಿಂತಾ!.." ಅವರ ಸಿಟುಟ, ಅಸಹನ ತಾರಕಕ ಕೇರುತಾತ ಇದ . ತ್ಮಗಾದ ಅಪಮಾನವನುಿ ಆ ಕ್ಷಣ ನುಂಗಿಕ ೂಂಡರು ತಾತ್, ಮೊಮಮಗ. ಒಂದ ಡ ನ ೂಂದ ಶ ೂೇಷ್ಟತ್ ವಗಕದ ಅಸಹಾಯಕ ಬಿಸಿಯುಸಿರು, ಮತ ೂತಂದ ಡ ಧ್ನದಾಹ ಹ ೂಟ ಟತ್ುಂಬಿದವರ ದುರಹಂಕಾರಿ ಏದುಸಿರು! " ಬುದಿದೇ, ದ ೂರ್ಡ್ ಮನಸ್ ಮಾಡ್ಡ... ಸಾವಿರಾರ್ ಮಕುಿ ಡಾಗಟರ್ಗಳಾಗಿ ಒರಗ ಓಗಿದದನಿ ಇಪಪತ್ುತ ವಷ್ಟದಕಂದಾ ನ ೂೇಡ್ಡತವಿಿ, ಎಂದಾದೂರ ನಾನು ನನಾೆಗಿ ಒಂದ್ ಕಾಸು ಎಚ ೆ ಕ ೇಳಿವಾಿ?.. ಏನ ೂೇ ನಂ ರಮೇಸನೂಿ ಆ ತ್ರಾ ಆಗ ೂೇದ್ ನ ೂೇಡ್ಡ ಕಣ್ ಮುಚ ೂಕೇಳ ೇವಾ ಅಂತಾ.."ಎಂದು ಕ ೂನ ಯ ಬಾರಿ ಯಜಮಾನರ ಕಲ್ುಿ ಮನಸ್ನುಿ ಕರಗಿಸುವ ಯತ್ಿ ಮಾಡ್ಡದ ಹುಚುಿ ಮುದುಕ. "ನ್ನೇನ್ ಕಣ್ ಮುಚ ೂಕೇ, ಅಥಾವ ತ ಕ ೂಕಂಡ ೇ ಇರು, ಚಿಕ್ ಬ ೂೇರಾ!..ನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಡತರ ೂೇ ಜುಜುಬಿೇ ಕ ಲ್ಸಕ ಕ ನ್ನಂಗ ಇಷುಟ ವಷಕ ಸಂಬಳ ಕ ೂಟುಟ ಯೂನ್ನಫಾರ್ಂ ಕ ೂಟ್ಟಲಾವ?..ದುರಾಸ ಗೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಬ ೇಕು.. ಲ್ಕ್ಷಾಂತ್ರ ಬ ಲ ಬಾಳ ೇ ಮಡ್ಡಕಲ್ ಕ ೂೇಸ್ಕಗ ಬಿಟ್ಟ ಅಡ್ಡಮಟ್ ಮಾಡ ೂಕಳಿಿ ಅಂತಿೇಯಾ?..ಗ ಟ್ ಔಟ್ ಐಸ ೇ!" ಎಂದು ಅವಹ ೇಳನ ಮಾಡ್ಡ ಓಡ್ಡಸಿದರು ರಾಯರು. ಸ ೂೇತ್ ಮೊೇರ ಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡು ತ ರಳಿದದರು ಬಡ ತಾತ್ ಮೊಮಮಗ. 163


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಮಾರನ ಯ ದಿನ ಬ ಳಿಗ ೆ ಸದಾನಂದರಾಯರು ಕ ೂೇಣ ಗ ಪರವ ೇಶ ಮಾಡಬ ೇಕು, ಆಗ ಜವಾನ ಚಿಕಕಬ ೂೇರಯಯ ಯೂನ್ನಫಾರಮ್ ಇಲ್ಿದ ೇ ತ್ನಿದ ೇ ಮಾಸಿದ ಬಟ ಟಯಲ್ಲಿ ನ್ನಂತಿದದನುಿ ಕಂಡು ಅವಾಕಾಕದರು. ಅವನ ೇ ಮೊದಲಾಗಿ " ಅಂಗಾದ ರ ನಾನ್ನನ್ ನ್ನಮಮತ್ರ ಕ ಲ್್ಕ ಕ ಬರಲಾಿ ಸಾಮೊಯೇರ ..ಬಾಯರ ಊರ್ ಗ ೇ ಓಯಿತೇನ್ನ ನಮ್ ಉಡೆನ್ ಕಕ ೂಕಂಡು.."ಎಂದು ತ್ಗಿೆದ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ನುಡ್ಡದ. " ಓಹ್, ಹ ೂೇಗಿತೇಯಾ. ಹ ೂೇಗು!.ನಾನ್ ಇದಕ ಕಲಾಿ ಬ ದರ ೂೇನಲ್ಿ ತಿಳ ಕೇ, ಹಾ!...ನ್ನನ್ ಮೊಮಮಗನ್ ಸಟ್ಕಫ಼ಿಕ ೇಟ್್ ಇಟ ೂಕಂಡು ಉಪಿಪನಾಕಯ್ ಹಾಕ ೂೇ!..."ಎಂದು ತ ಗಳಿ ಧ್ುಮುಗುಟುಟವ ಮುಖ ಹ ೂತ್ುತ ಒಳಹ ೂೇಗಿದದರು.

೩ ಅದಾಗಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ುತ ವಷಕಗಳ ೇ ಗತಿಸಿ ಹ ೂೇದವು. ಆನಂತ್ರ ಚಿಕಕಬ ೂೇರಯಯನನ ೂಿೇ, ಅವನ ನತ್ದೃಷಟ ಮೊಮಮಗನನ ೂಿೇ ಮತ ತ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನ ೂೇಡ್ಡದವರ ೇ ಇಲ್ಿ. ಮುಂದಿನ ವಷಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷುಟ ಗುರುತ್ರ ಬ ಳವಣ್ಣಗ ಗಳು ಸಥಳಿೇಯವಾಗಿ, ರಾಜಕ್ತೇಯ ಮತ್ುತ ಸಾಮಾಜಕ ಚೌಕಟ್ಟನಲ್ಲಿ ನ ಡ ಯುತಾತ ಬಂದವು. ಆ ಜಲ ಿಯ ದುರಿೇಣನ ೂಬಬ ಮುಖಯಮಂತಿರಯಾಗಿದ ದೇ ಬಂತ್ು, ಆ ಜಲ ಿಗ ಶುಕರದ ಸ ..ಅಲ್ಲಿನ ಜಲಾಿ ಕ ೇಂದರವನುಿ ರಾಜಯದ ಉಪ ರಾಜಧಾನ್ನ ಮಾಡ್ಡದರು. ಹ ೂಸ ಹ ೂಸ ರಾಜಕ್ತೇಯ ಮುಖಂಡರು ತ್ಲ ಯೆತಿತದರು, ಅವರ ೂಂದಿಗ ಅವರದ ೇ ಆದ ಆಪತ ಬೃಹತ್ ಉದಯಮಿಗಳ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ್ಲ ಕೂಡಾ ಆ ಜಲ ಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಳವೂರಿತ್ು. ಮಾಡ ಲ್ ಜಲ ಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೊಜನ ಯಡ್ಡಯೂ ಬಂದಿತ್ು. ಸ ೂೇಲಾರ್ ಪಾಿಂಟ್್, ಅಣು ಸಾಥವರ, ಐ ಐ ಟ್,, ಸಾಫ್ಟ ವ ೇರ್ ಉದಯಮದ ಬಹುರಾಷ್ಟರೇಯ ಬಾಯಕ್ ಆಫ಼ಿೇಸ್ ಹೇಗ ಆ ಜಲ ಿ ಹಂದ ಂದೂ ಕಂಡು ಕ ೇಳರಿಯದ ಉದಯಮಿೇಕರಣ ಮತ್ುತ ನಗರಿೇಕರಣವನೂಿ

ಕಾಣತ ೂಡಗಿತ್ು..ಸುಮಾರು ಹತ್ುತ ವಷಕಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜಲ ಿಯ ನಸಿೇಬು ಬದಲ್ಲಸಿತ್ುತ. ಬಲ್ ಪಂಥಿೇಯರು ಅದನುಿ ವಿಕಾಸ ಎಂದರು, ಎಡಪಂಥಿೇಯರು ನಗರಿೇಕರಣ ಮತ್ುತ 164


ರಕತಚಂದನ

ಜ್ಾಗತಿೇಕರಣದ ದುಷಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಯಿತ್ು, ಬಡಜನರು ಉದಯಮಿಗಳ ಗುಲಾಮರಾದರು ಎಂದು ಬ ೂಬ ಬಯಿಟಟರು. ಆದರ ಬದಲಾಗದ ೇ ಹಾಗ ೇ ಉಳಿದದುದ: ಎಸ್ ಆರ್ ಮಡ್ಡಕಲ್ ಕಾಲ ೇಜ್..ರಾಯರ ಕಾಲ ೇಜಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಬದಲಾದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುದ ಕಸ ಬಡ್ಡಯಿತ್ು. ರಾಯರು ಇಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣ್ಣಗಳ ಬಾಲ್ಬಡುಕರಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಅವರಿೇಗ ಯಾವ ಪರಭಾವಶಾಲ್ಲಗಳ ಒಳ ಿಯ ಪುಸತಕದಲ್ೂಿ ನಾಮಾಂಕ್ತತ್ರಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ...ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಹದಾಸ ಯಿಂದ ಕಟ್ಟದದ, ಸಾವಥಕದಿಂದ ಬ ಳ ಸಿದದ ’ಹಳ ಉಪಕರಣಗಳುಳಿ, ಹಳ ೇ ಯುಗದ ಕಾಲ ೇಜು ’ ಈಗ ಜನಪಿರಯತ ಕಳ ದುಕ ೂಂಡು ಮೂಲ ಗುಂಪಾಗತ ೂಡಗಿತ್ು. ಅಪೇಲ ೂೇ, ಫ ೂೇಟ್ಕಸ್ ಮುಂತಾದ ವಿದ ೇಶ್ರ ಮೂಲ್ದ ಬಂಡವಾಳಶಾಹ ಉದಯಮಿಗಳು ಸೂಪರ್ ಸ ಪಷಾಯಲ್ಲಟ್ ಆಸಪತ ರ, ಅದಕ ಕ ಸ ೇರಿದಂತ ಮಾಡನ್ಕ ಮಡ್ಡಕಲ್ ಕಾಲ ೇಜುಗಳನುಿ ರಾಯರ ಕಾಲ ೇಜನ ಅಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ದೇ ತ್ಡ, ಮುಳುಗುವ ಹಡಗನುಿ ಇಲ್ಲಗಳು ತ ೂರ ಯುವಂತ ಬಹು ಕಾಲ್ದಿಂದ ಶ ೂೇಷ್ಟತ್ರಾಗಿದದ ಕಾಲ ೇಜನ ಲ ಕಿಚಸ್ಕ ಮತಿತತ್ರ ಸಾಟಫ್ ರಾಯರ ಕಾಲ ೇಜನುಿ ತ್ಯಜಸಿ ಹ ೂರನ ಡ ದರು. ದಿನ ೇ ದಿನ ೇ ಕಾಲ ೇಜನ ಅಡ್ಡಮಶನ್ ಕ್ಷೇಣ್ಣಸುತಾತ ಹ ೂೇಯಿತ್ು. ಅದರ ೂಂದಿಗ ೇ ರಾಯರ ಸಂಕಷಟಗಳ ಬ ಳ ಯುತಾತ ಹ ೂೇಯಿತ್ು. ಅವರ ಆಸಿತ ಕರಗಿ, ಬಾಯಂಕ್ತನಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಡಾರಫ್ಟ ಹ ಚಾಿಗುತಾತ ಹ ೂೇಯಿತ್ು. ’ದುಭಿಕಕ್ಷಕ ಕ ಅಧಿಕಮಾಸ’

ಅನುಿವಂತ , ಇದದಕ್ತಕದದಂತ ರಾಯರಿಗ ಅನಾರ ೂೇಗಯದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿತ್ು. ಅವರು ಹ ಚುಿ ಹ ಚಾಿಗಿ ಕುಡ್ಡಯುತಿತದದ ವಿಸಿಕ ಮತ್ುತ ಸ ೇದುತಿತದದ ಚುಟಾಟಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ ಮುಮ- ಕಾಯಿಲ ಬಿಡದಂತ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿತ್ು. ಅವರ ದ ೂಡಿ ಮನ ಯಿೇಗ ಭೂತ್ಬಂಗಲ ಯಂತ ತ ೂೇರಿ ಒಮಮಲ ೇ ಅವರನುಿ ಏಕಾಕ್ತತ್ನ ಕಾಡತ ೂಡಗಿತ್ುತ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಮಗ ವಿಕಾರಂತ್ ಅಮರಿಕದಲ್ಲಿದದವನ್ನಗ ಈ ರಾಜಯದ ಕ ಲ್ವು ಪಟಟಭದರ ಹತಾಸಕ್ತತಗಳು ಗಾಳಹಾಕ್ತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವನು ’ಒಂದು ಪರಪೇಸಲ್ ಇದ ’ ಎನುಿತಾತ ಅಪಪನ ಮನ ಗ ಒಂದಿನಾ ಕಾಲ್ಲಟಟ. ಜತ ಗ ಎರಡು ವಷಕದ ಹಂದ ಮದುವ ಯಾಗಿದದ ಬಿಳಿ ಹ ಂಡ್ಡತ ಲ್ಲೇಜ್ಾಳನೂಿ ಕರ ತ್ಂದ. " ಅಪಾಪ, ಬಡಾನ್ನ ಡ ವಲ್ಪಸ್ಕ ಕ ೇಳುತಿತದಾದರ ಈ ಕಾಲ ೇಜ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ುತ ಪಾಿಟ್ ಅನುಿ...ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಲ್ ಮತ್ುತ ಮಲ್ಲಟಪ ಿಕ್್

165


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಕಟುಟತಾತರಂತ ..ಕ ೂಟ್ಬಡ ೂೇಣಪಾಪ..ಐವತ್ುತ ಕ ೂೇಟ್ ಮೇಲ ಕ ೂಡ್ಡತೇನ್ನ ಅಂದುರ..ಅಸ ್ಸ್ ಮಾಡ್ಡದ ರ ಇನೂಿ ಜ್ಾಸಿತ ಆಗಬಹುದು..ಇನುಿ ನ್ನಂಗ ಇದನುಿ ನ ಡ ಸಕೂಕ ಆಗಲ್ಿ..ಈ ಕಾಲ್ದ ಕಟ್-ಥ ೂರೇಟ್ ಬಿಜನ ಸ್್ಮನ್ಗಳ ಹ ೂಸ ವಗಕದ ಕಾಲ ೇಜುಗಳ ಸಮಕ ಕ...ಈಗ ಮಾಡ್ಡರುವ ಸಾಲ್, ಆಗುತಿತರುವ ನಷಟವ ೇ ಸಾಕು... ಈ ಮನ ಗ ೇ ಹತ್ುತ ಕ ೂೇಟ್ ಅಂತ , ನ್ನೇನ ೂಬಬನ್ನಗ ೇ ವ ೇಸ್ಟ ಅಲ್ಿವಾ?...ನ್ನನಗ ಬ ೇರ ವಯವಸ ಥ ಮಾಡ ೂೇಣಾ..ಲ ಟ್್ ಸ ಲ್ ಎವ ರಿಥಿಂಗ್.."ಎಂದುಬಿಟಟ. "ಅಯೊಯೇ, ನನಿ ಕಾಲ ೇಜು ಕಣ ೂೇ..ಜೇವನವ ಲಾಿ ಕಾಪಾಡ್ಡದ ನಲ ೂಿೇ !" ಎಂದು ಅಸಹಾಯಕತ ಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿೇರಿಟಟರು ಸದಾನಂದರಾಯರು. ಆದರ ಪರಿಸಿಥತಿಯ ತಿೇವರತ ಮುಂದ ಅವರದ ೇನೂ ನ ಡ ಯಲ್ಲಲ್ಿ.. ಬಾಯಂಕ್ತನಲ್ಲಿ ಕ ೂೇಟಯಂತ್ರ ರೂ ಸಾಲ್, ಓವಡಾರಕಫ್ಟ ತಿೇರಿಸದಿದದರ ಎಲಾಿ ಕಳ ದುಕ ೂಳುಿವಂತಿದದರು. ಮನಸ್ನುಿ ಹಡ್ಡ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡು ಎಲ್ಿವನೂಿ ಮಾರವಾಡ್ಡ ಉದಯಮಿಗ ಮಾರಿ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲ್ವನ ಿಲಾಿ ತಿೇರಿಸಿ, ತ ರಿಗ ತ ತ್ುತ ಮುಗಿಸುವ ಹ ೂತಿತಗ ರಾಯರ ಕ ೈಯಲ್ಲಿದದ ಬಾಕ್ತ ಹಣ ಕ ೇವಲ್ ಹದಿನ ೈದು ಕ ೂೇಟ್.. " ಅಪಾಪ, ನ್ನೇನು ಅಲ್ಲಿಗ ೇ ಬಂದು ಬಿಡು. ಸಾಯನ್ ಹೂಸ ೇ ನಲ್ಲಿ ನಾನ ೂಂದು ಸಾಫ್ಟ ವ ೇರ್ ರಿಸಚ್ಕ ಸ ಂಟರ್ ಕಟುಟತಿತದ ದೇನ , ಲ್ಲೇಜ್ಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೇನ್ನಯಸ್, ಅವಳ ೇ

ನ್ನದ ೇಕಶಕ್ತ....ಅದಕ ಕ ಈ ಎಲಾಿ ಹಣಾನೂ ಬ ೇಕಾಗುತ .ತ .ಇದ ೇ ಅಲ ವೇನಪಪ, ನ್ನೇನು ನನಗ ನ್ನನಿ ಕನಸಾಗಿರಲ್ಲ ಮಗೂ ಅಂತಾ ಮೊದಲ್ಲನ್ನಂದಾ ಹ ೇಳಿಕ ೂಂಡು ಬಂದಿದುದ?..ಈಗ ನನಿ ಹ ಸರಿಗ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾನ್ನಕ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಡು...ನಾನು ಮುಂದುವರ ಯುತ ತೇನ "ಎಂದು ಮುಲಾಜಲ್ಿದ ೇ ಹಣದ ಮಾತಿತಿತದ ಮಗ ವಿಕಾರಂತ್. ರಾಯರಿಗ ಅವನ ಕಣಿಲ್ಲಿ ತ್ನಿ ಚಿಕಕವಯಸಿ್ನ ಪರತಿಬಿಂಬವನ ಿೇ ಕಂಡಂತಾಯಿತ್ು. ಹುಟುಟಗುಣ ಅನುಿವುದು ಇದಕ ಕೇ ಏನ ೂೇ ಅನ್ನಸಿತ್ು. ತ್ನಿ ಖಚಿಕಗ ಅಂತಾ ನ್ನಗದಿಸಿಟಟ ಅಲ್ಪಸವಲ್ಪ ಹಣ ಬಿಟಟರ ಮಿಕ ಕಲಾಿ ವಿಕಾರಂತ್ ಕ ೈ ಸ ೇರಿತ್ು. "ಯೂ ಕ ನ್ ಕಮ್ ಅಂರ್ಡ್ ಲ್ಲವ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದ ಸ ಟೇಟ್್.." ಎಂದ ಪುಸಲಾಯಿಸಿದಳು ಮಧ್ುರಕಂಠದ ಬಿಳಿ ಸ ೂಸ . ಅಮರಿಕಾಕ ಕ ಹ ೂೇಗಿ ಈ ವಯಸಿ್ನಲ್ಲಿ

166


ರಕತಚಂದನ

ತಾನು ನ ಲ ಸಬ ೇಕಂತ ...ತ್ನಿ ಬ ೇರುಗಳನುಿ ಇಲ ಿೇ ಬಿಟುಟ! ಸುತ್ರಾಂ ಇಲ್ಿ , ನಾನ್ನಲ ಿೇ ಇರುವ ಎಂದುಬಿಟಟರು ರಾಯರು. ಆದರ ಮುದಿದನ ಮಗ ಸ ೂಸ ತ್ನಗ ಮಾಡ್ಡದದ ವಯವಸ ಥ ಎಂದರ ಒಂದು ಹ ೈಕಾಿಸ್ ವೃದಾಧಶರಮ ಎಂದು ಅರಿವಾಗಿದುದ ಅವರ ಟಾಯಕ್ತ್ ಅದರ ಮುಂದ ನ್ನಂತಾಗಲ ೇ. ಒಂದು ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಮಹಲ್ಲನಂತಾ ಮನ ಯಲ್ಲಿದದ ರಾಯರು ತ್ನಿ ಈ ಹ ೂಸ ನ್ನವಾಸವನುಿ ನ ೂೇಡ್ಡ ’ಏನು, ಎತಾತ ’ ಎನುಿವ ಮುಂಚ ಯೆೇ ವಿಕಾರಂತ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಕರಿಗ "ನನಿ ನಂಬರ್ ಕ ೂಟ್ಟದ ದೇನ , ಏನಾದರೂ ಬ ೇಕ್ತದದರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಡ.." ಎಂದು ಹ ೇಳಿ ಭಾವರಹತ್ವಾಗಿ ಹ ೇಳಿ ಹ ೂರಟುಬಿಟ್ಟದದ. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ರಾಯರನುಿ ಮೊದಲ್ಲನ್ನಂದ ಬಲ್ಿ ಸವಲ್ಪ ಜನ ಇದುದದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನವರು ಎಲ್ಿರಿಗಿಂತಾ ಇವರನುಿ ಹ ಚುಿ ಆಸ ಥಯಿಂದಲ ೇ ನ ೂೇಡ್ಡಕ ೂಂಡರು. ಆದರ ಅವರ ಕ ಮಿಮನ ವಾಯಧಿ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಮಯಾಗಲ ೇ ಇಲ್ಿ..ದಿನ ೇ ದಿನ ೇ ಉಲ್ಬಣ್ಣಸುತ್ತಲ ೇ ಹ ೂೇಗಲ್ು, ಒಮಮ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಯನ ೇಜರ ೇ ಇವರ ಬಳಿ ಬಂದು "ರಾಯರ ೇ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಿ ಬಿ ಜ್ ೈನ್ ಆಯುವ ೇಕದಿಕ್ ನ ೇಚರ್ ಕೂಯರ್ ಹಾಸಿಪಟಲ್ ಅಂತಾ ಇದ .. ಅಲ್ಲಿನ ಡಾಕಟರ್ ಕ ೈ-ಗುಣ ತ್ುಂಬಾ ಒಳ ಿೇದು ಅಂತಾ ಹ ೇಳಾತರ ... ನ್ನೇವಾಯಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮಟ್ ಆಗಬಾರದು?.." ಎಂದಾಗ ತ್ಕ್ಷಣವ ೇ ರಾಯರು ಎಂದಿನಂತ "ಅಲ್ಲಿನ ಚಾಜ್ಕ ಎಷಾಟಗತ ?ತ " ಎಂದಿದದರು. " ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ಡಮಶನ್ಗ ತ್ಗ ೂೇತಾರ ಅಷ ಟೇ. ಮಿಕ್ತಕದ ದಲಾಿ ಫ಼ಿರೇ..ಪೂತಿಕ ಬಿಟ್ಟ ಕ ೂಟಟರ ಜನಕ ಕ ಬ ಲ ತಿಳಿಯೊೇಲಾಿ ಅಂತಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಡಾಕಟರ್...ನನ್ ಪರಕಾರ ಬ ಸುಟ!" ಎಂದರಾತ್ ಉತಾ್ಹದಿಂದ. "ವಾಟ್, ಉಚಿತ್ ಆಸಪತ ರನಾ?...ಯಾವುದ ೂೇ ಧ್ಮಕಛತ್ರದ ತ್ರಹಾ ಅಸಹಯವಾಗಿರತ ,ತ ,.ಎಲಾಿ ಕಾವಯಕ್್..! ಇಂತ್ವರ ಹಣ ೇಬರ ಮಡ್ಡಕಲ್ ಫಿೇಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನಂಗ ೂತಿತಲಾವ?" ಎಂದು ಪೂವಾಕಗರಹ ಪಿೇಡ್ಡತ್ವಾಗಿ ಟ್ೇಕ್ತಸಿದದರು ರಾಯರು.

167


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಅಷ ಟೇ, ಅಂದಿನ ರಾತಿರಯೆೇ ಸದಾನಂದರಾಯರಿಗ ಕ ಮುಮ , ಆಸಥಮಾ ಅತಿ ಹ ಚಾಿಗಿ ಬ ಳಗಿನ ಜ್ಾವಕ ಕ ಜ್ಞಾನವ ೇ ಹ ೂೇಗಿಬಿಟ್ಟತ್ು, ಆಗ ಅವರನುಿ ವಿಧಿಯಿಲ್ಿದ ೇ ವೃದಾಧಶರಮದವರ ೇ ಸಿ ಬಿ ಜ್ ೈನ್ ಆಯುವ ೇಕದಿಕ್ ಆಸಪತ ರಗ ಸ ೇರಿಸಿದದರು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿನ ಯುವ ಡಾಕಟರ್ ಮತ್ು ನಸ್ಕಗಳು ಎಡ ಬಿಡದ ೇ ಅವರ ಪರತಿಯೊಂದು ಸ ೇವ ಯನೂಿ ಚಿಕ್ತತ ್ಯನೂಿ ಮಾಡ್ಡದರು. ಸದಾನಂದರಾಯರಿಗ ಜ್ಞಾನ ಹ ೂೇಗಿ ಬಂದೂ ತ ೂಳಲಾಡುತಿತದದರು. ಅರ ಬರ ಜ್ಞಾನದಲ್ೂಿ ಒಬಬ ಕಪುಪ ಬಣಿದ ನಗ ಮುಖದ ಡಾಕಟರ್ ಆಗಾಗ ಬಂದು ತ್ನಿ ಸಕಲ್ ಚಿಕ್ತತ ್ಯ ಜವಾಬಾದರಿ ವಹಸುತಿತದುದದೂ ಅರಿವಾಗುತಿತತ್ುತ. ಆಗಾಗ ವಾಡ್ಡಕನ ಕ್ತಟಕ್ತಯ ಹ ೂರಗ ನ ೂೇಡ್ಡದಾಗ ಎರಡು ಪರತಿಮಗಳು ಕಾಣುತಿತದದವು. ಒಂದಕ ಕ "ಹರಿಕ ೇಶ ಜ್ ೈನ್, ಸಾಥಪಕರು" ಎಂಬ ನಾಮಫಲ್ಕವಿದದರ , ಇನ ೂಿಂದು ಡಾಕಟರ ಕ ೂೇಣ ಯ ಮುಂದ ಇದದ ಚಿಕಕ ಪರತಿಮ ಕಂಡೂ ಕಾಣದಂತಿತ್ುತ. ಆ ಹ ಸರಿಲ್ಿದ ಪರತಿಮಯನುಿ ಕಂಡಾಗಲ ಲಾಿ ಅವರಿಗ ಯಾವುದ ೂೇ ನ ನಪು ಕಾಡುವುದು. ಒಂದು ವಾರದ ಚಿಕ್ತತ ್ಯ ನಂತ್ರ ರಾಯರು ಪೂಣಕ ಗುಣಮುಖರಾದರು. ಆಯುವ ೇಕದ, ನ ೇಚರ ೂೇಪಥಿ ಎಂದರ ಮೂಗು ಮುರಿಯುತಿತದದ ರಾಯರನುಿ ಕಾವಯಕ್್ ಎಂದು ಆಪಾದಿತ್ರಾದ ಅವರ ೇ ಬದುಕ್ತಸಿದದರು! ಹ ೂರಡುವ ದಿನ ನಗ ಮುಖದ ಡಾಕಟರ್ ಹತಿತರ ಬಂದು ಇವರನುಿ ವಿಚಾರಿಸಿಕ ೂಳುಿವಾಗ, " ಡಾಕಟರ , ಅಲ್ಲಿರುವ ಪರತಿಮ ನ ೂೇಡ್ಡದರ ಆ ಮುಖ ಎಲ ೂಿೇ ನ ೂೇಡ್ಡದಂತಿದ ... ಸರಿಯಾಗಿ ನ ನಪಿಗ ಬತಾಕ ಇಲ್ಿವಲಾಿ..?"ಎಂದು ಮಲ್ಿಗ ಕ ೇಳಿಯೆೇ ಬಿಟಟರು ರಾಯರು. " ಏನು ಸಾರ್! ನ್ನಮಮ ಬಾಗಿಲ್ಲ ಿೇ ಯಾವಾಗಲ್ೂ ನ್ನಂತಿರುತಿದದ ಚಿಕಕಬ ೂೇರಯಯನನುಿ ಮರ ತ್ು ಬಿಟಾರ?..ಬಿಡ್ಡ, ನ್ನಮಗಿೇಗ ದೃಷ್ಟಟ- ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತತ ಎಲಾಿ ಕುಗಿೆದ " ಎಂದು ಕನ್ನಕರದಿಂದ ನುಡ್ಡದ ನಗ ಮುಖದ ಡಾಕಟರ್ ಮೊದಲ್ಲನ ಕಾಲ್ವಾಗಿದದರ ಅಚಿರಿಗ ರಾಯರು ಆರಿಂಚು ಮೇಲ ಎಗರಿರುತಿತದದರು, ಈಗ ಅದೂ ಕ ೈಲಾಗಲ್ಲಲ್ಿ.

168


ರಕತಚಂದನ

" ಚಿಕಕಬ ೂೇರಯಯ?..ಅಂದರ ಈ ಸಿ ಬಿ. ಹ ಸರಿನ ಈ ಆಸಪತ ರ!..ಹಾಗಾದರ ನ್ನೇನು ಅವರ.."ಎಂದವರಿಗ ಮುಂದ ಮಾತ್ು ಹ ೂರಡುತಿತಲ್ಿ. " ಹೌದು ಸರ್.. ಹದಿನ ೈದು ವಷಕದ ಹಂದ ನನಿನುಿ ಮಡ್ಡಕಲ್ ಕಾಲ ೇಜಗ ಅಡ್ಡಮಟ್ ಮಾಡ ೂಕಳಿಿ ಅಂತಾ ನ್ನಮಮನುಿ ಬ ೇಡ್ಡದದ ಅವರ ಮೊಮಮಗ ರಮೇಶ ನಾನ ೇ.. "ಎಂದು ನ್ನವಿಕಕಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಬಿಳಿಕ ೂೇಟ್ನ ಯುವ ವ ೈದಯ.

೪ ಸುಮಾರು ಅಧ್ಕಗಂಟ ನ್ನಮಿಷ ಅವರಿಬಬರ ಉಭಯ ಕುಶಲ ೂೇಪರಿ ಆಯಿತ್ು. ಹಳ ಯದ ಲಾಿ ಮಲ್ುಕು ಹಾಕ್ತದರು. ರಾಯರನುಿ ತ ೂರ ದು ಹತಾಶರಾಗಿದದರೂ ತ್ನಿ ಮೊಮಮಗನನುಿ ಡಾಕಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವ ಮಹದಾಶ ಮಾತ್ರ ಮನದಲ್ಲಿ ಹ ೂತ್ುತ, ಚಿಕಕಬ ೂೇರಯಯ ರಮೇಶನ ೂಂದಿಗ ಪಕಕದ ಜಲ ಿಯ ಜ್ ೈನ್ ಡಾಕಟರ ಆಯುವ ೇಕದಿಕ್ ಕ್ತಿನ್ನಕ್ತಕನ ಆಶರಯಕ ಕ ಬಂದು ಸ ೇರಿದದ.. ಅದನುಿ ನ ಡ ಸುತಿತದುದದು ಕರುಣ ಮತ್ುತ ಜನಸ ೇವ ಯೆೇ ಮೂತಿಕವ ತ್ತಂತಿದದ ಹರಿಕ ೇಶ ಜ್ ೈನ್ .ನಗರದ ಕ ಲ್ವು ಜ್ ೈನ್ ಸಂಸ ಥಗಳ ದಾನ-ದತಿತಯಲ್ಲಿ ನ ಡ ಸುತಿತದದ ಹಳಿಿಜನರ ಕ್ತಿನ್ನಕ್ ಎನುಿವುದಕ್ತಕಂತಾ ಅದು ಒಂದು ಪರಶಾಂತ್ ಆಶರಮದಂತಿತ್ುತ.ಚಿಕಕಬ ೂೇರಯಯ ಇಳಿವಯಸಿ್ನಲ್ೂಿ, ಹ ೇಗೂ ಮಡ್ಡಕಲ್ ಕಾಲ ೇಜನ ಸವಲ್ಪ ಗಂಧ್ವಿದದವನಲ್ಿವ ೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಮಮಡ್ಡ ಉತಾ್ಹದಿಂದ ರ ೂೇಗಿಗಳ ಸ ೇವ ಗ ತ ೂಡಗಿದದ. ಹುಡುಗ ರಮೇಶನನುಿ ಡಾ. ಹರಿಕ ೇಶರ ೇ ಸಿಟ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಗ ತಿಳಿದ ಜ್ ೈನ್ ಆಯುವ ೇಕದಿಕ್ ಕಾಲ ೇಜಗ ಉಚಿತ್ ಸಿೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ ೇರಿಸಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಡದದರು. ಅಲ ಿೇ ಅವನು ಆಯುವ ೇಕದಿಕ ವ ೈದಯನಾಗಿ ಮತ ತ ಕ್ತಿನ್ನಕ್ತಕಗ ಹಂದಿರುಗಿದದ.. ಕಾಲ್ ಕರಮೇಣ ಹರಿಕ ೇಶರು ತಿೇರಿಹ ೂೇದ ನಂತ್ರದ ಐದು ವಷಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಕಬ ೂೇರಯಯನೂ, ರಮೇಶನೂ ಸ ೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಾತಿ- ಮತ್ ಭ ೇಧ್ವಿಲ್ಿದ ೇ ಆಯುವ ಕದಿಕ ವ ೈದಿಕ ಯನ ಿೇ ಬಳಸಿ, ಬ ಳ ಸಿ, ಹಲ್ವು ಜೇವಗಳನುಿ ಉಳಿಸಿದದರು. ’ಹ ೂೇದ ವಷಕ ತಾನ ೇ ತಾತ್ ತಿೇರಿಕ ೂಂಡರು, ಅದಕ ಕೇ ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿದದ ಅವರ ಹ ಸರನೂಿ ಸ ೇರಿಸಿ ಸಿ ಬಿ ಜ್ ೈನ್ ನ ೇಚರ್ ಕೂಯರ್ ಆಸಪತ ರ ’ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ಡದ ಎಂದ ಡಾ|| ರಮೇಶ. 169


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಅವನು ಮಾತ್ು ಮುಗಿಸುವ ಹ ೂತಿತಗ ಸದಾನಂದರಾಯರ ಕಂಬನ್ನ ಕ ನ ಿಯನುಿ ತ ೂೇಯಿಸುತಿತದ . " ವಾಹ್, ನ್ನೇವು ಗ ರೇಟ್ ಸ ೂೇಲ್್!..ಕನಸು ಹ ೂತ್ುತ, ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳುಿವುದು, ಜನಸ ೇವ ಯಲ್ಲಿ ಸಾಥಕಕಯ ಕಾಣುವುದು ಎಂದರ ನ್ನಮಮನಿ ನ ೂೇಡ್ಡ ಕಲ್ಲಯುಬ ೇಕು.. ಕಾಲ ೇಜ್ ೇ ನನಿ ಜೇವನ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಾನು ಧ್ನಪಿಶಾಚಿಯಾದ ..ಆದರ ಈ ಜೇವನವ ೇ ನಮಗ ಪಾಠಶಾಲ ಯಾಗುತ ತ ಎಂಬುದನುಿ ಅರಿಯಲ್ಲಲ್ಿ... ಅಂದು ನ್ನೇನು ಅಡ್ಡಮಟ್ ಮಾಡ ೂಕಳಿಿ ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚಿ ಬ ೇಡ್ಡದರೂ ನನಿ ಮನಸು್ ಕರಗಲ್ಲಲ್ಿ.. ಇಂದು ನ್ನೇನು ನಾನು ಕ ೇಳದ ಯೆೇ ಎಚಿರತ್ಪಿಪದದ ನನಿನುಿ ನ್ನನಿ ಆಸಪತ ರಗ ಅಡ್ಡಮಟ್ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡ ..ನನಿನುಿ ಗುಣ ಮಾಡ್ಡಬಿಟ ಟ.." ಎಂದು ಗದೆದಿತ್ರಾದರು. ಇಬಬರೂ ಎರಡು ನ್ನಮಿಷ ಸುಮಮನ್ನದದರು. ತ್ಂತ್ಮಮ ಲ ೂೇಕದಲ್ಲಿ ಈ ಆಗುಹ ೂೇಗುಗಳನುಿ ಪರಾಮಶ ಕ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳುಿತಿತದದರು. "ಈಗ ಡ್ಡಸಾಿಜ್ಕ ಮಾಡ್ಡತೇನ್ನ..ಏನು ಮಾಡ ಬೇಕೂಂತಿದಿೇರಾ?" ಅವರ ಚಿಂತಾಮಗಿ ಮುಖವನುಿ ಗಮನ್ನಸುತಾತ ಡಾ|| ರಮೇಶ್ ಕ ೇಳಿದ."ಒಂದು ನ್ನಧಾಕರಕ ಕ ಬಂದಿದ ದೇನ ..ನನಿನುಿ ಗವನ ಮಕಂಟ್ ಹಾಸಿಪಟಲ್ಗ ಕರ ದುಕ ೂಂಡು ಹ ೂೇಗಕಾಕಗತಾತ?" ಎಂದರು ರಾಯರು ಚಿಕಕ ಬ ೇಡ್ಡಕ ಯೆಂಬಂತ . ಡಾ|| ರಮೇಶ್ ಅಚಿರಿಯಿಂದ ಹುಬ ಬೇರಿಸಿದ "ಯಾಕ ?..ಮತ ತ ಅಲ ೂೇಪಥಿಕ್ ಟ್ರೇಟ್ ಮಂಟ್ ಮೇಲ ಮನಸಾ್ಯಾತ?...ನ್ನಮಗಿನೂಿ ನನಿ ಮೇಲ ನಂಬಿಕ ಬರಲ್ಲಲ್ಿ?" " ಅಲಾಿ.. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಕನ್ ಡ ೂನ ೇಶನ್ ಕಾಯಂಪ್ ಇದ ಯಂತ , ಮೊನ ಿ ಇಲ ಿಲ ೂಿೇ ಪೇಸಟರ್ ನ ೂೇಡ್ಡದ ..ನನಿ ದ ೇಹದ ಎಲಾಿ ಅಂಗಗಳನುಿ ಡ ೂನ ೇಟ್ ಮಾಡಲ್ು ಬರ ದುಕ ೂಡ ೂೇಣಾ ಅಂತಾ..." ಎಂದರು ನ್ನಶ್ರವತ್ ಸವರದಲ್ಲಿ. "ಅದ ೇನು ಸಡನಾಿಗಿ?" ಎಂದ ಡಾ|| ರಮೇಶ ಸಪಪಗ ನಕಕರು ಸದಾನಂದರಾಯರು, "ನಾನ ೂಂದು ಸತ್ಯವನುಿ ಅಡ್ಡಮಟ್ ಮಾಡ ೂಕೇತಿೇನ್ನ ನ್ನನಿ ಮುಂದ ಎಲಾಿ ಇದಾದಗ ಏನೂ ಕ ೂಡಲ್ಲಲ್ಿ..ಈಗ ನನಿ ಬಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಿ…ಅದಕ ಕ ಈ ದ ೇಹವನ ಿೇ ಪರರಿಗಾಗಿ ಬಿಟುಟಕ ೂಟುಟಬಿಡ ೂೇಣಾ ಅಂತಾ, ಮಡ್ಡಕಲ್ 170


ರಕತಚಂದನ

ಫ಼ಿೇಲ್ಿನ ಿೇ ಹಣ ಮುದಿರಸುವ ಯಂತ್ರ ಅಂತಾ ತಿಳ ಕಂಡ ೂೇನು ನಾನು ಕ ೂನ ಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಇಷೂಟ ಮಾಡದಿದದರ ನ್ನಮಮಲ್ಿರ ಮುಂದ ತ್ುಂಬಾ ಕುಬಿನಾಗುತ ತೇನ ಅನ್ನಿಸತ ತ.." "ಸರ್, ಒಳ ಿ ಕ ಲ್ಸಕ ಕ ಆ ಕಾಲ್, ಈ ಕಾಲ್ ಅಂತ ೇನ್ನಲ್ಿ..ಕ ೂಡುವ ಮನಸಿ್ರರಬ ೇಕು ಅಷ ಟೇ!" ಎಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡ್ಡ ಅವರಿಗಾಗಿ ಆಂಬುಲ ನ್್ ಕರ ಯಲ್ು ಹ ೂರಟ ಡಾ|| ರಮೇಶ್. ಆಗಸವನುಿ ದಿಟ್ಟಸಿದ ರಾಯರಿಗ ಆ ಸೂಯಾಕಸತದ ಕ ಂಪಿನಲ್ೂಿ ಸೂಯೊೇಕದಯದ ಹ ೂಳಪು ಕಂಡಂತಾಯಿತ್ು.

ಮಾರುತಿಯ ಟಿರೇಟ್! ಐ ಫೇನ್-೭ ನ ಅಲಾರಂ ಮಧ್ುರವಾಗಿ ನುಡ್ಡದರೂ ನನಗ ಬ ಚಿಿ ಬಿೇಳುವಂತ ಯೆೇ ಆಗಿ ಎದುದ ಕೂತ . ಬ ಳಿಗ ೆ ಆರು ಗಂಟ ಯಾಯುತ ನ್ನಜ, ಆದರ ಹಂದಿನ ರಾತಿರ ನನಿ ಕಲ್ಲೇಗಿನ ಫ ೇರ್ವ ಲ್ ಪಾಟ್ಕಯಿಂದ ಬಂದಿದುದ ರಾತಿರ ೧ ಗಂಟ ಗ ತಾನ ?..ಅದನುಿ ನಮಮ ೨೪x೭ ಲ ಕಾಕಚಾರದ ಐ ಟ್ ಕಂಪನ್ನಗ ಹ ೇಳುವಂತಿಲ್ಿ..ಇಲ್ಲಿ ಟ ೈಮ್ ಅಂದರ ಶತಾಯ ಗತಾಯ..ಕಾರ್ಡ್ಕ ಇನ್ ಮತ್ುತ ಔಟ್ ಟ ೈಮ್ನ್ನಂದ ನಮಮ ತಿಂಗಳ ಜ್ಾತ್ಕವನ ಿೇ ಬರ ದಿಡುತಾತರ .

171


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಎಂದಿನಂತ ರ ಡ್ಡಯಾಗುತಿತದಂತ ಇನ ಿೈದ ೇ ನ್ನಮಿಷದಲ ಿೇ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೇನ್ ಮತ ತ ರಿಂಗಣ್ಣಸಿತ್ು...ಈ ಬಾರಿ ನನಿ ಕಲ್ಲೇಗ್ ಮಾರುತಿ.." ಹಲ ೂೇ ಸಾಯಂಡ್ಡೇ...ದಿನದಂತ ನನಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡುತಿತೇ ತಾನ ೇ?" ಎಂಬ ಪರಶ ಿ."ಹೂ ಕಣ ೂ, ನ್ನಂಗ ೇನು ದಿನಾ ಡೌಟು?" ಎಂದು ರ ೇಗಿ ಇಟ ಟ. ಒಳ ಿ ಮಾರುತಿ!. ಎಲ್ಿರೂ ಕರ ಯುವಂತ ಸಂದಿೇಪ್ ಕುಮಾರ್ ಆದ ನನಿ ಹ ಸರನುಿ ಸವಲ್ಪ ಐ ಟ್ ಕಲ್ಿರ್ ಮತ್ುತ ಸ ಟೈಲ್ಲನಂತ "ಸಾಯಂಡ್ಡ" ಎಂದು ನಾನ ೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕ ೂಂಡ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತ್ರವ ೇ ಅವನ್ನಗ ಅದು ನಾಲ್ಲಗ ತಿರುಗಿದುದ.. ಮೊದ ಮೊದಲ್ು "ಸಂದಿೇ, ಸಂದಿೇ" ಅನುಿತಿತದದ , ಛ ೇ! ಎಂದು ಹುಳಿಗ ನಕ ಕ. ನನಿನುಿ ಈ ಕಾಲ್ದ ಸ ಟೈಲ್ಲಶ್ ’ಡೂರ್ಡ್’ ಎಂದು ಎಲ್ಿರೂ ಕರ ಯಲ ಂದು ನನಿ ರೂಪ ಲ್ಕ್ಷಣ, ಮತ್ುತ ಲ ೈಫ್ ಸ ಟೈಲ ಲಾಿ ಅದಕ ಕ ತ್ಕಕಂತ ಬದಲ್ಲಸಿಕ ೂಂಡ್ಡದ ದೇನ ...ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ ದು ನನಿ ಫ ೇವರಿಟ್ ಸ ೂಪೇಟ್್ಕ ಸಾಟಸ್ಕ , ಮೂವಿೇ ಸಾಟಸ್ಕಗಳ ಜ್ಾಹೇರಾತಿನ ಬಾರಯಂಡ ರ್ಡ್ ಬಟ ಟಗಳನುಿ, ರ ೇ ಬಾಯನ್ ಕನಿಡಕಗಳನ ಿೇ ಧ್ರಿಸುವುದು. ಕ್ತವಿಗ ಹ ರ್ಡ್ಫೇನ್ ಸಿಕ್ತಕಸಿಕ ೂಂಡು ರಿಲಾಯಕ್ತ್ಂಗ್ ಬಿೇಟ್್ ಸಂಗಿತ್ದ ೂಂದಿಗ ೇ ಜ್ಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ನಾಯಚುರಲ್್ ಸ ಲ್ೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂದಲ್ು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಡಸಿಕ ೂಳಿದಿದದರ ನನಗ ಆ ತಿಂಗಳ ಲಾಿ ಮುಜುಗುರವಾಗುತಿತರುತ್ತದ . ಆದರ ಈ ಮಾರುತಿ, ಅದ ಲ್ಲಿ ತ್ಗುಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡನ ೂೇ ನ ೂೇಡ್ಡ, ನನಿ ಪಕಕದ ಕುಯಬಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರುವ ಈ ಮಾರುತಿರಾವ್ ಯಾವುದ ೂೇ ಹಳಿಿ ಕಡ ಯವನು, ಹಾಗೂ ಹೇಗೂ ಕಾಯಂಪಸ್ ರ ಕೂರಟ್ಮಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಾನೂ ನನಿಂತ ಈ ಜನಪಿರಯ ಐ ಟ್ ಕಂಪನ್ನಗ ಫ ರಶರ್ ಆಗಿ ಸ ೇರಿದಾದನ . ನ ೂೇಡಕ ಕ ಕರರಗ , ಕುಳಿಗ , ಸವಲ್ಪ ಬ ೂಜುಿ ಬ ೇರ !..ಸಾಮಟ್ಕ ಆಗ ೇ ಕಾಣಲ್ಿ.., ಗಮಾರನಂತಾ ಗ ಟ್ ಅಪ್. ಏನ ೂೇ ಬಡವರ ಬಾಯಕ್ ಗೌರಂರ್ಡ್ನ್ನಂದ ಬಂದವನು ಅಂದರೂ ಸವಲ್ಪವೂ ನಮಗ ಲಾಿ ಒಗೆದ ವಿಭೂತಿ ಪಟ ಟ, ದ ೇವಸಾಥನದ ಕುಂಕುಮ ಹಣ ಗಿಟುಟಕ ೂಂಡು, ದ ೂಗಲ ಪಾಯಂಟ್ ಮೇಲ ಚಿೇಪ್ ಕಾಟನ್ ಶಟ್ಕ ಧ್ರಿಸಿ , ಇರುವ ಒಂದ ೇ ಜ್ ೂೇಡ್ಡ ಕಪುಪ ಬಾಟಾ ಶೂಸ್ ಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡು ಆಫಿೇಸಿಗ ಬರುತಾತನ .. ನಾನೂ ,ನಮಮ ಫ ರಂರ್ಡ್್ ರಾಕ ೇಶ್ ( ರಾಕ್ತ) ,ಜಗನಾಿರ್ಥ( ಜಗಿೆ) ಮತ್ುತ ನಮಮ ಟ್ೇಮ್ ಲ್ಲೇರ್ಡ್ ಮತ್ು ಸವಲ್ಪ ಸಿೇನ್ನಯರ್ ಆದ ಜ್ಾನಕ್ತ ( ಜ್ ನ್ನಿ) ಎಷುಟ ಹ ೇಳಿದ ದೇವ . ‘ಅಲ್ಿವೇ, ಹಳಿಿ ಲ ೈಫು ಆಯುತ ಮರಿೇ, ಇದು ಮಟ ೂರೇ, ನ್ನೇನು

172


ರಕತಚಂದನ

ಟ ಕ್ತಕ!...ಸವಲ್ಪ ಸ ಟೈಲಾಗಿ ನಮ್ ತ್ರಾ ಬಾರ ೂೇ’..ಅಂತಾ.. ಊಹೂಂ.. ’ಸುಮಿ ಯಾಕ ೂೇ ದುಡುಿ ವ ೇಸೂಟ’ ಅಂತಾನಲಾಿ, ಕಂಜೂಸ್ ಪಾರಣ್ಣ! .. ಈ ಸಲ್ ಅವನ ಬತ ಿೇಕ ಗ ಸಪ ೈಕಸ್ ಗಿಫ್ಟ ಅಂತಾ ‘ನ ೈಕ್ತೇ’ ಶೂಸ್ ಕ ೂಡ್ಡಸ ೂೇಣ ಎಂದು ನಮಮ ಗೂರಪಿನವರ ಲಾಿ ನ್ನಧ್ಕರಿಸಿದಿದೇವಿ. ಅವನ್ನಗಾಗಿ ಅಲ್ಿವಾದರೂ ನಮಮ ಜತ ಮಾಲ್ಗ , ಮೂವಿಗ ೇ, ಪಾಟ್ೇಕಗ ಬತಿಕತಾಕನಲಾಿ..ನಮಮ ಪ ರಸಿಟೇಜ್ಗ ೂೇಸುಕರ!..ಸರಿ, ಆಫಿೇಸನದು ಅಲ ಿೇ ಮುಗಿಯುತಾತ, ಇಲಾಿ...ಗರಹಚಾರಕ ಕ ಈ ಮಾರುತಿ ಇರುವ ಪಿ ಜ ರೂಮು ನನಿ ಮನ ಯ ದಾರಿಯಲ ಿ ಇರಬ ೇಕಾ?...ಹಾಗಾಗಿ ದಿನಾ ಒಂದ ೇ ಶ್ರಫ್ಟ ಆದ ನಾವಿಬಬರೂ ನನಿ ಕಾರಿನಲ ಿೇ ಹ ೂೇಗಿ ಬರುವುದು ಅಂತಾ ಆಯುತ. ಕಾರ್ ಫೂಲ್ ಮಾಡುವುದು ಪರಿಸರ ಸ ಿೇಹ ಎಂದು ನಮಗ ಚ ನಾಿಗಿ ಭ ೂೇಧಿಸಿದಾದರಲಾಿ!... ಇದಕಾಕದರೂ ಮಾರುತಿಯಿಂದ ದುಡುಿ ಪಿೇಕ್ತಸಲ ೇಬ ೇಕ ಂದು ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗಿಷುಟ ಅಂತಾ ಚಾಜ್ಕ ಮಾಡುತಿತದ ದೇನ ...ಕ ೂಡುತಿತದಾದನ ಪಾಪಾ! . ಹಾ, ಕಾರು ಯಾವುದು ಅಂದಿರಾ? ..ನಮಮ ಪಪಾಪ ಮಲ ನಾಡಲ್ಲಿ ಎಸ ಟೇಟ್ ಓನರುರ..ಅವರಿಗ ೇನು ’ನಾನು ದುಡುಿ ಕ ೂಡ್ಡತೇನ್ನ, ದ ೂಡಿ ಎಸ್.ಯು.ವಿ ತ್ಗ ೂೇ’ ಅಂದರೂ, ನಾನು ಈ ಹಾಳು ಸಿಟ್ ಟಾರಫಿಕ್ತಕನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಪ ಡಂಭೂತ್ದಂತಾ ವಾಯನ್ ಓಡ್ಡಸಾತರ ..ಅದಕ ಕೇ ಮಾಯನೂವರ್ ಮಾಡಲ್ು ಸುಲ್ಭ ಅಂತಾ ಬರ ೇ ಟಾಟಾ ನಾಯನ ೂೇ ಕ ೂಂಡ್ಡದ ದೇನ ..ಚಿಕಕದು ಸಾಕು ನನಗ ...ಮತ್ುತ ಮಾರುತಿಗ !

ಬ ಳಿಗ ೆ ೮ಕ ಕಲಾಿ ಎದುರಿಗಿನ ಕ ಫ ಯಲ್ಲಿ ಬ ರರ್ಡ್ ಟ ೂೇಸ್ಟ , ಕಾಫಿ ಸ ೇವಿಸಿ ಮೊಬ ೈಲ್ಲನ ಡಾಯಟಾ ಪಾಯಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಡ ಇವತಿತನ ವಾಟ್್ ಆಪ್ ಮಸ ೇಜು, ಫ ೇಸ್ ಬುಕ್ತಕನ ವಾಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಡ ೇಟ್್, ಲ ೈಕುಗಳ ಮೇಲ ಲಾಿ ಕಣಾಿಡ್ಡಸಿದ ..ಹ ೂಸ ಜ್ ೂೇಕ್್ ಇದಾದಗ ಮಾತ್ರ ನಕ ಕ..ಯುದಧ ಅಥವಾ ಟ ರರಿಸಂ ಬಗ ೆ ಭಿೇಕರ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣ್ಣಗಳ ಇತಿತೇಚಿನ ಸಾಕಯಮ್ ಬಗ ೆ ಕಾಟೂಕನ್್ ಇದದರ ಅದಕ ಕ ತ್ಕಕಂತಾ ನಗುವ ಮತ್ುತ ಅಳುವ ಸ ಧಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ .ದ ಮಾರುತಿ ಎಂದಿನಂತ ಅವನ ಪಿ. ಜ. ರೂಮ್ ಕಾನಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತಾತ ನ್ನಂತಿದದ...

173


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ಕಾರ್ ಹತಿತದ ಮೇಲ ಅವನ ೇ ವಿಷಯ ಎತಿತದ," ಸಾಯಂಡ್ಡೇ, ಇವತ್ುತ ರಾಕ್ತೇ ನಮ್ ಕಂಪನ್ನಗ ಸ ೇರಿ ಒಂದು ವಷಕ ಆಯತಲಾಿ..ಅದಕ ಕಪಾಟ್ಕ ಕ ೂಡಾತನ ...ಫಿೇನ್ನಕ್್ ಮಾಲ್ ನಲ್ಲಿ , ೭ಗಂಟ ಗ ಅಂತಾ ರಿಮೈಂಡರ್ ಕಳಿಸಿದಾದನ ...ಹ ೂೇಗ ೂೇಣಲಾಿ?" ನಾನು ಅವನತ್ತ ಒಂದು ಒಣನಗ ಹರಿಸಿ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿದ .. ಸರಿ, ಇದ ೂಂದು ಫ ೇವರಿಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇವನ್ನಗ ! ನಾವೂ ಹ ೂೇಗುತಿತರುತ ತೇವ ಪಾಟ್ಕಗಳಿಗ , ಗ ಳ ಯರು ಒಂದಲ್ಿ ಒಂದು ಚಿಕಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೂ ಈ ನಡುವ ಕ ೂಡುವ ಟ್ರೇಟ್ಗಳಿಗ ..ಆದರ ಬ ೇರ ಯವರು ಕ ೂಡುವ ಪರತಿ ಪಾಟ್ೇಕ ಭ ೂೇಜನ ಕೂಟಕೂಕ ಹ ೂೇಗಲ ೇಬ ೇಕಂತ ಈ ಮಾರುತಿಗ !...ಅದು ಸೌತ್ ಇಂಡ್ಡಯನ್ ಮಿೇಲ್್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಾತ್ಕ ಇಂಡ್ಡಯನ್ ರ ೂೇಟ್ ಸಬಿಿ ಥಾಲ್ಲ ತ್ರಹವಾಗಿರಲ್ಲ, ಡಾಮಿನ ೂೇ ಪಿಜ್ಾಿ ಅಥವಾ ಮಾಯಕ ೂಿನಾಲ್ಿ್ ಬಗಕಸ್ಕ ಆಗಿರಲ್ಲ..ಮಾರುತಿ ಮಾತ್ರ ಎವ ರ್ ರ ಡ್ಡ!!.. ಸರಿ, ಬಂದವನು ತಿಂದು ಸುಮಮನ ವಾಪಸ್ ಹ ೂೇಗುತಾತನಾ?. ಕ ೂನ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಹಯಕರ ಅಭಾಯಸ ಬ ಳ ಸಿಕ ೂಂಡ್ಡದಾದನ ..ಅದ ಂದರ ಮಿಕಕ ಆಹಾರವನುಿ ಪಾಸಕಲ್ ಮಾಡ್ಡ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಹ ೂೇಗುವುದು!...ನಾವು ನಾಲ ಕೈದು ಫ ರಂರ್ಡ್್ ಊಟಕ ಕ ಹ ೂೇದವ ನ್ನಿ. ತಿನುಿತಾತ ತಿನುಿತಾತ ಕ ೂನ ಗ ಜ್ಾಸಿತ ಆಗಿಯೆೇ ಬಿಡುತ್ತದ ..ರ ೂೇಟ್ಗಳು, ಪಲ್ಯ, ದಾಲ್, ಪುಲಾವ್ ಇತಾಯದಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೆೇ ಕ ೂನ ಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ತಕಬಿಡುತ್ತದ . ಪಿಜ್ಾ ಮತ್ುತ ಬಗಕಸ್ಕ ಕೂಡಾ ತಿಂದು ಕಟರ ಯಾಗುವಷುಟ ತ್ರಿಸುತಾತರ ...ಮಿಕಕತ್ತಪಾಪ, ಅದಕ ಕೇನ್ನೇಗ?...ಅದನ ಿಲಾಿ ಹಾಗ ೇ ಬಿಟುಟ ಖುಶ್ರ ಖುಶ್ರಯಾಗಿ ಟ್ಪ್್ ಬಿಟುಟ ಪಾನ್ ಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡು ನಾವು ಎದದರ , ಎಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ?... ಅಗ ೂೇ, ಆ ವ ೈಟರ್ ಹಂದ ಬಿದಿದರುತಾತನ .. ಎಲಾಿ ಪಾಸಕಲ್ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಡು ಎಂದು ಮಿಕಕ ಸಾಲ್ಟ, ಪ ಪಪರ್, ಕ ಚಪ್ ಮತ್ುತ ಪ ಪಿ್, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್್ ಸ ೇರಿಸಿ ಗುಡ ಿ ಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡ ನಂತ್ರವ ೇ ಅವನು ಹ ೂರಕ ಕ ನನಿ ಕಾರಿಗ ಬರುವುದು! ಕ ಲ್ವು ಹ ೂೇಟ ಲ್ಲಿನ ಮಾಯನ ೇಜ್ಮಂಟ್ನವರು ’ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಕಲ್ ವಯವಸ ಥ ಇಲ್ಿ ’ ಎಂದು ಸಿಡುಕ್ತ ನಮಮ ಬಳಿ ದೂರಿಯೂ ಇದಾದರ ,, ಆದರ ಇವನು ಅದಕ ಕಲಾಿ ಬಗುೆವುದ ೇ ಇಲಾಿ, ಆಸಾಮಿ...ಹಾಗೂ ಅವನ್ನಗ ಬಹಳ ಸಲ್ ನಾವ ಲಾಿ ಹ ೇಳಿಯಾಗಿದ .." ಪಾಟ್ಕ ಮುಗಿದ ಮೇಲ ಜ್ಾಲ್ಲಯಾಗಿ ಹಾಯಾಗಿ ಹ ೂರಡಬ ೇಕು ಕಣ ೂೇ...ಹೇಗ ಲಾಿ ಕಂಗಾಲ್ಲ ತ್ರಹ ಮುಸುರ ಎತ ೂಕಂಡು ಹ ೂೇಗಬಾರದು..ನಮಗ ೂಂದು ಘನತ , ಸ ಲ್ಫ ರ ಸ ಪಕ್ಟ ಇಲಾವ."..ಅಂದಾಗ 174


ರಕತಚಂದನ

" ತ್ುಂಬಾ ಹಸಿವ ಆಗತ ತ ಕಣ ೂೇ, ಅವಾಗ ಬ ೇಕಾಗತ "ತ ಎಂದು ನಾಚಿಕ ಯಿಲ್ಿದ ೇ ಸಮಥಿಕಸಿಕ ೂಂಡು ದ ೈನಯತ ಯಿಂದ ನಮಮತ್ತ ನ ೂೇಡುತಾತನ .

ನಾವ ಲ್ಿ ಸ ೇರಿ ಅವನ ಈ ಹ ೂಟ ಟಬಾಕತ್ನ , ಅದರ ಫಲ್ವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಬ ೂಜಿನ ಬಗ ೆ ಹಲ್ವು ಬಾರಿ ಓಪನಾಿಗಿ ನಗಾಡ್ಡದ ದೇವ ..ಅವನು ಮಾತ್ರ ಗ ೂೇಕಕಲ್ಿ ಮೇಲ ಮಳ ಸುರಿದಂತ ತ ಪಪಗಿದುದಬಿಡುತಾತನ . , ಹಾಗಾಗಿ ಹ ೇಗಾದರೂ ಅವನ್ನಗ ಬುದಿದ ಬರುವಂತ ಪಾಠ ಕಲ್ಲಸಬ ೇಕು ಎಂದು ನಮಮ ಫ ರಂರ್ಡ್್ ಗೂರಪಿನವರಿಗೂ ಇದ ..ಅದ ೇಕ ೂೇ ಇವತಿತನ ಪಾಟ್ಕಯ ನಂತ್ರ ಇವನನುಿ ಹಂಬಾಲ್ಲಸಿ ಹ ೂೇಗಿ ಇವನ ಫಿರಜ್ ತ ಗ ದು ಅಲ್ಲಿ ಎಷುಟ , ಹ ೇಗ ಈ ಎಂಜಲ್ು ಆಹಾರವನುಿ ಬಚಿಿಟುಟಕ ೂಂಡ್ಡದಾದನ ಎಂದು ನ ೂೇಡ್ಡ ಅಲ ಿ ಇವನ್ನಗ ನ್ನವಾಳಿಸಿಬಿಡಬ ೇಕು ಎಂದು ನ್ನಧ್ಕರಿಸಿಕ ೂಂಡ . ಎಂದಿನಂತ ದಿನದ ಕ ಲ್ಸ ಎಲಾಿ ಮುಗಿಸಿ ಸಂಜ್ ಢಾಬಾ ಎಕ್್ಪ ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಮ ಗುಂಪು ಸ ೇರಿತ್ು.

ರಾಕ್ತ, ಜಗಿೆ ಮತ್ುತ ಜ್ ನ್ನಿ ಎಲ್ಿರೂ ಸ ೇರಿ, ಎಂದಿನಂತ ಜ್ ೂೇರು ಜ್ ೂೇರಾಗಿ ಆಫಿೇಸ್ ಜ್ ೂೇಕ್್ ಮಾಡುತಾತ . ಯಾರ ಅಫ ೇರ್ , ಯಾರ ಜತ , ಇತಿತೇಚಿನ ಅಪ ೈಸಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರಮೊೇಶನ್ಗ ಏನ ೇನು ಸಕಕಸ್ ಮಾಡ್ಡದರು ಎಂಬ ಲಾಿ ವಿಷಯಗಳನೂಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಚಚ ಕಮಾಡ್ಡ ಹ ೂಟ ಟ ತ್ುಂಬಾ ತಿಂದು ಮುಗಿಸುವ ಹ ೂತಿತಗ ಕ ೂನ ಗ ಒಂದು ಚಿಕಕ ರಾಶ್ರಯಷುಟ ವಿವಿಧ್ ಡ್ಡಶ್ಗಳು ಮಿಕ್ತಕಬಿಟಟವು. ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಸುಮಮನ ಯೆ ಇದ ,ದ ಅವನು ಎಲ್ಿವನುಿ ಕಟ್ಟಸಿಕ ೂಂಡು ಕಾಯರಿ ಬಾಯಗಲ್ಲಿ ಹ ೂತ್ುತ ತ್ರುವವರ ಗೂ.

ಹ ೂರಟ ಮೇಲ ಕಾರಿನಲ್ೂಿ ನಾನು ಶ್ರರೇಮದ್ ಗಾಂಭಿೇಯಕದಿಂದ ಇದುದಬಿಟ ಟ. ಅವನನುಿ ಪ ೇಯಿಂಗ್ ಗ ಸ್ಟ ರೂಮಿನ ಬಳಿ ಡಾರಪ್ ಮಾಡ್ಡ, ಪಕಕದ ರಸ ತಯಲ ಿೇ ಕಾರ್ ಪಾಕ್ಕ ಮಾಡ್ಡ, ಮರಳಿ ಅವನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಡಗ ಬಂದ . ಅವನ ರೂಮಿನ ಹಂಭಾಗದಲ ಿ 175


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

ದ ೂಡದ ಕಲಾಯಣ ಮಂಟಪವಿದ , ಅಲ್ಲಿ ಳಗಮಗ ಸಿೇರಿಯಲ್ ಲ ೈಟ್ ಮಿನುಗುತಿತದ . ತ್ನಿ ಕ ೈಯಯಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಪಾಸಕಲ್ ಇದದ ಕಾಯರಿಯರ್ ಬಾಯಗ್ ಇಟುಟಕ ೂಂಡು ಮಾರುತಿ ಹ ೂರಗ ಬಂದ .ನಾನು ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಡ್ಡದು ಕತ್ತಲ್ಲ ಿ ಗ ೂೇಡ ಮರ ಯಲ್ಲಿ ನ್ನಂತ್ು ಕಾಯುತಿತದ .ದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕಕ ಗ ೇಟ್ ಇದ , ಅದರ ಮೂಲ್ಕ ಮೂರು ಅಧ್ಕ ಚಡ್ಡಿ ಹರಿದ, ಶಟ್ಕ ಕೂಡ ಇಲ್ಿದ ಬಡ ಮಕಕಳು ಇವನತ್ತ ಸಡಗರದಿಂದ ಓಡ ೂೇಡ್ಡ ಬಂದವು.. "ಬನ ೂರೇ, ಇವತ್ುತ ನಾತ್ಕ ಇಂಡ್ಡಯನುಿ...ಮೂರೂ ಜನರಿಗೂ ಆಗ ೂೇ ತ್ರ ಇದ " ಎಂದು ತ್ನಿ ಕ ೈಯಲ್ಲಿದ ಪ ೇಪರ್ ಪ ಿೇಟ್್ ನ ಲ್ದ ಮೇಲ ಹರಡ್ಡ ಪಾಸಕಲ್ ಬಿಚಿಿ ಒಂದ ೂಂದ ೇ ಐಟಮಮನುಿ ಅವರಿಗ ಬಡ್ಡಸುತಾತ ಹ ೂೇದ..ಮಕಕಳು ಸಂತ್ಸದ ಕಲ್ರವ ಮಾಡುತಾತ ಗಬಗಬನ ತಿನಿಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ನನ ಿದ ಯಲ್ಲಿ ಕ ಂಡ ಮತ್ುತ ಮಂಜುಗ ಡ ಿ ಒಟ್ಟಗ ಸಂಚಾರವಾದಂತಾಗಿ ಸತಂಭಿೇಭೂತ್ನಾದ . ಕತ್ತಲ ಬಿಟುಟ ಹ ೂರಬಂದ . ಅವನು ನನಿನುಿ ನ ೂೇಡ್ಡಬಿಟಟ. ಬಡ್ಡಸುವುದನುಿ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿ " ಇದ ೇನ ೂೇ, ಸಾಯಂಡ್ಡ..ನ್ನೇನ್ನಲ್ಲಿ" ಎಂದ . ನಾನು ಆ ಮಕಕಳ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಸಂತ್ಸ ಮತ್ುತ ತ್ೃಪಿತಯ ನಗ ಯನುಿ ನ ೂೇಡುತಿತದ .ದ . ಮಾರುತಿ ಪ ಚುಿ ನಗ ಯಿಂದ " ಇದ ಲಾಿ, ನಾನು...ಸುಮಿ..ಯಾಕ ಇದ ಲಾಿ ಹ ೇಳಬ ೇಕೂಂತಾ...?" ಎಂದು ವಿೇಕಾಗಿ ವಾದ ಶುರು ಮಾಡ್ಡದ. ನಾನು ಕ ೈಯೆತಿತ ತ್ಡ ದ , "ಯಾಕ ೂೇ ಮಾರುತಿ, ಇಷುಟ ದಿನ ಇದನುಿ ಬಚಿಿಟ್ಟದ ದ?..ಈ ಮಕಕಳಿಗ ಬಡ್ಡಸಿತೇನ್ನ ಅಂತಾ ಒಂದ್ಲ್ ಹ ೇಳಿಕ ೂಳಿಲ್ಲಲ್ಿ.. ನಮಮ ಇನ್ಲ್ಟ್ ನ ಲಾಿ ತ್ಡ ದುಕ ೂಂಡ್ಡದ ದಯಲ ೂಿೇ?" ಎಂದು ಸ ೂೇತ್ವನಂತ ನ ೂಂದು ಕ ೇಳಿದ .

ಬ ಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿೇರಿಯಲ್ ಲ ೈಟ್್ ಮಿನುಗಿದಂತಾಯಿತ್ು

" ನ ೂೇ ನ ೂೇ...ಮಕಕಳು ದಿನಾ ಊಟಕ ಕ ತಿಪ ಪಯಲ್ಲಿ ಕ ೈಹಾಕ್ತ ಪರದಾಡ ೂದು ನನಿ ಕ್ತಟಕ್ತಯಿಂದ ಕಾಣ್ಣಸ ೂೇದು, ಸಂಕಟ ಆಗ ೂೇದು...ನನಿ ಹಳಿಿ , ಬಡತ್ನ ಎಲಾಿ

176


ರಕತಚಂದನ

ಜ್ಞಾಪಕಕ ಕ ಬರ ೂೇದು.. ನಾವೇ ಆಫಿೇಸಿನಲ್ಲಿ ವಾರಕ ಕ ಎರಡು ಮೂರು ಟ್ರೇಟು ಪಾಟ್ೇಕ ಅಂತಾ ಹ ೂೇಗಿತತಿೇಕವಿ.. ನಮಗ ಲಾಿ ಟ್ರೇಟ್ ಸಿಕಕ ದಿನಾ ಪಾಪಾ ಈ ಮಕಕಳಿಗೂ ನಾನು ಹೇಗ ಟ್ರೇಟ್ ಕ ೂಡ ತೇನ ಅಷ ಟ...ಇದ ಲಾಿ ಹ ೇಳ ಕೇಬಾದುಕ ಕಣ ೂೇ..ಅವರವರಿಗ ೇ ಅರಿವಾಗಬ ೇಕು. ದಾನವನುಿ ಒಂದು ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಡದುದ ಇನ ೂಿಂದು ಕ ೈಗ ಗ ೂತಾತಗಬಾರದು ಅಂತಿದುರ ಅಪಪ." ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ. " ಹಾಗಾದ ರ ನಾವೂ ಸ ೇಕ ೂಕಂಡು ಮಾಡ್ಡತೇವೇ...ಎಲಾಿ ಇಲ್ಲಿಗ ೇ ಬತಿೇಕವಿ" ಎಂದ .

ಮಾರುತಿ ನ್ನರಾಕರಿಸಿದ," ಬ ೇಡರಪಾಪ..ನ್ನೇವು ಬರ ೂೇದು, ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಜತ ಸ ಲ್ಲಫೇ ತ್ಗ ೂೇಳ ಿದು, ಫ ೇಸ್ಬುಕ್ತಕನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತ ಲ ೈಕ್ ಪಡ ಯೊೇದು ಯಾವುದೂ ಬ ೇಡಾ..ಎಲ್ಿರೂ ಇದ ೇ ಮಾಡಬ ೇಕು ಅಂತಿಲಾಿ ... ಈ ಸಮಾಜ ನಮಗ ಇಷ ಟಲಾಿ ಕ ೂಟ್ಟದದಕ ಕ ಯಾವ ರಿೇತಿಯಲಾಿದರೂ ‘ಪ ೇ ಬಾಯಕ್ ’ ಮಾಡು ಅಂತಾರ ..ಅದಕ್ತಕಂತಾ ಉತ್ತಮ ಇದು-"ಪ ೇ ಇಟ್ ಫಾವಕರ್ಡ್ಕ" ಅಂತಾ...ಹೇಗ ನ್ನೇವೂ ಮಾಡ್ಡ ಬ ೇಕಾದರ " ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿ ಕ ೂನ ಗ ಕಾರ್ ಬಳಿ ಬಂದು ನನಿನುಿ ಬಿೇಳ ಕಟಟ..

ಇಂದ ೇಕ ೂೇ ನನಿ ಟಾಟಾ ನಾಯನ ೂೇ ಕಾರಿಗಿಂತಾ ನಮಮ ಕುಳಿ ಮಾರುತಿ, ಆಂಜನ ೇಯನಂತ ದ ೈತಾಯಕಾರವಾಗಿ ಬ ಳ ದಂತ ನನಿ ಕಣ್ಣಿಗ ಕಂಡ್ಡತ್ು. (ಮುಗಿಯಿತ್ು)

177


-ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್

178


ABOUT THE AUTHOR Insert author bio text here. Insert author bio text here Insert author bio text here Insert author bio text here Insert author bio text here Insert author bio text here Insert author bio text here Insert author bio text here Insert author bio text here Insert author bio text here Insert author bio text here Insert author bio text here Insert author bio text here Insert author bio text here Insert author bio text here Insert author bio text here Insert author bio text here Insert author bio text here Insert author bio text here Insert author bio text here Insert author bio text here Insert author bio text here Insert author bio text here

179

Raktachandana katha sankalana  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you