Issuu on Google+

ರಕ್ತಚಂದನ .....ಒಂದು ವ ೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಥಾ ಸಂಕ್ಲನ

(C) ನಾಗ ೇಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್ ರಕ್ತಚಂದನ -(Raktachandana)- published by Nagesh Kumar CS at Chennai, India. Nagesh Kumar CS at Smashwords © 2017 Nagesh Kumar CS ಲ ೇಖಕ್ರದು

Published by smashwords.com

( ಈ ಕ್ತ ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು, ಸನ್ನಿವ ೇಶಗಳು, ಸಥಳಗಳು ಕಾಲ್ಪನ್ನಕ್ವ ಂದೂ ಯಾವುದ ೇ ನ್ನಜಜೇವನದ ವಯಕ್ತತ/ ಸಥಳಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸುದುದಲಾಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಸಲಾಗಿದ ) Smashwords Edition, License Notes This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you’re reading this book and didnot purchase it, or it was not purchased for your use only, then please return to Smashwords.com and purchase your own copy. Thank you for respecting the hard work of this author


ಕತೆಗಳ ಪರಿವಿಡಿ: Contents ಕ್ಂಗಳು ವಂದನ ಹ ೇಳಿವ ............................................................................................................................... 3 ರಕ್ತ ಚಂದನ .............................................................................................................................................. 10 ಶಾಂತಿ ಸ ೂಪೇಟ! ........................................................................................................................................ 23 ನ್ನನಾಿಸ ಗ ಲ್ಲಿ ಕ ೂನ ಯಿದ ? ............................................................................................................................ 34 ವಿಲಾಸ್ ರಾಯ್ ( ದುಡ್ಡಿಗಿಂತಾ ರುಚಿ ಬ ೇರ ಯಿಲ್ಿ) .............................................................................................. 47 ಚಿಕ್ಕವರ ಲ್ಿ ಕ ೂೇಣರಲ್ಿ! ................................................................................................................................ 61 ವಜರಬ ೇಟ ................................................................................................................................................. 70 ಪ ದದ ಗ ದದ .................................................................................................................................................. 83 ನಾವು ಹಾಡುವುದ ೇ ಸಂಗಿೇತ್ ........................................................................................................................ 93 ಬ ಳಿಿಸ ರ ................................................................................................................................................... 97 ಬಾಳ ಂದು ಪಾಠಶಾಲ ... ......................................................................................................................... 107 ಮಾರುತಿಯ ಟ್ರೇಟ್!................................................................................................................................. 116


ಕಂಗಳು ವಂದನೆ ಹೆೇಳಿವೆ

ಎಂದಿನಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ನಾನು ನನನ ಹೆ ಂಡಾ ಸಿಟಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮೈನ್ ಸಕಕಲ್ಲಿಗ್ೆ ಬಂದಾಗ ಟಿಪ್ ಟಾಪಾಗಿ ಯ ನಿಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಡ್ ೂಟಿ ಮಾಡ್ುತ್ತಿದ್ದ ಟಾಾಫಿಕ್ ಕಾನ್್ಟೆೇಬಲ್ ಭರಮಯೂ ನನನನುನ ಕಂಡ್ು ಕೆೈಯೆತ್ತಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ , ಮುಗುಳ್ನಕುು ತಲೆಯಾಡಿಸಿದ್. ನಾನ ಅಂತೆಯೆೇ ಕಿಟಕಿಯ ಹೆ ರಗ್ೆ ಒಂದ್ು ಕೆೈಯೆತ್ತಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗನಲ್ ದಾಟಿ ಹೆ ರಟೆ. ಹಾಗ್ೆ ನೆ ೇಡಿದ್ರೆ ನಾನು ದೆ ಡ್ಡ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಲ್ಿ, ರಾಜಕಿೇಯ ವಿ ಐ ಪಿ ಯ ಅಲ್ಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನ ಭರಮಯೂ ಒಂದೆೇ ಕಾಪಕರೆೇಷನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರಿಂದ್ ಹತಿನೆಯ ಕಾಿಸ್ವರೆಗ್ೆ ಓದಿದ್ವರು. ಕದ್ುದ ಮುಚ್ಚಿ ಭಟಟರ ಅಂಗಡಿ ಬಜ್ಜಿ ತ್ತಂದ್ು ಮೇಷರ ಕಣ್ಣಿಗ್ೆ ಬಿದ್ುದ ಅದೆೇ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತವರು, ಸ ುಲ್ ಬಾೂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಿ ಟಾಾನಿ್ಸಟರ್ ಅಡ್ಗಿಸಿಕೆ ಂಡ್ು ಹಂದಿನ ಬೆಂಚ್ಚನಲ್ಲಿ ಅಕು ಪಕು ಕುಳಿತು ವಲ್ಡಕ ಕಪ್ ಕಿಾಕೆಟ್ ಮಾೂಚ್ಚನ ಕಾಮಂಟರಿ ಕೆೇಳಿ ಸಿಕಿುಹಾಕಿಕೆ ಂಡ್ು ಕಾಿಸಿನಾಚೆಗ್ೆ ಇಡಿೇ ದಿನ ನಿಂತು ಪನಿಶೆಮಂಟ್ ಅನುಭವಿಸಿದ್ವರು.

ಆದ್ರೆ ವಿಧಿವಿಲಾಸ ನೆ ೇಡಿ, ನಾನಿಂದ್ು ಇದೆೇ ನಗರದ್ ಪಾತ್ತಷ್ಟಟತ ಕಿಾಮಿನಲ್ ಅಡೆ ವೇಕೆೇಟ್ಗಳ್ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ಕುಮಾರ್, ಎಲ್. ಎಲ್. ಎಮ್. ಎಂದ್ು ಉಲೆಿೇಖಿತನಾಗಿದೆದೇನೆ. ನನನ ಗ್ೆಳೆಯ ಭರಮಯೂ ಅದೆೇಕೆ ೇ ಹತಿನೆೇ ತರಗತ್ತ ನಂತರ ಪುಸಿಕದ್ ಹುಳ್ುವಾಗಿ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಶ್ಾಮ ಪಡ್ುತ್ತಿದ್ದ ನನಗಿಂತಾ ತ್ತೇರಾ ಭಿನನವಾದ್ ದಾರಿಯನುನ ಹಡಿದ್. ಕೆಲ್ವು ಪುಂಡ್ು ಪೇಕರಿಗಳ್ ಸಹವಾಸಕೆು ಸಿಕುು ಕಾಿಸಿಗ್ೆ ಚಕುರ್ ಹೆ ಡೆದ್, ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೆೇಲ್ ಆಗತೆ ಡ್ಗಿದ್ದ. ಸಂಪಾದಾಯಸಥ ಕುಟುಂಬದ್ವರಾದ್ ನಮಮವರು ಅವನಂತಾ ಹುಡ್ುಗನ ಸಹವಾಸವೆೇ ಬೆೇಡ್ವೆಂದ್ು ಕಟಟಪಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನನಗ ಆ ವಿದೊಯ ಯಶ್ಸಿ್ನ ಭರದ್ಲ್ಲಿ ಅಂತವನ ಸಂಗ ಬೆೇಡ್ವಾಗಿತುಿ. ನಮಿಮಬಬರ ಸೆನೇಹದ್ ಕೆ ಂಡಿ ಹೇಗ್ೆ ಅಕಾಲ್ಲಕ ಅಂತೂ ಕಂಡಿತುಿ. ಇದಾಗಿ ಇಂದಿಗ್ೆ ಎರಡ್ ದ್ಶ್ಕಗಳೆೇ ಕಳೆದಿರಬಹುದ್ು..

ಈಗ ಮೊನೆನ ಎರಡ್ು ವರುಷಗಳ್ ಹಂದೆಯಷೆಟೇ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತ್ತ ಮಕುಳ್ ಜತೆ ಸಾವತಂತೆ ಾಯೇತ್ವದ್ ದಿನ ಪಥ ಸಂಚಲ್ನ ನೆ ೇಡ್ಲ್ು ನಗರದ್ ವರಿಷಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಜತೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತದಾದಗ ಎಲ್ಲಿಂದ್ಲೆ ೇ ಬಂದ್ ಮಧ್ೂವಯಸು ಟಾಾಫಿಕ್ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಪೆೇದೆಯೊಬಬ ನನನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು “ ಹೆೇಗಿದಿಯೊೇ ಸಂಜ ?” ಎಂದ್ು ಹಲ್ಲುರಿದ್ು ಬೆವೆರು ಜ್ಜನುಗುತ್ತದ್ದ ತನನ ಹಾೂಟ್ ತೆಗ್ೆದ್ು “ ಗುರುತು ಸಿಕೆ ಿೇ ಇಲೆ ವೇ?” ಎಂದಿದ್ದ. ನಾನು ಅವನನುನ ೨೦ ವಷಕಗಳ್ ನಂತರವೂ ಎರಡ್ು ಕ್ಷಣ್ ಯೊೇಚ್ಚಸಿದ್ರ ಕೆ ನೆಗ ಕಂಡ್ುಹಡಿದಿದೆದ. ನನನ ಸುತಿಲ್ಲದ್ದ ಮಹಾಶ್ಯರ ಅಚಿರಿ ಮಿಶ್ರಾತ ಸಂಕೆ ೇಚವನ ನ ಲೆಕಿುಸದೆ ಎದ್ುದ ನಿಂತು. “ ಲೆ ೇ, ಭರಮಾ!.. ಇದೆನೆ ೇ..ಪೇಲ್ಲಸ್ ಯ ನಿೇಫಾರಮುಮ?” ಎಂದ್ು ಉದ್ೆರಿಸಿ ಬಿಟಿಟದೆದ.


ಇನುನ ಅಕು ಪಕುದ್ವರಿಗ್ೆ ತೆ ಂದ್ರೆ ಕೆ ಡ್ಬಾರದೆಂದ್ು ನನನ ಕೆೈ ಹಡಿದ್ು ಒಂದ್ು ಪಕುಕೆು ಕರೆದೆ ಯದ ನನನ ಬಾಲ್ೂದ್ ಗ್ೆಳೆಯ, “ ಅಲ್ಿವೇ, ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಕಾನೆ್ಟೇಬಲ್ ಈ ಯ ನಿಫಾರಂ ಹಾಕಿಕೆ ಳ್ಳದೆೇ ನಿನನ ತರಹ ಕರಿ ಲಾಯರ್ ಕೆ ೇಟ್ ಹಾಕಕೆು ಆಗತೆಿೇನೆ ೇ?” ಎಂದ್ು ಅದೆೇ ಹಳೆಯ ಸರಳ್ ಗಹಗಹಸುವ ನಗ್ೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್.ದ ನಾನಂದ್ು ಕರಿ ಕೆ ೇಟ್ ಹಾಕಿರಲೆೇ ಇಲ್ಿ. ನಾನು ಹುಬೆಬೇರಿಸಿದ್ುದ ನೆ ೇಡಿ, “ ನಾನು ಎಷಾಟದ್ರ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಕಣೆ ೇ..ನಿನನಂತಾ ನಗರದ್ ಫೆೇಮಸ್ ಕಿಾಮಿನಲ್ ವಕಿೇಲ್ರ ಹೆಸರು ನಮಮ ಪೇಲ್ಲಸ್ ವಲ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಆಡಾಿನೆೇ ಇರತಪಾಪ..”ಎಂದ್ು ವಿವರಿಸಿದ್ದ.

ನಾನ ತಕ್ಷಣ್ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸುವಂತೆ , “ಕಿಾಮಿನಲ್್ ಹೆಸರು ಆಡಾಿ ಇರೆ ೇದ್ು ಸಹಜ.. ಕಿಾಮಿನಲ್ ಲಾಯಸ್ಕ ಹೆಸರು ಕ ಡಾ ಅಂತಾ ಇವಾಗಲೆೇ ಗ್ೆ ತಾಿಗಿದ್ುದ” ಎಂದೆ. ಅವನ ಹಡಿದ್ ಕೆೈ ಎಷೆ ಟೇ ಹೆ ತುಿ ಬಿಟಿಟರಲೆ ಇಲ್ಿ. ಗಂಟಲ್ು ಉಬಿಬ ಬಂದಿತುಿ ಅವನ ಇಸಿಿ ಮಾಡಿದ್ ಯ ನಿಫಾರಮ್, ಅವನ ಗತುಿ ನೆ ೇಡಿ.

ಕಾಯಕಕಾಮದ್ ಪೆಂಡಾಲ್ ಬಿಟುಟ ಪಕುದ್ ಕೆಫೆಗ್ೆ ಕರೆದೆ ಯ್ದದದ್ದ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತಾಿ ಹೆೇಳಿದ್ದ, ‘ಅವನ ಅಪಪ ಸತಿ ಮೇಲೆ, ದೆ ಡ್ಡ ಮಗನಾದ್ ಇವನ ಮೇಲೆ ತಾಯ್ದ ಇಬಬರು ತಂಗಿಯರ ಹೆ ಣೆಯ ಬಿತಿಂತೆ. ಸೆ ೇದ್ರ ಮಾವ ಬಂದ್ು ಕಠಿಣ್ವಾಗಿ ‘ ಈ ಮನೆಯ ಜವಾಬಾದರಿ ನಿನನದೆೇ, ಇನುನ ಎರಡ್ು ವಷಕ ಬೆೇಕಾದೆಾ ಓದಿಸೆಿೇನೆ ’ ಅಂತಾ ನಿಷುಟರವಾಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಭರಮಯೂನಿಗ್ೆ ಜ್ಾಾನೆ ೇದ್ಯವಾಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾತಾ ಮುಗಿಸಿದ್ದವನು ಹುಡ್ುಗ್ಾಟ, ಪುಂಡಾಟ ತೆ ರೆದ್ು ಹಾಗ್ೆ ೇ ಹೇಗ್ೆ ೇ ಸಕಾಕರಿ ಕಾಲೆೇಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಮಾವನ ಹಣ್ದಿಂದ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ’.

‘ಆ ಮಾವನೆೇ ಅಂದ್ು ಯಾರ ಯಾರ ಕಾಲ್ಲಗ್ೆ ೇ ಬಿದ್ುದ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್್ಟೆೇಬಲ್ ನೌಕರಿ ಕೆ ಡಿಸಿದ್ ಮೇಲೆ, ‘ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬದ್ಲಾಯ್ದಸಿ ಬಿಟೆಟ ಕಣೆ ೇ, ಹದಿನೆೈದ್ು ವಷಾಕನೆ ಆಯುಿ. ತಂಗಿಯರ ಮದ್ುವೆೇನ

ಸಾಲ್

ಸೆ ೇಲ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ..ಅಮಮ ಈಗಿಲಾಿ..ನಾನು ಮದ್ುವೆೇನೆೇ ಆಗಕಾುಗಲ್ಲಲಾಿ.. ವಯಸು್ ನಲ್ವತಾಿಯುಿ..ಇನೆನೇಕೆ ಅಂತಾ ಸುಮಮನಿದ್ುದ ಬಿಟಿಟೇದಿೇನೆ.. ’ ಎನುನತಾಿ ನನನ ಮುಂದೆ ತನನ ವೃತಾಿಂತವನುನ ಬಿಚ್ಚಿಟಿಟದ್ದ.

ಅದಾದ್ ನಂತರ ನನಗ್ೆ ದಿನಾಲ್ ಮತೆಿ ಮತೆಿ ಭೆೇಟಿಯಾಗುವಂತಾಗಿದ್ುದ ನಾನು ಮನೆಯ್ದಂದ್ ಆಫಿೇಸಿಗ್ೆ ಹೆ ೇಗುವ ದಾರಿಯ ಸಕಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ೆೆಯೆೇ ವಾಹನಸಂಚಾರದ್ ಡ್ ೂಟಿ ಮಾಡ್ಲ್ು ಅವನು ಪೇಸ್ಟ ಆದಾಗ. ಈ ಸುಮಾರು ಆರು ತ್ತಂಗಳಿಂದ್ ಅನಿನ.


ಯಾವಾಗಲ್ ಸಮವಸಿದ್ಲ್ಲಿ ನಿೇಟಾಗಿ ನಿಂತು ನಗುಮುಖದಿಂದ್ಲೆೇ ಎಲ್ಿರನ ನ ನಿಯಂತ್ತಾಸುತಾಿನೆ, ಹೆಲೆಮಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಿದ್ವರ ಮೇಲೆ ಹರಿಹಾಯುವುದಿಲ್ಿ, ತಾಳೆಮಯ್ದಂದ್ ತ್ತಳಿಸಿಕೆ ಡ್ುತಾಿನೆ.. ಸಿಗನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ುವವರಿಗ್ೆ ಒಂದೆೇ ಕೆೈಯೆತ್ತಿ ತಡೆದ್ು, ದ್ುರುಗುಟಿಟ ನೆ ೇಡಿ ತನನ ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆಯನುನ ತೆ ೇರಿಸುತಾಿನೆ.. ನಾನು ನೆ ೇಡ್ುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೆ ಹಲ್ವು ಬಾರಿ ವಯಸಾ್ದ್ವರಿಗ್ೆ , ಅಂಗವಿಕಲ್ರಿಗ್ೆ, ಶಾಲಾಮಕುಳಿಗ್ಾಗಿ ಟಾಾಫಿಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೊದ್ಲ್ು ಎಡೆಮಾಡಿಕೆ ಡ್ುತಾಿನೆ. ಆ ವೃದ್ದರ ಕಣ್ಣಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕಾಂತ್ತ, ಮಕುಳ್ ನಗುಮುಖದ್ ’ ಥಾೂಂಕ್ ಯ ಅಂಕಲ್ ’ ಕರೆಗ್ೆ ಹಗಿೆ ಸುಮಮನಾಗುತಾಿನೆ. ದಿನಾಲ್ ಸಿಗನಲ್ ಬಳಿ ಅವನಿರುತಾಿನೆಂದ್ು ಅವನಿಗ್ೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಹೆ ೇಗುವುದ್ು ನನಗ್ೆ ಪರಿಪಾಟವಾಗಿಬಿಟಿಟತುಿ. ಅವನು ರಜ್ೆಯ್ದದ್ದರೆ ೇ, ಅಥವಾ ಅಂದ್ು ಯಾರೆ ೇ ವಿ ಐ ಪಿ ಬರುತಾಿರೆಂದೆ ೇ ಬೆೇರೆಲೆ ಿೇ ಡ್ ೂಟಿಗ್ೆ ಹೆ ೇದ್ರೆ , ಸಕಕಲ್ಲಿಗ್ೆ ಬಂದಾಗ ನನನ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಲ್ು ಎತ್ತಿದ್ ಕೆೈ ನೆ ೇಡಿ ಬದ್ಲ್ಲ ಪೇಲ್ಲಸಿನವನು ಅಚಿರಿಯ್ದಂದ್ ಗುರುತು ಸಿಗದೆೇ ದಿಟಿಟಸುವಂತಾಗಿತುಿ ಈ ಅಭಾೂಸಬಲ್.

ಅದೆೇಕೆ ೇ ಮುಂದಿನ ಒಂದ್ು ವಷಕದ್ಲ್ಲಿ ಗುರುತರ ಬದ್ಲಾವಣೆಯದ್ಂತ್ತತುಿ ಈ ಟಾಾಫಿಕ್ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಇತ್ತಿೇಚೆಗ್ೆೇಕೆ ೇ ಆ ಸಕಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನನನ ಗ್ೆಳೆಯ ಭರಮಯೂ ದಿನಂಪಾತ್ತ ಸಿಗುತಿಲೆೇ ಇರಲ್ಲಲಾಿ..ಬರುಬರುತಾಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಬರುವುದೆೇ ಅಪರ ಪವಾಗಿಬಿಟಿಟತುಿ..ಅಲ್ಲಿ ಬೆೇರೆ ಯಾರಾದ್ರ ನಿಂತ್ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಳಿದ್ು ಕೆೇಳೆ ೇಣ್ವೆನುನವ ಪುರುಸೆ ತುಿ ಎಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಜ್ಜೇವನ ಶೆೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿರುತಿದೆ?. ನಮಗ್ೆ ಸಿಗನಲ್ ಬಿೇಳ್ುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೆೇ ಅಲ್ಲಿಂದ್ ವೆೇಗವಾಗಿ ಹೆ ರಡ್ುತ್ತಿರಬೆೇಕು..ಆಫಿೇಸ್ ತಲ್ುಪಿದ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರ ಕರೆ ಮಾಡೆ ೇಣ್ವೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವನ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಖೊಯನ ನ ಕೆೇಳಿರಲ್ಲಲ್ಿ.

ಆದ್ರೆ ಂದ್ು ದಿನಾ ಭರಮಯೂನೆೇ ಮತೆಿ ಡ್ ೂಟಿ ಮಾಡ್ಲ್ು ಸಕಕಲ್ಲಿಗ್ೆ ಬಂದ್ು ನಿಂತ್ತದ್ದ..ಅದೆೇಕೆ ೇ ಮೊದ್ಲ್ಲನಷುಟ ಚುರುಕಿರಲ್ಲಲ್ಿ..ಯದಾವತದಾವ ವಾಹನಗಳ್ನುನ ನಿಯಂತ್ತಾಸದೆೇ ಬಿಡ್ುತ್ತಿದಾದನೆ ಎನಿಸಿತು. ಅವನ ಹತ್ತಿರ ನನನ ಕಾರ್ ಬಂದಾಗ ಉತಾ್ಹದಿಂದ್ ಕೆೈಯೆತ್ತಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದೆ..ಅವನು ನನನನುನ ನೆ ೇಡಿಯ ನೆ ೇಡ್ದ್ಂತೆ ಇದ್ುದ ಬಿಟಾಟಗ ಅವಾಕಾುದ್ರ ಹಂದಿದ್ದ ವಾಹನಗಳ್ ಗಿಜ್ಜಬಿಜ್ಜಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಿಲಾಗದೆೇ ಸರಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಹೆ ರಟು ಬಿಟಿಟದೆದ. ಮನಸಿ್ಗ್ೆ ಆಘಾತವಾದ್ಂತಾಯ್ದತು. ಅವನು ನನನನುನ ಚೆನಾನಗಿಯೆೇ ನೆ ೇಡಿರಬೆೇಕು, ಬೆೇಕೆಂತಲೆೇ ಗುರುತು ಹಡಿಯಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂದ್ು ನನನ ಒಳ್ಮನಸು್ ಚುಚುಿತ್ತಿತುಿ. ಏಕೆ ಎನುನವ ಪಾಶೆನಗ್ೆ ಉತಿರವನುನ ನಾಳೆ ಅವನು ಸಿಕುರೆ ಟಾಾಫಿಕ್ ಜ್ಾೂಮ್ ಆದ್ರ ಚ್ಚಂತೆಯ್ದಲ್ಿ, ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜಬರಿಸಿ ಕೆೇಳೆ ೇಣ್ವೆಂದ್ು ನಿಧ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಆದ್ರೆ, ಊ ಹ ಂ, ಅವನು ಮತೆಿ ಕೆಲ್ವು ದಿನಗಳ್ು ಡ್ ೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಣಸಿಕೆ ಳ್ಳಲೆೇ ಇಲ್ಿ. ನಾನು ಮನಸಿ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ ರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪಾಶೆನಗ್ೆ ಒಂದ್ು ಸಮಾಧಾನವನುನ ತಂದ್ು ಕೆ ಳ್ಳಲೆೇಬೆೇಕೆಂದ್ು ನಿಧ್ಕರಿಸಿ ಅವನಿದ್ದ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಠಾಣೆಯನುನ ತಲಾಶ್ು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಒಂದ್ು ಸಂಜ್ೆ ಹೆ ೇದೆ.


ಅವನು ತೆಪಪಗ್ೆ ಒಂದೆಡೆ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸವನ ನ ಮಾಡ್ದೆ ಒಂದ್ು ಲ್ಡ್ಕಾಸಿ ಟೆೇಬಲ್ ಹಂದೆ ಕುಳಿತ್ತದ್ದ. ಅವನ ಎದ್ುರಿಗ್ೆೇ ಬಂದ್ರ ನನನನುನ ಗುರುತು ಹಡಿಯಲ್ಲಲ್ಿ. “ ಏನಾಗಿದೆ ನಿನೆೆ, ಭರಮಯಾೂ?..ಯಾಕೆ ನನನನುನ ಕಂಡ್ರ ಗುರುತು ಹಡಿಯದೆೇ ಕುಳಿತ್ತದಿದೇಯೆ?” ಎಂದ್ು ಜ್ೆ ೇರು ಸವರದ್ಲ್ಲಿ ಮನದ್ಲ್ಿಡ್ಗಿದ್ದ ಜ್ಾವಲಾಮುಖಿಯನುನ ಉಕಿುಸಿದೆ.

ಭರಮಯೂ ಮಾಿನವದ್ನನಾಗಿ ಕಣ್ುಿ ಕಿರುಕಿಸುತಾಿ, “ ಯಾರು?..ಅಯೊೂೇ ಸಂಜ ನಿೇನೆೇನೆ ೇಗ್ೆ ತಾಿಗಲೆೇ ಇಲ್ಿ ಬಂದಿದ್ “ದ ಎಂದ್ು ಎದ್ುರಿಗ್ೆೇ ಚಾಚ್ಚದ್ದ ನನನ ಕೆೈಗ್ಾಗಿ ತಡ್ಕಾಡಿದ್. ನನಗ್ೆ ಗ್ಾಬರಿಯಾಯ್ದತು. “ ಸಂಜ , ನನಗ್ೆ ಎರಡ್ ಕಣ್ಿಲ್ಲಿ ಅದೆಂತದೆ ೇ ಗ್ೆಡೆದಯಂತೆ ಬೆಳೆದ್ು ಬಿಟಿಟದೆಎಸ್ ಐ ಸಾಹೆೇಬುಾ ಸವಲ್ಪ ತ್ತಂಗಳ್ು ಹಾಗ ಹೇಗ ನನಗ್ೆ ಡ್ ೂಟಿ ಮಾಡ್ಲ್ು ಬಿಟಿಟದ್ದರು. ಆಮಲಾಮೇಲೆ ನನನ ಕಣ್ಿಲ್ಲಿ ತೆ ಂದ್ರೆಯ್ದದೆಯೆಂದ್ು ತ್ತಳಿದ್ ಮೇಲೆ ಆಫಿೇಸಿನಲ್ಲಿ ರಸಿೇತ್ತ, ರೆಕಾರ್ಡ್್ಕ ಕೆಲ್ಸ ಕೆ ಟಟರು..ಈಗಿೇಗ ಏನೆೇನ ಕಾಣ್ುತ್ತಿಲಾಿ. ಮೊನೆನ ಮೊನೆ ಮತೆಿ ನಾನೆೇ ಬಲ್ವಂತ ಮಾಡಿ ಸಕಕಲ್ ಟಾಾಫಿಕ್ ಡ್ ೂಟಿಗ್ೆ ಹೆ ೇದೆ, ಆಗಲ್ಲಲ್ಿ, ಎರಡ್ು ಚ್ಚಕು ಪುಟಟ ಅಫಘಾತಗಳ್ ನೆಡೆದ್ು ಕಂಪೆಿೇನ್ಟ್ ಬಂದ್ುವ. ಈಗಿೇಗ ರಜ್ಾ ತೆಗ್ೆದ್ುಕೆ ಂಡ್ು ಚ್ಚಕಿತೆ್ ತಗ್ೆ ೇ ಅಂತಾರೆ ಸಾಯೆೇಬುಾ..ನನಗ್ೆ ಈ ಪೇಲ್ಲಸ್ ನೌಕರಿಯ ಹುದೆದಗ್ೆ ಗವನೆಮಕಂಟ್ ಆಸಪತೆಾಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಪರೆೇಷನ್ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಿವಂತೆ..ನಾನೆೇ ದ್ುಡ್ುಡ ಕೆ ಟುಟ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆ ಳ್ಳಕೆು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೆೇಕು ನನನತಾ?ಏನೆ ೇ ನನನ ಒಳೆಳತನ ನೆ ೇಡಿ ತೆಪಪಗ್ೆ ಕ ತ್ತರಕೆು ಬಿಟಿಟದಾರೆ..ಆದ್ರೆ ಎಷುಟ ದಿನಾ ಹೇಗ್ೆೇ..” ಎಂದ್ು ವಿಷಾದ್ದ್ ನಗ್ೆ ಬಿೇರಿದ್.

ಅವನ ಬಗ್ೆೆ ನನನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಪಾಜ್ಞೆ, ತುಮುಲ್ ಒಟೆ ಟಟಿಟಗ್ೆೇ ಉಂಟಾಯ್ದತು. ಅವನ ಕೆೈ ಹಡಿದ್ು ಒತ್ತಿದೆ, “ ಇರು, ನಾನಿದ್ಕೆ ುಂದ್ು ವೂವಸೆಥ ಮಾಡೆೇ ಮಾಡ್ುತೆಿೇನೆ!” ಇದಾದ್ ನಂತರ ಕೆಲ್ವು ದಿನಗಳ್ ರಜ್ೆ ತೆಗ್ೆದ್ುಕೆ ಂಡ್ು ತಾನಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಮನೆಯಲೆಿೇ ಕಾಯುತಾಿ ಇದ್ುದ ಬಿಟಿಟದ್ದ ಭರಮಯೂ. ಅವನ ಡಾಕಟರ್ ಬರೆದ್ುಕೆ ಟಿಟದ್ದ ಸಜಕರಿ ವಿವರಗಳ್ನುನ ತೆಗ್ೆದ್ುಕೆ ಂಡೆ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾೇಮತ್ತಯೊಂದಿಗ್ೆ ಚಚ್ಚಕಸಿದೆ, ಅವಳ್ , ”ಪಾಪಾ , ಏನಾದ್ರ ಮಾಡ್ಬೆೇಕು..ನೆ ೇಡಿ, ನಿೇವೂ ನಿಮಮ ಫೆಾಂಡ್ ್ ಸೆೇರಿ..”ಎಂದ್ು ಅವನ ಚ್ಚಕಿತೆ್ಯತಿ ಒಲ್ವು ತೆ ೇರಿಸಿದ್ಳ್ು.

ಕೆಲ್ವು ದಿನಗಳ್ ಕಾಲ್ ನಾನ ನನನ ಹಳೆಯ ಸ ುಲ್, ಕಾಲೆೇಜ್ ಆಲ್ುಮಿನ ಗ್ೆಳೆಯರ ಭೆೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೆ ಂಡೆವು. ಸಮಮನಸುರಾದ್ ನಾಲ್ುು ಜನ ಸೆೇರಿ ಅದ್ಕಾುಗಿ ಬೆೇಕಿದ್ದ ಮೊತಿ ನಲ್ವತುಿ ಸಾವಿರ ರ , ನಮಮ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ್ ಕೆ ಡ್ುವುದಾಗಿ ಒಪಪಂದ್ವಾಯ್ದತು. ನಾನ

ಅವನಿಗ್ೆ ಸದಾೂ, ಸಹಾಯ ಒದ್ಗಿತೆಂದ್ು ಬಹಳ್ ಉತಾ್ಹದ್ಲ್ಲಿದೆದ.


ನಮಗ್ೆ ತ್ತಳಿದ್ ಓವಕ ಕಣ್ಣಿನ ಸಜಕನ್ರಿಗ್ೆೇ ತೆ ೇರಿಸಿ ದ್ುಬಾರಿಯಾಗದ್ಂತೆ ಅವನನುನ ಹತ್ತಿರದ್ ಆಸಪತೆಾಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಮಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಕೃತಜ್ಞ ಭರಮಯೂ ಸಂಕೆ ೇಚದಿಂದ್ಲೆೇ “ ಅಯೊೂೇ ನಿಮಗ್ೆಲಾಿ ಎಷೆ ಟಂದ್ು ಖಚುಕ!.. ಈ ಜನಮದ್ಲಾಿಗದಿದ್ದರ ಮುಂದಿನ ಜನಮದ್ಲ್ಲಿಯಾದ್ರ ಇದ್ನುನ ತ್ತೇರಿಸುತೆಿೇನೆ” ಎಂದ್ು ಒ. ಟಿ. ಗ್ೆ ಕರೆದೆ ಯುೂವ ಮುನನ ಕಾಣ್ದ್ ಕಣ್ಿಂಚ್ಚನಲ್ಲಿ ನಿೇರು ತಂದ್ುಕೆ ಂಡಿದ್ದ.

ಅವನಿಗ್ೆ ಆಪರೆೇಷನ್ ಮುಗಿದ್ು ಕಟುಟ ಬಿಚುಿವವರೆಗ ಜ್ಜೇವ ಬಿಗಿ ಹಡಿದ್ುಕೆ ಂಡಿದೆದವು. ಅವನು ಹಷಕದಿಂದ್ “ಓಹ್! ಕಣ್ುಿ ಕಾಣ್ುತೆಿ ಕಣೆ ೇ..ಎಲಾಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ಣಿದೆ” ಎಂದ್ು ಕ ಗಿದಾಗ ನಮಮಷುಟ ಸಂತಸ ಪಟಟವರು ಯಾರ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ನಾವೆಲಾಿ ನಿರಾಳ್ವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿದೆದವು.

ಇದಾದ್ ನಂತರ ಅವನು ಚೆೇತರಿಸಿಕೆ ಂಡ್ು ಮತೆಿ ಡ್ ೂಟಿಗ್ೆ ಸೆೇರಿ ಅದೆೇ ಟಾಾಫಿಕ್ ಸಿಗನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲ್ಲಗಿಂತ ಹೆಚುಿ ಉತಾ್ಹದಿಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೆ ಡ್ಗಿದ್. ಮತೆಿ ದಿನಾಲ್ ನನನ ಕಾರ್ ಬಂದಾಗ ಇನನಷುಟ ಸಡ್ಗರದಿಂದ್ ಕೆೈಯೆತ್ತಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಹರುಷದ್ ಮುಗುಳ್ನಗ್ೆ ಚೆಲ್ುಿತ್ತಿದ್.ದ ಸಿಗನಲ್ ಕೆಂಪಿದ್ದರೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ್ು ಆ ಅವಸರದ್ಲ್ ಿ “ಏನ ಸಂಜ ಹೆೇಗಿದಿದೇಯ?” ಎನುನವನು. ಎರಡ್ು ಕ್ಷಣ್ ಉಭಯಕುಶ್ಲೆ ೇಪರಿ ವಿಚಾರಿಸಿಕೆ ಳ್ುಳವೆವು. ಕೆಲ್ವು ದಿನಗಳ್ ನಂತರ ಮುಖೂವಾದ್ ಸುಪಿಾೇಂ ಕೆ ೇಟ್ಕ ಕೆೇಸಿಗ್ಾಗಿ ನಾನು ದೆಹಲ್ಲಗ್ೆ ಹೆ ೇಗಿ ಹತುಿ ದಿನ ಅಲೆಿೇ ಮೊಕಾುಂ ಹ ಡ್ಬೆೇಕಾಯ್ದತು. ಮುಗಿಸಿಕೆ ಂಡ್ು ಊರಿಗ್ೆ ಹಂತ್ತರುಗಿದ್ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಆಫಿೇಸಿಗ್ೆ ಹೆ ೇಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭರಮಯೂ ಕಾಣ್ಲ್ಲಲ್ಿ, ಬೆೇರೆ ಪೆೇದೆಯ್ದದ್ದ. ಹಾಗ್ೆೇ ಎರಡ್ು ದಿನ ಕಳೆದ್ರ ಅವನ ಸುಳಿವಿಲ್ಿ. ಇದೆೇನು ಹೆ ಸ ಸಮಸೊ ಎಂದ್ು ನಾನು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ತದ್ದ ಪೇಲ್ಲಸಿನವನೆ ಂದಿಗ್ೆ “ ಭರಮಯೂ ಎಲ್ಲಿ, ಕಾಣ್ುತ್ತಲ್ಿ?” ಎಂದೆ. ಅವನು ನನನನುನ ಅನುಮಾನದಿಂದ್ ನೆ ಡ್ುತಾಿ, “ ಓಹ್, ನಿಮಗ್ೆ ಗ್ೆ ತ್ತಿಲ್ಿವೆೇ, ಅವನು ಹೆ ೇದ್ವಾರ ಆಕಿ್ಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೆೇ ಸಾಪಟಿನಲೆಿೇ ಹೆ ೇಗಿಬಿಟಟ‘‘ ಎಂದ್ುತಿರಿಸಿದ್. ನಾನು ತಲ್ಿಣ್ಣಸಿ ಹೆ ೇದೆ.

ಸರಾನೆ ಕಾರನುನ ಅವನ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಸೆಟೇಷನಿನಗ್ೆ ತ್ತರುಗಿಸಿದೆದ.

ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಇನೆ್ೆಕಟರ್ ದ್ುುಃಖದಿಂದ್ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದ್ರು, “ ಹೌದ್ು , ಯಾರೆ ೇ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಗನಂತೆ, ಕೃಪಾನಿಧಿ ಅಂತಾ.. ಕುಡಿದ್ು ಡೆೈವ್ ಮಾಡ್ುತಾಿ ಯದಾವತದಾವ ಭರಮಯೂನಿದ್ದ ಸಿಗನಲ್ಲಿಗ್ೆ ಬಂದಿದಾದನೆ.. ಇವನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಎಂದ್ು ಕೆೈಯಾಡಿಸಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದನ ನ ಲೆಕಿುಸದೆೇ ಕಾರೆೇರಿಸಿಬಟಿಟದಾದನೆ, ಭರಮಯೂನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹರಿದ್ ಕಾರ್ ಎದ್ುರಿಗಿದ್ದ ಮರಕೆು ಡಿಕಿು ಹೆ ಡೆದಿದೆ..ಭರಮಯೂ ಸಾಪಟ್ ಔಟ್ ಆದ್.. ಗುದಿದದ್ವನ ಬಲ್ವಾದ್ ಗ್ಾಯವಾಗಿ ಆಸಪತೆಾ ಸೆೇರಿದ್ ಭರಮಯೂನಿಗ್ೆ


ಹತ್ತಿರದ್ವರು ಅಂದೆಾ ನಿೇವೆೇ ನಿಮಮ ನಂಬರ್ ನನಗ್ೆ ಗ್ೆ ತ್ತಿರಲ್ಲಲ್ಿ..ಅವನನುನ ಸಕಾಕರದ್ ಖಚ್ಚಕನಲೆಿೇ ದ್ಫನ್ ಮಾಡಿದೆವು...“ಎಂದ್ು ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ನನಗ್ೆ ಮನೆಗ್ೆ ಹೆ ೇದ್ಮೇಲೆ ಅದೆೇಕೆ ೇ ಈ ವಿಧಿಯ ಅನಾೂಯ ತಡೆಯಲಾಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಆ ಕೆ ಲೆಗಡ್ುಕ ಕುಡ್ುಕ ಕೃಪಾನಿಧಿ ಅನುನವವನ ಬಗ್ೆೆ ಮೈ ಉರಿದ್ುಹೆ ೇಗುವಷುಟ ಕೆ ೇಪ ಬಂದಿತುಿ. ನಾನು ಅಷುಟ ಕಷಟ ಪಟುಟ ಕಣ್ಣಿನ ಸಜಕರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಉಳಿಸಿಕೆ ಂಡಿದ್ದ ಗ್ೆಳೆಯನ ಜ್ಜೇವವನುನ ಒಂದ್ು ನಿಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ ಹೆ ಸಕಿ ಹಾಕಿದ್ದನಲಾಿ, ಇವನನುನ ಸುಮಮನೆ ಬಿಡ್ಬಾರದ್ು ಎಂದ್ು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೆೇಸ್ ಹಾಕಲ್ು ಏಪಾಕಡ್ು ಮಾಡಿ ಇನೆ ನಬಬ ಲಾಯರೆ ಂದಿಗ್ೆ ಚಚ್ಚಕಸಿ, ಅವನಿಗ್ೆ ಒಂದ್ು ಕಾನ ನು ರಿೇತಾೂ ನೆ ಟಿೇಸನ ನ ಕಳಿಸಿದೆ.

ಎರಡ್ು ದಿನಗಳ್ ನಂತರ ನಾನು ಆಫಿೇಸಿಗ್ೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಸಿಗನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭರಮಯೂನನುನ ನೆನೆದೆ. ನಾನು ಆ ಕೆ ಲೆಗ್ಾರನಿಗ್ೆ ಇನ ನ ತಕು ಶಾಸಿಿ ಮಾಡ್ುವುದಿದೆ ಎಂದ್ು ಸಮಾಧಾನ ಪಟುಟಕೆ ಂಡೆ. ಆಫಿೇಸಿಗ್ೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೆೇ ಅಲೆ ಿಬಬ ಜ್ಜೇನ್್-ಟಿೇ ಶ್ಟ್ಕ ಧ್ರಿಸಿ ಕುರುಚುಲ್ು ಮಿೇಸೆ ಗಡ್ಡ ಬಿಟಿಟದ್ದ ಯುವಕನೆ ಬಬ ನನನ ಬಾಗಿಲ್ ಮುಂದೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್.ದ ಬಿೇಗ ತೆಗ್ೆದ್ು ಒಳ್ಕರೆದೆ. “ನನನ ಹೆಸರು ಕೃಪಾನಿಧಿ ಅಂತಾ..ಅದೆೇ ನಿಮಗ್ೆ ಗ್ೆ ತಿಲಾಿ ನಾನೆೇ ನಿಮಮ ಪಾಲ್ಲನ ಆ ವಿಲ್ನ್ ಎಂದ್ು ಸಣ್ಿ ದ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿದ್.

ನನಗ್ೆ ಉಸಿರು ಕಟುಟವಷುಟ ಸಿಟುಟ ದಿಗೆನೆ ಏರಿತುಿ. ಅವನನುನ ಗಿಾೇಟ್ ಮಾಡಿವ ಸೌಜನೂವನ ನ ತೆ ೇರದೆೇ, “ಯ ರಾಸುಲ್..ಇಲ್ಲಿಗ್ೆೇಕೆ ಬಂದೆ?” ಎಂದ್ು ಅಬಬರಿಸಿದೆದ.

“ ನಿೇವೂ ನನನನುನ ಎಷುಟ ಬೆೇಕಾದ್ರ ಬಯ್ದೂರಿ, ಐ ಕೆನ್ ಅಂಡ್ರ್ಸಾಟಯಂಡಾದ್ರೆ ನಿಮಮ ಫೆಾಂರ್ಡ್ ಭರಮಯೂ ನನಗ್ೆ ಮಾಡಿದ್ದನುನ ನಿೇವು ಕೆೇಳ್ಲೆೇ ಬೆೇಕು “ಎಂದ್ ಭಡ್ವಾ..ನೆ ೇಡಿದಿರಾ ಇವನ ವರಸೆ! ನಾನು ಉತಿರಿಸುವ ಮೊದ್ಲೆೇ ಶಾಂತವಾಗಿ ನುಡಿದ್, “ ನಾನಿೇಗ ನಿಮಮನುನ ನೆ ೇಡ್ುತ್ತಿದೆದೇನೆಂದ್ರೆ ಅದ್ು ಭರಮಯೂ ನಿಂದ್ಲೆೇ..ನೆ ೇಡಿ!” ಎಂದ್ು ತನನ ಮುಖವನುನ ಹತ್ತಿರ ತಂದ್. ಅವನ ಕಂಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅದಾೂವುದೆ ೇ ನವಿರಾದ್ ಭಾವನೆಯಡ್ಗಿದೆ. “ ಏ..ಏನು ಹೆೇಳಿಿದಿೇ..ನಿೇನು?”ಎಂದ್ು ತಡ್ವರಿಸಿದೆ


“ ಈ ಕಂಗಳ್ು ಭರಮಯೂ ನನಗಿತಿ ದಾನ. ಅವರು ಕಣ್ುಿಗಳ್ನುನ ದಾನಕೆು ಬರೆದ್ುಕೆ ಟಿಟದ್ದರಂತೆ. ಅವರನುನ ದ್ಫನ್ ಮಾಡ್ುವ ಮೊದ್ಲ್ು ನೆೇತಾ ಬಾೂಂಕ್ ನವರು ಬಂದ್ು ಅದ್ನುನ ತೆಗ್ೆಸಿದ್ರು.. ನಾನು ಆಕಿ್ಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನನ ಕಣ್ುಿಗಳಿಗ್ೆ ಒಡೆದ್ ಗ್ಾಜುಗಳ್ು ತ ರಿ ಕುರುಡಾಗಿದೆದ.. ನನಗ್ೆ ಅದೆೇ ಕಂಗಳ್ನುನ ಹಾಕಿ ಮತೆಿ ದ್ೃಷ್ಟಟ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಅವರನುನ ಕೆ ಂದ್ರ ಅವರು ನನಗ್ೆ ಒಳೆಳಯದ್ನೆನೇ ಮಾಡಿ ಹೆ ೇಗಿದ್ದರು” ಎಂದ್. ಅವನ ಹತ್ತಿರದ್ ಮುಖದ್ಲ್ಲಿ ಭರಮಯೂನ ಬಿಂಬವನುನ ನೆ ೇಡ್ುವ ಯತನ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನೆೇ ಸಣ್ಿವನಾಗಿ ಕಂಡ್ು ಬಂದೆ. “ ನಿನಗ್ೆ ಹೆೇಗ್ೆ ಗ್ೆ ತುಿ ಅದೆೇ ಕಂಗಳ್ು ಅಂತಾ ?” ಎಂದ್ು ಕ್ಷೇಣ್ ದ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೇಳಿದೆ. ಅವನು ಉಸ್್ ಎಂದ್ು ಕೆೈ ಚೆಲ್ಲಿ ನುಡಿದ್:

“ಗ್ೆ ತ್ತಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಗ್ೆ ತುಿ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡೆ ನಮಮಪಪ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ...ಆ ನೆೇತಾ ಬಾೂಂಕಿಗ್ೆ ಅವರೆೇ ಅಧ್ೂಕ್ಷರು. ಅಪಪನಿಗ್ೆ ಗ್ೆ ತ್ತಿತುಿ ನನಗ್ೆ ಈ ಬಗ್ೆೆ ಕುತ ಹಲ್ವಿದೆಯೆಂದ್ುಅವರೆೇ ದಾಖಲೆ ನೆ ೇಡಿ ಬಂದ್ು ಭರಮಯೂನದೆೇ ಈ ಕಂಗಳ್ು ಎಂದ್ರು “ಇನುನ ಮೇಲೆ ಹಾಗ್ೆಲಾಿ ಒರಟಾಗಿ ಡೆೈವ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ ಪಾಾಣ್ವನ ನ ತೆಗ್ೆಯಬೆೇಡಾ’ ಎಂದ್ರು. ನಾನು ಸಂಪೂಣ್ಕ ಪರಿವತಕನೆಯಾದೆ, ಸಾರ್..ಕುಡಿತ, ರಾೂಶ್ ಡೆೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ುವುದಿಲ್ಿವೆಂದ್ು ಭರಮಯೂನ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಪಾಮಾಣ್ವಿಟಿಟದೆದೇನೆ. ಇನುನ ನಿೇವು ನನನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಟಟರೆ ಸಾಕು!” ಎಂದ್ತುಿಕೆ ಂಡ್. ‘ಭರಮಯೂನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ’ ನಿೇರು ನೆ ೇಡ್ಲಾಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಹಂದೆ ಂದ್ು ದಿನ, ಭರಮಯೂನೆೇ ಮನೆ ಜವಾಬಾದರಿಗ್ಾಗಿ ದಾರಿ ತಪಿಪದ್ದವನು ಪರಿವತಕನೆಯಾಗಿದ್ದ, ಇಂದ್ು ಈ ಯುವಕ ಬದ್ಲಾಗುತ್ತಿದಾದನೆ. ಇನುನ ನಾನು ನನನ ನಿಲ್ುವು ಬದ್ಲ್ಲಸದಿದ್ದರೆ ಇವರಿಬಬರಿಗಿಂತಾ ಕುಬಿನಾಗುತೆಿೇನೆ ಎನಿಸಿತು.

“ ಸರಿ..ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿದೆದೇನೆ ಅನುನವುದ್ಕಿುಂತಾ ಮೊದ್ಲೆೇ ಭರಮಯೂನೆೇ ಆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದಾದನೆನನನ ಗ್ೆಳೆಯ ಮುಂದಿನ ಜನಮದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ಋಣ್ವನುನ ತ್ತೇರಿಸುತೆಿೇನೆಂದಿದ್ದ..ಏನ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೆ ಳ್ಳದೆೇ ಈ ಜನಮದ್ಲೆಿೇ ಋಣ್ ತೆತುಿ ಹೆ ೇಗಿದಾದನೆ.. ನಿೇನು ಆಗ್ಾಗ ಬಂದ್ು ಹೆ ೇಗುತ್ತಿರು, ಈ ಕಂಗಳ್ನುನ ನೆ ೇಡಿ ನಾನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತೆಿೇನೆ..”ಎಂದ್ುಬಿಟೆಟ ಆ ಕಂಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮಂದ್ಹಾಸವಿತುಿ, ವಂದ್ನೆಯ್ದತುಿ, ಜಗತಿನುನ ಮತೆಿ ಹೆ ಸದಾಗಿ ನೆ ೇಡ್ುವ ತವಕವಿತುಿ.


ರಕತ ಚಂದನ

೧ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಹೆರ್ಡ್ಕಾವಟಕಸ್ಕ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ೧೦ ರ ಸಮಯ. ಕಮಿೇಶ್ನರ್ ಶ್ಂಕರ್ರಾವ್ ಮುಂದೆ ಮುಖೂ ಡಿಟೆಕಿಟವ್ ಸಮರ್ಥಕ ಕುಳಿತು ತಮಮ ಸದ್ೂದ್ ಕೆೇಸಿನ ಬಗ್ೆೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದಾದರೆ. ಇದ್ದಕಿುದ್ದಂತೆ ಮೇಜ್ಜನ ಪಕುದ್ ಹಾಟ್ ಲೆೈನ್ ಟೆಲ್ಲಪೇನ್ ರಿಂಗ್ಾಯ್ದತು. ಅತ್ತ ಮುಖೂವಾದ್ ಅಥವಾ ರಹಸೂಮಯ ಸುದಿದಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತಾ ಕಮಿೇಶ್ನರಿಗ್ೆ ನೆೇರವಾಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆ ಬರುತಿದೆ. ಅವರು ಆ ಫೇನೆತ್ತಿ "ಸರ್!..ಹ ...ಐ ಸಿೇ...ಓಕೆೇ... ಸರಿ...ಈಗಲೆ..ಯೆಸ್!! " ಎಂದ್ು ಸಂಕ್ಷಪಿವಾಗಿ ಗ್ಾಬರಿಪಡ್ುತಿ ಉತಿರಿಸಿದಾಗ ಸಮರ್ಥಕ ಇನುನ ತನನ ಮಿೇಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ್ಂತೆಯೆೇ ಎಂದ್ು ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಎದ್ುದ ಹೆ ರಡ್ಲ್ು ಸಜ್ಾಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕಮಿೇಶ್ನರ್ ರಾವ್ ಅವರತಿಲೆೇ ಏನೆ ೇ ಹೆೈರಾಣ್ವಾದ್ವರಂತೆ ಹುಬೆಬೇರಿಸುತಾಿ ಒಂದ್ು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿ "ಕ ತುಕೆ ೇ, ಕ ತುಕೆ ೇ!" ಎಂಬಂತೆ ಸನೆನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫೇನ್ ಕೆಳ್ಗಿಟುಟ ಕಮಿೇಶ್ನರ್, "ಹೆ ೇಂ ಮಿನಿಸಟರ್ ಕಾಲ್! ...ನಮಮ ರಾಜೂದ್ ಅತ್ತ ದ್ಕ್ಷ ಹಾಗ ಜನಪಿಾಯ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ- ಕಮಿೇಶ್ನರ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ ೂ, ಶ್ರಾೇ ವಿಶಾವಸ್ ಅವರ ಹೆಣ್ ಅವರ ಆಫಿೇಸ್ ಶೆಡಿಡನಲ್ಲಿ ಸಿಕಿುದೆ..ಅವರ ಡೆೈವರ್ ಸಿೇನಪಪ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ಆಫಿೇಸ್ ಸಮಯಕೆು ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ ತೆಗ್ೆದ್ವನು , ಹುಡ್ುಕಿಕೆ ಂಡ್ು ಬಂದ್ು ಆ ಶೆಡಿಡನಲ್ಲಿ ನೆ ೇಡಿದ್ನಂತೆ... ವಿಶಾವಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ತಾರಸಿಯ ಫಾೂನಿನಲ್ಲಿ ನೆೇಣ್ು ಹಾಕಿಕೆ ಂಡಿದಾದರೆ..ಹೆಣ್ ಕಂಡ್ು ಗ್ಾಬರಿಯಾಗಿ ಅವನು ಕನಕಪುರ ರೆ ೇರ್ಡ್


ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಬಳಿ ಓಡಿ ಹೆ ೇಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದಾದನೆ...ಇನುನ ನಾವು ಈ ಕೆೇಸ್ ಎಲ್ಿಕಿುಂತಾ ಅಜ್ೆಕಂಟಾಗಿ ತಕ್ಷಣ್ ಕೆೈಗ್ೆ ತೆಗ್ೆದ್ುಕೆ ಳ್ಳಬೆೇಕು.!!."ಎಂದ್ು ಸಮರ್ಥಕ ಮುಖವನುನ ದಿಟಿಟಸಿ ನೆ ೇಡಿದ್ರು. ಸಮರ್ಥಕ ತಮಗಥಕವಾಯ್ದತೆಂಬಂತೆ ತಲೆದ್ ಗಿದ್ರು, ಎದ್ುದ ನಿಂತರು... ಸಾಹೆೇಬರು ’ನಾವು” ಅಂದ್ರ ಅದ್ು ನಿಜಕ ು ತಾನೆೇ ಎಂದ್ು ಅವರಿಗ್ೆ ಅಥಕವಾಗಲ್ು ತಡ್ವೆೇನಾಗಲ್ಲಲ್ಿ. " ಸಾಪಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಮವರ ಸಪಕಗ್ಾವಲ್ು ಇದೆ, ತಾನೆೇ ಸರ್?...ವೆೈದಾೂಧಿಕಾರಿ ಬಂದ್ರೆ, ಶ್ವದ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲ್ು?..ಮತೆಿ ಮಹಜರ್?..." ಎಂದ್ು ಸರಸರ ನಿಂತಲೆಿೇ ಯೊೇಚ್ಚಸುತಾಿ ಪಾಶ್ರನಸಿದ್ರು.. ನಲ್ವತುಿ ವಷಕ ವಯಸಿ್ನ ತಲೆಗ ದ್ಲ್ು ಅರೆ ಬೆಳ್ಳಗ್ಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಅತ್ತ ಚುರುಕಾದ್ ಯಶ್ಸಿವ ಪತೆಿೇದಾರನೆಂದ್ರೆ ಕಮಿೇಶ್ನರ್ ರಾವ್ಗ್ೆ ಮೊದ್ಲ್ಲಂದ್ಲ್ ಬಹಳ್ ನಂಬಿಕೆ. ಅದ್ನುನ ಎಂದ್ ಹುಸಿಯಾಗಿಸದ್ಂತಾ, ಸರಿೇಕರು ಅಸ ಯೆ ಪಡ್ುವಂತಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಕ ಆತನದ್ು! "ಅದೆಲಾಿ ನಮಮ ಕನಕಪುರ ರೆ ೇರ್ಡ್ ಸೆಟೇಷನ್ನವರು ವೂವಸೆಥ ಮಾಡಿರುತಾಿರೆ...ನಿೇವು ಮೊದ್ಲ್ು ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೆ ೇಗಬೆೇಕು, ಅಸಿಸೆಟಂಟ್ ಮಧ್ುರಾ ಜತೆಗ್ೆ...ವಿಶಾವಸ್ ಅವರ ಹನೆನಲೆ, ಈ ಕೆೇಸ್ ಏತಕೆು ರಾಜಕಿೇಯವಾಗಿ ಲೆೈಮ್ ಲೆೈಟಿಗ್ೆ ಬರುವಂತಾ ಕೆೇಸ್ ಎಂದೆಲಾಿ ನಿಮಗ್ೆೇ ಚೆನಾನಗಿ ಗ್ೆ ತ್ತಿದೆ...ಡಾಕಟರ್ ಹೆೇಳಿದ್ ಮೊದ್ಲ್ ಅಭಿಪಾಾಯದ್ಂತೆ ಆತನನುನ ಕೆ ಂದ್ು, ನಂತರ ನೆೇತು ಹಾಕಿದ್ಂತ್ತದೆ ಎಂದಿದಾದರೆ..ನಿೇವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಬೆೇಗ್ಾ..."ಎಂದ್ು ಇನೆ ನಂದ್ು ಫೇನ್ ಕೆೈಗ್ೆತ್ತಿಕೆ ಂಡ್ರು ಕಮಿೇಶ್ನರ್. ಹೆ ರಕೆು ಬಿರುಸಾಗಿ ಹೆ ರಟರು ಸಮರ್ಥಕ , ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನ ರು ಮುಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ್ು ಹೆ ಯಾದಡ್ುತ್ತಿವೆ... ಅವರ ಸಹಾಯಕಿ ಮಧ್ುರಾ ಕಚೆೇರಿಯ ಹೆ ರಗ್ೆ ಒಂದ್ು ಜ್ಜೇಪಿನೆ ಡಿನೆ ಇವರಿಗ್ಾಗಿ ಕಾಯುತಿಲೆೇ ಇದ್ದವಳ್ು, "ಬನಿನ ಸರ್, ಎಲಾಿ ರೆಡಿ "ಎಂದ್ು ಸಾವಗತ್ತಸಿದ್ಳ್ು..ಅವಳ್ ಅಷೆಟೇ..ಬಿಕುಟಿಟನ ಪರಿಸಿಥಯಲ್ಲಿ ಮಿತಭಾಷ್ಟ, ಇವರನುನ ಬಲ್ಿವಳ್ು... ಜ್ಜೇಪ್ ನೆೇರವಾಗಿ ವಿಶಾವಸ್ ರವರ ಕಛೆೇರಿಯ ಶೆರ್ಡ್ಗ್ೆ ವೆೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರಲ್ು, ಕೆ ಂಚವೂ ಸಮಯ ವೂಥಕಮಾಡ್ದ್ ಸಮರ್ಥಕ ಮಧ್ುರಾಗ್ೆ, " ಎಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆೇಸಿನ ಹನೆನಲೆಯನೆನಲಾಿ ನಿನಗ್ೆ ಈಗ ತ್ತಳಿದ್ಂತೆ ವಿವರಿಸುತಾಿ ಹೆ ೇಗು..ನಾನು ಮಿಕಿುದ್ುದ ಹೆೇಳ್ುತೆಿೇನೆ.."ಎಂದ್ು ಸ ಚ್ಚಸಿದ್ರು. ಮಧ್ುರಾ ಸಿೇಟಿನಲ್ಲಿ ನೆೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತು, " ವಿಶಾವಸ್ ನಾಲ್ುು ವಷಕಗಳಿಂದ್ ಪಾಾಮಾಣ್ಣಕತೆಗ್ೆ ಇನೆ ನಂದ್ು ಹೆಸರೆಂಬಂತೆ ತಮಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಎಲಾಿ ಕಾನ ನ ಬಾಹರ ವೂಕಿಿಗಳ್ನ ನ, ಭ ಮತುಿ ಅರಣ್ೂ ಮಾಫಿಯಾದ್ವರನುನ ಎದ್ುರು ಹಾಕಿಕೆ ಂಡ್ು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗ್ೆ ತಲ್ಿಣ್ ತಂದ್ವರು..ಅವರ ವಚಕಸು್ ವಧಿಕಸುತಾಿ ದಿನದಿನಕ ು ಅವರು ನೆಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದ್ಲ್ಿ ಒಂದ್ು ಸಾಹಸಿ ದಾಳಿಗಳ್ ಸುದಿದಯ್ದಂದ್ ಜನಮನದ್ಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಪಬಿಿಕ್ ಹೇರೆ ೇ ಎಂಬ ಛಾಪು ಮ ಡಿಸಿತುಿ..." " ಮೊನೆನ ಮೊನೆನ ಮಾಡಿದ್ ದಾಳಿ ಯಾವುದ್ದ್ು?"ಎಂದ್ ಸಮರ್ಥಕ ಕಣ್ುಿ ಕಿರಿದಾಗಿದೆ. ಬಹಳ್ ಸುದಿದ ಮಾಡಿತಿಲಾಿ?


ಮಧ್ುರಾ ಕಣ್ುಿ ಮಿಟುಕಿಸದೆೇ ಮುಂದ್ುವರೆಸಿದ್ಳ್ು," ಅದೆೇ ಅರಣ್ೂ ಇಲಾಖೆ ಗುತ್ತಿಗ್ೆದಾರ ಕುಟಾಪಪ ಎನುನವವನ ಗ್ೆ ೇಡೌನ್ ಮೇಲೆ ರಾತೆ ಾೇ ರಾತ್ತಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ರೆರ್ಡ್ ಸಾೂಂಡ್ಸ್ಕ ಅಂತಾರಲಾಿ, ಆ ರಕಿಚಂದ್ನದ್ ಮರಗಳ್ ಭಾರಿ ಲೆ ೇಡ್ನುನ ಜಫಿಿ ಮಾಡಿದ್ದರು..ಇನೆನೇನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ೆದ್ುದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಏ ಆಗಬೆೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕುಟಾಪಪನ ಹೆಸರು ಮಾಧ್ೂಮದ್ಲ್ಲಿ ಸಿಕುು ಮಣ್ುಿ ಪಾಲಾಯ್ದತು..." ಸಮರ್ಥಕ ಮನದ್ಲೆಿೇ ಎಲಾಿ ನೆ ೇಟ್ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡ್ರು ಮಧ್ುರಾ ಅವರತಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿ, " ಹಾಗ್ಾದ್ರೆ ಆ ಕುಟಾಪಪನೆೇ ಸಸೆಪಕ್ಟ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತಾಯ್ದತು.."ಎಂದ್ಳ್ು.. " ಕೆ ಲೆಯೆೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಂಬುದ್ನುನ ಬಿಟೆಟಯಲಾಿ?"ಎಂದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ ಹುಬೆಬೇರಿಸುತಾಿ.. ೨ ಕನಕಪುರ ರಸೆಿಯ ರೆವಿನ ೂ ಇಲಾಖೆಯ ಚ್ಚಕು ಕಚೆೇರಿ ಮತುಿ ಅದ್ಕೆು ಅಂಟಿದ್ದ ಗ್ೆ ೇಡೌನ್, ಸೆ ಟೇಸ್ಕ ಚ್ಚಕು ಪುಟಟ ಕಟಟಡ್ಗಳ್ು ಅದೆೇ ಆವರಣ್ದ್ಲ್ಲಿವೆ..ಇದ್ುವೆೇ ರಾಜ್ಾೂದ್ೂಂತ ಕಳ್ಳ ಸಾಗ್ಾಣ್ಣಕೆ ಖದಿೇಮರ ಪಾಲ್ಲಗ್ೆ ಸಿಂಹಸವಪನವಾಗಿದ್ದ ವಿಶಾವಸ್ರ ಕೆೇಂದ್ಾ ಕಚೆೇರಿ..ಹಗಲ್ ರಾತ್ತಾ ಒಮೊಮಮಮ ಮನೆಗ ಹೆ ೇಗದೆೇ ಕತಕವೂದ್ಲೆಿೇ ಮಗನನಾಗಿದ್ದ ನೆೇರ ಮಾತ್ತನ, ಆದ್ಶ್ಕಗಳಿಗ್ೆ ಎಂದ್ ರಾಜ್ಜ ಮಾಡಿಕೆ ಳ್ಳದ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲೆಿೇ ಹೆಣ್ವಾಗಿದಾದನೆ!.. ಪೇಲ್ಲೇಸರ ಕಾವಲ್ನುನ ದಾಟಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ೆ ೇಡೌನಿಗ್ೆ ಕಾಲ್ಲಟುಟ ತಮಮ ಅನುಭವಿೇ ದ್ೃಷ್ಟಟಯ್ದಂದ್ ಗಮನಿಸಹತ್ತಿದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ ಮತುಿ ಮಧ್ುರಾ. ಮೊದ್ಲ್ು ಅವರಂದ್ು ಕೆ ಂಡ್ಂತೆ ಅದ್ು ವಾಹನಗಳ್ು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಶೆರ್ಡ್ ಅಲಾಿ..ಸವಲ್ಪ ದೆ ಡ್ಡದಾಗಿದ್ುದ ಗ್ೆ ೇಡೆಗಂಟಿದ್ಂತೆ ಒಂದ್ು ಕಡೆ ರೆರ್ಡ್ ಸಾೂಂಡ್ಸ್ಕ (ರಕಿಚಂದ್ನದ್) ಮರದ್ ದಿಮಿಮಗಳ್ನ ನ , ಕಟುಟಗಳ್ನ ನ ಜ್ೆ ೇಡಿಸಿಟಿಟದಾದರೆ ಅದ್ಕೆುಲಾಿ ಗುರುತು ಚ್ಚೇಟಿ, ನಂಬರ್ ಉಳ್ಳ ರಿಬಬನ್ ಕಟಿಟದಾದರೆ, ಅದೆಲಾಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜಫಿಿ ಮಾಡಿರುವುದಿರಬೆೇಕು. ಇನೆ ನಂದ್ು ಕಡೆ ದೆ ಡ್ಡ ದೆ ಡ್ಡ ಮ ಟೆಗಳ್ಲ್ಲಿ ಏನೆ ೇ ಪುಡಿಯ್ದದ್ದಂತ್ತದೆ...ಅವರ ಬಳಿಗ್ೆ ಬಂದ್ ಒಬಬ ಪೇಲ್ಲಸ್ ದ್ಫೆೇದಾರ ಅವರ ದ್ೃಷ್ಟಟಯನುನ ಗಮನಿಸಿ, "ಸಾರ್, ಅದ್ರಲೆಿಲಾಿ ಈ ರೆರ್ಡ್ ಸಾೂಂಡ್ಸ್ಕ ಚಕೆು ಪುಡಿಗಳಿವೆ ..ಮಡಿಕಲ್ಗಂತೆ... ಆಯುವೆೇಕದಿಕ ು..." ಅಂತಾ ತನನ ಜ್ಞಾನವನುನ ಪಾಕಟಿಸಿದ್ ಹಲ್ುಿ ಕಿಸಿಯುತಾಿ. ಓಹ್, ಅದ್ಕೆುೇ ನೆಲ್ದ್ ಮೇಲೆಲಾಿ ಕೆಂಪು ಚಕೆು ಧ್ ಳ್ು ಪುಡಿಯ ಒಂದ್ು ಲೆೇಪನವಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣ್ುತ್ತಿದೆ.. ಗ್ೆ ೇಡೌನಿನ ಹೆ ರಕೆು ವಿಶಾವಸ್ ಮನೆಯವರು ಕಾಯುತ್ತಿದಾದರೆ. ಆತನ ಪತ್ತನ ಸುಮಾರು ಮ ವತಿರ ವಯಸಿ್ನ ಶಾರದಾ , ೮ ವಷಕದ್ ಮಗಳ್ು ಸುಮಿ, ಪಕುದ್ಲ್ಲಿ ಟಿಾಮ��� ಆಗಿ ಕಾಣ್ುವ ಯಾರೆ ೇ ನೆಂಟರ ಯುವಕ ಆಕೆಯ ತಲೆ ಸವರುತಾಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ುತ್ತಿದಾದನೆ..


ಇತಿ ಒಳ್ಗಡೆ...ಆ ನೆಲ್ದ್ ಮಧೊಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಸ್ನ ಹೆಣ್ ಒಂದ್ು ಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಗಿದೆ. ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿೇಲ್ಲಂಗ್ ಫಾೂನಿಂದ್ ನೆೇಣ್ುಗುಣ್ಣಕೆಯ ನೆೈಲಾನ್ ಹಗೆವಂದ್ು ಗ್ಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಘುವಾಗಿ ಅತ್ತಿತಿ ತ ಗುತ್ತಿದೆ, ‘ನಾನೆೇ ನಾನೆೇ ’ ಎಂಬಂತೆ! ಸುತಿಲ್ ಬೆರಳ್ಚ್ಚಿನ ತಂಡ್ ಎಚಿರಿಕೆಯ್ದಂದ್ ಮರದ್ ಮತುಿ ಮಟಲ್ ವಸುಿಗಳ್ ಮೇಲೆ ತಮಮ ವಿಶೆೇಷ ಪುಡಿ ಹರಡಿ ಪಿಾಂಟ್ ತೆಗ್ೆಯುತ್ತಿದಾದರೆ, ಅತಿ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಛಾಯಾಗ್ಾಾಹಕ ಹೆಣ್ವನುನ ವಿವಿಧ್ ಕೆ ೇನಗಳಿಂದ್ ಚ್ಚತ್ತಾಸುತ್ತಿದಾದನೆ..ಹೆಣ್ದ್ ಪಕುದ್ಲ್ಲಿ ಮರದ್ ಸ ಟಲೆ ಂದ್ು ಉರುಟಿ ಬಿದಿದದೆ. ಅವನು ಹತ್ತಿ ಆತಮಹತೊ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿರದಿದರಬೆೇಕು....ಅದ್ನುನ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೆ ೇಡಿ ಸಮರ್ಥಕ ಏನೆ ೇ ಯೊೇಚ್ಚಸುತ್ತಿದಾದರೆ.. " ದ್ಯವಿಟುಟ ಫಿಂಗರ್ ಪಿಾಂಟ್ ಟಿೇಮ್ನವರ , ಮಿಕುವರ ಈ ನೆಲ್ದ್ ಮೇಲ್ಲನ ಕೆಂಪು ಪುಡಿಯನುನ ಚದ್ುರಿಸಬೆೇಡಿ..ಎಚಿರಿಕೆ, ಬಿೇ ಕೆೇರುುಲ್! " ಎಂದ್ು ತಕ್ಷಣ್ ತಮಮ ಅಧಿಕಾರವಾಣ್ಣಯಲ್ಲಿ ಆದೆೇಶ್ವಿತಿರು ಸಮರ್ಥಕ... ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಬಂದಿದ್ದ ಡಾಕಟರ್ ರಾಮಯೂ ಸಮರ್ಥಕಗ್ೆ ಪರಿಚಯಸಥರು..ಇಂತದೆೇ ಸಾಪಟ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಹಲ್ವು ಬಾರಿ ಬೆೇಟಿಯಾದ್ವರು.. "ಇಲ್ಲಿ ಬನಿನ..."ಎಂದ್ು ಕರೆದ್ ಡಾಕಟರ್, ಹೆಣ್ದ್ ಬಳಿಗ್ೆ ಕರೆದೆ ಯದರು... ಸುಮಾರು ಮ ವತೆೈದ್ು ವಷಕ ವಯಸಿ್ನ ನಿೇಳ್ಕಾಯದ್ ಗ್ೆ ೇಧಿಗಪುಪ ಚಮಕದ್ , ಸಾಮಾನೂ ಕರಿ ಪಾೂಂಟ್ ಮತುಿ ಬಿಳಿ ರಾತ್ತಾ ಟಿೇ ಶ್ಟ್ಕ ಧ್ರಿಸಿದ್ ವೂಕಿಿಯ ಹೆಣ್, ಮುಖ ನೆೇಣ್ು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ್ ವಿಕಾರವಾಗಿದೆ..ತಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಕ ದ್ಲ್ಲನ ಅಂಚ್ಚನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ುತ್ತಿದೆ ಹೆಪುಪಗಟಿಟದ್ ರಕಿದ್ ತೆ ಟುಟಗಳ್ು..ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಾಯವಾಗಿದೆ! ಡಾಕಟರ್ ಅದ್ನುನ ತೆ ೇರಿಸುತಾಿ ನುಡಿದ್ರು, " ಇಲ್ಲಿ ನೆ ೇಡಿ, ಸಮರ್ಥಕ. ಇದಾೂಕೆ ೇ ನೆೇರವಾಗಿ ಆತಮಹತೊ ಅಂತನಿಸುತ್ತಿಲಾಿ....ಇದ್ನೆನ ನಾನು ಕಮಿೇಶ್ನರ್ಗ್ೆ ಹೆೇಳಿ ಅಂದ್ದ್ುದ...ತಲೆಯ ಮುಂಭಾಗಕೆು ಯಾವುದೆ ೇ ಸುತ್ತಿಗ್ೆಯಂತಾ ಬಲ್ವಾದ್ ವಸುಿವಿನಿಂದ್ ಹೆ ಡೆದಿದಾದರೆ, ಅದೆೇ ಈ ಗ್ಾಯ..ಆಗಲೆೇ ಆತ ಜ್ಞಾನ ತಪಿಪರಬಹುದ್ು ಅಥವಾ ಸಾಯುವಂತಾಗಿದಾದನೆ..ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ ಟಲ್ನುನ ಹತ್ತಿ ಆ ಫಾೂನಿಂದ್ ಹಗೆದ್ಲ್ಲಿ ಬಾಡಿೇನಾ ನೆೇತು ಹಾಕಿದಾದರೆ..ಕತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಲರುವ ಹಗೆದ್ ಗುರುತು ನನಗ್ೆ ಸತಿ ಮೇಲಾದ್ ಗ್ಾಯ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ..ಕಾನ್ಟ ಬಿ ಶ್ೂರ್..ಇನ ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹೆೇಳ್ಬೆೇಕಾಗುತೆಿ..." ಎಂದಾಗ ಸಮಥಕ ತಮಗಥಕವಾಯ್ದತೆಂಬಂತೆ, " ನಿಮಮ ಊಹೆ, ಅನುಮಾನ ಸರಿಯಾಗಿದೆ..ಹಾಗ್ೆೇ ಆಗಿರಲ್ಲಕೆು ಸಾಧ್ೂ.." ಎಂದ್ವರು, " ಮಧ್ುರಾ, ವಿಶಾವಸ್ರ ಡೆೈವರ್ ಸಿೇನಪಪ ಎಂಬುವನನುನ ಕರೆ ತಾ..." ಎಂದ್ು ಅಪಪಣೆಯ್ದತಿರು. ಸುಮಾರು ಐದ್ ವರೆ ಅಡಿ ಎತಿರದ್ ಬಕ್ಕ ತಲೆಯ ಐವತಿರ ಸಮಿೇಪಿಸಿದ್ ವೂಕಿಿ ಬಿಳಿ ಸಮವಸಿದ್ಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ್..ಗ್ಾಬರಿಯಾದ್ವನಂತೆ ಮುಖವೆಲಾಿ ವಿಷಣ್ಿವಾಗಿದೆ. "ಏನಾಯ್ದತು, ಎಲಾಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೆೇಳ್ು..."ಎಂದ್ು ಪಾೇತಾ್ಹಸುವ ದ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ. "...ಸಾಯೆೇಬರು ಈ ನಡ್ುವೆಯೆಲಾಿ ಮನೆೇಗ್ೆ ಓಗ್ೆ ೇದೆ ಕಮಿಮಯಾಗಿ ಬಿಟಿಟತುಿ ಅಂತ್ತೇನಿ... ನಾನ ಅವರ್ ಜತೆ ಇದ್ುದ ಅವುಾ ಓಗು ಅಂದೆಾ ಮಾತಾ ಓಯ್ದಿದೆದ..ನನನ ಮನೆ ಇಲೆಿೇ ಬನಶ್ಂಕರಿ ದೆೇವಸಾಥನದ್ ತಾವ.."


"ಕಮಿಮಯಾಗಿಬಿಟಿಟತುಿ ಅಂದೆಾ?..." ಎನುನವಳ್ು ಮಧ್ುರಾ. ನೆ ೇಟ್ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ ಸಿದ್ಧ... ಡೆೈವರ್ ಸಪಪಗ್ೆ ನಗುವನು, "ಅದೆೇಯ..ಆ ಕಾಂಟಾಾಕಟರ್ ಗ್ೆ ೇಡೌನ್ ಗ್ೆೇ ಓಗ್ೆ ೇವಾ..ಈ ರೆ ೇರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾರಿೇನ್ ಅಡಾಡ ಆಕೆ ೇವಾ..ಬಾ ಅಂತಾ ರಾತ್ತಾ ಒತುಿ ಎಲ್ಿಂದ್ಾಲ್ಲಿ ಕರಿಯೊೇರು. ಮನೆೇಗ್ ಓದ್ ಾ ಊಟಾ ಮಾಡಿ ಮತ್ ಬರೆ ೇರು...ಮೊನೆನ ಮೊನೆನ ಆ ಕುಟಾಪಪನ ಜತೆ ಅಂತ ಶಾನೆ ಜಗಳ ಮಾಡೆ ುಂಡ್ು ಬಿಟುಾ ಅಂತ್ತೇನಿ..." " ಏನಾಯುಿ ಅಲ್ಲಿ?" ಮಧ್ುರಾ ಅಸಹನೆಯ್ದಂದ್ ಕೆೇಳಿದ್ಳ್ು " ಅಯೊೂೇ ಸಿವೆನ...ಆ ಕುಟಾಪಾಪ ‘ನಮ್ ಗ್ೆ ೇಡೌನಿನಲ್ಲಿರೆ ೇದ್ಕೆುಲಾಿ ಕರೆಟಾಟಗಿ ಲೆೈಸನ್್ ಮಡಿಗಿವಿನ..ಬೆಳಿಗ್ೆ ಬಾ, ತೆ ೇರಿ್ತ್ತೇನಿ..ನಿೇನಾೂವೇನಾಿ ಸಿೇಝ್ ಮಾಡೆ ೇಕೆೇ?..ಅಲಾು ನನ್ ಮಗ್ೆನ, ಓಯಾಿ ಇರು!.’.ಅಂತೆಲಾಿ ಎಂಡ್ ಕುಡಿದ್ ಬಂದ್ು ನಮ್ ಮೇಲ್ ಎಗರಾಡಿದ್...ಆದೆಾ ನಮ್ ಸಾಯೆೇಬುಾ, ‘ಬಾಯುಮಚೆ ುಂಡ್ು ಓಗಯಾೂ, ಈ ರಕ್ಿ ಚಂದ್ನದ್ ಮರಾನ ನಿೇನ್ ಮುಟೆ ಟೇ ಅಂಗ್ೆೇ ಇಲಾಿ ’..ಅಂತಾ ನಮುಡೆಯವಿಾಗ್ ಏಳಿ ಫುಲ್ ಲೆ ೇಡ್ು ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಎತಾಿಕೆ ಮ್ಡ ಬಂದ್ ಬಿಟುಾ ಅಂತ್ತೇನಿ.." " ಆ ಕುಟಾಪಾಪ ಸುಮಮನಿದ್ದನಾ?" ಎಂದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ ಅವನನೆನೇ ಗಮನಿಸುತಾಿ. " ಸುಮಿುರೆ ೇದಾ?...ಲ್ಚಿ ಲ್ಚಿ ರ ಪಾಯ್ ಮಾಲ್ು ಅಲ್ಿವಾಾ ಇದ್ು..?"ಎಂದ್ು ಸುತಿಲ್ಲನ ಲೆ ೇರ್ಡ್ ತೆ ೇರಿಸುತಾಿ, " ‘ನಮ್ ಮಾಲ್ು ವಾಪಸ್ ಬಲ್ಲಕಲಾಿ ಅಂದೆಾ ನಿನ್ ಎಣಾ ತ ಗ್ಾಡ್ತೆಿ ನಿನ್ ಆಫಿೇಸ್ನಲ್ಲಿ ’ ಅಂತಾ ಇಲ್ುೆ ಬಂದ್ು ಕ ಗ್ಾಡ್ದ, ಮುಂದಿನ್ ದಿನಾ..ಯಾರನ್ ಬೆೇಕಾದ್ ಾ ಕೆೇಳಿ..ನಮ್ಮ ಆಪಿೇಸೆ ನೇರೆೇ ಕೆ ನೆಗ್ೆ ಸಾಯೆೇಬೆಾ, ಕೆಟೆ ಟೇರ್ ತಾವ್ ನಮೆೇನ್ ಕೆಲಾ್?...ಎಂಡಿಿ ಮಕಿಳರೆ ೇರು ನಿೇವು..ಗವಮಕಂಟ್ ಕೆಲ್್ಕೆ ುಸುರ ಇದೆಲಾಿ ಬಾೂಡಿ ಅಂದ್ುವ...ಕೆೇಳೆ ೇರಾ ನಮ್ ಸಾಯೆೇಬುಾ?..ಪೆೇಪರೆ ನೇರನೆನಲಾಿ ಕರೆಸಿ ಎಲಾಿ ರಿಪೇಟ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವನ್ ಎಸರು ಕೆಡಿ್ಬಿಟುಾ...ಅದೆುೇ ಪಾಪಿ ನನಮಗ್ಾ ನಮ್ ಒಳೆಳೇ ದಾೂವರಂತಾ ಸಾಯೆೇಬನಕ..ಇಂಗ್ೆ..ಇಂಗ್ೆ ಆವುತ್ತ ತಕೆ ುಂಡಾ..."ಎಂದ್ು ಬಿಕಿು ಬಿಕಿು ಅತಿನು ಸಿೇನಪಪ. "ನಿನೆನ ರಾತ್ತಾ ಏನಾಯುಿ ಅಂತಾ ಹೆೇಳ್ು.." ಎಂದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ ಬಹಳ್ ಸಂಯಮ ತಂದ್ುಕೆ ಂಡ್ು. ಅವರಿಗ್ೆ ಈ ಸೆಂಟಿಮಂಟ್ ಪಾದ್ಶ್ಕನ ಅಂದೆಾ ಆಗದ್ು! " ಎಂತದ್ ಇಲಾಿ ಅಂತ್ತೇನಿ.. ರಾತ್ತಾ ಒಂಬತ್ ಗಂಟೆೇಗ್ ಅಮಾಮವರ್ ಅತಾಾ ಜಗ್ಾಳ ಆಡೆ ುಂಡ್ು ಬಂದೆ ಾೇ ಏನೆ ೇ?..ಮಕಾ ಸಪಪಗಿತುಿ..ಮಾತಾಡಿಸಿದೆಾ ಗುಂ ಅಂತ್ತದ್ುಾಆಗ್ಾಗ ಇಂಗ್ಾಯ್ದಿತಕದೆ.." ಎಂದ್ ಸಿೇನಪಪ ನಿಮಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕಿಿಯ್ದದೆಯೆ ಎನುನವಂತೆ ಮಧ್ುರಾ ಇದ್ದವಳ್ು, " ಏನಾಗ್ಾಿ ಇತಕದೆ ೇ?" ಎಂದ್ಳ್ು. "ಅವರ್ ಸ ುಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆೇ ಊಟಕೆು ಓಗಿ ಬತ್ತಕತಾಕರೆ. ನಾನ್ ಕಾರ್ ತಾವ ಇಲೆಿೇ ಇತ್ತೇಕನಿ...ಅಲ್ಲಿ ಅಮಾಮವಿಾಗ ಆ ವಯೂನಿಗ ಏನೆ ೇ ಅಯೆಿ ಅಂತಾ ಇವಿಾಗ್ೆ ಅನಾಮನಾ.." ಅನುನವನು ತನಗ್ೆಲಾಿ ಸಿೇಕೆಾಟ್ ಗ್ೆ ತ್ತಿದ್ದಂತೆ.. " ಯಾವ ವಯೂನಿಗ್ೆ ೇ ?"ಎಂದ್ಳ್ು ಮಧ್ುರಾ ಹಲ್ುಿಮುಡಿ ಕಚುಿತಾಿ


ಡೆೈವರ್ ಸಿೇನಪಪ ಹೆ ರಗ್ೆ ನಿಂತ ಹೆಂಡ್ತ್ತಯ ಪಕುದ್ ಆ ಯುವಕನತಿ ಕೆೈ ತೆ ೇರಿಸುತಾಿ, "... ಸುಧಾಕರಪಾಪ ಅಂತಾ ಬಂದ್ವೆನ ಊರಿಂದ್ , ಇಲೆಿೇ ರಿಜವ್ಕ ಪೇಲ್ಲಸ್ ನಲ್ಿವೆನ..ಒಳೆಳೇ ಕಟುಟ ಮಸಾಿಗಿರೆ ೇ ಆಸಾಮಿ ನೆ ೇಡಿೇ, ನಮ್ ಸಾಯೆೇಬರ್ ತರಾ ನರಪೆೇತಲ್ ಅಲಾಿ..ನಮಮ ಶಾರದ್ಮಾಮವರ್ ಊರಿನೆ ೇನು..ಆಗ್ಾಗ ಇವರ್ ಮನೆೇಗ್ ಬತ್ತಕತಾಕನೆ..ಅವನಿಗ ನಮ್ ಸಾಯೆೇಬರಿಗ ಕಂಡ್ರಾಗಕಿುಲಾಿ ಅಂತ್ತೇನಿ.. ಅವನ್ ಬಂದಾಗ್ೆಲಾಿ ಜಗ್ಾಳ ಗ್ಾೂರೆಂಟಿ.. ‘ನಿೇನ್ ನಿನ್ ಮನೆೇಗ್ ಓಗು, ಏನ್ ಕೆಲ್ಸಾ?’ ಅಂತಾ ಇವುಾ..‘ನಮ್ ಊರಿನೆ ೇನು, ನಂಗ್ ಪರಿಚಯ... ನಿಮೆೇನಿಾೇ ’ ಅಂತಾ ಅಮಾಮವರು ವಾದ್ ಮಾಡೆ ೇರು... ಆಯಪಪನಿಗ , ಅಮಾಮವಿಾಗ

ಭಾಳಾ ಭಾಳಾ..."

ಸಮರ್ಥಕ ಕುಪಿತರಾಗಿ, "ಶ್ಟಪ್, ಯ ಈಡಿಯಟ್!!...ಮುಂದೆೇನಾಯುಿ ಅಂತಾ ಹೆೇಳ್ು!" ಎಂದ್ು ಗದ್ರಿಸಿದ್ರು. "ಏಳಿಿೇನ್, ತಗ್ೆ ೇಳಿ ಸಾರ್.. ನಾನು ರಾತ್ತಾ ಅತ್ ಗಂಟೆೇಗ್ೆ ‘ನಾ ಮನೆೇಗ್ ಓಯ್ದಿೇನ್ ಸಾರ್ ’ ಅಂದೆ.. ‘ಯಾಕೆ ೇ ’ ಅಂದ್ುಾ... ಕಿಟಿಟೇಗ್ ಉಸಾರಿಲಾಿ, ಊಟಾ ಆಕೆಬೇಕು ಅಂದೆ..ಸರಿ ಓಗು ಅಂದ್ುಾ ..ಅಷೆಟೇ, ನಾನ್ ಮನೆೇಗ್ೆ ೇದೆ.." "ಕಿಟಿಟ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆ ೇ?" ಎಂದ್ಳ್ು ಮಧ್ುರಾ ತಾಳೆಮಯ್ದಂದ್...ಇವನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದೆ ಂದ್ು ಸೆಟೇಟ್ಮಂಟ್ ತಗಳೆ ಳೇದ್ು ದ್ವಡೆ ಹಲ್ುಿ ಕಿತುಿವಷುಟ ಕಷಟ!... ಸಿೇನಪಪ ಅಚಿರಿಯ್ದಂದ್, "ಅಯ್, ಕಿಟಿಟೇ ನನ್ ತಮಾಮ ಅಂತ್ತೇನಿ, ನನ್ ಜತೆೇಲೆ ಅವೆನ...ಮೊದ್ಲ್ಲಂದ್ ಬೆಳಿ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ಇವರ್ ಕಾರ್ ತೆ ಳೆಯೊೇ ಕೆಲಾ್ ಅವಂದೆೇ ಅಲ್ಿವಾಾ..?"ಎಂದ್ ಅದೆೇನೆ ೇ ಲೆ ೇಕ ಪಾಸಿದ್ಧ ವಿಚಾರವೆಂಬಂತೆ. ಓಹ್, ವಿಶಾವಸ್ರವರ ಕಾರನುನ ದಿನಾ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ತೆ ಳೆಯೊೇದ್ು ಕಿಟಿಟ ಅಂತೆ, ಸರಿ ಸರಿ... ಸಮರ್ಥಕ ನಗುತಾಿ," ಹೌಹೌದ್ು, ಜ್ಞಾಪಕಕೆು ಬಂತು ನೆ ೇಡ್ು!!" ಎಂದ್ರು, ಮಧ್ುರಾಗ್ೆ ಕಣ್ುಿ ಮಿಟುಗಿಸುತಾಿ. " ಸರಿೇ, ಇವತುಿ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ನಾನ್ ದಿನಾ ಬರಕಿುಂತಾ ಮುಂಚೆೇನೆ ಬಂದೆ, ಆರು ಗಂಟೆೇಗ್ೆೇಯಾ..."ಎಂದ್ ಸಿೇನಪಪ. "ಯಾಕೆ ಬೆೇಗ ಬಂದೆ...?"ಎಂದ್ಳ್ು ಮಧ್ುರಾ ಸಿೇನಪಪ ಪೆದ್ದ ಮಗುವಿನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದ್ವನಂತೆ ಹುಬುಬಗಂಟಿಕಿು," ಕಿಟಿಟೇಗ್ ಸರಿೇ ಇಲಾಿ, ಬರಕಾುಗಲಾಿ ಅಂತಾ ಏಳಿಿವಿನ. ಕಿಟಿಟ ಆಗ್ಾಗ ಉಷಾರಿಲೆದೇ ಮಲ್ಗ್ಾಿನೆೇ ಇತಾಕನೆ.. ಇವತುಿ ಕಾರ್ ತೆ ಳೆ ೂೇಕ ನಾನೆೇ ಬಂದೆ..ನಿೇವು ತ್ತಗ್ಾಕ ತ್ತಗ್ಾಕ.." ಎಂದ್ು ರಾಗವೆತ್ತಿದ್ನು. "ಆಮೇಲೆ..?" ಎಂದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ. "ಅಷೆಟೇ..ರ ಮ್ ನಲ್ ಿ ಇಲಾಿ, ಸಾಯೆೇಬುಾ ಕಾರ್ ತಾವಾನ ಇಲಾಿ,. ದಿನಾ ಟಿೇ ಕುಡಿಯೊೇಕೆ ಅಂತಾ ನಮಮ ಸಲ್ಲೇಮಣ್ಿನ ಚಾ ಅಂಗಡಿ ಇಲೆಿೇ ಎದ್ುರಿಗ್ೆೇ ಐತಲಾಿ..ಅಲ್ಲಿ ನೆ ೇಡಿದೆಾ ಅಲ್ ೆ ಬಂದಿಲಾಿಂದ್ ಸಲ್ಲೇಮಣಾಿ....ಉಡೆ ುೇಂರ್ಡ್ ಉಡೆ ುೇಂರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆ ಡಿಬಡೆ ೇವಾ ಅಂತಾ ಬಂದೆಾ, ಅಬಾಬ ದಾೂವೆಾೇ, ಸಾಯೆೇಬುಾ ನೆೇಣ್ು ಆಕೆ ೇಂಡ್ು ಎಣಾ ತ ಗ್ಾಿ ಐತೆೇ...ಅದೊಂಗ್ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಟೆೇಸನ್ ವಗ ಕ ಓಡಿದೆ ನೇ ಸಿವೆನೇ ಬಲಾಿ..." ಅಂದ್ು ಮುಗಿಸಿದ್ ಡೆೈವರ್ ಸಿೇನಪಪ.


"ಸರಿ, ನಿೇನು ಹೆ ರಡ್ು.."ಎಂದ್ು ಹೆೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪೇಲ್ಲೇಸಿನವರಿಗ್ೆ ಅವಶ್ೂ ಸ ಚನೆಗಳ್ನುನ ನಿೇಡಿ ಮಧ್ುರಾ ಜತೆ ಹೆ ರ ಬಂದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ. "ಮಧ್ುರಾ, ನಿೇನು ಆಮೇಲೆ ಹೆ ೇಗಿ ಆತನ ಹೆಂಡ್ತ್ತ ಶಾರದಾ ಮತುಿ ಮನೆಯವರ ಜತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ು..ಆ ಸುಧಾಕರ ಹೆೇಗ್ೆ ಬಿಹೆೇವ್ ಮಾಡಾಿನೆ ಅಂತಾ ಸವಲ್ಪ ಕಣ್ಣಿಡ್ು.."ಎಂದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ. ಮಧ್ುರಾ ಇದ್ು ತನಗಿಷಟವಿಲ್ಿವೆಂಬಂತೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ,"ಆತನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನಾನಾ, ಮೊದ್ಲೆೇ ಮಿಲ್ಲಟರಿಯವನು... ಆಕೆಗ್ೆ ೇಸುರ ಗಂಡ್ನ ಕೆ ಲೆ ಮಾಡಿಬೆ ೇಕದ್ು ಅಂತಾನಾ ?" ಎಂದ್ಳ್ು, ಅದ್ು ಅಸಹೂಕರ ಊಹೆ ಎಂಬಂತೆ.. ಸಮರ್ಥಕ ಉತಿರಿಸಲ್ಲಲಾಿ..ತನಿಖೆ ಎಂದ್ರೆ ‘ಪೂಣ್ಕ ತನಿಖೆ ’ ಅವರ ಪಾಲ್ಲಗ್ೆ!. ೩ ಆಫಿೇಸಿನ ಹೆ ರಗಿದ್ದ ಸಲ್ಲೇಮ್ ಎಂಬ ಮಲೆಯಾಳಿಯ ಡ್ಬಾಬ ಕಾಫಿ-ಚಾ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಜ್ಜೇಪ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ತಲೆಗ್ೆ ಟೆ ೇಪಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಕುರುಚುಲ್ು ಗಡ್ಡದ್ ವೂಕಿಿ ಅಲ್ುೂಮಿನಿಯಮ್ ಕೆಟಲ್ನಿಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ತದ್ದ ಇಬಬರಿಗ್ೆ ಚಹಾ ಹುಯುೂತ್ತಿದಾದನೆ. ಇವರು ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಜ್ಜೇಪಿನಿಂದ್ ಇಳಿದಿದ್ುದ ನೆ ೇಡಿ ಅವರಿಬಬರು ತಂಟೆಯೆೇ ಬೆೇಡಾ ಎಂದ್ು ಕಪ್ ಎತ್ತಿಟುಟ ಹೆ ರಟು ನಿಂತರು. "ನಿನ್ ಸೆಪಷಲ್ ಟಿೇ ಬಾಟಲ್ ಕೆ ಡೆ ೇ , ನಾವ್ ಒಯ್ದಿೇವಿ ಕಣೆ ೇ!" ಎಂದ್ನೆ ಬಬ ಸಲ್ಲೇಮ್ಗ್ೆ...ಮಧ್ುರಾಳ್ತಿ ಹಲ್ಲುರಿದ್ರು ಇಬಬರ . ಇರಿಯುವ ದ್ೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಅವಳ್ು ನೆ ೇಡಿದಾಗ ಅವರು ತೆಪಪಗ್ೆ ಸಲ್ಲೇಮ್ ಇತಿ ಕಂದ್ು ಬಣ್ಿದ್ ಟಿೇ ಪುಡಿಯ ಚ್ಚಕು ಬಾಟಲ್ ತೆಗ್ೆದ್ುಕೆ ಂಡ್ು ಸರಸರನೆ ಕಾಲೆಿಗ್ೆದ್ರು.. ಸಲ್ಲೇಮ್ ಇವರತಿ ನೆ ಡ್ುತಾಿ, " ನಮ್ ಮಲ್ಬಾರಿನ ಸೆಪಶ್ಲ್ ಟಿೇ ಪುಡಿ ಅದ್ು..ಇಲೆಿಲಾಿ ಸಕತ್ ಫೆೇಮಸು್..ಇವೆಾಲಾಿ ತಗ್ೆ ೇತಾರೆ ..." ಅಂದ್ ತನನ ಹಂದಿನ ಗ ಡಿನಲ್ಲಿಟಿಟದ್ದ ಸಾಲ್ು ಸಾಲ್ು ಬಾಟಲ್್ ತೆ ೇರಿಸುತಾಿ. ಸಮರ್ಥಕ, " ನಮಗ್ೆ ಅದೆಲಾಿ ಬೆೇಡಾ, ಎರಡ್ು ಆಡಿಕನರಿ ಟಿೇ ಕೆ ಡ್ಪಾಪ..." ಎಂದ್ರು "ವಿಶಾವಸ್ ಸಾರ್ ದಿನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ು ಟಿೇ ಕುಡಿೇತ್ತದಾಾ?" ಕೆೇಳಿದ್ಳ್ು ಮಧ್ುರಾ.. ಸಲ್ಲೇಮ್ ಟಿೇ ಕಪ್್ ಕೆ ಡ್ುತಾಿ, "ಹೌದ್ು ಸಾರ್, ಹೆ ೇಗ್ಾಿ ಬತಾಕ ಕುಡಿಯೊೇರು, ಜ್ೆಂಟಲ್ ಮನ್ ಸಾರ್..ನಮಮ ಸಿೇನಪಾಪ ಮತುಿ ಕಿಟಿಟೇನೆೇ ಅವರಿಗ್ೆ ಹೆ ಸದಾಗಿ ಈ ಆಫಿೇಸಿಗ್ೆ ಸೆೇರಿದಾಗ, ಈ ಅಂಗಡಿೇಗ್ೆ ಬರಕೆು ತೆ ೇರಿಸೆ ುಟಿಟದ್ುದ...ಪಾಪಾ..ಅಂತವರಿಗ್ೆ ಕಾಲ್ ಇಲಾಿ..ಬಾಳ್ ಮ ರ್ಡ್ ಆಫ್್ ಆಗ್ೆ ೇಯುಿ ಇವತುಿ... "ಎಂದ್. "ನಿನೆನ ರಾತ್ತಾ ಬಂದಿದಾಾ?" ಕೆೇಳಿದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ ಅವನ ಅಂಗಡಿಯನುನ ಎಚಿರಿಕೆಯ್ದಂದ್ ಗಮನಿಸುತಾಿ, ಸಲ್ಲೇಮ್ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದ್,"ಉಹ ..ದಿನಾ ರಾತ್ತಾ ಬರೆ ೇರು..ಹತುಿ ಗಂಟೆ ಹೆ ತ್ತಿಗ್ೆ, ಎಚಿರ ಇರಕೆುೇ ಅಂತಾ..ನಿನೆನ ರಾತ್ತಾ ಮಾತಾ ಹೆ ರಗ್ೆೇ ಬಲ್ಲಕಲಾಿ.."


"ಯಾರಾದ್ ಾ ಒಳ್ಗ್ೆ ಹೆ ೇಗಿದ್ುದ, ಬಂದಿದ್ುದ ನೆ ೇಡಿದೆಯಾ?" ಸಮರ್ಥಕ ಪಾಶೆನ "ಉಹ !..ನಮ್ ಸಿೇನಪಾಪನೆ ಹತುಿ ಗಂಟೆೇ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಹೆ ರಗ್ೆ ೇದ್ ಮನೆೇಗ್ೆ..ಆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹಂಭಾಗದ್ಲ್ ಿ ಒಂದ್ು ಗ್ೆೇಟಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಿ ತೆಗದೆೇ ಇರತೆಿ..ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರಲಾಿ..ಆ ಕಡೆಯ್ದಂದ್ ಯಾರಾದ್ ಾ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗ್ೆ ಕಾಣ್ಣಸಲಾಿ..ಆ ಗ್ೆೇಟನುನ ವಿಶಾವಸ್ ಸಾರ್ ಸ ುಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗ್ೆ ಹೆ ೇಗಕೆು ಬರಕೆು ಯ ಸ್ ಮಾಡಿಿದ್ುಾ..." ಎಂದ್ ಸಲ್ಲೇಮ್.. ಸಮರ್ಥಕ ಕಿವಿ ನೆಟಟಗ್ಾಯ್ದತು. ಮಧ್ುರಾಳ್ತಿ ಅಥಕಗಭಿಕತವಾಗಿ ನೆ ೇಡಿದ್ರು, ಎಂತಾ ಸುಳಿವನ ನ ತೆಗ್ೆದ್ು ಹಾಕಬಾರದೆಂಬಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಹೆ ರಟಾಗ ಸಮರ್ಥಕ ಏನೆ ೇ ಯೊೇಚ್ಚಸಿ, " ನಾನಿೇಗ ಆ ಕಾಂಟಾಾಕಟರ್ ಕುಟಾಪಪನ ಹತ್ತಿರ ವಿಚಾರಿಸುವುದಿದೆ...ಜ್ಜೇಪ್ ತಗ್ೆ ಂಡ್ು ಹೆ ೇಗಿಿೇನಿ...ನಿೇನು ಇಲೆಿೇ ಇದೆ ುಂಡ್ು ಆ ಶಾರದಾ ಮನೆಯವರಿಗ್ೆ ಸವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ಸೆಥೈಯಕ ತುಂಬು, ಸವಲ್ಪ ಹಾಗ್ೆೇ ವಿಚಾರಿಸಿಕೆ ೇ..ಗಂಡ್-ಹೆಂಡಿಿ ಸಂಬಂಧ್...ಆ ಸುಧಾಕರ ಇನೆ ನಂದ್ು ಕೆ ೇನ...ನಿೇನು ಜ್ಾಣೆ, ಹೆಣ್ುಿ.. ಈ ಸ ಕ್ಷಮಕೆುಲಾಿ ನನಗಿಂತಾ ನಿೇನೆೇ ಸರಿ.."ಎಂದ್ರು, ಜ್ಜೇಪ್ ಹತುಿತಾಿ.. ‘ ಹಾಗ್ಾದ್ರ ಬಾಸ್ ತನನನುನ ಹೆ ಗಳಿದ್ರಲಾಿ’ ಅಂತಾ ಸಂತಸದಿಂದ್ ಅವರಿಗ್ೆ ಬೆೈ ಮಾಡಿ ಸಾಪಟ್ ಒಳ್ಗ್ೆ ಹೆ ೇದ್ಳ್ು ಮಧ್ುರಾ. ಆಗಲೆೇ ನಗರದ್ ಮಧಾೂಹನದ್ ಪೆೇಪರ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವು ಮುಖೂ ವಾತೆಕಯಾಗಿದೆ..ಜ್ಜೇಪಿನ ರೆೇಡಿೇಯೊೇದ್ಲ್ ಿ ಆಗಲೆೇ ವಿವಿದ್ ಊಹಾಪೇಹ, ಆರೆ ೇಪ, ಪಾತಾೂರೆ ೇಪ, ಚಚೆಕ, ಪಾತ್ತಭಟನೆ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ ನ ಟಿ ವಿ ಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸುದಿದ ದೆ ಡ್ಡದಾಗಿ ಸೆ ಪೇಟಿಸುವುದೆಂದ್ು ಸಮರ್ಥಕಗ್ೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕಿೇಯವಾಗಿ ಹಲ್ವು ಸಕಾಕರಿ ಗಣ್ೂರಿಗ್ೆ ತ್ತೇರಾ ಹತ್ತಿರದ್ವನಾದ್ ಪಾಬಲ್ ಬಿಜ಼್ಿನೆಸ್್ ಮಾೂನ್ ಕುಟಾಪಪ ಇತ್ತಿೇಚೆಗ್ೆ ತಾನ ರಾಜಕಾರಣ್ಕಿುಳಿಯಬೆೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಹೆ ತಿವನು...ವಿಶಾವಸ್ ಎರಡ್ು ವಾರಗಳ್ ಕೆಳ್ಗ್ೆ ಏಕಾಏಕಿ ಅವನ ಉಗ್ಾಾಣ್ಕೆು ಮುತ್ತಿಗ್ೆ ಹಾಕಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಲ್ಕ್ಷಾಂತರ ರ ಗಳ್ ರಕಿಚಂದ್ನದ್ ಮರ ಮತುಿ ಪುಡಿಯನುನ ಕಳ್ಳಸಾಗಣ್ಣಕೆ ಮಾಡ್ುತ್ತಿದ್ದನೆಂಬ ಗುರುತರ ಆರೆ ೇಪ ಹೆ ರೆಸಿದಾಗ, ಮಾಧ್ೂಮಗಳ್ಲ್ಲಿ ಆತನ ತೆೇಜ್ೆ ೇವಧೆಯಾಗಿ ಅವನ ರಾಜಕಿೇಯ ಭವಿಷೂ ಗ್ಾಳಿಗ್ೆ ೇಪುರದ್ಂತೆ ಕುಸಿದಿತುಿ. ಅಂತೆಯೆೇ ಸಮರ್ಥಕ ಆತನ ಎಂ ಜ್ಜ ರಸೆಿಯ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಏಳ್ನೆ ಮಹಡಿಯ ಹವಾನಿಯಂತ್ತಾತ ಕಚೆೇರಿಯ ರತನಗಂಬಳಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಡೆಯುತಾಿ ಅವನೆ ಂದಿಗ್ೆ ಹೆೇಗ್ೆ ವೂವಹರಿಸಬೆೇಕೆಂದ್ು ಲೆಕು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. "ಬನಿನ ಬನಿನ ಡಿಟೆಕಿಟವ್ ಸಾಹೆೇಬೆಾೇ..ನನಗ್ೆ ೇಸುುರ ಕೆೈಕೆ ೇಳ್ ಹಡೆ ುಂಡೆೇ ಬತ್ತೇಕರಿ ಅಂತ್ತದೆದ , ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಿಬಟಿಾ..." ಎಂದ್ು ವೂಂಗೂವಾಗಿ ನಗ್ಾಡಿದ್ ತನನ ಭಾರಿ ಮೈಗ್ೆ ತಕು ಸುಖಾಸನದ್ಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತದ್ದ ಕುಟಾಪಪ. ಹತುಿ ಬೆರಳಿಗ ನಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಸೆೈಜ್ಜನ ಹರಳ್ುಗಳ್ ಉಂಗುರ ಧ್ರಿಸಿದ್ವ, ಇಸಿಿ ಮಾಡಿದ್ ಸಿಲ್ು ಜುಬಬ ಪೆೈಜ್ಾಮ ಉಟಟ ದ್ುಷಟ ಶ್ರಾೇಮಂತ!.. ಅಮಲೆೇರಿದ್ಂತಾ ಕೆಂಗಣ್ುಿಗಳ್ಲ್ಲಿ ಇಡಿೇ ಪಾಪಂಚವನುನ ಜ್ೆೇಬಿನಲ್ಲಿಟುಟಕೆ ಂಡ್ಂತಾ ದ್ುರಹಂಕಾರವಿದೆ.


"ನಾನು ಬತ್ತೇಕದಿೇನಿ ಅಂತಾ ನಮಮವರೆೇ ಹೆೇಳಿಬಿಟೆಾೇನೆ ೇ ?" ಎಂದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ ಅದೆೇನ ತಮಗ್ೆ ಅಚಿರಿಯಲ್ಿ ಎಂಬಂತೆ. "ಹು..ಹ್! " ಎಂದ್ು ಶ್ುಷು ನಗ್ೆ ನಕು, "ಕ ತುಕೆ ೇಳಿಳ, ಏನ್ ತಗ್ೆ ೇತ್ತೇರಿ.."ಎಂದ್ು ಎದ್ುರಿನ ಸಿೇಟ್ ತೆ ೇರಿಸಿದ್. ತಲೆಯಾಡಿಸಿದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ, " ವಿಶಾವಸ್ ಈಗ ಹೆ ೇಗಿದ್ುದ ಬಹಳ್ ಸುಲ್ಭವಾಯುಿ, ಮುಂದಿನ ದಾರಿಗ್ೆ ಅಲೆವೇ?" ಕುಟಾಪಪನ ಕಣ್ುಿ ಕಿರಿದಾಯ್ದತು, ಮುಂದ್ಕೆು ಜರುಗಿದ್, " ನನಗ್ೆ ಅನುಕ ಲ್ವಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾ ಆತಮಹತೊ ಮಾಡೆ ುಂಡಾ ಅಂತ್ತೇರಾ..?" ಸಮರ್ಥಕ ತಾರಸಿಯತಿ ನೆ ೇಡಿದ್ರು, ಲ್ಕ್ಷಾಂತರ ರ ಬೆಲೆಬಾಳ್ುವ ಚಾಂಡೆಲ್ಲಯರ್ ದಿೇಪ ತ ಗುತ್ತಿದೆ..."ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ುವ ವಸುಿವನುನ ಚೆನಾನಗಿ ನೆೇತು ಹಾಕಿದಿದೇರಿ, ಕುಟಾಪಾಪ!" ಎಂದ್ು ಚುಚ್ಚಿದ್ರು. ದ್ವಂದಾವಥಕ ಅವನಿಗ್ೆ ಬಡಿಯ್ದತು. "ನೆ ೇಡಿ, ನೆ ೇಡಿ, ಸಮರ್ಥಕ..ನಾನು ವಿಶಾವಸ್ಗ್ೆ ಇನಿನಲ್ಿದ್ಂತೆ ಹೆೇಳಿದೆ..ಲೆ ೇರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸವಲ್ಪ ಹೆಚುಿ ಕಮಿಮ ಆಗಿದೆ, ನುಂಗಿಕೆ ಳಿಳ..ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ಮಾತಾಡಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡೆ ೇವಾ...ಈ ಮರದ್ ಹಂದೆ ಬಿದ್ುದ ನಮಮ ಪಾಾಣ್ ಯಾಕೆ ತೆಗಿೇತ್ತೇರಿ ರಾತ್ತಾೇಲ್ಲ ಅಂತಾ...ಅದ್ು ನಿಜ್ಾ..ಆದ್ರೆ ಇದ್ು ಸ ಯ್ದಸೆೈಡ್ ...!." ಇದ್ು ಆತಮಹತೊ ಅಲಾಿ ಎಂದ್ು ಪಾಪ, ಕುಟಾಪಪನಿಗ್ೆ ಅಥಕವಾಗಿಲ್ಿವೆ?...ಸಮರ್ಥಕ ಸಾಕೆನುನವಂತೆ ಕೆೈಯೆತ್ತಿ ತಡೆದ್ರು, " ಯಾರ ಪಾಾಣ್ ಯಾರು ತೆಗ್ೆದ್ರು ಕೆ ನೆಗ್ೆ?" ಕುಟಾಪಪ ಗ್ಾಯಗ್ೆ ಂಡ್ ಸಪಕದ್ಂತೆ ಬುಸುಗುಟಿಟದ್, "ನಾನೆೇ ಕೆ ಂದ್ ಬಿಟಿಟದೆಾ ಚೆನಾನಗಿತುಿ...ಅದ್ರೆೇ ಅದೆೇ ಆಶ್ಿಯಕ ನೆ ೇಡಿ, ನನಗಿಂತಾ ಅಜ್ೆೇಕಂಟಾಗಿರೆ ೇ ಬೆೇರೆ ಯಾರೆ ೇ ಎನಿಮಿೇ ಇಟೆ ುಂಡಿದಾದ ಆ ವಿಶಾವಸ್.." "ಮತೆಿ ನಿೇವು ಬೆದ್ರಿಸಿದ್ುದ..?"ಎಂದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ ಕೆ ನೆ ಅಸಿವೆವೆಂಬಂತೆ "ನನನ ಬೆದ್ರಿಕೆ ನೆೇತು ಹಾಕಿಿೇನಿ ಅಂತಾ, ಬಾಯ್ದಮಾತ್ತನಲೆಿೇ ಮುಗಿದ್ು ಹೆ ೇಯುಿ!..ಅಷರಲ್ಲಿ ಯಾವನೆ ೇ ಬಂದ್ು ಕೆಲ್ಸ ಮುಗಿಸಿಬಿಟಾಟ.. " ಎಂದ್ು ಕೆೈಯಾಡಿಸಿಬಿಟಟ ಕುಟಾಪಪ, ವಿಧಿನಿಯಮದಿಂದ್ ತನನ ಬೆೇಟೆಯೊಂದ್ು ಕೆೈತಪಿಪ ಬೆೇರೆಯವನ ಬುಟಿಟಗ್ೆ ಸೆೇರಿದ್ಂತೆ... ಸಮರ್ಥಕ ಎದ್ದರು. ಅಚಿರಿಯೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗ್ೆ ಕುಟಾಪಪನ ಮಾತ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ! ೪ ಜ್ಜೇಪನುನ ವೆೇಗವಾಗಿ ನೆಡೆಸುತಾಿ ಸಮರ್ಥಕ ಮತೆಿ ಘಟನೆ ನೆಡೆದ್ ಸಾಪಟಿಗ್ೆ ಬಂದಿಳಿದ್ರು. ಸಲ್ಲೇಮನ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾೂಪಾರ , ಬಂದ್ವರ ಗ್ಾಳಿಮಾತು ಬಿಜ಼್ಿಯಾಗಿ ನೆಡೆದಿತುಿ.. ಅವನೆ ೇ,ಅವನ ಬೌಾನ್ ಬಣ್ಿದ್ ಸೆಪಷಲ್ ಚಹಾ ಪುಡಿಯ ವೂವಹಾರವೇ! ಎಂದೆ ಮಮ ದಿಟಿಟಸಿ ನೆ ೇಡಿ ಒಳ್ನೆಡೆದ್ರು..


ಪೇಲ್ಲೇಸರೆಲಾಿ ಮಧಾೂಹನದ್ ನಂತರ ಚದ್ುರಿಹೆ ೇಗಿದ್ದರು, ಕೆೇವಲ್ ಕಾವಲ್ಲಗ್ಾಗಿದ್ದವರು ಬಿಟುಟ..ಹೆಣ್ವನ ನ ಮರಣೆ ೇತಿರ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗ್ಾಗಿ ಕೆ ಂಡೆ ಯ್ದದದ್ದರಿಂದ್ ಬಿಕೆ ೇ ಎನಿಸುತ್ತಿತುಿ, ಆ ರಕಿ ಚಂದ್ನದ್ ಮರ ಮತುಿ ಮ ಟೆಗಳಿದ್ದ ಧ್ ಳಿಡಿದ್ ನೆಲ್ವನುನ ಬಿಟುಟ ಬೆೇರೆೇನಿಲಾಿ... ಮಧ್ುರಾ ಇವರಿಗ್ಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವಳ್ು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅವಳ್ ಮುಖಚಯೆಕ ಕಂಡ್ು ಅವಳಿಗ್ೆೇನ ಮಹತವದ್ ಸುಳಿವು ಸಿಕಿುಲ್ಿವೆಂದ್ು ಗ್ೆ ತಾಿಗಿಬಿಟಿಟತು ಸಮರ್ಥಕಗ್ೆ. ಆದ್ರ ಆಕೆ ಶಾರದಾ ಮತುಿ ಸುಧಾಕರ್ ನಡ್ುವೆ ಅಂತಾದೆದೇನ ಅನೆೈತ್ತಕ ನಂಟು ಕಂಡ್ು ಬರಲ್ಲಲ್ಿವೆಂದ್ , ಇಬಬರ ಶಾಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ುದ, ನಿಜಕ ು ಆತನ ಸಾವಿಗ್ೆ ಅಳ್ುತಾಿ ದ್ುುಃಖಿಸಿದ್ರೆಂದ್ , ಆದ್ದರಿಂದ್ ಅವರಲ್ಲಿ ತನಗ್ೆ ಕಿಂಚ್ಚತ ಿ ಅನುಮಾನ ಬರಲ್ಲಲ್ಿವೆಂದ್ ಹೆೇಳಿದಾಗ ಸಮರ್ಥಕ ಒಪಿಪದೆ ಎಂದ್ು ತಲೆದ್ ಗಿದ್ರು. ಅವರು ಕುಟಾಪಪನ ಬಗ್ೆೆ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ ವಿಚಾರಣೆ ಸಹಾ ನಿಷುಲ್ವಾಯ್ದತೆಂದ್ ಹೆೇಳಿದಾಗ ಮಧ್ುರಾ ಬೆರಗ್ಾಗಿ, "ಹಾಗ್ಾದ್ರೆ ನಮಗ್ೆ ಸುಳಿವು ಎಲ್ಲಿಂದ್ ಸಿಗಬೆೇಕು, ಈ ಕೆೇಸ್ ಬಗ್ೆಹರಿಸಲ್ು ?" ಎಂದ್ಳ್ು ಸಮರ್ಥಕ ಆ ಶೆಡ್ಡನುನ ತೆ ���ರುತಾಿ, " ಮಧ್ುರಾ, ನಮಗ್ೆೇ ಬೆೇಕಾದ್ ಸುಳಿವೆಲಾಿ ಆ ಶೆಡಿಡನಲೆಿೇ ಇದೆ...ಬಾ ಹುಡ್ುಕೆ ೇಣಾ,,"ಎಂದ್ು ಪುಟಿದ್ ಉತಾ್ಹದ್ಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಕೆೈಯ್ದಡಿದ್ು ಕರೆದೆ ಯದರು. “ಮಧ್ುರಾ, ಈ ನೆಲ್ವನುನ ನೆ ೇಡಿದ್ರೆ ನಿನಗ್ೆೇನನಿನಸುತಿದೆ ಮೊದ್ಲ್ ಬಾರಿಗ್ೆ?"ಎಂದ್ು ಕೆೇಳಿದ್ರು ನೆಲ್ವನುನ ಅಸಿವೂಸಿಗ್ೆ ಳಿಸದೆ ಒಳ್ಗ್ೆ ನೆಡೆಯುತಾಿ "ಸಾರ್, ಇದೆಲಾಿ ಆ ರೆರ್ಡ್ ಸಾೂಂಡ್ಸ್ಕ ಅಂತಾರಲಾಿ, ಆ ರಕಿಚಂದ್ನದ್ ಮರದ್ ದಿಮಿಮಗಳ್ ಚಕೆುಗಳ್ು, ಆ ಮ ಟೆಯ ಪುಡಿ... ಇದೆಲಾಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೆೇ ಹರಡಿದೆ.." "ವಿಶಾವಸ್ ರಾತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗ್ೆೇಕೆ ಬಂದ್ರು, ಮಧ್ುರಾ?" ಎನುನತಾಿ ನೆಲ್ದ್ ಮ ಲೆ ಮ ಲೆಯನ ನ ಕಣ್ಿಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟುಟ ಹುಡ್ುಕುತ್ತಿದಾದರೆ ಸಮರ್ಥಕ. ಮಧ್ುರಾ ಚುರುಕಾಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ಳ್ು " ಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗ್ೆ ಯಾರೆ ೇ ಬಂದಿರಬೆೇಕು, ವಿಶಾವಸ್ಗ್ೆ ಗ್ೆ ತಾಿಗಿಬಿಟಿಟದೆ..ಈ ಮರವನುನ ಬಿಡಿಸಿಕೆ ಂಡ್ು ಕದೆ ದಯುೂವವರು!...ಕುಟಾಪಪನ ಮರಗಳ್ಳರು!..ಅವರೆೇ ವಿಶಾವಸ್ಗ್ೆ ಹೆ ಡೆದ್ು.."ಎನುನತಾಿ ತನನ ಸಿದಾಧಂತವನೆನೇ ಮುಂದ್ುವರೆಸಿದ್ಳ್ು. ಸಮರ್ಥಕ ಅಲ್ಲಿನ ಮ ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಸುಿಗಳ್ನುನ ಹುಡ್ುಕುತ್ತಿದಾದರೆ, "ಆ ಮರಗಳ್ಳರಲ್ಿದಿದ್ದರೆ?.. ಕುಟಾಪಪನ ಕಡೆಯವರಲ್ಿದಿದ್ದರೆ?..."ಎಂದ್ು ಸವಾಲೆಸೆದ್ರು. ಮಧ್ುರಾ ತಬಿಬಬಾಬದ್ಳ್ು, "ಏನ್ ಸಾರ್, ನಿೇವು ಹೆೇಳಿಿರೆ ೇದ್ು?" ತಮಮ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದ ವಸುಿವನುನ ಸಮರ್ಥಕ ಆಕೆಯ ಮುಂದೆ ಹಡಿದ್ರು..


ಕಂದ್ು ಬಣ್ಿದ್ ಸೆಪಷಲ್ ಚಹಾದ್ ಬಾಟಲ್ು!.. "ಇದ್ು ಸಲ್ಲೇಮ್ ಅಂಗಡಿೇದ್ು, ಪಾಪಾ, ಟಿೇ ಮಾಡ್ಕೆು ಅಂತಾ ವಿಶಾವಸ್ ಇಟುಟಕೆ ಂಡಿದ್ುಾ... ಅಷೆಟ ತಾನೆ?" ಎಂದ್ಳ್ು ಭೆ ೇಳೆ ಸವಭಾವದ್ ಮಧ್ುರಾ ಸಮರ್ಥಕ ಗ್ೆಲ್ುವಿನ ನಗ್ೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು, "ನಾನ ಮೊದ್ಲ್ು ಹಾಗ್ೆೇ ಅನೆ ುಂಡೆ...ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ವಾಸನೆ ನೆ ೇಡ್ು, ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ತಗ್ೆ ೇ!"ಎಂದ್ರು ಮಧ್ುರಾ ಅವರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಟಲ್ ಕಿತುಿಕೆ ಂಡ್ು ಅದ್ರಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂದ್ು ಬಣ್ಿದ್ ಪುಡಿಯನುನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಪರಿೇಕ್ಷಸಿ ಬಾಯ್ದಗ್ೆ ಸವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ರುಚ್ಚ ನೆ ೇಡಿದ್ಳ್ು.. ಮಧ್ುರಾ ಏನಿಲ್ಿವೆಂದ್ರ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಸಿಬಬಂದಿ....ಆವಳಿಗ್ೆ ಕನಿಷಟ ಇದೆೇನೆಂದ್ು ತಟಟನೆ ಗ್ೆ ತಾಿಯ್ದತು... " ಅಯೊೂೇ ಸಾರ್...ಇದ್ು ಚಹಾ ಅಲಾಿ..ಬೌಾನ್ ಶ್ುಗರ್!..ಹೆರಾಯ್ದನ್ ಅನೆ ನೇ ಡ್ಾಗಿೆನ ಕಲ್ುಷ್ಟತ ಮಿಶ್ಾಣ್!" ಎಂದ್ು ಉದೆಾೇಕದಿಂದ್ ಕ ಗಿದ್ಳ್ು.. “ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಮಧ್ುರಾ.."ಎಂದ್ು ಒಂದ್ು ಮ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಪಾಟಿನ ಬಳಿಯ್ದದ್ದ ಬೌಾನ್ ಶ್ುಗರ್ ಮತುಿ ರೆರ್ಡ್ ಸಾೂಂಡ್ಸ್ಕ ಪುಡಿ ಮಿಶ್ರತ ಸಥಳ್ವನುನ ತೆ ೇರುತಾಿ ನುಡಿದ್ರು, " ಇದೆಲಾಿ ನೆಡೆದ್ದ್ುದ ಒಬಬ ಡ್ಾಗ್ ಆಡಿಕ್ಟ ಅನುನ ನಿನೆನ ರಾತ್ತಾ ವಿಶಾವಸ್ ಹಡಿದಾಗ.. ಅವರಿಬಬರ ಕಿತಾಿಟದ್ಲ್ಲಿ ಬೌಾನ್ ಶ್ುಗರ್ ಎಲಾಿ ನೆಲ್ದ್ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಹೆ ೇಗಿದೆ....ಇಂತಾ ಬೌಾನ್ ಶ್ುಗರ್ ಜತೆಗ್ೆ ರಕ್ತ ಚಂದ್ನದ್ ಪುಡಿಯನುನ ನೆಲ್ದ್ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ವೂತಾೂಸವೆೇ ಗ್ೆ ತಾಿಗದ್ಂತೆ ನಮಮ ದಿಕುು ತಪಿಪಸಿದಾದನೆ ಕೆ ಲೆಗ್ಾರ!" ಗ್ೆ ತಾಿಗುತ್ತಿಲ್ಿ ಎನುನತ್ತಿದೆ ಮಧ್ುರಾ ಮುಖಚಯೆಕ. ಅಲ್ಲಿ ಮ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿದದ್ದ ಅಧ್ಕ ಸೆೇದಿದ್ದ ಬಿೇಡಿ ತುಂಡ್ುಗಳ್ನುನ ತೆ ೇರಿಸುತಾಿ, "ಇಲೆಿೇ ಆ ವೂಸನಿ ದಿನಾ ಬಚ್ಚಿಟುಟ ಕುಳಿತು ಬೌಾನ್ ಶ್ುಗರ್ ಪುಡಿಯನುನ ಬಿೇಡಿಯಲ್ಲಿಟುಟ ಸೆೇದ್ುತ್ತಿದ್ುದದ್ು..ನೆ ೇಡ್ು!" ಎನುನತಾಿ ಮುಂದೆ ಆಕೆಗ್ೆ ತಮಮ ವಾದ್ವನುನ ವಿವರಿಸುತಾಿರೆ: "ಸಲ್ಲೇಮ್ ಅಂಗಡಿಯ್ದಂದ್ ಬರುವ ಚಹಾ ಬದ್ಲ್ು ಈ ಬೌಾನ್ ಶ್ುಗರ್ ಎಂದ್ು ಮೊದ್ಲ್ಲನಿಂದ್ ಗ್ೆ ತ್ತಿದಿದದ್ು ಯಾರಿಗ್ೆ?..ದಿನಾಲ್ ಈ ಶೆರ್ಡ್ , ಕಾರ್ ಗ್ಾೂರೆೇಜ್ ಎಲಾಿ ಉಪಯೊೇಗಿಸುತ್ತಿದ್ುದ ಯಾರು? ..ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ನುನ ಬಚ್ಚಿಟುಟ ಉಪಯೊೇಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವನು ಯಾರು?...ಕುಟಾಪಪ ರಕಿಚಂದ್ನ ಮರದ್ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಸ್ಗ್ೆ ನೆೇಣ್ು ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಬೆದ್ರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ುದ ಗ್ೆ ತ್ತಿದ್ುದದ್ು ಯಾರಿಗ್ೆ?.. ಕನೆಕ್ಟ ಮಾಡಿ ಹೆೇಳ್ು ಮಧ್ುರಾ!" ಎಂದ್ರು ಪಾದ್ರಸದ್ಂತಾ ಮಿದ್ುಳಿನ ಸಮರ್ಥಕ ಮಧ್ುರಾ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಮರುಗ ನುಡಿಸಿದ್ಂತ್ತದೆ.. "ಸಾರ್, ಹಾಗ್ಾದ್ರೆ ಸಿೇನಪಾಪ!" ಎಂದ್ಳ್ು ವಿಜಯಘ ೇಷದ್ಂತೆ.


ಸಮರ್ಥಕ ನಗ್ೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಣೆಯ್ದದೆ. " ಸವಲ್ಪ ತಪಾಪಯ್ದತಲೆಿೇ, ಹುಡ್ುಗಿ...ಅವನು ಕಿಟಿಟ!" ಎಂದ್ರು.

೫ ಸಮರ್ಥಕ ಆಗಲೆೇ ಸಲ್ಲೇಮ್ ಅಂಗಡಿಗ್ೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನನುನ ಬಂಧಿಸಲ್ು ತಮಮ ಡ್ಾಗ್ ಕಂಟೆ ಾೇಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೆೇಳಿದ್ದರಿಂದ್ ಮಾದ್ಕ ದ್ಾವೂ ನಿಯಂತಾಣ್ ಕಾಯ್ದದೆಯಡಿ ಅವರು ಸಲ್ಲೇಮ್ನನುನ ಕೆೈತೆ ೇಳ್ ತೆ ಡಿಸಿ ಕರೆದೆ ಯುೂತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮರ್ಥಕ ಮತುಿ ಮಧ್ುರಾ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಬಂದ್ರು. "ಅಲ್ಲಿ ನೆ ೇಡ್ು ಮಧ್ುರಾ, ಅವನ ಅಂಗಡಿಯ ಬಾಟಲ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಬಗ್ೆಯದಿವೆ ಎಂದ್ು ನಾನು ಅಂದೆೇ ನೆ ೇಡಿದೆದ..ಒಂದ್ು ಲೆೇಬಲ್ ಹಚ್ಚಿದ್ ನಿಜವಾದ್ ಸೆಪಷಲ್ ಟಿೇ..ಇನೆ ನಂದ್ು ಲೆೇಬಲ್ ಹಚಿದ್ ಬಾಟಲ್..ಅದ್ುವೆೇ.."ಎನುನತ್ತಿದ್ದಂತೆ , ಮಧ್ುರಾ, " ಅದ್ಕಿುಂತಾ ಸೆಪಷಲ್! ..ಬೌಾನ್ ಶ್ುಗರ್ ಇದ್ದದ್ುದ..ಅದ್ನೆನೇ ಅವನು ಇಲ್ಲಿನ ವೂಸನಿಗಳಿಗ್ೆ (ಆಡಿಕ್ಟ್) ಮಾರುತ್ತಿದ್ುದದ್ು.."ಎಂದ್ು ಮಾತು ಪೂಣ್ಕಗ್ೆ ಳಿಸಿದ್ಳ್ು "ನಿಮಗ್ೆ ಕಿಟಿಟ ಅಂತಾ ಹೆೇಗ್ೆ ತ್ತಳಿಯ್ದತು ಸಾರ್?" ಎಂದ್ಳ್ು ಜ್ಜೇಪ್ ನೆಡೆಸಲ್ು ತಾನೆೇ ಮುಂದಾಗಿ. ಅವರು ಡೆೈವರ್ ಸಿೇನಪಪನ ಮನೆ ಅಡೆಾಸ್ ಹಡಿದ್ು ಹೆ ರಟಿದಾದರೆ. " ಅವನು ಆಗ್ಾಗ ಹುಷಾರಿಲ್ಿದೆೇ ಕಾರ್ ತೆ ಳೆಯುವುದ್ನುನ ತಪಿಪಸಿಕೆ ಳ್ುಳತ್ತಿದ್ದ ಅಂತಾನೆ ಸಿೇನಪಪ..ಅವನು ಆಡಿಕ್ಟ ಆಗಿದಿದರಬೆೇಕು, ಅದ್ು ಸಿಗದಿದಾದಗ ಅವರು ಸರಿಯ್ದರೆ ೇಲಾಿ..ಆ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯವನು ಕಿಟಿಟ ಅಲ್ಲಿಗ ಮೊದ್ಲ್ಲನಿಂದ್ ಬತ್ತಕದ್ದ ಅಂತಾನೆ..ಇನುನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದಿದದ್ದ ಬಿೇಡಿ ಚ ರು ಮತುಿ ಬೌಾನ್ ಶ್ುಗರ್ ಬಾಟಲ್..ಜತೆಗ್ೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಸ್ ನೆೇಣ್ು ಹಾಕಿಕೆ ಂಡ್ು ನ ಕಿದ್ ಸ ಟಲ್ ನೆ ೇಡಿದೆಯಲಾಿ..ಅದ್ು ಅವರೆೇ ಹತ್ತಿದೆಾ ನ ಕಕಾುಗಿಿತೆಿ?" ಕೆೇಳಿದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ ಮಧ್ುರಾ ತಲೆಯಾಡಿಸಿ, "ಇಲಾಿ ಸಾರ್.ಅವರ ಹೆೈಟಿಗ್ೆ ಅದ್ನುನ ಹತ್ತಿದೆಾ ಅವರ ತಲೆ ಫಾೂನ್ ದಾಟಿ ಮೇಲೆ ಹೆ ೇಗ್ ಬಿಡಿಿತುಿ..ಸೆ ೇ, ಈ ಕಿಟಿಟ ಹತ್ತಿ ಅವರ ಹೆಣಾ ಏರಿಸಿದ್ದರಿಂದ್ ಅವನು ಅವರಿಗಿಂತಾ ಕುಳ್ಳನೆೇ ಇರಬೆೇಕು!.." ಎಂಬ ನಿಶ್ಿಯಕೆು ಬಂದ್ಳ್ು. " ಕರೆಕ್ಟ..ನಾವು ಅವನನ ಹಡಿದಾಗ ಗ್ೆ ತಾಿಗುತೆಿ. ಆ ಸುತ್ತಿಗ್ೆಯ್ದಂದ್ ಹೆ ಡೆದ್ದ್ುದ ಎಲೆ ಿೇಯುಿ ಅಂತಾ.."ಎಂದ್ರು ಕೆೇಸಿಗ್ೆ ಕೆ ನೆಯ ಗಂಟು ಹಾಕುವಂತೆ ಸಮರ್ಥಕ ಅವರು ಆಗಲೆೇ ತಮಮ ಕಂಟೆ ಾೇಲ್ ರ ಮಿಗ್ೆ ಹೆೇಳಿದ್ದರಿಂದ್ ಬನಶ್ಂಕರಿಯ ಸಿೇನಪಪನ ಮ ಲೆ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಪೇಲ್ಲಸ್ ವಾೂನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಬಬಂದಿ ಹೆ ರಬಂದ್ು ಸುತುಿವರೆದಿದ್ದರು... ಜ್ಜೇಪ್ ಇಳಿದ್ು ಅವನ ಚ್ಚಕು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ್ ಬಳಿ ನಿಂತು ಆಲ್ಲಸಿದ್ರು ಇಬಬರ .


ಒಳ್ಗಿನಿಂದ್ ಆತಂಕ ಮತುಿ ಕೆ ೇಪ ತುಂಬಿದ್ ಇಬಬರ ದ್ನಿಗಳ್ು ತೆೇಲ್ಲಬರುತ್ತಿವೆ.. " ಎಷ್ಟಟ ಬಡೆ ುಂಡೆ..ಈ ಅಲಾು ಕೆಲಾ್ ಮಾಡ್ಕೆು ಆ ಶೆರ್ಡ್ ಗ್ೆ ಓಗಬೆೇಡಾ..ನೆ ೇಡಿೇಗ, ನಮಿಮಬರಿಗ ತಂದಿಟೆಟ.." ಸಿೇನಪ್ಪನ ಚ್ಚಂತೆ ತುಂಬಿದ್ ನಿಂದ್ನೆ ಇನೆ ನಬಬ ಚ್ಚಕುವಯಸಿ್ನವನ ಅಹಂಕಾರದ್ ವಾದ್, "ಅಯೊೂೇ, ಯಾಗ ಕ ಗ್ೆ ತಾಿಗಲ್ಿ ಕಣ್ಣಾಿ ಅಂದೆಾ...ಆ ಎರಡ್ ಬಾಟಲ್್ ವಿಶಾವಸ್ ಸಾರ್ ನನನತಾ ಕಿತುಿಕೆ ಳೆ ಳೇಕೆ ಓಗಿದದೆಾ, ಅದ್ ಒಡೆದ್ು ನೆಲ್ವೆಲಾಿ ಹರಡಿ ರಂಪಾ ಆಗಿಿಲ್ಲಕಲ್ಿ, ನಿಜ್ಾ ನಾನ್ ಒಪುತ್ತೇನಿ.."ಎನುನತ್ತಿರುವಂತೆಯೆೇ ಬಾಗಿಲ್ನುನ ಜ್ೆ ೇರಾಗಿ ಒದ್ುದ ಒಳ್ನುಗಿೆದ್ದರು ಸಮರ್ಥಕ ತಮಮ ಗ್ಾಿಕ್ ೧೭ ಸವಿೇಕಸ್ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಮುಂದೆ ತೆ ೇರಿಸುತಾ "ಹಾೂಂರ್ಡ್್ ಅಪ್!" ಎಂದ್ು ಕ ಗುತಾಿ.. ಕಿಟಿಟ ಚ್ಚಕು ವಯಸಿ್ನ ಯುವಕ...ಕುಳ್ಳಗ್ೆ ನರಪೆೇತಲ್ನಂತ್ತದಾದನೆ...ಕಣ್ುಿ ಸುತಿಲ್ ಕಪುಪ ಬಿದಿದದೆ, ಅನಾರೆ ೇಗೂದ್ ಕಳೆ..ಡ್ಾಗ್ ಸೆೇವಿಸಿ ಮೈ ಹಾಳ್ು ಮಾಡಿಕೆ ಂಡ್ವನ ಲ್ಕ್ಷಣ್... ಇಬಬರ ಚಾಪೆಯ ಮಲೆ ಕುಳಿತವರು ಇವರು ಒಮಮಲೆ ನುಗಿೆದಾಗ ಭಯಭಿೇತರಾಗಿ ಎದ್ುದ ನಿಂತರು ಕೆೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ.. "ಸಿೇನಪಾಪ, ಒಳೆಳ ಸಾಹೆೇಬರು ಅನುನತ್ತಿದೆದಯಲಾಿ!..ಚೆನಾನಗಿ ಶಾಸಿಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಿವೆ ಅವರಿಗ್ೆ ನಿನೆನ ರಾತ್ತಾ?" ಎಂದ್ರು ಅವನ ತಪಪಪಿಪಗ್ೆ ಪಡೆಯಲ್ು ಸಿೇನಪಪ ಪಕುದ್ಲ್ಲಿದ್ ಕುಳ್ಳ ತಮಮನತಿ ಕೆೈ ತೆ ೇರುತಾಿ," ದ್ಯವಿಟುಟ ಅಂಗನೆ ುೇಬೆೇಡಿ..ಕೆ ಂದಿದ್ುದ ಈ ಪಾಪಿೇನೆ!..ರಾತ್ತಾ ಅವರ ಶೆರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ ದ್ರಿದ್ಾ ಬಿೇಡಿ ಕುಡಿೇತಾ ಕುಂತವನು ಇವನು ದಿೇಪ ಯಾಕೆ ಆಕೆ ೇ ಬೆೇಕಿತುಿ?..ಸಾಯೆೇಬುಾ ಎದಿದದ್ುಾ..ಅನುಮಾನ ಪಟುಟ ಒಳ್ಗ್ೆ ಬಂದ್ವೆಾ. ಸಿಕಾುಕೆ ಂಡಾ.. ‘ಏಯ್, ಕಳ್ ನನ್ ಮಗ್ೆನ ಕೆ ಡೆ ೇ ’ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ಇವನು ಬಚ್ಚಿಟಿದ್ ಬಾಟಲ್ೆಳಾನ ಎಳೆದಾಡ್ವೆಾ..ಇವನು ಅದ್ರ ಚಟಕೆು ಬಿದೆ ದೇನು..ಸುಮನ ಬಿಡಾಿನಾ? ಕೆ ೇಪದ್ಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಟಿಟದ್ದ ಹಾೂಮರ್ ತಗ್ೆ ಂಡ್ು ಅವರ ತಲೆಗ್ೆ ಬಾರಿಸವೆನ..ಸಾಯೆೇಬುಾ ಬಿದೆ ದೇದ್ುಾ..ಇವುನ ಮನೆೇಗ್ೆ ಬಂದ್ ನಡ್ುಗ್ಾಿ ನಿಂತ... ಅತೆ ುಂಡಾ ನನ್ ಅತಾಾ..ಛೆೇ, ತಮಮ ಅಂತಾ ಕರುಳ್ು..ಉಷಾರಿಲ್ಿದ್ ಪಾಾಣ್ಣ..ನಾನ ಅವನ ಹಂದಿನ್ ಗ್ೆೇಟಿನಿಂದ್ ಓಗಿ ಸೆೇರಿ ಆ ಮರದ್ ಕೆಂಪು ಪುಡಿನಾ ಬೌಾನ್ ಶ್ುಗರ್ ಪುಡಿೇ ಜತೆ ಮಿಲಾಯ್ದಸಿ ಅಲೆಿಲಾಿ ಅರಡಿ ಬಿಟಿವ..ಆಮೇಲೆ ಮರ ಕಟಿಟದ್ದ ನೆೈಲಾನ್ ಅಗೆದಿಂದ್ ಇವನೆೇ ಸ ಟಲ್ ಅತ್ತಿ ಸಾಯೆೇಬರನಾ ಫಾೂನಿಗ್ೆ ನೆೇತು ಆಕಾದ..." ಎಂದ್ು ಅಳ್ಕೆು ಶ್ುರು ಮಾಡಿದ್ ಸಿೇನಪಪ. ಸಮರ್ಥಕ, " ಹೌದೆೇನೆ ಕಿಟಿಟೇ?, ಒಪುೇತ್ತೇಯಾ?.. ಇನೆ ನಂದ್ು ಬಾಟಲ್ ಆ ಮ ಲೆಲೆೇ ಇದ್ದದ್ುದ ಮಾತಾ ನಿೇವು ಆ ಗ್ಾಬರಿೇಲ್ಲ ಮರೆತೆೇ ಬಿಟಿಟರಿ ಅಲೆವೇ?. ಅದ್ ನನನ ಕೆೈಗ್ೆ ಸಿಕಿು ಬಿಡ್ುಿನಿೇನು .ಒಪುಂಡೆಾ ನಿನನಂತಾ ಡ್ಾಗ್ ವೂಸನಿಗಳಿಗ್ೆ ಕೆ ೇಟ್ಕ ಅಷುಟ ಕಠಿಣ್ವಾಗಿರಲ್ಿ ಶ್ರಕ್ಷೆ ಕೆ ೇಡ್ುವಾಗ " ಎಂದ್ು ಪುಸಲಾಯ್ದಸಿದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ. " ಆ ಟೆೈಮಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹೆೇಬುಾ ಕಿತೆ ುೇಬಾದಾಕಗಿತುಿ ನನನ ಹತಾಾ.. ಒಡೆದ್ು ಹಾಳ್ು ಮಾಡಿಬಿಟಾಲಾಿ ಅಂತಾ ರೆೇಗಿಹೆ ೇಯುಿ. ತಲೆೇಲ್ಲದ್ದ ನಶೆೇನಲ್ಲಿ ಸಾಯೆೇಬನಾಕ ಹೆ ಡೆದ್ು ಸಾಯ್ದಸಿಬಟೆಟ...ಮಾಡ್ಬಾರದ್ ಕೆಲಾ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಕುಟಾಪಪನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬರೆ ೇ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಪಿಪಸೆ ುಳೆ ಳೇಕೆ ಹೆ ೇ ದೆ......"ಎಂದ್ು ಮಾಿನವದ್ನನಾಗಿ ಮಧ್ುರಾ ತಂದ್ ಕೆೈಕೆ ೇಳ್ಕೆು ಕೆೈ ಚಾಚ್ಚದ್ನು ಕಿಟಿಟ.


ಅಲೆಿೇ ಬಚ್ಚಿಟಿಟದ್ದ ರಕಿಸಿಕಿ ಸುತ್ತಿಗ್ೆಯನ ನ ವಶ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಂಡ್ ನಂತರ, ಅವರಿಬಬರನ ನ ಮಿಕು ಪೇಲ್ಲಸರು ಅರೆಸ್ಟ ಮಾಡಿದ್ ಮೇಲೆ ಜ್ಜೇಪ್ ಹತ್ತಿ ಹೆ ರಟರು ಸಮರ್ಥಕ ಮತುಿ ಮಧ್ುರಾ " ಇದೆಂತಾ ನಶೆ ಸಾರ್?..ಅದ್ಕಾುಗಿ ಒಳೆಳಯೊೇರು ಕೆಟೆ ಟೇರು, ಚ್ಚಕೆ ುೇರು, ದೆ ಡೆ ಡೇರು ಭೆೇಧ್ಭಾವವೆೇ ಇರಲಾವ ಅದ್ನುನ ಸೆೇವಿಸಿದಾಗ..?"ಎಂದ್ು ಅಚಿರಿ ಪಡ್ುತಾಿ ಕೆೇಳಿದ್ಳ್ು ಮಧ್ುರಾ ಜ್ಜೇಪ್ ಸಾಟಟ್ಕ ಮಾಡ್ುತಾಿ ನುಡಿದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ, " ಒಬೆ ಬಬಬರಿಗ್ೆ ಒಂದೆ ಂದ್ು ತರಹಾ ಅಮಲ್ು ಈ ಪಾಪಂಚದ್ಲ್ಲಿ, ಮಧ್ುರಾ!...ಅಧಿಕಾರ, ಹಣ್, ಪಾಣ್ಯ ಎಲ್ಿವೂ!..ಅಂದ್ ಹಾಗ್ೆ ಈ ಯಶ್ಸು್ ಕ ಡಾ...ನಮಮ ತಲೆೇಗ್ೆ ಹೆ ೇಗಬಾರದ್ಷೆಟ!"

ಶಾಂತಿ ಸ ್ಪೇಟ! ೧ ಧೃತಿ ಹ ಗ ಿ ಮನ ಯಿಂದ ಹ ೂರಡುವ ಕ ೂನ ಯ ಗಳಿಗ ಯವರ ಗೂ ಟ್. ವಿ.ಯ `ಸಿರಿಗನಿಡ ’ ವಾಹಿನ್ನಯಲ್ಲಿ ಬರುತಿತದದ ನಗರದ ಅತಿ ಮುಖಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮವಾದ ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗ ಗಿನ ಪಾರರಂಭಿಕ್ ವರದಿಗಳನ ಿೇ ಗಮನವಿಟುು ನ ೂೇಡುತಿತದದಳು. ನ ೂೇಡಲ ೇ ಬ ೇಕ್ಲಾಿ..? ಅವಳ ೇ ಆ ಚಾನ ಲ್ಲಿನ ಮುಖಯ ವರದಿಗಾತಿಯ...ಈಗ ಅಂದಿನ ಪ್ರಗತಿಪ್ರ ಮುಸಿಿಮ್ ಷಿಯಾ ನಾಯಕ್ರು ಆಯೇಜಸಿದದ “ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕ್ರ ” ಎಂಬ ಅಭೂತ್ಪ್ೂವಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ ಕ ಧೃತಿ ಅತಿ ಸಡಗರದಿಂದ ಸಿದಧಳಾಗುತಿತದದಳು, ಇನ ಿೇನು ತಾನು ಅಲ್ಲಿಗ ಹ ೂೇಗಿ ಖುದಾದಗಿ ಲ ೈವ್ ವರದಿಗಳನುಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲ್ು... ಹ ೂರಡುವಾಗ ಕಾರಿನ ಕ್ತೇ ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಿವಾಗ ಟ ೇಬಲ್ಲನಲ್ಲಿದದ ತ್ನಿ ಮತ್ುತ ಭರತ್ನ ಸ ಲ್ಲಫೇ ಚಿತ್ರವನುಿ ನ ೂೇಡ್ಡದಾಗ ಮುಖದ ಮ್ಮೇಲ ಮಂದಹಾಸವಂದು ಮಂಚಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ು... ಅಸಿಸ ುಂಟ್ ಕ್ಮಾಂಡ ಂಟ್ ಭರತ್ ಹ ಗ ಿ, ಕ ೇಂದಿಯ ಮೇಸಲ್ು ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿ!... ತ್ನಿ ಸಾಾಭಿಮಾನ್ನ ದ ೇಶಭಕ್ತ ಪ್ತಿ. ಸಿ. ಆರ. ಪಿ.ಎಫ್ ಸವಿೇಯಸಿನಲ ೇಿ ಜೇವನದ ಸಾರ್ಯಕ್ತ ಯನುಿ


ಕ್ಂಡವನಂತ ವತಿಯಸುವ ತ್ನಿ ಗಂಡ... ’ಎಲಾಿ ಬರತ ತ, ಚ ನಾಿಗಿ ಸ ಲ್ಲಫ ತ ಗ ಯಲ್ು ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಿ’ ಎಂದು ಆ ಸ ಲ್ಲಫೇ ಚಿತ್ರವನುಿ ನ ೂೇಡ್ಡ ತಾನು ಕ್ತೇಟಲ ಮಾಡ್ಡದಾಗ,... ‘ನಾನು ನ್ನನಿಂತ ಟ್ ವಿ ಮಾಧಯಮದವನಲ್ಿ, ಕಾಯಮ್ಮರಾ ಕ್ಣಣನುಿ ಕ್ಂಡವನಲ್ಿ..ಬಂದೂಕ್ತನ ನಳಿಕ ಯನುಿ ಮಾತ್ರ ಧ ೈಯಯದಿಂದ ದಿಟ್ುಸಿದವನು,..ಹಹ್! ’ ಎಂದು ಚ ೇಡ್ಡಸಿ ಆ ಚಿತ್ರವನ ಿ ಫ ರೇಮ್ ಹಾಕ್ತಸಿ ಇಟುವನಲ್ಿವ ?... ಇಂದಂತ್ೂ ದಿನಕ್ತಕಂತಾ ಮುಂಚ ಅದ ೇ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂಪ್ೂಣಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಯವಸ ಥಯ ಮುಖಯಸತನಾದದರಿಂದ ಬ ರೇಕ್ ಫಾಸಿುಗ ಎರಡು ಸಾಯಂಡವಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಂಂದು ತಿಂದು, ಂಂದು ಿಟಟುು ಅಧಯ ಗಾಿಸ್ ಕಾಿ ಕ್ುಡ್ಡಯದ ೇ, ತ್ನಗ ಂಂದು ಫ್ಲಯಿಂಗ್ ಕ್ತಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ ೂಟುು ತ್ನಿ ಹಸಿರು ಆಮಯ ಜೇಪ್ ಏರಿ ಓಡ್ಡಹ ೂೇದವನಲ್ಿವ ?...ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಸ ಕ್ುಯರಿಟ್ ಫ್ಸ್ು, ಕ್ಮಫಟ್ಯ ನ ಕ್ಟ್ ಎಂದು ತ್ನಗ ೇ ತ್ತ್ಾ ಹ ೇಳುತಾತನ !..ವಯಸುಟ ಮುವತ್ುತ ಮೂರಾದರೂ ಅದಕ ಕ ಮೇರಿದ ಪಢರೆತ ... ಅಬಬಬಾಬ..ಏನು ಇವನು ಇವತ್ುತ ಮುಖಯಸತನಾದುದಕ ಕೇ ಇಷ್ುು ಓವರ್-ರಿಯಾಕ್ಷನ್..? ಏನಾಗಿ ಿಟಟ್ುೇತ್ು? . ..ನ ೂೇ, ತಾನು ಇದನುಿ ತ್ನಿ ಇಂದಿನ ಟ್ ವಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಚ ನಾಿಗಿ ಖಂಡ್ಡಸಬ ೇಕ್ು...ಹ ೇಗೂ ತ್ನಿ ಚಾನ ಲ್ ಮೊದಲ್ಲನ್ನಂದಲ್ೂ ಈ ಸಕಾಯರದ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ, ಮೂಲ್ ಸಿದಾಧಂತ್ಗಳಿಗೂ ವಿರ ೂೇಧಿ ಬಣದ ಉದಯಮಗಳಿಗ ಸ ೇರಿದುದ ತಾನ ?..ಹಾಗಾಗಿ ತ್ನಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಾ ಮಸಾಲ ಯೆಲಾಿ ಇರಲ ೇ ಬ ೇಕ್ು! ಎಂದು ಚಾನ ಲ್ ಮಾಲ್ಲೇಕ್ರು ಬಯಸುತಾತರ !.. ಸಾವಯಜನ್ನಕ್ರಿಗ ಲಾಿ ವಿಪ್ರಿೇತ್ ಕ್ಷ್ು ಕ ೂಟುು. ಅಂಗಡ್ಡ ಮುಂಗಟುಲ್ನ ಿಲಾಿ ಮುಂಚ ಯೆೇ ಮುಚಿಿಸಿ , ಆ ಮ್ಮಳಿಂದೂರು ಕ ರ ಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ುರಾತ್ನ ಷಿಯಾ ಮಸಿೇದಿಯ ಹಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ದ ೇಶದ ಪ್ರತಿಷಿುತ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಾಯತ್ ಷಿಯಾ ಮುಸಿಿಮ್ ಮಹನ್ನೇಯರ ಸಮ್ಮೇಳನವಂತ ..ಆ ಮಸಿೇದಿಗ ಎದುರಿನಲ್ಲಿದದ ಹ ೂಸ ಮ್ಮೇಲ ಟೇತ್ುವ ಮ್ಮೇಲ್ಂತ್ೂ ಆಮಯಯ ಸ ಕ್ುಯರಿಟ್ ಸಪ್ಯಗಾವಲ್ು...’ಶಾಂತಿಗ ತಾವು ತ ರುವ ಬ ಲ ಅಂದರ ಜನಸಾಮಾನಯನ ಸಾಾತ್ಂತ್ರಯ ಹರಣವ ೇ?..ಈ ವಿ ಐ ಪಿ ಕ್ಲ್ಿರ್ ಹ ೂೇಗಬ ೇಕ್ು ’...ಎಂದು ತಾನ್ನಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ೇಕ್ತಸಬ ೇಕ್ು ಎಂದುಕ ೂಳುಿತಾತ ಮನ ಯ ಹ ೂರಗ ೇ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿರುತಿತದದ ಮಾರುತಿ ರಿಟ್ಟ ಕಾರ್ ಹತಿತ ಚಾವಿ ತಿರುಗಿಸದಳು..”ಓಹ್, ನ ೂೇ” ಎಂದು ಉದಗರಿಸಿದಳು ಕಾರಿನ ಡಾಯಶ್ ಬ ೂೇಡಯ ನ ೂೇಡುತಾತ.. ‘ಛ ,ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಸಾಲ್ಪವ ೇ ಮಕ್ತಕದ , ಇವತ ತೇ ಹಾಕ್ತಸಬ ೇಕ್ು..ತ್ನಗ ಯಾವತ್ುತ ಬಹಳ ಿಟಝಿ ಇರುತ್ತದ ೂೇ, ಅವತ ತೇ ಈ ಕ ಲ್ಸವೂ ಅಂಟ್ಕ ೂಳುಿತ್ತದ ’ ಎಂದು ಗ ೂಣಗಿಕ ೂಳುಿತಾತ ವ ೇಗವಾಗಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಾಪಟ್ನತ್ತ ಕಾರ್ ನ ಡ ಸಿದಳು ಧೃತಿ... ೨ “ಎ.ಸಿ. ಭರತ್ ಹ ಗ ಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ವಯವಸ ಥ ಸುಗಮವಾಗಿದ ತಾನ ?” ಎಂದು ತ್ಮಮ ಮಾಮೂಲ್ಲ ಗ ೂಗಗರು ಕ್ಂಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಡ್ಡ. ಐ.ಜ ಕಾಂತ್ರಾಜ್, ವಯಲ ಯಸ್ಟ ಸ ಟ್ನಲ್ಲಿ. “ಯೆಸ್ ಸರ್..!”ಎಂದು ತ್ನಿ ಕ್ಪ್ುಪ ಗುಂಗುರು ಕ್ೂದಲ್ಲ್ಲಿ ಕ ೈಯಾಡ್ಡಸುತಾತ ನ್ನೇಳವಾಗಿ ಉಸಿರ ಳುದುಕ ೂಂಡ ಭರತ್ ಹ ಗ ಿ, ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಾಪಟ್ನಲ್ಲಿದದ ಆ ಪ ಿೈ-ಓವರ್ ಿಟರಡ್ಡಿನ ಮ್ಮೇಲ್ಲಂದ.... ಇದು ಅಧಯಗಂಟ ಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಎರಡನ ಕಾಲ್! ತ್ನಿನುಿ ಅವರ ೇನಂದುಕ ೂಡ್ಡದಾದರ ..?


“ ಸರ್, ನ್ನೇವ ೇನೂ ಚಿಂತಿಸಬ ೇಡ್ಡ..ಈ ಸ ೇತ್ುವ ಮ್ಮೇಲ ಎಸ ನ್ನಿಶ್ನಯಲ್ ಸವಿೇಯಸಸ್ ಮತ್ುತ ಸಕಾಯರಿ ವ ಹಿಕ್ಲ್ಟ ಿಟಟುು ಮತಾಯರಿಗೂ ಪ್ಮಯಟ್ ಮಾಡ್ಡತಲ್.ಿ ..ಇನುಿ ಆ ಸ ೇತ್ುವ ಯ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನ ಗಳಿರುವ ನ್ನವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಐ ಡ್ಡ ಕ ೂಟುು ಮ್ಮೇಲ ಿಟಡುತಿತದ ದೇವ ...ಪೇಲ್ಲಸ್ ಕ್ೂಡಾ ನಮಮ ಜತ ಸಹಕ್ರಿಸುತಿತದ .. ಆದದರಿಂದ..” ಎನುಿತಿತದಂ ದ ತ ಯೆೇ, “ ಸ ೇತ್ುವ ಬಗ ಗ ಅಷ್ುು ಚಿಂತ ಯಿಲ್ಿ, ಆ ಸ ೇತ್ುವ ಯ ಎದುರಿಗ ಇರುವ ಷಿಯಾ ಮಸಿೇದಿ ಹಾಲ್ಲನ ಬಗ ಗ ಹ ಚುಿ ಕಾಳಜ ಅಷ ುೇ. ಅಷ ೂುಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಾಯತ್ರ ನಾಯಷ್ನಲ್ ಲ ವ ಲ್ ಲ್ಲೇಡಸ್ಯ ಮತ್ುತ ಸ ಲ ಿಟರಟ್ೇಸ್ ಂಟ್ುಗ ಸ ೇರಿರುವುದು ಅಪ್ರೂಪ್...ಹ ೂೇಮ್ ಮನ್ನಸುರ ೇ ಗಂಟ ಗ ೂಮ್ಮಮ ವಿಚಾರಿಸುತಿತದಾದರ ...ಎನ್ನವ ೇ, ನಮಮ ಜವಾಬಾದರಿ ನಮಗ ಗ ೂತಿತದದರ ಸಾಕ್ು!...” ಎಂದು ತ್ಮಮ ಮಾತ್ನ ಿೇ ಕ ೂನ ಯದಾಗಿಸಿ ಮುಗಿಸಿದದರು ಡ್ಡ. ಐ.ಜ ಸಾಹ ೇಬರು. ಈಗ ಅಧಯ ಗಂಟ ಗ ಮುಂಚ ಯೆೇ ಭರತ್ ತಾನ ೇ ಮಸಿೇದಿಯ ಂಳಹ ೂೇಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖಯಸತರಾದ ಮುಲಾಿ ಹುಸ ೇನ್ ಸಾಹ ೇಬರನೂಿ, ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ ಬಂದಿದದ ಷಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ನ ೇತಾ ಹಶ್ನಮ ಸಾಹ ೇಬ್ ರನೂಿ ಭ ೇಟ್ ಮಾಡ್ಡ ಅವರನುಿ ಕ್ಳಕ್ಳಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿಕ ೂಂಡ್ಡದದ. ಮುಲಾಿ ಹುಸ ೇನ್ ಸಾಹ ೇಬರಂತ್ೂ ತ್ಮಮ ನ ರ ತ್ ಿಟಳಿ ಸಿಲ್ಲಕನಂತಾ ಗಡಿ ನ್ನೇವಿಕ ೂಳುಿತಾತ ತ್ಮಮ ಅಳಲ್ನುಿ ನ್ನವ ೇದಿಸಿದದರು, “ ನ ೂೇಡ್ಡ ಭರತ್ ಭಾಯಿ..ನಾವು ಶಾಂತಿ ಪಿರಯರು..ಇಸಾಿಮ್ ಹ ಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಗತಿತಗ ಮಾಡಬಾರದ ಅನಾಯಯ ಮಾಡ್ಡ, ನಮ್ಮಮಲ್ಿರನೂಿ ದುಷ್ು ರಾಕ್ಷಸರ ಂಬಂತ ಿಟಂಿಟಸುವಂತ ಮಾಡುತಿತದ , ಈ ಸುನ್ನಿಗಳ ೇ ಹ ಚಾಿಗಿರುವ ಜಹಾದಿ ಭಯೇತಾಪದಕ್ರ ಜಾಲ್...ನಾವು ಇದರ ವಿರುದಧವಾದ ಪ್ರಿಕ್ಲ್ಪನ ಯನುಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತ್ರಲ್ು, ಮುಖಯವಾಹಿನ್ನಯಲ್ಲಿ ಮುಸಿಿಮರ ಲ್ಿರೂ ಈಗಿರುವ ಸಂಶಯದ ಪ್ರದ ದಾಟ್ ಬ ರ ಯಲ್ು, ಬ ಳ ಯಲ್ು ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಡಬ ೇಕ ಂಬ ಕ್ನಸು ಹ ೂತ್ತವರು...” ಎಂದಿದದರು ಹಶ್ನಮ ಸಾಹ ೇಬರೂ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿ, “ ಹಢದು, ಅದಕಾಕಗಿಯೆೇ ಈ ‘ಅಮನ್ ಕ್ತ ಪ ೈಗಾಮ್ ’ ಅಂದರ ಶಾಂತಿ ಸಂದ ೇಶವನುಿ ಭಿತ್ತರಿಸಲ್ು ಇಂದು ಸ ೇರಿದ ದೇವ ... ತಿೇವರವಾದ ಮತ್ುತ ಭಯೇತಾಪದನ ಇಸಾಿಮಗ ದೂರ ಎಂದು ಘಂಟಾಘೂೇಷ್ವಾಗಿ ಸಾರಲ್ಲದ ದೇವ .. ನಮಮ ಸಮರ್ಯನ ಗಾಗಿ ಹಲ್ವು ಕ್ವಿ- ವಿದಾಾಂಸರನೂಿ ಕ್ರ ಸಿದ ೇದ ವ ...ಅದಕ ಕೇ ಅತಿ ಹ ಚಿಿನ ಸಂಖ್ ಯಯ ಷಿಯಾ ಭಕ್ತರು ಇಂದು ಬರುವುವರಿದಾದರ ...ನಮಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾವ ಪ್ರತಿಭಟನ ಯ ಅಡ್ಡಿ ಆತ್ಂಕ್ವಿಲ್ಿದ ೇ ನ ಡ ದು ಹ ೂೇದರ , ನಮಮ ದ ೇಶದ ಈ ಅಭೂತ್ಪ್ೂವಯ ಯಶಸಿಟನ ರೂವಾರಿ ನ್ನೇವ ೇ ಆಗುವಿರಿ..”ಎಂದ ಲಾಿ ಅವನ ಮ್ಮೇಲ ತಾವಿಟ್ುದದ ವಿಶಾಾಸ ಮತ್ುತ ನ್ನರಿೇಕ್ಷ ಯನುಿ ಂತಿತ ಹ ೇಳಿದದರು. ಭರತ್ ಕ್ೂಡಾ ಅವರಿಗ ಧ ೈಯಯ ತ್ುಂಬುತಾತ,:” ನ್ನೇವು ಮಾಡರ ೇಟ್ಟ ಎಂದು ನಾನೂ ಬಲ .ಿ .ಹಾಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತ –ಶಾಂತಿಯ ಬಗ ಗ ಚಿಂತಿಸದಿರಿ..ನಾವು ಸ ೈನ್ನಕ್ರೂ ಶಾಂತಿ ಪಿರಯರ ೇ, ಆದರ ಅಶಾಂತಿ ಎಿಟಬಸುವವರ ಪಾಲ್ಲಗ ಮಾತ್ರ ಯಮಸಾರೂಪಿಗಳಾಗುತ ತೇವ ಅಷ ುೇ...ನ್ನಮಗ ಯಾವುದ ೇ ಕ್ಷ್ು- ತ ೂಂದರ ಕ್ಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತ್ಕ್ಷಣವ ೇ ನನಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಡ” ಎಂದು ತ್ನಿ ಮೊಬ ೈಲ್ ನಂಬರನುಿ ಇತ್ುತ ಅಲ್ಲಿ ನ ರ ದಿದದ ಆ ಮತ್ದ ಹಿರಿಯರಿಗ ವಂದಿಸಿ ಹ ೂರಬಂದಿದದನು. ಈಗಾಗಲ ೇ ಸಮ್ಮೇಳನಕ ಕ ಬರುತಿತರುವ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಖ್ ಯ ಗಣನ್ನೇಯವಾಗಿ ಏರಿದ ..ವಾಹನಗಳನುಿ ಪಾಕ್ಯ ಮಾಡಲ್ು ನಾಗರಿೇಕ್ರು ಎಂದಿನಂತ ಪ್ರದಾಡುತಿತದಾದರ ...ಆದರ ತಾನು ಆ ಬಗ ಗ ತ್ಲ ಕ ಡ ಸಿಕ ೂಳಿಬ ೇಕಾಗಿಲ್ಿ...ಅದಕಾಕಗಿ ಟಾರಿ ಕ್ ಪೇಲ್ಲೇಸರ ದ ೂಡಿ ತ್ಂಡವ ೇ ನ ೇಮಕ್ವಾಗಿದ .


ಹಾಗ ೇ ಸ ೇತ್ುವ ಯ ಮ್ಮೇಲ ನ ಡ ದು ಹ ೂೇಗುವಾಗ ಭರತ್ ಸುತ್ತಲ್ೂ ಂಮ್ಮಮ ದೃಷಿು ಹಾಯಿಸಿದ...ತ್ನಿ ಬಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿದದ ಈ ಮಸಿೇದಿಯು ಇಂದು ಅತಿಥಿಗಳ ಚಟುವಟ್ಕ ಯ ಆಗರವ ೇ ಆಗಿದದರೂ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದದ ನ್ನಜಯನವಾದ ಮ್ಮಳಿಂದೂರು ಕ ರ ಮಾತ್ರ ತ್ನಿ ಮಲ್ಲನಗ ೂಂಡ ನ್ನೇರನುಿ ಹಗಲ್ಲನ ಬ ಳಕ್ತನಲ್ಲಿ ಮನುಗಿಸುತಾತ ಶಾಂತ್ವಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷಿಸುತಿತರುವಂತಿದ ...ಎಂತಾ ವಿಪ್ಯಾಯಸ ಎಂದುಕ ೂಂಡು ಮುನ ಿಡ ದ, ಎಲ್ಿರ ಸುರಕ್ಷತ ಯ ಜವಾಬಾದರಿಯನುಿ ತ್ಲ ಯ ಮ್ಮೇಲ ಯೆೇ ಹ ೂತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ. ಮತ ತ ಮತ ತ ತ್ನಿ ಸ ಕ್ುಯರಿಟ್ ತ್ಂಡದವರು ಆ ಸ ೇತ್ುವ ಯ ದಾಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತಿದದ ಎಲ್ಿ ವಯವಸ ಯ ಥ ನೂಿ ಚಾಚೂ ತ್ಪ್ಪದಂತ ಪ್ುನರ್-ಪ್ರಿಶ್ನೇಲ್ನ ಮಾಡಹತಿತದ ಭರತ್...ಸಮಯ ಎಂಟೂವರ ಆಗಿದ , ಇನೂಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮಕ ಕ ಂಂದೂವರ ಗಂಟ ಸಮಯವಿದ !. ಯಾಕ ೂೇ ಸಾಲ್ಪ ಹಸಿವಾಗುತಿತದ , ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂಡ್ಡ ತಿಂದಿಲ್ಿ.. ಕ್ನ್ನಷ್ು ಪ್ಕ್ಷ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಿ ವಯವಸ ಥ ಮಾಡ್ಡರಬಹುದ ? ಎಂಬ ಆಲ ೂೇಚನ ಯೂ ಸುಳಿದು ಹ ೂೇಯಿತ್ು... ೩ ನಗರದ ಉತ್ತರ ಹ ೂರವಲ್ಯದ ನಾಯಷ್ನಲ್ ಆಯಿಲ್ ಸಕಾಯರಿ ತ ೈಲ್ ಕ್ಂಪ್ನ್ನಯ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಟಮಯನಲ್ ಡ್ಡಪೇದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತ ಗ ೇಟ್ ಬಳಿ ಸಾಲ್ು ಸಾಲಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಟಾಯಂಕ್ರ್ ಲಾರಿಗಳು ಕಾದು ನ್ನಂತಿವ ... “ಂಂದು ಗ ೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕ ೂಡಲ್ು ಎಷ ೂುತ್ತಯಾಯ ಮಾಡ್ಡತೇಯಾ, ತ್ೂಂಗು ಮೂಂಜ? ”ಎಂದು ಕಾಯಿಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ುಳಿತ್ು ಮ್ಮಲ್ಿಗ ಪಾಸ್ ಬರ ಯುತಿತದದ ಮಣಿಗ ಝಾಡ್ಡಸಿದನು ಡ ೈವರ್ ಅನಾರ್..ಅವನದ ೇ ಮೊದಲ್ ಭತಿಯ ಟಾಯಂಕ್ರ್...ಅದೂ ಎಂದಿನಂತ ... “ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ತ್ಗ ೂಂಡು ಬಂಕ್ತಗ ತಾನ ಓಗಿತೇಯಾ?.. ಏನ ೂೇ ನ್ನನಿ ನ್ನಕಾನ ೇ ಮಸ್ ಆಗ ೂೇಗ ೂೇ ತ್ರಹ...ಓಹ ೂೇ..”ಎಂದು ಹಲ್ುಿ ಕ್ತರಿದು ಹಳ ೇ ಗ ಳ ಯನತ್ತ ನ ೂೇಡ್ಡದ ಮಣಿ...ಹತ್ುತ ವಷ್ಯಗಳಿಂದ ನ ೂೇಡ್ಡದಾದನ , ಬಕ್ತರೇದಗ ತ್ಪ್ಪದ ೇ ಕ್ುರಿ ಭ ೂೇಜನ ಕ ೂಡ್ಡಸಾತನ , ರಮಾಾನ್ ಗ ತ್ನಿ ಮನ ಗ ಬಂದು ದಾನ ಕ ೂಡುತಾತನ ಅನಾರ್..ಆದರ ಸಿಟುು ಮಾತ್ರ ಹ ೂೇಗಲ್ಿ...ಜನಮಕ್ಕಂಟ್ದದ ಶಾಟ್ಯ ಟ ಂಪ್ರ್..ಅದು ಿಟಟುರ ಇನಾಯವ ದುಷ್ು ಗುಣವೂ ಇಲ್ಿ ಅವನ್ನಗ .. “ ಇವತ್ುತ ನ್ನಕಾ ಅಲಾಿ, ಅದಕ್ತಕಂತಾ ಅಜ ಯಂಟ್ ಪ್ಸಯನಲ್ ಕ ಲ್ಟ ಇದ ಕ್ಣ ೂೇ...ಕ ೂಡು , ಕ ೂಡು!” ಎಂದು ಅವಸರವಸವಾಗಿ ಮಣಿ ಕ ೂಟು ಪಾಸ್ ಕ ೈಗ ತ್ಗ ೂಂಡು ಜ ೇಿಟಗ ತ್ುರುಕ್ತ, ಎಂಜನ್ ಸಾುಟ್ಯ ಮಾಡ್ಡ , ದಡಬಡನ ಗ ೇರ್ ಬದಲ್ಲಸುತಾತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ ೂರಟ ೇ ಿಟಟುನು ಅನಾರ್... ಮುಖಯ ರಸ ತ ತ್ಲ್ುಪಿದ ಅನಾರ್ ಸಮಯ ನ ೂೇಡ್ಡದ..ಎಂಟೂವರ ಗಂಟ , ಅದೂ ಎಂದಿನಂತ ...ಆದರ ಂಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಎಂದಿನಂತ್ಲ್ಿ ಎಂದು ತ್ನಗ ತಾನ ೇ ಹ ಮ್ಮಮ ಪ್ಡುತಾತ ಯೇಚಿಸಿದ ಅನಾರ್... ಜನಮಕ ೂಕಂದ ೇ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ುವಂತ್ ಮುಸಿಿಮನ್ನಗ ಬರುವಂತಾ ಸುದಿನ ಇಂದು.. ಹಾಗ ಂದು ಬಾರಿ ಬಾರಿಯಾಗಿ ಹ ೇಳಿರಲ್ಲಲ್ಿವ ತ್ನಿ ರ ಕ್ೂರಟರ್?... ಕಾಶ್ನೇರಿನ್ನಂದ ಬಂದ ಕಾಸಿಂ ಭಾಯ್!...ಆರು ತಿಂಗಳ ಕ ಳಗ , ತ್ನಿಂತಾ ನಾಲ ಕೇ ಜನರ ಪ್ುಟು ಗುಂಪ್ನುಿ ಉದ ದೇಶ್ನಸಿ, ಊರಾಚ ಯ ಸಮಶಾನದ ಹಿಂದಿನ ಪಾಳು ಮನ ಯಲ್ಲಿ!... ಇನೂಿ ಕ್ತವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಯ್ ಗುಡುತಿತದ ಅವನ ಭಾಷ್ಣ..‘ಆ ಬ ನ ಿಲ್ುಿಟಲ್ಿದ ದ ೂರೇಹಿ ಷಿಯಾಗಳು ನಮಮ ಸುನ್ನಿ ಜನರ ಆಶಯಗಳಿಗ ಮಣುಣ ಹಾಕ್ುವ ಕ್ುತ್ಂತ್ರ ಮಾಡ್ಡದದಕ ಕ ಅವರನುಿ ಸುಮಮನ ಿಟಡಬ ೇಕ ? ಕ್ಭಿೇ ನಹಿ!...ಅಮನ್ ಅಂತ , ಛ !...ನ್ನಜವಾದ ಶಾಂತಿ? ಇನಾಟಫ್


ಇಲ್ಿದ ಈ ದ ೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಕಾಯರದ ಏಜ ಂಟರಂತ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡತ ೂಡಗಿದಾದರಲಾಿ, ಇನ ಿಲ್ಲಿ ನಮಗ ಶಾಂತಿ?... ಅವರನುಿ ಮಟು ಹಾಕ್ತ ಮುಗಿಸಿದರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜನಿತ್ಗ ಹ ೂೇಗುವುದು...ಆತ್ಮಹತ ಯ ಪಾಪ್ವಲ್ಿ... ಅಲಾಿಗಾಗಿ ಿ ದಾಯಿೇನ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ’..ಎಂದು ಭಾವುಕ್ನಾಗಿ ಆವ ೇಶದಿಂದ ಎಷ್ುು ಪಾರಮಾಣಿಕ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡ್ಡದದ ಕಾಸಿೇಂ ಭಾಯ್! ಆಗ ತ್ನ ಿದ ಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದದ ಯಾವುದ ೂೇ ಅನಾಯಯದ ಕ್ತಚುಿ, ನ ೂೇವಿನ ನ ನಪ್ು ಜಾಲ್ಂತ್ವಾಗಿ ಿಟಟ್ುತ್ತಲಾಿ...ತಾನೂ ರಾತಿರಯೆಲಾಿ ಹ ೂರಳಿ, ಯೇಚಿಸಿ ನ್ನದ ದ ಬಾರದ ೇ ಎದುದ ಮುಂದಿನ ದಿನವ ೇ ತ್ನಿ ಕ್ುರುಡು ಅಮಮ ಜಾನ್ ಮತ್ುತ ತ್ಂಗಿ ಜಹಿೇರಾಗ ಏನೂ ಹ ೇಳದ ೇ ಕಾಸಿಂ ಹ ೇಳಿದ ಸಿೇಕ ರಟ್ ಮಷ್ನ್ನಿಗ ಸ ೇಪ್ಯಡ ಯಾಗಿದದ... ಆ ದಿನದಿಂದ ಮೊನ ಿಮೊನ ಿಯವರ ಗ ಬರ ೇ ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷ್ಣವನಿಷ ುೇ ಕ ೇಳಿ ಉತ ೇತ ಜತ್ನಾಗುತಿತದದ, ಪಾರಣತಾಯಗಕಾಕಗಿಯೂ ಮಾನಸಿಕ್ವಾಗಿ ಸಿದಧನಾಗಿ ಕ ೇವಲ್ ಂಂದು ಅವಕಾಶಕಾಕಗಿ ತ್ಹತ್ಹಿಸುತಿತದದವನ್ನಗ ಬಂದಿತ್ುತ ಈ ಬುಲಾವ್... ಕಾಸಿೇಂ ಭಾಯ್ ಈ ಯೇಜನ ಗ ಬ ೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ ಿಲಾಿ ತ್ನಿ ಗೂಡಚಾರರಿಂದ, ಬ ಂಬಲ್ಲಗರಿಂದ ಸಂಗರಹಿಸಿ ತ್ನಗ ಮತ್ುತ ತ್ನಿ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಬಂಕ್ತನ ಗ ಳ ಯ ಅಿಟೇದಗ ವಿವರಿಸಿದದ: “ಈ ಷಿಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ವಯವಸ ಥ ಮಾಡ್ಡದವರಿಗ ಮರ ಯದ ಪಾಠ ಕ್ಲ್ಲಸಬ ೇಕ್ು...ಅಲ್ಲಿ ನ ರ ದಿದದ ಇಸಾಿಮ್ ದ ೂರೇಹಿಗಳನ ಿಲಾಿ ಜಹನುಿಮ್ ( ನರಕ್) ಗ ಂಟ್ುಗ ೇ ಕ್ಳಿಸಬ ೇಕ್ು...ಅನಾರ್ ನ್ನೇನು ಇದಕ ಕ ಫ಼ಿದಾಯಿೇನ್( ಆತಾಮಹುತಿ ದಾಳಿಕ ೂೇರ) ಆಗುತಿತೇ… ನ್ನನಿ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಟಾಯಂಕ್ರ ೇ ಇದಕ ಕ ಮುಖಯ ಆಯುಧ..ನ್ನೇನು ಎಂದಿನಂತ ಅಿಟೇದ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಬಂಕ್ತಗ ಹ ೂೇದರ ಸಾಕ್ು..ಅದೂ ಷಿಯಾ ಮಸಿೇದಿಯ ವಿರುದಧ ದಿಕ್ತಕನಲ್ಲಿದ , ಸಾಲ್ಪ ನ್ನಜಯನ ಸಥಳ… ನ್ನೇನಲ್ಲಿಗ ೇ ಹ ೂೇಗುತಿತೇ ಎಂದು ಗ ೇಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಡಸಿಕ ೂೇ. ಎಂದಿನಂತ ೯ ಗಂಟ ಗ ಅಲ್ಲಿಗ ನ್ನೇನು ತ್ಲ್ುಪ್ಬ ೇಕ್ು, ಎಲ್ಿವೂ ದ ೈನಂದಿನ ಕ ಲ್ಸದಂತ ಯೆೇ ಇರಬ ೇಕ್ು..…ಅಿಟೇದ ತ್ನಿ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಬಂಕ್ತನಲ್ಲಿ ನ್ನನಿ ಟಾಯಂಕ್ರಿಗ ಬಾಂಬ್ ಕ್ಟುಲ್ು ನಮಗ ನ ರವಾಗಲ್ು ಂಪಿಪದಾದನ ..ಮೊದಲ್ು ಅವನೂ ನ್ನೇನು ಸ ೇರಿ ಆ ಬಂಕ್ತನ ಇನ ೂಿಬಬ ಕ ಲ್ಸಗಾರ ಶಂಕ್ರ್ನನುಿ ಕ ೈ ಕಾಲ್ು ಕ್ಟ್ು ಗಾಯರ ೇಜನಲ್ಲಿ ಿಟೇಗ ಹಾಕ್ತ ಬರುತಿತೇರಿ..ಅಲ್ಲಿದದ ಕಾಯಷ್ ಕಢಂಟರ್ ಖ್ಾಲ್ಲ ಮಾಡ್ಡ ಹಾಗ ಿಟಟುು ಇದು ಕ ೇವಲ್ ಕ್ಳಿತ್ನ ಎಂದ ೇ ಅವನ್ನಗೂ, ಆನಂತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರ ಅವರಿಗೂ ಖ್ಾತ್ರಿಯಾಗುವಂತ ಸುಳುಿ ಸುಳಿವು ಿಟಟುುಿಟಡ್ಡ.. ನಮಮವರು ಆ ಬ ಳಿಗ ಗ ಮುಂಚ ಯೆೇ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತ ಅಿಟೇದಗ ಪಾಿಸಿುಕ್ ಸ ೂಪೇಟಕ್ವಿರುವ ಸುಲ್ಭವಾದ ಸ ೈಜನ ಬಾಂಬ್ ಕ ೂಟ್ುರುತಾತರ . ಶಂಕ್ರ್ನನುಿ ದೂರ ಮಾಡ್ಡದ ಮ್ಮೇಲ ನ್ನೇವಿಬಬರೂ ಸ ೇರಿ ಟಾಯಂಕ್ರ್ ಬುಡಕ ಕ ಅದನುಿ ಕ್ಟುಬ ೇಕ್ು..ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗ ೂತಾತಗದ ಸಥಳದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾನು ಹ ೇಳಿಕ ೂಡುತ ೇತ ನ .. ನಮಮ ಬಾಂಬ್ ಆ ಿಟರಡ್ಡಿನ ಸ ಕ್ುಯರಿಟ್ಯವರ ಚ ಕ್ತಂಗನುಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತದ .. ಅವರು ಅಂದು ಹ ಚಾಿಗಿ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಟಾಯಂಕ್ರ್ ಗಳನುಿ ಚ ಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಿ..ಂಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತ್ರ ಈಗ ತಾನ ೇ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಡ್ಡೇಸ ಲ್ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಮುಷ್ಕರ ನ್ನಂತ್ು ಬಂಕ್ ಗಳಿಗ ಸಪ ಿೈ ಬರಹತಿತದ , ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದಕಾಕಗಿ ಬ ೇಡ್ಡಕ ಹ ಚಾಿಗಿ ಹಾಹಾಕಾರವಿದ ..ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾಯಷ್ನಲ್ ಆಯಿಲ್ ಸಕಾಯರಿ ಕ್ಂಪ್ನ್ನಯ ತ ೈಲ್ ಟಾಯಂಕ್ರ್ ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಿಟರಡಿ ಏರಲ್ಲದ ಎಂದು ನನಿ ನಂಿಟಕ ..ಅನಾರ್, ನ್ನೇನಾಯವ ರಿೇತಿಯ ಅನುಮಾನವೂ ಬರದಂತ ಶಾಂತ್ವಾಗಿ, ಂಂದು ಸಾಧಾರಣ ದಿನ, ಓವಯ ಡ ೈವರ್ ಡೂಯಟ್ ಮಾಡುವವನಂತ ಯೆ ಅವರ ಮುಂದ ವತಿಯಸಬ ೇಕ್ು. ಂಮ್ಮಮ ಅವರು ಿಟರಡಿ ಏರಲ್ು ಿಟಟುರಂದರ ಮುಗಿಯಿತ್ು, ಆಗ ಹತ್ುತ ಗಂಟ ಯಾಗಿರುತ್ತದ , ಸಮ್ಮೇಳನ ಷಿಯಾ ಮಸಿೇದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿಿಟಟ್ುರುತ್ತದ ..ಅನಾರ್ ನ್ನೇನು ಅತಿ ವ ೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತಾತ ಮಸಿೇದಿಯ ಬದಿಗ ಬಂದಾಗ ಆ ಿಟರಡ್ಡಿನ ಬದಿಯ


ರ ೈಲ್ಲಂಗ್ಟ ಕ್ಡ ಗ ಗುರಿಯಿಟುು ಟಾಯಂಕ್ರನುಿ ಗುದಿದ, ಿಟರಡ್ಡಿನ್ನಂದ ಹ ೂರಕ ಕ ಚಿಮಮ ಹಾರಿ ಮಸಿೇದಿಯ ಕ್ಟುಡದ ಮ್ಮೇಲ ನ ೇರವಾಗಿ ಎರಗುತಿತೇಯೆ..ಇದಕ ಕ ತ್ಕ್ಕ ಕಢಶಲ್ಯ ನ್ನನಗಿದ …ಆ ಿಟರಡ್ಡಿನ ರ ೈಲ್ಲಂಗ್ಟ ಹಳ ೇ ಸಿುೇಲ್ಲನವು, ತ್ುಕ್ುಕ ಹಿಡ್ಡದಿವ ..ನ್ನನಗ ಅದನುಿ ಗುದಿದ ಮುರಿದು ಇಡ್ಡೇ ಟಾಯಂಕ್ರನುಿ ಕ ಳಕ ಕ ಿಟೇಳಿಸಲ್ು ಕ್ಷ್ುವಾಗುವುದಿಲ್ಿ…ಸಾಲ್ಪ ಹ ಚುಿ ಕ್ಡ್ಡಮ್ಮಯಾದರೂ, ಏನೂ ತ ೂಂದರ ಯಿಲ್ಿ…ಆ ಬಾಂಬ್ ಬಹಳ ಶಕ್ತತಯುತ್ವಾಗಿ, ಹ ಚುಿ ದೂರಕ ಕ ಹರಡುವ ಶಕ್ತತಯುಳಿದು..ಕ ಳಗ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಕ ಕ ತಾನ ೇ ಸ ೂಪೇಟಗ ೂಳುಿವ ಇಂಪಾಯಕ್ು ಟ ೈಪಿನದು .ಜತ ಗ ನಮಮ ಎರಡನ ಅಸರ...ಪ ಟ ೂರೇಲ್…ಆಗ ಕ ಲ್ಸಕ ಕ ಬರುತ್ತದ …ಬಾಂಬ್ ಸಿಡ್ಡತ್ಕ ಕ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಹತಿತಕ ೂಂಡು ಧಗಗನ ಇಡ್ಡೇ ಮಸಿೇದಿಯನುಿ ಜಾಾಲಾಮುಖಿಯಂತ ಕ್ಬಳಿಸುವುದು..!! ದ ೂರೇಹಿ ಶತ್ುರಗಳ ಲಾಿ ಬ ಂಕ್ತಗ ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಸತ್ುತ ಹ ೂೇಗುವರು....ಅನಾರ್, ನ್ನೇನು ‘ಅಲಾಿ ಹ ೂೇ ಅಕ್ಬರ್ ’ ಎಂದು ಕ್ೂಗುತ್ತಲ ೇ ಪಾರಣ ಿಟಡಬ ೇಕ್ು..ನ್ನನಿದು ಪ್ುಣಯವಂತ್ ಜನಮ..ಆತಾಮಹುತಿಯಿಂದ ಜನಿತ್ ಸ ೇರಿ ಸದಗತಿ ಹ ೂಂದುತಿತೇಯೆ, ಅಿಟೇದ ಸದಯ, ನ್ನೇನು ಂಬಬಂಟ್..ನ್ನೇನು ಸಾಲ್ಪ ದಿನ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದಂತ ಬ ೇರ ಊರಿನ ಟ ೈನ್ ಹತಿತಿಟಡು.ಯಾರಾದರೂ ವಿಚಾರಿಸಿದರ ಅಜ ೇರಿನ ದಗಾಯ ನ ೂೇಡಲ್ು ಹ ೂರಟ ಅಂದು ಿಟಡು .ಅರ್ಯ ಆಯಿತ ?” ಉಸಿರು ಿಟಗಿ ಹಿಡ್ಡದು ಆಸಕ್ತತಯಿಂದ ಕ ೇಳುತಿತದದ ಅನಾರ್ “ಸುಭಾನಲಾಿ!..ಅಲಾಿ ಹುಕ್ುಂ ಇದ ೇ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾನಾಯರು ಬ ೇಡವ ನಿಲ್ು?..ನನಗ ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯವನುಿ ಇನೂಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹ ೇಳಿ..ಎಷ ೂುತಿತಗ …ಎಲ್ಲಿ… ಎಂದು ಇತಾಯದಿ..”ಎಂದು ಉತಾಟಹದಿಂದ ಂಪಿಪ, ಯಾರಿಗೂ ಈ ಗುಟುು ಿಟಟುುಕ ೂಡದ ಶಪ್ರ್ವನೂಿ ಮಾಡ್ಡ ಈ ಯೇಜನ ಗ ಸ ೇಪ್ಯಡ ಯಾಗಿದದನು… ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಬಂಕ್ತನ ನಢಕ್ರನಾದ ಅಿಟೇದ ಸಹಾ “ಆ ಶಂಕ್ರ್ನನುಿ ಚಿಟ್ಕ ಹ ೂಡ ಯುವಷ್ುರಲ್ಲಿ ಸುಮಮನಾಗಿಸುತ ತೇನ , ಮೊದಲ ೇ ಕ್ುಡುಕ್, ಸದಾ ಸುಸಾತಗಿರುತಾತನ ..ನ್ನೇವು ಸನ ಿ ಮಾಡ್ಡ ಯಾವಾಗ ಅಂತಾ ಸಾಕ್ು…ನಾನೂ ಅನಾರ್ ಜತ ಗಿದ ದೇನ …” ಎಂದು ಧ ೈಯಯವಾಗಿ ಸಮಮತಿಸಿದದನು. ನಾಲ್ಕನ ಗ ೇರಿನಲ್ಲಿ ಭತಿಯ ಟಾಯಂಕ್ರ್ ಲಾರಿಯನುಿ ವ ೇಗಮತಿಯಲ ಿೇ ಎಚಿರಿಕ ಯಿಂದ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಬಂಕ್ತನತ್ತ ನ ಡ ಸಿದನು ಅನಾರ್..ಅವನ್ನಗ ಇನೂಿ ಬ ೇಕಾದಷ್ುು ಸಮಯವಿತ್ುತ.. ೪ ಧೃತಿ ಕಾರ್ ಓಡ್ಡಸುತಾತ ಭರತ್ ಬಗ ಗಯೆೇ ಇನೂಿ ಯೇಚಿಸುತಿತದಾದಳ . ಇತಿತೇಚ ಗ ಯಾಕ ೂೇ ತ್ಮಮಬಬರ ಬದುಕ್ು ಯಾಂತಿರಕ್ವಾಗಿ ನ್ನಸಾಟರವಾಗುತಿತದ ಎನ್ನಸುತಿತದ . ಇಬಬರೂ ಪಿರೇತಿಸಿ ಮದ���ವ ಯಾಗಿ ಮೂರು ವಷ್ಯಗಳಷ ುೇ ಆಗಿದ . ಮದುವ ಯಾದ ನಂತ್ರ ಮಧುಚಂದರಕ ಕ ನಾಲ ಕೇ ದಿನ ರಜದಲ್ಲಿ ಇಬಬರೂ ಊಟ್ಗ ಹ ೂೇಗಿದುದ ಿಟಟುರ ಪ್ುನಃ ಅಂತಾ ಟ್ರಪ್ ಮಾಡ್ಡದ ದೇ ಇಲ್ಿ..ಎಲ್ಲಿ, ಹ ೂಸ ಬಾಡ್ಡಗ ಮನ ಹಿಡ್ಡದು, ತಾನ ರಡು ಬಾರಿ ನೂಯಸ್ ಪ ೇಪ್ರ್ ಲ ೂೇಕ್ದ ಉದ ೂಯೇಗ ಿಟಟುು ಟ್.ವಿ. ಉದಯಮಕ ಕ ಸ ೇರಿ ಕ ಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಬ ೇರೂರಲ್ು ಇದುವರ ಗೂ ಸಿಕ್ಕ ಸಮಯವ ೇ ಸಾಕ್ೂ ಸಾಲ್ದಾಗಿತ್ುತ.. ಈ ಹಿಂದಿನ ಂಂದು ವಷ್ಯದವರ ಗೂ ಭರತ್ಗೂ ಅಸಾಟಮನಲ್ಲಿ ಡೂಯಟ್ ಇದುದದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ ೇಗ ೂೇ ವಗಯ ಮಾಡ್ಡಸಿಕ ೂಂಡು ತ್ನಿ ಜತ ಇದ ೇ ಊರಲ್ು ನ ಲ ಸಲ್ು ಬಂದಿದದ. ಹ ೇಗ ೂೇ, ಬ ೇಗ ಎಲಾಿದರೂ ಂಂದು ಸುಂದರ ಟ್ರಪ್ ಮಾಡ್ಡಯೆೇ ಿಟಡಬ ೇಕ್ು! ಅವಳ ಯೇಚನಾ ಲ್ಹರಿ ಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಅಷ್ುರಲ್ಲಿ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೇನ್ ರಿಂಗಣಿಸಿತ್ು….ನ ೂೇಡ್ಡದರ ತ್ನಿ ಸಹ ೂೇದ ೂಯೇಗಿ ಸವಿತಾ, ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಾಪಟ್ನ್ನಂದ..


“ಯಾವಾಗ ತ್ಲ್ುಪ್ುತಿತೇಯೆೇ ,ಧೃತಿ?..ಹತ್ುತ ಗಂಟ ಗ ಮುಂಚ ೇನ ೇ ಬತಿೇಯ ತಾನ ?..ಈಗ ಲ್ಲಿದಿೇಯಾ?” ಎಂದ ಲ್ಿ ಪ್ರಶ ಿಗಳ ಮಾಲ . “ ಸವಿತಾ, ಬತಿೇಯನಮಾಮ!…ಸಾಲ್ಪ ಕಾರಿಗ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಹಾಕ್ತಸಕ ಕ ಹ ೂರಟು ಇವತ್ುತ ಸಾಲ್ಪ ಸುತಾತಯಿತ್ು ಅಷ ುೇ….ಹಾಕ್ತಸಿಕ ೂಂಡು ತ್ಕ್ಷಣ ಬಂದು ಿಟಡ್ಡತೇನ್ನ…” ಎಂದು ಫೇನ್ನಟುಳು..ಅವರ ಲಾಿ ಇನೂಿ ಅನನುಭವಿಗಳು. ‘ಮ್ಮೈನ್ ಇವ ಂಟ್ ಕ್ವರ್ ಮಾಡಲ್ು ತಾನು ತ್ಲ್ುಪ್ದಿದದರ ಎಂಬ ನಡುಕ್ ಅವರಿಗ ’ ಎನ್ನಸಿದಾಗ ಸಾಲ್ಪ ಜಂಬದ ಕ್ತರುನಗ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂಚಿತ್ು. ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಲ ವ ಲ್ ನ ೂೇಡ್ಡದರ ಕ ೂನ ಕ್ಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಗುತಿತದ ..ಅಂದರ ಿಟಲ್ುಕಲ್ ಇಲಾಿ!…ಸದಾಯ, ಬಂಕ್ ಹತಿತರ ಬರುತಿತದ ..ಇದು ಆ ಮಸಿೇದಿಯ ನ ೇರ ರೂಟ್ನಲ ಿ ಇದದರೂ ಸಾಲ್ಪ ಹ ೂರಚಾದ ಪ್ರದ ೇಶ..ಇಲ್ಲಿ ಇದ ೂಂದ ೇ ಹತಿತರ ಇರ ೂೇದು… ಹ ೇಗ ೂೇ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಸಿಕ್ಕರ ಸಾಕ್ು! ಆ ಬಂಕ್ತನ ದಾಾರದ ಬಳಿ ಬರುತಿತದದಂತ ಯೆೇ ಅವಳಿಗ ಂಂದು ದ ೈತಾಯಕಾರದ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಟಾಯಂಕ್ರ್ ತ್ನಿ ಹಾದಿಗ ಅಡಿವಾಗಿ ನ್ನಂತಿದುದದು ಕ್ಂಡು ಬಂತ್ು...‘ಛ ೇ, ಈಗ ಇನೂಿ ಲ ೇಟಾಗುವುದು, ಇವನು ಟಾಯಂಕ್ರ್ ಖ್ಾಲ್ಲ ಮಾಡ್ಡ ಹ ೂೇಗುವವರ ಗೂ...’ ಎಂದು ಅವಳ ೇ ನ್ನಧಾನಕ ಕ ಹಿಂದ ಕಾರನುಿ ಸರಿಸಿ ಆ ಹಾದಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನಂತ್ಳು.. ಆಕ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರು ಟಾಯಂಕ್ರ್ನ್ನಂದ ಇಳಿದಿದದ ಅನಾರ್ ಮತ್ುತ ಅಿಟೇದರ ಕ್ಣಿಣಗ ಕಾಣದಂತಾ ಬ ಿೈಂಡ ಸಾಪಟ್ ಆಗಿದುದದು ಕಾಕ್ತಾಳಿೇಯ. ಅವರು ಆಗ ಟಾಯಂಕ್ರಿನ ಮಗುಗಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಶಂಕ್ರ್ ಜತ ಆಗತಾನ ಬ ೇಟ್ ಮಾಡ್ಡದದರು.. ಶಂಕ್ರ್ ಎದುರಿಗಿದದ ಅನಾರನುಿ ಉಭಯ ಕ್ುಶಲ ೂೇಪ್ರಿ ವಿಚಾರಿಸುತಿತದದಂತ ಯೆೇ, ಅಲ್ಲಿದದ ಸಿುೇಲ್ ಕ ೂರೇ ಬಾರ್ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಅವನ ಹಿಂದ ಯೆೇ ಕ್ಳಿ ಹ ಜ ಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದದ ಅಿಟೇದ ಅವನ ತ್ಲ ಯ ಹಿಂಭಾಗಕ ಕ ಮಂಚಿನಂತ ಲಾಠಿಸಿದದ...ಅವರ ಪಾಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ ತ್ಕ್ಷಣವ ೇ ಅನಾರ್ ಗಾಯಗ ೂಂಡ ಶಂಕ್ರನ ಬಾಯನುಿ ಂಡನ ಯೆೇ ತ್ನಿ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಮುಚಿಿ ನ ಲ್ಕ ಕ ಿಟೇಳಿಸಿ ಸದುದ ಇಲ್ಿವಾಗಿಸಬ ೇಕಾಗಿತ್ುತ..ಆದರ ವಿಧಿವಶಾತ್ ಅನಾರ್ ಂಂದು ಕ್ಷಣ ತ್ಡಮಾಡ್ಡಿಟಟು..ಶಂಕ್ರ್ ” ಅಮಾಮ ...”ಎಂದು ನ ೂೇವಿನ್ನಂದ ಕ್ತರುಚಿಯೆೇ ಿಟಟು, ಅನಾರ್ ಕ ೈ ಅವನ ದಾನ್ನಯನುಿ ಉಡುಗಿಸವ ಮೊದಲ ೇ.. ಅವನ ಆತ್ಯನಾದ ಮರ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತಿತದದ ಧೃತಿಯ ಕ್ತವಿಗ ಬಡ್ಡದಿತ್ುತ..ಅವಳು ಅರ ಕ್ಷಣ ತ್ಿಟಬಬಾಬದಳು..ಈ ನ್ನಜಯನ ಬಂಕ್ತನಲ್ಲಿ ನ ೂೇವಿನ ಚಿೇತಾಕರ? ಅವಳು ತ್ಕ್ಷಣ ಜಾಗೃತ್ಳಾಗಿ ಎಚಿರಿಕ ಯಿಂದ ಬಂಕ್ತನ ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿದದ ಪದ ಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸರಸರನ ಸಾಗಿ ನ ೂೇಡಬಂದಳು.. ತ್ನಿ ಕ್ಂಗಳನ ಿೇ ನಂಬಲಾಗುತಿತಲ್ಿ..ಂಬಬ ಬಂಕ್ತನ ಸಮವಸರ ಧರಿಸಿದ ನಢಕ್ರ ಮತ್ುತ ಡ ೈವರ್ ದಿರುಸಿನವ, ಇನ ೂಿಬಬ ಚ ನಾಿಗಿ ಗಾಯಗ ೂಂಡು ಂದಾದಡುತಿತರುವ ಂಬಬ ನಢಕ್ರನ ಬಾಯಿಗ ಬಟ ು ತ್ುರುಕ್ತ ಅವನು ಕ್ಮಕ್ ಕ್ತಮಕ್ ಅನಿದಂತ ಬಲ್ವಂತ್ ಮಾಡುತಿತದಾದರ . ಟಾಯಂಕ್ರಿನ ಡ ೈವರ್ ತ್ನಿ ಬಳಿಯಿದದ ನ ೈಲಾನ್ ಹಗಗವನುಿ ಇನ ೂಿಬಬನ್ನಗ ನ್ನೇಡ್ಡ,” ಬ ೇಗ ಕ್ಟುು” ಎಂದು ಅವಸರಿಸಿದುದ ಮಂದವಾಗಿ ಕ ೇಳಿಸುತಿತದ ..ಅವರು ಕ ಳಗ ಿಟದಿದದದವನ ಕ ೈ ಕಾಲ್ನುಿ ನ್ನಧಯಯವಾಗಿ ಿಟಗಿಯಾಗಿ ಕ್ಟು ತ ೂಡಗಿದಾದರ ..ಧೃತಿಯ ಎದ ಆತ್ಂಕ್ದಿಂದ ೆವಗುಟ್ು, ಬಾಯಿ ಪ್ಸ ಆರುತಿತದ ..ಸುತ್ತಲ್ೂ ಕ್ಣುಣ ಹಾಯಿಸಿದರ ಆ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಅವಳನುಿ ಿಟಟುು ಬ ೇರ ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದಶ್ನಯಯೂ ಕಾಣುತಿತಲ್ಿ...ಯಾರಿಗ ಹ ೇಳುವುದು, ಹ ೇಗ ?..ತಾನ ನುಗಿಗ ಅವರಿಬಬರನೂಿ ಎದುರಿಸಿದರ ...? ಎಂಬ ಲ್ಿ ಯೇಚನ ಗಳು ಅವಳ ತ್ಲ ಯನುಿ ಮುತಿತಕ ೂಳುಿತಿತವ .


ಶಂಕ್ರನ ಬಾಯಿಗ , ಕ್ಣಿಣಗ ಬಟ ು ಕ್ಟ್ು ಅವನ ಕ ೈ ಕಾಲ್ು ಬಂಧಿಸಿ, ಅವನನುಿ ದರದರನ ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿದ ಗಾಯರ ೇಜನಲ್ಲಿ ನೂಕ್ತ , ಶಟರ್ ಎಳ ದು ಮತ ತ ಟಾಯಂಕ್ರಿನ ಬಳಿ ಬಂದರು.. ಆ ಸಂಧಭಯವನುಿ ಬಳಸಿಕ ೂಂಡ ಧೃತಿ ಇನೂಿ ಹತಿತರ ಬಂದು ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಬಂಕ್ತನ ಪದ ಯ ಪ್ಕ್ಕದ ಂಂದು ಕ್ಂಬದ ಮರ ಯಲ್ಲಿ ನ್ನಂತ್ು ಕಾಯುತಿತದಾದಳ , ಟಾಯಂಕ್ರಿನ ನಂಬರ್ ಪ ಿೇಟ್ ನ ೂೇಟ್ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳುಿತಿತದಾದಳ ...’ಇವರು ಏನು ಬಂಕ್ತನ ದರ ೂೇಡ ಮಾಡಹತಿತದಾದರ ಯೆ?’ ಎಂದು ಅವಳು ಚಿಂತಿಸುತಿತದಾದಳ ...ಅನಾರ್ ಮತ್ುತ ಅಿಟೇದ ತ್ಮಮ ಶರಮದಿಂದ ಬ ವರು ಸುರಿಸುತಾತ, ಏದುಸಿರು ಿಟಡುತಿತದಾದರ . ಅಿಟೇದ ಕ ೂಟು ಪಾಯಕ ೇಟ್ ಿಟಚಿಿ ಪಾಿಸಿುಕ್ ಮತ್ುತ ಹಲ್ವು ವ ೈಸ್ಯ ಇರುವ ಬಾಂಬನುಿ ಮೊದಲ ೇ ಕಾಸಿೇಂ ಭಾಯ್ ಹ ೇಳಿಕ ೂಟು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯಗ ಿಟ್ ಭಾಗವನುಿ ಲಾರಿಯ ಚಾಯಸಿಸ್ಗ ಪ್ಟ ುಂದು ಕ್ಣಿಣಗ ಕಾಣದಂತ ಂತಿತ ಬಚಿಿಟುರು...”ತ್ುಂಬಾ ಜ ೂೇರಾಗಿ ಓಡ್ಡಸಬಾದಯಂತ , ಬಾಂಬ್ ಸಾಲ್ಪ ಅಲ್ುಗಾಡ್ಡದರೂ ರಸ ತಯಲ ಿೇ ಬಸ್ುಯ ಆಗತ್ತಂತ ..ಹಂಪ್ಟ ಹುಷಾರು..”ಎಂದು ಅವಶಯಕ್ತ ಗಿಂತ್ ಹ ಚಿಿನ ದನ್ನಯಲ ಿೇ ಅಿಟೇದ ಅನಾರಿಗ ಎಚಿರಿಸಿದ.. ಉದಿಾಗಿನಾಗಿದದ ಅನಾರ್ ಅವನ ಕ ನ ಿ ಗ ಬಾರಿಸಿ, ತ್ಗಿಗದ ಕ್ುಪಿತ್ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ, ” ಬಾಯುಮಚುಿ, ಬ ೇವಕ್ೂಫ್!..ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕ ೇಳಿಸಿದರ ?.. ಡ ೈವಿಂಗ್ ನನಿ ಕ ಲ್ಸ, ಆ ಮಸಿೇದಿವರ ಗೂ ಜ ೂೇಪಾನವಾಗಿಟ್ುತಿೇಯನ್ನ..ಅಲ ಿೇ ನಾನು ಅದು ಎರಡೂ ಸಿಡ್ಡಯುವುದು..ಸರಿ ಸರಿ, ನ್ನೇನ್ನೇಗ ಹ ೂರಡು, ಆ ಕಾಯಷ ಲಾಿ ಇಟುುಕ ೂಂಡು ರ ೈಲ್ ಹತಿತ ಮರ ಯಾಗಿ ಿಟಡು..ಖುದಾ ಹಾಿ ೇಜ, ಕ ೂನ ಯ ಬಾರಿಗ ..”ಎಂದು ಹ ೇಳಿ ಇಬಬರು ಂಬಬರನ ೂಿಬಬರೂ ತ್ಿಟಬಕ ೂಂಡು ‘ಅಲಾಿ ಹ ೂೇ ಅಕ್ಬರ್’ ಎಂದು ಹ ೇಳಿ ಬ ೇರ ಯಾದರು. ಈ ಗಳಿಗ ಯವರ ಗೂ ಅನಾರ್ ಮತ್ುತ ಅಿಟೇದ ಇಬಬರಿಗೂ ಧೃತಿ ತ್ಮಮನುಿ ಕ್ದುದ ನ ೂೇಡ್ಡ ಎಲಾಿ ಅರಿತ್ುಿಟಟ್ುದುದ ಗ ೂತಾತಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ!..ಆದರ ಇಂತಾ ಆಘಾತ್ಕ್ರ ರಹಸಯ ಸುದಿದಯನುಿ ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ಕ ೇಳಿಿಟಟ್ುದದ ಧೃತಿ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಪದ ಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜ ೂೇರಾಗಿ ಓಡಹತಿತದಳು, ಯಾಕ ಂದರ ತ್ನಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ ಟ ೂೇಲ್ ಇಲ್ಿ.... ಅವಳಿಗ ತಾನ ೇನು ಮಾಡುತಿತದಿದೇನ ಂಬ ಅರಿವಾಗಲ್ಲಲ್ಿ...ಮಸಿೇದಿ, ಬಾಂಬ್..ಮ್ಮೈ ಗಾಡ! ಅವಳಿಗ ಓಡುತ್ತಲ ತ್ಲ ಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಯೇಜನ ಯೆಲಾಿ ಸಪಷ್ುವಾಗುತಿತದ ..ಇದು ಬರ ೇ ದರ ೂಡ ಯಲಾಿ..ಅಯಯೇ, ತ್ನಿ ಪ್ತಿ ಎಚಿರದಿಂದ ಕಾಯುತಿತರುವ, ತಾನು ವರದಿ ಮಾಡಲ್ಲರುವ ಸಮ್ಮೇಳನವನುಿ ಸವಯನಾಶ ಮಾಡುವ ಪಿತ್ೂರಿ.. ಅವಳ ಓಟದ ಸದಿದಗ , ಪದ ಯ ಅಲ್ುಗಾಟಕ ಕ ಎಚಿರಗ ೂಂಡ ಅಿಟೇದ ಅವಳ ಹಿಂದ ಯೆೇ ಓಡಹತಿತದ..ಅನಾರ್ ಅವನ್ನಗ “ಅವಳನುಿ ಹಿಡ್ಡದು ಮುಗಿಸು,...ಿಟಡಬ ೇಡಾ!” ಎನುಿತಿತದಾದನ ..ಅವನ ಸಮಯ ಮೇರುತಿತದ . ಅದೂ ಆಕ ತ್ನಿ ದಿಕ್ತಕಗ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಓಡುತಿತದಾದಳ !..ತಾನು ಫಾಲ ೂೇ ಮಾಡಲ್ು ಈಗ ಸಮಯವಿಲ್ಿ..ತಾನು ಹ ೂರಟ ಕ ಲ್ಸ ಮೊದಲ್ು ಮುಗಿಸಬ ೇಕ್ು ಎಂದರಿತ್ ಅನಾರ್ ಟಾಯಂಕ್ರ್ ಏರಿ ವ ೇಗವಾಗಿ ತ್ನಿ ಅಂತಿಮ ಸವಾರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಡಯೆೇ ಿಟಟು... ಅಿಟೇದ “ಏಯ್.. ನ್ನಲ್ೂಿಊ...!” ಎಂದು ಅರಚುತಾತ ಂಡ್ಡಬರುತಾತ ಅವಳತ್ತ ಎರಾರಿಟರಿರಯಾಗಿ ತ್ನಿ ಕ ೂರೇಬಾರ್ ಎಸ ದನು..ಅವಳ ಅದೃಷ್ು ಚ ನಾಿಗಿತ್ುತ , ಅವನ ಆಯುಧ ಗುರಿ ತ್ಪಿಪತ್ುತ..ಏದುಸಿರು ಿಟಡುತಾತ ಓಡುತಿತದದ ಧೃತಿಯ ಮನಸಿಟನಲ್ಲಿ ಹ ೇಗಾದರೂ ಈ ಅನಾಹುತ್ದ ಯೇಜನ ಯ ಸುದಿದಯನುಿ ತ್ನಿ ಪ್ತಿಗ ಮತ್ುತ ಪೇಲ್ಲಸರಿಗ ತಿಳಿಸಬ ೇಕ ಂಬ ತ್ರಾತ್ುರಿ.. ಮುಖಯ ರಸ ತಯ ಜಂಕ್ಷನ್ನಗ ಬಂದಾಗ ಧೃತಿ ಅಿಟೇದನನುಿ ಜಯಿಸಿದಳು..ಅವಳ ಎದುರಿಗ ಖ್ಾಲ್ಲ ಟಾಯಕ್ತಟಯಂದು ಸರರನ ಬಂದು ಬ ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡು ನ್ನಂತಿತ್ು..ಅವಳ ಕ್ಂಗಾಲಾದ ಮುಖ ಮತ್ುತ ಹಿಂದ ಯೆೇ ಓಡ್ಡ ಬರುತಿತದದ ಖದಿೇಮನನುಿ ಕ್ಂಡು ಟಾಯಕ್ತಟ ಡ ೈವರ್ ಇದ ೂಂದು ರ ೇಪ್ ಕ ೇಸಿನ ಯತ್ಿ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದನು.


ತ್ಕ್ಷಣ ಡ ೂೇರ್ ಓಪ್ನ್ ಮಾಡ್ಡ, ಕಾರ್ ಚಾಲ್ನ ಯಲ್ಲಿದಾದಗಲ ೇ ಅವಳ ಕ ೈ ಹಿಡ್ಡದು ಸುರಕ್ಷತ ಯ ಂಳಕ ಕ ಸ ಳ ದಿದದನು ಸಮಯಸೂಪತಿಯ ತ ೂೇರಿಸಿದ ಡ ೈವರ್!..ಟಾಯಕ್ತಟಯಲ್ಲಿ ಧಸಕ್ ಎಂದು ಕ್ೂತ್ವಳ ೇ ತ್ಕ್ಷಣ ತ್ನಿ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೇನ್ನಂದ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಓಡ್ಡ ಬರುತಿತದದ ಅಿಟೇದನ ಚಿತ್ರವನುಿ ಕ್ತಿಕ್ ಮಾಡ್ಡಿಟಟುಳು.. ಮರುಕ್ಷಣವ ೇ ಟಾಯಕ್ತಟ ಅಿಟೇದನ ಎಲ ಿಮೇರಿ ಸರರನ ಸಾಗಿಹ ೂೇಗಿತ್ುತ..ಮಂಚಿದ ಅವಕಾಶಕ ಕ , ಅದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮಕ ಕ ಬ ದರಿದ ಅಿಟೇದ “ ಓಹ್...ಎಂದು ನ್ನರಾಶನಾಗಿ ಅರಚಿ, ದಿಕ್ುಕ ಬದಲ್ಲಸಿ ರ ೈಲ ಾ ಸ ುೇಷ್ನ್ ಕ್ಡ ಗ ಹುಚಿನಂತ ಓಡಹತಿತದ. “ಏನಾಯಿತ್ು ಮ್ಮೇಡಮ್, ಈಗಿನ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ರ ೇಪ್ ಎನುಿವುದು... “ಎಂದು ವಾಯಖ್ಾಯನ ತ ಗ ದ ಡ ೈವರನ ಮಾತಿಗ ಕ್ತವಿಗ ೂಡಲ್ು ಸಮಯವಿಲ್ಿ ಧೃತಿಗ . ಮನಸಟನುಿ ಸಿಥಮತ್ಕ ಕ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು “ ಡ ೈವರ್, ಷಿಯಾ ಮಸಿೇದಿಯ ಬಳಿಗ ಬ ೇಗ ನ ಡ ಸು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣ ಕ ೂಟುು ಭರತ್ನ ಮೊಬ ೈಲ್ಲಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲ ತಿಿಸಿದಳು.. “ಅದು ದೂರ, ವಿರುದಧ ದಿಕ್ುಕ, ಂನ್ ವ ೇ ಮ್ಮೇಡಮ್” ಎನುಿತಿತದಾದನ ಸಂಚನುಿ ಅರಿಯದ ಡ ೈವರ್. ಅಯಯೇ, ಇಲ್ಲಿ ನ ಟಾಕ್ಯ ಸಿಗುತಿತಲ್ಿ. ಸಿಗಿಲ ಿೇ ಕಾಣುತಿತಲ್ಿ! ...”ಡ ೈವರ್, ನ್ನನಿ ಮೊಬ ೈಲ್ ಕ ೂಡು” ಎಂದು ಅದನೂಿ ಕ್ತತ���ುತಕ ೂಂಡಳು ವಿಧಿಯಿಲ್ಿದ ೇ.. ಅದರಲ್ೂಿ ಕಾಲ್ ಹ ೂೇಗದ ೇ ಕ್ಟ್ ಕ್ಟ್ ಆಗುತಿತದ , ತ್ನಿ ಚಾನ ಲ್ಲಿನವರಿಗೂ ಈಗ ಲ ೈನ್ ಸಿಗುತಿತಲ್ಿ ಛ ೇ!... ಆಗಾಗಲ ೇ ಡ ೈವರ್ ಸಂದಿಗ ೂಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೂರುತಾತ ಆ ಮಸಿೇದಿಯ ದಾರಿಯನುಿ ಬ ೇಗ ಹಿಡ್ಡಯಲ್ು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡುತಿತದಾದನ . ೫ ಭರತ್ ಸ ೇತ್ುವ ಯ ಂಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನಂತ್ು ಈಗ ಸಲ್ಲೇಸಾಗಿ ಚಲ್ಲಸುತಿತರುವ ವಾಹನಗಳನುಿ ಕ್ಂಡು ಂಂದು ನ ಮಮದಿಯ ನ್ನಟುುಸಿರಿಟುನು...ಆಗಲ ೇ ಂಳಗಿನ್ನಂದ ದಾನ್ನವಧಯಕ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವವರ ದಾನ್ನ ಕ ೇಳಿಬರುತಿತದ ..ಅಬಾಬ, ಕ ೂನ ಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಭ ಶುರುವಾಯಿತ್ು ಎಂದುಕ ೂಳುಿತಿತದದವನ್ನಗ “ಬಜ್ಾ ಜ್!! “ಎಂದು ಮೊಬ ೈಲ್ ತ್ನಿ ಜ ೇಿಟನಲ್ಲಿ ಜೇವಪ್ಡ ದದುದ ಅರಿವಾಯಿತ್ು. ಕ ೈಗ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡರ , ಯಾವುದ ೂೇ ತಿಳಿಯದ ನಂಬರ್..ಅರ ಮನಸಿಟನಲ್ಲಿ ತ ಗ ಯಲ ೂೇ ಬ ೇಡವೇ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ.”ಹಲ ೂೇ!” “ ಭರತ್, ನಾನು!..ಧೃತಿ ಹಿಯರ್..ನಾನು..”ಎಂದವಳು ಅವಸರವಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡುತಿತದದಂತ , ಭರತ್ ಆಶಿಯಯದಿಂದ , “ “ಇದ ೇನು, ಇದಾಯವ ನಂಬರ್?..ನ್ನನಿದ ೇನಾಯುತ?..ಅಂದಹಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನ್ನಮಮ ಚಾನ ಲ್ಲಿನ ಸವಿತಾ ಕಾಯುತಿತದಾದಳ ..”ಎಂದು ಮಾತ್ು ತ ಗ ದನು. ಧೃತಿ ಅವನನುಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಡ “ಜಸ್ು ಲ್ಲಸನ್,..ಈಗ ೂಂದು ಎಮಜ ಯನ್ನಟಯಿದ ನ್ನನಿ ಿಟರಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ... ಂಂದು ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಟಾಯಂಕ್ರ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತ ..?’ಎಂದು ಂತಿತ ಕ ೇಳಿದಳು. ಭರತ್ ಅಚಿರಿಯಿಂದ ದನ್ನಯೆೇರಿಸಿ,” ಯಾವ ಟಾಯಂಕ್ರ್... ಏನಂತಾ ಎಮಜ ಯನ್ನಟ?..ಆಗಿಂದ ಎಷ ೂುೇ ಟಾಯಂಕ್ರ್ ಬಂದು ಹ ೂೇಗಿವ ...ವಾಟ್ ಡು ಯು...?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸ ಹತಿತದನು


“ನಾನ ೂಂದು ಬಾಂಬ್ ಇಟು ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಟಾಯಂಕ್ರ್ ನ ೂೇಡ್ಡದ ..ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗ ೇ ಬಂದು ಮಸಿೇದಿ ಅಟಾಯಕ್ ಮಾಡುತಾತರ ಅಂತಾ ಮಾತಾಡ್ಡಕ ೂಳಿತದುರ...ನಾಯಷ್ನಲ್ ಆಯಿಲ್ ಕ್ಂಪ್ನ್ನೇದು..ನಂಬರ್ ಕ ಎ-೯೯ ಎಕ್ಟ ೮೮೮೮..ಜಸ್ು ಸಾುಪ್ ಇಟ್ ..ಬಾಂಬ್ ದಳದವರಿಗ ಹ ೇಳಿ ಚ ಕ್ ಮಾಡ್ಡಸಿ...”..ಅವಳ ದನ್ನಯಲ್ಲಿದದ ದೃೆತ ಮತ್ುತ ವಿಶಾಾಸ ಅವನನುಿ ಬ ರಗಾಗಿಸಿತ್ು..ಧೃತಿ ಬಹಳ ಸಾಮಟ್ಯ ಯುವತಿ..ಟ್.ವಿ.ಯ ಪ್ರಮುಖ ವರದಿಗಾತಿಯ... ತ್ನಿ ಪ್ತಿಿಯ ಜಾಣತ್ನ ಮತ್ುತ ಚುರುಕ್ತನ ಬಗ ಗ ಅವನ್ನಗ ಮೊದಲ್ಲನ್ನಂದಲ್ೂ ಹ ಮ್ಮಮಯಿದ , ಅವಳು ಇಂತಾ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಪಿಪರಲಾರಳು.. ಅವನು ಚಕ್ಕನ ೇ ನ್ನಂತ್ಲ ಿ ನ್ನಂತ್. ಮನಸುಟ ಚುರುಕಾಯಿತ್ು... ಅವಳು ಹ ೇಳಿದದನುಿ ಆಲ್ಲಸುತಿತದಾದನ ...” ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ಟಾಯಂಕ್ರಾರ?..”ಎಂದು ರಾಗವ ಳ ಯುತಾತ ಿಟರಡಿ ಏರಿ ಮ್ಮೇಲ ಬರುತಿತರುವ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದನು. ಅಬಾಬ, ಅದ ೂೇ..ಅಲ್ಲಿ ಬರುತಿತದ ಅದ ೇ ಕ್ಂಪ್ನ್ನಯ ಟಾಯಂಕ್ರ್!..ಕ್ಣುಣ ಕ್ತರಿದಾಗಿ ಅವಲ ೂೇಕ್ತಸಿತ್ು..ಅದ ೇ ನಂಬರಿನ ಲಾರಿ!..ಅಂದರ ...ನಮಮ ಸ ಕ್ುಯರಿಟ್ ಚ ಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಟ್ ಸಫ್ಲ್ವಾಗಿ ನುಗಿಗಯೆೇ ಿಟಟ್ುದ !.. ಬಾಂಬ್ ಏನಾದರೂ ಇದದರ ...! ತ್ನಗೂ ಆ ಟಾಯಂಕ್ರಿಗೂ ಮಧ ಯ ಇನುಿ ಎರಡ ೇ ನ್ನಮಷ್ಗಳ ಅವಧಿಯಿದ ...ತ್ನಗೂ ಆ ವಾಹನದ ನಡುವ ಇನಾಯರೂ ಇಲ್ಿ... ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಂಂದು ಜೇವನಮರಣದ ತಿೇಮಾಯನವನುಿ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡುಿಟಟು... ಐ ವಿಲ್ ಸಾುಪ್ ಇಟ್!.. ಎದ ಗಟ್ು ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡವನ ೇ ರಸ ತಯ ನಡುವಿಗ ಆ ಟಾಯಂಕ್ರಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗ ಬಂದು ನ್ನಂತ್ು ಎರಡೂ ಕ ೈಯೆತಿತ “ನ್ನಲ್ುಿ ನ್ನಲ್ುಿ “ಎಂದು ಸೂಚನ ನ್ನೇಡಲಾರಂಭಿಸಿದ...ನ್ನರಪ್ರಾಧಿಯಾಗಿದದರ ಅವನು ನ್ನಲ್ುಿತಾತನ , ಇಲ್ಿದಿದದರ ನಾನ ೇ ಆ ವಾಹನವನುಿ ಏರುತ ತೇನ ! ಎಂದು ಕ್ಷಣಾಧಯದಲ್ಲಿ ನ್ನಶಿಯಿಸಿಕ ೂಂಡ.. ನ ೂೇಡು ನ ೂೇಡುತಿತದಂ ದ ತ ಯೆೇ ಟಾಯಂಕ್ರ್ ಅದ ೇ ವ ೇಗದಿಂದ ನ್ನಲ್ುಿವ ಸುಳಿವ ೇ ಕ ೂಡದ ೇ ಮೃತ್ುಯರೂಪಿಯಾಗಿ ಹತಿತರ ಓಡ್ಡಬರುತಿತದ !..ಅವನು ನ್ನಲ್ುಿವುದಿಲ್ಿ!. ಿಟಸಿಲ್ ಝಳದಲ್ಲಿ ಮಂಚಿದ ವಿಂಡ ಶ್ನೇಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದದರೂ ವಿಚಲ್ಲತ್ನಾಗದ ೇ ತ್ನಿತ್ತಲ ೇ ನುಗುಗತಿತದದ ವಾಹನದ ಚಾಲ್ಕ್ ಅನಾರನನುಿ ಂಂದು ಕ್ಷಣ ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ಕ್ಂಡ. ಆ ಗಳಿಗ ಯೆೇ ಅವನ್ನಗ ತಿಳಿದುಹ ೂೇಯಿತ್ು, ಇದ ೇ ಬಾಂಬ್ ಇರುವ ಟಾಯಂಕ್ರ್!..ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಡ ಪ್ರಯೇಜನವಿಲ್ಿ, ತ್ುಂಬಾ ತ್ಡವಾಯಿತ್ು..ತಾನ ೇ ಏರಿ ಅವನ ೂಂದಿಗ ಹ ೂಡ ದಾಡಬ ೇಕ್ು ಎಂದುಕ ೂಂಡವನ ಅಪ್ರಿಮತ್ ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತಿತ ಮತ್ುತ ತ್ರಬ ೇತಿ ಆಗ ಕ ಲ್ಸಕ ಕ ಬಂತ್ು... ತ್ನಿ ಬದಿಗ ಬಂದ ಕ್ಷಣದಲ ಿೇ ಟಾಯಂಕ್ರಿನ ಡ ೈವರ್ ಕಾಯಿಟನ್ನಿನ ಬಾಗಿಲ್ಲಗ ಎಗರಿ ಜ ೂೇತ್ು ಿಟದದ ಭರತ್. ಎರಡೂ ಕ ೈಗಳಿಂದ ನ ೇತಾಡುತಿತದಾದನ , ರಸ ತಯ ಮ್ಮೇಲ ಅವನ ಜ ೂೇತ್ುಿಟದದ ಕಾಲ್ಲನ ಬೂಟ್ಟ ಪಾದಗಳು ಚರ್ರಯ ಎಂಬ ಂರಟು ಸದಿದನ ೂಂದಿಗ ಸವ ಯುತಿತವ ..ಯಾವುದನೂಿ ಲ ಕ್ತಕಸದ ೇ ಂಂದು ಕ ೈ ಂಳಹಾಕ್ತ ಬಾಗಿಲ್ಲನ ಲಾಯಚ್ ತ ಗ ದು ಮ್ಮೇಲ್ಕ ಕ ಪ್ುಟ್ದು ನುಗಿಗದನ ದ ು ಭರತ್!..ಕ ೂೇಪ್ ಮತ್ುತ ಭಯ ಎರಡೂ ಂಮ್ಮಮಲ ೇ ಆವರಿಸಿದ ಅನಾರ್ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಡದ ಭರತ್ನನುಿ ನೂಕ್ುವ ಶತ್ ಪ್ರಯತ್ಿ ಮಾಡ್ಡದನು.. “ನನಿ ಗಾಡ್ಡ ಿಟಟುು ಜಂಪ್ ಹ ೂಡ ದುಿಟಡು...ನಾನೂ ಸಾಯುತ ತೇನ .... ನ್ನೇನೂ ಸಾಯುತಿತೇಯಾ..”ಎಂದು ಎಚಿರಿಸುತಾತ ಅವನ ೂಂದಿಗ ಮುಷಿುಯುದಧ ಆರಂಭಿಸಿದನು..ಭರತ್ ಸುಮಮನ ಿಟಟಾುನ ಯೆ?..ಏಟ್ಗ ಪ್ರತಿ ಏಟು ಕ ೂಡುತಾತ ಟಾಯಂಕ್ರಿನ ಸಿುಯರಿಂಗನುಿ ತ್ನಿ ನ್ನಯಂತ್ರಣಕಾಕಗಿ ಸ ಣ ಸುತಿತದಾದನ ..ಈಗ ಆಯ ತ್ಪಿಪದ ವಾಹನ ಎರಾರಿಟರಿರಯಾಗಿ ಸಾಗುತಾತ ಅಕ್ಕಪ್ಕ್ಕದ ವಾಹನಗಳಿಗ ಡ್ಡಕ್ತಕಹ ೂಡ ಯುವಂತಿದ ..


ಅಷ್ುರಲ್ಲಿ ಟಾಯಂಕ್ರ್ ಆ ಮಸಿೇದಿಯ ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಿಟರಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದ ಹ ೂೇಗಿಿಟಟ್ುತ್ು!.. ತ್ನಿ ಯೇಜನ ಸ ೂೇತ್ುಹ ೂೇದುದನುಿ ಹತಾಶನಾಗಿ ಗಮನ್ನಸಿದ ಅನಾರ್ ಗಾಡ್ಡಯನುಿ ಅತ್ತಕ್ಡ ಗ ನುಗಿಗಸಲಾಗದ ೇ ವಿಫ್ಲ್ನಾಗಿ,” “ಅರ ೇ, ಬದಾಮಶ್...ನ್ನನ್ನಿಂದಲ ೇ!” ಎಂದು ಭರತ್ ಮ್ಮೇಲ ರ ೂೇಷ್ದಿಂದ ಹುಚಾಿಪ್ಟ ು ಎರಗಿ ಗುದದಲಾರಂಭಿಸಿದನು.. ಭರತ್ ಮತ್ುತ ಅನಾರ್ ಗುದಾದಟದಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ಡ ಹುಚಾಿಪ್ಟ ು ಹಾವಿನಂತ ಎಲ ಿಂದರಲ್ಲಿ ನುಗುಗತಿತದದರಿಂದ ಎಚ ಿತ್ತ ಭರತ್ ಆ ದಾಳಿಯ ನಡುವ ಯೂ ಟಾಯಂಕ್ರನುಿ ಮಸಿೇದಿಯ ಎದುರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿದದ ‘ಮ್ಮಳಿಂದೂರು ಕ ರ ಗ ಿಟೇಳಿಸುವುದ ೂಂದ ೇ ಉಳಿದ ಮಾಗಯ’ ಎಂದರಿತ್ನು..ಇಲ್ಿದಿದದರ ತ್ಮಮ ಸ ಣ ಸಾಟದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ ೂಪೇಟ್ಸಿದರ , ಮಸಿೇದಿಯಲ್ಿದಿದದರೂ ಸಾಲ್ಪವಾದರೂ ಹಾನ್ನ ಿಟರಡ್ಡಿನ ಕ ಳಗ ೂೇ ಮ್ಮೇಲ ೂೇ ಆಗ ೇ ಆದಿೇತ್ು...ನ ೂೇ, ಆಗಕ್ೂಡದು ಎಂದಿತ್ು ಅವನ ಮನಸಾಟಕ್ಷಿ!..ಭರತ್ ಅನಾರನುಿ ಂಮ್ಮಮ ಶಕ್ತತಯನ ಿಲಾಿ ಿಟಟುು ತ್ಳಿಿ ಕ ರ ಯ ದಿಕ್ತಕಗ ಿಟರಡ್ಡಿನ ಅಂಚಿಗ ವಾಹನವನುಿ ತಿರುಗಿಸಿಿಟಟುನು..ವಿಪ್ರಿೇತ್ ಸಿಪೇಡ್ಡನ್ನಂದ ಅತ್ತ ನುಗಿಗದ ಟಾಯಂಕ್ರ್ ಆ ಕ್ಡ ಯ ಸಿುೇಲ್ ರ ೈಲ್ಲಂಗ್ಟ ಮುರಿದುಕ ೂಂಡು ಧಡಮಮನ ಹ ೂರಕ ಕ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಚಿಮಮತ್ುತ!..ಗಾಬರಿಯಾದ ಜನ ನ ೂೇಡುತಿತದಂ ದ ತ ಯೆೇ ಕ್ತವಿಗಡಚಿಕ್ುಕವ ಎದ ನಡುಗಿಸುವ ಸ ೂಪೇಟದಿಂದ ಟಾಯಂಕ್ರ್ ಕ ರ ಯ ನ್ನೇರಿನಾಳಕ ಕ ಿಟದಿದತ್ುತ..ಆ ಸ ೂಪೇಟಕ ಕ ಪ ಟ ೂರೇಲ್ ನ್ನೇರಿನ ಮ್ಮೇಲ ಹರಡ್ಡ ಧಗಧಗನ ಕ ರ ಯ ಮ್ಮೇಲ ೈಯೆಲಾಿ ಲಾವಾರಸದಂತ ಜಾಲ್ಂತ್ವಾಯಿತ್ು... ಆತಾಮಹುತಿ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳಿಬ ೇಕ ಂದಿದದವನೂ, ಪಾರಣ ತಾಯಗ ಮಾಡಲ್ು ನ್ನಧಯರಿಸಿದವನೂ ಸ ೇರಿ ವಿಧಿಯ ವಿಪ್ಯಾಯಸವ ಂಬಂತ ಂಟ್ುಗ ೇ ಉರಿಯುವ ನ್ನೇರಿನ ಚಿತ ಯಲ್ಲಿ ಬ ಂದು ಹ ೂೇಗಿದದರು.. ಆಗಾದ ಗ ೂಂದಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿರೂ ಸಮ್ಮೇಳನ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿ ಹ ೂರಗ ೂೇಡ್ಡ ಬಂದರು...ತ್ಮಮ ಪಾಲ್ಲಗ ಬಂದ ರಗಲ್ಲದದ ಮೃತ್ುಯದ ೇವತ ಯನೂಿ ದಾರಿ ತ್ಪಿಪಸಿ ಈ ಅದುುತ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಣತಾಯಗ ಮಾಡ್ಡ, ಅಪ್ರಾಧಿಯನೂಿ ಕ ೂಂದವನು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಕ್ಮಾಂಡಂಟ್ ಭರತ್, ಭರತ್ ಎಂಬ ಮಾತ್ು ಎಲ್ಿರ ತ್ುಟ್ಯಲ್ೂಿ ಆಡತ ೂಡಗಿತ್ು.. ಕ ಲ್ವ ೇ ನ್ನಮಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧೃತಿಯ ಟಾಯಕ್ತಟಯೂ ಕ ರ ಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಕ್ಕನ ನ್ನಂತಿತ್ು..ಅವಳು ಊಹಿಸಲ್ೂ ಆಗದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ, ನಂಬಲ್ೂ ಸಾಧಯವಾಗದ ಬಗ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ತಿ ಭರತ್ ಹ ಗ ಿ ತ್ನಿ ಜೇವ ಕ ೂಟುು ಮಸಿೇದಿಯ ಮುಸಿಿಂ ನ ೇತಾರರಿಗ ಅಪ್ಮೃತ್ುಯ ತ್ಪಿಪಸಿ ಪ್ುನಜಯನಮ ನ್ನೇಡ್ಡದದ. ಆ ಗಳಿಗ ಯಲ್ಲಿ ಆದ ಆಘಾತ್ಕ ಕ ಅವಳ ಮನಸುಟ ಮದುಳ ಬರಿದಾಗಿ ಹ ೂೇಗಿ ನ್ನಭಾಯವುಕ್ಳಾಗಿ ಮೂಕ್ಳಾಗಿ ಕ್ುಳಿತ ೇ ಇದದಳು... ಟ್.ವಿ.ಕಾಯಮ್ಮರಾದವನ ಜತ ಗ ಉದ ಾೇಗದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗ ೇ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಸಹ ೂೇದ ೂಯೇಗಿ ಸವಿತಾ, ಧೃತಿ ಪ್ಕ್ಕ ನ್ನಂತ್ು ತ ೂೇರಿಸುತಾತ, ಘಟನ ಯ ವರದಿ ಮಾಡಹತಿತದಳು “ ಹ ಸರಿಗ ತ್ಕ್ಕಂತಾ ನಮಮ ಪ್ರಮುಖ ವರದಿಗಾತಿಯ ಧೃತಿ ಇಂದು ಯಾವ ಪ್ತಿಿಯೂ ಮಾಡಲ್ಲಚಿಿಸದ, ಯಾವ ದ ೇಶ ಪ ರೇಮಯು ಮಾಡದ ೇ ಉಳಿಯದ ಅಪ್ೂವಯ ಕಾಯಯವನುಿ ಮಾಡ್ಡದಾದಳ ... ಆಕ ಯ ಪ್ತಿ ಕ್ಮಾಂಡಂಟ್ ಭರತ್ ಹ ಗ ಿ ಕ್ತ್ಯವಯವ ೇ ದ ೇವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಇಂದು ಭಯೇತಾಪದಕ್ನ ೂಂದಿಗ ಹ ೂೇರಾಡ್ಡ ವಿೇರ ಮರಣ ಹ ೂಂದಿದಾದರ ..ವಿನಾಶಕಾರಿ ದ ಾೇಷ್ದ ಸ ೂಪೇಟವನುಿ ಶಾಂತ್ಗ ೂಳಿಸಿದಾದರ ...”ಎನುಿತಿತದಂ ದ ತ ಯೆೇ, ತ್ಟಕ್ಕನ ೇ ಪ್ುನಜೇಯವ ಬಂದವಳಂತ ಧೃತಿ ಎದುದ ನ್ನಂತ್ು ಸವಿತಾಳ ಮ್ಮೈಕ್ ತಾನು ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡಳು ...


“ ಸ ೂಪೇಟವನುಿ ಶಾಂತ್ಗ ೂಳಿಸುದುದಲ್ಿ...ನನಿ ಪ್ತಿ ಶಾಂತಿಯನ ಿೇ ಸ ೂಪೇಟ್ಸಿ ಜಗತಿತಗ ಲಾಿ ಹರಡ್ಡ ಹ ೂೇಗಿದಾದರ ..”.ಎಂದು ಿಟಕ್ತಕದಳು... ” ಸಾರಿ, ವಿೇಕ್ಷಕ್ರ , ಇನುಿ ನನಗ ಅಳಲ್ು ಿಟಡ್ಡ!” ಎಂದು ಕಾಯಮ್ಮರಾದಿಂದ ದೂರವಾಗುತಾತ ಭ ೂೇಗಯರ ದು ರ ೂೇಧಿಸಹತಿತದಳು.. ಅಲ್ಲಿಗ ಓಡ್ಡ ಬಂದು ನ್ನಂತ್ ಷಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಮಹನ್ನೇಯರ ಕ್ಂಗಳು ತ ೇವವಾಗಿತ್ುತ..ಕ್ಂಠ ಗದಗದಿತ್ವಾಗಿತ್ುತ..ಅವರು ನುಡ್ಡಯುತಿತದದರು: “ಶಾಂತಿಯನುಿ ಬಯಸಿ ಬಂದವರು ನಾವು..ಆದರ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ುತ ದಮನದ ಕ್ತಚುಿ ಹ ೂತ್ುತ ಬಂದವರು ನಮಮ ಇಸಾಿಂ ಧಮಯದ ದಾರಿತ್ಪಿಪದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು...ಇದನ ಿಲಾಿ ಮೇರಿ ನ್ನಂತ್ು ನಮಮ ಪಾರಣಕ ಕ ತ್ನಿ ಪಾರಣದ ಪ್ಣವಡಿಲ್ು ಂಬಬ ಹಿಂದೂ ಮುಂದಾದ.. ನೂರು ಜನರನುಿ ಬಲ್ಲ ಕ ೂಡಲ್ು ಪಾರಣ ತಾಯಗ ಮಾಡುವುದಲ್ಿ, ನೂರು ಜನರ ಜೇವ ಉಳಿಸಲ್ು ಮಾಡುವ ಪಾರಣ ತಾಯಗ, ಅದುವ ೇ ಉದಾತ್ತ!....ಹಢದು, ಭರತ್ ಹ ಗ ಿಯವರಂತ್ ಧಿೇಮಂತ್ ತಾಯಗಿಯ ಸಂದ ೇಶವಿಂದು ದ ೇಶ ವಿದ ೇಶದ ಉದದಗಲ್ಕ್ೂಕ ಹರಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ್ ಶಾಂತಿ ಸಢಹಾದಯ ಮತ್ುತ ಸಹಜೇವನದ ಪಾಠ ಕ್ಲ್ಲಸಲ್ಲದ ..” ಹಿೇಗ ಉದುದದದವಾಗಿ ಆ ಉತ್ತಮ ವಾಗಿಮಗಳ ಹ ೇಳಿಕ ಟ್ ವಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತಿತ್ುತ... ‘ಇವರು ಸಂದ ೇಶದ ಬಗ ಗ ಯೇಜಸುತಿತದದರ , ನನಿ ಪ್ತಿ ದ ೇಶದ ಬಗ ಗ ಯೇಚಿಸುತಿತದರ ದ ು’ ಎಂದುಕ ೂಂಡು ಿಟಕ್ತಕ ನ್ನಟುುಸಿರಿಟುು ಎದದಳು ಧೃತಿ..ಇನೂಿ ಂಂದು ಕ್ತ್ಯವಯ ಅವಳಿಗ ಬಾಕ್ತಯಿತ್ುತ..ತ್ನಿನುಿ ಬ ನಿಟ್ುದದ ಪಾತ್ಕ್ತಯ ಚಹರ ಯ ಚಿತ್ರವನುಿ ಪೇಲ್ಲಸರಿಗ ತ್ಲ್ುಪಿಸಿ ಅವನ ಬಂಧನಕ ಕ ಕಾರಣವಾಗುವುದು! .. ಮ್ಮಳಿಂದೂರು ಕ ರ ತ್ನ ೂಿಡಲ್ಲ್ಲಿ ದ ೇಶ ಭಕ್ತ ಮತ್ುತ ದ ೇಶ ದ ೂರೇಹಿಗಳಿಬಬರನೂಿ ಂಟ್ುಗ ೇ ನುಂಗಿದಕ ಕ ತ್ನಗ ೇ ನಾಚಿಕ ಯಾದಂತ ಸ ೂಪೇಟ್ಸಿದ ಜಾಾಲ ಗಳನುಿ ತ್ಣಣಗಾಗಿಸಿ ಶ ೂೇಕ್ದ ಹ ೂಗ ಯನುಿ ಮಾತ್ರವ ೇ ಚ ಲ್ುಿತಿತದದಂತಿತ್ುತ .

ನಿನಾಾಸ ಗ ಲ್ಲಿ ಕ ್ನ ಯಿದ ? ಇಂಗ್ಿೇಷ್ ಮ್ಲ: "ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಶಾಟ್"-- ರಾಬಟ್್ ಲ ಸಿಿ ಬ ಲ ಮ್ ಿ (೧೯೪೩) ( ಪತ ತೇದಾರ ಡ್ಾಯನ್ ಟನ್ರ್ ತನಿಖ ) ನಾನು ಹಾಲ್ಲವುಡ್ಡಿನ ವ ೈನ್ ಸಿರೇಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಬಢರನ್ ಸ ುಟಟನ್ ಬಾರಿನ ಜಂಗಲ್ ರೂಮನಲ್ಲಿ ಂಬಬನ ೇ ವಾಯಟ್ ೬೯ ವಿಸಿಕ ಗುಟುಕ್ರಿಸುತಿತದಾದಗ ಸುಮಾರು ಮಧಯರಾತಿರ ಸಮಯವಾಗಿತ್ುತ. ಆಗ ನನಿ ಪ್ಕ್ಕದ ಸೂುಲ್ಲಗ ಮ್ಮೈಕ್ ಮ್ಮೈಕ ೇಲ್ಟನ್ ಪ್ಕ್ಕದ ಸೂುಲ್ಲಗ ಬಂದು ಕ್ೂತ್ು ನನಿ ಮೊಣಕ ೈ ತಿವಿದು ಗಮನ ಸ ಳ ದ,


"ಹಾಯ್ ಟನಯರ್, ಹ ೇಗಿದ ನ್ನನಿ ಖ್ಾಸಗಿ ಪ್ತ ತೇದಾರಿ ಿಟಜ಼ಿನ ಸ್ಟ ಈ ನಡುವ ?" ಎಂದು ಮಾತ್ು ತ ಗ ದ. ನಾನಂದ ಮೊಟಕಾಗಿ, "ಚ ನಾಿಗಿದ . ನ್ನೇನು ಹ ೂೇಗಿ ಬಾ!" ಅವನನುಿ ದುರುಗುಟ್ು ನ ೂೇಡ್ಡ ಮುಖ ಸರಕ್ಕನ ತಿರುಗಿಸಿದ , ಅವನ್ನಗ ಸಾಾಗತ್ವಿಲ್ಿವ ಂದು. ಆದರ ಅವನು ಅದಕ ಕಲಾಿ ಬ ಲ ಕ ೂಡುವ ಆಸಾಮಯಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನ ೂಬಬ ಟ ೂಳುಿ ಮನಸಿಟನ, ನಾಚಿಕ ಗ ಟು ವಯಕ್ತತತ್ವದವ ಎಂದು ನನಗ ಚ ನಾಿಗಿ ಗ ೂತ್ುತ. ಅಂತ್ವರು ನನಿ ಂರಟು ವತ್ಯನ ಗ ಬಗುಗತಾತರ ಯೆ? "ಹಾಗ ಲಾಿ ಓಡ್ಡಸಬ ೇಡಾ, ಡಾಯನ್" ಎಂದ ನಗುತಾತ, ನನಿ ಮೊದಲ್ ಹ ಸರಿನ್ನಂದ ಕ್ರ ದು ಪ್ುಸಲಾಯಿಸುವಂತ , "ನನಗ ನ್ನನಿ ಬಳಿ ಕ ಲ್ಸವಿದ !" ಮತ ತ ಅವನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನ ೂೇಡ್ಡದ , ಕ್ುಪಿತ್ನಾದವನಂತ . "ಹಾಲ್ಲವುಡ್ ಕೇ-ಹ ್ೇಲ್ವ " ಎಂಬ ಕ್ುಖ್ಾಯತ್ ಪಿೇತ್ಪ್ತಿರಕ ಯ ಸಂಪಾದಕ್ನಾದ ಮ್ಮೈಕ ೇಲ್ಟನ್, ಕ ೇವಲ್ ಚಿತ್ರರಂಗದವರ ವಿವಾದಗಳನ ಿೇ ಪ್ರಕ್ಟ್ಸುತಾತ, ಅದರ ಮೂಲ್ಕ್ ತ್ನಿ ಬಲ್ಲಪ್ಶುಗಳಾದವರನುಿ ಕ್ದುದ ಮುಚಿಿ ಬಾಿಯಕ್ ಮ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ಡ ಬದುಕ್ುತಿತದದ ಕ್ತರಮ. ಅದರಿಂದಲ ೇ ಕ ೇವಲ್ ಮೂರು ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ ೂಡಿ ವ ಸ್ು ಸ ೈಡ ಬಂಗಲ , ಂಂದು ಬ ಲ ಬಾಳುವ ಮಹಾಗನ್ನ ಮರದ ಹಡಗು ಮತ್ುತ ಸಹಸಾರರು ಡಾಲ್ಸ್ಯ ಹಣದ ಕ್ಂತ ಯನೂಿ ಗಿಟ್ುಸಿಕ ೂಂಡ್ಡದದನು. ಹಾಲ್ಲವುಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನ್ನಮಾಯಪ್ಕ್ರು, ನ್ನದ ೇಯಶಕ್ರು, ನಟ ನಟ್ಯರೂ ಸ ೇರಿ ಎಲ್ಿರೂ ಅವನ ಪ್ತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಜಾಹಿೇರಾತಿನ ಸಥಳವನುಿ ದುಬಾರಿ ಬ ಲ ತ ತ್ುತ ಕ ೂಳಿಲ ೇಬ ೇಕ್ು ಎಂಬಂತ ಅವನು ಅವರನುಿ ಂತ್ತಡಕ ಕ ಸಿಲ್ುಕ್ತಸುತಿತದ,ದ ತ್ಪಿಪದರ ತ್ನಿ ಪ್ತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ ಗ ಮಸಾಲ ಹಚಿಿ ಹಗರಣ ಪ್ರಕ್ಟ್ಸಿ ಮಾನ ತ ಗ ಯುತಿತದದ. ಅದು ನ್ನಜವಾಗಲ್ಲ ಸುಳಾಿಗಲ್ಲ ಂಮ್ಮಮ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಇಂತ್ದು ನ್ನಂತ್ು ಿಟಟುರ ಅವರ ಸಾಥನಮಾನವನುಿ ಕ್ಳ ದುಕ ೂಳುಿವ ಭಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣಯರಿಗ . ಹ ೇಗ ೂೇ, ಕಾನೂನ್ನನ ಪ್ಂಜದಿಂದ ಸಾಲ್ಪದರಲ್ಲಿಯೆೇ ತ್ಪಿಸಿಕ ೂಳುಿತಿತದದ ಖದಿೇಮ ಇವನು! ಅದಕ ಕೇ ಸಿಡುಕ್ುತಾತ: "ನ್ನನಗ ನನಿ ಬಳಿ ಕ ಲ್ಸವ ?..ಬ ೇರ ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಲ್ಿವ ?" ಎಂದ . "ಇಲ್ಿ, ಕ ೇಳು, ಡಾಯನ್..ನ್ನನಗ ಂಂದು ಸಾವಿರ ಡಾಲ್ರ್ ಕ ೂಡ ತೇನ ಈಗಲ ೇ..."ಎಂದು ಸರಕ್ಕನ ಪ್ಸ್ಯ ತ ಗ ದು ತ್ನಿ ತ ೇವವಾದ ಕ ೈಗಳಿಂದ ಹತ್ುತ ನೂರು ಡಾಲ್ರ್ ನ ೂೇಟುಗಳನುಿ ತ್ುರುಕ್ತದ.. "ನ್ನನಿ ಕ ೂಳಕ್ು ಹಣ ನನಗ ಬ ೇಕ್ತಲ್ಿ ಕ್ಣಯಾಯ" ಎಂದ ಹ ೇಸಿಗ ಯಾದವನಂತ , ಂಪ್ಪದ ೇ. ನನಿ ಮುಖಚಯೆಯಯನುಿ ಗಮನ್ನಸಿ ಮುಂದುವರ ಸಿದ ಮ್ಮೈಕ್, "ಬ ೇಡಾ, ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕ ೂಡುತ ತೇನ ..ಂಂದು ಸಾವಿರ ಅಡಾಾನ್ಟ, ಇನ ೂಿಂದು ಸಾವಿರ ಕ ಲ್ಸ ಮುಗಿಸಿದ ಮ್ಮೇಲ .. ಂಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ ಲ್ಸಕ ಕ!" ನಾನು ನ್ನಟುುಸಿರಿಟ ು, ನಾನು ಹಾಲ್ಲವುಡಿಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಸುಿಟನಲ್ಲಿ ಪ್ಳಗಿದವನ ೇ..ಎರಡು ಸಾವಿರ ಡಾಲ್ಸ್ಯ ಕ್ಂಡು ಂಲ ಿಯೆನುಿವ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ದುಡುಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರ ನನಗ ೇನು, ಅವನು ಹ ೇಳುವುದನಾಿದರೂ ಕ ೇಳಬಹುದಲಾಿ ಎನ್ನಸಿತ್ು. "ನಾನ ೂಬಬ ಮೂಖಯ!" ಎಂದ ಹಣವನುಿ ಜ ೇಿಟಗಿಳಿಸುತಾತ, "ನ್ನನಿ ಜಾಲ್ಕ ಕ ಿಟದ .ದ ..ಹ ೇಳು, ನ್ನನಗ ೇನು ತ ೂಂದರ ?" "ಭಯ!" ಎಂದ ಆ ಪ್ದವನುಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸುತಿತಸುತಾತ, "ಮರಣಭಯ...ಯಾರ ೂೇ ನನಿನುಿ ಕ ೂಲ್ಿಲ್ು ಸಂಚು


ಮಾಡುತಿತದಾದರ ಅನ್ನಸಲ್ು ಶುರುವಾಗಿದ !" "ಯಾರು?" "ನನಗ ೇನು ಗ ೂತ್ುತ?" ಎಂದು ತ್ುಟ್ಯುಿಟಬಸಿದ. "ನ ೂೇಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹ ೇಗ ಬರ ದಿದಾದರ !"ಎನುಿತಾತ ಮುದುಡ್ಡದದ ಮೂರು ಕಾಗದದ ಪ್ುಟಗಳನುಿ ಕ ೈಗಿತ್ತ ಅವು ಮೂರೂ ಂಂದ ೇ ಬಗ ಯದಾದಗಿದದವು. ಎಲ್ಿವನೂಿ ಕ್ಪ್ುಪ ಪ ನ್ನಟಲ್ಲನಲ್ಲಿ ವಕ್ರವಕ್ರವಾಗಿ ಗಿೇಚಲಾಗಿತ್ುತ, ಯಾರ ಸಹಿಯೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ .ಅದೂ ಬಲ್ಗ ೈ ಬರಹಗಾರ ಬ ೇಕ ಂತ್ಲ ೇ ಎಡಗ ೈಯಲ್ಲಿ ಬರ ದಂತ ..ಮೂರರಲ್ೂಿ ಮ್ಮೈಕ್ಅನುಿ ಂಂದು ವಾರದಲ ಿೇ ಸುಟುು ಿಟಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ುತ. ಅವನುಿ ನಾನು ವಾಪ್ಸ್ ಕ ೂಟ ು. "ನ್ನನಗ ನನಿ ಅವಶಯಕ್ತ ಇಲ್ಿ..ಪೇಲ್ಲೇಸರಿಗ ಹ ೇಳಿದರ ನ್ನನಿ ಸುರಕ್ಷ ಗಾಗಿ ಬಾಡ್ಡಗಾಡಯ ಕ ೂಡಬಹುದು" ಎಂದು ಸಲ್ಹ ಯಿತ .ತ "ಇಲ್ಿ, ಇಲ್ಿ..." ಎಂದು ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿದ."ನನಗ ಪೇಲ್ಲೇಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತ್ೂರಿಸುವುದು ಕ ೂಂಚವೂ ಸರಿಹ ೂೇಗಲಾಿ. ಅಲ್ಿದ ೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಷ್ು ವಯಕ್ತತಗ ೇನೂ ಕ ಲ್ಸವಿಲ್ಿ..ನ್ನನಿಂತಾ ಚತ್ುರನ್ನಗ ಕ ಲ್ಸವಿದ ನ ೂೇಡು." ನಾನಂದ : "ಬಹಳ ಸಂತ ೂೇಷ್..ನಾನ ೇನು ಮಾಡಬ ೇಕ್ು ಅಂತಿಯ?" "ಈ ಬ ದರಿಕ ಪ್ತ್ರಗಳನುಿ ಯಾರು ಬರ ದರು ಎಂದು ಕ್ಂಡುಹಿಡ್ಡದರ ಸಾಕ್ು..ಮುಂದ ಅವರನುಿ ನಾನು ನ ೂೇಡ್ಡಕ ೂಳ ತೇನ .." ಅವನ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ೂೇ ಪ್ರತಿೇಕಾರದ ಎಳ ಯಿತ್ುತ ನಾನು ತ್ಲ ಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷ್ಯವನುಿ ಂಮ್ಮಮ ತ್ೂಗಿ ನ ೂೇಡ್ಡದ ...ಹಾಲ್ಲವುಡಿಲ ಿೇ ಮ್ಮೈಕ್ನುಿ ಮುಗಿಸಲ್ು ಹಲ್ವರು ಮನದಲ ಿೇ ಹಾತ ೂರ ಯುತಿತರಬ ೇಕ್ು, ಇವನು ಅಷ ೂುಂದು ಜನರ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ತ್ಲ ಹಾಕ್ತ ತ್ಳಮಳ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಡದದ..ಇವನು ಇಷ್ುು ದಿನ ಬದುಕ್ುಳಿದಿರುವುದ ೇ ಂಂದು ಅಚಿರಿ ನನಗ . ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಂತ್ವನನುಿ ಯಾರು ಕ ೂಲ ಬ ದರಿಕ ಹಾಕ್ತರಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ಂಡು ಹಿಡ್ಡಯುವುದೂ ಂಂದು ಹರಸಾಹಸವ ೇ. ಆದರೂ ಂಂದು ಐಡ್ಡಯಾ ಮಾಡ್ಡ ಕ ೇಳಿದ : "ನ್ನೇನು ಇತಿತೇಚ ಗ ಯಾರನುಿ ಬಾಿಯಕ್ ಮ್ಮೈಲ್ ಮಾಡುತಿತದಿದೇ, ಹ ೇಳು!" ಅವನ ಮುಖ ಕ ಂಪ ೇರಿತ್ು. ಅವನು ಉತ್ತರ ಹ ೇಳುವಷ್ುರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದದಕ್ತಕದಂತ ದ ೂಡಿ ಗಲ್ಭ ಯೆೇ ಶುರುವಾಗಿಿಟಟ್ುತ್ು. ಒಬಬ ವಿಪ್ರಿೇತ್ ಮ್ಮೇಕ್ಪ್ ಧರಿಸಿದ ಆಕ್ಷ್ಯಕ್ ಬಾಿಂಡ ಯುವತಿ, ಜಗಮಗ ಹ ೂಳ ಯುವ ದಿರುಸಿನಲ್ಲಿ, ನಮಮತ್ತ ಹ ಮಾಮರಿಯಂತ ಜ ೂೇರಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಬರತ ೂಡಗಿದದಳು. ಅತ್ಯಂತ್ ಉದಿಾಗಿಳಾದ ಆಕ ಅಲ್ಲಿಂದಲ ೇ ಬಾಯಿಗ ಬಂದಂತ ಬಯುಯತಾತ ಮ್ಮೈಕ್ ಮ್ಮೈಕ ೇಲ್ಟನಿತ್ತ ನುಗಿಗದಳು. ಅವಳ ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಂಬಬ ಬ ೂಕ್ುಕತ್ಲ ಯ ಬ ೂಜುಿ ಹ ೂಟ ುಯ ಮುದುಕ್ ಬಹಳ ನಾಚಿಕ ಯಾದವನಂತ ಮುಖ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡು ಆ ಹ ಣಣನುಿ ತ್ಡ ಯುವ ವಯರ್ಯ ಪ್ರಯತ್ಿ ಮಾಡುತಿತದದನು. ನಾನು ಚಕ್ಕನ ಅವರಿಬಬರನುಿ ಗುರುತ್ು ಹಿಡ್ಡದ . ಆ ದಪ್ಪನ ಮುದುಕ್ ಕಾಮನ ಾಲ್ತ ಪಿಕ್ಿಸ್ಯ ಎಂಬ ದ ೂಡಿ ಜನಪಿರಯ ಸಿನ್ನಮಾ ಸುುಡ್ಡಯೇ ಂಡ ಯ ಲ್ೂಯಿ ಬ ಲಾಮಂಟ್; ನನಗ ತಿಳಿದಂತ ಅವನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ುು ಯಶಸಿಾಯಾಗಿದದನ ಂದರ ಯಾರೂ ಅವನನುಿ ಹ ಸರಿಡ್ಡದು ಕ್ೂಡಾ ಕ್ರ ಯುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. ಆದರ ಈ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಯಾವುದಾದರೂ ಕ್ತ್ತಲ ಯ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿ ಅವಿತಿಟುುಕ ೂಳುಿವಂತ ಅವಮಾನ್ನತ್ನಾಗಿದದಂತ ಕ್ಂಡುಬಂದ. ಅದು ಅವನ ತ್ಪ್ಪಲ್ಿ. ಅವನ ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಪಾಟ್ ಗಲ್ಭ ಮಾಡುತಿತದದವಳ ಹ ಸರು ಕಾಯಥಿರನ್ ಟಾಡ. ಆಕ ಅದ ೇ


ಕಾಮನ ಾಲ್ತ ಪಿಕ್ಿಸಿಯ ಅತ್ಯಂತ್ ಜನಪಿರಯ ಮತ್ುತ ಹ ಚುಿ ವ ೇತ್ನ ಪ್ಡ ವ ನಟ್. ಹಲ್ವು ವಷ್ಯಗಳಿಂದ ಆಕ ಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಲಾಿ ಸೂಪ್ರ್-ಹಿಟ್ ಆಗಿದದವು. ಆದರ ಇತಿತೇಚಿನ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕ್ಟ ಆಿ ೇಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಗುಗರಿಸಿ ಕಾಣ ಯಾಗಿದದವು. ಆದರ ಅದರಿಂದ ಅವಳಿಗಾದ ನಷ್ುವ ೇನೂ ಇಲ್ಿ. ಆ ಸುುಡ್ಡಯೇ ಜತ ಧಿೇಘಯಕಾಲ್ದ ಕಾಂಟಾರಯಕ್ು ಸಹಿ ಮಾಡ್ಡದದರಿಂದ, ಅವಳ ವಾರಕ ೂಕಮ್ಮಮ ಕ ೂಡುವ ವ ೇತ್ನ ಂಂದು ಡಾಲ್ರ್ ಕ್ೂಡಾ ಕ್ಮಮಯಾಗುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. ಇನುಿ ಚಿತ್ರವಲ್ಯದ ಗಾಳಿಮಾತ್ುಗಳನುಿ ನಂಬುವುದಾದರ ಅವಳು ಈ ಲ್ೂಯಿಯ ಪ ರೇಯಸಿಯಂತ . ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಅಭಿನಯ ಚ ನಾಿಗಿರಲ್ಲ ಿಟಡಲ್ಲ, ಇದ ೂಂದು ಕಾರಣವ ೇ ಅವಳಿಗ ಪ್ರತಿಷ ು ತ್ಂದಿತ್ುತ. "ಪಿಿೇಸ್ ಡಾಲ್ಲಯಂಗ್!" ಎಂದು ಗಿಂಜಕ ೂಂಡ ಲ್ೂಯಿ ಆಕ ಯ ಕ ೈ ಹಿಡ್ಡದ ಳ ದು. "ಎಲ್ಿರ ಮುಂದ ಮಾನ ತ ಗ ಯಬ ೇಡ..." ಅವನ್ನಂದ ಕ ೂಸರಾಡುತಾತ ಕ ಂಪ ೇರಿದ ಮುಖದ ಕಾಯಥಿರನ್ ಮ್ಮೈಕ್ ಕ್ಡ ಗ ದಾಪ್ುಗಾಲ್ು ಹಾಕ್ತದದಳು.ಅವಳ ಕ ೈಯಿನ ಉಗುರುಗಳು ಮ್ಮೈಕ್ಿ ಮುಖವನುಿ ಪ್ರಚುವಂತ ಚಾಚಿದವು. "ಏಯ್, ಬಾಿಯಕ ೈಲ್ ಮಾಡುವ ಕ್ಂತಿರ!..ತಾಳು ನ್ನನಗ ...."ಎನುಿತಾತ ಸಮೇಪಿಸಿದಳು. ತ್ಕ್ಷಣ ನನಗರ್ಯವಾಗಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ು.. ಈಕ ಯೂ ಮ್ಮೈಕ್ಿ ಕೇ-ಹ ್ೇಲ್ವ ಪ್ತಿರಕ ಯ ವರದಿಯಂದರಿಂದ ನ ೂಂದು ಹಣ ತ ತ್ುತತಿತರುವವರಲ್ಲಿ ಂಬಬಳ ೇನ ೂೇ, ಹಾಗಾಗಿಯೆೇ ಅವನ್ನಗ ಬಾಯಿಗ ಬಂದಂತ ನ್���ಂದಿಸುತಿತದಾದಳ . ಅವಳನುಿ ಕ್ಂಡ ಮ್ಮೈಕ್ಿ ಮುಖ ಿಟಳಿಚಿಕ ೂಂಡ್ಡತ್ು, ಗಾಬರಿ ಹುಟ್ುತ್ು," ಅವಳನುಿ ತ್ಡ ಯಪಾಪ, ಪ್ತ ತೇದಾರ!..ನನಗ ಪ್ರಚಿಿಟಟಾುಳು..."ಎಂದು ಕ್ೂಗುತಾತ ನನಿ ಬ ನಿ ಹಿಂದ ಇಲ್ಲಯಂತ ಅವಿತ್ುಕ ೂಂಡ. ಅವನ ಕ್ೂಗಿಗ ನಾನು ಸಪಂದಿಸಿದ . ಹ ೇಗೂ ಅವನ್ನತ್ತ ಸಾವಿರ ಡಾಲ್ರ್ ನನಿ ಜ ೇಿಟನಲ್ಲಿತ್ಲ ತ ಾಿ, ಅವನು ನನಿ ಕ್ಕ್ಷಿದಾರನಾಗಿಿಟಟ್ುದದ.. ನಾನು ಕ ೈ ಬಾಚಿ ಕಾಯಥಿರನ್ ಹ ಣಣನುಿ ತ್ಿಟಬಕ ೂಂಡು ಅವಳನುಿ ತ್ಡ ದ . " ನನಿನುಿ ಿಟಡು, ಆ ಕ ೂರಮನನುಿ ಮುಗಿಸಿಿಟಡ್ಡತೇನ್ನ.." ಎಂದು ಕ್ತರುಚುತಾತ ಅವಳು ನನಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಕ ೂಸರಾಡ್ಡದಳು. ನಾನ್ನನೂಿ ನನಿ ಅಪ್ುಪಗ ಯನುಿ ಿಟಗಿಗ ೂಳಿಸಿ, "ಬ ೇಡ, ಬಂಗಾರಿ!...ಂಂದು ರಾತಿರ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಲಾಕ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಳ ಯುವ ಪಾಿನ್ ಇದ ಯೆೇನು?..ಸುಮಮನ್ನರು!" ಎಂದು ಅವಳ ಕ್ತವಿಯಲ್ಲಿ ಗದರಿಸಿದ . ಅವಳು ತ್ನಿ ಕ ದರಿದ ಚಿನಿದ ಬಣಣದ ಕ್ೂದಲ್ನುಿ ಹಾರಿಸುತಾತ ಅರಚಿದಳು, "ಇಲಾಿ, ಕ ೂಂದ ೇ ಕ ೂಲ್ುಿತ ತೇನ ..ಅವನ್ನಗ ಹ ೇಳಿದ ದ, ನನಿ ಬಳಿ ಪ್ದ ೇ ಪ್ದ ೇ.." ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗ ಬಾರಿನಲ್ಲಿದದ ಗಿರಾಕ್ತಗಳ ಲಾಿ ಕ್ುತ್ೂಹಲ್ದಿಂದ ನಮಮನುಿ ಸುತ್ುತವರಿದರು. ನಾನು ನನಿ ಹ ಗಲ್ ಹಿಂದಿದದ ಮ್ಮೈಕ ಗ ಅಪ್ಪಣ ಯಿತ ತ :"ಓಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲ್ು...ಆಮ್ಮೇಲ ನ್ನನಿ ಗೂಡ್ಡಗ ೇ ಬತಿೇಯನ್ನ..." ಅವನು ಕ ಟ ುನ ೂೇ ಿಟದ ದನ ೂೇ ಎಂಬಂತ ಅವಸರಪ್ಡುತಾತ ಬಾಗಿಲ್ತ್ತ ಓಡ್ಡದ. ಅವನ ಹಿಂದ ಬ ವ ರ ೂರ ಸಿಕ ೂಳುಿತಾತ ಏದುಸಿರು ಿಟಡುತಾತ ಸುುಡ್ಡಯೇ ಮಾಲ್ಲೇಕ್ ಬ ಲಾಮಂಟ್ ಕ್ೂಡಾ ಓಡ್ಡಿಟಟು, ತ ೂಂದರ ಇದದ ಕ್ಡ ತಾನು ಇರಲ್ು ಇಷ್ುಪ್ಡದ ಚತ್ುರ...ಅವರಿಬಬರೂ ಮಧಯರಾತಿರಯ ಕ್ತ್ತಲ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಯಾದಂತ ನಾನು


ಕಾಯಥಿರನಿನುಿ ಿಟಡುಗಡ ಮಾಡ್ಡದ ,ಆದರ ಅದ ೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ ೂಿಬಬ ಯುವತಿ ಪ್ರವ ೇಶ್ನಸಿದಳು... ಅವಳು ಮಾಟವಾದ ಮ್ಮೈಕ್ಟ್ುನ ಬೂರನ ಟ್ ಕ್ೂದಲ್ಲನ ಫ ೂಿೇರಿ ಕಾನಾರಯ್, ಎಂಬ ಪ್ತ್ರಕ್ತ ಯ. ಈವನಿಂಗ್ ಸಾಟರ್-

ರ ಕಾಡ್್ ಎಂಬ ಪ್ತಿರಕ ಯ ಹಾಲ್ಲವುಡ ಅಂಕ್ಣಗಾತಿಯ. ಸುದಿದಗಾಗಿ ಹಸಿದ ಕ್ಂಗಳಿದದ ಆಕ ಯ ಪಿಂಕ್ ಬಾಯಿನ ತ್ುದಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಸಿಗರ ೇಟ್ ಅಂಟ್ಕ ೂಂಡ್ಡತ್ುತ. "ಹಲ ೂಿೇ.."ಎಂದು ಉಲ್ಲಯುತ್ತ ಹತಿರ ಬಂದಳು. "ಏನಟಮಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿ..?" ಎಂದು ನಮಮತ್ತ ಪ್ರಶಾಿರ್ಯಕ್ವಾಗಿ ನ ೂೇಡುತಿತದದಂತ , ನನಿ ಮದುಳು ಚುರುಕಾಗಿ ಂಂದು ಉಪಾಯ ಹುಡುಕ್ತತ್ು. "ಅಂತ್ದ ದೇನ್ನಲ್ಿ, ಹನ್ನೇ..." ಎನುಿತಾತ ಕಾಯಥಿರನಿತ್ತ ಬ ೂಟುು ಮಾಡ್ಡ "ನಮಮ ತಾರ ಂಂದು ಭಾವುಕ್ ಸಿೇನಾಗಗಿ ರಿಹಸಯಲ್ ಮಾಡುತಿತದದಳು ನಮಮ ಮುಂದ ಅಷ ುೇ!" ಆಗ ನಟ್ ತ್ಕ್ಷಣ ಚ ೇತ್ರಿಸಿಕ ೂಂಡು ಅದುುತ್ ನಟನ ನ್ನೇಡುತಾತ, ನನಿ ಸುಳಿಿಗ ಬ ಂಬಲ್ಲಸುವಂತ , "ಹಢದು, ಡ್ಡಯರ್" ಎಂದು ಹಾಲ್ು ಕ್ುಡ್ಡದ ಬ ಕ್ತಕನಂತ ತ್ೃಪ್ತ ನಗ ಿಟೇರಿದಳು. "ಂಳ ಿೇ ಸಿೇನ್ ಇತ್ುತ.. ರಿಹಸಯಲ್ ಮಾಡ್ಡದ ಎಲ್ಿರ ಮುಂದ ..."ಎಂದು ಎಲ್ಿರಿಗೂ ಕ ೈ ತ ೂೇರುತಾತ, "ಹ ೇಗಿತ್ುತ, ಗ ಳ ಯರ ?" ಅನುಿವುದ ?. ಅಲ್ಲಿದವ ದ ರ ಲಾಿ ಹಾಲ್ಲವುಡ ಚಿತ್ರರಂಗದವರ ೇ; ಅವರಿಗ ಲಾಿ ಇಂತಾ ಪ ೇಚಿನಲ್ಲಿ ಂಬಬರನ ೂಿಬಬರು ನೂಯಸ್ ಮಾಧಯಮದವರಿಂದ ಬಚಾವ್ ಮಾಡುವುದು ಅವಶಯಕ್ ಎಂದು ಗ ೂತ್ುತ. ಹಾಗಾಗಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಿರೂ ನಾಟಕ್ತೇಯವಾಗಿ ಜ ೂೇರಾಗಿ ಚಪಾಪಳ ತ್ಟ್ುದರು. ಆಗ ಪ್ತ್ರಕ್ತ ಯ ಫ ೂಿೇರಿಯ ಮುಖ ಸಪ್ಪಗಾಯಿತ್ು. ತ್ನಿ ಸಿಗರ ೇಟ್ ಕ್ಸದ ಬುಟ್ುಗ ಸ ದು, ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸಿ, "ಅಯಯೇ, ನಾನ ೇನ ೂೇ ನ ಡ ಯುತಿತದ ಅಂತಾ ಓಡ್ಡ ಬಂದರ .."ಎಂದು ನನಿ ಮುಖ ನ ೂೇಡ್ಡ, "ನನಗ ಮೊೇಸ ಮಾಡ್ಡತಲ್ಿ ತಾನ , ಶ ಲಾಯಕ್?" ಅನುಮಾನದ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಕ ೇಳಿದಳು. "ಅಯಯೇ, ಇಲ್ಿಪ್ಪ.."ಎಂದ ಮುಗಧ ಮುಖ ಮಾಡ್ಡ. ನಾನು ಕಾಯಥಿರನ್ ಟಾಡ ಕ ೈ ಹಿಡ್ಡದ ಳ ದು "ನಡ್ಡ, ಅಭಿನ ೇತಿರ...ನ್ನನಗ ಮನ ಗ ಹ ೂೇಗುವ ಸಮಯವಾಯಿತ್ು..."ಎಂದಾಗ, ಅವಳು, " ಸರಿ ಹ ೂರಡ ೂೇಣಾ..ಆದರ ಸಾಲ್ಪ ನನಿ ಅವತಾರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡು ಬಂದುಿಟಡ ತೇನ , ಂಂದು ನ್ನಮಷ್ದಲ್ಲಿ ..." ಎನುಿತಾತ ನನಿ ಕ್ತವಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಉಸುರಿದಳು,"ಥಾಯಂಕ್ಟ, ಡ್ಡಟ ಕ್ತುವ್...ನನಿ ತ್ಲ ಕ ಟ್ುತ ತೇನ ೂೇ, ಹಾಗಾಡ್ಡಿಟಟ ು ಆಗ.." ಎಂದು ಸಿೇದಾ ಲ ೇಡ್ಡೇಸ್ ರ ಸೂರಮನತ್ತ ಸಾಗಿದಳು. ಅವಳ ಸುಂದರವಾದ ಬಳುಕ್ುವ ಸ ೂಂಟ, ಮ್ಮೈಮಾಟ ನ ೂೇಡ್ಡ ನಾನು ಮುದುಕ್ನಾದರೂ ಆ ಲ್ೂಯಿ ಇಂತ್ವಳಿಗ ಮಾರು ಹ ೂೇಗಿದುದ ಏನಾಶಿಯಯ ಎಂದುಕ ೂಂಡ . ನನಿ ನ ೂೇಟವನುಿ ಗಮನ್ನಸಿದ ಫ ೂಿೇರಿ ಮಾಮಯಕ್ವಾಗಿ ನಗುತಾತ, " ಏನು, ಅವಳ ಬಗ ಗ ಐಡ್ಡಯಾ ಬರುತಿತದ ಯಾ ಡ್ಡಟ ಕ್ತುವ್ ಸಾಹ ೇಬನ್ನಗ ?..ನನಗ ಬರ ಯಲ್ು ಈ ಕ್ತ ಯೂ ಪ್ರವಾಗಿಲ್ಿ ...‘ನಟ್ಗ ಮಾರು ಹ ೂೇದ ನಗರದ ಡ್ಡಟ ಕ್ತುವ್’ ಎಂಬ ವರದಿ!" ಎನುಿತಾತ ನಕ್ುಕ ಅವಳ ನಟ್ಯ ಹಿಂದ ಲ ೇಡ್ಡೇಸ್ ರ ಸೂರಮಗ ತಾನೂ ಹ ೂರಟಳು. ನಾನು ಮತ ತ ಬಾರಿಗ ನುಗಿಗದ . ಸರರನ ಂಂದು ಸಾಕಚ್ ವಿಸಿಕ ಆಡಯರ್ ಮಾಡ್ಡ ಇನ ಿೇನು ಕ್ುಡ್ಡಯಬ ೇಕ್ು, ಎರಡನ ೇ ಬಾರಿ ಗಲ್ಭ ಎದಿದತ್ು. ಆದರ ಈ ಬಾರಿ ಎರಡು ರಿವಾಲ್ಾರ್ ಗುಂಡುಗಳು- ಕ್ಚ ೂೇವ್-ಚ ೂೇವ್ಾ ಎಂದು ಹ ೂಡ ದ ಸದುದ ಕ ೇಳಿಬಂದಿತ್ು. ಅದೂ ಲ ೇಡ್ಡೇಸ್ ಟಾಯೆಿಟ್ ಬಾಗಿಲ್ಲನ ಹಿಂದಿನ್ನಂದ ಬಂದಂತಿತ್ುತ. ಆಗಲ ೇ ಕ್ತವಿ ಕ್ತತ್ುತಹ ೂೇಗುವಂತ ಂಬಬ ಹ ಣುಣ


ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿೇರತ ೂಡಗಿದಳು.. ನಾನು ಆಗ "ಏನಾಯೂತ...?" ಎಂದು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಉದಗರಿಸಿ ದಡಕ್ಕನ ಎದುದ ಲ ೇಡ್ಡೇಸ್ ರೂಮನತ್ತ ಓಡ್ಡದ . ಬಾಗಿಲ್ನುಿ ತ್ಳಿಿ ‘ಲ ೇಡ್ಡೇಸ್ ’ ಎಂಬ ನಾಮಫ್ಲ್ಕ್ವನೂಿ ಲ ಕ್ತಕಸದ ೇ ಂಳನುಗಿಗದ . ಮುಂಭಾಗದ ಪಢಡರ್ ರೂಮನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಲಡುತಿತದದಂತ ಯೆೇ ಂಳಗ ನನಿ ಕಾಲ್ು ಂಂದು ದ ೇಹವನುಿ ತ ೂಡರಿ ಿಟೇಳುವಂತಾಯಿತ್ು. ನಾನು ಸಂಬಾಳಿಸಿಕ ೂಂಡು ನ ೂೇಡ್ಡದರ ಿಟದಿದದವ ದ ಳು ಫಿೇರಿ ಕಾನಾರಯ್...ಅವಳ ಹಣ ಯ ಮ್ಮೇಲ ನ್ನಂಬ ಹಣಿಣನ ಸ ೈಜನ ಬ ೂೇರ ಎದಿದತ್ುತ...ಅವಳ ಎದುರಿಗ ಬಾಯಿ ತ ರ ದು ಕ್ತರುಚುತಿತದದ ಕಾಯಥಿರನ್ ಟಾಡ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಹ ೂಗ ಯಾಡುತಿತದದ ರಿವಾಲ್ಾರ್! ಕಾಯಥಿರನಿನುಿ ಅಂದಿಗ ಎರಡನ ಬಾರಿ ತ್ಿಟಬಕ ೂಂಡು, "ನ್ನೇನು ಈ ಪ್ತ್ರಕ್ತ ಯ ಹ ಣಣನುಿ ಕ ೂಂದ ಯಾ?" ಎಂದು ಉಸಿರುಗಟ್ುದವನಂತ ಕ ೇಳಿದ . "ಇಲ್ಿ,ಇಲ್ಿ...ಓಹ್...ನಾನ ೇನೂ ಮಾಡ್ಡಿಲ್ಿ..."ಎನುಿತಾತ ಭಯಪ್ಟುು ಆ ರಿವಾಲ್ಾರನುಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಕ ಳಗ ಿಟೇಳಿಸಿದಳು. ನಾನು ಅದನುಿ ಭದರವಾಗಿ ಕ್ಚಿೇಯಿ ನಲ್ಲಿ ಸುತಿತ ಎತಿತಟುುಕ ೂಂಡ , ಬ ರಳಚುಿ ಿಟೇಳದಂತ . "ಬ ೇಗ ಹ ೇಳು, ಏನಾಯುತ, ನ್ನಜ ಹ ೇಳು"ಎಂದು ಅವಸರ ಪ್ಡ್ಡಸಿದ . ಅವಳು ನಡುಗುತಾತ, "ನಾನು ಅತ್ತಕ್ಡ ಕ್-ಕ್ನಿಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ಮ್ಮೇಕ್ಪ್ ಮಾ-ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳುಿತಿತದ ದ. ಎರಡು ಗುಂಡು ಹ ೂಡ ದ ಸದುದ ಕ ೇಳಿಸಿತ್ು..ಓಡ್ಡ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ ಕಾನಾರಯ್ ಿಟದಿದದಾದಳ , ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಿಟಸಿ ರಿವಾಲ್ಾರ್.. ..ಅವಳು ಸತಿತದಾದಳ ಎಂದುಕ ೂಂಡು ಕ್ೂ-ಕ್ೂಗಿಕ ೂಂಡ ..ಆ ಗ ೂಂದಲ್ದಲ್ಲಿ ಗ-ಗನಿನುಿ ಪ್ಟಕ್ಕನ ಎತಿತಕ ೂಂಡ ..." ಅವಳು ಇಂತಾ ಸಿನ್ನಮೇಯ ಕ್ತ ಯನುಿ ಹ ೇಳುತಿತದಾದಗ, ನಾನು ಮೊಳಕಾಲ್ೂರಿ, ಫಿೇರಿಯನುಿ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ .. ಅವಳಿಗ ಯಾವು ಗುಂಡೂ ತಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಹಣ ಮ್ಮೇಲ ಬ ೂೇರ ಮಾತ್ರ ಿಟದಿದದುದ ಹ ೇಗ ೂೇ?..ಅವಳ ನಾಡ್ಡ ಸರಿಯಾಗ ೇ ಮಡ್ಡಯುತಿತ್ುತ..ಬರ ೇ ಮೂಛ ಯ ಹ ೂೇಗಿದಾದಳ ಅಷ ುೇ. ಪಢಡರ್ ರೂಮನ ಹಿಂಭಾಗದ ಂಂದ ೇ ಕ್ತಟಕ್ತ ಅದ ೇಕ ೂೇ ದ ೂಡಿದಾಗಿ ತ ರ ದಿತ್ುತ...ಅದ ೇ ಕ್ಷಣ ಅದರ ಹ ೂರಗ ಯಾರ ೂೇ ನ ೂೇವಿನ್ನಂದ ಮುಲ್ುಗಿದಂತಾ ಸಾರ ಕ ೇಳಿಸಿತ್ು. ಮತ ತ ನಾನು ಆತ್ಂಕ್ದಿಂದ ಅತ್ತ ಓಡ್ಡ ಆ ಕ್ತಟಕ್ತಯ ಕ್ಟ ುಯನುಿ ಹತಿತ ಅತ್ತಕ್ಡ ಕ್ತ್ತಲ್ಲಗ ಜಗಿದ . ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ ಪಾಕ್ತಯಂಗ್ ಲಾಟ್. ಅಲ್ಲಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಗರಬಡ್ಡದಂತ ನ್ನಂತ . ಯಾಕ ಂದರ ಕ್ಟುಡದ ಗ ೂೇಡ ಆನ್ನಕ ೂಂಡು ಮುಲ್ುಗುತಾತ ಮ್ಮೈಕ್ ಮ್ಮೈಕ ೇಲ್ಟನ್ ನ್ನಂತಿದಾದನ , ಅವನ ಎಡಮುಂಗ ೈಯಲ್ಲಿ ಂಂದು ಗಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತಿತ್ುತ. ಅವನ ಮುಖ ಹಸಿರುಗಟ್ು ಬಾಯಿ ಅದುರುತಿತದ ...ಅವನು ನನಗ ತ್ನಿ ಕಾಲ್ ಬಳಿ ಿಟದಿದದದ ದ ೇಹವನುಿ ತ ೂೇರಿಸುತಿತದಾದನ ..ಅದು ಲ್ೂಯಿ ಬ ಲಾಮಂಟನ ದ ೇಹ. ನಾನು ಸರಕ್ಕನ ಅವನತ್ತ ಬಗಿಗ ನ ೂೇಡ್ಡದ . ಬ ಲಾಮಂಟ್ ಇನ ಿಂದೂ ಕಾಮನ ಾಲ್ತ ಸುುಡ್ಡಯೇಗಾಗಿ ಇನ ೂಿಂದು ಚಿತ್ರವನುಿ ನ್ನಮಯಸಲಾರ!.. ಎರಡು ಗುಂಡುಗಳು ಅವನ ಬ ೂಕ್ಕ ತ್ಲ ಯ ಮಧ ಯ ಹ ೂಕ್ತಕದದವು.. ಅವನು ಸತ್ುತ ತ್ಣಣಗಾಗುತಿತದ.ದ


ನಾನು ಹಾಲ್ಲವುಡ ಕ್ತೇ ಹ ೂೇಲ್ ಸಂಪಾದಕ್, ನನಿ ಕ್ಕ್ಷಿದಾರ ಮ್ಮೈಕ್ನ ಿೇ ಕಾಲ್ಪ್ಯಟ್ು ಹಿಡ್ಡದು ಕ ೇಳಿದ : "ಹ ೇಳು, ಏನಾಯಿತಿಲ್ಲಿ?..ಯಾರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದುದ?" " ನ-ನಂಗ ೂತಾತಗಲ್ಲಲ್ಿ...ಲ್ೂ-ಲ್ೂಯಿ, ನಾನು ಇಬಬರೂ ಮಾತಾಡುತಾತ ನ್ನಂತಿದ ದವು. ಅವನು ನನಿ ಪಾ..ಪ್ಸಯನಲ್ ಗ ಳ ಯ...ಇದದಕ್ತಕದದಂತ ಎರಡು ಗುಂಡು ಹ ೂಡ ದ ಸದುದ ಹತಿತರದಿಂದ ಕ ೇಳಿಸಿತ್ು. ಮೊದಲ್ಲನದು ನ-ನನಿ ಕ ೈಯನುಿ ತಾಕ್ತಕ ೂಂಡು ಹ ೂೇದಾಗ ನಾನು ಹಾ! ಎಂದು ಕ ಳಗ ಿಟ-ಿಟದ ದ. ಅದು ಅವನ ತ್-ತ್ಲ ಹ ೂಕ್ತಕತ್ು, ಆಮ್ಮೇಲ ಇನ ೂಿಂದೂ ಅವನ ತ್ಲ ಗ !..ಅವನ ನನಿ ಮ-ಮ್ಮೈ ಮ್ಮೇಲ ಿಟದುದ ಿಟ-ಿಟಟು.. ಆಹ್ ಹ್ ಹ್!" ಎಂದು ತ್ನಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಕ ೈ ಹಿಡ್ಡದುಕ ೂಂಡು ಅತ್ತ. "ನಾನು ನ್ನನಗ ಹ ೇ-ಹ ೇಳಲ್ಲಲ್ಿವ ? ನನಿನುಿ ಯಾರ ೂೇ ಕ ೂಕ ೂಲ್ಿಲ್ು ಯತಿಿಸುತಿತದಾದರ !" "ಅವರು ಇನ ಿೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಗ ದ ದೇ ಿಟಡುತಿತದದರು.."ಎಂದ ಬ ಲಾಮಂಟ್ ಹ ಣವನುಿ ನ ೂೇಡುತಾತ. ಮ್ಮೈಕ್ ಂಬಬ ಬಾಿಯಕ ೈಲ್ ಮಾಡುವ ಹುಳ, ಅವನು ಸತಿತದರ ದ ೂ ಯಾರಿಗೂ ನಷ್ುವಿರಲ್ಲಲ್ಿ..ಅದರ ಅವನ್ನೇಗ ನನಿ ಕ್ಕ್ಷಿದಾರನ ೇ ಆಗಿದದ. ಆಗಲ ೇ ಂಂದು ಸಾವಿರ ಡಾಲ್ರ್ ಅಡಾಾನ್ಟ ನನಿ ಜ ೇಿಟನಲ್ಲಿತ್ುತ. ಇನ ೂಿಂದು ಬರುವುದರಲ್ಲಿತ್ುತ, ನಾನು ಅವನ್ನಗ ಬ ದರಿಕ ಚಿೇಟ್ ಹಾಕ್ತದದ ಖದಿೇಮನನುಿ ಹಿಡ್ಡದು ಕ ೂಟುರ ...ಆ ವಯಕ್ತತಯೆೇ ಈಗ ಗುರಿ ತ್ಪಿಪ ಬ ಲಾಮಂಟ ಗ ಗುಂಡು ಹ ೂಡ ದವನಾಗಿರಲ್ೂಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ . ಂಟ್ುನಲ್ಲಿ ಕ ೂನ ಗ ನನಗ ಇದರಿಂದ ಹಾಲ್ಲವುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ���ರಚಾರವ ೇ ಸಾಕ್ು ಎಂದು ಲ ಕ್ಕ ಹಾಕ್ತದ . ಆಗಲ ೇ ಕ್ತ್ತಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಕ ೂಂಡು ಂಬಬ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಪ ೇದ ನಮಮತ್ತ ಬಂದ. "ಇಲ ಿೇನು ನ ಡ ಯಿತ್ು?...ಹಾಂ?" ಎಂದು ಜಬರಿಸಿದ ಮಾಮೂಲ್ು ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಸಾರದಲ್ಲಿ. ನಾನವನ್ನಗ ನನಿ ಕಾಯಲ್ಲಫ ೂೇನ್ನಯಯಾ ಡ್ಡಟ ಕ್ತುವ್ ಲ ೈಸನ್ಟ ಬಾಯಡಿ ತ ೂೇರಿಸಿದ . ನಾನು ಕ್ರ್ೇಯಿ ನಲ್ಲಿದದ ರಿವಾಲ್ಾರನುಿ ಅವನ್ನಗ ಕ ೂಟ ು "ಕ ೂಲ ಯಾಗಿದ , ಬರದರ್!..ನ್ನಮಮ ಹ ೂೇಮಸ ೈಡ ವಿಭಾಗದ ಡ ೂನಾಲ್ಿಸನ ಗ ಫೇನ್ ಮಾಡ್ಡ ನ್ನಮಮ ತ್ಂಡಕ ಕ ಬರಹ ೇಳು..ಂಂದು ಹ ಣದ ವಾಯನ್ ಕ್ೂಡಾ!..ಅದಲ್ಿದ ೇ ಈ ಮ್ಮೈಕ ೇಲ್ಟನ ಗ ಗಾಯವಾಗಿದ , ಅವನ್ನಗಾಗಿ ಆಂಬುಲ ನ್ಟ..." ಎಂದು ಂದರಿ ಮತ ತ ಕ್ತಟಕ್ತಯ ಸಿಲ್ ಹಾರಿ ಂಳಕ ಕ ಜಗಿದ , ಇಬಬರು ಹ ಂಗಸರ ಬಳಿಗ . ಅಷ್ುರ ೂಳಗ ಆ ಬಾರಿನಲ್ಲಿದದವರ ಲಾಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಲ ೇಡ್ಡೇಸ್ ಪಢಡರ್ ರೂಮಗ ನುಗಿಗ ತ್ಮಮ ಕ್ುತ್ೂಹಲ್ ತ್ಣಿಸಿಕ ೂಳಿಲ್ು ಯತಿಿಸುತಿತದರ ದ ು. ಹಾಲ್ಲವುಡ್ಡಿನ ಗಾಸಿಪ್ ಹದುದಗಳು!..ಅಲ್ಲಿ ಂಬಬನಾದರೂ ಬುದಿದವಂತ್ನ್ನದದನ ಂದರ ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಟ ಯಂಡರ್. ಅವನು ಫ ೂಿೇರಿ ಕಾನಾರಯ್ ಪ್ಕ್ಕ ಕ್ುಳಿತ್ು ಅವಳ ಬಾಯಿಗ ಂಂದು ಪ ಗ್ ಬಢಬಯನ್ ವಿಸಿಕಯನುಿ ಸುರಿಯುತಿತದದನು. ಅವಳು ನ ತಿತ ಹತಿತದವಳಂತ ಕ ಮಮ ಎದುದ ಕ್ುಳಿತ್ಳು, ತ್ಿಟಬಬಾಬಗಿ ಅತಿತತ್ತ ನ ೂೇಡುತಾತ. "ನ-ನನಗ ಯಾರು ಹ ೂಡ ದಿದುದ. ಏ-ಏನು ನಡ್ಡೇತಿದ ಇಲ್ಲಿ..? ನಾನು ನಮಮ ಸಾುರ್-ರ ಕಾಡಯ ಸಂಪಾದಕ್ರಿಗ ಪೇನ್ ಮಾಡ ಬೇಕ್-"ಎಂದಳು ಗಡ್ಡಿಟಡ್ಡಯಿಂದ. ನನಗ ಆಗಲ ೇ ಕ ೂಲ ಮಾಡ್ಡದ ಅಪ್ರಾಧಿಯ ಬಗ ಗ ಅನುಮಾನ ಗಟ್ುಯಾಯಿತ್ು..ಆದರ ನನಿ ಬಳಿ ಂಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ-ಪ್ುರಾವ ಯೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ...ಸದಯದಲ್ಲಿ!. ನಾನು ಅತಿತತ್ತ ನ ೂೇಡ್ಡದ .


ಬಾಿಂಡ ಕ್ೂದಲ್ ಚ ಲ್ುವ , ನಟ್ ಕಾಯಥಿರನ್ ಟಾಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯವಾಗಿದದಳು. ಹಲವರು ಕಾನಾರಯ್ ಹ ಣಣನುಿ ಸಾಲ್ಪಕಾಲ್ ಸಂತ ೈಸಿದರು. . ಅವಳಿಗ ಸಾಲ್ಪ ಚ ೈತ್ನಯ ಬಂದ ಕ್ೂಡಲ ೇ ಆಕ ಹ ೂರಡಲ್ನುವಾದಳು. ನಾನು ಮತ ತ ಕ್ತಟಕ್ತಯ ಬಳಿಗ ಹ ೂೇಗಿ ಅಲ್ಲಿದದ ಪೇಲ್ಲಸಿನವರಿಗ ಕ್ೂಗಿ ಹ ೇಳಿದ :"ಲ ಿ ುನ ಂಟ್ ಡ ೂನಾಲ್ಿಸನ್ ಇಲ್ಲಿಗ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗ ಕಾಯಥಿರನ್ ಟಾಡ ಮನ ಗ ಹ ೂೇಗಲ್ು ಹ ೇಳಿ..ನಾನಲ ಿೇ ಕಾದಿರುತ ತೇನ ..ಆಕ ಗ ಈ ಕ ೇಸಿನ ಬಗ ಗ ಬಹಳ ಗ ೂತ್ುತ, ಹ ೇಳಿಲ್ಿ..."ಎಂದ ಜ ೂೇರಾದ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿರಿಗೂ ಕ ೇಳಿಸುವಂತ . ನಂತ್ರ ನಾನು ಆ ಬಢನ್ ಸ ುಟಟನ್ ಬಾರಿನ್ನಂದ ಹ ೂರಿಟದುದ ನನಿ ಹಳ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಡ ೈವ್ ಮಾಡುತಾತ ವ ೈನ್ ಸಿರೇಟ್ ಿಟಟುು ತ ರಳಿದ . ಹದಿನ ೈದು ನ್ನಮಷ್ದ ನಂತ್ರ ಟಾಡ ಮನ ಯ ಮುಂಬಾಗಕ ಕ ನಾನು ತ್ಲ್ುಪಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗ ಬಂದು ನ್ನಂತಿದದ ಹಳದಿ ಟಾಯಕ್ತಟಯಿಂದ ಕಾಯಥಿರನ್ ಇಳಿಯುತಿತದದಳು. ತ್ನಿ ಪ್ುಟಾಣಿ ಕ ೈ ಪ್ಸಿಯನ್ನಂದ ಹಣ ತ ತ್ತಳು. ನಾನು ಕಾರಿಳಿದು ಸರಕ್ಕನ ಅವಳ ಪ್ಕ್ಕಕ ಕ ಬಂದು ಅವಳ ಮೊಣಕ ೈ ಹಿಡ್ಡದ . " ಅದ ೇನು, ಚ ಲ್ುವ ? ಅಪ್ರಾಧ ನ ಡ ದ ಸಥಳ ಿಟಟುು ಅವಸರದಿಂದ ಮನ ಗ ಓಡ್ಡಬಂದಿದುದ?" ಎಂದ . ಅವಳಿಗ ಂಂದು ಕ್ಷಣ ದಿಕ ಕೇ ತ ೂೇಚಲ್ಲಲ್ಿ..ಕ್ಂಗಳು ಅಗಲ್ವಾಗಿ ತ ರ ದವು, ತ್ುಟ್ಗಳು ಅದುರಿದವು... "ನ್ನೇನಾ...ಇಲ್ಲಿ?" ಎಂದು ಕ್ತೇಚಲ್ು ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಉದಾಗರ ತ ಗ ದಳು. " ಓಹ್, ನ್ನೇನೂ ಮೂಛ ಯ ಹ ೂೇಗಬ ೇಡಾ... ಮಾತಾಡುವುದಿದ ನ್ನನಿ ಬಳಿ..." ಎಂದು ನಾನು ಅವಳ ನಡುವನುಿ ಬಳಸಿ ಆಧಾರ ಕ ೂಟುು, ಆ ಸುಂದರ ಕಾಟ ೇಜನ ಬಾಗಿಲ್ ಬಳಿಗ ಕ್ರ ದ ೂಯೆದ. ನಡುಗುವ ಕ ೈಗಳಿಂದ ಿಟೇಗ ತ ರ ದು ಂಳಗ ಕಾಲ್ಲಟುಳು."ಏನ್ ವಿ-ವಿಷ್ಯ ಮಾತಾಡ-ಬ ೇಕ್ು..?’ ಎಂದು ತ ೂದಲ್ಲದಳು. ಅವಳ ಮನ ಯ ಮ್ಮತ್ತನ ಯ ದಿವಾನ್ ಮ್ಮೇಲ ಇಬಬರೂ ಕ್ುಳಿತ್ ನಂತ್ರ ಕ ೇಳಿದ : "ನನಗನ್ನಸುವ ಮಟ್ುಗ , ನ್ನೇನು ಆದಷ್ುು ಬ ೇಗ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಓಡ್ಡಹ ೂೇಗಬ ೇಕ ಂದಿದ ದ...ಅಷ್ುರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿರ ಮುಂದ ರಂಪ್ ಮಾಡ್ಡ ಮ್ಮೈಕ್ನುಿ ಕ ೂಲ್ುಿತ ತೇನ ಎಂದು ಬ ದರಿಸಿದ ...ಕ ೂನ ಗ ಲ್ೂಯಿಯನುಿ ನ್ನೇನ ೇ ಗುರಿತ್ಪಿಪ ಕ ೂಂದ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿ ನ್ನನಿ ತ್ಲ ಮ್ಮೇಲ ಆರ ೂೇಪ್ ಬರುತ ೂತೇ ಎಂದು ಹ ದರಿ ಓಡ್ಡಬಂದ , ಅಲ್ಿವ ೇ?" ಅವಳು ಕ್ುಳಿತ್ಲ ಿೇ ಂದಾದಡ್ಡದಳು, "ಹ-ಹಢದು..ಹಾಗ ಲ್ಿ ಕ್ೂಗಿದದಕ ಕ ನನಿನ ಿೇ ಹಿ-ಹಿಡ್ಡದುಿಟಡುತಾತರ ಎಂದು ಭಯವಾಯಿತ್ು...ಅದಿರಲ್ಲ, ಟನಯರ್..!" ಮತ ತ ಸಾರ ತ್ಗಿಗಸಿ ಮ್ಮದುವಾಗಿ, "ಡಾಯನ್!...ಪಿಿೇಸ್..ನನಗ ಈಗ ಹಾಲ್ಲವುಡ ಿಟಟುು ಹ ೂೇಗಲ್ು ಅವಕಾಶ ಕ ೂಡು..ಆಮ್ಮೇಲ ನಾನು ನ್ನನಗ ದುಡುದ ಕ ೂಡುತ ತೇನ ..ಕ್ಳಿಸುತ ತೇನ ..ನ್ನೇನು ಹ ೇಳಿದಂತ ಮಾಡುತ ತೇನ ..."ಎಂದ ಲಾಿ ಪ್ುಸಲಾಯಿಸತ ೂಡಗಿದಳು. ಆದರ ನನಗವಳ ಲ್ಂಚ ಬ ೇಕ್ತರಲ್ಲಲ್ಿ, ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಬ ೇಕ್ತತ್ುತ. "ನ್ನನಿ ಬುದಿದ ಉಪ್ಯೇಗಿಸು...ನ್ನೇನ್ನೇಗ ಕಾಣ ಯಾದರ ನ್ನೇನ ೇ ತ್ಪಿಪತ್ಸ ಥ ಎಂದು ಂಪಿಪಕ ೂಂಡಂತಾಗುತ್ತದ , ಕಾನೂನ್ನಗ !" "ಆದರ ನಾನ ೇನೂ ತ್ಪ್ುಪ ಮಾಡ್ಡಲಾಿ...ನನಿನುಿ ಸುಮಮಸುಮಮನ ಅನುಮಾನ ಪ್ಟುು ಜ ೈಲ್ಲಗ ಹಾಕ್ತದರ ?" ನಾನಂದ :"ಹಾಗಾಗಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಿ..ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕ ೂಲ ಯಾಗಬ ೇಕ್ತದದವನು ಮ್ಮೈಕ್ ಅಲ್ಿ ಎಂದು ಸಿದಧಪ್ಡ್ಡಸಿದರ ...?"


"ಅಂದರ ...ನ್ನಜಕ್ೂಕ ಅವರು ಲ್ೂಯಿಯನ ಿೇ ಕ ೂಲ್ಿಲ್ು ಬಂದಿದದರು, ಆಗ ಮ್ಮೈಕ ಗ ಗಾಯವಾಗಿದುದ ಆಕ್ಸಿಮಕ್ ಎನುಿತಿತೇಯಾ?" "ಹಾಗ ೇ ಇರಬಹುದು..."ಎಂದು ಭುಜ ಕ್ುಣಿಸಿದ . ಅವಳ ಕ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಿೇತಿ ಹ ಚಾಿಯಿತ್ು, "ಹಾಗಾದರ ನನಿ ಪ್ರಿಸಿಥತಿ ಇನೂಿ ಅಪಾಯಕ್ರ..." ಆಗ ನನಗೂ ಅಚಿರಿಯಾಯಿತ್ು "ಅದು ಹ ೇಗ ಹ ೇಳಿತೇಯ?" "ನನಿ ಇತಿತೇಚಿನ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಟ ಆಿ ೇಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕಾಡ ಮಲ್ಗಿದವು. ಅದರಿಂದ ಲ್ೂಯಿಗ ಬಹಳ ನಷ್ುವಾಯಿತ್ು...ನನಿ ಜತ ಸುುಡ್ಡಯೇಗಿದದ ಕಾಂಟಾರಯಕ್ು ರದುದ ಪ್ಡ್ಡಸ ೂೇಣಾ ಎಂದ..ನಾನು ಂಪ್ಪಲ್ಲಲ್ಿ..ನನಗ ನಷ್ುವಲ್ಿವ , ಅದಕ ಕೇ..ಎಲ್ಿರಿಗೂ ಸುುಡ್ಡಯೇದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷ್ಯ ಗ ೂತ್ುತ..." "ಅದಕ ಕೇನ್ನೇಗ?" "ನ್ನನಗ ಅಷ್ೂು ಅರ್ಯವಾಗಲ್ಿವ ?...ಅವನು ನನಿನುಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಿದಂತ ಮಾಡುವನ ಂಬ ಸ ೇಡ್ಡಗಾಗಿ ನಾನ ೇ ಅವನನುಿ ಮು-ಮುಗಿಸಿಿಟಟ ು ಅಂದುಕ ೂಳಿಲ್ಿವ ೇ ಎಲ್ಿರೂ?...ನಾನ್ನೇಗ ಈ ಊರು ಿಟಡಲ ೇ ಬ ೇಕ್ು...ನಾ-ನಾನು ಜ -ಜ ೈಲ್ಲಗ ಮಾತ್ರ ಹ ೂೇಗಲಾರ !" ಎಂದು ಬಡಬಡ್ಡಸತ ೂಡಗಿದಳು. "ನ್ನೇನು ನನಿ ಜತ ಸಹಕ್ರಿಸಿದರ ಹಾಗಾಗ ೂಲ್ಿ, ಡ್ಡಯರ್!" ಎಂದ . ಅವಳು ನನಿನುಿ ಸ ೂೇಜಗದಿಂದ ನ ೂೇಡ್ಡದಳು."ನ್ನನಿ ಜತ ಚ ನಾಿಗಿದದರ ನನಗ ಓಡ್ಡಹ ೂೇಗಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿತಯಾ ಅಂತ್ಲ ?"ಎಂದು ಅವಳು ನನಿತ್ತ ಬಗಿಗ ಂಮ್ಮಮ ಚುಂಿಟಸಿದಳು. ನನಗ ಮ್ಮೈ ಝುಮ್ಮಮಂದಿತ್ು .ಆದರೂ ಸುಮಮನಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ : "ಇದ ಲಾಿ ಏನೂ ಬ ೇಕ್ತಲ್ಿ...ಇಷ್ುವಾದರೂ!" "ಬ ೇಕ್ತಲ್ಿವ ?" ಎಂದು ಹುಬ ಬೇರಿಸಿದಳು. "ನಾನು ನ್ನನಿನುಿ ಈ ತ ೂಂದರ ಯಿಂದ ಿಟಡ್ಡಸುತ ತೇನ ..ಆಮ್ಮೇಲ ನನಿ ಿ ೇಸಿನ ಮಾತ್ು!" "ನ್ನನಗ ಹ ೇಗ ಸಾಧಯ?" ಎಂದು ತ್ನಿ ಬಾಿಂಡ ಕ್ೂದಲ್ಲಗ ಕ ೈ ಹಚಿಿದಳು, ಆತ್ಂಕ್ದಿಂದ . "ನ್ನನಿ ಬಳಿ ರಿವಾಲ್ಾರ್ ಇರಲ ೇ ಇಲ್ಿ ಎಂದು ಸಿದಧಪ್ಡ್ಡಸಿದರ ?..ನ್ನೇನು ಲ್ೂಯಿಯನುಿ ಕ ೂಲ್ಿಲ್ು ಸಾಧಯವ ೇ ಇರುವುದಿಲ್ಿ" ಎಂದ . "ಅದು ನ್ನಜ. ಆದರ ನ್ನನಗ ಹ ೇಗ ಗ ೂತ್ುತ?" ನಾನಂದ : "ಅರ , ಬ ೇಿಟ!..ಅದು ಬಹಳ ಸುಲ್ಭ. ನಾನು ನ್ನನಿನುಿ ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಿಟಬಕ ೂಂಡಾಗ ನ್ನನಿ ಬಳಿ ರಿವಾಲ್ಾರ್ ಅಡಗಿಸಿದದರ ನನಗ ಗ ೂತಾತಗುವಷ್ುು ಸಮೇಪ್ದಲ್ಲಿದ ದ..ಇನುಿ ನ್ನನಿ ಪ್ಸಿಯನಲ್ೂಿ ಅದನುಿ ಇಟುುಕ ೂಂಡ್ಡರಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಿ..ನಾನ್ನೇಗ ಟಾಯಕ್ತಟಯ ಬಳಿ ನ್ನನಿ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ನ ೂೇಡ್ಡದ ..ಅದು ತ್ುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು " "ಆದದರಿಂದ...?" ನಾನ ೂಂದು ಸಿಗರ ೇಟ್ ಹಚಿಿ ಹ ೇಳಿದ : "ಅದಲ್ಿದ ೇ, ನ್ನೇನು ಲ ೇಡ್ಡೇಸ್ ರೂಮನ ಕ್ತಟಕ್ತಯ ಹ ೂರಗ ನ್ನಂತಿರಬಹುದಾದವರನುಿ ಕ ೂಲ್ಿಲ್ು ಹ ೇಗ ಪಾಿನ್ ಮಾಡಬಲ ಿ?.. ಅದ ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲ್ೂಯಿ ಮತ್ುತ ಮ್ಮೈಕ್ ಅಲ್ಲಿಯೆೇ ನ್ನಂತಿರುತಾತರ ಂಬ ಗಾಯರ ಂಟ್ಯೆಲ್ಲಿತ್ುತ ನ್ನನಗ ? ನ್ನನಿ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ತರಸುಲ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ುತ ಜ ೂಯೇತಿಷ್ಯದ ಪ್ುಸತಕ್ವ ೇ ಇದಿದದದರೂ ಆ ಕ್ಷಣವನುಿ ಖಚಿತ್ಪ್ಡ್ಡಸಿಕ ೂಂಡು ಕ ೂಲ್ಿಲ್ು ಸಾಧಯವಿರಲ್ಲಲ್ಿ... ಹಾಗಾಗಿ ನ್ನೇನು ಕ್ತಿಯರ್ ಆದ ಎನುಿತ ತೇನ ..."


" ಓಹ್, ಥ್-ಥಾಯಂಕ್ಟ" ಎಂದಳು ಸಪ್ಪಗ . "ಸರಿ ಹಾಗಾದರ ...ನಾನು ಬಹಳ ಪ ದಿದಯಂತ ಹ ದರಿಿಟಟ್ುದ .ದ ..ನ್ನನಿ ಮಾತಿನಂತ ಇಲ ಿ ಇರುತ ತೇನ ...ಆದರ ಲ್ೂಯಿಯನುಿ ಕ ೂಂದವರು ಯಾರು?" "ಯಾರ ೂೇ ಬಹಳ ಚಾತ್ುಯಯದಿಂದ ಕ ೂಲ ಮಾಡ್ಡದದನುಿ ಮುಚಿಿಹಾಕ್ಲ್ು ಯತಿಿಸಿದಾದರ ..ನಾನು ಇನೂಿ ನ್ನನಿನುಿ ಕ ಲ್ವು ಪ್ರಶ ಿಗಳನುಿ ಕ ೇಳಿದ ನಂತ್ರ ಸಪಷ್ು ಚಿತ್ರ ಸಿಗಬಹುದು...ಹಾಗಾದರ ಹ ೇಳು, ನ್ನನಿನುಿ ಮ್ಮೈಕ ೇಲ್ಟನ್ ಬಾಿಯಕ ೈಲ್ ಮಾಡ್ಡ ದುಡುಿ ಪಿೇಕ್ತಸುತಿತದದನ ?" ಎಂದು ಕ ೇಳಿದ . "ಹಢದು..ಮಾಡುತಿತದ.ದ .." "ಯಾತ್ಕಾಕಗಿ? "ಅವನು ನನಿನುಿ ಅವನ ಕೇ-ಹ ್ೇಲ್ವ ಪ್ತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಂಂದು ಲ್ಕ್ಷ ಡಾಲ್ರಿನ ಜಾಹಿೇರಾತ್ು ಸಥಳ ಕ ೂಳಿಲ್ು ಬಲ್ವಂತ್ ಮಾಡ್ಡದ. ಅವನ್ನಗ ನನಿ ಮತ್ುತ ಲ್ೂಯಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ ಗ ತಿಳಿದುಹ ೂೇಗಿತ್ತಂತ ...ಅದನುಿ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ಡ್ಡಸಿ ನನಿ ಮಾನ ಕ್ಳ ಯುತ ತೇನ ಎಂದ...ನನಿ ಕ ರಿಯರ್ ಉಳಿದಿರಲ್ು ಇದ ೇ ಕಾರಣ ಎಂದ ಲ್ಿರೂ ನಂಬುವಂತ !..." " ನ್ನೇನು ಅವನ್ನಗ ಅಷ್ೂು ದುಡುಿ ಕ ೂಟ ುಯಾ?" ಎಂದ " ಇಲ್ಿ, ಇಲ್ಿ..ಅಧಯ ಕ ೂಟ ು ಅಷ ು...ನನಿ ಸಂಬಳದ ಮುಕಾಕಲ್ು ಭಾಗ ಅವನ್ನಗ ಎಷ ೂುೇ ವಾರದಿಂದ ಕ ೂಡುತ್ತಲ ೇ ಬಂದಿದ ದೇನ ..ಅವನ ೂಬಬ ರಕ್ತ ಹಿೇರುವ ಜಗಣ ತ್ರಹ!" " ಇದ ಲಾಿ ಲ್ೂಯಿಗ ಗ ೂತಿತತ ?ತ ..." "ಓಹ್, ಗ ೂತಿತತ್ುತ...ಅವರು ಅದಕ ಕ ಏನೂ ಮಾಡುವಂತಿರಲ್ಲಲ್ಿ...ಕ ೂಟುುಿಟಡು, ತ ೂಲ್ಗಲ್ಲ ಎನುಿತಿತದದರು..." "ನ್ನೇನು ಮ್ಮೈಕ ಗ ಬ ದರಿಕ ಚಿೇಟ್ಗಳನುಿ ಬರ ದ ಯಾ, ಹ ೇಳು" ಎಂದ ಅವಳನ ಿೇ ಗಮನ್ನಸುತಾತ. "ಚಿೇಟ್ಗಳಾ?" ಎಂದು ಅಚಿರಿ ಪ್ಟುಳು. "ಇಲ್ಿಪಾಪ, ನಾನು ಬರ ದಿಲ್ಿ..." ಅವಳ ಮುಖಭಾವದಿಂದ ಅವಳು ಸತ್ಯ ಹ ೇಳುತಿತದಾದಳ ಂದು ನನಗ ನಂಿಟಕ ಬಂದಿತ್ು. "ಸರಿ, ಇನ ೂಿಂದು ವಿಷ್ಯ...ಲ್ೂಯಿ ತ್ನಿ ಖ್ಾಸಗಿ ಪ್ತ್ರಗಳನ ಿಲಾಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಟುುಕ ೂಂಡ್ಡದದ..ಆಿ ೇಸಿನಲ ೂಿೇ, ಪ ಂಟ್ ಹಢಸಿನಲ ೂಿೇ?" ಎಂದ ಅಚಾನಕಾಕಗಿ "ಅವರ ಪ ಂಟಢೌಸಿನಲ್ಲಿದ ..ಅಲ್ಲಿ ಂಂದು ಗ ೂೇಡ ಯಲ್ಲಿ ಸ ೇಫ್ ಿಟೇರುವಿನಲ್ಲಿ..." ಎಂದಳು ಯಾಕ ಂದು ಅರ್ಯವಾಗದ . "ನ ಡ್ಡ , ಹ ೂರಡ ೂೇಣಾ.."ಎಂದು ಅವಳನುಿ ಎಿಟಬಸಿದ . "ನಮಗಿೇಗ ಂಂದು ತ್ುತ್ುಯ ಕ ಲ್ಸ ಬಂದಿದ !" ಅವಳು ರ ಡ್ಡಯಾಗಿ ಹ ೂರಡುವಷ್ುರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತಿತತ್ತ ಬ ೇಗ ದೃಷಿು ಹಾಯಿಸಿದ . ಹ ೂರಡುವಾಗ, ಅವಳ ನಢಕ್ರನ ೂಬಬನನುಿ ಕ್ರ ದು ಜ ೂೇರಾಗಿ ಹ ೇಳಿದ :" ಇಲ್ಲಿಗ ಯಾರಾದರೂ ಡಾಯನ್ ಟನಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕ ೇಳಿಕ ೂಂಡು ಬಂದರ ನಾನು ಲ್ೂಯಿ ಬ ಲಾಮಂಟ್ ಮನ ಗ ಹ ೂೇಗಿದ ದೇನ ಎನುಿ..ಮಸ್ ಟಾಡ ಕ್ೂಡಾ ನನಿ ಜತ ಬರುತಿತದಾದಳ .." " ಯೆಸ್ ಸರ್" ನನಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ುಳಿತಾಗ, "ನ್ನೇನು ಯಾರಾನಾಿದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನ್ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತಿತದಿದೇಯಾ?" ಎಂದಳು ಕಾಯಥಿರನ್ ಟಾಡ. ನಾನು ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿ, "ಹೂಂ, ಬಢರನ್ ಸ ುಟಟನ್ ಬಾರ್ ಿಟಡುವಾಗ ಹ ೂೇಮಸ ೈಡಿ ಡ ೂನಾಲ್ಿಸನ್ ಗ ಇಲ್ಲಿಗ ಬರಲ್ು ಹ ೇಳಿದ ದ..ನ್ನೇನು ಚಿಂತಿಸಬ ೇಕ್ತಲ್ಿ.."ಎಂದು ಕಾರನುಿ ಸನ ಟಟ್ ಬೂಲ ವಾಡಯ ಬಳಿಯ ಟವರ್ ಮ್ಮೇನರ್ ಕ್ಡ ಗ ತಿರುಗಿಸಿದ . ಅಲ್ಲಿಯೆೇ ದಿವಂಗತ್ ಲ್ೂಯಿ ಬ ಲಾಮಂಟನ ನ್ನವಾಸವಿದದದುದ.


ಅಲ್ಲಿಗ ತ್ಲ್ುಪಿದಾಗ ನನಿ ಜತ ಯ ನಟ್ೇಮಣಿ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಂಂದು ಚಾವಿಯಿತ್ುತ. ಆದರ ನಾವು ಅದನುಿ ಬಳಸಬ ೇಕಾಗಲ್ಲಲ್ಿ..ಯಾಕ ಂದರ ಬಾಗಿಲ್ು ಹಾರು ಹ ೂಡ ದಿತ್ುತ. ಚಿಲ್ಕ್ದ ಸುತ್ತಲ್ೂ ಬಲ್ವಂತ್ ಮಾಡ್ಡ ಉಳಿಯಿಂದ ಕ ತಿತ ತ ಗ ದ ಗುರುತ್ುಗಳಿದದವು. "ಓಹ್-ಓಹ್" ಎಂದು ಉಸುರಿದ . ನಾನು ಕಾಯಥಿರನಿನುಿ ಪ್ಕ್ಕಕ ಕ ತ್ಳಿಿ ನನಿ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಅವಿತಿಟ್ುದದ ೦.೩೨ ಆಟ ೂೇಮಾಯಟ್ಕ್ ರಿವಾಲ್ಾರನುಿ ಹ ೂರತ ಗ ದ . ಬಾಯಿ ಮ್ಮೇಲ ಬ ಟ್ುಟುು ಸುಮಮನ್ನರಲ್ು ಕಾಯಥಿರನ ಗ ಸೂಚಿಸಿ ಂಳನುಗಿಗದ ವು. ಲ್ೂಯಿಯ ಅದುುತ್ ಪ ಂಟಢೌಸಿನ ಲ ೈಬರರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ತ್ತಲ್ಲ್ಲಿ ಯಾರ ೂೇ ಟಾಚ್ಯ ಿಟಟುುಕ ೂಂಡು ಏನ ೂೇ ಹುಡುಕ್ುತಿತದಾದರ . ಹತಿತರಹ ೂೇಗಿ ನ ೂೇಡ್ಡದರ ಅವರ ವಾಲ್ ಸ ೇಫ್ ಲಾಕ್ರಿನ ಿಟೇಗವನುಿ ತಿರುಗಿಸುತಿತದಾದರ . ನಾನು ಗ ೂೇಡ ಯ ಲ ೈಟ್ ಸಿಾಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಲ್ು ರೂಮ್ಮಲಾಿ ಜಗಮಗ ಬ ಳಕಾಯಿತ್ು. "ಫಿೇರಿ, ಕ ೈ ಮ್ಮೇಲ ತ್ುತ..." ಎಂದ ಆ ವಯಕ್ತತಗ .

ಸಾಟರ್ -ರ ಕಾಡ್್ ಪ್ತಿರಕ ಯ ಪ್ತ್ರಕ್ತ ಯ ಫಿೇರಿ ಕಾನಾರಯ್ ಲಾಕ್ರ್ ಬಾಗಿಲ್ು ಮುಚುಿತಾತ ನನಿತ್ತ ಬ ೇಸತ್ತವಳಂತ ನ ೂೇಡ್ಡದಳು. "ರ್ತ್, ಇನ ಿರಡು ನ್ನಮಷ್ ತ್ಡ ದು ಬರಬಾರದಿತ ತ...?" "ಆಗಲ ೇ ಲ ೇಟಾಯಿತ್ು ಎಂದುಕ ೂಂಡ್ಡದ ದ...ಲಾಕ್ರ್ ಂಳಗಿದದ ಪ ೇಪ್ಸ್ಯ ತ ಗ ಯಲ್ಲಲ್ಿವ ?" ಎಂದ ಗನ್ ಅವಳತ್ತ ತ ೂೇರಿಸುತಾತ. "ಪ ೇಪ್ಸ್ಯ ಎಲಾಿ ಟ ೇಬಲ್ ಮ್ಮೇಲ ಯೆೇ ಇದ ...ಲಾಕ್ರ್ ಬಾಗಿಲ್ು ಮುಚುಿತಿತದಾದಗ ನ್ನೇನು ಬಂದ ..." ಎಂದಳು ಫಿೇರಿ. "ನ್ನೇನು ಏನನುಿ ಹುಡುಕ್ತಕ ೂಂಡು ಬಂದ ?" ಎಂದ . "ದ ೂಡಿ ಸೂಕಪ್!..ಿಟಸಿಿಟಸಿ ಸುದಿದ ಏನಾದರೂ ಸಿಗತ ತ ಎಂದು ಹುಡುಕ್ುತಿತದ ದ...ಪೇಲ್ಲಸರಿಗೂ ಗ ೂತಾತಗುವ ಮೊದಲ್ು ನಮಮ ಪ ೇಪ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹ ಡ ಿೈನ್ಟ...!" ನಾನಂದ : "ನ್ನೇನು ಬಲ್ು ಜಾಣ , ಫಿೇರಿ..ಆದರ ನ್ನನಿ ಆಟ ಮುಗಿಯಿತ್ು...ಆ ಪ್ತ್ರಗಳನುಿ ನನಗ ಕ ೂಡು..." ಆದರ ಅವಳು ಇದದಕ್ತಕದದಂತ ನನಗ ಅಚಿರಿ ಮೂಡ್ಡಸುವಂತ ಅಲ್ಲಿದದ ಹಿತಾತಳ ಹೂದಾನ್ನಯನ ಿತಿತ ನನಿ ತ್ಲ ಯತ್ತ ರ ೂಯಯನ ಎಸ ದಳು. ನಾನು ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಳಿಲ್ು ತ್ಲ ಬಗಿಗಸಲ್ು ನನಿ ಗನ್ ನ ಲ್ಕ ಕ ಿಟದಿದತ್ು..ಅದನುಿ ಕ್ಂಡು ಫಿೇರಿಯು ಕಾಯಥಿರನಿನುಿ ಪ್ಕ್ಕಕ ಕ ತ್ಳಿಿ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಗದಗಳನ ಿಲಾಿ ಬಾಚಿಕ ೂಂಡು ಬಾಗಿಲ್ ಬಳಿಗ ಓಡ್ಡದದಳು.. ಆದರ ೇಕ ೂೇ ಅಲ ಿೇ ತ್ಟಸಥವಾಗಿ ನ್ನಂತ್ಳು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ೂೇ ನ್ನಂತಿದದ! ಅವಳನುಿ ನೂಕ್ತಕ ೂಂಡು ನಮಮತ್ತ ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ ೇ ಂಳಬಂದ ಆ ವಯಕ್ತತ. ಅವನು ಯಾರು ಎಂದು ಲ ಕ್ತಕಸದ ೇ ನಾನು ನನಿ ೦.೩೨ ಗನಿನುಿ ನ ಲ್ದಿಂದ ಕ ೈಗ ತಿತಕ ೂಂಡು ಅವನ ಕಾಲ್ುಗಳತ್ತ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಡದ , ಗುರಿ ಮುಟ್ುತ್ು. "ಓಹ್, ದ ೇವರ ೇ!" ಎಂದು ಕ್ೂಗುತಾತ ತ್ನಿ ಗಾಯವಾದ ತ ೂಡ ಯನುಿ ಬಾಯಂಡ ೇಜ್ ಸುತಿತದ ಕ ೈಯಿಂದ ಅದುಮಕ ೂಂಡು ಗನ್ ಿಟೇಳಿಸಿ ನ ಲ್ಕ ಕ ಿಟದದ...ಮ್ಮೈಕ್ ಮ್ಮೈಕ ೇಲ್ಟನ್! ಈ ಗುಂಡ್ಡನ ದಾಳಿಗ ಬ ದರಿದ ಯುವತಿಯರಿಬಬರೂ ಚಿೇರಿಕ ೂಂಡು ಂಬಬರನ ೂಿಬಬರು ಅಪಿಪಕ ೂಂಡರು. ನಾನು ಓಡ್ಡ ಹ ೂೇಗಿ ಅವನ ಗನಿನುಿ ದೂರಕ ಕ ಂದ ದ. ಇನುಿ ಭಯವಿಲ್ಿ.


" ನಿನಾ ಆಟ ಕ ೂನ ಗೂ ಮುಗಿಯಿತ್ು, ಮ್ಮೈಕ್!" ಎಂದ ಅವನತ್ತ ದುರುಗುಟ್ು ನ ೂೇಡುತಾತ. ಅವನ್ನೇಗ ಯಶಸಿಾೇ ಪಿೇತ್ಪ್ತಿರಕ ಯ ಸಂಪಾದಕ್ನಂತಾಗಲ್ಲೇ, ಕ ೂಳಕ್ು ಬಾಿಯಕ ೈಲ್ನಯಂತಾಗಲ್ಲೇ ಕಾಣುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. ಸ ೂೇತ್ ಹ ೇಡ್ಡಯಂತ ನ ೂೇವಿನ್ನಂದ ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸಿದ. "ನನಿ ಕಾಲ್ು!..ಕ್ುಂಟನಾಗಿಿಟಡುತ ತೇನಯಾಯ..ನ್ನನಗ ಸಾವಿರ ಡಾಲ್ರ್ ಕ ೂಟ್ುದದಕ ಕ.." ಅವನು ಅನುಿತಿತದದಂತ ನಾನು ಂಂದು ಸಿಗರ ೇಟ್ ಹಚಿಿ ಅವನ ಮುಖಕ ಕ ಹ ೂಗ ಉಗುಳಿದ .. "ಇಂದು ರಾತಿರ ನ್ನೇನು ಲ್ೂಯಿ ಬ ಲಾಮಂಟಿನುಿ ಅವರ ಪ್ೂವಯಜರ ಜತ ಗಿರಲ್ು ಮ್ಮೇಲ ಕ್ಳಿಸಿದ ...ನಾನ್ನೇಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡದಿದದರ ನಮಮನೂಿ ಮುಗಿಸಿಿಟಡುತಿತದ ದ ಅಲ್ಿವ ?" ಎಂದ . "ನ್ನನಗ ..ನನಿ ಬಗ .ಗ .. ಗ ೂತಾತಗಿಿಟಟ್ುತ ?ತ " "ಅರ್ಯವಾಗುತಾತ ಹ ೂೇಯಿತ್ು, ಜಾಣಮರಿ...ನಾನು ಹಿೇಗ ಲ ಕ್ಕ ಹಾಕ್ತದ : ನ್ನನಿ ಕೇ-ಹ ್ೇಲ್ವ ಪ್ತಿರಕ ಗ ಹಣಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಡದವನ ೇ ಬ ಲಾಮಂಟ್ .ಮೊದಲ್ು ಕ ೂಲ ನ ಡ ದ ಪಾಕ್ತಯಂಗ್ ಲಾಟಿಲ್ಲಿ, ನ್ನೇನು ಬ ಲಾಮಂಟ್ ನನಿ ‘ಪಾ-ಪಾಟಯನರ್’ ಎನಿಲ್ು ಹ ೂೇಗಿ, "ಪ್-ಪ್ಸಯನಲ್’ ಗ ಳ ಯ ಎಂದು ತಿರುಗಿಸಿಿಟಟ ು. ಆಗಲ ೇ ಸಾಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಬಂತ್ು..." " ಅದರಿಂದ- ಏನೂ- ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲ್ು-" " ಆಗಲ್ಿವ ೇ?" ನಾನು ಸ ೂಟುಗ ನಕ ಕ, "ಬ ಲಾಮಂಟ್ ನ್ನನಿ ಯಶಸಿಾ ಬಾಿಯಕ ೈಲ್ ಧಂಧ ಯಿಂದ ಬಂದಿದದನ ದ ುಿ ೫೦-೫೦ ಭಾಗ ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಿತಿತದದ ಅನ್ನಸತ ತ...ಅದರಿಂದ ಅವನು ತ್ನಿ ಕಾಮನ ಾಲ್ತ ಸುುಡ್ಡಯೇದ ಚಿತ್ರಗಳನುಿ ಫ ೈನಾನ್ಟ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳುಿತಿತದ.ದ .ನ್ನೇನು ಮನ , ಬ ೂೇಟ್, ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಲ ನ್ಟ ಬ ಳ ಸುತಾತ ಹ ೂೇದ ...ಇದ ೂಳ ಿ ಲಾಭದಾಯಕ್ ಿಟಜ಼ಿನ ಸ್ಟ ಆಗಿತ್ುತ ನ್ನಮಮಬಬರಿಗೂ...ಚಿತ್ರರಂಗದವರಿಗ ಕ ೂಟು ದುಡುಿ ವಾಪ್ಸ್ ನ್ನಮಮ ಕ ೈಗ ೇ ಬರುತಿತತ್ುತ..--ಆದರ ಈ ಕಾಯಥಿರನಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಫಾಿಪ್ ಆಗಿ ಮುಗಗರಿಸಿದಾಗ ಲ್ೂಯಿಗ ಹಣದ ದ ೂಡಿ ಮೊತ್ತ ನಷ್ುವಾಗಲ್ು ಶುರುವಾಯಿತ್ು. ಅವಳನುಿ ಪಿರೇತಿಸುತಿತದರ ದ ೂ ಈ ಕಾಂಟಾರಯಕ್ು ಮುರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನ್ನಗ ತ್ಪ ಪೇನೂ ಕಾಣಲ್ಲಲ್ಿ. ಆಕ ಅದನುಿ ಂಪ್ಪದ ೇ ಇದುದದ ೇ ದ ೂಡಿ ಚಿಂತ ಯಾಯಿತ್ು...ಅದಕಾಕಗಿ ಅವನ ೂಂದು ಪಾಿನ್ ಮಾಡ್ಡದ..ಅವಳ ಪಿರೇತಿಯನೂಿ ಕ್ಳ ದುಕ ೂಳಿದ ೇ ದುಡೂಿ ಉಳಿಸುವಂತ್ದು!..ಅವನ ೇ ನ್ನನಗ ಕಾಯಥಿರನಿನುಿ ಬಾಿಯಕ ೈಲ್ ಮಾಡಲ್ು ಕ್ುಮಮಕ್ುಕ ಕ ೂಟು...ಅತ್ತ ಅವಳಿಗ ಕಾಂಟಾರಯಕ್ು ಪ್ರಕಾರ ಹಣ ಕ ೂಡುತಾತ ಹ ೂೇದ, ಇತ್ತ ಅದರ ೭೫% ಕ್ತತ್ುತಕ ೂಂಡು ನ್ನೇನು ವಾಪ್ಸ್ ಮಾಡುತಿತದ ದ..ಅವಳಿಗ ಗ ೂತಾತಗುತ್ತಲ್ೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ...ಹಾಗ ಅವರಿಬಬರ ಸಂಬಂಧವೂ ಕ ಡಲ್ಲಲ್ಿ..!--" ಎಂದ . ಅವನು ತ್ನಿ ತ ೂಡ ಯನ ಿೇ ನ ೂೇಡುತಾತ ಮುಲ್ುಗುತಿತದದ ಅಷ ುೇ...ಅಂತ್ೂ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ ದೇನ ಎಂದಾಯಿತ್ು. "--ಆದರ ನ್ನನಾಿಸ ಗ ಕ ೂನ ಯೆೇ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ...ಲ್ೂಯಿಗ ೇ ಡಬಬಲ್-ಕಾರಸ್ ಮಾಡ್ಡಿಟಟುರ ಎಂದು ಯೇಚಿಸಿದ . ಅವನು ಸತ್ತರ ನ್ನೇನ ೇ ಕೇ-ಹ ್ೇಲ್ವ ಪ್ತಿರಕ ಯ ಪ್ೂಣಯ ಮಾಲ್ಲೇಕ್ನಾಗಬಹುದು. ಹ ೇಗ ೂೇ ಅವನನುಿ ಮುಗಿಸಿಿಟಟುು, ಈ ನ್ನಮಮಬಬರ ಕ್ರಾರು ಪ್ತ್ರವನುಿ ಸುಟುುಿಟಟುರ ಆಮ್ಮೇಲ ಬಾಿಯಕ ೈಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಣವ ಲಾಿ ನ್ನನಿದ ೇ ಆಗುವುದು..ಅದಕ ಕೇ ನ್ನೇನು ನನಿನುಿ ಹಿಡ್ಡದು ಂಂದು ನಂಬುವಂತಾ ಸಬೂಬು ಸೃಷಿು ಮಾಡ್ಡದ ..ನ್ನೇನಾಗಿಯೆೇ ಕ ಲ್ವು ಬ ದರಿಕ ಪ್ತ್ರಗಳನುಿ ಬರ ದುಕ ೂಂಡ ..ನನಿನುಿ ಕ ಲ್ಸಕ ಕ ಹಚಿಿದ . ಆಗ ಎಲ್ಿರಿಗೂ


ನ್ನೇನ ೇ ಬಲ್ಲಪ್ಶು ಅನ್ನಿಸಲ್ಲ ಎಂದು...ಪಾಕ್ತಯಂಗ್ ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನೇನಾಗಿಯೆೇ ಲ್ೂಯಿಗ ನ್ನನಿ ಕ ೈ ಮೂಲ್ಕ್ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ..’ಯಾರ ೂೇ ಕ ೂಲ ಗಾರ ನ್ನನಿತ್ತ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಡದಾಗ ನ್ನನಗ ಬರ ೇ ಗಾಯವಾಯಿತ್ು ಆದರ ಅಕ್ಸಾಮತಾಗಿ ಲ್ೂಯಿಗ ಿಟದುದ, ಅವನು ನ್ನನಿ ಬದಲ್ು ಸತ್ತ’ ಎಂದು ನಮಗ ತ ೂೇರಿಸಲ್ು! "ಅರ ರ ...ನ್ನನಗ ಹ ೇಗ ಇದ ಲಾಿ ಗ ೂತಾತಗಿಿಟಟ್ುತ್ು?" ಎಂದು ನ ೂೇವಿನಲ ಿೇ ಗ ೂಣಗಿದ. "ನ್ನೇನ್ನತ್ತ ಸಾವಿರ ಡಾಲ್ರ್ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿತದ " ಎಂದು ಗ ೇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಡದ . "ಮೊದಲ್ು ನನಗ ಫಿೇರಿಯ ಹಣ ಯ ಮ್ಮೇಲ ಬ ೂೇರ ಬಂದಿದುದ ನ ೂೇಡ್ಡ ಅನುಮಾನ ಬಂತ್ು...ಅವಳು ಎದದ ಕ್ೂಡಲ ೇ ‘ನನಗ ಯಾರು ಹ ೂಡ ದಿದುದ?’ ಎಂದಳು..ಅಂದರ ಅವಳ ಎದುರಿಗಿದದ ಕಾಯಥಿರನ್ ಹ ೂಡ ದಿದದರ ಕಾಣುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿವ ? ಆದದರಿಂದ ಅವಳಲ್ಿ ಎಂದಾಯಿತ್ು...ಮತ ತ ಅವಳ ತ್ಲ ಯ ಮುಂಬಾಗದ ಹಣ ಗ ಹ ೇಗ ಗಾಯವಾಯಿತ ಂದು ನಾನು ಯೇಚಿಸಿದ ..ಅದರ ಉತ್ತರ ತ ರ ದ ಕ್ತಟಕ್ತ ನ ೂೇಡ್ಡದಾಗ ಸಿಕ್ತಕತ್ು..ಹ ೂರಗ ಕ ೂಲ ಗಾರ ಬ ಲಾಮಂಟಿನುಿ

ಕ ೂಲ ಮಾಡ್ಡದ ನಂತ್ರ ತ ರ ದ ಕ್ತಟಕ್ತಯ ಮೂಲ್ಕ್ ರಿವಾಲ್ಾರನುಿ ಂಳಕ ಕ ಎಸ ದಿರಬ ೇಕ್ು..ಅದು ಹಾರಿ ಬಂದು ಫಿೇರಿಯ ಹಣ ಗ ಬಡ್ಡದು ಅವಳು ಕ ಳಗ ಿಟದದಳು..ಆ ರಿವಾಲ್ಾರನ ಿೇ ಅಲ್ಲಿದದ ಕಾಯಥಿರನ್ ಎತಿತಕ ೂಂಡರೂ ಅವಳು ಅದು ಂಳಗ ಹಾರಿದದನುಿ ನ ೂೇಡ್ಡರಲ ೇ ಇಲ್ಿ... ಇದ ಲ್ಿವೂ ಸತ್ಯ, ಅಲ್ಿವ ೇ?"ಓಹ್- ಗಾಡ..ಅದು ಆಕ್ಸಿಮಕ್...ನನಗ ೇನು ಗ ೂತಿತತ್ುತ-?" "ಅದು ಸರಿ..ಆಕ್ಸಿಮಕ್ವಾಗಿಯೆೇ ಆಯಿತ್ು..."ಎಂದ ಮುಂದುವರ ಯುತಾತ, "ಆದರ ನ್ನೇನು ಅದರಿಂದ ಅಪಾಯಕ ಕ ಸಿಲ್ುಕ್ತದ .. ಅಪ್ರಾಧಿ ನ್ನೇನ ೇ ಆಗಿರಬ ೇಕ್ು, ನ್ನಮಮಬಬರನುಿ ಿಟಟುು ಕ್ತಟಕ್ತ ಬಳಿ ಬ ೇರಾರೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ...ಆದರ ನಾನು ಇದನುಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಆಗ ನನಗ ನ್ನನಿ ಉದ ದೇಶ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲ್ಿವಲಾಿ? ಆದರ ನ್ನೇನು ಬ ಲಾಮಂಟಿನುಿ ಆಗ ’ಲ್ೂಯಿ’ ಎಂದು ಕ್ರ ದ . ಕಾಯಥಿರನ್ ಆದರ ೂೇ ಅವನ ಪ ರೇಯಸಿ, ಹಾಗ ಕ್ರ ದದುದ ಸಹಜ..���ದದರಿಂದ ನ್ನನಗೂ ಆತ್ನ್ನಗೂ ಬಹಳವ ೇ ನ್ನಕ್ಟ ಸಂಬಂಧವಿದಿದರಬ ೇಕ್ು ಎಂದು ನ್ನಧಯರಿಸಿದ .-" ಅದಕ ಕ ನಾನು ಂಂದು ಜಾಲ್ ಿಟೇಸಿದ ..ನಾನು ನ್ನನಗ ಕ ೇಳಿಸುವಂತ ಅಲ್ಲಿ, ಜ ೂೇರಾಗಿ, ‘ನಾನು ಕಾಯಥಿರನ್ ಟಾಡ ಹಿಂದ ಹ ೂೇಗುತ ತೇನ ’ ಎಂದು ಡ ೂನಾಲ್ಿಸನ ಗ ಸಂದ ೇಶ ಕ ೂಟ ು..ನ್ನನಗ ಆಗ ಭಯ ಶುರುವಾಯಿತ್ು. ಅವಳಿಗ ಎಲ್ಿವೂ ತಿಳಿದು ಹ ೂೇಗಿರಬ ೇಕ್ು ಎಂದು...ಅದಕ ಕೇ ನ್ನೇನು ಆಂಬುಲ ನ್ಟ ಬಂದು ನ್ನನಿ ಕ ೈಗ ಬಾಯಂಡ ೇಜ್ ಸುತಿತ ಕ್ಳಿಸುವವರ ಗೂ ಸುಮಮನ್ನದುದ, ಕಾಯಥಿರನ್ ಮನ ಗ ಬಂದ ..ಆದರ ಅಷ್ುರಲ್ಲಿ ನಾನಲ್ಲಿಂದ ಹ ೂರಟು ಿಟಟ್ುದ ದ, ಅವಳ ಜತ ...ಆದರ ಆಕ ಯ ನಢಕ್ರ ನಾವ ಲ್ಲಿಗ ಹ ೂೇಗಿದ ದೇವ ಂದು ಹ ೇಳಿಿಟಟು. ಅದಕ ಕೇ ನ್ನೇನು ಇಲ್ಲಿಗ ನಮಮನುಿ ಹಿಂಬಾಲ್ಲಸಿಕ ೂಂಡು ಬಂದ . ನ್ನನಗ ಕಾಯಥಿರನಿನೂಿ ಮುಗಿಸಿ ಈ ಪ್ತ್ರಗಳನೂಿ ವಶಪ್ಡ್ಡಸಿಕ ೂಳುಿವುದಿತ್ುತ..--" ಎನುಿತಾತ ಫಿೇರಿ ಬಳಿಯಿದದ ಕಾಗದಪ್ತ್ರಗಳನುಿ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಂಮ್ಮಮ ಕ್ಣುಣ ಹಾಯಿಸಿದ ..ನಾನೂ ಹ ೇಳಿದದಂತ ಯೆ ಆ ಪ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿತ್ುತ.. ಅದ ೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲ್ಲನ ಬಳಿ ಂಂದು ದನ್ನ ಕ ೇಳಿಸಿತ್ು.. ಹ ೂೇಮಸ ೈಡ ವಿಭಾಗದ ಡ ೂನಾಲ್ಿಸನ್ ಂಳಗ ಕಾಲ್ಲಟು..."ಂಳ ಿೇ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡ್ಡದ , ಡಾಯನ್..ನಾನು ಬಾಗಿಲ್ ಹಿಂದಿನ್ನಂದ ಎಲಾಿ ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೂಂಡ ..." ನನಗ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿ, ಮ್ಮೈಕ ೇಲ್ಟನಿತ್ತ ತಿರುಗಿದ: "ಇದ ೇ ನ ಡ ದದುದ ಅಲ್ಿವ ೇ, ಮ್ಮೈಕ್?..ಇನಾಿದರೂ ನ್ನೇನ ೇ ತ್ಪಪಪಿಪಗ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳುಿವ ಯಾ?" ಎಂದ. "ಹೂಂ..ಆದರ ದಯವಿಟುು ಮೊದಲ್ು ಂಬಬ ಡಾಕ್ುರನುಿ ಕ್ರ ಯಿರಿ...!" ಎಂದು ತ್ನಿ ಗಾಯಗ ೂಂಡ ತ ೂಡ ಯನುಿ


ಅಮುಕ್ತಕ ೂಂಡ. ಹಿೇಗ ಅವನು ತ್ನಿ ಮತ್ುತ ಲ್ೂಯಿ ಬ ಲಾಮಂಟ್ ನಡುವಿನ ಕ್ರಾರನುಿ ರದುದ ಪ್ಡ್ಡಸಲ್ು ಅವನನುಿ ಕ ೂಂದಿದಾದಗಿ ಂಪಿಪಕ ೂಳಿಲ್ು ಸಿದಧನಾದ...ಸಿನ್ನಮಾದಲ್ಲಿ ಡ್ಡಸಾಲ್ಾ ಶಾಟ್ ಎನುಿತಾತರಲಾಿ, ಹಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಂಪ್ಪಂದವನುಿ ಡ್ಡಸಾಲ್ಾ ಮಾಡಲ್ು ಶಾಟ್ ಹ ೂಡ ದಿದದ! ನಾನು ಫಿೇರಿಯತ್ತ ತಿರುಗಿದ . "ನ್ನೇನು ಬಹಳ ಚತ್ುರ , ಬ ೇಬ್! ...ನ್ನೇನು ಎಲ್ಿವನೂಿ ಊಹಿಸಿಿಟಟ್ುದ ದ.. ಮ್ಮೈಕ ೇಲ್ಟನ್ ಮತ್ುತ ಬ ಲಾಮಂಟ್ ನಡುವ ಏನಾದರೂ ಇಂತಾ ಸಂಬಂಧವಿತ ತ, ಕ ೂಲ ಮಾಡುವಂತಾ ರಹಸಯವಿತ ತ ಎಂದು ಪ್ತ ತಹಚಿಲ್ು ಇಲ್ಲಿಗ ಬಂದ . ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅದಕ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದ ಸಿಕ್ಕಬಹುದ ಂದು. ಸಾಟರ್- ರ ಕಾಡ್್ ಪ್ತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ನ್ನನಿದ ೇ ಆದ ಸೂಕಪ್ ಪ್ರಕ್ಟ್ಸ ೂೇಣವ ಂದು..ಬಾಗಿಲ್ನುಿ ಮುರಿದು ನುಗಿಗದ , ನ್ನನಿ ಉತಾಟಹದಲ್ಲಿ..ಅದನುಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹ ೇಳುವುದಿಲ್ಿ, ಆದರ ನನಿ ತ್ಲ ಯನುಿ ಹೂದಾನ್ನಯಿಂದ ನ ಗಿಗಸಲ್ು ಯತಿಿಸಿದ . ಅದಕ ಕ ನ್ನೇನು ನನಗ ಋಣಿಯಾದ ..ಇನುಿ ನ್ನೇನು ನ್ನನಿ ಪ್ತಿರಕ ಸಂಪಾದಕ್ನ್ನಗ ಫೇನ್ ಮಾಡ್ಡಕ ೂೇ, ಹ ೂೇಗು!" ಅವಳು ನಸುನಕ್ುಕ ಫೇನ್ನಗಾಗಿ ಹ ೂರಟಳು, "ಥಾಂಕ್ಟ, ನ್ನನಗ ನಾನು ಆಮ್ಮೇಲ ದಂಡ ತ ರುತ ತೇನ , ಡ್ಡಟ ಕ್ತುವ್..." ಅವಳು ಆಮ್ಮೇಲ ದಂಡ ತ ತ್ತಳು, ಆದರ ಅದು ಬ ೇರ ಯೆೇ ಂಂದು ಕ್ತ . ....

ವಿಲಾಸ್ ರಾಯ್ ( ದುಡಿಿಗಂತಾ ರುಚಿ ಬೆೇರೆಯಿಲ್ಲ)

೧ " ನನಿ ಪ್ತಿ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಕಾಣ ಯಾಗಿದಾದರ ..ಅವರನುಿ ಹುಡುಕ್ತ ಕ ೂಡ್ಡತೇರಾ ಅಂತಾ ಕ ೇಳಲ್ು ಕ್ರ ಸಿದ ..."


ಎಂದಳು ಶ ಾೇತಾ ಲಾಲ್. ಅಮರ್ ಡ್ಡಟ ಕ್ತುವ್ ಏಜ ನ್ನಟಯ ಂಡ ಯನಾದ ನನಿ ಬಳಿ ಈ ಬಗ ಯ ಕಾಣ ಯಾದವರ ಕ ೇಸುಗಳು ಕ್ನ್ನಷ್ುವ ಂದರೂ ವಾರಕ ಕ ಎರಡು ಬರುತಿತರುತ್ತವ . ಅದರ ದ ೇಶದ ಶ್ನರೇಮಂತ್ ಮಹಿಳ ಯರ ಪ್ಟ್ುಯಲ್ಲಿ ಎರಡನ ೇ ನಂಬರಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ ಾೇತಾ ಲಾಲ್ ಇಂತಾ ಸವಾಲ್ು ಹಾಕ್ತದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೆೇ ಕ್ುತ್ೂಹಲ್ ಹ ಚಾಿಯಿತ್ು. ಶ ಾೇತಾ ಲಾಲ್ ನಲ್ವತ್ುತ ಸಮೇಪಿಸುತಿತರುವ ಎತ್ತರವಾದ ಲ್ಕ್ಷಣವಾದ ಸಪ್ೂರ ದ ೇಹದ ಮಹಿಳ . ಈಗ ಜೇನ್ಟ ಮತ್ುತ ಟಾಪ್ಟನಲ್ಲಿಯೆೇ ಇದದರೂ ಈ ಪಾಕ್ಯ ಕ ರಸ್ು ಪ್ಂಚತಾರಾ ಹ ೂೇಟ ಲ್ಲಗಿಂತಾ ಇನೂಿ ಬ ಲ ಬಾಳುವ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಬ ೇಕಾದವರ ಂಬ ಭಾವನ ಬರುತಿತದ . ಈಗ ಹತ್ುತ ನ್ನಮಷ್ದ ಕ ಳಗಷ ುೇ ಈ ಭ ೇಟ್ಗಾಗಿ ಈ ಕ ೂೇಣ ಗ ಕಾಲ್ಲಟ್ುದ ದ..ಅದಕ್ೂಕ ಮುಂಚ ಅಧಯಗಂಟ ಗಷ ುೇ ನನಿ ಸ ಕ ರಟರಿ ಮತ್ುತ ಅಸಿಸ ುಂಟ್ ವಿನುತಾ ಇದನುಿ ಖ್ಾತಿರ ಪ್ಡ್ಡಸಿದದರಿಂದ ತ್ರಾತ್ುರಿಯಲ್ಲಿ ಆಿ ೇಸಿನ್ನಂದ ಹ ೂರಟು ಬಂದಿದ ದ. " ನ್ನಮಮ ಪ್ತಿಯ ಹ ಸರ ೇನು?..ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಳ ದು ಹ ೂೇದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರ .." ಎಂದ ವಿಷ್ಯವನುಿ ಅರಗಿಸಿಕ ೂಳುಿತಾತ. " ಮಸುರ್ ಅಮರ್ ಪಾಟ್ೇಲ್!...ನನಿ ಮತ್ುತ ವಿಲಾಸ್ ಪ ೈಯವರ ಮದುವ ಯ ಬಗ ಗ ನ್ನೇವು ಪ ೇಪ್ರಿನಲ್ಲಿ ,ಟ್ೇವಿಯಲ್ಲಿ ನ ೂೇಡ್ಡ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು.." ಎಂದು ಪಿೇಠಿಕ ಹಾಕ್ತದಳು, ನಾನು ಮಹಾ ಪ ದದನ ೂ ಎಂಬಂತ ದಿಟ್ುಸುತಾತ..ಶ್ನರೇಮಂತ್ರಿಗ ಅಂತಾ ಹಕ್ುಕ ಸಹಜವಾಗಿಯೆೇ ಬಂದುಿಟಟ್ುರುತ್ತದ . " ಬರಿೇ ಅಮರ್ ಎನ್ನಿ ಸಾಕ್ು...ಹಾ, ಖಂಡ್ಡತಾ.. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ ುೇ ದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ವ ೈಭವದಿಂದ ಮದುವ ಯಾದಿರಿ.. ಎಲ ಲ್ ಿ ೂಿ ಅದನ ಿೇ ಕ್ವರ್ ಮಾಡುತಿತದದರು..:"ಎಂದ .. ಈ ಭಾರಿೇ ಶ್ನರೇಮಂತ ಯ ಮದುವ ಂಬಬ ಪಾಟ್ಯ ಸಕ್ೂಯಯಟ್ನ ಹಳ ೇ ಪ ಿೇ ಬಾಯ್ ಎಂದು ಮಾಧಯಮ ಆಪಾದಿಸಿದ ವಿಲಾಸ್ ಜತ ನ ಡ ದುದನುಿ ಯಾರೂ ಮಸ್ ಮಾಡಲಾಗದಂತ ಎಲ್ಿರೂ ಅಜೇಣಯವಾಗುವಷ್ುು ನ ೂೇಡ್ಡದ ದವು. " ನಮಮ ತ್ಂದ ಈ ದಿಡ್ಡೇರ್ ಮದುವ ಗ ಬರದಷ್ುು ನಮಮ ಮ್ಮೇಲ ಕ ೂೇಪಿಸಿಕ ೂಂಡ್ಡದದರು..ಅವರನುಿ ನನಿ ಪ್ತಿಗ ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡ್ಡಸುವಾ ಎಂದ ೇ ಮೊನ ಿ ಸಂಜ ಇಲ್ಲಿಗ ಬಂದಿಳಿದ ವು...ವಿಲಾಸ್ ನಮಮ ಹ ೂಸ ಬಂಗಲ ಯನುಿ ರ ಡ್ಡ ಮಾಡ್ಡಸುತ ತೇನ ಎಂದು ನ್ನನ ಿ ಬ ಳಿಗ ಗ ಹ ೂೇದವರು ಇದುವರ ಗೂ ಪ್ತ ತಯೆೇ ಇಲಾಿ...ಅವರು ಈಗ ಆ ಬಂಗಲ ಯಲ್ಲಿಲ್ಿ..." ಎನುಿತಾತ ಆಕ ನನಗ ಂಂದು ಗಾಿಸ್ ಅರ ಂಜ್ ಜೂಯಸ್ ಇತ್ತಳು. "ಮೊಬ ೈಲ್.?."ಎಂದ . " ಆಫ್ ಆಗಿದ ...ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗ ೇ ಹ ೂೇಗ ೂೇಣ ಎಂದು ಯೇಚಿಸುತಿತದ ದ..ಯಾಕ ೂೇ ಭಯವಾಯುತ. ನ್ನಮಮನುಿ ಕ್ರ ಸಿ ನ್ನೇವ ಹುಡುಕ್ಲ್ಲ ಎನ್ನಸಿ ನ್ನಮಮ ಆಿ ೇಸಿಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಡದ " ಎಂದಳು ತಾನು ತ್ಪ್ುಪ ಮಾಡ್ಡದ ನ ೂೇ ಎನುಿವ ತ ರದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಆಶಾಾಸನ ಗಾಗಿ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿದ :" ನಾನು ಹ ೂೇಗುತ ತೇನ , ಿಟಡ್ಡ..ಆದರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗ ಹ ೂೇಗುವ ವಿಷ್ಯ ಯಾಯಾಯರಿಗ ತಿಳಿದಿತ್ುತ?" " ನನಗಲ್ಿದ ೇ, ನಮಮ ತ್ಂದ ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ಗ ....ಅದೂ ವಿಲಾಸ್ ಖುದುದ ತಾನ ೇ ಅವರಿಗ ಹ ೇಳಿದುದ, ಅಲ್ಲಿ ನ ೂೇಡ್ಡಕ ೂಂಡು ನ್ನಮಮಲ್ಲಿಗ ಬರುತ ತೇನ ಎಂದು..ಅದಲ್ಿದ ೇ ಅಲ್ಲಿ ಂಬಬ ಕ್ುಕ್ ಇದದ...ಮಾಧವ ಭಟ್


ಅಂತಾ..ಅಷ ುೇ..." "ನ್ನೇವು ಭಯಪ್ಡಬ ೇಡ್ಡ. ನ್ನಮಮ ತ್ಂದ ಗೂ ಹ ೇಳಿ.." ಆತ್ನೂ ದ ೇಶದ ಕ ೂೇಟಾಯಧಿೇಶಾರರ ಲ್ಲಸಿುನಲ್ಲಿ ಎರಡನ ೇ ಸಾಥನದಲ್ಲಿದದ ಪ್ುರುಷ್!.. " ನ್ನಮಮ ಿ ೇಸ್ ಕ ೂಡುತ ತೇನ , ಬ ೂೇನಸ್ ಕ್ೂಡಾ..."ಎಂದಾಕ ನನಿ ಮುಖವನುಿ ಗಮನ್ನಸಿದಳು ನಾನು ಮುಗುಳಿಕ್ುಕ ಎದ ದ :" ಅದನ ಿಲಾಿ ವಿನುತಾ ಜತ ಮಾತ್ನಾಡ್ಡಿಟಡ್ಡ..ವಿಶ ೇಷ್ ಿ ೇಸ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಿ, ಸಾಮಾನಯ ಕ ೇಸ್ ಎನ್ನಸುತ್ತದ !" ನಾನು ಅವಳಿಂದ ಎಲಾಿ ವಿವರಗಳನುಿ ಪ್ಡ ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ ೂರಿಟದುದ ನ ೇರವಾಗಿ ಆಿ ೇಸ್ ತ್ಲ್ುಪಿದ . ವಿನುತಾ ಸಂಜ ಆರಾಗಿದದರೂ ಹ ೂರಟ್ರಲ್ಲಲ್ಿ. ಕ್ುತ್ೂಹಲ್ ಇದಿದರಬ ೇಕ್ು. ಅವಳಿಗ ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯವನೂಿ ವಿವರಿಸಿದ . "ಈಗಲ ೇ ನಾವು ಆ ಬಂಗಲ ಗ ಹ ೂೇಗಿ ನ ೂೇಡುವುದು ಉಚಿತ್..ಕಾರ್ ತ ಗ ಯಲ ?"ಎಂದ ದದಳು.. ಅದ ೇ ನನಗ ವಿನುತಾಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪಿರಯವಾದದುದ. ಚುರುಕ್ುತ್ನ ಮತ್ುತ ಸಂಧಭಯಕ ಕ ತ್ಕ್ಕಂತಾ ಮತ್ಭಾಷಿತ್ಾ.. ೨ ನಮಮ ಆನಂದನಗರದ ವಿಮಾನ ನ್ನಲಾದಣ ದಾಟ್ ಹ ೂೇದರ ಶ್ನರೇಮಂತ್ರ ಫಾಮ್ಯ ಹಢಸ್ಗಳು ಸಾಕ್ಷಿುವ . ಅದರ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿ ನ್ನಜಯನವಾದ ಂಂದು ಬಲ್ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತದದ ಬ ೂೇಡಯ ನ ೂೇಡಲ್ು ವಿನುತಾ ನಮಮ ಹ ೂಂಡಾ ಸಿಟ್ ಕಾರ್ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿದಳು. ನಾನು ಇಣುಕ್ತ ಹಾಕ್ತ " ಚಾಮ್ಯ ಹಢಸ್" ಎಂಬ ಶ ಾೇತಾ ಹ ಸರಿಸಿದದ ಬಂಗಲ ಯ ನಾಮಫ್ಲ್ಕ್ ಕ್ಂಡು ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿದ .. ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ರಸ ,ತ ಮುಸಟಂಜ ಸಮಯ , ಎಚಿರಿಕ ಯಿಂದ ಕಾರ್ ನ ಡ ಸುತಾ ಆ ನ್ನಜಯನ ಬಂಗಲ ತ್ಲ್ುಪಿದ ವು " ಹಗಲ್ು ಹ ೂತ್ುತ ಇಲ್ಲಿ ಚ ನಾಿಗಿರತ ತೇನ ೂೇ?..ಈಗ ಗಾಡಟಯ ಕ್ೂಡಾ ಇದದಂತಿಲ್ಿ..."ಎಂದ ಜೇ-ಗುಟುುವ ದ ೂಡಿ ಕ್ತ್ತಲ್ಲನ ಗಾಡಯನ್ ನ ೂೇಡುತಾತ ವಿನುತಾ ಮುಖ ಸ ೂಟುಗ ಮಾಡುತಾತ " ನನಗ ನನಿ ಫಾಿಯಟ ೇ ಸಾವಿರ ಪಾಲ್ು ಮ್ಮೇಲ್ು..."ಎಂದಳು ಮ್ಮಟ್ುಲ್ು ಹತ್ುತತಾತ. " ಅದಕ ಕೇ ನ್ನೇನ ಂದೂ ಲ್ಕ್ಷಾಧಿಪ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲಾಿ! "ಎಂದು ಟ್ೇಕ್ತಸಿದ . ಮುಸುಕ್ುತಿತರುವ ಕ್ತ್ತಲ್ಲ್ಲಿ ಎರಡಂತ್ಸಿತನ ಅಮೃತ್ ಶ್ನಲ ಯ ಬಂಗಲ ತಾಜಮಹಲ್ಲನ ತ್ಮಮನಂತ ಂಂಟ್ ಹ ೂಡ ಯುತಿತತ್ುತ. ಕ ಳಗಿನ ಂಂದು ರೂಮನ ಕ್ತಟಕ್ತಯ ಗಾಜನ್ನಂದ ಲ ೈಟ್ ಹ ೂತಿತರುವುದು ಕಾಣುತಿತತ್ುತ ಮುಂಬಾಗಿಲ್ು ಕ್ೂಡಾ ಹಾರು ಹ ೂಡ ದಿದುದ ಸಾಲ್ಪ ಆತ್ಂಕ್ ಮೂಡ್ಡಸಿತ್ು..ಯಾರೂ ಇದದಂತ ಕಾಣುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ.. " ಮಾಧವ್ ಭಟ್!!" ಎಂದು ಕ್ೂಗಿದ ನಾನು.. "ಮಸುರ್ ವಿಲಾಸ್!" ಎಂದು ಕ ೂರಳು ಕ ೂಟುಳು ವಿನುತಾ..ಪ್ರತಿಧವನ್ನ ಮಾತ್ರವ ೇ ಕ ೇಳಿಸಿತ್ು. ಲ ೈಟ್ ಹ ೂತಿತರುವ ಹಾಲ್ಲಗ ಕಾಲ್ಲಟ ುವು..ಹಳ ಯ ತಿಂಡ್ಡ, ಊಟದ ಪ ಿೇಟ್ಟ. ಕ್ುಡ್ಡದ ವ ೈನ್ ಗಾಿಸ್ ಹಾಗ ೇ ಮಧಯದ ಡ ೈನ್ನಂಗ್ ಟ ೇಬಲ್ಲಿನ ಮ್ಮೇಲ ಪ ೇರಿಸಿತ್ುತ..ನ್ನನ ಿಯಿಂದ ಯಾರೂ ತ ಗ ದ ೇ ಇಲ್ಿವ ? "ಯಾರೂ ಇಲ್ಿವಲಾಿ..." ಎಂದಳು ವಿನುತಾ ಮುಂದ ಹ ೂೇಗುತಾತ ನನಗ ಇನ ಿೇನ ೂೇ ವಾಸನ ಬಂದಂತಾಗಿ" ತಾಳು , ಮುಂದ ಹ ೂೇಗಬ ೇಡ! " ಎಂದವಳನುಿ ತ್ಡ ದ .


ಕ್ುಚಿಯಯ ಹಿಂಭಾಗಕ ಕ ಸರಿದರ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ುಕ್ ಮಾಧವ್ ಭಟ್ ಶರಿೇರ ಮಕಾಡ ಿಟದಿದತ್ುತ. ಬ ನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸ ಕ್ತಕಕ ೂಡ್ಡದದ ಚಾಕ್ುವಿನ್ನಂದ ಹರಿದ ಗಾಯದ ರಕ್ತ ನ ಲ್ದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕ ೂಳದಂತ ಹ ಪ್ುಪಗಟ್ುತ್ುತ. ಅದರ ವಾಸನ ಯೆೇ ನನಗ ಬಂದಿದುದ! ವಿನುತಾ ಹಢಹಾರಿ " ಮ್ಮೈ ಗಾಡ" ಎಂದು ಬ ದರಿ ಬಾಯಿ ಮುಚಿಿಕ ೂಂಡಳು ಅಂಗ ೈಯಿಂದ " ನ ೇರವಾಗಿ ಬ ನ್ನಿಂದ ಹೃದಯಕ ಕೇ ಚುಚಿಿದಾದರ ...ಬ ೇಗ ಪಾರಣ ಹ ೂೇಗಿರಬ ೇಕ್ು, ಅವನ ಪ್ುಣಯ...ಏನೂ ಮುಟುಬ ೇಡಾ...ಕಾಲ್ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಕ್ಂಟ ೂರೇಲ್ ರೂಮ್ "ಎಂದ ..ಆಗಲ ೇ ಅವಳು ಮೊಬ ೈಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಂತಿತ "ಸಿಗಿಲ್ ಇಲ್ಿ!" ಎಂದು ಮುಖ ಮಾಡ್ಡದಳು "ಅಲ್ಲಿದ ಲಾಯಂಡ ಲ ೈನು..ನ್ನೇನು ಮಾಡು..ನಾನು ಮಕ್ಕ ಮನ ಯೆಲಾಿ ಅವರು ಬರುವ ಮುಂಚ ಯೆೇ ನ ೂೇಡ್ಡಿಟಡುತ ತೇನ " ಎಂದು ನಾನು ಸರಸರ ಮನ ಯ ತ್ನ್ನಖ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಡದ . ಂಂದು ಬ ಡ ರೂಮನ ಸ ೈಡ ಟ ೇಬಲ್ ಮ್ಮೇಲ ಂಂದು ಐ-ಫೇನ್ ಕಾಣಿಸಿತ್ು. ಸಿಾಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ುತ. ಅದನುಿ ಜ ೇಿಟಗ ಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡ . ವಿಲಾಸ್ ಬಂದು ಂಂದು ದಿನವ ಲಾಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಾ ಕ್ುರುಹುಗಳಾಗಲ್ಲೇ, ಸಾಕ್ಷಯಗಳಾಗಲ್ಲೇ ಯಾವುದೂ ಸಿಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಹಾಗಾದರ ಅವರು ನ್ನನ ಿ ತಿಂಡ್ಡ- ಊಟ ಮುಗಿಸುವ ವ ೇಳ ಗ ದುಷ್ುರು ನುಗಿಗದಾದರ .. ಈ ಅಡ್ಡಗ ಯವನ ಕ ೂಲ ಯಾಗಿದ ... ಮತ್ುತ ವಿಲಾಸ್ನನುಿ ಕ್ತಡನಾಯಪ್ ಮಾಡ್ಡರಬಹುದಾದ ಶಂಕ ನನಿಲ್ಲಿ ಬಲ್ವಾಯಿತ್ು. ಅಷ್ುರಲ್ಲಿ ಮನ ಮುಂದ ಬಂದು ನ್ನಂತ್ ಯಾವುದ ೂೇ ಕಾರಿನ ಲ ೈಟುಗಳು ಕ್ತ್ತಲ ಗ ೂೇಡ ಗಳ ಮ್ಮೇಲ ಕ್ುಣಿದಾಡ್ಡದವು. ಇದಾಯರು ಎಂದು ಅಚಿರಿಯಾಯಿತ್ು. ಇನೂಿ ಪೇಲ್ಲೇಸಿಗ ಫೇನ್ ಮಾಡ್ಡ ಮುಗಿಸಿಲ್ಿ ಎಂದು ವಿನುತಾ ಕ್ೂಡಾ ಮುಂಬಾಗಿಲ್ತ್ತ ಧಾವಿಸಿದದಳು.. ಅವಳನೂಿ ನೂಕ್ತಕ ೂಂಡು ಹ ಣದ ಬಳಿ ನ್ನಂತಿದದ ನನಿ ಬಳಿಗ ಂಬಬ ಯುವತಿ ಧಾವಿಸಿದಳು. ಹಸಿರು ಸಲಾಾರ್ ಕ್ಮೇಜ್ ಧರಿಸಿ ತ್ಲ ಬಾಬ್ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡ್ಡದಾದಳ . ನ ೂೇಡಲ್ು ರೂಪ್ಸಿಯಲ್ಿದಿದದರೂ ಲ್ಕ್ಷಣವಾಗಿದಾದಳ , ಮೂವತ್ತರ ಆಸು ಪಾಸು ಎಂದು ನನಿ ಪ್ತ ತೇದಾರಿ ಬುದಿದ ತಿೇಪ್ುಯ ಕ ೂಟ್ುತ್ು. " ವಿಲಾಸ್ ಕ್ಹಾ ಹ ೈ?.. ಐ ಕ ೇಮ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್.."ಎಂದು ನನಿ ಬಳಿ ಬಂದಳು ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, " ವಿಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಲ್,ಿ ,,ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿಯೆ ಬಂದ ವು..ಅಲ ಿೇ ನ್ನಲ್ಲಿ!" ಎಂದಚಿರಿಸಿದ ..ಆದರೂ ಆಕ ಕ ೂಲ ಯಾದ ದ ೇಹವನುಿ ನ ೂೇಡ್ಡಯೆೇ ಿಟಟುಳು. ಮುಖ ಕ್ಪಿಪಟುವಳಂತ ," ವೇ ವೇ..ವಿಲಾಸ್?" ಅವಳ ಪ್ರಶ ಿ ಅಧಯಕ ಕ ನ್ನಂತ್ು ಿಟಕ್ತಕದಳು. ವಿನುತಾ ಆಕ ಯ ಬ ನುಿ ಸವರಿ" ಅಲಾಿ, ಯೇಚನ ಮಾಡಬ ೇಡ್ಡ, ವಿಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಿ..ಅದು ಅಡ್ಡಗ ಯವನ ಹ ಣ!"ಎಂದಳು ಕ ಲ್ ನ್ನಮಷ್ ಸುಧಾರಿಸಿಕ ೂಳುಿತಾತ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿದದ ಕ್ುಚಿಯಯಲ್ಲಿ ಕ್ುಸಿದು ಕ್ಚಿೇಯಿ ನ್ನಂದ ಮುಖವರ ಸಿಕ ೂಂಡಳು. ಅಂತಾ ಸ ಕ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ ಆದರೂ. " ನ್ನಮಮ ಹ ಸರ ೇನು..ಇಲ್ಲಿಗ ೇಕ ಬಂದಿರಿ?"ಎಂದ ಅಚಿರಿ ತ್ಡ ಯಲಾರದ ೇ.


ಆಕ ಉದಿಾಗಿ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದಳು" ನನಿ ಹ ಸರು ಸುಜಾತಾ , ದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಲಾಸ್ರವರ ಸ ಕ ರಟರಿಯಾಗಿದ ದ. ಮದುವ ಯಾದ ಮ್ಮೇಲ ಶ ಾೇತಾ ಮ್ಮೇಡಮ್ ಬ ೇಡಾ ಅಂದರು. ಆದರ ವಿಲಾಸ್ಗ ಹಲ್ವು ಿಟಜನ ಸ್ಟ ಡ್ಡೇಲ್ಟ ಇವ ..ಅವರಿಗ ನನಿಲ ಿೇ ನಂಿಟಕ , ನ್ನೇನೂ ಸಾಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗ ನನಿ ಹಿಂದ ಬಂದಿರು. ಕ ಲ್ಸವಿದದರ ಹ ೇಳುತ ತೇನ ಅಂದಿದುರ. ನನಗ ಅವರು ನ್ನನ ಿ ಫೇನ್ ಮಾಡ್ಡದುರ..." " ಈ ಫೇನು ಅವರದಾ?" ಎಂದ ಆ ಐ-ಫೇನ್ ತ ೂೇರಿಸುತಾತ.. ಹಢದ ಂದು ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿ ಎದದಳು.." ಹಾಗಾದರ ನಾನು ಹ ೂರಡುತ ತೇನ , ಹ ಣ ನ ೂೇಡ್ಡ ತ್ಲ ಸುತ್ುತತ್ುವಂತಾಗಿದ .."ಎನುಿತಿತದದಂತ ಯೆೇ ನಾನು ಅವಳನುಿ ತ್ಡ ದ " ತಾಳಿ, ಈಗಲ ೇ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಬರುತಿತದಾದರ .ನ್ನಮಗ ವಿಲಾಸ್ ದಿನಚರಿ ಬಗ ಗ ಗ ೂತಿತರುವ ಮುಖ ವಿಷ್ಯಗಳನುಿ ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಬಹುದು.." ಆಗ ಅವಳ ಮುಖ ವಿವಣಯವಾಗಿ, ತ್ುಟ್ ಅದುರಿತ್ು.." ನ ೂೇ ನ ೂೇ...ನಾನು ಅನ್ ಅಿ ೇಶ್ನಯಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ ..ಪೇಲ್ಲಸ್ ಮತ್ುತ ಶ ಾೇತಾಗ ಗ ೂತಾತದರ ಸುಮಮನ ನನಿನುಿ ವಿಚಾರಣ ಅಂತಾ ಪಿೇಡ್ಡಸುತಾತರ . ನಾನ್ನರಲಾಿ.."ಎನುಿತಾತ ದೆಕ್ಕನ ಎದುದ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಆದರೂ ಮಂಚಿನಂತ ವಿನುತಾ ಅವಳಿಗ ಅಡಿಬಂದು ಕ ೈ ಹಿಡ್ಡಯಲ ತಿಿಸಿದಳು.. ಆದರ ಸುಜಾತಾ ಸರಕ್ಕನ ವಿನುತಾಗ ೇ ಟಾಂಗ್ ಕ ೂಟುು ಆಯತ್ಪಿಪ ಿಟೇಳುವಂತ ಮಾಡ್ಡ ಹಿಡ್ಡತ್ದಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಂಡು ಓಡಹತಿತದಳು. ನಾನು ಆಕ ಯ ಹಿಂದ ಓಡ್ಡ ಹಿಡ್ಡಯುವಷ್ುರಲ್ಲಿ ಆಕ ಹಾಲ್ಲನ ಬಾಗಿಲ್ನುಿ ಮುಚಿಿ ಹ ೂರಗಿನ್ನಂದ ಚಿಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ತದದಳು.. ನಾನು ಬಾಗಿಲ ೂಂದಿಗ ಸ ಣಸುತಿತರುವಂತ ಯೆೇ ಸುಜಾತ್ ಕಾರ್ ಸಾುಟ್ಯ ಮಾಡ್ಡಿಟಟ್ುದದಳು. ಅವಳ ಕಾರು ಹ ೂರಡುವುದಕ್ೂಕ ವಿನುತಾ ಪ್ಕ್ಕದ ಬಾಗಿಲ್ಲನ್ನಂದ ಹ ೂರಬಂದು ಈ ಬಾಗಿಲ್ು ತ ಗ ಯವುದಕ್ೂಕ ಸರಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ು ಇಬಬರೂ ಓಡ ೂೇಡ್ಡ ಬಂದ ವು.. "ಅವಳದು ಫೇಡಯ ಫ಼ಿಯೆಸಾು ಬಢರನ್ ಬಣಣದ ಕಾರ್...ಂಬಬಳ ೇ ಇದದಳು.. ಕ್ತ್ತಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪ ಿೇಟ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲಲ್ಿ.."ಎಂದು ಕ ೈ ಹ ೂಸಕ್ತಕ ೂಂಡಳು ವಿನುತಾ. "ಭಲ ೇ... ಪ್ರವಾಗಿಲ್ಿ, ಆಮ್ಮೇಲ ವಿಚಾರಿಸ ೂೇಣಾ" ಎಂದು ಅವಳ ಬ ನುಿ ತ್ಟ್ುದ . ೩ ಇನ ಟೆಕ್ುರ್ ಡ ೇವಿಡ ನನಿನುಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತಿತದದರು: "ಕ ೂಲ ಯಾದ ಸಥಳ, ಸಮಯ ಎಲಾಿ ಗ ೂತಿತದ ದೇ ನ್ನೇವಿಲ ಿ ಬಂದಿರಿ ಅನ್ನಿ..ನಮಗ ೇಕ ತಿಳಿಸಲ್ಲಲ್ಿ?."ಎಂದು ಅನುಮಾನ ಪ್ಡುತಾತ ಕ ೇಳಿದರು..ಅದೂ ಹತ್ತನ ೇ ಸಲ್! ಪೇಲ್ಲಸಿನವರು ಮಹಜರ್ ಮಾಡುತಾತ, ಹ ಣದ ಫೇಟ ೂ ತ ಗ ಯುತಾತ, ಪೇಸ್ು ಮಾಟ ಯಮ್ಗಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲ್ು ಸಿದಧತ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳುಿತಿತದದರು. ಈ ಇನ ಟೆಕ್ುರಿಗೂ ನನಗೂ ಮೊದಲ್ಲಂದಲ್ೂ ಸಾಲ್ಪ ಎಣ ಣ ಸಿೇಗ ಕಾಯಿ ಸಂಬಂಧ. ನಾನು ಬ ೇಸರದಿಂದ ನುಡ್ಡದ :" ಆಗಲ ಹ ೇಳಿದ ದೇನ ...ಶ ಾೇತಾ ಹ ೇಳಿದದಂತ ವಿಲಾಸ್ರನುಿ ಹುಡುಕ್ತಕ ೂಂಡು ಇಲ್ಲಿಗ ಬಂದ ವು..ಆಗ ಹ ಣ ಕಾಣಿಸಿತ್ು..ನ್ನಮಗ ಫೇನ್ ಮಾಡುತಿತದದಂತ .." "ಅದ ೇ ಸುಜಾತಾ ಎಂಬ ಅಪ್ರಿಚಿತ್ ಯುವತಿ ಬಂದಳು.. ಅವಳಿಗ ವಿಲಾಸ್ ಬಗ ಗ ಮುಖಯ ವಿಷ್ಯ ಗ ೂತಿತದದಂತಿತ್ುತ..ನ್ನೇವಿಬಬರೂ ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಅವಳನುಿ ತ್ಪಿಪಸ ೂಕಳಿಲ್ು ಿಟಟುು ಿಟಟ್ರ..ಎಂತಾ ಪ್ತ ತೇದಾರರಪಾಪ!"


ಎಂದು ವಯಂಗ ಮಾಡ್ಡದರು ಡ ೇವಿಡ ನಮಮತ್ತ ಬ ರಳು ತ ೂೇರುತಾತ ನನಗ ಪಿತ್ಥ ನ ತಿತಗ ೇರಿತ್ು "ಸುಲ್ಭವಾಗಿ?.,,ಊರಿನ ತ್ುಂಬಾ ಚ ೈನ್ ಸಾಿಯಚಿಂಗ್ ಆಗಿತರತ ತ...ಯಾರೂ ಕ ೈಗ ಸಿಕ್ಕಲ್ಿ..ಹಾಗ ೇ ಇದ ೂಂದು ಸ ೇರಿಸ ೂಕಳಿಿ!" ಅಷ್ುರಲ್ಲಿ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಸೂಪ್ರಿಂಟ ಂಡ ಂಟ್ ವಿೇರಭದರಯಯ ಬಂದು ಎಲ್ಿರನುಿ ವಿಚಾರಿಸುತಾತ ನಮಮತ್ತಲ ೇ ಬಂದರು..ಗಿರಿಜಾ ಮೇಸ ಮತ್ುತ ಬ ೂಜುಿ ಹ ೂಟ ುಯ ಕ್ಠಿಣ ಮುಖದ ಆಸಾಮ. " ಅಮರ್, ಇದ ೂಂದು ಹ ೈ ಪರಫ ೈಲ್ ಕ ೇಸು...ನ್ನೇವು ರಿಚ್ ಲ ೇಡ್ಡ ಶ ಾೇತಾ ಕ್ಡ ಯ ಪ್ತ ತೇದಾರರು, ಅದಕ ಕೇ ಬಚಾವ್...ವಿಲಾಸ್ ಬಗ ಗ ಯಾವುದ ೇ ಅಪ್ರಾಧದ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕರ ತ್ಕ್ಷಣ ನಮಗ ತಿಳಿಸಬ ೇಕ್ು..ಏನೂ?."ಎಂದು ಹುಬ ಬೇರಿಸಿದರು. " ನಾವು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಹಾಗ ೇ ಮಾಡ್ಡದ ದೇವ , ಸರ್..."ಎಂದಳು ವಿನುತಾ ಅತಿ ವಿನ್ನೇತ್ ಭಾವದಿಂದ, ಬ ೇಕ್ಂತ್ಲ ೇ. " ನಮಗ ಂಳ ಿೇ ಹ ಸರು ಬರದಿದದರೂ ಬ ೇಡಾ..ಇಂತಾ ಶ್ನರೇಮಂತ್ನ ಮಸಿಟಂಗ್ ಕ ೇಸನುಿ ಕ ಡ್ಡಸಿದ ವು ಎನುಿವ ಕ್ಳಂಕ್ ಬ ೇಡಾ.." ಎಂದರು ಇನ ಟೆಕ್ುರ್ ಡ ೇವಿಡ, ಬಾಸ್ ಮುಂದ ತ್ಮಮ ಬ ೇಳ ಬ ೇಯಿಸಿಕ ೂಳುಿತಾತ. " ನಮಗ ಈ ಕ ೇಸ್ ಬಗ ಹರಿಸಿದರ ಸಾಕ್ು..ಂಳ ಿ ಹ ಸರು ಕ ಟು ಹ ಸರು ಎಲಾಿ ನ್ನಮಮ ಪಾಲ್ಲಗ ೇ ಇರಲ್ಲ..ನಾವು ಅಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಿ.." ಎಂದು ನಾನು ಕ್ುಿಪ್ತವಾಗಿ ನುಡ್ಡದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ ೂರಟ . ೪ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹ ೂೇಗುವಾಗಲ ೇ ಶ ಾೇತಾ ಎಲ್ಲಿದಾದರ ಂದು ಫೇನ್ ಮಾಡ್ಡದದರಿಂದ ಆಗಲ ೇ ಆಕ ತ್ನಿ ತ್ಂದ ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ರ ಮನ ಯಲ್ಲಿದಾದಳ ಂದೂ ನಾವೂ ಅಲ್ಲಿಗ ಬರಬ ೇಕ ಂದು ನ್ನಧಾಯರವಾಯಿತ್ು. ಕಾರ್ ನ ಡ ಸುತಿತದದ ವಿನುತಾ ನನಿತ್ತ ತಿರುಗಿ,:" ಬಾಸ್, ಈ ಸುಜಾತಾ ನ ಡವಳಿಕ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದ ಯಾದರೂ ಆಕ ಗ ಈ ಕ ೇಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿದಿದ ಅಂತಾ ನನಗನ್ನಿಸಾತ ಇಲಾಿ...ನ್ನಮಗ ?" ಎಂದಳು. " ಗ ೂತಿತಲಾಿ...ಆದರ ಏನನ ೂಿೇ ಮುಚಿಿಡಲ್ು ಯತಿಿಸಿದಳು, ಅರ್ವಾ ಯಾವುದಕ ೂಕೇ ಗಾಬರಿಯಾದಳು..ಅದು ಸತ್ಯ.."ಎಂದುತ್ತರಿಸಿದ . ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ಬಂಗಲ ಗ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿ ಕಾಲ್ಲಡುತಿತದ ದವಾದರೂ ಇದ ೇ ಊರಿನವರಾದ ನಾವು ಹಲ್ವು ಬಾರಿ ಆ ಬಂಗಲ ಯ ಹ ೂರಗ ಓಡಾಡ್ಡದ ದವು. ನ್ನೇಟಾಗಿ ಕ್ತ್ತರಿಸಿದ ಲಾನ್, ಕ ೇಸರಿ ಮತ್ುತ ಿಟಳಿ ರಂಗಿನ ಥಿೇಮ್ ಬಂಗಲ ಯ ದಾಾರದಲ್ಲಿ ಸ ಕ್ುಯರಿಟ್ಗ ನಮಮ ಪ್ರಿಚಯ ಹ ೇಳಿ ದ ೂಡಿ ಪೇಟ್ಯಕ ೂೇ ದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ವು. ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ಹಾಲ್ಲನ ಮಧಯದ ದ ೂಡಿ ಸ ೂೇಫಾದಲ್ಲಿ ಕ್ುಳಿತ್ು ವಿಸಿಕ ಗಾಿಸ್ ಹಿಡ್ಡದಿದದವರು ಎದುದ " ಬನ್ನಿ ಮ|| ಅಮರ್ ಮತ್ುತ ವಿನುತಾ, ಕ್ರ ಕ್ು? ಶ ಾೇತಾ ಹ ೇಳಿದದಳು..ನ್ನೇವು ಬತಿೇಯರಾ ಎಂದು...ಕ್ೂತ ೂಕಳಿ"ಎಂದು ಎದುರಿಗ ಕ್ುಳಿಿರಿಸಿದರು, ನಮಮಬಬರಿಗೂ ಕ್ುಡ್ಡಯಲ್ು ಗ ರೇಪ್ ಜೂಸ್ ಇತ್ತರು. " ನಾನು ಅವಳಿಗ ಬಹಳ ಹ ೇಳಿದ ದ..ಇಂತಾ ಲ್ೂಸ್ ಕಾಯರ ಕ್ುರ್ ವಯಕ್ತತನಾ ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು...ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಏನು ಬ ೇಕಾದರೂ ಮಾಡಾತರ , ಂಂದು ಸಲ್ ಅದರ ರುಚಿ ನ ೂೇಡ್ಡಿಟಟ ರ ಸಾಕ್ು!" ಎಂದು ಅವರ ೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಡದರು, ನಾನು ಅವರನುಿ ದಿಟ್ುಸಿ ಕ ೇಳಿದ : " ಅಂದರ ೇನರ್ಯ?ಯಾವ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷ್ಯ?" ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ತ್ಮಮ ಬಕ್ಕ ತ್ಲ ಯನುಿ ಸವರಿಕ ೂಂಡು ಸ ೂಟುಗ ನಕ್ಕರು "ನನಿ ಮಾತಿನ ಅರ್ಯ


ಹಾಗಲ್ಿ...ವಿಲಾಸ್ಗ ಬ ೇಕಾದಷ್ುು ಗ ಳ ಯರು ಗ ೈರು ಕಾನೂನ್ನೇ ಡ್ಡೇಲ್ಟ ಮಾಡುವವರೂ ಇದದರಂತ ...ವ ೈಷ್ಮಯವಿರಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ ೂೇ ದ ೂಡಿ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ್ ಬಾಕ್ತ ಇರಬಹುದು..ಅದಕ ಕ ಕ್ತಡನಾಯಪ್ ಮಾಡ್ಡರಲ್ಕ ಕ ಸಾಧಯ ..ಎನ್ನ ವ ೇ, ನ್ನೇವು ಪ್ತ ತದಾರರು... ನ್ನೇವ ನಿನುತಿತೇರಿ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ ಿಯ ಚ ಂಡನುಿ ನನಿ ಕ ೂೇಟ್ಯಗ ಎಸ ದರು. "ಕ್ತಡಾಿಯಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರ ಂತ ಹ ತ ಣದ ಬ ೇಡ್ಡಕ ನಮಗಿನೂಿ ಬಂದಿಲ್ಿ...ಆಗ ತ್ನ್ನಖ್ ಮುಂದುವರ ಯಲ್ು ಸಾಧಯ" ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿ ಸಮಮತಿಸಿದರು: " ಹಾಗ ಅನುಟತ ತ...ರಾಯನಟಮ್ ಹಣ ಬ ೇರ ನಾವು ರ ಡ್ಡ ಮಾಡ ೂಕೇಬ ೇಕ್ು. ಎಷ್ುು ಕ ೇಳಾತರ ೂೇ..ಂಟ್ುನಲ್ಲಿ ತ ೂಂದರ ಗ ತಾಳಿ ಕ್ಟ್ುದಂತಾಯುತ.."ಎಂದು ಇನೂಿ ಟ್ಪ್ಪಣಿ ಮಾಡುವವರಿದದರು. "ತ ೂಂದರ ನನಗ ತಾಳಿ ಕ್ಟ್ುತ್ು ಅಂತಾ ನಾನು ಅಂದುಕ ೂಂಡ್ಡಲ್ಿವಲ್ಿಪಾಪ..ಅಷ್ುಕ್ೂಕೂ ಅವರ ಿಟಡುಗಡ ಗ ನಾನ ೇ ಹಣ ಕ ೂಡ ತೇನ .."ಎನುಿತಾತ ಮ್ಮಟ್ುಲ್ಲಳಿಯುತಾತ ಹಾಲ್ ಪ್ರವ ೇಶ್ನಸಿದಳು ಶ ಾೇತಾ ಲಾಲ್. ಚಾಕ ೂೇಲ ೇಟ್ ಬಣಣದ ಸಿೇರ ಯುಟುು ಸಾಲ್ಪ ಸಿಡುಕ್ು ಮುಖ ಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡ್ಡದದಳು ಶ ಾೇತಾ.. ಅಪ್ಪ ಇನೂಿ ತ್ನಿ ಪ್ತಿಯ ಬಗ ಗ ಕ ೇವಲ್ವಾಗಿಯೆೇ ಭಾವಿಸಿದಾದರಲಾಿ ಎಂದಿರಬ ೇಕ್ು. ಅವರು ಏನ ೇನ ೂೇ ಸಬೂಬು ಹ ೇಳಿ ಮಗಳಿಗ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವವರಿದದರು.ಆಗ ಅವರ ಸುಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ಫೇನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತ ಂದು ಅವರ ಮನ ಯ ಆಳು ತಿಳಿಸಿದದಕ ಕ ಸಧಯ ಎಂದುಕ ೂಂಡು ಎದುದ ಹ ೂೇದರು. ಶ ಾೇತಾಗ ಆ ಬಂಗಲ ಯ ವಿದಯಮಾನಗಳ ವರದಿ ಕ ೂಟ ು. ಆ ಸುಜಾತಾ ವಿಷ್ಯ ಕ ೇಳಿ ಆಸಕ್ತತ ಗರಿ ಕ ದರಿತ್ು. ಕ ನ ಿ ಕ ಂಪಾಗಿ ಕ್ಣಣಲ್ಲಿ ಕ್ತಡ್ಡಯಾಡ್ಡತ್ು: "ಅವಳು ಇಲ್ಲಿಗ ೇಕ ಬಂದಳು? ಡ ಲ್ಲಿಲ ೇ ಬ ೇಡಾ ಅಂತಾ ಓಡ್ಡಸಿದ ದ..ಈ ನನಿ ಪ್ತಿ ವಿಲಾಸ್ಗ ಏನೂ ತಿಳಿಯೇಲಾಿ, ಮತ ತ ಕ್ರ ಸಿಕ ೂಂಡ್ಡದಾದರ ...ಮಹಾ ಕ ೂರಮಯಂತಿದಾದಳ ...ಅವಳ ಬಗ ಗ ನಾವು ಖಂಡ್ಡತಾ ತಿಳಕ ೂಳಿಬ ೇಕ್ು...ಹಾಗ ಮಾಡ್ಡತೇರಾ ತಾನ ?" "ಓಕ ..ಬಟ್ ನ್ನಮಮ ಪ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ, ಅವರ ವಿವರ ಎಲಾಿ ಕ ೂಡ್ಡ...ಜತ ಗ ನ್ನಮಮ ತ್ಂದ ಯ ಜತ ನ್ನಮಮ ಸಂಬಂಧ ಹುಳಿಯಾಗಿರಲ್ು ಕಾರಣವನೂಿ ಹ ೇಳಿ.."ಎಂದು ನಾನು ವಿನುತಾಗ ಇದನ ಿಲಾ ನ ೂೇಟ್ ಮಾಡ್ಡಕ ೂೇ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ . ಆಕ ಪ್ಕ್ಕದ ಟ ೇಬಲ್ಲಿನ್ನಂದ ಂಂದು ಫ ೈಲ್ ತ ಗ ದು ಕ ೂಡುತಾತ, "ನನಗ ಗ ೂತಿತತ್ುತ, ನ್ನೇವು ಕ ೇಳಿತೇರಿ ಎಂದು...ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಪ ೇಪ್ಸ್ಯ, ಅವರ ರ ಸೂಯಮ್ಮ ಇತಾಯದಿ ಇದ ..ಅವರು ಮೊದಲ್ು ಪ ಿೇ ಬಾಯ್ ಆಗಿದಿದರಬಹುದು, ಅಂತಾ ಸಹವಾಸವನ ಿಲಾಿ ಿಟಟುು ಮಯಾಯದಸತನಂತ ಬದುಕ್ಲ್ು ನ್ನಧಯರಿಸಿದ ದೇನ ಅಂತಾ ನನಗ ಪಾರಮಸ್ ಮಾಡ್ಡದುರ....ಅವರು ಈಗಿೇಗ ಜ ಂಟಲ್ಮನ್ ಆಗಿದುರ, ಅದಕ ಕ ಅಲ ಾ ನಾನು ಮದುವ ಮಾಡ ೂಕಂಡ್ಡದುದ, ನನಗ ಅವರು ವಯಸಿಟನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ುಕ ವಷ್ಯ ಚಿಕ್ಕವರು, ಅದನುಿ ಅವರು ಮ್ಮೈಂಡ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಿ..ಆದರೂ ನಮಮಪ್ಪನ್ನಗ ವಿಲಾಸ್ ಮ್ಮೇಲ ಅಪ್ನಂಿಟಕ ..ಛ ೇ!" ಎಂದು ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸಿದರು. ವಿಲಾಸ್ ವಿವರಗಳು, ಮದುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ುತ ಸಟ್ಯಫ಼ಿಕ ೇಟ್ ಎಲಾಿ ಇದದವು. ವಿಲಾಸ್ ಪ ೈ ಆರಡ್ಡ ಎತ್ತರದ ಗುಂಗುರು ಕ್ೂದಲ್ಲನ ಸುಪರದೂರಪಿ. ಕ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಯಸಾಕಂತ್ದಂತಾ ಮುಗದ ಆಕ್ಷ್ಯಣ ... ಶ ಾೇತಾ ಆತ್ನ್ನಗ ಮಾರು ಹ ೂೇದದುದ ಅಚಿರಿಯೆೇನ್ನಲ್ಿ ಎನ್ನಸಿತ್ು. " ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ರಿಗ ನ್ನೇವಬಬಳ ೇ ಮಗಳಲ್ಿವ ?" ಎಂದ ..ನನಗ ಆಕ ಯೆ ಹಿನ ಿಲ ಗ ೂತಿತದದರೂ!


" ಹಾಗಲಾಿ..ಅವರಿಗ ನಾನು ಸಾಕ್ುಮಗಳು...ನಮಮಮಮ ನಾನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿದಾದಗ ಇವರನುಿ ಮದುವ ಯಾಗಿದುದ, ನನಿ ಸಾಕ್ುತ್ಂದ ಗೂ ಇದು ಲ ೇಟ್ ಮೊದಲ್ ಮದುವ ಯಂತ ...ನನಿ ನ್ನಜವಾದ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂತಾ ಅಮಮ ಹ ೇಳಲ ೇ ಇಲ್ಿ, ಹಾಗ ೇ ಹ ೂೇಗಿಿಟಟುಳು. ಹುಟ್ುದಾಗಿನ್ನಂದ ನನ ೂಿಬಬಳನ ಿೇ ಇವರು ಸಾಕ್ತದುದ..ಹಾಗಾಗಿ ತ್ುಂಬಾ ಪಸ ಸಿಟವ್, ಸಾಲ್ಪ ಮತ್ಟರ ಕ್ೂಡಾ..ನನಿದ ೇ ಆದ ಿಟಝಿನ ಸ್ಗ ಲಾಿ ಅಪಾಪನ ೇ ಅಸಲ್ು ಕ ೂಟುು ಸ ಟ್-ಅಪ್ ಮಾಡ್ಡಸಿಕ ೂಟ್ುದುದ, ಅವರ ೇ ೫೦% ಪಾಲ್ುದಾರರು ಕ್ೂಡಾ!" ವಿನುತಾ ಇದನ ಿಲಾಿ ಬರ ದುಕ ೂಳುಿವುದರಲ್ಲಿ ಮಗಿಳಾಗಿದದಳು " ನ್ನಮಮದ ೇನಾದರೂ ವಿಲ್ ಇದ ಯೆ?" ಎಂದ ಕ್ುತ್ೂಹಲ್ದಿಂದ. ಆಕ ಹಢದ ಂದರು: "ಮದುವ ಯಾದ ಂಂದ ೇ ವಾರಕ ಕ ನಾನು ನಮಮ ಲ್ಲೇಗಲ್ ಸ ಲ್ ಗ ೇ ಹ ೇಳಿ ಎಲಾಿ ಮಾಡ್ಡಸಿದ ದೇನ . ವಿಲಾಸ್ ಅದಕ ಕ ನಾಮನ್ನ .ಅದು ಸಹಜ ತಾನ ೇ..ಈಗ ಅವರಿಗ ತಾನ ೇ ಸಂಚಕಾರ ಬಂದಿರ ೂೇದು, ನನಗಲ್ಿವಲಾಿ?" ಎಂದಳು. "ಕ ಲ್ವಮ್ಮಮ ನಾನಾ ಧಾಟ್ಯಲ್ಲಿ ಯೇಚಿಸಬ ೇಕಾಗುತ್ತದ , ಕ್ತಡಾಿಯಪ್ಸಿಯಗ ಇದ ಲಾಿ ಗ ೂತಿತದರದ ಎಂದು !" ಎಂದ . ಅಷ್ುರಲ್ಲಿ ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ಮತ ತ ಹಾಲ್ಲಗ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದರು. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉದ ಾೇಗವಿತ್ುತ.."ನನಗ ಹಣ ಕ ೂಡಬ ೇಕ ಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತ್ು..ಅವರು ಮೊದಲ್ು ಶ ಾೇತಾಳನ ಿ ಕ ೇಳಿದರು...ಅವಳ ೇ ಂಂದು ಕ ೂೇಟ್ ರೂ. ಕ್ಳಿಸಿ ಕ ೂಡಬ ೇಕ್ಂತ .." ಎಂದು ಧ ೂಪ್ಪನ ಸ ೂೇಫಾ ಮ್ಮೇಲ ಕ್ುಸಿದರು . ನಾವ ಲಾಿ ಗಾಬರಿಗ ಎದುದ ನ್ನಂತ ವು ಶ ಾೇತಾ ಮಾತ್ರ ಅದನುಿ ಶಾಂತ್ವಾಗಿಯೆ ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಿದಳು: "ಂಂದು ಕ ೂೇಟ್ ಅಂತಾ?...ಯಾರು ಫೇನ್ ಮಾಡ್ಡದುದ? " ಂಬಬ ಗಂಡಸು ದಾನ್ನ ಮರ ಮಾಚಿದಂತ ಬ ೇಕ್ಂತ್ಲ ಗ ೂಗಗರು ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಕ ೇಳಿದ..ನಾಳ ಮಧಾಯಹಿ ಯಾವ ಸಥಳ ಅಂತಾ ಹ ೇಳಾತನಂತ ..." ಎಂದರು ಕ್ಷಿೇಣ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ "ಬ ದರಿಸಿದನಾ?" ಎಂದ . "ಅದ ೇ ಮಾಮೂಲ್ಲ..ಪೇಲ್ಲೇಸಿಗ ಹ ೇಳಿದರ ಅವನನುಿ ಜೇವಸಹಿತ್ ಿಟಡಲಾಿ ಎಂದು" ಅದನುಿ ಅವರು ಪಿೇಡ ಕ್ಳ ಯಿತ್ು ಎಂಬಂತ ಹ ೇಳಿದದರಿಂದ ಶ ಾೇತಾ ದೃೆವಾಗಿ ನುಡ್ಡದಳು: " ಐ ವಿಲ್ ಪ ೇ... ನನಿ ಅಕಢಂಟ್ನ್ನಂದ ಡಾರ ಮಾಡ್ಡ ಕ ೂಡಬಲ ಿ...ನ್ನೇವು ಹಾಯಂಡ ೂೇವರ್ ಮಾಡಲ್ು ಂಪ್ುಪವಿರಿ ತಾನ ?" ಆಕ ಯ ಪ್ತಿಭಕ್ತತ ಮ್ಮಚುಿವಂತ್ದ ದೇ, ಆದರ ನನಗ ನನಿ ಪಾರಣವೂ ಅಷ ುೇ ಪಿರಯ... ನಾನು ಸಪ್ಪಗ ತ್ಲ ಯಡಿವಾಡ್ಡಸಿದ : "ಮತ ೂತಮ್ಮಮ ಯೇಚಿಸಿ..ಹಲ್ವು ಬಾರಿ ಅವರು ಂತ ತಯಾಳನುಿ ಪಾರಣಸಹಿತ್ ಿಟಡುವುದಿಲ್ಿ..ಜತ ಗ ನನಿಂತ್ ಹಣ ತ್ಂದುಕ ೂಡುವವರನೂಿ ಸಹಿತಾ..." ಎಂದ . ಆಕ ಮನ ಬದಲ್ಲಸಲ್ಲಲ್ಿ. "ಎಷ್ುು ಚಾನಟಸ್?.. ೫೦ -೫೦ ? ಐ ವಿಲ್ ಟ ೇಕ್ ಇಟ್.."ಎಂದಳು ದಿಟ ು. "ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಈಗ ಇನಾಾಲ್ಾ ಆಗಾತರ ..ಇದು ದ ೂಡಿ ಕ ೈಮ್ ಮತ್ುತ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ಕ ೈ ಬದಲಾಯಿಸುತಿತರುವುದರಿಂದ..." ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ . ಶ ಾೇತಾ ಮತ ತ ಮೊಂಡು ಹಟ ಹಿಡ್ಡದಳು: " ನ ೂೇ ನ ೂೇ!...ಗ ೂತಾತದರೂ ಅವರ ೇನೂ ಮಾಡಬಾರದು..ನಾನು ಹ ೂೇಮ್ ಮನ್ನಸುರ್ ಹತಿತರ ಮಾತಾಡ್ಡ ಎಲಾಿ ವಯವಸ ಥ ಮಾಡ ತೇನ ...ಅಮರ್, ನ್ನೇವು ಮಾತ್ರ ನಾಳ ಹಣದ ೂಂದಿಗ


ಹ ೂೇಗಲ್ು ರ ಡ್ಡಯಾಗಿರಿ..ಆಗುತಾತ?"ಎಂದಳು. ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ಗುರ್ರ ಎಂದು ಗಮನ್ನಸುತಿತದದರು ಮಾತಿಲ್ಿದ ೇ ಅವಳ ಭಂಡ ಧ ೈಯಯದಿಂದ ನನಗೂ ಇಮಮಡ್ಡ ಉತಾಟಹ ತ್ುಂಿಟತ್ುತ.." ಓಕ್ ಶೂರ್..ಹಾಗ ೇ ಮಾಡುವಾ" ಎಂದುಿಟಟ ು. ! ವಿನುತಾ ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿದದವಳು ಗಾಬರಿ ಮಶ್ನರತ್ ಅಚಿರಿಯಿಂದ ಉಸಿರ ಳ ದುಕ ೂಂಡಳು. ೫ ಮುಂದ ನ ಡ ದುದದನುಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹ ೇಳಿಿಟಡುತ ತೇನ . ಮಾರನ ೇ ದಿನ ಶ ಾೇತಾಗ ಬ ಳಿಗ ಗ ೧೦ಕ ಕ " ಅನ್-ನ ೂೇನ್ ನಂಬರ್" ಇಂದ ಂಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತ್ು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಾಮಧ ೇಯ ವಯಕ್ತತಯಬಬ " ಊರಾಚ ಯ ತಿಮ್ಮೇನಹಳಿಿ ಕ ರ ಯ ಸಾಲ್ಪವ ೇ ನ್ನೇರು ಉಳಿದಿದದ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪಾಿಸಿುಕ್ ಕ್ವರ್ಗಳನುಿ, ಸಮಯ ೪ ಗಂಟ ಗ ಹೂತಿಡಬ ೇಕ ಂದೂ, ಂಬಬನ ೇ ವಯಕ್ತತ ಬರಬ ೇಕ ಂದೂ" ಕ್ಟುಪ್ಪಣ ಮಾಡ್ಡದ. ಶ ಾೇತಾ ಇದಕಾಕಗಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನವ ೇ ಅಷ್ೂು ಕಾಯಶ್ಗಾಗಿ ಬಾಯಂಕ್ತನ ವರಿಷ್ು ಅಧಿಕಾರಿವಗಯ ಮತ್ುತ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಚಿವರವರ ಗೂ ಪ್ರಭಾವ ಿಟೇರಿ, ರಾತ ೂರೇ ರಾತಿರ ಸಿದಧ ಮಾಡ್ಡಸಿದದಳು..ಸರಕಾರ ಪೇಲ್ಲೇಸರಿಗ ಬರ ೇ ‘ವ ೈಟ್ ಅಂಡ ವಾಚ್ ’ ಎಂಬ ಕ್ನ್ನಷ್ು ಅಪ್ಪಣ ಯನೂಿ ಮಾತ್ರ ನ್ನೇಡ್ಡದದರು. ಇದರಿಂದ ಇನ ಟೆಕ್ುರ್ ಡ ೇವಿಡ ಮತ್ುತ ಸೂಪ್ರಿನ ುಂಡ ಂಟ್ ವಿೇರಭದರಯಯನವರಿಬಬರೂ ನನಿ ಮ್ಮೇಲ ಅನವಶಯಕ್ವಾಗಿ ಗರಂ ಆಗಿದದರಂತ ..ಎಲ್ಿರಿಗೂ ಪ್ರಚಾರ, ಹ ಸರು ಬ ೇಕ್ು, ನ ೂೇಡ್ಡ. ಕ್ರ ನ್ನಟ ನ ೂೇಟುಗಳ ನಂಬಸ್ಯ ಗುರುತ್ು ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡು ಕ ೂಟ್ುದದನುಿ ಬಾಯಂಕ್ತನವರು ನನಗ ಮಾತ್ರ ಹ ೇಳಿದರು, ಮುಂದ ಅದನುಿ ಖಚುಯ ಮಾಡ್ಡದರ ಹಿಡ್ಡಯಬಹುದ ಂಬ ಸಣಣ ಆಸ ಯಿಂದ. ಅದನುಿ ಶ ಾೇತಾಗ ತಿಳಿಸಿದರ ಮತ ತಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಮಾಡುತಾತಳ ೇ ಎಂದು ನಾನು ಸುಮಮನ್ನದುದಿಟಟ ು. ನನಿ ಸುರಕ್ಷತ ಯ ಬಗ ಗ ವಿನುತಾ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಮುಖ ಿಟಗುದುಕ ೂಂಡ ಇದದಳು. ಅವಳಿಗ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಡ, ನಾನೂ ಧ ೈಯಯ ತ್ಂದುಕ ೂಂಡು ನನಿ ಹ ೂಂಡಾ ಸಿಟ್ ಕಾರಿನಲ ಿೇ ಮಧಾಯಹಿ ಮೂರಕ ಕ ಹ ೂರಟು ಿಟಟ ು. ಹಿಂದಿನ ಸಿೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವುಳಿ ಭಾರವಾದ ಕ್ರಿೇ ಸೂಟ್ಕ ೇಸ್ ನನಿ ಪ್ೂವಯ ಜನಮದ ಪಾಪ್ದಂತ ಬ ನುಿ ಚುಚಿಿದಂತ ಭಾಸವಾಗುತಿತ್ುತ. ಕ ರ ಯ ಬಳಿ ನಾನು ಕ ೂಚ ಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಯಾರೂ ಗಮನ್ನಸುತಿತಲ್ಿವ ಂದು ಖ್ಾತ್ರಿ ಪ್ಡ್ಡಸಿಕ ೂಂಡು ಂಂದ ೂಂದ ೇ ಹಣದ ಪಾಿಸಿುಕ್ ಪಾಯಕ ಟುುಗಳನುಿ ನ್ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಎದ ದ. ಸಾಲ್ಪ ಹ ೂಟ ುಯುರಿದಿದುದ ನ್ನಜಾ! ನನಿ ಶೂಸಿಗ ಅಲ್ಲಿನ ಕ ಂಪ್ನ ಯ ಜ ೇಡ್ಡ ಮಣುಣ ಮ್ಮತಿತಕ ೂಂಡು ಕಾರ ಲಾಿ ಕ ೂಳಕಾಯಿತ್ು. ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಿತ್ುಕ ೂಂಡ್ಡದದಂತ ನನಗ ಕಾಣಲ್ಲಲ್ಿ...ಸಾಮಟ್ಯ ಖದಿೇಮರು ಎಂದು ಕ ೂಂಡು ನಾನು ವಾಪ್ಸ್ ಬಂದ . ಆದರ ಮಾರನ ೇ ದಿನ ಬ ಳಿಗ ಗ ಹತಾತದರೂ ವಿಲಾಸ್ ಬರಲ ೇ ಇಲ್ಿ... ಸಮಯ ಕ್ಳ ದಂತ ಯೆೇ ಂಳಗಿದದ ಆತ್ಂಕ್ ನ್ನಜವಾಗುತಿತರುವಂತ ನನಗ ಶಂಕ ಬಲ್ವಾಗತ ೂಡಗಿತ್ು. ವಿಲಾಸ್ ಬದುಕ್ತದಾದರ ೂೇ ಇಲ್ಿವೇ, ನಾವು ಮೊೇಸ ಹ ೂೇದ ವೇ ಎಂದು! ನಾನು ವಿನುತಾ ಬಹಳಷ್ುು ಕಾಲ್ ಶ ಾೇತಾ - ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ಬಂಗಲ ಯಲ ಿ ಕಾಯುತಿತದ ದವು. ಶ ಾೇತಾ ಮುಖ


ಿಟಳಿಚಿಕ ೂಂಡು ನ್ನದ ದಗ ಟುು ಶತ್ಪ್ರ್ ತ್ುಳಿಯುತಿತದದಳು..ಅಳುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ, ಅವಳ ಮನ ೂೇಸಥಯಯಕ ಕ ಮ್ಮಚಿಬ ೇಕ್ು. ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ರಂತ್ೂ ಿಟ ಪಿ ಹ ಚಾಿಗಿದದಕ ಕ ಔಷ್ಧಿ ತ್ಗ ೂಂಡು, ಮಹಡ್ಡ ರೂಮನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗಿದಾದರ ಂದು ಅವರ ಡಾಕ್ುರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಜ ಯಾಗುತಿತದದಂತ , ವಿಲಾಸ್ ಬರುವ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳ ೇ ಇಲ್ಿದರಿ ದ ಂದ ಪೇಲ್ಲೇಸಿನ ವಿೇರಭದರಯಯನವರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಡ ‘ತ್ಮಮವರು ಕ ರ ಬಳಿ ಹ ೂೇಗಿ ನ ೂೇಡ್ಡದರ ರಾತ ೂರೇರಾತಿರ ಹಣವನುಿ ಸಾಗಿಸಿ ಿಟಟ್ುದಾದರ , ..ಅಲ್ಲಿ ಟಾರಕ್ುರ್ ಚಕ್ರದ ಗುರುತ್ುಗಳಿದದವ ಂದೂ ಗ ೂತಾತಯಿತ್ು’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ, ಇದರ ತ್ನ್ನಖ್ ಮುಂದುವರ ಸಲ್ು ನಾವಿನುಿ ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಶ ಾೇತಾಳನುಿ ಂಪಿಪಸಿದರು,.. ಆದರ ಆ ತ್ನ್ನಖ್ ಯನುಿ ಅಮರ್- ವಿನುತಾರ ೇ ಮಾಡುತಾತರ ಂದೂ ಆಕ ವಾದಿಸಿಿಟಟುಳು. ನಮಗ ಮೊದಲ್ಲಗಿಂತಾ ಡಬಬಲ್ ಿ ೇಸ್, ಬ ೂೇನಸ್ ಎಲಾಿ ಕ ೂಡುವುದಾಗಿಯೂ ಆಕ ಹ ೇಳಿದಾಗ ನಾನೂ ವಿಧಿಯಿಲ್ಿದ ೇ ಕ ೇಸನುಿ ಮುಂದುವರ ಸಲ್ು ಂಪ್ಪಲ ೇಬ ೇಕಾಯಿತ್ು. ನಮಗ ಇದದ ಕ ಲ್ವು ಸುಳಿವುಗಳ ಂದರ : ಂಂದು ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮಂಚಿನಂತ ಬಂದು ಕಾಣ ಯಾದ ಯುವತಿ ಸುಜಾತಾಳ ಪಾತ್ರ ಮತ್ುತ ವಿಲಾಸ್ ಮತ್ುತ ಆಕ ಯ ವಯವಹಾರಗಳ ಬಗ ಗ ದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬ ೇಕಾದುದು. ಇದ ಲ್ಿದರ ಹಿಂದ ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ಸಹಾ ಮ್ಮೇಲ ೂಿೇಟಕ ಕ ಕಾಣುವಷ್ುು ಸರಳ ಪಾರದಶಯಕ್ ವಯಕ್ತತಯೇ ಅಲ್ಿವೇ ಎಂಬ ಂಂದು ಕ್ುಡ್ಡಯಡ ದ ಸಂಶಯ ಬ ೇರ . ಇದಕಾಕಗಿಯೆೇ ನಾನು ವಿನುತಾಳನುಿ ದ ಹಲ್ಲಗ ಮಾರನ ಯ ದಿನ ಮೊದಲ್ನ ಫ ಿೈಟ್ನಲ್ಲಿ ದ ಹಲ್ಲಗ ಕ್ಳಿಸಿದ . ಚಾಣಾಕ್ಷ ಹ ಣಾಣದ ಅವಳು ಇನ ೂಿಂದು ಹ ಣಿಣನ ಮತ್ುತ ವಿಲಾಸ್ ವಿವರಗಳನುಿ ಪ್ತ ತಹಚಿಿಕ ೂಂಡು ಬರಲ ಂದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ರ ಬಗ ಗ ಪ್ೂವ ೇಯತಿಹಾಸ ಮತ್ುತ ಶ ಾೇತಾ ಕ ೂಟು ಫ ೈಲ್ಟನಲ್ಲಿದದ ವಿಲಾಸ್ ಬಗ ಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ ಿಲಾಿ ಕ್ಲ ಹಾಕ್ತ ತಾಳ ಮಾಡ್ಡ ನ ೂೇಡಲಾರಂಭಿಸಿದ . ಪೇಲ್ಲಸರಿಂದ ಕ್ತಡಾಿಯಪ್ಸ್ಯ ಬಗ ಗ ಸದಯಕ ಕ ಯಾವುದ ೇ ಸುಳಿವು ಸುದಿದ ಸಾಧಯವಿಲ್ಿವ ಂಬುದನುಿ ನಾನು ಅರಿತಿದ ದ. ನಾನು ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ರವರ ಬಗ ಗ ರಿಜಸಾರರ್ ಕ್ಚ ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಚಯವಿದದ ಂಬಬ ಗ ಳ ಯನ್ನಂದ ಕ ಲ್ವು ಹಳ ೇ ದಾಖಲ ಪ್ತ್ರಗಳನುಿ ಪ್ಡ ದು ಪ್ರಿಶ್ನೇಲ್ಲಸಿದ . ಯಾವುದ ೂೇ ಅನುಮಾನದ ಹುಳ ತ್ಲ ಕ ೂರ ಯುತಿತ್ುತ. ಆದರ ಸಿಕ್ಕ ದಾಖಲ ನನಗ ೇ ಅಚಿರಿ ತ್ಂದಿತ್ುತ. ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ಗ ಮನ ಯವರಿಟು ಮೊದಲ್ ಹ ಸರು ಸುಖ್ಾರಾಂಜೇ ಆಗಿತ ತಂದೂ, ನಲ್ವತ್ುತ ವಷ್ಯಗಳ ಕ ಳಗ ಅವರಿಗ ದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಮದುವ ಯಾಗಿತ ತಂದೂ ತಿಳಿದು ಬಂತ್ು. ಇನೂಿ ಕ ಲ್ವು ಹಳ ೇ ನೂಯಸ್ ಪ ೇಪ್ಸ್ಯ ಆಕ ೈಯವ್ಟ ಮತಿತತ್ರ ಮೂಲ್ಗಳಿಂದ ಆಕ ಯ ಹ ಸರು ಜಾನಕ್ತ ಎಂದೂ, ಆಕ ಯನುಿ ಅವರು ಬಹಳ ಶ್ನೇಘರವ ೇ ವಿಚ ಿೇದನ ಮಾಡ್ಡದದರ ಂದೂ ತಿಳಿದು ಬಂತ್ು..ಆದರ ಶ ಾೇತಾ ಹ ೇಳಿದದ ಪ್ರಕಾರ ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ರವರ ಲ ೇಟ್ ವಿವಾಹ ತ್ನಿ ತಾಯಿ ಬಿಟತಾರ ೂಂದಿಗ ಆಗಿತ ತಂಬುದೂ ಪ್ರತ ಯೇಕ್ ದಾಖಲ ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿತ್ು. ಆದರ ಹಳ ಯ ಚಿತ್ರಗಳನುಿ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿದರ ಸುಖ್ಾರಾಂಜೇ ಮತ್ುತ ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ಂಬಬರ ೇ ವಯಕ್ತತ ಎಂದು ಸಪಷ್ುವಾಯಿತ್ು. ಆದರ ಈ ವಿಲಾಸ್ ಕ್ತಡನಾಯಪ್ ಕ ೇಸಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಿದ ಯೆಂದು ಮಾತ್ರ ನನಗ ತಿಳಿಯಲ್ಲಲ್ಿ.. ಆ ಬಗ ಗ ಮಹತ್ತರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುಿ ಂದಗಿಸಿದ ದೇ ವಿನುತಾ: " ಬಾಸ್, ನನಗ ಕ ಲ್ವು ಸುಳಿವುಗಳು ಸಿಕ್ತಕವ , ನ ೂೇಡ್ಡ... ಜಾನಕ್ತ ಎಂಬ ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ರವರ ಮಾಜ ಪ್ತಿಿ ದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದದವರು ಂಬಬ ರಂಗಭೂಮ ಕ್ಲಾವಿದ . ಈಗ ಆಕ ಬದುಕ್ತಲ್ಿ. ಆಕ ಯ ಹಳ ಯ ಸ ಿೇಹಿತ ಯರು


ಮತ್ುತ ನಾಟಕ್ ಕ್ಂಪ್ನ್ನ ಮಾಲ್ಲೇಕ್ರು ಹ ೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ ಗ ಂಂದು ಹ ಣುಣ ಮಗುವಿತ್ತಂತ ..ಕ ೇಳಿದರ ಅದರಪ್ಪನ ಹ ಸರು ಅವಳ ಹ ಸರಿನಲ ಿೇ ಇದ ಎನುಿವಳಂತ ಂಗಟ್ನಂತ ...ಯಾಕ್ತರಬಹುದು ಬಾಸ್?" ನಾನೂ ಆಗಲ ೇ ಯೇಚಿಸಿದ ದ "ಸುಜಾತಾ ದಲ್ಲಿ "ಸು"- ಸುಖ್ಾರಾಂಜೇ (ಅಪ್ಪನ) ಹ ಸರಿನ ಮೊದಲ್ಕ್ಷರ, "ಜಾನಕ್ತಯದು ಎರಡನ ಯದು- "ಜಾ"..ಸರಿ ಹ ೂೇಯತಲಾಿ?" ಅಂದ . ಆವಳಿಗ ಮತಿತತ್ರ ವಿವರಗಳನ ಿಲಾಿ ಹ ೇಳಿದ . " ನ್ನೇನ್ನನೂಿ ತ್ನ್ನಖ್ , ಮಾಹಿತಿ ಕ್ಲ ಹಾಕ್ುವುದು ಮುಂದುವರ ಸು, ವಿನುತಾ...ಸುಜಾತ್ ಬಗ ಗ ,ವಿಲಾಸ್ ಬಗ ಗ ಹ ಚುಿ ನ್ನಗಾ ಇರಲ್ಲ..ನ್ನನಗ ಡ ಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇಷ್ುವಾಗಿರಬಹುದು?"ಎಂದ " ನನಗ ನನಿ ಫಾಿಯಟ್ ಮತ್ುತ ಆಿ ೇಸ ೇ ಹ ಚುಿ ಪಿರಯ!" ಎಂದಳು ಯಥಾಪ್ರಕಾರ. ನನಿ ತ್ಲ ಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ ೇಸಿನ ಂಂದ ೂಂದ ೇ ಚೂರುಗಳು ತ್ಂತ್ಮಮ ಸಥಳಕ ಕ ಿಟದುದ ಅಪ್ೂಣಯ ಚಿತ್ರ ಪ್ೂಣಯವಾಗುವಂತ ಭಾಸವಾಯಿತ್ು. ಮಾರನ ಯ ದಿನ ವಿನುತಾ ದ ಹಲ್ಲಯಿಂದ ಬ ೇರ ೇನೂ ಸಿಗದ ವಾಪ್ಸಾದಳು. ಅದರ ಮುಂದಿನ ದಿನ ನಾನು ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ರವರ ಕ್ಚ ೇರಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಹ ೂೇಗುವವರ ಬಗ ಗ ಂಂದು ನ್ನಗಾ ಇಟ್ುರ ೂೇಣವ ಂದು ಕಾರ್ ಪಾಕ್ಯ ಮಾಡಲ್ು ಬಂದಾಗ ಶ ಾೇತಾಳ ಿಟಳಿ ಮಸಿಯಡ ಸ್ ಕಾರ್ ಪ್ಕ್ಕದಲ ಿೇ ನಾನು ನ್ನಲ್ಲಿಸಿದ . ಆಗ ಸರರನ ಂಂದು ಫೇಡಯ ಿ ಯೆಸಾು ಕಾರ್ ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ು. ಬಢರನ್ ಬಣಣದುದ ಮತ್ುತ ಂಂದು ಹ ಣುಣ ಅದನುಿ ನ ಡ ಸುತಿತದುದದು ಅಸಪಷ್ುವಾಗಿ ಕ್ಂಡ ..ಅದು ಸುಜಾತಾ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನನಗ ಯಾವುದ ೇ ಅನುಮಾನವಿರಲ್ಲಲ್ಿ! ದಿಡ್ಡೇರ್ ಎಂದು ನ್ನಧಾಯರ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡ ನಾನು ಅದನುಿ ಸಾಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ಅನುಮಾನ ಬರದಂತ ಹಿಂಬಾಲ್ಲಸತ ೂಡಗಿದ . ಈಕ ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ಕ್ಚ ೇರಿಗ ಬಂದಿದ ದೇಕ ? ಅವರಿಗ ತಾನು ಸಾಂತ್ ಮಗಳು ಎಂದು ಹ ೇಳಿಿಟಟುಳ ?..ಏನು ಕ ೇಳಲ್ು ಬಂದಳು? ನನಿ ಪ್ರಶ ಿಗಳಿಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತಕದ ದೇ ಅವಳು ವಿಲಾಸ್ರವರ ಬಂಗಲ ಯತ್ತ ತಿರುಗಿದಾಗ!.. ,ಮೊದಲ್ು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ು ಹ ೂೇಗುತಿತದಾದಳ ಎನ್ನಸಿತ್ು..ಆ ರಸ ತ ಚಿಕ್ಕದಾದದರಿಂದ ಇನುಿ ಹಿಂಬಾಲ್ಲಸಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಸಾಧಯವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ನಾನು ಮ್ಮೈನ್ ರ ೂೇಡ್ಡನಲ ಿೇ ಮುಂದುವರ ದು ಕಾರ್ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಬಂಗಲ ಯ ದಾರಿಯನ ಿ ದಿಟ್ುಸತ ೂಡಗಿದ . ಅವಳು ಆ ಬಂಗಲ ಯ ಪಟ್ೇಯಕ ೂೇದಲ್ಲಿ ನ್ನಲ್ಲಿಸದ ೇ ಹಿತ್ತಲ್ ಕ್ಡ ಗ ಹ ೂೇಗಿ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿ ಮರ ಯಾದಳು. ತ್ಲ ಯಲ್ಲಿ ಮಂಚು ಹ ೂಡ ದಂತ ಎಲಾಿ ಸಪಷ್ುವಾಯಿತ್ು... ವಿಲಾಸ್ನನುಿ ಬಚಿಿಡಲ್ು ಇದಕ್ತಕಂತಾ ಂಳ ಿೇ ಸಥಳ ಯಾವುದು?..ಅವರು ಕ್ಳುವಾದ ಬಂಗಲ ಯೆೇ!!..ಸುಜಾತ್ಳದ ದೇ ಈ ಪಾಿನ್... ಯಾರೂ ಅವರನುಿ ಮತ ತ ಅಲ ೇಿ ಹುಡುಕ್ಲ್ು ಹ ೂೇಗುವುದಿಲ್ಿ!..ಅಲ ಿೇ ಯಾವುದ ೂೇ ನ ಲ್ಮಾಳಿಗ ಯೇ, ಗುಪ್ತದಾಾರವೇ ಇರಬ ೇಕ್ು! ಇರಲ್ಲ, ಈಗಲ ೇ ಅಲ್ಲಿಗ ಹ ೂೇದರ ಕ ಲ್ಸ ಕ ಟುು ಅವರು ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಳಿಬಹುದು ಎಂದರಿತ್ು ನಾನು ವಾಪ್ಸ್ ಹ ೂರಟ .


೬ ನನಿ ಮುಂದಿನ ಹ ಜ ಿ ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ಕ್ಚ ೇರಿಯ ಕ್ಡ ಗಿತ್ುತ. ಇನುಿ ಅವರನುಿ ಭ ೇಟ್ ಮಾಡ್ಡ ಸಪಷಿುೇಕ್ರಣ ಪ್ಡ ಯಲ್ು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಾರದು.. ನಾನು ವಾಪ್ಸ್ ಕಾರನುಿ ಅವರ ಆಿ ೇಸ್ ಮುಂದ ಪಾಕ್ಯ ಮಾಡಲ್ು ಅದ ೇ ಸಥಳಕ ಕ ಬಂದಾಗ ಶ ಾೇತಾಳ ಕಾರು ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲಲ್ಿ...ಓಹ್, ಹ ೂರಟುಿಟಟ್ುದಾದಳ . ಂಳ ಿಯದ ೇ ಆಯಿತ್ು, ನಾನು ಹ ೇಳಲ್ಲರುವುದು ಅವಳ ಕ್ತವಿಗ ಿಟೇಳದಿರುವುದು ಎಂದುಕ ೂಂಡು ಟಾಪ್ ಫಿೇರಿನಲ್ಲಿದದ ಆತ್ನ ಕ್ಚ ೇರಿಗ ಅನುಮತಿ ಪ್ಡ ದು ತ್ಲ್ುಪಿದ . ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ರ ಚಹರ ಯಿಂದಲ ೇ ನನಗ ಎಲಾಿ ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ು.ಸುಜಾತಾ ತ್ನಿ ಪ್ರಿಚಯವನೂಿ ಚ ನಾಿಗಿಯೆೇ ಮಾಡ್ಡಸಿದಾದಳ ಎಂದು. ಆದರೂ ನನಿ ಬಲ್ವಂತ್ಕ ಕ ಅವರು ನನಗ ವಿವರಿಸಿದರು: "ಸುಜಾತಾಗ ಈಗ ನನಿ ಆಸಿತಯ ಅಧಯ-ಪಾಲ್ು ಬ ೇಕ್ಂತ ..ಅವಳು ಇಡ್ಡೇ ಜೇವನ ಇಂತಾ ಶ್ನರೇಮಂತ್ನ ಮಗಳಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಿ ಸುಖ ಸಂಪ್ತಿತನ್ನಂದ ವಂಚಿತ್ಳಾಗಿದುದದರಿಂದ ಈಗ ಅದನುಿ ವಸೂಲ್ು ಮಾಡಲ್ು ಬಂದಿದಾದಳ .." ನಾನು ನ್ನಟುುಸಿರಿಟ ು : "ಆಸಿತ ಆಸ , ಸರಿ!..ಇದಕ ಕ ವಿಲಾಸ್ನನುಿ ಯಾಕ ಹಿಡ್ಡದಳು?" ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ನನಿತ್ತ ಪ ದದನ ೂೇ ಎಂಬಂತ ನ ೂೇಡ್ಡದರು "ನ್ನಮಗಿನೂಿ ಅರ್ಯವಾಗಲ್ಲಲ್ಿವ , ಪ್ತ ತೇದಾರ ಸಾಹ ೇಬ್?..ಆ ವಿಲಾಸ್ ಕ್ೂಡಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಮೇಲ್ು...ನಾನು ಮೊದಲ ಹ ೇಳಿದಂತ ...!" ನಾನು ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿದ : "ನ ೂೇ-ನ ೂೇ, ನ್ನಮಗ ಅದು ಅವರ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ ಅಪ್ನಂಿಟಕ !...ವಿಲಾಸ್ ಈಗ ಶ ಾೇತಾಳ ಪ್ತಿಯಾಗಿ ಶ್ನರೇಮಂತ್ರಾದರಲಾಿ..ಇನ ಿೇಕ ..?" ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇನೂಿ ವಯಂಗಯ ನಗ ಹ ಚ ಿೇ ಆಯಿತ್ು: "ಯಾಕ ಂದರ ವಿಲಾಸ್ ಸುಜಾತ್ಳ ಪ್ತಿ!..ಅವರಿಬಬರೂ ಶ ಾೇತಾಳನುಿ ಟಾರಯಪ್ ಮಾಡಲ್ು ಅವಳನುಿ ಮದುವ ಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗ ಬಂದಿದುದ..ಕ್ತಡಾಿಯಪ್ ನಾಟಕ್ವಾಡ್ಡದುದ!.. ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಫಾರಡ!" ಓಹ್, ಅದಕ ಕೇ ವಿಲಾಸ್ ಸುಜಾತಾಳನುಿ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕ್ರ ಸಿದುದ, ಸ ಕ ರಟರಿ ಎಂಬ ಹ ಸರಲ್ಲಿ!..ಅವರು ದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಮದುವ ಯಾಗಿರಲಾರರು, ಇಲ್ಿದಿದದರ ವಿನುತಾ ಇದನುಿ ಕ್ಂಡು ಹಿಡ್ಡದಿರುತಿತದದಳು ನಾನು ಸಿೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದ ಜರುಗಿದ :"ಹಾಗಾದರ ಆ ಅಡ್ಡಗ ಯವನ ಕ ೂಲ ?..ಹಣವನುಿ ಕ ರ ಯಿಂದ ಎತಿತದುದ..?" ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ತ್ಮಗದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತತಯಿಲ್ಿವ ಂಬಂತ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿದರು:"ಅವರಿಬಬರ ೇ ಸ ೇರಿ ಅದ ಲಾಿ ಮಾಡ್ಡರಬ ೇಕ್ು.. ನಾಳ ಬ ಳಿಗ ಗ ನಾನು ಪ ರಸ್ ಸ ುೇಟ್ಮ್ಮಂಟ್ ಕ ೂಟುು ಅವಳಿಗ ಆಸಿತ ಪ್ತ್ರ ಮಾಡ್ಡಸಬ ೇಕ್ಂತ ..ಲ ೂೇಕ್ದ ಪಾಲ್ಲಗ ವಿಲಾಸ್ ಕ್ತಡನಾಯಪ್ಸ್ಯ ತ್ನಿನುಿ ಿಟಟುಮ್ಮೇಲ ಹ ೂರಬಂದ ಎನುಿತಾತನಂತ ...ಅವನು ಅದರಲ್ೂಿ ಶ ಾೇತಾಳದ ದೇ ಈ ನಾಟಕ್ ಎನುಿತಾತನಂತ ....ಆಮ್ಮೇಲ ಶ ಾೇತಾಗ ಡ ೈವೇಸ್ಯ ಮಾಡ್ಡ ಅವರಿಬಬರ ೇ ಸುಖವಾಗಿರುತಾತರಂತ ..." "ಇದನ ಿಲಾಿ ಶ ಾೇತಾ ಮುಂದ ಯೆೇ ಹ ೇಳಿದಾಗ ಆಕ ಏನೂ ಸುಮಮನ್ನದದಳ ?"ಎಂದ ಆಕ ಯ ಕಾರ್ ಇದದ ಬಗ ಗ ನ ನ ಸಿಕ ೂಂಡು.


" ಸದಯ, ಅವಳಿಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ..ಇಲ್ಿದಿದ ರೇ.."ಎಂದು ಅವರು ಹ ೇಳುತಿತದದಂತ , ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನಾನ ದ ದ " ಆಗ ಅವಳಿಲ ಿೇ ಇದದಳು ಸಾರ್!..ನಾನು ಕಾರ್ ನ ೂೇಡ್ಡದ ದೇನ .. ಇಲ ಿಲ ೂಿೇ ಮರ ಯಲ್ಲಿ ನ್ನಂತ್ು ಎಲಾಿ ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೂಂಡ್ಡರಬ ೇಕ್ು.." ಎಂದ . ನನಿ ಎದ ದವಗುಟುುತಿತದ ! "ಈಗ ಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರ ?" ಎಂದರು ಧನ್ನಕ್ಲಾಲ್ ತಾವೂ ಆತ್ಂಕ್ದಿಂದ. "ಇನ ಿಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಹಿಂದ ಆ ಬಂಗಲ ಗ ೇ ಹ ೂೇಗಿರಬ ೇಕ್ು...ಇನ ಿೇನು ಕಾದಿದ ಯೇ?" ಎಂದು ಅವರುತ್ತರಕ ಕ ಕಾಯದ ೇ ಹ ೂರಕ ಕ ಧಾವಿಸಿದ . ೭ ಕಾರನುಿ ವ ೇಗವಾಗಿ ನ ಡ ಸುತಾತ, ವಿನುತಾಗ ಫೇನಾಯಿಸಿದ :" ನಾನು ಸುಜಾತಾಳನುಿ ಫಾಲ ೂೇ ಮಾಡ್ಡ ಹ ೂೇಗಿ ವಾಪ್ಸ್ ಬರುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿಗ ಶ ಾೇತಾ ಹ ೂೇಗಿರಬ ೇಕ್ು!... ಛ ೇ! ನಾನು ಗಮನ್ನಸಲಾಗಲ್ಲಲ್ಿ!..ನ್ನೇನು ಮೊದಲ್ು ಇನ ಟೆಕ್ುರ್ ಡ ೇವಿಡಗ ತಿಳಿಸಿ ಅವರ ಜತ ಗ ಬಂಗಲ ಗ ಆದಷ್ುು ಬ ೇಗನ ಬಾ, ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲ್ ಕ್ಡ ಯಿಂದ..ಅಲಾಿಗುವ ಅನಾಹುತ್ವನುಿ ನಾನು ತ್ಡ ಯಲ್ು ನ ೂೇಡುತ ತೇನ " " ಓಕ , ಡನ್!" ಎಂದಳು ಮತ್ಭಾಷಿ! ಬಂಗಲ ಗ ಕಾರ್ ತ್ಲ್ುಪಿದಾಗ ನಾನೂ ಹಿತ್ತಲ್ಲಗ ಹ ೂೇದ . ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ ಮತ್ುತ ಂಂದು ಟಾರಯಕ್ುರ್ ನ್ನಂತಿತ್ುತ. ನನಿ ಹ ಗಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಇಂದು ೦.೩೮ ಸ ೈಜನ ರಿವಾಲ್ಾರ್ ಅಡಗಿತ್ುತ, ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ. ಹಿಂಬಾಗಿಲ್ು ಹಾರು ಹ ೂಡ ದಿತ್ುತ.. ಎರಡೂ ಕ್ಡ ಉದದವಾದ ಪಾಯಸ ೇಜ್, ಯಾವ ಕ್ಡ ಗ ಹ ೂೇಗಬ ೇಕ್ು ಎನುಿವಾಗ ನನಗ ಸಿಕ್ಕ ಸುಳಿವು ನ ಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ ಂಣಗಿದದ ಕ ಂಪ್ನ ಜ ೇಡ್ಡಮಣಿಣನ ಹ ಂಟ ಗಳು, ಗುರುತ್ುಗಳು ಬಲ್ಕ ಕ ಸಾಗಿವ .. ಓಹ್, ಕ ರ ಯಿಂದ ಹಣ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಬರಲ್ು ಹ ೂೇಗಿದದವರು ಇಲ ಿೇ ಬಂದಿರುತಾತರ ... ಸರಸರನ ಆ ದಿಶ ಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ಡದ . ಕ ೂನ ಯಲ್ಲಿ ಂಂದು ಆಳ ತ್ತರದ ಕ್ಬ ೂೇಡಯ ಇದ ..ಅದನುಿ ತ ರ ದರ ಹಿಂದ ಇನ ೂಿಂದು ಬಾಗಿಲ್ಲದ ! ರಹಸಯ ದಾಾರ ಇದ ೇ! ನಸುಗತ್ತಲ್ಲ್ಲಿ ನ್ನಧಾನವಾಗಿ ಸಪ್ಪಳ ಮಾಡದ ೇ ಮ್ಮಟ್ುಲ್ು ಇಳಿಯುತಿತದದಂತ ಯೆ ಕ ಳಗ ಬ ಳಕ್ು ಚ ಲ್ಲಿದ ಹಾಲ್ ಇದ ..ಮ್ಮಟ್ುಲ್ಲಗ ಬ ನುಿ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡು ಶ ಾೇತಾ ನ್ನಂತಿದಾದಳ , ಅವಳ ಕ ೈಯಲ್ೂಿ ಂಂದು ಚಿಕ್ಕ ೦.೨೨ ರಿವಾಲ್ಾರ್, ಅದನುಿ ಎದುರಿಗ ನ್ನಂತಿದದ ಇಬಬರಿಗ ತ ೂೇರಿಸಿ ಮಾತಾಡುತಿತದಾದಳ . ಂಬಬ ವಿಲಾಸ್ , ಇನ ೂಿಬಬಳು ಸುಜಾತಾ..ಅವರಿಬಬರೂ ನನಿ ಕ್ಡ ಗ ಮುಖ ಮಾಡ್ಡದಾದರ . ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದದಂತ ೇ ಇದಾದನ ಸ ೂಗಸುಗಾರ ವಿಲಾಸ್ ಪ ೈ. ಅವನ ಗುಂಗುರು ಕ್ೂದಲ್ಲನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಸಡ ಿಯ ನಗುವಿದ . ಅವನ ಬಲ್ಗ ೈಗ ಜ ೂೇತ್ು ಿಟದಿದದಾದಳ ಜೇನ್ಟ ಮತ್ುತ ಪಾಯಂಟ್ ಧರಿಸಿರುವ ಸುಜಾತಾ. ಅವಳ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಹ ೂಳ ಯುವ ಸಿುೇಲ್ ಚಾಕ್ು ಇದ , ಅದರ ತ್ುದಿ ಶ ಾೇತಾಳತ್ತ ಬ ೂಟುು ಮಾಡ್ಡದ .. " ಈಗಲ್ೂ ಸಮಯ ಮಂಚಿಲ್ಿ, ವಿಲಾಸ್!..ಅವಳನುಿ ಿಟಟುುಿಟಡು, ನನಿ ಜತ ಬಂದುಿಟಡು..ಇದನ ಿಲಾಿ ನಾನು ಮುಚಿಿ ಹಾಕ್ತಸುತ ತೇನ ..ಪಿಿೇಸ್" ಎಂದು ಗಿಂಜಕ ೂಳುಿತಿತದಾದಳ ಅವನ ಪ ರೇಮಪಾಶದಿಂದ ಹ ೂರಬರಲಾಗದ ಶ ಾೇತಾ. ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕ ವಿಲಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಾನ್ನಸುವಂತ . " ವಾಟ್? ನನಿ ಸುಜಾನ ಿಟಟುು ನ್ನನಿ ಜತ ಇರಬ ೇಕ ..? ನ್ನನಿ ತ್ಂದ ಯ ಅಧಯ ಆಸಿತಗಾಗಿ ನಾವು ಹಲ್ವು ವಷ್ಯಗಳಿಂದ ಯೇಜಸಿದ ಪಾಿನ್ ಇದು..ಅಲ್ಿವ ಸುಜಾ, ಯೂ ಟ ಲ್ ಹರ್!"


ಹಲ್ುಿ ಮಡ್ಡ ಕ್ಚಿಿ ನುಡ್ಡದಳು ಆವ ೇಶಭರಿತ್ ಸುಜಾತಾ: " ನನಿ ತ್ಂದ ಯ ಆಸಿತಯನುಿ ಇಷ್ುು ವಷ್ಯ ನ್ನೇನು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಡದುದ ಸಾಕ್ು!..ಅವರ ಅಧಯ ಆಸಿತ ಪ್ಡ ದು ನ್ನನಗಿಂತಾ ಸಿಥತಿವಂತ್ರಾಗಿ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ ಅಂದರ ಕ ೇಳು...ಇದಕಾಕಗಿ ನಾವು ಪ್ಟು ಅವಸ ಥ ಂಂದ ೂಂದ ೇ?..ದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ನ್ನನಿನುಿ ವಿಲಾಸ್ ಮದುವ ಗ ಸಿಕ್ುಕ ಹಾಕ್ತಸಿದ... ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಧವ ಭಟುನನುಿ ನನಿ ಕ ೈಯಾರ ಕ ೂಂದ ...ಹ ೂರಗ ಹ ೂೇಗಿದದವಳು ನ್ನಮಮ ಮುಂದ ಇಲ್ಲಿಗ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗ ಬಂದಂತ ನಟ್ಸಿದ ...ನಾವಿಬಬರೂ ಇಲ ಿೇ ಆಡಗಿದ ವ ದ ು...ಮೊಬ ೈಲ್ "ಕಾಲ್ ಮಾಸಿಕಂಗ್" ಮಾಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಕಾಣದಂತ ನ್ನಮಗ ಫೇನ್ ಮಾಡ್ಡದುದ ವಿಲಾಸ್!..ರಾತಿರ ನಾವಿಬಬರ ೇ ಟಾರಯಕ್ುರ್ ಏರಿ ಹಣವನ ಿಲಾಿ ಸಾಗಿಸಿದ ವು..ಆದರ ಅದು ನಾವು ದ ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡ ಿಟಜನ ಸ್ಟ ಸಾಲ್ ಮತ್ುತ ನಷ್ುಕ ಕೇ, ಸಾಲ್ಕ ಕ ಸರಿ ಹ ೂೇಗುತ ತ..ಮೊದಲ್ು ರಿವಾಲ್ಾರ್ ಮುಚಿಿಟುು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಖ್ಾಲ್ಲ ಮಾಡ್ಡ, ಡಾಯಡ್ಡಗ ಹ ೇಳಿ ನಾಳ ಗ ವಯವಸ ಥ ಮಾಡ್ಡಸು..ಹೂಂ!"ಎಂದು ಗದರಿಸಿದಳು ಚಾಕ್ು ಆಡ್ಡಸುತಾತ. ಶ ಾೇತಾಳ ಕ ೈ ಟ್ರಗಗರ್ ಮ್ಮೇಲ ಿಟಗಿಯುತಿತದುದದು ಕ್ಂಡ ..ಅದ ೇ ಸಮಯಕ ಕ ಹಿಂದ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಬರುತಿತರುವ ಸದುದ ನನಗ ಕ ೇಳಿಸುತಿತದ ಶ ಾೇತಾ "ನ್ನೇನು ಸತ್ತ ಮ್ಮೇಲ ಕ್ಣ ೇ"..ಎಂದು ಅವಳತ್ತ ರಿವಾಲ್ಾರ್ ಗುರಿ ಮಾಡುತಿತದಾದಗ ಕ್ಷಣವ ೇ ನಾನು ನನಿ ಅಡಗು ತಾಣದಿಂದ ಜಗಿದ , ಅವಳ ಕ ೈಗ ಕ್ರಾಟ ‘ಚಾಪ್ ’ ಕ ೂಟ ು..ಅವಳ ಗುಂಡು ಗುರಿ ತ್ಪಿಪ ಸುಜಾತ್ಳ ಕ ೈಯನುಿ ಮಾತ್ರ ಂರ ಸಿಕ ೂಂಡು ಹ ೂೇಯಿತ್ು. ಸಮಯಸಾಧಕ್ ವಿಲಾಸ್ ಆ ಪ್ಕ್ಕಕ ಕ ಜಗಿದಿದದ. ಸುಜಾತ್ ಎಸ ದ ಚಾಕ್ು ಗುರಿ ತ್ಪಿಪ ನನಿ ತ ೂಡ ಯನುಿ ಗಿೇರಿ ನ ಲ್ಕ ಕ ಿಟತ್ುತ! ಅಷ್ುರಲ್ಲಿ ವಿನುತಾ ಕ ಳಗ ಓಡ ೂೇಡ್ಡ ಬಂದಳು.. ಹಿಂದ ಯೆೇ ಇನ ಟೆಕ್ುರ್ ಡ ೇವಿಡ ನುಗಿಗದವರು "ಈ ಸಲ್ ಯಾರ ಹ ಣ ಿಟೇಳಿಸಿದ ಯಪಾಪ?" ಎಂದರು ನನಿತ್ತ. "ಈ ಬಾರಿ ನ್ನಮಗ ನ್ನರಾಸ ಯೆೇ!,..ಬರ ೇ ಇಬಬರಿಗ ಗಾಯಗಳು ಅಷ ುೇ" ಎಂದು ಹುಳಿಗ ನಕ ಕ ನಾನು ನ ಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ಲದ ದ. ನನಿ ಗಾಯವಾದ ತ ೂಡ ಗ ವಿನುತಾ ಕ್ಚಿೇಯಫ್ ಕ್ಟುುತಿತದದಳು..ಪೇಲ್ಲಸರು ವಿಲಾಸ್ ಮತ್ುತ ಸುಜಾತಾರನುಿ ಬಂಧಿಸಿ ಕ್ರ ದ ೂಯದರು. ಶ ಾೇತಾ ನನಿ ಬಳಿ ಮಂಡ್ಡಯೂರಿ ಕ್ುಳಿತ್ು ನ್ನರಾಳವಾಗಿ ನ್ನಡುಸುಯದಳು. " ಗ ರೇಟ್ ವಕ್ಯ, ಅಮರ್!...ನ್ನಮಗ ಡಬಲ್ ಿ ೇಸ್ ಜತ ಬ ೂೇನಸ್ ಮೊತ್ತ ಗಾಯರ ಂಟ್, ತ್ಗ ೂಳಿಲ ೇ ಬ ೇಕ್ು!" ಎಂದಳು. ವಿನುತಾ ಮಧಯಪ್ರವ ೇಶ ಮಾಡ್ಡ "ಹ ಚುಿ ದುಡ ಿೇನೂ ಬ ೇಡಾ ಮ್ಮೇಡಮ್, ನಮಗ ಕ ೂಡುವುದ ೇ ಸಾಕ್ು!...ಈಗ ನ್ನಮಮ ಫಾಯಮಲ್ಲಯಲ ಿೇ ನ ೂೇಡ್ಡದಿರಲಾಿ?.. ದುಡ್ಡಿನ ರುಚಿ ಂಮ್ಮಮ ಹತಿತದರ ಮುಗಿಯಿತ್ು ಎಂದು ನ್ನಮಮ ತ್ಂದ ಹ ೇಳುವುದು ಸತ್ಯ!" ಎಂದುಿಟಟುಳು. ಆಕ ಂಪಿಪ ಎದದರು. ಕ್ುಂಟುತಾತ ನಾನು ಹ ೂರಟ , ವಿನುತಾ ಆಸರ ಯಲ್ಲಿ. ….


ಚಿಕಕವರೆಲ್ಲ ಕೆ ೇಣರಲ್ಲ! ೧


ರಢಡ್ಡ ಉಗರಪ್ಪ ಬಂದು ಹ ೂೇದ ಎಷ ೂುೇ ಹ ೂತಿತನ ಮ್ಮೇಲ ಯೂ ಭಯವಿಹಾಲ್ನಾಗಿ ಗರಬಡ್ಡದಂತ ಕ್ುಳಿತಿದದ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ ಕ ೂನ ಗ ನ್ನಟುುಸಿರಿಟುು ಅದುರುವ ಬ ರಳುಗಳಿಂದ ಂಂದು ಸಿಗರ ೇಟ್ ಹಚಿಿಕ ೂಂಡ. ಹಾಗಾದರೂ ಂಂದು ಂಳ ಿೇ ಐಡ್ಡಯಾ ಹ ೂಳ ಯುತ ತೇನ ೂೇ ಎಂಬ ಸಣಣ ಆಸ . ಅವನ್ನಗ ಇಂದು ಂಳ ಿೇ ಐಡ್ಡಯಾದ ಅವಶಯಕ್ತ ಬಹಳವಿತ್ುತ, ಅದೂ ತ್ುತಾಯಗಿ!... ಉಗರಪ್ಪ ಗುಡುಗಿದದನೂಿ , ಅವನ ಕ ೈಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ುಣಿಯುತಿತದದ ಮೊನಚಾದ ಹ ೂಳ ಯುವ ಚಾಕ್ುವನೂಿ ಅಷ್ುು ಬ ೇಗ ಮರ ಯಲ್ು ಸಾಧಯವ ? " ಪ್ಮ್ಮೇಯಶ್ನ...ಅಲಾಿ ಪ್ದ ೇಯಸಿ!..ನ್ನನ್ ಸಿೇಳಿಿಟಡ್ಡತೇನ್ನ..ಉದುದದದ ಅರ್ವಾ ಅಡಿಡ.ಿ .ಆಯೆಕ ನ್ನನಿದು. ಇವತಿತಗ .ಂಂದ ೇ ವಾರ ಗಡುವು...ಂಂದು ನ್ನಮಷ್ ಹ ಚುಿ ಕ್ಡ್ಡಮ್ಮಯಾದೂರ..ಊ -ಹೂಂ!" ಎಂದು ಹಳ ೇ ಚಿತ್ರದ ವಿಲ್ನ್ನಂತ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗುವುದು ಬ ೇರ . ಆರಡ್ಡ ಎತ್ತರ ಕ್ಟುುಮಸಾತದ ಫ ೈಲಾಾನನಂತಿದದ ಉಗರಪ್ಪನ ಸಿಡುಬು ಹತಿತದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ ಷ ೂುೇ ಹಳ ಚಾಕ್ು ಗಾಯದ ಗಿೇರುಗಳು... ಅಬಾಬ..ಆಗ ಅವನ ದ ಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗ ಡ ದಯನುಿ ತ್ುರುಕ್ತದಂತಾಗಿ ನಡುಗಿಿಟಟ್ುದದ.. ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನಗ ಗ ೂತ್ುತ..ಎಲಾಿ ತ್ನಿ ಕ್ಮಯ ತಾನ ?...ಯಾಕಾದರೂ ತಾನು ಆ ಇಸಿಪೇಟ್ ಇಮಾರನನ ಜೂಜನ ಅಡಾಿಗ ಹ ೂೇಗಬ ೇಕ್ತತ್ುತ? ಅದರಲ್ೂಿ ಕ್ಂಠಮಟು ಕ್ುಡ್ಡದು ,ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಲ್ಕ್ಷದಷ್ುು ಹಣವನುಿ ಅವನ ಕ್ಡ ಯ ಟ್ರಕ್ ಇಸಿಪೇಟ್ ಆಟಗಾರರ ಬಲ ಗ ಿಟದುದ ಕ್ಳ ದುಕ ೂಂಡ್ಡದುದ ಯಾರ ತ್ಪ್ುಪ?...ಮತ ತ ಗ ಲ್ಿಬಲ ,ಿ ಗ ದ ದೇ ಿಟಡುವ ಎಂಬ ಂಣ ಧ ೈಯಯದಿಂದ, ಆ ನಯವಂಚಕ್ ಇಮಾರನನ ಬಳಿ ಸಾಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ ಸಾಲ್ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡು ಂಂದ ೂಂದು ಆಟದಲ್ೂಿ ಮಣುಣ ಮುಕ್ತಕದುದ?...ಂಂದ ೂಂದೂ ತ್ನಿ ಮೂಖಯತ್ನದಿಂದ ಆದ ಅನಾಹುತ್ಗಳ !... ಕ್ಳ ದ ವಾರದಿಂದ ಇಮಾರನ್ನ್ನಂದ ತ್ಲ ಮರ ಸಿಕ ೂಂಡು ಹ ದರಿ ತ್ನಿ ಹ ೂಸ ರೂಮನಲ್ಲಿ ಅವಿತ್ು ಕ್ುಳಿತಿದದರೂ ಿಟಡದ ೇ ಆ ಇಮಾರನ್ ತ್ನಿ ವಸೂಲ್ಲ ಎಜ ಂಟ್ ಉಗರಪ್ಪನನುಿ ತ್ನಗ ಪಾರಣ ಭಯ ಿಟತ್ತಲ್ು ಕ್ಳಿಸಿದದನಲ್ಿವ ?.. ಹಿೇಗ ೇ ಯೇಚನ ಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವನ್ನಗ ಸಿಗರ ೇಟ್ ಕ ೈ ಸುಟ್ುತ್ು..ರ್ತ್ ಎಂದು ಎಸ ದ. ಅಷ್ುಕ್ೂಕ ಅವನ ೇನೂ ಉಗರಪ್ಪ ಹ ೇಳಿದಂತ ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಪ್ರದ ೇಸಿಯೆೇನಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ..ಐದು ವಷ್ಯಗಳ ಹಿಂದ , ಊರಿನ ಅಗರಬತಿತ ಮಹಾರಾಜಾ ಎಂಬ ಖ್ಾಯತಿಯ ರಾಜಶ ೇಖರಯಯ ಎಂಬ ಕ ೂೇಟಾಯಧಿಪ್ತಿಯ ಮಗಳು ಕ ೂೇಮಲಾಳನುಿ ಹ ೈ ಪರಫ ೈಲ್ ಪಾಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭ ೇಟ್ ಮಾಡ್ಡದದ ಯುವ ಿಟಜನ ಸ್ಮಾಯನ್ ಆಗಿದದ...ಅವನ ರೂಪ್ು, ಸ ುೈಲ್ಲಗ ಮತ್ುತ ಬ ೇಳ ಾ ಮಾತಿಗ ಮರುಳಾದ ಕ ೂೇಮಲಾ ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಪ ರೇಮಸಿ ಮದುವ ಯಾಗಿದದಳು...ಅದರ ಅವನ ಸಾಭಾವ ಡ ೂಂಕಾದ ನಾಯಿ ಬಾಲ್ದಂತ ಎಂದವಳಿಗ ಅರಿವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ತ್ಡವಾಗಲ್ಲಲ್ಿ ...ಅವನ ದುರಭಾಯಸಗಳನುಿ ಎರಡು ವಷ್ಯಗಳ ಕಾಲ್ ಹ ೇಗ ೂೇ ಸಹಿಸಿಕ ೂಂಡ್ಡದದ ಕ ೂೇಮಲಾ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಕ್ ಭಾರತಿೇಯ ನಾರಿಯೆೇನಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವಳ ಬ ೇಸತ್ುತ ಕ ೈ ಚ ಲ್ಲಿ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನಯನುಿ ಡ ೈವೇಸ್ಯ ಮಾಡ್ಡಯೆೇ ಿಟಟ್ುದದಳು.. ಅಲ್ಲಿಂದಲ ೇ ಅವನ್ನಗ ಬಡ್ಡದಿತ್ುತ ದುದ ಯಸ ..ಕ ೂೇಮಲಾ ಜತ ಇದದ ಮನ ಯೂ ಹ ೂೇಗಿ, ಇದುದ ಬದದ ಉಳಿತಾಯವೂ ಹಾಳಾಗಿ, ಮೊದಲ ಎಡವುತಿತದದ ಅವನ ತ್ನಿ ಖ್ಾಸಗಿ ಿಟಝಿನ ಸ್ಟ ಕ್ೂಡಾ ನ್ನಂತ್ುಹ ೂೇಗಿತ್ುತ... ಕ ೂನ ಗ ಚಿಕ್ಕ ಕ ೂೇಣ ಯಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ಡಗ ಯಿದುದ, ಇನೂೂರ ನ್ಟ, ಸ ೇಲ್ಟ ಕ್ಮೇಶನ್, ಅದು ಇದೂ ಎಂದು ಮೂರು ಕಾಸು


ಸಂಪಾದಿಸಹತಿತದ.ದ .ಅದೂ ಕ್ುಡ್ಡತ್, ಕ್ುದುರ ಜೂಜು ಮತ್ುತ ಇತಿತೇಚಿನ ಇಸಿಪೇಟ್ನ ಜೂಜಗ ತ ರಲ್ು ಸಾಕ್ುಸಾಲ್ದಾಗುತಾತ ಬಂದಿತ್ುತ... ಆದರ ಂಂದ ೇ ಂಂದು ಆಶಾಕ್ತರಣವಿತ್ುತ ಬಾಕ್ತ...ರಾಜಶ ೇಖರಯಯ...ಅವನ- ಕ ೂೇಮಲಾ ಡ ೈವೇಸಯನುಿ ಂಪ್ಪದ ೇ ಮಗಳನುಿ " ಗಂಡನ ಮನ ಗ ತ್ುಂಿಟಸಿದ ಮ್ಮೇಲ "ಮುಗಿಯಿತ್ು ಎಂಬ ಹಳ ೇ ಓಿಟರಾಯನ ವಿಚಾರಧಾರ ಯವರು ಮಾವ..ತ್ನಿ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಮಾತಿನ್ನಂದ ಮೊದಲ್ಲನ್ನಂದಲ್ೂ ಅವರ ಮ್ಮಚುಿಗ ಪ್ಡ ದಿದದ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ ತ್ಮಮ ದಾಂಪ್ತ್ಯ ಮುರಿಯಲ್ು ಕ ೂೇಮಲಾಳ ಹಠಮಾರಿ ತ್ನ, ಜುಗುಗತ್ನವ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರನುಿ ನಂಿಟಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸಿಾಯಾಗಿದದ. ತಾಯಿಲ್ಿದ ಮಗಳನುಿ ಮುದಾದಗಿ ಬ ಳ ಸಿದದ ತ್ಂದ ಗ ಮಗಳ ಈ ಅವಗುಣಗಳ ಪ್ರಿಚಯವೂ ಇದುದದು ಅವನ ಅದೃಷ್ುವ ೇ... ಹಾಗಾಗಿಯೆೇ ಮಗಳನುಿ "ಚಿನಿದಂತಾ ಗಂಡ" ನನುಿ ಿಟಟ್ುದದಕ ಕ ದೂರ ಮಾಡ್ಡದವರು, ಅಳಿಯನ ಪ್ರವ ೇ ಆಗಿಿಟಟುರು..ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನಗ ತಿಳಿದಂತ ಅವರ ಉಯಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನಗ ಸಿಂಹಪಾಲ್ು ಕ್ೂಡಾ ಬರುವುದಿತ್ುತ! ಏನ್ನಲ್ಿವ ಂದರೂ ಕ್ನ್ನಷ್ು ಹತ್ುತ ಕ ೂೇಟ್ ಮಢಲ್ಯದ ಆಸಿತಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನಗ ಪಾಲ್ು!! ಅದ ಲಾಿ ಎರಡು ವಷ್ಯದ ಹಿಂದ ..ಈಗ ರಾಜಶ ೇಖರಯಯ ಎರಡು ಬಾರಿ ಲ್ಕಾಾ ಹ ೂಡ ದು ಹಾಸಿಗ ಹಿಡ್ಡದು ತ್ರಕಾರಿಯಂತ ಕ ೂಳ ಯುತಿತದದರು. ಆದರೂ ಸಾವು ಅವರಿಗ ಕ್ರುಣ ತ ೂೇರಿರಲ್ಲಲ್ಿ...ಅವರಿಟುುಕ ೂಂಡ್ಡದದ ಅ ಪ ದದ ಬಟಿರ್ ಹನುಮಂತ್ೂನ ೇ ಅವರ ಎಲಾಿ ಸ ೇವ ಯನೂಿ ಮಾಡ್ಡ ಕ ೂಂಡ್ಡದದರಿಂದ ಇವನು ರ ೂೇಗಿ ಮಾವನನುಿ ನ ೂೇಡಹ ೂೇಗುತಿತದುದದ ೇ ಕ್ಡ್ಡಮ್ಮ. ಹಠಮಾರಿ ಮುದುಕ್ ಮಗಳನುಿ ಇನೂಿ ದೂರವಿಟುುದುದ ಕ ಲ್ವಮ್ಮಮ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನಗ ೇ ಆಶಿಯಯ ತ್ರುತಿತತ್ುತ.. ಅವರು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಿ ಅಂದರ ೇನಂತ ...ತಾನು ಅವರನುಿ ಕ ೂಲ್ಿಬಹುದಲಾಿ ? ಎಂಬ ಯೇಚನ ಇಂದು ಅವನ್ನಗ ಸಪಷ್ುವಾಗಿ ಮೂಡ್ಡಬಂತ್ು. ಧಡಕ ಕಂದು ಉತಾಟಹದಿಂದ ಎದುದ ಕ್ುಳಿತ್ು ಇನ ೂಿಂದು ಸಿಗರ ೇಟ್ ಹಚಿಿದ. ಅರ , ಮಾವ ಸತ್ತರ ಮೊದಲ್ ಸಂಶಯ ತ್ನಿ ಮ್ಮೇಲ ೇ ಿಟೇಳುತ್ತದಲಾಿ? ಅವರ ಉಯಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ್ನಗ ಸಿಂಹಪಾಲ್ು ಇರುವುದು ಪೇಲ್ಲಸರಿಗ ಗ ೂತಾತದ ೂಡನ ತ್ನಿನ ಿೇ ಮೊದಲ್ ಆಪಾದಿತ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತಾತರ !... ಇಲಾಿ, ಹಾಗಾಗಬಾರದು...ತಾನ ೇ ಅಂದು ಅವರನುಿ ಕ ೂಂದರೂ ಅಲ್ಲಿಗ ಬರಲ ೇ ಇಲ್ಿ ಎಂಬಂತ ಸುಳುಿ ಸಾಕ್ಷಯ ಸೃಷಿುಸಬ ೇಕ್ು. ಅಂದರ ತ್ನಗ ೂಂದು ಪ್ಕಾಕ ಆಯಲ್ಲಬ ೈ( alibi) ಬ ೇಕ್ು! ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನಗ ತ್ನಿ ಬುದಿದಮತ ಯ ತ ಮ್ಮೇಲ ಬಹಳ ಗವಯವಿತ್ುತ. ಇಮಾರನ್ ಬಳಿ ಮಾತ್ರವ ೇ ತಾನು ಮೊೇಸ ಹ ೂೇಗಿದುದ ಮೊದಲ್ ಸಲ್!. ಆದರೂ ಎಲ್ಿರನೂಿ ಮಾತಿನ ಮೊೇಡ್ಡಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಪ್ಟ ಜಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ುಕ್ತಸಿ ಬ ೇಸುತ ಿಟೇಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಾನು ಎಕ್ಟಪ್ಟ್ಯ ಎಂದ ೇ ನಂಿಟದದ. ತಾನು ಮಾವನನುಿ ಕ ೂಲ್ುಿವುದ ೇನೂ ಕ್ಷ್ುವಲಾಿ. ಆದರ ತ್ನಿನುಿ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ನ ೂೇಡಬಾರದು, ಮತ್ುತ ತಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ ೇರ ಲ ೂಿೇ ಇದ ದ ಎಂಬುದಕ ಕ ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಸಾಕ್ಷಯಗಳಿರಬ ೇಕ್ು..ಆಗ ತಾನೂ ಬಚಾವಾಗುತ ತೇನ ..ಅಂದರ ಮಾವನ ಆಸಿತಯಲ್ಲಿ ಕ ೂೇಟ್ ರೂ ದುಡಿನುಿ ಕ್ಬಳಿಸಲ್ು ದಾರಿ ಸಾಫ್ ಆಗುತ್ತದ . ಆಗ ಆ ಇಮಾರನ್ ಮುಖದ ಮ್ಮೇಲ ಜುಜುಿಟ ೬ ಲ್ಕ್ಷದ ಸಾಲ್ದ ದುಡುದ ಿಟಸಾಕ್ತ, ಉಗರಪ್ಪನ್ನಂದ ಪಾರಾಗಿ ತಾನೂ


ಗ ೂೇವಾಗ ೂೇ, ಕ ೂಡ ೈಕ್ನಾಲ್ಗ ೂೇ ಹ ೂೇಗಿ ನ ಲ ಸಿಿಟಡುತ ತೇನ ..ಇನುಿ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಯುವ ಪ್ರಮ್ಮೇಯವ ೇ ಬರುವುದಿಲ್ಿ. ಇದಕ ೂಕಂದು ಭಾರಿೇ ಉಪಾಯ ಮಾಡಲ ೇಬ ೇಕ್ು ಎಂದು ಅವನು ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ಯೇಚಿಸತ ೂಡಗಿದ. ಪ್ರಮ್ಮಶ್ನಗ ಹ ೇಗೂ ಆ ಊರಿನ ಭೂಗತ್ ಲ ೂೇಕ್ದ ವಂಚಕ್ರ ನಂಟು ಬಹಳವಿತ್ುತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ ಲ್ಸಕ ಕ ಬರುವವರ ಂದರ ಇತಿತೇಚ ಗ ತ್ಲ ಮರ ಸಿಕ ೂಂಡು ಊರಾಚ ಯ ಎಸ ುೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವಿತ್ು ಕ್ುಳಿತಿರುವ ಡ ೇವಿಡ!! ಮತ್ುತ ತ್ನಿ ನ ಚಿಿನ ಸ ಿೇಹಿತ್, ದುರಾಸ ಯ ವ ೈದಯ ಡಾ. ಶಾಮಣಣ. ಪ್ಕ್ಕದ ಹ ೂಟ ಲ್ಲನ್ನಂದ ಿಟರಿಯಾನ್ನ, ಲ್ಸಿಟ ತ್ರಿಸಿಕ ೂಂಡು ಕ್ೂಲ್ಂಕ್ಶವಾಗಿ ರೂಮನಲ ಿೇ ತ್ನಿ ಯೇಜನ ಯನುಿ ಹ ಣ ಯುತಾತ ಹ ೂೇದ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ. ೨ ಮಾರನ ಯ ದಿನ ಸಂಜ ಐದರ ಹ ೂತಿತಗ ಊರಿನ ಶಾಮಣಣ ನಸಿಯಂಗ್ ಹ ೂೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ ಪಷ್ಲ್ ವಾಡ್ಡಯನಲ್ಲಿ ಮುಖ, ಕ್ತಿತಗ ಲಾಿ ಬಾಯಂಡ ೇಜುಗಳನುಿ ಸುತಿತಕ ೂಂಡು ಮಲ್ಗಿದದ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ. ಆ ಬಾಯಂಡ ೇಜನ ಮುಸುಕ್ತನ ೂಳಗ ೇ ತ್ನಿ ಚಾತ್ುಯಯಕ ಕ ಮುಗುಳಿಕ್ಕ. ತಾನಂದುಕ ೂಂಡಂತ ಯೆ ಆ ಡ ೇವಿಡ ಮತ್ುತ ಡಾ. ಶಾಮಣಣ ತ್ನಿ ಯೇಜನ ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ು ಂಪಿಪದದರು...ತಾನು ಇಬಬರಿಗೂ ದ ೂಡದ ಮೊತ್ತದ ಿ ೇಸ್ ಕ ೂಡಲ್ು ಂಪಿಪದ ನ ದ ಲಾಿ..ಇನ ಿೇನು?. ...ಇಂದು ಬ ಳಿಗ ಗ ತಾನು ರೂಮನಲ್ಲಿ ಂಂದು ಸಿೇಲ್ಲಂಗ್ ಫಾಯನನುಿ ನ ಲ್ಕ ಕ ಉರುಳಿಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಡದದ ಅದರಿಮ್ದ ಅತ್ನಗ ಅಫ್ಘಾತ್ವಾಗಿ ಗಾಯವಾದಂತ ....ಅಲ್ಲಿ ತ್ನಿ ಹಣ ಯ ಮ್ಮೇಲ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡು ಡಾ ಶಾಮಣಣನವರಿಗ ಫೇನ್ ಮಾಡ್ಡದದ ..ಅವರು ಪ್ೂವಯ-ನ್ನಯೇಜತ್ ಪಾಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಾಯಂಡ ೇಜ್ ಸುತಿತ ತ್ಮಮದ ೇ ಆದ ನಸಿಯಂಗ್ ಹ ೂೇಮಗ ಕ್ರ ತ್ಂದು ಸ ೇರಿಸಿದದರು... ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ ಅಡ್ಡಮಟ್ ಆಗಿದದಕ ಕ ತಾನ ೇ ರಿಜಸುರ್ನಲ್ಲಿ ತ್ನಿ ಹ ಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ ೈನ್ ಮಾಡ್ಡದದ. ನ ೂೇವಿನಲ್ಲಿಿ ನರಳುತಿತದದಂತ ಕ್ಂಡವನ ಬಾಯಂಡ ೇಜ್ ಮುಚಿಿದದ ಮುಖ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ತ್ಂದಿರಲ್ಲಲ್ಿ... ಅವರ ಖ್ಾಸಾ ರ ೂೇಗಿಯಾದ ತ್ನಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತ ೂಂದರ ಯೂ ಆಗದಂತ , ಯಾರ ಕಾಟವೂ ಇಲ್ಿದಂತ ಡಾಕ್ುರ ೇ ಸಿಬಬಂದಿಗ ತಾಕ್ತೇತ್ು ಮಾಡ್ಡದದರು. ಇನ ಿೇನು ತಾನು ಹ ೇಳಿ ಕ್ಳಿಸಿದದಂತ ತ್ನಿಷ ುೇ ಮ್ಮೈಕ್ಟ್ುನ ಡ ೇವಿಡ ಇಲ್ಲಿಗ ಬರುತಾತನ ..ಡಾ.ಶಾಮಣಣ ಖುದಾದಗಿ ತ್ಮಮ ಆಿ ೇಸಿನ ಹಿಂಬಾಗಿಲ್ಲನ್ನಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತ ನನಿ ವಾಡ್ಡಯಗ ಿಟಡುತಾತರ ,,ಅದು ಅವರಿಬಬರ ಜವಾಬಾದರಿ. ಡ ೇವಿಡ ತ್ನಿ ಡ ರಸ್ ತ್ನಗ ಕ ೂಡುತಾತನ ..ತಾನು ಅವನ ಮುಖಕ ಕ ಬಾಯಂಡ ೇಜ್ ಸುತ್ತಬ ೇಕ್ು ಅಷ ುೇ..ತ್ನಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡ ೇವಿಡ ಮಲ್ಗಿದ ಕ್ೂಡಲ ೇ ತಾನು ಈ ವಾಡಯ ಹಿಂಬಾಗಿಲ್ಲನ ಫ ೈರ್ ಎಸ ಕೇಪ್ ಏಣಿ ಇಳಿದು ರಸ ತಗ ಇಳಿಯಬ ೇಕ್ು. ತ್ನಿ ಮಾರುತಿ ೮೦೦ ಕಾರನುಿ ಬ ೈಕ್ನುಿ ಅಲ ಿೇ ಕ್ತ್ತಲ್ಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿ ನ್ನಲ್ಲಸಿದ ದನಲ್ಿ?...ಮಾವನ ಮನ ಗ ಹ ೂೇಗಿ ಆ ಗುಗುಗ ಹನುಮಂತ್ುಗ ಕಾಣದಂತ ಅವರ ಹಾಸಿಗ ಯ ಬಳಿಗ ತ್ಲ್ುಪಿ, ಂಂದು ದಿಂಿಟನ್ನಂದ ಮುಖ ಂತಿತ ಉಸಿರುಗಟ್ುಸಿ ಕ ೂಲ್ಿಲ್ು ತಾನು ಶರಮಸಬ ೇಕ್ು, ನ್ನಜ..ಛ ೇ! ಎನ್ನಸಿದರೂ ಅದು ರಾಜಶ ೇಖರಯಯನ ತ್ಪ ಪೇ ಅಲ್ಿವ ?..ಅವರ ೇಕ ಕ ೂೇಟ್ ರೂ ಆಸಿತಯ ವಿಲ್ ಮಾಡ್ಡ ಅದರ ಮ್ಮೇಲ ಎರಡು ವಷ್ಯದಿಂದ ಮಲ್ಗಿ ತ್ನಗಿಲ್ಿದಂತ ಮಾಡ್ಡರುವುದು?.....ಅಲ್ಿದ ೇ ಇಮಾರನ್- ಉಗರಪ್ಪನ ಯಮಪಾಶದಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಳಿಲ್ು ಬ ೇರ ದಾರಿಯೂ ಇಲ್ಿವಲ್ಿ!... ಕ ೂಲ ಮಾಡ್ಡ ತಾನು ಮತ ತ ತ್ನಿ ರೂಮಗ ಹ ೂೇಗಿ ಕಾಯುತಿತದದರ ಸಾಕ್ು..ಬ ಳಿಗ ಗಯಾಗುತಿತದದಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ ೂಲ ಯ ಸುದಿದ ಬ ರೇಕ್ ಆಗುವುದಕ್ೂಕ, ಎಲ್ಿರ ಮುಂದ ಡ ೇವಿಡ ಅನುಿ ತ್ನಿ


ಹ ಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಾ ಶಾಮಣಣ ಹ ೂರಕ ಕ ಕ್ರ ದ ೂಯುಯವುದಕ್ೂಕ ಸರಿ ಹ ೂೇಗುತ್ತದ . ‘ಅವನ್ನಗ ರೂಮನಲ ಿೇ ಡ ರಸಿಟಂಗ್ ಬದಲ್ಲ ಮಾಡುತ ತೇನ , ಬ ಡ ರ ಸ್ು ಕ ೂಟುರ ಸಾಕ್ು ಎನ್ನಸಿತ್ು ’ಎಂದು ಅವರನುಿ ಯಾರಾದರೂ ಕ ೇಳಿದರ ಹ ೇಳುತಾತರ ,,.ಅದಕ ಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಿರುತಾತರ , ಅವರ ಮಾತಿಗ ಅವರ ಆಸಪತ ರಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಿ.....ಅವರು ಅವನನುಿ ತ್ನಿ ರೂಮನವರಿಗ ಿಟಟುಂತ ಮಾಡ್ಡದರ ಸಾಕ್ು, ಅವನು ಬಾಯಂಡ ೇಜ್ ಕ್ತತ್ುತ ಹಾಕ್ತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಿಯಾಗುತಾತನ ಅದ ೇನು ಅವನ್ನಗ ಯಾರು ಹ ೇಳಿ ಕ ೂಡಬ ೇಕಾದಿದಲ್ಿ..ಹಾಗಾಗಿ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡ ೇವಿಡ ಇಲ್ಲಿಗ ಬಂದುದದರ ಯಾವ ಪ್ುರಾವ ಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಿ, ತಾನು ಆಸಪತ ರಯಲ ಿೇ ರಾತಿರಯೆಲಾಿ ಕ್ಳ ದುದಂತ ಯೂ ನ್ನರೂಪಿತ್ವಾಯಿತ್ು!.... ಆನಂತ್ರ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಅರ -ಬರ ಬಾಯಂಡ ೇಜ್ ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಿರ ಮುಂದ ನಾಲ್ುಕ ದಿನ ನಟ್ಸಬ ೇಕ್ು ಅಷ ು..ಆಮ್ಮೇಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಆಸಿತಯ ಹಣ ತ್ನಿ ಕ ೈ ಸ ೇರುತಿತದದಂತ , ಇಮಾರನನ್ನಗ ಸಾಲ್ ತಿೇರಿಸಿ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಈ ಊರನ ಿೇ ಿಟಟುು ಹ ೂೇಗಿಿಟಡುವ ..ತ್ನಿ ಮ್ಮೇಲ ಯಾವ ಕ ೇಸಾಗಲ್ಲ, ನ್ನಬಯಂಧವಾಗಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಿವಲ್ಿ!..ಹಾಗಾಗಿ ತಾನು ಪಾರಾಗಿ ಹ ೂೇಗಿ ನ್ನಶ್ನಿಂತ ಯಾಗಿರಬಹುದು..!! ಇದ ೇ ಐಡ್ಡಯಾವನುಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಮುರುಗಿಸಿ ಎಲ್ಿ ಬಗ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಅವನ್ನಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲ ೂೇಪ್ವೂ ಕಾಣಲ್ಲಲ್ಿ.. ಅದಕ ಕೇ, ನ್ನರಾಳವಾಗಿ ಂಮ್ಮಮ ಮ್ಮೈ ಮುರಿದು ಡ ೇವಿಡ ಬರುವುದನ ಿ ಕಾಯುತಾತ ಮಲ್ಗಿದ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ. ೩ ಅಬಾಬ, ಸದಾಯ, ಎಲಾಿ ತಾನಂದುಕ ೂಂಡಂತ ಯೆ ನ ಡ ದಿದ ಎಂದು ಡ ೇವಿಡ ಕ ೂಟ್ುದದ ಕ ೂಳಕ್ು ಜೇನ್ಟ ಮತ್ುತ ಬ ವ ತ್ ಟ್ೇ ಶಟ್ಯ ಧರಿಸಿದದಕ ಕ ಮೂಗು ಸಿಂಡರಿಸಿ ಸಹಿಸಿಕ ೂಳುಿತಾತ ವ ೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ ಮಾರುತಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತಿತದಾದನ , ರಾಜಶ ೇಖರಯಯನವರ ಮನ ಯತ್ತ. ಡ ೇವಿಡ ರೂಮೊಳಕ ಕ ಬಂದ ಕ್ೂಡಲ ೇ ಅವರಿಬಬರೂ ಬಟ ು ಬದಲ್ಲಸಿದ ದೇನ ೂೇ ನ್ನಜಾ...ಆದರ ಡ ೇವಿಡ ಮುಖಕ ಕ ಬಾಯಂಡ ೇಜ್ ಿಟಗಿಯುವುದಕ ಕ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನಗ ತಿಣುಕ್ುವಂತಾಯಿತ್ು..ಆಗಲ ಅಲ ಿೇ "ಎಲ್ಲಿ ಕಾಸು?, ಮಡುಗು!" ಅಂದಿದದ ಹ ೈವಾನ್...ತ್ನಿ ಕ ೈಯಲ್ಲಿದದ ೧೦ ಸಾವಿರ ರುಪಾಯಿ ಕ ೂಟುು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಡ, "ಬ ಳಿಗ ಗ ಡಾಕ್ುರ್ ನ್ನನಿ ಕ್ಕ ೂಯಂಡು ಹ ೂೇಗಾತರ , ..ನ ೇರ ನನಿ ರೂಮಗ ಬಾ..ನಾನು ಅಲ ಿೇ ಅವಿತಿಟ ೂಕಂದಿಟ್ೇಯನ್ನ.. ಬಂದು ಬಟ ು ಚ ೇಂಜ್ ಮಾಡ ೂಕೇ..ನ್ನೇನು ಬ ೇರ ಲ್ೂಿ ಮಾತಾಡಬ ೇಡಾ..ಸುಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಿಯಾಗಿಿಟಡು...ನಾಲ್ುಕ ದಿನದ ನಂತ್ರ ನನಗ ಫೇನ್ ಮಾಡ್ಡ ಕ್ರಿ. ನ್ನನಗ ಬಾಕ್ತ ೯೦ ಸಾವಿರ ಕ ೂಡಬ ೇಕಾದುದ ಕ ೂಡ್ಡತೇನ್ನ ಆಯಾತ? "ಎಂದಿದದ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ ತ್ನಿ ಸಾಚಾ ದಾನ್ನಯಲ್ಲಿ." ಅದಪ್ಪ ನನಿ ಭಾಷ ಯ ಮಾತ್ು! ಸರಿ.. ಈಗ ನ್ನೇನ ಲ್ಲಿ ಹ ೂೇಗಿತೇಯಾ..?"ಎಂದವನ್ನಗ , ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ ಕ್ಟುವಾಗಿ," ಶಟಪ್, ಮೂಖಯ!..ನ್ನೇನು ಅದನ ಿಲಾಿ ಕ ೇಳುವಂತಿಲ್ಿ.." ಎಂದು ಬಾಯುಮಚಿಿಸಿ ಹ ೂರಟ್ದದ... ಡಾಕ್ುರ್ ಶಾಮಣಣ ಸಹಿತಾ ಎಷ್ುು ಕ ೇಳಿದರೂ ಅವರಿಗೂ ತಾನು ಮಾಡಲ್ಲರುವ ಅಪ್ರಾಧದ ಬಗ ಗ ಂಂದು ಮಾತ್ೂ ಹ ೇಳಿರಲ್ಲಲ್ಿ.."ಅದು ನನಗ ಸ ೇರಿದುದ.. ನ್ನಮಗ ಗ ೂತಿತಲ್ಿದಿರುವುದ ೇ ಂಳ ಿಯದು...ಪಾರಬಿಮ್ಮಮ ಇಲಾಿ" ಎಂದು


ಅವರನುಿ ಸುಮಮನಾಗಿಸಿದದ..ಐದು ಲ್ಕ್ಷ ಿ ೇಸ್ ಎಂದರ ಸುಮಮನ ಯೆ? ..ಡಾಕ್ುರ್ ಇವನ ೂಂದಿಗ ತ ಪ್ಪಗ ಸಹಕ್ರಿಸಿದದರು. ರಾತಿರಯೆಲಾಿ ಆಸಪತ ರಯಲ್ಲಿದುದ ವಿಸಿಕ ಕ್ುಡ್ಡಯಲಾಗದ ೇ ಬಹಳ ಬಾಯಾರಿಕ ಯಾಗುತಿತದ , ಮಾವನ ಫಾರಿನ್ ವಿಸಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಮನ ವ ೇಸ್ು ಆಗುತಿತದ , ಇವತ್ುತ ಅವರನುಿ ಮುಗಿಸಿ ಚ ನಾಿಗಿ ಕ್ುಡ್ಡದು ಿಟಡಬ ೇಕ್ು!! ಎಂದುಕ ೂಂಡ. ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ ರಾಜಶ ೇಖರಯಯನ ಮನ ಗ ಬಂದಾಗ ಮನ ಕ್ತ್ತಲ್ಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ುತ. ಂಂಟ್ ಜೇವ, ಜತ ಗ ಆ ಬ ಪ್ಪನಂತಿರುವ ಬಂಟ ಹನುಮಂತ್ು.ಮಲ್ಗಿ ಿಟಟ್ುರುತಾತರ . ತಾನು ಮೊದಲ ನ್ನಧಯರಿಸಿ ಡೂಯಪಿಿಕ ೇಟ್ ಮಾಡ್ಡಸಿಟ್ುದದ ಹಿಂಬಾಗಿಲ್ ಕ್ತೇ ಕ ಲ್ಸಕ ಕ ಬಂತ್ು. ಂಳ ಸ ೇರಿ ಮ್ಮಲ್ಿಗ ಸದಿದಲ್ಿದ ೇ ಮಾವನ ಮಹಡ್ಡಯ ಬ ಡ ರೂಮಗ ಕಾಲ್ಲಟು.. ಪ್ಕ್ಕದ ಕ್ತಟಕ್ತಯ ಮಂದ ಬ ಳಕ್ತನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗಿದದ ಮಾವನ ಮುಖ ಅಸಪಷ್ುವಾಗಿ ಕ್ಂಡ್ಡತ್ುತ..ಕ್ಣುಣ ಅರ ತ ರ ದಂತಿತ್ುತ.ಅಂದರ ಅವರು ಎಚಿರವಿದದರೂ ಪಾಶಾಯವಾಯು ಹ ೂಡ ತ್ದಿಂದ ಹಾಗ ೇ ಕಾಣುತ್ತದ ಎಂದು ಅವನ್ನಗ ಗ ೂತ್ುತ.. ಅವರಿಗ ಹ ೇಳಿ ಕ ೂಲ ೂಿೇಣವ ಂಬ ಉದಾತ್ತ ಭಾವನ ಅವನಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ಡತ್ು..ಅವರಿಗೂ ಗ ೂತಾತಗಲ್ಲ ತಾನ ಷ್ುು ಮೂಖಯನಾದ , ಅಳಿಯ ಎಷ್ುು ಚಾಣಾಕ್ಷ ಎಂದು ..ತ್ನಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಕ ೂಚಿಿಕ ೂಳುಿವ ಚಿಕ್ಕವಕಾಶವನೂಿ ಕ್ಳ ದುಕ ೂಳಿದ ಜಂಬದ ಕ ೂೇಳಿ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ... ಅವರನುಿ ಉದ ದೇಶ್ನಸಿ ಠಿೇವಿಯಿಂದ ಹ ೇಳತ ೂಡಗಿದ: " ನನಗ ೂತ್ುತ, ���ಾವಾ.., ನ್ನಮಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ ಕ ಆಗ ೂಲ್ಿ..ನ್ನೇವಿೇಗ ಯಾವುದೂ ಸಾಂತ್ ಮಾಡಲಾಗದ ಹಿೇನಾಯ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿದಿದೇರಿ ಎಂದು.ನ್ನಮಮ ಇ ಈ ದುರದೃಷ್ು ಸಿಥತಿ ನನಗ ನ ೂೇಡಲಾಗಿತಲಾಿ..ಅದಕ ಕ ಇವತ್ುತ ನ್ನಮಗ ಮುಕ್ತತ ಕ ೂಡ ೂಣಾ ಅಂತಾ. ಮಾವಾ, ನ್ನೇವು ದ ೂಡದ ಮನುಷ್ಯರ ೇ ಆದರ ತ್ಪ್ುಪಗಳು ಮಾಡ್ಡಿಟಟ್ರ...ನ್ನೇವು ಮಾಡ್ಡದ ಮೊದಲ್ ತ್ಪ್ುಪ ನ್ನಮಮ ಮಗಳು ಕ ೂೇಮಲ್ ಹ ೇಳಿದುದ ನಂಬದ ೇ ನನಿನು ನಂಿಟ , ಆಸಿತಯೆಲಾಿ ಬರ ದು ಕ ೂಟ್ುದುದ..ನ್ನಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಅವಳು ಹ ೇಳಿದಂತ ಕ್ುಡುಕ್, ಜೂಜುಕ ೂೇರನ ೇ..ಹ ೇಗ ೂೇ ನ್ನಮಗ ಚ ನಾಿಗಿ ಏಮಾರಿಸಿಿಟಟ ು.. ಆದರ ನ್ನೇವು ಮಾಡ್ಡದ ಎರಡನ ೇ ತ್ಪ್ುಪ ಅಂದರ ಇನೂಿ ಸಾಯದ ೇ ಕಾಲ್ ಕ್ಳ ಯುತಿತರುವುದು...ಏನು ಮಾವಾ...ನ್ನೇವು ಬದುಕ ೇ ಇದದರ ನನಗ ಆಸಿತ ಸಿಗ ೂೇದು ಯಾವಾಗ, ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ ೂೇದ ಯಾವಾಗ?..ಹಾ?..ಏನೂ ಅನಿಲಾಾ?...ಕ ೂೇಪ್ ಮಾಡ ೂಕಂಡ ೇ ಸಾಯಿತೇರಾ..ಸರಿ ಹಾಗಾದ ರ!" ಎನುಿತ್ತ ತ್ಣಣನ ಯ ರಕ್ತದ ಕ ೂಲ ಗಾರನಂತ ಮನಸುಟ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡು ದಪ್ಪನ ಯ ದಿಂಬನುಿ ಎತಿತಕ ೂಂಡ.. ಅಷ ುೇ.. " ನ್ನೇವು ಕ ೂಲ್ಿಬ ೇಕ್ತಲಾಿ..ಅಯಯನವರಾಗಲ ೇ ಸತ್ುತ ಹ ೂೇಗಿದಾದರ !" ಎಂದಿತ್ು ಂಂದು ಗಂಡು ದನ್ನ.. ಸರಕ್ಕನ ಹಿಂದ ತಿರುಗಿ ನ ೂೇಡ್ಡದರ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲ್ಲ್ಲಿ ಬಟಿರ್ ಹನುಮಂತ್ು ನ್ನಂತಿದಾದನ ..ಚಕ್ಕನ ರೂಮನ ಲ ೈಟ್ ಹಾಕ್ತ ಹನುಮಂತ್ು ಹುಳಿಗ ನಗುತಾತ ಮುಂದ ಬಂದ..ಹಾಸಿಗ ಯಲ್ಲಿದದ ಮಾವ ನ್ನಜಕ್ೂಕ ಶವವಾಗಿದಾದರ ! ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನ್ನಂತಿದದ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನಗ " ಇವತ್ುತ ರಾತಿರ ಊಟ ಮಾಡ್ಡ ಅವರ ೇ ತಿೇರಿಕ ೂಂಡರು...ಅವರ ಡಾಕ್ುರ್ ಗ ಸುದಿದ ಕ ೂಟ ು ಅವರು ಊರಲ್ಲಿಲ್ಿ, ನಾಳ ಮುಂಜಾನ ಹ ೂತಿತಗ ಬತಾಯರಂತ ...ಸರಿ, ಏನವಸರ ಅಂತಾ ನಾನ್ನದ ರ,


ನ್ನೇವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರನುಿ ಮಾತಾಡ್ಡಸಿತರ ೂೇ ಹಾಗ ಕ ೇಳಿಸುತ" ಎಂದು ಮಾವನ ಹ ಣಕ ಕ ಹ ೂದಿಕ ಮ್ಮೇಲ ಳ ದ ಅವರ ನ ಚಿಿನ ಬಂಟ. ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನಯ ಮ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಂಚುಗಳು ಸುಳಿದಾಡುತಿತವ ..ಅವನ ಮದುಳಿಗ ತಾನು ಏನೂ ಮಾಡದ ಯೆೇ ಆಸಿತ ಪ್ಡ ದುಕ ೂಂಡ ನ ಂದು ಜ್ಞಾನ ೂೇದಯವಾಗುತಿತದ .. ಹುಚಿನಂತ ಮಾವನ ಸುಡ್ಡ ರೂಮಗ ಓಡ್ಡಹ ೂೇಗಿ ಅವರ ಲಾಕ್ರ್ ಚಾವಿ ಹುಡುಕ್ತ ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದದ ವಿಲ್ ಪ್ತ್ರವನುಿ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡ.. " ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಯನವರು ಂಂದು ಬದಲಾವಣ ಮಾಡ್ಡದಾದರ !" ಎಂದ ಹನುಮಂತ್ು " ಏನದು ?" ಎಂದು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಲ್ಕ ೂೇಟ ಯಿಂದ ಪ್ತ್ರವನುಿ ತ ಗ ದ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ "ನನಗ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂ ಿಟಟ್ುದಾದರ ಅದರಲ್ಲಿ..." ಎಂದ ಹನುಮಂತ್ು ಗವಯದಿಂದ ಪ್ತ್ರವನುಿ ನ ೂೇಡ್ಡದರ ನ್ನಜಕ್ೂಕ ಹಢದು...ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನಗ ಗಾಬರಿ ಹಾರಿಹ ೂೇಗಿ ಸಿಕಾಕಪ್ಟ ು ನಗ ಉಕ್ತಕತ್ು. " ಅದು? ಐದು..ಸಾ... ವಿ... ರಾ... ನಾ?: ಇಟ ೂಕೇ, ನನಿ ಕ್ಡ ಯಿಂದ ಇನ ಿೈದು ಸಾವಿರ ಕ ೂಡ್ಡತೇನ್ನ ಅದೂ ಇಟ ೂಕೇ...ಮಕ್ಕ ಆಸಿತಯೆಲಾಿ ನಂದ ೇ ತಾನ ಹಹೌಹಾೌ...!"ಎಂದು ಕ್ಣಣಲ್ಲಿ ನ್ನೇರು ಬರುವಂತ ನ್ನರಾಳವಾಗಿ ನಕ್ಕ. ತ್ಕ್ಷಣ ಹನುಮಂತ್ು ಕ್ಡ ತಿರುಗಿ "ಲ ೇಯ್, ಹ ೂೇಗ ೂೇ, ಮಾವನ ಜಾನ್ನ ವಾಕ್ರ್ ವಿಸಿಕ ತ್ಗ ೂಂಬಾ ಐಸ್ ಜತ "ಎಂದ ..ಹನುಮಂತ್ು ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿ ಂಳಹ ೂೇಗಿ ವಿಸಿಕ ಐಸ್ ತ್ಂದು ಕ ೂಟು.. "ಸಾರ್, ನ್ನಮಮದ ೇ ಆಸಿತ ಅಂತಾ ಯಾಕ ತಿಳಿದುಕ ೂಂಡ್ಡರ ಅಂತಾ ಗ ೂತಿತಲಾಿ...ಹಾಗ ನ ೂೇಡ್ಡದರ ಅಷ್ೂು ಅವರ ಂಬಬಳ ೇ ಮಗಳು ಕ ೂೇಮಲಾ ಮ್ಮೇಡಮಮಗ ಸ ೇರಬ ೇಕ್ಲಾಾ?" ಎಂದ ಸಣಣ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನಗ ಂಮ್ಮಮಲ ೇ ವಿಸಿಕ ನ ತಿತಹತಿತತ್ು...ಕ ಮುಮತಾತ ಅವನತ್ತ ಕ್ನಲ್ಲದ" ಏನು ಬ ೂಗಳಿತದಿೇಯೇ ನ್ನೇನು? ಆಸಿತಯೆಲಾಿ ನಂಗ ೇ ಿಟಟ್ುೇದಾರ ..!" ನಮರನಂತ ಮುಖಮಾಡ್ಡ ಹನುಮಂತ್ು ನುಡ್ಡದ "ನ್ನೇವು ಇವತ್ುತ ಮಾವನನುಿ ಕ ೂಲ್ಿಕ ಕ ಬಂದಿದಿದರಿ ಅಂತಾ ನಾನು ಪೇಲ್ಲಸರಿಗ ಹ ೇಳಿಿಟಟ ರ? ಆಗ ಈ ವಿಲ್ ಕಾಯನಟಲ್ ಆಗಬಹುದಾ?" "ಏಯ್, ತ್ರಲ , ಯಾಕ ೂ ಹ ೇಳಿತೇಯಾ?..ಹತ್ುತ ಸಾವಿರ ನ್ನನ್ ದುಡುಿ ತ್ಗ ೂಂದು ಜಾಗ ಖ್ಾಲ್ಲ ಮಾಡು...ಅಲ್ಿದ ೇ ನ್ನನಿ ಮಾತ್ು ಯಾರೂ ನಂಬಲಾಿ, ಹಾ!" ಎಂದು ಗದರಿಸಿದ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ. ‘ಅಬಾಬ, ಪ ದದನ ಂದುಕ ೂಂಡ್ಡದ ದನಲಾಿ, ಎಲಾ ಇವನಿ ’ ಎಂದು ಶಪಿಸಿಕ ೂಂಡ. " ಯಾಕ ನನ್ ಮಾತ್ು ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ನಂಬಲಾಿ?"ಎಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಹನುಮಂತ್ು ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ ತ್ನಿ ಬುದಿದಮತ ಯ ತ ನುಿ ನ ನ ಸಿಕ ೂಂಡು ಜ ೂೇರಾಗಿ ನಕ್ಕ. " ನನಿನುಿ ಅಷ್ುು ಮುಟಾಥಳ ಅಂದ ೂಕಂಡ ಯಾ?..ನನಗ ಆಯಲ್ಲಬ ೈ ಇದ , ಮರಿ..ಗ ೂತಾತಗಲ್ಲಲಾಿ?...ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಲ್,ಿ ಆಸಪತ ಯ ತ ಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗಿದ ದೇನ ಅಂತಾ ಹ ೇಳ ೇ ಸಾಕ್ಷಯಗಳಿವ ...ಪೇಲ್ಲೇಸರು ನಂಬುವಂತ ... ಅದಿಲ್ಿದ ೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗ ಬಂದ ನಾ...?" ಎಂದು ಕ ಲ್ವ ೇ ಪ್ದಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನಿ ಚತ್ುರ ಸಿಕೇಮನುಿ ಹನುಮಂತ್ೂಗ ವಣಿಯಸಿದನು" ನ ೂೇಡ್ಡದ ೇಯಾ, ನಾನು ಎಂತಾ ಜಾಣ, ನ್ನೇನು ಮೂಖಯ!...ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗ ಬಂದ ಅಂದರ ಯಾರೂ ನಂಬಕ ಕ ಪ್ುರಾವ ಗಳ ಆಧಾರಗಳ ಇಲ್ಿ..ನ್ನನಿನ ಿ ಂಳಗ ೇ ಹಾಕಾತರ ಸುಳುಿ ಹ ೇಳಿದದಕ ಕ,,,," . ಹನುಮಂತ್ೂ ತ ಪ್ಪಗ ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೂಳುಿತಾತ ಇವನನ ಿೇ ನ ೂೇಡುತಿತದಾದನ .


" ಏನಪಾಪ..ಅಂದರ ಈ ಮಾವ ಮೊದಲ ೇ ಸತಿತದದರಿಂದ ನನಿ ಯೇಜನ ಯಲ್ಲಿ ಂಂದು ಬದಲಾವಣ ಯಾಯಿತ್ು, ನಾನ ೇ ಕ ೂಲ ಮಾಡ ೂೇದ ೇನ ೂೇ ತ್ಪಿಪತ್ು... ಆದರ ಇದು ಗ ೂತಿತದದರ ನಾನು ಅವರಿಬಬರನುಿ ಸ ೇರಿಸಿಕ ೂಂಡು ಇಷ್ುು ದ ೂಡಿ ನಾಟಕ್ವನುಿ ಆಡುತ್ತಲ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ...ಸುಮಮನ್ನದಿದದದರೂ ಮುದುಕ್ ಸತ್ುತ ನನಗ ಆಸಿತ ಬಂದಿರ ೂೇದು..ಇರಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಕಾಕಗಲಾಿ!..ಹ ೂೇಗು ಇನ ೂಿಂದು ಗಾಿಸ್ ವಿಸಿಕ ಲಾಜ್ಯ ತ್ಗ ೂಂಬಾ,. ನಾನು ಸ ಲ ಬ ರೇಟ್ ಮಾಡುತ ತೇನ ಇವತ್ುತ, ನನಿ ಬಡತ್ನದ ಅಂತ್ಯಕ ಕ!..."ಎಂದ ಎಂದು ಖ್ಾಲ್ಲ ಗಾಿಸ್ ಅವನತ್ತ ತ್ಳಿಿದ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ ವಿಜಯದ ನಗ ಿಟೇರುತಾತ. ಆಗಲ ೇ ನಶ ಏರಿ ತ್ಲ ಧಿಮ್ ಎನುಿತಿತದ . ಹನುಮಂತ್ೂ ಅವನ್ನಗ ಇನ ೂಿಂದು ಗಾಿಸ್ ವಿಸಿಕಯನುಿ ಂಳಗಿಂದ ಐಸ್ ಬ ರ ಸಿ ತ್ಂದುಕ ೂಟು, ಅವನ ಹಣ ಯಲ್ಲಿ ಸುಕ್ುಕ ಆಳವಾಗುತಿತದ , ತ್ುಂಬಾ ಯೇಚಿಸುತಿತದಾದನ ೂೇ ಎಂಬಂತ . ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನಗ ತಿಳಿಯದಂತ ಮ್ಮೇಜನ ಮ್ಮೇಲ ಅವನ್ನಟ್ುದದ ಉಯಿಲ್ು ಪ್ತ್ರವನುಿ ಕ ೈಗ ತಿತಕ ೂಂಡ್ಡದದ. ಸರರನ ಕ್ುಡ್ಡದು ಗಾಿಸ್ ಕ ಳಗಿಟು ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ" ಹ ೂೇಗ ೂೇ, ದಡಾಿ..ಮಕ್ತಕದುದ ನ್ನೇನ ೇ ಕ್ುಡ್ಡದು ಮಲ್ಕ ೂಕೇ..ನ್ನನಗ ಸಿಕ್ಕ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನ್ನೇನು ಮಜಾ ಮಾಡುವಿಯಂತ , ನನಿಂತ ೇ.."ಎಂದು ಹಷ್ಯದಿಂದ ಎದದ. ಅಷ ುೇ... ಇದದಕ್ತದದಂತ ೇ ತ್ಲ ಗಿರಗಿರನ ಸುತಿತ ಕ ೈ ಕಾಲ ಲಾಿ ನ್ನತಾರಣವಾಯಿತ್ು.. ದಸಕ್ಕನ ಸಿೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ುಸಿದು ಿಟದದ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ. ಅವನ ಜ್ಞಾನ ತ್ಪ್ುಪತಿತರುವ ಕ್ಣುಮಂದ ಯೆೇ ಆ ಮುಖಯವಾದ ಉಯಿಲ್ು ಪ್ತ್ರವನುಿ ಹನುಮಂತ್ೂ ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಹರಿದು ಿಟಸಾಕ್ುತಿತದುದದು ಕ್ಂಡೂ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡದವನಾಗಿ ಕ್ತ್ತಲ್ ಲ ೂೇಕ್ಕ ಕ ಜಾರಿ ಹ ೂೇಗಿದದ . ೪ ಮುಖದಮ್ಮೇಲ ನ್ನೇರು ಎರಚಿದಂತಾಗಿ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನಗ ಎಚಿರವಾದಾಗ ತ್ನಿ ರೂಮನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗಿದದ. ಮಧಯರಾತಿರಯಾಗಿರಬಹುದು...ಬಾಯೆಲಾಿ ಂಣಗಿ, ಹ ೂಟ ುಯಲ್ಲಿ ಏನ ೂೇ ಸಂಕ್ಟವಾಗುತಿತದ ಅನಾರ ೂೇಗಯವಾದಂತ ನ್ನತಾರಣ..ಅವನ ಕ್ಂಗಳು ಇನೂಿ ಮಬಾಬಗಿಯೆೇ ಇವ ..ಎದುರಿಗ ತ್ನಿ ಚ ೇರಿನಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ್ೂ ಂಂದು ಜಗ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನೇರಿಟುುಕ ೂಂಡು ತ್ನಿನ ಿ ಸ ೂಟುನಗ ಿಟೇರುತಾತ ಗಮನ್ನಸುತಿತದಾದನ . " ನ್ನಮಮನುಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಕ್ಕ ಕ್ೂರಿಸಿಕ ೂಂಡು ನ್ನಮಮ ರೂಮನವರ ಗೂ ಕ್ರ ತ್ರುವಷ್ುರಲ್ಲಿ ನನಗ ಸಾಕ್ು ಸಾಕಾಗಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ಪಾಪ, ಸದಾಯ ಹ ಚುಿ ಮ್ಮಟ್ುಲ್ುಗಳಿಲ್ಿ ನ್ನಮಮ ರೂಮಗ !" ಎಂದ ಹನುಮಂತ್ು ಸುಸಾತದವನಂತ . ಎದುದ ಕ್ೂರಲ್ು ಹ ೂೇದ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ, ಸುಸಾತಗಿ ಮತ ತ ಹಾಸಿಗ ಗ ಿಟದದ: "ನನಿನುಿ ನ್ನೇನ ೇ ರೂಮಗ ಕ್ರ ದುಕ ೂಂಡು ಬಂದ ಯಾ?"ಎಂದ ಪಾತಾಳದಿಂದ ಹ ೂರಟ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ. ಶಾಂತ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಹನುಮಂತ್ು: " ನ್ನೇವು ಕ ೂಲ್ಿಕ ಕ ಬಂದಿದುದ; ನಂತ್ರ ಅಯಯನವರ ಉಯಿಲ್ು ಪ್ತ್ರ ಹಿಡ್ಡದು ಸಂಭರಮ ಪ್ಡುತಿತದುದದೂ ನ ೂೇಡ್ಡ ನನಗ ನ್ನೇವು ಗ ೂೇಲ್ ಮಾಲ್ ಮಾಡಲ್ು ಬಂದ ಆಸಾಮ ಎಂದು ಖಚಿತ್ವಾಗಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ು..ನ್ನಮಮ ಮೊದಲ್ ಗಾಿಸ್ ವಿಸಿಕಯಲ್ಲಿ ಆಯಯನವರು ಬಳಸುತಿತದದ ಮೂರು ನ್ನದ ದ ಮಾತ ರ ಹಾಕ್ತದ ,,ಉಹೂಂ....ನ್ನೇವು ಎಚಿರ ತ್ಪ್ುಪವಂತ ಕಾಣಲ್ಲಲ್ಿ..ಎರಡನ ೇ ಗಾಿಸ್ ಕ ೇಳಿದಾಗ ಅದಕ ಕ ಇನೂಿ ಮೂರು ಮಾತ ರ ಹಾಕ್ತಿಟಟ ು..ಆದದಾದಗಲ್ಲ ಎಂದು... ಆಮ್ಮೇಲ ನ್ನನಿನುಿ ಕ್ರ ದುಕ ೂಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತ ನ್ನನಗ ಎಚಿರವಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಯುತಿತದ ದ.. ಬ ೇಜಾರಾಗಿ ನ್ನೇರಿೇರಚಿ ಎಿಟಬಸಿದ "


ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನಯ ತ್ಲ ಸಾಲ್ಪ ಕ್ತಿಯರ್ ಆದಂತಾಗಿ ಅವನು ಮಾವನ್ ವಿಲ್ ಹರಿದು ಹಾಕ್ತದುದ ಚಕ್ಕನ ನ ನಪಿಗ ಬಂದು ಉದ ಾೇಗದಿಂದ ಕ್ೂಗಿದ: "ಯೂ ಫೂಲ್!!...ನನಿ ಮಾವನ ವಿಲ್ ಹರಿದು ಿಟಟ ುಯಲಾಿ, ಯಾಕ ?...ಇನುಿ ನ್ನನಿನುಿ ಿಟಡಲಾಿ...ಜ ೈಲ್ಲಗ ತ್ಳಿಿಸುತ ತೇನ !" ಹನುಮಂತ್ು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಜಾಣನಗ ಯಿದ :"ಹಢದು.. ನ್ನಮಗ ಅಯಯನವರ ಆಸಿತಯಲ್ಲಿ ಂಮುದ ಿಟಡ್ಡಗಾಸೂ ಸಿಕ್ಕಬಾರದ ಂದು ಮಾಡ್ಡದ ..ಇನುಿ ನನಿ ಹಿಡ್ಡಯುತಿತೇರ ೂೇ, ಜ ೈಲ್ಲಗ ಹಾಕ್ುತಿೇರ ೂೇ..ಹ ೇಗ " ಎಂದ ಮಳಿಿ. ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ ತಾಳ ಮಗ ಟುು ಕ ೂೇಪ್ದಿಂದ ಕ್ತರುಚಿದ: "ನಾನ ೇ ಇದ ದನಲಾಿ..ಪೇಲ್ಲಸಿಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಹ ೇಳುತ ತೇನ ...ಕ್ಣಾಣರ ನ ೂೇಡ್ಡದ ಎನುಿತ ತೇನ !" ಂಂದು ನ್ನಮಷ್ ಮಢನ ತಾಳಿದ ಹನುಮಂತ್ು ಕ್ತೇಟಲ ಯ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ನುಡ್ಡದ: "ಅಲ್ಲಿಗ ನ್ನೇವು ಬರಲ ೇ ಇಲಾಿ...ಆಸಪತ ರಯಲ್ಲಿದಿರಿ ದ .. ನಾನ ೇ ಹ ೇಳಿದರೂ ಯಾರೂ ನಂಬುವುದಿಲಾಿ ಅಂದಿರಲಾಿ???..ಪಾಪ್, ನ್ನಮಗಾದ ಶಾಕ್ಗ ಮರ ತ್ು ಿಟಟ್ುರಾ ನ್ನಮಮ ಪಾಿನನ ಿೇ?" ಆಗ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನಯ ಹೃದಯ ಎದ ಯ ಗೂಡ್ಡನಲ್ಲಿ ಎಗರಿಿಟದದಂತಾಯಿತ್ು.ಅವನ್ನಗ ತಾನು ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡ ಅನಾಹುತ್ದ ಪ್ೂಣಯ ಪ್ರಿಚಯವಾಗಿ ಮುಖ ವಿವಣಯವಾಯಿತ್ು!....ಈ ಚತ್ುರ ಬಡ್ಡಿಮಗ ತ್ನಗ ೇ ಬತಿತ ಇಟುನ ? "ಅಂದರ ?"ಎಂದ ಇನೂಿ ನಂಬಲಾಗದ ೇ ಮಂಕಾಗಿ. "ನಾನು ಅಯಯನವರ ಮತ್ುತ ಕ ೂೇಮಲಾ ಅಮಮನವರ ಪಾರಮಾಣಿಕ್ ಸ ೇವಕ್..ನ್ನಮಮಂತಾ ಅಯೇಗಯರ ಕ ೈಗ ಈ ಆಸಿತ ಿಟೇಳಬಾರದ ಂದು ಅಯಯನವರಿಗ ಹ ೇಳುತಾತ ಬಂದಿದ ದ..ಅವರಿಗ ನ್ನಮಮನುಿ ನಂಿಟ ಮಾಡ್ಡದ ಪ್ರಮಾದ ಸಾಯುವ ಮುನಿ ಅರಿವಾಯಿತ್ು. ಅವರ ೇ ಆ ಉಯಿಲ್ನುಿ ಹರಿದು ಹಾಕ್ತದರು..ಇನುಿ ವಿಲ್ ಇಲ್ಿದ ಕಾರಣ ಎಲಾಿ ಆಸಿತ ತ್ನಿ ಏಕ ೈಕ್ ಮಗಳಿಗ ೇ ನಾಯಯಯುತ್ವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದ ಎಂದರಿತ್ು ನ ಮಮದಿಯಿಂದ ಪಾರಣಿಟಟುರು, ಪೇಲ್ಲಸರು ಕ ೇಳಿದಾಗ ಅಯಯನವರು ಉಯಿಲ್ನುಿ ಹರಿದುದಕ ಕ ನಾನ ೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನುಿತ ತೇನ ..ಆಗ ನ್ನೇವ ೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ?"ಎಂದು ಹುಬ ಬೇರಿಸಿ ಸವಾಲ್ು ಹಾಕ್ತದ ಹನುಮಂತ್ು. ಅದು ಸತ್ಯವ ಂದರಿತ್ು ಕ್ಂಗಾಲಾದ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ ಹತಾಶನಾಗಿ ವಾದಿಸಿದ: "ಅಯಯೇ, ಕ ೂೇಟಯಂತ್ರ ರೂ ಆಸಿತ ದಾವ ಗಿದ ಯಯಾಯ.. ನಾನು ಡಾಕ್ುರಿಗ ಸತ್ಯ ಹ ೇಳಲ್ು ಂತಾತಯಿಸುತ ತೇನ ..ಮತ್ುತ ಡ ೇವಿಡ ಕ್ೂಡಾ ನನಿ ಕ್ಡ ಗ ೇ ಇದಾದನ !" ಈಗ ಹನುಮಂತ್ು ತ್ಲ ಹಿಂದ ಹಾಕ್ತ ನಕ್ಕ " ಡಾಕ್ುರ್ ಶಾಮಣಣ ತಾವು ಮಾಡ್ಡದ ವಂಚನ ಯ ನ್ನಜ ಹ ೇಳಿ ತಾವಾಗಿಯೆೇ ಬಂಧನಗ ೂಳಗಾಗಿ ತ್ಮಮ ಪಾರಕ್ತುಸ್ ಕ್ಳ ದುಕ ೂಳುಿತಾತರ ಯೆ?..ಅವರಷ್ುು ದಡಿರಲಾಿ..ಇನುಿ ಡ ೇವಿಡ.?.ಅವನು ಮೊದಲ ೇ ಪ್ರಾರಿಯಾದವನು ತಾನಾಗಿಯೆೇ ಪೇಲ್ಲಸರ ಎದುರಿಗ ಬಂದರ ಅರ ಸ್ು ಆಗುವುದಿಲ್ಿವ ?" "ಹಾಗಾದರ ನಾನು?...ಇಮಾರನ್ ಕ್ಡ ಯವರು ನನಿನುಿ ಕ ೂಂದು ಿಟಡುತಾತರಯಾಯ!"ಎಂದ ಗಾಬರಿಯಾದ ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ, ಚಕ್ಕನ ಎದುದ ಕ್ುಳಿತ್ು. ಹನುಮಂತ್ು ಹ ೂರಡುವಂತ ಎದುದನ್ನಂತ್ು ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನಯನುಿ ಕ್ನ್ನಕ್ರದಿಂದ ನ ೂೇಡ್ಡದ,


"ಸಾರ್, ನ್ನಮಮನುಿ ನಾನು ಮಣುಣ ಮುಕ್ತಕಸಿದ ದೇನ ...ನ್ನೇವು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ನಾವ ೇ ದ ೂಡಿ ಮನುಷ್ಯರು, ಮಹಾ ಜಾಣರು ಎಂದು ಿಟೇಗುತಿತದಿದರಿ..ನನಿನುಿ ಚಿಕ್ಕವನು, ಕ್ತೇಳುಜಾತಿಯ ದಡಿ ಎಂದ ಲಾಿ ಮೂದಲ್ಲಸುತಿತದಿರಿ ದ ...ಈಗ ನ ೂೇಡ್ಡ, ಅಯಯನವರಿಗ ಿಟೇಸಿದ ಬಲ ಯಲ್ಲಿ ನ್ನೇವ ೇ ಸಿಕ್ತಕಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡ್ಡದಿದೇರಿ... ಯಾರೂ ಮುರಿಯಲಾಗದ ಸುಳುಿ ಸಾಕ್ಷಯ ಸೃಷಿು ಮಾಡ್ಡದದರ ಫ್ಲ್ವಾಗಿ!" ಎಂದು ಹ ೂರಕ ಕ ಹ ೂರಟವನು, ಮತ ತ ಯಾಕ ೂೇ ಇವನತ್ತ ತಿರುಗಿ ಲ ೂಚಗುಟ್ುದ: "ನ್ನೇವು ನನಿ ಮಾತ್ು ಕ ೇಳುವುದಾದರ , ಪೇಲ್ಲೇಸರ ಬಳಿ ಹ ೂೇಗಿ ಎಲಾಿ ತ್ಪಪಪಿಗ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳಿಿ.. ನನಗ ಮಾಫ಼ಿಯಾದವರಿಂದ ಪಾರಣಭಯವಿದ ಎನ್ನಿ..ಅವರು ನ್ನಮಮನುಿ ಹ ೇಗ ೂೇ ಬಂಧಿಸಿ ರಕ್ಷಣ ಕ ೂಟುರ ನ್ನಮಮ ಪ್ುಣಯ ಎಂದುಕ ೂಳಿಿ!...ಇನುಿ ನಾನು ಬರುತ ತೇನ , ನಮಮ ಡಾಕ್ುರ್ ಬಂದು ಅಯಯನವರ ಶವದ ಡ ತ್ ಸಟ್ೇಯಫ಼ಿಕ ೇಟ್ ಕ ೂಡುವ ಸಮಯವಾಗುತಿತದ ...ನಾನು ಕ ೂೇಮಲ್ಮಮನವರಿಗ ಏನೂ ಹ ೇಳುವುದಿಲ್ಿ...ಅಲ್ಪ-ಸಾಲ್ಪ ಮಾನವಿದದರ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಬಳಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಹ ೂೇಗಿ" ಎಂದು ಹ ೇಳಿ ಹನುಮಂತ್ು ತಿರುಗಿ ನ ೂೇಡದ ೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ ೂರಟ ೇಿಟಟು. ಪ್ರಮ್ಮೇಶ್ನ ನಡುಗುವ ಕ ೈಗಳಿಂದ ಮೊಬ ೈಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಸ ುೇಷ್ನ್ ನಂಬರ್ ಂತ್ತಲಾರಂಭಿಸಿದ... ಡಾಕ್ುರ್ ಮತ್ುತ ಡ ೇವಿಡ ಇಲ್ಲಿಗ ಬರುವ ಮುನಿ ಮತ್ುತ ಉಗರಪ್ಪನ್ನಗ ತಿಳಿಯುವ ಮುನಿ ಪೇಲ್ಲಸರಿಗ ಶರಣಾಗಿಿಟಡಬ ೇಕ್ು! ಎಂದ ೂಂದ ೇ ಅವನ್ನಗ ಯೇಚನ ಯಿತ್ುತ.

ವಜ್ರಬ ೇಟೆ


೧ ನಗರದ್ ಅತ್ತ ಜನಪಿಾಯ, ಅಷೆಟೇ ಏಕೆ, ವಿಶ್ವವಿಖಾೂತವಾದ್ ಕೆ ಠಾರಿ ಎಕಿ್ಬಿಷನ್ ಮ ೂಸಿಯಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ು ರಾತ್ತಾ ಹನೆನರಡ್ು ಗಂಟೆಯ ಹೆ ತ್ತಿಗ್ೆ ಒಳ್ಕೆ ೇಣೆಯ ಮಂದ್ವಾದ್ ದಿೇಪ ಹೆ ತ್ತಿಕೆ ಂಡಿತು...ಹಾಗ್ೆ ನೆ ೇಡಿದ್ರೆ ಆ ಮ ೂಸಿಯಮ್ ನಂತಾ ಸುರಕ್ಷತ ಭದ್ಾಕೆ ೇಟೆ ಮತೆ ಿಂದಿಲ್ಿ. ಬಹಳ್ ಎಚಿರಿಕೆಯ್ದಂದ್ ಆಯದ ಕಾವಲ್ುಗ್ಾರ ಕಂಪನಿಯ ಪಡೆ, ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಉಳ್ಳ ಈ ಮುೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ರಾತ್ತಾ ದಿೇಪ ಹೆ ತ್ತಿಕೆ ಂಡ್ರೆ ಹೆ ರಗಿನವರು ಯಾರಾದ್ರ ಅಲ್ಲಿಯವರೆೇ ಹಾಕಿರಬಹುದ್ು ಎಂದ್ು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದ್ಷುಟ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶಾವಸ ಎಲ್ಿರಿಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ... ಸೆಕುೂರಿಟಿ ಕಾೂಮರಾ ಮೇಲೆ ತನನ ಕೆ ೇಟು ನೆೇತು ಹಾಕಿ ಕಥಕುಳಿಯ ಮುಖದ್ ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಮುಖವಾಡ್ವನ ನ ಧ್ರಿಸಿದ್ ಅವನಿಗ್ೆ ಮಾತಾ ಎದೆ ಢವಘುಟುಟತಿಲೆೇ ಇದೆ..ಎರಡೆರಡ್ು ಬಾರಿ ತಾನು ಅಂದ್ು ಸಂಜ್ೆಯ್ದಂದ್ ಒಳ್ಗ್ೆೇ ಬಚ್ಚಿಟುಟಕೆ ಂಡಿದ್ದ ಪಿಯಾನೆ ೇ ಡ್ಬಬವನುನ ಬೆರಳ್ಚುಿ ಉಳಿಯದಿರಲೆಂದ್ು ಮಕಮಲ್ ವಸಿದಿಂದ್ ಒರೆಸುತಾಿನೆ.. ಅವನ ಭಯ ಆತಂಕದಿಂದಾದ್ ವಿಳ್ಂಬಕೆು ಬೆೇಸರ ಪಟಟ ಅವನ ಸಹಚರ ತಾಳೆಮಗ್ೆಟುಟ, "ಅಯೊೂ ಬೆೇಗ ಬರಬಾರದೆೇ?... ಅಧ್ಕಗಂಟೆಗಿಂತಾ ಹೆಚಾಿಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸಿವಚ್ಚಿನ ವಿದ್ುೂತ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಾಗದ್ು, ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಹೆರ್ಡ್ ಕಾವಟಕಸಿಕಗ್ೆ ಅಲಾರಮ್ ಸಂದೆೇಶ್ ಹೆ ೇಗತೆಿ ಎಂದ್ು ಗ್ೆ ತಿಲಾಿ, ಕಿವಕ್!!"ಎಂದ್ು ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಆತನ ಕೆೈ ಹಡಿದ್ು, ತನನ ಮುಖವಾಡ್ವನುನ ಸರಿ ಪಡಿಸಿಕೆ ಳ್ುಳತಾಿ ಮ ೂಸಿಯಮಿಮನ ಗಭಕಭಾಗದ್ ಅತ್ತ ಮುಖೂ ಕೆ ೇಣೆಗ್ೆ ನುಗುೆತಾಿನೆ. ಮೊದ್ಲೆೇ ನಿಧ್ಕರಿಸಿ ಅತ್ತ ಕ ಲ್ಂಕಶ್ವಾಗಿ ಯೊೇಜ್ಜಸಿದ್ದ ಪಾಕಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಅತ್ತ ಬೆಲೆಬಾಳ್ುವ ‘ಸುಲ್ ಸಾಟರ್ ’ ಎಂಬ ವಜಾ ಆ ಮಂದ್ ಬೆಳ್ಕಿನಲ್ ಿ ಅದ್ು ಇರಬೆೇಕಾದ್ದ ಕೆ ೇಣೆಯ ನಡ್ುವಿನ ವಿಶೆೇಷ ಗ್ಾಜ್ಜನ ಡ್ಬಿಬಯಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತ್ತಿದ್ುದದ್ು ಕಂಡ್ು ಬಂತು. ಅದ್ನುನ ಕಂಡ್ು ಅವರ ಮನಸು್ ಹಷಕದ್ಲ್ಲಿ ಉಬಿಬತು, ಆದ್ರೆ ರಕಿದೆ ತಿಡ್ ಏರಿತುಿ. ಕೆೇವಲ್ ಮ ವತುಿ ನಿಮಿಷಗಳ್ಲ್ಲಿ ಆ ಕಳ್ುವನುನ ಸಾಧಿಸಿ ತಪಿಪಸಿಕೆ ಳ್ಳಬೆೇಕಾಗಿದೆ... ಹಾಗ್ಾಗಿ ಅವರು ಒಂದ್ು ಕ್ಷಣ್ವನುನ ವೂಥಕ ಮಾಡ್ದೆ ಒಡ್ನೆಯೆೇ ಕಾಯಕಗತರಾದ್ರು..

? ಬೆಳ್ಗಿನ ದಿನ ಪತ್ತಾಕೆಯಲ್ಲಿ, ಟಿ ವಿ , ರೆೇಡಿಯೊೇದ್ಲೆಿಲಾಿ ಕೆ ಠಾರಿ ಹಾಲ್ಲನ ‘ಸುಲ್ ಸಾಟರ್’ ವಜಾದ್ ಭಾರಿ ಕಳ್ಳತನದ್ ಸುದಿದಯೆೇ ಮುಖಾೂಂಶ್ವಾಗಿತುಿ. ಸುದಿದ ತ್ತಳಿದ್ ಕೆಲ್ವೆೇ ನಿಮಿಷಗಳ್ಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದ್ು ತಮಮ ತನಿಖೆಯ ಜ್ಾಲ್ವನುನ ಬಿೇಸಿದ್ದರು ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಕಮಿೇಶ್ನರ್ ಶ್ಂಕರ್ ರಾವ್. ಆಗಲೆೇ ಕೆ ಠಾರಿ ಹಾಲ್ಲನ ಒಡೆಯ ಹಾಗ ಸಿ ಇ ಓ ಆದ್ ರಮೇಶ್ ಕೆ ಠಾರಿ ಆ ವಜಾವನುನ ಹಂಪಡೆಯುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ , ‘ಅದ್ನುನ ಕಂಡ್ು ಹಡಿದ್ು ಕೆ ಟಟವರಿಗ್ೆ ಒಂದ್ು ಕೆ ೇಟಿ ರ ಬಹುಮಾನ’ ವೆಂದ್ು ಬಹರಂಗವಾಗಿ ಘ ೇಷ್ಟಸಿಬಿಟಿಟದ್ದರು. ವಿಶ್ವ ಮಾಕೆಕಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ದ್ುಲ್ಕಭವಾದ್ ಅಪರ ಪವಾದ್ ಈ ವಜಾಕೆು ಹತುಿ ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಡಾಲ್ರ್ ಕೆ ಡ್ಬಲ್ಿ ಸಂಗ್ಾಾಹಕರ


ಇದ್ದರೆಂದ್ು ಕೆ ಠಾರಿಗ್ೆ ಮಾತಾ ಗ್ೆ ತುಿ..ಹಾಗ್ಾಗಿಯೆೇ ಸಾವಕಜನಿಕರು ಮಾರು ಹೆ ೇಗುವಂತಾ ಈ ಬೆಲೆ ಕಟಿಟದ್ದರ , ಅದ್ು ಅವರಿಗ್ೆ ಚ್ಚಕಾುಸ ಅಲ್ಿ! ..ಅಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿಯ ಗ್ಾಳಿ ಮಾತಾಡ್ುವವರಿಗ , ಅಮಚ ರ್ ಪತೆಿೇದಾರರಿಗ ಈ ಸುದಿದ ಸುಗಿೆಯಾಗಿದೆ...ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ವಜಾದ್ ಕಳ್ಳತನದ್ ಮಾತೆೇ ಬಹು ಚಚ್ಚಕತವಾದ್ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ೯ ಗಂಟೆಗ್ೆಲಾಿ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಕಮಿೇಶ್ನರ್ ಶ್ಂಕರ್ ತಮಮ ಕೆ ಣೆಗ್ೆ ವಿಶೆೇಷ ಪತೆಿೇದಾರ ಸಮರ್ಥಕ ಮತುಿ ಅವರ ಅಸಿಸೆಟಂಟ್ ಮಧ್ುರಾರನುನ ಕರೆಸಿದಾದರೆ. ಅವರಿಬಬರ ಕಮಿೇಶ್ನರ್ ಕೆ ೇಣೆಗ್ೆ ಬರುವ ಮುನನ, ಸಂದೆೇಹದ್ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕೆ ೇಣೆಗ್ೆ ಕರೆದ್ುಕೆ ಂಡ್ು ಹೆ ೇಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆ ಠಾರಿ ಹಾಲ್ಲನ ಸೆಕುೂರಿಟಿ ಗ್ಾಡ್ಕನುನ ಇಬಬರ ಗಮನಿಸಿದ್ರು..ಬಂಧಿತ ಆಜ್ಾನುಬಾಹು ಯುವಕನ ಮುಖ ಸಪಪಗಿದೆ, ಅನೂಮನಸುನಂತೆ ಚ ಯ್ದಂಗ್ ಗಮ್ ಜಗಿಯುತಾಿ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಪೆೇದೆಗಳೆ ಂದಿಗ್ೆ ಒಳ್ಗ್ೆ ಹೆ ೇಗುತ್ತಿದಾದನೆ. " ಅವನೆೇ ಇದ್ದದ್ುದ , ಆ ಪಹರೆಯಲ್ಲಿ,‘ನೆೈಟ್ ಡ್ ೂಟಿ’!...ಕರಣ್ ಅಂತೆ ಹೆಸರು " ಎಂದ್ು ಅವಶ್ೂಕವಲ್ಿದಿದ್ದರ ಪಿಸುಗುಟುಟತಾಿಳ ೆ ಮಧ್ುರಾ ಸಮಥಕರ ಮೊಳ್ಕೆೈ ಹಡಿದ್ು ಆತನತಿ ತೆ ೇರಿಸುತಾಿ... ಆಗಲೆೇ ಒಂದ್ು ಕೆ ೇಟಿ ರ ಬಹುಮಾನವುಳ್ಳ ಇಂತಾ ಪಾಮುಖ ಕೆೇಸನುನ ಇವರಿಗ್ೆ ಕೆ ಡ್ುತ್ತಿರುವುದ್ು ಸಹೆ ೇದೆ ೂೇಗಿ ಪತೆಿೇದಾರರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೆೇ ಅಸ ಯೆ ಮ ಡಿಸಿದೆ. ಅದ್ ಸಮರ್ಥಕ ಗ್ೆ ಚೆನಾನಗಿ ಗ್ೆ ತುಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಮಮನೆನೇ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಮುಖಭಾವವನುನ ಚೆನಾನಗಿ ಓದ್ಬಲ್ಿರು ಸಮರ್ಥಕ. ಹಾಗ್ಾಗಿಯೆೇ ಒಳ್ ಹೆ ೇದ್ ಮೇಲೆ ಕಮಿೇಶ್ನರ್ ಹೆೇಳಿದ್ದನೆನಲಾಿ ಆಲ್ಲಸಿದ್ ಸಮರ್ಥಕ ಸಪಪಗ್ೆ ನಗುತಾಿ ತಲೆಯಲಾಿಡಿಸಿದ್ರು, " ಬೆೇಡಾ ಸರ್. ಹೆೇಳಿ-ಕೆೇಳಿ ನಾನು ಹೆ ೇಮಿಸೆೈರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನರಹತೊ ಮತುಿ ಕೆ ಲೆ ತನಿಖೆಯ ತಜ್ಞ. ಇದ್ು ಒಂದ್ು ಕಳ್ುವಿನ ಕೆೇಸ್. ಇನ ನ ನನನ ಬಹಳ್ ಮಿತಾರು ಈ ಕೆೇಸನುನ ಜಗಿಯಲ್ು ಬಾಯ್ದ ತೆರೆದ್ು ಕಾದಿದಾದರೆ ನಿಮಮ ಬಾಗಿಲ್ ಹೆ ರಗ್ೆ..."ಎಂದ್ರು. ಪಕುದ್ಲ್ಲಿ ಆಸೆಗಣ್ುಿ ಬಿಡ್ುತಾಿ ಉತು್ಕಳಾಗಿದ್ದ ಮಧ್ುರಾ, " ಛೆ, ಏನಾ್ರ್, ನಾವೆೇ ತೆ ಗ್ೆ ಳೆ ಳೇಣಾ..ಏನಾಗತೆಿ?..ಜತೆಗ್ೆ ಕೆ ೇಟಿ ರ ಬಹುಮಾನವಿದೆಯಂತೆ.."ಎಂದ್ು ರಾಗ ತೆಗ್ೆದ್ಳ್ು. " ಮಧ್ುರಾ..!" ಎಂದ್ು ಆಕೆಯನುನ ಪಿಾೇತ್ತಯ್ದಂದ್ ಗದ್ರಿದ್ ಸಮರ್ಥಕ," ನಾವು ಅಂತಾ ಬಹುಮಾನವನುನ ತೆಗ್ೆದ್ುಕೆ ಳ್ುಳವಂತ್ತಲ್ಿಮಾಮ.." ಎನುನವರು ನಲ್ವತುಿ ವಯಸಿ್ನ ಗಂಭಿೇರ ಮುಖದ್ ಸವಲ್ಪ ನೆರೆತ ಕ ದ್ಲ್ಲನ ಸಮರ್ಥಕ ಎಂದ್ರೆ ಕಮಿೇಶ್ನರ್ ಶ್ಂಕರ್ ರಾಯರಿಗ್ೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಿದ್ ಆತ್ತೀಯತೆ, ವಿಶಾವಸ. ಅವರು ನಿಟುಟಸಿರಿಟುಟ ," ಇದ್ನುನ ನಿೇವು ತೆಗ್ೆದ್ುಕೆ ಳ್ಳಲೆ ಬೆೇಕು..ಚ್ಚೇಫ್ ಮಿನಿಸಟರ್ ಇಂದ್, ಹೆ ೇಮ್ ಮಿನಿಸಿರಯ್ದಂದ್ ನನನ ಬೆಸ್ಟ ಡಿಟೆಕಿಟವ್ ಗ್ೆ ಮಾತಾವೆೇ ಕೆ ಡ್ಬೆೇಕೆಂದ್ು ಕಟಟಪಪಣೆ ಮಾಡಿದಾದರೆ...ಕೆ ಠಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಂತವರು ಎಂದ್ು ನಿಮಗ್ೆೇ ಗ್ೆ ತುಿ... ನನನ ದ್ಳ್ದ್ ಅತುೂತಿಮ ಪತೆಿೇದಾರ ನಿೇವೆೇ ಎಂದ್ು ನಿೇವು ಈ ಹಂದೆ ಪಡೆದ್ ಮಡ್ಲ್್, ಬಹುಮಾನಗಳೆೇ ನಿಮಮ ಕಿೇತ್ತಕಯನುನ ಸಾರಿ ಹೆೇಳ್ುತೆವ..ಜತೆಗ್ೆ ಈ ಬಾರಿ ಆ ಒಂದ್ು ಕೆ ೇಟಿ ರ ಬಹುಮಾನವನುನ ಅವರು ಪೇಲ್ಲಸಿಗ


ಸೆೇರಿದ್ಂತೆ ಯಾರಿಗ್ಾದ್ರ ನಿೇಡ್ುತಾಿರಂತೆ....ಆದ್ದರಿಂದ್...!" ಎಂದ್ು ಸಮರ್ಥಕ ರತಿ ತೆ ೇರುಬೆರಳ್ು ಮಾಡಿ ತಮಮ ತ್ತೇಮಾಕನವನುನ ಮುಂದಿಟಟರು. ದ್ುಡಿಡಗ್ೆ ಎಂದ್ ಆಸೆ ಪಡ್ದ್ ಸಾವವಲ್ಂಬಿಯಾದ್ರ ಇನುನ ಕಮಿೇಶ್ನರ್ ಆದೆೇಶ್ವನುನ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಲ್ಲಲ್ಿ... ಕೆ ೇಣೆಯ್ದಂದ್ ಹೆ ರಬರುತಿಲೆೇ ಮಧ್ುರಾ ಅತ್ತ ಉದೆವೇಗದಿಂದ್, "ಸಾರ್, ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಪಹರೆಯ್ದದ್ದ ಸೆಕುೂರಿಟಿ ಗ್ಾಡ್ಕನುನ ಹಡಿದ್ು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕಿದಾದರಂತೆ ..ಕೆಳ್ಗ್ೆ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಕೆ ೇಣೆಗ್ೆ ಹೆ ೇಗ್ೆ ೇಣಾ, ನೆ ೇಡ್ುವಾ.."ಎಂದ್ು ಅವರೆ ಂದಿಗ್ೆ ಲ್ಗುಬಗ್ೆಯ್ದಂದ್ ಮಟಟಲ್ಲಳಿಯುತಾಿ ನೆಲ್ಮಾಳಿಗ್ೆಯ ಕೆ ೇಣೆಗಳ್ತಿ ಕಾಲ್ು ಹಾಕಿದ್ಳ್ು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕು ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ಮಾದ್ಮಮನಿಗ್ೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಮರ್ಥಕ ಗದ್ರುತಾಿರೆ: " ನಿೇನು ಟೆೇಬಲ್ ಕುಚ್ಚಕ, ಕಂಪೂೂಟರ್ ಕೆಳ್ಗ್ೆಲ್ಿ ಗುಡಿಸುವುದೆೇ ಇಲಾಿ. ಬರಿೇ ಧ್ ಳ್ು ಧ್ ಳ್ು!.....ಇನೆ ನಂದ್ು ದಿನಾ ಹಾಗ್ೆ ನೆ ೇಡಿದ್ರೆ!!" ಎಂದ್ು ಎಚಿರಿಕೆ ಕೆ ಡ್ುತಾಿರೆ: ಬೆದ್ರಿದ್ ಮಾದ್ಮಮ" ಇಲ್ಿಣಾಿ, ಗುಡಿಸಾಿನೆೇ ಇವಿನ..ದಿನಾವೂ..ಯಾಕಣಾಿ?"ಎಂದ್ು ಓಡಿದ್ಳ್ು ಕಸ ಗುಡಿಸಲ್ು. ಮಧ್ುರಾಗ್ೆ ಇದ್ು ಪರಿಪಾಟ: "ಅವಳ್ು ಗುಡಿಸಲಾಿ, ನಿೇವು ಬಿಡ್ಲಾಿ" ಎಂದ್ು ಗ್ೆ ಣ್ಗುವಳ್ು. ಅವರು ವಿಚಾರಣೆಗ್ೆ ಬರುವುದ್ಕ ು ವಿಚಾರಣೆ ಕೆ ೇಣೆಯ "ಎ" ಬಾಗಿಲ್ು ತೆರೆದ್ು ಆ ಗ್ಾರ್ಡ್ಕ ಕರಣ್ , ಇಬಬರು ಜ ನಿಯರ್ ಪತೆಿೇದಾರರೆ ಂದಿಗ್ೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿದ್ು ಹೆ ರಬರುವುದ್ಕ ು ಸರಿ ಹೆ ೇಯ್ದತು. ಅವರೆೇ ಸಮರ್ಥಕ ರನುನ ಉದೆದೇಶ್ರಸಿ, "ಸಾರ್, ಇವನು ಎಲ್ಿವನ ನ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದಾದನೆ..ಅವನಿಗ್ೆ ಯಾರೆ ೇ ನಿದೆಾ ಬರುವ ಸೆರೇ ಹೆ ಡೆದ್ರೆಂದ್ , ಒಳ್ಗಿನದ್ು ತನಗ್ೆ ತ್ತಳಿಯದ್ಂತೆ ರಾತ್ತಾಯೆಲಾಿ ನಿದೆಾ ಹೆ ಡೆದ್ನೆಂದ್ ಹೆೇಳ್ುತ್ತಿದಾದನೆ...ಅಲ್ಲಿನ ಸೆಕುೂರಿಟಿ ಕಾೂಮರಾ ಮೇಲೆ ಯಾರೆ ೇ ಕಥಕುಳಿ ಮುಖವಾಡ್ದ್ ಇಬಬರು ಕಪುಪ ಟಾಾಯಕ್ ಸ ಟ್ ಧ್ರಿಸಿದ್ವರು ಒಂದ್ು ಕಪುಪ ಕೆ ೇಟ್ ನೆೇತು ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ನೆಡೆದ್ ಕಳ್ಳತನವನುನ ಮರೆಮಾಚ್ಚದಾದರೆ. ಆ ಫಿಲ್ಂ ಸಿಕಿು ನೆ ೇಡಿದಿವ...ಇವನು ಬೆೇರೆೇನ ಬಾಯ್ದ ಬಿಡ್ುತ್ತಿಲಾಿ" ಎಂದ್ು ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಸಮರ್ಥಕ ಆ ಮಾಿನಮುಖದ್ ಗ್ಾಡ್ಕನೆನೇ ದಿಟಿಟಸುತಾಿ, " ಯಾರು ಎಂದ್ು ನಿನಗ್ೆ ನಿಜವಾಗಿ ತ್ತಳಿದಿಲ್ಿವೇ ಅಥವಾ ನಾಟಕವೇ?.." ಎನನಲ್ು ಅವನು ಭಂಡ್ ಮುಖ ಮಾಡ್ುತಾಿ, "ಎಲಾಿ ಒಳ್ಗ್ೆ ಹೆೇಳಿಯಾಗಿದೆ..ನನಗ್ೆೇನ ಗ್ೆ ತ್ತಿಲಾಿ..ಆದ್ರೆ ನನನ ಹಕುುಗಳ್ು ಮಾತಾ ನನಗ್ೆ ಚೆನಾನಗಿ ಗ್ೆ ತುಿ..ನನಗಿೇಗ ನನನ ಲಾಯರ್ ಬಳಿಗ್ೆ ಹೆ ೇಗುವುದಿದೆ...ನಿೇವು ಅವರ ಮ ಲ್ಕವೆೇ ನನನನುನ ಮಾತಾಡಿಸಿ..ನನಗ್ೆ ಅರೆಸ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಜ್ಾಮಿೇನು ತೆಗ್ೆದ್ುಕೆ ಳ್ಳಲ್ ಬರುತಿದೆ.."ಎಂದ್ು ಠಿೇವಿಯ್ದಂದ್ ನುಡಿದ್ು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಹೆ ರನೆಡೆದ್ನು. ಪೆಚುಿ ಮುಖ ಹಾಕಿಕೆ ಂಡ್ ಜ ನಿಯರ್ ಪತೆಿೇದಾರರು, " ಅವನ ಮೊದ್ಲ್ು ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಸವಿೇಕಸಿನಲ್ಲಿದ್ುದ ಹೆ ರಬಂದ್ವನಂತೆ, ಎಲಾಿ ಗ್ೆ ತ್ತಿರುವವನೆೇ..."ಎಂದ್ು ಕೆೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು.


? ಸಮರ್ಥಕ ಮತುಿ ಮಧ್ುರಾ ಕೆ ಠಾರಿ ಮ ೂಸಿಯಮಿಮಗ್ೆ ಬಂದಾಗ ಹನೆ ನಂದ್ು ಗಂಟೆ..ಆಗಲೆೇ ವಾೂಪಕ ಬಂದೆ ೇಬಸ್ಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಾಲ್ಲನೆ ಳ್ಕೆು ಇವರು ತಮಮ ಪರಿಚಯ ನಿೇಡಿ ಒಳ್ನೆಡೆದ್ರು. ಮಧ್ೂದ್ ಹಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಛಿದ್ಾ ಛಿದ್ಾವಾದ್ ಗ್ಾಜ್ಜನ ಪೆಟಿಟಗ್ೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲಯಾದ್ ಮಕಮಲ್ ಸಾಟಯಂರ್ಡ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮ ಲ್ೂ ವಜಾವೆೇ ಕಳ್ುವಾಗಿರುವುದ್ು! ಹತ್ತಿರ ಹೆ ೇಗಿ ಮಧ್ುರಾ ಪರಿೇಕ್ಷಸಿ, "ಸರ್, ಇದ್ನುನ ಯಾರೆ ೇ ಬಲ್ವಾದ್ ಆಯುಧ್ದಿಂದ್ಲೆೇ ಒಡೆದಿರಬೆೇಕು..ಹಾಗ್ಾಗಿ, ನೆ ೇಡಿ, ಗ್ಾಜ್ಜನ ಚ ರುಗಳೆಲಾಿ ಒಳ್ಗ್ೆ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಬಿದಿದವೆ..ಜತೆಗ್ೆ ಅದ್ರ ಕೆಳ್ಗಿದ್ದ ಸೆಕುೂರಿಟಿ ಸಿವಚ್ ಸರಿಯಾಗಿಯೆೇ ಇದೆ..ಆದ್ರ ನಮಗ್ೆ ಅದ್ರ ಅಲಾರಮ್ ಕಳಿಸಲೆೇ ಇಲ್ಿ.."ಎಂದ್ು ವಿಸಮಯ ಪಡ್ುವಳ್ು. ಸಮರ್ಥಕ ತಲೆಯಾಡಿಸುತಾಿ," ಅದ್ು ವಿಶೆೇಷ ದ್ಜ್ೆಕಯ ಗ್ಾಜು...ಮೊಳೆಗಳ್ುಳ್ಳ ಮೊನಚಾದ್ ಮಟಲ್ ಸುತ್ತಿಗ್ೆಯ್ದದ್ದರೆ ಮಾತಾ ಒಡೆಯಲ್ು ಸಾಧ್ೂ ಎಂದ್ು ಕೆ ಠಾರಿಯೆೇ ಹೆೇಳಿದಾದರೆ. ಅದ್ನುನ ಹುಡ್ುಕೆ ೇಣಾ...ಅಲ್ಿದೆೇ ಅಧ್ಕಗಂಟೆಯ ಒಳ್ಗ್ೆ ಸಿವಚ್ ಆರಿಸಿ ವಜಾವನುನ ಹೆ ರತೆಗ್ೆದ್ು ಮತೆಿ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟಟರೆ ಅದ್ು ಅಲಾರಮ್ ಕಳಿಸದ್ು...ಇದ್ು ಇಲ್ಲಿನವರು ಕಸ ಗುಡಿಸಲ್ು, ಗ್ಾಜು ಸವಚಿಗ್ೆ ಳಿಸಲ್ು ಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿದ್ದ ವೂವಸೆಥ..." ಎನುನವರು. " ಹಾಗ್ಾದ್ರೆ ಇದ್ು ಇಲ್ಲಿನ ಒಳ್ಗಿನವರ ಕುತಂತಾವೆೇ! "ಎನುನವಳ್ು ತನನ ಬಾಸ್ ನಿೇಡಿದ್ ವಿವರಣೆಯ ಜ್ಾಡ್ು ಹಡಿಯುತಾಿ ಸಮರ್ಥಕ ಆ ವಜಾದ್ ಪೆಟಿಟಗ್ೆಯ ಎದ್ುರಿದ್ದ ಇನೆ ನಂದ್ು ಗ್ಾಜ್ಜನ ಪೆಟಿಟಗ್ೆಯನುನ ಪರಿೇಕ್ಷಸುತಾಿ ವಿವರಿಸುತಾಿರೆ: "ಹೌದ್ು, ಅನುಮಾನವೆೇ ಇಲಾಿ..ಇಲ್ಲಿ ನೆ ೇಡ್ು, ಮಧ್ುರಾ, ಈ ಗ್ಾಜ್ಜನ ಪೆಟಿಟಗ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಕೆು ತಕುಂತಾ ಒಂದ್ು ಸುತಿಲ್ ಮೊನಚಾದ್ ಮೊಳೆಗಳ್ುಳ್ಳ ಗ್ೆ ೇಲಾಕಾರದ್ ಆಯುಧ್ವಿದೆ..ಹಳೆೇ ಕಾಲ್ದ್ ಯುದಾಧಸಿವಿದ್ು..ಯ ರೆ ೇಪಿನ ರಾಜನ ಕಾಲ್ದ್ುದ ಇದ್ು..ಆದ್ರೆ ಅದ್ು ಇಲ್ಲಿಯೆೇ ಇದೆ..ನನನ ಪಾಕಾರ ಇದ್ರ ಪೆಟಿಟಗ್ೆಯನುನ ಗ್ಾಜು ಒಡೆದ್ು ತೆಗ್ೆದಿಲಾಿ..ಕಿೇಲ್ಲ ಕೆೈ ತ್ತರುಗಿಸಿ ಲಾಕ್ ತೆಗ್ೆದ್ು ಈ ಆಯುಧ್ವನುನ ಬಳ್ಸಿ ಆ ವಜಾವಿದ್ದ ಗ್ಾಜ್ಜನ ಪೆಟಿಟಗ್ೆಯನುನ ಒಡೆದ್ು , ವಜಾವನುನ ಕದ್ದ ನಂತರ ಈ ಆಯುಧ್ವನುನ ಪುನುಃ ಒಳ್ಗಿಟುಟ ಬಿೇಗ ಹಾಕಿ ಹೆ ೇಗಿದಾದರೆ..ಅಂದ್ರೆ ಅಥಕವಾಯ್ದತಲ್ಿ?...ಈ ಆಯುಧ್ದ್ ಪೆಟಿಟಗ್ೆಗ್ೆ ಕಿೇಲ್ಲ ಕೆೈ ಇತುಿ, ಅದ್ು ಕಳ್ಳರ ಕೆೈ ಸೆೇರಿತುಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರ ಕೆೈವಾಡ್ ಎಂದಾಯ್ದತಲಾಿ..ಆದ್ರೆ ಈ ವಜಾದ್ ಪೆಟಿಟಗ್ೆಗ್ೆ ಲಾಕ್ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ, ಸೆಕ ೂರಿಟಿ ಸಿವಚ್ ಮಾತಾವಿತುಿ, ಮತುಿ ಅದ್ರ ಗ್ಾಜು ಬಹಳ್ ಭದ್ಾವಿತುಿ...ಹಾಗ್ಾಗಿ ಅದ್ರ ಎಲೆಕಿರಕ್ ಸಿವಚ್ ಅನುನ ನಿಷ್ಟುರಯಗ್ೆ ಳಿಸಿ, ಗ್ಾಜು ಒಡೆದ್ು ಅಧ್ಕಗಂಟೆಯೊಳ್ಕೆು ಕದ್ುದ ಮತೆಿ ಸಿವಚಿನುನ ಆನ್ ಮಾಡಿ , ಪೇಲ್ಲಸರಿಗ್ೆ ಕಣ್ಿಪಿಪಸುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿದಾದರೆ. " " ಪುನುಃ ಆ ಮೊನಚಾದ್ ಮುಳಿಳನ ಗ್ೆ ೇಲಾಯುಧ್ವನುನ ಸವಸಾಥನದ್ಲೆಿೇ ಭದ್ಾವಾಗಿ ಇಟುಟಬಿಟಿಟದ್ದರಿಂದ್ ಯಾರಿಗ ಅನುಮಾನ ಬರಲಾರದ್ು ಎಂದ್ುಕೆ ಂಡಿದಾದರೆ ಅಲ್ಿವೆೇ ಸರ್?...ಹಾಗ್ಾದ್ರೆ ಅವಯಾಕರಿರಬಹುದ್ು?" ಎಂದ್ಳ್ು ಮಧ್ುರಾ


ಸಮರ್ಥಕ ಈಗ ಪೂತ್ತಕ ಉತಾ್ಹದ್ಲ್ಲಿದಾದರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಖಾಲ್ಲ ಪಿಯಾನೆ ೇ ಡ್ಬಿಬ ತೆರೆದ್ು ಒಳ್ಗ್ೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ನೆ ಡಿ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಿದಾದರೆ: " ಅವಯಾಕರಾದ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಒಬಬನಂತ ಸಂಜ್ೆಯೆಲಾಿ ಈ ಪಿಯಾನೆ ೇ ಡ್ಬಿಬಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗಿದಾದನೆ...ಇದ್ು ಶೊೇ ಪಿೇಸ್, ನಕಲ್ಲ ಪೆಟಿಟಗ್ೆ..ಖಾಲ್ಲಯ್ದರತೆಿ...ರಾತ್ತಾ ಮ ೂಸಿಯಮ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರಿಂದ್ ಹೆ ರಕೆು ಬಂದಿದಾದನೆ..ಅವನು ಐದ್ು ಅಡಿಯಷುಟ ಗಿಡ್ಡನೆೇ ಇರಬೆೇಕು..ಅದ್ಕಿುಂತಾ ಈ ಪೆಟಿಟಗ್ೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚುಿ ಸಥಳಾವಕಾಶ್ವಿಲಾಿ.." ಎನುನತಾಿ ಮಧ್ುರಾಗ್ೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲ್ಲನ ಶ್ೂ ಒಂದ್ರ ಗುರುತು ಮಾತಾ ಮ ಡಿರುವುದ್ು ತೆ ೇರುತಾಿರೆ. " ಇದ್ರ ವಿನಾ ಬೆೇರೆ ಬೆರಳ್ಚುಿ ಹುಡ್ುಕಿದ್ ಾ ಸಿಗಲ್ಿ ಅಲ್ಿವೆ ಸಾರ್?"ಎನುನತಾಿಳ ೆ ಬುದಿದವಂತೆ ಮಧ್ುರಾ. "ಅವರು ಆ ಕಥಕುಳಿ ಮುಖವಾಡ್ದ್ವರು...ಕಾೂಮರಾ ಮುಚ್ಚಿದ್ುದ ನೆ ೇಡಿದೆಯಲಾಿ...ಕೆೈಗ್ೆ ಗ್ೆ ಿೇವ್್ ಹಾಕಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಅದ್ಂತ ಶ್ತಸಿ್ದ್ಧ....ಇಲ್ಲಿ ಇನೆನೇನ ಸುಳಿವು ನಮಗ್ೆ ಸಿಗಲಾಿ, ಹೆ ೇಗ್ೆ ೇಣಾ ಬಾ..." ಎಂದ್ು ಆಕೆಯೊಂದಿಗ್ೆ ಅಲ್ಲಿಂದ್ ನಿಗಕಮಿಸಿದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ.

? ಮಧಾೂಹನದ್ ಹೆ ತ್ತಿಗ್ೆ ಒಬಬ ಮಾಡ್ನ್ಕ ಪೇಷಾಕು ಧ್ರಿಸಿದ್ ಮಾಟವಾದ್ ಯುವತ್ತ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಹೆರ್ಡ್ ಕಾವಟಕಸಿಕಗ್ೆ ಕಾಲ್ಲಟಿಟಳ್ು. ಆಗ ಮಧ್ುರಾ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಟೆೈಪ್ ಮಾಡ್ುತ್ತಿದಾದಳ ೆ, ಸಮರ್ಥಕ ಫೇನಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶ್ಯಾಸಪದ್ ಗಿಡ್ಡ ವೂಕಿಿಯ ಸುಳಿವು ತ್ತಳಿಯಲ್ು ಪಾಯತ್ತನಸುತ್ತಿದಾದರೆ. ಆ ಯುವತ್ತ ನುಡಿದ್ಳ್ು:" ನಾನು ಒಂದ್ು ಕಳ್ಳತನವನುನ ಒಪಿಪಕೆ ಳ್ಳಲ್ು ಬಂದಿದೆದೇನೆನನನ ತಪಪಪಿಪಗ್ೆ ಬರೆದ್ುಕೆ ಳಿಿೇರಾ?" ಸಮರ್ಥಕ ಇದೆ ಂದ್ು ಸಾಮಾನೂ ಕೆೇಸ್ ಎಂದ್ರಿತು, ಕೆೈಯಾಡಿಸಿ ಮಧ್ುರಾ ಕಡೆಗ್ೆ ತೆ ೇರಿದ್ರು.. " ಹ ಂ" ಎಂದ್ು ನಿಟುಟಸಿರಿಟಟ ಮಧ್ುರಾ ಎದ್ುದ ಆ ಯುವತ್ತಯನುನ ವಿಚಾರಣೆ ಕೆ ೇಣೆ "ಬಿ" ಎಂಬಲ್ಲಿಗ್ೆ ಕರೆದೆ ಯದಳ್ು. ಒಳ್ ಬಂದ್ ತಕ್ಷಣ್ವೆ ಆ ಯುವತ್ತ: "ಅಬಾಬಈ ಕೆ ೇಣೆ ಬಹಳ್ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ, ನನಗ್ೆ ಉಸಿರು ಕಟಿಟಸುತಿದೆ..ಇದ್ು ಬೆೇಡಾ...ಬೆೇರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕೆ ೇಣೆಗ್ೆ ಕರೆದೆ ಯ್ದೂರಿ" ಎಂದ್ು ಬೆೇಡಿಕೆಯ್ದಟಟಳ್ು.. ಇದಾೂವ ತರಲೆ ಹುಡ್ುಗಿ? ಎಂದೆನಿಸಿ ಬೆೇಸರದಿಂದ್ ಮಧ್ುರಾ, "ನೆ ೇಡಿ, ಮೇಡ್ಮ್....ನಮಮಲ್ಲಿರುವುದೆಲಾಿ ಇಂತಾ ಮ ರು ಕೆ ೇಣೆಗಳೆೇ..ಭಯವಾಗಲ್ು ಏನ ಇಲಾಿ, ನಾವಿಬಬರೆೇ ಮಹಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿ...ಬೆೇಗ ಹೆೇಳಿ, ನಿಮಮದೆೇನು ವಿಷಯ?" ಎಂದ್ು ಆಕೆಯನುನ ಬಲ್ವಂತ ಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಜ್ಜನ ಎದ್ುರಿದ್ದ ಒಂದ್ು ಕುಚ್ಚಕಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿಳರಿಸಿ ತಾನು ಎದ್ುರಿಗಿದ್ದ ಇನೆ ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಳ್ು. " ನನನ ಹೆಸರು ವಿನಯಾ ಕೆ ಠಾರಿ.. ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕೆ ಠಾರಿಯವರ ದ್ತುಿ ಪುತ್ತಾ....ಊರಿನಲೆಿೇ ಇದ್ದರ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲಾಿ , ನಮಮ ದ್ತುಿ ಅಪಪನನ ನ ನೆ ೇಡ್ುವುದ್ ಇಲಾಿ..ಬೆೇರೆ ರ ಮಿನಲ್ಲಿದೆದೇನೆ. ನಮಿಮಬಬರಿಗ ಒಂತರಾ ಎಣೆಿ ಸಿೇಗ್ೆಕಾಯ್ದ!." ಆ ಯುವತ್ತ ಎನನಲ್ು ಮಧ್ುರಾ ಶಾಕ್ ಹೆ ಡೆದ್ವಳ್ಂತೆ ಚೆೇರಿನಲ್ಲಿ ನೆೇರವಾಗಿ ಸೆಟೆದ್ು ಕುಳಿತಳ್ು.


"ಮತೆಿ ಕಳ್ವು ಮಾಡಿದೆ ಎನುನತ್ತಿೇರಾ?" ಎಂದ್ಳ್ು ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಡಿದ್ು ಕಾತರದಿಂದ್... ಮನಸು್ ಆಗಲೆೇ ‘ವಜಾ ಕಳಿಳ, ವಜಾ ಕಳಿಳ’ ಎನುನತ್ತಿದೆ! "ಹೌದ್ು, ನಿನೆನ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ನಮಮ ಬಾೂಂಕಿಗ್ೆ ಹೆ ೇಗಿದೆದನಾ !..ಆಗ ನನಗ್ೆ ಚೆಕ್ ಬರೆಯಲ್ು ಪೆನ್ ಇರಲ್ಲಲ್ಿವಾ!...ಆಗ ಎದ್ುರಿಗಿದ್ದ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ರಬಬರ್ ಚೆೈನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ು ಪೆನ್ ಎಲ್ಿರಿಗ್ಾಗಿ ಎಂದ್ು ನೆೇತು ಹಾಕಿದಾಾ!... ಅದ್ನುನ ನಾನು ಕದ್ುದ ಬಿಟುಟ ಬರೆದ್ು ಬಾೂಗಿಗ್ೆ ಹಾಕಿಕೆ ಂಡ್ು ಬಂದ್ು ಬಿಟೆಟ, ನೆ ೇಡಿ..." ಎನುನತಾಿ ವಿನಯಾ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಕುಳಿಸುವಳ್ು.. ಮಧ್ುರಾಗ್ೆ ‘ಇದೆೇನು ಹುಚಿಲಾಿ, ಬೆಪಪಲಾಿ, ಶ್ರವಲ್ಲೇಲೆ ’ಎಂದ್ು, ತಲೆ ಧಿಮ್ ಎಂದಿತು. ಮುಂದೆ ಜರುಗಿ ಕೆೇಳಿದ್ಳ್ು:" ಬರೆೇ ಪೆನ್ ತಾನೆ?..ನಿನೆನ ಇನೆನೇನ ಕದಿಯಲ್ಲಲ್ಿ ಅಲ್ಿವೆೇ?..ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೆ ಳಿಳ!" ಒಂದ್ು ಚ್ಚಕು ಆಸೆ, ಆ ವಜಾದ್ುದ! ಆ ಯುವತ್ತ ಬೆೇಸರದಿಂದ್ ತನನ ವಾೂನಿಟಿ ಬಾೂಗಿನಿಂದ್ ಒಂದ್ು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ತೆಗ್ೆದ್ು ತೆ ೇರಿಸುತಾಿ, " ನೆ ೇಡಿ ಮೇಡ್ಮ್, ಇದ್ನೆನ ನಾನು ಕದ್ದದ್ುದ..ಬೆೇರೆ ಏನನ ನ ಕದಿಯಲ್ಲಲ್ಿ, ಈ ತಪುಪ ತಪಪಲ್ಿವೆೇ?" ಎನುನವಳ್ು. "ಪರವಾಗಿಲ್ಿ ಬಿಡಿ, ಬಾೂಂಕಿಗ್ೆ ತ್ತರುಗಿಸಿ ಕೆ ಟಟರಾಯ್ದತು, ನಿೇವು ಹೆ ರಡಿ!.."ಎಂದ್ು ಮಧ್ುರ ಒಳೆ ಳ್ಗ್ೆೇ ಹಲ್ುಿ ಮಿಡಿ ಕಚ್ಚಿದ್ಳ್ು. ಪೆದ್ುದ , ಮ ಖಕ ಯುವತ್ತ ಸುಮಮನೆೇ ನೆಮಮದಿ ಕೆಡಿಸಿದ್ಳ್ು! ಕಣೆ ಿರೆಸಿಕೆ ಳ್ುಳತಾಿ, ವಿನಯಾ ಎಂಬಾಕೆ ಏಳ್ುತಾಿ " ಆದ್ರ ನನನನುನ ದೆೇವರು ಕ್ಷಮಿಸುತಾಿನೆ ಅಲ್ಿವೆ?"ಎಂದ್ು ಮತೆಿ ಕೆೇಳಿದ್ಳ್ು.. ಮಧ್ುರಾ ಉಕಿುಬಂದ್ ನಗು ಕೆ ೇಪ ಎರಡ್ನ ನ ನುಂಗಿಕೆ ಳ್ುಳತಾಿ " ದೆೇವರು ಕ್ಷಮಿಸುತಾಿನೆ ೇ ಇಲ್ಿವೇ, ನಂಗ್ೆ ತ್ತಿಲಾಿ..ನಾವು ನಿಮಮನುನ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆದೇವೆ..ನಿೇವು ಹೆ ರಡಿ!" ಎನುನವಳ್ು.. ಆಕೆ ಹೆ ರಡ್ುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತೆಿ ಚೆೇರಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ್ು ಕುಳಿತು ಟೆೇಬಲ್ನುನ ಠಪಠಪಾ ಕುಟಿಟ ಬುಸುಗುಟಿಟದ್ಳ್ು, " ಬಂದ್ು ಬಿಡಾಿರೆ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಸೆಟೇಶ್ನಿನಗ್ೆ, ಇಂತವರೆಲಾಿ!"...

೫ ಸಮರ್ಥಕ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಜ್ಜೇಪಿನಲ್ಲಿ ವೆೇಗವಾಗಿ ಊರಾಚೆಯ ಚೆೈನಿೇಸ್ ಕುಂಗ್ ಫು ಅಕಾಡೆಮಿಯತಿ ಸಾಗುತ್ತಿದಾದರೆ...ಪಕುದ್ಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತದ್ದ ಮಧ್ುರಾ ಹೆೇಳಿದ್ ವಿನಯಾ ಕೆ ಠಾರಿ ಕೆೇಸ್ ಕೆೇಳಿ ಬಹಳ್ ನಗು ಬಂದಿರುತಿದೆ. ಆದ್ರ ಟೆೈಮಿಂಗ್ ನೆ ೇಡಿ, ಆತನ ಡೆೈಮಂರ್ಡ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗುವುದ್ಕ ು ಈ ಮುಗಧ ಯುವತ್ತ ಬಂದ್ು ಚ್ಚಕು ತಪಪನುನ ಒಪಿಪಕೆ ಳ್ುಳವುದ್ಕ ು...ಕಾಕತಾಳಿೇಯ! ಅವರಿಗ್ೆ ತ್ತಳಿದ್ು ಬಂದ್ ಮಾಹತ್ತ ಪಾಕಾರ ಈ ಊರಿನ ಚೆೈನಿೇಸ್ ಯುವಕರು ಐದ್ು ಅಡಿಯಷುಟ ಕುಳ್ಳರಿದ್ುದ ಗಂಟೆಗಟಟಲೆ ಒಂದೆೇ ಕಡೆ ಶ್ಾಮವಿಲ್ಿದೆ ಸದಿದಲ್ಿದೆೇ ಕುಳಿತ್ತರಬಲ್ಿ ಸಾಧ್ನೆ ಮಾಡಿರುತಾಿರಂತೆ..ಜತೆಗ್ೆ ಮೊನೆನ ಮೊನೆನ ಈ ಕುಂಗ್ ಫು ಶಾಲೆಯವರು ಆ ಮ ೂಸಿಯಮ್ ಬೆೇಟಿಗ್ಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಂತೆ... ಅದ್ಕಾುಗಿಯೆೇ ಸಮರ್ಥಕ ಮಧ್ುರಾ ಜತೆಗ್ೆ ಬಂದಿದಾದರೆ.


ಆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖೂಸಿರ ಬಳಿಗ್ೆ ಹೆ ೇಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಧಾೂರ್ಥಕ ಚಾಂಗ್ ಎನುನವವನು ಮಾತಾ ಎಲ್ಿರೆ ಂದಿಗ್ೆ ವಾಪಸ್ ಬರದೆೇ ಆ ಮ ೂಸಿಯಮ್ ಬೆೇಟಿಯ್ದತಿ ದಿನಾ ತಾನೆೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆೇರೆಯಾಗಿ ಬಂದ್ನೆಂದ್ ತ್ತಳಿಸಿದ್ರು. ಆತನೆಲ್ಲಿ ಎಂದ್ು ಕೆೇಳ್ಲ್ು, " ರ ಮ್ ನಂಬರ್ ೧೦..."ಎನುನವರು. ಸಮರ್ಥಕ ಮಧ್ುರಾ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಧಾವಿಸಲ್ು ಆ ಕೆ ೇಣೆಯ ಮಧೊ ನೆಲ್ದ್ ಮೇಲೆ ಧಾೂನಮುದೆಾಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ಡ ಚೆೈನಿೇಸ್ ಯುವಕನೆ ಬಬನು ಕುಳಿತ್ತದಾದನೆ. ಕಣ್ುಮಚ್ಚಿ ಧಾೂನದ್ಲ್ಲಿದ್ದವನ ಮುಂದಿರುವ ಬುದ್ಧನ ಪಾತ್ತಮಯ ಮುಂದೆ ಅಗರಬತ್ತಿ ಹಚಿಲಾಗಿದೆ. ಅವನತಿ ಓಡೆ ೇಡಿ ಹೆ ೇಗಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ್ ಪರಿೇಕ್ಷಸಿದ್ ಮಧ್ುರಾ ವಿಸಮಯದಿಂದ್, " ಅಬಾಬ , ಇವನು ಭಾರಿೇ ಆಳ್ವಾದ್ ಸಮಾಧಿ ಸಿಥತ್ತ ತಲ್ುಪಿದಾದನೆ, ಧಾೂನದ್ಲ್ಲಿ..."ಎಂದ್ು ಬೆರಗ್ಾದ್ಳ್ು. ಆದ್ರೆ ಅನುಮಾನವೆೇ ಮೈವೆತ್ತಿದ್ ಸಮರ್ಥಕ ಕುಳಿತ್ತದ್ದವನ ಕತ್ತಿನ ನಾಡಿ ಹಡಿದ್ು ಪರಿೇಕ್ಷಸಿ, ಉಸ್್ ಎಂದ್ು ನಿಡ್ುಸುಯುದ, ಅವನನುನ ಸವಲ್ಪ ನ ಕಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣ್ವೆೇ ಜ್ಜೇವವಿಲ್ಿದ್ ಅವನ ಶ್ರಿೇರ ವಾಲ್ಲ ದೆ ಪ್ ಎಂದ್ು ಬಿದ್ುದಬಿಟಿಟತು, "ಇದ್ಕಿುಂತಾ ಆಳ್ವಾದ್ ಸಮಧಿಯ್ದನೆ ನಂದಿಲಾಿ..ಇವನನುನ ನೆೇರವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯೆೇ ಮಾಡ್ಬೆೇಕು!"ಎಂದ್ು ವಿಷಾದ್ದ್ ನಗ್ೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ. ಕತ್ತಿನ ನರವಂದ್ನುನ ಒತ್ತಿ ಯಾರೆ ೇ ತಜ್ಞನಾದ್ವನೆೇ ಇವನನುನ ಕೆ ಂದಿರಬಹುದೆಂದ್ು ಇಬಬರ ಚಚ್ಚಕಸಿಕೆ ಂಡ್ರು. ಮುಂದಿನ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಕಾಮವಾದ್ ಮಹಜರ್ ಇತಾೂದಿಯನುನ ಏಪಾಕಟು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಸವಲ್ಪ ಹೆ ತ್ತಿನ ನಂತರ ಕಚೆೇರಿಗ್ೆ ವಾಪಸಾ್ದ್ರು ಬರುವಾಗ ಮಧ್ುರಾಗ್ೆ ಏನೆ ೇ ಮರೆತವರಂತೆ , " ಆಫಿೇಸಿಗ್ೆ ಹೆ ೇದ್ ತಕ್ಷಣ್ ಆ ಶಾಲೆಯ ಇಂದಿನ ವಿಸಿಟಸ್ಕ ಪುಸಿಕದ್ಲ್ಲಿ ಅವನನುನ ನೆ ೇಡ್ಲ್ು ಯಾರಾದ್ರ ಬಂದಿದ್ದರೆ? ಎಂದ್ು ನಿೇನು ವಿಚಾರಿಸು...ಅವರೆೇ ಕೆ ಲೆ ಮಾಡಿರಬಹುದ್ು.ಹಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ ಆ ವಜಾ ಕಳ್ಳತನಕ ು ಇದ್ಕ ು ಕೆ ಂಡಿಯ್ದದೆ ಅಂದ್ಂತಾಯ್ದತು" ಎಂದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ

? ಅವರು ತಮಮ ಕಚೆೇರಿಗ್ೆ ಹೆ ೇಗುವುದ್ಕ ು ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಮತೆ ಿಮಮ ವಿನಯಾ ಕೆ ಠಾರಿ ಬರುವುದ್ಕ ು ತಾಳೆಯಾಯ್ದತು. ಇವರತಿಲೆೇ ನೆ ೇಡಿ ಅರಸಿ ಬಂದ್ ಆಕೆಯನುನ ನೆ ೇಡಿ ಸಮರ್ಥಕ ನಗುತಾಿ, " ಮಧ್ುರಾ, ಮತೆಿ ನಿನನ ಕೆೇಸ್ ಹಾಜರ್" ಎಂದ್ರು. ಮನದ್ಲೆಿದ್ದ ಅಸಹನೆಯ ಭಾವನೆಯನುನ ಹತ್ತಿಕಿು ಮಧ್ುರಾ, : "ಬನಿನ ವಿನಯಾ, ಮತೆಿೇನು ವಿಷಯ?" ಎನುನವಳ್ು..ಎಷಾಟದ್ರ ಊರಿನ ಮುಖೂಸಿ ಕೆ ಠಾರಿಯ ಮಗಳ್ು..ದ್ತುಿ ಮಗಳೆನಿನ! ಆಕೆ ಬಹಳ್ ಗಂಭಿೇರವದ್ನದಿಂದ್," ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ನನನ ರ ಮ್ ಮೇಟಿನ ಹೆಣ್ವನುನ ಎಸೆದ್ು ಬಿಟೆಟ, ಯಾರಿಗ ಹೆೇಳ್ದೆೇ...ಅದ್ನುನ ಒಪಿಪಕೆ ಳ್ಳಲೆಂದೆೇ ಬಂದೆ!" ಎನುನವಳ್ು, ಭಯಭಿೇತಳಾದ್ವಳ್ಂತೆ.


ಉಸೆ್ನುನತಿ ಅವಳೆ ಂದಿಗ್ೆ ಮದ್ುರಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕೆ ೇಣೆ "ಸಿ" ಯತಿ ಹೆ ೇಗುತ್ತಿರುವಂತೆಯೆ ಅತಿ ಮತೆ ಿಮಮ ಸಮರ್ಥಕ ಮಾದ್ಮಮನನುನ ’ಕಸಗುಡಿಸುವ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಮುತುವಜ್ಜಕ ತೆ ೇರಿಸಲ್ಿ ’ ಎಂದ್ು ತಾಕಿೇತು ಮಾಡ್ುತ್ತಿದಾದರೆ. ’ಸರಿ ಹೆ ೇಯ್ದತು!’ ಎನಿಸಿತು ಮಧ್ುರಾಗ್ೆ?

ಕೆ ೇಣೆ "ಸಿ" ಯೊಳ್ಕೆು ಇಬಬರ ಕಾಲ್ಲಡ್ುತ್ತಿದ್ಂ ದ ತೆಯೆೇ ಮತೆಿ ಕಾೂತೆ ತೆಗ್ೆದ್ ವಿನಯಾ," ಅರೆರೆ, ಇದ್ು ಮೊದ್ಲ್ ಕೆ ೇಣೆಗಿಂತಾ ಅಸಹೂವಾಗಿದೆ..ನನಗ್ೆ ಇದ್ು ಬೆೇಡಾ, ಇದ್ರ ಪಕುದ್ ರ ಮಿಗ್ೆ ಕರೆದ್ುಕೆ ಂಡ್ು ಹೆ ೇಗಿ ಪಿಿೇಸ್ " ಎನುನವಳ್ು. ಮಧ್ುರಾಳ್ ತಾಳೆಮಗ ಮಿತ್ತಯ್ದಲ್ಿವೆ? " ಎಷುಟ ಸಲಾರಿೇ ನಿಮಗ್ೆ ಹೆೇಳ್ುವುದ್ು?..ಎಲಾಿ ಮ ರು ಕೆ ೇಣೆಗಳ್ು ಒಂದೆೇ ತರಹ ಇವೆ ಅಂತಾ..ಅಲ್ಲಿ ಬೆೇರೆ ಬಬರ ವಿಚಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ..ಅದೆೇನು ಹೆೇಳ್ಲ್ು ಬಂದಿರುವಿರೆ ೇ ಹೆೇಳಿ ಮುಗಿಸಿ" ಎಂದ್ು ಗದ್ರಿಸಿದ್ಳ್ು..‘ತೆ ಲ್ಗಿ’ ಅನನಲ್ಲಲ್ಿ ಅಷೆಟೇ!

ಆಕೆಯ ಕೆ ೇಪ, ಬೆೇಸರ ತನಗ್ೆ ಮುಟುಟತಿಲೆೇ ಇಲ್ಿವೆಂಬಂತೆ ವಿನಯಾ: " ನೆ ೇಡಿ, ನಿನೆನ ರಾತ್ತಾ ನಾನು ರ ಮಿಗ್ೆ ಹೆ ೇದೆನಾ... ನೆ ೇಡಿದೆಾ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲ್ದ್ ಮೇಲೆ ನನನ ರ ಮ್ ಮೇಟ್ ಸತುಿ ಬಿದಿದದ್ದ ಪಾಪ ಅವನು ಇದ್ಕೆು ಮುಂಚೆ ಎಂದ್ ಸತ್ತಿರಲೆೇ ಇಲಾಿ .ನನಗ್ೆಷುಟ ಬೆೇಸರವಾಯುಿ, ಮೊದ್ಲ್ ಬಾರಿ ಸತ್ತಿದಾದನೆ ಅಂತಾ!..." ಎಂದ್ಳ್ು. ಮಧ್ುರಾಗ್ೆ ಚಳಿಜವರ ಬಂದ್ಂತೆ ಕೆ ಪದಿಂದ್ ನಡ್ುಗಿದ್ಳ್ು, ಆದ್ರ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ್ " ಅವನು ನಿಮಮ ಬಾಯ್ ಫೆಾಂರ್ಡ್ ಏನಿಾ? ಹೆಸರೆೇನು?" ಎನುನವಳ್ು. "ಅವನಿಗ್ೆ ನಾನೆೇ ಹೆಸರಿಟಿಟದ್ುದ , ಜ್ಾಕಿ ಅಂತಾ..." ಹೆಮಮ ಬೆರೆತ ದ್ನಿ ಬೆೇರೆ! "ಯಾಕೆ, ಅವನ ನಿಜವಾದ್ ಹೆಸರೆೇನಿಾೇ? ವಯಸೆ್ೇನು?"... ಕಿರುಚಬಾರದ್ು ಅಂದ್ುಕೆ ಂಡ್ರ ! ವಿನಯಾ ಮೊದ್ಲ್ ಬಾರಿಗ್ೆ ನಗುತಾಿಳ ೆ: " ಪಾಪ, ನಾನು ಬಂದ್ ದಿನದಿಂದ್ ನನನ ಜತೆಗ್ೆೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಹೆಗೆಣ್ಕೆು ಅವರಮಮ ಏನು ಹೆಸರಿಟಿಟದ್ದರೆ ೇ ನನಗ್ೆೇನಿಾ ಗ್ೆ ತುಿ?...ಅದ್ಕೆುೇನು ಬತ್ಕ ಸಟಿಕಫಿಕೆೇಟ್ ಇರುತಿದೆಯೆ ವಯಸು್ ಹೆೇಳ್ಲ್ು?.. ಬಹಳ್ ಬೆೇಜ್ಾರಾಯ್ದತಪಾಪ...ಅದ್ರ ಆ ಗಬುಬನಾತ ತಡೆಯದೆೇ ಟಾಯೆಿಟ್ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ವನುನ ತುರುಕಿ ಫಲಶ್ ಮಾಡಿ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಮಾಡಿಬಿಟೆಟ. ಇಂತಾ ಅಪರಾಧ್ವನುನ ಪೇಲ್ಲಸರಿಂದ್ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಬಾರದ್ು ಎಂದ್ು ನಿಮಮತಾ ಬಂದೆ ಅಷೆಟ.. ಸರಿ, ಇನುನ ತಾವು ನನನ ಮೇಲೆ ಕೆೇಸ್ ದಾಖಲ್ು ಮಾಡಿಕೆ ಳಿಿೇರೆ ೇ ಏನೆ ೇ?" ಎಂದ್ು ಹುಬೆಬೇರಿಸುವಳ್ು ಮಧ್ುರಾ ಹೆಂಚು ಹಾರುವಂತೆ ಕ ಗಲ್ಲಲಾಿ, ಸವಲ್ಪ ಕಡಿಮ ದ್ನಿ ಅಷೆಟೇ: "ಹ ಂ...ಕೆೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೆಿೇನೆ..ನಿೇವಿಲ್ಲಿಂದ್ ಹೆ ೇಗದಿದೆಾ , ಪೇಲ್ಲಸರಿಗ್ೆ ಹುಚುಿ ಹಡಿಸಲ್ು ಬಂದಿದಿದೇರಿ ಎಂಬ ಆರೆ ೇಪದ್ ಮೇಲೆ!"


ಅದಾದ್ ನಂತರ ಸೆಟೇಶ್ನಿನನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಧ್ುರಾಳ್ನುನ ಅಂದ್ು ಮಾತಾಡಿಸಲೆ ಇಲಾಿ ದ್ ರದ್ ರದಿಂದ್ ನೆ ೇಡಿ ಲೆ ಚಗುಟಿಟ ಹೆ ೇದ್ರು ತರಲೆ ಸಹೆ ೇದೆ ೂೇಗಿಗಳ್ು. ? ಮಾರನೆೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ೆೆಯೆೇ ಸಮರ್ಥಕ ಮತುಿ ಮಧ್ುರಾ ಮುೂಸಿಯಮ್ ಒಡೆಯ ರಮೇಶ್ ಕೆ ಠಾರಿಯವರ ಬಳಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ್ ಪಡೆದ್ು ಬೆೇಟಿಗ್ೆ ಬಂದ್ು ಅವರ ವಿಶಾಲ್ ಹವಾನಿಯಂತ್ತಾತ ಆಫಿೇಸಿನ ಮತಿನೆಯ ಕುಚ್ಚಕಗಳ್ಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದಾದರೆ. " ನಿಮಗ್ೆ ತೆ ಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ುವ ಉದೆದೇಶ್ವಿರಲ್ಲಲಾಿ..ಆದ್ರೆ ಬೆೇಗ ಕಳ್ಳರ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲ್ಲಲಾಿ..ಹಾಗ್ಾಗಿ ಮೊದ್ಲೆ ಕೆ ೇಟಿ ರ ಬಹುಮಾನದ್ ಕೆೇಸ್ ನೆ ೇಡಿ,ಕಚೆೇರಿಗ್ೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಹತುಿ ಹಲ್ವಾರು ಬಹುಮಾನ ಹುಚಿರು, ತರಲೆಗಳ್ ಡೆ ೇಂಗಿ ಕಾಲ್ ಗಳ್ು..." ಎಂದ್ು ತಮಮ ಕಷಟ ತೆ ೇಡಿಕೆ ಂಡ್ರು ಸಮರ್ಥಕ. ತಮಮ ಹೆ ಳೆಯುವ ಬಕು ತಲೆಯನುನ ನಾಲ್ ು ಬೆರಳಿಗ್ೆ ವಜಾದ್ುಂಗುರ ಧ್ರಿಸಿದ್ದ ಕೆೈಯ್ದಂದ್ ಸವರಿದ್ ಲ್ಕ್ಷಮೇ ಪುತಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಿವೆನುನವಂತೆ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದ್ರು. ಮಧ್ುರಾ ಸುಮಮನಿರದೆೇ, " ಸರ್, ನಿಮಮ ದ್ತುಿ ಮಗಳ್ಂತೆ ವಿನಯಾ ಅಂತಾ...ಅವಳ್ು ಮೊನೆನಯ್ದಂದ್ ಸುಮಮಸುಮಮನೆ.."ಎಂದ್ು ದ್ ರೆತ್ತಿದ್ಳ್ು. "ನನಗ್ೆ ಗ್ೆ ತುಿ..ನನನ ದ್ತುಿ ಪುತ್ತಾ ನಿಮಮಲ್ಲಿಗ್ೆ ಬಂದ್ು ತಲೆ ತ್ತನುನತ್ತಿದಾದಳ ೆ ಎಂದ್ು.. ಮಹಾ ತರಲೆ ಅಲ್ಿದೆೇ ಬಲ್ು ಕಿಲಾಡಿ ಅವಳ್ು,ಮುಗಢಳ್ಂತೆಯೆೇ ನಟಿಸುತಾಿಳ ೆ..ಅಬಾಬ, ಅವಳ್ ಕಾಟ ತಡೆಯದೆೇ ಓಡಿಸಿಬಿಟೆಟ ಅಂತ್ತೇನಿ!" ಎಂದ್ರು ಕೆ ಠಾರಿ, ತಮಮ ಭಾರ ಕಳೆದ್ುಕೆ ಂಡ್ವರಂತೆ. ಸಮರ್ಥಕ ಆಕೆಯ ವಿಷಯವನುನ ಬದಿಗಿಟುಟ, ಮುಖೂವಾದ್ ಮುೂಸಿಯಮ್ ವಿಷಯಕೆು ಬರುತಾಿ, " ಸರ್, ನಿಮಮ ಗ್ಾರ್ಡ್ಕ ಕರಣ್ ಬಗ್ೆೆಯೆೇ ನಮಗ್ೆ ಅನುಮಾನ , ಅದ್ು ಸಹಜವೂ ಕ ಡಾ ಅಲ್ಿವೆ?..ಅವನಿಗ್ೆ ಕಿೇಲ್ಲ ಕೆೈ, ಅಲಾರಮ್, ಸಮಯದ್ ಮಿತ್ತ ಮತುಿ ಅವಕಾಶ್ ಎಲ್ಿವೂ ಇತುಿ..ಆದ್ರ ಅವನ ಬಳಿಯಾಗಲ್ಲ, ವಿಚಾರಣೆಯ್ದಂದಾಗಲ್ಲೇ ಒಂದ್ು ಚ್ಚಕು ಸುಳಿವೂ, ಜ್ಾಡ್ ಸಿಕುುತ್ತಿಲಾಿ.." ಎಂದ್ರು. ರಮೇಶ್ ಎಲಾಿ ತ್ತಳಿದ್ವರಂತೆ ಸಪಪಗ್ೆ ನಕುರು:" ಅವನಿನೆ ನಬಬ ಮೊೇಸಗ್ಾರ ಅನಿನಸತೆಿ...ಅವನು ನಮಮ ವಿನಯಾಗ್ೆ ಲ್ವರ್ ಅಂತೆ...ನನನ ಬಳಿಯೆೇ ಬಂದ್ು, ಹೆ ೇದ್ ತ್ತಂಗಳ್ು, ಭಡ್ವಾ ಏನನುನತಾಿನೆ ಗ್ೆ ತೆ ಿೇ?. ..ವಿನಯಾಗ್ೆ ಇವನನ ಕೆ ಟುಟ ಮದ್ುವೆ ಮಾಡಿಕೆ ಡ್ಬೆೇಕಂತೆ...ಆಸಿಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗ್ೆ ಪಾಲ್ು ಬೆೇಕಂತೆ. ಅದ್ಕೆು ಇವನ ವಕಾಲ್ತುಿ, ಅವಳ್ದೆೇ ಕುಮಮಕುು... ನೆ ೇಡಿದಿರಾ ಹೆೇಗಿದೆ... ಒಂದೆೇ ಹಟಾ ಇಬಬರದ್ ..ಚೆನಾನಗಿ ಬೆೈದ್ು ಓಡಿಸಿಬಿಟೆಟ..ಅವನನುನ ಇಲ್ಲಿಂದ್ ತೆಗ್ೆಯೊೇಣಾ ಅಂದ್ರೆ "ಮಹಾ ಸೆಕುೂರಿಟಿ ಪಾವಿೇಣ್ " ಅಂತಾರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯವರು, ಇನಾೂರ ಸದ್ೂಕೆು ಅಂತವರು ಸಿಕುಲ್ಿವಂತೆ.. ಅಸಹೂದ್ವನು... ಮ ರೆ ತ ಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನಂತೆ ಚ ಯ್ದಂಗ್ ಗಮ್ ಜಗಿಯುತ್ತಿರುತಾಿನೆ.."ಎಂದ್ು ಮುಖ ಸಿಂಡ್ರಿಸಿದ್ರು ರಮೇಶ್ ಕೆ ಠಾರಿ.


ಆ ಮಾತು ಕೆೇಳಿ ವಿದ್ುೂತ್ ಶಾಕ್ ತಗುಲ್ಲದ್ವರಂತೆ ದಿಗೆನೆದ್ದರು ಸಮರ್ಥಕ..ಕಣ್ುಿ ಕಿರಿದಾಯ್ದತು: "ಏನಂದಿಾೇ?,,ಚ ಯ್ದಂಗ್ ಗಮ್ಮ.....ಕರೆಕ್ಟ!! ಎಂದ್ು ಕಣ್ುಣ್ುಿ ಬಿಡ್ುತ್ತಿದ್ದ ಮಧ್ುರಾಳ್ತಿ ತ್ತರುಗಿದ್ ಸಮರ್ಥಕ ಸಂತಸದ್ಲ್ಲಿ ಘ ೇಷ್ಟಸಿದ್ರು: " ನಾನು ಕೆೇಸ್ ಸಾಲ್ವ ಮಾಡಿ ಬಿಟೆಟ ಅನಿನಸಿಿದೆ..ಒಂದೆೇ ನಿಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಯಾಗಿ ಹೆೇಳಿಿೇನಿ...ನಿೇನು ನಿನೆನ ಆ ಕುಂಗ್ ಫು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಗ್ ಎಂಬ ಸತಿವನ ಬೆೇಟಿಗ್ಾಗಿ ಬಂದ್ವರ ಪಟಿಟ ನೆ ೇಡ್ು ಒಮಮ... ಅಲ್ಲಿ ವಿನಯಾಳ್ ಹೆಸರಿರಲ್ು ಸಾಧ್ೂ!" ಎಂದ್ರು... ರಮೇಶ್ ಕೆ ಠಾರಿ ಹುಬುಬಗಂಟಿಕುುತಾಿ, " ಹೌದ್ು ಅದ್ರಲೆಿೇನು ಅಚಿರಿ?..ವಿನಯಾ ಕುಂಗ್ ಫು ಶಾಲೆಯಲೆಿೇ ಓದಿ ಅಲೆಿ ಸವಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಅದ್ರ ಶ್ರಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಳ್ು ಕ ಡಾ..ಚಾಂಗ್ ಅವಳ್ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಟಿೇಚರ್ ಆಗಿ ಸೆೇರಿಕೆ ಂಡ್. ಇದ್ು ನನಗ್ೆೇ ಗ್ೆ ತುಿ.."ಎಂದ್ರು "ಇದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಸಾರ್, ವಿನಯಾ ಕೆ ಠಾರಿ ಹೆಸರು...ಚಾಂಗ್ ಗ್ಾಗಿ ಬಂದ್ವಳ್ು ನಿನೆನ!" ಎಂದ್ ಮಧ್ುರಾಗ್ೆ ಪರಮಾಶ್ಿಯಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. " ಅವನ ಮೃತುೂವಾಗಿ ಬಂದ್ವಳ್ು ಅನುನ...ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ನರತಜ್ಞೆ ಆಕೆ... ಕುಂಗುು ರಿೇತ್ತಯಲೆಿೇ ಅವನನುನ ಧಾೂನದ್ಲ್ಲಿದಾಗ ಹಂದಿನಿಂದ್ ಬಂದ್ು ಕೆ ಂದ್ು ಬಿಟಟಳ್ು..." ಎಂದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ ಹೆ ಳ್ಪಿನ ಕಂಗಳಿಂದ್, ಬೆಪಾಪಗಿ ಇವರನೆನ ನೆ ೇಡ್ುತ್ತಿದ್ದ ರಮೇಶ್ ಕೆ ಠಾರಿಯವರನೆನೇ ನೆ ೇಡ್ುತಾಿ, " ನಿಮಗಥಕವಾಯ್ದತಲ್ಿವೆ ಸರ್?.ನಿಮಮ ಬೆಲೆಬಾಳ್ುವ ವಜಾ ಮತೆಿ ನಿಮಮ ಕೆೈಗ್ೆ ಸೆೇರಿತೆಂದೆೇ ತ್ತಳಿಯ್ದರಿ..!." ಎಂದ್ು ಆಶಾವಸನಾ ಪೂವಕಕವಾಗಿ ಅವರ ಭುಜ ತಟಿಟದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ ರಮೇಶ್ ಕೆ ಠಾರಿ ದಿಗ್ರಮಯಾದ್ವರಂತೆ ಎದ್ುದ ನಿಂತರು: " ವಿನಯಾ ಮಾಡಿದ್ ಚಾಂಗ್ ನ ಕೆ ಲೆ?...ಕರಣ್ ತ್ತನುನತ್ತಿದ್ದ ಚ ಯ್ದಂಗ್ ಗಮ್ಮ?...ನನಗ್ೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಕುುವ ವಜಾ??? ..ಏನು, ಏನಿಾೇ ನಿಮಮ ಈ ಹುಚುಿ ಮಾತ್ತನ ಅಥಕ? " ಎಂದ್ು ಕಣ್ುಿ ಕೆಕುರಿಸಿದ್ರು ರಮೇಶ್ ಕೆ ಠಾರಿ. ಸಮರ್ಥಕ ಗ್ೆಲ್ುವಿನ ನಗ್ೆ ಬಿೇರುತಾಿ ಇಬಬರಿಗ ವಿವರಿಸಿದ್ರು: "ನಮಗಿೇಗ ತ್ತಳಿದ್ಂತೆ ಕರಣ್ ಮತುಿ ವಿನಯಾ ಪೆಾೇಮಿಗಳ್ು, ಈ ಕೆ ಠಾರಿ ಆಸಿಿ ಸಿಗದೆೇ ನಿರಾಸೆ , ಕೆ ೇಪದಿಂದ್ ಆ "ಸುಲ್ ಸಾಟರ್ "ವಜಾ ಕದಿಯುವ ಪಾಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು...ಮುಖೂವಾಗಿ ಕೆ ಠಾರಿಯವರ ಪಾತ್ತಷೆಟಗ್ೆ ಕುಂದ್ು ಬರಲೆಂದ್ು...ಅಂತಾ ವಜಾವನುನ ಮಾರಿ ಅರಗಿಸಿಕೆ ಳ್ಳಬಲ್ಿ ಶ್ಕಿಿ ಅವರಿಗಿತೆ ಿೇ ಇಲ್ಿವೇ ಗ್ೆ ತ್ತಿಲಾಿಆದ್ರ ಚಾಂಗ್ ನನ ನ ಸೆೇರಿಸಿಕೆ ಂಡ್ರು ಕರಣ್ ಮತುಿ ವಿನಯಾ ಕರಣ್ ತನಗ್ೆ ಮುೂಸಿಯಮಿಮನ ಭದ್ಾತಾ ವೂವಸೆಥಯ ಪೂವೇಕತಿರವೆಲಾಿ ತ್ತಳಿದಿದ್ದರಿಂದ್ ಈ ಗಿಡ್ಡ ಚಾಂಗ್ ನನುನ ಒಳ್ನುಗಿೆಸಿ ಪಿಯಾನೆ ೇ ಡ್ಬಬದ್ಲ್ಲಿ ಅಂದ್ು ಅಡ್ಗಿಸಿಟಿಟದಾದನೆ..ರಾತ್ತಾಯಾಗುತಿಲೆೇ ಅಧ್ಕ ಗಂಟೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ್ದ್ ಆ ಸೆಕುೂರಿಟಿ ಸಿವಚಿನುನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಬಬರ ಧೆೈಯಕವಾಗಿ ಒಳ್ನುಗಿೆದಾದರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಳ್ಬಾಗಿಲ್ನುನ ಯಾವಾಗಲ್ ಇಬಬರು ತೆಗ್ೆಯಬೆೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ, ವೂವಸೆಥಯ್ದದೆ...ಕಥಕುಳಿ ಮುಖವಾಡ್ ಧ್ರಿಸಿ ಕಾೂಮರಾ ಕಣ್ಿನುನ ಮರೆ ಮಾಚ್ಚಸಿ ಇವರಿಬಬರ ಹೆೇಗ್ೆ ಕಳ್ುವು ಮಾಡಿದ್ರೆಂದ್ು, ಮಧ್ುರಾ, ನಿನಗ್ಾಗಲೆೇ ಗ್ೆ ತುಿ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ್ ದ್ುರಾಸೆಯವರಾದ್ ಕರಣ್-


ವಿನಯಾ ಆ ಬಡ್ಪಾಯ್ದ ಚಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ತಮಗ್ೆೇ ಒಂದಿನ ಮುಳ್ುವಾಗಬಹುದೆಂದ್ು ಅವನ ಬಾಯ್ದ ಮುಚ್ಚಿಸಲ್ು ವಿನಯಾಳ್ ಕುಂಗ್ ಫು ಕಲೆಯನುನ ಕೆ ಲೆಗ್ಾಗಿ ಬಳ್ಸಿದ್ರು ಅಷೆಟೇಅಂತ ಈಗ ಕರಣ್ ಆ ವಜಾವನುನ ಹೆ ರಗ್ೆ ತಂದಿದಾದನೆ, ಅಡ್ಗಿಸಿಟಿಟದಾದನೆಅಲ್ಿವೆೇ ಮಧ್ುರಾ?.."ಎಂದ್ು ಅವಳ್ತಿ ಪಾಶಾನಥಕಕವಾಗಿ ನೆ ೇಡಿದ್ರು. ಅವಳಿಗ್ೆ ಇನ ನ ತಬಿಬಬಾಬಗಿಯೆೇ ಇದೆ! "ಕರಣ್ ಮೊದ್ಲ್ು ನಾವು ನೆ ೇಡಿದಾಗ...ವಿಚಾರಣೆ ಕೆ ೇಣೆ "ಏ" ಕಡೆಗ್ೆ ನೆಡೆದಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಚ ಯ್ದಂಗ್ ಗಮ್ ಜಗಿಯುತ್ತಿದ್ದನಾ?" ಎಂದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ ಮಧ್ುರಾ ಹೌದೆನುನವಂತೆ ಗ್ೆ ೇಣ್ು ಆಡಿಸಿದ್ಳ್ು. " ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವನನುನ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ನೆ ೇಡಿದೆವಲಾಿ..ಆಗ?" ಎಂದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ. ಮಧ್ುರಾ ತಲೆ ಕೆರೆದ್ುಕೆ ಂಡ್ು " ಆಗ್ಾ?...ಆಗ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ ಸಾರ್, ಖಂಡಿತಾ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗಮ್ ಇರಲ್ಲಲಾಿ. ...ಅದ್ಕೆುೇನಥಕ?" ಎಂದ್ಳ್ು ಮಬಾಬದ್ವಳ್ಂತೆ... ಸಮರ್ಥಕ ಮಗುವನುನ ನೆ ೇಡ್ುವಂತೆ ಅವಳ್ನುನ ದಿಟಿಟಸಿದ್ರು: "ಹುಚಿಮಾಮ!!..ಅವನ ಚ ಯ್ದಂಗ್ ಗಮಿಮನಲೆಿೇ ಅಲ್ಿವೆೇನು ಆ ವಜಾವನುನ ಸುತ್ತಿಕೆ ಂಡ್ು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಗಿಯುವಂತೆ ನಾಟಕವಾಡ್ುತಾಿ ಅಡ್ಗಿಸಿಕೆ ಂಡ್ು ಬಂದಿದ್ುದ?...ಅವನು ನಮಮ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಹೆರ್ಡ್ ಕಾವಟಕಸಿಕಗ್ೆ ಬಂದಾಗಲ್ ವಜಾ ಅವನ ಬಾಯಲೆಿ ಇತುಿ, ಆದ್ರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೆ ೇಗುವಾಗ ಮಾತಾ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ... ಇನುನ ಹೆೇಳ್ು ನೆ ೇಡ್ುವಾ?" ಎಂದ್ು ಸವಾಲೆಸೆದ್ರು. ಮಧ್ುರಾ ಉದೆವೇಗದಿಂದ್ ಎದ್ುದ ನಿಂತಳ್ು: "ಸರ್, ಅದ್ು ಅಲೆಿೇ ಇದೆ!!...ಹಾಗ್ಾದ್ರೆ ಸುಳ್ುಳ ಸಬ ಬು ಕತೆಗಳ್ನುನ ಪೇಣ್ಣಸಿಕೆ ಂಡ್ು ಹೆೇಳ್ುತಾಿ, ಮಹಾ ಮುಗ್ೆದಯಂತೆ ನಟಿಸುತಾಿ ವಿನಯಾ ಬರುತ್ತಿದ್ುದದ್ ಆ ವಜಾವನುನ ಅಲ್ಲಿಂದ್ ವಾಪಸ್ ಎತ್ತಿಕೆ ಂಡ್ು ಹೆ ೇಗಲೆಂದೆೇ?" ಎಂದ್ಳ್ು. ಸಮರ್ಥಕ ಅವಳ್ ಚುರುಕು ಬುದಿದಗ್ೆ ಮಚುಿತಾಿ, "ಇರಬಹುದ್ು, ಅದ್ು ನಿೇನು ಆಕೆಯನುನ ಯಾವ ವಿಚಾರಣೆ ಕೆ ೇಣೆಗ್ೆ ಕರೆದ್ುಕೆ ಂಡ್ು ಹೆ ೇದೆ ಎಂಬುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ತದೆ ಅಲ್ಿವೆ?" ಎಂದ್ರು ಮಧ್ುರಾ ಚೆನಾನಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೆ ಳ್ುಳತಾಿ: "ಮೊದ್ಲ್ನೆೇ ಬಾರಿ ಆಕೆಯನುನ "ಬಿ" ಕೆ ೇಣೆಗ್ೆ ಕರೆದೆ ಯೆದ...ನಂತರ ಎರಡ್ನೆ ಬಾರಿ "ಸಿ" ಕೆ ೇಣೆಗ್ೆ..." ಎಂದ್ು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಳ್ು "ಮಧ್ುರಾ...ಆಗ್ೆಲಾಿ ಆಕೆ ಈ ಕೆ ೇಣೆ ಚೆನಾನಗಿಲಾಿ, ಬೆೇರೆ ಕೆ ೇಣೆಗ್ೆ ಹೆ ೇಗ್ೆ ೇಣಾ ಎಂದ್ು ದ್ುಂಬಾಲ್ು ಬಿೇಳ್ುತ್ತಿರಲ್ಲಲ್ಿವೆ?" ಎಂದ್ು ಹುಬೆಬೇರಿಸುವರು, ಮುಂದೆ ಯೊೇಚ್ಚಸು ಎಂಬಂತೆ... ಮಧ್ುರಾ ಖುಶ್ರ ಮಿಶ್ರಾತ ಉದೆಾೇಕದಿಂದ್,


" ಅಯೊೂೇ ಹೌದ್ು ಸರ್...ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಥಕ ಕರಣ್ ಕೆ ೇಣೆ ನಂಬರ್ "ಏ" ನಲ್ಲಿ ವಜಾವನುನ ಬಚ್ಚಿಟುಟ ಹೆ ರಗ್ೆ ಬಂದ್ು ಇವಳಿಗ್ೆ ಅದ್ನುನ ವಾಪಸ್ ತರಲ್ು ಹೆೇಳಿದಾದನೆ, ತಾನೆೇ ಮತೆಿ ಹೆ ೇದ್ರೆ ಅನುಮಾನ ಬರುವುದೆಂದ್ು!...ನಾನು ಅದ್ೃಷಟವಶಾತ್ ಆಕೆಯನುನ "ಬಿ" ಮತುಿ "ಸಿ" ಕೆ ೇಣೆಗ್ೆ ಕರೆದೆ ಯೆದ..ಅದ್ಕೆುೇ ಆಕೆ "ಏ" ಕೆ ೇಣೆಗ್ೆ ಹೆ ೇಗಲೆಂದ್ು ಇಷೆಟಲಾಿ ನನನ ಬಳಿ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ಳ್ು!..ಅಂದ್ರೆಆ ಕರಣ್ ತಾನು ಕುಳಿತ್ತದ್ದ ಟೆೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಚ ಯ್ದಂಗ್ ಗಮ್ ಸಮೇತ ವಜಾವನುನ ಮತ್ತಿ ಅಂಟಿಸಿ ಬಿೇಳ್ದ್ಂತೆ ಅಡ್ಗಿಸಿಟಿಟದಾದನೆ ಅಂತಾಯ್ದತು...ಅಲ್ಿವೆ?" ಎನುನತಾಿ ಸಮರ್ಥಕ ಒಪುಪವರೆೇ ಎಂದ್ು ನೆ ೇಡಿದ್ಳ್ು ಮಧ್ುರಾ. "ಇನೆ ನಮಮ ಆಕೆ ಬಂದ್ು ಈಗ್ಾಗಲೆೇ ಯಾರಾದ್ ಾ ಆಕೆಯನುನ ಈ ಬಾರಿ "ಏ" ಕೆ ೇಣೆಗ್ೆ ವಿಚಾರಣೆಗ್ೆ ಕರೆದೆ ಯ್ದದದ್ದರೆ?" ಎಂದ್ರು ಸಮರ್ಥಕ ಏಳ್ುತಾಿ ಆ ಮಾತನುನ ಮುಗಿಸುವ ಮೊದ್ಲೆೇ ಮಧ್ುರಾ ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಹೆ ರಕೆು ತಮಮ ಜ್ಜೇಪಿನತಿ ಓಡ್ಹತ್ತಿದ್ದಳ್ು. ರಮೇಶ್ ಕೆ ಠಾರಿ ದಿಗ್ಾ್ರಂತರಾಗಿ ಉಸುರಿದ್ರು: " ಅಂದ್ರೆ ಇಷ ಟ ದಿನವು ಆ ವಜಾ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಹೆರ್ಡ್ ಕಾವಟಕಸ್ಕ ನಲೆಿ ಇತೆಿ?...ನಾವು ಊರೆಲಾಿ ಹುಡ್ುಕಲೆಂದ್ು ಇನಾಮು ಘ ೇಷ್ಟಸಿದೆದವು..." ಸಮರ್ಥಕ ಕ ಡಾ ಮಧ್ುರಾ ಹಂದೆ ಹೆ ರಗ್ೆ ೇಡ್ುತಾಿ ಕ ಗಿದ್ದರು: " ಪರವಾಗಿಲ್ಿ ಸರ್...ನಮಮ ಹೆರ್ಡ್ ಕಾವಟಕಸ್ಕ ಗಿಂತಾ ಸುರಕ್ಷತ ಜ್ಾಗ ಅವನಿಗ್ಾದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತತುಿ? ಅನುಮಾನವೆೇ ಬರದ್ ಜ್ಾಗಆದ್ರೆ ನಮಗ್ೆ ಗ್ೆ ತಾಿಯಿಲಾಿ?"

? ಶ್ರವೆೇಗದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಧ್ುರಾ ನೆಡೆಸಿದ್ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಜ್ಜೇಪ್ ಹೆರ್ಡ್ ಕಾವಟಕಸ್ಕ ಸೆೇರಿದಾಗ ಅಧ್ಕದ್ಷ ಟ ಸಮಯ ಬೆೇಕಾಗಲ್ಲಲ್ಿ.. "ಕೆ ೇಟಿ ರ ಆಸೆ ಹೆೇಗ್ೆ ಓಡಿಸುತಿದೆ ನೆ ೇಡಿ" ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಸಮರ್ಥಕ ರಿಗ್ೆ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗ್ೆ ಅಲೆ ಿಂದ್ು ಅಭ ತಪೂವಕ ದ್ೃಶ್ೂವೆೇ ಕಾದಿತುಿ. ಇಡಿೇ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಸಿಬಬಂದಿಯೆಲ್ಿ ಉದೆಾೇಕದಿಂದ್ ನಗ್ಾಡ್ುತಿ ಕಚೆೇರಿಯ ಮಧ್ೂ ಹಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕುಣ್ಣಯುತ್ತಿದಾದರೆ ಆ ಸಂಭಾಮದ್ ಮಧೊ ಇಬಬರು ಹೆಣ್ುಿ ಕಾನ್ ಸೆಟೇಬಲ್ ಗಳ್ು ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ಮಾದ್ಮಮನನುನ ತಮಮ ಭುಜದ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಕುಣ್ಣಸುತ್ತಿದಾದರೆ..ಆಕೆಯ ಕಂಗಳ್ಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಭಾಷಪ ಮತುಿ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಅವಳ್ು ನಗುತ್ತಿದಾದಳ ೆ. ಅವಳ್ ಒಂದ್ು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕಸಪರಕೆಯ್ದದೆ, ಇನೆ ನಂದ್ು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಚುೂಯ್ದಂಗ್ ಸಮೇತ ಅಂಟಿದ್ದ ವಜಾ ಫಳ್ ಫಳ್ ಮಿನುಗುತ್ತಿದೆ.. ಅದ್ನುನ ಕಂಡ್ು ಮಧ್ುರಾ ಬೆಕುಸಬೆರಗ್ಾಗಿ ನಿಂತ್ತದಾದಳ ೆ...ಸಮರ್ಥಕ ಮಾತಾ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಿದಾದರೆ. "ಅಣಾಿ, ನಿೇವೆೇಳಿದ್ ಆಗ್ೆ ಟೆೇಬಲ್ ಕೆಳ್ಗ್ೆ ಧ್ ಳ್ು ಗುಡಿಸಿದ್ದಕೆು ನೆ ೇಡ್ಾಣಾಿ , ಈ ವಜ್ಾಾ ಸಿಕ್ ಬಿಡ್ುಿ..ಇವರೆಲಾಿ ಏಳ್ಿವರೆ...ನಂಗ್ೆ ದೆ ರ್ಡ್ ಬೌಮಾನ ಕೆ ಡಾಿರಂತೆ!..ನಿಮಮ ಮಾತೆೇ ವಜಾ ಕಣ್ಣಾಿ..." ಎಂದ್ಳ್ು ಕೃತಜ್ಞ ಬಡ್ವಿ ಮಾದ್ಮಮ ಕಣ್ಣಿೇರು ಸುರಿಸುತಾಿ. ಅವಳಿಗ್ೆ ‘ಥಮ್್ ಅಪ್ ’ ಸ ಚನೆ ತೆ ೇರಿಸಿ ‘ಭಲೆೇ’ ಎಂದ್ು ಹುಬೆಬೇರಿಸಿ ನಕುರು ಸಮರ್ಥಕ.


ಮಧ್ುರಾ ಕಡೆಗ್ೆ ತ್ತರುಗಿ, " ಇನುನ ನಿೇನು ಈ ಮಾದ್ಮಮನನುನ ಕರೆದ್ುಕೆ ಂಡ್ು ಹೆ ೇಗಿ ಅವಳಿಗ್ೆ ಕೆ ಠಾರಿಯವರ ಹತಾ ಬಹುಮಾನ ಕೆ ಡಿಸಿ ಬಿಡ್ು. ಅವಳಿೇಗ ಕೆ ೇಟಾೂಧಿೇಶ್ವರಿಯಾದ್ಳ್ು...ಹಾ, ಹಾಗ್ೆೇ ಬರುವಾಗ ವಿನಯಾ ಮತುಿ ಕರಣ್ ರ ಅರೆಸ್ಟ ವಾರೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡ್ು ನನನತಾ ಬಾ" ಎನುನತಾಿ ಸಿಳೆಳ ಹೆ ಡೆಯುತಾಿ ಕಮಿೇಶ್ನರ್ ಶ್ಂಕರ್ ರಾಯರ ಕೆ ೇಣೆಯತಿ ಕಾಲ್ು ಹಾಕಿದ್ದರು ಸಮರ್ಥಕ. ಅವರಿಗ್ೆ ಬೆೇಕಿದ್ದ ಯಶ್ಸೆ್ಂಬ ಬಹುಮಾನ ಅವರಿಗ್ೆ ಸಿಕಿುದ್ಂತಾಗಿತುಿ! ….

ಪೆದದ ಗೆದದ ( ಹಾಸೂಮಿಶ್ರಾತ ಪತೆಿೇದಾರಿ ಕತೆ) ೧ ಮಾಧ್ವರಾಯ ಈಗ ತನನ ವಿಭಾಗದ್ ಕಲಾಸಿ ಪಾಳ್ೂದ್ ಠಾಣೆಗ್ೆ ಎಸ್ ಐ ಕೆೈಮ್ ಆಗಿ ವಗ್ಾಕವಣೆಯಾಗಿ ಬಂದ್ ಸಂಗತ್ತ ಎಲ್ಿರಿಗಿಂತಾ ಹೆಚಾಿಗಿ ಖುಶ್ರ ತಂದಿದ್ುದ ಆ ಸೆಟೇಷನಿನನ ದ್ಫೆೇದಾರ ಸತೂನಾರಾಯಣ್ರಾವ್ಗ್ೆ. ಅಥಾಕತ್ ಎಲ್ಿರ ಮೊಟಕಾಗಿ ಕರೆಯುವ ’ನಾಣ್ಣ’ ಗ್ೆ... ಈ ಗಿಡ್ಡ ಹೆಸರಿನ ಹಂದೆಯ ಒಂದ್ು ವಿನೆ ೇದ್ವಿದೆಯೆಂದ್ು ಬಹಳ್ಮಂದಿಗ್ೆ ಗ್ೆ ತ್ತಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ತನನ ಹೆಸರನುನ ಎಲ್ಿರ ಕುಲ್ಗ್ೆಡಿಸಿ ಬಾಯ್ದ ಮಾತ್ತನಲ್ಲಿ ‘ಸತಿ’ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತಲೆ ೇ, ‘ಸತ ’ ಿ ’ಸತ್ತಿೇ ’ ಎಂದೆ ೇ ಕರೆದಾಗ ಮೈಯುರಿದ್ುಹೆ ೇಗಿ ಎಲ್ಿರಿಗ ತನನನುನ ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಇಲ್ಿವೆೇ ಚ್ಚಕುದಾಗಿ ಬೆೇಕಾದ್ರೆ ’ನಾಣ್ಣ ’ ಎಂದೆೇ


ಕರೆಯಬೆೇಕೆಂದ್ು ಹುಕುಂ ಮಾಡಿದ್ದ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ‘ಸತಿ ’ ಎಂಬ ಪದ್ದಿಂದ್ ಸಾವಿನ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ುದದ್ು ಅವನಿಗ್ೆ ಬಹಳ್ ಅಪಿಾಯವಾಗಿಬಿಟಿಟತುಿ. ಮೊದ್ಲೆೇ ದಿನಂಪಾತ್ತ ಅಪರಾಧಿಗಳೆ ಂದಿಗ್ೆ ಸಾವು ಬದ್ುಕಿನ ಆಟ ಆಡ್ುತ್ತಿದ್ದ ಪೇಲ್ಲಸಿನವನಿಗ್ೆ ತನನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ೆೆ ನನೆಸಿಕೆ ಂಡೆೇ ಮೈ ನಡ್ುಗುತ್ತತುಿ!

ಈ ಕೆಲ್ಸಕೆು ಸೆೇರಿದ್ ಮೇಲ್ಂತ ಮೊದ್ಲ್ಲನಿಂದ್ಲ್ ‘ಶೊೇಕಿಲಾಲ್’ ಜ್ಜೇವನವನುನ ನೆಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವನಿಗ್ೆ ಕುದ್ುರೆ ಜ ಜ್ಜನ ಚಟವೂ ಅಂಟಿ, ಗ್ೆಲ್ಿಲಾಗದೆೇ ಮೈಯೆಲಾಿ ಸಾಲ್ಸೆ ೇಲ್ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡ್ು ಒದಾದಡ್ಹತ್ತಿದ್.ದ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಡಿೇ ಡಿಪಾಟ್ಕಮಂಟೆೇ ’ಎಮಮ ತಮಮಣ್ಿ’ , ’ಮೊದ್ ದರಾಯ ’ ಎಂದೆಲಾಿ ಗ್ೆೇಲ್ಲ ಮಾಡ್ುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮಾಧ್ವರಾಯ ತಮಮ ಠಾಣೆಗ್ೆೇ ವಗಕವಾಗಿ ಬಂದ್ು ಸೆೇರಿದ್ ಮೇಲ್ಂತ ಒಂದ್ು ಮಾಸಟರ್ ಪಾಿನ್ ನಾಣ್ಣಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಳ್ಕೆಯಾಡ್ತೆ ಡ್ಗಿತುಿ. ಮತೆಿ ಮತೆಿ ಯೊೇಚ್ಚಸಿದ್ರ “ಹೌದ್ು, ಯಾಕಾಗಬಾರದ್ು?” ಎಂದ್ು ಅವನ ಸಾವಥಕ ದ್ುರಾಸೆ ತುಂಬಿದ್ ಮನ ತಕಕ ಮಾಡಿತು...

ಅವನ ಪಾಕಾರ ತನಗಿಂತಾ ಚತುರ ಪೇಲ್ಲಸಿನವ ಆ ಠಾಣೆಯಲೆಿೇ, ಏಕೆ ನಗರದ್ಲೆಿೇ ಯಾರ ಇಲ್ಿ!..ತನಗ್ೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜ್ಾಣೆಮ, ತಾನೆೇ ಹುಟುಟ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಮಾಹತ್ತದಾರರ ಜ್ಾಲ್, ಪಾತಕ ಲೆ ೇಕದ್ ಬಗ್ೆೆ ತ್ತಳ್ುವಳಿಕೆ ಇನಾೂರಿಗಿರಲ್ು ಸಾಧ್ೂ? ತನನ ಸಹೆ ೇದೆ ೂೇಗಿಗಳೆಲಾಿ ಅವನನುನ ಹೆ ಗಳ್ುತ್ತದ್ುದದೆೇನೆ ೇ ಅವನ ಗವಕವನುನ ಬೆಳೆಸಿತುಿ. ಭಂಡ್ಧೆೈಯಕದಿಂದ್ ಎಂತೆಂತಾ ಕೆೇಸುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳ್ನುನ ತಾನು ಹಡಿದ್ರ ತನನ ಮೇಲ್ಧಿಕಾರಿ ಇನೆ್ೆಕಟರ್, ಎಸ್. ಐ ಗಳಿಗ್ೆೇ ಕಿೇತ್ತಕ ಬರುವಂತೆ ನೆಡೆದ್ುಕೆ ಂಡಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ದ್ುರದ್ೃಷಟವಶಾತ್ ನಾಣ್ಣಯ ಪಾಕಾರ ಸಾವರ್ಥಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ು ಇವನಿಗ್ೆ ಯಾವುದೆೇ ಬೆಲೆ ಕಟಿಟರಲ್ಲಲ್ಿ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಿಯ ಸಿಕಿುರಲ್ಲಲ್ಿಹಾಗ್ಾಗಿ ತಾನೆ ‘ತಾನು ಹಣ್ದಾಸೆಯ್ದಂದ್ ಜ ಜ್ಾಡಿ ಇಂದ್ು ಈ ದ್ುುಃಸಿಥತ್ತಗ್ೆ ಬಂದಿದ್ುದ?’ ಎಂದ್ು ಅವನ ಮನಸೆ್ೇ ಅವನಿಗ್ೆ ಚುಚ್ಚಿ ಹೆೇಳಿ ಸಮರ್ಥಕಸಿಕೆ ಳ್ುಳತ್ತತುಿ. ವಿಧಿ ತನಗ್ೆ ಬಗ್ೆದ್ ಅನಾೂಯವನುನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೆ ಂಡ್ು, ಈ ಸಬ್ ಇನೆ್ೆಕಟರನ ಪೆದ್ುದತನವನೆನೇ ಬಳ್ಸಿಕೆ ಂಡ್ು ತಾನೆೇ ಸವಂತಕಾುಗಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡ್ರೆ ತಪೆಪೇನಿಲ್ಿ ಎಂದ್ು ಅವನಿಗ್ೆ ಬಲ್ವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ುಬಿಟಿಟತುಿ.

ಹಾಗ್ಾಗಿ, ಇಡಿೇ ಇಪಪತೆೈದ್ು ವಷಕದ್ ಸವಿೇಕಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ು ಕೆ ಲೆ ಅಷೆಟೇಕೆ, ಕಳ್ಳತನ, ದ್ರೆ ೇಡೆಯ ಕೆೇಸನ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಗ್ೆಹರಿಸದ್ ‘ಪೆದ್ದ, ದ್ಡ್ದ ’ ಎಂದೆಲಾಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಖಾೂತ್ತ ಮಾತಾವೆೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ ಮಾಧ್ವರಾಯನನುನ ತನನ ವಾೂಪಿಿಗ್ೆೇ ವಗಕ ಮಾಡಿದ್ದಕೆು ಪಲ್ಲೇಸ್ ಕಮಿೇಶ್ನರನ ನ, ಮನೆದೆೇವರನ ನ ಏಕಕಾಲ್ಕೆು ವಂದಿಸಿದ್ದ.


‘ಸರಿ, ಇದ್ಕೆ ುಂದ್ು ಶಾಶ್ವತ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಲೆೇಬೆೇಕು!’ ಎಂದ್ು ಮಾಧ್ವರಾಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಿಕಾರ ವಹಸಿದ್ ನಂತರ ನಾಲೆುೇ ದಿನಕೆು ಇದ್ನುನ ಕಾಯಕಗತ ಮಾಡ್ಲ್ು ಅಂತ್ತಮವಾಗಿ ತ್ತೇಮಾಕನಿಬಿಟಿಟದ್ದ ನಾಣ್ಣ.

ಅಂದ್ು ಶ್ನಿವಾರ ರಾತ್ತಾ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರ ಲೆಕಿುಸದೆೇ ಆ ಏರಿಯಾದ್ ಜ ಜುಕೆ ೇರರ ಸರದಾರ ಎನಿಕೆ ಂಡಿದ್ದ ಮುಖೂ ದ್ಳಾಳಳಿ ’ಪಾಭಾಕರ್ ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟೇಟ್ ಏಜ್ೆಂಟ್ ’ ಎಂಬ ನಾಮಫಲ್ಕವಿದ್ದ ಕಲಾಸಿ ಪಾಳ್ೂದ್ ಅಂಗಡಿಗ್ೆ ಕಾಲ್ಲಟಟ ನಾಣ್ಣ. ಬೆ ೇರ್ಡ್ಕ ಹೆ ರಗ್ೆ ಏನೆೇ ಇದ್ದರ ಅದ್ು ರಹಸೂವಾದ್ ಜ ಜುಕೆ ೇರರ ಅಡೆಡ ಎಂದ್ು ಇತರರಂತೆ ನಾಣ್ಣಗ ಚೆನಾನಗಿಯೆ ಗ್ೆ ತ್ತಿತುಿ. ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಒಬಬನೆೇ ಇದ್ದ ಪಾಭಾಕರ ಗಲಾಿ ಪೆಟಿಟಗ್ೆ ಮುಚ್ಚಿ ಮನೆಗ್ೆ ಹೆ ರಟವನು ನಾಣ್ಣಯ ಚ್ಚರಪರಿಚ್ಚತ ಮುಖ ನೆ ೇಡಿ ಮತೆಿ ಕುಳಿತ. “ ಪಾಭಾಕರಾ, ಆ ಮೊದ್ ದರಾಯನನುನ ನಮಮ ಠಾಣೆಗ್ೆೇ ಸಬ್ ಇನೆ್ೆಕಟರ್ ಕೆೈಮ್ ಆಗಿ ನೆೇಮಿಸಿದಾದರೆಗ್ೆ ತಾಿಯಿಲಾಿ?’ ಎಂದ್ ನಾಣ್ಣ ಕೆೈಚಾಚುತಾಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಬಿಟಿಟ ಸಿಗರೆೇಟ್ ಸೆೇದ್ುವ ಅಭಾೂಸವಿದ್ದ ನಾಣ್ಣಗ್ೆ ತನನ ಪಾೂಕೆಟ್ ಎಸೆದ್ು ಹುಬೆಬೇರಿಸಿದ್ ಪಾಭಾಕರ: “ಹ ಂ ಕಣೆ ೇಹೆೇಳಿಿದ್ುಾಈಗ ನಿೇನು ಹೆೇಳಿದ್ ಮೇಲೆೇ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದ್ುದ..ಅಲೆ ವೇ, ನಿಮ್ ಕಮಿೇಶ್ನರಿಗ್ೆೇನಾದ್ರ ತಲೆ ಗಿಲೆ ಕೆಟಿಟದೆಯೆ..? ಸುಮನ ಹೆರ್ಡ್ ಕಾವಟಕಸ್ಕನಲ್ಲಿ ಪೆೇಪರ್ ವಕ್ಕ ಮಾಡೆ ುಂಡ್ು ಕ ತ್ತದ್ದ ಆ ದ್ಡ್ಡ ಶ್ರಖಾಮಣ್ಣನ ತಂದ್ು ಈ ಏರಿಯಾಗ್ೆ ಎಸ್ ಐ ಅಗಿ ಹಾಕಿದಾದರಲಾಿಏನೆೇಳೆ ೇಣಾ?” ಎಂದ್ “ಅದ್ು ದೆ ಡ್ಡ-ದೆ ಡ್ದ ಆಫಿೇಸಸ್ಕ ಬೆೈನ್ ಕಣ್ಯಾೂ..ನಿಮಮಂತಾ ನಾಗರಿೇಕರಿಗ್ೆಲಾಿ ಅಥಕವಾಗಲಾಿ..” ಎಂದ್ು ವೂಂಗೂವಾಗಿ ನಕುು ಹೆ ಗ್ೆಯ ಸುರಳಿಯನುನ ತಾರಸಿಯತಿ ತ ರಿದ್ ನಾಣ್ಣ. ಪಾಭಾಕರ ತಲೆ ಅಡ್ಡ ಆಡಿಸಿ ಜ್ಞಾನಿಯಂತೆ ನುಡಿದ್, “ ಏನೆೇ ಹೆೇಳ್ುಇನುನ ಕೆ ಲೆಗಳ್ ಕೆೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಾಸಿಿಯಾಗುತೆಿ’ ಅವನತಿ ಒಂದ್ು ಹುಬೆಬೇರಿಸಿ ಸೆ ಟಟಗ್ೆ ನಕು ನಾಣ್ಣ.. ”ಹೌದ್ು..ಆಗ್ೆೇ ಆಗತೆಿ” ಎಂದ್ು ರಾಗವೆತ್ತಿದ್. ಅವನ ಒಗಟಿನಂತ ಮಾತು ಕೆೇಳಿ ಪಾಭಾಕರ ಸಿೇಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಜರುಗಿದ್,” ಏನೆ ೇಹಾಗಂದೆಾ?’ ಅವನ ಮಾತೆೇ ಕೆೇಳ್ಸಿಕೆ ಳ್ಳದ್ವನಂತೆ ನಾಣ್ಣ ಮುಂದ್ುವರೆಸಿದ್, “ ನಿನಗ್ೆ ಆ ಖದಿೇಮ ನರೆೇಂದ್ಾ ರೆೈ ಗ್ೆ ತಿಲಾಿ..ಅದೆೇ ನಿನನ ಹತಾ ಬಂದ್ು ಸಾಲ್ದ್ಲ್ಲಿ ಜ ಜ್ಾಡ್ುತಾಿನಲಾಿ?’


ನರೆೇಂದ್ಾ ರೆೈನ ಹೆಸರು ಕೆೇಳಿ ಚೆೇರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮುರಿ ಕುಳಿತ ಪಾಭಾಕರ “ಮೊನೆನ ಜ್ೆೈಲ್ಲಂದ್ ಹೆ ರಗ್ೆ ಬಿಟಿಟದಾರೆ ನಿನೆನ ಬಂದಿದ್ದ ನನನತಾ ಸೆಟೇಷನಿನನಲ್ಲಿ’ ಎಂದ್ು ಪಾಭಾಕರನನೆನೇ ದಿಟಿಟಸಿ ಪಾತ್ತಕಿಾಯೆಗ್ಾಗಿ ನೆ ೇಡಿದ್ ನಾಣ್ಣ ಪಾಭಾಕರನ ಮುಖ ಒಮಮಲೆ ಗಡ್ುಸಾಯ್ದತು..ನರೆೇಂದ್ಾ ರೆೈ ಪಾತಕಲೆ ೇಕದ್ ಹೆಸರಾಂತ ರೌಡಿ.. “ ಆ ರ್ ಯಾಸುಲ್!..ಏನಿಲಾಿ ಅಂದ್ ಾ ಇದ್ುವರೆಗ ಅದ್ ಇದ್ ಹೆೇಳಿ ಐವತುಿ ಸಾವಿರನಾದ್ ಾ ಕಿತೆ ುಂಡಿದಾದನೆ..ಕೆೇಳ್ಕೆು ಹೆ ೇದಾಗಲೆಲಾಿ ದೆ ಡ್ಡ ಚ ರಿ ತೆಗ್ೆದ್ು ಎದ್ುರಿನ ಟೆೇಬಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನೆಟುಟತಾಿನೆ..ಆಯೂಬಾಬ!..ಇನ ನ ಹೆಚುಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಸಿರ್ಡ್ ಬಾಟಲ್ ಹೆ ರಗ್ೆ ತೆಗುದ ಅದ್ರ ಪಕು ಇಡ್ುತಾಿನೆ ಅವನ ದಿಮಾಕು ನೆ ೇಡೆಬೇಕು..” ಎಂದ್ು ಕೆ ೇಪ ಬೆರೆತ ನಿರಾಸೆಯ್ದಂದ್ ಗುಡ್ುಗಿದ್ ನೆ ಂದ್ ಏಜ್ೆಂಟ್ ಪಾಭಾಕರ.

“ ಅವನನನ ಮತೆಿ ದೆ ಡ್ಡ ಕೆೇಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕಿುಹಾಕಿಸಿ ಒಳ್ಗ್ೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿನಗಂತ ದ್ುುಃಖವಾಗಲಾಿ ಅನುನ’ಎಂದ್ ನಾಣ್ಣ ಆ ಪಾಶೆನಯ ಉತಿರ ಚೆನಾನಗಿ ತ್ತಳಿದ್ . “ಖಂಡಿತಾ ಆಗಲಾಿಆದ್ರೆ ನಿನನ ಮಾತ್ತನ ಅಥಕವೆೇನೆ ೇ?” ಎಂದ್ು ಅಪಾತ್ತಭನಾಗಿ ನುಡಿದ್ ಪಾಭಾಕರ. ಅವನಿಗ್ೆ ಇಂದ್ು ನಾಣ್ಣ ನೆಡೆನುಡಿಯೆೇ ವಿಚ್ಚತಾ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತೆಿ ಇವನ ಪರಿವೆಯೆೇ ಇಲ್ಿದೆೇ ಮುಂದ್ುವರೆಸಿದ್ ನಾಣ್ಣ: “ಆ ನರೆೇಂದ್ಾ ರೆೈ ನಿನೆನ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂದೆನಲಾಿ..ಅದಾೂವುದೆ ೇ ಹಳೆೇ ಕೆೇಸಿನ ವಿಷಯಕೆು, ಸೆೈನ್ ಹಾಕಬೆೇಕಾಗಿತುಿ ರಿಜ್ಜಸಟರ್ ನಲ್ಲಿ.., ಬಂದ್ವನು ಮಯಾಕದೆಯ್ದಂದ್ ಕ ತುಕೆ ಳ್ಳಬಾರದಾ?ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ು ಹಾಕೆ ಂಡ್ು ಏನು ಇವನ ಮಾವನ ಮನೆಯ ತರಹ ಚುಟಾಟ ಸೆೇದಿಕೆ ಂಡ್ು, ‘ಕಾಫಿ ತರಿಸಿಾ, ಅಷ ಟ ಗತ್ತ ಇಲಾವ?’ ಅಂತಾ ನನಗ್ೆೇ ರೆ ೇಫ್ ಹಾಕಿದ್. ನನಗ್ೆ ಮೈ ಉರಿದೆ ೇಗಿ ’ಎದೆದೇಳ್ಯಾೂ ಮೇಲ್ಕೆು ’ ಅನೆ ನೇ ಅಷರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ು ಬಿಟನಪಾಪ, ನಮಮ ಮಾಧ್ವರಾಯ!..ಈ ಮಂಕು ದಿಣೆಿ ನನಮಗ, “ಯಾಕಪಾಪ, ನಾವು ಪಬಿಿಕ್ ಸವೆಕಂಟ ್, ಕಾಫಿ ���ರಿಸಪಾಪ ಏನಿೇಗ?..”ಅಂತಾ ನನಗ್ೆೇ ಬುದಿದ ಹೆೇಳಿ ಹಲ್ಲುರಿದ್ು ಹೆ ರಟೆ ೇದ್, ಗ್ೆ ತಾಿ?ನನಗ್ಾೂಕೆ ೇ ರೆೇಗಿ ಹೆ ೇಯ್ದತು, ಆ ನರೆೇಂದ್ಾನ ಮುಖದ್ಲ್ಲಿ ವಿಜಯದ್ ನಗ್ೆ ನೆ ೇಡಿಆಮೇಲೆ ಅವನೆೇ ‘ ನಾನು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ಟೆೈನಿನಲ್ಲಿ ಕುಕೆು ಸುಬಾಮಣ್ೂಕೆು ಹೆ ೇಗ್ಾಿ ಇದಿೇನಿಾ.,.ಅಲ್ಲಿ ಪೇಲ್ಲಸಿನವರಿಗ್ೆ ವಿಷಯ ಹೆೇಳಿರಿಾ..ಬೆೇಕಾದ್ರೆ ಅಲೆಿ ಹೆ ೇಗಿ ರಿಪೇಟ್ಕ ಮಾಡೆ ುಳಿಿೇನಿಸುಮನ ನನಗ್ೆ ಇದ್ಕೆುಲಾಿ ಕಾಟ ಕೆ ಡೆಬೇಡಿ’ ಅಂತ ಗದ್ರಿಸಿ ಹೆ ೇದ್ ’ ಪಾಭಾಕರ ಗ್ೆ ೇಣ್ು ಆಡಿಸುತಾಿ ಒಪಿಪದ್: ”ಕೆ ಬುಬ ಜ್ಾಸಿಿ ಕಣೆ ೇ ಅವನಿಗ್ೆ..ಈ ತರಾ ನಿಮೊೀರಲಾಿ ಅವನಿಗ್ೆ ಲ್ಲಫ್ಟ ಕೆ ಡಿಿೇರಲಾಿಅದ್ಕೆುೇ ತಾನ ಭಾರಿೇ ಕುಳ್ ಅನೆ ುಂಬಿಟಿಟದಾದನೆ’ ನಾಣ್ಣ ನೆೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಗ್ೆಳೆಯನ ಮುಖವನುನ ಅಥಕಗಭಿಕತವಾಗಿ ನೆ ೇಡಿದ್,


“ಕೆ ನೆಗ್ೆ ಹೆ ೇಗ್ಾಿ ಹೆ ೇಗ್ಾಿ ನನನ ಟೆೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ತನನ ಚ್ಚನನದ್ ಸಿಗರೆೇಟ್ ಲೆೈಟರ್ ಬಿಟುಟ ಹೆ ೇದ್., ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎನ್. ಆರ್. ಅಂತಾ ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಇನಿಶ್ರಯಲ್್ ಕೆತ್ತಿದೆ.. ಅದ್ನುನ.ನಾನೆತ್ತಿಟುಟಕೆ ಂಡೆ..ಜತೆಗ್ೆ ಅವನ ಚುಟಾಟದ್ ಒಂದ್ು ಪಿೇಸ್ ಕ ಡಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆ ೇಡ್ು’ಎನುನತಾಿ ತನನ ಜ್ೆೇಬಿನಿಂದ್ ತೆಗ್ೆದ್, ಜ್ಾಗಾತೆಯಾಗಿ ಕಛಿೇಕಫಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ದ ಚ್ಚನನದ್ ಸಿಗರೆೇಟ್ ಲೆೈಟರ್ ಮತುಿ ಒಂದ್ು ಸೆೇದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಚುಟಾಟದ್ ತುಂಡ್ು ‘ ಇದ್ನುನ ನಾನು ಹುಷಾರಾಗಿ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟಟದೆೇ ಬಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಹಾಗ್ೆೇ ಇಟುಟಕೆ ಂಡಿದೆದೇನೆ..ಅವೆರಡ್ರ ಮೇಲ್ ಅವನ ಕೆೈ ಬೆರಳ್ಚುಿ ಇದೆದೇ ಇದೆಗ್ಾೂರೆಂಟಿ!..” ಪಾಭಾಕರ ಅಚಿರಿಯ್ದಂದ್ ಕಣೆಿತ್ತಿದ್, ಗಂಟಲ್ು ಕಟಿಟದ್ವನಂತೆ “ಇದ್ನೆನಲಾಿ ಇಟೆ ುಂಡ್ುಏನ್ ಮಾರ್ಡ್ಬೆೇಕ ಂತಾ?” ಎಂದ್ ಇನೆ ನಂದ್ು ಪುಗಸಟೆಟ ಸಿಗರೆೇಟ್ ಹಚುಿತಾಿ ದಿಟಟ ದ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿದ್ ನಾಣ್ಣ: “ನಾನೆ ಂದ್ು ಕೆ ಲೆ ಮಾಡೆಬೇಕು ಅಂತ್ತದಿದೇನಿ’ ಪಾಭಾಕರ ತನನ ಸಿೇಟಿನಲೆಿೇ ಹೌಹಾರಿದ್ “ ಏಯ್!ಏನೆ ೇ ಇದ್ು?..ಅವನನನ ಹೆ ೇಗಿ ಕೆ ಲೆ ಮಾಡಿಿೇನಿ ಅಂತ್ತೇಯಲಾಿ..ಅವನು ಎಂತಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗ್ೆ ತಾಿ?’ ಪಾಭಾಕರನ ಏರಿದ್ ದ್ನಿಗ್ೆ ನಾಣ್ಣ ಮಧೊ ಕೆೈಯೆತ್ತಿ ತಡೆದ್, ಮುಖ ಕಿವುಚ್ಚದ್: “ಅವಸರ ಜ್ಾಸಿಿ ಕಣೆ ೇ ನಿಂಗ್ೆ..ಅವನನನ ಕೆ ಲ್ಲಿೇನಿ ಅಂದೆನಾ?..ಅವನನನ ಒಂದ್ು ಕೆ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕಿುಹಾಕಿಸಿಿೇನಿ’ ಪಾಭಾಕರನ ಬಾಯ್ದ ಒಣ್ಗಿದ್ಂತಾಗಿ ಟೆೇಬಲ್ ಮೇಲ್ಲದ್ದ ಅಧ್ಕ ಬಾಟಲ್ ನಿೇರು ಸುರಿದ್ುಕೆ ಂಡ್: ನಾಣ್ಣ ಪಾಭಾಕರನ ಚಕಿತ ಬೆದ್ರಿದ್ ಮುಖವನೆನೇ ದಿಟಿಟಸಿ ನೆ ೇಡಿದ್: “ಪಾಭಾಕರಾ, ಈ ತರಹ ಯೊೇಚ್ಚಸಿ ನೆ ೇಡ್ು..ಇವತುಿ ಒಂದ್ು ಕೆ ಲೆ ನೆಡೆಯತೆಿ.. ಸತಿವನು ನರೆೇಂದ್ಾನಿಗ್ೆ ಆಗದ್ವನು ಅಂತ್ತಟೆ ುಳೆ ಳೇಣಾ..ಕೆ ಲೆ ಮಾಡಿದ್ವನು ನಾನುಆದ್ರೆ ಈ ಸಿಗರೆೇಟ್ ಲೆೈಟರ್ ಮತುಿ ಚುಟಾಟ ತುಂಡ್ನುನ ಮಾತಾ ಅಲೆಿೇ ಬಿಸಾಕಿರುತೆಿೇನೆಆಗ.?.” ಅವಸರಪಡ್ುತಾಿ ಪಾಭಾಕರ, “ ಅಷುಟ ಸಾಕಾಗತಾಿ?..ನರೆೇಂದ್ಾ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ಹುಡ್ುಕಿದಾಗ ಅವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆಾ?..” ಎಂದ್ ನಾಣ್ಣ ‘ಒಪಿಪದೆ ನಿನನ ಜ್ಾಣ್ತನ ’ ಎಂಬಂತೆ ತಲೆ ಕುಣ್ಣಸಿದ್ :” ಸಾಕಾಗಲಾಿ, ಅದ್ಕೆುೇ ನನನದ್ು ಮಾಸಟರ್ ಪಾಿನ್ ಅನೆ ನೇದ್ುಇಲ್ಲಿ ನೆ ೇಡ್ು..” ಎನುನತಾಿ ಶ್ಟ್ಕ ಜ್ೆೇಬಿನಿಂದ್ ಒಂದ್ು ಕಾಗದ್ದ್ ತುಂಡ್ನುನ ಮಧೊಯ ಟೆೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದ್. ಅದ್ು ಒಂದ್ು ರೆೈಲ್ಲನ ವೆೇಳಾಪಟಿಟಯ ಪುಟದ್ ತುಂಡ್ು..


ನಾಣ್ಣ ವಿವರಿಸಿದ್: “ಇಲ್ಲಿ ನೆ ೇಡ್ು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ಯಶ್ವಂತಪುರದಿಂದ್ ಕುಕೆು ಸುಬಾಮಣ್ೂಕೆು ಹೆ ೇಗುವ ರೆೈಲ್ಲನ ಸಮಯಕೆು ನಾನು ಕೆಂಪು ಇಂಕಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ಗ್ೆ ಸುತ್ತಿದೆದೇನೆ, ಅದ್ನುನ ನೆನೆಪಿಟುಟಕೆ ಳ್ುಳವಂತೆ..ಅದ್ನುನ ಮುದ್ುರಿ ಕೆ ಲೆಯಾದ್ ವೂಕಿಿಯ ಪಕುದ್ಲೆಿಲೆ ಿೇ ಎಸೆದಿರುತೆಿೇನೆನಮಮ ಮೊದ್ುದ ಮಾಧ್ವರಾಯ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಬರುತಾಿನೆ, ತನಿಖೆಗ್ೆ ಅಂತಾಮ ರು ತರಹದ್ ಪುರಾವೆಗಳ್ನುನ ನಾನು ನರೆೇಂದ್ಾ ರೆೈಯತಿ ಕೆೈ ಬೆ ಟುಟ ಮಾಡ್ುವಂತೆ ಬಿಟಿಟರುತೆಿೇನಲಾಿ..ಇನೆನೇನು ಬೆೇಕು?.. ನರೆೇಂದ್ರ ತಾನೆೇ ಸೆಟೇಷನಿನನಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿ ಹೆ ೇದ್ ಹಾಗ್ೆ ಯಶ್ವಂತಪುರದ್ಲ್ಲಿ ರೆೈಲ್ು ಹತುಿತಾಿನೆ ಅನೆ ನೇದ್ು ಕನ್ಫಮ್ಕ ಆಗಿ ಮಾಧ್ವರಾಯ ತಾನು ಸೆಟೇಷನಿಗ್ೆೇ ಹೆ ೇಗಿ ಅವನನುನ ಅರೆಸ್ಟ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಗ್ಾಕುತಾಿನೆ’ ಪಾಭಾಕರ ಉತಾ್ಹದಿಂದ್ ಕೆೈಯುಜ್ಜಿಕೆ ಂಡ್, “ ಬಾಳಾ ಚೆನಾನಗಿದೆ ಕಣೆ ೇ ಪಾಿನು’ಎಂದ್ವನು ಅರೆಕ್ಷಣ್ ತಡೆದ್ು ಮತೆಿೇನೆ ೇ ಹೆ ಳೆದ್ವನಂತೆ, ”ಅರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನಗ್ೆೇನೆ ೇ ಲಾಭ?...ನರೆೇಂದ್ಾ ಬಲ್ಲಪಶ್ು ಆದ್ಅವನು ಜ್ೆೈಲ್ಲಗ್ೆ ಹೆ ೇಗಬಹುದ್ು ಅಷೆಟೇ’

ನಾಣ್ಣ ಮುಖದ್ಲ್ಲಿ ಅದೆೇನೆ ೇ ರಹಸೂ ಬಚ್ಚಿಟುಟಕೆ ಂಡ್ವನ ನಗ್ೆಯ್ದದೆ “ಆದ್ರೆ ಕೆ ಲೆಯಾದ್ವನಿಂದ್ ನನಗ್ೆ ಲಾಭವಿದೆಯಲಾಿ!’ಎಂತಷೆಟ ಹೆೇಳಿ ಸುಮಮನಾದ್. “ಹೆ ೇಗಿಿೇ, ಹೆೇಳೆೇ ಬಿಡೆ ೇ ಅದಾೂರನನ ಕೆ ಲೆ ಮಾಡಿಿೇಯಾ?...ನಂಗ ಗ್ೆ ತಾಿಗಿಬಿಡಿಿ”! ಎಂದ್ು ಕುತ ಹಲ್ ಅದ್ುಮಿಟುಟ ಕೆ ಳ್ಳಲಾರದೆ ಕಿೇಚಲ್ು ದ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ ಗಿದ್ದ ಪಾಭಾಕರ.

ನಾಣ್ಣ ಏಕಾಏಕಿ ಎದ್ುದನಿಂತು ತನನ ಪಾೂಂಟಿನ ಜ್ೆೇಬಿನಿಂದ್ ಒಂದ್ು ಕಪಪನೆಯ ಹೆ ಳೆಯುವ ಆಟೆ ೇಮಾೂಟಿಕ್ ರಿವಾಲ್ವರನುನ ತೆಗ್ೆದ್. “ ನಿನನನೆನ ಕಣೆ ೇ ನಾನು ಕೆ ಲ್ುಿವುದ್ು, ಫೂಲ್!.. ಮಾದ್ವರಾಯ ಪೆದ್ದ, ನರೆೇಂದ್ಾ ನಿೇಚ ಆದ್ರೆ ನಿೇನು ಈಡಿಯಟ್!...ಇವತುಿ ಶ್ನಿವಾರದ್ ರೆೇಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗ್ೆ ಇಪಪತುಿ ಲ್ಕ್ಷ ಪೆೈಜು ಬಂದಿದ್ುದ ನನಗ್ೆ ಗ್ೆ ತ್ತಲಾಿ ಅಂದ್ು ಕೆ ಂಡಿದಿದೇಯಾ?ಇವತುಿ ಅಧ್ಕದಿನ ಬಾೂಂಕು, ಸಂಜ್ೆ ಹಣ್ ಸಿಕಿುದ್ದರಿಂದ್ ನಿನಗ್ೆ ಹೆ ೇಗಕಾುಗಲ್ಲಲ್ಿ,ಹಾಗ್ಾಗಿ ನಿೇನು ತೆಗ್ೆದ್ುಕೆ ಂಡ್ು ಬಂದ್ ಹಣ್ವೆಲಾಿ ಇನ ನ ಬಾೂಂಕಿಗ್ೆ ಹಾಕಿಲಾಿ, ನಿನನ ಟೆೇಬಲ್ ಡಾಾಯರ್ನಲ್ಲಿಯೆೇ ಇದೆನನನ ಅಧ್ಕ ಪಾಿನ್ ನಿನಗ್ೆ ಹೆೇಳ್ಲೆೇ ಇಲಾಿನಿನನನುನ ಕೆ ಂದ್ು, ಇಲ್ಲಿ ನರೆೇಂದ್ಾನ ಪುರಾವೆಗಳ್ನುನ ಬಿಟುಟ , ನಾನು ಸಿಟಿ ರೆೈಲ್ು ನಿಲಾದಣ್ದಿಂದ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ಚೆನೆನೈಗ್ೆ ಹೆ ರಡ್ುತೆಿೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನರೆೇಂದ್ಾ ರೆೈನ ರೆೈಲ್ಲಗ್ೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕಿುನಲ್ಲಿ ಬೆೇರೆ ಸೆಟೇಷನಿನನಿಂದ್, ನಿನನ ಹಣ್ದ್ ಜತೆಗ್ೆ ಪರಾರಿ!ಗ್ೆ ತಾಿಯ್ದತೆ..?” ಎನುನತಾಿ ಗ್ಾಬರಿಯ್ದಂದ್ ಏಳ್ಲೆತ್ತನಸಿದ್ ಪಾಭಾಕರನನುನ ಒರಟಾಗಿ ಮತೆಿ ಚೆೇರಿಗ್ೆ ತಳಿಳದ್ ನಾಣ್ಣ.

ಟಿಾಗೆರ್ ಮೇಲ್ಲದ್ದ ಬೆರಳ್ು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಚಲ್ಲಸಿತು! ಸೆೈಲೆನ್ರ್ ಸದ್ುದ ಹೆ ರಗಿನ ಮಳೆ ಗುಡ್ುಗಿನ ಸದಿದನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗಿಹೆ ೇಗಿತುಿ


೩ ಪಾಭಾಕರನಿಗ್ೆ ಗ್ಾಬರಿಯಾಗಿ ಓಡ್ಲ್ು ಸಮಯವೆೇ ಸಿಗದ್ಂತೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಠಾತಾಿಗಿ ಗುಂಡ್ು ಹಾರಿಸಿದ್ದ ನಾಣ್ಣ ಈ ಪಿಸ ಿಲ್ನುನ ಚೆನಾನಗಿ ಬಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿ ಎಲಾಿದ್ರ ಕಸದ್ಬುಟಿಟಗ್ೆ ಎಸೆದ್ರಾಯ್ದತು ಎಂದ್ು ಆತಂಕದಿಂದ್ ಧ್ಡ್ಗುಟುಟವ ಎದೆಯನುನ ಒತ್ತಿಕೆ ಂಡ್ ನಾಣ್ಣಸಿಕುರ ನರೆೇಂದ್ಾ ರೆೈ ಎಸೆದಿದಾದನೆ ಎಂದ್ುಕೆ ಳ್ುಳತಾಿನೆ ಮಾಧ್ವರಾಯ..ಮ ಖಕ! ಎಂದೆನಿಸಿ ಅದೆೇ ಕಚ್ಚೇಕಫಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ ಒರೆಸಿಕೆ ಂಡ್.

ನೆೇರವಾಗಿ ಹಣೆಯಲೆ ಿಂದ್ು ರಂದ್ಾವಾಗಿ ಗುಂಡ್ು ಒಳ್ಹೆ ಕುು ಸತ್ತಿದ್ದ ಪಾಭಾಕರ. ತನನ ಬಿಜ಼್ಿ ಸವಿಕಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾರು ಕೆ ಲೆ ಆತಮಹತೊ ಕೆೇಸುಗಳ್ನುನ ಕಣಾಿರೆ ಕಂಡಿದ್ದ ನಾಣ್ಣಯ ಮಿದ್ುಳ್ು ಈಗಲ್ ತಣ್ಿಗ್ೆೇ ಇತುಿಕುಕೆು ಸುಬಾಮಣ್ೂಕೆು ಹೆ ರಡ್ುವ ಯಶ್ವಂತಪುರದ್ ರೆೈಲ್ಲನ ವೆೇಳಾಪಟಿಟಯ ಕೆಂಪು ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದ ಪುಟವನುನ ಆ ಟೆೇಬಲ್ ಕೆಳ್ಗ್ೆ ಮುದ್ುರಿ, ಕಾಣ್ುವಂತೆ ಎಸೆದ್. ನರೆೇಂದ್ಾ ರೆೈಯ ಸಿಗರೆೇಟ್ ಲೆೈಟರನುನ ಹೆಣ್ದ್ ಕಾಲ್ಲನ ಬಳಿ ಬಿೇಳಿಸಿದ್. ಯಾವುದ್ನ ನ ತನನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟಟಲ್ಲಲ್ಿ.. ತಾವು ಸೆೇದಿದ್ದ ಸಿಗರೆೇಟ್ ತುಂಡ್ುಗಳ್ನೆನಲಾಿ ಜ್ೆೇಬಿನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟುಟಕೆ ಂಡ್..

ಹಾಗ್ೆೇ ಟೆೇಬಲ್ ಡಾಾಯರನುನ ಕಚ್ಚೇಕಫ್ ಸುತ್ತಿದ್ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ್ು ಹಣ್ವನುನ ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಬಾೂಗಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೆ ಂಡ್. ಬಾಗಿಲೆಳೆದ್ುಕೆ ಂಡ್ು ಹೆ ರಗ್ೆ ಮತಿಗ್ೆ ನೆಡೆದ್, ಯಾರ ಕಾಣ್ಲ್ಲಲ್ಿ..ತನನ ಮೊೇಟಾರ್ ಸೆೈಕಲ್ ಏರಿ ಹೆ ರಟುಬಿಟಟ, ಮನೆಗ್ೆ ಬರುವ ರಸೆಿಯಲ್ಲಿ ಪಬಿಿಕ್ ಫೇನ್ ಬ ತ್ತನಲ್ಲಿ ಅನಾಮಧೆೇಯವಾಗಿ ’ಪಾಭಾಕರನ ಆಫಿೇಸಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ು ಹೆ ಡೆದ್ ಸದ್ುದ ಕೆೇಳಿಸಿತು ’ ಎಂದ್ಷೆಟೇ ಹೆೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಸರಸರನೆ ಹೆ ರಟು ಬಿಟಟ. ಪಾಭಾಕರನ ಆಫಿೇಸ ತನನ ಠಾಣೆಯ ವಾೂಪಿಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದ್ು, ಆದ್ದರಿಂದ್ ಕೆೇಸ್ ತನಿಖೆಗ್ೆ ಮಾಧ್ವರಾಯ ಬರುವುದ್ು ನಿಶ್ರಿತ..ಅಂದ್ರೆ ನರೆೇಂದ್ಾ ರೆೈ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ಸಿಕಿುಬಿೇಳ್ುವುದ್ ನಿಶ್ರಿತ!! ತನನ ಪಾಿನ್ ಯಶ್ಸಿವಯಾಯ್ದತೆಂದ್ು ನೆಮಮದಿಯ್ದಂದ್ ಸಿಳೆಳಹೆ ಡೆಯುತಾಿ ಮನೆಗ್ೆ ತೆರಳಿದ್ ನಾಣ್ಣ.

೪ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ಆರರ ಸಮಯ . ಬೆಂಗಳ್ ರು ಸಿಟಿ ರೆೈಲ್ು ನಿಲಾದಣ್ಕೆು ಧೆೈಯಕವಾಗಿ ತನನ ಸ ಟ್ ಕೆೇಸಿನಲ್ಲಿ ಹಂದಿನ ರಾತ್ತಾ ಕದಿದದ್ದ ಇಪಪತುಿ ಲ್ಕ್ಷ ಹಣ್ವನ ನ ಇಟುಟಕೆ ಂಡ್ು ತಲ್ುಪಿದ್ ನಾಣ್ಣ. ಚೆನೆನೈ ರೆೈಲ್ು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತ್ತದೆ

ಇನೆನೇನು ರೆೈಲ್ು ಹತ್ತಿ ತನನ ಸಿೇಟ್ ಹುಡ್ುಕಬೆೇಕು, ಆಗ ಹಂದಿನಿಂದ್ ಒಂದ್ು ಅಚಿರಿಯ ದ್ನಿ ಉದ್ೆರಿಸಿತುಿ:


“ ಅಯೊೂೇ, ನಾಣ್ಣ, ಕೆ ನೆಗ ನಿೇನೆೇನಾ?ನಾನಂದ್ು ಕೆ ಂಡ್ ಹಾಗ್ೆೇ..!!”ಎಂಬ ಪರಿಚ್ಚತ ದ್ನಿ ಕೆೇಳಿ ಸರಾನೆ ತ್ತರುಗಿ ನೆ ೇಡಿದ್. ಅವನ ದ್ುರದ್ೃಷಟಕೆು ಅಲ್ಲಿ ಇವನತಿ ಬೆರಗುನೆ ೇಟ ಬಿೇರುತ್ತಿದ್ವ ದ ನುತನನ ಎಸ್ ಐ. ಮಾಧ್ವರಾಯನೆೇ!

ಕೆ ನೆಯೆ ಕ್ಷಣ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ ನಿನೆನ ರಾತ್ತಾ ಪಾಭಾಕರನಿಗ್ೆೇನೆ ೇ ಓಡಿಹೆ ೇಗಲ್ು ಸಮಯ ಸಿಕಿುರಲ್ಲಲ್ಿ, ಆದ್ರೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗ್ೆಡೆಡಯಾಡಿದ್ಂತಾಗಿ ತಲ್ಿಣ್ಣಸಿದ್ ನಾಣ್ಣಗ್ೆ ಥರಗುಟುಟವ ಕಾಲ್ುಗಳಿಂದ್ಲೆೇ ಪಾಿಟ್ಫಾರಮಿಮನಲ್ಲಿ ಓಡ್ುವ ಅವಕಾಶ್ವಿತುಿ, ಓಡಿಯೆೇಬಿಟಟ ’ ನಿಲ್ುಿ ನಿಲ್ುಿ , ನಾಣ್ಣ, ಓಡ್ಬೆೇಡಾ!” ಎಂದ್ು ಹಂದಿನಿಂದ್ ಮಾಧ್ವರಾಯ ಕ ಗಿದ್ರ ನಿಲ್ಿದೆೇ ಪಾಯಾಣ್ಣಕರಿಗ್ೆ ಯದಾವತದಾವ ಢಿಕಿು ಹೆ ಡೆಯುತಾಿ ಓಡ್ುತ್ತಿದಾದನೆ, ಗ್ೆ ತುಿ ಗುರಿಯ್ದಲ್ಿದೆೇ ಢಂ!! ಎಂದ್ು ಮಾಧ್ವರಾಯನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸವಿೇಕಸ್ ರಿವಾಲ್ವರ್ನಿಂದ್ ಹಾರಿದ್ ಗುಂಡ್ು ನಾಣ್ಣ ಬಲ್ಗ್ಾಲ್ಲಗ್ೆ ಬಡಿದಿತುಿ.. ಮರು ಕ್ಷಣ್ವೆೇ ಚ್ಚೇರುತಾಿ ಕಾಂಕಿಾೇಟ್ ನೆಲ್ದ್ ಮೇಲೆ ಆಯತಪಿಪ ಬಿದಿದದ್ದ ನಾಣ್ಣ ಬಿದೆದೇಟಿಗ್ೆ ಅವನ ಸ ಟ್ ಕೆೇಸ್ ತೆರೆದ್ುಕೆ ಂಡ್ು ಅವನ ಬಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಣ್ದ್ ಕಟೆಟಲಾಿ ನೆಲ್ದ್ ಮೇಲೆ ಚೆಲಾಿಪಿಲ್ಲಿಯಾಯ್ದತುಓಡೆ ೇಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಧ್ವರಾಯ, ಜನರನುನ ಚದ್ುರಿಸಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡ್ು ನಾಣ್ಣಯತಿ ಕರುಣೆಯ ನೆ ೇಟ ಬಿೇರುತಾಿ ಕಚ್ಚೇಕಫಿನಿಂದ್ ಕಾಲ್ಲನ ಗ್ಾಯಕೆು ತಾತಾುಲ್ಲಕ ಪಟಿಟ ಕಟಿಟದ್..ಪ್ಿ-ಪ್ಿ ಎಂದ್ು ಕನಿಕರದಿಂದ್ ಲೆ ಚಗುಟುಟತ್ತಿದಾದನೆ, ತಾನಿದ್ನುನ ನಿರಿೇಕ್ಷಸಿದೆದ ಅನುನವಂತೆ ಯ ಫೂಲ್..ನನನನೆನೇಕೆ ಹಡಿದೆ?ನಿೇನು ಇಲ್ಲಿಗ್ೆೇಕೆ ಬಂದೆ? “ಎಂದ್ು ಆತ ತನನ ಆಫಿೇಸರ್ ಎಂಬುದ್ನುನ ಮರೆತು ನಿರಾಸೆ ಮತುಿ ನೆ ೇವು ಮಿಶ್ರಾತ ಉದಿಾಕಿ ದ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಣ ಕ ಗಿದ್. “ಡಾಕಟರ್ ಬರುತಾಿರೆ, ನಿನಗ್ೆ ಚ್ಚಕಿತೆ್ ಮಾಡಿಸುತೆಿೇನೆ ತಾಳ್ು ಅವಸರಪಡ್ಬೆೇಡ್!” ಎಂದ್ು ಕುತ ಹಲ್, ಶಾಕ್ ಎರಡ್ರಿಂದ್ ತಬಿಬಬಾಬಗಿ ಕುಳಿತವನ ಭುಜ ಒತ್ತಿ ಶಾಂತ್ತಯ್ದಂದ್ ಸಂತೆೈಸಿದ್ ಮಾಧ್ವರಾಯ! “ ಡಾಕಟರ್ ಹಾಳಾಗಿ ಹೆ ೇಗಿಿ!..ನನಗ್ೆೇಕೆ ಗುಂಡ್ು ಹೆ ಡೆದೆ, ಇಲೆಿೇಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆದ..ಹಾಿಾ?” ಎಂದ್ು ಕುತ ಹಲ್ ಮತುಿ ನಿರಾಸೆ ಬೆರೆತ ದ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನರಳಿ ಮುಖ ಕಿವಿಚ್ಚದ್ ನಾಣ್ಣ. ಮಾಧ್ವರಾಯ ಜ್ಾಣ್ನಗ್ೆ ಬಿೇರುತಾಿ, “ ನಿೇನು ಯಾವಾಗಲ್ ಆ ಪಾಭಾಕರನ ಹತಾ ಜ ಜು ಆಡಿಿೇಯಾ ಅಂತಾ ಮಾತಾ ಗ್ೆ ತ್ತತುಿ,,, ಆದ್ರೆ ಅವನನೆನೇ ನಿೇನು ಕೆ ಂದೆಯಲಾಿ!..ನಿೇನು ಜ್ಾಣ್ನೆೇ?... ಅಲ್ಲಿ ಅಷುಟ ಪುರಾವೆ ನಿನನ ಬಗ್ೆೆಯೆೇ ಬಿಟುಟ ಹೆ ೇದ್ವನು?” ಎಂದ್ು ಕೆಣ್ಕುವ ದ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೇಳಿದ್ ಧಿಗ್ರಮಯಾದ್ವನಂತೆ ನಾಣ್ಣ ಮಾಧ್ವರಾಯನ ಭುಜ ಅಲಾಿಡಿಸಿದ್, “ ನನನ ಬಗ್ೆೆ ಯಾವ ಪುರಾವೆ ಇತುಿ?..ಏನು ಒದ್ರುತ್ತಿದಿದೇಯಾ ನಿೇನು?”


ಮಾಧ್ವರಾಯ ಚ್ಚನನದ್ ಲೆೈಟರನುನ ಬರಿಗ್ೆೈಯಲ್ಲಿಯೆ ಎತ್ತಿ ಹಡಿದ್ು ತೆ ೇರಿಸಿದ್. ‘ಅಯೊೂೇ! ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲದ್ದ ನರೆೇಂದ್ಾನ ಬೆರಳ್ಚುಿ ಅಳಿಸಿ ಹೆ ೇಯ್ದತಲ್ಿ ’ ಎಂದ್ು ನಾಣ್ಣಗ್ೆ ಗ್ಾಬರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೆೇ ಮಾಧ್ವರಾಯ, ” ನೆ ೇಡ್ು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿನನ ಇನಿಶ್ರಯಲ್್ ಎಷುಟ ಚೆನಾನಗಿ ಬರೆಸಿದಿದೇಯಾ!..ಎನ್ ಆರ್ ಅಂತಾ.. ನಾಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ ನಿನನ ಆದ್ರೆ ನಿನನ ಪೂತ್ತಕ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಅಂತಾ ನಂಗ್ೆ ತ್ತಿತುಿ!...ಅದ್ಕೆುೇ ಎನ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿೇನೆೇ ಅಂತಾ ಹೆ ಳಿಯ್ದತು..!” ನಾಣ್ಣ ಆ ನೆ ೇವಿನಲ್ ಿ ತಲೆ ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೆ ಳ್ುಳತಾಿನೆ, “ಅಯೊೂೇ ಶ್ತ ಮ ಖಕ!... ನನನ ಹೆಸರು ಸತೂನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಅಂತಾ.. “ನಾಣ್ಣ” ಅಂತಾ ಅಡ್ದ ಹೆಸರು ಇಟೆ ುಂಡಿದೆದ!ಲೆೈಟರ್ ನನನದೆೇ ಆಗಿದ್ದರ ಸತೂನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಅನೆ ನೇದ್ು ಸರಿಯಾದ್ ಇಂಗಿಿೇಷ್ಟನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಆಗುತ್ತಿತುಿಆದ್ರೆ ಇದ್ು ನರೆೇಂದ್ಾ ರೆೈದ್ು ಎನ್ ಆರ್! ನಿನಗ್ೆ ನನನ ಹೆಸರ ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ತಳಿದಿಲ್ಿವೆೇ?!!. ನಿೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ ಿ ಇಂತಾ ತಪುಪ ಮಾಡಿಿೇಯಾ ಅಂತಾ ನಂಗ್ೆ ಹೆ ಳೆಯಲ್ಲಲ್ಿವಲಾಿ?!” ಎಂದ್ು ಪೆೇಚಾಡಿದ್.

ಮಾಧ್ವರಾಯ ಅಚಿರಿಮಿಶ್ರಾತ ಕಂಗಳ್ನುನ ಅರಳಿಸುತಾಿ, “ಆಹ್! ಹೌದಾ?..ಅದೆೇಕೆ ೇ ಸತಿನಾರಾಯಣ್ ಅನೆ ನೇ ಹೆಸರನಾನ ನಾಣ್ಣ ಅಂತಾ ಮಾಡೆ ುಂಡೆ?’ ಎಂದ್ು ಮುಗದವಾಗಿ ಪಾಶ್ರನಸಿದಾಗ, ಹಣೆ ಚಚ್ಚಿಕೆ ಂಡ್ು ಹಲ್ುಿ ಮುಡಿ ಕಚ್ಚಿ ನಾಣ್ಣ, “ಆಗ ನಾನು ‘ಸತಿ ’ ನಾರಾಯಣ್ ಆಗಿಲ್ಲಕಲ್ಿಈಗ ಆದೆ!” ಎಂದ್ು ಮುಲ್ುಗಿದ್.. ಮಾಧ್ವರಾಯ ನಿರಾಳ್ವಾಗಿ ಪ್ಿ-ಪ್ಿ ಎನುನತಾಿ ತನನ ವಿವರಣೆ ಮುಂದ್ುವರೆಸಿದ್.: ” ಇನುನ ಸಾಪಟಿನಲ್ಲಿ ರೆೈಲ್ಲನ ಟೆೈಮ್ ಟೆೇಬಲ್ ಬಿೇಳಿಸಿ ಹೆ ೇಗುವುದೆ? ಆ ಟೆೈಮ್ ಟೆೇಬಲ್ ಪುಟ ನನನ ಕೆೈಗ್ೆ ಸಿಕಿುತು..ಅದ್ರಿಂದ್ ನಿೇನು ಇವತುಿ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ಈ ಟೆೈನಿನಲ್ಲಿ ಹೆ ರಡ್ುವುದ್ು ಗ್ೆ ತಾಿಗಿ ಬಿಟಿಟತು..ಅದ್ಕೆು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ು ಕಾಯುತ್ತಿದೆದ’ ಇನೆ ನಮಮ ಆಘಾತಕೆು ಒಳ್ಗ್ಾದ್ವನಂತೆ ನರಳಿದ್ ನಾಣ್ಣ: “ಅದ್ು ಹೆೇಗಯಾೂ?ಅಲ್ಲಿ ಯಶ್ವಂತಪುರದಿಂದ್ ಕುಕೆು ಸುಬಾಮಣ್ೂದ್ ರೆೈಲ್ು ಅನುನವ ಪೆೇಜ್ ತಾನೆೇ ಇದ್ದದ್ುದ??’ " ಯಶ್ವಂತಪುರಕೆು ಈ ರೆೈಲ್ು ಬರಕೆು ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮೊದ್ಲೆೇ ಸಿಟಿ ಸೆಟೇಷನಿನನಿಂದ್ಲೆೇ ಕುಳಿತುಕೆ ಂಡ್ು ನಿನನ ಹೆ ಂಚು ಹಾಕಿ ಕಾಯುತ್ತಿರೆ ೇಣ್ವೆಂದ್ು ಇಲ್ಲಿಗ್ೆೇ ಬಂದ್ು ಬಿಟೆಟಹೆೇಗಿದೆ ಮುಂದಾಲೆ ೇಚನೆ?ನೆ ೇಡ್ು, ನಾನೆಷುಟ ಜ್ಾಣ್, ನಿೇನೆಷುಟ ದ್ಡ್ದನಾದೆ!!”ಎಂದ್ು ಪೆಕಪೆಕ ನಕುನು ಮಾಧ್ವರಾಯ. ಮತೆಿ ಅವನ ದ್ಡ್ಡತನ ಇದ್ರಲ್ ಿ ಗ್ೆದಿದದ್ದಕೆು ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೆ ಂಡ್ ನಾಣ್ಣ:


” ಅಯೊೂೇ ಮಂಕೆೇ!ಯಶ್ವಂತಪುರದ್ ರೆೈಲ್ು ಅಲ್ಲಿಂದ್ಲೆೇ ಹೆ ರಡ್ುತಿದೆ ಕಣ್ಯಾೂಸಿಟಿ ಸೆಟೇಷನಿನನಿಂದ್ ಅಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೆ ೇಗುವುದಿಲಾಿಇದ್ು ಬೆೇರೆಯೆೇ ರ ಟ್, ಚೆನೆನೈಗ್ೆ ಹೆ ೇಗುತೆಿ, ನಿನಗ್ೆ ರೆೈಲೆವೇ ರ ಟ್ ಕ ಡಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ೆ ತ್ತಲ್ಿ.. ಇದ್ರಲ್ ಿ ತಪುಪ ಮಾಡಿಬಿಟೆಟೇ! ” ಎಂದ್ು ದ್ ರಿದ್ನು, ಬಿದ್ದರ ಮಿೇಸೆ ಮಣಾಿಗದ್ ನಾಣ್ಣ. ಮಾಧ್ವರಾಯ ಇದ್ು ಕೆೇವಲ್ ವಿಷಯವೆಂಬಂತೆ ತಳಿಳ ಹಾಕಿ ನಗುತಾಿ, “ಈ ರೆೈಲ್ು ನಿಲಾದಣ್ದ್ ಹೆಸರುಗಳ್ು ನನಗ್ೆ ಜ್ಞಾಪಕವಿರುವುದೆೇ ಇಲಾಿ ಬಿಡ್ಪಾಪ. ನನನ ಪಾಕಾರ ಇಲ್ಲಿಂದ್ಲೆೇ ಎಲಾಿ ಟೆೈನ ಹೆ ರಡ್ತೆಿ ಅಂದೆ ುಂಡೆ. ಇದ್ರಿಂದ್ ನನಗ್ೆ ನಷಟವೆೇನ ಆಗಿಿಲ್ಿವಲಾಿ?’ ಎಂದ್ು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವನು ಮತೆಿೇನೆ ೇ ಹೆ ಳೆದ್ವನಂತೆ ”ಅದ್ ಅಲ್ಿದೆೇ, ನಾಣ್ಣ ನಿೇನೆೇಕೆ ನಿನನ ಚುಟಾಟ ಅಲ್ಲಿ ಬಿೇಳಿಸಿದೆದ?...ಇದ್ ನಿನನ ಜ್ಾಣ್ತನವೆೇ?” ಎಂದ್ು ಚುಚ್ಚಿ ಮತೆಿ ನಾಣ್ಣಯನುನ ಚಕಿತಗ್ೆ ಳಿಸಿದ್ನು “ ಅದ್ು ನನನ ಚುಟಾಟ ಅಲ್ಿಯಾೂ..ನರೆೇಂದ್ಾ ರೆೈದ್ು ತಾನೆೇ?..” ಎಂದ್ು ನೆ ೇವುಂಡ್ ಕ್ಷೇಣ್ದ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದ್ ನಾಣ್ಣ.. ಮಾಧ್ವರಾಯ ಹೆ-ಹೆ-ಹೆ ಎಂದ್ು ಅದ್ನುನ ತಳಿಳಹಾಕುತಾಿ ” ಮೊನೆನ ನರೆೇಂದ್ಾ ರೆೈ ಸೆಟೇಷನಿನನಲ್ಲಿ ನಿನನ ಸಿೇಟ್ ಮುಂದೆ ಕ ತ್ತದಾದಗ ನಿನನ ಆಶ್ ಟೆಾೇಯಲ್ಲಿ ಚುಟಾಟ ಇದ್ದದ್ನುನ ನಾನೆೇ ನೆ ೇಡಿದೆದೇನೆ..ಇಡಿೇ ಸೆಟೇಷನಿನನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಗತನಾತ ಹೆ ಡಿೇತ್ತತುಿಅದ್ಲ್ಿದೆೇ ಪಾಭಾಕರನ ರ ಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ನುನ ಬಿಟುಟ ಬೆೇರೆ ಯಾವ ಸಿಗರೆೇಟ ಇಲ್ಲಕಲಾಿಹಾಗ್ಾಗಿ ನಿಂದೆೇ ಈ ಚುಟಾಟ ಅಂತಾ ಗ್ಾೂರೆಂಟಿಯಾಗ್ೆ ೇಯುಿ’ಎಂದ್ ಆ ‘ಚತುರ’ ಎಸ್ ಐ. “ಅಯೊೂೇ ಪೆದ್ದಪಾಪಅದ್ನ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಲ್ಲಲಾಿ ನಿೇನು..ಸೆಟೇಷನಿನನಲ್ಲಿ ಆ ನರೆೇಂದ್ಾ ರೆೈ ಚುಟಾಟ ಸೆೇದಿ ನನನ ಆಶ್ ಟೆಾೇಯಲ್ಲಿ ಅದ್ುಮಿದಾದ ಕಣ್ಯಾೂ!..ನಿೇನು ಆಗ ಬಂದೆ ಅನ್ತೆಿ, ಅದ್ನ ನ ನಂದೆೇ ಅನೆ ುಂರ್ಡ್ ಬಿಟೆಟ!.. ಅದೆ ಂದ್ು ಮಾತಾ ಸಾಪಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಾನು ಪಾಭಾಕರ ಇಬಬರ ಸೆೇದಿದ್ದ ಮಿಕು ಸಿಗರೆೇಟ್ ತುಂಡ್ನೆನಲಾಿ ಖಾಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟಿಟದೆದನಲ್ಿಪಾಪ..ಎಲಾಿ ನನನ ಕಮಕ!” ಎಂದ್ು ತನನ ದ್ುವಿಕಧಿಯನುನ ಹಳಿದ್ುಕೆ ಂಡ್ ನಾಣ್ಣ ಕೆೈಗ್ೆ ಕೆೈ ಗುದಿದಕೆ ಂಡ್. ಮಾದ್ವರಾಯ ಅವನನುನ ತ್ತಳಿ ಹೆೇಳ್ುವಂತೆ ವೆೇದಾಂತ ನುಡಿದ್ : “ಅದ್ಕೆುೇಪಾಪ ಹೆೇಳೆ ೇದ್ು ನಿೇರು ಕುಡಿದೆ ೇನ ಉಪುಪ ತ್ತಂದೆೇ ತ್ತಂತಾನೆ ಅಂತಾ..” ಅವನ ತಪುಪ ಗ್ಾದೆ ಕೆೇಳಿ ಮತೆಿ ಅಸಹನೆಯ್ದಂದ್ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದ್ ನಾಣ್ಣ: “ಅದ್ ತಪುಪ!...ಅಂತ ಬರಿೇ ತಪುಪ ತಪುಪ ಮಾಡಿಯ ನನನ ಹಡಿದ್ು ಬಿಟೂಲ್ಿಯೂ, ನಾನು ಎಲಾಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಯ ಸಿಕಿುಬಿದೆದ!...ನಾನು ಮಾಡಿದ್ ತಪೆಪಂದ್ರೆ ನಿನನನುನ ಸವಲ್ಪ ಮಟಿಟಗ್ೆ ಜ್ಾಣ್ ಅಂತಾ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ುದನಿೇನು ಮಹಾ ಮಂಕುದಿಣೆಿ ಕಣ್ಯಾೂ ” ಎಂದ್ು ತನನ ಜ್ಾಣೆಮಯ ಸೆ ೇಲ್ನ ನ, ಅವನ ಮ ಖಕತನದ್ ಸೆ ೇಲ್ನ ನ ನೆನೆನೆನೆದ್ು ಬಿಕಿು ಅಳ್ತೆ ಡ್ಗಿದ್ ನಾಣ್ಣ ಮಾಧ್ವರಾಯ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನೆ ೇಡಿ “ಅಗ್ೆ ೇ ಡಾಕಟರ್ ಬರುತ್ತಿದಾದರೆ ನೆ ೇಡ್ು.ಏಳ್ು!..ಗ್ಾಯಕೆು ಪಟಿಟಹಾಕಿದ್ ಮೇಲೆ ಸೆಟೇಷನಿನಗ್ೆ ಹೆ ೇಗ್ೆ ೇಣಾಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ ಆಗುವೆಯಂತೆ’ ಎಂದ್ು ಮದ್ುವೆ ಮನೆಗ್ೆ ಅವನನುನ ಸತಾುರಕೆು ಕರೆದೆ ಯುೂವಂತೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ನುಡಿದ್ು ಎದ್ದ.


ಮಾತ್ತಲ್ಿದೆೇ ಪಾಿಟಾುಮ್ಕ ಮೇಲೆ ತನನನೆನ ದ್ುರುಗುಟಿಟ ನೆ ೇಡ್ುತಿ ಕುಸಿದ್ು ಕುಳಿತ್ತದ್ದ ನಾಣ್ಣಗ್ೆ ದೆ ಡ್ಡ ವೆೇದಾಂತ್ತಯಂತೆ ಬುದಿದ ಹೆೇಳಿದ್ ಮಾದ್ವರಾಯ: ”ಅದ್ಕೆು ಕಣೆ ೇ, ನಾಣ್ಣ ನಮಮ ಪುರಂದ್ರದಾಸರ ಪದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದಾದರೆ, ‘ಕಳ್ಬೆೇಡ್ ಕೆ ಲ್ಬೆೇಡ್ ’ ಎಂದ್ು ನಿೇನು ಅದೆರಡ್ನ ನ ಮಾಡಿಬಟೆಟ..!!” ಜ್ೆ ೇರಾಗಿ ನೆಲ್ಕೆು ಕೆೈ ಬಡಿದ್ು ಅತಿ ನಾಣ್ಣ “ತಪುಪ ತಪೂಪ!ಅದ್ನುನ ಹೆೇಳಿದ್ುದ ಪುರಂದ್ರದಾಸರಲ್ಿಯಾೂ, ಬಸವಣ್ಿನವರ ವಚನದ್ಲ್ಲಿ!ಎಲಾಿದ್ರಲ್ ಿ ತಪುಪ ತಪುಪ ಮಾಡ್ಕೆು ಹೆೇಗಯಾೂ ನಿಂಗ್ೆ ಸಾಧ್ೂ.?.” ಎಂದ್ು ಚುಚ್ಚಿ ಟಿೇಕಿಸಿದ್. “ಎಡ್ವೇ ಕಾಲ್ು ನೆಡೆಯತೆಿ ಅಂತಾ ಗ್ಾದೆ ಇಲೆವ? ..ಹಾಗ್ೆೇ ನಾನು!” ಎಂದ್ು ತನನನುನ ಸಮರ್ಥಕಸಿಕೆ ಳ್ುಳತಾಿ ಹೆ ರಗ್ೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜ್ಜೇಪಿನತಿ ಹೆ ರಟ ಮಾಧ್ವರಾಯ.

“ಅಯೊೂೇ, ಅಲಾಿ.ಅದ್ು ‘ನೆಡೆಯೊೇ ಕಾಲ್ು’ ಅಂತ್ತರೆ ೇದ್ು!..”ಎಂದ್ು ಗ್ಾದೆ ಸರಿಪಡಿಸಹೆ ರಟ ನಾಣ್ಣಯ ಕಾಲ್ಲಗ್ೆ ಆಗ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಪಟಿಟ ಹಾಕಿ ಮತೆಿ ಅವನನೆನೇ ಜ್ೆ ೇರಾಗಿ ನರಳಿಸಿದ್ದರು ಪೇಲ್ಲಸ್ ಡಾಕಟರ್ ಚೆನೆನೈ ರೆೈಲ್ು ಸಿಟಿ ನಿಲಾದಣ್ ಬಿಟುಟ ಕದ್ಲ್ುತ್ತಿತುಿಯಶ್ವಂತಪುರದ್ಲ್ ಿ ಸುಬ���ಮಣ್ೂದ್ ರೆೈಲ್ು ಆಗಲೆೇ ಹೆ ರಟಿತುಿ.. ನಾಣ್ಣ ಮಾತಾ ಬಂಧಿಯಾಗಿ ಕುಂಟುತಾಿ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಸೆಟೇಷನಿನನತಿ ಹೆ ರಟಿದ್ದ. ಸರಿ ಹಳಿ ತಪಿಪತುಿ, ತಪುಪ ಸರಿ ದಾರಿ ತೆ ೇರಿತುಿ!

ನಾವು ಹಾಡುವುದೆೇ ಸಂಗೇತ ೧ ವಿದಾವನ್ ರಂಗನಾಥಾಚಾರ್ ಲ್ಂಡ್ನಿನನ ಹೇತೆ ಾೇ ಏರ್ಪೇಟಿಕನ ತಣ್ಿನೆಯೆ ಹವೆಗ್ೆ ಸಣ್ಿಗ್ೆ ನಡ್ುಗಿ ಶಾಲ್ನುನ ಇನ ನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹೆ ದ್ುದಕೆ ಂಡ್ು ಲ್ಗ್ೆೆೇಜ್ ಇಳಿಸಿಕೆ ಳ್ುಳವ ಬೆಲ್ಟ ಬಳಿ ಸಾಗಿದ್ರು. ನಮಮ ದೆೇಶ್ದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣ್ಗಳಿಗಿಂತಾ ಇಲ್ಲಿ ಹವಾ ನಿಯಂತಾಣ್ವನುನ ಇನುನ ಹೆಚುಿ ಕೆ ರೆಯುವಂತೆ ಇಟಿಟದಾದರೆ ಎಂದ್ುಕೆ ಂಡ್ರು, ಈ ವಿದೆೇಶ್ರಯರೆೇ ಹೇಗ್ೆ, ಅವರಿಗ್ೆ ಚಳಿಯೆೇ ಪಿಾಯ. ಇದ್ು ಅವರ ಮೊದ್ಲ್ ವಿದೆೇಶ್ ಪಯಣ್. ಹಾಗ್ಾಗಿಯೆೇ ಇಲ್ಲಿನ ದ್ೃಶ್ೂ ಮತುಿ ಸದಿದಗ್ೆ ಸವಲ್ಪ ತಬಿಬಬಾಬಗಿದ್ದರು. ಮಗನಲ್ಿದಿದ್ದರೆ ಮೊಮಮಗನಾದ್ರ ತನನನುನ ಎದ್ುರುನೆ ೇಡ್ಲ್ು ಬರುತಾಿನೆಂದ್ು ಬೆಂಗಳ್ ರಿನಿಂದ್ ಹೆ ರಡ್ುವಾಗಲೆೇ ಮಸೆೇಜ್ ಕೆ ಟಿಟದ್ದರಲ್ಿ, ಸರಿ.


ಮಗ ರವಿೇಂದ್ಾ ಲ್ಂಡ್ನಿನನ ಸಾಟಕ್ ಎಕೆ್್ೇಂಜ್ಜನಲ್ಲಿ ದೆ ಡ್ಡ ಮೇಲ್ಧಿಕಾರಿ. ಇನುನ ಸೆ ಸೆ ಜ್ಾನಕಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸೆ ೇಷ್ಟಯಲ್ ಸಕಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಕಿಬುಬಗಳ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ್ ಬಿಜ಼್ಿಯಂತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡಿಗ್ೆಯವರಿದಾದರಂತೆ...’ಜತೆಗ್ೆ ನಿಮಮ ಪಿಾೇತ್ತಯ ಮೊಮಮಗ ಪಾದಿೇಪ್ ನಿಮಗ್ೆ ಕಂಪನಿ’..ಎಂದ್ ಆಶಾವಸನೆ ಕೆ ಟಿಟದ್ ಹೆ ರಡ್ುವ ಮುನನ ಫೇನಿನಲ್ಲಿ . ಅಂದ್ರೆ ತನಗ ಅವನಿಗ ಸೆೇರಿ ಒಂದೆೇ ರ ಮು ಎಂದ್ು ಬಿಡಿಸಿ ಹೆೇಳ್ಬೆೇಕಿರಲ್ಲಲ್ಿ; ತಮಮ ಜ್ಜೇವನದ್ಲ್ಲಿ ಊರ ರು ಕಚೆೇರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸುತ್ತಿ ಎಲೆಿಲ್ ಿ ಲಾರ್ಡ್ಿ ರ ಮುಗಳ್ಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಅನುಭವಿದ್ದವರಿಗ್ೆ ಇದೆೇನ ಸಂದಿಗಧ, ಸಂಕೆ ೇಚವೆನಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನನುನ ನೆ ೇಡಿಯೆೇ ಸುಮಾರು ಐದಾರು ವಷಕಗಳ್ು ಆಗಿವೆ...ಠಸ್ ಪುಸ್್ ಎಂದ್ು ಆಗಲೆೇ ಇಂಗಿಿೇಷ್ಟ ಹೆ ಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ , ಹನೆನರಡ್ರ ವಯಸಿ್ನಲ್ಲಿ!..ಎಷಾಟದ್ರ ಲ್ಂಡ್ನಿನನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ವ ಈಗ ಹದಿನೆಂಟಿರಬಹುದ್ು ಹೆೇಗಿರಬಹುದ್ು ಎಂದ್ುಕೆ ಳ್ುಳತ್ತಿರುವಂತೆಯೆೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟೇಲ್ ಕಟಕಟೆಯ ಹೆ ರಗಿನಿಂದ್ ಅವನ ಜ್ೆ ೇರು ದ್ನಿ ಕೆೇಳಿಬಂದಿತುಿ, "ಗ್ಾಾಯನ್ ಪಾ!..ಐ ಆಮ್ ಹಯರ್..ಇಲ್ಲಿ ಬನಿನ!"

ನಿೇಲ್ಲ ಜ್ಜೇನ್್ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಟಿ-ಶ್ಟ್ಕ ಧ್ರಿಸಿದ್ದ ಪಾದಿೇಪ್ ತಾತನನುನ ಒಮಮಲೆೇ ಕಂಡ್ುಹಡಿದಿದ್ದ. ಅದೆೇ ಬಿಳಿ ಜರಿ ಪಂಚೆ, ಖಾದಿ ಜುಬಬ , ಹೆಗಲ್ ಸುತಿಲ್ ಶಾಲ್...ತಾತ ಬದ್ಲಾಗ್ೆ ೇದೆೇ ಇಲ್ಿವಾ ಎನಿಸಿತು ಅವನಿಗ್ೆ. ಕೆೇಳಿದ್ರೆ, ‘ಸಂಗಿೇತಗ್ಾರರು ದಿನಾಲ್ ಎದ್ುದ ಯೊೇಗ್ಾ, ಪಾಾಣಾಯಾಮ, ಧಾೂನ ಮುಂತಾದೆಲ್ಿ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳ್ವಡಿಸಿಕೆ ಳ್ಳಬೆೇಕಪಾಪ, ಅದ್ು ಸರಸವತ್ತ ಸೆೇವೆ ’ ಎಂದಿದ್ದರು ಹೆ ೇದ್ ಬಾರಿ. "ಹ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸರಸವತ್ತ? ಗಲ್ಕಫೆಾಂರ್ಡ್?" ಎಂದ್ು ತಾನು ನಗ್ಾಡಿರಲ್ಲಲ್ಿವೆೇ?...ತಾತ ನಕುರಾದ್ರ , ‘ನಿನಗ ಒಂದ್ು ದಿನ ಗ್ೆ ತಾಿಗುತೆಿ ಇದೆಲಾಿ’ ಎಂದ್ು ಉತಿರಿಸಿ ಸುಮಮನಾಗಿದ್ದರು.

೨ ’ಇದಾೂಕೆ ೇ ಹೇಗ್ೆ ಮೇಕೆ ಗಡ್ಡ ಬಿಟಿಿದಿದೇಯಾ?’ ಎಂದ್ರು ರಂಗನಾಥಾಚಾರ್ ಮೊಮಮಗ ತನನ ಸ ಟ್ಕೆೇಸ್ ತೆಗ್ೆದ್ುಕೆ ಂಡ್ು ಏರ್ಪೇಟ್ಕ ಹೆ ರಗ್ೆ ಹೆ ರಟಾಗ.. "ಓಹ್ ಅದ್ಕೆು ಗ್ೆ ೇಟಿೇ ಅಂತಾರೆ ಗ್ಾಾಯನಾಪ...ಮೇಕೆ ಅಂತಾ ಏನೆೇನೆ ೇ ಹೆೇಳಿಿೇರಾ.."ಎಂದ್ವ ಕಷಟಪಟುಟ ಕನನಡ್ ಮಾತಾಡ್ುತಾಿನೆ ಎನಿಸಿತು. ಏರ್ಪೇಟ್ಕ ಕಾರ್ ಪಾಕಿಕನಲ್ಲಿ "ತಾತಾ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಕ್ ಯು ಇನ್ ಮೈ ಜ್ಾಗ್ಾವರ್ ಕಾರ್!" ಎಂದ್ು ಪಾಕಿಕಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆ ಸ ಕಾರಿನ ಬಳಿ ಕರೆತಂದ್. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿೇಟ್ ಬೆಲ್ಟ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆೇ ಆಚಾರರ ಕಿವಿಗ್ೆ ಬಡಿಯುವಂತೆ ಪಾಪ್ ಸಂಗಿೇತ ಶ್ುರು ಮಾಡಿದ್ ಪಾದಿೇಪ್.. ಅದ್ರ ವಾಲ್ ೂಮ್ ಸವಲ್ಪ ತಾವೆೇ ಸಣ್ಿ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಲಸಿದ್ರು ಕನಾಕಟಕ ಸಂಗಿೇತ ವಿದಾವಂಸರು. "ಪಾದಿೇಪ, ಯಾರೆ ೇ ಇದ್ು?...ಶ್ಂಕರಾಭರಣ್ಮ್ ರಾಗದ್ಲ್ಲಿ ತಗ್ೆ ಂಡ್ು ಚರಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ರಾಗಮಾಲ್ಲಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟಿಟದಾದನೆ.." ಎಂದ್ು ಟಿಪಪಣ್ಣಯ್ದತಿರು ಮೊಮಮಗನತಿ ತ್ತರುಗಿ.


"ಓಹ್ ಗ್ಾರ್ಡ್, ಗ್ಾಾಯನಾಪ..ಇದ್ು ನಿಮಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ ೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಿ" ಎಂದ್ು ತ್ತರಸಾುರದಿಂದ್ ನಕು.."ಇವರು ಫೆೇಮಸ್ ಪಾಪ್ ಮುೂಸಿಷ್ಟಯನ್ ಮಾಕ್ಕ ಡೆೈಲಾನ್್ ಅಂತಾ..ಅವರು ಹೆ ೇಗಿ ಎಲಾಿದ್ರ ನಿಮಮ...ಶ್ಂಕರಾ--ವಾಟೆವೆರ್..ರಾಗ ಹಾಡಾಿರಾ?..ನೆ ನೆ ೇ!" "ಆದ್ರ ನಮಮ ಭಾರತ್ತೇಯ ಸಂಗಿೇತದ್ಷುಟ ಶ್ುದ್ಧವಾದ್ ಕಲೆ ಯಾವುದಿದೆ ಬಿಡ್ು..?" ಎಂದ್ು ಪಾತ್ತಪಾದಿಸಿದ್ರು ವಿದಾವನ್ ಪೆಚಾಿಗುತಾಿ. " ತಾತಾ..ನಿಮೆ ಇದೆಲಾಿ ಗ್ೆ ತಾಿಗಲ್ಿ..ಯ ನಿವಸಕಲ್ ಅಪಿೇಲ್ ಇರೆ ೇ ಮ ೂಸಿಕ್ ಇದ್ು, ನಿಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ ೂಸಿಕ್ ತರಾ ರಿಟೆೈರ್ಡ್ಕ ಮುದ್ುಕುಾ ಕ ತೆ ುಂಡ್ು ಕೆೇಳೆ ೇ ಬೆ ೇರಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್್ ಅಲಾಿ...ನಾನು ಇದ್ನೆನೇ ಕಲ್ಲಯಕೆು ಇವರತಾ ಹೆ ೇಗಿಿೇನಿ ಗ್ೆ ತಾಿ?.. ಅದ್ ನಾಳೆೇನೆ ಬರಕೆು ಹೆೇಳಿದಾದರೆ.."ಎಂದ್ ಇಮಮಡಿ ಉತಾ್ಹದಿಂದ್. ತಾತ ಅಚಿರಿಯ್ದಂದ್ ಹುಬೆಬೇರಿಸಿದ್ರು, "ಅಲೆ ವೇ, ಪಾದಿೇಪಾ..ಇನ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗಿೇತಾಭಾೂಸನೆೇ ಮಾಡಿಲ್ಿ..ಶ್ುಾತ್ತ ಹಡಿದ್ು ಸರಿಗಮ ಪದ್ನಿಸ ಕಲ್ಲತ್ತಲ್ಿ...ನಾನೆೇ ಹೆೇಳೆ ಕೆ ಡಿಿದ್ನಪಪ..ಅಷಟರಲ್ಲಿ ಇದೆಲಾಿ ಕಲ್ಲಯಕೆು ಹೆ ೇದ್ರೆ ಕಲೆ ಕಲ್ುಷ್ಟತ ಆಗಲೆವ?" " ಶ್ುಾತ್ತ, ಸರಿಗಮ ಪದ್ನಿಸ?...ವಾಟ್ ನಾನೆ್ನ್್!..ತಾತಾ ಇದೆೇ ಬೆೇರೆ ತರಹ ..ಪಾಪ್ ಮ ೂಸಿಕ್..ನಿಮೆ ಅಥಕವಾಗಲ್ಿ ಬಿಡಿ.." ಕಾರನುನ ಜರೆಾಂದ್ು ಚೆಲ್ಲ್ೇ ಬಡಾವಣೆಯ ಕಾಟೆೇಜ್ ತರಹ ಸುಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್.. ರಂಗನಾಥಾಚಾರರಿಗಂತ ಒಂದ್ು ಹಳೆೇ ಚ್ಚತಾಗಿೇತೆಯ- ’ನಾವು ಹಾಡ್ುವುದೆ ಸಂಗಿೇತ, ಇನಾೂರೆೇ ಹಾಡಿದ್ರ sssಸಮ್ಗಿೇತಾ’ ಎಂಬ ವೂಂಗೂದ್ ಸಾಲ್ು ನೆನೆಪಿಗ್ೆ ಬಂತು. "ಬೆೈ-ದ್-ವೆೇ, ತಾತಾ..ನನನ ಹೆಸುಾ ಪಾದಿೇಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಗ ಕ ಗ್ೆ ತಾಗಲಾಿ..ಡಿೇಪ್್ ಅಂತಾ ಮಾಡೆ ುಂಡಿದಿೇನಿ...ಪಾಪ್ ಮ ೂಸಿಕಿುನವರ ತರಹಾ.." ಎಂದ್ು ವಿವರಿಸಿದ್, ತಾತನಿಗ್ೆ ಇದ್ನುನ ಕೆೇಳಿ ಗ್ೆ ಂದ್ಲ್ವಾಗಬಾರದೆಂದ್ು.. ‘ಹೆಸರು ಮಾತಾ ಬದ್ಲಾಗುತೆ ೇಿ , ಮನುಷೂನ ಸಹತಾನೆ ೇ?’ ಎಂದ್ು ಆಲೆ ೇಚ್ಚಸುತಾಿ ಇಳಿದ್ರು ಆಚಾರ್. "ಕಮಿನ್ ತಾತಾ..." ಅಂತಾ ಖುಶ್ರಯಾಗ್ೆೇ ಒಳ್ಗ್ೆ ಕರಕೆ ಂಡ್ ಹೆ ೇದ್. "ಡಾೂರ್ಡ್ ಆಫಿೇಸಿಂದ್ ಬಂದಿಲ್ಿ..ಮಮಿಮ ಕಿಬಿಬಗ್ೆ ಹೆ ೇಗಿತಾಕಳೆ..ಐ ಡೆ ೇಂಟ್ ನೆ ೇ!..ನಾನಾೂವಗಲ್ ಒಬೆನೇನೆ.."ಎಂದ್ವನ ದ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆಯ ನಿಟುಟಸಿರು ಸೆೇರಿತೆಿನಿಸಿತು ತಾತನಿಗ್ೆ.. ಇವರು ಸಾನನ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವ ಹೆ ತ್ತಿಗ್ೆ ಮೊಮಮಗ ಮತೆಿ ಪಾಪ್ ಮ ೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿಕೆ ಂಡ್ು ಅದೆೇ ರ ಮಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಡಾೂನ್್ ಮಾಡ್ುತ್ತಿದ್ದನು. ಸಂಗಿೇತ ಬರುತೆ ಿೇ ಇಲ್ಿವೇ, ತಾಳ್ಕೆು ತಕುಂತೆ ಕುಣ್ಣಯಲ್ು ಬರುತಿಲ್,ಿ ಸದಾೂ ಎಂದ್ುಕೆ ಂಡ್ರು ಹರಿಯ ವಿದಾವನ್. ಅಂದ್ು ಒಬೆ ಬಬಬರು ಮನೆಗ್ೆ ಬಂದ್ು ಆಚಾರರ ಯೊೇಗಕ್ಷೆೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿಕೆ ಳ್ುಳವುದ್ರಲೆಿೇ ಮುಗಿಯ್ದತು.


"ಅಪಾಪ ನೆ ೇಡ್ು ನಮಮ ಪಾದಿೇಪ ಕ ಡಾ ಸಂಗಿೇತ ಪಿಾಯ, ಎಷಾಟದ್ರ ರಕಿಸಂಬಂಧ್ ಅಲೆವ, ನಿನನ ಜ್ಜೇನ್್ ಬಂದಿರುತೆಿ" ಎಂದ್ ರವಿೇಂದ್ಾ ಹೆಮಮಯ್ದಂದ್ ಊಟದ್ ಟೆೇಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತನನ ಮಗನತಿ ನೆ ೇಡ್ುತಾಿ.. ಅದ್ಕೆು ಪಾದಿೇಪ ಒಳ್ಗ್ೆ ಳ್ಗ್ೆೇ ನಕೆ ುಂಡಿದ್ುದ ಆಚಾರರ ಗಮನಕೆು ಮಾತಾವೆ ಬಂದ್ು, ಹೆೇಗ್ೆ ೇ ಇರಲ್ಲ ಎಂದ್ು ಮನದ್ಲೆಿೇ ಆಶ್ರೇವಕದಿಸಿದ್ರು. ಎದ್ುರಿಗ್ೆ ಆಶ್ರೇವಾಕದ್ ಹೆೇಳಿದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ತನನನ ನ, ತನನ ಸಂಗಿೇತವನುನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟಾಟನೆ ೇ ಎಂಬ ಶ್ಂಕೆಯ್ದತುಿ. ಮಾರನೆೇ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ೫ಕೆುಲಾಿ ಎದ್ುದ ಆಚಾರರು ಯೊೇಗ್ಾಭಾೂಸ, ಸಂಧಾೂವಂದ್ನೆ ಮುಗಿಸಿ ತಮಮ ಒಂದೆೇ ಒಂದ್ು ಹೆ ಸಸಾಧ್ನವಾದ್ ಶ್ುಾತ್ತ ಪೆಟಿಟಗ್ೆಯ್ದಟುಟಕೆ ಂಡ್ು ನಿತೂ ಸಂಗಿೇತಾಭಾೂಸ ಮಾಡಿಕೆ ಳ್ುಳತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕನಾಕಟಕ ಸಂಗಿೇತದ್ ಬಗ್ೆೆ ಅಸಡೆಡಯ್ದದ್ದ ಪಾದಿೇಪ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿಕೆ ಂಡ್ು ಇನ ನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಸುಕೆಳೆದ್ುಕೆ ಂಡಿದ್ದ.

೩ ಅಂದ್ು ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ೧೧ಕೆು ಮಾಕ್ಕ ಡೆೈಲಾನ್್ ಇದ್ದ ಊರಾಚೆಯ ಶಾಂತ ಏಕಾಂತ ಬಂಗಲೆಯನುನ ದಿಟಿಟಸಿನೆ ೇಡಿ ಪಾದಿೇಪ ಸಂತಸದ್ ನಿಟುಟಸಿರು ಹಾಕಿದ್. ‘ಇದ್ು ಸರಿಯಾದ್ ಆಂಬಿಯೆನ್್, ಸಂಗಿೇತಗ್ಾರರಿಗ್ೆ ಅದ್ಕೆುೇ ಇವರು ಬಾಿಕ್ಬಸಟರ್ ಸಂಗಿೇತದ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಕ ಮಾಡ್ಲ್ು ಸಾಧ್ೂ’...ತಾತ ಬರುವಾಗ ತಾನು ‘ಈತ ದೆ ಡ್ಡ ಸಿ.ಡಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾದರೆ , ರೆಕಾರ್ಡ್್ಕ ಸಾಾಷ್ಟ ಮಾಡಿದಾದರೆ’ ಅಂದಾಗ ಅವರು ‘ಅಯೊೂೇ, ಸಿಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್್ಕ ಒಡೆದ್ು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವು ಹಾಳಾಗಿ ಹೆ ೇಗಲೆವ?’ ಅನುನವುದೆ!..ಪೆದ್ುದ ಇಂಡಿಯನ್ ತಾತ!

ತನಗ್ಾಗಿಯೆೇ ಬಿಡ್ುವಾಗಿ ಹಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತದ್ದ ನಿೇಲ್ಲ ಡೆಾಸಿ್ಂಗ್ ಗ್ೌನ್ ಧ್ರಿಸಿದ್ ಬಾಿಂರ್ಡ್ ಕ ದ್ಲ್ಲನ ಹೆಸರಾತ ಸಂಗಿೇತಗ್ಾರ ಮಾಕ್ಕ ಶೆೇಕ್ ಹಾೂಂರ್ಡ್ ಕೆ ಟುಟ ಸಾವಗತ್ತಸಿದ್. "ನನಗ್ೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಂಗಿೇತಾಸಕಿರೆಂದ್ರೆ ಬಲ್ು ಪಿಾೇತ್ತ" ಎಂದಾಗ ಪಾದಿೇಪ ಮೊದ್ಲ್ಲಗ್ೆ ಅಚಿರಿಯಾದ್ರ ‘ ಓಹೆ ೇ, ಭಾರತ್ತೇಯರಷುಟ ಸಪಷಟವಾಗಿ ಇಂಗಿಿೇಷ್ಟ ಭಾಷೆಯನುನ ಉಚಾಿರ ಮಾಡ್ುವವರು ಬೆೇರಿಲ್ಿವೆಂದಿರಬೆೇಕು’ ಅಂದ್ುಕೆ ಂಡ್. ಅವರ ಸಂಗಿೇತಾಭಾೂಸದ್ ರ ಮಿನಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಪಾಶ್ರಿಮಾತೂ ಸಂಗಿೇತಕೆು ತಕುುದಾದ್ ಮಾಡ್ನ್ಕ ವಾದೆ ೂೇಪಕರಣ್ ವೂವಸೆಥ, ಪಿಯಾನೆ ೇ, ಗಿಟಾರ್ ಇತಾೂದಿ... ಆದ್ರೆ ಒಮಮ ಗ್ೆ ೇಡೆಗಳ್ಲ್ಲಿ ತ ಗಿಹಾಕಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಲೆೈಫ್ ಸೆೈಜ್ ಚ್ಚತಾಗಳ್ನುನ ನೆ ೇಡಿ ಪಾದಿೇಪ ಅವಾಕಾುದ್. ಒಂದೆಡೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸುಬುಬಲ್ಕ್ಷಮಯಾದ್ರೆ ಇನೆ ನಂದೆಡೆ ಪಂಡಿತ್ ಭಿೇಮಸೆೇನ ಜ್ೆ ೇಶ್ರ..ಅತಿ ವಿೇಣೆ ಹಡಿದ್ ಚ್ಚಟಿಟಬಾಬು, ಇತಿ ಪಿೇಟಿೇಲ್ು ಹಡಿದ್ು ದೆ ಡ್ಡದಾಗಿ ಮಂದ್ಹಾಸ ಬಿೇರುತ್ತಿರುವ ಕುನನಕುುಡಿ ವೆೈದ್ೂನಾಥನ್ .. ಎಲಾಿ ಭಾರತ್ತೇಯ ಸಂಗಿೇತಗ್ಾರರೆೇ! ಇದ್ು ಯಾಕೆ? ಎಂಬಂತೆ ಮಾಕ್ಕರತಿ ನೆ ೇಡಿದ್ ಪಾದಿೇಪ.


ಅವರು ನಿವಿಕಕಾರವಾಗಿ ನಗುತಾಿ " ಓಹ್, ಯು ಆರ್ ಸಪಕರೆೈಸ್ಡ?..ಯಾಕೆ?..ಇಂಡಿಯಾ ತಾನೆೇ ವಿಶ್ವದ್ ಸಂಗಿೇತಗ್ಾರರ ಪಾೂರಡೆೈಸ್..ನಾನು ಮೊದ್ಲ್ಲಂದ್ಲ್ ಇವರೆಲ್ಿರ ಸಂಗಿೇತವನುನ ದ್ಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆೇಳಿದೆದೇನೆ...ಇವರ ರಾಗ, ರಚನೆ, ಪಕುವಾದ್ೂ ವೂವಸೆಥ ಎಲ್ಿವನ ನ ಅಲ್ಪಸವಲ್ಪ ಅಳ್ವಡಿಸಿಯ ಕೆ ಂಡಿದೆದೇನೆ.." "ಬಟ್ ಅವರೆಲಾಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಿಸಿಕಲ್ ಸಂಗಿೇತಗ್ಾರರು ತಾನೆೇ?"ಎಂದ್ ಬೆರಗ್ಾದ್ ಪಾದಿೇಪ. "ಸೆ ೇ ವಾಟ್?" ಎಂದ್ರು ಮಾಕ್ಕ, "ಭಾರತದ್ ಶಾಸಿಿೇಯ ಸಂಗಿೇತವೆೇ ದೆೈವಿೇಕವಾದ್ುದ!..ಸಿಪರಿಚುಯಲ್...ನಮಮ ಪಾಪ್, ರಾಕ್ ಸಂಗಿೇತ ಇವೆಲಾಿ ಅದ್ರ ತಂಗಿ, ತಮಮಂದಿರು ಮಾತಾ..ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಗಿೇತ ನಿಜವಾದ್ ಆಧಾೂತ್ತಮಕ ಆನಂದ್ ತರುವ ಕಲೆ. ಅದೆೇ ವಿಶ್ವ ಸಂಗಿೇತದ್ ಬೆೇರು..ನಿಮಮ ಕಾಿಸಿಕಲ್ ರಾಗಗಳ್ನೆನಲಾಿ ನಾವೂ ಪಾಪ್ ಸಂಗಿೇತದ್ಲ್ಲಿಯ ಬೆರೆಸುತೆಿೇವೆ..ನಿಮಮವರಷುಟ ಶ್ುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಲ್ು ನಮಗ್ೆ ಅವಶ್ೂವಿಲ್ಿ ಅಷೆಟ.." ಎಂದ್ು ಬಹಳ್ ಹೆ ತುಿ ಭಾರತ್ತೇಯ ಸಂಗಿೇತದ್ ಗುಣ್ಗ್ಾನ ಮಾಡ್ುತ್ತಿದ್ದರು ಮಾಕ್ಕ. ಕೆ ನೆಗ್ೆ ಮಮ ಧೆೈಯಕ ತಂದ್ುಕೆ ಂಡ್ು," ನಮಮ ತಾತ ದೆ ಡ್ಡ ಸಂಗಿೇತ ವಿದಾವನ್ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದಾದರೆ.."ಎಂದ್ು ವಿವರಿಸಿದ್. ಆಗ ಮಾಕ್ಕ ದಿಗೆನೆದ್ುದ, "ಈಸ್ ಇಟ್?..ಅವರನೆನೇಕೆ ಇಲ್ಲಿಗ್ೆ ಕರೆತರಲ್ಲಲ್ಿ?...ನಾವೆೇ ನೆ ೇಡ್ಹೆ ೇಗ್ೆ ೇಣ್ ಬಾ..ಅಂತವರಿಗ್ೆ ಗ್ೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೆ ೇಣ್..ಅಂತವರಿಂದ್ ಕಲ್ಲಯುವುದ್ು ಬಹಳ್ವಿರುತಿದೆ..."ಎಂದಾಗ ಪಾದಿೇಪನ ದ್ನಿ ಗಂಟಲ್ಲೆಿೇ ಸಿಕಿುಕೆ ಂಡ್ಂತಾಗಿ ಸಿಂಭಿೇಭ ತನಾಗಿ ನಿಂತ.

ಬೆಳಿಿಸೆರೆ

೧ ಪ್ರಸಿದಧ ಚಿತ್ರತಾರ ಮತ್ುತ ಸದಾ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ತಿರಕ ಗಳ ತ್ಲ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ ೂಳುಿವ ಸುಂದರಿ ಧ ೇನುಕಾ ಅಂದು ನನಿ ಮನ ಯ ಬಾಗಿಲ್ು ಬಡ್ಡದಾಗ ಸುಮಾರು ಸಂಜ ಏಳು ಗಂಟ . ನನಿ ಆಪ್ತ ಕಾಯಯದಶ್ನಯ ವಿನುತಾ ವಾಷಿಯಕ್ ರಜಾದ ಮ್ಮೇಲ ಂಂದು ವಾರ ಇಲ್ಿದದರಿಂದ ಅದನ ಿೇ ನ ಪ್ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡು ಯಾವ ಹ ೂಸ ಕ ೇಸೂ ತ ಗ ದುಕ ೂಳಿದ ೇ ನನಿ ಪ್ತ ತೇದಾರಿ ಕ್ಚ ೇರಿಯನುಿ ಬ ೇಗ ಮುಚಿಿ ಮನ ಗ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ದ. ನನಿ ಮನ ಯಿರುವುದು ಎರಡನ ೇ ಅಂತ್ಸಿತನ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೂಲ ಯ ಫಾಿಟ್ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕಾಿ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳಿಲ್ು ಇಟ್ುದದ ಹಾಲ್ಲನ ಕ್ುಕ್ಕರ್ ವಿಜಲ್ ಹ ೂಡ ಯುತಿತರುವಾಗ ದೆದೆ ಬಾಗಿಲ್ು ಬಡ್ಡದ ಸದಾದಗಿ, ನಾನು ಅವಸರದಿಂದ ಹ ೂೇಗಿ ತ ಗ ದರ , ಆತ್ಂಕ್ ತ್ುಂಿಟದ ಕ್ಂಗಳ ಿಟಗಿಮುಖ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡ್ಡರುವ ಹಸಿರು ಸಿಲ್ಕ ಗಢನ್ ಧರಿಸಿದ ಚ ಲ್ುವ ...ನ ೇರವಾಗಿ ಶೂಟ್ಂಗ್ನ್ನಂದ ಬಂದಂತಿದಾದಳ ಧ ೇನುಕಾ..


"ಓಹ್, ನ್ನೇವು...?"ಎಂದು ನಾನು ಗುರುತಿಸುತಿತರುವಂತ ಯೆೇ ಮೂಗಿಗ ಗಮ್ಮಮನುಿವ ಸುಗಂಧವನುಿ ಸೂಸುವಂತ ಪ್ಕ್ಕಕ ಕ ಸರಿದು ಂಳನುಗಿಗದದಳು, "ಯೆಸ್, ನಾನ ೇ ಧ ೇನುಕಾ..ನ್ನೇವು ಡ್ಡಟ ಕ್ತುವ್ ಅಮರ್ ಪಾಟ್ೇಲ್ ಅಲ್ಿವ ?...ಹ ೂರಗ ಬ ೂೇಡಯ ಹಾಕ್ತದ , ನ ೂೇಡ್ಡಯೆೇ ಬಂದಿದ ದೇನ .."ಎಂದವಳು ನ ೇರವಾಗಿ ಹ ೂೇಗಿ ನನಿ ಹಾಲ್ಲನ ಸ ೂೇಫಾದ ಮ್ಮೇಲ ಧ ೂಪ್ಪನ ಕ್ುಳಿತ್ಳು. " ಮೊದಲ್ು ಬಾಗಿಲ್ು ಮುಚಿಿ, ಎಲಾಿ ಹ ೇಳುತ ತೇನ .."ಎಂದು ಅವಸರಿಸಿದಳು. ನಾನು ಬಾಗಿಲ್ು ಮುಚಿಿಕ ೂಂಡು ಬಂದು ಎದುರಿಗ ಕ್ುಳಿತ್ು; "ಮಸ ಸ್. ಧ ೇನುಕಾ! ಏನಾಶಿಯಯ! ನನಿ ಮನ ಗ ಹಿೇಗ ಇದದಕ್ತಕದದಂತ ೇ ಬರಲ್ು ಕಾರಣ?" ಎಂದ ಮ್ಮೈಯೆಲಾಿ ಕ್ಣಾಣಗಿ. "ಅದ ೇ ನನಿ ಹಸ ಬಂಡ ಬ ಳಿಿಯಪ್ಪ ಅಂತಾ ಫ ೈಟ್ ಮಾಸುರ್ ಇದಾದರಲ್ಿ, ಅವರು ನನಗ ತ್ುಂಬಾ ಹ ರಾಸ್ ಮಾಡುತಿತದಾದರ ....ಅವರಿಗ ನಾನು ಡ ೈವೇಸ್ಯ ಕ ೂಡಬ ೇಕ್ಂತ ...ನಾನು ಕ ೂಡಲಾಿಂತ್..ಎಲ್ಲಿ ಹ ೂೇದರೂ ನನಿ ಬ ನಿತಿತ ಬಂದು ಪಿೇಡ್ಡಸುತಾತರ ...ಅದಕ ಕೇ ನ್ನಮಮ ಸಹಾಯ ಕ ೇಳ ೇಣಾ, ಅವರನ ಿೇ ಫಾಲ ೂೇ ಮಾಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ಡ ಯುವಾ ಎಂದು ಯೇಚಿಸಿದ ... ಶೂಟ್ಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ, ಸರರನ ಟಾಯಕ್ತಟಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ...ನ್ನಮಮ ಅಡ ರಸ್ ನನಿ ಗ ಳತಿ ಕ ೂಟುಳು..." ಎಂದು ಬಡಬಡ್ಡಸಿದವಳು ಕ್ುಡ್ಡಯಲ್ು ನ್ನೇರಾದರೂ ಬ ೇಕ್ು ಎಂಬಂತ ಹ ಬ ಬಟುು ಕ್ುಣಿಸಿ ತ ೂೇರಿಸಿದಳು. "ತಾಳಿ ಕಾಿ ಕ ೂಡುತ ತೇನ " ನಾನು ಕಾಿ ಬ ರ ಸಲ್ು ಅಡ್ಡಗ ಮನ ಗ ಸರಿಯುತಾತ, "ಅವರು ಹಿಂಬಾಲ್ಲಸುತಾತರ ಅಂತಾ ನನಿ ಮನ ಗ ಬಂದಿರಾ?..ಯಾಕ ಡ ೈವೇಸ್ಯ ಕ ೂಡಬಾರದು ಅಂತಾ..?"ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ . "ಅವರ ೇ ನನಿ ಹತಿತರ ೧೫ ಲ್ಕ್ಷ ಸಾಲ್ ಮಾಡ್ಡದಾದರ , ಕ ೂಡ ೂೇದೂ ಇಲ್ಿ..ಅಲ್ಿದ ೇ ಸುಫ್ಲಾ ಎಂಬ ಹ ೂಸ ಸುಪ್ನಾತಿ ಹುಡುಗಿ ಜತ ಸುತ್ುತತಾತರ ...ನಾನಾಯರಾದರನೂಿ ಸಿನ ಮಾ ಬಗ ಗ ಮೇಟ್ ಮಾಡಲ್ು ಹ ೂೇದರ ಅದ ೇ ನನಿ ಕ ಟು ಚಾರಿತ್ರಯದ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತ ..ಇಂತಾ ಹ ಸರು ಹ ೂತ್ುತ ನಾನು ಖಂಡ್ಡತಾ ಡ ೈವೇಸ್ಯ ಕ ೂಡಲಾಿ.. ನನಿ ಇಮ್ಮೇಜೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ ಟುು, ನನಿ ಕ ರಿಯರ್ ಸಹಿತಾ ಎಕ್ುಕಟುು ಹ ೂೇಗುತ ತ..." ಅದು ನನಗ ಗ ೂತಿತದದ ವಿಷ್ಯ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ವಷ್ಯದ ಹಿಂದಷ ುೇ ಬ ಳಿಿತ ರ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ ೂಂಡವಳು ಇವಳು. ಜನಪಿರಯ ಚಿತ್ರ ನ್ನಮಾಯಪ್ಕ್ ಷ್ಣುಮಗಸಾಾಮ ಗರಡ್ಡಗ ಸ ೇರಿ ಂಂದಾದ ಮ್ಮೇಲ ೂಂದು ಂಳ ಿೇ ಸಾಮಾಜಕ್ ಮತ್ುತ ಸಾಹಸಮಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸಿಾ ಪಾತ್ರಗಳನುಿ ಮಾಡ್ಡ ಬಾಕ್ಟ ಆಿ ೇಸ್ ಕ್ತಾೇನ್ ಎನ್ನಸಿಕ ೂಂಡ್ಡರುವ ನಟ್ಯಾಗಿ ಮಂಚಿದದಳು. ಇಂತ್ವಳು ಸಾಧಾರಣ ಮ್ಮೈ ಬ ಳ ಸಿದ ಹಾಯಂಡಸಮ್ ಫ ೈಟರ್ ಬ ಳಿಿಯಪ್ಪನನುಿ ಂಂದು ವಷ್ಯದ ಹಿಂದ ಏಕಾಏಕ್ತ ಮದುವ ಯಾದಾಗ ಚಿತ್ರರಂಗವ ೇ ಅಚಿರಿ ಪ್ಟ್ುತ್ುತ. ಆದರ ಸದಯಕ ಕ ಅವಳ ಇಮ್ಮೇಜ್ ಸರಿಯಾಗ ೇ ಉಳಿದಿತ್ುತ, ಇನೂಿ ಹ ಚಿಿನ ‘ಸತಿ ಸಾವಿತಿರ‘ ತ್ರಹ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದದವು. ಅದರ ಈ ನಡುವ ಪ್ತಿ ಬ ಳಿಿಯಪ್ಪನ ಅದೃಷ್ು ಗ ೂೇತಾ ಹ ೂಡ ದಿತ್ುತ...ಸಿನ ಮಾರಂಗಕ ಕ ಗಾರಿ ಕ್ ಸ ಪಶಲ್ ಎಫ ಕ್ುಸ ಎಲಾಿ ಬಂದಮ್ಮೇಲ ಹಳ ೇ ಶ ೈಲ್ಲಯ ಫ ೈಟರಿಟಗ ಅಷ್ುು ಿಟಜ಼ಿನ ಸ್ಟ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. "ಅವನು ಯಾಕ ನ್ನಮಮನುಿ ಡ ೈವೇಸ್ಯ ಮಾಡ ಬೇಕ್ಂತ ?" ಎಂದ . ಇಬಬರೂ ಸಾಲ್ಪ ಕಾಿ ಕ್ುಡ್ಡದ ವು. "ಸುಮಮನ ಹ ೂಟ ುಕ್ತಚುಿ..ಜತ ಗ ಹ ೂಸ ಗ ಳತಿ ಸಿಕ್ಕವಳು ನನಿನುಿ ಮದುವ ಯಾಗು ಎನುಿತಿತದಾದಳಂತ ..ನನಿ ಯಶಸುಟ ಸಹಿಸಲ್ೂ ಆಗಲ್ಿ, ಸಾಲ್ ತ್ಗ ೂಂಡ್ಡದದನುಿ ಕ ೂಡಲ್ೂ ಆಗಲ್ಿ,, ಈಗ ಹಿೇಗ ತಿರುಗಿದಾದರ , ಹುಚಿ..ನಾನು ಅವರನುಿ ಸಾಲ್ಪ ದಿನವಾದ ಮ್ಮೇಲ ಸರಿ ಮಾಡಬಲ ಿ ಅಂತ್ನ್ನಟದ ...ನನಿ ಪರಡೂಯಸರ್ ಷ್ಣುಮಗಸಾಾಮ ಕ್ೂಡಾ ವಿಚ ಿೇದನ ಕ ೂಟುು ಿಟಡೂ ಅಂತಾರ ... ಊ-ಹೂಂ!..ಆ ಸುಫ್ಲಾಗ ನಾನು ಸ ೂೇಲ್ುವುದ ೇ?" ಎಂದಳು ಠಿೇವಿಯಿಂದ. ಸ ೂೇಲ ಂದರ ಅರಿಯದವಳು ಅವಳಿೇಗ. "ಓಹ್, ಇಜತ್ ಿ ಕಾ ಸವಾಲ್ ಎನ್ನಿ"

ಅಷ್ುರಲ್ಲಿ ಇನ ೂಿಮ್ಮಮ ಯಾರ ೂೇ ಧಡಬೆ ಬಾಗಿಲ್ು ಬಡ್ಡದ ಸದುದ. ಹ ೂರಗಿಂದಲ ೇ "ಬಾಗಿಲ್ು ತ ಗಿೇರಿರ, ಅಮರ್ ಪಾಟ್ೇಲ್ ಸಾಹ ೇಬ ರೇ!..ನನಿ ಹ ಂಡತಿ ಂಳಗಿದಾದಳ ನಂಗ ೂತ್ುತ,. ಹೂಂ!." ಎಂಬ ಗಡುಸಾದ ದನ್ನ ಕ ೇಳಿಬಂತ್ು


ನಾನು ಪ್ರಶಾಿರ್ಯಕ್ವಾಗಿ ಧ ೇನುಕಾಳ ಮುಖ ನ ೂೇಡ್ಡದ . ಅವಳು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಎದುದ ನ್ನಂತ್ಳು, :" ಅವರ ೇ, ನನಿ ಗಂಡ ಬ ಳಿಿಯಪ್ಪ ಬಂದುಿಟಟುರ...ಇಲ್ಲಿ ನನಿ ನ ೂೇಡ್ಡದದಕ ಕ..."ಎಂದು ಅವಳು ಹ ೇಳುತಿತದಂ ದ ತ ಯೆೇ , ನಾನು ಸರಕ್ಕನ ಐಡ್ಡಯಾ ಮಾಡ್ಡ ನನಿ ಮನ ಯ ಹಿಂಬಾಗಿಲ್ನುಿ ತ ರ ದು, ಆಕ ಯನುಿ ಅಲ್ಲಿಗ ಓಡ್ಡಸಿದ . "ಕ್ತಾಕ್, ಈ ಪಾಯಸ ೇಜನಲ ಿೇ ಇರು, ನಾನು ಅವನನುಿ ಸಾಗು ಹಾಕ್ುತ ತೇನ , ಆಮ್ಮೇಲ ಮುಂಬಾಗಿಲ್ು ಮುಚಿಿ ಬರುತ ತೇನ " ಎಂದು ಅವಳನುಿ ಹ ೂರಗಟ್ು ಬಾಗಿಲ್ು ಮುಚಿಿದ .. ಇಲ ೂಿಂದು ವಿಶ ೇಷ್ವಿದ . ಅದ ೂಂದು L-ಆಕಾರದ ಕಾರಿಡಾರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಡಕ ಕ ತಿರುಗಿದರ ಮತ ತ ನನಿ ಮುಂಬಾಗಿಲ್ ಕಾರಿಡಾರಿಗ ೇ ಬಂದು ಸ ೇರುತ್ತದ ..ಆ ಎರಡು ಕಾರಿಡಾರ್ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಕ ಳಗಿಳಿಯುವ ಮ್ಮಟ್ುಲ್ುಗಳಿವ . ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ ೇರ ೂಂದು ಮಹಡ್ಡ ಮ್ಮಟ್ುಲ್ುಗಳಿವ ನಾನು ಬ ೇಗನ ಹ ೂೇಗಿ ಮುಂಬಾಗಿಲ್ು ತ ರ ದ . ಪ ೈಲಾಾನ್ ತ್ರಹ ದ ೇಹ ಹ ೂತ್ತ ನ್ನೇಲ್ಲ ಟ್ೇ-ಶಟ್ಯ ಧರಿಸಿದ ವಯಕ್ತತ ವಯಗರನಾಗಿ ಕ ಂಗಣುಣ ಿಟಡುತಾತ ತ್ನಿ ಮಾಂಸಲ್ ಟಾಯಟೂ ಹಾಕ್ತದ ತ ೂೇಳ ತಿತದ. ಕ ೈಬ ರಳಿಂದ ನನಿ ಎದ ಚುಚಿಿದ. "ನ್ನೇನ ೇನಾ ಅಮರ್ ಪಾಟ್ೇಲ್?..ನನಿ ಹ ಂಡತಿ ಧ ೇನುಕಾ ಂಳಗ ಇದಾದಳಲ್ಿವ ?.."ಎಂದು ನನಿ ಉತ್ತರಕ್ೂಕ ಕಾಯದ ೇ ಂಳನುಗಗಲ್ು ಹ ೂರಟವನ ಕ ೈ ತ್ಡ ದು ಅವನನುಿ ದೂರ ನೂಕ್ತದ . "ಯೇವ್, ಎಲ್ಿಯಾಯ ನನಿ ಹ ಂಡತಿ?..ಫ್ಸ್ು ಹ ೂರಗ ಕ್ಳಿಸು" ಎಂದು ಗದರಿದ ವಡಿನಂತ . ಮ್ಮೈ ಬ ಳ ಸಿಕ ೂಂಡವರಿಗ ಲಾಿ ಇಂತಾ ಕ ೂಬುಬ ಸಾಮಾನಯವ ೇ. "ನಂಗ ೇನು ಗ ೂತ್ುತ?" ಎಂದ ಬಾಗಿಲ್ಲಗ ಎರಡೂ ಕ ೈ ಅಡಿವಿಡುತಾತ , "ನ್ನನಿ ಹ ಂಡತಿ ತಾನ ೇ, ನನಿ ಹ ಂಡತಿ ಅಲ್ಿವಲಾಿ..ಇಲ ಿೇಕ ಬಂದ ?" ಎಂದು ಕ್ನಲ್ಲದ . "ಯಾವನ್ನಗ ಈ ಕ್ತ ಹ ೇಳಿತೇಯಾ?.."ಎಂದವನ ೇ ಹಿಂದಕ ಕ ತಿರುಗಿ, "ಸುಫ್ಲಾ , ಬ ೇಗ ನ್ನನಿ ಕ ೈಲ್ಲರುವ ಕಾಯಮ್ಮರಾದಿಂದ ಚಕ್ಚಕ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಡ್ಡಯೇ ತ ಗ ದುಕ ೂೇ ಬಾ...ನಮಗ ಬ ೇಕಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ುರಾವ ಎಲಾಿ ಇಲ ಿೇ ಸಿಗಲ್ಲದ , ಅವಳ ವಿರುದಧ!" ಎಂದು ಕ್ೂಗು ಹಾಕ್ತದ. ಅದ ೇ ಅವನ ಜೇವನದ ಕ ೂನ ಯ ಮಾತಾಗಿತ್ುತ. ಮರುಕ್ಷಣವ ೇ ಕಾರಿಡಾರಿನ ಕ್ತ್ತಲ್ ಮೂಲ ಯಿಂದ ಯಾವುದ ೂೇ ಸ ೈಲ ನಟರ್ ಇದದ ರಿವಾಲ್ಾರ್ ಗುಂಡು ಉಗುಳಿತ್ುತ, ನಾನು ನ ೂೇಡುತಿತದದಂತ ಯೆೇ ಅವನ ತ್ಲ ಯ ಗಂಡಸಥಲ್ಕ ಕ ಗುಂಡು ಹ ೂಕ್ತಕ ರಕ್ತ ಚಿಮಮತ್ು. ಅವನು ಆಹ್! ಎಂದು ತ ೇಲ್ುಗಣುಣ ಮ್ಮೇಲ್ುಗಣುಣ ಮಾಡುತಾತ ನನಿ ಮ್ಮೇಲ ೇ ಿಟದುದಿಟಟು. ಅವನನುಿ ಹಿಡ್ಡದು ನ ಲ್ಕ ಕ ಮಲ್ಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾರಣಕ್ಷಿ ಹಾರಿಹ ೂೇಗಿರುತ್ತದ ಎಂದು ನನಗ ಯಾರೂ ಹ ೇಳಬ ೇಕಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. "ಅಯಯೇ, ಏನಾಯಿತ್ು?" ಎಂದು ಕ್ೂಗುತಾತ ಆ ಮೂಲ ಯಿಂದ ಹ ಣ ೂಣಬಬಳು ಓಡ ೂೇಡ್ಡ ಬಂದಳು. ಮೂವತ್ತರ ಅಸುಪಾಸಿನವಳು, ದಪ್ಪ ಕ ೇಕ್ತನಂತ ಮ್ಮತಿತದದ ಮ್ಮೇಕ್ಪಿಪನಲ್ೂಿ ಚ ಲ್ುವ ಯಾಗ ೇ ಕ್ಂಡಳು. ಆದರ ಧ ೇನುಕಾಗ ಸರಿಸಾಟ್ಯಲ್ಿ!... ಅವಳ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಸ ���ೇನ್ನ ಹಾಯಂಡ್ಡಕಾಯಮ್ ಇದ . ನನಿ ಬಾಗಿಲ್ ಬಳಿ ಅಧಯ ಹ ೂರಗ ಅಧಯ ಂಳಗ ೇ ಿಟದಿದದದ ಬ ಳಿಿಯಪ್ಪನ ಶವವನುಿ ಕ್ಂಡು ಓಹ್--ಹ್-ಹ್! ಎಂದು ಉದಗರಿಸಿದಳು. ಮುಖ ವಿವಣಯವಾಗಿ ಅವಳ ಚಿೇರು ಗಂಟಲ್ಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಕಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡ್ಡತ್ು. ಅವಳ ಭುಜ ಹಿಡ್ಡದು, "ಯಾರು ನ್ನೇನು...ಇವನನುಿ ನ್ನೇನ ೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಡದ ಯಾ?" ಎಂದು ಗಡುಸಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ . "ಇಲ್ಿ, ಇಲ್ಿ...ನಾನು ಮದುವ ಯಾಗಬ ೇಕ ಂದಿದ ದ ..ಅಯಯೇಓಓ! " ಎಂದ ೂಮ್ಮಮ ದುಃಖದಿಂದ ಕ್ತರುಚಿ ನನಿ ಕ ೈ ಿಟಡ್ಡಸಿಕ ೂಳಿಲ್ು ಯತಿಿಸಿದಳು, ನಾನು ಿಟಡಲ್ಲಲ್ಿವ ಂದು ಇನ ೂಿಂದು ಕ ೈಯಯಲ್ಲದದ ಸ ೂೇನ್ನ ಹಾಯಂಡ್ಡಕಾಯಮ್ನ್ನಂದ ನನಿ ತ್ಲ ಗ ಜ ೂೇರಾಗಿ ಬಡ್ಡದಳು, ನಾನು ಆಯತ್ಪಿಪ ಹಾ! ಎಂದು ಉದಗರಿಸುತಾತ, ಕಾಲ್ ಬಳಿಯಿದದ ಬ ಳಿಿಯಪ್ಪನ ಹ ಣ ತ ೂಡರಿ ಕ ಳಗ


ಿಟದಾದಗ ಅವಳು ಮತ ತ ಕಾರಿಡಾರಿನ ಕ ೂನ ಗ ಮ್ಮಟ್ುಲ್ ಬಳಿ ಓಡ್ಡಿಟಟುಳು. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಿನುಿ ಸಂಬಾಳಿಸಿಕ ೂಂಡು ಎದದ ನಾನು ಅವಳನುಿ ಅಟ್ುಸಿಕ ೂಂಡು ಹ ೂೇದ . ನಾನು ಕಾರಿಡಾರಿನ ಕ ೂನ ಯ L - ಮೂಲ ಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದಾಗ ಂಬಬ ಹ ಣಿಣಗ ಡ್ಡಕ್ತಕ ಹ ೂಡ ದ . ಅವಳನುಿ ಅಲ್ಲಿದದ ಮಬುಬಗತ್ತಲ್ಲ್ಲಿ ಿಟಗಿಯಾಗಿ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಳಿಲಾರದಂತ ಅಪಿಪ ಹಿಡ್ಡದ . ಅಬಾಬ, ಸಿಕ್ತಕ ಹಾಕ್ತಕ ೂಂಡಳು! "ಅಯಯೇ ನನಿನುಿ ಿಟಡ್ಡ, ನಾನ ೇನೂ ಮಾಡ್ಡಿಲ್.ಿ ."ಎಂದಾಕ ನನಿ ಜತ ಕ ೂಸರಾಡ್ಡದಳು..ಅರ ರ ಅವಳ ದಾನ್ನ ಕ ೇಳಿದರ ಧ ೇನುಕಾ ತ್ರಹ ಇದ ...ಕ್ತ್ತಲ್ಲ್ಲಿ L- ಕಾರಿಡಾರ್ ಸುತಿತ ಬಂದಿದದ ಅವಳನುಿ ಹಿಡ್ಡದು ಿಟಟ್ುದ !ದ ಛ !. ಆದರ ಸಮಯ ಮಂಚಿತ್ುತ...ನನಿ ಪ್ರಯತ್ಿ ವಯರ್ಯವಾಗುವಂತ , ಕ ಳಗ ರಸ ತಯಿಂದ ಕಾರು ಸಾುಟ್ಯ ಆಗಿ ಕ್ತರ ರಂದು ಹ ೂರಟ ಸದುದ ಕ ೇಳಿಸಿತ್ು. ಸುಫ್ಲಾ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಂಡ್ಡದದಳು. "ನನಿ ಪ್ತಿ?" ಎಂದಳು ಧ ೇನುಕಾ ಗಾಬರಿಯಿಂದ "ಯಾರ ೂೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಡ ಓಡ್ಡ ಹ ೂೇದರು, ಛ !" ಎಂದು ಆಕ ಯನುಿ ತ್ಳಿಿ ನ್ನಂತ . ನಮಮ ಈ ಅವಾಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ ೇನುಕಾ ಕ ೈಯಲ್ಲಿದದ ವಾಯನ್ನಟ್ ಪ್ಸ್ಯ ಕ ಳಗ ಿಟದುದ ಂಳಗಿದ ಲ ದ ಾಿ ವಸುತಗಳು ಚ ಲಾಿಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ನ ಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ ಹರಡ್ಡದವು..ನಾನು ಕಾರಿಡಾರ್ ಲ ೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಡದ .. ಲ್ಲಪ್ಸಿುಕ್, ಕಾಜಲ್, ಕ್ರ್ೇಯಫ್ ಮುಂತಾದ ಹ ಂಗಸರ ದ ೈನಂದಿನ ಶೃಂಗಾರ ಸಾಧನಗಳು. ಅದರ ಜತ ಗ ಎರಡು ಕ ರಡ್ಡಟ್ ಕಾಡಯ, ಪ ನ್, ಸೂುಡ್ಡಯೇ ಐ ಡ್ಡ...ಅಲ್ಿದ ೇ ನಡುವ ... ಂಂದು ೦.೩೨ ಸ ೈಜ್ ರಿವಾಲ್ಾರ್...! ನಾನು ನ್ನಡುಸುಯುದ ಭಯವಿಹಾಲ್ಳಾಗಿದದ ಧ ೇನುಕಾಳನುಿ ಪ್ರಶಾಿರ್ಯಕ್ವಾಗಿ ನ ೂೇಡುತಾತ ಆ ರಿವಾಲ್ಾರನುಿ ನಳಿಗ ಯ ಕ್ಡ ಯಿಂದ ಎರಡ ೇ ಬ ರಳಿನಲ್ಲಿ ಎತಿತಕ ೂಂಡ ..ಅದರ ಹಾಯಂಡಲ್ ಮ್ಮೇಲ್ಲದದ ಬ ರಳಚುಿ ಅಳಿಸದಿರಲ ಂದು.. ಹಢದು, ಅನುಮಾನವ ೇ ಇಲ್ಿ..ಈಗ ತಾನ ೇ ಬ ಳಿಿಯಪ್ಪನ ತ್ಲ ಗ ಹ ೂಡ ದ ಬುಲ ಟ್ ಸ ೈಜ್ ಕ್ೂಡಾ ಇದಕ ಕ ಹ ೂೇಲ್ುತ್ತದ ಎಂದು ನನಿ ಅನುಭವವ ೇ ಹ ೇಳಿತ್ು. ನಳಿಗ ಯ ತ್ುದಿಯನುಿ ಮೂಸಿ ನ ೂೇಡ್ಡದರ ಇತಿತೇಚ ಗ ಗುಂಡು ಹ ೂಡ ದಿದದರ ವಾಸನ ಯೂ ಬರುತಿತ್ುತ. "ನಾನು ವಿವರಿಸಬಲ ಿ..ಓಹ್, ಅದು ಸೂುಡ್ಡಯೇದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ು ಕ ೂಟ್ುದದರು...ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗ ೇ ಬಂದ ನಲ್ಿ..ಅಷ ುೇ...ನನಿನುಿ ನಂಿಟ.."ಎಂದು ಆತ್ಂಕ್ದ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಬ ೇಡ್ಡದಳು ಸುಂದರಿ ಧ ೇನುಕಾ. "ಈ ಕ್ತ ಯನ ಿಲಾಿ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಮುಂದ ಹ ೇಳುವ ಯಂತ ...ನ ಡ್ಡ ನನಿ ಫಾಿಯಟ್ಗ ..."ಎಂದಾಕ ಯನುಿ ಕ್ರ ದುಕ ೂಂಡು ನನಿ ಬಾಗಿಲ್ಲಗ ನ ಡ ದ . ಬಾಯಗಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿವನುಿ ತ್ುಂಿಟಕ ೂಂಡು ನನಿ ಹಿಂದ ಬಂದಳು. ಆ ವ ೇಳ ಗಾಗಲ ೇ ನನಿ ಅಕ್ಕ ಪ್ಕ್ಕದ ಫಾಿಯಟ್ನವರ ಲಾಿ ಹ ೂರಬಂದು ಹ ೈರಾಣಾದವರಂತ ನಮಮತ್ತ ನ ೂೇಡಹತಿತದರ ದ ು. ಗುಸುಪಿಸು ಮಾತಾಡ್ಡಕ ೂಳುಿತಿತದರ ದ ು. ನಾನು ಮನ ಯ ಬಾಗಿಲ್ಲನ್ನಂದಲ ೇ ಕ್ೂಗಿ ಅವರನುಿ ಎಚಿರಿಸಿದ , "ಇದು ಮಡಯರ್ ಕ ೇಸ್..ನ್ನೇವು ಯಾರಾದರೂ ಇದ ಲಾಿ ನ ೂೇಡುತಿತದದರ , ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಮುಂದ ಎಲಾಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹ ೇಳಬ ೇಕಾಗುತ .ತ ." ನಾನು ನ್ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಂತ ಯೆೇ " ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ", "ಕ ೇಸ್" ಎಂಬ ಪ್ದಗಳು ಕ ೇಳಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ಜನರು ಂಮ್ಮಮಲ ೇ ಸರಸರನ ಬಾಗಿಲ್ು ಮುಚಿಿ ಂಳಸ ೇರಿದರು...ಎಂತಾ ಕಾನೂನು ಸಹಾಯಕ್ ಜನತ ! ನಾವು ಆತ್ನ ಹ ಣವನುಿ ದಾಟ್ ಂಳಸ ೇರಿದ ವು. ಧ ೇನುಕಾಗ ಈಗ ಶಾಕ್ ತ್ಗುಲ್ಲ ಜ ೂೇರಾಗಿ ಿಟಕ್ತಕಿಟಕ್ತಕ ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. ನನಿ ಮೊಬ ೈಲ್ ಕ ೈಗ ತಿತಕ ೂಂಡು ಫೇಲ್ಲೇಸಿಗ ಫೇನಾಯಿಸಿದ . ಅಪ್ರಾಧ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನರಹತ ಯ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಇನ ಟೆಕ್ುರ್ ಇಿ ತಕಾರ್ ನನಿ ಹಳ ೇ ಪ್ರಿಚಯ...ಸಿೇಟ್ನಲ್ಲಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವರಿಗ ಂಂದು ಮ್ಮಸ ೇಜ್ ಕ ೂಟ ು.; "ನನಿ ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಬ ಳಿಿಯಪ್ಪನ ಹ ಣವಿದ .. ಅದಕ ಕ ನ್ನಮಮ ಏಪಾಯಡು ಮಾಡ್ಡ..ಸಂದ ೇಹಾಸಪದವಾಗಿರುವ ಆತ್ನ ಪ್ತಿಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಯನುಿ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಲ್ು ಷ್ಣುಮಗಸಾಾಮ ಸುುಡ್ಡಯೇಗ ಇಬಬರೂ ಹ ೂೇಗಿರುತ ತೇವ ..ನಮಮನುಿ ಅಲ ಿೇ ಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಡ!" ನನಿ ಮಾತ್ು ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೂಂಡವಳು, ಕ್ಣ ೂಣರ ಸಿಕ ೂಂಡು ತ್ನಿನುಿ ನಂಿಟದದಕ ಕ "ಥಾಯಂಕ್ುಯ ಸರ್" ಎಂದಳು ಧ ೇನುಕಾ.


"ಇನುಿ ತ್ಡ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಿ..ಅಪ್ರಾಧಿ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಂಡ್ಡರುವಾಗ ಅನುಮಾನ ನ್ನನಿ ಮ್ಮೇಲ್ಲದ ...ಕ್ತಾಕ್, ನ ಡ್ಡ ನ್ನಮಮ ಸುುಡ್ಡಯೇಗ ..ಶೂಟ್ಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನೇನು ‘ಶೂಟ್’ ಮಾಡ್ಡದುದ ಚ ಕ್ ಮಾಡ ೂೇಣ!" ಎಂದು ಮುಗುಳಿಕ ಕ ಅವಳ ಮೂಡ ತಿಳಿಗ ೂಳಿಸಲ್ು. ಅವಳು ಸಪ್ಪಗ ನಕ್ುಕ, "ನ್ನಮಮ ಿ ೇಸ್ ಕ್ೂಡಾ ಮಾತಾಡಲ್ಲಲ್ಿ ..ಅಷ್ುರಲ್ಲಿ ಇವರು.." ಎಂದು ಮತ ತ ಿಟಕ್ತಕದಳು ನಾನು ಅವಳ ಜತ ಮ್ಮಟ್ುಲ್ಲಳಿದು ನನಿ ಹಳ ೇ ಫೇಡಯ ಐಕಾನ್ ಕಾರಿನತ್ತ ನ ಡ ದ . "ನ್ನೇನು ಅಪ್ರಾಧಿಯಲ್ಿವ ಂದಾದರ ತಾನ ನನಗ ಿ ೇಸ್ ಕ ೂಡುವ ಮಾತ್ು?" ಎಂದ . ನಗರದ ಕ ೇಂದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೂುಡ್ಡಯೇ ಎಂಬ ಷ್ಣುಮಗಸಾಾಮ ಂಡ ತ್ನದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಾಸಿ ಪರಡಕ್ಷನ್ ಸುುಡ್ಡಯೇದತ್ತ ವ ೇಗವಾಗಿ ಹ ೂರಟ ವು. ೨ ನನಿ ಖ್ಾಸಗಿ ಪ್ತ ತೇದಾರ ಐಡ್ಡ ನ ೂೇಡ್ಡ, ಧ ೇನುಕಾಗ ಸ ಲ್ೂಯಟ್ ಹ ೂಡ ದು ಗ ೇಟ್ನ ಬಳಿ ಗಾಡಯ ನಮಗ ಅನುಮತಿ ಕ ೂಟು. ಮೊದಲ್ ಫಿೇರಿನಲ್ಲಿ ಮನ ಯಂದರ ಸ ಟ್ಗ ಕ್ರ ದ ೂಯದಳು ಧ ೇನುಕಾ.. ಅಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಹ ೂಟ ುಯ ಬಕ್ಕ ತ್ಲ ಯ ಿಟಳಿ ಸಿಲ್ಕ ಶಟ್ಯ ತ ೂಟು ಷ್ಣುಮಗಸಾಾಮ ನಮಗ ಎದುರಾದರು. "ಧ ೇನುಕಾ!..ಏನಮಾಮ , ಶೂಟ್ಂಗ್ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಎಲ ೂಿೇ ಹ ೂೇಗಿಿಟಟ ು?..ಎಲ್ಿರೂ ಕಾಯುತಿತದ ೇದ ವ ಇಲ್ಲಿ.."ಎಂದು ತ್ನಿ ದೂರು ಶುರು ಮಾಡ್ಡದರು, ನನಗ ಸುಮಮನ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿ ಹಲ ೂೇ ಎನುಿವಂತ . ಧ ೇನುಕಾ ಿಟಕ್ತಕದಳು. ಅವಳು ಮಾತಾಡುವುದನುಿ ತ್ಡ ದು ನಾನು ಹ ೇಳಿದ : "ನಾನು ಪ್ತ ೇತ ದಾರ ಅಮರ್ ಪಾಟ್ೇಲ್...ನನಿ ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಈಕ ಯ ಗಂಡ ಬ ಳಿಿಯಪ್ಪನ ಹ ಣ ಿಟದಿದದ , ಅಲ ಿೇ ಇವಳ ಇದದಳು. ಈಕ ಬಾಯಗಲ್ಲಿ ಗನ್ ಇದ , ನ್ನೇವು ಶೂಟ್ಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದದಂತ ... ನಾನು ಆ ಸಿೇನ್ನನ ರಶಸ್ ನ ೂೇಡಬ ೇಕ್ು..ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಇವಳನುಿ ಅರ ಸ್ು ಮಾಡಲ್ು ಬರುತಿತದಾದರ ..ಬ ೇಗ, ಬ ೇಗ!" ಆತ್ನ ಹುಬುಬ ಮ್ಮೇಲ ೇರಿದವು. "ಹಢದ ೇ..ಏನಾಶಿಯಯ..ಈ ಸುಂದರಿ ಕ ೂಲ ಮಾಡುವುದ ?..ಇಲ್ಿ-ಇಲ್ಿ.."ಎಂದು ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿದರಾದರೂ, ನಮಮ ಗಂಭಿೇರ ಚಹರ ಯನುಿ ಗಮನ್ನಸಿ ಡ್ಡಜಟಲ್ ಪರಜ ಕ್ುರಿಂದ ಆ ದಿನದ ಶೂಟ್ಂಗ್ ಮಾಡ್ಡದದ ರಶಸ್ ಚಿತಾರವಳಿಯನುಿ ಹತಿತರದ ಕ್ಂಪ್ೂಯಟರಿಗ ವಗಾಯಯಿಸಿದರು. "ಅದರಲ್ಲಿ ಡಮಮ ಬುಲ ಟ್ಟ ಇಟ್ುದಿಾ ಸಾರ್..ನ ೂೇಡ್ಡ ಬ ೇಕಾದರ ..." ಎಂದರು ಷ್ಣುಮಗಸಾಾಮ. ನಾವ ಲಾಿ ಕ್ಂಪ್ೂಯಟರಿನ ತ ರ ಯ ಮ್ಮೇಲ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ ವು..

ಅದ ೇ ಹಸಿರು ಗಢನ್ ಉಟು ಧ ೇನುಕಾ ಮನ ಯ ಹಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪ್ುಟು ಹುಡುಗನ ಜತ ಯಲ್ಲಿ ಕ್ುಳಿತಿರುವ ದೃಶಯ...ಅಲ್ಲಿಗ ಕ್ಪ್ಪನ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಸಿಗರ ೇಟ್ ಸ ೇದುವ ವಿಲ್ನ್ ಬರುತಾತನ .."ನ್ನನಿ ಮಗವನುಿ ನಾನು ಕ ೂಲ್ುಿತ ತೇನ , ಸ ೇಡು ಸ ೇಡು!" ಎಂದು ಗಹಗಹಿಸುತಾತ ಓಡ್ಡ ಬರುವಾಗ ಅದ ೇ ೦.೩೨ ರಿವಾಲ್ಾರ್ ಎತಿತ ಧ ೇನುಕಾ ಡಂ! ಎಂದು ಅವನತ್ತ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತಾತಳ ..ಅದು ಡಮಮ ಬುಲ ಟ್...ಆದರೂ ಆ ನಟ ಹಾ ಎಂದು ಕ್ೂಗುತ್ತ ಎದ ಹಿಡ್ಡದು ಮಕಾಡ ಿಟೇಳುತಾತನ ..ಅಷ ುೇ ಆ ಸಿೇನ್! "ನಾನು ಚ ನಾಿಗಿ ಮಾಡ್ಡದ ಅಲ್ಿವಾ ಸಾರ್?" ಎಂದು ಆ ವಿಲ್ನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಡದ ನಟ ನನಿ ಪ್ಕ್ಕವ ೇ ನ್ನಂತಿದದವನು ಕ ೇಳಿದ. "ನ್ನೇನು ಅದೃಷ್ುವಂತ್..ಏನೂ ಆಗಲ್ಲಲ್ಿ..ಆಕ ಯ ಗಂಡ ನತ್ದೃಷ್ು ."ಎಂದಷ ುೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ "ಇನುಿ ಇವತ್ುತ ಶೂಟ್ಂಗ್ ಆಗಲಾಿ...ಪಾಯಕ್ಪ್ ಮಾಡ ೂೇಣ" ಎಂದರು ಷ್ಣುಮಗಸಾಾಮ ಮಕ ಕಲ್ಿರಿಗೂ. ಅವರ ಲ್ಿರೂ ಚದುರಿದರು. "ಸಾಲ್ಪ ತಾಳಿ ಸಾಾಮ...ನ್ನಮಮ ಬಳಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ ಿ ಕ ೇಳುವುದಿದ ..." ನಾನು ಅವರನುಿ ತ್ಡ ದ .


ಅವರು ಹುಬ ಬೇರಿಸಿದರು, "ಕ ೇಳಿ...ಆದರ ನಮಮ ಧ ೇನುಕಾಳನುಿ ಸಾಲ್ಪ ಕಾಪಾಡ್ಡ ಈ ಕ ೇಸಿನಲ್ಲಿ. ನನಿ ಸೂುಡ್ಡಯೇದ ಕ ೂೇಟಯಂತ್ರ ರೂ ಿಟಜ಼ಿನ ಸ್ ಆಕ ಯ ಮ್ಮೇಲ ನ್ನಂತಿದ ..ಅದನುಿ ಕಾಪಾಡಲ್ು ನಾನು ಎಷಾುದರೂ ಿ ೇಸ್ ನ್ನಮಗ ಕ ೂಡಬಲ ಿ!"... ಅಬಾಬ,ನ ೂೇಡ್ಡ, ಶುದಧ ಿಟಜ಼ಿನ ಸ್ಮಾಯನ್!..ಂಂದು ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಮಕ್ತರ ಆಟ್ಯಸ್ು ಆಗಿ ಅವರಿವರ ದಾನ್ನ ಮತ್ುತ ನಟನ ಯನುಿ ಅನುಕ್ರಿಸಿ ಬಾಳುತಿತದದವನು, ಈತ್ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶ್ನರೇಮಂತ್ರಲ ೂಿಬಬ. "ಕಾಪಾಡುವುದು ಆಕ ನ್ನರಪ್ರಾಧಿಯಾಗಿದದರ ಮಾತ್ರ. ಅವಳಿಗ ಮೊೇಟ್ವ್ ಇತ್ುತ, ಅವಕಾಶವಿತ್ುತ... ಜತ ಗ ನನಿ ಮುಂದ ಯೆೇ ಕ ೂಲ ನ ಡ ದಿದ ..ಈ ಬುಲ ಟ್ಟ ಕ್ತ ಇನೂಿ ಇತ್ಯರ್ಯವಾಗಬ ೇಕ್ು...ಬಾಯಲ್ಲಸಿುಕ್ ರಿಪೇಟ್ೇಯನಲ್ಲಿ, ಅದೂ ಹ ಣದ ತ್ಲ ಯಲ್ಲಿರುವ ಬುಲ ಟ್ ಮತ್ುತ ಈ ರಿವಾಲ್ಾರ್ ಎರಡರ ಪ್ರಿೇಕ್ಷ ಯಂದಿಗ ..ಅದಿರಲ್ಲ, ನ್ನಮಗ ಆಕ ಯ ಪ್ತಿ ಬ ಳಿಿಯಪ್ಪನ ಬಗ ಗ ಏನು ಗ ೂತಿತತ್ುತ?" ಆತ್ನ ಮುಖ ಹುಳಿಗಾಯಿತ್ು, "ಯೂಸ್ಲ ಸ್ ಫ ಲ ೂೇ...ಇಬಬರನೂಿ ಹಾಳು ಮಾಡಬ ೇಕ ಂದಿದದ..ಅವನ್ನಗ ಈಗಿೇಗ ಈ ಸುುಡ್ಡಯೇದಲ್ಲಿ ಂಂದು ಜಾಬ್ ಕ್ೂಡಾ ನಾನು ಕ ೂಟ್ುರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನ್ನಗ ಹ ಂಡತಿ ಮ್ಮೇಲ ಮತ್ಟರ, ದ ಾೇಷ್ ಅದಕ ಕೇ!...ಅವನ್ನಗ ಇನ ೂಿಬಬಳು ಮಾಯಾಂಗನ ತ್ಗುಲ್ಲಕ ೂಂಡ್ಡದಾದಳ ...ಕ ೇವಲ್ ಜೂನ್ನಯರ್ ಆಟ್ಯಸ್ು...ಡ���ಟಬಂಗೂ ಮಾಡ್ಡತತಾಯಳ ..ಸುಫ್ಲಾ ಅಂತಾ...ಅವಳನುಿ ಹಿಡ್ಡದು ಬಂಗಾರದಂತಾ ಧ ೇನುಕಾಗ ಡ ೈವೇಸ್ಯ ಕ ೂಡಬ ೇಕ್ೂ ಅಂತಾ, ಅವಳಿಗ ಕ ಟು ಹ ಸರು ತ್ರಲ್ು ಎಲ ಿಲ್ೂಿ ವಿಡ್ಡಯೇ ಕಾಯಮ್ಮರಾ ಹಿಡ್ಡದು ಅವಳು ಮೇಟ್ ಮಾಡ ೂೇ ಗಂಡಸರ ಜತ ಚಿತ್ರ ತ ಗಿೇತಿದುರ...ಕ್ಂತಿರ ಬುದಿದ!..." ಎಂದು ಸಿಡ್ಡಮಡ್ಡಗ ೂಂಡರು. ನಾನು ಆತ್ನನುಿ ಕ್ಣಣಗಲ್ಲಸಿ ನ ೂೇಡ್ಡದ . ಸುಫ್ಲಾ...ಆಕ ಯೆೇ ನನಿ ಮನ ಯಿಂದ ನನಗ ಕಾಯಮ್ಮರಾದಿಂದ ಹ ೂಡ ದು ಓಡ್ಡ ಹ ೂೇದವಳು!!. ಆಕ ಯ ಬಗ ಗ ನಾನು ಈ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಆಕ ಯನುಿ ಮರ ತ ೇ ಿಟಟ್ುದ ದನಲಾಿ?...ಅವಳ ಬಳಿಯೂ ರಿವಾಲ್ಾರ್ ಇತ ?ತ ..ಆದರ ಆವಳ ೇಕ ತ್ನಿ ಪ ರೇಮಯನುಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಡಯಾಳು?..ಂಂದೂ ಸಪಷ್ುವಾಗಿಲ್ಿ .ಏನ ೇ ಆಗಲ್ಲ ಆಕ ಯನುಿ ಪ್ತ ಹ ತ ಚಿಬ ೇಕ್ಲ್ಿವ ೇ? "ಈ ಸುಫ್ಲಾಳನುಿ ಅಜ ಯಂಟಾಗಿ ಭ ೇಟ್ಯಾಗಬ ೇಕ್ತದ ...ನ್ನಮಗ ಅವಳ ವಿಳಾಸ ಗ ೂತ ತ?" ಎಂದ . ಆಗ ಸಾಲ್ಪ ಯೇಚಿಸಿ ಷ್ಣುಮಗಸಾಾಮ ನುಡ್ಡದರು, "ಹಾ!...ಆದರ ಆಕ ಗೂ ಇದಕ್ೂಕ ಏನು ಸಂಬಂಧ?" ನಾನು ಆತ್ನ್ನಗ ನನಿ ಮನ ಯಲ್ಲಿ ನ ಡ ದುದನ ಿಲಾಿ ವಿವರಿಸಿದ . ಆತ್ ಯೇಚನಾಮಗಿನಾಗಿದದವರು ಂಂದು ನ್ನಮಷ್ದ ನಂತ್ರ, "ಅಮರ್ ಅವರ ೇ. ನ್ನಮಮ ಊಹ ಸರಿಯಾಗ ೇ ಇರಬಹುದು. ಇದ ೇ ಸುುಡ್ಡಯೇ ಹಿಂದ ೪ನ ೇ ಬಾಿಕ್ ಅಂತಿದ ಯಲಾಿ...ಆ ಸಕ್ಯಲ್ಲಿನಲ ಿೇ ಗಾರಯಂಡ ಅಂತ ೂಂದು ವಕ್ತಯಂಗ್ ವಿಮ್ಮನ್ ಹಾಸ ುಲ್ಲನಲ್ಲಿತಾಯಳ .. ನ್ನೇವು ನ್ನಮಮ ಪ್ರಯತ್ಿ ಮಾಡ್ಡ..ನಾನು ಮನ ಗ ಹ ೂರಡುತ ತೇನ " ಎಂದ ದದರು. ನಾನು "ಧ ೇನುಕಾ...?" ಎಂದು ಅತಿತತ್ತ ನ ೂೇಡುವಷ್ುರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗಲ ೇ ಕ್ಣಮರ ಯಾಗಿಿಟಟ್ುದದಳು. "ಇಲ ಿೇ ಇರುತಾತಳ ನ ೂೇಡ್ಡ..ಕಾಲ್ು ಜಾಸಿತ. ಎಲ ಿಂದರಲ್ಲಿ ಹ ೂೇಗುತಾತಳ ..ಕ ಳಗ ಅವಳ ನ್ನೇಲ್ಲ ಟ ೂಯೇಟಾ ಲ್ಲೇವಾ ಕಾರಿಲ್ಿದಿದದರ ಓಡ್ಡಿಟಟುಳು ಅಂದುಕ ೂಳಿಿ!" ಷ್ಣುಮಗಸಾಾಮ ಹ ೇಳಿದರು. ೩ ನಾನು ಅಚಿರಿಪ್ಡುತಾತ ಕಾರ್ ಪಾಕ್ತಯಂಗಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತದರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ ೂಯೇಟಾ ಲ್ಲೇವಾ ಕಾರೂ ಇಲ್ಿ..! ನನಿ ಮನ ಗ ಟಾಯಕ್ತಟಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದದಳು, ನಾನ ೇ ಅವಳನುಿ ಮತ ತ ಸುುಡ್ಡಯೇಗ ಕ್ರ ತ್ಂದಿದ ದ. ಅವಳ ಕಾರು ಇಲ ೇಿ ಇದಿದರಬ ೇಕ್ು. ಈಗ ಇಲ್ಿ... "ಅಮಾಮವುರ ಈಗ ಹ ೂೇದರು ಸರ್, ಬಹಳ ಫಾಸಾುಗಿ!" ಎಂದ ಗಾಡಯ ಗ ೇಟ್ನ ಬಳಿ.


ನಾನು ತಿೇವರವಾಗಿ ಯೇಚಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ . ಎಲ್ಲಿಗ ಹ ೂೇದಳು ಧ ೇನುಕಾ?... ನಾನು ‘ಇನೂಿ ಆಕ ಸಂದ ೇಹದಿಂದ ಪ್ೂಣಯ ಮುಕ್ತಳಾಗಿಲ್ಿ, ಬಾಯಲ್ಲಸಿುಕ್ಟ ಪ್ರಿಶ್ನೇಲ್ನ ಯಾಗಬ ೇಕ್ು’ ಎಂದಾಗ ಬ ದರಿಿಟಟುಳ ೇ, ಅರ್ವಾ ನಾನು ಆಕ ಯ ಸವತಿಯಾಗಬಯಸಿದ ‘ಸುಫ್ಲಾಳ ವಿಳಾಸ ಷ್ಣುಮಗಸಾಾಮ ಬಳಿ ಕ ೇಳುತಿತದಾದಗ’ ಅದನುಿ ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೂಂಡು ಅವಳ ಬಳಿಯೆೇ ಹ ೂೇದಳ ೇ?..ಇನ ಿೇನು ಆಪ್ತ್ುತ ತ್ಂದುಕ ೂಳುಿವಳ ೇ ಇವತ್ುತ?.. ಅವಳು ನ್ನಜಕ್ೂಕ ತ್ಲ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಂಡರ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಅನುಮಾನ ಬಲ್ವಾಗುವುದು ನ್ನಶ್ನಿತ್. ನಾನು ವ ೇಗವಾಗಿ ಕಾರನುಿ ೪ನ ೇ ಬಾಿಕ್ತನ ಗಾರಯಂಡ ಹಾಸ ುಲ್ ಕ್ಡ ಗ ತಿರುಗಿಸಿದ . ಎರಡಂತ್ಸಿತನ ಹಳ ೇ ಕ್ಟುಡದ ವ ರಾಂಡ ತ್ಲ್ುಪಿದಾಗ, ಅರವತ್ತರ ಆಸುಪಾಸಿನ ಗಂಟು ಮುಖದ ದಪ್ಪ ಮುದುಕ್ತಯಬಬಳು ಹ ೂರಕ ಕ ತ್ಲ ಹಾಕ್ತದಳು. " ಮ್ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಸುಫ್ಲಾ ಅಂತಾ ನಟ್ಯಬಬರು ಇದಾದರಲಾಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಬಂದ " ಎಂದ ನನಿ ಕಾಡಯ ನ್ನೇಡುತಾತ. ಆಕ ನನಿ ಮುಖವನುಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನ ೂೇಡುತಾತ, "ಇಲ್ಿ..ನ್ನಮಗ ಯಾರು ಹ ೇಳಿದುದ ಇಲ್ಲಿರುತಾತಳ ಎಂದು?..ಅವಳು ಮನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸುಮಾರು ಂಂದು ವಷ್ಯವ ೇ ಆಯಿತ್ಲಾಿ?" ಈಗ ಅನುಮಾನ. ಅಚಿರಿ ಪ್ಡುವುದು ನನಿ ಸರದಿಯಾಗಿತ್ುತ. ಆಕ ಯೆೇ ಮುಂದುವರ ಸುತಾತ ನುಡ್ಡದಳು : "ಈ ಹಾಸ ುಲ್ ಮಯಾಯದಸತ ಹ ಂಗಸರಿಗಾಗಿ.....ಅವಳು ಮಾನಗ ಟುು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಆ ಮದುವ ಯಾದ ಬ ಳಿಿಯಪ್ಪನ ಜತ ಸುತ್ುತತಿತದದರ ನಾನು ಸಹಿಸುವ ನ ?..ಓಡ್ಡಸಿಿಟಟ ು!..." " ಹಢದ ೇ, ಆಕ ಯ ಸದಯದ ವಿಳಾಸ ಗ ೂತ ?ತ " ಎಂದು ನ್ನಡುಸುಯೆದ ಬ ೇಸತ್ುತ. "ಹಾ ಕ ೂಟುು ಹ ೂೇಗಿದಾದಳ ..ಆದರ ಎಂತಾ ವಿಚಿತ್ರ, ಂಂದು ಗಂಟ ಯ ಂಳಗ ಇಿಟಬಬಬರು ಅವಳ ವಿಳಾಸ ಕ ೇಳುವುದ ಂದರ ..."ಎಂದಾಗ ನಾನು ಮತ ತ ಜಾಗೃತ್ನಾದ , "ಹಢದ !...ಈಗ ಇನಾಯರು ಬಂದಿದದರು?" "ಅದ ೇ ಫ ೇಮಸ್ ಫ಼ಿಲ್ಂಸಾುರ್ ಧ ೇನುಕಾ ಬಂದಿದದಳು ಅವಳನುಿ ಹುಡುಕ್ತಕ ೂಂಡು...ಆಕ ತಾನ ೇ ಬ ಳಿಿಯಪ್ಪನ ಹ ಂಡತಿ!..ಈ ಹ ಂಗಸರೂ ಹಿೇಗಾಯಕ ಆತ್ನ ಬಗ ಗ ಹುಚಾಿಟ ಮಾಡುತಾತರ ೂೇ.?"ಎಂದು ಮಾತ್ನುಿ ಆಕ ಎಳ ಯುತಿತದದಂತ ೇ ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ "ದಯವಿಟುು ಮೊದಲ್ು ಆಕ ಯ ವಿಳಾಸ ಕ ೂಡ್ಡ..ಇಿಟಬಬಬರ ಪಾರಣ ರಿಸ್ಕನಲ್ಲಿದ !" ಎಂದು ಅವಸರಿಸಿದ ... ಆಕ ಯಿಂದ ವಿಳಾಸ ಪ್ಡ ದು ಹ ೂರಡುವಷ್ುರಲ್ಲಿ ನನಿ ರಕ್ತದ ೂತ್ತಡ ಏರಿತ್ುತ. ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವೂ ವಯಯವಾಗಿ ಹ ೂೇಗಿತ್ುತ. ಕಾರನುಿ ಆಕ ಕ ೂಟು ನಗರದ ಇನ ೂಿಂದು ಭಾಗದ ಬಡಾವಣ ಗ ನಾಗಾಲ ೂೇಟದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿದ . ಮನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆತ್ಂಕ್ವಾಗುತಿತತ್ುತ. ಇಬಬರೂ ಅಸೂಯಾಪ್ರರು...ಕ ೂಲ ಶಂಕ ತ್ಲ ಮ್ಮೇಲ ಹ ೂತ್ತ ಹ ಂಗಸರು, ಮತ್ುತ ಬ ಳಿಿಯಪ್ಪನ ಸಾವಿನ್ನಂದ ಉದಿರಕ್ತರಾಗಿರುವವರು! ...ಯಾರು ಯಾರ ಮ್ಮೇಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಡ ಏನು ಅಪಾಯ ತ್ಂದುಕ ೂಳುಿತಾತರ ೂ?... ಕಾರು ಚಲ್ಲಸುತಿತರುವಾಗಲ ೇ ನನಿ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೇನ್ನಗ ಕ್ರ ಬಂದಿತ್ು. ಬೂಿ-ಟೂತ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರ , ಅತ್ತ ಕ್ಡ ಹ ೂೇಮಸ ೈಡ ಇನ ಟೆಕ್ುರ್ ಇಿ ತಕಾರ್ ! "ಅಮರ್, ನ್ನೇನು ಈ ಸಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಲ್ುಕ್ತಕ ೂಂಡ್ಡದಿದೇಯ!" ಎಂದರು ವಯಂಗಯವಾಗಿ. "ಯಾಕ ಇನ ಟೆಕ್ುರ್?" ಎಂದ ನನಗ ೇನೂ ತಿಳಿಯದವನಂತ . "ನ್ನನಿ ಮನ ಯ ಬಾಗಿಲ್ಲ್ಲಿ ಹ ಣ ಸಿಕ್ತಕದ .. ಆಗ ಚಿತ್ರತಾರ ಂಳಗ ನ್ನನಿ ಮನ ಯಲ ಿೇ ಇದಾದಳ . ಅಲ್ಲಿಗ ಆಕ ಯ ಅಸೂಯಾಪ್ರ ಗಂಡ ಬಂದಿದಾದನ ..ನ್ನಮಮಬಬರಿಗೂ ಜಗಳವಾಗಿರಬ ೇಕ್ು..ನ್ನನಿ ೦.೩೨ ರಿವಾಲ್ಾರಿಂದ ಅವನನುಿ ಕ ೂೇಪ್ದಲ್ಲಿ ಸುಟುು ಕ ೂಂದಿದಿದೇಯೆ!..ಅಲ್ಿವ ೇ?"


ನನಿ ದುರದೃಷ್ುಕ ಕ ಅವರು ಹ ೇಳಿದ ಘಟನ ಗಳ ಲ್ಿ ಅಷ್ೂು ಸತ್ಯ..೦.೩೨ ರಿವಾಲ್ಾರ್ ಸಹಾ!...ಆದರ ನಾನ ೇ ಕ ೂಂದಿದುದ ಎನುಿವುದನುಿ ಿಟಟುು... "ಆಮ್ಮೇಲ ನಾನ ೇ ನ್ನಮಗ ಅವನ ಹ ಂಡತಿಯ ಜತ ಗ ಸುುಡ್ಡಯೇಗ ಹ ೂೇಗಿದ ದೇನ , ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಫೇನ್ ಮಾಡ್ಡ ಮ್ಮಸ ೇಜ್ ಕ ೂಟ ು ಅಲ್ಿವ ?..ಅಂತಾ ಪ ದದನ ನಾನು?" ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ . "ನಾವು ಸುುಡ್ಡಯೇಗ ಹ ೂೇದ ವು, ಅಲ್ಲಿ ನ್ನೇವಾಯರೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಸಿನ ಮಾ ಶೂಟ್ಂಗ್ ನ್ನಂತ್ು ಎಲ್ಿರೂ ಮನ ಗ ಹ ೂೇಗಿದದರು!" ಎಂದರು ಇಿ ತಕಾರ್ ಸ ೂೇಲ ೂಪ್ಪದ ೇ. ಅವರೂ ತ್ಮಮ ಮೊಬ ೈಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತಿತದಾದರ , ಎಲ್ಲಿಗ ಹ ೂರಟರು? "ಹಾಗಾದ ರ ಈಗ ನ್ನೇವ ಲ್ಲಿಗ ಹ ೂೇಗುತಿತದಿದೇರಿ?" "ನಮಗ ಸುಫ್ಲಾ ಎಂಬಾಕ ಯ ಫೇನ್ ಬಂದಿತ್ುತ...ಆಕ ಬ ಳಿಿಯಪ್ಪನ ಪ ರೇಮಯಂತ .. ಅವನು ತ್ನಿ ಹ ಂಡತಿಯನುಿ ಮರ ಯಲ ೇ ಇಲ್ಿ ಎಂಬ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ುತ ಕ ೂೇಪ್ದಿಂದ ‘ಇಂದು ರಾತಿರ ತ್ನಿ ೦.೩೨ ರಿವಾಲ್ಾರ್ ಇಂದ ಅವನನುಿ ನಾನ ೇ ಸುಟುು ಕ ೂಂದ ’ ಎಂದಳು..ನಾನ್ನೇಗ ಆತ್ಮಹತ ಯ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳುಿತಿತದ ೇದ ನ , ಕ್ಷಮಸಿ ಎಂದಳು.. ಅದನುಿ ತ್ಡ ಯಲ್ು ನಾವು ಆಕ ಯ ಮನ ಗ ಹ ೂೇಗುತಿತದ ದೇವ .."ಎಂದು ಅವರು ಆಕ ಯ ವಿಳಾಸ ಹ ೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹ ೂೇಗುತಿತದದ ವಿಳಾಸವ ೇ!..ಸರಿಯಾದ ವಿಳಾಸವನ ಿೇ ಅವರಿಗ ಹ ೇಳಿದಾದಳ . "ಮತ ತ ನನಿ ಬಗ ಅನುಮಾನ?" ಎಂದ ತ್ಿಟಬಬಾಬಗಿ. " ನಮಗವಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಿಟಕ ಬರಲ್ಲಲ್ಿ..ಏನ ೂೇ ಅವಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಶಂಕ ಹುಟ್ುತ್ು...ಅದಕ ಕೇ." ಎಂದರು. "ಇನ್ಟಪ ಕ್ುರ್, ನಾನೂ ದ ೈವವಶಾತ್ ಅಲ್ಲಿಗ ೇ ಬರುತಿತದ ದೇನ , ಅಲ ಿೇ ಸಿಕ್ುಕ ಮಾತಾಡುವಾ..."ಎಂದು ಫೇನ್ ಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಡದ ನಾನು ಅಚುಿಕ್ಟಾುದ ಫಾಿಯಟ್ ಂಂದರ ಮುಂದ ಕಾರ್ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಅಲ ಿೇ ಸರರನ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಜೇಪಂದು ಹಾದು ಬಂದು ನನಿ ಕಾರಿನ ಬದಿಗ ೇ ನ್ನಂತಿತ್ು. ಅದರಿಂದ ಆರಡ್ಡ ಎತ್ತರದ ನನಗಿಂತ್ ಹತ್ುತ ವಷ್ಯ ಹಿರಿಯರಾದ ಇಿ ತಕಾರ್ ಇಳಿದರು. ಜತ ಗಿಬಬರು ಪ ೇದ ಗಳು. ನನಿ ಕಾರಿನ ಪ್ಕ್ಕದಲ ಿೇ ನ್ನೇಲ್ಲ ಟ ೂಯೇಟಾ ಲ್ಲೇವಾ ಕಾರೂ ನ್ನಂತಿದ ! "ಅದು ಧ ೇನುಕಾಳ ಕಾರ್..ಂಳಗ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ್ ನ ಡ ಯುವ ಮುನಿ ನಾವಿರಬ ೇಕ್ು.." ಎಂದ ಇಿ ತಕಾರ್ರನುಿ ಉದ ದೇಶ್ನಸಿ. ನಾವಿಬಬರೂ ಂಬಬರನ ೂಿಬಬರು ದಿಟ್ುಸಿ ನ ೂೇಡ್ಡದ ವು. ಈಗ ವಯರ್ಯ ವಾದಗಳಿಗ ಸಮಯವಲ್ಿ ಎಂದು ಇಬಬರಿಗೂ ಅನ್ನಸಿರಬ ೇಕ್ು. ಂಂದ ೇ ಉಸಿರಿಗ ಇಬಬರೂ ಆ ಮನ ಯ ಬಾಗಿಲ್ ಮೂಲ್ಕ್ ವ ರಾಂಡಾ ಂಳಕ ಕ ಂಳನುಗಿಗದ ವು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತದದ ಬ ೂೇಡ್ಡಯನಲ್ಲಿ ಆಕ ಎರಡನ ೇ ಮಹಡ್ಡಯಲ್ಲಿದಾದಳ ಂದು ತಿಳಿಯಿತ್ು. ಇಬಬರೂ ಲ್ಲಿ ುಗ ಕಾಯದ ೇ ದೆದೆನ ಮ್ಮಟ್ುಲ್ು ಹತ್ುತತಾತ ಓಡ್ಡದ ವು. ಎರಡನ ೇ ಮಹಡ್ಡ ತ್ಲ್ುಪ್ುತಿತದದಂತ ಯೆೇ ಆ ಫಾಿಯಟ್ನ್ನಂದ ಮತ ತ ಸ ೈಲ ನಟರ್ ಅಳವಡ್ಡಸಿದ ರಿವಾಲ್ಾರಿಂದ ಟಿಚ್-ಕ ್ೇವ್ವ್ ಎಂಬ ಸದುದ ತ ೇಲ್ಲಬಂತ್ು.. ಚಿಟ ುಂದು ಚಿೇರುತಾತ ಬಾಗಿಲ್ ಹ ೂರಕ ಕ ಓಡ್ಡಬಂದವಳು ಧ ೇನುಕಾ! "ಹಿಡ್ಡಯಿರಿ ಅವಳನುಿ..." ಎಂದು ತ್ಮಮ ಜತ ಗ ಬಂದಿದದ ಇಬಬರು ಪ ೇದ ಗಳಿಗ ಆಜ್ಞ ಯಿತ್ತರು ಇಿ ತಕಾರ್. ಅವರು ಹಿಡ್ಡದಾಗ ಅಂದು ರಾತಿರ ಎರಡನ ೇ ಬಾರಿಗ ಕ ೂಸರಾಡ್ಡದಳು ಧ ೇನುಕಾ. "ನನಿ ಿಟಡ್ಡ..ಅಯಯೇ, ನಾನ ೇನೂ ಮಾಡ್ಡಿಲ್ಿ..ಅವಳ ಮ್ಮೇಲ ನನಿ ಗಂಡನ ಕ ೂಲ ಆಪಾದನ ಮಾಡಲ್ು ಬಂದಿದ ,ದ ಅಷ ುೇ!..ನಾನು ಂಳಗ ೇ ಹ ೂೇದಂತ ಯೆೇ ಯಾರ ೂೇ ಅವಳನುಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಡ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲ್ ಬಳಿ ಓಡ್ಡದರು..."ಎಂದು ಕ್ೂಗಿದಳು ಉದ ಾೇಗದಿಂದ


ನಾನೂ ಇಿ ತಕಾರ್ ಇನುಿ ಅರ ಕ್ಷಣವೂ ತ್ಡ ಮಾಡದ ೇ ಮನ ಯಳಕ ಕ ನುಗಿಗದ ದವು. ಹಾಲ್ಲನ ಸ ೂೇಫಾದ ಮ್ಮೇಲ ಸುಫ್ಲಾಳ ಹ ಣ ಿಟದಿದತ್ುತ. ತ್ಲ ಗ ಮತ ತ ನ ೇರವಾಗಿ ಗುಂಡು ಹ ೂಡ ದಿದುದ, ರಿವಾಲ್ಾರ್ ಅವಳ ಬಲ್ಗ ೈಯಲ್ಲಿತ್ುತ..ಆತ್ಮಹತ ಯಯಲ್ಿ ಎಂದು ಅನುಮಾನವ ೇ ಬರದಂತ . ಆದರ ನಮಮ ಕ್ಂಗಳು ಆಕ ಯ ಹಿಂದಿದದ ಹಾರುಹ ೂಡ ದ ಗಾಜನ ಬಾಗಿಲ್ ಮ್ಮೇಲ್ಲದ ....ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ ೈರ್ ಎಸ ಕೇಪ್ ಮ್ಮಟ್ುಲ್ು ಕಾಣುತಿತದ .. ಇಿ ತಕಾರ್ ಮೊದಲ್ು ಬಾಲ್ಕನ್ನಯ ರ ೈಲ್ಲಂಗ್ಟ ಹಿಡ್ಡದವರು ಕ ಳಗ ಬಗಿಗ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಹಿಂದಿನ ರಸ ತಯಲ್ಲಿ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿದದ ಕ್ಪ್ಪನ ರ ೂೇಲ್ಟ ರಾಯ್ಟ ಕಾರ್ ಬಳಿ ಓಡುತಿತದದ ದಪ್ಪ ವಯಕ್ತತಗ ಗುರಿಯಿಟುು ಕಾಲ್ಲಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಡದರು. ಹಾ ಎಂದು ಚಿೇರುತಾತ ಿಟದದವನ ಬಳಿಗ ನಾವ ಲಾಿ ಕ ಳಗ ದಢಡಾಯಿಸಿಕ ೂಂಡು ಹ ೂೇದ ವು. ೪ ಷ್ಣುಮಗಸಾಾಮ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾದ ಕಾಲ್ನುಿ ನ್ನೇವಿಕ ೂಂಡು ಮುಲ್ುಗುತಾತ ಅಲ್ಲಿ ಿಟದಿದದದರು.. "ನನಿ ಕ ೂೇಟಯಂತ್ರ ರೂ ವಯವಹಾರ ಮುಳುಗಿಸಿಿಟಟ ು ನ್ನೇನು..."ಎಂದು ನನಿ ಕ್ಡ ಗ ಆಪಾದನ ಯ ಬ ರಳಾಡ್ಡಸಿದ ಪ್ರಸಿದಧ ನ್ನಮಾಯಪ್ಕ್. "ನ್ನಮಮನುಿ ನ ೇಣುಗಂಬಕ ಕ ಕ್ರ ದ ೂಯಾದಗ ಯಾವ ಕ ೂೇಟ್ ರೂ ಹಣವೂ ಜತ ಗ ಬರುವುದಿಲಾಿ ಸಾಾಮ!...‘ಬ ಳಿಿತ ರ ಯ ಮರ ಯಲ್ಲಿ ಸ ರ ’...ಚ ನಾಿಗಿರತ ತ ನಾಳಿನ ಹ ಡ ಿೈನ್ಟ!" ಎಂದು ಇನ ಟೆಕ್ುರ್ ಕ್ಡ ಗ ತಿರುಗಿ, "ಇವರನುಿ ಬ ಳಿಿಯಪ್ಪ ಮತ್ುತ ಸುಫ್ಲಾರನುಿ ಉದ ದೇಶಪ್ೂವಯಕ್ವಾಗಿ ಕ ೂಂದ ಆಪಾದನ ಮ್ಮೇಲ ಅರ ಸ್ು ಮಾಡ್ಡ..."ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ . ಅವರ ಕ ೈಗಳಿಗ ಫೇಲ್ಲೇಸರು ಕ ೈಕ ೂೇಳ ತ ೂಡ್ಡಸಿದರು..ಮುಲ್ುಗುತಾತ ಗ ೂೇಡ ಗ ೂರಗಿದರು ಷ್ಣುಮಗಸಾಾಮ. "ಇದ ಲಾಿ ಹ ೇಗಾಯುತ, ಶ ಲಾಯಕ್?" ಎಂದು ನನಿನುಿ ಚ ೇಡ್ಡಸಿದರು ಇಿ ತಕಾರ್, ಸವಾಲ ಂಬಂತ . ಅಷ್ುರಲ್ಲಿ ನನಿ ಮದುಳು ಡಬಬಲ್ ಸಿಪೇಡ್ಡನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿವನುಿ ಲ ಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿಟಟ್ುತ್ುತ. "...ಅವರ ೇ ಹ ೇಳುವಂತ ಧ ೇನುಕಾ ಅಭಿನಯದ ಮ್ಮೇಲ ಅವರ ಇತಿತೇಚಿನ ಯಶಸಿಾೇ ಿಟಜನ ಸ್ಟ ಪಾಿಯನ್ ಎಲಾಿ ನ್ನಂತಿತ್ುತ..ಆದರ ಅದಕ ಕ ಕ್ಂಟಕ್ಪಾರಯನಾಗಿ ಬಂದ ಮೂಖಯ ಬ ಳಿಿಯಪ್ಪ..ಆಕ ಯ ಹ ಸರನುಿ ಸಾವಯಜನ್ನಕ್ವಾಗಿ ಕ ಡ್ಡಸಿಯಾದರೂ ಡ ೈವೇಸ್ಯ ಪ್ಡ ಯಬ ೇಕ ಂದು ಶತ್ಪ್ರಯತ್ಿ ಮಾಡುತಿತದ,ದ ಅವನ್ನಗ ಶಾಮೇಲಾಗಿ ನ್ನಂತ್ವಳ ೇ ಸುಫ್ಲಾ...ಅದೂ ಸಾಲ್ದಂದ ಂಬಂತ ಬ ಳಿಿಯಪ್ಪನ್ನಗ ಇನೂಿ ಸುುಡ್ಡಯ ಜತ ಕಾಂಟಾರಯಕ್ು ಇತ್ುತ. ದ ೂಡಿ ಸಂಬಳವನ ಿೇ ಇವರು ಕ್ಕ್ುಕತಿತದದರೂ ಅವನ ಕ ಲ್ಸದಿಂದ ಯಾವುದ ೇ ಉಪ್ಯೇಗವಿರಲ್ಲಲ್ಿ...ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನುಿ ಮುಗಿಸಿಿಟಟುು ಧ ೇನುಕಾ, ತ್ನೂಮಲ್ಕ್ ಿಟಜನ ಸ್ಟ ಎರಡನೂಿ ಭದರಪ್ಡ್ಡಸಲ್ು ಯೇಜಸಿದರು ಈ ಷ್ಣುಮಗಸಾಾಮ. ಬ ಳಿಿಯಪ್ಪ ಮತ್ುತ ಸುಫ್ಲಾ ಅವಳ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಧ ೇನುಕಾಳನುಿ ಹಿಂಬಾಲ್ಲಸಿ ನನಿ ಮನ ಗ ಇಂದು ಬಂದಾಗ ಅವರನುಿ ಹಿಂಬಾಲ್ಲಸಿ ತ್ಮಮ ಕಾರನುಿ ಇದ ೇ ರಿೇತಿ ನನಿ ಮನ ಯ ಹಿಂದಿನ ರಸ ತಯಲ್ಲಿ ನ್ನಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಹಿಂದ ಯೆೇ ಬಂದರು. ಆತ್ನನುಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಡ ಕ ೂಂದಮ್ಮೇಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರು ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲ್ಲನ್ನಂದ ಓಡ್ಡ ತ್ಮಮ ರ ೂೇಲ್ಟ ರಾಯಿಟನಲ್ಲಿ ಮತ ತ ಸರರನ ಸುುಡ್ಡಯೇ ತ್ಲ್ುಪಿರಬ ೇಕ್ು,ಅಲ್ಿವ ೇ?" ಎಂದ . ಷ್ಣುಮಗಸಾಾಮ ,"ಹಢದು ಕ್ಣಯಾಯ, ನ್ನನಗ ನನಿ ಕಾರ್ ಹ ೂರಟ್ದುದ ಕ ೇಳಿಸಿರಲಾರದು ಎಂದುಕ ೂಂಡ ..: "ಕ್ರ ಕ್ು... ಆಗ ಸುಫ್ಲಾ ನನಗ ಹ ೂಡ ದು ಓಡ್ಡದದರಿಂದ ಅವಳನುಿ ಬ ನಿತಿತ ನಾನು ಮ್ಮಟ್ುಲ್ ಬಳಿಗ ಬಂದಾಗ ಈ ಧ ೇನುಕಾ ಡ್ಡಕ್ತಕ ಹ ೂಡ ದು ನನಗ ಗಲ್ಲಿಟಲ್ಲ ಮಾಡ್ಡಿಟಟುಳು...ಸುಫ್ಲಾ ತ್ನಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಂಡು ಮನ ಗ ಓಡ್ಡಿಟಟುಳು... ನಾವು ನ್ನಮಮ ಸುುಡ್ಡಯೇಗ ಬಂದಾಗ ನಮಗಾಗಿ ಅಲ ಿೇ ಕಾಯುತಿತದದವರಂತ ನಟ್ಸಿದಿರಿ...ಮತ್ುತ ೦.೩೨ ರಿವಾಲ್ಾರ್...ನ್ನಮಮ ಸುುಡ್ಡಯೇದಲ್ಲಿ ಅದ ೇ ಸ ೈಜನ ಬಹಳ ರಿವಾಲ್ಾಸ್ಯ ಇರಬ ೇಕ್ಲ್ಿವ ೇ..ನ್ನಮಮ ರಿವಾಲ್ಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಲ್ಲ ಬುಲ ಟ್ಟ ಇದದವು..ಆದರ ಧ ೇನುಕಾದರಲ್ಲಿ ನಕ್ಲ್ಲ ಬುಲ ಟ್ಟ..ಅಲ್ಿವ ೇ?"


ಷ್ಣುಮಗಸಾಾಮ ಸಮಮತಿಸಿ ತ್ಲ ಯಾಡ್ಡಸಿ ಮುಲ್ುಗಿದರು, ಅವರಿಗ ಆಗ ಪ ೇದ ಗಳು ಗಾಯಕ ಕ ಫ್ಸ್ು ಏಯ್ಿ ಮಾಡುತಿತದದರು, "ಅಯಯೇ, ಹಢದು...ಬಹಳ ರಿವಾಲ್ಾಸ್ಯ ಂಂದ ೇ ತ್ರಹದುದ ಇವ ..." "ಆದರ ನ್ನಮಮ ಸುುಡ್ಡಯೇಗ ನಾವು ಬಂದು ರಶಸ್ ನ ೂೇಡ್ಡದಾಗ ನಾನು ಧ ೇನುಕಾ ಮ್ಮೇಲ ೇ ಕ ೂಲ ಅಪ್ವಾದ ಬರುವಂತಾಗಿದ ಎಂದ ..ಅಗ ನ್ನಮಮ ಪಾಿಯನ್ ತ್ಲ ಕ ಳಗಾಗಿ ಎಡವಟಾುಗಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ು ಎಂದು ಅರಿವಾಯಿತ್ು. ಧ ೇನುಕಾಳನುಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿಡಲ್ು ಹ ೂೇಗಿ ಅವಳ ೇ ನ ೇರ ಕ ೂಲ ಆಪಾದಿತ ಯಾಗಿಿಟಟುಳು...’ಮುಂದಿನದನುಿ ಬ ಳಿಿತ ರ ಯ ಮ್ಮೇಲ ನ ೂೇಡ್ಡ ’ ಎನುಿವಂತ ನ ಡ ದದುದ ನ್ನೇವ ೇ ಹ ೇಳಿ.."ಎಂದು ನಾನು ಆಗರಹಿಸಿದ ಷ್ಣುಮಗಸಾಾಮ ಸಾವರಿಸಿಕ ೂಂಡು ಉತ್ತರಿಸಿದರು, "ನ್ನೇನು ಸುಫ್ಲಾ ಕ್ೂಡಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ಡದಳು ಎಂದಾಗ ನನಗ ಹ ೂಸ ಉಪಾಯ ಹ ೂಳ ಯಿತ್ು.....ಅವಳ ಹ ೂಸ ಅಡ ರಸ್ ನನಗ ಗ ೂತಿತತ್ುತ. ಯಾಕ ಂದರ ಆಕ ನನಿ ಸುುಡ್ಡಯೇದಲ್ಲಿ ರ ಗುಯಲ್ರ್ ಡಿಟಬಂಗ್ ಆಟ್ಯಸ್ು..ಈ ಮನ ಕ್ೂಡಾ ಬ ಳಿಿಯಪ್ಪನ ೇ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಕ ೂಡ್ಡಸಿದುದ ಇತಿತೇಚ ಗ ...ನಾನು ಅವಳನುಿ ಮುಗಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ ಯ ನಾಟಕ್ ಆಡ್ಡಸಲ್ು ಯೇಜಸಿದ .ನ್ನನಗ ಬ ೇಕ್ಂತ್ಲ ೇ ಅವಳ ಹಳ ೇ ಹಾಸ ುಲ್ ಅಡ ರಸ್ ಕ ೂಟ ು, ಅದನುಿ ಧ ೇನುಕಾ ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೂಂಡು ಅಲ್ಲಿಗ ೇ ಹ ೂರಟ್ದದನುಿ ನಾನು ಗಮನ್ನಸಲ್ಲಲ್ಿ..ನ್ನೇನೂ ಅಲ್ಲಿಗ ಹ ೂೇಗಿ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಡಕ ೂಳುಿತಿತರುವಾಗ ನಾನು ನನಿ ಹಳ ೇ ಮಮಕ್ತರ ಕ್ಲ ಯನುಿ ಮತ ತ ಪ್ರದಶ್ನಯಸಿದ ...ನಾನ ೇ ಹ ಣಿಣನ ದನ್ನಯಲ್ಲಿ ಸುಫ್ಲಾ ಎಂದು ಹ ೇಳಿಕ ೂಂಡು ಪೇಲ್ಲಸರಿಗ ಫೇನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ ಯ ಮ್ಮಸ ೇಜ್ ಕ ೂಟ ು..ನ ೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮನ ಗ ಬಂದು ಅವಳನುಿ ಕ ೂಂದು ರಿವಾಲ್ಾರನುಿ ಅವಳ ಕ ೈಯಲ್ಲಿತ ತ..ಅದರಲ್ಲಿದದ ನನಿ ಕ ೈಬ ರಳು ಗುರುತ್ು ಅಳಿಸಿಹ ೂೇಗಿ ಅವಳದ ೇ ಉಳಿಯಲ ಂದು..ಚ ಕ್ ಮಾಡ್ಡದರೂ ಬುಲ ಟ್ಟ ಮತ್ುತ ಅವಳ ಕ ೈಬ ರಳಿನ್ನಂದ ಆಕ ಯೆೇ ಕ ೂಲ ಗಾತಿಯ, ಆತ್ಮಹತ ಯ ಮಾಡ್ಡಕ ೂಂಡುಿಟಟುಳು ಎಂದು ಫಲ್ಲಸರ ೇ ಕ ೇಸ್ ಮುಚಿಿಿಟಡುತಾತರ ಎಂದು ನಂಿಟದ ..ಆದರ ಕ ೂನ ೇ ನ್ನಮಷ್ದಲ್ಲಿ ನ್ನೇನು ಮತ್ುತ ಇನ ಟೆಕ್ುರ್ ಇಲ್ಲಿಗ ಬಂದು ನಾನ ೇ ಸಿಕ್ತಕಿಟೇಳುತ ೇತ ನ ಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಲ್ಲಲ್ಿ.. ನನಿ ಟ ೈಮಂಗ್ ಸರಿಬರಲ್ಲಲ್ಿ...ತ್ಪಾಪಗಿಹ ೂೇಯಿತ್ು.." ಎಂದು ನ ೂೇವಿನ್ನಂದಲ್ೂ ಸ ೂೇಲ್ಲನ್ನಂದಲ್ೂ ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸಿದರು ಆತ್ನ ಮಾತಿಗ ನಾನು ನಕ ಕ, "ಕ ೇಳಿದಿರಾ, ಇನ ಟೆಕ್ುರ್? ..ಎರಡು ಕ ೂಲ ಮಾಡ್ಡ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಳಿಲಾಗದುದ ತ್ಪಾಪಗಿ ಹ ೂೇಯಿತ್ಂತ !....ಇರಲ್ಲ, ನ್ನಮಗ ಆತ್ನ ತ್ಪಪಪಿಪಗ ಸಿಕ್ತಕದ ...ಇನುಿ ಕ ೇಸ್ ನ್ನಮಮದು..."ಎಂದು ಇನ ಟೆಕ್ುರಿಗ ಹ ೇಳಿ ನಾನು ಧ ೇನುಕಾಳನುಿ ಹುಡುಕ್ತಕ ೂಂಡು ಂಳಕ ಕ ಹ ೂರಟ .. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ ೇ ಅಕ್ಕಪ್ಕ್ಕದ ಫಾಿಯಟ್ನವರು ನ ರ ದು ತಾರ ಧ ೇನುಕಾಳನುಿ ಗುರುತ್ು ಹಿಡ್ಡದು ನಾ ಮುಂದು ತಾ ಮುಂದು ಎಂದು ಆಕ ಯನುಿ ಮುತಿತಗ ಹಾಕ್ತದದರು, ಅವರಿಗ ಆಕ ಯ ಪ್ರಿಸಿಥತಿಯ ಪ್ರಿವ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ದುಃಖ, ನ ೂೇವು ಮತ್ುತ ಆತ್ಂಕ್ವ ೇ ಮೂತಿಯವ ತ ತಂತ ಆಕ ತ್ಲ ಕ ೈಯಲ್ಲಿಡ್ಡದು ಕ್ುಳಿತಿದದಳು. ನನಿ ಜತ ಮನ ಗ ಮಾತಿಲ್ಿದ ೇ ಕಾಲ್ು ಹಾಕ್ತದಳು. ಅವಳನುಿ ತ್ನಿ ಮನ ಗ ಸ ೇರಿಸಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವವರ ಗೂ ಇದುದ ಖಚಿತ್ಪ್ಡ್ಡಸಿಕ ೂಂಡು ಬರ ೂೇಣವ ಂದು ನ್ನಧಯರಿಸಿದ .

...........


ಬಾಳೆ ಂದು ಪಾಠಶಾಲೆ... ೧ ಸದಾನಂದ್ರಾಯರು ತಮಮ ಹೆ ಳೆಯುವ ಕಪುಪ ಮಸಿಕಡಿಜ್ ಕಾರಿನಿಂದ್ ಕಾಲೆೇಜ್ಜನ ಪೇಟಿಕಕೆ ೇದ್ಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ಒಂಬತುಿ ಗಂಟೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಸಮಯಕೆು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಲೆೇಜ್ಜಗ್ೆ ಬಂದಿಳಿಯುವುದ್ , ಅವರ ಜವಾನ ಬಂದ್ು ಬಾಗಿಲ್ು ತೆಗ್ೆದಾಗ, ಅವರು ಜಬಿಕನಿಂದ್ ಮಟಿಟಲೆೇರಿ ಬರುವಾಗ ಚ್ಚನನದ್ ಅಕ್ಷರದ್ಲ್ಲಿ ಹೆ ಳೆಯುವ ತಮಮದೆೇ ಹೆಸರಿನ ಎಸ್ ಆರ್ ಮಡಿಕಲ್ ಕಾಲೆೇಜ್ ಎಂಬ ನಾಮಫಲ್ಕದ್ಲ್ಲಿ ತಮಮ ಪರಿಬಿಂಬವೆೇ ಕಂಡಾಗ ಹೆಮಮಯ್ದಂದ್ ಬಿೇಗುವುದ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗ್ೆಲ್ಲ್ ಚ್ಚರಪರಿಚ್ಚತ ದ್ೃಶ್ೂ.., ೪೫ ವಷಕ ವಯಸಿ್ನ ಆಜ್ಾನುಬಾಹು ರಾಯರು ಫುಲ್ ಸ ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಠಿೇವಿಯ್ದಂದ್ ಮುಂದೆ ನೆಡೆದಾಗ ಎದ್ುರಿಗ್ೆ ಸಿಕು ಲೆಕಿರಸ್ಕ ಮತುಿ ವಿದಾೂರ್ಥಕಗಳ್ ’ಗುರ್ಡ್ ಮಾನಿಕಂಗ್’ ಸಾವಗತಕೆು, ಪಾತುೂತಿರವಿಲ್ಿದೆೇ ಬರೆೇ ತಲೆಯಾಡಿಸಿಯೆೇ ಮುನೆನಡೆಯುತ್ತಿದ್ುದದ್ ಉಂಟು. ಆಷಟಕ ು ಆ ಜ್ಜಲೆಿಯ ಏಕೆೈಕ ಮಡಿಕಲ್ ಕಾಲೆೇಜ್ಜನ ಒಡೆಯರ , ಚೆೇಮಕನನರ ಅವರೆೇ ಅಲ್ಿವೆೇ?...ಹಾಗ್ಾಗಿ ಎಲ್ಿರ ಅವರ ದ್ಪಕ, ಮುಂಗ್ೆ ೇಪಕೆು ಬೆದ್ರಿ ಬಾಲ್ ಮುದ್ುರಿದ್ ಇಲ್ಲಗಳ್ಂತೆ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿ ತಲೆತಪಿಪಸಿಕೆ ಳ್ುಳವುದ್ , ಅಥವಾ ಎದ್ುರಿಗ್ೆ ಸಿಕಿುದ್ರ ದ್ನಿಯೆತಿರಿಸದೆೇ ಪಿಸುಗುಟಿಟಕೆ ಂಡ್ು ನೆಡೆಯುವುದ್ ಕ ಡಾ ಅವರಿಗ್ೆ ಹೆ ಸದೆೇನಲ್ಿ.. ಇಂದ್ು ಇನ ನ ಕತಿಲ್ಲಂದ್ ಆವೃತಿವಾದ್ ತಮಮ ಖಾಸಗಿ ಕೆ ೇಣೆಗ್ೆ ಕಾಲ್ಲಟಾಟಗ, ಹುಬುಬಗಂಟಿಟಕಿು ಬಾಗಿಲ್ು ಕಾಯುವವನಿಗ್ೆ." ಯಾಕೆ ೇ, ಬೆೇಕ ಫಾ!..ಕರೆಂಟಿಲ್ಿವಾ ಅಥವಾ ಯು ಪಿೇ ಎಸ್ ಕೆಟುಟಹೆ ೇಯ್ದತಾ..ಲೆೈಟೆೇ ಇಲಾಿ..ಹಾಂ?" ಎಂದ್ು ಗದ್ರಿದ್ರು.


೫೫ ವಷಕ ವಯಸಿ್ನ ಹಳೆೇ ಬಿಳಿ ಯ ನಿಫಾರಮನೆನೇ ವಷಾಕನುಗಟಟಲೆ ತೆೇಪೆ ಹಾಕಿ, ಇಸಿಿ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದ ಚ್ಚಕು ಬೆ ೇರಯೂ ಗ್ಾಬರಿಯಾದ್ರ ವಿನಿೇತನಾಗಿಯೆ ಉತಿರಿಸಿದ್: " ಸಾಯೆೇಬೆಾ, ಅದ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಿರಾಾ...ನಿೇವು ಬಂದ್ ತಕಾ್ಾ ಆಕೆ ೇವಾ ಅಂತ ಸುಮಿುದೆದ.."ಎಂದ್ು ಒಡ್ನೆಯೆೇ "ಯು ಪಿ ಎಸ್ " ಅನುನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್..ಮರುಗಳಿಗ್ೆಯೆೇ ಕಾಕತಾಳಿೇಯವಾಗಿ ಕರೆಂಟ ಬಂತು!..ವೂಂಗೂವಾಗಿ ಗುಟುರುಹಾಕಿ ನಕುರು ರಾಯರು, " ಬಲ್ ಜ್ಾಣ್ ಕಣ್ಯಾೂ ನಿೇನು..ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂತೆ!..ಇರ್ ಲ್ಲ...ಆಗಲೆೇ ಯಾರಾದ್ ಾ ವಿಸಿಟಸ್ಕ ಬಂದ್ು ಕಾಯ್ದಿದಾರಾ?" ಎನುನತಾಿ ತಮಮ ಕೆ ೇಟನುನ ಹಾೂಂಗರಿಗ್ೆ ತಗುಲಾಕಿ ಸಿಂಹಾಸನದ್ಂತಾ ಕುಚ್ಚಕಯಲ್ಲಿ ಆಸಿೇನರಾದ್ರು. ತಮಮ ಫಾರಿನ್ ಬಾಾಂರ್ಡ್ ಚುಟಾಟಗ್ೆ ಬೆಂಕಿ ತಾಕಿಸಿ ಹುಬೆಬೇರಿಸಿದ್ರು, "ಬಂದ್ವೆಾ ಸಾಯೆೇಬೆಾೇ!..ಅಡಿಮಶ್ನ್ ಟೆೇಮ್ ಅಲ್ಿವಾಾ?...ನಾಲೆುೈದ್ು ಮಂದಿ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ಎಟುಟ ಗಂಟೆೆಲಾಿ ಬಂದ್ ಕಾಯಿವೆಾ,,"ಎಂದ್ು ಉತಾ್ಹದಿಂದ್ ಉತಿರಿಸಿದ್ ೨ ದ್ಶ್ಕಗಳ್ ನಿಸಪೃಹ ಸೆೇವಕ ಚ್ಚಕುಬೆ ೇರಯೂ, ಬಾಗಿಲ್ ಹೆ ಸಿಿಲ್ಲೆಿ ನಿಂತು. "ಕಳಿಸು ಮತೆಿ, ಟೆ ೇಕನ್ ಕೆ ಟಿಟದಿೇಯಾ ತಾನೆ ?"ಎನುನತಾಿ ತಮಮ ಸಿಲ್ು ಕಚ್ಚೇಕಫನುನ ತೆಗ್ೆದ್ು ಸಪಷಟವಾಗ್ೆೇ ಇದ್ದ ಗ್ೆ ೇಲ್ಡ ರಿಮ್ ಕನನಡ್ಕದ್ ಗ್ಾ���ನುನ ಒರೆಸಿಕೆ ಳ್ುಳತಿ ಸಿದ್ಧರಾದ್ರು ಸದಾನಂದ್ರಾಯರು ಅಂದಿನ ವಹವಾಟಿಗ್ೆ. ಅವರಿಗ್ೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ..ಇಪಪತುಿ ವಷಕದ್ ಕೆಳ್ಗ್ೆ ಇದೆೇ ಸೆೈಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಪಪನ ಶಾನುಭೆ ೇಗಿಕೆ ಜಮಿೇನನುನ ತಾನು ಕೆೈಗ್ೆತ್ತಿಕೆ ಂಡ್ು ಚ್ಚಕು ಶೆರ್ಡ್ ಹಾಕಿಯೆೇ ಅಲ್ಿವೆೇ ಒಂದ್ು ನಸಿಕಂಗ್ ಸ ುಲ್ ಎಂದ್ು ಪಾಾರಂಭಿಸಿದ್ುದ... ಕಾಲ್ಕಾಮೇಣ್ ಅದ್ು ಅಭಿವೃದಿಧಯಾಗುತಾಿ ಇಂದ್ು ಈ ಪಾದೆೇಶ್ದ್ ಏಕೆೈಕ ಬೃಹದಾಕಾರದ್ ವೆೈದ್ೂಕಿೇಯ ಶ್ರಕ್ಷಣ್ ಕೆೇಂದ್ಾವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ು ನಿಂತು ಕಾಮಧೆೇನುವಿನಂತೆ ತನಗ್ೆ ಹಣ್ದ್ ಕ್ಷೇರಾಭಿಶೆೇಕವನೆನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವುದ್ು?. ಎಲಾಿ ತಮಮ ಸವಪಾಯತನದಿಂದ್ ತಾನೆೇ!...ಮತೆಿ ಪರಿಶ್ಾಮಕೆು ತಕು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ತಾನು ಈ ಅಮ ಲ್ೂ ಸಿೇಟುಗಳಿಗ್ೆ ತಕು ಡೆ ನೆೇಶ್ನ್ಬಯಸಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪಿಪದೆ ಎಂದ್ು ಅವರ ಮನಸಾ್ಕ್ಷ ಸಮರ್ಥಕಸುತಿಲ್ ಇತುಿ. ಅಂತೆಯೆೇ ರಾಯರು ದ್ುಡಿಡನ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ್ ಕಟುಟನಿಟುಟ. ಸುತಿಮುತಿಲ್ಲನ ವಿಧಾೂಭಾೂಸದ್ ಬಿಜ಼್ಿನೆಸಿ್ನ ನಾಡಿಯನುನ ಭದ್ಾವಾಗಿ ಹಡಿದಿದ್ದ ಅವರು ಒಂದ್ು ಸಿೇಟಿಗ್ೆ ’ಐದ್ು ಲ್ಕ್ಷ, ಹತುಿ ಲ್ಕ್ಷ ’ ಎಂಬ ನಿದಿಕಷಟ ಮೊತಿವನುನ ಆಯಾ ವಷಕದ್ ಡಿಮಾೂಂರ್ಡ್ ನೆ ೇಡಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿಬಿಟಟರೆಂದ್ರೆ ಮುಗಿಯ್ದತು..ಯಾರು ಕಣ್ಣಿೇರು ಸುರಿಸಿ ಬೆೇಡಿದ್ರ ರಿಯಾಯ್ದತ್ತ ಕೆ ಡ್ುತ್ತಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಜಪಪಯಾೂ ಅಂದ್ರ ಮನಸ್ನುನ ಬದ್ಲಾಯ್ದಸುತ್ತಿರಲ್ಲಲ್ಿ.."ಮನುಷೂನಿಗ್ೆ ಂದೆೇ ಮಾತು ಸಾವಮಿ!, ಮಾತೆೇ ಮುತುಿ, ಮಾತೆೇ ಮೃತುೂ" ಎಂದ್ು ಮುಲಾಜ್ಜಲ್ಿದೆೇ ಧ್ನಬಲ್ ಕಡಿಮಯ್ದದ್ ದ ಇವರ ಬಳಿಗ್ೆ ಬರುವ ದ್ುಸಾ್ಹಸ ಮಾಡಿದ್ ನತದ್ೃಷಟರನುನ ಹೆ ರಗಟುಟವಾಗ ತಮಮ ಈ ಆದ್ಶ್ಕವನ ನ ತ್ತಳಿಹೆೇಳಿ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ರ ದ ು. ಹಾಗ ಮೊಂಡ್ು ಬಿದ್ುದ ಇವರ ಬಳಿ ವಾದ್ಕೆು ನಿಂತವರಿಗ್ೆ, "ನಿಮಗ್ೆೇನಿಾ ಗ್ೆ ತುಿ ಒಂದೆ ಂದ್ು ಮಡಿಕಲ್ ಎಕಿವಪೆಮಂಟ್್ ಬೆಲೆ?.. ತ್ತಂಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಟಫ್ ಸಂಬಳ್, ಕಾಲೆೇಜ್ಜನ ಖಚುಕ ಎಷುಟ..., ಏನಾದ್ರ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮೆ?..ಮನಿ ಮೇಕ್್ ದ್ ವಲ್ಡಕ ಗ್ೆ ೇ ರೌಂರ್ಡ್, ಯು ನೆ ೇ?.."ಎಂದ್ು ಬಾಯ್ದ ಬಡಿದ್ು ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ರ ದ ು ಈ ದ್ುಡೆಡೇ ದೆ ಡ್ಡಪಪ ತತವವನುನ ಅಕ್ಷರಶ್ುಃ ಪಾಲ್ಲಸುವ ಸದಾನಂದ್ರಾಯರು.


ಅವರು ಪೆಚಾಿಗಿ ಸೆ ೇತು ಹೆ ರನೆಡೆದಾಗ ತಮಮ ಜ್ಾಣ್ತನಕೆು ತಾವೆೇ ಮಚ್ಚಿಕೆ ಳ್ುಳತ್ತಿದ್ದರು: ಅವರಿಗ್ೆ ಗ್ೆ ತುಿ: ತಮಮ ಕಾಲೆೇಜ್ಜನ ಓಬಿೇರಾಯನ ಕಾಲ್ದ್ ಲಾೂಬ್ ಉಪಕರಣ್ಗಳ್ು, ಯಂತಾಗಳ್ು ಎಂದೆ ೇ ತಮಮ ಬೆಲೆಗ್ೆ ಹತಿರಷುಟ ದ್ುಡಿದ್ು ಅವರಿಗ್ೆ ಪೆೇ-ಬಾೂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದವು ಎಂದ್ು..ಇನುನ ಆ ಸುತಿಮುತಿಲ್ಲನ ಜ್ಜಲೆಿಯಲೆಿಲ್ ಿ ಇಲ್ಿದ್ ಒಂದೆೇ ಕಾಲೆೇಜ್ೆಂಬ ಹೆಗೆಳಿಕೆಯ್ದದ್ುದದ್ಕಾುಗಿಯೆೇ ಅಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ುತ್ತಿದ್ದ ಲೆಕಿಚಸ್ಕ, ಸಾಟಫ್ಗ್ೆ ಅತ್ತ ಕನಿಷಟ ಮಟಟದ್ ವೆೇತನವನುನ ನಿೇಡಿ ತಮಮ ಬೆ ಕುಸವನುನ ಭತ್ತಕ ಮಾಡಿಕೆ ಳ್ುಳತಿಲೆೇ ಇದ್ದರು. ಯಾರಾದ್ರ ನೆ ಂದ್ು, "ಏಕಿಷುಟ ಕಡಿಮ ಸಂಬಳ್?,..ಪಕುದ್ ಜ್ಜಲೆಿಗಳ್ ಕಾಲೆೇಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಎಷುಟ ಕೆ ಡಾಿರೆ ಗ್ೆ ತೆಿ?.." ಅಂತಾ ಏನಾದ್ರ ಅಪಸವರವೆತ್ತಿ ಬೆೇಡಿಕೆ ತಂದ್ರು ಅನಿನ, ಅವನು ಅಂದೆೇ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಡ್ಬೆೇಕಾಗುತ್ತಿತುಿ.."ಹೆ ೇಗಿ, ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ ಾ ಕಾಲೆೇಜ್ ಸೆೇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ುದ ನೆ ೇಡಿ, ದ್ುಡಿಡನ ಬೆಲೆ ಗ್ೆ ತಾಿಗತೆಿ’ ಎಂದ್ು ಮಿಕುವರಿಗ್ೆ ತ್ತಂಗಳ್ ಸಾಟಫ್ ಮಿೇಟಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ನೆನೇ ಉದ್ಹರಿಸಿ ಹೆೇಳಿ ಅವರ ಬಾಯ್ದಗ ಬಿೇಗ ಜಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದ್ಲೆೇ ರಾಜಧಾನಿಯ್ದಂದ್ ದ್ ರವಿದ್ದ ರಾಜೂ ಸಕಾಕರದ್ ಕಲಾೂಣ್ ಯೊೇಜನೆಗಳ್ ನೆರಳ್ ಕಾಣ್ದ್ ಹಂದ್ುಳಿದ್ ಜ್ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಕಾಲೆೇಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಪಾಜ್ಾಪಾಭುತವದ್ ಚ್ಚಕು ವಾಸನೆಯ ಇಲ್ಿದ್ಂತೆ, ಒಟಿಟನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿರ ವಾಕ್ ಸಾವತಂತಾಯವನುನ ಕಸಿದ್ುಕೆ ಂಡಿದ್ದರು ರಾಯರು. ಇನುನ ಅಡಿಮಶ್ನ್ ಆರಂಭವಾಯ್ದತೆಂದ್ರೆ ಸದಾನಂದ್ರಾಯರ ಕೆ ೇಣೆಗ್ೆ ಆತಂಕಭರಿತ ಮನ ಮತುಿ ಭತ್ತಕ ಸ ಟ್ ಕೆೇಸಿನೆ ಂದಿಗ್ೆ ಹೆ ೇದ್ ಪೇಷಕರು, ಹೆ ರಬರುವಾಗ ಮಾತಾ ಖಾಲ್ಲಯಾದ್ ಸ ಟ್ಕೆೇಸ್ ಹೆ ತುಿ ನಿರಾಳ್ ಮುಗುಳ್ನಗ್ೆ ಬಿೇರುತಾಿ, ತಮಮ ಮಕುಳ್ ಉಜವಲ್ ಭವಿಷೂದ್ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದ್ ಕೃತಾಥಕ ಭಾವದಿಂದ್ ಬಿೇಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಾ ಹಣ್ವನೆನಲಾಿ ಬಾೂಂಕುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಭದ್ಾವಾಗಿಟುಟ, ನಾಮಕಾವಸೆಥ ಮೊತಿಕೆು ಮಾತಾ ಪೇಷಕರಿಗ್ೆ ರಸಿೇದಿ ಕೆ ಟುಟ ಅದ್ಕೆು ತಪಪದೆೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗ್ೆ ಕಟುಟವ ನಾಟಕವನುನ ಎಂದೆ ೇ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿದ್ದರು. ಹೆಂಡ್ತ್ತ ಕೆಲ್ ವಷಕಗಳ್ ಕೆಳ್ಗ್ೆ ವಿಮಾನ ಅಫಘಾತದ್ಲ್ಲಿ ತ್ತೇರಿಕೆ ಂಡ್ ಮೇಲೆ, ಇದ್ದ ಒಬಬನೆೇ ಮಗ ವಿಕಾಾಂತ್ನನುನ ಅಮರಿಕಾದ್ ಖಾೂತ ಕಾನೆಕಲ್ ವಿಶ್ವವಿದಾೂಲ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಮತುಿ ಎಂ.ಎಸ್ ಓದ್ಲ್ು ಎಲಾಿ ಸುವೂವಸೆಥಯನುನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲೆಿೇ ಅವನಿಗ್ೆ ಪಾತೊೇಕ ಆಪಾರ್ ಟೆಮಂಟ್, ಕಾರ್ ಕೆ ಟುಟ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಗ ಒಂದ್ು ದಿನ ಸಾಫ್ಟವೆೇರ್ ಸಾಮಾಾಟನೆೇ ಆಗುತಾಿನೆಂದ್ು ಕನಸು ಕಾಣ್ುತ್ತಿದ್ದರು ಧ್ನಿಕ ಅಪಪ.

೨ ರಾಯರು ಊಟಕೆು ಹೆ ರಡೆ ೇಣ್ವೆಂದಿದಾದಗ ಬಾಗಿಲ್ು ತೆಗ್ೆದ್ುಕೆ ಂಡ್ು ಬಂದ್ ಜವಾನ ಚ್ಚಕುಬೆ ೇರಯೂ. ’ಎಲಾ, ಇವನೆೇಕೆ ಬಂದ್? ’ ಎಂದ್ು ದ್ುರುಗುಟಿಟ ನೆ ೇಡ್ುತ್ತಿರುವಂತೆಯೆೇ ಅವನ ಹಂದೆಯೆೇ ಹದಿನೆಂಟು ವಯಸಿ್ರಬಹುದಾದ್ ಕಪಪನೆ ಸಣ್ಕಲ್ು ತರುಣ್ನೆ ಬಬನು ಸಂಕೆ ೇಚದ್ ದ್ೃಷ್ಟಟ ಬಿೇರುತಾಿ ಬಂದ್ು ತಲೆತಗಿೆಸಿ ನಿಂತ. " ಏನೆ ೇ ಇದ್ು, ಬೆ ೇರಾ?...ಯಾರೆ ೇ ಇದ್ು??..ಹೆೇಳೆದೇ ಕೆೇಳೆದೇ ಒಳ್ಗ್ ಬತ್ತಕದಿೇಯಲಾಿ...?" ಎಂದ್ು ಜಬರಿಸಿ ಕೆೇಳಿದ್ರು ರಾಯರು.


" ಹಹಹ..ಇವುನ ನನನ ಸವಂತ ಮೊಮಮಗ, ಸಾಯೆೇಬೆಾ, ರಮೇಸಾ ಅಂತಾ...ಮಗ-ಸೆ ಸೆ ಐದ್ು ವಸಕದ್ ಇಂದೆ ನಮಮಳಿಳೇಲ್ಲ ಪಾವಾಆ ಬಂದಿತಿಲಾಾ,,,ಆಗ ಓಗ್ ಬಿಟುಾ...ನಾನೆೇ ಸಾಕಿವಿನ,...ಇವಿನಗ್ೆ ನಿೇವ್ ಸವಲ್ಪ.." ಎಂದ್ ಚ್ಚಕುಬೆ ೇರಯೂನ ದ್ನಿ ಕ್ಷೇಣ್ವಾಯ್ದತು ಮುಗುಳ್ುನಕುರು ರಾಯರು. ಅವರಿಗ್ೆ ಅಥಕವಾಗುವುದಿಲ್ಿವೆೇ,ಈ ಬಡ್ ಹರಿಜನ ಕುಟುಂಬದ್ವನ ಕಷಟ ಸುಖಾ? " ಸರಿ ಸರಿ.. ಕೆಲ್್ ಕೆ ಡೆ ೇಣಾ ಬಿಡ್ ...ನಿನ್ ತರಾನೆ ಒಳೆಳೇ ಪೂೂನ್ ಮಾರ್ಡ್ ಬಿಡೆ ೇವಾ...ಕೆಲ್್ ನಿೇನೆ ಕಲ್ಲಸ್ ಕೆ ಡೆ ೇವಂತೆ..."ಎಂದ್ರು ಹಳೆೇ ಸೆೇವಕನಿಗ್ೆ ದೆ ಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ುತ್ತಿರುವಂತೆ. " ಅಯೊೂೇ, ಬುಡ್ುಿ ಅನಿನ ಸಾಯೆೇಬೆಾೇ...ಪೂೂನ್ ಕೆಲ್್ಕುಲಾಿ.....ಓದ್ಕೆು ಆಕೆ ೇಣಾ ಅಂತಾ...ಪಿೇಯ ಸಿೇ ಓದ್ವೆನ..ಫಸ್ಟ ಕಾಿಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗವೆನ...ಊಂ!.."ಎಂದ್ ೫೫ರ ವಯಸುನ ಕಂಗಳ್ಲ್ಲಿ ಖುಶ್ರಯ ಹೆ ಳ್ಪಿತುಿ.."ಅದೆುೇ..ಇಲೆಿ ಒಂದ್ ಸಿೇಟ್ ಏನಾರಾ ಕೆ ಟೆಾ..ಚೆನಾಗಿ ಓದಿ, ಡಾಕಟರ್ ಆಗಿ ಬದ್ುಕೆ ುೇತಾನೆ ಅಂತಾ ಏಳ್ಕ್ ಬಂದೆೇ.." ಸದಾನಂದ್ರಾಯರು ಸಿೇಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಿಂಚು ಮೇಲೆ ಎಗರಿದ್ದರು ಆ ಮಾತ್ತಗ್ೆ.. " ವಾಾಟ್ಟ?.."ಎಂದ್ು ಇಂಗಿಿೇಷ್ಟನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ುಗಿದ್ವರ ಮುಖ ಸರಾನೆ ಕೆ ೇಪದಿಂದ್ ಕೆಂಪಾಗಿತುಿ. " ಬುದಿದ ಗಿದಿದೇ ಇದೊೇನಯಾೂ ನಿನೆೆ?..ನಿನ್ ಮೊಮಮಗನಿಗ್ೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಿಕಲ್ ಸಿೇಟ್ ಕೆ ಡೆಬೇಕೆ?...ತಮಾಷೆ ಅಂತಾ ತ್ತಳೆ ುಂಡ್ು ಬಿಟಿಬಡೆಿೇನೆ..ಈಗ್ೆಿೇ ಹೆ ರಟೆ ೇಗ್..!"ಎಂದ್ು ಕೆ ೇಪದಿಂದ್ ಏದ್ುಸಿರು ಬಿಟಟರು ರಾಯರು. ಸವಲ್ಪ ಧೆೈಯಕ ತುಂಬಿಕೆ ಂಡ್ವನಂತೆ ಕಂಡ್ ಚ್ಚಕುಬೆ ೇರಯೂ , ವಿಧೆೇಯತೆಯ್ದಂದ್ಲೆೇ: "ಅಂಗನೆಬೇಡಿ ಒಡೆಯಾ...ಉಡ್ೆ ಜ್ಾಣ್ ಅಂತಾ ಸಕ ಲ್ ಮೇಷುರ ಏಳಿಿದ್ುಾ..ನಿೇವ್ ಸಿೇಟ್ ಕೆ ಟುಟ ಆಮಾೂಕೆ ಸವಲ್ಪ ಓದಿಸ್ ಬುಟೆಾ.."ಎಂದ್ು ಬೆೇಡಿಕೆ ಂಡ್. " ಹೌದ್ು ಸಾರ್, ಫ಼ಿೇಸ್ ಕಟೆ ಟೇ ಶ್ಕಿಿ ನಮ್ ತಾತನಿಗಿಲ್ಿ..ಆದ್ರೆ ಅಡಿಮಟ್ ಮಾಡೆ ುಂಡ್ು ಓದಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನಾನಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಿೇನಿ ಸಾರ್....."ಎಂದ್ು ನುಡಿದ್ ಮೊದ್ಲ್ ಬಾರಿಗ್ೆ ಮೊಮಮಗ ರಮೇಶ್, ತನನ ಸಟಿಕಫ಼ಿೇಕೆೇಟ್್ ಇಟಿಟದ್ದ ಫೆೈಲ್ನುನ ಎತ್ತಿ ತೆ ೇರುತಾಿ. ಅವನದ್ು ಆತಮವಿಶಾವಸ ಮತುಿ ದೆೈನೂತೆ ಎರಡ್ ಬೆರೆತ ದ್ನಿ. ಮತೆಿ ಚ್ಚಕುಬೆ ೇರಯೂ " ಒಂದ್ ಫ಼ಿಾೇ ಸಿೇಟ್ ಕೆ ಟ್ ಬಿಡಿ ಬುದಿದ...ನಮ್ ಪುಣಾೂ ಅನೆ ುೇತ್ತೇನಿ..ನ ರಾರು ಮಕುಳ ಓದೆ ೇ ಕಡೆ ಇನೆ ನಬಾಬ ಜ್ಾಸಿಿೇನಾ?.." ಎಂದ್ು ತನನ ಅಹವಾಲ್ು ಮುಂದ್ುವರೆಸಿದ್. ಸದಾನಂದ್ರಾಯರು ದಿಗೆನೆದ್ುದ ನಿಂತರು. ತಮಮ ಪಾತ್ತಷೆಟಗ್ೆೇ ಧ್ಕೆುಯಾದ್ವರಂತೆ ದ್ನಿಯೆೇರಿಸಿದ್ರು: "ಆಂ?..ಸಿೇಟ ಕೆ ಟ ಟ ಓದ್ು್ ಅಂತಾ ಬೆೇರೆೇ ಹೆೇಳಿಿೇಯಾ?..ಯಾಕೆ ೇ ಬೆ ೇರಾ?..ನಾನೆೇನ್ ಧ್ಮಕಛತಾ ಕಟಿ್ದಿೇನಾ ಇಲ್ಲಿ?...ನೆ ೇಡಾಿ ಇಲಾವ ದಿನಾನ ?..ದೆ ಡ್ಡ ದೆ ಡ್ಡ ಮನೆಯ ಜನಾ ಬಂದ್ು ಲ್ಕ್ಷ ಲ್ಕ್ಷ ಸುರಿದ್ು ಸಿೇಟನುನ ಕಣ್ಣಿಗ್ೆ ತ್ತಿಕೆ ಂಡ್ು ತಗ್ೆ ಂಡೆ ಾೇಗ್ಾಿ ಇದಾರೆ...ಎಂತೆಂತವರಿಗ್ೆ ೇ ದ್ುಡ್ುಡ ಕಮಿೀ ಇದೆಾೇ ಮುಲಾಜ್ಜಲ್ಿದೆೇ ಸಿೇಟ್ ಕೆ ಡ್ದೆೇ ಓಡಿ್ೇದಿೇನಿ..ಬಂದ್ು ಬಿಟಾಟ ಇವನು ದೆ ಡ್ಡ ಮನುಷೂ ಎಲ್ಿರಿಗಿಂತಾ!.." ಅವರ ಸಿಟುಟ, ಅಸಹನೆ ತಾರಕಕೆುೇರುತಾಿ ಇದೆ. ತಮಗ್ಾದ್ ಅಪಮಾನವನುನ ಆ ಕ್ಷಣ್ ನುಂಗಿಕೆ ಂಡ್ರು ತಾತ, ಮೊಮಮಗ.


ಒಂದೆಡೆ ನೆ ಂದ್ ಶೊೇಷ್ಟತ ವಗಕದ್ ಅಸಹಾಯಕ ಬಿಸಿಯುಸಿರು, ಮತೆ ಿಂದೆಡೆ ಧ್ನದಾಹ ಹೆ ಟೆಟತುಂಬಿದ್ವರ ದ್ುರಹಂಕಾರಿ ಏದ್ುಸಿರು! " ಬುದಿದೇ, ದೆ ರ್ಡ್ ಮನಸ್ ಮಾಡಿ... ಸಾವಿರಾರ್ ಮಕುಳ ಡಾಗಟರ್ಗಳಾಗಿ ಒರಗ್ೆ ಓಗಿದ್ದನನ ಇಪಪತುಿ ವಷ್ಟದಕಂದಾ ನೆ ೇಡಿಿವಿನ, ಎಂದಾದ್ ಾ ನಾನು ನನಾೆಗಿ ಒಂದ್ ಕಾಸು ಎಚೆೆ ಕೆೇಳಿವಾನ?.. ಏನೆ ೇ ನಂ ರಮೇಸನ ನ ಆ ತರಾ ಆಗ್ೆ ೇದ್ ನೆ ೇಡಿ ಕಣ್ ಮುಚೆ ುೇಳೆ ೇವಾ ಅಂತಾ.."ಎಂದ್ು ಕೆ ನೆಯ ಬಾರಿ ಯಜಮಾನರ ಕಲ್ುಿ ಮನಸ್ನುನ ಕರಗಿಸುವ ಯತನ ಮಾಡಿದ್ ಹುಚುಿ ಮುದ್ುಕ. "ನಿೇನ್ ಕಣ್ ಮುಚೆ ುೇ, ಅಥಾವ ತೆಕೆ ುಂಡೆೇ ಇರು, ಚ್ಚಕ್ ಬೆ ೇರಾ!..ನಿೇನು ಮಾಡಿಿರೆ ೇ ಜುಜುಬಿೇ ಕೆಲ್ಸಕೆು ನಿಂಗ್ೆ ಇಷುಟ ವಷಕ ಸಂಬಳ್ ���ೆ ಟುಟ ಯ ನಿಫಾರ್ಂ ಕೆ ಟಿಟಲಾವ?..ದ್ುರಾಸೆಗ ಒಂದ್ು ಮಿತ್ತ ಬೆೇಕು.. ಲ್ಕ್ಷಾಂತರ ಬೆಲೆ ಬಾಳೆ ೇ ಮಡಿಕಲ್ ಕೆ ೇಸ್ಕಗ್ೆ ಬಿಟಿಟ ಅಡಿಮಟ್ ಮಾಡೆ ುಳಿಳ ಅಂತ್ತೇಯಾ?..ಗ್ೆಟ್ ಔಟ್ ಐಸೆೇ!" ಎಂದ್ು ಅವಹೆೇಳ್ನ ಮಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ರು ರಾಯರು. ಸೆ ೇತ ಮೊೇರೆ ಹಾಕಿಕೆ ಂಡ್ು ತೆರಳಿದ್ದರು ಬಡ್ ತಾತ ಮೊಮಮಗ. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ಸದಾನಂದ್ರಾಯರು ಕೆ ೇಣೆಗ್ೆ ಪಾವೆೇಶ್ ಮಾಡ್ಬೆೇಕು, ಆಗ ಜವಾನ ಚ್ಚಕುಬೆ ೇರಯೂ ಯ ನಿಫಾರಮ್ ಇಲ್ಿದೆೇ ತನನದೆೇ ಮಾಸಿದ್ ಬಟೆಟಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ತದ್ದನುನ ಕಂಡ್ು ಅವಾಕಾುದ್ರು. ಅವನೆೇ ಮೊದ್ಲಾಗಿ " ಅಂಗ್ಾದೆಾ ನಾನಿನ್ ನಿಮಮತಾ ಕೆಲ್್ಕೆು ಬರಲಾಿ ಸಾಮೊೂೇರೆ..ಬಾೂರೆ ಊರ್ ಗ್ೆೇ ಓಯ್ದಿೇನಿ ನಮ್ ಉಡ್ೆನ್ ಕಕೆ ಕಂಡ್ು.."ಎಂದ್ು ತಗಿೆದ್ ದ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿದ್. " ಓಹ್, ಹೆ ೇಗಿಿೇಯಾ. ಹೆ ೇಗು!.ನಾನ್ ಇದ್ಕೆುಲಾಿ ಬೆದ್ರೆ ೇನಲ್ಿ ತ್ತಳೆ ುೇ, ಹಾ!...ನಿನ್ ಮೊಮಮಗನ್ ಸಟಿಕಫ಼ಿಕೆೇಟ್್ ಇಟೆ ುಂಡ್ು ಉಪಿಪನಾುಯ್ ಹಾಕೆ ೇ!..."ಎಂದ್ು ತೆಗಳಿ ಧ್ುಮುಗುಟುಟವ ಮುಖ ಹೆ ತುಿ ಒಳ್ಹೆ ೇಗಿದ್ದರು.

೩ ಅದಾಗಿ ಸುಮಾರು ಹತುಿ ವಷಕಗಳೆೇ ಗತ್ತಸಿ ಹೆ ೇದ್ವು. ಆನಂತರ ಚ್ಚಕುಬೆ ೇರಯೂನನೆ ನೇ, ಅವನ ನತದ್ೃಷಟ ಮೊಮಮಗನನೆ ನೇ ಮತೆಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೆ ೇಡಿದ್ವರೆೇ ಇಲ್ಿ. ಮುಂದಿನ ವಷಕಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸಾಕಷುಟ ಗುರುತರ ಬೆಳ್ವಣ್ಣಗ್ೆಗಳ್ು ಸಥಳಿೇಯವಾಗಿ, ರಾಜಕಿೇಯ ಮತುಿ ಸಾಮಾಜ್ಜಕ ಚೌಕಟಿಟನಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯುತಾಿ ಬಂದ್ವು. ಆ ಜ್ಜಲೆಿಯ ದ್ುರಿೇಣ್ನೆ ಬಬ ಮುಖೂಮಂತ್ತಾಯಾಗಿದೆದೇ ಬಂತು, ಆ ಜ್ಜಲೆಿಗ್ೆ ಶ್ುಕಾದೆಸೆ..ಅಲ್ಲಿನ ಜ್ಜಲಾಿ ಕೆೇಂದ್ಾವನುನ ರಾಜೂದ್ ಉಪ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೆ ಸ ಹೆ ಸ ರಾಜಕಿೇಯ ಮುಖಂಡ್ರು ತಲೆಯೆತ್ತಿದ್ರು, ಅವರೆ ಂದಿಗ್ೆ ಅವರದೆೇ ಆದ್ ಆಪಿ ಬೃಹತ್ ಉದ್ೂಮಿಗಳ್ ಮಿತಾ ಮಂಡ್ಲ್ಲ ಕ ಡಾ ಆ ಜ್ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ತಳ್ವೂರಿತು. ಮಾಡೆಲ್ ಜ್ಜಲೆಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೊಜನೆಯಡಿಯ ಬಂದಿತು. ಸೆ ೇಲಾರ್ ಪಾಿಂಟ್್, ಅಣ್ು ಸಾಥವರ, ಐ ಐ ಟಿ,, ಸಾಫ್ಟ ವೆೇರ್ ಉದ್ೂಮದ್ ಬಹುರಾಷ್ಟರೇಯ ಬಾೂಕ್ ಆಫ಼ಿೇಸ್ ಹೇಗ್ೆ ಆ ಜ್ಜಲೆಿ ಹಂದೆಂದ್ ಕಂಡ್ು ಕೆೇಳ್ರಿಯದ್ ಉದ್ೂಮಿೇಕರಣ್ ಮತುಿ ನಗರಿೇಕರಣ್ವನ ನ ಕಾಣ್ತೆ ಡ್ಗಿತು..ಸುಮಾರು ಹತುಿ ವಷಕಗಳ್ಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಜಲೆಿಯ ನಸಿೇಬು ಬದ್ಲ್ಲಸಿತುಿ. ಬಲ್ ಪಂರ್ಥೇಯರು ಅದ್ನುನ ವಿಕಾಸ


ಎಂದ್ರು, ಎಡ್ಪಂರ್ಥೇಯರು ನಗರಿೇಕರಣ್ ಮತುಿ ಜ್ಾಗತ್ತೇಕರಣ್ದ್ ದ್ುಷಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಯ್ದತು, ಬಡ್ಜನರು ಉದ್ೂಮಿಗಳ್ ಗುಲಾಮರಾದ್ರು ಎಂದ್ು ಬೆ ಬೆಬಯ್ದಟಟರು. ಆದ್ರೆ ಬದ್ಲಾಗದೆೇ ಹಾಗ್ೆೇ ಉಳಿದ್ದ್ುದ: ಎಸ್ ಆರ್ ಮಡಿಕಲ್ ಕಾಲೆೇಜ್..ರಾಯರ ಕಾಲೆೇಜ್ಜಗ್ೆ ಮಾತಾ ಈ ಬದ್ಲಾದ್ ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ ದ್ುದೆಕಸೆ ಬಡಿಯ್ದತು. ರಾಯರು ಇಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣ್ಣಗಳ್ ಬಾಲ್ಬಡ್ುಕರಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಅವರಿೇಗ ಯಾವ ಪಾಭಾವಶಾಲ್ಲಗಳ್ ಒಳೆಳಯ ಪುಸಿಕದ್ಲ್ ಿ ನಾಮಾಂಕಿತರಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ...ತತಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಹದಾಸೆಯ್ದಂದ್ ಕಟಿಟದ್ದ, ಸಾವಥಕದಿಂದ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ’ಹಳೆ ಉಪಕರಣ್ಗಳ್ುಳ್ಳ, ಹಳೆೇ ಯುಗದ್ ಕಾಲೆೇಜು ’ ಈಗ ಜನಪಿಾಯತೆ ಕಳೆದ್ುಕೆ ಂಡ್ು ಮ ಲೆಗುಂಪಾಗತೆ ಡ್ಗಿತು. ಅಪೇಲೆ ೇ, ಫೆ ೇಟಿಕಸ್ ಮುಂತಾದ್ ವಿದೆೇಶ್ರ ಮ ಲ್ದ್ ಬಂಡ್ವಾಳ್ಶಾಹ ಉದ್ೂಮಿಗಳ್ು ಸ ಪರ್ ಸೆಪಷಾೂಲ್ಲಟಿ ಆಸಪತೆಾ, ಅದ್ಕೆು ಸೆೇರಿದ್ಂತೆ ಮಾಡ್ನ್ಕ ಮಡಿಕಲ್ ಕಾಲೆೇಜುಗಳ್ನುನ ರಾಯರ ಕಾಲೆೇಜ್ಜನ ಅಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕಟಿಟದೆದೇ ತಡ್, ಮುಳ್ುಗುವ ಹಡ್ಗನುನ ಇಲ್ಲಗಳ್ು ತೆ ರೆಯುವಂತೆ ಬಹು ಕಾಲ್ದಿಂದ್ ಶೊೇಷ್ಟತರಾಗಿದ್ದ ಕಾಲೆೇಜ್ಜನ ಲೆಕಿಚಸ್ಕ ಮತ್ತಿತರ ಸಾಟಫ್ ರಾಯರ ಕಾಲೆೇಜನುನ ತೂಜ್ಜಸಿ ಹೆ ರನೆಡೆದ್ರು. ದಿನೆೇ ದಿನೆೇ ಕಾಲೆೇಜ್ಜನ ಅಡಿಮಶ್ನ್ ಕ್ಷೇಣ್ಣಸುತಾಿ ಹೆ ೇಯ್ದತು. ಅದ್ರೆ ಂದಿಗ್ೆೇ ರಾಯರ ಸಂಕಷಟಗಳ್ ಬೆಳೆಯುತಾಿ ಹೆ ೇಯ್ದತು. ಅವರ ಆಸಿಿ ಕರಗಿ, ಬಾೂಂಕಿನಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಡಾಾಫ್ಟ ಹೆಚಾಿಗುತಾಿ ಹೆ ೇಯ್ದತು. ’ದ್ುಭಿಕಕ್ಷಕೆು ಅಧಿಕಮಾಸ’ ಅನುನವಂತೆ, ಇದ್ದಕಿುದ್ದಂತೆ ರಾಯರಿಗ್ೆ ಅನಾರೆ ೇಗೂದ್ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿತು. ಅವರು ಹೆಚುಿ ಹೆಚಾಿಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿಸಿು ಮತುಿ ಸೆೇದ್ುತ್ತಿದ್ದ ಚುಟಾಟಗಳ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಮುಮಕಾಯ್ದಲೆ ಬಿಡ್ದ್ಂತೆ ಕಾಡ್ಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಅವರ ದೆ ಡ್ಡ ಮನೆಯ್ದೇಗ ಭ ತಬಂಗಲೆಯಂತೆ ತೆ ೇರಿ ಒಮಮಲೆೇ ಅವರನುನ ಏಕಾಕಿತನ ಕಾಡ್ತೆ ಡ್ಗಿತುಿ. ಈ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಮಗ ವಿಕಾಾಂತ್ ಅಮರಿಕದ್ಲ್ಲಿದ್ವ ದ ನಿಗ್ೆ ಈ ರಾಜೂದ್ ಕೆಲ್ವು ಪಟಟಭದ್ಾ ಹತಾಸಕಿಿಗಳ್ು ಗ್ಾಳ್ಹಾಕಿದ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವನು ’ಒಂದ್ು ಪಾಪೇಸಲ್ ಇದೆ ’ ಎನುನತಾಿ ಅಪಪನ ಮನೆಗ್ೆ ಒಂದಿನಾ ಕಾಲ್ಲಟಟ. ಜತೆಗ್ೆ ಎರಡ್ು ವಷಕದ್ ಹಂದೆ ಮದ್ುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಹೆಂಡಿಿ ಲ್ಲೇಜ್ಾಳ್ನ ನ ಕರೆತಂದ್. " ಅಪಾಪ, ಬಡಾನಿ ಡೆವಲ್ಪಸ್ಕ ಕೆೇಳ್ುತ್ತಿದಾದರೆ ಈ ಕಾಲೆೇಜ್ ಬಿಲ್ಲಡಂಗ್ ಮತುಿ ಪಾಿಟ್ ಅನುನ...ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಲ್ ಮತುಿ ಮಲ್ಲಟಪೆಿಕ್್ ಕಟುಟತಾಿರಂತೆ..ಕೆ ಟಿಬಡೆ ೇಣ್ಪಾಪ..ಐವತುಿ ಕೆ ೇಟಿ ಮೇಲೆ ಕೆ ಡಿಿೇನಿ ಅಂದ್ುಾ..ಅಸೆ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆಾ ಇನ ನ ಜ್ಾಸಿಿ ಆಗಬಹುದ್ು..ಇನುನ ನಿಂಗ್ೆ ಇದ್ನುನ ನೆಡೆಸಕ ು ಆಗಲ್ಿ..ಈ ಕಾಲ್ದ್ ಕಟ್-ಥೆ ಾೇಟ್ ಬಿಜ್ಜನೆಸ್್ಮನ್ಗಳ್ ಹೆ ಸ ವಗಕದ್ ಕಾಲೆೇಜುಗಳ್ ಸಮಕೆು...ಈಗ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಲ್, ಆಗುತ್ತಿರುವ ನಷಟವೆೇ ಸಾಕು... ಈ ಮನೆಗ್ೆೇ ಹತುಿ ಕೆ ೇಟಿ ಅಂತೆ, ನಿೇನೆ ಬಬನಿಗ್ೆೇ ವೆೇಸ್ಟ ಅಲ್ಿವಾ?...ನಿನಗ್ೆ ಬೆೇರೆ ವೂವಸೆಥ ಮಾಡೆ ೇಣಾ..ಲೆಟ್್ ಸೆಲ್ ಎವೆರಿರ್ಥಂಗ್.."ಎಂದ್ುಬಿಟಟ. "ಅಯೊೂೇ, ನನನ ಕಾಲೆೇಜು ಕಣೆ ೇ..ಜ್ಜೇವನವೆಲಾಿ ಕಾಪಾಡಿದೆನಲೆ ೇಿ !" ಎಂದ್ು ಅಸಹಾಯಕತೆಯ್ದಂದ್ ಕಣ್ಣಿೇರಿಟಟರು ಸದಾನಂದ್ರಾಯರು. ಆದ್ರೆ ಪರಿಸಿಥತ್ತಯ ತ್ತೇವಾತೆ ಮುಂದೆ ಅವರದೆೇನ ನೆಡೆಯಲ್ಲಲ್ಿ.. ಬಾೂಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆ ೇಟೂಂತರ ರ ಸಾಲ್, ಓವಡಾಾಕಫ್ಟ ತ್ತೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಎಲಾಿ ಕಳೆದ್ುಕೆ ಳ್ುಳವಂತ್ತದ್ದರು. ಮನಸ್ನುನ ಹಡಿ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡ್ು ಎಲ್ಿವನ ನ ಮಾರವಾಡಿ ಉದ್ೂಮಿಗ್ೆ ಮಾರಿ ಬಾೂಂಕ್ ಸಾಲ್ವನೆನಲಾಿ ತ್ತೇರಿಸಿ, ತೆರಿಗ್ೆ ತೆತುಿ ಮುಗಿಸುವ ಹೆ ತ್ತಿಗ್ೆ ರಾಯರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಕಿ ಹಣ್ ಕೆೇವಲ್ ಹದಿನೆೈದ್ು ಕೆ ೇಟಿ..


" ಅಪಾಪ, ನಿೇನು ಅಲ್ಲಿಗ್ೆೇ ಬಂದ್ು ಬಿಡ್ು. ಸಾೂನ್ ಹ ಸೆೇ ನಲ್ಲಿ ನಾನೆ ಂದ್ು ಸಾಫ್ಟವೆೇರ್ ರಿಸಚ್ಕ ಸೆಂಟರ್ ಕಟುಟತ್ತಿದೆದೇನೆ, ಲ್ಲೇಜ್ಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜ್ಜೇನಿಯಸ್, ಅವಳೆೇ ನಿದೆೇಕಶ್ಕಿ....ಅದ್ಕೆು ಈ ಎಲಾಿ ಹಣಾನ ಬೆೇಕಾಗುತೆಿ..ಇದೆೇ ಅಲೆವೇನಪಪ, ನಿೇನು ನನಗ್ೆ ನಿನನ ಕನಸಾಗಿರಲ್ಲ ಮಗ ಅಂತಾ ಮೊದ್ಲ್ಲನಿಂದಾ ಹೆೇಳಿಕೆ ಂಡ್ು ಬಂದಿದ್ುದ?..ಈಗ ನನನ ಹೆಸರಿಗ್ೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾನಿಕ ಮಾಡಿಕೆ ಡ್ು...ನಾನು ಮುಂದ್ುವರೆಯುತೆಿೇನೆ "ಎಂದ್ು ಮುಲಾಜ್ಜಲ್ಿದೆೇ ಹಣ್ದ್ ಮಾತ್ತತ್ತಿದ್ ಮಗ ವಿಕಾಾಂತ್. ರಾಯರಿಗ್ೆ ಅವನ ಕಣ್ಿಲ್ಲಿ ತನನ ಚ್ಚಕುವಯಸಿ್ನ ಪಾತ್ತಬಿಂಬವನೆನೇ ಕಂಡ್ಂತಾಯ್ದತು. ಹುಟುಟಗುಣ್ ಅನುನವುದ್ು ಇದ್ಕೆುೇ ಏನೆ ೇ ಅನಿಸಿತು. ತನನ ಖಚ್ಚಕಗ್ೆ ಅಂತಾ ನಿಗದಿಸಿಟಟ ಅಲ್ಪಸವಲ್ಪ ಹಣ್ ಬಿಟಟರೆ ಮಿಕೆುಲಾಿ ವಿಕಾಾಂತ್ ಕೆೈ ಸೆೇರಿತು. "ಯ ಕೆನ್ ಕಮ್ ಅಂರ್ಡ್ ಲ್ಲವ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದ್ ಸೆಟೇಟ್್.." ಎಂದ್ ಪುಸಲಾಯ್ದಸಿದ್ಳ್ು ಮಧ್ುರಕಂಠದ್ ಬಿಳಿ ಸೆ ಸೆ. ಅಮರಿಕಾಕೆು ಹೆ ೇಗಿ ಈ ವಯಸಿ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ನೆಲೆಸಬೆೇಕಂತೆ...ತನನ ಬೆೇರುಗಳ್ನುನ ಇಲೆಿೇ ಬಿಟುಟ! ಸುತರಾಂ ಇಲ್ಿ , ನಾನಿಲೆಿೇ ಇರುವೆ ಎಂದ್ುಬಿಟಟರು ರಾಯರು. ಆದ್ರೆ ಮುದಿದನ ಮಗ ಸೆ ಸೆ ತನಗ್ೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವೂವಸೆಥ ಎಂದ್ರೆ ಒಂದ್ು ಹೆೈಕಾಿಸ್ ವೃದಾಧಶ್ಾಮ ಎಂದ್ು ಅರಿವಾಗಿದ್ುದ ಅವರ ಟಾೂಕಿ್ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗಲೆೇ. ಒಂದ್ು ಕಾಲ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಹಲ್ಲನಂತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಯರು ತನನ ಈ ಹೆ ಸ ನಿವಾಸವನುನ ನೆ ೇಡಿ ’ಏನು, ಎತಾಿ ’ ಎನುನವ ಮುಂಚೆಯೆೇ ವಿಕಾಾಂತ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಕರಿಗ್ೆ "ನನನ ನಂಬರ್ ಕೆ ಟಿಟದೆದೇನೆ, ಏನಾದ್ರ ಬೆೇಕಿದ್ದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ.." ಎಂದ್ು ಹೆೇಳಿ ಭಾವರಹತವಾಗಿ ಹೆೇಳಿ ಹೆ ರಟುಬಿಟಿಟದ್ದ. ಹಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಯರನುನ ಮೊದ್ಲ್ಲನಿಂದ್ ಬಲ್ಿ ಸವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ುದದ್ರಿಂದ್ ಅಲ್ಲಿನವರು ಎಲ್ಿರಿಗಿಂತಾ ಇವರನುನ ಹೆಚುಿ ಆಸೆಥಯ್ದಂದ್ಲೆೇ ನೆ ೇಡಿಕೆ ಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಕೆಮಿಮನ ವಾೂಧಿ ಮಾತಾ ಕಡಿಮಯಾಗಲೆೇ ಇಲ್ಿ..ದಿನೆೇ ದಿನೆೇ ಉಲ್ಬಣ್ಣಸುತಿಲೆೇ ಹೆ ೇಗಲ್ು, ಒಮಮ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾೂನೆೇಜರೆೇ ಇವರ ಬಳಿ ಬಂದ್ು "ರಾಯರೆೇ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಿ ಬಿ ಜ್ೆೈನ್ ಆಯುವೆೇಕದಿಕ್ ನೆೇಚರ್ ಕ ೂರ್ ಹಾಸಿಪಟಲ್ ಅಂತಾ ಇದೆ.. ಅಲ್ಲಿನ ಡಾಕಟರ್ ಕೆೈ-ಗುಣ್ ತುಂಬಾ ಒಳೆಳೇದ್ು ಅಂತಾ ಹೆೇಳಾಿರೆ... ನಿೇವಾೂಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಮಟ್ ಆಗಬಾರದ್ು?.." ಎಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ್ವೆೇ ರಾಯರು ಎಂದಿನಂತೆ "ಅಲ್ಲಿನ ಚಾಜ್ಕ ಎಷಾಟಗತೆಿ?" ಎಂದಿದ್ದರು. " ಒಂದ್ು ರ ಪಾಯ್ದ ಅಡಿಮಶ್ನ್ಗ್ೆ ತಗ್ೆ ೇತಾರೆ ಅಷೆಟೇ. ಮಿಕಿುದೆದಲಾಿ ಫ಼ಿಾೇ..ಪೂತ್ತಕ ಬಿಟಿಟ ಕೆ ಟಟರೆ ಜನಕೆು ಬೆಲೆ ತ್ತಳಿಯೊೇಲಾಿ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಡಾಕಟರ್...ನನ್ ಪಾಕಾರ ಬೆಸುಟ!" ಎಂದ್ರಾತ ಉತಾ್ಹದಿಂದ್. "ವಾಟ್, ಉಚ್ಚತ ಆಸಪತೆಾನಾ?...ಯಾವುದೆ ೇ ಧ್ಮಕಛತಾದ್ ತರಹಾ ಅಸಹೂವಾಗಿರತೆಿ,,.ಎಲಾಿ ಕಾವಯಕ್್..! ಇಂತವರ ಹಣೆೇಬರ ಮಡಿಕಲ್ ಫಿೇಲ್ಲಡನಲ್ಲಿರುವ ನಂಗ್ೆ ತ್ತಿಲಾವ?" ಎಂದ್ು ಪೂವಾಕಗಾಹ ಪಿೇಡಿತವಾಗಿ ಟಿೇಕಿಸಿದ್ದರು ರಾಯರು. ಅಷೆಟೇ, ಅಂದಿನ ರಾತ್ತಾಯೆೇ ಸದಾನಂದ್ರಾಯರಿಗ್ೆ ಕೆಮುಮ , ಆಸಥಮಾ ಅತ್ತ ಹೆಚಾಿಗಿ ಬೆಳ್ಗಿನ ಜ್ಾವಕೆು ಜ್ಞಾನವೆೇ ಹೆ ೇಗಿಬಿಟಿಟತು, ಆಗ ಅವರನುನ ವಿಧಿಯ್ದಲ್ಿದೆೇ ವೃದಾಧಶ್ಾಮದ್ವರೆೇ ಸಿ ಬಿ ಜ್ೆೈನ್ ಆಯುವೆೇಕದಿಕ್ ಆಸಪತೆಾಗ್ೆ ಸೆೇರಿಸಿದ್ದರು.


ಮ ರು ದಿನಗಳ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿನ ಯುವ ಡಾಕಟರ್ ಮತು ���ಸ್ಕಗಳ್ು ಎಡೆಬಿಡ್ದೆೇ ಅವರ ಪಾತ್ತಯೊಂದ್ು ಸೆೇವೆಯನ ನ ಚ್ಚಕಿತೆ್ಯನ ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸದಾನಂದ್ರಾಯರಿಗ್ೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆ ೇಗಿ ಬಂದ್ ತೆ ಳ್ಲಾಡ್ುತ್ತಿದ್ದರು. ಅರೆ ಬರೆ ಜ್ಞಾನದ್ಲ್ ಿ ಒಬಬ ಕಪುಪ ಬಣ್ಿದ್ ನಗ್ೆಮುಖದ್ ಡಾಕಟರ್ ಆಗ್ಾಗ ಬಂದ್ು ತನನ ಸಕಲ್ ಚ್ಚಕಿತೆ್ಯ ಜವಾಬಾದರಿ ವಹಸುತ್ತಿದ್ುದದ್ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿತುಿ. ಆಗ್ಾಗ ವಾಡಿಕನ ಕಿಟಕಿಯ ಹೆ ರಗ್ೆ ನೆ ೇಡಿದಾಗ ಎರಡ್ು ಪಾತ್ತಮಗಳ್ು ಕಾಣ್ುತ್ತಿದ್ದವು. ಒಂದ್ಕೆು "ಹರಿಕೆೇಶ್ ಜ್ೆೈನ್, ಸಾಥಪಕರು" ಎಂಬ ನಾಮಫಲ್ಕವಿದ್ದರೆ, ಇನೆ ನಂದ್ು ಡಾಕಟರ ಕೆ ೇಣೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಚ್ಚಕು ಪಾತ್ತಮ ಕಂಡ್ ಕಾಣ್ದ್ಂತ್ತತುಿ. ಆ ಹೆಸರಿಲ್ಿದ್ ಪಾತ್ತಮಯನುನ ಕಂಡಾಗಲೆಲಾಿ ಅವರಿಗ್ೆ ಯಾವುದೆ ೇ ನೆನಪು ಕಾಡ್ುವುದ್ು. ಒಂದ್ು ವಾರದ್ ಚ್ಚಕಿತೆ್ಯ ನಂತರ ರಾಯರು ಪೂಣ್ಕ ಗುಣ್ಮುಖರಾದ್ರು. ಆಯುವೆೇಕದ್, ನೆೇಚರೆ ೇಪರ್ಥ ಎಂದ್ರೆ ಮ ಗು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ರಾಯರನುನ ಕಾವಯಕ್್ ಎಂದ್ು ಆಪಾದಿತರಾದ್ ಅವರೆೇ ಬದ್ುಕಿಸಿದ್ದರು! ಹೆ ರಡ್ುವ ದಿನ ನಗ್ೆಮುಖದ್ ಡಾಕಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ್ು ಇವರನುನ ವಿಚಾರಿಸಿಕೆ ಳ್ುಳವಾಗ, " ಡಾಕಟರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಪಾತ್ತಮ ನೆ ೇಡಿದ್ರೆ ಆ ಮುಖ ಎಲೆ ಿೇ ನೆ ೇಡಿದ್ಂತ್ತದೆ... ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಗ್ೆ ಬತಾಕ ಇಲ್ಿವಲಾಿ..?"ಎಂದ್ು ಮಲ್ಿಗ್ೆ ಕೆೇಳಿಯೆೇ ಬಿಟಟರು ರಾಯರು. " ಏನು ಸಾರ್! ನಿಮಮ ಬಾಗಿಲ್ಲೆಿೇ ಯಾವಾಗಲ್ ನಿಂತ್ತರುತ್ತದ್ದ ಚ್ಚಕುಬೆ ೇರಯೂನನುನ ಮರೆತು ಬಿಟಾಾ?..ಬಿಡಿ, ನಿಮಗಿೇಗ ದ್ೃಷ್ಟಟ- ಜ್ಞಾಪಕ ಶ್ಕಿಿ ಎಲಾಿ ಕುಗಿೆದೆ " ಎಂದ್ು ಕನಿಕರದಿಂದ್ ನುಡಿದ್ ನಗ್ೆ ಮುಖದ್ ಡಾಕಟರ್ ಮೊದ್ಲ್ಲನ ಕಾಲ್ವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಚಿರಿಗ್ೆ ರಾಯರು ಆರಿಂಚು ಮೇಲೆ ಎಗರಿರುತ್ತಿದ್ರ ದ ು, ಈಗ ಅದ್ ಕೆೈಲಾಗಲ್ಲಲ್ಿ. " ಚ್ಚಕುಬೆ ೇರಯೂ?..ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಬಿ. ಹೆಸರಿನ ಈ ಆಸಪತೆಾ!..ಹಾಗ್ಾದ್ರೆ ನಿೇನು ಅವರ.."ಎಂದ್ವರಿಗ್ೆ ಮುಂದೆ ಮಾತು ಹೆ ರಡ್ುತ್ತಿಲ್.ಿ " ಹೌದ್ು ಸರ್.. ಹದಿನೆೈದ್ು ವಷಕದ್ ಹಂದೆ ನನನನುನ ಮಡಿಕಲ್ ಕಾಲೆೇಜ್ಜಗ್ೆ ಅಡಿಮಟ್ ಮಾಡೆ ುಳಿಳ ಅಂತಾ ನಿಮಮನುನ ಬೆೇಡಿದ್ದ ಅವರ ಮೊಮಮಗ ರಮೇಶ್ ನಾನೆೇ.. "ಎಂದ್ು ನಿವಿಕಕಾರವಾಗಿ ಉತಿರಿಸಿದ್ ಬಿಳಿಕೆ ೇಟಿನ ಯುವ ವೆೈದ್ೂ.

೪ ಸುಮಾರು ಅಧ್ಕಗಂಟೆ ನಿಮಿಷ ಅವರಿಬಬರ ಉಭಯ ಕುಶ್ಲೆ ೇಪರಿ ಆಯ್ದತು. ಹಳೆಯದೆಲಾಿ ಮಲ್ುಕು ಹಾಕಿದ್ರು. ರಾಯರನುನ ತೆ ರೆದ್ು ಹತಾಶ್ರಾಗಿದ್ದರ ತನನ ಮೊಮಮಗನನುನ ಡಾಕಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ುವ ಮಹದಾಶೆ ಮಾತಾ ಮನದ್ಲ್ಲಿ ಹೆ ತುಿ, ಚ್ಚಕುಬೆ ೇರಯೂ ರಮೇಶ್ನೆ ಂದಿಗ್ೆ ಪಕುದ್ ಜ್ಜಲೆಿಯ ಜ್ೆೈನ್ ಡಾಕಟರ ಆಯುವೆೇಕದಿಕ್ ಕಿಿನಿಕಿುನ ಆಶ್ಾಯಕೆು ಬಂದ್ು ಸೆೇರಿದ್ದ.. ಅದ್ನುನ ನೆಡೆಸುತ್ತಿದ್ುದದ್ು ಕರುಣೆ ಮತುಿ ಜನಸೆೇವೆಯೆೇ ಮ ತ್ತಕವೆತಿಂತ್ತದ್ದ ಹರಿಕೆೇಶ್ ಜ್ೆೈನ್ .ನಗರದ್ ಕೆಲ್ವು ಜ್ೆೈನ್ ಸಂಸೆಥಗಳ್ ದಾನ-ದ್ತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಳಿಳಜನರ ಕಿಿನಿಕ್ ಎನುನವುದ್ಕಿುಂತಾ ಅದ್ು ಒಂದ್ು ಪಾಶಾಂತ ಆಶ್ಾಮದ್ಂತ್ತತುಿ.ಚ್ಚಕುಬೆ ೇರಯೂ ಇಳಿವಯಸಿ್ನಲ್ ,ಿ ಹೆೇಗ ಮಡಿಕಲ್ ಕಾಲೆೇಜ್ಜನ ಸವಲ್ಪ ಗಂಧ್ವಿದ್ದವನಲ್ಿವೆೇ, ಹಾಗ್ಾಗಿ ಇಮಮಡಿ ಉತಾ್ಹದಿಂದ್ ರೆ ೇಗಿಗಳ್ ಸೆೇವೆಗ್ೆ ತೆ ಡ್ಗಿದ್ದ. ಹುಡ್ುಗ ರಮೇಶ್ನನುನ ಡಾ. ಹರಿಕೆೇಶ್ರೆೇ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗ್ೆ ತ್ತಳಿದ್


ಜ್ೆೈನ್ ಆಯುವೆೇಕದಿಕ್ ಕಾಲೆೇಜ್ಜಗ್ೆ ಉಚ್ಚತ ಸಿೇಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿಸಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲೆಿೇ ಅವನು ಆಯುವೆೇಕದಿಕ ವೆೈದ್ೂನಾಗಿ ಮತೆಿ ಕಿಿನಿಕಿುಗ್ೆ ಹಂದಿರುಗಿದ್ದ.. ಕಾಲ್ ಕಾಮೇಣ್ ಹರಿಕೆೇಶ್ರು ತ್ತೇರಿಹೆ ೇದ್ ನಂತರದ್ ಐದ್ು ವಷಕಗಳ್ಲ್ಲಿ ಚ್ಚಕುಬೆ ೇರಯೂನ , ರಮೇಶ್ನ ಸೆೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಾತ್ತ- ಮತ ಭೆೇಧ್ವಿಲ್ಿದೆೇ ಆಯುವೆಕದಿಕ ವೆೈದಿಕೆಯನೆನೇ ಬಳ್ಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ, ಹಲ್ವು ಜ್ಜೇವಗಳ್ನುನ ಉಳಿಸಿದ್ದರು. ’ಹೆ ೇದ್ ವಷಕ ತಾನೆೇ ತಾತ ತ್ತೇರಿಕೆ ಂಡ್ರು, ಅದ್ಕೆುೇ ಜನರ ಮನದ್ಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಹೆಸರನ ನ ಸೆೇರಿಸಿ ಸಿ ಬಿ ಜ್ೆೈನ್ ನೆೇಚರ್ ಕ ೂರ್ ಆಸಪತೆಾ ’ ಎಂದ್ು ಮರುನಾಮಕರಣ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದ್ ಡಾ|| ರಮೇಶ್. ಅವನು ಮಾತು ಮುಗಿಸುವ ಹೆ ತ್ತಿಗ್ೆ ಸದಾನಂದ್ರಾಯರ ಕಂಬನಿ ಕೆನೆನಯನುನ ತೆ ೇಯ್ದಸುತ್ತಿದೆ. " ವಾಹ್, ನಿೇವು ಗ್ೆಾೇಟ್ ಸೆ ೇಲ್್!..ಕನಸು ಹೆ ತುಿ, ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿಕೆ ಳ್ುಳವುದ್ು, ಜನಸೆೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಥಕಕೂ ಕಾಣ್ುವುದ್ು ಎಂದ್ರೆ ನಿಮಮನನ ನೆ ೇಡಿ ಕಲ್ಲಯುಬೆೇಕು.. ಕಾಲೆೇಜ್ೆೇ ನನನ ಜ್ಜೇವನ ಎಂದ್ು ತ್ತಳಿದ್ು ನಾನು ಧ್ನಪಿಶಾಚ್ಚಯಾದೆ..ಆದ್ರೆ ಈ ಜ್ಜೇವನವೆೇ ನಮಗ್ೆ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾಗುತೆಿ ಎಂಬುದ್ನುನ ಅರಿಯಲ್ಲಲ್ಿ... ಅಂದ್ು ನಿೇನು ಅಡಿಮಟ್ ಮಾಡೆ ುಳಿಳ ಎಂದ್ು ಅಂಗಲಾಚ್ಚ ಬೆೇಡಿದ್ರ ನನನ ಮನಸು್ ಕರಗಲ್ಲಲ್ಿ.. ಇಂದ್ು ನಿೇನು ನಾನು ಕೆೇಳ್ದೆಯೆೇ ಎಚಿರತಪಿಪದ್ದ ನನನನುನ ನಿನನ ಆಸಪತೆಾಗ್ೆ ಅಡಿಮಟ್ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡೆ..ನನನನುನ ಗುಣ್ ಮಾಡಿಬಿಟೆಟ.." ಎಂದ್ು ಗದ್ೆದಿತರಾದ್ರು. ಇಬಬರ ಎರಡ್ು ನಿಮಿಷ ಸುಮಮನಿದ್ದರು. ತಂತಮಮ ಲೆ ೇಕದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಆಗುಹೆ ೇಗುಗಳ್ನುನ ಪರಾಮಶೆಕ ಮಾಡಿಕೆ ಳ್ುಳತ್ತಿದ್ದರು. "ಈಗ ಡಿಸಾಿಜ್ಕ ಮಾಡಿಿೇನಿ..ಏನು ಮಾಡೆಬೇಕ ಂತ್ತದಿೇರಾ?" ಅವರ ಚ್ಚಂತಾಮಗನ ಮುಖವನುನ ಗಮನಿಸುತಾಿ ಡಾ|| ರಮೇಶ್ ಕೆೇಳಿದ್."ಒಂದ್ು ನಿಧಾಕರಕೆು ಬಂದಿದೆದೇನೆ..ನನನನುನ ಗವನೆಮಕಂಟ್ ಹಾಸಿಪಟಲ್ಗ್ೆ ಕರೆದ್ುಕೆ ಂಡ್ು ಹೆ ೇಗಕಾುಗತಾಿ?" ಎಂದ್ರು ರಾಯರು ಚ್ಚಕು ಬೆೇಡಿಕೆಯೆಂಬಂತೆ. ಡಾ|| ರಮೇಶ್ ಅಚಿರಿಯ್ದಂದ್ ಹುಬೆಬೇರಿಸಿದ್ "ಯಾಕೆ?..ಮತೆಿ ಅಲೆ ೇಪರ್ಥಕ್ ಟಿಾೇಟ್ಮಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮನಸಾ್ಯಾಿ?...ನಿಮಗಿನ ನ ನನನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲ್ಲಲ್ಿ?" " ಅಲಾಿ.. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಕನ್ ಡೆ ನೆೇಶ್ನ್ ಕಾೂಂಪ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಮೊನೆನ ಇಲೆಿಲೆ ಿೇ ಪೇಸಟರ್ ನೆ ೇಡಿದೆ..ನನನ ದೆೇಹದ್ ಎಲಾಿ ಅಂಗಗಳ್ನುನ ಡೆ ನೆೇಟ್ ಮಾಡ್ಲ್ು ಬರೆದ್ುಕೆ ಡೆ ೇಣಾ ಅಂತಾ..." ಎಂದ್ರು ನಿಶ್ರವತ ಸವರದ್ಲ್ಲಿ. "ಅದೆೇನು ಸಡ್ನಾನಗಿ?" ಎಂದ್ ಡಾ|| ರಮೇಶ್ ಸಪಪಗ್ೆ ನಕುರು ಸದಾನಂದ್ರಾಯರು, "ನಾನೆ ಂದ್ು ಸತೂವನುನ ಅಡಿಮಟ್ ಮಾಡೆ ುೇತ್ತೇನಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಎಲಾಿ ಇದಾದಗ ಏನ ಕೆ ಡ್ಲ್ಲಲ್ಿ..ಈಗ ನನನ ಬಳಿ ಏನ ಇಲ್ಿ…ಅದ್ಕೆು ಈ ದೆೇಹವನೆನೇ ಪರರಿಗ್ಾಗಿ ಬಿಟುಟಕೆ ಟುಟಬಿಡೆ ೇಣಾ ಅಂತಾ, ಮಡಿಕಲ್ ಫ಼ಿೇಲ್ಡನೆನೇ ಹಣ್ ಮುದಿಾಸುವ ಯಂತಾ ಅಂತಾ ತ್ತಳೆ ುಂಡೆ ೇನು ನಾನು ಕೆ ನೆಗ್ಾಲ್ದ್ಲ್ಲಿ ಇಷ ಟ ಮಾಡ್ದಿದ್ದರೆ ನಿಮಮಲ್ಿರ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಕುಬಿನಾಗುತೆಿೇನೆ ಅನಿನಸತೆಿ.." "ಸರ್, ಒಳೆಳ ಕೆಲ್ಸಕೆು ಆ ಕಾಲ್, ಈ ಕಾಲ್ ಅಂತೆೇನಿಲ್ಿ..ಕೆ ಡ್ುವ ಮನಸಿ್ರರಬೆೇಕು ಅಷೆಟೇ!" ಎಂದ್ು ಸಾಂತವನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗ್ಾಗಿ ಆಂಬುಲೆನ್್ ಕರೆಯಲ್ು ಹೆ ರಟ ಡಾ|| ರಮೇಶ್.


ಆಗಸವನುನ ದಿಟಿಟಸಿದ್ ರಾಯರಿಗ್ೆ ಆ ಸ ಯಾಕಸಿದ್ ಕೆಂಪಿನಲ್ ಿ ಸ ಯೊೇಕದ್ಯದ್ ಹೆ ಳ್ಪು ಕಂಡ್ಂತಾಯ್ದತು.

ಮಾರುತಿಯ ಟ್ರೇಟ್! ಐ ಫೇನ್-೭ ನ ಅಲಾರಂ ಮಧ್ುರವಾಗಿ ನುಡಿದ್ರ ನನಗ್ೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿೇಳ್ುವಂತೆಯೆೇ ಆಗಿ ಎದ್ುದ ಕ ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಾಯುಿ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಹಂದಿನ ರಾತ್ತಾ ನನನ ಕಲ್ಲೇಗಿನ ಫೆೇರ್ವೆಲ್ ಪಾಟಿಕಯ್ದಂದ್ ಬಂದಿದ್ುದ ರಾತ್ತಾ ೧ ಗಂಟೆಗ್ೆ ತಾನೆ?..ಅದ್ನುನ ನಮಮ ೨೪x೭ ಲೆಕಾುಚಾರದ್ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಗ್ೆ ಹೆೇಳ್ುವಂತ್ತಲ್ಿ..ಇಲ್ಲಿ ಟೆೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ತಾಯ ಗತಾಯ..ಕಾರ್ಡ್ಕ ಇನ್ ಮತುಿ ಔಟ್ ಟೆೈಮ್ನಿಂದ್ ನಮಮ ತ್ತಂಗಳ್ ಜ್ಾತಕವನೆನೇ ಬರೆದಿಡ್ುತಾಿರೆ.

ಎಂದಿನಂತೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ಂತೆ ಇನೆನೈದೆೇ ನಿಮಿಷದ್ಲೆಿೇ ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೇನ್ ಮತೆಿ ರಿಂಗಣ್ಣಸಿತು...ಈ ಬಾರಿ ನನನ ಕಲ್ಲೇಗ್ ಮಾರುತ್ತ.." ಹಲೆ ೇ ಸಾೂಂಡಿೇ...ದಿನದ್ಂತೆ ನನನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ುತ್ತಿೇ ತಾನೆೇ?" ಎಂಬ ಪಾಶೆನ."ಹ ಕಣೆ , ನಿಂಗ್ೆೇನು ದಿನಾ ಡೌಟು?" ಎಂದ್ು ರೆೇಗಿ ಇಟೆಟ. ಒಳೆಳ ಮಾರುತ್ತ!. ಎಲ್ಿರ ಕರೆಯುವಂತೆ ಸಂದಿೇಪ್ ಕುಮಾರ್ ಆದ್ ನನನ ಹೆಸರನುನ ಸವಲ್ಪ ಐ ಟಿ ಕಲ್ಿರ್ ಮತುಿ ಸೆಟೈಲ್ಲನಂತೆ "ಸಾೂಂಡಿ" ಎಂದ್ು ನಾನೆೇ ಬದ್ಲಾಯ್ದಸಿಕೆ ಂಡ್ ಆರು ತ್ತಂಗಳ್ ನಂತರವೆೇ ಅವನಿಗ್ೆ ಅದ್ು ನಾಲ್ಲಗ್ೆ ತ್ತರುಗಿದ್ುದ.. ಮೊದ್ ಮೊದ್ಲ್ು "ಸಂದಿೇ, ಸಂದಿೇ" ಅನುನತ್ತಿದ್ದ , ಛೆೇ! ಎಂದ್ು ಹುಳ್ಳಗ್ೆ ನಕೆು. ನನನನುನ ಈ ಕಾಲ್ದ್ ಸೆಟೈಲ್ಲಶ್ ’ಡ್ ರ್ಡ್’ ಎಂದ್ು ಎಲ್ಿರ ಕರೆಯಲೆಂದ್ು ನನನ ರ ಪ ಲ್ಕ್ಷಣ್, ಮತುಿ ಲೆೈಫ್ ಸೆಟೈಲೆಲಾಿ ಅದ್ಕೆು ತಕುಂತೆ ಬದ್ಲ್ಲಸಿಕೆ ಂಡಿದೆದೇನೆ...ಮಾಲ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅಲೆದ್ು ನನನ ಫೆೇವರಿಟ್ ಸೆ ಪೇಟ್್ಕ ಸಾಟಸ್ಕ , ಮ ವಿೇ ಸಾಟಸ್ಕಗಳ್ ಜ್ಾಹೇರಾತ್ತನ ಬಾಾಯಂಡೆರ್ಡ್ ಬಟೆಟಗಳ್ನುನ, ರೆೇ ಬಾೂನ್ ಕನನಡ್ಕಗಳ್ನೆನೇ ಧ್ರಿಸುವುದ್ು. ಕಿವಿಗ್ೆ ಹೆರ್ಡ್-ಫೇನ್ ಸಿಕಿುಸಿಕೆ ಂಡ್ು


ರಿಲಾೂಕಿ್ಂಗ್ ಬಿೇಟ್್ ಸಂಗಿತದೆ ಂದಿಗ್ೆೇ ಜ್ಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ುವುದ್ು, ನಾೂಚುರಲ್್ ಸೆಲ್ ನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ ದ್ಲ್ು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೆ ಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನನಗ್ೆ ಆ ತ್ತಂಗಳೆಲಾಿ ಮುಜುಗುರವಾಗುತ್ತಿರುತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾರುತ್ತ, ಅದೆಲ್ಲಿ ತಗುಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೆ ಂಡ್ನೆ ೇ ನೆ ೇಡಿ, ನನನ ಪಕುದ್ ಕುೂಬಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ ರುವ ಈ ಮಾರುತ್ತರಾವ್ ಯಾವುದೆ ೇ ಹಳಿಳ ಕಡೆಯವನು, ಹಾಗ ಹೇಗ ಕಾೂಂಪಸ್ ರೆಕ ಾಟ್ಮಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಾನ ನನನಂತೆ ಈ ಜನಪಿಾಯ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಗ್ೆ ಫೆಾಶ್ರ್ ಆಗಿ ಸೆೇರಿದಾದನೆ. ನೆ ೇಡ್ಕೆು ಕರಾಗ್ೆ, ಕುಳ್ಳಗ್ೆ, ಸವಲ್ಪ ಬೆ ಜುಿ ಬೆೇರೆ!..ಸಾಮಟ್ಕ ಆಗ್ೆೇ ಕಾಣ್ಲ್ಿ.., ಗಮಾರನಂತಾ ಗ್ೆಟ್ ಅಪ್. ಏನೆ ೇ ಬಡ್ವರ ಬಾೂಕ್ ಗ್ೌಾಂರ್ಡ್ನಿಂದ್ ಬಂದ್ವನು ಅಂದ್ರ ಸವಲ್ಪವೂ ನಮಗ್ೆಲಾಿ ಒಗೆದ್ ವಿಭ ತ್ತ ಪಟೆಟ, ದೆೇವಸಾಥನದ್ ಕುಂಕುಮ ಹಣೆಗಿಟುಟಕೆ ಂಡ್ು, ದೆ ಗಲೆ ಪಾೂಂಟ್ ಮೇಲೆ ಚ್ಚೇಪ್ ಕಾಟನ್ ಶ್ಟ್ಕ ಧ್ರಿಸಿ , ಇರುವ ಒಂದೆೇ ಜ್ೆ ೇಡಿ ಕಪುಪ ಬಾಟಾ ಶ್ೂಸ್ ಹಾಕಿಕೆ ಂಡ್ು ಆಫಿೇಸಿಗ್ೆ ಬರುತಾಿನೆ.. ನಾನ ,ನಮಮ ಫೆಾಂರ್ಡ್್ ರಾಕೆೇಶ್ ( ರಾಕಿ) ,ಜಗನಾನರ್ಥ( ಜಗಿೆ) ಮತುಿ ನಮಮ ಟಿೇಮ್ ಲ್ಲೇರ್ಡ್ ಮತು ಸವಲ್ಪ ಸಿೇನಿಯರ್ ಆದ್ ಜ್ಾನಕಿ ( ಜ್ೆನಿನ) ಎಷುಟ ಹೆೇಳಿದೆದೇವೆ. ‘ಅಲ್ಿವೇ, ಹಳಿಳ ಲೆೈಫು ಆಯುಿ ಮರಿೇ, ಇದ್ು ಮಟೆ ಾೇ, ನಿೇನು ಟೆಕಿು!...ಸವಲ್ಪ ಸೆಟೈಲಾಗಿ ನಮ್ ತರಾ ಬಾರೆ ೇ’..ಅಂತಾ.. ಊಹ ಂ.. ’ಸುಮನ ಯಾಕೆ ೇ ದ್ುಡ್ುಡ ವೆೇಸ ಟ’ ಅಂತಾನಲಾಿ, ಕಂಜ ಸ್ ಪಾಾಣ್ಣ! .. ಈ ಸಲ್ ಅವನ ಬತೆಡೇಕ ಗ್ೆ ಸಪೆೈಕಸ್ ಗಿಫ್ಟ ಅಂತಾ ‘ನೆೈಕಿೇ’ ಶ್ೂಸ್ ಕೆ ಡಿಸೆ ೇಣ್ ಎಂದ್ು ನಮಮ ಗ ಾಪಿನವರೆಲಾಿ ನಿಧ್ಕರಿಸಿದಿದೇವಿ. ಅವನಿಗ್ಾಗಿ ಅಲ್ಿವಾದ್ರ ನಮಮ ಜತೆ ಮಾಲ್ಗ್ೆ, ಮ ವಿಗ್ೆೇ, ಪಾಟಿೇಕಗ್ೆ ಬತ್ತಕತಾಕನಲಾಿ..ನಮಮ ಪೆಾಸಿಟೇಜ್ ಗ್ೆ ೇಸುುರ!..ಸರಿ, ಆಫಿೇಸನದ್ು ಅಲೆಿೇ ಮುಗಿಯುತಾಿ, ಇಲಾಿ...ಗಾಹಚಾರಕೆು ಈ ಮಾರುತ್ತ ಇರುವ ಪಿ ಜ್ಜ ರ ಮು ನನನ ಮನೆಯ ದಾರಿಯಲೆಿ ಇರಬೆೇಕಾ?...ಹಾಗ್ಾಗಿ ದಿನಾ ಒಂದೆೇ ಶ್ರಫ್ಟ ಆದ್ ನಾವಿಬಬರ ನನನ ಕಾರಿನಲೆಿೇ ಹೆ ೇಗಿ ಬರುವುದ್ು ಅಂತಾ ಆಯುಿ. ಕಾರ್ ಫೂಲ್ ಮಾಡ್ುವುದ್ು ಪರಿಸರ ಸೆನೇಹ ಎಂದ್ು ನಮಗ್ೆ ಚೆನಾನಗಿ ಭೆ ೇಧಿಸಿದಾದರಲಾಿ!... ಇದ್ಕಾುದ್ರ ಮಾರುತ್ತಯ್ದಂದ್ ದ್ುಡ್ುಡ ಪಿೇಕಿಸಲೆೇಬೆೇಕೆಂದ್ು ನಾನು ತ್ತಂಗಳಿಗಿಷುಟ ಅಂತಾ ಚಾಜ್ಕ ಮಾಡ್ುತ್ತಿದೆದೇನೆ...ಕೆ ಡ್ುತ್ತಿದಾದನೆ ಪಾಪಾ! . ಹಾ, ಕಾರು ಯಾವುದ್ು ಅಂದಿರಾ? ..ನಮಮ ಪಪಾಪ ಮಲೆನಾಡ್ಲ್ಲಿ ಎಸೆಟೇಟ್ ಓನರುಾ..ಅವರಿಗ್ೆೇನು ’ನಾನು ದ್ುಡ್ುಡ ಕೆ ಡಿಿೇನಿ, ದೆ ಡ್ಡ ಎಸ್.ಯು.ವಿ ತಗ್ೆ ೇ’ ಅಂದ್ರ , ನಾನು ಈ ಹಾಳ್ು ಸಿಟಿ ಟಾಾಫಿಕಿುನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಪೆಡ್ಂಭ ತದ್ಂತಾ ವಾೂನ್ ಓಡಿಸಾಿರೆ..ಅದ್ಕೆುೇ ಮಾೂನ ವರ್ ಮಾಡ್ಲ್ು ಸುಲ್ಭ ಅಂತಾ ಬರೆೇ ಟಾಟಾ ನಾೂನೆ ೇ ಕೆ ಂಡಿದೆದೇನೆ..ಚ್ಚಕುದ್ು ಸಾಕು ನನಗ್ೆ...ಮತುಿ ಮಾರುತ್ತಗ್ೆ!

ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ೮ಕೆುಲಾಿ ಎದ್ುರಿಗಿನ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಾರ್ಡ್ ಟೆ ೇಸ್ಟ , ಕಾಫಿ ಸೆೇವಿಸಿ ಮೊಬೆೈಲ್ಲನ ಡಾೂಟಾ ಪಾೂಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ವಾಟ್್ ಆಪ್ ಮಸೆೇಜು, ಫೆೇಸ್ ಬುಕಿುನ ವಾಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಡೆೇಟ್್, ಲೆೈಕುಗಳ್ ಮೇಲೆಲಾಿ ಕಣಾಿಡಿಸಿದೆ..ಹೆ ಸ ಜ್ೆ ೇಕ್್ ಇದಾದಗ ಮಾತಾ ನಕೆು..ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಟೆರರಿಸಂ ಬಗ್ೆೆ ಭಿೇಕರ ಚ್ಚತಾಗಳ್ು ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣ್ಣಗಳ್ ಇತ್ತಿೇಚ್ಚನ ಸಾುಯಮ್ ಬಗ್ೆೆ ಕಾಟ ಕನ್್ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ಕೆು ತಕುಂತಾ ನಗುವ ಮತುಿ ಅಳ್ುವ ಸೆೈಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಉತಿರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಎದೆದ. ಮಾರುತ್ತ ಎಂದಿನಂತೆ ಅವನ ಪಿ. ಜ್ಜ. ರ ಮ್ ಕಾನಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತಾಿ ನಿಂತ್ತದ್ದ...


ಕಾರ್ ಹತ್ತಿದ್ ಮೇಲೆ ಅವನೆೇ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿದ್," ಸಾೂಂಡಿೇ, ಇವತುಿ ರಾಕಿೇ ನಮ್ ಕಂಪನಿಗ್ೆ ಸೆೇರಿ ಒಂದ್ು ವಷಕ ಆಯಿಲಾಿ..ಅದ್ಕೆುಪಾಟಿಕ ಕೆ ಡಾಿನೆ...ಫಿೇನಿಕ್್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ , ೭ಗಂಟೆಗ್ೆ ಅಂತಾ ರಿಮೈಂಡ್ರ್ ಕಳಿಸಿದಾದನೆ...ಹೆ ೇಗ್ೆ ೇಣ್ಲಾಿ?" ನಾನು ಅವನತಿ ಒಂದ್ು ಒಣ್ನಗ್ೆ ಹರಿಸಿ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದೆ.. ಸರಿ, ಇದೆ ಂದ್ು ಫೆೇವರಿಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇವನಿಗ್ೆ! ನಾವೂ ಹೆ ೇಗುತ್ತಿರುತೆಿೇವೆ ಪಾಟಿಕಗಳಿಗ್ೆ, ಗ್ೆಳೆಯರು ಒಂದ್ಲ್ಿ ಒಂದ್ು ಚ್ಚಕು ಕಾರಣ್ಗಳಿಗ ಈ ನಡ್ುವೆ ಕೆ ಡ್ುವ ಟಿಾೇಟ್ಗಳಿಗ್ೆ..ಆದ್ರೆ ಬೆೇರೆಯವರು ಕೆ ಡ್ುವ ಪಾತ್ತ ಪಾಟಿೇಕ ಭೆ ೇಜನ ಕ ಟಕ ು ಹೆ ೇಗಲೆೇಬೆೇಕಂತೆ ಈ ಮಾರುತ್ತಗ್ೆ!...ಅದ್ು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿೇಲ್್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಾತ್ಕ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆ ೇಟಿ ಸಬಿಿ ಥಾಲ್ಲ ತರಹವಾಗಿರಲ್ಲ, ಡಾಮಿನೆ ೇ ಪಿಜ್ಾಿ ಅಥವಾ ಮಾೂಕೆ ಡನಾಲ್ಡ್ ಬಗಕಸ್ಕ ಆಗಿರಲ್ಲ..ಮಾರುತ್ತ ಮಾತಾ ಎವೆರ್ ರೆಡಿ!!.. ಸರಿ, ಬಂದ್ವನು ತ್ತಂದ್ು ಸುಮಮನೆ ವಾಪಸ್ ಹೆ ೇಗುತಾಿನಾ?. ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ು ಅಸಹೂಕರ ಅಭಾೂಸ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಂಡಿದಾದನೆ..ಅದೆಂದ್ರೆ ಮಿಕು ಆಹಾರವನುನ ಪಾಸಕಲ್ ಮಾಡಿ ತೆಗ್ೆದ್ುಕೆ ಂಡ್ು ಹೆ ೇಗುವುದ್ು!...ನಾವು ನಾಲೆುೈದ್ು ಫೆಾಂರ್ಡ್್ ಊಟಕೆು ಹೆ ೇದ್ವೆನಿನ. ತ್ತನುನತಾಿ ತ್ತನುನತಾಿ ಕೆ ನೆಗ್ೆ ಜ್ಾಸಿಿ ಆಗಿಯೆೇ ಬಿಡ್ುತಿದೆ..ರೆ ೇಟಿಗಳ್ು, ಪಲ್ೂ, ದಾಲ್, ಪುಲಾವ್ ಇತಾೂದಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೆೇ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕಿುಬಿಡ್ುತಿದೆ. ಪಿಜ್ಾ ಮತುಿ ಬಗಕಸ್ಕ ಕ ಡಾ ತ್ತಂದ್ು ಕಟರೆಯಾಗುವಷುಟ ತರಿಸುತಾಿರೆ...ಮಿಕುತಿಪಾಪ, ಅದ್ಕೆುೇನಿೇಗ?...ಅದ್ನೆನಲಾಿ ಹಾಗ್ೆೇ ಬಿಟುಟ ಖುಶ್ರ ಖುಶ್ರಯಾಗಿ ಟಿಪ್್ ಬಿಟುಟ ಪಾನ್ ಹಾಕಿಕೆ ಂಡ್ು ನಾವು ಎದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತ?... ಅಗ್ೆ ೇ, ಆ ವೆೈಟರ್ ಹಂದೆ ಬಿದಿದರುತಾಿನೆ.. ಎಲಾಿ ಪಾಸಕಲ್ ಮಾಡಿಕೆ ಡ್ು ಎಂದ್ು ಮಿಕು ಸಾಲ್ಟ, ಪೆಪಪರ್, ಕೆಚಪ್ ಮತುಿ ಪೆಪಿ್, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್್ ಸೆೇರಿಸಿ ಗುಡೆಡ ಹಾಕಿಕೆ ಂಡ್ ನಂತರವೆೇ ಅವನು ಹೆ ರಕೆು ನನನ ಕಾರಿಗ್ೆ ಬರುವುದ್ು! ಕೆಲ್ವು ಹೆ ೇಟೆಲ್ಲಿನ ಮಾೂನೆೇಜ್ಮಂಟಿನವರು ’ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಕಲ್ ವೂವಸೆಥ ಇಲ್ಿ ’ ಎಂದ್ು ಸಿಡ್ುಕಿ ನಮಮ ಬಳಿ ದ್ ರಿಯ ಇದಾದರೆ,, ಆದ್ರೆ ಇವನು ಅದ್ಕೆುಲಾಿ ಬಗುೆವುದೆೇ ಇಲಾಿ, ಆಸಾಮಿ...ಹಾಗ ಅವನಿಗ್ೆ ಬಹಳ್ ಸಲ್ ನಾವೆಲಾಿ ಹೆೇಳಿಯಾಗಿದೆ.." ಪಾಟಿಕ ಮುಗಿದ್ ಮೇಲೆ ಜ್ಾಲ್ಲಯಾಗಿ ಹಾಯಾಗಿ ಹೆ ರಡ್ಬೆೇಕು ಕಣೆ ೇ...ಹೇಗ್ೆಲಾಿ ಕಂಗ್ಾಲ್ಲ ತರಹ ಮುಸುರೆ ಎತೆ ುಂಡ್ು ಹೆ ೇಗಬಾರದ್ು..ನಮಗ್ೆ ಂದ್ು ಘನತೆ , ಸೆಲ್ು ರೆಸೆಪಕ್ಟ ಇಲಾವ."..ಅಂದಾಗ " ತುಂಬಾ ಹಸಿವೆ ಆಗತೆಿ ಕಣೆ ೇ, ಅವಾಗ ಬೆೇಕಾಗತೆಿ" ಎಂದ್ು ನಾಚ್ಚಕೆಯ್ದಲ್ಿದೆೇ ಸಮರ್ಥಕಸಿಕೆ ಂಡ್ು ದೆೈನೂತೆಯ್ದಂದ್ ನಮಮತಿ ನೆ ೇಡ್ುತಾಿನೆ.

ನಾವೆಲ್ಿ ಸೆೇರಿ ಅವನ ಈ ಹೆ ಟೆಟಬಾಕತನ , ಅದ್ರ ಫಲ್ವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಬೆ ಜ್ಜಿನ ಬಗ್ೆೆ ಹಲ್ವು ಬಾರಿ ಓಪನಾನಗಿ ನಗ್ಾಡಿದೆದೇವೆ..ಅವನು ಮಾತಾ ಗ್ೆ ೇಕಕಲ್ಿ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿದ್ಂತೆ ತೆಪಪಗಿದ್ುದಬಿಡ್ುತಾಿನೆ. , ಹಾಗ್ಾಗಿ ಹೆೇಗ್ಾದ್ರ ಅವನಿಗ್ೆ ಬುದಿದ ಬರುವಂತೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಲಸಬೆೇಕು ಎಂದ್ು ನಮಮ ಫೆಾಂರ್ಡ್್ ಗ ಾಪಿನವರಿಗ ಇದೆ..ಅದೆೇಕೆ ೇ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಟಿಕಯ ನಂತರ ಇವನನುನ ಹಂಬಾಲ್ಲಸಿ ಹೆ ೇಗಿ ಇವನ ಫಿಾಜ್ ತೆಗ್ೆದ್ು ಅಲ್ಲಿ ಎಷುಟ , ಹೆೇಗ್ೆ ಈ ಎಂಜಲ್ು ಆಹಾರವನುನ ಬಚ್ಚಿಟುಟಕೆ ಂಡಿದಾದನೆ ಎಂದ್ು ನೆ ೇಡಿ ಅಲೆಿ ಇವನಿಗ್ೆ ನಿವಾಳಿಸಿಬಿಡ್ಬೆೇಕು ಎಂದ್ು ನಿಧ್ಕರಿಸಿಕೆ ಂಡೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನದ್ ಕೆಲ್ಸ ಎಲಾಿ ಮುಗಿಸಿ ಸಂಜ್ೆ ಢಾಬಾ ಎಕ್್ಪೆಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಮ ಗುಂಪು ಸೆೇರಿತು.


ರಾಕಿ, ಜಗಿೆ ಮತುಿ ಜ್ೆನಿನ ಎಲ್ಿರ ಸೆೇರಿ, ಎಂದಿನಂತೆ ಜ್ೆ ೇರು ಜ್ೆ ೇರಾಗಿ ಆಫಿೇಸ್ ಜ್ೆ ೇಕ್್ ಮಾಡ್ುತಾಿ . ಯಾರ ಅಫೆೇರ್ , ಯಾರ ಜತೆ, ಇತ್ತಿೇಚ್ಚನ ಅಪೆೈಸಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಮೊೇಶ್ನ್ಗ್ೆ ಏನೆೇನು ಸಕಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬೆಲಾಿ ವಿಷಯಗಳ್ನ ನ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಚಚೆಕಮಾಡಿ ಹೆ ಟೆಟ ತುಂಬಾ ತ್ತಂದ್ು ಮುಗಿಸುವ ಹೆ ತ್ತಿಗ್ೆ ಕೆ ನೆಗ್ೆ ಒಂದ್ು ಚ್ಚಕು ರಾಶ್ರಯಷುಟ ವಿವಿಧ್ ಡಿಶ್ಗಳ್ು ಮಿಕಿುಬಿಟಟವು. ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಸುಮಮನೆಯೆ ಇದೆದ, ಅವನು ಎಲ್ಿವನುನ ಕಟಿಟಸಿಕೆ ಂಡ್ು ಕಾೂರಿ ಬಾೂಗಲ್ಲಿ ಹೆ ತುಿ ತರುವವರೆಗ .

ಹೆ ರಟ ಮೇಲೆ ಕಾರಿನಲ್ ಿ ನಾನು ಶ್ರಾೇಮದ್ ಗ್ಾಂಭಿೇಯಕದಿಂದ್ ಇದ್ುದಬಿಟೆಟ. ಅವನನುನ ಪೆೇಯ್ದಂಗ್ ಗ್ೆಸ್ಟ ರ ಮಿನ ಬಳಿ ಡಾಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಪಕುದ್ ರಸೆಿಯಲೆಿೇ ಕಾರ್ ಪಾಕ್ಕ ಮಾಡಿ, ಮರಳಿ ಅವನ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗ್ೆ ಬಂದೆ. ಅವನ ರ ಮಿನ ಹಂಭಾಗದ್ಲೆಿ ದೆ ಡ್ದ ಕಲಾೂಣ್ ಮಂಟಪವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಝಗಮಗ ಸಿೇರಿಯಲ್ ಲೆೈಟ್ ಮಿನುಗುತ್ತಿದೆ. ತನನ ಕೆೈಯೂಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಪಾಸಕಲ್ ಇದ್ದ ಕಾೂರಿಯರ್ ಬಾೂಗ್ ಇಟುಟಕೆ ಂಡ್ು ಮಾರುತ್ತ ಹೆ ರಗ್ೆ ಬಂದ್ .ನಾನು ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಡಿದ್ು ಕತಿಲ್ಲೆಿ ಗ್ೆ ೇಡೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಯುತ್ತಿದೆದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ು ಚ್ಚಕು ಗ್ೆೇಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮ ಲ್ಕ ಮ ರು ಅಧ್ಕ ಚಡಿಡ ಹರಿದ್, ಶ್ಟ್ಕ ಕ ಡ್ ಇಲ್ಿದ್ ಬಡ್ ಮಕುಳ್ು ಇವನತಿ ಸಡ್ಗರದಿಂದ್ ಓಡೆ ೇಡಿ ಬಂದ್ವು.. "ಬನೆ ಾೇ, ಇವತುಿ ನಾತ್ಕ ಇಂಡಿಯನುನ...ಮ ರ ಜನರಿಗ ಆಗ್ೆ ೇ ತರ ಇದೆ" ಎಂದ್ು ತನನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿದ್ ಪೆೇಪರ್ ಪೆಿೇಟ್್ ನೆಲ್ದ್ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಪಾಸಕಲ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಒಂದೆ ಂದೆೇ ಐಟಮಮನುನ ಅವರಿಗ್ೆ ಬಡಿಸುತಾಿ ಹೆ ೇದ್..ಮಕುಳ್ು ಸಂತಸದ್ ಕಲ್ರವ ಮಾಡ್ುತಾಿ ಗಬಗಬನೆ ತ್ತನನಲಾರಂಭಿಸಿದ್ವು. ನನೆನದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡ್ ಮತುಿ ಮಂಜುಗ್ೆಡೆಡ ಒಟಿಟಗ್ೆ ಸಂಚಾರವಾದ್ಂತಾಗಿ ಸಿಂಭಿೇಭ ತನಾದೆ. ಕತಿಲೆ ಬಿಟುಟ ಹೆ ರಬಂದೆ. ಅವನು ನನನನುನ ನೆ ೇಡಿಬಿಟಟ. ಬಡಿಸುವುದ್ನುನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ " ಇದೆೇನೆ ೇ, ಸಾೂಂಡಿ..ನಿೇನಿಲ್ಲಿ" ಎಂದ್ . ನಾನು ಆ ಮಕುಳ್ ಮುಖದ್ಲ್ಲಿನ ಸಂತಸ ಮತುಿ ತೃಪಿಿಯ ನಗ್ೆಯನುನ ನೆ ೇಡ್ುತ್ತಿದೆದ.. ಮಾರುತ್ತ ಪೆಚುಿ ನಗ್ೆಯ್ದಂದ್ " ಇದೆಲಾಿ, ನಾನು...ಸುಮನ..ಯಾಕೆ ಇದೆಲಾಿ ಹೆೇಳ್ಬೆೇಕ ಂತಾ...?" ಎಂದ್ು ವಿೇಕಾಗಿ ವಾದ್ ಶ್ುರು ಮಾಡಿದ್. ನಾನು ಕೆೈಯೆತ್ತಿ ತಡೆದೆ, "ಯಾಕೆ ೇ ಮಾರುತ್ತ, ಇಷುಟ ದಿನ ಇದ್ನುನ ಬಚ್ಚಿಟಿಟದೆದ?..ಈ ಮಕುಳಿಗ್ೆ ಬಡಿಸಿಿೇನಿ ಅಂತಾ ಒಂದ್್ಲ್ ಹೆೇಳಿಕೆ ಳ್ಿಲ್ಲಲ್ಿ.. ನಮಮ ಇನ್ಲ್ಟ್ ನೆಲಾಿ ತಡೆದ್ುಕೆ ಂಡಿದೆದಯಲೆ ೇಿ ?" ಎಂದ್ು ಸೆ ೇತವನಂತೆ ನೆ ಂದ್ು ಕೆೇಳಿದೆ.

ಬೆಳ್ದಿಂಗಳ್ಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತಯ ಮುಖದ್ಲ್ಲಿ ಆ ಸಿೇರಿಯಲ್ ಲೆೈಟ್್ ಮಿನುಗಿದ್ಂತಾಯ್ದತು

" ನೆ ೇ ನೆ ೇ...ಮಕುಳ್ು ದಿನಾ ಊಟಕೆು ತ್ತಪೆಪಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಹಾಕಿ ಪರದಾಡೆ ದ್ು ನನನ ಕಿಟಕಿಯ್ದಂದ್ ಕಾಣ್ಣಸೆ ೇದ್ು, ಸಂಕಟ ಆಗ್ೆ ೇದ್ು...ನನನ ಹಳಿಳ , ಬಡ್ತನ ಎಲಾಿ ಜ್ಞಾಪಕಕೆು ಬರೆ ೇದ್ು.. ನಾವೇ ಆಫಿೇಸಿನಲ್ಲಿ ವಾರಕೆು ಎರಡ್ು ಮ ರು ಟಿಾೇಟು


ಪಾಟಿೇಕ ಅಂತಾ ಹೆ ೇಗಿಿತ್ತೇಕವಿ.. ನಮಗ್ೆಲಾಿ ಟಿಾೇಟ್ ಸಿಕು ದಿನಾ ಪಾಪಾ ಈ ಮಕುಳಿಗ ನಾನು ಹೇಗ್ೆ ಟಿಾೇಟ್ ಕೆ ಡೆಿೇನೆ ಅಷೆಟ...ಇದೆಲಾಿ ಹೆೇಳೆ ುೇಬಾದ್ುಕ ಕಣೆ ೇ..ಅವರವರಿಗ್ೆೇ ಅರಿವಾಗಬೆೇಕು. ದಾನವನುನ ಒಂದ್ು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ುದ ಇನೆ ನಂದ್ು ಕೆೈಗ್ೆ ಗ್ೆ ತಾಿಗಬಾರದ್ು ಅಂತ್ತದ್ುಾ ಅಪಪ." ಎಂದ್ು ವಿವರಿಸಿದ್. " ಹಾಗ್ಾದೆಾ ನಾವೂ ಸೆೇಕೆ ಕಂಡ್ು ಮಾಡಿಿೇವೇ...ಎಲಾಿ ಇಲ್ಲಿಗ್ೆ��� ಬತ್ತೇಕವಿ" ಎಂದೆ .

ಮಾರುತ್ತ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್," ಬೆೇಡ್ಾಪಾಪ..ನಿೇವು ಬರೆ ೇದ್ು, ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಜತೆ ಸೆಲ್ಲುೇ ತಗ್ೆ ೇಳೆ ಳದ್ು, ಫೆೇಸ್ಬುಕಿುನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಲೆೈಕ್ ಪಡೆಯೊೇದ್ು ಯಾವುದ್ ಬೆೇಡಾ..ಎಲ್ಿರ ಇದೆೇ ಮಾಡ್ಬೆೇಕು ಅಂತ್ತಲಾಿ ... ಈ ಸಮಾಜ ನಮಗ್ೆ ಇಷೆಟಲಾಿ ಕೆ ಟಿಟದ್ದಕೆು ಯಾವ ರಿೇತ್ತಯಲಾಿದ್ರ ‘ಪೆೇ ಬಾೂಕ್ ’ ಮಾಡ್ು ಅಂತಾರೆ..ಅದ್ಕಿುಂತಾ ಉತಿಮ ಇದ್ು-"ಪೆೇ ಇಟ್ ಫಾವಕರ್ಡ್ಕ" ಅಂತಾ...ಹೇಗ್ೆ ನಿೇವೂ ಮಾಡಿ ಬೆೇಕಾದ್ರೆ" ಎಂದ್ು ಸ ಚ್ಚಸಿ ಕೆ ನೆಗ್ೆ ಕಾರ್ ಬಳಿ ಬಂದ್ು ನನನನುನ ಬಿೇಳೆ ುಟಟ..

ಇಂದೆೇಕೆ ೇ ನನನ ಟಾಟಾ ನಾೂನೆ ೇ ಕಾರಿಗಿಂತಾ ನಮಮ ಕುಳ್ಳ ಮಾರುತ್ತ, ಆಂಜನೆೇಯನಂತೆ ದೆೈತಾೂಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ಂತೆ ನನನ ಕಣ್ಣಿಗ್ೆ ಕಂಡಿತು.


Raktachandana katha sankalana