Page 1

ATHENAEUM 2010

10/12/2009

12:49

Æ1

¢π∂£¡∂™ ∫∞§§π∆∂áπ∫√ ∫∂¡∆ƒ√ & ø¢∂π√

∞π£√À™∞ ™À¡∞À§πø¡ “La Divina”

™À¡∞À§π∂™ IAN√À∞ƒπ√™ ª∞´√™

201 0

À¶√ ∆∏¡ ∞π°π¢∞ ∆√À À¶√Àƒ°∂π√À ¶√§π∆π™ª√À


ATHENAEUM 2010

10/12/2009

12:49

Æ2

IANOYAĹê

IANOYAƒπ√™ ∆ƒπ∆∏

19

π∞¡√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏

15

π∞¡√À∞ƒπ√À

™À¡√ªπ§π∞ RACHMANINOV - PIAZZOLLA

¢∏ª∏∆ƒ∏™ ¡π∫∞™ ∫∞π ºπ§√π ∆Ú·ÁÔ‡‰È· Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Î·È ÙÔ Ì·ÚfiÎ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡›Î·˜, ·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·Îfi Ï·Ô‡ÙÔ º·›ÓË ¡Ô‡ÛÈ·, ÛÔÚ¿ÓÔ ™·‚›Ó· °È·ÓÓ¿ÙÔ˘, ÛÔÚ¿ÓÔ ŒÊË ªËÓ·ÎÔ‡ÏË, ·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·Îfi Ï·Ô‡ÙÔ - ıÂfiÚ‚Ë ™Ù¿ÌÔ˜ ™¤ÌÛ˘, ‚ÈÔÏ› °È¿ÓÓ˘ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, Ì·ÚfiÎ fiÌÔ ÕÁÁÂÏÔ˜ ƒÂ·‹˜, ‚ÈfiÏ· ÓÙ· ÁοÌ· J. Dowland, H. Purcell, T. Albinoni, B. Marini Î.·.

¢‡Ô È¿Ó·

8.30 Ì.Ì.

•¤ÓÈ· ª·ÎÚ˘ÎÒÛÙ· ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫Ô˘Ú‹ S. Rachmaninov, S. Barber, A. Piazzolla

∆∂∆∞ƒ∆∏

20

π∞¡√À∞ƒπ√À ™∞µµ∞∆√

16

π∞¡√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

SAX VOYAGE

8.30 Ì.Ì.

Ko˘·ÚÙ¤ÙÔ Û·ÍÔÊÒÓˆÓ ∞∆∏ENAEUM ™Ù¤ÏÏ· ∞Ú·Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘,ÛÔÚ¿ÓÔ ÕÓÓ· ª·Ú›· ∫·Ú‰¿ÌË, ¿ÏÙÔ µ¿Ûˆ ª·Ó‰ÚÒÓË, ÙÂÓfiÚÔ ª·ÚȤÙÙ· ∆Û·ÎÌ·ÎÏ‹, ‚·Ú‡ÙÔÓÔ ... Ù·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ·fi fiÏË Û fiÏË Ì ¤ÚÁ· ÙˆÓ J. Zemp, I. Albeniz, G. Klier, C. Tüzkö, B. Bartok, P. Iturralde, G. Gershwin

18

Bƒ∞¢π∞ ª√À™π∫∏™ ¢øª∞∆π√À °È· È¿ÓÔ ÙÚ›Ô

∆· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÎÈı¿Ú·. £· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Â›Û˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Romancero Gitano Û Ô›ËÛË F.G. Lorca Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ª. £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, Û ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ª. ªfiÁÚË ÁÈ· ʈӋ Î·È ÎÈı¿Ú·. ªËÓ¿˜ ªfiÁÚ˘ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∑·¯·Ú›·˜, ÎÈı¿Ú· ¡ÙfiÚ· ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ÙÚ·ÁÔ‡‰È

¶∂ª¶∆∏

21

π∞¡√À∞ƒπ√À ¢∂À∆∂ƒ∞

™À¡∞À§π∞ ª∂ ∂ƒ°∞ °π∞ ∫π£∞ƒ∞ ∆√À ª∏¡∞ ª¶√°ƒ∏

8.30 Ì.Ì.

VICE VERSA ∞¡∆π£∂™∂π™ ∞fi ÙË Nina Simone, ÙË Cesaria Evora Î·È ÙÔ˘˜ Madredeus ̤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÓÔ Ã·Ù˙ȉ¿ÎÈ Î·È ÙÔ ª¿ÓÔ §Ô˝˙Ô, Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, jazz, latin ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο), ÙÔ Ù·Í›‰È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È...

π∞¡√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

£¿ÏÂÈ· ∞ı·Ó›ÙË, È¿ÓÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∆˙ÈÒÙ˘, ‚ÈÔÏ› Juliana Laska, ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ L.v. Beethoven, ∞. Dvorak, S. Rachmaninov

∞Ó·ÛÙ·Û›· Œ‰ÂÓ, ÙÚ·ÁÔ‡‰È ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÙ·Ú¿˜, ÎÈı¿Ú·, Ì¿ÛÔ ªÈ¯¿Ï˘ ¶ÔÚʇÚ˘, ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ ÕÏÎËÛÙȘ ƒ·˘ÙÔÔ‡ÏÔ˘, È¿ÓÔ,Ï‹ÎÙÚ· ºÒÙ˘ ª˘ÏˆÓ¿˜, Ì¿ÛÔ, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ, ÙÚ·ÁÔ‡‰È ™ˆÎÚ¿Ù˘ °·ÓÈ¿Ú˘, Ù‡Ì·Ó·


ATHENAEUM 2010

10/12/2009

12:49

Æ4

IANOYAƒπ√™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏

22

π∞¡√À∞ƒπ√À

IANOYAĹê

∆∞•π¢∂À√¡∆∞™ ª∂ ¡√∆∂™ ∫∞π ∂π∫√¡∂™

∆∂∆∞ƒ∆∏

¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜: ¶·Ú›ÛÈ

π∞¡√À∞ƒπ√À

27 8.30 Ì.Ì.

8.30 Ì.Ì.

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ∫Ô˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ ª·Ú›˙· £·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, È¿ÓÔ G. Fauré, D. Milhaud, C. Debussy, F. Poulenc, E. Piaf ™∞µµ∞∆√

23

π∞¡√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

FREE TIME QUARTET ∆Ô free time quartet Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ªÈÚ¿ÓÙ·˜ µÂÚÔ‡ÏË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙË µÚ·˙ÈÏ›·, ÙˆÓ Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque, Pixinguinha, Celso Machado Î.·.. ªÈÚ¿ÓÙ· µÂÚÔ‡ÏË, ʈӋ ∞Ì·Ï›· ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ ™Ù·‡ÚÔ˜ ¶·ÚÁÈÓfi˜, ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ÛˆÓ›Ù˘, Ù‡Ì·Ó· ™‡ÚÔ˜ ªÈ¯·‹Ï, ÎÈı¿Ú· - ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË

¢∂À∆∂ƒ∞

25

π∞¡√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

W.A. Mozart, G. Bizet, G. Rossini, G. Puccini, ª. ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ Î.·. ∆ƒπ∆∏

26

π∞¡√À∞ƒπ√À 9.00 Ì.Ì.

¶∂ª¶∆∏

28

π∞¡√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏

29

π∞¡√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

™∞µµ∞∆√

∆· ·ÙÂÏȤ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ AT∏ENAEUM ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο Ú‡̷ٷ Jazz ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·.

π∞¡√À∞ƒπ√À

™ÙÔ ∫ÂÏ¿ÚÈ ÙÔ˘ ATHENAEUM ∂χıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜

™À¡∞À§π∞ - ∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆∏ ª∞ƒ°∞ƒπ∆∞ ¢∞§ª∞∆∏ ∏ √Ú¯‹ÛÙÚ· ¡˘ÎÙÒÓ ∂Á¯fiÚ‰ˆÓ ATTIKA Î·È ÙÛÂÌ·Ï›ÛÙ˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ F. Vignianelli ∞ıËÓÒÓ. ∞.Vivaldi, J.S. Bach, F. Couperin, J. Ph. Rameau Î.·.

SWINGING JAZZ ATHENAEUM

¢È‰·Ûηϛ· - ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ: ™‡Ï‚ÈÔ˜ ™‡ÚÚÔ˜

∞ϤͷӉÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Û·ÍfiʈÓÔ ª·Ú›· ∫·ÏÔÁ‹ÙÔ˘, ÙÚ·ÁÔ‡‰È ∂ÈÚ‹ÓË ¡ÙÂϤ˙Ô˘, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ £¿ÏÂÈ· - ª·Ú›· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù¤ÏÏ· ¶·Ú·Ì·Ó›‰Ë, Î·È ∏Ï›·˜ ™Ù·ÛÈÓfi˜, È¿ÓÔ ª·Ú›· - ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ¿Ú· °È¿ÓÓ˘ ™˘ÁÁÔ‡Ó˘, ÎfiÓÙÚ· Ì¿ÛÔ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú··ÓÙÂÏ‹˜, ∂˘·ÁÁÂÏ›· µÂÏÏ‹ ∫ÔÛÌ¿, °ÚËÁfiÚ˘ ∂ÌÊÈÂÙ˙‹˜, £·Ó¿Û˘ ∑¤Ú‚·˜, £fi‰ˆÚÔ˜ ∫·Ú·ıfi‰ˆÚÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÷ÏÓ·Ú›‰Ë˜, £Ô‰ˆÚ‹˜ ÷ڛ‰Ë˜

Bƒ∞¢π∞ ∫§∞™π∫√À ∆ƒ∞°√À¢π√À º‡ÏÏË °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ÛÔÚ¿ÓÔ ∂ϤÓË ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÌË, ÛÔÚ¿ÓÔ ∂ϤÓË ™ˆÙËÚ›Ô˘, ̤Ù˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ ¢‹ÌËÙÚ· ÃfiÓ‰ÚÔ˘, È¿ÓÔ

™À¡∞À§π∞ ª∂ ¡∂∞ ∂ƒ°∞ ∂§§∏¡ø¡ ™À¡£∂∆ø¡

30

CLASSICAL - SPANISH - MODERN Mȯ¿Ï˘ ™Ô˘Ú‚›ÓÔ˜, ÎÈı¿Ú· ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÎÚÔ˘ÛÙ¿ F. Sor, J. Rodrigo, J. Turina, R. Dyens, L. Brouwer, J. Duarte, A. Piazzolla, ª. ™Ô˘Ú‚›ÓÔ˜

ISAAK ALBENIZ 100 Ã√¡π∞ ∞¶√ ∆√ £∞¡∞∆√ ∆√À ƒÂÛÈÙ¿Ï ÎÈı¿Ú·˜

8.30 Ì.Ì.

µÈÚÁÈÓ›· ∞Ì·ÚȈٿÎË


ATHENAEUM 2010

10/12/2009

12:49

Æ6

º∂µƒ√À∞ƒπ√™

º∂µƒ√À∞ƒπ√™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏

5

º∂µƒ√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

A PIACERE ÕÚȘ, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÓÙÔ˘¤Ù· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·ÚÈÒÙ˘, ‚·Ú‡ÙoÓÔ˜ ª·Ú›· ∫ÈfiÚÔÁÏÔ˘, ÛÔÚ¿ÓÔ ºÚ›ÍÔ˜ - ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ªfiÚÙ˙Ô˜, È¿ÓÔ W. A. Mozart, G. Donizetti, V. Bellini, G. Verdi, G. Rossini Î.·.

¢∂À∆∂ƒ∞

1

º∂µƒ√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

∏ “¶∞ƒ∞°¡øƒπ™ª∂¡∏” ∂¶∆∞¡∏™π∞∫∏ ™Ã√§∏ ÕÚȘ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Ù˘ ∂Ù·ÓËÛȷ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È 20Ô˘ ·ÈÒÓ· ŒÏÏË ∫·Ú‡‰Ë, ÛÔÚ¿ÓÔ ŒÏÏË ∞Ú‚·Ó›ÙË, ̤Ù˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ ºÚ›ÍÔ˜ - ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ªfiÚÙ˙Ô˜, È¿ÓÔ ¡. ª¿ÓÙ˙·ÚÔ˜, ™. •‡Ó‰·˜, ¡. §·ÌÂϤÙ, ¶. ∫·ÚÚ¤Ú, ∞. °ÎÚ¤Î, ™. ™·Ì¿Ú·˜, ∞. ªÔÙÂÙÛ¿ÁÈ·˜, ¢. µÈÛ‚¿Ú‰Ë˜

TƒITH

2

º∂µƒ√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

°Àƒø ∞¶√ ∆∏¡ √π∫√°∂¡∂π∞ BACH MÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÔ˘˜ ∏ϤÎÙÚ· ∫·Ú·ÓÈÎfiÏ·, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ & ¡›ÎÔ ªÂÏ‚¿ÓÈ, È¿ÓÔ ŒÚÁ· ÙÔ˘ Johann Sebastian Bach, ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ Carl Philipp Emmanuel Bach Î·È ÙÔ˘ Georg Philipp Telemann, ÛÙÂÓÔ‡ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ÓÔÓÔ‡ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘.

∆∂∆∞ƒ∆∏

3 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

°π¡∂ ºø¡∏ ª√À ¶∂§∞°√™

™∞µµ∞∆√

6

º∂µƒ√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

¢EYTEƒA

8

º∂µƒ√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

∆ƒπ∆∏

9

º∂µƒ√À∞ƒπ√À

°ÂˆÚÁ›· æ·Ú·‰¤ÏÏË, ˘„›ÊˆÓÔ˜ ™ÔÊ›· ∆ÛfiÁη, È¿ÓÔ ∆¿ÛÔ˜ ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï·˜, ΛÌÂÓ· - ·Ê‹ÁËÛË

°ÈÒÚÁÔ˜ °Ô˘ÌÂÓ¿Î˘, Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫fiÏÏÈ·˜, È¿ÓÔ L.v. Beethoven, R. Calace, A. ∫Ô˘Ó¿‰Ë˜, J.N. Hummel, V. Monti, L. Chailly

Ã√ƒ√π ∞¶√ ∆√¡ 20Ô ∞πø¡∞ °π∞ ™√§√ ¶π∞¡√ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·Ì·ÎÏ‹ B. Bartok, µ. ƒÒÙ·˜, D. Shostakovich, M. Ravel, A. Ginastera

T√ ª¶∞ƒ√∫ ™∆√ ª∞¡∆√§π¡√ ∞na Belen ∆ejedor de la Iglesia, Ì·ÚfiÎ Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫›ÙÛÔ˜, Ì·ÚfiÎ ÎÈı¿Ú· - ıÂfiÚ‚Ë

8.30 Ì.Ì.

L. Fontanelli, D. Scarlatti, G.B. Sammartini G. B. Gervasio, G. Leone Î.·. ∆∂∆∞ƒ∆∏

10

º∂µƒ√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

∂ÏÏËÓÈο ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û ‰È·Û΢‹ ÁÈ· ʈӋ Î·È È¿ÓÔ ·fi ÙÔ °È¿ÓÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë Î·È ÙË °ÂˆÚÁ›· æ·Ú·‰¤ÏÏË

MANDOLINO E PIANOFORTE

™À¡£∂∆∂™ ∆√À 20Ô˘ ∞πø¡∞ √È ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ÕÓÓ· ∫Ô˘Ó¿‰Ë, È¿ÓÔ, ∂ÈÚ‹ÓË Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ô˘, ÛÔÚ¿ÓÔ, ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ∫ÏÔÓfi‚ÛηÁÈ·, ̤Ù˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ Î·È ÕÚ˘ ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘, ÙÂÓfiÚÔ˜, ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ì ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ D. Shostakovich, ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙÔÓ A. Scriabin Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÚÔÌ¿ÓÙÛ˜ ÙˆÓ F. Poulenc, S. Barber, S. Rachmaninov Î·È J. Rodrigo, ‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙÔÓ 20Ô ·ÈÒÓ·.


ATHENAEUM 2010

10/12/2009

12:49

Æ8

º∂µƒ√À∞ƒπ√™ ¶∂ª¶∆∏

11

∞¶√ ∆∏ º§∞¡¢ƒ∞ ∆√À 16Ô˘ ∞πø¡∞ ™∆√¡ BREL ™À¡√§√ ∫∂§™√™

∆∂∆∞ƒ∆∏

µƒ∞¢π∞ ¶√πª∂¡π∫∏™ º∞¡∆∞™π∞™

17

∆Ú›Ô ∂¡∞À§π∞

º∂µƒ√À∞ƒπ√À

º∂µƒ√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

º∂µƒ√À∞ƒπ√™

ºˆÓËÙÈ΋ Î·È ÔÚÁ·ÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fiÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÛÙÔÓ 20Ô ·ÈÒÓ·, ÛÙÔ ÊÒ˜ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. º·›ÓË ¡Ô‡ÛÈ·, ʈӋ ÎÚÔ˘ÛÙ¿ Mechthild Stark, ʈӋ - ÊÏ¿Ô˘ÙÔ Ì ڿÌÊÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ Ì ڿÌÊÔ˜ ŒÏÏË ∆ÛÂÓ¤, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ Ì ڿÌÊÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙËÚÙ˙fiÁÏÔ˘, ıÂfiÚ‚Ë ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡›Î·˜, ·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·Îfi Ï·Ô‡ÙÔ- ÎÈÙ·ÚfiÓ Helga Hohnberg - °È·ÓÓԇϷ, ‚ÈfiÏ· ÓÙ· ÁοÌ·

8.30 Ì.Ì.

C. Debussy, F. A. Doppler, P. Gaubert, D. Scarlatti, ¢. ∫·„ˆÌ¤ÓÔ˜, ª. ÷ÏÎÈ¿˜ Î.·. ¶∂ª¶∆∏

18

º∂µƒ√À∞ƒπ√À

∂ÈÏÔÁ‹ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ πˆ¿ÓÓ· √ÌÔÚÊÔÔ‡ÏÔ˘ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏

12

ª√À™π∫∏ ∞¶√ π™¶∞¡π∞, °∞§§π∞ & π∆∞§π∞ ™‡ÓÔÏÔ ¡˘ÎÙÒÓ ∂Á¯fiÚ‰ˆÓ ∞ıËÓÒÓ

º∂µƒ√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

ª·ÓÙÔϛӷ: °. ƒ›˙Ô˜, ™Ù. ¶·ÚÁÈÓfi˜, ∞. ¶·ÚÁÈÓfi˜, §. ªËÙÛÈ¿Î˘, ª. ™Ô˘Ú‚›ÓÔ˜, ¡Ù. ∆ÛÈϛη, ¡Ù. §·Ûηڛ‰Ô˘ ª¿ÓÙÔϘ: ∞. ÿÁÂÚ, ∆. ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∫Èı¿Ú˜: ∞. ªfiÙÛ˘, ∫. ªÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜

º∂µƒ√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

∂ϤÓË - §˘‰›· ™Ù·Ì¤ÏÏÔ˘, ÛÔÚ¿ÓÔ ª¿ÚÈÔ˜ ∫·˙¿˜, È¿ÓÔ M. Mussorgsky, H. Wolf, L. Bernstein

¶∞ƒ∞™∫∂À∏

19 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

CINEMA PARADISO ªÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË ·Ô ÙÔÓ Maurice Jaubert, Astor Piazzolla Î·È ª¿ÓÔ Ã·Ù˙ȉ¿ÎÈ ÛÙÔ˘˜ Madredeus, Goran Bregovic Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜. ™Ô˘˙¿Ó· °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÚ·ÁÔ‡‰È ™ÔÊ›· ƒÔÛÌ·Ú¿ÎË, È¿ÓÔ ∂˘·ÁÁÂÏ›· §ÔÊ›ÙÔ˘, ·ÎÎÔÚÓÙÂfiÓ ∞Ó‰Ú¤·˜ ™ÈÁ·Ïfi˜, ‚ÈÔÏ› ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ Eugeni Bratuska, ÎÔÓÙÚ·Ì¿ÛÔ º›ÏÈÔ˜ ™ÎÏ·‚ÂÓ›Ù˘, ÎÈı¿Ú· ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫·ÙÛÈ¿ÚË, ÎÈı¿Ú·

I. Albeniz, M. de Falla, G. Bizet, A. Boldieu, G. Rossini, G. Verdi Î.·.

16

ƒ∂™π∆∞§ ∆ƒ∞°√À¢π√À

8.30 Ì.Ì.

∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: ªÈ¯¿Ï˘ ™Ô˘Ú‚›ÓÔ˜

TƒITH

∂ÏÏ¿˜ ÷ÏÎÈ¿, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ ¶¤ÙÚÔ˜ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·Ú·Ì¿ÙÛ·, È¿ÓÔ

ªÂ ÙË ÊÈÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ŒÏÛ·˜ ™ÎÏ·‚ÂÓ›ÙË, ÙÚ·ÁÔ‡‰È

™À°Ãƒ√¡∏ √π∫√°∂¡∂π∞∫∏ À¶√£∂™∏ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ÃÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, ÎÈı¿Ú· ™Ì·Ú¿Á‰· ¶ÂÙÚ›‰Ë, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ A. Piazzolla, M. Castelnuovo - Tedesco, E. Pujol, ∫. °ÚËÁÔÚ¤·˜, ∫. ∆˙ˆÚÙ˙ÈÓ¿Î˘

™∞µµ∞∆√

TRIO ATHENAEUM

20

ƒÂÛÈÙ¿Ï ÎÈı¿Ú·˜

º∂µƒ√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

∂ϤÓË ™˘ÁÎÔ‡Ó· ƒ¿ÓÈ· ∞ÁÁÂϤÙÔ˘ ™ÔÊ›· ™ÙÚÈÁÁ¿ÚË J. S. Bach, D. Scarlatti, I. Albeniz Î.·.


ATHENAEUM 2010

10/12/2009

12:49

Æ10

º∂µƒ√À∞ƒπ√™ ¢∂À∆∂ƒ∞

22

º∂µƒ√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

ƒ∂™π∆∞§ °π∞ ™√§√ µπ√§π ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÔÏÔ‚fi˜

º∂µƒ√À∞ƒπ√™ ™∞µµ∞∆√

27

23 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 9.00 Ì.Ì.

ŒÚÁ· ÙÔ˘ Sergei Prokofiev

º∂µƒ√À∞ƒπ√À

™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™·ÌÔ˝Ï˘, ‚ÈÔÏ› Î·È Ë ª·Ú›Ó· ∫ÔÏÔ‚Ô‡, ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ

8.30 Ì.Ì.

¡Ù. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, °. ∫·˙¿ÛÔÁÏÔ˘,G. Bacewicz, A. Borodin, N. Paganini, H. Vieuxtemps Î.·. ∆ƒπ∆∏

ª√À™π∫∏ ¢øª∞∆π√À

µÏ·ÓÙÈÛÏ¿‚ ÷Ͽ„˘, ‚ÈÔÏ› ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÷Ͽ„˘, ‚ÈÔÏ› ÕÏÏ· ÷Ͽ„Ë, È¿ÓÔ

ª∞ƒ∆π√™ SWINGING JAZZ ATHENAEUM ∆Ô ·ÙÂÏȤ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ATHENAEUM ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο Ú‡̷ٷ jazz ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·. ¢È‰·Ûηϛ· - ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ: ™‡Ï‚ÈÔ˜ ™‡ÚÚÔ˜ ™ÙÔ ∫ÂÏ¿ÚÈ ÙÔ˘ ATHENAEUM ∂χıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜

∆∂∆∞ƒ∆∏

24 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

™ˆÙ‹Ú˘ §Ô˘›˙Ô˜, È¿ÓÔ ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ∫·‚¿Û˘, ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÂÛÈÙ¿Ï ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË Î·È Ë ÛÔÓ¿Ù· ÁÈ· ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ Î·È È¿ÓÔ.

¶∂ª¶∆∏

ƒ∂™π∆∞§ µπ√§π√À

25

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·ÚÈÙ˙‹˜

º∂µƒ√À∞ƒπ√À

GRAND PRIX ª∞ƒπ∞ ∫∞§§∞™

FREDERIC CHOPIN 200 Ã√¡π∞ ∞¶√ ∆∏ °∂¡¡∏™∏ ∆√À

™ÙÔ È¿ÓÔ Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ª·Ô‡ÛË

¶π∞¡√ ¶∂ª¶∆∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ™∞µµ∞∆√

1Ô˜ ∫À∫§√™

4 ,5 & 6

∞π£√À™∞ ™À¡∞À§πø¡ ATHENAEUM

ª∞ƒ∆π√À

¢∂À∆∂ƒ∞ ∆ƒπ∆∏

2o˜ ∫À∫§√™ (ƒÂÛÈÙ¿Ï)

8&9

π¡™ ∆π∆√À∆√ GOETHE

ª∞ƒ∆π√À

8.30 Ì.Ì.

W. A. Mozart, F. Kreisler, J. Sibelius, C. Franck ¶∞ƒ∞™∫∂À∏

26 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 8.30 Ì.Ì.

2 º§∞√À∆∞ 1 µπ√§π ∫∞π 1 ¶π∞¡√ πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ™ËÏÈÔÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È πÒ ∫˘ÚȷΛ‰Ë, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ £Ô‰ˆÚ‹˜ §˘ÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ‚ÈÔÏ› µ›Î˘ ∫˘ÚȷΛ‰Ë, È¿ÓÔ

¶∂ª¶∆∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏

3o˜ ∫À∫§√™ (MÂ Û˘Óԉ›· ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜)

11&12

ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ ∞£∏¡ø¡

ª∞ƒ∆π√À 6.30 Ì.Ì.

G. Ph. Telemann, A. Vivaldi, J. Andersen, F. Ries, F. Chopin, H. Wieniavsky, C. Ph .E. Bach, S. Mercandante

∞›ıÔ˘Û· ¢∏ª∏∆ƒ∏™ ª∏∆ƒ√¶√À§√™


ATHENAEUM 2010

10/12/2009

12:49

Æ12

ª∞ƒ∆π√™ ∫Àƒπ∞∫∏

14 ª∞ƒ∆π√À 6.30 Ì.Ì.

∆∂∆∞ƒ∆∏

17 ª∞ƒ∆π√À 8.30 Ì.Ì.

4o˜ ∫À∫§√™ (MÂ Û˘Óԉ›· ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜) ∞¶√¡√ª∏ µƒ∞µ∂πø¡

¢∂À∆∂ƒ∞

ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ ∞£∏¡ø¡

ª∞ƒ∆π√À

∞›ıÔ˘Û· ºπ§ø¡ ∆∏™ ª√À™π∫∏™

18 ª∞ƒ∆π√À

¢¤ÛÔÈÓ· ∆ÛÔ˘Î·Ï¿, ÛÔÚ¿ÓÔ ¶ÒÏ ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, ÎÔÓÙÚ¿ÏÙÔ ÕÚ˘ °Ú·ÈÎÔ‡Û˘, È¿ÓÔ

∞ÓÙÚ¤·˜ ∫·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘

¶ÚÒÙ˜ ÂÎÙÂϤÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ ÙˆÓ ª. Lindberg, µ. ªÔ˘ÓÙÔ‡ÓË Î·È N. d’ Angelo

ª∞ƒ∆π√À 8.30 Ì.Ì.

™∞µµ∞∆√

20 ª∞ƒ∆π√À 8.30 Ì.Ì.

ROBERT SCHUMANN 200 Ã√¡π∞ ∞¶√ ∆∏ °∂¡¡∏™∏ ∆√À ™ÔÊ›· ∫˘·Ó›‰Ô˘, ÛÔÚ¿ÓÔ £ÂÔ‰ÒÚ· ª¿Î·, ̤Ù˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °È¿Î·˜, È¿ÓÔ ∫‡ÎÏÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ÓÙÔ˘¤Ù· ÙÔ˘ Robert Schumann

Tƒπ∆∏

¶¡√∂™

23

TRIO NAIADES

ª∞ƒ∆π√À 8.30 Ì.Ì.

ºˆÙÂÈÓ‹ ∞Ó‰ÚÈÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÔÚ¿ÓÔ ∫ÏÂÈÒ ∆۷ΛÚË, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∆ۛη, È¿ÓÔ D. Scarlatti, C. Debussy, R.P. Thomas, A. Copland Î.·.

ƒÂÛÈÙ¿Ï ÎÈı¿Ú·˜

°, ∫Ô˘ÌÂÓÙ¿Î˘, A. Piazzolla, °. ªÔ˘ÏÔ˘‰¿Î˘

19

8.30 Ì.Ì.

H π™∆√ƒπ∞ ∆√À Ã∂§π¢√¡π√À

8.30 Ì.Ì.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏

22

§Àƒπ∫∂™ ∏Ã√...°ƒ∞ºπ∂™

¡ÙÔ˘¤Ù· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ: H. Purcell, F. Mendelssohn, C. Saint- Saëns, F. G. Lorca, K. Weill, A. Dvorak, B. Britten

¶∂ª¶∆∏

ª∞ƒ∆π√™

¢π∞§√°√π °π∞ ¢À√ ∫π£∞ƒ∂™ ∫˘Úȷ΋ ∫fiÓÙË £·Ó¿Û˘ ¶·‡ÏÔ˘ C. Debussy, A. Piazzolla, ∫. ∆˙ˆÚÙ˙ÈÓ¿Î˘, £. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ¶. ∫Ô‡ÎÔ˜, ∂. ∫·Ù¤ÏË, ∫. §Â‰¿Î˘, µ. ∆ÂÓ›‰Ë˜

ªπ∞ ª√À™π∫∏ ¢π∞¢ƒ√ª∏ ™∆∏¡ √À°°∞ƒπ∞, ƒø™π∞ ∫∞π ∞ƒª∂¡π∞ ŒÚÁ· ÁÈ· ‰‡Ô È¿Ó· Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯¤ÚÈ· ∆ԇϷ ™È‰ÂÚ›‰Ô˘ ª·Ú›· ¶··‰¿ÙÔ˘ ª. Mosonyi, V. Gavrilin, A. Arensky, A. Babajanian, A. Arutunian

∆∂∆∞ƒ∆∏

24 ª∞ƒ∆π√À 8.30 Ì.Ì.

80 Ã√¡π∞ ª¶∞§∞¡∆∂™ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯‹Ì· ªÀƒ∆ø ∫√¡ ∆π∫øº™ ªÀƒ∆ø ∆›ÎˆÊ, È¿ÓÔ - ·ÎÎÔÚÓÙÂfiÓ - ʈӋ µ·ÁÁ¤Ï˘ ∫√¡Ù·Ú›Ó˘, ÎÈı¿Ú˜ °È¿ÓÓ˘ ∆π∫øº, ÎfiÓÙÚ· Ì¿ÛÔ - ÎÈı¿Ú· - ʈӋ ºÈÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∆·ÛÔ‡‰Ë ·fi ÙÔ˘˜ “∆he Prefabricated Quartet”, ÛÙ· Ù‡Ì·Ó· ªÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙȘ Ì·Ï¿ÓÙ˜ ÙÔ˘ ¯ı˜ Î·È ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·. ∞fi ÙÔ Stardust ÙÔ˘ Carmichael ÙÔ 1929 Î·È ÙÔ Beautiful love ÙÔ˘ V. Young ÙÔ 1950, ˆ˜ ÙÔ Alice ÙÔ˘ ∆.Waits ÙÔ 1992, ÙÔ Maintenant Ù˘ Rupa Î·È The April fishes ÙÔ 2008


ATHENAEUM 2010

10/12/2009

12:49

Æ14

ª∞ƒ∆π√™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏

26 ª∞ƒ∆π√À 8.30 Ì.Ì.

CINEMA PARADISO ªÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË ·fi ÙÔÓ Maurice Jaubert, Astor Piazzolla Î·È ª¿ÓÔ Ã·Ù˙ȉ¿ÎÈ ÛÙÔ˘˜ Madredeus, Goran Bregovic Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜. ™Ô˘˙¿Ó· °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÚ·ÁÔ‡‰È ™ÔÊ›· ƒÔÛÌ·Ú¿ÎË, È¿ÓÔ ∂˘·ÁÁÂÏ›· §ÔÊ›ÙÔ˘, ·ÎÎÔÚÓÙÂÔÓ ∞Ó‰Ú¤·˜ ™ÈÁ·Ïfi˜, ‚ÈÔÏ› ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ Eugeni Bratuska, ÎÔÓÙÚ·Ì¿ÛÔ º›ÏÈÔ˜ ™ÎÏ·‚ÂÓ›Ù˘, ÎÈı¿Ú· ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫·ÙÛÈ¿ÚË, ÎÈı¿Ú· ªÂ ÙË ÊÈÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù˘ ŒÏÛ·˜ ™ÎÏ·‚ÂÓ›ÙË, ÙÚ·ÁÔ‡‰È

™∞µµ∞∆√

27 ª∞ƒ∆π√À 8.30 Ì.Ì.

¢∂À∆∂ƒ∞

29 ª∞ƒ∆π√À 8.30 Ì.Ì.

30 ª∞ƒ∆π√À 9.00 Ì.Ì.

¢∂À∆∂ƒ∞

12 ∞¶ƒπ§π√À 8.30 Ì.Ì.

OPERA TEMPO ÕÚȘ Î·È ÓÙÔ˘¤Ù· µÔ‡Ï· ∞ÌÈÚ·‰¿ÎË, ÛÔÚ¿ÓÔ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫¯ڋ˜, ÙÂÓfiÚÔ˜ ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚÌ·ÓÔ‡, È¿ÓÔ W. A. ªozart, R. Wagner, G. Verdi, G. Puccini, G. Bizet Î.·.

MOMENTS MUSICAUX ƒÂÛÈÙ¿Ï È¿ÓÔ˘ ∂‚›Ù· ™Ê·ÎÈ·Ó¿ÎË F. Schubert, J. Brahms, R. Schumann, D. Lesur

√∆∞¡ ∏ ª√À™π∫∏ ™À¡∞¡∆∞ ª∂°∞§∞ £∂∞∆ƒπ∫∞ ∫∂πª∂¡∞

∆ƒπ∆∏

13 ∞¶ƒπ§π√À 8.30 Ì.Ì.

√ ∫‡ÎÏÔ˜ Ì ÙËÓ ÎÈ̈ϛ· ÙÔ˘ B. Brecht - ª. ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ Î·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ¿ÏÏ· ı·ÙÚÈο ΛÌÂÓ· Ì ʈӋ, ¿Ú·, ‚ÈÔÏ›, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ Î·È È¿ÓÔ. ª¿ÓÈ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ÂÚÌËÓ›· ı·ÙÚÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ £Ô‰ˆÚ‹˜ ª·ÙԇϷ˜, ¿Ú· µÈÎÙÒÚÈ· ∫˘ÚȷΛ‰Ë, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ £Ô‰ˆÚ‹˜ §˘ÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ‚ÈÔÏ› πÒ ∫˘ÚȷΛ‰Ë, È¿ÓÔ

Tƒπ∆∏

∞¶ƒπ§π√™

SWINGING JAZZ ATHENAEUM ∆· ·ÙÂÏȤ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ AT∏ENAEUM ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο Ú‡̷ٷ Jazz ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·. ¢È‰·Ûηϛ· - ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ: ™‡Ï‚ÈÔ˜ ™‡ÚÚÔ˜ ™ÙÔ ∫ÂÏ¿ÚÈ ÙÔ˘ ATHENAEUM ∂χıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜

∂ƒ°∞ ª√À™π∫∏™ ¢øª∞∆π√À °π∞ ∆™∂§√, ºø¡∏ ∫∞π ¶π∞¡√ ∫˘Úȷ΋ ∆ÚÔ¯¿ÓË, ̤Ù˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫ÔÏÔ‚Ô‡, ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ ª¿Á‰· ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘, È¿ÓÔ ª. Ravel, C. Franck, G. Fauré, L. Bernstein, º. ∆Û·Ï·¯Ô‡Ú˘

∆∂∆∞ƒ∆∏

14 ∞¶ƒπ§π√À

PianoDuo EϤÓË ¶··Û‡ÚÔ˘ ºÏÒÚ· ∆˙·ÓÂÙ¿ÎË

8.30 Ì.Ì.

C. Debussy, M. Ravel, A. Dvorak, F. Chopin, G. Gershwin


ATHENAEUM 2010

10/12/2009

12:49

Æ16

∞¶ƒπ§π√™ ¶∂ª¶∆∏

15 ∞¶ƒπ§π√À 8.30 Ì.Ì.

FREE TIME QUARTET To free time quartet Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ªÈÚ¿ÓÙ·˜ µÂÚÔ‡ÏË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙË BÚ·˙ÈÏ›·, ÙˆÓ Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque, Pixinguinha, Celso Machado Î.·.

∞¶ƒπ§π√™ ∆∂∆∞ƒ∆∏

21 ∞¶ƒπ§π√À

DUENTE

16

ƒÂÛÈÙ¿Ï ÎÈı¿Ú·˜

∞¶ƒπ§π√À 8.30 Ì.Ì.

™∞µµ∞∆√

17 ∞¶ƒπ§π√À 8.30 Ì.Ì.

¢∂À∆∂ƒ∞

19 ∞¶ƒπ§π√À

°ÂˆÚÁ›· ¶··‰¿ÙÔ˘ ∏ „˘¯‹ Ù˘ πÛ·ÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ̤۷ ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ G. Sanz, F. Tarrega, I. Albeniz, A. José, J. Turina

SUNSTREAMS ∞Ì·Ï›· ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ ª˘ÚÙÒ ∞ÎÚ›‚Ô˘, È¿ÓÔ

°˘Ó·›Î˜ ÂÚˆÙÔÎÙ˘Ë̤Ó˜, Á˘Ó·›Î˜ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤Ó˜, Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ·Ó·ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ Ì·Î·ÚÈfiÙËÙ· ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÁÈ·Ù› Ë ËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ¯¿ıËΠÁÈ· ¿ÓÙ·... ÕÚȘ Î·È ÓÙÔ˘¤Ù· ÙˆÓ H. Purcell, V. Bellini, L. Délibes, E. Chausson ¶∂ª¶∆∏

22 ∞¶ƒπ§π√À 8:30 Ì.Ì.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏

23 8:30 Ì.Ì.

ŒÏÂÓ· ª·Ú·ÁÎÔ‡, ̤Ù˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ ∞Ì·Ï›· °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘, ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °È¿Î·˜, È¿ÓÔ

8.30 Ì.Ì.

J. Brahms, R. Schumann, R. Wagner, P. I. Tchaikovsky, M. Glinka, J. Massenet, A. Mascheroni, º. ∆Û·Ï·¯Ô‡Ú˘

ƒ∂™π∆∞§ ¶π∞¡√À

20

∫˘·ÚÈÛԇϷ ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

∞¶ƒπ§π√À

J.S. Bach, J. Haydn, J. Brahms, F. Chopin

8:30 Ì.Ì.

TÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙË °·ÏÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ∂ÏÏ¿‰· ∂˘Ù˘¯›· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÔÚ¿ÓÔ ¶fiË ª·Ï·¿ÓË, È¿ÓÔ

CINEMA PARADISO ªÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË ·fi ÙÔÓ Maurice Jaubert, Astor Piazzolla Î·È ª¿ÓÔ Ã·Ù˙ȉ¿ÎÈ ÛÙÔ˘˜ Madredeus, Goran Bregovic Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜. ™Ô˘˙¿Ó· °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÚ·ÁÔ‡‰È ™ÔÊ›· ƒÔÛÌ·Ú¿ÎË, È¿ÓÔ ∂˘·ÁÁÂÏ›· §ÔÊ›ÙÔ˘, ·ÎÎÔÚÓÙÂÔÓ ∞Ó‰Ú¤·˜ ™ÈÁ·Ïfi˜, ‚ÈÔÏ› ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ Eugeni Bratuska, ÎÔÓÙÚ·Ì¿ÛÔ º›ÏÈÔ˜ ™ÎÏ·‚ÂÓ›Ù˘, ÎÈı¿Ú· ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫·ÙÛÈ¿ÚË, ÎÈı¿Ú·

∞ªºπµ√§π∂™... in stiller Nacht

∆ƒπ∆∏

LIEDER

D. Milhaud, C. Debussy, R. Schumann, G. Mahler, °. ∫·˙¿ÛÔÁÏÔ˘

∞¶ƒπ§π√À

C. Vine, I.Clarke, P. Schoenfield, ª. §ÂÁ¿Î˘

ª·Ú›· °Ô˘Û¤ÙË, ÛÔÚ¿ÓÔ ªÈÚ¿ÓÙ· °ÂˆÚÁ¿ÎË, ̤Ù˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ °È¿ÓÓ˘ ∞ÂÚÈÓÈÒÙ˘, È¿ÓÔ

8:30 Ì.Ì.

ªÈÚ¿ÓÙ· µÂÚÔ‡ÏË, ʈӋ ∞Ì·Ï›· ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ ™Ù·‡ÚÔ˜ ¶·ÚÁÈÓfi˜, ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ÛˆÓ›Ù˘, Ù‡Ì·Ó· ™‡ÚÔ˜ ªÈ¯·‹Ï, ÎÈı¿Ú· - ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË ¶∞ƒ∞™∫∂À∏

H H™ÀÃπ∞ ª√À Ã∞£∏∫∂ °π∞ ¶∞¡∆∞...

ªÂ ÙË ÊÈÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù˘ ŒÏÛ·˜ ™ÎÏ·‚ÂÓ›ÙË, ÙÚ·ÁÔ‡‰È ™∞µµ∞∆√

24 ∞¶ƒπ§π√À 8:30 Ì.Ì.

ª√À™π∫∏ ¢øª∞∆π√À §Â˘Ù¤Ú˘ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ‚ÈÔÏ› Ai Motohashi, È¿ÓÔ W. A. Mozart, J. Brahms, D. Shostakovich, ¢. ∆Ûԇη˜


ATHENAEUM 2010

10/12/2009

12:49

Æ18

∞¶ƒπ§π√™ ¢∂À∆∂ƒ∞

ƒ∂™π∆∞§ µπ√§√¡∆™∂§√À

26

ª·Ú›Ó· ∫ÔÏÔ‚Ô‡

∞¶ƒπ§π√À 8.30 Ì.Ì.

∆ƒπ∆∏

27 ∞¶ƒπ§π√À 8.30 Ì.Ì.

MA´√™

™˘ÌÚ¿ÙÙÂÈ Ô È·Ó›ÛÙ·˜ ∆›ÙÔ˜ °Ô˘‚¤Ï˘ L.v. Beethoven, E. Lecuona, S. Prokofiev, ∆. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡

ƒ∂™π∆∞§ °π∞ µπ√§π ∫∞π ¶π∞¡√ ªÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿.... ¤ÎÏËÍË ∆¿ÓÈ· ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡, ‚ÈÔÏ› ºˆÙÂÈÓ‹ ª·ÓÈ·‰¿ÎË, È¿ÓÔ ƒÔÌ·ÓÙÈ΋, ÓÂÔÚÔÌ·ÓÙÈ΋ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔ˘˜ F. Liszt, C. Franck & C. Debussy ÛÙÔ˘˜ A. Khatchaturian, K. Penderecki, A. Piazzola Î·È G. Gershwin

¢∂À∆∂ƒ∞

∏ ∫π£∞ƒ∞ ™∆∞ µ∞§∫∞¡π∞

3

°ÈÒÚÁÔ˜ ¡Ô‡Û˘

ª∞´√À 9:00 Ì.Ì.

ª. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, D. Bogdanovic, M. Tadic, °. ¡Ô‡Û˘ Î.·. ªÂÙ·Áڷʤ˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ¡Ô‡Û˘

∆∂∆∞ƒ∆∏

28 ∞¶ƒπ§π√À 8:30 Ì.Ì.

¶∂ª¶∆∏

29 ∞¶ƒπ§π√À

ƒ∂™π∆∞§ ∞À∆√™Ã∂¢π∞™ª√À ™∆√ ¶π∞¡√ °ÈÒÚÁÔ˜ æ˘¯ÔÁÈfi˜ ŒÓ· ÚÂÛÈÙ¿Ï fiÔ˘ Û˘Á¯ÔÓ‡ÂÙ·È Ë ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ì ٷ Û‡Á¯ÚÔÓ· Ú‡̷ٷ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ŒÓ· ÚÂÛÈÙ¿Ï Î·Ù¿ Ù· ÚfiÙ˘· ÙˆÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Ô˘ ηıȤڈÛÂ Ô Keith Jarrett. ŒÓ· ÚÂÛÈÙ¿Ï ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ԇÙ ӷ ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ì ԇÙ ӷ ηıÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∆Ô Î·ıÔÚ›˙ÂÈ Ë ›‰È· Ë ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜.

∆∂∆∞ƒ∆∏

ºÈfiÓ· - ª·Ú› ª¿ÙÔ, È¿ÓÔ

9:00 Ì.Ì.

ª∞´√À

¶∞ƒ∞™∫∂À∏

ªπ∞ µƒ∞¢π∞ Ãøƒπ™ µ∞£À™∆√Ã∞™∆√À™ À¶∞π¡π°ª√À™... ....Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ‡ÔÙÔ˘˜

8:30 Ì.Ì.

9:00 Ì.Ì.

5

L.v. Beethoven, F. Chopin, C. Debussy, S. Prokofiev

∞¶ƒπ§π√À

4 ª∞´√À

∆∞ ÃÀ™∞ µƒ∞µ∂π∞ ∆√À ø¢∂π√À ∞∆HENAEUM

8:30 Ì.Ì.

30

∆ƒπ∆∏

¶¤ÙÚÔ ÃÚËÛÙ›‰Ë, ‚ÈÔÏ› ™‡ÚÔ ªÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ, È¿ÓÔ W.A. Mozart, S. Prokofiev, F. Kreisler,C. Gardel Î.·.

∂ƒ°∞ °π∞ ™√§√ ∫∞π ¢À√ ¶π∞¡∞ ™‚ÂÙÏ¿Ó· ∫·ÚÔ‡ÓÎÈÓ· ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È·Óӷο΢ P. I. Tchaikovsky, S. Rachmaninov, µ. ƒÒÙ·˜, ¡. ™Î·ÏÎÒÙ·˜, F. Poulenc, D. Shostakovich, D. Milhaud

ª∂§ø¢π∫∏ ∂¶∞º∏ ∂ϤÓË ¢¿‚Ô˘, ̤Ù˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ ª·ÓÒÏ˘ ¶··‰¿Î˘, ‚·Ú‡ÙÔÓÔ˜ ª·ÓÒÏ˘ ¶··ÛËÊ¿Î˘, È¿ÓÔ J. Brahms, R. Schumann, G. Fauré, M. Ravel Î.·.

¶∂ª¶∆∏

6 ª∞´√À 9:00 Ì.Ì.

ƒ√ª∞¡∆π™ª√™ °π∞ µπ√§π ∫∞π ¶π∞¡√ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··ÁÈ·ÓÓ¿Î˘, ‚ÈÔÏ› ª·Ú›· ∆·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘, È¿ÓÔ S. Rachmaninov, J. Brahms, C. Franck


ATHENAEUM 2010

10/12/2009

12:49

Æ20

M∞˚√™

M∞˚√™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏

7 ª∞´√À

ª√À™π∫∏ ¢øª∞∆π√À πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ™ËÏÈÔÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÊÏ¿Ô˘ÙÔ °È¿ÓÓ˘ ™ÙÚ·Ù¿Î˘ ‚ÈfiÏ· ¶¿ÓÔ˜ §Ô˘Ì¿Î˘, È¿ÓÔ

9:00 Ì.Ì.

∆∂∆∞ƒ∆∏

12 ª∞´√À 9:00 Ì.Ì.

K. Kummer, J. Andriessen, C. Ph. E. Bach, W. A. Mozart

™∞µµ∞∆√

8 ª∞´√À 9:00 Ì.Ì.

S. Sulek, F. Kreisler, A. Masson, R. Charpentier, W. Zühlke, M. Glentworth, µ. ∆ÂÓ›‰Ë˜

ªÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË ·fi ÙÔÓ Maurice Jaubert, Astor Piazzolla Î·È ª¿ÓÔ Ã·Ù˙ȉ¿ÎÈ ÛÙÔ˘˜ Madredeus, Goran Bregovic Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜.

¶∂ª¶∆∏

13 ª∞´√À 9:00 Ì.Ì.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏

14 ª∞´√À 9:00 Ì.Ì.

ªÂ ÙË ÊÈÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù˘ ŒÏÛ·˜ ™ÎÏ·‚ÂÓ›ÙË, ÙÚ·ÁÔ‡‰È

10 ª∞´√À 9:00 Ì.Ì.

¢‡Ô ÎÈı¿Ú˜

11 ª∞´√À

∆· ·ÙÂÏȤ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ AT∏ENAEUM ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο Ú‡̷ٷ Jazz ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·.

9:00 Ì.Ì.

¢È‰·Ûηϛ· - ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ: ™‡Ï‚ÈÔ˜ ™‡ÚÚÔ˜ ™ÙÔ ∫ÂÏ¿ÚÈ ÙÔ˘ ATHENAEUM ∂χıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜

∞Ì·Ï›· ∞˘ÏˆÓ›ÙË, ̤Ù˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ ¶¿ÓÔ˜ §Ô˘Ì¿Î˘, È¿ÓÔ R. Wagner, G. Verdi, C. Saint - Saëns Î.·.

HAENSEL UND GRETEL E. Humperdinck MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ ∏ªπ - ÔÏÔÓ

ªÔ˘ÛÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·: ÕÓÓ· ªÔ˘˙¿ÎË ªÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ™˘Ìˆӛ‰Ë˜

ª·Ú›· ∫·‚Ô‡ÓË Umberto Cafagna

SWINGING JAZZ ATHENAEUM

µƒ∞¢π∞ √¶∂ƒ∞™

µ. ∂Í·Ú¯¿ÎÔ˘, ¢. KÔÓÙfiÚ·, µ. ∞ÁÁÂÏ¿Î˘, ∂. ∞Ú‚·Ó›ÙË, ¡. ∑¿˙È·Ú˘, π. ¶ÂÙÚ¿ÎË, °. ª·Ï·Ì›ÓË

‘ .... ‘A ∆RAVERS LES SIECLES

J.S. Bach, F. Sor, M. Castelnuovo - Tedesco, A. ª·˙fi˜, R. Gnattali ∆ƒπ∆∏

™‡ÚÔ˜ §¿ÌÔ˘Ú·˜, ÎÚÔ˘ÛÙ¿ ∫ÒÛÙ·˜ ∞˘ÁÂÚÈÓfi˜, ÙÚÔÌfiÓÈ ŒÊË ¶··ıˆÌ·˝‰Ô˘, È¿ÓÔ

CINEMA PARADISO

™Ô˘˙¿Ó· °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÚ·ÁÔ‡‰È ™ÔÊ›· ƒÔÛÌ·Ú¿ÎË, È¿ÓÔ ∂˘·ÁÁÂÏ›· §ÔÊ›ÙÔ˘, ·ÎÎÔÚÓÙÂfiÓ ∞Ó‰Ú¤·˜ ™ÈÁ·Ïfi˜, ‚ÈÔÏ› ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ Eugeni Bratuska, ÎÔÓÙÚ·Ì¿ÛÔ º›ÏÈÔ˜ ™ÎÏ·‚ÂÓ›Ù˘, ÎÈı¿Ú· ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫·ÙÛÈ¿ÚË, ÎÈı¿Ú·

¢∂À∆∂ƒ∞

ª√À™π∫∏ °π∞ ∫ƒ√À™∆∞ ∫∞π ∆ƒ√ª¶√¡π

™∞µµ∞∆√

15 ª∞´√À 9.00 Ì.Ì.

∞À£∂¡∆π∫∂™ ª∂∆∞°ƒ∞º∂™ ∫√¡™∂ƒ∆ø¡ °π∞ ¢À√ ¶π∞¡∞ ŒÏÂÓ· ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶·ÓÙÂÏ‹ R. Addinsel, W. Lutoslawsky, F. Martin, L. v. Beethoven


ATHENAEUM 2010

10/12/2009

12:49

Æ22

™∂ªπ¡∞ƒπ∞ 2010 ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∞¢∞ª

°È· fiϘ ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜

∂ƒª∏¡∂π∞ ¶∞§π∞™ ª√À™π∫∏™

ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ

°È· ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È Ï˘ÚÈÎÔ‡˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜

GRAND PRIX ª∞ƒπ∞ ∫∞§§∞™

19-21 ª∞ƒ∆π√À 2010

CHERYL STUDER

∆ÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 10 € ºÔÈÙËÙÈÎfi 5 €

∂χıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜

™∂ªπ¡∞ƒπ√ √¶∂ƒ∞™

ÁÈ· Ù· ̤ÏË

22-29 ª∞´√À 2010

ÙÔ˘ ATHENAEUM

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ø‰Â›Ô ATHENAEUM TËÏ: 210 32 11 955


ATHENAEUM 2010

10/12/2009

12:49

Æ24

∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 3,105 55 ∞ı‹Ó· (£ËÛ›Ô) ∆ËÏ: +302103211987, 49 Î·È 55 Fax: +302103211196 e-mail: contact@athenaeum.com.gr http://www.athenaeum.com.gr

Πρόγραμμα συναυλιών 2010  
Πρόγραμμα συναυλιών 2010  

Το πρόγραμμα συναυλιών του Ωδείου Athenaeum για το έτος 2010