Page 1

NAF S

N

1η Ημέρα | Ι σθμός Κορί νθου & Γέφυρα Ρί ου-Αντι ρρί ου Αναχώρηση στι ς 16: 00 από την Αθήνα ( πλατεί α Συντάγματος)με πρώτη στάση στον Ι σθμό της Κορί νθου,ένα από τα σημαντι κότερα αποτυπώματα της Βι ομηχανι κής Επανάστασης στον Ελλαδι κό χώρο. Κατόπι ν αναχώρηση μεπροορι σμό την πόλη της Ναυπάκτου. Σύντομη στάση στη Γέφυρα Ρί ου-Αντι ρρί ου,τη μεγαλύτερη καλωδι ωτή γέφυρα παγκοσμί ως,σύμβολο τεχνολογι κής αι χμής του 21ου αι ώνα. Άφι ξη στι ς 19: 00 καιτακτοποί ηση στο Naf s,σεένα εντυπωσι ακό bout i que ξενοδοχεί ο σεμι α από τι ς ομορφότερες παραλί ες της Ναυπάκτου καισεαπόσταση αναπνοής από το ι στορι κό κέντρο της πόλης. Θα ακολουθήσειδεί πνο εντός ξενοδοχεί ου,μετο πανόραμα του Κορι νθι ακού να ξετυλί γεταιμπροστά στα μάτι α σας καιτα νυχτερι νά φώτα της Αχαΐ ας να χρωματί ζουν την βραδι ά σας.

Αθανασι άδη Νόβα 33,Παραλί α Ψανής,Ναύπακτος,30300 T:+30 2634038216 | F:+30 2634038217 emai l :i nf o@naf s hot el . gr| s i t e:www. naf s hot el . com


NAF S

N

2η Ημέρα | Ορει νή Νααυπακτί α Πρωι νό στι ς 07: 30-09: 00 στο ξενοδοχεί ο καικατόπι ν αναχώρηση μεπροορι σμό την Ορει νή Ναυπακτί α.Ανήκειστι ς πι ο ορει νές περι οχές της χώρας μας μεεξαι ρετι κή ομορφι ά επι μελώς κρυμμένη.Στι ς πλαγι ές του βουνού Κερασοβούνιη Ομάλι αη Ορει νή Ναυπακτί α περι μένεινα την εξερευνήσετε. Αρχι κά επί σκεψη στην Ι ερά Μονή της Παναγί ας Βαρνάκοβας και ξενάγηση από τι ςί δι ες τι ς μοναχές σεένα από τα ι στορι κότερα μοναστήρι α της Ελλάδος. Ακολούθως το πρόγραμμα περι λαμβάνειεπί σκεψη σετρί α από τα ομορφότερα χωρι ά της ορει νής Ναυπακτί ας την Λι μνί στα,την Άνω Χώρα καιτην Ελατού.Οι κι σμοίμεέντονο ενδι αφέρον,μεμοναδι κά δεί γματα λαϊ κής παραδοσι ακής αρχι τεκτονι κής καιένταξης στο φυσι κό περι βάλλον,σημαντι κά απομει νάρι α της πολι τι στι κής μας κληρονομι άς.Πηγές νερού μεπέτρι νες λαξευτές βρύσες ξεπηδούν από παντού,κατάφυτα βουνά περι βάλουν κάθεχωρι ό,πυκνά δάση από έλατα ει σβάλουν στι ς αυλές των πετρόκτι στων σπι τι ών. Στο δρόμο της επι στροφής εί ναιπρογραμματι σμένη στάση γι α προαι ρετι κό γεύμα στην Ελατού.Επι στροφή στη Ναύπακτο από τι ς απογευματι νές ώρες.Το βράδυ θα πραγματοποι ηθείδεί πνο στο χώρο του ξενοδοχεί ου καικατόπι ν ελεύθερος χρόνος γι α να περι πλανηθεί τεστην πόλη.

Αθανασι άδη Νόβα 33,Παραλί α Ψανής,Ναύπακτος,30300 T:+30 2634038216 | F:+30 2634038217 emai l :i nf o@naf s hot el . gr| s i t e:www. naf s hot el . com


NAF S

N 3η Ημέρα | Ναύπακτος

Πρωι νό στι ς 07: 30-10: 30 στο ξενοδοχεί ο καικατόπι ν ελεύθερος χρόνος γι α επί σκεψη στο ι στορι κό κέντρο της Ναυπάκτου. Στο κάστρο,το μοναδι κό στην Ευρώπη μεπέντεγραμμές άμυνας, μπορεί τενα θαυμάσετετο Ρολόιή Σεραφεί μ,τα ερεί πι α του Βεζύρ Τζαμί ,το ξωκλήσιτου ΑϊΛι ά καθώς καιτην οι κί α Τζαβέλα.Η δεθέα εί ναικάτιπαραπάνω από επι βλητι κή.Όλη η εί σοδος του Κορι νθι ακού στο πι άτο σας. Στο ενετι κό λι μάνι ,χαρακτηρι σμένο ως ένα από τα γραφι κότερα της Μεσογεί ου,μπορεί τενα επι σκεφτεί τετο Φετι χι έΤζαμί ,να γνωρί σετετην ι στορί α της Ναυπάκτου μέσω των ηρώων της Γεωργί ου Ανεμογι άννη-Παξι νού καιΜι χαήλΘερβάντες,αγάλματα των οποί ων δεσπόζουν στο δυτι κό λι μενοβραχί ονα θυμί ζοντας τους απελευθερωτι κούς αγώνες έναντιτων Τούρκων καινα απολαύσετετο ποτό ή τον καφέσας στη σκι ά των αι ωνόβι ων πλατανι ών,συνδεδεμένα μετην ι στορί α της πόλης. Αναχώρηση από το ξενοδοχεί ο στι ς 15: 00 καιεπι στροφή στην Αθήνα.

Αθανασι άδη Νόβα 33,Παραλί α Ψανής,Ναύπακτος,30300 T:+30 2634038216 | F:+30 2634038217 emai l :i nf o@naf s hot el . gr| s i t e:www. naf s hot el . com


Αθανασι άδη Νόβα 33,Παραλί α Ψανής,Ναύπακτος,30300 T:+30 2634038216 | F:+30 2634038217 emai l :i nf o@naf s hot el . gr| s i t e:www. naf s hot el . com

Nafs hotel | Τριήμερη εκδρομή Αθήνα- Ναύπακτος | 2011  

Ζήστε μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία στην πανέμορφη Ναύπακτο. Ανακαλύψτε τις ομορφιές της αιτωλικής γης με ξεναγό σας το Nafs hotel. Ένα...