Page 1

NAF S

N

NAFSHOTELFACTSHEET Αν απαι τεί τευψηλά πρότυπα ποι ότητας στη λει τουργί α καιστι ς υπηρεσί ες,ένα περι βάλλον μεάψογη αι σθητι κή αλλά καιμι α τοποθεσί α που μόνο ι δανι κή μπορείνα χαρακτηρι στεί ,τότεόλα σας οδηγούν στο Naf shot el . Μι α όαση ανέσεων σεμι α από τι ς ομορφότερες παραλί ες της Ναυπάκτου,την Ψανή,μετο πανόραμα του Κορι νθι ακού,το Ενετι κό οχυρόλι μάνικαιτην περί φημη κρεμαστή γέφυρα Ρί ουΑντί ρρι ου να το περι βάλλουν. Εμπνευσμένο από τη φύση,αφι ερωμένο στη φι λοξενί α,το Naf s εί ναιτο μαγι κό εκεί νο μέρος όπου κάθεεπι θυμί α σας μπορείνα πραγματοποι ηθεί .

Sea Vi ew Sui t es Μπαλκόνιπάνω στο κύμα,μπαλκόνι πάνω στην ι στορί α.Ο Κορι νθι ακός απλώνεταιμπροστά σας συνδυάζοντας αρμονι κά το παρελθόν μετο μέλλον. Αφεθεί τεστην απερι όρι στη πανοραμι κή θέα από την γέφυρα Ρί ου-Αντι ρρί ου μέχρικαιτο γραφι κό Βενετσι άνι κο λι μάνι . Ζήστε,από το καθι στι κό της προσωπι κής σας βεράντας,τι ς φοβερές μάχες που δόθηκαν σεαυτή εδώ την γωνι ά της θάλασσας κατά την κοσμοϊ στορι κή Ναυμαχί α της Ναυπάκτου.

Εγκαταστάσει ς ξενοδοχεί ου •39 πολυτελή δωμάτι α •Ευρύχωρο καιυπέρκομψο l obby •Caf el ounge •Εξωτερι κή πι σί να •PoolAt r i um bar θουσα συνεδρί ων •Αί •Αί θουσα πρωι νού •Par ki ng ( περι ορι σμένος αρι θμός θέσεων) •Χώρος φύλαξης αποσκευών •10m απόσταση από βοτσαλωτή παραλί α μεξαπλώστρες καιομπρέλες

Cast l e Vi ew Sui t es Τα φυσι κά χρώματα καιυλι κά,όπως τα ξύλι να δάπεδα καιτα μοντέρνα έπι πλα, δημι ουργούν ένα ι δι αί τερο χώρο που αντανακλά απέρι ττη πολυτέλει α σεένα ήρεμο καιι σορροπημένο περι βάλλον. Μεθέα ένα από τα πλέον καλοδι ατηρημένα κάστρα της Ελλάδας, το μοναδι κό στην Ευρώπη μεπέντε αμυντι κά δι αζώματα.Ακί νητος φρουρός των εκάστοτεκατακτητών αλλά και ορμητήρι ο πει ρατών,το κάστρο της Ναυπάκτου,σημεί ο αναφοράς γι α τον Κορι νθι ακό,σας ταξι δεύεισεάλλες εποχές.

Παροχές Δωματί ων •Ατομι κά ρυθμι ζόμενος κλι ματι σμός •Δορυφορι κή Pl as ma TV 20' ' •Τηλεφωνι κό κέντρο δωματί ου •Σύνδεση υπολογι στή καιδωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο I nt er netυψηλών ταχυτήτων σμένο mi nibar •Πλήρως εξοπλι •Προσωπι κό χρηματοκι βώτι ο •Ηλεκτρι κό κλεί δωμα πόρτας •Μαρμάρι νο μπάνι ο •Στήλη υδρομασάζ •Σεσουάρ μαλλι ών •Μπαλκόνιμεθέα …

Αθανασι άδη Νόβα 33,Παραλί α Ψανής,Ναύπακτος,30300 T:+30 2634038216 | F:+30 2634038217 emai l :i nf o@naf s hot el . gr| s i t e:www. naf s hot el . com


NAF S

N

NAFSHOTELFACTSHEET

PoolLounge Ένα σκηνι κό ι απωνι κού μι νι μαλι σμού από φυσι κά υλι κά όπως το μάρμαρο,το νερό και το ξύλο. Ο φοί νι κας στο κέντρο της σύνθεσης προσφέρειδροσι ά καιηρεμί α ενώ εσεί ς απολαμβάνεταιτο cockt ai lσας στι ς ξαπλώστρες του PoolAt r i um Bar . Η πολυτέλει α,η φι λι κή καιζεστή ατμόσφαι ρα, το πρόθυμο καιυποδει γματι κό s er vi ce εί ναι το λι γότερο που μπορούμενα σας προσφέρουμεσεένα χώρο αφι ερωμένο στους λάτρει ς του ξεχωρι στού.

Lobby Στην καρδί α του ξενοδοχεί ου η κομψότητα συναντά την πολυτέλει α σεένα σκηνι κό δροσερού κοσμοπολι τι σμού με πρωταγωνι στές τους επι βλητι κούς χει ροποί ητους πολυέλαι ους καιτι ς εκλεκτές επι λογές σεέπι πλα καιυφάσματα. Μί α αί σθηση αρμονί ας καιχαλάρωσης σε ένα χώρο όπου η λέξη φι λοξενί α απόκτα άλλη δι άσταση.

Naf sCaf f ee Μέσα σεένα μοναδι κό φυσι κό περι βάλλον μετην συναρπαστι κή θέα στα νερά του Κορι νθι ακού,μετα νυχτερι νά φώτα της Αχαΐ ας να χρωματί ζουν τα βράδι α σας,το Naf sσυνδυάζειτην ομορφι ά μετην πολυτέλει α καιτη χαλάρωση μετι ς υπηρεσί ες υψηλού επι πέδου. Το πλούσι ο πρωι νό,οιεκλεκτές ποι κι λί ες καφέκαιοιμοναδι κές προτάσει ς σεποτά καιcockt ai l sκάνουν το Naf scaf e μοναδι κή επι λογή. Ο έναστρος ουρανός συντροφεύεικάθεστι γμή της δι ασκέδασης σας γι α απολαύσει ς όλων των αι σθήσεων.Εσεί ς απλά βυθι στεί τεστο απόλυτο μπλετου Naf scaf e καιμετρήστετα κύματα από το τραπέζισας…

Αθανασι άδη Νόβα 33,Παραλί α Ψανής,Ναύπακτος,30300 T:+30 2634038216 | F:+30 2634038217 emai l :i nf o@naf s hot el . gr| s i t e:www. naf s hot el . com


NAF S

N

NAFSHOTELFACTSHEET Συνέδρι α Οιαπαι τητι κές συνθήκες μι ας συνάντησης ή ενός συνεδρί ου δεν αποτελούν πρόκληση γι α το υψηλό επί πεδο υπηρεσι ών που προσφέρειτο Naf sσεόλους τους τομεί ς.Εδώ μπορεί τενα οργανώσετεαπό ένα μι κρό bus i nes sbr eakf as tμέχριμι α πολυάρι θμη συνάντηση πωλήσεων απαλλαγμένοιαπό το άγχος των λεπτομερει ών της οργάνωσης.Το εξει δι κευμένο προσωπι κό μας εί ναιάρτι α εκπαι δευμένο ώστενα δι εκπεραι ώσεικάθεσας απαί τηση καινα οργανώσειμετον καλύτερο τρόπο ένα επι τυχημένο meet i ng γι α εσάς καιτους συνεργάτες σας!

Naf sMeet i ng Room Ο κατάλληλα σχεδι ασμένος συνεδρι ακός χώρος,καλύπτειτι ς απαι τήσει ς μέχρικαι 60 ατόμων,παρέχοντας πλήρη τεχνι κή κάλυψη γι α μι κρά συνέδρι α και συναντήσει ς.

Papahar al abi oSConf er ence Cent r e Μεγαλύτερες συνεδρι ακές ανάγκες, μπορούν να καλυφθούν από την ει δι κή συνεδρι ακή αί θουσα του Παπαχαραλάμπει ου Ι δρύματος το οποί ο βρί σκεταιακρι βώς απέναντι από την κεντρι κή εί σοδο του ξενοδοχεί ου,καλύπτοντας τι ς ανάγκες μέχρικαι300 ατόμων.

Αθανασι ι άδη Νόβα 33,Παραλί α Ψανής,Ναύπακτος,30300 T:+30 2634038216 | F:+30 2634038217 emai l :i nf o@naf s hot el . gr| s i t e:www. naf s hot el . com

Nafs hotel | Nafpaktos | factsheet | 2011  

Αν απαιτείτε υψηλά πρότυπα ποιότητας στη λειτουργία και στις υπηρεσίες, ένα περιβάλλον με άψογη αισθητική αλλά και μια τοποθεσία που μόνο ιδ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you