Page 1

Όλες οι επιχειρήσεις της Ναυπακτίας

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ ΑΤ Ι Κ Ο Σ & Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ

Ο∆ΗΓΟΣ

Ναυπάκτου

cl

α

έν

kt

∆ι

αν

έµ

ν εά

ωρ

ι∆

ετα

α

υπ

α

λη

η

w

Ν

w

w

.n

af

κτ

ία

pa

µ

ε

σελίδες µε ιστορία, αξιοθέατα, φωτογραφίες και πληροφορίες για τη Ναύπακτο, την Ορεινή Ναυπακτία

Ό

80

ia

.c

ic

k!

2010

om

ν κ αι ∆είτ ε τ ο o n l in e o m .c a fp a kti a n . w w w -a go r a s / o d i g os


ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΛΟΦΡΕΣΚΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΛΑ ΜΕ ΜΕΡΑΚΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΟΛΑ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΑΣ ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΕΣ ΛΙΧΟΥ∆ΙΕΣ ΑΡΙΣΤΗ ΓΕΥΣΗ

Ναύπακτος: Αθηνών & Μανασσή, Τηλ.: 26340 24304, Μεσολόγγι: Χαρ. Τρικούπη & Ράγκου Τηλ.: 26310 25320 Αγρίνιο: 28ης Οκτωβρίου & Μπαϊµπα Τηλ.: 26410 44401, Άµφισσα: Ανδρούτσου & Γάτου Τηλ.: 22650 23707 Κιάτο: Οδ. Ανδρούτσου 6 Τηλ.: 27420 20633, Ιτέα: Ιωάννου Καποδιστρίου 75 Τηλ.: 22650 32530


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 4

Ο∆ΗΓΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

2011

Αίτηση Καταχώρησης

Επωνυµία επιχείρησης

Η καταχώρησή µας να είναι: Απλή δωρεάν καταχώρηση

Περιγραφή ∆ραστηριότητας

Με έντονα γράµµατα

∆ιαφηµιστική καταχώρηση

∆ιεύθυνση - Οδός - Αριθµός

Αποστολή της αίτησης καταχώρησης

Περιοχή

Τ.Κ.

Τηλέφωνο

Fax

Κινητό

e-mail

Site Ηµεροµηνία

Μπορείτε να δηλώσετε τη συµµετοχή σας στην έκδοση του Επαγγελµατικού Οδηγού Ναυπάκτου αποστέλλοντας την αίτηση καταχώρησης µε τους ακόλουθους τρόπους:

µ ε τη λ . : 2 6 3 4 0 2 6 3 1 8 µ ε f a x .: 2 6 3 4 0 2 6 2 9 3 µε e -m ai l : ad v @ na f pa k t i a. c om σ τ η δ ι ε ύ θ υ νσ η Πά νο υ Ρ ή γ α 1 6 Ν α ύ π α κ τ ο ς Τ . Κ 3 0 30 0

Íáõ ðá ê ô ß á press

Γίνετε συνδροµητές σήµερα

Εβδοµαδιαία ενηµέρωση για τη Ναυπακτία κάθε Παρασκευή στο σπίτι σας

Όνοµατεπώνυµο:.................................................. ............................................................................ ∆ιεύθυνση:........................................................... ............................................................................ ........................................................................... Τηλ.Επικοινωνίας:.................................................

Ετήσιες Συνδροµές: Ελλάδα 50 ευρώ, Εξωτερικό 150 ευρώ, Τράπεζες, Υπηρεσίες κ.λ.π. 100 ευρώ. Καταθέστε το αντίστοιχο ποσό: Τράπεζα Πειραιώς: 5157- 031101- 900 Alpha Bank: 221.00.2002003127 Στείλτε το καταθετήριο, στο fax: 26340 26293 ή στο sindromes@nafpaktia.com αναγράφοντας µε στοιχεία σας.


5

Οδηγός 2010

Α

Ναυπάκτου

Από την πρώτη χρονιά που εκδόθηκε ο Επαγγελµατικός Οδηγός Ναυπάκτου, το 2008, σκοπός µας ήταν να δηµιουργήσουµε ένα εύχρηστο, πρακτικό και χρήσιµο εργαλείο για τους κατοίκους της Ναυπάκτου αλλά και έναν χειροπιαστό µοχλό αναβάθµισης της τοπικής αγοράς. Τα δύο πρώτα χρόνια κατάφερε να διευκολύνει τις καθηµερινές µας συναλλαγές, να τονώσει και να προβάλει την τοπική αγορά και να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για µια πόλη που συνεχώς µεγαλώνει. Το ότι συνεχίζει µε επιτυχία και για τρίτη χρονιά την έκδοσή του έχοντας την πολύτιµη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, είναι για µας µια επιβράβευση που όµως δεν µας καθησυχάζει. Ο φετινός οδηγός, όπως θα διαπιστώσετε και µόνοι σας, είναι ανανεωµένος και εµπλουτισµένος. Με έµφαση στο τουριστικό κοµµάτι, µε παρουσίαση όλων των ∆ήµων της περιοχής, µε ιστορικά στοιχεία, αξιοθέατα, χάρτες κλπ. Ο Οδηγός Ναυπάκτου 2010, αποτελεί χρήσιµο εργαλείο και για τον επισκέπτη της πόλης, της Ορεινής Ναυπακτίας και της παραλιακής ∆ωρίδας, δίνοντας έτσι επιπλέον ώθηση στο τουριστικό µας προϊόν.

2010

Ο∆ΗΓΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ο φετινός οδηγός, µια έκδοση της εφηµερίδας Ναυπακτία press, κυκλοφορεί σε 8.000 αντίτυπα. Μπορείτε πάντα να βρείτε όλες τις χρήσιµες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις της Ναυπάκτου στο www.nafpaktia.com.

Στοιχεί α Έκδοσ ης 8000 αντίτυπα, δωρεάν διανοµή Εκδόσεις: npress, Εφηµερίδα Ναυπακτία Press Εµπορικό τµήµα Ναυπακτία Press: Νίκος Μελίστας, Μάντω Χουλιάρα, Xριστίνα Αποστολοπούλου

Σελιδοποίηση, σχεδιασµός, µακέτες διαφηµίσεων: Ευτυχία Λινάρδου Τυπογραφείο: Αρχέτυπο, Άµφισσα, τηλ.: 22650 79079 Στοιχεία επικοινωνίας: Πάνου Ρήγα 16, Ναύπακτος, T.K. 30300 τηλ.: 26340 26318 fax: 26340 26293 Κιν. 6947004708, 6976153730 www.nafpaktia.com - info@nafpaktia.com © copyright 2010 Απογορεύεται η αναδηµοσίευση, αναπαραγωγή ή µετάδοση των κειµένων και των φωτογραφιών χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.


6

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

ΜΑΡΤΙΟΣ 7 14 21 28

1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

6 13 20 27

3 10 17 24 31

7 14 21 28

1 8 15 22 29

4 11 18 25

5 6 12 13 19 20 26 27

6 13 20 27

1 8 15 22 29

ΜΑΪΟΣ 2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

ΙΟΥΛΙΟΣ 4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 5 12 19 26

6 13 20 27

1 7 8 14 15 21 22 28 29

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

2 9 16 23 30

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

4 11 18 25

7 14 21 28

2 9 16 23 30

3 10 17 24

5 12 19 26

3 10 17 24 31

4 11 18 25

6 13 20 27

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 7 14 21 28

1 8 15 22

2010

ΙΑΝΟΥΑΡIΟΣ

2 3 9 10 16 17 23 24

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

ΙΟΥΝΙΟΣ 6 13 20 27

7 14 21 28

7 14 21 28

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30

4 11 18 25

5 12 19 26

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 4 10 11 17 18 24 25 31

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

7 14 21 28

2 9 16 23 30

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25


7

Επαγγελµατικός Ο∆ΗΓΟΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

2010

8000 Αντίτυπα, ∆ωρεάν ∆ιανοµή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 8 ΧΡΗΣΙΜΑ 13 ΑΓΡΟΤΙΚΑ Αγροτικά κτηνοτροφικά, Άνθη - Κήπος, Ελαιοτριβεία

18 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Ανταλλακτικά, Αντιπρoσωπείες, Μηχανές, Συνεργεία, Σχολές Οδηγών

24 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Μουσική, Ξένες Γλώσσες, Ιδιωτικά – παιδικοί σταθµοί, Σχολεία, Σχολικά - Βιβλιοπωλεία, Φροντιστήρια

30 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Γάµος, Βάφτιση, ∆ώρα, Οπτικά, Καθαριότητα Παιδί, Παπούτσια, Ρούχα, Σπίτι

54 ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ Αλουµίνια, Εργασίες, Θέρµανση, Κλιµατισµός, Κατασκευές, Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Ξυλουργεία, Υλικά Οικοδοµών

75 ΟΜΟΡΦΙΑ

Καλλυντικά, Κοµµώσεις, Κοσµήµατα, Αξεσουάρ

81 ΠΡΟΒΟΛΗ

Γραφικές Τέχνες, Επιγραφές Τυπογραφεία, ΜΜΕ, Φωτογραφία Video

83 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ηλεκτρικές Συσκευές, Ήχος, Κινητή Τηλεφωνία, Υπολογιστές

92 ΤΡΟΦΙΜΑ

Super Market, Γαλακτοµικά, Γλυκά, Κάβα, Καφεκοπτεία, Κρεωπολεία, Φούρνοι, Φρούτα, Ψάρια

101 ΥΓΕΙΑ Γιατροί, Μικροβιολόγοι, Οδοντίατροι, Παθολόγοι, Παιδίατροι, ΩΡΛ, Κέντρα Υγείας

110 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Courier, Ασφάλειες, Λογιστές, Μεσίτες, Συµβολαιογράφοι, Τράπεζες

116 XOMΠΙ Internet Cafe, Video Club, Αθλητισµός, Ζωγραφική, Κατοικίδια, Κυνήγι - Ψάρεµα, Προ-πό, Τουριστικά Γραφεία

121 NAFPAKTORAMA Όλη η Ναύπακτία µε µια µατιά

172 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ξενοδοχεία, Ξενώνες, Cafe, Bar, Pizza, Σουβλάκι, Delivery, Καφενεία, Ουζερί, Φαγητό

194 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ


8

www.nafpaktia.com/xrisima καιρός, φαρµακεία, βενζινάδικα, αγγελίες, χρήσιµα τηλέφωνα, delivery

όλα ο n line Αστυνοµία Αστυνοµικό τµήµα Ναυπάκτου 26340 27258 Αστυνοµικό Τµήµα Αντιρρίου 26340 31205 Αστυνοµικό τµήµα Ευπαλίου 26340 51222 Αστυνοµικός Σταθµός Ανω Χώρας 26340 41214 Τµήµα Τροχαίας Ναυπάκτου 26340 27453 Λιµενικός Σταθµός Αντιρρίου 26340 31296 Λιµενικός Σταθµός Ναυπάκτου Τζαβέλλα - Ναύπακτος 26340 27909 Πυροσβεστική Υπηρεσία Κεφαλοβρυσο Ναύπακτος 26340 22199

Βενζινάδικα AEGEAN - Φούντζουλας Λυγιάς - Ναύπακτος

ΕΛΙΝ - Φούντζουλας Κεφαλόβρυσο Ναύπακτος 26340 26260

AEGEAN - Μαρτσούκας Λυγιάς -Ναύπακτος 26340 27676

Λυγιάς Ναύπακτος 26340 25128

AEGEAN -Σταθόπουλος Ξηροπήγαδο- Ναύπακτος 26340 25815

PLAZA ΕΟ Ναυπάκτου - Αντιρρίου 32500-509

AVIN - ∆ηµόπουλος Θέρµου -Ναύπακτος 26340 38288

REVOIL - Γιαννόπουλος Ξηροπήγαδο - Ναύπακτος 26340 22840

AVIN - Φούντζουλας Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 27643

REVOIL -Σταϊκος Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 22743

∆ήµος Αντιρρίου Αντίρριο 2634360401

BP - Γεωργακόπουλος Καστράκι - Ευπάλιο 26340 52600

SHELL -Κοντοχρήστος Κέντρο -Ναύπακτος 26340 27381

∆ήµος Αποδοτίας Ανω Χώρα 26340 41390

BP - Φούντζουλας Γήπεδο - Ναύπακτος 26340 21518

SHELL - Βαρελάς Παλαιοπαναγιά - Ναύπακτος

∆ήµος Ευπαλίου Ευπάλιο 26340 53271-2

Μαρτσούκα Όλγα Λυγιάς Ναύπακτος 26340 22474

∆ήµοι - ΚΕΠ

BP - Αλεξόπουλος Ξηροπήγαδο - Ναύπακτος 26340 26313

SHELL -Παπαδογιώργος 5χλµ Ναυπάκτου-Θέρµου Ναύπακτος 26340 26209

Dracoil - Πολιτοπούλου Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 26887

SILK OIL Μεσολογγίου- Ναύπακτος 26340 29114

∆ήµος Πλατάνου Πλάτανος 26340-62122

Dracoil Μεσολογγίου 42 Ναύπακτος 26340 29114

ΕΚΟ - Χρυσανθόπουλος Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος

∆ήµος Πυλήνης Σίµος 26340 62400

ΕΚΟ - Πολιτόπουλος Πλατανίτης -Ναύπακτος 26340 31627

∆ήµος Χάλκειας Τρίκορφο 26340 45723

MEAD OIL Βενζινάδικο

∆ήµος Ναυπάκτου Ναυπακτος 26340 24150

www.nafpaktia.com/xrisima φαρµακεία, βενζινάδικα, καιρός, χρήσιµα τηλέφωνα online


Κ.Ε.Π. Aνω Χώρας Ανω Χώρα 26340 41697 Κ.Ε.Π. Αντιρρίου Αντίρριο 26340 31200 Κ.Ε.Π. Ευπαλίου Ευπάλιο 26340 52962 52964 Κ.Ε.Π. Ναυπάκτου Γρίµποβο - Ναύπακτος 26340 38255 Κ.Ε.Π. Πλατάνου Πλάτανος 26340 62177 Κ.Ε.Π. Πυλήνης Σίµος 26340 62012

∆ιάφορες Υπηρεσίες Αιτωλική Αναπτυξιακή Π. Ρηγα - Ναύπακτος 26340 38110 Αναπτυξιακή Ναυπάκτου Ψανή - Ναύπακτος 26340 38800 ∆ΕΗ Ναυπάκτου Ναυµαχίας 60 -Ναύπακτος 26340 27248 (ΒΛΑΒΕΣ) ∆ΕΥΑΝ Τέρµα Κοζώνη - Ναύπακτος 26340 27727

Παπαχαραλάµπειος Βιβλιοθήκη Α. Κοζώνη 7 -Ναύπακτος 26340 27388

Ναύπακτος 26340 28980 / 27248 ΙΚΑ Λόρδου Βύρωνα 1 Ναύπακτος 26340 38471

Εθνικό Παπαχαραλάµπειο Στάδιο Ναύπακτος 26340 27265 (Γήπεδο)

Ο.Α.Ε.∆. Κεφαλόβρυσο Ναύπακτος 26340 28779

Λαογραφικό Μουσείο Ευπαλίου 26340 51363

Τµήµα Μεταφορών Ναυπάκτου Θέρµου 21 - Ναύπακτος 26340 29622

Νοσοκοµεία

Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου Μεσολόγγι 26310 28186 Εισαγγελεία Μεσολογγίου Μεσολόγγι 26310 28183 Πρωτοδικείο Μεσολογγίου Μεσολόγγι 2631028181 Πταισµατοδικείο Μεσολογγίου Μεσολόγγι 26310 26998 Υποθηκοφυλάκειο Ναυπάκτου Ναύπακτος 26340 22547 ΚΤΕΛ Ναυπάκτου 26340 27224 ΚΤΕΛ Αντιρρίου 26340 31500

409 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Γηροκοµείου & Ερυθρού Σταυρού - Πάτρα 2610 277871

ΚΤΕΛ Φωκίδας 26340 27241

ΕΛΤΑ Τζαβέλλα - Ναύπακτος 26340 27232

Μουσείο Ιερού Αγώνος 1821 Πλ. Φαρµάκη - Ναύπακτος 26340 27084

∆ΕΗ Ναυµαχίας 60 - Ψανή

Πύργος Μπότσαρη Λιµάνι - Ναύπακτος 26340 -29779

Πολιτισµός

9

Σύλλογοι Σύλλογος Αιµοδοτικός Ναύπακτος 26340 22112 Σύλλογος Αλκυόνη Β.Ε. Πλαστήρα 9 Ναύπακτος 26340 27313 Σύλλογος Ελληνοαµερικάνων Ναύπακτος 26340 29978 Σύλλογος Ηπειρωτών Ναύπακτος 26340 29022

Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ρίου Ρίο - Πάτρα 2610 999111-13

Κυνηγετικός Σύλλογος Ευπαλίου 26340 51791

Γενικό Νοσοκοµείο Μεσολογγίου "Χατζηκώστα" Χατζηκώστα 2 - Μεσολόγγι 26310 57100

Κυνηγετικός Σύλλογος Ναυπάκτου Ναύπακτος 26340 28490

Γε ν ικ ό Ν ο σο κ οµ εί ο "Ο Αγιος Ανδρέας" 2610 227000 Πάτρα

Σύλλογος Πολυτέκνων Ναυπάκτου Ναύπακτος 26340 23939

Καραµανδάνειο (Παίδων) Πάτρα 2610 622222

Πτυχιούχων Μηχανικών Ναυπακτίας και ∆ωρίδας Ξηροπήγαδο - Ναύπακτος 6944765533

Κέντρο Υγείας Ανω Χώρας Ανω Χώρα 26340 41444-41209

ΟΤΕ Ναυπάκτου Ψαρού - Ναύπακτος 26340 28399 22139 Βλάβες 121(από σταθερό) 13888(από κινητό)

www.nafpaktia.com/xrisima

Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου Ξηροπήγαδο - Ναύπακτος 26343 60000

Περιφερειακό Ιατρείο Σίµου Σίµος Ναυπακτίας 26340 62337

Περιφερειακό Ιατρείο Αράχωβας Αράχωβα- Ναυπακτίας 26340 48202 Περιφερειακό Ιατρείο Περίστας Περίστα- Ναυπακτίας 26340 61395

Φυσιολατρικός σύλλογος Αντιρρίου “Αριστοτέλης” Αντίρριο 6974500400 Εµπορικός Σύλλογος Ναυπάκτου Ξηροπήγαδο Ναύπακτος 26340 26522 Επιµελητήριο Αιτ/νίας

φαρµακεία, βενζινάδικα, καιρός, χρήσιµα τηλέφωνα online


10

Ναύπακτος 26340 26862

Χάσκαρης Γιώργος Γραφείο τελετών Ευπάλιο 26340 52344

Θεοφάνη Ευφροσύνη Αµφίσσης 153 Έναντι Κ.Υ. Ναυπάκτου 26340 22066

Φαρµακεία

Θεοφάνης Περικλής Αθηνών 6 - Ναύπακτος 26340 28829

Χρήσιµα - Ταξί Μπενέκος ∆ηµήτρης Ταξί Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 21072 Ραδιοταξί Ναυπάκτου Ναύπακτος 26340 25111 Ταξι Αντιρρίου Αντίρριο 26340 31282

Χρήσιµα - Τελετές Κατσούδας Λεωνίδας Γραφείο τελετών Αντίρριο 26340 32477 Μαυροµύτης Γρηγόρης Γραφείο τελετών Θ. Νόβα 2 (πλησίον ΙΚΑ) Ναύπακτος 26340 21500 Μα υ ρ ο µ ύ τη ς Κω νστ αν τί νο ς Γραφείο τελετών Αθηνών 67 Ναύπακτος 26340 20000 Τσέλιος Νίκος Γραφείο τελετών Μεσολογγίου 11 Ναύπακτος 26340 38444

Αγγελοπούλου Γεωργία Μεσολογγίου - Ναύπακτος 26340 28600 Αντωνάκου Ευαγγελία Μεσολογγίου 74 Ναύπακτος 26340 21450

Κούµπιος Νικόλαος Τζαβέλα 69 - Ναύπακτος 26340 27361 Κυτέα Ελένη Ευπάλιο 26340 51011

Παναγοπούλου Βασιλική Αθηνών 56 Κεφαλόβρυσο Ναύπακτος 26340 23544

Μαρτσούκα Κωνσταντίνα Πλαστήρα 3 - Ναύπακτος 26340 27056

Βασιλοπούλου Χριστίνα Μεσολογγίου 36 Ναύπακτος 26340 25293

Παναγοπούλου Βασιλική Αθηνών 56 Κεφαλόβρυσο Ναύπακτος 26340 23544

Γράψα Μαρία Κάτω ∆άφνη - Ναύπακτος 26340 26000 ∆ερµιτζιώτη Ευγγελία Λυγιάς (Νεοκάστρου) Ναύπακτος 26340 27212 ∆ηµοπούλου Αναστασία Μεσολογγίου 7 Ναύπακτος 26340 23161 ∆ροσοπούλου Γεωργία Ν. Μπότσαρη 54 Ναύπακτος 26340 22320

Παπαθανάσης Θανάσης Θ. Νοβα (ΙΚΑ) Ναύπακτος 26340 26777 Πατούχα Αναστασία Τζαβέλα 39 - Ναύπακτος 26340 27680 Ράπτης Ιωάννης Τζαβέλα 31 -Ναύπακτος 26340 23383 Τσώτας Βασίλειος Ε.Ο Αθηνών- Αµφίσσης Ξηροπήγαδο- Ναύπακτος 26340 38201

Εκκλησίες Μονή Αγίου Αυγουστίνου 26340 44381 Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόµου 26340 27401

Μονή Μεταµορφώσεως Σωτήρος 26340 27832 Μονή Παναγίας Αµπελακιώτισσας 26340 41207 Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας 26340 51030 Μονή Παναγίας Γοργουπήκοου 26340 27688 Ναός Αγίου Αθανασίου ∆άφνη 26340 23726 Ναός Αγίων Αποστόλων Ελαιοστάσιο 26340 21091 Ναός Αγίων Αποστόλων Τρίκορφο 26340 44011 Ναός Αγίου Γεωργίου Ναύπακτος 26340 28479 Ναός Αγίου Γεωργίου Ευπάλιο 26340 51325 Ναός Αγίου Γεωργίου Καστράκι 26340 51644 Ναός Αγίου ∆ηµητρίου Ναύπακτος 26340 29641 Ναός Αγίου ∆ηµητρίου Σκάλα 26340 24651 Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόµου Μαραθιάς 26340 91696 Ναός Αγίου Νικολάου Λυγιάς 26340 22486

www.nafpaktia.com/xrisima φαρµακεία, βενζινάδικα, καιρός, χρήσιµα τηλέφωνα online


11

Ναός Αγίου Νικολάου Αντίρριο 26340 31794 Ναός Αγίου Νικολάου Αράχοβα Κλεπά 26340 48337 Ναός Αγίου Νικολάου Πλάτανος 26340 61047 Ναός Αγίου Νικολάου Κυδωνίας Πλάτανος 26340 48440

Íáõ ðá ê ô ß á press

Ναός Αγίας Παρασκευής Ναύπακτος 26340 27301 Ναός Αγίας Παρασκευής Άνω Χώρα 26340 41350

Η Ενηµέρωση στη Ναύπακτο αλλάζει σελίδα

Κάθε παρασκευή στα περίπτερα της Ναυπάκτου

Ναός Αγίου Πολυκάρπου Μαµουλάδα 26340 22598 Ναός Αγίας Τριάδας Βελβίνα 26340 21061 Ναός Αποστόλου Θωµά Λυγιάς 26340 29475 Ναός Ευαγγελιστού Μάρκου Μοναστηράκι 26340 52113 Ναός Ζωοδόχου Πηγής Ξηροπήγαδο 26340 24284 Ναός Κοίµησης Θεοτόκου Παλαιοπαναγιά 26340 22690 Ναός Αγίου Πολυκάρπου Μαλάµατα 26340 71543Όλη η Ναυπακτία µε ένα click! www.nafpaktia.com

www.nafpaktorama.gr

Ηλεκρονική ενηµέρωση για τη Ναύπακτο και τη Ναυπακτία

Τουριστικός οδηγός Ναυπάκτου και Ορεινής Ναυπακτίας

Επαγγελµατικός οδηγός Ναυπάκτου

Χάρτης της Ναυπάκτου και της Ναυπακτίας

www.nafpaktia.com/agora

www.nafpaktia.com/xrisima Χρήσιµες πληροφορίες, φαρµακεία, βενζινάδικα

www.nafpaktia.com/xrisima

www.nafpaktia.com/map

www.nafpaktia.com/photos Φωτογραφίες και video της Ναυπάκτου

φαρµακεία, βενζινάδικα, καιρός, χρήσιµα τηλέφωνα online


Εσείς ακόµα ψάχνετε τρόπο να διανείµετε το έντυπό σας;

Μια νέα ολοκληρωµένη υπηρεσία, παραγωγής και διανοµής εντύπου για όλες τις επιχειρήσεις της Ναυπάκτου

ΕΝΤΥΠΟ∆ΙΑΝΟΜΗ Íáõ ðá ê ô ß á press

ΟΜΙτΚύπΑου Ν Ο Κ Ι ΚΑΙ Ο νοµής εν Α ια Τ δ Σ ι Ι α κ Π ς γή , ΑΞΙπΟ ∆ιανοµή ιοχή και τον παραγω Α ία Λ σ ε Ο ρ ν περ Κ η Υ Ε Επιλέξτε τη υ θέλετε να µένη υ σε Ένθεση ηρω Η ολοκλ

η Σχεδίασ τυπόσας µε

η Εκτύπωσ λιδο, τρίπτυχο,

οσέ Α4, Α5, ολ ρόρωµο, ασπ γχ έ , χο τυ έν ίπ το δ τους ε υµ πό α ζο Σχεδιά ρικοί µόνο design µε µαυρο, µε µε το ι µοντέρνο υ κα νο ο φ ώ ρ π µά µο Τυ ό ύς. το µήνυ συνδυασµο ταδώσετε νταγωνιστόχο να µε ς στις πιο α ιο έντυπο α πο σ ό κά π ε υ ετ ντ έχ έ η άς. ήδ ρ ν Α µε γο σας. ς της α ζόµαστε στικές τιµέ νο, συνεργα ς τη α σχεδιασµέ αφεί ιουργικά γρ όλα τα δηµ υ. Ναυπάκτο

σας ε το µήνυµά Μεταφέρετ της ς τε σ ώ αναγν όλους τους δροµηυν press. Σε σ Ναυπακτία ε όλη σ ι κα ύπακτο τές στη Να περίτο σ ι κα ά α, αλλ την Ελλάδ σας πό τυ έστε το έν πτερο, ενθ ς. µα ίδα στην εφηµερ

χίων πο αριθµό τεµα , και εµείς την αγορά σ ε ετ διαθέσ ιανείµουµε νουµε να δ αναλαµβά και στοχευα ας άµεσ το έντυπό σ τια και λιάδες σπί µένα, σε χι ακτο. ς στη Ναύπ επιχειρήσει

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26340 26318


13

ΑΓΡΟΤΙΚΑ Μαυροµύτη ΑΦΟΙ Μελισσοκοµικά Προϊόντα Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 28316

Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Ναυπάκτου Πτηνοτροφικά προϊόντα Μανάγουλη Ευπάλιο 26340 71401

Αγροτικά Κτηνοτροφικά

Ναύπακτος 26340 27286

STIHL Αγροτικά µηχανήµατα Θεµ. Νόβα 10 Ναύπακτος 26340 24137

Κουτσοσπύρος Χρήστος & ΣΙΑ ΟΕ Οπωροκηπευτικά Λυγιάς Ναύπακτος 26340 27521

Αγροτικός Συνεταιρισµός Ευπαλίου Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 51223

Κυρίτσης Χρήστος Ζωοτροφές - Άλευρα Λυγιάς Ναύπακτος 26340 20098

Μουχτούρης ΟE Αγροτικά µηχανήµατα Ε.Ο. Ναυπάκτου - Ιτέας Ναύπακτος 26340 29609

Τριανταφύλλου Γιώργος Καυσόξυλα Κάρβουνα Λυγιάς Ναύπακτος 26340 26262

Κωστογιάννη ΟE Λιπάσµατα - Μηχανήµατα Μπότσαρη 65 Ναύπακτος 26340 26101

Πολιτόπουλοι ΑΦΟΙ Άλευρα- Ζωοτροφές Λυγιάς Ναύπακτος 26340 23780

Φάρµα Ναύπακτος Φάρµα αγρίων ζώων Ξηροπήγαδο Ναύπακτος 26340 27572

Ένωση Αγροτικών Συναιτερισµών Μεσολογγίου – Ναυπακτίας Φαλυσίου 13 -

Μελίστας Παύλος Αγροτικά Εργαλεία Μαλάµατα - Ευπάλιο 26340 71553

Ξ η ρ ο π ή γα δ ο - Ν α ύ π α κ το ς


14

Πλούµης Νίκος Γεωπόνος Γ.Π.Α

Γιαννόπουλος Ευθύµιος Εµπόριο ζωοτροφών Μαλάµατα Ευπάλιο Γκανιάτσου Νικολίτσα Ελαιοτριβείο Σεργούλα Ευπάλιο 26340 91422 Κάκκος Θεόδωρος Αγροτικά – κτηνοτροφικά εφόδια - Αντίρριο 26340 31615 Κοϊνης Επαµεινώνδας Εκτροφή αλόγων Χιλιαδού - Ευπάλιο

Αµφίσσης & Μαλακάσσης 7 Ναύπακτος, Τηλ.: 26340 28421 Κιν.: 6944377848

Ανεµώνη Άνθη – Φυτά Μεσολογγίου Ναύπακτος 26340 25888 Ανθούριο Άνθη – Φυτά Θέρµου & Φρουρίου (δίπλα στο 2ο ∆ηµοτικό) Ναύπακτος 26340 29301 Ανθώνας Άνθη - Φυτά Μεσολογγίου Ναύπακτος 26340 24045

Τσιάµης Χρήστος Χοιροτροφείο – πτηνοτροφείο Μαλάµατα - Ευπάλιο

Γεωπονική Γωνιά Φυτώρια - γεωπονικά Ξηροπήγαδο Ναύπακτος 26340 21190

Χρήστος Κ. Καλαβρουζιώτης και Σια Ε.Ε.Ε. Αγροτικά – κτηνοτροφικά εφόδια Ρίζα - Αντίρριο 26340 31321

Θερµοκήπια Ναυπάκτου Θερµοκήπια οικολογικά προϊόντα Ξηροπήγαδο Ναύπακτος 26340 27572

Άνθη-Κήπος

Κηποτεχνική Φυτώρια Γεωπονικά Θεµ. Νόβα Ναύπακτος 26340 26433

Άγρος & Κήπος Αρχιτεκτονική κήπων Ξηροπήγαδο - Ναύπακτος 26340 28862


Ε Ν Ω Σ Η Α Γ Ρ ΟΤ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Ν ΕΤΑ ΙΡ ΙΣ Μ Ω Ν ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Υποκατάστηµα Ναυπάκτου Φαλυσίου 13 Ναύπακτος Τηλ.: 26340 27286 – 21286 e-mail: easmn@otenet.gr www.easmn.gr

Το ε ξ ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν ο κ α τ ά σ τ η µ α σε όλ ο τ ο κ ύ κ λ ω µ α α γ ρ ο τ ι κ ή ς – κ τ η νο τ ρ ο φ ι κ ή ς π α ρ α γωγή ς κα ι δ ιά θ ε σ η ς : Τα πάντα για τον Αγρότη – κτηνοτρόφο – επαγγελµατία αλλά & για τον ερασιτέχνη. Ευρύτατη γκάµα για παραγωγή Συµβατών – βιολογικών προϊόντων καθώς & ολοκληρωµένης διαχείρισης. Γεωργικά & κτηνιατρικά φάρµακα Ζωοτροφές όλων των τύπων και ειδών. Σπόροι πιστοποιηµένοι. Μηχανήµατα – εργαλεία – Λιπαντικά παντός είδους από τις πιο επώνυµες αντιπροσωπείες σε τιµές ασυναγώνιστες. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ – ΒΑΜΒΑΚΙΑ – ΣΙΤΗΡΑ – ΡΥΖΙ – ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗ Υπηρεσιών – Εδαφολογικές αναλύσεις – Ασφάλειες παντός είδους, -Προγράµµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης – Επιστροφή Φ.Π.Α. Αγροτών – Επιδοτήσεις αγροτών - Συµβουλευτική γεωργία. Μ ε 1 0 σ η µ ε ί α π ώλ η σ η ς σ τ ο Ν ο µ ό


16

Φυτώρια Πολυζώης Φυτώρια - γεωπονικά Καστράκι - Ευπάλιο 26340 52382

Κονίδα Βασιλική Άνθη – Φυτά Αθηνών 25 - Ναύπακτος 26340 22811

Πετσαβάς Θανάσης Συντήρηση – διαµόρφωση κήπων - Ναύπακτος 26340 29771

Κυκλαµινο Άνθη – Φυτά – ∆ιακοσµήσεις Αθηνών 90 - Ναύπακτος 2634300838

Πλούµης Νίκος Γεωπόνος Γεωργικά εφόδια Αµφίσσης & Μαλακάσσης 7 - Ναύπακτος 26340 28421

Αντωνόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ Ελαιοτριβείο Ευπάλιο Ευπάλιο 26340 51377

Φούντζουλας Αποστόλης Κάρβουνα-Καυσόξυλα Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 21711

Κυρίτσης ΟΕ Ελαιοτριβείο Βαρειά Αφροξυλιά

Νερίνα Άνθη - Φυτά Θεµ. Νόβα & ∆ιονυσίου Ναύπακτος 26340 29771

Ελαιοτριβεία

Ναύπακτος 26340 27509

Μίχος & ΣΙΑ ΟΕ Ελαιοτριβείο Ελαιοστάσι Ναύπακτος 26340 22558 Μουχτούρης Θωµάς Ελαιοτριβείο 1ο χλµ. Αντιρρίου– Μολυκρίου Ναύπακτος 26340 31477


18

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Ανταλλακτικά Autocare Αξεσουάρ ανταλλακτικά Θέρµου 39 - Ναύπακτος 26340 20018 Carmania Αξεσουάρ αυτοκινήτων – ασφάλειες -οδική βοήθεια Αµφίσσης & Κατσαντώνη - Ναύπακτος 26340 20148 Dynamotors Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος 26340 38420 Sumo Sound Ηχοσυστήµατα αυτοκινήτων Μεναίχµου - Ναύπακτος 26340 27213

VELKO Εµπόριο αυτοκινήτων – ανταλλακτικών – service Πλατανίτης Αντίρριο 26340 32121

Ασηµακοπούλου Έφη Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Καλυδώνος 11 Ναύπακτος 26340 27381

Κράνης Κωνσταντίνος Ανταλλακτικά και αξεσουάρ Αµφίσσης 135 Ναύπακτος 26340 22509

Αθανασόπουλος Παπαδούλας Ελαστικά - ζάντες αξεσουάρ Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 24666

Αφοί Φούντα Αξεσουάρ αυτοκινήτωνΑνταλλακτικά, συναγερµοί Λυγιάς Ναύπακτος 26340 24258

Φούντζουλας Αθανάσιος Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Πάνου Ρήγα 1 Ναύπακτος 26340 26260

Αντίοχος - Καραγιώργος Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 24540 Αντωνιάδης Κωνσταντίνος Ανταλλακτικά και αξεσουάρ Ξηροπήγαδο Ναύπακτος 26340 21228

Αντιπροσωπείες Κάκκος Χρήστος Continental Ελαστικά - ζάντες – αναρτήσεις Ξηροπήγαδο Ναύπακτος 26340 27861

Citroen Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος 26340 24255

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡΟΜΕΤΡΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΤΗΛ.: 2634021228 e-mail info firstcarrs.gr

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ζηροπήγαδο Ναυπάκτου (έναντι ΑLIMENTA) Τηλ.: 26340 27861 - Κιν.: 6973 286142


19

First Cars Καινούργια και µεταχειρισµένα αυτοκίνητα Ξηροπήγαδο Ναύπακτος 26340 21228

Honda – Mitsubishi Volvo Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος 26340 27444

Nissan Σακκούλης Εξειδικευµένο συνεργείο – ανταλλακτικά Θέρµου – Β’ Εργατικές κατοικίες Ναύπακτος 26340 22673

Ford Ζαχαρής Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 29630

Mercedes – Benz Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος 26340 38212

Opel Κυρίτσης Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων Μεσολογγίου – Γήπεδο Ναύπακτος 26340 28801 Renault Κουτσογιάννης Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων Αµφίσσης & Μαλακάσσης Ναύπακτος 26340 29815

Suzuki Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων Πλατανίτης Ναύπακτος 26340 32200 Toyota Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος 26340 21866 Θεοδωρόπουλος Θέµης Καινούργια & µεταχειρισµένα αυτοκίνητα Ε.Ο.ΝαυπάκτουΑντιρρίου, Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος 26340 26250


20

Μαρτσούκα Μαρία Καινουρια και µεταχειρισµένα αυτοκίνητα Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 27693

Μηχανές Moto Champion Εµπόριο και Επισκευή Μηχανών Μεσολογγίου 61-63 Ναύπακτος 26340 21147 MOTO GO Εµπορία & Service Μοτοσυκλετών

Λ. Αµφίσσης – Ξηροπήγαδο (έναντι εξόδου Μαλαµάτων) Ναύπακτος 26340 22759

Ζησιµόπουλος Κυριάκος Μοτοσυκλέτες Ποδήλατα Θεµ. Νόβα 10 Ναύπακτος 26340 24137

Street Life Εµπόριο και Επισκευή Μηχανών Αθηνών 34 Ναύπακτος 26340 25116

Μοτο Κοτζακ Μοτοσυκλέτες Ποδήλατα Αµφίσσης 30 Ναύπακτος 26340 29001

Yamaha – Ζαπαντής Εµπόριο και Επισκευή Μηχανών Αµφίσσης 1 – Λυγιάς Ναύπακτος 26340 21841

Μότο Λούης Μοτοσυκλέτες Ποδήλατα Μεσολογγίου 39 Ναύπακτος 26340 21574 Σµπούκης Λάµπρος Εµπορία & Service Μοτοσυκλετών Αµφίσσης & Μαλακάσσης - Ναύπακτος 26340 21531

Συνεργεία Adams Service Οδική Βοήθεια Μολυκρείου - Ναύπακτος 26340 31161 Auto Glow Κέρωµα - επιδιορθώσεις σε γδαρσίµατα πλατεία Οξύλου 5 Ναύπακτος 26340 27283 D.N.A...I Συνεργείο Αυτοκινήτων Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 38002 Dynamic Service Συνεργείο Αυτοκινήτων Αµφίσσης & πάροδος Σιαδήµα - Ναύπακτος 26340 24164

ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗΣ Α. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΤΗΛ: 2634022687 Fax: 2634026393 e-mail: Karnax_iwan@yahoo.gr


21

Green car wash Οικολογικό πλύσιµο αυτοκινήτων Αµφίσσης 4 – Κεφαλόβρυσο Ναύπακτος 26340 22391

Toyota Service Συνεργείο Αυτοκινήτων 2ο χλµ. Ναυπάκτου – Αντιρρίου, Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος 26340 23503

Moto Service Συνεργείο Μηχανών Θεµ. Νόβα 10 Ναύπακτος 26340 22559

Αντωνιάδης Κωνσταντίνος Φανοποιείο – ειδικές βαφές Ξηροπήγαδο - Ναύπακτος 26340 21228

Βασιλόπουλος Βασίλης Συνεργείο Αυτοκινήτων Φιλικής Εταιρείας 1 Ναύπακτος 26340 22354 Γεωργακόπουλος Νικόλαος Φανοποιείο Καστράκι Ευπάλιο 26340 52341

∆ηµόπουλος Παναγιώτης Ηλεκτρολογείο Αυτοκινήτων Ξηροπήγαδο Ναύπακτος 26340 24495 Θεοδωρόπουλος Γεράσιµος Συνεργείο SEAT ∆ηµοκρατίας 21 Ναύπακτος

Οδική Βοήθεια

ADAMS SERVICE το όνοµά µας η εξυπηρέτησή σας

Αντίρριο 6944-357780

24 ώρες

Τηλ.: 26340 31161 οικ. 26340 25984

Επισκευές Service Μετατροπές ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ SERVICE ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Λ. Αµφίσσης - Ξηροπήγαδο (Έναντι Εξόδου Μαλαµάτων) Τηλ. - Fax:. 26340 22759, Κιν. 6976712320


22

Θωµόπουλος Ανδρέας Φανοποιία – Βαφές φούρνου - Ναύπακτος 26340 22836 Θωµόπουλος Γιάννης Φανοποιείο Αυτοκινήτων Αµφίσσης 138 - Ναύπακτος Καραδήµα ΑΦΟΙ Φανοποιείο ΑυτοκινήτωνΒαφές Φούρνου 8ο χλµ. Ναυπάκτου – Άνω Χώρας - Ναύπακτος 26340 51309 Καρναχωρίτης Αθανάσιος Βουλκανιζατέρ Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος 26340 22687 Κυρίτσης Κωνσταντίνος Φανοποιείο – βαφές αυτοκινήτων Καστράκι - Ευπάλιο 26340 26927

Λακουµέντας Ιωάννης Φανοποιείο – βαφές Αυτοκινήτων Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 21116 Λάµπος Αθανάσιος Εξατµίσεις Αυτοκινήτων Αφροδίτης 14 – Κεφαλόβρυσο Ναύπακτος 26340 27708 Λάµπος Γεώργιος Συνεργείο Αυτοκινήτων Καστράκι - Ευπάλιο 26340 26791 Μανώλης Κωνσταντίνος Βουλκανιζατέρ Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 22485 Μπισµπίκης ∆ηµήτρης Συνεργείο Αυτοκινήτων Πορφύρη & Ασηµακοπούλου Ναύπακτος 26340 24700 Παντελίδης Πολυχρόνης Ηλεκτρολογείο

αυτοκινήτων - Αντίρριο 26340 31840 Ραγκαβάς Αντώνιος Συνεργείο – Βουλκανιζατερ - Αντίρριο 26340 31350 Ράικος ∆ηµήτριος Συνεργείο Αυτοκινήτων Ξηροπήγαδο - Ναύπακτος 26340 26487 Σταµούτσου ΑΦΟΙ Ηλεκτρολογείο Αυτοκινήτων Ξηροπήγαδο - Ναύπακτος 26340 22606 Τερζής Ιωάννης Ηλεκτρολογείο Αυτοκινήτων 1ο χλµ. Ναυπάκτου – Θέρµου Ναύπακτος 26343 00591 Τζίµης Πλυντήριο αυτοκινήτων Ασηµακοπούλου & Πραντούνα - Ναύπακτος 6977090778

Χρυσανθόπουλος Γιάννης Φανοποιείο Αυτοκινήτων Πλατανίτης Αντίρριο 26340 31024

Σχολές Οδηγών Καραβασίλης Αθανάσιος Σχολή Οδηγών Νικ. Φαρµάκη 11 Ναύπακτος 26340 38383 Κονίδας Παναγιώτης Σχολή Οδηγών ∆ηµ. Ψαρρού & Ιντζέ 2 Ναύπακτος 26340 38151 Κόττας Λουκάς Σχολή Οδηγών Θέρµου 2 Ναύπακτος 26340 29111 Κουβαράς Κωνσταντίνος Σχολή Οδηγών Ασηµακοπούλου 4-6 – Ψανή - Ναύπακτος 26340 22086 Λαουρδέκης Χρήστος Σχολή Οδηγών Λιµάνι - Ναύπακτος 26340 22817 Νικολαρόπουλος Ευγένιος Σχολή Οδηγών Αθηνών 61 Ναύπακτος 26340 21999


24

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Ζωγραφική Καλαντζής Νικόλαος Εργαστήριο Ζωγραφικής Τζαβέλλα 46 Ναύπακτος 26340 21833 Λουκόπουλος Βασίλης Αγιογράφος -διακοσµητής Ελευθερίας & Εθνικής Αντιστάσεως Ναύπακτος 26340 24116 Μαρία – Έλενα Μαρίνου Αγιογράφος Σάµου 23 - Αντίρριο 26340 31074 Μαριλένα Ζολότα Ζωγράφος Αποκαύκου 6 Ναύπακτος 6947688659

Πολυχρόνου Φωτεινή Σχολή Τέχνης Βαρδακουλά 16 - Ναύπακτος 6993939087 Σιδηροπούλου Καραγεώργου Σοφία Ζωγράφος – Αγιογράφος Μελεάγρου 1 Ναύπακτος 6932014272

Θέατρο Ευαγγελάτου Ειρήνη Θεατρικό Εργαστήρι Αµφίσσης 4 Ναύπακτος 26340 26404

Ιδιωτικά – Σταθµοί Εκπαιδευτήρια Πάνου Eκπαιδευτήρια Παλαιοπαναγιά -Ναύπακτος 26340 21607

Η Μαγική Αυλή Παιδικός Σταθµός παραλία Παλαιοπαναγιάς Ναύπακτος 26340 21014 Καραµέλα Παιδικός Σταθµός Ασηµακοπούλου 4-6 – Ψανή Ναύπακτος 26340 20158 Παραµυθένια Πολιτεία Παιδικός σταθµός Ασηµακοπούλου Ψανή - Ναύπακτος 26340 29800 Πιπίνος Παιδικός Σταθµός πάροδος ∆ιονύσου Ναύπακτος 26340 26955

Μουσική Μουσική Σχολή Εµµέλεια Μουσική Σχολή Β. Ε. Πλαστήρα 11 Ναύπακτος 26340 24790 Μουσική Σχολή Ναυπάκτου Μουσική Σχολή Αποκαύκου 19 - Ναύπακτος 26340 28103 Τουµπάνου Σοφία Μουσική Σχολή Αλθαίας 28 - Ναύπακτος 26340 21284

Ξένες γλώσσες Deutsch 4 U Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπότσαρη 62 Ναύπακτος 26340 20002

Εργαστήριο Ζωγραφικής Καλαντζής Νίκος Τζαβέλλα 46, Τηλ.: 26340 21833

- Έργα Τέχνης - Είδη ∆ώρων - Κορνίζες

E-mail: ireva@hotmail.com


26

Βιολέττα Ζαγοραίου Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τζαβέλλα 100 Ναύπακτος 26340 22700

Νταρλήν Πεννιά Κέντρο Ξένων Γλωσσών ∆ον Ζουάν Αυστριακού 5 - Ναύπακτος 26340 28495

Βλαχογιάννης Σπύρος Κέντρο Ξένων Γλωσσών - Αντίρριο 26340 31466

Παληού Αλεξία Ξένες Γλώσσες Μπότσαρη 81 Ναύπακτος 26340 24190

Κάκκος Σταύρος Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σιαµαντά 8 - Ναύπακτος 26340 22000 Καραµούστου Λίντα Κέντρο Ξένων Γλωσσών Θέρµου & Εθνικής Αντιστάσεως Λαγκαδούλα - Ναύπακτος 26340 25310 Κυττέα - Παπαδοκωστάκη Αικατερίνη Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάνου Ρήγα 10 Ναύπακτος 26340 28214 Μεντζάς Ανδρέας Ξένες Γλώσσες Αφροδίτης 2 – Κεφαλόβρυσο Ναύπακτος 26340 38036 Νταουσάνης Γιάννης Ξένες Γλώσσες Ευρώπης & Λόρδου Βύρωνος - Ναύπακτος 26340 22122

Πατούχα – Λόη Κωνσταντίνα Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιντζέ 2 - Ναύπακτος 26340 29766 Πολύδωρος Κωνσταντίνος Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ν. Τσάρα 5 & Καλυδώνος – Ψανή - Ναύπακτος 26340 24000

Σχολεία 12ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου Νηπιαγωγείο Αγίας Σοφίας Ναύπακτος 26340 29893 1ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου Γυµνάσιο Μεσολογγίου Ναύπακτος 26340 21378 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ναυπάκτου ∆ηµοτικό

Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθµός

Η ΜΑΓΙΚΗ ΑΥΛΗ KINDERGARTEN

Γρίµποβο - Ναύπακτος 26340 27238 1ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου Λύκειο Μεσολογγίου Ναύπακτος 26340 22045

2ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου Λύκειο Τσάρα - Ναύπακτος 26340 27394

1ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου Νηπιαγωγείο Λόρδου Βύρωνος & Φιλικής Εταιρείας Ναύπακτος 26340 28158

2ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου Νηπιαγωγείο πάροδος Εθνικής Αντιστάσεως Ναύπακτος 26340 28400

1ο Τ.Ε.Ε. Ναυπάκτου Τ.Ε.Ε. Τσάρα - Ναύπακτος 26340 29939 2ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου Γυµνάσιο Τσάρα Ναύπακτος 26340 20083

30

2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ναυπάκτου ∆ηµοτικό Θέρµου - Ναύπακτος 26340 27243

2ο Τ.Ε.Ε. Ναυπάκτου Τ.Ε.Ε. Τσάρα - Ναύπακτος 26340 24285 3ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου Γυµνάσιο Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 38053

AΓΓΛΙΚΑ

ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ χρόνια µε συνέπεια

και

ευθύνη στη διαδικασία της Αγγλικής στη Ναύπακτο

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΑ - ΡΕΛΙΑ

Παιδοκόµος - Βρεφονηπιοκόµος άκια στε παιδ ∆εχόµα ν νώ η από 8 µ

Προσφέρουµε

την αγάπη µας από το 1996

Οδός Μακεδονίας- Παραλία Παλαιοπαναγιάς Ναύπακτος Τηλ.: 26340 21014

Κεντρικό Ν.Τσάρα 5 (µεταξύ 1ου & 2ου Γυµνασίου, Ψανή Τηλ.: 26340 24000


28

3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ναυπάκτου ∆ηµοτικό Αφροδίτη - Ναύπακτος 26340 21475 3ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου Νηπιαγωγείο Κεφαλόβρυσο - Ναύπακτος 26340 23596 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ναυπάκτου

∆ηµοτικό Εργατικές Κατοικίες Ναύπακτος 26340 23225 4ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου Νηπιαγωγείο Θέρµου - Ναύπακτος 26340 24671 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ναυπάκτου ∆ηµοτικό Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος 26340 28858 5ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου Νηπιαγωγείο Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος 26340 24671 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ναυπάκτου ∆ηµοτικό Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 27485 6ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου Νηπιαγωγείο Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 22095 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ναυπάκτου ∆ηµοτικό Θέρµου - Ναύπακτος 26340 29829 7ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου Νηπιαγωγείο Νικ. Φαρµάκη 8 Ναύπακτος 26340 224248ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου Νηπιαγωγείο Εθνικής Συµφιλίωσης -

Ναύπακτος 26340 29429

Μαραθιάς - Ευπάλιο 26340 91563

9ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου Νηπιαγωγείο Αφροδίτης 35 – Κεφαλόβρυσο Ναύπακτος 26340 21478

Σ.Ε.Κ Ναυπάκτου Σ.Ε.Κ Τσάρα - Ναύπακτος 26340 27755

Γυµνάσιο Αντιρρίου Γυµνάσιο - Αντίρριο 26340 31495 Γυµνάσιο Ευπαλίου Γυµνάσιο Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 51221 Ειδικό Σχολείο Ναυπάκτου Ειδικό Σχολείο Λυγιάς - Ναύπακτος Νηπιαγωγείο Αντιρρίου Νηπιαγωγείο - Αντίρριο 26340 32365 Νηπιαγωγείο Ευπαλίου Νηπιαγωγείο Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 52261 Νηπιαγωγείο Καστρακίου Νηπιαγωγείο Καστράκι - Ευπάλιο 26340 53219 Νηπιαγωγείο Κάτω ∆άφνης Νηπιαγωγείο Κάτω ∆άφνη - Ναύπακτος 26340 22154 Νηπιαγωγείο Λυγιά Νηπιαγωγείο Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 24138 Νηπιαγωγείο Μαραθιά Νηπιαγωγείο

ΤΕΙ Ναυπάκτου Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων & ∆ικτύων Ε.Ο. Ναυπάκτου Αντιρρίου - Ναύπακτος 26340 38566

Σχολικά – Βιβλιοπωλεία Αθανασόπουλος Αριστείδης Βιβλιοχαρτοπωλείο Ευπάλιο 26340 52451 Αντίρριο Press Εδηµερίδες – βιβλιοπωλείο Λιµάνι - Αντίρριο 26340 31505 Βλαχογιάννης Αθανάσιος Βιβλιοδετείο Κανναβού 17 Ναύπακτος 26340 29663 Γεωργικοπούλου Ιωάννα Φωτοτυπίες ∆ηµ. Ψαρρού 17 Ναύπακτος 26340 21691 Γνώση Βιβλιοπωλείο - Χαρτικά Αθηνών 56 Ναύπακτος 26340 22339 Καραµέτου Μαρία Φωτοτυπίες – δακτυλογραφήσεις Κοζώνη 10 (έναντι ∆ΟΥ) Ναύπακτος 26340 38430


Σ ΧΟΛ Η ΒΑΦ Ε Ι Α ∆ Η

Η

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ σχολή ΒΑΦΕΙΑ∆Η λειτουργεί από το 1984 στο Κεφαλόβρυσο. Στόχος της σχολής η ανάδειξη και η διάδοση της µουσικοχορευτικής κουλτούρας των Ελλήνων. Λειτουργούν τµήµατα νηπίων - µαθητών και ενηλίκων. Ο ∆άσκαλος Γ. Βαφειάδης Κ.Φ.Α συνεργάζεται µε χορευτικά Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής. Καµάρι της Σχολής αποτελούν τα χορευτικά των Π.Σ. "ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΙΜΙΩΤΩΝ" και "ΒΟΜΒΟΚΟΥΣ". Η ΣΧΟΛΗ παρουσιάζει παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα αφιλοκερδώς. Συµµετέχει στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου και της Μητρόπολης, των πολιτιστικών φορέων κ.α. της επαρχίας. Πέρα από την εκµάθηση και παρουσίαση έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των µαθητών σε θέµατα περιβάλλοντος πολιτισµού και λαογραφίας.

Βαφειάδης Γιάννης, Σχολή Χορού, Κεφαλόβρυσο - Ναύπακτος, Τηλ.: 944718829


30

Κέντρο Τύπου Ναυπάκτου Εδηµερίδες – βιβλιοπωλείο Λιµάνι Ναύπακτος 26340 20190 Κλόουν Βιβλιοπωλείο - Χαρτικά Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 24949 Κύκλος Βιβλιοπωλείο - Χαρτικά Τζαβέλλα 61 - Ναύπακτος 26340 23122 Λέλλος Γιώργος Βιβλιοπωλείο - Χαρτικά Αθηνών 48 - Ναύπακτος 26340 28089 Λουκόπουλος Στάθης Βιβλιοπωλείο - Χαρτικά Αθηνών 33 - Ναύπακτος 26340 23800

Νικολάου Ευθύµιος Βιβλιοπωλείο - Χαρτικά Μεσολογγίου 50 Ναύπακτος 26340 23444

Αλγόριθµος Φροντιστήριο Τζαβέλλα 75 Ναύπακτος 26340 25188

Χαρτί & Καλαµάρι Βιβλιοπωλείο - Χαρτικά Μπότσαρη & Μεσσηνίων Ναύπακτος 26340 26447

Ανδρονιάδη Ευτυχία Φροντιστήριο Αθηνών 71 Ναύπακτος 26340 23665

Φρoντιστήρια

Γενικό Φροντιστήριο Τζαβέλλα 59- Ναύπακτος 26340 23926

Computer Practica Σχολή Η/Υ Βαρδακουλά 5 Ναύπακτος 26340 24505 V-net Εκπαίδευση Η/Υ Αποκαύκου 7 Ναύπακτος 26340 21103

Λουκόπουλος Φροντιστήριο Βαρδακουλά 34 -Ναύπακτος 26340 28611 Φωτόνιο Υπηρεσίες φροντιστηρίου ΜΕ

- Αντίρριο 26340 32018

Χορός Αποστολοπούλου Λία Σχολή Χορού Τζαβέλλα & Μπότσαρη Ναύπακτος 26340 24544 Βαφειάδης Γιάννης Σχολή Χορού Κεφαλόβρυσο -Ναύπακτος 6944718829 Ζωργιός Νίκος Σχολή Χορού ∆ηµοκρατίας -Ναύπακτος 6944226787 Καραλή Μάρθα Σχολή Χορού ∆. Λουκοπούλου -Ναύπακτος 26340 23957

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Γάµος - Βάφτιση Copa Cambana ∆εξιώσεις – Εκδηλώσεις Ξηροπήγαδο - Ναύπακτος 26340 28504

Dorita Παιδικά πάρτυ, Γενέθλια, Εκδηλώσεις

Ένας κλόουν για τα παιδιά σας

Τηλ.: 6944435019 ∆ώρα ΧρυσανθοπούλουIl Dono Γάµος - Βάφτιση Αποκαύκου 12 Ναύπακτος 26340 24978 Ελέφαντας Μπαλόνια – γάµος – βάφτιση Μπότσαρη 44 Ναύπακτος 26340 26461 Καπεντζώνης Ηλίας Μουσική Κάλυψη εκδηλώσεων - Ναύπακτος 6948944704 Κατσαντώνη Μαρία Νυφικά - Βαπτιστικά Τζαβέλλα 88 - Ναύπακτος 26340 28031 Κτήµα Παπαβασιλείου ∆εξιώσεις – Εκδηλώσεις

Μακύνεια - Αντίρριο 6947049206 Κτήµα Πεννιά ∆εξιώσεις – Εκδηλώσεις ∆άφνη - Ναύπακτος 26340 28495 Κτήµα Χιλιαδού ∆εξιώσεις – Εκδηλώσεις Χιλαδού - Ευπάλιο 6947528029 Μελίβια Βαπτιστικά Αθηνών 31 - Ναύπακτος 26340 27831 Μπουκέτο Μπαλόνια Μπαλόνια – Πυροτεχνήµατα – ∆ιακόσµηση Αθ. Νόβα 19 (έναντι Παπαχαραλαµπείου) Ναύπακτος 26340 22321

Νεράιδα Γάµος – Βάφτιση – χειροποίητα Καλατζοπούλου 3 Ναύπακτος 26340 24407 Πέτσας Γάµος -Άνθη Τζαβέλλα 20 Ναύπακτος 26340 28383 Τσαγγανού Σοφία Νυφικά Βαπτιστικά Τζαβέλλα έναντι Αγίου ∆ηµητρίου Ναύπακτος 26340 29772 Φιφίνα και Ντορίνα Κλόουν Παιδικά πάρτυ Ναύπακτος 6974292633


Mαρκοπούλου Ελένη Χειροποίητα προσκλητήρια, Μποµπονιέρες γάµου - Βάπτισης Χειροποίητα κεριά, Είδη δώρων Υλικά κατασκευής φο-µπιζού & διακόσµησης,

Καλαντζοπούλου 3 Ναύπακτος - Τηλ.: 26340 24407 - 6947527496


32

Είδη ∆ώρων Art & Toy Παιχνίδια - ∆ώρα ∆ιακόσµηση Τζαβέλλα 41 Ναύπακτος 26340 21777 Bric a Bric Είδη ∆ώρων Λιµάνι - Ναύπακτος Cosmosfair Είδη ∆ώρων Τζαβέλλα 11Α Ναύπακτος 26340 38492 Estelia Είδη ∆ώρων Τζαβέλλα 86 Ναύπακτος 26340 22525 Mayaba Είδη ∆ώρων Τζαβέλλα 43 Ναύπακτος 26340 29753 Regalo Είδη ∆ώρων Τζαβέλλα 48 Ναύπακτος 26345 27286 Tingerbell Αναµνηστικά – είδη δώρων - Αντίρριο 26340 32153 Έκφραση Είδη ∆ώρων Κανναβού 13 Ναύπακτος 26339 20044 ένα + ένα Είδη ∆ώρων Λιµάνι - Ναύπακτος 26340 21303Κωστία Είδη ∆ώρων Αθηνών 18 Ναύπακτος 26340 22216 Πολύµορφο Είδη ∆ώρων Τζαβέλλα 35 Ναύπακτος 26340 28840 Ταµπάκης Κορνίζες Είδη ∆ώρων Αθηνών Ναύπακτος 26340 21732

Ένδυση Admiral Sports Shop Αθλητικά Είδη Τζαβέλλα 102 Ναύπακτος 26340 25537 ALL-TIME Ανδρικά – Γυναικεία Τζαβέλλα 16 Ναύπακτος 6944782082 Ameli Εσώρουχα Μπότσαρη 89 Ναύπακτος 26340 25795 Anna s Store Γυναικεία Εσώρουχα Μπότσαρη 79 Ναύπακτος 26340 23925 Arachna Γυναικεία µόδα Τζαβέλλα 75 Ναύπακτος 26340 20135

ART Κατασκευή Ετοίµων Ενδυµάτων Τζαβέλλα 42 Ναύπακτος 26340 29416 Arte in pelle ∆ερµάτινα Μπότσαρη 38 Ναύπακτος 26340 28278 Artisti Γυναικεία µόδα Αθηνών 39 - Ναύπακτος 26340 20007 Avanti Γυναικεία µόδα Τζαβέλλα 41 Ναύπακτος 26340 23748 Benetton Ανδρικά – Γυναικεία Τζαβέλλα 1 - Ναύπακτος 26340 21181 Berto Lucci Ανδρικό ντύσιµο Μπότσαρη & Κανναβού Ναύπακτος 26340 21977 Central Ανδρικό ντύσιµο Μπότσαρη 26 Ναύπακτος 26340 23443 Chic & Cheap Γυναικεία µόδα Μπότσαρη 22 Ναύπακτος 26340 23812 Decibel Γυναικεία µόδα Τζαβέλλα 61 - Ναύπακτος 26340 29046

Diva Γυναικεία µόδα Προκλέους 2 Ναύπακτος 26340 24553 Dolls Γυναικεία µόδα Τζαβέλλα 31 Ναύπακτος 26340 23163 Douros Εσώρουχα Αθηνών 27 - Ναύπακτος 26340 21644 D UR Ανδρικό ντύσιµο Τζαβέλλα 55 Ναύπακτος 26340 25929 Envy Εσώρουχα Τζαβέλλα 22 - Ναύπακτος 26340 21944 Extreme Γυναικεία µόδα Αθηνών 26 - Ναύπακτος 26340 28526 FJ Γυναικεία – Αξεσουάρ Β. Πλαστήρα 1 Ναύπακτος 6976610360 Intimite Εσώρουχα Τζαβέλλα 104 Ναύπακτος 26340 20093 Iren Γυναικεία µόδα Τζαβέλλα & Καλαντζοπούλου Ναύπακτος 26340 25440


34

Lingerie Εσώρουχα Τζαβέλλα 106 Ναύπακτος 26340 24446

Pretty Woman Γυναικεία µόδα Μεσσηνίων 2 Ναύπακτος 26340 21515

Mad Collection Ένδυση Αποκαύκου 11 Ναύπακτος 26340 21630

Show Room Ευεξίας Γυναικεία µόδα Στενοπάζαρο Ναύπακτος 26340 22820

Marvin Ένδυση Τζαβέλλα 66 Ναύπακτος 26340 21313

Siba Εσώρουχα Μπότσαρη 60 Ναύπακτος 26340 22121

Metalax fashion Γυναικεία µόδα Μεσολογγίου 19 Ναύπακτος 26340 25142

Slide Ανδρικά – Γυναικεία Μπότσαρη 31 Ναύπακτος 26340 29209

Mirror Idol Γυναικεία µόδα Τζαβέλλα 18 Ναύπακτος 26340 26222

Sprider stores Ανδρικά – Γυναικεία Ε.Ο. ΑντιρρίουΝαυπάκτου – Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος 26340 22907

Motion Ανδρικά - Γυναικεία Τζαβέλλα 27 Ναύπακτος 26340 26247 N.R.G. sports Αθλητικά είδη Τζαβέλλα 56 Ναύπακτος 26340 22672 Off Jeans Ανδρικά – Γυναικεία Αθηνών 8 Ναύπακτος 26340 23846 Piazza Di Calzsa Εσώρουχα ΝαύπακτοςStern Ανδρικό ντύσιµο Τζαβέλλα 61-63 Ναύπακτος 26340 21411 Stone Γυναικεία µόδα Αθηνών 42 Ναύπακτος 26340 27396 Strass Γυναικεία µόδα Τζαβέλλα 61-63 Ναύπακτος 26340 21411 Tricot Εµπόριο Ενδυµάτων

Ιντζέ 10 - Ναύπακτος 26340 24104 Unique Γυναικεία µόδα Τζαβέλλα 92 Ναύπακτος 26340 29666 VEDI Ανδρικό ντύσιµο Αθηνών 27 - Ναύπακτος 26340 21118 Vestidos Γυναικεία µόδα Αθηνών 65 Ναύπακτος 6947081142 Vittoria Εσώρουχα Αγελάου & Μπότσαρη 45 - Ναύπακτος 26340 29749 Vivo woman’s fashion Γυναικεία µόδα Αθηνών 33 - Ναύπακτος 26340 24075 Βαβάτσικος Ανδρικά – Γυναικεία Αθηνών 20 - Ναύπακτος 26340 26619 Βασιλοπούλου Μαρία Επιδιορθώσεις ρούχων Λυγιάς Ναύπακτος 26340 23994

Κουφοφιάννη Βάσω Μεταποιήσεις ρούχων Μαυροµάτη 4 Ναύπακτος 6936101371 Λουκάνης Γεώργιος Επιδιορθώσεις ρούχων Ναυµαχίας 8 – παραλία Ψανής - Ναύπακτος 26340 24524 Όνειρο Εσώρουχα Τζαβέλλα 44 Ναύπακτος 26340 22997 Παϊσιος Ανδρικά – Γυναικεία Αθηνών 10 - Ναύπακτος 26340 27222 Τηλιγάδας ΣΠΟΡ Αθλητικά Είδη Τζαβέλλα 32 Ναύπακτος 26340 23721 Το Μοδιστράκι Είδη ραπτικής – επιδιορθώσεις ρούχων Επισκόπου ∆αυίδ 3 Ναύπακτος 26343 00573 Χαρά Γυναικεία µόδα Αθηνών 28 - Ναύπακτος 26340 38386

Καθαρισµός ∆ούρου ΑΦΟΙ Κάλτσες Καστράκι - Ευπάλιο 26340 71500

5aSec Καθαριστήριο Αρβανίτη 4 - Ναύπακτος 26340 24656

Καραγεώργος Ένδυση Τζαβέλλα Ναύπακτος 26340 27325

ASSOS Καθαρισµοί κτηρίων Πυλλήνης 15 Ναύπακτος 26340 38900


Παιχνίδια - ∆ώρα - ∆ιακόσµηση

Αθηνών 12 Ναύπακτος Τηλ.: 26340 21777


36

Glass Cleaning Ολοκληρωµένα συστήµατα καθαρισµού Βαρδακουλά 46 Ναύπακτος 26340 27605 Special House Service Κοινόχρηστα – ∆ιαχείριση πολυκατοικιών Κανναβού 19 – Στενοπάζαρο - Ναύπακτος 26340 38338

Γονατάς Χρήστος Καθαριστήριο Καλυδώνος 9 Ναύπακτος 26340 24500 Γραµµένου Ελένη – Σταυροπούλου Σ. Καθαριστήριο Μπότσαρη 47 Ναύπακτος 26340 24169

Αγγελή Θεοδώρα Καθαριστήριο Επισκόπου ∆αυίδ 3 Ναύπακτος 26340 21395

Κυρίτσης Κωνσταντίνος Χαρτικά - απορρυπαντικά Ασηµακοπούλου 50 Ψανή Ναύπακτος 26340 21561

Αλφα Συνεργείο καθαρισµού ∆άφνη - Ναύπακτος 26340 24571

Λαµπίκο Χαρτικά – απορρυπαντικά – πλαστικά – είδη οικιακής χρήσης

Νικ. Φαρµάκη 10 Ναύπακτος 26340 26537

Παπαγεωργίου 9 – Ψανή - Ναύπακτος 26343 00461

Μητσόπουλοι ΑΦΟΙ Καθαριστήριο ∆ηµ. Ψαρρού 14 Ναύπακτος 26340 28011

Οπτικά

Μονοπώλιο ΕΠΕ Απολυµάνσεις – Μηχανήµατα Καθαρισµού Ξηροπήγαδο - Ναύπακτος 26340 26097 Νασόπουλος Καθαριστήριο Αθηνών 67 - Ναύπακτος 26340 27704 Στεγνοκαθαριστήρια Express Καθαριστήριο

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.

ΧΑΡΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙ∆Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Φαρµάκη 10 - Ναύπακτος Τηλ.: 26340 26537Γκέκα Μαρία Οπτικά Τζαβέλλα 52 Ναύπακτος 26340 22922 Κονιστής Ιωάννης Οπτικά Τζαβέλλα 51 Ναύπακτος 26340 23502 Κούµπιος Οπτικά Τζαβέλλα 90 Ναύπακτος 26340 26200


Μια πορεία µέσα στο χρόνο αναγνωρισµένη και προπαντός αξιόπιστη προκαλεί µε την τεχνογνωσία της και προσκαλεί µε την εµπειρία της τη σύγκριση των ανταγωνιστών της. Η πολυετής πείρα µας, από το 1974 στο χώρο της κατασκευής του επίπλου, η πρώτη έκθεση το 1984 στο Μεσολόγγι και η δεύτερη το 1985 στη Ναύπακτο, η δηµιουργία το 1997 του πολυκαταστήµατος 2000 τ.µ. στο Μεσολόγγι, εγκαθιδρύει και καθιερώνει πλέον την επιχείρησή µας.

Κεντρικό Πολυκατάστηµα Μεσολόγγι Έπιπλα - Φωτιστικά- Οικός Νυφικών - Βαπτιστικών 5ο χλµ. Μεσολογγίου - Αιτωλικού Τηλ.: 26310 25268, 26310 24319

Υπερέκθεση Ναύπακτος Θεοφίλου Κορυδαλλέως (δίπλα από το Hotel Akti) Τηλ. & Fax.: 26340 24014 e-mail nafpaktos@stamatis-center.gr


38

Κούµπιος Οπτικά Αθηνών 4 - Ναύπακτος 26340 24670 Οπτικά Γιαννίκας Οπτικά Μπότσαρη 20 Ναύπακτος 26340 26110

Dias Παιδικά ρούχα Αθηνών & Νόβα Ναύπακτος 26340 21443

minime Παιδικά Ρούχα Μαυροµάτη & Μεσσηνίων - Ναύπακτος 26340 20196

Groovy Παιδικά Ρούχα Κ. Μανασσή 18 Ναύπακτος 6945700116

Palatino Παιδικά Ρούχα Τζαβέλλα 59 - Ναύπακτος 26340 25166

Παιδικά Ρούχα Crocodilino Παιδικά Ρούχα Αθηνών 22 Ναύπακτος 26340 20110

Kids World Παιδικά Ρούχα Αθηνών 28 Ναύπακτος 26340 25288

Design Παιδικά Ρούχα Κανναβού & Σισµάνη Ναύπακτος 26340 24034

Mexx Παιδικά ρούχα Τζαβέλλα 50 Ναύπακτος 26340 27824Tom & Jerry Παιδικά ρούχα Τζαβέλλα 18 Ναύπακτος 26340 21458 ΚΟΥ ΚΟΥ Παιδικά ρούχα – παιχνίδια Ε.Ο. Αντιρρίου Ναυπάκτου Ναύπακτος 26340 38911

Μαρίνα Βρεφικά, παιδικά, βαπτιστικά Μεσολογγίου 70 - Ναύπακτος 26340 25260

Παπούτσια Casa di Scarpe Παπούτσια Αθηνών 36 Ναύπακτος 26340 21522 Center Shoes Παπούτσια ∆ηµ. Ψαρρού 4 Ναύπακτος 26340 28785 Mega Bazaar Shoes Παπούτσια Μεσολογγίου 34 Ναύπακτος 26340 27644


Men Clothing

Dsquaved Dolce Gabbana Fred Perry da Martine Franklin Marshell U.S. Polo de Tortuge Rave

multi...

Women Clothing

Rave Gyeneth Beyuelled Evil Ash

Stone clothes Αθηνών 42 - Ναύπακτος Τηλ.: 26340 27396

Ν. Μπότσαρη 26, - Ναύπακτος Τηλ.: 26340 - 23443


40

Migato Παπούτσια Αθηνών 15 Ναύπακτος 26340 29370

Αφροδίτη ΛουκάΚαραπάνου Παπούτσια Κανναβού - Ναύπακτος 26340 29381

Casa da Sogno ∆ιακοσµήσεις εσωτερικών χώρων Λιµάνι - Ναύπακτος 26340 21718

Happy Casa Οικιακός εξοπλισµός Ελευθερίας 25 Ναύπακτος 26340 28532

Primo Παπούτσια Μπότσαρη 17 Ναύπακτος 26340 22707

Κοτρώτσος Παπούτσια Αθηνών 24 - Ναύπακτος 26340 24680

Casa di Margarita Λευκά Είδη – Ταπετσαρίες∆ιακόσµηση Μεσολογγίου – (πλησίον Opel) - Ναύπακτος 26340 28543

Ideal Strom Στρώµατα Μεσολογγίου 30 Ναύπακτος 26340 24535

Primo Παπούτσια Αθηνών 26 Ναύπακτος 26340 24557

Παπαδηµητρίου Παπούτσια ∆ηµ. Ψαρρού 17 Ναύπακτος 26340 28944

Σπίτι Prova Παπούτσια Τζαβέλλα 72 Ναύπακτος 26340 20009

Casa Bianca Λευκά Είδη Κανναβού 23 – Στενοπάζαρο Ναύπακτος 26340 24404

Casa di Vetro Είδη ∆ώρων & ∆ιακόσµισης Αθηνών 23 - Ναύπακτος 26340 29257 Elite Strom Λευκά είδη Νικ. Φαρµάκη 8 - Ναύπακτος 26340 21164

Mad House Έπιπλα είδη δώρων Αθ. Νόβα 73 Ναύπακτος 26340 24108 Media Strom Στρώµατα Αθηνών 28 Ναύπακτος 26340 28641

clothes - shoes - accessories

Γυναικεία Ενδύµατα - Αξεσουάρ

Βασ. Πλαστήρα 1 ΝαύπακτοςKορκόντζελος Γιώργος Τζαβέλλα 27 Ναύπακτος Τηλ.: 26340 26247


41

Γυναικεία ενδύµατα

Ν. Μπότσαρη & Καναβού, Ναύπακτος, Τηλ.: 26340 21977

Τζαβέλλα & Καλαντζοπούλου, Ναύπακτος Τηλ.: 26340 25440

Ρούχα - Αξεσουάρ - Μπιζού Μαστροκώστα Κατερίνα

MIGATO Αθηνών 15, 30300 Ναύπακτος®

Αθηνών 15, 30300 Ναύπακτος Τηλ.: 26340-29370 e-mail: info@migato.gr, www.migato.gr


42

Spain Shops Είδη οικιακής χρήσης Μπότσαρη 77 - Ναύπακτος Stamatis Center Έπιπλα Θεοφίλου Κορυδαλλέως Ναύπακτος 26340 24014 Αµάλθεια Είδη ∆ώρων & ∆ιακόσµησης Τζαβέλλα 21 - Ναύπακτος 26340 25074

Γεωργακόπουλος Οδυσσέας Μοκέτες - Τέντες Στενό Θέρµου - Ναύπακτος 26340 24024

Εκατόν ένα Έπιπλα Αµφίσσης 101 Ναύπακτος 26340 29421

Καραγιάννη Μαρία Έπιπλα Εθνικής Αντιστάσεως Ναύπακτος 26340 23104

Γιαννόπουλος Νικόλαος Έπιπλα Αθηνών 30 - Ναύπακτος 26340 28641

Επιπλέον Έκθεση επίπλων – εξοπλισµοί καταστηµάτων – µελέτη χώρου 2ο χλµ. Ναυπάκτου – Ιτέας Ναύπακτος 26340 27072

Καραθανάση Σταυρούλα Είδη ραπτικής και υφάσµατα Τζαβέλλα 41 Ναύπακτος 26340 22058

Γραµµάτη Βασιλική Κατασκευή επίπλων κουζίνας Καστράκι - Ευπάλιο 26340 52481

Άποψη Είδη ∆ώρων & ∆ιακόσµησης Ιντζέ 6 - Ναύπακτος 26340 29498

∆ρίβας Γεώργιος Λευκά είδη ∆ελφών 48 - Ναύπακτος 26340 29888

Ήφαιστος Μεταλλικά Έπιπλα Αθ. Νόβα 65Α Ναύπακτος 26340 22791

Βέλλιου Λευκά είδη Επισκόπου ∆αυίδ 3 Ναύπακτος 26340 29919

Εκατόν ένα Έπιπλα Μεσολογγίου 67 Ναύπακτος 26340 21535

Καννέλος Λευκά είδη Αθηνών 20 Ναύπακτος 26340 27230

N. Mπότσαρη 31, Ναύπακτος Τηλ.: 26340 29209, e-mail slideubanwear@gmail.comΚαρέλη – Καρρά Γιάννα Έπιπλα Μεσολογγίου 48 Ναύπακτος 26340 21355 Κατοικείν Έπιπλα – Φωτιστικά – ∆ιακόσµηση Αθ. Νόβα 121 Ναύπακτος 26340 26041


DOYROS

Εσώρουχα Πυτζάμες Καλτσόν Κάλτσες

Ζω σ ι μ άδ η Ε λ έ ν η

IDER MINERBA VENUS DIM DIESEL OSCAR

Αθηνών 27 Ναύπακτος , Τηλ..: 26340 21644

Συστήµατα Σκίασης - Ειδικές Κατασκευές ΤΕΝΤΑ ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΒΡΑΧΙΩΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΝΤΑΣ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΚΟΠΟΤΙΝΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ Παλαιοπαναγιά - Ναύπακτος Τηλ. - fax: 26340 27758, κιν.: 6945 945780


Κατοικία Είδη ∆ώρων & ∆ιακόσµησης Τζαβέλλα 62 Ναύπακτος 26340 24213 Κατσαντώνης Νίκος Κεριά ∆ηµοκρατίας 10 όπισθεν ∆ΕΗ - Ναύπακτος 26340 28602 Κατσούδα Αφοι Εργαστήριο Κυροπλαστικής Σπ. Μελά 3 - Ναύπακτος 26340 26650 Κούρος Βασίλης Τέντες Λυγιάς Ναύπακτος 26340 24057

Κύβος Είδη ∆ώρων & ∆ιακόσµησης Ιντζέ 5 - Ναύπακτος 26340 26700 Μαργαρίτα Λευκά Είδη Ταπετσαρίες Αθηνών 45 - Ναύπακτος 26340 24677 Μασγάλα ΑΦΟΙ Έπιπλα – Φωτιστικά – ∆ιακόσµηση Τζαβέλλα 64 - Ναύπακτος 26340 27251 Μελικόκης Έπιπλα Βιοτεχνία Κατασκευής Επίπλου 1ο χλµ. Αντιρρίου – Ναυπάκτου - Ναύπακτος 26340 32324

Μπάµπος Νικόλαος Κατασκευή επίπλων κουζίνας Καστράκι Ευπάλιο 26340 51750 Ναύπακτος Strom – Μακρής Στρώµατα Αθηνών 67 - Ναύπακτος 2634 300542 ΟΙ.∆.Ε.Α. Εξοπλισµός σπιτιών και επαγγελµατικών χώρων Μεσολογγίου 65 Ναύπακτος 26340 26221 Οικο κόσµος Οικιακός εξοπλισµός Αθηνών 14 - Ναύπακτος 26340 22303

Πατούχας Γεώργιος & ΣΙΑ ΕΕ ΠυροσβεστήρεςΠυρασφάλειαΠυρανίχνευση Αθηνών 35 Ναύπακτος 26340 29117 Πεννιάς Έπιπλα κουζίνας ∆άφνη Ναύπακτος 26340 22729 Πέτσα Παναγιώτα Λευκά είδη Ξηροπήγαδο - Ναύπακτος 26340 28157 Πλατιά ∆έσποινα Εµπόριο επίπλων κουζίνας Καστράκι - Ευπάλιο

ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΡΜΑΤΩΝ

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Στεγνοκαθαριστήριο

0 - 201ρεσία σας 1χ9ρό6νια6στην υπη

44

Ειδικότητά µας στον πλήρη καθαρισµό ξενοδοχιακών ρούχων (σεντόνια, Μαξηλαροθήκες, Πετσέτες, Παπλώµατα, Κουβέρτες) και τραπε/λα εστιατορίων

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΑΓΓΕΛΗ

 Παράδοση - Παραλαβή κατ’οίκον Τραπεζοµάντηλα, Σεντόνια

Αθηνών 34 - Ναύπακτος Τηλ.: 26340 27704, nasopoulos@gmail.comΕπισκόπου ∆αυίδ 3 Ναύπακτος Τηλ.: 26340 21395


ς ό ρ ι ε χ α ι ∆ πα µ ί σ τ α Κ ς Γιάννα

ΟΙΚΟ κόσµος Οικιακός εξοπλισµός

Αθηνών 14 Ναύπακτος Τηλ.: 26340 22303


46

Ρουµπής Ελευθέριος Υπηρεσίες φύλαξης χαλιών Μανάγουλη Ευπάλιο 26340 71417 Τέχνη και Κορνίζα Πίνακες Κορνίζες Αθηνών 47 Ναύπακτος 26340 21069 Τέχνηµα Έπιπλα Αθ. Νόβα 62 Ναύπακτος 26340 26759

Τσακίρη Θεοδώρα Έπιπλα Ευπάλιο 26340 53248 Τσαντόπουλος Νίκος Μοκέτες - Τέντες Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος 26340 27758 Φιλοικό Οικιακός εξοπλισµός Αθηνών 20 Ναύπακτος 26340 20103 Φουσέκας Σωτήρης

Ταπετσαρίες επίπλων πάροδος Αθ. Νόβα - Ναύπακτος 6945199672 Χαντζής Home Stores Έπιπλα - Λευκά είδη Θεµ. Νόβα & Κορυδαλλέως Ναύπακτος 26340 26866 Χολέβας Home Collection Φωτιστικά µικροέπιπλα Αθηνών 88 Ναύπακτος 26340 28070

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

Ο∆ΗΓΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

προβάλετε την επιχείρησή σας στον µοναδικό επαγγελµατικό οδηγό της πόλης

Άµφισσα Γιαγτζή 30 - Τηλ.: 22650 28451 Ναύπακτος ∆ελφών 48 - Τηλ.: 26340 29888 - Κιν.: 6932 130539
Καταστήµατα Λευκών Ειδών ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ταπετσαρίες τοίχου Λευκά είδη Κεντήµατα Κουρτίνες

Μεσολόγγι, Ελ. Πολιορκημένων 37, Τηλ.: 26310 27030 Αγρίνιο, Ι. Στάϊκου & Κακκαβιά 23, Τηλ.: 26410 54766 Ναύπακτος, Αθηνών 45, 26340 24677 Έκθεση Ναυπάκτου, Οδός Μεσολογγίου, Τηλ.: 26340 28543


Έπιπλα

M A D h o us e

ΒΙΚΗ ΚΡΕΜΜΥ∆Α Αθ. Νόβα 73 Ναύπακτος Τηλ.: 26340 24108, Κιν.: 6936122825

Ε σ ώ ρ ο υ χ α , Π υ τ ζ άµ ε ς Καλτσόν, Κάλτσες

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΑΜΜΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 61-63 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΤΗΛ.: 26340 21411Τζαβέλλα 44 - Ναύπακτος


Παιδική ένδυση - Υπόδηση

Ν. Μαυροµάτη & Μεσσηνίων Νάυπακτος Τηλ.: 26340 20196, fax.: 26340 24073 e-mail. minime@otenet.gr

Γυναικεία ένδυση

Ιλ. Τζαβέλλα 92 Τηλ.: 26340 29666


50

Βιοτεχνία Έτοιµων Ενδυµάτων

DIAS QUALITY

THE CLUB COLLECTION

Υποκ.: Αθηνών & Νόβα Ναύπακτος Τηλ.: 26340 21 443 Μαλάγουλη Φωκίδας - Τηλ.: 26340 71344


ΧΡΗΣΙΜΑ & ΦΘΗΝΑ MARKET ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

...χιλιάδες έξυπνα είδη σας περιμένουν στο HAPPY CASA

Ελευθερίας 25 Ναύπακτος Τηλ.: 26340 28532


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Γ. ΠΑΤΟΥΧΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

Ματζουράνης Παναγιώτης Υπευθυνος Πωλήσεων κιν. 6979 672897

Υποκ/µα Ναυπάκτου: Αθηνών 35 Τηλ/Fax: 26340 29117 Κεντρικό: Αγ. Ανδρέου 163 Πάτρα Τηλ.: 2610 346776, 6936905599 www.gpatouchas.gr / e-mail:gpatouchas@hotmail.com

Ν Α Υ ΠΑ ΚΤ Ο Σ S T R O M

“ΜΑΚΡΗΣ”

Στρώµατα: Ορθοπεδικά, Ανατοµικά, Οικολογικά, Απλά Υποστρώµατα, Μαξιλάρια, Έπιπλα, Τραπεζαρίες, Σαλόνια, Εξοπλισµοί καταστηµάτων, Ταπετσαρίες σαλονιών

Εργοστάσιο: Αφροξυλιά Ναυπάκτου Τηλ.: 26340 21455 Έκθεση: Αθηνών 67- Ναύπακτος Τηλ.: 6947 324338


ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

Αρβανίτη 4, Ναύπακτος Τηλ.: 26340 24656


54

ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ

Αλουµίνια

Καστράκι - Ευπάλιο 26340 -51187

Ναύπακτος 26340 28425

Alumil Νικολάου Αλουµινοκατασκευές Αµφίσσης 131 Ναύπακτος 26340 71294

Ζαϊµη ΑΦΟΙ Αλουµινοκατασκευές Μαλάµατα - Ευπάλιο 26340 71535

Κωνσταντόπουλος Ηλίας Αλουµινοκατασκευές - Αντίρριο 26340 31556

Ζαµπάρας Θεόδωρος Σιδηρουργείο Μακύνεια - Αντίρριο 26340 31193

Μίχος Ευάγγελος – Τσιαµαντάς Στέφανος Ο.Ε. Αλουµινοκατασκευές Πλατανίτης - Αντίρριο 26340 32355

SCPA Εµπόριο Αλουµινίου Παλαιοπαναγιά (έναντι Sprider) - Ναύπακτος 26340 38166 Αθανασόπουλος Νικόλαος Αλουµίνια - Γυψοσανίδες Πιτσιναίικα - Ναύπακτος 26340 21021 Ανδρεόπουλος Αλέξανδρος Κουφώµατα αλουµινίου Πλατανίτης - Αντίρριο 26340 31113 Βαλµάς Παναγιώτης Σιδηρουργείο Αντίρριο 26340 31909 Βλαχογιάννης Χρήστος Μεταλλικά κουφώµατα Μανάγουλη - Ευπάλιο Γκέκας Κωνσταντίνος Αλουµινοκατασκευές

Ζαρκάδα Κωνσταντίνα Σιδηροκατασκευές Σεργούλα - Ευπάλιο 26340 91668 Ζωιτάκης – Παπακωστόπουλος Ο.Ε. Αλουµίνια – Γυψοσανίδες - Ναύπακτος 26340 21596 Καλπακιώρης Βασίλειος Αλουµινοκατασκευές Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 24427 Κασκαβέλης Σπύρος Σιδηροκατασκευές Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 52402 Κατσιγιάννης Σωτήρης Αλουµινοκατασκευές Ξηροπήγαδο -

Εµπόριο αλουµινίου

Παλαιοπαναγιά (έναντι Sprider) Tηλ.: 2340 38166, 6974 357 280

Νικόπουλος Σπυρίδων Σιδηροκατασκευές Καστράκι - Ευπάλιο 26340 71402 Παπαντωνίου Λάµπρος Αλουµινοκατασκευές Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος 26340 25687 Πέτρος Χουλιάρας & ΣΙΑ Ε. Ε. Κατασκευαστική εταιρεία Μεταλλικά Κτήρια Μαλάµατα - Ευπάλιο 26340 22412 Πολύδωρος Γεώργιος Αλουµινοκατασκευές Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος 26340 25847

Πράππας Βασίλειος Αλουµινοκατασκευές 1ο χλµ. Ναυπάκτου – Ιτέας - Ναύπακτος 26340 21898 Πρέντζας Ηρακλής Αλουµινοκατασκευές – σιδηροκατασκευές Γαυρολίµνη - Χάλκεια 6976797388 Πριόβολος Αλουµινοκατασκευές Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 52660 Σαλαµούρας Ανδρέας Σιδηρουργείο - Αντίρριο 26340 31219 Τσιριµώκος Βασίλης Αλουµινοκατασκευές - Ναύπακτος 6943110964 Φιλής Ευάγγελος Μεταλλικές κατασκευές Μανάγουλη - Ευπάλιο 26340 29262 Φούντζουλας Χρήστος Αλουµινοκατασκευές Αθηνών 87 Ναύπακτος 26340 29628


56

Χοχτούλας Κωνσταντίνος Λαµαρινοκατασκευές Θέρµου - Ναύπακτος 26340 29072 Χριστοβασίλης Ιωάννης Σιδηροκατασκευές Ευπάλιο – Ευπάλιο

Εργασίες Αθανασόπουλος Γεώργιος & Υιοί Οικοδοµικές εργασίες, χτισίµατα, τζάκια, πέτρινες επενδύσεις Λυγιάς - Ναύπακτος 6944613748 Αθανασόπουλος Ταξιάρχης Υδραυλικές εγκαταστάσεις – Καλοριφέρ Σοφοκλέους 1 -

Ναύπακτος 26340 28579

Μαραθιάς - Ευπάλιο 26340 91772

Αλέκος Κατασκεύες Τζακιών - Ναύπακτος 6944718975

Βασιλόπουλος Ανδρέας Χωµατουργικές εργασίες Λυγιάς Ναύπακτος 26340 22195

Αναστασόπουλος Βασίλης Γύψινες διακοσµήσεις - Ναύπακτος 26340 24307 Αντωνόπουλος Αθανάσιος Χωµατουργικές Εργασίες Καστράκι - Ευπάλιο 26340 51710 Αποστολάτος Βασίλειος Οικοδοµικές εργασίες Μαλάµατα - Ευπάλιο Βαρασιάς Γεώργιος Εξόρυξη πέτρας

800x541cm 4 ∆ωµάτια

400x400cm

430x300cm

520x780cm

16.000

3.155

6.350

29.500

Ξ ΥΛ Ι Ν Ε Σ Κ ΑΤ ΑΣ Κ Ε Υ Ε Σ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ (ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΧΙΛΙΑ∆ΟΥ ∆ΩΡΙ∆ΟΣ) ΤΗΛ.: 6970835804 - 6976641329

Κ Α ΡΑ Γ Ε Ω Ρ Γ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ

Γεωργακόπουλος Ευθύµιος Χωµατουργικές και οικοδοµικές εργασίες Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 52600

∆ηµόπουλος Χρήστος –Φώτης Ελαιοχρωµατισµοί Ναύπακτος 6972075694 Ζορµπάς Γεώργιος Εµπειροτέχνης Χωµατουργικές Εργασίες Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 23267 Ζωϊτακης Βασίλειος Χωµατουργικές Εργασίες Καστράκι - Ευπάλιο 26340 51647

Γίδας Φώτιος Οικοδοµικές εργασίες Ρίζα - Αντίρριο 6972247772

Θεοδωρόπουλος Ιωάννης Χωµατουργικές εργασίες Ρίζα - Αντίρριο 6944887261

∆ηµόπουλος Άρης Ελαιοχρωµατισµοί Ναύπακτος 26340 21606

Κ. Ευθυµιόπουλος Ο.Ε. Χωµατουργικές εργασίες Πλατανίτης - Αντίρριο 26340 31323


57

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Β Α Σ Ι Λ Η Σ Π Ρ Α Π ΠΑ Σ ΕΚΘΕΣΗ : 10 χλµ. ΕΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΙΤΕΑΣ Τηλ.: 26340 21898 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ : ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Τηλ.: 26340 25351

ΨΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μαστραπάς ∆. Κωνσταντίνος Επαγγελµατική - βιοµηχανική ψύξη Συστήµατα

κλιµατισµού Ψυκτικοί θάλαµοι Ειδικές κατασκευές

Εγκαταστάσεις - πωλήσεις - service κιν. 6942 613 044 τηλ., fax: 26340 26526

e-mail: kmas44@otenet.gr


58

Καίσαρης Βασίλειος Επένδυση πέτρας – πλάκας - Ναύπακτος 26340 24359

Καψάλης Σπύρος Χωµατουργικές Εργασίες ∆ροσάτο - Ευπάλιο 26340 51691

Καραδήµας Νικόλαος Χωµατουργικές Εργασίες Μαλάµατα - Ευπάλιο 26340 41036

Κίκερης Ευθύµιος Οικοδοµικές εργασίες Σεργούλα Ευπάλιο 26340 91232

Καραθανάσης Λάµπρος Κτηριακές εργασίες Γρηγορήτικα - Ευπάλιο 26340 27738 Καραχάλιος Βασίλειος Οικοδοµικές εργασίες Πλατανίτης - Αντίρριο 26340 31175 Καρδάρας Κωνσταντίνος Οικοδοµικές εργασίες Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 51527

Κοτρώνης Γιάννης Κάδοι - Ανυψωτικά µηχανήµατα Φιλικής Εταιρείας 16 Ναύπακτος 26340 21749 Κούκουνας Γιάννης Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λυγιάς Ναύπακτος 6972002183

Κουτσογιάννης Γεώργιος Οικοδοµικές εργασίες Πλατανίτης - Αντίρριο Κροκίδας Αλέξανδρος Οικοδοµικές εργασίες Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 51909 Κυρίτσης Ευθύµιος Κάδοι - Ανυψωτικά µηχανήµατα - Ναύπακτος 26340 22291 Κωνσταντόπουλος Ανδρέας Υδραυλικές εγκαταστάσεις Πλατανίτης - Αντίρριο 6977667547 Κωσταδήµας Λάζαρος Γύψινες διακοσµήσεις Μανάγουλη - Ευπάλιο Λοµβαρδέας Ξενοφώντας Ελαιοχρωµατισµοί - Ναύπακτος 26340 24314

Εµπόριο Υγραερίου & Οξυγόνου Εγκαταστάσεις υγραερίου θέρµανσης επαγγελµατικής και οικιακής χρήσης

Βασιλόπουλος Χρήστος Θέρµου 41 Ναύπακτος 303 00 Τηλ.: 26340 27500, 6942 556 996, 26510 93039

Μαστραπάς Κωνσταντίνος Ψυκτικός Ναύπακτος 6942613044

Μπανιάς Ιωάννης Ιδιωτικά και δηµόσια έργα – κατασκευή διακοσµητικής Ασφάλτου Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος 26340 22483 Μπισµπίκης Αθανάσιος Τοποθέτηση πλάκας – πλακάκια. Μαλάµατα - Ευπάλιο Μπισµπίκης Ιωάννης Τοποθέτηση πλάκας Μαλάµατα - Ευπάλιο 26340 71502 Μπισµπίκης Κωνσταντίνος Λούστρα, λάκες, βερνίκια Ξηροπήγαδο - Ναύπακτος 26340 27557 Μυλωνάς Βασίλειος ∆όµηση εσωτερικού & εξωτερικού χώρου Ναύπακτος 26340 91368 Νικολέτος Παναγιώτης Υδραυλικές εγκαταστάσεις ∆ροσάτο Ευπάλιο

Μηλιώρης Βασίλης Οικοδοµικές εργασίες Μανάγουλη - Ευπάλιο

Νικόπουλος Αθανάσιος Οικοδοµικές εργασίες Λυγιάς Ναύπακτος 26340 23607

Μουχτούρης ∆ηµήτριος ∆ιαµαντοκοπή, µπετόν – τοιχοποιίας Ναύπακτος 6973057952

Παπαδήµας Αναστάσιος Οικοδοµικές εργασίες Μαλάµατα - Ευπάλιο

Μπάµπος Βασίλειος Ελαιοχρωµατισµοί Ευπάλιο Ευπάλιο 26340 51125

Παπαδήµας Πολύκαρπος Εργασίες σκυροδέµατος και τοιχοποιϊας Μαλάµατα Ευπάλιο


60

Παπαδηµητρίου Σπυρίδων Χωµατουργικές εργασίες Ρίζα - Αντίρριο 6974134894

Φούντζουλας Γιώργος Γύψινες διακοσµήσεις Αµφίσσης 38 Ναύπακτος 26340 26677

Καλλίνικος Ευάγγελος Θέρµανση - κλιµατισµός Αµφίσσης 5 Ναύπακτος 26340 24995

Παπαθεοδώρου Γεώργιος ∆ιαµορφώσεις εσωτερικών χώρων - Ναύπακτος 26340 27167

Χουλιάρας Ηλίας Χωµατουργικές Εργασίες Καστράκι - Ευπάλιο 26340 51403

Καραχρήστος Νίκος Τεχνικός Κλιµατισµού Ψύξης Λυγιάς - Ναύπακτος 6944577302

Ράπτης Κώστας Χωµατουργικές Εργασίες Καστράκι - Ευπάλιο 6974774337 Σκαντζής Ευθύµιος Οικοδοµικές εργασίες Σεργούλα Ευπάλιο 220-91622 Σταµατόπουλος Παναγιώτης Ελαιοχρωµατισµοί Ναύπακτος 6945922881 Στεφανιδέλης Νικόλαος Κατασκευή πατωµάτων Μανάγουλη - Ευπάλιο Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος Χωµατουργικές εργασίες Αντίρριο 6977777696 Ταµπάκη Πολυτίµη Χωµατουργικές Εργασίες ∆ροσάτο - Ευπάλιο Τσουκαλάς Λεωνίδας Υδραυλικές εγκαταστάσεις – τοποθετήσεις πλακιδίων Μανάγουλη - Ευπάλιο Τυροπάνης Γιώργος Χωµατουργικές εργασίες Κυρίλου - Ναύπακτος 26340 28636Θέρµανση Κλιµατισµός BIOTHERM Θέρµανση - κλιµατισµός Τζαβέλλα 78 Ναύπακτος 26340 25145

Ναυπακτοθερµική Υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Τζαβελλαίων 7 – Κεφαλόβρυσο Ναύπακτος 26340 26656

Tropic Air Θέρµανση - κλιµατισµός Αρβανίτη 11 Ναύπακτος 26340 38400

Ντουραµπάς Άνθιµος Θέρµανση - κλιµατισµός Θεµ. Νόβα (έναντι ΙΚΑ) Ναύπακτος 26340 23933

Βασιλόπουλος Χρήστος Εγκαταστάσεις υγραερίου θέρµανσης Θέρµου 41 Ναύπακτος 26340 27500 ∆ιαθερµική Θέρµανση - κλιµατισµός Μπότσαρη 71 Ναύπακτος 26340 26180 ∆ούρος Γεώργιος Θέρµανση - κλιµατισµός ∆ελφών 2 Ναύπακτος 26340 29761 ΘΕΡΜΟΖΕΛ ΑΕ Εργοστάσιο Κατασκευής Τζακιών 11ο χλµ. ΑντιρρίουΙωαννίνων, Καλαβρούζα Αντίρριο 26340 45376

Ηλιόπουλος Γεώργιος Ψυκτικός Πλατανίτης - Αντίρριο 26340 31384 Καψάλης Αντώνης Εγκαταστάσεις θέρµανσης- Ευπάλιο 6944310103 Παλαµάρης Ιερώνυµος Βιοτεχνία τζακιών Πλατανίτης - Αντίρριο 26340 31735 Χαντζής Νίκος Ψυκτικός - Ναύπακτος 26340 28373

Κατασκευές ΑΤΛΑΣ Κατασκευαστική Εταιρεία Σπύρου Μελά 2 Ναύπακτος 26340 20175


62

∆ηµάκος Μπάµπης Εµπορία Γερανών Ανυψωτικές Εργασίες Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 25635 ∆οµική Ναυπάκτου Οικοδοµικές επιχειρήσεις Ναύπακτος 26340 27819 Έλληνας Βασίλειος Εργολάβος οικοδοµών Σεργούλα - Ευπάλιο Καβουκλής Εµµανουήλ Κατασκεύες κτηρίων Χιλιαδού Ευπάλιο 210-3210104 Μακκός Τάσος Τεχνικό γραφείο – κατασκευές Νικ. Φαρµάκη 3 Ναύπακτος 26340 23273Μελίστας Τάσος Εργολάβος οικοδοµών δηµοσίων έργων Μαραθιάς - Ευπάλιο

Ψυχογιός Γεώργιος Οικοδοµικές επιχειρήσεις Ναύπακτος 26340 24141

Αλεξόπουλος ∆ηµήτριος Πολιτικός Μηχανικός Αλθέας 18 - Ναύπακτος 26340 22311

Παραλίκας - Λυµπέρης Κατασκευές Ακινήτων Μανασσή 16 Ναύπακτος 26340 25480

Μηχανικοί Αρχιτέκτονες

Αλτανόπουλος Θωµάς Πολιτικός Μηχανικός Στράβωνος - Ναύπακτος 26340 23123

Στεργίου ΑΦΟΙ Κατασκευές Ακινήτων Αθηνών 144, Λυγιάς Ναύπακτος 26340 26744 Τρουµπούκης & ΣΙΑ Ηλεκτροϋδραυλικά έργα Μπότσαρη & Ψαρρού Ναύπακτος 26340 20160 Φούντας Νικόλαος Εργολάβος Μανάγουλη - Ευπάλιο 26340 71339

Art & Design Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου – ∆ιακόσµηση Νικ. Φαρµάκη 3 - Ναύπακτος 26340 38141 Teknik Μελέτες – Κατασκευές Τζαβέλλα και Τρικαίου 1 - Ναύπακτος 26340 38490 Αγουρίδης Νικόλαος Χηµικός µηχανικός Θεοφίλου Κορυδαλλέως 2 - Ναύπακτος 26340 27446

Αναγνωστόπουλος ∆ηµήτρης – Γλαβάς Γιώργος Τεχνικό γραφείο ∆ηµ. Ψαρρού 17- Ναύπακτος 26340 21542 Ανδρικόπουλος Πολύκαρπος Αρχιτέκτονας Νικ. Φαρµάκη 8 Ναύπακτος 26340 24278 Ανδρίτσος Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός ∆ένδρο - Ναύπακτος 26340 21065


64

Αποστολόπουλος Παναγιώτης Τοπογράφος Τζαβέλλα 8 - Ναύπακτος 26340 26515 Ασηµακόπουλος Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός Ελευθερίας 25 - Ναύπακτος 26340 24003 Βαρελάς Γ. Χηµικός Μηχανικός Μπότσαρη 77 - Ναύπακτος 26340 26562

Βλάχος ∆ηµήτριος Πολιτικός Μηχανικός Ιντζέ 6 - Ναύπακτος 26340 29496 Βούκλιζας Βασίλης Τοπογράφος Ιντζέ 6 - Ναύπακτος 26340 24062 Γαβριηλίδης ∆ηµήτρης Πολιτικός Μηχανικός Ναύπακτος 26340 21307

Γιαννοπούλου Αθηνά Περιβαλλοντολόγος Μακρυγιάννη 2 – Ψανή Ναύπακτος 26340 21687

Θεοφάνης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός πλατεία Πια Ναύπακτος 26340 38416

Ζησιµόπουλος ∆ηµήτριος Πολιτικός Μηχανικός Ιντζέ 8 Ναύπακτος 26340 27685

Καπεντζώνης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός ∆ηµ. Ψαρρού 17 Ναύπακτος 26340 29959

Ζυγορονίκος Θέµης Τοπογράφος Ναύπακτος 26340 26588

Κερασιάς Γεώργιος και Παναγιώτης Τοπογράφος Τζαβέλλα και Τρικαίου 1 Ναύπακτος 26340 38490

Βέργος Θωµάς Πολιτικός Μηχανικός Αθηνών 10 - Ναύπακτος 26340 23428

Γείτονας Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός Μαυροµάτη 9 Ναύπακτος 26340 27581

∆ρόσος Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός Λυγιάς - Ναύπακτος

Βεττός Ανδρέας Πολιτικός Μηχανικός Μπότσαρη 71 Ναύπακτος 26340 28752

Γεωργακόπουλος Χρήστος Τοπογράφος Αθηνών 30 - Ναύπακτος 26340 21110

Θεοδωρόπουλος Ιωάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αθηνών 29 Ναύπακτος 26340 25800

Κοργιαλά Μάρθα Πολιτικός Μηχανικός Θεµ. Νόβα (Έναντι ΙΚΑ) Ναύπακτος 26340 23933

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (όψεις -κατόψεις)

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΧΑΡΑΞΕΙΣ, ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤ. ΧΩΡΩΝ
Είδη Υγιεινής, Πλακάκια, Υδραυλικά

Πολύτω Παναγιωτοπούλου

Αµφίσσης - Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου Τηλ.: 26340 25025


66

Κοργιαλάς Ιωάννης Αρχιτέκτονας Καλαντζοπούλου 2 26340 24376 Κυριαζής Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχανικός Καρακουλάκη 23 Ναύπακτος 26340 28755 Λάγιος ∆ηµήτριος Πολιτικός Μηχανικός Αφροδίτης & Ξενιτεµένων Ναυπακτίων 1 - Ναύπακτος 26340 28052 Λάγιου-Μητρολιού Ελλη Αρχιτέκτονας Αφροδίτης & Ξενιτεµένων Ναυπακτίων 1 - Ναύπακτος 26340 23001 Μακρυγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Λαγκαδούλα - Ναύπακτος 26340 23096 Μαστραπά ∆ήµητρα Αρχιτέκτονας Αλθαίας 1 - Ναύπακτος 26340 23063 Μουτόπουλος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ευπάλιο 26340 52035 Μπαρµπαγιάννης Βασίλειος Αρχιτέκτονας Αθηνών 26 - Ναύπακτος 26340 28855 Μπέκος Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός Πάνου Ρήγα - Ναύπακτος 26340 38050 Μπίσσα Βασιλική Πολιτικός Μηχανικός Νόβα & Κορυδαλλέως -Ναύπακτος 26340 24009 Νικολόπουλος ∆ηµήτριος Τοπογράφος ∆ηµ. Ψαρρού 21- Ναύπακτος 26340 38017 Νικόπουλος Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός Πλαστήρα 18 Ναύπακτος 26340 25711 Ντουραµπάς Άνθιµος Μηχανολόγος Μητροπολίτου Χριστοφόρου Ναύπακτος 26340 25631 Παΐσιος Οδυσσέας Πολιτικός Μηχανικός Λόντου 2 – Πλατανίτης Αντίρριο 26340 31731 Παντελής Γ. Φώτης Πολιτικός Μηχανικός Αρβανίτη 5 - Ναύπακτος 26340 21114 Παπαϊωάννου ∆ηµήτριος Πολιτικός Μηχανικός Μπότσαρη 12 Ναύπακτος 26340 27789 Πασχάλης Μάριος Πολιτικός Μηχανικός Μπότσαρη 50 - Ναύπακτος 26340 28126 Πολιτόπουλος Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός Φ.Πλαστήρα 17 Γρίµποβο - Ναύπακτος 26340 26282 Ράµµος Απόστολος Πολιτικός Μηχανικός Θέρµου - Ναύπακτος 26340 28515

Σαλούρος ∆ηµήτριος Πολιτικός Μηχανικός Αθηνών 26 - Ναύπακτος 26340 25700 Σερεµέτη Αικατερίνη Πολιτικός Μηχανικός Μπότσαρη 71 - Ναύπακτος 26340 26180 Σπυρόπουλος Γιάννης Αφροδίτης 4 – Κεφαλόβρυσο - Ναύπακτος 26340 22123

Τσαγκουρνός Γρηγόρης Τοπογράφος Μπότσαρη 38 Ναύπακτος 26340 23278 Τσακανίκας Κωνσταντίνος Χηµικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Πλαστήρα 19 Ναύπακτος 26340 24878

Στεργιάδης Γιάννης Αρχιτέκτονας Αλθαίας 1 - Ναύπακτος 6932731838

Τσερπέλης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Μεναίχµου & Σιαµαντά Ναύπακτος 26340 25064

Σφήκας Σπυρίδων Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φαλησίου 9 - Ναύπακτος 26340 28619

Τσιακούµης Αλέξανδρος Πολιτικός Μηχανικός Ξηροπήγαδο - Ναύπακτος 26340 21465

Σχοινά Μαγδαληνή Πολιτικός Μηχανικός Κλεονίκου 5 - Ναύπακτος 26340 38442

Φόρος Ηλίας Τοπογράφος ∆ένδρο - Ναύπακτος 26340 21401

Ταλάντης Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός Μπότσαρη 62 Ναύπακτος 26340 29542

Φούντζηλας Βασίλης Πολιτικός Μηχανικός Πάνου Ρήγα 16 Ναύπακτος 26340 26600

Τζάθας Κων/νος Αρχιτέκτονας Σισµάνη & Κανναβού Ναύπακτος 26340 22787

Φράγκος Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός Αθηνών 18 Ναύπακτος 26340 24382


ΣΥ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ ΜΟ Σ ΕΠΙ ΠΛ Ο Ξ Υ Λ Ο Υ Ρ Γ ΩΝ

Ν ΑΥΠ ΑΚΤ ΟΥ

Πόµολα Νεροχύτες Απορροφητήρες Κουρτινόξυλα Εργαλεία Είδη κουζίνας Σιδηρικά

Θέση Αλώνια και Νησιά, 30 300 Ναύπακτος Τηλ.: 26340 25721 Fax 26340 29341


68

Χασάπης Ευθύµιος Πολιτικός Μηχανικός Λυγιάς Ναύπακτος 26340 23845

∆ούρος Βασίλειος Εµπορία Ξυλείας Μ. Αλεξάνδρου Ναύπακτος 26340 22810

Χρυσανθόπουλος Βασίλειος Μηχανολόγος Καλαντζοπούλου 10 Ναύπακτος

Επιπλοποιείο Αφοι Χ. Βασιλείου Ο.Ε. Επιπλοποιείο Αντίρριο 26340 51107

Ξυλουργεία

Ζαµπάρα ΑΦΟΙ Ξυλουργικές εργασίες Ξηροπήγαδο - Ναύπακτος 26340 22400

Αθανασόπουλος Μάκης Ξυλουργικές εργασίες Ξηροπήγαδο (όπισθεν Full) - Ναύπακτος 26340 62182 Ανδρεόπουλος Κωνσταντίνος Ξυλουργικές εργασίες Γήπεδο - Ναύπακτος 26340 24194 Αρβανίτη ΑΦΟΙ Ξυλουργικές εργασίες Καστράκι - Ευπάλιο 26340 52525 Βίτσας ∆ηµητρης Ξυλουργικές εργασίες Αντίρριο 26340 26425 Γεωργακόπουλος Γεώργιος Ξυλουργικές εργασίες Ελευθερίας 36 - Ναύπακτος 26340 24604

Ζήκος Παναγιώτης Κατασκευή ξύλινων µικροαντικειµένων Αντίρριο 6946212670 Θεοδωρόπουλος Νίκος Ξυλουργικές εργασίες Παλαιές Εργατικές Κατοικίες - Ναύπακτος 26340 22464 Καλτσής Παύλος Ξυλουργικές εργασίες Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 26721 Κανέλλος Αντώνης Ξυλουργικές εργασίες Καστράκι Ευπάλιο 26340 52900

∆ηµητρόπουλος Φώτης Ξυλουργικές εργασίες Λυγιάς - Ναύπακτος 6945382943

Καραγεωργόπουλος Γεώργιος Ξυλουργικές εργασίες Χιλιαδού - Παραλιακή Φωκίδα 6970835804

∆ηµόπουλος Ερωτόκριτος Ξυλουργικές εργασίες Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος 26340 27731

Καραγεώργος Ανδρέας Ξυλουργικές εργασίες Γήπεδο Ναύπακτος 26340 23025Κόγκος Κωνσταντίνος Ξυλουργικές εργασίες Μαµουλάδα Ναύπακτος 26340 26365

Ξυλεία Σταθάτος Εµπορία Ξυλείας Ευπάλιο 26340 52350

Κοκόρου ΑΦΟΙ Ξυλουργικές εργασίες Πλατανίτης - Αντίρριο 26340 32155

Οξύλος Ξυλουργικές εργασίες Αντίρριο 26340 31596

Κουτσονίκα ΑΦΟΙ Ξύλινα Κουφώµατα Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 24011

Παίξος Φώτης Ξυλουργικές εργασίες Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 28612

Μελίστας Παύλος Εµπόριο Ξύλου Μαλάµατα - Ευπάλιο 26340 71553

Παναγοπούλου – Τσακίρη Θεοδώρα Ξυλουργικές Εργασίες Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 -53248

Μηνόπουλος Αθανάσιος Ξυλουργικές Εργασίες Ευπάλιο - Ευπάλιο Μορφάκης Βασίλης Ξυλουργικές εργασίες Ξηροπήγαδο Ναύπακτος 26340 23908 Μπέσσας Ηλίας Ξυλουργικές εργασίες Πολυτεχνείου 20 Αντίρριο 26340 32383

Παπαγεωργίου Ηλίας Ξυλουργικές εργασίες Μαλάµατα - Ευπάλιο 26340 71434 Πενιάς Παναγιώτης Ξυλουργικές εργασίες ∆άφνη - Ναύπακτος 26340 24828 Σβώλος - Ηπειρώτης ΟΕ Ξυλουργικές εργασίες ∆ον Ζουάν Αυστριακού 8 - Ναύπακτος 26340 24077

Μπιλαλής Βαγγέλης Ξυλουργικές εργασίες Λυγιάς Ναύπακτος 26340 25433

Σµπούκης Αθανάσιος Ξυλουργικές εργασίες Ναύπακτος 26340 23781

Μπίµπας Ιωάννης Ξυλουργικές εργασίες Ελαιοστάσι - Ναύπακτος 26340 24160

Σταυρόπουλος Στέφανος Ξυλουργικές εργασίες Μανάγουλη - Ευπάλιο

Ντζουµάνη ΑΦΟΙ Ξυλουργικές εργασίες Θέρµου Ναύπακτος 26340 25012

Στυλιαράς Ηλίας Ξυλουργικές εργασίες Κάτω ∆άφνη Ναύπακτος 26340 28761


ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 199 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ: ΒΙΠΕ ∆ΡΑΜΑΣ - ∆ΡΑΜΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΗΣ 78 ΤΗΛ.: 26340 - 25282, FAX.: 26340 - 25686 e-mail: dorika@freemail.gr


70

Στυλιαράς Παναγιώτης Ξυλουργικές εργασίες Άνω ∆άφνη - Ναύπακτος 26340 25694

Τσιριµώκος Κωνσταντίνος Ξυλουργικές εργασίες Φαλησίου 18 - Ναύπακτος 26340 27803

Συνεταιρισµός Επιπλοξυλουργών Εµπορία Ξυλείας – υλικά Αλώνια & Νησιά - Ναύπακτος 26340 25721

Υφαντής Πολύκαρπος Ξυλουργικές εργασίες Ήρας 6 - Ναύπακτος 26340 28146

Υλικά οικοδοµών Σφήκας Κωνσταντίνος Ξυλουργικές εργασίες Πυλήνης - Ναύπακτος 26340 23984 Σωτηροπούλου Π Ξυλουργείο Ναύπακτος 26340 24437 Τζώρος Λεωνίδας Ξυλουργικές εργασίες Πλατανίτης - Αντίρριο 26340 23606

BETEN ΑΕ Έτοιµο Σκυρόδεµα Τζαβέλλα 3 - Ναύπακτος 26340 22115 Αντωνόπουλος Σωτήρης Επεξεργασία Υαλοπινάκων Μαλάµατα - Ευπάλιο 26340 71186 Βαρελάς Β. - Πελέκης Γ. Εµπορία Σιδήρου Μπετόν

Μάρµαρα Γρανίτες Επενδύσεις Πετρώµατα Ψησταριές Φουρνάκια

4ο χιλ. Αντιρρίου Ναυπάκτου Πλατανίτης Τ.Κ. 30020 Τηλ.: 26340 31734, Fax.: 26340 32277 Κιν.: 6974074329Γήπεδο - Ναύπακτος 26340 22387 Γραβιήλ Βελής Μάρµαρα - Γρανίτες Ξηροπήγαδο - Ναύπακτος 26340 29497

∆ωρικά Μάρµαρα – Γρανίτες Αµφίσσης 78 Ναύπακτος 26340 25282

Γραµµάτης Κώστας Είδη Υγιεινής Καστράκι - Ευπάλιο 26340 51182

∆ωρικά Μάρµαρα ΑΒΕΕ Επεξεργασία & εµπορία µαρµάρων Ξηροπήγαδο Ναύπακτος 26340 23918

∆εδότσης Χρώµατα - σιδηρικά Μανασσή 14 Ναύπακτος 26340 23011

Εµποροτεχνική Υδραυλικά - είδη υγιεινής Αθηνών 28 Ναύπακτος 26340 28546

∆ούνης Εµπόριο σιδήρου Μαλάµατα Ευπάλιο 26340 52951

Ζαρµακούπης ∆ηµήτρης Είδη οικοδοµών Θεµ. Νόβα 1 Ναύπακτος 26340 28570


ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τέχνη

στο

ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ - ΠΕΤΡΕΣ ΠΑΓΚΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (XΑΛΑΖΙΕΣ) ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Τζάκια, Πισίνες, Ορθοµαρµαρώσεις)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ( ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ)

Μαλάµατα ∆ωρίδος (Νέες ιδιόκτητες εκτάσεις), Τηλ.: 26340 26823, 6979 726540-1-2 e-mail: marmara_kokla@yahoo.gr

Μάρμαρο


72

Καζανάς Χρήστος Κρύσταλλα - καθρέφτες πλατεία Οξύλου 1, Κεφαλόβρυσο - Ναύπακτος 26340 53266

Κόκλας Γιώργος Μάρµαρα – Γρανίτες Τζάκια Μαλάµατα - Ευπάλιο 26340 26823

Καπετανάκης ∆ηµήτριος Μάρµαρα Ναύπακτος 26340 29103

Κούκουνα ΑΦΟΙ Μεταλλικές Κατασκευές Ηρακλέους 3 Ναύπακτος 26340 28456

Καρδάρας Θανάσης Μάρµαρα Μανάγουλη Φανερωµένη Ευπάλιο 26340 71567 Κατσαρός Μιχάλης Υλικά οικοδοµών Μαραθιάς Ευπάλιο 6973346838 Κατσούδας Ηλίας & ΣΙΑ ΟΕ Εµπόριο οικοδοµικών υλικών Καστράκι Ευπάλιο 26340 51320 Καψάλα ΑΦΟΙ Εµπόριο οικοδοµικών υλικών Λυγιάς Ναύπακτος 26340 27975 Κοκκώνης Νικόλαος Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων Νεροµάνα Αντίρριο 26340 31271

Κουτσογιάννης Γιώργος Σύγχρονοι τρόποι καλουπώµατος Ναύπακτος 6944420271 Κουτσοσπύρος Αθανάσιος Έτοιµο Σκυρόδεµα Πάνου Ρήγα Ναύπακτος 26340 21407 Κυριαζής Φώτης Πέτρα – Μάρµαρα Γρανίτες 1ο χλµ. Ναυπάκτου – Ιτέας - Ναύπακτος 26340 27560 Λουντζης Χρήστος Εργαστήριο µαρµάρων και γλυπτών Μαλάµατα - Ευπάλιο Λυµπέρης Ευθύµιος Υδραυλικά - είδη υγιεινής Ξηροπήγαδο - Ναύπακτος 26340 21277

Μάκης Βιοτεχνία τζακιών – µάρµαρα – γρανίτες 4ο χλµ. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, Πλατανίτης Αντίρριο 26340 31734 Μανώλης Λάµπρος Υλικά οικοδοµών Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 52566 Μαρίνου Αγγελική Κεραµικά Σάµου - Αντίρριο 26340 31673

Παναγιωτόπουλος Γεώργιος Είδη Υγιεινής Εθνικής Αντιστάσεως 9 Ναύπακτος 26340 27965 Παναγιωτοπούλου Πολίτω Πλακάκια - είδη υγιεινής – υδραυλικά Αµφίσσης Ξηροπήγαδο Ναύπακτος 26340 25025

Μητροπούλου Χριστίνα Σιδηρικά, χρώµατα, υλικά οικοδοµής- Αντίρριο 26340 3124

Π απ αγ ε ω ρ γ ί ο υ Θ ωµ ά ς Υλικά οικοδοµών Σεργούλα Ευπάλιο 26340 91180

Μπράνης & Σία ΟΕ Οικοδοµικά υλικά Θέρµου Ναύπακτος 26340 38530

Πασίσης ∆οµικά Υλικά Θεµ. Νόβα 3 Ναύπακτος 26340 27516

Ντζουµάνης Μάρµαρα - Γρανίτες Ξηροπήγαδο Ναύπακτος 26340 22834

Πασίσης ∆οµικά Υλικά Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος 26340 22254

Ο Αντώνης Σίδηρα - Μπετόν Ξηροπήγαδο Ναύπακτος 26340 25610

Σακελλάρης Έτοιµο Σκυρόδεµα ∆ηµ. Ψαρρού 2 Ναύπακτος 26340 21505


74

Σικώλας Ευάγγελος Χρώµατα Vinter Πλαστήρα 15 Ναύπακτος 26340 28073 Σύψας Γιάννης Υλικά οικοδοµών χρώµατα Τζαβέλλα 112 Ναύπακτος 26340 27487

Ναύπακτος 26340 23751 Τούρκας Πλακάκια - είδη υγιεινής Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου - Πλατανίτης 26340 32163 Τριανταφύλλου Σωτήριος Πλακάκια - είδη υγιεινής Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 21133

Σύψας Γρηγόριος ∆οµικά Υλικά Αθηνών 26 - Ναύπακτος 26340 29406 Τεχνεµπορική Υδραυλικά - είδη υγιεινής Ιντζέ 4 - Ναύπακτος 26340 28646 Τηλιγάδας Αντώνης Είδη κιγκαλερίας Τζαβέλλα 32 -

Φούντας Ιωάννης Υλικά οικοδοµών Μαλάµατα - Ευπάλιο 26340 22417 Χαραλαµπόπουλος Αθανάσιος Εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap) Καστράκι - Ευπάλιο 26340 52646

Εικόνα- Ήχος:- Οικιακές Συσκευές- Μικροσυσκευές Πληροφορική - Gadgets - Τηλεφωνία

 Αποκλειστικά Μοντέλα EXPERT

Εξυπηρέτηση Προσωπική ΆψογοService

 Έξυπνες Τιµές

 Ευέλικτη Εξόφληση Προσωπικό Ραντεβού ∆ωρεάν Μεταφορά

 Αλλαγές και µετά την αγορά των Ηλεκτρικών

∆υνατότητα Φύλαξης

 Λίστα Γάµου EXPERT Υποκατάστηµα: Κατάστηµα Ναυπάκτου Ιντζέ 16 – Ναύπακτος Τηλ. 26340 38601 E-mail expertp@otenet.gr

Κυριαζής Φώτης

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ - ΜΑΡΜΑΡΟΥ - ΓΡΑΝΙΤΗ Τζ ά κ ι α

Ψη σ τ α ρ ι έ ς

Μάρµαρα

Πέτρες

Γρ α ν ί τ ε ς

Εργοστάσιο - Έκθεση: 1ο χιλµ. Ε.Ο. Ναυπάκτου - Ιτέας Τηλ.: 26340 27560, 6944 673911


75

ΟΜΟΡΦΙΑ Κοµµώσεις Περιποίηση el-le beauty Studio Αισθητικής Τολµίδου 3 - Ναύπακτος 26340 22007 Elle Κοµµωτήριο Τζαβέλλα 30 Ναύπακτος 26343 00655 Hair Style Κοµµωτήριο Πάνου Ρήγα 7 Ναύπακτος 26340 21774 Nail Salon Ινστιτούτο οµορφιάς Μαυροµάτη 3 – 1ος

όροφος - Ναύπακτος 26340 22592 Nicholas Coiffure Κοµµωτήριο Αθηνών 71 - Ναύπακτος 26340 29696 Salon Complete Κοµµωτήριο Μεσσηνίων 4 - Ναύπακτος 26340 25231 Salon de Coiffure Κοµµωτήριο Ν. Παιωνίου 6 Ναύπακτος 26340 26405 Άγγελος Κοµµωτήριο Κλεονίκου 5, Λιµάνι Ναύπακτος 26340 27568

Ακρα στα άκρα Studio περιποίησης Άκρων Ιντζέ & Ψαρρού (έναντι Αγ. Παρασκευής) Ναύπακτος 6977988220 Γλαβίνος Αντώνης Κουρείο Καρακουλάκη 2 Ναύπακτος 26340 22508

Καλλιαντέρης Χρήστος Κοµµωτήριο Αθηνών 26 - Ναύπακτος 26340 24047 Καλφούντζου Αγγελική Κοµµωτήριο Άνω Βασιλική - Αντίρριο 26340 45271 Κοµµώσεις “Βάσω” Κοµµωτήριο Μεσολογγίου 73 - Ναύπακτος 26340 24951

Ζωργιός ∆ηµήτρης Κοµµωτήριο ∆ιονύσου (έναντι ΙΚΑ) Ναύπακτος 26343 00788

Κοµµώσεις “∆ηµήτρης” Κοµµωτήριο Τζαβέλλα 7 - Ναύπακτος 26340 28628

Θεοδωροπούλου Μάρθα Αισθητικός Αθ. Νόβα 3 Ναύπακτος 26340 26352

Κοµµώσεις «Babis» Κοµµωτήριο Αθηνών 46 Ναύπακτος 26340 24044

Kοµµώσεις Ανδρικές - Παιδικές

Βάκρινος Χαράλαμπος

Αθηνών 46 Ναύπακτος 303 00 Τηλ.: 26340 24 044


76

Κορκόντζελος Θεόδωρος Κοµµωτήριο Λιµάνι - Ναύπακτος 26340 27818

Νίκος Κοµµωτήριο Αθηνών 33 - Ναύπακτος 6946619220

Κοτρωνιά Όλγα Κοµµωτήριο Αρβανίτη 5 Ναύπακτος 26340 21123

Παναγιωτόπουλος Λάµπρος Κουρείο Μανασσή 16 - Ναύπακτος 26340 21400

Λακουµέντα Ιωάννα Κοµµωτήριο Καλυδώνος & Τσάρα Ναύπακτος 26340 25877

Πολιτόπουλος Αντώνης Κοµµωτήριο ∆ηµ. Ψαρρού 21 Ναύπακτος 26340 27328

Μπακάλης ∆ηµήτρης Κουρείο Ευπάλιο - Ευπάλιο

Πολυδώρου Κωνσταντίνα Αισθητικός Ανδρεοπούλου 9 - Ναύπακτος 26340 29400

Νασοπούλου Πολυξένη Κοµµωτήριο Αντίρριο 26340 32396

Σκαλιώτη Παναγιώτα Κοµµωτήριο Αφροδίτης 2 –

Κεφαλόβρυσο Ναύπακτος 26340 21676 Σκανιά Γεωργία Κοµµωτήριο Αντίρριο 26341 31617 Στράτου Ιωάννα Κοµµωτήριο Αθηνών 41 - Ναύπακτος 26340 22889

Floral Αξεσουάρ Μόδας Τζαβέλλα 23 Ναύπακτος 26343 00720 Foxy Ladies Accessories Αξεσουάρ Μόδας Τζαβέλλα 38 Ναύπακτος 26340 24853

Κοσµήµατα Αξεσουάρ Καλλυντικά

Funky fish Αξεσουάρ Μόδας Μπότσαρη 41 Ναύπακτος 6972270729

Alexi Andrioti Αξεσουάρ Ιντζέ 2 – Αγία Παρασκευή Ναύπακτος 26343 00679

HONDOS CENTER Καλλυντικά Αξεσουάρ Τζαβέλλα 94 Ναύπακτος 26340 27627


Χειροποίητο Κόσµηµα - ∆ηµιουργίες ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Κλεονίκου 2 Λιµάνι τηλ.: 26340 21035 www.oramaethnic.com

δεις, θέλεις να υ ο π ο π ό Στον τρ να ζεις, που θέλεις ο π ό ρ τ ν στο γαπάς ου θες ν’α π ο π ό ρ τ στον ... να όραµα υπάρχει έ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΣΤΕΛΟΥ

Το “Όραµα” ευαισθητοποιηµένο µε το δύσκολο έργο µη κυβερνητικών, ανθρωπιστικών και οικολογικών Οργανώσεων, παρέχει εθελοντικά ενηµέρωση και έντυπο υλικό για τη δράση τους και τρόπους βοήθειας.


78

La Profumeria Καλλυντικά – αξεσουάρ Αθηνών 5 - Ναύπακτος 26340 38388 MIX & MATCH Αξεσουάρ Μόδας Τζαβέλλα 36 -Ναύπακτος 26340 27209 Studio Piercing Piercing artist Ναύπακτος 6982643837 Think Pink Καλλυντικά – αξεσουάρ Τζαβέλλα 19 -Ναύπακτος 26340 28788 Varnakiotis Καλλυντικά – αξεσουάρ Αθηνών 2 Ναύπακτος 26340 29008

Αθανασοπούλου Ελένη & Γεωργία Κοσµηµατοπωλείο Αθηνών 27 - Ναύπακτος 26340 27280 Γεωργακόπουλος Κοσµηµατοπωλείο Αθηνών - Ναύπακτος 26340 23862 Έκφραση Αξεσουάρ Μόδας Κανναβού 13 – Στενοπάζαρο Ναύπακτος 26340 20044

Λιµάνι - Ναύπακτος 26340 21035 Παϊσιος Κοσµηµατοπωλείο Τζαβέλλα 77 Ναύπακτος 26340 27217 Παϊσίου ΑΦΟΙ Κοσµηµατοπωλείο Τζαβέλλα Ναύπακτος 26340 26657

Πλατής Θωµάς Κοσµηµατοπωλείο Κανναβού 12 – Στενοπάζαρο - Ναύπακτος 6945351357 Σταυρόπουλος Αχιλλέας Κοσµηµατοπωλείο Κανναβού 30 – Στενοπάζαρο - Ναύπακτος 26340 24279

Κατσιγιάννης Παύλος Κοσµηµατοπωλείο Τζαβέλλα 82 -Ναύπακτος 26340 22034 Όραµα Κοσµηµατοπωλείο

Ιλ. Τζαβέλλα 94, 30 300 Ναύπακτος Τηλ.: 26340 27627


Ιντζέ 2 (Αγία Παρασκευή) Ναύπακτος Τηλ.: 2634300679, κιν.: 6976776912

ΘΩΜΑΣ ΠΛΑΤΗΣ Χ ρ υ σ ο χ ό ο ς

Μ α ρ ία Κ ολ οπά ν η - Κ ουτ σ ον ί κ α Νότη Μπόταρη 41 - 30 300 Ναύπακτος Τηλ.: 6972 270729

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Καναβού 12, Ναύπακτος Τηλ.: 6945351357, 6932880470


Ιστοσελίδες, Web Design, Internet, E-shop, Blogs, Μηχανές Αναζήτησης

www.simple-ideas.gr To internet µπορεί να είναι πιο απλό!

www.simple-ideas.gr Μελίστας Νίκος τηλ: 6947004708

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΒΙΝΤΕΟ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 22 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ τηλ. 26340 21944 κιν. 6947 260406 www.digital-art2.gr . info@digital-art2.gr


81

ΠΡΟΒΟΛΗ Γραφικές Τέχνες Creative Concepts Σύµβουλος επιχειρήσεων Κατσαντώνη 1 Ναύπακτος 6979226002 Enter Graphics Γραφικές Τέχνες Ψανή - Ναύπακτος 26340 38122 Impress Γραφικές Τέχνες πάροδος Παυσανία – Κεφαλόβρυσο Ναύπακτος 26340 24487 Simple-ideas Ιστοσελίδες – Σύµβουλος επιχειρήσεων

Πάνου Ρήγα 16 Ναύπακτος 26340 26318 Studio ΠΡΑΤΗ Γραφικές τέχνες Ναυµαχίας 8 – Παραλία Ψανής - Ναύπακτος 26340 24524 Ταµπάκη Σπυριδούλα Γραφικές Τέχνες Ναύπακτος 6998748337

Επιγραφές Τυπογραφεία GRAFHICS PRESS Τυπογραφείο Αθηνών 53 - Ναύπακτος 26340 23221

LOGO Σφραγίδες - Επιγραφές Βεργίνας 3, Γήπεδο Ναύπακτος 26340 26201

Φωτόραµα Σφραγίδες - Επιγραφές Αθηνών 90 (Γέφυρα Σκα) - Ναύπακτος 26340 29600

Ασηµακόπουλος Τυπογραφείο Μπότσαρη 52 Ναύπακτος 26340 23337

ΜΜΕ Lepanto rtv Ραδιόφωνο - Τηλεόραση Παλαιοπαναγιά -Ναύπακτος 26340 24115

Γεωργικόπουλοι ΑΦΟΙ Τυπογραφείο Αµφίσσης 37 Ναύπακτος 26340 24735

Εµπρός Εβδοµαδιαία εφηµερίδα Μεσολογγίου 16 - Ναύπακτος 26340 25525

Επιγραφές Στάικος Σφραγίδες - Επιγραφές Νόβα 7 Ναύπακτος 26340 26056

Ναυπακτία Εβδοµαδιαία εφηµερίδα Πάνου Ρήγα 16 Ναύπακτος 26340 26318

 Υπάρχει η επιχειρηµατική ιδέα,

αλλά σας λείπουν οι χρηµατικοί πόροι;

 Έχετε θέσει σε λειτουργία την επιχείρησή σας και θέλετε να ενισχυθείτε οικονοµικά, αλλά δεν γνωρίζετε πού να απευθυνθείτε;

 Σας ενδιαφέρει η συµµετοχή σε ευρωπαϊκά

προγράµµατα και το άνοιγµα στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, αλλά δεν ξέρετε πώς;

Το γραφείο µας σας προσφέρει πληροφορίες και ολοκληρωµένες λύσεις για την συµµετοχή σας στα προγράµµατα και την παρακολούθησή τους.

Επικοινωνήστε άµεσα µαζί µας!

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Χαρά Καψάλα Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6979-226002 email: info@creativekoncepts.eu


82

Φωτογραφία Video Digital Art Επεξεργασία Φωτογραφίας Video Τζαβέλλα 22 Ναύπακτος 26340 21944 ∆ούνη Κάτια Φωτογράφηση Γάµων Τζαβέλλα 36 Ναύπακτος 6944608740 Ιωάννου ∆ηµήτρης Επεξεργασία Φωτογραφίας Video Ποσειδώνος 19 Ναύπακτος 6972332564

Κανέλλος Αριστείδης Φωτογραφείο Αθηνών 19 Ναύπακτος 26340 23962 Κουρµούση Μαργαρίτα Φωτογραφείο Τζαβέλλα 75 - Ναύπακτος 26347 27286 Πρίσµα Φωτογραφείο Μπότσαρη Ναύπακτος 26340 26461 Φωτοέκθεση Τσούσης Φωτογραφείο Στενοπάζαρο Ναύπακτος 26340 29135


83

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ηλεκτρικά Συσκευές

Καρακουλάκη & Καπορδέλη - Ναύπακτος 26340 38028

Antenna Stores ∆ορυφορικά-Κεραίες Κορυδαλέως - Ναύπακτος 26340 21911

Intgral Electronics Ηλεκτρονικά - Ηχητικές Εγκαταστάσεις Μεσολογγίου 66-68, Λαγκαδούλα Ναύπακτος 26340 26858

EURONICS Ηλεκτρικές Συσκευές Πλατεία Φαρµάκη Ναύπακτος 26340 27635 EURONICS Ηλεκτρικές Συσκευές Μεσολογγίου & Αγίας Σοφίας - Ναύπακτος 26340 20137 G&T Electronics Service - Ηλεκτρονικά

Αναγνωστόπουλος Electric Ηλεκτρολογικές ΕγκαταΝαύστάσεις πακτος 6946286309 Αντίοχος - Καραγιώργος BOSCH Service Λυγιάς Ναύπακτος 26340 24540 Αντωνίου ΟE

Επισκευή Ηλεκτρικών Συσκευών ∆ελφών 47 Ναύπακτος 26341 27286 Βασιλόπουλος Χρήστος Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, δορυφορικά – κεραίες Μεναίχµου & Τσάρα Ναύπακτος 26340 23753 Ζησιµόπουλος Χαράλαµπος Ηλεκτρικά είδη Μεσολογγίου 71 - Ναύπακτος 26340 28827 Ζωργιός Ηλεκτροµηχανολογικά 3ο χλµ. Ναυπάκτου – Ιτέας

Ναύπακτος 26340 27195 Ηλεκτρικός Κύκλος Ηλεκτρικά είδη Τζαβέλλα 100 Ναύπακτος 26340 28607 Ηλεκτροτεχνική Ηλεκτρολογικό υλικόΦωτιστικά 1ο χλµ. Ναυπάκτου – Αντιρρίου Ναύπακτος 26340 24208 Κοντός Παναγιώτης Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Μεναίχµου & Τσάρα Ναύπακτος 26340 52479


84

Κυρίτσης Γιάννης Ηλεκτρικά είδη Εθνικής Αντιστάσεως 13 Ναύπακτος 26340 28493

Ντάλλας Νεκτάριος Ηλεκτρολογικό υλικόεγκαταστάσεις Νόβα 9 - Ναύπακτος 26340 25954

Κωτσόβολος Ηλεκτρικά είδη Βαρύθεµα – Πλατανίτης Αντίρριο 26340 32555

Ντότσικας Αντρέας Ηλεκτρολογικές εργασίες Καστράκι Ευπάλιο 26340 21993

Μουλάς Κωνσταντίνος Επισκευές οικιακών συσκευών Αθηνών 8 Ναύπακτος 26340 21454

Παπαβασιλείου & Σια ΟΕ Ηλεκτρικά είδη Τζαβέλλα 73 Ναύπακτος 26340 27227

Μπεζαϊτης Νεκτάριος Επισκευές οικιακών συσκευών Αθηνών 24 - Ναύπακτος 26340 38165

Περγερής Γιάννης Τεχνικός τηλεοράσεων Nova ∆ηµ. Ψαρρού 7 Ναύπακτος 26340 24991

Πολιτόπουλος Γιάννης Ηλεκτρολόγος πάροδος Αθαν. ∆ιάκου 26340 27997 Σακκούλης Χρήστος Ηλεκτρολογικό υλικόΦωτιστικά πλατεία Τζαβελλαίων 13 - Ναύπακτος 26340 21942 Τασιόπουλος Φώτης Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις δορυφορικά – κεραίες Μεναίχµου & Τσάρα Ναύπακτος 26340 25560 Τσαρπαλιάς Χαράλαµπος Ηλεκτρικά είδη Τζαβέλλα 67 26340 28901

Τσιλιγιάννης Μίλτος ∆ορυφορικά-Κεραίες Μεσολογγίου 80 Ναύπακτος 26340 24864 Expert Ηλεκτρικές συσκευές Ιντζέ 16 Ναύπακτος 26340 38601 Βήττας Ιωάννης Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 52656 Γουργουλέτης Παναγιώτης Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Σεργούλα - Ευπάλιο 26340 91494


85

Ευθυµιόπουλος Κων/νος Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Πλατανίτης Αντίρριο 26340 32104 Καρανίκα ΑΦΟΙ Ηλεκτρολογικό υλικόεγκαταστάσεις Ναύπακτος 26340 26665 Καρδάρας ∆ηµήτριος Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις ∆ροσάτο - Ευπάλιο Κέντρο Μπαταρίας – Λάµπας Μπαταρίες όλων των τύπων – ηλεκτρονικά εξαρτήµατα Μεσολογγίου 19 -

Ναύπακτος 26340 29947 Κοτρώνης Βασίλης Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ναύπακτος 26340 22800 Μπακλέσης Χαράλαµπος Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μοναστηράκι - Ευπάλιο 26340 52046 Νασόπουλος ∆ηµήτριος Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Αντίρριο 26340 3122 Ντότσικας Αντρέας Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Καστράκι - Ευπάλιο 26340 51456 G G G G G G

Παπαγεωργίου Ηρακλής Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Σεργούλα Ευπάλιο 26340 91080

Σίνης Γεώργιος Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Φραγκέικα Μολυκρείου Αντίρριο 6936706480

Ράικος Γεώργιος Ηλεκτρολογικές εργασίες Αντίρριο 694785271

Ταµπάκης Νικόλαος Επισκευές ηλεκτρικών συσκευών Ανδρέα Παπανδρέου 3, Αντίρριο - Αντίρριο 26340 3108

Ράµος Κωνσταντίνος Επισκευή ηλεκρικών συσκευών Μανάγουλη Ευπάλιο Ρόκκος Ηλίας Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Καραούλια Αντιρρίου Αντίρριο 6944527650

Ήχος Electron sound & light systems Εξοπλισµοί Συναυλιών Θεµ. Νόβα Ναύπακτος 26340 23132

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Αντλητικά Συγκροτήµατα Αυτοµατισµοί Ηλεκτρολογικό Υλικό Φωτιστικά Εσωτερικού & Εξωτερικού Χώρου Έπιπλα

Κεντρικό Κατάστηµα: 1ο χλµ Ναυπάκτου - Αντιρρίου (δίπλα στο ΤΕΙ) Ναύπακτος Τηλ.: 26340 24208, Fax.: 26340 24297


86

Karras Sound Συστήµατα Ήχου & Εικόνας Ξηροπήγαδο - Ναύπακτος 26340 29274

Vodafone Κινητή τηλεφωνία Αθηνών 11 Ναύπακτος 26340 38038

Lepanto Sound Μουσική Κάλυψη Εκδηλώσεων Ναύπακτος 26340 22497

WIND Κινητή τηλεφωνία πλατεία Φαρµάκη 1 Ναύπακτος 26310 38210

Ιωάννου ∆ηµήτρης Παραγωγές Ραδιόφωνο Τηλεόραση Ποσειδώνος 19 Ναύπακτος 6972332564

Γερµανός Κινητή Τηλεφωνία Αθηνών 3 Ναύπακτος 26340 38222

Υπολογιστές Κινητή τηλεφωνία COSMOTE Κινητή Τηλεφωνία πλατεία Πια - Ναύπακτος 26340 21577

ATOP Computing Υπολογιστές Μαυροµάτη 12 Ναύπακτος 26340 38555

Tech Lab Υπολογιστές Νόβα 32 Ναύπακτος 26340 23070

Canon Υπολογιστές Ψανή - Ναύπακτος 26340 24559 Ink4u Αναλώσιµα - Μελάνια Μπότσαρη 69 - Ναύπακτος 26340 21815 Internet station Υπηρεσίες διαδικτύου Μεσολογγίου & Παιωνίου 3Α - Ναύπακτος 26340 24068 Minima Υπολογιστές Αθηνών - Ναύπακτος 26340 38040 Multirama Υπολογιστές Μπότσαρη 34 - Ναύπακτος 26340 26005

Wizards – Τεχνολογική Ανάπτυξη Υπολογιστές – διαδίκτυο Αθ. Νόβα 19 Ναύπακτος 26340 21081 www.H-Y.gr Υπολογιστές- αναλώσιµα – service Νόβα 9 Ναύπακτος 26340 22277 Ντάρλας Υπολογιστές Λαγκαδούλα Ναύπακτος 26340 25527

Γιατί τα θέλετε όλα!

κοΠνλατταάνίτη Ασντιραρίοςυ σ το ν

3ο χλµ. Αντιρρίου - Ναυπάκτου τηλ.: 26340 32555-6
88

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ

G

G

G G

Ηλεκτρικές σκούπες Πλυντήρια Κουζίνες Ατµοσίδερα Πρέσσες Χύτρες Μίξερ Συσκευές περιποίησης G

G

G

G

Επίσ ης G

G G

GΑνταλλακτικά Αξεσουάρ για οικιακές συσκευές Σακούλες για ηλ. σκούπες Προϊόντα καθαρισµού συσκευών


90

ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Κων/νος Καλλίνικος

Μεσολογγίου & Αγίας Σοφίας, Τηλ.: 26340 20137

Εικόνα- Ήχος:- Οικιακές Συσκευές- Μικροσυσκευές Πληροφορική - Gadgets - Τηλεφωνία

 Αποκλειστικά Μοντέλα EXPERT

Εξυπηρέτηση Προσωπική ΆψογοService

 Έξυπνες Τιµές

 Ευέλικτη Εξόφληση Προσωπικό Ραντεβού ∆ωρεάν Μεταφορά

 Αλλαγές και µετά την αγορά των Ηλεκτρικών

∆υνατότητα Φύλαξης

 Λίστα Γάµου EXPERT 

Υποκατάστηµα: Κατάστηµα Ναυπάκτου Ιντζέ 16 – Ναύπακτος Τηλ. 26340 38601 E-mail expertp@otenet.gr


91


92

TΡΟΦΙΜΑ Super Market Alimenta Super Market Ξηροπήγαδο Ναύπακτος 26340 29714 D IA Super Market Αθηνών - Ναύπακτος 26340 21033 D IA Super Market Αντίρριο LIDL Super Market Γήπεδο - Ναύπακτος 26340 21990 MARKET IN Super Market Ψανή - Ναύπακτος 26340 24803

Αλεξόπουλος ∆ηµήτριος Mini Market Ρίζα - Αντίρριο 26340 31318 Αλεξόπουλος Κων/νος– Αδάµ Mini Market Μακύνεια - Αντίρριο 26340 31151 Αφοι Μαστορίδη & ΣΙΑ ΟΕ Mini Market Πλατανίτης - Αντίρριο 26340 31181 Αφροδίτη Super Market πλατεία Οξύλου 6 Ναύπακτος 26340 23900 Βερόπουλος Super Market Λαγκαδούλα - Ναύπακτος 26340 20193

MARKET IN Super Market Ξηροπήγαδο Ναύπακτος 26340 24803

∆αβανέλος Super Market Αθηνών - Ναύπακτος 26340 27528

ΑΒ Shop & Go Super Market Αθηνών - Ναύπακτος 26340 27226

Ευθυµιόπουλος Super Market Καλυδώνος 18 - Ναύπακτος 26340 24888

Θεοδωρόπουλος Super Market πλατεία Φαρµάκη Ναύπακτος 26340 27202

Παπακωνσταντίνου Ευθύµιος Super Market Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 51225

Καρέλη Κων/να Mini Market - Αντίρριο 26340 32033

Γαλακτοκοµικά

Κολοβελώνης Γεώργιος Supermarket Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 26363 Κυρίτση Χριστίνα Ταµπάκης ∆ηµήτριος Super Market Καραούλια 10 - Αντίρριο 26340 31109 Νέος Κόσµος Super Market Λιµάνι - Ναύπακτος 26340 23671

Γρατσάνης Χρήστος Παραδοσιακά τυροκοµικά προϊόντα Καστράκι Ευπάλιο 26340 52700 Κοτρώτσος Θανάσης Γαλακτοκοµικά προϊόντα Αθηνών 59 Ναύπακτος 26340 23566 Παραδοσιακόν Γαλακτοκοµικά προϊόντα Ναύπακτος 26340 24410

και του πουλιού το γάλα...

Αθηνών 16

Ναύπακτος Τηλ.: 26340 27226

Ιντζέ 2 - Ναύπακτος, Τηλ.: 26340 26122 www zoomserie.gr


Aθηνών 28 & Νόβα, Τηλ.: 26340 27020


94

Το Κεφαλόβρυσο Γαλακτοκοµικά προϊόντα Ναύπακτος 26340 29968

KASTELI CATERING Καφεζαχαροπλαστείο Αντίρριο 26340 25211

Γλυκά

Zoom Serie Ζαχαροπλαστείο Ιντζέ 12 - Ναύπακτος 26340 26122

DOLCE ITALIA Ζαχαροπλαστείο Μπότσαρη 33, Στενοπάζαρο Ναύπακτος 26340 25955

Γωνιά του Γλυκού Ζαχαροπλαστείο Αθηνών 52 - Ναύπακτος 26340 26125

Κονδύλης Αρτοποιείο Ζαχαροπλαστείο 3ο χλµ. Αντιρρίου – Ναυπάκτου Ναύπακτος 26340 32266 Κονιστής Ζαχαροπλαστείο Λαγκαδούλα Ναύπακτος 26340 28443

Κονιστής Ζαχαροπλαστείο Αθηνών - Ναύπακτος 26340 27020 Μέλισσα Ζαχαροπλαστείο Αθηνών 57 - Ναύπακτος 26340 25903 Νικολάου Ζαχαροπλαστείο Μεσολογγίου 65 -Ναύπακτος 26340 27546

ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΛ. ΜΙΧΟΣ Καφέδες- Ζαχαρώδη Ποτά - Ξηροί Καρποί

Ν. Μπότσαρη 62 - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τηλ.: 26340 24305
95

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής

Τραντάς Αντώνης Μεσολογγίου 65 - Ναύπακτος Τηλ.: 26340 27546

ΙΝΤΖΕ 14, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΤΗΛ.: 26340 23630, FAX.: 26340 26806

Ευχαριστούµε όλους εσάς για την πολυετή υποστήριξή σας


96

Νικολάου Θωµάς Ζαχαροπλαστείο Τζαβέλλα 65 Ναύπακτος 26340 27285 Ρήγα ΑΦΟΙ Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πλαστήρα 11 – Κεφαλόβρυσο Ναύπακτος 26340 22708 Τσούµας Ζαχαροπλαστείο Catering πλατεία Πία Ναύπακτος 26340 29377 Φούντας ∆ηµήτρης Ζαχαροπλαστείο Λυγιάς Ναύπακτος 26343 00480

Κάβα - Καφές ΓΕΜΑΚ ΑΕ Αντιπροσωπεία - διανοµή ποτών Καστράκι - Ευπάλιο 26340 25125 Γράψιας Σπύρος Ζαχαρώδη - Τσιγάρα Μπότσαρη 53 Ναύπακτος 26340 26647 ∆ούνης Μιλτιάδης Κάβα Εθνικής Αντιστάσεως Ναύπακτος 26340 25346 Εβίβα Κάβα Λιµάνι - Ναύπακτος 26340 26018 Κάβα Β Ειρήνη Βασιλοπούλου

Καστράκι - Ευπάλιο 26340 52480 Καφέ - Χώρος Καφεκοπτείο Μπότσαρη 87 Ναύπακτος 26340 21144 Λαουρδέκης Νίκος Παραγωγή παγοκύβων Μακύνεια - Αντίρριο 26340 31706 Μαρλαφέκας Αντιπροσωπεία - διανοµή ποτών Κορυδαλλέως 3 -Ναύπακτος 26340 27830 Μίχος Βασίλης Καφεκοπτείο Μπότσαρη 62 -Ναύπακτος 26340 24305 Ο.Ρ.Α. ΕΠΕ Ποτά-αναψυκτικά Καστράκι - Ευπάλιο 26340 52211

Πλούµης Κωνσταντίνος Οινοποιείο – Οινολόγος Λυγιάς (δίπλα στο Κέντρο Υγείας) - Ναύπακτος 26340 27156 Σχίζας Χρήστος Κάβα Θέρµου – Αλωνάκι Ναύπακτος 26340 20094 Τσουκαλάς Καφεκοπτείο Ιντζέ 14 Ναύπακτος 26340 23630 Βασιλοπούλου Ειρήνη Κάβα Καστράκι - Ευπάλιο 26340 52480 Μπαρµπάτση Ζωή & Υιός ΕΕ Εµπόριο ποτών – αναψυκτικών Αντίρριο 26340 3178

ΕΥΑΓΓ. ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

Φρούτα - Τυροκοµικά - Mini Market Αθηνών 7 Ναύπακτος Τηλ.: 26340 27522
97

Κρεατικά Strutho Κρέας Στρουθοκαµήλου Ιντζέ 22 Ναύπακτος 26340 26473 Αθανασόπουλος Κρεοπωλείο Λιµάνι - Ναύπακτος

∆ούρος Επεξεργασία & τυποποίηση κρέατος Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 22904 ∆ούρος Αλλαντικά – Τυροκοµικά Αθηνών 52 - Ναύπακτος 26340 24780

Ζαβέρδας Ταξιάρχης Κρεοπωλείο Αθηνών 22 - Ναύπακτος 26340 23738 Η Βελβίνα Ψητά Κοτόπουλα Αθ. Νόβα & Θέρµου Ναύπακτος 26340 28446

Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης Κρεοπωλείο πλατεία Φαρµάκη Ναύπακτος 26340 27366

∆ωρικά Κρέατα Παραδοσιακό κρεοπωλείο – παντοπωλείο Φ. Πλαστήρα 3 & ∆. Λειβαδίτη Ναύπακτος 26340 29479

Καλτσάς Σπύρος Κρεοπωλείο Αθηνών 15 Ναύπακτος

Βασιλόπουλος Βασίλειος Κρεοπωλείο Λυγιάς Ναύπακτος 26340 28948

Ζαβέρδας Ταξιάρχης Κρεοπωλείο Ευπάλιο 26340 28535

Κατσαρού Παρασκευή Κρεοπωλείο Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 51296

Καραδήµας Μιχάλης ΚρεοπωλεΊο Μαλάµατα - Ευπάλιο

∆ωρικά Κρέατα

Κατσιγιάννη Βασιλική Κρεοπωλείο Μανασσή 14 Ναύπακτος 26340 23463 Κατσίκας Γιώργος Κρεοπωλείο Αθ. Νόβα 73 Ναύπακτος 26340 24389 Κοντογιάννης Ιωάννης Κρεοπωλείο Μαλάµατα Ευπάλιο 26340 -71286 Κοντογιάννης Μάνθος Κρεοπωλείο Μαλάµατα Ευπάλιο 26340 71020

 Ντόπια Κρέατα

 Βιολογικά Προϊόντα Ζυµαρικά

∆. Λειβαδίτη

Φ. Πλαστήρα 3 & ∆. Λειβαδίτη Ναύπακτος τηλ.: 26340 29479

∆ωρικά Κρέατα

Φ. Πλαστήρα 3

Πάνου Ρήγα Προς Κεφαλόβρυσο

Αυγά


98

Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοτόπουλα - πουλερικά Τζαβέλλα 34 Ναύπακτος 26340 24304

Μουλά Ελένη Κρεοπωλείο Πάνου Ρήγα 31 Ναύπακτος 26340 26681

Σούζα Πολυτίµη Κρεοπωλείο Μεσολογγίου 19 Ναύπακτος 26340 24463

Κυρίτσης Απόστολος Κρεοπωλείο Θέρµου 53 - Ναύπακτος 26340 24710

Ντζουµάνοι ΑΦΟΙ Κρεοπωλείο Αµφίσσης 155 Ναύπακτος 26340 25122

Το Ριγάνι Παραδοσιακά Κρεατοπαρασκευάσµατα Νόβα & Ασηµακοπούλου Ναύπακτος 26340 24276

Κωστογιάννη ΑΦΟΙ Κοτόπουλα ∆ηµ. Ψαρρού 14 Ναύπακτος 26340 28023

Πηγή του κρέατος Κρεοπωλείο Καρακουλάκη 2 Ναύπακτος 26340 21341

Κωστογιάννη ΑΦΟΙ Κοτόπουλα ∆ηµ. Ψαρρού 18 Ναύπακτος 26340 28023

Πλούµης Λουκάς Κρεοπωλείο Αθηνών 27 - Ναύπακτος 26340 27496

Λαγαρός Αθανάσιος Κρεοπωλείο Μαλάµατα - Ευπάλιο 26340 71168

Ρουσσογιάννη Όλγα Κρεοπωλείο - Αντίρριο 26340 31063

Μακρή Βασιλική Κρεοπωλείο Τζαβέλλα 53 - Ναύπακτος 26340 29438

Σακούλης ∆. – Στυλιαράς Θ. Κοτόπουλα - πουλερικά Μεσολογγίου 48 Ναύπακτος 26340 22059

Μαρτσούκα Κωνσταντίνα Κρεοπωλείο Σίµος - Ορεινή Ναυπακτία 26340 62131Σούζα ΑΦΟΙ Κρεοπωλείο Λιµάνι - Ναύπακτος 26340 22917

Τριανταφύλλου ∆ηµήτρης Κρεοπωλείο Καλυδώνος 20 Ναύπακτος 26340 24933 Τρουµπούκης Κρεοπωλείο Αθηνών 71 – Κεφαλόβρυσο Ναύπακτος Τρουµπούκης Παντελής Κρεοπωλείο Αθηνών 54 Ναύπακτος 26340 23331 Φλωρόπουλος Σπύρος Κρεοπωλείο πλατεία Τζαβελλαίων, Κεφαλόβρυσο Ναύπακτος 26340 22653

Παντοπωλεία – Mini Market Ανδρίτσου Χριστίνα Παντοπωλείο Σεργούλα - Ευπάλιο 26340 91181 ∆ούνη Ελένη Mini Market Εθνικής Αντιστάσεως 27 Ναύπακτος 26340 29450 Ευσταθίου Ελένη Εµπόριο ειδών διατροφής Καστράκι - Ευπάλιο 26340 51427 Ζώης Κωνσταντίνος Παντοπωλείο Μαλάµατα - Ευπάλιο 26340 71021 Ζωιτάκη Αλεξάνδρα Παντοπωλείο – Mini Market Μανάγουλη - Ευπάλιο Καζατζή Μαρία Παντοπωλείο Μοναστηράκι - Ευπάλιο 26340 51201 Κολοβελώνη Αθανασία Παντοπωλείο Μαλάµατα - Ευπάλιο 26340 71458

Χαµηλός Γιώργος Κρεοπωλείο – ντόπια κρέατα Παπαγεωργίου 9 Ναύπακτος 26340 29903

Κολοβελώνης Κωνσταντίνος Παντοπωλείο Μαλάµατα - Ευπάλιο 26340 71164

Χασάπης Ιωάννης Κρεοπωλείο Επισκόπου ∆αυίδ 4 Ναύπακτος 26340 24052

Μελίστας Νικόλαος Παντοπωλείο – Mini Market Μαραθιάς - Ευπάλιο 26340 91343


99

Μπαουστάνου Παντούλα Παντοπωλείο Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 51235 Παναγιωτίδη Ερµιόνη Παντοπωλείο – Mini Market Ευπάλιο - Ευπάλιο Παπανδρέου Βασιλική Παντοπωλείο – Mini Market Μαραθιάς - Ευπάλιο Πετροπούλου Βασιλική Παντοπωλείο Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 51072 Πολυζώη Εµπόριο ειδών διατροφής Μαλάµατα - Ευπάλιο 26340 21246 Σιαµά Παρασκευή Παντοπωλείο – Mini Market Καστράκι - Ευπάλιο 26340 52535 Τιγγινάγκας Σταύρος Παντοπωλείο – Mini Market Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 51367 Τσιονάκα Βασιλική Παντοπωλείο – Mini Market Μαλάµατα - Ευπάλιο Τσιονάκα Γεωργία Παντοπωλείο – Mini Market Μαλάµατα - Ευπάλιο 26340 71377 Ψυλλα Ζωή Παντοπωλείο – Mini Market Μαραθιάς - Ευπάλιο 26340 91388

Παραδοσιακά – Βιολογικά Cosmosfair Βιολογικά Προϊόντα Τζαβέλλα 11Α Ναύπακτος 26340 38492 Αντωνία Παραδοσιακά γλυκά και ζυµαρικά Άνω Χώρα - Ορεινή Ναυπακτία 26340 41524 Βλαχογιάννης Κωνσταντίνος Εργαστήριο Παραδοσιακών Ζυµαρικών Βλαχογιαννέικα Ναύπακτος 26340 29080 Συνεταιρισµός Γυναικών Ναυπάκτου Παραδοσιακά Προιόντα Λιµάνι Ναύπακτος 26340 24254 Φίλεµα Παραδοσιακά Προιόντα Στενοπάζαρο Ναύπακτος 26340 26453 Χρυσούλα Σπιτικά γλυκά κουταλιού Άνω Χώρα - Ορεινή Ναυπακτία 26340 41554

Φούρνοι Αναγνωστόπουλος Πρατήριο Άρτου Μπότσαρη & Ψαρρού Ναύπακτος 26343 00536

Ανδρίτσος Αχιλλέας Αρτοποιείο Σεργούλα - Ευπάλιο 22340 91194 Αρτόπολις Αρτοποιείο Ξηροπήγαδο - Ναύπακτος 26340 20010 Βασιλείου ΑΦΟΙ Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Μεσολογγίου 38 - Ναύπακτος 26340 27255

Κοτρώτσος Ιωάννης Αρτοποιείο Παυσανία 1 – Κεφαλόβρυσο - Ναύπακτος 26340 28539 Κυρίτσης Ευάγγελος Αρτοποιείο Ασηµακοπούλου 17 Ναύπακτος 26340 21141 Λακουµέντα ∆ήµητρα Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ευπάλιο 26340 51343

Ευ - Ζην Φούρνος Ζαχαροπλαστείο Ε.Ο. ΝαυπάκτουΑντιρρίου - Ναύπακτος 26340 23350

Μεγαλόνησος Αρτοποιείο Γέφυρα Σκα - Ναύπακτος 26340 24494

Καλφούντζος Ευστάθιος Αρτοποιείο Λιµάνι - Ναύπακτος 26340 28538

Ο φούρνος στη ∆άφνη Πρατήριο Άρτου ∆άφνη - Ναύπακτος 26340 26429


100

Παραδοσιακό Φούρνος – Ζαχαροπλαστείο Αντίρριο - Αντίρριο 26340 32018 Σταµάτης Αριστείδης Αρτοποιείο Μαραθιάς - Ευπάλιο 26340 91711 Στάχυ Αρτοποιείο Αθηνών 9 - Ναύπακτος 26340 24726

Φρούτα Ανδρεόπουλος Ευάγγελος Μανάβικο Αθηνών 7 - Ναύπακτος 26340 27522 Βασιλόπουλος Γεώργιος Μανάβικο Μεσολογγίου 11 -

Ναύπακτος 26340 28851 ∆ηµόπουλος Κωνσταντίνος Μανάβικο Τζαβέλλα 111 Ναύπακτος 26340 24825 Θεοδωρόπουλος Ανδρεόπουλος Φρούτα-Λαχανικά ∆ιός 1 - Ναύπακτος 26340 22152 Κουτσοσπύρος Χρήστος Είδη Μαναβικής Μαλάµατα - Ευπάλιο 26340 27811 Μπανιά Φωτεινή Οπωροπωλείο Τσάρα 8 - Ναύπακτος 26340 24269 Ο Μπαξές Φρούτα – Λαχανικά

Θέρµου 41 & Εθνικής Συµφιλίωσης Ναύπακτος 26340 24122 Πολυζώης Θεόδωρος Φρούτα - Λαχανικά Τζαβέλλα 59 Ναύπακτος 26340 27564 Το µποστανάκι Οπωροπωλείο – µίνι µάρκετ Ασηµακοπούλου 3 Ναύπακτος 26340 27828 Το περιβόλι Μανάβικο Αθηνών 71 – Κεφαλόβρυσο - Ναύπακτος 26340 24012 Φρουτόπολις Μανάβικο Ξηροπήγαδο - Ναύπακτος 26340 21701

Ψάρια ΒΥΘΟΣ Ιχθυοπωλείο Πάνου Ρήγα Ναύπακτος 26340 22002 Λόης Γρηγόρης Ιχθυοπωλείο Μπότσαρη 37 Ναύπακτος 26340 28830 ΠΕΛΑΓΟΣ Ιχθυοπωλείο Λιµάνι Ναύπακτος 6940560570 Φλώρος Ιωάννης Χρυσόστοµος Χονδρικό εµπόριο ψαριών Βάλτος Αντίρριο 6977576685

Ψωµί, τυρόπιτες, γλυκίσµατα, εδέσµατα Καραγιώργος Κωνσταντίνος Λυγιάς Ναυπάκτου - Ξηροπήγαδο Τηλ.: 26340 20010


101

YΓΕΙΑ ∆ιάφοροι γιατροί Ασηµακόπουλος Ανδρέας Καρδιολόγος Μαυροµάτη 14 - Ναύπακτος 26340 23488 Βάκρινου Παναγιώτα Πυρηνικός Ιατρός Ιντζέ 5 - Ναύπακτος 26340 29911

Θεοφάνης Παναγιώτης Ακτινολόγος Μανασσή 10 - Ναύπακτος 26340 23927 ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητική ΤοµογραφίαΥπέρηχοι-Triplex Ε.Ο. Ναυπάκτου-Ιτέας Ναύπακτος 26340 21737

Βλαχάκης Κωνσταντίνος Καρδιολόγος Νικ. Φαρµάκη 6 Ναύπακτος 26340 28632

Ιατρικό Ινστιτούτο Αξονική τοµογραφία Υπέρηχοι Βαρδακουλά 28 Ναύπακτος 26340 22222

Γκοτσόπουλος Σπύρος Ακτινολόγος Βαρδακουλά 28 Ναύπακτος 26340 22222

Κοργιαλά – Κωνσταντακοπούλου Γιώτα ΠαιδοψυχίατροςΠάνου Ρήγα & Θ. Νόβα – Πλ. Πιά - Ναύπακτος 26340 24127 Λαµπρόπουλος Λάµπρος Πνευµονολόγος Ιντζέ 9 (άνωθεν τράπεζας Μillenium) Ναύπακτος 26340 25550

Μπόνας Μιχάλης Νευρολόγος Νόβα - Ναύπακτος 26340 38033 Νικολάου Γεώργιος Ουρολόγος Ανδρολόγος Αθηνών 26 - Ναύπακτος 26340 38135

Μελίστας Βασίλειος Γυναικολόγος Τζαβέλλα 61 Ναύπακτος 26340 24444

Πασσάκος Χρίστος Χειρούργος Ουρολόγος Πάνου Ρήγα 7 Ναύπακτος 26340 26566

Μουσγά Βασιλική Γυναικολόγος Τζαβέλλα 85 Ναύπακτος 26340 26926

Πλαστήρα Ειρήνη Πνευµονολόγος Τζαβέλλα 76 Ναύπακτος 26340 27040


102

Σιάχος Π. Σίµος Ειδικός Καρδιολόγος Ιντζέ 9 (άνωθεν τράπεζας Μillenium) Ναύπακτος 26340 21333 Σπανός Αντώνιος ∆ερµατολόγος Τζαβέλλα 72 - Ναύπακτος 26340 23416 Χαραλαµποπούλου Αικατερίνη Πνευµονολόγος Τζαβέλλα 61 - Ναύπακτος 26340 21721

Ειδική Αγωγή Βασιλείου Παρασκευή ∆ιατροφολόγος – ∆ιαιτολόγος Τζαβέλλα 62 -

Ναύπακτος 26340 20030 Βασιλοπούλου Νικολίτσα ∆ιατροφολόγος – ∆ιαιτολόγος Ναύπακτος 6941678978 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κέντρο ακουστικών Βαρηκοϊας Τζαβέλλα 61 (1ος όροφος) Ναύπακτος 26340 22052 Κατσαγάνη Μαρία ∆ιατροφολόγος – ∆ιαιτολόγος Τζαβέλλα 75B Ναύπακτος 26340 23555

Λιβιτσιάνης Μιχαήλ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Παρέµβαση – Αποκατάσταση: Mαθησιακές δυσκολίες, Αναπτυξιακές διαταραχές, Αυτισµός, Νευρολογικές διαταραχές, ∆ιάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα, Επικοινωνιακές δυσλειτουργίες, ∆ιαταραχές συµπεριφοράς. 8 ε τ ήα Οµάδες γονέων πείρ Αξιολόγηση δεξιοτήτων παιδιού Ανίχνευση σχολικής ετοιµότητας - Α` ΤΕΣΤ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Παιδοψυχίατρος, Παιδοψυχολόγος, Λογοθεραπευτής, ∆ιατροφολόγος, Φυσικοθεραπευτής Φαλυσίου 2, ΤΚ 30300, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τηλ.: 6942 608928 26340 26289

Κέντρο Λόγου & Ειδικής Αγωγής Λογοθεραπεία Κοζώνη 10 - Ναύπακτος 26340 20039 Λιβιτσιάνης Μιχαήλ Παιδιατρική Εργοθεραπεία Φαλυσίου - Ναύπακτος 26340 26289 Παπαγεωργίου Ιωάννα – Κέντρο Λογοθεραπείας Λογοθεραπεύτρια Νικ. Φαρµάκη 8 Ναύπακτος 26340 26119 Πεννιά Ελένη ∆ιατροφολόγος Μαυροµάτη 3 Ναύπακτος 26340 20166

Τσάµη Χριστίνα Ψυχολόγος Μανασσή 5 Ναύπακτος 26340 20122 Φούντα Ελισάβετ Λογοθεραπεύτρια Νικ. Φαρµάκη 9 Ναύπακτος 26340 29606 Χαντζή Βίκυ Λογοθεραπεύτρια πάροδος ∆ιονυσίου (έναντι ΙΚΑ) Ναύπακτος 26340 23413

Μικροβιολόγοι Καλύβα - Γαλάνη Παναγιώτα Μικροβιολόγος Μαυροµάτη 17 - Ναύπακτος 26340 27000


104

Παπαδογιάννη Ζωή Μικροβιολόγος Τζαβέλλα 66 - Ναύπακτος 26340 28790 Παραγιουδάκη-Μελίστα Μαρία ΜικροβιολόγοςΒιοπαθολόγος Τζαβέλλα 61 - Ναύπακτος 26340 38133 Πιέρρος Νικόλαος Μικροβιολόγος πλατεία Τζαβελλαίων 15 Ναύπακτος 26340 29490 Ρεκαϊτης Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. Μικροβιολογικό∆ιαγνωστικό εργαστήριο Αθηνών 39 Ναύπακτος 26340 38588

Σαφιολέα Αναστασία Μικροβιολόγος Αθηνών 22 Ναύπακτος 26340 24929

Χειρούργος Οδοντίατρος πλατεία Τζαβελλαίων Ναύπακτος 26340 22100

Οδοντίατροι

Βλαχογιάννης Θεόδωρος Χειρούργος Οδοντίατρος Μανασσή 16 - Ναύπακτος 26340 38188

Αγγελάκης Κωνσταντίνος Χειρούργος Οδοντίατρος Τζαβέλλα 106 Ναύπακτος 26340 22515 Αµπντέλ Σαλάµ Σαµίρ Χειρούργος Οδοντίατρος Χρυσαϊτη 4 Ναύπακτος 26340 22536 Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος

Γεωργακοπούλου ∆ιονυσία Χειρούργος Οδοντίατρος Κοζώνη 12 Ναύπακτος 26340 24752 Ζησιµόπουλος Γρηγόριος Χειρούργος Οδοντίατρος Πάνου Ρήγα 16 -

Ναύπακτος 26340 38001 Καρβούνη Φωτεινή Χειρούργος Οδοντίατρος Βαρδακουλά 16 Ναύπακτος 26340 28403 Κεραµίδας Άγης Χειρούργος Οδοντίατρος Θεµ. Νόβα 9 Ναύπακτος 26340 28467 Κυριάκης Ευάγγελος Χειρούργος Οδοντίατρος Τζαβέλλα 72 -Ναύπακτος 26340 29304

Αξιολόγηση - Πρόληψη - Θεραπεία Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία Ειδικό Παιδαγωγικό Επιστηµονικοί Συνεργάτες: Τσάµη Χριστίνα: Ψυχολόγος - Αποκατάσταση Μαθησιακών δυσκολιών Σακογιάννη Ουρανία: Εργοθεραπεύτρια

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΕΝΤΡΟΥ: Μίχου ∆ήµητρα - Βακάλογλου Κων/νος Λογοθεραπευτές Τηλ.: 26340 20039 - 6938433215 - 6973298661


105

 Ορθοπαιδικό Παθολογικό ∆ερµατολογικό Οδοντιατρικό Ακτινολογικό Καρακουλάκη & Βαρδακουλά 28 Ναύπακτος 303 00 Τηλ. Κέντρο: 26340 22222

Γεώργιος Σταυρόπουλος Ιατρός Ακτινολόγος Μαρία Πολύζου - Πράπα ∆ερµατολόγος - Αφροδισιολόγος


106

Κωνταντούλας Κωνσταντίνος Χειρούργος Οδοντίατρος Μπότσαρη 89 Ναύπακτος 26340 23472 Μακρή Αλεξάνδρα Χειρούργος Οδοντίατρος Τζαβέλλα 61 Ναύπακτος 26340 22202 Μίχος Γιώργος Χειρούργος Οδοντίατρος Μεσολογγίου 9 Ναύπακτος 26340 26347

Ε ΡΓΑ Σ Τ ΗΡΙ Ο Τ Ε Χ Ν Η ΤΩ Ν ∆ Ο Ν ΤΙ Ω Ν ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝ. ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ

Μόσχου Σταυρούλα Χειρούργος Οδοντίατρος Τζαβέλλα 5 - Ναύπακτος 26340 38538 Νταρλαγιάννης Κωνσταντίνος Χειρούργος Οδοντίατρος Ανδρεοπούλου 9 Ναύπακτος 26340 22503 Παναγιωτοπούλου Γιούλη Χειρούργος Οδοντίατρος Αθηνών - Ναύπακτος 26340 20099

Μεναίχµου & Καλυδώνος 8 ( Πεζόδροµος) Ναύπακτος Τηλ.: 26340 24401 - Κιν.: 6977 227343

Παπαναστασίου Ανν – Κατρίν Χειρούργος Οδοντίατρος ∆ηµ. Ψαρρού 17 Ναύπακτος 26340 38610 Ρέντζη Γιώτα Χειρούργος -

Οδοντίατρος Αθηνών 22 - Ναύπακτος 26340 26651 Ρήγα Παναγιώτα Χειρούργος Οδοντίατρος Αθηνών 16 - Ναύπακτος 26340 23968 Σταυροπούλου Ιωάννα Χειρούργος Οδοντίατρος Μεσολογγίου & Μεναίχµου 3 Ναύπακτος 26340 26381 Τσιτσιρίκη Αλεξάνδρα Χειρούργος Οδοντίατρος Τζαβέλλα 75 - Ναύπακτος 26340 21203 Φλώρου Ζωή Χειρούργος Οδοντίατρος Ιντζέ 3 - Ναύπακτος 26340 27456 Φούντζουλα Λαµπρινή Χειρούργος Οδοντίατρος πλατεία Πιά 1 Ναύπακτος 26340 24800

Οδοντοτεχνίτες Βλαχογιάννης Παναγιώτης Οδοντοτεχνίτης Καλυδώνος 11, Ψανή Ναύπακτος 26340 22733 Στυλιαράς Ιωάννης Οδοντοτεχνίτης Μεναίχµου & Καλυδώνος 8 - Ναύπακτος 26340 24401


107

Ορθοπεδικοί – Φυσιοθεραπευτές Αϋφαντής Λάµπρος ∆ρ. Χειροπρακτικής Μεσολογγίου 63, Λαγκαδούλα Ναύπακτος 6972982186

Ζαχαράτος Σπυρίδων Ορθοπεδικός Τζαβέλλα 76 - 2ος όροφος Ναύπακτος 26340 24870 Λάµαρη Κ. Ελένη Φυσικοθεραπευτής Μεσσηνίων 2 Ναύπακτος 26340 26543

∆ηµήτριος Κ. Κωστάκης Φυσικοθεραπευτής Καλυδώνος 9 Ναύπακτος 26340 29929

Μπαϊκούσης Ανδρέας Ορθοπεδικός Πλατανίτης - Αντίρριο 26340 31445

Ευσταθίου Κωνσταντίνος Φυσικοθεραπευτής Πάνου Ρήγα 19 Ναύπακτος 26340 26800

Παπαζήσης Ζήσης Ορθοπεδικός Καρακουλάκη & Βαρδακουλά 28 Ναύπακτος 26340 22642

Παππάς Μιχαήλ Ορθοπεδικός Πάνου Ρήγα 16 Ναύπακτος 26340 22405

26340 23366

Οφθαλµίατροι Νάνος Παναγιώτης Χειρούργος Οφθαλµίατρος Τζαβέλλα 61 - Ναύπακτος 26340 21840

Πολυδύναµο Κέντρο Φυσικοθεραπείας Φυσικοθεραπευτής Τσάρα & Καλυδώνος, Ψανή - Ναύπακτος 26340 29860 Τσερεντζούλιας Γεώργιος ΦυσικοθεραπείαΚινησιοθεραπεία Αθηνών 88 - Ναύπακτος 26340 23313 Φουσέκης Χρήστος Φυσικοθεραπευτής Μπότσαρη 40 Ναύπακτος

Παπασάββας Σπύρος Χειρούργος Οφθαλµίατρος Κ. Μανασσή 11 Ναύπακτος 26340 24133 Σίνης ∆ηµήτριος Χειρούργος Οφθαλµίατρος Αθηνών 22 Ναύπακτος 26340 20058

Γεώργιος Θ. Τσερεντζούλιας ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ BACHELOR ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ H.C.A.

Aθηνών 88 (πλ. Οξύλου)

Ναύπακτος

Γραφείο: 26340 23313, κιν.: 6972669597 e-mail: tserentzoulias @ gmail.com


108

Παθολόγοι ∆ούρος ∆ηµήτρης Παθολόγος Ιντζέ - Ναύπακτος 26340 22555 Ζορµπάς Ηλίας Παθολόγος Αθηνών 6 Ναύπακτος 26340 25666 Καποδίστριας Κωνσταντίνος Γενικός Ιατρός Βαρδακουλά 28 Ναύπακτος 26340 22891 Κοσσυφάκης Σωκράτης Παθολόγος Ιντζέ 11

Ναύπακτος 26340 29733 Κωνσταντακόπουλος Βασίλειος Γενικός Ιατρός Αθηνών 22 Ναύπακτος 26340 38577 Σπυρόπουλος Βασίλειος Παθολόγος Αθηνών 28 Ναύπακτος 26340 29444 Στυλιαράς Ιωάννης Παθολόγος Πάνου Ρήγα 6 Ναύπακτος 26340 23498 Χωραφάς Νίκος Παθολόγος

Ανδρέα Κοζώνη 4 Ναύπακτος 26340 27063

26340 28408

Παιδιάτροι

Νικολάου Όλγα Ωτορινολαρυγγολόγος Αθηνών 26 Ναύπακτος 26340 38136

Γαλάνη Ουρανία Παιδίατρος πλατεία Φαρµάκη 12 Ναύπακτος 26340 22093 ∆εδράµη Αγγελική Παιδίατρος πλατεία Τζαβελλαίων 16Α, Κεφαλόβρυσο Ναύπακτος 26340 27777 Λουκοπούλου Γεωργία Παιδίατρος Βαρδακουλά 12 Ναύπακτος

ΩΡΛ

Νικολάου-Λαγαρού Χαρά Ωτορινολαρυγγολόγος Ιντζέ 6 Ναύπακτος 26340 22234 Σιαµαντάς Γεώργιος Ωτορινολαρυγγολόγος ∆ηµ. Ψαρρού 17 Ναύπακτος 26340 29994

Íáõ ðá ê ô ß á press

προβάλετε την επιχείρησή σας στον µοναδικό

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ο∆ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ο πληρέστερος οδηγός της πόλης µε περισσότερους από 2000 επαγγελµατίες και επιχειρήσεις,

εσείς είστε µέσα;


 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) YΠΕΡHXOI TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ (ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ)

 ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ Εθνική Οδός Ναυπάκτου - Ιτέας Ναύπακτος Τηλ.: 26340 21737 - Fax: 26340 21761


110

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αγγελής Νικόλαος Ασφαλιστικό Γραφείο Επισκόπου ∆αυίδ 6 Ναύπακτος 26340 25883

Καλαντζής Κωνσταντίνος Συνταξιοδοτικές υποθέσεις πλατεία Φαρµάκη 3 Ναύπακτος 26340 25843

Εθνική Ασφαλιστική Ασφαλιστικό Γραφείο Αθηνών 4 - Ναύπακτος 26340 24298

Κατσίκας ∆ηµήτριος Ασφαλιστικό Γραφείο Ναύπακτος 6976678091

Ζωιτός Ευθύµιος Πραγµατογνωµοσύνες Άγιος Σπυρίδων Τολοφώνα 22660 71329

Κούκουνα Αντωνία Ασφαλιστικό Γραφείο Μεσολογγίου 20 Ναύπακτος 26340 23455

Θεοδωρόπουλος Γεώργιος Ασφαλιστικό Γραφείο Αθηνών 4 - Ναύπακτος 26340 21111

Κωνσταντίνος Λουίζος Ασφαλιστικό Γραφείο Μαυροµάτη 3 Ναύπακτος 26344 27286

Θεοδωρόπουλος Θέµης Ασφαλιστικό Γραφείο Μεσολογγίου Ναύπακτος 26340 26250

Λέλλος Γιώργος & ΣΙΑ ΟΕ Ασφαλιστικό Γραφείο πλατεία Τζαβελλαίων 2 Ναύπακτος 26340 29266

Ιντερσαλόνικα Ασφαλιστικό Γραφείο Μεσολογγίου 64 Ναύπακτος 26340 38929

Μαραγδούλη Μαίρη Ασφαλιστικό Γραφείο Πλαστήρα 9 Ναύπακτος 26346 27286

Ασφάλειες

Παλαιοκώστας Χρήστος Ασφαλιστικός Σύµβουλος Πλατανίτης - Αντίρριο 6973320074 Παπαδόπουλος Χρήστος Ασφαλιστικό Γραφείο Αθηνών 67 - Ναύπακτος 26340 38440 Πολυγένη ∆ήµητρα Ασφαλιστικό Γραφείο Θέρµου 33 - Ναύπακτος 26340 22816 Σταυρογιαννόπουλος Β. ΟΕ Ασφαλιστικό Γραφείο Αµφίσσης & Κατσαντώνη - Ναύπακτος 26340 20148

Σωτηρόπουλος ∆ηµήτριος Ασφαλιστικός Σύµβουλος - Ναύπακτος 6946114591 Σωτηρόπουλος Χρήστος Ασφαλιστικό Γραφείο Μπότσαρη 85 - Ναύπακτος 26340 38585 Τσιλιγιάννης Μάρκος Ασφαλιστικό Γραφείο Τζαβέλλα 61 Ναύπακτος 26340 23122 Τσιλιγιάννης Παναγιώτης Ασφαλιστικό Γραφείο Τζαβέλλα 61 Ναύπακτος 26340 23122


112

Χαράλαµπος Λιώλης Ασφαλιστικό Γραφείο Αθηνών 4 - Ναύπακτος 26340 22151 Χοχτούλα Ζαχαρίας Ασφαλιστικό Γραφείο Νικ. Φαρµάκη 6 Ναύπακτος 26340 25478 Χοχτούλα Ζαχαρίας ∆ιαµεσολαβητής δανείων Νικ. Φαρµάκη 6 Ναύπακτος 26340 25478

∆ικηγόροι Βλαχογιάννης Βασίλειος ∆ικηγόρος Μπότσαρη 85 Ναύπακτος 26340 29678

Κωνσταντόπουλος ∆ηµήτριος ∆ικηγόρος Τζαβέλλα 61 Ναύπακτος 26340 26269 Μασγάλα Βασιλική ∆ικηγόρος Τζαβέλλα 73 Ναύπακτος 26340 29803 Μπιλιάνης Αντώνιος ∆ικηγόρος ∆ηµ. Ψαρρού & Ιντζέ 2 Ναύπακτος 26340 23459 Παϊσιος Χρήστος ∆ικηγόρος Αθηνών 22 - Ναύπακτος 26340 22227

Βούλγαρης Αθανάσιος ∆ικηγόρος Κοζώνη 10 - Ναύπακτος 26340 28590

Πατούχας Παντελής ∆ικηγόρος ∆ιηάνειρας 1 Ναύπακτος 26340 23145

Γκίζας Βασίλειος ∆ικηγόρος Τζαβέλλα 90 Ναύπακτος 26340 25801

Πλούµη Κωνσταντίνα ∆ικηγόρος Βαρδακουλά 42 Ναύπακτος 26340 23758

Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου Ειρηνοδικείο - Ναύπακτος 26340 27254

Πούλος Μάρκος ∆ικηγόρος Τζαβέλλα 96 Ναύπακτος 26340 28492

Κανέλλη Φιλάνθη ∆ικηγόρος Καρακουλάκη & Οικονόµου - Ναύπακτος 26340 38103 Κονίδας Κωνσταντίνος ∆ικηγόρος Ιντζέ 2 Ναύπακτος 26340 23835

Ράπτης Γρηγόριος ∆ικηγόρος Προκλέους 8 & Πλαστήρα - Ναύπακτος 26340 28812 Ρήγα Βιβιάνα ∆ικηγόρος Κλεονίκου 2 - Ναύπακτος 26340 38058

Ρήγα Χρυσούλα ∆ικηγόρος Αθηνών 26 - Ναύπακτος 26340 25091 Σακελλάρη Βασιλική ∆ικηγόρος Αθηνών 29 - Ναύπακτος 26340 23888 Σιαµαντάς Χρήστος ∆ικηγόρος Αθηνών 29 - Ναύπακτος 26340 27339 Σκαλιώτης Κωνσταντίνος ∆ικηγόρος Τζαβέλλα 53 Ναύπακτος 26340 24654 Σταµάτη Ελένη ∆ικαστική Επιµελήτρια ∆ιηάνειρας 1 -

Ναύπακτος 26340 20131 Τουµπάνου Αθανασία ∆ικηγόρος Αρβανίτη 5 - Ναύπακτος 26340 21163 Φαρµάκη Ελένη ∆ικηγόρος Τζαβέλλα 53 - Ναύπακτος 26340 24654 Φιλιπποπούλου Σταυρούλα ∆ικηγόρος Τζαβέλλα 81 - Ναύπακτος 26340 24678 Φράγκος Αντώνιος ∆ικηγόρος Μαυροµάτη 3 Ναύπακτος 26340 22330

Σωτήρης Αντ. Τσιλιγιάννης Οικονοµολόγος - Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Μέλος ∆.Σ. Επιµελητηρίου Αιτωλ/νίας

Κοσµά Αιτωλού 2 (έναντι ∆ΟΥ), 30300 Ναύπακτος Τηλ.: 26340 23439 - 26340 24744 Fax: 26340 29885 Κιν.: 6977 395846 Οικίας: 26340 26439


113

Λογιστές Αγγελής Κωνσταντίνος Λογιστικό Γραφείο Πλαστήρα 23 Ναύπακτος 26340 28735 Αγγελόπουλος Χρήστος Λογιστικό Γραφείο Χριστοφόρου 6 Ναύπακτος 26340 22282

Ναύπακτος 26340 28500

Ναύπακτος 26340 20155

Ναύπακτος 26340 26691

Ζησιµόπουλος Θεόφιλος Λογιστικό Γραφείο ∆ηµ. Ψαρρού 17 Ναύπακτος 26340 23760

Μπουτόπουλος Νικόλαος Λογιστικό Γραφείο Αθηνών 31 - Ναύπακτος 26340 21334

Ράµµου Ευσταθία Λογιστικό Γραφείο πάροδος ∆ιονύσου Ναύπακτος 26340 38425

Κωστούλας Β & ΣΙΑ ΟΕ Λογιστικό Γραφείο Καπορδέλη 20 Ναύπακτος 26340 23936

Νοχός Αλέξανδρος Λογιστικό Γραφείο Καπορδέλη 22 Ναύπακτος 26340 22333

Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λογιστικό Γραφείο Τζαβέλλα 81 Ναύπακτος 26340 21298

Λιανός Ιωάννης Λογιστικό Γραφείο Κεφαλόβρυσο Ναύπακτος 26340 21558

Παπαγεωργίου ∆ηµήτριος Λογιστικό Γραφείο Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος 26340 28402

∆ηµοπούλου ∆ήµητρα Λογιστικό Γραφείο ∆ιηάνειρας 1 -

Μητσόπουλος Ιωάννης Λογιστικό Γραφείο Αποκαύκου 4 -

Παπαλόης Λάµπρος Λογιστικό Γραφείο Λυγιάς

Ράπτης ∆ηµήτριος Λογιστικά - Φοροτεχνικά Αντίρριο 26340 31833 Ραυτόπουλος Α. ∆ηµήτριος Λογιστικό Γραφείο Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 38320 Σκαλιώτης Αναστάσιος Λογιστικό Γραφείο Τζαβέλλα 53 -Ναύπακτος 26340 29706

ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ∆ΕΝ ΠΟΥΛΑΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤA ΑΠΟ ΟΤΙ Η RE/MAX

Η RE/MAX δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2002 κατέχοντας την Νο 1 θέση κτηµατοµεσιτικού δικτύου, µε 73 γραφεία και πάνω από 460 συνεργάτες.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΣΤΑΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αρβανίτη 5 (Έναντι ΞΕΝΙΑ) Ναύπακτος Τηλ.: 2634020017 - Fax 2634020029 - Mobile 6944920372 remax-connection-nafpaktos@atop.grwww.remax.gr www.remax.com

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛ ΗΣΕΙΣ - ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Επιθυµείτε την πώληση κάποιου ακινήτου σας; Μαζί µας θα το πετύχετε σίγουρα καλύτερα. Άµεσα, υπεύθυνα, επαγγελµατικά, χωρίς όρους και δεσµεύσεις που δυσκολεύεστε να κατανοήσετε. Θέλετε να πραγµατοποιήσετε κάποια αγορά ακινήτου; Με την δική µας βοήθεια, τις δικές µας προτάσεις θα κάνετε τη σωστή τοποθέτηση των χρηµάτων σας στο κατάλληλο για εσάς ακίνητο και τελικά θα είστε σίγουρα κερδισµένοι. Ο∆ΟΣ ΙΝΤΖΕ 20 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΤΗΛ.:2634038077 ΚΙΝ.:6945700248 e-mail: info@nafpaktosestate.gr, Internet: www.nafpaktosestate.gr


114

Σπανός Νικόλαος Λογιστικό Γραφείο Λεύκα - Ορεινή Ναυπακτία 26340 48624 Σταµάτη Παρασκευή Λογιστικό Γραφείο Νικ. Φαρµάκη 8 Ναύπακτος 26340 26417

∆ωρική Φλέγγα Μεσιτικό Γραφείο Ευπάλιο - Ευπάλιο Ευρωκτηµατοµεσητική Μεσιτικό Γραφείο Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 51619

Ναύπακτος 26340 38666 SPEEDEX Courier Μπότσαρη 81 - Ναύπακτος 26340 24742

Ευρωµεσητική Μεσιτικό Γραφείο Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 52740

Γενική Ταχυδροµική Courier Αθ. Νόβα 4-6 Ναύπακτος 26340 38035

Μεσιτική Ναυπάκτου Μεσιτικό Γραφείο Νικ. Φαρµάκη 6 Ναύπακτος 26340 25478

Πολιτόπουλος Σπύρος & Υιοί Μεταφορές Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 27160

Τσιλιγιάννης Σωτήριος Λογιστικό Γραφείο Κοσµά Αιτωλού 2 (έναντι ∆ΟΥ) Ναύπακτος 26340 23439

ΠΑΝΜΕΣΙΤΙΚΗ Κοτρωνιά Μεσιτικό Γραφείο Ιντζέ 20 - Ναύπακτος 26340 38077

Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Courier Μπότσαρη 63 - Ναύπακτος 26340 38722

Χόρτη ∆έσποινα Λογιστικό Γραφείο Κοζώνη 10 Ναύπακτος 26340 22880

Παραλίκας - Λυµπέρης Μεσιτικό Γραφείο Μανασσή 16 - Ναύπακτος 26340 25480

Μεσίτες

Προοπτική Μεσιτικό Γραφείο Πάνου Ρήγα 7 - Ναύπακτος 26340 22008

Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος Λογιστικό Γραφείο πλατεία Φαρµάκη 3 Ναύπακτος 26340 29493

Remax Connection Μεσιτικό Γραφείο Αρβανίτη 5 (έναντι Ξενία) Ναύπακτος 26340 20017 Βέττου Μαρία Μεσιτικό Γραφείο Αθ. Νόβα 5 - Ναύπακτος 26340 26752

Μεταφορές – Courier ACS Courier Αθ. Νόβα 40 -

Τσάτσου ΑΦΟΙ Μεταφορές Ξηροπήγαδο Ναύπακτος 26340 28533 Χρυσανθόπουλος Μεταφορές Αθηνών 34 - Ναύπακτος 26340 24025 Χρυσανθόπουλος Μεταφορές Ι. Μιχαλοπούλου (έναντι Αγίου Νικολάου) Ναύπακτος 26340 29739

Συµβολαιογράφοι Γουργουλέτης Αθανάσιος Συµβολαιογράφος Κορυδαλλέως - Ναύπακτος 26340 22312 ∆ηµοπούλου Μαρία Συµβολαιογράφος Νικ. Φαρµάκη 1 - Ναύπακτος 26340 28950 Κουτσοσπύρου Νεκταρία Συµβολαιογράφος Αθηνών 26 - Ναύπακτος 26340 21769 Κωνσταντινίδου Γεωργία Συµβολαιογράφος Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 51408 Νεκταρία Μ.Κοντογιώργη Συµβολαιογράφος Μανασσή 18 & Αθηνών (πλησίον ΚΤΕΛ) Ναύπακτος 26340 28489 Νικολάου-Μουτοπούλου Ειρήνη Συµβολαιογράφος ∆ηµ. Ψαρρού 17 Ναύπακτος 26340 25333 Παπαγεωργίου Βάλια Συµβολαιογράφος Μαυροµάτη 3 (ισόγειο) Ναύπακτος 26340 29555


115

Τράπεζες Alpha Bank Τράπεζα Τζαβέλλα 81 - Ναύπακτος 26340 20090 Eurobank Τράπεζα πλατεία Φαρµάκη Ναύπακτος 26340 29845 Marfin Bank Τράπεζα Τζαβέλλα 73 - Ναύπακτος 26340 38630

Αχαϊκή Τράπεζα Τράπεζα πλατεία Πια - Ναύπακτος 26340 24101 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Τράπεζα πλατεία Φαρµάκη Ναύπακτος 26342 27286 Εµπορική Τράπεζα Τράπεζα ∆ιηάνειρας & Οινέως Ναύπακτος 26340 29433

Millenium Bank Τράπεζα Ιντζέ 3 - Ναύπακτος 26340 25279

Τράπεζα Κύπρου Τράπεζα Τζαβέλλα 85 Ναύπακτος 26340 38350

Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος Τράπεζα ∆ηµ. Ψαρρού 2 Ναύπακτος 26340 27214

Τράπεζα Πειραιώς Τράπεζα Ιντζέ 6 Ναύπακτος 26340 20050

Íáõ ðá ê ô ß á press

προβάλετε την επιχείρησή σας στον µοναδικό

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Ο∆ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ο πληρέστερος οδηγός της πόλης µε περισσότερους από 2000 επαγγελµατίες και επιχειρήσεις,

εσείς είστε µέσα


116

ΧΟΜΠΙ Internet Cafe

Αθλητισµός

Game Lan Internet Cafe Τσάρα & Καλυδώνος Ναύπακτος 26340 38143

Alpin Club Rafting, Kayak Γέφυρα Μπανιά - Ορεινή Ναυπακτία 210 6753514

Hobby Internet Cafe Ναυµαχίας 5 – παραλία Ψανής - Ναύπακτος 26340 22288

BERNABEU Mini Soccer Club Ελαιοστάσι - Ναύπακτος 26340 24189

Video Club Game Buster Video Club Μεσολογγίου 73 Ναύπακτος 26340 22455 Videoland Video Club Μπότσαρη 52 Ναύπακτος 26340 21612 ένα + ένα Video Club Λιµάνι Ναύπακτος 26340 21303 Περγερής Γιάννης Video Club ∆ηµ. Ψαρρού 7 Ναύπακτος 26340 24991

Fisico Γυµναστήριο Μεσολογγίου 170 Ναύπακτος 26340 22023 Hobby s nest Μοντελισµός Καλυδώνος 11 -Ναύπακτος 26340 23709 Kick off Football club-cafe Γέφυρα Σκα - Ναύπακτος 26340 25220 MARACANA Footbal club Ξηροπήγαδο Ναύπακτος 6974806748 Paintkillers paintball Μαλάµατα - Ευπάλιο 6974 125425

Platinum Γυµναστήριο Ψανή - Ναύπακτος 26340 21881 Sportland Γυµναστήριο – Αθλητικά είδη Αντίρριο 26340 31005 Universal Γυµναστήριο Ψανή - Ναύπακτος 26340 29565 Αθλητική Πολιτεία Γυµναστήριο ∆ιός & Βαρελά (πλησίον Πυροσβεστικής) - Ναύπακτος 26340 21775 Αθλητικό Στέκι Γυµναστήριο Σπύρου Μελά Ναύπακτος 26340 38089

Κέντρο Γιόγκα Γιόγκα Ασηµακοπούλου 12 Ναύπακτος 26340 38810 Κληµογιάννης Λαγουδάκης ΟΕ Αθλητικό Κέντρο Μανάγουλης Μανάγουλη - Ευπάλιο 6973379909 Μετάβαση Rafting, Kayak Γέφυρα Μπανιά Ορεινή Ναυπακτία 26340 24556

Κατοικίδια Κυνήγι – Ψάρεµα Αχτύπης Νίκος Ναυτιλιακός Εξοπλισµός Καλαντζοπούλου 6 Ναύπακτος 26340 25632


117

 Σ τ ις ε γκ α τ α σ τά σε ι ς µ α ς θα β ρ ε ί τ ε δ ύ ο γ ήπ ε δ α 5 Χ 5 κ α ι µ ε τά πη τ α τ ε λ ε υ τ α ί α ς γ ε ν ι ά ς . Ε π ίσ η ς υπ ά ρ χ ου ν α πο δ υ τή ρ ι α , α ν α ψυκ τήρ ι ο, κ α θ ώ ς κ α ι ά ν ε τ ο π ά ρ κ ι ν γ κ

7Χ 7,

Ακαδηµία Ποδοσφαίρου - Ναύπακτος Πανουργιάς Γιάννης Τηλ. 26340 24189, 6944 399522


118

Βαρελάς Κωνσταντίνος Είδη κυνηγιού & αλιείας Θέρµου 17 - Ναύπακτος 26340 23872 Γαλάνη Είδη κυνηγιού & αλιείας Τζαβέλλα 84 Ναύπακτος 26340 27431 Γούλας Σπύρος Σχολή Εκπαίδευσης Σκύλων Ναύπακτος 26340 25329 ∆ηµήτρης ∆ολώµατα Προκλέους 2, Λιµάνι Ναύπακτος 26340 27347 Κιβωτός Είδη κυνηγιού & αλιείας Θέρµου 43 - Ναύπακτος 26340 21868 Κοργιαλάς Γιάννης Συνεργείο Εξωλέµβιων Μηχανών

Αγελάου 7 ( έναντι ΕΛΤΑ) - Ναύπακτος 26340 38027 Κτηνιατρική ∆υτικής Ελλάδος Κτηνίατρος Νόβα & Κορυδαλλέως Ναύπακτος 26340 38080 Μακρής Γιώργος Είδη κυνηγιού & αλιείας πλατεία Τζαβελαίων Κεφαλόβρυσο Ναύπακτος 26340 20082 Τσιώτας Κωνσταντίνος Είδη κυνηγιού & αλιείας Ασηµακοπούλου 15 – Ψανή - Ναύπακτος 26340 22572

ΠΡΟ.ΠΟ Αναγνωστόπουλος Προ - Πο Τζαβέλλα 94 Ναύπακτος 26343 27286

Πέτσας Κωνσταντίνος Προ - Πο Αθηνών 73 Ναύπακτος 26340 38029

Ταξίδια

Αδραχτάς Χρήστος Τουριστικό Γραφείο Αθηνών 25 - Ναύπακτος 26340 22286 Θεοδωρόπουλος Θέµης Τουριστικό Γραφείο Μεσολογγίου - Ναύπακτος 26340 26250

Nafpaktos Travel Τουριστικό Γραφείο Αθηνών 29 Ναύπακτος 26340 25979

Ντότσικας Τουριστικό Γραφείο Αθηνών 67 - Ναύπακτος 26340 25338

Αδραχτάς Λουκάς Τουριστικό Γραφείο Αθηνών 35 Ναύπακτος 26340 22285

Στάικος Tours Τουριστικό Γραφείο Μπότσαρη 25 Ναύπακτος 26340 25222


Είδη κυνηγιού & αλιείας - δολώµατα Επίσης διαθέτουµε: Όλων των ειδών τα ζωάκια, αξεσουάρ, Τροφές, σπιτάκια, ενυδρεία

Ασηµακοπούλου Βασιλική

Θέρµου 43 - Ναύπακτος Τηλ.: 26340 21868


Το λιµάνι της Ναυπάκτου

Ναύπακτος - Ορεινή Ναυπακτία - Παραλίες - Αποδράσεις - Παραδοσιακοί Ξενώνες - ΞενοδοχείαΚά

ντ

Το υ ρ ι στ ι κ ό ς ο δη γ ό ς Ν αυ π άκ τ ο υ

www.nafpaktorama.gr

Nαυπακτία...

Χιλιάδες επιλογές

εc lic k!


∆ήµος Nαυπάκτου


www.nafpaktos.gr

Ναύπακτος.

Χ

τισµένη στους πρόποδες της οροσειράς της Πίνδου, στην είσοδο του Κορινθιακού κόλπου, η Ναύπακτος στέκει µε το ένα πόδι στο βουνό και µε το άλλο στη θάλασσα.Φορτωµένη µε τέσσερις χιλιάδες χρόνια Ιστορίας, συνεχίζει να έλκει το ενδιαφέρον επισκεπτών, που θα περπατήσουν τα πλακόστρωτα καλντερίµια, θα σκαρφαλώσουν στο ενετικό της κάστρο, θα χορέψουν στους ρυθµούς του κοσµοπολίτικου λιµανιού, και θα κάνουν µπάνιο στις καθαρές παραλίες της όµορης Φωκίδας. Για τους υπερδραστήριους, ένα σωρό εναλλακτικές δραστηριότητες περιτριγυρίζουν την περιοχή της Ναυπάκτου, δίνοντας ενδιαφέρον στην παραµονή. Η Ναύπακτος κρατά τις ισορροπίες ανάµεσα στη φύση και τη νυχτερινή ζωή, την χαλαρή βόλτα και τα extreme sports. Και, φυσικά, κρατά το κλειδί για την πόρτα που οδηγεί στην µαγευτική Ορεινή Ναυπακτία.


124

I στο ρία

Σ

τη µακραίωνη ιστορική της διαδροµή, η Ναύπακτος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτέλεσε µεγάλο οικονοµικό και εµπορικό κέντρο, και διεκδικήθηκε και κατακτήθηκε από τους δυνατούς της κάθε εποχής. Αρχαιολογικές ανασκαφές καταδεικνύουν την ύπαρξη σπουδαίου οικισµού, οργανωµένου µε αστικά χαρακτηριστικά, στη χώρα της Ναυπάκτου, από τη Μεσοελλαδική περίοδο (2000 – 1580 π.Χ.). Το όνοµά της συσχετίστηκε µε την ελληνική Προϊστορία και προέρχεται από τις λέξεις «ναυ̃ς» και «πήγνυµι» (= κατασκευάζω πλοία). Σύµφωνα µε µαρτυρίες που µας παραδίδουν ο Παυσανίας, ο Απολλόδωρος και ο Στράβων, συνδέεται µε την κατασκευή του στόλου που χρησιµοποίησαν οι Ηρακλείδες ∆ωριείς για να διαπεραιωθούν στην Πελοπόννησο, περί το 1.104 π.Χ., ενώ ο Έφορος υποστηρίζει ότι η ονοµασία της πόλης είναι προγενέστερη της καθόδου των ∆ωριέων. Η Ναύπακτος πήρε διαδοχικά πολλά ονόµατα. Οι Φράγκοι ονόµασαν την πόλη Le Pacto, La Pakto, Nepantum, Neopantum,

Neopatum, Nepanto, οι Ενετοί Lepanto και Lepente, οι Τούρκοι Inebacte ή Enebechte, οι πειρατές Μικρό Αλγέρι. Τον Μεσαίωνα είναι γνωστή ως Έπακτος και στη νεώτερη ελληνική Ιστορία ως Έπαχτος. Η Ναύπακτος, κατά τους ιστορικούς χρόνους, βρισκόταν στο κέντρο των διενέξεων της Αρχαίας Ελλάδας. Στα τέλη του 12ου αι. / αρχές 11ου π.Χ., οι Ηρακλείδες ∆ωριείς εγκαθίστανται στην πόλη, η οποία κατοικείται από τους Οζολούς Λοκρούς. Το 454 π.Χ. ο Αθηναίος στρατηγός Τολµίδης την καταλαµβάνει, διώχνει τους Λοκρούς, στεγάζει εκεί τους πρόσφυγες Μεσσηνίους και την εντάσσει στην Αθηναϊκή Συµµαχία. Ακολουθεί µια σειρά από πολιορκίες, και η Ναύπακτος περιέρχεται πάλι στους Λοκρούς το 396 π.Χ., και κατόπιν, αλληλοδιαδόχως, στους Αχαιούς και στους Θηβαίους, τους Μακεδόνες, για να καταλήξει στους Αιτωλούς - το 218 π.Χ. γίνεται πρωτεύουσα της Αιτωλικής Συµπολιτείας. Το 217 π.Χ., ενώ µαινόταν ο Συµµαχικός πόλεµος µεταξύ Μακεδόνων, που συµµάχησαν µε την

Άποψη απ’ το εσωτερικό του κάστρου

Αχαϊκή Συµπολιτεία, και Αιτωλικής Συµπολιτείας, στο πλευρό των οποίων πολεµούσαν οι Σπαρτιάτες και κάποιες πόλεις της Κρήτης, αποφασίστηκε να γίνει διάσκεψη των αντιπάλων στη Ναύπακτο. Όπως µας πληροφορεί ο ιστορικός Πολύβιος, στη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στα Κοίλα της Ναυπάκτου, υπό τις παραινέσεις του στρατηγού των Αιτωλών Αγελάου για ειρήνη, ενότητα και οµόνοια των Ελλήνων, απέναντι στον επερχόµενο από τη ∆ύση κίνδυνο, τους Ρωµαίους, αποφασίστηκε ειρήνευση και τερµατισµός των εχθροπραξιών. Η πόλη τέθηκε, τελικά, υπό την κατοχή των Ρωµαίων το 146 π.Χ. Στους µεταχριστιανικούς αιώνες, η Ναύπακτος θα αντιµετωπίσει µία σειρά βαρβαρικών επιδροµών (Ούνων, Νορµανδών, Βησιγότθων - οι οποίοι κατέστρεψαν την πόλη το 396 µ.Χ.-, Σλάβων, Σαρακινών, Βούλγαρων), αλλά και φυσικών καταστροφών (το 553 µ.Χ. θα καταστραφεί από ισχυρό σεισµό), και επιδηµιών (επιδηµία πανώλης το 747 µ.Χ., επιδηµία πανούκλας το 1054 µ.Χ.). Παρόλα αυτά, η Ναύπακτος φαίνεται να έχει καθιερωθεί, κατά τη Βυζαντινή περίοδο, ως µια από τις σηµαντικές βάσεις ναυλόχησης του βυζαντινού στόλου. Από το 896 ως το 900 µ.Χ. γίνεται πρωτεύουσα µεγάλου Βυζαντινού Θέµατος και προάγεται σε Μητρόπολη. Το 1204 µ.Χ. περιέρχεται στο ∆εποτάτο της Ηπείρου και αρχίζει να αναπτύσσεται εκ νέου. Το 1294 µ.Χ. η πόλη δίνεται προίκα στον Ανδεγαυό Φίλιππο Ταραντίνο και οι Ανδεγαυοί παγιώνουν την εξουσία τους στη Ναύπακτο. Το 1407 η Ναύπακτος θα κυριευθεί από τους Ενετούς και θα πα-


125

Το κάστρο της Ναυπάκτου ραµείνει στην κατοχή τους για 92 χρόνια. Κατά την Ενετοκρατία, η πόλη γνωρίζει περίοδο ακµής και µεταβάλλεται σε εµπορικό κέντρο, κατασκευάζονται νέα κτήρια, εµπορικοί σταθµοί, αποθήκες, ενώ το κάστρο συντηρείται, ενισχύεται και αποκτά τη σηµερινή του µορφή. Την ενετική κατοχή θα ακολουθήσει η οθωµανική. Μετά από µια µακροχρόνια διαµάχη µεταξύ Βενετών και Τούρκων για την κυριαρχία επί της Ναυπάκτου, το 1499, η πόλη περιέρχεται στα χέρια των Οθωµανών. Ο Σουλτάνος Βαγιαζήτ Β΄, θέλοντας να εξασφαλίσει την είσοδο του Κορινθιακού από ενδεχόµενη δυτική επίθεση, έχτισε τα δύο κάστρα του Ρίου και του Αντιρρίου, τα «Μικρά ∆αρδανέλια». Χρονιά-σταθµός στην Ιστορία της είναι το 1571 µ.Χ., οπότε και κοντά στις εκβολές του ποταµού Αχελώου, στον γνωστό τότε ως Κόλπο της Ναυπάκτου (Golfo di Lepanto), διεξάγεται η Ναυµαχία της Ναυπάκτου, ανάµεσα στις ενωµένες ευρωπαϊκές και τις οθωµανικές δυνάµεις. Οι δυνάµεις του χριστιανικού στόλου κέρδισαν µία από τις σηµαντικότερες νίκες κατά των Οθωµανών.

Ένα χρόνο µετά τη ναυµαχία, θα γίνει ορµητήριο πειρατών, ενώ το 1580 µ.Χ., µεγάλος σεισµός πλήττει την πόλη. Η Ναύπακτος θα περάσει από τους Οθωµανούς στα χέρια των Ενετών µετά από πολιορκία του Ενετού Μοροζίνι. Η δεύτερη περίοδος Ενετοκρατίας θα διαρκέσει από το 1687 ως το 1701. Με την Συνθήκη του Κάρλοβιτς, που υπογράφτηκε το 1699 µεταξύ της Τουρκίας και της Αυστρίας, Ρωσίας, Βενετίας και Πολωνίας, η Ναύπακτος παραδίδεται από τους Βενετούς στους Τούρκους, στην

κυριαρχία των οποίων θα µείνει µέχρι και τον Απρίλιο του 1829. Τον Απρίλιο του 1829, ελληνικές ναυτικές και χερσαίες δυνάµεις την πολιορκούν και την απελευθερώνουν. Τοποθετείται πληρεξούσιος τοποτηρητής ο Αυγουστίνος Καποδίστριας, αδερφός του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος συντονίζει την στρατιωτική και διοικητική οργάνωση. Στα µετεπαναστατικά χρόνια, η Ναύπακτος θα δώσει “το παρών” σε όλους τους αγώνες του ελληνικού έθνους: συµµετείχε το 1847 στο Κίνηµα της 3ης Σεπτεµβρίου µε αρχηγούς τους Μακρυγιάννη και Καλλέργη, το 1862 στην εκθρόνιση του Όθωνα, το 1904 στον Μακεδονικό αγώνα, µε σηµαντική φυσιογνωµία εκείνη του Γ. Πίτσουλα. Το 1909 οι Ναυπάκτιοι συµµετέχουν στην επαναστατική κίνηση µε την ίδρυση του ριζοσπαστικού συνδέσµου «Αναγέννηση», µε πρωτοβουλία του Σταµάτη Σταµατίου. Μέσα από αυτή την αλληλοδιαδοχή των ιστορικών γεγονότων, η Ναύπακτος απέκτησε τον χαρακτήρα που γνωρίζουµε σήµερα, ο οποίος συνδυάζει, µε µοναδικό τρόπο, τα διαφορετικά στοιχεία που άφησαν την σφραγίδα τους στην πόλη.

Το Φετιχιέ Τζαµί, στο λιµάνι της πόλης


126

Ν α υ µα χ ί α τ η ς Ν α υ π ά κτ ο υ

Σ

τα τέλη του 16ου αι µ.Χ., η Οθωµανική Αυτοκρατορία είχε εξαπλωθεί και εκτεινόταν από την Ουγγαρία ως τη Βαλκανική χερσόνησο, και από τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου ως αυτές της Βόρειας Αφρικής. Η Ανατολή ενωνόταν σε έναν συµπαγή όγκο κάτω από το σκήπτρο του Σουλτάνου, που µε µία σειρά από νίκες είχε δηµιουργήσει το γόητρο µιας αήττητης Αυτοκρατορίας και είχε εµπνεύσει δέος σε ολόκληρη τη ∆ύση, η οποία την εποχή αυτή παρουσιάζεται διαιρεµένη από θρησκευτικές έριδες, πολιτικές αντιζηλίες και αντιτιθέµενα οικονοµικά συµφέροντα. Ο κίνδυνος για τις δυνάµεις της ∆ύσης, που έβλεπαν την εξάπλωση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας να απειλεί τα εδάφη τους, αλλά και το θαλάσσιο εµπόριο που είχαν αναπτύξει, και το οποίο ήδη έπλητταν οι πειρατές, επιτάθηκε µε τη διεκδίκηση της Κύπρου, που ήταν το τελευταίο Βενετικό προπύργιο της Ανατολής, στις 25 Μαρτίου 1570, από τους Τούρκους, και η κατάληψή της, τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου. Ήταν, πλέον, επιτακτική ανάγκη να συσπειρωθούν οι δυνάµεις της ∆ύσης. Η πρωτοβουλία για συσπεί-

ρωση ανήκει στον Πάπα Πίο τον Ε΄, που, µε έξυπνους διπλωµατικούς χειρισµούς, κατόρθωσε να ενώσει τις πιο αξιόµαχες την εποχή εκείνη πολεµικές δυνάµεις της Ευρώπης. Οι διαβουλεύσεις οδήγησαν, στις 25 Μαΐου 1571, στην υπογραφή της Ιερής Συµµαχίας, της Sacra Lingua Antitourka, που έµεινε γνωστή µε το όνοµα Sacra Lingua. Στη συµµαχία συµµετείχαν η Ισπανία, η Βενετία, η Ρώµη, η Σαβοΐα, το τάγµα των Ιωαννιτών Ιπποτών, η Γένουα και κάποια Ιταλικά κρατίδια. Ως αρχικός στόχος τέθηκε η ενίσχυση της πολιορκούµενης φρουράς της Αµµοχώστου. Ενώ, όµως, ο συµµαχικός στόλος συγκροτείται στη Μεσσήνη της Σικελίας, η Αµµόχωστος, µετά από συνεχείς αιµατηρές επιθέσεις, παραδίδεται στους Τούρκους, στις 5 Αυγούστου. Στην Μεσσήνη ο Χριστιανικός στόλος ενισχύεται σηµαντικά. Οι Έλληνες συµµετείχαν µε 14 ελληνικές γαλέρες και 20 Κρητοβενετσιάνικες, µε Έλληνες καπεταναίους και ελληνικά πληρώµατα. Συνολικά, ο στόλος αριθµούσε 6 γαλεάσσες, 209 γαλέρες, και µπρικαντίνια. Το ανθρώπινο δυναµικό ανέρχεται στους 28.000 άνδρες, από τους οποίους οι 8.000 ήταν Έλληνες. Κατόπιν γενικής συµφω-

νίας, την αρχιναυαρχία ανέλαβε ο ∆ον Ζουάν ο Αυστριακός, ετεροθαλής αδερφός του βασιλιά της Ισπανίας Φιλίππου Β΄, που ήταν τότε µόλις 24 χρονών. Του Ενετικού στόλου ηγούνταν οι ναύαρχοι Σεβαστιάν Βενιέρ, Μάρκος Κυρήνης, και Αύγουστος Βαρβαρίγος. Στον Παπικό στόλο ναύαρχος ήταν ο Μάρκος-Αντόνιο Κολόνα και στον Γενουάτικο ο Ιωάννης Αντρέα Ντόρια. Από την άλλη πλευρά, ο Οθωµανικός στόλος, µόλις ενηµερώθηκε για την συγκέντρωση του συµµαχικού στόλου στην Μεσσήνη, κατέβηκε από τα παράλια της Αλβανίας και της Ηπείρου και κατοχυρώθηκε στον απρόσβλητο όρµο της Ναυπάκτου, όπου είχε εγκατασταθεί µόνιµη µοίρα του στόλου των δυτικών επιχειρήσεων. Αποτελείτο από 210 πλοία µεγέθους γαλέρας και 63 τύπου γαλιότας. Αρχιναύαρχος του Τουρκικού στόλου ήταν ο Καπουδάν πασάς Αλή Ζαζε Μουεζίν, έχοντας υπ’ αυτόν τον Ναπολιτάνο Μπέη του Αλγερίου Ουλούτς Αλη και τον Μπέη της Αλεξάνδρειας Μεχµέτ Σιρρόκο, τον Μεχµέτ πασά της Χαλκίδος, τον Καραµπατσί πασά της Καραµανίας, τον κουρσάρο Καρακόζα και τον Περτέφ πασά, αρχηγό των πεζών δυνάµεων.


Ως προς το ηθικό των αντιπάλων, το πλεονέκτηµα ανήκε στους Τούρκους, που Θεωρούσαν τους εαυτούς τους αήττητους. Οι χριστιανοί, από την άλλη µεριά, ήταν εµποτισµένοι από το δέος που κατέτρεχε όλη την Ευρώπη. Το θρησκευτικό τους, όµως, αίσθηµα διέγειρε τις συνειδήσεις. Τα δύο αντίπαλα λάβαρα υψώθηκαν. Το λάβαρο της Ιερής Συµµαχίας, που έστειλε ο Πάπας από τη Ρώµη, είχε στη µέση τον Εσταυρωµένο και δεξιά και αριστερά τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Το λάβαρο των Τούρκων, που είχε σταλεί από την Μέκκα, είχε χρυσοκεντηµένα πάνω σε άσπρο µετάξι ρητά του Κορανίου και µικροκεντηµένο το όνοµα του Μωάµεθ 28.000 φορές. Στις 16 Σεπτεµβρίου, ο ∆ον Ζουάν έδωσε το σύνθηµα της επάρσεως και χάραξε γραµµή πλεύσης προς το Ιόνιο Πέλαγος. Στις 25 Σεπτεµβρίου φτάνει στην Κέρκυρα, όπου ενηµερώνεται από τη φρουρά του νησιού ότι ο αντίπαλος βρίσκεται στο λιµάνι της Ναυπάκτου. Μετά από στάσεις στην Ηγουµενίτσα και την Πάργα, ο συµµαχικός στόλος φτάνει, το απόγευµα της 4ης Οκτωβρίου, στο Φισκάρδο της Κεφαλονιάς, όπου πληροφορείται την πτώση της Αµµοχώστου. Σύµφωνα µε την πάγια τακτική της εποχής, οι δύο αντίπαλοι προσπάθησαν να λάβουν πληροφορίες για τη δύναµη του εχθρού. Από την πλευρά της Ιερής Σµµαχίας στάλθηκαν οι Τζιλ ντ΄Αντράντα και Πιζάνο, ενώ οι Τούρκοι έστειλαν τον κουρσάρο Καρακόζα. Και από τις δύο πλευρές, οι πληροφορίες υπήρξαν εσφαλµένες και ανακριβείς. Υπό τις πληροφορίες του Καρακόζα, ο Αλή Ζαζέ Μουεζίν αποφάσισε να ξεκινήσει. Προσπέρασε τα κάστρα Ρίου-Αντιρρίου και βγήκε στον κόλπο των Πατρών, στις 6 Οκτωβρίου, ακολούθησε πλεύση προς τα δεξιά και διανυκτέρευσε στην παραλία της αρχαίας Καλυδώνας. Ο ∆ον Ζουάν απέπλευσε το βράδυ της ίδιας µέρας από την Κεφαλονιά. ∆ιέταξε

Ο Μιγκέλ Θερβάντες πολέµησε στη Ναυµαχία της Ναυπάκτου τους κωπηλάτες να σταµατήσουν τα κουπιά και απαγόρευσε κάθε θόρυβο, θέλοντας να αποφύγει συνάντηση τη νύχτα. Τα θαλάσσια ρεύµατα οδήγησαν τον στόλο στις Εχινάδες Νήσους. Ο Οθωµανικός στόλος βρίσκεται το ίδιο βράδυ στον όρµο Καλυδώνος. Στις 7 Οκτωβρίου, ηµέρα Κυριακή, γιορτή της Santa Maria del Rosario και της Αγίας Ουστίνης, κατά την ανατολή του ήλιου, ο Χριστιανικός στόλος αντίκρισε για πρώτη φορά τον Οθωµανικό, στα νότια Αιτωλικά παράλια, ανατολικά του συµπλέγµατος των Εχινάδων Νήσων. Οι δύο στόλοι, έχοντας µικρή απόσταση µεταξύ τους, περίπου 10 ναυτικά µίλια, έλαβαν θέση µάχης και παρατάχθηκαν σε ηµικύκλιο. Στο κέντρο της παράταξης του Χριστιανικού στόλου βρισκόταν ο ∆ον Ζουάν µε τη Ναυαρχίδα του, στην αριστερή (βόρεια) πτέρυγα οι Βενετσιάνοι, µε επικεφαλής τον Αγκοστίνο Μπαρµπαρίγκο, και στη δεξιά (νότια) η µοίρα του Τζιαν-Αντρέα Ντόρια. Μπροστά από δύο σε κάθε τµήµα τοποθετήθηκαν οι τρίκροτες γαλεάσσες της Βενετίας. Στην οπισθοφυλακή τοποθετήθηκαν εφεδρικά πλοία, µε διοικητή τον µαρκήσιο της Σάντα Κρούθ. Απέναντι, ο Οθωµανικός στόλος σε παρόµοια διάταξη, είχε στο κέντρο τον διοικητή του στόλου Αλή Καπεδάν πασά, νότια την πτέρυγα του κουρσάρου Ουλούτζ Αλή και βόρεια εκείνη του Μεχµέτ Σουλίκ Σιρόκο. Τα λάβαρα υψώθηκαν. Ο άνεµος,

που, κατά την προετοιµασία, ευνοούσε τους Τούρκους, άλλαξε, και, κατά τις εννέα το πρωί, άρχισε να πνέει δυτικός, δίνοντας ώθηση στα πανιά των Χριστιανών, ενώ, κατά τις έντεκα, κόπασε εντελώς. Ο ∆ον Ζουάν εµψύχωσε τους πολεµιστές του υψώνοντας τον Τίµιο Σταυρό και έδωσε εντολή στους πυροβολητές της ναυαρχίδας να ρίξουν την πρώτη βολή προς τον Αλή, προκαλώντας τον σε µάχη. Η απάντηση ήρθε γρήγορα και πολεµικές ιαχές γέµισαν τον αέρα. Η µεγαλειώδης σύρραξη άρχισε στις 10:20 π.µ.. Οι γαλεάσσες, προχωρηµένες στο ανάµεσο των στόλων, άνοιξαν σφοδρές οµοβροντίες και κατέστρεψαν ολοκληρωτικά σχεδόν το 1/3 του Οθωµανικού στόλου, κλονίζοντας την ενότητα της παράταξής του. Ο Αλής, ωστόσο, κατόρθωσε να τις προσπεράσει και να βρεθεί αντιµέτωπος µε τον ∆ον Ζουάν. Άρχισε


128

πρώτος σφοδρό κανονιοβολισµό. Τα πλοία, όµως, των Χριστιανών ήταν χαµηλότερα από τα τουρκικά, µε αποτέλεσµα πολλές βολές να περνούν από πάνω τους. Οι βολές του ∆ον Ζουάν βρήκαν ευκολότερα στόχους και κατέρριψαν το µεγάλο πρυµναίο φανάρι της γαλέρας του Αλή. Η ναυαρχίδα του ∆ον Ζουάν περικυκλώθηκε από εχθρικά σκάφη. Συµµαχικά πλοία έσπευσαν να βοηθήσουν. Εν τω µεταξύ, στις παράπλευρες πτέρυγες γινόταν σκληρότατη µάχη. Με πολύ κόπο µπόρεσε να καταβάλει στην αριστερή πτέρυγα ο Μπαρµπαρίγκο τον Σιρόκο πασά, που σκοτώθηκε και αυτός. Στην δεξιά πτέρυγα λίγο έλειψε να αποβούν καταστροφικοί οι ατυχείς χειρισµοί του Ντόρια. Ο Ουλούτς Αλή κατόρθωσε να σωθεί φεύγοντας µε 30 γαλέρες. Κατά τις 12:30, στο κέντρο η σύγκρουση γενικεύεται. Εκατέρωθεν του ∆ον Ζουάν είχαν ταχθεί δεξιά ο Κολόνα και αριστερά ο Σεβαστιανός Βενιέρος. Τα πλοία άρχισαν να πλευρίζουν και ακολούθησε µάχη “εκ του συστάδην”, δηµιουργήθηκαν γέφυρες, από όπου µεταφέρονταν στρατιώτες, και πολεµούσαν, σε µία ανηλεή, ανυποχώρητη µάχη, σώµα µε σώµα. Η µάχη δεν ήταν πλέον στόλου µε στόλου, αλλά γαλέρας προς γαλέραν. Στις 13:00, οι Τούρκοι στρατιώτες που είχαν εισβάλει στη χριστιανική ναυαρχίδα, διώχνονται, ενώ Ισπανοί εισέρχονται στην τουρκική. Ο Αλή, στην προσπάθειά του να αντιδράσει,

πέφτει νεκρός από σφαίρα στις 13:30. Πέντε µόνο ώρες ήταν αρκετές για να υποστεί πλήρη πανωλεθρία ο Τουρκικός στόλος. Οι απώλειες ήταν µεγάλες και από τις δύο πλευρές. Ο συµµαχικός στόλος έχασε 15 γαλέρες, ενώ ο αριθµός σε ανθρώπινες ψυχές ανέρχεται περίπου στους 8.000. Τεράστιες ήταν και οι απώλειες των Τούρκων, οι οποίοι διέσωσαν µόνο 40, περίπου, πλοία, ενώ οι νεκροί υπολογίζονται σε 30.000 και οι αιχµάλωτοι γύρω στους 15.000. Την καταστροφή του τουρκικού στόλου ολοκλήρωσε νυχτερινή καταιγίδα, που έπληξε τα διαφυγόντα τουρκικά πλοία στ’ ανοιχτά, εκ των οποίων σώθηκε µόνο η αλγερινή ναυαρχίδα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη ναυµαχία έλαβε µέρος, ως υπαξιωµατικός της γαλέρας Marquesa, ο µετέπειτα διάσηµος Ισπανός συγγραφέας Μιγκέλ ντε Θερβάντες. Αν και άρρωστος µε πυρετό, αρνήθηκε να µείνει πίσω. Πολέµησε και πληγώθηκε τρεις φορές από σφαίρα, δύο στο στήθος και µία που του άφησε µόνιµη αναπηρία στο αριστερό χέρι. Τις εµπειρίες του αναφέρει στο έργο του «Ταξίδι στον Παρνασσό». Η απήχηση της νίκης στάθηκε τεράστια. Ο Βολταίρος σχολιάζει χαρακτηριστικά: «ποτέ µετά την Ναυµαχία του Ακτίου, οι θάλασσες της Ελλάδος δεν είχαν δει ούτε στόλο τόσο πολυάριθµο, ούτε ναυµαχία τόσο αξιοµνηµόνευτη». Η Ναυµαχία της Ναυπάκτου, η τελευταία µε τον πα-

λαιό τύπο της γαλέρας, η τελευταία κωπήλατη, η µόνη χωρίς κατακτητικές βλέψεις, αποτέλεσε σταθµό στην πορεία της Ιστορίας, ανακόπτοντας την Οθωµανική επέλαση προς τη ∆ύση. Η Ναυµαχία της Ναυπάκτου αποτέλεσε πηγή έµπνευσης για την Τέχνη. Στη Ναύπακτο, στον Πύργο του Μπότσαρη, βρίσκεται εγκατεστηµένη µόνιµη έκθεση, που περιλαµβάνει έργα ζωγραφικής και χαρακτικής, τάπητες τοίχου που υφάνθηκαν στις Βρυξέλλες, πάνω σε σχέδια του ζωγράφου Λούκα Καµπιάζο, όλα µε θέµα τη Ναυµαχία. Στον Καθεδρικό ναό της Βαρκελώνης υπάρχει γλυπτός σταυρός µε τον Εσταυρωµένο, που φέρει επιγραφή «Christo di Lepanto», ο οποίος, σύµφωνα µε την παράδοση, προέρχεται από τη γαλέρα «Real» του ∆ον Ζουάν του Αυστριακού. Στο Ναυτικό Μουσείο της Βαρκελώνης υπάρχει πιστό αντίγραφο σε πραγµατικές διαστάσεις της γαλέρας του ∆ον Ζουάν, µαζί µε το λάβαρό του και το γλυπτό άγαλµα του Christo di Lepanto. Πολλοί ήταν οι ευρωπαίοι ζωγράφοι που εµπνεύστηκαν από το γεγονός. Ανάµεσά τους ο Τιντορέτο, ο Βερονέζε, ο Τιτσιάνο, και ο ∆οµίνικος Θεοτοκόπουλος. Ανοικοδοµήθηκαν µνηµεία και εκκλησίες και κόπηκαν αναµνηστικά µετάλλια. Αλλά και στο χώρο των Γραµµάτων, η Ναυµαχία ενέπνευσε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και γράφτηκαν λογοτεχνικά έργα, ποιήµατα και µουσικά έργα. Φωτογραφίες: Πάνος Τσούσης

Στιγµιότυπα από τις εκδηλώσεις για τη Ναυµαχία


129

Μια βόλτα στην πόλη της Ναυπάκτου

Π

ερνώντας τα χωριά Πλατανίτη και Παλαιοπαναγιά, φτάνουµε στη γέφυρα «Βαριά», το δυτικό άκρο της πόλης. Μπαίνοντας στην πόλη, συναντάµε στα αριστερά το Εθνικό Παπαχαραλάµπειο Στάδιο, έναν άνετο αθλητικό χώρο, µε κερκίδες 3.000 θέσεων, και κλειστό γήπεδο µπάσκετ. Επί του δρόµου, δεξιά, βρίσκεται και το 1ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου και αριστερά, στο τέρµα του κάθετου δρόµου, το 2ο Γυµνάσιο και απέναντί του το ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. Στη συνέχεια, αντικρίζει κανείς την Παπαχαραλάµπειο Αίθουσα πνευµατικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων µε θεατρική σκηνή.Προχωρώντας, αντικρίζουµε µπροστά µας να ορθώνεται περήφανα το κάστρο της Ναυπάκτου, ένα από τα σηµαντικότερα παραδείγµατα φρουριακής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Γνώρισε διάφορες κατασκευαστικές φάσεις, από την αρχαιότητα ως την οθωµανική περίοδο της πόλης. Την τελική του µορφή

έλαβε στα χρόνια της πρώτης Βενετοκρατίας (1407 – 1499). Έχει πυραµιδικό σχήµα µε κορυφή τον λόφο του Άι Λιά. Από εκεί, κατεβαίνουν δύο βραχίονες, ακολουθώντας την κλίση του εδάφους, ο ένας ανατολικά και ο άλλος δυτικά,

Η

πόλη παρουσιάζει, σήµερα, την όψη µιας αστικής συγκρότησης που διατηρεί τον παραδοσιακό της χαρακτήρα και αναπτύσσεται κατά µήκος παραλίας µήκους πέντε και πλέον χιλιοµέτρων. Απέχει από την Αθήνα 216 χιλιόµετρα, µέσω της διαδροµής Κόρινθος-ΡίοΑντίρριο, και 270 χιλιόµετρα, µέσω Λιβαδειάς και Ιτέας, και αποτελεί προορισµό διακοπών, τόσο το καλοκαίρι, όσο και το χειµώνα, καθώς συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο βουνό και θάλασσα.

κάµπτονται, και, µε δύο πύργους, κλείνουν την είσοδο του λιµανιού. Στο εσωτερικό, τέσσερα εγκάρσια τείχη ενώνουν τους βραχίονες και σχηµατίζουν από την κορυφή ως την θάλασσα πέντε αµυντικές ζώνες (διαζώµατα).Στο πρώτο διάζωµα, όπου βρισκόταν η «έσω πόλη», λόγω της εξάπλωσης της σηµερινής πόλης, έχουν χαθεί η φρουριακή γραµµή και σηµαντικές οχυρώσεις. Εδώ συµπεριλαµβάνεται το ιστορικό σηµείο αναφοράς της πόλης, το λιµάνι. Φτάνοντας κανείς, αξίζει να κάνει µία στάση και να απολαύσει έναν καφέ στις καλόγουστες καφετερίες που βρίσκονται στην περιοχή. Οι δύο λιµενοβραχίονες, απολήξεις των δύο περιµετρικών τειχών του κάστρου, αφήνουν µία είσοδο που έχει άνοιγµα περίπου 35 µ. Το πλάτος του λιµανιού είναι γύρω στα 120 µ., ενώ ο πυθµένας, που στο κέντρο δεν έχει βάθος µεγαλύτερο από 5 µ., είναι στρωµένος από την κατασκευή του µε πλάκες από πέτρα. Περπατώντας κανείς


130

Κάστρο - Βόλτα στην παλιά πόλη

Τ

ο Κάστρο της Ναυπάκτου είναι ένα απ’ τα πλέον καλοδιατηρηµένα παραδείγµατα φρουριακής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Χτισµένο στον λόφο πάνω απ’ την πόλη, δελέασε πολλούς να το κατακτήσουν. Τούρκοι, Ενετοί, Άγγλοι, πειρατές κ.α. το χρησιµοποίησαν σαν ορµητήριό τους, βάζοντας ο καθένας και τη δική του σφραγίδα. Τη σηµερινή του µορφή την οφείλει στους Ενετούς, γύρω στο 1407 που έχτισαν πάνω στην αρχαία οχύρωση, ενώ οι υπόλοιποι «ιδιοκτήτες» πρόσθεσαν τη δική τους κουλτούρα. ∆ύο βραχίονες που ακολουθούν την κλίση του εδάφους, κατεβαίνουν από την κορυφή του λόφου, ο ένας ανατολικά και ο άλλος δυτικά, και κοντά στη θάλασσα κάµπτονται και κλείνουν την είσοδο του λιµανιού. Τέσσερα εγκάρσια τείχη ενώνουν τους δύο αυτούς βραχίονες, σχηµατίζοντας πέντε διαζώµατα. Μετά τις εργασίες ανάπλασης-ανάδειξης, είναι επισκέψιµο, και µπορείτε να πάρετε µια καλή γεύση, ανηφορίζοντας στην παλιά πόλη της Ναυπάκτου, ξεκινώντας απ' το λιµάνι. Ανηφορίζοντας στα πλακόστρωτα δροµάκια µε τα χαµηλά σπιτάκια και τους πολύχρωµους κήπους, και µπαίνοντας απ’ το ένα διάζωµα του στο άλλο, έχεις την αίσθηση ότι ξετυλίγεται µπροστά σου ολόκληρη η µακρόχρονη ιστορία της πόλης. Πειρατές σε περιµένουν στην εντυπωσιακή Σιδηρόπορτα- είσοδος για το δεύτερο διάζωµα. Τούρκοι βγαίνουν απ' το Βεζύρ τζαµί και το χαµάµ λίγο παραπάνω, αγωνιστές του '21 περπατούν έξω απ' την οικία Τζαβέλα. Μην το χάσετε. Αν δεν έχετε περπατήσει στην παλιά πόλη, αν δεν έχετε δει τη Ναύπακτο από ψηλά, χάνετε όλη τη µαγεία...

Άποψη της Ναυπάκτου απ’ το Γρίµποβο στην ανατολική αποβάθρα, στην οδό Φορµίωνος, συναντά δεξιά το λεγόµενο «Φετιχιέ Τζαµί», που ανήγειρε ο σουλτάνος Βαγιαζήτ Β΄. Η επίσηµη ονοµασία του είναι Βαγιαζήντ Βελή Τζαµί. Το τζαµί είναι πέτρινο κάτω, µε αίθουσα σε κάτοψη τετράγωνη, και εξαιρετικά προσεγµένο σύστηµα θολωτής κάλυψης. Σήµερα, ανακαινισµένο από την 22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην πόλη, είναι επισκέψιµο και χρησιµοποιείται για την πραγµατοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στην άκρη του ανατολικού πυργίσκου στέκει ο ναυτικός φάρος, έργο του 1909.Στο δυτικό βραχίονα βρίσκεται το Πολιτιστικό Πάρκο Θερβάντες, όπου είναι αναρτηµένες αναµνηστικές µαρµάρινες επιγραφές, αφιερώµατα των Πρεσβειών των εµπλεκοµένων στη Ναυµαχία κρατών, και στο κέντρο υψώνεται το άγαλµα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες. Ψηλά, στον προµαχώνα του λιµανιού, στέκει ο ανδριάντας του εθνοµάρτυρα της Επανάστασης του 1821, πυρπολητή Γεωργίου Ανεµογιάννη από τους Παξούς, έργο του γλύπτη Νικόλα. Κατά µήκος του τείχους, υπάρχει µεγάλο φυλάκιο και πιο πάνω κυκλικός προµαχώνας, αξιόλογο δείγµα βενετικής αµυντικής αρχιτεκτονικής του 15ου αιώνα. Απέναντι από το λιµάνι βρίσκεται το κτήριο «Ναυπακτία», όπου

στεγάστηκε το πρώτο υποκατάστηµα Εθνικής Τραπέζης στην πόλη, ενώ σήµερα στεγάζει το Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών, και φιλοξενεί, επίσης, περιοδικές εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας κ.τ.λ., καθώς και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.Στη δυτική πλευρά του κτηρίου εκτείνεται η πλατεία του Λιµανιού, στης οποίας το κέντρο υψώνεται η προτοµή του Σουλιώτη στρατηγού Νότη Μπότσαρη. Ανατολικά της πλατείας υπάρχει ένα παραδοσιακό λιθόστρωτο δροµάκι, το λεγόµενο «Στενοπάζαρο», σήµερα, οδός Καναβού, που αποτελούσε τον παλαιό εµπορικό δρόµο και ήταν γνωστός ως «οδός Μεζεδίων», λόγω των εξαιρετικών µεζεδοπωλείων που υπήρχαν εκεί, των οποίων τη θέση σήµερα έχουν καταλάβει καφέ, bar και εµπορικά καταστήµατα. Στο τέλος του δρόµου βρίσκεται ο µητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίου ∆ηµητρίου. Στη θέση του υπήρχε Βυζαντινός ναός, τον οποίο ο Βαγιαζήτ Β΄, το 1499, µετέτρεψε σε τζαµί και το οποίο µε τη σειρά του µετασκευάστηκε σε Ιερό Ναό το 1830. Ο Ναός Αγίου ∆ηµητρίου εγκαινιάστηκε το 1981. Επιστρέφοντας πάλι στην περιοχή του λιµανιού, στη δυτική πλευρά, µετά τον σηµερινό δηµόσιο δρόµο, ορθώνεται η πανύψηλη ντάπια «Μπότσαρη» και από κάτω σώζεται η δυτική


131

πύλη της πόλης. Ανηφορίζοντας στο πλακόστρωτο δροµάκι –οδός Σουλιωτών- συναντάµε την επιβλητική µορφή του αρχοντικού της οικογένειας Μπότσαρη. Το κτήριο µε τα στοιχεία βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής, κατασκευάστηκε το 1420-25 και αναστηλώθηκε το 1967. Αρχικά χρησιµοποιήθηκε για την στέγαση του εκάστοτε διοικητή της πόλης. Μετά την απελευθέρωση της Ναυπάκτου το κτήριο πέρασε στην ιδιοκτησία του Σουλιώτη στρατηγού Νότη Μπότσαρη. Σήµερα, το αρχοντικό αποτελεί έδρα του κοινωφελούς ιδρύµατος «∆ηµητρίου & Αίγλης Μπότσαρη» και στεγάζει στο ανατολικό τµήµα του πύργου µόνιµη έκθεση, µε θέµα την Ναυµαχία της Ναυπάκτου, την οποία επιµελήθηκε και οργάνωσε ο υιός Νότης ∆ηµ. Μπότσαρης µετά την τελευταία ανακαίνισή του.Περνώντας από την καµάρα στον Πύργο του Μπότσαρη, φτάνουµε στη «Σιδερόπορτα» µε την παρακείµενη

βρύση, που είναι η είσοδος για το δεύτερο διάζωµα, την «άνω πόλη» ή αλλιώς Βεζύρ Τζαµί. Από την πύλη αυτή σώζεται το ένα θυρόφυλλο, µισοσαπισµένο σήµερα, που σκεπάζεται µε σιδερένιες λάµες, καρφωµένες µε πλατυκέφαλα καρφιά. Λίγο πιο πάνω, ένα καλντερίµι οδηγεί στο Ρολόι της πόλης, που οικοδοµήθηκε µε δαπάνες του µητροπολίτη Σεραφείµ ∆οµβοϊτη το 1914. Από το πλάτωµα του ρολογιού έχει κανείς πανοραµική θέα της πόλης. Ανεβαίνοντας, αντικρίζουµε την κατοικία των Τζαβελλαίων, παλαιό πρώτα τούρκικο σπίτι, στο οποίο κατοίκησε ο Νικόλαος Τζαβέλλας, ο οποίος συµµετείχε στην απελευθέρωση της Ναυπάκτου.Το κτίριο σήµερα, ανακαινισµένο, φιλοξενεί την 22η Εφορία Αρχαιοτήτων. Πιο πάνω, δεξιά, σε ένα ευρύχωρο πλάτωµα µε βρύσες και έναν αιωνόβιο πλάτανο, σώζεται ένα µικρό κοµµάτι µιναρέ µε περιστροφική σκάλα. Στην σώζεται, επίσης, συγκρό-

τηµα τουρκικών λουτρών µε ενδιαφέρουσες οροφές, τόξα και θυρώµατα. Στην βόρεια πλευρά του Βεζύρ Τζαµί υψώνεται κυκλικός προµαχώνας, που ονοµάζεται Τσαούς Ντάπια, καθώς φέρει το όνοµα του τελευταίου Τούρκου υπερασπιστή της, ο οποίος λέγεται ότι αυτοκτόνησε από εκεί, για να µην δει να παραδίδεται η Ναύπακτος στα χέρια των Ελλήνων. Στο τρίτο διάζωµα του κάστρου, τόσο στα τείχη όσο και στο εσωτερικό του, είναι έκδηλη η παρουσία της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Έχει, εδώ, κανείς εντονότερα την αίσθηση ότι βρίσκεται σε φρουριακό συγκρότηµα. Μια τοξωτή πύλη µε έναν συµπαγή τετράγωνο προµαχώνα στα Ν∆ τείχη του τρίτου διαζώµατος οδηγεί στο τέταρτο διάζωµα, που αποτελούσε τον τελευταίο και ισχυρότερο περίβολο άµυνας. Στη νότια πλευρά του υπάρχει πύργος, που χρονολογείται από τον 15ο αι. Η δυτική πλευρά έχει τους περισσότερους προµαχώνες,


Το Στενοπάζαρο όλοι τετράγωνου σχήµατος. Εδώ βρίσκεται το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, που παλαιοτέρα ήταν τζαµί. ∆ίπλα σώζεται µικρό βυζαντινό παρεκκλήσι µε σταυροθόλιο. Νότια του ναού του Προφήτη Ηλία διασώζεται ο «τζεπχανές», η οπλαποθήκη και δύο µεγάλες υπόγειες δεξαµενές νερού. Η παράδοση αναφέρει ότι από εδώ ξεκινούσε µυστική υπόγεια δίοδος, που οδηγούσε πολλά χιλιόµετρα έξω από

Ά η Γ ιά ν ν η ς Β ο µ β ο κ ο ύ ς

Τ

ο µοναστήρι του Άη Γιάννη στη Βοµβοκού υπάγεται στη Μητρόπολη Ναυπάκτου & Αγίου Βλασίου και όπως µαρτυρά η επιγραφή του, χτίστηκε παίρνοντας τη σηµερινή του µορφή το 1695. Η αρχιτεκτονική του ναού είναι σταυροειδής µε τρούλο και διατηρεί κόγχες στις δύο πλευρές κατά τον αγιορείτικο τύπο. Σύµφωνα µε στοιχεία, στο ίδιο ακριβώς σηµείο προϋπήρχε

το κάστρο, προς τα δυτικά. Τέλος φτάνουµε στο πέµπτο και τελευταίο διάζωµα του κάστρου, την ακρόπολη ή Ίτς Καλέ. Ο χώρος περικλείεται από κυκλικό τείχος διαµέτρου 100 µ.Ας επιστρέψουµε στην πόλη, και συγκεκριµένα στο λιµάνι, για να περπατήσουµε στους δρόµους της. Ακολουθώντας την οδό Μπότσαρη, στα αριστερά µας συναντούµε το αρχοντικό του Γεωργίου Αθανα-

ναός από το 12ο αιώνα. Οι τοιχογραφίες του είναι επίσης πολύ παλαιές και έγιναν µετά την ανακαίνιση του ναού, για την ακρίβεια από το 1703 έως το 1724, ενώ γνωρίζουµε µόνο τα µικρά ονόµατα των αγιογράφων, που ήταν οι Χρήστος και Πάνος. Κατά την πρώτη περίοδο της ανακαινίσεώς του ήταν ανδρική µονή, για να µετατραπεί σε γυναικεία κατά την τριετία 1940-43, χωρίς να γνωρί-

σιάδη-Νόβα, λογοτέχνη και ακαδηµαϊκού, ένα παραδοσιακό ανάκτορο µε πλούσιους ανθόκηπους και προσεγµένο λεπτό ντεκόρ. Ευθεία στο δηµόσιο δρόµο και στα αριστερά υψώνεται ο ναός της Αγίας Παρασκευής. Ο σηµερινός ναός εγκαινιάστηκε το 1978 και χτίστηκε στο ίδιο µέρος του προηγούµενου ναού που καταστράφηκε από σεισµό το 1952. Ο παλαιότερος αυτός ναός είχε χτι-

ζουµε την ακριβή ηµεροµηνία. Στις αρχές του 17ου αιώνα ήταν σε µεγάλη ακµή, διατηρώντας στην κατοχή του πολλά κτήµατα, περιουσία και µετόχια. Από εκεί και µετά ακολούθησε µια περίοδος παρακµής, όπου υπάρχουν αναφορές για έξι µοναχούς, και το 1835 για τρεις. Η φθίνουσα πορεία του συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια, ενώ υπήρξαν και περίοδοι κατά τις οποίες δεν λειτουργούσε καθόλου. Στις αρχές της δεκαετίας του '40 κατοικήθηκε για πρώτη φορά από µοναχές και οργανώθηκε υπό την γερόντισσα Μαριάµ και οκτώ µε εννέα καλόγριες σε αδελφότητα. Ακολούθησε και πάλι ύφεση µε κατά µέσο όρο τρεις έως τέσσερις µοναχές, ενώ υπήρξαν και περίοδοι µέχρι το 2004, όπου και ξανασυγκροτήθηκε σε αδελφότητα, όπου το φρόντιζαν περιστασιακά. Σήµερα διαθέτει στο δυναµικό του πέντε µοναχές.


στεί στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και χρησιµοποιήθηκε ως νεκροταφείο της πόλης. Εδώ, το 1841, τάφηκε ο Σουλιώτης ήρωας Νότης Μπότσαρης. Αν συνεχίσουµε ευθεία στην οδό Ιντζέ, ο δρόµος θα µας οδηγήσει στην περιοχή Αφροδίτης ή Κεφαλόβρυσο. Εδώ, βρίσκεται το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο της πόλης και πάνω από αυτό, στον υπερκείµενο καταπράσινο λόφο, δεσπόζει ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου. Ο ναός είναι πέτρινος, βυζαντινού ρυθµού. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι στην περιοχή αυτή υπήρχε λατρευτικό σπήλαιο της θεάς Αφροδίτης. Απέναντι από την πλατεία Κεφαλόβρυσου, που είναι γεµάτη από παραδοσιακά καφενεδάκια, στον µικρό λοφίσκο, στη θέση «Τσουκάρι», πέτρινα σκαλοπάτια οδηγούν σε µικρό πλάτωµα, στο οποίο βρισκόταν το Ασκληπιείο, ιερό του Ασκληπιού. Εκεί, διασώζονται ορισµένες δυσδιάκριτες αρχαίες ελληνικές αφιερωµατικές επιγραφές, λαξευµένες πάνω σε βράχο. Επιστρέφουµε στην πόλη από την οδό Τζαβέλλα, και συναντάµε στα δεξιά την πλατεία ∆ήµου Φαρµάκη, κεντρική πλατεία Ναυπάκτου, το πιο πολυσύχναστο µέρος της πόλης, καθώς εδώ βρίσκεται η κεντρική αγορά, µε σύγχρονα εµπορικά, τράπεζες, παραδοσιακά καφενεία και µοντέρνες καφετέριες. Στην πλατεία στέκει ο ανδριάντας του «Άγνωστου Στρατιώτη». ∆ίπλα από την πλατεία βρίσκεται το κτήριο της Εθνικής Τραπέζης που ήταν η παλαιότερη κατοικία του οπλαρχηγού Γιάννη Φαρµάκη. Βόρεια του κτηρίου αυτού, στην οδό Νικολάου Ι. Φαρµάκη, βρίσκεται το Μουσείο Κειµηλίων 1821. Πρόκειται για ένα καλαίσθητο κτήριο, µε καµπυλόγραµµες πόρτες, µέσα στο οποίο εκτίθενται πολύτιµα κειµήλια της οικογένειας Φαρµάκη από την εποχή του Απελευθερωτικού Αγώνα. Αφήνοντας πίσω µας την κεντρική

Οι ψαράδες δίνουν χρώµα στο λιµάνι

Παραλίες

Α

ν για κάτι ξεχωρίζουν οι δύο παραλίες της πόλης, το Γρίµποβο ανατολικά και η Ψανή δυτικά, είναι για τα αιωνόβια πλατάνια τους, δίπλα στο κύµα. Φυτεµένα τα περισσότερα εξ αυτών την δεκαετία του ‘50, σήµερα χαρίζουν τον βαθύ τους ίσκιο στους επισκέπτες της περιοχής. Σηµείο ξεκούρασης και περιπάτου για τους µεγάλους, αλλά και ατέλειωτου παιχνιδιού για τους µικρούς, οι δύο παραλίες της πόλης, που τους καλοκαιρινούς µήνες πεζοδροµούνται αποτελούν το απόλυτο σκηνικό χαλάρωσης. Βραβευµένες µε γαλάζιες σηµαίες, προσφέρουν όλες τις υπηρεσίες που θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη, που θέλει να συνδυάσει το µπάνιο του µε το φαγητό και τον καφέ του. Αν, πάλι, θέλετε να επικεντρωθείτε στις... βουτιές, µπορείτε να επισκεφθείτε τις όµορφες παραλίες των χωριών της γειτονικής Φωκίδας: Χιλιαδού, Μοναστηράκι, Σκάλωµα, Μαραθιάς και Σεργούλα.


134

πλατεία, συνεχίζοντας στην οδό Αθηνών, συναντάµε στα δεξιά µια µικρή πλατεία, στολισµένη µε την προτοµή του ευεργέτη της πόλης ∆ηµητρίου Παπαχαραλάµπους. Στην πλατεία αυτή, όπως µας πληροφορεί ο περιηγητής Salvator, βρισκόταν το «Τζαµί του Οµέρ Εφέντη», ερείπια του οποίου διασώζονταν µέχρι το 1940. Προχωρώντας, συναντούµε το ∆ηµαρχείο Ναυπάκτου, ένα παραδοσιακό

κοµψό κτήριο, δωρεά της οικογένειας Κοζώνη. Πάνω από το ∆ηµαρχείο, στεγάζονται οι οικονοµικές υπηρεσίες της πόλης, το Ειρηνοδικείο, η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, και η ∆.Ε.Υ.Α.Ν. (παλαιότερα εδώ στεγαζόταν η Υγειονοµική Υπηρεσία Ναυπάκτου). Στην περιοχή αυτή βρίσκεται και η Παπαχαραλάµπειος Ελληνοαµερικανική ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη

Ναυπάκτου, µία από τις καλύτερα οργανωµένες βιβλιοθήκες της χώρας. Το νεοκλασικό κτήριο που στεγάζει τη βιβλιοθήκη χτίστηκε το 1955 από τον ∆ηµ. Παπαχαραλάµπους. Στον κεντρικό δρόµο, σε µικρή απόσταση από το ∆ηµαρχείο, βρίσκεται, στα δεξιά, το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε ο ιστοριοδίφης και λογοτέχνης Γιάννης Βλαχογάννης.

ΧΑΡΤΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Στο ∆ήµο Ναυπάκτου ενσωµατώνονται διοικητικά 13 όµορες κοινότητες: ο Λυγιάς, το Ξηροπήγαδο και η ∆άφνη, που αποτελούν την φυσική συνέχεια του αστικού ιστού της Ναυπάκτου προς τα ανατολικά, η Μαµουλάδα και η Αφροξυλιά

προς τα δυτικά, η Βελβίνα, η Βλαχοµάνδρα, τα Πιτσινέικα, η Βοµβοκού, η Σκάλα και το Παλαιοχωράκι, που βρίσκονται στις νότιες πλαγιές των ορεινών απολήξεων του βουνού Ριγάνι, το Ριγάνι και το Νεόκαστρο.


∆ήµος Αποδοτίας

Ο

Φωτο: Πάνος Τσούσης

∆ήµος Αποδοτίας έχει πληθυσµό 2.598 κατοίκους σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 και έδρα του είναι το χωριό Άνω Χώρα. Ο ∆ήµος αποτελείται από 20 ορεινά χωριά. Βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Αιτωλοακαρνανίας και συνορεύει µε τρεις άλλους Νοµούς (Ευρυτανία, Φθιώτιδα και Φωκίδα). Το όνοµά του προέρχεται από τον αρχαίο λαό των Αποδοτών και υπήρχε ως ∆ήµος ήδη από το 1835 µε έδρα τότε τη Μεγάλη Λοµποτινά (σηµερινή Άνω Χώρα).


www.apodotia.gr

Η

Άνω Χώρα είναι, ίσως, το σηµείο αναφοράς για την ορεινή Ναυπακτία. Κατάφερε να γίνει ένας αξιοζήλευτος προορισµός, αναδεικνύοντας παράλληλα τη Ναυπακτία, χάρη στη φυσική οµορφιά αλλά και την ευαισθησία των κατοίκων της που επέτρεψαν στο παραδοσιακό χρώµα του χωριού να µείνει αναλλοίωτο. Ο χρόνος στην Άνω Χώρα, γνωστή παλαιότερα ως Μεγάλη Λοµποτινά, αποκτά άλλη διάσταση και οι καθηµερινοί ρυθµοί σε έχουν ήδη εγκαταλείψει κατά την πανέµορφη διαδροµή από τη Ναύπακτο. Ξεκινώντας από την πολύβουη πρωτεύουσα της πάλαι ποτέ επαρχίας Ναυπακτίας και γνωρίζοντας µε τη σειρά τα χωριά Κάτω ∆άφνη, Παλαιόπυργο, Λιµνίστα, Τερψιθέα και Ελατού, τα 58 χιλιόµετρα του φιδωτού δρόµου θα σε προϊδεάσουν για όσα επακολουθούν στον προορισµό σου, την Άνω Χώρα. Πολύ πρόσφατα, δόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόµος που ενώνει τη Λιµνίστα µε την Άνω Χώρα µέσα από τη Μακριά Ράχη. Είναι πολύ πιο σύντοµος, άσφαλτος, αλλά δεν περνά από τα χωριά Τερψιθέα και Ελατού. Το τοπίο, ειδικά απ’ την Τερψιθέα και πάνω, ξυπνά τα βασικά σου ένστικτα και η σκέψη, µακριά από πληκτρολόγια και οθόνες, θα σε ταξιδέψει στο φυσικό wallpaper, στην «επιφάνεια εργασίας του Θεού». Η Άνω Χώρα διαφέρει, γιατί εκεί που πλέον συναντάς χλιδάτες καφετέριες, κυριλέ εστιατόρια και κατεψυγµένους ανθρώπους, βρίσκεις ταβερνάκια, παραδοσιακά καφενεία και φρέσκες ιδέες. Έχοντας επενδύσει πολλά και µε τη βοήθεια ευρωπαϊκών προγραµµάτων όπως το Leader+, οι άνθρωποι της περιοχής παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε µαγευτικό πε-

ριτύλιγµα. Πέντε µόλις χιλιόµετρα από την Άνω Χώρα βρίσκεται η Κάτω Χώρα, ένα µικρό χωριουδάκι, που τα τελευταία χρόνια, λόγω της ξενοδοχειακής µονάδας που διατηρεί, έχει γίνει γνωστή στο πανελλήνιο. ∆έκα χιλιόµετρα ασφαλτόδροµου χωρίζουν της Αµπελακιώτισσα από την Άνω Χώρα, ενώ παλαιότερα ονοµαζόταν Κοζίτσα, και βρίσκεται χτισµένη σε ύψος 1.000 µέτρων. Οι κάτοικοι τον χειµώνα είναι λιγοστοί, όµως το καλοκαίρι παρατηρείται θεαµατική αύξηση του πληθυσµού. Ο χώρος που περιβάλλει την Αµπελακιώτισσα είναι πλούσιος σε πυκνή βλάστηση µε κυρίαρχα τα έλατα και τις καστανιές. Πιο χαµηλά, ο ποταµός Κότσαλος, που µε τη φιδίσια διαδροµή του διασχίζει το άγριο φαράγγι του Κάκαβου και τη µικρή κοιλάδα του. Στην πλούσια και πυκνή βλάστηση γύρω και µέσα στο χωριό, όσοι γνωρίζουν, θα βρουν πολλά από τα µοναδικά βότανα της φύσης, ρίγανη, χαµοµήλι, τσάι, αγριοµάραθο κ.α. Ο οικισµός ολοένα και εµπλου-

τίζεται, καθώς παλιά πετρόχτιστα ανακαινίζονται, ξαναζωντανεύοντας το χωριό. Η Αµπελακιώτισσα έχει χαρακτηριστεί ως «ιερά κιβωτός της Ναυπακτίας», λόγω των πλούσιων και σπάνιων εκκλησιαστικών της θησαυρών, µε την Ιερά Μονή της Παναγίας της Αµπελακιώτισσας να ξεχωρίζει. Τριάντα πέντε µόλις χιλιόµετρα από τη Ναύπακτο και σε υψόµετρο 630 µ. βρίσκεται το γραφικό χωριό Λιµνίστα. Είναι το πρώτο χωριό που συναντάµε στη διαδροµή µας για την ορεινή Ναυπακτία, και αποτελούσε πάντα τον συγκοινωνιακό κόµβο, το «πέρασµα» για είκοσι και πλέον χωριά της ανατολικής Ναυπακτίας και δυτικής ∆ωρίδας. Εκεί κάποτε σταµατούσαν οι «κλούβες», τα παλαιά λεωφορεία που στοίβαζαν µέσα ανθρώπους και πραµάτεια, κότες και άλλα τετράποδα- για να πιουν οι διψασµένοι και ταλαιπωρηµένοι επιβάτες τους ένα ποτήρι δροσερό νερό, να πάρουν στα όρθια ένα λουκούµι, να ξαποστάσουν και


138

καινισµένη µικρή πλατειούλα και κάτω από τον πλάτανο αναβλύζει παγωµένο νερό που θα ξεδιψάσει τους περαστικούς, οι οποίοι µπορούν να συνδυάσουν τη στάση τους και µε παραδοσιακό φαγητό στις δύο γειτονικές ταβέρνες. Αν δε έχουν όρεξη

Φωτο: Πάνος Τσούσης

«αγκοµαχώντας» να πάρουν και πάλι το δρόµο για τον τελικό προορισµό τους, µέσα στις σκόνες και στη ζέστη το καλοκαίρι, και στις λάσπες, το κρύο, τις βροχές και τα χιόνια το χειµώνα. Το ίδιο ισχύει και σήµερα. Στην ανα-

Μονοπάτι Κάκαβου

Τ

ο µονοπάτι του Ηρακλή είναι γνωστό στους κατοίκους της περιοχής µας ως µονοπάτι του Κάκαβου, ονοµασία προερχόµενη από το οµώνυµο φαράγγι του Κάκαβου, και αποτελούσε βασικό άξονα επικοινωνίας της Άνω Χώρας µε το διπλανό χωριό της Αµπελακιώτισσας. Το 1998 το ΤΕΙ Μεσολογγίου µε σχετική µελέτη του, επιχείρησε την αξιοποίηση τεσσάρων µονοπατιών που συνέδεαν τα χωριά και τους οικισµούς της Αιτωλίας µεταξύ τους και µε το Θέρµο, που ήταν το θρησκευτικό και διοικητικό κέντρο αποφάσεων της Αιτωλικής Συµπολιτείας. Ένα από αυτά τα µονοπάτια ήταν το µονοπάτι του Κάκαβου, το οποίο µετονοµάστηκε από το Τ.Ε.Ι σε µονοπάτι του Ηρακλή, επειδή, σύµφωνα µε τη µελέτη, από εκεί περνούσε ο Ηρακλής προερχόµενος από την αρχαία Πλευρώνα (κοντά στο σηµερινό Μεσολόγγι), προκειµένου να φτάσει στην Εύβοια, για να παντρευτεί την ∆ηιάνειρα, κόρη του Πλευρώνα. Κατά τη διάρκεια των

ερευνών που έκανε το ΤΕΙ Μεσολογγίου βρέθηκαν επιφανειακά ευρήµατα της αρχαίας εποχής, όπως νοµίσµατα και τάφοι. Όσον αφορά το περιβαλλοντικό µέρος, εφόσον το µονοπάτι αυτό συντηρηθεί σωστά και καταγραφούν τα φυτικά είδη της περιοχής, που είναι πάνω από 300, θα µπορούσε να αποτελέσει ένα ζωντανό βοτανικό µουσείο όπου κάθε επισκέπτης θα απολαµβάνει την φυσική διαδροµή δίπλα στα τρεχούµενα νερά του φαραγγιού, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει σε εκπαιδευτικά & ερευνητικά προγράµµατα. Η διαδροµή από Άνω Χώρα προς το πλησιέστερο χωριό της Αµπελακιώτισσας, όπου βρίσκεται η οµώνυµη ιστορική Ιερά Μονή µε την εικόνα της Παναγίας και το χέρι του Αγίου Πολυκάρπου, είναι τρεις ώρες περίπου αργό περπάτηµα δίπλα σε έλατα, καστανιές, κέδρους, πουρνάρια, ιτιές και πλατάνια. Αυτή η παραποτάµια βλάστηση ποικίλλει ανάλογα µε την εποχή, δηλαδή την άνοιξη υπάρχουν κάθε λογής

για περπάτηµα, αξίζει να ανηφορίσουν προς τη «Μακριά Ράχη». Το τοπίο θα τους ανταµείψει. H Τερψιθέα βρίσκεται σε υψόµετρο 750 µ. στους πρόποδες του όρους Τριτσόβα ή Κερασοβούνι. Χτισµένη σε αυτή τη θέση εδώ και 500 χρόνια, παλαιότερα ονοµαζόταν Ρωµιά και Βετολίστα (ή Βετολίτσα). Χτισµένη µέσα στην πανέµορφη φύση της µε εξαιρετική θέα, διατηρεί µικρό µόνιµο πληθυσµό, ο οποίος αυξάνεται σηµαντικά τους καλοκαιρινούς µήνες, λόγω των επισκεπτών. Στο χωριό λειτουργεί λαογραφικό µουσείο, το οποίο στεγάζεται στο παλαιό ∆ηµοτικό Σχολείο του χωριού, µε πολλές συλλογές από την παραδοσιακή ζωή. Πιο πέρα βρίσκεται το δηµοτικό ξενοδοχείο, και η λιθόστρωτη πλατεία µε τον ιστορικό µεγαλοπρεπή πλάτανο. Η Ελατού, είναι χτισµένη αµφιθεατρικά στα κατάντη του βουνού Κερασοβούνι (Οµάλια), δηλαδή σε περιοχή ορεινή πολύπλοκη και δύσβατη µε

αγριολούλουδα, το καλοκαίρι νόστιµες αγριοφράουλες και το φθινόπωρο πολλές ποικιλίες µανιταριών. Ο βαθµός δυσκολίας της διαδροµής χαρακτηρίζεται µέτριος, δεν ενδείκνυται για µικρά παιδιά και κρίνεται απαραίτητος οδηγός γνώστης της περιοχής.


βαθιές χαράδρες και ποικίλη διαµόρφωση του εδάφους. Μέχρι το 1928 είχε Σλάβικο όνοµα, το οποίο πήρε κατά την επιδροµή και εγκατάσταση στην περιοχή των εποικισθέντων σε αυτή Σλάβων, και ονοµαζόταν Ελετσού ή Ελετζού, που στα Σλάβικα σηµαίνει ευήλιο. Η µετονοµασία της σε Ελατού, η οποία πραγµατοποιήθηκε πολύ αργότερα, οφείλεται στα πυκνά ελατοδάση που την περιβάλλουν. Πότε χτίστηκε το χωριό στη θέση που βρίσκεται τώρα δεν βρέθηκαν χρονολογικά ντοκουµέντα. Σύµφωνα, όµως, µε τις µαρτυρίες, το χωριό άρχισε να µεταφέρεται σε αυτή τη θέση ευθύς αµέσως µετά την απελευθέρωσή του από τους Τούρκους, δηλαδή στις αρχές του 1829. Σήµερα στην Ελατού ο επισκέπτης, εκτός από πλούσιο φυσικό περιβάλλον, θα βρει οργανωµένες υποδοµές διαµονής και εστίασης. Ο Ασπριάς είναι κτισµένος αµφιθεατρικά σε υψόµετρο 754 µέτρα στους πρόποδες µεταξύ των βουνών Αετόπετρας Μακριάς ράχης και Μακρυνόρους. Το χωριό είναι καλυµµένο σε µεγάλο ποσοστό από δάσος βελανιδιών, πουρναριών, κουµαριών, αριών και κέδρων. Στις ρεµατιές αφθονούν τα πλατάνια. Το κλίµα του χωριού είναι ξηρό και ήπιο το χειµώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Οι λιγοστοί κάτοικοι του Ασπριά ασχολούνται σήµερα µε περιορισµένης κλίµακας καλλιέργεια δηµητριακών, κηπευτικών, αµπελιών καθώς και µε την κτηνοτροφία. Τους καλοκαιρινούς µήνες το χωριό ζωντανεύει. Στον Ασπριά δεν θα βρείτε ενοικιαζόµενα δωµάτια. Θα βρείτε όµως καλό φαγητό όλο το χρόνο. Η Αναβρυτή, χτισµένη σε υψόµετρο 730 µέτρων ονοµαζόταν παλαιότερα “Βετοψίστα” και πήρε το σηµερινό της όνοµα το 1925 από τα πολλά νερά που αναβλύζουν εδώ. Την καλοκαιρινή περίοδο το χωριό σφύζει από ζωή, ενώ πολλά σπίτια ανακαινίζονται και πολλά καινούργια πέτρινα χτίζονται. Πάρα πολλοί είναι εκείνοι

Φωτο: Πάνος Τσούσης

139

που προτιµούν να περνούν το µεγαλύτερο διάστηµα του χρόνου στο χωριό απολαµβάνοντας το καθαρό οξυγόνο, το δροσερό νερό και το καλό κλίµα. Κρυµµένο στο βάθος µιας κατάφυτης ρεµατιάς, βορειοανατολικά του χωριού, βρίσκεται ένα αληθινό µνηµείο της φύσης, µε λαµπερούς σταλακτίτες και σταλαγµίτες, το σπήλαιο της ∆ρακότρυπας. Το σπήλαιο είναι γνωστό από το 1958 και έχει εξερευνηθεί σε έκταση 1100 τ.µ., σε µήκος διαδρόµων 500µ. πε-

ρίπου. Πρόκειται για καλλιτέχνηµα της φύσης µε λίµνες, υπόγειο ενεργό ποτάµι και πλήθος σταλαγµιτών και σταλακτιτών που δηµιουργούν ποικίλα σχήµατα και σχέδια. Το Γρηγόρι είναι ένα από τα πλέον αποµακρυσµένα και άγονα χωριά. Βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού «Τσεκούρι» (Πύργος), χτισµένο µέσα στα έλατα, και συνορεύει δυτικά µε το βουνό αυτό, ανατολικά µε έναν παραπόταµο του Ευήνου, βόρεια µε την έκταση του χωριού Ελα-


τόβρυση και νότια µε το βουνό Βλαχοβούνι. Η Κεντρική, ριζωµένη προσήλια σε υψόµετρο 1050µ µέσα σε πανύψηλα έλατα και καστανιές, στην ποδιά του όρους Τσακαλάκι, έχει φυσικό περιβάλλον απαράµιλλης οµορφιάς Οι πεζούλες µε τα λιθοδέµατα και τα σταράλωνα µας δείχνουν τον τιτάνιο αγώνα επιβίωσης των κατοίκων, όπου ξεστρωµατώντας τη γη, καλλιεργούσαν σιτάρι και καλαµπόκι για να το κάνουν ψωµί να θρέψουν την οικογένειά τους. Το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κοκκινοχωρίου αποτελείται από δύο χωριά: Το Κοκκινοχώρι και το Χρύσοβο, τα οποία απέχουν το ένα από το άλλο µόλις δύο χιλιόµετρα. Τα δύο αυτά χωριά µαζί µε το γειτονικό χωριό Λιµνίστα είναι γνωστά ως «Λεβεντοχώ-

ρια». Το Χρύσοβο είναι χτισµένο σε υψόµετρο 655 µέτρα στην νότια απόληξη της Μακριάς Ράχης. Η θέση είναι αµφιθεατρική και έχει πολύ καλό κλίµα, που το απολαµβάνουν οι λιγοστοί κάτοικοι του. Το Χρύσοβο έχει στην περιοχή του και ένα πολύ σπουδαίο ιστορικό µνηµείο. Είναι ο ναϊσκος του Σωτήρος, ο οποίος είναι ό,τι έχει αποµείνει από την Ιερά Μονή Μεταµορφώσεως του Σωτήρος, που χτίσθηκε περίπου το 13ο αιώνα. Από γραπτές πηγές γνωρίζουµε πως το Μοναστήρι αυτό χτίσθηκε από το Μοναστήρι της Βαρνάκοβας και ήταν µετόχι του. Το λιθόστρωτο δάπεδο, το λιθόκτιστο τέµπλο, η Αγία Τράπεζα από ατόφια πελεκητή πέτρα και πάνω από όλα ο αγιογραφικός διάκοσµος των τεσσάρων (!) διαφορετικών ζωγραφικών

περιόδων µάς δίνουν να καταλάβουµε ότι εδώ πάµε πολύ πίσω στην Ιστορία. Η Καλλονή βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της οροσειράς Πύργου. Το όνοµα το έλαβε το 1928. Πριν ονοµαζόταν Στρωµίνιανη, επειδή «Στρώµη» ήταν το όνοµα της τοποθεσίας αυτής. Είναι από τα µικρότερα χωριά της Αποδοτίας και κατοικείται κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες. Το Καταφύγιο (πρώην Αµόρανη), χωριό περιποιηµένο και ζωντανό, βρίσκεται κάτωθι του Μακρυνόρους και σε υψόµετρο 600 µ. Η περιοχή αυτή υπήρξε κατά την Τουρκοκρατία πραγµατικό καταφύγιο, λόγω του βραχώδους και απόκρηµνου της περιοχής, όπου βρίσκονται και πολλά σπήλαια. Στο Καταφύγιο ανήκει και ο συνοικισµός Γολέµι.

Ιερά Μονή Παναγίας Αµπελακιώτισσας

Τ

ο Μοναστήρι της Παναγίας της Αµπελακιώτισσας (ή µονή Κοζίτσης) βρίσκεται πάνω από το οµώνυµο χωριό, περίπου 16 χλµ. απ' την Άνω Χώρα. Ιδρύθηκε το 1455 όταν, όπως θέλει η παράδοση, ένας βοσκός από το χωριό βρήκε µια εικόνα της Θεοτόκου κάτω από ένα δέντρο που σώζεται ακόµα και σήµερα. Η εικόνα αυτή λέγεται ότι προερχόταν από το χωριό Αµπελάκια Θεσσαλίας, το οποίο λεηλάτησαν οι Οθωµανοί µετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ο πρώτος ναός κτίστηκε το 1456, ενώ από το 1475 στην µονή βρίσκεται λάρνακα µε το δεξί χέρι του Αγίου Πολυκάρπου, πρώτου επίσκοπου Σµύρνης. Το µοναστήρι είναι γνωστό για τη λατρευτική εικόνα της Παναγίας, τα λείψανα του χεριού του Αγίου Πολυκάρπου, τον χρυσοκέντητο επιτάφιο της Μαριώρας, περίφηµης κεντήστρας της Πόλης, και το παραδοσιακό πανηγύρι που γίνεται το ∆εκαπενταύγουστο. Μέσα στο χωριό

της Αµπελακιώτισσας βρίσκεται και ο ναός του Αγίου Νικολάου, ο οποίος διαθέτει ένα εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέµπλο σπάνιας τέχνης που κατασκευάστηκε γύρω στα 1748.


141

Ο Πόδος, χτισµένος στους πρόποδες τους όρους Τσακαλάκι είναι το µικρότερο χωριό του ∆ήµου µε µόλις 10 κατοίκους κατά την τελευταία απογραφή. Η κοινότητα αυτή έχει ιδρυθεί από αρχαιοτάτων χρόνων, επιβίωσε κατά τον Μεσαίωνα και την εποχή της Επαναστάσεως. Η τοποθεσία ονοµάζεται και «Τουρκόµνηµα».

Φωτο: Πάνος Τσούσης

Η Ελατόβρυση είναι κτισµένη σε υψόµετρο 870 µέτρων ανάµεσα σε δύο χείµαρρους, στο βορειότερο τµήµα της Ναυπακτίας. Το παλιό όνοµα του χωριού ήταν Βοϊτσά και το 1928 άλλαξε σε Ελατόβρυση. Το νέο αυτό όνοµα προήλθε από την ύπαρξη πηγής, στο ανατολικό τµήµα του χωριού, σε µια περιοχή κατάµεστη από έλατα. Το χωριό απαριθµεί λιγοστούς µόνιµους κατοίκους, αλλά όπως και τα περισσότερα χωριά της ορεινής Ναυπακτίας, σφύζει από ζωή κάθε καλοκαίρι. Χτίζονται πολλά καινούργια σπίτια και γίνονται προσπάθειες για την αναµόρφωση του χωριού. Στην όµορφη, κυκλική πλατεία του χωριού βρίσκονται η εκκλησία, το καφενείο,

αλλά και το λαογραφικό µουσείο. Χτισµένο σε ένα παραδοσιακό δίπατο κτίσµα του περασµένου αιώνα – ο πρώτος όροφος χρησιµοποιείταν για τη διαµονή των χωρικών, ενώ ο δεύτερος ως αποθήκη – το λαογραφικό µουσείο φιλοξενεί τα αποµεινάρια µιας άλλης εποχής. Οικιακά σκεύη, αγροτικά εργαλεία, παραδοσιακές φορεσιές του περασµένου, αλλά και του προπερασµένου αιώνα κοσµούν το µουσείο. Τα Κρυονέρια (πρώην Κουτολίστια) βρίσκονται στις ψηλότερες πλαγιές του Φτερόπυργου, συνέχεια του όρους Τσεκούρι. Το χωριό κτίσθηκε το 1850 περίπου και το 1939 µετονοµάσθηκε σε Κρυονέρια. Από τα ωραιότερα της Ναυπακτίας µέσα σε απείρου κάλλους φυσικό περιβάλλον. Στα Κρυονέρια ανήκει και ο οικισµός της Λάλκας. Ο επισκέπτης µπορεί να δει και να θαυµάσει τις παλιές εκκλησιές του χωριού (Άγιος Γεώργιος, Παναγία), το νεότευκτο Εκπολιτιστικό Κέντρο, στο οποίο στεγάζεται και το Λαογραφικό Μουσείο του χωριού µε παλιές φωτογραφίες από τη ζωή του χωριού, εργαλεία κ.α. Μια ευχάριστη απόδραση είναι η ανάβαση στο όρος

Τσεκούρα, όπου από εκεί µπορεί να θαυµάσει κανείς τα γύρω χωριά και την Ευηνολίµνη, τα εκκλησάκια του Προφήτη Ηλία και τους Αγίους Ταξιάρχες (την εκκλησία που έχτισαν οι πρώτοι Κρυονερίτες που ήρθαν από την Σπερχιάδα), και να φτάσουµε στο πανέµορφο γιοφύρι του Κάκαβου στον ποταµό Εύηνο.

Γιορτή Κάστανου

Ό

ταν πριν από δέκα και πλέον χρόνια ο Σύνδεσµος ΆνωΧωριτών Αττικής, ύστερα από αποδοχή σχετικής πρότασης του Νικολάου Μουστάκα, πραγµατοποιούσε την πρώτη Γιορτή Κάστανου και τσίπουρου στην Άνω Χώρα, κανείς δεν µπορούσε να φανταστεί την επιτυχία της εκδήλωσης, που στις µέρες µας αποτελεί must των ψαγµένων αποδράσεων. Στα χρόνια που πέρασαν, η γιορτή αγκαλιάστηκε απ’ το ∆ήµο, τους επαγγελµατίες, τους ντόπιους, αλλά κυρίως απ’ τους επισκέπτες που κυριολεκτικά κατακλύζουν την Άνω Χώρα. Στις αρχές κάθε Οκτώβρη, τα καζάνια για την απόσταξη του τσίπουρου και οι φουφούδες για το ψήσιµο των κάστανων παρατάσσονται στη σειρά στην καινούργια πλατεία του χωριού έτοιµα να µας υποδεχθούν. Το απόγευµα τα τραπέζια γεµίσουν από τα διάφορα «πεσκέσια» που προσφέρουν οι νοικοκυρές του χωριού, όπως πίτες, τηγανίτες, λουκουµάδες και αλλά σπιτικά εδέσµατα. Και επειδή η απόσταση απ’ το φαγητό και το τσίπουρο ως τον χορό και το γλέντι είναι απειροελάχιστη, οι παραδοσιακοί οργανοπαίχτες επενδύουν ηχητικά τη βραδιά.


142

ΧΑΡΤΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟ∆ΟΤΙΑΣ

Η Μανδρινή (πρώην Μεγάλη Παλούκοβα) βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Οξυά, έχει υψόµετρο περί τα 760 µ. Είναι µια από τις πιο αποµονωµένες κοινότητες του ∆ήµου, η οποία ζωντανεύει τους καλοκαιρινούς µήνες. Η Λεύκα χαρακτηρίζεται από αξιόλογο φυσικό περιβάλλον µε µεγάλη ποικιλοµορφία. Πνιγµένη πραγµατικά στο πράσινο είναι γνωστή και µε το παλαιότερο όνοµά της που ήταν Μικρή Παλούκοβα. Αξιοσηµείωτη είναι η παρουσία Περιβαλλοντικού Κέντρου στο χωριό, το οποίο όµως σήµερα υπολειτουργεί. Τόσο τα χειµωνιάτικα Σαββατοκύριακα όσο και τους καλοκαιρινούς µήνες, πολλοί είναι οι επισκέπτες του. Η Γραµµένη Οξυά είναι το τελευταίο και πλέον αποµακρυσµένο χωριό του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας στα όρια των Νοµών Φωκίδας και Φθιώτιδας, φωλιασµένο στην αγκαλιά του βουνού Οξυά. Το παλαιότερο όνοµα του χωριού ήταν Σιτίστα, προφανώς από τα πολλά σιτηρά που είχε, αλλά το 1927 πήρε το σηµερινό του όνοµα από µια Οξυά που υπήρχε στην κορυφή του βουνού στη θέση Ρίπα, όπου οι καπεταναίοι το χειµώνα, όπως περνούσαν µε τα παλληκάρια τους για τα χειµαδιά, χάραζαν ένα σηµάδι στον κορµό της ψηλά, δείγµα ότι πέρασαν από εκεί. Όποιος επιθυµεί να δει τοπία οµορφότερα από αυτά που δείχνουν οι φωτογραφίες, ας γεµίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του µε βενζίνη, έχοντας µαζί του λίγα τρόφιµα, κι ας επισκεφτεί το χωριό. Αφήνοντας το αυτοκίνητο στον προαύλιο χώρο του Άη Θανάση, ας ανηφορίσει µε τα πόδια ανάµεσα στους κέδρους και τα έλατα που στεφανώνουν το χωριό, για να βγει στο δάσος της Οξυάς. Από την άνοιξη που λιώνουν τα χιόνια µέχρι και το Φθινόπωρο, λειτουργούν στο χωριό τρεις ταβέρνες που µπορεί κανείς να απολαύσει παραδοσιακά φαγητά και γνήσιο τσίπουρο.


Δήμος Αποδοτίας Άνω Χώρα, Τηλ.: 26343 60500, 26343 60518, Fax: 26340 41690, apodotia@otenet.gr


∆ήµος Πλατάνου


www.dimosplatanou.gr

Ο

δήµος Πλατάνου µε έδρα τον Πλάτανο, βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα του νοµού Αιτωλοακαρνανίας και συνορεύει στα βόρεια µε την Ευρυτανία. Σηµείο αναφοράς του ∆ήµου ο ποταµός Εύηνος ο οποίος πλαισιωµένος από τα έργα των ανθρώπων (γραφικά χωριά, γεφύρια, νερόµυλοι κλπ) συνθέτει έναν τόπο αξιοπρόσεκτο για τον περιηγητή. Εκτός από τον Πλάτανο, περιλαµβάνει τα παρακάτω χωριά - δηµοτικά διαµερίσµατα: Άγιος ∆ηµήτριος, Αράχωβα, Αχλαδόκαστρο, ∆ενδροχώρι, Καστανέα, Κλεπά, Λιβαδάκι, Νεοχώρι, Περδικόβρυση, Περίστα και Χόµορη.

Πλάτανος Κάτω από ένα πυκνοφυτεµένο δάσος σε υψόµετρο 880 µέτρα βρίσκεται ο Πλάτανος, ένα παραδοσιακό κεφαλοχώρι της Ναυπακτίας. Πυκνοκτισµένο, µε ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική και γεµάτο λιθόστρωτα σοκάκια, το χωριό ατενίζει το όρος «Ξεροβούνι» ύψους 1.575 µέτρων, του οποίου οι πλαγιές καλύπτονται από θαµνώδεις πρίνους και κέδρους και από λίγα έλατα. Η επικρατέστερη εκδοχή αναφέρει ότι πήρε το όνοµά του από ένα επιβλητικό πλατάνι που βρισκόταν στη θέση Μεγάλη Βρύση. Αιτία της πρώτης κατοίκησης της Πλατάνου, που εικάζεται ότι έγινε το 17ο αιώνα, ήταν το δύσβατο της περιοχής που πρόσφερε ασφάλεια απ’ τις πολεµικές συγκρούσεις, Τούρκων, Ενετών και αρµατολών, καθώς και τις επιδροµές ληστών και πειρατών που έπλητταν την ευρύτερη περιοχή. Οι κάτοικοι του Πλατάνου του περασµένου αιώνα εξασκούσαν πολλά επαγγέλµατα. Παράλληλα, το πνευµατικό επίπεδο του Πλατάνου ήταν υψηλό. Στην ευρύτερη περιοχή ήταν γνωστό ως «το χωριό των γραµµάτων» µε καθηγητές, γιατρούς, κ.λ.π. Στην πλειοψηφία τους όµως οι κάτοικοι ήταν γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Επίσης, στον Πλάτανο άνθισε η αµπελοκαλλιέργεια, η εκτροφή µεταξοσκώληκα και η µελισσοκοµία. Σήµερα ο ενεργός πληθυσµός του

Πλατάνου αποτελείται κυρίως από δηµοσίους υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελµατίες και ελάχιστους γεωργούς και κτηνοτρόφους, ενώ το καλοκαίρι το χωριό σφύζει από ζωή. Στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Πλατάνου ανήκει και ο οικισµός Κάτω Πλάτανος (πρώην Βονώρτα) που βρίσκεται λίγο πιο κάτω από τον Πλάτανο, περίπου δέκα λεπτά µακριά.

Γνωριµία µε τα χωριά του ∆ήµου Πλατάνου Κάπου εβδοµήντα χιλιόµετρα µακριά από τη Ναύπακτο, βρίσκεται το χωριό Άγιος ∆ηµήτριος σε υψόµετρο 650 µέτρα. Είναι χτισµένο στις νοτιοανατολικές πλευρές του

όρους Αρδίνη, µε τα ωραία σπιτάκια του µέσα σε κήπους και καστανιές διεσπαρµένα σε µεγάλη έκταση και σε κατωφερές έδαφος κοντά στην αριστερή όχθη του ποταµού Εύηνου (Φίδαρη), όπου σήµερα έχει γίνει το φράγµα. Η ιστορία του χωριού αναφέρει ότι επί Τουρκοκρατίας, το 1823, πέρασε από τον Άγιο ∆ηµήτριο τουρκικός στρατός και προξένησε µεγάλες καταστροφές. Αν και το χωριό βρισκόταν σε ακµή, οι κάτοικοί του έφυγαν και πήγαν κοντά στη Λιβαδειά, όπου έκτισαν ένα νέο χωριό που ονοµάστηκε κι αυτό Άγιος ∆ηµήτριος. Το φράγµα του Ευήνου και η δηµιουργηθείσα Ευηνολίµνη στην περιοχή του Αγίου ∆ηµητρίου δίνουν αναπτυξιακές τουριστικές

Αποµεινάρια µιας άλλης εποχής


146

προοπτικές στην περιοχή. Όλες οι γειτονιές του χωριού βρίσκονται χτισµένες πάνω στα αντερείσµατα που σχηµατίζουν οι λοφίσκοι και οι πολλές ρεµατιές, που έχουν ως συνέπεια το πράσινο να σκεπάζει τα πάντα. Βελανιδιές,

έλατα και καστανιές ζώνουν τα σπίτια, τους δρόµους και τα σοκάκια. Ακριβώς αντίκρυ του Αγίου ∆ηµητρίου βρίσκεται η Αράχωβα, ένα ορεινό πανέµορφο κεφαλοχώρι, το πολυπληθέστερο Τοπικό ∆ιαµέρι-

Η Αράχωβα

σµα στο κέντρο και προς τα βόρεια του ∆ήµου Πλατάνου. Βρίσκεται πάνω στον άξονα της 24ης Επαρχιακής Οδού Ναυπάκτου - Καρπενησίου και σε καίρια γεωγραφική θέση, όπου ο αρχαίος δρόµος οδηγούσε στο Θέρµο, στο "Κοινό των Αιτωλών" Η Αράχωβα αρχικά ήταν χτισµένη στη θέση Παναγιά και αργότερα µεταφέρθηκε στην περιοχή όπου σήµερα υπάρχει ο συνοικισµός «Παλαιοχώρι». Λόγω, όµως, καθίζησης πριν από τρεις µε τέσσερις αιώνες, το χωριό καταστράφηκε και µεταφέρθηκε στη θέση «Παλιαράχωβα», ώσπου να καταλήξει στη σηµερινή του τοποθεσία "Φακές", που βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά του όρους "Κοκκινιά", κατά τον 16ο αιώνα. Το όνοµα Αράχωβα κατά µια εκδοχή είναι Σλαβικό και θα πει «καρυδότοπος». Το χωριό δεσπόζει στην περιοχή, µε υπέροχη θέα στην Ευηνολίµνη και στο φαράγγι του Φίδαρη και έχει µακρόχρονη ιστορική διαδροµή στο διάβα των αιώνων.

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου

Σ

το κέντρο του Πλατάνου υψώνεται επιβλητικός ο Ναός του Αγίου Νικολάου µε τα δυο περικαλλή και µεγαλοπρεπή πυργωτά καµπαναριά, χτισµένος µε σχέδιο ρυθµού Βασιλικής το έτος 1846. Οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού και στην ίδια θέση µε τη σηµερινή έστησαν την πρώτη τους µικρή εκκλησία, κάτι σαν τα σηµερινά εξωκλήσια. Το 1742 ο Νικόλαος Ροντήρης, µε δική του δαπάνη, έχτισε την νέα εκκλησία, τον Άγιο Νικόλαο, ανάλογη µε τις ανάγκες της εποχής, και η γυναίκα του Αργυρώ, από δικές της οικονοµίες, αφιέρωσε το ξυλόγλυπτο τέµπλο που τοποθετήθηκε το 1747. Στις 25 Φεβρουαρίου του 1846 αρχίζει και πάλι η ανέγερση του ναού. Το τέµπλο, το εικονοστάσιο, τα δυο κωδωνοστάσια και το ρολόι έγιναν µε δαπάνες του µε-

γάλου ευεργέτη του Πλατάνου Νικ. Α. Μαραθέα. Τα κωδωνοστάσια που κοσµούν τρεις βαρύηχες καµπάνες είναι αφιερωµένα από τον Ι. Ροντήρη. Η επιβλητικότητα και η εσωτερική οµορφιά του Ναού περιγράφεται µε τα πιο εντυπωσιακά λόγια από το διδάσκαλο Σ. Κωτσόπουλο: «Μεγαλοπρεπής, ευπρεπής και επιβλητικός, στην εξωτερική του εµφάνιση, ο ναός του Αγίου Νικολάου ανηγέρθη το 1846 µε συνεισφορές των κατοίκων και προσωπική εργασία αυτών. ∆ιευρύνθηκε και αποπερατώθηκε το 1869 µε την συνεισφορά της τότε εκκλησιαστικής επιτροπής και των εν Ρουµανία ενεργειών των αδελφών Μαραθέα. Ο απλός προσκυνητής που το πρώτον επισκέπτεται του ναού του Αγίου Νικολάου µένει εκστατικά έκθαµβος από την έκ-

παγλον εσωτερική του διακόσµηση και οπουδήποτε βρεθεί εκφράζεται µε τα πλέον επαινετικώς λόγια γι’ αυτόν».


Σκηνικό για ταινία έχει γίνει στο παρελθόν η πανέµορφη πλατεία του Πλατάνου Πλατανου Η Αράχωβα σήµερα προσελκύει πολλούς επισκέπτες, ιδίως την καλοκαιρινή περίοδο. Το Αχλαδόκαστρο (πρώην Αρτοτίβα) χτισµένο σε υψόµετρο 750 µέτρων είναι το αρχαιότερο χωριό του τέως ∆ήµου Προσχίου. Η αλλαγή του ονόµατος του χωριού από Αρτοτίβα σε Αχλαδόκαστρο έγινε το έτος 1928 (ΦΕΚ 156Α/1928) και προέρχεται από την σύνθετη λέξη Αχλάδι και Κάστρο, επειδή το χωριό παράγει πολλά αχλάδια και έχει πολλά κάστρα λόγω της φυσικής του τοποθεσίας. Το έδαφος είναι κατάλληλο για την κτηνοτροφία. Το καλοκαίρι είναι θερµό ενώ ο χειµώνας είναι ψυχρός. Πολιούχος του χωριού είναι ο Άγιος Νικόλαος (6 ∆εκεµβρίου), λόγω του χειµώνα όµως είναι αδύνατη η µετακίνηση των χωριανών από την Αθήνα και τις άλλες πόλεις, γι’ αυτό και καθιερώθηκε το πανηγύρι να γίνεται κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου, ηµέρα εορτασµού της Παναγίας της Θεοτόκου, περίοδος που το χωριό παρουσιάζει µεγάλη κίνηση.

Το ∆ενδροχώρι (πρώην Τέρνοβα) είναι κτισµένο σε υψόµετρο 900 µέτρα, σε µια πτυχή της ανατολικής πλαγιάς τους όρους Κοκκινιά κάτω από το ύψωµα Ξεροβούνι και κοντά στο ποταµό Εύηνο. Πήρε το όνοµά του από ένα ωραίο πυκνοφυτεµένο δάσος από έλατα και δρυς. Παλιά το χωριό ονοµαζόταν Τέρνοβα, που σηµαίνει αγκαθωτό στεφάνι και εικάζεται ότι είναι χτισµένο σε προχριστιανική εποχή. Είναι ένα από τα “ξεχασµένα” γραφικά χωριά της Ναυπακτίας και η µετάβαση σ’ αυτό αποζηµιώνει όσους αγαπούν την ελληνική ύπαιθρο, τη φύση αλλά και την περιπέτεια. Σήµερα το χωριό κατοικείται το καλοκαίρι από τους ∆ενδροχωρίτες που το επισκέπτονται, ενώ τον χειµώνα είναι σχεδόν ακατοίκητο, αν και ένας επισκέπτης τον χειµώνα µπορεί να απολαύσει το θαυµάσιο ορεινό τοπίο. Η Καστανιά, χτισµένη αµφιθεατρικά στη δυτική απόκρηµνη πλευρά του όρους Αρδίνη και σε υψόµετρο 800 µέτρων, στέκει ανάµεσα σε βαθύσκιωτες ρεµατιές από πλατάνια, έλατα και βελανιδιές που

καταµαρτυρεί στον επισκέπτη την αυστηρή οµορφιά µιας άγριας φύσης. Με µακρόχρονη ιστορία, η Καστανιά βρίσκεται σε απόσταση 68 χιλιοµέτρων από την πόλη της Ναυπάκτου και 3 χιλιοµέτρων από την Ευηνολίµνη, τη λίµνη που δηµιουργήθηκε µε το φράγµα του Ευήνου. Το κέντρο του χωριού, µε τις λιθόκτιστες δοµές του, την λιθόστρωτη πλατεία του, τα αιωνόβια πλατάνια του, τα άφθονα τρεχούµενα νερά του και το άριστα διαµορφωµένο στον ίδιο χώρο κατάστηµά του, προδιαθέτει τον επισκέπτη για ευχάριστη διαµονή. Η παλαιά πέτρινη εκκλησία του Αϊ-Γιάννη, το πέτρινο παραδοσιακό κτίσµα του σχολείου και το ξωκλήσι του Αϊ-Λια κοσµούν τον ευρύτερο καταπράσινο χώρο. Η παραδοσιακή φιλοξενία και η φιλότιµη περιποίηση από τους ντόπιους αποτελούν την έκφραση στην αναζήτηση της συντροφιάς και του ανταµώµατος. Το χειµώνα οι µόνιµοι κάτοικοι είναι ελάχιστοι, αλλά το καλοκαίρι το επισκέπτονται πολλοί για λίγες


148

Ευηνολίµνη

Η

εκρηκτική αύξηση του πληθυσµού του λεκανοπεδίου Αττικής δηµιούργησε και αυξηµένες ανάγκες σε πόσιµο νερό για τους κατοίκους της πρωτεύουσας. Η λύση βρέθηκε στον Εύηνο και, µε την ολοκλήρωση του φράγµατος, τα νερά απ' τα Βαρδούσια συγκεντρώνονται στην τεχνητή λίµνη 3,5 χιλιάδων στρεµµάτων που σχηµατίστηκε στην κοιλάδα του Αγίου ∆ηµητρίου. Από εκεί µε υπόγεια σήραγγα το νερό µεταφέρεται στο φράγµα του Μόρνου, για να οδηγηθεί στην Αθήνα. Η Ευηνολίµνη, παρότι δεν έφερε τα επιδιωκόµενα αντισταθµιστικά οφέλη στην περιοχή (ο ∆ήµος Πλατάνου τα βγάζει δύσκολα πέρα και παραµένει ένας απ' τους φτωχότερους οικονοµικά ∆ήµους της περιοχής), δηµιούργησε ένα νέο πολλά υποσχόµενο οικοσύστηµα. Το υγρό στοιχείο δίνει νέες προοπτικές ανάπτυξης στην περιοχή και ήδη πολλές τουριστικές επιχειρήσεις είτε έχουν κάνει την εµφάνισή τους είτε βρίσκονται στα σκαριά. Πάντως, ο δρόµος είναι ακόµη µακρύς...

µέρες ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς. Η Κλεπά χτισµένη στη δεξιά όχθη του ποταµού Ευήνου έχει προικιστεί απλόχερα απ' τη φύση µε φυσική οµορφιά και άφθονα νερά. Το Μέγα Ρέµα µε τις πηγές στον ΑϊΓιάννη χωρίζει την Κλεπά στα δύο, στην Άνω Κλεπά (Μαχαλάς) και στην Κάτω Κλεπά, προσφέροντας στη µακραίωνη ιστορία του χωριού

Ο Πλάτανος έχει δύο µουσεία, το Λαογραφικό Μουσείο - Πνευµατικό Κέντρο και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, για τα οποία γίνεται αναλυτική αναφορά στην ενότητα των πολιτιστικών του ∆ήµου Πλατάνου. ζωή αλλά και πλούτο. Από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και από δηµοσιευµένες ιστορικές πηγές προκύπτει ότι το χωριό πολλές φορές καταστράφηκε και οι κάτοικοί του το εγκατέλειψαν. Άλλες φορές, όπως από το 1763 έως το 1770, οι κάτοικοι το εγκατέλειψαν, επειδή δεν µπορούσαν να πληρώσουν στους Τούρκους το βαρύ φορολογικό χρέος. ∆ραστήριοι οι κάτοικοι του χωριού δεν δίσταζαν τόσο στη γεωργία, όσο και στην κτηνοτροφία να αναζητούν βελτιωµένες ποικιλίες αγροτικών ειδών και βελτιωµένες ράτσες ζώων. Ενδεικτικά αναφέρουµε την εκτροφή µεταξοσκώληκα για την παραγωγή µεταξιού, την αµπελουργία (µοναδική η ποικιλία Κλεπαΐτικο), την καπνοκαλλιέργεια, τις βελτιωµένες ποικιλίες καρυδιάς και οπωροφόρων, καθώς και τις βελτιωµένες ράτσες στην οικόσιτη και κοπαδιαστή κτηνοτροφία. Σήµερα οι ελάχιστοι νέοι κάνουν τα πρώτα βήµατα στη βιολογική εκτροφή ζώων. Οι λίγοι µόνιµοι κάτοικοι του χωριού - ηλικιωµένοι οι περισσότεροι - περιµένουν την «ανάπτυξη» και τα οφέλη της. Οι επισκέπτες εκτός από τη φυσική οµορφιά θα νοιώσουν την Κλε-

παΐτικη φιλοξενία, θα απολαύσουν κόκκινο κρασί και θα γευτούν ντόπια προϊόντα. Το παλαιό όνοµα του χωριού Λιβαδάκι ήταν Αβώρανη και είναι κτισµένο στην ανατολική πλαγιά του όρους Κοκκινιά. Το αρχικό χωριό ήταν κτισµένο στη δεξιά όχθη του ποταµού Ευήνου περίπου δεκαπέντε (15) λεπτά µακριά από την κοίτη του, σ’ ένα απότοµο µέρος που δεν το προσβάλλει ο βοριάς και που σήµερα σώζεται µε την ονοµασία Παλιά Αβώρανη ή Αµπέλια, επειδή εκεί αντέχει πολύ το κλήµα. Το χωριό µεταφέρθηκε στη σηµερινή ωραιότατη τοποθεσία όταν λόγω της αύξησης του πληθυσµού στην θέση Παλαιά Άβώρανη κατά την Τουρκοκρατία οι απαιτήσεις τόσο σε άφθονο, δροσερό νερό όσο και σε επίπεδη έκταση ήταν τόσο µεγάλες που αδυνατούσαν να καλυφθούν από την θέση εκείνη. Το χωριό στην νέα του θέση πήρε το όνοµα Λιβαδάκι, επειδή ήταν πράγµατι καλό λιβάδι που το χρησιµοποιούσαν για παραθερισµό οι ποιµένες που ανέβαιναν από τον κάµπο. Το Νεοχώρι βρίσκεται χτισµένο στη


Φωτο: Πάνος Τσούσης

νότια διακλάδωση του βουνού Ψηλός Σταυρός σε υψόµετρο 730 µέτρα και η έκταση που καταλαµβάνει ο οικισµός είναι µόλις 100 στρέµµατα, ενώ πλήθος άλλων στρεµµάτων είναι δασικές εκτάσεις, βοσκότοποι, καλλιεργούµενα εδάφη και εκτάσεις καλυπτόµενες από τα νερά των χειµάρρων, των ρεµάτων και της Λίµνης του Ευήνου. Η προφορική παράδοση αναφέρει και τα ευρήµατα συνηγορούν- ότι πρέπει να προϋπήρξαν τρεις τουλάχιστον οικισµοί στον ευρύτερο χώρο του Νεοχωρίου. Κατά την παράδοση φαίνεται πως εγκαταλείφτηκαν, οι µεν δύο πρώτοι οικισµοί αφού πρώτα οι κάτοικοι τους αποδεκατίστηκαν από κάποιο φοβερό θανατικό, ο δε τρίτος οικισµός το 1826, όταν τα στρατεύµατα του Σκόδρα Πασά ερχόµενα από τη ∆οµνίστα µέσω ψηλού Σταυρού, για την πολιορκία του Μεσολογγίου, πέρασαν µέσα από το χωριό και προέβησαν σε κακοποιήσεις και καταστροφές. Οι κάτοικοι του χωριού όπως και σε κάθε χωριό σχεδόν των Κραβάρων συνεχώς µειώνονται λόγω της εσωτερικής και εξωτερικής µετανάστευσης. Έτσι το χειµώνα έχει γύρω στους 80 µόνιµους κατοίκους. Το καλοκαίρι, όµως, γεµίζει από κόσµο και θυµίζει παλιές καλές εποχές. Ο επισκέπτης µπορεί να περιπλανηθεί σε πολλά όµορφα σηµεία του χωριού, να πραγµατοποιήσει εκδροµές και περιπάτους µε θέα το µαγευτικό τοπίο (προς Σπηλιά, προς Φαράγγι-Κλινοβίτη, προς Ψηλά Αλώνια-Καρφοπεταλιά, από Κανελλάκη προς πηγή Αρκουδόρρεµα, προς πηγή Πουρί, προς Άγιο Γεώργιο-Εικόνισµα, προς Παλιόγουρνα, προς Ασπρόβρυση από πλατεία), να γνωρίσει από κοντά και να θαυµάσει το οργανωµένο Λαογραφικό Μουσείο και να απολαύσει τη νόστιµη τοπική κουζίνα στις ταβέρνες του χωριού.

Η Περδικόβρυση είναι χτισµένη στη βόρεια πλαγιά και στο χαµηλότερο µέρος του βουνού Τσεκούρα, σε υψόµετρο 600 µέτρα µε θέα τα νερά του Ευήνου. Παλιότερα το χωριό ονοµαζόταν Σινίστα και µετονοµάστηκε σε Περδικόβρυση το 1938. Είναι ένα χωριό γεµάτο πέτρινα σπίτια που περιβάλλονται από αυλές µε λουλούδια και κληµαταριές, κάνοντάς το να ξεχωρίζει, ενώ πάνω από το χωριό υπάρχει ένα πανέµορφο δάσος, κατάφυτο από έλατα. Οι κάτοικοί στο µεγαλύτερο µέρος της είναι γεωργοί και

Άποψη της Ευηνολίµνης κτηνοτρόφοι. Το καλοκαίρι γεµίζει από ντόπιους και ξένους επισκέπτες, ενώ τον χειµώνα το επισκέπτονται αρκετοί για να απολαύσουν τα όµορφα χιονισµένα τοπία και να γευθούν τα νόστιµα φαγητά. Στη Βορειοδυτική γωνιά της Ναυπακτίας, εκεί που σµίγουν τα σύνορα της Αιτωλοακαρνανίας µε την Ευρυτανία και την Τριχωνίδα, βρίσκεται ένα µικρό, γραφικό και πανέµορφο χωριό, η Περίστα, µε άσπρα σπιτάκια σκαρφαλωµένα το ένα πάνω στο άλλο, σε υψόµετρο 900 µέτρα.


150

Είναι χτισµένη αµφιθεατρικά και σε έδαφος πετρώδες στη δυτική και αρκετά απότοµη πλαγιά του Ξεροβουνιού, ενός ψηλού βουνού µε υψόµετρο 1.575 µέτρα, και την ζώνουν αρκετά ψηλά βουνά. Το έδαφος της Περίστας είναι επικλινές και συγκρατείται µε πεζούλια και µάντρες, τις λεγόµενες “ζαγάδες”, που σήµερα µένουν ακαλλιέργητες. Οι µόνιµοι κάτοικοι είναι λιγοστοί και ασχολούνται κατά κύριο λόγο µε την κτηνοτροφία, τις οικοδοµικές εργασίες και την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών για δική τους χρήση. Επίσης, λειτουργούν καταστήµατα κάποια σε ετήσια βάση και κάποια άλλα το καλοκαίρι µε

δραστηριότητες παντοπωλείου, κρεοπωλείου, ψησταριάς και καφενείου. Το καλοκαίρι τα πλακόστρωτα σοκάκια της Περίστας σφύζουν από ζωή, θυµίζοντας παλιές καλές εποχές. Η Χώµορη είναι κτισµένη στη µεσαία πλευρά του απόκρηµνου ορούς Αρδίνη και κάτω από δασώδη λόφο σε έδαφος κατωφερές και µε όψη αµφιθεατρική. Στη δυτική της πλευρά περνάει ο χείµαρρος Ποταµάκι ενώ στην ανατολική της πλευρά εκτείνονται οι λοφοσειρές της Παπαδιάς. Απέχει εξήντα έξι (66) χιλιόµετρα από την Ναύπακτο και είναι ένα από τα πιο εύφορα χωριά της ορεινής

ΧΑΡΤΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Ναυπακτίας και ίσως και το αρχαιότερο, αφού έκανε την εµφάνισή του στις αρχές του 17ου αιώνα. Οι κάτοικοί του χωριού σήµερα είναι λιγοστοί και ασχολούνται κυρίως µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στη Χώµορη ανήκει και ο οικισµός της Αγίας Τριάδας που είναι χτισµένος αµφιθεατρικά στους πρόποδες του όρους Ξεροβούνι µέσα σε δάσος δρυών και άλλων δέντρων, σε έδαφος εύφορο και σε υψόµετρο 500 µέτρων περίπου, ενώ χαµηλότερα περνάει το ποτάµι, ο Κότσαλος. Το κλίµα του είναι πολύ καλό µε θερµό καλοκαίρι και µέτριο χειµώνα.


Δήμος Πλατάνου

Πλάτανος: 26343-60600, 26340-62122, www.dimosplatanou.gr


Φωτο: Αρχείο ∆ήµου Πυλήνης

∆ήµος Πυλήνης


www.dimospilinis.gr

Ο

∆ήµος Πυλήνης αποτελείται από 11 χωριά. Βρίσκεται σ’ ένα µοναδικό περιβάλλον, µε πλούσιες εναλλαγές του φυσικού τοπίου. Κατάφυτες βουνοπλαγιές και γραφικά φαράγγια, που σχηµατίζουν τα νερά των ποταµών Μόρνου, Ευήνου και των παραποτάµων τους Κότσαλου και Πόριαρι, λιγοστές κοιλάδες, πρωτογενείς φυσικοί ήχοι, πετρόχτιστα γεφύρια, σπίτια, χάνια, µύλοι, λιγοστοί µόνιµοι κάτοικοι, γεµάτοι ανθρωπιά, και πλούσιες µνήµες από µια εποχή που φεύγει, είναι τα θέλγητρα του ∆ήµου µας. Ένας τόπος, που µπορεί να ξυπνά τις αισθήσεις και να αποτελεί καταφύγιο για τον καταπονηµένο σύγχρονο άνθρωπο, που αποµακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τον φυσικό τρόπο ζωής. Ένας τόπος, που ενεργοποιεί τη σκέψη, καθώς αναδεικνύει το σεβασµό και τη σοφία που έδειχνε ο άνθρωπος στο περιβάλλον που γεννιόταν και µεγάλωνε, δηµιουργώντας ουσιαστικούς δεσµούς. Σε µια εποχή που η ταυτότητα αποτελεί ζητούµενο, οι άνθρωποι της Πυλήνης προσπαθούν να σώσουν αυτό που η φύση τους χάρισε απλόχερα και να διατηρήσουν τη φυσιογνωµία των χωριών τους. Για να µπορούν οι δηµότες, οι φίλοι και όσοι τους επισκέπτονται να κατανοούν και να απολαµβάνουν την αλληλένδετη σχέση φύσης – ανθρώπου – πολιτισµού.

Γνωριµία µε τα χωριά του ∆ήµου Πυλήνης Το Ανθόφυτο (πρώην Γρανίτσα) είναι κτισµένο στην ανατολική πλαγιά του βουνού Βελσινιάς, σε κατωφερικό και πετρώδες έδαφος, σε υψόµετρο 600 µ. Κατά την Τουρκοκρατία ήταν «τρανό χωριό» και οι κάτοικοί της ήταν εύποροι. Συνοικισµός του Ανθοφύτου είναι η Λεπτοκαρυά, κτισµένη σε υψόµετρο 1060 µ., που εγκαταλείφθηκε στα 1965, λόγω καθιζήσεων. Πάνω από το χωριό, στη µαγευτική ελατόφυτη περιοχή της Αγίας Κυριακής, όπου και η οµώνυµη εκκλησία, που πρωτοκτίσθηκε στα 1819, γιορτάζει στις 7 Ιουλίου, και είναι η πολιούχος του ∆ήµου Πυλήνης. Στην περιοχή λειτουργεί ξενώνας του Συλλόγου Λεπτοκαρυωτών και ταβέρνα. Ονειρώδης ο περίπατος µέσα στο δάσος για την πηγή και το παλιό χάνι της Παπαδιάς, που έδωσε το όνοµά της σε όλη την οροσειρά. Ο Γάβρος (πρώην ∆έλγα) βρίσκεται αραιοχτισµένος στη δυτική πλαγιά του Μακρύορου (ή Μακρυνόρους), σε υψόµετρο 760 µ., αντικρυστά από το Ανθόφυτο, µε το οποίο τον χωρί-

ζει η βαθιά κοιλάδα του Τρανορέµατος. Στο Γάβρο, ο σηµερινός επισκέπτης θα ατενίσει τα σκούρα ελατοδάση της Αγίας Κυριακής, τη θάλασσα του Κορινθιακού και τµήµα της Αιγιάλειας. Μέσα στο τραχύ τοπίο της πέτρας και του πουρναριού, ανάµεσα στα χωριάτικα σπίτια, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ενοριακός ναός του Αγίου ∆ηµητρίου, που κτίστηκε στα 1853. Μπροστά από τον Άγιο ∆ηµή-

τριο, κτίστηκε, πριν από τριάντα χρόνια, το κοινοτικό καφενείο. Η ∆ορβιτσά βρίσκεται σκαρφαλωµένη σε υψόµετρο 700 µ., στους κατάφυτους πρόποδες του βουνού Καρδαράς. Στα πυκνά δάση της περιοχής του χωριού, ληµέριαζαν της κλεφτουριάς τα παλικάρια και του 1821. ∆ιασώζονται τέτοια τοπωνύµια, όπως του «Σαδήµα το ∆ένδρο», «η πηγή του Βαλτινού», «∆έντρο του


Κάτω Κάµπος Στάνωµας Γρανίτσα», «Ξανθή», «Ταµπούρια». Ο επισκέπτης, σήµερα, αντικρίζει ένα πετρόχτιστο και περιποιηµένο χωριό, καλοβαλµένο στο ορεινό τοπίο. Ο επιβλητικός ναός της Αγίας Παρασκευής, της ενορίας του χωριού, πανηγυρίζει στις 26 Ιουλίου. Το πέτρινο κτήριο (1953)

του σχολείου έχει διαµορφωθεί και λειτουργεί ως Πνευµατικό Κέντρο, µε ιστορικολαογραφική συλλογή και δανειστική βιβλιοθήκη. Γραφικά και ιστορικά ξωκλήσια υπάρχουν στην περιφέρεια της ∆ορβιτσάς, και µάλιστα σε ωραίες τοποθεσίες.

Πυληνίων Ποιµενικός Βίος

Ο

∆ήµος Πυλήνης είναι ένας ορεινός ∆ήµος στο κεντροδυτικό τµήµα της Ναυπακτίας. Ανάµεσα σε γραφικά φαράγγια που σχηµατίζονται από τα νερά των ποταµών που διατρέχουν την περιοχή και σε µια συστοιχία κατάφυτων βουνών βρίσκονται τα έντεκα χωριά που απαρτίζουν την Πυλήνη.Τέτοιες περιοχές αποτελούν διέξοδο και καταφύγιο για τον σύγχρονο άνθρωπο, καθώς του δίνουν τη δυνατότητα να βιώνει και να κατανοεί την αλληλένδετη σχέση φύσης – ανθρώπου – πολιτισµού. Στο πνεύµα αυτό το Πνευµατικό – Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Πυλήνης διοργανώνει κάθε καλοκαίρι την εκδήλωση Πυληνίων Ποιµενικός Βίος. Σε αυτή αναβιώνουν δρώµενα της ποιµενικής ζωής στο βελανιδόδασος Ρουπάκια Στύλιας. Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής πρωτοστατούν και αναπαριστάνουν σκηνές από τη παραδοσιακή ποιµενική ζωή. Στην βαθύσκιωτη έκταση

Φωτο: Αρχείο ∆ήµου Πυλήνης

154

του δρυόδασους αναβιώνει η πορεία των κτηνοτρόφων από τα χειµαδιά στα ξεκαλοκαίρια, στήνονται οι «ταράτσες» µε όλα τα υπάρχοντα (κουδούνια, κύπρια, γκλίτσες, ταγάρια και κάπες), καταφθάνουν τα άλογα που κουβαλούν όλα τα αναγκαία, µπαίνουν οι σούβλες στη φωτιά, ετοιµά-

Η Ελευθέριανη βρίσκεται κτισµένη σε υψόµετρο 760 µ. σε βάθος χοάνης, που σχηµατίζεται από ψηλές ελατοσκέπαστες βουνοκορφές. Πλησιάζοντας κάποιος στην Ελευθέριανη (τη λένε και Λευτέριανη), αντικρίζει τα πρώην καλλιεργούµενα ξέφωτα τριγύρω από το χωριό και τους δύο µαχαλάδες, που τους χωρίζει ρεµατιά. Χαρακτηριστικό της Ελευθέριανης είναι τα πολλά νερά και τα πλατανορέµατα. Το χωριό κατοικείται τουλάχιστον από το 1575, ενώ η παράδοση λέει ότι εδώ δεν πάτησε ποτέ τουρκικό πόδι. Στις µέρες µας, ελάχιστοι είναι οι µόνιµοι κάτοικοι, αλλά το καλοκαίρι το χωριό σφύζει από ζωή. Στο κέντρο του χωριού λειτουργεί λαογραφικό µουσείο. Η Μηλιά βρίσκεται στα 800 µ. υψόµετρο, στα βορειοδυτικά της Μαλαθούρας (1417 µ.), αµφιθεατρικά κτισµένη και πνιγµένη στο πράσινο. Σύµφωνα µε την παράδοση, το

ζεται το βούτυρο στην καράµπα και το τυρί στην καρδάρα, µαγειρεύεται βραστό στα καζάνια, φτιάχνονται παραδοσιακά εδέσµατα για να φιλέψουν τους επισκέπτες. Όλοι µαζί διασκεδάζουν µε αυθεντική παραδοσιακή µουσική, τραγουδώντας και χορεύοντας σε αυτούς τους σκοπούς.


χωριό καταστράφηκε από τους Τούρκους, οι κάτοικοι σκόρπισαν για να το επανεποικίσουν οριστικά το 1836. Η Μηλιά διακρίνεται για την αµφιθεατρική της θέση, µοιάζει µε φυσικό παρατηρητήριο µε ανοικτό ορίζοντα. Στέµµα στην κεφαλή της και προστάτης της από τα νερά είναι ένας πανέµορφος ελατιάς. Πέρα από τα έλατα, κέδροι, δρυόδεντρα, πουρνάρια, πλατάνια και άλλα θαµνοειδή, συνθέτουν έναν ζωγραφικό πίνακα. Από τον ελατιά µέχρι το ποτάµι, τον Κότσαλο, οι εναλλαγές του τοπίου µε τις ζαγάδες και τα πεζούλια, την πυκνή βλάστηση, αλλά και τα µισογκρεµισµένα καλύβια, ξαφνιάζουν ευχάριστα τον περιπατητή. Σήµερα, ο επισκέπτης αντικρίζει ένα µικρό συγκεντρωµένο χωριό, που εκπέµπει ζεστασιά. Στο έµπα του χωριού, προβάλλει το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, ενώ ο ενοριακός ναός της Αγίας Παρασκευής, που γιορτάζει στις 26 Ιουλίου, ανεγέρθηκε το 1898. Ο Παλαιόπυργος (πρώην Βελβίτσαινα) αποτελείται από πολλούς µαχαλάδες, που είναι χτισµένοι αµφιθεατρικά στην κοιλάδα του Βελβιτσανιώτικου ρέµατος, στα 700 µ. υψόµετρο. Στα 1825 και 1827, το χωριό κάηκε από τους Τούρκους και οι κάτοικοι σκόρπισαν σε διάφορες κατευθύνσεις. Όταν επανήλθαν, έκτιζε ο καθένας το σπίτι του κοντά στο χωράφι του, και, έτσι, σήµερα, ο Παλαιόπυργος αποτελείται από οκτώ συνοικίες, που βρίσκεται η καθεµιά σε αρκετή απόσταση από την άλλη. Έχοντας το προνόµιο να είναι το κοντινότερο χωριό του ∆ήµου Πυλήνης στη Ναύπακτο, σήµερα ο Παλαιόπυργος διατηρεί αρκετούς κατοίκους, που µπορεί να µην καλλιεργούν όλες τις ζαγάδες του παρελθόντος, ωστόσο διατηρούν πολλά οπωροφόρα δέντρα, κήπους και αµπέλια. Ο Παλαιόπυργος έχει δεκαέξι ναούς, ενώ, λόγω των πολλών νερών, κατασκευάστηκαν γύρω στους δώδεκα

νερόµυλους. Από αυτούς, οι οκτώ έχουν αναγνωρισθεί ως διατηρητέα µνηµεία, καθώς πρόκειται για αντιπροσωπευτικό δείγµα κτηρίων ειδικής χρήσης, σηµαντικών για τη µελέτη της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής. Η Ποκίστα είναι κτισµένη σε υψόµετρο 850 µ., στις πλαγιές του βουνού Καλπάκι, σε έδαφος κατωφερικό, µέσα σε χαράδρα. Στα 1825, κάηκε

από τους Τούρκους και κάποιοι από τους κατοίκους, όταν επανήλθαν έκτισαν τα σπίτια τους στη σηµερινή θέση. Τα χωράφια µε τα πεζούλια που συγκρατούν το χώµα και δηµιουργούν τις ζαγάδες σε ένα κατωφερικό τόπο είναι, ακόµα και σήµερα, ένα δείγµα των προσπαθειών για τη ζωή σε έναν τόπο άγονο, όπως είναι σχεδόν όλη η βόρεια Ναυπακτία. Κοντά στο κέντρο του χωριού, υπάρχει ενοριακός ναός, ο Άγιος Νικόλαος


(1877). Επίσης, ο ναός της Παναγίας (Κοίµηση της Θεοτόκου). Το χωριό πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου.Εντυπωσιακή είναι η δεντροστοιχία µε τις πανύψηλες λεύκες στο δρόµο προς τον Πλάτανο. Η Σίµου, ανέκαθεν κεφαλοχώρι, έδρα του ∆ήµου Πυλήνης, είναι σκαρφαλωµένη σε υψόµετρο 850 µ., στις νοτιοδυτικές υπώρειες του βουνού Καλπάκι της µεγάλης οροσειράς της Παπαδιάς. Μέσα στο χωριό παρουσιάζουν µεγάλο ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον τρία κτήρια, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και ως διατηρητέα. Πρόκειται για το ναό της Παναγίας, του 1869, µε το δυτικότροπο καµπαναριό, το εντυπωσιακό κτήριο του ∆ηµαρχείου, και το κτήριο που στέγαζε παλαιότερα το ∆ηµοτικό Σχολείο, και σήµερα φιλοξενεί τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου. Εντύπωση, επίσης, προκαλεί ο ναός του Αγίου Γεωργίου, µε την αυστηρή αρχιτεκτονική δοµή, καθώς και το αρχοντικό της οικογένειας Ξύδη. Τα περισσότερα σπίτια του χωριού διακρίνονται για την

Γεφύρι της Αρτοτίβας

Η

περιπέτεια ξεκινά αφήνοντας το αυτοκίνητο στο “καρέλι”, την πεζογέφυρα που ενώνει τον Άνω Κάµπο Στράνωµας µε τον οικισµό Ντοσούλας στην Κάτω Χρυσοβίτσα Θέρµου. Το πέρασµα της πεζογέφυρας είναι µια ενδιαφέρουσα εµπειρία, αφού, περνώντας το, έχεις µια αίσθηση αβεβαιότητας. ∆εν µοιάζει ιδιαίτερα σταθερό και ο φόβος δηµιουργεί αδρεναλίνη και αυτή µε τη σειρά της ενθουσιασµό. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και έτσι µπορείτε να το περάσετε άφοβα. Περνώντας απέναντι ξεκινά µια όµορφη πεζοπορία περίπου 40 λεπτών για να φτάσουµε στο γεφύρι της Αρτοτίβας. Απαραίτητο είναι να

έχετε µαζί σας άφθονο νερό. Στη διαδροµή θα έχετε τη δυνατότητα να θαυµάσετε από ψηλά τα ∆ιπόταµα, το σηµείο όπου σµίγει ο Εύηνος µε τον παραπόταµό του τον Κότσαλο. Μετά από λίγο το γεφύρι θα ξεπροβάλει µπροστά σας. Οι δυο µεγάλοι βράχοι στους οποίους είναι χτισµένο, παρέχουν προστασία από τον ήλιο. Ιδανικό σηµείο για να κάνετε πικ νικ και να ξεκουραστείτε, απολαµβάνοντας την οµορφιά του τοπίου. Το γεφύρι της Αρτοτίβας βρίσκεται στον φυσικό δρόµο που συνδέει την Τριχωνίδα µε την ορεινή Ναυπακτία, ανάµεσα σε δύο βραχώδεις και απότοµους λόφους, αποτελεί δε σηµείο αναφοράς για τους ντόπιους και άρρηκτα συνδεδε-

µένο µε την ιστορία, την οικονοµία και την κοινωνική ζωή της ευρύτερης περιοχής. Είναι το παλαιότερο γεφύρι που σώζεται σήµερα στον ποταµό Εύηνο, είναι κτισµένο σε θέση µοναδική στο στενότερο σηµείο του ποταµού, λίγο πριν συναντήσει τον παραπόταµό του Κότσαλο (∆ιπόταµα), πάνω στο παλιό µονοπάτι που συνδέει την Κάτω Χρυσοβίτσα µε το Αχλαδόκαστρο (πρώην Αρτοτίβα). Εξυπηρετούσε τις ανάγκες επικοινωνίας όχι µόνο των δύο χωριών αλλά και της ευρύτερης περιοχής, της ορεινής ενδοχώρας (Ναυπακτία, Καρπενήσι, Θεσσαλία) µε τον κάµπο της Τριχωνίδας, το Μεσολόγγι και τις ακτές του Ιονίου. Το καλο-


Η Στράνωµα είναι κτισµένη σε υψόµετρο 600 µ., στις δυτικές πλαγιές του βουνού «Κορφές» και στις βόρειες του βουνού «Αι Λιάς». Έχει ανοικτό ορίζοντα και πέρα από τις βουνοκορφές του Απόκουρου. Στη Στράνωµα ανήκουν οι οικισµοί: ∆ιπόταµα, Άνω Κάµπος, Κάτω Κάµπος, και Λουτρά Στάχτης. Ανεβαίνοντας στον Άι Λιά, όπου υπάρχει το οµώνυµο εκκλησάκι, ο διαβάτης βρίσκεται µπροστά σε µια εκπληκτική θέα µέχρι τη λίµνη της Τριχωνίδας και την Κλόκοβα. Από τον Σταυρό στην Παναγία µπορεί κανείς να δει όλους τους κάµπους και τον Φίδαρη, και έχει εποπτεία όλης της περιφέρειας του χωριού. Στην πλατεία βρίσκεται το παλαιό σχολείο, ενώ στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούσαν πολλοί µύλοι.

καίρι ο διαβάτης µπορούσε να περάσει και από άλλα σηµεία του ποταµού, τον χειµώνα, όµως, όταν ο Εύηνος είναι "κατεβασµένος", υποχρεωτικά οδηγείται στο Γεφύρι της Αρτοτίβας. Γραπτές µαρτυρίες για το Γεφύρι και ασφαλή χρονολογικά στοιχεία δεν υπάρχουν. Η τοπική παράδοση το ανάγει στα χρόνια της Α΄ Ενετοκρατίας (1407-1499). Πιθανότατα στο σηµείο αυτό να υπήρχε παλαιότερο γεφύρι, ακριβώς λόγω της σηµασίας του περάσµατος. Το Γεφύρι στη σηµερινή του µορφή πρέπει να κατασκευάστηκε κατά το δεύτερο ήµισυ του 18ου αιώνα, πιθανόν από Ηπειρώτες ή και ντόπιους µαστόρους. Το πέρασµα αυτό χρησιµοποίησαν και οι επιζήσαντες Μεσολογγίτες Εξοδίτες προκειµένου να φτάσουν

Το γεφύρι του Κότσαλου

Φωτο: Γιώργος Ασηµακάκης

Η Στύλια είναι κτισµένη σε υψόµετρο 540 µ. σε έδαφος κατωφερικό ανάµεσα σε ρυάκια και χωράφια. Πάνω από το χωριό δεσπόζει το πυκνό δασωµένο βουνό Ρου-

Φωτο: Αρχείο ∆ήµου Πυλήνης

εντυπωσιακή πετρόκτιστη δόµησή τους από ντόπιους µαστόρους.

στον Πλάτανο. Το Γεφύρι είναι µονότοξο µε άνοιγµα 22,35 µέτρα στο επίπεδο της µέσης στάθµης του νερού . Η ακτίνα του τόξου έχει πλάτος 2,20 - 2,40 µέτρα και το πάχος του στο ψηλότερο σηµείο είναι ένα µέτρο περίπου. Οι δύο πρώτες λιθοσει-

ρές του τόξου από την έδρασή του στον βράχο αποτελούνται από λαξευµένους σχιστόλιθους µεγάλου µεγέθους, ενώ στην υπόλοιπη κατασκευή γενικά χρησιµοποιούνται µικροί ακανόνιστοι λίθοι συνδεδεµένοι µε ισχυρότατο κονίαµα.


158

πάκια, το οποίο πήρε το όνοµά του από ένα είδος βελανιδιάς που λέγεται Ρουπάκι. Η βουνοπλαγιά «Ρουπάκια» µε το δρυόδασος είναι από τις πλέον αξιοθέατες τοποθεσίες, που αναζωογονεί µε την ξεχωριστή οµορφιά της τον επισκέπτη. Εκεί βρίσκεται και το παλιό χάνι του Μπρίνη. Στα πόδια της Στυλιώτικης περιφέρειας, που βρέχονται από το ποτάµι Πόριαρης υπάρχει αξιόλογο πετρογέφυρο, που κτίστηκε γύρω στα 1885. Στον κεντρικό µαχαλά βρίσκεται ο ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, και στον Αποστολαίικο µαχαλά ο ναός της Αγίας Τριάδας. Το χωριό πανηγυρίζει του Αγίου Πνεύµατος.

Η Φαµίλα αποτελείται σήµερα από τέσσερις συνοικισµούς. Οι δυο πεδινοί, ο Πλατανιάς και ο Καρκανιάς, βρίσκονται στις δυο πλευρές της κοιλάδας που σχηµατίζει ο Πόριαρης, παραπόταµος του Εύηνου. Οι δυο ορεινοί, η Συκιά (υψόµ. 520 µ.), κτισµένη στις Β.∆. πλαγιές του Καστρουµά, αντερείσµατος του βουνού Ριγάνι, και το Κλεφτάλωνο (υψόµ. 510 µ.), στις ∆. πλαγιές του. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικές για την αγριάδα τους είναι: οι ρεµατιές Καλαγκούρα, γεµάτη πλατάνια, κουµαριές, αρκετές σπηλιές και µικρούς καταρράκτες (Κρέµαση), Κολοµόρω, πλατανότοπος, στέκι

ΧΑΡΤΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΗΝΗΣ

νεράιδων στους τοπικούς µύθους, ο Σταυρός στη Βρωµίστρα, αποµεινάρι του σταυρώµατος για το ξόρκισµα των επιδηµιών, η Σκαλούλα, στο δρόµο από το Κλεφτάλωνο προς τη Συκιά, µε τους άγριους βράχους της, η Τρανή Βρύση, µε τα ξωτικά της στις τοπικές παραδόσεις, οι Καστανιές, φηµισµένες για το δροσερό νερό τους στα σύνορα Ριγανίου, Φαµίλας και Νιόκαστρου, ο Αβράδιαγος, µε τον βαθύσκιωτο πλατανιά, και η θολωτή πέτρινη «Βρύση τ’ Αγά», στη θέση Σπαθά. Ενοριακός ναός της Φαµίλας είναι η Αγία Παρασκευή στον κάµπο, παλαιά εκκλησία, που ανακαινίστηκε τα τελευταία χρόνια.


Δήμος Πυλήνης

Σίμου Ναυπακτίας, τηλ.: 26340 62400,62473, www.dimospilinis.gr


∆ήµος Αντιρρίου Αν και ο ∆ήµος Αντιρρίου ήταν γνωστός, όλα αυτά τα χρόνια, στο πανελλήνιο για το πορθµείο του και τελευταία για τη Γέφυρα, ωστόσο κρύβει πολλές άγνωστες οµορφιές.


www.antirio.gov.gr

Τ

ο Αντίρριο βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του νοµού Αιτωλοακαρνανίας και της επαρχίας Ναυπακτίας. Ιδρύθηκε το 1989 από τις Κοινότητες Αντιρρίου, Μακύνειας και Μολυκρείου, µε έδρα το Αντίρριο. Οι πρώην Κοινότητες αποτελούν πλέον ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου. Βόρεια συνορεύει µε τον ∆ήµο Ναυπάκτου και τον ∆ήµο Χάλκειας, νότια µε Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο, ανατολικά µε Κορινθιακό κόλπον και ∆υτικά µε τον ∆ήµο Χάλκειας και τον Πατραϊκό κόλπο. Η έκταση του ∆ήµου ανέρχεται σε 50.794 στρέµµατα και ο πληθυσµός του σε 2.375 κατοίκουςν σύµφωνα µε την απογραφή του 2001. Αντίρριο λέγεται το ακρωτήριο, αλλά και ο οικισµός, που αρχίζει από το άκρο του πορθµού και απλώνεται βόρεια στην αντιρριώτικη πεδιάδα, που φέρνει το όνοµα Καστελόκαµπος, σε υψόµετρο 4 µέτρων και έκταση 6.694 στρέµµατα. Απέναντι από το Αντίρριο, σε απόσταση ενός, περίπου ναυτικού µιλίου, βρίσκεται το Ρίο. Ο πορθµός αυτός χωρίζει τον Μοριά από τη Ρούµελη, και, ειδικότερα, την Αχαΐα από την Αιτωλία, αλλά και τον Κορινθιακό από τον Πατραϊκό κόλπο. Περιτριγυρίζεται από τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Μακύνειας και Μολυκρείου, ως και από τον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό κόλπο. Το Αντίρριο, κατά την Τουρκοκρατία, ανήκε στον καζά (επαρχία) του Βενέτικου και ιδιαίτερα στο Κάτω Βενέτικο, µετεπαναστατικά στην Επαρχία Ναυπάκτου και Βενέτικου (Ναυπακτοβενέτικο), µέχρι το 1833, που ιδρύθηκε η Επαρχία Ναυπακτίας. Το Αντίρριο ως οικισµός, κατά τους µετεπανασταστικούς χρόνους, εµφανίζεται στα 1844 µε 14 κατοίκους,

όσο περίπου και η στρατιωτική φρουρά, γιατί το φρούριο αποτελούσε στρατιωτικό σταθµό. Το τοπωνύµιο Αντίρριο είναι γνωστό από την αρχαία εποχή. Ρίο στην αρχαιοελληνική γλώσσα λέγεται το ακρωτήριο. Ρίο, λοιπόν, το αχαϊκό και απέναντί του (αντί) το Αντίρριο, αλλιώς Μολυκρικόν Ρίον ή Μολύκριον Ρίον, γιατί βρισκόταν στην περιφέρεια της αρχαίας πόλης Μολυκρείας.

Μακύνεια Η Μακύνεια περιλαµβάνει τους συνοικισµούς Χαλούλαγα, Μαµάκου, Αγραπιδόκαµπος, Ρίζα, Μαγκλαραίικα, Κολοβαίικα και Άγιος Πολύκαρπος. Το Μολύκρειο περιλαµβάνει τους αυνοικισµούς Άγιος Γεώργιος, Μούι, Πλατανίτης, Άνω Πλατανίτης και Φραγκαίικα. Η Μακύνεια αποτελεί σήµερα θαυµάσιο παραθεριστικό κέντρο, µε ωραιότατες ακρογιαλιές και κατακάθαρη θάλασσα. Η όµορφη θάλασσα της είναι αρµονικά δεµένη µε το καταπράσινο και ευωδιαστό περιβάλλον, συνθέτοντας µια εικόνα απαράµιλλου κάλλους και οµορφιάς. Είναι κτισµένη στους πρόποδες του

όρους Κλόκοβα. Η αρχαία µικρή πόλη Μακυνία (Μακύνεια) βρισκόταν πλησίον του όρους Ταφιασσού (Κλόκοβα), προς τη µεριά της Μολυκρείας (Μολύκρειο). Περιλαµβάνει τους συνοικισµούς Ρίζα και Αγραπιδόκαµπο.

Μολύκρειο Το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Μολυκρείου βρίσκεται βόρεια του Αντιρρίου, ανατολικά της Μακύνειας, νότια του Αγραπιδόκαµπου Μακύνειας, βόρεια και ανατολικά συνορεύει µε τον ∆ήµο Ναυπάκτου (∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Βλαχοµάνδρας και Βελβίνας), και από τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Ναυπάκτου χωρίζεται από τον χείµαρρο Πλατανόρεµα (Κάκαβος), και ανατολικά βρέχεται από τον Κορινθιακό Κόλπο. Βρίσκεται σε υψόµετρο 80 µέτρων και η έκτασή του ανέρχεται σε 12.978 στρέµµατα. Το Μολύκρειο, µε το παλιό του όνοµα Μούι (Μούη), είναι µετεπαναστατικός οικισµός. Προεπαναστατικός οικισµός στην ίδια περιοχή φαίνεται ότι είναι το χωριό Άγιος Γεώργιος, που βρίσκεται σε περίοπτο λόφο (υψόµετρο 281 µέ-


162

Στα Λουτρά του Αγραπιδόκαµπου τρων), βορειοδυτικά του Μολυκρείου. Το τοπωνύµιο εµφανίζεται στο κατάστιχο του 1830 για την Εθνική Γη. ∆εν περιλαµβάνεται στις καταστάσεις των οικισµών της ίδιας εποχής. Εµφανίζεται, όµως, στα 1835 µε 85 κατοίκους.

Αξιοθέατα Το Αντίρριο, πανάρχαιος οικισµός, ακολούθησε τις τύχες της γειτονικής καστροπολιτείας της Ναυπάκτου. Πολίχνη σήµερα, µετά από τέσσερις χιλιάδες και πλέον χρόνια πορεία, είναι µια δυναµική οικιστική οντότητα κοντά στη Ναύπακτο και στην

ΧΑΡΤΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Πάτρα. Βέβαια, ο κίνδυνος αποµόνωσης µε τη Γέφυρα υπάρχει, αλλά το Αντίρριο, µαζί µε τους δύο άλλους οικισµούς, έχει όλες τις δυνατότητες για τουριστική ανάπτυξη. Από τη θέση του, µία µύτη στη θάλασσα, έχει γοητεία και γραφικότητα, µε τα πορθµεία να πηγαινοέρχονται και το γραφικό λιµανάκι κολλητό στο Κάστρο. Ο οικισµός δηµιουργήθηκε κοντά στο κάστρο και απλώθηκε βόρεια. Το κυριότερο µνηµείο του Αντιρρίου είναι βέβαια το µεσαιωνικό κάστρο του µε τους µεγάλους χώρους, όπου τους καλοκαιρινούς µήνες γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα «Ζεύξεια», σε ανάµνηση του µεγάλου γεγονότος της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου. Από το καλοκαίρι του 2005, ονοµάστηκαν «Γέφυρες Πολιτισµού».


Στα νότια του κάστρου υπάρχει µικρός φάρος. ∆εσπόζει στη δυτική προβλήτα ο ναός του Αγίου Νικολάου, που εγκαινιάστηκε το 1985. Άλλο µεγάλο αξιοθέατο είναι η Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης». Πρόκειται για τη µεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγµάτων στον κόσµο, µε µήκος 2.252 µέτρα και µε τρία κεντρικά ανοίγµατα των 560 µέτρων και δύο πλευρικά των 286 µ. κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η γέφυρα έχει αντοχή στο ενδεχόµενο σύγκρουσης δεξαµενόπλοιου 180.000 τόνων µε ταχύτητα 16 κόµβων. Η αντοχή της στους ανέµους και στη θαλασσοταραχή έχει υπολογιστεί για ταχύτητα ως και 265 χλµ. την ώρα, που ισοδυναµεί µε τυφώνα. Ο όγκος του µπετόν που χρησιµοποιήθηκε για τη συνολική κατασκευή της γέφυρας είναι 260.000 κ.µ. Στα ΒΑ, περίπου 1 χλµ. από τον οικισµό, στο λόφο του Αγίου Παντελεήµονος, υπάρχει, µέσα σε δασύλλιο, γραφική εκκλησία, όπου έχουν διαµορφωθεί οι κατασκηνώσεις της Μητρόπολης. Στα ΝΑ του λόφου, στο χείµαρρο που κατεβαίνει απ’ τις Μολυκρειώτικες ράχες, υπάρχει πέτρινο γεφύρι, µονότοξο, τόξο «λαβής κανίστρου», µάλλον του 2ου µισού του 19ου αιώνα. Είναι παρόµοιο µε το γεφύρι που βρίσκεται στο Πλατανόρεµα (Κάκαβος), στα όρια Ναυπάκτου και Αντιρρίου. Τα γεφύρια αυτά βρίσκονται στον παλαιό δρόµο που συνέδεε τη Ναύπακτο µε το Αντίρριο, προτού γίνει ο σηµερινός «εθνικός». Άλλα αξιοθέατα που αξίζει να επισκεφτεί κανείς είναι οι παραλίες του Πλατανίτη και της Μακύνειας. Επίσης, ο δρόµος που διασχίζει την Κλόκοβα προσφέρει µοναδική θέα σε όλο το ∆ήµο Αντιρρίου. Πανοραµική θέα του Αντιρρίου µπορεί να απολαύσει κανείς και από το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται στον οµώνυµο λόφο, στο δρόµο Μολυκρείου – Αγραπιδοκάµπου, και από το εκκλησάκι της Ανα-

λήψεως στο ∆.∆. Μολυκρείου. Αξίζει να σηµειωθεί και το αρχαίο θέατρο της Μακύνειας, που είναι χτισµένο σε εξαιρετική θέση, από όπου ο επισκέπτης

έχει τη δυνατότητα να θαυµάσει την πανοραµική θέα στην περιοχή του Αντιρρίου και στις αντικρινές παραλίες της βορειοδυτικής Πελοποννήσου.

Ανάβαση στην Παλιοβούνα

Γ

εµάτη βουνά η Ναυπακτία, αλλά η Παλιοβούνα (Κλόκοβα) ίσως το πιο γνωστό, απ' τον δύστροπο δρόµο που διατρέχει τη βάση του και αποτελεί τµήµα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων. Για να ανέβουµε στην κορυφή του δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ορειβατική εµπειρία. Θα χρειαστεί απ' την Εθνική Οδό να στρίψουµε στο χωριό Ρίζα κι από εκεί µέχρι το χωριό Άνω Καλαβρούζα, όπου και θα αφήσουµε το αυτοκίνητο.Περνώντας δίπλα από συστάδες αιωνόβιων δέντρων, διασχίζοντας κοιλάδες και ακολουθώντας την κόκκινη µπογιά που οι προνοητικοί ορει-

βάτες τοποθέτησαν για την οριοθέτηση του µονοπατιού, φτάνει κανείς στην κορυφή, που απέχει µια ώρα περίπου απ' το χωριό Άνω Καλαβρούζα του ∆ήµου Αντιρρίου.Από εκεί, πάνω από 1000 µέτρα ψηλότερα απ' το επίπεδο της θάλασσας, όλα φαντάζουν µικροσκοπικά: Οι άνθρωποι, τα σπίτια, τα καράβια, η ΓέφυραΡίου Αντιρρίου, τα προβλήµατα...Από εκεί ψηλά, επίσης, εάν η ατµόσφαιρα βοηθά, µπορεί κανείς να δει ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία, µέρος της παραλιακής Φωκίδας, τη Λευκάδα, την Ιθάκη, τη Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο, και φυσικά τα Αχαϊκά βουνά


∆ήµος Ευπαλίου


www.efpalio.gov.gr

Ο

∆ήµος προήλθε από τη συνένωση δεκαέξι κοινοτήτων: Ευπαλίου, ∆ροσάτου, Φιλοθέης, Τρικόρφου, Κάµπου, Τειχίου, Παλαιοξαρίου, Ποτιδάνειας, Κλήµατος, Μοναστηρακίου, Μαραθιά, Πύργου, Σεργούλας, Μανάγουλης, Μαλαµάτων και Καστρακίου. Οι επισκέπτες το καλοκαίρι µπορούν να απολαύσουν τα µικρά γραφικά παραλιακά χωριά, ενώ το χειµώνα θα ανακαλύψουν τους κρυµµένους θησαυρούς µέσα στη φύση που διαθέτουν τα ορεινά χωριά.

Το Ευπάλιο Κατά µήκος του γραφικού παραπόταµου Μαντήλω, που χύνεται στον Μόρνο, µέσα σε έντονο πράσινο, βρίσκεται το Ευπάλιο, µε τις πολλές πηγές και τα πλούσια υπόγεια νερά. Με τις τρεις πλατείες του (Καρυάς, Ελευθερίου Βενιζέλου, Αθανασίου ∆ιάκου), τον ενοριακό ναό του Αγίου Γεωργίου, µε το εντυπωσιακό πετρόκτιστο καµπαναριό - ρολόι, που δεσπόζει από το 1912 στο κέντρο του χωριού, µε το Γυµνάσιο - Λύκειο και το ∆ηµοτικό Σχολείο (πέτρινο κτήριο του 1964), την πετρόκτιστη πηγή Άµπλας, την Πλατανόβρυση, το Παλιόκαστρο (ή Γύρος ή Χτίρια), όπου τοποθετείται η αρχαία πόλη Οινεών, τα παραδοσιακά σπίτια, καθώς και το καλαίσθητο κτήριο που στεγάζει το Λαογραφικό Μουσείο και κοσµεί την είσοδο του χωριού, το Ευπάλιο είναι ένας γοητευτικός τόπος προορισµού. Το Ευπάλιο, στην αρχαιότητα, αποτελούσε πόλη των Οζολών Λοκρών και αναφέρεται πρώτη φορά από τον Θουκυδίδη κατά τον Πελοποννησιακό πόλεµο. Για την προέλευση του ονόµατος υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη αναφέρει ότι προέρχεται από το Ευ (καλός) + πάλη, δηλαδή ότι το Ευπάλιο έβγαζε καλούς παλαιστές, ενώ η δεύτερη από το Ευ (καλός) + πόλιον (µικρή πόλη), γιατί στην αρχαία Ιστορία αναφέρεται ως Ευπόλιον. Ο σηµερινός οικισµός του Ευπαλίου κτίσθηκε από τους κατοίκους της Άνω και Κάτω Καρυάς, και το αρχικό του όνοµα ήταν Σουλές. Λίγα χρόνια πριν από την Ελληνική Επα-

νάσταση του 1821, ο Γάλλος Πρόξενος Ιωαννίνων Πουκεβίλ, επισκέφθηκε την περιοχή και αναφέρει στο βιβλίο του "Ταξίδιον εις Ελλάδα" ότι στο Σουλέ ζούσαν 15 οικογένειες.Η απελευθέρωση της περιοχής από τους Τούρκους ολοκληρώθηκε στις 2 Μαΐου 1829, µε την απελευθέρωση της Ναυπάκτου. Το 1846 και το 1865, στην κοιλάδα του Σουλέ, δόθηκαν στους Αγωνιστές της Επανάστασης ως αποκατάσταση "Εθνικαί Γαίαι", που όµως ήταν µακριά από τα σπίτια τους στην Καρυά. Έτσι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Καρυά και να χτίσουν τον οικισµό που υπάρχει µέχρι σήµερα, επεκτείνοντας τον αρχικό οικισµό του Σουλέ και δίνοντάς του το αρχαίο όνοµα Ευπάλιο.

Πλάι στο κύµα Ένα από τα πολλά χωριά της πεδιά-

δας του Μόρνου είναι η Χιλιαδού. Η εύφορη γη πάνω στην οποία θεµελιώθηκε και τα νερά του Κορινθιακού Κόλπου που τη καταβρέχουν προσδίδουν στην Χιλιαδού µια ξεχωριστή χροιά. Το µικρό αυτό καµποχώρι περιβάλλεται από καλλιεργήσιµες εκτάσεις και κάθεται στριµωγµένο σε µια άκρη της πεδιάδας, δίπλα στη θάλασσα. Στην είσοδο του χωριού συναντά κανείς χαµηλά διώροφα σπιτάκια µε κεραµοσκεπή, απλωµένα εκατέρωθεν του κεντρικού φιδίσιου δρόµου, που καταλήγει στην παραλιακή ζώνη. Εκεί, το µικρό καταφύγιο για τα ψαροκάικα και η αµµουδένια παραλία µήκους 2 χλµ χάρισαν στον τόπο µια ανερχόµενη τουριστική κίνηση και υποδοµή, προσελκύοντας παράλληλα επισκέπτες από διάφορα µέρη της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Το Ευπάλιο


Ιερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας

Η

Ιερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας, βυζαντινό Μοναστήρι των θρύλων και των παραδόσεων, µε έτος ίδρυσης το 1077 µ.Χ. από τον «εκ Καρυών» όσιο Αρσένιο, είναι το 5ο αρχαιότερο από τα µοναστήρια της Ελλάδας. Η Βαρνάκοβα υπήρξε το προπύργιο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισµού (εθνική συνείδηση, γλώσσα, παραδόσεις) στα χρόνια της επιρροής των Λατίνων στη ∆υτική Ελλάδα και κυρίως, κατά τη Φραγκοκρατία, της ευρύτερης περιοχής, καθώς και ο «κυµατοθραύστης» των σχεδίων καθολικοποίησης του Ελληνισµού, που θρησκευτικά ανήκε τότε στον Πάπα της Ρώµης.Η Μονή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του νοµού Φωκίδας, στο ∆ήµο Ευπαλίου, 30 περίπου χιλιόµετρα βορειοανατολικά της Ναυπάκτου, στον παλαιό δρόµο του Λιδωρικίου. Είναι κτισµένη πάνω σε έναν µικρό λόφο και σε υψόµετρο 800 περίπου µέτρων, ανάµεσα σε πυκνό δάσος από δρυς

και αγριοκαστανιές, µε πλουσιότατη θέα προς την ορεινή Ναυπακτία και τη ∆ωρίδα. Στα πολλά αξιοθέατα µεγάλου αρχαιολογικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος της Βαρνάκοβας δεσπόζει η εικόνα της Παναγίας, η οποία χρονολογείται από κτίσεως του ναού. Η εικόνα φέρει εµφανές ράγισµα κατά µήκος του προσώπου της Θεοτόκου, που σύµφωνα µε αυτόπτες µάρτυρες δηµιουργήθηκε από τοπικό σεισµό που συνέβη στις 15 Αυγούστου 1940, την ώρα του τορπιλισµού του ευδρόµου «Έλλη» στην Τήνο. Κατά τον µεγάλο Αγώνα του 1821 υπήρξε κέντρο ανεφοδιασµού των µαχητών της Ρούµελης και ισχυρό οχυρό τους. Μετά την πτώση του Μεσολογγίου η Ιερά Μονή Βαρνάκοβας έγινε ολοκαύτωµα (26-05-1826). Σήµερα το ιερό Μοναστήρι της Παναγίας Βαρνάκοβας, ανακαινισµένο, αποτελεί χώρο ψυχικής ανάτασης και πνευµατικής γαλήνηςν φωλιασµένο µέσα σε απέραντο «∆εντριά».

Η Χιλιαδού διαθέτει ξενοδοχεία, ψαροταβέρνες, beach bar και καφέ, που προσφέρονται για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του επισκέπτη και του παραθεριστή. Κτισµένο αµφιθεατρικά, σε µια πλαγιά της ∆ωρίδας που σβήνει στην θάλασσα, το Μοναστηράκι αγναντεύει την θέα του Κορινθιακού Κόλπου στα πόδια του. Το γραφικό παραθαλάσσιο χωριό του ∆ήµου Ευπαλίου, µε τα καλαίσθητα σπιτάκια και τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, µοιάζει να είναι ανεπηρέαστο από την σύγχρονη ζωή, προσφέροντας στιγµές ηρεµίας και χαλάρωσης στον επισκέπτη του. Το σηµείο αναφοράς του χωριού είναι το µικρό του λιµανάκι που περιτριγυρίζεται από παραδοσιακές ψαροταβέρνες, όπου απολαµβάνετε το γεύµα σας, έχοντας τη θάλασσα κυριολεκτικά ένα βήµα µακριά. Οι γραφικοί ψαράδες µε τα καΐκια τους, η µυρωδιά του ιωδίου, ο απαλός θερινός άνεµος και η γεύση του ούζου συνθέτουν µια εικόνα βγαλµένη από το παρελθόν. Το Μοναστηράκι προσφέρεται για ανοιξιάτικες βόλτες και για καλοκαιρινές διακοπές. Φηµίζεται για τα δροσερά και πεντακάθαρα νερά του. Η παραλία δυτικά του χωριού και σε απόσταση 1 χλµ (Παραθάλασσο) αποτελείται από βότσαλα και κροκάλα, ενώ ανατολικά συναντά κανείς µια βραχώδη σύνθεση της παράκτιας ζώνης. Για εκείνους που συνδέουν τις διακοπές τους µε το ξεφάντωµα και τα πάρτι, το Μοναστηράκι καλύπτει τις ανάγκες σας από το πρωί µέχρι το βράδυ. Επισκεφτείτε τα beach bar στο Παραθάλασσο, χορέψτε στον ρυθµό της µουσικής, βουτήξτε στα πεντακάθαρα νερά του Κορινθιακού... Το Σκάλωµα είναι ένα µικρό παραθαλάσσιο χωριό του νοµού Φωκίδας, λίγα µόλις χιλιόµετρα από τη Ναύπακτο. Μία από τις πιο φηµισµένες παραλίες της περιοχής συγκεντρώνει πολύ κόσµο το καλοκαίρι, για το µπάνιο του ή απλά ένα ουζάκι δίπλα


Οι κρυµµένοι θησαυροί του ∆ήµου Ευπαλίου στη θάλασσα. Με κοσµοπολίτικο αέρα, αυτή η µικρή αλλά πανέµορφη παραλία αποτελεί το σηµείο συνάντησης του καλοκαιριού. Το χωριό είναι χτισµένο γύρω από τον µικρό κολπίσκο και έχει ελάχιστους κατοίκους το χειµώνα. Το καλοκαίρι, όµως, θα βρείτε πολύ κόσµο, µαγαζιά και εστιατόρια. Την πραγµατική οµορφιά της παραλίας µπορείτε να την απολαύσετε τα ήσυχα Σαββατοκύριακα του Σεπτέµβρη, κάνοντας το µπάνιο σας ή απλά περπατώντας στο πέτρινο δροµάκι δίπλα στη θάλασσα. Από τα οµορφότερα σηµεία του χωριού το πανέµορφο εκκλησάκι του Σωτήρος, χτισµένο δίπλα στο κύµα, σε ένα µικρό ύψωµα, προσφέρει µια πανέµορφη θέα του χωριού, αλλά και του Κορινθιακού κόλπου. Ο Μαραθιάς είναι ένα µικρό γραφικό ψαροχώρι, στα δυτικά παράλια του Κορινθιακού κόλπου στη Φωκίδα, µόλις 20 χλµ. από τη Ναύπακτο. Το χωριό είναι χτισµένο πάνω στο δέλτα που σχηµάτισαν εδώ και χρόνια τα δύο ρέµατα που βρίσκονται στις άκρες του χωριού. Χτισµένος ο οικισµός µέσα στη θάλασσα, δίνει την αίσθηση του νησιού. Η πεδιάδα του

µικρή σε έκταση είναι σκεπασµένη από κάθε είδους οπωροφόρα δένδρα. Πορτοκαλιές, λεµονιές και λαδοελιές καλύπτουν τον κάµπο γύρω από τα σπίτια. Η ακρογιαλιά της περιοχής, από την Φωκιότρυπα µέχρι το Σκάλωµα, είναι ιδανική για µπάνιο. ∆ικαιωµατικά έχει τιµηθεί µε τον Χρυσό Αστερία για την ωραία του παραλία και την πεντακάθαρη θάλασσα. Ο Μαραθιάς αποτελεί από τα πλέον γνωστά σηµεία στον Κορινθιακό, συγκεντρώνει παραθεριστές, ντόπιους

και ξένους, και αποτελεί ένα µοναδικό µέρος για εσάς που θέλετε να απολαύσετε την οµορφιά της φύσης, τη δροσιά της θάλασσας, τον καλοκαιρινό ήλιο, ή να ξεκουραστείτε κάτω από τις πυκνόφυλλες µουριές και τα πλατάνια, σε ένα από τα πολλά παραδοσιακά ταβερνάκια του χωριού. Η αρχική ονοµασία της Παραλίας Σεργούλας, επί Τουρκοκρατίας, ήταν «Μύλοι», λόγω των πολλών νερόµυλων που υπήρχαν στην περιοχή.

Ο Μαραθιάς


168

Μετά την Έξοδο του Μεσολογγίου, στο µύλο-σπίτι του Παπαπολίτη φιλοξενήθηκε ο Κασοµούλης, αγωνιστής και ιστοριογράφος, µαζί µε άλλους πολεµιστές, που είχαν διαφύγει µε καΐκι προς τον Κορινθιακό κόλπο. Σήµερα, ο επισκέπτης µπορεί να θαυµάσει το κανάλι του µύλου, που στηρίζεται σε αριστοτεχνικές καµάρες και περιβάλλεται από πλατάνια. Με πρόσφατη απόφαση της Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Πατρών, έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο κτίσµα. Το σύγχρονο όνοµά της παραπέµπει στην όµορφη παραλία της. Το Χαλίκι, 600 µέτρα παραλία, µε µικρό χαλίκι, µε διάφανα και πεντακάθαρα νερά, είναι µια από τις οµορφότερες παραλίες της περιοχής. Το χωριό, µε µοναδική φυσική οµορφιά και ατέλειωτο πράσινο, έχει σήµερα 220 κατοίκους, ταβέρνες, εστιατόρια και τουριστικές επιχειρήσεις.

Ανάµεσα σε βουνό και θάλασσα Στην πλαγιά του λόφου, απέναντι από την Παλιοβούνα, σε υψόµετρο 420 µέτρων, µέσα σε µια όαση πρασίνου βρίσκεται το ∆ροσάτο, µε 50 σπίτια. Το λούζει οληµερίς ο ήλιος και το δροσίζει ακόµη και η πιο µικρή ανάσα του αέρα. Έχει την ωραιότερη θέα από όλα τα χωριά της περιοχής. Αναφέρεται στην ιστορία ως "Καρδάρι", ενώ το 1956 µετονοµάσθηκε σε ∆ροσάτο. Το Πευκάκι άρχισε να κτίζεται το 1910, και η πρώτη ονοµασία ήταν "Παλιόχανο".Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται η εκκλησία «Άγιος Κωνσταντίνος», στο προαύλιο της οποίας βρίσκεται ο ανδριάντας του Νικολάου Κουβέλη, µεγάλου ευεργέτη του ∆ροσάτου και του Ευπαλίου. Σε 12 χλµ από το Ευπάλιο, βρίσκεται ο Κάµπος, αµφιθεατρικά κτισµένος στους πρόποδες του βουνού "Βίγλα",

Τα καζάνια για το τσίπουρο λειτουργούν ακόµη στην Ποτιδάνεια

µε θέα στον Κορινθιακό κόλπο και την πεδιάδα του Μόρνου. Οι πιο πολλοί κάτοικοι είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι ασχολούνται συµπληρωµατικά και µε τα αγροτικά. Υπάρχουν, όµως, και κάτοικοι αποκλειστικά γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Ανατολικά από το Ευπάλιο βρίσκεται το Καστράκι. Μέχρι το 1928 λεγόταν Οµέρ Εφέντη, από το όνοµα του Οθωµανού αξιωµατούχου στον οποίον ανήκε. Το 1928 µετονοµάσθηκε σε Καστράκι. Το Καστράκι, που βρίσκεται στην αριστερή όχθη του Μόρνου και στην αριστερή του παραπόταµου Μανδήλω, είναι ένα γραφικό χωριό, που γειτνιάζει µε τη Ναυπακτιακή ∆άφνη και επικοινωνεί µε τη Ναυπακτία µέσω της πεντακάµαρης γέφυρας του Μόρνου (του 1939). Το Κλήµα, σκαρφαλωµένο στην κορυφή του οµώνυµου λόφου, µέσα στο πράσινο, αγναντεύει από ψηλά τον Κορινθιακό, την κοιλάδα της Μανδήλως και την πεδιάδα του Μόρνου. Κατηφορίζοντας από το Κλήµα, συναντάς τον συνοικισµό Πηγή, που είναι κτισµένος στους πρόποδες του λόφου. Περνώντας τη γέφυρα, συναντάς τα Κούκουρα, που απέχουν 3 χλµ από το Ευπάλιο, την έδρα του ∆ήµου. Το χωριό δηµιουργήθηκε το έτος 1965, και εγκαταστάθηκαν σε αυτό οι κάτοικοι των Παλαιών Κουκούρων, λόγω κατολισθήσεων. Ο επισκέπτης µπορεί να επισκεφθεί το Λαογραφικό Μουσείο του Συλλόγου και την παλαιοχριστιανική εκκλησία της Ανάληψης του Σωτήρα του 4ου µ.Χ. αιώνα. Τα Μαλάµατα είναι ίσως το µοναδικό χωρίο στο ∆ήµο Ευπαλίου που οι περισσότεροι νέοι παραµένουν στο τόπο τους. Οι κάτοικοι ασχολούνται µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία και παράγουν καλαµπόκι, τριφύλλι και εσπεριδοειδή. Κατά µήκος του ποταµού Μόρνου έχουν αναπτυχθεί αρκετές βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες. Η παλαιότερη ονοµασία των Μαλαµάτων ήταν Χασάναγα. Η Μανάγουλη, και αυτή µε ισχυρή


παρουσία νέων ανθρώπων, βρίσκεται στο κέντρο της πεδιάδας του ποταµού Μόρνου. Οι κάτοικοι ασχολούνται µε την γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία.

Στο βουνό Η Φιλοθέη (Γκουµαίοι) βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού ΝαυπάκτουΛιδορικίου, σε απόσταση 10 χλµ από το Ευπάλιο. Συνορεύει βόρεια µε το δρυόδασος της Ιεράς Μονής της Παναγίας Βαρνάκοβας, απέχει 5 χλµ από αυτό και βρίσκεται στον διάβα των χιλιάδων προσκυνητών και επισκεπτών που κατακλύζουν το ιστορικό αυτό µοναστήρι. Πρόκειται για χωριό "εξώστη" στην περιοχή, µε ανοιχτό ορίζοντα, υπέροχη θέα σε βουνό και θάλασσα. Οι περισσότεροι κάτοικοί του είναι συνταξιούχοι και ασχολούνται µε την γεωργία και την κτηνοτροφία. Χαρακτηριστικό γνώρισµα του χωριού είναι τα κεραµοσκεπή και πέτρινα κτήρια ειδικής αρχιτεκτονικής, τα πλακόστρωτα των αυλών και πλατειών, που δίνουν µια ξεχωριστή αισθητική στον οικισµό και επιφυλάσσουν µια έκτακτη οµορφιά και ζεστασιά στον επισκέπτη, σε συνδυασµό µε την ονοµαστή Γκουµιώτικη πέτρα. Το Τρίκορφο βρίσκεται σε υψόµετρο 400 µέτρων, στις πλαγιές του όρους Τρίκορφο, από όπου πήρε και το όνοµά του. Χτισµένο σε ειδυλλιακή τοποθεσία, βρίσκεται στην ίδια θέση εδώ και οκτώ περίπου αιώνες, µε αρχικό του όνοµα “Βλαχοκάτουνο”. Κτισµένο στην πλαγιά της οροσειράς Τρίκορφο, το Παλαιοξάρι, όπως όλα τα χωριά, µέχρι το 1955 ήταν κατεξοχήν αγροτική και κτηνοτροφική περιοχή, και, µάλιστα, η παραγωγικότερη της περιοχής, γιατί είχε πολλές πηγές νερού διάσπαρτες. Μετά τον Εµφύλιο, µε την εσωτερική και εξωτερική µετανάστευση, άλλαξε ο τρόπος ζωής. Με την φυγή του πληθυσµού, η κτηνοτροφία µειώθηκε, για να φτάσουµε στο σηµερινό επίπεδο της

Το Παραθάλασσο υποτυπώδους αγροτικής απασχόλησης των ολίγων συνταξιούχων. Έχει κλίµα υγιεινό, είναι µέσα στο πράσινο, µε πολλές πηγές και άφθονες φυσικές οµορφιές, και δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από άλλα γνωστά ορεινά παραθεριστικά θέρετρα της χώρας. Στην πλαγιά των λόφων της οροσειράς Τρικόρφου, σε υψόµετρο 600 µέτρα, βρίσκεται το Τείχιο. Μέχρι το 1844 ονοµαζόταν Λυκοχώρι, είτε γιατί είχε πολλούς λύκους, είτε επειδή είχε καταληφθεί το αρχαίο Τείχιο (ευρήµατα υπάρχουν στην θέση Άγιοι Απόστολοι, Βαθαλών, Παπαδιά) από στρατηγό µε το όνοµα Λυκ και άλλαξε το όνοµα του χωριού. Οι πιο πολλοί κάτοικοι είναι συνταξιούχοι και ασχολούνται συµπληρωµατικά και µε τα αγροτικά. Πολλοί λίγοι είναι οι αποκλειστικά κτηνοτρόφοι.

Π ε ζοπ ορ ία

Έ

Στη βόρεια πλευρά του χωριού δεσπόζει η εκκλησία, πέτρινο κτήριο, κτισµένο το έτος 1898, που αναπαλαιώθηκε το έτος 1997, και έχει χαρακτηρισθεί, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ως διατηρητέο κτήριο. Κρεµασµένη ψηλά σε αµφιθεατρικό πανόραµα, η Ποτιδάνεια τυλίγεται σε ζωηρή και µε θαυµαστή εικόνα βλάστηση. Οι κορφές κι οι πλαγιές του ολόδροσου Τρίκορφου πιο πάνω καλύπτονται από ποικιλία φυσικής οµορφιάς, που συγκινεί και προκαλεί τη φυσιολατρική διάθεση. Τα σπίτια της αραδιάζονται στον ίδιο τόπο, που, µπροστά από δυο και πλέον αιώνες, οι πρώτοι κάτοικοί της βρήκαν στο δάσος καταφύγιο. Το 1999, στο αγνάντιο του Αϊ-Γιώργη, στην είσοδο του χωριού, κτίσθηκε το υπαίθριο αµφι-

να οργανωµένο δίκτυο µονοπατιών πεζοπορίας του όρους Τρικόρφου µήκους 50 χλµ µε επτά συνολικά διαδροµές θα βρείτε στο ∆ήµο Ευπαλίου. Συγκεκριµένα, µπορείτε να περπατήσετε τις παρακάτω διαδροµές: Σεργούλα - Παραλία Σεργούλας, Σεργούλα – Τρίκορφο, Τρίκορφο – Ποτιδάνεια, Τρίκορφο – Παλιόµυλος, Πύργος – Παλιόµυλος, Πύργος – Μαραθιάς και Πύργος – Σεργούλα. Η πλούσια φύση και η εξαιρετική θέα στον Κορινθιακό θα αποζηΗ θέα αποζηµιώνει τον πεζοπόρο µιώσουν τους κόπους σας.


170

θέατρο της Ποτιδάνειας, χωρητικότητας 600 θέσεων. Με φόντο τα πεύκα και τις ακακίες και θέα την κοιλάδα του Μόρνου, τη Γκιώνα και τα Βαρδούσια, το αµφιθέατρο φιλοξενεί - κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες - τα πολιτιστικά, αθλητικά και κοινωνικά δρώµενα του χωριού. Ο Πύργος, χωριό κτισµένο σε υψόµετρο 710 µέτρων, συνορεύει ανατολικά µε την Σεργούλα, δυτικά µε τον Κάµπο, βόρεια µε την Ποτιδάνεια, και νότια µε τον Μαραθιά.Το αρχικό του όνοµα "Καρούτια" προέρχεται,

µάλλον, από τουρκική λέξη. Οι πρώτοι κάτοικοι προέρχονται, όπως και της γειτονικής Σεργούλας, από το κεφαλοχώρι της περιοχής, τα "Παλιοχώρια", που κάηκε από τους Τούρκους. Η κύρια ασχολία των κατοίκων ήταν η κτηνοτροφία. Εργασία δύσκολη και µε αντίξοες συνθήκες. Την δεκαετία του 1960, οι κάτοικοι του χωριού "κατέβηκαν" παρακάτω, κοντά στην θάλασσα, στον "Μαραθιά". 'Eτσι, λοιπόν, και ο Πύργος ακολούθησε την µοίρα όλων των χωριών της περιοχής και

σήµερα βρίσκεται µε λιγοστούς κατοίκους.

∆είτε οπωσδήποτε: Η Ιερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας, το παλαιότερο βυζαντινό Μοναστήρι, έτος ίδρυσης 1077 µ.Χ., που λειτουργεί µέχρι και σήµερα. Ο «Αη-Γιάννης» στο Ευπάλιο. Πρόκειται για εξαίρετο και σπάνιο µνηµείο βυζαντινής τέχνης, στη παρυφή του Ευπαλίου, σε ένα πανέµορφο σηµείο. Το Λαογραφικό Μουσείο Ευπαλίου µε την πλούσια συλλογή του.

ΧΑΡΤΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

∆ ύ ο λό γι α γι α α υ τ έ ς τ ι ς σ ε λ ί δ ε ς

Γ

ια τα κείµενα του οδηγού αντλήθηκαν πληροφορίες από τους ιστότοπους των ∆ήµων Αντιρρίου, Ευπαλίου, Πυλήνης, Αποδοτίας και Πλατάνου, ενώ έγινε έρευνα και στην πλούσια βιβλιογραφία της Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου. Στην συγγραφή συνεργάστηκε η Αγγε-

λική Παπαχριστοδούλου. Τους χάρτες τον δήµων της περιοχής, µας τους παραχώρησε η Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ και την ευχαριστούµε. Οι φωτογραφίες είναι του Ανδρέα Σταυρόπουλου, εκτός απ' όπου αναφέρεται διαφορετικά.


Δήμος Ευπαλίου Ευπάλιο, Τηλ.: 26340 53271, www.efpalio.gov.gr


172

Toυρισµός Ξενοδοχεία Αντίρριο Star Hotel Ενοικιαζόµενα δωµάτια Πλατανίτης - Αντίρριο 26340 31391 Hotel Akti Ξενοδοχείο παραλία Γριµπόβου Ναύπακτος 26340 24171 Ναύπακτος Hotel Nafpaktos Ξενοδοχείο παραλία Γριµπόβου Ναύπακτος 26340 23788 Lepanto Beach Ξενοδοχείο παραλία Γριµπόβου Ναύπακτος 26340 23931 Nafs Hotel Ξενοδοχείο Αθ. Νόβα 33, Ψανή Ναύπακτος 26340 38216 Star Rooms Hotel Ξενοδοχείο Πλατανίτης Ναύπακτος 26340 31396 Αγνή Ξενοδοχείο Ψανή - Ναύπακτος 26340 22448 Αφροδίτη Ξενοδοχείο Φιλικής Εταιρείας 1 Ναύπακτος 26340 29922

Βίλες Venetiko Βίλες Πλατανίτης - Ναύπακτος 26340 31555 Βίλες Αγνάντι Βίλες Πλατανίτης - Ναύπακτος 6983004211 ∆ιεθνές Ξενοδοχείο Μεσολογγίου 3 - Ναύπακτος 26340 27342 Ελαιώνας Ζέλιου Ξενοδοχείο 11ο χλµ. Αντιρρίου – Μεσολογγίου Ναύπακτος 26340 45056

Φλοίσβος Hotel Ξενοδοχείο Ναυµαχίας – παραλία Ψανής - Ναύπακτος 26340 24811

Η Ορεινή Ναυπακτία Ξενώνας Παλαιόπυργος Ναυπακτίας - Ορεινή Ναυπακτία 6947379218

Χρυσή Ακτή Ξενοδοχείο Ναυµαχίας 29 – παραλία Ψανής - Ναύπακτος 26340 21444

Μ.& Γ. Σµάνης Ξενώνας Λεύκα - Ορεινή Ναυπακτία 6974752979

Ορεινή Ναυπακτία “Γρηγορόπουλος” Ενοικιαζόµενα δωµάτια Πλάτανος - Ορεινή Ναυπακτία 26340 61424

Μάτος Βασίλειος Ξενώνας Άνω Χώρα - Ορεινή Ναυπακτία 26340 28379

Crystal Mountain Hotel Ξενώνας Άνω Χώρα - Ορεινή Ναυπακτία 26340 41555

Ήλιον Ξενοδοχείο Νταλιάνη 7, Μποτσαρέικα Ναύπακτος 26340 21222 Νίκη Ξενοδοχείο Τζαβέλλα 67 - Ναύπακτος 26340 28901 Πλάζα Ξενοδοχείο Ναυµαχίας 37 – παραλία Ψανής - Ναύπακτος 26340 22226 Ρεγκίνα Ξενοδοχείο Παραλία Ψανής Ναύπακτος 26340 21556 Το Αρχοντικό της Πέπως Ξενοδοχείο Τζαβέλλα 11 Ναύπακτος

 www .nafpaktorama.gr

26340 38185

Village Inn Ξενώνας Άνω Χώρα - Ορεινή Ναυπακτία 26340 41433 Αλθαία Ξενώνας Άνω Χώρα - Ορεινή Ναυπακτία 26340 26438

Ξένιος Ξενώνας Κάτω Χώρα - Ορεινή Ναυπακτία 26340 41111 Ξενοδοχείο Ελατού Ξενώνας Ελατού - Ορεινή Ναυπακτία 26340 53000 Ξενώνας Φιλοξενια Ενοικιαζόµενα δωµάτια ∆ουνείκα Τριχωνίδας Ορεινή Ναυπακτία 26440 24277

Αλωνάκι Ξενώνας Πλάτανος - Ορεινή Ναυπακτία 26340 61315

Ξενώνες Γρίβας (Κάµπος Σίµου) Ξενώνας Κάµπος Σίµου - Ορεινή Ναυπακτία 26340 62100

Ζορµπάς Ξενώνας Καταφύγιο - Ορεινή Ναυπακτία 26340 41771

Πανδοχείο ∆ρυάδες Ξενώνας Αµπελακιώτισσα - Ορεινή Ναυπακτία 26340 41633

Τουριστικός Οδηγός Ναυπάκτου
173

Παπαϊωαννίδης Ιωάννης Ξενώνας Αµπελακιώτισσα - Ορεινή Ναυπακτία 26340 41210

Το Κανναβέικο Ξενώνας Άνω Χώρα - Ορεινή Ναυπακτία 26340 41077

Πέτρινο Ξενώνας Λιµνίστα - Ορεινή Ναυπακτία 26340 52588

Το Μπαλκόνι του Ευήνου Ξενώνας Κλεφτάλωνο Πυλήνη Ορεινή Ναυπακτία 26340 62182

Τα Πέτρινα Ξενώνας Άνω Χώρα - Ορεινή Ναυπακτία 26340 41101

Το Χάνι Ξενώνας Χάνι Μπανιά - Ορεινή Ναυπακτία 26340 29417

Τα Σπιτάκια της Ιφιγένειας Ξενώνας Πλάτανος - Ορεινή Ναυπακτία 26340 61500

Φάρµα Μίχου Ενοικιαζόµενα δωµάτια Λάλικα Κρυονερίων 26340 48781

Κροκύλειο Φωκίδος Ορεινή Φωκίδα

Καταφύγιο Κροκύλειου Καταφύγιο

Ο Παράδεισος Ξενώνας Κροκύλειο - Ορεινή Φωκίδα 22660 41451 Το Κροκύλειο Ξενώνας Κροκύλειο Φωκίδος Ορεινή Φωκίδα 22660 41500

Captain Jimmys Ενοικιαζόµενα δωµάτια Μαραθιάς - Παραλιακή Φωκίδα 26340 91050 Green and Blue Ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα Μαραθιάς - Παραλιακή Φωκίδα 26340 91362

Apollo Beach Ξενοδοχείο Μαραθιάς- Παραλιακή Φωκίδα 26340 91321

Repo Studio Βίλες Χιλιαδού - Παραλιακή Φωκίδα 6939798818

Παραλιακή Φωκίδα Avra Ενοικιαζόµενα δωµάτια Μοναστηράκι Παραλιακή Φωκίδα 26340 52920

∆ρυµνα Ενοικιαζόµενα δωµάτια Τριζόνια - Παραλιακή Φωκίδα 22660 71204

Απολαύστε µαζί µας έναν άλλο, παραδοσιακό τρόπο ζωής

Παραδοσιακός Ξενώνας - Γρίβας Κάµπος Σύµης

 www .nafpaktorama.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας 26340 62100 - 6944202374 Τουριστικός Οδηγός Ναυπάκτου


174

Κρυσταλλία Ενοικιαζόµενα δωµάτια Μοναστηράκι Παραλιακή Φωκίδα 26340 53263

Επιπλωµένες βίλες

Μελίστας Ενοικιαζόµενα δωµάτια Μαραθιάς - Παραλιακή Φωκίδα 26340 91200 Ξενοδοχείο Χιλιαδού Ξενοδοχείο Χιλιαδού - Παραλιακή Φωκίδα 26340 71350

Πλατανίτης - Ναύπακτος Τηλ.: 6983004211 www.agnanti-nafpaktos.gr info@agnanti-nafpaktos.gr

Όαση Ξενοδοχείο Χιλιαδού - Παραλιακή Φωκίδα 26340 38120 Παπαδόπουλος Ενοικιαζόµενα δωµάτια Χιλιαδού - Παραλιακή Φωκίδα 26340 71337 Πολυξένη Ενοικιαζόµενα δωµάτια Μοναστηράκι Παραλιακή Φωκίδα 6977692841

ές στο ∆ιακοπ υπάκτου ράκι Να σ Μονα τη

Ροζενκοϊτερ Ούλριχ Ενοικιαζόµενα δωµάτια Χιλιαδού - Παραλιακή Φωκίδα 26340 38123 Ρόνι Ενοικιαζόµενα δωµάτια Τριζόνια - Παραλιακή Φωκίδα 22660 71297

Studios Apar tments 19 επιπλωµένα studios, 4 διαµερίσµατα, tv, mini-bar,κουζίνα, πρωϊνό, µπαλκόνι σε κάθε δωµάτιο µε θέα τον Κορινθιακό

Τηλ.: 26340 52920,1,2 Fax.: 26340 52923 Κιν.: 6936185312 www.avrastudios.gr, e-mail:info@avrastudios.gr

 www .nafpaktorama.gr

Σκάλωµα Βίλες Βίλες Σκάλωµα - Παραλιακή Φωκίδα

Πινακάδες Αγρόκτηµα-Εναλλακτικές δραστηριότητες Τρίκορφο Ναυπακτίας Χάλκεια 6944507212

Φα γ η τ ό Αντίρριο Ανδρεοπούλου Ελπίδα Ψησταριά Ρίζα - Αντίρριο 26340 31535 Η Ρίζα της Γεύσης Ταβέρνα Ρίζα - Αντίρριο 26340 31335 Κατσώνη Βασιλική Ταβέρνα – Ψησταριά Μακύνεια - Αντίρριο 26340 31639 Μαϊστράλι Ψησταριά Ψαροταβέρνα Αντίρριο 26340 31651 ο Βασίλης Ψαροταβέρνα 4ο χλµ. Αντιρρίου – Μεσολογγίου, Μακύνεια - Αντίρριο 26340 31195 Ο Μιχάλης Eστιατόριο – πιτσαρία Αντίρριο 26340 31981 Σαλαµούρας Αθανάσιος Ψητοπωλείο Αντίρριο 26340 31600 Σπανοµήτσου Άννα Καφενείο - Ψησταριά Αντίρριο 26340 31923

Τουριστικός Οδηγός Ναυπάκτου


Τα Σπιτάκια της

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ

Πλάτανος Ορεινής Ναυπακτίας

Τηλ: 26340 61500, 6974 902776, 6973 326547 E-mail: info@ifigeneia.com

ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ (4 ΚΛΙΝΩΝ) Καταφύγιο - ∆ήµος Αποδοτίας Τηλ.: 26340 41771, 6974 764998, 6937 132393


176

∆ήµος Ευπαλίου Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος Ψητοπωλείο – σουβλάκι Καστράκι - Ευπάλιο ∆αβανέλλος Γιώργος Πιτσαρία – καφετέρια Μαραθιάς - Ευπάλιο 26340 91140 ∆ηµητρέλλος Παναγιώτης Ψητοπωλείο Γρηγορήτικα - Ευπάλιο Καραδήµας Κωνσταντίνος Ψησταριά Μαλάµατα - Ευπάλιο 26340 71427 Κατσαρός Νικόλαος Εστιατόριο Μοναστηράκι - Ευπάλιο

Κεφαλή Αικατερίνη Εστιατόριο Μαραθιάς - Ευπάλιο 26340 21440

Ταβέρνα Χιλιαδού Εστιατόριο Χιλιαδού - Ευπάλιο 26340 71350

Κουφογιάννη Μαρία Εστιατόριο Χιλιαδού - Ευπάλιο 26340 71480

Το Μαντρί Ψησταριά Μανάγουλη – Φανερωµένη - Ευπάλιο 26340 71150

Φάρος Εστιατόριο Χιλιαδού - Ευπάλιο Φούντας Βασίλειος Ψησταριά Μανάγουλη - Ευπάλιο 26340 71255 Ψιµµάδας Νικόλαος Καφενείο – ψησταριά Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 51351

Μελτέµι Εστιατόριο Μοναστηράκι - Ευπάλιο 26340 51494

Τρίγκα Ελένη Ψητοπωλείο Χιλιαδού - Ευπάλιο

Μπουζινέκης Γεώργιος Εστιατόριο – καφε µπάρ Σεργούλα - Ευπάλιο 26340 91231

Τρίγκας Αντώνιος Εστιατόριο – ψησταριά Χιλιαδού - Ευπάλιο 26340 71318

Ναύπακτος “Κουζίνα” - Μαρία Λόη Εστιατόριο Λιµάνι - Ναύπακτος 26340 38411

Πανσέλ-οινος Εστιατόριο Μοναστηράκι - Ευπάλιο 26340 52993

Τσιµπούκης Παναγιώτης Πιτσαρία – καφετέρια Μοναστηράκι Ευπάλιο

Bocca di rossa Εστιατόριο Ψανή - Ναύπακτος 26340 38144

Καρατζούνης Σπύρος Εστι ατόριο

Κάθε µέρα από 12:00 - 00:00 Εκτός ∆ευτέρας

Ναυµαχίας 64- Ψανή, Ναύπακτος 30 300 Τηλ.: 26340 22693, Κιν.: 6976 563589

 www .nafpaktorama.gr

Τουριστικός Οδηγός Ναυπάκτου


178

Αναγνωστόπουλος Σπύρος Ψησταριά πλατεία Φαρµάκη Ναύπακτος 26340 24288 Ανδρεόπουλος Νίκος Ψησταριά Νιόκαστρο - Ναύπακτος 26340 27979 Ανέµελα Μεζεδοπωλείο Γρίµποβο - Ναύπακτος Ανεµοδείκτης Εστιατόριο Καθόδου ∆ωριέων 27, Γρίµποβο Ναύπακτος 26340 27002 Αρχοντικό Ταβέρνα Ξηροπήγαδο Ναύπακτος 26340 27995

Ζορµπάς Κέντρο διασκέδασης Λυγιάς - Ναύπακτος 6937132393

Μητρόπολις Ταβέρνα Λιµάνι - Ναύπακτος 26340 24311

Η Γωνιά Ταβέρνα Λυγιάς - Ναύπακτος 26340 26111

Ναύπακτος Ταβέρνα Γρίµποβο - Ναύπακτος 26340 27712

Η Νοστιµιά Ψησταριά Ξηροπήγαδο - Ναύπακτος 26340 26644

Ο Γείτονας Ταβέρνα Καθόδου ∆ωριέων 20 – Γρίµποβο - Ναύπακτος 26340 21221

Η Ξηρόβρυση Ψησταριά Ελαιοστάσι - Ναύπακτος 26340 28471 Θωµόπουλος Ψησταριά Νιόκαστρο - Ναύπακτος 26340 21000 Καρατζούνης Ταβέρνα Ψανή - Ναύπακτος 26340 22693

Γευστικό Ταβέρνα Ναυµαχίας 18 – παραλία Ψανής Ναύπακτος 26340 29844

Κατσιγιάννης Ταβέρνα παραλία Ψανής Ναύπακτος 26340 25425

Εύ - οινος Μεζεδοπωλείο Στενοπάζαρο Ναύπακτος 26340 28266

Κυρίτσης Ηλίας Ψησταριά 3ο χλµ. Ναυπάκτου – Αντιρρίου - Ναύπακτος 26340 26060

 www .nafpaktorama.gr

Ο ∆αµάσκος Ταβέρνα έναντι Αγ. Νεκταρίου, Πλατανίτης Ναύπακτος 26340 31000

Σπιτικό Ταβέρνα παραλία Γριµπόβου Ναύπακτος 26340 26524 Ταβέρνα 4 Εποχές Ταβέρνα Θέρµου 319 Ναύπακτος 26340 23681 Ταβέρνα Κ. Αδραχτάς Εστιατόριο Στενό Θέρµου Ναύπακτος 26340 25515

Ο Κάντζος Ψησταριά Θέρµου 51 Ναύπακτος 26340 27466 Ο Σταύρος Ταβέρνα Γρίµποβο Ναύπακτος 26340 27473 Πάπουλης Μεζεδοπωλείο Σισµάνη & Φορµίωνος, Λιµάνι Ναύπακτος 26340 21578

Τουριστικός Οδηγός Ναυπάκτου


Παραλία Γριµπόβου - Τηλ.: 26340 24704

Παραλία Γριµπόβου - Τηλ.: 26340 26524


Μπυραρία - Εστιατόριο

30 διαφορετικά είδη µπύρας Ιδιαίτερες ελληνικές γεύσεις

 Φαγητό Καφέ Ποτό

Κ αθ ό δο υ ∆ωρι έω ν 27 (σ τ ην ά κρη τ ου Γρι µπό βο υ) τηλ. 2634 0 27002

Το Στέκι Ψησταριά Εστιατόριο

Λιµάνι - Ναύπακτος Τηλ.: 26340 25337


Μουσικές βραδιές - Εξαιρετική κουζίνα - Ζεστό περιβάλλον

Εκεί που η δύση συναντά την ανατολή...

ΑCΚTION ΠΙΑΝO - CAFE BAR

Παραλία Γριµπόβου, Ναύπακτος, τηλ.: 26340 27247


182

Το Αρχοντικό Ψησταριά Ψανή - Ναύπακτος 26340 27677 Το Γρίµποβο Ταβέρνα Γρίµποβο - Ναύπακτος 26340 28512 Το Κελάρι Ψησταριά Γρίµποβο - Ναύπακτος 26343 03632 Το Πέτρινο Ταβέρνα Γρίµποβο - Ναύπακτος 26340 25879 Το Στέκι Ψησταριά Λιµάνι - Ναύπακτος 26340 25337

Φλοίσβος Ταβέρνα Εθνικής Αντιστάσεως & Ναυµαχίας - Ναύπακτος 26340 23210

∆ούρος Βασίλειος Ξενώνες Αµπελακιώτισσα - Ορεινή Ναυπακτία 26340 41577

Ορεινή Ναυπακτία ∆ανιήλ Ταβέρνα Τρίκορφο Χάλκειας Ορεινή Ναυπακτία 26340 45370

Η Στάση του Νίκα Εστιατόριο Γέφυρα Μπανιά - Ορεινή Ναυπακτία 26340 23818 Καρανικόλα ∆ήµητρα Ψησταριά Κρυονέρια- Ορεινή Ναυπακτία 6974 329825

∆εληµάρη Βασιλική Ψησταριά Τρίκορφο Χάλκειας Ορεινή Ναυπακτία 26340 45323

Κατσίκας Βασίλης και Φωτεινή Παραδοσιακή ταβέρνα – καφε Άγιος ∆ηµήτριος Πλάτανος - Ορεινή Ναυπακτία 26340 48661

∆εληµάρης Γιώργος Cafe – Κρέπα Τρίκορφο Χάλκειας Ορεινή Ναυπακτία 26340 45257

Λώλος Εστιατόριο- Ελατού Ορεινή Ναυπακτία 6977622217 Το Τζάκι Ταβέρνα – καφές – Γλυκό Λιµνίστα - Ορεινή Ναυπακτία 26340 52322 Παραλιακή Φωκίδα Big Fish Εστιατόριο Χιλιαδού - Παραλιακή Φωκίδα 6944528898 Captain Jimmys Ταβέρνα Μαραθιάς - Παραλιακή Φωκίδα 26340 91050

το ΓΡΙΜΠΟΒΟ Τουριστικ1 Εστιατ1ριο

 Ψητ στα κρβουνα Παραδοσιακ! Κουζ"να Φρ σκα Ψρια

 Αναλα*βνου*ε εκδηλ3σε. (Α"θουσα 300 ατ1*ων) Παραλ"α Γρι*π1βου - Να2πακτο. Τηλ.: 26340 28512

 www .nafpaktorama.gr

Τουριστικός Οδηγός Ναυπάκτου


183

Πα π α γ ε ω ρ γ ί ου Αγ γ ε λ ι κ ή Ταβέρνα – καφενείο Σεργούλα - Παραλιακή Φωκίδα 26340 91180

Γεωργούλας Ταβέρνα ΜαραθιάςΠαραλιακή Φωκίδα 26340 91220 Γκαβέρα Ελένη Ψητοπωλείο σουβλάκι Μαραθιάς - Παραλιακή Φωκίδα Εν Πλώ Εστιατόριο Μοναστηράκι Παραλιακή Φωκίδα 26340 51522 Ηλιόπουλος Ψαροταβέρνα Μοναστηράκι Παραλιακή Φωκίδα 26340 52111

Ταβέρνα Μελίστα Ταβέρνα Μαραθιάς - Παραλιακή Φωκίδα 26340 91200 Χριστογιάννη Χριστίνα Ταβέρνα Μοναστηράκι Παραλιακή Φωκίδα 26340 51519 Χωριο Ταβέρνα Μαραθιάς Παραλιακή Φωκίδα

CAFE BAR

Cafe – Bar Αντίρριο Viamare Καφετέρια - µπαρ Αντίρριο 6936969166 Αλεξοπούλου Λαµπρινή Καφέ µπαρ Αντίρριο 26340 32185

Ευπάλιο Αλεξανδρής Κωνσταντίνος Cafe - Bar Ευπάλιο - Ευπάλιο 26340 51287 Οι Γεύσεις Cafe Bar Καστράκι - Ευπάλιο 26340 51960

Αµπάριζα Καφέ µπαρ – φαστ φούντ - Αντίρριο 6978631638

Ναύπακτος A.M. Cafe Bar Λιµάνι - Ναύπακτος 697498514

Καστέλι Καφετέρια - µπαρ - Αντίρριο 26340 31876

Bar 2 Cafe Bar Μπότσαρη 13 Ναύπακτος

Παραλία Ψανής - Ναύπακτος, Τηλ.: 26340 22684


184

Barbarossa Cafe Bar Λιµάνι - Ναύπακτος 26340 26309

Cafe Τούνελ Cafe Bar Ναυµαχίας 8 – Παραλία Ψανής - Ναύπακτος 26340 28660

Barcode Cafe Bar Κανναβού 1 – Στενοπάζαρο Ναύπακτος 26340 26710

Castello Cafe Bar Κάστρο Ναύπακτος 26340 21925

Cafe del mar Cafe Bar Γρίµποβο Ναύπακτος 6977794429

Centro Cafe Bar Φορµίωνος 9 – Λιµάνι Ναύπακτος 26340 38021

Cafe Κάστρο Cafe Bar Κάστρο Ναύπακτος 26340 25121

Cervantes Cafe Bar Στενοπάζαρο Ναύπακτος 26340 3870

Ζ

Circles Cafe Bar Μπότσαρη 25 -Ναύπακτος 6973044129 Club Cinema Club Αποκαύκου 12 -Ναύπακτος 26340 26026 Dock Cafe Bar Λιµάνι - Ναύπακτος

6985013814 Dream Cafe Bar Κανναβού 1 – Στενοπάζαρο Ναύπακτος El Viento Cafe Bar Μπότσαρη 9 Ναύπακτος 26340 29971

ε Κάθ υή κε σ α Παρ βατο β & Σά Μουσική ή ν α ωντ

Τηλέφωνο Reserve 6944645045

 www .nafpaktorama.gr

Παραλία Βαριάς - Ναύπακτος Τουριστικός Οδηγός Ναυπάκτου


Cafe / Bar / Restaurant

Καθόδου ∆ωριέων και Λόρδου Βύρωνα Παραλία Γριµπόβου Τηλ.: 694 78 28 431, 697 37 26 829 e-mail: livingroomcafenafpaktos@hotmail.com


186

Embargo live Κέντρο διασκέδασης Γρίµποβο - Ναύπακτος 6944460012 Gala Cafe Cafe Bar Μπότσαρη & Κλεονίκου 1 - Ναύπακτος 26340 21782 Glamour cafe Cafe Bar Ψανή - Ναύπακτος 26340 21310 La Gondola cafe Cafe Bar Λιµάνι - Ναύπακτος 26340 21525 Living room Cafe Bar Καθόδου ∆ωριέων – Γρίµποβο - Ναύπακτος 6947828431

Locus Cafe Cafe Bar Λιµάνι - Ναύπακτος

Rock Cafe Cafe Bar Ψανή Ναύπακτος 26340 22684

Mojo Cafe Bar Μπότσαρη 13 Ναύπακτος 26340 27857

Smart Cafe Bar Μπότσαρη 19 Ναύπακτος 26340 26231

On the Rocks Cafe Bar Κανναβού 10 – Στενοπάζαρο Ναύπακτος Q Bar Cafe Bar Φορµίωνος 13 – Λιµάνι Ναύπακτος Regina cafe Cafe Bar Ψανή - Ναύπακτος 26340 21556

ON THE ROCKS

Vivamar Cafe Bar Παραλία Βαριάς Ναύπακτος 6944645045 Zodiac Cafe Bar Καθόδου ∆ωριέων Γρίµποβο Ναύπακτος 26340 21290

Αcktion Cafe Bar Γρίµποβο - Ναύπακτος 26340 27247 Αργώ Cafe Bar Ναυµαχίας – Παραλία Ψανής - Ναύπακτος Άρωµα Cafe Bar Λιµάνι - Ναύπακτος 26340 29644 Γρίµπο Καφέ Cafe Bar Γρίµποβο - Ναύπακτος 26340 25473 ∆ελφίνι Cafe Cafe Bar Ναυµαχίας 46 – Παραλία Ψανής - Ναύπακτος 26340 27715

Cafe - Bar

Καναβο2 Στενοπζαρο - Να2πακτο.

 www .nafpaktorama.gr

Λιµάνι - Ναύπακτος Τουριστικός Οδηγός Ναυπάκτου
9 Centro Porto Λιµάνι,Φορµίωνος Ναύπακτος

Barbarosa

Τηλ.: 26340 38021

CAFE MUSIC BAR

 www .nafpaktorama.gr

Φ ο ρ µ ί ω ν ο ς 1 0 Ν α ύ π α κ τ ο ς, Τ η λ .: 2 6 3 4 0 2 6 3 0 9 Τουριστικός Οδηγός Ναυπάκτου


188

Καφέ Παλλάς Cafe Bar Γρίµποβο - Ναύπακτος 26340 21744 Κουρελής Γιώργος Cafe Bar Ψανή Ναύπακτος 26340 22177 Ναυάγιο Cafe Bar Λιµάνι - Ναύπακτος 26340 28094 Ναυπακτιακόν Cafe Bar Γρίµποβο - Ναύπακτος 26340 24704 Όστρια Cafe Bar Γρίµποβο Ναύπακτος 26340 23326 Πυξίδα Καφετέρια Γρίµποβο Ναύπακτος 26340 29944

Blue Lake Beach Bar Μοναστηράκι Παραλιακή Φωκίδα 26340 51900

Χιλιαδού - Παραλιακή Φωκίδα

Collazione Καφέ – κρεπερί Μαραθιάς - Παραλιακή Φωκίδα 2266770706 6981947733 Indalio Cafe Bar Παραλία Σεργούλας Παραλιακή Φωκίδα 6974425050 6978486668 La Playia Beach Bar Παραλία Σεργούλας Παραλιακή Φωκίδα 26340 91583 Maraschino Beach Bar Χιλιαδού - Παραλιακή Φωκίδα 6972084107 Must Καφέ – µπαρ Σκάλωµα - Παραλιακή Φωκίδα 6947828431 Orange Cafe Bar Μοναστηράκι Παραλιακή Φωκίδα 26340 51494 Promo Cafe Bar Μοναστηράκι Παραλιακή Φωκίδα 26340 53280 Sabia Καφε – εστιατόριο

 www .nafpaktorama.gr

Αποικία Καφέ – µπαρ Σκάλωµα - Παραλιακή Φωκίδα Θάνος Beach Bar Μαραθιάς - Παραλιακή Φωκίδα 26340 91160 Σκορπιός Beach Bar Μοναστηράκι Παραλιακή Φωκίδα 26340 52025

Delivery – Fast Food Αντίρριο Εξάντας Delivery – fast food Αντίρριο 26340 32451 Ντζούφρα Ευαγγελία Delivery – fast food Αντίρριο 26340 31611 Πιστιόλη Σπυριδούλα Delivery – fast food Μακύνεια - Αντίρριο 26340 32045

Hot and Krispy Πιτσαρία Κυρίλου - Ναύπακτος 26340 23540 Lepanto Riviera Πιτσαρία Γρίµποβο - Ναύπακτος 26340 28860 Pizza Μιχάλης Πιτσαρία Ψανή - Ναύπακτος 26340 28897 Sweet & Salty Κρεπερί Κανναβού & Κλεονίκου Λιµάνι - Ναύπακτος 26340 22902 Taste Fast Food Λιµάνι - Ναύπακτος 26340 24365 Time Out Καφές Αθηνών 31 - Ναύπακτος 26340 26466 Γεύσεις Fast Food πλατεία Πιά - Ναύπακτος 26343 00617 ∆ηµόπουλος Βασίλης Ψητοπωλείο – σουβλάκι ∆άφνη - Ναύπακτος 26340 28747

Ναύπακτος Delizia Κρεπερί Κανναβού & Κλεονίκου Λιµάνι Ναύπακτος 26340 21771

Καθ’ οδόν Cafe Delivery Τζαβέλλα 58 Ναύπακτος 26340 20120

Goodys Fast Food πλατεία Φαρµάκη Ναύπακτος 8011000011

Κακούσης Τυρόπιτα – Μπουγάτσα Τζαβέλλα 112 Ναύπακτος 26340 22241

Τουριστικός Οδηγός Ναυπάκτου
189

Ο Λιχούδης Σουβλάκια – Κοτόπουλο σούβλας Αθηνών 54 – Κεφαλόβρυσο Ναύπακτος 26340 21234 Ο Πάνος Ψησταριά πλατεία Τζαβελλαίων – Κεφαλόβρυσο Ναύπακτος 26340 26372 Ο Πλάτανος Χωριάτικο σουβλάκι Παραλία Ψανής Ναύπακτος 26340 28002 Ο Τζίµης Σουβλάκια Πίτσουλα 4

Ναύπακτος 26340 29898 Οβελίξ Σουβλάκια Μεσολογγίου 74 Ναύπακτος 26340 22600 Το Γευστικό Fast Food Μπότσαρη 62 Ναύπακτος 26340 24848

Καφενεία – ουζερί Αντίρριο Evinos River Rafting – δραστηριότητες Χάνι Μπανιά - Ορεινή Ναυπακτία 26340 26435

Κατσιώτη Μαρία Καφενείο - Ουζερί Αντίρριο 26340 31196

Γεωργακοπούλου Ζωγούλα Καφενείο – ψησταριά Ευπάλιο

Κοτσάνη Νικολέττα Καφενείο - Ουζερί Πλατανίτης - Αντίρριο 26340 32286

∆ηµάκη Γεωργία Καφενείο – ψησταριά ∆ροσάτο - Ευπάλιο

Κωνσταντόπουλος Περικλής Καφενείο - Ουζερί Πλατανίτης Αντίρριο 26340 32343 Ευπάλιο Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Καφενείο – ψησταριά Καστράκι Ευπάλιο 26340 51448

Καραχρήστος Ιωάννης Καφενείο Γρηγοτίτικα Ευπάλιο 26340 51407 Καρµανιόλας Ιωάννης Καφετέρια Σεργούλα - Ευπάλιο 2634091248 Καρµανιώλα Σοφία Καφετέρια Σεργούλα - Ευπάλιο 26340 91248

Μουσική Κάλυψη Γάµους, Βαπτίσεις, Εκδηλώσεις, Party ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 6948 944704, 26340 21234

 www .nafpaktorama.gr

Τουριστικός Οδηγός Ναυπάκτου


190

Κατσαρού Κωνσταντίνα Καφενείο – Ουζερί Μαραθιάς - Ευπάλιο 26340 91056 Καχανάς Χρήστος Καφενείο – Ουζερί Μαλάµατα - Ευπάλιο 26340 71162 Κίκερη Σοφία Καφενείο – ψησταριά Σεργούλα - Ευπάλιο 26340 91232 Κωτσπούλου Λαµπρινή Καφενείο Μανάγουλη - Ευπάλιο 26340 71481 Μαϊστράλι Καφενείο – Ουζερί Μαραθιάς - Ευπάλιο 26340 91661 Μπουζινέκης Κωνσταντίνος Καφετέρια Σεργούλα - Ευπάλιο 26340 -91186 Μυλωνά Αθανασία Καφενείο Μανάγουλη - Ευπάλιο 26340 71340 Παπαγεωργίου Ευθυµία Καφενείο – ψησταριά Σεργούλα - Ευπάλιο 26340 29122

Παπακωστοπούλου Σταυρούλα Καφενείο Μανάγουλη Ευπάλιο 22650 20155 Παπαριστείδου Κωνσταντίνος Καφέ µπαρ Σεργούλα Ευπάλιο 26340 91785

Αγκυροβόλιο Kαφενείο – Ουζερί Ασηµακοπούλου 2 – Ψανή - Ναύπακτος 26340 21847

Κυρίτσης Νικόλαος Kαφενείο – Ουζερί Λιµάνι Ναύπακτος 26340 25465

Αδαµόπουλος Κωνσταντίνος Kαφενείο – Ουζερί Μεναίχµου & Σιαµαντά Ναύπακτος 26340 29991

Παπαγεωργίου Παναγιώτης Kαφενείο – Ουζερί πλατεία Κεφαλόβρυσου 26340 22388

Αύρα Kαφενείο – Ουζερί Παπαγεωργίου 1 – Ψανή - Ναύπακτος 26340 25225

Πράππα Σοφία Καφενείο Μανάγουλη Ευπάλιο Σακκούλης Παναγιώτης Καφενείο Μανάγουλη - Ευπάλιο

∆ούνης Κωνσταντίνος Kαφενείο – Ουζερί ∆άφνη - Ναύπακτος 26340 21260

Πολιτοπούλου Νικολίτσα Kαφενείο – Ουζερί Μπότσαρη 7 Ναύπακτος 26340 25093 Πύργας Κωνσταντίνος Kαφενείο – Ουζερί Μεναίχµου & Καλυδώνος Ναύπακτος 26340 29239

Τριανταφύλλου Λάµπρος Καφενείο – Ουζερί Μαραθιάς Ευπάλιο 26340 91330 Φούντα Αντριάνα Καφετέρια Καστράκι - Ευπάλιο 26340 71191 Ναύπακτος Sirocco Kαφενείο – Ουζερί Γρίµποβο Ναύπακτος

 www .nafpaktorama.gr

Τουριστικός Οδηγός Ναυπάκτου


192

Το Κεφαλόβρυσο Kαφενείο – Ουζερί Αθηνών 48 - Ναύπακτος 26340 24422 Ορεινή Ναυπακτία Βήττας Γεώργιος Kαφενείο – Ουζερί Ελατού Ορεινή Ναυπακτία 26340 53017 ∆ηµοπούλου Μαρία Kαφενείο – Ουζερί Ελατού - Ορεινή Ναυπακτία 26340 53090

Πατούχας Βασίλειος Kαφενείο – Ουζερί Άνω Χώρα Ορεινή Ναυπακτία 26340 41392

SIROCCO Καφετέρεια - Σνακ Μπαρ

Σούζα Μαρία Kαφενείο – Ουζερί Άνω Χώρα Ορεινή Ναυπακτία 26340 41011 Σφήκας Νικόλαος Kαφενείο – Ουζερί 26340 41002

Κούστα Κωνσταντίνα Kαφενείο – Ουζερί Κρυονέρια Ορεινή Ναυπακτία

Κοράλι Kαφενείο – Ουζερί Μαραθιάς - Παραλιακή Φωκίδα 26340 91040

Λυµπέρη Βασιλική Kαφενείο – Ουζερί Κρυονέρια - Ορεινή Ναυπακτία 26340 48266

Μαϊστράλι Καφενείο – Ουζερί Μαραθιάς Παραλιακή Φωκίδα

Ìå èÝá ôïí Êïñéíèéáêü èá áðïëáýóåôå ðáñáäïóéáêÝò ãåýóåéò, èá âÜëåôå óôï ôñáðÝæé óáò ôá ðéï öñÝóêá øÜñéá êáé èá äïêéìÜóåôå ôç íïóôéìüôáôç ÅëëçíéêÞ êïõæßíá. Åäþ èá âñåßôå Ýíá üìïñöï, æåóôü ðåñéâÜëëïí êáé öéëéêÞ åîõðçñÝôçóç.

ÌáñáèéÜò Öùêßäáò, Ôçë. 26340 91200

Νυµφών & Καθ. ∆ωριέων 20, Ναύπακτος


Αναζητήστε το DVD "Προορισµός Ναύπακτος" µε τις 250 καλύτερες φωτογραφίες της Ναυπάκτου. Στα βιβλιοπωλεία, σε καταστήµατα µε τουριστικά είδη και σε περίπτερα σε όλη τη Ναύπακτο. Search for the DVD “Destination Nafpaktos" with 250 photographs of Nafpaktos. In bookstores, tourist shops and kiosks throughout Nafpaktos.

www.nafpaktorama.gr


194

Αλ φ α β η τ ι κό Ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 12ο Νηπιαγωγείο Ναυπά κτου, Νηπιαγωγείο, Ναύπακτος,...26340 29893 1ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου, Γυµνάσιο, Ναύπακτος,...............26340 21378 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ναυ πάκτου, ∆ηµοτικό, Ναύπακτος,....26340 27238 1ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου, Λύκειο, Ναύπακτος,............26340 22045 1ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτο υ, Νηπιαγωγείο, Ναύπακτος,.....26340 28158 1ο Τ .Ε.Ε. Ναυπάκτο υ, Τ.Ε.Ε., Ναύπακτος,........................26340 29939 2ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου, Γυµνάσιο, Ναύπακτος,...............26340 20083 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ναυ πάκτου, ∆ηµοτικό, Ναύπακτος,.... 26340 27243 2ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου, Λύκειο, Ναύπακτος, ........... 26340 27394 2ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτο υ, Νηπιαγωγείο, Ναύπακτος, ....26340 28400 2ο Τ .Ε.Ε. Ναυπάκτο υ, Τ.Ε.Ε., Ναύπακτος, .......................26340 24285 3ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου, Γυµνάσιο, Ναύπακτος, ..............26340 38053 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ναυ πάκτου, ∆ηµοτικό, Ναύπακτος, ... 26340 21475 3ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτο υ, Νηπιαγωγείο, Ναύπακτος, ....26340 23596 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ναυ πάκτου, ∆ηµοτικό, Ναύπακτος, ... 26340 23225 4ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτο υ, Νηπιαγωγείο, Ναύπακτος, ....26340 24671 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ναυ πάκτου, ∆ηµοτικό, Ναύπακτος, ... 26340 28858 5ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτο υ, Νηπιαγωγείο, Ναύπακτος, ....26340 24671 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ναυ πάκτου, ∆ηµοτικό, Ναύπακτος, ... 26340 27485 6ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτο υ, Νηπιαγωγείο, Ναύπακτος, ....26340 22095 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ναυ πάκτου, ∆ηµοτικό, Ναύπακτος, ...26340 29829 7ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτο υ, Νηπιαγωγείο, Ναύπακτος, ....26340 22424 8ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτο υ, Νηπιαγωγείο, Ναύπακτος, ....26340 29429 9ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτο υ, Νηπιαγωγείο, Ναύπακτος, ....26340 21478 A A.M., Cafe Bar, Ναύπακτος, .............................................697498514 ACS, Courier, Ναύπακτος, .............................................26340 38666 Adams Service, Οδική Βοήθεια, Ναύπακτος, ....................26340 31161 Admir al Sports Shop, Αθλητικά Είδη, Ναύπακτος, .............26340 25537 Alexi And rioti, Αξεσουάρ, Ναύπακτος, ............................26343 00679 Alimenta , Super Market, Ναύπακτος, .............................26340 29714 ALL-TIME, Ανδρικά – Γυναικεία, Ναύπακτος, ....................6944782082 Alpha Bank, Τράπεζα, Ναύπακτος, ................................26340 20090 Alpin Club, Rafting, Kayak, Ορεινή Ναυπακτία, ................210 6753514 Alumil Νικολά ου, Αλουµινοκατασκευές, Ναύπακτος, ........26340 71294 Ameli, Εσώρουχα, Ναύπακτος, ......................................26340 25795 Anna s Store, Γυναικεία - Εσώρουχα, Ναύπακτος, ............26340 23925 Antenna Stores, ∆ορυφορικά-Κεραίες, Ναύπακτος, ..........26340 21911 Apollo Beach, Ξενοδοχείο, Παραλιακή Φωκίδα, ................26340 91321 Arac hna, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, ...........................26340 20135 ART, Κατασκευή Ετοίµων Ενδυµάτων, Ναύπακτος, ...........26340 29416 Art & Design, Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου – ∆ιακόσµηση, Ναύπακτος, ................................................................26340 38141 Art & Toy, Παιχνίδια - ∆ώρα - ∆ιακόσµηση, Ναύπακτος, .....26340 21777 Arte in pelle, ∆ερµάτινα, Ναύπακτος, .............................26340 28278 Artisti, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, ...............................26340 20007 ASSOS, Καθαρισµοί κτηρίων, Ναύπακτος, .......................26340 38900 ATO P Computing, Υπολογιστές, Ναύπακτος, ....................26340 38555 Auto Glow, Κέρωµα - επιδιορθώσεις σε γδαρσίµατα, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27283 Autocare, Αξεσουάρ ανταλλακτικά, Ναύπακτος, ...............26340 20018 Avanti, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, ..............................26340 23748 Avra, Ενοικιαζόµενα δωµάτια, Παραλιακή Φωκίδα, ...........26340 52920 Β Barb arossa, Cafe Bar, Ναύπακτος, .................................26340 26309 Barc ode, Cafe Bar, Ναύπακτος, .....................................26340 26710 Benetton, Ανδρικά – Γυναικεία, Ναύπακτος, ....................26340 21181 BERNABEU, Mini Soccer Club, Ναύπακτος, .....................26340 24189 Berto Lucci, Ανδρικό ντύσιµο, Ναύπακτος, ......................26340 21977 BETEN ΑΕ, Έτοιµο Σκυρόδεµα, Ναύπακτος,..................... 26340 22115 Big Fish, Εστιατόριο, Παραλιακή Φωκίδα, .........................6944528898 BIOTHERM, Θέρµανση - κλιµατισµός, Ναύπακτος, ............26340 25145 Blue Lake, Beach Bar, Παραλιακή Φωκίδα, .....................26340 51900 Bocc a di rossa, Εστιατόριο, Ναύπακτος, .........................26340 38144 C Cafe del mar, Cafe Bar, Ναύπακτος, ...............................6977794429 Cafe Κάστρο , Cafe Bar, Ναύπακτος, ...............................26340 25121 Cafe Τούνελ, Cafe Bar, Ναύπακτος, ...............................26340 28660 Cano n, Υπολογιστές, Ναύπακτος, ..................................26340 24559

Captain Jimmys, Ταβέρνα, Παραλιακή Φωκίδα, ...............26340 91050 Captain Jimmys, Ενοικιαζόµενα δωµάτια, Παραλιακή Φωκίδα, .................................................................................26340 91050 Carmania, Αξεσουάρ αυτοκινήτων – ασφάλειες -οδική βοήθεια, Ναύπακτος, ...............................................................26340 20148 Casa Bianca, Λευκά Είδη, Ναύπακτος, ...........................26340 24404 Casa da Sogno, ∆ιακοσµήσεις εσωτερικών χώρων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21718 Casa di Margarita, Λευκά Είδη – Ταπετσαρίες- ∆ιακόσµηση, Ναύπακτος, .................................................................................26340 28543 Casa di Scarpe, Παπούτσια, Ναύπακτος, .........................26340 21522 Casa di Vetro, Είδη ∆ώρων & ∆ιακόσµισης, Ναύπακτος, ....26340 29257 Castello, Cafe Bar, Ναύπακτος, .....................................26340 21925 Center Shoes, Παπούτσια, Ναύπακτος, ...........................26340 28785 Central, Ανδρικό ντύσιµο, Ναύπακτος, ............................26340 23443 Centro, Cafe Bar, Ναύπακτος, .......................................26340 38021 Cervantes, Cafe Bar, Ναύπακτος, ..................................26340 38700 Chic & Chea p, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, ....................26340 23812 Circles, Cafe Bar, Ναύπακτος, ........................................6973044129 Citroen, Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, ...........26340 24255 Club Cinema, Club, Ναύπακτος, ....................................26340 26026 Collazione, Καφέ – κρεπερί, Παραλιακή Φωκίδα, .............................................................2266770706, 6981947733 Computer Practica, Σχολή Η/Υ, Ναύπακτος, .....................26340 24505 Copa Cambana , ∆εξιώσεις – Εκδηλώσεις, Ναύπακτος, ......26340 28504 Cosmosfair, Είδη ∆ώρων, Ναύπακτος, ............................26340 38492 COSMOTE, Κινητή Τηλεφωνία, Ναύπακτος, ......................26340 21577 Creative Concepts, Σύµβουλος επιχειρήσεων, Ναύπακτος, .6979226002 Crocodilino, Παιδικά Ρούχα, Ναύπακτος, ........................26340 20110 Crysta l Mountain Hotel, Ξενώνας, Ορεινή Ναυπακτία, .......26340 41555 D D.N.A...I, Συνεργείο Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, ................26340 38002 Decibel, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, ............................26340 29046 Delizia, Κρεπερί, Ναύπακτος, .......................................26340 21771 Design, Παιδικά Ρούχα, Ναύπακτος, ..............................26340 24034 Deutsch 4 U, Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Ναύπακτος, ...........26340 20002 DIA, Super Market, Ναύπακτος, ....................................26340 21033 Dias, Παιδικά ρούχα, Ναύπακτος, ..................................26340 21443 Digital Ar t, Επεξεργασία Φωτογραφίας - Video, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21944 Diva , Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, .................................26340 24553 Dock, Cafe Bar, Ναύπακτος, ..........................................6985013814 DOLCE ITALIA, Ζαχαροπλαστείο, Ναύπακτος, ...................26340 25955 Dolls, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, ................................26340 23163 Douros, Εσώρουχα, Ναύπακτος, ....................................26340 21644 DUR, Ανδρικό ντύσιµο, Ναύπακτος, ...............................26340 25929 Dyn amic Service, Συνεργείο Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, .....26340 24164 Dyn amotors, Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, ......26340 38420 E El Viento, Cafe Bar, Ναύπακτος, ....................................26340 29971 el-le beauty, Studio Αισθητικής, Ναύπακτος, ...................26340 22007 Electron so und & light systems, Εξοπλισµοί Συναυλιών, Ναύπακτος, ................................................................................ 26340 23132 Elite Strom, Λευκά είδη, Ναύπακτος, .............................26340 21164 Elle, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, ......................................26343 00655 Embargo live, Κέντρο διασκέδασης, Ναύπακτος, ...............6944460012 Enter Grap hics, Γραφικές Τέχνες, Ναύπακτος, .................26340 38122 Envy, Εσώρουχα, Ναύπακτος, .......................................26340 21944 Eurobank, Τράπεζα, Ναύπακτος, ...................................26340 29845 EURONICS, Ηλεκτρικές Συσκευές, Ναύπακτος, ................26340 20137 Evinos River, Rafting – δραστηριότητες, Ορεινή Ναυπακτία, .................................................................................26340 26435 Expert, Ηλεκτρικές συσκευές, Ναύπακτος, ......................26340 38601 Extreme, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, ............................26340 28526 F First Cars, Καινούργια και µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21228 Fisico, Γυµναστήριο, Ναύπακτος, ...................................26340 22023


195 FJ, Γυναικεία – Αξεσουάρ, Ναύπακτος, ............................6976610360 Flora l, Αξεσουάρ Μόδας, Ναύπακτος, .............................26343 00720 For d Ζαχαρής, Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, ...26340 29630 Foxy Ladies Ac cessories, Αξεσουάρ Μόδας, Ναύπακτος, ...26340 24853 Funky fish, Αξεσουάρ Μόδας, Ναύπακτος, .......................6972270729 G G&T Elec tronics, Service - Ηλεκτρονικά, Ναύπακτος, ........ 26340 38028 Gala Ca fe, Cafe Bar, Ναύπακτος, ...................................26340 21782 Game Buster, Video Club, Ναύπακτος, ........................... 26340 22455 Game Lan, Internet Cafe, Ναύπακτος, ............................ 26340 38143 Gla mour cafe, Cafe Bar, Ναύπακτος, ..............................26340 21310 Gla ss Cleaning, Ολοκληρωµένα συστήµατα καθαρισµού, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27605 Goodys, Fast Food, Ναύπακτος, ..................................... 8011000011 GRAFHICS PRESS, Τυπογραφείο, Ναύπακτος, ..................26340 23221 Green and Blue, Ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα, Παραλιακή Φωκίδα, ................................................................................26340 91362 Green car wash, Οικολογικό πλύσιµο αυτοκινήτων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22391 Groovy, Παιδικά Ρούχα, Ναύπακτος, ...............................6945700116 H Hair Style, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος,.............................. 26340 21774 Happy Casa, Οικιακός εξοπλισµός, Ναύπακτος, ...............26340 28532 Hobby, Internet Cafe, Ναύπακτος, .................................26340 22288 Hobby s nest, Μοντελισµός, Ναύπακτος, ........................ 26340 23709 Honda – Mitsubishi - Volvo, Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27444 HONDOS CENTER, Καλλυντικά – αξεσουάρ, Ναύπακτος, ...26340 27627 Hot and Krispy, Πιτσαρία, Ναύπακτος, ............................26340 23540 Hotel Akti, Ξενοδοχείο, Ναύπακτος, ...............................26340 24171 Hotel Nafpaktos, Ξενοδοχείο, Ναύπακτος, ......................26340 23788 I Idea l Strom, Στρώµατα, Ναύπακτος, ..............................26340 24535 Il Do no, Γάµος - Βάφτιση, Ναύπακτος, ...........................26340 24978 Impress, Γραφικές Τέχνες, Ναύπακτος, ..........................26340 24487 Indalio, Cafe Bar, Παραλιακή Φωκίδα, .............................................................6974425050, 6978486668 Ink4u, Αναλώσιµα - Μελάνια, Ναύπακτος, .......................26340 21815 Internet station, Υπηρεσίες διαδικτύου, Ναύπακτος, .........26340 24068 Intgral Elec tronics, Ηλεκτρονικά - Ηχητικές Εγκαταστάσεις, Ναύπακτος, .................................................................................26340 26858 Intimite, Εσώρουχα, Ναύπακτος, ...................................26340 20093 Iren, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, ..................................26340 25440 K Karras Sound, Συστήµατα Ήχου & Εικόνας, Ναύπακτος, ....26340 29274 KASTELI CATERING, Καφεζαχαροπλαστείο, Αντίρριο, ........26340 25211 Kick off, Football club-cafe, Ναύπακτος, .........................26340 25220 Kids Wor ld , Παιδικά Ρούχα, Ναύπακτος, .........................26340 25288 L La Gondola cafe, Cafe Bar, Ναύπακτος, ..........................26340 21525 La Playia, Beach Bar, Παραλιακή Φωκίδα, ......................26340 91583 La Profumeria , Καλλυντικά – αξεσουάρ, Ναύπακτος, ........26340 38388 Lep anto Bea ch, Ξενοδοχείο, Ναύπακτος, ........................26340 23931 Lepanto Riviera, Πιτσαρία, Ναύπακτος, ..........................26340 28860 Lep anto rtv, Ραδιόφωνο - Τηλεόραση, Ναύπακτος, ...........26340 24115 Lep anto Sound, Μουσική Κάλυψη Εκδηλώσεων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22497 LIDL, Super Market, Ναύπακτος,................................... 26340 21990 Lingerie, Εσώρουχα, Ναύπακτος, ...................................26340 24446 Living ro om, Cafe Bar, Ναύπακτος, .................................6947828431 LOGO, Σφραγίδες - Επιγραφές, Ναύπακτος, ....................26340 26201 M Mad Collec tion, Ένδυση, Ναύπακτος, ............................26340 21630 Mad House, Έπιπλα – είδη δώρων, Ναύπακτος, ...............26340 24108 MARACANA, Footbal club, Ναύπακτος, ...........................6974806748 Maraschino, Beach Bar, Παραλιακή Φωκίδα, ...................6972084107 Marfin Bank, Τράπεζα, Ναύπακτος, ...............................26340 38630 MARK ET IN, Super Market, Ναύπακτος,.......................... 26340 24803 Marvin, Ένδυση, Ναύπακτος, ........................................26340 21313 Mayaba, Είδη ∆ώρων, Ναύπακτος, .................................26340 29753 Media Strom, Στρώµατα, Ναύπακτος, .............................26340 28641

Mega Ba zaar Shoes, Παπούτσια, Ναύπακτος, ..................26340 27644 Mercedes – Benz, Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 38212 Metalax fashion, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, .................26340 25142 Mexx, Παιδικά ρούχα, Ναύπακτος, .................................26340 27824 Migato, Παπούτσια, Ναύπακτος, ....................................26340 29370 Millenium Bank, Τράπεζα, Ναύπακτος, ...........................26340 25279 Minima, Υπολογιστές, Ναύπακτος, .................................26340 38040 minime, Παιδικά Ρούχα, Ναύπακτος, .............................26340 20196 Mirror Idol, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, ........................26340 26222 MIX & MATCH, Αξεσουάρ Μόδας, Ναύπακτος, .................26340 27209 Mojo, Cafe Bar, Ναύπακτος, .........................................26340 27857 Motion, Ανδρικά – Γυναικεία, Ναύπακτος, ......................26340 26247 Moto Cha mpion, Εµπόριο και Επισκευή Μηχανών, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21147 MOTO GO, Εµπορία & Service Μοτοσυκλετών, Ναύπακτος, .26340 22759 Moto Service, Συνεργείο Μηχανών, Ναύπακτος, ...............26340 22559 Multirama , Υπολογιστές, Ναύπακτος, .............................26340 26005 Must, Καφέ – µπαρ, Παραλιακή Φωκίδα, .........................6947828431 N N.R.G. sports, Αθλητικά είδη, Ναύπακτος, .......................26340 22672 Na fpa ktos Tr avel, Τουριστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ..........26340 25979 Na fs Hotel, Ξενοδοχείο, Ναύπακτος, ..............................26340 38216 Na il Salon, Ινστιτούτο οµορφιάς, Ναύπακτος, ..................26340 22592 Nicholas Coiffure, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, ....................26340 29696 Nissan Σακκούλης, Εξειδικευµένο συνεργείο – ανταλλακτικά, Ναύπακτος, ................................................................26340 22673 O Off Jeans, Ανδρικά – Γυναικεία, Ναύπακτος, 26340 23846 Opel Κυρίτσης, Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, ..26340 28801 Orange, Cafe Bar, Παραλιακή Φωκίδα, ............................26340 51494 P Paintkillers, paintball, Ευπάλιο, .....................................6974 125425 Palatino, Παιδικά Ρούχα, Ναύπακτος, .............................26340 25166 Pizza Μιχάλης, Πιτσαρία, Ναύπακτος, ............................26340 28897 Pla tinum, Γυµναστήριο, Ναύπακτος, ..............................26340 21881 Pretty Woman, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, ...................26340 21515 Primo, Παπούτσια, Ναύπακτος, .....................................26340 24557 Primo, Παπούτσια, Ναύπακτος, .....................................26340 22707 Promo, Cafe Bar, Παραλιακή Φωκίδα, .............................26340 53280 Prova , Παπούτσια, Ναύπακτος, .....................................26340 20009 Regalo, Είδη ∆ώρων, Ναύπακτος, .................................26345 27286 Regina cafe, Cafe Bar, Ναύπακτος, ................................26340 21556 Remax Connection, Μεσιτικό Γραφείο, Ναύπακτος, ..........26340 20017 Renault Κουτσογιάννης, Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 29815 Repo Studio, Βίλες, Παραλιακή Φωκίδα, ..........................6939798818 Rock Cafe, Cafe Bar, Ναύπακτος, ..................................26340 22684 S Sa lo n Complete, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, ......................26340 25231 Sa lo n de Coiffure, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, ....................26340 26405 Sa Sec , Καθαριστήριο, Ναύπακτος, .................................26340 24656 SCPA, Εµπόριο Αλουµινίου, Ναύπακτος, .........................26340 38166 Show Room Ευεξίας, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, ...........26340 22820 Siba , Εσώρουχα, Ναύπακτος, ........................................26340 22121 Simple-ideas, Ιστοσελίδες – Σύµβουλος επιχειρήσεων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 26318 Siro cco, Kαφενείο – Ουζερί, Ναύπακτος, Slide, Ανδρικά – Γυναικεία, Ναύπακτος, ..........................26340 29209 Smart, Cafe Bar, Ναύπακτος, ........................................26340 26231 Sp ecial House Service, Κοινόχρηστα – ∆ιαχείριση πολυκατοικιών, Ναύπακτος, ................................................................26340 38338 SPEEDEX , Courier, Ναύπακτος, ......................................26340 24742 Sp ortland, Γυµναστήριο – Αθλητικά είδη, Αντίρριο, ...........26340 31005 Sprider stores, Ανδρικά – Γυναικεία, Ναύπακτος, .............26340 22907 Stamatis Center, Έπιπλα, Ναύπακτος, ............................26340 24014 Star Hotel, Ενοικιαζόµενα δωµάτια, Αντίρριο, ..................26340 31391 Star Rooms Hotel, Ξενοδοχείο, Ναύπακτος, .....................26340 31396 Ster n, Ανδρικό ντύσιµο, Ναύπακτος, ..............................26340 21411 ST IHL, Αγροτικά µηχανήµατα, Ναύπακτος, ......................26340 24137 Stone, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, ...............................26340 27396 Strass, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, ...............................26340 21411 Street Life, Εµπόριο και Επισκευή Μηχανών, Ναύπακτος, ..26340 25116


196 Strutho, Κρέας Στρουθοκαµήλου, Ναύπακτος, .................26340 26473 Studio Piercing, Piercing artist, Ναύπακτος, .....................6982643837 Studio ΠΡΑΤΗ, Γραφικές τέχνες, Ναύπακτος, ..................26340 24524 Sumo Sound, Ηχοσυστήµατα αυτοκινήτων, Ναύπακτος, ....26340 27213 Suzuki, Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, ............26340 32200 Sweet & Salty, Κρεπερί, Ναύπακτος,.............................. 26340 22902 T Taste, Fast Food, Ναύπακτος, .......................................26340 24365 Tech La b, Υπολογιστές, Ναύπακτος, ...............................26340 23070 Teknik, Μελέτες – Κατασκευές, Ναύπακτος, ....................26340 38490 Think Pink, Καλλυντικά – αξεσουάρ, Ναύπακτος, .............26340 28788 Time Out, Καφές, Ναύπακτος, ......................................26340 26466 Tingerbell, Αναµνηστικά – είδη δώρων, Αντίρριο, .............26340 32153 Tom & Jerry, Παιδικά ρούχα, Ναύπακτος, .......................26340 21458 Toyota , Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, ............26340 21866 Toyota Servic e, Συνεργείο Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, ........26340 23503 Tricot, Εµπόριο Ενδυµάτων, Ναύπακτος, .........................26340 24104 Tropic Air, Θέρµανση - κλιµατισµός, Ναύπακτος, ..............26340 38400 U Unique, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, .............................26340 29666 Universal, Γυµναστήριο, Ναύπακτος, ..............................26340 29565 V-net, Εκπαίδευση Η/Υ, Ναύπακτος, ...............................26340 21103 Varnakiotis, Καλλυντικά – αξεσουάρ, Ναύπακτος, ............26340 29008 V VEDI, Ανδρικό ντύσιµο, Ναύπακτος, ...............................26340 21118 VELKO, Εµπόριο αυτοκινήτων – ανταλλακτικών – service, Αντίρριο, ................................................................................26340 32121 Vestidos, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, ............................6947081142 Viamare, Καφετέρια - µπαρ, Αντίρριο, .............................6936969166 Video la nd, Video Club, Ναύπακτος, ...............................26340 21612 Village Inn, Ξενώνας, Ορεινή Ναυπακτία, ........................26340 41433 Vittoria, Εσώρουχα, Ναύπακτος, ...................................26340 29749 Vivamar, Cafe Bar, Ναύπακτος, ......................................6944645045 Vivo woman’s fa shion, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, .........26340 24075 Vodafone, Κινητή τηλεφωνία, Ναύπακτος, .......................26340 38038 W WIND, Κινητή τηλεφωνία, Ναύπακτος, ............................26310 38210 Wizar ds – Τεχνολογική Ανάπτυξη, Υπολογιστές – διαδίκτυο, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21081 Y Yamaha – Ζαπαντής, Εµπόριο και Επισκευή Μηχανών, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21841 Z Zodiac, Cafe Bar, Ναύπακτος, .......................................26340 21290 Zoom Serie, Ζαχαροπλαστείο, Ναύπακτος, ......................26340 26122 A Αcktion, Cafe Bar, Ναύπακτος, ......................................26340 27247 ΑΒ Shop & Go, Super Market, Ναύπακτος, .......................26340 27226 Αγγελάκης Κωνσταντίνος , Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22515 Αγγελή Θεο δώρα, Καθαριστήριο, Ναύπακτος, ..................26340 21395 Αγγελής Κωνσταντίνος, Λογιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ....26340 28735 Αγγελής Νικόλαος, Ασφαλιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ......26340 25883 Αγγελική Νίκα Ρέλια, Παιδικός Σταθµός, Ναύπακτος, ........26340 21014 Αγγελόπουλος Βασίλης, Βιβλιοπωλείο - Χαρτικά, Ναύπακτος, .................................................................................26340 26447 Αγγελόπουλος Νικόλαος, Internet Cafe, Ναύπακτος, .........26340 22288 Αγγελόπουλος Χρήστος, Λογιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ...26340 22282 Άγγελος, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, ................................26340 27568 Αγκυροβόλιο, Kαφενείο – Ουζερί, Ναύπακτος, .................26340 21847 Αγνή, Ξενοδοχείο, Ναύπακτος, ......................................26340 22448 Αγουρίδης Νικόλαο ς, Χηµικός µηχανικός, Ναύπακτος, ......26340 27446 Άγρος & Κήπος, Αρχιτεκτονική κήπων, Ναύπακτος, ..........26340 28862 Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, Τράπεζα, Ναύπακτος, ...........26340 27214 Αγροτικό ς Συνεταιρισµός Ευπαλίου, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών, Ευπάλιο, ....................................................................26340 51223 Αδάµης Λάµπρος, Αρχιτεκτονική κήπων, Ναύπακτος, ........26340 28862 Αδαµόπ ουλο ς Κωνσταντίνος, Kαφενείο – Ουζερί, Ναύπακτος, .................................................................................26340 29991 Αδραχτάς Λουκάς, Τουριστικό Γραφείο, Ναύπακτος, .........26340 22285

Αδραχτάς Χρήστος, Τουριστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ........26340 22286 Αθανασόπουλος - Παπαδού λας , Ελαστικά - ζάντες - αξεσουάρ, Ναύπακτος, ................................................................26340 24666 Αθανασόπουλος Αριστείδης, Βιβλιοχαρτοπωλείο, Ευπάλιο, .26340 52451 Αθανασόπουλος Γεώργιος & Υιοί, Οικοδοµικές εργασίες, χτισίµατα, τζάκια, πέτρινες επενδύσεις, Ναύπακτος, .......................6944613748 Αθανασόπουλος Μάκης, Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, ................................................................................ 26340 62182 Αθανασόπουλος Νικόλαος, Αλουµίνια - Γυψοσανίδες, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21021 Αθανασόπουλος Ταξιάρχης, Υδραυλικές εγκαταστάσεις – Καλοριφέρ, Ναύπακτος, ...............................................................26340 28579 Αθανασοπούλου Ελένη & Γεωργία, Κοσµηµατοπωλείο, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27280 Αθανασοπούλου Μαρία, Μεταλλικά Έπιπλα, Ναύπακτος, ...26340 22791 Αθλητική Πολιτεία, Γυµναστήριο, Ναύπακτος, ..................26340 21775 Αθλητικό Στέκι, Γυµναστήριο, Ναύπακτος, ......................26340 38089 Ακρα στα άκρα, Studio περιποίησης Άκρων, Ναύπακτος, ...6977988220 Αλγό ριθµος , Φροντιστήριο, Ναύπακτος, .........................26340 25188 Αλέκος, Κατασκεύες Τζακιών, Ναύπακτος, ......................6944718975 Αλεξανδρή – Κωνσταντινίδης Ο.Ε., Χαρτικά – απορρυπαντικά – πλαστικά – είδη οικιακής χρήσης, Ναύπακτος, ..............................26340 26537 Αλεξανδρής Κωνσταντίνος, Cafe - Bar, Ευπάλιο, ..............26340 51287 Αλεξόπουλος ∆ηµήτριο ς, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22311 Αλεξόπουλος ∆ηµήτριο ς, Mini Market, Αντίρριο, ..............26340 31318 Αλεξόπουλος Ι. - Κουφογιάννης Β, Γαλακτοκοµικά προϊόντα, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24410 Αλεξόπουλος Κ ων/νος–Αδάµ, Mini Market, Αντίρριο, ........26340 31151 Αλεξοπούλου Λαµπρινή, Καφέ µπαρ, Αντίρριο, ................26340 32185 Αλθαία, Ξενώνας, Ορεινή Ναυπακτία, .............................26340 26438 Αλτανόπουλος Θ ωµά ς, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, .26340 23123 Αλφα, Συνεργείο καθαρισµού, Ναύπακτος, ......................26340 24571 Αλωνάκι, Ξενώνας, Ορεινή Ναυπακτία, ...........................26340 61315 Αµάλθεια, Είδη ∆ώρων & ∆ιακόσµησης, Ναύπακτος,......... 26340 25074 Αµπάριζα, Καφέ µπαρ – φαστ φούντ, Αντίρριο, ................6978631638 Αµπντέλ Σαλάµ Σαµίρ, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22536 Αναγνωστόπουλοι ΑΦΟΙ, Καλλυντικά – αξεσουάρ, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27627 Αναγνωστόπουλος, Προ - Πο, Ναύπακτος, ......................26343 27286 Αναγνωστόπουλος, Πρατήριο Άρτου, Ναύπακτος, ............26343 00536 Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22100 Αναγνωστόπουλος ∆ηµήτρης – Γλαβάς Γιώργος, Τεχνικό γραφείο, Ναύπακτος, ................................................................26340 21542 Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Κρεοπωλείο, Ναύπακτος, .26340 27366 Αναγνωστόπουλος Σπύρο ς, Ψησταριά, Ναύπακτος, ..........26340 24288 Αναγνωστοπούλου ∆., Βιβλιοπωλείο - Χαρτικά, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22339 Αναγνωστοπούλου Χριστίνα , Λογιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21298 Αναστασόπουλος Βασίλης, Γύψινες διακοσµήσεις, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24307 Ανδρεόπουλος Αλέξανδρος, Κουφώµατα αλουµινίου, Αντίρριο, ................................................................................ 26340 31113 Ανδρεόπουλος Γιάννης, Στρώµατα, Ναύπακτος, ...............26340 24535 Ανδρεόπουλος Ευάγγελος, Μανάβικο, Ναύπακτος, ...........26340 27522 Ανδρεόπουλος Κωνσταντίνος, Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24194 Ανδρεόπουλος Νίκος, Ψησταριά, Ναύπακτος, ..................26340 27979 Ανδρεοπούλου Ελπίδα, Ψησταριά, Αντίρριο, ....................26340 31535 Ανδρικόπουλος Πολύκαρπος, Αρχιτέκτονας, Ναύπακτος, ...26340 24278 Ανδρίτσος Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, ..26340 21065 Ανδρίτσος Αχιλλέας , Αρτοποιείο, Ευπάλιο, ......................22340 91194 Ανδρίτσου Χριστίνα, Παντοπωλείο, Ευπάλιο, ....................26340 91181 Ανδρο νιάδη Ευτυχία, Φροντιστήριο, Ναύπακτος, ..............26340 23665 Ανεµοδείκτης , Εστιατόριο, Ναύπακτος, ..........................26340 27002 Ανεµώνη, Άνθη – Φυτά, Ναύπακτος,.............................. 26340 25888 Ανθούριο , Άνθη – Φυτά, Ναύπακτος, ..............................26340 29301 Ανθώνας, Άνθη - Φυτά, Ναύπακτος, ..............................26340 24045 Αντίοχο ς - Καραγιώργος, BOSCH Service, Ναύπακτος, .......26340 24540 Αντίοχο ς - Καραγιώργος, Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24540 Αντίρριο Press, Εδηµερίδες – βιβλιοπωλείο, Αντίρριο, ......26340 31505 Αντώνης, Σίδηρα - Μπετόν, Ναύπακτος, .........................26340 25610 Αντωνία, Παραδοσιακά γλυκά και ζυµαρικά, Ορεινή Ναυπακτία,


197 .................................................................................26340 41524 Αντωνιάδης Κωνσταντίνος , Ανταλλακτικά και αξεσουάρ, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21228 Αντωνίου Ο E, Επισκευή Ηλεκτρικών Συσκευών, Ναύπακτος, .................................................................................26341 27286 Αντωνόπουλοι ΑΦΟΙ, Παπούτσια, Ναύπακτος, ..................26340 28785 Αντωνόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ, Ελαιοτριβείο, Ευπάλιο, ..............26340 51377 Αντωνόπουλος Αθανάσιος, Χωµατουργικές Εργασίες, Ευπάλιο, .................................................................................26340 51710 Αντωνόπουλος ∆ - Κυριαζή Π. ΟΕ, Άνθη - Φυτά, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24045 Αντωνόπουλος Σωτήρης , Επεξεργασία Υαλοπινάκων, Ευπάλιο, .................................................................................26340 71186 Αποστολόπουλος Παναγιώτης, Τοπογράφος, Ναύπακτος, ...26340 26515 Αποστολοπούλου Λία , Σχολή Χορού, Ναύπακτος, ..............26340 24544 Άποψη, Είδη ∆ώρων & ∆ιακόσµησης, Ναύπακτος,............ 26340 29498 Αρβανίτη ΑΦΟΙ, Ξυλουργικές εργασίες, Ευπάλιο, ..............26340 52525 Αριντζάκη ΑΦΟΙ, Μανάβικο, Ναύπακτος, .........................26340 21701 Αρτόπολις, Αρτοποιείο, Ναύπακτος, ...............................26340 20010 Αρχοντικό, Ταβέρνα, Ναύπακτος, ...................................26340 27995 Αρχοντικό, Ψησταριά, Ναύπακτος, .................................26340 27677 Αρχοντικό της Πέπως, Ξενοδοχείο, Ναύπακτος, ................26340 38185 Άρωµα, Cafe Bar, Ναύπακτος, .......................................26340 29644 Ασηµακόπουλος, Τυπογραφείο, Ναύπακτος, ....................26340 23337 Ασηµακόπουλος Ανδρέας, Καρδιολόγος, Ναύπακτος,........ 26340 23488 Ασηµακόπουλος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24003 Ασηµακοπούλου Έφη, Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27381 ΑΤΛΑΣ, Κατασκευαστική Εταιρεία, Ναύπακτος,................ 26340 20175 Αύρα, Kαφενείο – Ουζερί, Ναύπακτος, ...........................26340 25225 Αϋφαντής Λά µπρο ς, ∆ρ. Χειροπρακτικής, Ναύπακτος,....... 6972982186 Αφοι Μαστορίδ η & ΣΙΑ ΟΕ, Mini Market, Αντίρριο,............ 26340 31181 Αφροδίτη, Ξενοδοχείο, Ναύπακτος, ................................26340 29922 Αφροδίτη, Super Market, Ναύπακτος, .............................26340 23900 Αφροδίτη Λο υκά-Καραπάνου, Παπούτσια, Ναύπακτος, ......26340 29381 Αχαϊκή Τράπεζα, Τράπεζα, Ναύπακτος, ..........................26340 24101 Αχτύπης Νίκος , Ναυτιλιακός Εξοπλισµός, Ναύπακτος, ......26340 25632 B Βαβάτσικος , Ανδρικά – Γυναικεία, Ναύπακτος, ................26340 26619 Βάκρινος Μπάµπ ης, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, .................26340 24044 Βάκρινου Πανα γιώτα, Πυρηνικός Ιατρός, Ναύπακτος, .......26340 29911 Βαλµάς Παναγιώτης , Σιδηρουργείο, Αντίρριο, ..................26340 31909 Βαρασιάς Γεώργιος, Εξόρυξη πέτρας, Ευπάλιο,................26340 91772 Βαρελά ς Β. - Πελέκης Γ., Εµπορία Σιδήρου Μπετόν, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22387 Βαρελά ς Γ., Χηµικός Μηχανικός, Ναύπακτος,.................. 26340 26562 Βαρελά ς Κωνσταντίνος, Είδη κυνηγιού & αλιείας, Ναύπακτος, .................................................................................26340 23872 Βασιλείο υ ΑΦΟΙ, Αρτοποιείο - ζαχαροπλαστείο, Ναύπακτος, ................................................................................ 26340 27255 Βασιλείο υ Παρα σκευή, ∆ιατροφολόγος – ∆ιαιτολόγος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 20030 Βασίλης, Ψαροταβέρνα, Αντίρριο, ..................................26340 31195 Βασιλόπουλος Ανδρέας, Χωµατουργικές εργασίες, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22195 Βασιλόπουλος Βασίλειος, Κρεοπωλείο, Ναύπακτος, .........26340 28948 Βασιλόπουλος Βασίλης, Συνεργείο Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22354 Βασιλόπουλος Γεώργιος, Μανάβικο, Ναύπακτος, .............26340 28851 Βασιλόπουλος Γεώργιος, ∆ορυφορικά-Κεραίες, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21911 Βασιλόπουλος Νικόλαος, Υπολογιστές- αναλώσιµα – service, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22277 Βασιλόπουλος Χρήστος, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, δορυφορικά – κεραίες, Ναύπακτος,................................................... 26340 23753 Βασιλόπουλος Χρήστος, Εγκαταστάσεις υγραερίου θέρµανσης, Ναύπακτος, ...............................................................26340 27500 Βασιλοπούλου Ειρήνη, Κάβα, Ευπάλιο, ...........................26340 52480 Βασιλοπούλου Μαρία, Επιδιορθώσεις ρούχων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 23994 Βασιλοπούλου Νικολίτσα, ∆ιατροφολόγος – ∆ιαιτολόγος, Ναύπακτος, .................................................................................6941678978 Βαφειάδης Γιά ννης, Σχολή Χορού, Ναύπακτος,................. 6944718829

Βελβίνα, Ψητά Κοτόπουλα, Ναύπακτος,.......................... 26340 28446 Βέλλιου, Λευκά είδη, Ναύπακτος, ..................................26340 29919 Βέργος Θωµάς, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, ...........26340 23428 Βερόπουλος, Super Market, Ναύπακτος, .........................26340 20193 Βεττός Ανδρέας, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος,.......... 26340 28752 Βέττου Μαρία, Μεσιτικό Γραφείο, Ναύπακτος, .................26340 26752 Βήττας Γεώργιος, Kαφενείο – Ουζερί, Ορεινή Ναυπακτία, ..26340 53017 Βήττας Ιωάννης, Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Ευπάλιο, 26340 52656 Βίκη Παπαδοπο ύλου , Εσώρουχα, Ναύπακτος, ..................26340 22121 Βίλες Venetiko, Βίλες, Ναύπακτος, ................................26340 31555 Βίλες Αγνάντι, Βίλες, Ναύπακτος,................................... 6983004211 Βιο λέττα Ζαγοραίου, Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Ναύπακτος, 26340 22700 Βίτσας ∆., Ξυλουργικές εργασίες, Αντίρριο, .....................26340 26425 Βλαχάκης Κωνσταντίνος , Καρδιολόγος, Ναύπακτος, .........26340 28632 Βλαχογιάννη Νίκη, Παιδικά Ρούχα, Ναύπακτος, ...............26340 20196 Βλαχογιάννης Αθανάσιος, Βιβλιοδετείο, Ναύπακτος, .........26340 29663 Βλαχογιάννης Βασίλειος , ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, ............26340 29678 Βλαχογιάννης Θ εόδωρος, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 38188 Βλαχογιάννης Κ ωνσταντίνος, Εργαστήριο Παραδοσιακών Ζυµαρικών, Ναύπακτος,............................................................... 26340 29080 Βλαχογιάννης Παναγιώτης, Οδοντοτεχνίτης, Ναύπακτος, ...26340 22733 Βλαχογιάννης Σπύρος, Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Αντίρριο, .26340 31466 Βλάχος ∆ηµήτριος, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, ......26340 29496 Βούκλιζας Βασίλης, Τοπογράφος, Ναύπακτος, ..................6340 24062 Βούλγαρης Αθανάσιος, ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, ...............26340 28590 ΒΥΘΟΣ, Ιχθυοπωλείο, Ναύπακτος, .................................26340 22002 Γ Γαβριηλίδης ∆ηµήτρης, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, 26340 21307 Γαλάνη, Είδη κυνηγιού & αλιείας, Ναύπακτος,................. 26340 27431 Γαλάνη Ουρανία, Παιδίατρος, Ναύπακτος, ......................26340 22093 Γαλάνης Μάρκος, Μαγνητική Τοµογραφία-Υπέρηχοι-Triplex, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21737 Γατοµάτης Κωνσταντίνος – Σαλούρου Αθηνά, Είδη ∆ώρων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 29753 Γείτονας, Ταβέρνα, Ναύπακτος, .....................................26340 21221 Γείτονας Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, 26340 27581 ΓΕΜΑΚ ΑΕ, Αντιπροσωπεία - διανοµή ποτών, Ευπάλιο, .......26340 25125 Γενική Ταχυδροµική, Courier, Ναύπακτος, .......................26340 38035 Γενικό, Φροντιστήριο, Ναύπακτος, .................................26340 23926 Γερµανός, Κινητή Τηλεφωνία, Ναύπακτος, ......................26340 38222 Γεύσεις, Cafe Bar, Ευπάλιο, ..........................................26340 51960 Γεύσεις, Fast Food, Ναύπακτος, ....................................26343 00617 Γευστικό, Fast Food, Ναύπακτος, ..................................26340 24848 Γευστικό, Ταβέρνα, Ναύπακτος, ....................................26340 29844 Γεωπονική Γωνιά, Φυτώρια - γεωπονικά, Ναύπακτος, .......26340 21190 Γεωργακό πουλο ς, Μανάβικο, Ναύπακτος, ......................26340 24012 Γεωργακό πουλο ς, Κοσµηµατοπωλείο, Ναύπακτος, ...........26340 23862 Γεωργακό πουλο ς Γεώργιος , Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, ................................................................................ 26340 24604 Γεωργακό πουλο ς Ευ θύµιος, Χωµατουργικές και οικοδοµικές εργασίες, Ευπάλιο, ....................................................................26340 52600 Γεωργακό πουλο ς Νικόλαος, Φανοποιείο, Ευπάλιο, ...........26340 52341 Γεωργακό πουλο ς Οδυσσέας, Μοκέτες - Τέντες, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24024 Γεωργακό πουλο ς Πανα γιώτης, Καφενείο – ψησταριά, Ευπάλιο, .................................................................................26340 51448 Γεωργακό πουλο ς Χρήστο ς, Τοπογράφος, Ναύπακτος, .......26340 21110 Γεωργακο πούλο υ ∆ιονυσία, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24752 Γεωργακο πούλο υ Ελένη, Μπαταρίες όλων των τύπων – ηλεκτρονικά εξαρτήµατα, Ναύπακτος, ..............................................26340 29947 Γεωργακο πούλο υ Παρα σκευή, Παιδικά Ρούχα, Ναύπακτος, 6945700116 Γεωργικόπου λοι ΑΦΟΙ, Τυπογραφείο, Ναύπακτος,.............26340 24735 Γεωργικοπού λου Ιωάννα, Φωτοτυπίες, Ναύπακτος, ..........26340 21691 Γεωργίου Γεώργιο ς, Λευκά είδη, Ναύπακτος, ..................26340 21164 Γεωργούλας, Ταβέρνα, Παραλιακή Φωκίδα, ....................26340 91220 Γιαννόπουλος Νικό λαο ς, Έπιπλα, Ναύπακτος, .................26340 28641 Γίδας Φώτιος, Οικοδοµικές εργασίες, Αντίρριο, .................6972247772 Γκανιάτσου Νικολίτσα , Ελαιοτριβείο, Ευπάλιο, .................26340 91422 Γκέκα Μαρία, Οπτικά, Ναύπακτος, .................................26340 22922 Γκέκα ς Κωνσταντίνος, Αλουµινοκατασκευές, Ευπάλιο,......26340 -51187 Γκίζας Βασίλειο ς, ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, .......................26340 25801 Γκοτσόπουλος Σπύ ρος , Ακτινολόγος, Ναύπακτος, .............26340 22222 Γκούβρα Αγγελική, Φρούτα – Λαχανικά, Ναύπακτος, .........26340 24122


198 Γλαβίνος Αντώνης, Κουρείο, Ναύπακτος, ........................26340 22508 Γλαβίνος Παναγιώτης, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, ..............26340 25231 Γνώση, Βιβλιοπωλείο - Χαρτικά, Ναύπακτος, ....................26340 22339 Γονατάς Χρήστος, Καθαριστήριο, Ναύπακτος, ..................26340 24500 Γούλας Σπύρος, Σχολή Εκπαίδευσης Σκύλων, Ναύπακτος, .26340 25329 Γουργουλέτης Αθανάσιος, Συµβολαιογράφος, Ναύπακτος, 26340 22312 Γουργουλέτης Παναγιώτης, Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Ευπάλιο, .................................................................................26340 91494 Γουσοπούλου Ξένια, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, .................26340 21774 Γραβιήλ Βελής, Μάρµαρα - Γρανίτες, Ναύπακτος, ............26340 29497 Γραµµάτη Βα σιλική, Κατασκευή επίπλων κουζίνας, Ευπάλιο, .................................................................................26340 52481 Γραµµάτης Κώστας, Είδη Υγιεινής, Ευπάλιο, ....................26340 51182 Γραµµένου Ελένη – Σταυροπούλου Σ., Καθαριστήριο, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24169 Γρατσάνης Χρήστος , Παραδοσιακά τυροκοµικά προϊόντα, Ευπάλιο, .................................................................................26340 52700 Γράψιας Σπύρος, Ζαχαρώδη - Τσιγάρα, Ναύπακτος, .........26340 26647 Γρηγορόπουλος, Ενοικιαζόµενα δωµάτια, Ορεινή Ναυπακτία, .................................................................................26340 61424 Γρίµπο Καφέ, Cafe Bar, Ναύπακτος, ...............................26340 25473 Γρίµποβο, Ταβέρνα, Ναύπακτος, ...................................26340 28512 Γυµνάσιο Αντιρρίου, Γυµνάσιο, Αντίρριο, ........................26340 31495 Γυµνάσιο Ευπαλίου, Γυµνάσιο, Ευπάλιο, ........................26340 51221 Γωνιά, Ταβέρνα, Ναύπακτος, ........................................26340 26111 Γωνιά του Γλυκού, Ζαχαροπλαστείο, Ναύπακτος, .............26340 26125 ∆ ∆αβανέλλο ς Γιώργος, Πιτσαρία – καφετέρια, Ευπάλιο, ......26340 91140 ∆αβανέλος, Super Market, Ναύπακτος, ...........................26340 27528 ∆αµάσκος, Ταβέρνα, Ναύπακτος, ..................................26340 31000 ∆ανιήλ, Ταβέρνα, Ορεινή Ναυπακτία, .............................26340 45370 ∆εδότσης, Χρώµατα - σιδηρικά, Ναύπακτος, ....................26340 23011 ∆εδράµη Αγγελική, Παιδίατρος, Ναύπακτος, ...................26340 27777 ∆εληµάρη Βασιλική, Ψησταριά, Ορεινή Ναυπακτία,.......... 26340 45323 ∆εληµάρης Γιώργος, Cafe – Κρέπα, Ορεινή Ναυπακτία, .....26340 45257 ∆ελφίνι Cafe, Cafe Bar, Ναύπακτος, ...............................26340 27715 ∆ηµάκος Μπάµπης, Εµπορία Γερανών - Ανυψωτικές Εργασίες, Ναύπακτος, ................................................................26340 25635 ∆ηµήτρης, ∆ολώµατα, Ναύπακτος, .................................26340 27347 ∆ηµήτριος Κ. Κωστάκης, Φυσικοθεραπευτής, Ναύπακτος, .26340 29929 ∆ηµητρόπουλος Φώτης, Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, .................................................................................6945382943 ∆ηµητροπούλου Βάσω, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, .............26340 24951 ∆ηµολιάνης Γιάννης, Εµπορία & Service Μοτοσυκλετών, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22759 ∆ηµόπουλος Άρης, Ελαιοχρωµατισµοί, Ναύπακτος, ..........26340 21606 ∆ηµόπουλος Βασίλης, Ψητοπωλείο – σουβλάκι, Ναύπακτος, .................................................................................26340 28747 ∆ηµόπουλος Ερωτόκριτος, Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27731 ∆ηµόπουλος Κωνσταντίνος , Οπωροπωλείο – µίνι µάρκετ, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27828 ∆ηµόπουλος Κωνσταντίνος , Μανάβικο, Ναύπακτος, ..........26340 24825 ∆ηµόπουλος Πα ναγιώτης, Ηλεκτρολογείο Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24495 ∆ηµόπουλος Χρήστος – Φώτης, Ελαιοχρωµατισµοί, Ναύπακτος, .................................................................................6972075694 ∆ηµοπούλου ∆ήµητρα, Λογιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, .....26340 28500 ∆ηµοπούλου Μαρία, Kαφενείο – Ουζερί, Ορεινή Ναυπακτία, .................................................................................26340 53090 ∆ηµοπούλου Μαρία, Συµβολαιογράφος, Ναύπακτος, ........26340 28950 ∆ηµοπούλου Παρασκευή, Οικιακός εξοπλισµός, Ναύπακτος, .................................................................................26340 28532 ∆ιαθερµική, Θέρµανση - κλιµατισµός, Ναύπακτος, ...........26340 26180 ∆ιαµαντόπουλος, Ηλεκτρικά είδη, Ναύπακτος, .................26340 28607 ∆ιεθνές, Ξενοδοχείο, Ναύπακτος, ..................................26340 27342 ∆ογάνη Μαρία, Αναµνηστικά – είδη δώρων, Αντίρριο, .......26340 32153 ∆οµική Ναυπάκτου, Οικοδοµικές επιχειρήσεις, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27819 ∆ούνη Ελένη, Mini Market, Ναύπακτος, ..........................26340 29450 ∆ούνη Κάτια, Φωτογράφηση Γάµων, Ναύπακτος, ..............6944608740 ∆ούνης, Εµπόριο σιδήρου, Ευπάλιο,...............................26340 52951 ∆ούνης Κωνσταντίνος, Kαφενείο – Ουζερί, Ναύπακτος, .....26340 21260 ∆ούνης Μιλτιά δης, Κάβα, Ναύπακτος, ............................26340 25346 ∆ούρος, Επεξεργασία & τυποποίηση κρέατος, Ναύπακτος, 26340 22904

∆ούρος, Αλλαντικά – Τυροκοµικά, Ναύπακτος,................ 26340 24780 ∆ούρος Αθανάσιος , Ανδρικό ντύσιµο, Ναύπακτος, ............26340 25929 ∆ούρος Βασίλειος, Ξενώνες, Ορεινή Ναυπακτία, ..............26340 41577 ∆ούρος Βασίλειος, Εµπορία Ξυλείας, Ναύπακτος, .............26340 22810 ∆ούρος Γεώργιος, Θέρµανση - κλιµατισµός, Ναύπακτος, ...26340 29761 ∆ούρος ∆ηµήτρης, Παθολόγος, Ναύπακτος, ....................26340 22555 ∆ούρος Κωνσταντίνος, Αλλαντικά – Τυροκοµικά, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24780 ∆ούρος Νίκος, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, ........................26340 29696 ∆ούρου ΑΦΟΙ, Κάλτσες, Ευπάλιο, ..................................26340 71500 ∆ρίβας Γεώργιος , Λευκά είδη, Ναύπακτος,..................... 26340 29888 ∆ρυµνα , Ενοικιαζόµενα δωµάτια, Παραλιακή Φωκίδα, .......22660 71204 ∆ωρικά, Μάρµαρα – Γρανίτες, Ναύπακτος,..................... 26340 25282 ∆ωρικά Κρέατα, Παραδοσιακό κρεοπωλείο – παντοπωλείο, Ναύπακτος, .................................................................................26340 29479 ∆ωρικά Μάρµαρα ΑΒΕΕ, Επεξεργασία & εµπορία µαρµάρων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 23918 ∆ωρική Φλέγγα, Μεσιτικό Γραφείο, Ευπάλιο, Ε Εβίβα, Κάβα, Ναύπακτος, .............................................26340 26018 Εθνική Ασφαλιστική, Ασφαλιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ....26340 24298 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Τράπεζα, Ναύπακτος, ..............26342 27286 Ειδικό Σχολείο Ναυπάκτου, Ειδικό Σχολείο, Ναύπακτος, Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου, Ειρηνοδικείο, Ναύπακτος, .........26340 27254 Εκατόν ένα, Έπιπλα, Ναύπακτος, ..................................26340 21535 Εκατόν ένα, Έπιπλα, Ναύπακτος, ...................................26340 29421 Εκπαιδευτήρια Πάνου, Eκπαιδευτήρια, Ναύπακτος, ..........26340 21607 Έκφραση, Είδη ∆ώρων, Ναύπακτος, ..............................26339 20044 Έκφραση, Αξεσουάρ Μόδας, Ναύπακτος,........................26340 20044 Ελαιώνα ς Ζέλιου, Ξενοδοχείο, Ναύπακτος, ......................26340 45056 Ελευθεράκη Λένα, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος,....................26343 00655 Ελέφα ντας, Μπαλόνια – γάµος – βάφτιση, Ναύπακτος, .....26340 26461 Εµπορική Τράπεζα, Τράπεζα, Ναύπακτος, .......................26340 29433 Εµποροτεχνική, Υδραυλικά - είδη υγιεινής, Ναύπακτος,.....26340 28546 Εµπρός, Εβδοµαδιαία εφηµερίδα, Ναύπακτος,................. 26340 25525 Εν Πλώ, Εστιατόριο, Παραλιακή Φωκίδα, ........................26340 51522 ένα + ένα, Είδη ∆ώρων, Ναύπακτος, .............................26340 21303 ένα + ένα, Video Club, Ναύπακτος,............................... 26340 21303 Ένωση Αγροτικών Συναιτερισµών, Μεσολογγίου – Ναυπακτίας, Ναύπακτος, ...............................................................26340 27286 Εξάντας , Delivery – fast food, Αντίρριο, ..........................26340 32451 Επιγραφές Στάικο ς, Σφραγίδες - Επιγραφές, Ναύπακτος, ..26340 26056 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, Κέντρο ακουστικών Βαρηκοϊας, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22052 Επιπλέον, Έκθεση επίπλων – εξοπλισµοί καταστηµάτων – µελέτη χώρου, Ναύπακτος, ................................................................26340 27072 Επιπλοποιείο Αφοι Χ . Βασιλείου Ο.Ε., Επιπλοποιείο, Αντίρριο, .................................................................................26340 51107 Ευ - Ζ ην, Φούρνος - Ζαχαροπλαστείο, Ναύπακτος, ...........26340 23350 Εύ - ο ινος, Μεζεδοπωλείο, Ναύπακτος, ..........................26340 28266 Ευαγγελάτου Ειρήνη, Θεατρικό Εργαστήρι, Ναύπακτος, ....26340 26404 Ευθυµιόπουλος, Super Market, Ναύπακτος,.....................26340 24888 Ευθυµιόπουλος Κων/νο ς, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Αντίρριο, .................................................................................26340 32104 Ευθυµιόπουλος Ο.Ε., Χωµατουργικές εργασίες, Αντίρριο, ..26340 31323 Ευρωκτηµατοµεσητική, Μεσιτικό Γραφείο, Ευπάλιο, .........26340 51619 Ευρωµεσητική, Μεσιτικό Γραφείο, Ευπάλιο, ....................26340 52740 Ευσταθίου Ελένη, Εµπόριο ειδών διατροφής, Ευπάλιο, ......26340 51427 Ευσταθίου Κωνσταντίνος, Φυσικοθεραπευτής, Ναύπακτος, 26340 26800 Ζ Ζαβέρδα Μαρία, Εµπόριο αυτοκινήτων – ανταλλακτικών – service, Αντίρριο, ...................................................................26340 32121 Ζαβέρδας Ταξιάρχης, Κρεοπωλείο, Ναύπακτος, ...............26340 23738 Ζαβέρδας Ταξιάρχης, Κρεοπωλείο, Ευπάλιο, ...................26340 28535 Ζαϊµη ΑΦΟΙ, Αλουµινοκατασκευές, Ευπάλιο, ...................26340 71535 Ζαµπάρα ΑΦΟΙ, Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, .........26340 22400 Ζαµπάρας Θεόδ ωρος, Σιδηρουργείο, Αντίρριο, .................26340 31193 Ζαρκάδα Κωνσταντίνα, Σιδηροκατασκευές, Ευπάλιο, .........26340 91668 Ζαρκάδου Τα σία , Έπιπλα, Ναύπακτος, ............................26340 29421 Ζαρµακούπης ∆ηµήτρης , Είδη οικοδοµών, Ναύπακτος, .....26340 28570 Ζαχαρά τος Σπυρίδων, Ορθοπεδικός, Ναύπακτος, .............26340 24870 Ζέλιου – Καραγιάννη Χρύσα, Εµπόριο Αλουµινίου, Ναύπακτος, .................................................................................26340 38166 Ζήκος Παναγιώτης, Κατασκευή ξύλινων µικροαντικειµένων, Αντίρριο,


199 .................................................................................6946212670 Ζησιµ όπουλος Γρηγόριος, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 38001 Ζησιµ όπουλος ∆ηµήτριος, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27685 Ζησιµ όπουλος Θεόφιλος, Λογιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ..26340 23760 Ζησιµ όπουλος Κυριάκος, Αγροτικά µηχανήµατα, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24137 Ζησιµ όπουλος Κυριάκος, Μοτοσυκλέτες Ποδήλατα, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24137 Ζησιµ όπουλος Χαράλαµπος, Ηλεκτρικά είδη, Ναύπακτος,.. 26340 28827 Ζµπούκης Βασίλης, Υπολογιστές, Ναύπακτος, ..................26340 38040 Ζορµπάς, Κέντρο διασκέδασης, Ναύπακτος, .....................6937132393 Ζορµπάς, Ξενώνας, Ορεινή Ναυπακτία, ...........................26340 41771 Ζορµπάς Γεώργιο ς, Εµπειροτέχνης Χωµατουργικές Εργασίες, Ναύπακτος, ................................................................26340 23267 Ζορµπάς Ηλίας, Παθολόγος, Ναύπακτος, ........................26340 25666 Ζορµπάς Χρήστο ς, Courier, Ναύπακτος, ..........................26340 38666 Ζυγορο νίκος Θέµης, Τοπογράφος, Ναύπακτος, ................26340 26588 Ζώης Κωνσταντίνο ς, Παντοπωλείο, Ευπάλιο, ...................26340 71021 Ζωιτάκης – Παπακωστόπουλος Ο.Ε., Αλουµίνια – Γυψοσανίδες, Ναύπακτος, ................................................................26340 21596 Ζωϊτακης Βασίλειος, Χωµατουργικές Εργασίες, Ευπάλιο, ...26340 51647 Ζωιτός Ευθύµιος, Πραγµατογνωµοσύνες, Τολοφώνα, ........22660 71329 Ζωργιός, Ηλεκτροµηχανολογικά, Ναύπακτος, ..................26340 27195 Ζωργιός ∆ηµήτρης, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, ..................26343 00788 Ζωργιός Νίκος, Σχολή Χορού, Ναύπακτος, .......................6944226787 Ζωσιµάδ η Ελένη, Εσώρουχα, Ναύπακτος,........................26340 21644 Η Η-Y.gr, Υπολογιστές- αναλώσιµα – service, Ναύπακτος, .....26340 22277 Ηλεκτρικό ς Κύκλο ς, Ηλεκτρικά είδη, Ναύπακτος, .............26340 28607 Ηλεκτροτεχνική, Ηλεκτρολογικό υλικό-Φωτιστικά, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24208 Ήλιον, Ξενοδοχείο, Ναύπακτος, .....................................26340 21222 Ηλιόπουλος, Ψαροταβέρνα, Παραλιακή Φωκίδα, ..............26340 52111 Ηλιόπουλος Γεώργιος, Ψυκτικός, Αντίρριο, ......................26340 31384 Ήφ αιστος, Μεταλλικά Έπιπλα, Ναύπακτος, .....................26340 22791 Θ Θάνος, Beach Bar, Παραλιακή Φωκίδα, ..........................26340 91160 Θεοδωρόπουλος, Super Market, Ναύπακτος,................... 26340 27202 Θεοδωρόπουλος - Ανδρεόπουλος, Φρούτα-Λαχανικά, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22152 Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, Ασφαλιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21111 Θεοδωρόπουλος Θέµης , Τουριστικό Γραφείο, Ναύπακτος,. 26340 26250 Θεοδωρόπουλος Θέµης , Καινούργια & µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, Ναύπακτος, ................................................................26340 26250 Θεοδωρόπουλος Θέµης , Ασφαλιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, .................................................................................26340 26250 Θεοδωρόπουλος Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ναύπακτος, .................................................................................26340 25800 Θεοδωρόπουλος Ιωάννης, Χωµατουργικές εργασίες, Αντίρριο, ..................................................................................6944887261 Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος , Φάρµα αγρίων ζώων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27572 Θεοδωρόπουλος Νίκος, Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22464 Θεοδωροπούλου Μάρθα, Αισθητικός, Ναύπακτος, ............26340 26352 Θεοφά νης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, ....26340 38416 Θεοφά νης Παναγιώτης, Ακτινολόγος, Ναύπακτος, ............26340 23927 ΘΕΡΜΟ ΖΕΛ ΑΕ, Εργοστάσιο Κατασκευής Τζακιών, Αντίρριο, .................................................................................26340 45376 Θερµοκήπια Ναυπάκτου, Θερµοκήπια – οικολογικά προϊόντα, Ναύπακτος, ................................................................26340 27572 Θωµόπουλος, Ψησταριά, Ναύπακτος, .............................26340 21000 Θωµόπουλος Ανδρέας, Φανοποιία – Βαφές φούρνου, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22836 Θωµόπουλος Κ. - Λαγαρός Π., Θέρµανση - κλιµατισµός, Ναύπακτος, .................................................................................26340 25145 Ι ΙΑΤ ΡΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ, Μαγνητική Τοµογραφία-Υπέρηχοι-Triplex, Ναύπακτος, ................................................................26340 21737 Ιατρικό Ινστιτούτο, Αξονική τοµογραφία -Υπέρηχοι, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22222

Ιντερσαλόνικα, Ασφαλιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ............26340 38929 Ιωάννου ∆ηµήτρης, Παραγωγές Ραδιόφωνο - Τηλεόραση, Ναύπακτος, .................................................................................6972332564 Ιωάννου ∆ηµήτρης, Επεξεργασία Φωτογραφίας - Video, Ναύπακτος, .................................................................................6972332564 K Κάβα Β, Ειρήνη Βασιλοπούλου, Ευπάλιο, .......................26340 52480 Καβουκλής Εµµανουήλ, Κατασκεύες κτηρίων, Ευπάλιο,.... 210-3210104 Καζανάς Χ ρήστος, Κρύσταλλα - καθρέφτες, Ναύπακτος, ...26340 53266 Καζατζή Μαρία, Παντοπωλείο, Ευπάλιο, .........................26340 51201 Καθ’ οδόν, Cafe Delivery, Ναύπακτος, ............................26340 20120 Καίσαρης Βασίλειος, Επένδυση πέτρας – πλάκας, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24359 Κάκκος Θεόδωρος, Αγροτικά – κτηνοτροφικά εφόδια, Αντίρριο, .................................................................................26340 31615 Κάκκος Σταύρος, Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Ναύπακτος, .....26340 22000 Κάκκος Χρήστος - Continenta l, Ελαστικά - ζάντες – αναρτήσεις, Ναύπακτος, ................................................................26340 27861 Κακούρας Κώστας, Ηλεκτρονικά - Ηχητικές Εγκαταστάσεις, Ναύπακτος, .................................................................................26340 26858 Κακούσης, Τυρόπιτα – Μπουγάτσα, Ναύπακτος, ..............26340 22241 Καλαβρουζιώτης Ανδρέας, Υπηρεσίες φροντιστηρίου ΜΕ, Αντίρριο, .................................................................................26340 32018 Καλαντζής ∆., ∆εξιώσεις – Εκδηλώσεις, Ευπάλιο, ..............6947528029 Καλαντζ ής Κωνσταντίνος, Συνταξιοδοτικές υποθέσεις, Ναύπακτος, ................................................................................26340 25843 Καλαντζής Νικόλαος, Εργαστήριο Ζωγραφικής, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21833 Καλκανίδ η Βίλυ, Εκπαίδευση Η/Υ, Ναύπακτος, .................26340 21103 Καλλιαντέρης Χρήστος, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, .............26340 24047 Καλλίνικος Γεώργιος, Ηλεκτρικές Συσκευές, Ναύπακτος, ..26340 27635 Καλλίνικος Ευάγγελος, Θέρµανση - κλιµατισµός, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24995 Καλλίνικος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρικές Συσκευές, Ναύπακτος, .................................................................................26340 20137 Καλπακιώρη Μαργαρίτα – Ιωάννα, Άνθη – Φυτά, Ναύπακτος, .................................................................................26340 29301 Καλπακιώρης Βασίλειος, Αλουµινοκατασκευές, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24427 Καλτσάς Βασίλης, Αναλώσιµα - Μελάνια, Ναύπακτος, .......26340 21815 Καλτσής Παύλος, Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, .......26340 26721 Καλύβα - Γαλάνη Πα ναγιώτα, Μικροβιολόγος, Ναύπακτος, 26340 27000 Καλφούντζος Ευστά θιος, Αρτοποιείο, Ναύπακτος, ............26340 28538 Καλφούντζου Αγγελική, Κοµµωτήριο, Αντίρριο, ................26340 45271 Κανέλλη Φιλάνθη, ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, ......................26340 38103 Κανέλλος Αντώνης, Ξυλουργικές εργασίες, Ευπάλιο,........ 26340 52900 Κανέλλος Αριστείδης, Φωτογραφείο, Ναύπακτος,..............26340 23962 Κανέλλου Αλεξάνδρα, Είδη ∆ώρων, Ναύπακτος, ...............26340 28840 Κανναβέικο, Ξενώνας, Ορεινή Ναυπακτία, .......................26340 41077 Καννέλος, Λευκά είδη, Ναύπακτος,................................ 26340 27230 Κάντζος, Ψησταριά, Ναύπακτος, ....................................26340 27466 Καπεντζώνης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, 26340 29959 Καπεντζώνης Ηλίας, Μουσική Κάλυψη εκδηλώσεων, Ναύπακτος, .................................................................................6948944704 Καπετα νάκης ∆ηµήτριο ς, Μάρµαρα, Ναύπακτος, ..............26340 29103 Καποδίστριας Κωνσταντίνος, Γενικός Ιατρός, Ναύπακτος,...26340 22891 Καραβασίλης Αθα νάσιος , Σχολή Οδηγών, Ναύπακτος,....... 26340 38383 Καραγεωργόπουλος Γεώργιος, Ξυλουργικές εργασίες, Παραλιακή Φωκίδα, .....................................................................6970835804 Καραγεώργος, Ένδυση, Ναύπακτος, ..............................26340 27325 Καραγεώργος Ανδρέας, Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, .................................................................................26340 23025 Καραγεώργος Κώνσταντίνο, Αρτοποιείο, Ναύπακτος, ........26340 20010 Καραγεώργου – Κατσαγάνη, Είδη ραπτικής – επιδιορθώσεις ρούχων, Ναύπακτος, ................................................................26343 00573 Καραγεώργου Κατερίνα, ∆ερµάτινα, Ναύπακτος, .............26340 28278 Καραγιάννη Μαρία, Έπιπλα, Ναύπακτος, ........................26340 23104 Καραδήµα ΑΦΟΙ, Φανοποιείο Αυτοκινήτων-Βαφές Φούρνου, Ναύπακτος, .................................................................................26340 51309 Καραδήµας Κωνσταντίνος, Ψησταριά, Ευπάλιο,............... 26340 71427 Καραδήµας Μιχάλης, Κρεοπωλείο, Ευπάλιο, ....................26340 71406 Καραδήµας Νικόλα ος, Χωµατουργικές Εργασίες, Ευπάλιο, 26340 41036 Καραθανάση Σταυρούλα, Είδη ραπτικής και υφάσµατα, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22058 Καραθανάσης Λάµπρος, Κτηριακές εργασίες, Ευπάλιο, .....26340 27738 Καραίσκου Ευαγγελία, Φυσικοθεραπευτής, Ναύπακτος, ....26340 29860


200 Καρακώστα Αγλα ϊα, Γαλακτοκοµικά προϊόντα, Ναύπακτος, 26340 29968 Καραλή Μάρθα, Σχολή Χορού, Ναύπακτος, .....................26340 23957 Καραµέλα, Παιδικός Σταθµός, Ναύπακτος, ......................26340 20158 Καραµέτου Μαρία, Φωτοτυπίες – δακτυλογραφήσεις, Ναύπακτος, .................................................................................26340 38430 Καραµούστου Λίντα, Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Ναύπακτος, 26340 25310 Καρανίκα ΑΦΟΙ, Ηλεκτρολογικό υλικό-εγκαταστάσεις, Ναύπακτος, .................................................................................26340 26665 Καρανικόλα ∆ήµητρα, Ψησταριά, Ορεινή Ναυπακτία, ........6974 329825 Καρανικόλας Γεώργιος, Υπολογιστές, Ναύπακτος,............ 26340 23070 Καρασπύρου Παρασκευή, Εσώρουχα, Ναύπακτος, ...........26340 20093 Καρασπύρου Παρασκευή, Παιδικά Ρούχα, Ναύπακτος, .....26340 24034 Καρατζούνης, Ταβέρνα, Ναύπακτος, ..............................26340 22693 Καραχάλιος Βασίλειος, Οικοδοµικές εργασίες, Αντίρριο, ...26340 31175 Καραχρήστος Ιωάννης, Καφενείο, Ευπάλιο, .....................26340 51407 Καραχρήστος Νίκος, Τεχνικός Κλιµατισµού Ψύξης, Ναύπακτος, .................................................................................6944577302 Καρβούνη Φωτεινή, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 28403 Καρδάρας Θανάσης, Μάρµαρα, Ευπάλιο, ........................26340 71567 Καρδάρας Κωνσταντίνος, Οικοδοµικές εργασίες, Ευπάλιο, .26340 51527 Καρέλη – Καρρά Γιάννα, Έπιπλα, Ναύπακτος,................. 26340 21355 Καρέλη Κων/να, Mini Market, Αντίρριο, ...........................26340 32033 Καρκα τσούλης ∆ηµήτρης , Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, .........26340 28628 Καρµανιόλα ς Ιωάννης, Καφετέρια, Ευπάλιο, .....................2634091248 Καρµανιώλα Σοφία, Καφετέρια, Ευπάλιο, ........................26340 91248 Καρναχωρίτης Αθανάσιος, Βουλκανιζατέρ, Ναύπακτος,......26340 22687 Καρρέρ Παύλος, Παραδοσιακά Προιόντα, Ναύπακτος, ......26340 26453 Κασκαβέλης Σπύρος, Σιδηροκατασκευές, Ευπάλιο,........... 26340 52402 Καστέλι, Καφετέρια - µπαρ, Αντίρριο, .............................26340 31876 Κατοικείν, Έπιπλα – Φωτιστικά – ∆ιακόσµηση, Ναύπακτος, 26340 26041 Κατοικία, Είδη ∆ώρων & ∆ιακόσµησης, Ναύπακτος, ..........26340 24213 Κατσα γά νη Μαρία, ∆ιατροφολόγος – ∆ιαιτολόγος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 23555 Κατσα ντώνη Μαρία, Νυφικά - Βαπτιστικά, Ναύπακτος, 26340 28031 Κατσα ντώνης Κώστας, Μουσική Κάλυψη Εκδηλώσεων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22497 Κατσα ντώνης Νίκος, Κεριά, Ναύπακτος, .........................26340 28602 Κατσα ρό ς Μιχά λης, Υλικά οικοδοµών, Ευπάλιο, ................6973346838 Κατσα ρο ύ Κωνσταντίνα, Καφενείο – Ουζερί, Ευπάλιο, .......26340 91056 Κατσα ρο ύ Μαρία, Μεσιτικό Γραφείο, Ευπάλιο,.................26340 51619 Κατσα ρο ύ Πα ρασκευή, Κρεοπωλείο, Ευπάλιο, .................26340 51296 Κατσιγιάννη Βασιλική, Κρεοπωλείο, Ναύπακτος,.............. 26340 23463 Κατσιγιάννης, Ταβέρνα, Ναύπακτος, ..............................26340 25425 Κατσιγιάννης Παύλος, Κοσµηµατοπωλείο, Ναύπακτος, ......26340 22034 Κατσιγιάννης Σωτήρης, Αλουµινοκατασκευές, Ναύπακτος, 26340 28425 Κατσίκας Βασίλης και Φωτεινή, Παραδοσιακή ταβέρνα – καφε, Ορεινή Ναυπακτία, ................................................................26340 48661 Κατσίκας Γιώργος , Κρεοπωλείο, Ναύπακτος, ...................26340 24389 Κατσίκας ∆ηµήτριος, Ασφαλιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ....6976678091 Κατσίµπα Ιωάννα, Οικιακός εξοπλισµός, Ναύπακτος, ........26340 22303 Κατσιώτη Μαρία, Καφενείο - Ουζερί, Αντίρριο, .................26340 31196 Κατσο ύδα Άντζελα, Γραφικές Τέχνες, Ναύπακτος, ............26340 24487 Κατσο ύδα Αφο ι, Εργαστήριο Κυροπλαστικής, Ναύπακτος, ..26340 26650 Κατσο ύδας Γιάννης, Υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Ναύπακτος, ................................................................26340 26656 Κατσο ύδας Ηλίας & ΣΙΑ Ο Ε, Εµπόριο οικοδοµικών υλικών, Ευπάλιο, .................................................................................26340 51320 Κατσώνη Βασιλική, Ταβέρνα – Ψησταριά, Αντίρριο, ..........26340 31639 Καφέ - Χώρος, Καφεκοπτείο, Ναύπακτος,........................26340 21144 Καφέ Παλλάς, Cafe Bar, Ναύπακτος, ..............................26340 21744 Καχανάς Χρήστος, Καφενείο – Ουζερί, Ευπάλιο, ...............26340 71162 Καψάλα ΑΦΟΙ, Εµπόριο οικοδοµικών υλικών, Ναύπακτος, .26340 27975 Καψάλα Χαρίκλεια, Σύµβουλος επιχειρήσεων, Ναύπακτος, .6979226002 Καψάλης Αντώνης, Εγκαταστάσεις θέρµανσης, Ευπάλιο, ....6944310103 Καψάλης Σπύρος, Χωµατουργικές Εργασίες, Ευπάλιο, ......26340 51691 Κελάρι, Ψησταριά, Ναύπακτος, .....................................26343 03632 Κέντρο Γιόγκα, Γιόγκα, Ναύπακτος, ...............................26340 38810 Κέντρο Λογοθεραπείας, Λογοθεραπεύτρια, Ναύπακτος, .....26340 26119 Κέντρο Λόγου & Ειδικής Αγωγής, Λογοθεραπεία, Ναύπακτος, .................................................................................26340 20039 Κέντρο Μπαταρίας – Λάµπας , Μπαταρίες όλων των τύπων – ηλεκτρονικά εξαρτήµατα, Ναύπακτος, ..............................................26340 29947 Κέντρο Τύπου Ναυπάκτου, Εδηµερίδες – βιβλιοπωλείο, Ναύπακτος, .................................................................................26340 20190 Κεραµίδα ς Άγης, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, ..26340 28467

Κερασιάς Γεώργιος και Παναγιώτης, Τοπογράφος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 38490 Κεφαλή Αικατερίνη, Εστιατόριο, Ευπάλιο, ........................26340 21440 Κεφαλόβρυσο, Kαφενείο – Ουζερί, Ναύπακτος, ...............26340 24422 Κεφαλόβρυσο, Γαλακτοκοµικά προϊόντα, Ναύπακτος, .......26340 29968 Κηποτεχνική, Φυτώρια - γεωπονικά, Ναύπακτος, ..............26340 26433 Κιβωτός, Είδη κυνηγιού & αλιείας, Ναύπακτος, ................26340 21868 Κίκερη Σοφία, Καφενείο – ψησταριά, Ευπάλιο, ................26340 91232 Κίκερης Ευθύ µιο ς, Οικοδοµικές εργασίες, Ευπάλιο,......... 26340 91232 Κληµογιάννη Κατερίνα, Βιολογικά Προϊόντα, Ναύπακτος, ..26340 38492 Κληµογιάννη Κατερίνα, Είδη ∆ώρων, Ναύπακτος,............ 26340 38492 Κληµογιάννης - Λαγουδάκης ΟΕ, Αθλητικό Κέντρο Μανάγουλης, Ευπάλιο, .................................................................................6973379909 Κλόουν, Βιβλιοπωλείο - Χαρτικά, Ναύπακτος, ..................26340 24949 Κόγκος Κωνσταντίνος, Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, 26340 26365 Κοκκίνου Αντωνία, Εσώρουχα, Ναύπακτος, .....................26340 25795 Κοκκώνης Νικόλαος, Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων, Αντίρριο, ....................................................................26340 31271 Κόκλας Γιώργος, Μάρµαρα – Γρανίτες -Τζάκια, Ευπάλιο, ...26340 26823 Κοκόρου ΑΦΟΙ, Ξυλουργικές εργασίες, Αντίρριο, ..............26340 32155 Κολοβελώνη Αθανασία, Παντοπωλείο, Ευπάλιο,............... 26340 71458 Κολοβελώνης Γεώργιος, Supermarket, Ναύπακτος, ..........26340 26363 Κολοβελώνης Κωνσταντίνος , Παντοπωλείο, Ευπάλιο, ........26340 71164 Κοµµώσεις “Βάσω”, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, .................26340 24951 Κοµµώσεις “∆ηµήτρης”, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, ...........26340 28628 Κοµµώσεις «Babis», Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, ................26340 24044 Κονδύλης, Αρτοποιείο Ζαχαροπλαστείο, Ναύπακτος, ........26340 32266 Κονίδα Βασιλική, Άνθη – Φυτά, Ναύπακτος, ....................26340 22811 Κονίδα Βασιλική, Άνθη – Φυτά, Ναύπακτος, ....................26340 22811 Κονίδας Κ ωνσταντίνος, ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, ...............26340 23835 Κονίδας Παναγιώτης, Σχολή Οδηγών, Ναύπακτος, ............26340 38151 Κονιστής, Ζαχαροπλαστείο, Ναύπακτος,..........................26340 27020 Κονιστής, Ζαχαροπλαστείο, Ναύπακτος,..........................26340 28443 Κονιστής Ιωάννης, Οπτικά, Ναύπακτος, ..........................26340 23502 Κοντογιάννης Ιωάννης, Κρεοπωλείο, Ευπάλιο, ................26340 -71286 Κοντογιάννης Μάνθος, Κρεοπωλείο, Ευπάλιο, .................26340 71020 Κοντός Παναγιώτης, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Ναύπακτος, .................................................................................26340 52479 Κοντοχρήστος Γρηγόρης, Κοτόπουλα - πουλερικά, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24304 Κοντοχρήστος Γρηγόρης, Πτηνοτροφικά προϊόντα, Ευπάλιο, .................................................................................26340 71401 Κοντοχρήστος ∆ηµ ήτρης, Ψητά Κοτόπουλα, Ναύπακτος, ...26340 28446 Κοράλι, Kαφενείο – Ουζερί, Παραλιακή Φωκίδα, ..............26340 91040 Κοργιαλά – Κωνσταντακοπούλου Γιώτα, Παιδοψυχίατρος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24127 Κοργιαλά Μάρθα, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, ........26340 23933 Κοργιαλάς, Έπιπλα – Φωτιστικά – ∆ιακόσµηση, Ναύπακτος, .................................................................................26340 26041 Κοργιαλάς Γιά ννης, Συνεργείο Εξωλέµβιων Μηχανών, Ναύπακτος, .................................................................................26340 38027 Κοργιαλάς Ιωάννης, Αρχιτέκτονας, Ναύπακτος, ...............26340 24376 Κορέλης Οδ. – Λαγά κη Ελ. ΟΕ, Είδη ∆ώρων & ∆ιακόσµησης, Ναύπακτος, .................................................................................26340 29498 Κορκόντζελος Γεώργιος, Ανδρικά – Γυναικεία, Ναύπακτος, 26340 26247 Κορκόντζελος Θεόδ ωρος, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, .........26340 27818 Κοροµπέλη ΑΦΟΙ, Φυτώρια - γεωπονικά, Ναύπακτος, ........26340 26433 Κοροµπέλης Γιώργος, Επεξεργασία & εµπορία µαρµάρων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 23918 Κοσσυφάκης Σωκράτης, Παθολόγος, Ναύπακτος, ............26340 29733 Κοτόπουλα Ναυπάκτου, Κοτόπουλα - πουλερικά, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24304 Κοτρώνης Βασίλης, Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22800 Κοτρώνης Γιάννης, Κάδοι - Ανυψωτικά µηχανήµατα, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21749 Κοτρωνιά Όλγα, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21123 Κοτρώτσο ς, Παπούτσια, Ναύπακτος ...............................26340 24680 Κοτρώτσο ς Θανάσης, Γαλακτοκοµικά προϊόντα, Ναύπακτος, .................................................................................26340 23566 Κοτρώτσο ς Ιωάννης, Αρτοποιείο, Ναύπακτος, ..................26340 28539 Κοτσάνη Νικολέττα, Καφενείο - Ουζερί, Αντίρριο,..............26340 32286 Κόττας Λουκάς , Σχολή Οδηγών, Ναύπακτος, ....................26340 29111 ΚΟΥ ΚΟΥ, Παιδικά ρούχα – παιχνίδια, Ναύπακτος,............ 26340 38911 Κουβαράς Κωνσταντίνος, Σχολή Οδηγών, Ναύπακτος,....... 26340 22086


201 Κουζίνα - Μαρία Λόη , Εστιατόριο, Ναύπακτος, .................26340 38411 Κούκο υνα Αντωνία, Ασφαλιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, .....26340 23455 Κούκο υνα ΑΦΟΙ, Μεταλλικές Κατασκευές, Ναύπακτος, ......26340 28456 Κούκο υνας Γιάννης, Υδραυλικές εγκαταστάσεις, Ναύπακτος, ..................................................................................6972002183 Κούµπιος, Οπτικά, Ναύπακτος, ......................................26340 24670 Κούµπιος, Οπτικά, Ναύπακτος, ......................................26340 26200 Κουρελής Γιώργος, Cafe Bar, Ναύπακτος, .......................26340 22177 Κουρµούση Μαργαρίτα, Φωτογραφείο, Ναύπακτος, ..........26347 27286 Κούρος Βασίλης, Τέντες, Ναύπακτος, .............................26340 24057 Κουτσογιάννη Μαρία, Γιόγκα, Ναύπακτος, ......................26340 38810 Κουτσογιάννης Γιώργος, Σύγχρονοι τρόποι καλουπώµατος, Ναύπακτος, .................................................................................6944420271 Κουτσονίκα ΑΦΟ Ι, Ξύλινα Κουφώµατα, Ευπάλιο,...............26340 24011 Κουτσοσπύρος Αθανάσιος, Έτοιµο Σκυρόδεµα, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21407 Κουτσοσπύρος Χρήστος, Είδη Μαναβικής, Ευπάλιο, ..........26340 27811 Κουτσοσπύρος Χρήστος & ΣΙΑ Ο Ε, Οπωροκηπευτικά, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27521 Κουτσοσπύρου Νεκταρία, Συµβολαιογράφος, Ναύπακτος, 26340 21769 Κουφογιάννη Μαρία, Εστιατόριο, Ευπάλιο, ......................26340 71480 Κουφοφιάννη Βάσω, Μεταποιήσεις ρούχων, Ναύπακτος, ...6936101371 Κρά νης Κωνσταντίνος, Ανταλλακτικά και αξεσουάρ, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22509 Κρεµµύδα Βίκη, Έπιπλα – είδη δώρων, Ναύπακτος, ..........26340 24108 Κρίτσας Θα νάσης, Απολυµάνσεις – Μηχανήµατα Καθαρισµού, Ναύπακτος,............................................................... .26340 26097 Κρο κίδας Αλέξανδρος , Οικοδοµικές εργασίες, Ευπάλιο, ....26340 51909 Κρο κίδας Γιώργος, Μοτοσυκλέτες Ποδήλατα, Ναύπακτος, .26340 29001 Κρο κίδας Λεωνίδ ας, Μοτοσυκλέτες Ποδήλατα, Ναύπακτος, 26340 21574 Κρο κύλειο, Ξενώνας, Ορεινή Φωκίδα, .............................22660 41500 Κρυσταλλία, Ενοικιαζόµενα δωµάτια, Παραλιακή Φωκίδα, .26340 53263 Κτήµα Παπαβασιλείου, ∆εξιώσεις – Εκδηλώσεις, Αντίρριο,. 6947049206 Κτήµα Πεννιά, ∆εξιώσεις – Εκδηλώσεις, Ναύπακτος, ........26340 28495 Κτήµα Χ ιλιαδο ύ, ∆εξιώσεις – Εκδηλώσεις, Ευπάλιο, ...........6947528029 Κτηνιατρική ∆υτικής Ελλάδος, Κτηνίατρος, Ναύπακτος,..... 26340 38080 Κύβος, Είδη ∆ώρων & ∆ιακόσµησης, Ναύπακτος, .............26340 26700 Κύκλος, Βιβλιοπωλείο - Χαρτικά, Ναύπακτος, ..................26340 23122 Κυριαζής Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ναύπακτος, 26340 28755 Κυριαζής Φώτης, Πέτρα – Μάρµαρα - Γρανίτες, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27560 Κυριάκης Ευάγγελος, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 29304 Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος , Βιβλιοπωλείο - Χαρτικά, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24949 Κυρίτση Χριστίνα - Ταµπάκης ∆ηµήτριο ς, Super Market, Αντίρριο, .................................................................................26340 31109 Κυρίτσης Απόστολο ς, Κρεοπωλείο, Ναύπακτος, ...............26340 24710 Κυρίτσης Γιάννης, Ηλεκτρικά είδη, Ναύπακτος, ...............26340 28493 Κυρίτσης Ευάγγελος , Αρτοποιείο, Ναύπακτος, .................26340 21141 Κυρίτσης Ευθύµιος, Κάδοι - Ανυψωτικά µηχανήµατα, Ναύπακτος................................................................ 26340 22291 Κυρίτσης Ηλίας, Ψησταριά, Ναύπακτος, .........................26340 26060 Κυρίτσης Κωνσταντίνος, Χαρτικά - απορρυπαντικά, Ναύπακτος, ................................................................................ 26340 21561 Κυρίτσης Κωνσταντίνος, Φανοποιείο – βαφές αυτοκινήτων, Ευπάλιο, .................................................................................26340 26927 Κυρίτσης Κώστας, Υπολογιστές – διαδίκτυο, Ναύπακτος, ...26340 21081 Κυρίτσης Νικό λαος , Kαφενείο – Ουζερί, Ναύπακτος, ........26340 25465 Κυρίτσης ΟΕ, Ελαιοτριβείο, Ναύπακτος, ..........................26340 27509 Κυρίτσης Σταύρος, Συνεργείο Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, ...26340 24164 Κυρίτσης Χρήστος, Ζωοτροφές - Άλευρα, Ναύπακτος, .......26340 20098 Κυττέα - Παπαδοκωστάκη Αικατερίνη, Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Ναύπακτος, ...............................................................26340 28214 Κωνσταντα κόπου λος Βασίλειος, Γενικός Ιατρός, Ναύπακτος, .................................................................................26340 38577 Κωνσταντινίδου Γεωργία, Συµβολαιογράφος, Ευπάλιο, ......26340 51408 Κωνσταντίνος Λουίζος , Ασφαλιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, .26344 27286 Κωνσταντό πουλος Ανδρέας, Υδραυλικές εγκαταστάσεις, Αντίρριο, .................................................................................6977667547 Κωνσταντό πουλος ∆ηµήτριος, ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, ......26340 26269 Κωνσταντό πουλος Ηλίας, Αλουµινοκατασκευές, Αντίρριο, ..26340 31556 Κωνσταντό πουλος Περικλής, Καφενείο - Ουζερί, Αντίρριο, .26340 32343 Κωνταντούλα ς Κωνσταντίνος, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 23472 Κωστία, Είδη ∆ώρων, Ναύπακτος, .................................26340 22216

Κωστογιά ννη ΑΦΟΙ, Κοτόπουλα, Ναύπακτος,................... 26340 28023 Κωστογιά ννη ΑΦΟΙ, Κοτόπουλα, Ναύπακτος, ...................26340 28023 Κωστογιά ννη ΟE, Λιπάσµατα - Μηχανήµατα, Ναύπακτος, ...26340 26101 Κωστούλα ς Β & ΣΙΑ ΟΕ, Λογιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ....26340 23936 Κωτσόβολο ς, Ηλεκτρικά είδη, Αντίρριο, ..........................26340 32555 Κωτσπούλο υ Λαµπρινή, Καφενείο, Ευπάλιο,.................... 26340 71481 Λ Λαγα ρός Αθανάσιος, Κρεοπωλείο, Ευπάλιο, ....................26340 71168 Λάγιος ∆ηµήτριος, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος,....... 26340 28052 Λάγιου -Μητρολιού Ελλη, Αρχιτέκτονας, Ναύπακτος, .........26340 23001 Λακουµέντα ∆ήµητρα, Αρτοποιείο - ζαχαροπλαστείο, Ευπάλιο, .................................................................................26340 51343 Λακουµέντα Ιωάννα, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος,................ 26340 25877 Λακουµέντας Ιωάννης, Φανοποιείο – βαφές Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21116 Λάµαρη Κ. Ελένη, Φυσικοθεραπευτής, Ναύπακτος, 26340 26543 Λαµπίκο, Χαρτικά – απορρυπαντικά – πλαστικά – είδη οικιακής χρήσης, Ναύπακτος, ................................................................26340 26537 Λάµπος Αθανάσιος, Εξατµίσεις Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, ..26340 27708 Λάµπος Γεώργιος, Συνεργείο Αυτοκινήτων, Ευπάλιο,........ 26340 26791 Λαµπρό πουλο ς Λάµπρος, Πνευµονολόγος, Ναύπακτος, .....26340 25550 Λαουρδέκης Νίκο ς, Παραγωγή παγοκύβων, Αντίρριο, ......26340 31706 Λαουρδέκης Χρήστος, Σχολή Οδηγών, Ναύπακτος, ...........26340 22817 Λέλλος Γιώργος, Βιβλιοπωλείο - Χαρτικά, Ναύπακτος, .......26340 28089 Λέλλος Γιώργος & ΣΙΑ ΟΕ, Ασφαλιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, .................................................................................26340 29266 Λια νός Ιωάννης, Λογιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ..............26340 21558 Λιβιτσιάνης Μιχαήλ, Παιδιατρική Εργοθεραπεία, Ναύπακτος, .................................................................................26340 26289 Λιχούδης, Σουβλάκια – Κοτόπουλο σούβλας, Ναύπακτος, ..26340 21234 Λόης Γρηγόρης, Ιχθυοπωλείο, Ναύπακτος,.......................26340 28830 Λοµβα ρδ έας Ξενοφώντας, Ελαιοχρωµατισµοί, Ναύπακτος, .26340 24314 Λουκάνης Γεώργιος, Επιδιορθώσεις ρούχων, Ναύπακτος, ..26340 24524 Λουκόπο υλος , Φροντιστήριο, Ναύπακτος, .........................6340 28611 Λουκόπο υλος Βασίλης, Αγιογράφος - διακοσµητής, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24116 Λουκόπο υλος Στάθης, Βιβλιοπωλείο - Χαρτικά, Ναύπακτος, .................................................................................26340 23800 Λουκοπο ύλου Γεωργία, Παιδίατρος, Ναύπακτος, ..............26340 28408 Λυµπέρη Βασιλική, Kαφενείο – Ουζερί, Ορεινή Ναυπακτία, 26340 48266 Λυµπέρης Ευθύµιος, Υδραυλικά - είδη υγιεινής, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21277 Λώλος, Εστιατόριο, Ορεινή Ναυπακτία,............................ 6977622217 Μ Μ.& Γ. Σµάνης, Ξενώνας, Ορεινή Ναυπακτία, ...................6974752979 Μαγική Αυλή, Παιδικός Σταθµός, Ναύπακτος, ..................26340 21014 Μαϊστράλι, Καφενείο – Ουζερί, Ευπάλιο, .........................26340 91661 Μαϊστράλι, Ψησταριά - Ψαροταβέρνα, Αντίρριο, ...............26340 31651 Μάκης , Βιοτεχνία τζακιών – µάρµαρα – γρανίτες, Αντίρριο, 26340 31734 Μακκός Τ άσος, Τεχνικό γραφείο – κατασκευές, Ναύπακτος, .................................................................................26340 23273 Μακρή Αλεξάνδρα, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, ................................................................................26340 22202 Μακρή Βασιλική, Κρεοπωλείο, Ναύπακτος, .....................26340 29438 Μακρής Γιώργο ς, Είδη κυνηγιού & αλιείας, Ναύπακτος,.... 26340 20082 Μακρυγιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, ................................................................................ 26340 23096 Μαλλά Μαρία, Παιδικός Σταθµός, Ναύπακτος, .................26340 26955 Μαλλάς Βασίλης, Κρέας Στρουθοκαµήλου, Ναύπακτος, ....26340 26473 Μανιώτη Γιανίτσα, Εµπόριο Ενδυµάτων, Ναύπακτος,......... 26340 24104 Μαντρί, Ψησταριά, Ευπάλιο, .........................................26340 71150 Μανώλης Κωνσταντίνος, Βουλκανιζατέρ, Ναύπακτος, .......26340 22485 Μανώλης Λάµπρος, Υλικά οικοδοµών, Ναύπακτος, ...........26340 52566 Μαραγδ ούλη Μαίρη, Ασφαλιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ...26346 27286 Μαραντζάς Ευστάθιος, Σφραγίδες - Επιγραφές, Ναύπακτος, .................................................................................26340 26201 Μαργαρίτα, Λευκά Είδη - Ταπετσαρίες, Ναύπακτος, ..........26340 24677 Μαργαρίτη Αγγελική, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, ...........26340 20007 Μαρία – Έλενα Μαρίνου, Αγιογράφος, Αντίρριο, ..............26340 31074 Μαρία Κολοπάνη-Κουτσονίκα, Αξεσουάρ Μόδας, Ναύπακτος, .................................................................................6972270729 Μαρία Πα παϊωάννου, Παπούτσια, Ναύπακτος,..................26340 20009 Μαριλένα Ζολότα, Ζωγράφος, Ναύπακτος, .......................6947688659 Μαρίνα, Βρεφικά, παιδικά, βαπτιστικά, Ναύπακτος, ..........26340 25260


202 Μαρίνου Αγγελική, Κεραµικά, Αντίρριο, ..........................26340 31673 Μαρκοπούλου Ελένη, Γάµος – Βάφτιση – χειροποίητα, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24407 Μαρλαφέκας, Αντιπροσωπεία - διανοµή ποτών, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27830 Μαρτσούκα Κωνσταντίνα, Κρεοπωλείο, Ορεινή Ναυπακτία, 26340 62131 Μαρτσούκα Μαρία , Καινουρια και µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, Ναύπακτος, ................................................................26340 27693 Μασγάλα ΑΦΟΙ, Έπιπλα – Φωτιστικά – ∆ιακόσµηση, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27251 Μασγάλα Βασιλική, ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, ....................26340 29803 Μαστραπά ∆ήµητρα, Αρχιτέκτονας, Ναύπακτος, ...............26340 23063 Μαστραπά Χρυσούλα, Οικιακός εξοπλισµός, Ναύπακτος, ...26340 20103 Μαστραπάς Κωνσταντίνος, Ψυκτικός, Ναύπακτος, .............6942613044 Μαστρογιάννη Αγγελική, Καθαριστήριο, Ναύπακτος, .........26343 00461 Μαστροκώστα Κ ατερίνα, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, .......26340 23812 Μάτος Βασίλειος , Ξενώνας, Ορεινή Ναυπακτία,............... 26340 28379 Μαυροµύτη ΑΦΟΙ, Μελισσοκοµικά Προϊόντα, Ναύπακτος, .26340 28316 Μεγαλόνησος, Αρτοποιείο, Ναύπακτος, ..........................26340 24494 Μελίβια, Βαπτιστικά, Ναύπακτος,.................................. 26340 27831 Μελικόκης Έπιπλα, Βιοτεχνία Κατασκευής Επίπλου, Ναύπακτος, .................................................................................26340 32324 Μέλισσα, Ζαχαροπλαστείο, Ναύπακτος, ..........................26340 25903 Μελίστας , Ενοικιαζόµενα δωµάτια, Παραλιακή Φωκίδα, .....26340 91200 Μελίστας Βασίλειος, Γυναικολόγος, Ναύπακτος, ..............26340 24444 Μελίστας Νικόλαος, Παντοπωλείο – Mini Market, Ευπάλιο, 26340 91343 Μελίστας Νίκος, Ιστοσελίδες – Σύµβουλος επιχειρήσεων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 26318 Μελίστας Παύλο ς, Εµπόριο Ξύλου, Ευπάλιο, ....................26340 71553 Μελίστας Παύλο ς, Αγροτικά Εργαλεία, Ευπάλιο, ...............26340 71553 Μελτέµι, Εστιατόριο, Ευπάλιο, .......................................26340 51494 Μεντζάς Ανδρέας, Ξένες Γλώσσες, Ναύπακτος, ...............26340 38036 Μεσιτική Ναυπάκτο υ, Μεσιτικό Γραφείο, Ναύπακτος,....... 26340 25478 Μετάβαση, Rafting, Kayak, Ορεινή Ναυπακτία,................ 26340 24556 Μηλιώνης Γρηγόρης, Ηχοσυστήµατα αυτοκινήτων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27213 Μηνόπουλος Θωµάς, Συνεργείο καθαρισµού, Ναύπακτος, .26340 24571 Μητρόπολις, Ταβέρνα, Ναύπακτος, ................................26340 24311 Μητροπούλου Χριστίνα, Σιδηρικά, χρώµατα, υλικά οικοδοµής, Αντίρριο, ..................................................................................26340 3124 Μητσόπουλοι ΑΦΟΙ, Καθαριστήριο, Ναύπακτος, ...............26340 28011 Μητσόπουλος Ιωάννης, Λογιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ....26340 20155 Μικολακόπουλος Μπάµπης, Ανδρικό ντύσιµο, Ναύπακτος, 26340 21411 Μιτράκος Μαρίνος, Ανδρικά – Γυναικεία, Ναύπακτος, .......26340 21181 Μιχά λης, Eστιατόριο – πιτσαρία, Αντίρριο, .......................26340 31981 Μίχο ς & ΣΙΑ ΟΕ, Ελαιοτριβείο, Ναύπακτος, ......................26340 22558 Μίχο ς Βασίλης, Καφεκοπτείο, Ναύπακτος, ......................26340 24305 Μίχο ς Γιώργος, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, .....26340 26347 Μίχο ς Ευάγγελος – Τσιαµα ντάς Στέφανος Ο.Ε., Αλουµινοκατασκευές, Αντίρριο, ...................................................................26340 32355 Μίχο υ ∆ήµητρα, Λογοθεραπεία, Ναύπακτος, ...................26340 20039 Μοδ ιστράκι, Είδη ραπτικής – επιδιορθώσεις ρούχων, Ναύπακτος, .................................................................................26343 00573 Μονοπώλιο ΕΠΕ, Απολυµάνσεις – Μηχανήµατα Καθαρισµού, Ναύπακτος, .................................................................................26340 26097 Μορφάκης Βασίλης, Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος,... 26340 23908 Μόσχου Σταυρούλα, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, ................................................................................ 26340 38538 Μοτο Κοτζακ, Μοτοσυκλέτες Ποδήλατα, Ναύπακτος, .........26340 29001 Μότο Λούης, Μοτοσυκλέτες Ποδήλατα, Ναύπακτος, .........26340 21574 Μουλά Ελένη, Κρεοπωλείο, Ναύπακτος, .........................26340 26681 Μουλάς Κωνσταντίνος, Επισκευές οικιακών συσκευών, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21454 Μουσγά Βασιλική, Γυναικολόγος, Ναύπακτος, .................26340 26926 Μουσική Σχολή Εµµέλεια, Μουσική Σχολή, Ναύπακτος,..... 26340 24790 Μουσική Σχολή Ναυπάκτου, Μουσική Σχολή, Ναύπακτος, ..26340 28103 Μουτόπουλος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Ευπάλιο,... 26340 52035 Μουχτούρης ∆ηµήτριος, ∆ιαµαντοκοπή, µπετόν – τοιχοποιίας, Ναύπακτος, ................................................................6973057952 Μουχτούρης Θωµάς, Ελαιοτριβείο, Ναύπακτος, ...............26340 31477 Μουχτούρης ΟE, Αγροτικά µηχανήµατα, Ναύπακτος,........ 26340 29609 Μπαϊκούσης Ανδρέας , Ορθοπεδικός, Αντίρριο, ................26340 31445 Μπάκανος Θωµάς , Συνεργείο Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, ...26340 38002 Μπακλέσης Χαράλαµπος, Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Ευπάλιο, .................................................................................26340 52046 Μπαλκόνι του Ευήνο υ, Ξενώνας, Ορεινή Ναυπακτία, ........26340 62182 Μπάµπο ς Βασίλειος, Ελαιοχρωµατισµοί, Ευπάλιο, ............26340 51125

Μπάµπος Νικόλαος, Κατασκευή επίπλων κουζίνας, Ευπάλιο, .................................................................................26340 51750 Μπανιά Φωτεινή, Οπωροπωλείο, Ναύπακτος, 26340 24269 Μπανιάς Ιωάννης, Ιδιωτικά και δηµόσια έργα – κατασκευή διακοσµητικής Ασφάλτου, Ναύπακτος, ................................................26340 22483 Μπαξές , Φρούτα – Λαχανικά, Ναύπακτος, .......................26340 24122 Μπαουστάνου Παντούλα, Παντοπωλείο, Ευπάλιο, .............26340 51235 Μπαρδούτσος Ανδρέας, Γυµναστήριο, Ναύπακτος, ...........26340 22023 Μπαρµπαγιάννης Βασίλειος, Αρχιτέκτονας, Ναύπακτος, ....26340 28855 Μπαρµπάτση Ζωή & Υιός ΕΕ, Εµπόριο ποτών – αναψυκτικών, Αντίρριο, .................................................................................26340 3178 Μπεζαϊτης Νεκτάριος, Επισκευές οικιακών συσκευών, Ναύπακτος, .................................................................................26340 38165 Μπέκος Ιωάννης , Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, .........26340 38050 Μπέσσας Ηλίας, Ξυλουργικές εργασίες, Αντίρριο, ............26340 32383 Μπιλαλής Βαγγέλης, Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, ..26340 25433 Μπιλιάνης Αντώνιος , ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, ..................26340 23459 Μπίµπας Ιωάννης, Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, .....26340 24160 Μπισµπίκης ∆ηµήτρης, Συνεργείο Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24700 Μπισµπίκης Ιωάννης, Τοποθέτηση πλάκας, Ευπάλιο, ........26340 71502 Μπισµπίκης Κωνσταντίνος , Λούστρα, λάκες, βερνίκια, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27557 Μπίσσα Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, .......26340 24009 Μπίτη Μαρία, Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου – ∆ιακόσµηση, Ναύπακτος,............................................................... 26340 38141 Μπίτης Η. Μιλτιάδης, Παραδοσιακό κρεοπωλείο – παντοπωλείο, Ναύπακτος, ...............................................................26340 29479 Μπόνας Μιχάλης, Νευρολόγος, Ναύπακτος, ...................26340 38033 Μποστανάκι, Οπωροπωλείο – µίνι µάρκετ, Ναύπακτος, .....26340 27828 Μπουζινέκης Γεώργιος, Εστιατόριο – καφε µπάρ, Ευπάλιο, 26340 91231 Μπουζινέκης Κωνσταντίνος, Καφετέρια, Ευπάλιο, ..........26340 -91186 Μπουκέτο Μπαλόνια, Μπαλόνια – Πυροτεχνήµατα – ∆ιακόσµηση, Ναύπακτος,............................................................... 26340 22321 Μπούρµπουλας Τάκης, Courier, Ναύπακτος, ..................26340 24742 Μπούσγος ∆ηµήτρης, Ανδρικό ντύσιµο, Ναύπακτος, .........26340 23443 Μπουτόπουλος Νικόλαος, Λογιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, 26340 21334 Μπράνης & Σία ΟΕ, Οικοδοµικά υλικά, Ναύπακτος, ...........26340 38530 Μυλωνά Αθανασία, Καφενείο, Ευπάλιο,.......................... 26340 71340 Μυλωνάς Βασίλειος, ∆όµηση εσωτερικού & εξωτερικού χώρου, Ναύπακτος, ................................................................26340 91368 Ν Νάνος Παναγιώτης, Χειρούργος Οφθαλµίατρος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21840 Νασόπουλος, Καθαριστήριο, Ναύπακτος, ........................26340 27704 Νασόπουλος ∆ηµήτριος, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Αντίρριο, ...................................................................................26340 3122 Νασοπούλου Πολυξένη, Κοµµωτήριο, Αντίρριο, ................26340 32396 Ναυάγιο, Cafe Bar, Ναύπακτος,..................................... 26340 28094 Ναυπακτία, Εβδοµαδιαία εφηµερίδα, Ναύπακτος, ............26340 26318 Ναυπακτιακόν, Cafe Bar, Ναύπακτος, .............................26340 24704 Ναυπακτοθερµική, Υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Ναύπακτος, ................................................................26340 26656 Ναύπακτος, Ταβέρνα, Ναύπακτος, .................................26340 27712 Ναύπακτος Strom – Μακρής , Στρώµατα, Ναύπακτος, ........2634 300542 Νεκταρία Μ.Κοντο γιώργη, Συµβολαιογράφος, Ναύπακτος, 26340 28489 Νέος Κόσµος, Super Market, Ναύπακτος, .......................26340 23671 Νεράιδα, Γάµος – Βάφτιση – χειροποίητα, Ναύπακτος, ......26340 24407 Νερίνα, Άνθη - Φυτά, Ναύπακτος, ..................................26340 29771 Νηπιαγωγείο Αντιρρίου, Νηπιαγωγείο, Αντίρριο, ...............26340 32365 Νηπιαγωγείο Ευπαλίου, Νηπιαγωγείο, Ευπάλιο, ...............26340 52261 Νηπιαγωγείο Καστρακίου, Νηπιαγωγείο, Ευπάλιο, ............26340 53219 Νηπιαγωγείο Κάτω ∆ά φνης , Νηπιαγωγείο, Ναύπακτος, .....26340 22154 Νηπιαγωγείο Λυγιά, Νηπιαγωγείο, Ναύπακτος, ................26340 24138 Νηπιαγωγείο Μαραθιά, Νηπιαγωγείο, Ευπάλιο, ................26340 91563 Νιάρχου Κέλλυ, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, ..................26340 22820 Νίκη, Ξενοδοχείο, Ναύπακτος, ......................................26340 28901 Νικολακοπούλου Βασιλική, Φυτώρια - γεωπονικά, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21190 Νικολάου, Ζαχαροπλαστείο, Ναύπακτος, .........................26340 27546 Νικολάου Γεώργιος, Ουρολόγος Ανδρολόγος, Ναύπακτος, .26340 38135 Νικολάου Ευθύµιος, Βιβλιοπωλείο - Χαρτικά, Ναύπακτος, ..26340 23444 Νικολάου Θωµάς, Ζαχαροπλαστείο, Ναύπακτος, ..............26340 27285 Νικολάου Όλγα, Ωτορινολαρυγγολόγος, Ναύπακτος, ........26340 38136 Νικολάου-Λαγαρού Χαρά, Ωτορινολαρυγγολόγος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22234


203 Νικολάου-Μουτοπο ύλου Ειρήνη, Συµβολαιογράφος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 25333 Νικολαρό πουλος Ευγένιος, Σχολή Οδηγών, Ναύπακτος, ....26340 21999 Νικολόπουλος ∆ηµήτριος, Τοπογράφος, Ναύπακτος, ........26340 38017 Νικόπουλος Αθανάσιος , Οικοδοµικές εργασίες, Ναύπακτος, .................................................................................26340 23607 Νικόπουλος Κωνσταντίνος, Σφραγίδες - Επιγραφές, Ναύπακτος, .................................................................................26340 29600 Νικόπουλος Σπυρίδων, Σιδηροκατασκευές, Ευπάλιο, ........26340 71402 Νικόπουλος Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, ...26340 25711 Νίκος, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, ....................................6946619220 Νοστιµιά, Ψησταριά, Ναύπακτος,................................... 26340 26644 Νοχός Αλέξα νδρος, Λογιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, .........26340 22333 Ντάλλας Νεκτάριος, Ηλεκτρολογικό υλικό-εγκαταστάσεις, Ναύπακτος, .................................................................................26340 25954 Νταουσάνης Γιάννης, Ξένες Γλώσσες, Ναύπακτος, ...........26340 22122 Νταρλαγιάννης Κωνσταντίνος, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22503 Ντάρλας , Υπολογιστές, Ναύπακτος, ................................26340 25527 Νταρλήν Πεννιά , Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Ναύπακτος, ......26340 28495 Ντζελβές Βασίλης , Ανδρικά – Γυναικεία, Ναύπακτος, ........26340 29209 Ντζουµάνη ΑΦΟΙ, Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, .......26340 25012 Ντζουµάνης, Μάρµαρα - Γρανίτες, Ναύπακτος, ................26340 22834 Ντζουµάνοι ΑΦΟΙ, Κρεοπωλείο, Ναύπακτος, ....................26340 25122 Ντζούφρα Ευαγγελία, Delivery – fast food, Αντίρριο, .........26340 31611 Ντότσικας, Τουριστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ...................26340 25338 Ντότσικας Αντρέας, Ηλεκτρολογικές εργασίες, Ευπάλιο, ....26340 21993 Ντότσικας Αντρέας, Ηλεκτρολογικές εργασίες, Ευπάλιο, ....26340 21993 Ντότσικας Αντρέας, Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Ευπάλιο, .................................................................................26340 51456 Ντουραµπάς Άνθιµο ς, Μηχανολόγος, Ναύπακτος, ............26340 25631 Ντουραµπάς Άνθιµο ς, Θέρµανση - κλιµατισµός, Ναύπακτος, .................................................................................26340 23933 Ξ Ξένιος, Ξενώνας, Ορεινή Ναυπακτία, ..............................26340 41111 Ξενοδοχείο Ελατού, Ξενώνας, Ορεινή Ναυπακτία, .............26340 53000 Ξενοδοχείο Χιλιαδού, Ξενοδοχείο, Παραλιακή Φωκίδα, ......26340 71350 Ξενώνα ς Φιλοξενια, Ενοικιαζόµενα δωµάτια, Ορεινή Ναυπακτία, .................................................................................26440 24277 Ξενώνες Γρίβας (Κάµπος Σίµου), Ξενώνας, Ορεινή Ναυπακτία, .................................................................................26340 62100 Ξηρόβρυση, Ψησταριά, Ναύπακτος, ...............................26340 28471 Ξυλεία Σταθάτος, Εµπορία Ξυλείας, Ευπάλιο,................... 26340 52350 Ο Ο φούρνος στη ∆άφνη, Πρατήριο Άρτου, Ναύπακτος, .......26340 26429 Ο.Ρ.Α. ΕΠΕ, Ποτά-αναψυκτικά, Ευπάλιο, ........................26340 52211 Όαση, Ξενοδοχείο, Παραλιακή Φωκίδα,...........................26340 38120 Οβελίξ, Σουβλάκια, Ναύπακτος, ....................................26340 22600 ΟΙ.∆.Ε.Α., Εξοπλισµός σπιτιών και επαγγελµατικών χώρων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 26221 Οικο κόσµος , Οικιακός εξοπλισµός, Ναύπακτος, ...............26340 22303 Όνειρο, Εσώρουχα, Ναύπακτος, ....................................26340 22997 Οξύλος , Ξυλουργικές εργασίες, Αντίρριο, ........................26340 31596 Οπτικά Γιαννίκας, Οπτικά, Ναύπακτος, ............................26340 26110 Όραµα, Κοσµηµατοπωλείο, Ναύπακτος,......................... 26340 21035 Ορεινή Ναυπακτία, Ξενώνας, Ορεινή Ναυπακτία, ..............6947379218 Όστρια, Cafe Bar, Ναύπακτος, .......................................26340 23326 Π Παίξος Φώτης, Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, ..........26340 28612 Παϊσιος, Ανδρικά – Γυναικεία, Ναύπακτος, ......................26340 27222 Παϊσιος, Κοσµηµατοπωλείο, Ναύπακτος, ........................26340 27217 Παϊσιος Οδυσσέας , Μάρµαρα – Γρανίτες, Ναύπακτος, ......26340 25282 Παΐσιος Οδυσσέας , Πολιτικός Μηχανικός, Αντίρριο, ..........26340 31731 Παϊσιος Χρήστος, ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, .......................26340 22227 Παϊσίου ΑΦΟΙ, Κοσµηµατοπωλείο, Ναύπακτος, ................26340 26657 Παλαιοκώστας Χρήστος, Ασφαλιστικός Σύµβουλος, Αντίρριο, .................................................................................6973320074 Παλαµάρης Ιερώνυµος, Βιοτεχνία τζακιών, Αντίρριο,........ 26340 31735 Παληού Αλεξία, Ξένες Γλώσσες, Ναύπακτος, ...................26340 24190 Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Είδη Υγιεινής, Ναύπακτος, ....26340 27965 Παναγιωτόπουλος Γιώργος, Υπολογιστές, Ναύπακτος, .......26340 38555 Παναγιωτόπουλος Λάµπρος, Κουρείο, Ναύπακτος, ...........26340 21400 Παναγιωτοπούλου Γιούλη, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος,

.................................................................................26340 20099 Παναγιωτοπούλου Πολίτω, Πλακάκια - είδη υγιεινής – υδραυλικά, Ναύπακτος, ................................................................26340 25025 Παναγοπούλου – Τσακίρη Θεοδώρα, Ξυλουργικές Εργασίες, Ευπάλιο, ................................................................................26340 -53248 Πανάρετος Νικό λαος , Ασφαλιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ..26340 24298 Πανδοχείο ∆ρυάδες, Ξενώνας, Ορεινή Ναυπακτία, ...........26340 41633 ΠΑΝΜΕΣΙΤΙΚΗ Κοτρωνιά, Μεσιτικό Γραφείο, Ναύπακτος, ..26340 38077 Πάνος, Ψησταριά, Ναύπακτος, ......................................26340 26372 Πανσέλ-οινος, Εστιατόριο, Ευπάλιο, ...............................26340 52993 Παντελής Γ. Φώτης, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, ....26340 21114 Παντελίδης Πολυχρόνης, Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, Αντίρριο, .................................................................................26340 31840 Παπαβασιλείου & Σια ΟΕ, Ηλεκτρικά είδη, Ναύπακτος, ......26340 27227 Παπαγεωργίου Αγγελική, Ταβέρνα – καφενείο, Παραλιακή Φωκίδα, ................................................................................26340 91180 Παπαγεωργίου Βάλια, Συµβολαιογράφος, Ναύπακτος,..... 26340 29555 Παπαγεωργίου ∆ηµήτριος , Λογιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, 26340 28402 Παπαγεωργίου Ευθυµία, Καφενείο – ψησταριά, Ευπάλιο, ..26340 29122 Παπαγεωργίου Ηλίας, Ξυλουργικές εργασίες, Ευπάλιο, .....26340 71434 Παπαγεωργίου Ηρακλής, Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Ευπάλιο, .................................................................................26340 91080 Παπαγεωργίου Θωµάς, Υλικά οικοδοµών, Ευπάλιο, ...........26340 91180 Παπαγεωργίου Ιωάννα, Λογοθεραπεύτρια, Ναύπακτος, .....26340 26119 Παπαγεωργίου Παναγιώτης , Kαφενείο – Ουζερί, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22388 Παπαγιαννο πούλου Πανα γιώτα, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, .................................................................................26340 25142 Παπαδηµητρίου, Παπούτσια, Ναύπακτος, ........................26340 28944 Παπαδηµητρίου Σπυρίδων, Χωµατουργικές εργασίες, Αντίρριο, .................................................................................6974134894 Παπαδήµος Ζήσης, Αθλητικά Είδη, Ναύπακτος, ................26340 25537 Παπαδογιάννη Ζωή, Μικροβιολόγος, Ναύπακτος, .............26340 28790 Παπαδόπουλος, Ενοικιαζόµενα δωµάτια, Παραλιακή Φωκίδα, .................................................................................26340 71337 Παπαδόπουλος Χρήστος, Ασφαλιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, .................................................................................26340 38440 Παπαδοπούλου Ε.Κ., Φούρνος - Ζαχαροπλαστείο, Ναύπακτος, .................................................................................26340 23350 Παπαζήσης Ζήσης, Ορθοπεδικός, Ναύπακτος, .................26340 22642 Παπαθεοδώρου Γεώργιο ς, ∆ιαµορφώσεις εσωτερικών χώρων, Ναύπακτος, ................................................................26340 27167 Παπαϊωαννίδης Ιωάννης, Ξενώνας, Ορεινή Ναυπακτία, .....26340 41210 Παπαϊωάννο υ Αποστόλης, Υπολογιστές, Ναύπακτος, .........26340 26005 Παπαϊωάννο υ Αποστόλης, Σχολή Η/Υ, Ναύπακτος, ............26340 24505 Παπαιωάννο υ Γεώργος , Μεσιτικό Γραφείο, Ευπάλιο, .........26340 52740 Παπαϊωάννο υ ∆ηµήτριος, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27789 Παπαϊωάννο υ Εύη, Είδη ∆ώρων & ∆ιακόσµησης, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24213 Παπακωνσταντίνου Ευθύµιος , Super Market, Ευπάλιο, ......26340 51225 Παπακωστοπούλου Σταυρο ύλα, Καφενείο, Ευπάλιο, .........22650 20155 Παπαλόης Λάµπρος, Λογιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ........26340 26691 Παπαναστα σίο υ Ανν – Κατρίν, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 38610 Παπανδρέου Νατάσα, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, 26340 26222 Παπαντωνίου Λάµπρος, Αλουµινοκατασκευές, Ναύπακτος, 26340 25687 Παπαριστείδου Κωνσταντίνος, Καφέ µπαρ, Ευπάλιο, .........26340 91785 Παπασάββας Σπύρος, Χειρούργος Οφθαλµίατρος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24133 Πάπουλης, Μεζεδοπωλείο, Ναύπακτος, ..........................26340 21578 Παππάς Μιχαήλ, Ορθοπεδικός, Ναύπακτος,..................... 26340 22405 Παραγιουδάκη-Μελίστα Μαρία, Μικροβιολόγος-Βιοπαθολόγος, Ναύπακτος, ................................................................26340 38133 Παράδεισο ς, Ξενώνας, Ορεινή Φωκίδα, ..........................22660 41451 Παραδοσιακό, Φούρνος – Ζαχαροπλαστείο, Αντίρριο, ........26340 32018 Παραδοσιακόν, Γαλακτοκοµικά προϊόντα, Ναύπακτος, ......26340 24410 Παραλίκας - Λυµπέρης, Μεσιτικό Γραφείο, Ναύπακτος, .....26340 25480 Παραλίκας - Λυµπέρης, Κατασκευές Ακινήτων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 25480 Παραµυθένια Πολιτεία , Παιδικός σταθµός, Ναύπακτος, .....26340 29800 Πασίσης, ∆οµικά Υλικά, Ναύπακτος, ..............................26340 27516 Πασίσης, ∆οµικά Υλικά, Ναύπακτος,.............................. 26340 22254 Πασσάκος Χρίστο ς, Χειρούργος Ουρολόγος, Ναύπακτος, ...26340 26566 Πασχάλης Μάριος, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, ......26340 28126 Πατούχα – Λόη Κωνσταντίνα, Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Ναύπακτος,


204 .................................................................................26340 29766 Πατούχας Βα σίλειος, Kαφενείο – Ουζερί, Ορεινή Ναυπακτία, .................................................................................26340 41392 Πατούχας Γεώργιος & ΣΙΑ ΕΕ, Πυροσβεστήρες-ΠυρασφάλειαΠυρανίχνευση, Ναύπακτος, ..........................................26340 29117 Πατούχας Νίκος, Μελέτες – Κατασκευές, Ναύπακτος, .......26340 38490 Πατούχας Παντελής, ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, ...................26340 23145 ΠΕΛΑΓΟΣ, Ιχθυοπωλείο, Ναύπακτος, ...............................6940560570 Πενιάς Παναγιώτης , Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, ...26340 24828 Πεννιά Ελένη, ∆ιατροφολόγος, Ναύπακτος, .....................26340 20166 Πεννιάς, Έπιπλα κουζίνας, Ναύπακτος, ..........................26340 22729 Περγερής Γιάννης, Video Club, Ναύπακτος, ....................26340 24991 Περγερής Γιάννης, Τεχνικός τηλεοράσεων - Nova, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24991 Περιβόλι, Μανάβικο, Ναύπακτος, ..................................26340 24012 Πέτρινα, Ξενώνας, Ορεινή Ναυπακτία, ............................26340 41101 Πέτρινο, Ξενώνας, Ορεινή Ναυπακτία, ............................26340 52588 Πέτρινο, Ταβέρνα, Ναύπακτος, ......................................26340 25879 Πετροπούλου Βασιλική, Παντοπωλείο, Ευπάλιο, ...............26340 51072 Πετροπούλου Μάγδα, Ινστιτούτο οµορφιάς, Ναύπακτος, ....26340 22592 Πέτρος Χουλιάρας & ΣΙΑ Ε.Ε., Κατασκευαστική εταιρεία Μεταλλικά Κτήρια, Ευπάλιο, .........................................................26340 22412 Πέτρου Βασίλειος, Θέρµανση - κλιµατισµός, Ναύπακτος, ...26340 38400 Πέτσα Παναγιώτα, Λευκά είδη, Ναύπακτος, .....................26340 28157 Πετσαβάς Θανάσης, Συντήρηση – διαµόρφωση κήπων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 29771 Πέτσας, Γάµος -Άνθη, Ναύπακτος, .................................26340 28383 Πέτσας Κωνσταντίνος, Κοσµηµατοπωλείο, Ναύπακτος, ......26340 21035 Πέτσας Κωνσταντίνος, Προ - Πο, Ναύπακτος, ..................26340 38029 Πετσίνης Χρήστος, Επεξεργασία Φωτογραφίας - Video, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21944 Πηγή του κρέατος, Κρεοπωλείο, Ναύπακτος, ...................26340 21341 Πιέρρος Νικόλαος , Μικροβιολόγος, Ναύπακτος, ..............26340 29490 Πινακάδες, Αγρόκτηµα-Εναλλακτικές δραστηριότητες, Χάλκεια, .................................................................................6944507212 Πιπ ίνος, Παιδικός Σταθµός, Ναύπακτος, 26340 26955 Πιστιόλη Σπυ ριδού λα, Delivery – fast food, Αντίρριο, ........26340 32045 Πλάζα, Ξενοδοχείο, Ναύπακτος, ....................................26340 22226 Πλαστήρα Ειρήνη, Πνευµονολόγος, Ναύπακτος, ..............26340 27040 Πλάτανος, Χωριάτικο σουβλάκι, Ναύπακτος, ....................26340 28002 Πλατής Θωµάς , Κοσµηµατοπωλείο, Ναύπακτος, ................6945351357 Πλούµ η Κωνσταντίνα, ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, .................26340 23758 Πλούµ ης Κωνσταντίνο ς, Οινοποιείο – Οινολόγος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27156 Πλούµ ης Λουκάς, Κρεοπωλείο, Ναύπακτος, ....................26340 27496 Πλούµ ης Νίκος, Γεωπόνος – Γεωργικά εφόδια, Ναύπακτος, ................................................................................ 26340 28421 Πολιτόπουλοι ΑΦΟΙ, Άλευρα- Ζωοτροφές, Ναύπακτος, ......26340 23780 Πολιτόπουλος Αντώνης, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, ............26340 27328 Πολιτόπουλος Βασίλειος , Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, .................................................................................26340 26282 Πολιτόπουλος Γιάννης , Ηλεκτρολόγος, Ναύπακτος, ..........26340 27997 Πολιτόπουλος Σπύρος & Υιοί, Μεταφορές, Ναύπακτος, ......26340 27160 Πολιτοπούλου Νίκη, Εσώρουχα, Ναύπακτος, ...................26340 29749 Πολιτοπούλου Νικολίτσα, Kαφενείο – Ουζερί, Ναύπακτος, .26340 25093 Πολυγένη Αθ., Παραδοσιακά Κρεατοπαρασκευάσµατα, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24276 Πολυγένη ∆ήµητρα, Ασφαλιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ....26340 22816 Πολυδ ύνα µο Κέντρο Φυσικοθεραπείας, Φυσικοθεραπευτής, Ναύπακτος, .................................................................................26340 29860 Πολύδ ωρος Αθανάσιος & Υιοί, Οικοδοµικές επιχειρήσεις, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27819 Πολύδ ωρος Γεώργιος, Αλουµινοκατασκευές, Ναύπακτος, .26340 25847 Πολύδ ωρος Κωνσταντίνος , Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24000 Πολύδ ωρος Χρήστος, Εξοπλισµοί Συναυλιών, Ναύπακτος, 26340 23132 Πολυδ ώρου Κωνσταντίνα, Αισθητικός, Ναύπακτος, ...........26340 29400 Πολυζώη, Εµπόριο ειδών διατροφής, Ευπάλιο, .................26340 21246 Πολυζώης Θεόδωρος, Φρούτα - Λαχανικά, Ναύπακτος, .....26340 27564 Πολύµ ορφ ο, Είδη ∆ώρων, Ναύπακτος, ...........................26340 28840 Πολυξένη, Ενοικιαζόµενα δωµάτια, Παραλιακή Φωκίδα, ....6977692841 Πολυχρόνο υ Φωτεινή, Σχολή Τέχνης, Ναύπακτος, .............6993939087 Πούλο ς Μάρκος, ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, .......................26340 28492 Πράππ ας Βασίλειος, Αλουµινοκατασκευές, Ναύπακτος, ....26340 21898 Πράππ ας Νίκος, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, ......................6946619220 Πρέντζας Ηρακλής, Αλουµινοκατασκευές – σιδηροκατασκευές, Χάλκεια,

.................................................................................6976797388 Πριόβολος, Αλουµινοκατασκευές, Ευπάλιο, ....................26340 52660 Πρίσµα, Φωτογραφείο, Ναύπακτος, ...............................26340 26461 Προοπτική, Μεσιτικό Γραφείο, Ναύπακτος, .....................26340 22008 Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Ναυπάκτου, Πτηνοτροφικά προϊόντα, Ευπάλιο, ....................................................................26340 71401 Πυξίδα, Καφετέρια, Ναύπακτος, ....................................26340 29944 Πύργας Κωνστα ντίνος, Kαφενείο – Ουζερί, Ναύπακτος, ....26340 29239 Ρ Ραγκαβάς Αντώνιος , Συνεργείο – Βουλκανιζατερ, Αντίρριο, 26340 31350 Ράικο ς Γεώργιος , Ηλεκτρολογικές εργασίες – ενοικίαση στερεοφωνικών συγκροτηµάτων και δισκοθηκών, Αντίρριο, ........................694785271 Ράικο ς ∆ηµήτριος, Συνεργείο Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, ...26340 26487 Ράµµος Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, .....26340 28515 Ράµµου Ευσταθία , Λογιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ...........26340 38425 Ράµµου Φωτεινή, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, ................26340 21411 Ράπτη Σταυρούλα, Είδη ∆ώρων, Ναύπακτος, ...................26345 27286 Ράπτης Γρηγόριος, ∆ικηγόρος, Ναύπακτος,..................... 26340 28812 Ράπτης ∆ηµήτριος, Λογιστικά - Φοροτεχνικά, Αντίρριο, ......26340 31833 Ράπτης Κώστας, Χωµατουργικές Εργασίες, Ευπάλιο,......... 6974774337 Ραυτόπουλος Α. ∆ηµήτριος, Λογιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, .................................................................................26340 38320 Ρεγκίνα, Ξενοδοχείο, Ναύπακτος, ..................................26340 21556 Ρεκαϊτης Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε., Μικροβιολογικό-∆ιαγνωστικό εργαστήριο, Ναύπακτος, ................................................................26340 38588 Ρέντζη Γιώτα, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, .......26340 26651 Ρήγα ΑΦΟΙ, Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, Ναύπακτος,..... 26340 22708 Ρήγα Βιβιάνα, ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, ...........................26340 38058 Ρήγα Παναγιώτα, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, ..26340 23968 Ρήγα Χρυσούλα, ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, ........................26340 25091 Ρήγας Ευάγγελος, Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22708 Ριγάνι, Παραδοσιακά Κρεατοπαρασκευάσµατα, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24276 Ρίζα της Γεύσης, Ταβέρνα, Αντίρριο, ..............................26340 31335 Ρίσβα Μαρίνα, Βρεφικά, παιδικά, βαπτιστικά, Ναύπακτος, 26340 25260 Ροζενκοϊτερ Ούλριχ, Ενοικιαζόµενα δωµάτια, Παραλιακή Φωκίδα, .................................................................................26340 38123 Ρόκκος Ηλίας, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Αντίρριο, ..........6944527650 Ρόνι, Ενοικιαζόµενα δωµάτια, Παραλιακή Φωκίδα,........... 22660 71297 Ρουµπής Ελευθέριος, Υπηρεσίες φύλαξης χαλιών, Ευπάλιο, .................................................................................26340 71417 Ρουσσογιάννη Όλγα, Κρεοπωλείο, Αντίρριο, ....................26340 31063 Σ Σ.Ε.Κ Ναυπάκτου, Σ.Ε.Κ, Ναύπακτος, .............................26340 27755 Σακελλάρη Βασιλική, ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, ..................26340 23888 Σακελλάρης, Έτοιµο Σκυρόδεµα, Ναύπακτος, ..................26340 21505 Σακκούλης Χρήστος, Ηλεκτρολογικό υλικό-Φωτιστικά, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21942 Σακούλης ∆. – Στυλιαράς Θ., Κοτόπουλα - πουλερικά, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22059 Σαλαµο ύρα ς Αθανάσιος, Ψητοπωλείο, Αντίρριο, ...............26340 31600 Σαλαµο ύρα ς Ανδρέας, Σιδηρουργείο, Αντίρριο, ................26340 31219 Σαλο ύρος ∆ηµήτριος, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, ...26340 25700 Σανιδά ς κώστας, Τυπογραφείο, Ναύπακτος, ....................26340 23221 Σαρδ έλλα Βασιλική – Μητρόπουλος Κώστα ς, Κοινόχρηστα – ∆ιαχείριση πολυκατοικιών, Ναύπακτος, ..........................................26340 38338 Σατλάνης Γιάννης, Ανδρικό ντύσιµο, Ναύπακτος, .............26340 21977 Σαφιολέα Αναστα σία, Μικροβιολόγος, Ναύπακτος,........... 26340 24929 Σβώλος - Ηπειρώτης ΟΕ, Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24077 Σερεµέτη Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, ...26340 26180 Σια µά Παρα σκευή, Παντοπωλείο – Mini Market, Ευπάλιο, .26340 52535 Σια µαντάς Γεώργιος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Ναύπακτος, ..26340 29994 Σια µαντάς Χ ρήστος, ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, ....................26340 27339 Σιά χος Π. Σίµος, Ειδικός Καρδιολόγος, Ναύπακτος, ..........26340 21333 Σιδ ηρο πούλο υ - Καραγεώργου Σοφία, Ζωγράφος – Αγιογράφος, Ναύπακτος, ................................................................6932014272 Σικώλας Ευάγγελος , Χρώµατα Vinter, Ναύπακτος, ............26340 28073 Σίνης Βασίλης, ∆εξιώσεις – Εκδηλώσεις, Ναύπακτος, .......26340 28504 Σίνης Γεώργιος, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Αντίρριο, ........6936706480 Σίνης ∆ηµήτριος, Χειρούργος Οφθαλµίατρος, Ναύπακτος, .26340 20058 Σκαλιώτη Παναγιώτα, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, ...............26340 21676 Σκαλιώτης Αναστάσιος, Λογιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ....26340 29706


205 Σκαλιώτης Κωνσταντίνος, ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, ............26340 24654 Σκάλωµα Βίλες, Βίλες, Παραλιακή Φωκίδα, Σκανιά Γεωργία, Κοµµωτήριο, Αντίρριο, ..........................26341 31617 Σκαντζής Ευθύµιος , Οικοδοµικές εργασίες, Ευπάλιο, ...........220-91622 Σκορπιός, Beach Bar, Παραλιακή Φωκίδα, ......................26340 52025 Σµπούκης Αθανάσιος , Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, .26340 23781 Σµπούκης Λάµπρο ς, Εµπορία & Service Μοτοσυκλετών, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21531 Σούζα ΑΦΟΙ, Κρεοπωλείο, Ναύπακτος, ...........................26340 22917 Σούζα Μαρία, Kαφενείο – Ουζερί, Ορεινή Ναυπακτία, .......26340 41011 Σούζα Πολυτίµη, Κρεοπωλείο, Ναύπακτος, .....................26340 24463 Σπανοµήτσου Άννα, Καφενείο - Ψησταριά, Αντίρριο, .........26340 31923 Σπανός Αντώνιος, ∆ερµατολόγος, Ναύπακτος,..................26340 23416 Σπανός Νικόλαος, Λογιστικό Γραφείο, Ορεινή Ναυπακτία, ..26340 48624 Σπιτάκια της Ιφιγένειας, Ξενώνας, Ορεινή Ναυπακτία, .......26340 61500 Σπιτικό, Ταβέρνα, Ναύπακτος, .......................................26340 26524 Σπυρόπουλος Βασίλειος, Παθολόγος, Ναύπακτος, ............26340 29444 Σπυρόπουλος Γιάννης, , Ναύπακτος, ..............................26340 22123 Σπυροπούλου Αγγελική, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, ........6947081142 Στάικος Tours, Τουριστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ..............26340 25222 Στάικος Νίκος, Μεσιτικό Γραφείο, Ναύπακτος, .................26340 20017 Σταµάτη Ελένη, ∆ικαστική Επιµελήτρια, Ναύπακτος, .........26340 20131 Σταµάτη Παρασκευή, Λογιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, .......26340 26417 Σταµάτης Αριστείδης, Αρτοποιείο, Ευπάλιο, .....................26340 91711 Σταµατόπο υλο ς Πανα γιώτης, Ελαιοχρωµατισµοί, Ναύπακτος, .................................................................................6945922881 Σταµούτσου ΑΦΟΙ, Ηλεκτρολογείο Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, ................................................................................ 26340 22606 Στάση του Νίκα, Εστιατόριο, Ορεινή Ναυπακτία, ...............26340 23818 Σταυρογιαννόπουλοι ΑΦΟΙ, Αξεσουάρ αυτοκινήτων – ασφάλειες -οδική βοήθεια, Ναύπακτος, ...................................................26340 20148 Σταυρογιαννόπουλος Β. ΟΕ, Ασφαλιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, .................................................................................26340 20148 Σταυρόπουλος Αχιλλέας, Κοσµηµατοπωλείο, Ναύπακτος, ..26340 24279 Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος, Λογιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, .................................................................................26340 29493 Σταυροπούλου Αναστασία, Εσώρουχα, Ναύπακτος, ...........26340 24446 Σταυροπούλου Ιωάννα, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 26381 Σταύρος, Ταβέρνα, Ναύπακτος, ....................................26340 27473 Στάχυ, Αρτοποιείο, Ναύπακτος, ....................................26340 24726 Στεγνοκαθαριστήρια Expr ess, Καθαριστήριο, Ναύπακτος, .26343 00461 Στέκι, Ψησταριά, Ναύπακτος, .......................................26340 25337 Στεργιάδης Γιάννης, Αρχιτέκτονας, Ναύπακτος, ...............6932731838 Στεργίου ΑΦΟΙ, Κατασκευές Ακινήτων, Ναύπακτος,.......... 26340 26744 Στράτος Νίκος, Μεσιτικό Γραφείο, Ναύπακτος, ................26340 22008 Στράτου Ιωάννα, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, ......................26340 22889 Στυλιαράς Ηλίας, Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, .......26340 28761 Στυλιαράς Ιωάννης, Παθολόγος, Ναύπακτος, ..................26340 23498 Στυλιαράς Ιωάννης, Οδοντοτεχνίτης, Ναύπακτος, .............26340 24401 Στυλιαράς Παναγιώτης, Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, .................................................................................26340 25694 Συνεταιρισµός Γυναικών Να υπάκτου, Παραδοσιακά Προιόντα, Ναύπακτος, ................................................................26340 24254 Συνεταιρισµός Επιπλοξυλουργών, Εµπορία Ξυλείας – υλικά, Ναύπακτος, .................................................................................26340 25721 Σύψας Βασίλης, Internet Cafe, Ναύπακτος, .....................26340 38143 Σύψας Γιάννης, Υλικά οικοδοµών - χρώµατα, Ναύπακτος, ..26340 27487 Σύψας Γρηγόριος, ∆οµικά Υλικά, Ναύπακτος, ..................26340 29406 Σφήκας Κωνσταντίνος, Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, 26340 23984 Σφήκας Νικόλαος, Kαφενείο – Ουζερί, Ορεινή Ναυπακτία, 26340 41002 Σφήκας Σπυρίδων, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ναύπακτος, 26340 28619 Σχίζας Χρήστος, Κάβα, Ναύπακτος, ................................26340 20094 Σχοινά Μαγδαληνή, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, ......26340 38442 Σχοινάς ∆ηµήτρης, Θέρµανση - κλιµατισµός, Ναύπακτος, ..26340 26180 Σχοινάς Νικόλαος , Ανδρικά – Γυναικεία, Ναύπακτος, .........6944782082 Σωτηρόπου λος ∆ηµήτριος, Ασφαλιστικός Σύµβουλος, Ναύπακτος, .................................................................................6946114591 Σωτηρόπου λος Κωνσταντίνος , Χωµατουργικές εργασίες, Αντίρριο, .................................................................................6977777696 Σωτηρόπου λος Χρήστος, Ασφαλιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, .................................................................................26340 38585 Σωτηρόπου λος Χρήστος, Ασφαλιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, .................................................................................26340 38585 Σωτηροπού λου Π, Ξυλουργείο, Ναύπακτος, ....................26340 24437

Τ Ταβέρνα 4 Εποχές, Ταβέρνα, Ναύπακτος,....................... 26340 23681 Ταβέρνα Κ. Αδραχτάς, Εστιατόριο, Ναύπακτος, ................26340 25515 Ταβέρνα Μελίστα, Ταβέρνα, Παραλιακή Φωκίδα, .............26340 91200 Ταβέρνα Χιλια δού, Εστιατόριο, Ευπάλιο, .........................26340 71350 Ταλάντης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, ......26340 29542 Ταµπάκη Κυριακούλα, Κορνίζες – Είδη ∆ώρων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21732 Ταµπάκη Σπυριδο ύλα, Γραφικές Τέχνες, Ναύπακτος,......... 6998748337 Ταµπάκης, Κορνίζες – Είδη ∆ώρων, Ναύπακτος, ..............26340 21732 Ταµπάκης Νικόλαος , Επισκευές ηλεκτρικών συσκευών, Αντίρριο, .................................................................................26340 3108 Τασιόπουλος Φώτης, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις δορυφορικά – κεραίες, Ναύπακτος, ...............................................................26340 25560 Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ, Courier, Ναύπακτος, ....................26340 38722 ΤΕΙ Ναυπάκτου, Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων & ∆ικτύων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 38566 Τερζής Ιωάννης, Ηλεκτρολογείο Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, 26343 00591 Τεχνεµπορική, Υδραυλικά - είδη υγιεινής, Ναύπακτος, ......26340 28646 Τέχνη και Κορνίζα, Πίνακες - Κορνίζες, Ναύπακτος, .........26340 21069 Τέχνηµα, Έπιπλα, Ναύπακτος, ......................................26340 26759 Τζάθας Κων/νος, Αρχιτέκτονας, Ναύπακτος, ....................26340 22787 Τζάκι, Ταβέρνα – καφές – Γλυκό, Ορεινή Ναυπακτία, ........26340 52322 Τζίµης, Πλυντήριο αυτοκινήτων, Ναύπακτος, ...................6977090778 Τζίµης, Σουβλάκια, Ναύπακτος, ....................................26340 29898 Τζώρος Λεωνίδας, Ξυλουργικές εργασίες, Αντίρριο, .........26340 23606 Τηλιγάδας Αντώνης, Είδη κιγκαλερίας, Ναύπακτος, ..........26340 23751 Τηλιγάδας ΣΠΟΡ, Αθλητικά Είδη, Ναύπακτος, ..................26340 23721 Τιγγινάγκας Σταύρος, Παντοπωλείο – Mini Market, Ευπάλιο, .................................................................................26340 51367 Τοµαράς Θ εόδωρος, Φροντιστήριο, Ναύπακτος, ..............26340 23926 Τουµπάνου Αθανασία, ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, ................26340 21163 Τουµπάνου Σοφία, Μουσική Σχολή, Ναύπακτος, ..............26340 21284 Τούρκας, Πλακάκια - είδη υγιεινής, Πλατανίτης, ..............26340 32163 Τραντάς Αντώνης, Ζαχαροπλαστείο, Ναύπακτος, ..............26340 27546 Τράπεζα Κύπρου, Τράπεζα, Ναύπακτος, .........................26340 38350 Τράπεζα Πειρα ιώς, Τράπεζα, Ναύπακτος, .......................26340 20050 Τριανταφύλλου Γιώργος, Καυσόξυλα – Κάρβουνα, Ναύπακτος, .................................................................................26340 26262 Τριανταφύλλου ∆ηµήτρης, Κρεοπωλείο, Ναύπακτος, .........26340 24933 Τριανταφύλλου Λάµπρος, Καφενείο – Ουζερί, Ευπάλιο, .....26340 91330 Τριανταφύλλου Σωτήριος, Πλακάκια - είδη υγιεινής, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21133 Τρίγκας Αντώνιος, Εστιατόριο – ψησταριά, Ευπάλιο,......... 26340 71318 Τρίψιας Νικόλαος, Μπαλόνια – Πυροτεχνήµατα – ∆ιακόσµηση, Ναύπακτος,................................................................ 26340 22321 Τρουµπούκης & ΣΙΑ, Ηλεκτροϋδραυλικά έργα, Ναύπακτος, 26340 20160 Τρουµπούκης Παντελής, Κρεοπωλείο, Ναύπακτος, ...........26340 23331 Τσαγγανού Σοφ ία , Νυφικά Βαπτιστικά, Ναύπακτος,.......... 26340 29772 Τσαγκανού Παναγιώτα, Άνθη - Φυτά, Ναύπακτος, ............26340 29771 Τσαγκουρνός Γρηγόρης, Τοπογράφος, Ναύπακτος, ..........26340 23278 Τσακανίκα ς Κωνσταντίνος, Χηµικός Μηχανικός - Περιβαλλοντολόγος, Ναύπακτος, ...............................................................26340 24878 Τσακίρη Θεοδώρα, Έπιπλα, Ευπάλιο, .............................26340 53248 Τσάµη Χριστίνα, Ψυχολόγος, Ναύπακτος, ........................26340 20122 Τσαντόπουλος Νίκος, Μοκέτες - Τέντες, Ναύπακτος, ........26340 27758 Τσαρπαλιάς Χαράλαµπος, Ηλεκτρικά είδη, Ναύπακτος, .....26340 28901 Τσάτσου ΑΦΟ Ι, Μεταφορές, Ναύπακτος, .........................26340 28533 Τσερεντζούλιας Γεώργιος, Φυσικοθεραπεία-Κινησιοθεραπεία, Ναύπακτος, ................................................................26340 23313 Τσερπέλης Νικόλαο ς, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, ...26340 25064 Τσιακούµης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21465 Τσιλιγιάννης Άγγελο ς, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, ..............26340 27568 Τσιλιγιάννης Μάρκος, Ασφαλιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ..26340 23122 Τσιλιγιάννης Μίλτος, ∆ορυφορικά-Κεραίες, Ναύπακτος, ....26340 24864 Τσιλιγιάννης Παναγιώτης, Ασφαλιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, .................................................................................26340 23122 Τσιλιγιάννης Σωτήριος, Λογιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, ....26340 23439 Τσιονάκα Γεωργία, Παντοπωλείο – Mini Market, Ευπάλιο, ..26340 71377 Τσιριµώκο ς Βασίλης, Αλουµινοκατασκευές, Ναύπακτος, ....6943110964 Τσιριµώκο ς Κωνσταντίνος, Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, .................................................................................26340 27803 Τσιτσιρίκη Αλεξάνδρα, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 21203


206 Τσιώτας Κωνσταντίνος , Είδη κυνηγιού & αλιείας, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22572 Τσολοδήµου Κυριακή, Μουσική Σχολή, Ναύπακτος, ..........26340 24790 Τσουκαλά ∆έσπω, Φούρνος – Ζαχαροπλαστείο, Αντίρριο, ...26340 32018 Τσουκαλάς, Καφεκοπτείο, Ναύπακτος, ...........................26340 23630 Τσούµαρη Χρυσούλα, Κοµµωτήριο, Ναύπακτος, ...............26340 26405 Τσούµας, Ζαχαροπλαστείο - Catering, Ναύπακτος, ............26340 29377 Τσούσης Παναγιώτης, Φωτογραφείο, Ναύπακτος, ............26340 29135 Τυροπάνης Γιώργος, Χωµατουργικές εργασίες, Ναύπακτος, .................................................................................26340 28636 Υ Υφαντής Πολύ καρπος, Ξυλουργικές εργασίες, Ναύπακτος, 26340 28146 Φ Φάρµα Μίχο υ, Ενοικιαζόµενα δωµάτια, Ορεινή Ναυπακτία, 26340 48781 Φάρµα Ναύπακτος, Φάρµα αγρίων ζώων, Ναύπακτος, ......26340 27572 Φαρµάκη Ελένη, ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, ........................26340 24654 Φαρµάκη Χ ρυ σο ύλα, Σπιτικά γλυκά κουταλιού, Ορεινή Ναυπακτία, .................................................................................26340 41554 Φερκάση Να τάσσα, Καλλυντικά – αξεσουάρ, Ναύπακτος, ..26340 38388 Φίλεµα, Παραδοσιακά Προιόντα, Ναύπακτος, ..................26340 26453 Φιλής Ευάγγελος, Μεταλλικές κατασκευές, Ευπάλιο, ........26340 29262 Φιλιπποπού λου Σταυρούλα, ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, ........26340 24678 Φιλοικό, Οικιακός εξοπλισµός, Ναύπακτος, .....................26340 20103 Φιορά ντη Ελένη, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, .................26340 27396 Φιφίνα και Ντορίνα, Κλόουν - Παιδικά πάρτυ, Ναύπακτος, ..6974292633 Φλέγγας Χρήστος, Μεσιτικό Γραφείο, Ευπάλιο, Φλέσσας Σωτήρης, Κτηνίατρος, Ναύπακτος, ...................26340 38080 Φλοίσβος, Ταβέρνα, Ναύπακτος, ...................................26340 23210 Φλοίσβος Hotel, Ξενοδοχείο, Ναύπακτος, .......................26340 24811 Φλωρόπουλος Σπύρος, Κρεοπωλείο, Ναύπακτος, ............26340 22653 Φλώρος Ιωάννης - Χρυσόστοµος, Χονδρικό εµπόριο ψαριών, Αντίρριο, .................................................................................6977576685 Φλώρου Ζωή, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, ................................................................................26340 27456 Φόρος Ηλίας, Τοπογράφος, Ναύπακτος, .........................26340 21401 Φούντα Αντριάνα, Καφετέρια, Ευπάλιο, ..........................26340 71191 Φούντα ΑΦΟΙ, Αξεσουάρ αυτοκινήτων-Ανταλλακτικά, συναγερµοί, Ναύπακτος, ...............................................................26340 24258 Φούντα Ελισάβετ, Λογοθεραπεύτρια, Ναύπακτος, .............26340 29606 Φούντας Βασίλειο ς, Ψησταριά, Ευπάλιο, ........................26340 71255 Φούντας ∆ηµήτρης, Ζαχαροπλαστείο, Ναύπακτος,............ 26343 00480 Φούντας Ιωάννης , Υλικά οικοδοµών, Ευπάλιο, .................26340 22417 Φούντας Νικόλαος, Εργολάβος, Ευπάλιο, .......................26340 71339 Φούντας Παναγιώτης, Κινητή τηλεφωνία, Ναύπακτος, .................................................................................26340 38038 Φούντζηλας Βασίλης, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, 26340 26600 Φούντζου λα Λαµπρινή, Χειρούργος - Οδοντίατρος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24800 Φούντζου λα Ξένη, Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Ναύπακτος, ...26340 20002 Φούντζου λα Παρασκευή, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, .....26340 24075 Φούντζου λας Αθανάσιος, Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 26260 Φούντζου λας Αποστόλης, Κάρβουνα-Καυσόξυλα, Ναύπακτος, ................................................................................26340 21711 Φούντζου λας Γιώργος, Γύψινες διακοσµήσεις, Ναύπακτος, ................................................................................ 26340 26677 Φούντζου λας Χρήστος, Αλουµινοκατασκευές, Ναύπακτος, .26340 29628 Φουσέκας Σωτήρης, Ταπετσαρίες επίπλων, Ναύπακτος, .....6945199672 Φουσέκης Χρήστος, Φυσικοθεραπευτής, Ναύπακτος, .......26340 23366 Φρά γκος Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, ...26340 24382 Φρά γκος Αντώνιος, ∆ικηγόρος, Ναύπακτος, ....................26340 22330 Φρο υτόπολις, Μανάβικο, Ναύπακτος, ............................26340 21701 Φυτώρια Πολυζώης, Φυτώρια - γεωπονικά, Ευπάλιο, ........26340 52382 Φωτοέκθεση Τ σούσης, Φωτογραφείο, Ναύπακτος, ...........26340 29135 Φωτόνιο, Υπηρεσίες φροντιστηρίου ΜΕ, Αντίρριο, ............26340 32018 Φωτοπούλου Άννα, Γραφικές Τέχνες, Ναύπακτος, ...........26340 38122 Φωτόραµα, Σφραγίδες - Επιγραφές, Ναύπακτος, .............26340 29600 Χ Χαµηλός Γιώργος, Κρεοπωλείο – ντόπια κρέατα, Ναύπακτος, .................................................................................26340 29903 Χάνι, Ξενώνας, Ορεινή Ναυπακτία, ................................26340 29417 Χαντζάρα – Τασοπούλου Αγγελική, Καθαριστήριο, Ναύπακτος, .................................................................................26340 24656 Χαντζή ∆. Βίκυ, Λογοθεραπεύτρια, Ναύπακτος, ...............26340 23413

Χαντζής Home Stores, Έπιπλα - Λευκά είδη, Ναύπακτος, ..26340 26866 Χαντζής Νίκο ς, Ψυκτικός, Ναύπακτος, ...........................26340 28373 Χαρά, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, ...............................26340 38386 Χαραλαµπόπουλος Αθανάσιος, Εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap), Ευπάλιο, ........................................................26340 52646 Χαραλαµποπούλου Αικατερίνη, Πνευµονολόγος, Ναύπακτος, .................................................................................26340 22828 Χαράλαµπος Λιώλης, Ασφαλιστικό Γραφείο, Ναύπακτος,.....26340 22151 Χαράλαµπος Μαλλάς, paintball, Ευπάλιο, .......................6974 125425 Χαρτί & Καλαµάρι, Βιβλιοπωλείο - Χαρτικά, Ναύπακτος,.... 26340 26447 Χασάπη Μαρία, Άνθη – Φυτά, Ναύπακτος, ......................26340 25888 Χασάπης Ευθύµιος , Πολιτικός Μηχανικός, Ναύπακτος, .....26340 23845 Χασάπης Ιωάννης, Κρεοπωλείο, Ναύπακτος, ...................26340 24052 Χολέβας Home Collec tion, Φωτιστικά - µικροέπιπλα, Ναύπακτος, .................................................................................26340 28070 Χόρτη ∆έσποινα, Λογιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, .............26340 22880 Χουλιάρας Ηλίας, Χωµατουργικές Εργασίες, Ευπάλιο, .......26340 51403 Χοχτούλα Ζα χαρίας, ∆ιαµεσολαβητής δανείων, Ναύπακτος, .................................................................................26340 25478 Χοχτούλα Ζα χαρίας, Ασφαλιστικό Γραφείο, Ναύπακτος, .....26340 25478 Χοχτούλας Ζαχαρίας, Μεσιτικό Γραφείο, Ναύπακτος, ........26340 25478 Χοχτούλας Κωνσταντίνος, Λαµαρινοκατασκευές, Ναύπακτος, .................................................................................26340 29072 Χρήστος Κ. Καλαβρουζιώτης και Σια Ε.Ε.Ε., Αγροτικά – κτηνοτροφικά εφόδια, Αντίρριο, ........................................................26340 31321 Χρήστος Κόγγος, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος, .................26340 28526 Χριστάκη Ειρήνη, Γυναικεία µόδα, Ναύπακτος,................ 26340 29666 Χριστογιάννη Χριστίνα, Ταβέρνα, Παραλιακή Φωκίδα, .......26340 51519 Χριστόπουλος, Αξεσουάρ ανταλλακτικά, Ναύπακτος,,........ 26340 20018 Χρυσανθόπουλος, Μεταφορές, Ναύπακτος,,.................... 26340 24025 Χρυσανθόπουλος, Μεταφορές, Ναύπακτος,.....................26340 29739 Χρυσανθόπουλος Γιάννης , Φανοποιείο Αυτοκινήτων, Αντίρριο, .................................................................................26340 31024 Χρυσή Ακτή, Ξενοδοχείο, Ναύπακτος,............................. 26340 21444 Χρυσούλα, Σπιτικά γλυκά κουταλιού, Ορεινή Ναυπακτία,....26340 41554 Χωραφάς Νίκος, Παθολόγος, Ναύπακτος,,.......................26340 27063 Ψ Ψιµµάδας Νικόλαος, Καφενείο – ψησταριά, Ευπάλιο,........26340 51351 Ψυλλα Ζωή, Παντοπωλείο – Mini Market, Ευπάλιο, ,..........26340 91388 Ψυχογιός Γεώργιος, Οικοδοµικές επιχειρήσεις, Ναύπακτος, ................................................................................ 26340 24141

www.nafpaktia.com/xrisima- Χρήσιµα τηλέφωνα - ∆ιανυκτερεύοντα φαρµακεία - Βενζινάδικα - Μικρές αγγελίες - Καιρός - Delivery - Όλα µε ένα clik


208

Σ η µ ε ιώ σ ε ι ς

 www .nafpaktorama.gr

Τουριστικός Οδηγός Ναυπάκτου
209

Σ η µ ε ι ώσ ε ι ς

 www .nafpaktorama.gr

Τουριστικός Οδηγός Ναυπάκτου


ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Κωνσταντίνος Γεωργίου Πλούµης Γεωπόνος - Οινολόγος

Λυγιάς Ναυπάκτου (δίπλα στο Κέντρο Υγείας) Τηλ.: 26340 27156 - 26340 29828


ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Απευθυνθείτε σε µας….για γρήγορη και υπεύθυνη σύσταση σε αξιόπιστους ενοικιαστές ή αγοραστές…! Το κτηµατοµεσιτικό µας γραφείο διαθέτει ∆ΩΡΕΑΝ προς ενηµέρωση σας όλα τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα της αγοράς, ώστε να πετύχετε το στόχο σας µε ελάχιστες δαπάνες σε χρόνο και χρήµα.

Π. Ρήγα 7 (Πλατεία Πιά), Ναύπακτος Τηλ./Fax: 26340 22008 - Κιν.: 6944 435471, www.landhome.gr – e-mail: info@landhome.gr

Οδηγός Ναυπάκτου 2010  

Τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός Ναυπάκτου και Ναυπακτίας 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you