Page 1

goldpoint  

همانطور که در تصویر بالا مشخص شده با انجام این کار 4 نقطه در محل برخورد خط های افقی و عمودی در کادر ایجاد می شود. این 4 نقطه به عنوان نقاط ط...

Advertisement