Page 1

NÆRINGSBLADET I NORD-NORGE !

Løssalg kr. 20,-

NR. 5, 2000

RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

UTGAVENS HOVEDTEMA, kun i NæringsRapport:Nøkkeltallene for oppdrett og fiskeri

Gir etter for press Det offentlige får trolig innsyn i alle positive SND vedtak fra neste år. Dette er jammen på tide, næringsminister Grete Knudsen.

Side 2

Skål for Nergård

Foredlingsbedriften Arvid Nergård AS i Senjahopen var i nordnorsk fiskerinærings særklasse i fjor. På bildet Ole Arvid Nergård. s. 32

Altafjordens Gromgutt

Oppdretterne i Alta har tatt plass i den ypperste elitedivisjon blant norske oppdrettere. På bildet Arne Kristiansen, Langfjordlaks. s.12

Norsk fiskeindustri stopper ikke ved

Lindesnes Hvordan skaffe seg økonomisk trygghet for et fiskeprodukt, fra brottsjø på norskekysten til damaskduker på Europas fineste bord. Økonomisk trygghet er ikke bare forsikring. Det er også skadeforebyggende arbeid gjennom kontroller, krav og rådgivning i hver enkelt bedrift, og i samarbeide med bransjeorganisasjonene. Det er kvalifisert, lokal betjening og service, og ikke minst sikkerhet for riktig pris på forsikringene.

Vi tror på samarbeide!

Telefon: 02400, Fax: 776 43650

Fiskeindustriens Forsikringspartner


INKOGNITO SND

2

Bruken av SND-milliardene:

Hemmelig siden 1993 Det er ikke småpenger SND forvalter. I fjor behandlet statsinstitusjonen mer enn 5.000 søknader og ga tilsagn om nærmere 3,7 milliarder kroner i lån og tilskudd. I år er det en samlet ramme på 4,8 milliarder kroner. Forvaltningen av midlene har stor betydning for distrikts Norge og Nord-Norge.

Siden 1993 har det vært helt umulig å få innsyn i enkeltvedtak , positive som negative - hos SND-kontorenes byråkrater og direk-tører. SND har gjennomgått en kraftig omstrukturering. I dag er virksomhetene utvidet og desentralisert i forhold til tidligere. SND har overtatt oppgavene til Landbruksbanken, administrer ordningene med grunnfinansiering til fiskeriformål, og får midler fra Kommunal og- regionaldepartementet for å yte distriktsrettede risikolån. I tillegg er virksomheten i SND i hovedsak finansiert av Nærings- og handelsdeparte-mentet. Distriktspolitikken skal være en prioritert oppgave for hele SND -administrasjonen og i forvaltningen av alle SNDs virkemidler.

Distriktskontorene forvalter alle SNDs virkemidler, både de som er distriktsrettede og de som er landsdekkende. Ved å samle virksomhetene og legge større en større del til distriktskontorene, regner en på overordnet politisk nivå med at forvaltningen av midlene skal bli mer i tråd med lokale behov. Det skal ikke lenger være skrivebords folk i sør som skal gi lån å tilskudd til bedrifter i distriktene. Desentraliseringen skal bidra til å gi å la de som har best kjennskap til det lokale næringsliv og de lokale behov avgjørende innflytelse på hvem som får midler og til hva.

Mangler innsyn Med de store offentlige summene

som går til næringslivet i distriktene er det viktig å få vite hvilke bedrifter som får tildelinger. Det er dessverre ikke mulig i dag. SND er i motsetning til de fleste andre offentlige institusjoner unntatt fra det som er av lover som kan gi offentligheten innsyn. SND er unntatt fra offentlighetsloven, forvaltningsloven og tjenestetvistloven. Dessuten gjelder heller ikke lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner for SND. Ett unntak eksisterer. For de gamle "Bygdeutviklingsmidlene" SND i dag forvalter, gjelder offentlighetsloven. Årsaken er at dette var en ordning som tidligere lå i Landbruksbanken der offentlighetsloven gjaldt og en ordning SND nå har overtatt forvaltningen av uten at forholdet til offentlighetsloven ble berørt.

INNSYN: Det offentlige får trolig innsyn i alle positive SND vedtak fra neste år.Dette er jammen på tide, næringsminister Grete Knudsen.

Mulig endring Den siste tidens kraftige debatt vedrørende mulige dobbelt-roller for enkelte styremedlemmer, har satt fart i diskusjonene om eventuell endring av alt hemmelighetskremmeriet vedrørende SNDs tildeling av midler. –Det foreligger et forslag for Stortinget om at alle positive vedtak fattet av SND skal offentliggjøres. Denne

endringen kan vedtas allerede innen utgangen av november i år og vil i såfall trå i kraft fra årsskiftet, sier juridisk direktør Britt Kjølstad i SND. NæringsRapport ønsker endringen velkommen. ■ Knut Ørjasæter

®

The energy to make a difference

TM

KURS • KONTROLL•TRUCKER

BETONGFL TER MED LANG LEVETID

Når kvalitet teller! Nordens ledende betongentrepen¿r har knyttet kysten sammen i 72 r med utallige kaier,veganlegg og 25 broer, hvor bla. verdens lengste fritt frembyggete betongbro, Stolmasund bru inng r.Vi har ogs bygget Heidrun-og Trollplattformen, som regnes for v re noen av verdens fremste og mest komplekse betongkonstruksjoner i sitt slag.

• • • • • •

Truckførerkurs (påbudt) Sakkyndig kontroll (påbudt) Service, reservedeler, utstyr Alle typer trucker Brukttrucker Jekketraller

TA KONTAKT!

Tlf. 77 63 16 11, faks 77 63 96 70 tom-tromsoe@c2i.net Evjenvn. 138, Boks 5225 Tr.d., 9285 Tromsø

JÆGER TRUCKIMPORT AS Info: www.truckimport.no

FOLLALAKS HOLDING AS

Denne unike ekspertisen tilbys nå oppdrettsnæringen!

NCC anlegg AS ¥ Pb. 188 5871 Bergen ¥ Bes¿ksadresse: Liavn. 8 5132 Nyborg

Betongfl ter i mange utf¿relser med funksjonelle l¿sninger, tilpasset lokalitet og bruker. Kan tilpasses alle typer f ringsanlegg og utstyr.Bygges etter Norsk Standard, med grundig dokumetasjon, stabilitet og styrkeberegninger.

SNAKK MED OSS OM EN VEDLIKEHOLDSFRI FREMTID. TLF.55 39 18 50 FAKS. 55 18 76 40 NæringsRapport Nr. 5-2000

• MATFISK • BRØNNBÅT • SETTEFISK • LAKSESLAKTING

Tlf.: 75 77 60 20 Fax: 75 77 60 40 8286 Nordfold


LEDERSIDEN

3

Vis mappene! Har en ikke noe å skjule, så er det heller ikke noe å være redd for. Dette gjelder SND og styremedlemmers dobbeltroller. Det gjelder topp ledere og deres avtaler om godtgjørelse i børsnoterte selskaper. Vi har med stor interesse fulgt debatten rundt SND og mulige dobbeltroller til sentrale styremedlemmer. I et forholdsvis lite land som Norge er det knapt nok mulig at sentrale personer i næringslivet kan unngå å komme i posisjoner der dobbeltroller oppstår. I Nord-Norge er det enda mer sannsynlig siden næringslivet her er enda mindre.

tillegg vil SND og nøkkelpersoner i eventuelle mulige dobbeltroller, få debatten der og da, om det er i det hele tatt noe å debattere. En klok mann sa en gang at hvis det er et vedtak eller en avgjørelse en er i ferd med å ta som ikke tåler offentlighetens lys – ikke gjør vedtaket. Vi ber SND igjen vise oss mappene og gi opplysninger om alle positive SND vedtak slik at vi kan gjøre vår jobb som journalister og gi vårt bidrag til en kritisk og konstruktiv utvikling av næringslivet. Sjokk

Det er med sjokk vi har fulgt det som har Det er viktig at nøkkelpersoner skal kunne foregått i Storebrand. Vi er forundret over at bidra til videre utvikling av næringslivet og aksjonærer og/eller forsikringstakere ikke de foretak der de innehar posisjoner. Arvid har gått til sivilt søksmål mot toppledelsen Jensen er en slik nøkkelperson og han har og styret. gjort mye for nord-norsk næringsliv – at han Det må bli et krav at all godtgjørelse og havner i dobbeltroller er ikke til å unngå. økonomiske relasjoner mellom børsnoterte Vi er imidlertid sterkt kritiske til spesiselskaper på den ene side og toppledelse og MER ÅPENHET: Tør SND styremedlemmet Arvid Jensen å kjempe elt deler av SND politikk. SND forvalter styremedlemmer på den andre side blir offfor mer åpenhet i SNDs vedtak? offentlige midler som skal bidra til nærentlig tilgjengelig. Det gir eierne muligheter ingsutvikling. Da må også det offentlige ha til å reagere på urimeligheter. Det gir også rett til å få vite hvilke prosjekter/bedrifter pressen mulighet til å reagere. I USA er sliVi har blitt avvist hver eneste gang. Begrunsom får tildelt slike midler, samt hvor store sumke avtaler offentlige – vi henger etter her i Nornelsen er at avgjørelsene om tildeling av SND mer prosjektene/bedriftene får og om og hvilke ge. midler er unntatt offentlighet, hvorfor? relasjoner mellom sentrale personer i SND og Igjen, har en ikke noe å skjule, har en heller Skal det være mulig å følge nord-norsk prosjektet/bedriften som blir tildelt midler. ikke noe å være redd for. Vi trenger ikke ledenæringsliv kritisk og konstruktivt er dette oppVi i NæringsRapport har ved en rekke anledre som ikke er mann eller kvinne nok til å stå lysninger som vil være av sentral betydning. I ninger tatt spørsmålet opp med SND. for avtalene de har med selskapene de leder. ■ Trenger nøkkelpersoner

INNHOLD NR. 5–2000: IHemmelig siden 1993 .................................2 Vis mappene! ..............................................3 Sivertsen-brødrenees seddelpresse ..............4 Snart i pluss? ...............................................5 Bent sikrer bygda ........................................6 Mot nytt gullår.............................................7 Inge satser på Amerika................................8 Bruker laksmillionene lokalt ........................9 Vesteråls-veteranen ...................................10 3,3 millioner pr. ansatt ..............................11 Altafjordens Gromgutter ............................12 Feskar`n som satset og vant ......................13 Finnmarkslaksen skal vokse seg stor .........14

Større enn fangst - for første gang! ............15 Lakselordene blir torsketunge ....................16 Solceller til Narvik .....................................19 Oppdrettsgigant fra Brønnøysund..............20 Uavgjort ....................................................21 Nytt Fjord Seafood oppkjøp .......................21 Tørrfisk-Giæver trives ................................24 Vannaoverskuddene som forsvant.............25 Vanna-underskudd på flåtesiden ...............26 kun sildepluss for Arne M., Værøy .............27 Dyr pensjon for Skjervøyfisk AS.................28 Lofotoverskuddet tørket bort .....................29 Hårfest ......................................................30

NæringsRapport REDAKTØR: Leiv Berg

Kjempeøkning for Joh. H. Pettersen ...........31 Skål for Nergård .......................................32 Små marginer i fiskeeksporten ..................33 Vi møtes på Amfi .......................................36 Solenergi fra Nord-Norge ..........................37 Europas første sykehus med IP-telefoni ......38 Vokser like fort..........................................39 Aldri meir fesk, hæ? ..................................40 Nye refa-eiere etter millionoverskudd ........41 Politikerne må bestemme seg ....................42 Oppdrett i AP - gi bud!...............................43 Nordlendinger til to tusen ..........................44 Simonsens største lykke.............................44

Utgiver: NæringsRapport, Grønnegt. 32, 4. etg., postboks 1166, 9262 Tromsø – Tlf.: 77 75 31 00

Fax : 77 68 65 30 - e-mail: mail@nrapp.no - internett: www.nrapp.no, Markedskonsulent: Dag Danielsen, Bidragsytere: Guttorm Lindquist, Knut Ørjasæter, Yngve Paulsen Grafisk produksjon: BokstavHuset AS, Tromsø Trykk:

Harstad Tidende Annonse-/abonnementshenvendelser: Tlf.: 77 75 31 00. Abonnementspris kr. 400,- pr. år

NæringsRapport Nr.5-2000


OPPDRETT

4

Follalaks Holding:

Sivertsen-brødrenes seddelpresse Brødrene Sivertsen driver en meget lønnsom butikk. I fjor tjente selskapet i underkant av 25 øre for hver krone som ble omsatt . I år blir det bedre. Tarald Sivertsen har tidligere uttalt at mange oppdrettsselskaper vil doble resultatene inneværende år sammenliknet med i fjor. Det vil trolig ikke være mulig for Follalaks Holding, men også i år blir det resultater andre bare kan drømme om. Det er ikke lett å trenge gjennom regnskapene til Follalaks. I konsernregnskapet til holdingselskapet er bare deler av virksomheten inkludert. Regnskapet viste i fjor en omsetning på 193 millioner kroner og et resultat før skatt på 45 millioner kroner. I år ventes omsetning å bli svakt høyere, men resultatet blir bedre. Virksomheten eier de to brødrene Martin og Tarald med en halvpart hver.

Ugjennomtrengelig Det som gjør det vanskelig å få full oversikt over Follalaks Holdings virksomhet er at en rekke selskaper er deleid. De blir

derfor bare tatt med under finansposter. Utenforstående får derfor liten oversikt bare ved å se på offisielle regnskaper. Dette har også vært tilfellet for en rekke andre oppdrettsselskaper, men børsnotering har i hvert fall bidratt til at både Pan Fish og Fjord Seafood er blitt godt oversiktlige. - Vi har ingen planer om å følge andre oppdrettsselskaper på børs, sier Tarald Sivertsen. Dermed blir det neppe lettere å trenge gjennom regnskapene fremover. - Sammen med våre samarbeidspartnere, Midnor Group, sitter vi med eierandeler i 58 konsesjoner. Det gir en tilgang på vel 40.000 tonn fisk. Fisken omsettes gjennom Terra Seafood som er markedsselskapet vi bruker, sier Sivertsen. Dette betyr at Follalaks og Minor Group er i førstedivisjon innen norsk oppdrett. Om vi regner med en kilopris på mellom 30 og 33 kroner for laksen som produseres, gir det en omsetning på mellom 1,2 og 1,3 milliarder kroner. I sommer kjøpte Follalaks Holding seg inn i 8 konsesjoner sammen med Midnor Group da de overtok Troms Sjøfarmer for 230 millioner kroner til sammen. Denne produksjonen er tatt med i beregningene ovenfor. Troms Sjøfarm har nå skiftet navn til Troms Aquakultur og helt nylig ble Nordreisa Laks´s fire konsesjoner majoritetsovertatt av samme gruppering.. ■

GULLGUTTER: OppdrettsTarald og OppdrettsMartin

FOLLALAKS HOLDING I TALL (MNOK) Pr. 3. kvartal 2000

1999

163 69 68

194 45 46

Omsetning Driftsresultat Res. før skatt

Oppdrettsnæringen i Nord Norge: Omsetning over 5 millioner - Hovedtabell NR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

FIRMANAVN

ATLANTIS GROUP AS DÅFJORD LAKS AS SEAFARM INVEST AS ATLANTIS FILETFABRIKK AS SISOMAR AS TROMS SJØFARMER AS SENJA SJØFARM AS HØLLALAKS AS VIKING SJØFARM AS TORRIS PRODUCTS LTD AS TORGNES FISKEFARM AS ALSVÅG FISKEPRODUKTER AS VOLDENS FISKEOPPDRETT AS HYDRO SEAFOOD BOLGA AS BALDER SJØFARM AS TROMS STAMFISKSTASJON AS NOVA SEA AS NORDLAKS OPPDRETT AS ATLANTIS AS ALTAFJORD OPPDRETT AS BERGSFJORDANLEGGET AS EGIL KRISTOFFERSEN & S. AS DÅFJORD SLAKTERIER AS PUNDSLETT LAKS AS NORDREISA LAKS AS SL-FJORD AQUA AS SJØLAKS FISKEOPPDRETT AS VOLD LAKS AS PRIMA NOR AS EIDSFJORD SJØFARM AS BLOMSØ HAVBRUK AS LOVUNDLAKS AS LANGFJORDLAKS AS JUL NØTNES AS HERØY SJØFARM AS TORSKEN HAVPRODUKTER AS BERLE FISK AS NYE ARCTIC SEAFOOD AS FLAKSTADVÅG LAKS AS GILDESKÅL FORSØKSST.AS

NæringsRapport Nr. 5-2000

POSTSTED

HERØY TROMSØ LOVUND HERØY STRAUMEN FLORØ FINNSNES SKROVA NORDFOLD HALSA BRØNNØYSUND ALSVÅG ALTA BOLGA NORDFOLD STONGLANDSE. LOVUND STOKMARKNES DØNNA KONGSHUS BERGSFJORD STRAUMSJØEN TROMSØ DIGERMULEN ROTSUND LEIRFJORD HERØY HERØY TROMSØ SORTLAND LEIRFJORD LOVUND TALVIK STOKMARKNES HERØY TORSKEN BERLEVÅG ALSVÅG KALDFARNES INNDYR

ANT. ANS.

TOT

ENDR.

INN

TOT INN

25 64 36 0 48 19 8 14 14 0 10 35 36 20 12 15 73 14 0 10 24 15 63 0 20 10 5 8 2 8 8 11 12 12 8 15 14 6 7 12

259986 259434 180096 165401 128687 109640 100883 89243 87463 83191 82899 69771 68028 66263 64926 64876 62386 60753 55295 54624 54174 53800 52794 50622 48166 47853 47538 46228 45593 44584 44529 43432 43220 43119 40204 39790 39746 39265 38641 37838

14.25% 49.71% 5.65% 87.73% 53.25% 55.46% 119.47% 15.86% 166.64% -5.11% 421.05% -5.38% 39.45% 8.37% 178.43% 152.13% 1.54% -5.04% * 77.40% * * 31.99% 41.39% 77.92% 20.65% * * * 63.65% * 41.23% 51.39% * 430.75% * * -13.04% 54.06% 26.51%

DRIFTSRES. 2570 -18448 39488 6224 32091 14553 16496 13026 18346 8741 15975 1889 11900 15058 10374 4546 2845 4618 7 5961 997 7920 2875 11134 8021 14323 5012 2523 1077 4619 8582 9573 10517 -3522 2440 -2538 3459 6000 6982 5099

ENDR

DRIFTS

DR.RES

MARGIN

-83.98% -199.64% 21.83% 459.21% 62.56% 81.57% 2311.70% 394.31% 207.25% 0.63% 509.27% 277.05% 26.15% 48.66% 225.00% 129.25% 26.39% -55.06% * -11.94% * * 94.65% 305.61% 58.24% 4146.05% * * * 201.30% * 60.14% 105.57% * 614.77% * * 108.04% 270.01% 86.57%

0.99% -7.11% 21.93% 3.76% 24.94% 13.27% 16.35% 14.60% 20.98% 10.51% 19.27% 2.71% 17.49% 22.72% 15.98% 7.01% 4.56% 7.60% 0.01% 10.91% 1.84% 14.72% 5.45% 21.99% 16.65% 29.93% 10.54% 5.46% 2.36% 10.36% 19.27% 22.04% 24.33% -8.17% 6.07% -6.38% 8.70% 15.28% 18.07% 13.48%

ÅRSRES

1135 -23384 27385 2025 21032 5534 11762 5177 13103 2444 9078 1223 5105 10413 7411 2256 1769 2677 -263 -579 606 4637 1448 6528 4235 6521 1760 355 815 1374 5075 5761 7294 -4622 -164 -2623 2448 4101 4075 3337

ENDR. ÅRSRES -79.31% -103.34% 32.33% 374.02% 58.85% 48.88% 364.20% 246.62% 143.91% -74.38% 13649.25% 169.38% -19.02% 58.93% 223.20% 222.54% -4.12% -65.87% * -117.36% * * 154.93% 1458.00% 53.89% 283.95% * * * 15366.67% * 60.65% 96.13% * 86.13% * * 255.99% 421.10% 48.25%

NETTO F.TJ.MARG 0.44% -9.01% 15.21% 1.22% 16.34% 5.05% 11.66% 5.80% 14.98% 2.94% 10.95% 1.75% 7.50% 15.71% 11.41% 3.48% 2.84% 4.41% -0.48% -1.06% 1.12% 8.62% 2.74% 12.90% 8.79% 13.63% 3.70% 0.77% 1.79% 3.08% 11.40% 13.26% 16.88% -10.72% -0.41% -6.59% 6.16% 10.44% 10.55% 8.82%

EK

ENDR EK

EK.ANDEL

33823 84316 58654 10002 36357 28377 13405 44625 30862 36406 19845 10796 49315 12712 47041 6457 22406 13896 -152 14007 1453 15947 1599 9699 14186 24555 6760 5346 640 15886 9076 16790 23912 13672 8567 5257 599 22682 9312 16283

-32.73% -18.99% 42.36% 123.11% 62.85% 62.77% 49.03% 82.30% 153.22% -4.38% 1.07% 22.70% * -8.95% 181.14% 89.52% 2.54% -16.38% * -3.98% * * 20.68% 65.31% 23.88% 282.54% * * * 29.86% * 44.38% 31.98% * 208.17% * * 0.43% 53.99% 29.62%

12.89% 22.54% 34.16% 13.30% 29.91% 26.01% 15.82% 40.50% 43.85% 31.24% 26.18% 27.39% 38.72% 23.37% 54.52% 13.67% 37.14% 17.95% -1.15% 26.57% 30.87% 40.57% 8.37% 24.96% 32.83% 26.32% 15.02% 14.75% 8.27% 28.84% 32.18% 39.20% 60.24% 24.04% 20.46% 18.63% 10.00% 42.66% 24.46% 61.08%


OPPDRETT

5

Snart i pluss? Også i 1999 toppet Dåfjord Laks lista over de minst lønnsomme bedriftene i oppdrettsnæringa, med et årsresultat på 23 millioner i minus. Men i år som i fjor, dette er regnskapstall, ikke reellt uttrykk for fortjenesten i selskapet.

selskaper som ikke er børsnoterte, og som derfor er avhengig av gode driftsresultater for å holde aksjeomsetningen oppe, er det like greitt. Pr. 3. kvartal i år har

Fremdeles er det slik at man benytter seg av konsernbidrag som det er full anledning til enten for å pynte på morselskapets regnskap, eller for å legge fortjenesten dit det er mest lønnsomt - for eksempel med hensyn til beskatning. Vi ser det sammen i Vannakonsernets Dåfjord Settefisk AS, som havner på 10. plass på lista over de minst lønnsomme bedriften. En del av disse "dumpe"-selskapene har vært utsatt for sykdom eller uvær, som slår negativt ut. Men som regel gir negativt resultat uttrykk for at investeringer er tatt over driften. For

Vigratulerer REFA med 50 år !

konsernet Dåfjord Laks et resultat over drift på 53 mill. kroner av omsetning på 336,5 mill. Arne Reidar Hole

Praktisk erfaring og oppdatert kunnskap Akvaplan-niva tilbyr næringsaktører og myndigheter i inn- og utlandet rådgivning i akvakultur og miljøproblemstillinger i vann, herunder: • kunnskap om, og konsepter for nye marine arter i oppdrett (kveite, flekksteinbit, piggvar, torsk, gullbasse og havabbor) • strategi- og prosessarbeid innen akvakultur • produksjonskompetanse innen bl.a. laks, ørret og røye • driftsoptimalisering og miljøkontroll • planlegging og prosjektering av anlegg Polarmiljøsenteret 9296 Tromsø Tel: 77 75 03 00 Fax: 77 75 03 01 www.akvaplan.niva.no

Oppdrettsnæringen i Nord Norge: Omsetning over 5 millioner - Hovedtabell NR

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

FIRMANAVN

SELØY SJØFARM AS ARCTIC PRODUCTS AS LOFOTEN SJØPRODUKTER AS NORDKAPP SJØFARM AS FINNMARK STAMFISKST. AS RØST LAKSEFARM AS KONGSFJ. HAVBRUKSSELS. AS WILSGÅRD FISKEOPPDRETT AS NORNE SJØFARM AS ISHAVSLAKS AS POLARLAKS II AS GIGANTE BRØNNØY AS FJORD SEAFOOD MIDT-NORGE AS HELGEL.FORSØKST. HAVBRUK AS ARNØY LAKS AS BINDALSLAKS AS SKJÅNESLAKS AS FAGERLAKS AS TOMMA LAKS AS NORDLAKS PRODUKTER AS NORPAK AS ALSVÅG HAVBRUK AS ØYFISK AS JENNFISK AS DÅFJORD SETTEFISK AS AQUA DRIFT AS KVARØY FISKEOPPDRETT A/S ØYGUNNLAKS AS RYA PRODUKTER AS WENBERG FISKEOPPDRETT AS NORTHERN LIGHTS SALMON AS HUSVÆR LAKS AS SELSØYVIK HAVBRUK AS AKVAFARM AS MORTENLAKS AS STRAUMEN HAVBRUK AS HAMNEIDET LAKS AS SKOGSØY HAVBRUK AS SALAKS AS URE FISKEOPPDRETT AS

POSTSTED

HERØY BUGØYNES LEKNES HONNINGSVÅG KORSFJORDEN STRAUMEN KONGSFJORD TORSKEN NORDFOLD HASVIK BRASØY BODØ BRØNNØYSUND MOSJØEN LAUKSLETTA RØRVIK SKJÅNES LYNGSEIDET HUSBY STOKMARKNES NORDFOLD STOKMARKNES MYRE STRAUMSJØEN TROMSØ MYRE INDRE KVARØY SELSØYVIK KVALØYSLETTA FAUSKE GROVFJORD HERØY SELSØYVIK SKALAND LØDINGEN GRATANGEN SKJERVØY MYRE SJØVEGAN SENNESVIK

ANT. ANS. 6 5 10 9 19 7 10 4 0 7 8 4 5 4 13 5 5 7 3 25 26 3 4 0 20 2 11 0 8 4 4 3 6 19 5 3 3 4 67 8

TOT

ENDR.

DRIFTS

TOT INN

DRIFTSRES.

ENDR

INN

DR.RES

MARGIN

399.87% 248.72% 178.41% 305.99% 76.91% -9.20% * 98.81% 62.37% 161.85% 174.12% 9.91% * * 109.68% * * 95.71% 8.96% * * 37.50% 17.52% 113.10% 33.18% 36.16% -8.01% * * 87.42% * * -24.90% 17.67% 32.88% 56.79% 77.73% 55.09% 30.15% 21.65%

2992 -4100 7173 9359 9241 7779 1380 4732 11310 5848 5909 3830 5872 1061 4355 4675 2727 3202 5602 418 2422 6051 1510 5280 1130 3138 5489 244 -469 4105 5119 1842 6628 1010 2425 1817 1510 47 4183 2019

136.15% 199.49% 305.94% 120.94% 194.49% 3.21% * 2992.81% 213.38% 452.74% 151.66% 51.20% * * 246.46% * * 160.33% 324.72% * * 1147.63% 226.13% 360.33% 197.75% -38.76% 130.82% * * 123.83% * * 449.59% -56.20% 2.32% 243.48% 0.47% -98.33% 51.50% 9.79%

37525 36800 35303 34590 34562 31982 31868 31641 31536 28578 28382 26269 23177 21473 21448 20859 20789 20688 20546 20185 20147 20000 19551 19322 18805 18584 18450 18428 18366 18300 18078 17718 17684 17670 17474 17407 16643 16633 16212 16132

7.97% -11.14% 20.32% 27.06% 26.74% 24.32% 4.33% 14.96% 35.86% 20.46% 20.82% 14.58% 25.34% 4.94% 20.30% 22.41% 13.12% 15.48% 27.27% 2.07% 12.02% 30.26% 7.72% 27.33% 6.01% 16.89% 29.75% 1.32% -2.55% 22.43% 28.32% 10.40% 37.48% 5.72% 13.88% 10.44% 9.07% 0.28% 25.80% 12.52%

ÅRSRES

757 -800 4239 4786 5037 5183 1177 3240 7603 3159 3617 1621 3751 201 2703 3426 1143 2021 3910 752 1136 3900 873 3812 -618 2110 4453 -8 -335 2854 2817 557 4432 2962 1412 877 1277 -736 2799 408

ENDR. ÅRSRES 51.70% -72.38% 263.86% 144.43% 348.13% 7.09% * 704.48% 199.92% 31690.00% 163.25% 227.47% * * 451.63% * * 222.33% 483.58% * * 393.01% 470.59% 358.17% 69.13% -50.02% 193.15% * * 141.05% * * 157.23% 114.48% -2.82% 638.04% 39.56% -192.35% 12.00% -32.67%

NETTO F.TJ.MARG

EK

ENDR EK

EK.ANDEL

2.02% -2.17% 12.01% 13.84% 14.57% 16.21% 3.69% 10.24% 24.11% 11.05% 12.74% 6.17% 16.18% 0.94% 12.60% 16.42% 5.50% 9.77% 19.03% 3.73% 5.64% 19.50% 4.47% 19.73% -3.29% 11.35% 24.14% -0.04% -1.82% 15.60% 15.58% 3.14% 25.06% 16.76% 8.08% 5.04% 7.67% -4.42% 17.26% 2.53%

8917 5795 11660 12962 13415 8198 1985 5259 15277 5374 7201 11097 18939 1887 5346 11797 4317 5641 5324 1891 1910 9030 7800 6140 2967 7786 6708 4022 2218 13626 4639 2300 8877 17146 5845 3593 4801 6858 11234 2362

79.02% 68.36% 35.27% 149.27% 17.90% 2.28% * -6.80% 99.10% 641.24% 41.61% 12.14% * * 38.68% * * 55.83% 111.86% * * 31.15% -35.36% 60.40% 352.98% -28.45% 24.92% * * 21.42% * * 99.62% 34.03% 31.85% 32.29% 12.30% 63.87% 25.86% -1.34%

36.89% 13.17% 38.82% 25.72% 28.55% 38.26% 51.27% 13.09% 32.69% 22.87% 41.87% 25.87% 36.88% 18.36% 23.31% 41.00% 19.54% 35.13% 37.10% 11.08% 12.71% 24.91% 34.40% 48.26% 10.76% 39.31% 40.78% 39.88% 47.58% 72.86% 23.11% 11.63% 37.44% 48.46% 62.35% 33.41% 51.97% 41.34% 55.54% 14.63%

NæringsRapport Nr.5-2000


OPPDRETT

6

Samfunnsbygger:

Bent sikrer bygda Uten Pundslett Laks AS er det ikke sikkert den lille bygda øst i Lofoten hadde huset noe annet enn hjemmekjære pensjonister. I dag vokser i stedet innbyggertallet, og ungdommen spør stadig Bent Eriksen etter jobb. - Hva jeg mener? Man skal ikke skryte av egen virksomhet.

Bent Eriksen, disponent ved Pundslett Laks i østre Vågan kler moderat beskjedenhet, men det er allikevel et faktum at butikken han styrer går så det suser. Drøyt 300 sjeler har adresse i området, og selv om fiske og landbruk danner en del av næringsgrunnlaget, er det Pundslett Laks som utgjør fundamentet i samfunnet.

Eriksen etablerte seg med lakseoppdrett allerede i 1984. Før det huset lokalitetene et fiskemottak med produksjon av hvitfisk. I dag holder bedriften 28 ansatte med arbeid, de produserer 2.500.000 laks i året, og i 1999 kunne Eriksen notere en omsetning på 50,6 millioner kroner. Tilsvarende tall året før var 35,8. Det betyr en prosentvis økning på 41,39.

Går man regnskapet nærmere etter i sømmene finner man flere tall som underbygger teorien om velstand: *Driftsresultatet i fjor var på 11,1 millioner kroner. I 1998 sa den samme posten 2,7. Prosentvis økning: 305. *Årsresulatet etter skatt i 1999: 6,5 millioner kroner. Tilsvarende tall i 1998: 419.000. Prosentvis økning: 1458.

Dermed havner Pundslett Laks AS på 24. plass i NordNorge, i følge NæringsRapports oversikt. - Vi har dessuten fått konse-

sjon for kveiteoppdrett, og planlegger også produksjon av skjell. Det er noe hele Europa vil ha, forteller Eriksen. Blir det noe sus over den nye satsingen, kan det bli snakk om å øke arbeidsstokken. Eriksen er ikke et sekund i tvil om at nettopp havbruk er framtidens næring, og at mulighetene er enorme. - Oppdrett er nå større enn det ordinære torskefisket, og det fortsetter bare å øke, også i forhold til hvilke arter som drives fram. Se på Asia; der er oppdrettsnæringen flere ganger større enn de tradisjonelle fiskeriene. Om ti år tipper jeg at andelen av oppdrettet mat er mange ganger større her også. Det er sagt fra sentrale myndigheter at dette er framtiden, og det er denne næringen som etterhvert kommer til å overta den verdiskapningen oljen står for i dag, mener Eriksen, og takker oppdrettsnæringen for at det fort-

SAMFUNNSBYGGER: Uten Pundslett Laks AS er det ikke sikkert den lille bygda øst i Lofoten hadde huset noe annet enn hjemmekjære pensjonister. I dag vokser i stedet innbyggertallet, og ungdommen spør stadig Bent Eriksen etter jobb.

satt er liv i så mange små-samfunn langs kysten. - Jeg tror det hadde sett dårlig ut mange steder hvis ikke oppdrettsnæringen hadde kommet. Det hadde vært tynt i rekkene. I utkantstrøk er man avhengig av i hvert fall én bedrift som folket kan samles rundt. Hvis ikke flytter ungdommen, skolen forsvinner, deretter butikken, og så er det liksom gjort. Dette henger nøye sammen. Der hvor de tradisjonelle fiskeriene før sørget for å sysselsette 90 prosent av befolkningen, har opp-

drett nå overtatt. Eksporten vokser stadig. Men anleggene ligger i all hovedsak ved kysten, og Eriksen poengterer at det samtidig er her vi finner den dårligste infrastrukturen og den mest langsomme utbyggingen av veinettet: - Skal næringen fungere, må infrastukturen på plass. Det er de sentrale myndighetene som skal sørge for, avslutter Eriksen. ■ Anki Gerhardsen

Oppdrettsnæringen i Nord Norge: Omsetning over 5 millioner - Hovedtabell NR

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

FIRMANAVN

HELLFJORDLAKS AS ULLSFJORD FISK AS ÅBORNES FISK AS JØKELFJORD LAKS AS HAVSØLV AS KLEIVA FISKEFARM AS MJØSUNDLAKS AS KATTFJORD FISK AS MIDT FINNMARK SMOLT AS J. OG E. MARTINUSSEN FISKEKJ. POLARSMOLT AS HAVFANGST AS ØRNFLØY FISKEOPPDRETT AS SMOLTEN AS SILVER SEED AS BADDEREN LAKS AS RIOL AS EDELFARM AS STRAUMLAKS AS ISHAVSSMOLT AS STØ FISKEOPPDRETT AS SANDVÆRFISK AS SKJELBULAKS AS BREIVOLL MARINE PROD. AS LOPPA SALAR AS PROSJEKT OMEGA AS KOBBVÅGLAKS AS SJURELV FISKEOPPDRETT AS SFI MELØ AS VÅGLAKS AS HELGELAND SMOLT AS HENNINGSVÆRFISK AS SKOTTNESLAKS AS NYE BUNES FISK AS GIGANTE SMOLT AS SJØBLINK BLOKKEN AS ISQUEEN AS LARSSEN SEAFOOD AS PERAFISK AS WILSGÅRD SETTEFISK AS SØRROLLNESFISK AS SKJERVØY EDELFISK AS ELVENESSTRAND SMOLT AS GIGANTE HAVBRUK AS BLÅMANNSVIK AS ASTAFJORD SMOLT AS FRAMNESFISK AS HUSVÆR FISK AS

NæringsRapport Nr. 5-2000

POSTSTED

ANT. ANS.

STRAUMSJØEN 2 SJURSNES 3 HANSNES 5 BURFJORD 15 SORTLAND 18 ENGENES 4 ENGENES 2 KVALØYSLETTA 3 LEBESBY 6 GULLESFJORD 6 BODØ 4 HANSNES 4 BRENSHOLMEN 4 INNHAVET 6 SKROVA 5 SØRSTRAUMEN 12 STONGLANDSEIDET4 ROGNAN 3 HERØY 3 LEBESBY 6 STØ 3 SANDVÆR 3 NORDARNØY 3 HAMNVIK 15 TROMSØ 21 SVOLVÆR 4 HERØY 3 KVALØYSLETTA 3 LOVUND 4 HERØY 3 MO I RANA 9 HENNINGSVÆR 2 BALLSTAD 4 TVERLANDET 6 BODØ 0 SORTLAND 11 LEKNES 1 NORD-SOLVÆR 3 BOGØY 4 SAMUELSBERG 10 HAMNVIK 2 SKJERVØY 0 MYRE 5 ROGNAN 6 KVALØYSLETTA 1 GRATANGEN 4 KLEPPSTAD 5 BRASØY 0

TOT

ENDR.

INN

TOT INN

DRIFTSRES.

69.10% 146.73% 55.37% * * 24.90% 39.57% 51.56% 10.61% 1.22% 46.78% * 5.22% -8.90% 42.93% * 31.15% -17.80% 7.10% 9.64% -39.29% 14.19% -11.45% -1.54% * * 26.93% 32.25% -37.13% -18.91% -18.47% -21.44% 4.26% 29.23% -18.27% -33.44% 40.71% * 40.09% 50.37% -26.56% 2.82% -5.24% * -50.39% * 11.10% *

2116 818 -674 4355 -1421 3345 2924 2416 2114 1950 1785 2508 2677 1949 1700 3499 2498 2873 686 2869 1417 1896 4314 73 -1515 1128 1493 1538 2355 210 1102 -91 1253 1439 667 1154 2724 3209 1953 1192 1284 -3132 1651 -117 1857 893 242 271

15479 15450 14875 14731 14003 13654 13591 13349 13335 13141 13094 12776 12710 12489 12482 12006 11899 11718 11131 11091 11054 11044 10993 10793 10783 10679 10637 10633 10471 10289 10074 9989 9945 9661 9584 9573 9495 8833 8803 8708 7403 6998 6367 5813 5795 5690 5566 5427

ENDR

DRIFTS

DR.RES

MARGIN

154.65% 23.19% 50.77% * * 99.70% 76.89% 1255.98% 23.05% 123.88% 35800.00% * 199.44% -34.31% 980.83% * 107.82% -14.34% 3.63% -29.77% 985.63% 79.21% 21.38% 221.67% * * 98.54% 105.34% -44.76% -83.19% 143.08% -109.16% 3.04% 48.35% 123.02% -60.08% 95.41% * 48.18% 309.62% -60.11% -4450.00% 24.98% * 2075.53% * -78.90% *

13.67% 5.29% -4.53% 29.56% -10.15% 24.50% 21.51% 18.10% 15.85% 14.84% 13.63% 19.63% 21.06% 15.61% 13.62% 29.14% 20.99% 24.52% 6.16% 25.87% 12.82% 17.17% 39.24% 0.68% -14.05% 10.56% 14.04% 14.46% 22.49% 2.04% 10.94% -0.91% 12.60% 14.89% 6.96% 12.05% 28.69% 36.33% 22.19% 13.69% 17.34% -44.76% 25.93% -2.01% 32.04% 15.69% 4.35% 4.99%

ÅRSRES

1033 183 -2816 2699 -2996 2082 1739 1214 868 1131 325 1698 836 1021 451 1644 1385 2252 15 2378 454 3296 2849 -92 -1186 780 2591 1093 1870 980 -380 -211 546 -121 -696 677 1575 1729 1013 -520 1173 -3474 1121 -413 106 603 -63 114

ENDR. ÅRSRES 123.98% 832.00% -161.95% * * 257.73% 96.72% 299.67% -20.80% 157.05% 128.61% * 646.41% -47.29% 143.24% * 158.88% -31.84% -93.33% -24.03% 160.94% 317.74% 28.10% 8.00% * * 255.42% 133.55% -38.51% 91.78% 87.87% -224.85% 10.30% -298.36% 74.56% -63.46% 94.93% * 60.03% -1030.43% -52.68% -975.54% 32.82% * 112.82% * -109.98% *

NETTO F.TJ.MARG 6.67% 1.18% -18.93% 18.32% -21.40% 15.25% 12.80% 9.09% 6.51% 8.61% 2.48% 13.29% 6.58% 8.18% 3.61% 13.69% 11.64% 19.22% 0.13% 21.44% 4.11% 29.84% 25.92% -0.85% -11.00% 7.30% 24.36% 10.28% 17.86% 9.52% -3.77% -2.11% 5.49% -1.25% -7.26% 7.07% 16.59% 19.57% 11.51% -5.97% 15.84% -49.64% 17.61% -7.10% 1.83% 10.60% -1.13% 2.10%

EK

ENDR EK

EK.ANDEL

2740 2395 -2662 7500 -1490 10824 3823 2602 6561 4415 1180 7032 -1656 6159 5733 3643 3422 8450 5656 8490 4720 6654 5476 1900 1025 3132 6535 7853 7933 8665 6239 2977 1494 4738 7252 4641 2717 3573 1570 4398 5670 299 5203 5096 581 3413 2382 1000

1223.67% 8.22% -1839.87% * * 23.83% 83.45% 87.33% 15.23% 34.44% 314.16% * 60.45% 19.85% 12.19% * 52.97% 19.82% -10.42% 7.74% 1.16% 23.09% 83.88% -5.99% * * 32.15% 6.68% 18.90% 12.74% -5.74% -6.65% 57.43% 10.11% -8.77% 8.36% 108.68% * 31.27% 129.54% -5.45% -92.08% 14.08% * 153.71% * -2.54% *

19.19% 17.46% -16.46% 19.67% -7.36% 54.77% 28.98% 24.17% 23.97% 33.62% 6.44% 34.90% -14.90% 24.40% 37.64% 19.02% 17.11% 55.07% 36.28% 37.63% 42.29% 52.29% 50.26% 33.38% 6.72% 19.00% 59.41% 43.55% 59.92% 42.60% 11.60% 45.48% 19.75% 23.44% 22.49% 39.38% 24.14% 32.62% 18.16% 26.34% 67.77% 2.46% 57.24% 8.71% 4.42% 55.60% 27.07% 29.33%


OPPDRETT

7

Seafarm Invest på Lovund:

Mot nytt gullår Lakseselskapet Seafarm Invest på Lovund i Lurøy kommune går så det fosser for tiden. Så langt i år har de tjent betydelig mer penger enn de gjorde gjennom hele fjoråret. Et halvt år etter at Hydro Seafood ble solgt til Nutreco har den nederlandske fôrgiganten fremdeles ikke overtatt selskapet. Formelt sett er det fremdeles Hydro Seafood som er aksjonær i Lovund-selskapet Seafarm Invest.

Dradd i langdrag Grunnen til at aksjeovertakelsen har dradd i langdrag, er blant annet at det norske Næringsdepartementet har vurdert saken i henhold til ervervsloven. Fristen for en slik vurdering var opprinnelig satt til 18. mai i år, men er senere blitt forskjøvet. Når overdragelsen av aksjene eventuelt blir endelig godkjent, er det klart at Nutreco har gjort et strategisk godt timet kjøp. Laksenæringen seiler nemlig i sterk medvind for tiden, noe som gir seg til dels store utslag hos konsernet Seafarm Invest AS på Lovund i Lurøy kommune.

Nytt gullår

I fjor omsatte Hydro Seafood Helgeland til sammen for 295 millioner kroner. Seafarm Invest representerte 67 prosent av den omsetningen. I første halvår i år har Seafarm Invest imidlertid omsatt for hele 128 millioner kroner alene. Det betyr at år 2000 tegner til å bli et av de virkelig store gullårene for Lovund-selskapet. Tallene forteller også at konsernet Seafarm Invest hadde et driftsresultat på 49 millioner kroner i hele 1999. Bare i første halvår i år har driftsresultatet i selskapet oversteget 50 millioner kroner.

Høye laksepriser Ifølge regionsjef i Hydro Seafood Helgeland, Yngve Myhre, skyldes resultatforbedringen blant annet at lakseprisene har vært gode i år. Så langt har selskapet dessuten slaktet mer laks enn de hadde gjort på samme tid i fjor. I første halvår slaktet vi 100 tonn mer laks enn vi gjorde i samme periode i 1999, sier Myhre. Det betyr at selskapet har gjort et strategisk valg som gav dem bedre uttelling for de verdiene som fantes i merdene i 1999. I årsberetningen for 1999 heter det nemlig at Hydro Seafood Helgeland valgte å holde litt igjen på slaktingen høsten 1999. Ved å vente med å slakte en del av fisken har de fått en bedre pris for den i år.

De gode lakseprisene har største-parten av æren for det gode resultatet så langt i år, konstaterer en fornøyd regionsjef. 1999 ble for øvrig også registrert som et av de beste årene i Hydro Seafoods historie. De oppnådde et resultat før skatt på 64 millioner kroner, noe som var en resultatforbedring på hele 49 prosent i forhold til 1998. Så langt i år ser det med andre ord ut til at dette er en

trend som fortsetter, og at selskapets resultater fortsetter å stige mot himmelen. * Hydro Seafoood Helgeland består av selskapene Seafarm Invest, HSF-Bolga AS og GIFAS.■ Rolf G Zimmermann

EIER MEST I SEAFARM INVEST: Olaisen-familien, har representert ved Steinar, har fortsatt aksjemajoriteten i Seafarm Invest etter at Nutreco kjøpte ut Hydro Seafood.

DE MEST LØNNSOMME ETTER ÅRSRESULTAT 3 5 9 7 14 11 49 15 33 24 26 32 6 46 8 13 31 45 44 22 67 73 43 25 38

FIRMA NAVN

POSTSTED

SEAFARM INVEST AS SISOMAR AS VIKING SJØFARM AS SENJA SJØFARM AS HYDRO SEAFOOD BOLGA AS TORGNES FISKEFARM AS NORNE SJØFARM AS BALDER SJØFARM AS LANGFJORDLAKS AS PUNDSLETT LAKS AS SL-FJORD AQUA AS LOVUNDLAKS AS TROMS SJØFARMER AS RØST LAKSEFARM AS HØLLALAKS AS VOLDENS FISKEOPPDRETT AS BLOMSØ HAVBRUK AS FINNMARK STAMFISKSTASJON AS NORDKAPP SJØFARM AS EGIL KRISTOFFERSEN & SØNNER AS KVARØY FISKEOPPDRETT A/S SELSØYVIK HAVBRUK AS LOFOTEN SJØPRODUKTER AS NORDREISA LAKS AS NYE ARCTIC SEAFOOD AS

LOVUND STRAUMEN NORDFOLD FINNSNES BOLGA BRØNNØYSUND NORDFOLD NORDFOLD TALVIK DIGERMULEN LEIRFJORD LOVUND FLORØ STRAUMEN SKROVA ALTA LEIRFJORD KORSFJORDEN HONNINGSVÅG STRAUMSJØEN INDRE KVARØY SELSØYVIK LEKNES ROTSUND ALSVÅG

TOT.INN

ÅRSRES

180096 128687 87463 100883 66263 82899 31536 64926 43220 50622 47853 43432 109640 31982 89243 68028 44529 34562 34590 53800 18450 17684 35303 48166 39265

27385 21032 13103 11762 10413 9078 7603 7411 7294 6528 6521 5761 5534 5183 5177 5105 5075 5037 4786 4637 4453 4432 4239 4235 4101

EK.ANDEL DR.MARGIN 34.16% 29.91% 43.85% 15.82% 23.37% 26.18% 32.69% 54.52% 60.24% 24.96% 26.32% 39.20% 26.01% 38.26% 40.50% 38.72% 32.18% 28.55% 25.72% 40.57% 40.78% 37.44% 38.82% 32.83% 42.66%

Lakseprisene har æren

Rammet av brann før oppstart

NTO. F.MARGIN 21.93% 15.21% 24.94% 16.34% 20.98% 14.98% 16.35% 11.66% 22.72% 15.71% 19.27% 10.95% 35.86% 24.11% 15.98% 11.41% 24.33% 16.88% 21.99% 12.90% 29.93% 13.63% 22.04% 13.26% 13.27% 5.05% 24.32% 16.21% 14.60% 5.80% 17.49% 7.50% 19.27% 11.40% 26.74% 14.57% 27.06% 13.84% 14.72% 8.62% 29.75% 24.14% 37.48% 25.06% 20.32% 12.01% 16.65% 8.79% 15.28% 10.44% © NæringsRapport

Saga Trading AS 6002 Ålesund

Vi kjøper og selger alle sorteringer med frossen laks! Tlf.: 70 12 16 80 • Fax: 70 12 16 81 • sagasea@online.no

Visste du; at vi er en bedrift med solid kompetanse innen alle grener av oppdrettsnæringen; fra stamfisk, rogn, yngel og smolt frem til matfisk? FORSINKET: Anlegget til Aquarius AS på Lovund i Lurøy.

Etter planen skulle fiskemel og - olje-fabrikken Aquarius AS startet produksjonen i oktober. En brann i anlegget har imidlertid forsinket oppstarten. I 1999 startet byggingen av en ny fiskemel og -oljefabrikk på øya Lovund i Lurøy kommune. I år har selskapet Aquarius AS brukt rundt 75 millioner kroner på å fullføre fabrikken, og håpet å starte produksjonen i midten av oktober i år. Fabrikken har to produksjonslinjer som gjør fiskeavfall om til mel

og olje. Den ene behandler avfall fra laks, og den andre behandler avfall fra sild. Under prøvedrift av anlegget tok det imidlertid fyr i sildelinjen, og både produksjonslinjene og bygningen ble påført betydelig skade. Dermed må oppstarten i det svære anlegget forskyves, sannsynligvis til godt over nyttår. Vi har foreløpig ikke full oversikt over når vi kan få til full drift i anlegget til Aquarius, men det ser ikke ut til at vi kommer i gang i år, sier styreleder i Aquarius AS, Bjørnar Olaisen. Han håper imidlertid at det skal være mulig å starte opp drift i en av pro-

duksjonslinjene et stykke over nyttår. Det vil sannsynligvis gå enda lenger før de får til full drift i anlegget. En brann på dette tidspunktet var selvfølgelig svært ubeleilig. Men når skaden først er skjedd, så er det i alle fall bra at anlegget er godt forsikret med avbruddsforsikring og det hele, sier Olaisen videre. Dermed risikerer ikke Lovund-samfunnet at den store nyinvesteringen får brukket ryggen økonomisk før oppstart. En rekke lokale investorer på Lovund står bak selskapet Aquarius AS i samarbeid med SND. ■

Og at vi i dag har konsesjon på 3,5 mill. stk. settefisk og 6 matfiskkonsesjoner, samt at vi driver 1 stamfiskstasjon for Nordland Fiskeoppdretterlag. Lyst til å vite mer? Ta kontakt med oss;

Trollbukta - 8226 Straumen telf.: 75 69 85 00 • fax: 75 69 85 15 e-mail: sisomar@sisomar.no http://www.sisomar.no NæringsRapport Nr.5-2000


OPPDRETT

8

Inge satser på Amerika Nordlakskonsernet har siden starten for elleve år siden, utviklet sin organisasjon fra ren matfiskproduksjon til et konkurransedyktig konsept for produksjon, bearbeiding og salg av oppdrettsfisk. Nå er konserndirektør Inge Berg klar for det amerikanske markedet.

konsernet sikret seg medeierskap i framre og bakre ledd , strategiske allianser samt utføre størst mulig grad av verdiskapning innen bedriften. Vi har hatt ei stor utvikling de siste to årene spesielt. Særlig på sjøsida, men også på land med det nye, moderne slakteriet her på Børøya. Synergieffekten av dette anlegget er stor. Kapasiteten vår har økt betraktelig, og dette gjør oss interessante også for andre. For å kunne matche kravene hos et stadig voksende laksemarked, er det avgjørende at råstofftilgang og landanlegg er stabile og effektive, slår Berg fast.

Nordlaks Oppdrett er nummer 18 på NæringsRapports oversikt når det gjelder omsetning. Årsresultatet i 1999 ble 2,7 mill. kr. I 1998 tjente han 7,8 mill. kr. Store nyinnvesteringer og endringer i forretningskonseptet har krevd store innsprøytninger av kapital. En nedgang på hele 65,87% i årsresultat forteller sitt. Det har vært svært viktig for Inge Berg å videreutvikle bedriften i retning av en størst mulig kontroll av alle ledd i verdiskapningskjeden. For å få til dette har

Nordlaks + Trufresh = suksess I uke 2 i 2001 starter byggearbeidet for ny filetfabrikk på Børøya. Det er nettopp inngått avtaler mellom det amerikanske konsernet Trufresh og Nordlakskonsernet verdt enorme summer. Ved den nye filetfabrikken skal det produseres laksefilet for det amerikanske markedet. Trufresh har patent på en unik teknologi når det gjelder nedfrysing av fersk filet, og Nordlakskonsernet har enerett på bruk av metoden i Europa.

Vi vet hva fiskerinæringen betyr for Nord-Norge.

Inge Berg`s konsern imøtekommer alle våre krav. Utviklingspotensialet er stort, råstofftilgangen er god. Personalet er svært dyktige. Når området her i tillegg er så godt som sykdoms-og algefritt, føler vi oss sikre på suksess, sier Trufresh`s representant Bob Peacock. Gjennom 49 % eierskap i den nybygde brønnbåten Startrans, ser Inge Berg det som mulig å betjene et stadig voksende amerikansk marked. BB Startrans har kapasitet til å levere laks tilsvarende 80 tonn ferdigprodusert laksefilet.

Tror på kveita Nordlaks-konsernet har per i dag 9 konsesjoner , og driver matfisk-produksjon i Nordre Nordland og Sør Troms. De disponerer 28 lokaliteter i fem kommuner, og halvparten av disse vil også være klarert for kveiteoppdrett. Ved anlegget på Fiskebøl på Austvågøy ble det i mai i år satt ut bortimot 20 000 kveiteyngel. Prosjektleder Trude Johansen ser svært positivt på utviklinga så langt. Siden mai har yngelen mer enn doblet vekta. Vi er, så vidt meg bekjent, de eneste som bruker undervannskamera i mærene. Det har vært et svært godt hjelpemiddel under utforskning av kveita`s adferd og inntak av fôr, forteller Johansen. Går alt etter planen, vil konsumentene kunne kjøpe også oppdrettskveite fra Nordlakskonsernet. ■

INGEN FOR FULLE MUGGER: Inge Berg har skapt store verdier gjennom Nordlakskonsernet. Framtida er preget av ny-innvesteringer og store prosjekter. – Jeg ser bare muligheter når det gjelder laks, slår den sindige konserndirektøren fast.

Smith Stålbygg

Vi vet også hva riktig finansiering betyr for fiskerinæringen. I tider hvor kravene til effektivitet og arbeidsmiljø er på topp også i primærnæringene, er det en fordel å kunne forholde seg til en bank som vet hva det dreier seg om. Nordlandsbanken har deltatt i utviklingen innen nord-norsk fiskerinæring i mer enn ett århundre. For oss er det ikke bare snakk om kroner og øre, men også om levebrød, bosetting og kultur. Ønsker du å vite mer om hva vi kan gjøre for deg, ta kontakt når det passer. Vi er der når du trenger oss! Nordlandsbanken Tromsø Telefon 77 66 30 00

NæringsRapport Nr. 5-2000

DE MINST SOLIDE ETTER EGENKAPITALANDEL 83 93 85 19 122 125 91 105 29 23 124 37 65 60 111 72 61 1 48 42 4 16 80 28 27

FIRMA NAVN

POSTSTED

TOT.INN ORD.RES.F.SKATT

ÅBORNES FISK AS ØRNFLØY FISKEOPPDRETT AS HAVSØLV AS ATLANTIS AS SKJERVØY EDELFISK AS BLÅMANNSVIK AS POLARSMOLT AS LOPPA SALAR AS PRIMA NOR AS DÅFJORD SLAKTERIER AS GIGANTE HAVBRUK AS BERLE FISK AS DÅFJORD SETTEFISK AS NORDLAKS PRODUKTER AS HELGELAND SMOLT AS HUSVÆR LAKS AS NORPAK AS ATLANTIS GROUP AS WILSGÅRD FISKEOPPDRETT AS ARCTIC PRODUCTS AS ATLANTIS FILETFABRIKK AS TROMS STAMFISKSTASJON AS URE FISKEOPPDRETT AS VOLD LAKS AS SJØLAKS FISKEOPPDRETT AS

HANSNES 14875 BRENSHOLMEN 12710 SORTLAND 14003 DØNNA 55295 SKJERVØY 6998 KVALØYSLETTA 5795 BODØ 13094 TROMSØ 10783 TROMSØ 45593 TROMSØ 52794 ROGNAN 5813 BERLEVÅG 39746 TROMSØ 18805 STOKMARKNES 20185 MO I RANA 10074 HERØY 17718 NORDFOLD 20147 HERØY 259986 TORSKEN 31641 BUGØYNES 36800 HERØY 165401 STONGLANDSEIDET 64876 SENNESVIK 16132 HERØY 46228 HERØY 47538

-2816 1161 -2996 -364 -3800 146 451 -2007 902 2011 -408 3184 -859 1002 -527 772 1581 -379 2950 -800 2823 3115 647 491 2327

ÅRSRES -2816 836 -2996 -263 -3474 106 325 -1186 815 1448 -413 2448 -618 752 -380 557 1136 1135 3240 -800 2025 2256 408 355 1760

EK.ANDEL

NTO. F.MARGIN

-16.46% -18.93% -14.90% 6.58% -7.36% -21.40% -1.15% -0.48% 2.46% -49.64% 4.42% 1.83% 6.44% 2.48% 6.72% -11.00% 8.27% 1.79% 8.37% 2.74% 8.71% -7.10% 10.00% 6.16% 10.76% -3.29% 11.08% 3.73% 11.60% -3.77% 11.63% 3.14% 12.71% 5.64% 12.89% 0.44% 13.09% 10.24% 13.17% -2.17% 13.30% 1.22% 13.67% 3.48% 14.63% 2.53% 14.75% 0.77% 15.02% 3.70% © NæringsRapport


OPPDRETT

9

Bruker laksemillionene lokalt Hans Petter Meland investerer laksemillionene sine i lokalsamfunnet, og protesterer høylydt mot et system der oppdrettskonsesjoner skal auksjoneres bort til høystbydende. Dette kommer fra politikere som er omringet av et børsmiljøet som aldri har tenkt å bosette seg og skape aktivitet på Helgeland og i Salten, men som kun er interessert i å kjøpe seg inn, sier Senterpartiveteranen.

Millionær Meland er blant Nordlands oppdretts-pionerer, og han var en av de sju som innkasserte gevinst i 50 millioners-klassen ved å selge smoltbedriften Sisomar i Sørfold.

- Det er jeg stolt av. Og det jeg gjør med Sisomar-pengene er å investere dem lokalt, sier Hans Petter Meland. Derfor toppfinansierer han svømmehall på hjemplassen Lovund, han har bygd to nye kaier, betalt ned gjeld på olje-og melfabrikken familien eier, og investerer i sildoljefabrikk og prosjekter innen torskeoppdrett. I tillegg har jeg satt av 14 millioner kroner til skatt, og det burde også samfunnet være fornøyd med, mener Hans Petter Meland.

Protesterer I likhet med resten av fylkespolitikerne, frykter Meland et system der store og kapitalsterke sammenslutninger skal sikre seg oppdrettskonsesjoner på bekostning av lokale eiere, og uten at verdiskapningen blir igjen i lokalsamfunnene. Det er Regjeringen som ønsker å innføre et slikt auksjonsprinsipp. I stedet vil et enstemmig fyl-

kesting i Nordland kreve et system som ligner på konsesjonsordningen ved utbygging av vannkraft, der avgiften tilfaller kommunene som stiller sitt areal til disposisjon.

Mangedobling Hans Petter Meland minner også om at han selv har deltatt i auksjon om oppdrettskonseksjonene han har i dag. På begynnelsen av 90-tallet betalte han 800 000 kroner for to konsesjoner på hjemplassen Lovund, inkludert utstyr og båter. Ingen andre var interessert, og Meland var selv ikke sikker på om det var en god handel. I dag er markedet antakelig villig til å betale 150 millioner kroner for familiens tre konsesjoner. - Men vi skiller oss aldri med dem. Dette er en familiebedrift som vi har tenkt skal gå i arv, sier Hans Petter Meland. I 1999 tjente Meland 5,7 millioner kroner på Lovundlaks (se hovedtabell).■

AUKSJONSMOTSTANDER: Hans Petter Meland investerer laksemillionene sine i lokalsamfunnet, og protesterer høylydt mot et system der oppdrettskonsesjoner skal auksjoneres bort til høystbydende.

DE MEST LØNNSOMME ETTER NETTO FORTJ.MARGIN 102 103 73 107 67 49 100 64 118 62 98 59 84 109 123 79 33 74 117 56 5 46 53 121 14

FIRMA NAVN

POSTSTED

SANDVÆRFISK AS SKJELBULAKS AS SELSØYVIK HAVBRUK AS KOBBVÅGLAKS AS KVARØY FISKEOPPDRETT A/S NORNE SJØFARM AS ISHAVSSMOLT AS JENNFISK AS LARSSEN SEAFOOD AS ALSVÅG HAVBRUK AS EDELFARM AS TOMMA LAKS AS JØKELFJORD LAKS AS SFI MELØ AS ELVENESSTRAND SMOLT AS SALAKS AS LANGFJORDLAKS AS AKVAFARM AS ISQUEEN AS BINDALSLAKS AS SISOMAR AS RØST LAKSEFARM AS FJORD SEAFOOD MIDT-NORGE AS SØRROLLNESFISK AS HYDRO SEAFOOD BOLGA AS

SANDVÆR NORDARNØY SELSØYVIK HERØY INDRE KVARØY NORDFOLD LEBESBY STRAUMSJØEN NORD-SOLVÆR STOKMARKNES ROGNAN HUSBY BURFJORD LOVUND MYRE SJØVEGAN TALVIK SKALAND LEKNES RØRVIK STRAUMEN STRAUMEN BRØNNØYSUND HAMNVIK BOLGA

TOT.INN

ÅRSRES

11044 10993 17684 10637 18450 31536 11091 19322 8833 20000 11718 20546 14731 10471 6367 16212 43220 17670 9495 20859 128687 31982 23177 7403 66263

3296 2849 4432 2591 4453 7603 2378 3812 1729 3900 2252 3910 2699 1870 1121 2799 7294 2962 1575 3426 21032 5183 3751 1173 10413

EK.ANDEL DR.MARGIN 52.29% 50.26% 37.44% 59.41% 40.78% 32.69% 37.63% 48.26% 32.62% 24.91% 55.07% 37.10% 19.67% 59.92% 57.24% 55.54% 60.24% 48.46% 24.14% 41.00% 29.91% 38.26% 36.88% 67.77% 23.37%

17.17% 39.24% 37.48% 14.04% 29.75% 35.86% 25.87% 27.33% 36.33% 30.26% 24.52% 27.27% 29.56% 22.49% 25.93% 25.80% 24.33% 5.72% 28.69% 22.41% 24.94% 24.32% 25.34% 17.34% 22.72%

NTO. F.MARGIN 29.84% 25.92% 25.06% 24.36% 24.14% 24.11% 21.44% 19.73% 19.57% 19.50% 19.22% 19.03% 18.32% 17.86% 17.61% 17.26% 16.88% 16.76% 16.59% 16.42% 16.34% 16.21% 16.18% 15.84% 15.71%

© NæringsRapport

Norges største totalleverandør av rengjøringsutstyr og rengjøringsmidler Lilleborg Storforbrukere Postboks 4236 - Torshov 0401 Oslo Telefon: 22 89 50 00 Telefax: 22 89 50 80

Norges ledende portal!

Vi gjør Norge renere og tryggere! NæringsRapport Nr.5-2000


OPPDRETT

10

Vesteråls-veteranen Inge Kristoffersen har vært med siden starten, og fått kjenne næringa på både opp- og nedtur. FOS-konkursen holdt på å knekke selskapet, men i dag sitter familien Kristoffersen på fire konsesjoner og en egenkapital på 15,9 millioner kroner. Selskapet har fortsatt navn etter far sjøl. Egil Kristoffersen og Sønnner AS administreres fra Jennskaret i Bø, der også slakteriet ligger. Det var ønsket om et bein til å stå på som gjorde at det konvensjonelle fiskebruket i 1978 gikk inn med en tredel av kapitalen i Svenningen Lakseoppdrett i Lurøy. Her vant far og sønn Kristoffersen erfaring med den nye næringa, og fikk i 1984 sin

egen oppdrettskonsesjon i Bø. Selskapet ekspanderte, og skaffet seg to konsesjoner i Kvalsund i Finnmark. Så kom FOS-konkursen i 1993. Kristoffersen-familien omsatte all sin fisk gjennom Fiskeoppdretternes Salgslag, og tapte hele 11,3 millioner kroner. – All egenkapitalen og mere til, konstaterer Kristoffersen, som ennå ikke greier å skjule bitterheten over tapet som satte selskapet tilbake til scratch. Selskapet som eide de to anleggene i Finnmark gikk til skifteretten, og det var ifølge Inge reint trollsinne som gjorde at de greide å beholde anlegget hjemme i Bø, Det vesterålske trollsinnet har etterhvert fått konstruktive utslag. Opp gjennom 90-tallet har Kristoffersen-familien kjøpt opp to lokale anlegg, samt hentet en konsesjon i Lofoten. Slakteriet i Jennskaret har en kapasitet på rundt 3.000 tonn i året, og oppgraderes nå for rundt 20 millioner kroner i sløyemaskiner, nedkjølingstank og større fryserikapasitet. Egil Kristoffersen & Sønner

BETTEN´s fòrautomat -BETTEN`s fôrautomater leveres i flere størrelser i flere utførelser fra 400 l til 5000 l med kapasitet fra 4 kg. til 2812 kg/t. Automatene monteres på brygge eller på egne flåter. -Vi leverer også settefisk fôrautomater for jevn og nøyaktig fôring i hele karet. -Siden 1975 er det levert over 6500 stk. BETTEN`s fôrautomater. Postboks 892, 9489 Harstad Telefon: 77 06 20 46 Telefax: 77 06 77 12

AS eies i dag av Inge Kristoffersen og hans to døtre. Den ene er i ferd med å flytte hjem og dra lasset sammen med far Inge, så da spørs det om ikke ringen er sluttet, og et navnebytte snart står for døren? Selskapet står som nr. 22 i NæringsRapport sin oversikt. Erik Jenssen

Nøkkeltall 1999: Omsetning: 53,8 Driftsres: 7,9 Res. før skatt: 6,4 årsresultat: 4,6 Egenkap: 15,9 mill.kr. VESTERÅLS-VETERANEN: Inge Kristoffersen har vært med siden starten, og fått kjenne næringa på både opp- og nedtur.

DE MINST LØNNSOMME ETTER ÅRSRESULTAT 2 34 122 85 83 36 105 42 78 115 65 20 120 124 111 69 19 112 35 114 104 127 68 99 125

FIRMA NAVN

POSTSTED

DÅFJORD LAKS AS JUL NØTNES AS SKJERVØY EDELFISK AS HAVSØLV AS ÅBORNES FISK AS TORSKEN HAVPRODUKTER AS LOPPA SALAR AS ARCTIC PRODUCTS AS SKOGSØY HAVBRUK AS GIGANTE SMOLT AS DÅFJORD SETTEFISK AS ALTAFJORD OPPDRETT AS WILSGÅRD SETTEFISK AS GIGANTE HAVBRUK AS HELGELAND SMOLT AS RYA PRODUKTER AS ATLANTIS AS HENNINGSVÆRFISK AS HERØY SJØFARM AS NYE BUNES FISK AS BREIVOLL MARINE PRODUKTER AS FRAMNESFISK AS ØYGUNNLAKS AS STRAUMLAKS AS BLÅMANNSVIK AS

TROMSØ STOKMARKNES SKJERVØY SORTLAND HANSNES TORSKEN TROMSØ BUGØYNES MYRE BODØ TROMSØ KONGSHUS SAMUELSBERG ROGNAN MO I RANA KVALØYSLETTA DØNNA HENNINGSVÆR HERØY TVERLANDET HAMNVIK KLEPPSTAD SELSØYVIK HERØY KVALØYSLETTA

TOT.INN

ÅRSRES

259434 43119 6998 14003 14875 39790 10783 36800 16633 9584 18805 54624 8708 5813 10074 18366 55295 9989 40204 9661 10793 5566 18428 11131 5795

-23384 -4622 -3474 -2996 -2816 -2623 -1186 -800 -736 -696 -618 -579 -520 -413 -380 -335 -263 -211 -164 -121 -92 -63 -8 15 106

Norway Royal Salmon AS Oppdretternes eget salgs- og innkjøpsselskap TM

EK.ANDEL DR.MARGIN 22.54% 24.04% 2.46% -7.36% -16.46% 18.63% 6.72% 13.17% 41.34% 22.49% 10.76% 26.57% 26.34% 8.71% 11.60% 47.58% -1.15% 45.48% 20.46% 23.44% 33.38% 27.07% 39.88% 36.28% 4.42%

NTO. F.MARGIN

-7.11% -9.01% -8.17% -10.72% -44.76% -49.64% -10.15% -21.40% -4.53% -18.93% -6.38% -6.59% -14.05% -11.00% -11.14% -2.17% 0.28% -4.42% 6.96% -7.26% 6.01% -3.29% 10.91% -1.06% 13.69% -5.97% -2.01% -7.10% 10.94% -3.77% -2.55% -1.82% 0.01% -0.48% -0.91% -2.11% 6.07% -0.41% 14.89% -1.25% 0.68% -0.85% 4.35% -1.13% 1.32% -0.04% 6.16% 0.13% 32.04% 1.83% © NæringsRapport

Hårek Boats erobrer stadig nytt land... Båtene som produseres av Hemnes Mekaniske Verksted AS på Hemnesberget, er i dag ettertraktet som robuste bruksbåter her hjemme, på Grønland og i andre Europeiske land. For ytterligere informasjon og referanser vennligst kontakt:

Olav Tryggvasonsgt. 40 Postboks 2608 Sentrum, 7414 Trondheim NæringsRapport Nr. 5-2000

Telefon: 73 92 43 00 Telefaks: 73 92 43 01 Tlf.: 7519 7777 • Faks: 7519 7778 E-post: hmvas@monet.no


OPPDRETT

11

3,3 millioner

pr. ansatt Disse selskapene sysselsatte

oppdrettsselskaper som had-

1345 personer, et snitt på

de fem mill. kroner eller mer

10,4 personer pr anlegg.

i omsetning i 1999. Resulatet av arbeidet til disse 1345 oppdrettsfolkene, var ei omsetning på ikke mindre enn 4,4 milliarder kroner. Det vil si at omsetningen pr ansatt var 3,3 millioner kroner. Årsresultatet for disse bedriftene var 323,7 millioner kroner, mens utbytte til eierne ble utbe-

®

talt med 87,4 millioner. Hver ansatt bidro altså med et netto resultat på 240.700 kroner og et utbytte på 64.000! Man skal antagelig lete lenge etter et virksomhetsområde som kan oppvise make til resultat pr. ansatt. Når vi ser disse tallene, skal

vi også ha i minne at dette er tall etter at innkjøpt innsats fra andre selskaper som transport.- og utstyrsleverandører er trukket fra! Det er ingen tvil om at oppdrettsselskapene og deres ansatte bidrar sterkt til den totale økonomien i Nord-Norge. ■

polarCirkel oppdrettsutstyr

HEAD M&D RRA 152

I Nord-Norge var det 128

3,3 MILLIONER PR. ANSATT: I gjennomsnitt utgjorde 1 årsverk 3,3 millioner kroner i omsetning i 1999. Altså 9,9 millioner kroner tilsammen for de tre karene på bildet

Hvorfor ta sjanser?

DE MEST SOLIDE ETTER EGENKAPITALANDEL 70 121 75 40 33 109 107 123 126 79 98 86 15 102 77 47 103 74 64 69 112 9 108 38 110

FIRMA NAVN

POSTSTED

WENBERG FISKEOPPDRETT AS SØRROLLNESFISK AS MORTENLAKS AS GILDESKÅL FORSØKSSTASJON AS LANGFJORDLAKS AS SFI MELØ AS KOBBVÅGLAKS AS ELVENESSTRAND SMOLT AS ASTAFJORD SMOLT AS SALAKS AS EDELFARM AS KLEIVA FISKEFARM AS BALDER SJØFARM AS SANDVÆRFISK AS HAMNEIDET LAKS AS KONGSFJORD HAVBRUKSSELSK. AS SKJELBULAKS AS AKVAFARM AS JENNFISK AS RYA PRODUKTER AS HENNINGSVÆRFISK AS VIKING SJØFARM AS SJURELV FISKEOPPDRETT AS NYE ARCTIC SEAFOOD AS VÅGLAKS AS

FAUSKE HAMNVIK LØDINGEN INNDYR TALVIK LOVUND HERØY MYRE GRATANGEN SJØVEGAN ROGNAN ENGENES NORDFOLD SANDVÆR SKJERVØY KONGSFJORD NORDARNØY SKALAND STRAUMSJØEN KVALØYSLETTA HENNINGSVÆR NORDFOLD KVALØYSLETTA ALSVÅG HERØY

TOT.INN ORD.RES.F.SKATT 18300 7403 17474 37838 43220 10471 10637 6367 5690 16212 11718 13654 64926 11044 16643 31868 10993 17670 19322 18366 9989 87463 10633 39265 10289

3964 1596 1963 4639 10644 2582 1510 1527 793 3834 2796 2915 10300 4798 1482 1296 3961 3069 5290 -445 -293 18205 1513 5137 1262

ÅRSRES 2854 1173 1412 3337 7294 1870 2591 1121 603 2799 2252 2082 7411 3296 1277 1177 2849 2962 3812 -335 -211 13103 1093 4101 980

EK.ANDEL

NTO. F.MARGIN 72.86% 15.60% 67.77% 15.84% 62.35% 8.08% 61.08% 8.82% 60.24% 16.88% 59.92% 17.86% 59.41% 24.36% 57.24% 17.61% 55.60% 10.60% 55.54% 17.26% 55.07% 19.22% 54.77% 15.25% 54.52% 11.41% 52.29% 29.84% 51.97% 7.67% 51.27% 3.69% 50.26% 25.92% 48.46% 16.76% 48.26% 19.73% 47.58% -1.82% 45.48% -2.11% 43.85% 14.98% 43.55% 10.28% 42.66% 10.44% 42.60% 9.52% © NæringsRapport

Invester i vår erfaring! PolarCirkel oppdrettsutstyr er et resultat av mer enn 25 års erfaring og er utviklet for å tåle forholdene på alle verdens hav.

I tillegg til merder i alle størrelser, leverer vi:

Rogn fra Aqua Gen blir bedre og

- Nedsenkbar merde

bedre for hver generasjon med

- 4-kantmerder

målrettet avl. Fem generasjoner

- Tilleggsutstyr

med familiebasert avlsarbeid har

- Fortøyningssystem

bl.a. gitt 12% bedre tilvekst pr. generasjon, 2,5 ganger større

- polarCirkel Båt 4,5 til 9 meter

smoltvekt og en vesentlig reduk-

- Polyetylen rør og deler

Foto: Profoto

sjon i fôrforbruket. Og like viktig: De beste blant de beste, i snart 30 år

Gjennom valg av rogn kan fisken «rendyrkes» for bestemte markeder. Kontakt en av våre forhandlere i Norge/Norden for mer informasjon: Refa AS, 9301 Finnsnes Tlf: 77 85 05 00 - Refa AS, 7266 Kverva Tlf: 72 44 78 63 Refa Rørvik AS, 7901 Rørvik Tlf: 74 39 08 33 - Egersund Net AS, 4371 Egersund Tlf: 51 46 29 60 - Holstad Rørservice AS, 6060 Hareid Tlf: 70 09 59 00 - Færøyene, Vonin LTD Tlf: 29 83 14 391 - Sverige, Modus Trading AS Tlf: 46 243 88 3222 - Finland, Oy MG Trading AB Tlf: 358 98881288

Kvalitetssikrings system ISO-9001 sertifisert av Det Norske Veritas QA, Ltd.

ADRESSE 7200 Kyrksæ terø ra

TELEFON +47 72 45 05 00

TELEFAX +47 72 45 05 25

INTERNETT aquagen.no

HELGELAND PLAST AS P.O. Box 133, Vika N-8601 Mo i Rana NORWAY

Kontakt oss i dag: E-mail: hplast@polarcirkel.no Tele: +47 75 13 95 00 Telefaks: +47 75 13 95 01

NæringsRapport Nr.5-2000


OPPDRETT

12

Altafjordens Gromgutter Oppdretterne i Alta har tatt plass i den ypperste elitedivisjon blant nord-norske oppdrettere. Av rundt 130 oppdrettsbedrifter med over fem millioner kroner i årsomsetning er tre av Alta-bedriftene blant de 20 mest lønnsomme. Aller best ut kommer Langfjordlaks og oppdretter Arne Kristiansen i Langfjord. Hans bedrift er den 9. mest lønnsomme oppdrettsbedriften i landsdelen, ifølge NæringsRapports statistikk.

leder i Finnmark Stamfiskstasjon i distriktsbygda Lerresfjord i Alta. Han regner med at regnskapstallene for 2000 vil sette det gode 1999-resultatet fullstendig i skyggen. Nå begynner bedriften å få betalt for oppbyggingsfasen hvor den blant annet økte fra to til fire konsesjoner.

Små marginer Hos Volden Group, som har hand om Volden Fiskeoppdrett i Alta og Ishavssmolt i Lebesby kommune, går det så det suser. I 1999 var Volden Fiskeoppdrett 16. mest lønnsomme oppdrettsanlegg i Nord-

Kraftig økning

Gode resultat Alt tyder på at 1999 har vært en gullår for Alta-oppdretterne. Likevel er det ingenting som tyder på at 2000 vil bli noe dårligere. Finnmark Stamfiskstasjon, som er helt oppe på 18 plass på lista, ser at den økonomiske kondisjonen til bedriften stadig blir bedre. Vi er for vår del overrasket over å være så høyt oppe på lista for 1999. På dette tidspunktet hadde vi på ingen måte tatt ut bedriftens lønnsomhetspotensiale, konstaterer Knut Altmann, daglig

Norge med et årsresultat på over fem millioner kroner. Samtidig er Volden Fiskeoppdrett det klart største oppdrettsanlegget i Alta og satte en ny omsetningsrekord med 68 millioner kroner i 1999. Nei, vi skal ikke klage. Vi har fått opp en standard på driften som gjør at vi er klar for nye utfordringer. Det betyr at vi jobber med å utvide lakseoppdrettet for å kunne oppfylle salgskontraktene vi har i Asia, men ser også nye veier. Planen er at vi i tillegg skal satse nytt innen hvitfisk, sier daglig leder Håkon Volden, i Voldens Fiskeoppdett.

STOR OG SOLID: Håkon Volden i Volden Fiskeoppdrett kan trygt smile. Bedriften er inne på listen av over landsdelens 25 mest lønnsomme oppdrettsanlegg.

Årsresultatet i 1999 på vel fem millioner kroner er på nivå med 1998sesongen. Omsetningstallene viser imidlertid at bedriften har økt produksjon og salg. Volden omsatte i 1998 for 48 millioner. Et år senere var tallet 68 millioner. I tillegg har Volden en datterbedrift i Lebesby kommune, Ishavssmolt, med en omsetning på 11 millioner kroner og et årsresultat på 2,3 millioner kroner. Totalt sysselsetter vi rundt 45 personer eller omregnet i årsverk rundt 40. Det er bra i en eksportrettet næring, mener Håkon Volden. Ikke bare tilfører han og opp-

PÅ TOPP: Arne Kristiansen, en av Norges dyktigste fiskeoppdrettere.

dretterne lokalsamfunnet arbeidsplasser både direkte og indirekte. Arbeidsplassene ute på bedriften er også svært variert. Mange ser for seg arbeidsplassene kun som fiskeslakting og foring. Faktum er at oppgavene er langt mer variert og spredt over et vidt spekter. Vi har bruk både for IT-kunnskap, mekanikere, biologer og økonomer, påpeker Volden.

Vil svinge At det går så det suser for oppdretterne i Alta-området påvirker også egenkapitalsgraden. Langfjordlaks har en egenkapitalsgrad på 60 prosent. Det er 5. best. Oversikten fra NæringsRapport viser også at driftsmarginene er

gode. Finnmark Stamfiskstasjon har en driftsmargin på 27 prosent, Langfjordlaks på 24 prosent og Volden på 18 prosent. Dette er ei biologisk avhengig næring. Det gjør den sårbar. I tillegg vil prisene naturlig vil svinge. Det gjør at marginene endrer seg hele tiden. I dag har vi en pris på rundt 24 kroner. Fortsatt er det mulig å tjene penger, men situasjonen er mer marginal enn tidligere, forklarer Håkon Volden. For etter lang tid med gode priser startet året med en laksepris på mellom 32 og opp mot 40 kroner. Fallet ned mot dagens pris på noen og tyve kroner stiller langt større krav til god drift for å skape overskudd. ■

Foto: EyeWire

Hvor du bestiller er web som wap. Å reise billettløst med e-pass hos Braathens er både effektivt og enkelt. Når du reiser på normalpris innenlands er alt du trenger Wings-kortet. Da kan du gå rett til utgangen, dra kortet ditt - og dra. Forhåndsreservering av plass gjør du enkelt på internett, wap, hos ditt reisebyrå eller på telefon til oss. Velkommen!

Ring 815 20 000, se braathens.no, kontakt ditt lokale reisebyrå eller bestill via wap.braathens.no NæringsRapport Nr. 5-2000

Nyhe t! Nå ka n du besti avbes lle, tille o g endre billet tløse reise r via w ap.


OPPDRETT

13

Feskar`n som satset og vant Svein Kristian Hansen omsetter ved sine 18 bedrifter i Øksnes kommune for rundt 220 mill. kroner. 60% av omsetningen og 70% av årsresultatet ligger i den marine satsingen. Samlet egenkapital i Hansens selskaper er for år 2000, 65 mill. kroner. Selskapene sysselsetter rundt hundre mennesker i kommunen.

messig under selskapet ASH.

Etter at dette arbeidet er ferdig vil selskapet bestå av: • fem matfiskkonsesjoner for l laks • en konsesjon for oppdrett av torsk • en smoltkonsesjon på 1 million smolt • et slakte- og pakkeanlegg • emballasjefabrikk • to brønnbåter Styringsstruktur uten tette skott som hindrer effektiv ressursbruk er vel etablert i Alsvåggruppen. Strukturen utnytter synergieffektene som ligger i en tett integrert gruppering, samtidig som hver enhet framstår som selvstendig resultatenhet. Slik organiserer man de marine selskapene under Alsvåggruppen: Bunes Fisk as sikrer tilgang av settefisk til oppdrettsanleggene. Gjennom oppdrettsselskapene Arctic Seafood as og Arctic salmon as sikres volum på oppdrettet laks levert til slakteriet Alsvåg Fiskeprodukter as. Selskapene disponerer 5 matfiskkonsesjoner.

Arctic Seafood Holding as utgjør et tyngdepunkt i samlet virksomhet for «Alsvåggruppen» som samler disse 18 selskapene under strategisk partnerskap. Selskapets administrasjon er samlokalisert med datterselskapet Alsvåg Fiskeprodukter as og er lokalisert i Alsvåg, Øksnes kommune i Vesterålen. Gjennom strategiske fusjoner har ASH som målsetning innen utgangen av 2000 å eiermessig integrere all marin virksomhet, for å oppnå kontroll over hele verdikjeden i lakseproduksjonen, -fra rognkorn til ferdige fiskeprodukter. Den eiermessige omorganiseringen av «Alsvåggruppen» vil integrere flere oppdrett- og fiskerirelaterte selskaper, med det mål at samtlige selskaper innen marin virksomhet skal organiseres eier-

Torsk og marine arter

Skretting i Stokmarknes

Alsvåg Torskefarm as innehar en konsesjon for oppdrett av torsk. Selskapet representerer gruppens fremtidige satsing på marine arter og videreutvikling av totalkonseptet. Brønnbåtselskapene Starfrakt as og Alsvågfrakt as sikrer rettidig og kvalitetskontrollert frakt til eget slakteri. Alsvåg Fiskeprodukter as har slaktekapasitet på opp mot 10,000 tonn laks pr. år. Fabrikken har også hvitfisklinje for mottak, salting eller alternativ fersk anvendelse og utskiping av villfanget fisk. Produksjonsbedriften Øksnes Thermo as sikrer leveranse av emballasje. Hovedproduktet er isoporkasser. Fabrikken har tre produksjonslinjer. Arctic Quality Seafood as ivaretar salg av fersk laks til innen-

BANKSJEFENS DRØM: Svein Kristian Hansen omsetter ved sine 18 bedrifter i Øksnes kommune for rundt 220 millioner kroner. 60% av omsetningen og 70% av årsresultatet ligger i den marine satsingen.

Oppdrettsfusjon i Vesterålen Arctic Seafood, Bunes Fisk og Arctic Salmon har fusjonert til Arctic Seafood Holding AS. De tre fusjonerte selskapene er alle Øksnesbedrifter med Svein Kr. Hansen som største aksjonær. Svein Kr. Hansen er også største aksjonær i det nye holdingselskapet, med sine 85%. Resterende aksjer er fordelt mellom daglig leder i Arctic Seafood Holding, Hannu Koivunen, Robert Eliassen, Geir Børresen, og Bernhard Lind, Bodø. landske og utenlandske kjøpere.

Selskapene i gruppen har en aksje-

Unn deg et år med læring, kompetanse, erfaringsutveksling, kultur og opplevelse.

Skretting er verdens største produsent av fòr til laks og ørret. Sjømat er Norges nest største eksportnæring Skretting produserer rundt 200 kilo fiskefòr årlig. Av dette produsert laks nok til at alle kunne ha en fiskemiddag i uken Postboks 93 8455 Stokmarknes Tlf. 76 11 76 0 Faks 76 11 76 01 www.skretting.no

Hovedprogrammet 2001 Lederutviklingsprogram i verdibasert ledelse starter 5. februar 2001 og vi vil invitere deg til å delta. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon. Opptakene er begynt og pågår fortløpende.

Telefon: 75 54 44 10 Faks: 75 54 44 11 E-mail: post@nnl.no – www.nnl.no

Vi er en ideell stiftelse etablert av bedrifter, banker, kommuner, fylkeskommunene, universitet og høgskoler i Nord-Norge.

NæringsRapport Nr.5-2000


14

Finnmarkslaksen skal vokse seg stor

OPPDRETT

Smålaksen hos den aller ferskeste oppdretteren i Finnmark,Polarlaks AS, skal snart vokse seg stor. Det samme skal oppdrettsnæringai Finnmark. Næringa i fylket har tredoblet produksjonen på tre år, ogvil fortsatt vokse kraftig i åra som kommer.

HEKTISK BOOM: Nå er det artig å drive oppdrett, sier daglig leder Jonny Nicolaisen i Polarlaks. Finnmark står midt oppe i en hektisk oppdrettsboom.

Samtidig med at kampen om retten til oppdrett i Finnmark blir en sak for Eftas overvåkingsorgan ESA, blir stadig nye fjorder lengst nord underlagt den raskt voksende oppdrettsvirksomheten. Med de 25 nyekonsesjonene som ble retildelt i 1999, har oppdrettsnæringa spredt seg til nye kommuner. Næringa tar nå for alvor steget ut fra fjordbunnene og ut mot storhavet. Hammerfest-området opplever nå sterk vekst. Her har merdene nå krøpet over Sørøysundet til Sørøyas «innside». Men ennå er det bare smålaks å se. Selskapet som driver her, Polarlaks, var det siste som kom i gang etter retildelingen. Konsesjon ble gitt i tidligere i år og smolten var i merdene kort tid etter. Morsomt Daglig leder Jonny Nikolaisen er godt fornøyd med tilveksten ved Sørøya så langt. Og han trives som oppdretter i Finnmark. Tromsværingen har lang erfaring fra oppdrett i Troms, og er glad for å få være med på veksten i et nytt fylke. Her i Finnmark skjer det mye mer. Nå er det artig å drive med oppdrett! Laksen i Sørøysundet skal sammen med millioner av andre artsfrender bidra til at den samlede oppdrettsproduksjonen i Finnmark om to år, i 2002, skal bli ti ganger så stor som den var i 1996. Fiskeridirektoratet forventer at veksten fra i år til neste år forventes å bli hele 30 prosent. Men noen ser også lenger inn i glasskula. En fersk rapport fra SINTEF og Akvaplan-niva om oppdrett i Nord-Norge vurderer potensialet i Finnmark som stort. Med et optimistisk anslag spås mulighetene i Finnmark til å være en årlig produksjon på 64.000 tonn i 2005, 91.000 tonn i 2010 og137.000 tonn i 2020. Tjener godt Hvem skal stå for denne veksten? Lokalt eierskap vil fortsatt dominere i Finnmark, ESA eller ei. Ikke minst fordi mange av de lokale gründerne gjør det godt. Det viser en gjennomgang Fiskaren har gjort av utvalgte regnskap blant de selskapene som har noen år på baken.De nyeste selskapene, som ennå ikke har lagt fram tall for et helt driftsår, er ikke vurdert i denne omgang. Det er heller ikke de to store: Stolt Sea Farm og Dåfjord Laks (med respektive sju og åttekonsesjoner). De fleste av de mellomstore oppdrettere ligger i Alta, og de fleste tjente svært godt i fjor. Aller best gikk imidlertid drifta hos Nordkapp Sjøfarm i Honningsvåg.se NæringsRapport tabell side 5. Årsresultatet ble 4,7 mill. kroner. Mot børs Gjennom retildelingen har nye, kapitalsterke selskaper utenfra etablert seg i Finnmark ved å gå i kompaniskap med lokale oppdrettere. Det gjelder selskaper som Amulaks i Måsøy, Kirkenes Salmon i Sør-Varanger og Laksefjord Marine Farms AS i Lebesby. Laksen i merdene til sistnevnte selskap kan bli den første finnmarkslaksen som kommer på børs.Moderselskapet Marine Farms kan nemlig bli børsnotert neste år. Men få tror at framtida for oppdrett i Finnmark ligger på børsen. Jeg håper børseventyret er på topp nå. Det er en trussel mot lokalt eierskap. De kan godt si at de tenker langsiktig, men børsen går kun inni næringer som går godt, sier Nikolaisen.■ Asle Rønning, Fiskaren

NæringsRapport Nr. 5-2000


OPPDRETT

15

Oppdrettsnæringa bryter ny grense:

Større enn fangst -for første gang ! Oppdrettsnæringen setter nye rekorder hvert år nå, ser det ut som. 1999 ble et rekordår som vanlig. Eksportert fisk for 10,7 milliarder ble oppdrettsnæringas fasit dette året. Inneværende år blir ikke mindre eventyrlig, selv om eventyrlige laksepriser har dalt en del de siste månedene. For dette året blir en annen grense overskredet: For første gang i historien har eksportverdien av oppdrettsfisk oversteget verdien av villfanget fisk! Dette skjedde i august i år Og selvfølgelig vil det bli ny rekord når det gjelder eksportverdi. Allerede i august var eksportverdien av laks økt med 1,4 milliarder i forhold til i fjor. Spørsmålet er om dette vil holde - med laksepriser som i løpet av ettersommeren og høsten har falt fra vel 36 kroner til vel 27 kroner kilo-

et. Selv med et tilsynelatende dramatisk fall, vil fortjenestemarginene være store. Man regner at produksjonskostnadene pr. kilo laks er ca 15 - 16 kroner, så det er ingen fare for dramatikk. Ekspertene mener at prisen på laks på det europeiske markedet bør holde seg på et nivå i underkant av 30 kroner. For laksen konkurrerer med andre matvarer som svinekjøtt og kylling, og med billigere laks vil flere velge laks på middagsbordet. Dermed vil markedene bli i stand til å ta unna for de store mengdene laks som skal ut av mærene i Norge. Det er heller ingen fare for at lakseproduksjonen på lengere sikt heller. Etterspørselen etter sjømat er på vei oppover, mens produksjonen holder seg. Når tilførselen av andre arter er synkende, vil laks være vinneren i verdensmarkedet. Dette betyr at selv om prisene ikke holder seg på samme eventyrlige nivå som før sommeren, vil

oppdrettsnæringa i Norge ha gode vilkår fremover. Vilkårene er blitt så gode at finansmiljøet er blitt oppmerksomme på at det skjer noe langs kysten. Om dette er en interesse som er like forbigående som den høye kiloprisen på 36 kroner, gjenstår å se. Investorer har forskjellig strategi for sin satsing. Noen ønsker raske penger, andre er mer langsiktig. Under ingen

omstendighet er næringen tjent med investorer som vil ha mest mulig av overskuddet i utbytte. Det kan gå ut over ideen om å investere i økt kunnskap og kompetanse. For det er nettopp investeringen i disse to faktorene som har gjort at norske oppdrettere på noen få år har klart å senke produksjonsprisen fra vel 20 kroner

til 15-16 kroner kiloet. Økt kunnskap og kompetanse skal ikke nødvendigvis senke produksjonsprisen ytterligere, men bidra til at næringa er i forkant av utviklinga og dermed være ledende både i utvikling og marked i fremtida. ■ Arne Reida Hole

Nok en historisk grense er nådd for norsk oppdrett: For første gang har verdien av oppdrettfisk oversteget verdien av villfisk.

Kjell Stangeland har vekslet havets sølv til penger og gull. Lurer du på hvordan han kan få kapitalen i din fiskerivirksomhet til fortsatt å vokse?

hans K je ll og ; r e iv r d dere t ir k s o m h e t iv r e k ger tilpasse is f in n s s g lø s la g s n ri a e plass U a n s e tt h v ed å f inne m re e d mange; fra e r e lp je e h n n te a e k re Muligh medarbeide itetsbehov. vater. id v k li g o f il aluta og deri v ro r, p o je s ik k s a ri r, sjone bedriftens nB dd til obliga u k s n lt i hele D in fe rs g å k fa il v e r ig æ ll s g forskje i foliokonto o lister innen ia s e p g in n s ik t s o d e s n m a tt in f te p i ider Vi samarbe g, kunnska in r a f r til å gå i e t it d e d r t b e d d m er u o d and, le oversk G je n n Kjell Stangel nen i DnB k o n s e r n e t. r for å få e g in tn e jo ks ts u se r fo av Fiskeri ha de beste r o rf e d i v vil u vite mer. d t, r e h få m å o s s , k 2 ir 6 52113 f iskeriv sjonen på 5 k e s ri e k is F Ring overskudd. o alget. w w w.d n b .n ulighete Vi har m

ar v ne. Du h

NæringsRapport Nr.5-2000


OPPDRETT

16

Lakselordene blir torsketunge Etter flere år med skyhøye torskepriser skjer det som måtte skje: Lakseoppdrettere med proppfulle bankbøker hiver seg på oppdrett av torsk.

nye næringslivsraketten på kysten. Og mens torskeoppdrett i et tiår har vært prega av syslerier og småskala oppforing av villfanga torsk, klinger plutselig ordet «torskekonsesjon» like pengetungt som «salmon salaris». Noe som betyr kappløp om posisjoner, og konsesjoner.

Pengefolket posisjonerer seg Administrerende direktør i Fjord Marin AS, Håkon Grande, syns det er helt naturlig at det er personer og firma med penger på bok som vinner dette kappløpet. – Til neste år har vi planer om å sette ut en halv million torskeyngel. Kjøp og oppdrett av dette fram til slakting koster flere titalls millioner kroner. Da sier det seg sjøl at du bør ha en viss kapitalbase, sier Grande. Han ser ikke bort fra at en del mindre og mellomstore aktører kan fortsette å oppdrette torsk i mindre skala. – Men om torskeoppdrett skal bli ei livskraftig næring, så må store aktører på banen. Både for å kunne bygge opp et markedsapparat som jo er avhengig av volum og jevn tilgang, men også for å kunne drive forskning og utvikling. Vi er jo for eksempel knapt startet på avlsarbeide, og sier Grande. Dessuten regner han med at aktørene som nå satser på torsk må regne med å måtte tape noen kroner, underveis.

!

3.april i år, Herøy i Nordland: Konsernsjef i lakseimperiet Atlantis Group, Steinar Furu, selger unna og «pensjonerer» seg fra laks. Satsingsområde: Torsk.

!

September, Kollsnes i Horda-land: Verdens største opp-drettsfirma Nutreco kjøper 59 prosent av Cod Culture Norway, satsingsområde: Torsk.

!

10.oktober, Tromsø: Akvaplan-niva/Salaris kjøpes av Fjord Marin AS. Største eier: Fjord Seafood. Satsingsområde: Torsk.

!

Et par dager seinere, Herøy i Nordland: Helgeland Havvekst AS dannes. Blant annet med Pan-Fish som medeier. Satsingsområde: Torsk.

!

23.oktober, Leknes i Lofoten: Verdien på Lofilab tredobles, etter at Vestvågøy kommune legger aksjene sine ut for salg. Lofilabs satsingsområde: Torsk. Signalene er mange, og tydelige, om hva som er forventet å bli den

Kappløp om yngel I år produseres det omlag en halv million yngel i Norge. Drøyt halvparten av dette skjer i Nord-Norge, på Lofilab på Leknes og ved Troms

Marine Yngel i Tromsø. Samtidig venter Fiskeridirektoratet at tallet på konsesjonssøknader for torsk i år passerer 200. Dermed sier det seg sjøl at kampen om yngel blir hard. Og den blir ikke mindre av at det nå kreves dokumentasjon på at du får tak i yngel, før du kan drømme om å få tildelt torskekonsesjon. – Dette vil føre til et uheldig prispress på yngel, og vanskeliggjøre situasjonen for de som vil starte med torskeoppdrett, frykter Jørgen Borthen. Han er leder for oppdrettsnettverket «sats på torsk», et nettverk som ble etablert mens interessen for torskeoppdrett var nede i en bølgedal - men som nå består av 65 medlemmer fra forskningsinstitusjoner og torskeoppdrett. Borthen kritiserer myndighetene for å bevilge alt for lite midler til forsking og utvikling av marint oppdrett, og han er derfor i hovedsak positiv til storkapitalens interesse for torsk.

Yngelproduksjonen mangedobles At selskap som Nutreco og Fjord Marin sprøyter laksekroner inn i torskeoppdrett fører blant annet til at yngelproduksjonen mangedobles på kort tid. Nutrecos Cod Culture Norway er allerede i gang med bygginga av et anlegg som kan produsere 3 millioner yngel i året, og og ved Troms Marin Yngel prosjekteres et landbasert anlegg for 10 millioner yngel per år. 10 millioner yngel vil i løpet av et par år kunne slaktes som 45.000 tonn torsk - alene et middels lofotfiske!

Torskeoppdrettere får laksekonsesjon? Fiskeridepartementet har signalisert at de kan komme til å premiere firma som satser millioner på oppdrett av nye arter, som torsk. Når en slik konsesjon i dag verdsettes til mellom 30 og 50 millioner kroner, sier det seg sjøl at det kan være lukrativt å bruke noen millioner kroner på å være med på torske-kjøret. Administrerende direktør i Fjord Marin, Håkon Grande,

Premien: Konsesjoner for god, gammeldags laks!

synes ei slik premiering vil være positiv - og ganske naturlig: – Jeg synes det er naturlig å gi de som satser seriøst på de nye artene en risikoavlastning. For det er ikke tvil om at vi løper en risiko, vi som vil være med og utvikle avls-

arbeide, produksjon av yngel, fôr, drifts-rutiner, redskaper og så videre. Denne risikoen kan altså dempes, ved at et selskap som satser på torsk eller kveite også får anledning til å oppdrette laks, sier Grande. ■

LAKSELORD BLIR TORSKETUNG: Håkon Grande - hovedaksjonær i Fjord Marine er sulten på salt suksess. Og oppdrettstorsk passer best i nord.

Også Lofilab står foran store utvidelser, trolig med flere yngeloppdrettsanlegg spredd ut over Vestfjordbassenget. Neste år er målet 700.000, om fire år to millioner - og i fremtiden: Minst 20 millioner yngel per år. Nystartede Helgeland Havvekst har også planer om eget anlegg for yngeloppdrett, i samarbeide med SINTEF. – Kunnskapen er på plass, nå er det bare å få opp produksjonen i stor skala som gjenstår. Samt å

utvikle rasjonelle metoder for å skaffe fôr til torskeyngelen, sier Jørgen Borthen. For om ikke torskeyngelen skal utvikle kannibalisme, må den få tilført tilstrekkelig og riktig plankton. Noe som sjølsagt må løses med «oppdrett» - eller rettere sagt dyrking - av plankton ute hos yngelprodusentene. Gjøran Engen

Oppdrettstorsk passer best i nord Austevollingen Arne Kolbeinshavn mener at oppdrettstorsk i stor skala først og fremst vil bli ei nord-norsk næring. Kolbeinshavn er daglig leder i Lofilab, en pionerbedrift innen forskning og utvikling av torsk og kveite. Han «avslørte» Nord-Norges fortrinn i torskeoppdrett i Bodø nylig, under en stor konferanse for oppdrett av marine arter . Og vårt fortrinn er sjølsagt: Lave badetemperaturer! For torsken slutter å vokse når sjøtemperaturen overstiger 14 grader, noe den sjelden gjør hos oss.

PRODUKSJON, OMSETNING OG EKSPORT AV: Filet, fersk og frossen • Fersk og frossen rund fisk Saltfisk/Klippfisk • Makrell/Sild • Laks/Ørret HOVEDKONTOR: West Fish - Aarsæther AS Box 876, 6001 Ålesund Tlf. 70 11 86 00, Fax. 70 11 86 80

NæringsRapport Nr. 5-2000

PRODUKSJONSANLEGG Vardø, Kjøllefjord Båtsfjord, Nusfjord

SALGSKONTOR I UTLANDET Tyskland Frankrike Bremerhaven Boulogne Sur Mer

Storbritania Grimsby

TORSKEYNGEL: Yngelproduksjonen er fortsatt på FOU-stadie. Men teknologien er nå på plass. Her har Knut Bråten, avdelingsleder ved Fjord Marines anlegg ved Brusjøen i Brønnøy, mottatt sine første 45.000 yngel - fraktet 900 kilometer med bil, fra Troms Marine Yngel. (Foto: Gjøran Engen)


ANNONSER

17

OPUS Troms OPPLÆRINGS- OG UTVIKLINGSSENTER I TROMS www.opus.tr.no

OPUS Troms FKF OPUS Troms er fra årsskiftet organisert som et fylkeskommunalt foretak - vi samarbeider nært med de videregående skolene og tilbyr kompetanseheving og kompetanseutvikling til næringsliv og forvaltning. OPUS Troms har fire avdelinger i Troms fylke- i Tromsø, Nord-Troms på Storslett, Midt-Troms på Setermoen og Finnsnes, og i Harstad. OPUS Troms leverer fleksible løsninger på kurs og kompetanse. Det ferskeste er vårt nyutviklede nettbaserte fjernundervisningssystem “iMentor.”

I høst er det stor aktivitet på de ulike OPUS-sentrene: • Fagbrevkurs i Omsorgsarbeiderfag, Barne- og ungdomsarbeiderfag, Renholdsfag, Snekkerfag, Kokkefag, Ambulansefag og Utrykningskjøring

• Hjelpepleierutdanning som privatist ved alle sentrene- totalt ca. 80 deltakere • Videreutdanning for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere i psykiatri og eldreomsorg • Datakurs i alle modulene i Datakortet, pensjonistkurs, Front Page, Webdesign, vekttallkurs i Webdesign, Photoshop, MS Project, Prosjektledelse, grafiske kurs

• OPUS Troms er autoriserte testsenter for Datakortet

OPUS Troms, Tromsø Telefon: 77 75 75 75 Telefaks: 77 75 75 76 E-post: tromso@opus.tr.no

OPUS Troms, Harstad Telefon: 77 04 28 80 Telefaks: 77 04 28 90 E-post: harstad@opus.tr.no

OPUS Troms, Nord-Troms Telefon: 77 77 01 45 Telefaks: 77 77 01 44 E-post: nord-troms@opus.tr.no

OPUS Troms, Midt-Troms Telefon: 77 18 66 50 Telefaks: 77 18 66 55 E-post: midt-troms@opus.tr.no

K.M. Dahl ble grunnlagt i 1987, og er etablert i Bardu Kommune. Med vann som fellesnevner bygger vi vår forretningsidé på å dekke kundens behov av produkter og tjenester. Industriveien 9, Boks 220, 9365 Bardu Telefon: 77 18 21 00, Telefaks: 77 18 10 33 mail: kmdahlas@online.no

Vannverk og avløpsteknikk

Industriell vannbehandling

Analyse-laboratorium

I vår landsdel benyttes det i hovedsak overflatevann som drikke- og prosessvann. Dette medfører organiske forurensinger som humus, mikroorganiske osv. og uorganiske forurensinger i form av bl.a. sur nedbør. I forbindelse med EØS avtalen og de norske drikkevannsforskriftene er det satt krav til kvaliteten på forsyningsvann. Det vil derfor være nødvendig med ulike tiltak for å nå disse standariserte kravene. Hvilken løsning som velges i hvert enkelt tilfelle er avhengig av flere forhold. Vi leverer komplette program avhengig av vannkvalitet og ønsker, der det kan inngå ulike filterløsninger og desinfeksjonsmetoder

Vann brukes på mange forskjellige måter innenfor industrien bl.a. i prosesser for dampproduksjon og for varmeoverføring i kjøleog varmesystemer. Dette krever ulik behandling av prosessvannet, fordi det stilles spesielle krav til vannkvaliteten innenfor de ulike bruksområdene. For å hindre problemer med f.eks. avleiringer, korrosjon og påvekst av mikroorganismer i industrielle systemer, må det tilførte vannet ofte renses og behandles med kjemikalier. Systemene kan være utformet på mange ulike måter og har svært varierende problemer. Vann-behandlingsmetoder må derfor velges individuelt for hvert system og leder ofte til en kombinasjon av spedvannsrensing og kjemikaliebehandling. Vi leverer derfor komplette program for disse typer vannbehandling.

Vårt selskap har i samarbeid med Mikrobiologisk avd. ved Regionsykehuset i Tromsø (RiTø), etablert kjemisk og mikrobiologisk laboratorium i Bardu.

Vi kan tilby:

Vi kan tilby:

Vi kan tilby:

Komplette vannrenseanlegg med: Grunnarbeider, bygg, elektriske arbeider, automatikk, VVS og ventilasjon, dette i ett etablert nettverksamarbeid med andre bedrifter i vår landsdel. Videre leverer vi membran- og sandfilter samt ionebytteanlegg, UV-aggregater, kloranlegg, trykksiler, pumper, måle- og analyseutstyr, styringssystemer og annet nødvendig utstyr, samt kjemikalier.

Membranfilteranlegg, trykkfiltre, ionebytteanlegg, dosering - og analyseutstyr. For behandling av ulike typer prosessvann har vi et komplett kjemikalie-program og på vårt laboratorium utfører vi nødvendige kjemiske og mikrobiologiske analyser.

Kjemiske og mikrobiologiske analyser av råvann, drikkevann, avløpsvann, industrielt prosessvann, vann fra offentlige bad og resipient. I tillegg utfører vi mikrobiologiske analyser for bl.a. næringsmiddelindustrien og analyser av muggsopp. Med den kvalitetssikringen som ligger i akkrediteringen, kan vi tilby våre kunder analyser som tilfredstiller de krav som stilles av myndighetene i Norge og innen EU.

Laboratorieavdelingen tilbyr våre kunder omfattende analysetjenster, som er nødvendig for våre kunder med tanke på økt konkurranse og strengere krav til kontroll bl.a. innenfor EU. Laboratoriet ble etablert internt for å ta vare på kompetanse og eksternt for å tilby utvidete tjenester. I tilNORSK legg gir laboratoriet oss bedre mulighet til å løse AKKREDITERING P144 endel problemer vi møter daglig.

NæringsRapport Nr.5-2000


NĂŚringsRapport Nr. 5-2000


TEKNOLOGI

19

Terra Seafood AS, Leiv Eriksson senteret, 7005Trondheim Telefon: 73 54 60 50 • Telefax: 73 54 60 60

Omsetter og eksporterer hel og foredlet oppdrettslaks/-ørret og hvitfisk. Vi kjøper alle typer fisk

Etter en trang fødsel er de siste brikkene i ferd med å komme på plass for den første solcelle fabrikken i Norden. ScanCell og SIVA forhandler om de siste detaljene i avtalen om overta deler av Natech-bygget i Narvik. - Vi håper på å komme i gang med rekruttering i februar neste å, uttalte administrerende direktør Bruno Ceccaroli nylig til avisen Fremover. Det er vel to år siden ScanCell ble etablert med utviklingsselskapet Futurum og Scantec i Glomfjord som deleiere. Det har tatt lang tid å bli enige om lokalisering. Lange og til dels harde forhandlinger har vært ført med SIVA. ScanCell ønsket opprinnelig et eget bygg tilpasset de helt spesielle kravet solcelle produksjon setter. Nå ser det ut til at en at en klarer å løse dette i Natechbygget og at en får til en avtale som også er både teknisk og økonomisk forsvarlig. Bedriften vil til å begynne med produsere ca. tre millioner solceller årlig. Til dette trenger en ca. 30 medarbeidere. Produksjonsstart er beregnet til høsten neste år. Målet er imidlertid å doble produksjonen innen utgangen av 2005. ■

Marine Biprodukter Med Tromsø som utgangspunkt driver vi utstrakt samarbeide med laskeslakteri, oppdrettere og tilvirkere i hele landsdelen. ✔ Innsamling/mellomlagring og foredling av marine fòrprodukter. ✔ Salg av maursyre, antioxydant etc. ✔ Prosjektering av ensileringsanlegg ✔ Levering og montering av anlegg

Postboks 2011, 9265 Tromsø Telefon 77 69 58 50 • Telefax 77 71 37 37 E-mail: akvaren@online.no

Invester i robust anlegg for lavkostproduksjon

Bur størrelser: 25 x 25 m

Reklame Partner Tel + 47 55 90 22 80 10/00

Solceller til Narvik

For mer utfyllende informasjon kontakt:

• Forenklet og forbedret driftsmodell • Tåler eksponerte lokaliteter • Integrert fôrlager -og foringsmaskin

• Dokumentert konsept • Stabil og attraktiv arbeidsplass • Gunstig finansiering

Procean AS Nordnesboder 3 P.O.box. 1722 Nordnes 5024 Bergen, NORWAY Tlf: +47 55 32 70 10 Fax: + 47 55 32 70 22

NæringsRapport Nr.5-2000


OPPDRETT

20

Fjord Seafood:

Transport

Spedisjon

SPEDISJON

TRANSPORT

Effektive transportløsninger for eksportører og importører i Nord-Norge

Luto , Narvik

Oppdrettsgigant fra Brønnøysund

Fra våre strategisk plasserte kontorer i Narvik og Tromsø betjener vi hele landsdelen

Hovedkontor Narvik: Tlf. 76 92 21 90 • Fax: 76 94 66 80 Avd. Tromsø: Tlf. 77 67 51 50 • Fax: 77 67 51 54

77 60 80 80

Ledelsen i Fjord Seafood har som mål å være en av verdens største oppdrettsselskaper. I dag er de verdens tredje største oppdrettselskap etter Nutreco og Pan Fish. Fjord Seafood har gjennomgått en voldsom forandring i løpet av det siste året. Selskapet fusjonerte med Domsteins laksevirksomhet, en rekke oppdrettsselskaper i Norge er overtatt, Fjord Seafood er blitt børsnotert og selskapet har doblet kapasiteten gjennom oppkjøp i Chile på mellom 1,2 og 1,3 milliarder kroner.

Fullintegrert I dag fremstår Fjord Seafood som et fullintegrert selskap med en produksjonskapasitet på vel 40.000 tonn laks i Norge. Oppkjøpene i Chile gir selskapet økt produksjon på 17.000 tonn med et potensiale til å utvide produksjonen ytterligere med mellom 13.000 og 15.000 tonn.

STØRST I NORD: Paul Birger Trognes leder Nord-Norges mest verdifulle selskap.

- Vi har som mål å kontrollere 10 prosent av verdensproduksjonen av atlantisk laks, har administrerende direktør Paul Birger Torgnes tidligere uttalt. I fjor ble det produsert i underkant av 800.000 tonn atlantisk laks og vel 150.000 tonn

ørret. Dette er ventet å øke til 1.600.000 tonn i år 2005. Skal Torgnes klare sine ambisiøse mål må det komme ytterligere oppkjøp i tiden fremover, spesielt om vekst prognosene for totalmarkedet stemmer. Som et fullintegrert selskap har Fjord Seafood produksjon av alt fra rogn og stamfisk via yngel og settefisk til matfisk. I tillegg har selskapet egne slakterier og foredlingsbedrifter. Det er en viktig del av strategien å komme opp i et kritisk volum i de geografiske områdene selskapet er representert. Det muliggjør gode logistikk løsninger gjennom hele verdikjeden og er også årsaken til at en satser meget tungt i Chile.

Verdi 3,2 milliarder Med en pris på mellom 45 og 50 kroner per aksje som har vært kursnivået etter at selskapet ble børsnotert, har Fjord Seafood en verdi på 3,2 milliarder kroner. Dette gjør selskapet til det høyest verdsatte nord-norske selskapet kanskje med unntak av Troms Kraft, eventuelt et sammenslått Salten Kraftsamband/Bodø Energi. Verdien er dobbelt så høy som det nest største nord-norske selskapet på Oslo Børs, Nordlandsbanken.■ Knut Ørjasæter

NæringsRapport Nr. 5-2000


21

OPPDRETT

Fjord vs Pan:

Uavgjort Ønsker du å investere i oppdrettsakser på Oslo Børs. Hva skal du velge, Pan Fish eller Fjord Seafood? Det er ingen av selskapene som peker seg klart ut som en vinner av de to, begge er kjøps verdige på dagens kursnivåer, henholdsvis 45 kroner for en Fjord Seafood aksje og 60 kroner for en Pan Fish aksje. Både Pan Fish og Fjord Seafood har levert knallgode resultater per tredje kvartal i år. Selv om prisene på laks har falt noe den siste tiden, er det store forventinger til videre vekst i konsumet av laks og vekst i bransjene generelt. - Vi finner oppdrettsnæringen meget interessant som investeringsalternativ, sier analytiker Stein Ove Hansen i Karl Johan Fonds. – Kursene har imidlertid steget forholdsvis kraftig i år slik at vi for øyeblikket anbefaler våre kunder det vi kaller forsiktig kjøp for begge selskaper.

Vekst strategi

Både Fjord Seafood og Pan Fish har ambisjoner om å være blant de ledende oppdrettselskapene i verden og de er begge fullintegrerte selskaper. Med den veksten som er forventet i markedet må begge drive en aktiv oppkjøppolitikk eller få tildelt nye konsesjoner for å beholde posisjonene i verdensmarkedet. Pan fremstår som den største av selskapene med en årlig produksjon på vel 130.000 laks årlig. Selskapet er også høyere priset enn Fjord Seafood. Markedsverdien til Pan Fish på Oslo Børs er vel 8 milliarder kroner, mer enn det dobbelte av Fjord. Skal en vurdere selskapene opp mot hverandre, er det forskjellen mellom de to selskapene en må se på. Pan Fish har en fokus på det nord-amerikanske markedet og med produksjon i det nordamerikanske markedet, Skottland og Færøyene. Pan Fish har solgt seg ut av så godt som all norsk produksjon. Fjord Seafood har produksjon i Norge og i Chile. Fjord Seafood har tradisjonelt solgt mye fisk til det europeiske markedet. På grunn av toll og avgifter er norsk oppdrettsfisk så godt som utestengt fra det store USA markedet. Med produksjon enheter i Nord-Amerika slipper Pan Fish unna disse handelshindringene. Dessuten har det amerikanske markedet vist større prisstabilitet enn øvrige markeder for laks. Pan har hatt et problem med relativt sett høye produksjonskostnader, men også dette virker det som om Pan Fish har løst nå, noe de siste regnskapstallene bekrefter.

Pan Fish har produksjonskapasitet som er fullt utnyttet. Fjord Seafood har stor uutnyttet kapasitet. Videre har Pan Fish har utvidet virksomheten til også omfatte pelagisk fisk. Fjord har bare oppdrettsfisk.

Konklusjon Summerer vi opp punktene ovenfor og skal prøve å avgjøre om en skal velge å kjøpe aksjer i Pan Fish eller Fjord Seafood, blir svaret kjøp i begge. Det eneste som kan helle i favør av den ene eller den andre er hva en tror om lakseprisene fremover. Pan Fish er mindre sårbar enn Fjord Seafood med hensyn på lavere priser. Fjord Seafood har et stort potensiale som lar seg utnytte og spesielt vil ha betydning om prisene holder seg høye. Vår konklusjon er derfor kjøp litt i hvert av selskapene om du vil investere i oppdrettsaksjer. ■ Knut Ørjasæter

TO GODE PAPIRER: Fjord Seafood og Pan Fish er begge kjøpsverdige. På bildet Pan-sjefen Arne Nore.

Nytt Fjord Seafood oppkjøp I det NæringsRapport går i trykken har det kommet en melding om et nytt gigantoppkjøp fra selskaet. Fjord Seafood har brukt 640 millioner kroner på å overta samtlige aksjer i belgiske Pieters NV. Peiters NV er en ledende bedrift innen salg, foredling av både lakse- og hvitfisk produkter i det sentral europeiske markedet. I tillegg sitter selskapet på en fullintegrert lakse oppdrettsvirksomhet i Skottland med en produksjon på ca. 7.000 tonn årlig. I 1999 hadde Pieters en omsetning på vel 1,3 milliarder kroner. Oppkjøpet gjennomføres ved at det etableres et selskap der Fjord Seafood ogDomstein eier 50 prosent hver. Dette betyr at Fjord Seafood nå har en virksomhet som til sammen vil ha en omsetning på over 3 milliarder kroner årlig.

Pan Fish og Fjord Seafood i tall per 3. kvartal 2000 (MNOK)

Omsetning Driftresultat Resultat før skatt Børsverdi

Pan Fish

Fjord Seafood

3100 604 684 Ca. 8.000

1269 131 97 3200

Fjord Seafood proforma inkl.Chile 1890 243 202

... en kraftnyhet for deg som vil spare penger Vi har skredders(tr)øm på kraftkontrakter og tilpasser strømkjøpet til ditt behov!

Ta kontakt! Telefon: 62 58 51 00 • Telefaks: 62 58 51 49 www.premiel.com NæringsRapport Nr.5-2000


Noen VEXTRA Boost data fra i vår •15 millioner settefisk på over 100 anlegg fikk VEXTRA Boost •90% av egne kunder brukte VEXTRA Boost •30% av all fisk i Norge har fått VEXTRA Boost Hvorfor velger kundene VEXTRA Boost? Utdrag fra EWOS sin spørreundersøkelse i forbindelse med bruken av VEXTRA Boost i vår: •83% valgte VEXTRA Boost pga forventede positive effekter ved sjøsetting •33% oppgir forbedret appetitt som årsak •97% av de spurte som brukte VEXTRA Boost på vårutsettet sier de vil bruke det igjen

VEXTRA® Boost – styrke når det trengs w w w. e w o s . c o m

NæringsRapport Nr. 5-2000

I d u n A D a s , O s l o . F o t o : © Vi d a r Va s s v i k

VEXTRA® Boost Det rette valget – også for 0-åringer


Dette mener våre kunder om VEXTRA Boost «Svært fornøyd med bruk av VEXTRA Boost på årsutsettet som er flott og har god vekst og helsetilstand. Det er påvist IPN, men uten at det har gitt utbrudd og dødelighet.» Roald Knutsen, Aquapolar as

«Har i flere år slitt med stor dødelighet pga IPN (10-40%). Brukte i år VEXTRA Boost 2 uker på settefiskanlegget, og 5 uker p å m a t f i s k a n l e g g e t . F i k k p å v i s t I P N i e i m æ r, m e n i u n d e r k a n t a v 1% døde. Er svært fornøyd med VEXTRA Boost og vil bruke det ved nye utsett både i høst og til våren.» Kjell Hagset, Sanden Fiskeoppdrett as «Vi har brukt VEXTRA Boost på flere f i s k e g r u p p e r, o g f ô r e t h a r i h ø y e s t e grad svart til forventningene.» C a r l E r i k A r n e s e n , a d m . d i r. F i r d a S j ø f a r m e r a s «Jeg mener VEXTRA Boost ga oss en meget god start på årets smolt, med god appetitt og liten dødelighet.» Nils Haldor Snekvik, Nils Snekvik & Sønner as

NæringsRapport Nr.5-2000


FISKERI

24

Tørrfisk - Giæver trives Tørrfisk-dynastiet Johs. H. Giæver AS på Havnnes har hatt en formidabel omsetningsøkning de siste tre årene og gått fra 42 til 70 millioner kroner. Resultatet på drifta har gått noen-lunde samme vei,

og nådde i fjor pene 5 mill. kroner. Selv om mye forsvinner i årsoppgjørsdisposisjonene har Giæver-familen både verdsatte anlegg og penger på bok. Tørrfiskprodusenten og eksportøren Johs. H. Giæver har sitt hovedan-

legg på idylliske Havnnes i Nordreisa Kommune. Her har liv vært laga i mer enn 6000 år, og handelsvirksomhet siden Thomas A. Lyng startet handels-virksomhet der i 1795. Giæver-familien kom inn i virksomheten ved at Johannes Holmboe Giæver giftet seg inn i Lyng-familien. Ingen kan si annet enn at Giæverfamilien, i dag representert ved både Einar Giæver og to

DE MEST LØNNSOMME ETTER ÅRSRESULTAT 54 3 55 65 29 175 102 180 181 230 197 5 168 21 25 216 57 45 119 22 219 123 143 112 212

FIRMA NAVN

POSTSTED

BÅTSFJORD HAVFISKESELSKAP AS ARVID NERGÅRD AS TROMSLAND AS CHRISMA AS NILS H NILSEN AS TROMSFISK AS SELVÅG SENIOR AS ATLANTIC PRAWN AS CASPER AS NOTBAS AS FISKEBØEN AS UNIPRAWNS AS SENJA FISKERISELSKAP AS UNIPRAWNS INDUSTRIER AS LENVIK FISKEINDUSTRI AS AS NORDFANGST FRAMNES FISKEINDUSTRI AS GIGANTE FISKEKROKEN AS TOPAS OCEAN AS LOFOTEN TRÅLERREDERI AS ØRA HAVFISKE AS AS JAKOBSEN & SØNNER ASBJØRN SELSBANE AS TROMSØ FRYSERI OG KJØLEANLEGG AS TORSVÅGFANGST AS

ÅLESUND SENJAHOPEN FINNSNES TROMSØ BÅTSFJORD TROMSØ HALSA TROMSØ TROMSØ LØDINGEN ROTSUND TROMSØ GIBOSTAD NORD-LENANGEN FINNSNES GIBOSTAD ANDENES BODØ HARSTAD STAMSUND SVENSBY TROMSØ LØDINGEN HARSTAD TROMSØ

TOT.INN

ÅRSRES

63906 343967 63610 55108 110266 16906 39236 16479 15916 11158 14194 304170 17541 121318 117292 12578 62625 80966 31475 120976 12053 30012 24602 34162 13012

44379 36262 35389 20403 15095 12993 12202 8941 8190 8013 7434 7070 6939 6629 6470 6428 5825 5812 5762 5701 5377 5158 5157 5119 4819

EK.ANDEL DR.MARGIN 23.15% 40.66% 58.63% 43.98% 46.31% 23.07% 17.05% 40.02% 73.25% 78.40% 53.94% 14.66% 31.55% 34.73% 33.55% 18.11% 52.05% 14.89% 56.88% 46.55% 53.39% 26.59% 20.19% 18.88% 10.02%

NTO. F.MARGIN 18.03% 69.44% 7.43% 10.54% 76.66% 55.63% 56.27% 37.02% 3.63% 13.69% -21.08% 76.85% 48.13% 31.10% 57.16% 54.26% 47.73% 51.46% 99.67% 71.81% 67.55% 52.37% 0.45% 2.32% 60.52% 39.56% 9.81% 5.46% 9.62% 5.52% 12.93% 51.11% 10.70% 9.30% 10.74% 7.18% -6.82% 18.31% 6.51% 4.71% 63.17% 44.61% 25.14% 17.19% 33.57% 20.96% 19.92% 14.98% 50.42% 37.04% © NæringsRapport

generasjoner til, har vist å ta vare på såvel stedet som handels- og fiskerivirksomheten. I den tid da tørrfiskproduksjonen i Norge var på topp var Troms og Finnmark langt viktigere enn nå. Da var det volum både i havet og på hjell, og Afrika tok i mot det som kunne leveres. I dag er ressursene i havet begrenset, og en moderne flåte leverer fisken sin til andre anvendelser enn tørrfisk. Nå er heller ikke Afrika noe stort marked lengre, og produsentene konkurrerer i bedre betalende marked med kvalitetsfisk. Lofotværingene påstår at det er de som produserer den ordentlige tørrfisken, men Giæver-familien har i det minste ett fortrinn. De henger etter lofotsesongen, og kan regulere sin produksjon i forhold til hva som er gått på hjell i Lofoten. I fjor var lofotfisket dårlig, og Giæver-familien kunne derfor henge det de maktet. Derfor var produksjonen helt oppe i 70 mill. kroner, en økning på nær 30 prosent fra året før. Og det i en tid med kvotenedgang, og der de fleste andre fiskeriselskaper produserer mindre. I de tre årene som har gått med betydelig vekst i Giæver-selskapet har man styrket egenkapitalen fra 7,8 mill. kroner i 1997 til 11,9 mill kroner ved inngangen til det nye årtusenet. Eiendelene har imidlertid hatt et voldsomt hopp fra drøye 32 mill. kroner i 1998 og til 42 mill

kroner i 1999-regnskapet. Det borger for soliditet i det gamle dynastiet, og skal vi tolke det generelle ved slike familieselskaper er ikke akkurat verdiene oppskrevet i regn-skapene. Når det gjelder Giæver-familien og Lofoten, så må det jo også legges til at man fra sitt anlegg i Henningsvær tilvirker minst like god tørrfisk som de øvrige produsentene. I tillegg har Giæver anlegg flere steder langs Finn-markskysten.■

TØRRFISK GIÆVER: Einar Giæver har forvaltet sin del av familieformuen godt og har økt både verdier og omsetning på erværdige Havnnes.

Fiskerinæringen i Nord Norge: Omsetning over 10 millioner - Hovedtabell NR

FIRMANAVN

POSTSTED

ANT.ANS TOT INN

ENDR

DRIFTSRES

TOT INN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

NERGÅRD AS SCANFISH AS ARVID NERGÅRD AS NORTHERN SEAFOOD AS UNIPRAWNS AS AS MELBU FISKEINDUSTRI NORFRA EKSPORT AS VANNA MAR AS HAVPRODUKTER AS HR TROMSØ SEA PRODUCTS AS STORBUKT FISKEINDUSTRI AS FISKEPROD. FELLESSALG AS LOFOTEN FISH EXPORT AS ARNE MATHISEN AS MYRE FISKEINDUSTRI AS AARSÆTHER BÅTSFJORD AS KARSTEN J. ELLINGSEN A/S TROMSØ REKER AS AARSÆTHER KJØLLEFJORD AS AS HAVFISK UNIPRAWNS INDUSTRIER AS LOFOTEN TRÅLERREDERI AS J M JOHANSEN AS HAVØYSUND FISK & INDUSTRI AS LENVIK FISKEINDUSTRI AS CHR FALCH AS JOH H PETTERSEN AS AARSÆTHER VARDØ AS NILS H NILSEN AS DÅVA AS VANNA FISKEINDUSTRI AS SIF NORWAY AS AS BÅTSFJORDBRUKET OBØ FISK AS GIGANTE SILD AS SKJERVØY REKEINDUSTRI AS GRYLLEFJORD FRYSERI AS PRESTFJORD SEAFOOD AS NORTH EXPORT AS VIFRA AS

NæringsRapport Nr. 5-2000

TROMSØ HAMMERFEST SENJAHOPEN MYRE TROMSØ MELBU TROMSØ VANNVÅG BÅTSFJORD TROMSØ HONNINGSVÅG TROMSØ BALLSTAD VÆRØY MYRE BÅTSFJORD SKROVA KVALØYSLETTA KJØLLEFJORD MELBU NORD-LENANGEN STAMSUND STAMSUND HAVØYSUND FINNSNES SVOLVÆR KVALØYSLETTA VARDØ BÅTSFJORD HANSNES VANNVÅG TROMSØ BÅTSFJORD HAVØYSUND BODØ SKJERVØY GRYLLEFJORD SORTLAND GJESVÆR VANNVÅG

6 6 105 4 7 0 12 32 185 37 40 5 4 20 192 129 40 25 91 95 46 150 140 25 38 33 12 103 98 39 30 4 57 54 70 45 80 1 1 28

571464 368230 343967 311840 304170 297685 262785 234567 210024 196812 190083 189471 182360 176918 172282 165794 156102 146442 131354 122102 121318 120976 120337 117765 117292 114556 114406 112539 110266 109118 108953 105702 104414 104034 104019 101605 100784 98624 93930 93832

8.77% * 33.20% -2.76% 5.14% -21.96% 3.20% 5.35% 2.12% 9.43% -5.96% -0.79% 10.95% -33.07% -9.10% 1.99% 0.28% -13.44% 8.96% 16.72% 3.55% -10.14% -6.35% * 33.44% * 266.53% -9.95% 5.16% -13.64% -19.46% -33.53% 14.05% 19.21% 50.26% 4.85% -17.58% * 42.95% 17.56%

4265 2961 25540 2833 1364 -27501 3177 498 -4996 9622 5388 436 382 3674 -19574 3685 407 3453 -960 14107 11899 7876 -2064 1348 11279 6481 4097 -4596 4008 278 460 -669 2904 1246 -4455 8305 1287 2148 6493 146

ENDR

DRIFTS

DRIFTS.RES

MARGIN

27.09% * 54.60% 28.42% -60.28% -866.26% 58.85% -94.05% -152.51% 31.66% -39.93% 3.56% -50.58% -9.06% -786.08% -61.58% -81.99% -67.74% -113.69% -0.99% 121.25% -42.32% -133.39% * 53.10% * 6.22% -205.51% 10.66% -98.10% -96.78% -361.33% -56.98% -66.77% -56.28% 38.35% -88.25% * 1.80% -97.65%

0.75% 0.80% 7.43% 0.91% 0.45% -9.24% 1.21% 0.21% -2.38% 4.89% 2.83% 0.23% 0.21% 2.08% -11.36% 2.22% 0.26% 2.36% -0.73% 11.55% 9.81% 6.51% -1.72% 1.14% 9.62% 5.66% 3.58% -4.08% 3.63% 0.25% 0.42% -0.63% 2.78% 1.20% -4.28% 8.17% 1.28% 2.18% 6.91% 0.16%

ÅRSRES 3351 1313 36262 -26 7070 -19077 2755 344 -7813 3401 2715 1005 153 583 -8868 650 -691 728 -3785 3093 6629 5701 -1616 90 6470 4140 3542 -3285 15095 -95 33 -31614 1889 -682 -2177 4519 407 1192 4361 -56

ENDR. ÅRSRES 59.19% * 412.90% -103.13% 25.73% -116.60% 227.31% -95.97% -197.54% 23.36% -56.55% 25.47% -58.87% -41.35% -504.50% -91.37% -113.35% -88.89% -207.96% -56.96% 100.39% -37.31% -144.93% * 52.27% * 39.34% -204.89% 1026.49% -100.65% -99.76% -8906.84% -59.34% -145.50% 81.11% 11.55% -94.39% * -2.37% -100.94%

NETTTO

EK

ENDR EK

EK.ANDEL

F.TJ.MARG.

0.59% 0.36% 10.54% -0.01% 2.32% -6.41% 1.05% 0.15% -3.72% 1.73% 1.43% 0.53% 0.08% 0.33% -5.15% 0.39% -0.44% 0.50% -2.88% 2.53% 5.46% 4.71% -1.34% 0.08% 5.52% 3.61% 3.10% -2.92% 13.69% -0.09% 0.03% -29.91% 1.81% -0.66% -2.09% 4.45% 0.40% 1.21% 4.64% -0.06%

6461 6810 107628 1857 16742 135318 3479 1271 1962 19187 8205 12522 553 7772 5342 22213 9482 26165 15681 57840 17643 47958 29648 3044 20169 8491 7970 4970 39490 34386 23845 -7641 17855 5234 14276 14160 25810 1273 2358 18922

107.82% * 731.30% -0.54% 0.51% 65.63% 980.43% 37.11% -67.46% -15.60% 0.61% 28.31% 41.07% 11.43% -23.18% 54.85% 10.72% 2.86% 91.28% 2.33% 58.70% 9.26% 73.43% * 34.50% * 68.57% 32.64% 57.88% -0.28% 0.14% -155.64% 8.44% 84.30% 558.18% 46.86% 10.29% * 72.37% -0.30%

12.24% 21.05% 40.66% 4.45% 14.66% 56.08% 13.88% 5.33% 3.04% 17.32% 18.75% 75.14% 8.76% 20.53% 6.37% 35.58% 11.48% 15.35% 22.05% 25.11% 34.73% 46.55% 24.33% 14.14% 33.55% 18.13% 59.09% 13.71% 46.31% 89.87% 68.59% -25.94% 46.76% 21.33% 35.38% 49.53% 46.76% 3.27% 13.59% 70.17%


FISKERI

25

Vannaoverskuddene som forsvant Alle de fire største hvitfisk-selskapene i Vanna-konsernet hadde overskudd på drifta i 1999. Etter skatt og årsoppgjørsdisposi-sjoner er det bare Vanna Mar AS og Vanna Fiskeindustri AS på Vannøya som står igjen med plusstall. Gründer Hermann Pettersen må imidlertid finne seg i at millionoverskuddene fra 1998 er blitt historie. Sett i lys av at mange rene hvitfiskselskaper gikk med underskudd i fjor, er det akseptabelt å gå i balanse. Men det er helst der råstoffmengden har gått ned. I Vanna-selskapene har resultatene sunket langt mer enn råstofftilfanget. For Vanna-konsernet som helhet har laksen snudd de små overskuddene til underskudd, og kon-

sernet gikk med et underskudd på nær 44 mill. kroner i fjor mot et overskudd på drøye 96 millioner kroner året før. Etter at denne laksedelen av konsernet nå er overdratt til sønnen Roy Arne Pettersen, blir Vanna-konsernet nå et rent hvitfisk-selskap. De tre store hvitfiskselskapene omsatte i fjor for 546 millioner kroner, en nedgang mellom 15 og 20 prosent i samtlige selskaper sammenlignet med året før. Det eneste selskapet som har økning er klippfisktørkeriet Vanna Mar AS som tørket fisk for 235 millioner kroner. Det er her det beste Vanna-resultatet ligger, rundt en halv million kroner i fjor. Selvfølgelig ikke noe stort overskudd sammenlignet med året før da selskapet hadde et nettoresultat på 8,5 mill. kroner. Selv om overskuddene ikke er store inneholder selskapene egenkapital så det rekker. Dåva AS skilter med en egenkapital på nær 34,4 mill, Vanna Fiskeindustri AS med drøye 23,8 mill. kroner og Vifra AS har drøye 18,9 mill. Eneste unntak i så måte er siste skudd på stammen,

Firmanavn

Poststed

VANNA MAR AS DÅVA AS VANNA FISKEINDUSTRI AS VIFRA AS

VANNVÅG HANSNES VANNVÅG VANNVÅG

Omsetning 99 234567 109118 108953 93832

Vanna Mar som "bare" har en egenkapital nær 1,3 mill. kroner. De fire selskapene sysselsetter rundt 130 personer og er typiske hjørnesteiner i de ulike lokalmiljøene i Karlsøy kommune. ■

Kurs og konferanser Fra 10-200 personer

Vi kan tilby: - Gode konferanserom - Simultantolkeanlegg - God mat - Hyggelig personale - Spennende opplevelser

Ring å be om gode tilbud

2 gode grunner til å velge KIRKENES MINDRE RESULTAT: Hermann Pettersen har hatt 15 – 20 prosent reduksjon i omsetning på sine produksjonsanlegg. Men resultatet er redusert med 100 prosent.

Omsetning Driftsres Driftsres Årsres 98 99 98 99 222664 498 8364 344 126350 278 14636 -95 135278 460 14271 33 79816 146 6207 -56

Rica Hotel Kirkenes

Årsres 98 8542 14527 14024 5960

PB 33,Pasvikveien 63 9915 Kirkenes Tlf.: 78 99 14 91 Fax: 78 99 13 56

Rica Arctic Kirkenes PB 33, Kongensgt. 1-3 9915 Kirkenes Tlf.: 78 99 29 29 Fax: 78 99 11 59

© NæringsRapport

Fiskerinæringen i Nord Norge: Omsetning over 10 millioner - Hovedtabell NR

FIRMANAVN

POSTSTED

ANT.ANS TOT INN

ENDR

DRIFTSRES

TOT INN

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

SEAFOOD VARDØ A/S VARDØ HAGB KRÆMER AS TROMSØ MODOLV SJØSET PELAGIC AS TRÆNA GUNNAR KLO AS MYRE GIGANTE FISKEKROKEN AS BODØ LOPPA FISK AS TROMSØ FORSØLFISK AS HAMMERFEST JOHS. H. GIÆVER A/S HAVNNES BENJAMIN JENSEN AS NAPP HAMMERFEST INDUSTRIFISKE AS HAMMERFEST NORFISH AS TROMSØ SKJERVØYFISK AS SKJERVØY AS SJØBRUK BØ I VESTERÅLEN BÅTSFJORD HAVFISKESELSKAP AS ÅLESUND TROMSLAND AS FINNSNES AARSÆTHER SUPPLY AS ÅLESUND FRAMNES FISKEINDUSTRI AS ANDENES BERLEVÅG FISKEINDUSTRI AS BERLEVÅG BRØDRENE KARLSEN AS HUSØY I SENJA LOFOTEN FISK AS BALLSTAD AS ANDENES HAVFISKESELSKAP ANDENES NORDKAPPBRUKET AS HANSNES BENDIX OLSEN EFTF AS SVENSBY REKEIND.ROLLA SEAFOOD AS HAMNVIK CHRISMA AS TROMSØ MURMAN MANAGEMENT AS ANDENES BERGSFJORDANLEGGET AS BERGSFJORD PRESTFJORD AS SORTLAND HR SØRVÆR SEA PRODUCTS AS SØRVÆR BERNT HANSENS EFTF AS SOMMARØY BACALAO NORD AS DYFJORD HR BREIVIKBOTN SEA PROD. AS BREIVIKBOTN YTRE ROLLØYA AS HARSTAD MÅSØY FISKEINDUSTRI AS MÅSØY HOLST FISKEINDUSTRI AS HARSTAD RIKSHEIM HENNINGSVÆR AS HENNINGSVÆR MYRE HAVFISKE AS MYRE AS GLEA RØST ROLF JENTOFT AS BALLSTAD ARNØYBRUKET AS ÅRVIKSAND

42 68 37 87 53 48 20 0 2 45 8 90 83 50 14 3 20 75 55 3 80 21 26 25 20 8 24 50 66 35 16 51 52 50 55 18 20 21 36 23

90837 90780 82786 81430 80966 80827 76730 70103 69645 65813 65653 65020 64899 63906 63610 63028 62625 62350 61622 60643 59525 57356 56235 56202 55108 54344 54174 53270 53151 52961 52095 51272 50531 49936 48504 48366 48350 47913 47427 47191

12.62% -31.95% -1.66% -37.59% 25.63% 7.26% -4.89% 27.81% -41.68% * * -2.68% -15.46% * 192.45% * -1.79% -6.10% -28.38% * -7.58% -7.39% 8.93% 2.41% 32.19% -21.16% 36.94% -29.10% -23.82% * -21.53% -13.02% -8.62% -6.35% * -10.68% * -19.01% * 6.40%

2726 -9739 -7 -7389 8693 -6292 521 4966 495 -1056 -3471 -5401 -3925 11522 48761 -1409 6700 -11934 -376 795 -383 -1326 4469 1883 31012 560 997 -195 -6951 -4504 1042 707 6767 420 1248 2010 5394 5421 1672 28

ENDR

DRIFTS

DRIFTS.RES

MARGIN

-20.57% -140.76% -100.16% -459.74% 20.75% -358.72% -83.46% 3.11% -50.89% * * -182.38% -526.63% * 1046.24% * -54.55% -273.91% -110.74% * -104.73% -128.83% 6.48% 19.86% 400.35% 522.22% -86.19% -103.82% -443.94% * -8.27% -83.05% -36.27% -71.62% * -30.67% * -16.73% * -99.00%

3.00% -10.73% -0.01% -9.07% 10.74% -7.78% 0.68% 7.08% 0.71% -1.60% -5.29% -8.31% -6.05% 18.03% 76.66% -2.24% 10.70% -19.14% -0.61% 1.31% -0.64% -2.31% 7.95% 3.35% 56.27% 1.03% 1.84% -0.37% -13.08% -8.50% 2.00% 1.38% 13.39% 0.84% 2.57% 4.16% 11.16% 11.31% 3.53% 0.06%

ÅRSRES 751 1647 -3875 -3515 5812 -9095 -491 1914 345 -760 -3777 -6085 -1732 44379 35389 -1051 5825 -17991 4069 416 993 -1187 4714 4618 20403 102 606 568 -6111 -8513 -381 -854 4244 -417 315 335 345 1646 367 -722

ENDR. ÅRSRES -62.58% -91.20% -442.01% -474.33% -11.19% -718.71% -127.77% -3.28% -49.71% * * -247.91% -1094.48% * 1900.51% * -54.54% -426.99% 47.53% * -46.50% -127.65% 74.92% 540.65% 2093.87% 52.24% -91.05% -80.52% -590.06% * -231.38% -132.86% -51.49% -157.36% * -72.54% * -43.86% * -130.62%

NETTTO

EK

ENDR EK

EK.ANDEL

F.TJ.MARG.

0.83% 1.81% -4.68% -4.32% 7.18% -11.25% -0.64% 2.73% 0.50% -1.15% -5.75% -9.36% -2.67% 69.44% 55.63% -1.67% 9.30% -28.85% 6.60% 0.69% 1.67% -2.07% 8.38% 8.22% 37.02% 0.19% 1.12% 1.07% -11.50% -16.07% -0.73% -1.67% 8.40% -0.84% 0.65% 0.69% 0.71% 3.44% 0.77% -1.53%

10006 85812 3599 12483 3817 -1248 4376 11923 790 8622 -3625 18612 8830 60410 33108 -86 16200 -10549 37630 1497 36918 2637 11369 18979 23214 270 1453 11789 1938 6503 1327 1115 26052 6290 3215 2962 6375 3393 9044 5560

8.10% -3.23% -63.71% 60.59% 27.23% -118.23% -10.07% 26.02% 48.22% * * -6.72% 4.97% * 1117.21% * 22.83% -354.56% 78.39% * -8.43% -31.04% 65.06% 442.41% 143.77% 60.71% -10.14% 42.04% -52.84% * 13.81% -44.47% 7.32% -6.23% * 12.80% * 35.99% * 63.63%

19.16% 47.13% 5.83% 31.27% 14.89% -2.24% 23.52% 28.23% 10.00% 19.22% -47.42% 22.66% 20.04% 23.15% 58.63% -1.05% 52.05% -25.89% 54.28% 19.59% 16.37% 25.03% 42.11% 41.04% 43.98% 1.96% 30.87% 34.65% 4.78% 9.48% 6.61% 3.90% 43.58% 33.31% 21.69% 14.42% 3.44% 14.34% 28.15% 27.91%

NæringsRapport Nr.5-2000


FISKERI

26

Avvikler pengesluket:

Vanna-underskudd på flåtesiden Det Hermann Pettersen-eide Vanna Havfiskeselskap fikk i fjor et underskudd på rundt 4 mill. kroner.

Nå har Hermann gjort kort prosess, og selger det meste av flåten. Han trenger imidlertid ikke gråte

av den grunn, for prisen for alt som kan flyte med torskekvoter har aldri vært høyere.

DE MINST SOLIDE ETTER EGENKAPITALANDEL FIRMA NAVN 115 51 240 233 93 32 58 104 99 189 241 122 142 124 206 160 95 202 227 232 221 140 97 107 46

POSTSTED

VARDØFISK NORWAY AS VARDØ NORFISH AS TROMSØ ERIK ODD AS HUSØY I SENJA BRØDRENE LORENTZEN AS VÆRØY FRYSERIET AS LØDINGEN SIF NORWAY AS TROMSØ BERLEVÅG FISKEINDUSTRI AS BERLEVÅG AARNES BÅTSFJORD AS BÅTSFJORD EIDET FISK AS TROMSØ ÅBORNES FISK AS HANSNES KJELSVIK AS BÅTSFJORD NYE MYRE SJØMAT AS MYRE TØMMERVIK TRÅL AS STOKMARKNES GAMVIKBRUKET AS GAMVIK NORDKAPP HAVDRIFT AS VANNVÅG NYKVÅG FISK AS TROMSØ MEHAMN FISKEINDUSTRI AS MEHAMN BRØDRENE BERG AS VÆRØY SVEIN SIVERTSENS FISKEMOTTAK AS DØNNA VARANGER HAVFISKE AS BÅTSFJORD VÆRLAND AS HONNINGSVÅG VANNA HAVFISKESELSKAP AS HANSNES KIBERG ARCTIC FISH AS KIBERG LEONHARD PRODUCTS AS KVALØYSLETTA LOPPA FISK AS TROMSØ

TOT.INN ORD.RES.F.SKATT 33578 65653 10308 10782 43085 105702 62350 37973 40131 14875 10061 30165 25062 29978 13484 18619 42444 13729 11320 10941 11996 25332 41639 36508 80827

-3691 -3777 -2661 -60 -1732 -31614 -18080 -7663 -15427 -2816 -310 -4097 582 -2913 -595 -3219 -9688 -25 -185 730 -772 -4020 -2670 -321 -9339

ÅRSRES

EK.ANDEL

NTO. F.MARGIN

-6962 -3777 -2661 -60 -1732 -31614 -17991 -7663 -14177 -2816 -310 -4042 -4975 -2913 -595 -3219 -9688 -25 -185 730 -772 -3914 -2670 -246 -9095

-168.28% -47.42% -45.09% -32.44% -27.43% -25.94% -25.89% -21.35% -19.20% -16.46% -14.62% -13.61% -11.85% -11.63% -9.48% -7.80% -7.44% -6.97% -6.42% -5.13% -5.05% -3.82% -3.56% -3.01% -2.24%

-20.73% -5.75% -25.81% -0.56% -4.02% -29.91% -28.85% -20.18% -35.33% -18.93% -3.08% -13.40% -19.85% -9.72% -4.41% -17.29% -22.83% -0.18% -1.63% 6.67% -6.44% -15.45% -6.41% -0.67% -11.25%©

NæringsRapport

SELGER: Det Hermann Pettersen-eide Vanna Havfiskeselskap fikk i fjor et underskudd på rundt 4 mill. kroner. Nå har Hermann gjort kort prosess, og selger det meste av flåten.

Hele flåten til Vanna Havfiskeselskap AS fisket ikke for mere enn 25,3 millioner kroner i 1999. Det ga et driftsresultat på en million kroner, som på langt nær var nok til å dekke lån og avdrag. Det førte til at selskapet i fjor gikk med et underskudd på rundt 4 mill. kroner, noe som ga selskapet en negativ egenkapital på drøyt 3,1 mill. kroner. Til sammenligning var driftsresultatet i 1998 på tre millioner kroner som ga et positivt nettoresultat på et par hundre tusen kroner. Dette til tross for at flåten

fisket 20 prosent mindre enn i fjor. Det har imidlertid vært store problemer med en rekke av de gamle fartøyene i selskapet, og trolig også mangel på personell til å drive flåten, som nå er årsaken til at Hermann avvikler det meste. Havfiskeselskapet er trolig heller ikke av stor betydning for Vanna-konsernet, da de bare representerer små prosenter av den totale produksjon. 25 millioner i råfisk er ikke mye for et konsern som i fjor omsatte for mer enn en halv milliard. ■

Fiskerinæringen i Nord Norge: Omsetning over 10 millioner - Hovedtabell NR

FIRMANAVN

POSTSTED

ANT.ANS TOT INN

ENDR

DRIFTSRES

TOT INN

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119T 120

NORDVÅGEN AS HR HASVIK SEA PRODUCTS AS L BERGS SØNNER AS KVALSUND FISKEINDUSTRI AS SKARETFISK AS HJALMAR JOHANSEN & CO AS TROMVIK FISKEINDUSTRI AS NORD-SENJA FISKEINDUSTRI AS LOFOTEN VIKING EXPORT AS TROMS PELAGIC AS JUL NØTNES AS FJORDGÅRD FISKEINDUSTRI AS FRYSERIET AS SJØANLEGGET AS MEHAMN FISKEINDUSTRI AS MAXMAT AS KIBERG ARCTIC FISH AS TORSVÅGBRUKET AS EIDET FISK AS TORSKEN HAVPRODUKTER AS BERLE FISK AS SELVÅG SENIOR AS AS ØKSNESFISK AARNES BÅTSFJORD AS AS NORDSTAR NORDHAV AS LEONHARD PRODUCTS AS JOHN GREGER AS TROMS FISKEEKSPORT AS LOFOTEN SJØPRODUKTER AS HENRY JOHANSEN AS TROMSØ FRYSERI OG KJ.ANLEGG AS HOPEN FISK & SILD AS EAFOOD HAMMERFEST AS VARDØFISK NORWAY AS AQUARIUS AS BRØDRENE AASJORD AS A JOHANSEN AS OPAS OCEAN AS MARINOR AS

NæringsRapport Nr. 5-2000

TROMSØ HASVIK SVOLVÆR KVALSUND LAUKSLETTA SOMMARØY TROMVIK BOTNHAMN VÆRØY TROMSØ STOKMARKNES FJORDGARD LØDINGEN ANDENES MEHAMN BODØ KIBERG VANNAREID TROMSØ TORSKEN BERLEVÅG HALSA MYRE BÅTSFJORD HARSTAD TROMSØ KVALØYSLETTA RØST TROMSØ LEKNES VENGSØY HARSTAD KABELVÅG HAMMERFEST VARDØ TROMSØ LEINES RØST HARSTAD RYPEFJORD

25 26 19 7 25 32 24 20 0 20 12 21 25 18 40 25 49 23 55 15 14 23 40 28 39 2 34 12 1 10 25 28 25 2 36 5 27 13 19 65

46822 46702 46531 45697 44803 44201 44034 43735 43618 43514 43119 43086 43085 42499 42444 42366 41639 40183 40131 39790 39746 39236 38864 37973 37560 37554 36508 35785 35584 35303 34677 34162 34024 33906 33578 33123 32940 31907 31475 31152

-40.86% 12.33% -20.23% -23.61% 62.11% -1.95% 17.09% 19.49% -27.63% -8.65% 14.90% -17.48% 62.36% -17.63% 226.89% 24.05% -27.89% -15.76% -11.28% -13.52% 24.15% 20.77% 8.87% -36.76% -3.67% -40.80% 33.46% -2.07% -60.17% * 9.91% 1.75% 16.35% * -29.22% * 3.83% -13.64% -17.39% 8.37%

2030 2495 208 641 1649 1688 3043 2262 252 330 -3522 2556 -525 1375 -7680 1933 -1352 -225 -13745 -2538 3459 18884 1807 -6778 3444 1726 669 4251 40 7173 2071 6804 -157 623 -3257 349 220 2372 -2147 -344

ENDR

DRIFTS

DRIFTS.RES

MARGIN

-70.80% 182.88% -91.75% -78.03% -15.00% -68.19% 102.19% 85.41% 24.14% -28.26% -211.99% -61.57% 92.29% -35.35% -1964.52% -8.99% -175.07% -113.30% -65552.38% -293.15% 146.02% 97.20% -54.40% -498.24% -1.99% -26.62% -58.24% -19.70% -96.04% * 132.17% -2.10% -131.65% * -5.20% * -84.76% -30.76% -131.00% 47.56%

4.34% 5.34% 0.45% 1.40% 3.68% 3.82% 6.91% 5.17% 0.58% 0.76% -8.17% 5.93% -1.22% 3.24% -18.09% 4.56% -3.25% -0.56% -34.25% -6.38% 8.70% 48.13% 4.65% -17.85% 9.17% 4.60% 1.83% 11.88% 0.11% 20.32% 5.97% 19.92% -0.46% 1.84% -9.70% 1.05% 0.67% 7.43% -6.82% -1.10%

ÅRSRES 1113 805 85 180 722 1007 68 837 20 -1407 -4622 1395 -1732 -91 -9688 682 -2670 -792 -14177 -2623 2448 12202 1142 -7663 -221 1025 -246 2626 165 4239 3512 5119 -809 349 -6962 -14 -903 832 5762 -273

ENDR. ÅRSRES -84.01% 354.80% -90.36% -90.95% -39.78% -74.72% 108.10% 754.08% 100.00% -57.21% -887.39% -72.04% 79.42% -111.99% -805.42% -29.03% -444.07% -203.13% -2094.58% -17586.67% 190.05% 220.43% -71.70% -820.88% -390.79% -31.25% -123.65% -28.29% -84.26% * 301.49% 12.11% -256.39% * -92.00% * -431.99% -57.62% 120.77% 40.13%

NETTTO

EK

ENDR EK

EK.ANDEL

2252 4884 4481 2124 3181 11082 3469 16781 104 5259 13672 8035 -7859 1636 -4517 2562 -571 5304 -5638 5257 599 21915 35998 -741 6159 7606 -557 8118 1968 11660 23015 19427 3825 567 -5856 248 3358 5364 47094 12790

76.63% 13.03% -10.97% 9.26% 37.77% 8.10% 2.00% 3.93% 22.35% -12.23% 6.03% 18.39% -28.27% -5.27% -192.50% -1.31% -127.19% 44.17% -305.77% -14.66% 44.69% 127.69% 3.28% -140.32% -3.45% 18.75% 68.26% 1.59% 7.60% * 16.82% 19.12% -17.48% * -102.35% * 11.30% 26.51% 1.64% -6.14%

11.12% 16.46% 19.91% 29.10% 28.49% 27.19% 10.21% 49.54% 1.89% 13.28% 24.04% 27.76% -27.43% 7.80% -7.44% 11.46% -3.56% 22.47% -19.20% 18.63% 10.00% 17.05% 39.54% -21.35% 9.44% 49.98% -3.01% 49.31% 76.55% 38.82% 85.18% 18.88% 24.98% 5.15% -168.28% 33.88% 16.57% 41.51% 56.88% 53.36%

F.TJ.MARG.

2.38% 1.72% 0.18% 0.39% 1.61% 2.28% 0.15% 1.91% 0.05% -3.23% -10.72% 3.24% -4.02% -0.21% -22.83% 1.61% -6.41% -1.97% -35.33% -6.59% 6.16% 31.10% 2.94% -20.18% -0.59% 2.73% -0.67% 7.34% 0.46% 12.01% 10.13% 14.98% -2.38% 1.03% -20.73% -0.04% -2.74% 2.61% 18.31% -0.88%


FISKERI

Kun sildepluss for Arne M., Værøy

ENESTE I PLUSS: Den eneste produsenten av sild som tjener penger er Arne Mathisen på Værøy med sitt selskap Lofoten Herring.

Situasjonen er fortsatt dramatisk for sildeindustrien i nord etter at man i 1999 gikk på nye og til dels store underskudd. Verst er situasjonen for Fryseriet AS i Lødingen som med et negativt årsresultat på over 1,7 millioner kroner i fjor har en negativ egenkapital på nær 8 millioner kroner. Sildeeksporten så i utgangspunktet ut til å bli den reneste åpenbaringen for produsentene da silda kom tilbake til norskekysten. Samtidig med at fjordene fyl-

27

tes med sild åpnet det russiske markedet seg og tok unna det meste av det som kunne produseres. Men sildeindustrien fikk føle ustabiliteten i landet da den russiske økonomien kollapset i 1997 og –98. Det har kostet penger å etablere markeder andre steder, men nå synes Russland endelig å komme tilbake til det man en gang var. Den eneste produsenten av sild som tjener penger er Arne Mathisen på Værøy med sitt selskap Lofoten Herring. I fjor produserte han 25 ulike sildeprodukter til en verdi av drøyt 25 mill. kroner, og kunne bokføre et driftsresultat på nær 1,8 mill. kroner og et årsresultat på en halv

GIGANTE SILD AS MODOLV SJØSET PELAGIC AS BERNT HANSENS EFTF AS TROMS PELAGIC AS FRYSERIET AS LOFOTEN HERRING AS

million. Det største underskuddet hadde imidlertid Bernt Hansens Eftf AS på Sommarøya i Troms. Drøy 4,5 mill. kroner ble driftsunderskuddet etter ei omsetning på rundt 52 mill kroner. Nå inkluderer tallene også bedriftens hvitfiskproduksjon, men det er trolig det flunkende nye anlegget for sild som har sørget for de mest negative tallene i Sommarøybedriften. Årsresultatet for Bernt Hansens Eftf. AS endte negativt med 8,5 mill. kroner. Det har tært hardt på egenkapitalen i selskapet som for ikke lenge siden ble omdannet til aksjeselskap etter genera-

BODØ TRÆNA SOMMARØY TROMSØ LØDINGEN VÆRØY

sjonsskiftet. Selskapets egenkapital var ved årsskiftet redusert til 6,5 mill. kroner. Gigante Sild AS i Bodø hadde et tilsvarende negativt driftsresultat på 4,5 mill. kroner. Det er en reduksjon i forhold til 1998 da driftsunderskuddet var på over 10 mill. kroner. Omsetningen har økt med 50 prosent i Bodø-selskapet som i fjor passerte ei omsetning på godt over 100 mill. kroner. Selskapet har også blitt tilført ny egenkapital og skiltet ved årsskiftet med 14,3 mill. Tilsvarende ett år før var knappe 2,2 mill. kroner. Domstein ASA kjøper nå Gigantekonsernets anlegg for sil-

Omsetning Omsetning Driftsres 1999 1998 1999 104019 69227 -4455 82786 84184 -7 52961 -4504 43514 47632 330 43085 26537 -525 25340 19579 1778

deproduksjon i Bodø. Domstein regner med en produksjon på 3040 000 tonn årlig ved anlegget i Bodø. Troms Pelagic holder stødig kurs, og klarte i fjor et driftsresultat på drøyt 300 000 kroner. Det var noe dårligere enn året før, og gir selskapet et negativt årsresultat på 1,4 mill. kroner. Et lite driftsunderskudd på 7 000 kroner ble det også for Modolv Sjøset Pelagic AS i fjor, noe som ga et negativt årsresultat på 3,9 mill. kroner. Dette selskapet er Nord-Norges nest største pelagiske bedrift og omsatte i fjor for nær 83 mill. kroner.■

Ord res k. Årsres f.skatt -3001 -2177 -3875 -3875 -11907 -8513 -1942 -1407 -1732 -1732 495 493

Ek

Ek.andel

14276 3599 6503 5259 -7859 2867

35,38 % 5,83 % 9,48 % 13,28 % -27,43 % 12,39 %

© NæringsRapport

Fiskerinæringen i Nord Norge: Omsetning over 10 millioner - Hovedtabell NR

FIRMANAVN

POSTSTED

ANT.ANS TOT INN

ENDR

DRIFTSRES

TOT INN

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

LOFOTPRODUKT AS BØSTAD NYE MYRE SJØMAT AS MYRE AS JAKOBSEN & SØNNER TROMSØ GAMVIKBRUKET AS GAMVIK JOHS. GYLSETH AS REINE RYGGEFJORD AS HAVØYSUND NIC HAUG AS BALLSTAD GRINNØYFISK AS TROMSØ ALFRED JENSEN AS KALDFARNES NORDFJORD HAVFISKE AS BÅTSFJORD MATHISEN & LYNG REDERI AS HAVØYSUND NYHOLMEN AS BODØ VIKAFISK AS SILSAND NORW. RUSSIAN FISH. COMP. AS SENJAHOPEN AKSEL HANSEN AS SENJAHOPEN HARALD HAAGENSEN TRADING AS HAVØYSUND SKARSVÅGFISK AS SKARSVÅG BJØRGVIN SENIOR AS GIBOSTAD LOFOTEN HERRING AS VÆRØY VANNA HAVFISKESELSKAP AS HANSNES H SVERDRUP AS REINE TØMMERVIK TRÅL AS STOKMARKNES ASBJØRN SELSBANE AS LØDINGEN STRAUMFISK AS STRAUMSJØEN KIRKENES TRAD. & SUPPLY SERV. AS KIRKENES KVITSKJÆR AS BODØ MAR-FISH AS MYRE TROMSDALEN FISK PROD. AS TROMSØ HELNESTRÅL AS BÅTSFJORD TROMSØYBUEN AS SØRREISA HJALMAR EKREM FISKEIND.AS RØST KRISTIAN HOLST AS HARSTAD NORDLAKS PRODUKTER AS STOKMARKNES BRØDRENE HVEDING AS STORJORD I TYSFJ. MOSKENES FISKINDUSTRI AS SØRVÅGEN NORDKYN SEAFOOD AS MEHAMN SKJØTNINGBERG AS ÅLESUND TRANØY FISKEKJØP AS FINNSNES KJØLLEFJORD HAVFISKESELSK.AS ÅLESUND NYKVÅG FISK AS TROMSØ

10 34 20 30 6 28 6 14 5 28 16 23 0 15 10 0 8 17 20 31 7 16 24 23 2 15 24 18 20 12 6 3 25 19 25 20 28 27 36 3

30794 30165 30012 29978 28975 28765 28325 28201 27834 27390 26844 26713 26709 26514 25842 25804 25659 25376 25340 25332 25287 25062 24602 24543 24490 24337 24003 23803 21833 21647 21288 20492 20185 19994 19825 19805 19596 19024 18729 18619

40.11% * * -37.26% 20.62% -4.10% 18.72% 46.90% * 108.83% 19.24% 10.79% 49.45% 7.37% 0.76% -36.80% -3.75% * 29.42% 19.39% * 57.02% -5.22% 15.25% * 2.54% -17.75% * 21.96% -21.88% -11.51% -69.26% 48.14% 42.30% -27.03% -21.69% 91.50% * * -14.33%

892 -3137 7545 -1918 1207 5015 1763 3952 2741 4358 5550 6437 2267 5325 423 1589 -37 2885 1778 1073 1042 4259 8260 -2562 264 6261 -457 503 4061 2262 2054 238 418 1856 -828 -881 299 408 634 -2433

ENDR

DRIFTS

DRIFTS.RES

MARGIN

1884.00% * * -526.22% -9.99% 13.15% -55.13% 53.06% * 15.72% -0.09% 285.68% -28.05% 21.24% -77.31% -18.22% -101.74% * 9.15% -64.49% * -905.10% -33.56% -492.34% * 25.47% -118.89% * 71.28% -65.89% -43.38% -88.70% -75.27% 51.39% -233.98% -366.97% 107.49% * * -418.04%

2.90% -10.40% 25.14% -6.40% 4.17% 17.43% 6.22% 14.01% 9.85% 15.91% 20.68% 24.10% 8.49% 20.08% 1.64% 6.16% -0.14% 11.37% 7.02% 4.24% 4.12% 16.99% 33.57% -10.44% 1.08% 25.73% -1.90% 2.11% 18.60% 10.45% 9.65% 1.16% 2.07% 9.28% -4.18% -4.45% 1.53% 2.14% 3.39% -13.07%

ÅRSRES 384 -4042 5158 -2913 -372 -2457 1151 383 1080 -355 983 -809 -302 1080 246 991 -91 1298 493 -3914 227 -4975 5157 -2042 106 -1799 -385 200 1844 -2585 441 283 752 852 -903 -1117 -1579 2485 -1084 -3219

ENDR. ÅRSRES 206.96% * * -2090.23% -243.08% -152.51% -59.61% 3091.67% * -398.32% -58.40% 14.39% -154.81% 67.70% -71.69% -35.77% -106.83% * -52.78% -1502.87% * -55.71% -30.34% -1808.41% * -147.49% -122.44% * 147.85% -111.17% -77.58% -75.65% -38.91% 78.99% -423.66% -507.07% 41.10% * * -3598.91%

NETTTO

EK

ENDR EK

890 -1400 30168 -1197 1820 6197 8136 1295 7788 22496 7040 7663 3271 5738 2817 2748 1965 1398 2867 -3139 2552 -4860 18698 637 1324 9971 1101 399 10039 26106 3158 9565 1891 3595 4645 1626 4864 7623 1628 -1071

75.89% * * -169.76% -10.48% -8.79% 19.86% 41.84% * 426.10% 16.23% 3.83% -8.45% 23.19% 1.66% -7.41% -1.21% * 20.77% -505.03% * -278.21% 20.31% -76.23% * 0.22% -25.91% * 4.13% -9.01% 12.11% 2.45% 66.02% 80.47% -15.21% -36.34% 71.09% * * -212.97%

EK.ANDEL

F.TJ.MARG.

1.25% -13.40% 17.19% -9.72% -1.28% -8.54% 4.06% 1.36% 3.88% -1.30% 3.66% -3.03% -1.13% 4.07% 0.95% 3.84% -0.35% 5.12% 1.95% -15.45% 0.90% -19.85% 20.96% -8.32% 0.43% -7.39% -1.60% 0.84% 8.45% -11.94% 2.07% 1.38% 3.73% 4.26% -4.55% -5.64% -8.06% 13.06% -5.79% -17.29%

8.59% -13.61% 26.59% -11.63% 15.84% 5.95% 61.53% 1.78% 31.54% 24.94% 14.31% 18.85% 9.06% 10.33% 19.27% 36.49% 28.83% 5.19% 12.39% -3.82% 22.56% -11.85% 20.19% 1.87% 20.83% 26.49% 15.54% 8.40% 28.70% 26.44% 25.33% 46.29% 11.08% 28.77% 39.44% 13.80% 10.28% 46.13% 3.73% -7.80%

NæringsRapport Nr.5-2000


FISKERI

28

Dyr pensjon for Skjervøyfisk AS Mangeårig leder av Skjervøyfisk AS, Thorbjørn Karlsen gikk i 1998 over i pensjonistenes rekker. Det skulle vise seg å bli en dyr fornøyelse for bedriften som i 1999

fikk et negativt årsresultat med over 6 mill kroner. Skjervøyfisk AS har vært en "juvel" i Kræmer-konsernet helt siden den ble overtatt fra det statlige FiNoTro. I alle år har minoritetsaksjonær Thorbjørn Karlsen styrt bedrif-

ten med stødig og god hånd. Mye synes å ha gått på tverke etter at han overlot driften til ny leder. Med en reduksjon av omsetning på 2,5% i 1999 i forhold til 1998 klarte bedriftens ledelse å gjøre et driftsoverskudd på 6,5 milloner i 1998 til et driftsunderskudd i 1999 på 5,4 mill. kroner. Det er en forverring på

DE MINST LØNNSOMME ETTER ÅRSRESULTAT 32 6 58 99 95 46 15 70 9 104 115 69 52 218 142 91 171 122 140 43 19 51 44 28 160

FIRMA NAVN

POSTSTED

SIF NORWAY AS AS MELBU FISKEINDUSTRI BERLEVÅG FISKEINDUSTRI AS EIDET FISK AS MEHAMN FISKEINDUSTRI AS LOPPA FISK AS MYRE FISKEINDUSTRI AS BERNT HANSENS EFTF AS HAVPRODUKTER AS AARNES BÅTSFJORD AS VARDØFISK NORWAY AS HR SØRVÆR SEA PRODUCTS AS SKJERVØYFISK AS TORSKEN FISKERISELSKAP AS TØMMERVIK TRÅL AS JUL NØTNES AS MULTINOT AS NYE MYRE SJØMAT AS VANNA HAVFISKESELSKAP AS MODOLV SJØSET PELAGIC AS AARSÆTHER KJØLLEFJORD AS NORFISH AS GUNNAR KLO AS AARSÆTHER VARDØ AS NYKVÅG FISK AS

TROMSØ MELBU BERLEVÅG TROMSØ MEHAMN TROMSØ MYRE SOMMARØY BÅTSFJORD BÅTSFJORD VARDØ SØRVÆR SKJERVØY VALDERØY STOKMARKNES STOKMARKNES MÅLØY MYRE HANSNES TRÆNA KJØLLEFJORD TROMSØ MYRE VARDØ TROMSØ

TOT.INN

ÅRSRES

EK.ANDEL DR.MARGIN

105702 297685 62350 40131 42444 80827 172282 52961 210024 37973 33578 53151 65020 12193 25062 43119 17227 30165 25332 82786 131354 65653 81430 112539 18619

-31614 -19077 -17991 -14177 -9688 -9095 -8868 -8513 -7813 -7663 -6962 -6111 -6085 -5579 -4975 -4622 -4561 -4042 -3914 -3875 -3785 -3777 -3515 -3285 -3219

-25.94% 56.08% -25.89% -19.20% -7.44% -2.24% 6.37% 9.48% 3.04% -21.35% -168.28% 4.78% 22.66% -0.80% -11.85% 24.04% 5.69% -13.61% -3.82% 5.83% 22.05% -47.42% 31.27% 13.71% -7.80%

NTO. F.MARGIN

-0.63% -29.91% -9.24% -6.41% -19.14% -28.85% -34.25% -35.33% -18.09% -22.83% -7.78% -11.25% -11.36% -5.15% -8.50% -16.07% -2.38% -3.72% -17.85% -20.18% -9.70% -20.73% -13.08% -11.50% -8.31% -9.36% -14.47% -45.76% 16.99% -19.85% -8.17% -10.72% -7.74% -26.48% -10.40% -13.40% 4.24% -15.45% -0.01% -4.68% -0.73% -2.88% -5.29% -5.75% -9.07% -4.32% -4.08% -2.92% -13.07% -17.29% © NæringsRapport

180 prosent. Etter finansposter og skatt endte selskapet opp med et totalt underskudd på vel 6 mill. kroner. Det er imidlertid ikke fare på ferde for selskapet som har fått redusert egenkapitalen fra i underkant av 20 millioner kroner til 18,6 millioner kroner. Det er heller ikke noe å si på framtidsutsiktene. Ny leder er på plass i bedriften, og Kræmerkonsernet har solgt seg ned i eierandel til 53,7 prosent, mens Mack-konsernet gjennom selskapet Mackzymal AS har øket sin eierandel fra 11,9 til 45 prosent. Skjervøyfisk AS eier og driver to trålere, "Skjervøyfisk" og "Anny Kræmer". I tillegg sitter de to dominerende eierne med en rekke eierskap i ytterligere trålere som kan tilføre bedriften råstoff. Ettersom Kræmer-konsernet har lagt ned sin fiskerivirksomhet i Tromsø, aktualiserer det Skjervøyfisk som et framtidig satsingsområde. Det pågår i øyeblikket intensivert forskning og utvikling for å helautomatisere filetproduksjonen. Når den nye teknologien er ferdig utviklet aspirerer trolig Skjervøyfisk AS til å være blant de første til å ta denne teknologien i bruk. Bedriften har solide eiere, og ny teknologi vil være

avgjørende nødvendig for de som skal overleve på filetsiden i fremtiden. Vår spådom blir derfor at Skjervøyfisk AS vil være en av få filetanlegg for hvitfisk som vil overleve langt inn i det nye millenium. ■

DYR PENSJON: Thorbjørn Karlsen har vært den ubestridte leder av Skjervøyfisk i mange tiår. Det kostet bedriften mange millioner kroner at han forsvant inn i pensjonistenes rekker.

Fiskerinæringen i Nord Norge: Omsetning over 10 millioner - Hovedtabell NR

FIRMANAVN

POSTSTED

ANT.ANS TOT INN

ENDR

DRIFTSRES

TOT INN

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

RYA PRODUKTER AS AS BRØDRENE HOFF NORTHERN LIGHTS SALMON AS VÆRØY STAR EXPORT LTD AS NOR COMPANIET AS MAKKAUR HAVFISKE AS RØSTNESVÅG FISKEINDUSTRI AS SENJA FISKERISELSKAP AS VADSØFISK AS FISKCENTRALEN AS MULTINOT AS VESTERÅLENS HERMETIKKFABR. AS KONSUMLODDE AS SUFI AS TROMSFISK AS JM LANGAAS DRIFT AS BRØDRENE ARNTZEN AS BJARNE NILSEN AS ERLING JOHANSEN SØNNER AS ATLANTIC PRAWN AS CASPER AS SYLTEFJORD HAVFISKE AS LANGODDEN FISKEINDUSTRI AS KLEPPSTADFISK AS SILFAKS FISKEBÅTREDERI AS ICE FISH AS ARCTIC DELIGHT NORWAY AS BØFISK AS ÅBORNES FISK AS BERLEVÅGTRÅL AS INGØY FISK AS HARMONI AS JOHAN B LARSEN AS PUNDSLETT FISK AS HARALD JOHANSEN AS AS REGINA FISK FISKEBØEN AS BÅRAGUTT AS VARDØ HAVFISKESELSKAP AS AS AKO

NæringsRapport Nr. 5-2000

KVALØYSLETTA JEKTVIK GROVFJORD VÆRØY BÅTSFJORD BÅTSFJORD VÆRØY GIBOSTAD ÅLESUND MO I RANA MÅLØY SORTLAND BÅTSFJORD SUND I LOFOTEN TROMSØ SUND I LOFOTEN SØRVÅGEN HAMMERFEST RAMBERG TROMSØ TROMSØ BÅTSFJORD VÆRØY KLEPPSTAD HAVØYSUND TROMSDALEN VARDØ BØ I VESTERÅLEN HANSNES BERLEVÅG INGØY TROMSØ SØRVÅGEN DIGERMULEN GIMSØYSAND HAMNVIK ROTSUND HOL I TJELDSUND ÅLESUND HARSTAD

8 9 4 0 1 20 2 12 20 18 16 20 0 5 4 4 5 0 5 14 10 20 5 6 10 2 7 15 5 15 5 14 2 17 1 5 8 25 18 7

18366 18216 18078 18048 17933 17851 17768 17541 17438 17411 17227 17152 17133 16946 16906 16866 16762 16601 16482 16479 15916 15858 15492 15444 15395 15281 15229 15054 14875 14874 14870 14803 14436 14412 14378 14257 14194 14184 14092 14027

8.37% 3.68% 29.04% -10.75% 61.95% 12.45% 24.92% * * -3.61% * -17.14% * -31.38% -80.54% -0.25% -5.34% -3.08% -16.35% 17.36% -14.66% -8.27% -8.23% -4.33% 11.08% * 5.02% 17.25% * 18.75% * -3.88% -14.79% -12.48% -23.30% 8.65% 38.91% -13.60% * -6.78%

-469 296 5119 100 407 488 2853 10615 298 -867 -1333 -4913 1926 1730 -3564 -537 1122 299 878 9420 7597 4682 1045 306 2108 402 2810 3015 -674 152 703 1003 650 789 -29 5225 9588 1246 873 129

ENDR

DRIFTS

DRIFTS.RES

MARGIN

-150.11% -2.95% 99.96% -20.00% 159.24% -71.38% 33.07% * * -320.61% * -114.17% * -53.79% -63.41% -171.13% -7.81% -89.19% -67.04% 626.85% 41.34% 135.63% -50.36% -54.67% 372.00% * 7.21% 759.74% * -84.07% * -35.37% -2.99% 45.30% -101.47% 189.31% 2084.05% -66.95% * -78.85%

-2.55% 1.62% 28.32% 0.55% 2.27% 2.73% 16.06% 60.52% 1.71% -4.98% -7.74% -28.64% 11.24% 10.21% -21.08% -3.18% 6.69% 1.80% 5.33% 57.16% 47.73% 29.52% 6.75% 1.98% 13.69% 2.63% 18.45% 20.03% -4.53% 1.02% 4.73% 6.78% 4.50% 5.47% -0.20% 36.65% 67.55% 8.78% 6.20% 0.92%

ÅRSRES -335 -90 2817 45 247 -779 1321 6939 -314 -638 -4561 -1983 1261 734 12993 -52 225 -271 386 8941 8190 2484 226 415 1398 235 1915 2724 -2816 -1099 56 582 148 421 -540 3934 7434 776 260 67

ENDR. ÅRSRES -164.05% 23.08% 43.65% 184.91% 97.60% -1228.99% -10.38% * * -320.76% * 12.57% * -68.20% 134.10% -107.78% -32.84% -118.22% -80.11% 1590.17% -70.66% 443.54% -76.60% -13.36% 338.97% * 2.41% 842.23% * -16.54% * -36.88% -71.65% 71.14% -141.93% 191.19% 19161.54% -68.92% * -82.60%

NETTTO

EK

ENDR EK

2218 290 4639 105 254 9023 5315 8777 10577 1530 3044 13164 2157 4742 9314 12999 4539 15379 488 5537 41421 10830 2624 2347 9480 735 7535 7259 -2662 5068 460 4029 1796 1160 1349 6296 7256 3978 8148 1239

-13.12% -23.48% 92.81% 77.97% 32.29% -7.94% 34.66% * * -17.21% * -14.41% * 18.31% 130.34% 0.40% 0.55% -1.73% -82.63% 1682.00% 19.19% 7.06% 2.98% 18.72% -9.31% * 16.91% 13.71% * -17.82% * 16.85% 24.03% -62.60% -28.55% 44.30% 448.87% 0.00% * -9.63%

EK.ANDEL

F.TJ.MARG.

-1.82% -0.49% 15.58% 0.25% 1.38% -4.36% 7.43% 39.56% -1.80% -3.66% -26.48% -11.56% 7.36% 4.33% 76.85% -0.31% 1.34% -1.63% 2.34% 54.26% 51.46% 15.66% 1.46% 2.69% 9.08% 1.54% 12.57% 18.09% -18.93% -7.39% 0.38% 3.93% 1.03% 2.92% -3.76% 27.59% 52.37% 5.47% 1.85% 0.48%

47.58% 5.49% 23.11% 24.42% 13.23% 28.10% 31.65% 31.55% 32.96% 33.97% 5.69% 31.08% 62.09% 46.68% 23.07% 78.64% 35.70% 45.67% 11.53% 40.02% 73.25% 30.14% 26.56% 52.93% 28.71% 9.97% 66.63% 39.89% -16.46% 20.05% 7.97% 31.70% 34.20% 10.02% 14.70% 44.68% 53.94% 37.23% 40.99% 33.02%


FISKERI

29

Bare Røst og Nord-Troms tjente penger på tørrfisken:

Lofotoverskuddet tørket bort Tørrfiskbedriftene på Røst hadde et langt bedre år i fjor enn noen av de største Lofot-bedriftene. Også Johs. H. Giæver A/S på Havnnes i NordTroms kan se tilbake på et år langt over de tradisjonelle produsentene i Lofoten. Det er likevel ikke underskudd som preger tørrfisk-næringen.

Problemene i tørrfisknæringen i 1999 startet allerede på havet. Lofotfisket ble en begredelig forestilling, med det resultat at kjøperne overbød hverandre kraftig for i det hele tatt å få råstoff til å fylle noen av hjellene. Fiskerne ble vinnerne, mens tilvirkerne hang med "hjertet i halsen". Så skjedde det som ikke skulle skje i et år med ressursknapphet, nemlig at fisken surnet på hjell. Tørrfisk-høstingen ble en trist historie med et for stort innslag av sekunda fisk, om ikke direkte vrak. Med et kraftig redusert kvantum gjorde prisene i markedet. For lofotrund tørrfisk økte prisene med hele

Ryktene gikk tidlig ut på at fjoråret var et særdeles dårlig år for Lofotbedriftene, og av tall som DB Norge har utarbeidet for Næringsrapport kommer dette også frem i klar tale. Ugunstige tørkeforhold med sur fisk har gitt sure tall for bedriftene. Men bedriftene viser også evne til å komme på rett side av den røde streken i regnskapet, selv i dårlige år. Det er nemlig ikke de store underskuddene som preger tørrfisk-regnskapene.

44 prosent og italienske importører betalte i snitt 144 kroner kiloet. Hva som ble betalt for den virkelig gode fisken sier statistikken ingenting om, men en kvalifisert gjetning havner ikke langt under 200 kroner. Men en høy pris i markedet ga likevel ikke noe stort bidrag til lønnsomheten. Utfordringene var å komme seg gjennom sesongen uten underskudd. Kvantumet ble redusert med godt over 30 prosent, og mye av fisken måtte selges utenom de best betalende marked. Det var imidlertid Røstværingene som tok kaka i 1999. Tørkeforholdene her var bedre enn både Lofoten og Værøy, og her oppnåd-

de man den fisken som de best betalende markeder ønsker. Av de ti største tørrfisk-bedriftene kunne derfor AS Glea skilte med et driftsresultat på 5,4 millioner kroner og John Greger AS med drøye 4,2 millioner kroner. Glea hadde ei omsetning på nær 48 millioner, omtrent det samme som tilvirkerne Rolf Jentoft AS og L. Bergs Sønner AS, men som bare oppnådde et driftsresultat på henholdsvis 1,7 mill. kroner og 200 000 kroner. I fjor ble det eksportert 6 800 tonn tørrfisk, hvorav bare 2 800 tonn var av den såkalte lofot-tørrfisken.■

GOD PÅ TØRRFISK: Røst tok "kaka" når det gjelder overskudd etter tørrfisksesongen 1999, og best blant de ti største gikk det for John Greger AS. - her representert ved Johnny Greger.

De ti største tørrfiskprodusenter og eksportører 1999. ARNE MATHISEN AS KARSTEN J. ELLINGSEN A/S JOHS. H. GIÆVER A/S BENJAMIN JENSEN AS LOFOTEN FISK AS RIKSHEIM HENNINGSVÆR AS AS GLEA ROLF JENTOFT AS L BERGS SØNNER AS JOHN GREGER AS

Oms 1999 VÆRØY 176918 SKROVA 156102 HAVNNES 70103 NAPP 69645 BALLSTAD 60643 HENNINGSVÆR 48366 RØST 47913 BALLSTAD 47427 SVOLVÆR 46531 RØST 35785

Oms 1998 264349 155663 54850 119422 87967 54148 59158 84270 58329 36543

Driftsres 3674 407 4966 495 795 2010 5421 1672 208 4251

Res f.sk. 797 -958 2059 485 580 122 2288 -113 132 3648

Årsres 583 -691 1914 345 416 335 1646 367 85 2626

Ek 7772 9482 11923 790 1497 2962 3393 9044 4481 8118

Dr.margin 2,08 % 0,26 % 7,08 % 0,71 % 1,31 % 4,16 % 11,31 % 3,53 % 0,45 % 11,88 %

Fiskerinæringen i Nord Norge: Omsetning over 10 millioner - Hovedtabell NR

FIRMANAVN

POSTSTED

ANT.ANS TOT INN

ENDR

DRIFTSRES

TOT INN

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

NOTØ AS BRØDRENE BERG AS KJØLNESTRÅL AS KRÆMER LØKSFJORD AS STÅLFINN AS NORDKAPP HAVDRIFT AS KATTFJORD FISK AS RØST SJØMAT AS GRUNNFARNES FISKEINDUSTRI AS TRYGVE NISSEN AS STRAUMBERG AS TORSVÅGFANGST AS BARENTZ SEA PRODUCTS AS ALF R JOHANSEN AS KVALØYFJORD AS AS NORDFANGST QUIRINI STOCK AS TORSKEN FISKERISELSKAP AS ØRA HAVFISKE AS DØNNA BRØNNBÅTSERVICE AS VÆRLAND AS BJØRN GJERTSEN AS BEDV W OLSEN EKSPORT AS AS LIDOB RØST FISKEINDUSTRI AS TERJE ANDREASSEN AS SVEIN SIVERTSENS FISKEMOTT. AS SKULBAREN REDERI AS JM LANGAAS EKSPORT AS NOTBAS AS JOHN ARNTZEN AS VARANGER HAVFISKE AS BRØDRENE LORENTZEN AS RITLAND FISKEEKSPORT AS NORBJØRN AS VEVELSTAD FISKEINDUSTRI AS JAN M FISHPRODUCTS AS JOH LUDV JOHANSEN FISK AS STEINFJORDFISK AS ERIK ODD AS KJELSVIK AS FALKEN JUNIOR AS

SVOLVÆR VÆRØY HONNINGSVÅG TROMSØ TROMSDALEN VANNVÅG KVALØYSLETTA RØST KALDFARNES HAMMERFEST LEIRFJORD TROMSØ GRYLLEFJORD HENNINGSVÆR TROMSØ GIBOSTAD RØST VALDERØY SVENSBY DØNNA HONNINGSVÅG FREDVANG RAMBERG TROMSØ RØST VÆRØY DØNNA SOMMARØY LEKNES LØDINGEN SKROVA BÅTSFJORD VÆRØY VÆRØY TROMSØ VEVELSTAD SVOLVÆR RAMBERG BØSTAD HUSØY I SENJA BÅTSFJORD SVOLVÆR

2 3 15 3 12 27 3 16 6 13 10 2 16 19 10 26 0 17 6 8 14 6 2 13 8 4 15 9 0 0 6 8 1 0 8 20 1 5 12 16 12 13

13925 13729 13696 13635 13532 13484 13349 13301 13284 13180 13121 13012 13003 12679 12657 12578 12426 12193 12053 12010 11996 11959 11777 11761 11732 11676 11320 11166 11161 11158 11054 10941 10782 10503 10487 10444 10436 10413 10368 10308 10061 10006

-18.58% * -4.32% 22.21% 17.02% * * * 9.01% -1.47% 10.74% * -4.04% -49.22% -4.70% * * * * * 0.89% -17.43% -46.56% -14.96% -20.58% 13.00% * * * * -51.21% * -15.04% * * * * -30.53% * * * *

405 695 -524 1185 2175 1366 2416 1750 -159 523 3895 6561 -1460 -248 461 1626 166 -1764 7614 487 883 883 -155 -336 1225 544 28 3970 2835 11121 424 2541 -17 136 1079 1414 30 710 4475 -938 1581 342

ENDR

DRIFTS

DRIFTS.RES

MARGIN

-41.47% * -129.74% 176.01% 52.31% * * * -119.58% -29.13% 71.06% * -876.60% -112.00% -73.87% * * * * * 6.77% -50.37% -117.94% -125.36% -49.48% -29.44% * * * * -85.38% * 95.66% * * * * -66.51% * * * *

2.91% 5.06% -3.83% 8.69% 16.07% 10.13% 18.10% 13.16% -1.20% 3.97% 29.69% 50.42% -11.23% -1.96% 3.64% 12.93% 1.34% -14.47% 63.17% 4.05% 7.36% 7.38% -1.32% -2.86% 10.44% 4.66% 0.25% 35.55% 25.40% 99.67% 3.84% 23.22% -0.16% 1.29% 10.29% 13.54% 0.29% 6.82% 43.16% -9.10% 15.71% 3.42%

ÅRSRES 758 -25 -2305 487 1088 -595 1214 560 -745 335 2906 4819 -2258 -100 250 6428 74 -5579 5377 404 -772 506 -337 -375 549 198 -185 3501 2407 8013 166 730 -60 7 334 754 1 278 2890 -2661 -310 -225

ENDR. ÅRSRES 180.74% * -136.17% 113.66% 94.98% * * * -274.88% -41.02% 72.36% * -764.12% -105.90% -78.05% * * * * * -106.42% -57.08% -271.94% -202.18% -61.45% -12.78% * * * * -93.11% * 88.57% * * * * -79.02% * * * *

NETTTO

EK

ENDR EK

EK.ANDEL

1899 -389 9952 1507 4180 -2665 2602 2158 607 4590 6221 1456 1142 1654 2976 12848 290 -250 3917 49 -823 1856 368 582 3067 899 -184 2621 5427 10293 4105 -412 -680 109 1874 4517 52 1837 4635 -8122 -3684 275

31.78% * 3.74% 4609.38% 35.19% * * * -55.10% 0.79% 44.17% * -66.41% 3.63% 1.71% * * * * * -1546.00% 29.34% 24.32% -39.18% 10.92% 12.80% * * * * 4.19% * -29.28% * * * * 28.91% 211.91% * * *

33.04% -6.97% 34.50% 29.22% 30.99% -9.48% 24.17% 17.48% 9.04% 54.85% 54.22% 10.02% 4.85% 24.24% 33.17% 18.11% 32.12% -0.80% 53.39% 1.48% -5.05% 46.96% 15.02% 4.24% 33.84% 23.66% -6.42% 18.55% 38.86% 78.40% 13.75% -5.13% -32.44% 42.41% 19.58% 42.14% 4.00% 28.84% 11.78% -45.09% -14.62% 2.25%

F.TJ.MARG.

5.44% -0.18% -16.83% 3.57% 8.04% -4.41% 9.09% 4.21% -5.61% 2.54% 22.15% 37.04% -17.37% -0.79% 1.98% 51.11% 0.60% -45.76% 44.61% 3.36% -6.44% 4.23% -2.86% -3.19% 4.68% 1.70% -1.63% 31.35% 21.57% 71.81% 1.50% 6.67% -0.56% 0.07% 3.18% 7.22% 0.01% 2.67% 27.87% -25.81% -3.08% -2.25%

NæringsRapport Nr.5-2000


HÅRKLIPP

30

www.citroen.no

Nikita:

HårFest Jumpy

Varerom 4 m3, nyttelast fra 715 til 825 kg. 3 års garanti. Pris ekskl. mva., inkl. inv.avg.: Fra kr 142.500,-* (Inkl. mva. fra kr 163.800,-)*

Klassens beste utvalg. Berlingo

varerom 3 m 3, nyttelast fra 665 til 700 kg. 3 års garanti. Skyvedør er ekstrautstyr. Pris ekskl. mva., inkl. inv.avg.: Fra kr 93.100,-* (Inkl. mva. fra kr 107.000,-)*

Med to grunnmodeller, flere utstyrsvalg og fire motor varianter – også elektrisk – skal det godt gjøres at du ikke finner noe du liker hos oss. Citroën Jumpy og Berlingo er begge små utenpå og store inni. De har god lasteplass og komfor tabel førerplass – våre yrkesbiler er nemlig konstruer t som yrkesbiler fra grunnen av. De er laget med tanke på at du faktisk tilbringer mer tid i din bil enn de fleste personbileiere gjør i sine. Og vi garanterer – faller du ikke for den ene, så faller du helt sikker t for den andre. *) Veil. pris levert impor thavn. Fraktomk. kommer i tillegg. Innrykket av Citroën Norge AS.

VÅR FORHANDLER ER:

Bodø: Østbyen Bil AS, tlf: 75 54 00 00 • Mo i Rana: Bilsenteret Mo i Rana AS, tlf: 75 13 56 50 • Sortland: Auto 3000 Sortland AS, tlf: 76 12 17 69 • Harstad: Hålogaland Auto AS, tlf: 77 00 19 50 • Tromsø: Trondsen Auto AS, tlf: 77 75 76 00 • Finnsnes: Trio Bil AS, tlf: 77 84 54 60, Rypefjord: Barents Bil AS, tlf: 78 42 95 90 • Alta: Brødr. Andersen Bilverksted AS, tlf: 78 44 96 30

AS. ANDENES HAVFISKESELSKAP 8480 Andenes Tlf. 76 11 55 50 - Fax. 76 11 55 60

Vi disponerer ANDENESFISK - ANDENESFISK I - MURMAN ANDENESFISK II - ANDØYBUEN - ANDØYTIND NæringsRapport Nr. 5-2000

Det ble ikke spart på noe da Nikita dronningen Ellen Nicolaisen feiret at hun hadde nådd målet om 50 Nikita frisører. På festen ble også visjonen om en videre utvikling av frisøreventyret satt. To millioner krone kostet festen der det ikke ble spart på noe. Men så har hun jo også en imponerende historie å vise til. Fra en sped begynnelse i 1984 med fire ansatte har hun nå bygd opp et konsern med 340 medarbeidere og vel 150 millioner kroner i omsetning. Allerede da hun startet opp var målet å ha 50 frisørforretninger innen utgangen av år 2000. 18. november åpnet den 50. Nikita frisør forretningen. Samtidig ble ansatte og spesielt investerte gjester invitert til en hei dundrende fest på SAS hotellet i Oslo. Kjendisene underholdt Tande P, Jørn Hoel med flere. Selv svevde Ellen Nicolaisen i luften under kyndig "veiledning" av magiker Erling Sållan. For den som måtte lure på hvorfor navnet Nikita, så var det favorittsangen til Ellen Nicolaisen fremført av Elton John. ■


FISKERI

31

Kjempeøkning for Joh. H. Pettersen Joh. H. Pettersen AS i Kvaløyvågen utenfor Tromsø hadde i fjor en kjempeøkning med hele 266 prosent, om omsatte for 114 millioner kroner. Driftsresultatet derimot økte bare med seks prosent. Men Tromsøbedriften er bunnsolid og viser at det går an å få til noe, selv i nedgangstider.

Vi takker for et godt samarbeid og gratulerer Refa med 50 års jubileum

ØKNING: Bedriften Joh. H. Pettersen i Kvaløyvågen hadde en drastisk økning i omsetningen, men Steinar Pettersen avdramatiserer med at "det var bare laks".

FÔRINGSLEKTER • • • • • • • • • • • • • •

En komplett fôringslekter for alle typer lokaliteter Solid klammerbukk for fôrslanger Luftkjøler for blåsere Dieseltank Ferskvannstank Innvendig malte silo-koner Stort kontrollrom med godt utsyn til mæranlegget Knivkryss i hver silo Høye silokarmer (90cm) Sklisikker dråpeplate på dekk og silotopp Galvanisert rekkverk på dekk og rundt silotopp Fire utvendige leidere for tilkomst fra båt Utvendig belysning Kan leveres med kundespesifisert dekkshus og siloløsning • Leveres med det driftsikre Feeding fôringsanlegg

- the future in fish farming

artic 1362

Omsetningsøkningen er nok ikke så dramatisk som det synes av regnskapet. Hvitfisken har ligget stabil på drøyt 30 millioner kroner, mens økningen på 80 millioner kroner skriver seg fra handel med laks, forteller daglig leder Steinar Pettersen. - Ikke har det vært så mye å tjene på laksen heller, derav har driftsresultatet nesten har stått stille. Vi har imidlertid fått EU-godkjenning for lakseeksport, og "trader" laks hovedsaklig til en av våre hvitfiskkunder. Det har vi fortsatt med til tross for at det ikke har vært mye å tjene på det, sier Pettersen, og bebuder at omsetningstallene også for inneværende år vil være noe "oppblåste". I tillegg til fiskebruket eier Steinar Pettersen den ene halvdelen av havbruksfirmaet Petter Laks, sammen med broren. Dette er et personlig selskap, men vil fra årsskiftet ligge i Brødrene Pettersen Fiskeoppdrett AS. Petter Laks går i følge Steinar Pettersen godt, men merksnodig nok eksporterte ikke Joh. H. Pettersen laksen deres. All lakseomsetning er hentet fra andre oppdrettere. ■

SYSTEMS

Feeding Systems AS Bontelabo 2, N-5003 Bergen, Norway Tlf. +47 55 30 79 50, Fax +47 55 30 79 55 e-mail: feeding@feeding-systems.no www.feeding-systems.com

Emballasje til fiskeindustrien Riktig pakking av fersk fisk gir bedre kvalitet og større lønnsomhet

STERNER VANNBEHANDLING • Filtrering • Diffusorer • Overvåking

• Vannluftere • Oksygenanlegg • Måleteknikk

• Oksygenregulering • Kjemidosering

• Alarmanlegg • Oppvarming • UV/ozon desinfeksjon

Hydrotech Filteranlegg Trommelfilter

Skivefilter

En skånsom og effektiv uttransport av partiklene er nødvendig for å oppnå høy rensingseffekt. Hydrotechs unike konstruksjon av filterelementene muliggjør dette.

Skivefilterets kompakte konstruksjon innebærer 2-3 ganger så stort filterareal sammenlignet med et trommelfilter med samme ytre dimensjoner. Dette medfører at Hydrotech Skivefilter er et fordelaktig alternativ ved gjenbruk og etterpolering av avløpsvann, finfiltrering av råvann eller andre bruksområder derman behøver ett lite arealkrevende filter med fin filteråpning og stort filterareal

Oxyguard overvåking og måling Oxyguard, PLS system Måling av oksygenoppløsning, temperatur og Ph med hvilken som helst spenningsparameter fra måleinstrumenter med 4 - 20 mA utgang. Utvidbare muligheter, datalogging, kontroll, etc. 64 kanaler for standar unit. Dataprogram for tilkobling til PC. Brukes bl.a. for individuell oksygenregulerer i fiskekar.

Oxyguard Handy kommer i 4 ulike typer. Alpha, Beta, Gamma og Delta for å passe alle behov. Pålitelige og vanntette håndinstrumenter med hurtig avlesning Handy Delta er en ny modell med loggefunksjon og lagringsfunksjon for måledata.

http://www.sterner.no

Kontakt oss for ytterligere opplysninger vedrørende vårt utstyrssortiment!

Hovedkontor Anolitveien 16 P.O.BOX 534 N.1401 SKI Tel.: + 47 64 85 94 00 Fax: + 47 64 85 94 10 sterner@sterner.no

Avd. Nord-Norge Avd. Bergen Boks 464 Osvegen 127 N-8370 Leknes, N 5050 Nestun Tel.: + 47 55 92 94 04 Tel.: + 47 76 06 41 45 Fax: + 47 55 10 38 05 Fax: + 47 76 06 41 46 jrbergen@online.no kolse@online.no

Fiskekasser i EPS * * * * * * * *

har god isolasjonsevne som sikrer produktets kvalitet er ekstremt lette i vekt er 100 % resirkulerbare produseres i størrelsene 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg flykasser er tilpasset slik at de passertil hverandre ved stabling kan samstables godkjent og tilfredsstiller krav fra miljø- og fiskeriorganisasjoner

Styro Nor AS Nesseby, 9820 Varangerbotn Telefon: 78 95 87 90 Telefaks: 78 95 87 90 NæringsRapport Nr.5-2000


FISKERI

32

Skål for Nergård Foredlingsbedriften Arvid Nergård AS i Senjahopen var i nordnorsk fiskerinærings særklasse i fjor. Med et årsresultat på 36,2 millioner kroner av en omsetning på 344 millioner kroner, troner Arvid Nergård i toppen både når det gjelder omsetning og lønnsomhet. Omsetning-

en inkluderer ferskfisk, saltfisk, sild og reker og viser at det er liv laga i den lille bygda på Senja. Det er bare èn hake ved det hele. Rassikring av veien til Senjahopen under ...fjellet. Bedriften har etterhvert blitt så stor at man "importerer" det meste av arbeidskraften fra andre bygder på Senja, og man er avhengig av hver dag å sende trailere ut til kontinentet. Med livet som innsats kjører folk forbi den lodd-

PÅ TOPP: Arvid Nergård troner på toppen i nordnorsk fiskerinæring. Ikke bare er han største nordnorske fiskeeksportør, han har også det største og mest veldrevne produksjonsanlegget, Arvid Nergård AS i Senjahopen.

MEST SOLID ETTER EK.KAP.ANDEL Fiskerinæringen med omsetning over 10 mill: De mest solide etter egenkapital Nr 30 111 176 230 109 12 181 40 31 187 173 127 27 55 119 6 210 59 211 197 219 120 184 57 106

Firmanavn DÅVA AS HENRY JOHANSEN AS JM LANGAAS DRIFT AS NOTBAS AS TROMS FISKEEKSPORT AS FISKEPROD. FELLESSALG AS CASPER AS VIFRA AS VANNA FISKEINDUSTRI AS ARCTIC DELIGHT NORWAY AS KONSUMLODDE AS NIC HAUG AS JOH H PETTERSEN AS TROMSLAND AS TOPAS OCEAN AS AS MELBU FISKEINDUSTRI TRYGVE NISSEN AS BRØDRENE KARLSEN AS STRAUMBERG AS FISKEBØEN AS ØRA HAVFISKE AS MARINOR AS KLEPPSTADFISK AS FRAMNES FISKEINDUSTRI AS NORDHAV AS

Poststed HANSNES VENGSØY SUND I LOFOTEN LØDINGEN TROMSØ TROMSØ TROMSØ VANNVÅG VANNVÅG VARDØ BÅTSFJORD BALLSTAD KVALØYSLETTA FINNSNES HARSTAD MELBU HAMMERFEST HUSØY I SENJA LEIRFJORD ROTSUND SVENSBY RYPEFJORD KLEPPSTAD ANDENES TROMSØ

Tot inn Ord res f.sk. 109118 89 34677 4288 16866 -204 11158 11129 35584 250 189471 1268 15916 11697 93832 -77 108953 46 15229 2686 17133 1752 28325 1490 114406 4766 63610 49152 31475 10266 297685 -26494 13180 451 61622 3516 13121 4212 14194 10327 12053 7468 31152 -273 15444 164 62625 7837 37554 1431

Årsres -95 3512 -52 8013 165 1005 8190 -56 33 1915 1261 1151 3542 35389 5762 -19077 335 4069 2906 7434 5377 -273 415 5825 1025

Ek.andel 89.87% 85.18% 78.64% 78.40% 76.55% 75.14% 73.25% 70.17% 68.59% 66.63% 62.09% 61.53% 59.09% 58.63% 56.88% 56.08% 54.85% 54.28% 54.22% 53.94% 53.39% 53.36% 52.93% 52.05% 49.98%

Net f.tj.marg. -0.09% 10.13% -0.31% 71.81% 0.46% 0.53% 51.46% -0.06% 0.03% 12.57% 7.36% 4.06% 3.10% 55.63% 18.31% -6.41% 2.54% 6.60% 22.15% 52.37% 44.61% -0.88% 2.69% 9.30% 2.73%

rette fjellstrekningen mellom Mefjordbotn og Senjahopen, og bare ved et under har det hittil gått såpass godt. Omsetningen i Arvid Nergård AS økte i fjor med over 30 prosent fra 258 millioner kroner i 1998 til 344 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet økte med fantastiske 55 prosent fra 16,5 mill. kroner i 1998 til 25,5 millioner kroner i fjor. Og bedre; årsresultatet i fjor ble over 400 prosent bedre enn året før med 36,2 millioner kroner i fjor mot 7 millioner kroner i 1998. Da er det ingen nedtur at Arvid Nergård AS ble slått når det gjelder netto fortjenestemargin av den legendariske Hagbart Nilsen i Nils H. Nil-

Mesterutdanning for alle som tenker framover Anbefal dine faglige medarbeidere å søke mesterutdanning! Ta kontakt med Mesterbrevnemnda eller nærmeste Folkeuniversitet for detaljert informasjon.

MESTERBREVNEMNDA

Telefon: 23 08 83 62 Telefaks: 23 08 80 20 NæringsRapport Nr. 5-2000

- fagkunnskap gir trygghet

sen AS i Båtsfjord. Hagbart hadde en netto fortjenestemargin på 13,7 prosent, mens Arvid Nergård ikke hadde mer enn 10,5 prosent. Til gjengjeld har Senja-bedriften mer enn tre ganger så stor omsetning. I omsetning er Arvid Nergård AS bare slått av sin egen eksportbedrift Nergård AS i Tromsø og eksportbedriften Scanfish AS i Hammerfest. Som enkeltstående produksjonsbedrift er de helt enestående! Nærmeste utfordrer omsetningsmessig er det Røkke-eide AS Melbu Fiskeindustri med en omsetning på 297,5 mill. kroner. Melbu hadde til sammenligning en reduksjon i omsetningen i 1999 sammenlignet med året før på 22 prosent, og et negativt driftsresultat på 27,5 millioner kroner. Takket være en positiv finansside fikk ikke Melbu større underskudd på årsresultatet enn minus 19 millioner kroner. Det er heller ikke noe å si på finansene hos Arvid Nergård AS med en egenkapital ved inngangen til det nye årtusen på 107,6 millioner kroner. Denne er å se i forhold til eiendeler som har hatt en avgang fra 1998 til 1999 på 20 prosent. I 1998 var sum eiendeler 328 millioner, men det ved årsskiftet var knappe 265 millioner kroner. Ingen tvil om annet enn at Arvid Nergård AS har befestet seg som en klippe innerst i pollen som utgjør Senjahopen. Et livskraftig samfunn på yttersida som med en fordel kan ekspandere, især hvis myndighetene tar til vett og sikrer fri ferdsel ved å skredsikre veien til samfunnet. ■


FISKERI

33

Små marginer i fiskeeksporten Fiskeeksportørene er på en måte som aksjemeglere, de skal tjene penger enten prisen går opp eller ned. Men slik er det ikke i fiskerinæringen? Eller er det bare prosentene, eller promillene for å være korrekt, som er forskjellig. De seks største eksportørene i Nord-Norge tjente noe i fjor, men ikke mye. Bare Norfra Eksport AS i Tromsø har igjen mer enn èn prosent av omsetningen på drifta, og det er til gjengjeld en drøy prosent. Ellers sitter eksportørene igjen med store eller små promiller av omsetningen. Størst av eksportørene i Nord er Nergård AS. Det er eksportselskapet til multikonsernet Nergård. Når vi sier multikonsern, så er det fordi bedriften er inne på de fleste fiskeslag, inkludert reker, og til de fleste anvendelser. Det eneste unntaket er antakelig tørrfisk. Under ledelse av Truls Fredriksen har Nergård-konsernet bygget opp et slagkraftig eksportselskap i Tromsø som eksporterer det meste både av egen og andres produksjon. Eneste unntak er en del av produksjonen ved Tromsø Reker AS som fortsatt eksporteres via Ålesund. Nergård AS hadde en omsetning på 571,5 mill. kroner og et driftsresultat på drøye 4,2 mill. Årsresultatet ble på drøyt 3,3 mill. kroner. Scanfish AS i Hammerfest nådde med en omsetning på 368 millioner kroner et driftsresultat nær 3 mill. kroner. Etter skatt og årsoppgjørsdisposisjoner ble resultatet 1,3 mill kroner. Eneste eksportør som fikk et negativt årsresultat var Northern Seafood AS på Myre i Vesterålen. Selskapet hadde en omsetning nær 312 mill. kroner, oppnådde et driftsresultat på drøye 2,8 mill,

men fikk røde tall på årsresultatet med 26 000 kroner i minus. Norfra Eksport AS i Tromsø fikk det beste prosentvis driftsresultatet av eksportørene, nær 3,2 mill kroner av en omsetning nær 263 mill. kroner. Da alt var gjort opp kunne direktør Steinar Eliassen bokføre et overskudd på 2,75 mill. kroner. Det gjorde sikkert godt for å rette opp for underskuddet i 1998 som var nær tilsvarende, og med bare tre prosent økning i omsetningen. Fiskeprodusentenes Fellessalg AS (FF) og Lofoten Fish Export AS ligger begge på en omsetning mellom 180 og 190 millioner kroner. Begge har saltfiskeksport som hovedbase og hadde henholdsvis 436 000 og 382 000 kroner i overskudd på drifta. Det som skiller de to er soliditeten, og mens FF med noe av "gammelpengene" i behold kunne bokføre et årsoverskudd på èn million kroner, måtte Lofoten Fish Export AS nøye seg med 153 000 kroner. Ikke stort å ha igjen etter å ha solgt den ettertraktede norske "bacalaoen" for nesten 200 millioner kroner. ■

Steinar Eliassen ble flinkeste gutt blant eksportørene i Nord-Norge.

De seks største nordnorske fiskeeksportører i hele tusen. Firmanavn NERGÅRD AS SCANFISH AS NORTHERN SEAFOOD AS NORFRA EKSPORT AS FISKEPROD. FELLESSALG AS LOFOTEN FISH EXPORT AS

Poststed TROMSØ HAMMERFEST MYRE TROMSØ TROMSØ BALLSTAD

Tot inn 571464 368230 311840 262785 189471 182360

Driftsres Ord res f.sk. 4265 4727 2961 1823 2833 -36 3177 3835 436 1268 382 223

Årsres 3351 1313 -26 2755 1005 153

© NæringsRapport

Utvikling og resultat i fiskerinæringen

IMPREGNERING FOR OPPDRETTSNÆRINGEN

Innbakt i visjoner og mål for alle bedrifter organisasjoner og forvaltningsgrener ligger det ønsker om - og behov for utvikling, effektivitet og gode resultater. Vårt fag er å være oppdragsgiver behjelpelig med å nå disse målene, og vi arbeider i dag med en rekke oppdrag for fiskerinæringen.

VANNLØS IMPREGNERING FOR MERDER OG TAUVERK TIL OPPDRETTSNÆRINGEN

Bedriftskompetanse deltar gjerne i et forpliktende samarbeid med siktemål å oppnå resultater; dette gjennom høyt utviklet faglig kompetanse, resultatorienterte arbeidsmetoder og et godt kontaktnett.

HAMMERFEST • TROMSØ • BODØ TRONDHEIM • BERGEN • OSLO

Steen-Hansen Maling AS Ulsmågveien 24, N-5050 Nesttun, Bergen Norway Tlf. +47 55 10 00 68, Fax. +47 55 10 45 50 NæringsRapport Nr.5-2000


Vi gratulerer! Vi har levert alle innvendige vegger og butikkfronter i glass og aluminium, samt alt av rullegitter,

Vi har vært totalentreprenør ved gjennomføring av Amfisenteret Narvik.

Postboks 153, 8502 Narvik Telefon: 76 96 70 00, Telefaks: 76 96 70 10 www.opofoten.no

Vi har hatt all teknisk planlegging av vei, parkering, vann, avløp og utvendige trapper og murer, samt opparbeidelse av ny park

Arkitekter for A m fi-senteret og kollektiv-terminalen

Vi gratulerer!

Vi har utført deler av el-installasjonene.

ARKITEKTKONTORET aakerøy, moe & bowe a.s. sommerogt. 17 tlf 22 54 04 20

Postboks 714, 8509 Narvik

0255 oslo fax 22 54 04 59

Telefon: 76 95 03 00 Telefax: 76 95 03 10

Telefon: 76 96 56 80 NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER

Telefaks: 76 96 56 99

Vi har utført alt av

Takker for leveransen av byggevarer, dører og trelast.

grunnarbeid, vegarbeid og 8484 Risøyhamn Telefon: 76 11 57 00 Telefaks: 76 11 57 01

de driftstekniske anlegg.

Vi har utført alt av metallkledning, herav båndtekking, gesimser og øvrige beslag

Vi har utført all branntetting på Amfisenteret.

Vikaveien 46, 9310 Sørreisa Telefon: 77 86 21 20, Telefaks: 77 86 21 21

Telefon: 76 96 01 20 Telefaks: 76 96 01 26

Postboks 3376, 9276 Tromsø Telefon: 77 67 74 97, Telefaks: 77 67 74 96

Vi har levert og montert sentralt driftskontrollanlegg for

Vi har levert en komplett teknisk entreprise VVS - Elektro - Sanitær

Vi har utført rådgivende ingeniørtjenester innenfor byggeteknikk, VVS og elektrofagene, samt vært prosjektleder for tekniske entrepriser.

Telefon: 22 08 82 52 Telefaks: 22 08 82 70 Postboks 443, 8506 Narvik, Tlf: 76 96 70 70, Faks: 76 96 70 90

Vi står for interntransport og løftemaskiner Postboks 278, 8504 Narvik Telefon: 94 80 63 42, Telefaks: 76 94 23 02

NæringsRapport Nr. 5-2000

Vi har utført alt av metallkledning, herav båndtekking, gesimser og øvrige beslag

Vi har foretatt gulvavretting og legging av epoxy-belegg med Rescon Mapei sine produkter.

HerdePlast Service AS Kleppaveien 22, 7800 Namsos Telefon: 76 96 01 20 Telefaks: 76 96 01 26

Tlf: 74 27 51 50, Fax: 74 27 37 25


Vi takker for oppdraget og gratulerer byggherren med ferdigstillelsen av

Amfisenteret Narvik! Vi har levert alt av ferdigbetong.

Stålkonstruksjoner, trapper og rekkverk er utført av oss.

Vi takker for at vi ble valgt som leverandør av belegningsstein, teglstein og skiferstein.

Postboks 380, 8505 Narvik Telefon: 76 96 57 90, Telefaks: 76 96 57 95

Postboks 84, 8513 Ankenesstrand Telefon: 76 95 04 90, Telefaks: 76 95 04 99 www.firmanett.no/narvik-steinsenter

Vi har utført malearbeidene på prosjektet

Vi har levert og montert Comfort-kjøleanleggene

Saltvik`s Mek.Verksted 8530 Bjerkvik Tlf: 76 95 28 00, Fax: 76 94 52 50

Vi har utført ca. 8000 m2 isolering, taktekking og membraner! TELEFON 76 97 76 97 8501 NARVIK

Industriveien 12, 9360 Bardu Telefon: 77 18 23 21, Telefax: 77 18 20 19

Postboks 1143, Harstad Telefon: 77 07 30 11, Fax: 77 07 31 12 Importør:

Vi takker for oppdraget!

Vi takker for oppdraget.

Vi har utført sprinkleranlegg og isvannsanlegg for Amfisenteret i Narvik

Vi har levert og montert varme, -gass og -sanitæranlegg!

Postboks 772, 8501 Narvik Telefon: 76 94 60 40, Telefaks: 76 94 70 21

Kirkegt. 28, 8516 Narvik Telefon: 76 96 58 80 Telefaks: 76 94 71 44 e-post: firmapost@ror-servis.no

NæringsRapport Nr.5-2000


HANDEL

36

Vi møtes på Amfi... Siden åpningen av Narviks nye storstue Amfisenteret, Demag Kjøpesenter AS, har butikkene omsatt for 20% mer enn forventet. Og ledelsen kan si seg fornøyd med resultatet sidene dørene begynte å svinge den 2. november. Men de interne samarbeids-struktureneer ikke helt uten skjær i sjøen. Allerede ved åpningsdagen var det duket for uenigheter vedrørende åpningstidene for dagligvaregigantene Mega Coop og Rema 1000. Dette ser vi på som en liten fillesak, sier eiendomssjef Geir Petter Garte. Garte ønsker fleksibilitet og positive samarbeidsformer i et kjøpesenter som skal tilby mer enn bare butikker og som han ønsker skal fremstå som Narviks nye møtested.

Handel og kultur Narviks nye senter har hentet navnet fra oldtidens Roma hvor amfiteater var begivenhetenes scene. Men det er lite i Narviks nye kjøpesenter som kan sammenlignes med kulturens vugge i Roma – hvis det er kultur og historie som skal formidles – ihvertfall foreløpig. Men det kommer, blir vi lovet. Amfisenteret har som målsetning å kunne bli en naturlig pro-

fileringskanal for et rikholdig kulturliv som finnes i regionen. Intensjonen og ideen er god og Narviks amfiscene håper man skal bli en naturlig møteplass for både kulturinterreserte både på det åndelige plan og for de som ønsker å investere i kunst av forskjellige slag. Hvis Amfisenteret klarer dette vil det være både positivt og berikende for regionen. Vi venter i spenning. Vi ønsker at Amfisenteret skal bli en møteplass hvor både handel og kultur formidles for distriktets folk og hvor det er lett tilgang med både buss og på sikt jernbane rett utenfor døren, sier Garte.

Interessekonflikt At det er duket for et støyende handelssenter allerede fra første dag av skjedde da matgiganten Mega Coop ble konfrontert med sin konkurrent Rema 1000 og Remas fleksible utvidede åpningstider. Tiltross for enighet om felles stenging klokken 20.00 for alle butikkene har Rema 1000 bestemt å holde sine dører åpne til klokken 21.00. Vi reagerer sterkt på måten dette er blitt gjort på. Vi reagerer på at vi overhode ikke ble informert på forhånd om åpningstiden til Rema 1000, sier Sigmund Forshaug, disponent i Forbrukersamvirket Ofoten (Coop Norge). Saken kommer til å få etterspill opplyser Forshaug. Fillesak eller ikke, når vi vet at Amfi Eiendom AS eier 60% av Amfisenteret Narvik og NKL (les Coop Norge) eier 40% - og samtidig legger til grunn at den største aksjonæren i Amfi Eiendom AS er

Reitan Eiendom som igjen er samme Reitan/Reitangruppen som eier Rema 1000 – ja da kan det lett oppfattes som langt annet enn en liten fillesak?!

Konkursspøkelse Med sine 47 butikker og 300 ansatte fremstår Amfisenteret/ Demag Kjøpesenter AS som et forlokkende tilbud til et Narvik som tidligere var å anse som en sovende handelsby. Men man spør seg hva Narviks fremtid som handelsby vil bli dersom konsentrasjonen av handel kun foregår i byens to kjøpesenter. Innehaver av Kittys Klær i Kongens gate, Odd Eriksen, er bekymret for utviklingen av aktivitetene rundt de få gjenværende forretningene i byen som ikke er samlet under Demags tak. Vi er fortsatt avventende til fremtiden, men det er merkbart og ganske skremmende stille etter at Amfisenteret åpnet, sier mannen som har drevet klesbutikk i Kongens gate i 11 år. Odd Eriksen og de andre butikkene I Kongens gate hadde håpet at Amfisenteret skulle trekke folk fra Storsenteret ned til Amfisenteret og dermed øke aktiviteten i deres del av byen, men foreløpig har ikke det skjedd. Konkursspøkelset har allerede vist seg i kjølvannet av det første kjøpesenteret, Storsenteret, som åpnet for ett års siden. Hva Amfisenteret vil bringe er ikke godt å si. Men bare ett år etter åpningen av Storsenteret har tre av leietakerne i Sentrumsgården måtte kaste

Med sine 47 butikker og 300 ansatte fremstår Amfisenteret/ Demag Kjøpesenter AS som et forlokkende tilbud til et Narvik som tidligere var å anse som en sovende handelsby.

inn håndkleet og stenge. Motebutikken Bla Bla i Kongens gate og nærmeste nabo av det ett år gamle kjøpesenteret måtte nylig avvikle som en direkte årsak av Storsenteret. Narvik har endelig fått et levende sentrum. Jeg har aldri sett så mye folk i gatene på ettermiddagen før, kvitterer Thomas Reijnow, senterleder ved det nye Amfisenteret. Men når vi en vakker novemberformiddag spaserer gjennom Narviks kongelige hovedgate gir det en følelse av å bevege seg rundt i en by som mer kan sammenlignes med tidligere østblokkland enn en fremadstormende, progressiv handelsby: svarte vinduer, tomme lokaler og tomme bygater. Hva menes med å gjøre Narvik til en handelsby? Betyr det tomme gater, overskudd av tomme lokaler i tidligere pulserende handelsgater – erstattet med støyende handelssenter hvor man blir møtt av en masse lyder. Lyder og støy som slår tilbake fra massive betongtak og for-

Gaveskrin Hyggelig å få - hyggelig å gi LITENgavepakning m/forslag til innhold

STOR gavepakning m/forslag til innhold

Gavepakninger til kunder og andre forretningsforbindelser er alltid meget populært. Vi kan tilby to alternative gaveskrin som vil kunne glede forbindelser som dere ønsker å påskjønne til jul eller andre anledninger

Ta kontakt med vår representant, May Johnsen for tilbud, telefon: 77 05 80 59, telefaks; 77 05 80 91 e-post: may.johnsen@tine.no NæringsRapport Nr. 5-2000

sterkes av hylende artister av ymse slag fra åpne amfiscener som gjør det umulig å hørevåre egne stemmer. Er det dette vi vil ha, er det mange som spør. ■ Anne Lene Lie

Fakta: Amfisenteret I Narvik er regionens største kjøpesenter på 17000 kvadratmeter brutto, 47 butikker og 300 ansatte som står klare til å ivareta kundenens optimale krav om service. Senteret kan tilby 370 parkeringsplasser, av disse finnes 170 under tak. De totale byggekostnadene beløp seg til 250 millioner kroner. Amfisenteret Narvik eies av Amfi Eiendom ASA. i Tillegg til Amfisenteret Narvik driver selskapet 16 andre kjøpesenter rundt i Norge. Selskapets formål og strategi er å erverve eiendom, samt gjennom eierinteresser å delta i andre selskaper som har eiendomsdrift eller annen forretningsvirksomhet som formål. Et av de siste ervervelser I denne kategori er Bysenteret i Harstad som skal driftes gjennom Amfi Eiendom ASA. Siden stiftelsen i november 1993 med to aksjonærer, har aksjekapitalen økt fra 6 millioner til 32 aksjonærer og rundt 46 millioner ved årsslutt I 1999. Når alle disse senterene i løpet av året er i full drift, vil årslig omsetning totalt ligge på ca. 4 milliarder, og sum leieinntekter ca. 180 millioner. Det er foretatt flere aksjeutvidelser iløpet av det siste året, og pr. Idag er de største aksjonærene Reitan Invest AS i Trondheim og Olav Thon Eiendomsselskapet ASA med ca. 24% hver, tett fulgt av LL Holding AS med 19,08% og Orkla ASA med 12,82%. Pyramiden AS i Tromsø har 6,25% og AS OBOS Forretingsbygg i Oslo har 4,38%. Totalt er det 32 aksjonærer i Amfi Eiendom ASA.


GLOMFJORD

37

Solenergi fra Nord-Norge Turbo-veksten fortsetter for ScanWafer i Glomfjord. Emisjonen tidlig denne måneden skulle innbringe 80 millioner kroner, men ble så overtegnet at generalforsamlingen åpnet for 100 millioner. Nå skal kassen fylles med resten av de 250 millionene som skal til for å bygge ferdig og utruste ny fabrikken. Samtidig surfer Wafer-produksjonen mot en årsomsetning på 90 millioner kroner, et tall som skal femdobles i løpet av to år. Likevel: stor-optimisme, lyst marked og investeringslyst betyr ikke at man har sluppet unna innkjøringsproblemer. - Ja, utviklingen går så raskt at det absolutt er en mulighet for å miste kontrollen. Vi har allerede et problem med å skaffe raskt nok ressurser til å pleie de avanserte prosessene våre, innrømmer fabrikksjef Svein Are Olsen. Likevel: den optimistiske lyden av anleggsmaskiner er foreløpig et godt bilde på framtiden for Glomfjord-suksessen ScanWafer. Den nye produksjonshallen i Industriparken skal stå ferdig midtsommers neste år og genererer investeringer på 250 millioner kroner. Gevinsten? Fra 51 til nær 100 ansatte neste år og fra 90 til 250 millioner kroner i omsetning. Før det beløpet nær dobles igjen i 2002.

Lite "industriholdning" - Det er stor etterspørsel etter våre produkter akkurat nå, og det er jo det som gjør en femdobling av omsetningen mulig i løpet av to år, forteller grunnlegger Alf Bjørseth. Fabrikksjef Svein Are Olsen vedgår da også en viss svimmelhet over utviklingstempoet. Men: - Det som beroliger meg er de ansattes innstilling. Det blir fort trykket stemning når vi har problemer, og vi har hatt lite av den gamle "industriholdningen" der folk bare går på jobb uten noe videre engasjement, forteller han. De ansatte preges altså av at de vet de er med på et lokalt lite eventyr. For overskriften etter effektivisering av Norsk Hydros gjødselproduksjon i Glomfjord har tross alt vært: Færre arbeidsplasser. Dermed håper alle at ScanWa-

fer's silisiumplater til solcelle-industrien skal bety både trygg inntekt for den enkelte og vekst i antall arbeidsplasser i industri-Glomfjord.

Prøving og feiling Utbyggingstempoet skal gjøre ScanWafer til verdens største frittstående produsent av silisiumskiver i 2001, og det i bedriftens fjerde produksjonsår. Alf Bjørseth (tidl. Elkem og Norsk Hydro) grunnla selskapet sammen med Meløy Næringsutvikling (MNU) i 1994, og den tidligere MNU-direktøren Reidar Langmo er en sentral medspiller. Nå har de valgt Kjell Sundsli til å videreføre suksessen, en mann med lang, internasjonal erfaring bl.a. fra Norske Skog og Elkems silisiumdivisjon. Han overtar fra årsskiftet som administrerende direktør etter Bjørseth. Sundsli har et godt utgangspunkt i staben av motiverte ansatte. - Vi hadde en periode med svært mye prøving og feiling, og jeg vet at det var en del som vurderte andre jobbmuligheter. Men nå har jeg inntrykk av at de aller fleste trives veldig godt, sier hovedtillitsvalgt Even Knudsen.

Belastningsskader Trivselen hos de ansatte har ikke minst å gjøre med at det nå satses på arbeidsmiljøet. Så langt har belastningsskader og sykefravær nemlig vært et problem. - En del av produksjonsutstyret har vi måttet lage selv, det har ikke vært mulig å få kjøpt. Da er det ikke alltid blitt tenkt på folkene som skal bruke utstyret. I dag

får de ansatte være med og utforme sine egne arbeidsplasser, og en ergoterapeut overvåker arbeidsstillingene. På denne måten skal vi få minsket belastningen, sier fabrikksjef Olsen. Og midt oppe i den eventyrlige veksten glemmer verken han eller tillitsvalgt Knudsen ståa i fjor høst: - Da stod fabrikken i tre måneder, alle ble permittert på grunn av svikt i markedet, husker de. Det samme, internasjonale markedet vokser i dag med 15-25 prosent hvert år.

Verdifulle paller Som igjen betyr betydelig flere meget verdifulle paller langs landevei fra Glomfjord..... - I dag lager vi 18 ingoter hver uke. Disse kuttes igjen til blokker og deretter i skiver (wafers), pakkes på paller og fraktes til Bodø. Derfra sendes de ut av landet med fly. Dagens ukeproduksjon er verdt omlag 2,5 millioner kroner. Verdifulle saker, altså, men dagens verdier blir for lommerusk å regne om ett år. Da leder Olsen verdens største frittstående waferfabrikk. Nå skal den også bli verdens mest kostnadseffektive. - Med den nye fabrikken reduserer vi produksjonskostnadene pr. produserte enhet med 35 prosent. Eksempelvis ved at lønnskostnadene pr produsert enhet halveres. I tillegg sparer vi ved gjenbruk av endel kritisk forbruksmateriell, sier Svein Are Olsen. ■

SOL I NORD: Fabrikksjef Svein Arne Olsen og Scanwafer har fått tilført 100 mill. kroner i frisk kapital. Det skaper 50 nye arbeidsplasser i Glomfjord i Nordland og danner grunnlag for ekspansjon internasjonalt.

Edmund Ulsnæs

8432 Alsvåg Tlf.: 76 13 12 85 - Fax: 76 13 14 66

Alsvåg Fiskeprodukter AS - Arctic Seafood AS Seafood Partners AS - Alsvåg Torskefarm AS Alsvåg Eiendom AS - Starfrakt AS - Starskip AS Whale Tours AS - Sandset Oppdrettsservice AS Øksnes Thermo AS - Bunes Fisk AS - Alsvåg Frakt AS - Alsvågskip AS Alsvåg Invest AS - Arctic Salmon AS - Arctic Seafood Holding AS - Whale Whatch AS - Myre Hotell AS

• Oppdrett av laks • Slakting og pakking av oppdrettsfisk • Settefiskproduksjon • Transport av levende fisk • Mottak av vilt fanget fisk

• Hotelldrift • Eksport • Kasseproduksjon • Utleie av leiligheter/ hybler • Brønnbåtfrakt • Hvalsafari

NæringsRapport Nr.5-2000


IT

38

Europas første sykehus med IP-telefoni Besparelser på tellerskritt og drift - og bedre tid til pasientene! Det er noen av

gevinstene Stokmarknes Sykehus vil høste ved å legge om til IP-telefoni.

- I forhold til drift og kostnader er det flere åpenbare fordeler ved den nye teknologien. Men like viktig er det at vi nå etablerer en plattform for fremtiden, sier sykehuset IT-sjef Pål Fondevik. Fondevik er innforstått med at offentlige institusjoner både i Norge og ellers i Europa følger pilotprosjektet på Stokmarknes. Omleggingen som startet 1. oktober innebærer at sykehusets datanett blir transportvei både for tale, video og data. Flere store aktører innen offentlig sektor avventer trolig sykehusets erfaringer før de velger ny løsning for telefoni.

Foto: Lothar Maruhn

Meløy

Korsvei Sykehuset kom til en korsvei i fjor da sentralbordet fra 1985 fikk kapasitetsproblemer. Samtidig startet byggingen av en ny psykiatrisk behandlingsenhet som skal stå ferdig neste år. Noe måtte gjøres. Med tre eksterne avdelinger og innbyrdes avstander på opptil 130 kilometer ble også dagens telefonløsning dyr i vedlikehold og drift. Reparasjoner på den udokumenterte telefonlinjen internt har medført unødig høye kostnader. - Alternativt kunne vi valgt å erstatte den gamle telefonlinjen med nytt. Det ville ha kostet sykehuset en million kroner å strekke nye kabler og montere nye kontakter. Videre kunne vi investert i en tradisjonell telefonsentral som ville blitt foreldet om to-tre år. I lys av dette blir ikke nyinvesteringen på fire millioner kroner avskrekkende dyr, mener ITsjefen. Han tror IP-løsningen vil gi en helt ny hverdag når det gjelder drifting. Via et enkelt Web-grensesnitt kan IT-avdelingen selv gå inn og gjøre endringer som hittil har vært forbeholdt leverandøren av telefonsentralen.

Kutter tellerskritt

- framtidens bedrifter til morgendagens arbeidskraft I Meløy ble en truende arbeidsløshet ved hjørnesteinsbedriften, Hydro Agri Glomfjord, snudd til et positiv nasjonalt industrieventyr. I dag ønsker man alle nyetableringer velkommen i en ny industripark kalt, Hydro Glomfjord Industripark. Bedrøvende vakker og utfordrende natur, men samtidig rike muligheter for industri- og næringsutvikling. Ønsker du et sted å utvikle din prosjekt ide eller legge din virksomhet til, kan vi tilby deg et innovativt miljø hvor du også kan legge vekt på å oppnå en best mulig livskvalitet for deg selv og eventuelt din familie. 3 timer fra Oslo Meløy ligger midt mellom Mo i Rana og Bodø som er de nærmeste byene. På rundt 3 timer kan du komme deg fra Meløy til Oslo, og uten tillegg i billettprisen ferdes du i en natur som gir deg minnerike opplevelser og ro i sjelen.

Cisco vant Tlf: +47 75 71 91 00

Fra problemer til muligheter Vi mener å ha kompetanse og erfaring til å snu et vanskelig utgangspunkt til en positiv utvikling. Da 110 personer i 1991 ble truet av oppsigelser på Glomfjord tok man ansvaret i egne hender og i dag har dette resultert i 6 nye virksomheter med rundt 150 nye industriarbeidsplasser. Fra en omsetning i 1991 på rundt 0,8 mrd. NOK vil man i Hydro Glomfjord Industripark i 2001 ha en omsetning på 1.2 mrd NOK ti år etter , samtidig er det sysselsatt totalt rundt 15% flere personer i Industriparken i dag enn i 1991.

Meløy Kommune Tlf: +47 75 72 15 00 www.meloy.kommune.no

Fritid og rekreasjon I tillegg byr Meløy på rike muligheter for et aktivt og attraktivt friluftsliv. Sammen med det vi har å by på når det gjelder etableringsmuligheter og infrastruktur skulle det ligge vel til rette også for deg å finne en samarbeidspartner og muligheter for å utvikle din ide eller ditt prosjekt videre.

Vi anbefaler at du tar kontakt med oss for nærmere informasjon. NæringsRapport Nr. 5-2000

En annen åpenbar besparelse ved den nye løsningen er at all intern kommunikasjon via telefon vil foregå over det interne nettet. Det samme gjelder 48 boliger for ansatte som ligger i umiddelbar nærhet av sykehuset, og som tilknyttes med fiberoptiske kabler. De eksterne enhetene i Bø, Andenes og Lødingen knyttes opp med fastlinje i det som fremstår som et Wide Area Network (WAN). Over nyttår vil de ansatte også kunne benytte bærbare interntelefoner basert på GSM-standarden. Dette er vel og merke et forsøk som kan bli skrinlagt dersom det viser seg at GSM-signaler påvirker medisinteknisk utstyr tross skjerming. - En tredje gevinst ligger i de nye pasientelefonene ved hver sykeseng. Pasienten får et telefonkort ved innleggelse som er identifikasjon mot telenettet. Det innebærer at pasienten kan nås på samme nummer under hele oppholdet, og pasientenes bruk av telefon blir registrert individuelt, forklarer Pål Fondevik. I dag bruker personalet mye tid på å viderekoble samtaler til pasienter. En ressurs som nå kan settes inn i pleie og omsorg.

Tlf: +47 75 72 02 40 www.meloynett.com

Norit Partner er sykehusets lokal samarbeidspartner, mens Cisco Norge leverer software og hardware til løsningen. Alcatel deltok også i forhandlingene, men det var Cisco som trakk lengste strået i konkurransen om leveransene til det prestisjetunge prosjektet. Da vi besøkte sykehuset var det hektisk aktivitet på IT-avdelingen. To nye Windows 2000-servere var kommet på plass sammen med Cisco`s egne komponenter: Hovedswitch som danner backbone og routere som blir gateway mot det eksterne telenettet. Switch`en har en kapasitet på 256 Gb/s, og kunne faktisk betjent hele kommunen uten å bli "sliten", forklarer Bjørn Jensen fra Cisco Norge. 1. november blir en merkedag for Stokmarknes sykehus. Da skal den første samtalen gjennomføres med den nye løsningen. - Klart det kribler litt. I forhold til teknologivalg er vi "førstemann ut" i vår sektor, men vi føler at vi har gjort det riktige, sier Pål Fondevik ■


GLOMFJORD

39

ScanWafers lillebror:

I nabobygget til storebror ScanWafer i Glomfjord vokser lillebror med like imponerende tempo i en annen flik av silisiummarkedet. SiNor har mer enn doblet staben etter bare ett år i produksjon, og 56 ansatte i dag skal bli 80 i løpet av tre år. Bedriften har som mål å bli blant verdens 10 største produsenter for sitt marked. Et marked som er langt større enn Scan Wafers: enkrystall silisiumstaver, som er råstoff til minnebrikker for elektronisk utstyr. September 1999: lokale medier rapporterer fra produksjonsstart og kakespising sammen med 30 ansatte ved SiNor, lillebroren til ScanWafer. Spenning, stor optimisme. November 2000: SiNor fosser videre i produksjonen av superrent silisium til minnebrikker i elektronikkindustrien. Den unge staben teller hele 56, som igjen blir 80 i løpet av tre år.

Høy kilopris... Når vi har fortalt historien om ScanWafer, kommer SiNor som selve bekreftelsen på at Glomfjord er i ferd med å bli etablert som et industrisenter basert på ulike silica-produkter. "Lillebror" har nemlig funnet døren inn i et annet, og langt større, marked enn "storebror": elektronikk. - Nærmere bestemt produserer vi en-krystallstaver av superrent silisium til produksjonen av minnebrikker for elektronikkindustrien, forteller produksjonssjef Svein Steinsvik. Det er selvsagt den rivende utviklingen i informasjonstekno-

• • • •

Vokser like fort Tøft, men spennende

Framtidsutsiktene bør heller ikke skremme noen, de siste 20 årene har markedet økt med omlag 15 prosent hvert år, og alt tyder på at man i Glomfjord bare har sett begynnelsen. - Fortsatt er ikke lønnsomheten den beste, for mindre enn halvparten av produksjonsutstyret vårt er på plass. Og vi er jo fortsatt i en oppstartfase, forteller Svein Steinsvik.

Selskapet SiNor har en ambisjon om å bevege seg et hakk videre i prosessen, altså mot framstilling av ferdige minnebrikker til for eksempel biler, mobiltelefoner og kjøleskap. En slik etablering kan imidlertid bli gjort helt andre steder enn i Meløy.■

Også "lillebror" SiNor ekspanderer voldsomt fra sin base i Industriparken i Glomfjord. F.v. produksjonssjef Svein Steinsvik og administrerende direktør Davor Sutija har doblet staben i løpet av det første produksjonsåret. I løpet av tre år skal bedriften sysselsette 80 personer og omsette for 300 millioner i året.

logi, telefoni og elektronisk utstyr som kan gjøre SiNors regnskapstall til trivelig lesning i årene som kommer. - Vi skal vri spekteret av produkter over mot det som gir høyere pris. Da kan vi selge spesialprodukter for 400 dollar pr. kilo, sier han. Med dagens dollarkurs betyr det over 3.600 kroner. For ett kilo...

Glomfjord-fordelene SiNor er så langt den yngste etableringen i Industriparken i Glomfjord. Bedriften er den eneste i sitt slag her i landet, og er i ferd med å finne trygt fotfeste i en industrigrein med svært strenge krav til kvalitet. Produktene går utelukkende til eksport, og teknologien er utviklet i samarbeid med partnere i Korea. Hittil er det lagt inn over 50 millioner kroner fra Meløy Næringsutvikling og ellers amerikanske, islandske, koreanske og norske investorer. - De viktigste fordelene med Glomfjord er de samme som for ScanWafer, billig elektrisk kraft og kjølevann, mener produksjonssjefen. Japanske, koreanske og amerikanske konkurrenter betaler det mange-dobbelte av det SiNor gjør for akkurat elektrisitet og kjølevann. Og legger man til nærhet til kompetansen i Hydro-miljøet, gode tradisjoner med fem-skiftarbeid, samt opparbeidet lærlingordning og rekruttering fra et godt

22 matfiskkonsesjoner 3 settefiskanlegg 3 slakterier fryseri

HOVEDADMINISTRASJON: Ringveien 99, PB 3505 Grønnåsen 9277 Tromsø Tlf: 77 60 93 00 Fax: 77 60 93 01

samarbeid med Meløy videregående skole, ja, så er summen at Glomfjord er det ideelle stedet. Selv avstanden til markedet er et minimalt problem. Det skjønner man ved å se på kilosprisen på varene som fraktes ut av det lille industristedet.

Rask vekst Nå har Steinsvik sammen med administrerende direktør Davor Sutija og styreleder Reidar Langmo som mål å bli en av "nisjens" 10 største i løpet av noen få år. I dag er SiNor liten, mens markedet domineres nærmest totalt av sju store produsenter, de fleste med base i Japan. For SiNor har de ambisøse målsettingene så langt betydd et voldsomt opptrappingstempo. Fra 30 til 56 ansatte på ett år, senere fra 67 til 80. Dagens årsomsetning på 50-60 millioner kroner skal opp i 300. Raskt. - Når utbyggingen vår er ferdig kan vi produsere så mye som 12 tonn ferdigprodukt hver måned, mot dagens 3-4 tonn. I tillegg skal vi vri produktspekteret vårt mot spesialprodukter som gir høyere pris. Standard-krystalltypene kan vi i dag selge for 150-170 amerikanske dollar pr. kilo (fra omlag 1.380 til 1.560 norske kroner, red.anm.), mens prisen for spesialproduktene kommer helt opp i 400 dollar (omlag 3.600 kroner, red.anm.), forteller Svein Steinsvik.

• 3 kassefabrikker • pallefabrikk • eget verksted og notvaskeri EKSPORTKONTOR: PB 3505 Grønnåsen 9277 Tromsø Tlf: 77 60 93 10 Fax: 77 60 93 01

ØKONOMIKONTOR: PB 3505 Grønnåsen 9277 Tromsø Tlf: 77 60 93 00 Fax: 77 60 93 01

E-post: milpro@milpro.no - url: http:2//www.milpro.no Telefon 78 98 58 00 • Fax: 78 98 58 10 Postboks 404 • 9991 Båtsfjord

Ved produksjon av biprodukter fra fiskeindustrien og fiskeflåten, er Miljøprosess en viktig faktor for økt verdiskapning

Vi følger utviklingen... Havbruksnæringen står overfor en spennende fremtid som mulighetenes næring. Som leverandør av utstyr til næringen helt fra dens spede begynnelse har vi fulgt utviklingen på nært hold. I et tett samarbeid med næringen sjøl har vi utviklet et stort spekter av tanker, siloer, kar, renner osv. for lagring og transport av alle typer væsker. LYNGEN PLAST AS vil også i fremtiden være en viktig samarbeidspartner og bidragsyter for fortsatt utvikling av en spennende og langsiktig næring.

Vil du vite mer kan du besøke oss på vår hjemmeside www.lyngenplast.com eller sende oss en forespørsel til vår e-post-adresse lyngenplast@lyngenplast.com. Du kan også kontakte oss på telefon 77 71 05 06 og på telefax 77 71 06 40.

9060 Lyngseidet

NæringsRapport Nr.5-2000


FISKERI

40

Aldri meir fesk, hæ? - Aldri mer fisk, uttalte Pål Krüger da han sluttet som toppsjef ved Melbu Fiskeindustri for to år siden. Ikke lenge etterpå etablerte han et nytt selskap for megling av fisk: Norwegian Russian Trade AS (NRT). Selskapet med beliggenhet på Myre i Vesterålen omsatte hvitfisk for 124,4 millioner kroner i 1999 og oppnådde et driftsresultat på 1,1 million. Nettoresultatet ble på 975.000 kroner og bokført egenkapital var nesten 2,3 millioner. Den tidligere direktøren ved Melbu Fiskeindustri har ikke kuttet trådene til sin gamle bedrift. Allerede før jul kan det bli byggestart for et frysehotell ved Melbu Fiske-

industri, der NRT er tungt inne som investor. Investeringen er beregnet til fire-fem millioner kroner. Russetorsk er et nøkkelord bak satsingen. Melbu Fisk har bygget kontor for ESA og Kontrollverket på kaia, slik at bedriften fortsatt kan være en mottaker av fisk fra tredjeland. Det er fortsatt usikkerhet rundt den planlagte havneutbygging på Melbu, og det er trolig en av årsakene til at Røkke og Norway Seafoods varslede storsatsing på Melbu lar vente på seg. Til tross for at Melbu Havn har mistet plassen på Statsbudsjettet også neste år, går altså aktørene igang med byggingen av frysehotell. De siste to årene har Pål Krüger holdt en lav profil i media. Men i forbindelse med oppstyret i Lofoten trålrederi i september, der direktør Henry Sletten fikk sparken på dagen på grunn av mistanke om økonomisk mislighold, er han igjen i mediene i rollen som rederiets styreformann. Siste vending i saken er at Krüger refses kraftig av Slettens advo-

Tradisjonell Fiskerinæring: Mottak av råfisk Foredling • salting • henging klippfisk • frysing Omsetning og eksport av alle sorter fisk Dåva AS Dåfjord 9130 Hansnes

Tlf.: 77 74 77 10 Fax: 77 74 77 25

Dåfjord Gruppen PB 3505-Grønnåsen 9003 Tromsø

Tlf. 77 60 93 00 Fax: 77 60 93 01

Vanna Fiskeindustri AS Kristoffervalen Tlf.: 77 74 89 00 9160 Vannvåg Fax: 77 74 89 90 Vifra AS Vannvåg 9160 Vannvåg

Tlf.: 77 74 93 02 Fax: 77 74 93 70

Nordkappbruket AS Kamøyvær 9750 Honningsvåg

Tlf.: 7 8 47 51 20 Fax: 78 47 51 95

Bergsfjordanlegget AS Bergsfjord Tlf.: 78 45 92 08 9580 Bergsfjord Fax: 78 45 92 09 Vannamar AS Vannavalen 9160 Vannvåg

Tlf.: 77 74 85 40 Fax: 77 74 85 50

Straumsfisk AS 8475 Straumsjøen

Tlf.: 76 13 80 40 Fax: 76 13 80 49

Skipshandel: Håheim & Co., 9160 Vannvåg Tlf: 77 74 89 07 H.M. Holst, Tlf: 77 74 92 00

NæringsRapport Nr. 5-2000

kat, Andreas Bjørn Salvesen, for sjikane og injurierende påstander. Tidligere i år behandlet advokaten saken mot fiske-trader Inge Nilsen fra Øksnes. I sin gjennomgang av trålrederiets regnskap har Salvesen ikke funnet noe som underbygger påstandene om mislighold. Selskapet Pål Krüger Invest AS står som eneaksjonær i NRT AS samt et selskap ved navn Lofoten Trading AS, der det ikke var aktivitet av betydning i fjor. Videre eier investeringsselskapet 11,11 prosent av aksjene i Nordlandshotell AS og en post markedsbaserte aksjer verdt drøyt 900.000 kroner.I -98 realiserte selskapet en gevinst på 27 millioner kroner gjennom salg av aksjer.(Neppe i Sten Ture Jensens Media Holding) - Et ekstraordinært år, uttalte Krüger til Lofotposten da ligningstallene ble lagt frem i høst. Med en inntekt på vel 23 millioner havnet han øverst på skattetoppen for Hadsel kommune. Avkastning på aksjer i Melbu Fisk, aksjonærbidrag i forhold til Melbu Ansatte AS, styrehonorarer og ekstraordinære inntekter bidro til den høye inntekten. ■

Kjell Hansen Shipping Eftf. ble etablert i 1979, og fremstår idag som et selskap i vekst med en omsetning på 85 mill. kroner. Selskapet har 30 ansatte med hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i Bergen, Bjerkvik og Luleå.

Aldri mer fisk, uttalte Pål Krüger da han sluttet som toppsjef ved Melbu Fiskeindustri for to år siden. Ikke lenge etterpå etablerte han et nytt selskap for megling av fisk: Norwegian Russian Trade AS (NRT).

Oslo:

Paulsenkaia, 0150 Oslo Tlf: 22 17 15 15, Fax: 22 17 17 44

Narvik :

Fagerneskaia, 8500 Narvik, Tlf: 76 94 28 75, Fax: 76 94 28 76

Selskapets arbeidsområder ligger innen containertrafikk, linjetrafikk, lagring, spedisjon og stevedoring, og omfatter også ro/ro-trailere, skipsmegling og bilmegling. Markedstilpassing av produktet betyr idag at det benyttes biltransport til en stadig større del av oppdragene. Konkurransedyktighet på leveringstider betinger bruk av kombiløsninger som f.eks. ro-ro/linjetransport. Selskapet har utviklet spesialkompetanse innen Nordkalott-området og kyst-Norge. Vi kan tilby en meget bred dekning av NordNorge med hyppige avganger som sikrer raske leveranser til sluttmottager. Nord-Sverige og Nord-Finland spesialtilpasses etter behov. På kontinentet tilbyr vi ro/ro-løsninger via Kiel/Hamburg og Rotterdam.

Skipsmegling • Bilmegling • Linjespedisjon Speditører • For tolling

Bestill et abonnement NÅ! Tlf: 77 75 31 00 mail@nrapp.no

Besøk også våre internetsider på: www.nrapp.no


41

FISKERI

Nye Refa-eiere etter millionunderskudd Konsernsjef Roger Konradsen har tatt kontroll over utstyrsprodusenten Refa AS på Finnsnes, etter at Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag har vært en mannsalder på eiersiden. Hans første trekk var å bli en halvdel i et nytt og slagkraftig nordnorsk selskap med internasjonal satsing innen oppdrettsteknologi. Refa har de siste årene slitt med underskudd i mangemillion-klassen. I driftsselskapet Refa AS var resultatet før skatt var i fjor negativt med 7,7 millioner kroner, mot drøye 8,9 millioner kroner i minus året før.

Enden ble at konsernet Refa Holding AS måtte tilføre et bidrag på drøye 5,2 millioner for å få bukt med flere års underskudd. Egenkapitalen i selskapet er etter dette lik selskapets aksjekapital. Holdingsselskapet selv ble reddet av et eiendomssalg på 18,3 mill. kroner i fjor, men fikk tross det ikke større overskudd enn 13,3 mill kroner. Driftsresultatet i Refa AS viste i fjor et underskudd på 1,7 mill. kroner mot et underskudd på 2 mill. året før. Styret karakteriserte situasjonen i selskapet som svært utilfredsstillende. Når styreformann Roger Konradsen i Refa AS uttaler seg kritisk til selskapets situasjon, har det en ikke ubetydelig grad av selvkritikk over seg. Han var nemlig selv administrerende direktør i selskapet inntil Alf Einar Andersen overtok sjefstolen i august i fjor. Nå har han kvittet med to av de gamle eierne, og får dermed også skiftet ut deler av styret. Kon-

radsen har ennå ikke villet fortelle hvem de nye eierne av en tredel av selskaper er, men skal man spekulere, kan man jo like gjerne gjøre det i retning av de nye industrielle partnerne, Helgeland Holding AS. Den som fortsatt er med på eiersiden og konstatert at utviklingen har tatt en annen vending enn forutsatt er Taubåtkompaniet i Trondheim. De hadde nok sett for seg et mer veldrevet selskap da man gikk inn og sikret seg en tredel eierskap og tilførte 31 friske millioner kroner i 1998. Da var Refa priset til 92 millioner kroner, og siden har bare millionene rullet en vei; ut! Refa AS har de siste år har utfordret Mørenot AS og blitt landets største fiskeredskapsprodusent med en omsetning på 188 millioner kroner. Målet har hele tiden vært å skulle gjøre det store på eksportsiden. Men i stedet har deler av eksporten blitt til bedriftens største hodepine. Et gigantisk

Sammen for å skape pluss Helgeland Holding AS og Refa Holding AS samlet nå kreftene etter begge å ha gått på millionunderskudd i fjor. Oppdrettsnæringen har de siste årene bare gått i en retning – oppover – men investeringene har uteblitt. Nå er konsentrasjonen i næringa blitt så stor at leverandørene er i ferd med å finne hverandre i den framtidige kampen. Refa og Helgeland (Polarcirkel) vil legge all sin nåværende havbruksvirkomhet inn i dette nye selskapet. Dette betyr at begges havbruksaktivitet videreføres og videreutvikles i det nye selskapet. Dette gjelder både det som er i Norge og i utlandet. Selskapet skal være operativt fra januar neste år, og tar mål av seg å bli en av verdens ledende teknologileverandører av oppdrettsutstyr til den sterkt voksende havbruksnæringen globalt. Det er den raske utviklingen innen næringen som er bakgrunnen til denne sammenslåingen. Det er ikke bare i Norge kundene blir større, det samme skjer i flere internasjonale markeder. En "fusjonering" av selskapenes havbruksaktiviteter vil gjøre dem bedre rustet til å betjene kundene på en profesjonell måte. - Samtidig vil vi oppnå positive gevinster i samkjøring av viktig FOU, markedsapparat og ledelse. I tillegg vil vi ha større muligheter til å hente inn mer egenkapital for fortsatt vekst, heter det fra det nye selskapet.

SELVKRITIKK: Styrets kritikk av Refa-driften i 1999 bærer preg av den reneste selvkritikken fra nåværende styreformann Roger Konradsen og til avtrådt adm. direktør Roger Konradsen. Nå er han imidlertid kvitt deler av eierne.

notsalg til islandske redere i 1998 ble til det rene mareritt for selskapet. Enden på visa ble at Refa AS tok tilbake nøtene, og ennå sliter man med ettervirkningen av dette. Forøvrig plages Refa AS av høyt sykefravær. 11 prosent ligger godt over gjennomsnittet, og styret har bedt ledelsen overvåke det-

te og eventuelt treffe tiltak. Tiltak ber man også om for å effektivisere og redusere kostnader. De største eierne i Refa Holding AS var Taubåtkompaniet (33,6%), Roger Konradsen (20,3%), Norges Råfisklag (19,6%) og Sildeinvest (13,2%). Det er ennå ikke kjent hvem som har tatt over de to sistnevnte postene. ■

Senja Maritime Kompetanse as Stakkevollv. 65, 9010 Tromsø, Norway Tel: + 47 77 66 72 40 - Fax: + 47 77 66 72 45 smktroms@online.no - www.norwegian-fishing.com/com/000026/html

DRIFTSSAMARBEID MED FOKUS PÅ MILJØ OG KOMPETANSE Senja Maritime Kompetanse as har som hovedformål å bygge opp et miljø og kompetanse rundt administrasjon og drift av fiskebåter, primært trålere og større kystfiskefartøyer. SMK AS har teknisk, økonomisk og administrativt hovedansvar for 7 frysetrålere og 2 snurrevadfartøyer. Strategisk planlegging, utarbeidelse av budsjetter, vedlikehold, investeringer, oppfølging av nybygg og konsulentoppdrag er også en viktig del av driften. Klasse Stern Trawler/Sealer Lengde 64 m Bredde 15 m Dybde hoveddekk 6,15 m Dybde shelterdekk 9,15 m Dypgang 6,15 m Rom selprod. 300 cu.m.

Fremdrifts maskineri 5000 kW Generatorkap. 3 x1890 kW 1 x 400 kW Fart 15,0 kn. Drivstoff kapasitet 840 cu.m. Ferskvann 40 cu.m.

Innredning for 30 personer

NæringsRapport Nr.5-2000


OPPDRETT

42

OppdrettsTarald:

Politikerne må bestemme seg Det er store penger i oppdrettsnæringen for tiden. Gode priser og emisjoner har bidratt til å styrke de finansielle musklene til alle og spesielt de største i bransjen. Samtidig foregår det en kraftig omstilling i næringen. Lederen for Norske Fiskeoppdretteres Forening Tarald Sivertsen er imidlertid meget misfornøyd med manglende politisk forståelse av det som skjer. - Norske myndigheter taler med spaltet tunge, sier Tarald Sivertsen. - På den ene siden er det et utrykt ønske

om å styrke norsk oppdrettsnæring. På den annen side bidrar norske myndigheter til å svekke den samme næringen.

Mangler enhetlig holdning I Resonnementet til OppdrettsTarald er som følger: Statkorn har fått tilført 1,2 milliarder kroner for blant annet å kjøpe seg inn i oppdrett. Selskapet skal bli en ny stor oppdrettsaktør og er tiltenkt en rolle innen norsk oppdrettsnæring. Fra før kjenner stats selskapet bransjen fra forsiden gjennom betydelige leveranser av for. - For det første tror jeg at dagens private aktører utmerket klare å gjennomføre omstilling i oppdrettsnæringen uten innblanding av et statsselskap, sier Sivertsen. – Dernest har Statkorn kjøpt seg inn i oppdrett i utlandet og det er vel neppe helt i tråd med de politiske målsettingene? Argumentasjonen videre er at norsk oppdrett vil få sterk utenlandsk

konkurranse i årene fremover. Tradisjonelt har norske produsenter hatt et teknologisk fortrinn som har gjort at norsk oppdrett av laks er blitt størst i verden. Dette er i ferd med å bli svekket og vil bli svekket ytterligere gjennom at store norske oppdrettsselskaper finner det formålstjenlig å investere i utlandet. - Investerer norske oppdrettsselskaper i utlandet vil de naturligvis ta med seg teknologien, sier Sivertsen.

Manglende enhetlig holdning II Videre mener OppdrettsTarald politiske myndigheter mangler forståelse for det som skjer når de legger strenge restriksjoner på videre vekst i Norge. Nye konsesjoner skal fremover trolig tildeles gjennom dyre auksjonsrunder. Samtidig legges det restriksjoner på store selskapers muligheter til å kjøpe seg opp og å overta konsesjoner. - Blir det auksjon på konsesjonARG: Tarald Sivertsen er bekymret på oppdrettsnæringens vegne på grunn av politikernes manglende enhetlige holdninger overfor næringen.

«Peterson sørger for at det alltid står kasser klare på kaia når vi legger til.» M/S Varegg , Skipper på Kurt Skeide

Sikker tilgang på emballasje er like viktig som tilgang på bunkers og proviant. Derfor har Peterson depoter i Måløy, Haugesund, Lødingen og Ålesund. Er du kunde hos Peterson, ligger emballasjen din klar til bruk i ønsket antall og på ønsket depot. Alltid.

ene, vil det lett bety at prisen blir høy for de store produsentene som ønsker å drive rasjonelt og med en vel utviklet logistikk gjennom hele verdikjeden fra smolt til markedsklare produkter, poengterer Sivertsen. – Utlandet fremstår som et bedre alternativ for investeringer. Dermed blir produksjon i utlandet eid av norske store oppdrettsselskaper og blir de norske produksjonsenhetenes største konkurrenter. Det er vesentlig rimeligere, spesielt for de store selskapene, å kjøpe seg inn i utlandet enn å fortsette å investerer i Norge. Dette har en allerede sett gjennom gigantoppkjøp i Chile, investeringer på Færøyene og i Nord-Amerika. Det er naturlig for kapitalen å gå der en ser de største mulighetene for vekst og potensiell avkastning. - Igjen vil disse selskapene ta med seg teknologien fra Norge slik at vårt teknologiske forsprang krymper. Det er ikke noe galt i

dette og det er helt naturlig, sier Sivertsen. – Men jeg finner det betenkelig at norske myndigheter stimulerer denne utviklingen i stedet for å stimulere til fortsatt kraftig vekst i Norge. De siste årene har det vært en vekst i norsk produksjon av oppdrettslaks på mellom fem og ti prosent årlig. I Chile og på Færøyene har den vært på over 20 prosent årlig. - Stopper omstruktureringen og investeringene opp i Norge går pengene andre steder. Det bør ikke norske politikere bidra til er OppdrettsTaralds klare melding. Forbrukerne i de store markedene ønsker i hvert fall stadig mer oppdrettsfisk. Den siste tidenes frykt for å bli smittet av den menneskelige varianten av kugalskap bidrar til veksten. I løpet av to uker etter de siste påviste tilfellene av sykdommen i Frankrike falt eksempelvis forbruket av kjøtt med 40 prosent! ■ Knut Ørjasæter

Pålitelighet, kvalitet og evne til å løse praktiske oppgaver for brukerne, har resultert i en ledende posisjon på emballasje og utstyr til blokkfrysing. Ombord og på land. Peterson er størst i Norge på fiberbasert emballasje. Erfaringen vi høster på tvers av bransjer og brukermiljøer, kommer til uttrykk i de løsningene du får fra oss.

Solar - smøreolje BUNKERAUTOMAT v/ Sommarøy, Myre Havn

Vi kaller det effektiv emballasje.

Ranheim Tlf. 69 11 20 00 Sarpsborg Tlf. 73 57 15 11

-din Esso-forhandler i Vesterålen

Sykkylven Tlf. 70 24 57 00 www/peterson-emballasje.no

effektiv emballasje av bølge- og massivpapp NæringsRapport Nr. 5-2000

8430 Myre Tel: 76 13 20 00 - 948 92181 - fax: 76 13 20 01


ARNTS KRONIKK

43

Oppdrett i AP - gi bud! Arbeiderpartiets politikk gjør det stadig vanskeligere å drive Arbeiderparti-politikk. Den er nå så lik FRPs at folk syns de er bedre tjent med FRP. Forslaget om auksjon i oppdrettsnæringa viser hvorfor, skriver vår kommentator Arnt Ryvold. De skulle med-globalisere norsk økonomi. De skulle tone ned symboler som røde faner og knyttet neve. Mens Carl I. Hagen dyrket grasrota med stort hell, skulle de komme og høste avlinga hans. De skaffet seg ny retorikk. De skulle kommunisere mer med moderne mennesker i urbane omgivelser. De skulle tone ned det kollektive og gi friere spillerom for det enkelte menneske og det enkelte selskap. Men navnet beholdt de, - Det Norske Arbeiderparti. Og de beholdt sjablongen "sosialdemokrati" i omtalen av seg selv. Samt noen gamle visjoner. Fortsatt skulle de være partiet for De Store Reformer.

Ny politikk Men hva gjorde de? I distriktspolitikken: Urbane mennesker bor i byer, tenkte de. Jo flere urbane sjeler de kunne frelse for Nye AP, jo større oppslutning. Sentraliseringa skjøt fart. Når de nå prøver å gjenvinne distriktsbefolkninga fra Carl Ivar, sier de han vil

rasere distriktene. Javel, svarer folk der. Men de ser seg rundt og leser AP i sine falleferdige fjøs og ryggbrukne naust. Til reformene sine brukte AP kommunene som instrument, med penger øremerket den enkelte reform, akkurat sånn passe for lite penger, slik at kommunene måtte bruke mer av sine frie midler til å dekke statlig overstyring. Kommunal fattigdom ble resultatet. Som i sykehussektoren. Helsevesen på sulteforing, opplever folk. Når AP skal gjenvinne byfolk fra Carl I. Hagen, sier de "Sterk offentlig sektor". Men i de årvisse budsjettkutt føler folk at Carl Ivar snakker mer overbevisende om eldreomsorg og et helsevesen for alle.

Strategisk bom Nå har AP forsøkt å idiotisere de som som atøtter FRP på meningsmålingene. Den rette forståelse er nok heller protest, når gamle APveteraner velger Hagen. For i globaliseringens, individualiseringens og AS-ifiseringens ånd sier partiet stort sett det samme som Carl I. Hagen, men reserverer sine tiltak for de store, slik Arbeiderpartiet alltid har vært svak for de storslåtte scenarier. Nå gir de stor makt og store overskudd til Det Store Næringsliv – Konsernene mens de små og mellomstore bedrifter føler seg skvisa av regelverk og nedrevet av delingsmodeller. Når så AP holder fast i gammeltestamentlig retorikk om visjonære reformer, avslører de seg selv for sine gamle, trofaste slitere som føler den politiske barnetro forlatt.

Coldstore & Transport Group er en gruppering av terminaler og skip som tilbyr markedet kvalitetsprodukt innen håndtering, lagring og transport av frosne og kjølte produkter. Vi har terminaler på følgende steder: CTG AS PB 13, 8401 Sortland Tlf.: 76 11 15 50 Fax. 76 11 15 90 Kirkenesterminalen AS PB 125, 9901 Kirkenes Tlf .: 78 97 70 90 Fax: 78 97 70 99 Kristiansund Fryseriterminal AS PB 2159, 6502 Kristiansund Tlf.: 71 58 54 20 Fax: 71 58 54 21 A/S Gangstøvik Industrianlegg PB 5090, Larsgården 6021 Ålesund Tlf.: 70 10 34 70 Fax: 70 10 34 77 Hammerfest Fryseri AS PB 333, 9610 Rypefjord Tlf.: 78 42 17 80 Fax: 78 42 17 89 Tromsøterminalen PB 732, 9257 Tromsø Tlf.: 77 60 01 50 Fax:: 77 60 01 40 Måløyterminalen AS PB 58, 6701 Måløy Tlf.: 57 85 36 36 Fax: 57 85 19 01

Når Carl I. Hagen i tillegg lokker med skattelette, er folket lett å lure. For hva skal man betale skatt for, når fellesskapsløsninger som barnehage, offentlige tjenester og skolebygging overlates til private? Hva skal man med skatt til veger man ikke får, og må betale bompenger dit veger går? tenker folk. Og de tenker mye på det. Det er nøyaktig samme prosess som når mediebedrifter legger seg så nær opp til konkurrenten, at konkurrenten tjener på det. Hvorfor betale skatten som heter lisens, når man får det samme gratis på en reklamekanal? Arbeiderpartiet har lagt seg så tett inntil FRP at velgere kryper over til FRP. Der kan de få det samme til nedsatt pris. Dette er de enkle sannheter – langt enklere enn AP vil innrømme - om hvorfor FRP har steget på meningsmålingene. De har selv løftet Carl Ivar til nye høyder. Og lite snakker de om den sterke samfunnsformende kraft som kalles markedskreftene, de som omformer distriktene sterkest. Ikke rart, partiet slapp selv disse kreftene løs på nittitallet.

Nord-Norge på auksjon Og globalisering er begrunnelsen når AP nå også selger vårt arveSKIP M/S «Porsøy» M/S «Skandia» M/S «Sveafjell» M/S «Faste Jarl» M/S «Nordic Ice» M/S «Ice Queen» M/S «Nordic Frost» M/S «Lars Hagerup» M/S «Ludvig Andersen» M/S «Aldor Ingebrigtsen»

sølv. Norsk Hydros sølvskimrende laksegigant er på salg til Belgia. Neste skål er vårt sorte gull, når Norges olje-eierskap på sokkelen skal overlates Statoil (med et regnskapsmessig overskudd på ni milliarder!) Sånt gjør inntrykk på folk. Derfor reageres det heftig på kysten, når partiet i regjering hever auksjonshammeren for det arvesølv som kalles Oppdrettskonsesjoner. En virksomhet utviklet av norsk kunnskap og lokal kapital, forankret i viker og sund langs kysten, skal selges på auksjon – til inntekt for staten! "Fellesskapet", som det heter på retorisk? Visst er det fornuftig å kreve en grunnavgift for adgangen til pengebingene som oppdrett har skapt. Men at staten senker sitt sugerør i lokale mærer, uten tillitvekkende virkemidler for å bevare mangfold og lokalt eierskap, betyr i praksis full åpning for de største aktører, de som kjøper opp og presser ut lokalt eierskap. Dermed blir kystsonen gradvis overlatt til grådige konserner. Den landsdel som taper mest på det, er Nord-Norge, som fort kan ende opp som

en offshoreplattform, - et sted man jobber fjorten dager, for så å slippe det de neste fjorten. Mens overskuddene – og konsesjonene - følger kontantstrømmen i finansverden, unna oss.

Stalig røveri Erfaringene fra statlig forvaltning i villfisksektoren er ikke tillitvekkende. Til tross for vakre talemåter om det motsatte har statlig forvaltning ført til regional skjevutvikling, fra nord til sør, fra kysttil havfiske. Konsesjonsvilkår om lokale bindinger blir ikke estimert. Det eneste som kan motvirke en slik utarming, er lokalt eierskap og lokalt uttak av utbytte. Trolig er det bare kommunene som kan sikre varig lokal forankring av lokale ressurser. Når staten i manges øyne er synonym for AP, kan fiskeriministeren ha gitt partiet konsesjon på politisk selvskudd. Noen kaller auksjonsforslaget for FRP-politikk. Det kan også kalles statlig røveri av lokale ressurser.n Arnt Ryvold

Senja Sjøfarm as - fra Senja og ut i verden

Laksedivisjonen i Nergård-gruppen Hovedkontor: Finnsnes Tlf: 77 85 18 50, fax: 77 85 18 51

Kontakt for tilbud: CTG MARKEDSAVDELING Tlf.: 76 11 16 01 Fax: 76 11 16 38

NæringsRapport Nr.5-2000


NÆRINGSRAPPORT

44

I BOKHYLLA

Nordlendinger til to tusen "Nordlendinger til Tusen" er ført i pennen av Asbjørn Jaklin og ble utgitt av Nordlys Forlag i 1999. Boka er like aktuell i år 2000. Vi kan her lese om 32 nordlendinger som gjorde seg bemerket i det forrige årtusen. Ei slik bok har uten tvil sin berettigelse. Aasmund Olavson Vinje sa i et dikt om en foregangsmann (eller kvinne): "For folket alltid liksom fann sitt eige liv i slik ein mann. Som sol i brenneglaset skein, han samlar rein,den eld som brenn i kvar og ein". Det første man spør seg om, når man ser innholdsfortegnelsen, er selvfølgelig om utvalget er tilfredsstillende. Hvis man setter en øvre grense ved 32 personer, så er det klart at mange aktuelle må utelates, og det blir opp til forfatteren å avgjøre "hvem skal inn, og hvem skal ute stå". Etter min mening er utvelgelsen meget god. Man finner et balansert utvalg fra ulike kategorier: forfattere, komponister, malere, oppdagere, politikere,

næringslivsfolk. Som man ville vente av en bok utgitt av Nordlys Forlag, så finner man blant de utvalte flere pionerer med radikale og sosialistiske budskap (Alfred Eriksen, Gitta Jønsson, Ellisif Wessel, Aldor Ingebrigtsen). Dette er vel og bra. Kanskje er Tromsø-folk prioritert? Når "Nordlendinger til Tusen" omtales i Næringsrapport, så er årsaken den, at vi får presentert et utmerket utvalg av de som la grunnlaget for næringsliv i nord, og boka gir gjennom omtalen av disse "gründere" (Ludwik Mack, Richard With, Christian Fredriksen m.fl.) en interessant historisk oversikt over utviklingen av nordnorsk næringsliv. Samtidig får vi en underholdende beskrivelse av mange originale og interessante personer. Flere av disse foregangsmenn tilhørte de nordnorske handelshus og hadde derfor en fordel i utgangspunktet. Likevel viste flere av dem evne til nytenkning og initiativ til raskt å utnytte nye teknikker. Dette gjelder f.eks. Christian Fredriksen på Melbu. Han klarte i sitt korte liv fullstendig og varig å endre næringsliv og

levekår i en hel bygd. Andre, som f.eks. Hans A. Meyer i Mo i Rana, var i stand, på en enestående måte, å utnytte egnens egne resurser. Vi leser og hører i våre dager om norske og nordnorske herregårder. Beskrivelsene er gjerne positive. Fortellingen om Christian Figenschou i "Nordlendinger til Tusen" gir antagelig en realistisk beskrivelse som er gyldig for de fleste nordnorske handelshus. Det var nok ikke bare Christian Figenschou som skaffet seg kontroll over sambygdinger ved å sette folk i skyld og gjeld. Men omtalen av ham viser også menneskelige sider ved nessekongen. Det er i det hele tatt et typisk trekk ved boka at forfatteren på en fin måte skildrer sammensatte trekk ved personene, både sympatiske og mindre sympatiske egenskaper kommer fram, men alltid på en slik måte at vi sitter igjen med et positivt inntrykk. Ja, vi kan nesten si at vi blir glad i personen! Selv om navnene på flere av personene som omtales i boka er godt kjente, iallefall her nord, så vet de fleste av oss lite om hva de egentlig

har gjort. Vi får nå en ny mulighet til å bli kjent med menneskene bak de kjente navn. I tillegg får vi kjennskap til pionerer som nærmest er glemt, men som gjorde nybrottsarbeid som var en forutsetning for senere bedrifter. Forfatteren har gjort en ypperlig innsats når det gjelder å finne fram til nordnorske kunstnere, og det er gjort et utmerket forarbeid. I omtalen av f.eks. Hamsun, Zapffe, Blix, Ole Olsen og Regine Normann kan man godt si med forfatteren at han har utnyttet det privilegium å "dypdykke i den nordnorske historia", som det står i forordet. I de senere år blir vi bombardert gjennom massemediene med skildringer av popsangere, milliardærer, promiskuøse kongelige, mordere og andre døgnfluer. Det er storartet at en avis gir leserne verdifullt lesestoff (som motvekt til alt det idioti som massemediene ellers publiserer). Boka ble sikkert benyttet som julegave i fjor. Den er nøyaktig like aktuell i år, og i mange år fremover. Selve grunntemaet i boka er så godt at det kan videreutvikles. Selv om

"Nordlendinger til Tusen" er blitt et oppslagsverk når det gjelder nordnorske "åndshøvdinger", savnes kanskje navn. Det har jo levd så mange navnkundige her nord. I neste utgave vil vi kanskje få lese om Ole Tobias Olsen og Matti Aikio, og tenk når med tiden, f.eks. følgende navn blir aktuelle: Åse Nordmo Løvberg, Arvid Hansen, Arthur Arntsen, Simon Slåttvik, Sverre Stenersen og Bjørn Wirkola. Nordlendinger til Tusen er en usedvanlig vellykket bok. Den er velskrevet og etterrettlig og bidrar til å klarlegge på en underholdene og opplysende måte nordnorsk historie gjennom dens foregangskvinner og menn. Det er grunn til å være takknemlig overfor Asbjørn Jaklin og hans hjelpere for denne bok, som kanskje med tiden vil få sin plass ved siden av Vett og Uvett og Nordlands Trompet. Trond Berg Trond.berg@bio.uio.no

- begge bøkene anbefales som julegave av NæringsRapport

Simonsens største lykke... Vi har alle våre meditasjons og påfyllingsmetoder. Noen elsker å gå gå tur i fjellet, noen betrakter helga som mislykket om havfisketuren ble utsatt, og noen elsker stå i elva og fryse på forplantningsinnretningene. Og tilslutt, noen få av oss klarer å skrive overbevisende bøker om lidenskapeli-

ge forhold til dette og hint. Målselvingen Willy Roger Simonsen har gjort det. Menighet La det være helt helt klart, det er ingen ordinær bok Simonsen har avstedkommet. Jeg tenkte at det ville være morsomt for undertegnede å anmelde en bok, til en forandring. Jeg hadde til og med innledningen klar. Jeg skulle skryte av at boka var skrevet på et for meg lettfattelig språk, nemlig norsk. Men du og du, der bommet jeg fælt. Boka heter "Mitt Nord"

og er en utrolig samling ukjente begreper, både lokale og uttrykk knyttet til det faglige forbundet med å fiske med tamme fluer. Dermed kan en med engang si at boka stiller krav til leseren. Og leseren finner en kanskje først og fremst blandt den menighet som benytter fisking og jakt som åndelig påfyll. Og husk, vi snakker her om folk som til og med har navn på fluene, i føge boka ? !

Rakettforsvar En del av uttrykkene må nevnes. Hva sies om : "lett anrettet markdrag", "kasteredskap på lettspinn", eller selve rosinen : o,15mm i spissen på flytesnora som løper ringene på ei progressiv stang i klassen AFTM-4. ??? !!For en ihuga asfaltcowboy hører dette ut som en ny type stjerneraketter lansert av en lettere forvirret presidentkandidat fra borti der. Men, det er altså slik at mange finner sine høytidsstunder på fjellet, ved vannet eller ved elva. Og for denne egnere krets av befolkninga er dette altså daglige uttrykk, og boka er et oppkomme av slike. Jeg må innrømme at jeg nok ikke klarte å få tak i hva de holdt på med i unge Simonsens dager på fjellet, men boka er lettlest og svært underholdende.

Homofili Eksempelvis kan jeg nevne at Simonsen med venner og familie til sta-

NæringsRapport Nr. 5-2000

dighet drev på og skjøt etter "Jens’er". Du verden. Atter et Fpr-menneske med sterke aversjoner mot minoritetsinnblanding i den norske fauna. Og her snakker Simonsen uten blygsel om både hvite og brune "Jens’er". Hm,tenkte jeg. En rask telefon til forfatteren avslører imidlertid at det det er snak om er ryper. Hvite og brune ryper som faktisk kalles for Jense’er blandt de som bor på østsida av E6 i Målselv. Nå kan vi selvfølgelig fabulere litt over hva som kan ha skjedd med folk som kaller rypa for Jens, og det attpå til i fullt alvor. Gjør gjerne det.

3000 bøker Boka "Mitt Nord" trykkes i første opplag i 3000 eksemplarer. Forfatteren har investert rundt 20.000 kroner i utgivelsen og håper selvfølgelig på at boka blir utsolgt. Boka skal promoteres gjennom foredrag med lysbilder på forskjellige sammenkomster som arrangeres av blandt andre Jeger og Fiskeforeninga. Boka inneholder et drøss fantastiske bilder og jeg tviler ikke et sekund på at boka er en glimrende julegave for både erklærte naturelskere og sofanaturelskere. Språkføringa er litt spesiell. Forfatteren kaller det for radikalt bokmål,og jeg må nok være enig i det. Men ordvalget er variert, og bidrar til at jeg faktisk trives i Simon-

NÅR DAGENE BLIR LYSE.: Forfatter Willy Roger Simonsen lovpriser naturen i sin nye bok

sens lille verden, selv om mange forklaringer på hva som brukes som jakt eller fangstmiddel ofte skaper noen utrolige assosiasjoner oppe i hodet mitt.

Debut "Mitt Nord" er forfatteren Willy Roger Simonsens første bok. Simonsen ble født i Tromsø i 1954, men ble i ung alder deportert til Bakkehaug i Målselv. Her lærte Simonsen å sette pris på, samt å bruke naturen. Vi anbefaler boka og ønsker Simonsen lykke til.■ (GuLI)gulind@c2i.ne

NæringsRapport nr. 5 - 2000  
NæringsRapport nr. 5 - 2000  

Fiskeri/oppdrett/maritim økonomi - Graderte tabeller på: - Omsetning, lønnsomhet, soliditet - Økonomianalyser

Advertisement