Page 1

โปรแกรม Aurora 3D Animation จัดทำำโดย นำย. สุ รดิษ เจริญกิจวิวฒ ั น์ 55523315019 AD.01


หน้ ำจอโปรแกรม Aurora 3D Animationc และแถบกำรใช้ งำน

1. Toolbar - เป็ นแถบเครื่องมือ แถบเครื่องมือข้ อควำม แถบเครื่องมือรู ปร่ ำง และ กล่ องเครื่องมือ

-

สร้ ำงหน้ ำกระดำษ

-

เปิ ดงำนที่มีอยู่ในเครื่อง

-

บันทึกงำนปัจจุบันภำยใต้ชื่อปัจจุบัน

-

บันทึกงำนปัจจุบนั ภำยใต้ ชื่อใหม่

-

แสดงหน้ ำจอปัจจุบันให้ เป็ นภำพ

-

ตัดสิ่งที่เลือก

-

คัดลองสิ่งทีเ่ ลือก

-

วำงสำำเนำทีเ่ ลือกหรือตัดสิ่งที่เลือก

-

ลบสิ่งที่เลือก


-

คัดลอกรู ปแบบทีเ่ ลือกไปหำรู ปแบบอืน่ ๆ

-

แก้ไขข้ อควำมดังกล่ำวอำจจะเป็ นทั้งภำพหรือรู ปแบบ 3 มิติ

2 Text Toolbar -

เลือ กแบบอัก ษรของข้อ ความปัจ จุบ ัน •

เปลีย่ นขนำดของข้อควำมปัจจุบัน

เปลีย่ นอัตรำขนำดตัวอักษรของข้อควำมปัจจุบันเปลีย่ นรู ปแบบของข้ อควำมทีบ่ ำงครั้งคุณต้ องกำร ยืดหรืออัดรีดควำมกว้ ำงของข้อควำม เปลีย่ นให้ เป็ นแบบอักษรทีห่ นักกว่ ำ เปลีย่ นเป็ นแบบอักษรตัวเอียง เปลีย่ นข้อควำม 2D มีเงำ กำรเปลีย่ นชนิดข้อควำมสลับ 2D/3D เปลีย่ นคุณสมบัติข้อควำม

3 Shape Toolbar –

-

เปลีย่ นขนำดของตำำแหน่ งกำรหมุนและขนำดเปลีย่ นขนำดและกำรหมุนต้ องป้ อน 'Enter'กุญแจ

สำ ำคัญที่จะใช้ มัน

-

เปลีย่ นสี , รู ปร่ ำงเติมเนือ้ แปรรู ปเนือ้ อัลฟำและเนือ้ ภำพเคลือ่ นไหว

-

เปลีย่ นสี ด้ำนข้ำงของรู ปร่ ำงเนือ้ แปรรู ปเนือ้ อัลฟำและเนือ้ ภำพเคลือ่ นไหว


-

เปลีย่ นประเภทรู ปร่ ำงมุมสู งมุมยกนูนกลม

-

กำรเปลีย่ นชนิดรู ปร่ ำงเช่ นสี่เหลีย่ มผืนผ้ ำวงกลม

-

เปลีย่ นคุณสมบัติรูปร่ ำงขนำดของขอบรู ปหลำยเหลีย่ ม

-

กำรเปลีย่ นสี ข้อควำมของเนือ้ ภำพแปรรู ปเนือ้ อัลฟำและภำพเคลือ่ นไหวของเนือ้ ภำพ

-

เปลีย่ นโครงร่ ำงสีข้อควำมของเนือ้ ภำพแปรรู ปเนือ้ อัลฟำและเนือ้ ภำพเคลือ่ นไหว

-

เปลีย่ นข้อควำมประเภท 3 มิติมุมสู งมุมยกนูนกลม

-

จัดขนำด, ตำำแหน่ ง, กำรหมุน, ขนำด

-

เปลีย่ นกำรสะท้ อน เปลีย่ นพืน้ หลังให้ เลือกสี , ภำพ Skybox, หรือพืน้ ผิวแบบไดนำมิก

4 Toolbox – -

เลือกโหมด

-

เพิม่ ข้อควำม

-

เพิม่ สี่เหลีย่ ม

-

เพิม่ สี่เหลีย่ มผืนผ้ำ

-

เพิม่ วงกลม

-

เพิม่ สี่ เหลีย่ มเว้ ำ

-

เพิม่ เหลีย่ มนูน

-

เพิม่ รู ปร่ ำงโค้ ง

-

เพิม่ ลูกศรรู ปร่ ำง


-

เพิม่ รู ปร่ ำงข้อควำม

-

เพิม่ รู ปร่ ำง SVG

-

เพิม่ รู ปร่ ำงฟรี

-

นำำเข้ำไฟล์ SVG เพือ่ เพิม่ รู ป

-

เพิม่ รู ปก้อน

-

เพิม่ รู ปก้อนกลม

-

เพิม่ รู ปทรงกลม

-

เพิม่ รู ปกรวย

-

เพิม่ รู ปกระบอก

-

เพิม่ รู ปแหวน

-

เพิม่ รู ปของแข็งหมุนเวียน

-

เพิม่ รู ปภำพ

-

เพิม่ รู ปแบบ 3 มิติ

5 . Properties – หน้ ำต่ ำงคุณสมบัติให้ รูปร่ ำงจำำนวนมำกและรูปแบบข้อควำมและคุณสำมำรถเปลีย่ น คุณสมบัติ


•เลือกหน้ ำแท็บ NodeStyle ประกอบด้วยโหมดข้ อควำมและรู ปร่ ำงจำำนวนมำกและรู ปแบบข้ อควำม มีหลำยลูกเล่ น

6 . Render window - หน้ ำต่ ำง Render แสดงเนือ้ หำปัจจุบัน


7 . Animation window – โหมด ดพฟทำำ สำมำรถแก้ไขในหน้ำต่ำงภำพเคลื่อนไหว

เลือกโหมด แสดงกรอบสำ ำคัญของโหมดที่เลือกกที่สำำคัญคือกำรแสดงเป็ นเส้ นสี ดำำ จำำนวนมำกคุณสำมำรถคลิกที่เส้ นสี ดำำเพือ่ เลือกกรอบสำ ำคัญที่เลือก ปรำกฏเป็ นเส้ นสีฟ้ำคุณสำมำรถลำกกรอบสำำคัญในกำรเปลีย่ นตำำแหน่ งมัน คลิกที่หน้ ำต่ ำงสำมำรถ เปลีย่ นตำำแหน่ งปัจจุบันของระยะเวลำ คุณสำมำรถลำกเพือ่ เปลีย่ นมัน เลือกตำำแหน่ งปัจจุบันของเวลำ แสดงตำำแหน่ งปัจจุบัน (ในวินำที) แสดงควำมยำวของระยะเวลำ เลือกประเภทควำมเร็วของโหนดภำพเคลือ่ นไหวเชิงเส้ นหมำยถึงควำมเร็วจะไม่ เปลีย่ นแปลงในภำพเคลือ่ นไหวที่คุณสำมำรถเลือกอืน่ ๆ เพือ่ เปลีย่ นควำมเร็วในกำรเคลือ่ นไหว, speeded up หรือชะลอตัวลง เลือกโหมดให้ ห่ำงกัน เลือกเพิม่ คีย์เฟรมโดยอัตโนมัติหรือด้ วยตนเอง ถ้ ำเลือกตัวเลือกนี้ เมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลง คุณสมบัติของโหนด คีย์เฟรมจะเพิม่ โดยอัตโนมัติ เพิม่ กรอบสำำคัญที่ตำำแหน่ งปัจจุบัน ลบคีย์เฟรมปัจจุบันของระยะเวลำ เลือกคีย์เฟรมก่อนหน้ ำของตำำแหน่ งปัจจุบนั


เล่ นภำพเคลือ่ นไหว หยุดกำรเคลือ่ นไหว เลือกคีย์เฟรมถัดไปของตำำแหน่ งปัจจุบนั เปลีย่ นอัตรำส่ วนของหน้ ำต่ ำงแสดงผล ส่ งออกภำพเคลือ่ นไหวเป็ นลำำดับวิดีโอแฟลชหรือภำพ

โปรแกรม aurora 3d animation  
โปรแกรม aurora 3d animation  
Advertisement