Page 24

24 I TÉMA

Kúpna zmluva v zahraničnom obchode Nezanedbateľnou otázkou pri príprave kúpnej zmluvy je aj otázka použitého jazyka. Kúpna zmluva v zahraničnom obchode je vyjadrenie vôle dvoch (ale i viac) subjektov realizovať predaj a kúpu tovaru. Medzi zúčastnenými stranami, ktoré túto zmluvu uzatvárajú zakladá právny vzťah – predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpnej zmluvy a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. Kúpnu zmluvu sa odporúča uzavrieť v písomnej forme. Zástupcovia zúčastnených firiem na rokovaní musia vzájomne vedieť o tom, že ich partner je oprávnený za svoju firmu takýto záväzok urobiť. Toto je potrebné dokladovať výpisom z obchodného registra. Pre krajiny Európskej únie je podnikateľský register dostupný na: www.ebr.org Nezanedbateľnou otázkou pri príprave kúpnej zmluvy je aj otázka použitého jazyka pri písomnej forme zmluvy. V praxi sa používa „neutrálny“ jazyk, ktorému zúčastnené strany rozumejú (napr. angličtina), alebo sa vypracováva dvojjazyčná verzia zmluvy, pričom sa zúčastnené strany dohodnú na tom, ktorá z oboch verzií je rozhodujúca pri riešení sporov.

(z pravidla viacero dodávateľov naraz) k zaslaniu ponuky. Predbežný dopyt môže byť vo forme žiadosti o zaslanie katalógu a ďalších informácií (prevažne technického charakteru) o výrobku. Cieľom je získanie informácií o cene, kvalite, technických parametroch a možnostiach výrobku, platobných podmienkach, dodacej lehote atď. Dopytujúca firma neoslovuje v tomto prípade konkrétne firmy, ale prostredníctvom celosvetovo známych informačných kanálov svoju požiadavku zverejní a čaká na odozvu od potenciálnych dodávateľov.

fáze prípravy exportnej ponuky je jedným zo základných krokov stanovenie vlastnej hodnovernej exportnej ceny výrobku tak, aby bola zisková a zároveň na vybranom trhu reálna a konkurencieschopná. Je dôležité pri kalkulácii predajnej ceny uvažovať o nákladových položkách spojených s uzatvorením a realizáciou medzinárodného kontraktu. Štruktúra obchodnej zmluvy  • •

Ponuka V momente, keď zahraničný importér reaguje na ponuku, je potrebné mu zaslať ponuku upresňujúcu podmienky predaja. V praxi sa v tejto fáze väčšina firiem spolieha na spoluprácu s dopravcom s ohľadom na kalkuláciu ceny ponúkaného tovaru.

Skôr ako dôjde k rokovaniu o kúpnej zmluve a jej podpisu, predchádza jej niekoľko veľmi dôležitých krokov. Jedným z nich je dopyt.

Pokiaľ po ponuke nenasleduje obvykle objednávka, alebo návrh na ďalšie prerokovanie podmienok príp. kontraktu, spýtajte sa, či je možné získať záväznú objednávku zmenou ponúkaných podmienok. Ak je ponuka v stanovenom termíne prijatá bez odchýlok, má sa za to, že medzi oboma stranami došlo k zjednaniu platnej kúpnej zmluvy.

Dopyt

Stanovenie kúpnej ceny

Dopytom vyzýva záujemca o tovar potenciálneho dodávateľa tovaru

Cena tovaru patrí k podstatným náležitostiam kúpnej zmluvy. Vo

• • • •

• • • • • •

meno a adresa dodávateľa, meno a adresa kupujúceho úplný popis dodávaného tovaru, vrátane popisu balení, čísla z colného sadzobníka, uvedenie rozmerov, hmotnosti a pod. cena vrátane zliav, platobné podmienky, spôsob platby použitá mena pri predaji a pri platbe dodacie podmienky vrátane predpokladaného termínu dodania alebo odoslania vymedzenie vlastníctva k tovaru – kedy a kde vlastnícke práva prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho spôsob dopravy zodpovednosť a doprava, poistenie, bankové poplatky bankové a iné záruky dokumentácia požadovaná kupujúcim platné právo v prípade sporov arbitrážne konanie ako alternatíva k súdnemu riešeniu sporov

Jednou z dôležitých súčasti kúpnej zmluvy je zjednanie miesta

Profile for Národná agentúra pre rozvoj MSP

Podnikanie I Február 2015  

Pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou

Podnikanie I Február 2015  

Pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou

Profile for nadsme
Advertisement