Page 1

Kto si vyrobí sám, ten je pán


OBSAH

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2011

4

Podnikateľka Slovenska Kto si vyrobí sám, ten je pán - rozhovor

6

Výpis z obchodného registra vám vydá už aj notár

9

Keď dôvera u čínskeho partnera znamená viac ako podpísaná zmluva vo vrecku

10

Inovatívny čin roka Súťaž

11

Choďte sa inšpirovať Semináre

13

Novinky z daňovej oblasti pre daňové priznanie 2012 v kocke - Právna poradňa 16 Tlačiť na zamestnancov sa nie vždy oplatí

19

Kalendár podnikateľa marec 2012 Príloha

21

Citát na mesiac marec: “Nikdy sa neodpútavaj od svojich ilúzií! Keď zmiznú, budeš síce ďalej existovať, ale prestaneš žiť.”

Mark Twain

ADRESA REDAKCIE:

elektronický časopis o všetkom, čo potrebuje vedieť malý a stredný podnikateľ Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Miletičova 23 821 09 Bratislava 2 heslo: „podnikanie“

KONTAKTY: tel.: +421-2-50 24 45 09 fax: +421-2-50 24 45 01 podnikanie@nadsme.sk

www.nadsme.sk www.msponline.sk www.obchodnypartner.sk www.podnikatelkaslovenska.sk www.ambasadorka.sk

ŠÉFREDAKTORKA:

Jana Katreniaková

REDAKTORI:

Oľga Nemethová Marta Kubrická

GRAFICKÁ ÚPRAVA:

Andrej Lančarič

PRÍJEM INZERCIE:

podnikanie@nadsme.sk

NARMSP vznikla v roku 1993 za účelom podpory a rozvoja malého a stredného podnikania na Slovensku. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so súhlasom vydavateľa. NARMSP ©


2%

6 krokov ako poukázať

Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama, nezabudnite v ňom vyplniť kolónku na poukázanie 2 %. 1. V  yplňte daňové priznanie a v ňom hľadajte:  ▪ t yp A - VIII. oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby ▪ typ B - XIII. Oddielu - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona 2. V  yberte si jedného šťastlivca, ktorému venujete vaše 2 %. Ak nie ste ešte rozhodnutí, hľadajte napr. na rozhodni.sk, dvepercenta.sk alebo na notar.sk. Aby prijímateľovi mohol byť poukázaný 2 % podiel zaplatenej dane, musí byť prijímateľ uvedený v tomto zozname. 3.  Vypočítajte 2 % (maximálna suma) zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Minimálna suma, ktorú môžete venovať je 3,32 eur. Môžete venovať aj menej ako 2 %, musí to však vždy byť minimálne 3,32 eur. 4. D  oplňte identifikačné údaje o prijímateľovi.

% 2

5. R  iadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2012 na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska a do tohto termínu aj daň z príjmov zaplaťte. 6. D  aňový úrad má po kontrole vami uvedených údajov 90 dní na to, aby previedol venovanú sumu na účet príjemcu, ktorého ste si vybrali. Poznámky:

▪ peniaze na účty príjemcov prevádza daňový úrad, preto nepotrebujete vedieť jeho číslo účtu ▪ na poukázanie 2 % vám stačí iba tlačivo DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY ▪ ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

I3


Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2011 Termín na podanie daňových priznaní k dani z príjmov sa blíži a preto by si každý daňovník mal v prvom kroku uvedomiť, či je, alebo nie je povinný daňové priznanie podať, alebo sú aj prípady, kedy sa daňové priznanie podať oplatí. Všeobecné informácie • Daňové priznanie je povinný daňovník podať pokiaľ úhrn jeho zdaniteľných príjmov prekročil čiastku 1779,65 euro.

• Nezdaniteľná časť základu dane sa môže znižovať až úplne na nulu v závislosti od dosiahnutého základu – jedná sa o tzv. „milionársku daň“.

• Sadzba dane z príjmov je 19 %.

• Pokiaľ má daňovník príjmy podľa § 5 - 8 zákona o dani z príjmov (zo zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti, kapitálového majetku a ostatných príjmov) podáva daňové priznanie typu B.

• Nezdaniteľná časť základu dane na rok 2011 je 3 559,30 euro, to je čiastka, na ktorú má nárok každý daňovník a ktorá sa mu nezdaňuje.

• Termín na podanie daňového priznania je 2. 4. 2012, u fyzických aj právnických osôb je možné predĺžiť túto lehotu podaním

• Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého príjmy neprekročili čiastku 1 779,65 euro ale vykázal daňovú stratu.

4 I I

oznámenia správcovi dane najviac o 3 mesiace, resp. o 6 mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia. Oproti dosiahnutým zdaniteľným príjmom zo samostatnej zárobkovej činnosti je možné si uplatniť výdavky. Výdavky je možné uplatniť ako preukázateľné (skutočne vynaložené) alebo ako paušálne percentom z príjmov. Výdavky percentom z príjmov • 40 % (u daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu - § 6 ods. 10) • 25 % (u daňovníka s príjmami z príležitostnej


poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva - § 8 ods. 9). K výdavkom uplatňovaným percentom z príjmov je možné pripočítať preukázateľne uhradené príspevky na odvody zdravotného a sociálneho zabezpečenia. Príjmy oslobodené od dane Za rok 2011 do výšky 500 euro je možné uplatniť oslobodenie príjmov v tejto výške, ak ide o: • príjmy z prenájmu a z príležitostných činností vrátane príjmov • z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva • a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí podľa § 8 ods. 1 písm. a), (ak takto vymedzené príjmy neznížené o výdavky sumu 500 eur presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu). Nezdaniteľné časti základu dane • Daňovník so základom dane do 18 538 eur si môže uplatniť nezdaniteľnú časť v sume 3 559,30 eur • Daňovník so základom dane vyšším než 18 538 eur si môže uplatniť nezdaniteľnú časť v sume 8 193,80 eur mínus jedna štvrtina jeho základu dane. Vzorec: 8 193,80 mínus (základ dane/4)

Nezdaniteľná časť na manželku • Daňovník so základom dane do 32 775,18 eur si môže odpočítať nezdaniteľnú časť na manželku vo výške 3 559,30 eur (ak manželka nemá žiadne príjmy). • Ak má manželka / manžel vlastný príjem potom si môže daňovník odpočítať nezdaniteľnú časť iba ako rozdiel sumy 3 559,30 eur a vlastných príjmov manželky / manžela. • Ak sa príjmy manželky rovnajú 3 559,30 eur neodpočíta si nič. Teda nezdaniteľná časť je v tomto prípade 0 eur   Nezdaniteľná časť na účelové sporenie sa už v roku 2011 nedá uplatniť.   Do termínu na podanie daňového priznania, teda do 2. 4. 2012 alebo do predĺženého termínu oznámeného daňovému úradu je vypočítaná daň z príjmov aj splatná. Daň je možné uhradiť hotovostne do pokladne daňového úradu alebo bezhotovostným prevodom.  Pri úhrade je nutné použiť osobitný účet daňovníka pre daň z príjmov a VS = 1700992011. Pokiaľ zistí daňovník, že v daňovom priznaní pochybil, pokiaľ je to v termíne na podanie priznania, podáva opravné daňové priznanie, pokiaľ je to po termíne na podanie priznania, podáva dodatočné daňové priznanie.  

Stiahnite si: Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

ZISTITE SI ČÍSLO ÚČTU PRE DAŇOVÉ ÚČELY SAMI V priebehu decembra a januára Daňové riaditeľstvo SR v súčinnosti s Ministerstvom financií SR informovalo listom všetky registrované daňové subjekty o závažných zmenách v platení daní. Doručovalo oznámenia, v ktorých príslušný Daňový úrad oznamoval základné číslo účtu pre platenie dane, ktoré je jedinečné pre každý daňový subjekt. Mnoho subjektov si toto oznámenie neprevzalo alebo im nebolo doručené oznámenie o zásielke. Na pracoviskách daňových úradov bolo možné na základe predloženia identifikačných údajov dostať osobne oznámenie o základnom čísle účtu daného subjektu. V týchto dňoch však Finančná správa zverejnila na svojej stránke pomôcku, ktorou si môže daňové subjekty overiť svoje nové číslo účtu aj bez osobnej návštevy daňového úradu. Tento údaj je možné získať na stránke: pki.drsr.sk/pomocka.jsp I5


Kto si vyrobí sám, ten je pán Slováci sú nielen pracovitý národ, ale i tvorivý s neskonale šikovnými rukami a iskrivými nápadmi. Ako ich však združiť pod jednu „strechu“ a ponúknuť im priestor, aby tieto nápady nezapadali prachom? Rukavicu hodenú do ringu zdvihla Saša Šmidáková, zaujímavá, neprehliadnuteľná mladá dáma, víťazka kategórie ÚSPEŠNÁ ŽIVNOSTNÍČKA. Jej internetový portál SAShE.sk poskytuje možnosť tisícom autorom predávať svoje výrobky zo všetkých kútov Slovenska bez rozdielu veku, vzdelania, pohlavia, sociálneho statusu, či zdravotného postihnutia. Svet SAShE je neskutočne farebný, veselý a čo je hlavné, podporuje domácich autorov a propaguje ich tvorbu. Medzi iným Alexandra pravidelne organizuje akciu Art Picnic či kurzy PoTvoRa. Vyhlásili vás za najlepšiu živnostníčku roka 2011. Čo vám prebehlo mysľou, keď zaznelo vaše meno? Bola som veľmi rada, že po mojom boku sedí mamina, ktorá ma počas slávnostného večera odovzdávania cien sprevádzala. Ďakujem jej za 6I

väčšinu úspechov vo svojom živote, vždy mi dávala motiváciu klásť si vysoké ciele a preto ma potešilo, že mohla so mnou prežiť ocenenie mojej práce za posledné roky. Podnikanie v dnešnej dobe vôbec nie je jednoduché. Ako to vyzeralo u vás na

začiatku? V čom ste videla najväčšie prekážky? U mňa nesmierne pomohla zdravá naivita spojená so zaťatosťou. Preto som sa od myšlienky skúsiť na Slovensku rozprúdiť handmade dizajn nedala odradiť napriek tomu, že som vedela, akí sú Slováci nedôverčiví a opatrní zákazníci, ako sú ešte stále vyprahnutí po komerčných produktoch, ktorých sa im dlhé roky nedostávalo a zároveň v akej ťažkej sociálnej situácii sa mnohí nachádzajú. Prekvapivo mnohé obavy sa nakoniec ukázali ako zbytočné. Práve naopak, neistá ekonomická situácia za posledné roky priklonila Slovákov opäť k tradíciám


a istotám remesla, domácich značiek a vlastnej výroby. Začiatky, ale aj ďalšie a ďalšie výzvy, ktoré prichádzajú s rozvojom nášho podnikania, mi pomáhal a pomáha preklenúť najmä priateľ Juraj Mikláš, ktorému to marketingovo a obchodne myslí a je tou správnou protiváhou k môjmu odhodlaniu vstupovať do nových výziev. Spoločným úsilím sa nám podarilo vytvoriť internetový obchod pre handmade výrobcov, ktorý je od začiatku postavený na vysokej profesionálnej úrovni, ale zároveň si uchováva hravé čaro a pohodovú atmosféru. Ako bojujete s krízou? Existuje podľa vás vôbec nejaký trik na to, ako ňou preplávať bez ujmy? Rukodielna výroba sa v čase krízy ukazuje ako správna cesta. Nás na SAShE.sk

nesmierne teší, že sa domácej handmade tvorbe podarilo zbaviť nechceného nádychu alternatívy a stáva sa z toho životný štýl, či dokonca módny trend. Nedávno sme začali skloňovať heslo „Kto si vyrobí sám, ten je pán“, ktoré najlepšie vystihuje výhodu ručnej tvorby, či už sú to módne, interiérové doplnky, úžitkové umenie, ľudové remeslo alebo dizajnérske kúsky. SAShE.sk ako projekt zatiaľ krízu nepociťuje. Pri spustení pred dvoma rokmi zaplnil obrovskú dieru na trhu, na ktorom dovtedy autori nemali priestor, kde by svoju tvorbu zviditeľnili a z tohto úspechu čerpáme dodnes. Ako som už spomínala, je stránka a jej pridružené aktivity realizovaná s maximálnou možnou profesionalitou a môžeme sa preto oprieť o kvalitný produkt, ktorý komunita nám naklonená oceňuje najmä v čase krízy.

Čo alebo kto vám pomáha v najťažších chvíľach vstať, naštartovať sa a ísť ďalej? Som veľkým fanúšikom originálnych a krásnych vecí, šperkov, módy, rozkošných hračiek, vychytávok do domácnosti, obrazov. Predstava, že im pomáhame nájsť svojich majiteľov ma veľmi teší. Zároveň som vždy túžila mať vo svojej pracovnej náplni aspoň nejakú formu pomoci ľuďom. SAShE to je v prvom rade takmer 5 000 príbehov jednotlivých autorov. Viacerých poznáme osobne, prostredníctvom stránky sme spoznali osudy mnohých a vieme, že tvorba je pre nich nielen koníčkom a relaxom, ale často aj výpomocou do rodinnej pokladne, začlenením do spoločnosti, barličkou pri zdravotnom probléme, alebo len obyčajnou radosťou popri klasickom šedivom zamestnaní. Je príjemné starať sa o to, aby mali dôstojný priestor pre prezentáciu výsledkov svojej tvorby. Niekto má všetko usporiadané a naplánované na chlp, niekto splašene pobehuje hore dolu a nestíha. Ako vyzerá Váš bežný deň? Nedávno som po troch rokoch workoholického záprahu vrátila do svojho života klasický pracovný čas a slovíčko „padla“. Prenajala som si malú kanceláriu a snažím sa pracovať cez deň maximálne efektívne, aby som si večer mohla spokojne vyložiť nohy na stôl. Práca s internetovým obchodom, ktorý je vždy po ruke, totiž zvádza k nekonečnému I7


naťahovaniu pracovného času, ponocovaniu a víkendovému doháňaniu. Doma som si preto schválne ponechala len mini počítač, na ktorom sa nedá pracovať dlho :D. Zaviedla som si v pracovnom týždni dni určené na „stretká“ a dni, kedy sedím celý deň v kancelárii, objednám si obed a intenzívne makám. Večer potom môžem s kľudom navariť nejakú chutnosť, štrikovať si, relaxovať, alebo zájsť na nejaký kreatívny kurz do našej PoTVoRy.

8I

Ako oddychujete? Najradšej tvorbou. Je to dokonalý relax. Pri tvorbe vykonáva mozog úplne iné operácie, ako pri bežnej práci, ruky sú zamestnané a hlava v podstate oddychuje. Baví ma všetko, aj klasické domáce štrikovanie večer pri telke, aj nové trendové techniky ako napríklad výroba štýlových odznakov, varenie voňavého mydla, nažehľovanie cool motívov na tričká.

Váš najobľúbenejší šperk..

Čo alebo kto Vám vie spraviť najväčšiu radosť?

Juj, ťažká otázka, som veľmi šperkový typ. Milujem všetky ručne robené šperky, ktoré som dostala od SAShE ľudí. Každý má svoj príbeh. Pamätám si kto ho vyrobil, kedy mi ho podaroval, čo mi k tomu povedal... Ani jeden nevytŕča, ani nezaostáva, spoločne vytvárajú príbeh SAShE a umelecky dotvárajú môj šatník, aj život.

Objednávka na SAShE. Je to úplne iná forma nakupovania. Ak si nájdem čas, aby som sa popozerala po galériách našich autorov a padne mi do oka štýlové sako alebo skvelý náhrdelník, viem sa dohodnúť na jeho úprave pre moje potreby, zmena farby, strihu... a potom čakám túžobne na žltý lístok v schránke, bežím na poštu a z obálky vyslobodím

svoj nový jedinečný kúsok, ktorému niekto venoval svoj čas a lásku. Je to skvelé. Nesplnený sen... Domček so záhradou, višňou a lavičkou a biely psík s červenou šatkou na krku... www.sashe.sk


Výpis z obchodného registra vám vydá už aj notár Od decembra minulého roku je možné získať jednoducho výpis z obchodného registra (OR) priamo u notára. Je to dostupnejšia, rýchlejšia a hlavne lacnejšia možnosť. Už cez 9 000 výpisov Výpis z OR bolo možné v minulosti získať len cez okresné súdy. Tam podnikateľ musel prísť už s vopred zakúpenými kolkami a podať si žiadosť o výpis. Celá administrácia bola zdĺhavá a časovo náročná aj pre cestovanie, nakoľko v SR pôsobí len 8 okresných súdov, ktoré vydávali tieto výpisy. Od decembra minulého roku každý notársky úrad vydá na počkanie výpis z OR. „Podnikateľ si môže cez portál www.notar.sk zistiť, ktorý notársky úrad má najbližšie. Na stránke tiež nájde informácie o úradných hodinách spolu s kontaktom na vybraného notára,“ hovorí

JUDr. Miroslav Pavlovič, viceprezident Notárskej komory. O vydávanie výpisov z OR je značný záujem. Od decembra vydali notári cez 9 000 výpisov z OR. Poplatok za vydanie výpisu je od 2,44 eur a závisí od počtu strán daného výpisu. Zmeny v OR Avšak vykonať zmeny v OR nie je až také rýchle a jednoduché. Návrh do OR je tiež možné podať u notára elektronicky. Notár skontroluje dokumentáciu a podá návrh na súd. Vyšší súdny úradník rozhodne o vykonaní zápisu resp. zmeny OR do 5 dní od podania návrhu. Aj keď dnes sú po technickej a odbornej

stránke notári pripravení robiť zmeny na počkanie v OR, vykonávať túto činnosť neumožňuje platná legislatíva. V Rakúsku je to jednoduchšie Notári v Rakúsku už niekoľko rokov nielen vydávajú výpisy elektronicky, ale aj zapisujú zmeny do obchodného registra. Tak pomáhajú zlepšovať podnikateľské prostredie a byť nápomocní podnikateľom, ktorí nemajú veľa času riešiť administratívu a čakať niekoľko dní na vykonanie zmien v OR. „Notári spravovaním OR v Rakúsku pomáhajú podnikateľom a aj odbremeňujú súdy. Verím, že aj na Slovensku je priestor na takúto zmenu, aby aj u nás podnikatelia mohli vykonať zmeny v OR na počkanie,“ uzatvára Miroslav Pavlovič. I9


Keď dôvera u čínskeho partnera znamená viac ako podpísaná zmluva vo vrecku Radi by ste začali obchodovať s Čínou? Pred vstupom na čínsky trh si podnikateľ musí zodpovedať niekoľko otázok. Jednou z nich je, ako sa vyrovná s kultúrnymi rozdielmi. Pamätajte, kľúčové slová sú poznanie obchodného partnera, jeho obchodných zvyklostí, získanie si jeho dôvery, schopnosť nadviazať a udržať podnikateľské vzťahy, zvládnuť komunikáciu s inou kultúrou, ako aj uspokojivo riešiť prípadné konflikty, resp. im predchádzať. Ako sa teda prejavujú kultúrne rozdiely v týchto situáciách? Chcú vás spoznať Čína je kultúra i v biznise orientovaná na vzťahy. Čínsky partner si vás bude chcieť najskôr „oťukať“, preveriť, bude vás chcieť spoznať, zistiť o vás čo najviac informácií ako o človeku. To, čo je pre Európana často strata času, je pre Číňana základný stavebný kameň biznisu – totiž preverenie dôveryhodnosti partnera na základe jeho osobného spoznania. 10 I

V Číne sa preto pripravte na dlhý proces vyjednávania. Naši podnikatelia sú často nešťastní, že „už trikrát videli Čínsky múr“, ale ešte nepokročili v rokovaniach o svojom produkte. Dôležité je si uvedomiť, že Číňania sa nám prispôsobovať nebudú. Oni to nepotrebujú, preto bude lepšie, keď sa dokážeme prispôsobiť pravidlám čínskeho trhu my, čím získame výhodu pre svoj konkrétny obchod. Napríklad tak, že si

uvedomíme, že úvodnú fázu neuponáhľame a využijeme ju na vybudovanie dôvery a pevných vzťahov. Pozor však na zneužívanie. V Číne sa nájdu aj takí, ktorí sa nechajú pozývať na obedy do drahých reštaurácií, na rôzne podujatia, ale nemajú potenciál ani záujem nadviazať žiaden biznis. Preto si treba obchodného partnera najskôr vždy preveriť. V Číne je získanie dôvery dokonca viac ako podpísaná zmluva vo vrecku. Číňania pomerne ľahko podpíšu zmluvu, ale nie je vôbec výnimkou, že na druhý deň otvoria niektoré body už podpísanej zmluvy. Na tretí deň sú schopní prísť s ďalšími


„vylepšeniami“. Podnikateľa, zvyknutého všetko úsilie zamerať na podpis zmluvy, chytá infarkt. Pri vymáhaní svojich zmluvných práv súdnou cestou prajeme veľa šťastia. Nie je to najlepší nápad, ani keď máte top právnikov. Naproti tomu vytvorenie dôveryhodných vzťahov je oveľa užitočnejšie. Navyše vedie k dlhodobej spolupráci. A o to vám ide. „Zachovať, stratiť alebo dať tvár“ Pojem „straty tváre“ je v čínskej kultúre natoľko dôležitý, že pokiaľ sa vám stane, že Číňanovi spôsobíte „stratu tváre“, je veľmi nepravdepodobné, že s vami

Súťaž Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 5. januára 2012 piaty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2011. Vyhlasovateľ súťaže, Ministerstvo hospodárstva SR, poverilo organizáciou súťaže Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru. Súťaž sa organizuje v 4 kategóriách: 1. Výrobková inovácia 2. Technologická inovácia 3. Inovácia služby (netechnologický proces) 4. Medzinárodná kooperácia Podmienky účasti v súťaži: • Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky.

uzavrie hocaký obchod. O čo teda ide? „Tvár“ symbolizuje to, čo si o človeku myslia iní, to, ako sa iným javíme. Za každých okolností je podľa čínskych zvyklostí, ktoré majú svoje korene v konfucionizme, nevyhnutné zachovať harmóniu s vonkajším prostredím, so svojím okolím. Pokiaľ človek „stratí tvár“, je spochybnená jeho dôstojnosť, dochádza k disharmónii a narušeniu komunikácie a vzťahov. Stráca základnú zo svojich cností a spoločensky sa znemožní. Je to jedna z najhorších vecí, aká sa môže Číňanovi stať, a to bez zveličovania, pretože čo sa týka tváre, len ťažko možno preceniť jej význam.

Samozrejme aj u nás je dôležité, aby sme partnera nejakým spôsobom neuviedli do rozpakov a neznemožnili, ale v Číne má tento fenomén oveľa väčší rozsah a dosah. V čínštine dokonca existuje pojem „dať tvár“, čo môže nastať napríklad pri pochvale, najmä verejnej alebo pred nadriadenými. Ide o zvýšenie prestíže. Z toho tiež vidno, aká je v Číne „tvár“ dôležitá. Buďte pripravení aj na to, že Číňania problémy pri rokovaní často nepripustia. „Strata tváre“ je totiž príliš riskantný podnik. Nabudúce o vzťahoch, konexiách a konfliktoch. Autor: Ing. Marta Škvarková

INOVATÍVNY ČIN ROKA 2011 •P  rihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2011. •S  úťažiaci by mal preukázať prvé skúsenosti s účinkom inovácie. •K  ompletne vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 15. apríla 2012 na e-mailovú adresu organizátora: sutaz@siea. gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora:

Informácie o minulých ročníkoch súťaže Inovatívny čin roka sú k dispozícii na stránke SIEA v sekcii Inovácie a na internetovej stránke vyhlasovateľa (www.mhsr.sk) v sekcii Inovácie.

Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27 827 99 Bratislava Zaslaním prihlášky súťažiaci potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže.

I 11


Kooperačné podujatie Coneco je určené pre organizácie a spoločnosti pôsobiace v oblasti stavebníctva, zaoberajúce sa výrobou a rozvodom tepla, vykurovaním, energetickou efektívnosťou a racionalizáciou využitia energie. Podujatie bude prebiehať spolu s medzinárodnými veľtrhmi: 33. medzinárodný veľtrh CONECO; 22. medzinárodný veľtrh energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie RACIOENERGIA; 3. výstava STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA; 16. medzinárodná špecializovaná výstava CLIMATHERM; 6. prezentácia investičných zámerov CONECOINVEST a 8. veľtrh SLOVREALINVEST Sektorové zameranie podujatia: CONECO: RACIOENERGIA: • Služby v stavebníctve; • Technické zariadenia na výrobu tepla; • Architektúra, urbanizmus, dizajn; • Vykurovanie; • Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia; • Meranie, regulácia, riadenie; • Prístroje pre stavebníctvo; • Rozvody; • Realizácia stavieb; • Armatúry; • Stavebné technológie a remeslá; • Primárne zdroje energie; • Stavebné materiály a výrobky; • Montáž a servisné služby; • Okná, dvere, vráta, brány, ploty, schody, výťahy; • Obchod s energiou a energetické služby • Stavebná chémia; • Izolačné materiály; CLIMATHERM: • Sanitárna technika; • Čerpadlá, kompresory, ventilátory; • Elektroinštalácia; • Klimatizácia, vetranie, čistenie, odsávanie, • Bezpečnostné systémy; sušenie vzduchu a plynu, chladenie; • Náradie a nástroje; • Montáž a servis • Paženie, debnenie, lešenie; • Stavebné stroje Podmienky účasti na podujatí: Ak mate záujem o podujatie, prosím zaregistrujte sa priamo na webovej stránke: www.een.sk/ CONECO2012 Organizátor zabezpečí pre registrovaných účastníkov individuálnych stretnutí voľný vstup na veľtrh počas trvania výstavy, katalóg výstavy CONECO a občerstvenie počas trvania kooperačného podujatia. Termín registrácie: 14. marca 2012 (po tomto dni si účastníci budú môcť vyberať z on-line katalógu svojich partnerov na rokovania). Termín na zaslanie požiadaviek na stretnutia: 21. marca 2012 Registračný poplatok: Účasť bez poplatku. Kontakt: Oľga Némethová NARMSP 02/502 44 513 nemethova@nadsme.sk 12 I


Choďte sa inšpirovať

Duševné vlastníctvo a jeho ohodnocovanie V spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Vás pozývame 8. marca 2012 do Dunajskej Stredy , Hotel Bonbón, Alžbetínske nám. 1202/2 na odborný seminár

Duševné vlastníctvo a jeho ohodnocovanie Podujatie je určené najmä malým a stredným podnikateľom a inštitúciám činným v oblasti výskumu a vývoja. Jeho cieľom je oboznámiť verejnosť o možnostiach ochrany práv duševného vlastníctva a ich zhodnotení na vnútornom trhu EÚ. Program: • Čo patrí do duševného vlastníctva firmy? Patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, označenia pôvodu a zemepisné označenia(ÚPV SR) • Ako pracovať s duševným vlastníctvom v praxi MSP – kroky pred a po registrácii duševného vlastníctva? • Riešenie typických problémov v oblasti duševného vlastníctva MSP - príklady z praxe. Podmienky účasti: Účasť na podujatí je bezplatná. Registrácia prebieha prostredníctvom online formulára do 6. marca 2012. Kontakt: Juraj Bartakovics NARMSP tel. 02/ 54 4326 33 e-mail: bartakovics@nadsme.sk

I 13


Povinnosti podniku vyplývajúce z nariadenia REACH Pozývame vás na bezplatný regionálny informačný seminár Povinnosti podniku vyplývajúce z nariadenia REACH. Kedy: 13. marca 2012 (utorok) Kde: Hotel Empire, Jána Hajdóczyho 11, Trnava Seminár je určený pre malé a stredné podniky ako aj pre širokú verejnosť (potenciálnych podnikateľov) a všetkých, ktorých zaujíma uvedená problematika. Seminár je realizovaný v rámci štátneho programu pre pomoc MSP na trhu EÚ. Školenie bude vedené odborníkmi zo spoločnosti Ekotox, s.r.o. Program: • Prehľad kľúčových oblastí nariadenia REACH • Identifikácia povinností podľa nariadenia REACH • SVHC (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) • Chemický zákon č. 67/2010 • REACH – systém podniku Účasť na seminári je bezplatná! Účasť je nutné potvrdiť elektronicky, alebo telefonicky do 9. marca 2012 (piatok) na adresu chromik@nadsme.sk. Kontakt: PhDr. Milan Chromik - NARMSP, tel. 02/ 502 44 526, e-mail: chromik@nadsme.sk

Inovácie v manažmente nielen pre začínajúce firmy V spolupráci s EurActiv.sk si Vás dovoľujeme pozvať na seminár v rámci projektu „Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch“

„Inovácie v manažmente nie len pre začínajúce firmy“ Kedy: 20. marca 2012 (utorok) Kde: Poprad Program: • Analýza Vášho biznis modelu a existujúcich aktivít • Pricing - využite zanedbávaného “P” naplno • Koľko stojí zmena vo firme? • Personas and scenarios - ako rozumieť a efektívne riadiť komunikáciu so zákazníkom Účasť na seminári je bezplatná. Účasť je nutné potvrdiť elektronicky cez prihlasovací formulár do 19. marca 2012. Vyplnením on-line formulára je Vaša účasť automaticky potvrdená. Kontakt: Andrej Klimant - NARMP, 02/ 50 24 4523, klimant@nadsme.sk

14 I


15 I I


Právnou poradňou chceme prispieť k zodpovedaniu otázok právneho charakteru, a tak napomôcť k zvýšeniu právneho povedomia nielen začínajúcich, ale i pokročilých podnikateľov. Radi by sme sa venovali nasledovným oblastiam: - legislatívny rámec pre oblasť podnikania, - aktuálne informácie o novelizácii príslušných zákonov, - založenie a zrušenie spoločnosti, - orgány spoločnosti, - živnostenský zákon, - živnostenský, prípadne obchodný register, - samotná činnosť spoločnosti s výnimkou daňových záležitostí, - vašim iným podnetom a otázkam. V prípade záujmu zo strany čitateľov poradíme aj v oblasti práva duševného vlastníctva - autorské právo, právo ochranných známok, úžitkových vzorov, dizajnov, a podobne. Vaše otázky, týkajúce sa uvedených tém, píšte, prosím, na nasledujúcu e-mailovú adresu: podnikanie@nadsme.sk

Novinky z daňovej oblasti pre daňové priznanie 2012 v kocke Nový zákon o správe daní (zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), nazývaný aj “daňový poriadok”, účinný od 1. januára 2012, zavádza významné zmeny v oblasti podnikania a platby daní, dotýkajúc sa ako fyzických, tak i právnických osôb. Jedinečné číslo účtu Každý daňový subjekt dostane pridelené jedinečné číslo účtu, na ktoré bude uhrádzať konkrétnu daň. Príslušný bankový účet bude obsahovať predčíslie, určujúce druh dane (daň z príjmov, DPH, daň z motorových vozidiel a pod.), samotné tzv. základné číslo účtu, teda jedinečné číslo označujúce konkrétny daňový subjekt a kód banky 8180, teda štátnu pokladnicu. Okrem identifikácie bankovým účtom musí konkrétny prevod obsahovať príslušný variabilný symbol zložený z 10-miestneho čísla, určujúceho druh platby (4-ciferný kód určujúci či ide o preddavok na daň alebo inú platbu dane), obdobie (2-ciferné číslo označujúce obdobie, za ktoré sa daň uhrádza) a rok (4-ciferné číslo označujúce rok, 16 I I

ktorého sa platba dane týka). Uvedené jedinečné číslo účtu zasielali daňové úrady doporučenými zásielkami, spravidla pred koncom kalendárneho roku 2011 resp. hneď začiatkom roku 2012. Ak si ho niekto nestihol prevziať, tak má dve možnosti ako sa svoje jedinečné číslo účtu dozvedieť. Prvou možnosťou je osobne sa zastaviť na príslušnom daňovom úrade a tam sa na oddelení registra pri osobnom prerokovaní svoje jedinečné číslo účtu dozvie. Druhou možnosťou je na internetovej stránke financnasprava.sk patriacej Finančnému riaditeľstvu SR využiť interaktívnu aplikáciu, ktorá daňovým subjektom slúži na zistenie jedinečného individuálneho čísla účtu a variabilného symbolu pre úhradu príslušnej platby dane. Elektronická komunikácia Ďalšia povinnosť, ktorú nový „daňový poriadok“ zavádza je povinná elektronická komunikácia pre platiteľov DPH, ktorej účinnosť bola posunutá k termínu 1. apríla 2012. Firmy tak budú komunikovať s daňovou


správou buď za použitia elektronického podpisu alebo na základe dohody o elektronickej komunikácii (pri tomto druhu komunikácie však bude nutné do 5 dní podať platné podanie aj papierovo). Táto povinnosť sa týka daňových subjektov (ktorí sú platiteľom dane z pridanej hodnoty), daňových poradcov (za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní) a advokátov (za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní). Registračné pokladnice Od 1. januára 2012 vchádza do platnosti povinnosť používať elektronické registračné pokladnice (ERP) podľa nového zákona o ERP. Budú ich tak musieť používať všetci predajcovia tovaru v hotovosti a predajcovia služieb uvedených v prílohe zákona o ERP. Lehota pre zmenu údajov Zmena nastáva aj v lehote, ktorú má daňový subjekt stanovenú na oznámenie zmeny údajov uvádzaných pri daňovej registrácii správcovi dane, z pôvodných 15 dní sa táto lehota predlžuje na 30 dní. Odpisy DHM Ďalšia úprava sa týka daňových odpisov dlhodobého hmotného majetku, uvedeného do užívania po 31 decembri 2011. Daňové odpisy takéhoto majetku v prvom roku už nebude možné uplatniť v plnej výške, ale len v pomernej časti z ročného odpisu vypočítaného v závislosti od počtu mesiacov používania bez ohľadu na metódu odpisovania. Lízing Taktiež nastávajú od zmeny vo finančnom prenájme (tzv. lízingu), tento prestáva byť od 1.1.2012 zaujímavý z pohľadu legálnej daňovej

optimalizácie. Hmotný majetok obstaraný formou finančného prenájmu po 31. decembri 2011 sa totiž po novom bude odpisovať rovnako ako hmotný majetok obstaraný kúpou a to bez ohľadu na dobu trvania lízingovej zmluvy. Sankcie Do platnosti sa zavádzajú aj nové sankcie pre zamestnávateľov, a to sankcia najmenej 15 eur za každého zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie, napriek tomu, že o to zamestnanec požiadal a sankcia od 60 eur do 3 000 eur v prípade, že zamestnávateľ nevykoná nápravu v lehote určenej v rozhodnutí správcu dane. Nahlasovacie povinnosti Vznikajú nové nahlasovacie povinnosti pre podnikateľov. Zamestnávateľ bude podávať prehľad o vyplatených príjmoch zo ZČ, zrazených a odvedených preddavkoch na daň a o daňovom bonuse do konca kalendárneho mesiaca, za predchádzajúci kalendárny mesiac. Rovnako dochádza i k zmene oznamovacej povinnosti pri úhradách fyzickým osobám. Táto vznikne ak celková suma úhrad zdaniteľného príjmu v hotovosti fyzickej osobe neevidovaných v ERP presiahne sumu 5 000 eur. Oznámenie musí byť vykonané v lehote do 31. marca nasledujúceho roku. Podanie daňového priznania Čo sa týka priamych práv a povinností súvisiacich s podaním daňového priznania k dani z príjmu za rok 2011, t.j. daňové priznanie podávané do konca marca 2012, tak tu je najdôležitejšie poznamenať nasledovné: • Daňové priznanie nemá povinnosť podať daňovník, ak mal vlani príjmy len zo I 17


Slovenska, ktoré neprekročili 1 779,65 eur a neuplatňuje si pritom daňový bonus na dieťa. • Nezdaniteľná suma na daňovníka za rok 2011 je po novom 3 559,30 eur. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že na nezdaniteľnú sumu majú nárok len daňovníci uvedení v § 5 a § 6, odseku 1 a 2 zákona o dani z príjmov (teda sú to zamestnanci, podnikatelia, samostatne zárobkovo činné osoby). • Za rok 2011si už ľudia nemôžu zdaňované príjmy znížiť o platby na tzv. dobrovoľné dôchodkové sporenie (tzv. III. pilier) a životné poistenie. • Nakoľko 31. marec 2012 pripadá na sobotu, tak daňové priznanie k dani z príjmov je možné podať

18 I

ešte aj dňa 2. apríla 2012, t.j. najbližší pracovný deň. • Ak chce daňovník požiadať o odklad termínu pre podanie priznania, tak postačuje, ak to urobí písomne v lehote pre podanie daňového priznania na príslušnom daňovom úrade. Formulár oznámenia si možno stiahnuť z internetovej stránky Finančného riaditeľstva. Je potrebné doplniť osobné údaje, rok, za ktorý sa podáva daňové priznanie (2011), a mesiac, v ktorom daňovník podá priznanie (ak má príjmy len z tuzemska tak to môže byť najneskôr jún 2012, ak má príjmy aj zo zahraničia, tak to môže byť až september 2012). Mgr. Dávid Štefanka


I 19


Tlačiť na zamestnancov sa nie vždy oplatí Dať svojim zamestnancom voľnú ruku pri práci sa u nás nenosí. Plánujeme im kedy musia byť v robote, čo musia robiť a dokedy. Rozbúrať nalinkované klišé vo firmách, v ktorých sa to dá, však stojí za to. Prečítajte si, ako to vidí Tony Schwartz, spisovateľ a hlavný výkonný riaditeľ spoločnosti, ktorá školí firmy, ako lepšie a efektívnejšie pracovať a inšpirujte sa. Uvidíte, že bazírovať na dochádzke sa viac neoplatí ako oplatí. Zamestnanci nie sú deti

„Rozhodne,“ odpovedal.

„Môj šéf očakáva, že budem sedieť v práci od 9 do 5,“ posťažoval sa mi veľmi úspešný predajca firmy v Silicon Valley. „Mám rád svoju prácu,“ pokračoval, „ale každý deň dochádzam do roboty hodinu a štvrť a toľko isto nazad a to ma ubíja.“

To je trochu na hlavu. Jeho šéf by mu nielenže mal umožniť pracovať z domu, mal by ho k tomu dokonca nabádať.

„Viete robiť svoju prácu aj z domu?“ spýtal som sa. 20 I

Väčšina zamestnávateľov však ešte stále prikazuje svojim zamestnancom, kedy majú chodiť do práce, kedy z nej odísť a čo majú robiť, keď sú tam. Prečo sa zamestnanci neposudzujú podľa toho, čo

vytvoria, ale podľa toho, koľko si v robote odsedia hodín? Stále príliš veľa spoločností operuje na princípe, že svojim zamestnancom neverí a preto s nimi zaobchádzajú ako s deťmi, ktoré musia byť neustále sledované. Riešením je najať takých ľudí, ktorým ste pripravení veriť, a potom s nimi zaobchádzať ako s dospelými, ktorí sú schopní robiť zodpovedné rozhodnutia dospelých. Urobte to a je veľká šanca, že to zvládnu na výbornú. Naozaj, existuje mnoho príkladov toho, že čím viac dôvery manažéri vložia do svojich ľudí, tým lepší výkon podávajú.


Rozbúrajte nalinkované dni Spoločnosti, ktoré dávajú zamestnancom väčšiu autonómiu, majú plné právo od nich očakávať zodpovednosť. Na začiatku však musí byť pevne stanovená definícia, ako vyzerá úspešné plnenie tej ktorej práce. Tieto veci som sa veľmi rýchlo naučil vo svojej firme. Mojím prvým inštinktom bolo mať všetkých zamestnancov pekne pod palcom v kancelárii v ten istý čas, pretože sa mi to zadalo ako najúčinnejší spôsob ako spolupracovať a vyhovovalo mi to. Neskôr sa ukázalo, že jedna z mojich manažérok má tri malé deti a hodinu dochádza do roboty. Tráviť toľko času dochádzaním jej a ani nám nerobilo dobre. Ďalší zamestnanec mi povedal, že je oveľa viac produktívny, keď pracuje z domu. Teraz už viem, že z domu urobí neuveriteľne veľa práce. A tretiemu zamestnancovi zas trvá dochádzanie dvakrát tak dlho pokiaľ odíde počas dopravnej špičky. Takže teraz prichádza veľmi skoro a odchádza veľmi skoro, ak nepracuje z domu. Ja sám skoro ráno radšej píšem doma a prichádzam do kancelárie neskôr. Sú prípady, kedy potrebujem mať všetkých svojich zamestnancov spolu na jednom mieste. Vždy si teda dohodneme aspoň jeden deň v týždni na stretnutie. Výsledok je dôležitý To, čo sme vytvorili, je variáciou na niečo, čo sa nazýva „Pracovné prostredie

vytvorené iba na základe výsledkov“, ktoré bolo po prvýkrát zavedené do praxe medzi zamestnancami firmy Best Buy. „Najjednoduchšia definícia tohto systému je,“ hovoria jeho zakladatelia Cali Ressler a Jodi Thompson, „že každý človek si môže robiť, čo chce, kedykoľvek chce, ale tak, aby bola práca hotová načas.“

a nebudú sa rozpakovať vyhľadať pomoc, keď budú potrebovať poradiť. Ako jasne povedal Hew Evans, personálny riaditeľ Sony v Ázii: „Ak váš manažér vie prese, čo robíte po celú dobu v práci, vy si nerobíte svoju prácu a on zas tú jeho.“

Úlohou vedúceho pracovníka, aby som teda dospel k nejakému záveru, nie je hovoriť Jasné, že existujú práce, pri ľuďom, ako robiť ich robotu, ktorých zohráva čas dôležitú alebo kedy a kde odvedú úlohu, ako napríklad práca v továrni, alebo predavači, atď. najlepšiu prácu. Skôr je ich úlohou ich oslobodiť, I tam však už rozmach naštartovať a inšpirovať ich, technológie umožňuje často aby každý deň odviedli svoju krát pracovať od hockde. prácu čo najlepšie. Dať ľuďom viac slobody nie je len o tom, kedy a kde pracujú, ale je to hlavne o tom, ako fungujú. Vykašľať sa na slovíčko „ako“ bolo niečo, čo mi ako vedúcemu pracovníkovi prišlo ako výzva. Vždy som totiž mal striktný názor na to, ako veci urobiť tým najlepším spôsobom.

Autor: Tony Schwartz

Zodpovednosť zaväzuje k lepším výkonom Postupom času som však zistil, že čím väčšiu autonómiu zamestnancom dáte, tým viac sa budú cítiť istejšie a profesionálnejšie vo svojich odboroch. Čím väčšiu zodpovednosť preberú za svoje výsledky, tým budú šťastnejší v práci. Samozrejme sa snažím vyjadrovať na veci aj svoj názor, ktorý zaváži, ale takmer nikdy na ňom netrvám. Z mojej skúsenosti môžem povedať, že ak definujete jasne výsledky a dáte ľuďom plnú zodpovednosť za ich dosiahnutie, budete mať vysokú úspešnosť. Tiež dosiahnete to, že sa zamestnanci budú cítiť istejší I 21


do 8. 3. 2012 (štvrtok)

Zdravotné poistenie

kalendár podnikateľa marec 2012

~ odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie za SZČo za február 2012

Sociálne poistenie

~ odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a poistného do rezervného fondu solidarity za SZČo za február 2012 Starobné dôchodkové sporenie do výplatného termínu

~ odvod príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za SZČo za február 2012 Zdravotné poistenie

~ odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom za február 2012 (preddavok na poistné z príjmu vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ) Sociálne poistenie

do 5 dní po dni výplaty

do 3 dní po dni vzniku daňovej povinnosti do 15. 3. 2012 (štvrtok)

do 20. 3. 2012 (utorok)

pred nadobudnutím tovaru pred prijatím služby pred dodaním služby

~ odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ za február 2012 Daň z príjmov

~ odvod preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti znížených o úhrn daňového bonusu za február 2012 Sociálny fond

~ prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu za marec 2012 Spotrebné dane

~ podať daňové priznanie k spotrebnej dani z z minerálneho oleja, tabakových výrobkov, alkoholických nápojov (nevzťahuje sa na prevádzkovateľa daňového skladu, prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov a oprávneného príjemcu) a splatnosť daní Daň z príjmov

~ odvod dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb vyberanej zrážkou za február 2012 (súčasne predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane príslušnému správcovi dane) ~ odvod sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických a právnických osôb platiteľom príjmu za február 2012 (zároveň túto skutočnosť oznámiť príslušnému správcovi dane) Daň z pridanej hodnoty ~ registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkáreň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 € ~ registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľné osoby, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkáreň v tuzemsku a ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy, ak za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahnu celkový obrat 49 790 € (do celkového obratu sa započítavajú obraty jednotlivých osôb a obrat z ich spoločného podnikania) ~ povinnosť podať elektronickými prostriedkami súhrnný výkaz za február 2012 pre platiteľa dane, ktorý dodal tovar s oslobodením z tuzemska do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, alebo premiestnil tovar oslobodený od dane do iného členského štátu na účely svojho podnikania, alebo ktorý sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. povinnosť podať súhrnný výkaz má aj platiteľ dpH, ktorý dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov osobe identifikovanej pre daň, ktorá je povinná túto daň platiť Daň z pridanej hodnoty

~ registračná povinnosť pre dpH pre zdaniteľnú osobu, ktorá nie je platiteľom, alebo právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, ktorého celková hodnota bez dane dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 € Daň z pridanej hodnoty

~ registračná povinnosť pre dpH pre zdaniteľnú osobu, ktorá nie je platiteľom a ktorá je príjemcom služieb od poskytovateľa z iného členského štátu Daň z pridanej hodnoty

~ registračná povinnosť pre dpH zdaniteľnú osobu, ktorá nie je platiteľom a ktorá poskytuje služby do iného členského štátu zdaniteľným osobám


do 26. 3. 2012 (pondelok)

do 30. 3. 2012 (piatok) do 2. 4. 2012 (pondelok)

Daň z pridanej hodnoty ~ povinnosť podať daňové priznanie k dpH za február 2012 pre platiteľov s mesačným zdaňovacím obdobím (aj negatívne priznanie) a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti ~ povinnosť podať daňové priznanie k dpH za február 2012 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ale vznikla im povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a zaplatiť daň Spotrebné dane ~ povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja, tabakových výrobkov, alkoholických nápojov pre prevádzkovateľa daňového skladu, prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov a oprávneného príjemcu, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma predmet dane v pozastavení dane z iného členského štátu za február 2012 (aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť nevznikla) a splatnosť daní ~ povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholického nápoja pre prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia za február 2012 a splatnosť dane ~ povinnosť pre držiteľa oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu oznámiť údaje podľa § 54 ods. 15 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov colnému úradu elektronicky za február 2012 ~ povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu pre platiteľa dane za február 2012 a splatnosť spotrebnej dane Zdravotné poistenie ~ predložiť zdravotnej poisťovni doklad o oznámení daňovému úradu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ak má platiteľ poistného túto lehotu predĺženú Daň z príjmov ~ splatnosť preddavku dane z príjmov fyzických osôb za marec 2012 (mesačný preddavok vo výške 1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 16 596,96 €) ~ splatnosť preddavku dane z príjmov právnických osôb za marec 2012 (mesačný preddavok vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak tá presiahla 16 596,96 €) ~ splatnosť preddavku dane z príjmov fyzických osôb za i. štvrťrok 2012 (štvrťročný preddavok vo výške 1/4 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 1 659,70 eura a nepresiahla 16 596,96 eura) ~ splatnosť preddavku dane z príjmov právnických osôb za i. štvrťrok 2012 (štvrťročný preddavok vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak tá presiahla 1 659,70 eura a nepresiahla 16 596,96 eura) ~ odvod sumy na zabezpečenie dane z podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti, komplementára komanditnej spoločnosti alebo člena európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov na zisku spoločnosti za rok 2011 ~ podať prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii (§ 32a zákona) a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za február 2012 (zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v čl. ii mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, bod 20, § 39 odsek 9 písm. a/) poZor, zmena, zvýšila sa suma oznamovanej úhrady z 3 319,39 eura na 5 000 eur: ~ oznámiť správcovi dane o uskutočnených úhradách zdaniteľného príjmu v hotovosti fyzickým osobám, z ktorých sa nezrážala daň, ak celková suma úhrad tej istej fyzickej osobe presiahla za kalendárny rok 2011 sumu 5 000 eur a tieto úhrady nie sú evidované cez elektronické registračné pokladnice ~ podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za rok 2011 ~ oznámiť miestne príslušnému správcovi dane o vyplatenom, poukázanom alebo pripísanom úrokovom príjme za rok 2011 fyzickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu európskej únie, závislého územia uvedeného v prílohe č. 4 alebo územia tretieho štátu uvedeného v prílohe č. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a ktorá je konečným príjemcom tohto príjmu a tiež ktorá nie je konečným príjemcom úrokového príjmu ~ vykonať ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti za rok 2011 ~ podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2011 a zaplatiť daň alebo doplatiť daň, ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň Daň z motorových vozidiel ~ splatnosť preddavku na daň z motorových vozidiel za marec 2012 (mesačný preddavok vo výške 1/12 predpokladanej ročnej dane, ak tá u jedného správcu dane presiahne 8 292 €) ~ splatnosť preddavku na daň z motorových vozidiel za i. štvrťrok 2012 (štvrťročný preddavok vo výške 1/4 predpokladanej ročnej dane, ak tá u jedného správcu dane presiahne 660 eur UPSVaR ~ preukázať na predpísanom tlačive úradu práce sociálnych vecí a rodiny plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za rok 2011, resp. ~ preukázať úradu práce sociálnych vecí a rodiny na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2011 zákonom ustanovenú cenu za realizovanú zadanú zákazku, resp. ~ odvod úradu práce sociálnych vecí a rodiny za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2011 Kalendár podnikateľa pripravila: Marta Kubrická, odborná pracovníčka odboru národných programov, oddelenie analýz podnikateľského prostredia a rizikového kapitálu NARMSP


SEMINÁRE marec 2012 kedy

o koľkej čo

6. 3.

9.30 h

INTRASTAT - SK

6. 3.

9.00 h

Mediácia – alternatívne riešenie sporov

6. 3.

9.00 h

Daň z príjmov – daňové priznanie právnických osôb za rok 2011

7. 3.

9.00 h

Odborná správa dokumentov

8. 3.

9.00 h

SVHC látky – látky vzbudzujúce veľké obavy

8. 3.

9.00 h

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

13. 3.

9.00 h

13. 3.

9.00 h

Povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní občanov EÚ/EHP, cudzincov a vysielanie zamestnancov na územie iného členského štátu Franchising na Slovensku alebo Ako využiť skúsenosti iných vo svoj prospech

14. 3.

9.00 h

Nemecké a rakúske obchodné právo

15. 3.

9.00 h

Skončenie pracovného pomeru a s ním súvisiaca problematika

19. 3.

9.00 h

Výber a hodnotenie dodávateľov

19. 3.

10.00 h

Živnostenské podnikanie a založenie spoločnosti s r.o. v Rakúsku

20. 3.

9.00 h

Nové karty bezpečnostných údajov ( KBU ) pre zmesi od 1.12.2012

23. 3.

9.00 h

Ako čítať finančné výkazy firmy

27. 3.

9.00 h

Rétorika alebo umenie zaujať slovom v obchodnom styku

28. 3.

9.00 h

Katastrálny zákon v aktuálnom znení v praxi

uzávierka prihlášok za koľko platba možná aj člen: 40 € s DPH na seminári nečlen: 60 € s DPH - bezplatný seminár 5. 3. člen: 42 € bez DPH nečlen: 54 € bez DPH 6. 3. člen: 35 € bez DPH nečlen: 45 € bez DPH 7. 3. člen: 50 € bez DPH nečlen: 60 € bez DPH 5. 3. bezplatný seminár 7. 3. člen: 20 € bez DPH nečlen: 28 € bez DPH 12. 3. člen: 40 € bez DPH nečlen: 50 € bez DPH 7. 3. člen: 13 € bez DPH nečlen: 25 € bez DPH 14. 3. člen: 50 € bez DPH nečlen: 60 € bez DPH 16. 3. člen: 50 € bez DPH nečlen: 60 € bez DPH 12. 3. bezplatný seminár 19. 3. člen: 50 € bez DPH nečlen: 60 € bez DPH 22. 3. člen: 50 € bez DPH nečlen: 60 € bez DPH 26. 3. člen: 45 € bez DPH nečlen: 50 € bez DPH 27. 3. člen: 40 € bez DPH nečlen: 50 € bez DPH

kde Školiaca miestnosť SOPK na 3. poschodí (č.324), Trhová 2 , 917 01 Trnava http://tt.sopk.sk/ TRKSOPK, Jilemnického 2, Trenčín, zasadacia miestnosť http://tn.sopk.sk Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov, http://ba.sopk.sk/ Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov, http://ba.sopk.sk/ Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov, http://ba.sopk.sk/ Masarykova 10, budova IP, Košice http://ke.sopk.sk NITRA, Akademická 4 ( budova Agroinštitútu), S2, http://nr.sopk.sk/ Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov, http://ba.sopk.sk/ Malá zasadačka, Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra, http://nr.sopk.sk/ Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov, http://ba.sopk.sk/ Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov, http://ba.sopk.sk/ Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov, http://ba.sopk.sk/ Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov, http://ba.sopk.sk/ Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov, http://ba.sopk.sk/ Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov, http://ba.sopk.sk/ Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov, http://ba.sopk.sk/


VÝSTAVY marec 2012

výstavisko INCHEBA, Bratislava 8. - 9.

NÁRODNÉ DNI KARIÉRY - 17. ročník veľtrhu práce pre mladých ľudí MOTOCYKEL - 12. medzinárodná výstava motocyklov a príslušenstva

15. - 18.

BOAT SHOW - 9. medzinárodná výstava lodí a príslušenstva RYBÁRSTVO A VOĽNÝ ČAS - 9. výstava rybárskych potrieb CYKLO SHOW - 2. výstava bicyklov a príslušenstva CONECO - 33. medzinárodný veľtrh stavebníctva RACIOENERGIA - 22. medzinárodný veľtrh využitia energie

27. - 31.

STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA - 3. výstava stavebných strojov a mechanizácie CLIMATHERM - 16. medzinárodný veľtrh chladiacej a klimatizačnej techniky CONECOINVEST - 6. prezentácia investičných zámerov SLOVREALINVEST - 8. veľtrh nehnuteľností

výstavisko AGROKOMPLEX, Nitra NÁBYTOK A BÝVANIE - 22. medzinárodný veľtrh nábytku a bytových doplnkov 13. - 18.

FÓRUM DIZAJNU - 15. medzinárodná výstava nábytkového dizajnu BYTEX - 12. výstava bytových textílií a kobercov

24. - 25.

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV

25.

BURZA EXOTOV

25.

FARMÁRSKE TRHY

30.3. - 1.4. RYBÁRSKY VÍKEND

výstavisko EXPO CENTER, Trenčín 15. - 17.

BEAUTY FORUM SLOVAKIA 2012 - 20. ročník medzinárodného kozmetického veľtrhu


Mesačník podnikanie - marec  
Mesačník podnikanie - marec  

Všetko čo potrebuje vedieť malý a stredný podnikateľ

Advertisement