Page 1

PODNIKANIE pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou

STRAVNÉ A ČERPANIE SOCIÁLNEHO FONDU PRE ZAMESTNANCOV PARALELNÝ DOVOZ TOVARU A JEHO RIZIKÁ PODNIKATEĽ BY SA MAL OBKLOPIŤ ĽUĎMI, KTORÍ HO DOPĹŇAJÚ

VYDÁVA SLOVAK BUSINESS AGENCY

JÚN 2014


Obsah Jún 2014

11

Stravné a čerpanie sociálneho fondu pre zamestnancov 3 Predaj špecifickej značky a certifikácia 8 Podnikateľ by sa mal obklopiť ľuďmi, ktorí ho dopĺňajú 14 SBA podporuje spoluprácu MSP i v mimoeurópskom regióne 18 S mikropôžičkou máte vynikajúco prispôsobené splátky 20 Paralelný dovoz tovaru a jeho riziká 22 Slováci preferujú zahraničné franchisingové koncepty Elektronický časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou I ročník 8 I ADRESA REDAKCIE: Slovak Business Agency, Miletičova 23 , 821 09 Bratislava 2 , heslo: „podnikanie“ I KONTAKTY: tel.: +421-2-50 24 45 09, fax: +421-2-50 24 45 01, podnikanie@sbagency.sk I www.sbagency.sk I www.msponline.sk I www.podnikatelkaslovenska.sk I www.ambasadorka.sk I ŠÉFREDAKTORKA: Jana Katreniaková I GRAFICKÁ ÚPRAVA: Vladimír Miškovský I príjem inzercie: podnikanie@sbagency.sk I SBA vznikla v roku 1993 za účelom podpory a rozvoja malého a stredného podnikania na Slovensku. I Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so súhlasom vydavateľa. I SBA © 2014


BIZ TIP

Predaj špecifickej značky a certifikácia Otvárate požičovňu alebo obchod s tovarom, ktorý budete dovážať zo zahraničia? Potrebujete mať certifikáciu v prípade, že budete predávať nejakú špecifickú značku?

Každá spoločnosť - distribútor určitej značky, má svoju obchodnú a marketingovú politiku. Väčšinou táto stratégia spočíva v tom, že výhradný distribútor na územie určitej krajiny je len jeden a ten potom vytvára sieť obchodných zástupcov v súlade s obchodnou politikou spoločnosti. Pokiaľ sa chcete stať oficiálnym predajcom určitej značky, najlepšie je spojiť sa s centrálou, napríklad pre Európu alebo pokiaľ viete, že na území SR už distribútor tej ktorej značky

existuje, spojiť sa priamo s ním a deklarovať svoj záujem stať sa jedným z oficiálnych predajcov. Kontrolu podmienok predaja majú na starosti tri inštitúcie: • Slovenská obchodná inšpekcia, • Úrad verejného zdravotníctva a • Štátna potravinová a veterinárna správa. Na ne sa môžu obrátiť aj nespokojní zákazníci.

Štátna potravinová a veterinárna správa sleduje označovanie potravinových výrobkov. Etikety musia byť v slovenskom jazyku. Na oblečenie nepotrebujete vybavovať špeciálny certifikát na území SR, je potrebné v prípade kontroly alebo na požiadanie vedieť predložiť doklad o pôvode a nadobudnutí tovaru, samotný certifikát by mal vlastniť výrobca v danej krajine, odkiaľ výrobok pochádza.

3


„Pokiaľ budete rybu súdiť podľa jej schopnosti vyšplhať sa na strom, tak bude celý život veriť tomu, že je hlúpa.“ Albert Einstein


6

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Živnostníci – blíži sa dôležitý termín 1. júl 2014 Prvý júlový deň je každoročne dôležitý termín pre živnostníkov a všetky samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Od tohto termínu im vznikajú nové povinnosti – povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne, odhlásiť sa, prípadne zmeniť platbu, pretože sa zmenila výška sumy poistného na základe daňového priznania za predošlý rok. Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie vzniká SZČO od 1. júla kalendárneho roka v závislosti od hrubých príjmov dosiahnutých z činnosti SZČO v predchádzajúcom kalendárnom roku. Povinnosť prihlásiť sa a platiť poistné vznikne od 1. júla 2014 tým SZČO, ktorých celkový hrubý príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti v daňovom priznaní za rok 2013 prekročil zákonom stanovenú hranicu 4 830 eur. Dovtedy SZČO žiadnu povinnosť, ani oznamovaciu voči

Sociálnej poisťovni nemá. SZČO, ktorá nie je k 30. júnu 2014 povinne poistená a za rok 2013 dosiahla príjem vyšší ako 4 830 eur (to znamená 4 830,01 eur a viac),

vzniká od 1. júla 2014 povinné poistenie. Takáto SZČO je povinná prihlásiť sa v pobočke SP na nemocenské a dôchodkové poistenie najneskôr do 9. júla 2014 na tlačive Registračný list FO a je povinná začať platiť poistné na sociálne poistenie. Prvýkrát ho zaplatí za júl 2014 so splatnosťou do 8. augusta 2014. Ak je SZČO povinne poistená v súčasnosti a za rok 2013 dosiahla príjem vyšší ako 4 830 eur, povinné

sociálne poistenie jej nezaniká, ale naďalej trvá. Trvanie povinného poistenia od 1. júla 2014 neoznamuje Sociálnej poisťovni. SZČO je však povinná začať uhrádzať poistné na základe aktuálneho daňového priznania za rok 2013. Preto je potrebné, aby si SZČO upravila výšku sumy poistného na trvalom platobnom príkaze v banke. Novú sumu poistného prvýkrát uhradí do 8. augusta 2014. Povinne poistenej SZČO zaniká poistenie a zároveň i povinnosť platiť poistné, ak za rok 2013 dosiahla príjem v sume rovnajúcej sa 4 830 eur a menej. Povinné sociálne poistenie jej zanikne dňa 30. júna 2014 a za júl 2014 poistné už neplatí. Posledné poistné uhradí za jún do 8. júla 2014. V tomto prípade je SZČO povinná odhlásiť sa z nemocenského a dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni najneskôr do 8. júla 2014 na tlačive Registračný list FO.

Aké chyby robia živnostníci v kontakte so Sociálnou poisťovňou Sociálna poisťovňa v súvislosti s informačnou kampaňou o nedoplatkoch na poistnom prostredníctvom SMS a e-mailových správ zaznamenáva pozitívne reakcie živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb. Napriek tomu, že SP nežiada oslovenú skupinu osôb (SZČO v rámci pobočky Bratislava) o spätnú slovnú odpoveď, niektorí adresáti reagujú aj takýmto spôsobom a vysvetľujú dôvody, pre ktoré meškajú s platením poistného.

Ak v prvom kole najviac SZČO (58%) zdôvodnilo nedoplatky tým, že nepostrehli zmenu výšky minimálneho vymeriavacieho základu od januára 2014, v druhom kole ako najčastejší dôvod uvádzali, že pri platbe nepoužili správne identifikačné údaje (31%). Ďalším najčastejším dôvodom vzniku nedoplatku podľa reakcií v prvom kole bolo nesplnenie si povinností zo strany SZČO tým, že neoznámili napr. pozastavenie živnosti alebo rodičovskú dovolenku (15 %). V druhom kole to

podľa reakcií SZČO bola „zábudlivosť“, alebo „neschopnosť“ uhradiť poistné (26%). Toto sú podľa doterajšieho priebehu informačnej kampane najčastejšie dôvody a chyby, pre ktoré živnostníkom vznikajú nedoplatky na poistnom. Mali by preto venovať zvýšenú pozornosť včasnému a riadnemu plneniu si povinností voči Sociálnej poisťovni.

Zdroj: www.socpoist.sk


7

MESTO PRE RODINU A BIZNIS MESTO PRE RODINU A BIZNIS Vytvára Vaše mesto vhodné podmienky pre rodinu a biznis? Poskytuje dostatok príležitostí pre život s deťmi a ich vyžitie? Chceli by ste niečo zmeniť? Nachádza sa v meste dostatočný počet jasličiek, predškolských zariadení, či voľnočasových centier? Chodíte do práce, podnikáte a nestíhate vyzdvihnúť deti zo školy alebo škôlky? Chceme poznať Váš názor! No zároveň poradiť, čo môžete urobiť Vy ako aj Vaše mesto preto, aby sa Vám žilo lepšie. Pozývame Vás na diskusiu organizovanú Platformou žien Slovenska a Flexiprácou v rámci projektu Mesto ústretové k ženám, rodine a práci. 16.6. 17.6. 23.6. 24.6.

I I I I

Bratislava (Cukrová 14), 17:00 - 19:00 Trnava (Kalokagatia - centrum voľného času, Strelecká 1, Trnava), 16:30 - 18:30 Nitra, 16:30 - 18:30 Trenčín, 16:30 - 18-30

DISKUTUJÚCI: Simona Kováčiková Jaroslava Lukačovičová Zuzana Kresánková Vlasta Kostercová

Platforma žien Slovenska I www.platformazien.sk Platforma žien Slovenska I www.ambasadorka.sk Flexipráca I www.flexipraca.sk Flexipráca I www.flexipraca.sk Diskusia

Svoju účasť na stretnutí prosím potvrďte najneskôr dva dni pred termínom stretnutia vo vašom meste e-mailom na adresu: office@platformazien.sk


8

BIZNIS PRÍBEH

Podnikateľ by sa mal obklopiť ľuďmi, ktorí ho dopĺňajú Irma Chmelová, jedna z najúspešnejších začínajúcich podnikateliek Slovenska 2013, podniká srdcom. V roku 2012 založila firmu ProSenior, tzv. sociálny podnik, ktorého hlavným poslaním je zlepšiť starostlivosť o seniorov. Tento unikátny projekt na Slovensku je síce na trhu len krátko, ale o to viac na seba upozorňuje svojim jedinečným charakterom.


9

Patríte medzi najlepšie začínajúce podnikateľky Slovenska za rok 2013. Čo pre vás toto ocenenie znamená v osobnom živote a čo si myslíte, že prinesie do toho profesného? Ocenenie ma v prvom rade veľmi potešilo. O to viac, že samotné udeľovanie ceny sa uskutočnilo na moje narodeniny :-) Som rada, že môj nápad zaujal a zároveň vďaka oceneniu získal aj širšiu medializáciu. Dodalo mi to energiu v projekte intenzívne pokračovať ďalej. Po rokoch strávených vo verejnom sektore, čo alebo kto vás motivoval podnikať? Predtým, ako som sa rozhodla podnikať, som pracovala pre Európsku investičnú banku. Mala som na starosti veľký projekt, určený na podporu malého a stredného podnikania. Pri práci v banke som však mala často pocit, že by som chcela robiť niečo konkrétnejšie, kde by som jasne videla výsledok mojej práce a pozitívny dopad na spoločnosť a jednotlivých ľudí. Vadila mi tiež veľká byrokracia. V tom čase som sa spoznala s ľuďmi, ktorí rozbehli start-upy v rôznych oblastiach - boli to veľmi inšpirujúce príbehy, ktoré ma prinútili rozmýšľať nad podnikaním. Veľa z nich začínalo prakticky od nuly. Prišli s dobrým nápadom a dnes niektorí pôsobia po celom svete. Neskôr som sa od môjho terajšieho spoločníka vo firme, Ladislava Kossára, dozvedela o sociálnom podnikaní, teda akomsi podnikaní so srdcom, kde je hlavným cieľom podnikateľa zlepšiť nejaký sociálny alebo environmentálny problém, nie zisk. Takýto druh podnikania sa mi veľmi pozdával. Dá sa teda povedať, že to bol startup? Definícii slova start-up je veľa a niekedy mám pocit, že sa dnes start-upom nazýva takmer akýkoľvek nový podnik. No z môjho pohľadu by v prípade start-upov malo ísť o inovatívne firmy, ktoré majú veľký potenciál na expanziu. ProSenior je skôr spoločensky prospešný podnik

(„sociálny podnik“). Takýto podnik je prostriedkom k dosiahnutiu verejne prospešných cieľov a jeho hlavným poslaním je spoločenský dopad, nie generovanie zisku.

sme naozaj spustili v rýchlom čase. Nešlo iba o jej dizajn, ale napríklad aj o to, dohodnúť všetko potrebné s dodávateľmi, právne náležitosti firmy a pod.

Váš „sociálny podnik“ ste začali budovať v atmosfére doznievajúcej svetovej krízy. Ako vyzerali začiatky? Kde vlastne vznikol nápad vytvoriť špecializovanú web stránku pre seniorov? Dlhodobo sme sa s mamou starali o starých rodičov a aj vďaka môjmu dlhšiemu pobytu vo Švédsku som vedela, aké zaujímavé pomôcky vo svete existujú, pričom u nás sa nedali kúpiť. Najprv som ich začala nosiť starým rodičom a keďže ich

S akými prekážkami sa boríte teraz? Podľa vašich skúseností, majú malí a strední podnikatelia vytvorené na Slovensku priaznivé a slušné podmienky na prácu? Malí a strední podnikatelia to z môjho pohľadu nemajú na Slovensku vôbec jednoduché. Napríklad administratívna záťaž na Slovensku je hrozná. Stále tu vládne obrovská byrokracia. Úrady nie sú prepojené. Notársky overené obchodné výpisy musíte nosiť kam sa pohnete, to je úplne absurdné.

“Podnikateľ nemôže tráviť pol dňa sledovaním všetkých novelizácií a predpisov.”

reakcia bola veľmi pozitívna, jedného dňa mi napadlo, že by bolo skvelé sprostredkovať tieto pomôcky aj iným ľudom na Slovensku. Zároveň som si uvedomovala, koľko problémov majú seniori. Často sú to ich deti alebo vnúčatá, ktoré im najviac pomáhajú a majú teda tiež potrebu získavať rôzne informácie, nielen o produktoch pre seniorov, ale aj o rôznych službách. A tak vznikol nápad založiť portál pre seniorov a ich opatrovateľov, kde by mohli nájsť praktické pomôcky, informácie a rady. Keď som v lete 2012 odišla z banky, začala som intenzívne pracovať na tomto projekte. Pomohlo mi asi aj to, že som bola pod časovým tlakom, keďže sme sa so spoločníkom dohodli, že webstránku musíme spustiť najneskôr koncom októbra, aby sme stihli vianočné nákupy. A tak sme pracovali intenzívne od rána do večera, aj po víkendoch a webstránku

Nemôžem to ani porovnávať s takým Švédskom, kde notári pomaly ani neexistujú. Podnikateľ u nás navyše žije stále v strese, či neporušuje nejaký nový zákon. Každý úradník sa odvoláva na formulku „neznalosť zákona neospravedlňuje“, ale je to smiešne. Podnikateľ nemôže tráviť pol dňa sledovaním všetkých novelizácií a predpisov. Napriek tomu, že mám vyštudovanú ekonómiu a základy práva, v predpisoch tohto štátu sa neviem zorientovať. Nedávno sme v Bratislave otvárali obchod a trvalo mi vyše mesiac a množstvo konzultácií s inými podnikateľmi, nehovoriac o nákladoch s tým spojenými, vybaviť všetky povolenia a vôbec zistiť, čo vlastne človek musí všetko vybaviť. Tiež ma netešia rôzne byrokratické nezmysly, ako recyklačné poplatky či projekty na ochranu osobných údajov, ktoré


10

“Tiež ma netešia rôzne byrokratické nezmysly, ako recyklačné poplatky či projekty na ochranu osobných údajov, ktoré malú firmu nepomerne zaťažujú, keďže si na všetko musí najať externých odborníkov.” malú firmu nepomerne zaťažujú, keďže si na všetko musí najať externých odborníkov. Dúfam, že sa postupne na Slovensku zmení názor na podnikateľov. Niekedy mám totiž pocit, že si tu veľa ľudí myslí, že keď podnikáte, tak ste zlodej. Našťastie práve kultúra start-upov medzi mladými ľuďmi postupne búra tieto stereotypy a snáď sa ešte aj ja dožijem pozitívnej zmeny v tomto smere. Môže vlastne na Slovensku prosperovať internetový obchod pre seniorov? Môže, i keď to nie je jednoduché. Práve preto naše produkty distribuujeme aj cez iné kanály ako cez e-shop, napríklad cez zdravotnícke potreby alebo iné obchody, vrátane nášho vlastného kamenného obchodu v Bratislave. Kam sa chystáte posunúť? Chcela by som časom aktivity rozšíriť aj do iných krajín a nebyť taká závislá od Slovenska. Zároveň plánujeme webstránku rozšíriť o mnohé ďalšie

funkcionality, informácie i produkty. Rada by som tiež otvorila nové obchodíky a ideálne v nich zamestnala seniorov, respektíve ľudí v predseniorskom veku, ktorí si ťažko hľadajú zamestnanie, práve kvôli veku. Tiež sa snažíme robiť rôzne prospešné aktivity, ako napríklad bezplatné IT školenia pre seniorov. Na základe vlastných skúseností, vedeli by ste začínajúcim alebo aj etablovaným podnikateľom/ kám poradiť, dať nejaký užitočný podnikateľský tip. Určite odporúčam obklopiť sa správnymi ľuďmi, teda ľuďmi, ktorí majú iné, komplementárne schopnosti, ako máte vy, ako zakladateľ firmy. V tomto som mala šťastie ako na môjho spoločníka, tak aj na moju kolegyňu. Tiež odporúčam spustiť pilotný projekt čo najrýchlejšie a otestovať si na zákazníkoch, čo funguje a čo nie. Veľa ľudí niečo pripravuje v garáži rok-dva a potom projekt spustia a zistia, že o produkt nie je taký záujem, ako si mysleli.

Bojíte sa staroby? Vzhľadom na to, že si až príliš dobre uvedomujem, čo môže staroba znamenať a stretávam sa s touto témou každý deň, mám veľký rešpekt pred starobou a snažím sa na ňu pripraviť. Určite myslím na toto, zatiaľ ešte vzdialené obdobie môjho života oveľa viac, ako moji rovesníci. Myslím si však, že to nie je na škodu, práve naopak. Napríklad sa aj preto snažím žiť svoj život tak, aby som na „staré kolená“ neľutovala, že som niečo neurobila alebo nezažila, keď som mohla. Nesplnený sen: Snažím sa postupne plniť si všetky svoje nesplnené sny a zatiaľ sa mi to celkom darí. Je podľa mňa dobré plniť si ich postupne a vždy mať nejaké v zálohe, aby sa mohol človek vždy na niečo tešiť.

www.prosenior.eu


TÉMA

Stravné a čerpanie sociálneho fondu pre zamestnancov Čo všetko môžu firmy čerpať zo sociálneho fondu? Aké finančné príspevky môžete poskytnúť svojim zamestnancom?

11


12

Firmy môžu zo sociálneho fondu čerpať napríklad príspevky na stravovanie, všetky druhy vstupeniek a poplatkov súvisiacich s regeneráciou pracovnej sily, ale aj lekárske prehliadky či komplexné lekárske vyšetrenia. Zamestnávateľ môže zamestnancom poskytnúť aj rôzne formy finančných príspevkov na sociálnu výpomoc a finančné pôžičky v hmotnej núdzi alebo dobrovoľné príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie a náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Je potrebné

však upozorniť na fakt, že v súvislosti s príspevkami na športové a kultúrne podujatia ako aj iné príspevky s výnimkou: • •

príspevkov na zabezpečenie stravovania, príspevkov na nealkoholické nápoje poskytované zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku, príspevkov na použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia ktoré vlastní

zamestnávateľ a poskytne ho zamestnancom alebo príspevky na použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia, ktoré nevlastní zamestnávateľ ale prenajme si ho od jeho majiteľa a poskytne ho zamestnancom.

sa príspevky poskytnuté zo sociálneho fondu považujú za nepeňažný príjem zamestnanca, ktorý podlieha povinnosti odvodov a preddavku na daň z príjmov.

Tvorba sociálneho fondu Viaže sa na deň dohodnutý na výplatu mzdy zamestnancom s tým, že prevod prostriedkov musí prebehnúť do 5 dní po výplatnom termíne. Zamestnávateľ má povinnosť zúčtovať prídel do sociálneho fondu za predchádzajúci rok do 31. januára nasledujúceho roka. Zachováva sa možnosť previesť nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu do nasledujúceho roka. Sociálny fond je potrebné tvoriť iba z hrubých miezd zamestnancov zamestnaných na základe pracovnej

zmluvy, teda pracovného pomeru a nie z hrubých miezd pracovníkov zamestnaných na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zamestnávateľ tvorí povinne sociálny fond vo výške 0,6 % z úhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok. Táto minimálna povinná výška je stanovená pre každého zamestnávateľa bez rozdielu toho, či dosiahol alebo nedosiahol zisk a tiež bez ohľadu na to, či je jeho činnosť

zameraná na dosahovanie zisku alebo je to organizácia pôsobiaca v oblasti tretieho sektora, či verejnej správy. Ďalší prídel do sociálneho fondu, či už na základe kolektívnej zmluvy v presne dojednanej sume alebo aj v organizáciách, kde odbory pôsobiť nemôžu (NBÚ, SIS), môže byť najviac vo výške 0, 5% z úhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za daný rok.


13

Živnostník a tvorba fondu Podľa zákona o sociálnom fonde sa za zamestnávateľa považuje fyzická osoba s bydliskom alebo miestom podnikania na území SR alebo právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá zamestnáva aspoň jedného zamestnanca v pracovnom pomere (§ 11 Zákonníka práce) alebo v služobnom pomere, to znamená v pracovnom pomere okrem zamestnancov zamestnaných na dohody. Ak zamestnávateľ chce čerpať sociálny fond bez toho, aby zamestnanec platil dane a odvody, má možnosť čerpať sociálny fond nasledovne:

• •

na dotáciu stravovania zamestnancov nad zákonom stanovený limit (limit stanovený v Zákonníku práce je 55 % z ceny jedla, resp. stravného lístka), na úhradu za využitie rekreačného zariadenia vašimi zamestnancami (rekreačné pobyty), na úhradu zdravotníckemu zariadeniu – napríklad za nadštandardnú starostlivosť poskytnutú zamestnancom, na úhradu za športové zariadenie – napríklad za prenájom telocvične, fitnesu, plavárne, sauny…

Pričom pri úhrade za rekreačné, zdravotnícke, športové zariadenie a pod. sa musí postupovať tak, že zamestnávateľ si toto zariadenie, resp. poskytované služby prenajme od majiteľa zariadenia a úhrada za zariadenie ide priamo majiteľovi. Problematikou tvorby a čerpania sociálneho fondu sa zaoberá samostatný zákon o sociálnom fonde, č.152/1994 Z.z., ktorého posledná výrazná novela č. 591/2007 Z.z. začala platiť od 01.01.2008.


14

SBA

SBA podporuje spoluprácu MSP i v mimoeurópskom regióne Podpis memoranda o porozumení medzi Slovenskou a Kórejskou republikou vytvára širšiu platformu vzájomnej spolupráce pre malé a stredné podniky.

9. mája 2014 Slovak Business Agency (SBA) a Small & medium Business Corporation (SBC) podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci, ktoré je symbolom nových nápadov a podnetov pre fungovanie ľudí, ktorí sa rozhodli podnikať. Malé a stredné podniky sa tak môžu stať vynikajúcou platformou na prenos know how a technológií medzi

Slovenskou a Kórejskou republikou, ale i významným pilierom kórejskoslovenských obchodných vzťahov. Pre ich fungovanie je kľúčové adaptovanie sa na nové podmienky a neustále prichádzajúce výzvy. Memorandum o spolupráci predstavuje i príležitosť pre zintenzívnenie vzájomných podnikateľských vzťahov a priestor pre

získanie prehľadu o investičných možnostiach. Vďaka nemu sa malé a stredné podniky môžu stretnúť s podporou a zlepšením podmienok pre spoluprácu malých a stredných podnikov i v mimoeurópskom regióne.


15


16

POZVÁNKA

Obchodovanie s Uzbekistanom naberie na obrátkach V roku 2010 organizovala Slovak Business Agency konferenciu o príležitostiach, ktoré ponúka región Strednej Ázie a následne vydala publikáciu. Majúc na zreteli aktuálne príležitosti pokračuje SBA vo vzdelávaní slovenskej podnikateľskej verejnosti v tejto oblasti, predovšetkým so zameraním na Uzbekistan. Táto stredoázijská republika disponuje rozlohou 10-násobne vyššou než má Slovensko (celkovo 449-tis km2),

kde žije 30-mil. spotrebiteľov, čo predstavuje veľký potenciál aj pre slovenské firmy z rôznych odvetví. V nasledujúcich mesiacoch v spolupráci so zahraničnými partnermi pripravuje SBA rôzne informačné podujatia a stretnutia s cieľom umožniť spoločnostiam zo Slovenska: • oboznámiť sa s potenciálom Uzbekistanu • prihlásiť sa do katalógu firiem so záujmom spolupracovať

s uzbeckými firmami • nadviazať spoluprácu s uzbeckými firmami • preskúmať možnosti spolupráce prostredníctvom hosťovania skúsených manažérov z radov uzbeckých firiem po dobu 2-4 týždňov. Pripravujeme Koniec júna 2014, Bratislava Informačný seminár o možnostiach obchodovania s uzbeckými firmami


17

September – december 2014, Slovensko Možnosť pre slovenských podnikateľov hosťovať skúsených manažérov uzbeckých firiem Aktuálne 4.6.2014, Taškent, Uzbekistan Medzinárodný seminár o balení a vývoze poľnohospodárskych výrobkov Uzbekistan - základné informácie

Máj, 2010

Kontakt

Zborník z konferencie Perspektívy podnikania v strednej Ázii – Podnikanie v Kazachstane, Kirgizsku, Tadžikistane, Turkménsku a Uzbekistane (na stiahnutie tu)

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie ohľadom spolupráce s uzbeckými firmami, kontaktujte prosím Tigrana Aleksanyana na aleksanyan@sbagancy.sk alebo telefonicky na 02/ 502 44 521.


18

SBA

S mikropôžičkou máte vynikajúco prispôsobené splátky Práčovňa Lilium je na trhu iba rok. Jej majiteľka, p. Štucková začala podnikať, keď prišla v rámci organizačných zmien o zamestnanie. Stará Ľubovňa je región s vysokou nezamestnanosťou a keďže pracovala ako chyžná a viedla aj práčovňu v hoteli, na základe skúseností sa rozhodla otvoriť si živnosť a skúsiť to s práčovňou.


19

V začiatkoch podnikania to nebolo ľahké. „Najťažšie bolo zohnať vhodné priestory za výhodnú cenu,“ hovorí Štucková a dodáva: „Ďalej to bolo zariadenie priestorov vhodných na prevádzkovanie firmy, keďže sme prenajali holopriestor a celkové vybavovanie záležitostí potrebných na bezproblémové spustenie prevádzky. V neposlednom rade tiež začiatočné získavanie zákazníkov a ich dôvery.“ V začiatkoch iba prali prádlo pre prevádzky a domácnosti. Dnes sa sústreďujú hlavne na veľké prevádzky no nezanedbávajú ani domácnosti. Služby práčovne sa rozšírili o pranie, mangľovanie a žehlenie pre organizácie a domácnosti, tepovanie a hĺbkové čistenie kobercov, sedačiek, čalúnených a poťahových materiálov, kompletný upratovací servis pre domácnosti a inštitúcie, dovoz a odvoz prádla, kompletný servis a oprava odevov

a bielizne, predaj čistiacich a hygienických prostriedkov a predaj bielizne. To, na čo je veľmi hrdá je vďaka, spokojnosť a odporúčania zákazníkov: „Dávame si záležať hlavne na kvalite. Kontroluje sa každý jeden kus prádla. Všetko musí byť dokonalé čisté vyžehlené a svieže. Z mojej práčovne nevyjde špinavý alebo pokrčený kus prádla, na rozdiel od ostatných firiem, ktoré majú skladačky a baličky a nekontrolujú ďalej, či prádlo neostalo pokrčené alebo špinavé. U nás sa všetko robí ručne a osobne kontrolujem každý kus prádla.“ Banka jej v začiatkoch nepomohla, pretože nepodnikala aspoň jeden rok. Za účelom kúpy strojov potrebných na vykonávanie služieb pre zákazníkov si požičala začiatkom tohto roka mikropôžičku od Slovak Business Agency. „S pôžičkou som bola spokojná nadmieru,“ hovorí majiteľka práčovňe Lilium. „Za pozitívne považujem rýchle

a bezproblémové jednanie zo strany sprostredkovania mikropôžičky, upozornenia a postupy krok po kroku, aby nedošlo k nedorozumeniam, vynikajúco prispôsobené splátky a skvelé úroky. Ak to bude možné, pokúsim sa vybaviť si ďalšiu mikropôžičku.“ Jej rada, pre začínajúcich podnikateľov je jednoduchá: nevzdávať sa za žiadnych okolností. „V začiatkoch podnikania je veľa prekážok, ktoré je treba prekonať, ale ak človek chce, musí isť do predu. Nič sa tým nedá stratiť, iba získať. Získať skúsenosti ako reagovať a prekonávať ďalšie prekážky a ako z podnikania získavať a nie strácať. Byť porazený je dočasný stav. Vzdať sa je to, čo ho robí trvalým.“

www.pracovnalilium.sk


MIKRO PÔŽIČKA www.sbagency.sk/mikropozicky

Hlavným cieľom mikropôžičkového programu je sprístupniť finančné prostriedky podnikateľom formou úveru za zvýhodnených podmienok.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O MIKROPÔŽIČKU

KDE ŽIADAŤ O MIKROPÔŽIČKU

Podnikateľ, ktorý: je registrovaný a sídliaci na Slovensku (FO, PO) spĺňa definíciu mikro a malého podniku (zamestnáva menej ako 10 zamestnancov s ročným obratom a / alebo celkovou ročnou súvahou nepresahujúcou 2 000 000 eur alebo ide o malý podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb s ročným obratom a / alebo celkovou ročnou súvahou nepresahujúcou 10 000 000 eur) preukázal bezúhonnosť doložením výpisu z registra trestov

Zoznam kontaktných miest


VÝŠKA ÚVERU

AKO DLHO BUDEM SPLÁCAŤ ÚVER

maximálna výška úveru

minimálna výška úveru

2 500 eur

6 mesiacov

50 000 eur

4 roky

Zároveň sa poskytuje možnosť odkladu splátok istiny maximálne o 6 mesiacov.

ZA AKÝ ÚROK BUDEM PÔŽIČKU SPLÁCAŤ

ÚČEL ÚVERU

Úroková sadzba je poskytovaná na úrovni referenčnej sadzby.

Poskytnutý úver môže podnikateľ použiť na:  ákup hnuteľného a nehnuteľného investičného n majetku potrebného na podnikanie rekonštrukciu a opravu prevádzkových priestorov a technológií nákup zásob materiálu, surovín, tovaru úhradu nákladov na nákup vstupov na zabezpečenie technologických procesov vo výrobe alebo v službách iné investičné projekty schválené vykonávateľom

Výška referenčnej sadzby sa stanovuje ako súčet základnej sadzby a marže. z ákladná sadzba - je určená pre jednotlivé členské štáty Európskou Komisiou, ktorá ju uverejňuje na svojej webovej stránke marža - je závislá od ratingu príslušného záujemcu a od úrovne ponúknutého zabezpečenia Výsledná úroková sadzba je od 1,13 % do 9,03 %.

M E N A T S O D A S AKO K ÚVERU OSTI O ÚVER

AD 2 PREDLOŽENIE ŽI

R 1 ÚVODNÝ POHOVO Záujemca získa základné informácie o možnostiach poskytnutia úveru u spolupracujúcej inštitúcie.

O 4 ROZHODOVANIE

Vyplní sa predpísaný formulár žiadosti o úver, ku ktorému sa doložia potrebné prílohy (napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, výpis z registra trestov, podnikateľský plán, atď.).

ERU

POSKYTNUTÍ ÚV

SBA prehodnotí úverovú históriu žiadateľa, reálnosť jeho podnikateľského plánu ako aj splnenie požadovanej miery zabezpečenia úveru. Na základe kladného posúdenia SBA vydá záverečné rozhodnutie o poskytnutí úveru.

OSTI O ÚVER

ŽIAD 3 POSUDZOVANIE

Riadne predložená žiadosť je následne posudzovaná spolupracujúcou inštitúciou a mikropôžičkovým výborom. Posudzuje sa predovšetkým reálnosť predpokladov podnikateľského plánu, ekonomická efektívnosť projektu, návratnosti úveru ako aj navrhované zabezpečenie úveru.

KOV

NÝCH PROSTRIED

NANČ 5 POSKYTNUTIE FI

Na základe podpísanej zmluvy o úver budú žiadateľovi poukázané finančné prostriedky na jeho bankový účet.

www.sbagency.sk/mikropozicky


22

LEGISLATÍVA

Paralelný dovoz tovaru a jeho riziká Šedý dovoz napríklad z Ázie alebo USA bez súhlasu majiteľa ochrannej známky je neoprávnený a môže mať pre predávajúceho vážne právne dôsledky. MGR. VERONIKA BALINTOVÁ I JUDR. ING. DUŠAN TOMKA Dušan Tomka

Paralelný, inak nazývaný aj šedý dovoz tovaru sa uskutočňuje mimo oficiálneho distribučného systému. V praxi to znamená, že takto dovezený tovar sa nepredáva v krajine, pre ktorú bol pôvodne výrobcom určený, ale v inej a s výrazne nižšou cenou, než je odporúčaná cena v krajine predaja. Obchodníci pri šedom dovoze tovaru využívajú odlišnosti národných ekonomík, predovšetkým kurzové hodnoty cudzích mien, rozdielnosť daňových predpisov a správanie spotrebiteľov jednotlivých krajín. Šedý dovoz predstavuje import tovarov určených na predaj v inej krajine ako je Slovenská republika na jej územie zahraničnými, ale takisto aj slovenskými predajcami.

Kedy je paralelný dovoz legálny? Legálnosť šedého dovozu z právneho hľadiska úzko súvisí s ochrannými známkami ako označeniami, ktoré sa nachádzajú na tovare. Práve značka tovaru zvyšuje dopyt, pričom obchodníci hľadajú cestu, ako „značkový“ tovar čo najlacnejšie nakúpiť a následne s čo najvyšším ziskom predať. Podľa zákona číslo 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov („Zákon o ochranných známkach“), právo používať ochrannú známku prislúcha len jej majiteľovi; iné osoby tak môžu urobiť iba s jeho súhlasom. Používaním ochrannej známky sa rozumie aj jej umiestnenie na tovare alebo jeho obale a vo všeobecnosti by teda malo platiť, že na vývoz/predaj do inej krajiny, sa vyžaduje súhlas majiteľa príslušnej ochrannej známky. Toto všeobecné pravidlo sa však z dôvodu európskej legislatívy neuplatňuje

univerzálne a za určitých podmienok možno tovar doviezť aj bez súhlasu majiteľa ochrannej známky. Pri dovoze tovarov chránených ochrannou známkou do krajín, do ktorých na to nedal majiteľ ochrannej známky súhlas, je z hľadiska zákonnosti určujúce, či ide o krajinu Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) a či sa tovar už nachádza na trhu niektorého z členských štátov alebo ide o inú, tzv. tretiu krajinu. Ak majiteľ ochrannej známky/jej oprávnený používateľ už uviedol označený tovar na trh EHP, jeho právo kontrolovať pohyb takéhoto tovaru v rámci EHP zaniká a nie je oprávnený zakázať tretím osobám jej používanie na tovaroch, ktoré boli s ochrannou známkou už uvedené (ním alebo s jeho súhlasom) na trh v štáte EHP. Dôvodom je, že územie členských štátov Európskej únie tvorí priestor voľného obehu tovaru a uplatňuje sa v ňom tzv. princíp komunitárneho vyčerpania práv na vnútornom trhu. To v praxi znamená, že právo majiteľa ochrannej známky kontrolovať pohyb výrobkov chránených jeho ochrannou známkou zaniká prvým uvedením výrobku na trh ktoréhokoľvek členského štátu EHP. Situácia je však iná v prípade paralelného dovozu z tretích krajín do krajín EHP. Šedý dovoz napríklad z Ázie alebo USA bez súhlasu majiteľa ochrannej známky je neoprávnený a môže mať pre predávajúceho vážne právne dôsledky. Podľa Zákona o ochranných známkach sa majiteľ/oprávnený používateľ ochrannej známky môže

proti nezákonnému šedému dovozu z tretích krajín brániť tak, že si v súdnom konaní vyžiada informácie týkajúce sa pôvodu a distribučných sietí tovarov alebo okolností ich uvedenia na trh a (na ich podklade) požiada o ich stiahnutie z trhu alebo zničenie. Poškodený obchodník má taktiež nárok na náhradu nemajetkovej/majetkovej ujmy v peniazoch. Súčasne, slovenský zákonodarca zakladá aj trestnoprávnu zodpovednosť nelegálnych šedých obchodníkov; postihuje neoprávnený šedý dovoz skutkovou podstatou trestného činu porušovania práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu (zákon číslo 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov). Majitelia ochranných známok/ výrobcovia prijímajú rôzne preventívne opatrenia zabraňujúce šedému dovozu (napr. obmedzenie aktivácie SIM karty mobilných telefónov, tzv. regionálny zámok SIM karty, ktorá môže byť v mobilnom telefóne prvýkrát aktivovaná len v regióne, pre ktorý bol mobilný telefón vyrobený); tie však nesmú byť v rozpore s právom hospodárskej súťaže. Pokiaľ ide o dovážaný tovar (bez ohľadu na to, či je opatrený ochrannou známkou), colné orgány prepustia na trh v Slovenskej republike/v rámci územia EHP len výrobok, ktorý spĺňa podmienky stanovené zákonom. Dôvodom na pozastavenie prepustenia výrobku do voľného obehu/na slovenský trh môže byť napr. zistenie, že tovar môže ohroziť život, zdravie alebo životné prostredie, dovážané


23

Advokátska kancelária DT LEGAL, s.r.o. vznikla na území Slovenskej republiky v roku 2004. Poskytuje právne služby predovšetkým v oblasti obchodného práva, občianskeho práva a práva nehnuteľností pre slovenskú aj zahraničnú klientelu. výrobky neobsahujú nevyhnutnú dokumentáciu; napríklad slovenský návod na obsluhu, záručný list alebo dovážané výrobky nedisponujú predpísanými označeniami.

Ako rozpoznať šedý výrobok Najciteľnejšie rozdiely medzi šedým tovarom a autorizovaným výrobkom sú pre spotrebiteľov najmä v obsahu balenia tovaru, kde v priloženom návode na obsluhu môže chýbať znenie v príslušnom (slovenskom) jazyku, v prípade elektroniky napríklad chýba (pre účel ovládania) voľba predmetného jazyka. Pri tovare z tretích krajín môže existovať odlišná (horšia) kvalita tovarov a služieb, z dôvodu odlišnej legislatívy v oblasti použitých materiálov, výrobných postupov a celkovej minimálnej kvality tovarov a služieb požadovanej zákonom. Údaj o tom, kde bol tovar vyrobený a do akej krajiny oficiálne distribuovaný sa nachádza priamo na tovare (jeho obale). V súlade so zákonom číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov predajca musí, okrem iného, zabezpečiť zreteľne označenie tovaru údajmi o výrobcovi alebo dovozcovi alebo dodávateľovi, a súčasne nesmie odstraňovať alebo prekrývať akékoľvek údaje uvedené na tovare.

JUDr. Ing. Dušan Tomka je advokátom a konateľom advokátskej kancelárie www.dtlegal.sk

Riziká šedých výrobkov Napriek skutočnosti, že šedý tovar je lacnejší a má tendenciu znižovať aj ceny tovarov oficiálnych distribútorov, pre spotrebiteľov predstavuje riziko v oblasti kvality a možnosti jeho reklamácie a opravy v autorizovanom servise. Platí totiž, že vady, ktoré vznikli na zakúpenom tovare, si kupujúci uplatňuje u predávajúceho, nie u výrobcu. Autorizované servisy výrobcov často odmietajú opravovať výrobky, ktoré neobsahujú sériové číslo/ nie sú zakúpené od oficiálnych autorizovaných predajcov. Preto sa takýto predávajúci pri reklamácii tovaru kupujúcim musí obrátiť na iný, neautorizovaný servis v krajine, kde tovar predal, s čím môže súvisieť aj nie práve najspoľahlivejšia oprava tovaru. Alternatívou pre šedého predajcu môže byť aj servis v krajine, kde má svoje sídlo, s čím je spojené predĺženie doby vybavenia reklamácie a príp. jej predraženie (napr. z dôvodu poštovného pri zaslaní tovaru). Súčasne, na tovar zakúpený u zahraničného predajcu sa vzťahujú práva zo zodpovednosti za vady/ možnosť reklamácie podľa právnych predpisov platných v krajine, kde má sídlo predávajúci. Takouto krajinou môže byť aj tretia krajina, mimo

územia EHP, na ktorú sa nevzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Európskej únie upravujúce minimálne požiadavky na kvalitu, bezpečnosť výrobkov, či minimálnu dĺžku záručnej lehoty. Pri nákupe tovarov od cezhraničných predávajúcich v rámci EÚ poskytujú pomoc pri riešení problémov spotrebiteľov s cezhraničným dovozom Európske spotrebiteľské centrá. Aj napriek iniciatíve orgánov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu sa legislatíva priamo na neoprávnený paralelný dovoz nezameriava (okrem niektorých špecifických oblastí, ako sú napríklad lieky a automobily). V nadväznosti na vyššie uvedené predajca so sídlom na území EHP musí vždy (aj pri šedom dovoze) dodržiavať minimálne zákonné požiadavky na záruku, kvalitu tovarov, dokumenty k nim prislúchajúce a akékoľvek iné podmienky stanovené platnými právnymi predpismi v krajine EHP, kde sídli. Takže predajca so sídlom na území Slovenskej republiky musí aj pri predaji paralelne dovezeného tovaru spĺňať tieto podmienky stanovené právnymi predpismi platnými na našom území.

Mgr. Veronika Balintová, advokátsky koncipient www.dtlegal.sk


24

SFA

Slováci preferujú zahraničné franchisingové koncepty Na Slovensku v súčasnosti pôsobí viac ako 120 franchisingových systémov, z toho je cca štvrtina pôvodných slovenských. Vo vyspelých európskych krajinách je pomer opačný, teda počtom tam prevládajú domáce koncepty. Slovenská franchisingová asociácia (SFA) preto podporuje a radí pri tvorbe a rozvoji nových pôvodom slovenských franchisingových konceptov. ING. JOZEF ŠÉTAFFY, PREZIDENT SLOVENSKEJ FRANCHISINGOVEJ ASOCIÁCIE WWW.SFA.SK

Jedným z dôvodov prečo u nás prevažujú zahraničné koncepty nad slovenskými je, že ich vznik, tvorba a rozvoj je vo všeobecnosti dlhodobý a finančne náročný proces. Navyše, každý franchisingový koncept ktorý má byť na trhu dlhodobo ponúkaný ako úspešný produkt, musí byť v praxi overený, ináč nezíska dôveru kupujúceho. Európsky Etický kódex franchisingu ukladá poskytovateľovi franšízy podmienku úspešne podnikať aspoň v jednej pilotnej prevádzke počas primerane dlhého obdobia ešte pred začiatkom tvorby a rozvoja franchisingového reťazca. Za primerane dlhé obdobie sa pokladá obdobie minimálne jedného kalendárneho roka, aby sa mohli v praxi prejaviť a overiť aj všetky sezóne vplyvy a možnosti predmetného biznisu. Franchising ako odbytový marketingový systém a metóda

podnikania prelomil na Slovensku bariéru neznalosti a nedôvery a začal získavať priazeň podnikateľskej aj spotrebiteľskej verejnosti. Okrem gastronómie sa rozvíja najmä v oblasti služieb, zdravej výživy a fitness. Problémom sú financie Problém limitujúci rozvoj franchisingového podnikania na Slovensku je aj nedostatočná kapitálová vybavenosť začínajúcich podnikateľov, najmä pri investične a nákladovo náročnejších konceptoch a licenciách. Tento problém by mohli pomôcť riešiť banky, ktoré by štát podporil samostatnými rozvojovými fondmi a zárukami. Banky pri posudzovaní žiadostí o úvery na Slovensku spravidla však dosiaľ nezohľadňujú garancie renomovaných značiek poskytovateľov franšízy a nižšiu rizikovosť ich podnikateľského projektu. Posudzujú iba aktuálnu

bonitu klienta štandardným spôsobom, čím sa znižujú možnosti najmä pre začínajúcich podnikateľov. SFA hľadá v tejto oblasti možnosti spolupráce aj so Slovak Businness Agency, ktorej systém mikropôžičiek pre malých a stredných podnikateľov by podporil tvorbu nových franchisingových prevádzok a firiem a tým aj tvorbu nových pracovných príležitostí. Pozor na neoverené projekty Značky a koncepty renomovaných zahraničných i domácich poskytovateľov franchisingu, ktoré sú u nás úspešné, robia franchisingu dobré meno a prispievajú k jeho popularizácii. Označenie podnikateľského projektu ako „franchisingový“ sa dnes vníma ako záruka kvality overeného know-how, dlhodobej ekonomickej efektívnosti a nižšieho podnikateľského rizika


25

Slovenská franchisingová asociácia (SFA) je významným propagátorom a iniciátorom rozvoja franchisingu na Slovensku. Združuje subjekty ktoré využívajú franchising ako metódu podnikania a ktoré poskytujú svoje licencie a franchisingové koncepty. Svojim pôsobením sa usiluje vytvárať podporu a priaznivé podmienky pre ich podnikanie a rozvoj.

užívateľa frachisingovej licencie. Niektorí „podnikatelia“ sa však dobré meno franchisingu pokúšajú zneužiť a schovávajú pod tento pojem formálne podobné ale principiálne odlišné modely podnikania. Vidina rýchleho zisku tiež inšpiruje niektorých podnikateľov k čo najrýchlejšej expanzii franchisingových prevádzok predajom svojich licencií, pričom ponúkajú záujemcom ešte nehotový a riadne neoverený podnikateľský projekt bez následnej podpory. Je preto dôležité, aby si záujemca o franšízu vopred overil skutočnú kvalitu a možnosti konceptu, o ktorý má záujem. Slovenská franchisingová asociácia overuje u konceptov svojich členov základné podmienky a postupy ich realizácie. Členstvo konceptu v SFA dáva pre záujemcov o ich užívanie garanciu serióznosti a primeranosti podmienok predmetnej franšízy a jej poskytovateľa. Najmä pri

vstupe zahraničných konceptov na slovenský trh SFA odporúča, ešte pred podpísaním franchisingovej zmluvy, overiť a prispôsobiť nastavenie parametrov konceptu v našich podmienkach a možnostiach tak, aby boli zaujímavé nielen pre spotrebiteľov ale zároveň ekonomicky efektívne aj pre franchisantov. Podpora slovenským franchisom Slovenská franchisingová asociácia vidí veľa potenciálu v oblasti rozvoja pôvodných domácich konceptov a počtu ich prevádzok. Plánuje preto rozšíriť svoje pôsobenie na podporu a sprostredkovanie poradenstva pri tvorbe svojich franchisingových konceptov, licencií a zabezpečovania ich formálnych aj praktických náležitostí a samozrejme, v rámci svojich možností, tiež v oblasti reklamy a mediálnej podpory. SFA si vytvára podmienky na poskytovanie takýchto služieb

najmä prostredníctvom odborných servisných firiem, expertov, poradcov a členov Zboru konzultantov SFA. V súčasnosti sú členmi SFA podnikatelia, ktorí na tomto trhu už pôsobia, advokátske kancelárie Noerr, Aliancia Advokátov, konzultačné a poradenské firmy Expense Reduction Analysts a Meriglobe Advisory House, tiež koncept Business for Breakfast, ktorý organizuje kontaktné stretnutia podnikateľov, či advokátska, patentová a známková kancelária Patent Iurist. Významnú pomoc v mediálnej oblasti poskytuje SFA Združenie podnikateľov Slovenska.


26

SBA

Slovensko chce zaujať v súťaži remeslami a podnikaním mladých Do súťaže Európska cena za podporu podnikania pôjdu Slovensko v európskom kole reprezentovať projekty: Podnikateľský nápad roka (Združenie mladých podnikateľov Slovenska) a Ľudové remeslá – šanca pre všetkých (Tradičné ľudové remeslá). Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 2. - 3. októbra 2014 vo talianskom Neapoli a zúčastnia sa ho všetci nominovaní kandidáti. Podnikateľský nápad roka propaguje podnikanie medzi mladými ľuďmi, oceňuje najlepšie podnikateľské nápady a za pomoci lídrov súčasného biznisu pomáha ich premene na úspešné podnikanie. Je to najväčší projekt v SR, počet prihlášok je vysoký aj v medzinárodnom porovnaní podobných iniciatív. Iniciatíva Ľudové remeslá - šanca  pre každého propaguje ľudové remeslá organizovaním medzinárodných

podujatí. Podporuje drobných remeselníkov, rozširuje záujem o ľudové remeslá, hlavne u detí a mládeže, napomáha zdravotne postihnutým, starým občanom a dlhodobo nezamestnaným pri ich záujme o ľudové remeslá formou workshopov a tvorivých dielní.

komisia a národným koordinátorom na území SR je Slovak Business Agency (SBA). Do národného kola sa prihlásili 4 projekty. Hodnotenie prebiehalo elektronickou formou. Hodnotiaca komisia vybrala 30. apríla 2014 dvoch kandidátov, ktorí budú Slovensko reprezentovať v európskom kole projektu.

Súťaž Európska cena za podporu podnikania sa v Slovenskej republike organizuje od roku 2006. Vyhlasovateľom súťaže je Európska

Prehľad prihlásených projektov a ich celkové bodové ohodnotenie:

Projekt Kategória Spolu Ľudové remeslá- šanca pre všetkých Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých 315 “future accelerated” Podpora podnikateľského ducha 231 Podnikateľský nápad roka Podpora podnikateľského ducha 365 Start-up kancelária Podpora podnikateľského prostredia 233


27

Slovenská hodnotiaca komisia sa skladala zo zástupcov: - Ministerstva hospodárstva SR - Slovak Business Agency - Združenia podnikateľov Slovenska - Slovenského živnostenského zväzu

V ktorých kategóriách sa súťažilo: Podpora podnikateľského ducha: oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré

propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ženami.

Investície do podnikateľských zručností: oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej či miestnej úrovni zamerané na zlepšovanie podnikateľských a manažérskych zručností. Podpora podnikateľského prostredia: oceňuje inovačné politiky na národnej, regionálnej alebo miestnej

úrovni, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podniku, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov pre podniky a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch.

Podpora internacionalizácie podnikania: oceňuje politiky a iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré podporujú podniky, obzvlášť malé a stredne veľké podniky, aby dokázali viac vyťažiť z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie aj mimo nej.

Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov

oceňuje politiky a iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú malé a stredne veľké podniky a ich prístup na zelené trhy a pomáhajú im zlepšiť efektívnosť ich zdrojov, napr. pomocou rozvoja zelených zručností a dohadzovania ako aj financovania,

Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých: oceňuje národné, regionálne a miestne iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných partnerstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória taktiež oceňuje úsilie zamerané na podporu podnikania medzi znevýhodnenými skupinami, ako sú nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, migranti, zdravotne postihnuté osoby či osoby z etnických menšín.


28

SEMINÁRE

Konečne praktické školenia založené na reálnych skúsenostiach POZOR!: TERAZ úvodná akcia: 1 + 1 ZDARMA. Prihláste sa na seminár a zoberte si so sebou ZADARMO svojho hosťa!

Podnikam.SK vytvára pre svojich návštevníkov nový priestor na získavanie kvalitných a aktuálnych informácií z oblastí, s ktorými sa denne stretávajú nielen podnikatelia, ale aj zamestnanci či manažéri. Od júna začíname sériu odborných školení a seminárov, založených v prvom rade na praktických skúsenostiach, konkrétnych reálnych situáciách a bežnej dennej praxi. Náš lektorský tím tvoria odborníci, ktorí  majú okrem kvalitného odborného základu za sebou aj stovky hodín praxe priamo vo vlastných firmách, alebo v úlohe odborných poradcov pre klientov.

Prvé z pripravovaných školení, ktoré sa uskutoční už 11. júna, je zamerané na tému ako zvýšiť a podporiť predaj. Táto téma je alfou a omegou každého podnikateľa, zvlášť v dnešnej dobe, kedy každý podnikateľ potrebuje každé euro. Skúsení lektori vám odovzdajú techniky, rady a skúsenosti ako dokážete zvýšiť predaj a obraty vo vašej firme. Ďalšou témou, ktorej sa budeme venovať 18. júna je oblasť internetového podnikania a lektorka Monika Jakubeczová vám poradí ako podnikať na internete a zarobiť. Poradí vám ako vytvoriť vlastnú webovú stránku, či je potrebné si založiť firmu,

čo k tomu potrebujete a vysvetlí všetky ďalšie potrebné informácie, ktoré by ste určite mali vedieť. „Denne spolupracujeme s vynikajúcimi odborníkmi na rôzne oblasti podnikania. Vieme, že naši čitatelia si dokážu vyhľadať potrebnú legislatívu, teoretické podklady k čomukoľvek, čo pre svoje podnikanie práve potrebujú. My však ponúkame viac – praktické skúsenosti, lektormi zažité konkrétne situácie, odporúčania. Školenia, ktoré pripravujeme s našimi spolupracovníkmi, sú postavené na praxi,“ uviedol Miroslav Vilem, manažér portálu Podnikam.SK.

i Termín školenia

Názov

11.6.2014 Ako reálne zvýšiť predaj a tržby vo vašej firme s využitím vlastných.zdrojov, skúseností a času 18.6.2014

Ako rozbehnúť podnikanie na internete a zarobiť? Všetko o podnikaní a predaji cez internet od Moniky Jakubeczovej, ktorá dosiahla úspech na slovenskom internete a podelí sa s vami ako na to

Výhodná zľava 10 % pre členov Klubu Podnikam.SK Pripravované praktické odborné školenia a semináre sú pre členov Klubu Podnikam.SK dostupné za cenu zvýhodnenú o 10 % oproti bežnej komerčnej cene. „Pre členov Klubu sa snažíme prinášať stále nové a zaujímavé benefity, ku ktorým zvýhodnené ceny za školenia určite patria. Som rád, že môžeme členom Klubu Podnikam.SK ponúknuť ďalšiu atraktívnu výhodu,“ informoval M. Vilem. Ak sa prihlásite na naše štartovacie semináre, môžete si zobrať so sebou ZADARMO svojho hosťa!


29


30

LEGISLATÍVA

Zmeny v označovaní pekárskych výrobkov


31

Vyhláška o pekárskych výrobkoch upravuje podrobnosti o požiadavkách na výrobu, manipuláciu a umiestňovanie pekárskych výrobkov, cukrárskych výrobkov a cestovín na trh.

sa uviesť na dostupnom mieste jeho zloženie a členenie podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1. Strúhanka vyrábaná z chleba sa musí označiť ako „strúhanka vyrábaná z chleba“.

Členenie a označovanie pekárskych výrobkov bude po novom nasledovné: • V názve pekárskych výrobkov sa musí uviesť ich začlenenie podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1. • V zložení chleba sa musí uviesť percentuálny podiel hlavnej mlynskej zložky z celkovej hmotnosti zložiek použitých na jeho výrobu. • Nebalený pekársky výrobok možno označiť slovom „čerstvý“, ak spĺňa podmienky podľa § 2 písm. i) vyhlášky. • Nebalený pekársky výrobok, ktorý prevádzkovateľ v hotovom stave zmrazí, ale spotrebiteľovi ho ponúka v rozmrazenom stave, sa v mieste ponuky na predaj viditeľne označí slovom „rozmrazené“.

Členenie a označovanie cestovín

Pekársky výrobok vyrábaný inde ako v pekárni dopečením z predpečeného chladeného alebo zmrazeného polotovaru sa v mieste ponuky na predaj viditeľne označí slovami „vyrobené dopečením z chladeného polotovaru“ alebo „vyrobené dopečením zo zmrazeného polotovaru“. Ak ide o pekársky polotovar umiestnený na trh, v označení sa musí uviesť aj návod na použitie. Ak ide o nebalený pekársky výrobok určený na predaj, musí

Na obale cestoviny sa musí po novom uviesť • v názve cestoviny jej začlenenie podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 2, • ak ide o vaječnú cestovinu, množstvo použitých vaječných zložiek v prepočte na celé vajcia a na 1 kg múky, • ak ide o nesušenú cestovinu, údaj o tom, že je to nesušená cestovina, podmienky jej skladovania a dátum spotreby, • časový údaj, do ktorého sa po otvorení obalu odporúča spotrebovať, ak ide o cestovinu balenú v ochrannej atmosfére alebo o vákuovo balenú cestovinu, • označenie náplne, ak ide o plnenú cestovinu. Vyhláška č. 24/2014 Z. z., o pekárenských výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách; účinnosť od 1. apríla 2014.


32

VÝBEROVÉ KONANIE

Výberové konanie na spolupracujúce inštitúcie v oblasti podpory start-upov zo sektora IKT SBA je špecializovanou agentúrou na podporu podnikania, ktorej poslaním je: • Komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act). • Komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. • Posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín. Súčasťou činnosti SBA je aj podpora vytvárania nových podnikov a zvyšovanie atraktivity podnikania, ako kariérnej voľby. Podstatou takýchto aktivít je zabezpečiť podporu podnikateľov počas iniciačnej a počiatočnej fázy podnikania, ktoré sú často spojené s mnohými prekážkami a komplikáciami. Zámerom plánovanej podpory zo strany SBA je: a) zlepšiť podmienky pre startupy zo sektora IKT a tým zvýšiť ich šancu na presadenie inovatívnych a konkurencieschopných nápadov na lokálnom i globálnom trhu. Vďaka poskytnutej podpore budú začínajúci podnikatelia schopní ekonomicky vhodnejšie nastaviť svoje podnikateľské zámery a bude tiež znížené riziko ich zlyhania. b) motivácia záujemcov o podnikanie zo strany verejnosti, osobitne mladých ľudí a absolventov škôl pre vstup do podnikania a asistencia pri komercionalizácii ich inovatívnych nápadov v oblasti IKT. Predmetom plánovanej podpory – na ktorej sa budú podieľať aj

spolupracujúce inštitúcie - bude najmä poskytovanie informácií, poradenstva, vzdelávania a podporných služieb (organizácia start-up podujatí na Slovensku, zabezpečovanie účasti slovenských podnikateľov na medzinárodných start-up podujatiach, sprostredkovanie stretnutí s investormi a potenciálnymi obchodnými partnermi, sieťovanie start-up podnikateľov) v záujme rozvíjania záujmu o podnikanie, zvýšenia motivácie pre vstup do podnikania a rozvoja inovačných aktivít začínajúcich podnikateľských subjektov. Do výberového konania sa môžu prihlásiť špecializované organizácie realizujúce podporné služby pre začínajúcich podnikateľov v oblasti/sektore IKT (napr. coworkingové centrá, huby, podnikateľské agentúry a združenia, inkubátory a pod.). Spolupracujúca inštitúcia musí spĺňať najmä tieto odborné predpoklady: 1. zodpovedný manažér inštitúcie má vysokoškolské vzdelanie  2. stupňa a prax minimálne 5 rokov, 2. inštitúcia aktívne vykonáva služby na podporu start-upov, resp. začínajúcich podnikateľov z oblasti IKT najmenej počas 2 rokov, a to najmä v oblasti mentoringu, vzdelávania a aktívnej práce so start-upmi, resp. začínajúcimi podnikateľmi zo sektora IKT, 3. inštitúcia má vytvorenú relevantnú väzbu na start-up komunitu a akademickú sféru, spolupracujúce veľké podniky, resp. investorov/ podnikateľských anjelov, 4. inštitúcia má podpísanú dohodu, memorandum alebo obdobný

dokument o spolupráci s univerzitou, alebo mentormi so skúsenosťami v oblasti mentoringu pre IKT start upy a začínajúcich podnikateľov, alebo inkubátorom, resp. akcelerátorom, alebo minimálne 2 podnikateľskými anjelmi, 5. inštitúcia má kompetentných pracovníkov so skúsenosťami  v oblasti podpory start upov minimálne počas obdobia 2 rokov, skúsenosti zo zahraničia v tejto oblasti sú výhodou, 6. inštitúcia má k dispozícii potrebné administratívno-technické vybavenie (priestory, PC vybavenie s príslušným softwarom, pripojenie na internet, fax, kopírovací stroj, a pod.). Toto výberové konanie slúži len na vytvorenie databázy potenciálnych spolupracujúcich inštitúcií. Všetky prihlásené inštitúcie budú zaradené do ďalšieho hodnotenia pre spoluprácu v rámci budúcich podporných programov SBA. O ďalšom postupe budú všetky prihlásené inštitúcie informované. Vaše ponuky spolu s dokumentmi potvrdzujúcimi požadované odborné predpoklady (životopisy zodpovedného manažéra a kompetentných pracovníkov; potvrdenie o spolupráci v zmysle bodu 4, referencie partnerov a ďalšie dokumenty preukazujúce spôsobilosť) zasielajte na adresu agency@sbagency.sk do 9. júna 2014.


33


34

KALENDÁR PODNIKATEĽA

2.6.

Daň z príjmov • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za máj 2014 (mesačný preddavok vo výške 1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 16 600 €) Daň z motorových vozidiel príjmov • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel za máj 2014 vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 € Prehľad za zamestnancov • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii (§32a zákona) a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za apríl 2014

9.6.

Zdravotné poistenie • odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie za SZČO za máj 2014 Sociálne poistenie • odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a poistného do rezervného fondu solidarity za SZČO za máj 2014 Starobné dôchodkové sporenie • odvod príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za SZČO za máj 2014 DO VÝPLATNÉHO TERMÍNU Zdravotné poistenie • odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom za máj 2014 (preddavok na poistné z príjmu vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ) Sociálne poistenie • odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ za máj 2014 DO 5 DNÍ PO VÝPLATNOM TERMÍNE Daň z príjmov • odvod preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti znížených o úhrn daňového bonusu zamestnávateľom za máj 2014 Sociálny fond • prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu za jún 2014


35

16.6.

20.6.

25.6.

Daň z príjmov • odvod dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb vyberanej zrážkou za máj 2014 (súčasne predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane príslušnému správcovi dane) • odvod súm na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb platiteľom príjmu za máj 2014 (zároveň túto skutočnosť oznámiť príslušnému správcovi dane) Daň z pridanej hodnoty • registračná povinnosť pre daň z pridanej hodnoty (DPH) pre zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 €. Daň z pridanej hodnoty • termín na podanie daňového priznania k DPH (pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou) a zaplatenie daňovej povinnosti za mesiac máj 2014 • termín na podanie súhrnného výkazu za máj 2014 pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ • termín na podanie kontrolného výkazu k DPH za máj 2014 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac) Spotrebné dane • povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2014

30.6.

Daň z príjmov • posledný termín na podanie daňového priznania a splatnosť dane z príjmov za rok 2013, ak daňový subjekt oznámil správcovi dane predĺženie lehoty o tri mesiace • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za jún 2014 (mesačný preddavok vo výške 1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 16 600 €) • splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za 2. kvartál 2014 (štvrťročný preddavok vo výške 1/4 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 2 500 €, a nepresiahla 16 600 €) Daň z motorových vozidiel príjmov • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel za jún 2014 vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 € • splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel za 2. kvartál 2014 vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 660 € a nepresiahne 8 292 € Prehľad za zamestnancov • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii (§32a zákona) a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za máj 2014


enterprise europe PRÍLOHA

INFORMAČNÉ LISTY ENTERPRISE EUROPE NETWORK


Jún 2014

1


Jún 2014

2


Jún 2014

3


Jún 2014

4


Jún 2014

5


Jún 2014

6


Jún 2014

7


Jún 2014

8


   

Jún 2014

9


JรšN 2014 Podnikanie vydรกva Slovak Business Agency

www.mesacnikpodnikanie.sk www.sbagency.sk

Jun 2014  
Jun 2014  
Advertisement