Page 3

biz tip

Povinnosti v oblasti požiarnej ochrany a BOZP Založili ste si podnik a vykonávate podnikateľskú činnosť v prenajatých priestoroch. Aké sú základné povinnosti v oblasti požiarnej ochrany a BOZP? Zaobídete sa bez odborných služieb špecializovaných firiem? Povinnosti v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi je špecifikovaná v zákone č. 314/2001 Z.z. o Ochrane pred požiarmi a vyhláške č.121/2002 Z.z. o Požiarnej prevencii. Čo sa týka Zákona č.124/2006 Z.z. o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, tento hovorí o konkrétnych podmienkach zabezpečenia ochrany a zdravia pri práci. Podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o Ochrane pred požiarmi je jednou z vašich povinností zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie. Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinnosti zamestnávateľa špecifikuje hlavne v § 6 - 13. Podľa tohto zákona, je zamestnávateľ povinný zabezpečovať preventívne a ochranné služby na svojich pracoviskách cestou bezpečnostnotechnickej služby, autorizovaného bezpečnostného technika, bezpečnostného technika.

z ich funkcií. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností. Na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb, ktorými sú bezpečnostnotechnická služba (§ 22) a pracovná zdravotná služba (§ 26), je zamestnávateľ povinný určiť dostatočný počet odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľ, ktorý vykonáva preventívne a ochranné služby vlastnými odbornými zamestnancami, musí byť primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami. Ak zamestnávateľ so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík, nemá dostatok odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie preventívnych a ochranných služieb dodávateľským spôsobom s jednou fyzickou osobou alebo s viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s právnickými osobami a ktoré sú oprávnené na výkon preventívnej a ochrannej služby. Uvedené povinnosti sú z pravidla zabezpečené buď formou vlastného zamestnanca, alebo dodávateľsky. V niektorých budovách (najmä business centrá) je zabezpečená protipožiarna prevencia priamo vlastníkom budovy.

Úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zabezpečovať vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich 3

MP l 06/2013  

Časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Vydáva NARMSP www.mesacnikpodnikanie.sk www.nadsme.sk

MP l 06/2013  

Časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Vydáva NARMSP www.mesacnikpodnikanie.sk www.nadsme.sk

Advertisement