Page 15

výška úveru

ako dlho budem splácať úver

maximálna výška úveru

minimálna výška úveru

2 500 eur

6 mesiacov

50 000 eur

4 roky

Zároveň sa poskytuje možnosť odkladu splátok istiny maximálne o 6 mesiacov.

za aký úrok budem pôžičku splácať

účel úveru

Úroková sadzba je poskytovaná na úrovni referenčnej sadzby.

Poskytnutý úver môže podnikateľ použiť na:  ákup hnuteľného a nehnuteľného investičného n majetku potrebného na podnikanie rekonštrukciu a opravu prevádzkových priestorov a technológií nákup zásob materiálu, surovín, tovaru úhradu nákladov na nákup vstupov na zabezpečenie technologických procesov vo výrobe alebo v službách iné investičné projekty schválené vykonávateľom

Výška referenčnej sadzby sa stanovuje ako súčet základnej sadzby a marže. z ákladná sadzba - je určená pre jednotlivé členské štáty Európskou Komisiou, ktorá ju uverejňuje na svojej webovej stránke marža - je závislá od ratingu príslušného záujemcu a od úrovne ponúknutého zabezpečenia Výsledná úroková sadzba je od 1,26 % do 9,16 %. Úroková sadzba je platná od 1. 3. 2013

SC H

m e n a t s o d a s ako 6 2 , 1 u r e v kú LENÉ VÁ

K

ÚRO

osti o úver

ad 2 predloženie ži

r 1 úvodný pohovo Záujemca získa základné informácie o možnostiach poskytnutia úveru u spolupracujúcej inštitúcie.

o 4 rozhodovanie

Vyplní sa predpísaný formulár žiadosti o úver, ku ktorému sa doložia potrebné prílohy (napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, výpis z registra trestov, podnikateľský plán, atď.).

eru

poskytnutí úv

NARMSP prehodnotí úverovú históriu žiadateľa, reálnosť jeho podnikateľského plánu ako aj splnenie požadovanej miery zabezpečenia úveru. Na základe kladného posúdenia NARMSP vydá záverečné rozhodnutie o poskytnutí úveru.

osti o úver

žiad 3 posudzovanie

Riadne predložená žiadosť je následne posudzovaná spolupracujúcou inštitúciou a mikropôžičkovým výborom. Posudzuje sa predovšetkým reálnosť predpokladov podnikateľského plánu, ekonomická efektívnosť projektu, návratnosti úveru ako aj navrhované zabezpečenie úveru.

riedkov

nčných prost

na 5 poskytnutie fi

Na základe podpísanej zmluvy o úver budú žiadateľovi poukázané finančné prostriedky na jeho bankový účet.

www.nadsme.sk/mikropozicky

15

MP l 06/2013  

Časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Vydáva NARMSP www.mesacnikpodnikanie.sk www.nadsme.sk

MP l 06/2013  

Časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Vydáva NARMSP www.mesacnikpodnikanie.sk www.nadsme.sk

Advertisement