Page 12

poradňa

Účtovníctvo firmy k dispozícii fyzickým osobám ako Náklad jednoduchšiu formu jednoduchého vzniká pri nákupe tovaru alebo účtovníctva. služby (t.j. pri fakturácii od dodávateľa), bez ohľadu na to, Rozdiely sú v princípe kedy bude faktúra zaplatená, príp. či bude vôbec zaplatená Základné rozdiely medzi Vysvetlíme si základné pojmy jednoduchým a podvojným Výdavok jednotlivých účtovných sústav účtovníctvom sú v ich princípe. je úbytok peňažných prostriedkov aj to, či je možné si to nejakým Jednoduché účtovníctvo funguje (z pokladnice alebo bankového spôsobom uľahčiť a kedy. na cash-flow, alebo hotovostnom účtu) princípe a podvojné účtovníctvo Zákon o účtovníctve rozoznáva na akruálnom princípe. Ako to vyzerá dve účtovné sústavy: v jednotlivých ■ Sústavu jednoduchého V praxi to znamená, že v prípade účtovníctvach účtovníctva jednoduchého účtovníctva ■ Sústavu podvojného účtovníctva vstupujú do základu dane príjmy Pri podvojnom účtovníctve je a výdavky momentom ich potrebné poznať jednotlivé účtové Taktiež stanovuje v akých uhradenia na bankový účet alebo triedy, skupiny účtov a metodiku prípadoch je povinné, v tej ktorej v hotovosti. V podvojnom účtovania na nich. Každý účet má účtovať a pokiaľ nie je zákonom účtovníctve vstupujú do výsledku stranu Má dať a Dal a na tieto stanovená povinnosť, čo môže hospodárenia výnosy a náklady jednotlivé strany účtov sa účtujú podnikateľ využiť. momentom ich vzniku, bez ohľadu jednotlivé účtovné položky. Každá na to, či boli alebo neboli vždy duálne, teda na dva účty Zákon stanovuje, že v sústave uhradené. oproti sebe, čo je ďaleko podvojného účtovníctva sú náročnejšie ako jednoduché povinné účtovať obchodné Základné pojmy v jednotlivých účtovníctvo. spoločnosti, to znamená, že tie na účtovníctvach teda sú: rozdiel od samostatne zárobkovo ■ jednoduché účtovníctvo = Účtová osnova má 7 tried účtov činných osôb na výber nemajú. príjem, výdavok a tieto sa ďalej delia na účtové ■ podvojné účtovníctvo = výnos, triedy ktoré sú dvojmiestne, V sústave jednoduchého náklad syntetické trojmiestne čísla účtov účtovníctva môžu účtovať fyzické a nakoniec ešte na analytické osoby, ktoré si ale navyše môžu Výnos členenie účtov, kde môžu mať takisto zvoliť aj podvojné vzniká v momente predaja (t.j. pri analytické účty 4 – 6 miest. účtovníctvo nakoľko im to zákon vystavení faktúry), bez ohľadu na nezakazuje. Pokiaľ splnia to, kedy bude faktúra zaplatená, V jednoduchom účtovníctve sa zákonom stanovené podmienky príp. či vôbec bude zaplatená príjmy a výdavky delia na majú ešte na výber viesť daňovú ovplyvňujúce a neovplyvňujúce evidenciu alebo evidencie Príjem základ dane a ďalej na bližšie v prípade uplatnenia paušálnych prírastok peňažných prostriedkov podskupiny ale nie je potrebné výdavkov, čo už síce účtovné (v pokladnici alebo na bankovom poznať žiadne čísla účtov ani ich sústavy nie sú, ale zákon ich dáva účte) strany. Príjmy sa delia napríklad Čerstvo zložená obchodná spoločnosť alebo začínajúci živnostník sa často boria s otázkou či musia viesť účtovníctvo, či musia podať daňové priznanie za každých okolností atď.

12

MP l 06/2013  
MP l 06/2013  

Časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Vydáva NARMSP www.mesacnikpodnikanie.sk www.nadsme.sk

Advertisement