Page 1

Jún 2013

Kedy sú konatelia a spoločníci povinní platiť poistné Účtovníctvo firmy

Pokiaľ svojmu nápadu naozaj veríte, nebráňte sa podnikanie vyskúšať Kristína Ilaszová


OBSAH

3

Povinnosti v oblasti požiarnej ochrany a BOZP

6

Kedy sú konatelia a spoločníci povinní platiť poistné

8

Pokiaľ svojmu nápadu naozaj veríte, nebráňte sa podnikanie vyskúšať

12 Účtovníctvo firmy Účtovné závierky predložíte 18 len finančnej správe 5 dôvodov, prečo by ste 19 mali prijímať on-line platby manželstvo a právna 21 Zodpovednosť za podnikanie 23 Byrokratický nezmysel 2013

2

elektronický časopis o všetkom, čo potrebuje vedieť malý a stredný podnikateľ ročník 7 ADRESA REDAKCIE: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Miletičova 23 821 09 Bratislava 2 heslo: „podnikanie“ KONTAKTY: tel.: +421-2-50 24 45 09 fax: +421-2-50 24 45 01 podnikanie@nadsme.sk www.nadsme.sk www.msponline.sk www.obchodnypartner.sk www.podnikatelkaslovenska.sk www.ambasadorka.sk ŠÉFREDAKTORKA:

Jana Katreniaková

GRAFICKÁ ÚPRAVA:

Andrej Lančarič

príjem inzercie: podnikanie@nadsme.sk NARMSP vznikla v roku 1993 za účelom podpory a rozvoja malého a stredného podnikania na Slovensku. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so súhlasom vydavateľa. NARMSP ©


biz tip

Povinnosti v oblasti požiarnej ochrany a BOZP Založili ste si podnik a vykonávate podnikateľskú činnosť v prenajatých priestoroch. Aké sú základné povinnosti v oblasti požiarnej ochrany a BOZP? Zaobídete sa bez odborných služieb špecializovaných firiem? Povinnosti v oblasti BOZP a ochrane pred požiarmi je špecifikovaná v zákone č. 314/2001 Z.z. o Ochrane pred požiarmi a vyhláške č.121/2002 Z.z. o Požiarnej prevencii. Čo sa týka Zákona č.124/2006 Z.z. o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, tento hovorí o konkrétnych podmienkach zabezpečenia ochrany a zdravia pri práci. Podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o Ochrane pred požiarmi je jednou z vašich povinností zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie. Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinnosti zamestnávateľa špecifikuje hlavne v § 6 - 13. Podľa tohto zákona, je zamestnávateľ povinný zabezpečovať preventívne a ochranné služby na svojich pracoviskách cestou bezpečnostnotechnickej služby, autorizovaného bezpečnostného technika, bezpečnostného technika.

z ich funkcií. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností. Na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb, ktorými sú bezpečnostnotechnická služba (§ 22) a pracovná zdravotná služba (§ 26), je zamestnávateľ povinný určiť dostatočný počet odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľ, ktorý vykonáva preventívne a ochranné služby vlastnými odbornými zamestnancami, musí byť primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami. Ak zamestnávateľ so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík, nemá dostatok odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie preventívnych a ochranných služieb dodávateľským spôsobom s jednou fyzickou osobou alebo s viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s právnickými osobami a ktoré sú oprávnené na výkon preventívnej a ochrannej služby. Uvedené povinnosti sú z pravidla zabezpečené buď formou vlastného zamestnanca, alebo dodávateľsky. V niektorých budovách (najmä business centrá) je zabezpečená protipožiarna prevencia priamo vlastníkom budovy.

Úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zabezpečovať vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich 3


Úspech často dosiahnu tí, ktorí nevedia, že zlyhanie je nutnosť. Coco Chanel

4


5


socpoist

Kedy sú konatelia a spoločníci povinní platiť poistné Sociálna poisťovňa pripomína spoločníkom a konateľom spoločností s ručením obmedzeným, že im môže vzniknúť povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Stane sa tak vtedy, ak súčasne spĺňajú dve podmienky:

právo na príjem konateľovi a spoločníkovi nejaký úkon zaručuje, potom nie je rozhodujúce, či príjem bol skutočne vyplatený. Dôležité je, že existuje právo na príjem, a preto poistné na sociálne poistenie platí aj v takom prípade.

▪ podmienku existencie právneho vzťahu ▪ a existencie práva na príjem zo závislej činnosti z tohto vzťahu.

Ak spoločníci a konatelia majú postavenie zamestnanca, oni aj ich zamestnávatelia (spoločnosť) sú povinní platiť poistné na sociálne poistenie v závislosti od toho, či majú právo na pravidelný mesačný alebo nepravidelný príjem. Pri pravidelnom mesačnom príjme zamestnanec aj zamestnávateľ platia poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a zamestnávateľ ešte poistné do rezervného fondu solidarity; pri nepravidelnom príjme platia len poistné na dôchodkové poistenie a zamestnávateľ ešte poistné do rezervného fondu solidarity. Na rozdiel od ostatných spoločnosť s ručením obmedzeným ako zamestnávateľ neplatí nikdy poistné na úrazové ani na garančné poistenie za takéhoto zamestnanca.

Ak obe podmienky súčasne spĺňajú, majú v sociálnom poistení postavenie zamestnanca. V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa upozorňuje, že už samotný zápis do obchodného registra je považovaný za právny vzťah, preto konatelia a spoločníci prvú podmienku – existenciu právneho vzťahu - spĺňajú vždy. Existenciu práva na príjem zaručuje napr. zmluva o výkone funkcie, mandátna zmluva a pod. Ak právo na príjem konateľovi s.r.o. zo žiadneho úkonu nevyplýva, potom postavenie zamestnanca nemá a poistné na sociálne poistenie on ani spoločnosť neplatia. Na druhej strane, ak

Kalkulačka na výpočet poistného SZČO od 1. júla 2013 Sociálna poisťovňa pripravila pre živnostníkov a ďalšie samostatne zárobkovo činné osoby užitočnú pomôcku – Kalkulačku na výpočet poistného SZČO od 1. júla 2013. Podľa nej SZČO zistí, či je povinná platiť poistné na sociálne poistenie od 1. júla 2013 (resp. od 1. októbra 2013, ak má za rok 2012 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania). Zároveň si môže jednoducho vypočítať výšku odvodov na základe aktuálneho daňového priznania za rok 2012. 6

Do kalkulačky najprv vloží údaj o príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy bez odpočítania výdavkov). Kalkulačka oznámi, či SZČO je alebo nie je povinná prihlásiť sa v Sociálnej poisťovni a platiť poistné. V prípade, že je povinná platiť poistné, pokračuje v jeho výpočte po kliknutí na Vypočítaj vymeriavací základ.


SOCPOIST Následne vyplní údaje do okienok:

Kalkulačka zároveň poskytne aj celkovú sumu poistného, ktorú je SZČO povinná mesačne uhrádzať 1. Čiastkový základ dane (podľa Daňového priznania do Sociálnej poisťovne. k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012). Výpočet je informatívny a v prípade nejasností si 2. Suma zaplateného poistného na povinné verejné SZČO bude môcť presnú sumu poistného overiť zdravotné poistenie a poistného na sociálne v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. poistenie v roku 2012. 3. P  očet mesiacov výkonu podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (t. j. počet mesiacov registrácie fyzickej osoby na daňovom úrade v roku 2012). Kalkulačka vyráta vymeriavací základ a jednotlivé sumy poistného na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity.

www.socpoist.sk

Mladý, šikovný a zároveň zamestnaný študent nemusí byť utópiou Vysoké školy dnes produkujú tisíce absolventov, ktorí napriek svojej šikovnosti zostávajú po škole doma bez práce. Startup Challengest je pre šikovných študentov cestou, ako svoje vedomosti pretaviť na reálne úspechy v oblasti, v ktorej nebudú pracovať iba z núdze a preto, že ich k tomu dotlačila kríza. Vďaka Challengestu študenti získavajú prácu, ktorá nie je iba povinnou jazdou pre zarobenie si na chlieb. Prostredníctvom Challengestu získavajú svoje „dream jobs“. Tím mladých ľudí rozbehol Challengest iba pred rokom, no už teraz sa môže pochváliť spoluprácou s firmami ako je Microsoft, Heineken, Tatrabanka, Stredoslovenská Energetika, Slovak Telekom, Eset či Dell. Tieto spoločnosti zverejňujú cez Challengest výzvy pre študentov – zadania, ktorých najúspešnejšie riešenia spoločnosti následne uvádzajú do praxe. Pre firmy je to ideálny spôsob,

ako v mori kvalifikovaných uchádzačov o pracovné miesto nájdu ten správny článok do svojho tímu a tie najlepšie nápady pre svoj biznis. Naopak odmenou pre študentov je nielen ich obohatenie pracovného profilu či hodnotné vecné ceny, ale v nejednom prípade hlavne možnosť ďalšej spolupráce s konkrétnou spoločnosťou. Šanca na úspech sa zvyšuje o to viac, že pole pôsobnosti Challangestu sa postupne zo Slovenska rozpína už aj na český, rakúsky a maďarský trh. www.Challengest.com

7


rozhovor

Kristína Ilaszová FF company, s.r.o. vydavateľská činnosť, reklamné služby

8


rozhovor

Pokiaľ svojmu nápadu naozaj veríte, nebráňte sa podnikanie vyskúšať

D

ruhú najúspešnejšiu začínajúcu podnikateľku roka 2012 priviedol k samostatnosti a sebavedomému prejavu folklórny tanec. Je majiteľkou vlastného vydavateľstva, ktoré prinieslo na trh médií jedinečný produkt internetový magazín WomanMan.sk, ktorý má svoju klasickú štruktúru obohatenú o 3D panorámy a video-reportáže. Využíva najnovšie dostupné svetové technológie z oblasti IT a grafiky, čo si vyžaduje mať v tíme spolupracovníkov, ktorí sú znalí v danej problematike. Šarmantná podnikateľka tajne sníva o podnikaní v krajine, v ktorej dostane v banke úver vtedy, keď peniaze potrebuje a nie keď ich má.

Bola som chvíľu pyšná a hrdá na seba, že som niečo dokázala, ale rýchlo som zasa „spadla z oblakov“.

V roku 2012 dostala ocenenie aj v súťaži Mladý inovatívny podnikateľ za inovatívny prístup v oblasti virtuálnych – mediálnych produktov.

Prekážkou začínajúceho podnikateľa je najmä to, že mu nikto nechce požičať prvotný kapitál na rozbeh. Také veci, ako založenie s.r.o. už dnes nie sú problém. Aspoň v malých krôčikoch sa ten vývoj posúva.

Podnikanie pritvrďovaním podmienok zo strany štátu začína byť celkom náročné. Ako to vyzeralo u vás na začiatku? V čom ste videla najväčšie prekážky? Stále mám pocit, že som na začiatku, lebo zo strany štátu som od prvých krokov podnikania nedostala žiadnu podporu. Keď sa časom posuniem niekam hore, cítim zo strany štátu tlak, že keď budem úspešnejšia a bohatšia, nejakí štátni úradníci vymyslia spôsob ako ma opäť spraviť chudobnejšou ...

Stali ste sa druhou najlepšou začínajúcou podnikateľkou roka 2012. Čo vám prebehlo mysľou, Na Slovensku sa o hospodárskej keď zaznelo vaše meno? kríze nehovorí tak masívne, ako

v zahraničí. To však neznamená, že tu nie je. Pociťujete jej dôsledky? Nemyslím si, že sa hovorí o kríze málo, skôr je málo prezentovaná v médiách. Naši vládni predstavitelia a ich verní novinári radi hovoria a diskutujú o tom, že my sme krízou postihnutí minimálne a že vlastne máme byť spokojní a radovať sa z toho, že druhí sú na tom oveľa horšie. Ale keď sa denne pýtam svojich obchodných partnerov, priateľov, či rodinných známych, je mi jasné, že dôsledky krízy vidia všetci a dosť výrazne vo svojich peňaženkách, ktorých obsah sa stenčuje a tok peňazí sa tým spomaľuje. Na Slovensku sa rozmohla nová móda, a to nikomu neplatiť a všetko naťahovať do absolútnych extrémov. No našej vláde trošku uniká fakt, že ceny v rámci EÚ musíme mať porovnateľné ak nie rovnaké, no príjmy tomu nezodpovedajú. Musím nemilo konštatovať, že dôsledky krízy je cítiť hádam už všade, iba v našom parlamente nie :-) 9


rozhovor Je niečo, čo by ste na základe vlastných skúseností odkázali štátu, zákonodarcom a tým, ktorí rozhodujú o tom, ktorým smerom sa podnikanie na Slovensku bude uberať? Pre mňa je to dosť jednoznačné: dať najväčší dôraz na podporu mladej generácie, nielen slovne, ale aj skutkami. Akým pravítkom vláda meria zahraničného investora verzus slovenského podnikateľa? Slovenský podnikateľ taktiež vytvorí pracovné miesta ako zahraničná firma, ktorá vstúpi na slovenský trh, no o daňových prázdninách môže snívať. Ak sa zahraničnej firme na slovenskom trhu prestane dariť, zbalí si caky paky a odfrčí domov. Kam má ísť slovenský podnikateľ, keď sa mu prestane na trhu dariť? Slovensko potrebuje akútne zmodernizovať školstvo, a to koncepčne, ale aj materiálovo, prepojiť ho s potrebami firiem a im dať za to príslušné benefity, napr. formou daňových prázdnin. Nechuť mladých pracovať v tomto štáte je varovná. Nemôžeme predsa chcieť, aby sme boli len „montážnou halou“ prosperujúcich firiem z Ázie a Nemecka. Ako vyzerá Váš bežný pracovný deň? Všetko si naplánujete dopredu, alebo riešite veci za pochodu, ako prídu? Stretnutia s obchodnými partnermi mám z veľkej väčšiny plánované, ale občas sa vyskytnú menšie zmeny. Sú dni, kedy mám jedno stretnutie za druhým 10

a zastavím sa o 17:00 a sú dni, ktoré si vyčlením iba na prácu za PC. Nie vždy je dobré si brať prácu domov, potom sa mi občas stane, že sú 3:00 ráno a veselo ťukám do klávesnice. Aj každomesačný obsah časopisu si s redaktormi plánujeme dopredu, no tu sa úplne všetko naplánovať nedá. Snažíme sa aj mediálne podporovať množstvo podujatí a akcií, kde je to už o komunikácii s viacerými ľuďmi, ktorých je treba zladiť. Ľudský faktor neviete vždy

všade na svete. A keď je naozaj zle, tak si poviem, že ak to dokázalo fungovať doteraz, bol by v tom čert, keby som nedokázala ísť ďalej... som totiž narodená 6.6. ;o) Viete oddychovať? Mám malého psíka, takže pravidelné prechádzky sú výborné na vyčistenie hlavy a utriedenie myšlienok. Stal sa zo mňa veľký gurmán, veľmi rada varím a skúšam nové variácie jedál. Nesplnený sen: Otvoriť pobočky WomanMan magazínu v štátoch ako USA, UK a možno aj vo východných krajinách. Podnikateľský tip:

ovplyvniť, ale to je život a krvopotné podnikanie na Slovensku. Čo alebo kto vám pomáha nevzdávať sa ani v najťažších chvíľach a ísť ďalej? Keď som projekt WomanMan začínala, vedela som, že je skôr vhodný na väčšie štáty s vyššou používanosťou smartphonov a tabletov, no povedala som si, že ak to dokáže fungovať v tejto republike, tak to dokáže fungovať

Čo považujem za dôležité v podnikaní? Vymyslené tu bolo hádam už všetko, no každý nápad/ projekt vie byť jedinečný a predateľný v určitej forme. Pokiaľ svojmu nápadu naozaj veríte nebráňte sa podnikanie vyskúšať. Je to kostrbatá a ťažká cesta, no ak sa Vám na tej ceste podaria či už malé alebo väčšie úspechy, je to ten hnací motor, ktorý Vás vždy bude tlačiť vpred. Áno, podnikanie na Slovensku je plné byrokracie, nátlakov, no to je všade vo svete, len v inej miere. Keď som tancovala folklór mali sme heslo: „Keď nevládzeš, pridaj!“ Každý človek má v živote nejaké ciele. Treba si len veriť a vydržať. www.womanman.sk


rozhovor

TO ZNIE ¶m#50' /CĹURQĘCJNKXÖCzQXÙJQFPGLwKW FQF½XMWRN[PWVQRQVGwÉ0KGMVQTÉ RQFPKMCVGNKCVCMVQFQM½zWWwGVTKĹT½FQXQ UVQXM[FQMQPECCzVKUÉEM[GWTTQêPG 5VCêÉUKX[DTCĹMXCNKVPÙ\½MC\PÉEM[UGTXKU CXÙJQFPGLwKGEGP[QF55'FQJQFPÖĹ UKXJQFPÖVCTKHWCVGwKĹUC\WwGVTGPÙEJ P½MNCFQX 8KCEPCYYYTGNCVKXPGUM

7j'64+ĸ #m<#2.;0

,'4'.#6©80'&15ĸ

11


poradňa

Účtovníctvo firmy k dispozícii fyzickým osobám ako Náklad jednoduchšiu formu jednoduchého vzniká pri nákupe tovaru alebo účtovníctva. služby (t.j. pri fakturácii od dodávateľa), bez ohľadu na to, Rozdiely sú v princípe kedy bude faktúra zaplatená, príp. či bude vôbec zaplatená Základné rozdiely medzi Vysvetlíme si základné pojmy jednoduchým a podvojným Výdavok jednotlivých účtovných sústav účtovníctvom sú v ich princípe. je úbytok peňažných prostriedkov aj to, či je možné si to nejakým Jednoduché účtovníctvo funguje (z pokladnice alebo bankového spôsobom uľahčiť a kedy. na cash-flow, alebo hotovostnom účtu) princípe a podvojné účtovníctvo Zákon o účtovníctve rozoznáva na akruálnom princípe. Ako to vyzerá dve účtovné sústavy: v jednotlivých ■ Sústavu jednoduchého V praxi to znamená, že v prípade účtovníctvach účtovníctva jednoduchého účtovníctva ■ Sústavu podvojného účtovníctva vstupujú do základu dane príjmy Pri podvojnom účtovníctve je a výdavky momentom ich potrebné poznať jednotlivé účtové Taktiež stanovuje v akých uhradenia na bankový účet alebo triedy, skupiny účtov a metodiku prípadoch je povinné, v tej ktorej v hotovosti. V podvojnom účtovania na nich. Každý účet má účtovať a pokiaľ nie je zákonom účtovníctve vstupujú do výsledku stranu Má dať a Dal a na tieto stanovená povinnosť, čo môže hospodárenia výnosy a náklady jednotlivé strany účtov sa účtujú podnikateľ využiť. momentom ich vzniku, bez ohľadu jednotlivé účtovné položky. Každá na to, či boli alebo neboli vždy duálne, teda na dva účty Zákon stanovuje, že v sústave uhradené. oproti sebe, čo je ďaleko podvojného účtovníctva sú náročnejšie ako jednoduché povinné účtovať obchodné Základné pojmy v jednotlivých účtovníctvo. spoločnosti, to znamená, že tie na účtovníctvach teda sú: rozdiel od samostatne zárobkovo ■ jednoduché účtovníctvo = Účtová osnova má 7 tried účtov činných osôb na výber nemajú. príjem, výdavok a tieto sa ďalej delia na účtové ■ podvojné účtovníctvo = výnos, triedy ktoré sú dvojmiestne, V sústave jednoduchého náklad syntetické trojmiestne čísla účtov účtovníctva môžu účtovať fyzické a nakoniec ešte na analytické osoby, ktoré si ale navyše môžu Výnos členenie účtov, kde môžu mať takisto zvoliť aj podvojné vzniká v momente predaja (t.j. pri analytické účty 4 – 6 miest. účtovníctvo nakoľko im to zákon vystavení faktúry), bez ohľadu na nezakazuje. Pokiaľ splnia to, kedy bude faktúra zaplatená, V jednoduchom účtovníctve sa zákonom stanovené podmienky príp. či vôbec bude zaplatená príjmy a výdavky delia na majú ešte na výber viesť daňovú ovplyvňujúce a neovplyvňujúce evidenciu alebo evidencie Príjem základ dane a ďalej na bližšie v prípade uplatnenia paušálnych prírastok peňažných prostriedkov podskupiny ale nie je potrebné výdavkov, čo už síce účtovné (v pokladnici alebo na bankovom poznať žiadne čísla účtov ani ich sústavy nie sú, ale zákon ich dáva účte) strany. Príjmy sa delia napríklad Čerstvo zložená obchodná spoločnosť alebo začínajúci živnostník sa často boria s otázkou či musia viesť účtovníctvo, či musia podať daňové priznanie za každých okolností atď.

12


poradňa na príjmy za tovar, príjmy za výrobky a služby alebo iné príjmy a výdavky na spotrebu materiálu, nákup tovaru, služby, atď. Pre účtovanie v podvojnom účtovníctve je potrebné mať dobré znalosti tejto problematiky a tiež vedomosti o daňovom uplatnení nákladov následne pri vyčíslení dane. Jednoduché účtovníctvo v niektorých prípadoch môžu zvládnuť podnikatelia aj sami. Daňová evidencia – jednoduchšia alternatíva Ako sme už spomenuli jednoduchšou alternatívou k jednoduchému účtovníctvu môže byť daňová evidencia. Daňovú evidenciu môže viesť podnikateľ, ktorý: ■ nezamestnáva žiadnych zamestnancov ■ jeho príjem nepresiahne v predošlom zdaňovacom období sumu 170 000 € ■ uplatňuje skutočné výdavky, to znamená, že vedie jednoduché účtovníctvo a nie iba evidenciu príjmov pre účely paušálneho spôsobu uplatnenia daňových výdavkov Títo podnikatelia môžu viesť zjednodušenú daňovú evidenciu, ale musia mať prehľad a evidenciu minimálne o: ■ príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, ■ hmotnom majetku a nehmotnom majetku, využívaných na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. ■ zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.

Spôsob vedenia evidencie je na vás Nakoľko zákon, ani žiadne usmernenie doteraz neurčilo bližšie, akým spôsobom má byť konkrétne v praxi táto evidencia vedená, je na podnikateľovi, či bude zaznamenávať v časovom slede príjmy a výdavky vrátane dokladov na kus papiera ručne, alebo si to viesť v nejakom software ako je Microsoft excel, alebo využije nejaký iný spôsob. Keďže väčšina účtovných programov je nastavená na preukázateľné vedenie daňových výdavkov, vrátane evidencie majetku, pohľadávok a záväzkov, zareagovali pružne a jednoduchým nastavením je možné si určiť či má program viesť daňovú evidenciu alebo klasické jednoduché účtovníctvo. Jediný rozdiel vo vedení evidencie príjmov a výdavkov oproti doteraz platným predpisom je, že jednotlivé príjmy a výdavky podnikateľ nemusí rozčleňovať na príjmy za tovar, služby a podobne na jednej strane a výdavky na prevádzkovú réžiu, odvody, tovar na strane druhej.

ešte daňovník nerozmýšľa o tom, aké sú zaúčtované výnosy a náklady z hľadiska zákona o dani z príjmov. O tom bude rozmýšľať až pri vyčíslení základu dane. Rozdiel medzi výsledkom hospodárenia a základom dane je v tom, že základ dane už zachytáva len položky výnosov, ktoré sú prípustné z hľadiska zákona o dani z príjmov ako aj tie náklady, ktoré sú z hľadiska zákona o dani z príjmov daňovo uznateľnými nákladmi. Výsledok hospodárenia je akýmsi odrazovým mostíkom pri vyčíslení základu dane. Výsledok hospodárenia je účtovným výsledkom hospodárenia a základ dane je základom pre výpočet dane z príjmov. Účtovná závierka v jednotlivých účtovných sústavách sa skladá z: ■ podvojného účtovníctva = súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky ■ jednoduchého účtovníctvo = výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch

Výpočet základu dane Základný rozdiel vo výpočte základu dane v jednoduchom a v podvojnom účtovníctve spočíva v tom, že v jednoduchom účtovníctve sa daňový základ vypočíta ako rozdiel zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov a v podvojnom účtovníctve ako rozdiel výnosov a nákladov. Výsledok hospodárenia je v podvojnom účtovníctve rozdiel medzi všetkými dosiahnutými výnosmi a všetkými nákladmi. V tejto fáze, teda vo fáze vyčíslenia výsledku hospodárenia, 13


MIKRO PÔŽIČKA www.nadsme.sk/mikropozicky

kto môže žiadať o mikropôžičku Hlavným cieľom mikropôžičkového programu je sprístupniť finančné prostriedky podnikateľom formou úveru za zvýhodnených podmienok. Prostredníctvom takejto podpory sa zvyšuje miera prežitia malých podnikov a vytvárajú sa podmienky na udržanie zamestnanosti ako aj tvorby nových pracovných miest v regiónoch Slovenska.

14

Podnikateľ, ktorý: je registrovaný a sídliaci na Slovensku (FO, PO) spĺňa definíciu mikro a malého podniku (zamestnáva menej ako 10 zamestnancov s ročným obratom a / alebo celkovou ročnou súvahou nepresahujúcou 2 000 000 eur alebo ide o malý podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb s ročným obratom a / alebo celkovou ročnou súvahou nepresahujúcou 10 000 000 eur) preukázal bezúhonnosť doložením výpisu z registra trestov


výška úveru

ako dlho budem splácať úver

maximálna výška úveru

minimálna výška úveru

2 500 eur

6 mesiacov

50 000 eur

4 roky

Zároveň sa poskytuje možnosť odkladu splátok istiny maximálne o 6 mesiacov.

za aký úrok budem pôžičku splácať

účel úveru

Úroková sadzba je poskytovaná na úrovni referenčnej sadzby.

Poskytnutý úver môže podnikateľ použiť na:  ákup hnuteľného a nehnuteľného investičného n majetku potrebného na podnikanie rekonštrukciu a opravu prevádzkových priestorov a technológií nákup zásob materiálu, surovín, tovaru úhradu nákladov na nákup vstupov na zabezpečenie technologických procesov vo výrobe alebo v službách iné investičné projekty schválené vykonávateľom

Výška referenčnej sadzby sa stanovuje ako súčet základnej sadzby a marže. z ákladná sadzba - je určená pre jednotlivé členské štáty Európskou Komisiou, ktorá ju uverejňuje na svojej webovej stránke marža - je závislá od ratingu príslušného záujemcu a od úrovne ponúknutého zabezpečenia Výsledná úroková sadzba je od 1,26 % do 9,16 %. Úroková sadzba je platná od 1. 3. 2013

SC H

m e n a t s o d a s ako 6 2 , 1 u r e v kú LENÉ VÁ

K

ÚRO

osti o úver

ad 2 predloženie ži

r 1 úvodný pohovo Záujemca získa základné informácie o možnostiach poskytnutia úveru u spolupracujúcej inštitúcie.

o 4 rozhodovanie

Vyplní sa predpísaný formulár žiadosti o úver, ku ktorému sa doložia potrebné prílohy (napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, výpis z registra trestov, podnikateľský plán, atď.).

eru

poskytnutí úv

NARMSP prehodnotí úverovú históriu žiadateľa, reálnosť jeho podnikateľského plánu ako aj splnenie požadovanej miery zabezpečenia úveru. Na základe kladného posúdenia NARMSP vydá záverečné rozhodnutie o poskytnutí úveru.

osti o úver

žiad 3 posudzovanie

Riadne predložená žiadosť je následne posudzovaná spolupracujúcou inštitúciou a mikropôžičkovým výborom. Posudzuje sa predovšetkým reálnosť predpokladov podnikateľského plánu, ekonomická efektívnosť projektu, návratnosti úveru ako aj navrhované zabezpečenie úveru.

riedkov

nčných prost

na 5 poskytnutie fi

Na základe podpísanej zmluvy o úver budú žiadateľovi poukázané finančné prostriedky na jeho bankový účet.

www.nadsme.sk/mikropozicky

15


Projekty

Slovenským podnikateľkám pomáhajú mentori Projekt Guardian Angels for Female Entrepreneur napriek záverečnej konferencii pokračuje ďalej. Na podujatí sa preberali témy ženského podnikania na Slovensku a predstavili sa výsledky projektu. Počas jedného roka cez neho v roli anjelov strážnych pomáhali mentori pri rozbehu firiem mnohým začínajúcim podnikateľkám. Svojho mentora si ešte stále môžete vybrať, prípadne nechať si pomôcť prostredníctvom poradne. 16

O konferencii Chcem o projekte ‚ vediet viac Potrebujem ‚ poradit

Guardian

for Female Entrepreneurs


Rečová terapia víťazom Skvelých mladých podnikateľov 29. mája sa v Bratislave uskutočnilo finále súťaže vysokoškolských projektov Skvelí mladí podnikatelia. Víťazný projekt Speekle na podporu domáceho precvičovania výslovnosti u detí s rečovými poruchami získal 15 000 eur na rozvoj podnikania. Jeho cieľom je motivovať deti k logopedickým cvičeniam pomocou zábavných počítačových hier. Sú vyvinuté tak, aby prostredníctvom inovatívnych technológií,

zefektívnili aj samotnú prácu logopéda s pacientom. Z prvého výberového kola postúpilo do finále 5 start-upov. Vo finále sa tak stretli projekty na vývoj a výrobu alternatívnych technologických produktov, prostredie na prepojenie výskumu a projektov vznikajúcich na vysokých školách, alebo špeciálny softvér pre asistenčné a zdravotnícke roboty.

Informácie ‚ o sútaži Fotografie z podujatia Viac o finalistoch ˇ a ich prezentacné videá

Integráciu ZŤP z Holíča čaká európske kolo Súťaž Európska cena za podporu podnikania v Slovenskej republike vyhrali projekty „Integrácia ZŤP“ z Holíča a „Strážni anjeli pre ženy podnikateľky“.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 25.-26. novembra 2013 vo Vilniuse, Litva a zúčastnia sa ho všetci nominovaní kandidáti. Držíme vybraných projektom palce.

Do národného kola sa prihlásilo 6 projektov. Hodnotenie prebiehalo elektronickou formou. Hodnotiaca komisia vybrala 24. mája 2013 dvoch kandidátov, ktorí budú Slovensko reprezentovať v európskom kole projektu. 17


Účtovné závierky predložíte len finančnej správe Ministerstvo financií SR prichádza s novinkou, ktorá podnikateľov odbremení od administratívnej záťaže. Do testovacej prevádzky bol spustený pilotný portál Register účtovných závierok (www.registeruz.sk). Prostredníctvom neho budú môcť firmy bezplatne zverejňovať účtovné závierky. Po novom už totiž nebudú podnikatelia povinní predkladať účtovné závierky viacerým inštitúciám, v rôznych lehotách. Od 1. januára 2014 predložia účtovné závierky len finančnej správe. Vďaka novému portálu všetky ostatné štátne inštitúcie tieto informácie získajú bez toho, aby si ich pýtali od samotných podnikateľov. Len za zverejňovanie účtovných závierok v Obchodnom vestníku platia účtovné jednotky celkovo približne 510-tisíc eur ročne, pričom za nepodanie, či nezverejnenie účtovnej závierky hrozia pokuty. 

Pilotná prevádzka Registra účtovných závierok sa spúšťa viac ako 7 mesiacov pred plánovaným nasadením do ostrej prevádzky. Cieľom je otestovať systém z hľadiska záťaže a funkcionality. Databáza registra v testovacej prevádzke je naplnená historickými údajmi za roky 2009 až 2011 a v priebehu toho roku sa bude dopĺňať priebežne o účtovné závierky podané za rok 2012. Od 1.1.2014 budú účtovné závierky dopĺňané do registra automaticky do 15 pracovných dní od ich podania. Na stránke nájdete aj príručku užívateľa s podrobným návodom na obsluhu. Ministerstvo financií SR má tiež v pláne zjednodušiť účtovné výkazy pre malých podnikateľov s obratom do 700-tisíc eur ročne. V roku 2014 sa predpokladá zavedenie zjednodušenej súvahy, výkazu ziskov a strát a skrátenej formy poznámok. Zdroj: MF SR

18


dôvodov, prečo by ste mali prijímať on-line platby Zdá sa, že svet sa stal online svetom. Takmer každý druh činnosti sa vykonáva online. Či už ide o bankovníctvo, návštevu školy, randenie, stretávanie sa so starými priateľmi a stretávanie nových, vyšetrovanie pozadia potenciálnych zamestnancov atď. Inými slovami, nie je takmer nič, čo by nebolo možné vykonať online. Možnosti sú naozaj nekonečné. Online nakupovanie je veľmi rýchle, zábavné a jednoduché a môžete nakupovať nonstop. Online nakupovanie v strede záujmu Je to veľmi jednoduché: pomocou Google-u nájdete čokoľvek, čo potrebujete. Online nakupovanie je rýchle a nenáročné a je to aj najjednoduchší spôsob, ako si porovnať ceny. V priebehu pár okamihov

môžete navštíviť niekoľko stránok, porovnať produkty, služby a ceny. Ak jeden obchodník ponúka niečo, čo druhý nie, kliknutím sa presuniete inde. Zvýšená online bezpečnosť a ochrana Nie je to tak dávno, čo sa mnohí ľudia obávali, že bankovníctvo a nakupovanie online predstavuje príliš veľké riziko. Hrozba krádeže identity stačila na to, aby tieto služby nevyužívali. Ale veci sa zmenili. V dnešnej dobe je internet viac menej bezpečný. To však neznamená, že kybernetické zločiny neexistujú. Ale ak má podnik zabezpečenú sieť a služby, transakcie spotrebiteľov sú v bezpečí. Tieto transakcie sú šifrované.

19


Čo to všetko znamená Podniky musia byť za účelom oslovenia zákazníkov konkurencieschopné. Musia klientom ponúknuť to, čo chcú a očakávajú. Majú byť tam, kde sú zákazníci a zákazníci sú online. Keď sa na to pozrieme bližšie, zákazníci, ktorí nakupujú on-line majú radi pohodlie. To zahŕňa používanie mobilných zariadení, akými sú smart telefóny. Inými slovami, moderní nakupujúci si užívajú nakupovanie za pochodu. Je jedno, či sú na výlete alebo doma, radi nakupujú všade. Vo väčšine prípadov to znamená, že bude používať kreditku alebo debetnú kartu. Dôvody, prečo prijímať on-line platby 1. Pohodlie pre vašich zákazníkov Použitie kreditných a debetných kariet je oveľa pohodlnejšie ako nosiť peňaženku plnú peňazí. Zaberajú menej miesta a ponúkajú väčšiu bezpečnosť. V prípade straty alebo odcudzenia sú lepšie chránené. 2. Prehľadnejšia evidencia Vy aj váš zákazník máte záznam o transakcii.

3. Nonstop nakupovanie Ak prijímate platby on-line, váš obchod je otvorený 24 hodín denne 7 dní v týždni. Pre zákazníka to má výhody pohodlnejšieho nakupovania, pre vás zvýšenie predaja. 4. Okamžité spracovanie Transakcie kreditných a debetných kariet sú dá sa povedať spracované okamžite. Transakčný proces je spoľahlivý. 5. Automatizácia Platby kreditnými kartami sú spracovávané automaticky. Je to oveľa jednoduchšie, než ručná manipulácia. Je to rýchlejšie a je tam menšia šanca pochybiť. Ak začnete prijímať online platby, budete si užívať zvýšené zisky. Záverom Všetky podniky by v dnešnej dobe mali prijímať online platby. Existuje nespočetné množstvo možností. Je to skvelý spôsob, ako zvýšiť dôveryhodnosť a zisky - naozaj nemôžete prehrať! Debbie Allen

Zaregistrujte sa na stránke a zadajte kód NADSME

20


PORADŇA

manželstvo a právna Zodpovednosť za podnikanie Podnikaním sa podľa Obchodného zákonníka rozumie „sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku“. V predmetnej definícii je však skrytý dopad podnikania na bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak sa jeden z manželov rozhodne podnikať, ručí za svoje podnikanie svojím majetkom, pričom výška tohto ručenia je rozlíšená podľa typu podnikania. Z tohto potom vyplýva, že podnikateľ síce podniká na vlastnú zodpovednosť, ako uvádza predmetný zákon, ale aj tá skutočnosť, že v prípade podnikania na seba preberá určité riziká, ktoré s ním súvisia a následky z neúspešného hospodárenia v podnikaní následne nepostihnú len jeho, ale i osobu, ktorá je s ním v manželskom zväzku s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Bezpodielové spoluvlastníctvo môžete zrušiť Pojem bezpodielového vlastníctva definuje Občiansky zákonník nasledovne: „V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.“ SÚDNOU CESTOU Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov teda vzniká automaticky okamihom uzatvorenia manželstva. Zákon však umožňuje zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov ešte za trvania manželstva, a to súdnou cestou, pričom jedným z dôvodov takéhoto rozhodnutia môže byť podnikanie druhého manžela, resp. také jeho podnikanie, ktoré by vážnym spôsobom ohrozovalo spoločný majetok manželov.

Predmetnú možnosť jasne definuje Občiansky zákonník nasledovne: „Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich“. („Ak za trvania manželstva bezpodielové spoluvlastníctvo zaniklo, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu vydaným na návrh jedného z manželov.“).   V takomto konaní súd zisťuje, či jeden z manželov (prípadne obaja) získal oprávnenie na podnikanie a či návrh podala oprávnená osoba. Ak sú tieto podmienky splnené, súd bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zruší, pričom predmetom vysporiadania bude všetok spoločný majetok manželov nadobudnutý do právoplatnosti rozhodnutia o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade, že však jeden z manželov podniká pri pretrvávaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ručí za svoje podnikanie v zákonom určenej miere v podstate každý z manželov. NOTÁRSKOU ZÁPISNICOU Nie je to ale len súd, ktorý môže rozhodnúť o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade, ak by sa manželia sami dohodli na rozšírení alebo zúžení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva alebo v prípade, že si vyhradili vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva, možno tak urobiť formou notárskej zápisnice, pričom si však treba plne uvedomiť tú skutočnosť, že takáto dohoda má právne účinky voči tretím osobám len v tom prípade, ak o nej tieto boli informované. A teda podnikateľ by mal oboznámiť svojich obchodných partnerov s tou skutočnosťou, že došlo k takémuto rozdeleniu, a že za záväzky vzniknuté jeho podnikaním ručí len svojím podielom na majetku.

21


PORADŇA Ručíte podľa formy podnikania Mieru zodpovednosti v podnikaní a ručenia vlastným majetkom rozlišujú právne normy na základe jednotlivých typov podnikania. Napríklad pri tzv. živnostenskom podnikaní ručí podnikateľ za svoju činnosť celým svojím majetkom, a teda celým bezpodielových spoluvlastníctvom manželov. Na rozdiel od tohto prípadu pri založení tzv. spoločnosti s ručením obmedzeným („s.r.o.“) dochádza k ručeniu len do určitej výšky tzv. nesplateného vkladu spoločníka, zapísaného v obchodnom registri. Je však potrebné poznamenať, že nielen spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky nesplateného vkladu spoločníka, ale ručí za ne celým svojim majetkom aj spoločnosť samotná, a teda pri neúspešnosti podnikania neprídu manželia len o časť nesplateného vkladu, ale aj o investície, ktoré vynaložili. Ručenie sa dedí Práve z vyššie uvedených dôvodov je teda potrebné riadne si zvážiť úmysel podnikať, v akom odvetví, za akých investícií a s akými obchodnými skúsenosťami a schopnosťami. Zodpovednosť rodiny za podnikanie jedného z manželov totiž neskončí ani smrťou podnikajúceho manžela. V tomto prípade prichádza k dedeniu, pričom predmetom dedenia nie sú len financie na účtoch a majetok jedného z manželov, ale aj jeho dlhy vzniknuté v súvislosti s podnikaním. Pozostalí sa teda dostanú do situácie, kedy budú musieť vážne zvažovať, či takého dedičstvom príjmu, alebo ho odmietnu. Prijatím dedičstva by na seba prevzali dlhy zosnulého, ktoré by následne museli splácať a na pokrytie ktorých by nemusel postačovať kreditný majetok po zosnulom. V prípade odmietnutia dedičstva zákon ustanovuje pevné a nemenné pravidlo, a síce že: „k odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva“. Zákon teda jasne stanovuje, že odmietnuť možno len celé dedičstvo, a teda nielen časť predstavujúcu dlhy zosnulého.

22

Odmietnutím dedičstva teda dôjde k tomu, že síce nebudete musieť znášať dlhy po zosnulom, ale ani nenadobudnete majetok, resp. podiel na majetku, ktorý mu patril. V tomto prípade Vám už nepomôže ani rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva, a teda za života podnikajúceho manžela. Pre lepšie pochopenie celej problematiky uvádzame príklad: Manželia uzatvorili manželstvo a teda vzniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Počas manželstva nadobudli do vlastníctva rodinný dom. Jeden z manželov začal podnikať ako živnostník, a teda ručil za svoje podnikanie celým majetkom manželov. Podnikajúcemu manželovi sa v podnikaní nedarilo, zadlžil sa a zomrel. V rámci dedenia by teda došlo k rozdeleniu ich spoločného majetku, a teda rodinného domu na 2 polovice, z ktorých jedna by zostala pozostalému manželovi a druhá by sa stala predmetom dedenia (dedil by pozostalý manžel a deti, každý rovným dielom). Predmetom dedičstva by sa teda stala polovica rodinného domu a dlhy zosnulého manžela. Keďže zákon umožňuje dediť len v rámci pravidla „všetko alebo nič“, mal by pozostalý manžel dve možnosti. Ak by dedičstvo prijal, získal by do svojho vlastníctva prislúchajúcu časť rodinného domu, ale súčasne by na seba prevzal splácanie dlhov z podnikania zosnulého. Ak by sa rozhodol dedičstvo odmietnuť, prišiel by o polovicu rodinného domu. Na záver možno pre zaujímavosť uviesť, že ak podnikajú obaja manželia, tak títo môžu vstupovať do vzájomných obchodných vzťahov. Záruku toho, ako dopadne Vaše podnikanie Vám nedá nikto. Je teda na Vašej rozumnej a zrelej úvahe, či podstúpite toto riziko a vrhnete sa do často náročných sfér podnikania. Mgr. Dávid Štefanka


Združenie mladých podnikateľov Slovenska vyhlásilo druhý ročník súťaže Byrokratický nezmysel. Byrokratický nezmysel 2013 je súťaž o anticenu pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Najväčšie absurdity budú medializované Zámerom projektu Byrokratický nezmysel je poukazovať na problémy v oblasti podnikateľského prostredia a medializovať najväčšie absurdity v legislatívnych normách ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie s cieľom ich odstránenia. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska a partnermi Byrokratického nezmyslu 2013 sú Republiková únia zamestnávateľov a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. Z minuloročnej top 10 mení vláda až päť z nich V roku 2012 sa na Slovensku uskutočnil prvý ročník. Podnikatelia a odborná verejnosť nominovali spolu 71 byrokratických nezmyslov,

z ktorých zástupcovia Združenia mladých podnikateľov Slovenska, Hospodárskych novín a Združenia podnikateľov Slovenska vybrali 10 finalistov, o ktorých sa hlasovalo. Z celkového počtu 1456 hlasov získala 53 % povinnosť preškoľovania vodičov motorových vozidiel, ktorú musí každý vodič, ktorý má oprávnenie riadiť firemné vozidlo absolvovať raz dva a roky. Návrhy na riešenie 7 z 10 finálových nezmyslov predložilo Ministerstvo hospodárstva SR v Správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike, pričom v konečnej verzii schválenej vládou zostalo 5 z nich. Odstráňte nezmysly Vzhľadom na výsledky prvého ročníka a pozitívny ohlas podnikateľskej verejnosti sa budú aj v roku 2013 prostredníctvom tejto súťaže identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zaťažujúce podnikateľov s cieľom odstrániť ich z legislatívy.  Novým partnerom súťaže sa stala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorej úlohou je zabezpečiť kvalifikovaný výpočet nákladov, ktoré nezmysly spôsobujú podnikateľom pri ich plnení. Chcem nominovat byrokratický nezmysel ´

Nominujte administratívne nezmysly, ktoré vám sťažujú biznis. Spolu s vami sa budeme vlády pýtať, čo s nimi plánuje urobiť.

23


Otvorenie pobočky v zahraničí Každý podnik právne zriadený v krajine EÚ môže otvoriť pobočku (kanceláriu, agentúru, filiálku alebo dcérsku spoločnosť) v inej krajine EÚ. Typy pobočiek Podniky môžu zriaďovať rôzne druhy pobočiek: ▪ kanceláriu – zastúpenie spoločnosti poskytujúce informácie o výrobkoch, v zásade však nevykonávajúce podnikateľské činnosti, ▪ agentúru – fungujúcu ako zástupca spoločnosti, ▪ filiálku – nezávislejší subjekt podnikajúci vo vlastnom mene, stále však konajúci v mene spoločnosti, dcérsku spoločnosť – akciovú spoločnosť vytvorenú v hostiteľskom štáte EÚ v súlade s niektorou vnútroštátnou právnou podnikateľskou formou, ktorej imanie buď plne vlastní materská spoločnosť (spoločnosť s jedným spoločníkom uznaná vo všetkých štátoch EÚ), alebo ho riadi spoločnosť v spolupráci s minoritnými miestnymi partnermi (spoločná dcérska spoločnosť).  Zatiaľ čo kancelárie, agentúry a filiálky nemajú právnu subjektivitu, dcérske spoločnosti sú právne nezávislé od svojej materskej spoločnosti.

Požiadavky Ak chcú podniky založiť pobočku v inom štáte EÚ, musia: ■ dodržiavať profesionálny etický kódex, ■ získať potrebné povolenia, ■ overiť všetky potrebné kvalifikácie, ■ zistiť, aké daňové požiadavky sa na nich uplatňujú. Filiálky musia vo všetkých štátoch EÚ: ■ absolvovať zápis do obchodného registra, prihlásenie na daňových úradoch a úradoch pre DPH, ako aj na sociálnych úradoch ■ zverejniť informácie (rovnaké vo všetkých štátoch EÚ) o riadiacej spoločnosti a jej činnostiach. Dcérske spoločnosti tiež musia podstúpiť proces právnej registrácie v hostiteľskej krajine. Manažéri kancelárií a agentúr musia tieto subjekty zaregistrovať v komorách, získať povolenie a zistiť svoje daňové povinnosti a povinnosti v oblasti sociálneho poistenia v hostiteľskej krajine. Jednotné kontaktné miesta Jednotné kontaktné miesta sú portály elektronickej správy, ktoré musia v každej krajine zriadiť verejné orgány. Jednotné kontaktné miesta môžete využiť na: ▪ získanie podrobných informácií o podnikaní v zahraničí alebo vo svojej krajine ▪ vykonanie všetkých administratívnych náležitostí týkajúcich sa zriadenia podniku alebo cezhraničného poskytovania služieb. www.europa.eu

24


Hľadáte možnosti úspory energie a zníženie nákladov na odpad? EkoProfit je tu pre Vás! Zapojte sa do projektu, v ktorom vám rakúski experti pomôžu nájsť úspory energie, odpadu, znížiť prevádzkové náklady a zároveň Vás naučiť, ako šetriť životné prostredie.  Získate tak prehľad, konzultačnú pomoc v hodnote 2700 € (hradená z projektu), ktorá Vás zase o krok priblíži k získaniu certifikátu ISO 14000.   Zapojenie sa do projektu EKOprofit Bratislava je jednoduché! Stačí vyplniť a zaslať Registračný formulár. Následne Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám ďalšie informácie. Vaše prihlásenie nie je záväzné. Kto sa môže zapojiť do projektu?   ● Firmy z bratislavského a trnavského kraja, ktoré už dlhšie rozmýšľajú nad úsporami energie, odpadu (banky, organizácie, kde je veľa odpadu papiera a toneru; hotelové a reštauračné zariadenia – biologický, chemický odpad; dopravné spoločnosti – úspora nafty; výrobné

25

podniky – úspora energie, prevádzkových nákladov, odpadu). ● Firma nemôže mať ISO 14000 ● V posledných troch rokoch (od apríla 2010) nezískala od štátu podporu 200 000 eur a viac. Firmy, ktoré už dlhšie rozmýšľajú nad úsporami energie, odpadu (banky, organizácie, kde je veľa odpadu papiera a toneru; hotelové a reštauračné zariadenia – biologický, chemický odpad; dopravné spoločnosti – úspora nafty; výrobné podniky – úspora energie, prevádzkových nákladov, odpadu). Zapojením sa do projektu prídu do firmy rakúski experti, ktorí majú 20-ročné skúseností a v spolupráci s vedením firmy budú sa snažiť nájsť úspory energie, odpadu, znížiť prevádzkové náklady. Konzultačná pomoc v hodnote 2 700€ je hradená z projektu. Je to tzv. predaudit – ktorý firmám pomôže splniť podmienky pre získanie certifikátu ISO 14000.


Hľadáte nové obchodné kontak ty?

Pozývame vás na Kooperačné podujatie GREATER REGION BUSINESS DAYS 2013 zamerané na životné prostredie a energiu; ekostavebníctvo a udržateľný rozvoj, automobilový priemysel a E_mobility; strojársky priemysel a metalurgia; vedu o živej prírode a biotechnológie, dopravu a logistiku; marketing, bankovníctvo a financie.

Podujatie sa bude konať 12.-13. júna v Luxemburgu a doteraz je prihlásených 117 organizácií z Belgicka, Číny, Konga, Dominikánskej republiky, Francúzska, Nemecka, Indie, Iránu, Luxemburgu, Maroka, Holandska, Španielska, Anglicka.

Viac informácií

26


Podpora inovácii v CR pomocou novej klastrovej koncepcie Pozývame vás na seminár: Podpora inovácii v CR pomocou novej klastrovej koncepcie, ktorý sa uskutoční 26. júna 2013 v Poprade.   Cieľ podujatia: Neustále sa meniace prostredie v cestovnom ruchu v dôsledku globalizácie, rozvoja informačno komunikačných technológií, svetovej hospodárskej krízy a pôsobenia ďalších faktorov zvyšuje inovačný tlak. Chcete inovovať a neviete ako? Príďte sa inšpirovať na náš seminár, poradíme Vám ako získať konkurenčnú výhodu na trhu. Podmienky účasti: Účasť na podujatí je bezplatná. V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať on-line najneskôr do 21. júna 2013. Kontakt: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Miletičova 23, 821 09 Bratislava Ing. Jana Mihaliková ; tel.: 02 50 44 45 26 mihalikova@nadsme.sk Registrácia

Program podujatia: 09.15 – 09.45    Registrácia, otvorenie seminára a predstavenie služieb siete EEN 09.45 –11.15     1. INOVÁCIE V CESTOVNOM RUCHU                                a. Podstata, osobitosti, význam, typológia, hybné sily a brzdy                                b.  Meranie inovácií                                 c.  Inovácie v horskom stredisku Davos Klosters -  Príklad dobrej praxe     Ing. Zuzana Lencsésová,  Katedra CR a spoločného stravovania, Ekonomická fakulta UMB 11.15 - 12.00    Prestávka s občerstvením 12.00 - 13.30    2. PREČO SA ZDRUŽOVAŤ?                             a. Spájanie a spolupráca v CR                              b.  Zákon o podpore CR v praxi                            Ing. Zuzana Šedivá  - Zväz hotelov a reštaurácií SR 13.40 – 15.00     3. KLASTER REGIÓN TATRY  JUDr. Milan Hagovský – riaditeľ Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier

27


Naučte sa viac o podnikaní na slovensko-rakúskych workshopoch

Z

aregistrujte sa na workshopy pripravované v rámci projektu TwinEntrepreneurs, ktorý je iniciatívou na posilnenie Start-up v regióne ViedeňBratislava. V centre pozornosti sú podniky, ktoré sledujú jasné ciele rastu a internacionalizácie. V ponuke sú workshopy orientované na prax, mentoring

a sieťové podujatia vo Viedni a v Bratislave, ktoré umožňujú cezhraničnú výmenu know-how a skúseností. S podporou skúsených expertiek a expertov z rakúskej a slovenskej Start-up scény budú vypracované spoločné stratégie rastu, ktoré majú Váš podnik dostať o krok vpred.  Ústrednou témou štyroch workshopov bude Váš obchodný nápad a budú sa riešiť všetky

otázky vo vzťahu k Vášmu zámeru rastu. Budú Vám sprostredkované metódy a koncepcie, ako zlepšiť Váš obchodný model a ako ho dostať na dráhu rastu. K transformácii ideí do sľubných obchodných koncepcií sa bude pristupovať iteratívne a hravo. Zaregistrujte sa tu! Workshopy sa uskutočnia v anglickom jazyku.

WORKSHOP 1 Prvý workshop bude zameraný na uvedenie do témy stratégie rastu a expanzie a bude venovaný vzájomnému  zoznámeniu. Dozviete sa, ako môžete rozpoznať príležitosti pre rozšírenie činnosti, úspešne sa venovať otvoreniu trhu a expanzii a pritom sa vyhnúť častým chybám. Účastníčky a účastníci majú možnosť prezentovať svoje obchodné modely a ciele expanzie a predložiť ich na diskusiu. Na konci workshopu bude zaškolenie do e-learning toolu „WhatAVenture“. WORKSHOP 2 V tomto prehlbujúcom workshope sa koncentrovane riešia základné prvky analýzy trhu a konkurencie pre Start-up. Pri analýze trhu sa vyučuje a prakticky používa nielen kvalitatívny, ale aj kvantitatívny prístup. WORKSHOP 3 Pre optimálne predstavenie podniku na novom trhu je jednou z rozhodujúcich premenných fundovaná a usmernená marketingová komunikácia. Práve pre Start-up je komunikácia zodpovedajúca cieľovým skupinám dôležitou základnou úlohou, ktorá môže rozhodovať o úspechu a neúspechu. To, ako zvládnuť túto napínavú výzvu, je cieľom workshopu. Okrem úvodu do medzinárodného marketingu sú sprostredkované podstatné aspekty vytvárania značky. WORKSHOP 4 Prvá medzinárodná fáza expanzie znamená enormné zaťaženie pre finančné a iné zdroje pri Start-up a tým je rozhodnutie uskutočniť krok rastu, resp. internacionalizácie, spojené so značným rizikom a musí byť dobre naplánované. V rámci workshopu budú počas prípadových štúdií predstavené úspešné a menej úspešné kroky internacionalizácie Start-upov. Budú preskúmané najdôležitejšie „Do‘s and Dont‘s“ a vyvinutá kostra, od ktorej sa dá odvodiť potreba kapitálu a najdôležitejšie opatrenia pre špecifické prípady. 28


MLADÝCH PODIKATEĽOV LÁKA NAJVIAC IT SEKTOR Na Slovensku podniká viac ako stotisíc mladých podnikateľov, vo veku do 35 rokov. Pri rastúcej nezamestnanosti, najmä absolventov škôl a mladých ľudí do 25 rokov (nezamestnanosť narástla na desaťročné maximá - 35,3 %), je rozbehnutie vlastného podnikania jedným zo spôsobov ako si zarobiť a zároveň zrealizovať vlastné biznis predstavy. Podľa prieskumu portálu Podnikatelskynapad.sk, ktorý oslovil 298 mladých záujemcov o podnikanie, patrí k najrozšírenejšej podnikateľskej oblasti IT sektor, v ktorom zvažuje svoje budúce firemné plány až tretina opýtaných (32,55 %). Nasleduje sektor služieb (18,46 %) a oblasť gastronómie a cestovného ruchu (11,07 %). Potenciálni podnikatelia majú záujem a chuť realizovať svoje nápady, avšak na ich rozvoji potrebujú pomoc a to v dvoch kľúčových oblastiach – v marketingu a reklame (82,21 %) a s financiami (80,87 %). Podľa najnovšie prieskumu Eurobarometer 2012, ktorý sa zameral na podnikanie v EÚ a mimo nej, sú Slováci skeptickí v rozbiehaní vlastného podnikania. Až 76 % Slovákov považuje možnosť stať sa samostatne zárobkovo-činnou osobou v najbližších piatich rokoch ako nevhodnú možnosť. Mladí Slováci sú však optimistickejší – 51 % opýtaných vo veku 15 - 24 rokov považuje podnikanie za vhodné. „Záujem mladých ľudí o kariéru podnikateľa v posledných rokoch na Slovensku rastie, no napriek tomuto zlepšeniu stále

„Podnikateľské nápady mladých potrebujú pomoc s marketingom a financiami“

patríme na chvost krajín Európskej únie“, hovorí Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska a pokračuje: „mladí ľudia sú odvážnejší vo svojich podnikateľských krokoch. Podľa nášho prieskumu, ktorý sme realizovali na portáli Podnikateľskýnapad.sk, však pri svojom rozbiehaní potrebujú pomoc a podporu odborníkov. Najviac žiadaní sú odborníci na marketing a reklamu a pomoc s financiami. Takmer polovica opýtaných uvíta tiež rady profesionálov z daného oboru, ako aj v oblasti patentov, prípravy podnikateľského plánu a podporu v hľadaní a kontaktoch na potenciálnych odberateľov.“ Je podnikateľský nápad životaschopný? Čo má obsahovať dobrý biznis plán? Ako získať kapitál na rozbeh podnikania? Kým skúsení podnikatelia vedia tieto otázky zodpovedať aj v polospánku, začiatočníci v podnikaní sa v nich zvyčajne orientujú ťažko. Pomôcť im môžu aj rôzne súťaže, granty, či výzvy pre mladých podnikateľov. Výhra určitej finančnej odmeny v súťaži je iba jednou malou stranou víťaznej medaily. Druhou však môže byť aj prístup k sieťam kontaktov, know-how, spätnej väzbe a radám profesionálov z branže, z ktorých môžu účastníci profitovať. „Začínajúci podnikatelia majú na Slovensku čoraz viac možností zapojiť sa do súťaží a získať finančné, hmotné ceny alebo odbornú pomoc, či gestorstvo, ktoré im môže naštartovať vlastný biznis oveľa rýchlejšie a pomôcť im vyhnúť sa mnohým začiatočníckym 29


chybám“, tvrdí Ján Solík a dodáva: „počas celého roka je pre nich pripravená približne desiatka kvalitných podnikateľských súťaží. Aktuálne sú vyhlásené grantový program Nadácie Tatra banky s finančnou výhrou 5 000 € za projekt a súťaž Podnikateľský nápad roka, ktorá sa koná pod záštitou Ministerstva financií SR. Prihlásiť sa do nej môžu biznis začiatočníci so svojimi nápadmi a získať pomoc pri príprave reklamnej kampane od Agentúry roka, biznis poradenstvo od jednej z najväčších poradenských spoločností a ďalšie služby v hodnote 33 000 €.“ Mať dobrý nápad je len začiatok úspechu. Pod životnosť mladých podnikateľov a pod  to, či sa nápad podarí zrealizovať sa následné podpisujú ďalšie faktory. „V prvom rade je to kvalita tímu, to či realizátori nápadu sú na podnikanie pripravení a majú skúsenosti v sektore, v ktorom chcú podnikať.

30

Ďalším významným faktorom je odhodlanie, pretože začiatok podnikania zo sebou prináša aj mnoho prekážok, ktoré musia prekonať a nevzdať sa“, spresňuje Ján Solík „Nápad je len 10% úspechu. Najdôležitejšia je jeho realizácia. Častokrát sa slabšiemu nápadu s výbornou exekúciou darí lepšie ako výbornému nápadu so slabým prevedením. To, či je nápad dobrý ukáže jedine trh, čiže každý by sa mal snažiť ísť s nápadom čím skôr von, zbierať informácie z trhu a na základe toho robiť ďalšie kroky“ hovorí Daniel Minárik, víťaz Podnikateľského nápadu roka 2012.


Pridajte sa do klubu podnikateliek v Žiline Sme Klub podnikateliek v Žiline, otvorená platforma žien v podnikaní z regiónu, pod záštitou TCP - Top centra podnikateliek, ktorého regionálne centrum funguje v našom meste už viac ako desať rokov. Tento rok sa nám podarilo získať sponzora na vytvorenie novej webstránky, ktorú môžu využiť naše členky. Sme ženy rôzneho veku a názorov - spája nás však podnikanie, máme svoje firmy, sme živnostníčky, riadime spoločnosti... Zarábame si sami na seba, dávame prácu aj iným. Nie je to ľahké, ale dáva nám to nezávislosť, sebadôveru, slobodu a pocit sebarealizácie. O svoje dlhoročné skúsenosti v rôznych oblastiach sa rady aj podelíme - máme chuť pomôcť a poradiť ženám, ktoré chcú začať s podnikaním...ženy na materskej dovolenke, ženy na dôchodku, ženy bez práce, mladé ženy končiace štúdium podobného zamerania ...

Pravidelne sa stretávame a podporujeme, informujeme a vzdelávame sa navzájom, rozširujeme svoje kontakty - osobné i pracovné. Každá žena má možnosť sa v klube realizovať, rozvíjať zmysluplne našu činnosť, ponúkať a prezentovať svoje nápady a predstavy, zviditeľniť sa. Sme presvedčené, že to má zmysel, o čom svedčia podobné kluby a spolky nielen u nás, ale aj v zahraničí, ktoré úspešne pomáhajú ženám pri podnikateľských aktivitách. Ak ste z regiónu Žilina a máte chuť sa pridať k nám - rady Vás privítame medzi nami! www.podnikanie-zenyzilina.sk

31


32 JÚN 2013

MP l 06/2013  

Časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Vydáva NARMSP www.mesacnikpodnikanie.sk www.nadsme.sk

MP l 06/2013  

Časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Vydáva NARMSP www.mesacnikpodnikanie.sk www.nadsme.sk

Advertisement