Page 1

Som zvyknutá pracovať veľa a najmä - pracujem rada


OBSAH

Zmena bankového účtu a s.r.o. biz tip na júl

3

Povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni od 1. júla 2012

4

Som zvyknutá pracovať veľa a najmä - pracujem rada - rozhovor

6

SZČO alebo s.r.o.? Rozhodnúť môžu odvody.

8

Stretnutie slovenských a bavorských firiem počas 11 medzinárodného strojárskeho veľtrhu Podnikateľský nápad roka 2012 má svojho víťaza

16

Najpoužívanejšie typy zmlúv v podnikaní Právna poradňa

17

Kúzlo osobnosti

20

Tri oblasti, ktoré pomáhajú dosiahnuť úspech

22

Kalendár podnikateľa júl 2012 Príloha

24

Citát na mesiac júl:

“V sprche dostane nápad každý. Ale z radu sa vymyká len ten, ktorý keď z tej sprchy vylezie a osuší sa, niečo aj s tým nápadom spraví.“

Nolan Bushnell

ADRESA REDAKCIE:

elektronický časopis o všetkom, čo potrebuje vedieť malý a stredný podnikateľ Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Miletičova 23 821 09 Bratislava 2 heslo: „podnikanie“

KONTAKTY: tel.: +421-2-50 24 45 09 fax: +421-2-50 24 45 01 podnikanie@nadsme.sk

www.nadsme.sk www.msponline.sk www.obchodnypartner.sk www.podnikatelkaslovenska.sk www.ambasadorka.sk

ŠÉFREDAKTORKA:

Jana Katreniaková

REDAKTORI:

Oľga Nemethová Marta Kubrická

GRAFICKÁ ÚPRAVA:

Andrej Lančarič

príjem inzercie:

podnikanie@nadsme.sk

NARMSP vznikla v roku 1993 za účelom podpory a rozvoja malého a stredného podnikania na Slovensku. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so súhlasom vydavateľa. NARMSP ©


biz tip na júl

Zmena bankového účtu a s.r.o. Ste právna osoba, s.r.o-čka a zmenili ste číslo bankového účtu? Viete kam túto zmenu treba nahlásiť? Na základe zákona č. 511/1992 o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov, § 31, odsek 5: (5) Pri plnení svojej registračnej alebo oznamovacej povinnosti je daňový subjekt, ktorým je b) právnická osoba, povinný oznámiť názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, údaje osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1, čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z jeho činnosti, údaje potrebné na určenie miestnej príslušnosti správcu dane, druhy daní, ktoré u neho prichádzajú do úvahy, ako aj svoje organizačné jednotky a predmet podnikateľskej činnosti, ktorý bude v prevažnej miere vykonávať, svoj štatutárny orgán, prípadne osoby, ktoré sú okrem tohto orgánu za ňu v daňových veciach oprávnené konať. (7) Ak dôjde k zmenám skutočností uvedených v odsekoch 1 až 6, najmä ak zanikne daňovému subjektu daňová povinnosť pri niektorej dani, je daňový subjekt povinný ich oznámiť správcovi dane do 15 dní odo dňa, keď vznikli. Právnická osoba, ktorou spoločnosť s ručením obmedzeným je, má teda povinnosť ohlásiť správcovi dane zmenu čísla účtu do 15 dní odkedy začala tento účet používať na svoju činnosť. Túto zmenu je potrebné nahlásiť aj zdravotnej a sociálnej poisťovni, pokiaľ je spoločnosť evidovaná ako zamestnávateľ a z tohto účtu bude odvádzať poistné a v neposlednom rade svojim odberateľom, dodávateľom a obchodným partnerom. I3


Povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni od 1. júla 2012 Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že od 1. júla 2012 im vzniká povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie podľa príjmov uvedených v daňovom priznaní za rok 2011. SZČO, ktorá za rok 2011 dosiahla príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 4 078,68 eur (4 078,69 eur a viac), a nemala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2011, vzniká od 1. júla 2012 povinné sociálne poistenie. Takáto SZČO je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. Prvýkrát zaplatí poistné za mesiac júl 2012 najneskôr do 8. augusta 2012. Ďalšou jej povinnosťou je podať prihlášku príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu najneskôr do 9. júla 2012, a to na tlačive Registračný list fyzickej osoby, ktoré je

4 I I

k dispozícii v pobočke Sociálnej poisťovne, ako aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk, v časti Formuláre. Prihlášku je možné podať poštou alebo osobne v pobočke Sociálnej poisťovne. Túto prihlasovaciu povinnosť nemá tá SZČO, ktorá je povinne poistená do 30. júna 2012 a toto poistenie trvá naďalej aj po tomto dni, pretože vzhľadom na výšku dosiahnutého príjmu za rok 2011 jej povinné poistenie dňa 30. júna 2012 nezaniklo.

Pomôžte si kalkulačkou Pomôckou pre výpočet poistného je Kalkulačka pre informatívny výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činnú osobu za obdobie od 1. júla 2012. SZČO v kalkulačke zadá dosiahnutý príjem za rok 2011 a kalkulačka jej poskytne informáciu o vzniku/zániku poistenia a v prípade vzniku poistenia aj o vymeriavacom základe a výške poistného. Kalkulačku na výpočet poistného nájde SZČO na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Poistné - www.socpoist.sk/ kalkulacky-na-vypocetpoistneho/31489s. Tá SZČO, ktorej 30. júna 2012 zaniká povinné poistenie, pretože za rok 2011 jej príjem nebol vyšší ako 4 078,68 eur, je povinná do 9. júla 2012


podať odhlášku z povinného sociálneho poistenia. Poistné za mesiac jún 2012 je povinná zaplatiť do 9. júla 2012, keďže ôsmy deň lehoty splatnosti poistného, ako aj podania odhlášky, pripadá na nedeľu. SZČO v postavení napríklad umelca alebo autora nevzniká povinné sociálne poistenie od 1. júla 2012, pretože sa na základe prechodného

ustanovenia zákona na jej dosiahnuté príjmy neprihliada ani vtedy, ak za rok 2011 boli vyššie ako 4 078,68 eur za predpokladu, že tieto príjmy dosiahla iba z činnosti umelca alebo autora. Je však potrebné zdôrazniť, že toto platí iba v roku 2012. www.socpoist.sk

inzercia

I5


Som zvyknutá pracovať veľa a najmä pracujem rada Pani Heribanovú, tretiu najúspešnejšiu podnikateľku roka 2011, nemusíme nijak zvlášť predstavovať. Jej tvár je známa z obrazovky slovenskej televízie. Čo však nie každý vie, pani Alenka sa angažuje v mediálnom priestore aj inak. So šarmom jej vlastným, vedie firmu Herial, ktorá je zameraná na PR, marketing a promotion. Od začiatku podnikania sa obklopuje špičkovými ľuďmi, s ktorými vytvorila dokonalý tím. V rámci firmy založila tradíciu dámskych klubov Herial Ladies Club, kde združuje dámy z rôznych oblastí podnikateľských, kultúrnych, vedeckých a športových kruhov. Táto pôvabná a charizmatická dáma sa dlhodobo aktívne venuje charitatívnym činnostiam. Patríte medzi naj podnikateľky roka 2011. Spomeniete si ešte, čo vám ako prvé prebehlo mysľou, keď na vyhlásení výsledkov zaznelo vaše meno? Potešilo ma to, a spomenula som si aj na moje kolegyne, na ich podporu a priazeň. Podnikanie v dnešnej dobe vôbec nie je jednoduché. 6I

Ako to vyzeralo u vás na začiatku? V čom ste videla najväčšie prekážky? Na začiatku som sa veľa učila. Verejnosť ma poznala ako televíznu hlásateľku a moderátorku, čo bola výhoda, najmä v komunikácii s klientmi a v množstve kontaktov, ktoré som mala, a zároveň nevýhoda, keďže ma mnohí naozaj brali „len ako moderátorku“, ktorá prácu za kamerou alebo za

javiskom, spojenú s prípravami projektu, nemôže poznať. Mala som výhodu, že som si dovtedy písala televízne projekty a scenáre takmer vždy sama a od toho bol iba krôčik k vytvoreniu nového konceptu programu pre klienta. Musela som sa ale učiť pracovať efektívne s počítačom, robiť rozpočty, pravidelne a veľa pracovať doma a sledovať, čo sa deje okolo. Mám dobrý tím, s ktorým sa nám podarilo urobiť množstvo skvelých projektov. Zorganizovali ste mnoho eventov a projektov. Ktorý z nich vám najviac prirástol k srdcu? Milujem televíziu - čiže k srdcu mi prirástol ten program, ktorý teraz beží na obrazovkách už deviaty rok. Je autorský -


Anjeli strážni. Moja firma Herial sa podpísala spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou a jej riaditeľkou pre SR MUDr. Darinou Sedlákovou a spoločnosťou GlaxoSmithKline aj pod nedávny celoslovenský projekt pre stredoškolskú mládež Kričím telom, venovaný bulímii a mentálnej anorexii. Viac ako 4 tisícom mladých sme postupne po všetkých regiónoch Slovenska v divadlách a aulách univerzít v spolupráci v VUC-kami urobili série stretnutí s odborníkmi na tento problém, psychiatričkami, lekármi, distribuovali sme osvetové brožúry, knihy Diagnóza F50 Gabiny Weissovej, realizovali celoslovenský výskum na túto aj iné témy, ktoré našu mládež zaujímajú. Teším sa, že decká nám písali tisíce listov, komunikovali na webových stránkach, ktoré sme zriadili o svojich problémoch. Som rada, že ideme ďalej. Máme štyri krát do roka dámske kluby Herial, ktoré združujú už viac ako 600 úspešných žien, ktoré sa navzájom spoznávajú, vytvárajú spoločné projekty, spoluprácu... a po zvolení za prezidentku Nadácie Slovak Gold pripravujeme katalógy top slovenských výrobkov a osobností, ktoré v spolupráci s MZV SR chceme distribuovať na naše zastupiteľstvá v zahraničí a pomôcť našim výrobcom propagovať to jedinečné, čo doma máme. Podieľame sa ako PR firma na festivale Viva Musica, ktorý teraz beží... je toho veľa.

Ako bojujete s krízou? Existuje podľa vás vôbec nejaký trik na to, ako ňou preplávať bez ujmy? Moja práca je duševná, súvisí s dobrými nápadmi, komunikáciou, PR vzťahmi, pomocou ľuďom, ktorí ju potrebujú. Zatiaľ som na „predaji„ našich nápadov krízu veľmi nepocítila, ale pravda je, že my žijeme a pracujeme v hraniciach našich možností a schopností. Čo alebo kto vám pomáha v najťažších chvíľach vstať, naštartovať sa a ísť ďalej? Mám skvelú rodinu, šikovné dcéry, manžela, vynikajúci tím šikovných dievčat, pracujeme doma, v Londýne, v Bruseli, Dubaji... navzájom si pomáhame. Niekto má všetko usporiadané a naplánované na chlp, niekto splašene pobehuje hore dolu a nestíha. Ako vyzerá Váš bežný deň?

o tom, ako byť skvelou hostiteľkou, ktorej nechýba energia, úsmev, vedomosti, ktorá sa snaží z tých druhých urobí hviezdy a sama zostáva v pozadí. Som tejto misii verná dodnes. Veľa robíme pre druhých a tým aj pre svoj dobrý pocit. Napokon som na obrazovke STV nepretržite už 33 rokov, to sa málokomu podarilo. A firma Herial šliape tiež na 100 %. Ak by sme nemali od ľudí pozitívnu odozvu, podporu partnerov a priazeň, nefungovalo by to. Ako oddychujete? Napr. aj teraz, keď píšem tieto riadky, niekedy aj v mojej talkshow sa cítim ako v druhom nebi... ale najmä pri pohybe rada športujem, cestujem po svete, varím. Nesplnený sen.. Mám ich toľko splnených! A ako hovorí jedno ukrajinské príslovie “Ak Boh dá, aj hriechy budú!“

Ako kedy. Podľa potreby viem vstávať aj o piatej ráno a pracovať do polnoci, niekedy strávim deň vo fitku, plavárni, v beauty salóne... ale takýchto dní je ako šafranu. Som zvyknutá pracovať veľa, systematicky a najmä pracujem rada. Čo vás na Vašej práci najviac baví? Najviac pocit, že robíme ľudom život krajším. Že vieme veľa o kvalite, profesionalite, ale aj o vzťahoch, láske. Viete, moje pôvodné povolanie televíznej hlásateľky a moderátorky bolo

w w w.herial.sk I7


SZČO alebo s.r.o.? Rozhodnúť môžu odvody. Budúci podnikatelia sa často zamýšľajú nad tým, či podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) na základe živnostenského oprávnenia, alebo či by bolo výhodnejšie založiť s.r.o. Jedným z dôvodov je rôzne odvodové zaťaženie. SZČO SZČO a sociálne poistenie V prvom roku podnikania nemusí začínajúci živnostník platiť odvody do sociálnej poisťovne. Platiť začne až od júla nasledujúceho roka, ak za predchádzajúci rok zarobil viac ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Za rok 2011 to predstavuje sumu 4 078,68 eur (ide o hrubý príjem - bez odpočítania výdavkov). Ak živnostník prekročí uvedený príjem, výška odvodov sa

8I

vypočítava z jeho vymeriavacieho základu. Vymeriavací základ je podľa zákona polovica pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb. Vypočítate ho nasledovne: ■ základ dane z príjmov vydeľte počtom mesiacov podnikania v danom roku (tým vypočítate pomernú časť základu dane z príjmov), ■ výsledok (pomernú časť základu dane z príjmov) vydeľte dvomi. Pritom platia určité obmedzenia, a síce minimálny a maximálny

vymeriavací základ. a. Minimálny vymeriavací základ je 42 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu spred 2 rokov. Pre rok 2012 je to 339,89 eur. Suma minimálneho sociálneho poistenia je 112,66 eur bez poistenia v nezamestnanosti (119,45 eur s poistením v nezamestnanosti). b. Maximálny vymeriavací základ je 1,5 násobok, resp. pri sociálnych poisteniach 4-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov. Od 1.1. 2012 je maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie 1 153,50 eur, na dôchodkové poistenie,


poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity 3 076 eur. Suma maximálneho sociálneho poistenia je 935,10 eur bez poistenia v nezamestnanosti (996,62 eur s poistením v nezamestnanosti). SZČO platí do sociálnej poisťovne odvody na tieto poistenia: ■ nemocenské poistenie - 4,4 % z vymeriavacieho základu ■ starobné poistenie - 18 % z vymeriavacieho základu ■ invalidné poistenie - 6 % z vymeriavacieho základu ■ poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) - 2 % z vymeriavacieho základu ■ do rezervného fondu solidarity - 4,75 % z vymeriavacieho základu SZČO a zdravotné poistenie Výška odvodov do zdravotnej poisťovne sa vypočítava z vymeriavacieho základu živnostníka. Vymeriavací základ je podiel základu dane z príjmov dosiahnutý v rozhodujúcom období a čísla 2,14. Vypočítate ho nasledovne: ■ základ dane z príjmov vydeľte číslom 2,14, ■ výsledok vydeľte počtom mesiacov podnikania v danom roku. Sadzba poistného je 14 % z vymeriavacieho základu. Zdravotne postihnutý podnikateľ platí 7 % z vymeriavacieho základu. Minimálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie v roku 2012 je 339,89 eur (44,2 % zo 769 eur), teda minimálna suma

a. zamestnanec s pravidelným príjmom

mesačného poistného je 47,58 eur. Maximálny vymeriavací základ je 2 307 eur, teda maximálna suma poistného je 322,98 eur. Pre zdravotne postihnutého je to 161,49 eur.

b. zamestnanec s nepravidelným príjmom a. Zamestnanci v právnom vzťahu, ktorý im zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, sú okrem iných aj konatelia a štatutári, ak podľa rozhodnutia príslušných orgánov spoločnosti majú právo na odmenu za každý kalendárny mesiac.

Príklad Peter Hruška podniká už 5 rokov. V predchádzajúcom roku (2011) dosiahol základ dane 10 000 eur. Vymeriavací základ (VZ) pre sociálne odvody vypočíta takto: 10 000 : 12 = 833,33 833,33 : 2 = 416,66

Podľa vyššie uvedených výpočtov bude platiť nasledovné mesačné sociálne odvody: ■ nemocenské poistenie 4,4 % z VZ - 18,33 € ■ starobné poistenie 18 % z VZ - 74,95 € ■ invalidné poistenie 6 % z VZ - 24,99 € ■ do rezervného fondu solidarity 4,75 % z VZ - 19,79 €

Mesačný odvod do SP spolu 138,06 € bez poistenia v nezamestnaní

Pri výpočte poistného konateľa a štatutára s pravidelnými mesačnými odmenami sa postupuje rovnako, ako napríklad pri zamestnancoch s pracovnou zmluvou. Vzťahuje sa na nich povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie (invalidné poistenie, starobné poistenie, rezervný fond solidarity) a povinné poistenie v nezamestnanosti.

Vymeriavací základ pre zdravotné odvody vypočíta takto: 10 000 : 2,14 = 4 672,89 4 672,89 : 12 = 389,40 Sadzba poistného je 14 %. Mesačné zdravotné odvody bude teda platiť vo výške 54,51 eur. SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM Pri zakladaní s.r.o. má konateľ (štatutár) niekoľko možností:

1 konateľ je

b. Zamestnanci v právnom vzťahu, ktorý im zakladá právo na nepravidelný príjem, sú aj konatelia a štatutári, ktorým je odmena vyplácaná nepravidelne, napríklad jednorázovo, raz štvrťročne a pod. Na zamestnancov s nepravidelným mesačným príjmom sa vzťahuje len povinné dôchodkové poistenie (invalidné poistenie, starobné poistenie, rezervný fond solidarity). Nevzťahuje sa na nich úrazové poistenie ani garančné poistenie.

v pracovnoprávnom vzťahu ako:

I9


Pri výpočte poistného sa postupuje v súlade s § 139b ods. 2 zákona. Ak sa konateľovi, resp. štatutárovi vyplatí odmena, táto sa rozpočíta pomernými časťami na predošlé mesiace roka a poistné sa vypočíta “spätne” za predošlé mesiace.

S.r.o.

Spoločník, konateľ

Verejné zdravotné poistenie

Preddavok 10 % z príslušnej sumy v danom mesiaci

Preddavok 4 % z príslušnej sumy v danom mesiaci

Starobné dôchodkové poistenie

14 % z VZ

4 % z VZ

Dôchodkové poistenie invalidné

3 % z VZ

3 % z VZ

Rezervný fond solidarity

4,75 z VZ

neplatí

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie je 2 307 eur, pre dôchodkové poistenie 3 076 eur.

2 konateľ nie je v pracovnoprávnom vzťahu Spoločník s.r.o., ktorému sú vyplácané len podiely na zisku, nemusí mať so spoločnosťou pracovnoprávny vzťah. Podiely na zisku nepodliehajú odvodom do sociálnej poisťovne, avšak do zdravotnej poisťovne musí spoločnosť odviesť odvod vo výške 10 % z vyplatených podielov. Zdravotne postihnutý podnikateľ odvedie 5 %. Príklad Peter Hruška je konateľom v s.r.o., ktorú sám založil. V roku 2012 si vyplatí podiel na zisku za rok 2011. Z vyplateného podielu zaplatí 10% odvod do zdravotnej poisťovne. Sociálne odvody neplatí.

Anka Rajská

inzercia

10 I


Stretnutie slovenských a bavorských firiem počas medzinárodného strojárskeho veľtrhu Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s partnermi siete Enterprise Europe Network nemeckého regiónu Bayern

Stretnutie slovenských a bavorských firiem počas medzinárodného strojárskeho veľtrhu je adresované spoločnostiam z oblasti strojárstvo, elektrotechnika, regulačná a obrábacia technika, ktoré plánujú rozšíriť si svoje aktivity s Nemeckom Kedy: 11. september 2012 Kde: BVV, Veletrhy Brno, Česká republika Stretnutia slovenských a bavorských firiem budú prebiehať priamo v stánkoch bavorských firiem. Bez účastníckeho poplatku. Záujemca o účasť vyplní registračný formulár. Zoznam zatiaľ prihlásených nemeckých firiem nájdete tu: Termín na registráciu: 7. september 2012 Viac informácií o veľtrhu: www.bvv.cz/msv/msv-2012/profil-veletrhu Kontakt: Oľga Némethová NARMSP 02/50 24 45 13 nemethova@nadsme.sk


Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Projektovým inovačným centrom Európskej únie a partnerom siete EEN West CHina si Vás dovoľujú pozvať na

EU-China Business and Technology Cooperation Fair VII Kedy: 19.-21.9. 2012 Kde: Exhibičné centrum WCIF - Wester China International Fair Sektorové zameranie: • IT • Bio-farmaceutický priemysel

• Nové technológie • iné

Dôležité termíny: 21. júla 2012 termín na registráciu 31. júla 2012 termín na katalóg Registračný poplatok: 100 €/ osobu Viac informácii a veľtrhu a registrácii na webovej stránke: www.eu-china.org.cn Kontakt: Ray Ye EEN West CHina +86 28 8533 5836 ray_ye@eupic.org.cn


Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s nemeckým partnerom Enterprise Europe Network si Vás dovoľujú pozvať na kooperačné podujatie

IZB 2012 Kedy: 10. - 11. 10.2012 Kde: Výstavisko IZB, headquarter of the Volkswagen Group, Wolfsburg Sektorové zameranie: elektrika, elektronika, mechatronika; montáž a spájanie; kovové a ľahké konštrukcie, výroba karosérií; plasty a priestor pre cestujúcich, chemické výrobky; ovládanie pohonu, zostavy, podvozok; rozvoj; informačné technológie; logistika/výroba. Dôležité termíny: 21. júla 2012 termín na registráciu 31. júla 2012 termín na katalóg Registrácia je otvorená na webovej stránke: www.izb2012.b2b-match.com Registračný poplatok: 80 € + DPH Viac informácii a veľtrhu a registrácii na webovej stránke: www.eu-china.org.cn Kontakt: NBank - Enterprise Europe Network Niedersachsen Mr. Jörg Büsel - joerg.buesel@nbank.de +49 (0)511 30031 371

Medzinárodný veľtrh Automechanika Argentina 2012 Veľvyslanectvo Slovenska v Buenos Aires informuje, že v termíne od 14. do 17. novembra 2012 sa na výstavisku La Rural v Buenos Aires uskutoční Medzinárodný veľtrh v oblasti automobilového priemyslu Automechanika Argentina 2012. Tento veľtrh je organizovaný spoločnosťou Indexport Messe Frankfurt a Asociáciou argentínskych výrobcov autosúčiastok (AFAC) a je určený subjektom pôsobiacim v oblasti automobilového priemyslu, opravy a údržby, autosúčiastok a systémov vozidiel, servisných stredísk a tuningu. Veľtrh je dobrou príležitosťou na získavanie nových obchodných kontaktov ako aj nadviazanie spolupráce slovenských a juhoamerických firiem. Viac informácií o uvedenom podujatí je možné získať na www.automechanika.com.ar. Podľa informácií Asociácie výrobcov automobilov Argentíny (ADEFA) sa v roku 2010 vyrobilo v krajine 716 540 automobilov, v roku 2011 to bolo 828 711 a v období január – máj 2012 sa vyrobilo 325 361 automobilov. V krajine pôsobia značky ako Fiat, Ford, General Motors, Honda, Iveco, Mercedes – Benz, PSA Peugeot – Citroen, Renault, Scania, Toyota a Volkswagen.


Ostrava pozýva na rande s firmami Pozývame vás na rande s firmami, na ktorom môžete nadviazať výrobnú, obchodnú či technologickú spoluprácu napríklad aj s partnermi z Čiech, Nemecka, Poľska. Tieto dvojstranné rokovania sú zadarmo. Príďte na

BUSINESS RENDEZ-VOUS OSTRAVA 2012 Kedy: piatok 12. októbra 2012 Kde: Mamaison Business and Conference Hotel Imperial, Ostrava Komu je akcia určená? podnikateľom, technologickým centrám, vysokým školám Program: 8.00 registrácia 8.45 organizačné pokyny 9.00 - 17.00 bilaterálne rokovania Dôležité termíny: 28.9.2012 - posledný termín na registráciu 28.9 - 2.10.2012 termín na zaslanie požadovaných rokovaní Vyplnenú prihlášku pošlite v slovenskom jazyku, pokiaľ máte záujem o rokovanie so zahraničným partnerom v nemeckom, poľskom, resp. anglickom jazyku na een@khkmsk.cz. Registračný formulár si môžete stiahnuť tu Na stranke www.khkmsk.cz si môžete priebežne sledovať zoznam zaregistrovaných firiem.

Kontakt: Eva Šimečková Krajská hospodárska komora Moravskosliezkeho kraja +420 597 497 335 e.simeckova@khkmsk.cz


DATABÁZA

PRE SPOLUPRÁCU PODNIKATEĽOV 20120523024 Poľský výrobca a exportér korenín, sušenej zeleniny, byliniek, sezónnych koreniacich zmesí používaných na spracovanie mäsa, tekutých a koncentrovaných korení, nátierok, omáčok, polievok a bujónov ponúka svoje výrobky spracovateľom mäsa, rýb, zeleniny, pekárňam a reštauráciami. Hľadá agentov v Európe. 20120522007 Poľská spoločnosť ponúka stať sa obchodným agentom pre zahraničné spoločnosti, ktoré by chceli rozšíriť svoj sortiment a vstúpiť na poľský trh. Spoločnosť má taktiež záujem o výrobné zmluvy s cieľom vytvoriť nové veľké priemyselné stroje so zahraničným partnerom, ktorému by mohla dodávať diely a subdodávky zo svojej továrne. 20120523025 Poľská spoločnosť špecializujúca sa na balenie syra a prepravu mliekarenských výrobkov hľadá distribútorov a logistické služby v Európe. Spoločnosť ponúka subkontrakting. 20120516021 Poľská farmaceutická spoločnosť, vyrábajúca zo 100% prírodných produktov, hľadá nových obchodných partnerov, dodávateľov, výrobcov kozmetiky a produktov estetickej dermatológie, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy kvality a bezpečnosti. Spoločnosť úspešne funguje v troch hlavných oblastiach: lekárstve (dermatológii a estetickej dermatológii, diabetológii, kardiológii, pneumológii), farmácii (lekárne), distribúcii (veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami).

Tento elektronický systém vytvorila Európska komisia a je určený pre inštitúcie podporujúce podnikanie a podnikateľov. Systém umožňuje podnikateľským subjektom publikovať prístupnou formou svoje ponuky na spoluprácu a obsahuje kooperačné profi ly firiem z celého sveta. Ako zverejniť svoju požiadavku? Stačí pozorne, dôkladne a úplne vyplniť formulár a uviesť, do ktorých štátov chcete Vašu žiadosť adresovať.

Enterprise Europe Network NARMSP, Miletičova 23 821 09 Bratislava 2 +421 2 50 24 45 00 nadsme@enterprise-europe-network.sk www.enterprise-europe-network.sk 20120521034 Rumunská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na mrazené mäsové výrobky (hydinu) a dovoz mrazených rýb, hľadá výrobcu alebo veľkoobchodníka s takýmto druhom výrobkov z juhovýchodnej Európy. Taktiež ponúka obchodné sprostredkovanie. 20120524027 Poľská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu konštrukcií z nehrdzavejúcej ocele, schopná vyrábať veľké konštrukcie, ponúka svoje unikátne skúsenosti v papierenskom priemysle. Spoločnosť hľadá dlhodobú spoluprácu a ponúka svoju výrobnú silu ako subdodávateľ. 20120525011 Hotelové a relaxačné zariadenie v južnom Poľsku hľadá cestovné a turistické agentúry v zahraničí, ktorým ponúka subkontrakting a sprostredkovateľské služby. 20120522032 Poľská firma, pôsobiaca v oblasti výroby a výstavby drevených domov z borovicovej guľatiny hľadá obchodného sprostredkovateľa. Spoločnosť ponúka výrobu drevených domov a technológiu na zaoblenie rohov. 20120515002 Poľský výrobca laminátových produktov ako sú člny, kanoe, plachetnice, ponúka subdodávateľské činnosti a obchodné sprostredkovanie. Spoločnosť tiež ponúka dopravu a logistiku pre svoje potenciálnych partnerov.

Kooperačné ponuky v tomto systéme majú ročnú platnosť, kedy je ponuka k dispozícii potenciálnym záujemcom - členom systému. Po uplynutí tejto lehoty treba v prípade záujmu o ďalšie zotrvanie v systéme ponuku obnoviť. V prípade záujmu o zaradenie kooperačného profi lu do európskej databázy je potrebné vyplniť Požiadavkový list na registráciu do Databázy pre vyhľadávanie obchodných partnerov, ktorý získate na www.enterprise-europe-network.sk/bcd

I 15


Podnikateľský nápad roka 2012 má svojho víťaza Prvý ročník súťaže Podnikateľský nápad roka, vyhlásilo Združenie mladých podnikateľov Slovenska v spolupráci s partnermi projektu. Cieľom súťaže je identifikovať inovatívne podnikateľské nápady mladých ľudí a prispieť k ich premene na úspešné podnikanie. Vyhrali podnikatelia z Piešťan Dvojica mladých podnikateľov z Piešťan - Daniel Minárik a Jozef Štefanka, zvíťazila s projektom RBi. Druhú cenu si odniesli autori projektu žuvačiek pre psov ChewChew, Peter Mičuda a Ján Lihocký zo Zvolena. Na treťom mieste sa s projektom Biochar umiestnil Milan Brdársky z Revúcej. Víťazi získali hlavnú cenu súťaže - reklamnú kampaň v hodnote 100 tisíc eur pre svoj podnikateľský nápad roka. Porota vyberala z takmer tristo prihlásených. „RBi je cloudová business intelligence aplikácia 16 I I

zameraná na všetky segmenty maloobchodného prostredia. Spracováva veľké množstvo dát, ktoré toto prostredie ponúka a prostredníctvom tisícok reportov, analýz a vyhodnotení pomáha klientom zvýšiť profitabilitu. Aplikácia je vďaka jednoduchosti prístupná širokému spektru užívateľov a je dostupná zo všetkých zariadení pripojených k internetu. Okrem samotnej aplikácie poskytujeme v rámci RBi aj profesionálny maloobchodný cosulting,“ predstavuje víťazný projekt Daniel Minárik a dodáva“ Do súťaže sme sa prihlásili kvôli získaniu spätnej väzby od profesionálov. Taktiež sme

v prípade úspechu chceli dostať náš projekt do povedomia na trhu. Samozrejme nás, ako každého, lákala hlavná cena, ktorá je veľmi atraktívna a výrazne nám pomôže v ďalšom rozvoji.“ Vyhlasovatelia Podnikateľského nápadu roka trafili do čierneho „Do súťaže Podnikateľský nápad roka bolo prihlásených 274 projektov. Tak vysoký záujem o súťaž hneď v jej prvom ročníku nás utvrdila v tom, že Slovensko je bohaté na invenčných a odvážnych ľudí,“ povedal Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska. Súťaž niektorých súťažiacich nadchla natoľko, že sa zapojili s viacerými nápadmi. Našli sa aj takí, ktorí prihlásili 5 projektov.


Najpoužívanejšie typy zmlúv v podnikaní Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti sa isto stretávate s viacerými druhmi zmlúv. Pre zvýšenie právneho povedomia je potrebné aspoň v stručnosti poznať jednotlivé typy zmlúv, s ktorými sa môžete najčastejšie stretnúť. Uvedené zmluvné typy sú upravené zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti Zmluva o prevode obchodného podielu je špecifickým druhom zmluvy, na základe ktorej dochádza k zmene spoločníka, resp. jeho majetkového podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným. Zmluva o prevode obchodného podielu musí byť uzatvorená v písomnej forme a podpisy na zmluve sa musia osvedčiť. Nadobúdateľ, ak nie je spoločníkom, v nej musí

vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám, ak boli prijaté. Prevodca ručí za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto podielu. Na základe takejto zmluvy potom dochádza k zápisu zmien v spoločnosti na Obchodnom registri.

(konkretizovaný predmet kúpy jednoznačnými identifikačnými znakmi) alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. V zmluve musí byť kúpna cena dohodnutá alebo musí v nej byť aspoň určený spôsob jej dodatočného určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu ju uzavrieť aj bez určenia kúpnej ceny (to neznamená, že kúpna zmluva je bezodplatná, ale kupujúci je povinný zaplatiť za tovar cenu obvyklú).

Kúpna zmluva

Zmluva o úvere

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec (tovar) určenú jednotlivo

Zmluvou o úvere sa zaväzuje veriteľ, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky I 17


do určitej sumy, a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. Úroky je dlžník povinný vrátiť aj keď tieto nie sú dohodnuté. Jednou z podstatných častí je určenie sumy úveru, teda sumy, do ktorej budú na požiadanie dlžníka poskytnuté finančné prostriedky. Dlžník je povinný vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky v dojednanej lehote, ak však táto nie je dojednaná, tak ich je povinný vrátiť do jedného mesiaca odo dňa, keď ho o ich vrátenie veriteľ požiadal. Zmluva o skladovaní Zmluvou o skladovaní sa skladovateľ zaväzuje prevziať vec, aby ju uložil a opatroval, a ukladateľ sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu (označované aj ako tzv. skladné). Ak v zmluve nie je uvedené, či sa má vec opatrovať za odplatu alebo bezplatne, a opatrovanie veci je predmetom podnikania skladovateľa, platí, že strany uzavreli zmluvu o skladovaní. Takáto zmluva je potom odplatná. Skladovateľ je povinný prevzatie tovaru písomne potvrdiť (na tomto vždy trvajte). Skladovateľ zodpovedá za škodu na skladovanej veci, ktorá vznikla po prevzatí veci, a to až do jej vydania, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Skladovateľ má na zabezpečenie svojich nárokov zo zmluvy o skladovaní zádržné právo na skladovaných veciach, dokiaľ sa u neho nachádzajú. Zmluva o dielo Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo 18 I I

a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Dielom môže byť 1. zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, 2. montáž určitej veci, jej údržba, 3. vykonanie dohodnutej opravy alebo 4. úpravy určitej veci alebo 5. hmotne zachytený výsledok inej činnosti (napríklad filmárske dielo). Cena musí byť v zmluve dohodnutá alebo v nej musí byť aspoň určený spôsob jej určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia. Teda jedná sa o odplatnú zmluvu. Ak zmluva neobsahuje žiadny údaj o cene, zmluvu nemožno považovať za platne uzavretú, lebo v nej nie je výslovný prejav vôle o cene, alebo o jej neuvedení v zmluve. Mandátna zmluva Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa

zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu. Ak je zariadenie záležitosti predmetom podnikateľskej činnosti mandatára, predpokladá sa, že odplata bola dohodnutá (to platí aj vtedy ak výslovne nie je upravená v zmluve). Pozor, ak sa činnosť uskutočňuje bezodplatne, tak na taký vzťah potom treba aplikovať ustanovenia Občianskeho zákonníka o príkaznej zmluve. Mandant môže zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať. Od účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný mandanta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti súvisiacej so zariaďovaním záležitosti. Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi, ak z výpovede nevyplýva neskorší


čas. Mandátna zmluva upravuje iba vzťah medzi mandatárom a mandantom a nemožno z nej priamo odvodzovať plnomocenstvo. Jeho úpravu obsahuje Občiansky zákonník. Komisionárska zmluva Komisionárskou zmluvou sa komisionár zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú obchodnú záležitosť a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Ide o jednorazovú činnosť, ak by sa zmluvné strany dohodli na trvalej činnosti alebo dlhodobejšej činnosti, tak pôjde o uzatvorenie zmluvy o obchodnom zastúpení. Rozdiel medzi zmluvou komisionárskou a mandátnou je v tom, že v prípade mandátnej zmluvy koná mandatár v mene mandanta a v prípade komisionárskej zmluvy koná komisionár vo vlastnom mene. Zmluva o kontrolnej činnosti Zmluvou o kontrolnej činnosti sa vykonávateľ kontroly zaväzuje vykonať nestranne zistenie stavu určitej veci alebo

overenie výsledku určitej činnosti a vydať o tom kontrolné osvedčenie a objednávateľ kontroly sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu. Vykonávateľ kontroly je povinný vykonať kontrolu nestranným spôsobom a zistený stav opísať v kontrolnom osvedčení. Typický príkladom sú zmluvy o vykonaní auditu, ktoré podliehajú práve úprave zmluvy o kontrolnej činnosti. Objednávateľ je povinný poskytnúť vykonávateľovi kontroly súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly, najmä mu umožniť potrebný prístup k predmetu kontroly.

má náklad, tovar u seba. Zasielateľ zodpovedá za škodu na prevzatej zásielke vzniknutú pri obstarávaní prepravy, ibaže ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Príkazca je povinný poskytnúť zasielateľovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe. Na zabezpečenie svojich nárokov voči príkazcovi má zasielateľ zádržné právo k zásielke, dokiaľ je zásielka u zasielateľa.

Zasielateľská zmluva Zasielateľskou zmluvou sa zaväzuje zasielateľ príkazcovi, že mu vo vlastnom mene na jeho účet obstará prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta, a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu. Zasielateľ je oprávnený žiadať, aby mu bol daný písomne príkaz na obstaranie prepravy (zasielateľský príkaz), ak zmluva nemá písomnú formu - je tak z dôvodu, aby sa vedel preukázať pri prípadnej kontrole, že na základe čoho

I 19


Kúzlo osobnosti Magická príťažlivosť

Nedá sa kúpiť

Stretávame sa s tým často: Niekoho produkt alebo služba sa ničím nelíši od konkurencie. Nemá ani lepšiu kvalitu, dlhší pozáručný servis, rýchlejšiu dodaciu lehotu ani nižšiu cenu. A predsa ľudia nakupujú najradšej u neho a šíria zvesti, že je najlepší. Vlastne ani nevedia, prečo ho tak vnímajú - charizma má svoju moc. Osobnosti, z ktorých vyžaruje ich vnútorná sila, vysielajú pozitívnu energiu. Svojím suverénnym, nie však arogantným správaním ovládajú priestor. Vyvolávajú v druhých pocit bezpečia, dôvery a priťahujú ich ako magnet. Kombinujú v sebe schopnosti nadviazať osobný kontakt s poslucháčmi, viesť s nimi dialóg a získať si ich náklonnosť. Ľudia sa v ich spoločnosti cítia mimoriadne príjemne.

Všetci by sme chceli mať takmer mystickú príťažlivosť. Pozor však na slepú uličku. Niektorí ľudia sa pokúšajú charizmatické osobnosti napodobniť kopírovaním ich štýlu a vonkajších prejavov. Obliekajú sa ako ony, imitujú ich gestá. Jediné, čo dosiahnu je zosmiešnenie sa. Charizmatická osobnosť, je vždy originálnou a nikoho nenapodobňuje. Najvzácnejšie na nej je práve to, že je za všetkých okolností sama sebou a plne si to uvedomuje. Cíti sa vo svojej koži dobre. Má zvláštne vyžarovanie, ktoré vychádza priamo z jej vnútra.

20 I

Dá sa získať? Možno si myslíte, že s kúzlom osobnosti sa treba narodiť. Charizma je vraj darom bohov, niečo s čím sa človek narodí

a čo ho odlišuje od ostatných. Pokiaľ sa tak nestane, má jednoducho smolu. Je to ťažko popísateľná a zachytiteľná vlastnosť, ale rýchlo zistíte, či ju človek má alebo nie. Niet pochýb, že niektorí ľudia sú prirodzene šarmantnejší ako ostatní. Ľudia disponujúci osobným šarmom o sebe do okolia vysielajú neviditeľné, avšak nesmierne silné podprahové správy. Tie dokážu divy - zľahka presvedčia oponentov, očaria publikum, otvoria i zamknuté dvere. Upútajú pozornosť ľudí, ovplyvňujú ich pocity a dokonca i to, čo si myslia a ako sa správajú. Výskum psychológov, koučov a odborníkov na reč tela dokázal, že je možné cieleným zlepšením určitých prvkov prejavu zvýšiť vlastnú príťažlivosť.


Som charizmatický? Napadlo Vám, že nemáte charizmu, lebo ste trebárs príliš chudý, tučný, starý, plešatý, s nedostatkom odvahy? V tom prípade máte pravdu! Nie však z toho dôvodu, že by to tak objektívne bolo, ale preto, že si to o sebe myslíte. Pokiaľ o sebe nebudete mať priaznivú mienku a nedosiahnete spokojnosť samého so sebou, budete všetku svoju energiu míňať na boj s podvedomím. Nerovný boj vyčerpá všetky vaše sily, ktoré vám budú chýbať pri okúzľovaní ostatných. Charizma má totiž blízko k úcte a rešpektu vo svojich očiach. Začnite sa mať radi a buďte so sebou spokojní. Nová cesta na dosiahnutie charizmy Vypestovať si osobné kúzlo nie je len otázkou zručností a metód, i keď i tie majú svoje opodstatnené miesto. Pokiaľ sa podceňujete a vidíte na sebe viac zlých ako dobrých

vlastností, musíte najprv podstúpiť cestu, ktorá vás zbaví negatív voči sebe. Rovnako to platí o vašej fyzickej časti. Nepáči sa vám vaša postava, či držanie tela? Začnite cvičiť, zlepší sa vám nálada a odzrkadlí sa to i na vašom vzhľade a sebavedomí. Venujte sa činnostiam, na ktoré máte talent a neustále ich rozvíjajte. Ak vás niečo naozaj baví a nadchýna, dokážete o tom hovoriť skutočne presvedčivo. Dostávate sa do stavu prúdenia a to je ten správny pocit ako ľudí očariť. Všade v prírode vládne harmónia, zákon akcie a reakcie. Podobne je to i otázkach osobnej príťažlivosti. Nechajte zo svojho vnútra prúdiť energiu tým, že začnete posudzovať svoje okolie s láskavosťou. Nie je to však len nasadenie rozjasneného úsmevu. Láskavosť a dobré pocity majú prichádzať z vnútra. Hľadajte v ľuďoch dobré vlastnosti a oceňte ich. Oni to budú robiť podvedome u vás. Pokiaľ sa vám to bude

zdať na začiatku náročné v nich nájsť, poprajte aspoň ostatným ľuďom v duchu všetko dobré. To spôsobí pozitívnu zmenu vo vašom vnútri a požadovaná zmena navonok na seba nenechá dlho čakať. Metóda sama o sebe z človeka vyžarujúceho šarm neurobí, princíp má hlbšie korene. Psychológovia i kouči sa zhodujú v tom, že sebadôvera je základným predpokladom charizmy. Dôvera v seba však nevzniká zo dňa na deň. Nepríde sama od seba. Istou cestou na jej získanie je i spolupráca s odborníkmi, ktorí sa touto problematikou profesionálne zaoberajú.

PhDr. Petra Drozdová - de la Fére

www.via-nova.sk

I 21


Tri oblasti, ktoré pomáhajú dosiahnuť úspech Podnikatelia ovplyvňujú svet už niekoľko generácií. Keď sa pozrieme na históriu hociktorej krajiny, môžeme vidieť ich vplyv. Väčšina najväčších filantropov a milionárov boli a sú podnikatelia. Najlepšie produkty a spoločnosti boli vymyslené a založené podnikateľmi. Tomáš Baťa, Andrew Carnegie, Richard Bransona a Bill Gates sú už dnes učebnicové príklady. Statusom podnikateľ nemusíme označovať len vlastníkov firiem. Podstatou podnikania je „podnikateľský duch“, ktorý môžeme nájsť aj v ľuďoch ako sú napríklad riaditelia, manažéri, obchodníci. Vášeň, disciplína, záväzok a zodpovednosť sú hnacie sily, ktoré poháňajú podnikateľského ducha dopredu. Existujú však tri oblasti, ktoré bývajú pre každého výzvou, ako ich zvládnuť. Ide o time manažment, marketing a budovanie firmy. Cesta úspechu je vybudovať si dobrý systém na udržanie disciplíny v každej z týchto oblastí. Pozrieme sa na ne podrobnejšie. Time manažment Veľká časť firiem skrachuje aj preto, lebo podnikateľ má zle rozvrhnutý čas. Pracuje vo svojej firmy ako zamestnanec a nie ako majiteľ, ktorý má pracovať na rozvíjaní 22 I

podnikania. Činnosť podniku v podstate môžeme rozdeliť na niekoľko sektorov. V prvom rade môžeme hovoriť o administratíve a samotnej prevádzke. Je to oblasť, ktorá neprináša také príjmy ako samotný predaj. Aj keď vieme,

že je to tak, väčšina ľudí sa zameriava najmä na tieto najpohodlnejšie a najmenej konfrontačné časti. Potom s prekvapením zistia, že svoj čas venujú hlavne poradám, kde diskutujú o otázkach, ktoré nesúvisia priamo s príjmom spoločnosti. Ďalšími „požieračmi“ vzácnych hodín bývajú aj prevádzkové činnosti. Rovnako je dôležité, oddeliť si čas na súkromie a čas na podnikanie. Pokiaľ to podnikateľ nespraví, tak sa môže stať, že počas práce bude upriamený na rodinné záležitosti a keď bude s rodinou, tak bude riešiť pracovné otázky. Toto vytvára emociálny a mentálny stres, pretože sa cítia byť vinní, keď sú ďaleko od rodiny alebo biznisu.


Marketing Marketing je určite dôležitý pre každý biznis, hlavne pri začiatku podnikania resp. spustení nového produktu na cestu ku zákazníkovi. Z praxe vieme, že spokojný zákazník býva najschopnejší predajca. Je to aj preto, lebo má priamu skúsenosť s konkrétnym výrobkom. Preto odporúčam sa zamerať nielen na samotnú realizáciu predaja, ale aj na zber skúseností s používaním výrobkov. Vždy ma prekvapí, ako spokojný klient predá môj tovar lepšie ako platený obchodník. Takýto marketing predaja býva zanedbávaný, lebo ľudia sú odrádzaní predajom. Často hovoria: „Ja nie som obchodník.“ Toto však nie je pravda! Ak ste rodič, tak čas, ktorý strávite doma vlastne predávate. Napríklad: informácie o robení tých správnych vecí ako sú čistenie zubov, upratovanie hračiek, či ich požičiavanie ostatným „predávate“ svojim deťom. Samozrejme, určite ste zažili aj opačný prípad. Keď deti sa snažia vyjednávať o tom, prečo by mali zostať dlhšie hore, keď ich ukladáte do postele. To

dokazuje, že každý je obchodník vo veciach, kde si verí a ktoré chce robiť. Môžeme preto povedať, že cez marketing rozprávame príbeh o spoločnosti prostredníctvom slov, obrázkov a skúseností a to systematickým spôsobom. Budovanie firmy Pojem budovanie firmy (businessdevelopment) je najlepšie definovať ako strategický rozvoj vašej firmy prostredníctvom aliancií a partnerstiev. Platí tu pravidlo príťažlivosti - budete priťahovať ostatných tým, či ste alebo nie ste tým, čím chcete, aby ste boli. Preto ešte pred začatím podnikania je kľúčové si odpovedať na otázky, kto ste a čím sa chcete stať. Takto si zadefinujete, aký typ spojenectiev je pre vás dôležitý a kto sú vaši zákazníci. Toto je dôvod, prečo je v našej spoločností spätý rozvoj podnikania s kultúrou, nezávislosťou a schopnosťou budovať vzťahy. Ich budovanie bude pomáhať udržiavať biznis živý a aktívny. Naša spoločnosť prijíma nových zamestnancov, obchodných partnerov

a spolupracujeme s poskytovateľmi podľa toho, aké je ich myslenie a zameranie. Je vždy prekvapujúce, koľko nových spojení oni sami vytvárajú. V tomto je však opäť kľúčová identita podniku, aby sa v spleti vzťahov „nestratila“ vlastná cesta. Naša spoločnosť expanduje aj preto, lebo sme vytvorili systém, s cieľom pomôcť našim podnikateľom v spomínaných oblastiach: time management, marketing a budovanie firmy. A toto považujeme za našu cestu úspechu. Zostaňte sústredený na vlastné vášne a ako povedal Abraham Lincoln: „Vždy majte na pamäti, že vaše vlastná cesta k úspechu je dôležitejšia ako kohokoľvek iného.“ Bill Pienias Co-CEO Salve Group

I 23


aktuálne výzvy pre podnikateľov

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vyhlasovateľ

Slovenská agentúra pre cestovný ruch • • •

zameranie • •

rekonštrukcia objektov kultúrneho a historického dedičstva s cieľom ich využívania ako objektov alebo zariadení cestovného ruchu výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu v strediskách cestovného ruchu modernizácia a/alebo rekonštrukcia a/alebo rozšírenie (prístavba, nadstavba, zväčšenie) existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu, pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít; rozšírenie existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu alebo objektov kultúrneho a historického dedičstva o nové objekty a zariadenia cestovného ruchu obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu

dátum ukončenia prijímania žiadostí

23. 7. 2012

oprávnení žiadatelia

mikro, malý, stredný podnik

oprávnené miesto realizácie projektu

Západné, Stredné, Východné Slovensko •

výška pomoci

Stredné Slovensko a Východné Slovensko maximálne: 50 % z uznateľných nákladov Západné Slovensko (okrem Bratislavského kraja) maximálne: 40 % z uznateľných nákladov

informácie o výzve

02/507 00 831 15 info@sacr.sk

www stránka k výzve

http://www.sacr.sk/

24 I I


prĂ­lohA I 25


KALENDÁR PODNIKATEĽA júl 2012 Zdravotné poistenie

~ odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie za SZČO za jún 2012

do 6. 7. 2012 (piatok)

Sociálne poistenie

~ odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a poistného do rezervného fondu solidarity za SZČO za jún 2012 Starobné dôchodkové sporenie

~ odvod príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za SZČO za jún 2012

Zdravotné poistenie do výplatného termínu

~ odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom za jún 2012 (preddavok na poistné z príjmu vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ) Sociálne poistenie

~ odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ za jún 2012

Daň z príjmov do 5 dní po dni ~ odvod preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti znížených o úhrn daňového bonusu za jún 2012 Sociálny fond výplaty

~ prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu za júl 2012

do 3 dní po dni Spotrebné dane vzniku daňovej ~ podať daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja, tabakových výrobkov, alkoholických nápojov (nevzťahuje sa na prevádzkovateľa daňového skladu, povinnosti prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov a oprávneného príjemcu) a splatnosť daní Daň z príjmov do 16. 7. 2012 (pondelok)

~ odvod dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb vyberanej zrážkou za jún 2012 (súčasne predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane príslušnému správcovi dane) ~ odvod sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických a právnických osôb platiteľom príjmu za jún 2012 (zároveň túto skutočnosť oznámiť príslušnému správcovi dane) Daň z pridanej hodnoty

~ registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkáreň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 € ~ registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľné osoby, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkáreň v tuzemsku a ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy, ak za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahnu celkový obrat 49 790 € (do celkového obratu sa započítavajú obraty jednotlivých osôb a obrat z ich spoločného podnikania)

do 20. 7. 2012 (piatok)

• •

(Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 eura. Táto osoba sa nestane platiteľom dane, t.j. nebude mať právo na odpočítanie dane, ale bude mať povinnosť zdaniť nadobudnutie tovaru a podávať daňové priznania. Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“), je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby. Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby. Tieto osoby sa nestávajú platiteľmi dane a nemôžu si odpočítať daň v daňovom priznaní).

~ povinnosť podať elektronickými prostriedkami súhrnný výkaz za jún 2012 pre platiteľa dane, ktorý dodal tovar s oslobodením z tuzemska do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, alebo premiestnil tovar oslobodený od dane do iného členského štátu na účely svojho podnikania, alebo ktorý sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Povinnosť podať súhrnný výkaz má aj platiteľ DPH, ktorý dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov osobe identifikovanej pre daň, ktorá je povinná túto daň platiť pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň


~ povinnosť pre platiteľa dane podať elektronickými prostriedkami súhrnný výkaz za II. štvrťrok 2012, ak hodnota tovarov ním dodaných do iných členských štátov s oslobodením od dane nepresiahne v príslušnom a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 100 000 eur do 20. 7. 2012 ~ povinnosť pre zdaniteľnú osobu registrovanú pre daň podľa § 7 alebo 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov podať (piatok) elektronickými prostriedkami súhrnný výkaz za II. štvrťrok 2012, v ktorom dodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobu a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň Daň z pridanej hodnoty

~ povinnosť podať daňové priznanie k DPH za jún 2012 pre platiteľov s mesačným zdaňovacím obdobím (aj negatívne priznanie) a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti ~ povinnosť podať daňové priznanie k DPH za II. štvrťrok 2012 pre platiteľov so štvrťročným zdaňovacím obdobím (aj negatívne priznanie) a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti ~ povinnosť podať daňové priznanie k DPH za jún 2012 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ale vznikla im povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a zaplatiť daň

Spotrebné dane do 25. 7. 2012 (streda)

~ povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja, tabakových výrobkov, alkoholických nápojov pre prevádzkovateľa daňového skladu, prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov a oprávneného príjemcu, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma predmet dane v pozastavení dane z iného členského štátu za jún 2012 (aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť nevznikla) a splatnosť daní ~ povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholického nápoja pre prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia za jún 2012 a splatnosť dane ~ povinnosť pre držiteľa oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu oznámiť údaje podľa § 54 ods. 15 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov colnému úradu elektronicky za jún 2012 ~ povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu pre platiteľa dane za jún 2012 a splatnosť spotrebnej dane Daň z pridanej hodnoty

~ splatnosť preddavku dane z príjmov fyzických osôb za júl 2012 (mesačný preddavok vo výške 1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 16 596,96 eura ~ splatnosť preddavku dane z príjmov právnických osôb za júl 2012 (mesačný preddavok vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak tá presiahla 16 596,96 eura) ~ podať prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z týchto príjmov, o zamestnaneckej do 31. 7. 2012 prémii (§ 32a zákona) a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za júl 2012 (zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (utorok) (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v čl. II mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, bod 20, § 39 odsek 9 písm. a/) Daň z motorových vozidiel

~ splatnosť preddavku na daň z motorových vozidiel za júl 2012 (mesačný preddavok vo výške 1/12 predpokladanej ročnej dane, ak tá u jedného správcu dane presiahne 8 292 eur) Kalendár podnikateľa pripravila: Marta Kubrická, odborná pracovníčka odboru národných programov, oddelenie analýz podnikateľského prostredia a rizikového kapitálu NARMSP


Júl 2012 - Mesačník podnikanie  

Všetko čo potrebuje vedieť malý a stredný podnikateľ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you