Page 1

www.podnikatelkaslovenska.sk


Bezplatné call centrum:

0800 102 103 www.todos.sk

Bratislava Todos Exclusive s.r.o. Todos Bratislava s.r.o. Todos Italia s.r.o M. Sch. Trnavského 14 M. Sch. Trnavského 14 Lamačská cesta 109/A tel.:www.podnikatelkaslovenska.sk 02/ 5556 6666 tel.: 02/ 6920 2311 tel.: 02/ 6920 3511

Ružomberok Todos Ružomberok s.r.o. Tatranská cesta 66 tel.: 044/ 430 57 11

Žilina Todos Žilina s.r.o. Kragujevská 1, tel.: 041/ 5640 651


PRÍHOVOR

Ubehlo 365 dní a opäť tu máme slávnostné vyhodnotenie súťaže Podnikateľka Slovenska, ktorej hlavným cieľom je oceniť ženy – podnikateľky a vyzdvihnúť ich miesto nielen v spoločnosti, ale aj vo svete biznisu. Tento rok sa do súťaže zapojilo najviac podnikajúcich žien v doterajšej 14 ročnej histórii. Aj tento fakt, ktorý nás nesmierne teší, dokazuje, že ženy sa v prostredí plnom stereotypov dokážu presadiť. Vedia skĺbiť starostlivosť o rodinu, rolu matky a profesionálny život. Motívy, ktoré vedú nielen súťažiace k začatiu podnikania alebo podnikaniu samotnému, sú rôzne. Niektoré z dám sa chcú profesionálne presadiť, iné túžia realizovať svoj nápad, či jednoducho lepšie žiť. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania sa snaží dlhodobo podporovať tieto snahy a inak tomu nebude ani v budúcnosti. Prostredníctvom nového Operačného programu na roky 2014-2020 plánuje cielene prispievať k tvorbe nových podnikateľských iniciatív žien, poskytovať poradenské, ale aj finančné služby a súčasne podporovať organizácie, ktoré sa venujú téme podnikania žien na Slovensku. Dôkazom toho, že ženy – podnikateľky berieme skutočne seriózne, je naše členstvo v Platforme žien Slovenska, ktorá vznikla pred niekoľkými týždňami a združuje celé spektrum organizácií podporujúcich ženy. Vážené dámy, dovoľte mi poďakovať sa vám za vaše úsilie a oceniť vašu odvahu. Prajem Vám príjemný večer.

ˆ

Branislav Šafárik generálny riaditeľ NARMSP


PROGRAM

19:00

zahájenie

19:10

príhovor Branislav Šafárik – generálny riaditeľ NARMSP Silvia Gašparovičová – manželka prezidenta SR Tomáš Malatinský – minister hospodárstva SR

19:15

hudobný vstup

19:20

vyhlásenie výsledkov v kategórii ZAČÍNAJÚCA PODNIKATEĽKA

19:40

módna prehliadka

19:50

vyhlásenie výsledkov v kategórii ÚSPEŠNÁ ŽIVNOSTNÍČKA

20:10

hudobný vstup

20:20

vyhlásenie ŠPECIÁLNEJ CENY POROTY

20:25

vyhlásenie výsledkov v kategórii VYNIKAJÚCA PODNIKATEĽKA

20:45

záver

21:00

recepcia


smart ready

Najčítanejší ek on omický portál s novým dizajnom a s rozšíreným obsahom.

Nemusíte musíte klikať na všetko, stačí novýý


O SÚŤAŽI

Projekt Podnikateľka Slovenska založila Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pred štrnástimi rokmi - v roku 1999. Cieľom projektu je oceniť ženy, ktoré dosahujú výnimočné výsledky v podnikaní a dokážu sa presadiť na trhu. Súčasne sa zameriava na spropagovanie najúspešnejších žien, ktoré dokázali zladiť rodinné a pracovné povinnosti. Publicitou týchto podnikateliek sa snaží motivovať ostatné ženy, aby začali podnikať, alebo aby sa nebáli rozvíjať svoje podnikateľské aktivity. Je určená nielen pre začínajúce podnikateľky ale aj tie, ktorých spoločnosti sú pevne etablované na trhu. V roku 2007 bola vytvorená nová kategória – Úspešná živnostníčka. Základným kritériom súťaže je, aby podnikateľka vlastnila minimálne 50 % spoločnosti.


HARMEN je už viac ako 15 rokov na trhu s obalovými materiálmi. Sme výrobcami LDPE fólie. Vlastníme certifikát STN EN ISO 9001:2008. Firma pracuje v nepretržitej prevádzke, mesačne vyrobíme 260 - 300 ton fólie. Vyrábame aj výrobky z LDPE fólie - sáčky, sáčky s páskou, sáčky na kurčatá, lepiace tašky, tašky, vrecia a pod. v množstve 110 - 150 ton mesačne. Zároveň sme schopní tieto výrobky potláčať 5-farebnou tlačou, až do šírky 800 mm. Výroba a predaj fólie: Pri Vihorlate, 069 01 Snina mobil: mobil: tel.: fax: e-mail:

+421 905 406 342 +421 905 682 408 +421 57 762 2123 +421 57 768 2398 obchod@harmen.sk harmen@harmen.sk objednávky: opalkova@harmen.sk stofikova@harmen.sk vedúci prevádzky: vozar@harmen.sk výroba: balbercak.juraj@harmen.sk


HODNOTIACE KRITÉRIA

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

úspešnosť firmy z hľadiska hospodárskych výsledkov jasná predstava o ďalšej činnosti prínos firmy v regióne netradičná realizácia činnosti zosúladenie rodinného a pracovného života zaistený odbyt tovarov a služieb kvalita a odbornosť úroveň pred a popredajného servisu sociálny program pre zamestnancov zosúladenie rodinného a pracovného života

KATEGÓRIE

Vynikajúca podnikateľka

Podniká min. 3 roky, je obchodnou spoločnosťou alebo živnostníčkou, zamestnáva 3 a viac zamestnancov.

Začínajúca podnikateľka

Podniká od 1 - 3 rokov, je obchodnou spoločnosťou alebo živnostníčkou.

Úspešná živnostníčka

Podniká min 3 roky, je samozamestnávateľkou, príp. živnostníčkou, ktorá zamestnáva max. 2 zamestnancov.


RADOSŤ BALIŤ

www.cover3s.sk


TENTO ROČNÍK

Územná lokalizácia prihlásených podnikateliek

Zastúpenie podľa krajov: Zastúpenie podľa kategórií: vynikajúca podnikateľka 46 % začínajúca podnikateľka 36 % úspešná živnostníčka 18 %

Bratislavský Trnavský Trenčianky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický

46 % 6% 8% 9,5 % 6% 8% 9,5 % 6%


HODNOTIACA KOMISIA ELVÍRA CHADIMOVÁ ▪p  redsedníčka hodnotiacej komisie Top centrum podnikateliek VIOLA KROMEROVÁ ▪ S lovenský živnostenský zväz JAROSLAVA LUKAČOVIČOVÁ ▪ Z  druženie podnikateľov Slovenska LUCIA CHORENDŽÁKOVÁ ▪ s poločnosť LK Tatry, s.r.o. STANISLAV JURIKOVIČ ▪M  inisterstvo hospodárstva SR LUCIA HÝŽOVÁ ▪K  ancelária prezidenta SR MARTA HILKOVIČOVÁ ▪ E copress a.s. MÁRIA REHÁKOVÁ ▪ S TAR production, s.r.o. DOMINIKA BIZÍKOVÁ ▪ N  árodná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania KATARÍNA SCHMIDTOVÁ ▪ N  árodná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

Č a s o pis pre vás

be rse pt em r ok tó be

A PR ÍL

2013

3 201 Ročn

ročník V.

ík V.

,50 na: 1

Cena:

Ce

2,20 €

nosti

JÚL - AU

201

E ? I TA J T E P0Š3I5 : V E L E 2 Š I E ? M A R S Eie mbíc B U D E L E PKRÁĽ NA ické a Y cí E ?ozmINVESTOROV veľmo K E D B U D L E P ŠeIkonKomickýchWARREN B. oloč ise a sp

Ročník V

zn sti ike, bi noom Magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti ločon ín ooek Mageaza sp iznis

Cena: 2,2

e, b mik

čník

Mesa

ono o ek

Aj veľmi veľký biznis treba robiť so srdcom

Offshoreové tajomstvá, lži a delikty

www.goodwill.eu.sk pa rt n e r pro j e k t u p o d n i k at e ľ k a s lov e ns k a

Dozrel čas na BYOD, j ný ra mups y Slovensko Strate tn j Eizuró im e“ bypte lepši balalehboo o 13*: a tom 0 s 2 u de n „Bu izm e roku Pesim firma vOpen sourc horšie“ “ o k a vna y a tom m ro Naš na to a firm„Bude n ude „B

(*Po

PK) SNO mu esku

pri eho érsk anaž dľa m


Atraktívne turistické stredisko Národný park Nízke Tatry, pokojné a kľudné prostredie Bystrianskej doliny - Tále. www.hotelbystra.sk

Moderný štvorhviezdičkový hotel, situovaný v centre mesta Dudince v tesnej blízkosti kúpeľného areálu. www.hotelmineral.sk

UGUST

13

V.

20 €

Jedinečná liečivá voda na Slovensku a v strednej Európe. Kúpeľné hotely Rubín a Smaragd vám poskytnú kompletný liečebný komfort. www.kupeledudince.sk

www.fpd-group.com


IVANNA ČANDOVÁ Môj podnikateľský príbeh začal vtedy, keď som mala zdravotný problém so štítnou žľazou. Hodiny a hodiny som strávila hľadaním možnosti riešenia môjho zdravotného problému. Keď som našla spôsob ako si pomôcť, uvedomila som si, že môžem pomôcť aj druhým. Tak vznikol výživový doplnok Olejovita s biologicky aktívnym organickým jódom. Mojou základnou filozofiou a smerovaním mojej činnosti je pomoc ľuďom, ktorí majú podobne ako som mala v minulosti aj ja problémy so štítnou žľazou. Dnes viem, že môj výživový doplnok pomohol stovkám ľudí, od ktorých mám aj spätnú väzbu vo forme poďakovaní. Elixír života hľadám vo svojej duši, v spoločnosti svojich blízkych a v prírode. Ak človek žije v súkromí v pohode a v porozumení má pocit, že má stále „nabité baterky“. Relaxujem cvičením pilatesu, chodením do fitcentra, či na prechádzkach so psom v prírode. Čerpám tu zároveň pozitívnu energiu. Moja rodina ako celok je mojou oporou. Podporujú a zaujímajú sa o moju prácu a úspechy ale aj starosti, sú to moji oponenti aj radcovia. Viem, že sa na nich môžem spoľahnúť, viem, že môžem od nich žiadať radu, názor i pomoc. Témou našich rozhovorov býva aj moja podnikateľská činnosť. Čerpám z týchto rozhovorov inšpiráciu aj cenné rady. Keby som mala neobmedzené možnosti a vzhľadom na to, že viem aký vážny a rozšírený problém v celosvetovom meradle je ochorenie štítnej žľazy, svoje podnikateľské aktivity by som okrem predaja rozšírila o osvetu a prevenciu pre toto ochorenie aj za hranicami Slovenska.

Glandula Mystery s.r.o. výroba, predaj a distribúcia výživového doplnku Olejovita Bratislava Vznik: 2009 Počet zamestnancov: 3 Hlavné krédo pri podnikaní: Pomôž a bude ti poskytnutá pomoc.

www.olejovita.sk


KATARÍNA ČIČMANCOVÁ Podnikám vo sfére vzdelávania, poradenstva a motivácie. Organizujem školenia a kurzy nielen pre manažérov firiem, ale aj pre širokú verejnosť, t.j. pre všetkých, ktorí chcú svoj život zmeniť a pracovať na svojich osobných a profesijných úspechoch. Celý Vesmír je presná matematika, ktorá vám môže pomôcť, keď ju viete správne uchopiť. Čísla ovplyvňujú našu existenciu. Jednou z oblastí môjho podnikania je profesná numerológia a osobný rozvoj. Je dôležité, aby sme dekódovali dátumy, vyťažili z nich maximum a vyvarovali sa tak prípadným chybám a omylom v živote. Nemám vyhranené číslo. Každé číslo má svoju pozitívnu aj negatívnu stránku. Záleží len od nás, ktorú rozvíjame a využívame. Napríklad piatok 13teho je vraj nešťastný deň. V numerológii je piatok 13. bežným dňom. Charakterizuje smrť, ale vo význame koniec starého, aby mohol nastať zrod nového. 13teho odporúčam riešiť záležitosti spojené s financiami. Myslím, že každý by mal mať oporu vo svojich najbližších. Ja ju mám vo svojich 4 dcérach. Sú mojim veľkým učiteľom. Chcem, aby bol svet lepší. Aby ľudia mali k sebe bližšie a vzájomne sa chápali. Určite by som podnikanie sústredila na sféru vzdelávania so zameraním sa na rodičov, deti a učiteľov. Hlavne v oblasti efektívnejšej komunikácie a z toho vyplývajúceho lepšieho vzájomného pochopenia sa. Podnikanie by malo byť založené na korektnosti. Všetkým zúčastneným má priniesť nielen peňažný zisk, ale aj vzájomný úžitok. Len tak môžu vznikať spoľahlivé a dlhotrvajúce pracovné vzťahy.

NUMERO vzdelávanie a poradenstvo Bratislava Vznik: 2001 Počet zamestnancov: 0 Hlavné krédo pri podnikaní: Korektnosť

www.numero.sk


KORNÉLIA DIMIČOVÁ Začínali sme ako malá rodinná pekárnička a ako prví v našom meste sme zaviedli výrobu jemného pečiva. Rokmi sme sa rozšírili na veľkokapacitnú pekáreň s novou technológiou, ale i naďalej sme sa snažili zachovať domácky ráz pečenia chleba a pekárenských výrobkov. Už od začiatku je naším prvoradým cieľom spokojnosť zákazníka, to znamená aby sa každodenne dostával na jeho stôl voňavý chlebík a pečivo, ktoré by vyvolávalo spomienky na pečenie od starých mám. Už za dávnych čias bolo slovanským zvykom vítať hostí. Chlieb pre mňa osobitne znamená veľmi veľa. Pečenie chleba predstavuje roky nahromadených skúseností a radosť z kvalitného výrobku. Ak robíte veci s odhodlaním a nadšením, úspech sa dostaví. Pri každodennej práci s pečením chlebíka a ostatných výrobkov odovzdávam kus srdca. Pekárčinu mám naozaj rada. Mám obrovskú radosť z vyvíjania každého jedného nového výrobku, hlavne keď vidím ako sa to odzrkadľuje spokojnosťou zákazníka. Skoré ranné vstávanie do práce je otázka disciplíny a tá vytvára výsledky. Je veľmi dôležité, aby človek vedel prečo každé ráno vstáva. Keby som mala úplne neobmedzené prostriedky, chcela by som napomôcť krajinám tretieho sveta, kde žiaľ stále dominuje hlad a bieda a čo je najhoršie, už malé deti od narodenia trpia hladom. Postavila by som veľkokapacitné pekárne, aby sa aspoň čiastočne napomohlo odstrániť hlad v postihnutých krajinách. A samozrejme by som posunula výrobu na úroveň svetových trendov v pekárstve s novými technológiami, ktorá by udržiavala krok s trendmi v zdravej výžive.

Pekáreň NELA výroba a predaj pekárenských výrobkov Nové Zámky Vznik: 1991 Počet zamestnancov: 101 Hlavné krédo pri podnikaní: Robiť veci s odhodlaním a nadšením.

www.nelapek.sk


DAMITO s.r.o. Brunovce 86 916 25 Brunovce Telef贸n +421 32 / 381 0630 Mobil +421 905 615 333 E-mail info@damito.sk www.damito.sk


RUŽENA DLHÁ Podnikám v poľnohospodárstve, chovám ovečky na mlieko a mäso, vyrábame objemové krmivá. Vedľajší produkt z chovu oviec – maštaľný hnoj spracovávame a z neho vyrábame 100% organické hnojivo jediné svojho druhu v Európe. Hnojivo je vo forme peliet a je vhodné aj pre ekologické pestovanie plodín. Ja tvrdím, že všetko sa dá naučiť, len treba chcieť. Keď sa obzriem späť na tých 12 rokov podnikania, boli situácie, kedy som to musela aj manuálnou prácou dokázať, s čím vôbec nemám problém. Teraz máme už dojáreň, takže aj pracovné podmienky pracovníkov sú neporovnateľne lepšie. Práca s ľuďmi a zvieratami sa nedá porovnávať. Určite je jednoduchšia práca so zvieratami, pretože Vás nepodrazia. Práca s ľuďmi ma však obohacuje. Aj napriek niekoľkým výnimkám môžem povedať, že mám šťastie na slušných ľudí. Oporou mi je manžel, ktorý pracuje vo firme a tiež všetky tri dospelé deti. Každé má síce svoje zamestnanie, ale v rámci možností vždy pomôžu. Mojím krédom je byť slušný podnikateľ, hlavne vo vzťahu k zamestnancom a obchodným partnerom. Ak by som mala neobmedzené prostriedky, určite by som investovala do firmy, obnovila strojový park, urobila rozsiahle rekonštrukcie hospodárskych budov a pustila sa do nejakej novej výzvy.

Zamagro Plus s.r.o. výroba organického hnojiva z ovčieho hnoja Spišská Nová Ves Vznik: 2012 Počet zamestnancov: 10 Hlavné krédo pri podnikaní: Byť slušný podnikateľ.

www.slovium.sk


KATARÍNA HULKOVÁ Moje podnikanie je netradičné. Pracujem v oblasti umenia a som umelecká šperkárka, pracujem pod značkou Katu-Hula. Tvorím hlavne z polodrahokamov a moje šperky sú tak trochu sochy na telo. Dielničku mám v rodinnom dome, v ktorom bývame, teda pracovný život sa mi občas prelína s rodinným. Mojou veľkou oporou je rodina, manžel a tri dcéry, lebo mi veľmi fandia a sú zároveň mojimi kritikmi. A to ma posúva ďalej. A nebyť ich a môjho času stráveného na materskej dovolenke, nikdy by som netvorila šperky. Často ma trápila otázka: Kto ma zamestná ako matku s tromi deťmi? Tak som oprášila svoje zručnosti a roky strávené na ZUŠ a dala som sa do tvorenia šperkov. Zo začiatku to bol často pokus a omyl. No ako išiel čas, tak som bola zručnejšia a začala som si veriť. Inšpiráciu hľadám hlavne v prírode. Môj veľký vzor je francúzsky sochár A. Rodin. Vyrábam prívesky, prstienky, náramky i náušnice. No najväčší úspech majú moje prstienky a tam môžem naozaj popustiť uzdu svojej fantázii. Ešte rada tvorím na nejakú tému, ktorú si vopred určím a potom ju pretváram do šperkov. Je to vždy také tajomné. Ak by som mala k dispozícii viac prostriedkov, použila by som ich na ešte väčšiu osvetu pre ženy, ktoré sú na materskej dovolenke a určite by som im na vlastnom príklade ukázala, že dá sa uživiť aj ručnou prácou. Chodila by som robiť prednášky do materských centier a školských zariadení. Veď Slovenky sú veľmi zručné a takto by skĺbili rodičovské povinnosti a prácu, ktorá by ich bavila a napĺňala. A ak by tam ostalo aj niečo pre mňa, vybavila by som si svoju dielničku. Kúpila nové nástroje.

Katu-Hula umelecká šperkárka Poprad Vznik: 2010 Počet zamestnancov: 0 Hlavné krédo pri podnikaní: Spokojný zákazník prinesie ďalšieho zákazníka.

www.sashe.sk/Katu-Hula


IRMA CHMELOVÁ V roku 2012 som založila špecializovanú web stránku ProSenior, ktorej cieľom je poskytnúť „všetko pre seniora pod jednou strechou“. Web stránka zatiaľ obsahuje veľký e-shop s praktickými pomôckami pre seniorov (napr. špeciálne telefóny, lupy, pomôcky do kuchyne a kúpeľne), informácie o službách a zľavách pre seniorov a bezplatné odborné poradne. Web stránka nie je určená len pre samotných seniorov, ale aj pre ich blízkych, respektíve pre ich opatrovateľov. Mojím receptom na dlhovekosť je udržovanie duchovnej a fyzickej aktivity, zdravá strava, optimizmus a moji starí rodičia prisahali na cesnak a celkom im to, zdá sa, fungovalo. Každý senior by mal mať radosť zo života a chuť učiť sa nové veci, dobrých priateľov a starostlivú rodinu. A v neposlednom rade dostatočné finančné prostriedky. Mojím relaxom je najmä prechádzkou so psom, ktorý je vlastne už tiež tak trochu senior. Ale aj šport, kultúrne a dobrovoľnícke aktivity. Vážim si podporu mojich rodičov, ktorí mi pomáhajú, či už radami alebo ma odbremeňujú od niektorých každodenných povinností a ja sa tak môžem venovať práci. Ak by som mala neobmedzené prostriedky, vylepšila by som web stránku mnohými novými funkciami a informáciami a následne by som projekt spustila aj v ďalších krajinách. Zároveň by som otvorila ProSenior centrá, kde by som zamestnala ľudí starších ako 50 rokov, ktorí sú na pracovnom trhu kvôli veku často diskriminovaní.

PROSENIOR malo a veľkoobchod s produktmi a službami pre seniorov Bratislava Vznik: 2012 Počet zamestnancov: 0 Hlavné krédo pri podnikaní: Poctivo ďalej zájdeš. Aj keď to možno niekedy trvá dlhšie.

www.prosenior.eu


www.oscs.sk

email: osc.s@orava.sk

tel.: 0917 887 008


VT - HADICE & PLAST s. r. o. Stavbárov 1, 071 01 Michalovce Tel. / fax : 056 / 64 32 743 Email: mi@vthadiceplast.sk NON-STOP služba: 0915 787 107


ERIKA OBDRŽÁLKOVÁ Podnikám vo sfére vzdelávanie, prekladateľstvo a tlmočenie od roku 1990. Mojim prvým podnikateľským krokom bolo otvorenie Jazykovej školy EUROPE HOUSE pre dospelých v Bratislave. Vzdelávanie a výchova slušných, morálnych ľudí je mojim celoživotným poslaním. Ako metodička cudzích jazykov na Pedagogickom ústave som poznala spoločenskú potrebu cudzojazyčnej komunikačnej kompetencie, ktorá brzdila mnohých odborníkov na Slovensku v uplatnení sa v nových podmienkach. Podnetom k tomu, aby som začala podnikať bola však moja účasť na svetovom stretnutí metodikov cudzích jazykov v lete 1989 v Nemecku, kde som získala sebavedomie i uznanie. Koncept cudzojazyčného vzdelávania som mala jasný a po novembri 89 bol konečne i realizovateľný. Ovládam nemčinu, ruštinu, samozrejme češtinu a hovorovú maďarčinu: „Guten Tag“, „Dobryj deň“, Dobrý den“, „Jó napot“. Po oslovení Nemcom, Čechom alebo Rusom rozmýšľam v ich jazyku. Najbližšie sú mi Nemecko a Rakúsko - najviac mi pomohli v podnikaní. Mojou veľkou oporou bol vždy môj manžel. Dokáže mi pomôcť či už odbornou radou alebo psychickou podporou a v každej problémovej situácii mi bol vždy na blízku. Ak chce podnikateľ uspieť, mal by robiť to, čomu naozaj rozumie. Nikdy by sa nemal vzdávať! Mal by mať rád aj svojich spolupracovníkov, veriť im a viesť ich k spoločnému cieľu. Je potrebné, aby bol príkladom, aby si zaslúžil ich úctu a rešpekt.

AAA-agentúra EUROPE HOUSE prekladateľská činnosť Bratislava Vznik: 1992 Počet zamestnancov: 1 stály a 50 externistov Hlavné krédo pri podnikaní: Rob to, čomu naozaj rozumieš.

www.europehouse.sk


MARTA SLOSARČIKOVÁ Firmu MEDEX - cukrárenská výroba - som založila v roku 1990, niekoľko mesiacov po nežnej revolúcii. Za pomoci rodinných príslušníkov sme postavili dielňu pri našom rodinnom dome, zakúpili sme skromné stroje a zariadenia a začala som s podnikaním. Vtedy, pred 23 rokmi, som si myslela, že tak maximálne na dva roky. No začalo sa mi dariť. A už to nešlo zastaviť. Asi po piatich rokoch sme zakúpili budovu, kde firma sídli a vyrába dodnes. Keďže najväčší dopyt bol po perníkoch, sústredila som celú výrobu na tento druh tovaru. Toho času má firma asi 250 tvarov výrobkov, ktoré naša dizajnérka dopĺňa a obmieňa podľa dopytu zákazníkov. Sú to napríklad srdiečka ku dňu svätého Valentína, medovníkové vajíčka na Veľkú noc a na Vianoce rôzne vianočné ozdoby a kolekcie. Veľmi často mávame vo firme mimoriadne objednávky ako je napríklad kostol 3D, rôzne betlehemy, futbalový štadión. Postupom času som vo firme zamestnala 5 svojich rodinných príslušníkov. Je to môj manžel, ktorý sa stará o technické záležitosti. Dcéra Andrea, ktorá má na starosti dizajn a návrhy výrobkov, dcéra Marta a moja vnučka sa starajú o chod výroby, zať Miro expeduje vyrobený tovar. No a ja sa starám o to, aby to všetko dobre fungovalo. Približne 45 odberateľov predáva naše výrobky po celom Slovensku a v Čechách. Asi 70 % celej výroby expedujeme na zahraničný trh a to najmä do Nemecka a Francúzka. V tomto roku firma zakúpila ďalšiu budovu. Po jej rekonštrukcii by sme tu chceli zamestnať 30-50 pracovníkov. Keby som mala neobmedzené finančné prostriedky, určite by som dala vybudovať krásne široké diaľnice a v regiónoch kde je vysoká nezamestnanosť dala postaviť dielne, kde by som zamestnala ľudí, aby sa tu aspoň trošku zvýšila ich životná úroveň.

Medex výroba perníkov Malinová Vznik: 1990 Počet zamestnancov: 28

www.medex.sk


HELENA VOŽŇÁKOVÁ Firma Art diela je súkromná predajná galéria výtvarného a remeselného umenia. Ponúkame diela tunajších vynikajúcich autorov z oblasti maľby, sochárstva, drevorezby či umeleckého kováčstva. Ďalej ešte ponúkame napr. ručne maľovaný, batikovaný hodváb a textil, krojované bábiky, šperky z polodrahokamov. Mojou snahou je sústrediť na jednom mieste čo najviac mladých umelcov s výtvarným vzdelaním, nakoľko je pre nich ťažšie dostať sa do širšieho povedomia. Snažíme sa o vyváženú ponuku tvorby vynikajúcich starších akademicky vzdelaných autorov, nakoľko ich diela už majú svoj rukopis a taktiež samozrejme prezentujeme aj dobrú amatérsku tvorbu. Čo ma však najviac teší, je vznik neformálneho klubu vranovských umelcov s výtvarným vzdelaním – VRAMA, ktorá má za sebou už aj prvú spoločnú výstavu. V dnešnej dobe sa veľmi s umením nedá uživiť, ale mám taký dojem, že to nie je len záležitosť tohto kúta Slovenska. Ľuďom chýba termín Akademický maliar a titul magister umenia im nič nehovorí. Systém podľa mňa týmto zabil mladých umelcov v rámci informovanosti širokej verejnosti. Je pravdou, že ohromné množstvo času venujem mojej práci a bez pomoci svojho manžela si ani neviem predstaviť ako by som to zvládala. Dokáže sa postarať o všetky technické záležitosti okolo predajne a vo veľkej miere mi pomáha aj v domácnosti. Keby som mala neobmedzené prostriedky, určite by som ich venovala na cielenú propagáciu tvorby umelcov a na zvýšenie kultúrneho povedomia širokej vrstvy obyvateľstva. Väčšina ľudí v snahe zabezpečiť základné životné potreby, nemá síl hľadať pre potešenie niečo z oblasti umenia, sú presvedčení, že je to záležitosť len tých majetnejších.

Art diela predajňa umeleckých diel Vranov nad Topľou Vznik: 2012 Počet zamestnancov: 3 Hlavné krédo pri podnikaní: Aby sa výtvarníkom dostalo zaslúženej pozornosti širokej verejnosti.

www.artdiela.sk


MARTINA VYSKOČOVÁ Venujem sa rozvoju ľudských zdrojov v oblastiach IT, marketing, financie, HR, soft skills formou interných či otvorených školení a teambuildingov a to na celom území Slovenska. Klientmi sú zväčša stredné a veľké spoločnosti naprieč všetkými odvetviami. Mám 15 úžasných lektorov, takže ja sa venujem predovšetkým obchodu a marketingu. Do školy som veľmi rada nechodila. Vždy som mala na všetko vlastný názor a väčšine učiteľov sa to nepáčilo. Nehovoriac o tom, že mám trochu problém s autoritami a som hyperaktívna. Veď preto podnikám – aby som bola sama sebe šéfkou. Je to trochu paradox, pretože vzdelávanie ako také ma baví a živí, stále sa vzdelávam a ešte stále do školy chodím, ale to formálne vzdelávanie, ktoré nie je na mieru a nie je interaktívne ma nikdy nebavilo. Od 14tich som si zarábala. V podnikaní sa hlavne snažím byť úprimná – či už voči sebe alebo voči klientom. V dnešnej dobe internetu a sociálnych sietí sa povesť dá zničiť jedným blogom, takže neťahám klientov za nos a sama to nemám rada. Mojou najväčšou oporou je priateľ, s ktorým žijem a ktorý taktiež podniká takže úplne chápe moje problémy a vždy mi vie dobre poradiť. No a veľkou fanúšičkou je moja mamina, ktorá síce nie úplne vždy vie, čo to vlastne robím, ale veľmi mi drží palce. Ak by som mala neobmedzené prostriedky, tak by som už nebola v exekutívnej funkcii, ale riadila firmu z pohľadu majiteľky a investovala do ďalších firiem, do nápadov ďalších ľudí. Na Slovensku nám chýba domáci kapitál, investovanie nie je také rozšírené ako na západe a nemôžeme sa stále spoliehať na zahraničný kapitál.

MV Akadémia vzdelávanie Rovinka Vznik: 2012 Počet zamestnancov: 1 stály, ostatní externe Hlavné krédo pri podnikaní: Poctivý a čistý biznis.

www.mvakademia.sk


www.todos.sk

www.slsp.sk

www.oscs.sk

www.hn.sk

www.damito.sk

www.vthadiceplast.sk

www.marykay.sk

www.podnikatelka-tcp.sk


www.o2.sk

www.silva.sk

www.mnamfoodservis.sk

CMYK : 0 100 100 0 RGB: 237 28 36

CMYK: 0 0 0 100 RGB: 0 0 0

www.dpekoplast.sk

www.cover3s.sk

www.harmen.sk

www.s4it.sk


www.slnecnica.sk

www.slnecnica.sk

www.joico.sk

www.bagpack.sk

www.tad-snina.sk

www.bartask.sk

TOBI - TRUCK, s.r.o. www.madcreative.sk


www.hotelbystra.sk

www.kupeledudince.sk

www.hotelmineral.sk

www.hakikebap.sk

www.kerex.sk

www.msponline.sk

www.selepceny.com

www.golejova.sk


www.navigraf.sk

www.goodwill.eu.sk

JEDNODUCHO SEXY

PRVĂ? DO KABELKY

www.womanman.sk

www.lafemme.sk

www.mesacnikpodnikanie.sk

www.tvba.sk

www.slovenka.sk

www.podnikam.sk


ZPS

ZDRUŽENIE PODNIKATE¼OV SLOVENSKA

www.podnikajte.sk

www.zps.sk

www.mhsr.sk

www.szz.sk


GENERÁLNI PARTNERI

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI

CMYK : 0 100 100 0 RGB: 237 28 36

CMYK: 0 0 0 100 RGB: 0 0 0

www.slnecnica.sk

ZPS EAS

ZDRUŽENIE PODNIKATE1OV SLOVENSKA

ENTREPRENEUR ASSOCIATION OF SLOVAKIA

TOBI - TRUCK, s.r.o.

®

ZPS

ZDRUŽENIE PODNIKATE¼OV SLOVENSKA

MEDIÁLNI PARTNERI JEDNODUCHO SEXY

PRVÝ DO KABELKY

www.podnikatelkaslovenska.sk

Podnikatelka Slovenska 2013  
Advertisement