Page 1

HUS FORBI   Hjemløs,  Transport  &  Opbevaring  

Billede af  Hus  Forbi  sælger  Britta  Larsen  

Nadine  Paul  Bährentz   Dato:  d.  18  Oktober  2013    


PROFFESSIONSBACHLOR I  DESIGN  OG  BUSINESS  

Fælles Modul  eksamen  2013     Navn:  Nadine  P.  Bährentz   Specialeretning:  Communication  Design   Anslag:                  

   

 

TRO OG  LOVE  ERKLÆRING  Det  erklæres  hermed  på  tro  og  love,  at  undertegnede  egenhæn-­‐ digt  har  produceret  nærværende  Fællesmodul  opgave,  og  at  der  ikke  i  teksten  er  brugt  passager   fra  andre  værker,  uden  at  det  tydeligt  fremgår,  at  der  er  tale  om  citater.  Jeg  er  bekendt  med,  at   der  er  tale  om  eksamenssnyd,  hvis  hele  eller  dele  af  opgaven  er  produceret  af  andre,  eller  dele  af   opgaven  er  plagiat.      

Dato

Undskrift

1 normside  udgør  2400  anslag  inkl.  mellemrum      


Indholdsfortegnelse Indledning  ..............................................................................................................................................................  1   Problemformulering  ...........................................................................................................................................  2   Metode  og  teori  .....................................................................................................................................................  2   Afgrænsning  ...........................................................................................................................................................  3   Målgruppe-­‐beskrivelse  .......................................................................................................................................................  3   Idé-­‐beskrivelse  .....................................................................................................................................................  3   Analyse  og  Fortolkning  ......................................................................................................................................  4   Design  af  cyklerne  .................................................................................................................................................................  5   Vurdering  ................................................................................................................................................................  7   Hus  Forbi  Cyklernes  Fremtid  ...........................................................................................................................................  8   Konklusion  .............................................................................................................................................................  8   Litteraturliste  ........................................................................................................................................................  1   Bilag  ..........................................................................................................................................................................  2   Bilag  1  .........................................................................................................................................................................................  3   Bilag  2  .........................................................................................................................................................................................  4   Bilag3  ..........................................................................................................................................................................................  5   Bilag  4  .........................................................................................................................................................................................  6   Bilag  5  .........................................................................................................................................................................................  7   Bilag  6  .........................................................................................................................................................................................  8  

 


Indledning Når  du  som  menneske  har  en  skæv  eksistens  er  det  vigtigt,  at  føle  sig  som  en  del  af  fællesskabet   heri,  en  del  af  samfundet.  Hus  Forbi  er  et  social  orienteret  initiativ,  der  giver  de  hjemløse  et  formål   med  deres  hverdag.  Organisationen  er  dermed  til  at  skabe  kontakten  tilbage  til  samfundet1.  Hus   Forbis  mission  er  at  give  de  hjemløse  et  økonomisk  fundament,  så  de  kan  komme  igennem  deres   hverdag  2.  Ved  at  behandle  sælgerne  som  ansatte  hos  Hus  Forbi  giver  det  dem  muligheden  for  at   tjene  deres  egne  penge  på  redlige  og  ærligvis.  Organisationens  vision  er  at  skabe  dialog  og  debat  i   samfundet  omkring  hjemløshed  og  de  sociale  udsatte.   Hus  Forbi  udkom  første  gang  i  1996.  Hus  Forbi  avisen  distribueres  i  dag  ti  forskellige  steder  i  Kø-­‐ benhavn  og  omegne,  hvor  største  delen  af  disse  er  i  Stor  København3.  Ud  fra  dette  forestiller  jeg   mig   derfor,   at   der   kan   opstå   transport   problemer   for   sælgerne,   når   de   skal   hente   deres   aviser.   Man  kan  bl.a.  læse  i  en  artikel  fra  2011,  hvor  DSB  henviser  til  en  optælling  de  har  udført,  at  S-­‐togs-­‐ revisorerne  hvert  år  udstøder  i  mellem  1400  og  2800  afgifter  til  de  fattigste  hjemløse  i  samfundet4,   der  ikke  har  kunne  betale  deres  tog  billet.  Dette  har  store  omkostninger  for  det  danske  samfund,   da  som  det  fremgår  i  artiklen  koster  S-­‐togs-­‐revisoren  tid  ift.  mange  diskussioner  med  det  hjemlø-­‐ se,  hvortil  politiet  bliver  indblandet,  hvilket  er  endnu  et  bidrag  til  regningen.  Endvidere  bruger  DSB   og  Skat  tid  og  penge  på  forgives  at  inddrive  gælden  fra  de  pågældende  person  der  i  forvejen  ingen-­‐ ting  ejer.5   Foruden   at   havde   transport   problemer   forstiller   jeg   mig,   at   det   er   problematisk   at   få   opbevaret   sine   ting   nogle   steder   i   byen,   mens   man   sælger   Hus   Forbi.   Jeg   har   b.la.   observeret   at   mange   af   sælgerne  oftest  har  mange  ting  med  sig.  Jeg  antager  derfor  at  dette  er  et  problem  for  mange  af   sælgerne.  Jeg  forestiller  mig  foruden  at  når  man  bor  på  gaden  forsvinder  ens  ejendele  let6      

                                                                                                          1  www.husforbi.dk  -­‐  Om  Hus  Forbi   2  www.husforbi.dk  -­‐  Om  Hus  Forbi     3  www.husforbi.dk  -­‐  Sælgerne   4  Bilag  1   5  Bilag  1   6  Bilag  2  


Problemformulering På  baggrund  af  mine  forestilling  har  jeg  opstillet  følgende  problemformulering:     Med  udgangspunkt  i  mine  hypoteser  vil  jeg  undersøge  Hvordan  man  kan  skabe  et  koncept,  der   aktivt  kan  forbedre  Hus  Forbi  sælgernes  transport  og  opbevarings  problemer  i  dagligdagen?  

Metode og  teori     Med  henblik  på  en  fænomenologisk  tilgang  vil  jeg  ud  fra  min  problemformulering  kan  afkræfte   og/eller  bekræfte  mine  forestillinger.  Er  det  korrekt  at  det  er  et  problem  for  Hus  Forbi  sælgernes   hvad  angår  transport  og  opbevaring.   Jeg  vil  derfor  udfører  kvalitativ  interview  af  en  håndfuld  Hus  Forbi  sælgernes  for  at  kunne  under-­‐ søge  deres  behov  for  opbevaring  og  transport.  Endvidere  vil  jeg  igennem  kvantitativt  kontakte   hovedstadens  offentlige  transport,  herunder  Movia  og  DSB,  for  at  få  belyst  om  der  findes  en  spe-­‐ ciel  aftale  med  min  målgruppe  udenfor  de  almene  billetter.     Derudover  vil  jeg  undersøge  hvilket  andre  muligheder  der  findes  for  Hus  Forbi  sælgerne  af  trans-­‐ port  og  opbevaring  deres  ejendom.  Dernæst  vil  jeg  finde  artikler  der  kan  fremvise  at  de  hjemløse   har  problemer  med  transport  og  opbevaring  af  deres  ting.       For  at  udforme  den  bedste  mulige  design  løsning  har  jeg  valgt  at  bruge  Four  Pleasures7.      

                                                                                                          7  Jordan,  Patrick  W.  

Hus Forbi   Hjemløs,  Transport  &  Opbevaring  

Side 2  af  20  


Afgrænsning Jeg  har  valgt  at  afgrænse  min  opgave  ved  udelukkende  at  fokusere  på  det  overordnede  tema:   transport  og  opbevaring.  Jeg  vil  ud  fra  min  dataindsamling,  fokusere  på  Hus  Forbi  sælgerens  øko-­‐ nomi  som  at  være  et  ståsted,  hvor  der  ikke  er  råd  til  at  betale  for  offentligt  transport.    

Målgruppe-­‐beskrivelse Jeg  har  valgt  at  afgrænse  min  opgave  ved  at  tage  fokus  på  Hus  Forbi  sælgerne  af  begge  køn,  der   befinder  sig  i  København,  der  ikke  er  tilknytte  noget  herberg,  som  derfor  lever  på  gaden.    

Persona:   Susanne  på  52  år  bor  og  sover  på  gaden.  Susanne  har  været   hjemløs  i  6  år.  Hun  er  blev  hjemløs  efter  en  depression,  hvor   hun  ikke  længer  kunne  overskue  livet  og  derfor  mistede  hendes   lejlighed.  Hun  foretrækker  at  sove  på  gaden  frem  for  byens   herberger.  Hun  føler  sig  mere  tryg  på  gaden  end  på  herberger-­‐ ne.  Susanne  har  sin  egen  cykel  som  hun  har  købt  billigt  igennem   SuperBrugsen  på  Nørrebrogade.  Efter  havet  stået  udenfor  bu-­‐ tikken  i  6  år,  henvendte  hun  sig  en  dag  til  personalet  om  de  evt.   kunne  sælge  hende  en  cykel  med  hjemløs  rabat.  Susanne  fore-­‐ trækker  at  drikke  pilsner  og  ser  ingen  skade  i  det,  hun  ryger  ca.   to  pakker  cigarretter  om  dagen.  Hendes  største  ønske  er  at  få   en  ladcykel/Christianiacykel  så  hun  har  plads  til  alle  hendes  ting.  Lige  nu  kan  hun  kun  havde  sine   ting  i  de  to  cykelkurve  og  en  rygsæk  hun  har  med  sig.  Hun  havde  engang  en  Christiania-­‐ cykleanhængere  men  den  var  kantet,  besværlig  og  kunne  ikke  låses  fast  til  cyklen.  

Idé-­‐beskrivelse Hus  Forbi  får  donneret  10  cykler,  som  i  første  omgang  er  en  forsøgsordning.  Dette  forsøg  skal  kø-­‐ rer  over  et  år,  for  bl.a.  at  kunne  se  teste  hvordan  det  fungere  i  praktisk  samt  hvordan  det  hænger   sammen  med  årstidernes  skifte.  Hus  Forbi  cyklen  har  til  formål  at  give  sælgerne  mulighed  for  at   transporter  dem  og  deres  ejendele  gratis  og  sikkert  rundt  i  byen.  Med  muligheden  for  at  komme   uden  for  indre  København  og  derved  få  større  mulighed  for  at  sælge  Hus  Forbi.  

Hus Forbi   Hjemløs,  Transport  &  Opbevaring  

Side 3  af  20  


Analyse og  Fortolkning   Konkurrence  situation     Jeg  har  igennem  min  dataindsamling  haft  kontakt  til  både  DSB  og  Movia.  Begge  selskaber  har  intet   tilbud  til  hjemløse.  Movia  vurdere  at  de  ikke  har  nogen  problemer  med  hjemløse  da  du  kommer   direkte  med  kontakt  chaufføren  når  du  går  ind  i  bussen.  Endvidere  har  det  ikke  undersøgt  dette   område  så  der  kunne  ikke  gives  en  præcis  udmelding.  8  Som  det  fremgik  af  Hus  Forbi  avisen  maj   20129  ophørte  den  et  tilbud  til  de  hjemløs  om  en  CSR-­‐rejsekort  der  gældt  til  Zone  1-­‐2  for  50  kr.   DSB  vurdere  at  der  ikke  var  nok  bruge  der  blot  brugte  zone  1-­‐2  og  valgte  derfor  at  nedlægge  ord-­‐ ning.     Dog  fandt  jeg  i  forbindelse  med  mine  undersøgelser  blot  et  produkt  der  til  dels  ville  være  i  konkur-­‐ rence  med  en  Hus  Forbi  cykel.  Dette  produkt  er  en  kørevogn  der  har  til  formål  at  være  et  mobilt   hjem,  hermed  til  opbevaring  af  ejendele,  feltseng,  samt  kan  man  sove  i  denne  om  natten  som  et   stabiltelt.  Hus  Forbi  var  endda  samarbejdes  partner  og  deres  sælgere  forsøgspersoner  for  koncept   da  det  udkom  i  2007.  MO-­‐BO  har  to  seriøse  problemer  der  gør  det  ikke  er  en  ligeværdig  konkur-­‐ rent.  Første  problem  er  at  Hus  Forbi  vedtægter  fraholder  dem  i  at  arbejde  med  produkter  der  afvi-­‐ ger  fra  en  almindelige  avisvirksomhed10.  Jeg  mener  at  kunne  forsvarer  at  en  sælge  cykel  stadig   indbefatter  et  avis  bureau,  da  hvis  man  ser  på  Hus  Forbi  konkurrence  situation  som  en  avis.  Har   deres  konkurrenter  cykler.  Her  et  eks.  med  Politiken  på  Købermager  gade.11   Formodentligt  skal  det  andet  problem  ved  MO-­‐ BO  være  at  du  selv  skal  skubbe  kassen.  Hvilket   kan  være  krævende  alt  efter  mængden  af  ejen-­‐ dele.  Kun  en  ud  af  de  tolv  Hus  Forbi  sælger   kendte  til  MO-­‐BO.  Hun  havde  ageret  som  for-­‐ søg  person  men  følte  det  var  upraktisk  og  ikke    

særlig tryg  at  sove  i.                                                                                                                 8  Telefoninterview  med  Movia   9  Hus  Forbi  nr.  5  maj  2012,  16.  Årgang   10

Hus  Forbi  Organisationen  vedtægter  

11

Bilag  7  

Hus Forbi   Hjemløs,  Transport  &  Opbevaring  

Side 4  af  20  


Ud fra  mine  kvantitative  interviews  med  Hus  Forbi  sælger  tegner  der  sig  et  klart  billede  af  et  behov   for  opbevaring  af  deres  ejendele.  Tre  ud  af  fire  af  de  ad  spurgte  sælger  havde  egen  cykel,  men  dog   et  ønske  om  mere  plads  på  deres  cykler.  En  ud  af  de  tolv  havde  en  Christianiacykel  med  ønske  om   at  bygge  den  om  så  man  kan  sove  i  den,  problemet  med  dette  er  blot  man  derefter  mangler  et   sted  til  at  opbevarer  sine  ejendele  mens  man  sover.  Største  delen  af  sælger  har  deres  egen  cykel   og  benytter  sig  derfor  ikke  af  offentligt  transport.  Blot  tre  ud  af  tolv  kom  rejse  uden  for  købehavn   med  det  offentlige,  dog  havde  blot  en  ud  af  de  tre  købt  tog  billetter,  men  skyldte  alligevel  penge  til   DSB.    

Design af  cyklerne   Det  skal  fremgå  tydeligt  at  cyklen  er   tilknytte  til  Hus  Forbi.  Derved  valgte   af  den  røde  Hus  Forbi  farve  på  cy-­‐ kelkassen,  samt  Hus  Forbi  logoet.   Dernæst  skal  man  tydeligt  kunne  se   hvilken  sælger  der  ejer  cyklen,  for   bedst  muligt  at  forhindre  tyveri.  Af   samme  årsag  skal  derfor  sidde  en   tydeligt  placeret  metalplade  på  cy-­‐ kelkassen  med  sælgernes  navn  og    

sælger nr.     Af  hensyn  til  bruger  venlighed  er  det  vigtigt  at  man  kan  aflåse  kassen,  således  at  sælgerne  trygt   kan  gå  fra  cykelen  uden  at  være  bekymret  for  deres  ejendele.  Da  dette  konceptet  i  første  omgang   er  en  forsøg  der  skal  afvikles  et  samarbejde  med  Hus  Forbi.  Det  vil  derfor  være  dem  der  overord-­‐ net  vurdere,  hvilke  sælgere  der  er  bedst  er  egent  til  denne  forsøgs  ordning.  Dog  er  et  vigtigt  krite-­‐ rier  at  man  er  hjemløs  i  det  omfang  at  man  sover  på  gaden.  

Hus Forbi   Hjemløs,  Transport  &  Opbevaring  

Side 5  af  20  


The four  pleasures12    

Fysik

Sociologisk  

• Det skal  være  rart  at  sidde  på   cyklen,  samtidig  med  må  sadlen   ikke  være  for  blød.  Der  skal  være   god  bevægelighed  i  styret,   således  cyklen  ikke  belaster   kroppen.  Kassen  skal  være  let  og   enkel  at  åbne.  Hvis  man  skal   kunne  åbne  foran  til  skal  der   være  et  støtteben  således  du   ligge  vandret  og  behageligt.  

• Cyklen i  sig  selv  spiller  ikke  den   store  rolle  ift.  det  sociologiske.   Man  kommer  selvfølgelig  i   kontakt  med  andre  mennesker   ved  at  bruge  den  som   transportmiddel.  Men  idet   cyklen  også  bliver  en  del  af  Hus   Forbi  sælgernes  arbejdes   uniform,  kan  sælgerne  der   igennem  opleve  en  ny  form  for   social  relation.    

Psykisk

Ideologisk

• Hus Forbi  sælgerne  vil  havde  en   animistisk  relation  til  cyklen,  da   den  symbolisere  deres  hjem.  De   vil  derfor  vil  skabe  en  form  for   symbiose  til  produkt  fordi  det   har  en  direkte  tilknyttet  til   tryghed.    

• Cyklen vil  skabe  mere  værdi  for   sælgerne,  da  de  nu  vil  havde  en   lovlig  og  sikker  måde  hvorpå  de   kan  færdes  rundt  i  byen.   Endvidere  vil  de  ikke  længere   havde  bruge  for  at  begrænse  sig   på  samme  måde  hvad  der  angår   ejendele,  da  de  får  et  større   råderum  en  blot  en  rygsæk.    

Hjælp min  Hus  Forbi  cykle  er  blevet  væk  eller  stjålet!     Mange  af  de  adspurgte  var  bekymret  overfor  cyklens  værdi,  da  de  tidligere  har  været  udsat  for   tyveri.  Endvidere  var  der  enkelte,  som  er  bange  for  de  ville  glemme  cyklens  placering.  Dette  kan   man  eksempelvis  løse  ved  at  havde  en  cykel  hotline,  da  Københavns  kommune  i  1995  lancerede   bycyklen  oprettede  de  samtidig  en  hotline  13,  hvortil  du  kunne  ringe  hvis  du  fandt  en  bycykel  et   sted  den  ikke  burde  være14.  Du  opgav  blot  placering  på  cyklen  samt  dato  af  fund.    

                                                                                                          12  Jordan,  Patrick  W.   13  Københavnske  Bycykler  1   14  Københavnske  Bycykler  2  

Hus Forbi   Hjemløs,  Transport  &  Opbevaring  

Side 6  af  20  


For at  forhindre  Hus  Forbi  cyklerne  i  at  forsvind,  kan  en  løsning  være:  Når  cyklen  bliver  lanceret   udgiver  man  samtidig  en  tema-­‐avis.  Denne  tema-­‐avis  skal  fokusere  på  de  stadig  voksende  proble-­‐ mer  hjemløs/Hus  Forbi  sælgerne  har  med  transport  og  opbevaring.  Man  ville  samtidig  præsentere   Hus  Forbi  cyklerne  i  en  artikel,  hvor  der  bliver  gjort  opmærksom  på  ”i  tilfælde  af  du  finder  en  Hus   Forbi  cykel  i  de  forkerte  hænder  eller/stående  som  glemt  kan  man  kontakte  Hus  Forbi  på…”     Det  giver  Hus  Forbi  muligheden  for  at  kontakte  sælgeren  og  henvise  dem  til  deres  cykel.     Økonomi     Hus  Forbi  organisationen  arbejde  ikke  med  overskud,  da  alt  overskud  går  til  sælgerne.  Derfor  skal   det  findes  økonomi  støtte  for  at  cyklen  kan  komme  i  spil  hos  Hus  Forbi.  Denne  type  cykel  koste  i   mellem  10.000kr  –  30.000kr   Vedligeholdelse   Der  findes  et  m.fl.  aktivitetscentre  i  byen  der  bl.a.  ville  kunne  varetage  at  hjælpe  de  hjemløse  ved   at  agerer  værksted  eks.  Sundholm  foruden.     Emotionelt  giver  min  design  løsning  sælger  et  trygt  sted  at  opbevare  deres  ejendele.  Da  jeg  har   valgt  at  fokusere  på  transport  og  opbevaring  har  jeg  fravalgt  at  se  på  cyklen  som  en  løsning  på  et   mobilt  hjem.  Der  ville  klart  være  potentiale  i  at  udvikle  cyklen  således  at  man  kan  åbne  kassen   således  at  man  kan  ligge  i  den.  Dog  vil  man  få  problemer  med  opbevaring  af  ens  ting.  Foruden  er   cyklen  med  at  løse  det  samfundsproblem  der  opstår  når  dårlige  stillede  mennesker  skylder  staten   penge.    

Vurdering   Jeg  vil  ud  fra  min  kvantitative  dataindsamling,  mene  at  man  skal  oprette  et  samarbejde  med  Hus   Forbi  og  indsamle  data  om  de  Hus  Forbi  sælgernes  ønsker  på  samme  niveau  som  Jørn  fra  MO-­‐BO   for  at  kunne  validere  sin  indsamlede  data.  Hus  Forbi  sælgerne  er  meget  snaksaglige  og  hvert  en-­‐ kelt  interview  tog  gennemsnit  mere  end  45  min.    

Hus Forbi   Hjemløs,  Transport  &  Opbevaring  

Side 7  af  20  


Hus Forbi  Cyklernes  Fremtid    Der  er  både  udfordringer  og  muligheder  ved  Hus  Forbi  Cyklen,  den  største  udfordring  er  i  virke-­‐ ligheden  hvor  organisationen  får  pengene  til  cyklerne  fra,  da  de  gerne  vil  være  så  fristillet  en  orga-­‐ nisation  som  muligt.  Det  vil  derfor  betyde  at  hvis  man  skal  arbejde  videre  med  at  udvikle  dette   koncept  kræver,  det  at  der  kommer  en  håndsrækning  et  sted  fra,  som  ikke  kræver  noget  af  til  gen-­‐ gæld  af  organisationen.  Den  næste  udfordring  med  Hus  Forbi  cykelen  kan  være  ejerskabet  af  cyke-­‐ len.  I  min  designløsning  forslår  jeg  at  det  skal  være  fælles  ejere  mellem  sælgerne  og  organisatio-­‐ nen.  Dette  er  dog  desværre  modstridende  med  organisationens  værdier.  Mit  argument  for  at  lad   cykel  være  fælles  ejer  af  grundet  forsikringsmæssige  oversager.    

Konklusion Jeg  kan  ud  fra  min  vurdering  konkludere  at  dette  produkt  ikke  vil  afhjælpe  det  voksende  problem   af  hjemløse,  dog  vil  de  forbedre  de  vilkår  der  er  iblandt  Hus  Forbi’s  sælger  der  lever  på  gaden  og   mangler  en  måde  hvorpå  de  kan  transporter  dem  og  deres  ejendele  sikkert  rundt  i  byen.  Der  er   både  udfordringer  og  muligheder  ved  mit  koncept.  Jeg  må  ud  fra  opgavens  omfang  konkludere  at   det  kræver  længere  tid  at  gennem  arbejde  dette  koncept.  Dog  mener  jeg  at  kunne  konkludere  hvis   man  kunne  finde  de  rette  samarbejdes  partner  at  man  aktivt  ville  kunne  forbedre  Hus  Forbi  sæl-­‐ gernes  transport  og  opbevarings  problemer  i  dagligdagen.    

Hus Forbi   Hjemløs,  Transport  &  Opbevaring  

Side 8  af  20  


Litteraturliste Hus  Forbi  Aviser:     Hus  Forbi  nr.  5  maj  2012,  16.  Årgang     http://www.husforbi.dk/media/hfmaj12opslag.pdf   Hus  Forbi  Organisationen  vedtægter   http://www.husforbi.dk/media/vedtaegter_husforbi_nye_august_2011.pdf     Jordan,  Patrick  W.  –  ”Designing  Pleasurable  Products”   Taylor  and  Francis  (2000)     Københavnske  Bycykler  1   http://www.bycyklen.dk/dansk/fundnebycykler.aspx   Københavnske  Bycykler  2   http://www.bycyklen.dk/dansk/bycyklensomrde.aspx      


Bilag Bilag  1  -­‐  DSB  rækker  hjemløse  en  hånd     Bilag  2-­‐  Uddrag  af  lydoptagelse  fra  informationsmøde  tirsdag  d.  8  okt.   2012   Bilag3  -­‐  Interview  med  Hus  Forbi’s  John   Bilag  4  -­‐  Korrespondance  med  MO-­‐BO  producent   Bilag  5  -­‐  Korrespondance  med  Kommunikationsmedarbejder  DSB   Bilag  6  -­‐  Kvalitativ  interview   Bilag  7  -­‐  Billede  af  politikkens  sælger  cykel.      

Hus Forbi   Hjemløs,  Transport  &  Opbevaring  

Side 2  af  20  


Bilag 1     DSB  rækker  hjemløse  en  hånd     Kontakt DSB

Forside

Find og køb rejse

Her er du

Om billetter og kort

Kundeservice

S-tog

Cookies på dsb.dk

In English

Søgeord

Om DSB

Forside

Print

Virksomheden

Nyheder

Samfundsansvar

DSB rækker hjemløse en hånd

Kundeservice

Skole- og studiemateriale

01-11-2011 10:06:00

Presse

Job i DSB

Genveje

Ledige stillinger

Den 1. november starter DSB et forsøg med billig transport til samfundets svageste S-togsbrugere. Forsøget ventes at give både menneskelig og økonomisk gevinst

Presse Pressebaggrund Pressekontakt Pressemeddelelser Nyheder Abonnér på presseinformation

Hvert år skriver S-togs-revisorerne mellem 1.400 og 2.800 afgifter for at køre uden billet til de fattigste hjemløse i Danmark. Det bliver hurtigt til en endeløs spiral både for DSB, der må skrive rykker på rykker uden at se nogen penge, og for de hjemløse, der ofte ender ud i at skylde tusindvis af kroner uden nogensinde at kunne betale dem tilbage. Men nu rækker DSB en fremstrakt hånd mod de hjemløse misbrugere i samarbejde med de organisationer i nærområdet, der er i daglig kontakt med dem. Fra 1. november kan samfundets svageste som et forsøg køre med S-toget i zone 1 og 2 i hele den tre måneder lange forsøgsperiode for samlet 50 kroner. »Vi gør det her for at hjælpe nogle mennesker, der i forvejen har det rigtig svært, og for at skære ned på de mange udgifter, der er forbundet med afgifterne,« siger en af initiativtagerne bag forsøget, inspektør i DSB, Birger Søby Hansen.

Pressebilleder In English

Søg i meddelelser Årstal Alle Nyheder Pressemeddelelser Pressebaggrund Fritekst søgning

Han forklarer, at S-togs-revisorerne sparer en masse diskussioner med hjemløse uden billet, politiet sparer tid ved ikke at skulle tilkaldes til sagerne, DSB sparer tid og penge ved ikke at skulle sende rykkere ud igen og igen, og SKAT sparer tid og penge ved ikke forgæves at skulle forsøge at inddrive gælden hos dem, der i forvejen ingenting ejer.

DSB i medierne Ud & Se

Samarbejde med værestederne Det er organisationerne, der arbejder med de hjemløse omkring Københavns Hovedbanegård, der vurderer, hvilke hjemløse, der kan få kortet, fordi de kender personerne, deres baggrund og økonomi. Samtidig udpeger organisationerne kontaktpersoner, som DSB kan gå til, hvis nogle af brugere misbruger kortet eller bryder reglerne. Dermed slipper DSB for rollen som "bussemænd" og kan bevare det gode forhold, som Hovedbanegårdens ansatte efterhånden har fået til de hjemløse brugere af stationsbygningen.

ind&se

Kontakt Adresser og telefonnumre

Abonnér på presseinformation Tilmeld til RSS

Med ordningen slipper de hjemløse brugere for at føle sig forfulgte og kan nu vise kortet frem til S-togsrevisorerne på sammen måde som DSB's øvrige kunder, S-togs-revisorerne slipper for en masse diskussioner, og kunderne slipper for at høre på det. Samtidig sparer både DSB og samfundet penge ved ikke at forsøge at inddrive afgifter hos nogen, der ingen penge har. CSR-chef Malene Kingo Christensen håber, at forsøget kan være med til at løse et af de hjemløses problemer. »Stofmisbrugerne får ofte henvisninger fra eksempelvis Sundhedsrummet til speciallæger for at komme i behandling for de større sår og infektioner, misbruget kan føre med sig. Behandlingen er gratis, men de skal selv sørge for transporten dertil. Og mange af dem står i en situation, hvor de ikke har råd til billetten og derfor enten udebliver for behandlingen eller tager chancen og rejser uden billet,« forklarer hun om baggrunden for at iværksætte forsøget. I januar evaluerer DSB, Mændenes Hjem, Gadejuristen, Sundhedsrummet og Hjemløseenheden forsøget sammen. Herefter er det håbet, at ordningen kan gøres permanent.

Det nye kort bliver kaldt et CSR-rejsekort, fordi det er en del af DSB's Corporate Social Responsibility, sociale ansvarlighed, at være en aktiv medspiller i samfundet. I forsøgsperioden venter man mellem 100 og 200 brugere. Tilbage til listen

70 13 14 15

Sitemap

Forretningsbetingelser

Brug af www.dsb.dk

http://www.dsb.dk/om-­‐dsb/presse/nyheder/dsb-­‐rakker-­‐hjemlose-­‐en-­‐hand-­‐/    

Hus Forbi   Hjemløs,  Transport  &  Opbevaring  

Side 3  af  20  


Bilag 2   Uddrag  af  lydoptagelse  fra  informationsmøde  tirsdag  d.  8  okt.  2012   Materialet  er  nedskrevet  fra  en  optaget  samtale  der  er  derfor  nogen  ord  det  ikke  er  muligt  at  hø-­‐ rer.  Jeg  har  dog  valgt  at  medtage  materialet  alligevel  da  jeg  føler  det  er  relevant  for  min  opgave   Pkt.  1  -­‐  Opbevaring  af  tyveri  og  ting  (35  min  inde  i  anden  del  af  mødet.)    Studerende:  Dem  der  bor  på  gaden  må  havde  rigtig  mange  ejendele  med,  altså  ikke  lige  dem  der  har  bar-­‐ nevogn  hvor  opbevarer  de  deres  ting  henne?     HusForbi  1:  Det  gør  de  hellere  ikke!   Studerende:  Men  jeg  tænker  nogen  gange  så  står  de  jo  kun  med  den  der  avis,  så  jeg  tænker  hvor  alle  deres   ting  henne?     HusForbi  1:  Britta  som  sidder  der  ude  som  er  ude  lægger,  dag  udlægger.  Hele  hendes  liv  hænger  på  hendes   cykel  hvor  hun  har  en  kurv  og  tre  poser  og  en  kasse  og  en  sove  pose  og  et  liggeunderlag  og  en  radio.  Øh…   det  jo  også  derfor  når  vi  udlevere  vinter  eller  sommer  tøj  så  ved  vi  at  næste  år  så  er  det  de  samme  kommer   igen  og  skal  havde  nyt  vinter  tøj.  Og  så  nytter  det  ikke  noget  at  vi  bliver  sure  på  dem  og  siger  du  fik  vinter   tøj  sidste  år.  Ja  men  hvor  fanden  skal  jeg  ligge  det  henne  om  sommeren?  Ja  jo  det  kan  vi  godt  se,  der  jo  ting   der  vigtigere  at  havde  med  på  cyklen  end  måske  tøjet  fra  i  vinters  af.     Studerende:  Så  der  er  ikke  noget  sted  de  kan  opbevarer  det  på  herberger  eller  ?!   HusForbi  1:  Nej,  og  hvis  det  gør  det  på  et  herberg  kan  de  sige  ud  fra  den  gældende  lovning  skal  vi  kun  opbe-­‐ vare  det  i  2-­‐  3  måneder,  hvis  du  ikke  henter  det  så  sætter  vi  det  bare  ud.  Og  der  altså  ikke  nogen  der  sidder   der  og  tænker  nu  der  to  dage  tilbage  nu  skal  jeg  ud  og  hente  mine  ting.     Studerende:  Så  der  kan  de  faktisk  godt  ligge  noget  ude?     HusForbi1:  Tjoh  hvis  det  bor  der,  men  hvis  det  bare  er  natte  sover  så  kan  de  sgu  ikke  ligge  deres  ting  der.   Der  er  ikke  nogen  pelikan  til  opbevaring  af  hjemløses  ting.  Men  det  var  måske  en  god  idé.  Men  det  er  et   problem  og  det  er  et  problem  for  mange  at  havde  de  her  ting  med  sig.      

Hus Forbi   Hjemløs,  Transport  &  Opbevaring  

Side 4  af  20  


Bilag3 Interview  med  Hus  Forbi’s  John   Kender  du  til  MO-­‐BO?     Nej,  det  har  jeg  ikke  hørt  om?!   Det  er  et  koncept  der  udviklet  som  et  alternativ  hjem  til  de  hjemløse.  Projekt  er  afsluttet  i  2009  og  har  haft   jer  som  samarbejdspartner.  Er  det  korrekt  forstået  at  I  opfatter  jer  selv  om  en  avis  virksomhed?     Vi  er  i  Hus  Forbi  en  fritstillet  organisation,  dvs.  i  starten  modtog  vi  støtte  fra  staten.  Det  har  vi  løsrevet  os   fra.  Netop  derfor  er  vi  også  meget  varsomme  med  hvem  vi  opretter  et  samarbejder.  Det  skal  ikke  være  no-­‐ get  for  noget.  Her  i  der  kun  en  instans  og  det  er  bestyrelsen.     Hvordan  er  jeres  holdning  til  budcykler?      Det  sikkert  ikke  noget  problem.     Vil  det  sige  hvis  der  kom  en  giver  og  forærede  jer  10  Christiania  cykler  ville  det  ikke  være  noget  problem?   Nej,  det  ville  det  kun  være  dejligt  for.  Som  sagt  tidligere  så  længe  de  ikke  kommer  og  bestemmer  over  hos   på  en  eller  anden  måde.     Hvordan  og  hvorledes  er  jeres  politik  med  hvem  der  ejer  ting.  Altså  kan  sælgernes  uniformer,  tasker  osv.   anses  som  fælles  eje  eller  er  det  100%  deres  så  snart  det  har  fået  det  udleveret  af  jer?   Så  snart  sælgerne  har  fået  det  udleveret  af  os,  er  det  deres  ejendel.    

Hus Forbi   Hjemløs,  Transport  &  Opbevaring  

Side 5  af  20  


Bilag 4   Korrespondance  med  MO-­‐BO  producent   Re:  ang.  jeres  produkt     Fra:   Jørn  (mo-­‐bo@denfedeloesning.dk)   Sendt:  16.  oktober  2013  09:35:36   Til:     Nadine  Bährentz  (bahrentz@hotmail.com)   Hej  Nadine     wow  en  hotmail  adresse  det  er  længe  siden  !!!   Det  lyder  som  en  spændene  opgave.   Det  er  rigtigt  at  projektet  har  stået  stille  nogle  år  og  jeg  ved  ikke  om  det  kommer  op  at  køre  igen.   Det  var  virkeligt  et  "  op  af  bakke  projekt"  der  ellers  startede  med  meget  vind  i  sejlenen,  masse  af  medie-­‐ dækning  og  positive  tilkendegivelser.   Ideen  var  at  den  kom  til  at  koste  ca.  3500  kr.  den  hjemløse  betalte  1000kr  og  resten  kom  som  donationer   lige  som  "køb  en  ged"  kampagner,  altså  anparter.  Økonomien  var  derfor  selvbærende  da  pengene  til  en  ny   produktion  kom  ind  igen.  Produktionen  skulle  foregå  på/  i  de  værksteder  der  er  i  forbindelse  med  "hjem"   for  hjemløse.       Jeg  undre  mig  også  over  at  alle  sælgerne  og  alle  de  andre  gade  hjemløse  ikke  sover  i  en  Mo-­‐Bo  den  dag   idag.  For  det  første;  Hus  Forbi  må,  ifølge  deres  vedtægter,  kun  drive  blad.  De  var  ellers  vilde  med  projektet   men  fik  nej  fra  bestyrelsen.  For  det  andet;  og  det  er  helt  for  egen  regning,  tror  jeg  at  tiden  ikke  var  moden,   dengang,  husk  på  at  man  her  i  landet  ser  det  som  en  sag  for  socialvæsenet  at  hjælpe  borgerne  og  ikke  en   sag  der  er  "borger  til  borger"  som  i  mange  andre  lande.  Mange  virksomheder  har  en  grøn  profil  men  ingen   har  en  social  profil.               Du  må  gerne  ringe  på  28797274   men  meget  af  det  her  står  jo  må  hjemmesiden   Hilsen  Jørn     Den  15-­‐10-­‐2013  13:50,     Til:  mo-­‐bo@denfedeloesning.dk   Fra:  bahrentz@hotmail.com   Til  rette  vedkommende,     Jeg  er  i  gang  med  skrive  opgave  ang.  hjemløse,  transport  og  opbevarings  problemer.  Er  i  min  research  faldt   jeg  over  jeres  produkt.  Jeg  synes  det  ser  meget  spændende  ud  men  vil  gerne  høre  status  for  jeres  udvik-­‐ ling?  Jeg  kan  ud  fra  jeres  hjemmeside  se  at  projektet  sluttede  i  2009.  Men  er  Mo-­‐Bo  i  produktion?  Hvem   distribuere  den?   Foruden  har  I  et  regnskab  over  hvad  Mo-­‐Bo  koster,  hvad  den  koster  at  producere?   Min  opgave  tager  udgangs  punkt  I  Hus  Forbi  sælgerne  i  hovedstadsområdet.  Jeg  undres  over    ikke  at  se  Mo-­‐ bo  stående  ved  siden  af  Hus  Forbi  sælgerne.  Er  jeres  samarbejde  ophørt  med  Hus  Forbi?         Vil  meget  gerne  høre  fra  jer  hurtigst  muligt  da  jeg  desværre  har  meget  kort  tid  til  denne  opgave.       Med  Venlig  Hilsen     Nadine  Bährentz   Kommunikations  Studerende     på  Københavns  Erhvervsakademi     bahrentz@hotmail.com   +45  60204179    

Hus Forbi   Hjemløs,  Transport  &  Opbevaring  

Side 6  af  20  


Bilag 5     Korrespondance  med  Kommunikationsmedarbejder  DSB   SV:  vedr.  Studieopgave  -­‐  hjemløse  og  offentligtransport     Morten  Tjerrild  [DSB]  (mtj@dsb.dk)  15-­‐10-­‐2013     Hej  igen   Det  er  ikke  meget  viden  vi  har  på  stående  fod,  men  det  jeg  har  kunnet  indhente  til  dig:   Ordningen  startede  og  stoppede  i  2011.  Vi  har  ingen  intentioner  på  nuværende  tidspunkt  om  at  starte  ord-­‐ ningen  igen.  Det  var  som  du  selv  skriver  en  forsøgsordning.  Vi  har  siden  skiftet  CSR-­‐fokus  og  fokuseret  vores   samarbejder  med  få,  men  stor,  samarbejdspartnere.   Vi  registrere  ikke  problemer  med  hjemløse  i  togene.     Med  venlig  hilsen  /  Best  regards   Morten  Tjerrild   24  68  18  19     Fra:  Nadine  Bährentz  [mailto:bahrentz@hotmail.com]     Sendt:  14.  oktober  2013  15:41   Til:  Morten  Tjerrild  [DSB]   Emne:  vedr.  Studieopgave  -­‐  hjemløse  og  offentligtransport   Som  aftalt  over  telefonen,  sender  jeg  dig  hermed  mine  spørgsmål.  Da  det  er  en  kort  opgaveskrivning  håber   jeg  du  kan  besvare  blot  nogen  af  disse  spørgsmål  hurtigst  muligt.   Kort  baggrund:   Jeg  som  sagt  i  gang  med  at  skrive  en  opgave  om  hjemløse  og  offentligt  transport  -­‐  herunder  DSB.   Jeg  har  fundet  en  enkeltstående  artikler  på  jeres  hjemmeside  dateret  fra  01-­‐11-­‐2011  angående  en  forsøgs-­‐ ordning  med  hjemløse.   http://www.dsb.dk/om-­‐dsb/presse/nyheder/dsb-­‐rakker-­‐hjemlose-­‐en-­‐hand-­‐/     Mine  spørgsmål:   I  artiklen  hedder  ordning  et  CSR-­‐rejsekort.  Da  dette  var  en  forsøgsordning  prøver  jeg  undersøge  om  denne   stadig  eksistere?  Hvor  jeg  kan  finde  yderligere  informationer  om  ordning?  Såfremt  denne  ordning  er  ned-­‐ lagt  hvornår  er  det  sket?  og  er  der  kommet  nogen  ny  til  at  erstatte  denne?   Eller  har  DSB  vurderet  at  I  ikke  ønsker  noget  samarbejde  ang.  hjemløse  og  den  offentlige  transport?     Har  I  nogen  nuværende  tal  på  problemer  med  hjemløse  i  s-­‐toget?   Mit  fokus  ligger  hovedsagligt  i  hovedstades  områdets  trafik.     På  forhånd  mangen  tak  for  hjælpen,  ser  frem  til  at  modtage  dine  svar.       Med  venlig  hilsen   Nadine  Bährentz   Kommunikations  Studerende   på  Københavns  Erhvervsakademi       bahrentz@hotmail.com   +45  60204179  

Hus Forbi   Hjemløs,  Transport  &  Opbevaring  

Side 7  af  20  


Bilag 6     Kvalitativ  interview   Da  jeg  har  haft  kvalitativ  interviews  med  omkring  <10  hjemløse  vil  jeg  blot  referer  til  hvad  gen-­‐ nemsnittet  svarede  på  de  forberedte  spørgsmåls.  Spørgsmålene  er  skrevet  for  at  havde  en  rødtråd   til  samtalen.       Hvor  opholder  du  dig  mest  henne?  København,  eller  tager  du  til  Roskilde,  Hillerød  osv.     Hvis  uden  for  København?     Køber  du  da  billet  eller  køre  du  ”på  røven”   Hvordan  kommer  du  rundt  i  byen?     Jeg  går/  jeg  cykler/  Jeg  tager  det  offentlige   Hvis  de  går  eller  tager  det  offentlige     -­‐Har  du  nogensinde  haft  en  cykel?   -­‐Hvad  er  årsagen  til  du  ikke  har  en  cykel  mere?     Hvor  gør  du  af  dine  ting  (ting  som  du  skal  bruge  i  hverdagen)?     Bor  du  på  herberg,  har  en  lejlighed,  eller  bor  du  på  gaden?   Kender  du  til  MO-­‐BO?   Hvis  du  kunne  ønske  dig  hvad  som  helt  indenfor  transport  og  opbevaring?     Kort  koncept  beskrivelse  over  for  Hus  Forbi  sælgerne.     Idéen  er  en  Hus  Forbi  cykel  hvor  du  kan  havde  alle  dine  ting.  Det  er  dit  transportmiddel  til  at   komme  rundt  i  byen.      

Hus Forbi   Hjemløs,  Transport  &  Opbevaring  

Side 8  af  20  


Bilag 7  

Billede af  politikkens  sælger  cykel.    

Hus Forbi   Hjemløs,  Transport  &  Opbevaring  

Side 9  af  20  

Hus Forbi  
Advertisement