Page 1

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ НПУ імені М.П. Драгоманова


Вітаю!

Наталія Мозгова доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії факультету філософії та суспільствознавства Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Мені надзвичайно приємно, що ви розглядаєте спеціальність «Філософія» на базі кафедри філософії факультету філософії та суспільствознавства Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова як своє майбутнє місце навчання. Я сподіваюся, вам стане корисною та практичною інформація, подана у цій брошурі, коли ви прийматимете остаточне рішення, яке визначить ваше подальше життя. Філософія для більшості з вас – невідомій і непізнаний світ, оскільки в українських школах такий предмет не вивчається. Але, можливо, дехто вже встиг прочитати уривки творів Платона, Арістотеля, І.Канта, Ф.Ніцше, Г.Сковороди? Маю сказати, що маєте хороший особистий літературний смак. Я ж запрошую вас до здобуття академічної філософської освіти. Що ж дає нам вивчення філософії? По-перше, філософія формує культуру мислення людини. А важливим виявом культури мислення є критичність мислення, що в умовах перманентної інформаційної війни є вкрай актуальним. По-друге, вивчення філософії актуалізує креативність, тобто здатність вирішувати проблемні питання, діючи гнучко і нестандартно. По-третє, вивчення філософії формує моральну культуру, оскільки філософія є джерелом становлення духовних цінностей молодої людини. Особистість, яка має філософський світогляд – самостійний, критичний, творчий, гуманістичний і внутрішньо цілісний, є особистістю майбутнього. Успіхів вам та до зустрічі у наших студентських аудиторіях!


ОСВІТА НАДАЄ ЛЮДИНІ ГІДНОСТІ


МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ Кафедра філософії НПУ імені М. П. Драгоманова є прямою спадкоємицею київської школи професійних філософів, що працювали в Київському імператорському університеті св. Володимира і Київській духовній академії, у світських педагогічних інституціях і на вищих учительських курсах Києва протягом XIX – початку XX століть.

1834… Першим професором філософії Київського університету св. Володимира і статутним викладачем педагогіки був Орест Маркович Новицький (1806 – 1884). Саме він прочитав першу лекцію, яка стала початком його педагогічних читань у листопаді 1834 року у щойно відкритому при Університеті Педагогічному інституті казеннокоштних студентів, від якого походить НПУ імені М. П. Драгоманова. О.М. Новицький був непересічним істориком філософії. Відомим викладачем філософії і психології був Петро Семенович Авсенєв (1810 – 1852). Він долучився до збереження багатовікових традицій Києво-Могилянської академії, на базі якої в 1819 – 1920 роках діяла Київська духовна академія. Сильвестр Сильвестрович Гогоцький (1813 – 1889), випускник Київської духовної академії, з 1848 року працював в Університеті св. Володимира доцентом кафедри філософії. Після відкриття у 1850 р. кафедри педагогіки він, вже доктор філософії, призначається її завідувачем. Прославився філософ і як організатор освіти вчителів. Саме він відновив відкриті у 1870 р. за участю Михайла Драгоманова Вищі педагогічні жіночі курси, що проіснували до 1920 року, влившись до Київського інституту народної освіти імені М.П. Драгоманова. Гідним спадкоємцем С.С.Гогоцького на освітянській і науковій ниві став Олексій Микитович Гіляров (1855 – 1938), професор філософії Київського університету. Йому належить оригінальна концепція історії філософії, згідно з якою сама філософія, раз виникнувши, уподібнюється до річки, яка тече то найдалі, то найближче до свого джерела. Важко, а то й неможливо переоцінити роль професора Гілярова у збереженні філософії як самобутньої форми світогляду, адже на межі ХІХ – ХХ століть небезпеки її нівеляції чи то до системи узагальнюючих ідей природознавства, чи до політичної теорії і практики тощо були більш ніж реальними, та й сам вчений застав той час, коли носії класичної культурної традиції в кращому разі жили в забутті, полишені напризволяще і наодинці з матеріальними труднощами. Після ліквідації Університету св. Володимира у 1919 році і включення його історико-філологічного та фізико-математичного факультетів до створеного 1920 року Київського інституту народної освіти імені М.П. Драгоманова (КІНО) О.М. Гіляров стає професором останнього, а також академіком Всеукраїнської академії наук, і таким чином він уособив передачу університетської історико-філософської традиції новоствореному педагогічному інститутові.

1920… Кафедра філософії КІНО імені М.П. Драгоманова у 1920 – 1921 роках перебувала у складі факультету шкільної освіти. Вона забезпечувала курси «Вступ до філософії», «Історія філософії – давньої, середньовічної та нової», етики, естетики. Це означає, що після чергової невдалої спроби відновлення Незалежності України в 1917 – 1920 роках, а також за панування обов’язкової державної ідеології – марксизму-ленінізму, викладачі кафедри від вказаного часу і до 1991 року навіть за таких умов зберігали класичну філософську традицію. А за «Звітом за друге півріччя 1922 р.» кафедра вже у складі філософсько-педагогічного циклу факультету професійної освіти. У 1930 р. КІНО зазнає чергової реструктуризації. В одному із трьох його структурних підрозділів – в Інституті соціального виховання – відтворюється кафедра філософії. Першим її завідувачем вважається С.Г. Лавров. Після перетворення Інституту соціального виховання на Київський державний педагогічний інститут (1933 р.), кафедра входить до його структурного підрозділу. Вона забезпечує курси діалектичного та історичного матеріалізму, логіки, етики, естетики. Назва кафедри змінювалась. Так, з 10 червня 1941 року вона називалась кафедрою філософії. Вартий особливої уваги той факт, що відтоді і практично до проголошення Незалежності України в 1991 році кафедра називалася саме так.


1943… Після визволення Києва від німецько-нацистських загарбників у листопаді 1943 року розпочалося налагодження роботи Київського педінституту. Документи 1944 року, підписані його директором - Олексієм Никифоровичем Морозом, свідчать про відновлення кафедри філософії у серпні 1944 року (АНПУ, 1944, арк. 124). Її завідувачем з 11 жовтня 1944 року стає доцент Тихон Микитович Сопільнюк. З 1946 року на кафедрі працює талановитий історик філософії Ісай Аронович Табачников, з 1949 року – О.П. Павелко (Бібліографічний збірник, с. 11 – 19). На початку 50х років кафедрою філософії завідує кандидат філософських наук, доцент М.Я. Щербін. В 60 – 70-ті роки на кафедрі філософії працювали В.Ф. Передерій, І.А. Табачников, В.І. Войтко, Ф.А. Місюра, В.В. Гончаренко, І.М. Сєрий, О.Д. Кардаш, О.К. Євтушенко, М.М. Підтиченко, Л.П. Сморж, Н.К. Кисельова, Г.Іванов, Л.В. Сєрова, О.В. Король, І.В. Огородник, З.М. Філіпович, Е.В. Жулинська, Ю.О. Федів та інші. Деякі з них пізніше стали докторами наук, професорами (Л.П. Сморж, В.Ф. Передерій, В.І. Войтко, А.І. Клевцов, І.В. Огородник, Ю.О. Федів). Наприкінці 70-х – на початку 80-х років XX століття у професорсько-викладацькому складі кафедри − В.Ф. Музиченко, Н.М. Краснова, Г.І. Волинка, В.О. Дорошкевич, В.Є. Владимиренко, Н.Г. Мозгова, В.В. Кучеренко, Н.В. Ківенко, А.Х. Колодна, Г.П. Балабанова, а на схилі вісімдесятих − також Л.І. Карнаухов, І.Г. Нємчинов та Н.В. Турпак, Ю.О. Федів та І.В. Огородник.

1989… У 1989 – 2014 роках кафедру очолював Григорій Іванович Волинка (1949 – 2014), доктор філософських наук (1989 р.), професор (1990 р.), заслужений діяч науки і техніки України. Від 2003 року він був проректором університету з наукової роботи та міжнародних зв'язків. З 1979 р. читав курси філософії, логіки, історії філософії, методології наукових досліджень, опублікував свої роботи − вісімнадцять книг, написаних одноосібно й у співавторстві, близько сотні статей. Повний список творів Григорія Івановича налічує 183 найменування, до чого слід додати двадцять п’ять видань за його участю, в тому числі Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова з двадцяти двох серій, щорічні збірки матеріалів звітно-наукових конференцій викладачів, аспірантів, докторантів «Єдність навчання і наукових до сліджень – головний принцип університету» та студентів НПУ імені М.П. Драгоманова «Філософія як складова університетської освіти», а також «Вибрані праці» у трьох томах і чотирьох книгах та перший том зібрання «З наукової спадщини» патрона нашого університету – М. Драгоманова. Чверть століття часу, протягом якого кафедру очолював професор Г.І. Волинка, ознаменувалися історичними подіями світового значення. 1992 року Київський державний педагогічний інститут імені М. Горького отримав ім’я М. П. Драгоманова, влітку 1993 став Українським державним педагогічним університетом, а за чотири роки отримав статус Національного. У 1992 – 2005 роках кафедра є складовою частиною соціально-гуманітарного факультету і забезпечує викладання курсу «Філософія» студентам і аспірантам усіх спеціальностей. З 2005 кафедра філософії – випускова кафедра спеціальності «філософія» інституту філософської освіти і науки (сьогодні – факультету філософії та суспільствознавства). 2014 рік, який став буремним і драматичним для України і світу, виявився особливо напруженим і для кафедри. 17 квітня, за два тижні до 65-річчя, відходить у вічність Григорій Іванович Волинка. Нас залишив не просто керівник, а й Людина з великої літери: вимоглива до себе й інших, і водночас надзвичайно щира, завжди чуйна до болю і радості іншої людини.

2014... Кафедру філософії очолює професор Мозгова Наталя Григорівна. На кафедрі продовжується активна навчально-методична робота, видаються підручники, посібники, монографії. Аспіранти, вихованнці кафедри захищають кандидатські дисертації. Для майбутніх студентів формуються нові актуальні освітньо-професійні та освітньо-наукові програми. Викладачі проходять наукове стажування в провідних західних університетах, зокрема Польщі, Австрії, Норвегії. Отриманий досвід використовують у підготовці нових програм курсів для майбутніх студентів. 185-річний ювілей університету кафедра філософії зустрічає з готовністю і рішучістю до нових звершень на ниві освіти і науки України ХХІ століття.


КИЇВ – ТВОЯ СТУДЕНТСЬКА СТОЛИЦЯ


Київ – місто нових звершень, можливостей та планів. Воно заворожує своєю красою, стародавністю та вишуканістю. Київські вулиці, площі, сквери постійно нагадують про особливі сторінки української історії. Київ – це серце України, що б’ється, живе і надихає жителів та туристів до творення ідей і справжніх дій. Молода людина, яка вперше приїжджає до Києва, бачить грандіозний колорит принад. Тут спостерігаємо не лише величність архітектурних споруд, ансамблів, дивовижних стильових напрямків оформлення будівель, а й багатий спектр можливостей в освітній сфері. Щодня охоча людина відшукає для себе майстер-класи, лекційні проекти, виставки, зустрічі в освітніх клубах і хабах тощо. І, що не менш важливо – музеї, галереї, театри, кінотеатри, бібліотеки – вражають своєю багатогранністю та експозиційно-смисловою наповненістю. Пора навчання дає змогу насолодитися усіма принадами міста, його атмосферою. В такому осередку практично неможливо залишатися осторонь від діяльності. Бо повноцінне життя можливе лише завдяки руху вперед, прагненні побачити світ, намаганні зрозуміти його, відшукати себе та своє місце у такому непростому, але водночас неймовірному середовищі. Студентські роки – найкращий час, коли людина може відкинути все зайве, непотрібне та зосередити увагу на саморозвитку, пізнанні та подорожах. Мандрівки – це реальний шанс, яким може скористатися кожен. Досліджуючи околиці міста Києва, а також відвідуючи інші міста, країни, беручи участь у науково-практичних конференціях, конкурсах, олімпіадах, турнірах, – ви не лише відкриєте світ, а й світ відкриє вас. Освіта – перспектива до справжнього, щасливого та прекрасного майбутнього. А філософська освіта допоможе вам на цьому шляху. Вирушайте!


ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 033 Філософія ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: Філософія ФОРМА НАВЧАННЯ: Денна і заочна ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 3 роки 10 місяців КІЛЬКІСТЬ ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ ECTS: 240 КВАЛІФІКАЦІЯ: Бакалавр філософії

Таїсія Здановська, випускниця бакалаврату спеціальності Філософія, 2018 р.

Факультативи: • Фізичне виховання (1-4 семестри) • Іноземна мова (4-7 семестри) Умови вступу: бюджет / контракт Сертифікати ЗНО: Українська мова та література; історія України, математика або іноземна мова. Мінімальний бал – 100. Можливості працевлаштування: органи державної влади, державні та приватні установи, аналітичні центри, громадські організації, освітні заклади усіх рівнів та форм власності.


1 семестр

• • • • • • • •

2 семестр

3 семестр

Українська мова Українська культура Іноземна мова Науково-природнича-картина світу Історія філософії Філософська пропедевтика Історія та методологія психології Порівняльна історія цивілізацій

5 семестр • Метафізика й онтологія • • • • • •

Соціальна філософія Філософська антропологія Філософія й методологія науки Філософія культури Дисципліна за вибором студента Дисципліна за вибором студента (вибірковий блок освітньо-професійної програми) • Дисципліна за вибором студента (вибірковий блок освітньо-професійної програми)

• Історія української державності • Іноземна мова • Науково-природнича-картина світу • Історія філософії • Філософія освіти • Історія та методологія психології • Практика академічного письма • Навчальна практика (пропедевтична)

6 семестр • Філософська антропологія

• Іноземна мова • Сучасні інформаційні технології • Історія філософії • Логіка • Філософія освіти • Історія та методологія психології • Навчальна практика (культурологічна)

7 семестр • Естетика

4 семестр • Екологія • • • • • • •

Філософська логіка Теорія пізнання й епістемологія Соціальна філософія Філософія освіти Історія філософії в Україні Філософська антропологія Психологія/Психодіагностика вікового розвитку

• • • • •

Етика Сучасні філософські практики Дисципліна за вибором студента Дисципліна за вибором студента Дисципліна за вибором студента (вибірковий блок освітньо-професійної програми) • Дисципліна за вибором студента (вибірковий блок освітньо-професійної програми) • Виробнича практика (професійна) • Феноменологія • Дисципліна за вибором студента (вибірковий блок освітньо-професійної програми) • Дисципліна за вибором студента (вибірковий блок освітньо-професійної програми) • Дисципліна за вибором студента (вибірковий блок освітньо-професійної програми) • Дисципліна за вибором студента • Філософія політики • Виробнича практика (за спеціалізацією)

8 семестр • Безпека життєдіяльності • • • • • •

Філософія історії Дисципліна за вибором студента Дисципліна за вибором студента Філософія релігії Виробнича практика (переддипломна) Написання бакалаврської роботи


ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ МАГІСТР КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 033 Філософія ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: «Історія філософії та філософія» ФОРМА НАВЧАННЯ: Денна ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 1 рік 9 місяців КІЛЬКІСТЬ ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ ECTS: 240 КВАЛІФІКАЦІЯ: Магістр філософії. Науковий співробітник. Викладач філософських дисциплін Умови вступу: бюджет / контракт Сертифікат ЗНО для вступу до магістратури (іноземна мова), фахове випробування з філософії, додаткове фахове випробування з історії філософії (для перехресного вступу). Можливості працевлаштування: державна служба; державні й приватні підприємства, установи та організації; аналітичні центри та громадські організації; освітні заклади усіх рівнів та форм власності. Продовження навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня Доктора філософії (PhD).


1 семестр

• Філософія освіти • Педагогіка та психологія вищої школи • Методика викладання філософії у ВНЗ • Актуальні проблеми філософії • Методологія наукового дослідження • Здобутки та межі класичного типу філософування • Східноєвропейська філософська традиція: народження школи • Виробнича практика (науково-дослідницька)

2 семестр

• • • •

3 семестр

• Діалектика, герменевтика, аналітика ХХ ст. • Проект «Постмодерн» у контексті сучасного гуманітарного знання • Еволюція предмету філософії • Актуальні проблеми сучасної філософської антропології • Дисципліна за вибором студента • Дисципліна за вибором студента • Виробнича (переддипломна) практика • Написання магістерської роботи

Освітня політика Сучасна теоретична філософія Сучасна практична філософія Природа і методи філософського дискурсу • Сучасна наратологія • Дисципліна за вибором студента • Виробнича практика (науково-педагогічна)


ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ МАГІСТР

1 семестр

• • • • • •

2 семестр

• • • • •

3 семестр

• Історико-філософський аналіз комунікативних процесів (І вибірковий блок освітньо-професійної програми) • Гендерні виміри соціальної комунікації (І вибірковий блок освітньо-професійної програми) • Соціальне управління та філософія фінансів (ІІ вибірковий блок освітньо-професійної програми) • Філософія господарства (ІІ вибірковий блок освітньо-професійної програми) • Дисципліна за вибором студента • Виробнича (переддипломна) практика • Написання магістерської роботи

КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: 033 Філософія ФОРМА НАВЧАННЯ: Заочна ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 1 рік 10 місяців КІЛЬКІСТЬ ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ ECTS: 240 КВАЛІФІКАЦІЯ: Магістр філософії. Викладач філософських дисциплін ДОДАТКОВА КВАЛІФІКАЦІЯ І: Аналітик у сфері комунікацій ДОДАТКОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ІІ: Аналітик економічних процесів

Філософія освіти Педагогіка та психологія вищої школи Методика викладання філософії у ВНЗ Актуальні проблеми філософії Методологія наукового дослідження Концепції мови в європейській філософії ХХ – ХХІ ст. (І вибірковий блок освітньо-професійної програми) • Медіафілософія та медіа грамотність (І вибірковий блок освітньо-професійної програми) • Філософія економіки (ІІ вибірковий блок освітньо-професійної програми) • Філософія бізнесу (ІІ вибірковий блок освітньо-професійної програми) • Виробнича практика (науково-дослідницька) Освітня політика Сучасна теоретична філософія Сучасна практична філософія Природа і методи філософського дискурсу Медіафілософія та медіа грамотність (І вибірковий блок освітньо-професійної програми) • Філософія бізнесу (ІІ вибірковий блок освітньо-професійної програми) • Дисципліна за вибором студента • Виробнича практика (науково-педагогічна)

Умови вступу: контракт Сертифікат ЗНО для вступу до магістратури (іноземна мова) або без ЗНО – фахове випробування з іноземної мови (для абітурієнтів, які мають повну вищу освіту магістра/спеціаліста), фахове випробування з філософії, додаткове фахове випробування з історії філософії (для перехресного вступу). Можливості працевлаштування: державна служба; державні й приватні підприємства, установи та організації; аналітичні центри та громадські організації; освітні заклади усіх рівнів та форм власності; журналістика в медіа сфері та галузі економічної аналітики.


ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКА Наталія Мозгова доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри

Надія Адаменко кандидат філософських наук, доцент

Ірина Березінець кандидат філософських наук, доцент

Наукові дослідження: духовно-академічна та університетська філософія України ХІХ – початку ХХ ст.; сучасні проблеми філософії та методології науки; логіка та епістемологія сучасного наукового знання. «Філософія робить знайомство з історією філософських учень необхідним підґрунтям не лише вченої підготовки, а й освіти взагалі...» (В. Віндельбанд)

Наукові дослідження: історія сучасної філософії, практична філософія, філософія освіти, методика викладання філософії, філософські практики в освіті. «Навчання навичкам мислення – це дещо абсолютно нове, аніж вивчення академічних знань і вирішення конкретних задач» (М. Ліпман)

Наукові дослідження: історія професійно-академічної філософії в Україні ХІХ – початку ХХ століття. «Прагни не того, щоб досягти успіху, а щоб твоє життя мало сенс» (А. Енштейн)

Тетяна Глушко

Наукові дослідження: філософія економіки, соціальна філософія.

доктор філософських наук, професор

«Будь-яка філософія, або наука науки, є критикою. Ідея філософії – це схема Майбутнього» (Новаліс)

Катерина Гончаренко

Наукові дослідження: постмодернізм, структуралізм, постструктуралізм, філософія кіно.

кандидат філософських наук

«Філософ – це той, у кого досить «злого гумору», щоб наполегливо протистояти дурості і щоб успішно долати точки скам’яніння. Філософ сьогодні – це той, хто виступає в театрі мислення, той, чиї парадокси здатні подолати межі сталого уявлення» (М. Фуко)

Світлана Конончук

Наукові дослідження: становлення теорії політичного суб’єкта, теорія та історія політичних вчень, сучасні суспільні і політичні процеси.

кандидат філософських наук

Богдан Матюшко кандидат філософських наук, доцент

Наукові дослідження: філософія Середніх віків, історія української філософії, історія позитивізму, епістемологія та філософія науки, наукова картина світу, філософія в контексті історичних форм світогляду, християнська філософська традиція, ісихазм як Богопізнання.


СПІЛЬНОТА КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ Марія Назаренко

Наукові дослідження: філософська есхатологія, теорія пізнання, філософія фотографії.

кандидат філософських наук

«Філософи – це такі люди, що до ключів підбирають замки» (Станіслав Лем)

Ігор Немчинов

Наукові дослідження: російська філософія, філософія історії, сучасна світова філософія.

доктор філософських наук, професор

«Філософія не дає безцінних результатів, але вивчення філософії дає безцінні результати» (Т. Котарбінський)

Людмила Облова

Наукові дослідження: метафізика, філософська антропологія.

кандидат філософських наук, доцент

«Світ незворотній і те, що не зроблено сьогодні, не буде зроблено ніколи. До всього, зробити можеш тільки ти. Покластися на іншого не можна, адже у нього немає твоєї темноти» (М. Мамардашвілі)

Галина Остапчук

Наукові дослідження: філософія української національної ідеї в контексті європейських вчень.

кандидат філософських наук, доцент

Олена Павловська

«Філософія дає готовність до всякого повороту долі» (Діоген)

Наукові дослідження: логіка, філософська логіка, логіка і теологія.

кандидат філософських наук, доцент

Віталій Пономаренко

Наукові дослідження: філософська пропедевтика, філософія відродження і Нового часу, соціальна філософія.

кандидат філософських наук

Євген Шушкевич

Наукові дослідження: логіка, аналітична філософія.

кандидат філософських наук

«Філософія не теорія, а діяльність. Діяльність з прояснення наших думок» (Л.Вітгенштайн)


Бібліотека

Їдальня

Спортивний комплекс


ДЕ

?

ПОЧИТАТИ, ПОЇСТИ І ЗАЙНЯТИСЯ СПОРТОМ

Бібліотека Наукова бібліотека НПУ імені М. П. Драгоманова – це місце, де можна провести час із задоволенням та користю. Бібліотека багата на різноманітні фонди. Гуманітарний книжковий ареал є одним із найкращих в місті. Сучасні, комфортні меблі, що дозволяють зручно швидко замовити літературу через електронний каталог на абонемент або відразу ж опрацювати її в читальних залах. Те, що знання – це сила, якнайкраще ви відчуєте саме тут, в університетській бібліотеці. Їдальня В університеті функціонує їдальня «Матусина кухня», де студенти мають змогу перекусити, поснідати і пообідати, а також гарно провести час, спілкуючись на різні теми. Доступні ціни, смачні страви та затишна атмосфера. Спортивний комплекс DRAGOMANOV FIT – спортзал відмінного рівня з сучасним спортивним інвентарем. Студенти мають змогу займатися у секціях з баскетболу, футболу, волейболу та здійснювати інші види рухової активності. Ще однією перевагою є тренажерний зал, де можна займатися як у навчальний час, так і після занять з тренером. Викладачі фізичного виховання пропонують також на вибір тренування з гімнастики, йоги, спортивних танців тощо. Важливою складовою спортивного комплексу є наявність басейну для професійного плавання та уроків аквааеробіки.


#СТУДНАУКА #СТУДПАРЛАМЕНТ #СТУДЗАХИСТ


Каріна Крагель студентка спеціальності «Філософія» Голова студентського наукового товариства (СНТ) факультету

Юлія Поліщук студентка спеціальності «Культурологія» Голова студентського парламенту (СП) факультету

СНТ – це платформа для розвитку талантів студентів у науково-дослідній роботі. Наука – це завжди цікаво, коли розумієш, для чого це потрібно та який результат отримаєш надалі. СНТ – це добровільне об’єднання студентства, де ми разом робимо все можливе для глибокого пізнання найновіших досягнення філософського знання. Якщо ви хочете навчитися академічному письму, стати майстром риторичних виступів на конференціях і семінарах, борцем і переможцем в олімпіадах, турнірах, дебатах і конкурсах, тоді долучайтеся!

#СТУДНАУКА СП – це ваше право і можливість вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні процесу навчання на факультеті. А також ми активно діємо задля нашого студентського дозвілля та відпочинку у вільний від навчання час. Бути учасником студентського парламенту – це відповідально, але ж і весело, коли ми разом!

#СТУДПАРЛАМЕНТ Профбюро – студентська організація, що допоможе замовити проїзний квиток, отримати путівки для відпочинку під час канікул, забезпечити соціальною стипендією,

організувати

білети на улюблені футбольні чи інші матчі, виставки, театр, кіно

Ліза Кіяшко студентка спеціальності «Дизайн» Голова первинна профспілкова організація студентів факультету

тощо. Ми допоможемо отримати студентське помешкання та забезпечимо матеріальною допомогою кожного за потребою.

#СТУДЗАХИСТ


«ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ МЕНЕ – ЦЕ…» ДУМКИ НАШИХ СТУДЕНТІВ І ВИПУСКНИКІВ


… рефлексія світу, яким він був, яким він є і яким буде Марія Кузнєцова … процес осмислення, далі осмислення цих роздумів і, зрештою, осмислення роздумів про осмислення Нікіта Курусь

… спосіб мислення, що дарує свободу світосприйняття, усвідомлення та пізнання себе і навколишнього світу через призму свого власного досвіду! Анна Шелест

… безмежність пізнання та можливостей Юлія Поліщук

… вірно обраний шлях для осмислення життя Дмитро Власенко

… шлях до розуміння себе Олександра Тонконог

… справжня дружня розмова Андрій Кулик

… ключ до розуміння потреб людей Марія Розпутна

… кращий спосіб пошуку і виразу думок. Все прекрасно, що сказала людина. Проте слова мають ґрунтуватися на логіці, креативі та бажанні зробити світ кращим. Саме такою прекрасною річчю і займається філософія: створює найкращи сенси, щоб ми змогли створити свої Дмитро Лебединський

… інтенція пошуків Аліна Андреєва


КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА Щоб дізнатися більше про освітньо-професійні та освітньо-наукові програми спеціальності «Філософія», умови вступу та навчання

ПРИЙДІТЬ

м. Київ, вул. Тургєнівська 8/14, поверх 3, кімната 3

ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ

(044) 486-30-78 НАПИШІТЬ k_philosofia@ukr.net facebook.com/npuchairofphilosophy/ ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ НПУ імені М. П. ДРАГОМАНОВА Адреса: 01601 м. Київ вул. Пирогова 9, каб. 133. Робочий час: понеділок - п'ятниця з 9:00 до 17:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00 Телефони для довідок: (044) 239-30-17, (044) 235-82-36 Електронна адреса: pk@npu.edu.ua Офіційний сайт: www.vstup.npu.edu.ua

Profile for Nadiia Adamenko

Спеціальність 033-Філософія НПУ імені М.П.Драгоманова  

Як зрозуміти все про навчання на спеціальності Філософія! Вступайте і навчайтеся мислити критично і сучасно!

Спеціальність 033-Філософія НПУ імені М.П.Драгоманова  

Як зрозуміти все про навчання на спеціальності Філософія! Вступайте і навчайтеся мислити критично і сучасно!

Advertisement