Impact report programu Generácia 3.0

Page 1

IMPACT REPORT

EDUCAMP EDUAKCELERÁTOR EDUPOINT EDUMAPA EDUMNI

2017 – 2019


179

1 500

31

6

16

63

73

1 450

1 100

106

170 000 €

4 709

prihlásených projektov

hodín výskumu

projektov v EDUcampe

EDUpointov

projektov v EDUakcelerátore

podujatí v EDUpointoch

mentorov, výskumníkov, lektorov, pro bono konzultantov

učiteľov v EDUpointoch

hodín Pro bono mentorských konzultácií

vzdelávacích prístupov na EDUmape

granty pre najlepšie organizácie

204 %

nárast zasiahnutých študentov

116 %

nárast zasiahnutých učiteľov

učiteľov zapojených do Generácie 3.0.

141 %

nárast spolupracujúcich škôl 2

77 %

nárast počtu ľudí v tíme

100 %

nárast ročného rozpočtu organizácie


Čo je Generácia 3.0 Program Generácia 3.0 (G3.0) je ročný cyklus, v rámci ktorého Nadácia Pontis vyhľadáva inovatívne vzdelávacie prístupy, prepája ich so vzdelávacou komunitou, pomáha im s efektívnym nastavením stratégií a podporuje ich pri šírení do škôl po celom Slovensku. Program je určený školám a občianskym organizáciám, ktoré svoj prístup už realizujú. 3


Metodika impact reportu Prinášame vám prvý ucelený impact report programu Generácia 3.0, ktorý mapuje obdobie od jeho spustenia v roku 2017 do konca roka 2019. Napísaný je podľa me­dzinárodne uznávaného manuálu na zobrazovanie spoločenského dopadu: Social reporting standard (verzia 2014). Štruktúra reportu využíva tzv. reťazec IOOI na zdokumentovanie: • sociálneho problému a jeho príčin, • našej základnej vízie a koncepcie riešenia, • zdrojov, ktoré boli použité počas dokumentovaného obdobia (vstupy – Input), • vykonanej práce (výstupy – Output), • dosiahnutých zmien v cieľovej skupine (výsledky – Outcome), • sledovaného vplyvu na spoločnosť alebo jej časť (dopad – Impact), • aktivít, ktorými znásobujeme celkový dopad.

potreba

SPOLOČENSKÝ PROBLÉM (sociálny, ekologický...)

Vízia a ciele

Zdroje (vstupy)

Výsledky (výsledky a dopad)

Aktivity (výstupy)

4

Cieľová skupina


Problém, ktorý Generácia 3.0 rieši Absolventom slovenského vzdelávacieho systému chýbajú zručnosti, vedomosti a postoje, ktoré by ich pripravili na výzvy 21. storočia.

aj pokles záujmu o štúdium v tzv. STEM odboroch (prírodné, technické a lekárske vedy). Z vlaňajších dát portálu Profesia.sk, ktoré máme k dispozícii, vyplýva, že zamestnávatelia sa oproti minulosti výrazne menej sústredia na odborné znalosti. Naopak, zvyšuje sa dopyt po mäkkých zručnostiach, ako sú práca v tíme, kreativita či kritické myslenie. Rozvíjať by sa mali aj sociálne a občianske kompetencie, podnikateľské myslenie a kariérne zručnosti. Dôležité sú tiež technologické a prírodovedné znalosti.

Na nevyhnutnosť zmien vo vzdelávaní roky upozorňujú renomovaní svetoví experti. Vizionári na ekonomickom fóre v Davose v roku 2018 konštatovali, že technologická revolúcia v horizonte 10 rokov prinesie prevratné technologické zmeny, v dôsledku čoho zaniknú mnohé tradičné profesie. Zmenami vyplývajúcimi z technologického pokroku je podľa generálneho tajomníka OECD Josého Ángela Gurríu (2019) len na Slovensku ohrozených takmer 70 % pracovných miest.

Vzdelávanie je dlhodobo témou číslo 1 aj medzi slovenskými elitami, t. j. osobnosťami biznisu, kultúry, politiky, športu a pod. Keď sme sa ich v roku 2015, v rámci prieskumu s agentúrou FOCUS o vnímaní filantropie, pýtali, akú zásadnú zmenu v spoločnosti by podporili, až 59 % si vybralo práve školstvo.

Varovný je aj tohtoročný výskum Európskej komisie, ktorý upozorňuje, že typ a náplň práce sa budú meniť oveľa častejšie ako kedysi. Pre udržanie práce a dobrej mzdy tak bude kľúčové kontinuálne odborné vzdelávanie. Analýza projektu To dá rozum z roku 2019 ukázala, že slovenskí učitelia a učiteľky namiesto experimentovania a projektového učenia stále využívajú hlavne tzv. frontálne vyučovanie, pri ktorom študenti a študentky len pasívne prijímajú fakty bez kontextu. Podľa Martina Kuruca, odborníka na výskum vo vzdelávaní, len 3 % žiakov a žiačok štátnych škôl majú vnútornú motiváciu učiť sa. Dôsledkom toho môže byť

Zmeny vo vzdelávaní mali byť na systémovej úrovni spustené už dávno. Štát však nutné reformy stále odkladá. Jedinou cestou tak zatiaľ zostáva pokúšať sa o zmenu zdola. V tomto kontexte vnímame ako kľúčovú úlohu občianskych organizácií, inovatívnych škôl či aktívnych učiteľov, prinášajúcich do zastaraného systému potrebné inovácie. Mnohí z nich však pri realizácii vlastných vzdelávacích projektov potrebujú pomoc v oblasti marketingu, fundraisingu či zefektívnenia chodu organizácie. Iba tak sa môžu šíriť na čo najviac škôl a zvyšovať svoj dopad.

Vízia

Cieľ

Aby každé dieťa a mladý človek na Slovensku mali možnosť rozvinúť svoj potenciál a získať zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí.

Cieľom Generácie 3.0 je cez vyhľadávanie, prepájanie, rozvíjanie a šírenie existujúcich prístupov inovatívneho vzdelávania dosiahnuť, aby do roku 2021 aspoň 15 000 učiteľov a učiteliek používalo overené moderné prístupy a metódy pre 21. storočie.

5


Stratégia V programe Generácia 3.0 sa snažíme na kľúčové problémy nášho vzdelávacieho systému odpovedať podporou organizácií, ktoré realizujú kvalitné vzdelávacie projekty. V ročnom cykle G3.0 sa zameriavame na oblasti, ktoré v klasickom vzdelávaní najviac zaostávajú. 1. Výber projektov do EDUcampu

Vyhlasujeme výzvu pre občianske organizácie a školy na prihlasovanie sa v piatich kategóriách: 1. osobnosť pripravená na zmeny, 2. technologické a prírodovedné znalosti, 3. kariérne a podnikateľské zručnosti, 4. sociálne a občianske kompetencie, 5. inovácie v systéme vzdelávania. Odborné komisie na základe stanovených kritérií vyberú približne 15 inovatívnych vzdelávacích projektov, ktoré sa zúčastnia EDUcampu.

2. EDUcamp

Intenzívne 3-dňové podujatie, na ktorom vybrané projekty prepájame s odborníkmi a odborníčkami z biznisu a školstva. Cieľom je nájsť spôsoby, ako vzdelávacie prístupy šíriť do ďalších škôl. Projekty s najväčším potenciálom šírenia postupujú do EDUakcelerátora.

str. 9

3. EDUakcelerátor

3-mesačný mentoringovo-vzdelávací program s individuálnym mentorom a prístupom k inšpiratívnym vzdelávacím aktivitám. Súčasťou je aj finančná podpora v maximálnej výške 15 000 eur pre jeden projekt.

str. 10 – 19

4. EDUpoint

Miesto, kde sa stretávajú učitelia, riaditelia, študenti pedagogiky či rodičia. Program sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín a riešení problémov z praxe, ale aj z praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie.

str. 20 – 21

6


ika, Fyz

aa atik tem Ma

avie Zdr

enie Um

fia, gra Geo

mia ché

ia lóg a bio

tika rma info

y jekt é pro nen Oce

yb a poh

úra a kult

s, epi dej

a ie žiak enc pet kom

ka Jazy

5. EDUmapa

ia kác uni kom

ania

Ino

ie v vác

eláv e vzd ém syst

Online portál pre učiteľov zhromažďujúci kvalitné vzdelávacie prístupy, ktoré prinášajú inovácie do bežného vyučovania. Ponúka tipy na ucelené programy, workshopy pre žiakov a tréningy pre učiteľov.

str. 22

6. Záverečné podujatie Generácie 3.0

Pre projekty, ktoré úspešne absolvovali ročný program, pripravujeme záverečné slávnostné podujatie. Jeho cieľom je dať organizáciám priestor na prezentáciu svojich výsledkov a posúdenie progresu. Ide však aj o dôležitú príležitosť na spoznávanie a prepájanie sa s inými aktérmi vo vzdelávaní.

str. 23 – 24

7. EDUmni

Absolvovaním cyklu G3.0 sa organizácie od septembra 2019 zaraďujú do alumni klubu. Členstvom v tejto skupine získavajú prístup k širším aktivitám Nadácie Pontis, školeniam, tréningom, ako aj k príležitosti ďalšieho sieťovania a užšej spolupráce s inými aktérmi nielen v oblasti vzdelávania, ale aj z biznisu a iných profesií.

str. 25

8. Sledovanie dopadu

Nastavujeme kritériá sledovania dopadu pre každý projekt v EDUakcelerátore. Výskumníci a výskumníčky vo vzdelávaní pomáhajú organizáciám nastaviť dlhodobý zber dát, učia ich dáta analyzovať a vyhodnocovať, aby boli neskôr schopné efektívne sledovať svoj dopad. Zároveň pomocou dotazníka pre učiteľov sledujeme dopad celého programu.

str. 26 – 27

7


Zdroje, s ktorými v G3.0 pracujeme Program Generácia 3.0 je postavený na spolupráci kľúčových hráčov vo vzdelávaní s odborníkmi z biznisu a akademického a občianskeho sveta. K našej vízii sa okrem zodpovedných firiem pridalo aj viacero individuálnych filantropov. Generácia 3.0 tak získala ľudské aj finančné prostriedky, aby mohla zasiahnuť čo najviac učiteľov. 73

170 000 €

1 100 hodín

111 351 €

mentorov, výskumníkov, lektorov, pro bono konzultantov

granty pre najlepšie organizácie

pro bono mentorských konzultácií

ostatné programové náklady

Tím G3.0

Martina Kolesárová

Norbert Maur

Dominika Hroššová

Veronika Gilanová

+12 Tomáš Janeček

Fero Pauliny

Zuzana Schaleková

8

odborníkov v Domácej a Zahraničnej poradnej rade


EDUcamp Intenzívne 3-dňové podujatie, na ktorom vybrané projekty prepájame s odborníkmi a odborníčkami z biznisu a školstva. Cieľom je nájsť spôsoby, ako vzdelávacie prístupy šíriť do ďalších škôl. Projekty s najväčším potenciálom šírenia postupujú do EDUakcelerátora. Výstupy Prihlásené projekty

EDUcamp absolvovalo

Do EDUakcelerátora postúpilo

2017

53

2018

68

15 projektov

11 projektov

2019

58

16 projektov

5 projektov

400 hodín

pro bono expertných konzultácií a workshopov zameraných na tieto oblasti:

strategický manažment

finančný manažment

IT

marketing a komunikácia

fundraising

líderské a manažérske zručnosti

HR a vnútorné procesy

právo

vzdelávanie a školstvo

„Veľmi nám to pomohlo, pretože všetci traja zo školy sme mali iné predstavy, ako by to malo vyzerať, a na konci, bez toho, aby sme sa dohodli, sme dospeli k rovnakému záveru.“ Eva Dubeňová, ZŠ Dubová (účastníčka EDUcampu 2018)

„Stretli sme sa s viacerými zaujímavými názormi, ktoré nám presnejšie povedali, kde sú problémové body a na čo by sme sa mohli zamerať.“ Petra Kotuliaková, Aj Ty v IT (účastníčka EDUcampu 2018) „To, čo ma najviac oslovilo, bola možnosť konzultovať n áš rozvojový program so 4 mentormi. Každý sa naň pozrel z inej stránky. Pomohli nám nastaviť biznis, komunikáciu, ale aj rozvoj, aby sme h o mohli šíriť na čo najväčší počet stredných škôl.” Jaroslav Dodok, OZ Team (účastník EDUcampu 2019)

9


EDUakcelerátor 3-mesačný mentoringovo-vzdelávací program inšpirovaný startupovým svetom. Každý z vybraných projektov získa svojho osobného mentora, ktorý mu pomôže nastaviť prístup čo najefektívnejšie, aby sa mohol šíriť do ďalších škôl. Súčasťou akcelerátora sú aj školenia a workshopy na mieru a finančná podpora v maximálnej výške 15 000 eur pre jeden projekt. Výstupy V roku 2018 dostala každá z 11 organizácií v EDUakcelerátore takmer 42 hodín mentorských konzultácií a spolu 164 hodín sme sa im venovali v Nadácii Pontis.

záciu (až o 376 hodín viac ako v roku 2018). Zároveň sme znížili počet projektov v EDUakcelerátore z 11 na 5. Vďaka tomu sme mohli organizáciám zabezpečiť viac konzultácií s mentormi. Každá z nich teraz absolvuje až 58 hodín konzultácií (nárast o 16 hodín na organizáciu).

Aby sme im boli schopní priniesť kvalitnejšie a viac na mieru šité služby, v roku 2019 sme zvýšili naše časové kapacity až na 540 hodín na organi-

foto: Tomáš Halász

10


foto: Tomáš Halász

2018

2019

11 organizácií

5 organizácií

42 hodín

58 hodín

prešlo EDUakcelerátorom

odborných konzultácií či tréningov na organizáciu

prešlo EDUakcelerátorom

odborných konzultácií či tréningov na organizáciu

Organizácie dostali odborné konzultácie, školenia, tréningy a workshopy zamerané na tieto oblasti:

strategický manažment

marketing a komunikácia

HR a vnútorné procesy

finančný manažment

biznis coaching

fundraising a vzťahy s donormi

11


Výsledky Hlavným cieľom EDUakcelerátora je pomôcť organizáciám v ich udržateľnosti a v šírení vzdelávacieho prístupu do škôl. Z tohto hľadiska nám na posúdenie výsledkov slúžia objektívne ukazovatele ako: • počet zasiahnutých študentov, • počet učiteľov využívajúcich daný prístup vo svojom vyučovaní, • počet spolupracujúcich škôl, • počet ľudí v tíme, • rozpočet.

Ako narástli organizácie zapojené do EDUakcelerátora 2018 v sledovanom období 8/2018 – 10/2019 Počet zasiahnutých študentov

Počet zapojených učiteľov

SPy

838 %

650 %

525 %

150 %

82 %

EDUDRAMA

332 %

184 %

332 %

63 %

131 %

Turnaj mladých fyzikov a Olympiáda mladých vedcov

167 %

116 %

116 %

100 %

550 %

Rozbehni sa! (Uni 2010)

180 %

85 %

100 %

0%

40 %

ZŠ Dubová

91 %

75 %

Slovenská debatná asociácia

-13 %

0%

30 %

23 %

SOVA

12 %

53 %

47 %

100 %

Aj Ty v IT

28 %

0%

0%

100 %

70 %

-20 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Organizácia

LEAF

10 %

Centrum Slniečko

-10 %

Lepšia geografia

bez zmeny 0 %

údaj nedostupný/netýka sa

12

Počet spolupracujúcich škôl

pokles

Počet ľudí v tíme

316 %

Rozpočet

– 23 % –


Ukázalo sa, že až 8 z 11 organizácií, ktoré doteraz prešli EDUakcelerátorom, narástlo v sledovanom období minimálne v troch z piatich parametrov.

aktivitám sa nám darí úspešne napĺňať hlavný cieľ G3.0 – pomôcť čo najviac rozšíriť inovatívne vzdelávanie na školách.

Tri organizácie výrazne narástli vo všetkých piatich parametroch, pričom vo väčšine z nich dokonca zaznamenali násobný nárast.

Len tri organizácie zaznamenali aj mierny pokles. Každá z nich však len v jednom ukazovateli a nikdy nie o viac ako 20 %.

Najvýraznejší nárast dosiahla väčšina organizácií v počte zasiahnutých študentov a spolupracujúcich škôl. Nárast ukazuje, že vďaka intenzívnej pomoci v EDUakcelerátore a ďalším podporným Priemerný nárast organizácií v sledovanom období po absolvovaní EDUakcelerátora 2018

204 %

nárast zasiahnutých študentov

116 %

nárast zasiahnutých učiteľov

141 %

nárast spolupracujúcich škôl

13

77 %

nárast počtu ľudí v tíme

100 %

nárast ročného rozpočtu organizácie

foto: Tomáš Halász


Inšpirácie z EDUakcelerátora

TO JE MEGA! JA SOM PROGRAMÁTOR! SPy Po roku od vstupu do programu Generácia 3.0 metodiky a micro:bity od projektu Učíme s hardvérom používa vyše 40 škôl. Deti si tak programujú vlastné krokomery či semafory z LED diód, učia sa zostrojiť kartónovú elektronickú gitaru alebo robotov, ktorí medzi sebou bezdrôtovo komunikujú.

Keď Marek zo SPy na 2. ročníku CenyGenerácia 3.0 prezentoval projekt Učíme s hardvérom, priamo na košeli mal pripnutý mikropočítač, len o čosi väčší ako vizitka. Postupne sa na ňom menili písmená M-A-R-E-K a na konci pomocou neho spustil vianočné svetielka. Môže to znieť komplikovane, no podľa autorov projektu dokážu niečo podobné ľahko naprogramovať už siedmaci a ôsmaci na základných školách.

Za rok v 8 mestách vyškolili viac ako 200 učiteľov, škôl, ktoré sa inšpirujú ich metodikami, je tak ešte viac. V tíme je dnes okrem Mareka a Evy ďalších 5 ľudí, so školeniami im pomáhajú dobrovoľníci aj samotní učitelia, ktorí sú ambasádormi na školách.

Keď Marek a Eva prišli v júni 2018 do nášho EDUcampu, mali za sebou menšie pokusy s hardvérom, pár workshopov pre učiteľov a učiteľky a nejasný plán začať od nového školského roka na 5 školách.

Projekt sa zatiaľ šíri nad očakávania a učitelia si pochvaľujú, aký má dopad. Oceňujú, že baví aj žiakov, ktorí si doteraz mysleli, že im matika či fyzika nejdú. Učiteľom sa navyše páči, že metodiky myslia aj na aplikačnú prax – žiaci tak vďaka micro:bitu lepšie chápu, prečo je voda vodivá, ako funguje gyroskop alebo prečo treba šifrovať dáta v internetovom prehliadači.

Vedeli, že chcú učiť deti programovať pomocou edukačnej dosky BBC micro:bit, ktorá hravou formou ozrejmuje princípy, vďaka ktorým funguje elektronika a moderné technológie. Nemali však bližšiu predstavu o štruktúre organizácie, cieľových skupinách či financovaní. Ako sami hovoria, EDUcamp s takmer dvomi desiatkami odborníkov na biznis a vzdelávanie ich výrazne nakopol – dali si za cieľ byť do 2 rokov na 100 školách, ujasnili si, ako komunikovať s učiteľmi, a dostali tipy, kde podať žiadosti o grant aj ako uvažovať o biznis modeli.

Školy si hardvér kupujú samy, základnou filozofiou projektu preto je, aby boli metodiky pre učiteľov vždy zadarmo. Projekt je nateraz financovaný najmä z grantov. Vďaka networkingu a nášmu prepájaniu sa im od štartu EDUcampu podarilo získať už 26tisíc eur a rozbehnúť partnerstvá a spolupráce s Accenture, Slovak Telekom či Holandskou obchodnou komorou. Marek a Eva do budúcnosti uvažujú nad biznis modelom, ktorý by vychádzal z platených workshopov priamo pre rodičov s deťmi.

Ďalším míľnikom pre ich projekt bol trojmesačný jesenný EDUakcelerátor a stretnutia s mentorom Jozefom Šovčíkom – spoluzakladateľom spoločnosti Visicom, ktorý dnes v občianskom združení FLL Slovensko motivuje mladých pre štúdium technických odborov. Doteraz spolu každé dva týždne preberajú všetko od školení cez pravidlá súťaže pre žiakov až po partnerstvá.

14


foto: Jozef VaĹĄko


Inšpirácie z EDUakcelerátora

KAŽDÁ HODINA JE PRECÍTENÁ AKO V REÁLNOM ŽIVOTE EDUDRAMA Kľúčové bolo, že si veľmi „sadli“ s mentorom Gáborom Bindicsom, ktorý kedysi založil KC Dunaj a dnes stojí za projektmi ako Stará tržnica alebo oživenie Námestia SNP. Vedel rýchlo identifikovať, čo potrebujú, a prepojiť ich s najlepšími ľuďmi v sektore – či už išlo o web, granty alebo právne konzultácie. S Gáborom sa im podarilo vymyslieť, ako sa cez produkt finančne zastabilizovať a ako cez odbornú konferenciu začať rozvíjať národnú platformu dramatickej výchovy.

Pri štarte nášho prvého EDUcampu nebolo ťažké uhádnuť, kto z účastníkov stojí za projektom Dramatická výchova do škôl. Barbora a Veronika z EDUdramy sú živly plné energie, ktoré dramatické techniky hravo zapájajú aj do bežných rozhovorov. Človek sa s nimi ľahko mimovoľne prenesie do škôlky, základnej či strednej školy, kde si deti cez príbehy samy bezpečne vyskúšajú dopad svojich rozhodnutí – či už ide o vzťah s rodičmi, šikanu alebo silu kamarátstva. Žiaci a žiačky si tak rozvíjajú svoju emocionálnu inteligenciu, komunikačné zručnosti a vnímavosť voči okoliu.

Za 2 roky narástli na 24 ľudí. Dnes sú ako EDUdrama minimálne trikrát do týždňa na nejakej škole a ročne urobia po celom Slovensku vyše sto predstavení pre viac ako 2 600 detí. Či už je to základná škola v Pobedime neďaleko Piešťan, základná škola FELIX v Petržalke alebo sú to deviataci z Trstenej, deti hovoria o silných osobných zážitkoch, ktoré im pomáhajú vžiť sa do ostatných – a je jedno, či ide o holokaust, fotosyntézu alebo šikanu.

Keď sme „Edudramáčky“ spoznali, práve rozbiehali svoj divadelný priestor v Novej Cvernovke a premýšľali, ako obnoviť pôsobenie Združenia tvorivej dramatiky, ktoré prevzali od starších kolegýň. Ich cieľom nebolo nič menšie, ako vytvoriť národnú platformu, ktorá by prepájala dôležitých aktérov vo vzdelávaní, kultúre a osvetovej činnosti, a dostať dramatickú výchovu na všetky školy. Ako samy hovoria, keď im už dochádzala sila, prišla Nadácia Pontis.

Združenie tvorivej dramatiky má rozbehnuté spolupráce v rámci V4 a je prizývané k príprave nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy. Zároveň slúži ako zázemie pre učiteľov, ktorých často namotivovali práve workshopy pre učiteľov a predstavenia pre školy.

Rozhodujúcim sa stal náš EDUcamp v júni 2018. Barbora s Veronikou aj vďaka mentorom zistili, že ich zámer je príliš široký a k cieľu sa ľahšie dostanú menšími krokmi. Vypracovali si tzv. biznis canvas a definitívne si uvedomili, že potrebujú komerčný produkt (predstavenia na kľúč pre školy, knižnice či detské tábory; vzdelávacie workshopy pre učiteľov; zážitkové programy pre firmy), ktorý im vytvorí predpoklady na presadzovanie dramatickej výchovy.

Barbora a Veronika už dnes plánujú, ako sledovať dopad, aj kde chcú byť o 3 roky. Vedia, čo majú robiť, vravia len, že sa do toho musia poriadne „obuť“. Mimoriadne je, že grantami pokrývajú iba 20 % nákladov, na zvyšok si už samy zarobia cez predstavenia. EDUdrama a Združenie tvorivej dramatiky tak fungujú v nebývalej symbióze, ktorá môže byť inšpiráciou pre celý občiansky sektor na ceste k udržateľnosti.

O našom trojmesačnom EDUakcelerátore hovoria ako o intenzívnom preplesku šitom na mieru.

16


foto: Gabriel Kuchta


Inšpirácie z EDUakcelerátora

ŠKOLA, Z KTOREJ SA DEŤOM NECHCE DOMOV ZŠ Dubová Učiteľka, ktorá si na chodbe spieva, riaditeľka s dverami dokorán, nápisy nabádajúce k tomu, aby sa žiaci neprestali pýtať. Toto sú bežné obrazy na ZŠ Dubová v Bratislave, ktorá v roku 2018 získala Cenu Generácia 3.0.

Po EDUcampe sa im otvoril celkom nový svet. Podľa ich slov zistili, že sa pohybujú v „bubline“ a aby napredovali, musia viac počúvať aj odborníkov, ktorí majú iný pohľad. Ocenili tiež, že sme ich „nútili“ pozrieť sa na ich projekt cez tzv. teóriu zmeny a zamerať sa aj na sledovanie dopadu. Projekt vďaka tomu získal štruktúru a dovtedy ťažšie uchopiteľné plány na inklúziu nadobudli jasnú podobu.

Dnes je inkluzívnou školou, ktorá uplatňuje individuálny prístup, kladie dôraz na mäkké zručnosti a uprednostňuje tímovú prácu pred klasickým vyučovaním. Výsledkom sú kvalitné vzťahy a spokojní žiaci, ktorí sa rozvíjajú podľa svojich možností a dokážu prijímať seba aj iných.

V EDUakcelerátore sme ZŠ Dubovú prepojili s mentorkou a facilitátorkou Jankou Bernaťákovou, ktorá má dlhoročné skúsenosti z Tatra banky a z change management poradenstva. Janka im veľmi pomohla zlepšiť vzťahy v odbornom tíme aj medzi učiteľmi. Spoločne sa im podarilo vytvoriť prostredie, kde sa nik necíti ohrozený a je nápomocný – bez ohľadu na to, či učí inkluzívne. Sieťovanie škôl spomalila výmena na poste starostu mestskej časti Bratislava-Staré mesto, záujem o spoluprácu pri inkluzívnom vzdelávaní však pretrváva.

Keď autori projektu vstupovali do G3.0, na Dubovej úspešne fungovala integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (poruchy učenia, telesné znevýhodnenie, poruchy autistického spektra, nadané deti). Riaditeľka, špeciálni pedagógovia, psychologička, výchovná poradkyňa a viacero nadšených učiteľov a učiteliek intenzívne pracovali na tom, aby škola nebola „iba“ integrovaná, ale naplno sa premenila na inkluzívnu. Teda takú, kde svoj potenciál naplní každé dieťa – bez ohľadu na to, či má problémy s rodičmi, nerozumie si so spolužiakmi alebo má len zlý deň.

ZŠ Dubová dnes spolupracuje s mnohými odborníkmi, občianskymi organizáciami a vysokými školami. V prvom rade je však inšpiratívnou inštitúciou, kde inklúziou žije štyrikrát viac pedagógov ako na začiatku.

Keď tím okolo riaditeľky Evy Dubeňovej prišiel na náš EDUcamp 2018, škola do vyučovania už dlhšiu dobu zapájala prvky inkluzívneho vzdelávania – reflektívne kruhy, artefiletiku, medzigeneračné sústredenia atď. Chceli však vytvoriť komplexný systém, ktorý by inklúziu pretavil do celkovej stratégie školy, zefektívniť procesy a upevniť vzťahy v pedagogickom zbore. V neposlednom rade hľadali spôsoby, ako sa o skúsenosti podeliť s ďalšími školami.

Škola aktuálne ani zďaleka nedokáže pokryť záujem všetkých rodičov – počet žiakov sa za posledné roky takmer zdvojnásobil. V dohľadnej dobe sa má spojiť so škôlkou a rozšíriť sa o ďalšie poschodie, počet žiakov tak bude naďalej rásť. Podľa riaditeľky Evy Dubeňovej nič nebráni tomu, aby podobne vyzerala akákoľvek škola na Slovensku.

18


foto: Tomáš Halász


EDUpoint Miesto, kde sa stretávajú učitelia, riaditelia, študenti pedagogiky či rodičia, vymieňajú si skúsenosti a zbierajú podnety na zlepšenia vo vzdelávaní. Program sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín a riešení problémov z praxe, ale aj z praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie. Prevádzkujú ho koordinátori, ktorých financujeme prostredníctvom grantov. Každý EDUpoint by mal aspoň 3-krát ročne odprezentovať prístup z Generácie 3.0. Výstupy 2017 EDUpoint Zvolen 15 vzdelávacích podujatí

Žilina

2018 2 nové EDUpointy v Bratislave a Košiciach 34 vzdelávacích podujatí

Poprad

Zvolen

2019 3 nové EDUpointy v Nitre, Prešove a Žiline 14 vzdelávacích podujatí (doteraz)

Košice

Nitra Bratislava

Počet vzdelávacích podujatí

Počet účastníkov

Počet prednášajúcich

Počet projektov z portfólia Generácie 3.0

2017/2018

15

356

15

3

2018/2019

34

744

30

8

2019/2020

14

350

19

2

Spolu

63

1 450

64

13

20


foto: Marek Jančúch

Výsledky

Učitelia v praxi najviac skúšali:

Podľa online dotazníkov účastníkov EDUpointov najviac zaujali témy:

• techniky dramatickej výchovy a skupinové vyučovanie, • poradný kruh s deťmi, • poznatky z workshopu Ako učiť efektívne, • poznatky z workshopu Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde.

• Ako učiť efektívne, • Ako horieť a nevyhorieť, • Poradný kruh v škole a v živote.

42 %

učiteľov pravidelne používa poznatky z EDUpointov

91 %

respondentov odporučilo EDUpoint kolegom

47 %

učiteľov občas používa poznatky z EDUpointov

21


EDUmapa On-line portál pre učiteľov zhromažďujúci kvalitné vzdelávacie prístupy, ktoré prinášajú inovácie do bežného vyučovania. Ponúka tipy na ucelené programy, workshopy pre žiakov a tréningy pre učiteľov. Obsahuje popis aktivít, metodiku, prehľad nákladov a kontakt na realizátora projektu. Výstupy

106

Inovatívnych vzdelávacích prístupov

32

Inovatívnych vzdelávacích prístupov z Generácie 3.0

Vzdelávacie prístupy v 10-tich kategóriách

Na rozšírenie povedomia o EDUmape medzi odbornou aj laickou verejnosťou sme vytvorili blog na denníku SME, kde uverejňujeme rozhovory s učiteľmi, ktorí inovatívne vzdelávacie prístupy využívajú vo svojej pedagogickej praxi. 22


Záverečné podujatie Generácie 3.0 Pre projekty, ktoré úspešne absolvovali ročný program, pripravujeme záverečné slávnostné podujatie. Jeho cieľom je dať organizáciám priestor na prezentáciu svojich výsledkov a posúdenie progresu. Ide však aj o dôležitú príležitosť na spoznávanie a prepájanie sa s inými aktérmi vo vzdelávaní. V rokoch 2017 a 2018 malo podujatie podobu Ceny Generácia 3.0, na ktorej sme ešte na začiatku cyklu G3.0 oceňovali inovatívne vzdelávacie prístupy. 2018

Výstupy Víťazi Ceny Generácia 3.0

Lepšia geografia Lepšia geografia

2017

Rozbehni sa! (Uni 2010) Rozbehni sa! Academy

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa Program rozvoja charakteru a premena gymnázia C. S. Lewisa na inkluzívnu komunitu

Slovenská debatná asociácia Rozšírenie stredoškolského debatného programu

EDUMA Online živá knižnica

Turnaj mladých fyzikov Rozvoj Turnaja mladých fyzikov a Olympiády mladých vedcov

SOVA ChemPlay

ZŠ Dubová, Bratislava Reflexia slobody a zodpovednosti

foto: Tomáš Halász

23


Zastúpenie jednotlivých kategórií medzi víťazmi Ceny Generácia 3.0 a účastníkmi EDUakcelerátora

Osobnosť pripravená na zmeny

Technologické a prírodovedné znalosti

Kariérne a podnikateľské zručnosti

Sociálne a občianske kompetencie

Inovácie v systéme vzdelávania

Bilingválne gymnázium C. S. Lewis

Aj Ty v IT

Junior Achievement

Eduma

LEAF – IRPU

Centrum Slniečko

SOVA

Rozbehni sa! (Uni 2010)

Inštitút pre aktívne občianstvo

Lepšia geografia

DofE

SPy

Nadácia otvorenej spoločnosti

ZŠ Dubová

EDUDRAMA

Turnaj mladých fyzikov

Post Bellum Slovenská debatná asociácia

4

4

2

5

3

Ukazuje sa, že sa nám darí relatívne rovnomerne pokrývať všetkých 5 kategórií zručností, vedomostí a postojov potrebných pre 21. storočie, ktoré sme si zadefinovali na začiatku programu.

Mediálne výstupy

2017 21x

2018 40x

24


EDUmni Absolvovaním cyklu Generácie 3.0 sa organizácie od septembra 2019 zaraďujú do alumni klubu. Členstvom v tejto skupine získavajú prístup k širším aktivitám Nadácie Pontis, školeniam, tréningom, ako aj k príležitosti ďalšieho sieťovania a užšej spolupráce s inými aktérmi, nielen v oblasti vzdelávania, ale aj z biznisu a iných profesií.

Štvrťročné osobné stretnutia členov, ktoré vytvárajú priestor na komunikáciu medzi organizáciami a školami a na zdieľanie skúseností

Pravidelný newsletter, ktorý slúži na vzájomné inšpirovanie sa a informovanie o aktivitách a míľnikoch

Neverejná FB skupina EDUmni, ktorá združuje už takmer 50 ľudí z organizácií a škôl, ktoré prešli EDUcampom alebo získali Cenu G3.0

foto: Tomáš Halász

25


Sledovanie dopadu Nastavujeme kritéria sledovania dopadu pre každý projekt v EDUakcelerátore. Výskumníci vo vzdelávaní pomáhajú organizáciám nastaviť dlhodobý zber dát, učia ich dáta analyzovať a vyhodnocovať, aby boli neskôr schopné efektívne sledovať svoj dopad. Zároveň pomocou dotazníka pre učiteľov sledujeme dopad celého programu. Výskum Výsledky krátkodobých výskumov 8 projektov z ročníkov 2017 a 2018 ukázali čiastočné potvrdenie účinnosti vzdelávacích prístupov.

Minimálne u 6 prístupov však už po krátkodobom výskume konštatovali vysokú obsahovú aj realizačnú kvalitu a odporúčali ich šírenie na ďalšie školy.

Výskumníci vo vzdelávaní nastavili dlhodobý plán, ktorý si však vyžaduje niekoľkoročný systematický zber dát a analýzu, aby bolo možné vyhodnotiť účinnosť vzdelávacích prístupov rigorózne.

Od septembra 2019 výskumníci poskytujú piatim organizáciám približne 200 hodín konzultácií. Pomáhajú im nastavovať dlhodobé sledovanie dopadu a učia ich, ako ho samostatne realizovať a vyhodnocovať.

Prieskum medzi učiteľmi V dotazníkovom prieskume sme sledovali, čo učitelia získali zapojením sa do konkrétnej aktivity v Generácii 3.0 a aký vplyv to malo na ich žiakov z hľadiska správania, motivácie a vedomostí. Dotazníkový prieskum bol realizovaný na 800 učiteľoch. Získali sme 180 odpovedí (22,5 %). Výsledky prieskumu sú podľa nezávislého externého experta aj napriek relatívne malému počtu respondentov spoľahlivé a interpretovateľné. foto: Tomáš Halász

26


95 %

72 %

83 %

67 %

72 %

69 %

33 %

33 %

učiteľov by vzdelávaciu aktivitu v rámci G3.0, na ktorej sa zúčastnili, odporúčalo svojim kolegom

učiteľom aktivita poskytla nové vedomosti o predmete, ktorý vyučujú

učiteľov uviedlo, že ich očakávania od aktivity sa splnili

učiteľov uviedlo, že vďaka aktivite sa zvýšila motivácia žiakov na ich hodinách

učiteľov uviedlo, že vďaka aktivite sa zvýšila ich motivácia učiť

učiteľov uviedlo, že aktivita im poskytla nové didaktické techniky, ktoré ihneď priamo využili vo vyučovaní

učiteľov uviedlo, že aktivita mala veľ ký vplyv na vedomosti a znalosti ich hlavného predmetu/predmetov

učiteľov uviedlo, že aktivita, ktorú absolvovali, mala veľ ký vplyv na vyučovanie medzipredmetových zručností (napr. kreativita, kritické myslenie, riešenia problémov)

34 %

73 %

55 %

68 %

učiteľov uviedlo, že aktivita mala veľ ký vplyv na pedagogické schopnosti týkajúce sa vyučovania ich predmetu/predmetov

učiteľov ktorí v odpovedi označili, že sa im v malej miere darí motivovať svojich žiakov, následne uviedlo, že vďaka aktivite, ktorej sa zúčastnili, sa motivácia žiakov na ich hodinách zvýšila

učiteľov, ktorí označili, že sa im v malej miere darí regulovať rušivé správanie žiakov v triede, následne uviedlo, že vďaka aktivite sa správanie žiakov na ich hodinách zlepšilo

učiteľov, ktorí označili, že sa im v malej miere darí regulovať rušivé správanie žiakov v triede, následne uviedlo, že vďaka aktivite sa zlepšili ich vzťahy so žiakmi 27


Advocacy Vytvárame podmienky pre zavádzanie inovatívnych prístupov do štátneho systému vzdelávania. Sme súčasťou Pedagogicko-organizačných pokynov

Iniciatíva za občianske vzdelávanie Spája občianske organizácie s cieľom uskutočniť konkrétne kroky k lepšej príprave mladých ľudí na občiansky život.

Program Generácia 3.0 je spomínaný v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 ako odporúčaný program pre vytváranie spoluprác s občianskymi organizáciami v oblasti inkluzívneho vzdelávania a scitlivovania detí, žiakov a študentov.

Organizujeme pracovné stretnutia a diskusie World café (január 2018) Spolu 25 členov zahraničnej a domácej poradnej rady, podporovateľov Generácie 3.0 a odborníkov vo vzdelávaní identifikovalo priority v nástrojoch tak, aby v roku 2021 inovatívne vzdelávacie prístupy používalo minimálne 20 % pedagógov a sprievodcov učenia na Slovensku.

Sme súčasťou pracovných skupín V Národnom projekte Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti sme členmi Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport. Podieľame sa na mapovaní občianskeho sektora v oblasti vzdelávania.

Výsledky World café: • redizajn EDUmapy a jej užšie zacielenie na učiteľov,

V spolupráci so Splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti sme zorganizovali fokusové skupiny, ktoré zisťovali potreby občianskych organizácií v téme popularizácie vedy a vytvárania vzdelávacích zdrojov. Cieľom fokusových skupín bolo zadefinovať obsahové podmienky pre budúcu výzvu z EÚ fondov.

• rozšírenie počtu EDUpointov na šesť, • nezámerným výsledkom je vznik Akadémie pre riaditeľov, ktorú spustila naša bývalá spolupracovníčka po odchode z G3.0 do súkromnej firmy.

Sme členmi občianskych platforiem vo vzdelávaní

Stretnutie osobností vo vzdelávaní (máj 2019) Vyše 50 lídrov v oblasti vzdelávania z Českej republiky a Slovenska sa stretlo, aby spoločne posúdili priebeh, úspechy a neúspechy vedúce k systémovým zmenám vo vzdelávaní. Diskusie, aj za účasti ľudí z ministerstva školstva SR, ukázali, že pre naštartovanie zmien vo vzdelávaní je kľúčová podpora riaditeľov a učiteľov súčasne.

Inklukoalícia Poslaním Inklukoalície je spájať učiteľov, rodiny, odborníkov a organizácie, aby intenzívne spolupracovali a spoločne vyvíjali snahy o inkluzívne vzdelávanie všetkých detí na Slovensku – bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné podmienky.

28


Znásobujeme dopad Dopad inovatívnych vzdelávacích prístupov znásobujeme cez nadačné fondy, projekt This is 21 a cez mentoringový program Budúcnosť INAK. Nadačné fondy kompenzačného financovania aktivít vo vzdelávaní (saturuje nedostatočné vybavenie škôl) k rozvojovému (rozširuje nadobudnuté zručnosti) a k transformačnému (má dosah na tvorbu pravidiel v systéme vzdelávania).

Za tri roky sme financovali grantové programy alebo priamo podporovali projekty, ktoré rozvíjajú zručnosti mladých ľudí, alebo systémové zmeny vo vzdelávaní vo výške takmer 1 350 000 eur. Počas rokov 2016 (vznikala Generácia 3.0) a 2019 sa nám podarilo navýšiť cez nami spravované nadačné fondy objem financií na vzdelávacie programy takmer o 384 000 eur, čo je nárast o takmer 394 %.

Nadačné fondy v Nadácii Pontis podporujúce tému vzdelávania:

Pokiaľ ide o typ podpory, v porovnaní s posledným celoslovenským prieskumom za rok 2015 (Mapa firemnej filantropie) sme prešli od

Celoslovenský prieskum za rok 2015

• Accenture

• Embraco

• Slovak Telekom

• Pixel Federation

• Bekaert

• Johnson Controls

• Axa

• PSA Peugeot

Analýza poskytnutých grantov z nadačných fondov v Nadácii Pontis 2017 – 2019

6%

20 %

21 %

46 %

59 %

Kompenzačné financovanie

48 %

Rozvojové financovanie

Transformačné financovanie

Celoslovenský prieskum za rok 2015

59 %

21 %

20 %

Analýza poskytnutých grantov z nadačných fondov v Nadácii Pontis 2017 – 2019

6%

48 %

46 %

29


foto: archív Nadácie Pontis

This is 21 Projekt, v rámci ktorého sa osobnosti zo sveta biznisu vracajú na svoje stredné školy po celom Slovensku a rozprávajú študentom svoj vlastný príbeh. Cieľom je mladých ľudí motivovať, aby na sebe pracovali a zamerali sa na rozvoj niektorej zo zručností potrebných pre život v 21. storočí. V doterajších dvoch ročníkoch sa už 130 osobností na vyše 100 školách podelilo o svoje skúsenosti s približne 6 000 študentami. Viacerí lídri pokračujú v podpore svojich škôl aj po skončení projektu. This is 21 zároveň pomáha propagovať G3.0 a upriamovať pozornosť učiteľov aj študentov na potrebu rozvoja inovatívneho vzdelávania na školách. Predstavuje im lídrov z biznisu a ich svet, v ktorom na dosiahnutie úspechu nestačia len vedomosti.

Budúcnosť INAK Mimoškolský mentoringový program, ktorého cieľom je zapájať a rozvíjať aj deti zo sociálne znevýhodnených komunít. Program sa v mnohom inšpiroval práve skúsenosťami z Generácie 3.0 a svojimi aktivitami znásobuje šírenie inovatívnych vzdelávacích prístupov. Projekty z portfólia G3.0 majú možnosť šíriť svoj prístup priamo v centre Budúcnosť INAK, podieľať sa na tvorbe obsahu alebo mentorovať žiakov. Okrem toho spolupracujú na príprave školení pre študentov pedagogiky – tiež budúcich mentorov. Z dizajnu Generácie 3.0 program preberá princíp medzipredmetovosti – dôraz sa kladie hlavne na to, aby boli jednotlivé bloky obsahovo aj formálne prepojené a učené v súvislostiach. Zároveň vychádza zo zručností pre 21. storočie, na ktoré sa zameriava aj G3.0.

foto: Martin Kopál – Fourstudio

30


Nebojíme sa inovácií Generácia 3.0 bola od svojho štartu v roku 2017 dizajnovaná ako komplexný program zlepšujúci vzdelávanie na Slovensku. Učitelia a učiteľky sa v tom období zhodovali, že je potrebné posilniť status učiteľa a dosiahnuť, aby verejnosť vnímala vzdelávanie ako dôležitú hodnotu.

Zároveň sa ukázalo, že pre splnenie nášho cieľa nie je nevyhnutné, aby sme realizovali tak časovo a finančne náročné výskumy. Výskumníci vo vzdelávaní preto v druhom roku pripravili pre vybrané projekty dizajn ideálneho výskumu a krátku štúdiu s odhadom prínosov a nákladov. V čase, keď sme prechádzali od ceny k celoročnému programu, sa nám začali EDUakcelerátor a sledovanie dopadu rozchádzať. Niektoré aktivity sa prelínali, iné sa robili duplicitne alebo na seba logicky nenadväzovali.

S týmto cieľom sme vytvorili Cenu Generácia 3.0. Vyhľadávali a oceňovali sme inovatívne vzdelávacie prístupy, formujúce zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí. A tým najlepším sme ponúkli ad hoc pomoc odborníkov z biznisu a vzdelávania, ktorí im pomohli s efektívnym nastavením prístupu a šírením do ďalších škôl.

Výskumníkov sme tak v ročníku 2019/2020 postavili do roly konzultantov, ktorí počas akcelerátora účastníkov učia, ako majú sledovať dopad. Vďaka tomu budeme mať na konci silnejšie organizácie, ktoré budú mať zručnosti a know-how, ako na to.

Od ceny k celoročnému programu V priebehu dvoch rokov vznikli ďalšie ocenenia a programy, ktoré pozitívne menili vnímanie vzdelávania. V takomto prostredí sme usúdili, že pre náš cieľ – zasiahnuť kritickú masu učiteľov, ktorí by používali moderné vzdelávacie prístupy – potrebujeme ešte viac posilniť kvalitu a šírenie už existujúcich vzdelávacích projektov.

Naučili sme sa, že keď v tak komplexnom programe meníme jednu z kľúčových častí, je nevyhnutné automaticky prispôsobiť aj tie ostatné a dbať na to, aby smerovali k spoločnému cieľu. Inovácie v občianskom sektore

Jednorazové ocenenie a priebežnú pro bono pomoc sme zmenili na ročný program, ktorého výstupom sú projekty pripravené na šírenie do ďalších škôl. Organizáciám a školám sme začali poskytovať komplexnú strategickú podporu v personálnych otázkach, pri komunikácii alebo pri premýšľaní o udržateľnosti. Kľúčovou súčasťou programu sa stali EDUcamp a EDUakcelerátor.

V Generácii 3.0 prinášame cez podporu kvalitných projektov vzdelávacie inovácie do škôl. Zároveň zavádzame inovácie aj do fungovania samotných organizácií a škôl – učíme ich, ako si organizovať čas, manažovať ľudí či sledovať dopad. Uvedomili sme si, že kým v biznisovom prostredí fungujú podobné inovácie už dlhšie, v občianskom sektore ešte nie sú plne zabehnuté. Ukázalo sa, že najmä v téme sledovania dopadu sme „predbehli dobu“ a prišli do nepripraveného prostredia. Považujeme preto za dôležité venovať dostatok pozornosti aj tomu, aby ľudia v organizáciách rozumeli, že poctivý výskum a zber dát nie je nutným zlom, ale kľúčom k zvyšovaniu ich dopadu.

Sledovanie dopadu Posun od ceny k celoročnému programu mal vplyv aj na sledovanie dopadu. Pôvodný dizajn programu rátal so sledovaním ocenených projektov – chceli sme vedieť, či naozaj rozvíjajú zručnosti, vedomosti alebo postoje mladých ľudí. Naše skúsenosti z prvého roku však ukázali, že vo viacerých prípadoch nestačí na poctivý zber dát ani rok.

31


Zapojené organizácie a školy

foto: archív Nadácie Pontis

ABC – ACADEMIC BUSINESS CLUSTER AJ TY V IT BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM C. S. LEWISA CEEV ŽIVICA CENTRUM SLNIEČKO CREATIVE INDUSTRY KOŠICE DOFE EDUDRAMA EDUMA ETP SLOVENSKO GYMNÁZIUM VILIAMA PAULINYHO-TÓTHA INŠTITÚT PRE AKTÍVNE OBČIANSTVO JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO LEAF LEARN2CODE LEPŠIA GEOGRAFIA NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU NENÁPADNÍ HRDINOVIA OZ EDUSTEPS OZ TEAM POST BELLUM SK ROZBEHNI SA! (UNI2010) SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA BÝVALÝCH URŠULÍNSKYCH ŽIAČOK A ŽIAKOV SLOVENSKÁ DEBATNÁ ASOCIÁCIA SOVA SPY SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA TROJRUŽA TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV V.I.A.C. – INŠTITÚT PRE PODPORU A ROZVOJ MLÁDEŽE VĹČATÁ.SK ZŠ DUBOVÁ

32


Ďakujeme

foto: Tomáš Halász

INDIVIDUÁLNI MENTORI V EDUAKCELERÁTORE NINA ALEKSIEVA JANKA BERNAŤÁKOVÁ GÁBOR BINDICS SNEŽANA ĎURICOVÁ JAN GREGOR MICHAL JUHÁS MARTINA KRÁLOVÁ ZUZANA LAZIŠŤANOVÁ BRAŇO ONDRÁŠIK LUCIA PAŠKOVÁ KATARÍNA REMIÁŠOVÁ ZUZANA REĽOVSKÁ JOZEF ŠOVČÍK PAVOL VARGA LEKTORI A EXPERTNÍ PRO BONO KONZULTANTI BRANISLAV ANDREANSKÝ GRIGOR AYRUMYAN MIKULÁŠ BANČI MATÚŠ BAKYTA MICHAL BELEJ VLADIMÍR BURJAN ANDREA COCHEROVÁ PETER DRÁĽ DANIEL DURIŠ MAREK FANO SIMONA FIABÁNE MATEJ FTÁČNIK MARCELA HAVRILOVÁ VANDA HLAVÁČKOVÁ MARTIN HOLÍK PAVEL HRICA ANNA CHLUPÍKOVÁ DALIBOR JAKUŠ ALENA KANABOVÁ PETER KOLESÁR MARTINA KOLESÁROVÁ JANA KONTÚROVÁ MICHAL LACO HELIODOR MACKO MARTIN MAJLING JANA MALAGA EDUARD MARČEK MICHAL MAXIAN DUŠAN MEŠKO KATARÍNA MOLNÁROVÁ PATRIK PAUKO FERO PAULINY IVAN PAVLOV MARTIN PROVAZNÍK SASKIA REPČÍKOVÁ JANA RIEČANSKÁ TOMÁŠ ROSPUTINSKÝ ZUZANA SCHALEKOVÁ ZDENĚK SLEJŠKA ZUZANA SUCHOVÁ LENKA SUROTCHAK MÁRIA SZTAROVICS MARTIN ŠANTA LUCIA ŠICKOVÁ MATEJ ŠIŠKOVIČ NAĎA URBANOVÁ JANA VLAŠIČOVÁ VÝSKUMNÍCI VO VZDELÁVANÍ JANA FÚSKOVÁ ROMANA KANOVSKÁ MARTIN KANOVSKÝ LUCIA KOVÁČOVÁ MARTINA KUBÁNOVÁ MARTIN KURUC IVAN LUKŠÍK SIMONA OĽHOVÁ ZUZANA PETROVÁ MARTIN POSCH ANDREJ SALNER LUKÁŠ VAŠKO

33


Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu.

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou

34


www.nadaciapontis.sk | www.generacia30.sk

Spracovali: Dominika Hroššová, Norbert Maur Grafická úprava: Tibor Krátky Textová úprava: Fero Pauliny Dátum vydania: 12/2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.