Page 1


Úvodem

V roce 2013 začalo naplno fungovat vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada, díky němuž jsme nejenom my, ale i kolegové z dalších významných ekologických organizací získali perfektní zázemí pro naši práci. Zároveň jsme si ověřili, že ukázková ekologická řešení a sdílení praktických zkušeností z provozu pasivních objektů na Údolní jsou ve vzdělávání a inspiraci daleko účinnější než sebelepší kurzy a publikace. Do nově otevřeného areálu zavítalo během roku 2013 kolem 9000 návštěvníků od těch nejmenších přes školní skupiny, seniory až po firemní nebo zahraniční zájemce o ekologické stavění. Po celý rok jsme se naplno věnovali našim hlavním tématům – ekologickému vzdělávání, šetrné mobilitě, veřejným prostranstvím, vodě, stromům, šetrné turistice a samozřejmě grantové podpoře projektů neziskovek, obcí, škol a dalších partnerů. Velké úsilí a profesionální kapacitu jsme věnovali administrativě Blokového grantu pro NNO ze švýcarské pomoci a přípravě grantového schématu pro NNO financovaného z fondu Evropského hospodářského prostoru. Zejména díky těmto prostředkům jsme udrželi celkový objem poskytnutých grantů na vysoké laťce – téměř 50 milionů korun. Děkujeme všem našim dárcům i partnerům, pracovníkům naší nadace i členům správních orgánů, díky nimž můžeme i nadále pomáhat lidem pečovat o životní prostředí.

Miroslav Kundrata ředitel Nadace Partnerství

Jiří Francek předseda správní rady Nadace Partnerství


Kdo jsme?

ǟǟ udělujeme granty ǟǟ poskytujeme odborné služby ǟǟ vzděláváme děti i dospělé ǟǟ přenášíme zahraniční know-how ǟǟ organizujeme osvětové kampaně Jsme součástí mezinárodní organizace Environmental Partnership Association.

Co chceme?

ǟǟ posilovat aktivní přístup komunit v péči o životní prostředí a roli občanské společnosti ǟǟ motivovat firmy k odpovědnému chování ǟǟ prosazovat rovnocenné partnerství neziskového sektoru, veřejné správy a byznysu

str.  2—3

ǟǟ inspirovat odbornou veřejnost využíváním moderních šetrných technologií a obnovitelných zdrojů


Naše témata

Veřejná prostranství

Zklidňování dopravy a bezpečné cesty do škol

Zeleň ve městě a v krajině

Hospodaření s vodou

Šetrná turistika Obnovitelné zdroje energie Cyklistika a pěší doprava

Zelené stavění

Zapojování veřejnosti do rozhodování

Ochrana přírody a kulturního dědictví Společenská odpovědnost Vzdělávání


Naši lidé

str.  4—5

Správní rada Nadace Partnerství

Jiří Francek – předseda SR Monika Kašparová – místopředsedkyně SR Petr Hlobil Jitka Klinkerová Čestmír Klos Blanka Malinová Andreas Beckmann Blažena Hušková Zdeněk Hotař Jan Dungel Ladislav Miko Petr Dobrý

Dozorčí rada Nadace Partnerství Jiří Hartmann – předseda dozorčí rady Jaroslav Kratochvíl Jiří Hrbáček


Tým Nadace Partnerství

Vedení Nadace Partnerství Miroslav Kundrata, ředitel Tomáš Růžička, výkonný ředitel Markéta Janíčková, finanční ředitelka Michal Veselý, ředitel rozvoje Petr Kazda, obchodní ředitel, ředitel Partnerství, o.p.s.


Kde a jak pomรกhรกme?


Kde a jak pomáháme?

Otevřená zahrada ǟǟ hravá zahrada: 12 výukových stanovišť na téma přírodních živlů ǟǟ pasivní dům: komentované prohlídky unikátní stavby ǟǟ poradenství: sídlo významných environmentálních organizací ǟǟ vzdělávání: semináře a výuka pro děti i dospělé ǟǟ pronájem: netradiční prostory pro semináře a konference ǟǟ kultura: tematické akce a výstavy

duben Slavnostní otevření Otevřené zahrady proběhlo symbolicky na Den Země a přilákalo 1000 návštěvníků.

str.  8—9

říjen Vyřezávání z dýní, degustace netradičních dýňových pokrmů i zábavné aktivity na interaktivních stanovištích Otevřené zahrady, to vše si u nás na Dýňové slavnosti užilo 700 návštěvníků.


V atraktivním prostředí Otevřené zahrady pořádáme konference, semináře nebo workshopy.


Kde a jak pomáháme?

Veřejná prostranství ǟǟ 35 facilitací veřejných setkání ǟǟ 19 vzdělávacích seminářů ǟǟ 12 kulatých stolů pro místní akční skupiny ǟǟ více než 500 prodaných tematických knih o veřejném prostoru ǟǟ 9 e-learningových programů na www.prostranstvi.cz ǟǟ organizace konference Město pod pokličkou ǟǟ realizace cyklu praktických seminářů Hybatelé komunit ǟǟ metodické vedení grantového programu Sídliště žije Nadace OKD ǟǟ vydání publikace PROSTORY: Průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství ǟǟ realizace diskuzních fór a happeningů projektu REpublic Brno

duben–červen Vzdělávacím cyklem seminářů Hybatelé komunit prošlo téměř 200 aktivních účastníků.

str.  10—11

květen V Brně se slavil historický první svátek „Dne města“. Nenásilnou formou poukázal na změny, které by byly ku prospěchu občanů a jejich života v souladu s lepším životním prostředím.


listopad Na prvním diskuzním fóru REpublic Brno se debatovalo o nejpalčivějších tématech brněnského veřejného prostoru.


Kde a jak pomáháme?

Stromy, voda a krajina ǟǟ 28 grantů na výsadbu stromů v celkové výši 528 tisíc Kč ǟǟ pomoc při vysázení 1134 stromů ǟǟ ošetření 21 významných stromů certifikovanými arboristy v projektu Zdravé stromy pro zítřek ǟǟ 19 grantů v celkové výši téměř 864 tisíc Kč na podporu odpovědného zacházení s vodou ǟǟ vyhlášení výsledků 1. ročníku studentské soutěže zaměřené na inovativní projekty hospodaření s vodou ǟǟ 36 tisíc lidí hlasovalo v anketě Strom roku ǟǟ 45 tisíc hlasujících z celého světa v internetové anketě Evropský strom roku ǟǟ 675 závodníků RunCzech přispělo na výsadbu a ochranu stromů

říjen

str.  12—13

Stromem roku se stal Dub ochránce z Višňové, který svým kmenem pomohl při povodni.

březen Poprvé jsme ocenili tři studentské nápady na lepší zacházení s vodou v soutěži Pro vodu.


foto: Lenka Grossmannová

foto: Lenka Grossmannová

Podporujeme sázení stromů – díky našemu grantu například mohli sázet stromy v Jemnici na Vysočině.


Kde a jak pomáháme?

Šetrná turistika a cykloturistika ǟǟ 14 grantů na rozvoj zelených stezek Greenways v celkové výši 600 000 Kč ǟǟ více než 3000 účastníků 10 cykloturistických akcí v seriálu Krajem vína na Moravských vinařských stezkách ǟǟ propagace 1000 zařízení s certifikací Cyklisté vítáni ǟǟ 5 interpretačních jízd po stezkách Greenways ǟǟ propagace 3 Festivalů otevřených sklepů a akce Víno z blízka se zapojením 120 vinařství a účastí přes 4000 lidí

květen Tradiční cyklistická akce Týden na kole se tentokrát jela po nově vyznačené dálkové trase EuroVelo 9 na jižní Moravě.

str.  14—15

Podporujeme rozvoj Labské stezky i dalších zelených stezek Greenways.

jaro–podzim Seriál cykloturistických akcí Krajem vína představuje jižní Moravu ze sedla kola.


Kde a jak pomáháme?

Doprava ǟǟ 1 milion korun vyčleněn na podporu bezpečných cest do škol ǟǟ rekordní počet 53 projektů přihlášených do celostátní soutěže Cesty městy ǟǟ pilotní projekt Plán mobility pro Český technologický park v Brně ǟǟ vítězství v soutěži Evropské komise s kampaní Týden mobility ǟǟ více než 600 účastníků zapojených v Brně do kampaně Do práce na kole ǟǟ 42 škol a 200 fotografií přihlášených do celostátní fotosoutěže Chceme být vidět ǟǟ realizace Týdne mobility v areálu ČTP Brno

str.  16—17

Díky soutěži Na zelenou byl v Meziboří upraven přechod pro chodce, aby byla cesta do školy bezpečnější.

říjen V rámci kampaně Týden mobility v Brně byla k zapůjčení i elektrokola.


září Jedním z vítězů soutěže Cesty městy 2013 se stala lávka pro pěší a navazující cyklostezka v Semilech.


Kde a jak pomáháme?

Zahraniční spolupráce Společně se čtyřmi sesterskými organizacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku tvoříme mezinárodní organizaci Environmental Partnership Association (EPA), zaměřenou na podporu aktivit směřujících k ochraně životního prostředí, místních komunit a společnosti. Jsme součástí Evropské cyklistické federace, Evropské asociace stezek Greenways i Business Leaders Forum.

Evropský strom roku www.treeoftheyear.org Společně s našimi partnery jsme loňský rok zorganizovali třetí ročník mezinárodní ankety Evropský strom roku. Vítězem se v konkurenci dalších pěti stromů stal maďarský platan z obce Eger.

str.  18—19

Slavnostního vyhlášení v Evropském parlamentu se zúčastnilo 200 významných hostů Český zástupce, Lípa z Novodvorské aleje, se umístil na 5. místě.


foto: Lenka Grossmannová

Do ankety se zapojilo celkem 6 stromů z 6 evropských zemí. Celkem bylo přijato 45 137 hlasů.


Finanční zpráva Partneři


Finanční zpráva

Podpořené projekty v roce 2014 Celkem Počet podpořených projektů: 116 Rozdělená částka: 49 546 458 Kč

Zeleň ve městě a v krajině 528 160 Kč 28 grantů

Hospodaření s vodou 863 758 Kč 19 grantů

Cena Josefa Vavrouška Environmentální 40 000 Kč výchova 1 grant 460 000 Kč 9 grantů Šetrná turistika 600 000 Kč 14 grantů

str.  22—23

Zklidňování dopravy 870 126 Kč 16 grantů

Blokový grant pro nestátní neziskové organizace 46 184 414 Kč 29 grantů


Finanční zpráva

Výkaz zisků a ztrát

v tis. Kč k 31. 12. 2013

Náklady Materiálové náklady Služby Osobní náklady

2 404 8 129 13 241

Daně a poplatky

16

Členské příspěvky

34

Ostatní náklady

5 061

z toho odpisy

4 259

z toho prodané cenné papíry a vklady, finanční náklady Náklady celkem

626 28 885

Výnosy Nadační dary Dotace Výnosy z vlastní činnosti Výnosy z finančního majetku z toho tržby z prodeje cenných papírů a podílů Ostatní výnosy z toho zúčtování fondů Výnosy celkem Výsledek hospodaření

4 922 10 198 8 869 722 624 4 177 4 090 28 888 3


Finanční zpráva

Rozvaha

v tis. Kč

k 1. 1. 2013

k 31. 12. 2013

154 771

166 975

AKTIVA Stálá aktiva Oběžná aktiva

167 515

75 782

Aktiva celkem

322 286

242 757

209 342

219 976

PASIVA Vlastní zdroje

str.  24—25

z toho výsledek hospodaření 2013

3

Cizí zdroje

112 944

22 781

Pasiva celkem

322 286

242 757


Finanční zpráva

Vývoj nadačního jmění v mil. Kč 200

nadační jmění celkem

171,41 mil. Kč (2013)

nadační investiční fond

150

ostatní

100 50

13 20

12 20

11 20

10

09

20

08

20

20

07 20

06 20

05 20

04

03

20

20

02 20

01 20

20

00

0

Vývoj schválených nadačních příspěvků v mil. Kč 60 49,55 mil. Kč (2013)

50 40 30 20 10 13 20

12 20

11 20

09

10 20

20

08 20

07 20

06 20

05 20

04 20

03 20

02 20

00

01 20

20

19 99

0


Partneři

Děkujeme všem, kteří nás podporují!

str.  26—27

Největší firemní dárci a partneři


EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

Evropský fond pro regionální rozvoj

vzduch a přírodu

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Největší poskytovatelé dotací a grantů EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

Evropský fond pro regionální rozvoj

vzduch a přírodu

OPERAČNÍ PROGRAM

OPERAČNÍ PROGRAM

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

Fond soudržnosti

vzduch a přírodu

Fond soudržnosti

vzduch a přírodu

OPERAČNÍ PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Evropský fond pro regionální rozvoj

vzduch a přírodu

OPERAČNÍ PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Evropský fond pro regionální rozvoj

vzduch a přírodu

OPERAČNÍ PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Fond soudržnosti

vzduch a přírodu

O P Epoděkování R A Č N Í P R O G R A M patří EVROPSKÁ UNIE Pro vodu, Další velké ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Fond soudržnosti vzduch a přírodu d našim individuálním dárcům, hlavně běžcům RunCzech a dárcům do nadačního jmění d všem dobrovolníkům, zvláště zaměstnancům IBM Delivery Centre Brno, kteří pravidelně pomáhají s obnovou Otevřené zahrady

Úplný seznam firemních dárců a partnerů i poskytovatelů dotací a grantů je uvedený v podrobné výroční zprávě na www.nadacepartnerstvi.cz.


Kontakt

IČ: 457 73 521 DIČ: CZ 457 73 521

Pomozte nám zlepšovat životní prostředí! Jak? ǟǟ staňte se naším partnerem ǟǟ přispějte jednoduše on-line ǟǟ přispějte svými službami a know-how ǟǟ kupte si některý z našich dárkových poukazů Pomozte na www.nadacepartnerstvi.cz

koncepce a grafická úprava: František Eliáš, foto: archiv Nadace Partnerství (pokud není uvedeno jinak) nápisy a kresby: zaměstnanci a členové správní a dozorčí rady Nadace Partnerství

Nadace Partnerství Údolní 33, 602 00 Brno tel. 515 903 111 partnerstvi@nap.cz www.nadacepartnerstvi.cz


Výroční zpráva Nadace Partnerství 2013  
Výroční zpráva Nadace Partnerství 2013  

Výroční zpráva

Advertisement