Page 1

Zpráva o činnosti za rok 2000

Výbor dobré vůle Nadace olg! Hauloué


poslání narlace - Nadace 0lgl Havlové zaJožila paní Olga Havlová (1933*199ó), pnmí manželka prezidenta Českérepubtiky, k obecně prospěšnému cíli pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepřízniý zdravotní a sociální stav těžko včleňujído společnosti a nemohou se o sebe postarat

Výbor dobré vule

bez pomoci druhých.

Posláním nadace je podpora občanské společnosti. Nadace poslrytuje příspěvky nestátním neziskorryím organizacím, které vyvíjejíčinnost

v oblasti zdravotní, sociální, humarritární a vzdéLávací, i jednofliqfin občanům,

pokud jsou určeny lidem se zdravotním postižením, opuštěným dětem, nemocn5ím a starším občanůmprojejich důstojnézačlenénído společnosti.

- Nadace 0l5l Havlové každoročně uděluje Cenu Havlové a podíIíse na programech podpory a ochrany lidských práv.

Výbor dobré vule

0i5l

Nadace získává finančnía věcné dary od domácích a zahrantčních drá.rců

ve formě grantů nadací, z dědichí, z výnosů vlastní}ro jmění a z benefičních

akcí. Na základé příznivého hodnocení dosavadní činnosti získďa nadace příspěvek ve výši 24 474 000 Kč z Nadační}roinvestičního fondu, ktery byl v roce 2000 registrován jako součást nadačnírojméní.Z qínosu uvedené částlq/ nadace každoročně podpoff nejlepší projekťy v sociiální a humanitiá.nrí oblasti, V roce 2001 budou financovány projekty na podporu dětí a dospětých se zfuavotním postřením a osob, lrteré jsou ohroženy sociáním vyloučením. Významnou pomoc píi získávání finančníchprostředků a důležitých kontaktů pos\rtují sesterské organizace Výboru dobré vule - Nadace 0lgl Havlové v zahraničí.


Čiověk se Nikdo mult!§li§&§ ale všec§ry4l§titěšil. Tady jsem,iá!,,řře

pňšel jsem Jsem tu

j!!i,,,,,,,,,,,]

dobřei::l]]]]]l],

Narodil jsem §é:,ť]§ Ve slušném stol§t§i: Nevedu nráhodorr,*iij

Luduíh


Obsah poslání nadace

1

Novému tisíciletído vínku - Ludvík Aškenazy: Křik

2

Dopis předsedkyně správní rady

4

Co přinesl rok 2000

5

Iakžádat nadaci o grant

l

Pravidla pro rozdělování nadačníchpříspěvků z qýnosů NIF

9

Pro;ekty Výboru dobré vůle - Nailace Olry Havlové:

. zďravohictvi . Sociální, zdravotně sociální a hrrmanitár:ú

10

programy

. Projekty

na podponr a ochra.nu liilsdých práv

Sesterské organizace Cena

11

"74

o Projekty na podporu vzdé|ání

,,

15

-77

0l5l Havlové

,20

Poděkoviání našin sponzorům a ttárcům

,26

Zv|áštní poděkování

33

Příspěvky 10 000 Kč a více

,35

Zptáva o hospodďení

,43

Zpráva auditora zakJaďní tlata o nadaci

42

44

3


Vóžení břátelé, od založení Výboru dobré uůle - Nadace 0lgg Hauloué uPlynulo

deset let a u těchto dnech si PříPomínáme Póté uýroď úmrtínašízahladatelhg. Dílo, hteré Paní )lga zaPočala, bylo Postaueno na oPraudu nosných zóhladech.

Myšlenha začlenění lidí se zdrauotním Postižením, nemocných, staních a obuštěnúch do sPolečnosti se stala uedouďm tématem EuroPshé sociólní charty. Nestdtní nezishoué organizace, hteré nadace PodPoruje, se lrosazují bři reformě ueřejné sPrduy u ČeshérePublice i u Procesu PřiPojoudní h zemím EuroPshé unie a stalg se

již neodmgslitelnou součdstížtuota našísPolečností.

Předhlóddme Vim zPróuu o ánnosti našínadace u roce 2000. Těší nás, že mdme stáIý ohruh ddrců, hteří naši ánnostfinančně zajišhtjí.Bez nich bgchom nemohli ughouět občanůma občanshým sdružením obracejíďm se se suými žódostmi na Výbor dobré uůle - Nadaci Olgy Hauloué u nejniznějších situaďch. O tom Pojednduó naše VýročnízPrdua. Našim dórcům a dobrouolným sPoluPracouníhům Posífuime srdečnédíhg a břejeme jim zdrauí a úsPěch.

Na Počdthu nouého tisíciletíjsme se ďtih trochu zashočenímírou očehdudní čehosínouého, a to nejen u sebe, ale i u suého oholí. Ať nós hlauně neoPustí schoPnost rozlšouat uěci dobré od zlých a odhodlání zlo dobrem Přemóhat.

srdečně vaše

irj .,]

l:

z

.i

i;

ba*w W**"|

Dana Němcouti Předsedhgně sPrduní rady Výboru dobré uůle - Nadace Olgg Hauloué

V

haze,

u únoru 2001

4


Co přinesl rok 2000 . oslarry desátého výročízaloženíVýborudobré vůle -Nadace 0lglHavlové . udělení ceny Olry Havlové ve Španělskémsále pražskéhohradu

.

za přítomnosti prezidenta republiky Václava Havla a jeho choti Dagmar šestý Benefiční koncert dobré vule pod záštitou prezidenta republiky

Václava Havla o páté s etkán í z ahr aničníchs e ste rských or ganiz ací v P r aze

. třetí Den dobré vule v praze a dalšíchdvaceti městech . otevření Domova dobré vůle pro dospělé s kombinovanými vadami v Kladně - Nouzově . otevření Domova 0lgl Havlové pro pěstounskou rodinu v Hutisku - Solanci . otevření Domova pro staršíobčany v obci spytihněv . otevření integračních bytů pro uprchlfl<y v Praze - Kolowatech . stíracíloterii setřen á slzave prospěch Domovů na půli cesty pro opuštěné o

mladé lidi qistavu rukodělných rýobků obyvatelek ÚSP Solenice v Malé galerii U Uranie

. autorskou výstavu s aukcí Malé viá.nočnívěci v Obecním domě . benefičníkoncett5l: Ikáovského Liverpoolského orchestru v rámci

Pražskéhojrav Praze a Ostravě, mužskéhopěveckého sboru SI-TARD z Holandska v Niá.rodním muzeu, dětslqích sboru v Láaních Bělohrad a lqrtaristů při mezinárodním festiva]u Kytara napříčžánry . vydání knihy Černobílýživot

Vyznamenání Výbor dobré vůle - Nadace Olry Havlové získal ocenění katedry sociál-

nípráce FF UK Zavýznamnou podporu rozvoje sociálních aktivit v Českérepublice

Kulaté stoly . Setkání svépomocných organizací žen s rakovinou

prsu na téma:

Vztah lékaře a pacientky . II. setkání zástupců círl<lli a charitativních orgaaizací poskytujících sociální a zdravotné sociální služby na téma: Účelová zaňzení círL<lrí ajejich priority v roce 2000 . Téma: komerčnísexuání znelžívánídétí

. Téma: zaměřeno na děti, aneb dětský domov či pěstounská rodina?


Zúčastnilijsme se . . . . .

mediální kampaně 30 dní pro občanský sektor pnrní konference nadací Českérepublilry semináře o důsledcích vstupu ČR ao Bu v sociální oblasti veletrhu REHAPROTEX v Brně podpory reformy sociálních služeb ministerstva práce a sociáních věcí prostřednictvím Stáé komise oborové konference nestátních neziskových orgastízací působícíchv sociální a zdravotné sociání oblasti (SKOK) . rozvoje podnikového dárcovshí prosťednichím Fóra dárců v Českérepublice

Rozloučili jsme se s pňtelem Klementem Lukešem (2.listopadu 2000), ktery s paní Olgou zakláda]Výbor dobré vule a 28. ffjna 2000 obdržel zrukotl prezidenta

Yáclava Havla na Pražskémhradě Medaili za zásllhy. Vděčíme mu zamnohé. R.I. P.


Granťy poskytujeme občanským sdružením, charitativním institucím, obecně prospěšn3ím společnostem, školám, obcím a fyziclrým osobám rryílučně na projekty, které obsahuje tato rryíročnízpráva. Žádosti mohou zájemcipodávat celoročně s rrýjimkou projektu Sasakawa Asthma Fund, Fondu vzdá,énía Salzburslgích semintřů, které se vyhlašují veřejně s uvedením termínu pro podání žádostí, Uzávérka Sasakawa Asthma Fund je 31. ledna. Uzávérka Fondu vzdělání jevždy 15. února a75. září. Nadace napožádání zašIe příslušný formulá.ř. Sa]zburské semináře mají uzávérl<y vždy 75. bíezna, 15. čenna, 15. listopadu

a 15. prosince.

Flzické osoby ve své žádosti uvedou, oč žádajía důvod, kvuli kterému si nemohou svoji poďebu zabezpečitbez pomoci nadace. Jedná-li se o pořízenr věci nebo služby, uvedou její cenu, kolik z této ceny mohou uhradit sami a jaké příspěvky mají pňslíbeny z jiných, zdroji, napřfl<lad od obce, zdra-

votní pojišťovnynebo odjiných nadací. V příloze k dopisu uvedou skutečnosti rozhodné pro posouzení žádostí, zejména potvrzení o úhrnnémpříjmu rodiny v up\mutém kalendářním roce s uvedením počtu jejích členů.Dáe pak podle okolností kopii lékařské zprávy, rozhodnutí orgiá.nů státní správy a samosprávy, soudů a jiných

institucí.

Naše nadace neposkytuje příspěvky fyzíclrým osobám na umoření dluhů, na úhradu léčbyv soukromých zdravotncl<ych zŇíz,eních, na nákup osobních

automobilů, perličkoých koupeií, čističekvzduchu a vysavačůprachu. Právnické osoby se ve své žádosti stručně představí, uvedou, oč žádají a v jakém stavu je projekt, na ktery příspěvek požadují. Přitom uvedou požadovanou finančníčástku a příspěvky, kteréjížzískaJi nebo které mají přislíbeny z jiných zdrojů. Pruvodní dopis musí bfi podepsiá.n statutárním zástupcem organizace. K dopisu při\ožížadatelstandardně zpracovaný humanitární projekt. Ten musí obsahovat zejména charakteristiku cílovéskupiny a cílů,kterych má být projektem dosaženo, dáe časorryíplán projektu, prostředlry k jeho dosaženía osoby odpovědné zajeho uskutečnění. Vítáme, pňloží-ližadatel statut organizace a stanovisko města či obce k reaJizaci projektu. Nesmí chybět podrobný r ozpočet projektu. U žádostj o příspěvek na investice je nutné doložit majetkoprávnívztahy organizace k objektu, v němž se projekt uskutečňuje.


Naše nadace neposlrytuje příspěvlry na úhrady dluhů a příméprovozní nákiady organizací. Žádostí projednává sprár,ní rada nadace, která zasedá desetkrát ročně. Pň po suzován í žádo stí vy cháaí z finančníchmožno stí nadace, potřebnosti žadatele a kvality projektu. O rozhodnutí sprár,ní rady je žadatel informován písemně nejpozději do dvou týdnů od jejflro zasedání. U nadačníchpříspěvků nad 10 tis. Kč uzavírá VDV s obdarovaným darovací smlouvu.

8


Nejméně 80 o/o z r4rnosu jmění získanéhoz NIF (dále jen výnos) rozdélí Výbor dobré vůle - Nadace Olry Havlové (dáe jen VDV) každoročněnejpozději do konce roku následujícílro po dosaženítěchto rrynosů mezi nestátní neziskové organiz,ace poskybující pomoc a služby obyvatelům Českérepubliky v oblasti sociání a humanitární. K tomuto účeluvyhlásí VDV vždy nejpozději do konce února každého roku minimáně ve dvou celorepublikor,lch periodických tiskovinách lýběrové řízenípr o rozdělování nadačních příspěvků (dále j en Ťlzení). Pň vyhlášení uvede VDV základní podmínky, které musíjeho účastnfusplňovat, aby se mohl do řízenípňhlásit. Uzávěrkaje 31. března. Minimátní qíšejednotlivého pňspěvku je 100 000 Kč, maximálrrr nepřekročí 30 % q7rrosu, O přidělení nadačníchpňspěvků rozhodne správní rada VDV do konce dubna. Všichni účastníciřízení budou o výsledku vyrozuměni nejpozději do konce května. S příjemci pffspěvků bude podepsána darovací smlouva, která zajistí

účelnéa hospodárné využttípříspěvků, umožní kontrolu jejích využití i wácení v pňpadě nedodržení smlur,ních podmínek.

Vrácené pňspěvky budou přidány k rr5ínosu v následujícím kalendářním roce a spolu s ním opět rozděleny. V darovací smlouvě budou dá]e přesně stanoveny podmínlry k bezpečnému určeníkonečnéhopříjemce pňspěvku, kterétéžomezí dalšípřerozdělování. Budou li příjemci příspěvku nadace a nadačnífondy, bude v darovací smlouvě zakotveno, že nejméně 80 % pňspěvku použijína nadační příspěvky třetí osobě a maximálně 20 % příspěvku na správu nadace nebo na zrryšení nadační}rojmění. Budou-li příjemci příspěvku pffspěvkové a rozpočtové organizace, bude v darovací smlouvě zakotveno, že na předmětný projekt použijísami nejméně 50 % finančních prostředků z vlastních zdrojů.

9


v roce 2000 I. Zdrauotnicfuí Na pomoc ilětem s ralrovinou CíL Ulehčit dětem ajejich rodičůmobdobí těžkéhoonemocnění, léčby,hospitďizace i odchodu zeživota. Popis: Podpora rodičovských iniciativ zdravotrických uiíz,ent a občanslqích sdružení, která podporují principy Chafty práv dětí v nemocnici, rozvíjejí herní terapii a ulehčujíosud dětí s chroniclqími nebo nevyléčiteln5ími nemocemi. Nadace se podílela na projektu podpory Dětského hospice v Malejovicích u Kutné Hory. Příspěvlry v rámci tohoto projektu činily 371 018 Kč. Sasakawa Astlrma Frrnd CíL Působit na prevenci astmatických onemocnění dětí v Českérepublice a na Slovensku a pomáhat nemocným dětem k lepšíkvalitě života, Popis: Díky dlouhodobé smlouvě s japonskou nadací jsme v roce 2000 mohli podpořit vybrané rehabilitaění pobyty pro děti trpícíastmatem

a alergickýrni onemocněními. S našípodporou se podaňlo vyrobit videokazeil pro učitele, rodiče a vychovatele s niá.zornými tlJr'álzkani situací, v nichž se mohou děti ocitnout a co je správné udělat, aby se nerozvinul životu nebezpečný astmaticlr5í záchvat, Pňspěli jsme téžna rozšířeníprovozu pytové služby v Brně a na Štrbskémplese a na vybavení nového oddělení pro děti v Olivově dětské léčebněv fučanech.

Poradní sbor: Pavel Burket, Daniela Hátleová, Václav Marek, Petr Pohunek, Ztzana Pribilincová, Martin Rusnak, Ladislav Strnad. Celková částka vydaná na §rto projelrty byla 1 8O9 237 Ké.

Cystická frbróza

CíL Porrriáhat

dětem s cystickou fibrozou ke zmírněrú jejich obťžía k dobrému

prožíváníživota.

Popis: Onemocnění,

}:teré má velmi komplikovaný pruběh, vyžaduje velmi důslednou fyzioterapii, kaloriclry vydatnou stravu, vitaminové a podpůrné pffpravky pro výživl, které pojišťorma nehradí, a zejména periodicky se opakující ozdralmé pobyty na horách nebo u moře.

V

roce 2000 pňspěl Výbor dobré vrile

-

s c5lstickou fibrózou částJrou 54 90ó Kč.

10

Nadace Olgr

llavloÉdětem


Růžovástužka Cíl: Podporovat časnou diagnózl rakoviny prsu, snížittím úmrtnost na toto onemocnění a pomáhat ženámv procesu lzdravení. Popis: Svépomocné organizace žen, které trpí rakovinou prsu či jinlími nádoror.ými onemocněními, jsou důležitýmpřínosem do složitých vztahů zdravotníků a pacientů. Posilovat sebevědomí žen, odlehčit jim v jejich úzkostech, podpofit snahu získávat co nejvíce informací a smět spoluroz-

hodovat o způsobech léčby- to nebylo a mnohde u nás ještě nenr samozřejmou zá|ežitostí. V Českérepublice však center, kam se mohou ženy s rakovinou prsu obracet a kter á ženám lryznamné pomáhají, stále přibývá.

Na §lto účelyjsme v roce 2000 přispěli částkou 110 000 Kč.

Na pomoc zdravotnictví Zdravotniclq4n zaitz,ením jsme mimo uvedené projekty přispěli menšími granty, jejichž celková hodnota zarok 2000 činí85 000 Kč.

II. Sociólní, zdrauotně sociólní a humanit(írní Programg Cesty k integraci Cíl: Pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením k začlenění do společnosti, pomáhat jim uplatnit se na trhu práce, vést život velmi podobný tomu, jaký vedou zdraví lidé. Popis: Tento projekt naplňuje hlavrrí body posliá.ní Výboru dobré vule Nadace Olgy Havlové. Realizujeme je podporou nestátních neziskoých organizací, které pečujío děti i dospělé po sociální a zdravotné sociální stránce. 0d roku 1989 se mnoho změnilo k lepšímu. Mizí architektonické bariéry pňb}vá chrlá.něných bytů pro lidi s menliá.lním postižením, část dětí s pohybo,"1ími, smyslovlími i kombinovanými vadami navštěvuje běžnéškoly, veřejnost se zajímá o život dětí se zdravotním postiženímv náhradní rodinné péči.Ve všech těchto oblastech se snažímepomáhat. V posledních dvou letech jsme pomohli téždesítkám dětí s vadami sluchu k zaóIenéní mezi ostatní děti tím, že jsme jim pňspěli na moderní digitální sluchadia. Zb}váještějeden netehlry úkol: vy|voňt občanslgíminiciativám právrrí prostředí, aby se nové formy sociální práce staly součástí systému sociáních služeb v Českérepublice, aby každý, kdo potřebuje pomoc, ji bez problémů obdržel. I k tomu pňspí,uá svou činrrostíVlfoor dobré vůle - Nadace Olry Havlové. Naitačnípříspěvky na projekt Cesty k integraci ónily celkem 2 133 773 Kč, z toho přiblřně polovina částlry byla věnována na sluchadla pro intlividuátní potřebu dětí se sluchoqými vadami.

11


Rehabilitace

cíl: podporovat

metody rehabilitace jako nezbytnou součást vedoucí

t lnt gru.i *mocných, .úrtn n občanůa zdravotně postiženlýchdo společnosti. p"pi" rruairnc pfrspíváme na invalidní vozflry a jejich doplňlry, kter.é zdra_ votní pojišťovný nehradí, na rehabilitačnítehátka, kočárky, chodítka p.**rq, órranstqirn sdruženíma charitativním organizacím pomá}.áme "lná piir.Yb;; .i"6oeql.ran en, zŇtzenípro denní pobyt dětí s kopbinovan3ími jsou např, uuaái, rehabilitační chzŇízenínebo óhrráněných pracovišť, jako kavárný na půli cesty pro lidi s chroniclqími duševními onemocněními. podte iinan8ních móžností podporujeme zájmovou činnost zdravotně postižených, hipoterapii a canisterapii. Oceňujeme ini9illiw na zíízení

iůir.r.;,.ú*iiturni.h a kompenzačních pomůcek pro

lidi se zdravotním

postižením.

Ť ro"" 2000 jsme přispěli celkovou částkou 731-8l4Kč, Senior

cíl: usnadnit staršímlidem aktivní a smysluplné prožívánížiuota. při bezmocnosti nabídnout občanůma jejich rodinnlýrn příslušníkům důstojnou atternativu péče. p"piJ, Je_li to možn€, dáváme přednost pomoci staršímlidem v jejich ně jejich domácnóstech a v denních zŇtzeních pro staršílidi, pokud se o

důvodů starat nemohou, např, pro osoby trpící nám na tom, aby o klienty pečoval Alzheimerovou chorobou. Zéůeží pomáháme při budování. a vybavení kvalifikovaný a laskarryí personál. podporujeme hospicové h:rutí, nestátních áomovu ooio8inm ve stáří.

;;ďŇ ; ,i;ných

které znamená novou naitu živoáprolidi s nevyléčitelqýrnionemocněními i jejich rodiny a přátele. ť io"" zooti tinity nadačnípříspěvtry na projekt Senior 1 77L 3o4Ké.

pomoc v nouzi

Cíl:Pomáhatvtéžl<ychživotníchsituacíchzvláštětýranvmženám zneužívání,lidem a dětem, obětem dornácilro násií a komerčnilro sexuálnfiro látkách, psychotropních a omamných oirrožen],rín závislostmi na alkoholu,

bezdomovcům a uprchlil<ům. cilové Popis: Pomoc se uskutečňuje podporou organlzací,které pro uvedené jejich životé, v obratu pozitivnímu k skupiny vytvářejí progr*ý vedoucí při troánoceni projer.iri zísl<ávaií přednost ty, které nemají dostatečnou

poapo* odjinuá. šoučástíporó.ii. proj95,t Arcidiecéznícharity Praha dětí. Vlýl^imečně ,eaop.. nďd6lko. na podpolrr št<otnfrró vzdéIáníindiclrych vákou postřeným pomoci oblastem projekty ;ři;p,il vDv rovněž na 12

.;i


či přírodnímikatastrofami.

V roce 2000 přispěl VDV z vlastních ztlrojů částkou 439 O73 Kč. Prázdniny Cíl: Využítpobyby v pňrodě pro zlepšení zdravotního a psychického stavu dětí. VDV k tomuto cíli vytlžívá nabídky svých dárců a pňznivců. Popis: V roce 2000 pobývaly v řecké Velice děti z dětského domova v Holicích a dvě pěstounské rodiny. pobyt uhradila cestormí kancelář Egey Travel Agency z Jablonce nad Nisou. Nabídky šýcarskéStiftung Guter

wille k tň§ídenním klimatic§m pobytům v Davosu jsme využili ve prospěch chronicky nemocných détíz Plzné, Karviné a Mostu. Association O1ga

Havel Branche Helvetique věnovala dětem z dětského domova v Brušperku podzimní pobyt v chatě u Lemanského jezera. Pobyty v Chorvatsku, organizované Majetkovou, správní a delimitační unií-odborových svazů ve spolupráci s VDV pňnesly radost a zdraw 576 dětem z 21 dětských domovů. Zúčastnilyse jich děti z Potštejna, Ústí nad Orlicí, Jablonného v Podještědí, Semil, Frydlantu v Čechách, Koryta, Zr,r]rovského Podhradí, Mariánských Lazní, Plané u Tachova, Kašpersirych Hor, Mašťova, Iftásné Lípy, ČeskéKamenice, Litoměňc, Tachova, Chebu, Nepomuku, Plesné u Chebu, Aše, Holic a Chomutova.

Z

prostředků nadace jsme přispěli částkou 21I 84O Kč.

Dům 01ry Havlové

CíL Podporovat nové formy sociání práce, které pomáhají dětem a mladýr.n lidem bez rodinného zázemí uspořádat si vlastní žívotaosvojit si pro život nezbytné dovednosti. Popis: Přflrladem je občanskésdružení Domor,y opuštěých mladých lidí, které finančně podporujeme z ýnosu loterie sazky ,,setřená slza" a které nabízípomoc v Domově na půl cesty. Toto občanskésdružení pomáhá vybudovat dalšípodobná zaštzenímimo prahu a odborně je zajišťuje. Mezi noými formami sociální práce podporujeme rol,něž práci na rrlici a komrrnitní centra zarnéřenánapráci s ohroženými dětrni amlád,eží. V roce 2000 jsme Wdati na tento projekt 1ó5 91ó Kč. Nová rodina cíl: Motivovat ochotné rodiny k pňjímánídětí z ústavu sociální péče, kojeneclrých ústavu a dětslqích domoyů do pěstounské péče.Podporovat stáv ajícípěstounské rodiny. Popis: Pňspíváme pěstounským rodinám, které se starají o větší počet dě-

tí, o děti se

zdravotním postižením,případně 13

o děti se

závažnými


r,}chovnýrni problémy. Při udělení nadačníhopňspěvku hodnotíme hmotnou situaci rodiny i celkov} postoj rodičůk otfu,ceýcholy dětí, Spolupracujeme při tom s občanskými sdruženími náhradní rodinné péče,která pěstounské rodiny dobře znají: Střediskem náhradní rodinné péčev Praze a Sdružením pěstounslrych rodin v Brně. Rodiny se mohou wházet o příspěvek na přístavbu či rekonstrukci domu, jeho r,ybavení, kompenzačnía rehabilitační pomůcky

pro svěřené děti.

Celková částka vynaložená v roce 2000 činila 904 346 Kč.

III. Projehtg

na podpora uzdělóní

Fond vzdělání Cíl: Napomoci k osamostatnění dětí z dětslqlch domovů a dětí se zdravotním postiženímpodporou pň studiu a získávání nezbytných studijních pomůcek. Popis: Jednotlivé případy projednává poradní sbor, ktery vede členka sprámí rady Ljuba Václavová. Jeho dalšínri čIeny jsou Milena Černá, Dana

Hradcová, František Kopecký, Kateňna Poláková, Milan Pospíšil,Míloš

Rejchrt a Jan Stolár. Uchazečípodávají žádosti na formuláň, ktery si lze lyžádatna adrese našínadace. Pro získánístipendiaje nezbytné předložit doklad o studiu na střední či r,ysoké škole, a proto uzávěrky pro pňjírnrá.nípňhlášek jsou vždy 15. února a75. záři' Studijní pruměr do 2,0, ktery je pod

mínkou získánístipendia, je třeba udržet po celou dobu, kdy je stipendium vypláceno. Koordinátorkou projektu je Eva Kvasničková, Československá obchodní banka - generáIní partner Fondu vzdělání - participuje na ýběru uchazeči a organizuje pro stipendisty pravidelná setkání. V roce 2000 jsme vydali na tento projekt 9Z4 1,09 Ké.

stáže lékařův usA a kanadě

Cíl: Pomoci mladým 1ékařůmse specializací v rozšířeníznalostí v jejich oborech a ve studiu orgalizačních struktur a získávání jiných poznatků,

které mohou dále rozvíjet pň práci ve fakultních nemocnicích. Popis: Členy porarlního sboru pro stáže lékařůjsou: Kateňna Čiharová,

Tomáš Jung, Milan Handl, Věra Kólbelová, Jiří Pavlíček,Alexander Schirger a Zlzana Pribiiincová. V roce 2000 jsme na dvouměsíčnístáže do USA a Kanady r,yslali 13 lékařů z českých a slovenských fakultních nemocnic. Na sklonku roku jsme měli pňležitost zúčastnitse semináře o

práci s dětmi s autismem, ktery po náwatu z Yaleské university uspořádal

Lukáš Propper ze subkatedry dětské psychiatrie 2. LF UK. Program stúí\ékŇů byl ukončen a od roku 2001 jej nahradí projekt

l4


Salzburslqých lékařs\ých seminářů, jehož organizací převzal VDV

od Nadace Open Society Fund v Praze. Koordinátorkou projektu je Helena Tábakovová.

Program, formuláře a termíny pňhlášek naleznete na našíinternetové stránce www.vdv.cz.

V roce 2000 jsme na stÁže lékařůvydati 1 1ó5 920 Kč.

stíželékařůve Francii

Cíl: Pro francouzsky mluvícílékaře do 35 let zabezpečit nové kontakty

ve Francii, seznámit je s progresivrúmi metodami i prostředím ve francouzských

nemocnicích. Popis: Program se realizuje ve spolupráci s Association 01ga Havel France a velvyslanectyím Francouzské republiky v Praze. Dvouměsíčnístáže lékařů do 35 iet se specializací I. stupně ze všech oboru se konají od počátku října do konce iistopadu. V roce 2000 jsme na §rto stáže vyslali 5 lékařů.

Lékařskéčasopisy Laskavostí vydavatelů v USA dostává VDV odborné lékařské časopisy, vPraze. Časopisy ve více exemplářích obdržíMasarykova nemocnice v Ústí nad Labem a nemocnice v Trutnově. V roce 2000 jsrne 1ékařské veřejnosti předali t5rto časopisy: li:teré předává Nrárodrú lékařské }nitrovrrě

Diabetes, Hastings Center Report, Harvard Health Letters, Psychiatric Rehabilitation Journal, American Family Physician. Hodnota daru je 29 600 Ké.

IV Projehtg

na podporu a ochranu lidshých próu

Roma

CíL Podchytit a finančně podpoňt programy romslrých

a

jiných občanslrých

sdruženr, rozuljející romipen (=r6p5lyi;, na které se z jiných zdrojů nedostává. Popis: V roce 2000 jsme podporovali řadu programi zaméřených zejména

na děti, mládež a staršílidi. Největší událostí roku bylo rydání knihy Černobílýživot se statěmi od romských autoru a známých českých romi stů v edici Zdeři<y Jařabové. Fotograíie jsou od Jindřicha Štreita a Evy Davidové. Na realizaci knihy se vedle Výboru dobré vůle - Nadace Olry Haviové finančně podflela řská vláda. Krriha vyšla na konci roku 2000 v na kladatelství Gallery a je možné si ji objednat na adrese VDV Celkoqý objem finančníchprostředků na projekt Roma dosáhl qýše 45I 4o2 Kč. 15


Cena O15l Havlové

CíL Ocenit práci lidí se zdravotním postžením pro druhé lidi a práci těch, kdo vynikajícímzpůsobem dlouhodobě vedou námi podporované progTamy. Popis: Cenu uděluje Výbor dobré vule

-

Nadace Olgy Havlové od roku

1995. Výběr kandidátů se uskutečňuje v poradním sboru, kterému předse-

dá Dana Němcová. Dalšímičleny jsou Eva Hůlková, Jan Lorman, Iveta pešková, Želimír procházka a pavel wener. Naši laweáti: 1995 Jana Hrdá, 7996 Vojtěch Volejník, 7997 lveta Pešková, 1998 MartinaLangrová, 7999 Jana Koželská a Pavel Ptáčnil<, 2000 Petr Dědeček. Podrobnosti o Ceně Olgy Havlové v roce 2000 vtz str.20.

Den dobré vůle CíL Pňpomenout založeníVýbonr dobré vule

-

Nadace 01gl Havlové apollkáaat na kladné hodnoty života.Y,ýtéžekz celostátní sbírky je věnován na přímou pomoc dětem.

Popis: Projekt se uskutečňuje v partnerské spolupráci s Junákem ČR a ČSOB, a. s. Den dobré vůle se koná obvykle 23. zaří (datun založetltnadace),

v roce 2000 však byl z důvodů zasedání Světové banky a Mezinárodnilro měnového fondu v Praze pŤeložen na 14. záš. V tento den organizují skauti v rizných městech Čn zábavné programy pro děti a nabíz,ejí za dobrovolný příspěvek červená srdíčkado klopy. Y,ýtéžeksbírky v roce 2000 ve \4íši400 000 Kč byl použit na pro$amy pomoci opuštěným dětem, Heslo Dne dobré vule v roce 2000 znělo: Myslíte na druhé? Vywcholením dne byla Zahradní slarmost v Praze na Žofíné,na nížvystoupili biskup Václav Malý předsedkyně správní rady VDV Dana Němcová a předseda představenstva ČSOB, a. s., Pavel Kavánek. Hráli Pavel Smetáček se svým jazzoťym orchestrem a Českomoravská hudební společnost. Pořad uváděla Brára Štěpránová. Setkali jsme se se zástupci našich za}rrarričních sesterslqích organbací, našimi vzácn,ými dfuci apříznivci. Zvláštními hosty byli pražštt skauti, stipendisté Fondu vzdéIání a dét:, z dětského domova v Holicích. Po čet nadačníchpříspěuhů Poshgtnutý ch Výborem dobré uůle - Nadaď Olgg Hauloué

Rok

OrcArnizace

Tednnfliwni

1998 7999 2nnn

707

288

704 1?R

I6

327

4Ro


spolupracují s VDV a podporují přímo nebo prostřednictrím VDV projekťy uskutečňované v Českérepublice.

Association 01ga Havel France

.

0rganizova]a dvouměsíčnípobyt 5 lékaširťaných oboru z Českérepubliky v nemocnicích v P ašž|ktery financovala francou zská vláda. 0 dborné kontakty a program pro lékaře obstarala podobně jako v minulých letech členka Asociace dr. Alena Londonová. . Vytéžekdvou benefičních koncertů Jaromíra Nohavicy v Českémcentru v PŇňi poslrytla jako příspěvek na komplexní péčio děti a mladé tidi s kombinovan5ími vadami ve Stochově, Unhošti a Kačici. . Uspořádala v Paříži dva benefičníkoncerly mladého virtuosnfrto pianisty Lukrá.še Vondráčkaz Opavy a jeden mimořádný koncert v Dijonu ve prospěch projektu Sdnržení pro pomoc mentiá.lně postiženým - Domova dobré vule v Kladně-Nouzově pro občany s kombinovanlími vadami. Činnost tohoto domova bylaza účastipředsedkyně Association 0lga Havel France paní Kamily Leclerc-Janotové slavnostné zahájena dne 25. května 2000. o Zaslala příspěvek na činnost soukromému dětskému domoyu Korkpi, finančně podpoňla pěstounskou rodinu zHovézftto s neslyšícímdítětem, rodinu Heřmanovu s dvěma těžce postižen5ími syrry, Domov Betany v Boskovicích, Centrum rané péčeDiakonie Českobratrskécírkve evangelické v Praze 5, Sociání centntm v Praze 4 a Domov svaté Rodiny

.

.

vPraze6-Liboci.

Zprostředkovala pobyt studentky sociání práce z Prahyv domově Perce-Neige (Sněženka) v Séwes v záš až říjnu 2000. Celková částka poslqlbrutí na sociální projekty v roce 2000 činila 78 500 FF.

Association Olga Havel Branche Helvetique

. Uspořádala podzimní pobyto\,Tí tábor v horské chatě

. .

v Arveyes - Vitlars u Lemanského jezera pro zdravotně oslabené děti z dětského domova v Brušperku u Ostravy. Děti měly velice bohatý rehabilitační,sportormí i kulturní program. \ěnovala zvedáJry a chodítka pro Domov sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích. Uspořádala benefičníkoncert Virtuosi di Praga pod záštitou Jeho Ikálovské Výsosti Prince Victora Emmanuela de Savoie v ženevském Auditoriu Calvin.

17


Stiftrrng Guter Wille . Plně f]nancovala tň třítýdennípobyty v Davosu, kte4ích se zúčastnilo

celkem ó0 dětí s doprovodem. kvelké spokojenosti a s dobrym zdravotním qlsledkem se jich zu&strity děti trpícíastnatem a chroniclqími onemocněními horních cest dýchacích zPIzné, Karviné a Mostu.

Spolek MILIDU v Curychu

.b*orr*ou částku 12 100 DEM

jsme použiti na projelrt Cesty k integrase zdravotním postižením v celé i dospěl]ím pomáhá dětem ci, kteqí do společnosti, podle možností se začlenit Českéiepublice

canadian czechoslovak Fund for Medicine and Rehabilitation

pňmo na provoz Domova 01ga v Blansku pro děti a mladé lidi s mentálním postižením. _ Přispěl přímo na podporu projektu Děts!ý dům v Brně Zábrďovtcích, zaméŤeného na pomoc dětem ulice. USD. Celková částka n-u poro. projektům v čR v roce 2000 činila 105 000

. Přispěl .

.

Deutsche Freunde und Fórilerer iler Olga Havel Stiftung e,V, . V rámci projektu Dům Olry Havlové zprostředkovali dar 120 000 Kč jsme oď dá'cď z Ňěmecka na projekty pomoci dětem na ulici. Rozdělili praze 9 v Most pro mládež je na potřeby dětí v lkizóvém středisku á v občanskémsdružení cesta v Řevnicích. Olga Havel Foundation Norway . Ěředsedlrlmě paní Jana Stromsnes vydala v roce 2000 česlqípřeklad trnitry ,,tvuttá ž6na".Honoráš 50 o00 Kč překladatelka věnovala na humanitární účely. . Společnost pro hluchoslepé LORM se sídlem v Praze 5 obdržela 25 000 Kč, ťteré využila na rekreační pobyt sqých členů. . pAlAďA, domov pro zrakově postženéHlavnfiro města prahy v praze 5,

. .

.

obdržel 25 000 Kč na kulturní fond. Občanské sdruženíZahradaobdrželo dar 20 000 Kč a šperk za 16 000 Kč. skupině Moberg Ensemble ve spolupráci s honorárním konzulem panem Stieglerem posllytla OHF Nonvay pomoc při pořádání koncertu_v Bergenu. ZŇadním St ot,l- v Ptaze 2 a v Bergenu pomohla pŤlnavá"z,ání vzájemných kontaktů.

v norštině stipendistce peťe severlínové zVrČhlabí, ktení byla přijata na FF UK ke studiu norštiny, Rádi uveřejňujeme rpierl, že olgaHavel Foundation Norge zaslaJa

. rošrytústudijní materiáy .

18


prostřednictvím organizace Romaniahjelpen i Hordaland oblečení a obuv do Rumunska.

The 01ga Havel Foundation London

.

Za dlouholetou podporu projektů Výboru dobré vůle - Nadace 0l5l Havlové obdržela Lady Louise Abrahams pamětní medaili k 10. q,,ročízaJožení nadace.

Olga Havel Foundation New York . Zprostředkova]azaslání a rrylíčtovánídaru The Nippon Foundation ve prospěch činnosti VDV

Při setkání zaírraničníchsesters\ých otgafizací ďne 2L. lryětra 2O00 v Praze obtlrželi pamětní metlaili k L0. qfoočízaloženi Výboru dobré vůle - Nadace 01ry Havlové s poděkováním o paní Kamila Leclerc-Janotová

. paní Helena Leimgruber-Hájková r paní Marcela Salivarová-Bideau o paní Jana Stromsnes

e paní Katja Sp/iingli . manželé 01ga a Karel Velanovi

Autorem pamětní stň'brné medaile je ak. sochař Jiří Dostál, vyrobila Bižuterie Česká Mincovna, a. s., v Jablonci nad Nisou.

19


byla udělena dne 22. května 2000 ve Španělském sáie Pražskéhohradu

petru Dědečkovi za dlouhoietou činnost pro občzury s duševním onemocněním v občanském sdružení Myklub Čiská Lípa. Cenu 01gl Havlové - bronzovou sochu Olbram aZoubka ,:P_".::!y*:" - nř9{ata panu Petru Děttečkovi předsedkyně spravnl rady paní Dana Němcová.

Pan prezident Václav Havel obdržel pamětní medaili činnosti Výboru dobré vule Nadace Olgy n|anoru ]] Havlové. S_lar,rrostní pořad, v němž r,ystoupili

pianista Atlam Skoumal, di Praga řízený Bohumiienr Kulínsirym |9b|ni a Fanfároqý orchestr Pražskéhohradu, uváděl Jiří Suchý.

s{r

20


;,

l

:q

Z2


Hory pro zdravĂ­ a sĂ­lu

23


§§ ,1:1::,§§,,

:;§l


Za významnou finanční p odp oru: Credit Suisse First Boston (Praha) a. s.: Ing. Michal Šušák,ředitel Českomoravský cement, a. s., Beroun: Ing.-Miroslav Weber, CSc., předseda představenstva

ČSeO - Ústřední autobusové nádražíPrahaFlorenc, a.

_

s.:

Ing. Pavel Chrz, generální ředitel CSOB, a. s.: Ing. Pavel Kavánek, předseda představenstva a generální ředitel Hamé, a. s., Babice: Ing. Leoš Novotný předseda představenstva

Dagmar Hochová - Reinhardtová, Praha Tipsport, a. s.,: Ing. Vratislav Randa, předseda představenstva. Z

a ílčinnoasp olupráci

:

Lady Louise Abrahams, 01ga Havel Foundation Lond,on Helena Ackermanová, Fórum dá,rců Ing. Jiří Kolman, ITEA, s. r. o. Majetková, správní a delimitačníunie odboroqých svazů Jan Ungráil, Fabrika reklamní agentura. Z

a vyntkajícír e aliz aci proj ektů :

Božena Giirtlerová, Sdružení pro pomoc mentálně postižen5ím (k 85. narozeniniá.rn)

PhDr. Alena l(iíbrtová, Centrum informací a pomoci paraplegikům, Praha 10 kaj kostelník, občanskésdružení pro kulturu neslyšícíchsordos, Brno Antonín Plachý, azyloý dům Samaritán, Opava Ing. Milana Remarová, Modry klíčPraha-Modřany Jaroslava Vršková, Sdružení pro pomoc mentálně postižen5ím, Kladno PhDr. Václav Vrba, Středisko pro mládež Klíčov Ing. Jaroslav Zika,Unie Roska.

všem rr5rznamenaným btahopřáli prezident republilry václav Have1 a jeho choť Dagmar, kteří se slarrnosti zúčastnili. Partner projektu a generální sponzor: ČSOB

Poděkoviá,ní Správě Pražskéhohradu

Poděkování všem účinkujícím

25


Dary nad 10 000 Kč věnovali: AICON LABORATOzuES očríčočky za76800,- Kč;ALIA,IEL, a. s. 1ó 800,-Kč; AMEzuCAN EXPRESS spol. s r, o, 35 000,- Kč;AVIRI]NION, a. s. 100 000, Kč; Michaela Basáčková 45 000,- Kč; Marie Bartoňová 300 000,-Kč; E. S. BEST s. r. o. The Fleet Sheet 22 339,- Kč;Jan Blaho 14 000,- Kč; BOMA TRADING oblečeníza 27 600, Kč; Frarrtišek aMasta Brožkovi 103 4ó5,-Kč; Brzobohatý, Brož & Honsa, v.o.s, 20 000,- Kč; CIMEX HOLDING, a. s. 14 000, Kč; CEDR GROUP s. r. o. kosmetika za 46 379,- Kč; C]TIBANK n, a. 5ó8 245, Kč; CREDIT SUISSE FIRST BOSTON fPraha) a. s. 100 000,- Kč; Čermák Hořejš Vrba, advokátní a patent, kancelář 24000,- Kč; ČESKOMORAVSKÝ CEMENI a. s. 15ó 000,-Kč; ČpsrÝrplpCOM, a. s. 15 000,-t<č; ČSe_l Úell PRAHA FLORENC, a. s. 154 ó00,- Kč; ČSOg, a. s. 1 015 000,- Kč; Čs srewgmÍ spoŘIrBrtm, a, s. 320 000,-Kč; Ing. JiňDavid 200 000, Kč;

DEUTSCHE FREUNDE UND FÓRDERER DER OLGA HAVEL STIFTUNG e. V 120 000,- Kč; DOMOV spolek krajanů ve Š,,rycarsku 15 000, Kč; ECK GENERATING, s. r. o. 15 400, Kč; Anni Ecker 1 488 7ó9,- Kč; Marie Falladová 80 000,- Kč; Ing. Karel Fliegel 35 000, Kč; FONSUS ASSETS, a. s. 20 200,-Kč; Susan Ellen Gilmont 42 557,- Kč; GLAVERBEL CZECH, a. s. 12 800, Kč; HAME, a. s. 1ó1 227,- Kč; HENKEL ČR, a. s. čistící prostředky za 70 767,- Kč; Dagmar Hochová-Reinhardtová 30 000, Kč; MiIoš Holeček 4ó 000, Kč; JUDr. Olga Holečková 30 000, Kč; rodina Honigova a Roubíčkova 200 000,-Kč; Stanislav Hrabal35 000,- Kč; Ing. Pave1 Hrabě 15 000,- Kč; dr. Alica Hunčagová A CONSUL| 40 000,- Kč; IPS, a. s. 34 000,-Kč; IRSKÁWÁD L384782, Kč;JOHNSON&JOHNSON 8ó3 óóó,-Kč; KARLOVARSrÝ POnCBrÁn, a. s. 14 000,- Kč; Karla Katschner 37 500, Kč; Alexandra Keilová 72 060,- Kč; Ing. Ondřej Yylazar 10 500, Kč;Jiňna

Kolmanová 14 389,- Kč; Václav Kokožka 15 ó00,- Kč; JUDr. Marta Kr-upauerová 60 000, Kč; Martin Kubelík 20 000, Kč; Stanislav Kvasnička

230 000,- Kč; Dagmar Kvasničková 20 000, Kč; LI]NDBECK s. r. o, 96 720,-Kč; Huguette Maier 33 ó87,- Kč; MAJETKOVÁ, SPRÁ\,'I{Í A DELIMITAČI{Í uuB

ODBORO\|ÍCH SVAZÚ 50 000, Kč; MANNENKOOR SI_TARD HOLLAND 27 7I3,- Kč; MEYRA ČR, spol. s r. o. věcné dary za88290,- Kč; Blanka

Motqlová 40 000,- Kč; CIIARLES STEWART MOTT FOUNDATION 734 351, Kč; Michal Nebeský 8ó ó55,- Kč; paní Nečásková 15 000, Kč; neznámí dárcí 779 677,-Kč;NLN, s. r.o.64662,-Kč; Ger-hrrde Novak 268665,-Kč; O.B. HELLER a. s.42 000,- Kč; OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA a. s. 14 000,- Kč; Diana Phipps 53 000,-Kč; PIO4AI]DIT s. r. o. 34600, Kč; PODNIK\ÝPOČETNÍTECIil{IKY

26


50 000,- Kč; Eva Podzimková 11 ó00, Kč; Mgr. Libor Prokeš 18 000,- Kč;

Jan Pruher 15 000,-Kč; RAIFFEISEN stavebnispoňtelna, u. ,.

|A50 u

ii

žóO,-

r<e

, s. 14 000,-Kč; RECOM REALITY s.r.o. 15 ó00,Kč; RoMISCH KATHOLISCHES P'oR*oMT REINACH 37

,

O,-Kč; Ing. ronráJnounter. 25 000,-Kč; S.A. CIMENTEzuES CBR Central Errrope Branch, a. s. 105 ó00,-Kč; ČR, spol. s r.o. 24O 000, Kč; SÁŽň, a. s. 9+_P 500 000,

Kč; SEALED

AIR, s r. o.25 200,-Kč; ing. Pavel Sehna1 20 000,- Kč; SKANSM-STAV s.r.o. 14 000,- Kč; SOUKROMÁ TANEČNÍt<oirtzpRveron-r. . so-óbb, r<., Drahomíra Stará7, 000,-Kč; STATNí TISKÁRNA CENIN, ". izóóo, r<r,

\ěra Šídová15 000, Kč; manželéŠosŇ rs 500, Kč,".p. TECHNOLOGI s,r,o, 25 000,- Kč; TďSource N.V 28 000,Kč; Ing. Jal Tlačiaba ro lóo,- r<t; Ing. Vít Tlačbaba 10 500, Kč; ZorkaTrmaJová' to tžo, Kč; VaKuuirl pn sHA, o- 15-999l Kč; Ing. ZuzanaVaněčkov á 54800,Kč; ruanrita varii<ova rs zoo, i-l KČ; Ivo Včelák 20 000,- Kč; A]žběta Vilkovlcsová. t3z ++s,- t<t; I a iŇi r ooo,_ KČ; Wra Vrbová 19 000; Yéra Zvoníčková 20 000, Kč. . sbírlry ke Dni dobré vůle: 417 762,- Kč. !!t!Z_et< . VYtěžek Benefičníhokoncertu dobré vrrle: 1 290 ó51,- Kč. . Vlýnos z d,ara ttre Nippon Foundation: 1 808 554,- Kč. Rovných 10 000 Kč věnovali:

J"s

Bass; Ing. DagmarDrašarová; M. aV Frybovi; Ing. Igor ryŤ:looonika {lří!a3er;

Jarušková; Jakub Jřček; Ing. Anna Lo""k""á Mgr. ňJaouun Netušil; Dagmar Rohlenová; Pliška Schňarzeová; Ivan Šr.ái.ffi e* Slezáková; Ing. Madimrr Stecher; Jiří a DagTnar Strejcovští; JUDr. Ivana

{pouj.|ý,

Sten glová; dr. Eva Valášková

Jarmila Wilde -Eismanová.

;

JUDr. Marcelu'úrrtouá,

Uuairi. Wuisn.r;

ostatní dárci:

Miroslav Abrle; ACADEMIA; ADC Blackfire Entertainment s. r.

o.; Advokátní kancelář Bakeš a partneň; Advokátní i.-..rar-jÚnr. rr,r*i. Cilímková; Advokátní kancelář JUDr. Roman Felix; Advok átní kancelaí JUDr. Jana Húblerová; Agentuia NKL, s.r.o.; J. Almerová; manželé Anderlovi a Hawánkovi; ARbTkonsorciuá; Association 0lga Havel Branche

eušiú i*"

Helvetique; Baba; Ružena Baconyová; t ena baárouá; BA]vř cnr DiTANSTAIT Czech Republic, á. s.; Veronit<a Barešová; V gár."a, Bartková; Václav Bartlň; Maie BazaJová; Dagmar Bečková; Romana Bečvářová; JAN BECHER KARLOVARsKÁ'BBCHpROVKA, u.'..,-.oainu Bech]nikova; Ing. Jarmila Bělovská; Magdajena Bendová; Ivan a Hana

27


Benešovi; M. Benešová; Marie Benová; Ludmila Berndtová; manželé Berounští;Marie Bezděková; Helena Bezdíčková; Milena Bezdíčková; B. H. CENTRUM a. s.; Olga Bflá; BISKUPSTVÍ KRÁLOVEHRADECKE; Jindřich Bláha; Marie Bláhová; BLANK a. s.; Jan Blaško; Ing. Miroslav Blažek; Petr Bodlák; dr. Marie Boháčková; Věra Bohůnová; BORGIS a. s.; Aleš Borovan; RNDr. Zdeňka Bosáková; manželéBoublíkovi; Vlasta Božovská; Petr

Brabec; BRCO s.r.o.; BRITSKÉ VELVYSLANECTVÍ; Mgr. Josef Brož; Ing. Madimír Brož; Ilona Brunclíková; Ivana Brunclíková; Vlasta Bruhová;

Jarmila Buchtelová; CA IB SECURITIES, a. s.; dr. Vlasta Caltová; Růžena Ciburová; Květa Císařová; CODE s.r.o.; CONQUEST a. s.; Msgre Giovanni Coppa; Drahomíra Coufalová; Zdenék Coz1; CVTRADING s.r.o.; Miiada Čepičková;M. a R. Čennákovi; RůžaČermáková; Emilie Černá; Libuše čenrá; Jaroslav černý; čBsrÁ BISKUpSKÁ KONFERENCp; čpsrÁ popRODUKčNí2ooo; čpSKÁ TELEwzE; čBsrr JIšTOVI{A a. s.; čESKÁ ROZHLAS; RůženaČudlíková;Eva Čurdová; Dagmara; Hela Danielová; paní Daníčková;Parviz Davaii; DENTACON s.r.o.; Luboš Dobrovský; Jaroslav Dostálek; pan Dostálek; Draha; Ivana a Františka Drbohlavovy; Zita Drbohlavová; Dagmar Dubecká; \ěra Dufková; Radim Duka; Ing. Petr Durna; pan Dvořák; Šteprin Dvořák; Marie Dvořáková; Simona Dvořáková; prof. JUDr. Jan Dědič; MUDr. Miroslava Ejemová; Bohumil Eliáš; ENERGETICKE CENTRUM Kladno, spol. s r. o.;Vlastimil Enrest; Pavel Essine;

EVK Říha Vladimír; FABRIKA reklamní agentura; FARNÍ CHARITA Chodov; FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS a. s.; Eva Felixová; FEROTECHNIK a, s.; Slavimír Fiala; pan Fikar; Ing. Lenka Fikarová; David Foist; MUDr. Oldňch Forejt; FOUNDATION FOR THE FINE ARTS; Anna Freimanová; Zina Freundová; Kateňna Friedová; FRIEDRICH'S CA PITAL SERVICES, spo1. s r.o.; Dalibor Fuchs; FYZIOLOGICI<Y ÚSreV ČSeV; Věra Gaislerová; GASTRONOMIA a. s.; GESTIN; GRÁAF HIIY-N COLLEGE; Irena Grosmanová; Ludmila Grosmutová; J. E. Jiň Gruša;

Darina Gurniková; Helena Guryčová; GYMNÁZIUM Jihlava; Jan Hájek; Eva Hájková; prof. JUDr. Petr Hajn; Jan Hamblík; Pave1 Hanuš; RNDr. Petr Harmanec, DrSc.; Blanka Háuslerová; Ing. Jiň Havelka; Robert Hejhal; Karolina Hemerková; Mgr. Marian Heres; Ludmila Hergottová; Dagmar Hessová; Albín Heřman; Ing. Jiň Hlavica; Dagmar Hlavinová; Ing. Eduard Hlavín; pan Hloušek; Jiří Hlučka m1.; Martin Hofrichter; Jitka Holasová;

Ing. J. Holeček; Jaroslav Holeček; Jiří Homolka; JUDr. Elena Hornová; MUDr. Blanka Horáková; Michaela Horáková; paní Hostomská; HOTELRESTAURA-I{T PROMENÁDA Karlovy Vary; Ing. Tomáš Hrabák; Alena Hrkelová; MUDr. Petr Hrobar; Květa Hronešová; Františka Huberová; Ivana Hudcová; Libuše Hudečková m1.; Vladimír a Anna Hujovi; Miloslav

28


Hulmák; Ing. J. HumI; Jarka Huňáčková; Kateňna Hurnfuová; Ladislav Huryta; Ing. Ladislav Huryta; nrĚzoÁnrrn A PLANETÁRIUM; Michal Hynek; Jana Chaloupková; Hana Chanátová; Mgr. Chladová; Jozef Choiuj; Ludmila Chvátalová; IKEA HANIM s.r.o.; IKEA ČPSrÁ REPUBLIKA s. r. o.; dr. Zdenka Ilková; Miroslav Imrich; Ludmila Indrstová; paní Ivančíková; ISRAELSKE VELVYSLANECTVÍ; Michal Jakeš; Jiří Jakubů; Ema Janečková; Jeroným Janíček;Eva Jansová; Miloš Jedlička; Bohuslava Jelínková; Milena Jelínková; Květuše Jenčíková; Petra Jeřábková; Milomír Ježka; Ladislava Jindňch ov á; Zdeíka Jiránková; ZdeňkaJiroutová; Vi]rtorie Johnová; MichalJosífl<o;BoženaJosková; krg. Šteprán ]urajda;JV SERVIS, s. r. o.;

Jana IGčabová; Jaroslav Kadaňka; KADEN s, r. o.; Tomáš Kadlec; Jana Kadlecová; Ludmila Kamenská; Dušan Kana; KANCELÁŘSKE SYSTEMX a. s,; Marie Karnetová; manželéKaskovi; Ing. Jiň Katz;Jaroslava Kavalcová; Věra Kičmerová; Jerome Kilty; Jan Kindlmann; Antonín a Silvie Klekovi; Ing. Oldřich Klos; Hana Knappová; Monika Krrauerov{ Dalfuor Iirecht; Irrg. Marie Knězov{ Helena Kobrleov{ JUDr. Alexandr Kociáu Eva Kocherová a Říhovi; pan Kolařík; Atanas Ilcher Kolev; Eva Komanová; KOMBUCHA; KOMERČNÍBANKA, a. s,; KOMOM DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR; Anna Koníčková; Helena Konopíková; Jiňna Konopíková; Jutius Kordík; Ing. Miroslav Kornalík; Alena Kosová; Marcela Kosová; Radim Koštial; Nina Kotíková; Anna Kotrlá; Zlzana Kottová; KOVAP v. d. Náchod; Oskar

Kovaňt; Jiřina Kovaňtová; pan Kovář; Ztlzana a Radka Kovářovy; Radovan Kožíšek;Jiřina Kracíková; Dagmar Kratochvílová; \ěra Kratochvílová; MglMichal Kraus; David a Noemi Krausovi; Mgr. Martin

Krejčí;Bedřiška Krejčová; Hana IGejčová;JUDr. BoženalGšková; Jiň Krula; Ing. Helena Kryštůfková; Dagmar Křístelová; Eva l{fržová; K. KŤižová Jiřina Kšandová; Libuše Kubečková; Alice Kubíčková; Irena Kučerová; Kateňna Kučerová; paní Kuchtová; KULTURNÍ nŮu STŘELNIČNÍ VRCH; Jaroslav Kuna a MíaŽemlová; Věra Kundralová;Madimír Kuňrák;Jal Kupka; Květoslava Kutíková; Radek Kutil; Anežka Kvasničková; Vlasta Kvisová; Petr Labounek; Jiň Lanač; Jiň Lammel; Miroslav Langer; Mgr. Miroslav Langhammer; Marie Lauermannová; rÁzBŇSKp SANATORIUM ASTORIA; LEČIVA, a. s.; pan Lehečka; Václava Lehká Jaroslava Leipertová; LEKÁRNA Rudolfa Rosová; LF LEVY&JUNG, s.r.o.; Lucie Lhotková; LHOIST s,r.o.; Marie Lichtagová; M. Linsmayerová; paní Lisková; Milena Lísková; 'Věra Literová; Jan Litomiský; Anna Loguinová; Město LOKET NAD 0HŘÍ; Lopour; V a J. Loučkovi; Regina Lukášová; LUMINEX spo1. s r.o.; Věra Jiň Macková; Vít Mahelka; Zdeňka Machová Antonín Makovský; MUDr. Jiří Mareček; Růžena Marková; ZojaMarková; MARON CZ s.r.o.; V Martinec; Pavla Martírrková; L. Maryšková; Jiří Maťha; RNDr. 01ga Matějovská; rodina

29


Matouškova; Mgr. Lenka Matysková; paní Matouchová; Eva Mazlová; Ing. Jaroslav Mesršmíd; MF GENERÁINÍ ŘBUrPmrVÍ CPl Praha; Tomáš Micek; Anděla Mičková; MICHAL MOTOSPOM; Miioslav Michalíček; Bohumila Mizerová; Radovan Moravčík;Jan Morávek; Kamil

V Meisnerová;

Morčírrek; Ružena Moreová; Tomáš Mosler; Mgr. Libor Mrázek; Masta Muchová; NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ ÚSTAV; Ing, Helená Nawátilová; Marta Nawátilová; M. Nečásková;_Ing. Václav Nedvěd; paní Nejedlá; Libuše Neumannová; pan Nikolic; NOTAŘSKÁ KOMORA ČR; Václav Nováček; PhDr. Jan Noviák; JÓsef Novák; IGrel Novák; Líbor Novák; A. a B. Novákovi; mafielé Novákovi; dr. D. Novofuui Kateňna Novotná; Milan Novotný; NRG ENERGETICKÍ PROVOZ, s.r.o.; NRG ENERGY CZ, s.r.o.; Miroslav Oliva; Radek Opočenslr5í; Aldreas Ortman; M. Ošmerová;Jan Paclt; TOMÁŠPÁLEK P+M; Ing. Jiří Pánek; Josef Panuška; Jitka Papiežová; PARÁDA - prodej tkanin pro interiéry s.r,o.; Ing. Václava Pekařová; PENZI|NÍ FOND ČR a. s.;Jaroslava Petrášková; Vítězslava Petřil<ová; Eva Pešková; pan Pfitzner; Olga Pičmanová; Věra Píšová; MUDr. Jarmila Plintovičová; Marie Poláchová; Sonja Poltaková; Madimír Pospíšil; Drahomíra Pospňilová; Eva Pospíšilová; Věra Pospíšilová; POTMVINY KoPa; paní Potůčková; Ing. Eva Potůčková; PPF BURSOVNÍ SPOLEČNOST a. s.; PRAGUE MARRIOTT HOTEL; PRIMA PLUS, a. s.; Dana

Procháaková;pantProcházková;PRVNÍOBNOVENEREAINEGYMNÁZIUM

V PRAZE; Jan Přiklopil; M. V Pulda; manžeté Pušovi; Petr Putna; Hana

Tomáš Pfňa;Božena$íchová; RABÁT ČR a. s.; Ing. Pavel Racocha; RADA ČBst<BHo ROZHLASU; Václav Radotínslry; Masta Řaichlová; ŠtOprín Puzejovrá.;

Ránd4 hg. Pavel Reictrl; František a kena Rejlovi; David Reman; RENAISSANCE

PRAGUE HOTEL;Jitka Reslová; Jiřina Richterová; Ljuba Richterová; paní

Richterová; Madimír Rosa; Ing. Jan Rott; ZlzanaRoubíčková; Mgr. Váctav Rovenský; Karel RuIík; Štefan Růžička;Eva Růžičková;B.aA, Rybrá.řovi; PhDr, Marie $ldvalová; Hana Slchtařfl<ová; Stanislav RvšavY; Tomáš Řepfl<; Jarmita Řírová; Poghos Sahakyan; Ing. Jindřich Sachl; Bohumila Sazimóvá; Danica Schreiberová; Olga Schreiberová; Josef a Milena Schwarzovi; Jana Semschová; Marie Sichlerová; Ladislav a Zdeíka Sieglovi; Jana Sieglová; Libor Síla; SILEX spol. s r.o.; paní Sittová; Pavel Skáa; Alena Skrbková;

Pavel Skrehot; Jiří Smarda; Mgr. Zlzana Smejkalová; Lukáš Smolej;

RNDr. František Smolka; Ing. Emil Smrčka; Lenka Sobotková; Marie Sochorová; SOLETANCHE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.; PhDr. Váctav Soukup; Jarmila

ŠrĚnrouwAPÍSKOVNY a, s.; SPOLEK OBČANŮ STARÝCH VOKOVIC; J. Spudichová; MUDr. Anna Spurná; Nina Spuzic; Marie Sršňová; Ing. Dušan Stiárek; STAVBY SILNIC AŽELEZNIC, a. s.; Drahomíra Stefanovičová; ing. Ludmila Stonová; Marie Stonová; Milan Spalová; SP GROUB a. s.; SPOpNB

Stor; STORIA Pň'bram - Ing. Jaroslav Pňtoda; Jana Straková; Vlasta

30


Strnadová; \,6ra Strnadová; Lukáš Stráns\i; Ing. Jitka Stňbrná; manželé

Svobodovi; Helena

_Svobodová;

Pň;.

Zdeněk Svoboda; Dagmar

Studentová; STŘEDOčESr<A BrtnirCBiril,t*

Synon; Ing. Jan Sýs; Eva Jarmila ]_itka š;;; ; Šarhanovi ; l,r*iu Šurirunoua i* ; paní Šedivá; M. šenková; "l."aj Oidň.h šrú;].ubori.š,rt., Sznapková

;

rrl*.tilerová;

il..ň šr.hilová; šrnidrkalovlá,;, Radonúr šmorů., Y*". ilídil; iuň..' r** So-'c; AJexander špek; Ing ]iří špička,i"|1r-'; š;il;ňan štok; J, Storková-Pešicová; nlsmar A]ena šimurdová;

Ralka šindehř;ďr'r.i. sir.r.a; ^řuetua.

šálených; tng. *Ji1_1t

steoa8r.*a] Miloš šulc; Jitka švócová; Jiň

}}ir"" Taneček; TA.E INTERNATósař; Ing. oran.ň ii.r,v, a"ar.ióá-"^ňul iuariru dr, Franco Todiscó; Luaěr< ioman; TOMDER s.r.o.; Magdalena

:]."T{L s,r,o,; pan Tlačbabová;

o"rnanuer šip,

Tomášů; Petr Torma; Ing, Vitagii*o-io-o, TOTAL ČR, spol. s r.o.; Antonín Tříska; rSUraUi Pratu_._..o., tut*sot llrháčková; Václav Uhlíř;

MUDr. Jan urbánek;

úsrev enciBbiocjcr<B pÁúňkňň pBčB;

Lubomír Vacek-Veselý; lana vug.ntnn..t tua; Ivo Váa; Ing. Václav Valeš; Jarmila Valešová; ruáriru úr.á?á, ;;ň Jan Vančura; Marie Vašková;

Joseph Vedlich; ing. Jiff Verner; nrUĎ..lá."ek 'd.

v.škil;iuŇ'iu.orí,

Vlček; Jana Vojtková; .e.*1V._r.lir. n Ás ž""*aYoláková;Jiřina Volpová; VOPŠPraha t; laniera,Vora8r<ov?; Vorlická; Albína Vrabcová; Jiňna Vrá:rová; VRCHNÍ SOul y rnezr, za.rtu Všelichová; JUDr, Petr VYroubal; Martin a t<ltu1!1 Vvsoký.l,j'LŇ. Vyšínová; Jitka Wachtlová; Lina

ilň ň.

Wagnerová;

Filip Wallár; P"u.r-w.i.., "#k;-\fii'ilr;^";|o"nou

Wittochová; Miioš Zadrfu Vá ctau Zadák; gozroi ; aďrora; D agnar Zahráčrkov á;

zÁcHRANNÁ sružsq pt zaxró'iv] S-ř'ore noRovÁ u portči<y;zÁrreotuí šrore K. v_ MIsE re7ŇB gĚibHMD; zÁrranní šrore ŽoÁn tu-

sÁzevou; ZDEKO-Koukotiáncu;

Aleš Zikmund; rodina Zikmundova; Zd,eíka Zikouá; laroslii ň^u, rreta Zítová; Z0 0S KOVO; JUDr, In g, ] an Zrz av ec\<y; Madimír z* ú'ŘLteřina Zlsková;PhDr, Vlasta Zv as ov á; Zdeíka ž aJmanov á; MUDr. uÁ:ii1ir"a

i

Vlýtvarníci, kteří věnovali svá tlfla do aukce ,,Malé vánočnívěci'' v Obecním domě v praze Blanka Adensamová , Michael Bflek . Viera Bošková , Zádruhas.r.o. . Šárka Bulčíková o Alena Burešová . nonumii Ě-ň". Briti. Frydecká o Elžbieta Grosseová , Eva Grusová-Rybrá.ková .

entoidH.pnar . Alána

H tizuorá' w Hlušička o Helena Hlušičkóvá . i.ru.oua . ui.rra Jakeš . Mřoslav lr*" Jakubčík, Eva Jandfl<oyr| . uň l*r.*.r.á'. Ladisiav Jirotka . Ludmila Kaprasová o Ha]ina Keilová . P.t." iori*vá . Božčnar<áj.r.á-] lri

31

.


Kožíšek. Aleš Lamr r Michaela Lesařová o Zdeněk Lhotslry o Petr Macek o Dominik Mareš . Stanislav Martinec . Alena Matějková . Martina Mináriková . Josef Mundil o Petr Musil . Miroslav Oliva . Miroslav Pacner o Eva Pešková. Daniel Piršč. Jifina Pivoňkoy{ o Jitka Píšová . Šárka Radová . René Roubíček. Miluše Roubíčková. Zďena Roztočilová . Pavel $lbáček a jeho huť . Jan Rynda o Jan Salajka . Helena Samohelová r Pavel Satrapa r Jana Slámová r Valerie Stehlíková aVanda Prachařová . Yáclav Šerák . Jiň Šibor . Ivo Šimánek . Bořek Šípek. Jitka Štenclová o Petra Šťastnáo Ladislav Švarc . Lucie Trrčná . Marta Tabe ryová o Radka Vodáková-Šro6y{ o Jiří Volf . Daniel Vrtal . Jaroslav Váek . 0lbram Zoubek Den dobré vůle dne 14.9. 2000 proběhl v těchto městech: ČeskéBudějovice, Frydek-Místek, Jaroměi Jihlava, Karlovy Vary, Klecan54 Kopřivnice, Liberec, Litomyšl, MIadá Bolesiav, Most, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Prachatice, Radotín, Teplice, Uherské Hradiště, Vrchlabí Děkujeme!

32


Zvláštní poděkování

. Advokátní kanceláň Kocián Šolc Balaštík zarcpoŤádání Benefiční}ro

koncertu dobré vule dne 26.listopadu v kostele svatých Šimona a Judy.

. Agentuře ProVás za lylepení plakátů k 10. qaročíVDV . Aukčnísíni Nuselská 79 zaprovedení aukce v Obecním domě. . Báře Štěpránové, václavu smetáčkovi s jeho jazzoýn orchestrem

. . . .

a Českomoravské hudební společnosti za nádhernou atmosféru Zahradní slavnosti Dne dobré vůIe na Žofíné. Ing. Tomáši Bělínovi za spolupráci pň dědick}chťtzeních. českételevizi zalryznamnou podporu Dne dobré yŮle, Českémurozhlasu zarozlllasové příspěvlry o čirrrrosti VDV a o Dni dobré vůle. Českému Teiecomu za, provoz zelené lin]cy

. Litografickému studiu

Durabo za vytištění destiček na progTam Benefičnílro koncertu dobré vule. . Egjy Travel Agency, spol. s.r.o. za dat klimatických pobytů pro 40 dětí v Recku. . Ing. Marii Holé a Galerii U Prstenu za aspořádání autorské výstavy a aukce ,,Malé vánočnívěci" v Obecním domě v Praze. r Fabrice reklamní agentuře za propagaci vDv . paní sabině Grušovéa Českémucentru ve vídni zaprezentaci\Dy při recepci v rezidenci velvyslance ČR v Rakousku Jiňlo Gruši a pň rryístavě výhtarných,pracíz Dětského centra 90 Olomouc-Topolany. . Holandskému mužskému sboru Mannenkoor SI-TARD ze Sittardu zakoncert na schodech v Národním mlzet a uspořádání sbírky. . Firmě IN-SY-C0 za poóítačovýseryis a školenízaměstnanců. . Společnosti lfIEA za organzací Meziniárodnr]ro velefuhu hraček v Letňanech, pň kterém vystavovatelé věnovali hračky VDV . Majetkové, správní a delimitačníunii odboror,fch svazů za prázdninové pobyty 576 détíz2Idétských domovů v Chorvatsku. . Charles Stewart Mott Foundation za velkorysý grant narozvoj nadace. . Obecnímu domu v Praze zamožnost pořádat výstar,u s aukcí ,,Malé vánoční věci" ve Sladkovského sále. . Paní Marii Opatrné a Malé galerii U Uranie zalrystavl prací obyvatelek Ústavu sociání péčev Solenici. . Casopisu Prague Business Journal zabezp7atnou inzerci. . společnosti veridicom za servis našíinternetové stránky www.vdv.cz. . Skautkám a skautům, Ir:teň spolu s námi pořádali Den dobré vůle, za jejich ochotu a rrlrnikající spolupráci. . Smíšenémusboru SUDOP a sólistům Haně Blažíkovéa Martinu Matouškovi za vystoupení při Benefičním koncertu dne 4. listopadu v Národním m:uzeu o panu Tirrkovi a firrně Free cards Boomerang za pohlednice ke Dni dobré vůle.

33


Děkujeme těm, kdo na potřebné lidi pamatovali ve sqých závéttch: prof. Arnoldo Angelini, Řím Alžběta Balounová, Praha 5 MUDr. Jarmila Bechná, Ostrava Jaroslav Grúnwald, Plzeň

Marie Hladíková, Šeberov Jindřiška Hollmannová, Praha 1 Ing. Mojmír Ondráček, CSc., Praha Jarmila Součková, Praha 10

Veronica M. Syrovátka, New Jersey Ludmila Tarabová, Praha 4 Lhotka Anna Tréglová, Praha 3 Bedřiška Zahálková, Pr aha 4

VzPomínrime na ně s uděčností

34

ó


Příspěvtry 10 000 Kč a více, které poslrytl VDV v roce 2000 Arcus Onko Centrum

-

Česká Lípa

fucus Onko Centrum

-

Česká Lípa

Annáda spásy

Autistik

-

- Praha7

Praha 8

Azylovápomoc

-

ČeskéBudějovice

Centrum pro děti amládež - Praha 9 Dětské centnrm 90

-

0lomouc-Topolany

Dětské klimatické pob},ty o.p.s.

- Plzeň

Dětský domov - Brušperk Dětský nadačnífond

- Plzeň

Dívčíkatolická škola - Praha 8 Domov Sue Ryder

- Praha

4

Domovy opuštěných mladých lidí - Praha 8 Dům léčbybolesti s hospicem sv. Josefa Dům pokojného stáň Dům senioru

-

- Veiká Bystňce

Pacov

Dvojčata Č. - Svitavy

Ekola

- Praha

Emalzy ČR- Rychnov n, Kn. 35

-

Rajhrad


Farní charita - Pacov Gerontolo gickv stacioni Farní charita - Praha 7 Farní charita

-

Rouánice

Farní charita - Dobňchovice lJlvilonl Vozlrl pr Farní charita Chodov :a

,

1

- Praha

FN Krá]ovské Vinohrady q+řAÁi-'l-^

Fokus

11

, ',, -, , -^Jt_-_ , ,,

Praha

10-

- Praha

Fokus Myklub - Liberec Fokus Vysočina - Havií,íkůvgrod Help Handicap

i ! l

- aí,bor

Hewer - Praha 10 oomácí asistenčnía peč. s Charita Ostrava - Ostrava Charita Olomouc

-

Olomouc

Charita sv. Anežlry Otrokovice Integrační centrum Zahrad,a- Praha 3

- Uničov

Jasněnka

lezdecl<y klub Jiskra - Dvořiště speciální oostroj

Klub ÁA

-

Děčín

klub občanůbezbariérovérró Klu-b

aoffi

vozíčkiffi Petýrkova - Praha

11

36


I

Lipka občanskésdružení - Prostějov Máme otevřeno?

- Praha

4

Manželé G, se č§řčaty - Božetice

Mateřská škola Radost

- Bystňce

pod Hostýnem

Měsíčníkpro neziskorrý sektor - Praha Město DoIní Benešov - Dolní Benešov vybavení domova pro mladé ma Městská Charita - Horaždbvice Můj domov občanskésdružení - Bechlín Nadačnífond Klíček- Malejovice Nadačnífond Maštovička - Branlry na Mor. Nadačnífond zdravé město

- karviná

Nadačnífond židovského hřbitova a synagogy Občanskésdružení Naděje 2000 Občanskésdružení Sananim

-

-

Chomutov

Olomouc

ObčanskésdruženíZahrada- Nebužely

Oblastní charita - Jihlava Oblastní charita

- HavlíčkůvBrod

0blastní charita

-

Opava

Olivova dětská léčebna- fučany

37

- Liberec


Pěstounská rodina

-

Pěstounská rodina

- T[pesy

pěstounská rodina

- zašová

pěstounská rodina

- Žtt

pěstounská rodina

- kroměňž

pěstounská rodina

- kunětice

Cítoliby

nad sáz.

Pěstounská rodina - Jankovice pěstounská rodina

-

pěstounská rodina

- písek

pěstounská rodina

-

pěstounská rodina

- karlovice

Libhošť

smržovka

Pěstounská rodina - Jablonec n. N. pěstounská rodina

-

prosetín

Pěstounská rodina

-

Odry

pěstounská rodina

-

stň'brnice

Pěstounská rodina - Uher, Ostroh Pohoda, občanskésdružení-Praha2 Portus, občanskésdružení - Teplice

Rehabilitačnícentrum Diakonie ČCP - Praira t3 Rodina sv. Zdislavy

- Hutisko-Solanec 38


ŘK fanrost

- Praha-Stodůllry

Sdružení pěstounských rodin

-

Brno

Sdruženípro augmentativttí a alternativní komunikaci-Praha Sdružení pro pomoc mentálně postiženým - Liberec

Sdruženípro založení a podponr hospice

- Litoměňce

Sdružení vozíčkaši- Hrabyně Sdružení zdravotně postižených

- Kolín

Sestry Apoštolátu Sv. Frarrtiška

- Praha

Setrans

- Praha

Schola viva

-

ó

1

Šumperk

Slezská diakonie

-

Česlr5íTěšín

Sociání služby města - Žďár nad Saz. Soukromý dětslqí domov

-

Zbytiny-Koryto

Speciální mat. škola Naděje

-

Otrokovice

SPMP - Domov dobré vule - Kladno-Nouzov SPMP - Kiub Downova s5mdromu - Jablonec nad Nisou Společenství Romů - Šternberk Společnost Columba Spolek Nezávislost

-

- Loket Opava

Středisko Diakonie ČCE - Ostrava

39

1


Středisko křesťanské pomoci

-

Pardubice

Středisko křesťanské pomoci - Pardubice koordinace sociálních aktivit Středisko pro mládež KIíčov- Řevnice Svaz neslyšícícha nedoslýchaqích - Praha T-At]as Titan

-

-

Pardubice

Pardubice

Zvláštníškola - Dačice židovská obec - praha

Život9} - Jihlava

z důuodůochrang Jména a adresg jednotliuých příjemcůnadačních!řísběuhů osobních dat neuu ddíme.

40


-]

l

\ěcné tlary od nás obdržely následujíc

í or ganizace :

Střep občanské sdružení, Naděje,

Armáda spásy, DOM, Drop-in, Poradna pro uprchlflry Českéhohelsinského rryíboru, Modr5í klíč,Středisko Dar,

Zahraďa, Dětský klub,,8", Čhavorikani

luma, Středisko rané péče,Česká unie nestyšících, Tereza, ObÚ Pratra 5,

concordia pax, Trend vozíčkáíů Olomouc, Kruh přátel opery ND, Dětské domovy Nová Ves, Česká Lípa, Vrchlabí,

Kralupy a Chomutov, pražské mateřské školy Masná, Revoluční,Hellichova, Washingtonova a Arabská, speciální

škola Kopňvnice, Sdružení pěstounslgích rodin Brno,

zvláštníškoly Lužiny a Třmice, Sociání

sllžby Žďár nad Sázavou, Dům Ezer, Kolpingova rodina, DPL Branky na Moravě, Charita Ostrava, Charita Znojmo, Domov integrované pomoci

Praha Černý Most, Společnost Romů Dobré srdce Hodonín, základní škola

Ostrava-Pňvoz, Spolek Nezávislost 0pava, Arcus OnkoCentrum Česká Lípa a stipendisté Fondu vzdělání.

41


Zpráva o hospodaření v roce 2000 a) Hlavrú, nezdaňovaná činnost

Příjmy _Převod

Výrrosy

finančních prostředků z fondů na hlal,rrí činnost

NIF

Udaje jsou v Kč

72 74l 341 577 359

Výlaje

Nadačnípříspěvky Režijnínáklady: elektrická energie, režijní mateieů služby mzdy odvody

Režie celkem

- sociání a zdravotní pojištění

poplatky ostatní náklady

Odpisy (zapůjčenéiékařské pňstroje) Hospodářský qísledek (ztr á@

72 L4L 341

I

72 086 293 276 349 806 520 286 222 772 404 340

2 862 506 4 515 183

-7 935

563

b) Vedlejší,zd,aňovaná činnost

Příjmy

z prodeje investičnflro majetku L:ryo.y UT9.u z__finančnilro majetku (cenné papíry)

- Výnos NIF

Ostatní r.linosy (depozita apod.)

Výdaje Bankovní služby Daně a poplatlry Zůstatkov á cena investičnft o majetku cena prodarrých cennýcň papíru

I

i I

I

l i

|át<unlí

Hospodářský výsledek (zisk) c) Přehled ttaru v roce 2000 Finančnídary pňjaté od soukromých osob Finančnídary pňjaté od, orgaaízaóí

Dědícťrí

910 71 707 143 3 890

ó83 777

303 942

40 973 66 720 I 025 392 67 195 673

+ 7 294 296

7 385 177 5 869 774 3 898 085


lNG. JosEF aiň xolBY

h xq

clvlN

.drťó,Ť a B aídr.i Fd r.s

q

ola

dl.d.oódlE

\,í,BOR DoBR}: \,ť]t.E l\.dscc Ol&y llrvlot,ó k rulih přcdsdt}na 3priYni í.dy sa..ťar.' n. 2 l

l0 0o řnhl

l

l

Pírze. l:4 20ol

2PR..(\.Á ltl.DlTo&{

\. s.n§íážna n 2. J

ži\ledé

Pí.i. l,

!

'ido§ti

vi,BoRt,l lX)BRli

l0 0o, tČo 4060ó6,

l/l2i!00o

g zilon.ň

AUdx b\,! pró§.dan r.*uledu

í.puiltlv. aldíorllýňi tmč.Ďi..ni

i*e

\1,1t-ri, nadscc

proYcdl

aldil plllor.nd

olt),ll.llora. ,á\trkÝ !

ua€lni

o alditorech a Komřc audlorů Čcrté

ČR Txo §mčrni€c porrdují. lby byl .ud{ ,ríor.dc. tsl. lby .uditor Zirkrl pňmčr.Mu ji3lolu. žc účdriátčrk. ó6b§buj. Yia.řna n.3pliirm3ti Audir obc* zahrnuje rlbčrol}n způsb.m prottdc.a Komory audilorů

oťěř.ni

rylnorti r pókarlo*i či§fk a inf§m&.i U!.d.rílh r účdn;,ivě.c. Audil ío|ně, ,rbrntrl. P§$rr.ňl §pfár,§i! a rhodho§l í,ourilÝah účctaich.ásad . rižn.nn}.h odlradil učr*n!c| uč.lni ,cdnoilou s lh§dn([eni §alkofó prcr.slace ůčelni,,áva.lt Na álladé provťdcrt{h

lc.tŮ lon§taluil,

'i,íoťcd.n!

audil

ro5kiuj. přinčřfn],pod*'.d

í,ro \1iádicni

ti()ku

Na &klada §kul.čnosti, zJlšičnFh v průbčhu o!éřováíi, polvíz!.ii žc učdni ávčíka vc

vš.ch \ýa.mných

ohl.deh véííé :obreJ. m1.1.k. .áveky n vla§lni jmčni výše uÝed€né ho§pod.icli a rol 2ooo v sl.du s p'atnými akon}.

spolcčno§li k 3l/l2/2a!o a §]§l.dck úč.tnimipř.dpisy K účdni ávarcc

P.oto lydávám !ýíok

.BEz !i,HR^D. Dálc }§.m ověřil

udai ured.né v. zPíáva ho§pod.ř.ni

Ý r, 20oo a

odpovideji tis|edkům. rytáuným v účgnicrvl

potvřdji. žc tt1o údiJe

/,-,",řč; /§,

'."

I(A

. -čF

pilloh} roz\.ha k :!|

a

ti,k& ztsku r

12 2001

(9ýkaz

zpíáva o ho3podal'.ni

") j

bseíCun

1

l ,

V;;,,o"$/ ť/

ztrity

soNoUč t-ol)

ví 2oo0

43

l


_!.-vv. Název: Výbor ÝJuvl ugult ilobré vůte vllle - Nacace Nailace Olgr ttt$lHavlové Havlové [VDV) Sídlo:

Senovážné náměstí č. ggaz, ňaha ' pro písemný styk: P. O. So* )+o, iri 27 Praha 7 l{r.:u Telefon: 0z/242I 6883, 02/2427 7g3L', útzůt root

i-'-

Fax:02/242L 7082

Zelená.linka - b ezplahté informace denně od 8 rto 17 hod.: 0800/11 E-mail : vdv@telecom. cz Stránka na internetu: httpt:llwww.vdv.cz Konto v ČSOB Praha trC: +ZaZgStOS,Oó

l0

10

USD: 01-09718090/03O0 DEM: 01-09718020/0300 Konto v Živnostenské bance: 397ó5 5O0aO4Oď

Ič0:0040ó0ó6

Zápisv rejstřfl<u nadací: 14.

t2. 7gg8 Správní rada:

.no,,"*o#iuTiT,',!řX rť:#:::Y{Í

biskup Václav MatÝ,_!9c. MUDr. ^Kašp*, Jarosúáúosárouá, D'iana Phipps, PhDr, Milan Tománek, Ljubica Václavová Ing. Helena Nawátilová,

J"r?."r#il:Í:'Pištorová,

Ing. Emanuel šíp

MuDr. Mil#S:H - ředitelha Eva kvasničková - ehonomichó manažerha Jarmila Vernerová - asistentka ředitelhg Marie Strnadová - bohlad_ni Jarina Šimůnková - hoordíndtorha projehtů

Helena Tabakovová - hoordinátorha zahraničních Proiehtů věra kubátová - účetní JUDr. Petr Hanza] - Prduní ztístuPce

,* á.Tř

j'ř?,X"ůX,

}Í!Í,,,,,u,

Nad,aBalcarová,Renatar*"",.o?li."J."ffi ová,IGteňnaKořánová,Radka a Zttzana Kovářovy, Marie Myšičko"a, uúli-Éaň'Pavlíčková,Marie Prausová, pavla steinhartová

SLížisté:

Michaela Dušková, Martina Jíiková, Martin Koška

44


1

t


Zpráva o činnosťVýboru dobré vůte - Nadace Olgy Havlové zarck2OOO Text: Milena Černá Fotograíie: Zdeněk Chrapek, Přemysl Fialka a archiv nadace Koncept a graíika: Jan Ungrád, Fabrika reklamní agentura Vydal: Výbor dobré vule - Nadace 01gy Havlové Náklad: 2500 ks Báseň Křik Ludvíka Aškenazyho otiskujeme s laskarr5ím svolením Divadelní aliterární agenturyAura-pont v zastoupení dědiců autorslgich práv.

Praha 2001

Ifl[[ll{t

Výroční zpráva Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové za rok 2000  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you