Page 1

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008


Název: Výroční zpráva za rok 2008 Vydavatel: Nadace na ochranu zvířat Místo a rok vydání: Praha, 2009 Připravila: Mgr. Eva M. Hodek, ředitelka Grafická úprava: Markéta Kinterová © Nadace na ochranu zvířat www.ochranazvirat.cz


OBSAH

1. ÚVOD 1.1. Motto / Preambule 1.2. Úvodní slovo předsedkyně správní rady 2. NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT 2. 1. Základní identifikační údaje a kontaktní informace 2. 2. Vznik 2. 3. Účel založení / vzniku 2. 4. Poslání a jeho naplňování 2. 5. Etický kodex 2. 6. Organizační struktura 2.6.1. Správní rada 2.6.2. Dozorčí rada 2.6.3. Ředitel 2.6.4. Zaměstnanci a spolupracovníci 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008 3. 1. Grantová činnost 3.1.1. Grantové projekty podpořené v roce 2008 3.1.2. Grantové projekty ukončené v roce 2008 3. 2. Veřejná sbírka 3. 3. Osvětová a vzdělávací činnost 3. 4. Poradenská činnost 3. 5. Legislativní činnost 3. 6. Vztahy s veřejností / Akce pořádané v roce 2008 3. 7. Spolupráce / Networking 4. ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI V ROCE 2008 4. 1. Finanční zdroje / Výnosy v členění podle zdrojů 4.1.1. Nadační investiční fond (NIF) 4.1.2. Fundraising 4.1.3. Veřejná sbírka / DMS projekt 4.1.4. Dědictví 4.1.5. Dotace a granty 4. 2. Podporovatelé 4. 3. Patroni 4. 4. Partneři 4. 5. Poděkování 5. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 5. 1. Zpráva o hospodaření 5. 2. Nadační jmění_Zpráva o hospodaření z NIF 5. 3. Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2008 5. 4. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2008 5. 5. Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2008 5. 6. NIF_Výkaz za nákladové středisko 5. 7. Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce 5. 8. Zpráva nezávislého auditora k NIF PROJEKT DMS


1. ÚVOD

1.1. Motto / Preambule Motto

„Zvířata cítí bolest stejně jako lidé a mají stejnou touhu žít.“ Paramhans Svámí Mahéšvaránanda Preambule Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková organizace se statutem nadace. Od svého založení v roce 1994 hájí zájmy a práva zvířat /Animal Rights/ a zasazuje se o jejich pohodu /Animal Welfare/. Posláním nadace je trvale zlepšovat vztah člověk – zvíře – životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených v zajetí i zvířat volně žijících. Toto poslání vychází z přesvědčení, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Vychází z myšlenky, že každý život (nejen ten lidský) má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu a že v přírodě existují vzájemné vazby pro přežití všech živých organismů a udržení rovnováhy celého ekosystému.

4

ÚVOD


1.2. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé zvířat, píši toto úvodní slovo k Výroční zprávě Nadace na ochranu zvířat za rok 2008 v době, kdy se ochrana zvířat a životního prostředí dostávají stále více do popředí zájmu veřejnosti a stávají se o to aktuálnější, o co více naléhají na naši schopnost myslet a vidět věci kolem nás v souvislostech. Známé ochranářské heslo Poznej a chraň!, na němž je založeno i poslání naší nadace, vyjadřuje základní předpoklad, nezbytný k tomu, aby naše práce měla dlouhodobý smysl a dosáhla svého cíle. Často si klademe otázku, proč je v současném světě stále mnoho lidí neschopných soucítit se zvířaty. S živými bytostmi, které jsme k sobě připoutali pro jejich nesmírnou užitečnost, schopnost přátelství a věrnosti a další vlastnosti, které obohacují náš život. Nadřazený postoj člověka k přírodě a ke zvířatům se prolíná celou historií lidstva a bohužel přetrvává do dnešních dnů. Chceme-li ve vztahu ke zvířatům „určeným k různému účelu“ pojmenovat skutečnost pravými jmény, nutně za nimi často najdeme eticky problematickou realitu. Termíny jako „výroba masa“, „pokusy / testování na zvířatech“ nebo „stahování z kůže“ hovoří samy za sebe a dokazují, že zvířata – živé bytosti jsou v našem modelu vnímání a vztahu k nim stále jen „věcmi, materiálem“. Nejde o to hledat jiné – lépe znějící – termíny pro realitu, v níž jsou zvířata využívána výše pojmenovaným způsobem. Ale jde o to, aby se změnil náš vztah ke zvířatům a to tak, abychom k nim měli úctu, soucítili s nimi a snažili se jim po dobu jejich života zajistit co nejlepší podmínky, zmírnili jejich bolest a utrpení. Historie je plná krutosti vůči zvířatům. Naše současnost o to bolestněji, že vyspělá lidská společnost má již rozhodně dostatek informací a možností zbytečnému utrpení a zneužívání zvířat zabránit. Přesto to nedělá. Průmyslové intenzivní chovy, kde jsou hospodářská zvířata držena v nevyhovujících podmínkách a jsou v maximální míře využívána bez ohledu na jejich přirozené potřeby, jsou nevídaně krutým a přitom společensky zcela samozřejmě akceptovaným jevem. K účelům pokusů jsou „vyráběna“ zvířata s cílenou genovou deformací, s „požadovanými“ nemocemi, jsou záměrně infikována nebo podrobována zátěžovým testům, operačním zákrokům apod., přičemž jsou tyto bezohledné postupy ospravedlňovány potřebami vědy nebo výroby. Nejsme sice v době Descarteově a nářek zvířat nechápeme jako skřípání využívaného stroje, ale zároveň se nechováme v souladu s odkazem Plútarcha, který pokládal za obecnou povinnost chovat se laskavě ke zvířatům podobně jako k lidem… Přes vytrvalou a dlouhodobou snahu nás všech, působících v ochraně zvířat, zůstává smutnou skutečností, že většina lidí chápe zvířata a přírodu především a někdy dokonce pouze jako nástroj k realizaci svých potřeb a cílů. Právo člověka je právem silnějšího, přestože je v mezilidských vztazích kvalifikováno jako vysoce neetické. Termíny běžně používané ve vztahu ke zvířatům – např. přemnožený nebo škodlivý druh atp. – velmi bolestně upomínají na filosofii „nadřazenosti rasy“, v tomto případě tedy nadřazenosti jednoho nad druhým živočišným druhem. Kvalita a etická vyspělost lidské společnosti se posuzuje podle toho, jak se chová ke slabým, nemocným, starým bezmocným lidem a ostatním živým tvorům. Společnost vcelku dobře pečuje o své nemocné, handicapované a přestárlé lidi, ale ke zvířatům, která jsou vůči člověku v postavení „slabšího“, se chová mnohdy bez jakýchkoli morálních ohledů. V této souvislosti si stále znovu klademe otázku PROČ? Odpověď není patrně v tom, že by se lidská společnost stávala krutější a bezohlednější. My, kteří jsme se dobrovolně rozhodli pracovat pro ochranu zvířat a s osobním přesvědčením, že v dnešní společnosti máme možnost ke zvířatům nebýt krutí, bychom rádi dosáhli změny přístupu společnosti k nim. Co nám v tom brání? Tradice a setrvačnost v naší společnosti, která je velmi významným činitelem. Navíc jsme na vykořisťování přírody a využívání zvířat mnoha způsoby vybudovali nejen velké oblasti vědy a výroby, ale celá průmyslová odvětví. Měnit to, co je tak dobře zavedené a přináší obrovské zisky, vždy bylo a bude nepohodlné a zpočátku naprosto nepředstavitelné. Naše cesta k trvalým změnám ve vztahu ke zvířatům jako živým bytostem, s nimiž sdílíme tuto planetu, musí být tedy cestou trpělivého hledání vhodných a možných řešení, na nichž se všechny zájmové segmenty společnosti shodnou. Nezbytný předpoklad k dosažení úspěchu představují komunikace, výměna informací a spolupráce mezi jednotlivci i skupinami napříč spektrem společnosti. Jen čas a vývoj společnosti ukáží, které cesty jsou reálné a jaká řešení budou obecně přijatelná. Cílem ochranářských organizací – jako je naše Nadace na ochranu zvířat – je zajištění humánního zacházení se zvířaty. Statut nevládní neziskové organizace nám však neumožňuje, abychom mohli do situací krutého zacházení se zvířaty zasáhnout přímo. Naše činnost je proto především osvětová a vzdělávací.

5

ÚVOD


V rámci osvětové – vzdělávací činnosti nadace pořádá setkání, besedy, semináře a konference. Dále provozuje informační stránky, vydává a šíří tiskové materiály, podporuje, spolupracuje a ve vlastní produkci realizuje kampaně a projekty zaměřené na ochranu zvířat. Zvířatům často není ubližováno pouze ze zlého úmyslu, ale v důsledku nevědomosti. Z toho důvodu nadace klade velký důraz na vzdělávání, osvětu a šíření informací o zvířatech, o jejich životě a přirozených potřebách. Milovat zvířata znamená je znát, proto nadace vydává osvětové informační materiály a pořádá vzdělávací akce. V rámci informačních kampaní oslovuje veřejnost a šíří témata ochrany zvířat ve sdělovacích prostředcích. Nadace také poskytuje poradenské služby pro širokou veřejnost. V roce 2006 zahájila ve spolupráci s Institutem Nadace na ochranu zvířat, o.p.s. projekt s názvem SOS Zvíře. Tento projekt, jak ostatně vyplývá z názvu, se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbaným, opuštěným nebo handicapovaným zvířatům. Pro veřejnost nadace provozuje tel. linku SOS Zvíře a emailovou poradnu se stejným názvem. Veřejnost se může na nadaci obrátit s dotazy ke konkrétním případům, u nichž je podezření na týrání, zanedbání péče či opuštění zvířete. Projekt SOS Zvíře se setkal s velkým zájmem ze strany veřejnosti. Dále nadace provozuje pravidelnou bezplatnou Psí poradnu. Nadace se snaží zajišťovat finanční zdroje nejen pro podporu vlastní činnosti, ale zejména k financování aktivit a projektů jiných neziskových organizací působících v přímé i nepřímé ochraně zvířat. Finanční prostředky získává Nadace z dárcovství občanů a firem, z příspěvků a grantů, z veřejných sbírek a z Nadačního investičního fondu (NIF). Získané finanční prostředky nadace přerozděluje zejména útulkům a záchranným stanicím na území ČR a dalším organizacím, jejichž projekty naplňují nadační cíle a záměry. Důležitým úkolem nadace je trvalé prosazování úprav české a evropské legislativy, které zajistí větší pohodu zvířat a zvýší ochranu jejich práv. Samozřejmě si uvědomujeme, že zvířata nechrání jen zákony, směrnice a nařízení, ale především jejich důsledné uplatňování. Z toho důvodu sledujeme činnost kompetentních orgánů, zejména orgánů státního veterinárního dozoru. Nadace také dlouhodobě spolupracuje na kampani pro podporu Obecné deklarace na ochranu zvířat, iniciované The World Society for the Protection of Animals (WSPA), která usiluje o její přijetí Organizací spojených národů. Přijetí tohoto dokumentu, který představuje první a největší celosvětovou iniciativu v ochraně zvířat vůbec, by se stalo zásadním historickým milníkem v úsilí budovat svět bez násilí a krutosti páchaných na zvířatech. Na závěr bych jménem Nadace na ochranu zvířat ráda poděkovala za trvalou podporu a spolupráci Městské části Praha 4, Státní veterinární správě ČR, Ústřední komisi na ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství ČR, Fóru dárců a dalším spolupracujícím institucím. Poděkování patří také všem členům správní a dozorčí rady, kteří bez nároku na odměnu za výkon své funkce zastupovali zájmy nadace a umožnili realizaci její profesionální činnosti v roce 2008. Spolupracujeme s řadou významných osobností veřejného života, které se zasazují o ochranu zvířat a šíří dobré jméno naší nadace. V této souvislosti bych zvláště poděkovala paní Martě Kubišové, čestné člence správní rady a zesnulému prof. Radovanu Lukavskému, na nějž s úctou a vděčností vzpomínáme. Dále děkuji všem patronům nadace – jmenovitě paní Stelle Májové-Mrázové, paní Soně Červené, panu Jiřímu Suchému, panu PhDr. Ing. Zdeňku Hajnému a panu Vojtěchu Jasnému. Dále děkuji televiznímu pořadu Chcete mě?, jenž seznamuje veřejnost s problematikou týraných a opuštěných zvířat, nacházejících se v útulcích, a pomáhá jim najít nový domov. Děkuji Mgr. Evě Hodek, ředitelce, všem pracovníkům a spolupracovníkům nadace, kteří svým nasazením a svědomitou prací přispívali k realizaci projektů a rozvíjení činnosti nadace. Naše úsilí se neobejde také bez nezištné a na principu dobrovolnosti postavené práce obětavých a spolehlivých lidí, jimž děkuji za vše, co pro naši nadaci vykonali. Zvláštní poděkování náleží všem přispěvatelům a dárcům, kteří, ať již jednorázově či pravidelně, finančně podporují ochranu zvířat a činnost nadace. Jménem Nadace na ochranu zvířat děkuji vám všem, kteří jste nám jakkoliv přispěli a podpořili naši práci. Děkuji VÁM za to, že pomáháte zvířatům, která si sama o pomoc říci nemohou. Marcela Lund, předsedkyně správní rady Nadace na ochranu zvířat

6

ÚVOD


2. NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT

2.1. Základní identifikační údaje a kontaktní informace Název: Nadace na ochranu zvířat Sídlo: Pacovská 869, Praha 4, PSČ 140 00 Identifikační číslo (IČ): 61387878 Právní forma: nadace Ochranná známka: Úřadem průmyslového vlastnictví byla udělena dne 23. 5. 2003 ochranná známka č. 253904 na logo / název Nadace na ochranu zvířat. Zapsaná: v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 290. Datum zápisu do rejstříku: 19. října 1999 Zastoupená: Marcelou Lund, předsedkyní správní rady Zřizovatelé nadace jsou: • Název zakladatele: paní Marcela Lund Bytem: Pod Klaudiánkou 8, Praha 4 • Název zakladatele: Česká zemědělská univerzita v Praze, Agronomická fakulta Sídlo: Kamýcká 129, Praha 6 IČ: 60460709 • Název zakladatele: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Sídlo: Zemědělská 1, Brno IČ: 62156489 • Název zakladatele: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Sídlo: Palackého 1-3, Brno IČ: 62157124 Orgány nadace jsou: • správní rada • dozorčí rada • ředitel Statut: Základní právní normou nadace je Statut Nadace na ochranu zvířat ze dne 7. 12. 1994, následně doplněný 12-ti dodatky. Poslední úplné znění Statutu Nadace na ochranu zvířat je ze dne 2.1. 2007. Přílohou tohoto dokumentu jsou Grantová pravidla pro rozdělování výnosů z nadačního jmění a ostatního majetku. Používaná / vžitá zkratka: NNOZ, NOZ Kontakt: Nadace na ochranu zvířat Pacovská 31, 140 00 Praha 4 Tel.: +420 222 135 460 Fax :+420 222 135 461 Email: nadace@ochranazvirat.cz www.ochranazvirat.cz

7

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT


2.2. Vznik Nadace na ochranu zvířat byla zřízena Zakladatelskou listinou o zřízení Nadace na ochranu zvířat ze dne 7.12. 1994 a Statutem Nadace na ochranu zvířat ze dne 7.12. 1994. Nadace na ochranu zvířat vznikla dne 12.12. 1994 registrací zakladatelské listiny a statutu Obvodním úřadem Praha 4 pod č. reg. 207/94-N dle § 20b, odst. 3 Občanského zákoníku. Do nadačního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 290, je zapsána na základě § 35, odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb., O nadacích a nadačních fondech.

2.3. Účel zřízení / vzniku Nadace na ochranu zvířat byla zřízena dle Zakladatelské listiny o zřízení Nadace na ochranu zvířat ze dne 7.12. 1994 a dle Statutu Nadace na ochranu zvířat ze dne 7.12. 1994, ve znění pozdějších dodatků, za následujícím účelem: • vybudování informačního, propagačního a vzdělávacího centra ochrany zvířat • pomoc národním ochranářským organizacím a příslušným vládním orgánům v jejich práci na úseku ochrany zvířat • pomoc při řešení problematiky toulavých a opuštěných zvířat a zavádění humánních metod • kontroly populace opuštěných a toulavých zvířat • účelová pomoc při provádění specifických, WSPA schválených, ochranářských projektů v České republice • rozvíjení národní a mezinárodní spolupráce v ochraně zvířat volně žijících i chovaných v lidské péči • podpora projektů členských organizací WSPA

2.4. Poslání a jeho naplňování Žijeme tady společně Posláním nadace je trvale zlepšovat a harmonizovat vztah člověk – zvíře – životní prostředí, hájit zájmy a práva zvířat, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených v zajetí i zvířat volně žijících.

8

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT


Toto poslání vychází z přesvědčení, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Vychází z myšlenky, že každý život (nejen ten lidský) má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu a že v přírodě existují vzájemné vazby pro přežití všech živých organismů a udržení rovnováhy celého ekosystému. Poslání je založeno na ochranářském hesle Poznej a chraň! Důraz je proto kladen především na osvětu a vzdělávání odborné i laické veřejnosti. Nadace své poslání naplňuje podporou projektů, které odpovídají jejím cílům a prioritám a vlastní činností, při níž využívá všech dostupných forem spolupráce se subjekty působícími na poli praktické ochrany zvířat i v oblasti jejich nepřímé ochrany. Činnosti, jimiž je poslání naplňováno: • grantová činnost a veřejná sbírka – podpora projektů odpovídajících nadačním cílům a prioritám; přerozdělování finančních prostředků útulkům a záchranným stanicím na území ČR a jiným neziskovým organizacím působícím v ochraně zvířat • osvětová a vzdělávací činnost – pořádání akcí, setkání, besed, seminářů a konferencí; provozování informačních stránek, vydávání a šíření tiskových a informačních materiálů; realizace kampaní, petičních akcí a projektů zaměřených na ochranu zvířat ve spolupráci s jinými organizacemi nebo ve vlastní produkci; oslovování veřejnosti a šíření problematiky ochrany zvířat ve sdělovacích prostředcích • poradenská činnost – poskytování poradenských služeb pro širokou veřejnost; pomoc při řešení konkrétních případů a aktivní vyhledávání závažných případů týrání zvířat a zanedbání jejich péče; monitorování podmínek chovu domácích, hospodářských, kožešinových a volně žijících zvířat • legislativní činnost – trvalé prosazování úprav české a evropské legislativy, tvorba legislativních návrhů nových zákonů a směrnic a návrhů úprav již existujících, které zajistí větší pohodu zvířat a zvýší ochranu jejich práv • spolupráce / networking – spolupráce s domácími a zahraničními ochranářskými organizacemi

2.5. Etický kodex Etický kodex upravuje principy etického chování nadací. Nadace na ochranu zvířat se připojila k etickým principům ve znění schváleném Valnou hromadou Asociace nadací při Fóru dárců dne 9. dubna 2002. Nadace tyto principy respektuje a považuje je pro svoji činnost za závazné. V souladu s etickými principy Nadace na ochranu zvířat: • • • •

používá své prostředky na obecně prospěšný účel, pro který byla zřízena dodržuje princip rozdělování nadačních příspěvků třetím osobám minimalizuje náklady na svoji vlastní administrativu hospodaří s majetkem jí svěřeným zřizovateli a dárci tak, aby byl trvalým a pokud možno rostoucím zdrojem dalších příjmů • poskytuje veřejnosti možnost se seznámit se svým statutem a grantovými pravidly • vede řádně své účetnictví a zajišťuje vyjádření nezávislého auditora ke svému hospodaření

9

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT


• uveřejňuje výroční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření s majetkem, vyčísluje významné dary a uvádí přehled významných poskytnutých nadačních příspěvků • dodržuje své jasně a srozumitelně definované poslání, cíle a programy • v souladu se svým statutem, posláním, cíli a programy dbá na to, aby: • se udělování nadačních příspěvků řídilo jednoznačnými a předem uveřejněnými pravidly • proces rozhodování o poskytování nadačních příspěvků probíhal řádným a objektivním způsobem a aby nedošlo ke konfliktu zájmů osob, které se účastní výběru uchazečů a rozhodování o výši nadačních příspěvků • uzavírala smlouvy obsahující podmínky pro poskytnutí nadačního příspěvku • prováděla kontrolu řádného využití poskytnutých nadačních příspěvků v souladu s podmínkami zákona a příslušných smluv • dodržovala ochranu duchovního vlastnictví vloženého žadatelem do předložených projektů a dbá na to, aby nápady žadatele, ani jejich část, nebyly využity ve prospěch jiného subjektu bez jeho vědomí • dodržovala ochranu osobních údajů žadatelů, které získá v souvislosti se žádostmi o nadační příspěvek • pečlivě sleduje a průběžně hodnotí výsledky své nadační činnosti • dbá o minimalizaci nákladů na správu tak, aby nejen dodržovala zákonem stanovené omezení zapsané ve statutu, ale aby ušetřené prostředky mohly být použity pro plnění cílů a programů • dbá o zachování morálního kreditu členů správních a dozorčích orgánů • informuje o své činnosti prostřednictvím pravidelně vydávaných výročních zpráv: • svém poslání, cílech, programech a činnosti • o grantových pravidlech a jejich úpravách • o zdrojích příjmů a jejich výši, včetně zákonem požadovaného výčtu nadačních darů • o výši provozních nákladů, o celkových výdajích a jejich struktuře, včetně výčtu významných poskytnutých nadačních příspěvků • o změnách statutu nebo dalších významných dokumentech veřejného charakteru • o členech správní a dozorčí rady • dbá o řádnou evidenci přijatých nadačních darů a poskytnutých nadačních příspěvků • projevuje úctu a vážnost ve vztahu ke zřizovatelům a dárcům • respektuje projevenou vůli a přání dárců, pokud nejsou v rozporu se zákonem nebo statutem • informuje dárce o skutečnostech, které se vztahují k jeho osobě, jsou-li použity v dokumentech vydávaných nadací • dojedná s dárcem, zda a v jaké formě bude uvedena ve výroční zprávě informace o poskytnutém daru • řádně spravuje svůj majetek a usiluje o jeho zajištění do budoucnosti • volí etické prostředky k propagaci své činnosti • jedná vždy s vědomím odpovědnosti za celkový obraz a vývoj neziskového sektoru

2.6. Organizační struktura Organizační strukturu tvoří: 1. Orgány nadace: • správní rada • dozorčí rada • ředitel 2. Zaměstnanci a spolupracovníci

2.6.1. Správní rada Správní rada je statutárním orgánem nadace. Správní rada má tři členy. Členové správní rady v roce 2008: Marcela Lund, předsedkyně Doc. Ing. Ivan Majzlík, CSc., člen JUDr. Irena Perlíková, člen a paní Marta Kubišová, čestná členka správní rady Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné zvolení je možné. 10

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT


2.6.2. Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace. Členové dozorčí rady v roce 2008: JUDr. Karel Pešta, předseda Ludmila Svatková, členka JUDr. Judita Kodlová, členka. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady.

2.6.3. Ředitel Ředitel je výkonným orgánem nadace. Ředitel je odpovědný za výkon své funkce správní radě. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ředitel nadace v roce 2008: Ing. Edita Pavlasová, 01–04 / 2008 Mgr. Eva Marlene Hodek, od 11 / 2008

2.6.4. Zaměstnanci a spolupracovníci Zaměstnanci nadace v roce 2008: Ing. Edita Pavlasova, HPP, 01 – 04 / 2008, ředitelka Mgr. Eva Marlene Hodek, HPP, od 11/2008, ředitelka Petronila Rudyšová, DPČ Jakub Jungmann, DPP Mgr. Pavla Dorničová, DPP RNDr. Ivana Šuranová, DPP Ivana Dršková, DPP Ing. Lýdia Krasulová, DPP Barbora Šnajberková, DPP Spolupracovníci nadace v roce 2008: Ing. Světlana Zvěřinová MVDr. Josef Holejšovský, Ph.D. JUDr. Jana Prchalová Vladimíra Tichá MVDr. Jiří Dousek Doc. MVDr. Richard Sovják, CSc. MUDr. Dagmar Jírová Alena Heinová Alena Věžníková Petra Šindelářová MVDr. Ilona Kucharczyková Karel Suchý Jana Vidová Šárka Šebková

11

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT


3. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008 3.1. Grantová činnost Grantová činnost nadace je zaměřena na podporu projektů a aktivit odpovídajících jejímu poslání, cílům a prioritám. Nadace pravidelně rozděluje finanční prostředky útulkům a záchranným stanicím na území ČR a jiným neziskovým organizacím působícím na poli praktické ochrany zvířat i v oblasti jejich nepřímé ochrany. Při rozdělování nadačních příspěvků se nadace řídí obecně platnými právními předpisy, zákonem č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o nadacích a nadačních fondech, dále platným statutem a grantovými pravidly pro rozdělování výnosů z nadačního jmění a z ostatního majetku. Nadace postupuje dle grantových pravidel, která tvoří přílohu statutu nadace a jsou společně s formulářem pro podání žádosti o grant a podmínkami vyhlášených výběrových řízení zveřejňována na internetových stránkách nadace. O vyhlášení grantových programů je veřejnost, kromě internetových stránek nadace, informována také zveřejněním inzerátů v tisku (např. časopis Respekt). Nadace vyhlašuje veřejná výběrová řízení, jejichž součástí je zveřejnění grantového programu pro příslušný kalendářní rok (včetně termínů a podmínek pro podání žádostí a požadavků na jejich formální náležitosti), hodnocení podaných žádostí o grant výběrovou komisí a schválení návrhu výběrové komise na udělení grantu správní radou nadace. S příjemci grantů jsou uzavírány smlouvy, obsahující povinnost použít grant ke schválenému účelu, dokončit projekt ve stanoveném termínu a ve lhůtě do 30-ti dnů od ukončení projektu předložit závěrečnou zprávu projektu (včetně vyúčtování doloženého prvotními účetními doklady). Grantový program Nadace na ochranu zvířat pro rok 2008 V roce 2008 vyhlásila Nadace na ochranu zvířat 6. ročník grantového programu s těmito okruhy: • Osvěta pomoci zvířatům v nouzi • Podpora a propagace prevence nekontrolovatelného množení koček V rámci grantového programu pro rok 2008 se do veřejného výběrového řízení přihlásilo celkem 9 žadatelů, jejichž žádosti s předloženými projekty byly posouzeny a vyhodnoceny výběrovou komisí. Na základě doporučení výběrové komise a odsouhlasení správní radou nadace bylo vybráno všech 9 projektů, splňujících formální i věcné podmínky vyhlášeného výběrového řízení. Nadace na ochranu zvířat v roce 2008 rozdělila výnosy z Nadačního investičního fondu (NIF) v celkové výši 325.675,- Kč v rámci dvou samostatných programových okruhů mezi 9 vybraných projektů.

12

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008


3.1.1. Grantové projekty podpořené v roce 2008 Grantový okruh: Osvěta pomoci zvířatům v nouzi PROJEKT Č. NIF 2/2008 Název projektu: Zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat – současný trend v evropské legislativě Předkladatel projektu: Svoboda zvířat o.s., Koterovská 84, Plzeň, IČ: 66563678 Účel projektu: zapojení legislativy ČR do současného trendu evropské legislativy, jenž představuje zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat, popřípadě zpřísnění podmínek pro jejich chov Výstup / výsledky projektu: • výroba prezentačního CD v nákladu min. 250 ks • výroba propagačního letáku v nákladu min. 1000 ks Celkové náklady projektu: 469.000,- Kč Výše požadovaného grantu: 100.000,- Kč Výše poskytnutého grantu: 10.000,- Kč PROJEKT Č. NIF 4/2008 Název projektu: Pomoc zvířatům v nouzi na Ústecku Předkladatel projektu: ZO ČSCH Ústí nad Labem – 1, Vaníčkova 15, Ústí nad Labem; IČ: 44553820 Účel projektu: dlouhodobé zvyšování povědomí veřejnosti o odpovědném přístupu k držení a chovu zvířat v zájmových chovech; navázání spolupráce s dalšími organizacemi v regionu, které se zabývají obdobnými tématy Výstup / výsledky projektu: • databáze NNO v regionu • organizace min. 2 setkání NNO • webová prezentace projektu Celkové náklady projektu: 138.000,- Kč Výše požadovaného grantu: 118.000,- Kč Výše poskytnutého grantu: 78.000,- Kč PROJEKT Č. NIF 6/2008 Název projektu: Pomozte zvířatům v nouzi Předkladatel projektu: Český nadační fond pro vydru, Jateční 311, Třeboň; IČ: 60818557 Účel projektu: ovlivnění postojů a chování lidí ve prospěch ochrany životního prostředí a zvířat tím, že bude veřejnost seznamována s úlohou a činností stanic pro handicapované živočichy Výstup / výsledky projektu: • realizace min. 5-ti přednášek na téma ochrany přírody a zvířat • tisk propagačního letáku v nákladu min. 2000 ks Celkové náklady projektu: 72.000,- Kč Výše požadovaného grantu: 63.000,- Kč Výše poskytnutého grantu: 17.000,- Kč PROJEKT Č. NIF 9/2008 Název projektu: Leták na téma ochrany zvířat Předkladatel projektu: Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s, Pacovská 869/31, Praha 4, IČ: 27241483 Účel projektu: leták seznamující veřejnost se zněním zákona č. 246/1992 Sb., v platném znění, na ochranu zvířat proti týraní Výstup / výsledky projektu: • tisk letáku v nákladu min. 4000 ks Celkové náklady projektu: 50.000,- Kč Výše požadovaného grantu: 30.000,- Kč Výše poskytnutého grantu: 30.000,- Kč

13

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008


Grantový okruh: Podpora a propagace prevence nekontrolovatelného množení koček PROJEKT Č. NIF 1/2008 Název projektu: Kastrace toulavých koček v Praze a Středočeském kraji Předkladatel projektu: Občanské sdružení na ochranu zvířat Toulavé tlapky, Bojanovická 11, Praha 4, IČ: 22667628 Účel projektu: odchyt a kastrace toulavých koček, aktivní spolupráce s komunitami, kde odchyt probíhá Výstup / výsledky projektu: • kastrace min. 50-ti koček Celkové náklady projektu: 115.000,- Kč Výše požadovaného grantu: 55.000,- Kč Výše poskytnutého grantu: 23.400,- Kč PROJEKT Č. NIF 3/2008 Název projektu: Propagace kastrace koček na výstavách a setkání majitelů a chovatelů koček Předkladatel projektu: ZO ČSCH Ústí nad Labem – 1, Vaníčkova 15, Ústí nad Labem; IČ: 44553820 Účel projektu: osvětová a informační kampaň určená veřejnosti a zejména majitelům koček, propagace kastračních programů, které pomáhají regulovat množství toulavých a opuštěných koček, informovat veřejnost na akcích pořádaných ČSCH, zejména národních a mezinárodních výstavách koček, o možnosti kastrace koček držených v zájmovém chovu Výstup / výsledky projektu: • účast na min. 15-ti akcích pořádaných ČSCH, distribuce informačního letáku propagujícího kastrační programy Celkové náklady projektu: 89.000,- Kč Výše požadovaného grantu: 67.500,- Kč Výše poskytnutého grantu: 50.275,- Kč PROJEKT Č. NIF 5/2008 Název projektu: Kastrace volně žijících a nalezených koček v okolí Bučovic, Vyškova a Brna, jejich evidence Předkladatel projektu: Útulek Tibet o.s., Marefy 44, Bučovice, IČ: 22665625 Účel projektu: snižování počtu toulavých koček (kastrace), označení tetováním, odčervení Výstup / výsledky projektu: • kastrace 150-ti koček Celkové náklady projektu: 116.500,- Kč Výše požadovaného grantu: 89.500,- Kč Výše poskytnutého grantu: 70.200,- Kč PROJEKT Č. NIF 7/2008 Název projektu: Regulace populace toulavých a opuštěných koček, informační a osvětové aktivity Předkladatel projektu: Občanské sdružení Cínovecké tlapky, Cínovec 51, Dubí u Teplic, IČ: 22728007 Účel projektu: regulace počtu toulavých a opuštěných koček systematickou sterilizací (kastrací) Výstup / výsledky projektu: • kastrace min. 50-ti koček • tisk propagačního letáku v nákladu min. 3.000 ks Celkové náklady projektu: 28.000,- Kč Výše požadovaného grantu: 24.500,- Kč Výše poskytnutého grantu: 23.400,- Kč PROJEKT Č. NIF 8/2008 Název projektu: Prevence nekontrolovatelného množení koček, rozvoj dobrovolnictví v péči o opuštěná zvířata Předkladatel projektu: o.s. Šanta kočičí, Emilie Hyblerové 526, Praha 11, IČ: 27032795 Účel projektu: podpora kastračního programu, jeho propagace a rozvoj, péče o nalezená či odchycená zvířata v tzv. domácích depozitech a mini-depozitu Haškova Výstup / výsledky projektu: • kastrace min. 50-ti koček Celkové náklady projektu: 89.000,- Kč Výše požadovaného grantu: 58.740,- Kč Výše poskytnutého grantu: 23.400,- Kč

14

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008


3.1.2. Grantové projekty ukončené v roce 2008

15

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008


3.2. Veřejná sbírka Vzhledem ke statutu Nadace je jejím hlavním úkolem získávat a přerozdělovat finanční prostředky. Nadace zajišťuje finanční zdroje nejen pro podporu vlastní činnosti, ale zejména k financování aktivit, kampaní a projektů jiných neziskových organizací působících v přímé i nepřímé ochraně zvířat. Finanční prostředky získává nadace nejen z dárcovství občanů a příspěvků firem, z dotací a grantů a z Nadačního investičního fondu (NIF), ale také z veřejných sbírek. Finanční prostředky získané z veřejných sbírek, stejně jako v případě výnosů z NIF, nadace přerozděluje zejména útulkům a záchranným stanicím pro volně žijící živočichy na území ČR a jiným neziskovým organizacím, jejichž projekty naplňují nadační cíle a záměry. V případě živelních pohrom, katastrof a jiných krizových událostí (např. povodně 1997, 2002) se nadace snaží co nejúčinněji pomoci finančně i přispět materiálně v nejvíce postižených oblastech, subjektům, které se ocitly ve stavu nouze a pomoc nezbytně potřebují. První veřejnou sbírku pod Č.j. MHMP/99664/2002, ze dne 26.8. 2002, nadace zahájila dne 2.9. 2002. Tato sbírka byla původně určena na pomoc útulkům a záchranným stanicím pro handicapované a volně žijící živočichy v ČR, postižené v důsledku záplav a povodní v srpnu 2002. V roce 2003 nadace požádala o změnu účelu konané sbírky z důvodu, že původní účel sbírky zanikl. Novým účelem sbírky bylo shromažďování finančních prostředků na pomoc útulkům a stanicím pro handicapované a volně žijící živočichy, které se ocitnou v krizové situaci v důsledku veškerých živelních pohrom (požár, vichřice, přívalové deště, záplavy, zemětřesení a ostatní), dále pak rozvíjení osvětové a vzdělávací činnosti, podpora neziskových organizací ve sféře péče a ochrany zvířat s cílem harmonizace vztahu člověk – zvíře – životní prostředí. Záštitu nad touto veřejnou sbírkou převzal dne 1.10. 2003 MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy. Konání sbírky bylo ukončeno dne 2. 9. 2005.

16

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008


Veřejná sbírka v roce 2008 V roce 2008 nadace ukončila konání sbírky s názvem „Žijeme tady společně“, pod Č.j. MHMP/228814/2005, ze dne 27.9. 2005. Datum zahájení a ukončení sbírky: 4.10. 2005 – 27.9. 2008. Území konání sbírky: Česká republika Účel sbírky: získání finančních prostředků k rozvíjení osvětové a vzdělávací činnosti, podpory ochranářských organizací s cílem trvale zlepšovat vztah člověk – zvíře – životní prostředí a pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat životní pohodu zvířat v lidské péči i zvířat volně žijících. Způsob provádění sbírky: 1. shromažďování finančních prostředků v měně CZK na bankovním účtu č. 576843713/0300, vedeném u ČSOB, a.s., pobočka Na Poříčí 24, Praha 1 (povoleno MHMP/228814/2005) 2. pokladničky (povoleno MHMP/228814 B/2002) 3. pronájem telefonní linky (MHMP/228814 F/2004) – DMS projekt (Dárcovská SMS) Celkové zhodnocení sbírky: Veřejná sbírka splnila svůj účel a naplnila očekávání nadace. Získané finanční prostředky, které byly přerozděleny, znamenaly obecný přínos v ochraně zvířat a konkrétní pomoc organizacím, působícím v přímé i nepřímě ochraně zvířat a životního prostředí. Z výtěžku veřejné sbírky nadace bohužel nemohla uspokojit všechny subjekty žádající o podporu. Využití finančních prostředků ze sbírky: Finanční prostředky z veřejné sbírky byly formou příspěvků poskytnuty organizacím působícím v ochraně zvířat a životního prostředí, a to zejména spolkům na ochranu opuštěných a týraných zvířat, útulkům pro psy a kočky, záchranným stanicím pro handicapovaná zvířata a volně žijící živočichy (ježci, veverky), depozitům pro opuštěná zvířata apod. Dále byly finanční prostředky poskytnuty zejména na kastrační programy populace toulavých a opuštěných koček, léčiva, veterinární péči, krmení atd.

DMS projekt v rámci veřejné sbírky Projekt s názvem Donors Message Service (zkratka: DMS) byl zahájen v roce 2004 jako společný projekt Fóra dárců, občanského sdružení usilujícího o podporu filantropie v České republice, a Asociace provozovatelů mobilních sítí. DMS představuje jednoduchý účinný způsob, jakým může držitel mobilního telefonu prostřednictvím dárcovské SMS podpořit konkrétní neziskovou organizaci dle svého výběru. Cena DMS je 30,- Kč, přičemž příjemce pomoci obdrží 27,- Kč. Částka, kterou obdrží nezisková organizace, je zcela osvobozena od platby daně z přidané hodnoty (DPH). Rozdíl v částce pokrývá náklady operátorů a zajištění služby DMS ze strany Fóra dárců. Donors Message Service využívá nadace v rámci konání veřejné sbírky od listopadu 2004. Zasláním jedné SMS ve tvaru DMS OCHRANAZVIRAT na číslo 87 777 má veřejnost možnost podpořit ochranu zvířat a přispět na zvířata v útulcích a záchranných stanicích na území ČR. V roce 2008 přijala nadace DMS příspěvky v celkové výši 136.245,- Kč.

17

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008


Příspěvky poskytnuté z veřejné sbírky v roce 2008 V roce 2008 nadace z veřejné sbírky poskytla příspěvky v celkové výši 173.031,- Kč (viz tabulka).

Ostatní poskytnuté příspěvky v roce 2008 Přehled darovacích smluv 2008 (viz tabulka)

18

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008


3.3. Osvětová a vzdělávací činnost V rámci osvětové a vzdělávací činnosti pořádá nadace akce, setkání, besedy, semináře a konference; provozuje informační stránky, vydává a šíří tiskové a informační materiály; realizuje kampaně, petiční akce a projekty zaměřené na ochranu zvířat, a to ve spolupráci s jinými organizacemi nebo ve vlastní režii; oslovuje veřejnost a šíří problematiku ochrany zvířat ve sdělovacích prostředcích. Nadace klade velký důraz na vzdělávání, osvětu a šíření informací o zvířatech, o jejich životě a přirozených potřebách. Vydává informační materiály, pořádá osvětové kampaně a vzdělávací akce. Vyhlašuje také grantové programy na projekty v oblasti výchovy a vzdělávání, včetně školení pedagogických pracovníků ve školách i odborných pracovníků v oblasti ochrany zvířat a životního prostředí. Hlavní náplň činnosti tvoří osvětové a vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost. Tyto programy jsou realizovány prostřednictvím komunikace s veřejností, tedy tiskových komuniké, veřejných setkání, seminářů, kampaní, petičních akcí, písemného i telefonického servisu. Nadace realizuje osvětovou činnost, výchovu a vzdělávání veřejnosti s využitím nejen vlastních informačních a tiskových materiálů, ale také materiálů cizojazyčných. Program zaměřený na informování mladší generace obvykle probíhá formou přednášek ve školách a rozličných akcí, setkání se studenty a pedagogy na půdě vzdělávacích institucí. Nadace se soustředí také na oslovení odborné veřejnosti. Jedná se převážně o veterinární lékaře a další odborníky. K tomuto účelu jsou určeny konference a semináře. Často se jedná také o iniciativu zahraničních organizací, s nimiž nadace spolupracuje. Získané poznatky jsou poté skrze nadaci přetlumočeny domácím odborníkům. Nadace využívá všechna dostupná média a nástroje komunikace k osvětě veřejnosti, včetně tisku, rozhlasu a televize. Nadace spolupracuje např. s ČT na pořadu „Chcete mě?“.

19

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008


Projekty a kampaně v roce 2008 Projekt Exoti Nadace pokračovala v osvětové kampani k projektu Exoti z roku 2006/7 – tj. dále distribuovala na veřejnost informační brožuru a leták s názvem „Kamarád, co má svého pána rád“, leták s názvem „Nekupujte ohrožené druhy“ a také leták „Desatero zodpovědného chovatele“, který nadace vydala v roce 2007 v nákladu 6000 ks za finanční podpory Magistrátu hl.m. Prahy. Prezentace projektu je zveřejněna na internetových stránkách www.ochranazvirat.cz, v rubrice Chov volně žijících druhů zvířat v zajetí a obchod s nimi, poskytující návštěvníkům webu veškeré základní informace a novinky k tématu – např. chovatelské informace, chovatelský rozcestník, Průzkum legálního trhu s volně žijícími druhy zvířat v zajetí v České republice apod. Projekt Čistá Praha 4 Na projektu Čistá Praha 4 nadace spolupracovala s Městskou částí Praha 4. Cílem projektu je zefektivnění péče o zeleň a čistotu města v městské části Praha 4 ve spolupráci s občany, s organizacemi působícími v ochraně životního prostředí, s obchodními společnostmi a firmami působícími v důsledku své činnosti škody a újmy na pořádku nebo zeleni, a samozřejmě se všemi společnostmi, které by mohly přispět ke zlepšení stavu životního prostředí v městské aglomeraci. Nadace se připojila k tomuto projektu tématem Pes ve městě – žijeme tady společně, které představuje jednu z důležitých otázek řešené problematiky. Paní Marcela Lund, předsedkyně správní rady nadace, a paní Mgr. Eva Hodek, ředitelka nadace, jsou členkami Komise Čistá Praha 4, ustavené Radou MČ Praha 4. Projekt Kontrola populace toulavých a opuštěných koček Nadace v roce 2008 realizovala dotisk informačního letáku s názvem „5 pádných důvodů proč nechat kočku vykastrovat“ v nákladu 10.000 ks. Pokračovala v celostátní kampani propagující kastrační programy populace toulavých a opuštěných koček a zároveň nabádající majitele k odpovědnému vlastnictví a podpoře sterilizace koček tak, aby se zamezilo nekontrolovatelnému růstu jejich populace. Projekt – Střední a východní Evropa hledá zodpovědné prodejce Průzkum produkce a prodeje vajec v zemích Visegrádské čtyřky V rámci spolupráce ochranářských organizací zemí Visegrádské čtyřky se nadace v roce 2008 podílela na jedinečném mezinárodním projektu, jehož výsledkem byla publikace s názvem „Střední a východní Evropa hledá zodpovědné prodejce“, s podtitulem „Průzkum produkce a prodeje vajec v zemích Visegrádské čtyřky“. Na tomto projektu se podílely následující organizace: Nadace na ochranu zvířat, Česká republika, Gaja klub a OTOZ Animals, Polsko; Fauna Egyesület, Maďarsko; Sloboda Zvierat, Slovensko. Projekt získal finanční podporu prestižního Visegrádského fondu a také podporu Eurogroup for Animals, organizace sdružující nejvýznamnější ochranářské organizace členských zemí EU. Publikace přináší výsledky průzkumu obchodních řetězců zemí Visegrádu, nespokojuje se však s konstatováním nepříznivé situace v převažujících klecových chovech nosnic, ale seznamuje také s výhodami jejich přechodu na neklecové systémy v souvislosti s výsledky studie Eurobarometr. Vyjadřuje se i k otázce nákladů producentů vajec z neklecových chovů a nabízí řešení formou opatření pro získání dotací na zavedení nových vysokých standardů welfare (pohody) zvířat. V otázce klecových chovů je mezinárodní perspektiva nezbytná vzhledem k provázanosti problematiky zemí EU. Vzájemná spolupráce organizací v členských zemích EU přináší větší účinnost i efektivitu tlaku na prodejce i globální řetězce. Welfare hospodářských zvířat v Evropě je nepochybně důležité společenské i politické téma. Evropskou ústavou jsou zvířata konečně uznána jako cítící bytosti a pro zlepšení jejich welfare / životní pohody byla již učiněna řada opatření. Přesto je dosud většina hospodářských zvířat chována ve 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008


velkochovech, odporujících skutečně přijatelným podmínkám pro chov a život těchto zvířat. Publikaci, která poukazuje na tyto skutečnosti v souvislosti s prodejem vajec a jeho současnou podobou, v závislosti na informovanosti a tedy i intenzitě zájmu spotřebitelů, s argumentací příslušného průzkumu a možných východisek směrem k alternativním chovům, lze označit za průlomovou, nejen vzhledem k cenným závěrům průzkumu, ale i proto, že představuje vůbec první takto rozsáhlý projekt, uskutečněný ve spolupráci ochranářských organizací Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Kampaň na podporu Obecné deklarace na ochranu zvířat Nadace pokračovala v šíření petičních archů a informací o dokumentu nazvaném Obecná deklarace na ochranu zvířat, o jehož přijetí Organizací spojených národů se zasazují ochranářské organizace v čele s The World Society for the Protection of Animals (WSPA) po celém světě. Přijetí tohoto dokumentu, který představuje první a největší celosvětovou iniciativu v ochraně zvířat vůbec, by se stalo zásadním historickým milníkem v úsilí budovat svět bez násilí a krutosti páchaných na zvířatech. Podmínkou přijetí deklarace je shromáždění 10 milionů podpisů k petici na její podporu. Kampaň „Pomozte zachránit tuleně!“ Další z mezinárodních kampaní, na níž se nadace podílela, je kampaň „Pomozte zachránit tuleně!“, která představuje úsilí ochranářských organizací o schválení zákazu obchodu s výrobky z tuleňů a jejich dovozu do EU na úrovni Evropského parlamentu (tzv. SEAL BAN). Zákaz dovozu tuleních kožešin a masa z Kanady, s výjimkou vztahující se k Inuitům, může pomoci omezit masivní komerční lov tuleňů v Kanadě. Nadace na ochranu zvířat protestovala proti nesmyslnému a krutému zabíjení tuleňů prostřednictvím petice již v roce 1998. Petici, kterou podpořilo svým podpisem 40.000 osob, nadace předala Kanadskému velvyslanectví v Praze.

21

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008


3.4. Poradenská činnost Nadace poskytuje poradenské služby pro širokou veřejnost; pomáhá při řešení konkrétních případů a aktivně vyhledává závažné případy týrání zvířat a zanedbání jejich péče; monitoruje podmínky chovu domácích, hospodářských, kožešinových a volně žijících zvířat. Nadace se snaží pomáhat tam, kde dochází k týrání zvířat, jejich zanedbání či opuštění nebo k ničení jejich životního prostředí. Pracovníci nadace přispívají radou a doporučením vhodného postupu, dávají podněty kompetentním orgánům k řešení případů týrání zvířat nebo závažného zanedbání jejich péče. Nejširší poskytovanou službou je informační servis určený široké veřejnosti. Zahrnuje praktické poradenství při řešení krizových situací, tzn. případů, kdy je zvíře v nouzi, týráno, opuštěno, zraněno apod. V roce 2006 zahájila nadace ve spolupráci s Institutem Nadace na ochranu zvířat, o.p.s. projekt s názvem SOS Zvíře. Tento projekt, jak ostatně vyplývá z názvu, se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbaným, opuštěným nebo handicapovaným zvířatům. Pro veřejnost nadace provozuje tel. linku SOS Zvíře a emailovou poradnu se stejným názvem. Veřejnost se může na nadaci obrátit s dotazy ke konkrétním případům, u nichž je podezření na týrání, zanedbání péče či opuštění zvířete. Projekt SOS Zvíře se setkal s velkým zájmem ze strany veřejnosti. Dále nadace provozuje pravidelnou bezplatnou Psí poradnu.

Projekt SOS Zvíře Informační / poradenský servis V roce 2008 nadace ve spolupráci s Institutem Nadace na ochranu zvířat, o.p.s. realizovala projekt SOS Zvíře II., který navazoval na projekt SOS Zvíře probíhající v předchozích dvou letech. Účelem projektu bylo zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o všech tématech ochrany zvířat a aktuálním dění v této oblasti; o české a evropské legislativě a možnostech pomoci zvířatům v nouzi apod. K dosažení účelu bylo využíváno všech dostupných informačních kanálů (internet, telefon, e-mail, média), čímž byla zajištěna propagace problematiky ochrany zvířat a výměna informací v této oblasti. K naplnění účelu dále přispívalo také navázání a rozvíjení spolupráce s dalšími zainteresovanými institucemi a zajištění spolupráce s dobrovolníky v rámci celé České republiky. Velmi důležitá byla také vzájemná spolupráce ve smyslu rozdělení kompetencí mezi spolupracujícími organizacemi, což vedlo ke zkvalitnění podávaných informací a nabízených řešení. Významným výstupem tohoto projektu je mimo jiné i vytvoření databáze – sítě spolupracujících neziskových a dalších organizací, působících v ochraně životního prostředí a zvířat. Informační a poradenský servis Koordinací informačního servisu (příjem dotazů, oznámení a stížností, jejich evidence a třídění, zodpovídání, kontrola zodpovězených dotazů a stížností, archivace) byl pověřen MVDr. Josef Holejšovský a od listopadu 2008 také Mgr. Pavla Dorničová, která se stala koordinátorem projektu SOS Zvíře. Činnost servisu spočívá v zodpovídání dotazů týkajících se oblasti týrání zvířat a zanedbání jejich péče; poskytování kontaktů na ochranářské organizace, Státní veterinární správu a příslušné inspektoráty krajských veterinárních správ, dále kontaktů na útulky a záchranné stanice pro handicapované a volně žijící živočichy. Velké množství tazatelů se na naši SOS linku / poradnu obrací v souvislosti s volně žijícími druhy zvířat, hospodářskými zvířaty a zvířaty v zájmových chovech. Dotazy jsou jak ve formě emailové, tak telefonické i písemné.

22

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008


Emailové dotazy email adresa > sos@ochranazvirat.cz , nadace@ochranazvirat.cz V roce 2008 bylo přijato a zodpovězeno celkem 380 emailových dotazů (viz Tab. č. 1). Dotazy jsou archivovány a statistika zpracována podle základních kategorií v procentech (viz Graf č. 1). Tab. č. 1 – Emailové dotazy veřejnosti v roce 2008

Graf č. 1 – Emailové dotazy veřejnosti v % v roce 2008 Týrání zvířat Volně žijící zvířata Hodpodářská zvířata Zájmová zvířata Odborná rada ostatní Naše činnost Kontakty Ostatní

Telefonické dotazy linka SOS Zvíře > tel. č. +420 222 135 460 V rámci projektu SOS Zvíře je provozována linka pro příjem telefonických dotazů v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin. V roce 2008 bylo přijato a zodpovězeno celkem 327 telefonických dotazů (viz Tab. č. 2). Dotazy jsou archivovány a statistika zpracována podle základních kategorií v procentech (viz Graf č. 2). 23

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008


Tab. č. 2 – Telefonické dotazy veřejnosti v roce 2008

Graf č. 2 – Telefonické dotazy veřejnosti v % v roce 2008 Týrání zvířat, zvířata v nouzi Volně žijící zvířata, exotická zvířata, zoo Hodpodářská zvířata Zájmová zvířata Odborná rada ostatní Naše činnost Kontakty Ostatní Písemné dotazy veřejnosti v roce 2008 V roce 2008 bylo přijato a zodpovězeno celkem 17 dopisů od veřejnosti a institucí (viz Tab. č. 3).

24

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008


Tab. č. 3 – Písemné dotazy veřejnosti v roce 2008

Doručené a odeslané dopisy jsou vedené v knize doručené a odeslané pošty.

SOS Zvíře – Zvířata v nouzi Součástí projektu není pouze poradenství v oblasti ochrany zvířat, ale také pomoc při řešení konkrétních případů podezření na týrání a na závažné zanedbání péče o zvířata na základě podnětů veřejnosti, hlášených prostřednictvím telefonu, emailu a doručených dopisů. V roce 2008 bylo přijato a řešeno celkem 224 podnětů výše uvedeného typu, které patří mezi nejčastější, s nimiž se veřejnost na nadaci obrací. Psí poradna Nadace provozuje ve svém sídle také bezplatnou Psí poradnu pro veřejnost, a to každou první středu v měsíci (s výjimkou 1. týdne v lednu a letních prázdnin) od 18.00 do 20.00 hodin. Nutno se předem objednat na tel.: 222 135 460. Formou bezplatného poradenství pomáhá nadace chovatelům psů. V rámci Psí poradny se řeší jakékoliv problémy a otázky související s držením a chovem psů. Majitelé psů mají možnost poradit se s našimi odborníky o jakýchkoliv otázkách spojených s vlastnictvím psa. Vedoucí poradce je paní Vladimíra Tichá, dlouholetá chovatelka a rozhodčí, autorka několika publikací a mnoha článků v odborných časopisech. V roce 2008 probíhala tato bezplatná Psí poradna již čtvrtým rokem. Dotazy v poradně řešené se týkaly nejčastěji problematiky chování psů a sousedských vztahů. Kromě pravidelné Psí poradny bylo během roku 2008 řešeno několik desítek písemných (via email) a telefonických dotazů týkajících se problematiky držení a chovu psů.

25

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008


3.5. Legislativní činnost Nadace trvale usiluje o prosazování úprav české a evropské legislativy, tvorbu legislativních návrhů nových zákonů a směrnic a návrhů úprav již existujících, které zajistí větší pohodu zvířat a zvýší ochranu jejich práv. Činnost nadace v oblasti legislativy ve prospěch ochrany zvířat v roce 2008 V roce 2008 byl projednáván a schválen zákon č. 312/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o velkou a významnou novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, jejímž úkolem bylo mj. zajistit adaptaci zákona na nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy atd. Nadace při projednávání tohoto zákona aktivně vystupovala ve prospěch ustanovení navrhovaných v zájmu zvířat. Angažovala se zejména ve dvou věcech: 1) snaha o to, aby do zákona nebyla vrácena možnost výcviku loveckých psů na jiném živém zvířeti, což by vedlo k legalizaci týrání lišek a jiných zvířat. To se podařilo a v § 4 odst. 1, písm. f) zákona tato možnost nadále není. 2) snaha o vložení ustanovení, které zkráceně řečeno přikazuje příslušným orgánům a jejich zástupcům při uzavírání bytu nebo jiných prostor zkontrolovat, zda tam není živé zvíře, a pokud ano, tak se o ně postarat. Nadace tento návrh sama připravila a byl prosazen jako poslanecký návrh, a to do § 25 odst. 6 zákona. Nadace sledovala i proces přípravy a schvalování nových prováděcích vyhlášek k novelizovanému zákonu na ochranu zvířat proti týrání. Nadace se snaží působit na kompetentní orgány státní správy. Připomínky a legislativní návrhy směřují na příslušné resorty vlády (MZE ČR, MŽP ČR), instituce zřízené k ochraně zvířat a k příslušným orgánům Poslanecké sněmovny. Nadace v roce 2008 lobovala za novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání: • v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR • v Senátu Parlamentu České republiky. Vzhledem k tomu, že v poslanecké sněmovně prošel pozměňovací návrh umožňující kontaktní výcvik norování, lobovala nadace proti tomuto návrhu v senátu, především pak přes senátora MVDr. Jiřího Lišku, který se o tuto věc osobně zasadil a prosadil v senátu pozměňovací návrh odstraňující pozměňovací návrh poslanecké sněmovny. Jelikož byl senátní pozměňovací návrh v poslanecké sněmovně přehlasován, nadace lobovala v Kanceláři prezidenta republiky. Paní Marcela Lund, předsedkyně správní rady nadace, odeslala dopis s žádostí o prezidentské veto Václavu Klausovi, prezidentu republiky. Prezident pozměňovací návrh poslanecké sněmovny týkající se zákona č. 246/1992, umožňující kontaktní výcvik norování, vetoval. Prezidentské veto již v poslanecké sněmovně přehlasováno nebylo. Na novelu zákona navazovala příprava řady prováděcích vyhlášek k novelizovanému zákonu č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které nadace postupně tak, jak byly projednávány, připomínkovala: • Vyhláška o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání (č. 3/2009) • Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě (č. 4/2009) • Vyhláška o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu (č. 5/2009) • a některé další prováděcí vyhlášky...

26

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008


Další důležitou vyhláškou, jejíž návrh nadace v roce 2008 připomínkovala a která dosud nevešla v platnost, byla obecně závazná vyhláška o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy. Nadace se rovněž angažovala v protestu ochranářských organizací proti sdělení Food and Drug Administration (FAD) of USA o podpoře klonování hospodářských zvířat pro produkci potravin. V této souvislosti nadace zaslala dopis panu Mirku Topolánkovi, premiérovi vlády, a ministrům zemědělství a životního prostředí. V rámci evropské legislativy řešila nadace otázky, které se týkaly zejména připravované novely Směrnice Rady Evropské unie 93/119 a nahrazujícího Nařízení Rady a Parlamentu (ES) o porážce zvířat; směrnice o pokusech na zvířatech a návrhu na zákaz dovozu a obchodu s tuleními výrobky v EU (tzv. Seal Ban). V oblasti legislativy využívá nadace v rámci mezinárodní spolupráce s ochranářskými organizacemi kontaktu s našimi europoslanci, které se snaží vždy včas informovat o kampaních a projektech a zaujmout je pro jejich podporu. Takto se nadace podílela na podpoře úsilí Evropského parlamentu významně omezit a v perspektivě zakázat pokusy na primátech, dále podpořila kampaň na úrovni EP, která vyvrcholila schválením zákazu dovozu a obchodování s kožešinami psů a koček v rámci zemí EU Radou Evropy. Nadace se také podílela na kampani „Pomozte zachránit tuleně!“, která představovala podporu zákazu obchodu s výrobky z tuleňů a jejich dovozu do EU na úrovni EP (tzv. SEAL BAN). Zákaz, s výjimkou vztahující se k Inuitům, může pomoci omezit masivní komerční lov tuleňů v Kanadě.

27

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008


3.6. Vztahy s veřejností / Akce pořádané v roce 2008 Akce pořádané v roce 2008 Nadace v roce 2008, stejně jako v letech předcházejících, pořádala nebo se účastnila různých osvětových a informačních akcí pro širokou veřejnost, dále vzdělávacích akcí pro školy a další instituce. V rámci spolupráce s ČSCH Ústí nad Labem – I (projekt č. NIF 6/2007) byla prezentována nadace a její činnost na výstavách koček (FIFE), na nichž byly zároveň podávány informace o chovu zvířat a kastračních programech a nabízeny osvětové a tiskové materiály. Nadace se dne 5.6. 2008 účastnila EKOFESTIVALU, celodenní akce pro širokou veřejnost, s místem konání v Praze, Náměstí Míru. Nadace na svém INFO stánku prezentovala svoji činnost a nabízela osvětové a tiskové materiály. V rámci této akce probíhalo podepisování petice na podporu Obecné deklarace na ochranu zvířat.

Nadace oslavila Světový den zvířat dne 4. října 2008 ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, v Praze 10 – Hostivaři. Nadace zde představila svoji činnost, včetně realizovaných kampaní a projektů. Paní Alena Heinová, PR – pracovnice nadace, připravila k této akci pestrý program, jehož součástí byla prezentace témat ochrany zvířat, čtení pohádky o zvířatech, kterou v rámci interaktivní části programu sestavila spolu s přítomnými dětmi a závěrem proběhly křtiny telátka, které bylo pojmenováno Cecilka. Na programu byly také ukázky záchranářského výcviku psů a výcviku asistenčních psů, přehlídka sov, dále koní městské policie, jízda na huculských koních, besedy a stánky s tvůrčími dílnami. Návštěvníci si měli možnost prohlédnout celý areál Toulcova dvora a seznámit se s jeho obyvateli – hospodářskými zvířaty českých plemen, o něž je zde dobře pečováno.

28

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008


V rámci vzdělávacích programů pro školy pracovníci nadace průběžně navštěvovali školy různých stupňů a seznamovali žáky a studenty s problematikou ochrany zvířat a předávali jim informace o zvířatech, o jejich životě a přirozených potřebách. Mezi velmi úspěšné akce patřily například: beseda s ukázkami výcviku psa (naše spolupracovnice Winky, plemeno: střední knírač) konaná dne 13.2. 2008 v ZŠ Chlupova, Praha 13 a beseda se čtením pohádky „Dášeňka čili život štěněte“, zpestřená přítomností Winky, konaná dne 8.10. 2008 v MŠ Roudnice.

V Galerii Cesty ke světlu PhDr. Ing. Zdeňka Hajného, V Praze 4, Zakouřilova 955/9, uspořádala nadace dne 8.12. 2008 Vánoční setkání jako výraz poděkování svým podporovatelům, spolupracovníkům a přátelům. Setkání bylo věnováno památce zesnulého prof. Radovana Lukavského, dlouholetého čestného patrona nadace. Zajímavý kulturní program připravila a moderovala Prof. PhDr. Zdena Zvěřinová, DrSc., profesorka VŠ. V rámci programu zazněly skladby od Sergeje Prokofjeva – Kočka (leitmotiv ze suity Péťa a vlk), Dvě miniatury (violoncellové sólo) pro Zdenku Braunerovou, dále skladba od Hanse Petera Lindeho – Malé trio pro dvoje housle a violoncello. Poděkování patří všem účinkujícím: Stanislavu Srpovi, členovi Foerstrova tria (housle I.), Matěji Poláškovi, primáriusovi Snítilova kvarteta (housle II.) a Mgr. Josefu Kolářovi, koncertnímu mistrovi Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK (violoncello). K podpoře problematiky ochrany zvířat využila nadace různých forem medializace (internet, rozhlas, televize, tisk). Nadaci na ochranu zvířat se podařilo opakovaně upozornit televize (ČT, TV Nova, TV Prima) na konkrétní případy týrání zvířat a tím pomoci jejich zveřejnění.

29

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008


3.7. Spolupráce / Networking NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ČR (SEKTOR NGO) Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s. V roce 2005 Nadace na ochranu zvířat společně s paní Martou Kubišovou založily obecně prospěšnou společnost Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s. Institut sdílí s nadací stejné poslání, které naplňuje zejména prostřednictvím osvěty, vzdělávání a poradenství v oblasti ochrany zvířat. Fórum dárců, o.s. Spolupráce s tímto občanským sdružením, usilujícím o podporu filantropie v ČR a sdružujícím nevládní neziskové organizace (nadace a nadační fondy), je pro nás velmi přínosná. Členství v Asociaci nadací při Fóru dárců nám umožňuje získávat a vyměňovat informace v neziskovém sektoru (NGO), a to nejen formou valných hromad asociace, ale také konferencí, seminářů a školení nebo formou přímé konzultace, komunikace a také spolupráce na konkrétních projektech (např. DMS projekt). Možnost využití Informačního centra neziskových organizací znamená pro nás pravidelný přísun informací o ostatních neziskových organizacích, aktuální přehled grantových a dotačních řízení a programů, přehled o plánovaných akcích v neziskovém sektoru, včetně nabídek kurzů a seminářů. Zelený kruh, o.s. Členství v o.s. Zelený kruh, asociaci ekologických organizací, umožňuje nadaci aktivně sdílet informace se širokým spektrem NNO v oblasti životního prostředí. Dává jí rovněž možnost společného postupu při prosazování připomínek v oblasti legislativy a vládních dokumentů.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Spolupráce s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců se soustřeďuje na propagaci ekologického zemědělství a Animal Welfare (hospodářská zvířata). Svoboda zvířat, o.s. (SZ) Spolupráce se Svobodou zvířat, o.s., Plzeň, probíhá již řadu let, a to zejména v oblasti legislativy (prosazování připomínek k legislativním návrhům – zákonů, směrnic a vyhlášek). Významná je také podpora a spolupráce na kampaních a projektech (např. Proti srsti) a účast na společných akcích. CZECOPA, o.s. Nadace pokračuje ve svém členství v CZECOPA, v české pobočce Evropské platformy pro podporu a rozvoj alternativ k pokusům na zvířatech. Pražský spolek ochránců zvířat, o.s. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Český svaz chovatelů (ČSCH) Liga na ochranu zvířat Nadace dlouhodobě spolupracuje s výše uvedenými a také s dalšími neziskovými organizacemi v ČR.

30

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008


STÁTNÍ INSTITUCE V ČR Státní veterinární správa ČR (SVS ČR) Nadace spolupracuje se SVS ČR a jejími krajskými veterinárními správami v oblasti ochrany zvířat, zejména při uplatňování zákona na ochranu zvířat proti týrání, v případech, kde je podezření, že došlo k týrání zvířat nebo k závažnému porušení či zanedbání péče o zvířata. Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ), Ministerstvo zemědělství ČR Dlouhodobě spolupracujeme s Ústřední komisí pro ochranu zvířat (ÚKOZ), která je přímo řízena Ministerstvem zemědělství ČR a je metodicky řídícím orgánem státu v oblasti ochrany zvířat. Umožňuje nám podílet se na řešení závažných a aktuálních témat v oblasti ochrany zvířat. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) S výše uvedenými státními institucemi nadace spolupracuje v oblasti ochrany volně žijících zvířat. Ministerstvo životního prostředí ČR Nadace s tímto resortem vlády spolupracuje zejména v oblasti legislativy, připomínkování legislativních návrhů a vládních dokumentů, podpora kampaní a projektů v ochraně životního prostředí a zvířat. INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Hlavní město Praha Nadace s hl.m. Praha spolupracovala na projektu Exoti a Pes ve městě. Hl.m. Praha finančně přispělo na realizaci uvedených projektů. Městská část Praha 4 Nadace s Městskou částí Praha 4 spolupracuje dlouhodobě. V roce 2008 nadace zahájila s MČ Praha 4 spolupráci na projektu Čistá Praha 4. ZAHRANIČNÍ ORGANIZACE World Society for the Protection of Animals (WSPA) Od roku 1994 je nadace členem WSPA, která sdružuje cca 460 ochranářských organizací ze 118 zemí světa. WSPA má zvláštní statut poradce při Organizaci spojených národů a statut pozorovatele v Radě Evropy. Velmi důležitou iniciativou WSPA je začlenění Obecné deklarace na ochranu zvířat mezi základní listiny OSN. Nadace na této iniciativě spolupracuje tím, že shromažďuje podpisy signatářů podpůrné petice, a to prostřednictvím petičního archu uveřejněného na jejích internetových stránkách, šířením petičních archů a informačního letáku na různých osvětových akcích a pomocí sítě dobrovolníků na území celé ČR. Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) Od roku 1996 je nadace členem RSPCA, která patří mezi nejstarší a nejvýznamnější organizace na ochranu zvířat ve světě. Eurogroup for Animals Od roku 2003 je nadace pozorovatelem a od roku 2008 již řádným členem (full member) Eurogroup for Animals, sdružující nejvýznamnější ochranářské organizace všech členských zemí EU. Eurogroup for Animals prosazuje ochranu zvířat prostřednictvím legislativy EU. Mezinárodní Visegrádský Fond Compassion in World Farming Za finanční pomoci a podpory Mezinárodního Visegrádského Fondu, Compassion in World Farming a Eurogroup for Animals vznikla publikace s názvem „Střední a Východní Evropa hledá zodpovědné prodejce“, s podtitulem „Průzkum produkce a prodeje vajec v zemích Visegrádské čtyřky“. Jedná se o publikaci autorského kolektivu následujících ochranářských organizací: Klub Gaja a OTOZ for Animals (Polsko), Fauna Egysulet (Maďarsko), Sloboda zvierat (Slovensko) a Nadace na ochranu zvířat (Česká republika).

31

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008


4. ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI V ROCE 2008

4.1. Finanční zdroje / Výnosy v členění podle zdrojů 2008 Nadace zajišťuje finanční zdroje nejen pro podporu vlastní činnosti, ale zejména k financování aktivit, kampaní a projektů jiných neziskových organizací působících v přímé i nepřímé ochraně zvířat. Finanční prostředky získává z dárcovství občanů a příspěvků firem, z dotací a grantů, z Nadačního investičního fondu (NIF) a z veřejných sbírek.

4.1.1. Nadační investiční fond (NIF) Na základě úspěchu ve výběrovém řízení ve II. etapě rozdělování prostředků z Nadačního investičního fondu (dále NIF) českým nadacím, uzavřela Nadace na ochranu zvířat s Fondem národního majetku (dále jen FNM) dne 27.3. 2002, podle § 18, odst. 2, písm. a), bod 6) zákona č. 171/1991 Sb., Smlouvu č. 000682002-211-S-N-24 o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě, ve znění Dodatků č. 1 až 8, uzavřených s Fondem národního majetku ČR, později Ministerstvem financí ČR, v průběhu let 2002 až 2009. Celková částka, kterou nadace na základě výše uvedené smlouvy a jejích dodatků obdržela ke dni 31.12. 2008, činila 25.158.000,- Kč. Celková výše Nadačního jmění, zapsaná v nadačním rejstříku ke dni 31.12. 2008, činila 21.884.500,- Kč, z toho částka 500.000,- Kč vlastních prostředků (Nadační jmění – vlastní) a částka 21.384.500,- Kč z příspěvků poskytnutých nadaci z NIF (po odečtení 15 %, které nadace dle smlouvy mohla čerpat přímo, bez vložení do nadačního jmění). Výše uvedené finanční prostředky nadace investuje a využívá v souladu s pokyny FNM, později MF ČR (viz kap. 5.2. Nadační jmění_zpráva o hospodaření s NIF). Při nakládání s prostředky z privatizace se nadace řídí platnými ustanoveními smlouvy a jejích dodatků. Výnosy z NIF ke dni 31.12. 2008 Souhrn realizovaných zisků z prodeje a nákupu cenných papírů z NIF v roce 2008 dosáhl, včetně úroků z účtů, celkem 797.783,- Kč, zisk resp. ztráta účetní činí celkem -2.662.771,80,- Kč. V roce 2008 provedlo o.s. Svoboda zvířat, Plzeň vratku grantu číslo NIF 10/2007 z výnosů NIF v celkové výši 80.000,-Kč. Tato částka je splatná k přerozdělení jiným organizacím ve lhůtě max. 2 let.

4.1.2. Fundraising Nadace jako nevládní nezisková organizace je závislá na finanční podpoře ve formě peněžitých nebo hmotných darů a sponzorských příspěvků. Finanční prostředky pro svoji činnost získává z dárcovství občanů a firem, z příspěvků a grantů (převážně zahraničních neziskových organizací) a z příspěvků cca 7.200 soukromých osob registrovaných v databázi dárců, které pravidelně podporují nadaci a přispívají na ochranu zvířat. Nadace je pravidelně informuje o své činnosti, projektech a kampaních, které realizuje nebo na nichž spolupracuje. Dárcům jsou zasílány 4 x ročně dopisy (house mailing) s informacemi o činnosti nadace, aktuální petiční archy a žádosti o podporu kampaní a projektů. Dále nadaci jednorázově či opakovaně přispívají neregistrovaní dárci z řad občanů a právnické osoby (firmy, instituce…).

32

ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI V ROCE 2008


House mailing V průběhu roku 2008 pokračovala nadace v komponovaných rozesílkách dopisů seznamujících veřejnost textově i prostřednictvím fotografií s aktuální činností nadace i se současnou situací v oblasti ochrany zvířat, jak v ČR, tak i ve světě – v kooperaci s dalšími ochranářskými organizacemi členských zemí EU. V roce 2008 nadace oslovila komponovanými rozesílkami / dopisy cca 30.000 adresátů – s finanční odezvou 2.306.977,08,- Kč .

4.1.3. Veřejná sbírka / DMS – Dárcovská SMS Nadace zajišťuje finanční zdroje nejen pro podporu vlastní činnosti, ale zejména k financování aktivit, kampaní a projektů jiných neziskových organizací působících v přímé i nepřímé ochraně zvířat. Finanční prostředky získává nadace nejen z dárcovství občanů a příspěvků firem, z dotací a grantů a z Nadačního investičního fondu (NIF), ale také z veřejných sbírek. Od listopadu 2004 nadace v rámci konání veřejné sbírky využívá Donors Message Service. Zasláním jedné SMS ve tvaru DMS OCHRANAZVIRAT na číslo 87 777 má veřejnost možnost podpořit ochranu zvířat a přispět na zvířata v útulcích a záchranných stanicích na území ČR. V roce 2008 přijala nadace DMS příspěvky v celkové výši 136.245,- Kč.

Donors Message Service využívá nadace v rámci konání veřejné sbírky od listopadu 2004. Zasláním jedné SMS ve tvaru DMS OCHRANAZVIRAT na číslo 87 777 má veřejnost možnost podpořit ochranu zvířat a přispět na zvířata v útulcích a záchranných stanicích na území ČR. Cena DMS je 30,- Kč, přičemž příjemce pomoci obdrží 27,- Kč. Částka, kterou obdrží nezisková organizace, je zcela osvobozena od platby daně z přidané hodnoty (DPH). V roce 2008 přijala nadace DMS příspěvky v celkové výši 136.245,- Kč.

4.1.4. Dědictví Dalším finančním zdrojem je dědictví z pozůstalosti soukromých osob, které se rozhodly odkázat nadaci ve prospěch ochrany zvířat finanční, hmotný (movitý i nemovitý) a nehmotný majetek (např. autorská práva apod.). V roce 2008 jsme obdrželi dědictví od pana Jaroslava Bejčka v celkové výši 293.506,20,- Kč.

4.1.5. Dotace a granty V roce 2008 získala nadace grant Visegrádského fondu v celkové výši 14.165,83,- Kč v rámci spolupráce na projektu, jehož výsledkem byla publikace s názvem „Střední a východní Evropa hledá zodpovědné prodejce“, s podtitulem „Průzkum produkce a prodeje vajec v zemích Visegrádské čtyřky“.

4.2. Podporovatelé Nadaci trvale podporuje cca 7.200 registrovaných dárců, kteří přispívají na ochranu zvířat i na činnost nadace v této oblasti.

4.3. Patroni Stella Májová – Mrázová Jiří Suchý, zpěvák a skladatel Zdeněk Hajný, malíř a výtvarník Soňa Červená, komorní pěvkyně Vojtěch Jasný, režisér

33

ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI V ROCE 2008


4.4. Partneři Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s. Městská část Praha 4 Fórum dárců

INSTITUT

Městská část Praha 4

Mediální partneři: Český rozhlas 2 ČT – pořad „Chcete mě?“

4.5. Poděkování

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT

s

Paní Martě Kubišové za její láskyplný vztah ke zvířatům a trvalou podporu nadace a pomoc při jejích činnostech v ochraně zvířat a osobní účast jí pořádaných akcích. Děkujeme zesnulému prof. Radovanovi Lukavskému za vytrvalou a obětavou spolupráci v ochraně zvířat. PhDr. Ing. Zdeňkovi Hajnému, majiteli Galerie Cesty ke světlu, děkujeme za trvalou podporu a spolupráci, za možnost využívat krásných prostor galerie k nadačním programům a propagaci ochrany zvířat. Poděkování patří i všem těm, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají naplňovat poslání nadace, její cíle a priority. Děkujeme všem našim soukromým dárcům, k nimž patří např. paní Stella Májová – Mrázová, paní Eugenie Venzarová a mnoho dalších... Velmi si ceníme každého rozhodnutí zanechat dědictví z pozůstalosti naší nadaci. Mnohokrát děkujeme těm, kteří na nás ve své závěti nezapomněli. Zvláštní poděkování patří zesnulému panu Jaroslavu Bejčkovi, který nám odkázal dědictví, jehož si velmi vážíme. Správní radě (ve složení) Marcela Lund, předsedkyně Doc. Ing. Ivan Majzlík, CSc., člen JUDr. Irena Perlíková, členka a Marta Kubišová, zpěvačka a herečka, čestná členka Dozorčí radě (ve složení) JUDr. Karel Pešta, předseda Ludmila Svatková, členka JUDr. Iveta Kodlová, členka Dobrovolným spolupracovníkům JUDr. Janě Prchalové Vladimíře Tiché MVDr. Jiřímu Douskovi Doc. MVDr. Richardu Sovjákovi, CSc. MUDr. Dagmar Jírové a dalším spolupracovníkům… Spolupracujícím institucím / organizacím (ve složení) Česká republika Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s. Fórum dárců, o.s. Zelený kruh, o.s. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Svoboda zvířat, o.s., Plzeň (SZ) CZECOPA, o.s. Pražský spolek ochránců zvířat, o.s. 34

ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI V ROCE 2008


Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Český svaz chovatelů (ČSCH) Liga na ochranu zvířat Státní veterinární správa ČR (SVS ČR) Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ), Ministerstvo zemědělství ČR Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) Ministerstvo životního prostředí ČR Hlavní město Praha Městská část Praha 4 Zahraničí Eurogroup for Animals World Society for the Protection of Animals (WSPA) Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) Compassion in World Farming (CIWF) Mezinárodní Visegrádský Fond Partnerům Institutu Nadace na ochranu zvířat, o.p.s. Městské části Praha 4 Fóru dárců Mediálním partnerům ČRo 2 ČT – pořadu „Chcete mě?“

35

ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI V ROCE 2008


5. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

5.1. Zpráva o hospodaření

36

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008


5.2. Nadační jmění – Zpráva o hospodaření z NIF STRUKTURA VÝVOJE NADAČNÍHO JMĚNÍ NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT NADAČNÍ JMĚNÍ

Nadační jmění kategorie NIF jsou uloženy na portfoliovém účtu u České spořitelny, a.s. a je s nimi nakládáno v souladu s Dodatkem č. 6 Smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. Etapě podle §18 odst. 2), písmeno a), bod 6) zákona č. 171/91 Sb., v platném znění.

STRUKTURA PORTFOLIA K 31.12. 2008

Česká spořitelna, a.s., jako osoba spravující cenné papíry na základě smluv podle zvláštního zákona, vydala na výše uvedený objem investic potvrzení. Struktura cenných papírů portfolia je uvedena v pořizovacích cenách včetně poplatků. Stav portfolia k 31. 12. 2008 akcie: 4 038 899,75

peněžní trh: 10 642 298,15

dluhopisy: 4 9995 015,28

PRŮBĚH INVESTOVÁNÍ V ROCE 2008

Souhrn realizovaných zisků z prodeje a nákupu cenných papírů z NIF v roce 2008 dosáhl včetně úroků z účtů 797.783,00- Kč, zisk resp. ztráta účetní činí -2.662.771,80,- Kč. 37

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008


PRŮBĚH VÝNOSŮ OD POČÁTKU SMLOUVY S FNM

ROZDĚLOVÁNÍ VÝNOSŮ Z NIF V PRŮBĚHU LET 2003 – 2008

V roce 2003 byly výnosy z portfolia a 15% příspěvků z NIF rozděleny takto:

V roce 2003 byly prostředky na základě výběrového řízení rozděleny mezi:

V roce 2004 byly výnosy z NIF rozděleny takto:

38

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008


V roce 2004 byly prostředky na základě výběrového řízení rozděleny mezi:

V roce 2005 byly výnosy z NIF rozděleny takto:

V roce 2005 byly prostředky na základě výběrového řízení rozděleny mezi:

V roce 2006 byly výnosy z NIF rozděleny takto:

39

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008


V roce 2006 byly prostředky na základě výběrového řízení rozděleny mezi:

V roce 2007 byly výnosy z NIF rozděleny takto:

V roce 2007 byly prostředky na základě výběrového řízení rozděleny mezi:

40

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008


V roce 2008 byly výnosy z NIF rozděleny takto:

V roce 2008 byly prostředky na základě výběrového řízení rozděleny mezi:

Stav portfolia k 31.12.2008 Výkonnost a stav portfolia k 31.12. 2008, jeho pokles, je dán především celosvětovým propadem na světových trzích, zejména pak snížením tržních cen akcií developerských firem, které tvoří 14% portfolia. I přes snahu snížit průměrnou cenu kusu akcie se nepodařilo zastavit propad této investice. Nízká výkonnost portfolia byla též ovlivněna tržním přeceněním korporátních dluhopisů, které jsou součástí portfolií podílových fondů. Tak, jak hypoteční a kreditní krize stoupala, tak se i tržní ceny těchto dluhopisů snižovaly. Jediným výnosem portfolia Nadace na ochranu zvířat byly dividendy firmy Telefonica a ORCO, AÚV státních dluhopisů, úroky z termínovaných vkladů a úroky z depozitní směnky. Celkový výnos portfolia ve výši 797.783,00,- Kč v roce 2008 nestačil pokrýt ztráty z investic, jak je výše uvedeno, a ztráta portfolia dosáhla částky 2.662.771,80,- Kč.

Jaká jsou očekávání v roce 2009 Pro další vývoj ekonomiky je nejdůležitější ozdravění finančních titulů, zlepšení platební morálky věřitelů bank, vyčistění složení jejich investičních portfolií a neméně pak obnovení likvidity na mezibankovním trhu. Jejich stav bude pak ovlivněn vývojem výroby, obchodu a služeb a spotřebitelskými ukazateli. Malý kapitálový trh v ČR, i přes celkem zdravý bankovní systém, bude i nadále ovlivněn chováním a vývojem na velkých kapitálových burzách. Globální vývoj ekonomiky a financí v roce 2009 bude ovlivňovat vývoj výnosů portfolia nadace.

41

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008


5.3. Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12. 2008 doplnit scan copy – Rozvaha v plném rozsahu...

42

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008


43

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008


44

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008


5.4. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12. 2008 doplnit scan copy – Výkaz zisku a ztráty...

45

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008


46

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008


5.5. Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12. 2008 doplnit scan copy – Příloha k účetní závěrce...

47

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008


48

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008


5.6. NIF – Výkaz za nákladové středisko doplnit viz Výkaz za nákladové středisko ve formátu pdf (posláno via email)

49

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008


5.7. Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce doplnit scan copy – Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce

50

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008


5.8. Zpráva nezávislého auditora k NIF doplnit scan copy – Zpráva nezávislého auditora k NIF – o výsledku a ověření dodržení podmínek smlouvy 00068-2002-211-S-N-24,...

51

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008


Projekt DMS

www.darcovskasms.cz

Zasláním jedné SMS ve tvaru DMS OCHRANAZVIRAT /DMSmezeraOCHRANAZVIRAT/ na číslo 87 777 podpoříte ochranu zvířat a přispějete na zvířata v útulcích a záchranných stanicích na území ČR. Cena DMS je 30 Kč. Příjemce Vaší pomoci obdrží 27 Kč. Děkujeme!

52

PROJEKT DMS

Výroční zpráva za rok 2008  

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008  

Výroční zpráva za rok 2008

Advertisement